+ ipil.sk

Escitalopram Teva 10 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02393 - ZIB,

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02394 - ZIB

Schvalený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č. 2013/03638 - PRE


Písomná informácia pre používateľa


Escitalopram Teva 10 mg


filmom obalené tablety

escitalopram


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára, alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Escitalopram Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijeteEscitalopram Teva

3. Ako užívať Escitalopram Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Escitalopram Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Escitalopram Teva a na čo sa používa


Escitalopram Teva patrí do skupiny antidepresív, nazývanej selektívneinhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI).Tieto lieky pôsobia na sérotonínový systém v mozgu zvýšením hladiny sérotonínu. Poruchy sérotonínového systému sú považované za dôležité faktory v rozvoji depresie a príbuzných ochorení.


Escitalopram Teva obsahuje escitalopram a používa sa na liečbu depresie (epizód veľkej depresie) a úzkostných porúch (ako sú ataky paniky s agorafóbiou (strachom z otvorených priestranstiev) alebo bez agorafóbie, sociálna fóbia, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantno-kompulzívna porucha).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteEscitalopram Teva


Neužívajte Escitalopram Teva


- ak ste alergický (precitlivený) na escitalopram alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (zoznam zložiek si pozrite v časti 6 „Obsah balenia a ďalšie informácie“).

- ak užívate iné lieky, ktoré patria do skupiny označovanej ako inhibítory monoamínooxidázy (inhibítory MAO), vrátane selegilínu (používa sa na liečbu Parkinsonovej choroby), moklobemidu (používa sa na liečbu depresie) a linezolidu (antibiotikum).

- ak máte vrodenú poruchu srdcového rytmu alebo sa u vás vyskytla porucha srdcového

rytmu (pozorovaná na EKG vyšetrení, ktorým sa zisťuje, ako pracuje vaše srdce)

- ak užívate lieky na problémy so srdcovým rytmom alebo lieky, ktoré môžu mať vplyv na

rytmus srdca (pozri časť 2 „Iné lieky a Escitalopram Teva“)


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Escitalopram Teva,obráťte sa na svojho lekára alebo, lekárnika:

 • ak máte epilepsiu. Liečba Escitalopramom Teva má byť ukončená ak sa objavia záchvaty, alebo sa zvýši frekvencia záchvatov (pozri tiež časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).

 • ak máte zhoršenú funkciu pečene alebo obličiek. Môže byť potrebné upraviť dávkovanie vašich liekov.

- ak máte cukrovku. Liečba Escitalopramom Teva môže ovplyvniť kontrolu hladiny glukózy v krvi. Môže byť potrebné upraviť dávku inzulínu a/alebo perorálnych antidiabetík.

- ak máte zníženú hladinu sodíka v krvi.

- ak máte sklon k ľahkému vzniku krvácania alebo sa vám ľahko tvoria modriny.

- ak dostávate elektrokonvulzívnu liečbu.

- ak máte ischemickú chorobu srdca

- ak máte alebo ste niekedy mali ťažkosti so srdcom alebo ste nedávno prekonali srdcovú

príhodu (infarkt myokardu)

- ak máte v kľude nízku tepovú frekvenciu srdca a/alebo viete, že máte úbytok solí v dôsledku

pretrvávajúcej závažnej hnačky a vracania (nevoľnosti) alebo v dôsledku užívania diuretík

(močopudných liekov)

- ak ste zaznamenali rýchly alebo nepravidelný rytmus srdca, mdloby, kolaps alebo závraty

hneď potom, ako ste sa postavili, čo môže naznačovať poruchy tepovej frekvencie.

- ak máte alebo ste mali očné problémy, ako je určitý druh glaukómu (zvýšený očný tlak)


Upozornenie

Niektorí pacienti s manicko-depresívnou poruchou sa môžu dostať do manickej fázy. Táto je charakterizovaná neustálymi a rýchlo sa meniacimi nápadmi, mimoriadnou veselosťou a nadmernou telesnou aktivitou. V takýchto prípadoch je nevyhnutné ihneď kontaktovať svojho lekára.


V prvých týždňoch liečby sa môžu vyskytnúť príznaky ako nepokoj, alebo obtiaže s pokojným sedením alebo státím. Ak pocítite takéto príznaky, bezodkladne ich oznámte svojmu lekárovi.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkosti

Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

 • ste už mali v minulosti samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky

 • ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických štúdií ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov s psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa vaša depresia alebo úzkosť zhoršila alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov

Escitalopram Teva sa za normálnych okolností nesmie používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, vzdorovité správanie a zlosť) pri užívaní tejto skupiny liekov. Napriek tomu váš lekár môže Escitalopram Teva predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že je to v ich najlepšom záujme. Ak váš lekár predpísal Escitalopram Teva pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete podrobnejšie informovať, opätovne sa prosím obráťte na vášho lekára. Informujte svojho lekára, ak sa pri užívaní Escitalopram Teva pacientmi mladšími ako 18 rokov objavia, prípadne zhoršia niektoré prejavy uvedené vyššie. Dlhodobé údaje o bezpečnosti Escitalopram Teva, týkajúce sa rastu, dospievania, rozvoja poznania a správania v tejto vekovej skupine ešte neboli preukázané.


Iné lieky a Escitalopram Teva

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:


 • Neselektívne inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), obsahujúce fenelzín, iproniazid, izokarboxazid, nialamid a tranylcypromin ako liečivá. Ak ste užívali niektorý z týchto liekov, musíte počkať 14 dní, kým začnete užívať Escitalopram Teva. Po ukončení užívania Escitalopramu Teva musíte počkať 7 dní, kým môžete začať užívať niektorý z týchto liekov.

 • Reverzibilné selektívne inhibítory monoaminooxidázy A (IMAO-A)”, obsahujúce moklobemid (používaný na liečbu depresie).

 • Ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy B (IMAO-B)”, obsahujúce selegilín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby) zvyšujú riziko vedľajších účinkov.

 • Antibiotikum linezolid

 • Lítium (používané v liečbe manicko-depresívnej poruchy) a tryptofán.

 • Imipramín a desipramín (obidva používané v liečbe depresie)

 • Sumatriptán a podobné liečivá používané v liečbe migrény a tramadol, používaný na tíšenie silných bolestí. Tieto zvyšujú riziko výskytu zriedkavého, ale možno závažného vedľajšieho účinku známeho ako sérotonínový syndróm.

 • Cimetidín a omeprazol, ezomeprazol, lanzoprazol (používané v liečbe žalúdočných vredov), fluvoxamín (antidepresívum) a tiklopidín (používaný na zníženie rizika cievnej mozgovej príhody). Tieto liečivá môžu spôsobiť zvýšenie hladiny Escitalopramu Teva v krvi.

 • Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) - rastlinný prípravok používaný pri depresii.

 • Acetylsalicylovú kyselinu a nesteroidné protizápalové lieky (lieky používané na uvoľnenie bolesti alebo na riedenie krvi, nazývané ako antikoagulanciá). Môžu zvyšovať riziko krvácania.

 • Warfarín, dipyridamol, a acenokumarol, fenprokumón (liečivá používané na zníženie zrážanlivosti krvi, nazývané taktiež antikoagulanciá). Na začiatku a na konci liečby Escitalopramom Teva vám lekár možno skontroluje zrážanlivosť krvi na overenie vhodnosti dávkovania antikoagulancií.

 • Meflochín (používaný na liečbu malárie), bupropión (používaný na liečbu depresie) a tramadol (používaný pri liečbe silných bolestí) vzhľadom na možné riziko zníženia prahu vzniku záchvatov.

 • Neuroleptiká/antipsychotiká (lieky na liečbu schizofrénie, psychóz) vzhľadom na možné riziko zníženia prahu vzniku záchvatov a antidepresíva.

 • Flekainid, propafenón, a metoprolol (používané u srdcovo – cievnych porúch) klomipramín, a nortriptylín (antidepresíva) a risperidón, tioridazín, a haloperidol (antipsychotiká). Dávkovanie Escitalopramu Teva môže byť potrebné upraviť.

 • Lieky, ktoré znížujú hladinu draslíka (hypokaliémia) alebo horčíka (hypomagneziémia) v krvi, keďže tieto stavy zvyšujú riziko vzniku život ohrozujúcej poruchy srdcového rytmu


Neužívajte Escitalopram Teva, ak užívate lieky na liečbu problémov so srdcovým

rytmom alebo lieky, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca, (ako sú napr. antiarytmiká IA a III

- lieky upravujúce poruchy srdcového rytmu), antipsychotiká (napr. deriváty fenotiazínu,

pimozid, haloperidol), tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky (napr.

sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín i.v., pentamidín, a antimalariká, najmä halofantrín),

určité antihistaminiká – lieky proti alergii (astemizol, mizolastín). Ak máte v tejto súvislosti

akékoľvek ďalšie otázky, opýtajte sa svojho lekára.


Escitalopram Teva a jedlo, nápoje a alkohol


Escitalopram Teva sa môže užívať s jedlom, alebo bez jedla (pozri časť 3 „ Ako užívať Escitalopram Teva“).


Tak ako pri ostatných liekoch, neodporúča sa kombinácia Escitalopramu Teva s alkoholom, aj keď sa neočakáva, že Escitalopram Teva bude ovplyvňovaný alkoholom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte Escitalopram Teva, kým sa neporadíte so svojím lekárom o možných rizikách a výhodách tejto liečby.


V štúdiách na zvieratách sa preukázalo, že citalopram, liek podobný escitalopramu, znižuje kvalitu spermií. Teoreticky to môže ovplyvniť plodnosť, ale vplyv na plodnosť sa u ľudí zatiaľ nepozoroval.


Ak budete užívať Escitalopram Teva počas posledných 3 mesiacov tehotenstva, mali by ste si byť vedomá nasledujúcich účinkov, ktoré môžete spozorovať u vášho novorodeného dieťaťa: ťažkosti s dýchaním, modrastá pokožka, záchvaty, kolísanie telesnej teploty, problémy s kŕmením, vracanie, nízka hladina cukru v krvi, stuhnuté alebo mäkké svaly, intenzívne reflexy, trasenie, chvenie, podráždenosť, malátnosť, trvalý plač, ospalosť a problémy so spánkom. Ak sa u vášho novorodeného dieťaťa objavia niektoré z týchto príznakov, prosím, bezodkladne kontaktujte svojho lekára.


Uistite sa, či vaša pôrodná asistentka a/alebo lekár vie, že užívate Escitalopram Teva. Ak sa lieky ako Escitalopram Teva užívajú počas tehotenstva, najmä počas posledných troch mesiacov, môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov, ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín života dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u vášho dieťaťa, okamžite informujte svoju pôrodnú asistentku a/alebo lekára.


Užívanie Escitalopramu Teva počas tehotenstva sa nikdy nesmie náhle prerušiť.


Predpokladá sa, že Escitalopram Teva sa vylučuje do materského mlieka.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Neodporúča sa viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, kým nebudete vedieť, ako na vás Escitalopram Teva pôsobí.


3. Ako užívať Escitalopram Teva


Vždy užívajte Escitalopram Tevapresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí

Depresia

Zvyčajná denná dávka Escitalopramu Tevaje 10 mg užitá v jednej dávke. Váš lekár ju však môže zvýšiť až na maximálnu dávku 20 mg denne.


Panická porucha

Úvodná denná dávka Escitalopramu Tevapočas prvého týždňa liečby je 5 mg užitá v jednej dávke. Potom sa zvyšuje na 10 mg denne. Váš lekár môže zvýšiť dávku až na maximálnu dávku 20 mg denne.


Sociálna fóbia

Zvyčajná odporúčaná denná dávka Escitalopramu Tevaje 10 mg užitá v jednej dávke. V závislosti od vašej odpovede na liek, vám môže váš lekár znížiť dávkovanie na 5 mg alebo zvýšiť na maximálne 20 mg denne.


Generalizovaná úzkostná porucha

Zvyčajná odporúčaná denná dávka Escitalopramu Tevaje 10 mg užitá v jednej dávke. Váš lekár ju však môže zvýšiť až na maximálnu dávku 20 mg denne.


Obsedantno-kompulzívna porucha

Zvyčajná odporúčaná denná dávka Escitalopramu Tevaje 10 mg užitá v jednej dávke. Váš lekár ju však môže zvýšiť až na maximálnu dávku 20 mg denne.


Starší (> 65 rokov)

Odporúčaná úvodná dávka escitalopramu je 5 mg jedenkrát denne. Váš lekár môže dávku zvýšiť na 10 mg denne.


Použitie u detí a dospievajúcich (< 18 rokov)

Deti a dospievajúci nemajú Escitalopram Teva užívať. Pre ďalšie informácie pozri časť 2 “Čopotrebujete vedieť predtým,ako užijete Escitalopram Teva”.


Escitalopram Tevasa užíva s jedlom alebo bez jedla. Tablety zapite vodou. Nerozhrýzajte ich, pretože majú horkú chuť.


Ak je to potrebné, tabletu možno rozdeliť. Najskôr umiestnite tabletu deliacou ryhou nahor na podložku. Následne zatlačením ukazovákov po oboch stranách tablety nadol, tabletu rozpoľte (ako je znázornené na obrázku).


Dĺžka liečby

Môže trvať aj niekoľko týždňov, kým sa začnete cítiť lepšie. Pokračujte v užívaní Escitalopramu Teva, aj keď to istý čas trvá, kým dôjde k zlepšeniu vášho stavu.


Nikdy si sami neupravujte dávkovanie Escitalopramu Teva bez vedomia vášho lekára.


V liečbe Escitalopramom Tevapokračujte tak dlho, ako vám odporučil váš lekár. Ak predčasne ukončíte svoju liečbu, príznaky sa môžu vrátiť. Z tohto dôvodu sa odporúča, aby liečba pokračovala najmenej 6 mesiacov odvtedy, ako sa znovu začnete cítiť dobre.


Ak užijete viac Escitalopramu Teva, ako máte

Ak ste užili viac ako je predpísaná dávka Escitalopramu Teva, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo pohotovosť v najbližšej nemocnici. Urobte to aj vtedy, ak sa neprejavia príznaky nevoľnosti. Príznakmi predávkovania môžu byť: závraty, trasenie, nepokoj, kŕče, kóma, nevoľnosť, vracanie, zmena srdcového rytmu, zníženie krvného tlaku a zmeny telesnej rovnováhy medzi minerálmi a tekutinami. Keď pôjdete za svojím lekárom alebo na pohotovosť, zoberte so sebou škatuľku Escitalopramu Teva.


Ak zabudnete užiť Escitalopram Teva

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete užiť dávku cez deň a spomeniete si na ňu pred tým než pôjdete spať, ihneď ju užite a nasledujúci deň pokračujte ako zvyčajne. Ak si však spomeniete počas noci alebo nasledujúci deň, neužívajte vynechanú dávku a pokračujte ako zvyčajne.


Ak prestanete užívať Escitalopram Teva

Neprestaňte užívať Escitalopram Teva pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. Ak ste už absolvovali celú liečbu, všeobecne sa odporúča znižovať dávku Escitalopramu Teva postupne v priebehu niekoľkých týždňov.


Ak prestanete užívať Escitalopram Teva, obzvlášť ak je to náhle, môžete pocítiť príznaky z prerušenia liečby. Pri prerušení liečby Escitalopramom Teva sa tieto príznaky často vyskytujú. Riziko je vyššie, keď Escitalopram Teva bol užívaný po dlhú dobu alebo vo vysokých dávkach, alebo keď dávka bola znížená príliš rýchlo. U väčšiny ľudí sú tieto príznaky mierne a samovoľne vymiznú do dvoch týždňov. Avšak u niektorých pacientov môžu mať závažný priebeh, alebo predĺžené trvanie (2 až 3 mesiace). Ak sa u vás objavia závažné príznaky z prerušenia pri ukončovaní liečby kontaktujte svojho lekára. Môže vás požiadať, aby ste začali opäť užívať tablety a znižovali dávku pomalšie.


Príznaky z prerušenia liečby zahŕňajú: pocity závratu (nestála alebo nevyvážená rovnováha), pocity mravčenia, pocity pálenia a (menej často) pocity elektrických šokov aj v hlave, poruchy spánku (živé sny, nočné mory, neschopnosť zaspať), pocit úzkosti, bolesť hlavy, pocit slabosti (nevoľnosť), potenie (vrátane nočného potenia), pocit nepokoja alebo rozrušenia, trasenie (chvenie), pocit zmätenia a dezorientácie, pocit precitlivenosti alebo podráždenia, hnačka (riedka stolica), poruchy videnia, chvenie alebo búšenie srdca (palpitácie).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšieúčinky zvyčajne vyzmiznú počas prvých týždňov liečby. Prosím, uvedomte si , že niektoré z nich však môžu byť aj príznakmi vašej choroby a môžu sa upraviť spolu so zlepšovaním vášho zdravotného stavu.


Ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci, ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledovných príznakov :


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí)


 • Nezvyčajné krvácanie, vrátane krvácania do tráviaceho traktu.


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1000 ľudí)


 • Ak pocítite opuch kože, jazyka, pier alebo tváre, alebo budete mať ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (alergická reakcia), bezprostredne kontaktujte svojho lekára alebo choďte do nemocnice.

 • Ak máte bolesť hlavy, zvýšenú srdcovú frekvenciu, tras, vysokú horúčku, potenie, ste nepokojný, zmätený, cítite nevoľnosť alebo máte hnačku, triašku a prerušované zášklby svalstva, tieto vedľajšie účinky môžu byť príznakmi veľmi zriedkavého, ale potenciálne život ohrozujúceho stavu, nazývaného sérotonínový syndróm. Ak ich pocítite, kontaktujte svojho lekára.


Niektorí pacienti hlásili (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

 • Rýchly, nepravidelný rytmus srdca, mdloby, ktoré môžu byť príznakom život ohrozujúceho stavu nazývaného Torsade de Pointes.

 • Ťažkosti s močením.

 • Epileptické záchvaty (kŕče), tiež pozri časť „Upozornenia a opatrenia ”.

 • Žltnutie kože a očného bielka sú znakmi poruchy funkcie pečene/hepatitídy.


Okrem vyššie uvedených vedľajších účinkov boli hlásené:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)

 • Pocit slabosti (nevoľnosť)

 • Bolesť hlavy


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 ľudí)

 • Upchaný nos alebo nádcha (sinusitída)

 • Znížená alebo zvýšená chuť do jedla

 • Úzkosť, nepokoj, abnormálne sny, ťažkosti so zaspávaním, pocit ospalosti, závraty, zívanie, tras, mravčenie

 • Hnačka, zápcha, vracanie, sucho v ústach

 • Zvýšené potenie

 • Bolesť v svaloch a v kĺboch (myalgia a artralgia)

 • Sexuálne poruchy (oneskorená ejakulácia, problémy s erekciou, znížená sexuálna žiadostivosť a u žien možné ťažkosti s dosiahnutím orgazmu)

 • Slabosť, horúčka

 • Zvýšenie hmotnosti


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí)

 • Žihľavka (urtikaria), vyrážky, svrbenie (pruritus)

 • Škrípanie zubami, nepokoj, nervozita, záchvaty paniky, zmätený stav

 • Poruchy spánku, poruchy chute, mdloby (synkopa)

 • Rozšírené zreničky (mydriáza), poruchy videnia, zvonenie v ušiach (tinnitus)

 • Vypadávanie vlasov

 • Krvácanie z pošvy v nepravidelných intervaloch, hlavne medzi očakávanými menštruačnými periódami alebo nezvyčajne ťažká a predĺžená menštruačná perióda v pravidelných intervaloch

 • Zníženie hmotnosti

 • Rýchly pulz srdca

 • Opuch rúk a nôh (edém)

 • Krvácanie z nosa


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1000 ľudí)

 • Agresivita, odosobnenie, halucinácie

 • Pomalý pulz srdca


Niektorí pacienti hlásili (frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov):

 • Sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, tiež pozri časť „Upozornenia a opatrenia

 • Znížená hladina sodíka v krvi (príznakmi sú pocity choroby a nepohody, so svalovou slabosťou alebo zmätenosťou)

 • Závraty pri vstávaní v dôsledku nízkeho krvného tlaku (ortostatická hypotenzia)

 • Abnormálne funkčné pečeňové testy (zvýšená hladina pečeňových enzýmov v krvi)

 • Poruchy pohybu (mimovoľné pohyby svalov)

 • Bolestivá erekcia (priapizmus)

 • Poruchy krvácania, vrátane krvácania z kože a slizníc (ekchymózy) a nízka hladina krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • Náhly opuch kože a slizníc (angioedém)

 • Zvýšené množstvo vylučovaného moču (neadekvátna sekrécia ADH)

 • Vylučovanie mlieka u nedojčiacich žien

 • Mánia

 • Zvýšené riziko zlomenín kostí bolo pozorované u pacientov, ktorí používajú tento typ lieku

 • Zmena srdcového rytmu (tzv. „predĺženie QT intervalu“, pri pohľade na EKG, elektrickú aktivitu srdca).


Okrem toho sú známe mnohé, vedľajšie účinky, ktoré boli pozorované pri liečbe liekmi pôsobiacimi podobne ako escitalopram (liečivo v Escitaloprame Teva). Sú to:

 • Psychomotorický nepokoj (akatízia)

 • Anorexia (nechutenstvo)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Escitalopram Teva


Blistre: Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale (škatuli) na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Fľaše: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale (škatuli) na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli po skratke EXP.


Fľaše: Po prvom otvorení užite do 100 dní.


Nelikvidujte liekyodpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Escitalopram Teva obsahuje

- Liečivo je escitalopram. Každá filmom obalená tableta Escitalopramu Teva obsahuje 10 mg escitalopramu (vo forme oxalátu).

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy, kyselina stearová a magnéziumstearát.

Obal tablety: hypromelóza (E464), makrogol 400 a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Escitalopram Teva a obsah balenia

Escitalopram Teva 10 mg je biela, okrúhla, obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta s deliacou ryhou na jednej strane a označená „9“ na ľavej strane a „3“ na pravej strane deliacej ryhy. Druhá strana tablety je označená „7462“. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Escitalopram Teva je dostupný v:

PVC/PVdC-hliníkových blistrových baleniach so 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112, 120, 200 a 500 filmom obalenými tabletami a perforované jednotkové dávkovanie blistrov s 49x1, 50x1, 100x1 a 500x1 filmom obalenými tabletami.

Blistre sú v škatuli.


Plastovej fľaši so 100 filmom obalenými tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava,

Slovenská republika


Výrobcovia:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Debrecen, Maďarsko


TEVA UK Ltd.

East Sussex, Spojené kráľovstvo


Pharmachemie B.V.

Haarlem, Holandsko


Teva Operations Poland Sp. z o.

Kutno, Poľsko


Teva Operations Poland Sp.z.o.o.

Krakow, Poľsko


Merckle GmbH

Blaubeuren, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Maďarsko

Escitalopram-Teva 5,10,15, 20 mg filmtabletta

Rakúsko

Escitalopram ratiopharm GmbH 10, 20 mg Filmtabletten

Bulharsko

Escitalopram-Teva 5, 10, 15, 20 mg Film-Coated Tablets

Cyprus

Escitalopram-Teva 5, 10,15, 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Česká republika

Escitalopram Teva 10 mg

Dánsko

Escitalopram Teva

Estónsko

Escitalopram-Teva

Grécko

Escitalopram-Teva 5, 10, 15,20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Fínsko

Escitalopram ratiopharm 5,10, 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Írsko

Escitalopram-Teva 5,10, 15, 20 mg Film-Coated Tablets

Litva

Escitalopram Teva 10, 20 mg plevele dengtos tabletes

Lotyšsko

Escitalopram Teva 10, 20 mg apvalkotās tabletes

Malta

Escitalopram-Teva 5, 10, 15, 20 mg Film-Coated Tablets

Nórsko

Escitalopram TevaPortugalsko

Escitalopram-Teva

Rumunsko

ESCITALOPRAM-TEVA 5, 10, 15, 20 mg comprimate filmate

Slovinsko ESCITALOPRAM-TEVA 5, 10 mg FILMSKO OBLOŽENE TABLETE

Slovensko: Escitalopram Teva 10 mg

Belgicko: Escitalopram Teva5, 10, 15, 20 mg filmomhulde tabletten

Nemecko: Escitalopram-ratiopharm 5, 10,15,20 mg Filmtabletten

Francúzsko: ESCITALOPRAM TEVA 5, 10,15, 20 mg comprimé pelliculé

Taliansko: Escitalopram Teva 5, 10,15, 20 mg compresse rivestite con film

Luxembursko: Escitalopram-ratiopharm 5, 10,15,20 mg Filmtabletten

Holandsko: Escitaloprm 5, 10,15,20 mg Teva, filmomhulde tabletten

Švédsko: Escitalopram Teva

Spojené kráľovstvo: Escitalopram 5,10,15,20 mg Film-coated TabletsTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014. .

10Escitalopram Teva 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02393 - ZIB,

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02394 - ZIB,

Schvalený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č. 2013/03638 - PRE


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Escitalopram Teva 10 mg

filmom obalená tableta


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg escitalopramu (vo forme oxalátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Biela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s deliacou ryhou na jednej strane a označená „9“ na ľavej strane a „3“ na pravej strane deliacej ryhy. Druhá strana tablety je označená „7462“.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba epizód veľkej depresie.

Liečba panickej poruchy s agorafóbiou alebo bez nej.

Liečba sociálnej úzkostnej poruchy (sociálnej fóbie).

Liečba generalizovanej úzkostnej poruchy.

Liečba obsedantno-kompulzívnej poruchy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Bezpečnosť denných dávok nad 20 mg sa nepreukázala.


Epizóda veľkej depresie

Zvyčajná dávka je 10 mg raz denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť maximálne na 20 mg denne.


Na dosiahnutie antidepresívneho účinku sú zvyčajne potrebné 2 až 4 týždne. Po ústupe príznakov treba v liečbe pokračovať aspoň 6 mesiacov, aby sa stabilizovala odpoveď na liečbu.


Panická porucha s agorafóbiou alebo bez nej

V prvom týždni liečby sa odporúča začiatočná dávka 5 mg a následne sa dávka zvýši na 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže ďalej zvyšovať, a to maximálne na 20 mg denne.


Maximálny účinok sa dosiahne asi po 3 mesiacoch liečby. Liečba trvá niekoľko mesiacov.


Sociálna úzkostná porucha

Zvyčajná dávka je 10 mg raz denne. Na dosiahnutie zmiernenia príznakov sú zvyčajne potrebné 2 až 4 týždne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa následne dávka môže znížiť na 5 mg alebo zvýšiť maximálne na 20 mg denne.


Sociálna úzkostná porucha je ochorenie s chronickým priebehom a na stabilizovanie odpovede na liečbu sa odporúča 12‑týždňová liečba. Dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na liečbu sa sledovala počas 6 mesiacov a v individuálnych prípadoch je možné uvažovať o jej využití na prevenciu relapsu; prínosy liečby sa majú pravidelne prehodnocovať.


Sociálna úzkostná porucha je dobre definované diagnostické označenie špecifickej poruchy, ktorá by sa nemala zamieňať s nadmernou hanblivosťou. Farmakoterapia sa indikuje iba vtedy, ak táto porucha výrazne obmedzuje pracovné a sociálne fungovanie pacienta.


Význam farmakoterapie v porovnaní s kognitívno‑behaviorálnou terapiou sa nehodnotil. Farmakoterapia je súčasťou celkového terapeutického prístupu.


Generalizovaná úzkostná porucha

Začiatočná dávka je 10 mg raz denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 20 mg denne.


Dlhodobá liečba respondentov bola sledovaná počas najmenej 6 mesiacov, kedy pacienti užívali 20 mg denne. Prínosy liečby a dávku treba pravidelne prehodnocovať (pozri časť 5.1).


Obsedantno‑kompulzívna porucha

Začiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť maximálne na 20 mg denne.


OKP je chronické ochorenie, a preto sa pacienti majú liečiť počas dostatočnej dlhej doby, aby sa zaistilo, že u nich už nepretrvávajú žiadne príznaky.


Prínosy liečby a veľkosť dávky treba pravidelne prehodnocovať (pozri časť 5.1).


Starší (> 65 rokov)

Začiatočná dávka je 5 mg jedenkrát denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne (pozri časť 5.2).


Účinnosť Escitalopramu Teva pri sociálnej úzkosti sa u starších pacientov nesledovala.


Pediatrická populácia (< 18 rokov)

Escitalopram Teva sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov so závažne zníženou funkciou obličiek (CLCRpod 30 ml/minúta) sa odporúča opatrnosť (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča začiatočná dávka 5 mg denne počas prvých dvoch týždňov liečby. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne. U pacientov so závažne zníženou funkciou pečene je nutná opatrnosť a mimoriadne starostlivá titrácia dávky (pozri časť 5.2).


Pomalí metabolizátori CYP2C19

Pre pacientov, o ktorých sa vie, že sú pomalými metabolizátormi CYP2C19, sa odporúča začiatočná dávka 5 mg denne počas prvých dvoch týždňov liečby. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne (pozri časť 5.2).


Príznaky z prerušenia pozorované po ukončení liečby

Je potrebné vyhnúť sa náhlemu ukončeniu liečby. Pri ukončovaní liečby escitalopramom sa má dávka znižovať postupne najmenej počas jedného až dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko vzniku príznakov z prerušenia (pozri časť 4.4 a časť 4.8). Ak sa po znížení dávky alebo po ukončení liečby objavia neznesiteľné príznaky, môže sa zvážiť pokračovanie v liečbe predtým predpísanou dávkou. Následne môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale pomalšie.


Spôsob podávania


Escitalopram Teva sa podáva v jednej dennej dávke a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na escitalopram alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežná liečba neselektívnymi ireverzibilnými inhibítormi monoamínooxidázy (inhibítormi MAO) je kontraindikovaná vzhľadom na riziko vzniku sérotonínového syndrómu spojeného s agitovanosťou, tremorom, hypertermiou, atď. (pozri časť 4.5).


Kombinácia escitalopramu s reverzibilnými inhibítormi MAO‑A (napr. moklobemidom) alebo s reverzibilným neselektívnym inhibítorom MAO linezolidom je kontraindikovaná vzhľadom na riziko vzniku sérotonínového syndrómu (pozri časť 4.5).


Escitalopram je kontraindikovaný u pacientov , u ktorých je známe predĺženie QT intervalu alebo vrodený syndróm predĺženia QT intervalu.


Escitalopram je kontraindikovaný súčasne s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nasledujúce osobitné upozornenia a opatrenia sa vzťahujú na terapeutickú skupinu selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI).


Pediatrická populácia

Escitalopram Teva sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Správanie súvisiace so samovraždou (pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita (hlavne agresivita, vzdorovité správanie a hnev) boli v klinických štúdiách pozorované častejšie u detí a dospievajúcich liečených antidepresívami v porovnaní s deťmi a dospievajúcimi s placebom. Ak sa na základe klinickej potreby napriek tomu prijme rozhodnutie pre liečbu, pacient musí byť starostlivo sledovaný kvôli vzniku samovražedných príznakov. Okrem toho chýbajú údaje o dlhodobej bezpečnosti u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania, kognitívneho a behaviorálneho vývoja.


Paradoxná úzkosť

U niektorých pacientov s panickou poruchou môže na začiatku liečby antidepresívami dôjsť k zvýrazneniu príznakov úzkosti. Táto paradoxná reakcia zvyčajne odoznie v priebehu dvoch týždňov pokračujúcej liečby. Aby sa znížila pravdepodobnosť výskytu anxiogénneho účinku, liečbu sa odporúča začať nízkou dávkou (pozri časť 4.2).


Záchvaty

Liečba escitalopramom sa má prerušiť, ak sa u pacienta prejavia záchvaty po prvýkrát, alebo ak sa zvýši frekvencia záchvatov (u pacientov s predtým diagnostikovanou epilepsiou).

Pacientom s nestabilnou epilepsiou sa nemá podávať SSRI a pacienti s dobre kontrolovanou epilepsiou by mali byť starostlivo sledovaní.

Mánia

U pacientov s anamnézou mánie/hypománie by sa SSRI mali používať opatrne. Ak sa pacient dostáva do manickej fázy, SSRI je potrebné prestať podávať.


Diabetes mellitus

U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie (hypoglykémiu alebo hyperglykémiu) . Môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych antidiabetík.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo zhoršenie klinického stavu

Depresia sa spája so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti súvisiace so samovraždou). Toto riziko pretrváva až dovtedy, kým nedôjde k významnému ústupu choroby. Nakoľko zlepšenie sa nemusí prejaviť počas niekoľkých prvých alebo viacerých týždňov liečby, pacientov treba starostlivo sledovať až dovtedy, kým k takémuto zlepšeniu nedôjde. Všeobecnou klinickou skúsenosťou je, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.


Iné psychiatrické poruchy, na ktoré sa Escitalopram Teva predpisuje, sa môžu spájať so zvýšeným rizikom udalostí suicidálneho správania. Tieto poruchy môžu byť okrem toho komorbidné s veľkou depresívnou poruchou . Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou je preto potrebné dodržiavať aj pri liečbe pacientov s inými psychiatrickými poruchami.


Je známe, že pacienti s anamnézou suicidálnych príhod, alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby.

Meta‑analýza placebom kontrolovaných klinických štúdií antidepresív u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami preukázala u pacientov vo veku do 25 rokov zvýšené riziko suicidálneho správania pri antidepresívach v porovnaní s placebom.


Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.


Akatízia/psychomotorický nepokoj

Podávanie SSRI/SNRI (selektívnych inhibítorov spätného vychytávania noradrenalínu) je spojené s rozvojom akatízie, ktorá je charakterizovaná subjektívne nepríjemným alebo tiesnivým pocitom nepokoja a potrebou pohybu, často sprevádzanou neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Akatízia sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytne počas niekoľkých prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých dôjde k týmto príznakom, môže mať zvyšovanie dávky nepriaznivý vplyv.


Hyponatriémia

Pri podávaní SSRI bola zriedkavo hlásená hyponatriémia, pravdepodobne ako dôsledok neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH), ktorá po prerušení liečby zvyčajne ustúpi. Opatrnosť je nutná u rizikových pacientov, akými sú starší pacienti, pacienti s cirhózou alebo pacienti súbežne liečení liekmi, o ktorých sa vie, že vyvolávajú hyponatriémiu.


Krvácanie

Pri liečbe s SSRI boli zaznamenané prejavy kožného krvácania, ako sú ekchymózy a purpura.

Odporúča sa opatrnosť u pacientov užívajúcich SSRI, najmä ak súbežne užívajú perorálne antikoagulanciá alebo lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú funkciu trombocytov [napr. atypické antipsychotiká a fenotiazíny, väčšina tricyklických antidepresív, kyselina acetylsalicylová, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), tiklopidín a dipyridamol] a u pacientov so známym sklonom ku krvácaniu.


Elektrokonvulzívna terapia (EKT)

K dispozícii sú obmedzené klinické skúsenosti so súbežným podávaním SSRI a EKT, a preto sa odporúča opatrnosť.


Sérotonínový syndróm

Odporúča sa opatrnosť pri súbežnom podávaní escitalopramu a liečiv so sérotonínergným účinkom, akými je sumatriptán alebo iné triptány, tramadol a tryptofán.


U pacientov užívajúcich SSRI súbežne so sérotonínergnými liekmi sa v zriedkavých prípadoch hlásil sérotonínový syndróm. Kombinácia príznakov, akými sú agitovanosť, tremor, myoklónia a hypertermia, môže naznačovať rozvoj sérotonínového syndrómu. V takomto prípade sa musí liečba SSRI a sérotonínergnými liekmi ihneď prerušiť a začať symptomatická liečba.


Ľubovník bodkovaný

Súbežné podávanie SSRI a rastlinných liekov obsahujúcich ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) môže viesť k zvýšenému výskytu nežiaducich reakcií (pozri časť 4.5).


Príznaky z prerušenia pozorované pri ukončeníliečby

Príznaky z prerušeniasú pri ukončeníliečby časté, najmä ak je prerušenie náhle (pozri časť 4.8).V klinických štúdiách sa nežiaduce udalosti po prerušení liečby vyskytli približne u 25 % pacientov liečených escitalopramom a u 15 % pacientov užívajúcich placebo.


Riziko príznakov z prerušeniamôže závisieť od niekoľkých faktorov vrátane dĺžky liečby, dávky použitej v liečbe a rýchlosti znižovania dávky. Najčastejšie hlásené reakcie sú závraty, zmyslové poruchy (vrátane parestézie a pocity elektrických šokov), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), agitovanosť alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor, zmätenosť, potenie, bolesť hlavy, hnačka, palpitácie, emocionálna nestabilita, podráždenosť a poruchy videnia. Tieto príznaky sú zvyčajne mierne až stredne ťažké, avšak u niektorých pacientov môže byť ich intenzita závažná. Zvyčajne sa vyskytnú počas niekoľkých prvých dní po prerušení liečby, ale takéto príznaky boli veľmi zriedkavo hlásené aj u pacientov, ktorí dávku vynechali neúmyselne. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne ustúpia do 2 týždňov, aj keď u niektorých jedincov môžu trvať dlhšie (2 ‑ 3 mesiace alebo dlhšie). Preto sa pri ukončovaní liečby odporúča, aby sa dávka escitalopramu znižovala postupne počas doby niekoľkých týždňov alebo mesiacov podľa potrieb pacienta (pozri „Príznaky z prerušenia pri ukončení liečby“, časť 4.2).


Koronárna choroba srdca

U pacientov s koronárnou chorobou srdca sa vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti odporúča opatrnosť (pozri časť 5.3).


Predĺženie QT intervalu

Pri escitaloprame bolo zistené predĺženie QT intervalu v závislosti od dávky. Prípady predĺženia QT intervalu a ventrikulárnej arytmie vrátane Torsades de Pointes,boli hlásené po uvedení lieku na trh, prevažne u pacientov ženského pohlavia s hypokaliémiou alebo s pre-existujúcim predĺžením QT intervalu alebo inými srdcovými chorobami (pozri časti 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 a 5.1).


Opatrnosť sa odporúča u pacientov s významnou bradykardiou: alebo u pacientov s nedávno prekonaným infaktom myokardu alebo s nekompenzovaným zlyhaním srdca.


Poruchy elektrolytov ako hypokaliémia a hypomagneziémia zvyšujú riziko malígnej arytmie a majú byť upravené skôr, ako sa začne liečba escitalopramom.


Ak sú vyšetrovaní pacienti so stabilizovaným srdcovým ochorením, má sa zvážiť EKG

kontrola skôr, ako sa začne liečba.


Ak sa znaky srdcovej arytmie vyskytnú počas liečby ecitalopramom, liečba sa má ukončiť

a má sa uskutočniťEKG vyšetrenie.


Glaukóm s uzavretým uhlom

SSRI vrátane escitalopramu môžu mať vplyv na veľkosť zrenice, čo vedie k mydriáze. Tento mydriatický účinok môže spôsobiť zúženie očného uhla, čo vedie k zvýšeniu vnútroočného tlaku a glaukómu s uzavretým uhlom, hlavne u predisponovaných pacientov. Escitalopram sa preto má používať opartne u pacientov s glaukómom s uzaveretým uhlom alebo glaukómom v anamnéze.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Kontraindikované kombinácie:


Ireverzibilné neselektívne inhibítory MAO

Hlásené boli prípady závažných reakcií u pacientov, ktorí užívali SSRI v kombinácii s neselektívnym ireverzibilným inhibítorom monoamínooxidázy (IMAO) a tiež u pacientov,ktorí v krátkom období po vysadení SSRI začali užívať takéto IMAO (pozri časť 4.3). V niektorých prípadoch došlo k vzniku sérotonínového syndrómu (pozri časť 4.8).


Escitalopram je kontraindikovaný v kombinácii s neselektívnymi, ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy IMAO. Liečba escitalopramom sa môže začať po 14 dňoch od ukončenia liečby ireverzibilným IMAO. Liečba neselektívnym ireverzibilným IMAO sa má začať až po uplynutí aspoň 7 dní od ukončenia liečby escitalopramom.


Reverzibilný selektívny inhibítor MAO‑A (moklobemid)

Vzhľadom na riziko vzniku sérotonínového syndrómu je kontraindikovaná kombinácia escitalopramu s inhibítorom MAO-A ako je napr. moklobemid (pozri časť 4.3). Ak je takáto kombinácia nevyhnutná, liečbu sa odporúča začať najnižšou odporúčanou dávkou a vyžaduje sa prísne klinické monitorovanie.


Reverzibilný neselektívny inhibítor MAO (linezolid)

Antibiotikum linezolid je reverzibilný neselektívny inhibítor a nemá sa podávať pacientom, ktorí sú liečení escitalopramom. Ak je takáto kombinácia nevyhnutná, má sa podávať za použitia najnižších dávok a za prísneho klinického monitorovania (pozri časť 4.3).


Ireverzibilný selektívny inhibítor MAO‑B (selegilín)

V kombinácii so selegilínom (ireverzibilným inhibítorom MAO‑B) je nutná opatrnosť vzhľadom na riziko vzniku sérotonínového syndrómu. Selegilín v dávkach do 10 mg/deň bol bezpečne užívaný s racemickým citalopramom.


Predĺženie QT intervalu

Farmakokinetické a farmakodynamické štúdie medzi escitalopramom a inými liekmi, ktoré

predlžujú QT interval, neboli uskutočnené. Aditívny účinok escitalopramu a týchto liekov sa

však nedá vylúčiť. Z tohto dôvodu je taktiež kontraindikované súbežné podanie escitalopramu

s inými liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval, ako antiarytmiká triedy IA a III, niektoré

antipsychotiká (napr. fenotiazínové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklické antidepresíva,

niektoré antimikrobiálne látky (napr. sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín i.v.,

pentamidín, antimalariká, najmä halofantrín), niektoré antihistaminiká (astemizol, mizolastín).


Kombinácie, ktoré sa musia podávať s opatrnosťou:


Sérotonínergné lieky

Súbežné podávanie sérotonínergných liekov (napr. s obsahom tramadolu, sumatriptánu a iných triptánov,) môže viesť k sérotonínového syndrómu.


Lieky, ktoré znižujú prah pre vznik epileptických záchvatov

SSRI môžu znižovať prah pre vznik epileptických záchvatov. Pri súbežnom podávaní escitalopramu a iných liekov, ktoré sú schopné znižovať prah pre vznik epileptických záchvatov [napr. antidepresíva (tricyklické, SSRI), neuroleptiká (fenotiazíny, tioxantény a butyrofenóny), meflochin, bupropión a tramadol], sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.4).


Lítium, tryptofán

Hlásené boli zvýšené sérotonínergné účinky, keď sa Hlásené boli prípady zosilnenia serotonínergného účinku, keď SSRI podávali v kombinácii s lítiom alebo tryptofánom. Počas súbežného podávania escitalopramu a lítia alebo tryptofánu sa odporúča opatrnosť.


Ľubovník bodkovaný

Počas súbežného podávania SSRIa rastlinných liekov obsahujúcich ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) sa môžu častejšie vyskytovať nežiaduce účinky (pozri časť 4.4).


Krvácanie

Pri kombinácii escitalopramu s perorálnymi antikoagulanciami sa môže vyskytnúť zmenený účinok antikoagulancií. U pacientov, ktorí sú liečení antikoagulanciami musí byť starostlivo sledované zrážanie krvi pri začatí alebo pri ukončení liečby escitalopramom (pozri časť 4.4).

Súbežné užívanie nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) môže zvyšovať riziko krvácania (pozri časť 4.4).


Alkohol

Farmakodynamické alebo farmakokinetické interakcie medzi escitalopramom a alkoholom sa nepredpokladajú, avšak tak ako pri iných psychotropných liekoch, táto kombinácia s alkoholom sa neodporúča.


Lieky vyvolávajúce hypokaliémiu/hypomagneziémiu

Opatrnosť je potrebná pri súbežnom užívaní liekov vyvolávajúcich hypokaliémiu/hypomagneziémiu nakoľko tieto stavy zvyšujú riziko malígnych arytmií (pozri časť 4.4).


Farmakokinetické interakcie


Vplyv iných liekov na farmakokinetiku escitalopramu

Metabolizmus escitalopramu je sprostredkovaný hlavne enzýmom CYP2C19, ale na metabolizme sa môžu v menšej miere podieľať aj enzýmy CYP3A4 a CYP2D6. Metabolizmus hlavného metabolitu S‑DCT (demetylovaný escitalopram) je zrejme čiastočne katalyzovaný enzýmom CYP2D6.


Súbežné podávanie escitalopramu a omeprazolu 30 mg jedenkrát denne (inhibítor CYP2C19) viedlo k stredne závažnému (približne 50 %) zvýšeniu plazmatických koncentrácií escitalopramu.


Súbežné podávanie escitalopramu a cimetidínu 400 mg dvakrát denne (stredne účinný všeobecne známy inhibítor enzýmov) malo za následok mierne (približne 70 %) zvýšenie

koncentrácie escitalopramu v plazme. Preto sa pri podávaní escitalopramu v kombinácii

s cimetidínom odporúča opatrnosť. Môže byť potrebná úprava dávky.


Preto sa pri súbežnom podávaní inhibítorov CYP2C19 (napr. omeprazolu, ezomeprazolu, fluvoxamínu, lanzoprazolu, tiklopidínu) alebo cimetidínu vyžaduje opatrnosť. Vedľajšie účinky zaznamenané počas súbežnej liečby môžu vyžadovať zníženie dávky escitalopramu.


Vplyv escitalopramu na farmakokinetiku iných liekov

Escitalopram je inhibítor enzýmu CYP2D6. Odporúča sa opatrnosť pri súbežnom podávaní escitalopramu a liekov, ktoré sú metabolizované hlavne týmto enzýmom a majú úzky terapeutický index, napr. flekainid, propafenon a metoprolol (keď sa používajú pri srdcovom zlyhaní), alebo niektorých liekov pôsobiacich na CNS, ktoré sú metabolizované hlavne prostredníctvom CYP2D6, napr. antidepresíva, akými sú dezipramín, klomipramín a nortriptylín, alebo antipsychotiká ako rizperidón, tioridazín a haloperidol. Môže byť potrebná úprava dávkovania.


Súbežné podávanie dezipramínu alebo metoprololu viedlo v obidvoch prípadoch k dvojnásobnému zvýšeniu plazmatických hladín týchto dvoch substrátov CYP2D6. In vitroštúdie preukázali, že escitalopram môže taktiež vyvolať slabú inhibíciu CYP2C19. Pri súbežnom podávaní liekov, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP2C19, sa odporúča opatrnosť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii sú iba obmedzené klinické údaje o použití escitalopramu u gravidných žien. V štúdiách reprodukčnej toxicity s escitalopramom vykonaných na potkanoch sa pozorovali toxické účinky na embryo a plod, ale nepozoroval sa zvýšený výskyt malformácií (pozri časť 5.3). Escitalopram Teva sa môže používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch a až po starostlivom zvážení rizika/prínosu.


Je potrebné sledovať novorodencov, ak ich matky pokračovali v užívaní Escitalopramu Teva v neskorších štádiách gravidity, hlavne v treťom trimestri. Je potrebné zabrániť náhlemu prerušeniu liečby počas gravidity.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matka užívala SSRI/SNRI v neskorších štádiách gravidity: respiračná tieseň, cyanóza, apnoe, záchvaty kŕčov, nestabilita teploty, porucha príjmu potravy, vracanie, hypoglykémia, hypertónia, hypotónia, hyperreflexia, tremor, nervozita, podráždenosť, letargia, nepretržitý plač, somnolencia a ťažkosti so spánkom. Tieto príznaky môžu byť buď dôsledkom sérotonínergných účinkov, alebo príznakov z prerušenia. Vo väčšine prípadov komplikácie začnú okamžite, alebo krátko (< 24 hodín) po pôrode.


Epidemiologické štúdie naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Pozorované riziko bolo približne 5 prípadov na 1000 tehotenstiev. V bežnej populácii sa vyskytuje 1 až 2 prípady PPHN na 1000 tehotenstiev.


Laktácia

Predpokladá sa, že escitalopram sa vylučuje do materského mlieka. Preto sa dojčenie počas liečby neodporúča.


Fertilita

Štúdie na zvieratách preukazujú, že citalopram môže mať vplyv na kvalitu spermií (pozri časť 5.3).

Kazuistiky s niektorými SSRI ukazujú, že účinok na kvalitu spermií je reverzibilný. Vplyv na ľudskú fertilitu nebol doteraz pozorovaný.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aj keď escitalopram neovplyvňuje intelektové funkcie ani psychomotorický výkon, každá psychoaktívna látka môže ovplyvniť úsudok alebo schopnosti. Tak ako pri všetkých psychoaktívnych liekoch je však nutné upozorniť pacientov na možné riziko vplyvu na ich schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie sa najčastejšie vyskytujú počas jedného alebo dvoch týždňov liečby a ich intenzita a frekvencia sa pri pokračujúcej liečbe zvyčajne znižuje.


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcii

Nežiaduce reakcie na liek známe pri SSRI a taktiež zaznamenané pri escitaloprame v placebom kontrolovaných klinických štúdiách alebo v spontánnych hláseniach získaných po uvedení lieku na trh, sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie.


Frekvencie sú prevzaté z klinických štúdií; nie sú upravené vzhľadom na placebo. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé ( 1/10 000), alebo neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

Neznáme

Neadekvátna sekrécia ADH

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Znížená chuť do jedla, zvýšená chuť do jedla, zvýšenie telesnej hmotnosti

Menej časté

Zníženie telesnej hmotnosti

Neznáme

Hyponatriémia, anorexia2

Psychické poruchy

Časté

Úzkosť, nepokoj, nezvyčajné sny

Ženy a muži: znížené libido

Ženy: anorgazmia

Menej časté

Bruxizmus, agitácia, nervozita, panický atak, stav zmätenosti

Zriedkavé

Agresivita, depersonalizácia, halucinácie

Neznáme

Mánia, samovražedné myšlienky, samovražedné správanie1

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy

Časté

Nespavosť, somnolencia, závraty, parestézia, tras

Menej časté

Poruchy chuti, poruchy spánku, synkopa

Zriedkavé

Sérotoninový syndróm

Neznáme

Dyskinézia, poruchy pohybu, kŕče, psychomotorický nepokoj/akatízia2

Poruchy oka

Menej časté

Mydriáza, porucha videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Tachykardia

Zriedkavé

Bradykardia

Neznáme

Predĺženie QT intervalu na elektrokardiogrameVentrikulárne arytmie vrátane Torsades de Pointes

Poruchy ciev

Neznáme

Ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Sinusitída, zívanie

Menej časté

Krvácanie z nosa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea

Časté

Hnačka, zápcha, vracanie, suchosť v ústach

Menej časté

Gastrointestinálne krvácanie (vrátane krvácania z konečníka)

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatitída, zmeny hodnôt pečeňových testov

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Zvýšené potenie

Menej časté

Urtikária, alopécia, vyrážka, pruritus

Neznáme

Ekchymóza, angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Muži: poruchy ejakulácie, impotencia

Menej časté

Ženy: metrorágia, menorágia

Neznáme

Galaktorea

Muži: priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Únava, horúčka

Menej časté

Edém

1Prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania boli hlásené počas liečby escitalopramom alebo v krátkom čase po ukončení liečby (pozri časť 4.4).

2Tieto udalosti boli zaznamenané pri terapeutickej skupine SSRI.


Predĺženie QT intervalu

Počas post-marketingového obdobia boli hlásené predĺženia QT intervalu a ventrikulárnej arytmie, vrátane Torsades de Pointes, prevažne u pacientov ženského pohlavia, pacientov s hypokaliémiou alebo u pacientov s už existujúcim predĺžením QT intervalu alebo iným ochorením srdca (pozri časti 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 a 5.1).


Skupinové účinky

Epidemiologické štúdie, ktoré boli robené hlavne na pacientoch nad 50 rokov, ukázali zvýšené riziko vzniku zlomenín kostí u pacientov, ktorí sú liečení SSRIs a TCA. Mechanizmus vzniku tohto rizika nie je známy.


Príznaky z prerušenia pozorované po ukončení liečby

Ukončenie liečby SSRI/SNRI (najmä, ak je náhle) často vyvolá príznaky z prerušenia. Najčastejšie hlásené reakcie sú závraty, zmyslové poruchy (vrátane parestézie a pocitov elektrických šokov), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), agitovanosť alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor, zmätenosť, potenie, bolesť hlavy, hnačka, palpitácie, emocionálna nestabilita, podráždenosť a poruchy videnia. Tieto nežiaduce udalosti sú zvyčajne mierne až stredne ťažké a prechodné, avšak u niektorých pacientov môžu byť závažné a/alebo dlhodobo trvajúce. Preto sa odporúča postupné znižovanie dávky, ak liečba escitalopramom už nie je potrebná (pozri časť 4.2 a časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Toxicita

Klinické údaje o predávkovaní escitalopramom sú obmedzené a v mnohých prípadoch išlo o súbežné predávkovanie inými liekmi. Vo väčšine prípadov neboli hlásené žiadne alebo iba mierne príznaky. Smrteľné prípady predávkovania samotným escitalopramom boli hlásené zriedkavo; vo väčšine prípadov išlo o súbežné predávkovanie inými liekmi. Po požití samotného escitalopramu v dávkach od 400 do 800 mg nedošlo k žiadnym závažným príznakom.


Príznaky

Príznaky uvedené v nahlásených prípadoch predávkovania escitalopramom zahŕňajú najmä príznaky týkajúce sa centrálneho nervového systému (od závratov, tremoru a agitovanosti až po zriedkavé prípady sérotonínového syndrómu, kŕčov a kómy), gastrointestinálneho systému (nauzea/vracanie) a kardiovaskulárneho systému (hypotenzia, tachykardia, predĺženie QT intervalu a arytmia) a narušenej rovnováhy elektrolytov a tekutín (hypokaliémia, hyponatriémia).


Liečba

Špecifické antidotum nie je známe. Treba zaistiť a udržiavať priechodnosť dýchacích ciest, zabezpečiť dostatočnú oxygenáciu a ventiláciu. Zvážiť sa má výplach žalúdka a podanie aktívneho uhlia. Výplach žalúdka sa má vykonať v čo najkratšej dobe po perorálnom požití. Odporúča sa monitorovať kardiálne a vitálne funkcie a vykonať všeobecné symptomatické podporné opatrenia.


Odporúča sa EKG vyšetrenie v prípade predávkovania u pacientov s kongestívnym zlyhaním

srdca/bradyarytmiami, u pacientov súčasne užívajúcich lieky predlžujúce QT interval alebo

u pacientov s pozmeneným metabolizmom, napríklad v dôsledku poškodenia pečene.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antidepresíva, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu

ATC kód: N 06 AB 10


Mechanizmus účinku

Escitalopram je selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu (5‑HT) s vysokou afinitou k primárnemu väzobnému miestu. Takisto sa viaže na alosterické miesto na sérotonínovom transportéri, a to s 1 000‑násobne nižšou afinitou.


Escitalopram má nulovú alebo nízku afinitu k niekoľkým receptorom zahŕňajúcim 5‑HT1A, 5‑HT2, DA D1a D2receptory, α1‑, α2‑, β‑adrenoreceptory, H1 histamínové, muskarínové cholinergné, benzodiazepínové a opiodné receptory.


Inhibícia spätného vychytávania 5‑HT je pravdepodobne jediným mechanizmom účinku, ktorý vysvetľuje farmakologické a klinické účinky escitalopramu.


Farmakodynamické účinky

V dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej EKG štúdií sa u zdravých jedincov pozorovala

zmena v QTc (úprava podľa Fridericia) oproti východiskovej hodnote 4,3 ms (90 % IS: 2,2 –

6,4) pri dávke 10 mg/deň a 10,7 ms (90 % IS: 8,6 – 12,8) pri dávke 30 mg/deň (pozri časť 4.3,

4.4, 4.5, 4.8 a 4.9).


Klinická účinnosť

Epizódy veľkej depresie

Účinnosť escitalopramu pri akútnej liečbe epizód veľkej depresie sa preukázala v troch zo štyroch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných, krátkodobých (8‑týždňových) štúdií. V dlhodobej štúdii zameranej na prevenciu relapsu bolo 274 pacientov, ktorí v úvodnej, 8‑týždňovej otvorenej fáze liečby odpovedali na escitalopram 10 alebo 20 mg/deň, náhodne pridelené buď pokračovanie v liečbe rovnakou dávkou escitalopramu, alebo užívanie placeba, a to počas 36 týždňov. V tejto štúdii sa zistilo, že u pacientov, ktorí počas nasledujúcich 36 týždňov pokračovali v užívaní escitalopramu, došlo k relapsu ochorenia po významne dlhšom čase ako u tých, ktorí užívali placebo.


Sociálna úzkostná porucha

Escitalopram bol účinný pri sociálnej úzkosti v troch krátkodobých (12‑týždňových) štúdiách ako aj v 6‑mesačnej štúdii zameranej na prevenciu relapsu u pacientov odpovedajúcich na liečbu. V 24‑týždňovej štúdii zameranej na stanovenie optimálnej dávky sa preukázala účinnosť 5, 10 a 20 mg escitalopramu.


Generalizovaná úzkostná porucha.

Escitalopram v dávkach 10 a 20 mg/deň bol účinný v štyroch zo štyroch placebom kontrolovaných šúdiách.


Podľa súhrnných údajov z troch štúdií podobného dizajnu, v ktorých bolo 421 pacientov liečených escitalopramom a 419 bolo podávané placebo, odpovedalo na liečbu 47,5 % pacientov na escitaloprame voči 28,9 % pacientom, ktorým bolo podávané placebo. Do remisie sa dostalo 37,1 % pacientov na escitaloprame voči 20,8 % pacientom, ktorým bolo podávané placebo. Ustálený efekt bol pozorovaný od prvého týždňa.


Udržanie účinnosti escitalopramu 20 mg/deň bolo preukázané v 24- až 76- týždňovej, randomizovanej štúdií zameranej na udržanie účinnosti u 373 pacientov, ktorí odpovedali na liečbu v otvorenej úvodnej 12-týždňovej fáze.


Obsedantno‑kompulzívna porucha

V randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii sa celkové skóre Y‑BOCS v prospech escitalopramu 20 mg/deň oproti placebu dosiahlo po 12 týždňoch. Po 24 týždňoch boli obe dávky escitalopramu 10 mg/deň a 20 mg/deň účinnejšie než placebo.


Prevencia relapsu sa preukázala pri 10 a 20 mg/deň escitalopramu u pacientov, ktorí odpovedali na escitalopram v 16‑týždňovej, otvorenej fáze liečby a boli zaradení do 24‑týždňovej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fázy liečby.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia je takmer úplná a nezávisí od príjmu jedla. [Priemerný čas do dosiahnutia maximálnej koncentrácie (priemerná hodnota Tmax) je 4 hodiny po opakovanom podávaní]. Tak ako pri racemickom citaloprame, aj pri escitaloprame sa predpokladá asi 80 % absolútna biologická dostupnosť.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem (Vd,β/F) po perorálnom podaní je asi 12 až 26 l/kg. Väzba escitalopramu a jeho hlavných metabolitov na plazmatické bielkoviny je menej ako 80 %.


Biotransformácia

Escitalopram sa metabolizuje v pečeni na demetylované a didemetylované metabolity. Obidva typy metabolitov sú farmakologicky aktívne. Alternatívne môže dochádzať k oxidácii dusíka na N‑oxidový metabolit. Pôvodná zlúčenina ako aj jej metabolity sa čiastočne vylučujú vo forme glukuronidov. Po opakovanom podávaní dosahujú priemerné koncentrácie demetylovaného metabolitu zvyčajne 28 ‑ 31 % a didemetylovaného metabolitu < 5 % koncentrácie escitalopramu. Biotransformácia escitalopramu na demetylovaný metabolit je sprostredkovaná hlavne enzýmom CYP2C19. Do určitej miery sa na nej môžu podieľať aj enzýmy CYP3A4 a CYP2D6.


Eliminácia

Eliminačný polčas (t½β) po opakovanom podávaní je asi 30 hodín a perorálny plazmatický klírens (Cloral) je asi 0,6 l/min. Hlavné metabolity majú významne dlhší eliminačný polčas. Escitalopram a hlavné metabolity sa zrejme vylučujú hepatálnou (metabolickou) aj renálnou cestou, pričom hlavná časť dávky sa vylúči močom vo forme metabolitov.


Farmakokinetika escitalopramu je lineárna. Rovnovážne plazmatické hladiny sa dosiahnu v priebehu približne 1 týždňa. Po podávaní dennej dávky 10 mg sa dosiahnu priemerné rovnovážne koncentrácie 50 nmol/l (rozmedzie 20 až 125 nmol/l).


Starší (> 65 rokov)

U starších pacientov sa escitalopram zrejme vylučuje pomalšie ako u mladších pacientov. Systémová expozícia (AUC) je u starších pacientov asi o 50 % vyššia ako u mladších zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (stupeň A a B Childovej‑Pughovej klasifikácie) bol polčas eliminácie escitalopramu asi dvojnásobne dlhší a expozícia asi o 60 % vyššia ako u jedincov s normálnou funkciou pečene (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie obličiek

U pacientov so zníženou funkciou obličiek (CLcr10 ‑ 53 ml/min) sa pri racemickom citaloprame pozoroval dlhší polčas a mierne zvýšená expozícia. Plazmatická koncentrácia metabolitov sa nesledovala, ale môže byť zvýšená (pozri časť 4.2).


Polymorfizmus

Zistilo sa, že pomalí metabolizátori CYP2C19 majú dvojnásobne vyššiu plazmatickú koncentráciu escitalopramu ako rýchli metabolizátori. U pomalých metabolizátorov CYP2D6 sa nepozorovala významná zmena expozície (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Obvyklá kompletná séria predklinických štúdií s escitalopramom sa neuskutočnila, keďže premosťujúce toxikokinetické a toxikologické štúdie s escitalopramom a citalopramom vykonané na potkanoch preukázali pri obidvoch látkach podobný profil. Preto je možné všetky údaje o citaloprame vzťahovať aj na escitalopram.


V porovnávacích toxikologických štúdiách na potkanoch spôsobil escitalopram a citalopram kardiotoxicitu, vrátane kongestívneho srdcového zlyhania, a to po niekoľkotýždňovej liečbe dávkami, ktoré spôsobujú celkovú toxicitu. Kardiotoxicita zrejme súvisela skôr s maximálnou plazmatickou koncentráciou, ako so systémovou expozíciou (AUC). Maximálna plazmatická koncentrácia, ktorá nevyvoláva žiaden škodlivý účinok (tzv. no-effect-level), prevyšovala (8‑násobne) maximálnu plazmatickú koncentráciu dosahovanú pri klinickom použití, zatiaľ čo hodnota AUC escitalopramu bola len 3‑ až 4‑násobne vyššia ako expozícia dosahovaná pri klinickom použití. Hodnoty AUC S‑enantioméru citalopramu boli 6‑ až 7‑násobne vyššie ako expozícia dosahovaná pri klinickom použití. Tieto zistenia pravdepodobne súvisia so zvýrazneným vplyvom na biogénne amíny, t.j. so sekundárnym dôsledkom hlavných farmakologických účinkov, ktorého výsledkom sú hemodynamické účinky (zníženie koronárneho prietoku) a ischémia. Presný mechanizmus kardiotoxicity u potkanov však nie je známy. Klinické skúsenosti s citalopramom a skúsenosti s escitalopramom z klinických štúdií nepoukazujú na klinický význam týchto zistení.


U potkanov sa po dlhodobejšej liečbe escitalopramom a citalopramom pozoroval zvýšený obsah fosfolipidov v niektorých tkanivách, napr. v pľúcach, nadsemenníkoch a v pečeni. Nálezy v nadsemenníkoch a v pečeni sa zistili pri expozíciách podobných ako sú expozície dosahované u človeka. Po ukončení liečby je tento jav reverzibilný. Kumulácia fosfolipidov (fosfolipidóza) u zvierat sa pozorovala v súvislosti s mnohými liekmi s obsahom amfifilných katiónov. Nie je známe, či má tento jav závažný význam pre človeka.


Údaje na zvieratách ukazujú, že citalopram indukuje redukciu indexu fertility a indexu gravidity, redukciu v počte implantácií a abnormálnych spermií pri expozícií, ktorá prekračuje expozíciu u ľudí.

Žiadne údaje na zvieratách týkajúce sa tohto aspektu nie sú k dispozícií pre escitalopram.


V štúdii vývojovej toxicity u potkanov sa pozorovali embryotoxické účinky (znížená telesná hmotnosť plodu a reverzibilné oneskorenie osifikácie) pri expozíciách (založených na hodnotách AUC) prevyšujúcich expozíciu dosahovanú pri klinickom použití. Nezaznamenala zvýšená frekvencia malformácií. Štúdia prenatálneho a postnatálneho vývoja preukázala znížené prežívanie počas obdobia laktácie pri expozíciách (založených na hodnotách AUC) prevyšujúcich expozíciu dosahovanú pri klinickom použití.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Koloidný oxid kremičitý

Sodná soľ kroskarmelózy

Kyselina stearová

Magnéziumstearát


Obal tablety

Obalová sústava Opadry Y‑1 7000H biela (hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Blistre: 36 mesiacov


Fĺaše:

 • Čas použiteľnosti 24 mesiacov

 • Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 100 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blistre: Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale (škatuli) na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Fĺaše: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale (škatuli) na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVdC‑hliníkový blister. Veľkosť balenia po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112, 120, 200 a 500 filmom obalených tabliet a 49x1, 50 x 1, 100x1 a 500x1 filmom obalených tabliet v perforovanom blistri s jednotlivou dávkou.


40 ml HDPE fľaša uzavretá detským bezpečnostným uzatváracím vekom. Veľkosť balenia 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,

Teslova 26

Bratislava,

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Reg.č. : 30/0206/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.3.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2014

14

Escitalopram Teva 10 mg