+ ipil.sk

ESTRACYT 140 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľovPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám a nesmiete ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.Názov lieku

ESTRACYT 140 mg

(estramustini phosphas)


Lieková forma

Tvrdé kapsuly


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


Zloženie lieku

Čo obsahujú tvrdé kapsuly ESTRACYT 140 mg?

Každá tvrdá kapsula obsahuje:

liečivo: estramustini phosphas(estramustínfosfát) 140 mg ako estramustini dinatrii phosphas(estramustínfosfát disodný) 156,7 mg

pomocné látky: talcum (mastenec), natrii laurilsulfas (laurylsulfát sodný), silica colloidalis anhydrica (koloidný bezvodý oxid kremičitý), magnesii stearas (magnéziumstearát). Obal kapsuly obsahuje: gelatina (želatína), titanii dioxidum (oxid titaničitý E171). Potlač kapsuly obsahuje: lacca (šelak), sojae lecithinum (sójový lecitín), simeticonum (simetikón), ferri oxidum nigrum E172 (čierny oxid železitý E172), ethanolum absolutum methanolo denaturatum (bezvodý etanol denaturovaný metanolom), ethoxyethanolum (etoxyetanol), aqua purificata (čistená voda)


Farmakoterapeutická skupina

Cytostatikum


Charakteristika

Čo je ESTRACYT?

ESTRACYT, ktorý obsahuje v jednej molekule kombináciu estradiolu a horčičného dusíka (non-derivátu), je účinný v liečbe pokročilého karcinómu prostaty. Estramustínfosfát disodný sa po podaní v organizme rýchlo a úplne defosforyluje v priebehu jednej až dvoch hodín. Vytvoria sa cytotoxicky aktívne metabolity estramustín a estromustín. Plazmatické polčasy týchto metabolitov predstavujú 10 až 20 hodín. Estramustín a estromustín podliehajú do určitej miery ďalšej metabolizácii a pred vylúčením vytvárajú estrón a estradiol. ESTRACYT má dvojaký mechanizmus účinku. Estramustín a estromustín pôsobia ako antimitotiká a uvoľnené estrogény majú antigonádotropné účinky. Estramustín sa viaže na bielkovinu nádorového tkaniva, dôsledkom čoho je hromadenie látky v cieľovom tkanive. Veľmi vzácne vyvoláva ESTRACYTútlm krvotvorby. ESTRACYTje účinný u pacientov, ktorí sa nepodrobili liečbe farmakami, rovnako ako u osôb, ktoré nereagovali na rôzne typy hormonálnej liečby.


Indikácie

Na čo je určený ESTRACYT?

Karcinóm prostaty v pokročilom štádiu, hlavne u pacientov s nádormi rezistentnými na hormonálnu liečbu; ako primárna liečba u pacientov s prognostickými známkami zlej odpovede na čisto hormonálnu liečbu.

INFORMÁCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ POZNAŤ PRED POUŽITÍM LIEKU


Kontraindikácie

Kedy nesmiete používať ESTRACYT?

ESTRACYTnesmú užívať pacienti:

 • so známou precitlivenosťou na estradiol alebo alkylačné látky zo skupiny dusíkatého yperitu

 • s ťažkým ochorením pečene

 • s ťažkým ochorením kardiovaskulárneho systému: ischemické a tromboembolické choroby alebo ich komplikácie spojené so zadržiavaním tekutín


Nežiaduce účinky

Spôsobuje ESTRACYTnežiaduce účinky?

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patria: gynekomastia (abnormálne vyvinutie prsníkov u muža), impotencia, pocit na vracanie, vracanie, zadržiavanie tekutín a opuchy.


 • Poruchy krvi: zriedkavo sa vyskytujú anémia, leukopénia, trombocytopénia.

 • Poruchy srdcovocievneho systému: zadržiavanie tekutín, kongestívne srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, tromboembolizmus, vysoký krvný tlak.

 • Poruchy centrálneho nervového systému: zriedkavo sa vyskytujú svalová slabosť, depresia, bolesti hlavy, zmätenosť a letargia.

 • Poruchy endokrinného systému: gynekomastia (abnormálne vyvinutie prsníkov u muža) a impotencia.

 • Poruchy gastrointestinálneho systému: pocit na vracanie a vracanie, obzvlášť počas prvých dvoch týždňov liečby, hnačka.

 • Reakcie z precitlivenosti: reakcie z precitlivenosti vrátane alergických kožných vyrážok. Zriedkavo sa môže vyskytnúť angioneurotický edém (Quinckeho edém, opuch hrtanu). V mnohých hlásených prípadoch, vrátane jedného smrteľného, pacienti súčasne užívali ACE-inhibítory. V prípade výskytu angioneurotického edému sa liečba ESTRACYTom musí okamžite prerušiť.

 • Poruchy pečene: porucha funkcie pečene


Interakcie

Môže sa ESTRACYTpoužívať súčasne s inými liekmi?

Podľa zaznamanených údajov zvyšujú estrogény terapeutickú aktivitu a toxicitu tricyklických antidepresív, a to pravdepodobne prostredníctvom inhibície ich metabolizmu.


Mlieko, mliečne výrobky alebo lieky s obsahom vápnika, horčíka alebo hliníka môžu nepriaznivo ovplyvniť absorpciu ESTRACYTu, a preto je potrebné vyhýbať sa súčasnému prijímaniu týchto látok. Mechanizmus tejto interakcie je nasledovný: estramustín vytvára nerozpustné soli s polyvalentnými iónmi kovu.


Interakciu medzi estramustínom a ACE-inhibítormi pravdepodobne vedúcu k zvýšenému riziku angioneurotického edému (pozri časť Nežiaduce účinky) nemožno vylúčiť.


Dávkovanie a spôsob podávania

Ako sa majú užívať tvrdé kapsuly ESTRACYT® 140 mg?

Rozsah dávky je 7 – 14 mg/kg telesnej hmotnosti (4 - 8 kapsúl) denne v 2 alebo 3 rozdelených dávkach. Odporúčaná úvodná dávka je 4 - 6 kapsúl, čím sa dosiahne dávka s obsahom najmenej 10 mg/kg. Tvrdé kapsuly ESTRACYT 140 mgsa majú užívať najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. Kapsuly sa majú prehĺtať celé a zapiť pohárom vody.

Kapsuly ESTRACYTsa nesmú zapíjať mliekom, alebo súčasne s nimi konzumovať mliečne výrobky alebo látky obsahujúce vápnik, horčík alebo hliník (napríklad antacidá).Medzi potraviny, ktorým sa treba počas liečby kapsulami ESTRACYT vyhýbať patria: mlieko, jogurt, syry, zmrzlina, sardinky, ustrice, losos, brokolica, špenát. Súčasne s kapsulami ESTRACYTneužívajte nijakú formu kalcia (vápnika) alebo nápoj obohatený kalciom.


Liečba sa tiež môže zahájiť vnútrožilovými injekciami 300 - 450 mg estramustínfosfátu denne po dobu 3 týždňov s následným podávaním tvrdých kapsúl podľa vyššie uvedených pokynov.


Ak sa do 4 - 6 týždňoch liečbynedostaví požadovaný účinok, liečba sa má prerušiť.


Upozornenie

ESTRACYTsa musí opatrne podávať u pacientov s anamnézou tromboflebitídy, trombózy alebo tromboembolickej choroby, najmä pri liečbe v kombinácii s estrogénmi. Opatrne sa musí postupovať tiež u pacientov s chorobami mozgových ciev a s ischemickou chorobou srdca.


Tolerancia glukózy

Pacienti s diabetes mellitus si vyžadujú pri liečbe ESTRACYTomstarostlivé pozorovanie, pretože sa môže znížiť tolerancia glukózy.


Zvýšený krvný tlak

Môže dôjsť k hypertenzii, preto sa má pravidelne kontrolovať krvný tlak.

Zadržiavanie tekutín

U niektorých pacientov používajúcich ESTRACYT, bolo zaznamenané zhoršenie už existujúceho alebo vznikajúceho periférneho opuchu alebo kongestívneho srdcového zlyhania. Iné ochorenia, ktoré môžu byť ovplyvnené zadržiavaním tekutín, ako napríklad epilepsia, migréna alebo porucha funkcie obličiek, si vyžadujú dôkladné pozorovanie.


Vápnikový a fosforový metabolizmus

ESTRACYTmôže ovplyvniť vápnikový a fosforový metabolizmus, a preto ho ho majú obzvlášť opatrne používať pacienti s metabolickými chorobami kostí spojenými s hyperkalciémiou (zvýšená hladina vápnika v krvi) alebo pacienti s obličkovou nedostatočnosťou. Pacienti s karcinómom prostaty a osteoblastickými metastázami majú riziko hypokalciémie (znížená hladina vápnika v krvi) a ich hladiny vápnika sa musia dôkladne monitorovať.


ESTRACYTsa môže nedostatočne metabolizovať u pacientov s poškodenou funkciou pečene. Týmto pacientom sa ESTRACYTmusí podávať veľmi opatrne. Pečeňové funkčné testy sa majú vykonávať v pravidelných intervaloch.


Poznámka:Keďže určité endokrinné a pečeňové funkcie sú ovplyvnené liekmi, ktoré obsahujú estrogén, budú ovplyvnené aj zodpovedajúce hodnoty laboratórnych testov.


Tehotenstvo a dojčenie

Je známe, že estradiol a takisto aj dusík majú mutagénny charakter. Preto muži liečení ESTRACYTom, musia používať bezpečné antikoncepčné metódy.


Predávkovanie

Hoci s predávkovaním nie sú doteraz žiadne skúsenosti, je možné očakávať zvýraznenie prejavov známych nežiaducich účinkv, najmä s gastrointestinálnymi príznakmi.

V prípade perorálneho predávkovania sa má vykonať výplach žalúdka za účelom vyprázdnenia žalúdočného obsahu a zahájiť symptomatická liečba.

Po predávkovaní ESTRACYTomsa má počas najmenej šiestich týždňov vykonávať kontrola hematologických parametrov a pečeňových funkcií.


Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú žiadne hlásenia o špecifických nežiaducich účinkoch ESTRACYTuna schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje.


Inkompatibility

V prítomnosti solí vápnika, horčíka alebo hliníka dochádza ku vyzrážaniu estramustínfosfátu.


Balenie

ESTRACYT140 mg tvrdé kapsuly sa dodávajú vo fľaškách po 100 kapsúl .

Varovanie

LIEK SA NESMIE POUŽÍVAŤ PO UPLYNUTÍ ČASU POUŽITEĽNOSTI UVEDENOM NA OBALE.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


Uchovávanie

Žiadne zvláštne upozornenia na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Dátum poslednej revízie textu

December 2006

4ESTRA140cps_sPIL

(CDS_Feb2003)_var&ren_appr_dec2006cc

ESTRACYT 140 mg

Súhrn údajov o lieku


1. NÁZOV LIEKU


ESTRACYT 140 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:estramustini phosphas

Každá tvrdá kapsula obsahuje estramustini phosphas 140 mg akoestramustini dinatrii phosphas 156,7 mg


Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdé kapsuly


Opis lieku:Nepriehľadné biele samouzatvárateľné tvrdé želatínové kapsuly o veľkosti č. 1 s radiálnym čiernym nápisom “ESTRACYT®“ na vrchnáku a “K Ph 750“ na tele kapsuly. Kapsuly obsahujú takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Karcinóm prostaty v pokročilom štádiu, predovšetkým u pacientov rezistentných na hormonálnu liečbu; primárna liečba u pacientov s prognostickými známkami zlej odpovede na čisto hormonálnu liečbu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Rozsah dávkovania je 7 – 14 mg/kg (4 – 8 kapsúl) denne v dvoch (alebo troch) rozdelených dávkach. Odporúčaná úvodná dávka na dosiahnutie dávky minimálne 10 mg/kg je 4 ‑ 6 kapsúl. Kapsuly sa majú užívať najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. Majú sa prehĺtať celé a zapiť pohárom vody. Súčasne s kapsulami ESTRACYT 140 mg sa nesmie konzumovať mlieko, mliečne výrobky alebo látky obsahujúce vápnik, horčík a hliník (napr. antacidá).


V prípade, že sa do 4 – 6 týždňov nepozoruje odpoveď, liečba sa má prerušiť.


4.3 Kontraindikácie


ESTRACYTsa nesmie podávať pacientom:


 • so známou precitlivenosťou na estradiol alebo alkylačné látky zo skupiny dusíkatého yperitu

 • s ťažkým ochorením pečene

 • s ťažkým ochorením kardiovaskulárneho systému: ischemické a tromboembolické choroby alebo ich komplikácie spojené s retenciou tekutín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s anamnézou tromboflebitídy, trombózy alebo tromboembolickej choroby, obzvlášť v súvislosti s liečbou estrogénmi sa musí ESTRACYT®podávať s opatrnosťou. Opatrne sa musí postupovať aj u pacientov s cerebrovaskulárnymi ochoreniami alebo ischemickou chorobou srdca.


Glukózová tolerancia

Vzhľadom na možnosť zhoršenia glukózovej tolerancie, musia byť diabetickí pacienti počas liečby ESTRACYTomdôkladne sledovaní.


Zvýšený krvný tlak

Keďže môže vzniknúť hypertenzia, krvný tlak sa má pravidelne kontrolovať.


Retencia tekutín

U niektorých pacientov používajúcich ESTRACYTsa pozorovalo zhoršenie existujúcich alebo začínajúcich periférnych opuchov alebo kongestívneho srdcového zlyhania. Dôkladné sledovanie pacienta je potrebné aj pri iných stavoch, ktoré môžu byť retenciou tekutín ovplyvnené, ako je epilepsia, migréna alebo renálna dysfunkcia.


Metabolizmus vápnika a fosforu

Estramustín môže ovplyvniť metabolizmus vápnika a fosforu. U pacientov s metabolickými chorobami kostí spojenými s hyperkalciémiou alebo u pacientov s renálnou insuficienciou sa musí ESTRACYTpoužívať s opatrnosťou. Pacienti s karcinómom prostaty a osteoblastickými metastázami majú riziko hypokalciémie a ich hladiny vápnika sa musia dôkladne monitorovať.


Estramustín sa môže nedostatočne metabolizovať u pacientov s poškodenou funkciou pečene a u týchto pacientov sa musí podávať s opatrnosťou. Pečeňové funkčné testy sa majú vykonávať v pravidelných intervaloch.


Poznámka:Keďže určité endokrinné a hepatálne funkcie sú ovplyvnené liekmi, ktoré obsahujú estrogén, budú ovplyvnené aj zodpovedajúce hodnoty laboratórnych testov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Podľa zaznamenaných údajov zvyšujú estrogény terapeutickú aktivitu a toxicitu tricyklických antidepresív, a to pravdepodobne prostredníctvom inhibície ich metabolizmu.


Mlieko, mliečne výrobky alebo lieky s obsahom vápnika, horčíka alebo hliníka môžu nepriaznivo ovplyvniť absorpciu estramustínu, a preto je nutné vyhýbať sa súčasnému prijímaniu týchto látok. Mechanizmus tejto interakcie je nasledovný: estramustín vytvára nerozpustné soli s polyvalentnými iónmi kovu.


Interakciu medzi estramustínom a ACE-inhibítormi pravdepodobne vedúcu k zvýšenému riziku angioneurotického edému (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky) nemožno vylúčiť.


4.6 Gravidita a laktácia


Je známe, že estradiol a takisto aj dusík majú mutagénny charakter. Preto muži liečení ESTRACYTommusia používať kontraceptívne opatrenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú žiadne hlásenia o špecifických nežiaducich účinkoch ESTRACYTuna schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje.4.8 Nežiaduce účinky


Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patria gynekomastia a impotencia, nauzea, vracanie, retencia tekutín, edémy.

Najvážnejšie nežiaduce účinky sú tromboembolizmus, ischemická choroba srdca, kongestívne srdcové zlyhanie a zriedkavo angioneurotický edém.


Zaznamenané nežiaduce účinky usporiadané podľa orgánových systémov sú nasledovné:


Poruchy kardiovaskulárneho systému:

- retencia tekutín

- kongestívne srdcové zlyhanie

- ischemická choroba srdca, infarkt myokardu

- tromboembolizmus

- hypertenzia


Poruchy gastrointestinálneho systému:

- nauzea a vracanie obzvlášť počas prvých dvoch týždňov liečby, hnačka


Poruchy pečene a žlčových ciest:

- porucha funkcie pečene


Poruchy krvi:

- zriedkavo sa vyskytujú anémia, leukopénia, trombocytopénia


Poruchy endokrinného systému:

- gynekomastia a impotencia


Poruchy centrálneho nervového systému:

- zriedkavo sa vyskytujú svalová slabosť, depresia, bolesti hlavy, zmätenosť, letargia


Reakcie z precitlivenosti:

- boli hlásené reakcie z precitlivenosti vrátane alergických kožných exantémov. Zriedkavo sa môže vyskytnúť angioneurotický edém (Quinckeho edém, edém larynxu). V mnohých hlásených prípadoch, vrátane jedného fatálneho, pacienti súčasne užívali ACE-inhibítory. V prípade výskytu angioneurotického edému sa musí liečba ESTRACYTomokamžite prerušiť.


4.9 Predávkovanie


Hoci s predávkovaním nie sú doteraz žiadne skúsenosti, možno očakávať, že v takýchto prípadoch dôjde k vzniku zvýraznených prejavov známych nežiaducich účinkov, predovšetkým gastrointestinálnych symptómov. V prípade perorálneho predávkovania sa má vyprázdniť obsah žalúdka lavážou a začať symptomatická liečba. Po predávkovaní estramustínom sa majú počas najmenej šiestich týždňov sledovať hematologické a pečeňové parametre.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina:cytostatikum / estramustín

ATC kód:L01XX11

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Estramustínfosfát je jedinečná protinádorová látka s dvojakým mechanizmom účinku. Estrón a estradiol, produkty metabolizmu estramustínfosfátu, majú dokázateľný antigonádotropný účinok vedúci k zníženiu hladiny testosterónu podobne ako po chirurgickej kastrácii.


Estramustín, cytotoxický metabolit vznikajúci defosforyláciou materskej látky, podlieha ďalšiemu metabolizmu na estromustín; oba tieto metabolity majú antimitotický účinok na nádorové bunky. Tieto účinky sú závislé na inhibícii tvorby mikrotubulov v metafáze a rozpade mikrotubulov v interfáze. Účinky na mikrotubuly boli dokázané aj in vivona štepoch ľudských nádorov prostaty. Bolo dokázané, že inhibícia polymerizácie mikrotubulov vyvolaná estramustínom vzniká v dôsledku priamej interakcie s tubulínom. Tiež bola dokázaná interakcia estramustínu s mikrotubuly-asociovanými proteínmi (MAP).


Dokázalo sa, že estramustín moduluje funkciu P‑glykoproteínu v rezistentných bunkových líniách, čím zvyšuje intracelulárnu akumuláciu a cytotoxický účinok súčasne podávaných cytotoxických liečiv. Uvedená schopnosť môže byť základom pre synergický účinok medzi estramustínom a inými látkami ako paklitaxel, vinblastín, etopozid a doxorubicín pozorovaný in vitrona bunkách ľudských nádorov prostaty. Uvedenú hypotézu podporujú tiež údaje o synergii estramustínu a etopozidu pozorované in vivona nádoroch prostaty u potkanov.


Ukázalo sa, že estramustín v kombinácii s vinblastínom, etopozidom alebo taxolom vedie k lepšej odpovedi, než monoterapia niektorým z týchto liečiv bez zvýšenia toxicity liečby.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Vstrebávanie rádioaktívne značeného estramustínfosfátu sa sledovalo u jedného pacienta po perorálnom podaní kapsúl, kedy absorpcia bola približne 75 % v porovnaní s intravenóznym podaním.


Estramustínfosfát je prekurzor účinnej látky (pro-drug). V gastrointestinálnom trakte sa rýchlo defosforyluje na estramustín a intaktný estramustínfosfát sa po perorálnom podaní v plazme nenachádza. Väzba estramustínfosfátu na plazmatické bielkoviny je 99 %. Estramustín sa metabolizuje na estromustín, ktorý je hlavným metabolitom v plazme.

Relatívna biologická dostupnosť estramustínu po perorálnom podaní (AUCpo/AUCiv) je vysoká - asi 90 % u pacientov nalačno. Estramustín a estromustín majú cytotoxický účinok a silne sa viažu na plazmatické bielkoviny. Eliminačný polčas estramustínu je približne 80 hodín. Estramustín a estromustín sa ďalej metabolizujú na estradiol a estrón.


Po vnútrožilovom podaní sa v plazme dokazuje intaktný estramustínfosfát, ktorý sa však rýchlo metabolizuje (eliminačný polčas približne 1,2 hodiny) na rovnaké metabolity ako po perorálnom podaní. Estromustín je tiež hlavným metabolitom po intravenóznom podaní.


Plazmatické hladiny týchto látok priamo úmerne súvisia s dávkou podanou perorálne alebo intravenózne. Počas dlhodobej liečby sa hladiny metabolitov v rovnovážnom stave nemenia.


Estramustín a estromustín sa vylučujú žlčou a stolicou, v moči nie sú prítomné. Estradiol a estrón sa ďalej metabolizujú a čiastočne sa vylučujú močom.


Estramustín a estromustín boli dokázané v tkanive ľudských nádorov prostaty po liečbe estramustínfosfátom. U týchto pacientov sú v nádorovom tkanive vyššie hladiny estramustínu a estromustínu ako v plazme. Môže to byť kvôli tomu, že estramustín a estromustín sú vychytávané v tkanive prostaty prostredníctom väzby na špecifický proteín, o ktorom sa dokázalo, že existuje v tkanive nádorov prostaty.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Perorálna LD50pre estramustínfosfát je u myší a potkanov vyššia ako 2000 mg/kg. Intravenózna LD50je u myší 440 mg/kg, u potkanov 192 mg/kg a u psov 400 ‑ 800 mg/kg. Hlavné cieľové systémy po jednorazovom podaní estramustínfosfátu sú hematopoetický a endokrinný systém a samčie a samičie reprodukčné orgány.

Toxikologické štúdie s opakovaným podávaním boli vykonané na potkanoch, psoch a opiciach. Hlavnými cieľovými orgánmi po perorálnom aj intravenóznom podávaní estramustínfosfátu u uvedených druhov zvierat sú hematopoetický a endokrinný systém a samčie a samičie reprodukčné orgány. U psov a opíc sú pozorované zmeny týchto orgánov/systémov spojené s estrogénnym pôsobením lieku, kým u potkanov sa prejavujú estrogénne aj cytotoxické účinky.

Reprodukčné štúdie ani štúdie karcinogenity neboli vykonané a genotoxický potenciál lieku sa úplne nepreskúmal. Avšak tak ako iné estrogény a antimitoticky pôsobiace látky, estramustínfosfát sa musí považovať za toxický na reprodukčné orgány a potenciálne genotoxický a karcinogénny.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok


natrii laurilsulfas, talcum, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica


Obal kapsuly:

gelatina, titanii dioxidum E171


Potlač kapsuly:

lacca, sojae lecithinum, simeticonum, ferri oxidum nigrum E172, ethanolum absolutum methanolo, ethoxyethanolum, aqua purificata


6.2 Inkompatibility


V prítomnosti solí vápnika, horčíka alebo hliníka dochádza ku precipitácii estramustínfosfátu.

6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Žiadne zvláštne upozornenia na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hnedá sklenená fľaška (sklo typu III) uzavretá bielym HDPE uzáverom so závitom s tesniacou časťou z bezfarebného polyetylénu, písomná ifnormácia pre používateľa, papierová skladačka. Každá fľaška obsahuje polypropylénovú kapsulu s vysušovacou látkou silikagelom.


Veľkosť balenia:100 tvrdých kapsúl


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0268/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21. júla 2000


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

December 2006

5/5


ESTRA140cps_sSPC

(CDS_Feb2003)_var&ren_appr_dec2006cc

ESTRACYT 140 mg