+ ipil.sk

Etoposid "Ebewe" 200 mgPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Etoposid "Ebewe" 50 mg

Etoposid "Ebewe" 100 mg

Etoposid "Ebewe" 200 mg

Etoposid "Ebewe" 400 mg

infúzny roztok

etopozid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Etoposid "Ebewe" a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Etoposid "Ebewe"

3. Ako používať Etoposid "Ebewe"

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Etoposid "Ebewe"

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Etoposid "Ebewe" a na čo sa používa


Etoposid "Ebewe" patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny.


Etoposid "Ebewe" sa používa samostatne alebo v kombinácii s inými cytostatikami na liečbu nasledujúcich zhubných nádorových ochorení:

 • rakovina semenníkov

 • choriokarcinóm (zhubný nádor z placentárneho tkaniva)

 • rakovina vaječníkov

 • malobunkový a nemalobunkový nádor pľúc

 • Hodgkinov a non-Hodgkinov lymfóm (typ rakoviny lymfatického systému)

 • rakovina krvi (akútna myeloblastická leukémia)

 • rakovina žalúdka.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijete Etoposid "Ebewe"


Nepoužívajte Etoposid "Ebewe"

 • ak ste alergický (precitlivený) na etopozid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Etoposidu "Ebewe"

 • ak užívate imunosupresíva a máte byť očkovaný vakcínou proti žltej zimnici alebo inou živou vakcínou.


Upozornenia a opatrenia

Etoposid "Ebewe" sa môže podávať len pod dozorom kvalifikovaného lekára so skúsenosťami s používaním protirakovinovej liečby. Počas podávania Etoposidu „Ebewe“ sa môžu vyskytnúť vedľajšie reakcie v mieste vpichu injekcie.


Budú vám kontrolovať krvný obraz. Na základe výsledkov sa váš ošetrujúci lekár môže rozhodnúť, že vám upraví dávkovanie.


Ak ste pred začatím liečby Etoposidom „Ebewe“ podstúpili liečbu ožarovaním alebo ak ste užívali iné lieky proti rakovine, s liečbou etopozidom sa má začať až keď dôjde k zotaveniu vašej kostnej drene a k tvorbe dostatočného množstva krviniek.

Ak počas liečby Etoposidom „Ebewe“ užívate ďalšie lieky, ktoré môžu mať vplyv na útlm činnosti kostnej drene, alebo ak ste v minulosti podstúpili liečbu ožarovaním, alebo ste užívali lieky proti rakovine, ktoré mohli mať vplyv na činnosť kostnej drene, lekár vám môže upraviť dávkovanie.


Počas liečby Etoposidom "Ebewe" sa u vás môže vyskytnúť špeciálny typ rakoviny krvi.


Počas liečby Etoposidom "Ebewe" sa u vás môžu vyskytnúť alergické reakcie, ktoré sa prejavia zimnicou, horúčkou, rýchlym tlkotom srdca, sťaženým a zrýchleným dýchaním a znížením krvného tlaku. Lekár vtedy ihneď preruší podávanie infúzie a predpíše vám vhodné lieky.


Ak máte poškodenú funkciu pečene alebo obličiek, lekár vám bude pravidelne sledovať funkciu pečene a obličiek.


Ak máte nejaké bakteriálne infekcie, tie sa musia pred začiatkom liečby vyliečiť.


Počas liečby a minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby musíte používať účinnú antikoncepciu. Ak plánujete mať deti po ukončení liečby, poraďte sa so svojím lekárom. Etopozid môže znížiť plodnosť u mužov. Porozprávajte sa preto so svojím lekárom o možnosti konzervácie spermií.


Deti a dospievajúci

Neexistujú dostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti Etoposidu „Ebewe“ u detí a dospievajúcich.


Etoposid "Ebewe" obsahuje polysorbát 80. U predčasne narodených novorodencov bol s použitím injekčného vitamínu E, obsahujúceho polysorbát 80, spájaný život ohrozujúci syndróm zlyhania pečene a obličiek, poškodenie pľúc, trombocytopénia (pokles počtu krvných doštičiek v krvi) a ascites (nahromadenei tekutiny v peritoneálnej dutine - priestore medzi brušnou dutinou a brušnou stenou).


Iné lieky a Etoposid „Ebewe“

Súbežné užívanie cyklosporínu (používa sa napr. u pacientov po transplantácii orgánu) alebo cisplatiny môže spomaliť vylučovanie etopozidu.

Ak užívate fenytoín, účinok Etoposidu "Ebewe" sa môže znížiť.

Ak užívate warfarín, povedzte to svojmu lekárovi, pretože sa vám môže pomalšie zrážať krv.

Ak užívate imunosupresíva, počas liečby Etoposidom "Ebewe" sa nesmiete dať zaočkovať živou očkovacou látkou. Počas liečby Etoposidom „Ebewe“ nesmiete byť očkovaní vakcínou proti žltej zimnici.

Ak užívate ešte iné lieky, ktoré majú škodlivý účinok na vašu kostnú dreň, škodlivý účinok Etoposidu "Ebewe" na kostnú dreň sa môže zvýšiť.

Lieky, ktoré obsahujú fenylbutazón, salicylan sodný alebo kyselinu acetylsalicylovú (často sa používa na liečbu bolesti) môžu znižovať účinok Etoposidu "Ebewe".


Tehotenstvo a dojčenie

Etoposid "Ebewe" môže spôsobiť poškodenie plodu u tehotných žien.

Pri užívaní Etoposidu „Ebewe“ sa vyhnite otehotneniu. Ak tento liek používate počas tehotenstva, alebo ak otehotniete počas liečby, poraďte sa so svojím lekárom.


Počas liečby a 6 mesiacov po jej ukončení užívajte účinnú antikoncepciu. Ak plánujete mať deti po ukončení liečby, poraďte sa so svojím lekárom. Keďže etopozid môže znížiť plodnosť u mužov, je treba zvážiť konzerváciu spermií za účelom budúceho otcovstva.


Nie je známe, či sa Etoposid „Ebewe“ vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na to, že veľa liekov sa vylučuje do materského mlieka a kvôli možným závažným vedľajším reakciám z Etoposidu „Ebewe“ u dojčiacich detí váš lekár rozhodne, či máte prerušiť dojčenie alebo liečbu.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky ako únava a ospanlivosť, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


3. Ako používať Etoposid "Ebewe"

Tento liek vám podá zdravotnícky pracovník; nepodávajte si ho sami.


Dávka sa pre vás individuálne vypočíta a bude závisieť od typu rakoviny, či sa Etoposid "Ebewe" použije osamote alebo v kombinácii a od vášho celkového stavu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak vám zabudnú podať Etoposid "Ebewe"

Ak máte pocit, že ste vynechali dávku, čo najskôr kontaktujte svojho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Časté: akútna leukémia (rakovinové ochorenie bielych krviniek s veľmi rýchlym priebehom)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: myelosupresia (útlm činnosti kostnej drene)*, leukopénia (pokles počtu bielych krviniek), trombocytopénia (pokles počtu krvných doštičiek), neutropénia (pokles počtu neutrofilov), anémia (pokles počtu červených krviniek).


Poruchy ciev

Časté: infarkt srdca (myokardu), arytmia (nepravidelný tlkot srdca)


Poruchy imunitného systému

Časté: alergická reakcia - anafylaktický typ, ktorý sa prejavuje horúčkou, rýchlym tlkotom srdca, sťaženým a zrýchleným dýchaním a znížením krvného tlaku**


Poruchy nervového systému

Časté: závrat

Menej časté: periférna neuropatia (porucha periférneho nervového systému)

Zriedkavé: záchvat***, optická neuritída (zápal očných nervov, ktorý môže spôsobiť čiastočnú alebo úplnú slepotu), prechodná kortikálna slepota (slepota zapríčinená poruchou v mozgovej kôre), neurotoxicity (napr. somnolencia, únava)

Poruchy ciev

Časté: prechodné zníženie krvného tlaku spôsobené rýchlym vnútrožilovým podaním, zvýšenie krvného tlaku


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: pľúcna fibróza, intersticiálna pneumonitída (ochorenia pľúc, spôsobujúce ich „zjazvenie“)


Gastrointestinálne poruchy

Veľmi časté: bolesť brucha, zápcha, žalúdočná nevoľnosť a vracanie, strata chuti do jedla

Časté: zápal sliznice žalúdka a pažeráka, hnačka

Zriedkavé: sťažené prehĺtanie, porucha chuti


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté: pečeňová toxicita


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: alopécia (chorobné vypadávanie vlasov), pigmentácia (zmena farby pokožky)

Časté: vyrážka, žihľavka, svrbenie

Zriedkavé: Stevensov -Johnsonov syndróm (závažné ochorenie kože, prejavujúce sa odlupovaním kože), toxická epidermálna nekrolýza (tzv. „syndróm obarenej kože“), dermatitída spôsobená predchádzajúcim ožarovaním


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: telesná slabosť, malátnosť

Časté: extravazácia****(neúmyselné presiaknutie podávanej krvi do oblasti mimo žily), zápal žíl


* Bol hlásený útlm kostnej drene so smrteľným priebehom

** Reakcie anafylaktického typu môžu byť smrteľné

*** Záchvat je príležitostne spájaný s alergickými reakciami

**** Pri extravazáciu boli hlásené komplikácie ako toxicita miestneho tkaniva, opuch, bolesť, celulitída, a nekróza (odumretie), vrátane nekrózy kože.


Pri Etoposide „Ebewe“ boli hlásené akútne smrteľné reakcie spájané s bronchospazmom (sťažené dýchanie spôsobené kŕčom dýchacích svalov).


Po použití Etoposidu „Ebewe“ v kombinácii s iným chemoterapeutikami bol hlásený syndróm rozpadu nádoru – problémy s metabolizmom zapríčinené rozpadávajúcimi sa nádorovými bunkami (niekedy smrteľný).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Etoposid "Ebewe"

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Etoposid "Ebewe" obsahuje


 • Liečivo je etopozid. 1 ml infúzneho roztoku obsahuje 20 mg etopozidu.

Jedna 2,5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg etopozidu.

Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg etopozidu.

Jedna 10 ml injekčná liekovka obsahuje 200 mg etopozidu.

Jedna 20 ml injekčná liekovka obsahuje 400 mg etopozidu.

 • Ďalšie zložky sú benzylalkohol, etanol, polysorbát 80, makrogol 300, bezvodá kyselina citrónová.


Ako vyzerá Etoposid "Ebewe" a obsah balenia

Etoposid "Ebewe" je číry bezfarebný alebo slabo žltkastý roztok.


Veľkosti balenia:

Etoposid "Ebewe" 50 mg: jedna 2,5 ml injekčná liekovka.

Etoposid "Ebewe" 100 mg: jedna 5 ml injekčná liekovka.

Etoposid "Ebewe" 200 mg: jedna 10 ml injekčná liekovka.

Etoposid "Ebewe" 400 mg: jedna 20 ml injekčná liekovka.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

RakúskoTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2012.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Osobitné pokyny pre likvidáciu a manipuláciu s liekom

S liekom zaobchádzajte podľa štandardných pokynom pre cytostatiká.


Podobne ako pri manipulácii s inými cytostatikami, aj pri manipulácii s etopozidom sa vyžaduje opatrnosť. Ak dôjde ku kontaminácii, postihnuté miesta sa musia okamžite umyť vodou a mydlom.

Etopozid sa inaktivuje 5 % roztokom chlórnanu sodného (NaClO) počas 24 hodín alebo zahriatím na 1000 °C.


Používajte len čerstvo pripravený, bezfarebný a číry roztok.


S cytostatikami nesmú manipulovať tehotné zdravotnícke pracovníčky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


Inkompatibility

Kvôli možnej tvorbe zrazenín sa Etoposid "Ebewe" nesmie riediť tlmivými roztokmi s pH > 8.


Dávkovanie a spôsob podávania

Vo všeobecnosti sa môžu použiť dva dávkovacie režimy:


 1. dávka 60 – 120 mg/m2/deň počas piatich po sebe nasledujúcich dňoch s opakovaním liečebného cyklu po 3 – 4 týždňoch


alebo


 1. dávka 120 – 150 mg/m2 1., 3. a 5. deň liečby s opakovaním liečebného cyklu po

2 – 3 týždňoch.


Na základe úpravy hematologických parametrov (leukocyty, trombocyty) sa interval bez liečby individuálne prispôsobí, zvyčajne sú to 3 – 4 týždne.


Na základe odpovede a znášanlivosti je možné dávku pre ďalší liečebný cyklus upraviť a prispôsobiť.


Etoposid "Ebewe" sa smie podávať len pod stálym dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou cytostatikami a len vtedy, ak potenciálny prínos liečby etopozidom preváži možné riziká.


Etoposid "Ebewe" sa používa len parenterálne vo forme intravenóznej infúzie po nariedení fyziologickým roztokom (0,9 % roztok chloridu sodného) alebo 5 % roztokom glukózy v pomere 1:50 až 1:100. Dĺžka trvania infúzie je 30 minút až 2 hodiny.


Paravazálne podanie môže spôsobiť tvorbu vredov a nekrózu. Príznakom príliš rýchleho podania infúzie je sčervenanie tváre.


Používajte len čerstvo pripravený, bezfarebný a číry roztok.


Etoposid "Ebewe" sa má podávať formou pomalej intravenóznej infúzie. Nesmie sa podať formou rýchlej intravenóznej injekcie.


Bezpečnostné opatrenia pri podávaní:

Po rýchlom intravenóznom podaní bola hlásená hypotenzia. Preto sa odporúča podať roztok po dobu 30 až 60 minút. V závislosti od tolerancie pacienta sa môže vyžadovať aj dlhšia doba podania. Tak aj ako pri iných potenciálne toxických látkach, aj pri zaobchádzaní s Etoposidom "Ebewe" a jeho príprave je nutná opatrnosť. Pri neúmyselnom vystavení sa Etoposidu „Ebewe“ sa môžu vyskytnúť kožné reakcie. Odporúča sa používať rukavice. Ak sa Etoposid „Ebewe“ dostane do kontaktu s pokožkou alebo sliznicou, okamžite umyte pokožku alebo sliznicu mydlom a vodou.


Úprava dávkovania:

Pri užívaní iných liekov v kombinácii alebo pri predchádzajúcej radiačnej terapii alebo chemoterapii, ktorá môže mať vplyv na útlm kostnej drene, je treba vziať do úvahy myelosupresívny účinok a upraviť dávkovanie.

Pacienti nemajú začať s novým cyklom liečby Etoposidom „Ebewe“, ak počet neutrofilov je menší ako 1 500 buniek/mm3 alebo počet krvných doštičiek je menší ako 100 000 buniek/mm3, pokiaľ toto nie je spôsobené zhubným ochorením.


Dávky nasledujúce za začiatočnou dávkou sa majú upraviť ak počet neutrofilov klesne na menej ako 500 buniek/mm3 po dobu dlhšiu ako 5 dní alebo je spájaný s horúčkou alebo infekciou, ak počet krvných doštičiek klesne na menej ako 25 000 buniek/ mm3, ak sa vyvinie stupeň toxicity 3 alebo 4 alebo ak obličkový klírens je menej ako 50 ml/min.


Poškodenie obličiek

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa majú vziať do úvahy nasledujúce úpravy dávkovania, v závislosti od nameraného klírensu kreatinínu.


Klírens kreatinínu Dávka etopozid fosfátu

>50 mL/min 100% dávky

15-50 mL/min 75% dávky


Ďalšie dávkovanie sa má upraviť v závislosti od tolerancie pacienta a klinického účinku. U pacientov s klírensom kreatinínu <15 mL/min nie sú dostupné žiadne údaje a pri týchto pacientoch je treba zvážiť ďalšie zníženie dávkovania.


7Etoposid &quot;Ebewe&quot; 200 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Etoposid "Ebewe" 50 mg

Etoposid "Ebewe" 100 mg

Etoposid "Ebewe" 200 mg

Etoposid "Ebewe" 400 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho roztoku obsahuje 20 mg etopozidu.


Jedna 2,5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg etopozidu.

Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg etopozidu.

Jedna 10 ml injekčná liekovka obsahuje 200 mg etopozidu.

Jedna 20 ml injekčná liekovka obsahuje 400 mg etopozidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok


Číry bezfarebný alebo slabo žltkastý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Etoposid "Ebewe"sa v monoterapii alebo pri kombinovanej liečbe s inými cytostatikami používa na liečbu nasledovných malígnych neoplastických ochorení:

 • karcinóm semenníkov

 • choriokarcinóm

 • karcinóm vaječníkov

 • malobunkový a nemalobunkový karcinóm pľúc

 • Hodgkinov a non-Hodgkinov lymfóm

 • akútna myeloblastická leukémia

 • karcinóm žalúdka.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Vo všeobecnosti sa môžu použiť dva dávkovacie režimy:


 1. dávka 60 – 120 mg/m2/deň počas piatich po sebe nasledujúcich dní s opakovaním liečebného cyklu po 3 – 4 týždňoch


alebo


 1. dávka 120 – 150 mg/m2 1., 3. a 5. deň liečby s opakovaním liečebného cyklu po 2 – 3 týždňoch.


Na základe úpravy hematologických parametrov (leukocyty, trombocyty) sa interval bez liečby individuálne prispôsobí, zvyčajne sú to 3 – 4 týždne.


Na základe odpovede a znášanlivosti je možné dávku pre ďalší liečebný cyklus upraviť a prispôsobiť.


Etoposid "Ebewe"sa smie podávať len pod stálym dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou cytostatikami a len vtedy, ak potenciálny prínos liečby etopozidom preváži možné riziká.


Etoposid "Ebewe"sa používa len parenterálne vo forme intravenóznej infúzie po nariedení fyziologickým roztokom (0,9 % roztok chloridu sodného) alebo 5 % roztokom glukózy v pomere 1:50 až 1:100. Dĺžka trvania infúzie je 30 minút až 2 hodiny.


Paravazálne podanie môže spôsobiť tvorbu vredov a nekrózu. Príznakom príliš rýchleho podania infúzie je sčervenanie tváre.


Používajte len čerstvo pripravený, bezfarebný a číry roztok.


Etoposid "Ebewe" sa má podávať formou pomalej intravenóznej infúzie. Nesmie sa podať formou rýchlej intravenóznej injekcie.


Bezpečnostné opatrenia pri podávaní:

Po rýchlom intravenóznom podaní bola hlásená hypotenzia. Preto sa odporúča podať roztok počas 30 až 60 minút. V závislosti od tolerancie pacienta sa môže vyžadovať aj dlhší čas podania. Tak ako aj pri iných potenciálne toxických látkach, aj pri zaobchádzaní s Etoposidom "Ebewe" a jeho príprave je nutná opatrnosť. Pri neúmyselnom vystavení sa Etoposidu „Ebewe“ sa môžu vyskytnúť kožné reakcie. Odporúča sa používať rukavice. Ak sa Etoposid „Ebewe“ dostane do kontaktu s pokožkou alebo sliznicou, okamžite umyte pokožku alebo sliznicu mydlom a vodou.


Úprava dávkovania:

Pri užívaní iných liekov v kombinácii alebo pri predchádzajúcej radiačnej terapii alebo chemoterapii, ktorá môže mať vplyv na útlm kostnej drene, je treba vziať do úvahy myelosupresívny účinok a upraviť dávkovanie.

Pacienti nemajú začať s novým cyklom liečby Etoposidom „Ebewe“, ak počet neutrofilov je menší ako 1 500 buniek/mm3alebo počet krvných doštičiek je menší ako 100 000 buniek/mm3, pokiaľ toto nie je spôsobené zhubným ochorením.


Dávky nasledujúce za začiatočnou dávkou sa majú upraviť ak počet neutrofilov klesne na menej ako 500 buniek/mm3po dobu dlhšiu ako 5 dní alebo je spájaný s horúčkou alebo infekciou, ak počet krvných doštičiek klesne na menej ako 25 000 buniek/ mm3, ak sa vyvinie stupeň toxicity 3 alebo 4 alebo ak obličkový klírens je menej ako 50 ml/min.


Poškodenie obličiek

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa majú vziať do úvahy nasledujúce úpravy dávkovania, v závislosti od nameraného klírensu kreatinínu.


Klírens kreatinínu Dávka etopozid fosfátu

>50 mL/min 100 % dávky

15-50 mL/min 75 % dávky


Ďalšie dávkovanie sa má upraviť v závislosti od tolerancie pacienta a klinického účinku. U pacientov s klírensom kreatinínu <15 mL/min nie sú dostupné žiadne údaje a pri týchto pacientoch je treba zvážiť ďalšie zníženie dávkovania.


4.3 Kontraindikácie

Etoposid "Ebewe"je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na etopozid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné použitie vakcíny proti žltej zimnici alebo iných živých vakcín je kontraindikované u pacientov, ktorí užívajú imunosupresíva (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Etoposid "Ebewe" sa má podávať pod dozorom kvalifikovaného lekára, ktorý má skúsenosti s používaním chemoterapeutík na liečbu rakoviny. Počas podávania Etoposidu "Ebewe" sa môžu vyskytnúť vedľajšie reakcie v mieste vpichu injekcie. Vzhľadom na možnosť extravazácie sa odporúča starostlivo sledovať miesto podania infúzie kvôli možnej infiltrácii počas podania lieku. V súčasnosti nie je dostupná žiadna špecifická liečba reakcií extravazácie.


Môže sa vyskytnúť závažná myelosupresia so sprievodnou infekciou alebo krvácaním.


Po podaní etopozidu bola hlásená fatálna myelosupresia. U pacientov liečených Etoposidom „Ebewe“ musí byť pred liečbou a počas nej starostlivo a často sledovaný možný výskyt myelosupresie. Útlm kostnej drene limitujúci dávku je najzávažnejšia toxicita spájaná s liečbou Etoposidom „Ebewe“.


Na začiatku liečby a pred každou nasledujúcou dávkou Etoposidu "Ebewe" musia byť uskutočnené nasledovné štúdie: počet krvných doštičiek, hemoglobín, počet bielych krviniek a diferenciál. Ak pred začatím liečby etopozidom bol pacient liečený rádioterapiou alebo chemoterapiou, je potrebné medzi nimi zachovať primeraný interval, aby sa obnovila činnosť kostnej drene.


Etoposid „Ebewe“ sa nemá podávať pacientom s počtom neutrofilov menším ako 1 500 buniek/mm3alebo počtom krvných doštičiek menším ako 100 000 buniek/mm3, pokiaľ toto nie je zapríčinené zhubným ochorením.


Dávky nasledujúce za začiatočnou dávkou sa majú upraviť, ak počet neutrofilov klesne na menej ako 500 buniek/mm3po dobu dlhšiu ako 5 dní alebo je spájaný s horúčkou alebo infekciou, ak počet krvných doštičiek klesne na menej ako 25 000 buniek/ mm3, ak sa vyvinie stupeň toxicity 3 alebo 4 alebo ak obličkový klírens je menej ako 50 ml/min. Pri užívaní iných liekov v kombinácii ktoré môžu mať vplyv na útlm kostnej drene alebo pri predchádzajúcej radiačnej terapii alebo chemoterapii, ktoré môžu mať vplyv na útlm kostnej drene, je treba vziať do úvahy myelosupresívny účinok a upraviť dávkovanie.


U pacientov liečených chemoterapeutickými režimami zahŕňajúcimi etopozid bol opísaný výskyt akútnej leukémie, ktorá sa môže vyskytnúť s myelodysplastickým syndrómom alebo bez neho. Nie je známe, že by riziko kumulácie alebo predispozičné faktory súviseli s rozvojom sekundárnej leukémie. Predpokladá sa vplyv dávkovacieho plánu a kumulatívnych dávok etopozidu, nebol však ešte podrobnejšie zadefinovaný.


Pri niektorých prípadoch sekundárnej leukémie u pacientov liečených epidofylotoxínmi boli pozorované abnormality na chromozóme 11q23. Táto abnormalita sa tiež spozorovala u pacientov s rozvojom sekundárnej leukémie po ich liečbe chemoterapeutickými režimami nezahŕňajúcimi epidofylotoxíny ako aj pri leukémii, ktorá sa vyskytla de novo. Ďalším znakom ktorý bol spájaný so sekundárnou leukémiou u pacientov liečených epidofylotoxínmi sa zdá byť krátka doba latencie, s priemerným stredným časom rozvoja leukémie približne 32 mesiacov.


Lekári musia rátať s možným výskytom anafylaktickej reakcie pri Etoposide „Ebewe“, ktorá je manifestovaná zimnicou, horúčkou, tachykardiou, bronchospazmom, dyspnoe a hypotenziou, ktorá môže byť fatálna. Liečba je symptomatická. Podanie infúzie sa má okamžite ukončiť a následne podať lekárom predpísané sympatomimetiká, kortikosteroidy, antihistaminiká, alebo náhrady krvnej plazmy.Etoposid "Ebewe" sa má podávať len formou pomalej intravenóznej infúzie (zvyčajne po dobu 30 až 60 minút), nakoľko ako možný vedľajší účinok rýchlo podanej intravenóznej injekcie bola hlásená hypertenzia.


Vo všetkých prípadoch, kedy sa zvažuje použitie Etoposidu „Ebewe“ ako chemoterapie, musí lekár vyhodnotiť prínosy a nutnosť použitia tohto lieku v porovnaní s rizikom nežiaducich reakcií. Vačšina nežiaducich reakcií je reverzibilných, ak sa včas odhalia. Ak sa objavia závažné reakcie, je treba znížiť dávkovanie alebo prerušiť liečbu a podniknúť primerané nápravné opatrenia podľa zhodnotenia klinického stavu lekárom. Liečba sa má opätovne začať s opatrnosťou, pričom je treba primerane vyhodnotiť ďalšiu nutnosť použitia tohto lieku a vziať do úvahy riziko možného opätovného výskytu toxicity.


Pacienti s nízkou hladinou sérového albumínu môžu mať pri používaní etopozidu zvýšené riziko výskytu toxicít. U pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek sa má pravidelne sledovať funkcia pečene a obličiek kvôli riziku akumulácie.


Pred začatím liečby Etoposidom „Ebewe“ je treba u pacienta preliečiť bakteriálne infekcie.


Vzhľadom na mutagénny potenciál etopozidu musia pacientky aj pacienti používaťpočas liečby a 6 mesiacov po jej ukončení účinnú antikoncepciu. Ak pacient/ka plánuje mať deti po ukončení liečby, odporúča sa konzultácia ohľadom genetiky. Keďže etopozid môže znížiť plodnosť u mužov, je treba zvážiť konzerváciu spermií za účelom budúceho otcovstva. (Pozri časť 4.6.).


Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť a účinnosť Etoposidu „Ebewe“ u detí a dospievajúcich nebola systematicky skúmaná.


Etoposid "Ebewe" obsahuje polysorbát 80. U predčasne narodených novorodencov bol s použitím injekčného vitamínu E, obsahujúceho polysorbát 80, spájaný život ohrozujúci syndróm zlyhania pečene a obličiek, poškodenie pľúc, trombocytopénia a ascites.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vysoké dávky cyklosporínu s koncentráciami vyššími ako 2000 ng/mL, podávané súbežne s perorálnym etopozidom viedli k 80% zvýšeniu vystaveniu sa etopozidu (AUC) s 38% poklesom celkového klírensu etopozidu v tele v porovnaní s etopozidom podávaným samotným.


Súbežná liečba cisplatinou je spájaná so zníženým celkovým klírensom etopozidu.

Súbežná liečba fenytoínom je spájaná so zvýšeným klírensom etopozidu a zníženou účinnosťou etopozidu.

Súbežná liečba warfarínom môže spôsobiť zvýšenie INR (international normalized ratio). Odporúča sa starostlivý monitoring INR.

Pri použití vakcíny proti žltej zimnici existuje zvýšené riziko fatálneho systémového ochorenia spôsobeného vakcináciou. U pacientov, ktorí užívajú imunosupresíva je použitie živých vakcín kontraindikované. (Pozri časť 4.3).

Predošlá alebo súbežná liečba inými liekmi s podobným myelosupresívnym účinkom ako má etopozid môže mať aditívny alebo synergický účinok. (Pozri časť 4.4).

Väzbovosť na proteíny v plazme in vitro je 97 %. Fenylbutazón, salicylát sodný a aspirín môžu vytesniť etopozid z väzbového miesta proteínov v plazme.

V predklinických štúdiach bola hlásená skrížená rezistencia medzi antracyklínmi a etopozidom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Etoposid "Ebewe"môže spôsobiť poškodenie plodu u gravidných žien.

Etoposid "Ebewe" sa preukázal ako teratogénny u myší a potkanov. Neexistujú adekvátne a dostatočne kontrolované štúdie pre použitie Etoposidu „Ebewe“ u tehotných žien. Ženám v plodnom veku treba odporučiť, aby sa vyhli otehotneniu. Ak sa tento liek používa počas gravidity, alebo ak pacientka otehotnie počas liečby, pacientka musí byť informovaná o potenciálnom riziku pre plod.


Vzhľadom na mutagénny potenciál etopozidu musia pacientky aj pacienti používaťpočas liečby a 6 mesiacov po jej ukončení účinnú antikoncepciu. Ak pacient/ka plánuje mať deti po ukončení liečby, odporúča sa konzultácia v oblasti genetiky. Keďže etopozid môže znížiť plodnosť u mužov, je treba zvážiť konzerváciu spermií za účelom budúceho otcovstva.


Nie je známe, či sa liek vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na to, že veľa liekov sa vylučuje do materského mlieka a kvôli možným závažným vedľajším reakciam z Etoposidu „Ebewe“ u dojčiacich detí sa je treba na základe zváženia prínosu lieku pre matku rozhodnúť, či zvoliť prerušenie dojčenia alebo liečby matky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie na účinok Etoposidu „Ebewe“ na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa u pacienta vyskytnú vedľajšie účinky ako únava a ospanlivosť, nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V tabuľke nižšie sú uvedené nežiaduce účinky podľa triedy orgánových systémov a frekvencie, zadefinované nasledovnými kategóriami: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), menej časté

(≥1/1 000,<1/100), a zriedkavé (≥1/10 000<1/1 000).


Nežiaduce účinky hlásené s Etoposidom „Ebewe“

(MEDRA terminológia)

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Časté

akútna leukémia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

myelosupresia*, leukopénia, trombocytopénia, neutropénia, anémia

Poruchy ciev

Časté

infarkt myokardu, arytmia

Poruchy imunitného systému

Časté

anafylaktický typ reakcie**

Poruchy nervového systému

Časté

závrat


Menej časté

periférna neuropatia


Zriedkavé

Záchvat***, optická neuritída, prechodná kortikálna slepota, neurotoxicity (napr. somnolencia, únava)

Poruchy ciev

Časté

Prechodná systolická hypotenzia sprevádzajúca rýchle intravenózne podanie, hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

Pľúcna fibróza, intersticiálna pneumonitída

Gastrointestinálne poruchy

Veľmi časté

Abdominálna bolesť, zápcha, nauzea a vracanie, anorexia


Časté

Mukozitída (vrátane stomatitídy a ezofagitídy), hnačka


Zriedkavé

Dysfágia, porucha chuti

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté

Hepatotoxicita

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Alopécia, pigmentácia


Časté

Vyrážka, žihľavka, pruritus


Zriedkavé

Stevensov –Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, dermatitída spôsobená predchádzajúcim ožarovaním

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Asténia, malátnosť


Časté

Extravazácia****, flebitída

* Bola hlásená myelosupresia so smrteľným priebehom

** Reakcie anafylaktického typu môžu byť fatálne

*** Záchvat je príležitostne asociovaný s alergickými reakciami

**** Postmarketingové komplikácie hlásené pre extravazáciu zahŕňali toxicitu miestneho tkaniva, opuch, bolesť, celulitídu, a nekrózu vrátane nekrózy kože.


V nasledujúcich častiach je výskyt nežiaducich účinkov vyjadrený percentuálnym podielom, ktorý je získaný zo štúdií, v ktorých sa použil v liečbe len Etoposid „Ebewe“.


Hematologická toxicita:

Po podaní etopozidu bola hlásená myelosupresia s fatálnym priebehom. Myelosupresia je najčastejšie dávku limitujúcim nežiaducim účinkom. Obnovenie kostnej drene väčšinou prebehne do dvadsiateho dňa, a kumulatívna toxicita nebola hlásená.

Najnižšie hodnoty granulocytov a krvných doštičiek (nadir) sa zvyknú vyskytovať približne 10-14 dní po podaní etopozidu, v závislosti od spôsobu podania a liečebnej schémy. Pri intravenóznom podaní sa najnižšie hodnoty zvyknú dosiahnuť skorej ako pri perorálnym podaní.

Leukopénia pri etopozide bola pozorovaná u 60 – 91 % a závažná leukopénia (menej ako 1 000 buniek/mm3) u 7-17 %. Trombocytopénia pri etopozide bola pozorovaná u 28-41% a závažná trombocytopénia (menej ako 50 000 krvných doštičiek/mm3) u 4-20 %. Veľmi časté boli aj hlásenia horúčky a infekcie u pacientov s neutropéniou liečených etopozidom.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea a vracanie sú hlavné gastrointestinálne toxicity Etoposidu „Ebewe“. Nauzea a vracanie zvyčajne môže byť kontrolovaná antiemetickou liečbou. Boli zaznamenané u 31-43% pacientov, ktorým bol intravenózne podaný Etoposid „Ebewe“. Anorexia sa pozorovala u 10-13% pacientov a stomatitída u 1-6% pacientov, ktorým bol intravenózne podaný Etoposid „Ebewe“. Hnačka bola zaznamenaná u 1-13% z týchto pacientov.


Alopécia

Reverzibilná alopécia, niekedy vyúsťujúca do úplného vypadania vlasov, bola pozorovaná u 66% pacientov liečených Etoposidom „Ebewe“.


Zmeny krvného tlaku

Hypotenzia:

U pacientov liečených Etoposidom „Ebewe“ bola po rýchlom intravenóznom podaní hlásená prechodná hypotenzia, ktorá nebola spájaná s toxicitou na srdce alebo elektrokardiografickými zmenami.

Hypotenzia zvyčajne ustúpi po prerušení infúzie etopozidu a/alebo po podaní inej primeranej podpornej liečby. Nasledujúcu infúziu je treba podať pomalšie. Nebola zaznamenaná žiadna oneskorená hypotenzia.


Hypertenzia:

V klinických štúdiach pre Etoposid „Ebewe“ boli hlásené prípady hypertenzie. Ak sa u pacientov liečených Etoposidom „Ebewe“ objaví výrazná hypertenzia, treba začať primeranú podpornú liečbu.


Alergické reakcie

Počas alebo ihneď po intravenóznom podaní Etoposidu „Ebewe“ boli hlásené reakcie anafylaktického typu. Nie je známe, aký význam pre rozvoj anafylaktického typu reakcie má koncentrácia alebo rýchlosť podávania infúzie. Krvný tlak sa zvyčajne ustáli v priebehu niekoľkých hodín po prerušení infúzie. Anafylaktický typ reakcie sa môže vyskytnúť pri začiatočnej dávke Etoposidu „Ebewe“.


Akútne fatálne reakcie spájané s bronchospazmom boli hlásené pre Etoposid „Ebewe“.


Problémy s metabolizmom:

Po použití Etoposidu „Ebewe“ v kombinácii s inými chemoterapeutikami bol hlásený syndróm lýzy tumoru (niekedy smrteľný).


4.9 Predávkovanie

Etoposid „Ebewe“

Celkové dávky od 2,4 do 3,5 g etopozidu/m2plochy telesného povrchu, podávané intravenózne počas 3 dní viedli k mukozitíde a myelotoxicite.

U pacientov liečených vyššími intravenóznymi dávkami etopozidu než sa odporúča, bola hlásená metabolická acidóza a prípady závažnej toxicity pečene.

Nie je dostupné špecifické antidotum. Liečba má byť preto symptomatická a podporná a pacienti musia byť starostlivo sledovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká.

ATC kód: L01CB01


Etopozid je lipofilný polosyntetický derivát podofylotoxínu, ktorý sa používa na liečbu určitých neoplastických ochorení.


Jeho mechanizmus účinku je založený na indukcii zlomov jednoduchého a dvojitého vlákna DNA, tvorbe voľných radikálov vo vnútri bunky a interakcii s enzýmom topoizomeráza II. Účinnosť je špecifická pre bunkový cyklus, konkrétne sa maximálny účinok pozoroval v S-fáze a G2-fáze. Cytotoxický účinok na bunky v pokojovej fáze sa pozoroval iba po veľmi vysokých dávkach.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po podaní dávky sú plazmatické hladiny etopozidu lineárne, ich dvojfázový priebeh s polčasom distribúcie približne 1,5 hodiny a s terminálnym polčasom eliminácie 3 až 12 hodín nie je závislý od dávky.


Etopozid sa metabolizuje v pečeni. U pacientov s poškodenou činnosťou pečene a obličiek je zhoršený plazmatický klírens. In vitro je väzba na plazmatické bielkoviny približne 97 %. V cerebrospinálnom moku boli zistené nerovnovážne koncentrácie (v rozmedzí 0,5 až 14 %).


Etopozid sa vylučuje prevažne obličkami (44 ‑ 60 %) a 2/3 sa vylučujú v nezmenenom stave. Stolicou sa vylučuje približne 16 % a približne 6 % sa vylučuje žlčou. V kombinácii s cisplatinou sa nezaznamenali žiadne zmeny v testovaných farmakokinetických parametroch.


Biologická dostupnosť perorálne podaného roztoku je približne 50 %, nie je závislá od toho, či sa podá formou roztoku alebo vo forme mäkkej kapsuly.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagenita

Pri pokusoch na bunkách cicavcov mal etopozid mutagénny a genotoxický účinok. V ľudských bunkách zodpovedných za krvotvorbu spôsobuje štrukturálne i numerické chromozómové aberácie.


Teratogenita

Pri dávkach, ktoré zodpovedajú 1 – 3 % klinických dávok vykazuje etopozid u myší a potkanov teratogénny a embryotoxický účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Benzylalkohol

Etanol

Polysorbát 80

Makrogol 300

Bezvodá kyselina citrónová


6.2 Inkompatibility


Kvôli možnej tvorbe zrazenín sa Etoposid "Ebewe"nesmie riediť tlmivými roztokmi s pH > 8.

6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka z hnedého skla - hydrolytickej triedy I s gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom s plastovým krytom.


Veľkosti balenia:

Etoposid "Ebewe" 50 mg: jedna 2,5 ml injekčná liekovka.

Etoposid "Ebewe" 100 mg: jedná 5 ml injekčná liekovka.

Etoposid "Ebewe" 200 mg: jedna 10 ml injekčná liekovka.

Etoposid "Ebewe" 400 mg: jedna 20 ml injekčná liekovka.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Podobne ako pri manipulácii s inými cytostatikami, aj pri manipulácii s etopozidom sa vyžaduje opatrnosť. Ak dôjde ku kontaminácii, postihnuté miesta sa musia okamžite umyť vodou a mydlom.

Etopozid sa inaktivuje 5 % roztokom chlórnanu sodného (NaClO) počas 24 hodín alebo zahriatím na 1 000 °C.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Rakúsko


8. Registračné číslo


44/0149/98-S


9. Dátum prvej registrácie /PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31.03.1998

Dátum posledného predĺženia:19.09.2007 / bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie TEXTU


DECember 20128Etoposid &quot;Ebewe&quot; 200 mg