+ ipil.sk

ESPRITAL 45Príbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/00415-ZIB

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05887-Z1B

Písomná informácia pre používateľa


ESPRITAL 30

ESPRITAL 45

filmom obalené tablety

Mirtazapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Esprital a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Esprital

3. Ako užívať Esprital

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Esprital

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Esprital a na čo sa používa


Esprital (liečivom je mirtazapín) je jedným zo skupiny liekov nazývaných antidepresíva.

Esprital sa používa na liečbu depresívneho ochorenia u dospelých.

Bude trvať 1 až 2 týždne, kým Esprital začne účinkovať. Po 2 až 4 týždňoch sa môžete začať cítiť lepšie. Ak sa po 2 až 4 týždňoch necítite lepšie alebo sa cítite horšie, musíte sa porozprávať so svojím lekárom. Viac informácií sa nachádza v časti 3, „Kedy môžete očakávať zlepšenie“.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Esprital


Neužívajte Esprital

 • ak ste alergický na mirtazapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate alebo ste nedávno užívali (v priebehu posledných dvoch týždňov) lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy (MAO-I).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Esprital, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Deti a dospievajúci

Esprital sa za normálnych okolností nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich do 18 rokov, pretože u nich účinnosť nebola preukázaná. Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, protichodné správanie a zlosť), keď užívajú túto skupinu liekov. Napriek tomu váš lekár môže Esprital predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že to je v ich najlepšom záujme.

Ak váš lekár predpísal Esprital pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete podrobnejšie informovať, obráťte sa, prosím, opätovne na svojho lekára. Informujte svojho lekára, ak sa pri užívaní Espritalu pacientmi mladšími ako 18 rokov objavia, prípadne zhoršia, niektoré prejavy uvedené vyššie. Zatiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti Espritalu v tejto vekovej skupine týkajúce sa rastu, dospievania a rozvoja poznania a správania.

Okrem toho, v porovnaní s dospelými, bolo v tejto vekovej kategórii pri liečbe Espritalom pozorované častejšie zvýšenie telesnej hmotnosti.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu, niekedy môžete mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie od začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňoch ale niekedy aj dlhšie.


S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

 • ste už mali v minulosti samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky .

 • ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Espritalu

 • ak máte alebo ste niekedy mali jeden z nasledovných stavov. Povedzte svojmu lekárovi o týchto stavoch skôr, ako začnete užívať Esprital, ak ste tak neurobili v minulosti.

 • záchvaty (epilepsia). Ak sa u vás vyvinú záchvaty alebo budú vaše záchvaty častejšie, ukončite užívanie Espritalu a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

 • ochorenie pečene vrátane žltačky. Ak sa vyskytne žltačka, ukončite užívanie Espritalu a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

 • ochorenie obličiek;

 • ochorenie srdca alebo nízky tlak krvi;

 • schizofréniu. Ak sú psychotické príznaky, ako sú paranoidné myšlienky častejšie alebo závažnejšie, okamžite vyhľadajte svojho lekára;

 • manickú depresiu (striedajúce sa obdobia pocitu zvýšenej/prehnanej aktivity a depresívnej nálady). Ak začnete pociťovať zvýšené alebo nadmerné rozrušenie, ukončite užívanie Espritalu a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

 • cukrovku (možno budete potrebovať upraviť dávku inzulínu alebo iného antidiabetika);

 • ochorenie očí, ako je zvýšený tlak v oku (glaukóm);

 • ťažkosti s močením, ktoré môžu byť spôsobené zväčšenou prostatou;

 • určité typy ochorenia srdca, ktoré môžu meniť rytmus srdca, srdcový infarkt v nedávnej minulosti, zlyhanie srdca alebo užívanie niektorých liekov, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca.

 • ak sa u vás vyvinú znaky infekcie, ako je nevysvetliteľná vysoká horúčka, bolesť hrdla a vredy v ústach.

Prestaňte užívať Esprital a okamžite vyhľadajte svojho lekára kvôli krvným testom. V zriedkavých prípadoch môžu tieto príznaky byť znakmi porúch tvorby krviniek v kostnej dreni. Hoci sú zriedkavé, tieto príznaky sa najčastejšie prejavujú po 4 - 6 týždňoch liečby.

 • ak ste staršia osoba. Môžete byť citlivejší na vedľajšie účinky antidepresív.


Iné lieky a Esprital

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Esprital v kombinácii s:

 • inhibítormi monoaminooxidázy (inhibítory MAO). Esprital neužívajte tiež počas dvoch týždňov po ukončení užívania inhibítorov MAO. Ak ukončíte užívanie Espritalu, neužívajte inhibítory MAO počas nasledujúcich dvoch týždňov. Inhibítory MAO sú napríklad moklobemid, tranylcypromín (obidva sú antidepresíva) a selegilín (používa sa pri Parkinsonovej chorobe).


Buďte opatrný pri užívaní Espritalu v kombinácii s:

 • antidepresívami, ako sú inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), venlafaxín a L-tryptofán alebo triptány (používané na liečbu migrény), tramadol (na utíšenie bolesti), linezolid (antibiotikum), lítium (používa sa na liečbu niektorých psychiatrických stavov), metylénová modrá (používa sa na liečbu vysokej hladiny methemoglobínu v krvi) a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného – Hypericum perforatum (rastlinné prípravky proti depresii). Esprital samotný alebo kombinácia Espritalu s týmito liekmi, môže viesť vo veľmi zriedkavých prípadoch k takzvanému sérotonínovému syndrómu. Niektoré z príznakov tohto syndrómu sú: nevysvetliteľná horúčka, potenie, zvýšená srdcová frekvencia, hnačka, (nekontrolované) sťahy svalov, triaška, hyperaktívne reflexy, nepokoj, zmeny nálady a bezvedomie. Ak sa u vás prejaví kombinácia týchto príznakov okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • antidepresívom nazývaným nefazodón. Môže zvýšiť množstvo Espritalu vo vašej krvi. Informujte svojho lekára, ak užívate tento liek. Môže byť potrebné znížiť dávku Espritalu alebo pri ukončení užívania nefazodónu znova zvýšiť dávku Espritalu.

 • liekmi proti úzkosti alebo nespavosti ako sú benzodiazepíny,

 • liekmi na liečbu schizofrénie ako je olanzapín;

 • liekmi proti alergiám ako je cetirizín;

 • liekmi proti silnej bolesti ako je morfium. V kombinácii s týmito liekmi Esprital môže zvyšovať ospalosť vyvolanú týmito liekmi.

 • liekmi proti infekciám, liekmi proti bakteriálnym infekciám (ako je erytromycín); liekmi na liečbu plesňových infekcií (ako je ketokonazol) a liekmi proti HIV/AIDS (ako sú inhibítory HIV proteázy) a liekmi na liečbu žalúdočných vredov (ako je cimetidín). Tieto lieky v kombinácii s Espritalom môžu zvyšovať množstvo Espritalu v krvi. Ak užívate tieto lieky, informujte o tom svojho lekára. Môže byť potrebné znížiť dávku Espritalu, alebo pri ukončení užívania týchto liekov znova zvýšiť dávku Espritalu.

 • liekmi proti epilepsii ako je karbamazepín a fenytoín;

 • liekmi proti tuberkulóze ako je rifampicín.

Tieto lieky v kombinácii s Espritalom môžu znižovať množstvo Espritalu v krvi. Ak užívate tieto lieky, informujte o tom svojho lekára. Môže byť potrebné zvýšiť dávku Espritalu, alebo pri ukončení užívania týchto liekov znova znížiť dávku Espritalu.

 • liekmi na prevenciu vzniku krvných zrazenín ako je warfarín.

Esprital môže zvýšiť účinky warfarínu na krv. Ak užívate tento liek, informujte o tom svojho lekára. V prípade kombinácie sa odporúča, aby lekár starostlivo sledoval vašu krv.

 • liekmi, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca, ako sú napr. niektoré antibiotiká a niektoré lieky na liečbu porúch duševného zdravia.


Esprital a jedlo, nápoje a alkohol

Ak počas užívania Espritalu pijete alkoholické nápoje, môžete byť ospalý.

Odporúča sa, aby ste nepili žiadne alkoholické nápoje.

Esprital môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, než začnete užívať tento liek.

Obmedzené skúsenosti s podávaním Espritalu tehotným ženám nepoukázali na zvýšené riziko. Ak sa užíva počas tehotenstva, je však potrebná opatrnosť.

Ak Esprital užívate do pôrodu alebo tesne pred pôrodom, vaše dieťa má byť sledované z dôvodu možných vedľajších účinkov.

Ak sa podobne pôsobiace lieky (tzv. SSRI) užívajú počas tehotenstva, najmä počas posledných troch mesiacov, môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín života dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u vášho dieťaťa, okamžite informujte svoju pôrodnú asistentku a/alebo svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Esprital môže ovplyvniť vašu schopnosť koncentrácie alebo ostražitosť. Pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov sa presvedčte, či vaša spôsobilosť nie je znížená. Ak lekár predpísal Esprital pacientovi mladšiemu ako 18 rokov, uistite sa, že predtým, ako bude účastníkom cestnej premávky (napr. na bicykli) nie je ovplyvnená jeho schopnosť sústrediť sa a jeho pozornosť.


Esprital obsahuje mliečny cukor laktózu

Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Esprital


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety užívajte perorálne (ústami). Prehltnite vašu predpísanú dávku Espritalu bez žuvania, s vodou alebo džúsom.

Pre 15 mg dávku užite polovicu tablety Espritalu 30.


Koľko užívať

Odporúčanázačiatočná dávka je 15 alebo 30 mg denne. Váš lekár vám môže odporučiť zvýšiť vašu dávku po niekoľkých dňoch na dávku, ktorá vám bude najlepšie vyhovovať (medzi 15 a 45 mg denne). Dávka je zvyčajne rovnaká pre všetky vekové skupiny. Ak ste však staršia osoba alebo máte ochorenie obličiek alebo pečene, váš lekár vám môže upraviť dávku.


Kedy užívať Esprital

Esprital užívajte v rovnakom čase každý deň.

Najlepšie je užívať Esprital ako jednorazovú dávku pred spaním. Váš lekár vám však môže odporučiť rozdeliť vašu dávku Espritalu – jedenkrát ráno a jedenkrát večer pred spaním. Vyššia dávka sa má užívať pred spaním.


Kedy môžete očakávať zlepšenie

Esprital začne zvyčajne pôsobiť po 1 až 2 týždňoch a po 2 až 4 týždňoch sa môžete začať cítiť lepšie.

Je dôležité, aby ste sa počas prvých týždňov liečby porozprávali so svojím lekárom o účinkoch Espritalu:

2 až 4 týždne od začiatku užívania Espritalu povedzte svojmu lekárovi o účinkoch, ktoré mal na vás tento liek.

Ak sa ešte vždy nebudete cítiť lepšie, váš lekár vám môže predpísať vyššiu dávku. V takomto prípade sa po ďalších 2 až 4 týždňoch znova porozprávajte so svojím lekárom.

Zvyčajne je potrebné užívať Esprital počas 4-6 mesiacov, až kým príznaky depresie nevymiznú.


Ak užijete viac Espritalu ako máte

Ak vy alebo niekto iný užije priveľa Espritalu, bezodkladne zavolajte lekára.

Najpravdepodobnejšími znakmi predávkovania Espritalom (bez iných liekov alebo alkoholu) súospalosť, dezorientácia a zrýchlený pulz srdca. Príznaky možného predávkovania môžu zahŕňať zmeny v rytme vášho srdca (rýchly, nepravidelný pulz srdca) a/alebo mdloby, ktoré môžu byť príznakom život ohrozujúceho stavu známeho ako Torsades de Pointes.


Ak zabudnete užiť Esprital

Ak máte užívať vašu dávku jedenkrát denne:

 • neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Svoju ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Ak máte užívať vašu dávku dvakrát denne:

 • ak zabudnete užiť rannú dávku, jednoducho ju užite spolu s večernou dávkou.

 • ak zabudnete užiť večernú dávku, neužívajte ju s nasledujúcou rannou dávkou; jednoducho ju vynechajte a pokračujte so svojimi zvyčajnými rannými a večernými dávkami.

 • ak ste zabudli užiť obe dávky, nepokúšajte sa o náhradu vynechaných dávok. Vynechajte obe dávky a na ďalší deň pokračujte so svojimi zvyčajnými rannými a večernými dávkami.


Ak prestanete užívať Esprital

Esprital prestaňte užívať jedine po konzultácii so svojím lekárom.

Pokiaľ prestanete priskoro, vaša depresívna nálada sa môže vrátiť. Len čo sa budete cítiť lepšie, oznámte to svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, kedy možno ukončiť liečbu.

Esprital neprestaňte užívať náhle, dokonca ani vtedy, ak už vymizla vaša depresia. Ak náhle ukončíte užívanie Espritalu, môžete pociťovať nevoľnosť, závrat, chorobný nepokoj alebo úzkosť a bolesti hlavy. Týmto príznakom sa možno vyhnúť postupným ukončovaním. Váš lekár vám povie, ako máte postupne znižovať dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objavia ktorékoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať mirtazapín a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • pocit povznesenej nálady alebo citového vzrušenia (mánia)


Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • žlté zafarbenie očí alebo pokožky; to môže naznačovať poruchu funkcie pečene (žltačka)


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • znaky infekcie, ako napr. náhla nevysvetliteľná vysoká horúčka, bolesť hrdla a vredy v ústach (agranulocytóza). V zriedkavých prípadoch môže mirtazapín spôsobovať poruchy tvorby krviniek (potlačenie činnosti kostnej drene). Niektoré osoby sa stanú menej odolnými voči infekcii, pretože mirtazapín môže spôsobiť dočasný pokles počtu bielych krviniek (granulocytopénia). V zriedkavých prípadoch môže mirtazapín spôsobovať pokles počtu červených a bielych krviniek, ako aj krvných doštičiek (aplastická anémia) a pokles počtu krvných doštičiek (trombocytopénia) alebo zvýšenie počtu bielych krviniek (eozinofília).

 • epileptický záchvat (kŕče)

 • kombinácia príznakov, ako napr. nevysvetliteľná horúčka, potenie, zrýchlený pulz srdca, hnačka, (nekontrolovateľné) svalové sťahy, svalový tras, prehnané reflexy, nepokoj, zmeny náladya bezvedomie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch to môžu byť príznaky sérotonínového syndrómu.

 • sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky

 • závažné kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)


Ďalšie vedľajšie účinky pri mirtazapíne sú:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • zvýšená chuť do jedla a prírastok telesnej hmotnosti

 • ospalosť alebo spavosť

 • bolesť hlavy

 • sucho v ústach


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • letargia

 • závrat

 • chvenie alebo triaška

 • nevoľnosť

 • hnačka

 • vracanie

 • zápcha

 • vyrážka alebo kožný výsev (exantém)

 • bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia)

 • bolesť chrbta

 • pocit točenia hlavy alebo závratu pri náhlom vstávaní (ortostatická hypotenzia)

 • opuchy (zvyčajne členkov alebo chodidiel) ako dôsledok nahromadenia tekutín (edém)

 • únava

 • živé sny

 • zmätenosť

 • pocit úzkosti

 • problémy so spánkom.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb):

 • abnormálne pocity v koži, napr. pálenie, pichanie, šteklenie alebo štípanie (parestézia)

 • nepokojné nohy

 • strata vedomia (synkopa)

 • pocit zníženej citlivosti v ústach (orálna hypoestézia)

 • nízky krvný tlak

 • nočné mory

 • pocit chorobného nepokoja (agitácia)

 • halucinácie

 • nutkanie na pohyb.


Zriedkavé (môžupostihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • chvenie alebo sťahy svalov (myoklónia)

 • agresia

 • bolesť brucha a nevoľnosť, môže sa jednať o zápal pankreasu (pankreatitída).


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • abnormálne pocity v ústach (orálna parestézia)

 • opuch v ústach (edém úst)

 • opuch celého tela (generalizovaný edém)

 • ohraničený opuch

 • nadbytok sodíka v krvi (hyponatriémia)

 • neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu

 • závažné kožné reakcie (bulózna dermatitída, multiformný erytém)

 • námesačnosť (somnambulizmus)

 • poruchy reči (problémy s artikuláciou)

 • zvýšené slinenie.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí mladších ako 18 rokov sa v klinických skúšaniach často pozorovali nasledovné vedľajšie účinky: výrazné zvýšenie telesnej hmotnosti, žihľavka a zvýšená hladina triglyceridov v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Esprital


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Esprital obsahuje

Liečivo je mirtazapín.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 30 alebo 45 mg mirtazapínu.

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, čiastočne substituovaná hyprolóza, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný škrob, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, mastenec, hypromelóza, makrogol 6 000, oxid titaničitý, žltý oxid železitý (Esprital 30), červený oxid železitý (Esprital 30).


Ako vyzerá Esprital a obsah balenia

Esprital 30: červenohnedé oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Esprital 45: biele oválne filmom obalené tablety.

Balenie obsahuje 30 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česko: Esprital 30

Esprital 45

Slovensko: Esprital 30

Esprital 45

Estónsko: Esprital 30

Esprital 45

Maďarsko: Mirtazapin – Zentiva 30 mg filmtabletta

Mirtazapin – Zentiva 45 mg filmtabletta

Litva: Esprital 30 mg plėvele dengtos tabletės


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015 .ESPRITAL 45

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05887-Z1B


Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


1. NÁZOV LIEKU


ESPRITAL 30

ESPRITAL 45


Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 30 alebo 45mg mirtazapínu.


Každá filmom obalená tableta Espritalu 30 obsahuje 88,8 mg laktózy (ako monohydrát).

Každá filmom obalená tableta Espritalu 45 obsahuje 133,2 mg laktózy (ako monohydrát).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Esprital 30: červenohnedé oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Esprital 45: biele oválne filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esprital je indikovaný na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Účinná denná dávka je zvyčajne medzi 15 a 45 mg; začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg.

Účinok mirtazapínu sa spravidla prejaví po 1 - 2 týždňoch liečby. Liečba adekvátnou dávkou má vyvolať

pozitívnu reakciu v priebehu 2 - 4 týždňov. Pri nedostatočnom účinku možno dávku zvýšiť na maximálnu

dávku. Pokiaľ nie je odpoveď počas ďalších 2 - 4 týždňov, liečba sa musí ukončiť.


Pacienti s depresiou musia byť liečení dostatočne dlhý čas, najmenej 6 mesiacov, aby sa zaistilo, že u nich nepretrvávajú žiadne symptómy.


Liečbu mirtazapínom sa odporúča ukončiť postupne, aby sa predišlo príznakom z vysadenia (pozri časť 4.4).


Starší ľudia

Odporúčaná dávka je rovnaká ako u dospelých. Na dosiahnutie uspokojivej a bezpečnej odpovede sa musí u starších ľudí dávka zvyšovať pod dôkladným dohľadom.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Klírens mirtazapínu môže byť znížený u pacientov so stredne závažným až závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 40 ml/min). Toto je potrebné vziať do úvahy pri predpisovaní mirtazapínu týmto pacientom (pozri časť 4.4)


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poškodením pečene môže byť znížený klírens mirtazapínu. Toto je potrebné vziať do úvahy pri predpisovaní mirtazapínu týmto pacientom, predovšetkým so závažným poškodením pečene, keďže pacienti so závažným poškodením pečene sa neskúmali (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Mirtazapín sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože v dvoch krátkodobých klinických štúdiách nebola preukázaná účinnosť (pozri časť 5.1) a z dôvodu bezpečnostných obáv (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).


Spôsob podávania


Eliminačný polčas mirtazapínu je 20 - 40 hodín, a preto je mirtazapín vhodný na podávanie jedenkrát denne. Prednostne sa má užiť jednorazovo večer pred spaním. Mirtazapín možno podávať aj v dvoch rozdelených dávkach (jedenkrát ráno a jedenkrát večer, vyššia dávka sa má užiť večer).

Tablety sa majú užívať perorálne, zapiť tekutinou a prehltnúť bez žuvania.


Esprital je dostupný v dvoch silách 30 mg s deliacou ryhou a 45 mg, čo umožňuje presné dávkovanie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné užívanie mirtazapínu s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pediatrická populácia

Mirtazapín sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Samovražedné správanie (pokusy o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresivita, protichodné správanie a zlosť) boli v klinických štúdiách častejšie pozorované medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami, ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.

Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na objektívnej potrebe predsa len urobí, pacient má byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu samovražedných symptómov.

Navyše chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behavoriálneho vývoja.


Samovražda / samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodením a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacienti musia byť starostlivo sledovaní, až kým nenastane zlepšenie.

Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.


Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby.

Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresív u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami preukázala zvýšené riziko samovražedného správania po antidepresívach v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby antidepresívamia po zmene dávkovania starostlivo monitorovať. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a nezvyčajných zmien v správaní a ak sú prítomné takéto príznaky, okamžite majú vyhľadať lekára.

Vzhľadom na možnosť samovraždy, predovšetkým na začiatku liečby, sa má pacientovi vydať iba najmenšie množstvo tabliet Espritalu, aby sa znížilo riziko predávkovania, v súlade so správnou starostlivosťou o pacienta.


Útlm kostnej drene

Počas liečby mirtazapínom bol hlásený útlm kostnej drene, ktorý sa zvyčajne prejaví ako granulocytopénia alebo agranulocytóza. V klinických skúšaniach s mirtazapínom bola hlasená reverzibilná agranulocytóza s frekvenciou výskytu zriedkavá. V období po uvedení lieku na trh sa v súvislosti s mirtazapínom hlásili veľmi zriedkavé prípady agranulocytózy, zväčša reverzibilné, avšak v niektorých prípadoch fatálne. Väčšina fatálnych prípadov sa týkala pacientov vo veku nad 65 rokov. Lekár má byť opatrný pri príznakoch, ako sú horúčka, bolesť hrdla, stomatitída alebo iné znaky infekcie; ak sa objavia takéto príznaky, liečba sa má ukončiť a vyšetriť krvný obraz.


Žltačka

Ak sa objaví žltačka, liečba sa musí ukončiť.


Stavy, ktoré si vyžadujú dohľad

Opatrné dávkovanie a pravidelné a dôkladné sledovanie je nevyhnutné u pacientov:

 • s epilepsiou a organickým poškodením mozgu: Hoci klinické skúsenosti naznačujú, že počas liečby mirtazapínom, tak ako pri iných antidepresívach, sú epileptické záchvaty zriedkavé, liečba mirtazapínom sa má začať podávať opatrne pacientom so záchvatmi v anamnéze. Liečba sa má ukončiť u každého pacienta, u ktorého sa vyvinú záchvaty alebo sa zaznamená zvýšenie frekvencie záchvatov.

 • s poruchou funkcie pečene: Po jednorazovej 15 mg perorálnej dávke mirtazapínu bol klírens mirtazapínu znížený približne o 35 % u pacientov s ľahkýmaž stredne ťažkým poškodením pečene v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou pečene. Priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená asi o 55 %.

 • s poruchou funkcie obličiek: Po jednorazovej 15 mg perorálnej dávke mirtazapínu bol klírens mirtazapínu u pacientov so stredne ťažkým (klírens kreatinínu < 40 ml/min) a ťažkým (klírens kreatinínu < 10 ml/min) poškodením obličiek znížený približne o 30 % a 50 % v porovnaní so zdravými jedincami (v uvedenom poradí). Priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená asi o 55 % a 115 % (v uvedenom poradí). U pacientov s ľahkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 80 ml/min) v porovnaní s kontrolnou skupinou sa nezistili významné rozdiely na začiatku liečby a po zmenách dávky.

 • s ochoreniami srdca ako sú poruchy vedenia, angína pektoris alebo nedávnym infarktom myokardu, kde sa majú vykonať konvenčné opatrenia a pri súbežnom podávaní liekov je potrebná opatrnosť.

 • s nízkym tlakom krvi.

 • s diabetom mellitus: U pacientov s cukrovkou môžu antidepresíva pozmeniť glykemickú kontrolu. Možno bude potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík a odporúča sa dôkladné sledovanie.


Tak ako pri iných antidepresívach má sa zohľadniť nasledovné

 • Ak sa antidepresíva podávajú pacientom so schizofréniou alebo inými psychózami môže sa objaviť

zhoršenie psychotických príznakov; môžu sa zosilniť paranoidné myšlienky.

 • Ak sa lieči depresívna fáza manicko-depresívnych psychóz, môže dôjsť k zmene na manickú fázu. Pacienti s mániou/hypomániou v anamnéze majú byť dôkladne sledovaní. Mirtazapín sa má vysadiť u každého pacienta, ktorý vstupuje do mánickej fázy.

 • Hoci mirtazapín nie je návykový, skúsenosti po uvedení lieku na trh ukazujú, že náhle prerušenie dlhodobej liečby niekedy môže viesť k symptómom z vysadenia. Väčšina reakcií z vysadenia je mierna a spontánne vymizne. Medzi rozličnými hlásenými príznakmi z vysadenia sa najčastejšie hlásil závrat, agitácia, anxieta, bolesť hlavy a nauzea. Hoci boli hlásené ako príznaky z vysadenia, treba si uvedomiť, že tieto príznaky môžu súvisieť aj so základným ochorením. Tak ako je uvedené v časti 4.2 liečbu mirtazapínom sa odporúča ukončiť postupne.

 • Pozornosť sa má venovať pacientom s poruchami močenia, ako je hypertrofia prostaty a pacientom s akútnym glaukómom so zatvoreným uhlom a zvýšeným vnútroočným tlakom (hoci sa problémy neočakávajú, pretože mirtazapín má iba veľmi slabú anticholinergnú aktivitu).

 • Akatízia/psychomotorický nepokoj: Používanie antidepresív sa spájalo s vývojom akatízie, charakterizovanej subjektívne nepríjemným nepokojom vzbudzujúcim úzkosť a potrebou pohybu často sprevádzaným neschopnosťou sedieť alebo stáť. Najväčšia pravdepodobnosť výskytu je počas prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa vyvinú tieto symptómy, môže byť zvýšenie dávky škodlivé.

 • Pri používaní mirtazapínu po jeho uvedení na trh boli hlásené prípady predĺženia QT intervalu, Torsades de Pointes, ventrikulárnej tachykardie a náhlej smrti. Väčšina hlásení sa objavila v súvislosti s predávkovaním alebo u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu, vrátane súbežného užívania iných liekov, ktoré predlžujú QTc interval (pozri časti 4.5 a 4.8). Mirtazapín sa má predpisovať s opatrnosťou u pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením alebo predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze a v prípade súbežného užívania iných liekov, ktoré predlžujú QTc interval.


Hyponatriémia

Pri užívaní mirtazapínu sa hlásila veľmi zriedkavo hyponatriémia, pravdepodobne v dôsledku neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). U rizikových pacientov, ako sú starší pacienti alebo pacienti, ktorí sa súbežne liečia liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú hyponatriémiu je nutná opatrnosť.


Sérotonínový syndróm

Interakcie so sérotonergnými liečivami: môže sa objaviť sérotonínový syndróm, keď sa inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) podávajú v kombinácii s inými sérotonergnými liečivami (pozri časť 4.5). Symptómy sérotonínového syndrómu môžu byť hypertermia, rigidita, myoklónia, autonómna nestabilita s možnými rýchlymi zmenami vitálnych znakov, zmeny mentálneho stavu, ktoré zahŕňajú zmätenosť, iritabilitu a extrémnu agitáciu postupujúcu do delíria a kómy. Ak sa tieto liečivá kombinujú s mirtazapínom, odporúča sa opatrnosť a je potrebný dôkladný klinický monitoring. Ak sa objavia takéto udalosti, liečba mirtazapínom sa má ukončiť a podporná symptomatická liečba má byť zahájená. Zo skúsenosti po uvedení lieku na trh vyplýva, že sérotonínový syndróm sa u pacientov liečených samotným mirtazapínom objavuje veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8).


Starší ľudia

Starší ľudia sú často citlivejší najmä na nežiaduce účinky antidepresív. Počas klinického výskumu s mirtazapínom sa u starších pacientov nežiaduce účinky nehlásili častejšie ako v iných vekových skupách.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, deficienciou laktázy alebo glukózovo-galaktózovou malabsorbciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

 • Mirtazapín sa nemá podávať súbežne s inhibítormi MAO alebo počas dvoch týždňov po vysadení liečby inhibítormi MAO. Naopak musia uplynúť najmenej dva týždne, aby sa pacienti liečení mirtazapínom mohli začať liečiť inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).

 • Ďalej, ako pri SSRI, súbežné podávanie s inými sérotoninergnými liečivami (L-tryptofán, triptány, tramadol, linezolid, metylénová modrá, SSRI, venlafaxín, lítium a prípravky ľubovníka bodkovaného – Hypericum perforatum) môže viesť k incidencii účinkov súvisiacich so sérotonínom (sérotonínový syndróm: pozri časť 4.4). Ak sa tieto liečivá kombinujú s mirtazapínom, odporúča sa opatrnosť a je potrebný dôkladný klinický monitoring.

 • Mirtazapín môže zvyšovať sedatívne vlastnosti benzodiazepínov a ostatných sedatív (predovšetkým väčšina antipsychotík, antagonisty antihistamínu H1, opiáty). Opatrnosť je nutná pri predpisovaní týchto liekov spolu s mirtazapínom.

 • Mirtazapín môže zvyšovať utlmujúci účinok alkoholu na CNS. Pacienti sa preto majú vyhnúť konzumácii alkoholických nápojov počas užívania mirtazapínu.

 • Mirtazapín v dávke 30 mg jedenkrát denne spôsoboval malý, no štatisticky významný nárast medzinárodného normalizačného pomeru (INR) u jedincov liečených warfarínom. Keďže pri vyššej dávke mirtazapínu nemožno vylúčiť výraznejší účinok, odporúča sa sledovať INR v prípade súbežnej liečby warfarínom a mirtazapínom.

 • Riziko predĺženia QT intervalu a/alebo ventrikulárnych arytmií (napr. Torsades de Pointes) sa môže zvýšiť pri súbežnom užívaní liekov, ktoré predlžujú QTc interval (napr. niektoré antipsychotiká a antibiotiká).


Farmakokinetické interakcie

 • Karbamazepín a fenytoín, induktory CYP3A4, zvýšili klírens mirtazapínu približne dvojnásobne, čo spôsobilo 60% a 45% pokles priemerných plazmatických koncentrácií mirtazapínu (v uvedenom poradí). Ak sa k liečbe mirtazapínom pridáva karbamazepín alebo iný induktor pečeňového metabolizmu (ako je rifampicín), môže byť potrebné zvýšiť dávku mirtazapínu. Ak sa liečba týmto liekom ukončí, môže byť nevyhnutné znížiť dávku mirtazapínu.

 • Súbežné podávanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu zvyšovalo maximálne plazmatické koncentrácie a AUC mirtazapínu približne o 40% a 50% (v uvedenom poradí).

 • Ak sa cimetidín (slabý inhibítor CYP1A2, CYP2D6 a CYP3A4) podáva s mirtazapínom, priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu sa môže zvýšiť o viac ako 50 %. Ak sa súbežne podáva mirtazapín so silnými inhibítormi CYP3A4, inhibítormi proteáz HIV, azolovými antimykotikami, erytromycínom alebo nefazodonom je potrebná opatrnosť a môže byť potrebné znížiť dávku.

 • V skúšaniach interakcií sa nezaznamenali žiadne relevantné farmakokinetické účinky na súbežnú liečbu mirtazapínom s paroxetínom, amitriptylínom, risperidónom alebo lítiom.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Obmedzené údaje o použití mirtazapínu u gravidných žien nepoukázali na zvýšené riziko vrodených malformácií. Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne účinky klinického významu, no pozorovala sa vývojová toxicita (pozri časť 5.3).

Epidemiologické štúdie naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Aj keď sa v žiadnych štúdiách neskúmal vzťah medzi PPHN a užívaním mirtazapínu, potenciálne riziko vzniku PPHN pri používaní mirtazapínu nemôže byť vylúčené, vzhľadom na mechanizmus účinku podobný so SSRI (zvýšenie koncentrácie sérotonínu).

Ak sa mirtazapín predpisuje gravidným ženám, je potrebná opatrnosť.

Ak sa mirtazapín používa do pôrodu alebo tesne pred pôrodom, odporúča sa postnatálny monitoring novorodenca z dôvodu sledovania možných príznakov z vysadenia.


Laktácia

Štúdie na zvieratách a obmedzené údaje u ľudí ukázali, že mirtazapín sa vylučuje do materského mlieka iba vo veľmi malých množstvách. Rozhodnutie o tom, či dojčenie má pokračovať/má sa prerušiť alebo či liečba mirtazapínom má pokračovať/má sa prerušiť, sa má urobiť so zreteľom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby mirtazapínom pre ženu.


Fertilita

Predklinické štúdie reprodukčnej toxicity u zvierat nepreukázali žiadny účinok na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Mirtazapín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Mirtazapín môže narušiť koncentráciu a pozornosť (najmä v úvodnej fáze liečby). Pacienti sa majú vyhýbať vykonávaniu potenciálne nebezpečných činností, ktoré si vyžadujú ostražitosť a dobrú koncentráciu, ako sú vedenie vozidiel a obsluha strojov, vždy keď sú pod vplyvom mirtazapínu.


4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov s depresiou sa vyskytuje veľa príznakov spojených so samotným ochorením. Preto je niekedy ťažké zistiť, ktoré príznaky sú dôsledkom choroby a ktoré vyvolala liečba mirtazapínom.


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky prejavujúce sa u viac ako 5 % pacientov liečených mirtazapínom v randomizovaných placebom kontrolovaných skúšaniach (pozri nižšie) sú somnolencia, sedácia, sucho v ústach, zvýšená telesná hmotnosť, zvýšená chuť do jedla, závrat a únava.


Všetky randomizované placebom kontrolované skúšania u pacientov (vrátane iných indikácií ako epizóda veľkej depresie) sa hodnotili vo vzťahu k nežiaducim účinkom mirtazapínu. Metaanalýza zahŕňa 20 skúšaní s plánovanou dĺžkou trvania liečby do 12 týždňov s 1501 pacientmi (134 pacientských rokov), ktorí užívali mirtazapín v dávkach do 60 mg a 850 pacientov (79 pacientskych rokov), ktorí užívali placebo. Fázy predĺžení týchto skúšaní sa vylúčili na zachovanie porovnateľnosti so skupinou s placebom.


Tabuľka 1 uvádza kategorizovanú incidenciu nežiaducich účinkov, ktoré sa v klinických skúšaniach objavili štatisticky významne častejšie počas liečby mirtazapínom ako placebom s pridaním nežiaducich účinkov zo spontánnych hlásení. Frekvencie nežiaducich účinkov zo spontánnych hlásení vychádzajú z hlásenej miery týchto udalostí v klinických skúšaniach. Frekvencia nežiaducich účinkov zo spontánnych hlásení, u ktorých sa nepozorovali žiadne prípady v randomizovaných placebom kontrolovaných pacientskych skúšaniach, sa klasifikovala ako „neznáma“.


Tabuľka 1. Nežiaduce účinky mirtazapínu


Orgánový systém

Veľmi časté

(>1/10)

Časté

(>1/100 až

<1/10)

Menej časté

(>1/1000 až

<1/100)

Zriedkavé

(>1/10 000 až

<1/1000)

Frekvencia

neznáma (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému


Útlm kostnej drene

(granulocytopénia,

agranulocytóza, aplastická anémia

a trombocytopénia)

Eozinofília

Poruchy endokrinného systému

Neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Prírastok telesnej hmotnosti1

Zvýšená chuť do jedla1

Hyponatriémia

Psychické poruchy


Abnormálne sny

Zmätenosť

Anxieta 2,5

Insomnia 3,5

Nočné mory2

Mánia

Agitácia2

Halucinácie

Psychomotorický nepokoj (vrátane akatízie,

hyperkinézie)

Agresivita

Samovražedné myšlienky 6

Samovražedné správanie 6

Poruchy nervového systému


Somnolencia 1,4

Sedácia1,4

Bolesť hlavy2


Letargia1

Závrat

Tras


Parestézia2

Nepokojné nohy

Synkopa


Myoklonus

Kŕče (záchvaty)

Sérotonínový syndróm

Orálna parestézia

Dyzartria

Poruchy ciev


Ortostatická hypotenzia

Hypotenzia2Poruchy gastrointestinálneho traktu

Sucho v ústach

Nauzea3

Hnačka2

Vracanie2

Zápcha1

Orálna

hypoestézia

Pankreatitída

Opuch úst

Zvýšená salivácia

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zvýšenie aktivít sérových transamináz


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Exantém2
Stevensov-Johnsonov syndróm

Bulózna dermatitída

Multiformný erytém

Toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaArtralgia

Myalgia

Bolesť chrbta1
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Periférny edém1

ÚnavaNámesačnosť

Generalizovaný opuch

Lokalizovaný opuch


1V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili štatisticky významne častejšie počas liečby mirtazapínom ako s placebom.

2V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili častejšie s placebom ako s mirtazapínom, avšak nie štatisticky významne častejšie.

3V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili štatisticky významne častejšie s placebom ako počas liečby mirtazapínom.

4Poznámka: zníženie dávky zvyčajne nevedie k menšej somnolencii/sedácii, no môže ohroziť antidepresívnu účinnosť.

5Po liečbe antidepresívami vo všeobecnosti sa môže vyvinúť alebo zhoršiť anxieta a insomnia (čo môžu byť príznaky depresie). Pri liečbe mirtazapínom sa hlásil vývin alebo zhoršenie anxiozity a insomnie.

6Počas liečby mirtazapínom alebo skoro po jej ukončení sa hlásili prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časť 4.4).


V laboratórnych hodnoteniach klinických skúšaní sa pozorovalo prechodné zvýšenie transamináz a gamma-glutamyltransferázy (súvisiace nežiaduce účinky sa však nehlásili štatisticky významne častejšie s mirtazapínom ako po placebe).


Pediatrická populácia:

V klinických štúdiách u detí boli často pozorované nasledujúce nežiaduce účinky: zvýšenie telesnej hmotnosti, žihľavka a hypertriglyceridémia (pozri tiež časť 5.1).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Súčasné skúsenosti s predávkovaním samotným mirtazapínom naznačujú, že príznaky sú zvyčajne mierne. Bol hlásený útlm centrálneho nervového systému s dezorientáciou a predĺženým útlmom spolu s tachykardiou a miernou hypertenziou alebo hypotenziou.Existuje však možnosť vzniku oveľa závažnejších následkov (vrátane úmrtí) pri dávkach omnoho vyšších ako je terapeutická dávka, osobitne pri zmiešanom predávkovaní. V týchto prípadoch boli tiež hlásené prípady predĺženia QT intervalu a Torsades de Pointes.


V prípadoch predávkovania sa má poskytnúť vhodná symptomatická alebo podporná liečba vitálnych funkcií. Je potrebné monitorovať EKG. Taktiež treba zvážiť podanie aktívneho uhlia alebo výplach žalúdka.


Pediatrická populácia

V prípade predávkovania u detí a dospievajúcich sa musia vykonať náležité opatrenia, ako je to opísané u dospelých.


5 Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antidepresíva, ATC kód: N06AX11


Spôsob účinku/farmakodynamické účinky

Mirtazapín je centrálne pôsobiaci α2-antagonista, ktorý zvyšuje centrálnu noradrenergnú a sérotonínergnú neurotransmisiu. Zvýšenie sérotonínergnej neurotransmisie je presne sprostredkované cez 5HT1receptory, pretože receptory 5HT2a 5HT3sú mirtazapínom blokované. Predpokladá sa, že obidva enantioméry mirtazapínu prispievajú k antidepresívnej aktivite, S(+) enantiomér blokuje α2a 5HT2receptory a R(-) enantiomér blokuje 5HT3receptory.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Histamínová H1-antagonistická aktivita mirtazapínu sa spája s jeho sedatívnymi vlastnosťami. Nemá takmer žiadnu anticholinergnú aktivitu a v terapeutických dávkach má len obmedzené účinky (napr. ortostatická hypotenzia) na kardiovaskulárny systém.


Pediatrická populácia:

Dve randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované klinické štúdie u detí vo veku 7 až 18 rokov, s depresívnou epizódou a recidivujúcou depresívnou poruchou (n = 259) užívajúcich prvé 4 týždne flexibilnú dávku (15 – 45 mg mirtazapínu) nasledujúce 4 týždne užívajúcich fixnú dávku (15, 30 alebo 45 mg mirtazapínu) nepreukázali významné rozdiely medzi mirtazapínom a placebom v primárnom a vo všetkých sekundárnych výsledkoch.

Významné zvýšenie telesnej hmotnosti (≥ 7 %) bolo pozorované u 48,8 % pacientov liečených mirtazapínom v porovnaní s 5,7 % v skupine s placebom. Často boli tiež pozorované žihľavka (11,8 v porovnaní s 6,8 %) a hypertriglyceridémia (2,9 v porovnaní s 0 %).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní mirtazapínu sa liečivo mirtazapín rýchlo a dobre absorbuje (biologická dostupnosť ≈ 50 %) a dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie asi o dve hodiny. Príjem potravy nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku mirtazapínu.


Distribúcia

Väzba mirtazapínu na plazmatické bielkoviny je asi 85 %.


Biotransformácia

Hlavnými biotransformačnými cestami sú demetylácia a oxidácia, nasledovaná konjugáciou. Údaje in vitroz ľudských pečeňových mikrozómov ukazujú, že na tvorbe 8-hydroxy metabolitu mirtazapínu sa zúčastňujú enzýmy CYP2D6 a CYP1A2 cytochrómu P450, kým CYP3A4 sa považuje za zodpovedný za tvorbu N-demetyl a N-oxid metabolitu. Demetylovaný metabolit je farmakologicky aktívny a zdá sa, že má rovnaký farmakokinetický profil ako materská látka.


Eliminácia

Mirtazapín sa výrazne metabolizuje a vylučuje močom a stolicou v priebehu niekoľkých dní. Priemerný eliminačný polčas je 20-40 hodín; dlhší polčas eliminácie, až 65 hodín, sa zaznamenal iba ojedinele a kratší polčas eliminácie sa pozoroval u mladých mužov. Eliminačný polčas je dostatočný na zdôvodnenie dávkovania jedenkrát denne. Rovnovážny stav sa dosahuje za 3 - 4 dni, po ktorých nedochádza k ďalšej kumulácii.


Linearita/nelinearita

Pri odporúčanom dávkovom rozpätí je farmakokinetika mirtazapínu lineárna.


Osobitné populácie

Klírens mirtazapínu sa môže znížiť v dôsledku renálnej alebo hepatálnej insuficiencie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov a králikov sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky. Pri dvojnásobnej systémovej expozícii v porovnaní s maximálnou terapeutickou expozíciou u ľudí sa u potkanov zaznamenal nárast poimplantačných strát, pokles pôrodnej hmotnosti mláďat a znížené prežívanie mláďat počas prvých troch dní laktácie.

V sérii testov na génové mutácie a poškodenia chromozómov a DNA mirtazapín nebol genotoxický. Nádory štítnej žľazy zistené u potkanov v štúdii karcinogenity a hepatocelulárne neoplazmy zistené u myší v štúdii karcinogenity sú považované za druhovo špecifické, negenotoxické reakcie spojené s dlhodobou liečbou vysokými dávkami induktorov hepatálnych enzýmov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Monohydrát laktózy

Hyprolóza LH 21

Kukuričný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Predželatínovaný škrob

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Magnéziumstearát

Mastenec


Obaľovacia vrstva:

Esprital 30

Hypromelóza

Makrogol 6 000

Oxid titaničitý (E171)

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Mastenec


Esprital 45

Hypromelóza

Makrogol 6 000

Oxid titaničitý (E171)

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 tabliet (3 blistre)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Esprital 30: 30/0087/05-S

Esprital 45: 30/0088/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.04.2005

Dátum posledného predĺženia: 14.07.2009


 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Február 2015ESPRITAL 45