+ ipil.sk

ESMOCARD 2500 mg/10 ml infúzny koncentrátPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát

Esmololiumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát

3. Ako používať Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát

6. Ďalšie informácie1. ČO JE ESMOCARD 2500 MG/10 ML INFÚZNY KONCENTRÁT A NA ČO SA POUŽÍVA


Esmolol patrí do skupiny betablokátorov. Tieto látky spomaľujú srdcový rytmus.


Esmolol sa používa na krátkodobú liečbu, keď Vaše srdce bije veľmi pomaly.


Esmolol sa používa tiež počas alebo hneď po operácií, keď sa priveľmi zvýši Váš krvný tlak a/alebo Vaše srdce bije priveľmi rýchlo.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE ESMOCARD2500 MG/10 ML INFÚZNY KONCENTRÁT


Nepoužívajte Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát

keď ste alergický (precitlivený) na esmolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek,

- keď máte veľmi pomalú činnosť srdca

 • keď máte problémy s elektrickými signálmi, ktoré kontrolujú tlkot Vášho srdca (problém nazývaný „blokáda srdca“)

 • keď máte ťažké zlyhanie srdca,

 • keď máte rýchly alebo striedavo rýchly a pomalý tlkot srdca (problém nazývaný „syndróm chorého sínusu“),

 • keď máte feochromocytóm, ktorý dosiaľ nebol liečený. (Feochromocytóm je nádor drene nadobličiek sprevádzaný náhlym vzostupom krvného tlaku, závažnou bolesťou hlavy, potením a zrýchleným pulzom.)

 • keď máte problém so zásobovaním Vášho srdca krvou (problém nazývaný „kardiogénny šok“),

 • keď máte nízky krvný tlak,

 • keď máte zvýšený krvný tlak v pľúcnych cievach (pulmonárna hypertenzia),

 • keď máte náhly astmatický záchvat,

 • keď máte zvýšenú hladinu kyselín vo Vašom tele (problém nazývaný „metabolická acidóza).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Esmocardu 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát

 • Esmocard MUSÍ ZRIEDIŤ LEKÁR ALEBO ZDRAVOTNÁ SESTRA A MUSÍ SA POUŽIŤ IHNEĎ PO OTVORENÍ (pozri časť 3).

 • Najčastejšie pozorovaným vedľajším účinkom je hypotenzia (znížený krvný tlak). Jej znaky môžu byť pocit závratu a točenia hlavy, najmä pri vstávaní. Tento stav je rýchlo vratný pri znížení alebo prerušení dávkovania. Ak ste liečený esmololom, zvyčajne budú neustále sledovať Váš krvný tlak a EKG.


Váš lekár Vám bude venovať osobitnú starostlivosť, ak

 • máte cukrovku (diabetes) alebo nízku hladinu cukru v krvi (hypoglykémia). Budete si vyžadovať osobitné sledovanie, lebo esmolol môže kryť príznaky nízkej hladiny cukru v krvi.

 • ste v minulosti mali problémy so srdcom. Váš lekár bude u Vás veľmi pozorne sledovať akékoľvek príznaky srdca. V prípade potreby sa liečba ukončí, dávkovanie sa zníži alebo sa začne so špeciálnou liečbou.

 • máte kožné reakcie v mieste podania injekcie, má sa použiť iné miesto na injekciu.

 • máte zúženie dýchacích ciest alebo sipot, ako je astma.

 • máte psoriázu (lupienku) alebo vyliečenú psoriázu (keď Vaša koža vytvára šupinaté škvrny).

 • máte akékoľvek alergie. Esmolol môže zvyšovať Vašu citlivosť na tvorbu vašej alergie, ako aj na závažnosť alergických reakcií.

 • máte problémy s krvným obehom, ako je blednutie Vašich prstov (Raynaudova choroba) alebo pocit bolesti, únavy a niekedy aj pálivých bolestí vo Vašich nohách.

 • máte problémy s obličkami.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, lieky rastlinného pôvodu alebo prírodné produkty, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Váš lekár si overí, či ktorýkoľvek z liekov, ktoré užívate nebude pozmeňovať spôsob, akým účinkuje Esmocard.


Vášmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi musíte predovšetkým povedať, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:

 • Lieky používané na liečbu problémov so srdcovým rytmom, bolesťou na hrudníku (srdcová angína) a vysoký krvný tlak, ako sú verapamil a diltiazem.

 • Lieky používané na liečbu problémov so srdcovým rytmom, ako aj na zlyhanie srdca, ako sú digoxín, digitoxín, digitalis, chinidín, dizopyramid alebo amiodaron.

 • Lieky používané na liečbu cukrovky, vrátane inzulínu a liekov užívaných perorálne (ústami).

 • Lieky známe ako látky blokujúce ganglion (ako je trimetafán).

 • Lieky používané na liečbu prechladnutia alebo upchatého nosa nazývané nosové dekongestanty.

 • Lieky používané proti bolesti ako sú nesteroidné protizápalové lieky známe aj ako NSAID.

 • Lieky používané na liečbu depresie ako sú „tricyklické“ antidepresíva alebo iné lieky na duševné zdravotné problémy.

 • Klonidín, ktorý sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku a na migrénu.

 • Nifedipín, ktorý sa používa na liečbu bolesti na hrudníku (srdcová angína), vysokého krvného tlaku a Raynaudovej choroby.

 • Warfarín, ktorý sa používa na zriedenie krvi.

 • Reserpín, ktorý sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku.

 • Morfín, čo je silný liek proti bolesti.

 • Floktafenín, čo je liek proti bolesti.

 • Amisulprid, liek používaný na liečbu duševných problémov.

 • Suxametóniumchlorid, ktorý sa používa na uvoľnenie Vašich svalov, zvyčajne počas operácie. Váš lekár bude tiež venovať osobitnú pozornosť používaniu Esmocard počas operácií, keď budete dostávať anestetiká a iné liečby.


Ak si nie ste istý, či sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako Vám podajú Esmocard.


Tehotenstvo a dojčenie


Na dokázanie bezpečnosti u ľudí nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní esmololu počas tehotenstva. Neexistujú však náznaky zvýšeného rizika vrodených chýb u ľudí. Pre nedostatok skúseností sa používanie Esmocard počas tehotenstva neodporúča. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou.

Nie je známe, či sa esmolol vylučuje do materského mlieka. Počas podávania esmololu sa preto neodporúča dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Esmocardu

Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát obsahuje etanol 96% a propylénglykol.

V zriedenom roztoku je obsah etanolu menej ako 100 mg.


3. AKO POUŽÍVAŤ ESMOCARD 2500 MG/10 ML INFÚZNY KONCENTRÁT


Esmocard SA MUSÍ ZRIEDIŤ A POUŽIŤ IHNEĎ PO OTVORENÍ.


Dávka sa musí upraviť individuálne. Má sa podať začiatočná dávka a následne udržiavacie dávky. Váš lekár stanoví dávkovaciu schému a prispôsobí dávkovanie podľa vedľajších účinkov.


Esmocard 2500 mg/10 ml sa podáva ako infúzia. Do žily ju podáva lekár alebo zdravotná sestra.


Dĺžka používania závisí od účinku a možného výskytu vedľajších účinkov. Dĺžku liečby stanoví Váš lekár.


Úprava dávkovania zvyčajne nie je potrebná, ak:

 • máte problémy s pečeňou

 • ste starší pacient.


Ak máte problémy s obličkami, Váš lekár Vám bude venovať náležitú pozornosť.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť esmololu sa nezisťovala u detí a dospievajúcich.


Ak dostanete viac Esmocard, ako máte

Ak máte pocit, že ste dostali priveľa esmololu, informujte o tom svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ktorí podniknú ďalšie opatrenia.

Pri predávkovaní sa môžu objaviť tieto príznaky:

závažný pokles krvného tlaku, pomalý pulz srdca, znížená funkcia srdca, šok spôsobený zníženou funkciou srdca, dýchavičnosť (respiračná insuficiencia), strata vedomia siahajúca po kómu, záchvaty (kŕče), nevoľnosť, vracanie, nízka koncentrácia cukru v krvi (hypoglykémia).


Ak prestane používať Esmocard

Ak trpíte srdcovým ochorením spôsobeným problémami koronárnych artérií (ako je srdcová angína), pri prerušení liečby Esmocardom sa vyžaduje pozornosť.

Infúzia sa bude ukončovať postupne.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, ESMOCARD môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov vymizne do 30 minút po prerušení liečby Esmocardom. Ihneď oznámte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné. Môže byť potrebné prerušiť infúziu.


Vedľajšie účinky sú zoradené podľa ich frekvencie:


Veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme: Frekvenciu z dostupných údajov nemožno stanoviť.


Môžu sa objaviť nasledovné vedľajšie účinky:


Časté:

 • ospalosť

 • bolesť hlavy

 • ťažkosti so sústredenosťou

 • závrat

 • pocit točenia hlavy

 • pocit pálenia a mravčenia

 • pocit nevoľnosti (nauzea) a nevoľnosť (vracanie)

 • strata chuti do jedla

 • podráždenie a stvrdnutie kože v mieste podania injekcie Esmocard

 • pocit slabosti

 • pocit únavy (vyčerpanosť)

 • pocit úzkosti alebo depresie

 • pocit zmätenosti a vzrušenia


Menej časté:

 • slabý srdcový pulz

 • náhla strata vedomia

 • pocit mdloby alebo mdloby

 • záchvaty (kŕče alebo kŕčovité záchvaty)

 • zmeny pocitu alebo chuti

 • problémy s rečou

 • problémy so zrakom

 • dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním

 • tekutina vo vašich pľúcach

 • sipot

 • upchatý nos

 • nezvyčajné zvuky pri dýchaní

 • sucho v ústach

 • bolesť v oblasti Vášho žalúdka

 • porucha trávenia

 • zápcha

 • problémy s močením

 • zmena sfarbenia kože

 • sčervenenie kože

 • bolesť Vašich svalov a šliach

 • slabá cirkulácia vo Vašich rukách alebo nohách

 • bledý vzhľad alebo sčervenenie

 • bolesť na hrudníku

 • pocit chladu alebo vysoká teplota (horúčka)

 • bolesť a opuch (edém) Vašich žíl pri podaní injekcie Esmocard

 • pálivý pocit v mieste podania injekcie

 • nezvyčajné myšlienky


Veľmi zriedkavé:

 • závažné spomalenie srdcového pulzu

 • zastavenie činnosti srdca

 • citlivé krvné žily s oblasťou horúcej červenej kože (tromboflebitída)

 • kožné problémy vyvolané roztokom vytekajúcim v mieste podania injekcie


Neznáme (počet postihnutých ľudí nie je známy)

- psoriáza (keď Vaša koža vytvára šupinaté škvrny).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ESMOCARD 2500 MG/10 ML INFÚZNY KONCENTRÁT


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Ampulku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Esmocard po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku ampulky po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Otvorený liek je stabilný počas 24 hodín pri 2 – 8°C. Má sa však zriediť a použiť ihneď po otvorení.

Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania po prvom otvorení je zodpovedný používateľ a čas použiteľnosti nesmie byť zvyčajne dlhší než 24 hodín pri teplote 2 až 8°C, pokiaľ sa otvorenie uskutočnilo v kontrolovaných a overených septických podmienkach.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Esmocard obsahuje

 • Liečivo je esmololiumchlorid.

Každá ampulka s 10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 2500 mg esmololiumchloridu. 1 ml roztoku obsahuje 250 mg esmololiumchloridu.

 • Ďalšie zložky sú trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99 %, propylénglykol, etanol 96 %, 10 % kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.


Ako vyzerá Esmocard a obsah balenia

Jedna ampulka obsahuje 10 ml číreho a bezfarebného roztoku.

Ampulka sa skladá z bezfarebného skla (typ I) s odlamovacím krúžkom v úzkej časti ampulky.


Jedno balenie Esmocardu 2500 mg/10 ml obsahuje 1 ampulku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Wintergasse 85/1B

A-3002 Purkersdorf

Rakúsko


Výrobcovia


HIKMA ITALIA S.P.A.

Viale Certosa 10

Pavia (PV) 27100

Taliansko


G.L. Pharma GmbH

Arnethgasse 3

1160 Viedeň

Rakúsko


Amomed Pharma GmbH

Nikolsdorfer Gasse 1/15-17

1050 Viedeň

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Esmocard

Česká republika: Esmocard 2500 mg/10ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Dánsko: Esmocard

Estónsko: Esmocard 250 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Fínsko: Esmocard 250 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francúzsko: Esmocard

Nemecko: Esmocard 2500 mg/10 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Grécko: Esmocard

Maďarsko: Esmocard 250 mg/ml konzentrátum oldatos infúzióhoz

Írsko: Esmocard

Taliansko: Esmocard

Lotyšsko: Esmocard

Litva: Esmocard 2500 mg/10 ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luxembursko: Esmocard

Holandsko: Esmolol HCl Orpha 2500 mg/10 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Nórsko: Esmocard

Poľsko: Esmocard 2500 mg/10 ml

Portugalsko: Esmocard concentrado para solução para perfusão

Slovensko: Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát

Slovinsko: Esmocard

Španielsko: ESMOCARD 2500 mg/10 ml concentrado para solución para perfusión

Švédsko: Esmocard

Veľká Británia: Esmolol hydrochloride 250 mg/ml concentrate for solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2014.


Informácia o použití tohto lieku pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov je dostupná v priloženom SPC.


7ESMOCARD 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/03178


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÌVNE A KVANTITATÍVNEÍ ZLOŽENIE


Každá ampulka s 10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 2500 mg esmololiumchloridu. 1 ml vodného roztoku obsahuje 250 mg esmololiumchloridu (250 mg/ml).


Pomocné látky :2010 mg etanolu 96% a 2590 mg propylénglykolu v 10 ml ampulke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát

Roztok je číry a bezfarebný


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esmololiumchlorid sa používa na liečbu supraventrikulárnej tachykardie (okrem preexcitačných syndrómov) a na rýchlu kontrolu komorovej frekvencie u pacientov s atriálnou fibriláciou alebo atriálnym flutterom počas operácie, po operácii alebo za iných okolností, keď je nutná krátkodobá kontrola komorovej frekvencie krátko pôsobiacou látkou.

Esmololiumchlorid je tiež indikovaný na tachykardiu a hypertenziu v perioperačnej fáze a na nekompenzačnú sínusovú tachykardiu, keď si rýchla srdcová frekvencia podľa úsudku lekára vyžaduje špecifickú intervenciu.

Esmololiumchlorid nie je určený na použitie pri chronických stavoch.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát sa musí pred podaním zriediť, presný návod na použitie je uvedený v časti 6.6.


Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát sa pred infúziou musí zriediť a použiť okamžite po prvom otvorení (pozri časti 4.4 a 6.). Zrieďte obsah 2 ampuliek v 500 ml príslušného roztoku na získanie koncentrácie 10 mg/ml, pozri tiež časť 6.6. Podanie Esmocardu 2500 mg/10 ml infúzneho koncentrátu v nezriedenej forme alebo nesprávne zriedeného môže mať za následok smrť (pozri časť 4.4).


SUPRAVENTRIKULÁRNA TACHYARYTMIA


Dávkovanie esmololu sa má titrovať individuálne. Vyžaduje sa začiatočná dávka a následne udržiavacie dávkovanie.


Účinná dávka esmololiumchloridu je v rozmedzí od 50 do 200 mikrogramov/kg/min, hoci sa použili aj dávky až do 300 mikrogramov/kg/min. U niektorých pacientov bola postačujúca priemerná účinná dávka už 25 mikrogramov/kg/min.


Flow Chart na začiatok a udržiavanie liečby

Začiatočné dávkovanie infúzie

500 mikrogramov/kg/min počas 1 minúty,
POTOM 50 mikrogramov/kg/min počas 4 minútOdpoveď
Udržiavacia infúzia

50 mikrogramov/kg/min
Nedostatočná odpoveď do 5 minút
Opakovať 500 mikrogramov/kg/min počas 1 minúty.

Zvýšiť udržiavaciu infúziu na 100 mikrogramov/kg/min počas 4 minút
Odpoveď
Udržiavacia infúzia 100 mikrogramov/kg/min
Nedostatočná odpoveď do 5 minút.

Opakovať 500 mikrogramov/kg/min počas 1 minúty.

Zvýšiť udržiavaciu infúziu na 150 mikrogramov/kg/min počas 4 minút
Odpoveď
Udržiavacia infúzia 150 mikrogramov/kg/min
Nedostatočná odpoveď.

Opakovať 500 mikrogramov/kg/min počas 1 minúty.

Zvýšiť udržiavaciu infúziu na 200 mikrogramov/kg/min a udržiavať.
Keď sa dosiahne priblíženie k požadovanému koncovému ukazovateľu bezpečnej srdcovej frekvencie (napr. znížený krvný tlak), ukončitezačiatočnú infúziu a znížtezvýšenúdávku na udržiavaciu infúziu od 50 mikrogramov/kg/min po 25 mikrogramov/kg/min alebo nižšie. V prípade potreby možno interval medzi titračnými krokmi zvýšiť z 5 na 10 minút.


Poznámka:Udržiavacie dávky nad 200 mikrogramov/kg/min nepreukázali významne vyššie prínosy a bezpečnosť dávok nad 300 mikrogramov/kg/min sa neskúmala.


V prípade nežiaducej reakcie možno znížiť dávkovanie esmololu alebo ho prerušiť. Farmakologické nežiaduce reakcie by mali vymiznúť do 30 minút.


Ak sa v mieste podania infúzie prejavia lokálne reakcie, má sa použiť alternatívne miesto podania infúzie a má sa postupovať s opatrnosťou na zamedzenie extravazácie.


Podávanie infúzií esmololu dlhšie ako 24 hodín sa dôkladne neskúmalo. Infúzie trvajúce viac ako 24 hodín sa majú vykonávať iba s opatrnosťou.


Prevodová tabuľka: μg/kg/min ml/min (esmolol zriedený na silu 10 mg/ml)


500 μg/kg/min

50 μg/kg/min

100 μg/kg/min

150 μg/kg/min

200 μg/kg/min

250 μg/kg/min

300 μg/kg/min


iba 1 minúta

kg

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

40

2

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

45

2,25

0,225

0,45

0,675

0,9

1,125

1,35

50

2,5

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

55

2,75

0,275

0,55

0,825

1,1

1,375

1,65

60

3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

65

3,25

0,325

0,65

0,975

1,3

1,625

1,95

70

3,5

0,35

0,7

1,05

1,4

1,75

2,1

75

3,75

0,375

0,75

1,125

1,5

1,875

2,25

80

4

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

85

4,25

0,425

0,85

1,275

1,7

2,125

2,55

90

4,5

0,45

0,9

1,35

1,8

2,25

2,7

95

4,75

0,475

0,95

1,425

1,9

2,375

2,85

100

5

0,5

1

1,5

2

2,5

3

105

5,25

0,525

1,05

1,575

2,1

2,625

3,15

110

5,5

0,55

1,1

1,65

2,2

2,75

3,3

115

5,75

0,575

1,15

1,725

2,3

2,875

3,45

120

6

0,6

1,2

1,8

2,4

3

3,6

Prevodová tabuľka: μg/kg/min ml/min (esmolol zriedený na silu 10 mg/ml)


500 μg/kg/min

50 μg/kg/min

100 μg/kg/min

150 μg/kg/min

200 μg/kg/min

250 μg/kg/min

300 μg/kg/min


iba 1 minúta

kg

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

40

120

12

24

36

48

60

72

45

135

13,5

27

40,5

54

67,5

81

50

150

15

30

45

60

75

90

55

165

16,5

33

49,5

66

82,5

99

60

180

18

36

54

72

90

108

65

195

19,5

39

58,5

78

97,5

117

70

210

21

42

63

84

105

126

75

225

22,5

45

67,5

90

112,5

135

80

240

24

48

72

96

120

144

85

255

25,5

51

76,5

102

127,5

153

90

270

27

54

81

108

135

162

95

285

28,5

57

85,5

114

142,5

171

100

300

30

60

90

120

150

180

105

315

31,5

63

94,5

126

157,5

189

110

330

33

66

99

132

165

198

115

345

34,5

69

103,5

138

172,5

207

120

360

36

72

108

144

180

216


Pri náhlom ukončení esmololu sa u pacientov nehlásil vznik efektu "vynechania látky", ktorý sa môže prejaviť pri náhlom vysadení betablokátorov po dlhodobom používaní u pacientov s ochorením vencovej tepny (CAD). Opatrnosť sa však aj naďalej vyžaduje pri náhlom vysadení infúzií esmololu u pacientov s CAD.


PERIOPERAČNÁ TACHYKARDIA A HYPERTENZIA


Pri liečbe tachykardie a/alebo hypertenzie v perioperačnom stave možno použiť nasledovnú dávkovaciu schému.


 1. Počas anestézie, keď je nutná okamžitá kontrola, sa podáva injekcia bolusom 80 mikrogramov počas 15 až 30 sekúnd a následne 150 mikrogramov/kg/min infúziou. Rýchlosť infúzie sa podľa potreby titruje až na 300 mikrogramov/kg/min.

 2. Hneď po prebudení z anestézie podajte infúziu 500 mikrogramov/kg/min počas 4 minút a následne infúziu 300 mikrogramov/kg/min.

 3. V pooperačných situáciách, keď je k dispozícii čas na titráciu, podajte 500 mikrogramov/kg/min ako začiatočnú dávku počas jednej minúty pred každým titračným krokom na navodenie rýchleho nástupu akcie. Použite titračné kroky 50, 100, 150, 200, 250 a 300 mikrogramov/kg/min počas štyroch minút s ukončením pri požadovanom terapeutickom účinku.


Nahradenie liečby esmololom alternatívnymi liekmi


Po dosiahnutí adekvátnej kontroly srdcovej frekvencie a stabilizácii klinického stavu pacienta so supraventrikulárnou tachykardiou môže sa prejsť na alternatívne lieky (antiarytmiká alebo antagonisty vápnika).


Ak sa esmolol má nahradiť alternatívnymi liekmi, lekár musí dôkladne zvážiť indikácie alternatívneho lieku a dávkovanie esmololu sa má znížiť nasledovne:


 1. Počas prvej hodiny po prvej dávke alternatívneho lieku sa rýchlosť infúzie esmololu má znížiť o polovicu (50%).

 2. Po podaní druhej dávky alternatívneho lieku sa má skontrolovať odpoveď pacienta a ak sa počas prvej hodiny dosiahla uspokojivá kontrola, infúzia esmololu sa môže ukončiť.


Ďalšie informácie o dávkovaní:keď sa dosiahne priblíženie k požadovanému terapeutickému účinku alebo bezpečnému koncovému ukazovateľu (napr. znížený krvný tlak), ukončite začiatočnú infúziu a znížte zvýšenú dávku na infúziu na 12,5 – 25 μg/kg/min alebo nižšie. V prípade potreby možno interval medzi titračnými krokmi zvýšiť z päť na desať minút.


Používanie ESMOCARDU sa má prerušiť, ak sa srdcová frekvencia alebo krvný tlak približujú k bezpečnostnému limitu alebo ho prekračujú, a potom obnoviť bez začiatočnej dávky infúzie s nižšou dávkou po tom, ako sa srdcová frekvencia alebo krvný tlak vrátili na prijateľnú úroveň.


Starší pacienti

Dosiaľ sa nevykonali osobitné štúdie so staršími pacientmi. Avšak analýza údajov od 252 pacientov nad 65 rokov nepreukázala žiadne rozdiely vo farmakodynamických účinkoch v porovnaní s údajmi od pacientov mladších ako 65 rokov.


Pacienti s renálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou insuficienciou sa vyžaduje pozornosť, keď sa esmolol podáva infúziou, keďže kyslý metabolit sa vylučuje obličkami. Vylučovanie kyslého metabolitu je výrazne znížené u pacientov s ochorením obličiek, s eliminačným polčasom zvýšeným až desaťnásobne oproti normálu a s výrazne zvýšenými plazmatickými hladinami.


Pacienti s hepatálnou insuficienciou

V prípade hepatálnej insuficiencie nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia, keďže esterázy v plazme zohrávajú hlavnú úlohu v metabolizme esmololu.


Pediatrická populácia (vo veku do 18 rokov):

O používaní esmololiumchloridu u detí sú dostupné obmedzené údaje (pozri časť 5.1 a 5.2). Dostupné údaje nepodporujú bezpečnosť a účinnosť u pediatrickej populácie a preto sa takéto použitie neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


- precitlivenosť na esmololiumchlorid alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok

- závažná bradykardia (menej ako 50 úderov na minútu)

- syndróm chorého sínusu; závažné poruchy vodivosti AV uzla (bez kardiostimulátora); AV blokáda 2. alebo 3. stupňa

 • kardiogénny šok

 • závažná hypotenzia

 • nekontrolované zlyhanie srdca

 • neliečený feochromocytóm

 • pulmonárna hypertenzia

 • akútny astmatický záchvat

 • metabolická acidóza


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


ESMOCARD 2500 MG/10 ML INFÚZNY KONCENTRÁT SA PRED INFÚZIOU MUSÍ ZRIEDIŤ A POUŽIŤ OKAMŽITE PO PRVOM OTVORENÍ(pozri časť 6).


Nesprávne zriedenie Esmocardu 2500 mg môže mať za následok ťažké predávkovanie. Takéto predávkovanie môže mať za následok smrť alebo trvalé postihnutie (pozri časť 4.9).


Esmololiumchlorid obsahuje etanol 96% a propylénglykol.

V zriedenom roztoku je obsah etanolu menej ako 100 mg.


Odporúča sa postupne ukončovať infúziu z dôvodu rizika tachykardie z vynechania látky.


Esmololiumchlorid sa má používať s opatrnosťou u diabetikov alebo v prípade hypoglykémie.

Závažnosť hypoglykémie je menšia než závažnosť pozorovaná s menej kardioselektívnymi betablokátormi. Betablokátory môžu maskovať prodromálne príznaky hypoglykémie, ako je tachykardia.

Závrat a potenie sa však nemusia prejaviť.


Najčastejšie pozorovaným nežiaducim účinkom bola hypotenzia, ktorá je rýchlo reverzibilná pri znížení dávkovania alebo prerušení. U pacientov s nízkym systolickým krvným tlakom je potrebná osobitná opatrnosť pri úprave dávkovania a počas udržiavacej infúzie.


Odporúča sa nepretržite sledovať krvný tlak a EKG u všetkých pacientov liečených esmololom. V prípade hypotenznej epizódy sa má znížiť rýchlosť infúzie alebo v prípade potreby ju aj prerušiť.


Vzhľadom na negatívny vplyv esmololu na čas vodivosti sa betablokátory majú podávať s opatrnosťou pacientom s prvým stupňom blokády srdca.


Starší pacienti sa majú liečiť s opatrnosťou, začínajúc nízkou dávkou, avšak tolerancia u starších pacientov je zvyčajne dobrá.


Betablokátory môžu zvýšiť počet a trvanie anginóznych záchvatov u pacientov s Prinzmetalovou angínou v dôsledku vazokonštrikcie koronárnej artérie sprostredkovanej neopozičným alfareceptorom. U týchto pacientov sa nemajú používať neselektívne betablokátory a beta-1-selektívne blokátory iba s maximálnou opatrnosťou.


Vhodná stimulácia je nevyhnutná pri podpore cirkulačnej funkcie pri kongestívnom zlyhaní srdca a betablokáda nesie so sebou potenciálne riziko ďalšieho potlačenia kontraktility srdcového svalu a vyvolania ťažších zlyhaní. Pretrvávajúca depresia myokardu betablokátormi po istom čase v niektorých prípadoch vedie k zlyhaniu srdca. Pri prvom znaku alebo príznaku hroziaceho zlyhania srdca sa esmolol má vysadiť. Hoci vysadenie vzhľadom na krátky eliminačný polčas esmololu môže byť dostatočné, možno tiež zvážiť špecifickú liečbu (pozri časť 4.9).


Použitie esmololu na kontrolu ventrikulárnej odpovede u pacientov so supraventrikulárnymi arytmiami sa má vykonávať s opatrnosťou, ak je pacient hemodynamicky oslabený alebo užíva iné lieky, ktoré znižujú niektorý alebo všetky z nasledovných stavov: periférna rezistencia, plnenie srdcových komôr, kontraktilita srdcového svalu alebo šírenie elektrického impulzu v myokarde. Napriek rýchlemu nástupu i ústupu účinkov esmololu sa hlásilo niekoľko prípadov úmrtí v komplexných klinických stavoch, keď sa esmolol pravdepodobne používal na kontrolu ventrikulárnej frekvencie.


Pacienti s bronchospazmom spravidla nemajú dostávať betablokátory. Z dôvodu relatívnej beta-1-selektivity a titrability sa esmolol má používať s opatrnosťou u pacientov s bronchospazmami. Keďže však beta-1-selektivita nie je absolútna, esmolol sa má opatrne titrovať na dosiahnutie najnižšej možnej účinnej dávky. V prípade bronchospazmu sa infúzia má okamžite ukončiť a v prípade potreby sa majú podať beta-2-agonisty.


Ak pacient už používa liečivo stimulujúce beta-2-receptory, môže byť potrebné prehodnotiť dávku tohto liečiva.


Esmolol sa má používať s opatrnosťou u pacientov so sipotom a astmou v anamnéze.

U pacientov s psoriázou alebo psoriázou v anamnéze sa podanie esmololiumchloridu má starostlivo zvážiť, pokiaľ je jeho podanie nevyhnutné.


U pacientov s poruchami periférneho obehu (Raynaudova choroba alebo syndróm, občasné krívanie) sa betablokátory majú používať s veľkou opatrnosťou, pretože môže nastať zhoršenie týchto porúch.


Betablokátory môžu vyvolať bradykardiu. Ak tepová frekvencia poklesne na menej ako 50-55 úderov za minútu v pokoji a pacient vykazuje príznaky súvisiace s bradykardiou, dávkovanie sa má znížiť. Betablokátory môžu zvyšovať citlivosť na alergény i závažnosť anafylaktických reakcií.


Infúzie s koncentráciami 20 mg/ml mali u zvierat i ľudí súvislosť s významným podráždením žíl a tromboflebitídou. Extravazácia 20 mg/ml môže viesť k ťažkým lokálnym reakciám a možnej nekróze kože.


Hlásili sa tiež miestne reakcie po podaní infúzie s koncentráciou 10 mg/ml. Preto je potrebné vyhnúť sa infúzii do malých žíl alebo infúzii cez motýľovitý katéter.


Použitie v pediatrickej populácii (vo veku do 18 rokov):

Nezisťovala sa bezpečnosť a účinnosť esmololiumchloridu u detí.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antagonisty vápnika ako je verapamil a v menšej miere aj diltiazem majú negatívny vplyv na kontraktilitu a AV vodivosť. Ako aj s inými betablokátormi sa odporúča, aby sa esmolol používal v kombinácii s verapamilom s opatrnosťou u pacientov s poškodením ventrikulárnej funkcie. Táto kombinácia sa nemá podávať pacientom s abnormalitami vodivosti a esmolol sa nesmie podávať počas 48 hodín po vysadení verapamilu.


Antagonisty vápnika ako sú deriváty dihydropyridínu (napr. nifedipín) môžu zvyšovať riziko hypotenzie. U pacientov s kardiálnou insuficienciou a u pacientov liečených antagonistami vápnika môže liečba betablokátormi viesť k zlyhaniu srdca. Odporúča sa pozorná titrácia Esmocardu a vhodné hemodynamické monitorovanie.


Súbežné používanie esmololu a antiarytmík triedy I (ako je dizopyramid a chinidín) a taktiež amiodaronu môžu zvyšovať pôsobenie na čas AV vodivosti, ako aj indukovať negatívny inotropný účinok.


Súbežné užívanie esmololu a inzulínu alebo perorálnych antidiabetík môžu zosilniť účinok na zníženie hladiny cukru v krvi (najmä neselektívne betablokátory). Betaadrenergná blokáda môže zamedziť prejavenie znakov hypoglykémie (tachykardia).


Anestetiká

V situácii, keď nie je istý stav objemu u pacienta alebo keď sa používajú iné antihypertenzíva, môže nastať zmiernenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie. Pokračovanie používania betablokátorov znižuje riziko arytmie počas indukcie a intubácie. Anesteziológ má byť informovaný o tom, ak pacient užívajúci betablokátor dostáva navyše aj esmolol. Hypotenzné účinky inhalačných anestetík môžu byť v prítomnosti esmololu zosilnené. Dávkovanie každého z liečiv možno podľa potreby pozmeniť na zachovanie požadovanej hemodynamiky.


Kombinácia Esmocardu s látkami blokujúcimi ganglion môže zvyšovať hypotenzný účinok.


NSAID môžu znížiť hypotenzné účinky betablokátorov.


Špeciálna pozornosť je potrebná pri súbežnom používaní floktafenínu alebo amisulpridu s betablokátormi.


Súbežné podávanie tricyklických antidepresív, barbiturátov a fenotiazínov, ako aj iných antihypertenzív môže zvyšovať účinok na znižovanie krvného tlaku. Dávkovanie Esmocardu sa má upraviť smerom nadol, aby sa vyhlo neočakávanej hypotenzii.


Sympatikomimetiká môžu pôsobiť proti účinku betaadrenergných blokátorov.


Katecholamín deplečné látky, napr. reserpín, môžu pri podávaní s betablokátormi mať zosilňujúci účinok. Pacienti súbežne liečení Esmocardom a depletorom katecholamínu majú byť preto dôkladne pozorovaní na znaky hypotenzie alebo výraznej bradykardie, ktoré môžu mať za následok vertigo, synkopu alebo posturálnu hypotenziu.


Súbežné používanie klonidínu a betablokátorov zvyšuje riziko „rebound“ hypertenzie. Keď sa klonidín používa v kombinácii s neselektívnymi betablokátormi, ako je propranolol, liečba klonidínom má pokračovať ešte nejaký čas po liečbe, keď sa betablokátor už vysadil.


Údaje zo štúdie interakcií Esmocardu a warfarínu dokázali, že súbežné podávanie Esmocardu a warfarínu nemalo vplyv na plazmatickú koncentráciu warfarínu. Pri súbežnom podávaní warfarínu bola však koncentrácia Esmocardu vyššia.


Keď sa digoxín a Esmocard súbežne podávali intravenózne normálnym dobrovoľníkom, v niektorých časových bodoch sa zaznamenal 10-20% nárast hladín digoxínu v krvi. Kombinácia srdcových glykozidov a Esmocardu môže predĺžiť čas AV vodivosti. Digoxín neovplyvňuje farmakokinetiku Esmocardu.


Keď sa u normálnych jedincov skúmali interakcie morfínu a Esmocardu, nepozoroval sa žiadny vplyv na hladinu morfínu v krvi. Hladiny Esmocardu v krvi v rovnovážnom stave boli za prítomnosti morfínu zvýšené o 46%, iné farmakokinetické ukazovatele však neboli pozmenené.


Účinok Esmocardu na trvanie suxametóniumchloridom navodenej neuromuskulárnej blokády sa skúmal u operovaných pacientov. Nástup neuromuskulárnej blokády suxametóniumchloridom nebol ovplyvnený Esmocardu, avšak trvanie neuromuskulárnej blokády sa predĺžilo z 5 minút na 8 minút.


Hoci interakcie pozorované v štúdiách s warfarínom, digoxínom, morfínom a suxametóniumchloridom nemajú veľký klinický význam, Esmocard sa má titrovať s opatrnosťou u pacientov súbežne liečených warfarínom, digoxínom, morfínom a suxametóniumchloridom.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita
Esmolol sa neodporúča počas gravidity.

Nie sú dostatočné údaje na stanovenie možných škodlivých účinkov esmololu počas gravidity. Dosiaľ nejestvujú náznaky o zvýšenom riziku vrodených chýb u ľudí. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Na základe farmakologického pôsobenia sa v neskoršom štádiu gravidity musia zohľadniť nežiaduce účinky na plod a novorodenca (najmä hypoglykémia, hypotenzia a bradykardia).

Betablokátory znižujú krvný obeh v placente.

Ak sa liečba esmololom považuje za nevyhnutnú, má sa sledovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. Novorodenec musí byť dôkladne sledovaný.


Laktácia

Nie je známe, či sa esmolol vylučuje do materského mlieka. Počas používania esmololu sa neodporúča dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


V prípade nežiaducich účinkov sa dávka esmololu má znížiť alebo prerušiť.


Väčšina pozorovaných nežiaducich účinkov sú ľahké a prechodné. Najvýznamnejšou nežiaducou reakciou je hypotenzia.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použila nasledovná terminológia:


Veľmi časté (>1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Menej časté (>1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému

 • Časté: parestézia, poruchy koncentrácie, závrat1, somnolencia, bolesť hlavy,

- Menej časté: kŕče, synkopa, dysgeúzia, poruchy reči.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti
 • Menej časté: bradykardia, atrioventrikulárna blokáda.

 • Veľmi zriedkavé: zastavenie funkcie sínusového uzla, asystola.


Poruchy oka

- Menej časté: poškodenia zraku.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- Menej časté: bronchospazmus, sipot, dyspnoe, nazálna kongescia, pulmonárny edém, chrčanie, pľúcny šelest.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

- Časté: nevoľnosť, vracanie.

- Menej časté: dyspepsia, zápcha, sucho v ústach, bolesť brucha.


Poruchy obličiek a močových ciest

- Menej časté: zadržiavanie moču.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

- Veľmi časté: diaforéza.

- Menej časté: erytém2, zmena farby kože2.

- Veľmi zriedkavé: kožná nekróza v dôsledku extravazácie.

- Neznáme: psoriáza3.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- Menej časté: muskuloskeletárna bolesť.


Poruchy metabolizmu a výživy

- Časté: anorexia


Poruchy ciev

- Veľmi časté: hypotenzia.

- Menej časté: periférna ischémia, bledosť, sčervenenie.

- Veľmi zriedkavé: tromboflebitída2.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

- Časté: asténia, vyčerpanosť, reakcia v mieste podania injekcie, reakcie v mieste podania infúzie, zápal v mieste podania infúzie, indurácia v mieste podania infúzie.

- Menej časté: bolesť na hrudníku, edém2, bolesť2, pálenie v mieste podania infúzie, horúčka a triaška.


Psychické poruchy

- Časté: depresia, anxiozita, stav zmätenosti, agitovanosť

- Menej časté: abnormálne myslenie


 1. Závrat a diaforéza sú v súvislosti so symptomatickou hypotenziou.

 2. V súvislosti s reakciami v mieste podania injekcie a infúzie.

 3. Betablokátory ako trieda liekov môžu v niektorých situáciách spôsobiť psoriázu alebo ju zhoršiť.


4.9 Predávkovanie


Zaznamenali sa prípady masívneho neúmyselného predávkovania esmololom. Niektoré z týchto predávkovaní boli fatálne a iné mali za následok trvalú invaliditu. Bolusové dávky v rozmedzí 625 mg do 2,5 g (12,5 – 50 mg/kg) boli fatálne.


Príznaky

V prípade predávkovania sa môžu vyskytnúť nasledovné príznaky: závažná hypotenzia, sínusová bradykardia, atrioventrikulárna blokáda, srdcová insuficiencia, kardiogénny šok, zástava srdca, bronchospazmus, respiračná insuficiencia, strata vedomia až po kómu, kŕče, nevoľnosť, vracanie, hypoglykémia a hyperkalémia.


Vzhľadom na krátky polčas eliminácie Esmocardu (asi 9 minút) je prerušenie podávania lieku prvým opatrením, ktoré sa má podniknúť na manažment toxicity. Čas na odznenie príznakov po predávkovaní bude závisieť od množstva podaného Esmocardu. Môže to trvať dlhšie než 30 minút, koľko sa pozorovalo pri prerušení pri terapeutických hladinách dávky. Môže sa vyžadovať umelé dýchanie. Na základe pozorovaných klinických účinkov možno tiež zvážiť nasledovné celkové opatrenia:


Bradykardia: Intravenózne podanie atropínu alebo iného anticholinergika. Ak bradykardiu nemožno dostatočne liečiť, môže sa zaimplantovať kardiostimulátor.


Bronchospazmus: Majú sa podať nebulizované β2-sympatikomimetiká. Ak to nepostačuje, je potrebné uvažovať o intravenóznych β2-sympatikomimetikách alebo aminofylíne.


Symptomatická hypotenzia: majú sa podať i.v. tekutiny a/alebo presory (látky dvíhajúce krvný tlak).


Kardiovaskulárna depresia alebo srdcový šok: možno podať diuretiká alebo sympatikomimetiká. Dávka sympatomimetík (v závislosti od príznakov: dobutamín, dopamín, noradrenalín, izoprenalín atď.) závisí od terapeutického účinku.


V prípade potreby následnej liečby možno i.v. podať nasledovné látky:

- atropín: 0,5 – 2 mg

- inotropné látky

- vápnikové ióny


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Selektívne betablokátory.

ATC kód: C07AB09.


Esmolol je parenterálne podávaný kardioselektívny betainhibítor.


Esmolol v terapeutických dávkach nemá významnú vnútornú sympatikomimetickú aktivitu (ISA) ani membrány stabilizujúce (lokálne anestetické) vlastnosti.


Na základe farmakologických vlastností má esmolol rýchlu a krátku aktivitu, podľa ktorej možno rýchlo upraviť dávku.

 • Po podaní vysokej začiatočnej dávky sa rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie dosiahne do 5 minút (bez začiatočnej dávky do 30 minút). Terapeutický účinok sa však dosiahne skôr než stabilná plazmatická koncentrácia. Potom možno upraviť rýchlosť infúzie na dosiahnutie požadovaného farmakologického účinku.


Esmololiumchlorid má známe hemodynamické a elektrofyziologické účinky betablokátorov:

 • Zníženie srdcovej frekvencie počas odpočinku i cvičenia.

 • Zníženie izoprenalínu spôsobené zvýšením srdcovej frekvencie.

 • Zvýšenie času úpravy činnosti SA uzla.

 • Oneskorenie AV vedenia.

 • Predĺženie AV intervalu s normálnym sínusovým rytmom a počas atriálnej stimulácie bez oneskorenia v Hisových-Purkyňových vláknach.

 • Predĺženie intervalu PQ, indukcie AV blokády stupňa II

 • Predĺženie funkčnej refraktérnej fázy predsiene a komôr.

 • Negatívny inotropný účinok s úbytkom ejekčnej frakcie.

 • Zníženie krvného tlaku.


Pediatrické použitie

Vykonala sa nekontrolovaná štúdia farmakokinetiky/účinnosti s 26 pediatrickými pacientmi vo veku od 2 do 16 rokov so supraventrikulárnou tachykardiou (SVT). Bola podaná prvá zaťažujúca dávka esmololu 1 000 mikrogramov/kg a následne kontinuálna infúzia 300 mikrogramov/kg/min. SVT bola ukončená u 65% pacientov počas 5 minút od začatia podávania esmololu.

V randomizovanej, ale nekontrolovanej porovnávacej štúdii skúmajúcej dávkovanie, bola účinnosť stanovená u 116 pediatrických pacientov vo veku od 1 týždňa do 7 rokov s hypertenziou po náprave koarktácie aorty. Pacientom sa podávala začiatočná infúzia so 125 mikrogramov /kg, 250 mikrogramov /kg alebo 500 mikrogramov /kg a následne kontinuálna infúzia s dávkou 125 mikrogramov /kg/min, 250 mikrogramov /kg/min alebo 500 mikrogramov /kg/min. V hypotenznom účinku nebol medzi 3 skupinami s odlišným dávkovaním nijaký významný rozdiel. Celkom 54% pacientov si na dosiahnutie uspokojivej kontroly krvného tlaku vyžadovalo iné lieky než esmolol. Z tohto hľadiska nebol medzi skupinami s odlišným dávkovaním zjavný žiadny rozdiel.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kinetika esmololu je u zdravých dospelých lineárna, plazmatická koncetrácia je úmerná dávke. Ak sa nepodá prvá zaťažujúca dávka, potom sú koncentrácie v rovnovážnom stave pri dávkach od 50 do 300 mikrogramov /kg za minútu dosiahnuté do 30 minút.


Distribučný polčas esmolololiumchloridu je veľmi rýchly, približne 2 minúty.


Distribučný objem je 3,4 l/kg.


Esmolol je metabolizovaný esterázami na kyslý metabolit (ASL-8123) a metanol. Toto sa deje hydrolýzou skupiny esterovej skupiny esterázami v erytrocytoch.


Metabolizmus esmolololiumchloridu je nezávislý pri dávkach medzi 50 a 300 μg/kg/minútu.


Esmolololiumchlorid je z 55 % viazaný na proteíny ľudskej plazmy v porovnaní s kyslým metabolitom, ktorý je viazaný z 10 %.


Polčas eliminácie je asi 9 minút po intravenóznom podaní.


Celkový klírens je 285 ml/kg/min; je nezávislý od krvného obehu v pečeni alebo inom orgáne. Esmololiumchlorid sa vylučuje obličkami sčasti nezmenený (menej ako 2% podaného množstva) a sčasti ako kyslý metabolit, ktorý nemá významný betablokujúci účinok (menší než 0,1 % esmololu). Kyslý metabolit sa vylučuje močom a má polčas asi 3,7 hodiny.


Deti

Vykonala sa štúdia farmakokinetiky s 22 pediatrickými pacientmi vo veku od 3 do 16 rokov. Bola podaná prvá zaťažujúca dávka esmololu 1 000 mikrogramov/kg a následne kontinuálna infúzia 300 mikrogramov/kg/min. Pozorovaný stredný celkový klírens bol 119 ml/kg/min, stredný distribučný objem bol 283 ml/kg a stredný konečný polčas vylučovania bol 6,9 minúty, čo poukazuje na to, že kinetika esmololu u detí je podobná ako u dospelých. Pozorovala sa však veľká interindividuálna variabilita.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách sa nepozoroval nijaký teratogénny účinok. U králikov sa pozoroval embryotoxický účinok (zvýšenie resorpcie plodu), čo bolo pravdepodobne spôsobené esmololom. Tento účinok sa pozoroval pri dávkach najmenej 10-krát vyšších než je terapeutická dávka. Nevykonali sa žiadne štúdie o účinku esmololu na fertilitu a perinatálne a postnatálne účinky. V niekoľkých in vitroa in vivotestoch sa zistilo, že esmolol nie je mutagénny. Bezpečnosť esmololu sa neskúmala v dlhodobých štúdiách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Trihydrát octanu sodného

kyselina octová 99%

propylénglykol

etanol 96%,

10 % kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát sa pred použitím musí zriediť.

Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát sa NESMIEmiešať s inými liekmi alebo uhličitanom sodným okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov.


Chemická a fyzikálna stabilita po prvom otvorení sa dokázala počas 24 hodín pri teplote 2 – 8°C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí použiť okamžite po otvorení. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania po prvom otvorení je zodpovedný používateľ a čas použiteľnosti nesmie byť zvyčajne dlhší než 24 hodín pri teplote 2 až 8°C, pokiaľ sa otvorenie uskutočnilo v kontrolovaných a overených septických podmienkach.

18 mesiacov.


Otvorený liek je fyzikálno-chemicky stabilný počas 24 hodín pri teplote 2-8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí použiť okamžite po otvorení. V prípade, že sa tak nestane, používateľ je zodpovedný za použitie a podanie. Čas použiteľnosti po otvorení zvyčajne nie je viac ako 24 hodín pri teplote 2-8 °C, pokiaľ sa otvorenie neuskutočnilo v kontrolovaných a overených septických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každá ampulka s 10 ml roztoku obsahuje 2500 mg

Číra, bezfarebná, sklenená ampulka s odlamovacím krúžkom obsahujúca 10 ml infúzneho koncentrátu. Ampulka je balená vo vonkajšom lepenkovom kartóne.


Veľkosti balenia: 1 ampulka v kartóne.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


AMPULKA 2500 mg/10ml NIE JE URČENÁ NA PRIAMU INTRAVENÓZNU INJEKCIU!


Zrieďte obsah 2 ampuliek v 500 ml fľaši s príslušným rozpúšťadlom na získanie koncentrácie 10 mg/ml.


Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát možno po zriedení podávať v normálnych sklenených alebo PVC súpravách.


Zdá sa, že Esmocard 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát je vhodný na kombináciu s nasledovnými bežne používanými intravenózne podávanými tekutinami v sklenených i v PVC fľašiach, ak je koncentrácia esmololiumchloridu 10 mg/ml.

Glukóza 5% roztok

Glukóza 5% v Ringerovom roztoku

Glukóza 5% v 0,45% roztoku NaCl

Glukóza 5% v 0,9% roztoku NaCl

Glukóza 5% v laktátovom Ringerovom roztoku

Laktátový Ringerov roztok

0,45% roztok NaCl

0,9% roztok NaCl

Chlorid draselný (40 mEq/l) v roztoku glukózy


Roztok sa pred podaním má vizuálne skontrolovať na prítomnosť pevných častíc a zmenu sfarbenia. Má sa použiť iba číry a bezfarebný roztok. Nepoužitý roztok alebo obaly majú byt´ zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEL´ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Wintergasse 85/1B

A-3002 Purkersdorf

Rakúsko


8. REGISTRAČNÈ ČÍSLO


13/0080/07-S


9. DATUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDLOUŽENIA REGISTRÁCIE


19.4.2007 / 13.12.2010


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2011.

14


ESMOCARD 2500 mg/10 ml infúzny koncentrát