+ ipil.sk

Estreva gelPríbalový leták

Príloha č. 1k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2013/00533


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Estreva gel

Dermálny gél

hemihydrát estradiolu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Estreva gel a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Estreva gel

3. Ako používať Estreva gel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Estreva gel

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Estreva gel a na čo sa používa


Estreva gel dermálny gél je liek obsahujúci prirodzený hormón zo skupiny estrogénov nazývaný estrogén.


Estreva gel sa používa ako hormonálna náhrada (hormonálna substitučná liečba-HSL)

na liečbu príznakov menopauzy (ukončenie pravidelného menštruačného krvácania).


Skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov s liekom Estreva gel sú obmedzené.


2. Skôr ako použijete Estreva gel


Nepoužívajte Estreva gel

 • keď ste alergická (precitlivená) na estradiol alebo na niektorú zo zložiek lieku Estreva gel,

 • keď máte alebo ste v minulosti mali rakovinu prsníka alebo existuje podozrenie, že trpíte týmto ochorením,

 • keď máte alebo existuje podozrenie, že mate nádory citlivé na estrogény, ako je napríklad karcinóm endometria (zhubný nádor sliznice maternice),

 • keď máte vaginálne krvácanie, ktorého príčina nebola objasnená,

 • keď máte hyperpláziu endometria (nadmerný rast sliznice maternice), ktorá doposiaľ nebola liečená,

 • keď máte alebo ste v minulosti mali upchatú žilu (hlboká žilová trombóza alebo pľúcna embólia) z neznámej príčiny,

 • keď máte alebo ste v minulosti mali nepriechodnú tepnu, napríklad angína pectoris (srdcový kŕč v dôsledku nedostatku kyslíka) alebo srdcový záchvat,

 • keď máte alebo ste v minulosti mali ochorenie pečene. Nesmiete používať Estreva gel, pokiaľ sa funkcia pečene nevráti do normálu,

 • keď máte porfýriu (porucha premeny krvného farbiva).

Buďte zvlášť opatrná pri používaní gélu Estreva gel

Pred začatím hormonálnej substitučnej liečby musíte informovať svojho lekára o kompletnej osobnej a rodinnej anamnéze. Podstúpite celkové lekárske a gynekologické vyšetrenie. Počas liečby budete pravidelne chodiť na kontroly. Minimálne raz ročne majú byť dôkladne prehodnotené riziká a prínosy hormonálnej substitučnej liečby a má sa zvážiť pokračovanie v liečbe.


Pacientky, ktoré majú v súčasnosti alebo v minulosti ktorékoľvek z nižšie uvedených ochorení alebo u ktorých sa tieto ochorenia zhoršili počas tehotenstva alebo predchádzajúcej hormonálnej liečby, musia byť pozorne sledované. Preto skôr ako začnete používať Estrevu gel musíte povedať svojmu lekárovi, ak máte alebo ste v minulosti mali niektoré z týchto ochorení:

 • keď máte nezhubné nádory na maternici (maternicové myómy, tiež nazývané fibroidy),

 • keď máte stav, kedy sa endometrium (sliznica maternice) nachádza mimo maternice, napr. v panvovej dutine (endometrióza),

 • keď ste v minulosti mali poruchy zrážania krvi (trombóza, žilová trombóza, pľúcna embólia) alebo keď je u Vás zvýšené riziko takéhoto ochorenia,

 • keď je u Vás zvýšené riziko výskytu nádorov citlivých na estrogény, napr. keď má niektorý člen Vašej najbližšej rodiny (matka, sestra, dcéra) rakovinu prsníka,

 • keď máte vysoký krvný tlak,

 • keď máte ochorenie pečene, napr. nezhubný nádor pečene (adenóm pečene),

 • keď máte cukrovku

 • keď máte žlčové kamene (cholelitiáza),

 • keď trpíte migrénou alebo silnými bolesťami hlavy,

 • keď máte systémový lupus erythematosus (chronické zápalové ochorenie),

 • keď ste niekedy trpeli nadmerným rastom endometria (hyperplázia endometria),

 • keď trpíte epilepsiou,

 • keď trpíte astmou,

 • keď trpíte otosklerózou (dedičná strata sluchu).

Ihneď prestaňte používať Estreva gel

ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich stavov:

 • žltačka alebo zhoršenie funckie pečene

 • náhle zvýšenie krvného tlaku

 • bolesti hlavy podobné migréne

 • tehotenstvo


Aké riziká sú spojené s používaním gélu Estreva gel

Rakovina endometria

Dlhodobé užívanie estrogénov bez pridania gestagénov zvyšuje riziko rakoviny endometria u žien s maternicou. Na zníženie tohto rizika je potrebné užívať estrogény v kombinácii s gestagénmi aspoň počas najmenej 12 dní každého mesiaca.

Počas prvých mesiacov liečby sa môže vyskytnúť prienikové krvácanie alebo špinenie. Ak špinenie alebo prienikové krvácanie trvá dlhšie ako niekoľko mesiacov alebo ak začalo až po určitom čase, Váš lekár má zistiť príčinu tohto krvácania.


Rakovina prsníka

V klinických štúdiách bolo zistené zvýšené riziko rakoviny prsníka u žien, ktoeré používali estrogény alebo kombinácie estrogénov a gestagénov počas niekoľkých rokov. Toto riziko sa zvyšuje s dĺžkou trvania HSL a opäť sa vracia na pôvodné hodnoty počas približne 5 rokov po ukončení HSL.


Trombóza

Klinické štúdie preukázali, že u žien používajúcich HSL je riziko vzniku žilovej trombózy (tvorba krvných zrazenín v niektorých zo žíl nôh, pľúc alebo na inom mieste v tele) dvoj až trojnásobne vyššie ako u žien, ktoré nepoužívajú HSL. U žien vo veku 50-59 rokov, ktoré neužívajú HSL sa odhaduje počet prípadov žilovej trombózy v priebehu 5-ročného obdobia na 3 z 1000 a vo veku 60-69 rokov na 8 z 1000. Odhaduje sa, že u zdravých žien používajúcich HSL počas 5 rokov, počet dodatočných prípadov je približne 4 na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a približne 9 na 1000 žien vo veku 60-69 rokov.

Riziko výskytu žilovej trombózy je najvyššie v prvom roku užívania HSL.


Riziko žilovej trombózy je vyššie:

 • ak sa u Vás v minulosti vyskytla žilová trombóza alebo ak trpíte poruchami zrážania krvi,

 • ak máte veľkú nadváhu,

 • ak má niekto z Vašej najbližšej rodiny trombózu,

 • ak máte systémový lupus erythematosus (chronické zápalové ochorenie)


Pokiaľ sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak užívate antikoagulanciá (lieky proti zrážaniu krvi), riziká a prínosy používania HSL majú byť dôkladne prehodnotené.


Riziko žilovej trombózy prechodnezvýšené:

 • po úraze,

 • počas väčšieho chirurgického výkonu,

 • keď ste dlhší čas imobilná (napr. na lôžku).

Za týchto okolností môže byť potrebné dočasne ukončiť používanie gélu Estreva gel. Možno bude potrebné dočasné prerušenie liečby HSL 4-6 týždňov pred plánovanou operáciou.

Povedzte preto, prosím, svojmu lekárovi, že užívate HSL, ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov.


Ak sa u Vás vyskytne žilová trombóza alebo pľúcna embólia počas používania gélu Estreva gel, musíte ihneď prestať používať Estreva gel. Okamžite informujte svojho lekára o každom príznaku, ktorý by mohol predstavovať riziko žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie, ako je bolestivý opuch nohy, náhla bolesť na hrudi alebo dýchavičnosť.


Srdcovocievne ochorenia

Dve rozsiahle klinické štúdie preukázali, že riziko srdcovocievnych ochorení môže byť zvýšené počas prvého roka HSL. Nie je známe, či sa toto zvýšené riziko vzťahuje aj na iné HSL lieky.


Riziko cievnej mozgovej príhody

Jedna rozsiahla klinická štúdia s jedným typom HSL (konjugované estrogény v kombinácii s medroxypogesterónacetátom) preukázala mierne zvýšené riziko cievnej mozgovej príhody v súvislosti s užívaním HSL.

U žien, ktoré nepoužívajú HSL, sa odhaduje počet prípadov cievnej mozgovej príhody, ktoré sa objavia počas 5-ročného obdobia, na asi 3 z 1000 žien vo veku 50-59 rokov a 11 z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa, že u žien používajúcich HSL počas 5 rokov, počet dodatočných prípadov cievnej mozgovej príhody bude približne 1 z 1000 zdravých žien vo veku 50-59 rokov a 4 z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Nie je známe, či sa toto zvýšené riziko vzťahuje aj na iné HSL lieky.

Nádory vaječníkov

V niektorých štúdiách sa zistilo, že dlhodobé (v dĺžke najmenej 5-10 rokov) užívanie estrogénov u žien po hysterektómii súvisí s vyšším rizikom nádorov vaječníkov. Nie je známe, či je toto riziko rovnako vysoké ako pri dlhodobom používaní kombinovanej estrogén-gestagénovej liečby.

Iné ochorenia

 • Estrogény môžu spôsobiť zadržiavanie tekutín v tele. Ak trpíte srdcovou alebo obličkovou dysfunkciou, počas používania gélu Estreva gel Vás budú pozorne sledovať.

 • V niektorých prípadoch môže používanie estrogénov zvýšiť hladinu tukov v krvi a v zriedkavých prípadoch to môže viesť k pankreatitíde.


Ak sa Vás týka alebo sa Vás týkalo niektoré z vyššie uvedených upozornení, poraďte sa so svojim lekárom.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré liečivá môžu znižovať účinok gélu Estreva gel, ako napríklad:

 • liečivá proti kŕčom (fenobarbital, fenytoín, karbamazepín)

 • liečivá na liečbu infekcií (rifampicín, rifabutín, nevirapin, efavirenz)

 • rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môžu znižovať účinok gélu Estreva gel.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná nesmiete používať liek Estreva gel.

Ak otehotniete počas používania gélu Estreva gel, musíte ihneď ukončiť liečbu.


Dojčenie

Ak dojčíte nesmiete používať liek Estreva gel.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Estreva gel neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Estreva gel


Vždy používajte liek Estreva gel presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Estreva gel sa dodáva v nádobke s mechanickým dávkovačom.


Pri každom stlačení dávkovača sa uvoľní 0,5 g gélu, t.j. 0,5 mg estradiolu.


Priemerná denná dávka je 1,5 g gélu denne, t.j. 3 stlačenia denne počas obdobia 24-28 dní.


Individuálna dávka môže kolísať od 0,5 g do 3 g gélu denne.


Dlhodobé užívanie estrogénov bez pridania gestagénov u žien s maternicou zvyšuje riziko rakoviny endometria. Na zníženie tohto rizika, sa musia estrogény užívať v kombinácii s gestagénmi minimálne 12 dní každý mesiac.


U žien, ktoré sa podrobili hysterektómii (chirurgické odstránenie maternice) a ktoré nemajú potvrdenú diagnózu endometriózy (výstelka maternice sa nachádza mimo maternice), sa neodporúča estrogénová liečba v kombinácii s gestagénom.


Pri liečbe je možné použiť tieto dva spôsoby liečby:


 1. Cyklická liečba:

Trvá v dĺžke 24-28 dní, po ktorej nasleduje 2-7 dňové obdobie bez liečby.

Ženám, ktoré sa nepodrobili hysterektómii lekár predpíše liečbu ďalším hormónom

nazývaným gestagén, ktorý sa užíva minimálne 12-14 dní počas 21 dňového používania gélu

Estreva gel.

Počas obdobia bez liečby (4.týždeň) môže nastať krvácanie z vynechania.


 1. Kontinuálna liečba:

Používate Estreva gel bez prerušenia. U žien, ktoré sa nepodrobili

hysterektómii, sa k liečbe musí pridať gestagén aspoň na 12 dní v mesiaci. Po vysadení

gestagénu môže dôjsť ku krvácaniu z vynechania.


Kontinuálna, liečba sa môže odporučiť, ak sa počas obdobia bez liečby znovu objavia výrazné príznaky nedostatku estrogénov.


Gél sa aplikuje na plochu, ktorej veľkosť zodpovedá približne dvojnásobku plochy dlane. Pacientka si gél nanáša sama na čistú, suchú a neporušenú kožu brucha, stehien, horných končatín alebo ramien podľa možnosti ráno alebo večer po kúpaní.

Gél sa nesmie nanášať na kožu prsníkov ani na sliznice.

Gél sa nesmie dostať do očí.

Gél nie je potrebné vmasírovať do kože, avšak odporúča sa počkať dve minúty pred oblečením.

Gél nezanecháva na oblečení škvrny. Po každej aplikácii je potrebné si opláchnuť ruky.


Ak zabudnete použiť Estreva gel

Ak ste zabudli použiť Estreva gel naneste zabudnutú dávku hneď ako si spomeniete.

Nenanášajte dvonásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Vynechanie dávky môže zvýšiť pravdepodobnosť krvácania a špinenia.


Ak ste použili viac gélu Estreva gel

Ak ste použili príliš veľa gélu Estreva gel, vyhľadajte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika.

Príznaky predávkovania, ktoré sa môžu vyskytnúť zahŕňajú citlivosť prsníkov, zväčšenie brucha a malej panvy, úzkosť a podráždenosť.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, Estreva gel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Výskyt nežiaducich účinkov:

 • veľmi časté ( u viac ako 1 z 10 pacientok; 1/10)

 • časté (u viac ako 1 z 100, ale menej ako 1 z 10 pacientok; 1/100, 1/10)

 • menej časté (u viac ako 1 z 1000, ale menej ako 1 z 100 pacientok; 1/1000, 1/100)

 • zriedkavé (u viac ako 1 z 1000, ale menej ako 1 z 100 pacientok; 1/1000, 1/100)

 • veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 pacientok, 1/10 000) vrátane ojedinelých prípadov


Systém, orgán

Časté nežiaduce účinky

(> 1/100, < 1/10)

Menej časté nežiaduce účinky

(> 1/1 000 , < 1/100)

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov

špinenie, krvácanie z maternice, napätie v prsníkoch, zväčšenie prsníkov

nezhubné nádory prsníka, výtok z pohlavných orgánov

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

nevoľnosť, nafúknutie brucha

vracanie

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

-

bolesti kĺbov

Cievne poruchy

-

hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

pocit ťažoby v dolných končatinách

zvýšenie telesnej hmotnosti, periférne opuchy, únava

Poruchy kože a podkožného tkaniva

-

svrbenie kože


Iné vedľajšie účinky, ktoré sa zvyčajne vyskytujú počas hormonálnej substitučnej liečby sú:

 • zhubné a nezhubné nádory ovplyvniteľné estrogénmi, napr. karcinóm endometria,

 • srdcový záchvat (infarkt myokardu) a cievna mozgová príhoda,

 • ochorenia žlčníka,

 • ochorenia kože alebo podkožných tkanív ako sú: chloazma (žltohnedé pigmentové škvrny, tiež nazývané aj tehotenské škvrny), erythema multiforme (forma kožných vyrážok s červenými pupencami, pľuzgiermi alebo zadržiavaním tekutín), erythema nodosum (forma kožných vyrážok s bolestivými modročervenými uzlíkmi), cievna purpura (bodkovité krvácanie do kože).

 • U žien používajúcich HSL lieky sa vyskytuje žilová trombóza a pľúcna embólia častejšie ako u žien, ktoré neužívajú HSL. Pre ďalšie informácie, pozri „Neupoužívajte Estreva gel“ a „Trombóza“ v časti 2.

 • U žien užívajúcich HSL je riziko rakoviny prsníka o niečo vyššie a ďalej sa zvyšuje s dĺžkou používania HSL. Odhaduje sa, že počet prípadov rakoviny prsníka u žien neužívajúcich HSL je približne 32 z 1000 žien vo veku 50-64 rokov. Odhaduje sa, že u žien používajúcich HSL počas posledných piatich rokov alebo u tých, ktoré začali užívať HSL nedávno bude počet dodatočných prípadov rakoviny prsníka približne 2 až 6 na 1000 žien vo veku 50-64 rokov. Ak sa HSL používala počas 10 rokov, počet dodatočných prípadov sa môže zvýšiť na 5 až 19 z 1000 žien. Počet dodatočných prípadov rakoviny prsníka nezávisí od veku, v ktorom sa začne s HSL (pokiaľ zvážime, že ste začali užívať HSL medzi 45 až 65 rokom života). Pre ďalšie informácie, prosím, pozri „Neužívajte ESTREVA gel“ a „Rakovina prsníka“ v časti 2.

 • U žien, ktoré ešte majú maternicu a ktoré používajú HSL obsahujúcu len estrogény, je riziko rakoviny endometria zvýšené a ďalej vzrastá s dĺžkou trvania liečby. Odhaduje sa, že u žien, ktoré neužívajú HSL je počet prípadov rakoviny endometria približne 5 na 1000 žien vo veku 50-64 rokov. V závislosti od dĺžky trvania liečby a dávkovania sa odhaduje, že na 1000 žien, ktoré užívajú samotné estrogény medzi 50-59 rokom života sa vyskytne približne 10-60 dodatočných prípadov rakoviny endometria. Tomuto riziku sa dá však v značnej miere predísť, ak sa súbežne užívajú gestagény.

Ak sa necítite dobre alebo ak máte neobvyklé ťažkosti, ktorým nerozumiete, je dôležité, aby ste sa poradili so svojim lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Estreva gel


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Estreva gel po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaške a škatuľke po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Estreva gel obsahuje


 • Liečivo je estradiol. 1 g gélu obsahuje 1,0 mg estradiolu (vo forme hemihydrátu).

 • Ďalšie zložky sú etanol 96%, čistená voda, propylénglykol, dietylénglykolmonoetyléter, karbomér, trolamín, dihydrát edetanu disodného.


Ako vyzerá Estreva gel a obsah balenia


Estreva gel je priehľadný gél bez vône a zápachu.

Estreva gel sa dodáva v nádobke z plastu s mechanickým dávkovačom.

Balenie obsahuje 1 nádobku s obsahom 50 g gélu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Laboratoire Théramex

6, avenue Albert II

BP 59

MONAKO


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2013..


7Estreva gel

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii registrácii lieku, ev.č. 2108/04519Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Estreva gel


2. Kvalitatívne a kvantitaTívne zloženie


1 g gélu obsahuje 1,0325 mg estradiolu vo forme hemihydrátu, čo zodpovedá 1,0 mg estradiolu.

Pri každej aplikácii 0,5 g gélu sa podá dávka 0,5 mg estradiolu, čo zodpovedá 0,516 mg estradiolu vo forme hemihydrátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Dermálny gél.

Priehľadný gél bez vône a zápachu.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Hormonálna substitučná liečba (HSL) pri príznakoch a známkach deficitu estrogénov u postmenopauzálnych žien.


Skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov sú obmedzené.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liek Estreva®gel sa dodáva v nádobke s mechanickým dávkovačom.


Pri každom stlačení dávkovača sa uvoľní 0,5 g gélu, t.j. 0,5 mg estradiolu.


Priemerná denná dávka je 1,5 g gélu denne, t.j. 3 stlačenia denne počas obdobia 24-28 dní.


Dávkovanie je možné prispôsobiť individuálnym potrebám, zachovanej tvorbe estrogénov a individuálnym farmakokinetickým charakteristikám.


Individuálna dávka môže kolísať od 0,5 g do 3 g gélu denne.


Liečba príznakov postmenopauzy sa začína a pokračuje najnižšími účinnými dávkami počas najkratšej možnej doby (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


U žien, ktoré sa nepodrobili hysterektómii, sa odporúča kombinácia s gestagénom aspoň počas 12-14 dní používania estradiolového gélu kvôli prevencii hyperplázie endometria navodenej estrogénom.


U žien, ktoré sa podrobili hysterektómii a ktoré nemajú potvrdenú diagnózu endometriózy, sa neodporúča kombinácia s gestagénom.


Pri liečbe je možné použiť tieto dva režimy:

 1. Cyklický režim v dĺžke 24-28 dní, po ktorom nasleduje 2-7 dňové obdobie bez liečby. Gestagén sa

musí pridať aspoň na 12 dní liečby estradiolom u žien, ktoré sa nepodrobili hysterektómii. Počas tohto obdobia môže nastať krvácanie zo spádu.


 1. Kontinuálny režim, pri ktorom sa liečba podáva nepretržite. U žien, ktoré sa nepodrobili

hysterektómii, sa k liečbe musí pridať gestagén aspoň na 12 dní v mesiaci. Po vysadení gestagénu môže dôjsť ku krvácaniu zo spádu.

Kontinuálna, necyklická liečba sa môže odporučiť, ak sa počas obdobia bez liečby znovu objavia

výrazné príznaky a známky deficitu estrogénov.


Gél sa aplikuje na plochu, ktorej veľkosť zodpovedá približne dvojnásobku plochy dlane. Pacientka si gél nanáša sama na čistú, suchú a neporušenú kožu brucha, stehien, horných končatín alebo ramien podľa možnosti ráno alebo večer po kúpaní. Gél sa nesmie nanášať na kožu prsníkov ani na sliznice. Gél sa nesmie dostať do očí. Gél nie je potrebné vmasírovať do kože, avšak odporúča sa počkať dve minúty pred oblečením.

Gél nezanecháva na oblečení škvrny. Po každej aplikácii je potrebné si opláchnuť ruky.

Vynechanie dávky môže zvýšiť pravdepodobnosť prienikového krvácania a špinenia.


4.3 Kontraindikácie


- Potvrdený karcinóm prsníka v súčasnosti, minulosti alebo podozrenie na karcinóm prsníka.

- Potvrdené alebo suspektné malígne nádory závislé od estrogénov (napr. karcinóm endometria).

- Nediagnostikované krvácanie z genitálu.

- Neliečená hyperplázia endometria.

- Idiopatická venózna tromboembolická príhoda (hlboká flebotrombóza, pľúcna embólia) v minulosti

alebo v súčasnosti.

- Tromboembolické ochorenie postihujúce tepny (napr. angína pectoris, infarkt myokardu)

v súčasnosti alebo v nedávnej minulosti.

- Akútne ochorenie pečene alebo anamnéza tohto ochorenia, keď sa výsledky funkčných vyšetrení

pečene nevracajú do normálneho rozmedzia.

- Známa precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok

- Porfýria.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba postmenopauzálnych príznakov pomocou hormonálnej substitučnej liečby (HSL) sa začína iba v prípadoch, ak tieto príznaky nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu života. Vo všetkých prípadoch je potrebné pozorne zvážiť riziká a prínos liečby najmenej raz do roka, pričom v HSL je možné pokračovať len vtedy, ak jej prínos prevažuje nad rizikom.


Lekárske vyšetrenie/ kontroly

Pred začatím alebo obnovením podávania HSL je potrebné odobrať úplnú osobnú a rodinnú anamnézu. Na základe týchto údajov, kontraindikácií a osobitných upozornení sa potom vykoná lekárske vyšetrenie (vrátane vyšetrenia panvy a prsníkov). Počas liečby sa odporúčajú pravidelné lekárska kontroly, ktorých frekvencia a charakter sa individuálne prispôsobuje pacientkam.

Ženy je potrebné poučiť o tom, aké zmeny na prsníkoch musia oznámiť svojmu lekárovi alebo sestre (pozri časť „Karcinóm prsníka“ v ďalšom texte). Vyšetrenia, vrátane mamografie, sa musia vykonávať v súlade s prijatými skríningovými postupmi, s individuálnou modifikáciou podľa klinických potrieb.


Stavy, ktoré si vyžadujú dohľad

Pacientky, ktoré majú v súčasnosti alebo v minulosti ktorékoľvek z nasledujúcich ochorení alebo stavov resp. u ktorých sa tieto ochorenia alebo stavy zhoršili počas tehotenstva alebo predchádzajúcej hormonálnej liečby, musia byť pozorne sledované. Je potrebné vziať do úvahy, že tieto stavy sa môžu znovu objaviť, prípadne sa môžu zhoršiť počas liečby liekom Estrevagel. Jedná sa najmä o tieto ochorenia a stavy:

 • leiomyóm (fibrómy maternice) alebo endometrióza

 • anamnéza alebo rizikové faktory pre vznik tromboembolických porúch (pozri ďalší text)

 • rizikové faktory pre estrogén-dependentné nádory, napr. prvostupňová dedičnosť karcinómu prsníka

 • hypertenzia

 • ochorenia pečene (napr. adenóm pečene)

 • diabetes mellitus s vaskulárnymi komplikáciami alebo bez komplikácií

 • cholelitiáza

 • migréna alebo silné bolesti hlavy

 • systémový lupus erythematosus

 • anamnéza hyperplázie endometria (pozri ďalší text),

 • epilepsia

 • astma

 • otoskleróza.

Dôvody pre okamžité ukončenie liečby

Liečba sa musí ukončiť pri výskyte kontraindikácie alebo v nasledovných situáciách:

 • žltačka alebo zhoršenie funkcie pečene

 • významné zvýšenie krvného tlaku

 • nový vznik bolestí hlavy migrenózneho typu

 • tehotenstvo.

Hyperplázia endometria

- Riziko hyperplázie a karcinómu endometria sa zvyšuje pri dlhodobom podávaní estrogénov

v monoterapii (pozri časť 4.8. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používan). Toto riziko významne

znižuje pridanie gestagénu

aspoň na 12 dní cyklu u žien, ktoré sa nepodrobili hysterektómii.

- Počas prvých mesiacov liečby sa môže vyskytnúť prienikové krvácanie a špinenie. Ak dôjde

k prienikovému krvácaniu alebo špineniu až po určitom čase resp. ak tieto stavy pretrvávajú aj po

ukončení liečby, je potrebné pátrať po ich príčine vrátane eventuálneho vyšetrenia biopsie endometria

kvôli vylúčeniu malígneho nádoru endometria.

- Podávanie estrogénov v monoterapii môže viesť k premalígnej alebo malígnej premene zvyšných

oblastí endometria. Z toho dôvodu je potrebné zvážiť pridanie gestagénov k estrogénovej substitučnej

liečbe u žien, ktoré sa podrobili hysterektómii kvôli endometrióze a u ktorých pretrváva zvyšková

endometrióza.

Karcinóm prsníka

- V randomizovanej, placebom-kontrolovanej štúdii (Women’s Health Initiative, WHI)

a v epidemiologických štúdiách vrátane štúdie Million Women Study (MWS) sa zistilo vyššie riziko

karcinómu prsníku u žien užívajúcich estrogény, kombináciu estrogén a gestagén alebo tibolón v rámci

HSL počas niekoľkých rokov (pozri časť 4.8. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používan). Pri

všetkých formách HSL sa pozoruje vyššie riziko v priebehu niekoľkých rokov jej užívania, pričom toto

riziko sa zvyšuje úmerne s dĺžkou užívania, avšak vracia sa na východiskovú hodnotu v priebehu

niekoľkých (najviac 5) rokov od ukončenia liečby.

- V štúdii MWS sa pozorovalo vyššie relatívne riziko karcinómu prsníka pri užívaní konjugovaných

konských estrogénov (CEE) alebo estradiolu E2, ak sa k liečbe pridal gestagén v rámci sekvenčnej

alebo kontinuálnej liečby bez ohľadu na druh použitého gestagénu. Medzi rôznymi spôsobmi podania

sa nepozoroval žiadny rozdiel rizika.

- V štúdii WHI bola kontinuálna liečba kombinovaným liekom s obsahom konského estrogénu

a medroxyprogesterón acetátu (CEE + MPA) sprevádzaná výskytom karcinómov prsníka, ktoré boli

mierne väčšie a častejšie metastazovali do regionálnych lymfatických uzlín ako u pacientok

dostávajúcich placebo.

- HSL, najmä kombinovaná liečba estrogénom a gestagénom, zvyšuje denzitu mamografických

snímkov, čo môže nepriaznivo ovplyvniť rádiologickú detekciu karcinómu prsníka.

Venózny tromboembolizmus

- HSL je spojená s vyšším relatívnym rizikom vzniku venózneho tromboembolizmu (VTE), t.j. hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie. V jednej randomizovanej kontrolovanej štúdii a epidemiologických štúdiách sa zistilo dvoj až trojnásobne vyššie riziko u žien používajúcich HSL v porovnaní so ženami, ktoré HSL nepoužívali. U žien, ktoré nepoužívajú HSL, je odhadovaný počet prípadov VTE za päť rokov 3 z 1000 žien vo veku 50-59 rokov a 8 z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa, že u zdravých žien používajúcich 5 rokov HSL pribudne počas tohto päťročného obdobia ďalších 2-6 prípadov VTE (najlepší odhad = 4) na 1 000 žien vo veku 50-59 rokov, a 5-15 prípadov (najlepší odhad = 9) na 1 000 žien vo veku 60-69 rokov. Výskyt VTE je pravdepodobnejší počas prvého roka užívania HSL.

- Medzi všeobecne známe rizikové faktory VTE patrí pozitívna osobná alebo rodinná anamnéza, ťažká obezita (BMI > 30 kg/m2) a systémový lupus erythematosus. Na súvislosť medzi kŕčovými žilami a rizikom VTE neexistuje jednotný názor.

- Pacientky s anamnézou VTE alebo so známymi trombofilnými stavmi majú zvýšené riziko VTE. HSL môže toto riziko ešte zvýšiť. Aby sa vylúčila trombofilná predispozícia je potrebné preskúmať v osobnej alebo rodinnej anamnéze údaje o tromboembolizme alebo opakovaných spontánnych potratoch. Až do dôkladného vyšetrenia prítomnosti trombofilných faktorov alebo do začatia antikoagulačnej liečby sa HSL považuje u týchto pacientok za kontraindikovanú. U žien, s antikoagulačnou liečbou, musí byť starostlivo zvážený pomer prínosu a rizika HSL.

- Riziko VTE sa môže dočasne zvýšiť pri dlhodobej imobilizácii, väčších úrazoch alebo pri veľkom operačnom zákroku. Ako u všetkých pacientov po operácii je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť preventívnym opatreniam, ktoré majú zabrániť vzniku VTE po operácii. Ak sa po elektívnej operácii predpokladá dlhodobá imobilizácia dolných končatín (najmä po brušnej alebo ortopedickej operácii dolných končatín), je potrebné zvážiť dočasné prerušenie HSL 4-6 týždňov pred plánovaným zákrokom. Liečba sa môže obnoviť až po úplnej mobilizácii pacientky.

- Ak sa po začatí HSL objaví VTE, liečbu je potrebné ukončiť. Pacientky je potrebné poučiť o tom, aby sa okamžite obrátili na svojho lekára, ak spozorujú možné príznaky tromboembolizmu (bolestivý opuch dolnej končatiny, náhla bolesť na hrudníku, dýchavičnosť).

Ochorenie koronárnych artérií (CAD)

Randomizované kontrolované štúdie nepotvrdili kardovaskulárny prospech kontinuálnej kombinovanej liečby konjugovanými estrogénmi a medroxyprogesterón acetátom (MPA). V dvoch rozsiahlych klinických štúdiách (WHI a HERS [Heart and Estrogen/ progestin Replacement Study]) sa preukázalo možné zvýšenie rizika kardiovaskulárnej morbidity počas prvého roka užívania a žiadny celkový prínos liečby. V randomizovaných kontrolovaných štúdiách sa získali len obmedzené údaje o vplyve iných HSL produktov na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu. Z toho dôvodu nie je známe, či sa tieto poznatky vzťahujú aj na iné typy HSL liekov.

Cievna mozgová príhoda

Druhotným zistením jednej veľkej randomizovanej klinickej štúdie (WHI) bola skutočnosť, že u zdravých žien liečených kontinuálnou kombináciou konjugovaných estrogénov a MPA stúpa riziko mozgovej mŕtvice ischemického pôvodu. U žien, ktoré nepoužívajú HSL odhadovaný počet prípadov mozgovej mŕtvice za päť rokov je 3 z 1000 žien vo veku 50-59 rokov a 11 z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa, že u zdravých žien užívajúcich 5 rokov konjugované estrogény a MPA pribúdajú počast tohto päťročného obdobia ďalšie 0-3 prípady mozgovej mŕtvice (najlepší odhad = 1) na 1 000 žien vo veku 50-59 rokov a 1-9 prípadov (najlepší odhad = 4) na 1 000 žien vo veku 60-69 rokov. Nie je známe, či sa uvedené vyššie riziko vzťahuje aj na iné typy HSL liekov.

Karcinóm vaječníkov

V niektorých epidemiologických štúdiách sa zistilo, že dlhodobé (v dĺžke najmenej 5-10 rokov) užívanie estrogénov v monoterapii u žien po hysterektómii súvisí s vyšším rizikom karcinómu vaječníka. Nie je známe, či dlhodobé používanie kombinovanej HSL súvisí s rovnakým rizikom ako monoterapia estrogénmi.

Iné stavy

- Estrogény môžu spôsobovať retenciu tekutín, preto je potrebné pozorne sledovať pacientky

s poruchou funkcie srdca alebo obličiek. Pacientky v poslednom štádiu zlyhania obličiek musia byť

počas liečby liekom Estreva®gel pozorne sledované, pretože sa u nich zvyšuje hladina

cirkulujúceho liečiva.

- Pacientky s hypertriglyceridémiou dostávajúce HSL alebo estrogénovú substitučnú liečbu musia byť

pozorne sledované, pretože pri liečbe estrogénmi sa opísali zriedkavé prípady výrazného zvýšenia

hladín triglyceridov, ktoré viedli k pankreatitíde.

- Estrogény zvyšujú hladiny globulínu viažuceho tyroxín (TBG), čo vedie k zvýšeniu celkovej hladiny

cirkulujúcich hormónov štítnej žľazy, ktoré sa merajú ako jód viazaný na bielkoviny (PBI), hladín T4

(merajú sa stĺpcovou analýzou alebo rádioimunoanalýzou) a T3(merajú sa rádioimunoanalýzou).

Vychytávanie T3je nižšie, čo odrážajú vyššie hladiny TBG. Hladiny voľného T4a T3sa nemenia.

Zvýšené môžu byť aj hladiny iných väzbových bielkovín v plazme, napr. globulínu viažuceho kortikoidy

(CBG), globulínu viažuceho pohlavné hormóny (SHBG), čo vedie k vyšším hladinám cirkulujúcich

kortikoidov resp. pohlavných hormónov. Koncentrácie voľných alebo biologicky aktívnych hormónov sa

nemenia. Aj hladiny iných plazmatických bielkovín môžu byť vyššie (substrát angiotenzín/ renínu, alfa-

1-antitrypsín, ceruloplazmín).


Nebolo presvedčivo dokázané, či dochádza k zlepšeniu kognitívnych funkcií. V štúdii WHI sa získali určité údaje o vyššom riziku demencie u žien, ktoré začali s kontinuálnou kombinovanou liečbou zahŕňajúcou CEE a MPA po 65. roku života. Nie je známe, či sa tieto poznatky vzťahujú aj na mladšie postmenopauzálne ženy alebo na iné HSL liečivá.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metabolizmus estrogénov môže byť zvýšený súbežným užívaním liečiv, ktoré indukujú enzýmy zodpovedné za metabolizmus liečiv, najmä enzýmy cytochrómu P450. Medzi tieto liečivá patria antikonvulzíva (napr. fenobarbital, fenytoín, karbamazepín) a antimikrobiálne látky (rifampicín, rifabutín, nevirapín, efavirenz).


Ritonavir a nelfinavir, ktoré sú známe ako silné inhibítory, pri súčasnom podávaní so steroidnými hormónmi vykazujú naopak indukčné pôsobenie.


Rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) môžu indukovať metabolizmus estrogénov.


Pri transdermálnom podaní nedochádza k efektu prvého prechodu pečeňou (first-pass), a preto transdermálne podané estrogény a gestagény sú menej ovplyvnené enzýmovými induktormi než perorálne užívané hormóny.


Zvýšený metabolizmus estrogénov a gestagénov sa môže klinicky prejaviť nižšou účinnosťou a zmenami profilu krvácania z maternice.


 1. Gravidita a laktácia


Gravidita

Liek Estrevagel nie je indikovaný počas gravidity. Ak počas užívania lieku Estreva gel dôjde k otehotneniu, liečba sa musí ihneď ukončiť.

Výsledky väčšiny epidemiologických štúdií, v ktorých sa skúmala náhodná expozícia plodu voči estrogénom, nepreukázali žiadne teratogénne ani fetotoxické účinky.

Dojčenie

Liek Estrevagel nie je indikovaný pri lakácii.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Estreva gel nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Počas klinických štúdií III. fázy sa pozorovali nasledujúce nežiaduce účinky, ktorých výskyt bol vo všetkých prípadoch nižší ako 10%. Tieto nežiaduce účinky sa pozorovali v štúdiách skúmajúcich estrogénovú substitučnú liečbu.


Systém, orgán

Časté nežiaduce účinky

(> 1/100, < 1/10)

Menej časté nežiaduce účinky

(> 1/1 000 , < 1/100)

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov

Špinenie, krvácanie z maternice, mastodýnia

Benígne nádory prsníka, leukorea

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Nevoľnosť, nafúknutie brucha

Vracanie

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

-

Bolesti kĺbov

Cievne poruchy

-

Hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Pocit ťažoby v dolných končatinách

Zvýšenie telesnej hmotnosti, periférne opuchy, únava

Poruchy kože a podkožného tkaniva

-

Svrbenie kože

Karcinóm prsníka

Z výsledkov veľkého počtu epidemiologických štúdií a z jednej randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie (WHI) vyplýva, že celkové riziko karcinómu prsníka u žien, ktoré užívajú alebo v nedávnej minulosti užívali HSL sa zvyšuje so stúpajúcou dĺžkou trvania HSL.

Pri monoterapii estrogénmisa zistili podobné odhady relatívneho rizika (RR) vyplývajúce z opakovanej analýzy pôvodných údajov získaných v 51 epidemiologických štúdiách (v ktorých viac ako 80% prípadov HSL pripadalo na estrogénovú substitučnú liečbu) a v epidemiologickej štúdii (MWS) (1,35 [95% interval spoľahlivosti: 1,21-1,49] vs. 1,30 [95% interval spoľahlivosti: 1,21-1,40]).

Pri kombinovanej HSL zahŕňajúcej estrogén a gestagénsa v niektorých epidemiologických štúdiách opísalo celkovo vyššie riziko karcinómu prsníka ako pri monoterapii estrogénmi.


V štúdii MWS sa zistilo, že v porovnaní s pacientkami, ktoré nikdy neužívali HSL, bolo užívanie rôznych druhov kombinovanej HSL zahŕňajúcej estrogény a gestagény spojené s vyšším rizikom karcinómu prsníka (RR = 2,0, % 95% interval spoľahlivosti: 1,88-2,12) ako užívanie estrogénov v monoterapii (RR = 1,30; 95% interval spoľahlivosti: 1,21-1,40) alebo užívanie tibolónu (RR = 1,45; 95% interval spoľahlivosti: 1,25-1,68).


V štúdii WHI sa riziko u všetkých žien po 5,6 roka užívania kombinovanej HSL (CEE + MPA) odhadlo na 1,24 (95% interval spoľahlivosti: 1,01-1,54) v porovnaní s placebom.


Absolútne riziká vypočítané na základe údajov získaných v štúdiách MWS a WHI sú uvedené nižšie:

Na základe údajov o priemernom výskyte karcinómu prsníka v rozvinutých krajinách sa v štúdii MWS odhadlo, že:

- U žien vo veku 50-64 rokov neužívajúcich HSL je predpokladaný počet diagnostikovaných prípadov karcinómu prsníka 32 z 1000 žien;

- na 1 000 žien užívajúcich HSL v súčasnosti alebo minulosti, sa toto číslo zvýši:

u žien užívajúcich len estrogénovúsubstitučnú liečbu:

medzi 0-3 (najlepší odhad = 1,5) pri 5 ročnom užívaní

medzi 3-7 (najlepší odhad = 5) pri 10 ročnom užívaní

užien užívajúcich kombinovanú (estrogén + gestagén) hormonálnu substitučnú liečbu:

medzi 5-7 (najlepší odhad = 6) pri 5 ročnom užívaní

medzi 18-20 (najlepší odhad = 19) pri 10 ročnom užívaní


V štúdii WHI sa odhadlo, že po 5,6-ročnom sledovaní žien vo veku 50-79 rokov pribudne ďalších 8 prípadov invazívneho karcinómu prsníkov na 1 0000 žien/rokv v dôsledku kombinovanej HSL (CEE + MPA).

Na základe výpočtov tejto štúdie sa predpokladá, že:

- na 1 000 žien zo skupiny placeba

pripadne približne 16 prípadov invazívneho karcinómu prsníka, ktorý bude diagnostikovaný

v priebehu 5 rokov

- na 1 000 žien užívajúcich kombinovanú HSL (CEE + MPA) pripadne ďalších:

0-9 prípadov invazívneho karcinómu prsníka (najlepší odhad = 4) počas 5-ročného užívania


Počet ďalšíchprípadov karcinómu prsníka u žien užívajúcich HSL je podobný v skupine žien, ktoré začnú užívať HSL bez ohľadu na svoj vek (45-65 rokov) (pozri odsek 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Karcinóm endometria

U žien s intaktnou maternicou sa riziko hyperplázie a karcinómu endometria zvyšuje úmerne s dĺžkou užívania estrogénov v monoterapii. Z údajov získaných v epidemiologických štúdiách vyplýva, že najnižšie predpokladané riziko majú ženy neužívajúce HSL, u ktorých sa predpokladá výskyt karcinómu endometria vo veku 50-65 rokov u 5 z 1 000. V závislosti od dĺžky liečby a dávky estrogénov sa predpokladané riziko karcinómu endometria u žien užívajúcich estrogény v monoterapii zvyšuje 2-12-násobne v porovnaní so ženami nedostávajúcimi HSL. Pridanie gestagénu k monoterapii estrogénmi výrazne znižuje toto vyššie riziko.


V súvislosti s kombinovanou liečbou estrogénom a gestagénom sa opísali aj ďalšie nežiaduce účinky:

- estrogén-dependentné benígne a malígne nádory (napr. karcinóm endometria);

- venózny tromboembolizmus, t.j. trombóza hlbokého žilového systému dolných končatín alebo panvových žíl a pľúcna embólia, sú častejšie u žien užívajúcich HSL ako u žien, ktoré túto liečbu nedostávajú; ďalšie informácie sú uvedené v časti 4.3. Kontraindikácie a 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.

- infarkt myokardu a náhla cievna mozgová príhoda,

- ochorenie žlčníka,

- poruchy kože a podkožného tkaniva: chloazma, erythema multiforme, erythema nodosum,

vaskulárna purpura,

- pravdepodobná demencia (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní).


4.9 Predávkovanie


Medzi bežné príznaky a známky predávkovania patrí citlivosť prsníkov, zväčšenie brucha a malej panvy, úzkosť a predráždenosť (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania).


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: prirodzené a semisyntetické estrogény samotné

ATC kód: G03CA03

Prirodzený estrogén podávaný transdermálne.

Liečivo, syntetický 17ß-estradiol, je chemicky a biologicky identický s endogénnym humánnym 17ß-estradiolom. Používa sa ako náhrada nedostatočnej tvorby estrogénov u postmenopauzálnych žien, u ktorých zmierňuje príznaky a známky postmenopauzy.


Informácie získané vzklinickej štúdii:

Estreva gel rýchlo zmierňuje návaly tepla už počas prvých týždňov liečby.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Vo farmakokinetickej štúdii viedla jednorazová lokálna aplikácia lieku Estreva gel v dávke 1,5 g (t.j. 1,5 mg) na plochu 400 cm2kože brucha k progresívnemu zvyšovaniu hladiny estradiolu v krvi s maximálnou hladinou 40 pg/ml. Po opakovanej aplikácii rovnakej dávky na rovnaké miesto a plochu sa rovnovážny stav dosiahne o 4 dni. Priemerná hladina dosiahnutá 24 hodín po poslednej aplikácii je približne 40 pg/ml. Priemerná maximálna hladina dosiahnutá na 22. deň je 70 pg/ml.

Opakované podávanie lieku Estreva gel v dávke 3 g vedie k zdvojnásobeniu plochy pod krivkou, ktorá zodpovedá podaniu lieku Estreva gel v dávke 1,5 g.

Biologická dostupnosť perkutánneho estradiolu závisí od veľkosti aplikačnej plochy a od každej pacientky. Z toho dôvodu je potrebné individuálne upraviť dávkovanie v závislosti od klinickej symptomatológie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách sa preukázali očakávané estrogénne účinky estradiolu. Žiadne iné dôležité predklinické údaje nie sú známe.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Etanol 96%, čistená voda, propylénglykol, dietylénglykolmonoetyléter (Transcutol), karbomér (Carbopol 1382), trolamín, dihydrát edetanu disodného.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh a veľkosť balenia


Nádobka z HDPE obsahujúca 50 g gélu s mechanickým dávkovačom.

Balenie obsahuje jednu nádobku s obsahom 50 g gélu.

Pri každom stlačení dávkovača sa uvoľní 0,5 g gélu, čo zodpovedá 0,5 mg estradiolu.


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Po otvorení novej nádobky je potrebné niekoľkokrát stlačiť mechanický dávkovač. Prvá dávka nemusí byť presná, a preto sa nesmie aplikovať na kožu.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Laboratoire THERAMEX

6, avenue Albert II

BP 59

Monako


8. Registračné číslo


56/0399/00-S


9. Dátum registrácie


15.12.2000


10. Dátum REVÍZIE textu


Máj 2008

8Estreva gel