+ ipil.sk

Etopozid Accord 20 mg/ml infúzny koncentrátPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/01339-REG


Písomná informácia pre používateľa


Etopozid Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát

etopozid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Etopozid Accorda na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Etopozid Accord

3. Ako používať Etopozid Accord

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Etopozid Accord

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Etopozid Accorda na čo sa používa


Teento liek obsahuje liečivo etopozid. Účinkuje tak, že narúša cyklus vzniku DNA a spomaľuje alebo zastavuje rast nádorových buniek.


Etopozid Accord sa používa v kombinácii s inými protinádorovými liekmi na liečbu:

- malobunkového nádoru pľúc

- akútnej monocytovej a akútnej myelomonocytovej leukémie (rakovina tkanív kostnej drene tvoriacich krv)

- testikulárneho tumoru (rakovina semeníkov)


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Etopozid Accord


Nepoužívajte Etopozid Accord

 • ak ste alergický na etopozid, podofylotoxíny alebo deriváty podofilotoxínov alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak vaša pečen nepracuje správne

 • ak vaša kostná dreň neprodukuje dostatok krviniek

 • ak dojčíte

 • ak máte slabý imunitný systém a podali vám očkovaciu látku proti žltej horúčke v rovnakom čase


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Etopozid Accord, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru

 • ak máte nízku hladinu albumínu v sére

 • ak ste dostali inú protinádorovú liečbu alebi liečbu ožiarením, váš lekár skontroluje počet krviniek v krvi pred tým, než začne liečba

 • ak máte bakteriálnu infekciu, treba ju liečiť pred podaním lieku Etopozid Accord

 • ak máte alergické reakcie ako nízky krvný tlak, nepravidelný tlkot srdca, ťažkosti s dýchaním, triaška, horúčka, zčervenanie

 • injekciu alebo infúziu etopozidu treba podať opatrne do žily

 • pred začiatkom liečby, počas liečby a pred každým liečebným cyklom treba vyšetriť krv (na biele krvinky, krvné doštičky a hemoglobín), skontrolovať funkciu obličiek a pečene, treba vyšetriť neurologické funkcie

 • váš lekár posúdi funkciu pečene, obličiek a periférneho nervového systému pri rozhodovaní v liečbe Etopozidom Accord

 • po liečbe etopozidom sa môže vyskytnúť akútna leukémia


Deti

Pri lieku Etopozid Accord u detí sa hlásili alergické reakcie.


Iné lieky a Etopozid Accord

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ako je:

 • súčasné užívanie ďalších myelosupresív (potláčajúcich činnosť kostnej drene) môže zvýšiť účinok

 • počas liečby nesmiete byť zaočkovaní živými očkovacími látkami (napr. proti žltej horúčke)

 • fenylbutazón, salicylát sodný a aspirín (lieky proti bolesti) môžu zosilniť účinok etopozidu

 • účínok warfarínu pri zrážaní krvi môže byť znížený

 • súčasné podanie liekov ako fenytoín, fenobarbital môže znížiť účinnosť etopozidu

 • účinok antracyklínov môže byť znížený vzhľadom na skríženú rezistenciu medzi antracyklínmi a etopozidom

 • cisplatina môže zvýšiť hladinu liečiva, čo vedie k zvýšeniu toxicity

 • cyklosporín (používaný po transplantácii) môže zvýšiť účinok etopozidu, pretože vylučovanie z tela je pomalšie


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Nie je možné garantovať, že používanie počas tehotenstva je bezpečné. Etopozid môže spôsobiť malformácie (poškodenie) embrya (zárodku) a plodu. Preto sa Etopozid Accord zvyčajne nesmie podávať tehotným ženám. Ak sa používa počas tehotenstva, pacientka musí byť upozornená na možné riziko pre plod.


Pacientom a pacientkám treba odporučiť, aby počas liečby etopozidom a až 6 mesiacov po liečbe používali účinnú antikoncepciu.


Dojčenie

Počas liečby nedojčite.


Plodnosť

Etopozid poškodzuje gény, preto sa pacientom (mužom) liečeným liekom Etopozid Accord odporúča, aby sa pred začiatkom liečby poradili ohľadom konzervácie spermií, pretože etopozid môže spôsobiť neplodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po podaní etopozidu sa môže vyskytnúť slabosť, ospalosť, nevoľnosť, vracanie a akútne hyperzenzitívne reakcie kvôli poklesu krvného tlaku, ato môže narušiť schopnosť biesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Etopozid Accord obsahuje alkohol

Tento liek obsahuje 30,5% alkoholu (etanolu), čo zodpovedá 240,64 mg etanolu na ml koncentrátu a až do 1,2 mg etanolu na 5 ml injekčnú liekovku, čo zodpovedá 30 ml piva alevo 12,55 ml vína a až do 3 mg etanolu na 12,5 ml injekčnú liekovku, čo zodpovedá 75 ml piva alebo 31,4 ml vína. Toto je škodlivé pre pacientov trpiacich alkoholizmom, s poškodením mozgu, pre tehotné ženy, dojčiace ženy, deti a vysokorizikové skupiny, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou. Účinok iných liekov môže byť znížený alebo zvýšený.

Etopozid Accord obsahuje benzylalkohol a polysorbát 80

Etopozid Accord obsahuje 30 mg/ml benzyalkoholu a 80 mg/ml polysorbátu 80. Nesmie sa podať predčasne narodeným deťom a novorodencom. U dojčiat a detí do 3 rokov môže spôsobiť toxické reakcie a alergické reakcie.


3. Ako používať Etopozid Accord


Etopozid Accord vám vždy podá len zdravotnícky personál.


Dospelí

Odporúčanádávka etopozidu je 60-120 mg/m2 intravenózne denne počas 5 po sebe idúcich dní.


Starší pacienti

Dávkovanie sa nemusí upravovať.


Pacienti s potuchou funkcie obličiek

Dávkovanie sa musí upraviť podľa funkcie obličiek.


Ako sa liek používa

Etopozid Accord vám podá lekár so skúsenosťami v liečbe karcinómov (nádorov).


Tento liek je na intravenózne použitie (vnútrožilové). Treba sa vyhnúť podaniu injekcie mimo žily.


Dávka sa individuálne prepočítava a pre vás pripraví podľa typu rakoviny a celkového stavu. Etopozid Accord vám podajú do žily v priebehu nie menej ako 30 minút a nie viac ako 2 hodiny.


Dĺžka liečby

Dĺžku liečby určuje lekár, pričom zohľadní základné ochorenie, liečbu v kombinácii, ktorá sa podáva (ak relevantná) a individuálne okolnosti liečby.


Etopozid sa musí vysadiť, ak karcinóm na liečbu neodpovedá a/alebo progreduje alebo ak sa objavia nežiaduce účinky, ktoré sa nedajú tolerovať.


Ak použijete viac Etopozidu Accord, ako máte

Pretože tento liek vám podáva zdravotnícky personál, je nepravdepodobné, že dostanete nesprávnu dávku. Povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak máte nejaké obavy týkajúce sa množstva lieku, ktorý ste dostali.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi aleo zdravotnej sestre, ak spozorujete čokoĺvek z nasledovného:

 • závažné alergické reakcie ako je horúčka, pokles telesnej teploty, rýchly tlkot srdca, abnormálne kontrakcie svalov bronchiolov (drobných priedušiek), zástava dýchania, nízky svalový tonus (napätie) a nízky krvný tlak.

 • svrbenie, červenkasté alebo purpurové škvrny na koži, infekcia a krvácanie


Frekvencie vedľajších účinkov sú definované podľa nasledovnej konvencie:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • myelosupresia (znížená tvorba krviniek a krvných doštičiek)

 • leukopénia (málo bielych krviniek)

 • trombocytopénie (znížený počet krvných doštičiek)

 • neutropénia (nízky počet bielych krviniek)

 • znížený hemoglobín (červené krvné farbivo)

 • nevoľnosť

 • vracanie

 • strata chuti do jedla, bolesť brucha a zápcha

 • alopécia (dočasná strata vlasov)

 • toxicita pečene

 • pigmentácia

 • slabosť a pocit diskomfortu


Časté (môžu postihnúť až do 1 z 10 ľudí)

 • akútna leukémia (ťažká rakovina krvi)

 • arytmie (nepravidelný srdcový rytmus) a srdcový ifarkt

 • závrat

 • vysoký tlak krvi

 • začervenanie kože

 • mukozitída (zápal slizníc), stomatidída (zápal sliznice dutiny ústnej), ezofagitída (pálenie záhy)

 • hnačka

 • podráždenie kože

 • zápal ciev (flebitída)


Menej časté (môžu postihnúť až do 1 zo 100 ľudí)

 • periférna neuropatia (znecitlivenie alebo slabosť končatín)

 • opuch tváre


Zriedkavé (môžu postihnúť až do 1 z 100 ľudí)

 • zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi

 • kŕče

 • prechodná strata videnia

 • zápal optického nervu

 • únava, somnolencia

 • zmätenosť

 • intersticiálna pneumonitída (zápal pľúc)

 • pľúcna fibróza

 • porucha chuti

 • ťažkosti pri prehĺtaní

 • Stevens–Johnsonov syndróm (alergická kožná reakcia)

 • toxická epidermálna nekrolýza

 • dermatitída spôsobená predchádzajúcim ožarovaním (t.j. začervenanie kože, opuch a/alebo pľuzgiere na koži)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Etopozid Accord


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu alebo škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Chemická a fyzikálna stabilita nariedeného lieku na koncentráciu 0,2 mg/ml a 0,4 mg/ml sa preukázala pri injekčnom chloride sodnom (0.9 % w/v) a injekčnej glukóze (5% w/v) počas 96 hodín a 48 hodín pri teplote 20 - 25oC. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, užívateľ je zodpovedný za dĺžku a podmienky uskladnenia. Neuchovávajte zriedený liek v chladničke (2-8 °C), pretože to môže spôsobiť precipitáciu.


Nepoužívajte tento Etopozid Accord, ak spozorujete znaky precipitácie alebo obsah viditeĺných častíc.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Etopozid Accord obsahuje

Etopozid Accord obsahuje liečivo etopozid.

1 ml obsahuje 20 mg etopozidu.

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg etopozidu.

Každá 12,5 ml injekčná liekovka obsahuje 250 mg etopozidu.


Ďalšie zložky sú bezvodá kyselina citrónová, benzylalkohol, polysorbát 80, makrogol 300, bezvodý

etanol.


Ako vyzerá Etopozid Accord a obsah balenia

Etopozid Accord je číry, bezfarebný až bledožltý infúzny roztok.


Veľkosti balenia:

1 5 ml injekčná liekovka

1 12,5 ml injekčná liekovka


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex

HA1 4HF

Veľká Británia


Wessling Hungary Kft

Föti út 56, Budapest, 1047

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie a spôsob podávania

Intravenóznou infúziou

Dospelí

Odporúčaná dávka etopozidu je 60-120 mg/m2 i.v. denne počas 5 za sebou nasledujúcich dní.

Pretože etopozid spôsobuje útlm kostnej drene, cyklus liečby sa nesmie opakovať častejšie ako v intervaloch 10 až 20 dní. Pri ne-hematologických indikáciách sa cykly nemajú opakovať častejšie ako v 21 dňových intervaloch. Opakované cykly liečby infúzie etopozidom sa nesmú podať pred kontrolou krvného obrazu na známky myelosupresie a kým sa nepovažuje za dostatočné.

Celkovo sa najčastejšie užíva dávkovací plán 100 mg/m2počas 5 dní alebo 120 mg/m2každý druhý deň v 1,3 a 5 deň.

Požadovaná dávka etopozidu sa musí nariediť buď s 5% roztokom glukózy alebo 0,9 % fyziologickým roztokom injekciu, aby sa dosiahla konečná koncentrácia 0,2 – 0,4 mg/ml etopozidu (napr. 1 ml alebo 2 ml koncentrátu v 100 ml rozpúšťadla na dosiahnutie koncentrácie 0,2 mg/ml, resp 0,4 mg/ml). Tento roztok sa podáva ako intravenózny roztok s trvaním nie menej ako 30 minút a nie viac ako 2 hodiny.

Dĺžka liečby

Dĺžku liečby určuje lekár, pričom beriem do úvahy základné ochorenie, podávanú kombinovanú liečbu (ak je relevantná) a individuálne okolnosti liečby. Liečbu etopozidom treba ukončiť, ak karcinóm nereaguje na liečbu a/alebo progreduje alebo sa vyskytnú intolerabilné nežiaduce účinky.

Starší pacienti

Dávkovanie nevyžaduje úpravu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Dávkovanie sa musí upraviť podľa klírensu keatinínu.


Etopozid sa nesmie miešať s inými liekmi, ak sa podávajú. Nesmie sa miešať s iným liekom ako uvedeným vyššie.


Pokyny na zaobchádzanie

S liekom Etoposide Accord sa má zaobchádzať podľa smerníc na cytoxické látky.

Len na jednorázové použitie.

Ak roztok vykazuje známky precipitácie alebo obsahuje viditeľné častice, má sa zlikvidovať.


Etopozid Accord sa musí zriediť pred použitím s injekčným roztokom chloridu sodného (0,9 % w/v) alebo roztokom glukózy (5% w/v) na koncentráciu 0,2 mg/ml (t.j. 1 ml koncentrátu v 100 ml rozpúšťadla) až 0,4 mg/ml (t.j. 2 ml koncentrátu v 100 ml rozpúšťadla). Koncentrácia zriedeného roztoku nemá presiahnuť 0,4 mg/ml kvôli riziku precipitácie.


Zlikvidujte akýkoľvek nepoužitý obsah. Infúzne vaky s obsahom etopozidu sa musia ihneď použiť.


Je potrebné dodržiavať pokyny na likvidáciu odpadu a bezpečnostné informácie na správne zaobchádzanie s antineoplastickými látkami.


Treba sa vyhnúť akémukoľvek kontaktu s tekutinou. Počas prípravy a rekonštitúcie sa má použiť prísna aseptická pracovná technika, ochranné opatrenia majú zahŕňať použitie rukavíc, masky, bezpečnostných rukavíc a ochranného odevu. Odporúča sa použitie vertikálneho laminárneho prúdenia vzduchu (laminar airflow (LAF)).


Počas podávania je potrebné mať rukavice. Postupy na likvidáciu lieku majú zohľadniť cytotoxickú povahu liečiva.


Odporúča sa, aby gravídny personál nezaobchádzal s chemoterapeutikami.


Ak príde etopozid do kontaktu s kožou, sliznicami alebo očami, treba ich okamžite dôkladne opláchnuť vodou. Na očistenie pokožky sa môže použiť mydlo.

Akýkoľvek nepoužitý produkt alebo odpad musí byť odstránený v súlade s miestnymi požiadavkami.


Čas použiteľnosti po nariedení:


Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní nariedeného lieku (0,4 mg/ml) na koncentráciu 0,2 mg/ml

a 0,4 mg/ml sa preukázala pri injekčnom chloride sodnom (0,9 % w/v) a injekčnej glukóze (5% w/v)

počas 96 hodín a 48 hodín pri teplote 20 - 25oC. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, užívateľ je zodpovedný za dĺžku a podmienky uskladnenia. Neuchovávajte zriedený liek v chladničke (2-8 °C), pretože to môže spôsobiť precipitáciu.


Uchovávanie


Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


7

Etopozid Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/01339-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Etopozid Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml obsahuje 20 mg etopozidu.


Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg etopozidu.

Jedna 12,5 ml injekčná liekovka obsahuje 250 mg etopozidu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Benzylalkohol: 30 mg/ml

Bezvodý etanol: 240,64 mg/ml


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.


Liekt je číry, bezfarebný bledožltý roztok, ktorý je takmer úplne bez častíc.


pH: 3,0 - 4,0


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Etopozid Accord je indikovaný u dospelých na liečbu:


 • rezistentného non-seminomatózneho testikulárneho karcinómu v kombinácii s inými chemoterapeutikami

 • malobunkového karcinómu pľúc v kombinácii s inými chemoterapeutikami

 • akútnej monocytovej (AML M5) a akútnej myelomonocytovej leukémie (AML M4) pri zlyhaní štandardnej indukčnej terapie (v kombinácii s inými chemoterapeutikami).


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu etopozidom musí začať podávať kvalifikovaný lekár, ktorý má skúsenosti s používaním protinádorovej terapie.


Etopozid Accord sa podáva pomalou intravenóznou infúziou. Etopozid sa nesmie podávať rýchlou intravenóznou infúziou.


Dávkovanie:

Dospelí:

Odporúčaná dávka etopozidu je 60-120 mg/m2i.v. denne počas 5 za sebou nasledujúcich dní.

Pretože etopozid spôsobuje útlm kostnej drene, cyklus liečby sa nesmie opakovať častejšie ako v intervaloch 10 až 20 dní. Pri ne-hematologických indikáciách sa cykly nemajú opakovať častejšie ako v 21 dňových intervaloch. Opakované cykly liečby infúzie etopozidom sa nesmú podať pred kontrolou krvného obrazu na známky myelosupresie a kým sa nepovažuje za dostatočné.

Celkovo sa najčastejšie užíva dávkovací plán 100 mg/m2počas 5 dní alebo 120 mg/ m2každý druhý deň v 1,3 a 5 deň.


Požadovaná dávka etopozidu sa musí nariediť buď s 5% roztokom glukózy alebo 0,9 % fyziologickým roztokom injekciu, aby sa dosiahla konečná koncentrácia 0,2 – 0,4 mg/ml etopozidu (napr. 1 ml alebo 2 ml koncentrátu v 100 ml rozpúšťadla na dosiahnutie koncentrácie 0,2 mg/ml, resp 0,4 mg/ml). Tento roztok sa podáva ako intravenózny roztok s trvaním nie menej ako 30 minút a nie viac ako 2 hodiny.


Opatrenia pri podávaní:

Po rýchlom intravenóznom podaní bola hlásená hypotenzia. Preto sa odporúča podať etopozid počas 30 až 60 minút. V závislosti od tolerancie pacienta sa môže vyžadovať aj dlhší čas podania. Tak ako aj pri iných potenciálne toxických látkach, aj pri zaobchádzaní s etopozidom a jeho prípraveje nutná opatrnosť. Pri neúmyselnom vystavení sa etopozidu sa môžu vyskytnúť kožné reakcie. Odporúča sa používať rukavice. Ak sa Etopozid Accord dostane do kontaktu s pokožkou alebo sliznicou, okamžite umyte pokožku alebo sliznicu mydlom a vodou.


Úprava dávkovania:

Pri užívaní iných liekov v kombinácii alebo pri predchádzajúcej radiačnej terapii alebo chemoterapii, ktorá môže mať vplyv na útlm kostnej drene, je treba vziať do úvahy myelosupresívny účinok a upraviť dávkovanie. Pacienti nemajú začať s novým cyklom liečby s Etopozidom, ak počet neutrofilov je menší ako 1 500 buniek/mm3alebo počet krvných doštičiek je menší ako 100 000 buniek/mm3, pokiaľ toto nie je spôsobené zhubným ochorením.


Dávky nasledujúce za začiatočnou dávkou sa majú upraviť, ak počet neutrofilov klesne na menej ako 500 buniek/mm3po dobu dlhšiu ako 5 dní alebo je spájaný s horúčkou alebo infekciou, ak počet krvných doštičiek klesne na menej ako 25 000 buniek/mm3, ak sa vyvinie stupeň toxicity 3 alebo 4 alebo ak obličkový klírens je menej ako 50 ml/min.


V prípade kombinovanej liečby sa dávkovanie etopozidu má nastaviť v súlade s relevantným plánom liečby.


Dĺžku liečby určuje lekár, pričom beriem do úvahy základné ochorenie, podávanú kombinovanú liečbu (ak je relevantná) a individuálne okolnosti liečby. Liečbu etopozidom treba ukončiť, ak karcinóm nereaguje na liečbu a/alebo progreduje alebo sa vyskytnú intolerabilné nežiaduce účinky.


Je potrebné starostlivo predísť paravenóznej injekcii. Etopozid sa nesmie podať intraarteriálnou injekciou a intrakavitárne.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich sa nestanovila.


Starší pacienti

Dávkovanie nevyžaduje úpravu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek


U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa majú vziať do úvahy nasledujúce úpravy dávkovania v závislosti od nameraného klírensu kreatinínu.

Klírens kreatinínu (ml/min) Dávka

>50 100 % dávky

15-50 75 % dávky


Ďalšie dávkovanie sa má upraviť v závislosti od tolerancie pacienta a klinického účinku. U pacientov s klírensom kreatinínu <15 mL/min nie sú dostupné žiadne údaje a pri týchto pacientoch je treba zvážiť ďalšie zníženie dávkovania.


Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Etopozid je kontraindikovaný pri:

- precitlivenosti na etopozid, podofylotoxínyalebo deriváty podofilotoxínov alebo na niektorú z pomocných látok uvedených v časti 6.1

- závažnej poruche pečene.

- závažnom útlme kostnej drene

- počas dojčenia (pozri časť 4.6)

- Súbežné použitie očkovacej látky proti žltej horúčke alebo iných živých vakcín je kontraindikované u imunosuprimovaných pacientov (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Etopozid sa má podávať pod dozorom kvalifikovaného lekára, ktorý má skúsenosti s používaním chemoterapeutík na liečbu rakoviny. Lekári musia mať na zreteli, že liečba etopozidom môže vyvolať anafylaktickú reakciu s prejavmi ako triaška, horúčka, začervenanie, tachykardia, bronchospazmus, dyspnoe a hypotenzia, kotré môžu byť fatálne (pozri časť 4.8). Liečba je symptomatická. Infúziu musí ukončiť lekár a majú sa podať presorické látky, kortikosteroidy, antihistaminiká alebo náhrady krvnej plazmy. Počas podávania môže dôjsť k reakciám v mieste podania injekcie.


Ak sa etopozid podáva intravenózne, starostlivo treba predísť paravenóznej injekcii. Odporúča sa starostlivo monitorovať miesto podania infúzie pre možnú infiltráciu počas podania lieku. V súčasnosti nie je známa žiadna špecifická liečba extravazácie.


Môže sa vyskytnúť závažná myelosupresia so sprievodnou infekciou alebo krvácaním.

Po podaní etopozidu bola hlásená fatálna myelosupresia. Pacienti liečení etopozidom sa majú starostlivo a často sledovať na myelosupresiu počas liečby a po liečbe. Útlm kostnej drene limitujúci dávku je najzávažnejšia toxicita spájaná s liečbou etopozidom. Na začiatku liečby a pred každou nasledujúcou dávkou etopozidu musia byť uskutočnené nasledovné vyšetrenia: počet krvných doštičiek, hemoglobín, celkoý počet leukocytov a diferenciál. Ak pred začatím liečby etopozidom bola uskutočnená rádioterapia alebo chemoterapia, je potrebné medzi nimi zachovať primeraný interval, aby sa obnovila činnosť kostnej drene.


Dávky nasledujúce za začiatočnou dávkou sa majú upraviť, ak počet neutrofilov klesne na menej ako 500 buniek/mm3po dobu dlhšiu ako 5 dní alebo je spájaný s horúčkou alebo infekciou, ak počet krvných doštičiek klesne na menej ako 25 000 buniek/mm3, ak sa vyvinie stupeň toxicity 3 alebo 4 alebo ak obličkový klírens je menej ako 50 ml/min. Pri užívaní iných liekov v kombinácii, ktoré môžu mať vplyv na útlm kostnej drene alebo pri predchádzajúcej radiačnej terapii alebo chemoterapii, ktoré môžu mať vplyv na útlm kostnej drene, je treba vziať do úvahy myelosupresívny účinok a upraviť dávkovanie.

Výskyt akútnej leukémie, ktorá sa môže vyskytnúť s alebo bez preleukemickej fázy, sa zriedkavo hlásil u pacientov liečených etopozidom v kombinácii s inými antineoplastickými liečivami.


Nie je známe, že by riziko kumulácie alebo predispozičné faktory súviseli s rozvojom sekundárnej leukémie. Predpokladá sa vplyv dávkovacieho plánu a kumulatívnych dávok etopozidu, nebol však ešte podrobnejšie zadefinovaný.


Pri niektorých prípadoch sekundárnej leukémie u pacientov liečených epidofylotoxínmi boli pozorované abnormality na chromozóme 11q23. Táto abnormalita sa tiež spozorovala u pacientov s rozvojom sekundárnej leukémie po ich liečbe chemoterapeutickými režimami nezahŕňajúcimi epidofylotoxíny ako aj pri leukémii, ktorá sa vyskytla de novo. Ďalším znakom, ktorý bol spájaný so sekundárnou leukémiou u pacientov liečených epidofylotoxínmi sa zdá byť krátka doba latencie, s priemerným stredným časom rozvoja leukémie približne 32 mesiacov.


Lekári musia rátať s možným výskytom anafylaktickej reakcie pri etopozide, ktorá je manifestovaná zimnicou, horúčkou, zčervenaním, tachykardiou, bronchospazmom, dyspnoe a hypotenziou, ktorá môže byť fatálna (pozri časť 4.8). Liečba je symptomatická. Podanie infúzie sa má okamžite ukončiť a následne podať lekárom predpísané presorické látky, kortikosteroidy, antihistaminiká alebo náhrady krvnej plazmy.


Pred začatím liečby etopozidom je treba u pacienta preliečiť bakteriálne infekcie.


Infúzia sa má podávať pomaly počas 30 až 60 minút, aby sa predišlo hypotenzii alebo bronchospazmu.


Vo všetkých prípadoch, kedy sa zvažuje použitie etopozidu ako chemoterapie, musí lekár vyhodnotiť prínosy a nutnosť použitia tohto lieku v porovnaní s rizikom nežiaducich reakcií. Vačšina nežiaducich reakcií je reverzibilných, ak sa včas odhalia. Ak sa objavia závažné reakcie, je treba znížiť dávkovanie alebo prerušiť liečbu a podniknúť primerané nápravné opatrenia podľa zhodnotenia klinického stavu lekárom. Liečba sa má opätovne začať s opatrnosťou, pričom je treba primerane vyhodnotiť ďalšiu nutnosť použitia tohto lieku a vziať do úvahy riziko možného opätovného výskytu toxicity.


Pacienti s nízkou hladinou sérového albumínu môžu mať pri používaní etopozidu zvýšené riziko výskytu toxicít. Pred začiatkom liečby, počas liečby a pred každým liečebným cyklom treba skontrolovať krvný obraz (leukocyty, trombocyty, hemoglobín), funkciu obličiek a pečene a je nutné vyšetriť neurologické funkcie. Cykly liečby etopozidom sa všeobecne majú vykonávať iba za normálnej funkcie pečene a obličiek pacienta. Ak pacient má hepatálnu alebo renálnu dysfunkciu, má sa pravidelne sledovať renálna a hepatálna funkcia vzhľadom na riziko akumulácie.

Ďalej, liečebné cykly s etopozidom sa majú previešt, iba ak periférny nervový systém pracuje správne.


Etopozid je mutagénny a karcinogénny. Toto treba zohľadniť, ak sa realizuje dlhodobá liečba.


Vzhľadom na mutagénny potenciál etopozidu musia pacientky aj pacienti používať počas liečby a 6 mesiacov po jej ukončení účinnú antikoncepciu. Ak pacient/ka plánuje mať deti po ukončení liečby, odporúča sa konzultácia ohľadom genetiky. Keďže etopozid môže znížiť plodnosť u mužov, je treba zvážiť konzerváciu spermií za účelom budúceho otcovstva. (Pozri časť 4.6.).


Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola systematicky skúmaná.


U pediatrických pacientov, ktorí dostávali Etopozid Accord, sa hlásili anafylaktické reakcie


Pomocné látky, ktoré má mať lekár na zreteli:

Etanol

Etopozid Accord obsahuje 30,5 % alkoholu (etanol), čo zodpovedá 240,64 mg etanolu na ml koncentrátu a až do 1,2 mg etanolu na 5 ml liekovku, čo zodpovedá 30 ml piva alebo 12,55 ml vína a až do 3 mg etanolu na 12,5 ml liekovku, čo zodpovedá 75 ml piva alebo 31,4 vína.


Znamená to zdravotné riziko pre pacientov s ochorením pečene, alkoholikov, epileptikov, pacientov s organickými ochoreniamimozgu, pre tehotné ženy, dojčiace ženy a deti.

Účinok iných liekov môže byť znížený alebom zvýšený.


Benzylakohol

Vzhľadom na prítomnosť benzylalkoholu sa Etopozid Accord nesmie podávať predčasne narodeným deťom a novorodencom. Môže spôsobiť toxické a alergické rekcie u dôjčiat a detí do 3 rokov veku.


Polysorbát 80

Etopozid Accord obsahuje polysorbát 80. U novorodencov bol s použitím injekčného vitamínu E obsahujúceho polysorbát 80 spájaný život ohrozujúci syndróm zlyhania pečene a obličiek, cholestáza, poškodenie pľúc, trombocytopénia a ascites.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné podávanie vysokých dávok cyklosporínu (sérové koncentrácie vyššie ako 2000 ng/ml) s perorálnym etopozidom viedli k vyšším hodnotám AUC pre etopozid o 80% a klírens sa znížil o 38% v porovnaní s moterapiou etopozidom.


Súbežná liečba cisplatinou je spájaná so zníženým celkovým telesným klírensom etopozidu.


Súbežná liečba fenytoínom alebo fenobarbitalom je spájaná so zvýšeným klírensom etopozidu a zníženou účinnosťou.


Predošlá alebo súbežná liečba inými liekmi s podobným myelosupresívnym účinkom ako má etopozid môže mať aditívny alebo synergický účinok.


Pri použití vakcíny proti žltej zimnici existuje zvýšené riziko fatálneho systémového ochorenia spôsobeného vakcináciou. U imunosuprimovaných pacientov je použitie živých vakcín kontraindikované. (Pozri časť 4.3).


Väzbovosť na proteíny v plazme in vitro je 97 %. Fenylbutazón, salicylát sodný a aspirín môžu vytesniť etopozid z väzbového miesta proteínov v plazme.


Súbežná liečba warfarínom môže spôsobiť zvýšenie INR (international normalized ratio). Odporúča sa starostlivý monitoring INR.


V predklinických štúdiach bola hlásená skrížená rezistencia medzi antracyklínmi a etopozidom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Etopozid môže spôsobiť poškodenie plodu, ak sa podá tehotným ženám. Ukázalo sa, že je etopozid

teratogénny u myší a potkanov. Neexistujú dostatočné a dostatočne kontrolované štúdie u tehotných žien. Ženám v plodnom veku treba odporučiť, aby sa vyhli otehotneniu. Ak sa tento liek používa počas gravidity, alebo ak pacientka otehotnie počas liečby, pacientka musí byť informovaná o potenciálnom riziku pre plod.


Vzhľadom na mutagénny potenciál etopozidu musia pacientky aj pacienti používať počas liečby a 6 mesiacov po jej ukončení účinnú antikoncepciu. Ak pacient/ka plánuje mať deti po ukončení liečby, odporúča sa konzultácia v oblasti genetiky.


Laktácia

Nie je známe, či sa liek vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na to, že veľa liekov sa vylučuje do materského mlieka a kvôli možným závažným vedľajším reakciam z etopozidu u dojčiacich detí sa je treba na základe zváženia prínosu lieku pre matku rozhodnúť, či zvoliť prerušenie dojčenia alebo liečby matky.


Benzylakohol sa pravdepodobne vylučuje do materského mlieka a dieťa ho môže perorálne absorbovať.


Fertilita

Keďže etopozid môže znížiť plodnosť u mužov, môže sa zvážiť konzervácia spermií za účelom neskoršieho otcovstva.


4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie s etopozidom o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Ak sa u pacienta objaví únava, somnolencia, nauzea, vracanie a vyskytnú sa akútne hypersenzitývne reakcie vzhľadom na pokles krvného tlaku, môže to narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4. 8 Nežiaduce účinky


V súvislosti s liečbou etopozidom sa hlásili nasledovné nežiaduce účinky.


Frekvencie sú definované podľa nasledovnej konvencie:

Veľmi časté (1/10)

Časté(1/100 až < 1/10)

Menej časté (1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé (1/10000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10000)

neznáme (z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Veľmi

časté (1/10)

Časté

(1/100 až <1/10)


Menej časté

(1/1,000 až <1/100)

Zriedkavé

(1/10,000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10,000)

Neznáme

Benígne a

malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)


Akútna leukémia

Poruchy krvi a lymfatického systému

útlm

kostnej drene,

leukopénia, trombocytopénia,

neutropénia, anémia


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


infarkt myokardu, arytmia

Poruchy imunitného systému


reakcie

anafylakti

ckého typu,

napr. horúčka,

triaška, tachykardia, bronchospaz

mus,

dyspnoe

a hypotónia

Poruchy metabolizmu a výživy
hyperuriké

miaPoruchy nervového systému


závrat

perifér

na

neuropa

tia

záchvat,

optická neuritída, kortikálna slepota prechodná, neurotoxicita ( (somnolencia, únava)Poruchy oka
prechodná strata videnia,

optická neuritídaPoruchy ciev


Prechodná systolická

hypotenzia po

rýchlom intravenóz

nom podaní, hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
pľúcna fibróza,

intersticiálna

pneumonitídaPoruchy gastrointestinál

neho traktu

bolesť brucha, zápcha, nauzea a vracanie, anorexia

zápal slizníc (vrátane stomatitídy a ezofagitídy), hnačka


dysfágia, dysgeúziaPoruchy pečene a

žlčových ciest

hepatotoxicita


Poruchy kože

a

podkožného tkaniva

alopécia, pigmentácia

výsev, urtikária, pruritus


Stevens-johnson syndróm, toxická

epidermálna nekrolýza, dermatitída spôsobená predchádzajúcim ožarovanímCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia, malátnosť

extravazáciaa, flebitída


Hematologická toxicita:

Dávku limitujúcim účinkom etopozidu je myelosupresia. Obnovenie kostnej drene väčšinou prebehne do dvadsiateho dňa a kumulatívna toxicita nebola hlásená.


Najnižšie hodnoty granulocytov a krvných doštičiek (nadir) sa zvyknú vyskytovať približne 10-14 dní po podaní etopozidu v závislosti od spôsobu podania a liečebnej schémy. Pri intravenóznom podaní sa najnižšie hodnoty zvyknú dosiahnuť skorej ako pri perorálnym podaní.


Leukopénia je u 60 – 91 % , závažná leukopénia (< 1 000 buniek/mm3) u 7-17 % pacientov, trombocytopénia u 28-41% a závažná trombocytopénia (< 50 000 krvných doštičiek/mm3) u 4-20 % pacientov. Veľmi časté boli aj hlásenia horúčky a infekcie u pacientov s neutropéniou liečených etopozidom.


Gastrointestinálna toxicita

Nauzea a vracanie sú hlavné gastrointestinálne nežiaduce účinky a vyskytujú sa u 31–43% pacientov po intravenóznom podaní. Strata chuti do jedla sa pozorovala u pacientov s frekvenciou 10-13%.


Stomatitída sa pozorovala u približne 1–6% pacientov. Hnačka sa zaznamenala u 1-13% týchto pacientov.


Alopécia

Reverzibilná alopécia, niekedy vyúsťujúca do úplného vypadania vlasov, bola pozorovaná u 66% pacientov.


Zmeny krvného tlaku

Hypotenzia:

U pacientov liečených etopozidom bola po rýchlom intravenóznom podaní hlásená prechodná hypotenzia, ktorá nebola spájaná s toxicitou na srdce alebo elektrokardiografickými zmenami.

Hypotenzia zvyčajne ustúpi po prerušení infúzie etopozidu a/alebo po podaní inej primeranej podpornej liečby. Nasledujúcu infúziu je treba podať pomalšie. Nebola zaznamenaná žiadna oneskorená hypotenzia.


Hypertenzia:

V klinických štúdiach na injekčne podaný etopozid bola hlásená hypertenzia. Ak sa vyskytne klinicky významná hypertenzia u pacientov, ktorým sa podáva etopozid injekčne, treba začať primeranú podpornú liečbu.


Alergické reakcie

Počas alebo ihneď po intravenóznom podaní etopozidu boli hlásené reakcie anafylaktického typu. Nie je známe, aký význam pre rozvoj anafylaktického typu reakcie má koncentrácia alebo rýchlosť podávania infúzie. Krvný tlak sa zvyčajne ustáli v priebehu niekoľkých hodín po prerušení infúzie. Anafylaktický typ reakcie sa môže vyskytnúť pri začiatočnej dávke etopozidu.


Akútne fatálne reakcie spájané s bronchospazmom boli hlásené pre etopozid. Zčervenanie tváre sa hlásilo u 2% a výsev na koži u 3% pacientov.

Problémy s metabolizmom:

Po použití etopozidu v kombinácii s inými chemoterapeutikami bol hlásený syndróm lýzy tumoru (niekedy smrteľný).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie môže viesť počas jedného až dvoch týždňov k závažnej myelosupresii. Celkové dávky etopozidu 2,4 – 3,5 g/m2podávané intravenózne počas 3 dní viedli k mukozitíde a myeolotoxicite. Metabolická acidóza a prípady závažnej hepatálnej toxicity sa zaznamenali po podaní dávok, ktoré boli vyššie ako boli odporúčané dávky. Špecifické antidotum nie je dostupné. Liečba má byť preto symptomatická a podporná a pacientov treba stratostlivo sledovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum, derivát podofylotoxínu.

ATC kód: L01C B01


Etopozid je semisyntetický derivát podofylotoxínu. Zdá sa, že jeho hlavný mechanizmus účinku sa vyskytuje počas G2 fázy bunkového cyklu. Vyskytujú sa dve reakcie závislé od dávky: pri vysokej koncentrácii (> 10 µg/ml) sa pozoruje lýza buniek vstupujúcich do mitózy, pri nízkej koncentrácii (0,3–10 µg/ml) sú bunky blokované, aby vstúpili do profázy. Hlavným makromolekulárnym účinkom sa javí inhibícia DNA syntézy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznej infúzii hladiny etopozidu v plazme klesajú biexponenciálne s distribučným polčasom približne 1,5 hodín s terminálnym eliminačným polčasom 4-11 hodín. Celkový telesný klírens je 16–36 ml/minút/m2 a nezávisí od dávky v tomto dávkovom intervale. Etopozid sa nekumuluje v plazme, keď sa podáva 100 mg/m2intravenózne denne počas 4-6 dní. Rovnovážny distribučný objem je

7-17 l/m2. Distribúcia do cerebrospinálnej tekutiny (CSF) je nízka a variabilná. In vitro štúdie ukazujú, že etopozid sa extenzívne viaže na plazmatické proteíny u ľudí (97%).


Vylučovanie etopozidu je renálne aj nerenálne. Po intravenóznom podaní 3H-etopozidu (70-290 mg/m2) sa 42-67% dávky zistilo v moči a 0-16% v stolici. V priebehu 24 hodín sa 8-35% dávky sa vylúčilo močom ako nezmené liečivo. Hlvaná nerenálna cesta eliminácie etopozidu je metabolizmus. Menej ako 6% podanej dávky sa vylučuje žlčou. U dospelých celkový telesný klírens etopozidu koreluje s klírensom kreatinínu, nízkou koncentráciou albumínu v sére a nerenálnym klírensom. U detí sa zvýšené GPT v sére spájalo so zníženým klírensom etopozidu. Porucha funkcie pečene alebo obličiek môže zvýšiť koncentráciu etopozidu v tkanivách vzhľadom na metabolické a vylučovacie cesty.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V pokusoch na potkanoch a myšiach sa ukázalo, že je etopozid embryotoxický a teratogénny. Z in vitro a in vivoskúšaní sú k dispozícii pozitívne výsledky ku genetickým a chromozomálnym mutáciam spôsobeným etopozidom. Tieto výsledky potvrdzujú podozrenie na mutagénny účinok u ľudí. Nevykonali sa žiadne testy na zvieratách ohľadom karcinogenity. Etopozid sa považuje za potencionálne karcinogénne liečivo, keďže poškodzuje DNA a má mutagénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


bezvodá kyselina citrónová

benzylalkohol

polysorbát 80

makrogol 300

bezvodý etanol


6.2 Inkompatibility


Pri podaní sa Etopozid Accord nesmie miešať s inými liekmi.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorená injekčná liekovka: 3 roky.


Po nariedení:

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní nariedeného lieku (0,4 mg/ml) na koncentráciu 0,2 mg/ml a 0,4 mg/ml sa preukázala pri injekčnom chloride sodnom (0.9 % w/v) a injekčnej glukóze (5% w/v)

počas 96 hodín a 48 hodín pri teplote 20 - 25oC.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, užívateľ je zodpovedný za dĺžku a podmienky uskladnenia. Neuchovávajte zriedený liek v chladničke (2-8 °C), pretože to môže spôsobiť precipitáciu.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


Pre podmienky uchovávania zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Koncentrát sa plní do 5 ml alebo 12,5 ml číryh sklenených injekčných liekoviek s teflónovou gumenou zátkou a hliníkovými vyklápacími viečkami.


Veľkosti balenia:

1 5 ml injekčná liekovka

1 12,5 ml injekčná liekovka


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


S liekom Etopozide Accord sa mázaobchádzať podľa smerníc na cytoxické látky.


Len na jednorázové použitie.


Ak roztok vykazuje známky precipitácie alebo obsahuje viditeľné častice, má sa zlikvidovať.


Etopozid Accord sa musí zriediť pred použitím s injekčným roztokom chloridu sodného (0.9 % w/v)alebo roztokom glukózy (5% w/v) na koncentráciu 0,2 mg/ml (t.j. 1 ml koncentrátu v 100 ml rozpúšťadla) až 0,4 mg/ml (t.j. 2 ml koncentrátu v 100 ml rozpúšťadla). Koncentrácia zriedeného roztoku nemá presiahnuť 0,4 mg/ml kvôli riziku precipitácie.


Je potrebné dodržiavať pokyny na likvidáciu odpadu a bezpečnostné informácie na správne zaobchádzanie s antineoplastickými látkami.


Treba sa vyhnúť akémukoľvek kontaktu s tekutinou. Počas prípravy a rekonštitúcie sa má použiť prísna aseptická pracovná technika, ochranné opatrenia majú zahŕňať použitie rukavíc, masky, bezpečnostných rukavíc a ochranného odevu. Odporúča sa použitie vertikálneho laminárneho prúdenia vzduchu (laminar airflow (LAF)).


Počas podávania je potrebné mať rukavice. Postupy na likvidáciu lieku majú zohľadniť cytotoxickú povahu liečiva.


Odporúča sa, aby gravídny personál nezaobchádzal s chemoterapeutikami.


Ak príde etopozid do kontaktu s kožou, sliznicami alebo očami, treba ich okamžite dôkladne opláchnuť vodou. Na očistenie pokožky sa môže použiť mydlo.


Akýkoľvek nepoužitý produkt alebo odpad musí byť odstránený v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex

HA1 4HF

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0172/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Etopozid Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát