+ ipil.sk

Esomeprazole Cipla 40 mg gastrorezistentné tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii ev. č.: 2013/03745-REG a 2013/03748-REGPísomná informácia pre používateľa

Esomeprazole Cipla 20 mg gastrorezistentné tablety

Esomeprazole Cipla 40 mg gastrorezistentné tablety


ezomeprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je tento liek a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete tento liek

3. Ako užívať tento liek

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať tento liek

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je tento liek a na čo sa používa


Esomeprazole Cipla 20 mg a 40 mg gastrorezistentné tablety obsahuje liečivo nazývané ezomeprazol. To patrí do skupiny liečiv nazývaných „inhibítory protónovej pumpy“. Tie účinkujú tak, že znižujú množstvo kyseliny, ktorá sa vytvára vo vašom žalúdku.


Tento liek sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení:


Dospelí a deti vo veku 12 rokov a staršie

- „gastroezofágová refluxná choroba“ (GERD). Ide o ochorenie, kedy kyselina zo žalúdka prechádza do pažeráka (trubica, ktorá spája vaše hrdlo s vašim žalúdkom), čo spôsobuje bolesť, zápal a pálenie záhy.

- vredy v žalúdku alebo v hornej časti čreva, ktoré je postihnuté infekciou vyvolanou baktériou nazývanou „Helicobacter pylori“.Ak máte toto ochorenie, váš lekár vám môže na liečbu infekcie a na vyliečenie vredu predpísať aj antibiotiká.


Dospelí

- žalúdočné vredy spôsobené užívaním liekov nazývaných NSAID (nesteroidné protizápalové lieky). Tento liek sa môže používať aj na zastavenie vzniku žalúdočných vredov, ak užívate NSAID.

- nadmerné vylučovanie žalúdočnej kyseliny spôsobené nádorovým ochorením podžalúdkovej žľazy (Zollingerov-Ellisonov syndróm).

- dlhodobá liečba na predchádzanie opätovnému krvácaniu z vredov po ezomeprazole podanom vnútrožilovo.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete tento liek


Neužívajte tento liek:

- ak ste alergický na ezomeprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste alergický na iné inhibítory protónovej pumpy(napr. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol).

- ak užívate liek obsahujúci nelfinavir (používa sa na liečbu HIV).


Ak sa vás ktorékoľvek z vyššie uvedeného týka, tento liek neužívajte. Ak si nie ste istý, porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať tento liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte závažné problémy s pečeňou.

- ak máte závažné problémy s obličkami.


Tento liek môže maskovať príznaky iných ochorení. Preto ak sa ktorékoľvek z nasledujúceho u vás objaví pred užitím tohto lieku alebo počas jeho užívania, okamžite to povedzte svojmu lekárovi:

- veľmi schudnete bez žiadnej príčiny a máte problémy s prehĺtaním.

- bolí vás žalúdok alebo máte problémy s trávením.

- začnete vracať jedlo alebo krv.

- máte čiernu stolicu (s prímesou krvi).


Ak vám tento liek predpísali na užívanie „podľa potreby“, musíte kontaktovať svojho lekára, ak vaše príznaky pretrvávajú alebo sa zmení ich povaha.


Užívanie inhibítora protónovej pumpy, ako je tento liek, najmä dlhšie ako jeden rok, môže u vás mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrovej kosti, zápästia alebo chrbtice. Ak máte osteoporózu alebo ak užívate kortikosteroidy (ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku osteoporózy), povedzte to svojmu lekárovi.


Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Iné lieky a tento liek

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to z dôvodu, že tento liek môže ovplyvniť spôsob, akým niektoré lieky účinkujú a niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok tohto lieku.


Tento liek neužívajte v prípade, ak užívate liek obsahujúci nelfinavir(používa sa na liečbu HIV).


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv:

- atazanavir (používa sa na liečbu HIV).

- ketokonazol, itrakonazol alebo vorikonazol (používajú na liečbu hubových infekcií).

- erlotinib (používa sa na liečbu rakoviny).

- citalopram, imipramín alebo klomipramín (používa sa na liečbu depresie).

- diazepam (používa na liečbu úzkosti, na uvoľnenie svalstva alebo pri epilepsii).

- fenytoín (používa sa pri epilepsii). Ak užívate fenytoín, bude potrebné, aby vás váš lekár sledoval na začiatku alebo na konci užívania tohto lieku.

- liečivá, ktoré sa používajú na riedenie krvi, ako je napr. warfarín. Môže byť potrebné, aby vás váš lekár sledoval na začiatku a na konci užívania tohto lieku.

- cilostazol (používa sa na liečbu intermitentnej klaudikácie (občasného krívania) – bolesť nôh pri chôdzi, ktorá je spôsobená nedostatočným zásobovaním krvou).

- cisaprid (používa sa pri poruche trávenia a pálení záhy).

- digoxín (používa sa pri problémoch so srdcom).

- metotrexát (liek používaný vo vysokých dávkach v chemoterapii na liečbu rakoviny) – ak užívate vysokú dávku metotrexátu, váš lekár môže dočasne zastaviť vašu liečbu týmto liekom.

- rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy).

- ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) (používa sa na liečbu depresie).


Ak vám váš lekár spolu s týmto liekom predpísal antibiotiká amoxicilín a klaritromycín na liečbu vredov spôsobených infekciou vyvolanou baktériou Helicobacter pylori, je veľmi dôležité, aby ste ho informovali o všetkých ďalších liekoch, ktoré užívate.


Esomeprazole Cipla a jedlo a nápoje

Tablety môžete užívať s jedlom alebo nalačno.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Váš lekár rozhodne, či v tomto období môžete tento liek užívať.

Nie je známe, či tento liek prechádza do materského mlieka. Preto ak dojčíte, nesmiete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by mal tento liek vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať akékoľvek nástroje a stroje.


Tento liek obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy

Tento liek obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy, čo je typ cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať tento liek


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


- Tento liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov.

- Ak užívate tento liek dlhšie, váš lekár vás bude chcieť sledovať (najmä ak užívate liek dlhšie ako jeden rok).

- Ak vám lekár povedal, aby ste tento liek užívali podľa potreby, oznámte mu, ak sa u vás príznaky ochorenia zmenia.


Užívanie tohto lieku

- Vaše tablety môžete užívať kedykoľvek počas dňa.

- Vaše tablety môžete užívať s jedlom alebo nalačno.

- Vaše tablety prehltnite vcelku a zapite pohárom vody. Tablety nežuvajte ani nedrvte. Je to kvôli tomu, že obsahujú obalovaný granulát, ktorý bráni ich rozpadu pri kontakte s kyselinou vo vašom žalúdku. Je dôležité, aby sa granulát nepoškodil.


Čo robiť, ak máte problémy s prehĺtaním tabliet

- Ak máte problémy s prehĺtaním tabliet:

 • vložte ich do pohára nesýtenej (neperlivej) vody. Nepoužívajte žiadne iné tekutiny.

 • miešajte dovtedy, kým sa tablety nerozpadnú (zmes nebude číra). Potom nápoj vypite okamžite alebo do 30 minút. Pred vypitím zmes vždy premiešajte.

 • aby ste sa uistili, že ste vypili celý liek, dôkladne vypláchnite pohár do polovice naplneným pohárom vody a vypite ho. Pevné častice obsahujú liečivo - nežuvajte ich ani ich nedrvte.

 • ak vôbec nemôžete prehĺtať, tableta sa dá zmiešať s malým množstvom vody a natiahnuť do striekačky. Dá sa potom podať sondou priamo do žalúdka („gastrická sonda“).


Koľko lieku užívať

- Váš lekár vám povie, koľko tabliet a ako dlho ich máte užívať. Bude to závisieť od vášho ochorenia, vášho veku a od toho, ako dobre pracuje vaša pečeň.

- Zvyčajnédávky sú uvedené nižšie.


Liečba pálenia záhy spôsobeného gastroezofágovou refluxovou chorobou (GERD):

Dospelí a deti vo veku 12 a staršie:

- Ak váš lekár zistí, že je váš pažerák mierne poškodený, zvyčajná dávka je jedna tableta gastrorezistentných tabliet Esomeprazole Cipla 40 mg jedenkrát denne počas 4 týždňov. Ak sa váš pažerák nezahojí, váš lekár vám môže odporučiť užívanie rovnakej dávky počas ďalších 4 týždňov.

- Zvyčajná dávka po zahojení pažeráka je jedna tableta gastrorezistentných tabliet Ezomeprazolu 20 mg jedenkrát denne.

- Ak váš pažerák nebol poškodený, zvyčajná dávka je jedna tableta gastrorezistentných tabliet Esomeprazole Cipla 20 mg každý deň. Keď sa vaše ochorenie dostane pod kontrolu, váš lekár vám môže povedať, aby ste užívali liek podľa potreby, maximálne jednu tabletu gastrorezistentných tabliet Esomeprazole Cipla 20 mg každý deň.

- Ak máte závažné problémy s pečeňou, váš lekár vám môže predpísať nižšiu dávku.


Liečba vredov spôsobených infekciou baktériou Helicobacter pylori a zastavenie ich opätovnému výskytu:

- Dospelí a deti vo veku 12 a staršie: zvyčajná dávka je jedna tableta gastrorezistentných tabliet Esomeprazole Cipla 20 mg dvakrát denne počas jedného týždňa.

- Lekár vám tiež predpíše antibiotiká, napríklad amoxicilín a klaritromycín.


Liečba žalúdočných vredov spôsobených užívaním NSAID (nesteroidných protizápalových liekov):

- Dospelí vo veku 18 a starší: zvyčajná dávka je jedna tableta gastrorezistentných tabliet Esomeprazole Cipla 20 mg jedenkrát denne počas 4 až 8 týždňov.


Predchádzanie žalúdočným vredom pri užívaní NSAID (nesteroidných protizápalových liekov):

- Dospelí vo veku 18 a starší: zvyčajná dávka je jedna tableta gastrorezistentných tabliet Esomeprazole Cipla 20 mg jedenkrát denne.


Liečba nadmerného vylučovania žalúdočnej kyseliny spôsobené nádorovým ochorením podžalúdkovej žľazy (Zollingerov-Ellisonov syndróm):

- Dospelí vo veku 18 a starší: zvyčajná je jedna tableta gastrorezistentných tabliet Esomeprazole Cipla 40 mg dvakrát denne.

- Váš lekár vám upraví dávkovanie v závislosti od vašich potrieb a rozhodne tiež o tom, ako dlho budete liek užívať. Maximálna dávka je 80 mg dvakrát denne.


Dlhodobá liečba po prevencii opakovaného krvácania z vredov po podaní ezomeprazolu vnútrožilovo:

 • Dospelí vo veku 18 a starší: zvyčajná dávka je jedna tableta gastrorezistentných tabliet Esomeprazole Cipla 40 mg jedenkrát denne počas 4 týždňov.


Ak užijete viac tohto lieku, ako máte

Ak užijete viac tohto lieku, ako vám predpísal váš lekár, okamžite o tom informujte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť tento liek

- Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete.Ak sa však blíži čas vašej nasledujúcej dávky, zmeškanú dávku vynechajte.

- Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky naraz), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekára:

- náhly sipot, opuch vašich pier, jazyka a hrdla alebo tela, vyrážka, mdloby alebo ťažkosti s prehĺtaním (závažná alergická reakcia).

- začervenanie pokožky s tvorbou pľuzgierov alebo jej olupovaním. Môžu sa tiež objaviť závažné pľuzgiere a krvácanie z pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov. Môže to byť „Stevensov-Johnsonov syndróm“ alebo „toxická epidermálna nekrolýza“.

- žltá pokožka, tmavý moč a únava, ktoré môžu byť príznakmi problémov s pečeňou.


Tieto účinky sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb).


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- bolesť hlavy.

- účinky na žalúdok alebo črevá: bolesť brucha, zápcha, hnačka, plynatosť (vetry).

- nevoľnosť (nauzea) alebo vracanie.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- opuch chodidiel a členkov.

 • porucha spánku (nespavosť).

- závrat, pocit tŕpnutia, ako je napr. mravčenie, pocit ospalosti.

- točenie hlavy (vertigo).

- sucho v ústach.

- zmeny v krvných vyšetreniach, ktorými sa kontroluje funkcia vašej pečene.

- kožná vyrážka, hrčkovitá vyrážka (žihľavka) a svrbenie pokožky.

 • zlomenina krčka stehnovej kosti, zápästia alebo chrbtice (ak sa tento liek užíva vo vysokých dávkach a dlhodobo).


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • ťažkosti týkajúce sa krvi, ako je napr. znížený počet bielych krviniek alebo krvných doštičiek. To môže spôsobovať slabosť, tvorbu modrín alebo zvýšenú náchylnosť k infekciám.

 • nízke hladiny sodíka v krvi. To môže spôsobovať slabosť, vracanie a kŕče.

 • pocit rozrušenia, zmätenosti alebo depresia.

 • zmeny vnímania chuti.

 • poruchy zraku, ako je napr. rozmazané videnie.

 • náhly pocit sipotu alebo dýchavičnosti (bronchospazmus).

 • zápal vo vnútri ústnej dutiny.

 • infekcia nazývaná „afta“, ktorá môže postihnúť črevo a je spôsobená hubami.

 • problémy s pečeňou vrátane žltačky, ktorá môže byť príčinou zožltnutia pokožky, tmavého moču a únavy.

 • vypadávanie vlasov (alopécia).

 • kožná vyrážka po vystavení sa slnečnému žiareniu.

 • bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia).

 • celkový pocit choroby a strata energie.

 • zvýšené potenie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • zmeny krvného obrazu vrátane nedostatku bielych krviniek (agranulocytóza).

 • agresivita.

 • videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie).

 • závažné poruchy funkcie pečene vedúce k zlyhávaniu pečene a zápalu mozgu.

 • náhly výskyt závažnej vyrážky alebo pľuzgierov alebo olupovania pokožky. To môže byť spojené s vysokými horúčkami a bolesťami kĺbov (multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).

 • svalová slabosť.

 • závažné poruchy obličiek.

 • zväčšenie prsníkov u mužov.


Tento liek môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch vplyv na množstvo bielych krviniek, čo môže viesť k zníženej imunite. Ak máte infekciu prejavujúcu sa príznakmi, ako je horúčka, a celkovo sa cítite veľmi zle alebo prejavujúcu sa horúčkou s príznakmi miestnej infekcie spojenej s bolesťou krku, hrdla alebo ústnej dutiny alebo ťažkosťami s močením, je nutné čo najskôr sa poradiť so svojím lekárom, aby mohol pomocou krvného testu vylúčiť nedostatok bielych krviniek (agranulocytóza). Je veľmi dôležité, aby ste mu povedali o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate.


Neznáme (častosť sa nedá určiť z dostupných údajov)

- zápal čreva (vedúci k hnačke).


Ak užívate tento liek dlhšie ako tri mesiace, môžu vám klesnúť hladiny horčíka v krvi. Nízke hladiny horčíka sa prejavujú únavou, mimovoľnou svalovou kontrakciou, dezorientáciou, kŕčmi, závratmi, zvýšenou srdcovou frekvenciou. Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď informujte svojho lekára. Nízke hladiny horčíka môžu tiež viesť k zníženiu hladín draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť vykonávať pravidelné krvné testy na sledovanie hladín horčíka.


Neznepokojujte sa týmto zoznamom vedľajších účinkov. Nemusí sa u vás vyskytnúť žiadny z nich.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať tento liek


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo tento liek obsahuje

 • Liečivo je dihydrát horečnatej soli ezomeprazolu.

Jedna gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg ezomeprazolu (ako dihydrát horečnatej soli).

Jedna gastrorezistentná tableta obsahuje 40 mg ezomeprazolu (ako dihydrát horečnatej soli).

 • Ďalšie zložky sú:

 • Granulát: hypromelóza, sacharóza, kukuričný škrob, tekutá glukóza, mastenec.

 • 30 % disperzia kopolyméru kyseliny metylakrylovej a etylakrylátu (1:1), nátriumlaurylsulfát, polysorbát 80, trietylcitrát, makrogol, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, hypromelóza, stearylalkohol, koloidný bezvodý oxid kremičitý.

 • Jadro tablety: krospovidón, monohydrát laktózy a mikrokryštalická celulóza.

 • koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát,

 • Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol, červený oxid železitý (E172), hliníkový pigment erytrozín (E127) a čierny oxid železitý (E172).


Ako vyzerá tento liek a obsah balenia

 • Esomeprazole Cipla 20 mg gastrorezistentné tablety: Ružové bikonvexné filmom obalené tablety v tvare kapsuly s vyrazeným „20“ na jednej strane a hladké na druhej strane. Dĺžka: 16,10 ± 0,2 mm, Šírka: 8,10 ± 0,2 mm.

 • Esomeprazole Cipla 40 mg gastrorezistentné tablety: Ružové bikonvexné filmom obalené tablety v tvare kapsuly s vyrazeným „40“ na jednej strane a hladké na druhej strane. Dĺžka: 19,10 ± 0,2 mm, Šírka: 8,10 ± 0,2 mm.


 • Tablety sa dodávajú v baleniach:

 • Blistrové balenie z hladkej hliníkovej blistrovej fólie spolu s trojvrstvovým hliníkovým laminovaným filmom 20 mg (40 mg): Blistrové balenia po 3, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 tabletách.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgicko


Výrobca


S&D Pharma CZ, spol. s r.o.

spol. s r.o, Theodor 28, 273 08 Pchery (závod Pharmos a.s.), Česká republika


Cipla (EU) Limited

4th Floor, 1 Kingdom Street, London, W2 6BY, Spojené kráľovstvo


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Spojené kráľovstvo Esomeprazole 20/40 mg gastro-resistant tablets

Cyprus Esomeprazole Cipla 20/40 mg γαστροανθεκτικά δισκία

Írsko Esomeprazole Cipla 20/40 mg gastro-resistant tablets

Malta Esomeprazole Cipla 20/40 mg gastro-resistant tablets

Švédsko Esomeprazole Cipla 20/40 mg enterotabletter

Poľsko Esomeprazole Cipla

Fínsko Esomeprazole Cipla 20/40 mg enterotabletti

Nórsko Esomeprazole Cipla

Dánsko Esomeprazol Cipla

Rumunsko Esomeprazol Cipla 20/40 mg comprimate gastro-rezistente

Bulharsko Esomeprazole Cipla 20/40 mg стомашно-устойчиви таблетки

Slovenská republika Esomeprazole Cipla 20/40 mg gastrorezistentné tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.

0

Esomeprazole Cipla 40 mg gastrorezistentné tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii ev. č.: 2013/03745-REG a 2013/03748-REGSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Esomeprazole Cipla 20 mg gastrorezistentné tablety

Esomeprazole Cipla 40 mg gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg ezomeprazolu (ako dihydrát horečnatej soli).


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 43,7 mg sacharózy a laktózu (67,5 mg ako monohydrát laktózy).


Jednagastrorezistentná tableta obsahuje 40 mg ezomeprazolu (ako dihydrát horečnatej soli).


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 87,4 mg sacharózy a laktózu (100,125 mg ako monohydrát laktózy).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ forma


Gastrorezistentná tableta.


Esomeprazole Cipla 20 mg gastrorezistentné tablety: Ružové bikonvexné filmom obalené tablety v tvare kapsuly s vyrazeným „20“ na jednej strane a hladké na druhej strane. Dĺžka: 16,10 ± 0,2 mm, Šírka: 8,10 ± 0,2 mm.


Esomeprazole Cipla 40 mg gastrorezistentné tablety: Ružové bikonvexné filmom obalené tablety v tvare kapsuly s vyrazeným „40“ na jednej strane a hladké na druhej strane. Dĺžka: 19,10 ± 0,2 mm, Šírka: 8,10 ± 0,2 mm.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Esomeprazole Cipla 20 mg gastrorezistentné tablety


Dospelí


Esomeprazole Cipla 20 mg gastrorezistentné tablety sú indikované:


Na liečbu gastroezofágovej refluxnej choroby (Gastro-oesophageal Reflux Disease, GERD)

- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

- dlhodobá liečba pacientov s vyliečenou ezofagitídou na prevenciu relapsu

- symptomatická liečba gastroezofágovej refluxnej choroby (GERD)


V kombinácii s vhodnými antibakteriálnymi terapeutickými režimami na eradikáciu Helicobacter pylori a

- liečbu dvanástnikových vredov spojených s Helicobacter pylori a

- prevenciu relapsu peptických vredov u pacientov s vredmi spojenými s Helicobacter pylori


U pacientov vyžadujúcich kontinuálnu liečbu nesteroidnými antiflogistikami (NSAID)

Na liečbu žalúdočných vredov vzniknutých v súvislosti s liečbou NSAID.

Na prevenciu vzniku žalúdočných a dvanástnikových vredov vzniknutých v súvislosti s liečbou NSAID u rizikových pacientov.


Na liečbu Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu


Dospievajúci od veku 12 rokov:


Na liečbu gastroezofágovej refluxnej choroby (GERD)

- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

- dlhodobá liečba pacientov so zahojenou ezofagitídou na prevenciu relapsu

- symptomatická liečba gastroezofágovej refluxnej choroby (GERD)


V kombinácii s antibiotikami na liečbu dvanástnikových vredov spôsobených Helicobacter pylori


Esomeprazole Cipla 40 mg gastrorezistentné tablety


Esomeprazole Cipla 40 mg gastrorezistentné tablety sú indikované:


Na liečbu gastroezofágovej refluxnej choroby (GERD)

- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy


Na dlhodobú liečbu po intravenózne indukovanej prevencii opätovného krvácania z peptických vredov


Na liečbu Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Esomeprazole Cipla 20 mg gastrorezistentné tablety:


Spôsob podávania


Tablety sa prehĺtajú vcelku a zapijú tekutinou.
Tablety sa nesmú žuvať ani drviť.

Pacienti, ktorí majú problémy s prehĺtaním, môžu tablety rozpustiť v polovici pohára vody nesýtenej oxidom uhličitým. Použiť sa nesmú žiadne iné tekutiny, pretože sa môže rozpustiť gastrorezistentný obal. Miešajte, kým sa tablety nerozpustia, a tekutinu s granulami vypite ihneď alebo do 30 minút. Pohár vypláchnite ďalším pol pohárom vody a vypite. Granuly sa nesmú žuvať ani drviť.

Pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať, sa tablety môžu rozpustiť vo vode nesýtenej oxidom uhličitým a podať pomocou gastrickej sondy. Je dôležité dôkladne otestovať vhodnosť zvolenej striekačky a sondy. Pokyny na prípravu a podanie sa uvádzajú v časti 6.6.


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci od veku 12 rokov


Na gastroezofágovú refluxovú chorobu (GERD)


 • liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

40 mg ezomeprazolu jedenkrát denne počas 4 týždňov.

Pacientom, u ktorých sa nedosiahne zahojenie ezofagitídy alebo u ktorých pretrvávajú príznaky, sa odporúča pokračovať v liečbe ešte ďalšie 4 týždne.


 • dlhodobá liečba pacientov so zahojenou ezofagitídou na prevenciu relapsu

20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne.


 • symptomatická liečba gastroezofágovej refluxnej choroby (GERD)

Pacientom bez ezofagitídy sa podáva 20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne. Ak sa do 4 týždňov nedosiahne zvládnutie príznakov, pacienta treba ďalej vyšetriť. Keď príznaky ustúpia, nasledujúce príznaky možno zvládnuť užívaním 20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne. U dospelých, ak je to potrebné, možno podávať 20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne terapeutickým režimom „podľa potreby“. U pacientov liečených NSAID, u ktorých je zvýšené riziko vzniku žalúdočných a dvanástnikových vredov, sa následná kontrola príznakov ochorenia použitím režimu užívania „podľa potreby“ neodporúča.


Dospelí


V kombinácii s vhodnými antibakteriálnymi terapeutickými režimami na eradikáciu

Helicobacterpylori a

- liečbu dvanástnikových vredov spojených s Helicobacter pylori a

- prevenciu relapsu peptických vredov u pacientov s vredmi spojenými s Helicobacter pylori.

20 mg ezomeprazolu s 1 g amoxicilínu a 500 mg klaritromycínu, všetko dvakrát denne počas 7 dní.


U pacientov vyžadujúcich kontinuálnu liečbu nesteroidnými antiflogistikami (NSAID)

Liečba žalúdočných vredov vzniknutých v súvislosti s liečbou NSAID: Obvyklá dávka je 20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne. Dĺžka liečby je 4 - 8 týždňov.

Prevencia žalúdočných a dvanástnikových vredov vzniknutých v súvislosti s liečbou NSAID u rizikových pacientov: 20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne.


Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu

Odporúčaná úvodná dávka je 40 mg ezomeprazolu dvakrát denne. Dávka má byť následne individuálne upravená a liečba má trvať tak dlho, ako je to klinicky indikované. Na základe dostupných klinických údajov sa u väčšiny pacientov dosiahne kontrola ochorenia pri dávkach 80 až 160 mg ezomeprazolu denne. Pri dávkach vyšších ako 80 mg denne sa má dávka rozdeliť do dvoch denných dávok.


Dospievajúci od veku 12 rokov


Liečba dvanástnikových vredov spôsobených Helicobacter pylori

Pri voľbe vhodnej kombinovanej liečby je potrebné vziať do úvahy oficiálne národné, regionálne a lokálne pokyny týkajúce sa bakteriálnej rezistencie, trvania liečby (najčastejšie 7 dní, niekedy však až 14 dní) a vhodného použitia antibakteriálnych prípravkov. Na liečbu musí dohliadať odborník.


Odporučené dávkovanie:


Hmotnosť

Dávkovanie

30 - 40 kg

Kombinácia s dvoma antibiotikami: ezomeprazol 20 mg, amoxicilín 750 mg a klaritromycín 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti sa podávajú všetky spoločne dvakrát denne počas jedného týždňa.

> 40 kg

Kombinácia s dvoma antibiotikami: ezomeprazol 20 mg, amoxicilín 1 g a klaritromycín 500 mg sa podávajú všetky spoločne dvakrát denne počas jedného týždňa.


Deti a dospievajúci

Ezomeprazol 20 mg gastrorezistentné tabletysa nemajú používať u detí mladších ako 12 rokov. K dispozícii môžu byť vhodnejšie farmaceutické formy ezomeprazolu.


Porucha funkcie obličiek

Pacientom s poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávkovanie. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti u pacientov s ťažkou renálnou nedostatočnosťou sa majú takíto pacienti liečiť s opatrnosťou (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene

Pacientom s miernou až stredne ťažkou poruchou pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie. U pacientov s ťažkou poruchou pečene sa nemá prekročiť maximálna dávka 20 mg ezomeprazolu (pozri časť 5.2).


Starší pacienti

U starších pacientov sa nevyžaduje úprava dávky.


Esomeprazole Cipla 40 mg gastrorezistentné tablety


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehĺtať vcelku a zapiť tekutinou. Tablety sa nesmú žuvať ani drviť.


Pacienti, ktorí majú problémy s prehĺtaním, môžu tablety rozpustiť v polovici pohára vody nesýtenej oxidom uhličitým. Použiť sa nesmú žiadne iné tekutiny, pretože sa môže rozpustiť gastrorezistentný obal. Miešajte, kým sa tablety nerozpustia, a tekutinu s granulami vypite ihneď alebo do 30 minút. Pohár vypláchnite ďalším pol pohárom vody a vypite. Granuly sa nesmú žuvať ani drviť.


Pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať, sa tablety môžu rozpustiť vo vode nesýtenej oxidom uhličitým a podať pomocou gastrickej sondy. Je dôležité dôkladne otestovať vhodnosť zvolenej striekačky a sondy. Pokyny na prípravu a podanie sa uvádzajú v časti 6.6.


Dávkovanie

Dospelí a dospievajúci od veku 12 rokov


Na gastroezofágovú refluxovú chorobu (GERD)

- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

40 mg ezomeprazolu jedenkrát denne počas 4 týždňov.

Pacientom, u ktorých sa nedosiahne vyliečenie ezofagitídy alebo u ktorých pretrvávajú príznaky, sa odporúča pokračovať v liečbe ďalšie 4 týždne.


Dospelí

Dlhodobá liečba po intravenózne indukovanej prevencii opakovaného krvácania z peptických vredov

40 mg ezomeprazolu jedenkrát denne počas 4 týždňov po intravenózne indukovanej prevencii opätovného krvácania z peptických vredov.


Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu

Odporúčaná úvodná dávka je 40 mg ezomeprazolu dvakrát denne. Dávka má byť následne individuálne upravená a liečba má trvať tak dlho, ako je to klinicky indikované. Na základe dostupných klinických údajov sa u väčšiny pacientov dosiahne kontrola ochorenia pri dávkach 80 až 160 mg ezomeprazolu denne. Pri dávkach vyšších ako 80 mg denne sa má dávka rozdeliť do dvoch denných dávok.


Porucha funkcie obličiek

Pacientom s poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávkovanie. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti u pacientov s ťažkou renálnou nedostatočnosťou sa majú takíto pacienti liečiť s opatrnosťou (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene

Pacientom s miernou až stredne ťažkou poruchou pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie. U pacientov s ťažkou poruchou pečene sa nemá prekročiť maximálna dávka 20 mg ezomeprazolu (pozri časť 5.2).


Starší pacienti

U starších pacientov sa nevyžaduje úprava dávky.


Deti a dospievajúci

Ezomeprazol 40 mg gastrorezistentné tablety sa nemajú používať u detí mladších ako 12 rokov, pretože o tom nie sú dostupné údaje. K dispozícii môžu byť vhodnejšie farmaceutické formy ezomeprazolu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ezomeprazol, substituované benzimidazoly alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Ezomeprazol sa nemá podávať súbežne s nelfinavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sa vyskytnú akékoľvek varovné príznaky (napr. významný neúmyselný pokles hmotnosti, opakujúce sa vracanie, dysfágia, hemateméza alebo meléna) a ak je podozrenie na žalúdočný vred alebo je žalúdočný vred prítomný, treba vylúčiť malignitu, keďže liečba ezomeprazolom môže zmierňovať príznaky a spôsobiť oneskorenie stanovenia diagnózy.


Dlhodobo liečení pacienti (najmä pacienti liečení dlhšie ako rok) majú byť pod pravidelným lekárskym dohľadom.


Pacientov užívajúcich liek podľa potreby je potrebné upozorniť, aby pri zmene príznakov ochorenia navštívili svojho lekára. Ak sa predpisuje podávanie ezomeprazolu podľa potreby, treba zohľadniť možné následky interakcií s inými liečivami vzhľadom na to, že sa má zvážiť fluktujúca plazmatická koncentrácia ezomeprazolu (pozri časť 4.5).


Keď sa ezomeprazol predpisuje na eradikáciu Helicobacter pylori, je potrebné zvážiť možné interakcie všetkých komponentov trojkombinovanej liečby. Klaritromycín je silný inhibítor CYP3A4, preto sa musia brať do úvahy kontraindikácie a interakcie klaritromycínu, ak sa trojkombinovaná liečba použije u pacientov, ktorí súbežne užívajú iné lieky metabolizované prostredníctvom CYP3A4, ako je cisaprid.


Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k miernemu zvýšeniu rizika gastrointestinálnych infekcií, ako napr. druhmi rodu Salmonella a Campylobacter (pozri časť 5.1).


Súbežné podávanie ezomeprazolu a atazanaviru sa neodporúča (pozri časť 4.5). Ak sa kombinácia atazanaviru s inhibítorom protónovej pumpy pokladá za nevyhnutnú, odporúča sa starostlivo klinicky pacienta monitorovať a zároveň zvýšiť dávku atazanaviru na 400 mg spolu so 100 mg ritonaviru; dávka ezomeprazolu 20 mg sa nemá prekročiť.


Ezomeprazol, tak ako všetky lieky znižujúce vylučovanie žalúdočnej kyseliny, môže redukovať absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamínu) kvôli hypo- alebo achlórhydrii. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov so zníženou hladinou v tele alebo ako rizikový faktor pre redukovanú absorpciu vitamínu B12 pri dlhodobej liečbe.


Ezomeprazol je inhibítor CYP2C19. Na začiatku alebo pri ukončení liečby ezomeprazolom sa majú vziať do úvahy potenciálne interakcie liečiv metabolizovaných prostredníctvom CYP2C19. Medzi klopidogrelom a omeprazolom sa pozorovala interakcia (pozri časť 4.5). Klinický význam tejto interakcie je neistý. Z preventívnych dôvodov sa súbežné používanie ezomeprazolu a klopidogrelu neodporúča.


U pacientov liečených dlhodobo inhibítormi protónovej pumpy, ako je ezomeprazol, boli hlásené prípady ťažkej hypomagneziémie. Títo pacienti boli liečení najmenej 3 mesiace, vo väčšine prípadov 1 rok. Môžu sa objaviť závažné prejavy hypomagneziémie, ako je nechutenstvo, tetánia, delírium, kŕče, závraty a komorové arytmie, ale môžu sa začať nenápadne a byť prehliadnuté. U väčšiny postihnutých pacientov sa hypomagneziémia zlepšila po doplnení horčíka a ukončení liečby inhibítormi protónovej pumpy.

Zvážiť sa musí meranie hladín horčíka pred začiatkom liečby inhibítormi protónovej pumpy a pravidelne počas liečby u pacientov, u ktorých sa očakáva dlhodobá liečba alebo ktorí užívajú inhibítory protónovej pumpy s digoxínom alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu (napr. diuretiká).


Inhibítory protónovej pumpy, zvlášť ak sú užívané vo vysokých dávkach a po dlhú dobu (>1 rok), môžu mierne zvýšiť riziko fraktúr krčka stehnovej kosti, zápästia a chrbtice, prevažne u starších pacientov, alebo ak sú prítomné iné známe rizikové faktory. Observačné štúdie naznačujú, že inhibítory protónovej pumpy môžu zvýšiť celkové riziko fraktúry o 10 - 40 %. Časť z tohto nárastu môže byť spôsobená inými rizikovými faktormi. Pacienti s rizikom osteoporózy musia byť liečení podľa platných klinických usmernení a majú mať dostatočný prísun vitamínu D a vápnika.


Ovplyvnenie laboratórnych vyšetrení

Zvýšená hladina CgA môže interferovať s vyšetreniami na neuroendokrinné nádory. Na zabránenie tejto interferencii sa má liečba ezomperazolom päť dní pred stanovením CgA dočasne prerušiť.


Tento liek obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.


Sacharóza: Pacienti so zriedkavými hereditárnymi problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


Monohydrát laktózy: Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie alebo lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


Účinky ezomeprazolu na farmakokinetiku iných liečiv


Lieky s absorpciou závislou od pH


Zníženie kyslosti prostredia žalúdka počas liečby ezomeprazolom a inými inhibítormi protónovej pumpy môže spôsobiť zvýšenú alebo zníženú absorpciu liečiv, ak kyslosť žalúdkového prostredia ovplyvňuje mechanizmus absorpcie. Podobne ako pri podávaní iných liečiv, ktoré znižujú kyslosť v žalúdku, počas podávania ezomeprazolu môže dôjsť k zníženiu absorpcie liečiv, ako je ketokonazol, itrakonazol a erlotinib, a môže sa zvýšiť absorpcia digoxínu. Súbežná liečba s omeprazolom (20 mg denne) a digoxínom u zdravých jedincov zvýšila biologickú dostupnosť digoxínu o 10 % (až do 30 % u 2 z 10 jedincov). Zriedkavo bola hlásená digoxínová toxicita. Podávanie ezomeprazolu vo vysokých dávkach starším pacientom si však vyžaduje opatrnosť. Je potrebné posilniť terapeutické monitorovanie digoxínu.


Bola hlásená interakcia omeprazolu s niektorými inhibítormi proteáz. Klinický význam a mechanizmus týchto hlásených interakcií nie sú vždy známe. Zvýšenie pH žalúdka počas liečby omeprazolom môže zmeniť absorpciu inhibítorov proteáz. Ďalšie možné mechanizmy interakcie sú viazané na inhibíciu CYP2C19. Bolo hlásené zníženie sérových hladín atazanaviru a nelfinaviru pri ich súbežnom podávaní s omeprazolom, a preto sa ich súbežné užívanie neodporúča. Súbežné podanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) s 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru zdravým dobrovoľníkom spôsobilo podstatné zníženie expozície atazanaviru (približne 75% zníženie AUC, Cmax a Cmin). Zvýšenie dávky atazanaviru na 400 mg nekompenzovalo vplyv omeprazolu na expozíciu atazanaviru. Súbežné podanie omeprazolu (20 mg jedenkrát denne) so 400 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru zdravým dobrovoľníkom spôsobilo približne 30% zníženie expozície atazanaviru v porovnaní s expozíciou pozorovanou pri dávke 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru jedenkrát denne bez omeprazolu 20 mg jedenkrát denne. Súbežné podanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) znížilo priemernú AUC, Cmaxa Cminnelfinaviru o 36 - 39 % a priemerná hodnota AUC, Cmaxa Cminfarmakologicky aktívneho metabolitu M8 sa znížila o 75 - 92 %. Pre sachinavir (podávaný súbežne s ritonavirom) boli hlásené počas súbežnej liečby omeprazolom (40 mg jedenkrát denne) zvýšené hladiny v sére (80 - 100 %). Liečba omeprazolom v dávke 20 mg jedenkrát denne nemala vplyv na expozíciu darunaviru (podávaného súbežne s ritonavirom) a amprenaviru (podávaného súbežne s ritonavirom). Liečba ezomeprazolom v dávke 20 mg jedenkrát denne nemala vplyv na expozíciu amprenaviru (bez ohľadu na to, či bol alebo nebol súbežne podávaný aj ritonavir). Liečba omeprazolom v dávke 40 mg jedenkrát denne nemala vplyv na expozíciu lopinaviru (podávaného súbežne s ritonavirom). Vzhľadom na podobné farmakodynamické účinky a farmakokinetické vlastnosti omeprazolu a ezomeprazolu sa súbežné podávanie ezomeprazolu s atazanavirom neodporúča a súbežné podávanie ezomeprazolu s nelfinavirom je kontraindikované.


Lieky metabolizované prostredníctvom CYP2C19


Ezomeprazol inhibuje CYP2C19, hlavný enzým, ktorý metabolizuje ezomeprazol. Ak sa teda ezomeprazol podáva spolu s látkami, ktoré enzým CYP2C19 metabolizuje, napr. diazepam, citalopram, imipramín, klomipramín, fenytoín a pod., môže sa zvyšovať koncentrácia týchto liečiv v plazme, čo si môže vyžiadať zníženie dávok. Túto skutočnosť treba mať na mysli zvlášť pri predpisovaní ezomeprazolu na užívanie podľa potreby. Súbežné podávanie 30 mg ezomeprazolu spôsobilo 45% zníženie klírensu diazepamu, substrátu CYP2C19. Súbežné podanie 40 mg ezomeprazolu spôsobilo zvýšenie minimálnych plazmatických hladín fenytoínu u pacientov s epilepsiou o 13 %. Pri zavedení či vysadení liečby ezomeprazolom sa odporúča sledovať plazmatickú koncentráciu fenytoínu. Podávanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) zvýšilo Cmaxvorikonazolu (substrátu CYP2C19) o 15 % a jeho AUC o 41 %.


Pri súbežnom podávaní 40 mg ezomeprazolu v klinickom skúšaní pacientom ktorí boli liečení warfarínom boli koagulačné časy v prijateľnom rozsahu. Po uvedení lieku na trh sa však počas súbežnej liečby v ojedinelých prípadoch zaznamenalo klinicky významné zvýšenie INR. Pri zavedení a ukončení súbežnej liečby ezomeprazolom a warfarínom alebo inými kumarínovými derivátmi sa odporúča pacienta monitorovať.

Omeprazol aj ezomeprazol pôsobia ako inhibítory CYP2C19. Omeprazol podávaný v krížovej štúdii v dávkach 40 mg zdravým jedincom zvýšil pre cilostazol úroveň Cmax o 18 % a úroveň AUC o 26 % a jeden z jeho metabolitov zvýšil úroveň Cmax o 29 % a úroveň AUC o 69 %.


Súbežné podanie 40 mg ezomeprazolu zdravým dobrovoľníkom spôsobilo zväčšenie plochy pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) o 32 % a predĺžilo eliminačný polčas (t1/2) o 31 %, neviedlo však k významnému zvýšeniu maximálnych hladín cisapridu v plazme. Mierne predĺžený interval QTc pozorovaný po podaní samotného cisapridu sa ďalej nepredlžoval, ak sa cisaprid podal v kombinácii s ezomeprazolom (pozri tiež časť 4.4).


Ukázalo sa, že ezomeprazol nemá žiadny klinicky významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu alebo chinidínu.


V krátkodobých štúdiách, v ktorých sa hodnotilo súbežné podanie ezomeprazolu s naproxenom alebo rofekoxibom sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie.


Výsledky štúdií u zdravých jedincov preukázali farmakokinetickú (PK) / farmakodynamickú (PD) interakciu medzi klopidogrelom (300 mg nárazová dávka nasledovaná 75 mg/deň) a ezomeprazolom (40 mg raz za deň), ktorá viedla k zníženej expozícii aktívneho metabolitu klopidogrelu priemerne o 40 % a zníženej maximálnej inhibícii (ADP indukovanej) agregácie krvných doštičiek priemerne o 14 %.


Keď bol klopidogrel podávaný spoločne so stabilnou dávkou kombinácie 20 mg ezomeprazolu + 81 mg ASA v porovnaní s podávaním samotného klopidogrelu v štúdii u zdravých jedincov, došlo k zníženej expozícii takmer o 40 % aktívneho metabolitu klopidogrelu. Maximálne úrovne inhibície (ADP indukovanej) agregácie krvných doštičiek u týchto jednotlivcov však boli rovnaké u samotného klopidogrelu a klopidogrelu + kombinovaných skupín prípravkov (ezomeprazol + ASA).


Rozporuplné údaje o klinických dôsledkoch tejto PK/ PD interakcie ezomeprazolu v nadväznosti na hlavné kardiovaskulárne príhody sa hlásili z pozorovacích a klinických štúdií. Z preventívnych dôvodov sa použitie klopidogrelu neodporúča.


V prierezovej klinickej štúdii, sa podával samotný klopidogrel (300 mg nárazová dávka nasledovaná 75 mg/deň) a spoločne s omeprazolom (80 mg v rovnakom čase ako klopidogrel) počas 5 dní. Expozícia aktívneho metabolitu klopidogrelu sa znížila o 46 % (deň 1) a 42 % (deň 5), kedy sa klopidogrel a omeprazol podávali spoločne. Priemerná inhibícia agregácie krvných doštičiek (IPA) sa znížila o 47 % (24 hodín) a o 30 % (deň 5), kedy boli klopidogrel a omeprazol podávané spoločne. V ďalšej štúdii sa preukázalo, že podávanie klopidogrelu a omeprazolu v rôznych časoch nezabránilo ich interakcii, ktorá je pravdepodobne riadená inhibičným účinkom omeprazolu na CYP2C19. Rozporuplné údaje o klinických dôsledkoch tejto PK/ PD interakcie v nadväznosti na hlavné kardiovaskulárne príhody sa hlásili z pozorovacích a klinických štúdií.


Neznámy mechanizmus

Pri podaní spolu s inhibítormi protónovej pumpy bolo u niektorých pacientov hlásené zvýšenie hladín metotrexátu. Pri podaní vysokých dávok metotrexátu možno bude potrebné zvážiť prerušenie podávania ezomeprazolu.


Pri súbežnom podávaní ezomeprazolu boli hlásené zvýšené hladiny takrolimu v sére.


Účinky iných liečiv na farmakokinetiku ezomeprazolu

Ezomeprazol sa metabolizuje prostredníctvom CYP2C19 a CYP3A4. Súbežné podanie ezomeprazolu a klaritromycínu (500 mg 2-krát denne), ktorý inhibuje CYP3A4, spôsobilo zdvojnásobenie expozície (AUC) ezomeprazolu. Súbežné podávanie ezomeprazolu a kombinovaného inhibítora CYP2C19 a CYP3A4 môže spôsobiť viac ako dvojnásobnú expozíciu ezomeprazolu. Vorikonazol, ktorý inhibuje CYP2C19 a CYP3A4, zvýšil AUCτ omeprazolu o 280 %. Avšak dávkovanie ezomeprazolu ani za týchto okolností nie je potrebné často upravovať. Úpravu dávkovania treba však zvážiť u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a v prípade, že je indikovaná dlhodobá liečba.


Lieky, ktoré indukujú CYP2C19, CYP3A4 alebo obidva (ako sú rifampicín a Hypericum perforatum), môžu viesť k zníženiu hladiny ezomeprazolu v sére zvýšením jeho metabolizmu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje o podávaní ezomeprazolu počas gravidity. Údaje z epidemiologických štúdií, v ktorých sa podávala racemická zmes omeprazolu väčšiemu počtu gravidných žien, nepoukázali na malformačný či fetotoxický účinok. Štúdie s ezomeprazolom na zvieratách nenaznačili priame či nepriame škodlivé účinky na vývoj embrya/plodu. Štúdie s racemickou zmesou na zvieratách nepreukázali priame či nepriame škodlivé účinky na graviditu, pôrod či postnatálny vývoj. Podávanie lieku gravidným ženám si vyžaduje opatrnosť.

Dojčenie

Nie je známe, či sa ezomeprazol vylučuje do materského mlieka. Nevykonali sa žiadne štúdie u dojčiacich žien. Preto sa gastrorezistentné tablety Esomeprazole Cipla nemajú užívať počas dojčenia.


Fertilita

Neexistujú žiadne údaje o účinkoch ezomeprazolu na fertilitu u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepozorovali sa žiadne účinky.


 1. Nežiaduce účinky


Počas klinického skúšania s ezomeprazolom a po uvedení lieku na trh sa pozorovali nasledujúce nežiaduce účinky alebo bolo vyslovené podozrenie na ne. Ani jeden z týchto účinkov nebol závislý od dávky. Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie výskytu (veľmi časté ≥1/10; časté ≥1/100 až <1/10; menej časté ≥1/1 000 až <1/100; zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000; veľmi zriedkavé <1/10 000 a neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov)).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Leukopénia, trombocytopénia

Veľmi zriedkavé

Agranulocytóza, pancytopénia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Reakcie z precitlivenosti, napr. horúčka, angioedém a anafylaktická reakcia/šok

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

Periférny edém

Zriedkavé

Hyponatriémia

Neznáme

Hypomagneziémia (pozri časť 4.4); ťažká hypomagneziémia môže korelovať s hypokalciémiou

Psychické poruchy

Menej časté

Nespavosť

Zriedkavé

Agitovanosť, zmätenosť, depresia

Veľmi zriedkavé

Agresivita, halucinácie

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Závrat, parestézia, somnolencia

Zriedkavé

Porucha vnímania chuti

Poruchy oka

Zriedkavé

Neostré videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Vertigo

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

Bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Bolesť brucha, zápcha, hnačka, flatulencia, nauzea/vracanie

Menej časté

Sucho v ústach

Zriedkavé

Stomatitída, gastrointestinálna kandidóza

Neznáme

Mikroskopická kolitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov

Zriedkavé

Hepatitída so žltačkou alebo bez nej

Veľmi zriedkavé

Zlyhávanie funkcie pečene, encefalopatia u pacientov s ochorením pečene v anamnéze

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Dermatitída, pruritus, vyrážky, žihľavka

Zriedkavé

Alopécia, fotosenzitivita

Veľmi zriedkavé

Multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (TEN)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Fraktúra krčka stehnovej kosti, zápästia a chrbtice (pozri časť 4.4)

Zriedkavé

Artralgia, myalgia

Veľmi zriedkavé

Svalová slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé

Intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé

Gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé

Celkový pocit choroby, zvýšené potenie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


S úmyselným predávkovaním existujú zatiaľ iba veľmi obmedzené skúsenosti. Symptómy popísané v súvislosti s dávkou 280 mg boli gastrointestinálne príznaky a slabosť. Podanie jednej dávky 80 mg ezomeprazolu nespôsobilo žiadne problémy. Nie je známe špecifické antidotum. Ezomeprazol sa v značnej miere viaže na bielkoviny plazmy, preto ho nemožno ľahko dialyzovať. Tak ako v každom prípade predávkovania, aj tu je potrebná symptomatická liečba s použitím všeobecných podporných opatrení.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítor protónovej pumpy ATC kód: A02B C05


Ezomeprazol je S-izomér omeprazolu a znižuje sekréciu žalúdočnej kyseliny prostredníctvom špecificky cieleného mechanizmu účinku. Je to špecifický inhibítor kyselinovej pumpy v parietálnych bunkách. R- aj S- izomér omeprazolu majú podobnú farmakodynamickú aktivitu.


Miesto a mechanizmus účinku

Ezomeprazol je slabo zásaditá látka, ktorá sa koncentruje a konvertuje na aktívnu formu v silne kyslom prostredí sekrečných kanálikov parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+/K+-ATPázu, kyselinovú pumpu, a inhibuje bazálnu i stimulovanú sekréciu kyseliny.


Účinok na sekréciu žalúdkovej kyseliny

Po perorálnom podaní 20 mg a 40 mg ezomeprazolu nastupuje účinok do jednej hodiny. Po opakovanom podaní 20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne počas piatich dní sa znižuje priemerný maximálny výdaj kyseliny po stimulácii pentagastrínom o 90 % pri meraní 6 - 7 hodín po podaní v piaty deň.


Po piatich dňoch perorálneho podávania ezomeprazolu v dávke 20 mg a 40 mg sa počas 24 hodín udržuje u symptomatických pacientov s GERD intragastrické pH nad hodnotou 4 v priemere času 13 hodín (20 mg) a 17 hodín (40 mg). Podiel pacientov, u ktorých sa intragastrické pH udržuje nad hodnotou 4 aspoň počas 8, 12 a 16 hodín, bol po podaní dávky 20 mg ezomeprazolu 76 % (8 hodín), 54 % (12 hodín) a 24 % (16 hodín). Zodpovedajúce hodnoty pre ezomeprazol 40 mg boli 97 %, 92 % a 56 %.


Ak sa použije AUC ako alternatívny parameter koncentrácie v plazme, je možné preukázať vzťah medzi inhibíciou sekrécie kyseliny a expozíciou.


Terapeutické účinky inhibície sekrécie kyseliny

K zahojeniu refluxnej ezofagitídy dôjde približne u 78 % pacientov po 4 týždňoch podávania a u 93 % po 8 týždňoch podávania ezomeprazolu v dávke 40 mg.


Jednotýždňová liečba ezomeprazolom v dávke 20 mg dvakrát denne spolu s vhodným antibiotikom vedie k úspešnej eradikácii H. pylori približne u 90 % pacientov.

Po jednotýždňovej eradikačnej liečbe nie je pre účinné zahojenie vredu a ústup príznakov pri nekomplikovaných dvanástnikových vredoch potrebná následná monoterapia liečivami potláčajúcimi sekréciu.


V randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii boli pacienti s endoskopicky potvrdeným krvácaním z peptického vredu charakterizovaným ako Forrest Ia, Ib, Ila alebo Ilb (9 %, 43 %,

38 % a 10 % v uvedenom poradí) randomizovaní na liečbu infúznym roztokom ezomeprazolu (n = 375) alebo na liečbu placebom (n = 389). Po endoskopicky vykonanej hemostáze dostávali pacienti buď 80 mg ezomeprazolu v intravenóznej infúzii počas 30 minút nasledovanej kontinuálnou infúziou v dávke 8 mg za hodinu, alebo placebo počas 72 hodín.Po úvodnej 72-hodinovej fáze užívali všetci pacienti v otvorenom skúšaní perorálny ezomeprazol v dávke 40 mg počas 27 dní za účelom supresie kyseliny. Výskyt opätovného krvácania v rámci 3 dní bol 5,9 % v skupine pacientov liečených ezomeprazolom v porovnaní s 10,3 % v skupine pacientov liečených placebom. Výskyt opätovného krvácania 30 dní po ukončení liečby v skupine pacientov liečených ezomeprazolom v porovnaní so skupinou pacientov užívajúcich placebo bol 7,7 % oproti 13,6 %.


Iné účinky spojené s inhibíciou sekrécie kyseliny

Počas terapie liečivami potláčajúcimi sekréciu kyseliny stúpa hladina gastrínu v sére ako reakcia na zníženie sekrécie kyseliny. Z dôvodu zníženej kyslosti žalúdka tiež stúpa hladina chromogranínu A (CgA).


U niektorých pacientov sa počas dlhodobej liečby ezomeprazolom pozoroval zvýšený počet ECL buniek, čo pravdepodobne súvisí so zvýšenou hladinou gastrínu v sére.


Počas dlhodobého podávania látok tlmiacich sekréciu bol hlásený o niečo častejší výskyt glandulárnych cýst v žalúdku. Tieto zmeny sú fyziologickým dôsledkom výraznej inhibície sekrécie kyseliny, sú benígne a javia sa ako reverzibilné.


Zníženie kyslosti žalúdka spôsobenej čímkoľvek vrátane inhibítorov protónovej pumpy zvyšuje počet baktérií v žalúdku, ktoré sú za normálnych okolností prítomné v gastrointestinálnom trakte. Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k miernemu zvýšeniu rizika gastrointestinálnych infekcií vyvolaných druhmi rodu Salmonellaa Campylobactera u hospitalizovaných pacientov prípadne aj Clostridium difficile.


V dvoch štúdiách s ranitidínom ako aktívnym komparátorom preukázal ezomeprazol lepší účinok na zahojenie žalúdkových vredov u pacientov užívajúcich NSAID, vrátane COX-2 selektívnych NSAID.


V dvoch štúdiách s placebom ako komparátorom preukázal ezomeprazol lepší účinok v prevencii žalúdkových a dvanástnikových vredov u pacientov (vo veku viac ako 60 rokov a/alebo s vredovou chorobou v anamnéze), ktorí užívajú NSAID, vrátane COX-2 selektívnych NSAID.

Deti a dospievajúci

V štúdii u pediatrických pacientov GERD (vo veku <1 až 17 rokov) podstupujúcich dlhodobú liečbu inhibítormi protónovej pumpy sa u 61% detí vyskytla mierna úroveň hyperplázie ECL buniek bez známej klinickej významnosti a bez rozvoja atrofickej gastritídy alebo karcinoidných nádorov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Ezomeprazol nie je stabilný v kyslom prostredí a podáva sa perorálne vo forme gastrorezistentných granúl. Konverzia in vivo na R-izomér je zanedbateľná. Ezomeprazol sa absorbuje rýchlo, maximálne hladiny v plazme sa dosahujú približne 1 - 2 hodiny po podaní. Absolútna biologická dostupnosť je 64 % po jednorazovej dávke 40 mg a zvyšuje sa na 89 % po opakovanom podávaní jedenkrát denne. Zodpovedajúce hodnoty pre ezomeprazol 20 mg sú 50 % a 68 % v uvedenom poradí. Zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave u zdravých osôb je približne 0,22 l/kg telesnej hmotnosti. Väzba ezomeprazolu na plazmatické bielkoviny je 97 %.


Príjem potravy oneskoruje a znižuje absorpciu ezomeprazolu, čo však nemá významný vplyv na účinok ezomeprazolu na kyslosť žalúdka.


Biotransformácia a eliminácia

Ezomeprazol sa kompletne metabolizuje systémom cytochrómu P450 (CYP). Prevažná časť metabolizmu ezomeprazolu závisí od polymorfného enzýmu CYP2C19, ktorý je zodpovedný za tvorbu hydroxy- a demetylmetabolitov ezomeprazolu. Zvyšná časť závisí od ďalšej špecifickej izoformy, CYP3A4, ktorá je zodpovedná za tvorbu ezomeprazolsulfónu, hlavného metabolitu v plazme.


Parametre uvedené nižšie charakterizujú farmakokinetiku u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19, t.j. u silných metabolizátorov.


Celkový plazmatický klírens je okolo 17 l/h po jednej dávke a okolo 9 l/hod po opakovanom podaní.

Plazmatický polčas eliminácie po opakovanom podaní jednej dávky denne je okolo 1,3 h. Farmakokinetika ezomeprazolu sa sledovala pri dávkach do 40 mg podávaných dvakrát denne. Plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času sa po opakovanom podaní ezomeprazolu zväčšuje. Toto zväčšenie závisí od dávky a po opakovanom podaní vedie k zväčšeniu AUC, ktoré je, čo sa týka proporcionálnosti k dávke, ešte väčšie. Táto závislosť od času a dávky je dôsledkom zníženia metabolizmu prvého prechodu a systémového klírensu, pravdepodobne spôsobených inhibíciou enzýmu CYP2C19 ezomeprazolom, resp. jeho sulfónovým metabolitom. Ezomeprazol sa medzi jednotlivými dávkami úplne vylúči z plazmy, pri podávaní jedenkrát denne sa neprejavuje tendencia ku kumulácii.

Hlavné metabolity ezomeprazolu nemajú žiaden účinok na sekréciu žalúdkovej kyseliny. Takmer 80 % perorálnej dávky ezomeprazolu sa vylúči vo forme metabolitov do moču, zvyšok do stolice. V moči sa zistí menej ako 1 % materskej látky.


Osobitné skupiny pacientov

Približne 2,9 ± 1,5 % populácie chýba funkčný enzým CYP2C19 a nazývajú sa slabí metabolizátori. U týchto osôb je metabolizmus ezomeprazolu pravdepodobne katalyzovaný hlavne prostredníctvom CYP3A4. Po opakovanom podaní 40 mg ezomeprazolu jedenkrát denne bola u slabých metabolizátorov priemerná plocha pod krivkou závislosti plazmatických koncentrácií od času približne o 100 % väčšia ako u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19 (silní metabolizátori). Priemerné maximálne koncentrácie v plazme boli asi o 60 % vyššie. Tieto zistenia nemajú žiadny význam pre dávkovanie ezomeprazolu.


U starších osôb (vo veku 71 - 80 rokov) sa metabolizmus ezomeprazolu významne nemení.


Po užití jednej dávky 40 mg ezomeprazolu je priemerná plocha pod krivkou závislosti plazmatických koncentrácií od času približne o 30 % vyššia u žien ako u mužov. Po opakovanom podaní jedenkrát denne nie je rozdiel medzi pohlaviami. Tieto zistenia nemajú žiadny význam pre dávkovanie ezomeprazolu.


Pacienti s poruchou orgánových funkcií

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene môže byť porušený metabolizmus ezomeprazolu. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je rýchlosť metabolizmu znížená, čo vedie k zdvojnásobeniu plochy pod krivkou závislosti plazmatických koncentrácií ezomeprazolu od času. U pacientov so závažnou dysfunkciou sa preto nemá prekročiť maximálna dávka 20 mg. Ezomeprazol ani jeho hlavné metabolity nevykazujú pri podávaní jednej dávky denne žiadnu tendenciu kumulácie v organizme.


U pacientov so zníženou funkciou obličiek sa nevykonali žiadne štúdie. Keďže obličky sú zodpovedné za vylučovanie metabolitov ezomeprazolu, nie však za vylučovanie materskej látky, u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neočakávajú zmeny metabolizmu ezomeprazolu.


Deti a dospievajúci

Dospievajúci od 12 do 18 rokov:

Po opakovanom podávaní 20 mg a 40 mg ezomeprazolu boli celková expozícia (AUC) a čas dosiahnutia maximálnej koncentrácie liečiva v plazme (tmax) u 12 - 18 ročných pacientov podobné ako u dospelých, a to pri oboch dávkach ezomeprazolu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie karcinogenity na potkanoch s racemickou zmesou preukázali hyperpláziu žalúdkových ECL buniek a karcinoidy. Tieto účinky na žalúdok potkanov sú dôsledkom trvalej a výraznej hypergastrinémie vyvolanej zníženou tvorbou žalúdkovej kyseliny a pozorujú sa po dlhodobom podávaní inhibítorov sekrécie žalúdkovej kyseliny potkanom.


U mladých potkanov a psov po podávaní ezomeprazolu až do 3 mesiacov sa neobjavili žiadne nové alebo neočakávané zistenia toxicity v porovnaní s dospelými zvieratami.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Granulát:

hypromelóza,

sacharóza,

kukuričný škrob,

tekutá glukóza,

mastenec,

30 % disperzia kopolyméru kyseliny metylakrylovej a etylakrylátu (1:1),

nátriumlaurylsulfát,

polysorbát 80,

trietylcitrát,

makrogol,

mikrokryštalická celulóza,

krospovidón,

hypromelóza,

stearyl alkohol,

koloidný bezvodý oxid kremičitý


Jadro tablety:

krospovidón,

monohydrát laktózy a mikrokryštalická celulóza,

koloidný bezvodý oxid kremičitý,

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza,

oxid titaničitý (E171),

makrogol,

červený oxid železitý (E172),

hliníkový pigment erytrozín (E127)

a čierny oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie z hladkej hliníkovej blistrovej fólie spolu s trojvrstvovým hliníkovým laminovaným filmom

20 mg, 40 mg: Blistrové balenia po 3, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 tabletách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Podávanie cez gastrickú sondu

1. Vložte tabletu do vhodnej striekačky a naplňte striekačku približne 25 ml vody a približne 5 ml vzduchu. Pri niektorých sondách je potrebná disperzia 50 ml vody, aby nedošlo k ich upchatiu sondy granulami.

2. Striekačku ihneď pretrepte, kým sa tableta nerozptýli. (Približne 7 - 10 minút)

3. Držte striekačku hrotom nahor a skontrolujte, či hrot nie je upchatý.

4. Pripojte striekačku k sonde, zachovajte vyššie opísanú polohu.

5. Pretrepte striekačku a obráťte ju do polohy hrotom smerujúcim nadol. Ihneď injikujte 5 - 10 ml do sondy. Otočte striekačku po vstreknutí a pretrepte ju (striekačka sa má držať hrotom nahor, aby sa predišlo jeho upchatiu).

6. Otočte striekačku hrotom nadol a okamžite injikujte ďalších 5 - 10 ml do sondy. Opakujte tento postup, kým sa striekačka nevyprázdni.

7. Ak je potrebné vypláchnuť sediment, ktorý zostal v striekačke, naplňte striekačku 25 ml vody a 5 ml vzduchu a opakujte postup opísaný v bode 5. Pri niektorých sondách treba použiť 50 ml vody.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgicko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


09/0039/15-S

09/0040/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU0

Esomeprazole Cipla 40 mg gastrorezistentné tablety