+ ipil.sk

ESTRAPATCH 40 µg/24 hodínPríbalový leták

PŘÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII, EV.Č. 0810/2005

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEEOV

PŘÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII, EV.Č. 0810/2005

Pozorné si prečítajte celu písomnú informáciu skór, ako začnete užívať Váš liek.

-    Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potřebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-    Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-    Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Može mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.


V tejto písomnej informácii pre používatefov:

1.    Čo je ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálna náplasť, a na čo sa používa

2.    Skor ako použijete ESTrApATCH 40 pg/24 hodín, transdermálnu náplasť

3.    Ako používať ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálnu náplasť

4.    Možné vedfajšie účinky

5.    Uchovávanie ESTRAPATCHU 40 pg/24 hodín, transdermálnej náplasti

ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín transdermálna náplasť

-    Liečivo

estradiol...........................................................................1,25 mg

vo forme hemihydrátu estradiolu 1,29 mg v 1 transdermálnej náplasti s plochou 14,3 cm1 2, z ktorej sa v priebehu 24 hodín uvofní 40 pg estradiolu.

-    Ďalšie zložky sú dietyltoluamid.

Adhezívna matrica: kopolymér butylakrylátu a butylmetakrylátu, kopolymér etylakrylátu a kyseliny akrylovej.

Ochranná fólia (nesnímatefná): polyesterová fólia.

Ochranná fólia (snímatďná): polyesterová fólia so silikónovo-hliníkovou vrstvou.

Držitel’ rozhodnutia o registrácii:

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 place Abel Gance 92100 Boulogne Francúzsko

Výrobca:

SYSTEME alebo PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION 45 place Abel Gance 92100 Boulogne Francúzsko


LHOMANN THERAPIE GmbH

Lhomannstrasse 2,

D-56626 Andernach Nemecko

2. SKÓR AKO POUŽIJETE ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálnu náplast’ Nepoužívajte ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálnu náplast:

-    keď máte alebo ste mali rakovinu prsníka alebo existuje podozrenie, že trpíte týmto ochorením,

-    keď viete, že máte zhubný nádor závislý od estrogénov, napr. nádor na sliznici maternice (rakovinu endometria), alebo existuje podozrenie na tento nádor,

-    keď máte vaginálne krvácanie, ktorého príčina nie je objasnená,

- keď máte neliečenú nadmerne zvačšenú sliznicu maternice (hyperpláziu endometria),

-    keď máte alebo ste v minulosti mali trombózu (vznik krvnej zrazeniny) v krvných cievach (hlboká žilová trombóza) alebo jej zanesenie do pluc (plucna embólia),

-    keď máte aktívnu alebo ste v minulosti mali arteriálnu tromboembolickú chorobu (napr. angínu pectoris, srdcový infarkt),

-    keď máte akútne ochorenie pečene, alebo ste v minulosti mali ochorenie pečene a výsledky testov funkcie pečene sa nevrátili na normálne hodnoty,

- keď máte známu precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z ďalších zložiek tohto lieku,

-    keď máte dedičnú poruchy premeny krvného farbiva (porfýriu).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní ESTRAPATCHU 40 pg/24 hodín, transdermálnej náplasti:

- U žien po menopauze liečených hormonálnou substitučnou liečbou (HRT) sa pozorovalo mierne zvýšené riziko výskytu žilovej tromboembólie (napr. hlboká žilová trombóza alebo plucna embólia). V prípade, že sa u Vás v nedávnej dobe alebo v minulosti vyskytli tieto zdravotné problémy, informujte o nich svojho lekára.

-    Váš lekár Vám bude robiť pravidelné vyšetrenia prsníkov, hlavne ak máte v rodinnej anamnéze rakovinu prsníka, alebo ak máte uzliny alebo cysty v prsníkoch. V prípade potreby Vám može lekár predpísať aj mamografické vyšetrenie prsníkov. Ak počas liečby spozorujete akékol vek zmeny v prsníkoch, informujte o tom svojho lekára.

-    Lekárske vyšetrenie je nevyhnutné pred začatím liečby a pravidelne počas liečby.

-    Súčasne sa majú pravidelne, najmenej raz za rok, vyhodnocovat’ riziká a pozitívne účinky liečby a v HRT sa má pokračovať len v prípade, ak pozitívne účinky budú prevažovať nad rizikami.

Niektoré ochorenia si vyžadujú vyšetrenie a lekársky dohlad pred tým, ako sa použije tento liek. Z tohto dovodu je doležité, aby ste sa poradili so svojím lekárom skor, ako použijete tento liek:

•    keď ste mali cievnu mozgovú príhodu (sposobenú krvácaním alebo krvnou zrazeninou),

•    keď máte problémy so žilami (hlavne problémy s očnou sietnicou),

•    keď ste počas tehotenstva trpeli svrbením,

•    keď máte rakovinu prsníka v rodinnej anamnéze.

Vo vyššie uvedených prípadoch nie je liečba príznakov spojených s menopauzou kontraindikovaná, ale vyžaduje si osobitný lekársky dohlad.

-    Pozorný lekársky dohlad bude poskytnutý aj v prípade nadváhy, ťažkej cukrovky, vysokého krvného tlaku, zvýšenej hladiny triglyceridov, endometriózy (ochorenie, pre ktoré je charakteristický výskyt ložísk sliznice maternice mimo maternice), fibrómu (nezhubného nádoru) maternice, nedostatočnosti obličiek, porúch pečene, žlčových kameňov, epilepsie, edému, astmy, lupus erythematosus (závažné ochorenie postihujúce hlavne kožu), porfýrie (dedičného ochorenia), otosklerózy (zmeny kostičiek v uchu vedúce kporuche sluchu), bolesti hlavy.

-    Informujte svojho lekára, keď máte byť pripútaná na ložko, alebo keď potrebujete operáciu.

- Ak budete mať v období medzi menštruáciami silné krvácanie, skontaktujte sa so svojím lekárom. Tehotenstvo

Liečba u žien po hysterektómii (chirurgickom odstránení maternice):

NeaplikovateFné, pretože tento liek je určený len ženám, ktoré nepodstúpili hysterektómiu.

Liečba u žien, ktoré nepodstúpili hysterektómiu:

ESTRAPATCH sa nesmie používať počas tehotenstva. Ak sa počas liečby estrogénmi zistí tehotenstvo, liečba sa musí okamžite ukončiť.

Neúmyselné vystavenie plodu účinkom tohto lieku nie je dovodom k prerušeniu tehotenstva.

Výsledky doterajších epidemiologických štúdií, zameraných na neúmyselné vystavenie plodu účinkom estrogénov, nepreukázali ani teratogénne ani fetotoxické účinky.

Skór ako začnete užívať akýkolvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie

Tento liek sa nesmie používať počas dojčenia.

Skór ako začnete užívať akýkolvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom..

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú známe žiadne účinky náplasti ESTRAPATCH na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovat’ stroje. Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, hlavne antiepileptiká (karbamazepín, felbamát, oxkarbazepín, fenobarbital, fenytoín, primidón, topiramát), barbituráty, griseofulvín, rifabutín, rifampicín, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

3. AKO POUŽÍVAŤ ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálnu náplast’

Dávkovanie:

ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálna náplasť, sa aplikuje jedenkrát týždenne, t.j. vymieňa sa každých 7 dní.

Na trhu sú tri sily náplasti ESTRAPATCH - 40, 60 a 80 pg.

Dávkovanie sa musí upraviť individuálne: tento liek používajte podFa pokynov svojho lekára.

Na začiatku a v priebehu liečby postmenopauzálnych príznakov sa má používať najnižšia účinná dávka po čo najkratšiu dobu.

Odporúča sa preto začať s aplikáciou náplasti ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín.

Váš lekár može predpísať liečbu podFa 2 režimov:

•    Cyklická (prerušovaná) liečba: náplasť sa má používať počas 3 týždňov v rámci každého cyklu (3 náplasti na cyklus, t.j. jedna náplasť sa vymení každých 7 dní). V tomto prípade je medzi cyklami sedemdňové obdobie bez liečby.

Kontinuálna (neprerušovaná) liečba: medzi cyklami nie je obdobie bez liečby. Liečba sa má používať počas 4 týždňov každého cyklu (4 náplasti na cyklus, t.j. jedna náplasť sa vymení každých 7 dní).

U žien, ktoré nepodstúpili hysterektómiu, sa má liečba počas 12 až 14 dní v rámci jedného cyklu kombinovať s progestagénom, aby sa zabránilo vzniku hyperplázie endometria sposobenej estrogénmi. Táto liečba sa má podávať podFa nasledovného režimu:

- Ak sa liečba estrogénom podáva podl’a cyklického režimu, progestagén sa má podávať minimálně počas posledných 12 až 14 dní liečby estrogénom.

- Ak sa estrogén podáva kontinuálne, je vhodné užívať progestagén každý mesiac počas 12 až 14 dní.

Ak sa u Vás vyskytne silné krvácanie, keď budete mať náplasť nalepená, skontaktujte sa so svojím lekárom.

Ak máte dojem, že účinok ESTRAPATCHU 40 pg/24 hodín, transdermálnej náplasti, je privel’mi silný alebo privel’mi slabý, povedzte to svojmu lekárovi.

Spósob podávania:

Transdermálne podanie (tj. cez kožu).

Ako aplikovat’ ESTRAPATCH 40 ug/24 hodín, transdermálnu náplasť?

-    Každá náplasť je balená osobitne.

-    Bezprostredne pred použitím otvorte vrecko s náplasťou roztrhnutím v mieste výrezu.

-    Na otvorenie vrecka nepoužívajte nožnice, aby ste náplasť nepoškodili.

-    Vyberte náplasť z vrecka.

- Náplasť sa skladá z pril’navej časti, ktorá obsahuje liečivo a z ochrannej fólie.

-    Odstráňte ochranná fóliu, dbajte pritom na to, aby ste sa prstami nedotýkali prifnavého povrchu.

-    Po odstránení ochrannej fólie sa musí náplasť okamžite aplikovať na kožu, najlepšie na sedací sval alebo na brucho, na miesto, kde nie sú vefké kožné záhyby, a kde nehrozí trenie s odevom, na suchá kožu, ktorá nie je podráždená alebo ošetrená olejovými alebo mastnými prípravkami.

ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálna náplasť, sa nesmie aplikovať na prsníky.

Náplasť sa nemá aplikovať na rovnaké miesto dvakrát po sebe.

Aby náplasť dokonale prifnula ku koži, celá plochu náplasti minimálne 10 sekúnd pritláčajte dlaňou na kožu.

Ako odstrániť ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálnu náplasť?

Náplasť odstránite jednoducho. Odlepte jeden roh náplasti a potom celá náplasť.

Použitá náplasť stále obsahuje malé množstvo estrogénu, ktoré už však nie je áčinné.

Pred likvidáciou sa použité náplasti majá zložiť na polovicu prifnavou časťou smerom dovnátra.

Osobitné opatrenia:

S nalepenou transdermálnou náplasťou sa možete sprchovať alebo kápať. Ak sa náplasť odlepí, pokáste sa ju prelepiť na suchá kožu. Ak to nebude možné, použite nová náplasť, ktorá musíte odstrániť v deň, v ktorý mala byť odstránená povodná náplasť. Potom pokračuje v menení náplasti podfa povodného režimu.

Po aplikácii sa náplasť nemá vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Ako často aplikovať ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálnu náplasť?

ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálna náplasť, sa musí vymieňať jedenkrát týždenne.

VŽDY SA RIAĎTE POKYNMISVOJHO LEKÁRA.

Ak použijete viac ESTRAPATCHU 40 pg/24 hodín, transdermálnej náplasti, ako máte:

Príznakmi predávkovania sá zvyčajne: bolestivost’ prsníkov, nadávanie a ázkosť.

Ak sa u Vás tieto príznaky vyskytná počas liečby ESTRAPATCHOM 40 pg/24 hodín, transdermálnou náplasťou, skontaktujte sa so svojím lekárom.

Nie je potrebná žiadna liečba. Tieto príznaky vymizná po odstránení náplasti alebo znížení dávky.

Poraďte sa so svojím lekárom.

Ak zabudnete použiť ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálnu náplasť

Nerobte si starosti. Náplasť vymeňte čo najskor ako je možné.

Potom náplasť vymeňte v povodne naplánovaný deň.

Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára.

Nepoužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechaná dávku.

Účinky po ukončení liečby ESTRAPATCHOM 40 qg/24 hodín, transdermálnou náplasťou

Po ukončení liečby sa príznaky nedostatku estrogénu spojené s menopauzou možu vrátiť.

VŽDY SA RIAĎTE POKYNMI SVOJHO LEKÁRA

4. MOŽNÉ VEDEAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, ESTRAPATCH 40 yg/24 hodín, transdermálna náplasť, móže mať vedlajšie účinky.

Ak budú návaly horúčavy, bolesť hlavy, dávenie, bolesť brucha, bolestivost’ prsníkov, podráždenosť, opuch končatín alebo nárast telesnej hmotnosti pretrvávať, poraďte sa so svojím lekárom, ktorý sa može rozhodnúť, že Vašu liečbu upraví.

V prípade silného alebo nepravidelného vaginálneho krvácania sa skontaktujte so svojím lekárom.

Ak spozorujete akékolvek vedlajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používatelov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.

5. UCHOVÁVANIE ESTRAPATCHU 40 pg/24 h, transdermálnej náplasti

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej +25°C.

Uchovávajte v povodnom obale.

Uchovávajte mimo dosahu a dohladu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale.

Nepoužívajte ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálnu náplasť, ak spozorujete známky poškodenia.

Táto písomná informácia pre používatePov bola schválená v januári 2006.

5

1

   ČO JE ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín, transdermálna náplasť, A NA ČO SA POUŽÍVA

Liek sa dodáva vo forme transdermálnej náplasti v papierovej skladačke so 4 kusmi.

Liek obsahuje prirodzené estrogény (hormóny, ktoré vylučujú vaječníky žien pred menopauzou).

2

Liek je určený na liečbu príznakov nedostatku estrogénov spojených hlavne s menopauzou, ktorá sa vyvinula buď prirodzene, alebo ako následok chirurgického výkonu.

ESTRAPATCH 40 µg/24 hodín

Súhrn údajov o lieku

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII, EV.Č. 0810/2005

Súhrn charakteristických vlastností lieku

1.    NÁZOV LIEKU ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín

2.    KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Estradiol................................................................................................................................1,25 mg

vo forme hemihydrátu estradiolu..........................................................................................1,29 mg v transdermálnej náplasti s plochou 14,3 cm2, ktorá uvofňuje nominálne množstvo 40 pg estradiolu za 24 hodín.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Transdermálna náplasť.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Hormonálna substitučná liečba (HRT) príznakov nedostatku estrogénov u postmenopauzálnych žien. Skúsenosti s liečbou u žien starších ako 65 rokov sú obmedzené.

4.2    Dávkovanie a spósob podávania

Transdermálna náplasť sa aplikuje jedenkrát týždenne, tj. každých 7 dní.

ESTRAPATCH je dostupný v troch silách: 40, 60 a 80 pg/24 hodín.

Na začiatok a na pokračovanie liečby postmenopauzálnych príznakov sa má použiť najnižšia účinná dávka na čo najkratší čas (pozri aj časť 4.4).

Zvyčajné odporúčané dávkovanie na začiatku liečby je preto ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín.

Dávkovanie sa má upraviť podfa individuálnych potrieb na základe klinickej progresie:

-    ak sa vyskytnú príznaky predávkovania, ako sú bolestivost’ prsníkov, podráždenosť alebo opuch v oblasti brucha alebo panvy, dávka je pravdepodobne nadmerná a má sa znížiť,

-    ak sa príznaky nedostatku estrogénov nezmiernia, dávka sa može zvýšiť.

Transdermálna náplasť ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín sa može použiť podfa nasledovných režimov liečby:

-    cyklická liečba, počas 21 dní, po ktorých nasleduje 7-dňové obdobie bez liečby,

- kontinuálna liečba, bez obdobia bez liečby. Kontinuálna liečba može byť indikovaná v prípade, keď sa počas obdobia bez liečby pri cyklickej liečbe príznaky nedostatku estrogénov opať výrazne zhoršia.

U žien, ktoré nepodstúpili hvsterektómiu. sa má liečba kombinovat’ s progestagénom, počas 12 až 14 dní v rámci jedného cyklu, aby sa zabránilo vzniku hyperplázie endometria indukovanej estrogénmi. Táto liečba sa má podávat podl’a nasledovného režimu:

- Ak sa liečba estrogénom podáva podl’a cyklického režimu, progestagén sa má podávat minimálne počas posledných 12 až 14 dní liečby estrogénom.

- Ak sa estrogén podáva kontinuálne, je vhodné užívat progestagén každý mesiac počas 12 až 14 dní.

V    oboch prípadoch sa po ukončení užívania progestagénu može objaviť krvácanie z vysadenia.

U žien po hysterektómii sa neodporúča pridanie progestagénu, pokial’ u nich v minulosti nebola diagnostikovaná endometrióza.

Vynechaná aplikácia: ak pacientka zabudne náplast aplikovat, má ju aplikovat čo najskor. Následná náplast sa má aplikovat podla povodnej liečebnej schémy.

Vynechanie dávky može zvýšit pravdepodobnost krvácania z prieniku a špinenia.

Sposob podávania:

Po odstránení ochrannej fólie sa musí náplast okamžite aplikovat na sedací sval alebo na brucho, a to na miesta, kde nie sú vel ké kožné záhyby a kde nehrozí trenie s odevom.

Koža musí byt suchá a nesmie byt podráždená alebo ošetrená olejovými alebo mastnými prípravkami.

Transdermálna náplast ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín sa nesmie aplikovatna prsníky. Transdermálna náplast sa nesmie aplikovat na rovnaké miesto dvakrát za sebou.

Pacientky s nalepenou transdermálnou náplastou sa možu sprchovat alebo kúpat.

V    prípade zriedkavého odlepenia náplasti (kvoli velmi horúcej vode, nadmernému poteniu, privelkému treniu s odevom) sa má použit nová náplast, ktorá sa má odstránit v deň, ktorý bol povodne naplánovaný. Potom sa pokračuje v menení náplasti podla povodného režimu liečby.

4.3    Kontraindikácie

-    Karcinóm prsníka v súčasnosti alebo v anamnéze, alebo podozrenie na karcinóm prsníka.

-    Malígne tumory závislé od estrogénov alebo podozrenie na malígne tumory (napr. karcinóm endometria).

-    Diagnosticky neobjasnené vaginálne krvácanie.

-    Neliečená hyperplázia endometria.

-    Idiopatická venózna tromboembólia v anamnéze alebo venózna tromboembólia v súčasnosti (hlboká venózna trombóza, plúcna embólia).

-    Aktívna arteriálna tromboembolická choroba alebo arteriálna tromboembolická choroba v nedávnej minulosti (napr. angína pectoris, infarkt myokardu).

- Akútne ochorenie pečene, ochorenie pečene v anamnéze, ak sa testy funkcie pečene nevrátili na normálne hodnoty.

-    Známa precitlivenost na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.

-    Porfýria.

4.4    Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Na liečbu postmenopauzálnych príznakov sa má hormonálna substitučná liečba (HRT) začat iba pri príznakoch, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu života. Vo všetkých prípadoch sa majú najmenej raz za rok starostlivo zhodnotit riziká a prínosy HRT a v HRT sa má pokračovat len vtedy, ak prínosy prevážia riziká.

Lekárske vyšetrenia a následné sledovanie:

Pred začatím alebo pred opátovným začatím hormonálnej substitučnej liečby (HRT) sa má odobrat úplná osobná a rodinná anamnéza. Fyzikálne vyšetrenie (vrátane panvy a prsníkov) sa má riadit anamnézou a kontraindikáciami a upozorneniami pri používaní. Počas liečby sa odporúčajú pravidelné prehliadky, ktorých frekvencia a povaha sa individuálne prisposobí u každej ženy. Ženy musia byť poučené o tom, aké zmeny v prsníkoch majú hlásiť svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestře (pozři nižšie uvedený Karcinom prsníka). Vyšetrenia, vrátane mamografie, sa majú vykonávať v súlade s praxou skríningu akceptovanou v súčasnosti a individuálne prisposobenou klinickým potrebám ženy.

Ochorenia vyžadujúce si dohlad:

Ak je niektoré z nasledovných ochorení prítomné v súčasnosti, vyskytlo sa v minulosti alebo sa zhoršilo počas gravidity alebo predchádzajúcej hormonálnej liečby, pacientka sa musí pozorne sledovať. Musí sa vziať do úvahy, že počas liečby transdermálnou náplasťou ESTRAPATCH sa tieto ochorenia možu opať objaviť alebo zhoršiť. Platí to hlavne pre:

-    leiomyóm (fibroidy maternice) alebo endometriózu,

- tromboembolické poruchy v anamnéze alebo prítomnosť    rizikových faktorov pre tromboembolické poruchy (pozri ďalej),

-    rizikové faktory pre vznik tumorov závislých od estrogénov, (napr. prvostupňová dedičná predispozícia na karcinóm prsníka),

-    hypertenziu,

-    ochorenia pečene (napr. adenóm pečene),

-    diabetes mellitus s postihnutím ciev alebo bez neho,

-    cholelitiázu,

-    migrénu alebo (ťažkú) bolesť hlavy,

-    systémový lupus erythematosus,

-    hyperpláziu endometria v anamnéze (pozri ďalej),

-    epilepsiu,

-    astmu,

-    otosklerózu.

Dovody na okamžité ukončenie liečby:

Liečba sa má ukončiť v prípade, že sa zistí kontraindikácia a v nasledovných situáciách:

-    žltačka alebo zhoršenie funkcie pečene,

-    významné zvýšenie krvného tlaku,

-    nové objavenie sa bolesti hlavy typu migrény,

-    gravidita.

Hyperplázia endometria:

-    Riziko hyperplázie a karcinomu endometria sa zvyšuje pri dlhodobom podávaní samotných estrogénov (pozri časť 4.8). U žien, ktoré nie sú po hysterektómii, pridanie progestagénov počas najmenej 12 dní cyklu, významne znižuje toto riziko.

Bezpečnost’ endometria po pridaní progestagénov k transdermálnej dávke estradiolu >50 pg/24 h sa neskúmala.

-    Počas prvých mesiacov liečby sa može vyskytnúť krvácanie z prieniku alebo špinenie. Ak sa krvácanie z prieniku alebo špinenie objavia neskor počas liečby alebo pokračujú po ukončení liečby, má sa vyšetriť ich príčina, čo može zahmať biopsiu endometria, aby sa vylúčila malignita endometria.

-    Stimulácia samotnými estrogénmi može viesť k premalígnej alebo malígnej transformácii zvyškových ložísk endometriózy. Z tohto dovodu sa má zvážiť pridanie progestagénov k substitučnej liečbe estrogénmi u žien, ktoré podstúpili hysterektómiu kvoli endometrióze, ak sa vie, že majú zvyškovú endometriózu.

Karcinóm prsníka.:

Randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia Women's Health Initiative (WHI) a epidemiologické štúdie, vrátane štúdie Million Women Study (MWS), hlásili zvýšené riziko karcinómu prsníka u žien, ktoré v rámci HRT niekol’ko rokov užívali estrogény, kombinácie estrogénu a progestagénu alebo tibolón (pozri časť 4.8). Pri každej HRT sa zvýšené riziko stane zretelným v priebehu niekolkých rokov používania a zvyšuje sa s dížkou užívania, ale vracia sa na východiskové hodnoty počas niekolkých (najviac 5) rokov po ukončení liečby.

V    štúdii MWS bolo relativné riziko karcinomu prsníka pri konjugovaných koňských estrogénoch (CEE) alebo estradiole (E2) vyššie, keď sa k nim pridal progestagén, buď sekvenčne, alebo kontinuálně, bez ohl’adu na typ progestagénu. Nedokázal sa rozdiel v riziku pri roznych cestách podania.

V    štúdii WHI pri kontinuálnom podávaní kombinovaného lieku obsahujúceho konjugované konské estrogény a medroxyprogesterónacetát (CEE+MPA) boli karcinomy prsníka o niečo váčšie a častejšie mali metastázy v lokálnych lymfatických uzlinách oproti placebu.

HRT, hlavne kombinovaná liečba estrogénom a progestagénom, zvyšuje hustotu mamografických zobrazeni, čo može negativne ovplyvniť detekciu karcinomu prsníka.

Venózna tromboembólia:

-    HRT sa spája so zvýšeným rizikom vzniku venóznej tromboembólie (VTE), t.j. hlbokej venóznej trombózy a plucnej embólie. V jednej randomizovanej kontrolovanej štúdii a epidemiologických štúdiách sa zistilo dvoj- až trojnásobne vyššie riziko u žien používajúcich HRT oproti ženám, ktoré HRT nepoužívali. Odhaduje sa, že u žien, ktoré nepoužívajú HRT, je počet prípadov VTE, ktoré sa prejavia počas 5-ročného obdobia, približne 3 na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a 8 na 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa, že u zdravých žien, ktoré používajú HRT 5 rokov, bude počet dodatočných prípadov VTE počas 5-ročného obdobia medzi 2 a 6 (najlepší odhad = 4) na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a medzi 5 a 15 (najlepší odhad = 9) na 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Pravdepodobnosť výskytu takejto príhody je v prvom roku používania HRT vyššia ako neskor.

-    Všeobecne uznávané rizikové faktory pre VTE zahrňajú osobnú alebo rodinnú predispozíciu, ťažkú obezitu (BMI >30 kg/m2) a systémový lupus erythematosus. Nie sú zhodné názory na možnú úlohu krčových žíl pri vzniku VTE.

-    Pacientky s VTE v anamnéze alebo so známymi trombofilnými stavmi majú zvýšené riziko VTE. HRT može toto riziko ďalej zvýšiť. Musí sa preskúmať tromboembólia v osobnej anamnéze alebo významný výskyt v rodinnej anamnéze, ako aj recidivujúce spontánne potraty, aby sa vylúčila trombofilná predispozícia. Pokial sa dokladne nevyhodnotia trombofilné faktory alebo sa nezačne liečba antikoagulanciami, použitie HRT u takýchto pacientok sa má považovať za kontraindikované. U žien, ktoré sú už liečené antikoagulanciami, sa musí starostlivo zvážiť prínos a riziká používania HRT.

- Riziko VTE može dočasne zvýšiť dlhšie trvajúca imobilizácia, ťažký úraz alebo váčšia operácia. Tak ako u všetkých pacientov po operácii, dosledná pozornost’ sa musí venovať profylaktickým opatreniam na zabránenie VTE po operácii. Ak je to možné, pri očakávanej, dlhšie trvajúcej imobilizácii po plánovanej operácii, hlavne v oblasti brucha alebo ortopedických operáciách dolných končatín, sa má zvážiť dočasné prerušenie HRT 4 až 6 týždňov vopred. Liečba sa nemá znovu začať, kým žena nie je úplne mobilná.

- Ak vznikne VTE po začatí liečby, liek sa musí vysadiť. Pacientkám sa má povedať, aby sa okamžite spojili so svojím lekárom, ak si všimnú možné tromboembolické symptómy (napr. bolestivý opuch dolnej končatiny, náhla bolesť v hrudníku, dyspnoe).

Ochorenie koronárnych artérií (CAD):

Randomizované kontrolované štúdie nedokázali kardiovaskulárny prínos kontinuálnej kombinovanej liečby konjugovanými estrogénmi a medroxyprogesterónacetátom (MPA). Dve vel ké klinické štúdie (WHI a HERS, t.j. Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study) ukázali možné zvýšené riziko kardiovaskulárnej morbidity v prvom roku používania a žiadny celkový prínos. U iných liekov HRT sú len obmedzené údaje z randomizovaných kontrolovaných štúdií skúmajúcich účinky na kardiovaskulárnu morbiditu alebo mortalitu. Preto nie je isté, či tieto zistenia platia aj pre iné lieky HRT.

Cievna mozgová príhoda:

Jedna rozsiahla randomizovaná klinická štúdia (WHI) zistila, ako sekundárný koncový bod, zvýšené riziko ischemickej cievnej mozgovej příhody u zdravých žien počas kontinuálnej liečby konjugovanými estrogénmi a MPA. Odhaduje sa, že u žien, ktoré nepoužívajú HRT, bude počet cievnych mozgových príhod, ktoré sa vyskytnú počas 5-ročného obdobia, približne 3 na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a 11 na 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa, že u zdravých žien, ktoré používajú konjugované estrogény a MPA 5 rokov, bude počet dodatočných prípadov medzi 0 a 3 (najlepší odhad = 1) na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a medzi 1 a 9 (najlepší odhad = 4) na 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Nie je známe, či sa zvýšené riziko spája aj s inými liekmi HRT.

Ovariálny karcinom:

V niektorých epidemiologických štúdiách sa dlhodobé (najmenej 5- až 10-ročné) používanie liekov HRT obsahujúcich len estrogény u žien po hysterektómii spájalo so zvýšeným rizikom ovariálneho karcinomu. Nie je isté, či dlhodobé používanie kombinovanej HRT prináša iné riziko ako používanie liekov obsahujúcich len estrogény.

Iné ochorenia:

- Estrogény možu sposobiť retenciu tekutín, a preto sa musia pozorne sledovať pacientky s poruchou funkcie srdca alebo obličiek. Pacientky s terminálnym zlyhaním obličiek sa musia pozorne sledovať, pretože sa predpokladá zvýšenie hladiny cirkulujúcich liečiv transdermálnej náplasti ESTRAPATCH.

-    Ženy s už existujúcou hypertriglyceridémiou sa musia počas substitučnej liečby estrogénmi alebo hormonálnej substitučnej liečby pozorne sledovať, pretože u týchto žien boli počas liečby estrogénmi hlásené zriedkavé prípady výrazných vzostupov hladín triglyceridov v plazme, ktoré viedli k pankreatitíde.

-    Estrogény zvyšujú hladinu globulínu viažuceho tyroxín (TBG), čo vedie k zvýšeniu hladiny celkového množstva cirkulujúceho hormonu štítnej žlazy, čo je možné merať jódom viazaným na bielkoviny (PBI), stanovením hladín T4 (stípcovou analýzou alebo rádioimunoanalýzou) alebo hladín T3 (rádioimunoanalýzou). Vázba T3 na živicu je znížená, čo je odrazom zvýšenej hladiny TBG. Koncentrácie volného T3 a T4 zostávajú nezmenené. V sére sa možu zvýšiť iné viažuce bielkoviny, t.j. globulín viažuci kortikoidy (CBG) a globulín viažuci pohlavné hormony (SHBG), čo vedie k zvýšeniu cirkulujúcich kortikosteroidov a pohlavných steroidných hormónov. Koncentrácie volných alebo biologicky účinných hormónov sa nemenia.

Možu sa zvýšiť iné plazmatické bielkoviny (substrát angiotenzínogénu/renínu, alfa-I-antitrypsín, ceruloplazmín).

Neexistujú presvedčivé dokazy zlepšenia kognitívnej funkcie. Štúdia WHI odhalila zvýšené riziko pravdepodobnej demencie u žien, ktoré začali používať kombinovanú liečbu CEE a MPA po 65. roku života. Nie je známe, či tieto zistenia platia aj pre mladšie postmenopauzálne ženy alebo iné lieky HRT.

4.5 Liekové a iné interakcie

- Metabolizmus estrogénov sa može zvýšiť pri súčasnom používaní látok, o ktorých je známe, že indukujú enzýmy metabolizujúce lieky, najmá enzýmy cytochrómu P450, ako sú antikonvulzíva (napr. fenobarbital, fenytoín, karbamazepín) a protiinfekčné látky (napr. rifampicín, rifabutín, nevirapín, efavirenz).

Ritonavir a nelfinavir, aj keď sú známe ako silné inhibítory, naopak vykazujú indukčné vlastnosti, keď sa používajú súčasne so steroidnými hormónmi.

-    Lieky rastlinného povodu obsahujúce lubovník bodkovaný (Hypericumperforatum) možu indukovať metabolizmus liečiva transdermálnej náplasti ESTRAPATCH.

-    Pri transdermálnom podávaní nedochádza k metabolizácii pri prvom prechode pečeňou, preto induktory enzýmov možu menej ovplyvniť transdermálne podávané estrogény ako perorálne estrogény.

- Klinicky može zvýšený metabolizmus estrogénov a progestagénov viesť k zníženiu ich účinku a k zmenám profilu krvácania z maternice.

4.6    Gravidita a laktácia

Gravidita

ESTRAPATCH nie je indikovaný počas gravidity. Pokial’ sa počas liečby ESTRAPATCHOM zistí gravidita, liečba sa musí okamžite ukončiť.

Doterajšie výsledky neúmyselnej expozície plodu estrogénom vo vačšine epidemiologických štúdií nepoukazujú na teratogénne ani fetotoxické účinky.

Laktácia

ESTRAPATCH nie je indikovaný počas laktácie.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovat’ stroje

ESTRAPATCH nemá žiadny známy vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8    Nežiaduce účinky

Najčastejšie nežiaduce účinky, hlásené počas klinických štúdií s ESTRAPATCHOM, sú reakcie v mieste podania s 25% incidenciou, zvačša považované za stredne ťažké. Iné nežiaduce účinky, ktoré sa možu vyskytnúť počas liečby transdermálnou náplasťou ESTRAPATCH alebo nejakým iným liekom obsahujúcim estradiol (v perorálnej alebo inej forme) sú nasledovné:

Trieda orgánových systémov

Časté nežiaduce účinky, >1/100; <1/10

Menej časté nežiaduce účinky >1/1000; <1/100

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

fibrocystické ochorenie

prsníkov,

dysmenorea,

menorágia,

špinenie,

menštruačné poruchy, leukorea, bolestivosť prsníkov

benígne nádory prsníka, maternicové polypy, exacerbácia fibrómu maternice, endometrióza, vaginálna kandidóza, zvačšenie prsníkov

Gastrointestinálne poruchy

bolesť brucha, plynatosť

dávenie,

zápcha,

hnačka

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

migréna,

vertigo

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí

svalové krče, bolesť končatín

bolesť kíbov

Psychické poruchy

nervozita,

depresívne syndromy

Cievne poruchy

trombóza povrchových alebo hlbokých žíl, tromboflebitída, hypertenzia, angína pectoris

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

periférny edém,

nárast telesnej hmotnosti,

asténia,

zvýšená chuť do jedla

Poruchy kože a podkožného tkaniva

akné,

kožná vyrážka, pruritus, alopécia, seborea

Poruchy pečene a žlčových ciest

cholelitiáza,

abnormálne hodnoty testov funkcie pečene

Rakovina prsníka:

Podl’a údajov z veFkého počtu epidemiologických štúdií a jednej randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie, štúdie Women‘s Health Initiative (WHI), sa celkové riziko karcinómu prsníka u žien, ktoré používajú alebo nedávno používali HRT, zvyšuje so zvyšujúcou sa dížkou používania HRT.

U HRT samotnými estrogénmi sú odhady relatívneho rizika (RR) z opakovanej analýzy povodných údajov z 51 epidemiologických štúdií (v ktorých >80% používanej HRT bola HRT samotnými estrogénmi) a z epidemiologickej štúdie Million Women Study (MWS) podobné: v prvej skupine štúdií je RR 1,35 (95% CI 1,21 - 1,49) a v druhej 1,30 (95% CI 1,21 - 1,40).

U kombinovanej HRT estrogénom a progestagénom bolo v niekoFkých epidemiologických štúdiách hlásené celkovo vyššie riziko karcinómu prsníka ako u samotných estrogénov.

V    štúdii MWS sa zistilo, že v porovnaní so ženami, ktoré HRT nikdy nepoužívali, bolo používanie roznych typov kombinovanej HRT estrogénom a progestagénom spojené s vyšším rizikom karcinómu prsníka (RR = 2,00, 95% CI: 1,88 - 2,12) ako používanie samotných estrogénov (RR = 1,30, 95% CI 1,21 - 1,40) alebo tibolónu (RR = 1,45, 95% CI 1,25 - 1,68).

V    štúdii WHI sa odhadlo riziko na 1,24 (95% CI 1,01 - 1,54) po 5,6 rokoch používania kombinovanej HRT estrogénom a progestagénom (CEE+MPA) u všetkých žien v porovnaní s placebom.

Absolútne riziká vypočítané zo štúdie MWS a WHI sú uvedené nižšie:

Na základe známej priemernej incidencie karcinómu prsníka v rozvinutých krajinách sa v štúdii MWS odhadlo, že:

■    U žien, ktoré nepoužívajú HRT, sa očakáva diagnostikovanie karcinómu prsníka asi u 32 z každých 1000 žien vo veku 50-64 rokov.

■    U 1000 žien, ktoré používajú alebo nedávno používali HRT, bude počet dodatočných prípadov počas príslušného obdobia nasledovný:

•    U žien, ktoré používajú substitučnú liečbu samotnými estrogénmi

■    medzi 0 a 3 (najlepší odhad = 1,5) pri 5-ročnom používaní

■    medzi 3 a 7 (najlepší odhad = 5) pri 10-ročnom používaní

•    U žien, ktoré používajú kombinovanú HRT estrogénom a progestagénom

■    medzi 5 a 7 (najlepší odhad = 6) pri 5-ročnom používaní

■    medzi 18 a 20 (najlepší odhad = 19) pri 10-ročnom používaní

V    štúdii WHI sa odhadlo, že po 5,6 rokoch následného sledovania žien vo veku 50-79 rokov sposobí kombinovaná HRT estrogénom a progestagénom (CEE + MPA) 8 dodatočných prípadov invazívneho karcinómu prsníka na 10 000 pacientských rokov.

Na základe výpočtov z údajov zo štúdie sa odhaduje, že:

■    U 1000 žien v skupine s placebom

•    bude počas 5 rokov diagnostikovaných asi 16 prípadov invazívneho karcinómu prsníka.

■ U 1000 žien, ktoré používali kombinovaná HRT estrogénom a progestagénom (CEE + MPA), bude počet dodatočných prípadov

• medzi 0 a 9 (najlepší odhad = 4) pri 5-ročnom používaní.

Počet dodatočných prípadov karcinómu prsníka u žien, ktoré používajú HRT, je zhruba podobný bez ohl’adu na vek, v ktorom ženy začínajú používať HRT (vo veku 45-65 rokov) (pozri časť 4.4).

Karcinóm endometria:

U žien s neporušenou maternicou sa riziko hyperplázie a karcinómu endometria zvyšuje so zvyšujúcou sa dížkou používania samotných estrogénov. Podl’a údajov z epidemiologických štúdií je najlepší odhad rizika karcinómu endometria u žien, ktoré nepoužívajú HRT, približne 5 prípadov na každých 1000 žien, u ktorých sa očakáva diagnostikovanie karcinómu endometria vo veku 50-65 rokov.

V    závislosti od dížky liečby a dávky estrogénov je hlásené zvýšené riziko karcinómu endometria u žien používajúcich samotné estrogény 2- až 12-násobne vyššie ako u žien, ktoré nepoužívajú HRT. Pridanie progestagénu k liečbe samotnými estrogénmi vo velkej miere znižuje toto zvýšené riziko.

V    súvislosti s liečbou estrogénom/progestagénom boli hlásené iné nežiaduce reakcie (účinky typické pre túto skupinu liekov) :

•    Neoplazmy závislé od estrogénov, benígne a malígne, napr. karcinóm endometria.

•    Venózna tromboembólia, tj. hlboká venózna trombóza v nohách alebo panve a plucna embólia, je častejšia u žien používajúcich hormonálnu substitučnú liečbu ako u žien, ktoré ju nepoužívajú. Ďalšie informácie pozri v časti 4.3 Kontraindikácie a 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.

•    Infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda.

•    Ochorenie žlčníka.

•    Poruchy kože a podkožných tkanív: chloazma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulárna purpura.

•    Pravdepodobná demencia (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Príznakmi predávkovania sú zvyčajne: bolestivost’ prsníkov, opuch v oblasti brucha alebo panvy, nadúvanie, úzkosť, podráždenosť alebo krvácanie.

Nie je potrebná žiadna špecifická liečba, pretože tieto príznaky zmiznú po odstránení náplasti alebo znížení dávky.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: PRIRODZENÉ A SEMISYNTETICKÉ ESTROGÉNY, SAMOTNÉ ATC kód: G03CA03 (G: urogenitálny systém a pohlavné hormóny)

Prirodzený estrogén na transdermálne použitie.

Liečivom je syntetický 17-P estradiol, ktorý je chemicky a biologicky identický s endogénnym ludským estradiolom. Vyvažuje znižujúcu sa tvorbu estrogénov u menopauzálnych žien a zmierňuje menopauzálne príznaky.

Informácie z klinických štúdií:

Počas niekolkých prvých týždňov liečby sa dosiahlo zmiernenie menopauzálnych príznakov.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti Absorpcia:

Transdermálna    náplasť    ESTRAPATCH umožňuje    kontinuálně    uvoFňovanie    estradiolu

v kontrolovaných množstvách s ustálenými koncentráciami udržiavanými počas celej doby aplikácie náplasti. Hladiny estradiolu v sére sú proporcionálne k podanej dávke.

Plazmatické koncentrácie estradiolu v ustálenom stave sa dosiahnu po 8 až 12 hodinách.

Priemerná koncentrácia estradiolu uvoFneného z transdermálnej náplasti ESTRAPATCH 40 pg/24 hodín počas 7 dní je 26 ± 13 pg/ml a maximálna koncentrácia je 38 ± 17 pg/ml.

Priemerná koncentrácia estradiolu uvoFneného z transdermálnej náplasti ESTRAPATCH 60 pg/24 hodín počas 7 dní je 39 ± 16 pg/ml a maximálna koncentrácia je 58 ± 32 pg/ml.

Priemerná koncentrácia estradiolu uvoFneného z transdermálnej náplasti ESTRAPATCH 80 pg/24 hodín počas 7 dní je 53,3 ± 21 pg/ml a maximálna koncentrácia je 84 ± 40 pg/ml.

Treba vziať do úvahy, že možu byť pozorované interindividuálne rozdiely v absorpcii, tak ako v prípade akejkoFvek transdermálnej aplikácie estradiolu.

Distribúcia:

Estradiol cirkuluje v krvi viazaný na albumín, globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG), kortizol viažuci globulín a alfa-1-glykoproteín.

Biotransformácia:

Estradiol je metabolizovaný hlavne v pečeni, hlavnými metabolitmi sú estriol, estrón a ich konjugáty (glukuronidy, sulfáty), ktoré sú oveFa menej účinné ako estradiol.

Eliminácia:

Plazmatický eliminačný polčas estradiolu je približne 1 hodina a nie je závislý od sposobu podania. Približne 90% metabolitov sa vylučuje v moči vo forme glukuronidov a sulfátov. Približne 10% metabolitov podlieha enterohepatálnej cirkulácii.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na zvieratách so 17-p estradiolom sa dokázali očakávané estrogénne účinky. Neexistujú žiadne predklinické údaje významné pre lekára naviac k údajom, ktoré už boli zahrnuté v iných častiach SPC.

Počas štúdií bezpečnosti zameraných na kožné reakcie u králikov, ktoré sú obzvlášť citlivým živočíšnym druhom, bolo po lokálnej aplikácii hlásených niekoFko reakcií kožnej neznášanlivosti v mieste aplikácie. Tieto reakcie boli reverzibilné po ukončení liečby.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1    Zoznam pomocných látok

Dietyltoluamid

Adhezívna matrica: kopolymér butylakrylátu a butylmetakrylátu, kopolymér etylakrylátu a kyseliny akrylovej.

Ochranná fólia (nesnímateFná): polyesterová fólia.

Ochranná fólia (snímateFná): polyesterová fólia so silikónovo-hliníkovou vrstvou.

6.2    Inkompatibility NeaplikovateFné.

6.3    Čas použitelnosti 3 roky.

6.4    Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej +25°C.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Uchovávajte v povodnom obale.

6.5    Druh obalu a obsah balenia

Každá náplasť je zatavená vo viacvrstvovom vrecku pozostávajúcom z papiera/hliníka/LPDE. Papierová skladačka obsahujúca 4 náplasti.

6.6    Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.    DRŽITEE ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 place Abel Gance 92100 BOULOGNE FRANCÚZSKO

8.    REGISTRAČNÉ ČÍSLO

9.    DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDLŽENIA REGISTRÁCIE

10.    DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2006

10

ESTRAPATCH 40 µg/24 hodín