+ ipil.sk

ERDOMED 300 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku ev.č.: 20112/06152


Písomná informácia pre používateľa


ERDOMED 300 mg

tvrdé kapsuly


Erdosteín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Erdomed 300 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Erdomed 300 mg

3. Ako užívať Erdomed 300 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Erdomed 300 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Erdomed 300 mg a na čo sa používa


Erdomed 300 mg obsahuje liečivo erdosteín, mukolytikum, ktoré pôsobí na hlien v dýchacom systéme. Používa sa na zníženie väzkosti hlienovitého, prípadne aj hnisavého výlučku sliznice dýchacích ciest a na uľahčenie vykašliavania pri:

 • akútnom a chronickom zápale priedušiek, rozšírení priedušiek a prieduškovej astme so zvýšeným vylučovaním hlienu,

 • akútnom a chronickom zápale horných dýchacích ciest, ako napr. nádcha, zápal prinosových dutín, zápaloch hrtana a hltana.


Erdomed 300 mg sa tiež používa na prevenciu zhoršenia choroby priedušiek najmä pri:

 • postihnutí dýchacieho systému sprevádzané emfyzémom (nadmerný obsah vzduchu v pľúcach) a zvýšenou sekréciou,

 • chronickom zápale priedušiek,

 • emfyzéme pľúc (nadmerný obsah vzduchu v pľúcach).


Erdomed 300 mg sa tiež môže používať na predchádzanie komplikácií po chirurgickom zákroku, ako je:

 • zápal pľúc,

 • nevzdušnosť časti pľúc.


Erdomed 300 mg je určený na liečbu dospelých, dospievajúcich a detí s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg (nad 12 rokov).2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Erdomed 300 mg


Neužívajte Erdomed 300 mg

- ak ste alergický na erdosteín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6);

- keď máte ťažkú poruchu pečene ;

- keď držíte diétu neobsahujúcu metionín (napr. pri homocysteinúrii- vrodená porucha

látkovej výmeny);

- pri závažnej nedostatočnosti obličiek;


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Erdomed 300 mg.


Ak máte akékoľvek problémy s pečeňou alebo obličkami, povedzte to svojmu lekárovi ešte pred užívaním Erdomedu.


Deti

Nepodávajte deťom s telesnou hmotnosťou menšou ako 15 kg.

Pre deti s hmotnosťou od 15 do 30 kg je určená lieková forma prášok na perorálnu suspenziu (Erdomed 3,5 %).


Iné lieky a Erdomed 300 mg

Tento liek sa môže podávať súčasne s inými liekmi na kašeľ a nádchu ako sú antibiotiká alebo teofylín. Nesmiete však kombinovať Erdomed 300 mg s liekmi proti kašľu (antitusiká).


Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nie je dostatok informácií o užívaní erdosteínu tehotnými a dojčiacimi ženami, preto sa Erdomed 300 mg neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Erdomed 300 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Erdomed 300 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je 1 kapsula 2 až 3- krát denne.


Kapsula sa má prehltnúť celá a zapiť pohárom vody.


V prípade zhoršenej funkcie pečene treba dávku znížiť na polovicu.


Použitie u detí a dospievajúcich

Dávka u detí a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg (nad 12 rokov) je rovnaká ako dávka pre dospelých.


Trvanie liečby

Terapeutický účinok je viditeľný po 3 dňoch liečby, priemerná doba liečby na dosiahnutie úplného účinku je 7 dní.

Pri chronických chorobách sa pod lekárskym dohľadom môže Erdomed 300 mg užívať dlhodobo.


Ak užijete viac Erdomedu 300 mg, ako máte

Ak užijete vyššiu dávku ako odporúčanú, môže sa vyskytnúť potenie, závrat a návaly tepla. V prípade náhodného predávkovania ihneď kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Erdomed 300 mg

Užite ďalšiu dávku normálnej veľkosti v stanovenom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku lieku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi zriedkavo (menej než u 1 z 10 000 osôb) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

bolesť hlavy, nachladnutie, ťažkosti s dýchaním, zmena chuti, nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesti žalúdka (pálenie záhy), vyrážka, sčervenanie pokožky, ekzém.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Erdomed 300 mg


Uchovávajte pri teplote do 25 °C .

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Erdomed 300 mg obsahuje

- Liečivo je: erdosteín (300 mg v 1 kapsule).

- Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, povidon, mikrokryštalická celulóza, želatína,

indigokarmín (E132), žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Erdomed 300 mg a obsah balenia

Vzhľad lieku: tvrdé želatínové kapsuly so spodnou časťou žltej farby, vrchná časť kapsuly je tmavozelená. Obsah kapsuly: prášok farby slonoviny.

Balenie: 10, 20, 30 kapsúl.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Medicom International s.r.o.

Páteřní 7

635 00 Brno

Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2012.

4ERDOMED 300 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/08329


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


ERDOMED 300 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje 300 mg erdosteínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdé kapsuly.

Tvrdé želatínové kapsuly so spodnou časťou žltej farby, vrchná časť kapsuly je tmavozelená. Obsah kapsuly: prášok farby slonoviny.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Erdosteín redukuje viskozitu bronchiálnych sekrétov a je indikovaný pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest ako bronchitída, rinitída, sinusitída, laryngo-faryngitída a exacerbácia chronickej bronchitídy, CHOPCH (chronická obštrukčná choroba pľúc), hypersekrečná astma bronchiale, bronchiektázia.

Erdosteín tiež pôsobí protektívne proti zhoršeniu ochorenia dýchacích ciest a je indikovaný v preventívnej liečbe stabilných chronických bronchitíd u fajčiarov, v rekurentných infekčných epizódach napr. počas zimnej sezóny a podobne..

Je tiež indikovaný ako súčasná liečba s antibiotikami v prípade exacerbácie s bakteriálnou infekciou.

Erdosteín sa ďalej používa na predchádzanie komplikácií po chirurgickom zákroku, ako je zápal pľúc alebo nevzdušnosť časti pľúc.

Erdomed 300 mgje indikovaný u dospelých,dospievajúcicha detí s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg (nad 12 rokov).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a starší pacienti

Optimálna denná dávka je 600 mg erdosteínu rozdelená na dve 300 mg podania. Maximálna

denná dávka je 900 mg v 2 až 3 podaniach.


1 kapsula (300 mg) 2 až 3-krát denne.


Deti a dospievajúci

Dávka pre deti a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg (nad 12 rokov) je identická s dávkou pre dospelých.


Dĺžka trvania liečby

Terapeutický účinok sa prejaví po 3 dňoch liečby; priemerná dĺžka liečby pre dosiahnutie plného účinku je 7 dní.

Pri chronických ochoreniach sa môže erdosteín používať aj dlhšiu dobu.


Osobitná skupina pacientov

Pacienti s ťažkým zlyhaním pečene majú užiť polovičnú dávku.

Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov postihnutých zlyhaním obličiek s klírensom kreatinínu > 25 ml/min.


 1. Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.,

 • deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 15 kg,

 • hepatálne poruchy alebo abnormality (napr. vzostup sérovej alkalickej fosfatázy, tranzamináz atď.),

 • renálna insuficiencia (klírens kreatinínu < 25 ml/min),

 • homocysteinúria (liek je zdrojom homocysteínu a neexistujú žiadne údaje týkajúce sa podávania erdosteínu v prípade kongenitálnych porúch metabolizmu aminokyselín, zvlášť u tých pacientov, ktorí majú dodržiavať diétu bez metionínu),

 • u pacientov s hepatálnou cirhózou a pri deficiencii enzýmu cystationín-syntetáza je liek kontraindikovaný kvôli možnej interferencii metabolitov s metabolizmom metionínu.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri objavení príznakov a symtómov klasickej precitlivenosti liečba erdosteínom musí byť okamžite prerušená.


 1. Liekové a iné interakcie


Neboli pozorované žiadne vážne interakcie s inými liečivami často používanými pri respiračných infekciách a chronických obštrukčných pľúcnych chorobách ako teofylín, bronchodilatanciá, erytromycín, amoxicilín alebo sulfatrimetroprim. Erdosteín zvyšuje účinok niektorých antibiotík (napr.amoxicilínu, ampicilínu ), čo je možné využiť na terapeutické účely. Bol dokázany synergický účinok s budenosidom a salbutamolom.

Súbežné podávanie erdosteínu s inými antitusikami nemá opodstatnenie a môže indukovať akumuláciu stekuteného exkrétu v bronchiálnom strome so zvyšovaním rizika superinfekcie alebo bronchospazmov.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


O použití erdosteínu u gravidných žien nie sú k dispozícii dostatočné údaje.

Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska posúdenia účinkov na priebeh gravidity a/alebo vývoj embrya/plodu a/alebo na pôrod a/alebo postnatálny vývoj. Potenciálne riziko pre človka nie je známe.

Preto sa Erdomed nemá podávať počas gravidity a laktácie.


 1. Ovplyvnenie schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Erdomed nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiadúce účinky


Poruchy nevového systému

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): bolesť hlavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): prechladnutie, dýchavičnosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): zmeny chuti, nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť v epigastriu

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): žihľavka, začervenanie, ekzém


 1. Predávkovanie


Doteraz neboli popísané prípady predávkovania.

Dávky vyššie ako odporúčané (1200 mg/deň) môžu spôsobiť potenie, závraty a návaly.

Vo všetkých prípadoch predávkovania má byť dodržaná symptomatická liečba a všeobecné podporné opatrenia.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: mukolytikum, expektorans, bronchoprotektívum,

ATC kód: R05CB15.


Erdosteín je mukomodulačná látka, ktorá pôsobí prostredníctvom svojich aktívnych metabolitov. Metabolity obsahujú voľné tiolové skupiny, ktoré rušia disulfidové mostíky ktoré viažu vlákna glykoproteínov, a spôsobujú tak zníženie elasticity a viskozity hlienu. Výsledkom toho je uľahčenie čistenia sekrétov respiračného traktu a zvyšuje účinnosť mukociliárneho mechanizmu pri odstraňovaní hlienu a mukopurulentných sekrétov z horných a dolných dýchacích ciest.

Erdosteín tiež znižuje adhezívnu schopnosť G+ a G- baktérií na epitel dýchacích ciest. Tento antibakteriálny antiadhezívny účinok, ktorý bol dokázaný in vitro, môže redukovať kolonizáciu baktérií a znížiť riziko bakteriálnej superinfekcie

Erdosteín pôsobí ako scavenger voľných kyslíkových radikálov, zabraňuje tiež ich tvorbe „in loco“ a signifikantne redukuje 8-izoprostan ako marker lipidovej perdoxidácie. Protizápalový účinok erdosteínu in vitroa in vivosa tiež prejavil poklesom niektorých prozápalovych cytokínov (IL-6, IL-8).

Erdosteín pôsobí proti inhibícii alfa-1-antitrypsínu tabakovým dymom, čím predchádza poškodeniu dýchacích ciest smogom a fajčením.

Erdosteín tiež zvyšuje koncentráciu IgA v dýchacích cestách u pacientov s chronickými obštrukčnými chorobami a zabraňuje inhibícii granulocytov spôsobenej fajčením. Erdosteín tiež zvyšuje koncentráciu amoxicilínu v bronchiálnom sekréte a preto ich súčasné podávanie má rýchlejší nástup účinku než monoterapia amoxicilínom.

Účinok liečby sa dostavuje asi po 3 - 4 dňoch liečby. Edrosteín samotný neobsahuje voľné

-SH- radikály. Preto má aj veľmi slabý účinok na gastrointestinálny trakt pri odporučených dávkach a jeho nežiaduce účinky sa nelíšia od nežiaducich účinkov pozorovaných pri podávaní placeba.

 1. Farmakokinetické vlastnosti


Erdosteín sa rýchlo vstrebáva a metabolizuje na hepatálnej úrovni na najmenej 3 aktívne metabolity: najviac zastúpený (v %) a aktívny z nich je N – tiodiglykolyl - homocysteín (Metabolit 1 alebo M1). Hlavné farmakokinetické parametre sú (referované ako M1): Cmax: 3,45 mcg/ml; Tmax: 1,48 hodiny): AUC (0-24 hod): 12,09 . Miera väzby erdosteínu na bielkoviny je 64,5 %. Eliminácia sa uskutočňuje močom a stolicou, kde sú iba anorganické sulfáty. T 1/2el (referované na celkový produkt, napr. erdosteín a metabolity) je > 5 hodín. Opakované podanie a potrava neovplyvňujú farmakokinetický profil erdosteínu. Nebola pozorovaná žiadne zvláštna akumulácia alebo enzymatická indukcia. V prípade hepatálneho poškodenia boli pozorované nárasty hodnôt Cmaxa AUC. Okrem toho v prípade vážnej hepatálnej dzskrázie mohol byť pozorovaný nárast T1/2 el. V prípade vážnej renálnej insuliciencie existuje riziko akumulácie metabolitov.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o bezpečnosti neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity. Erdosteín má veľmi nízku potenciálnu toxicitu.

Sedatívny účinok na CNS bol pozorovaný až pri extrémne vysokých dávkach (4000 mg/kg).


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, povidón, magnéziumstearát, želatína, oxid titaničitý (E171), oxid železitý žltý (E172), indigokarmín (E132).


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


 1. Druh obalu obsah balenia


Al/PVC/PVDC blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 10, 20 alebo 30 kapsúl


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom


Nepoužitý liek a odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Medicom International s.r.o.

Páteřní 6

635 00 Brno

Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


52/0232/99-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 4.1.2000

Dátum posledného predĺženia: 9.10.2006/ bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2012

5ERDOMED 300 mg