+ ipil.sk

Escitalopram Orion 5 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/05243


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Escitalopram Orion 5 mg

Escitalopram Orion 10 mg

Escitalopram Orion 15 mg

Escitalopram Orion 20 mg

filmom obalené tablety


Escitalopram


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, nežzačnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Escitalopram Orion a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Escitalopram Orion

3. Ako užívať Escitalopram Orion

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Escitalopram Orion

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Escitalopram Oriona na čo sa používa


Escitalopram Orion obsahuje escitalopram a používa sa na liečbu depresie (veľkých depresívnych epizód) a úzkostných porúch (ako je panická porucha s agorafóbiou alebo bez nej, sociálna úzkostná porucha a obsedantne-kompulzívna porucha).


Escitalopram patrí do skupiny antidepresív, ktoré sa nazývajú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Tieto lieky pôsobia na serotonínový systém v mozgu zvyšovaním hladiny serotonínu. Poruchy serotonínového systému sa považujú za dôležitý faktor v rozvoji depresie a príbuzných ochorení.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Escitalopram Orion


Neužívajte Escitalopram Orion

- ak ste alergický na escitalopram alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak užívate iné lieky, ktoré patria do skupiny nazývanej inhibítory MAO, vrátane selegilínu (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby), moklobemidu (používaný na liečbu depresie) a linezolidu (antibiotikum).

- ak máte vrodenú odchýlku srdcového rytmu alebo sa u Vás vyskytla odchýlka srdcového rytmu (pozorovaná na EKG vyšetrení, ktorým sa zisťuje, ako pracuje Vaše srdce)

- ak užívate lieky na problémy so srdcovým rytmom alebo lieky, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca (pozri časť 2 „Iné lieky a Escitalopram Orion“ nižšie).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívaťEscitalopram Orion.

Predovšetkým oznámte lekárovi:

 • ak máte epilepsiu. Liečbu Escitalopramom Orion treba ukončiť, ak sa objavia záchvaty alebo ak sú záchvaty častejšie (pozri tiež časť 4 “Možné vedľajšie účinky”).

 • ak trpíte zníženou funkciou pečene alebo obličiek. Váš lekár Vám možno bude musieť upraviť dávkovanie.

 • ak máte cukrovku. Liečba Escitalopramom Orion môže ovplyvniť glykemickú kontrolu (kontrolu hladiny cukru v krvi). Môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík (lieky znižujúce hladinu cukru v krvi).

 • ak máte zníženú hladinu sodíka v krvi.

 • ak máte sklon k ľahkému vzniku krvácania alebo modrín.

 • ak dostávate elektrokonvulzívnu liečbu (elektrošoková liečba).

ak máte ischemickú chorobu srdca (porucha funkcie srdca v dôsledku obmedzeného prietoku krvi srdcovým svalom).– máte alebo ste niekedy mali ťažkosti so srdcom alebo ste nedávno prekonali srdcový záchvat (infarkt myokardu).

 • máte v pokoji nízku tepovú frekvenciu srdca a/alebo viete, že máte úbytok solí v dôsledku pretrvávajúcej závažnej hnačky a vracania (nevoľnosti) alebo v dôsledku užívania diuretík (močopudných liekov)

 • ste zaznamenali rýchly alebo nepravidelný rytmus srdca, mdloby, kolaps alebo závraty hneď potom, ako ste sa postavili, čo môže naznačovať nezvyčajnú funkciu tepovej frekvencie.


Dôležitá poznámka:

Niektorí pacienti s manicko-depresívnou poruchou sa môžu dostať do manickej fázy. Príznačné sú pre ňu nezvyčajné a rýchlo sa meniace nápady, bezdôvodný pocit veselosti a mimoriadna činorodosť. Ak pociťujete takéto stavy, kontaktujte svojholekára.


V prvých týždňoch liečby sa môžu tiež vyskytnúť príznaky ako nepokoj alebo neschopnosť pokojne ostať sedieť či stáť. Ak pociťujete takéto príznaky, bezodkladne to oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkostnej poruchy

Ak máte depresiu a/alebo stavy úzkosti, môžu Vám niekedy napadnúť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Takéto myšlienky môžu byť intenzívnejšie na začiatku užívania antidepresív dovtedy, kým tieto lieky nezačnú účinkovať, čo obvykle trvá okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie. S väčšou pravdepodobnosťou vznikajú takéto myšlienky vtedy:

 • ak ste už v minulosti pomýšľali na samovraždu alebo sebapoškodenie.

 • ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní poukazujú na zvýšené riziko samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Vždy, keď Vám zídu na um myšlienky na samovraždu alebo sebapoškodenie, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo choďte do nemocnice.

Môže byť pre Vás vhodné informovať príbuzného alebo blízkeho priateľa o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti, a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov. Môžete ich poprosiť, aby Vás upozornili, keď si myslia, že sa Vám depresia alebo úzkosť zhoršuje, alebo ak ich trápia zmeny vo Vašom správaní.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Escitalopram Orion sa za normálnych okolností nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú pri užívaní tejto skupiny liekov zvýšené riziko vzniku vedľajších účinkov, ako sú pokusy o samovraždu, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, konfrontačné správanie a zlosť). Napriek tomu lekár môže Escitalopram Orion predpísať pacientom mladším ako 18 rokov, ak usúdi, že je to v ich najlepšom záujme. Ak lekár predpísal Escitalopram Orionpacientovi mladšiemu ako 18 rokov a Vy sa chcete podrobnejšie informovať, obráťte sa, prosím, znova na svojho lekára. Nahláste mu, ak sa pri užívaní Escitalopramu Orion u pacienta mladšieho ako 18 rokov objavia alebo zhoršia niektoré prejavy uvedené vyššie. Zatiaľ sa nepotvrdila bezpečnosť dlhodobého užívania Escitalopramu Orion v tejto vekovej skupine, čo sa týka rastu, dospievania, rozvoja poznania a správania.


Iné lieky a Escitalopram Orion

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Neselektívne inhibítory monoaminooxidázy (IMAO)”, obsahujúce fenelzín, iproniazid, izokarboxazid, nialamid a tranylcypromín (lieky, ktoré sa používajú na liečbu depresie) ako liečivá. Ak ste užívali niektorý z týchto liekov, musíte počkať 14 dní, kým začnete užívať Escitalopram Orion. Po ukončení liečby Escitalopramom Orion musíte počkať 7 dní, kým môžete začať užívať niektorý z týchto liekov.

 • Reverzibilné selektívne inhibítory monoaminooxidázy A (IMAO-A)”, obsahujúce moklobemid (liek, ktorý sa používa na liečbu depresie).

 • Ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy B (IMAO-B)”, obsahujúce selegilín (liek, ktorý sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby). Zvyšujú riziko vedľajších účinkov.

 • Antibiotikum linezolid.

 • Lítium (používané v liečbe manicko-depresívnej poruchy) a tryptofán.

 • Imipramín a desipramín (obidva používané na liečbu depresie).

 • Sumatriptán a podobné liečivá (lieky, ktoré sa používajú na liečbu migrény) a tramadol (liek, ktorý sa používa na tíšenie silných bolestí). Zvyšujú riziko výskytu vedľajších účinkov.

 • Cimetidín a omeprazol (lieky na liečbu žalúdočných vredov), fluvoxamín (antidepresívum) a tiklopidín (liek na zníženie rizika náhlej cievnej mozgovej príhody). Môžu zvýšiť hladinu Escitalopramu Orion v krvi.

 • Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) − rastlinný prípravok používaný proti depresii.

 • Kyselina acetylsalicylová a nesteroidové protizápalové lieky (lieky na utíšenie bolesti alebo na riedenie krvi, takzvané antikoagulanciá).

 • Warfarín, dipyridamol a fenprokumón (liečivá na riedenie krvi, takzvané antikoagulanciá). Na začiatku a na konci liečby Escitalopramom Orion Vám lekár pravdepodobne skontroluje zrážavosť krvi, aby overil, či stále dostávate správnu dávku antikoagulancií.

 • Meflochín (na liečbu malárie), bupropión (na liečbu depresie) a tramadol (na tíšenie silných bolestí) vzhľadom na možné riziko zníženia záchvatového prahu.

 • Neuroleptiká (lieky na liečbu schizofrénie, psychóz) vzhľadom na možné riziko zníženia záchvatového prahu, a antidepresíva.

 • Flekainid, propafenón a metoprolol (na liečbu srdcovo-cievnych chorôb), klomipramín a nortriptylín (antidepresíva) a risperidón, tioridazín a haloperidol (antipsychotiká). Dávkovanie Escitalopramu Orion bude možno treba upraviť.


Escitalopram Orion neužívajte ak užívate lieky na liečbu problémov so srdcovým

rytmom alebo lieky, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca, ako sú napr. antiarytmiká IA a III

- liek upravujúci poruchy srdcového rytmu, antipsychotiká (napr. deriváty fenotiazínu,

pimozid, haloperidol), tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky (napr.

sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín i.v., pentamidín, a antimalariká, najmä halofantrín),

určité antihistaminiká – lieky proti alergii (astemizol, mizolastín). Ak máte v tejto súvislosti

akékoľvek ďalšie otázky, opýtajte sa svojho lekára.


Escitalopram Orion s jedlom, nápojmi a alkoholom

Escitalopram Orion sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 3 „Ako užívať Escitalopram Orion“).


Tak ako pri mnohých liekoch, kombinácia Escitalopramu Orions alkoholom sa neodporúča, aj keď sa neočakáva, že sa budú účinky alkoholu a Escitalopramu Orion navzájom ovplyvňovať.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Ak ste tehotná, neužívajte Escitalopram Orion, kým sa s lekárom neporadíte o možných rizikách

a výhodách tohto lieku.

Ukázalo sa, že citalopram , liek podobný escitalopramu, v štúdiách na zvieratách znižoval kvalitu spermií. Teoreticky to môže ovplyvniť plodnosť, no účinok na plodnosť u ľudí sa doposiaľ nepozoroval.


Ubezpečte sa, že Vaša pôrodná asistentka a/alebo lekár vie, že užívate Escitalopram Orion. Užívanie liekov podobných lieku Escitalopram Orion počas tehotenstva, obzvlášť v posledných 3 mesiacoch, môže u detí zvýšiť riziko výskytu závažného zdravotného stavu, nazvaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorý sa prejavuje zrýchleným dýchaním a modravou kožou. Tieto príznaky sa obvykle prejavia počas prvých 24 hodín po pôrode. Ak spozorujete tieto príznaky u svojho dieťaťa, okamžite kontaktujte pôrodnú asistentku a/alebo lekára.


Ak užívate Escitalopram Orion počas posledných 3 mesiacov tehotenstva, mali by ste vedieť, že Vaše dieťa by mohlo mať hneď po narodení nasledujúce príznaky: problémy s dýchaním, namodravá pokožka, kŕče, zmeny telesnej teploty, poruchy príjmu potravy, vracanie, nízky krvný cukor, stuhnuté alebo ochabnuté svalstvo, čulé reflexy, tras, nervozita, podráždenosť, letargia, nepretržitý plač, ospanlivosť a poruchy spánku. Ak má Vaše dieťa pri narodení akýkoľvek z týchto príznakov, ihneď kontaktujte Vášho lekára.


Ak sa Escitalopram Orion užíva počas tehotenstva, nikdy sa nemá náhle vysadiť.


Ak dojčíte, neužívajte Escitalopram Orion, kým sa neporadíte s lekárom o možných rizikách a výhodách tohto lieku.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neodporúča sa viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, kým nebudete vedieť, ako na Vás Escitalopram Orion pôsobí.


3. Ako užívať Escitalopram Orion


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí


Depresia

Zvyčajná odporúčaná denná dávka je 10 mg, užitá v jednej dávke. Lekár ju môže zvýšiť až na maximálnu dávku 20 mg denne.


Panická porucha

Úvodná denná dávka počas prvého týždňa liečby je 5 mg, užitá v jednej dávke, ktorá sa potom zvyšuje na 10 mg denne. Lekár ju môže zvýšiť až na maximálnu dávku 20 mg denne.


Sociálna úzkostná porucha

Zvyčajná odporúčaná denná dávka je 10 mg užitá v jednej dávke. V závislosti od reakcie na liek Vám lekár môže znížiť dávku na 5 mg denne alebo zvýšiť na maximálne 20 mg denne.


Obsedantne-kompulzívna porucha

Zvyčajná odporúčaná denná dávka je 10 mg užitá v jednej dávke. Lekár ju môže zvýšiť až na maximálnu dávku 20 mg denne.


Starší pacienti (vo veku nad 65 rokov)

Zvyčajná odporúčaná úvodná denná dávka je 5 mg užitá v jednej dávke. Dávku môže lekár zvýšiť na 10 mg denne.


Deti a dospievajúci (vo veku nad 18 rokov)

Escitalopram Orion sa bežne deťom a dospievajúcim nemá podávať. Podrobnejšie informácie nájdete v časti 2 „Skôr ako užijete Escitalopram Orion.


Escitalopram Orion sa užíva s jedlom alebo bez jedla. Tablety zapite troškou vody. Nerozhrýzajte ich, pretože majú horkú chuť.


Escitalopram Orion 10 mg, 15 mg a 20 mg filmom obalené tablety: Ak je to potrebné, tablety možno rozdeliť tak, že ich najskôr umiestnite na podložku deliacou ryhou nahor. Tablety sa môžu rozdeliť zatlačením nadol na každom konci tablety pomocou ukazovákov, ako je znázornené na obrázku.


Dĺžka liečby

Môže trvať aj niekoľko týždňov, kým sa začnete cítiť lepšie. Pokračujte v užívaní Escitalopramu Orion, aj keď to istý čas potrvá, kým na sebe pocítite zlepšenie Vášho stavu.


Nikdy si sami bez vedomia svojho lekára neupravujte dávku svojho lieku.


V liečbe Escitalopramom Orion pokračujte tak dlho, ako Vám odporučil Váš lekár. Ak predčasne ukončíte liečbu, Vaše príznaky sa môžu vrátiť. Odporúča sa pokračovať v liečbe najmenej počas ďalších 6 mesiacov potom, ako sa už začnete cítiť lepšie.


Ak užijete viac Escitalopramu Orion, ako máte


Ak ste užili vyššiu dávku Escitalopramu Orion, ako máte predpísanú, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo pohotovosť v najbližšej nemocnici. Urobte to aj vtedy, ak sa neprejavia príznaky nevoľnosti. Príznakmi predávkovania môžu byť závraty, triaška, rozrušenosť, kŕče, kóma, nevoľnosť, vracanie, zmena srdcového rytmu, zníženie krvného tlaku a porucha rovnováhy tekutín a minerálov v tele. K lekárovi alebo na pohotovosť si so sebou vezmite balenie Escitalopramu Orion.


Ak zabudnete užiť Escitalopram Orion


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete užiť dávku a uvedomíte si to predtým, než pôjdete spať, ihneď ju užite. Nasledujúci deň pokračujte ako zvyčajne. Ak si však na to spomeniete až v noci alebo na nasledujúci deň, ignorujte vynechanú dávku a pokračujte ako zvyčajne.


Ak prestanete užívať Escitalopram Orion


Užívajte Escitalopram Oriondovtedy, kým Vám lekár neodporučí liek vysadiť. Ak ste už absolvovali celú liečbu, všeobecne sa odporúča znižovať dávku Escitalopramu Orion postupne, v priebehu niekoľkých týždňov.


Ak prestanete užívať Escitalopram Orion obzvlášť náhle, môžete pocítiť príznaky z prerušenia liečby. Pri ukončení liečby Escitalopramom Orion sa tieto príznaky vyskytujú často. Riziko je vyššie, keď sa Escitalopram Orion užíval dlhodobo alebo vo vysokých dávkach, alebo keď dávka bola znížená príliš prudko. U väčšiny ľudí sú tieto príznaky mierne a samovoľne vymiznú do dvoch týždňov. U niektorých pacientov však môžu mať intenzívny priebeh alebo pretrvávať dlhšie (2-3 mesiace alebo viac). Ak sa u Vás objavia závažné príznaky z vysadenia Escitalopramu Orionpo ukončení liečby, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom. Môže Vás požiadať, aby ste opäť začali užívať svoje tablety a pomalšie znižovali dávku.


Medzi príznaky z prerušenia liečby patria: pocity závratu (nestála alebo nevyvážená rovnováha), pocity mravčenia, pocity pálenia a (menej často) pocity elektrických šokov, vrátane hlavy, poruchy spánku (živé sny, nočné mory, neschopnosť zaspať), pocit úzkosti, bolesť hlavy, pocit slabosti (nevoľnosť), zvýšené potenie (vrátane nočného potenia), pocit nepokoja alebo rozrušenia, triaška (chvenie), pocit zmätenia alebo dezorientácie, pocit precitlivenosti alebo podráždenia, hnačka (riedka stolica), poruchy videnia, rýchly tlkot srdca alebo búšenie srdca (palpitácie).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky zvyčajne odznejú po niekoľkých týždňoch liečby. Prosím, uvedomte si však, že mnohé z nich môžu byť aj príznakmi Vašej choroby a začnú ustupovať spolu so zlepšovaním zdravotného stavu.


Ak sa u Vás počas liečby prejaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo choďte do nemocnice:


Zriedkavé (postihujú viac ako 1 z 10 000 a menej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • Opuch kože, jazyka, pier alebo tváre, alebo máte ťažkosti s dýchaním či prehĺtaním (alergická reakcia).


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov) alebo frekvencia neznáma:

 • Myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu, pozri tiež časť „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Escitalopramu Orion“.

 • Ťažkosti s močením.

 • Záchvaty (kŕče), pozri tiež časť „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Escitalopramu Orion“.

 • Žltnutie kože a očného bielka sú príznakmi poruchy funkcie pečene/zápalu pečene.


Ak sa u Vás počas liečby vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, navštívte svojho lekára:


Menej časté (postihujú viac ako 1 z 1 000 a menej ako 1 zo 100 pacientov):

- Nezvyčajné krvácanie, vrátane krvácania v tráviacom trakte.


Zriedkavé (postihujú viac ako 1 z 10 000 a menej ako 1 z 1 000 pacientov):

- Vysoká horúčka, nepokoj, zmätenosť, triaška a prerušované zášklby svalstva. Môžu to byť známky zriedkavo sa vyskytujúceho stavu nazývaného serotonínový syndróm.


Ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci, ak sa u Vás

vyskytne akýkoľvek z nasledovných príznakov:

Rýchly, nepravidelný tep srdca, mdloby, ktoré môžu byť príznakmi život ohrozujúceho stavu,

známeho ako Torsades de Pointes.


Okrem vyššie uvedených vedľajších účinkov boli hlásené:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):


Časté (postihujú viac ako 1 zo 100 a menej ako 1 z 10 pacientov):

 • Upchaný nos alebo nádcha (zápal prínosových dutín).

 • Znížená alebo zvýšená chuť do jedla.

 • Úzkosť, nepokoj, abnormálne sny, ťažkosti so zaspávaním, pocit ospalosti, závraty, zívanie, triaška, mravčenie.

 • Hnačka, zápcha, vracanie, sucho v ústach.

 • Zvýšené potenie.

 • Bolesť vo svaloch a v kĺboch (artralgia a myalgia).

 • Sexuálne poruchy (oneskorená ejakulácia, problémy s erekciou, znížená sexuálna žiadostivosť a u žien možné ťažkosti s dosiahnutím orgazmu).

 • Únava, horúčka.

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti.


Menej časté (postihujú viac ako 1 z 1 000 a menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • Žihľavka (urtikária), vyrážky, svrbenie (pruritus).

 • Škrípanie zubami, rozrušenosť, nervozita, záchvaty paniky, zmätený stav.

 • Poruchy spánku, poruchy vnímania chuti, mdloby (synkopa).

 • Rozšírené zreničky (mydriáza), poruchy videnia, zvonenie v ušiach (tinitus).

 • Vypadávanie vlasov.

 • Krvácanie z pošvy.

 • Zníženie telesnej hmotnosti.

 • Rýchly pulz srdca.

 • Opuch rúk a nôh.

 • Krvácanie z nosa.


Zriedkavé (postihujú viac ako 1 z 10 000 a menej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • Agresivita, odosobnenie, halucinácie.

 • Pomalý pulz srdca.


Niektorí pacienti hlásili (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov alebo frekvencia je neznáma):

 • Zníženú hladinu sodíka v krvi (príznakmi sú pocity nevoľnosti a nepohody so svalovou slabosťou alebo zmätenosťou).

 • Závraty pri vstávaní v dôsledku nízkeho krvného tlaku (ortostatická hypotenzia).

 • Abnormálne výsledky testov na funkciu pečene (zvýšená hladina pečeňových enzýmov v krvi).

 • Poruchy pohybu (mimovoľné pohyby svalov).

 • Bolestivú erekciu (priapizmus).

 • Poruchy krvácania, vrátane krvácania z kože a slizníc (ekchymóza) a nízka hladina krvných doštičiek (trombocytopénia).

 • Náhly opuch kože alebo slizníc (angioedém).

 • Zvýšené množstvo vylučovaného moču (neprimeraná sekrécia ADH).

 • Vylučovanie mlieka u nedojčiacich žien.

 • Mániu.

 • Zmena srdcového rytmu (tzv. "predĺženie QT intervalu", pri pohľade na EKG, elektrickú

aktivitu srdca).


U pacientov užívajúcich tento typ liekov sa pozorovalo zvýšené riziko výskytu zlomenín kostí.


Okrem toho sú známe mnohé vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali pri liečbe liekmi pôsobiacimi podobne ako escitalopram (liečivo v Escitaloprame Orion). Sú to:

 • Psychomotorický nepokoj (akatízia).

 • Anorexia.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Escitalopram Orion


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Escitalopram Orion obsahuje

- Liečivo je escitalopram, každá tableta obsahuje 5 mg, 10 mg, 15 mg alebo 20 mg escitalopramu (vo forme oxalátu).

- Ďalšie zložky v jadre tablety sú silicifikovaná mikrokryštalická celulóza, butylovaný hydroxytoluén, butylovaný hydroxyanizol, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, mastenec a magnéziumstearát.

- Ďalšie zložky vo filmovom obale tablety sú hypromelóza, makrogol 400 a oxid titaničitý.


Ako vyzerá Escitalopram Orion a obsah balenia

5 mg: Bielej až takmer bielej farby, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „F“ na jednej strane a „53“ na druhej strane.

10 mg: Bielej až takmer bielej farby, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „F“ na jednej strane a „54“ na druhej strane s hlbokou deliacou ryhou medzi “5” a “4”.

15 mg: Bielej až takmer bielej farby, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „F“ na jednej strane a „55“ na druhej strane s hlbokou deliacou ryhou medzi “5” a “5”.

20 mg: Bielej až takmer bielej farby, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „F“ na jednej strane a „56“ na druhej strane s hlbokou deliacou ryhou medzi “5” a “6”.


Veľkosti balenia:

Balenia v blistroch: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200 a 500 tabliet.

Balenia vo fľašiach: 30, 100 a 500 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


APL Swift Services (Malta) Ltd.

HF26, Hal Far Industrial Estate,

Hal Far, Birzebbugia BBG 3000,

Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Česká republika

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg potahované tablety

Dánsko

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne tabletter

Estónsko

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Fínsko

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmdragerade tabletter

Lotyšsko

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg apvalkotās tabletes

Litva

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg plėvele dengtos tabletės

Nórsko

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmdrasjerte tabletter

Poľsko

Pralex 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletki powlekane

Portugalsko

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg comprimidos revestidos por película

Slovenská republika

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovanáv marci 2014..

9Escitalopram Orion 5 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/05243


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Escitalopram Orion 5 mg

Escitalopram Orion 10 mg

Escitalopram Orion 15 mg

Escitalopram Orion 20 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


5 mg:Každá tableta obsahuje 5 mg escitalopramu (vo forme oxalátu).

10 mg: Každá tableta obsahuje 10 mg escitalopramu (vo forme oxalátu).

15 mg: Každá tableta obsahuje 15 mg escitalopramu (vo forme oxalátu).

20 mg: Každá tableta obsahuje 20 mg escitalopramu (vo forme oxalátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


5 mg: Bielej až takmer bielej farby, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „F“ na jednej strane a „53“ na druhej strane.

10 mg: Bielej až takmer bielej farby, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „F“ na jednej strane a „54“ na druhej strane s hlbokou deliacou ryhou medzi “5” a “4”.

15 mg: Bielej až takmer bielej farby, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „F“ na jednej strane a „55“ na druhej strane s hlbokou deliacou ryhou medzi “5” a “5”.

20 mg: Bielej až takmer bielej farby, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „F“ na jednej strane a „56“ na druhej strane s hlbokou deliacou ryhou medzi “5” a “6”.


Tablety 10 mg, 15 mg a 20 mg sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba veľkých depresívnych epizód.

Liečba panickej poruchy s agorafóbiou alebo bez agorafóbie.

Liečba sociálnej úzkostnej poruchy (sociálnej fóbie).

Liečba obsedantne-kompulzívnej poruchy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Bezpečnosť denných dávok nad 20 mg nebola preukázaná.

Escitalopram Orion sa podáva v jednej dennej dávke a môže sa užiť s jedlom alebo bez jedla.


Veľké depresívne epizódy

Zvyčajná dávka je 10 mg raz denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 20 mg denne.


Na dosiahnutie antidepresívnej odpovede sú potrebné obvykle 2 − 4 týždne liečby. Po ústupe symptómov je potrebné pokračovať v liečbe aspoň 6 mesiacov, aby sa stabilizovala odpoveď na liečbu.


Panická porucha s agorafóbiou alebo bez agorafóbie

V prvom týždni liečby sa odporúča úvodná denná dávka 5 mg, potom zvýšenie na 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvyšovať až na maximum 20 mg denne.


Maximálna účinnosť sa dosiahne asi po 3 mesiacoch. Liečba trvá niekoľko mesiacov.


Sociálna úzkostná porucha

Zvyčajná dávka je 10 mg raz denne. Na dosiahnutie ústupu symptómov sú zvyčajne potrebné 2 − 4 týždne liečby. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže následne znížiť na 5 mg denne alebo zvýšiť na maximálne 20 mg denne.


Sociálna úzkostná porucha je ochorenie s chronickým priebehom a na stabilizovanie odpovede na liečbu sa odporúča 12-týždňová liečba. Dlhodobá liečba respondentov sa skúmala počas 6 mesiacov a v individuálnych prípadoch je možné zvažovať jej využitie na prevenciu relapsu; prospešnosť liečby treba v pravidelných intervaloch prehodnocovať.


Sociálna úzkostná porucha je dobre definovaný diagnostický termín označujúci konkrétnu poruchu, ktorá sa nemá zamieňať s nadmernou hanblivosťou. Farmakoterapia sa odporúča len vtedy, ak táto porucha výrazne obmedzuje pracovné a sociálne aktivity pacienta.


Táto liečba sa neporovnávala s kognitívnou behaviorálnou terapiou. Farmakoterapia je súčasťou celkového terapeutického prístupu.


Obsedantne-kompulzívna porucha

Počiatočná dávka je 10 mg raz denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 20 mg denne.


Pretože obsedantne-kompulzívna porucha je chronické ochorenie, pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhé obdobie, aby sa zabezpečilo odstránenie príznakov. Prospešnosť liečby a dávku treba v pravidelných intervaloch prehodnocovať (pozri časť 5.1).


Starší pacienti (vo veku > 65 rokov)

Začiatočná dávka je 5 mg jedenkrát denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta možno dávku zvýšiť na 10 mg denne (pozri časť 5.2). Účinnosť escitalopramu pri sociálnej úzkostnej poruche sa neskúmala u starších pacientov.


Deti a dospievajúci (vo veku < 18 rokov)

Escitalopram Orion sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich, ktorí sú mladší ako 18 rokov (pozri časť 4.4).


Znížená funkcia obličiek

U pacientov s miernym alebo stredným stupňom poškodenia funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (CLCR pod 30 ml/min) sa odporúča zvýšená opatrnosť (pozri časť 5.2).


Znížená funkcia pečene

Počas prvých dvoch týždňov liečby sa odporúča úvodná denná dávka 5 mg u pacientov s miernym alebo stredným stupňom poškodenia pečene. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne. U pacientov s ťažko poškodenou funkciou pečene sa odporúča zvýšená opatrnosť a zvlášť starostlivá titrácia dávky (pozri časť 5.2).


Pacienti so slabým metabolizmom CYP2C19

U pacientov, so slabým metabolizmom CYP2C19, sa odporúča úvodná denná dávka 5 mg počas prvých dvoch týždňov liečby. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne (pozri časť 5.2).


Symptómy z prerušenia liečby pozorované pri ukončení liečby

Je potrebné vyvarovať sa náhleho prerušenia liečby. Pri ukončovaní liečby sa majú dávky escitalopramu postupne znižovať v priebehu minimálne jedného až dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko vzniku symptómov z prerušenia liečby (pozri časť 4.4 a 4.8). Ak sa po znížení dávky alebo po ukončení liečby objavia neznesiteľné symptómy, je možné zvážiť obnovenie liečby s pôvodne predpísanou dávkou. Následne môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale v pozvoľnejšom tempe.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na escitalopram alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Súbežné podávanie neselektívnych ireverzibilných inhibítorov monoaminooxidázy (inhibítory MAO) je kontraindikované vzhľadom na riziko vzniku serotonínového syndrómu so sprievodnými znakmi ako agitovanosť, tremor, hypertermia a pod. (pozri časť 4.5).

 • Kombinácia escitalopramu s reverzibilnými inhibítormi MAO-A (napr. moklobemidom) alebo s reverzibilným neselektívnym inhibítorom MAO linezolidom je kontraindikovaná vzhľadom na riziko vzniku serotonínového syndrómu (pozri časť 4.5).

 • Escitalopram je kontraindikovaný u pacientov so známym predĺžením QT intervalu alebo

vrodený syndróm predĺženia QT intervalu.

 • Escitalopram je kontraindikovaný súčasne s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nasledujúce osobitné upozornenia a opatrenia sa vzťahujú na terapeutickú skupinu selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI).


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Escitalopram Orion sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Samovražedné správanie (pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresivita, opozičné správanie a hnev) sa v klinických skúšaniach častejšie pozorovali medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami, než u pacientov, ktorí boli liečení placebom. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na objektívnej klinickej potrebe predsa len urobí, pacient má byť starostlivo sledovaný z hľadiska prejavov samovražedných symptómov. Okrem toho dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja nie sú k dispozícii.


Paradoxná úzkosť

U niektorých pacientov s panickou poruchou sa môžu na začiatku liečby antidepresívami zvýrazniť symptómy úzkosti. Táto paradoxná reakcia obyčajne vymizne v priebehu dvoch týždňov počas pokračujúcej liečby. Aby sa znížila pravdepodobnosť výskytu anxiogénneho účinku, odporúča sa nízka úvodná dávka (pozri časť 4.2).


Záchvaty

U každého pacienta, u ktorého sa vyskytnú záchvaty, sa má tento liek prestať podávať. Pacientom s nestabilnou epilepsiou sa SSRI nemajú podávať a pacienti s kontrolovanou epilepsiou sa majú starostlivo sledovať. Ak sa zvýši frekvencia záchvatov, SSRI sa majú prestať podávať.


Mánia

SSRI sa majú u pacientov s anamnézou mánie/hypománie používať opatrne. Ak pacient prechádza do manickej fázy, SSRI sa majú prestať podávať.


Diabetes

U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie (hypoglykémiu alebo hyperglykémiu). Preto bude možno potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovaním a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nemusí dôjsť počas niekoľkých prvých alebo aj viacerých týždňov liečby, pacientov treba starostlivo sledovať, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.


Iné psychické stavy, na ktorých liečbu bol predpísaný Escitalopram Orion, môžu byť tiež spojené so zvýšeným rizikom suicidálnych príhod. Okrem toho tieto stavy môžu byť spojené s veľkou depresívnou poruchou. Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa majú preto dodržiavať aj pri liečbe pacientov s inými psychickými poruchami.


Pacientom s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných predstáv pred začatím liečby hrozí väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto sa majú počas liečby starostlivo sledovať. Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so psychickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania pri antidepresívach v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov. Pacientov, obzvlášť vysokorizikových, treba pozorne sledovať najmä na začiatku liečby a pri zmene dávky.


Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovať výskyt akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a nezvyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.


Akatízia/psychomotorický nepokoj

Používanie antidepresív zo skupiny SSRI/SNRI sa spája s rozvojom akatízie, charakterizovanej subjektívnou nepohodou alebo úzkostným nepokojom s potrebou pohybu často sprevádzanou neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Takýto stav sa najčastejšie vyskytuje počas niekoľkých prvých týždňov liečby. Ak u pacientov nastane rozvoj takýchto symptómov, zvýšenie dávky môže byť nežiaduce.


Hyponatriémia

Pri použití SSRI, pravdepodobne v dôsledku neprimeraného uvoľňovania antidiuretického hormónu (SIADH), bola zriedkavo pozorovaná hyponatriémia, ktorá sa zvyčajne upraví ukončením liečby. U pacientov s rizikom hyponatriémie je potrebná opatrnosť, ide napr. o starších ľudí, pacientov s cirhózou alebo pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky spôsobujúce hyponatriémiu.


Krvácanie

Pri liečbe s podávaním SSRI boli zaznamenané abnormálne prejavy kožného krvácania, ako sú ekchymózy a purpura. Odporúča sa opatrnosť u pacientov užívajúcich SSRI, najmä pri súbežnom použití s perorálnymi antikoagulanciami, s liekmi, ktoré ovplyvňujú funkciu trombocytov (napr. atypické antipsychotiká a fenotiazíny, väčšina tricyklických antidepresív, kyselina acetylsalicylová a nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), tiklopidín a dipyridamol) a u pacientov s náchylnosťou na krvácanie.


Elektrokonvulzívna liečba (ECT)

Odporúča sa zvýšená opatrnosť, pretože nie je dostatok klinických skúseností so súbežným podávaním SSRI a použitím ECT.


Serotonínový syndróm

Pri súbežnej liečbe escitalopramom s liekmi so serotonergným účinkom, ako je napr. sumatriptán a iné triptány, tramadol a tryptofán, sa odporúča opatrnosť.


V zriedkavých prípadoch bol hlásený u pacientov užívajúcich súbežne SSRI a serotonergné lieky serotonínový syndróm. Kombinácia symptómov, ako je agitovanosť, tremor, myoklónia a hypertermia, môže naznačovať rozvoj serotonínového syndrómu. V takom prípade treba okamžite prerušiť liečbu s podávaním SSRI a serotonínergným liekom a pristúpiť k symptomatickej liečbe.


Ľubovník bodkovaný

Súbežné používanie SSRI a rastlinných prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môže viesť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov (pozri časť 4.5).


Symptómy z prerušenia liečby pozorované pri ukončení liečby

Symptómy z prerušenia pri ukončení liečby sú bežné, hlavne po náhlom vysadení lieku (pozri časť 4.8). Nežiaduce účinky pri prerušení liečby sa v klinických skúšaniach pozorovali približne u 25 % pacientov liečených escitalopramom a u 15 % užívajúcich placebo.


Riziko výskytu symptómov z prerušenia liečby závisí od viacerých faktorov, vrátane trvania a dávky liečby a tempa znižovania dávky. Závraty, poruchy zmyslového vnímania (zahrňujúce parestéziu a pocity elektrických šokov), poruchy spánku (zahrňujúce insomniu a intenzívne sny), agitovanosť alebo úzkosť, nevoľnosť a/alebo vracanie, tremor, zmätenosť, zvýšené potenie, bolesť hlavy, hnačka, palpitácie, emocionálna nestabilita, podráždenosť a poruchy videnia sú najčastejšími hlásenými reakciami. Všeobecne sú tieto príznaky mierne až stredne intenzívne, avšak u niektorých pacientov môžu mať ťažký priebeh.


Zvyčajne sa vyskytujú počas niekoľkých prvých dní po ukončení liečby, avšak len veľmi zriedkavo boli hlásené prípady s takýmito príznakmi u pacientov, ktorí nevedomky neužili dávku. Obvykle tieto príznaky spontánne vymiznú do dvoch týždňov, aj keď u niektorých jednotlivcov môžu pretrvávať dlhšie (2 − 3 mesiace alebo viac). Preto sa pri ukončovaní liečby odporúča postupne znižovať dávku escitalopramu počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov, podľa potrieb pacienta (pozri „Symptómy z prerušenia pozorované pri ukončení liečby“, časť 4.2).


Ischemická choroba srdca

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa odporúča opatrnosť u pacientov s ischemickou chorobou srdca (pozri časť 5.3).


Predĺženie QT intervalu:


Pri escitaloprame bolo zistené predĺženie QT intervalu v závislosti od dávky.
Prípady predĺženia QT intervalu a ventrikulárnej arytmie, vrátane Torsades de Pointes, boli hlásené prípady počas post-marketingového obdobia, prevažne u pacientov ženského pohlavia, s hypokaliémiou alebo s pre-existujúcim predĺžením QT intervalu alebo inými srdcovými chorobami (pozri časť 4.3, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1).

Opatrnosť sa odporúča u pacientov s významnou bradykardiou; alebo u pacientov s nedávnym infarktom myokardu alebo s nekompenzovaným zlyhaním srdca.


Elektrolytické poruchy ako hypokaliémia a hypomagneziémia zvyšujú riziko malígnej arytmie a majú byť upravené skôr, ako sa začne liečba escitalopramom.


Ak sú vyšetrovaní pacienti so stabilizovaným srdcovým ochorením, má sa zvážiť EKG kontrola skôr, ako sa začne liečba escitalopramom.


Ak sa znaky srdcovej arytmie vyskytnú počas liečby escitalopramom, liečba sa má ukončiť a má sa uskutočniť EKG vyšetrenie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Kontraindikované kombinácie:


Ireverzibilné neselektívne inhibítory monoaminooxidázy

Boli hlásené prípady závažných reakcií u pacientov, ktorí dostávali SSRI v kombinácii s neselektívnymi, ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) a tiež u pacientov, ktorí v krátkom období po ukončení terapie s podávaním SSRI začali užívať takéto IMAO (pozri časť 4.3). V niektorých prípadoch došlo k vzniku serotonínového syndrómu (pozri časť 4.8).


Escitalopram je kontraindikovaný v kombinácii s neselektívnymi, ireverzibilnými IMAO. Možno ho začať podávať 14 dní po ukončení liečby ireverzibilným IMAO. Po ukončení liečby escitalopramom treba počkať najmenej 7 dní pred začatím liečby neselektívnym, ireverzibilným IMAO.


Reverzibilný selektívny inhibítor monoaminooxidázy A (moklobemid)

Vzhľadom na riziko vzniku serotonínového syndrómu je kombinácia escitalopramu s inhibítorom MAO-A, ako je moklobemid, kontraindikovaná (pozri časť 4.3). Ak je takáto kombinácia nevyhnutná, odporúča sa liečbu začať najnižšou odporúčanou dávkou a starostlivejšie pozorovať pacienta.


Reverzibilný neselektívny inhibítor monoaminooxidázy (linezolid)

Antibiotikum linezolid je reverzibilný neselektívny inhibítor MAO a nemá sa podávať pacientom, ktorí sú liečení escitalopramom. Ak je takáto kombinácia nevyhnutná, má sa podávať v minimálnych dávkach a pod starostlivým dohľadom lekára (pozri časť 4.3).


Ireverzibilný selektívny inhibítor monoaminooxidázy B (selegilín)

V kombinácii so selegilínom (ireverzibilný inhibítor MAO-B) je potrebná opatrnosť vzhľadom na riziko vzniku serotonínového syndrómu. Selegilín v dávkach do 10 mg/deň sa bezpečne súbežne podával s racemickým citalopramom.


Predĺženie QT intervalu

Farmakokinetické a farmakodynamické štúdie medzi escitalopramom a inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval, neboli uskutočnené. Aditívny účinok escitalopramu a týchto liekov sa však nedá vylúčiť. Z tohto dôvodu je taktiež kontraindikované súčasné podanie escitalopramu s inými liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval, ako napríklad antiarytmiká triedy IA a III, niektoré antipsychotiká (fenotiazínové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky (sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín IV, pentamidín, antimalarikum halofantrin), niektoré antihistaminiká (astemizol, mizolastin) atď.


Kombinácie vyžadujúce pozornosť pri používaní:


Serotonergné lieky

Súbežné podávanie so serotonergnými liekmi (napr. tramadol, sumatriptán a iné triptány) môže spôsobiť serotonínový syndróm.


Lieky znižujúce záchvatový prah

SSRI môžu znížiť záchvatový prah. Pri súbežnom používaní liekov, ktoré môžu znížiť záchvatový prah, sa odporúča zvýšená opatrnosť (napr. antidepresíva (tricyklické, SSRI), neuroleptiká (fenotiazíny, tioxantény a butyrofenóny), meflochín, bupropión a tramadol).


Lítium, tryptofán

Sú známe prípady zosilnenia účinku pri súbežnom podávaní SSRI s lítiom alebo tryptofánom. Preto je pri súbežnom používaní SSRI s takýmito liekmi potrebná opatrnosť.


Ľubovník bodkovaný

Súbežné používanie SSRI a rastlinných prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môže viesť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).


Krvácanie

Ak sa escitalopram kombinuje s perorálnymi antikoagulanciami, môže ovplyvniť antikoagulačný účinok. U pacientov, ktorí dostávajú perorálne antikoagulanciá, treba pri začatí alebo ukončení liečby escitalopramom starostlivo sledovať zrážanie krvi (pozri časť 4.4).


Alkohol

Nepredpokladajú sa žiadne farmakodynamické alebo farmakokinetické interakcie medzi escitalopramom a alkoholom. Avšak rovnako ako pri iných psychotropných liekoch sa kombinácia s alkoholom neodporúča.


Farmakokinetické interakcie


Vplyv iných liekov na farmakokinetiku escitalopramu

Metabolizmus escitalopramu je sprostredkovaný hlavne enzýmom CYP2C19 a v menšej miere aj enzýmami CYP3A4 a CYP2D6. Zdá sa, že metabolizmus hlavného metabolitu S-DCT (demetylovaný escitalopram) je čiastočne katalyzovaný CYP2D6.


Súbežné podávanie escitalopramu a omeprazolu v jednej dávke 30 mg denne (inhibítor CYP2C19) viedlo k miernemu (približne 50 %) zvýšeniu plazmatickej koncentrácie escitalopramu.


Súbežné podávanie escitalopramu a cimetidínu 400 mg dvakrát denne (stredne silný nešpecifický enzýmový inhibítor) malo za následok mierne (približne 70 %) zvýšeni koncentrácie escitalopramu v plazme.

Preto sa pri podávaní escitalopramu v kombinácii s cimetidínom odporúča opatrnosť. Môže byť potrebná úprava dávky.


Preto sa odporúča opatrnosť pri súbežnom podávaní inhibítorov CYP2C19 (napr. omeprazol, esomeprazol, fluvoxamín, lansoprazol, tiklopidín) alebo cimetidínu. Zníženie dávky escitalopramu môže byť nutné na základe sledovania vedľajších účinkov počas súbežnej liečby.


Vplyv escitalopramu na farmakokinetiku iných liekov

Escitalopram inhibuje enzým CYP2D6. Odporúča sa opatrnosť pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré sú metabolizované hlavne týmto enzýmom a ktoré majú úzky terapeutický index, napr. flekainid, propafenón a metoprolol (pri použití pri srdcovom zlyhaní), alebo pri súbežnom podávaní niektorých liekov ovplyvňujúcich CNS metabolizovaných hlavne CYP2D6, napr. antidepresíva ako desipramín, klomipramín a nortriptylín; alebo antipsychotiká ako risperidón, tioridazín a haloperidol. Môže byť potrebné upraviť dávkovanie.


Súbežné podávanie desipramínu alebo metoprololu viedlo v obidvoch prípadoch k dvojnásobnému zvýšeniu plazmatickej hladiny týchto substrátov CYP2D6.


V štúdiách in vitro sa preukázalo, že escitalopram môže spôsobiť aj slabú inhibíciu CYP2C19. Pri súbežnom používaní liekov, ktoré sú metabolizované CYP2C19, sa odporúča opatrnosť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Údaje na zvieratách ukázali, že citalopram môže ovplyvniť kvalitu spermií (pozri časť 5.3). Prípady

hlásení u ľudí po niektorých SSRIs ukázali, že účinok na kvalitu spermií je reverzibilný. Vplyv na

fertilitu u ľudí sa doposiaľ nepozoroval.


Gravidita

Sú dostupné iba obmedzené klinické údaje o použití escitalopramu v gravidite. V reprodukčných toxikologických štúdiách s escitalopramom na potkanoch boli pozorované embryotoxické a fetotoxické účinky, ale nezistil sa zvýšený výskyt malformácii (pozri časť 5.3).Escitalopram sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch a len po dôkladnom zvážení prospešnosti liečby a možného rizika.


Ak matka pokračovala v užívaní escitalopramu v neskorších štádiách gravidity, hlavne v treťom trimestri, novorodenec sa má sledovať. Je potrebné vyhýbať sa náhlemu vysadeniu liečby počas gravidity.


U novorodencov matiek, ktoré užívali antidepresíva zo skupiny SSRI/SNRI v neskorších štádiách gravidity, sa môžu objaviť nasledujúce symptómy: poruchy dýchania, cyanóza, apnoe, záchvaty, nestálosť telesnej teploty, problémy s kŕmením, vracanie, hypoglykémia, hypertónia, hypotónia, hyperreflexia, tremor, nervozita spojená so strachom, podráždenosť, letargia, neustály plač, ospalosť a ťažkosti so spánkom. Tieto symptómy môžu byť spôsobené buď serotonergným účinkom alebo sú to symptómy z prerušenia liečby. Vo väčšine prípadov sa komplikácie objavia okamžite alebo zanedlho (< 24 hodín) po pôrode.


Epidemiologické údaje naznačujú, že používanie SSRI počas gravidity, obzvlášť v jej neskorom štádiu, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Zistené riziko je približne 5 prípadov na 1 000 tehotenstiev. V bežnej populácii sa objavujú 1 až 2 prípady PPHN na 1 000 tehotenstiev.


Laktácia

Predpokladá sa, že escitalopram sa vylučuje do materského mlieka. V dôsledku toho sa neodporúča dojčiť počas liečby.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aj keď sa dokázalo, že escitalopram neovplyvňuje intelektové funkcie ani psychomotorický výkon, každá psychoaktívna látka môže ovplyvniť úsudok alebo zručnosti. Pacientov je potrebné upozorniť na možné riziko ovplyvnenia schopností viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa najčastejšie vyskytujú počas prvého alebo druhého týždňa liečby a obvykle sa ich intenzita a frekvencia s pokračujúcou liečbou zmierni. Nežiaduce účinky liekov známe pre skupinu SSRI a tiež hlásené pri escitaloprame v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach alebo zo spontánnych hlásení po uvedení lieku na trh sú uvedené v nasledujúcom zozname podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú prevzaté z klinických štúdií; nie sú upravené vzhľadom na placebo.


Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Trombocytop

énia


Poruchy imunitného systému
Anafylaktické reakciePoruchy endokrinného systému

Neadekvátna sekrécia ADH


Poruchy metabolizmu a výživy


Znížená chuť do jedla, zvýšená chuť do jedlaHyponatriémia


Psychické poruchy


Úzkosť, nepokoj, abnormálne sny

Ženy a muži: pokles libida

Ženy: anorgazmia

Škrípanie zubami, agitovanosť, nervozita, záchvaty paniky, zmätený stav

Agresivita, depersonalizácia, halucinácie

Mánia, suicidálne predstavy, suicidálne správanie1


Poruchy nervového systému


Insomnia, somnolencia, závraty, parestézia,

tremor


Poruchy chuti, poruchy spánku, synkopa

Serotonínový syndróm

Dyskinézia, poruchy pohybu, kŕče


Poruchy okaMydriáza, poruchy videnia
Poruchy ucha a labyrintuTinitus
Poruchy srdca a srdcovej činnostiTachykardia

Bradykardia


Ventrikulárna

arytmia vrátane

Torsades de

Pointes

Poruchy ciev

Ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Sinusitída, zívanie


Krvácanie z nosa
Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nevoľnosť


Hnačka, zápcha, vracanie, sucho v ústach

Gastrointestinálna hemorágia (vrátane rektálnej hemorágie)
Poruchy pečene a žlčových ciest

Hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Zvýšené potenie

Žihľavka, alopécia, vyrážky, pruritus


Ekchymóza, angioedémy


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Retencia

moču


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Muži: porucha ejakulácie, impotencia

Ženy: metrorágia, menorágia


galaktorea,

Muži: priapizmus


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava, horúčka

Edém
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšenie telesnej hmotnosti


Zníženie telesnej hmotnostiAbnormálne hodnoty testov funkcie pečene1Prípady suicidálnych predstáv a suicidálneho správania boli hlásené počas liečby alebo zanedlho po ukončení liečby escitalopramom (pozri časť 4.4).


Skupinové účinky

Epidemiologické štúdie, predovšetkým tie, ktoré sa uskutočnili u pacientov vo veku 50 rokov a viac, ukázali zvýšené riziko fraktúr kostí u tých pacientov, ktorí užívajú SSRI a tricyklické antidepresíva (TCA). Mechanizmus vzniku tohto rizika nie je známy.


Nasledujúce nežiaduce reakcie boli hlásené pre terapeutickú skupinu SSRI: psychomotorický nepokoj/akatízia (pozri časť 4.4) a anorexia.


Predĺženie QT intervalu

Počas post-marketingového obdobia boli hlásené predĺženia QT intervalu a ventrikulárnej arytmie, vrátane Torsades de Pointes, prevažne u pacientov ženského pohlavia, pacientov s hypokaliémiou, alebo u pacientov s už existujúcim predĺžením QT intervalu alebo iným ochorením srdca (pozri časti 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 a 5.1).


Symptómy z prerušenia liečby pozorované pri ukončení liečby

Prerušenie liečby antidepresívami zo skupiny SSRI/SNRI (hlavne po náhlom prerušení) bežne vedie k symptómom z prerušenia liečby. Závraty, poruchy zmyslového vnímania (vrátane parestézie a pocitu elektrických šokov), poruchy spánku (zahrňujúce insomniu a intenzívne sny), agitovanosť alebo úzkosť, nevoľnosť a/alebo vracanie, tremor, zmätenosť, potenie, bolesť hlavy, hnačka, palpitácie, emocionálna nestabilita, podráždenosť a poruchy videnia sú najčastejšie hlásenými reakciami. Obvykle sú tieto príznaky mierne až stredne intenzívne a spontánne ustupujúce, avšak u niektorých pacientov môžu mať ťažký a/alebo dlhodobejší priebeh. Ak liečba escitalopramom už nie je potrebná, odporúča sa pri ukončovaní liečby postupne znižovať dávku (pozri časť 4.2 a 4.4).


4.9 Predávkovanie


Toxicita

Skúsenosti s predávkovaním escitalopramom v klinickej praxi sú obmedzené a v mnohých prípadoch zahŕňajú súbežné predávkovanie inými liekmi. Vo väčšine prípadov neboli hlásené žiadne alebo len mierne symptómy. Fatálne prípady predávkovania samotným escitalopramom boli hlásené len veľmi zriedkavo, vo väčšine prípadov išlo o predávkovanie súbežne aj s inými liekmi. Dávky medzi 400 a 800 mg samotného escitalopramu boli užité bez akýchkoľvek závažných symptómov.


Symptómy

Symptómy pozorované pri hlásených prípadoch predávkovania escitalopramom zahŕňajú hlavne symptómy súvisiace s centrálnym nervovým systémom (od závratov, triašky a agitovanosti až po zriedkavé prípady serotonínového syndrómu, kŕčov a kómy), symptómy súvisiace s gastrointestinálnym traktom (nauzea/vracanie), s kardiovaskulárnym systémom (hypotenzia, tachykardia, predĺženie QT-intervalu a arytmia) a s rovnovážnym stavom elektrolytov/tekutín (hypokaliémia, hyponatriémia).


Manažment

Neexistuje špecifické antidotum. Je potrebné zabezpečiť a udržať priechodné dýchacie cesty, zabezpečiť adekvátnu oxygenáciu a ventiláciu. Má sa zvážiť výplach žalúdka a použitie aktívneho uhlia. Po perorálnom užití sa má výplach žalúdka urobiť čo najskôr. Odporúča sa monitorovanie funkcií srdca a vitálnych funkcií a zároveň celková symptomatická podporná liečba.

Odporúča sa EKG vyšetrenie v prípade predávkovania u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca/bradyarytmiami, u pacientov súčasne užívajúcich lieky predlžujúce QT interval, alebo u pacientov s pozmeneným metabolizmom, napríklad v dôsledku poškodenia pečene.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antidepresívum, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, ATC kód: N06AB10


Spôsob účinku

Escitalopram je selektívnym inhibítorom spätného vychytávania serotonínu (5-HT) s vysokou afinitou k primárnemu väzbovému miestu. Tiež sa viaže na alosterické miesto na serotonínovom transportéri, s 1 000-násobne nižšou afinitou.


Escitalopram nemá žiadnu alebo len nízku afinitu voči viacerým receptorom, vrátane 5-HT1A, 5-HT2, DA D1 a D2 receptorov, α1-, α2-, -adrenoreceptorov, histamínových H1, muskarínových, cholinergických, benzodiazepínových a opioidných receptorov.


Jediný pravdepodobný mechanizmus účinku, ktorý vysvetľuje farmakologické a klinické účinky escitalopramu, je inhibícia spätného vychytávania 5-HT.


Farmakodynamický účinok

V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej EKG štúdii sa u zdravých jedincov pozorovala zmena v QTc (úprava podľa Fridericia) oproti východiskovej hodnote 4,3 ms (90% IS: 2,2 – 6,4) pri dávke 10 mg/deň a 10,7 ms (90% IS: 8,6 – 12,8) pri dávke 30 mg/deň (pozri časť 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 a 4.9).


Klinická účinnosť

Veľké depresívne epizódy

Escitalopram bol účinný v akútnej liečbe veľkých depresívnych epizód v troch zo štyroch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných, krátkodobých (8-týždňových) štúdiách. V dlhodobej štúdii zameranej na prevenciu relapsu bolo 274 pacientov, ktorí v nezaslepenej úvodnej 8-týždňovej fáze odpovedali na liečbu escitalopramom v dávkach 10 alebo 20 mg denne a po následnej randomizácii pokračovali v liečbe escitalopramom v nezmenenej dávke alebo im bolo podávané placebo počas 36 týždňov. Pacienti v tejto štúdii, ktorí naďalej dostávali escitalopram, boli počas nasledujúcich 36 týždňov signifikantne menej náchylní na relapsy v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo.


Sociálna úzkostná porucha

Escitalopram bol účinný v troch krátkodobých (12-týždňových) štúdiách a u respondentov v 6-mesačnej štúdii prevencie relapsu pri sociálnej úzkostnej poruche. V 24-týždňovej štúdii na stanovenie dávky bola potvrdená účinnosť 5, 10 a 20 mg escitalopramu.


Obsedantne-kompulzívna porucha

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, klinickej štúdii sa celkové skóre Y-BOCS u pacientov s escitalopramom v dávke 20 mg/deň oddelilo od skóre pacientov dostávajúcich placebo po 12 týždňoch. Po 24 týždňoch boli obe dávky escitalopramu 10 mg a 20 mg/deň účinnejšie než placebo.


Prevencia relapsu sa preukázala pri dávkach escitalopramu 10 mg a 20 mg/deň u pacientov, ktorí odpovedali na liečbu escitalopramom v nezaslepenej 16-týždňovej štúdii a ktorí vstúpili do 24-týždňovej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia je takmer úplná a nezávislá od príjmu potravy. (Priemerný čas na dosiahnutie maximálnej koncentrácie (priemerná hodnota Tmax) je 4 hodiny po opakovaných dávkach). Podobne ako pri racemickom citaloprame, tak aj pri escitaloprame sa predpokladá úplná biologická dostupnosť na úrovni okolo 80 %.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem (Vd,/F) po perorálnom podaní je približne 12 až 26 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je nižšia ako 80 % pre escitalopram aj pre jeho hlavné metabolity.


Biotransformácia

Escitalopram sa metabolizuje v pečeni na demetylované a didemetylované metabolity. Obidva typy metabolitov sú farmakologicky aktívne. Alternatívne môže byť dusík oxidovaný na formu N-oxidového metabolitu. Materská látka aj metabolity sa čiastočne vylučujú vo forme glukuronidov. Po opakovanom dávkovaní sú priemerné koncentrácie demetylovaných a didemetylovaných metabolitov zvyčajne 28 − 31 % a < 5 % z koncentrácie escitalopramu. Biotransformácia escitalopramu na demetylovaný metabolit je sprostredkovaná hlavne enzýmom CYP2C19. Do určitej miery sa môžu podieľať aj enzýmy CYP3A4 a CYP2D6.


Eliminácia

Eliminačný polčas (t1/2 ) po opakovanom dávkovaní je asi 30 hodín a orálny plazmatický klírens (Cloral) je približne 0,6 l/min. Hlavné metabolity majú výrazne dlhší polčas eliminácie. Predpokladá sa, že escitalopram a hlavné metabolity sa eliminujú tak hepatálnou (metabolickou), ako aj renálnou cestou, pričom hlavná časť dávky sa vylúči močom v podobe metabolitov.


Escitalopram má lineárnu farmakokinetiku. Rovnovážny stav plazmatickej hladiny sa dosiahne približne v priebehu 1 týždňa. Pri dávke 10 mg denne sa v rovnovážnom stave dosiahnu priemerné koncentrácie 50 nmol/l (v rozpätí 20 až 125 nmol/l).


Starší pacienti (vo veku > 65 rokov)

Zdá sa, že escitalopram sa eliminuje u starších pacientov v porovnaní s mladšími pomalšie. Plocha pod krivkou predstavujúca systémovú expozíciu (AUC) je u starších pacientov asi o 50 % vyššia v porovnaní s mladými zdravými dobrovoľníkmi (pozri časť 4.2).


Znížená funkcia pečene

U pacientov s miernym alebo stredným stupňom poškodenia pečene (Childovo-Pughovo kritérium A a B) je eliminačný polčas escitalopramu asi dvakrát dlhší a expozícia asi o 60 % vyššia než u jedincov s normálnou funkciou pečene (pozri časť 4.2).


Znížená funkcia obličiek

U pacientov so zníženou funkciou obličiek (CLcr 10 – 53 ml/min) sa pri racemickom citaloprame pozoroval dlhší polčas a mierne zvýšená expozícia. Plazmatická koncentrácia metabolitov sa nesledovala, ale môže byť zvýšená (pozri časť 4.2).


Polymorfizmus

Pozorovalo sa, že ľudia so slabou metabolickou aktivitou vo vzťahu k CYP2C19 mali dvojnásobne vyššiu plazmatickú koncentráciu escitalopramu ako osoby so značnou metabolickou aktivitou. U ľudí so slabou metabolickou aktivitou vo vzťahu k CYP2D6 sa nepozorovala signifikantná zmena v expozícii (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Vzhľadom na to, že premosťujúce toxikokinetické a toxikologické štúdie escitalopramu a citalopramu na potkanoch preukázali podobný profil obidvoch látok, obvyklá kompletná séria predklinických štúdií s escitalopramom sa neuskutočnila. Z tohto dôvodu môžu byť všetky údaje o citaloprame extrapolované na escitalopram.


V porovnávacích toxikologických štúdiách na potkanoch escitalopram a citalopram spôsobovali kardiálnu toxicitu, vrátane kongestívneho srdcového zlyhania, po niekoľkotýždňovom podávaní pri použití dávok, ktoré spôsobovali celkovú toxicitu. Zdá sa, že kardiálna toxicita väčšmi korelovala s najvyššou plazmatickou koncentráciou než so systémovou expozíciou (AUC).

Pri najvyššej plazmatickej koncentrácii 8-násobne vyššej, aká sa dosahuje v klinickej praxi, neboli zaznamenané žiadne toxické účinky, kým AUC pre escitalopram bola len 3- až 4-násobne vyššia, ako je expozícia dosahovaná v klinickej praxi. Hodnoty AUC pre S-enanciomér citalopramu boli 6- až 7-násobne vyššie ako expozícia dosahovaná v klinickej praxi. Tieto zistenia pravdepodobne súvisia so zvýšeným vplyvom na biogénne amíny, čo je však až druhotné vo vzťahu k primárnemu farmakologickému pôsobeniu, ktoré spôsobuje hemodynamické účinky (zníženie cievneho toku) a ischémiu. Presný mechanizmus kardiálnej toxicity pri potkanoch však nie je známy. Klinické skúsenosti s citalopramom a skúsenosti z klinických štúdií s escitalopramom nenaznačujú žiaden klinický význam týchto zistení.


Po dlhodobom podávaní escitalopramu a citalopramu potkanom bol pozorovaný zvýšený obsah fosfolipidov v niektorých tkanivách, napr. v pľúcach, v nadsemenníkoch a v pečeni. V prípade nadsemeníkov a pečene bola expozícia porovnateľná s dávkami používanými v klinickej praxi. Po ukončení terapie je tento jav reverzibilný. Akumulácia fosfolipidov (fosfolipidóza) pri zvieratách sa pozorovala v súvislosti s mnohými kationickými amfifilickými liekmi. Nie je známe, či tento jav je signifikantne významný pre človeka.


V toxikologickej štúdii na potkanoch zameranej na sledovanie vplyvu na vývoj plodu boli pozorované embryotoxické účinky (znížená hmotnosť plodu a reverzibilné oneskorenie osifikácie) pri expozícii, ktorej hodnoty AUC presahovali expozíciu dosahovanú pri klinickom použití. Nebola zaznamenaná zvýšená frekvencia malformácii. V pre- a postnatálnych štúdiách sa ukázalo znížené prežívanie mláďat v období laktácie pri expozícii, ktorej hodnoty AUC presahovali expozíciu dosahovanú pri klinickom použití.


Údaje na zvieratách ukázali, že pri expozíciách značne presahujúcich expozície u ľudí citalopram

indukuje zníženie indexu fertility a indexu gravidity, znižuje počet implantácií a vedie k vzniku

abnormálnych spermií. Z tohto hľadiska nie sú pre escitalopram dostupné žiadne údaje na zvieratách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Silicifikovaná mikrokryštalická celulóza

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Butylovaný hydroxytoluén

Butylovaný hydroxyanizol

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Mastenec

Magnéziumstearát


Filmový obal tablety:

Hypromelóza

Makrogol

Oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Priehľadné PVC/Aclar blistre z hliníkovej fólie:

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200 a 500 filmom obalených tabliet

HDPE fľaše: 30, 100 a 500 filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Escitalopram Orion 5 mg: 30/0143/11-S

Escitalopram Orion 10 mg: 30/0144/11-S

Escitalopram Orion 15 mg: 30/0145/11-S

Escitalopram Orion 20 mg: 30/0146/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.02.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

15Escitalopram Orion 5 mg