+ ipil.sk

Esomeprazole Hospira 40 mg prášok na injekčný/infúzny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/07429-REG


Písomná informácia pre používateľa


Esomeprazole Hospira 40 mg prášok na injekčný/infúzny roztok

ezomeprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete dostávaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Esomeprazole Hospira a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Esomeprazole Hospira

 3. Ako používať Esomeprazole Hospira

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Esomeprazole Hospira

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Esomeprazole Hospira a na čo sa používa


Esomeprazole Hospira obsahuje liečivo nazývané ezomeprazol. Tentoliek patrí do skupiny liekov nazývaných „inhibítory protónovej pumpy“. Lieky z tejto skupiny znižujú množstvo kyseliny, ktoré vytvorí váš žalúdok.

Esomeprazole Hospira sa používa na krátkodobú liečbu niektorých
stavov, kedy nie je možné prijímať liekycez ústa. Používa sa na liečbu:

 • Gastroezofágovej refluxnej choroby (GERD) u dospelých, dospievajúcich a detí. To sa deje, ak sa kyselina zo žalúdka dostane do pažeráka (trubica, ktorá spája vaše hrdlo so žalúdkom) a prejaví sa to bolesťou, zápalom a pálením záhy.

 • Žalúdočných vredov u dospelých spôsobených liekmi nazývanými NSAID (nesteroidné protizápalové lieky). Esomeprazole Hospira sa môže tiež použiť na zabránenie tvorby žalúdočných vredov, ak užívate NSAID.

 • Prevenciu opakovaného krvácania u dospelých po terapeutickej endoskopii kvôli akútnemu krvácaniu zo žalúdočných vredov alebo dvanástnikových vredov.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým ako použijete Esomeprazole Hospira


Nepoužívajte Esomeprazole Hospira:


 • Ak ste alergický (precitlivený) na ezomeprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6: Ďalšie informácie).

 • Ak ste alergický na iné inhibítory protónovej pumpy (napr. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol).

 • Ak užívate liek obsahujúci liečivo nelfinavir (používa sa na liečbu infekcie HIV).


Ak sa vás niektoré z vyššie uvedeného týka, nesmiete dostávať ezomeprazol. Ak si nie ste istý, povedzte to vášmu lekárovi alebo zdravotnej sestre predtým, ako dostanete tento liek.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete používať Esomeprazole Hospira, povedzte vášmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre:

 • Ak máte závažné problémy s pečeňou.

 • Ak máte závažné problémy s obličkami.


Esomeprazole Hospira môže prekryť príznaky iných ochorení. Kontaktujte preto ihneď svojho lekára v prípade, že sa u vás pred podávaním a počas podávania Esomeprazolu Hospira vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • Bezdôvodne výrazne schudnete a máte problémy s prehĺtaním.

 • Budete pociťovať bolesti žalúdka alebo poruchy trávenia.

 • Začnete vracať jedlo alebo krv.

 • Objaví sa u vás čierna stolica (v dôsledku prítomnosti natrávenej krvi).


Ak užívate inhibítor protónovej pumpy ako je ezomeprazol, obzvlášť ak dlhšie ako jeden rok, môžete mať mierne zvýšené riziko zlomeniny bedrovej kosti, zápästiaalebo chrbtice. Povedzte svojmu lekárovi, ak máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (ktoré môžu zvyšovať riziko osteoporózy).


Iné lieky a Esomeprazole Hospira


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívaliďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre. Toto zahrňuje i lieky, ktoré ste si zakúpili bez lekárskeho predpisu. Je to preto, že ezomeprazol môže ovplyvniť spôsob účinku niektorých liekov a niektoré lieky môžu mať vplyv na účinok ezomeprazolu.


Esomeprazole Hospira sa vám nesmie podať, ak užívate lieky obsahujúce nelfinavir (používaný na liečbu HIV).

Povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:

 • Atazanavir (používaný na liečbu infekcie HIV).

 • Ketokonazol, itrakonazol alebo vorikonazol (používané na liečbu plesňových infekcií.

 • Erlotinib (používaný na liečbu rakoviny).

 • Citalopram, imipramín alebo klomipramín (používané na liečbu depresie).

 • Diazepam (používaný na liečbu úzkosti, uvoľnenie svalstva alebo pri epilepsii).

 • Fenytoín (používaný na liečbu epilepsie). Ak užívate fenytoín, váš lekár vás bude musieť sledovať, ak začnete alebo skončíte liečbu s ezomeprazolom.

 • Lieky, ktoré sa používajú na riedenie vašej krvi, ako warfarín. Váš lekár vás bude musieť sledovať, ak začnete alebo skončíte liečbu s ezomeprazolom.

 • Cilostazol (používa sa na liečbu intermitentnej klaudikácie (občasného krívania) – bolesti v nohách pri chôdzi, čo je spôsobené nedostatočným krvným zásobením).

 • Cisaprid (používa sa pri poruchách trávenia a pálení záhy).

 • Klopidogrel (používa sa na prevenciu krvných zrazenín).

 • Digoxín (používa sa pri problémoch so srdcom).

 • Metotrexát (chemoterapeutický liek používaný vo vysokých dávkach na liečbu rakoviny) – ak dostávate vysoké dávky metotrexátu, váš lekár môže dočasne prerušiť liečbu ezomeprazolom.

 • Takrolimus (používaný pri transplantácii orgánov).

 • Rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy).

 • Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) (používa sa na liečbu depresie).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo ak si myslíte, že ste tehotná, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár rozhodne, či môžete počas tohto obdobia dostávať Esomeprazole Hospira .


Nie je známe, či sa ezomeprazol vylučuje do materského mlieka. Preto sa vám Esomeprazole Hospira nemá podávať, ak dojčíte.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že by Esomeprazol Hospira ovplyvňoval vašu schopnosť viesť vozidlá, pracovať s nástrojmi alebo obsluhovať stroje.


Esomeprazole Hospira obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg); t.j. v podstate je “bez sodíka”.


 1. Ako používať Esomeprazole Hospira


Esomeprazole Hospira sa môže podávať deťom a dospievajúcim vo veku 1-18 rokov a dospelým, vrátane starších osôb.


Podávanie Esomeprazolu Hospira

Dospelí

 • Esomeprazole Hospira vám bude podávať lekár, ktorý rozhodne, koľko lieku potrebujete.

 • Obvyklá dávka je 20 mg alebo 40 mg jedenkrát denne.

 • Ak máte závažné problémy s pečeňou, maximálna dávka pre GERD (gastroezofagálnu refluxnú chorobu) je 20 mg jedenkrát denne.

 • Liek vám bude podávaný ako injekcia alebo infúzia do jednej z vašich žíl. To bude trvať až 30 minút.

 • Pri prevencii opakovaného krvácania žalúdočných alebo dvanástnikových vredov sa podáva obvyklá dávka 80 mg ako intravenózna infúzia počas 30 minút, nasledovaná kontinuálnou infúziou v dávke 8 mg/hodinu počas 3 dní. Ak máte závažné problémy s pečeňou pri tejto indikácii, je dostatočná kontinuálna infúzia v dávke 4 mg/hodinu počas 3 dní.


Použitie u detí a dospievajúcich

 • Esomeprazole Hospira vám bude podávať lekár, ktorý rozhodne, koľko lieku potrebujete.

 • U detí vo veku 1-11 rokov je obvyklá dávka 10 alebo 20 mg podávaná jedenkrát denne.

 • U detí vo veku 12-18 rokov je obvyklá dávka 20 alebo 40 mg podávaná jedenkrát denne.

 • Liek bude podávaný ako injekcia alebo infúzia do žily. To bude trvať až 30 minút.


Ak použijete viac Esomeprazolu Hospira, ako máte

Ak si myslíte, že ste dostali príliš veľa Esomeprazolu Hospira, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, prestaňte Esomeprazole Hospira užívať a okamžite vyhľadajte lekára:


 • Náhly sipot, opuch vašich pier, jazyka a hrdla alebo tela, vyrážka, mdloby alebo problémy s prehĺtaním (závažná alergická reakcia).

 • Sčervenanie kože s pľuzgiermi alebo odlupovaním. Môžu sa tiež vyskytnúť závažné pľuzgiere a krvácanie na perách, očiach, ústach, nose a genitáliách. Môže to byť „Stevensov-Johnsonov syndróm“ alebo „toxická epidermálna nekrolýza“.

 • Zožltnutie kože, tmavý moč a únava, čo môžu byť príznaky problémov s pečeňou.


Tieto účinky sú zriedkavé, postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb.

Ostatné vedľajšie účinky sú:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • Bolesť hlavy.

 • Účinky na žalúdok alebo črevo: hnačka, bolesť brucha, zápcha, plynatosť (flatulencia).

 • Nevoľnosť (nauzea) alebo vracanie.

 • Reakcia v mieste podania injekcie.


Menej časté (môžu postihovať menej ako1 z 100 osôb)

 • Opuchy chodidiel a členkov.

 • Nespavosť (insomnia).

 • Závraty, pocity pálenia akoby „mravčenie“, ospalosť.

 • Točenie hlavy (vertigo).

 • Očné problémy ako je rozmazané videnie.

 • Sucho v ústach.

 • Zmeny v krvných testoch odrážajúcich funkciu pečene.

 • Kožná vyrážka, žihľavka a svrbenie kože.

 • Zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice (ak sa Esomeprazole Hospira používa vo vysokých dávkach a počas dlhého obdobia).


Zriedkavé (môžupostihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • Ťažkosti týkajúce sa krvi, ako napr. zníženie počtu bielych krviniek alebo krvných doštičiek. Môže to spôsobiť slabosť, modriny alebo častejší výskyt infekcií.

 • Znížená hladina sodíka v krvi. Môže to spôsobiť únavu, vracanie a kŕče.

 • Pocity rozrušenia, zmätenosti alebo depresie.

 • Zmeny chuti.

 • Náhly pocit sipotu alebo sťaženého dýchania (bronchospazmus).

 • Zápal v ústnej dutine.

 • Infekcia nazývaná „afta“, ktorá môže postihnúť tráviaci trakt a je spôsobená hubami.

 • Problémy s pečeňou, vrátane žltačky, ktorá môže spôsobiť zožltnutie kože, tmavý moč a únavu.

 • Vypadávanie vlasov (alopécia).

 • Kožná vyrážka po vystavení sa slnečnému žiareniu.

 • Bolesti kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia).

 • Celkový pocit choroby a nedostatku energie.

 • Zvýšené potenie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • Zmeny v krvnom obraze, vrátane agranulocytózy (nedostatok bielych krviniek).

 • Agresivita.

 • Videnie, cítenie alebo počutie neexistujúcich vecí (halucinácie).

 • Ťažké poruchy funkcie pečene, ktoré môžu viesť až k zlyhaniu pečene a zápalu mozgu.

 • Náhly vznik závažných vyrážok alebo pľuzgierov či olupovania sa kože. Zároveň sa môže vyskytnúť vysoká horúčka a bolesti kĺbov (Erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).

 • Svalová slabosť.

 • Ťažké poruchy funkcie obličiek.

 • Zväčšenie prsníkov u mužov.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • Ak sa liečite Esomeprazolom Hospira viac ako tri mesiace, je možné, že hladina horčíka v krvi klesne. Nízka hladina horčíka sa môže prejaviť únavou, mimovoľnými svalovými kontrakciami, dezorientáciou, kŕčmi, závratmi alebo zvýšením srdcovej frekvencie. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z týchto príznakov, oznámte to ihneď svojmu lekárovi. Nízka hladina horčíka môže tiež viesť k zníženiu hladiny draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť vykonávať pravidelné krvné testy na kontrolu hladiny horčíka.

 • Zápal čriev (vedúci ku hnačkám).


Esomeprazole Hospira môže vo veľmi zriedkavých prípadoch zasiahnuť biele krvinky, čo môže viesť k imunitnej nedostatočnosti. Ak sa u vás objaví infekcia s príznakmi ako sú horúčka so závažnezhoršeným celkovým stavom alebo horúčka s príznakmi miestnych infekcií, ako sú bolesť v krku, hrdle alebo ústach alebo ťažkosti pri močení, musíte to čo najskôr oznámiť svojmu lekárovi, aby sa vylúčil nedostatok bielych krviniek (agranulocytóza) pomocou krvných testov. Je pre vás dôležité, aby ste lekára informovali, aké lieky užívate.

Neznepokojujte sa týmto zoznamom vedľajších účinkov. Nemusíte dostať žiadne z nich. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Esomeprazole Hospira


 • Lekár alebo nemocničný lekárnik sú zodpovední za správne uchovávanie, používanie a likvidáciu ezomeprazolu.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na škatuli alebo injekčnej liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 • Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Po rekonštitúcii


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola dokázaná počas 12 hodín pri 30°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pre použitím zodpovedá používateľ.


Nepoužívajte tento liek, ak po rekonštitúcii, pred podaním spozorujete viditeľné pevné častice alebo zmenu farby.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Esomeprazole Hospira obsahuje

 • Liečivo je sodná soľ ezomeprazolu. Každá injekčná liekovka prášku na injekčný/infúzny roztok obsahuje 42,5 mg sodnej soli ezomeprazolu, čo zodpovedá 40 mg ezomeprazolu.

 • Ďalšie zložky sú dinátriumedetát a hydroxid sodný (na úpravu pH).


Ako vyzerá Esomeprazole Hospira a obsah balenia

Esomeprazole Hospira je biely ažtakmer biely „koláč“ alebo prášok. Dodáva sa v sklenených injekčných liekovkách. Pred podaním sa z neho pripraví roztok.


Veľkosti balenia: 1 injekčná liekovka, 1 x 5 injekčných liekoviek, 1 x 10 injekčných liekoviek, 1 x 25 injekčných liekoviek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Hospira UK Limited

Queensway

Royal Leamington Spa

Warwickshire

CV31 3RW

Spojené kráľovstvo


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) podnasledovnými názvami:

Rakúsko: Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-oder Infusionslösung

Belgicko: Esomeprazole Hospira 40 mg, Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Bulharsko: Εзомепразол Хоспира

Cyprus: Esomeprazol Hospira 40 mg

Česká republika: Esomeprazol Hospira 40 mg prášek pro injekční/infúzní roztok

Dánsko: Esomeprazol Hospira

Estónsko: Esomeprazole Hospira

Fínsko: Esomeprazol Hospira

Francúzsko: Esoméprazole Hospira 40 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Nemecko: Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-oder Infusionslösung

Grécko: Esomeprazole/Hospira 40 mg

Maďarsko: Esomeprazole Hospira 40 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz

Island: Esomeprazol Hospira 40 mg Stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Írsko: Esomeprazole Hospira 40 mg Powder for Solution for Injection/Infusion

Taliansko: Esomeprazolo Hospira Povdere per soluzione iniettabile/infusione

Lotyšsko: Esomeprazole Hospira 40 mg pulveris injekciju/infūzijušķīduma pagatavošanai

Litva: Esomeprazole Hospira 40 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui

Luxembursko: Esomeprazole Hospira 40 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Malta: Esomeprazole 40 mg Powder for Solution for Injection/Infusion

Holandsko: Esomeprazole Hospira 40 mg, Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Nórsko: Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko: Esomeprazole Hospira

Portugalsko: Esomeprazol Hospira 40 mg pó para solução injectável ou para perfusão

Rumunsko: Esomeprazol Hospira 40 mg Pulbere pentru soluţie injectabilã/perfuzabilã

Slovensko: Esomeprazole Hospira 40 mg Prášok na injekčný/infúzny roztok

Slovinsko: Esomeprazol Hospira 40 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

Španielsko: Esomeprazol Hospira 40 mg Polvo para solución inyectable y para perfusión EFG

Švédsko: Esomeprazol Hospira 40 mg Pelver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Veľká Británia: Esomeprazole 40 mg Powder for Solution for Injection/Infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Esomeprazole Hospira 40 mg prášok na injekčný/infúzny roztok


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Esomeprazole Hospira 40 mg obsahuje 42,5 mg sodnej soli ezomeprazolu, čo zodpovedá 40 mg ezomeprazolu. Každá injekčná liekovka tiež obsahuje dinátriumedetát a hydroxid sodný (< 1 mmol sodíka).


Injekčné liekovky sú určené len na jednorazové použitie. Ak nie je potrebný celý rekonštituovaný obsah injekčnej liekovky pre jednu dávku, musí sa všetok nepoužitý roztok zlikvidovať. Ďalšie informácie týkajúce sa odporúčaní dávky a podmienok uchovávania, pozri časti 3 a 5.


Príprava a podanie rekonštituovaného roztoku:


Na rekonštitúciu roztoku odstráňte plastovú farebnú čiapočku v hornej časti injekčnej liekovky Esomeprazolu Hospiraa ihlou držanou zvisle prepichnite zátku v strede vyznačeného kruhu.


Rekonštituovaný injekčný alebo infúzny roztok má byť číry a bezfarebný až slabožltý. Pred podaním sa má vizuálne skontrolovať na prítomnosť pevných častíc a zmeny farby a má sa použiť len číry roztok.


Čas použiteľnosti po rekonštitúcii, pokiaľ ide o chemickú a fyzikálnu stabilitu, bol preukázaný počas 12 hodín pri 30 °C.Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pre použitím zodpovedá používateľ.


Esomeprazole Hospira injekcia


Na prípravu injekčného roztoku:


Injekcia 40 mg


Na rekonštituovaný roztok 8 mg/ml ezomeprazolu: Pripravte roztok pridaním 5 ml 0,9% (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného pre intravenózne použitie do injekčnej liekovky obsahujúcej 40 mg ezomeprazolu.


Rekonštituovaný injekčný roztok sa má podať intravenózne počas najmenej 3 minút.


Ďalšie informácie o podaní dávky si pozrite v SPC, časť 4.2.


Esomeprazole Hospira infúzia


Na prípravu infúzneho roztoku:


Infúzia 40 mg


Rozpustite obsah jednej injekčnej liekovky obsahujúcej 40 mg ezomeprazolu až v 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného pre intravenózne použitie.


Infúzia 80 mg


Rozpustite obsah dvoch injekčných liekoviek obsahujúcich 40 mg ezomeprazolu až v 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného pre intravenózne použitie.


Ďalšie informácie o podaní dávky si pozrite v SPC, časť 4.2.


Likvidácia


Všetok nepoužitý roztok alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

8


Esomeprazole Hospira 40 mg prášok na injekčný/infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku


SÚhrn charakteristICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Esomeprazole Hospira 40 mg prášok na injekčný/infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje 42,5 mg sodnej soli ezomeprazolu, čo zodpovedá 40 mg ezomeprazolu.


Pomocné látky so známym účinkom: každá injekčná liekovka obsahuje menej ako 1 mmol sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIeKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný/infúzny roztok


Biely alebo takmer biely „koláč“/prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ezomeprazol na injekciu a infúziu je indikovaný u:


Dospelých


- na liečbu zvýšenej žalúdočnej sekrécie, keď nie je možné perorálne podanie z nasledujúcich dôvodov:

 • gastroezofágová refluxná choroba (Gastro-oesophageal Reflux Disease, GERD) u pacientov s ezofagitídou a/alebo závažnými symptómami refluxu

 • liečba žalúdočných vredov súvisiacich s terapiou pomocou NSAID

 • prevencia žalúdočných a dvanástnikových vredov súvisiacich s terapiou pomocou NSAID u rizikových pacientov

- na prevenciu opakovaného krvácania po terapeutickej endoskopii v dôsledku akútneho krvácania
žalúdočných alebo dvanástnikových vredov.


Deti a dospievajúci vo veku 1-18 rokov


- na liečbu zvýšenej žalúdočnej sekrécie, keď nie je možné perorálne podanie z nasledujúcich dôvodov:

 • gastroezofágová refluxná choroba (Gastro-oesophageal Reflux Disease, GERD) u pacientov s erozívnou refluxnou ezofagitídou a/alebo závažnými symptómami refluxu


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie


Dospelí


Liečba zvýšenej žalúdočnej sekrécie, keď nie je možné perorálne podanie


Pacienti, ktorí nemôžu užívať liek perorálne, sa majú liečiť parenterálne pomocou 20-40 mg jedenkrát denne. Pacienti s refluxnou ezofagitídou sa majú liečiť pomocou 40 mg ezomeprazolu jedenkrát denne. Pacienti liečení symptomaticky kvôli refluxnému ochoreniu sa majú liečiť pomocou 20 mg ezomeprazolu jedenkrát denne.


Na liečbu žalúdočných vredov súvisiacich s terapiou pomocou NSAID je obvyklá dávka 20 mg jedenkrát denne. Na prevenciu žalúdočných a dvanástnikových vredov súvisiacich s terapiou pomocou NSAID sa má rizikovým pacientom podávať 20 mg jedenkrát denne.


Intravenózne sa prípravok obvykle podáva krátko a čo najskôr sa má prejsť na perorálne podanie.


Prevencia opakovaného krvácania žalúdočných a dvanástnikových vredov

Po terapeutickej endoskopii vykonanej kvôli akútnemu krvácaniu žalúdočných alebo dvanástnikových vredov sa má podať 80 mg ako bolusová infúzia počas 30 minút, potom nasleduje kontinuálna intravenózna infúzia 8 mg/h podávaná počas 3 dní (72 hodín).


Po tomto období parenterálnej liečby má nasledovať perorálna acidosupresívna terapia.


Spôsob podania


Príprava rekonštituovaného roztoku, pozri časť 6.6.


Injekcie


Dávka 40 mg


5 ml rekonštituovaného roztoku (8 mg/ml) sa má podať ako intravenózna injekcia počas minimálne 3 minút.


Dávka 20 mg


2,5 ml alebo polovica rekonštituovaného roztoku (8 mg/ml) sa má podať ako intravenózna injekcia počas minimálne 3 minút. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


Infúzia


Dávka 40 mg


Rekonštituovaný roztok sa má podať ako intravenózna infúzia počas 10 až 30 minút.


Dávka 20 mg


Polovica rekonštituovaného roztoku sa má podať ako intravenózna infúzia počas 10 až 30 minút.

Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


Bolusová dávka 80 mg

Rekonštituovaný roztok sa má podať ako kontinuálna intravenózna infúzia počas 30 minút.


Dávka 8 mg/h


Rekonštituovaný roztok sa má podať ako kontinuálna intravenózna infúzia počas 71,5 hodiny (vypočítaná rýchlosť infúzie 8 mg/h. Pozri časť 6.3 čas použiteľnosti rekonštituovaného roztoku).


Porucha funkcia obličiek


Pacientom s poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávkovanie. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti s pacientmi s ťažkou obličkovou nedostatočnosťou, je pri liečbe týchto osôb potrebná zvýšená opatrnosť (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene


GERD: Pacientom s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa nemá prekročiť maximálna denná dávka 20 mg ezomeprazolu (pozri časť 5.2).


Krvácajúce vredy: Pacientom s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene môže po iniciálnej bolusovej dávke 80 mg ezomeprazolu stačiť kontinuálna intravenózna infúzia dávky 4 mg/h počas 71,5 hodín (pozri časť 5.2).


Starší pacienti

Starším pacientom nie je potrebné upraviť dávkovanie.


Deti a dospievajúci


Dávkovanie


Deti a dospievajúci vo veku 1-18 rokov


Liečba zvýšenej žalúdočnej sekrécie, keď nie je možné perorálne podanie


Pacienti, ktorí nemôžu užívať liek perorálne, sa majú liečiť parenterálne jedenkrát denne, ako súčasť plného liečebného obdobia u GERD (pozri dávky v nižšie uvedenej tabuľke).


Intravenózne sa prípravok obvykle podáva krátko a čo najskôr sa má prejsť na perorálne podanie.


Odporúčané intravenózne dávky ezomeprazolu

Veková skupina

Liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

Symptomatická liečba GERD

1-11 rokov

Hmotnosť < 20 kg: 10 mg jedenkrát denne

Hmotnosť ≥ 20 kg: 10 mg alebo 20 mg jedenkrát denne

10 mg jedenkrát denne

12-18 rokov

40 mg jedenkrát denne

20 mg jedenkrát denne


Spôsob podania


Príprava rekonštituovaného roztoku, pozri časť 6.6.


Injekcie


Dávka 40 mg


5 ml rekonštituovaného roztoku (8 mg/ml) sa má podať ako intravenózna injekcia počas minimálne 3 minút.


Dávka 20 mg


2,5 ml alebo polovica rekonštituovaného roztoku (8 mg/ml) sa má podať ako intravenózna injekcia počas minimálne 3 minút. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


Dávka 10 mg


1,25 ml rekonštituovaného roztoku (8 mg/ml) sa má podať ako intravenózna injekcia počas minimálne 3 minút. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


Infúzia


Dávka 40 mg


Rekonštituovaný roztok sa má podať ako intravenózna infúzia počas 10 až 30 minút.


Dávka 20 mg


Polovica rekonštituovaného roztoku sa má podať ako intravenózna infúzia počas 10 až 30 minút.

Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


Dávka 10 mg


Štvrtina rekonštituovaného roztoku sa má podať ako intravenózna infúzia počas 10 až 30 minút.

Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ezomeprazol alebo iné substituované benzimidazoly alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Ezomeprazol sa nemá podávať súbežne s nelfinavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak sa vyskytnú akékoľvek varovné príznaky (napr. významný neúmyselný pokles hmotnosti, opakujúce sa vracanie, dysfágia, hemateméza alebo meléna) a ak je podozrenie na žalúdočné vredy alebo ak vredy boli diagnostikované, je treba vylúčiť malignitu, keďže podávanie ezomeprazolu môže zmierňovať príznaky a zapríčiniť oneskorenie stanovenia diagnózy.


Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k miernemu zvýšeniu rizika gastrointestinálnych infekcií, ako napr. kmeňmi Salmonellaa Campylobacter(pozri časť 5.1).


Súbežné podávanie ezomeprazolu s atazanavirom sa neodporúča (pozri časť 4.5). Ak sa kombinácia atazanaviru s inhibítorom protónovej pumpy posúdi ako nevyhnutná, odporúča sa prísne klinické sledovanie v kombinácii so zvýšením dávky atazanaviru na 400 mg so 100 mg ritonaviru; dávka 20 mg ezomeprazolu sa nemá prekročiť.


Ezomeprazol, rovnako ako všetky lieky potláčajúce vylučovanie žalúdočnej kyseliny, môže znížiť absorpciu vitamínu B12(kyanokobalamín), v dôsledku hypo- alebo achlorhydrie. Táto skutočnosť sa má vziať do úvahy u pacientov so zníženými telesnými zásobami alebo rizikovými faktormi pre zníženú absorpciu vitamínu B12pri dlhodobej liečbe.


Ezomeprazol je inhibítor CYP2C19. Na začiatku alebo pri ukončení liečby ezomeprazolom sa majú vziať do úvahy potenciálne interakcie s liekmi metabolizovanými prostredníctvom CYP2C19. Medzi klopidogrelom a omeprazolom sa pozorovala interakcia (pozri časť 4.5). Klinický význam tejto interakcie je neistý. Z preventívnych dôvodov sa treba vyhnúť súbežnému používaniu ezomeprazolu a klopidogrelu.


Upacientov, u ktorých liečbainhibítormiprotónovejpumpy, akoje ezomeprazol,trvala najmenejtri mesiacea vo väčšineprípadov 1 rok, bola hlásená ťažkáhypomagneziémia.Môžu byť prítomné závažnéprejavyhypomagneziémieako jeúnava, tetania, delírium, kŕče, závraty akomorováarytmia, ich nástup môžebyťnenápadnýa môžu byťprehliadnuté. U väčšiny pacientov sa hypomagneziémia napravila po nahradení magnézia a prerušení liečby inhibítormiprotónovejpumpy.


U pacientov, u ktorých sa predpokladá dlhodobáliečba aleboktorí užívajú inhibítory protónovej pumpysdigoxínomalebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu(napr.diuretikami), bymali zdravotnícki pracovnícizvážiťmeraniehladín magnéziapredzačiatkom a pravidelnepočas liečby inhibítormi protónovej pumpy.


Inhibítoryprotónovejpumpymôžu miernezvýšiť rizikozlomeniny bedrového kĺbu, zápästia a chrbtice,prevažneu staršíchosôb aleboak súprítomné inéznámerizikové faktory, najmäaksa užívajúvo vysokýchdávkach apočas dlhého obdobia (> 1 rok).Pozorovacieštúdie naznačujú, že inhibítoryprotónovejpumpymôžu zvýšiťcelkové rizikofraktúryo10 – 40 %. Časťtohto nárastumôže byť spôsobenáinýmirizikovýmifaktormi.Pacientom srizikomvzniku osteoporózysa máposkytnúťstarostlivosť vsúlades aktuálnymiklinickýmiodporúčaniami amajú mať dostatočnýprísunvitamínuD akalcia.


Interferencia pri laboratórnych testoch

Zvýšená hladina CgA môže ovplyvňovať vyšetrenia neuroendokrinných nádorov. Aby sa predišlo tejto interferencii, má sa liečba ezomeprazolom dočasne prerušiť, najmenej 5 dní pred stanovením hladiny CgA.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej injekčnej liekovke; t.j. v podstate je “bez sodíka”.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


Účinok ezomeprazolu na farmakokinetiku iných liečiv


Lieky s absorpciou závislou na pH


Zníženie kyslosti prostredia v žalúdku počas liečby ezomeprazolom a inými inhibítormi protónovej pumpy môže spôsobiť znížené alebo zvýšené vstrebávanie liečiv, ak acidita žalúdočného prostredia ovplyvňuje mechanizmus ich absorpcie. Podobne ako pri podávaní iných inhibítorov sekrécie kyseliny prípadne antacíd, môže dôjsť počas podávania ezomeprazolu k zníženiu absorpcie ketokonazolu, itrakonazolu a erlotinibu a k zvýšeniu absorpcie digoxínu. U zdravých jedincovsúbežná liečba s omeprazolom(20 mg denne) a digoxínom zvýšila biologickú dostupnosť digoxínu o 10 % (až do 30 % u dvoch z desiatich osôb). Zriedkavo sa zaznamenala toxicita digoxínu. Avšak pri podávaní vysokých dávok ezomeprazolu starším pacientom je potrebná opatrnosť. V takom prípade sa má posilniť sledovanie terapeutického účinku digoxínu.


Boli hlásené interakcie omeprazolu s niektorými inhibítormi proteázy. Klinická významnosť a mechanizmus týchto hlásených interakcií nie sú vždy známe. Zvýšenie pH žalúdka počas liečby omeprazolom môže zmeniť absorpciu inhibítorov proteázy. Ďalšie možné mechanizmy interakcie sú viazané na inhibíciu CYP2C19. Pri súbežnom podávaní atazanaviru a nelfinaviru s omeprazolom bolo pozorované zníženie ich sérových hladín a súbežné podávanie sa neodporúča. Súčasné podávanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) s atazanavirom 300 mg/ritonavirom 100 mg zdravým dobrovoľníkom malo za následok podstatné zníženie expozície atazanaviru (približne 75 % zníženie AUC, Cmaxa Cmin). Zvýšenie dávky atazanaviru na 400 mg nekompenzovalo dopad omeprazolu na expozíciu atazanaviru. Súčasné podávanie omeprazolu (20 mg jedenkrát denne) s atazanavirom 400 mg/ritonavirom 100 mg zdravým dobrovoľníkom viedlo k zníženiu expozície atazanaviru o približne 30 % v porovnaní s expozíciou pozorovanou pri atazanavire 300 mg/ritonavire 100 mg jedenkrát denne bez omeprazolu 20 mg jedenkrát denne. Súčasné podávanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) znížilo u nelfinaviru stredné AUC, Cmaxa Cmino 36-39 % a priemerná AUC, Cmaxa Cminfarmakologicky aktívneho metabolitu M8 boli znížené o 75-92 %. U sachinaviru (podávaného spolu s ritonavirom) boli počas súbežnej liečby omeprazolom (40 mg jedenkrát denne) hlásené zvýšené sérové hladiny (80‑100 %). Liečba omeprazolom 20 mg jedenkrát denne nemala žiadny vplyv na expozíciu darunaviru (so súbežne podávaným ritonavirom) a amprenaviru (so súbežne podávaným ritonavirom). Liečba ezomeprazolom 20 mg jedenkrát denne nemala žiadny vplyv na expozíciu amprenaviru (so súbežne podávaným ritonavirom alebo bez neho). Liečba omeprazolom 40 mg jedenkrát denne nemala žiadny vplyv na expozíciu lopinaviru (so súbežne podávaným ritonavirom).Vzhľadom na podobné farmakodynamické účinky a farmakokinetické vlastnosti omeprazolu a ezomeprazolu sa súbežné podávanie s ezomeprazolom a atazanavirom neodporúča a súbežné podávanie s ezomeprazolom a nelfinavirom je kontraindikované.


Lieky metabolizované CYP2C19


Ezomeprazol inhibuje CYP2C19, hlavný enzým, ktorý metabolizuje ezomeprazol. Ak sa teda podáva ezomeprazol spolu s látkami, ktoré CYP2C19 metabolizuje, napr. diazepam, citalopram, imipramín, klomipramín, fenytoín a pod., môžu sa zvyšovať koncentrácie týchto liečiv v plazme, čo si môže vyžiadať zníženie dávok. Súbežné perorálne podanie 30 mg ezomeprazolu spôsobilo 45 % zníženie klírensu diazepamu, substrátu CYP2C19. Súbežné perorálne podanie 40 mg ezomeprazolu pacientom s epilepsiou spôsobilo zvýšenie minimálnych plazmatických hladín fenytoínu o 13 %. Pri zavedení či vysadení ezomeprazolu takýmto pacientom sa odporúča sledovať plazmatické koncentrácie fenytoínu. Omeprazol (40 mg jedenkrát denne) zvyšuje Cmaxvorikonazolu (substrát CYP2C19) o 15 % a AUCtvorikonazolu o 41 %.


Pri súbežnom perorálnom podaní 40 mg ezomeprazolu v klinických skúškach pacientom, ktorí boli liečení warfarínom, boli koagulačné časy v prijateľnom rozsahu. V postmarketingových štúdiách bolov ojedinelých prípadoch zaznamenané počas súbežnej liečby klinicky významné zvýšenie INR. Pri zavedení a vysadení súbežnej liečby warfarínom alebo inými kumarínovými derivátmisa odporúča starostlivo monitorovať pacienta.


Omeprazol rovnako ako ezomeprazol pôsobí ako inhibítor CYP2C19. Omeprazol podávaný v dávkach 40 mg zdravým osobám v prierezovej („crossover“) klinickej štúdii, zvýšil Cmaxcilostazolu o 18 % a AUC cilostazolu o 26 % a jeden z jeho aktívnych metabolitov o 29 % a 69 % v danom poradí.


Súbežné perorálne podanie 40 mg ezomeprazolu a cisapridu zdravým dobrovoľníkom spôsobilo zväčšenie plochy pod krivkou časovej závislosti plazmatickej koncentrácie (AUC) o 32 % a predĺžilo polčas vylučovania (t1/2) o 31 %, neviedlo však k významnému zvýšeniu maximálnych hladín cisapridu v plazme. Mierne predĺžený QTc interval pozorovaný po podaní samotného cisapridu nebol predĺžený viac, ak sa podal cisaprid v kombinácii s ezomeprazolom (pozri tiež časť 4.4).


Ukázalo sa, že ezomeprazol nemá žiadny klinicky významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu alebo chinidínu.


Neboli vykonané sa žiadne in vivointerakčné štúdie s vysokými dávkami pri intravenóznom režime (80 mg + 8 mg/h). Účinok ezomeprazolu na lieky metabolizované prostredníctvom CYP2C19 môže byť počas tohto režimu viac výrazný a pacientov treba starostlivo monitorovať na nežiaduce účinky počas 3-dňovej intravenóznej liečby.


V skríženej klinickej štúdii sa podával samotný klopidogrel (nárazová dávka 300 mg, po ktorej nasleduje 75 mg/deň) a v kombinácii s omeprazolom (80 mg súčasne s klopidogrelom) počas 5 dní. Expozícia aktívneho metabolitu klopidogrelu sa znížila o 46 % (1. deň) a o 42 % (5. deň), keď sa klopidogrel podával spolu s omeprazolom. Priemerná inhibícia agregácie krvných doštičiek (inhibition of platelet aggregation - IPA) sa znížila o 47 % (24 hodín) a o 30 % (5. deň), keď sa klopidogrel a omeprazol podávali súbežne. V ďalšej štúdii sa preukázalo, že podávanie klopidogrelu a omeprazolu v rozličných časoch nezabránilo ich interakcii, ktorá je pravdepodobne ovplyvnená inhibičným účinkom omeprazolu na CYP2C19. V pozorovacích a klinických štúdiách sa zaznamenali rozporuplné údaje o klinických dopadoch tejto farmakokineticko (PK)/farmakodynamickej (PD) interakcie vo vzťahu k závažným kardiovaskulárnym príhodám.


Neznámy mechanizmus


Zaznamenalo sa, že súbežné podávanie ezomeprazolu zvyšuje sérové hladiny takrolimu.


Pri podávaní spoločne s inhibítormi protónovej pumpy boli u niektorých pacientov zaznamenané zvýšené hladiny metotrexátu. Pri podávaní vysokých dávok metotrexátu, môže byť potrebné zvážiť dočasné vysadenie ezomeprazolu.


Účinky iných liečiv na farmakokinetiku ezomeprazolu


Ezomeprazol sa metabolizuje enzýmami CYP2C19 a CYP3A4. Súbežné perorálne podanie ezomeprazolu a klaritromycínu, ktorý inhibuje CYP3A4 (500 mg 2‑krát denne), spôsobilo zdvojnásobenie expozície (AUC) ezomeprazolu. Súbežné podávanie ezomeprazolu a kombinovaných inhibítorov CYP2C19 a CYP3A4 môže spôsobiť viac ako dvojnásobnú expozíciu ezomeprazolu. Inhibítor CYP2C19 a CYP3A4 vorikonazol zvýšil AUCtomeprazolu o 280 %. Ani v jednom z týchto prípadov nie je potrebné upravovať dávkovanie ezomeprazolu. Úpravu dávkovania však treba zvažovať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene alebo pri potrebe dlhodobejšej liečby.


Užívanie liekov o ktorých je známe, že indukujú CYP2C19 alebo CYP3A4 alebo obidva (ako sú rifampicín a Hypericum perforatum) môže viesť k zníženiu hladiny ezomeprazolu v sére zvýšením metabolizmu ezomeprazolu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


K dispozícii sú obmedzené údaje o podávaní ezomeprazolu počas gravidity. Štúdie na zvieratách s ezomeprazolom nepreukázali priame alebo nepriame účinky z hľadiska vývoja embrya/plodu. Štúdie s racemickou zmesou na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky na graviditu, pôrod či popôrodný vývoj. Pri predpisovaní ezomeprazolu tehotným ženám je potrebná opatrnosť.


Laktácia


Nie je známe, či sa ezomeprazol vylučuje do ľudského mlieka. Nevykonali sa žiadne štúdie s dojčiacimi matkami. Preto sa ezomeprazol nemá používať počas laktácie.


Fertilita


V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne údaje.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ezomeprazol pravdepodobne neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických skúškach s používaním ezomeprazolu podávaného perorálne alebo intravenózne ako aj s postmarketingového sledovania perorálneho ezomeprazolu boli zistené alebo hlásené ako suspektné nižšie uvedené nežiaduce účinky. Reakcie sú klasifikované podľa frekvencie výskytu: veľmi časté 1/10;

časté ≥ 1/100 až < 1/10; menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100; zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000; veľmi zriedkavé < 1/10 000,neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému


Zriedkavé: Leukopénia, trombocytopénia


Veľmi zriedkavé: Agranulocytóza, pancytopénia


Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:Hypersenzitívne reakcie, napr. horúčka, angioedém a anafylaktická reakcia/šok


Poruchy metabolizmu a výživy


Menej časté: Periférny edém


Zriedkavé: Hyponatriémia


Neznáme: Hypomagneziémia (pozri časť 4.4); závažná hypomagneziémia môže korelovať s hypokalciémiou. Hypomagneziémia môže byť tiež spojená s hypokaliémiou.


Psychické poruchy


Menej časté: Nespavosť


Zriedkavé: Agitácia, zmätenosť, depresia


Veľmi zriedkavé: Agresivita, halucinácie


Poruchy nervového systému


Časté: Bolesť hlavy


Menej časté: Závrat, parestézie, somnolencia


Zriedkavé: Poruchy chuti


Poruchy oka


Menej časté: Neostré videnie


Poruchy ucha a labyrintu


Menej časté: Vertigo


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Zriedkavé: Bronchospazmus


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté: Bolesť brucha, zápcha, hnačka, flatulencia, nauzea/vracanie


Menej časté: Sucho v ústach


Zriedkavé: Stomatitída, gastrointestinálna kandidóza


Neznáme: Mikroskopická kolitíta


Poruchy pečene a žlčových ciest


Menej časté: Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov


Zriedkavé: Hepatitída so žltačkou alebo bez nej


Veľmi zriedkavé: Zlyhanie pečene, encefalopatia u pacientov s preexistujúcim ochorením pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté: Reakcie v mieste podania*


Menej časté: Dermatitída, svrbenie, vyrážka, žihľavka


Zriedkavé: Alopécia, fotosenzitivita


Veľmi zriedkavé: Multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (TEN)


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí


Menej časté: Zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice (pozri časť 4.4)


Zriedkavé: Artralgia, myalgia


Veľmi zriedkavé: Svalová slabosť


Poruchy obličiek a močových ciest


Veľmi zriedkavé: Intersticiálna nefritída


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Veľmi zriedkavé: Gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Zriedkavé: Celkový pocit choroby, zvýšené potenie


*Reakcie v mieste podania boli pozorované hlavne v štúdii s vysokým dávkovaním počas 3 dní (72 hodín). Pozri časť 5.3.


Nezvratné poškodenie zraku bolo hlásené v ojedinelých prípadoch u kriticky chorých pacientov, ktorí dostávali intravenózne injekcie omeprazolu (vo forme racemátu), najmä vo vysokých dávkach, ale príčinná súvislosť zistená nebola.


Deti a dospievajúci


Vykonaná bola randomizovaná, otvorená, medzinárodná štúdia s cieľom stanoviť farmakokinetiku ezomeprazolu u pediatrických pacientov vo veku 0 až 18 rokov po opakovaných intravenóznych dávkach počas 4 dní jedenkrát denne (pozri časť 5.2). Do hodnotenia bezpečnosti lieku bolo zahrnutých celkovo 57 pacientov (8 detí vo vekovej skupine 1-5 rokov). Výsledky bezpečnosti lieku sú v súlade so známym bezpečnostným profilom ezomeprazolu a neboli zistené žiadne nové bezpečnostné signály.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


S úmyselným predávkovaním existujú zatiaľ iba obmedzené skúsenosti. Symptómy popísané v súvislosti s dávkou 280 mg boli gastrointestinálne symptómy a slabosť. Podanie jednej perorálnej dávky 80 mg ezomeprazolu a intravenóznej dávky 308 mg ezomeprazolu počas 24 hodín nespôsobilo žiadne problémy. Nie je známe špecifické antidotum. Ezomeprazol sa v značnej miere viaže na bielkoviny v krvnej plazme a nemožno ho preto ľahko dialyzovať. V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická s použitím všeobecných podporných opatrení.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: tráviaci trakt a metabolizmus, liečivá pri poruchách acidity, liečivá na žalúdočný vred a refluxnú chorobu pažeráka (GERD), inhibítor protónovej pumpy


ATC skupina: A02B C05


Ezomeprazol je S-izomér omeprazolu a znižuje sekréciu žalúdočnej kyseliny prostredníctvom špecificky cieleného mechanizmu účinku. Je to špecifický inhibítor kyselinovej pumpy v parietálnych bunkách. R- aj S-izomér omeprazolu majú podobnú farmakodynamickú aktivitu.


Miesto a mechanizmus účinku


Ezomeprazol je slabo zásaditá látka, ktorá sa koncentruje a konvertuje na aktívnu formu v silne kyslom prostredí sekrečných kanálikov parietálnych buniek, kde inhibuje H+K+-ATPázu - kyselinovú pumpu a inhibuje bazálnu a stimulovanú sekréciu kyseliny.


Účinok na sekréciu žalúdočnej kyseliny


Po piatich dňoch perorálneho podávania ezomeprazolu v dávke 20 mg alebo 40 mg sa počas 24 hodín u symptomatických pacientov s GERD udržuje intragastrické pH nad hodnotou 4 v priemere 13 hodín (20 mg) a 17 hodín (40 mg). Účinok je podobný bez ohľadu na to, či sa ezomeprazol podáva perorálne alebo intravenózne.


Ak použijeme AUC ako alternatívny parameter koncentrácie v plazme, je možné po perorálnom podaní ezomeprazolu preukázať vzťah medzi inhibíciou sekrécie kyseliny a expozíciou.


Pri intravenóznom podaní ezomeprazolu v dávke 80 mg ako bolusovej infúzie počas 30 minút nasledovanej kontinuálnou intravenóznou infúziou v dávke 8 mg/h počas 23,5 hodín sa intragastrické pH udržovalo vyššie ako 4 počas priemerne 21 hodín a vyššie ako 6 počas priemerne 11-13 hodín v porovnaní s 24 hodinami u zdravých osôb.


Terapeutické účinky inhibície sekrécie kyseliny


K zhojeniu refluxnej ezofagitídy dôjde približne u 78 % pacientov po 4 týždňoch podávania a u 93 % po 8 týždňoch podávania ezomeprazolu v dávke 40 mg.


V randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii boli pacienti s endoskopicky potvrdeným krvácaním z peptického vredu (9 % klasifikovaných ako Ia, 43 % ako Ib, 38 % ako IIa a 10 % ako IIb podľa Forresta) randomizovaných na liečbu infúznym roztokom ezomeprazolu (n = 375) alebo na podanie placeba (n = 389). Po endoskopicky vykonanej hemostáze dostávali pacienti buď 80 mg ezomeprazolu v intravenóznej infúzii počas 30 minút nasledovanej kontinuálnou infúziou v dávke 8 mg/h alebo placebo počas 72 hodín. Po iniciálnej 72‑hodinovej časovej perióde užívali všetci pacienti perorálne 40 mg ezomeprazolu počas 27 dní za účelom supresie kyseliny. Výskyt opätovného krvácania v rámci 3 dní bol 5,9 % v skupine pacientov liečených ezomeprazolom v porovnaní s 10,3 % v skupine pacientov liečených placebom. Výskyt opätovného krvácania 30 dní po ukončení liečby v skupine pacientov liečených ezomeprazolom v porovnaní so skupinou pacientov užívajúcich placebo bol 7,7 % vs. 13,6 %.


Iné účinky spojené s inhibíciou sekrécie kyseliny


Počas terapie liekmi potláčajúcimi sekréciu kyseliny stúpa hladina gastrínu v sére ako reakcia na zníženie sekrécie kyseliny. Chromogranín A (CgA) sa tiež zvyšuje v dôsledku zníženia žalúdočnej kyslosti.


U niektorých pacientov sa počas dlhodobého perorálneho podávania ezomeprazolu pozoroval zvýšený počet ECL (z angl. slova Enterochomaffin cell-like) buniek, čo je pravdepodobne vo vzťahu k zvýšeným hladinám gastrínu v sére.


Počas dlhodobého perorálneho podávania látok tlmiacich sekréciu bol opísaný o niečo častejší výskyt glandulárnych cýst v žalúdku. Tieto zmeny sú fyziologickým dôsledkom výraznej inhibície sekrécie kyseliny, sú benígne a javia sa reverzibilné.


Znížená žalúdočná acidita z akéhokoľvek dôvodu, vrátane inhibítorov protónovej pumpy, zvyšuje v žalúdku počet baktérií, ktoré sú normálne prítomné v gastrointestinálnom trakte. Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže mať za následok mierne zvýšené riziko gastrointestinálnej infekcie spôsobenej Salmoneloua Campylobacteroma u hospitalizovaných pacientov tiež Clostridium difficile.


Pediatrická populácia


V štúdii kontrolovanej placebom (98 pacientov vo veku 1-11 mesiacov) bola vyhodnotená účinnosť a bezpečnosť u pacientov so znakmi a symptómami GERD. Perorálne bol podávaný ezomeprazol v dávke 1 mg/kg jedenkrát denne počas 2 týždňov (otvorená fáza štúdie) a v ďalších 4 týždňoch bolo zaradených 80 pacientov (dvojito zaslepená, fáza odstúpenia od liečby). Medzi ezomeprazolom a placebom nebol žiadny signifikantný rozdiel medzi časom do vysadenia z dôvodu zhoršenia symptómov.


V štúdii kontrolovanej placebom (52 pacientov vo veku < 1 mesiac) bola vyhodnotená účinnosť a bezpečnosť u pacientov so symptómami GERD. Ezomeprazol sa podával perorálne v dávke 0,5 mg/kg jedenkrát denne počas minimálne 10 dní. Medzi ezomeprazolom a placebom nebol žiadny signifikantný rozdiel vo výskyte počtu nových príznakov ako boli pôvodne u GERD.


Výsledky zo štúdií u detí a dospievajúcich ďalej ukazujú, že ezomeprazol v dávke 0,5 mg/kg u detí mladších ako 1 mesiac a v dávke 1,0 mg/kg u detí vo veku 1 až 11 mesiacov znížil priemerný podiel času intragastrického pH < 4.


Bezpečnostný profil sa zdá byť podobný ako u dospelých.


U detských a dospievajúcich pacientov s GERD (> 1 až 17 rokov) dlhodobo užívajúcich inhibítory protónovej pumpy sa u 61 % detí vyvinul nízky stupeň ECL hyperplázie buniek bez klinického významu a bez vývoja atrofickej gastritídy alebo karcinoidných tumorov.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia


Zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave je u zdravých osôb približne 0,22 l/kg telesnej hmotnosti. Ezomeprazol sa viaže na plazmatické bielkoviny z 97 %.


Biotransformácia a eliminácia


Ezomeprazol sa úplne metabolizuje systémom cytochrómu P450 (CYP). Prevažná časť metabolizmu ezomeprazolu je závislá na polymorfnom CYP2C19, ktorý je zodpovedný za tvorbu hydroxy- a demetylmetabolitov ezomeprazolu. Zvyšná časť závisí od ďalšej špecifickej izoformy, CYP3A4, ktorá je zodpovedná za tvorbu ezomeprazol sulfónu, hlavného metabolitu nachádzajúceho sa v plazme.


Parametre, uvedené nižšie, sú najmä odrazom farmakokinetiky u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19, silných metabolizátorov.


Celkový plazmatický klírens je okolo 17 l/h po jednej dávke a okolo 9 l/h po opakovanom podaní. Eliminačný polčas z plazmy po opakovanom podaní jednej dávky denne je okolo 1,3 h. Plocha pod krivkou časovej závislosti plazmatických koncentrácií sa po opakovanom podaní ezomeprazolu zväčšuje. Toto zväčšenie je závislé na dávke a vedie k nelineárnej závislosti medzi dávkou a AUC po opakovanom podaní. Táto časová a dávková závislosť je dôsledkom zníženia metabolizmu prvého prechodu a systémového klírensu, pravdepodobne spôsobených inhibíciou enzýmu CYP2C19 ezomeprazolom a/alebo jeho sulfónovým metabolitom.


Ezomeprazol sa medzi jednotlivými dávkami úplne vylúči z plazmy, pri podávaní jedenkrát denne sa neprejavuje tendencia ku kumulácii.


Po opakovanom podaní dávky 40 mg vo forme intravenóznej injekcie je priemerná plazmatická koncentrácia približne 13,6 mikromol/l. Priemerná plazmatická koncentrácia po zodpovedajúcej perorálnej dávke je približne 4,6 mikromol/l. Menší nárast (približne o 30 %) možno vidieť u celkovej expozícii po intravenóznom podaní v porovnaní s perorálnym podaním. Po intravenóznom podaní ezomeprazolu vo forme 30-minútovej infúzie (40 mg, 80 mg alebo 120 mg) nasledovanej kontinuálnou infúziou (4 mg/h alebo 8 mg/h) počas 23,5 hodín dochádza k lineárnemu zvýšeniu dávky.


Hlavné metabolity ezomeprazolu nemajú žiadny účinok na sekréciu žalúdočnej kyseliny. Takmer 80 % perorálne podanej dávky ezomeprazolu sa vylúči vo forme metabolitov do moču, zvyšok do stolice. V moči sa zistí menej ako 1 % materskej látky.


Osobitné skupiny pacientov


Približne 2,9 ± 1,5 % populácie chýba funkčný enzým CYP2C19 a nazývajú sa slabí metabolizátori. U týchto osôb je metabolizmus ezomeprazolu pravdepodobne katalyzovaný hlavne CYP3A4. Po opakovanom perorálnom podaní ezomeprazolu v dávke 40 mg jedenkrát denne bola u slabých metabolizantov priemerná plocha pod krivkou časovej závislosti plazmatických koncentrácií približne o 100 % väčšia ako u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19 (silní metabolizátori). Priemerné maximálne koncentrácie v plazme boli vyššie asi o 60 %. Tieto zistenia nemajú žiadny význam pre dávkovanie ezomeprazolu.


U starších osôb (vo veku 71‑80 rokov) sa metabolizmus ezomeprazolu významne nemení.


Po aplikácii dávky 40 mg ezomeprazolu je AUC približne o 30 % vyššia u žien ako u mužov. Po opakovanom podaní jedenkrát denne nie je rozdiel medzi pohlaviami. Podobné rozdiely boli pozorované pri intravenóznom podaní ezomeprazolu. Tieto zistenia nemajú žiadny význam pre dávkovanie ezomeprazolu.


U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene môže byť porušený metabolizmus ezomeprazolu. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je rýchlosť metabolizmu znížená, čo vedie k zdvojnásobeniu plochy pod krivkou časovej závislosti plazmatických koncentrácií ezomeprazolu. Z tohto dôvodu by sa u pacientov s GERD a s ťažkou poruchou funkcie pečene nemala prekračovať dávka 20 mg ezomeprazolu. U pacientov s krvácajúcimi vredmi a ťažkým poškodením funkcie pečene by mala po iniciálnej bolusovej dávke 80 mg stačiť k následnej kontinuálnej intravenóznej infúzii maximálna dávka 4 mg/h počas 71,5 hodín. Ezomeprazol, ani jeho hlavné metabolity, nevykazujú pri podávaní jednej dávky denne žiadnu tendenciu ku kumulácii v organizme.


U pacientov s poruchou renálnych funkcií nebola vykonaná žiadna štúdia. Keďže obličky sú zodpovedné za vylučovanie metabolitov ezomeprazolu, nie však za vylučovanie materskej látky, u pacientov s poruchou renálnych funkcií sa neočakávajú zmeny metabolizmu ezomeprazolu.


Pediatrická populácia


V randomizovanej, otvorenej, medzinárodnej štúdii s opakovanými dávkami bol ezomeprazol podávaný jedenkrát denne počas 4 dní ako 3-minútová injekcia. Do štúdie bolo zahrnutých celkom 59 detských a dospievajúcich pacientov vo veku 0 až 18 rokov, z ktorých 50 pacientov (7 detí vo veku 1 až 5 rokov) dokončilo štúdiu a bolo vyhodnotených pre farmakokinetiku ezomeprazolu.


V nižšie uvedenej tabuľke je uvedená systémová expozícia ezomeprazolu po intravenóznom podaní vo forme 3-minútovej injekcie detským a dospievajúcim pacientom a dospelým zdravým osobám. Hodnoty v tabuľke sú geometrické priemery (rozsah). Dávka 20 mg u dospelých bola podaná ako 30-minútová infúzia. Vo všetkých pediatrických skupinách bolo Css,maxmerané 5 minút po dávke a u dospelých 7 minút po dávke 40 mg a po ukončení infúzie v dávke 20 mg u dospelých.


Veková skupina

Dávková skupina

AUC (µmol*h/l)

Css,max (µmol/l)

0 - 1 mesiac*

0,5 mg/kg (n = 6)

7,5 (4,5 - 20,5)

3,7 (2,7 - 5,8)

1 - 11 mesiac*

1,0 mg/kg (n = 6)

10,5 (4,5 - 22,2)

8,7 (4,5 - 14,0)

1 - 5 rokov

10 mg (n = 7)

7,9 (2,9 - 16,6)

9,4 (4,4 - 17,2)

6 - 11 rokov

10 mg (n = 8)

6,9 (3,5 - 10,9)

5,6 (3,1 - 13,2)

20 mg (n = 8)

20 mg (n = 6)**

14,4 (7,2 - 42,3)

10,1 (7,2 - 13,7)

8,8 (3,4 - 29,4)

8,1 (3,4 - 29,4)

12 - 17 rokov

20 mg (n = 6)

8,1 (4,7 - 15,9)

7,1 (4,8 - 9,0)

40 mg (n = 8)

17,6 (13,1 - 19,8)

10,5 (7,8 - 14,2)

Dospelí

20 mg (n = 22)

5,1 (1,5 - 11,8)

3,9 (1,5 - 6,7)

40 mg (n = 41)

12,6 (4,8 - 21,7)

8,5 (5,4 - 17,9)


*Pacient vo vekovej skupine 0 až 1 mesiac bol definovaný ako pacient s upraveným vekom ≥ 32 ukončených týždňov a < 44 ukončených týždňov, kde upravený vek bol sumou gestačného veku a veku po narodení v celých týždňoch. Pacient vo vekovej skupine 1 až 11 mesiacov mal upravený vek ≥ 44 ukončených týždňov.


**Dvaja pacienti vylúčení, 1 s najväčšou pravdepodobnosťou slabý metabolizér CYP2C19 a 1 na súbežnej liečbe s inhibítorom CYP3A4.


Predpovede založené na modeli naznačujú, že Css,maxsa po intravenóznom podaní ezomeprazolu ako 10-minútovej infúzie zníži v priemere o 37 % až 49 %, po 20-minútovej infúzii o 54 % až 66 % a po 30-minútovej infúzii o 61 % až 72 % vo všetkých vekových a dávkových skupinách v porovnaní s dávkou podanou vo forme 3-minútovej injekcie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdii toxicity po jednorazovom alebo opakovanom podaní, embryo-fetálnej toxicity a mutagenity nevykázali žiadne zvláštne riziká pre človeka. Štúdie karcinogenity pri perorálnom podávaní racemickej zmesi potkanom ukázali hyperpláziu žalúdočných buniek ECL a karcinoidy. Tieto účinky na žalúdok potkanov sú dôsledkom dlhodobej výraznej hypergastrinémie vyvolanej zníženou tvorbou žalúdočnej kyseliny a pozorujú sa u potkanov po dlhodobom podávaní inhibítorov sekrécie žalúdočnej kyseliny. V neklinickom programe pre intravenóznu liekovú formu ezomeprazolu nebol zistený žiadny dôkaz podráždenia ciev, ale bola zistená ľahká zápalová reakcia v tkanive v mieste podania injekcie, a to po subkutánnom (paravenóznom) injekčnom podaní. Pozri časť 4.8.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Dinátriumedetát

Hydroxid sodný (na úpravu pH)


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nemá používať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Čas použiteľnosti po rekonštitúcii


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola dokázaná počas 12 hodín pri 30°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pre použitím zodpovedá používateľ.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

5 ml injekčná liekovka z číreho rúrkovitého skla typu I. Zátka je vyrobená zo šedej bromobutylovej gumy. Čiapočka je vyrobená z hliníka a plastového vyklápacieho (flip-off) uzáveru.

Veľkosti balenia: 1 injekčná liekovka, 1 x 5 injekčných liekoviek, 1 x 10 injekčných liekoviek, 1 x 25 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Rekonštituovaný roztok sa má pred použitím vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu farby. Použiť sa má len číry roztok. Len na jednorazové použitie.


Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Injekcia 40 mg


Injekčný roztok (8 mg/ml) sa pripraví pridaním 5 ml 0,9 % (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného pre intravenózne použitie do injekčnej liekovky obsahujúcej 40 mg ezomeprazolu.


Rekonštituovaný injekčný roztok je číry a bezfarebný až slabožltý.


Infúzia 40 mg


Infúzny roztok sa pripraví rozpustením obsahu jednej injekčnej liekovky obsahujúcej 40 mg ezomeprazolu až v 100 ml 0,9 % (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného pre intravenózne použitie.


Infúzia 80 mg


Infúzny roztok sa pripraví rozpustením obsahu dvoch injekčných liekoviek obsahujúcich 40 mg ezomeprazolu až v 100 ml 0, 9% (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného pre intravenózne použitie.


Rekonštituovaný infúzny roztok je číry a bezfarebný až slabožltý.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hospira UK Limited

Queensway

Royal Leamington Spa

Warwickshire

CV31 3RW

Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg. č.: 09/0384/14-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


16


Esomeprazole Hospira 40 mg prášok na injekčný/infúzny roztok