+ ipil.sk

EQUORAL 25 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00392

Písomná informácia pre používateľa


Equoral 25 mg, mäkké kapsuly

Equoral 50 mg, mäkké kapsuly

Equoral 100 mg, mäkké kapsuly


Cyklosporín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Equoral a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Equoral

 3. Ako užívať Equoral

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Equoral

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Equoral a na čo sa používa

ČojeEquoral

NázovvášholiekujeEquoral.Obsahujeliečivocyklosporín.Patrídoskupinyliečivoznovanýchakoimunosupresíva.Tietoliekysapoužívajúnapotlačenieobrannýchreakciíorganizmu.


Na čo sa Equoral používa a ako účinkuje

 • Ak vám transplantovali orgán, kostnú dreň alebo kmeňové bunky, úlohou Equoralu je tlmenie vášho imunitného systému. Equoral bráni odvrhnutiu transplantovaných orgánov m, že potláča vznik uitých buniek, ktoré by normálne napádali transplantované tkanivo.

 • Ak máte autoimunitnú chorobu, pri ktorej imunitný systém vášho tela napáda vaše vlastné bunky, Equoral zastavuje takúto imunitnú reakciu. K takýmto chorobám patria aj ťažkosti s očami ohrozujúce váš zrak (endogénna uveitída vrátane Behcetovej uveitídy), ťažké prípady niektorých kožných chorôb (atopická dermatitída alebo ekzém a psoriáza), ťažká reumatoidná artritída a choroba obličiek, ktorá sa oznuje ako nefrotický syndróm.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Equoral


AkužívateEquoralpotransplantácii,predpíševámholenlekár,ktorýmáskúsenostistransplantáciamia/aleboautoimunitnýmichorobami.


Pokynyvtejtopísomnejinformáciiprepoužívateľasamôžulíšiťpodľatoho,čiužívatetentoliekpotransplantáciialeboprotiautoimunitnejchorobe.

Dôslednedodržujtevšetkypokynysvojholekára.Môžusalíšiťodvšeobecnýchúdajovuvedenýchvtejtopísomnejinformáciiprepoužívateľa.


Neužívajte Equoral

- ak ste alergický na cyklosporín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- sliekmiobsahujúcimiHypericum perforatum (ľubovník bodkovaný).

- s liekmi obsahujúcimi dabigatranetexilát (používajú sa na zabránenie vzniku krvných zrazenín po operáciách) alebo bosentan a aliskiren (používajúsanazníženievysokéhokrvnéhotlaku).


Aksavástotýka,neužívajte Equoralapovedzte o tom svojmu lekárovi.Aksiniesteniečím istý,povedzte tosvojmulekárovipredtým,akozačneteužívaťEquoral.


Upozornenia a opatrenia

PredziatkomlibyapočaslibyEquoralomokamžitepovedztesvojmulekárovi:

- ak máte akékoľvek príznakyinfekcie,ako jehorúčkaalebobolesťhrdla.Equoralpotláčaimunitnýsystémamôžetiežovplyvniťschopnosťvášhotelabojovaťprotiinfekcii.

- akmáteťažkostispečeňou.

- akmáteťažkostisobličkami.Lekárvámbuderobiťpravidelnékrvnétestyamôžepoapotrebyzmeniťdávkovanie.

- akznetemaťvysokýkrvnýtlak.Lekárvámbudepravidelnekontrolovaťtlakkrviapodľapotrebyvámmôžepredpísaťlieknazníženietlakukrvi.

- akmátenízkehladinyhoíkavtele.Lekárvámmôžepredpísaťvýživovédoplnkyshorčíkom,najmä bezprostrednepooperácii,akstepotransplantácii.

- akmátevysokéhladinydraslíkavkrvi.

- ak máte dnu.

- akpotrebujeteochrannékovanie.


AksavásniozuvedenéhotýkapredlibouEquoralomalebopasnej,okamžitetopovedztesvojmulekárovi.


Slnsvetloaochranapredslnkom

Equoraltlmíimunitnýsystém.Tozvyšujerizikovznikurakoviny,najmärakovinykožealymfatickéhosystému.Obmedzujtevystaveniesaslnečmusvetluaultrafialovémužiareniu:

 • Nosením vhodného ochranného odevu.

Častýmnanášanímochrannéhokrémusvysokýmochrannýmfaktorom.


Poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete užívať Equoral:

 • ak máte alebo ste mali ťažkosti súvisiace s alkoholom (alkoholizmus).

 • ak máte epilepsiu.

 • ak máte akékvek ťažkosti s pečeňou.

 • ak ste tehotná.

 • ak dojčíte.

 • ak bol tento liek predpísaný dieťaťu.

Aksavásčokoľvekzuvedenéhotýka(alebosiniesteniečím istý),porozprávajtesasosvojimlekáromskôr,akozneteužívať Equoral.Dôvodomje,žetentoliekobsahujealkohol(pozrinižšiečasťEquoralobsahujeetanol“).


Vyšetrenia počas liečby Equoralom

Vášlekárbudekontrolov:

 • hladiny cyklosporínu v krvi, najmä ak ste po transplantácii,

 • š krvný tlak pred ziatkom liečby a pravidelne pas liby,

 • funkciu vašej pene a obličiek,

 • hladiny lipidov (tukov) v krvi.

Akmáteakékvekotázkyotom,akoEquoralúčinkujealeboprovámpredpísalitentoliek,obráťtesanasvojholekára.


Navyše,akužívateEquoralprotichorobenesúvisiacejstransplantáciou(strednáalebozadnáuveitídaaBehcetovauveitída,atopickádermatitída,ťažkáreumatoidnáartritídaalebonefrotickýsyndróm),neužívajteEquoral:

 • ak máte ťažkosti s obličkami (okrem nefrotického syndrómu).

 • ak máte infekciu, ktorá nie je zvládaná liekmi.

 • ak máte akýkvek druh rakoviny.

 • ak máte vysoký krvný tlak (hypertenziu), ktorý neznížili lieky. Ak sa vám počas liby zvýši krvný tlak a nemožno ho znížiť libou, lekár má ukonč vašu libu Equoralom.

Aksavásčokoľvekzuvedenéhotýka,neužívajteEquoral.Aksiniesteistý,poraďtesasosvojimlekáromalebolekárnikompredužitímEquoralu.


AksaliitepreBehcetovuuveitídu,lekárvásbudezvlášťpozornesledovať,akmáteneurologicképríznaky(napr.zvýšenúzábudlivosť,zmenyosobnostipozorovanédlhšíčas,psychicképoruchyaleboporuchynálady,pocitpáleniavkoatinách,zníženúcitlivosťvkončatinách,pocitmravčeniavkončatinách,slabosťkončatín,poruchychôdze,bolesťhlavysnevoľnoouavracanímalebobeznich,poruchyvideniavrátaneobmedzenéhopohybunejgule).


Lekárvásbudepozornesledovať,akstestaršíaliečitesanapsoriázualeboatopickúdermatitídu.AkvámpredpísaliEquoralnaliečbupsoriázyaleboatopickejdermatitídy,nesmietesapočaslibyvystaviťultrafialovémužiareniuB,anifototerapii(liečbesvetlom).


Deti a dospievajúci

Equoralsanesmiepodávaťdomna liečbu inejchoroby,akostavpotransplantácii,okremlibynefrotickéhosyndrómu.


Starší pacienti (vo veku 65 rokov a viac)

SkúsenostispodávanímEquoralustaršímpacientomobmedzené.Lekármákontrolovaťfunkciuvašichobliek.Akmáteviacako65rokovamátepsoriázualeboatopickúdermatitídu,mátesaliEquoralomlenvmimoriadnezávažnýchprípadoch.

Iné lieky a Equoral

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedztesvojmulekárovialebolekárnikovi,najmäaksteužívalialeboužívateniektorýznasledujúcichliekovpredliečboualebopaslibyEquoralom:

 • Lieky, ktoré by mohli ovplyvniť hladiny draslíka. Tieto zahŕňajú lieky obsahujúce draslík, výživové doplnky s obsahom draslíka, lieky na odvodnenie (diuretiká) nazývané diuretiká šetriace draslík a niektoré lieky na zníženie krvného tlaku.

 • Metotrexát. Používa sa na libu nádorov, ťažkej psoriázy a ťažkej reumatoidnej artritídy.

 • Lieky, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť hladinu cyklosporínu (liečivo v Equorale) v krvi. Lekár vám môže skontrolovať hladinu cyklosporínu v krvi pri zatí alebo ukoení liby inými liekmi.

  • K liekom, ktoré môžu zvýšiť hladinu cyklosporínu v krvi, patria: antibiotiká (napr. erytromycín alebo azitromycín), lieky proti hubovým infekciám (vorikonazol, itrakonazol), lieky proti chorobám srdca alebo proti vysokému krvnému tlaku (diltiazem, nikardipín, verapamil, amiodarón), metoklopramid (proti nevnosti), perorálna antikoncepcia, danazol (na liečbu menštruných porúch), lieky proti dne (alopurinol), kyselina cholová a jej deriváty (na liečbu žlčových kameňov), inhibítory proteázy používané pri libe HIV, imatinib (na liečbu leukémie alebo nádorov), kolchicín, telaprevir (používa sa libu hepatitídy typu C).

  • K liekom, ktoré môžu znížiť hladinu cyklosporínu v krvi, patria: barbituráty (používajú sa na libu nespavosti), niektoré antiepileptiká (napr. karbamazepín alebo fenytoín), oktreotid (používa sa na libu akromegálie alebo neuroendokrinných nádorov v čreve), antibakteriálne lieky požívané na liečbu tuberkulózy, orlistat (používa sa na podporu zníženia hmotnosti), lieky rastlinného pôvodu obsahujúce ľubovník bodkovaný, tiklopidín (používa sa po cievnej mozgovej príhode), niektoré lieky, ktoré znižujú tlak krvi (bosentan) a terbinafín (liek proti hubovým infekciám, ktorý sa používa pri liečbe infekcií prstov a nechtov na nohách).

 • Lieky, ktoré môžu ovplyvniť obličky. Patria k nim: antibakteriálne lieky (gentamycín, tobramycín, ciprofloxacín), lieky proti hubovým infekciám, ktoré obsahujú amfotericín B, lieky používané pri infekciách močových ciest, ktoré obsahujú trimetoprim, lieky proti rakovine, ktoré obsahujú melfalan, lieky používané na zníženie množstva kyseliny v žalúdku (inhibítory vylučovania kyseliny typu antagonistov receptora H2 ), takrolimus, lieky proti bolesti (nesteroidné protizápalové lieky, napr. diklofenak), lieky s kyselinou fibrovou (používajú sa na zníženie množstva tuku v krvi).

 • Nifedipín. Používa sa na libu vysokého krvného tlaku a bolesti srdca. Pri užívaní nifedipínu počas liby cyklosporínom sa vám môžu zduriť ďasná a prekryť zuby.

 • Digoxín (používa sa na libu ťažkostí so srdcom), lieky znižujúce hladinu cholesterolu (inhibítory HMG-CoA-reduktázy, nazývané aj statíny), prednizolón, etopozid (používa sa na libu rakoviny), repaglinid (liek proti cukrovke), imunosupresíva (everolimus, sirolimus), ambrisentan a špecifické lieky proti rakovine nazývané antracyklíny (napr. doxorubicín).

Aksavásčokoľvekzuvedenéhotýka(alebosiniesteistý),porozprávajtesasosvojimlekáromalebolekárnikompredtým,akoužijeteEquoral.


Equoral a jedlo a nápoje

NeužívajteEquoralsgrapefruitomalebograpefruitovoušťavou.MôžuovplyvniťúčinokEquoralu.

Tehotenstvo a dojčenie

Portesasosvojimlekáromalebolekárnikompredtým,akoužijetetentoliek.LekársasvamiporozprávaomožnýchrizikáchužívaniaEquoralupočastehotenstva.

 • Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotni. Skúsenosti

spodávanímEquoralupočastehotenstvaobmedzené.Equoralsavzásadenemáužívaťpočastehotenstva.Akjepotrebné,abysteužívalitentoliek,vášlekársasvamiporozprávaoprínoseamožnýchrizikáchliečbypočastehotenstva.

 • Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte. Dojčenie sa neodporúča počas liby Equoralom. Liečivo cyklosporín prestupuje do materského mlieka. Môže to mať účinok na vaše dia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Equoral obsahuje alkohol. Môže to ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Equoral obsahuje etanol

Equoralobsahujepribližne18,8 %obj. etanolu(alkoholu),čopredstavuje 798mgvjednejdávkepoužívanejupacientovpotransplantácii.Tozodpovedápribližne20mlpiva (5 %)alebo8,3mlvína(12 %) vjednejdávke.


Alkohol môže škodiť, ak máte problémy s alkoholom (alkoholizmus), epilepsiu, poranenie mozgu, ťažkosti s pečeňou, alebo ak ste tehotná alebo dojčíte. Môže byť škodlivý, aj ak sa liek podáva deťom.


Equoral obsahuje ricínový olej

Equoral obsahuje ricínový olej, ktorý môže vyvolať nepríjemné pocity v žalúdku a hnačku.


Equoral contains sorbitol

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Equoral

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Neprekračujte odporúčanú dávku.


Dávkovanietohtoliekulekárstarostlivoprispôsobívašimindividuálnympotrebám.Prílišvysokádávkamôžeovplyvniťvašeobličky.Pravidelnebudetechodiťnakrvnétestyavyšetreniadonemocnice,najmäakstepotransplantácii.Budetetakmaťmožnosťporozprávaťsaslekáromovašejlibeaoakýchkoľvekproblémoch,ktorésauvásmôžuvyskytnúť.


Koľko Equoralu užívať

VášlekárprevásurčísprávnudávkuEquoralu.Budezávisieťodvašejtelesnejhmotnostiaoddôvodu,prektorýliekužívate.Vášlekárvámpovieajto,akočastomáteliekužívať.


 • U dospelých:

Potransplantáciiorgánu,kostnejdrenealebokmeňovýchbuniek

 • Celková denná dávka je zvyčajne medzi 2 mg a 15 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

 • Vyššie dávky sa obvykle užívajú pred a bezprostredne po transplantácii. Nižšie dávky sa užívajú, keď sa transplantovaný orgán alebo kostná dreň stabilizuje.

 • Váš lekár dávkovanie upraví tak, aby bolo pre vás čo najlepšie. Môžu na to byť potrebné krvné testy.

Endogénnauveitída

 • Celková denná dávka je zvyčajne medzi 5 mg a 7 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

Nefrotickýsyndróm

 • Celková denná dávka u dospelých je zvyčajne 5 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky. U pacientov s oblkovými ťažkoami prvá dávka užitá každý deň nemá prekroč 2,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti.

Ťažreumatoidnáartritída

 • Celková denná dávka je zvyčajne medzi 3 mg a 5 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

Psoriázaaatopickádermatitída

  • Celková denná dávka je zvyčajne medzi 2,5 mg a 5 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

 • U detí:

Nefrotickýsyndróm

 • Celková denná dávka u detí je zvyčajne 6 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky. U pacientov s oblkovými ťažkoami prvá dávka užitá každý deň nemá prekroč 2,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti.

Užívajteliekpresnepoapokynovvášholekáraanikdysisvojvnenemeňtedávkovanie,ajkeďsabudetecítiťdobre.


Zmenalibyz iného cyklosporínu na vnútorné použitienaEquoral

stemožnoužívaliinýcyklosporín na vnútorné použitie.Vášlekármôžerozhodnúť,žehonahradímtoliekom,Equoralom mäkkými kapsulami.

 • Všetky tieto lieky obsahujú liečivo cyklosporín.

 • Equoral je iná, vylepšená lieková forma cyklosporínu. Cyklosporín sa z Equoralu lepšie vstrebáva do krvi a je menej pravdepodobné, že jeho vstrebávanie ovplyvní užívanie lieku spolu s jedlom. To znamená, že hladiny cyklosporínu vo vašej krvi budú stálejšie pri Equorale.

Akvámlekárzmeníliečbuz iného cyklosporínu na vnútorné použitie na Equoral:

 • Nezačnite opäť užívať predchádzajúci liek, pokiaľ vám to neodporučí lekár.

 • Po zmene liby vás bude lekár počas krátkeho obdobia dôslednejšie sledovať. Dôvodom je zmena vstrebávania cyklosporínu do krvi. Lekár sa ubezpí, že dostávate správnu dávku vzadom na vaše individuálne potreby.

 • Môžu sa u vás vyskytnúť vedľajšie účinky. Ak sa to stane, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Možno bude potrebné znížiť vašu dávku. Nikdy si dávku neznižujte svojvoľne, pokiaľ vám to neodporučí lekár.


Akvámlekárzmenílibuzjednejliekovej formycyklosporínuna vnútorné použitie nainú

Pozmenezjednejliekovej formycyklosporínu na vnútorné použitienainú:

 • Lekár vás bude počas krátkeho obdobia dôslednejšie sledovať.

 • Môžu sa u vás vyskytnúť vedľajšie účinky. Ak sa to stane, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Možno bude potrebné zmeniť vašu dávku. Nikdy si dávku nemeňte svojvoľne, pokiaľ vám to neodporučí lekár.


KedyužívaťEquoral

UžívajteEquoralkaždeňvrovnakomčase.Jetovmidôležité,akstepotransplantácii.


AkoužívaťEquoral

Vašu dennú dávku užite vždy rozdelenú na dve dávky.

Vyberte kapsuly z blistrového balenia. Kapsuly prehltnite celé a zapite ich vodou.


Ako dlho užívať Equoral

Vášlekárvámpovie,akodlhobudetepotrebovaťlibuEquoralom.Závisítoodtoho,čiho užívatepotransplantácii,alebonaliečbuzávažnejkožnejchoroby,reumatoidnejartritídy,uveitídyalebonefrotickéhosyndrómu.Liečbaťažkéhoekzémuobvykletrvá8týždňov.


UžívajteEquoraltakdlho,akovámpovievášlekár.


Akmáteotázkyotom,akodlhoužívaťEquoral,portesasosvojimlekáromalebolekárnikom.


Ak užijete viac lieku Equoral, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľké množstvo vášho lieku, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo navštívte najbližšie oddelenie pohotovosti. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.


Ak zabudnete užiť Equoral

 • Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je však takmer čas na užitie vašej ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte. Ďalej pokračujte v obvyklom užívaní.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Equoral

NeprerušteužívanieEquoralu,pokiaľvámtoneodporučívášlekár.


PokrujtevužívaníEquoralu,ajkeďsabudetecítiťdobre.PrerušenieliečbyEquoralommôžezvýšiťrizikoodvrhnutiatransplantovanéhoorgánu.


Akmáteakékvekďalšieotázkytýkajúcesapoužitiatohtolieku,opýtajtesasvojholekáraalebolekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektorévedľajšieúčinkyžubyťzávaž

Ihneď povedzte svojmu lekárovi,aksivšimnetektorýkvekznasledujúcichzávažnýchvedľajšíchúčinkov:

 • Tak ako iné lieky, ktoré pôsobia na imunitný systém, cyklosporín môže ovplyvniť schopnosť vášho tela bojovať proti infekciám a môže spôsobiť vznik nádorov alebo iných druhov rakoviny, najmä kože. Príznakom infekcie môže byť horúčka alebo bolesť hrdla.

 • Zmeny videnia, strata koordinácie, nemotornosť, strata pamäti, ťažkosti pri hovorení alebo porozumení tomu, čo hovoria iní, a svalová slabosť. Môžu to byť príznaky infekcie mozgu, ktorá sa nazýva progresívna multifokálna leukoencefalopatia.

 • Poruchy mozgu s príznakmi ako záchvaty kŕčov, zmäteno, pocit dezorientovanosti, znížená schopnosť reagov, zmeny osobnosti, rozrušeno, nespavo, zmeny videnia, slepota, bezvedomie, ochrnutie časti tela alebo celého tela, stuhnutosť šije, strata koordinácie s neobvyklým rovým prejavom a pohybmi očí alebo bez nich.

 • Opuch v zadnej časti oka. Môže byť spojený s neostrým videním. Váš zrak môže tiež ovplyvniť zvýšený tlak v hlave (benígna intrakraniálna hypertenzia).

 • Ťažkosti s pečeňou a jej poškodenie so zožltnutím kože a očí alebo bez neho, nevno, strata chuti do jedenia a tmavý m.

 • Ťažkosti s obličkami, ktoré môžu významne znížiť množstvo vytvoreného mu.

 • Nízky počet červených krviniek alebo krvných doštičiek. Príznaky zahŕňajú bledú kožu, pocit únavy, dýchavno, tmavý m (príznak rozpadu červených krviniek), tvorbu podliatin alebo krvácanie bez zjavnej príčiny, pocit zmätenosti, pocit dezorientovanosti, zníženú pozornosť a ťažkosti s obličkami.


Ďalšie vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky:Tietovedľajšieúčinkymôžupostihnúťviacako1z10ľudí.

 • Ťažkosti s obličkami.

 • Vysoký tlak krvi.

 • Bolesť hlavy.

 • Nekontrolovat chvenie tela.

 • Nadmerný rast ochlpenia na tele a tvári.

 • Vysoké hladiny tukov (lipidov) v krvi.

Akjektorýkoľvekztýchtoúčinkovzávažný,povedztetosvojmulekárovi.

Časté vedľajšie účinky:Tietovedľajšieúčinkymôžupostihnúť110zo100ľudí.

 • Kŕče (záchvaty kŕčov).

 • Ťažkosti s pečeňou.

 • Vysoká hladina cukru v krvi.

 • Únava.

 • Strata chuti do jedenia.

 • Nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, bolesť brucha, zápcha, hnačka.

 • Nadmerný rast vlasov.

 • Akné, návaly horúčavy.

 • Horúčka.

 • Nízky počet bielych krviniek.

 • Strata citlivosti alebo mraenie.

 • Bolesť svalov, svalové kŕče.

 • Vred žalúdka.

 • Prerastanie a prekrývanie zubov ďasnami.

 • Vysoká hladina kyseliny močovej alebo draslíka v krvi, nízka hladina horčíka v krvi.

Akjektorýkoľvekztýchtoúčinkovzávažný,povedztetosvojmulekárovi.


Menej časté vedľajšie účinky:Tietovedľajšieúčinkymôžupostihnúť110z1000ľudí.

 • Príznaky mozgových porúch vrátane náhlych záchvatov, duševná zmätenosť, nespavo, dezorientácia, poruchy videnia, bezvedomie, pocit slabosti v končatinách, poruchy pohybov.

 • Vyrážky.

 • Celkový opuch.

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti.

 • Nízky počet červených krviniek, nízky pet krvných doštiek v krvi, čo môže zvýšiť riziko krvácania.

Akjektorýkoľvekztýchtoúčinkovzávažný,povedztetosvojmulekárovi.


Zriedkavé vedľajšie účinky:Tietovedľajšieúčinkymôžupostihnúť110z10000ľudí.

 • Nervové poruchy so stratou citlivosti alebo mravčením v prstoch rúk a nôh.

 • Zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu) so silnou boleou v hornej časti brucha.

 • Svalová slabosť, strata svalovej sily, bolesť svalov v nohách alebo rukách alebo kdekoľvek v tele.

 • Rozpad červených krviniek, vrátane problémov s obličkami, a s príznakmi ako je opuch tváre, brucha, rúk a/alebo nôh, znížené močenie, ťažkosti s dýchaním, bolesť na hrudi, če, bezvedomie.

 • Zmeny menštruačného cyklu, zväčšenie prsníkov u mužov.

Akjektorýkoľvekztýchtoúčinkovzávažný,povedztetosvojmulekárovi.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:Tietovedľajšieúčinkymôžupostihnúť110zo100 000ľudí.

 • Opuch v zadnej časti oka, ktorý môže byť spojený zvýšeným tlakom v hlave a poruchami zraku.

Akjetentoúčinokzávažný,povedztetosvojmulekárovi.


Iné vedľajšie účinky s neznámou častosťou: Častosťsanedáodhadnúťzdostupnýchúdajov.

 • Závažné ťažkosti s pečeňou spojené so zožltnutím í alebo kože alebo bez neho, nevnosť (nutkanie na vracanie), strata chuti do jedenia, tmavo sfarbený moč, opuch tváre, nôh, rúk a/alebo celého tela.

 • Krvácanie do kože alebo fialové škvrny na koži, náhle krvácanie bez zjavnej príčiny.

 • Migréna alebo silná bolesť hlavy, často sprevádzaná nevnoou a vracaním a citlivosťou na svetlo.

Akjektorýkoľvekztýchtoúčinkovzávažný,povedztetosvojmulekárovi.


Ďalšievedľajšieúčinkyudetíadospievajúcich

Udetíadospievajúcichsavporovnanísdospelýmineakávajúžiadneďalšievedľajšieúčinky.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Equoral


Uchovávajte pri teplote do 30 °C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadua dosahudetí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Priotvoreníblistrajecítiťcharakteristickýzápach.Jetonormálneaneznamenáto,žeskapsulaminioniejevporiadku.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Equoral obsahuje

 • Liečivo je cyklosporín. Každá kapsula obsahuje 25 mg cyklosporínu.

 • Ďalšie zložky sú:
Obsah kapsuly: bezvodý etanol, polyglycerol (3) monooelát, polyglycerol (10) monooleát, hydroxystearoylmakrogol–glycerol, alfa‑tokoferol.
Obal kapsuly: želatína, glycerol 85 %, nekryštalizujúci sorbitol 70 %, glycín, žltý oxid železitý, oxid titaničitý.
Potlač: modrý atrament.

 • Liečivo je cyklosporín. Každá kapsula obsahuje 50 mg cyklosporínu.

 • Ďalšie zložky sú:
Obsah kapsuly: bezvodý etanol, polyglycerol (3) monooelát, polyglycerol (10) monooleát, hydroxystearoylmakrogol–glycerol, alfa‑tokoferol.
Obal kapsuly: želatína, glycerol 85 %, nekryštalizujúci sorbitol 70 %, glycín, žltý oxid železitý, oxid titaničitý.
Potlač: modrý atrament.
 • Liečivo je cyklosporín. Každá kapsula obsahuje 100 mg cyklosporínu.

 • Ďalšie zložky sú:
Obsah kapsuly: bezvodý etanol, polyglycerol (3) monooelát, polyglycerol (10) monooleát, hydroxystearoylmakrogol–glycerol, alfa‑tokoferol.
Obal kapsuly: želatína, glycerol 85 %, nekryštalizujúci sorbitol 70 %, glycín, hnedý oxid železitý, oxid titaničitý.
Potlač: modrý atrament.

Ako vyzerá Equoral a obsah balenia

Equoral 25 mg:mäkké želatínové kapsuly oválneho tvaru, žltej farby, obsahujúce žltkastú až žltohnedú olejovitú tekutinu s vytlačeným logom Ivaxu „presýpacími hodinami“ a textom „25 mg“. Približná veľkosť 12,5 x 8 mm.
Equoral 50 mg:mäkké želatínové kapsuly pretiahnutého tvaru, okrovo žltej farby, obsahujúce žltkastú až žltohnedú olejovitú tekutinu s vytlačeným logom Ivaxu „presýpacími hodinami“ a textom „50 mg“. Približná veľkosť 21 x 8 mm.
Equoral 100 mg:mäkké želatínové kapsuly pretiahnutého tvaru, svetlohnedej farby, obsahujúce žltkastú až žltohnedú olejovitú tekutinu s vytlačeným logom Ivaxu „presýpacími hodinami“ a textom „100 mg“. Približná veľkosť 26 x 10 mm.

Veľkosť balenia: 50 kapsúl v 1 balení.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.


9EQUORAL 25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00392


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU

EQUORAL 25 mg
EQUORAL 50 mg
EQUORAL 100 mg

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje 25 mg cyklosporínu.

Pomocné látky so známym účinkom:

Etanol: 39,9 mg/kapsula. Equoral mäkké kapsuly obsahujú 18,8 % obj. etanolu (14,9 % m/v).

Hydroxystearoylmakrogol–glycerol: 73,7 mg/kapsula.

Nekryštalizujúci sorbitol 70 %: 8,6 mg/kapsula.

Každá kapsula obsahuje 50 mg cyklosporínu.

Pomocné látky so známym účinkom:

Etanol: 79,8 mg/kapsula. Equoral mäkké kapsuly obsahujú 18,8% obj. etanolu (14,9% m/v).

Hydroxystearoylmakrogol–glycerol: 147,4 mg/kapsula.

Nekryštalizujúci sorbitol 70 %: 20,20 mg/kapsula.


Každá kapsula obsahuje 100 mg cyklosporínu.

Pomocné látky so známym účinkom:

Etanol: 159,6 mg/kapsula. Equoral mäkké kapsuly obsahujú 18,8% obj. etanolu (14,9% m/v).

Hydroxystearoylmakrogol–glycerol: 294,7 mg/kapsula.

Nekryštalizujúci sorbitol 70 %: 28,70 mg/kapsula.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkká kapsula


Equoral 25 mg: mäkké želatínové kapsuly oválneho tvaru, veľkosti 12,5 x 8 mm, žltej farby, obsahujúce žltkastú až žltohnedú olejovitú tekutinu. Každá kapsula je označená vytlačeným logom Ivaxu „presýpacími hodinami“ a textom „25 mg“.
Equoral 50 mg: mäkké želatínové kapsuly pretiahnutého tvaru, veľkosti 21 x 8 mm, okrovo žltej farby, obsahujúce žltkastú až žltohnedú olejovitú tekutinu. Každá kapsula je označená vytlačeným logom Ivaxu „presýpacími hodinami“ a textom „50 mg“.

Equoral 100 mg: mäkké želatínové kapsuly pretiahnutého tvaru, veľkosti 26 x 10 mm, svetlohnedej farby, obsahujúce žltkastú až žltohnedú olejovitú tekutinu. Každá kapsula je označená vytlačeným logom Ivaxu „presýpacími hodinami“ a textom „100 mg“.

Po otvorení blistra možno cítiť charakteristický zápach.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Transplantačné indikácie


Transplantácia solídnych orgánov

Prevencia odvrhnutia štepu po transplantácii solídneho orgánu.

Liečba celulárneho odvrhnutiatransplantátuu pacientov, ktorí predtým dostávaliinéimunosupresíva.


Transplantácia kostnej drene

Prevencia odvrhnutia štepu po alogénnej transplantácii kostnej drene akmeňovýchbuniek.

Prevencia alebo liečba choroby štep-proti-hostiteľovi (graft-versus-host disease, GVHD).


Netransplantačné indikácie


Endogénna uveitída

Libastrednejalebozadnejuveitídyneinfenejetiológieohrozujúcejzrakupacientov,uktorýchkonvenčlibazlyhalaalebospôsobilaneprijateľvedľajšieúčinky.

LibaBehcetovejuveitídysopakovanýmizápalmi postihujúcimisietnicuupacientovbezneurologickýchprejavov.


Nefrotický syndróm

Nefrotický syndróm závislý od steroidov alebo rezistentný voči steroidom, ktorý vznikol následkom primárnych ochorení glomerulov, ako sú nefropatia s minimálnymi zmenami, fokálna a segmentálna glomeruloskleróza alebo membránozna glomerulonefritída.

Equoral sa môže použiť na dosiahnutie a udržanie remisií. Možno ho tiež použiť na udržanie remisie navodenej steroidmi, čo umožňuje ich vysadenie.


Reumatoidná artritída

Liečba ťažkej, aktívnej reumatoidnej artritídy.


Psoriáza

Liečba ťažkej psoriázy upacientov,uktorýchje konvenčná liečba nevhodná alebo neúčinná.


Atopická dermatitída

Equoral je indikovaný u pacientov s ťažkou atopickou dermatitídou, keď sa vyžaduje systémová liečba.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Udávanérozmedziadávoknaperorálnepodaniemaslúžiťibaakousmernenie.


Denné dávky Equoralu sa majú podávať rozdelené na dve dávky rovnomerne rozložené počas dňa. Odporúča sa, aby sa Equoral podával podľa pravidelného plánu vzhľadom na dennú dobu a jedlá.


Equoral má predpisovať iba lekár so skúsenosťami s imunosupresívnou liečbou a/alebo transplantáciou orgánov, alebo lekár, ktorý úzko spolupracuje s týmto špecialistom.


Transplantácia


Transplantácia solídnych orgánov

Liečba Equoralom sa má začať 12 hodín pred operáciou dávkou 10 až 15 mg/kg podanou v dvoch dávkach. Táto dávka sa ponechá ako denná dávka počas 1 až 2 týždňov po operácii a potom sa postupne znižuje podľa hladiny v krvi v súlade s národnými protokolmi imunosupresívnej liečby až do dosiahnutia odporúčanej udržiavacej dávky 2 až 6 mg/kg, ktorá sa podávarozdelená na dve dávky.

Ak sa Equoral podáva s inými imunosupresívami (napr. s kortikosteroidmi alebo ako súčasť liečby troj- alebo štvorkombináciou liekov), môžu sa použiť nižšie dávky (napr. 3 až 6 mg/kg rozdelené na dve dávky ako začiatočná liečba).


Transplantácia kostnej drene

Začiatočná dávka sa má podať deň pred transplantáciou.Vo väčšine prípadov sa natentoúčelzvolíkoncentrátnainfúznyroztok. Odporúčaná intravenózna dávka je 3 až 5 mg/kg/deň. V infúziách s týmto dávkovaním sa pokračuje v období do2týždňovbezprostrednepo transplantácii, kým sa prejde na perorálnu udržiavaciu liečbu Equoralom v denných dávkach približne 12,5 mg/kg, ktoré sa podávajú rozdelené na dve dávky.

V udržiavacej liečbe sa má pokračovať aspoň 3 mesiace (lepšie 6 mesiacov), kým sa dávka postupne zníži na nulu do 1 roka po transplantácii.


Ak sa na začatie liečby použije Equoral, odporúčaná denná dávka je 12,5 až 15 mg/kg, ktoré sa podajú rozdelené na dve dávky, a začína sa ňou deň pred transplantáciou.


Pri gastrointestinálnych poruchách, ktoré by mohli znížiť absorpciu, môžu byť potrebné vyššie dávky Equoralu, alebo použitie intravenóznej liečby cyklosorínom.


Po skončení liečby cyklosporínom vznikne u niektorých pacientov GVHD, ale opätovné začatie liečby zvyčajne vyvoláva priaznivú odpoveď. V týchto prípadoch sa má podať začiatočná perorálna saturačná dávka 10 až 12,5 mg/kg, nasledovaná každodenným perorálnym podávaním udržiavacej dávky, ktorá predtým postačovala. Na liečbu miernej, chronickej GVHD sa majú použiť nízke dávky Equoralu.


Netransplantačindikácie

AksaEquoralpoužívavktorejkoľvekzozavedenýchnetrasplantačnýchindikácií,jepotrebnédodržiavaťnasledujúcevšeobecnépravidlá:


Predziatkomliečbysamáaspoňdvomimeraniamispahlivostanoviťvýchodiskovýstavfunkcieobličiek.Odhadovanárýchlosťglomerulárnejfiltrácie(estimatedglomerularfiltrationrate,eGFR)podľavzorcaMDRDsamôžepoužiťnaodhadfunkcieobliekudospelýchavhodnývzorecsamápoužiťnastanovenieeGFRupediatrickýchpacientov.Vzhľadomnato,žeEquoralmôžespôsobiťzhoršeniefunkcieobliek,jenevyhnutnéčastokontrolovaťfunkciuobličiek.AkeGFRklesneoviacako25%podvýchodiskovúhodnotupriviacakojednommeraní,másadávkovanieEquoraluznížiťo25%50%AkpokleseGFRoprotivýchodiskovejhodnoteprekročí35%,trebazvážiťďalšiezníženiedávkyEquoralu.Tietoodporúčaniaplatiaajvprípade,žehodnotylaboratórnych parametrov pacientastálevnormálnomrozmedzí.AkzníženiedávkynepostačujenazlepšenieeGFRdojednéhomesiaca,liečbaEquoralomsamusíukonč(pozričasť4.4).


Vyžadujesapravidelnákontrolakrvnéhotlaku.


Predziatkomliečbyjepotrebnéstanoviťbilirubínaparametrenavyhodnoteniefunkciepečeneaodporúčasadôkladnésledovaniepočasliby.Stanoveniesérovýchlipidov,draslíka,horčíka a kyselinymovejsaodporúčapredziatkomlibyapravidelnepasliby.


Občasnésledovaniekoncentráciícyklosporínuvkrvimôžemaťvýznamprinetransplantačnýchindikáciách,napr.aksapodávaEquoralspolusinýmilátkami,ktorémôžuovplyvňovaťfarmakokinetikucyklosporínualebovprípadenezvajnejklinickejodpovede(napr.nedostatočúčinnosťalebozvýšenáliekováintolerancia,akojedysfunkciaobličiek).


Normálnajeperorálnacestapodania.Aksapoužijeinfúznykoncentrát,másastarostlivozvážiťpodanieprimeranejintravenóznejdávky,ktorázodpovedáperorálnejdávke.Odporúčasakonzultovaťlekára,ktorýmáskúsenostispoužitímcyklosporínu.

Okrempacientovsendogénnouuveitídouohrozujúcouzrakadetísnefrotickýmsyndrómom,celkovádennádávkanikdynesmieprekr5mg/kg.


Naudržiavaciuliečbusamánajnižšiaúčinnáadobretolerovanádávkastanoviťindividuálne.


LibuEquoralomjepotrebnéukoupacientov,uktorýchsavdanomčase(podrobnéinformáciepozrinižšie)nepodarídosiahnuťadekvátnuodpoveďaleboúčinnádávkanezodpovedázavedenýmbezpečnostnýmpostupom.


Endogénna uveitída

Na dosiahnutie remisie sa odporúča začať dávkou 5 mg/kg/deň, ktorá sa podáva perorálne rozdelená na dve dávky, kým sa dosiahne remisia aktívneho uveálneho zápalu a zlepšenie zrakovej ostrosti. V refraktérnych prípadoch možno na obmedzený čas zvýšiť dávku na 7 mg/kg/deň.


Na dosiahnutie počiatočnej remisie alebo na potlačenie zápalov očí možno pridať systémovú liečbu kortikosteroidmi v denných dávkach 0,2 až 0,6 mg/kg prednizónu, alebo ekvivalent tejto dávky, ak situáciu nemožno dostatočne zvládnuť samotným Equoralom. Dávku kortikosteroidov možno po 3 mesiacoch znížiť na najnižšiu účinnú dávku.

Na udržiavaciu liečbu sa má dávkovanie pomaly znižovať na najnižšiu účinnú hladinu. Počas fáz remisie nemá prekročiť 5 mg/kg/deň.


Infekcie ako príčina uveitídy sa majú vylúčiť predtým, ako sa môžu použiť imunosupresíva.


Nefrotický syndróm

Nadosiahnutieremisiesaodporúčanádennádávkapodávarozdelenána2perorálnedávky.


Ak je funkcia obličiek (okremproteinúrie)normálna, odporúčaná denná dávka je nasledujúca:

 • dospelý: 5 mg/kg

 • deti: 6 mg/kg.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek nesmie začiatočná dávka prekročiť 2,5 mg/kg/deň.


Kombinácia Equoralu s nízkymi dávkami perorálnych kortikosteroidov saodporúča,ak

účinoksamotnéhoEquoraluniejeuspokojivý,zvlášťupacientovrezistentnýchvočisteroidom.


Časnazlepšeniejevzávislostiodtypuglomerulopatieod3do6mesiacov.Aksanepozorujezlepšeniepotomtoobdobí,liečbaEquoralomsamáukončiť.


Dávky sa majú individuálne upraviť podľa účinnosti (proteinúrie) a bezpečnosti, nemajú však prekročiť 5 mg/kg/deň u dospelých a 6 mg/kg/deň u detí.


Na udržiavaciu liečbu sa má dávka pomaly znižovať na najnižšiu účinnú hladinu.


Reumatoidná artritída

Počas prvých 6 týždňov liečby je odporúčaná dávka 3 mg/kg/deň, ktorásapodávaperorálnerozdelená na 2 dávky. Ak je účinok nedostatočný, možno dennú dávku potom postupne zvyšovať podľa znášanlivosti, nemá však prekročiť 5 mg/kg. Na dosiahnutieplnejúčinnostimôžebyťpotrebných12týždňovlibyEquoralom.


Naudržiavaciuliečbusadávkamusítitrovaťindividuálnepodľaznášanlivostinanajnižšiuúčinnúhladinu.


Equoral možno podávať v kombinácii s nízkymi dávkami kortikosteroidov a/alebo nesteroidných protizápalovýchliekov(NSAID)(pozričasť4.4).Equoralmožnotiežkombinovaťsnízkymidávkamimetotrexátupodávanýmitýždennepacientom,uktorýchsamotnýmetotrexátnevyvolávadostatodpov,naziatkupodávaním2,5mg/kgEquoraludennerozdelenýchna2dávky,smožnosťouzvýšeniadávkypoaznášanlivosti.

Psoriáza
LibuEquoralommazačaťibalekári,ktorímaskúsenostisdiagnostikoualiboupsoriázy.Vzhľadomnavariabilitutejtochorobysamusípriliečbepostupovaťindividuálne.Nanavodenieremisie sa odporúča začiatočná dávka 2,5 mg/kg/deň, ktorá sa podáva perorálne rozdelená na 2 dávky. Ak po 1 mesiaci nedôjde k zlepšeniu, môže sa denná dávka postupne zvyšovať, ale nemá prekročiť 5 mg/kg. Libasamáukončupacientov,uktorýchnemožnodosiahnuťdostatočzlepšeniestavupsoriatickýchléziípočas6 týždňov pri dávke 5 mg/kg/deň, alebo uktorýchúčinnádávkaniejevsúladesozavedenýmibezpečnostnýmipostupmi(pozričasť4.4).

Začiatočné dávky 5 mg/kg/deň sú opodstatnené u pacientov, ktorých stav vyžaduje rýchle zlepšenie. Po dosiahnutí uspokojivej odpovede možno Equoral vysadiť a následný relaps zvládnuť opätovným podaním Equoralu v dávke, ktorá bola predtým účinná. U niektorých pacientov môže byť potrebná nepretržitá udržiavacia liečba.


Na udržiavaciu liečbu sa musia dávky individuálne titrovať na najnižšiu účinnú hladinu a nemajú prekročiť 5 mg/kg/deň.


Atopická dermatitída

LibuEquoralommazačaťibalekári,ktorímaskúsenostisdiagnostikoualibouatopickejdermatitídy.Vzadomnavariabilitutejtochorobysamusípriliečbepostupovaťindividuálne.Odporúčané dávky sú v rozmedzí 2,5 až 5 mg/kg/deň a podávajú sa perorálne, rozdelené na 2 dávky. Ak začiatočná dávka 2,5 mg/kg/deň nevyvoláuspokojivúodpoveďvpriebehu2týždňov,dennúdávkumožno rýchlo zvýšiť až na maximum 5 mg/kg. Vo veľmi závažných prípadoch je rýchle a primeranézvládnutiechorobypravdepodobnejšiepriziatočnejdávke 5 mg/kg/deň. Po dosiahnutí uspokojivej odpovede možno dávku postupne znižovať a ak je to možné, má sa Equoral vysadiť. Následný relaps možno zvládnuť ďalším liečebným cyklom Equoralom.


Hociliebnýcyklustrvajúci8 týždňov môže postačovať navymiznutieochorenia,preukázalosa,želibatrvajúca1rokbolaúčinnáadobretolerovaná,zapredpokladu,žesadodržujúpostupymonitorovania.


Zmena z pôvodnej formy cyklosporínu na Equoral

Dostupnéúdajenaznačujú,žepozmene1:1z pôvodnej formy cyklosporínuna Equoral súminimálnekoncentráciecyklosporínuvplnejkrviporovnatné.Umnohýchpacientovsavšakmôžuobjaviťvyššiemaximálnekoncentrácie(Cmax)azvýšenáexpozícialiivu(AUC).Umaléhopercentuálnehopodielupacientovtietozmenyvýraznejšieamôžubyťklinickyvýznamné.Okremtohojeabsorpciacyklosporínuz Equoralumenejvariabilnáakoreláciamedziminimálnymikoncentráciamiaexpozícioucyklosporínu(akoAUC)jesilnejšiaakou pôvodnej formy cyklosporínu.


Keďžezmenaz pôvodnej formy cyklosporínu na Equoral môževiesťkuzvýšenejexpozíciicyklosporínu,musiasadodržiavaťnasledujúcepravidlá:


Upacientovpotransplantáciisamázačaťsrovnakoudennoudávkou Equoralu,akásapredtýmpoužívalapripôvodnej forme cyklosporínu.Minimálnakoncentráciacyklosporínuvplnejkrvisamánazačiatkumonitorovaťpočas47dnípozmenenaEquoral.Počasprvých2mesiacovpozmenesamusianaviacmonitorovaťukazovatelebezpečnosti,akojefunkciaobličiekakrvnýtlak.Akminimálnekoncentráciecyklosporínuvkrvimimoterapeutickéhorozmedziaa/alebosazhoršujúukazovateleklinickejbezpečnosti,dávkasamusíprimeraneuprav.


UpacientovsnetransplantmiindikáciamisamázačaťsrovnakoudennoudávkouEquoralu,akásapredtýmpoužívalapripôvodnej forme cyklosporínu.Funkciaobličiekakrvnýtlaksamamonitorovať2,4a8týždňovpozmene.AkkrvnýtlakvýrazneprekríhodnotupredzmenoualeboeGFRklesneoviacako25%podhodnotustanovenúpredliečboupôvodnou formou cyklosporínupriviacakojednommeraní,dávkasamáznížiť(pozriajĎalšieopatrenia“včasti4.4).Vprípadeneočakávanýchtoxickýchúčinkovaleboneúčinnosticyklosporínusamatiežmonitorovaťminimálnekoncentrácievkrvi.


Zmenaliekovýchforiemcyklosporínu na vnútorné použitie

Prechodzjednejformycyklosporínuna vnútorné použitie nainújepotrebnévykonaťpoddohľadomlekára, vrátanemonitorovaniakoncentráciecyklosporínuvkrvipacientovpotransplantácii.


Osobitnéskupiny


Pacientisporuchoufunkcieobličiek

Všetkyindikácie

Cyklosporínsaibaminimálneeliminujeobličkamiajehofarmakokinetikaniejevýrazneovplyvnenáporuchoufunkcieobliek(pozričasť5.2).Vzhľadomnajehomožnénefrotoxickéúčinky(pozričasť4.8)savšakodporúčastarostlivomonitorovaťfunkciuobličiek(pozričasť4.4).


Netransplantindikácie

Okrempacientovliečenýchprenefrotickýsyndrómnemacyklosporíndostávaťpacientisporuchoufunkcieobliek(pozriodsekoďalšíchbezpečnostnýchopatreniachprinetransplantačnýchindikáciáchvčasti4.4).Ziatočdávkaupacientovsnefrotickýmsyndrómomsozhoršenoufunkciouoblieknesmieprekr2,5mg/kg/deň.


Pacientisporuchoufunkciepečene

Cyklosporínsavovkejmieremetabolizujepečeňou.Upacientovsporuchoufunkciepenemožnopozorovaťpribližne2-3-násobnézvýšenieexpozíciecyklosporínu.Naudržaniekoncentráciívkrvivodporúčanomcieľovomrozmedzí(pozričasti4.4a5.2)môžebyťupacientovsťažkouporuchoufunkciepenepotrebnéznížiťdávkuaodporúčasamonitorovaťkoncentráciecyklosporínuvkrvidodosiahnutiastabilnýchkoncentrácií.


Pediatrická populácia

Doklinickýchštúdiíbolizaradenédetistaršieako1rok.Vniekoľkýchklinickýchskúšaniachpediatrickípacientipotrebovaliatolerovalivyššiedávkycyklosporínunakgtelesnejhmotnosti,akobolidávkypoužívanéudospelých.


PoužitieEquoralu udetísnetransplantačmiindikáciamiinýmiakonefrotickýsyndrómnemožnoodporuč(pozričasť4.4).


Starší ľudia (voveku65rokovaviac)

Skúsenostis Equoralomustaršíchľudíobmedzené.


Vklinickýchskúšaniachcyklosporínuprireumatoidnejartritídebolaväčšiapravdepodobnosťupacientovvoveku65rokovalebostarších,žeunichvzniknesystolickáhypertenziapočaslibyažesaimzvýšikreatinínvsére50 %nadvýchodiskovúhodnotupo34mesiacochliečby.


Priuovanídávkyustaršiehopacientasamápostupovaťopatrne,zvyčajnesamázačaťnadolnejhranicirozmedziadávokvzhľadomnavyššiufrekvenciuzhoršenejfunkciepečene,obliekalebosrdca,sprievodnéochoreniaalebosúbežnúliečbuazvýšenúnáchylnosťnainfekcie.


Spôsob podávania

Perorálnepoužitie

Kapsuly Equoral sa majú prehltnúť celé.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Kombináciasliekmi,ktoréobsahujúHypericumperforatum(ľubovníkbodkovaný)(pozričasť4.5).

Kombináciasliekmi,napr.bosentanom,dabigatranetexilátomaaliskirenom,ktorésubstrátmi glykoproteínuP,efluxnéhotransportéramnohýchliečiv,alebobielkovinovýchtransportérov organických aniónov(OATP)aktorýchzvýšenékoncentrácievplazmesaspájajúsozávažnýmia/aleboživotohrozujúcimiudalosťami(pozričasť4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekárskydohľad

Equoral majú predpisovať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou imunosupresívami a ktorí môžu zaistiť primerané následné sledovanie pacienta, vrátane pravidelného celkového vyšetrenia, merania krvného tlaku a kontroly laboratórnych parametrov bezpečnosti. Pacientov po transplantácii, ktorídostávajútentoliek je potrebné sledovať v zariadeniach s náležitým laboratórnym a ďalším zdravotníckym vybavením. Lekár zodpovedný za udržiavaciu liečbu má dostať kompletnú informáciu potrebnú pri ďalšej starostlivosti o pacienta.


Lymmyainémalignity

Takakoinéimunosupresíva,ajcyklosporínzvyšujerizikovznikulymmovainýchmalignít,najmäkože.Zvýšenérizikozrejmesúvisískôrsostupňomatrvanímimunosupresieakospoužitímjednotlivýchlátok.


Liebnýrežim,akzahŕňaniekoľkoimunosupresív(vrátanecyklosporínu),samápoužívaťopatrne,pretožemôžemaťzanásledoklymfoproliferatívneporuchyanádorysolídnychorgánov,niektoré shlásenýmiúmrtiami.


VzhľadomnamožnérizikomalignitykožejepotrebnéupozorniťpacientovliečenýchEquoralom,obzvlášťtých,ktorílieníprepsoriázualeboatopickúdermatitídu,žesamavyhýbaťnadmernejnechránenejexpozíciislnečmužiareniuanemasúčasnedostaťožarovanieultrafialovýmžiarenímBalebofotochemoterapiuPUVA.


Infekcie

Takakoinéimunosupresíva,ajcyklosporínzvyšujenáchylnosťpacientovnavznikrôznychbakteriálnych,hubových,parazitárnychavírusovýchinfekcií,častovyvolanýchoportúnnymipatogénmi.

Upacientovliečenýchcyklosporínomsapozorovaliaktivácielatentnýchinfekciípolyomavírusmi,ktorémôžuviesťknefropatiiasociovanejspolyomavírusmi(PVAN),najmäkvírusovejnefropatiiBK(BKVN)alebokprogresívnejmultifokálnejleukoencefalopatii(PML)asociovanejsvírusomJC.Tietoochoreniačastosúvisiasvysokoucelkovouimunosupresívnouzáťažouajepotrebnéichvziaťdoúvahypridiferenciálnejdiagnostikeuimunosuprimovanýchpacientovsozhoršujúcousafunkciouobliekalebosneurologickýmisymptómami.Zaznamenalisazávažné a/alebo fatálne následky.Účinnépreventívneaterapeuticképostupysamapoužiťhlavneupacientov,ktorídostávajúkombinovanúdlhodobúimunosupresívnulibu.


Nefrotoxicita

Ako častá a potenciálne závažná komplikácia liečby Equoralom sa môže vyskytnúť zvýšenie sérového kreatinínu a močoviny. Tieto funkčné zmeny závisia od dávky a sú spočiatku reverzibilné a zvyčajne reagujú na zníženie dávky. Počas dlhodobej liečby môžu u niektorých pacientov vzniknúť štruktúrne zmeny v obličkách (napr. intersticiálna fibróza), ktoréjepotrebnéu pacientov s transplantátom obličky odlíšiť od zmien spôsobených chronickou rejekciou. Častémonitorovaniefunkcieoblieksapretovyžadujepoanárodnýchsmernícpredanúindikáciu(pozričasti4.2a4.8).


Hepatotoxicita

Equoral môže tiež spôsobiť reverzibilné, od dávky závislé zvýšenie sérového bilirubínu a pečeňových enzýmov (pozri časť 4.8). Vyskytli sa vyžiadané a spontánne hlásenia o hepatotoxicite a poškodení funkcie pečene vrátane cholestázy, žltačky, hepatitídy a zlyhania pečene u pacientov liečených cyklosporínom. Väčšina hlásení sa týkala pacientov s významnými sprievodnými ochoreniami a inými ovplyvňujúcimi faktormi, vrátane infekčných komplikácií a súbežne užívaných liekov s možnými hepatotoxickými účinkami. V niektorých prípadoch, najmä u pacientov po transplantácii, boli hlásené úmrtia (pozri časť 4.8). Vyžadujesadôslednémonitorovanie parametrov, ktorými sa hodnotí funkcia pečene, a pri abnormálnych hodnotách môže byť potrebné zníženie dávky (pozri časti 4.2 a 5.2).


Staršípacienti(voveku65rokovaviac)

Monitorovaniufunkcieobliekustaršíchpacientovsamávenovaťmimoriadnapozorno.


Monitorovaniekoncentráciícyklosporínu(pozričasť4.2)

Keď sa u pacientov po transplantácii používa Equoral, rutinné monitorovanie koncentrácií cyklosporínu v krvi je dôležitým bezpečnostným opatrením. Pri monitorovaní koncentrácií cyklosporínu v plnej krvi sa dáva prednosť použitiu špecifickej monoklonálnej protilátky (stanovenie pôvodného liečiva); môže sa použiť aj metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC), ktorou sa tiež stanovuje pôvodná látka. Ak sa použije plazma alebo sérum, má sa postupovať podľa štandardného protokolu na separáciu (čas a teplota).


Na začiatočné monitorovanie pacientov po transplantácii pečene sa má použiť buď špecifická monoklonálna protilátka, alebo sa majú vykonať paralelné merania s použitím špecifickej aj nešpecifickej monoklonálnej protilátky, aby sa zaistilo dávkovanie, ktoré zabezpečí primeranú imunosupresiu.


U pacientov, ktorí nie sú po transplantácii, sa odporúča občasné sledovanie koncentrácií cyklosporínu v krvi, napr. keď sa Equoral podáva súbežne s inými látkami, ktoré môžu ovplyvňovať farmakokinetiku cyklosporínu, alebo v prípade nezvyčajnej klinickej odpovede (napr. nedostatočná účinnosť alebo zvýšená lieková intolerancia, ako je dysfunkcia obličiek).


Je potrebné si uvedomiť, že koncentrácia cyklosporínu v krvi, plazme alebo sére je len jedným z mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú klinický stav pacienta. Získané výsledky preto majú slúžiť len ako návod na určenie dávkovania vo vzťahu k iným klinickým a laboratórnym parametrom.


Hypertenzia

Počas liečby Equoralom sa vyžaduje pravidelné kontrolovanie krvného tlaku. Ak vznikne hypertenzia, musí sa začať vhodná antihypertenzívna liečba. Treba uprednostniť antihypertenzívum, ktoré neovplyvňuje farmakokinetiku cyklosporínu, napr.isradipín(pozričasť4.5).


Zvýšeniekrvnýchlipidov

Odporúča sa stanoviť koncentrácie lipidov v krvi pred začatím liečby a po prvom mesiaci liečby, kedže bolo hlásené reverzibilné mierne zvýšenie koncentrácie lipidov v krvi vyvolané cyklosporínom. Ak sa zistí zvýšenie hladiny lipidov, majú sa obmedziť tuky v strave a ak je to potrebné, zvážiť zníženie dávky.


Hyperkaliémia

Cyklosporínzvyšujerizikohyperkaliémie, najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Opatrnosťjepotrebnáajprisúbežnompodávanícyklosporínus liekmi šetriacimi draslík (napr. diuretikami šetriacimi draslík, inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), antagonistami receptorov angiotenzínu II) aleboliekmiobsahujúcimidraslík,akoajupacientovsostravoubohatounadraslík. Vtakýchtosituáciáchsaodporúčakontrolovaťkoncentráciedraslíka.


Hypomagneziémia

Cyklosporín zvyšuje klírens horčíka. Môže viesť k symptomatickej hypomagneziémii, obzvlášť v období okolo transplantácie. Z tohto dôvodu sa odporúča kontrolovať hladiny horčíka v sére v období okolo transplantácie, hlavne ak sú prítomné neurologické príznaky/prejavy. Ak sa to považuje za potrebné, majú sa podať výživové doplnky horčíka.


Hyperurikémia

Opatrnosťjepotrebnápriliečbepacientovshyperurikémiou.


Živéoslabenévakcíny

Počaslibycyklosporínom môže byť vakcináciamenejúčinná. Je potrebnévyhnúťsa použitiu živých oslabených vakcín(pozričasť4.5).


Interakcie

Opatrnosťjepotrebnáprisúbežnompodávanícyklosporínusliekmi,ktorépodstatnezvyšujúaleboznižujúplazmatickékoncentráciecyklosporínuprostredníctvominhibíciealeboindukcieCYP3A4a/aleboglykoproteínuP(pozričasť4.5).


Aksazačínapoužívaťcyklosporínspolusliečivami,ktorézvyšujúkoncentráciecyklosporínu,alebosliivami,ktorévykazujúnefrotoxickúsúčinnosť, mása monitorovaťnefrotoxicita(pozričasť4.5).


Súbežnémupoužitiucyklosporínuatakrolimujepotrebnésavyhnúť(pozričasť4.5).


CyklosporínjeinhibítorCYP3A4,glykoproteínuP,ktorýjeefluxnýmtransportérommnohýchliiv,abielkovinovýchtransportérovorganickýchaniónov(OATP)amôžezvyšovaťplazmatickékoncentráciesúbežneužívanýchliekov,ktorésubstrátmitohtoenzýmua/alebotransportéra.Prisúbežnompodávanícyklosporínustakýmiliekmijepotrebnáopatrnosťalebojepotrebnésaichsúbežnémupodávaniuvyhnúť(pozričasť4.5).CyklosporínzvyšujeexpozíciuinhibítoromHMG-CoA-reduktázy(statíny).Prisúbežnompodávaníscyklosporínomsamádávkovaniestatínovznížiťasúbežnémupoužívaniusniektorýmistatínmijepotrebnésavyhnúťvsúladesodporúčaniamivichsúhrnochcharakteristickýchvlastnostílieku.Liečbastatínmisamusídočasneprerušiťaleboukonč

upacientovsprejavmiapríznakmimyopatiealebouktorýchrizikovéfaktorypredisponujúkťažkémupoškodeniuobliek,vrátanesekundárnehozlyhaniaobliekprirabdomyolýze(pozričasť4.5).


Po súbežnom podaní cyklosporínu a lerkanidipínu sa hodnota AUC lerkanidipínu zvýšila na trojnásobok a AUC cyklosporínu sa zvýšila o 21 %. Preto je potrebné vyhnúť sa simultánnej kombinácii cyklosporínu a lerkanidipínu. Podanie cyklosporínu 3 hodiny po lerkanidipíne nevyvolalo zmenu AUC lerkanidipínu, ale AUC cyklosporínu sa zvýšilo o 27 %. Táto kombinácia sa má preto podávať opatrne, s odstupom najmenej 3 hodín.


Špeciálnepomocnélátky: hydroxystearoylmakrogol–glycerol

Kapsule Equoraluobsahujúhydroxystearoylmakrogol–glycerol,ktorýmôževyvolávaťžalúdočnevoľnosťahnku.


Špeciálnepomocnélátky:etanol

Kapsule Equoraluobsahujú18,8 %obj etanolu.Dávka500mgEquoralu kapsúlobsahuje798mgetanolu,čozodpovedápribližne20mlpiva(5 %) alebo8,3 mlvína (12 %).Totomnožstvomôžebyťškodlivéprepacientovzávislýchodalkoholuamásavziaťdoúvahyugravidnýchalebodoiacichžien,upacientovsochorenímpečenealeboepilepsiou,aleboakjeliek podávanýdieťaťu.


Špeciálnepomocnélátky: sorbitol

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nemajú užívať tento liek vzhľadom na prítomnosť sorbitolu.


Ďalšie opatrenia pri netransplantačných indikáciách

Pacienti s poškodenou funkciou obličiek (okrem pacientov s nefrotickým syndrómom, ktorí majú prípustný stupeň poškodenia funkcie obličiek), nekontrolovanou hypertenziou, nekontrolovanými infekciami alebo akýmkoľvek druhom malignity nemajú dostať cyklosporín.


Pred začiatkom liečby sa má spoľahlivo stanoviť východiskový stav funkcie obličiek aspoň dvomi meraniami eGFR. Funkcia obličiek sa musí vyšetrovať často počas liečby, aby sa mohlo upravovať dávkovanie (pozri časť 4.2).


Ďalšie opatrenia pri endogénnej uveitíde

PacientomsneurologickýmBehcetovýmsyndrómom sa má Equoral podávať opatrne.Neurologickýstavtýchtopacientovjepotrebnépozornesledovať.


S použitím Equoralu u detí s endogénnou uveitídou sú len obmedzené skúsenosti.


Ďalšie opatrenia pri nefrotickom syndróme

Pacienti s abnormálnou východiskovou funkciou obličiek majú začať liečbu dávkami 2,5 mg/kg/deň a musia byť veľmi starostlivo sledovaní.


U niektorých pacientov môže byť ťažké zistiť poruchu funkcie obličiek vyvolanú Equoralom vzhľadom na zmeny funkcie obličiek, ktoré súvisia so samotným nefrotickým syndrómom. To vysvetľuje, prečo sa v zriedkavých prípadoch pozorovali zmeny štruktúry obličiek súvisiace s Equoralom bez zvýšenia kreatinínu v sére. U pacientov s nefropatiou s minimálnymi zmenami závislou od steroidov, u ktorých liečba Equoralom trvá dlhšie ako 1 rok, sa má zvážiť biopsia obličky.


U pacientov s nefrotickým syndrómom liečených imunosupresívami (vrátane cyklosporínu) sa príležitostne zaznamenal výskyt malignít (vrátane Hodgkinovho lymfómu).


Ďalšie opatrenia pri reumatoidnej artritíde

Po 6 mesiacoch liečby je potrebné vyšetriť funkciu obličiek každých 4 až 8 týždňov v závislosti od stabilizácie ochorenia, ďalšej súbežnej liečby a sprievodných ochorení. Častejšie kontroly sú potrebné, keď sa zvyšuje dávka Equoralu, alebo sa začína súbežná liečba NSAID alebo sa zvyšuje jeho dávka.


Prerušenie liečby Equoralom môže byť potrebné aj v prípade, keď nie je možné vhodnou liečbou zvládnuť hypertenziu, ktorá vznikla počas liečby.


Tak ako aj pri dlhodobej liečbe inými imunosupresívami, je potrebné pamätať na zvýšené riziko lymfoproliferatívnych porúch. Mimoriadne opatrne sa má postupovať, ak sa Equoral používa v kombinácii s metotrexátom pre ich synergické nefrotoxické pôsobenie.


Ďalšie opatrenia pri psoriáze

Prerušenie liečby Equoralom sa odporúča v prípade, keď nie je možné vhodnou liečbou zvládnuť hypertenziu, ktorá vznikla počas liečby.


Starší pacienti sa majú liečiť len pri invalidizujúcej psoriáze a zvlášť dôsledne sa má sledovať funkcia ich obličiek.


S použitím Equoralu u detí so psoriázou sú len obmedzené skúsenosti.


U pacientov so psoriázou liečených cyklosporínom, tak ako aj u pacientov, ktorí dostávajú konvenčnú imunosupresívnu liečbu, sa zaznamenal vznik malignít (najmä kožných). Pri kožných léziách, ktoré sú pre psoriázu netypické a pri ktorých je podozrenie, že sú malígne alebo premalígne, sa má pred začatím liečby cyklosporínom vykonať biopsia. Pacienti s malígnymi alebo premalígnymi zmenami kože sa majú liečiť Equoralom len po náležitej liečbe týchto lézií a ak nie je iná možnosť úspešnej liečby psoriázy.


U niekoľkých pacientov so psoriázou liečených Equoralom sa vyskytli lymfoproliferatívne poruchy. Reagovali priaznivo na okamžité prerušenie liečby.


Pacienti liečení Equoralom sa nemajú súbežne liečiť ultrafialovým žiarením B alebo fotochemoterapiou PUVA.


Ďalšie opatrenia pri atopickej dermatitíde

Prerušenie liečby Equoralom sa odporúča aj v prípade, keď nie je možné vhodnou liečbou zvládnuť hypertenziu, ktorá vznikla počas liečby.


S použitím Equoralu u detí s atopickou dermatitídou sú obmedzené skúsenosti.


Starší pacienti sa majú liečiť len pri invalidizujúcej atopickej dermatitíde a zvlášť dôsledne sa má sledovať funkcia ich obličiek.


So vzplanutím atopickej dermatitídy sa bežne spája benígna lymfadenopatia, ktorá vždy zmizne spontánne alebo pri celkovom ústupe ochorenia.


Lymfadenopatia, ktorá sa pozoruje počas liečby cyklosporínom, sa má pravidelne sledovať.


Pri lymfadenopatii, ktorá pretrváva napriek zmierneniu ochorenia, sa má ako bezpečnostné opatrenie vykonať biopsia, aby sa vylúčila prítomnosť lymfómu.


Aktívne infekcie herpes simplex je potrebné nechať vyhojiť pred začatím liečby Equoralom, nie sú však nevyhnutne dôvodom na ukončnie liečby, keď sa vyskytnú počas liečby, pokiaľ infekcia nie je závažná.


Kožné infekcie spôsobené Staphylococcus aureus nie sú absolútnou kontraindikáciou liečby Equoralom, majú sa však liečiť vhodnými antibakteriálnymi liekmi. Je potrebné vyhnúť sa perorálne podávanému erytromycínu, o ktorom je známe, že môže zvyšovať koncentráciu cyklosporínu v krvi (pozri časť 4.5) Ak nie je iná alternatíva, odporúča sa dôsledne sledovať hladiny cyklosporínu v krvi, funkciu obličiek a nežiaduce účinky cyklosporínu.


Pacienti liečení Equoralom sa nemajú súbežne liečiť ultrafialovým žiarením B alebo fotochemoterapiou PUVA.


Použitie pri netransplantačných indikáciách u pediatrickej populácie

Nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s Equoralom s výnimkou liečby nefrotického syndrómu. Jeho použitie u detí vo veku do 16 rokov na netransplantačné indikácie iné ako nefrotický syndróm nie je možné odporučiť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Liekové interakcie

Z mnohých liekov, pri ktorých sa zaznamenali interakcie s cyklosporínom, sa nižšie uvádzajú tie, ktorých interakcie sú primerane doložené a považujú sa za klinicky významné.

O mnohých látkach je známe, že buď zvyšujú alebo znižujú hladiny cyklosporínu v plazme alebo v plnej krvi zvyčajne prostredníctvom inhibície alebo indukcie enzýmov podieľajúcich sa na metabolizme cyklosporínu, najmä CYP3A4.
Cyklosporín je tiež inhibítorom CYP3A4 a glykoproteínu P, efluxného transportéra mnohých liekov a bielkovinových transportérov organických aniónov (OATP) a môže zvyšovať plazmatické hladiny súbežne podávaných liekov, ktoré sú substrátmi tohto enzýmu a/alebo transportérov.

Lieky,oktorýchjeznáme,žeznižujúalebozvyšujúbiologickúdostupnosťcyklosporínu:upacientovpotransplantáciipotrebnéčastémeraniakoncentráciícyklosporínuavprípadepotrebysavyžadujeúpravadávkovania,najmänazačiatkualeboprivysadenísúbežneužívanéholieku.Upacientov snetransplantmiindikáciamijevzťahmedzikoncentráciouvkrviaklinickýmiúčinkamimenejjednoznný.Aksasúbežnepodajúlieky,oktorýchjeznáme,žezvyšujúkoncentráciucyklosporínu,môžebyťčastévyšetreniefunkcieobliekadôslednémonitorovanieveajšíchúčinkovsúvisiacichscyklosporínomvhodnejšie,akomeraniekoncentrácievkrvi.


Lieky, ktoré zvyšujú koncentráciu cyklosporínu

VšetkyinhibítoryCYP3A4a/aleboglykoproteínuPmôžuviesťkuzvýšeniukoncentráciícyklosporínu.Príkladysú: nikardipín, metoklopramid, perorálne kontraceptíva, metylpredinozolón (vysoké dávky), alopurinol, kyselina cholová a jejderiváty, inhibítory proteázy, imatinib, kolchicín, nefazodon.


Makrolidové antibiotiká: Erytromycín môže zvýšiť expozíciu cyklosporínu 4- až 7-násobne, čo má niekedy za následok nefrotoxicitu. Pri klaritromycíne bolo hlásené zdvojnásobenie expozície cyklosporínu. Azitromycín zvyšuje koncentrácie cyklosporínu asi o 20 %.


Azolové antibiotiká: ketokonazol, flukonazol, itrakonazol a vorikonazol by mohli viac ako zdvojnásobiť expozíciu cyklosporínu.


Verapamil zvyšuje koncentrácie cyklosporínu v krvi 2- až 3-násobne.


Súbežné podanie s telaprevirom viedlo ku približne 4,64-násobnému zvýšeniu expozície cyklosporínu normalizovanej na dávku (AUC).


Amiodarón podstatne zvyšuje plazmatickú koncentráciu cyklosporínu súbežne so zvýšením sérového kreatinínu. Táto interakcia sa môže objaviť aj dlho po vysadení amiodarónu vzhľadom na jeho veľmi dlhý polčas (približne 50 dní).


Pri danazole bolo hlásené zvýšenie koncentrácií cyklosporínu v krvi približne o 50 %.


Diltiazem (v dávkach 90 mg/deň) môže zvýšiť plazmatické koncentrácie cyklosporínu až o 50 %.

Imatinib by mohol zvýšiť expozíciu cyklosporínu a Cmax približne o 20 %.


Lieky, ktoré znižujú koncentráciu cyklosporínu

Predpokladá sa, že všetky induktory CYP3A4 a/alebo glykoproteínu P znižujú koncentrácie cyklosporínu. Príklady liečiv, ktoré znižujú koncentrácie cyklosporínu, sú:

barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín, fenytoín; nafcilín, intravenózny sulfadimidín, probukol, orlistat, Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný), tiklopidín, sulfínpyrazón, terbinafín, bosentan.


Lieky, ktoré obsahujú Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný), sa nesmú používať súbežne s Equoralom pre riziko zníženia koncentrácie cyklosporínu v krvi a tým zníženia účinku (pozri časť 4.3).


Rifampicín indukuje metabolizmus cyklosporínu v čreve a pečeni. Počas súbežného podania môže byť potrebné dávky cyklosporínu zvýšiť na 3- až 5-násobok.


Oktreotid znižuje perorálnu absorpciu cyklosporínu a môže byť potrebné zvýšenie dávky cyklosporínu o 50 % alebo prechod na intravenózne podanie.


Interakciesjedlom

Prisúbežnompožitígrapefruituagrapefruitovejšťavysazaznamenalozvýšeniebiologickejdostupnosticyklosporínu.


Kombináciesozvýšenýmrizikom nefrotoxicity

Opatrnosťjepotrebnápripoužitícyklosporínusúbežnesinýmiliivami,ktorémasynergickýnefrotoxický účinok, ako sú: aminoglykozidy (vrátane gentamycínu, tobramycínu), amfotericín B, ciprofloxacín, vankomycín, trimetoprim (+ sulfametoxazol), deriváty kyseliny fibrovej (napr. bezafibrát, fenofibrát), NSAID (vrátane diklofenaku, naproxénu, sulindaku), melfalan, antagonisty histamínových receptorov H2 (napr. cimetidín, ranitidín), metotrexát (pozri časť 4.4).


Prisúbežnomužívanílieku,ktorýmôževykazovaťnefrotoxickýsynergickýúčinok,samádôslednemonitorovaťfunkciaobliek.Privýznamnomzhoršenífunkcieobličieksamáznížiťdávkovaniesúbežnepodávanéholiekualebosamázvážiťalternatívnaliečba.


Súbežnému použitiu cyklosporínu a takrolimu je potrebné sa vyhnúť pre riziko nefrotoxicity a farmakokinetickú interakciu sprostredkovanú CYP3A4 a/alebo P-gp (pozri časť 4.4).


Účinkycyklosporínunainélieky

CyklosporínjeinhibítorCYP3A4,glykoproteínuP,ktorýjeefluxnýmtransportérommnohýchliekov(P-gp),abielkovinovýchtransportérovorganickýchaniónových(OATP).Súbežnépodaniecyklosporínualiekov,ktorésubstrátmiCYP3A4,P-gpaOATP,môžezvýšiťplazmatickékoncentráciesúbežnepodávanýchliekov,ktorésubstrátmitohtoenzýmua/alebotransportéra.


Niektorépríkladyuvedenénižšie:

Cyklosporín môže znižovať klírens digoxínu, kolchicínu, inhibítorov HMG-CoA-reduktázy (statínov) a etopozidu. Ak sa ktorýkoľvek z týchto liekov používa súbežne s cyklosporínom, je potrebné dôsledné klinické pozorovanie, aby sa umožnila včasná detekcia toxických prejavov lieku a následná redukcia jeho dávky alebo jeho vysadenie. Pri súbežnom podaní s cyklosporínom sa má dávkovanie statínov znížiť a je potrebné vyhnúť sa súbežnému používaniu niektorých statínov v súlade s odporúčaniami v ich súhrnoch charakteristických vlastností lieku. Zmeny expozície bežne používaným statínom pri podávaní cyklosporínu sú zhrnuté v Tabuľke 1. Liečba statínmi sa musí dočasne prerušiť alebo ukončiť u pacientov s prejavmi a príznakmi myopatie alebo u ktorých rizikové

faktory predisponujú k ťažkému poškodeniu obličiek, vrátane sekundárneho zlyhania obličiek pri rabdomyolýze.


Tabuľka1 Súhrnzmienexpozíciebežnepoužívanýmstatínompripodávanícyklosporínu


Statín

Dostupné dávky

Násobok expozície ako zmena pri cyklosporíne

Atorvastatín

10-80 mg

8-10

Simvastatín

10-80 mg

6-8

Fluvastatín

20-80 mg

2-4

Lovastatín

20-40 mg

5-8

Pravastatín

20-80 mg

5-10

Rosuvastatín

5-40 mg

5-10

Pitavastatín

1-4 mg

4-6


Pri súbežnom podávaní cyklosporínu s lerkanidipínom sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.4).


Po súbežnom podaní cyklosporínu a aliskirenu, substrátu P-gp, sa Cmax aliskirenu zvýšila približne 2,5-násobne a AUC približne 5-násobne. Farmakokinetický profil cyklosporínu sa však výrazne nezmenil. Súbežné podávanie cyklosporínu a aliskirenu sa neodporúča (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie dabigatranetexilátu sa neodporúča pre inhibičný účinok cyklosporínu na P-gp (pozri časť 4.3).


Súčasné podávanie nifedipínus cyklosporínom môže viesť ku zvýšenému výskytu hyperplázie ďasien v porovnaní s cyklosporínom, keď sa podáva samotný.


Zistilo sa, že súbežné používanie diklofenaku a cyklosporínu vedie k významnému zvýšeniu biologickej dostupnosti diklofenaku, ktorého možným následkom je reverzibilná porucha funkcie obličiek. Zvýšenie biologickej dostupnosti diklofenaku je najpravdepodobnejšie vyvolané znížením intenzívnejmetabolizáciepriprvom prechode pečeňou. Ak sa spolu s cyklosporínom podávajú NSAID s nízkym efektom prvého prechodu (napr. kyselina acetylsalicylová), neočakáva sa zvýšenie ich biologickej dostupnosti.


Zvýšenie sérového kreatinínu sa pozorovalo v klinických skúšaniach everolimu alebo sirolimu v kombinácii s plnou dávkou cyklosporínu v mikroemulzii. Tento účinok je často reverzibilný po znížení dávky cyklosporínu. Everolimus a sirolimus mali len malý vplyv na farmakokinetiku cyklosporínu. Súbežné podávanie s cyklosporínom významne zvyšuje hladiny everolimu a sirolimu v krvi.


Opatrnosť sa vyžaduje pri súbežnom používaní liekov šetriacich draslík (napr. diuretiká šetriace draslík, inhibítory ACE, antagonisty receptora angiotenzínu II) alebo liekov obsahujúcich draslík, pretože to môže spôsobiť významné zvýšenie draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Cyklosporín môže zvýšiť plazmatické koncentrácie repaglinidu a zvýšiť tak riziko hypoglykémie.


bežpodaniebosentanuacyklosporínuzdravýmdobrovoľníkomniekoľkonásobnezvýšilo

expozíciubosentanuaexpozíciacyklosporínukleslao35%.Súbežnépodávaniecyklosporínu

abosentanusaneodporúča(pozrivyššieodsekLieky,ktoréznižujúkoncentráciecyklosporínu“ačasť4.3).


Podanieviacerýchdávokambrisentanuacyklosporínuzdravýmdobrovoľníkommalozanásledokpribližnedvojnásobnézvýšeniekoncentrácieambrisentanu,zatiaľčokoncentráciacyklosporínusazvýšilaminimálne(približneo10%).


Výraznezvýšenáexpozíciaantracyklínovýmantibiotikám(napr.doxorubicínu,mitoxantrónu,daunorubicínu)sapozorovalauonkologickýchpacientovpointravenóznompodaníantracyklínovýchantibiotíksúbežnesvmivysokýmidávkamicyklosporínu.


Počaslibycyklosporínommôžebyťočkovaniemenejefektívneapoužitiuživýchoslabenýchvakcínjepotrebnésavyhnúť.


Pediatrická populácia

Interakčštúdiesauskutočnililenudospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu u potkanov a králikov.


Skúsenosti s Equoralom u gravidných žien sú obmedzené. U gravidných žien po transplantácii, ktoré dostávajú imunosupresívnu liečbu vrátane cyklosporínu a liečebných režimov, ktorých súčasťou je cyklosporín, je riziko predčasného pôrodu (< 37 týždňov).

Je dostupný obmedzený počet pozorovaní detí až do veku približne 7 rokov, ktoré boli intrauterinne vystavené cyklosporínu. Funkcia obličiek a tlak krvi u týchto detí boli normálne. Nevykonali sa však primerané a dobre kontrolované štúdie s gravidnými ženami, preto sa Equoral nemá použiť v gravidite, ak možný prínos liečby pre matku nevyváži možné riziko pre plod. U gravidných žien je potrebné zvážiť aj obsah alkoholu v Equorale (pozri časť 4.4).


Laktácia

Cyklosporín prechádza do materského mlieka. U žien, ktoré dojčia je potrebné zvážiť aj obsah alkoholu v Equorale (pozri časť 4.4). Vzhľadom na možné závažné nežiaduce účinky u dojčených detí, ktoré môže vyvolať Equoral, matky liečené Equoralom preto nemajú dojčiť. Rozhodnutie, čiukončdojčenie,aleboukolibumtoliekom,samáurobiťpozváženíprínosu liečbyprematku.


Fertilita

ÚdajeopôsobeníEquoralunafertilituľudíobmedzené(pozričasť5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


NieúdajeoúčinkochEquoralu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutiebezpnostnéhoprofilu

Hlavnénežiaduceúčinkypozorovanévklinickýchštúdiáchpočaslibycyklosporínomzahŕňajúporuchufunkcieobliek,tremor,hirzutizmus,hypertenziu,hnačku,anorexiu,nauzeuavracanie.


Mnohé nežiaduce účinky spojené sliboucyklosporínomzávisiaod dávky a reagujú na zníženie dávky. Celkové spektrum nežiaducich účinkov v rôznych indikáciách je v podstate rovnaké; sú však rozdiely v ich výskyte a závažnosti. Ako dôsledok vyšších začiatočných dávok a dlhšej udržiavacej liečby, ktoré sa vyžadujú po transplantácii, sú nežiaduce účinky častejšie a zvyčajne závažnejšie u pacientov po transplantácii ako u pacientov liečených kvôli iným indikáciám.


Pointravenóznompodanísapozorovalianafylaktoidnéreakcie(pozričasť4.4).


Infekcie a nákazy

Upacientov,ktorídostávajúimunosupresívnuliečbuvrátanecyklosporínualiebnýchrežimov, ktorých časťoujecyklosporín,jezvýšenérizikoinfekcií(vírusových,bakteriálnych,hubových, parazitárnych) (pozri časť 4.4). Môžu sa vyskytnúť generalizované aj lokalizované infekcie. Existujúce infekcie sa tiež môžu zhoršiť a reaktivácia polyomavírusových infekcií môže viesť k nefropatii asociovanej s polyomavírusmi (PVAN) alebo k progresívnej multifokálnej leukoencefalopatii (PML) súvisiacej s vírusom JC. Zaznamenali sa závažné a/alebo fatálne následky.


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Upacientov,ktorídostávajúimunosupresívnuliečbuvrátanecyklosporínualiebnýchrežimov,ktorýchčasťoujecyklosporín,jezvýšenérizikovznikulymmovalebolymfoproliferačných porúch a iných malignít, najmä kože. Frekvencia malignít sa zvyšuje s intenzitou a trvaním liečby (pozri časť 4.4). Niektoré malignity môžu viesť k úmrtiu.


Tabuľkovýzoznamnežiaducichreakciízklinickýchskúšaní

Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní (Tabuľka 1) sú zoradené podľa triedy orgánových systémov MedDRA. V rámci každej orgánovej triedy sú usporiadané podľa frekvencie, najčastejšie sú uvedené ako prvé. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Okrem toho usporiadanie podľa kategórií frekvencie pre každý nežiaduci účinok vychádza z konvencie (CIOMS III): veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka1:Nežiaducereakcienaliekzklinickýchskúšaní


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: leukopénia

Menej časté: anémia, trombocytopénia

Zriedkavé:mikroangiopatická hemolytická anémia, hemolytický uremický syndróm

Neznáme*:trombotickámikroangiopatia,trombotickátrombocytopenickápurpura


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:hyperlipidémia

Časté:hyperglykémia, hyperurikémia, hyperkaliémia, hypomagneziémia, anorexia


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: tremor, bolesť hlavy

Časté:kŕče, parestézia

Menej časté:encefalopatia vrátane syndrómu reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie (PRES), prejavy a príznaky ako sú kŕče, zmätenosť, dezorientácia, znížená reaktivita, agitovanosť, nespavosť, poruchy zraku, kortikálna slepota, kóma, paréza, cerebelárna ataxia

Zriedkavé:motorická polyneuropatia

Veľmizriedkavé: edémoptickéhodisku,vrátaneedémupapily,smožnýmpoškodenímzrakusekundárnepribenígnej intrakraniálnej hypertenzii

Neznáme*: migréna


Poruchy ciev

Veľmi časté:hypertenzia

Časté:návaly horúčavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:nauzea, vracanie, nepríjempocity/bolesť brucha, hnačka, hyperplázia ďasien, peptickývred

Zriedkavé:pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:abnormálna funkcia pečene (pozri časť 4.4)

Neznáme*: hepatotoxicitaapoškodeniepečenevrátanecholestázy,žltačky,hepatitídyazlyhaniapečeneniekedysfatálnymnásledkom(pozričasť4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: hirzutizmus

Časté:akné, hypertrichóza

Menej časté: alergické vyrážky


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:svalové kŕče, myalgia

Zriedkavé:svalová slabosť, myopatia


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: dysfunkcia obličiek (pozri časť 4.4)


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé:poruchy menštruačného cyklu, gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:pyrexia, únava

Menej časté: edém, zvýšenie telesnej hmotnosti


* Nežiaduceudalostihlásenézpostmarketingovýchsledovaní,kdefrekvencianežiaducichreakciína

liek(ADR)niejeznámaprechýbajúceinformácie.


Iné nežiaduce reakcie na liek zo skúseností po uvedení lieku na trh

Po uvedení lieku na trh sa vyskytli vyžiadané a spontánne hlásenia o hepatotoxicite a poškodení funkcie pečene vrátane cholestázy, žltačky, hepatitídy a zlyhania pečene u pacientov liečených cyklosporínom. Väčšina hlásení sa týkala pacientov so závažnými sprievodnými ochoreniami, základnými ochoreniami a inými ovplyvňujúcimi faktormi, vrátane infekčných komplikácií a súbežne užívaných liekov s hepatotoxickým potenciálom. V niektorých prípadoch, najmä u pacientov po transplantácii, boli hlásené úmrtia (pozri časť 4.4).


Akútnaachronickánefrotoxicita

Upacientovlienýchinhibítoromkalcineurínu(CNI)vrátanecyklosporínualiečebnýchrežimov,ktorýchčasťoujecyklosporín,jezvýšenérizikovznikuakútnejalebochronickejnefrotoxicity.Vklinickýchskúšaniachapostmarketingovýchsledovaniachsavyskytlihláseniasúvisiacespoužívanímcyklosporínu.Vprípadochakútnejnefrotoxicityudávaliporuchyhomeostázyminerálov,ako súhyperkaliémia,hypomagneziémiaahyperurikémia.Prípadyschronickýmimorfologickýmizmenamizahŕňaliarteriolárnuhyalinózu,tubulárnuatrofiuaintersticiálnufibrózu(pozričasť4.4).


Pediatrická populácia

Vklinickýchštúdiáchsoštandardnýmdávkovanímcyklosporínubolizaradenédetivovekuod1roku,uktorýchbolbezpnostnýprofilporovnatsdospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


LD50cyklosporínu pri perorálnom podaní je 2 329 mg/kg u myší, 1 480 mg/kg u potkanov a > 1 000 mg/kg u králikov. LD50pri intravenóznom podaní je 148 mg/kg u myší, 104 mg/kg u potkanov a 46 mg/kg u králikov.


Symptómy

Skúsenosti s akútnym predávkovaním cyklosporínu sú obmedzené. Perorálne podané dávky cyklosporínu až do 10 g (približne 150 mg/kg) sa znášali s pomerne nevýznamnými klinickými následkami, ako sú vracanie, ospalosť, bolesť hlavy, tachykardia a u niekoľkých pacientov stredne závažné reverzibilné poškodenie funkcie obličiek. Závažné prejavy intoxikácie však boli hlásené po neúmyselnom parenterálnom predávkovaní cyklosporínom u predčasne narodených detí.


Liečba

Vo všetkých prípadoch predávkovania sa má začaťsovšeobecnýmipodpornýmiopatreniamianáslednesamápodaťsymptomatická liečba. Indukované vracanieavýplachžalúdkamôžubyťužitočpočasprvýchhodínpopožití. Cyklosporín nie je vo väčšomrozsahudialyzovateľný, ani sa nedá dobre odstrániť hemoperfúziou na aktívnom uhlí.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:imunosupresíva, inhibítorykalcineurínu

ATC kód:L04AD01


Cyklosporín(známytiežakocyklosporínA)jecyklickýpolypeptidzloženýz11aminokyselín.Jetosilnéimunosupresívum,ktoréuzvieratpredlžujeprežívaniealogénnychtransplantátovkože,srdca,obličiek,pankreasu,kostnejdrene,tenkéhočrevaapľúc.Štúdieukazujú,žecyklosporínpotláčavznikreakciísprostredkovanýchbunkamivrátaneimunityvialotransplantátu,oneskorenúkožnúprecitlivenosť,experimentálnualergickúencefalomyelitídu,artritíduzpodaniaFreundovhoadjuvans,chorobuštepu-proti-hostiteľovi(graft-versus-hostdisease,GVHD),atiežtvorbuprotilátokzávislúodTbuniek.Nabunkovejúrovnitlmítvorbuauvoľňovanielymfokínovvrátaneinterleukínu2(T-cellgrowthfactor,TCGF).CyklosporínzjavneblokujelymfocytyvkľudovejfázeG0aleboG1bunkovéhocykluatlmíuvoľňovanielymfokínovzaktivovanýchTbuniek,vyvolanéantigénom.


Všetkydostupnédôkazynaznujú,žecyklosporínpôsobíšpecifickyareverzibilnenalymfocyty.Narozdielodcytostatíknetlmíhemopoézuaneovplyvňujefunkciufagocytov.


Učlovekasauskutočniliúspešnétransplantáciesolídnychorgánovakostnejdrene,priktorýchsacyklosporínpoužilnaprevenciualibuodvrhnutiaštepuaGVHD.PotransplantáciipečenesacyklosporínsúspechompoužilupacientovspozitivitouajnegativitounavírushepatitídyC(HCV).Prospešnéúčinkylibycyklosporínomsadokázaliajprirôznychochoreniach,oktorýchsaviealebosapredpokladá,žeautoimunitnéhopôvodu.


Pediatrická populácia

Preukázalosa,žecyklosporínjeúčinnýprinefrotickomsyndrómezávislomodsteroidov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Poperorálnompodanícyklosporínusamaximálnekoncentráciecyklosporínuvkrvidosiahlido1 - 2hodín.Absolútnaperorálnabiologickádostupnosťcyklosporínupopodanícyklosporínuje2050 %.PoklesAUCopribližne13 %aCmaxo33 %sapozoroval,keďsacyklosporínpodalsjedlomsvysokýmobsahomtuku.Súvislosťmedzipodanoudávkouaexpozíciou(AUC)cyklosporínujelineárnavrozmedzíterapeutickýchdávok.IntersubjektívnaaintrasubjektívnavariabilitaAUCaCmaxjepribližne10 20 %.Roztokcyklosporínuamäkkéželatínovékapsulybioekvivalentné.


PodanieEquoralu zanásledoko59 %vyššiuCmax apribližne29 %vyššiubiologickúdostupnosťakopodaniecyklosporínu v pôvodnej forme.Dostupnéúdajenaznačujú,žepozmenez pôvodného cyklosporínu mäkkých želatínových kapsúlnaEquroal mäkké želatínové kapsuly vpomere1:1minimálnekoncentrácievkrviporovnateľazostávajúvpožadovanomterapeutickomrozmedzí.PodanieEquoraluzlepšujelinearituexpozíciecyklosporínu(AUCB)vzávislostioddávky.Dôsledkomjekonzistentnejšíprofilabsorpciesmenšímvplyvomsúčasnéhopríjmujedlaalebodennéhorytmuakopricyklosporíne v pôvodnej forme.


Distribúcia

Cyklosporínsadistribuujeprevažnemimokrvnéhoobjemu,spriemernýmzdanlivýmdistribnýmobjemom3,5 l/kg.Vkrvije3347 %cyklosporínuprítomnéhovplazme,49 %vlymfocytoch,512 %vgranulocytocha4158 %verytrocytoch.Približne90 %cyklosporínuvplazmesaviaženabielkoviny,väčšinoulipoproteíny.


Biotransformácia

Cyklosporínsavovkejmieremetabolizujenapribližne15metabolitov.MetabolizmusprebiehanajmävpenipôsobenímcytochrómuP4503A4(CYP3A4)ahlavnémetabolickédráhymono-adihydroxyláciaaN-demetyláciavrôznychčastiachmolekuly.Všetkydoposiaľidentifikovanémetabolityobsahujúintaktnúpeptidickúštruktúrupôvodnejzlúčeniny,niektorévykazujúslabúimunosupresívnuaktivitu(aždojednejdesatinynezmenenéholiečiva).


Eliminácia

Eliminuje sa predovšetkým žlčou, len 6 % perorálnej dávky sa vylučuje močom, iba 0,1 % sa vylučuje močom ako nezmenené liečivo.

Údaje o terminálnom polčase cyklosporínu sa značne líšia v závislosti od použitého spôsobu stanovenia a cieľovej populácie. Terminálny polčas je v rozmedzí od 6,3 hodiny u zdravých dobrovoľníkov do 20,4 hodiny u pacientov s ťažkou chorobou pečene (pozri časti 4.2 a 4.4). Eliminačný polčas u pacientov po transplantácii obličky bol približne 11 hodín, v rozmedzí medzi 4 a 25 hodinami.


Osobitnéskupiny pacientov


Pacientisporuchoufunkcieobliek

Vštúdiiupacientovsterminálnymzlyhanímobličiekpredstavovalsystémovýklírenspribližnedvetretinypriemernéhosystémovéhoklírensupacientovsnormálnefungujúcimioblkami.Menejako1%podanejdávkysaodstránidialýzou.


Pacientisporuchoufunkciepečene

Upacientovsporuchoufunkciepenemožnopozorovať2-3-násobnézvýšenieexpozíciecyklosporínu.Vštúdiispacientmisťažkouchoroboupene,scirhózoupotvrdenoubiopsiou,bolterminálnypoas20,4hodín(vrozmedzímedzi10,8a48,0hodinami)vporovnaníso7,4

11,0hodinamiuzdravýchosôb.


Pediatrická populácia

Farmakokinetickéúdajeupediatrickýchpacientov,ktorýmsapodávalcyklosporínvmiobmedzené.U15pacientovpotransplantáciiobličkyvoveku3 - 16rokovbolklírenscyklosporínuzplnejkrvipointravenóznompodanícyklosporínu10,6 ± 3,7ml/min/kg(stanovenie:Cyclo-tracspecificRIA).Vštúdiiso7pacientmipotransplantáciiobličkyvoveku2 - 16rokovbolklírenscyklosporínuvrozmedzí9,8 - 15,5ml/min/kg.U9pacientovpotransplantáciipenevoveku0,6 - 5,6rokovbolklírens9,3 ± 5,4ml/min/kg(stanovenie:HPLC).V porovnaní s dospelýmipotransplantáciirozdielybiologickejdostupnostimedziperorálními formami cyklosporínu udetíadospievajúcichporovnatsrozdielmi,ktorésapozorujúudospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagénnealeboteratogénneúčinkycyklosporínusanedokázalinaštandardnýchtestovacíchsystémochpriperorálnompodávaní(potkanydo17mg/kg/deňakrálikydo30mg/kg/deňperorálne).Pritoxickýchdávkach(potkanypri30mg/kg/deňakrálikypri100mg/kg/deňperorálne)bolcyklosporínembryotoxickýafetotoxický,čomožnousudzovaťzprenatálnejapostnatálnejúmrtnosti,akoajzníženejhmotnostiplodovastýmsúvisiacimspomalenímvývojakostry.


V dvoch publikovaných výskumných štúdiách sa u králikov intrauterinne vystavených cyklosporínu (10 mg/kg/deň subkutánne) preukázal znížený počet nefrónov, hypertrofia obličiek, systémová hypertenzia a progredujúca insuficiencia obličiek až do veku 35 týždňov. Gravidné potkanie samice, ktoré dostávali cyklosporín intravenózne v dávke 12 mg/kg/deň (dvojnásobok odporúčanej intravenóznej dávky u ľudí), mali plody so zvýšenou incidenciou defektov komorovej priehradky. Tieto nálezy sa nepreukázali u iných živočíšnych druhov a ich významnosť pre ľudí nie je známa.

V štúdiách na samcoch a samiciach potkanov sa nepreukázala žiadna porucha fertility.


Genotoxicita cyklosporínu sa testovala v rade testov in vitro a in vivo bez preukázania klinicky významného mutagénneho potenciálu.


Štúdie karcinogenity sa vykonali na potkaních a myších samcoch a samiciach. V štúdii na myšiach trvajúcej 78 týždňov sa pri dávkach 1, 4 a 16 mg/kg/deň dokázal štatisticky významný trend ku vzniku lymfocytových lymfómov u samíc a výskyt hepatocelulárnych karcinómov u samcov pri strednej dávke bol významne vyšší ako kontrolná hodnota. V štúdii na potkanoch trvajúcej 24 mesiacov, ktorá sa vykonala s dávkami 0,5, 2 a 8 mg/kg/deň, bol výskyt adenómov Langerhansových ostrovčekov pri nízkej hladine dávok významne vyšší ako kontrolná hodnota. Hepatocelulárne karcinómy a adenómy Langerhansových ostrovčekov nezáviseli od dávky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1 Zoznam pomocných látok
Obsah kapsuly
Bezvodý etanol

Polyglycerol (3) monooelát (E 475)

Polyglycerol (10) monooleát

Hydroxystearoylmakrogol–glycerol

Alfa‑tokoferol


Obal kapsuly

Želatína

Glycerol 85 %

Nekryštalizujúci sorbitol 70 %

Žltý oxid železitý (E172) /Equoral 25 mg, Equoral 50 mg/

Hnedý oxid železitý (E172) /Equoral 100 mg/

Oxid titaničitý (E171)

Glycín


Potlač

Modrý atrament


6.2 Inkompatibility


Pri teplote nad 40 °C môže dôjsť k mäknutiu alebo k deformácii kapsúl.

Relatívna vlhkosť nad 75 % môže spôsobiť mäknutie a deformáciu kapsúl alebo môže viesť k ďalším negatívnym účinkom, najmä na mikrobiálnu kontamináciu želatíny.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obojstranné hliníkové balenia blistra pozostávajúce z hliníkovej fólie na spodnej strane a hliníkovej fólie na hornej strane.


Veľkosť balenia:50 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Equoral 25 mg: 59/0059/03-S
Equoral 50 mg: 59/0060/03-S

Equoral 100 mg: 59/0061/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 07. máj 2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 25. júna 2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 201421EQUORAL 25 mg