+ ipil.sk

ESTRACYT 300 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľov

Informácia pre použitie, čítajte pozorne!


Názov lieku

ESTRACYT300 mg

(estramustini phosphas)


Lieková forma

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


Zloženie lieku

 • Každá injekčná liekovka s práškom obsahuje:

liečivo: estramustini phosphas(estramustínfosfát) 300 mg

pomocné látky:megluminum (meglumín), mannitolum (manitol)

 • Každá ampulka s rozpúšťadlom obsahuje:

pomocné látky: aqua ad iniectabilia (voda na injekciu) 8 ml


Farmakoterapeutická skupina

Cytostatikum


Charakteristika

ESTRACYT, ktorý obsahuje v jednej molekule kombináciu estradiolu a horčičného dusíka (non-derivátu), je účinný v liečbe pokročilého karcinómu prostaty. Estramustínfosfát disodný sa po podaní v organizme rýchlo a úplne defosforyluje v priebehu jednej až dvoch hodín. Vytvoria sa cytotoxicky aktívne metabolity estramustín a estromustín. Plazmatické polčasy týchto metabolitov predstavujú 10 až 20 hodín. Estramustín a estromustín podliehajú do určitej miery ďalšej metabolizácii a pred vylúčením vytvárajú estrón a estradiol. ESTRACYTmá dvojaký mechanizmus účinku. Estramustín a estromustín pôsobia ako antimitotiká a uvoľnené estrogény majú antigonádotropné účinky. Estramustín sa viaže na bielkovinu nádorového tkaniva, dôsledkom čoho je hromadenie látky v cieľovom tkanive. Veľmi vzácne vyvoláva ESTRACYTútlm krvotvorby. ESTRACYTje účinný u pacientov, ktorí sa nepodrobili liečbe farmakami, rovnako ako u osôb, ktoré nereagovali na rôzne typy hormonálnej liečby.


Indikácie

Karcinóm prostaty v pokročilom štádiu, hlavne u pacientov s nádormi rezistentnými na hormonálnu liečbu; ako primárna liečba u pacientov s prognostickými známkami zlej odpovede na čisto hormonálnu liečbu.


Kontraindikácie

ESTRACYTsa nesmie podávať pacientom:

 • so známou precitlivenosťou na estradiol alebo alkylačné látky zo skupiny dusíkatého yperitu

 • s ťažkým ochorením pečene

 • s ťažkým ochorením kardiovaskulárneho systému: ischemické a tromboembolické choroby alebo ich komplikácie spojené s retenciou tekutín.


Nežiaduce účinky

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patria: gynekomastia (abnormálne vyvinutie prsníkov u muža), impotencia, nauzea, vracanie, retencia tekutín, edémy.


Najvážnejšie nežiaduce účinky sú tromboembolizmus, ischemická choroba srdca, kongestívne srdcové zlyhanie a zriedkavo angioneurotický edém.


Zaznamenané nežiaduce účinky usporiadané podľa orgánových systémov sú nasledovné:


 • Poruchy krvi: zriedkavo sa vyskytujú anémia, leukopénia, trombocytopénia.

 • Poruchy kardiovaskulárneho systému: retencia tekutín, kongestívne srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, tromboembolizmus, hypertenzia. Intravenózne podanie môže spôsobiť tromboflebitídu v mieste podania injekcie.

 • Poruchy centrálneho nervového systému: zriedkavo sa vyskytujú svalová slabosť, depresia, bolesti hlavy, zmätenosť a letargia.

 • Poruchy endokrinného systému: gynekomastia (abnormálne vyvinutie prsníkov u muža) a impotencia.

 • Poruchy gastrointestinálneho systému: nauzea a vracanie, obzvlášť počas prvých dvoch týždňov liečby, hnačka. Tieto nežiaduce účinky sú zriedkavejšie ako pri perorálnej liečbe.

 • Reakcie z precitlivenosti: reakcie z precitlivenosti vrátane alergických kožných exantémov. Zriedkavo sa môže vyskytnúť angioneurotický edém (Quinckeho edém, edém larynxu). V mnohých hlásených prípadoch, vrátane jedného fatálneho, pacienti súčasne užívali ACE-inhibítory. V prípade výskytu angioneurotického edému sa liečba ESTRACYTom musí okamžite prerušiť.

 • Poruchy pečene: porucha funkcie pečene

 • Iné: Môže sa objaviť krátkodobé svrbenie, alebo pálivá bolesť v perineu a v genitálnej oblasti, tak ako pri všetkých fosfátoch prítomných v injekčných aplikáciách.


Interakcie

Podľa zaznamanených údajov zvyšujú estrogény terapeutickú aktivitu a toxicitu tricyklických antidepresív, a to pravdepodobne prostredníctvom inhibície ich metabolizmu.


Mlieko, mliečne výrobky alebo lieky s obsahom vápnika, horčíka alebo hliníka môžu nepriaznivo ovplyvniť absorpciu ESTRACYTu,a preto je nutné vyhýbať sa súčasnému prijímaniu týchto látok. Mechanizmus tejto interakcie je nasledovný: estramustín vytvára nerozpustné soli s polyvalentnými iónmi kovu.


Dávkovanie a spôsob podávania

ESTRACYTmajú podávať len lekári so skúsenosťami s cytostatickou protinádorovou liečbou.


Odporúčaná dávka je 5 mg/kg telesnej hmotnosti (300 – 450 mg) denne podávaná intravenózne v trvaní do 3 týždňov. Po tejto liečbe nasleduje udržiavacia terapia i.v.dávkou 300 mg dvakrát týždenne alebo užívaním tvrdých kapsúl ESTRACYT 140 mg v rozsahu dávky 7 – 14 mg/kg telesnej hmotnosti (4 – 8 kapsúl denne v 2 alebo 3 rozdelených dávkach).


Ak sa po 4 – 6 týždňoch liečby nepozoruje odpoveď, liečba sa má prerušiť.


Príprava a podanie injekčného roztoku:

Obsah liekovky (300 mg estramustínfosfátu) sa rozpustí pridaním 8 ml vody na injekciu tak, že sa rozpúšťadlo z ampulky pomaly a bez trepania pridáva do injekčnej liekovky, aby nedošlo k speneniu. Kvôli lokálne dráždivému účinku sa má ESTRACYT 300 mg podávať pomalou intravenóznou injekciou (3 – 5 minút) s tenkou ihlou do periférnej žily alebo centrálnym venóznym katétrom. Injekčný roztok sa môže tiež pridať k 250 ml 5 % roztoku glukózy a podávať ako i.v.infúzia po dobu neprekračujúcu 3 hodiny.


V prípade paravenózneho podania injekcie, kedy je okolité tkanivo infiltrované izotonickým roztokom glukózy, musí byť podávanie ihneď prerušené.Upozornenie

ESTRACYTsa musí opatrne podávať u pacientov s anamnézou tromboflebitídy, trombózy alebo tromboembolickej choroby, najmä pri liečbe v kombinácii s estrogénmi. Opatrne sa musí postupovať tiež u pacientov s chorobami mozgových ciev a s ischemickou chorobou srdca.


Tolerancia glukózy

Pacienti s diabetes mellitus si vyžadujú pri liečbe ESTRACYTomstarostlivé pozorovanie, pretože sa môže znížiť tolerancia glukózy.


Zvýšený krvný tlak

Môže dôjsť k hypertenzii, preto sa má pravidelne kontrolovať krvný tlak.

Zadržiavanie tekutín

U niektorých pacientov používajúcich ESTRACYTbolo zaznamenané zhoršenie už existujúceho alebo vznikajúceho periférneho opuchu alebo kongestívneho srdcového zlyhania. Iné ochorenia, ktoré môžu byť ovplyvnené zadržiavaním tekutín, ako napríklad epilepsia, migréna, alebo porucha funkcie obličiek si vyžadujú dôkladné pozorovanie.


Vápnikový a fosforový metabolizmus

ESTRACYTmôže ovplyvniť vápnikový a fosforový metabolizmus, a preto ho majú obzvlášť opatrne používať pacienti s metabolickými chorobami kostí spojenými s hyperkalciémiou alebo pacienti s obličkovou nedostatočnosťou. Pacienti s karcinómom prostaty a osteoblastickými metastázami majú riziko hypokalciémie a ich hladiny vápnika sa musia dôkladne monitorovať.


ESTRACYTsa môže nedostatočne metabolizovať u pacientov s poškodenou funkciou pečene. Týmto pacientom sa ESTRACYTmusí podávať veľmi opatrne. Pečeňové funkčné testy sa majú vykonávať v pravidelných intervaloch.


Poznámka:Keďže určité endokrinné a hepatálne funkcie sú ovplyvnené liekmi, ktoré obsahujú estrogén, budú ovplyvnené aj zodpovedajúce hodnoty laboratórnych testov.


Tehotenstvo a dojčenie

Je známe, že estradiol a takisto aj dusík majú mutagénny charakter. Preto muži liečení ESTRACYTom, musia používať bezpečné antikoncepčné metódy.


Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom:

ESTRACYTmajú podávať odborníci v oblasti liečby cytostatikami.


Vzhľadom na toxicitu liečiva sa musia dodržiavať nasledujúce ochranné opatrenia:

 • personál má byť poučený o správnej technike rekonštitúcie a zaobchádzania s cytostatikami;

 • tehotné ženy musia byť vylúčené z práce s týmto liekom;

 • personál zaobchádzajúci s estramustínom musí používať ochranné pomôcky: ochranné okuliare, plášť, masku a rukavice na jednorazové použitie;

 • rekonštitúcia lieku má prebiehať v oddelenom priestore (najlepšie v digestore s laminárnym prietokom vzduchu). Pracovný povrch má byť chránený absorbujúcim papierom s plastovým podkladom určeným na jednorazové použitie;

 • všetky pomôcky použité pri rekonštitúcii, podávaní alebo čistení vrátane rukavíc sa majú odkladať do odpadových vriec pre nebezpečný odpad určených na spálenie pri vysokej teplote;

 • pokvapkané alebo poliate predmety a plochy sa majú umyť vodou pufrovanou na pH 7 ‑ 8 (napr. fosfátový pufrovací roztok);

 • všetky čistiace materiály sa majú zlikvidovať podľa pokynov uvedených vyššie.

 • pri náhodnom kontakte lieku s pokožkou alebo pri vniknutí do očí sa musí postihnuté miesto okamžite opláchnuť veľkým množstvom vody s mydlom (pokožka) alebo vodou (oči) a vyhľadať lekárske ošetrenie.


Inkompatibility

Vzhľadom na chemickú inkompatibilitu (vyzrážanie) sa odporúča nerozpúšťať lyofilizovaný prášok na intravenóznu injekciu v roztoku chloridu sodného.


Predávkovanie

Hoci s predávkovaním nie sú doteraz žiadne skúsenosti, je možné očakávať zvýraznenie prejavov známych nežiaducich účinkov, najmä s gastrointestinálnymi príznakmi.

V prípade perorálneho predávkovania sa má vykonať výplach žalúdka za účelom vyprázdnenia žalúdočného obsahu a zahájiť symptomatická liečba.

Po predávkovaní ESTRACYTomsa má počas najmenej šiestich týždňov vykonávať kontrola hematologických parametrov a pečeňových testov.


Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú žiadne hlásenia o špecifických nežiaducich účinkoch ESTRACYTuna schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje.


Balenie

ESTRACYT 300 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok sa dodáva v baleniach po 10 injekčných liekoviek s práškom na injekčný roztok a 10 ampuliek s rozpúšťadlom (8 ml vody na injekciu) na rozpustenie prášku.


Varovanie

LIEK SA NESMIE POUŽÍVAŤ PO UPLYNUTÍ ČASU POUŽITEĽNOSTI UVEDENOM NA OBALE.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


Uchovávanie

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Prášok:

Žiadne zvláštne upozornenia na uchovávanie.

Čas použiteľnosti roztoku pripraveného po rozpustení prášku:

Chemická a fyzikálna stabilita počas používania roztoku pripraveného s vodou na injekciu je stanovená najmenej do 5 dní pri 25 °C. Avšak z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený injekčný roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, čas skladovania počas používania a podmienky uchovávania pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2 °C – 8 °C (v chladničke), pokiaľ rozpustenie prášku neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Dátum poslednej revízie textu

Február 2007

4ESTRA300plv inj_sSPC

(CDS_Feb2003)_appr_ren&var_jan2007cc

ESTRACYT 300 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/06782SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

ESTRACYT300 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo: estramustini phosphas

Každá injekčná liekovka obsahuje estramustini phosphas 300 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Karcinóm prostaty v pokročilom štádiu, predovšetkým u pacientov rezistentných na hormonálnu liečbu; primárna liečba u pacientov s prognostickými známkami zlej odpovede na čisto hormonálnu liečbu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

ESTRACYTmajú podávať len lekári so skúsenosťami s cytostatickou liečbou.

Odporúčaná dávka je 5 mg/kg (300 – 450 mg) denne podávaná intravenózne v trvaní do 3 týždňov, po ktorých nasleduje udržiavacia liečba s dávkou 300 mg dvakrát týždenne.

Vzhľadom na lokálne dráždivé pôsobenie sa má ESTRACYT 300 mg podávať pomalou intravenóznou injekciou s tenkou ihlou do periférnej žily alebo centrálnym venóznym katétrom. Rekonštituovaný injekčný roztok ESTRACYT 300 mg sa môže tiež pridať k 250 ml 5 %-nému roztoku glukózy a podať formou vnútrožilovej infúzie trvajúcej najdlhšie 3 hodiny (pozri časť 6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom).

V prípade, že sa do 4 – 6 týždňov nepozoruje odpoveď, liečba sa má prerušiť.


4.3 Kontraindikácie

ESTRACYTsa nesmie podávať pacientom:

 • so známou precitlivenosťou na estradiol alebo alkylačné látky zo skupiny dusíkatého yperitu

 • s ťažkým ochorením pečene

 • s ťažkým ochorením kardiovaskulárneho systému: ischemické a tromboembolické choroby alebo ich komplikácie spojené s retenciou tekutín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov s anamnézou tromboflebitídy, trombózy alebo tromboembolickej choroby, obzvlášť v súvislosti s liečbou estrogénmi sa musí ESTRACYTpodávať s opatrnosťou. Opatrne sa musí postupovať aj u pacientov s cerebrovaskulárnymi ochoreniami alebo ischemickou chorobou srdca.

Glukózová tolerancia

Vzhľadom na možnosť zhoršenia glukózovej tolerancie, musia byť diabetickí pacienti počas liečby ESTRACYTomdôkladne sledovaní.

Zvýšený krvný tlak

Keďže môže vzniknúť hypertenzia, krvný tlak sa má pravidelne kontrolovať.

Retencia tekutín

U niektorých pacientov používajúcich ESTRACYTsa pozorovalo zhoršenie existujúcich alebo začínajúcich periférnych opuchov alebo kongestívneho srdcového zlyhania. Dôkladné sledovanie pacienta je potrebné aj pri iných stavoch, ktoré môžu byť retenciou tekutín ovplyvnené, ako je napr. epilepsia, migréna alebo renálna dysfunkcia.

Metabolizmus vápnika a fosforu

Estramustín môže ovplyvniť metabolizmus vápnika a fosforu. U pacientov s metabolickými chorobami kostí spojenými s hyperkalciémiou alebo u pacientov s renálnou insuficienciou sa musí ESTRACYTpoužívať s opatrnosťou. Pacienti s karcinómom prostaty a osteoblastickými metastázami majú riziko hypokalciémie a ich hladiny vápnika sa musia dôkladne monitorovať.

Estramustín sa môže nedostatočne metabolizovať u pacientov s poškodenou funkciou pečene a u týchto pacientov sa musí podávať s opatrnosťou. Pečeňové funkčné testy sa majú vykonávať v pravidelných intervaloch.

Poznámka: Keďže určité endokrinné a hepatálne funkcie sú ovplyvnené liekmi, ktoré obsahujú estrogén, budú ovplyvnené aj zodpovedajúce hodnoty laboratórnych testov.


4.5 Liekové a iné interakcie

Podľa zaznamenaných údajov zvyšujú estrogény terapeutickú aktivitu a toxicitu tricyklických antidepresív, a to pravdepodobne prostredníctvom inhibície ich metabolizmu.

Mlieko, mliečne výrobky alebo lieky s obsahom vápnika, horčíka alebo hliníka môžu nepriaznivo ovplyvniť absorpciu estramustínu, a preto je nutné vyhýbať sa súčasnému prijímaniu týchto látok. Mechanizmus tejto interakcie je nasledovný: estramustín vytvára nerozpustné soli s polyvalentnými iónmi kovu.

Nemožno vylúčiť interakciu medzi estramustínom a ACE-inhibítormi pravdepodobne vedúcu k zvýšenému riziku angioneurotického edému (pozri časť4.8 Nežiaduce účinky).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Je známe, že estradiol a takisto aj dusík majú mutagénny charakter. Preto muži liečení ESTRACYTommusia používať kontraceptívne opatrenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú žiadne hlásenia o špecifických nežiaducich účinkoch ESTRACYTuna schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patria gynekomastia a impotencia, nauzea, vracanie, retencia tekutín, edémy.

Najvážnejšie nežiaduce účinky sú tromboembolizmus, ischemická choroba srdca, kongestívne srdcové zlyhanie a zriedkavo angioneurotický edém.

Zaznamenané nežiaduce účinky usporiadané podľa orgánových systémov sú nasledovné:

Poruchy kardiovaskulárneho systému:

- retencia tekutín

- kongestívne srdcové zlyhanie

- ischemická choroba srdca, infarkt myokardu

- tromboembolizmus

- hypertenzia

- tromboflebitída v mieste podania injekcie

Poruchy gastrointestinálneho systému:

- nauzea a vracanie obzvlášť počas prvých dvoch týždňov liečby, hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest:

- porucha funkcie pečene

Poruchy krvi:

- zriedkavo sa vyskytujú anémia, leukopénia, trombocytopénia

Poruchy endokrinného systému:

- gynekomastia a impotencia

Poruchy centrálneho nervového systému:

- zriedkavo sa vyskytujú svalová slabosť, depresia, bolesti hlavy, zmätenosť, letargia

Reakcie z precitlivenosti:

- boli hlásené reakcie z precitlivenosti vrátane alergických kožných exantémov. Zriedkavo sa môže vyskytnúť angioneurotický edém (Quinckeho edém, edém larynxu). V mnohých hlásených prípadoch, vrátane jedného fatálneho, pacienti súčasne užívali ACE-inhibítory. V prípade výskytu angioneurotického edému sa musí liečba ESTRACYTomokamžite prerušiť.


4.9 Predávkovanie

Hoci s predávkovaním nie sú doteraz žiadne skúsenosti, možno očakávať, že v takýchto prípadoch dôjde k vzniku zvýraznených prejavov známych nežiaducich účinkov, predovšetkým gastrointestinálnych symptómov. V prípade perorálneho predávkovania sa má vyprázdniť obsah žalúdka lavážou a začať symptomatická liečba. Po predávkovaní estramustínom sa majú počas najmenej šiestich týždňov sledovať hematologické a pečeňové parametre.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina:cytostatikum

ATC kód: L01XX11


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Estramustínfosfát je jedinečná protinádorová látka s dvojakým mechanizmom účinku. Estrón a estradiol, produkty metabolizmu estramustínfosfátu, majú dokázateľný antigonádotropný účinok vedúci k zníženiu hladiny testosterónu podobne ako po chirurgickej kastrácii.

Estramustín, cytotoxický metabolit vznikajúci defosforyláciou materskej látky, podlieha ďalšiemu metabolizmu na estromustín; oba tieto metabolity majú antimitotický účinok na nádorové bunky. Tieto účinky sú závislé na inhibícii tvorby mikrotubulov v metafáze a rozpade mikrotubulov v interfáze. Účinky na mikrotubuly boli dokázané aj in vivo na štepoch ľudských nádorov prostaty. Bolo dokázané, že inhibícia polymerizácie mikrotubulov vyvolaná estramustínom vzniká v dôsledku priamej interakcie s tubulínom. Tiež bola dokázaná interakcia estramustínu s mikrotubuly-asociovanými proteínmi (MAP).

Dokázalo sa, že estramustín moduluje funkciu P‑glykoproteínu v rezistentných bunkových líniách, čím zvyšuje intracelulárnu akumuláciu a cytotoxický účinok súčasne podávaných liečiv. Uvedená schopnosť môže byť základom pre synergický účinok medzi estramustínom a inými látkami ako paklitaxel, vinblastín, etopozid a doxorubicín pozorovaný in vitro na bunkách ľudských nádorov prostaty.

Uvedenú hypotézu podporujú tiež údaje o synergii estramustínu a etopozidu pozorované in vivona nádoroch prostaty u potkanov.

Ukázalo sa, že estramustín v kombinácii s vinblastínom, etopozidom alebo taxolom vedie k lepšej odpovedi než monoterapia niektorým z týchto liečiv bez zvýšenia toxicity liečby.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vstrebávanie rádioaktívne značeného estramustínfosfátu sa sledovalo u jedného pacienta po perorálnom podaní kapsúl, kedy absorpcia bola približne 75 % v porovnaní s intravenóznym podaním.

Estramustínfosfát je prekurzor účinnej látky (pro-drug). V gastrointestinálnom trakte sa rýchlo defosforyluje na estramustín a intaktný estramustínfosfát sa po perorálnom podaní v plazme nenachádza. Väzba estramustínfosfátu na plazmatické bielkoviny je 99 %. Estramustín sa metabolizuje na estromustín, ktorý je hlavným metabolitom v plazme.

Relatívna biologická dostupnosť estramustínu po perorálnom podaní (AUCpo/AUCiv) je vysoká - asi 90 % u pacientov nalačno. Estramustín a estromustín majú cytotoxický účinok a silne sa viažu na plazmatické bielkoviny. Eliminačný polčas estramustínu je približne 80 hodín. Estramustín a estromustín sa ďalej metabolizujú na: estradiol a estrón.

Po vnútrožilovom podaní sa v plazme dokazuje intaktný estramustínfosfát, ktorý sa však rýchlo metabolizuje (eliminačný polčas približne 1,2 hodiny) na rovnaké metabolity ako po perorálnom podaní. Estromustín je tiež hlavným metabolitom po intravenóznom podaní.

Plazmatické hladiny týchto látok priamo úmerne súvisia s dávkou podanou perorálne alebo intravenózne. Počas dlhodobej liečby sa hladiny metabolitov v rovnovážnom stave nemenia.

Estramustín a estromustín sa vylučujú žlčou a stolicou, v moči nie sú prítomné. Estradiol a estrón sa ďalej metabolizujú a čiastočne sa vylučujú močom.

Estramustín a estromustín boli dokázané v tkanive ľudských nádorov prostaty po liečbe estramustínfosfátom. U týchto pacientov sú v nádorovom tkanive vyššie hladiny estramustínu a estromustínu ako v plazme. Môže to byť kvôli tomu, že estramustín a estromustín sú vychytávané v tkanive prostaty prostredníctom väzby na špecifický proteín, o ktorom sa dokázalo, že existuje v tkanive nádorov prostaty.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Perorálna LD50pre estramustínfosfát je u myší a potkanov vyššia ako 2000 mg/kg. Intravenózna LD50je u myší 440 mg/kg, u potkanov 192 mg/kg a u psov 400 – 800 mg/kg. Hlavné cieľové systémy po jednorazovom podaní estramustínfosfátu sú hematopoetický a endokrinný systém a samčie a samičie reprodukčné orgány.

Toxikologické štúdie s opakovaným podávaním boli vykonané na potkanoch, psoch a opiciach. Hlavnými cieľovými orgánmi po perorálnom aj intravenóznom podávaní estramustínfosfátu u uvedených druhov zvierat sú hematopoetický a endokrinný systém a samčie a samičie reprodukčné orgány. U psov a opíc sú pozorované zmeny týchto orgánov/systémov spojené s estrogénnym pôsobením lieku, kým u potkanov sa prejavujú estrogénne aj cytotoxické účinky.

Reprodukčné štúdie ani šúdie karcinogenity neboli vykonané a genotoxický potenciál lieku sa úplne nepreskúmal. Avšak tak ako iné estrogény a antimitoticky pôsobiace látky, estramustínfosfát sa musí považovať za toxický na reprodukčné orgány a potenciálne genotoxický a karcinogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Prášok na injekčný roztok: megluminum, mannitolum

Rozpúšťadlo: aqua ad iniectabilia


6.2 Inkompatibility

Vzhľadom na chemickú inkompatibilitu (precipitácia) sa odporúča nerozpúšťať lyofilizovaný prášok na intravenóznu injekciu v roztoku chloridu sodného.


6.3 Čas použiteľnosti

Prášok:

60 mesiacov

Rekonštituovaný roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita počas používania roztoku rekonštituovaného s vodou na injekciu je stanovená najmenej do 5 dní pri 25 °C. Avšak z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený injekčný roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, čas skladovania počas používania a podmienky uchovávania pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2 °C – 8 °C (v chladničke), pokiaľ rekonštitúcia neprebehla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Prášok:

Žiadne zvláštne upozornenia na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Vnútorný obal:

Prášok na injekčný roztok:

Bezfarebná sklenená injekčná liekovka zo skla typu I (nominálny objem je 15 ml) uzavretá chlórbutylovou gumenou zátkou a utesnená hliníkovým viečkom s vloženým polypropylénovým diskom.


Rozpúšťadlo:

Bezfarebná sklenená ampulka zo skla typu I.

Vonkajší obal:

Písomná ifnormácia pre používateľov, papierová skladačka.

Veľkosť balenia: Každé balenie obsahuje 10 injekčných liekoviek s práškom na injekčný roztok a 10 ampuliek s vodou na injekciu (8 ml) na rekonštitúciu prášku.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Obsah jednej injekčnej liekovky ESTRACYT 300 mg sa rozpustí pridaním 8 ml vody na injekciu. Rozpúšťadlo sa do injekčnej liekovky pridáva pomaly a bez trepania, aby nedošlo k speneniu.

V prípade paravenózneho podania injekcie, kedy je okolité tkanivo infiltrované izotonickým roztokom glukózy, musí byť podávanie ihneď prerušené.

Vzhľadom na toxicitu liečiva sa musia dodržiavať nasledujúce ochranné opatrenia:

 • personál má byť poučený o správnej technike rekonštitúcie a zaobchádzania s cytostatikami;

 • tehotné ženy musia byť vylúčené z práce s týmto liekom;

 • personál zaobchádzajúci s estramustínom musí používať ochranné pomôcky: ochranné okuliare, plášť, masku a rukavice na jednorazové použitie;

 • rekonštitúcia lieku má prebiehať v oddelenom priestore (najlepšie v digestore s laminárnym prietokom vzduchu). Pracovný povrch má byť chránený absorbujúcim papierom s plastovým podkladom určeným na jednorazové použitie;

 • všetky pomôcky použité pri rekonštitúcii, podávaní alebo čistení vrátane rukavíc sa majú odkladať do odpadových vriec pre nebezpečný odpad určených na spálenie pri vysokej teplote;

 • pokvapkané alebo poliate predmety a plochy sa majú umyť vodou pufrovanou na pH 7 ‑ 8 (napr. fosfátový pufrovací roztok);

 • všetky čistiace materiály sa majú zlikvidovať podľa pokynov uvedených vyššie.

 • pri náhodnom kontakte lieku s pokožkou alebo pri vniknutí do očí sa musí postihnuté miesto okamžite opláchnuť veľkým množstvom vody s mydlom (pokožka) alebo vodou (oči) a vyhľadať lekárske ošetrenie.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0269/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21. júla 2000

Dátum posledného predĺženia: 28. februára 2007/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2013

6/6


ESTRA300plv inj_sSPC

(CDS_Feb2003)_appr_var&ren_jan2007cc

ESTRACYT 300 mg