+ ipil.sk

EsmeronPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii ev. č.: 2009/06912


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Esmeron

injekčný roztok

rokuróniumbromid 10 mg/ml

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Esmeron a na čo sa používa

2. Skôr ako sa podá Esmeron

3. Ako sa podáva Esmeron

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Esmeron

6. Ďalšie informácie1. ČO JE ESMERON A NA ČO SA POUŽÍVA


Esmeron je látka, ktorá patrí do skupiny liekov nazývaných svalové relaxanciá. Svalové relaxanciá sa používajú pri operáciách ako súčasť celkovej anestézie. Počas operácie musia byť Vaše svaly úplne uvoľnené. Uľahčuje to chirurgovi vykonať operáciu. Nervy za normálnych okolností vysielajú informácie do svalov formou impulzov. Esmeron účinkuje tak, že blokuje tieto impulzy, takže svaly sú uvoľnené. Keďže svaly potrebné na dýchanie sa tiež uvoľnia, počas operácii a po nej budete potrebovať podporu pri dýchaní (umelá pľúcna ventilácia), až kým nebudete sami dostatočne dýchať. Počas operácie je účinok svalových relaxancií pravidelne sledovaný a v prípade potreby sa pridá trochu viacej lieku. Na konci chirurgického výkonu zanikajú účinky Esmeronu, čo umožňuje, aby ste mohli začať dýchať sami. Niekedy sa podá iný liek na urýchlenie tohto procesu. Esmeron sa môže tiež používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), aby sa Vaše svaly udržiavali uvoľnené.


2. SKÔR AKO SA PODÁ ESMERON


Nepoužívajte Esmeron


Keď ste precitlivený (alergický) na rokurónium, na bróm alebo na niektorú z ďalších zložiek Esmeronu.


Buďte zvlášť opatrný pripoužívaníEsmeronu


Vaša zdravotná anamnéza môže ovplyvniť spôsob podávanie Esmeronu. Informujte Vášho odborného lekára, či máte teraz alebo ste niekedy prekonali niektorý z týchto stavov:

 • alergia na svalové relaxanciá

 • znížená funkciu obličiek alebo ochorenie obličiek

 • ochorenie srdca

 • opuch (zadržiavanie tekutín napr. okolo členkov)

 • ochorenie pečene alebo žlčníka alebo znížená funkcia pečene

 • ochorenia postihujúce funkciu nervov a svalov.


Určité zdravotné stavy môžu ovplyvniť pôsobenie Esmeronu. Napríklad:

 • nízke hladiny draslíka v krvi

 • vysoké hladiny horčíka v krvi

 • nízke hladiny vápnika v krvi

 • nízke hladiny bielkovín v krvi

 • nedostatok tekutín (dehydratácia)

 • nadmerné množstvo kyselín v krvi

 • nadmerné množstvo oxidu uhličitého v krvi

 • celkový zlý zdravotný stav

 • nadváha

 • popáleniny


Ak sa Vás týka niektorý z týchto stavov, Váš odborný lekár to zohľadní pri určovaní správnej dávky Esmeronu pre Vás.


Deti/starší pacienti


Esmeron sa môže používať u detí a u starších pacientov, ale Váš lekár má najprv vyhodnotiť Vašu zdravotnú anamnézu.


Používanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Táto informácia pomôže Vášmu lekárovi, aby Vám určil správnu dávku Esmeronu.


Nasledujúce lieky môžu ovplyvniť účinky Esmeronu:


Lieky, ktoré zvyšujú účinok Esmeronu:

 • niektoré lieky používané na navodenie spánku počas chirurgického výkonu (anestetiká)

 • dlhodobé súbežné používanie kortikosteroidov a Esmeronu na jednotkách intenzívnej starostlivosti (protizápalové lieky)

 • niektoré lieky, ktoré sa používajú na liečbu bakteriálnej infekcie (antibiotiká)

 • niektoré lieky používané na liečbu bipolárnej poruchy (lítium)

 • niektoré lieky, ktoré sa používajú na ochorenia srdca alebo zvýšený krvný tlak (chinidín, blokátory vstupu vápnikového kanála, β-blokátory)

 • niektoré lieky používané na liečbu malárie (chinín)

 • lieky, ktoré spôsobujú zvýšenie objemu moču (diuretiká)

 • magnéziové soli

 • lokálne anestetiká (lidokaín, bupivakaín)

 • používanie liekov na epilepsiu počas operácie (fenytoín)


Lieky, ktoré znižujú účinok Esmeronu:

 • dlhodobé používanie liekov na epilepsiu (fenytoín a karbamazepín)

 • lieky na zápal podžalúdkovej žľazy, poruchy zrážavosti krvi alebo pri akútnych stratách krvi (inhibítory proteáz; gabexát, ulinastatín)


Látky, ktoré majú variabilný účinok na Esmeron:

 • iné svalové relaxanciá


Esmeron môže ovplyvňovať účinok nasledovných látok:

 • Účinok lokálnych anestetík (lidokaín) môže byť zvýšený.


Tehotenstvo a dojčenie


Keď ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná alebo keď dojčíte, potom sa musíte poraďte sa so svojím odborným lekárom skôr, ako Vám podajú Esmeron.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Váš lekár Vás bude informovať, kedy je pre Vás po podávaní Esmeronu bezpečné viesť vozidlo a obsluhovať potenciálne nebezpečné stroje.


3. AKO SA PODÁVA ESMERON


Dávkovanie


Lekár stanoví dávku. Esmeron budete dostávať pred a/alebo počas chirurgického výkonu. Zvyčajná dávka je 0,6 mg rokuróniumbromidu na 1 kg telesnej hmotnosti a účinok trvá 30 až 40 minút. Počas výkonu sa bude sledovať, či účinok Esmeronu pretrváva.


V prípade potreby sa dávky budú opakovať. Dávka, ktorú dostanete, bude závisieť od rôznych faktorov. K týmto faktorom patria možné interakcie s inými liekmi, ktoré budete dostávať, predpokladaná dĺžka trvania operačného výkonu, Váš vek a celkový zdravotný stav.


Spôsob a cesta aplikácie


Esmeron nie je určený na samopodávanie. Esmeron sa podáva injekčne do žily ako roztok. Podáva sa buď ako jednorázová injekcia alebo ako kontinuálna infúzia.


Injekcie má podávať lekár alebo zdravotná sestra.


Predávkovanie


Keďže zdravotnícky personál bude počas operačného výkonu sledovať Váš stav, je nepravdepodobné, že by Vám podali priveľkú dávku Esmeronu. Ak by však takáto situácia nastala, pokračuje sa s umelou ventiláciou až dovtedy, kým nebudete znovu schopný dýchať samostatne. Je možné zrušiť účinky (priveľkej dávky) Esmeronu a urýchliť tak Vaše zotavenie podaním látok, ktoré zvrátia účinok Esmeronu.


Ak zabudnete užiť Esmeron


Netýka sa.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Esmeron môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pozorované vedľajšie účinky, ktoré sú menej časté alebo zriedkavé (u 0,01%-1% pacientov), sú:

 • Zrýchlená srdcová frekvencia (tachykardia)

 • Pokles krvného tlaku (hypotenzia)

 • Znížený alebo zosilnený účinok Esmeronu

 • Bolesť v mieste podania injekcie

 • Predĺženie svalovo-relaxačného účinku Esmeronu


Pozorované vedľajšie účinky, ktoré sú veľmi zriedkavé (u menej ako 0,01% pacientov), sú:

 • Reakcie precitlivenosti ako sú zmeny krvného tlaku a srdcovej frekvencie a šok ako následok výrazného poklesu cirkulujúcej krvi

 • Napätie hrudníka v dôsledku kŕču svalov dýchacích ciest (bronchospazmus)

 • Zmeny na koži (napr. edém, sčervenenie, vyrážka alebo škvrny)

 • Svalová slabosť alebo paralýza

 • Dlhodobá svalová dysfunkcia, ktorá je zvyčajne pozorovaná, ak sa Esmeron podáva súčasne s kortikosteroidmi (protizápalové lieky) na jednotkách intenzívnej starostlivosti u kriticky chorých pacientov (steroidová myopatia)


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ESMERON


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Esmeron sa skladuje v nemocnici. Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 – 8°C. Výrobok sa môže uchovávať mimo chladničky pri teplote do 30°C maximálne 12 týždňov. Liek vybraný z chladničky sa nesmie sa uložiť späť do chladničky.


Nepoužívajte Esmeron po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku.


Nepoužívajte Esmeron, ak spozorujete, že roztok obsahuje častice alebo nie je číry.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Esmeron obsahuje


Liečivo je: rokuróniumbromid.Každý ml Esmeronu obsahuje 10 mg rokuróniumbromidu.


Ďalšie zložky sú: acetát sodný, chlorid sodný, kyselina octová, voda na injekciu. Každý mililiter (ml) Esmeronu obsahuje 1,72 mg sodíka. Neboli pridané žiadne konzervačné látky.


Ako vyzerá Esmeron a obsah balenia


Esmeron je bezfarebný až mierne žltý/hnedý roztok na injekčné alebo infúzne podanie obsahujúci 10 mg/ml rokuróniumbromidu. Dostupný je v injekčných liekovkách a ampulkách (10 injekčných liekoviek alebo ampuliek po 10 ml v balení, 10 injekčných liekoviek alebo ampuliek po 5 ml v balení alebo 12 injekčných liekoviek alebo ampuliek po 5 ml v balení).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


N.V. Organon, Kloosterstraat 6, P.O.Box 20, 5340 Oss, Holandsko


Výrobca:


N.V. Organon, Oss, Holandsko alebo

Schering-Plough, Eragny sur Epte, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2009.5Esmeron

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii ev. č.: 2108/08005


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Esmeron


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml Esmeronu obsahuje 10 mg rokuróniumbromidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

pH: 3,8 – 4,2


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esmeron je indikovaný ako pomocný liek pri celkovej anestézii na uľahčenie tracheálnej intubácie pri bežnom a rýchlom úvode do celkovej anestézie a poskytuje relaxáciu priečne pruhovaných svalov počas chirurgického výkonu. Esmeron je tiež indikovaný ako doplnkový liek na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) na uľahčenie tracheálnej intubácie a mechanickej ventilácie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Podobne ako pri iných nervovosvalových relaxanciách aj Esmeron majú podávať len skúsení lekári, ktorí sú už oboznámení s pôsobením a používaním týchto liekov alebo majú dohliadať na jeho podávanie.


Ako aj pri iných nervovosvalových relaxanciách dávkovanie Esmeronu má byť individuálne pre každého pacienta. Pri určovaní dávky treba brať do úvahy spôsob anestézie, očakávanú dĺžku trvania chirurgického výkonu, spôsob sedácie a predpokladané trvanie mechanickej ventilácie, možné interakcie s inými liekmi, ktoré sú podávané súbežne a aj celkový stav pacienta.


Odporúča sa používať vhodné neuromuskulárne monitorovacie techniky na vyhodnocovanie úrovne nervovosvalovej blokády a zotavovania sa z relaxácie.


Inhalačné anestetiká zosilňujú nervovosvalové relaxačné účinky Esmeronu. Táto potenciácia účinku sa však stáva klinicky významnou počas anestézie len vtedy, keď tieto prchavé látky dosiahnu tkanivové koncentrácie potrebné pre tieto interakcie. Preto sa počas inhalačnej anestézie pri dlhotrvajúcich chirurgických výkonoch (dlhších než 1 hodinu) upravuje dávkovanie Esmeronu buď podávaním menších udržiavacích dávok v dlhších časových intervaloch, alebo použitím pomalšej infúzie Esmeronu (pozri časť 4.5).


Nasledovné odporúčané dávkovanie u dospelých pacientov môže slúžiť ako všeobecný návod pre dávkovanie pri tracheálnej intubácii a pri svalovej relaxácii na krátke až dlhé chirurgické výkony a na použitie na jednotkách intenzívnej starostlivosti.


Chirurgické výkony


Tracheálna intubácia


Štandardná intubačná dávka počas bežnej anestézie je 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu, po ktorej sa dosiahnu vhodné podmienky na intubáciu po 60 sekundách takmer u všetkých pacientov. Dávka 1,0 mg/kg rokuróniumbromidu sa odporúča na uľahčenie podmienok tracheálnej intubácie pri rýchlom úvode do anestézie, po ktorom sa do 60 sekúnd dajú očakávať vhodné podmienky na intubáciu takmer u všetkých pacientov. Ak sa použije dávka 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu pri rýchlom úvode do anestézie, odporúča sa intubovať pacienta 90 sekúnd po podaní rokuróniumbromidu.


O používaní rokuróniumbromidu počas rýchleho úvodu do celkovej anestézie u pacientok podrobujúcich sa cisárskemu rezu je uvedená poznámka v časti 4.6.


Vyššie dávky


Ak existuje dôvod na zvolenie vyšších dávok u jednotlivých pacientov, počas chirurgických výkonov sú skúsenosti s úvodnou dávkou až do 2 mg/kg rokuróniumbromidu, pričom neboli zaznamenané nežiaduce kardiovaskulárne účinky. Použitie týchto vyšších dávok rokuróniumbromidu skracuje nástup jeho účinku a predlžuje trvanie účinku (pozri časť 5.1).


Udržiavacie dávky


Odporúčaná udržiavacia dávka je 0,15 mg/kg rokuróniumbromidu; v prípade dlhotrvajúcej inhalačnej anestézie sa táto dávka môže redukovať na 0,075 – 0,1 mg/kg rokuróniumbromidu. Udržiavaciu dávku je najvhodnejšie podať, keď výška zášklbu dosiahne 25 % kontrolnej amplitúdy zášklbu alebo keď pri sledovaní formou série 4 podnetov sú prítomné 2 až 3 zášklby.


Kontinuálna infúzia


Ak sa rokuróniumbromid podáva formou kontinuálnej infúzie, odporúča sa podať začiatočnú dávku 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu a keď začne odznievať nervovosvalová blokáda začať s podávaním infúzie. Rýchlosť infúzie sa má nastaviť tak, aby sa udržiavala amplitúda zášklbu na 10 % kontrolnej hodnoty alebo aby boli prítomné 1 až 2 odpovede pri stimulácii sériou 4 podnetov. U dospelých pacientov počas intravenóznej anestézie musí byť rýchlosť infúzie 0,3 – 0,6 mg/kg/h, aby sa udržala nervovosvalová blokáda na tejto úrovni a pri inhalačnej anestézii má byť rozsah rýchlosti infúzie 0,3 – 0,4 mg/kg/h. Keďže požadovaná rýchlosť infúzie môže byť rôzna u jednotlivých pacientov a závisí aj od spôsobu anestézie, odporúča sa kontinuálne monitorovanie úrovne nervovosvalovej blokády.


Pediatrickí pacienti


Pre dojčatá (28 dní – 23 mesiacov), deti (2 – 11 rokov) a mladistvých (12 – 18 rokov) je odporúčaná intubačná dávka počas bežnej anestézie a udržiavacia dávka podobná ako u dospelých.


Rýchlosti infúzie pri kontinuálnej infúzií pediatrickým pacientom je rovnaká ako u dospelých okrem detí. U detí môžu byť potrebné vyššie rýchlosti infúzie. U detí sa odporúča začať s rovnakými úvodnými rýchlosťami infúzií ako u dospelých a táto dávka sa potom má upravovať tak, aby sa počas operácie udržiavala amplitúda zášklbu na 10 % kontrolnej hodnoty alebo aby boli prítomné 1 až 2 odpovede pri stimulácii sériou 4 podnetov.


O použití rokuróniumbromidu u novorodencov (0 – 1 mesiac) nie sú dostatočné údaje, ktoré by podporili odporúčania na dávkovanie.


U pediatrických pacientov sú obmedzené skúsenosti s použitím rokuróniumbromidu počas rýchleho úvodu do celkovej anestézie. Rokuróniumbromid sa preto neodporúča používať na uľahčenie tracheálnej intubácie pri rýchlom úvode do celkovej anestézie u pediatrických pacientov.


Geriatrickí pacienti a pacienti s ochorením pečene a/alebo žlčových ciest a/alebo pacienti so zlyhaním obličiek


Štandartná intubačná dávka u geriatrických pacientov a pacientov s ochorením pečene a/alebo žlčového systému a/alebo so zlyhaním obličiek je 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu pri bežnej anestézii. U pacientov, u ktorých sa očakáva predĺžené trvanie účinku rokuróniumbromidu, sa na rýchly úvod do anestézie odporúča dávka 0,6 mg/kg. Bez ohľadu na spôsob anestézie sa u týchto pacientov odporúča udržiavacia dávka 0,075 – 0,1 mg/kg rokuróniumbromidu a odporúčaná rýchlosť infúzie je 0,3 – 0,4 mg/kg/h (pozri tiež Kontinuálna infúzia).


Pacienti s nadváhou a obézni pacienti


Ak sa rokuróniumbromid používa u pacientov s nadváhou alebo obéznych pacientov (definovaných ako pacienti s telesnou hmotnosťou 30 % alebo viac nad ideálnou telesnou hmotnosťou), dávky sa majú znížiť tak, že sa berie do úvahy len ideálna telesná hmotnosť.


Používanie na jednotke intenzívnej starostlivosti


Tracheálna intubácia


Na tracheálnu intubáciu sa majú používať rovnaké dávky, aké sú opísané pri chirurgických výkonoch.


Udržiavacie dávky


Odporúča sa použiť začiatočnú dávku 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu a následne začať s kontinuálnou infúziou len čo sa začne obnovovať výška zášklbu na 10 % kontrolnej hodnoty alebo keď sú prítomné 1 až 2 zášklby pri testovaní formou série 4 podnetov. Dávka sa má vždy titrovať podľa účinku u jednotlivého pacienta. Odporúčaná začiatočná rýchlosť infúzie na udržiavanie 80 – 90 % nervovosvalovej blokády (1 – 2 zášklby pri TOF stimulácii) je u dospelých pacientov 0,3 – 0,6 mg/kg/h počas prvej hodiny podávania, ktorá sa potom musí znižovať počas ďalších 6 – 12 hodín podľa individuálnej odpovede. Ďalej už ostávajú požiadavky na individuálne dávkovanie relatívne konštantné.


V kontrolovaných klinických skúšaniach sa zistili veľké rozdiely medzi pacientmi s priemernými rýchlosťami infúzie v rozmedzí od 0,2 do 0,5 mg/kg/h v závislosti od charakteru a rozsahu orgánového zlyhania/zlyhaní, od súbežnej medikácie a od individuálnych charakteristík pacienta. Na zabezpečenie optimálnej kontroly pacienta sa veľmi odporúča monitorovať úroveň nervovosvalového prenosu. Sledovalo sa podávanie až do 7 dní.


Špeciálne skupiny pacientov


Esmeron sa neodporúča na uľahčenie mechanickej ventilácie na jednotkách intenzívnej starostlivosti u detských a geriatrických pacientov z dôvodu nedostatku údajov o jeho bezpečnosti a účinnosti.


Podávanie


Esmeron sa podáva intravenózne buď bolusovou injekciou alebo ako kontinuálna infúzia (pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na rokurónium alebo na bromidový ión alebo na niektorú z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže Esmeron spôsobuje paralýzu dýchacích svalov, pre pacientov liečených týmto liekom je povinná mechanická ventilácia až do obnovenia dostatočného spontánneho dýchania. Ako pri všetkých nervovosvalových relaxanciách je dôležité predpokladať ťažkosti s intubáciou, hlavne ak sa používa technikou rýchleho úvodu.


Tak ako pri iných nervovosvalových relaxanciách aj pri Esmerone sa hlásila reziduálna kurarizácia. Aby sa predišlo komplikáciám, ktoré vznikajú v dôsledku reziduálnej kurarizácie, odporúča sa extubovať až pri dostatočnom odznení nervosvalovej blokády. Treba brať do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré môžu spôsobiť reziduálnu kurarizáciu po extubácii v pooperačnej fáze (ako sú liekové interakcie alebo stav pacienta). Ak sa nepoužíva ako súčasť bežnej klinickej praxe, má sa zvážiť použitie látok s reverzným účinkom, najmä v takých prípadoch, kde je pravdepodobnejšie, že dôjde k reziduálnej kurarizácii.


Po podaní nervovosvalových relaxancií môžu vzniknúť anafylaktické reakcie. Majú sa podniknúť opatrenia na liečbu takýchto reakcií. Hlavne v prípade predchádzajúcich anafylaktických reakcií na nervovosvalové relaxanciá sa majú podniknúť osobitné opatrenia, keďže sa hlásila skrížená alergická reaktivita na nervovosvalové relaxanciá.


Po dlhodobom používaní nervovosvalových relaxancií na JIS sa zaznamenala dlhodobá paralýza a/alebo slabosť kostrového svalstva. Aby sa predišlo prípadnému možnému predĺženiu nervovosvalovej blokády a/alebo predávkovaniu, dôrazne sa odporúča, aby sa počas používania nervovosvalových relaxancií sledoval nervovosvalový prenos. Pacienti majú okrem toho dostávať adekvátnu analgéziu a sedáciu. Nervovosvalové relaxanciá sa navyše majú titrovať podľa účinku u jednotlivého pacienta alebo pod dohľadom skúsených lekárov, ktorí sú oboznámení s ich účinkami a s vhodnými nervovosvalovými monitorovacími technikami.


Pravidelne sa hlásila myopatia po dlhodobom podávaní iných nedepolarizujúcich nervovosvalových relaxancií na JIS v kombinácii s liečbou kortikosteroidmi. Preto sa u pacientov, ktorí užívajú nervovosvalové relaxanciá a kortikosteroidy, má čo najviac skrátiť čas používania nervovosvalových relaxancií.


Ak sa na intubáciu použije suxametónium, podávanie Esmeronu sa má oddialiť, až kým sa pacient klinicky nezotaví po nervovosvalovej blokáde vyvolanej suxametóniom.


Nasledujúce stavy môžu ovplyvniť farmakokinetiku a/alebo farmakodynamiku Esmeronu:


Ochorenia pečene a/alebo žlčového systému a zlyhanie obličiek

Keďže sa rokurónium vylučuje močom a žlčou, má sa používať opatrne u pacientov s klinicky významnými ochoreniami pečene a/alebo žlčového systému a/alebo pri zlyhaní obličiek. U tejto skupiny pacientov sa pozoruje predĺženie účinku pri dávkach 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu.


Predĺžený čas cirkulácie

Stavy súvisiace s predĺženým časom cirkulácie, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, vysoký vek a edémové stavy, vedú k väčšiemu distribučnému objemu, čo môže prispieť k pomalšiemu nástupu účinku. Trvanie účinku môže byť tiež predĺžené v dôsledku zníženého klírensu plazmy.


Neuromuskulárne ochorenia

Podobne ako iné nervovosvalové relaxanciá, Esmeron sa má používať zvlášť opatrne u pacientov s nervovosvalovými ochoreniami alebo po poliomyelitíde, keďže v týchto prípadoch môže byť odpoveď na nervovosvalové relaxanciá výrazne zmenená. Rozsah a charakter týchto zmien môže byť výrazne rozdielny. U pacientov s myasténiou gravis alebo s myasténiovým (Eatonovým – Lambertovým) syndrómom môžu mať aj malé dávky Esmeronu veľmi silné účinky a Esmeron sa má titrovať podľa odpovede.


Hypotermia

Pri chirurgických výkonoch za hypotermických podmienok sa nervovosvalový blokujúci účinok Esmeronu zvyšuje a dĺžka účinku sa predlžuje.


Obezita

Ako pri iných nervovosvalových relaxanciách u obéznych pacientov môže mať Esmeron predĺžený účinok a predĺžené spontánne vymiznutie účinkov, keď sa podávajú dávky vypočítané podľa aktuálnej telesnej hmotnosti.


Popáleniny

O pacientoch s popáleninami sa vie, že sa u nich vyvíja odolnosť proti nedepolarizujúcim nervovosvalovým relaxanciám. Odporúča sa titrovať dávku podľa odpovede.


Stavy, ktoré môžu zosilniť účinok Esmeronu

Hypokaliémia (napr. po ťažkom vracaní, hnačke a diuretickej terapii), hypermagnezémia, hypokalciémia (po masívnych transfúziách), hypoproteinémia, dehydratácia, acidóza, hyperkapnia, kachexia.

Závažné poruchy elektrolytovej rovnováhy, zmeny pH alebo dehydratácia sa preto majú upraviť, ak je to možné.


4.5 Liekové a iné interakcie


U nasledovných liekov bol preukázaný vplyv na silu a/alebo trvanie účinku nedepolarizujúcich nervovosvalových relaxancií:


Účinok iných liekov na Esmeron


Zosilnený účinok:


 • Prchavé halogenované anestetiká zosilňujú nervovosvalovú blokádu spôsobenú Esmeronom. Účinok sa však prejavuje len pri udržiavacích dávkach (pozri časť 4.2). Zrušenie nervovosvalovej blokády inhibítormi acetylcholinesterázy môže byť tiež zablokované.

 • Po intubácii suxametóniom (pozri časť 4.2).

 • Súbežné dlhodobé používanie kortikosteroidov a Esmeronu na JIS môže mať za následok predĺžené trvanie nervovosvalovej blokády alebo myopatiu (pozri časť 4.4 a 4.8)


Iné lieky:

 • antibiotiká: aminoglykozidové, linkosamidové a polypeptidové antibiotiká, acylamino-penicilínové antibiotiká.

 • diuretiká, chinidín a jeho izomér chinín, magnéziové soli, blokátory kalciového kanála a lítiové soli, lokálne anestetiká (lidokaín i.v., bupivakaín epidurálne) a akútne podanie fenytoínu alebo ß-blokátorov


Rekurarizácia sa hlásila po pooperačnom podaní: aminoglykozidov, linkosamidu, polypeptidových a acylamino-penicilínových antibiotík, chinidínu, chinínu a magnéziových solí (pozri časť 4.4).


Znížený účinok:


 • Predchádzajúce chronické podávanie fenytoínu alebo karbamazepínu.

 • Inhibítory proteáz (gabexát, ulinastatín).


Variabilný účinok:

 • Podanie iných nedepolarizujúcich nervovosvalových relaxancií v kombinácii s Esmeronom môže vyvolať zoslabenie alebo zosilnenie nervovosvalovej blokády v závislosti od poradia podávania a druhu nervovosvalových relaxancií, ktoré boli použité.

 • Suxametónium podaný následne po Esmerone môže vyvolať zosilnenie alebo zoslabenie nervovosvalového účinku Esmeronu.

Účinok Esmeronu na iné lieky


Esmeron v kombinácii s lidokaínom môže spôsobiť rýchlejší nástup pôsobenia lidokaínu.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku rokuróniumbromidu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Pri predpisovaní Esmeronu gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Cisársky rez


U pacientok podrobujúcich sa cisárskemu rezu možno Esmeron používať ako súčasť rýchleho úvodu za predpokladu, že sa nepredpokladajú žiadne ťažkosti pri intubácii a podáva sa spolu s dostatočnou dávkou anestetika alebo po intubácii, ktorá je uľahčená suxametóniom. Esmeron podávaný v dávkach 0,6 mg/kg sa ukázal ako bezpečný u rodičiek cisárskym rezom. Esmeron neovplyvňuje skóre Apgarovej, svalový tonus plodu ani jeho kardiorespiračnú adaptáciu. Z vyšetrení vzoriek pupočníkovej krvi je zjavné, že dochádza iba k minimálnemu placentovému prenosu rokuróniumbromidu, čo si nevyžaduje, aby sa sledovali klinické nežiaduce účinky u novorodencov.


Poznámka 1: dávky 1 mg/kg rokuróniumbromidu sa sledovali pri rýchlom úvode, ale nie u pacientok s cisárskym rezom. Preto sa u tejto skupiny pacientok odporúča iba dávka 0,6 mg/kg.


Poznámka 2: zotavenie sa z nervovosvalovej relaxácie vyvolanej nervovosvalovými blokujúcimi látkami môže byť zablokované alebo nedostatočné u pacientok, ktoré užívali magnéziové soli na toxémiu v gravidite, pretože magnéziové soli zvyšujú nervovosvalovú blokádu. U týchto pacientok je potrebné znížiť dávkovanie Esmeronu a titrovať ho podľa intenzity zášklbu.


Laktácia


Nie je známe, či sa Esmeron vylučuje do materského mlieka ľudí. Štúdie na zvieratách preukázali nevýznamné hladiny Esmeronu v materskom mlieku. Štúdie na zvieratách nepotvrdili priame ani nepriame škodlivé účinky vzhľadom na graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod alebo postnatálny vývin. Esmeron sa má podať dojčiacim ženám, iba ak ošetrujúci lekár rozhodne, že prínos lieku prevažuje riziká.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a používať stroje


Keďže sa Esmeron používa ako pomocná látka počas celkovej anestézie, u ambulantných pacientov po celkovej anestézii sa musia podniknúť zvyčajné bezpečnostné opatrenia.


4.8 Nežiaduce účinky


Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky patrí bolesť/reakcia v mieste podania injekcie, zmeny vitálnych funkcií a predĺžená nervovosvalová blokáda. Najčastejšie opisované závažné nežiaduce liekové reakcie počas postmarketingového sledovania sú „anafylaktické a anafylaktoidné reakcie“ a sprievodné príznaky. Pozri tiež vysvetlivky pod tabuľkou.


MedDRA SOC

Preferenčný termína

Menej časté/zriedkavéb

(<1/100, >1/10 000)

Veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita

Anafylaktická reakcia

Anafylaktoidná reakcia

Anafylaktický šok

Anafylaktoidný šok

Poruchy nervového systému


Ochabnutá paralýza

Poruchy srdca

Tachykardia


Cievne poruchy

Hypotenzia

Cirkulačný kolaps a šok

Nával horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Bronchospazmus

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Angioneurotický edém

Žihľavka

Vyrážky

Sčervenané vyrážky

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí


Svalová slabosťc

Steroidná myopatiac

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neúčinnosť lieku

Znížený účinok lieku / terapeutickej odpovede

Zvýšený účinok lieku / terapeutickej odpovede

Bolesť v mieste podania injekcie

Reakcia v mieste podania injekcie

Opuch tváre

Úrazy a otravy

Predĺžená nervovosvalová blokáda

Oneskorené zotavenie sa z anestézie

Ťažkosti v priechodnosti dýchacích ciest počas anestézie

MedDRA verzia 8.1


a Frekvencie sa stanovujú z údajov získaných z postmarketingových sledovaní a z údajov zo všeobecnej literatúry.

bÚdaje z postmarketingových sledovaní neposkytujú hodnoty o výskyte. Z tohto dôvodu sa hlásená frekvencia rozdelila do dvoch, a nie do piatich skupín.

c po dlhodobom používaní na JIS


Anafylaxia


Hlásili sa závažné anafylaktické reakcie, hoci veľmi zriedkavo, pri nervovosvalových relaxanciách vrátane Esmeronu. Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie sú: bronchospazmus, kardiovaskulárne zmeny (napr. hypotenzia, tachykardia, cirkulačný kolaps – šok) a kožné zmeny (napr. angioedém, žihľavka). Tieto reakcie boli v niektorých prípadoch smrteľné. Vzhľadom na možnú závažnosť týchto reakcií, vždy sa má predpokladať ich výskyt a podniknúť nevyhnutné opatrenia.


Keďže o nervovosvalových relaxanciách sa vie, že sú schopné vyvolať vyplavenie histamínu či už lokálne v mieste podania injekcie alebo systémovo, pri podaní týchto látok treba brať vždy do úvahy, že môže dôjsť k svrbeniu a erytémovým reakciám v mieste podania injekcie a/alebo ku generalizovaným histaminoidným (anafylaktoidným) reakciám (pozri tiež vyššie pod anafylaktickými reakciami).


Počas klinických skúšaní sa pozorovali iba malé zvýšenia priemerných plazmatických hladín histamínu po rýchlom bolusovom podaní 0,3 – 0,9 mg/kg rokuróniumbromidu.


Predĺžená nervovosvalová blokáda


Najčastejšia nežiaduca reakcia nedepolarizujúcich nervovosvalových relaxancií ako skupiny spočíva v predĺžení farmakologického účinku lieku za požadované časové obdobie. Toto sa môže meniť od ochabnutosti kostrového svalstva po intenzívnu a dlhodobú paralýzu kostrového svalstva vedúcu k respiračnej nedostatočnosti alebo apnoe.


Myopatia


Myopatia sa hlásila po použití rôznych nervovosvalových relaxancií na JIS v kombinácii s kortikosteroidmi (pozri časť 4.4).


Lokálne reakcie v mieste podania injekcie


Počas rýchleho úvodu do anestézie sa hlásila bolesť po injekcii, hlavne ak pacient ešte úplne nestratil vedomie a najmä, keď sa ako úvodná látka použil propofol. V klinických skúšaniach sa zaznamenala bolesť po injekcii u 16 % pacientov, ktorí podstúpili rýchly úvod anestézie s propofolom a menej ako u 0,5 % pacientov, ktorí podstúpili rýchly úvod anestézie s fentanylom a tiopentalom.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania a predĺženej nervovosvalovej blokády sa u pacienta musí pokračovať vo ventilačnej podpore a sedácii. Hneď po spontánnom zotavení sa majú v adekvátnych dávkach podať inhibítory acetylcholínesterázy (napr. neostigmín, edrofónium, pyridostigmín). Ak podanie inhibítorov acetylcholínesterázy nevyblokuje nervovosvalové účinky Esmeronu, musí sa pokračovať vo ventilácii až do obnovenia spontánneho dýchania. Opakované dávky inhibítorov acetylcholínesterázy môžu byť nebezpečné.


V štúdiách na zvieratách sa nezaznamenala ťažká depresia kardiovaskulárnej funkcie, ktorá by napokon viedla až ku kardiálnemu zlyhaniu až do podania kumulatívnej dávky 750 x ED90(135 mg/kg rokuróniumbromidu).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:

Myorelaxanciá, periférne pôsobiace myorelaxanciá. ATC kód: M03AC09


Mechanizmus účinku

Esmeron (rokuróniumbromid) patrí medzi nervovosvalové relaxanciá s rýchlym nástupom účinku, stredne dlhým časom pôsobenia, prejavujúci sa všetkými charakteristickými farmakologickými účinkami typickými pre túto skupinu látok (kurariformné lieky). Pôsobí kompetíciou na nikotínové cholinergné receptory na zakončeniach nervovosvalovej platničky. Tento účinok je antagonizovaný inhibítormi acetylcholínesterázy, ako sú neostigmín, edrofónium a pyridostigmín.


Farmakodynamické účinky


ED90 (dávka potrebná na vyvolanie 90 % depresie amplitúdy zášklbu na palci pri stimulácii ulnárneho nervu) počas intravenóznej anestézie je približne 0,3 mg/kg rokuróniumbromidu. ED95u dojčiat je nižšie než u dospelých a detí (0,25; 0,35, resp. 0,40 mg/kg).


Klinické trvanie účinku (čas do spontánneho zotavenia z relaxácie na 25 % kontrolnej amplitúdy zášklbu) pri podaní 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu je 30-40 minút. Celkové trvanie účinku (čas do spontánneho zotavenia z relaxácie na 90 % kontrolnej amplitúdy zášklbu) je 50 minút. Priemerný čas spontánneho obnovenia amplitúdy zášklbu z 25 na 75 % (index zotavenia) po bolusovej dávke 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu je 14 minút. Pri nižšom dávkovaní 0,3-0,45 mg/kg rokuróniumbromidu (1-1½ x ED90 ) je nástup účinku pomalší a trvanie účinku je kratšie. Pri vyšších dávkach 2 mg/kg je klinické trvanie účinku 110 minút.


Intubácia počas bežnej anestézie


Do 60 sekúnd po intravenóznom podaní dávky 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu (2 x ED90pri intravenóznej anestézii) možno dosiahnuť vhodné podmienky na intubáciu takmer u všetkých pacientov, z čoho sa v 80 % prípadov hodnotia intubačné podmienky ako vynikajúce. Celková svalová paralýza dostatočná pre akýkoľvek typ chirurgického výkonu nastáva do 2 minút. Po podaní 0,45 mg/kg rokuróniumbromidu sú prítomné vhodné podmienky na intubáciu po 90 sekundách.


Rýchly úvod do celkovej anestézie


Počas rýchleho úvodu do celkovej anestéziie pri použití propofolu alebo fentanylu/tiopentalu sa vhodné podmienky na intubáciu dosiahnu do 60 sekúnd u 93 %, resp. 96 % pacientov po dávke 1 mg/kg rokuróniumbromidu. Z toho sa 70% hodnotí ako vynikajúce. Klinické trvanie účinku pri tejto dávke je sa blíži k 1 hodine, po tomto čase je nervovosvalová blokáda bezpečne zrušená. Po dávke 0,6 mg/kg rokuróniumbromidu sa dosiahnu vhodné podmienky na intubáciu do 60 sekúnd pri rýchlom úvode do celkovej anestézie u 81 %, resp. 75 % pacientov pri použití propofolu alebo fentanylu/tiopentalu.


Špeciálne skupiny pacientov


Priemerný nástup účinku u dojčiat a u detí pri intubačnej dávke je 0,6 mg/kg je mierne kratší ako u dospelých. Trvanie relaxácie a čas potrebný na zotavenie z relaxácie je o niečo kratší u detí než u dojčiat a dospelých.


Trvanie účinku udržiavacích dávok 0,15 mg/kg rokuróniumbromidu môže byť o niečo dlhšie pri anestézii s enfluranom a izofluranom u geriatrických pacientov a u pacientov s ochorením pečene a/alebo ochorením obličiek (približne 20 minút) než u pacientov bez poškodenia funkcií exkrečných orgánov pri intravenóznej anestézii (približne 13 minút). Nepozoroval sa kumulatívny účinok (progresívne predlžovanie trvania účinku) pri opakovanom podávaní udržiavacích dávok pri odporúčanej hladine.


JIS


Po kontinuálnej infúzii na JIS je čas potrebný na obnovenie koeficientu série štyroch podnetov na 0,7 závislý od stupňa blokády na konci infúzie. Po kontinuálnej infúzii v trvaní 20 hodín a viac je priemerná čas (rozsah) medzi návratom z T2na sériu štyroch podnetov a návrat na koeficient 0,7 série štyroch podnetov približne 1,5 (1-5 hodín) u pacientov bez multiorgánového zlyhania a 4 (1-25) hodín u pacientov s multiorgánovým zlyhaním.


Kardiovaskulárny chirurgický výkon


U pacientov, ktorí sa podrobujú kardiochirurgickým výkonom, sú najbežnejšie kardiovaskulárne zmeny počas nástupu maximálnej blokády po podaní 0,6-0,9 mg/kg Esmeronu mierne a klinicky je nesignifikantný vzostup frekvencie srdca o 9% a vzostup stredného arteriálneho tlaku o 16% v porovnaní s kontrolnými hodnotami.


Zrušenie svalovej relaxácie


Podanie inhibítorov acetylcholínesterázy (neostigmín, pyridostigmín alebo edrofónium) pri opätovnom zaznamenaní T2alebo pri prvých klinických známkach odznievania relaxácie, antagonizuje účinok Esmeronu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní jednorazovej bolusovej dávky rokuróniumbromiduje priebeh koncentrácií v plazme v troch exponenciálnych fázach.. U zdravých dospelých je priemerný (95% CI) eliminačný polčas 73 (66-80) minút, distribučný objem v rovnovážnom stave je 203 (193-214) ml/kg a plazmatický klírens je 3,7 (3,5-3,9) ml/kg/min.


V kontrolovaných štúdiách bol plazmatický klírens u geriatrických pacientov a u pacientov s dysfunkciou obličiek znížený vo väčšine štúdií, ale zmeny nedosahovali úroveň štatistickej významnosti. U pacientov s ochorením pečene je predĺžený priemerný eliminačný polčas o 30 minút a priemerný plazmatický klírens znížený o 1 ml/kg/min.


U dojčiat (3 mesiace až 1 rok) je zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave zvýšený v porovnaní s dospelými a deťmi (1-8 rokov). U starších detí (3-8 rokov) sa pozorovala tendencia k vyššiemu klírensu a kratšiemu polčasu eliminácie (približne 20 minút) v porovnaní s dospelými, mladšími deťmi a dojčatami.


Ak sa podáva kontinuálnou infúziou na uľahčenie mechanickej ventilácie 20 hodín a dlhšie, predlžuje sa jeho priemerný eliminačný polčas a priemerný (zdanlivý) distribučný objem v rovnovážnom stave. V kontrolovaných klinických skúšaniach sa zistil veľký rozdiel medzi jednotlivými pacientmi súvisiaci s charakterom a rozsahom (multi)orgánového zlyhania a individuálnym vlastnosťami pacienta. U pacientov s multiorgánovým zlyhaním bol zistený priemerný (± SD) eliminačný polčas 21,5 (±3,3) hodiny, (zdanlivý) distribučný objem v rovnovážnom stave 1,5 (±0,8) l/kg a plazmatický klírens 2,1 (± 0,8) ml/kg/min.


Rokurónium sa vylučuje močom a žlčou. Vylučovanie močom je približne 40% počas 12-24 hodín. Po podaní izotopmi označenej dávky rokuróniumbromidusa zistilo v priemere 47% vylučovanie označených vzoriek močom a 43% vylučovanie stolicou počas 9 dní. Približne 50% sa vylučuje ako pôvodná látka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách sa pozorovali účinky iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.


Nejestvuje zodpovedajúci model u zvierat, ktorý by napodobnil obvykle veľmi komplexnú klinickú situáciu u pacienta na JIS. Preto sa údaje o bezpečnosti lieku Esmeron pri použití na uľahčenie umelej pľúcnej ventilácie na jednotke intenzívnej starostlivosti zakladajú prevažne na výsledkoch klinických štúdií.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Esmeron obsahuje nasledovné pomocné látky:


 • acetát sodný (na úpravu pH)

 • chlorid sodný

 • kyselina octová (na úpravu pH)

 • voda


Neboli pridané žiadne konzervačné látky.


6.2 Inkompatibility


Fyzikálna inkompatibilita Esmeronu sa preukázala po jeho pridaní do roztokov, obsahujúcich nasledovné liečivá: amfotericín, amoxicilín, azatioprin, cefazolín, kloxacilín, dexametazón, diazepam, enoximón, erytromycín, famotidín, furosemid, sodná soľ sukcinátu hydrokortizónu, inzulín, metohexitón, metylprednizolón, sodná soľ sukcinátu prednizolónu, tiopentón, trimetoprim a vankomycín. Esmeron je tiež inkompatibilný s Intralipidom.


Esmeron sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Pokiaľ sa Esmeron podáva tou istou infúznou súpravou, ktorou sa podávajú aj iné liečivá, je nevyhnutné, aby sa táto infúzna súprava dôkladne prepláchla (napr. s 0,9% NaCl) medzi podaním Esmeronu a takých liečiv, u ktorých sa dokázala inkompatibilita s Esmeronom alebo u ktorých sa nestanovovala kompatibilita s Esmeronom..


6.3 Čas použiteľnosti


Esmeron má čas použiteľnosti 3 roky za podmienky, že sa skladuje podľa predpísaných podmienok (pozri Špeciálne upozornenia na uchovávanie). Dátum uvádzaný na škatuli a na nálepke injekčnej liekovky je čas exspirácie; to je dátum, do ktorého možno Esmeron použiť. Keďže Esmeron neobsahuje konzervačné látky, roztok sa po otvorení injekčnej liekovky musí okamžite použiť.


Po zriedení Esmeronu s infúznymi roztokmi (pozri časť 6.6) má roztok fyzikálnu a chemickú stabilitu 72 hodín pri teplote do 30°C. Z mikrobiologického hľadiska musí byť zriedený liek použitý okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, čas uchovávania po otvorení a podmienky pred použitím sú v zodpovednosti používateľa a nemal by byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ riedenie nebolo uskutočnené za kontrolovaných a overených aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 – 8°C. Výrobok sa môže uchovávať mimo chladničky pri teplote do 30°C maximálne 12 týždňov. Liek vybraný z chladničky sa nesmie sa uložiť späť do chladničky.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebné sklenené ampulky a injekčné liekovky (25R DIN, typ I – Ph.Eur.) so sivým gumeným uzáverom (PH4405/50, 20 mm, Ph.Eur. typ I) a flip-off vrchnákom umiestnené v papierovom kartóne.


Veľkosť balenia - 10 x 5 ml sklenené ampulky

10 x 5 ml injekčné liekovky

10 x 10 ml sklenené ampulky

10 x 10 ml injekčné liekovky

12 x 5 ml sklenené ampulky

12 x 5 ml injekčné liekovky


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Gumové zátky na injekčných liekovkách nesmú obsahovať latex.


Pri korešpondencii uvádzajte, prosím, číslo šarže lieku.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Uskutočnili sa štúdie kompatibility s nasledovnými infúznymi roztokmi: Pri nominálnych koncentráciách 0,5 mg/ml a 2,0 mg/ml sa dokázala kompatibilita Esmeronu s: 0,9% NaCl, 5% glukózou, 5% glukózou vo fyziologickom roztoku, sterilnou vodou na intravenózne podanie, Ringerovým laktátom a s Haemaccelom. Podávanie sa má začať ihneď po zmiešaní a má byť ukončené do 24 hodín. Použité roztoky treba zlikvidovať. Nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


N.V. Organon, Oss, Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0018/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


24.1.2001


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


august 2008

Esmeron