+ ipil.sk

Etrixenal 250 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06327-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Etrixenal250 mg tablety


Naproxen


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Etrixenala na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Etrixenal

3. Ako užívať Etrixenal

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Etrixenal

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Etrixenal a na čo sa používa


Etrixenal obsahuje liečivo nazývané naproxen. Je to „nesteroidný protizápalový liek“ alebo NSAID (z anglického slova Non Steroidal Anti Inflammatory Drug).


Etrixenal môže zmierňovať bolesť, opuch, sčervenenie a pálenie (zápal). Používa sa u dospelých na krátkodobé zmiernenie náhlej miernej alebo stredne silnej bolesti svalov, kĺbov a šliach spôsobenej napr. zraneniami.


Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Etrixenal


Neužívajte Etrixenal, ak

 • ste alergický na naproxen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú, iné NSAID alebo iné lieky proti bolesti (ako je ibuprofen alebo diklofenak);

 • máte teraz alebo ste kedykoľvek v minulosti mali problémy so žalúdkom alebo črevami, ako je vred alebo krvácanie;

 • ste v minulosti mali krvácanie alebo prederavenie vášho žalúdka počas užívania NSAID;

 • máte závažné problémy so svojimi obličkami, pečeňou alebo srdcom;

 • máte zvýšenú náchylnosť na krvácanie (hemoragická diatéza);

 • ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Neužívajte Etrixenal, ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istý, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Užívanie liekov ako je Etrixenal môže byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového záchvatu (infarkt myokardu) alebo mozgovej mŕtvice. Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie s vyššími dávkami a pri dlhodobej liečbe. Neprekračujte (neužívajte viac ako) odporúčanú dávku alebo trvanie (dĺžku) liečby (7 dní).


Ak máte problémy so srdcom, mali ste v minulosti mozgovú mŕtvicu alebo si myslíte, že máte riziko na tieto stavy (napríklad máte zvýšený krvný tlak, cukrovku alebo vysoký cholesterol alebo ste fajčiar), mali by ste sa o svojej liečbe poradiť s lekárom alebo lekárnikom.


Predtým, ako začnete užívať Etrixenal, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak máte:

 • astmu alebo alergie (ako je senná nádcha) alebo ste v minulosti mali opuch tváre, pier, očí alebo jazyka.

 • pocit slabosti (pravdepodobne kvôli chorobe) alebo ste starší pacient.

 • výrastky v nose (polypy) alebo často kýchate alebo máte výtok z nosa, upchatý alebo svrbivý nos (nádcha).

 • problémy s obličkami alebo pečeňou.

 • problémy so zrážavosťou krvi.

 • problémy s krvnými cievami (tepny) kdekoľvek vo svojom tele.

 • priveľa tukov (lipidov) v krvi (hyperlipidémia).

 • autoimúnny stav ako je „systémový lupus erythematosus“ (SLE, ktorý spôsobuje bolesť kĺbov, kožné vyrážky a horúčku), kolitídu (zápal hrubého čreva) alebo Crohnovu chorobu (stavy spôsobujúce zápal čreva, bolesť čreva, hnačku, vracanie a stratu telesnej hmotnosti).


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného, alebo ak si nie ste istý, predtým, ako užijete Etrixenal, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Deti

Etrixenal sa neodporúča na použitie u detí.


Iné lieky a Etrixenal

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré si kúpite bez lekárskeho predpisu a rastlinných liekov.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, najmä ak užívate:

 • Iné lieky proti bolesti ako je kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, diklofenak a paracetamol.

 • Lieky, ktoré zastavujú zrážanie krvi, ako je warfarín, heparín alebo klopidogrel.

 • Hydantoínové antikonvulzíva (na liečbu epilepsie) ako je fenytoín.

 • Sulfónamidové lieky ako je hydrochlorotiazid, acetazolamid, indapamid a vrátane sulfónamidových antibiotík (podávané injekčne).

 • Sulfonylurea (na liečbu cukrovky) ako je glimepirid alebo glipizid.

 • ACE inhibítory“ alebo iné lieky proti vysokému krvnému tlaku ako je cilazapril, enalapril alebo propranolol.

 • Diuretiká (tablety na odvodnenie) (proti vysokému krvnému tlaku) ako je furosemid.

 • Srdcové glykozidy“ (na problémy so srdcom) ako je digoxín.

 • Steroidy (na opuchy a zápaly) ako je hydrokortizón, prednizolón a dexametazón.

 • Chinolínové antibiotiká“ (podávané injekčne) ako je ciprofloxacín alebo moxifloxacín.

 • Niektoré lieky na problémy s duševným zdravím ako je lítium alebo „SSRI“ (fluoxetín, citalopram).

 • Probenecid (na liečbu dny).

 • Metotrexát (používaný na liečbu kožných problémov, artritídy alebo rakoviny).

 • Cyklosporín alebo takrolimus (používaný pri kožných problémoch alebo po transplantácii orgánov).

 • Zidovudín (používaný na liečbu AIDS a HIV infekcií).

 • Mifepristón (používaný na ukončenie tehotenstva alebo na vyvolanie pôrodu mŕtveho dieťaťa).


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného, alebo ak si nie ste istý, predtým, ako užijete Etrixenal, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


 • Nepoužívajte Etrixenal, ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže uškodiť vášmu dieťaťu.

 • Poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Etrixenal, ak ste do šiesteho mesiaca tehotná, myslíte si, že ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte dieťa. Váš lekár rozhodne, či máte užívať Etrixenal.

 • Etrixenal môže sťažiť otehotnenie. Poraďte sa so svojím lekárom, ak plánujete otehotnieť alebo máte problémy s otehotnením.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Etrixenal vám môže spôsobiť únavu, ospalosť, závrat, problémy so zrakom a rovnováhou, úzkosť alebo problémy so zaspávaním. Poraďte sa so svojím lekárom, ak sa čokoľvek z uvedeného prejaví a neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Etrixenal obsahuje laktózu (druh cukru)

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Etrixenal


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety prehltnite celé a zapite malým množstvom vody spolu s jedlom alebo po jedle.

Dospelí

Zvyčajná začiatočná dávka sú dve tablety, následne podľa potreby jedna tableta každých 6 až 8 hodín. Bez porady s lekárom neužívajte viac ako 3 tablety denne.


Na zmiernenie vašich príznakov užívajte čo najnižšiu dávku počas čo najkratšieho obdobia.


Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


Použitie u detí

Etrixenal sa neodporúča na použitie u detí.


Starší pacienti a ľudia s problémami s pečeňou a obličkami

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek. Vaša dávka má byť nižšia než u ostatných dospelých.


Ak užijete viac Etrixenalu, ako máte

Ak užijete viac Etrixenalu, ako máte, vyhľadajte svojho lekára alebo choďte rovno do nemocnice. Škatuľku s liekmi si vezmite so sebou.


Ak zabudnete užiť Etrixenal

 • Ak zabudnete užiť dávku, vynechajte zabudnutú dávku. Potom užite nasledujúcu dávku ako zvyčajne.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Lieky ako Etrixenal môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového záchvatu (infarkt myokardu) alebo mozgovej mŕtvice.


Dôležité vedľajšie účinky, ktoré treba sledovať


Ukončite užívanie Etrixenalu a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa objaví ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov. Môžete potrebovať rýchlu zdravotnícku pomoc:


Závažné žalúdočné alebo črevné problémy, medzi prejavy patria:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • Krvácanie zo žalúdka, prejavuje sa ako zvratky, ktoré obsahujú krv alebo kúsky, ktoré vyzerajú ako kávová usadenina.

 • Krvácanie z konečníka, prejavuje sa ako čierna lepkavá stolica alebo krvavá hnačka.

 • Vredy alebo diery tvoriace sa vo vašom žalúdku alebo črevách. Medzi prejavy patria žalúdočné ťažkosti, bolesť žalúdka, horúčka, pocit nevoľnosti, vracanie alebo upchaté črevá.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí)

 • Problémy s podžalúdkovou žľazou (pankreas). Medzi prejavy patrí silná bolesť žalúdka, ktorá vyžaruje do chrbta.

 • Zhoršenie ulceróznej kolitídy (vredovitý zápal čriev) alebo Crohnovej choroby, prejavuje sa ako bolesť, hnačka, vracanie a úbytok telesnej hmotnosti.


Alergické reakcie, medzi prejavy patria:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí)

 • Náhly opuch vášho hrdla, tváre, rúk alebo chodidiel.

 • Ťažkosti s dýchaním, zvieranie hrudníka.

 • Kožné vyrážky, pľuzgiere alebo svrbenie.


Problémy s pečeňou, medzi prejavy patria:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • Zožltnutie kože alebo bielok očí (žltačka).

 • Pocit únavy, strata chuti do jedla, pocit nevoľnosti alebo vracanie a dobleda sfarbená stolica (hepatitída) a problémy (vrátane hepatitídy), ktoré sa prejavia v krvných testoch.


Častosť výskytu neznáma:

Závažné kožné vyrážky, medzi prejavy patria:

 • Závažná vyrážka, ktorá sa vyvinie rýchlo s pľuzgiermi alebo olupovaním kože a možnými pľuzgiermi v ústach, hrdle alebo očiach. Súčasne sa môžu vyskytnúť horúčka, bolesť hlavy, kašeľ a bolesť tela.

 • Tvorba pľuzgierov na koži pri vystavení slnku (porphyria cutanea tarda) najčastejšie pozorovaná na ramenách, tvári a rukách.


Srdcový záchvat, medzi prejavy patria:

 • Bolesť na hrudníku, ktorá môže vystreľovať do šije a pliec a nadol do vášho ľavého ramena.


Mozgová mŕtvica, medzi prejavy patria:

 • Svalová slabosť a znížená citlivosť na dotyk. Môže sa to prejaviť iba na jednej strane vášho tela.

 • Náhla zmena zmyslov čuchu, chuti, sluchu alebo zraku, zmätenosť.


Meningitída, medzi prejavy patria:

 • Horúčka, pocit nevoľnosti alebo vracanie, stuhnutá šija, bolesť hlavy, citlivosť na jasné svetlo a zmätenosť (pravdepodobnejšie u ľudí s autoimúnnymi stavmi ako je „systémový lupus erythematosus)


Ďalšie možné vedľajšie účinky


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí)

 • Pálenie záhy, porucha trávenia, bolesť žalúdka, pocit nevoľnosti alebo vracanie, zápcha, hnačka, „vetry“.

 • Bolesť hlavy, pocit závratu alebo točenia hlavy alebo ospalosti, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách a chodidlách.

 • Zmeny vášho zraku.

 • Zvonenie v ušiach (tinnitus).

 • Opuch vašich rúk, chodidiel alebo nôh (edém), pocit búšenia srdca (palpitácie).

 • Ťažkosti s dýchaním vrátane dýchavičnosti, sipotu a kašľa.

 • Kožné vyrážky vrátane sčervenenia, žihľavky, vriedkov a pľuzgierov na vašom tele a tvári, modriny, svrbenie, potenie.

 • Smäd.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • Zmeny v počte bielych krviniek a krvných doštičiek.

 • Ťažkosti so spánkom alebo spôsobom snívania, depresia, zmätenosť alebo videnie a prípadne počutie vecí, ktorí neexistujú (halucinácie).

 • Problémy so sústredením.

 • Problémy so spôsobom, akým vaše srdce čerpá krv do tela alebo poškodenie krvných ciev. Medzi prejavmi môžu byť vyčerpanosť, dýchavičnosť, pocit mdloby, celková bolesť.

 • Vysoký krvný tlak.

 • Zápal pľúc alebo opuch vašich pľúc.

 • Vypadávanie vlasov.

 • Horúčka.

 • Bolesť svalov alebo slabosť.

 • Krv vo vašom moči alebo problémy s obličkami.

 • Zápal ústnej dutiny.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí)

 • Ťažkosti s pamäťou.

 • Vredy vo vašich ústach.

 • Zápal pažeráka alebo žalúdka.

 • Zvýšené hladiny draslíka v krvných testoch.

 • Zmeny vášho sluchu vrátane straty sluchu.

 • Závrat, ktorý spôsobuje problémy s vašou rovnováhou.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí)


Častosť neznáma

 • Anémia (problémy s červenými krvinkami).

 • Koža citlivejšia na slnko.

 • Problémy žien s otehotnením.

 • Systémový lupus erythematosus“ (SLE). Medzi prejavy patria horúčka, vyrážka, problémy s obličkami a bolesť kĺbov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Etrixenal


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Etrixenal obsahuje

 • Liečivo je naproxen. Každá tableta obsahuje 250 mg naproxenu.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, žltý oxid železitý (E172), povidón

 • (K-29/32), sodná soľ karboxymetylškrobu A, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Etrixenala obsah balenia


Etrixenal sú neobalené tablety žltej farby, škvrnité, obojstranne vypuklé, so skosenými hranami, okrúhleho tvaru s vyrazeným "T" & "18" na každej strane deliacej ryhy na jednej strane tablety a hladké na druhej strane s priemerom 10,5 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Etrixenal tablety sa dodávajú v PVC/PE/PVDC/hliníkových blistrových baleniach. Papierová škatuľka obsahuje 10 alebo 20 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Proenzi s.r.o.

Oldřichovice 44

739 61 Třinec

Česká republika


Výrobca:

Walmark, a.s.

Oldřichovice 44

739 61 Třinec

Česká republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Walmark, spol. s r.o.

Na stanicu 22

010 09 Žilina

Tel.: 041/ 5053 111

E-mail: walmark@walmark.sk


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Etrixenal 250 mg таблетки

Česká republika: Etrixenal 250 mg tablety

Estónsko: Etrixenal

Litva: Etrixenal 250 mg tabletés

Lotyšsko: Etrixenal 250 mg tabletes

Maďarsko: Etrixenal 250 mg tabletta

Poľsko: Etrixenal

Rumunsko: Etrixenal 250 mg comprimate

Slovensko: Etrixenal 250 mg tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


7


Etrixenal 250 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06327-ZIB


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Etrixenal 250 mg tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá tableta obsahuje 250 mg naproxenu.


Pomocná látka so známym účinkom:Každá tableta obsahuje 64,03 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta.


Neobalené tablety žltej farby, škvrnité, bikonvexné, so skosenými hranami, okrúhleho tvaru s vyrazeným "T" & "18" na každej strane deliacej ryhy na jednej strane tablety a hladké na druhej strane s priemerom 10,5 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Krátkodobé zmiernenie akútnej miernej alebo stredne silnej bolesti (kĺbov, svalov, šliach) u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Cesta podania

Na perorálne podanie.

Má sa užiť prednostne s jedlom alebo po jedle.


Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho času potrebného na kontrolu príznakov (pozri časť 4.4).


Dospelí

500 mg na začiatku a následne 250 mg v intervaloch 6-8 hodín podľa potreby s maximálnou dennou dávkou po prvom dni 750 mg.

Ak sa príznaky nezlepšia po 7 dňoch liečby, pacient sa má poradiť s lekárom.


Starší pacienti

Štúdie naznačujú, že hoci je celková plazmatická koncentrácia naproxenu nezmenená, neviazaná plazmatická frakcia naproxenu je u starších pacientov zvýšená. Dôsledky tohto zistenia na dávkovanie Etrixenalu nie sú známe. Tak ako pri iných liekoch používaných staršími pacientmi, má sa opatrne používať najnižšia účinná dávka počas najkratšieho možného času, pretože starší pacienti sú viac náchylnejší na nežiaduce udalosti. Pacienti majú byť pravidelne sledovaní na GI krvácanie počas liečby NSAID. O účinkoch zníženej eliminácie u starších pacientov pozri časť 4.4.


Pediatrická populácia

Etrixenal sa neodporúča na použitie u detí.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek/pečene

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene majú použiť najnižšiu účinnú dávku počas najkratšieho možného času. Etrixenal je kontraindikovaný u pacientov s východiskovou hodnotou klírensu kreatinínu menej ako 30 ml/min, pretože u pacientov s ťažkým zlyhaním obličiek alebo u pacientov na dialýze sa pozorovala akumulácia metabolitov naproxenu (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Aktívny alebo peptický vred v anamnéze alebo aktívne gastrointestinálne krvácanie (dva alebo viac zjavných prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania). Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v anamnéze súvisiace s predchádzajúcou liečbou NSAID.


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Keďže existuje potenciál na skrížené alergické reakcie, Etrixenal sa nemá podávať pacientom, u ktorých kyselina acetylsalicylová alebo iné nesteroidné antiflogistiká/analgetiká indukujú syndróm astmy, nádchy, nosových polypov alebo žihľavku. Tieto reakcie majú potenciál byť fatálne. U takýchto pacientov sa hlásili závažné reakcie na naproxen podobné anafylaktickým reakciám.


Závažné zlyhanie obličiek, pečene alebo srdca.


Hemoragická diatéza.

Naproxen je kontraindikovaný počas posledného trimestra gravidity (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho času potrebného na kontrolu príznakov (pozri časť 4.2 a GI a kardiovaskulárne riziká nižšie). Pacienti dlhodobo liečení NSAID sa majú podrobiť pravidelným lekárskym prehliadkam na sledovanie nežiaducich udalostí.


Starší a/alebo oslabení pacienti sú osobitne citliví na nežiaduce účinky NSAID, najmä na gastrointestinálne krvácanie a perforáciu, ktoré môžu byť fatálne. Dlhodobé používanie NSAID u týchto pacientov sa neodporúča. Ak sa vyžaduje dlhodobá liečba, pacienti majú byť pravidelne kontrolovaní.


Antipyretické a antiflogistické pôsobenie Etrixenalu môže znižovať horúčku a zápal, čím sa oslabí ich funkcia ako diagnostických znakov.


Bronchospazmus môže byť vyvolaný u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s alergickým ochorením alebo s bronchiálnou astmou či s alergickým ochorením v anamnéze.


Tak ako pri iných nesteroidných protizápalových liekoch, môžu sa objaviť zvýšenia v jednom alebo vo viacerých testoch pečeňových funkcií. Výsledkom hypersenzitivity môžu byť skôr pečeňové abnormality než priama toxicita. U tohto lieku, podobne ako u iných nesteroidných protizápalových liekov, sa hlásili závažné hepatické reakcie, vrátane žltačky a hepatitídy (niektoré prípady hepatitídy boli fatálne). Hlásili sa aj skrížené reakcie.


Naproxen znižuje agregáciu krvných doštičiek a predlžuje čas krvácania. Tento účinok treba mať na zreteli, keď sa stanovujú časy krvácania.


Hoci v štúdiách metabolizmu sa nezaznamenala retencia sodíka, je možné, že pacienti s neistou alebo oslabenou funkciou srdca môžu mať vyššie riziko pri užívaní Etrixenalu.


Gastrointestinálne krvácanie, vredy a perforácia

GI krvácanie, ulcerácia a perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sa hlásili u všetkých NSAID kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich alebo bez predchádzajúcich závažných gastrointestinálnych udalostí v anamnéze.


Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie a perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze, obzvlášť ak bola komplikovaná s krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U takýchto pacientov treba začať s najnižšou možnou dostupnou dávkou.

U týchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súbežnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných liekov zvyšujúcich gastrointestinálne riziko sa má zvážiť súbežné podávanie protektívnej liečby (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) (pozri časť 4.5).


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší pacienti, majú informovať o akýchkoľvek nezvyčajných abdominálnych príznakoch (najmä GI krvácania) obzvlášť na začiatku liečby.


Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov liečených súbežne liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá, ako je warfarín, inhibítory selektívneho vychytávania sérotonínu alebo antiagreganciá, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


Ak sa u pacienta, ktorý užíva Etrixenal objaví GI krvácanie alebo ulcerácia, liek sa musí vysadiť.


NSAID sa majú podávať s opatrnosťou pacientom s gastrointestinálnym ochorením v anamnéze (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože môže dôjsť k exacerbácii týchto ochorení (pozri časť 4.8).


Účinky na obličky

Zaznamenalo sa poškodenie funkcie obličiek, zlyhanie obličiek, akútna intersticiálna nefritída, hematúria, proteinúria, renálna papilárna nekróza a príležitostne nefrotický syndróm súvisiaci s naproxenom.


Zlyhanie obličiek súvisiace so zníženou tvorbou prostaglandínu

Podávanie NSAID môže spôsobiť od dávky závislú zníženú tvorbu prostaglandínu a vyvolať zlyhanie obličiek. Pacienti s najvyšším rizikom tejto reakcie sú pacienti s poškodenou funkciou obličiek, poškodením srdca, dysfunkciou pečene, pacienti užívajúci diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptoru angiotenzínu-II a starší pacienti. U týchto pacientov sa má sledovať funkcia obličiek (pozri tiež časť 4.3).


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek

Keďže naproxen sa eliminuje vo veľkom rozsahu (95 %) vylučovaním močom cez glomerulárnu filtráciu, má sa používať s veľkou opatrnosťou u pacientov s poškodenou funkciou obličiek a odporúča sa sledovať sérum kreatinínu a/alebo klírens kreatinínu a títo pacienti majú byť adekvátne hydratovaní. Etrixenal je kontraindikovaný u pacientov s východiskovou hodnotou klírensu kreatinínu menej ako 30 ml/min.


Hemodialýza neznižuje plazmatickú koncentráciu naproxenu z dôvodu vysokého stupňa väzby na bielkoviny.


Niektorí pacienti, najmä pacienti, u ktorých je oslabený prietok krvi obličkami, ako je pri extracelulárnej deplécii objemu, cirhóze pečene, reštrikcii sodíka, kongestívnom zlyhaní srdca a preexistujúcom ochorení obličiek, majú mať zhodnotenú funkciu obličiek pred a počas liečby Etrixenalom. Niektorí starší pacienti, u ktorých možno predpokladať poškodenú funkciu obličiek, ako aj pacienti užívajúci diuretiká, môžu tiež patriť do tejto kategórie. Možno zvážiť zníženie dennej dávky na zamedzenie možnosti nadmernej akumulácie metabolitov naproxenu u týchto pacientov.


Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene

Chronické alkoholické ochorenie pečene a pravdepodobne aj iné formy cirhózy znižujú celkovú plazmatickú koncentráciu naproxenu, ale plazmatická koncentrácia neviazaného naproxenu je zvýšená. Dôsledky tohto zistenia na dávkovanie Etrixenalu nie sú známe, no má sa opatrne používať najnižšia účinná dávka.


Hematologické účinky

Pacienti, ktorí majú poruchy koagulácie alebo užívajú lieky, ktoré interferujú s hemostázou, majú byť starostlivo sledovaní, ak sa im podávajú lieky obsahujúce naproxen.


Pacienti s vysokým rizikom krvácania alebo pacienti na úplnej antikoagulačnej liečbe (napr. deriváty dikumarolu) môžu mať zvýšené riziko krvácania, ak sa im súbežne podávajú lieky obsahujúce naproxen.


Anafylaktické (anafylaktoidné) reakcie

U citlivých jedincov sa môžu vyskytnúť hypersenzitívne reakcie. Anafylaktické (anafylaktoidné) reakcie sa môžu vyskytovať tak u pacientov, ktorí majú v anamnéze precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú, iné nesteroidné protizápalové lieky alebo lieky s obsahom naproxenu, ako aj u pacientov bez tejto anamnézy. Môžu sa vyskytnúť aj u jedincov, ktorí majú angioneurotický edém v anamnéze, bronchospastickú reaktivitu (napr. astmu), rinitídu alebo nosové polypy.


Anafylaktoidné reakcie podobné anafylaxii môžu mať fatálne následky.


Steroidy

Ak sa počas liečby zníži alebo vysadí liečba steroidmi, dávka steroidov sa má znižovať pomaly a pacienti musia byť dôkladne sledovaní na prítomnosť nežiaducich účinkov vrátane adrenálnej insuficiencie a exacerbácie príznakov artritídy.


Účinky na oči

Štúdie nepotvrdili zmeny na očiach súvisiace s podávaním naproxenu. V zriedkavých prípadoch sa u používateľov NSAID vrátane naproxenu hlásili nežiaduce poruchy oka vrátane papilitídy, retrobulbárnej optickej neuritídy a edému papily, hoci príčinná súvislosť sa nestanovila.

Preto majú byť pacienti, u ktorých sa vyvinuli poruchy zraku počas liečby liekmi s obsahom naproxenu vyšetrení u oftalmológa.


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Pacientov s hypertenziou a/alebo s miernym až stredne závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním v anamnéze je potrebné náležite sledovať a poučiť, pretože v súvislosti s liečbou NSAID sa hlásila retencia tekutín a edémy.


Údaje z klinických skúšaní a z epidemiologických štúdií naznačujú, že používanie koxibov a niektorých NSAID (najmä pri vysokom dávkovaní a dlhodobej liečbe) sa môže spájať s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda). Hoci údaje naznačujú, že podávanie naproxenu (1 000 mg denne) sa spája s menším rizikom, určité riziko nemožno vylúčiť.


Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym srdcovým zlyhaním, diagnostikovanou ischemickou chorobou srdca, periférnym arteriálnym a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení naproxenom iba po starostlivom zvážení. Začatie dlhodobej liečby u pacientov s rizikovými faktormi vzniku kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) si rovnako vyžaduje takéto zvažovanie.


SLE a zmiešané ochorenie spojivového tkaniva

U pacientov so systémovým lupus erythematosus (SLE) a zmiešanými ochoreniami spojivového tkaniva môže byť zvýšené riziko aseptickej meningitídy (pozri časť 4.8).


Kožné reakcie

V súvislosti s liečbou NSAID sa veľmi zriedkavo hlásili závažné kožné reakcie zahŕňajúce exfoliatívnu dermatitídu, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu, niektoré z nich fatálne (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií pre pacientov je na začiatku liečby; nástup reakcií sa prejavuje vo väčšine prípadov počas prvého mesiaca liečby. Etrixenal sa má vysadiť pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo akýchkoľvek iných prejavov precitlivenosti.


Opatrenia súvisiace s fertilitou

Použitie naproxenu, ako aj iných liekov, o ktorých sa vie, že inhibujú cyklooxygenázu/syntézu prostaglandínov, môže narušiť fertilitu a neodporúča sa ženám, ktoré chcú otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo sa podrobujú vyšetreniam na neplodnosť sa má zvážiť vysadenie naproxenu.


Kombinácia s inými NSAID

Kombinácia liekov obsahujúcich naproxen a iných NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 sa neodporúča z dôvodu kumulatívnych rizík indukcie závažných nežiaducich udalostí súvisiacich s NSAID.


Laktóza

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné podávanie antacíd alebo cholestyramínu môže oneskoriť absorpciu naproxenu, no neovplyvňuje jej rozsah. Súbežné podávanie jedla môže oneskoriť absorpciu naproxenu, no neovplyvňuje jej rozsah.


Považuje sa za nebezpečné užívať NSAID v kombinácii s antikoagulanciami, ako je warfarín alebo heparín, pokiaľ to nie je pod lekárskym dohľadom, pretože NSAID môžu zvyšovať účinky antikoagulancií (pozri časť 4.4).


Iné analgetiká vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2: Súbežnému užívanie dvoch alebo viacerých NSAID (vrátane kyseliny acetylsalicylovej) je potrebné sa vyhnúť, pretože to môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).


Vzhľadom na vysokú väzbovosť naproxenu na plazmatické bielkoviny, majú byť pacienti, ktorí súbežne užívajú hydantoíny, antikoagulanciá, iné NSAID, kyselinu acetylsalicylovú alebo sulfónamid s vysokou väzbovosťou na bielkoviny, sledovaní na prejavy predávkovania týmito liekmi. Pacienti súbežne užívajúci Etrixenal a hydantoín,sulfónamid alebo sulfonylmočovinu sa majú sledovať z hľadiska prípadnej potreby úpravy dávky. V klinických štúdiách s naproxenom a antikoagulanciami alebo sulfonylmočovinou sa nepozorovali žiadne interakcie, odporúča sa však opatrnosť, keďže sa pozorovali interakcie s inými nesteroidnými liečivami z tejto triedy.


Opatrnosť sa odporúča, keď sa Etrixenal podáva spolu s diuretikami, pretože sa môže prejaviť znížený diuretický účinok. Zaznamenalo sa, že natriuretický účinok furosemidu bol inhibovaný niektorými liekmi z tejto triedy. Diuretiká môžu zvyšovať riziko nefrotoxicity NSAID.


Zaznamenala sa tiež inhibícia renálneho klírensu lítia vedúca k zvýšeným plazmatickým koncentráciám lítia.


Naproxen a iné nesteroidné protizápalové lieky môžu znižovať antihypertenzný účinok antihypertenzív. Súbežné užívanie NSAID s ACE inhibítormi alebo antagonistami receptoru angiotenzínu-II môže zvyšovať riziko poškodenia funkcie obličiek, najmä u pacientov s preexistujúcou oslabenou funkciou obličiek (pozri časť 4.4).


Súbežne podávaný probenecid zvyšuje plazmatické hladiny naproxenu a značne predlžuje jeho polčas.


Opatrnosť sa odporúča, ak sa súbežne podáva metotrexát, z dôvodu možného zvýšenia jeho toxicity, pretože sa hlásilo, že naproxen, ako aj iné nesteroidné protizápalové lieky, znižuje tubulárnu sekréciu metotrexátu na zvieracom modeli.


NSAID môžu zhoršovať srdcové zlyhanie, znižovať GFR a zvyšovať hladiny srdcových glykozidov v plazme, ak sa súbežne podávajú so srdcovými glykozidmi.


Tak ako pri všetkých NSAID sa odporúča opatrnosť, ak sa súbežne podáva cyklosporín z dôvodu zvýšeného rizika nefrotoxicity.


NSAID sa nemajú používať 8 - 12 dní po podávaní mifepristonu, keďže NSAID môžu znížiť účinky mifepristonu.


Tak ako pri všetkých NSAID, odporúča sa opatrnosť, ak sa súbežne podáva s kortikosteroidmi, z dôvodu zvýšeného rizika gastrointestinálnych vredov alebo krvácania.


Štúdie na zvieratách ukazujú, že NSAID môžu zvýšiť riziko vzniku kŕčov spojených s chinolónovými antibiotikami. Pacienti užívajúci chinolóny môžu mať zvýšené riziko vzniku kŕčov.


Existuje zvýšené riziko vzniku gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4), ak sa antikoagulanciá a

selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) kombinujú s NSAID.


Existuje možné riziko nefrotoxicity pri súčasnom podávaní NSAID s takrolimom.


Existuje zvýšené riziko hematologickej toxicity, ak sa NSAID podávajú so zidovudínom. Existujú dôkazy o zvýšenom riziku hemartrózy a hematómu u HIV (+) hemofilikov súbežne liečených zidovudínom a ibuprofenom.


Odporúča sa, aby sa liečba Etrixenalom dočasne prerušila 48 hodín pred vykonaním testov funkcie nadobličiek, pretože naproxen môže interferovať s niektorými testami na prítomnosť 17-ketosteroidov. Naproxen môže rovnako interferovať s niektorými vyšetreniami moču na prítomnosť kyseliny 5-hydroxyindoloctovej.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nepriaznivý vplyv na graviditu a/alebo na vývoj embrya/plodu. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko spontánneho potratu a kardiálnych malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a s dĺžkou liečby.

Pri zvieratách sa preukázalo, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeniu pred- a postimplantačných strát a k úmrtiu embrya/plodu. Okrem toho po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám počas obdobia organogenézy sa hlásil zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych.

Počas prvého a druhého trimestra gravidity sa naproxen nemá podávať, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Ak sa naproxen používa u žien, ktoré chcú otehotnieť alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, dávka sa má udržať čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia, ako je to možné.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod riziku:

 • kardiopulmonálnej toxicity (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou);

 • renálnej dysfunkcie, ktorá môže progredovať do zlyhania obličiek s oligohydramniónom;

matku a novorodenca na konci gravidity:

 • možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ku ktorému môže dôjsť aj pri veľmi nízkych dávkach;

 • inhibícii kontrakcií maternice, čo vedie k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu.

Z toho vyplýva, že naproxen je kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia

V mlieku dojčiacich žien sa zistila prítomnosť naproxenu. Použitie Etrixenalu počas laktácie sa neodporúča.


Fertilita

Existuje niekoľko dôkazov, že lieky, ktoré inhibujú syntézu cyklooxygenázy/prostaglandínov, môžu spôsobiť poškodenie ženskej fertility vplyvom na ovuláciu (pozri časť 4.4). Toto je reverzibilné po prerušení liečby.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektorí pacienti môžu po použití Etrixenalu pocítiť ospalosť, závrat, vertigo, insomniu, vyčerpanosť, poruchy videnia alebo depresiu. Ak pacienti pocítia tieto alebo podobné nežiaduce účinky, nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledovné frekvencie boli prevzaté ako východiskové pri hodnotení nežiaducich účinkov:

veľmi časté (>1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (>1/1 000 až < 1/100), zriedkavé

(> 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a frekvencia neznáma (nemožno stanoviť z dostupných údajov).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: pálenie záhy, nauzea, zápcha, hnačka, flatulencia, dyspepsia, zažívacie ťažkosti a bolesť v epigastriu.

Menej časté: gastrointestinálne krvácanie, ktoré je niekedy fatálne, najmä u starších pacientov (pozri časť 4.4), peptické vredy, perforácie, obštrukcia horného a dolného gastrointestinálneho traktu, nepeptické gastrointestinálne vredy, meléna, vracanie, hemateméza, stomatitída.

Zriedkavé: ulceratívna stomatitída, exacerbácia ulceratívnej kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4), ezofagitída, gastrítída a pankreatitída.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: neutropénia, trombocytopénia, granulocytopénia vrátane agranulocytózy, eozinofília, leukopénia.

Neznáme: aplastická anémia a hemolytická anémia.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: reakcie precitlivenosti sa hlásili po liečbe NSAID u pacientov s predchádzajúcimi reakciami precitlivenosti na NSAID v anamnéze alebo bez nich. Môžu obsahovať (a) nešpecifické alergické reakcie a anafylaxiu (b) reakcie dýchacej sústavy obsahujúce astmu, zhoršenú astmu, bronchospazmus alebo dyspnoe alebo (c) zmiešané kožné poruchy vrátane vyrážok rôzneho typu, pruritu, urtikárie, purpury, angioedému a zriedkavejšie exfoliatívnej a bulóznej dermatózy (vrátane epidermálnej nekrolýzy a multiformného erytému).


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: hyperkaliémia.


Psychické poruchy

Menej časté: nespavosť, abnormálne sny, depresia, zmätenosť, halucinácie.


Poruchy nervového systému

Časté: závrat, bolesť hlavy, točenie hlavy, ospalosť, parestézia.

Menej časté: problémy s koncentráciou.

Zriedkavé: kognitívna dysfunkcia.

Veľmi zriedkavé: retrobulbárna optická neuritída, kŕče.

Neznáme: aseptická meningitída (osobitne u pacientov s existujúcimi autoimúnnymi poruchami, ako je systémový lupus erythematosus, zmiešané ochorenie spojivového tkaniva), s príznakmi ako je stuhnutosť šije, bolesť hlavy, nauzea, vracanie, horúčka a dezorientácia (pozri časť 4.4).


Poruchy oka

Časté: poruchy zraku.

Veľmi zriedkavé: korneálna opacita, papilitída a papiloedém.


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: tinnitus.

Zriedkavé: poruchy sluchu vrátane jeho poškodenia a vertigo.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: edém, palpitácie.

Menej časté: srdcové zlyhanie a kongestívne srdcové zlyhanie.


Klinické skúšania a epidemiologické údaje poukazujú na to, že podávanie koxibov a niektorých NSAID (obzvlášť pri liečbe vysokými dávkami a dlhodobo) môže súvisieť s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických udalostí (napr. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev

Menej časté: hypertenzia.

Neznáme: vaskulitída.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: dyspnoe, astma.

Menej časté: eozinofilná pneumonitída a pulmonárny edém.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: žltačka, fatálna hepatitída a abnormálne funkčné pečeňové testy.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: kožné vyrážky vrátane fixného liekového exantému, svrbenie (pruritus), urtikária, ekchymóza, purpura, potenie.

Menej časté: alopécia, multiformný erytém.

Neznáme: Stevensov-Johnsonov syndróm, nodózny erytém, lichen planus, pustulárna reakcia, SLE, epidermálna nekrolýza, toxická epidermálna nekrolýza, fotosenzitívne reakcie (vrátane prípadov, keď sa koža podobá na porphyria cutanea tarda - „pseudoporfýria“) a reakcie podobné bulóznej epidermolýze.


Ak sa objaví krehkosť kože, tvorba pľuzgierov alebo iné príznaky naznačujúce pseudoporfýriu, liečba sa má ukončiť a pacient má byť monitorovaný.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: myalgia a svalová slabosť.


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: glomerulárna nefritída, intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, hematúria, zvýšený sérový kreatinín, renálna papilárna nekróza a zlyhanie obličiek.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme: ženská neplodnosť.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podávania

Časté: smäd.

Menej časté: pyrexia, vyčerpanosť a celkový pocit choroby.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Medzi príznaky patrí bolesť hlavy, pálenie záhy, nauzea, vracanie, bolesť v epigastriu, gastrointestinálne krvácanie, zriedkavo hnačka, dezorientácia, excitácia, ospalosť, závrat, tinnitus, mdloby. V prípadoch výraznej otravy je možné akútne zlyhanie obličiek a poškodenie funkcie pečene.


Po požití NSAID sa môže objaviť respiračná depresia a kóma, no iba zriedkavo.


V jednom prípade predávkovania naproxenom sa objavilo prechodné predĺženie protrombínového času vzhľadom na hypotrombinémiu, ktorá mohla byť spôsobená selektívnou inhibíciou syntézy faktorov zrážavosti závislých od vitamínu K.


U zopár pacientov sa vyskytli kŕče, avšak nie je zrejmé, či súviseli alebo nesúviseli s naproxenom. Nie je známe, aká dávka lieku by mohla ohroziť život pacienta.


Pacienti majú byť liečení podľa potreby symptomaticky. Do jednej hodiny po požití potenciálne toxického množstva sa má zvážiť podanie aktívneho uhlia. U dospelých možno alternatívne zvážiť výplach žalúdka do jednej hodiny po požití potenciálne život ohrozujúceho predávkovania.


Má sa zabezpečiť dobrý odtok moču.


Má sa dôkladne sledovať funkcia obličiek a pečene.


Pacienti majú byť pozorovaní najmenej štyri hodiny po požití potenciálne toxických množstiev.


Časté alebo dlhodobé kŕče sa majú liečiť intravenóznym diazepamom.


Ďalšie opatrenia možno indikovať podľa klinického stavu pacienta.


Hemodialýzou sa nezníži koncentrácia naproxenu v plazme vzhľadom na silnú väzbovosť na bielkoviny. Hemodialýza však môže byť stále vhodná pre pacientov s renálnym zlyhaním, ktorí užili naproxen.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: nesteroidné protizápalové a antireumatické liečivá, ATC kód: M01AE02


Naproxen je nesteroidná protizápalová analgetická látka s antipyretickými vlastnosťami, ktoré boli preukázané v klasických systémoch testov na zvieratách. Naproxen vykazuje svoj ​​protizápalový účinok aj na zvieratách s adrenalektómiou, čo naznačuje, že jeho účinok nie je sprostredkovaný prostredníctvom osi hypofýza-nadobličky.


Naproxen inhibuje syntetázu prostaglandínov (podobne ako iné NSAID). Rovnako ako u iných NSAID, presný mechanizmus jeho protizápalového účinku však nie je známy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Naproxen sa úplne absorbuje z gastrointestinálneho traktu a maximálne plazmatické hladiny dosahuje za 2 až 4 hodiny. Naproxen je prítomný v krvi predovšetkým ako nezmenený liek, výrazne viazaný na plazmatické bielkoviny. Plazmatický polčas je medzi 12 a 15 hodinami, ktoré umožňujú dosiahnutie rovnovážneho stavu do 3 dní po začiatku liečby pri dávkovaní dvakrát denne. Stupeň absorpcie nie je významne ovplyvnený ani jedlom, ani väčšinou antacíd. Vylučovanie je väčšinou úplné močom zväčša ako konjugovaný naproxen s malým množstvom nezmeneného lieku. Metabolizmus u detí je podobný ako u dospelých. Chronické alkoholické ochorenie pečene znižuje celkovú plazmatickú koncentráciu naproxenu, no koncentrácia neviazaného naproxenu sa zvyšuje. U starších pacientov je zvýšená neviazaná plazmatická koncentrácia naproxenu, hoci celková plazmatická koncentrácia je nezmenená.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky toxikologických štúdií preukázali relatívne nízku toxicitu sodnej soli naproxenu: nežiaduce účinky sa väčšinou prejavia v gastrointestinálnom trakte. Po perorálnom podaní boli hodnoty LD50okolo 0,5 g/kg telesnej hmotnosti u potkanov a viac ako 1,0 g/kg telesnej hmotnosti u myší, škrečkov a psov.

Toxikologické štúdie preukázali, že myši, králiky, opice a ošípané tolerujú opakované dávky sodnej soli naproxenu dobre; toxicita je výraznejšia u potkanov a čiastočne u psov. Tak ako pri opakovanom podaní nesteroidných protizápalových liekov, nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť častejšie v gastrointestinálnom trakte a obličkách.

Neboli pozorované žiadne významné vplyvy na fertilitu, napriek tomu existuje niekoľko dôkazov, že lieky, ktoré inhibujú syntézu cyklooxygenázy/prostaglandínu môžu spôsobovať poškodenie ženskej fertility účinkom na ovuláciu; toto je reverzibilné po ukončení liečby. Nepozorovali sa žiadne embryotoxické a teratogénne účinky. Ak sa však sodná soľ naproxenu podá v neskorom gestačnom štádiu, gestácia je predĺžená a pôrod oneskorený. Taktiež sa preukázalo, že sodná soľ naproxenu môže mať nežiaduce účinky na fetálny kardiovaskulárny systém (predčasné uzavretie ductus arteriosus, kongestívne srdcové zlyhanie, pulmonárna hypertenzia). Nezistili sa žiadne mutagénne alebo karcinogénne účinky naproxenu.

Sodná soľ naproxenu prechádza placentou a je distribuovaná do mlieka.

Účinky v predklinických štúdiách boli pozorované len pri expozíciách, ktoré boli považované za dostatočne prevyšujúce maximálnu expozíciu u ľudí, čo poukazuje na nízku relevanciu pri klinickom použití.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Žltý oxid železitý (E172)

Povidón (K-29/32)

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Magnéziumstearát


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Etrixenal sa dodáva v PVC/PE/PVDC/hliníkových blistrových baleniach.

Papierová škatuľka obsahuje 10 alebo 20 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Proenzi s.r.o.

Oldřichovice 44

739 61 Třinec

Česká republika


8. Registračné číslo


29/0367/14-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 4. novembra 2014.


10. Dátum revízie textu


Apríl 2015

12Etrixenal 250 mg tablety