+ ipil.sk

EUPHYLLIN CR N 200Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/06852 - TR

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/06853 - TR

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/06854 - TR


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


EUPHYLLIN CR N 200

EUPHYLLIN CR N 300

EUPHYLLIN CR N 400

kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


teofylínPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy

ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Euphyllin CR N a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Euphyllin CR N

 3. Ako užívať Euphyllin CR N

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Euphyllin CR N

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. ČO JE EUPHYLLIN CR N A NA ČO SA POUŽÍVA


Euphyllin CR N sa používa na liečbu a prevenciu všetkých foriem ochorenia dolných dýchacích ciest, spojených s ich zúžením (obštrukciou), opuchom (edémom) a zápalom, ako sú priedušková astma, chronický zápal priedušiek a rozdutie pľúc (pľúcny emfyzém).

Teofylín – účinná látka Euphyllinu CR N, cielene uvoľňuje hladké svaly dýchacích ciest, rozširuje priedušky, stimuluje dýchacie centrum a súčasne pôsobí protizápalovo. Euphyllin CR N je liek s postupným uvoľňovaním účinnej látky, čo má za následok predĺženie jeho účinku a umožňuje tak jednorazové podanie celkovej dennej dávky.


Euphyllin CR N ako liek s predĺženým uvoľňovaním teofylínu nie je vhodný na liečbu krízových astmatických stavov (záchvaty bronchiálnej astmy) alebo náhleho záchvatu sťaženého dýchania z dôvodu zúženia priedušiek (akútneho bronchospazmu).

Teofylín by nemal byť používaný ako liek prvej voľby v liečbe astmy u detí.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE EUPHYLLIN CR N


Neužívajte Euphyllin CR N

 • ak ste alergický (precitlivený) na teofylín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Euphyllinu CR N (pozri časť 6 – „Čo Euphyllin CR N obsahuje“)

 • ak máte čerstvé nedokrvenie srdcového svalu (infarkt myokardu)

 • ak máte náhle zvýšenie tepovej frekvencie (akútnu tachykardickú arytmiu).


Nepodávajte tento liek deťom mladším ako 6 mesiacov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Euphyllinu CR N

Ak sa liečite na nasledujúce ochorenia, môžete užívať Euphyllin CR N len ak je to nevyhnutné za zvýšenej lekárskej kontroly: nestabilná choroba koronárnych ciev (angína pektoris), vysoký krvný tlak (hypertenzia), zvýšenie tepovej frekvencie (tachykardická arytmia), chronické ochorenie srdcového svalu (hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia), zvýšená činnosť štítnej žľazy (hypertyreoidizmus), padúcnica (epilepsia), vredová choroba žalúdka a dvanástnika, špecifická porucha metabolizmu železa (porfýria), ťažké poškodenie funkcie pečene.


V prípade nedostatočného účinku odporúčanej dávky a v prípade výskytu vedľajších účinkov, je nutné monitorovať plazmatickú koncentráciu teofylínu.


Akútne horúčkovité ochorenie

Horúčka znižuje klírens teofylínu. Môže sa stať, že bude potrebné znížiť dávku, aby sa zabránilo intoxikácii.


Iné lieky a Euphyllin CR N

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


K vzájomnému zosilneniu účinku dochádza pri súčasnom podávaní Euphyllinu CR N a liekov s obsahom xantínových derivátov (obdobná účinná látka), kofeínu a beta-sympatomimetík (lieky na rozšírenie priedušiek).


Zníženie účinku bolo zaznamenané u fajčiarov, pri súbežnom podávaní barbiturátov (lieky na spanie) - fenobarbital, pentobarbital a primidón ďalej fenytoínu, fosfenytoínu, karbamazepínu (lieky na liečbu epilepsie), rifapenínu, rifampicínu (lieky na liečbu tuberkulózy), sulfinpyrazónu (liek na liečbu dny) a liekov s obsahom ľubovníka bodkovaného alebo jeho extraktu. V uvedených prípadoch môže lekár dávkovanie Euphyllinu CR N primerane zvýšiť.


Príznaky predávkovania a nežiaduce účinky sa môžu prejaviť pri súbežnom podávaní perorálnych kontraceptív (látky brániace otehotneniu), makrolidových antibiotík (erytromycín, trolendromycín, klaritromycín, spiramycín), fluórochinolónov, imipenemu, izoniazidu, tiabendazolu (antibiotiká, intituberkulotiká, antiparazitiká), antagonistov vápnikového kanála (verapamil, diltiazem a i.), betablokátorov (liek na liečbu porúch srdcového rytmu a vysokého tlaku), mexiletínu (liek na liečbu porúch srdcového rytmu), tiklopidín (liek na riedenie krvi), cimetidínu, ranitidínu, etintidínu (lieky na zníženie tvorby kyseliny v žalúdku), alopurinolu, flebuxostatu (lieky na liečbu dny), alfa-interferónu, peginterferónu alfa-2a (imunostimulanciá), očkovacej látky proti chrípke, zafirlukastu, zileutonu (lieky na liečbu astmy) a idrocilamidu (liek na uvoľnenie svalstva). V uvedených prípadoch sa odporúča dávkovanie Euphyllinu CR N znížiť.

Pri súčasnom podávaní ciprofloxacínu a enoxacínu (liečba bakteriálnych infekcií) sa odporúča podávať Euphyllin CR N v znížených dávkach.


Euphyllin CR N môže zoslabiť účinok lítium karbonátu (liek na psychické poruchy) a betablokátorov (liek na liečbu porúch srdcového rytmu a vysokého tlaku krvi).

Teofylín zvyšuje účinok diuretík (lieky na odvodnenie organizmu) na zníženie hladiny draslíka v krvi.

Podanie halotanu (pri celkovej anestézii – umelý spánok počas operačného výkonu) pacientom užívajúcim Euphyllin CR N môže mať za následok závažné poruchy srdcového rytmu.

Nezabúdajte, že uvedené údaje platia aj vtedy, ak ste ukončili liečbu Euphyllinom CR N len nedávno.


Euphyllin CR N a jedlo a nápoje

Účinok lieku nie je závislý od príjmu potravy.

Kapsuly treba prehltnúť celé, nerozhryzené a každú dávku zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Ak vám robí ťažkosti užívanie celých kapsúl, môžete si ich obsah vysypať na lyžičku, prehltnúť (u malých detí na lyžičke s trochou čaju) a zapiť tekutinou.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom.

Je iba obmedzené množstvo údajov o použití teofylínu v prvom trimestri tehotenstva, odporúča sa Euphyllin CR N v tomto období nepodávať. V druhom a treťom trimestri, ku koncu tehotenstva, ako aj počas dojčenia (teofylín môže prenikať do materského mlieka) sa Euphyllin CR N môže užívať len ak je to nevyhnutné.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Aj v prípade, že sa Euphyllin CR N dávkuje v súlade so všetkými odporúčaniami, môže jeho užívanie ovplyvniť rýchlosť reakcie a tým schopnosť riadiť motorové vozidlá, obsluhovať stroje a pracovať vo výškach.Vo zvýšenej miere to platí najmä v kombinácii s alkoholom alebo inými liekmi, ktoré negatívne ovplyvňujú pozornosť.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Euphyllinu CR N


Jedna kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,135 g (Euphyllin CR N 200), 0,202 g (Euphyllin CR N 300), 0,270 g (Euphyllin CR N 400) rozložiteľných cukrov (monohydrát laktózy).

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. AKO UŽÍVAŤ EUPHYLLIN CR N


Vždy užívajte Euphyllin CR N presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka má zodpovedať odporúčanej výške hladiny teofylínu v plazme (8-20 mg/l). Kontrola hladiny teofylínu je potrebná najmä u pacientov, ktorí na podávanú dávku nereagujú terapeutickým efektom alebo u ktorých sa prejavujú vo zvýšenej miere nežiaduce účinky.


Pri určovaní počiatočnej dávky je potrebné zohľadniť aj prípadné predchádzajúce užívanie liekov s obsahom teofylínu a jeho zlúčenín, aby sa mohlo dávkovanie primerane upraviť.

Tukové tkanivo teofylín neprijíma, pri výpočte dávky u obéznych pacientov sa vychádza z ich ideálnej telesnej hmotnosti.


U fajčiarov je vylučovanie teofylínu rýchlejšie, preto sa odporúča dávku vo vzťahu k telesnej hmotnosti primerane zvýšiť. U pacientov, ktorí prestali fajčiť, treba zachovať opatrnosť pri dávkovaní lieku Euphyllin CR N, pretože u nich dochádza k vzostupu hladiny teofylínu v krvi.

Pri zníženej činnosti srdca, pečene alebo obličiek, pri výraznom nedostatku kyslíka, zápale pľúc, vírusových ochoreniach (chrípka), u starších pacientov nad 60 rokov, u ťažko chorých pacientov a pri kombinácii s inými liekmi (pozri časť Užívanie iných liekov) sa môže vylučovanie teofylínu výrazne spomaliť. K zníženiu vylučovania môže dochádzať aj vplyvom očkovania proti tuberkulóze alebo chrípke. V uvedených prípadoch treba podávať Euphyllin CR N v nižšej dávke, prípadné zvyšovanie dávky sa musí vykonať veľmi opatrne (riziko predávkovania).


Dávkovacia schéma

Pokiaľ vám lekár nepovie inak, odporúča sa v závislosti od veku a telesnej hmotnosti, podávanie nasledovných udržiavacích dávok:


Vek v rokoch

Telesná hmotnosť / kg

Denná dávka teofylínu v mg / kg telesnej hmotnosti

Celková denná dávka teofylínu / mg

Deti 1 – 6

5 – 20

24

100 – 480

Deti 6 – 8

20 – 25

24

480 – 600

Deti 8 – 12

25 – 40

20

500 – 800

Adolescenti 12-16

40 – 60

18

720 – 1.080

Dospelí

> 50

11 – 13

550 – 910


Pri prechode z užívania klasického teofylínového lieku na liekovú formu s predĺženým uvoľňovaním účinnej látky, ako je Euphyllin CR N, vzhľadom na prítomnosť určitej hladiny teofylínu v krvi, môže byť predpísaná dávka nižšia, ako je uvedené.


Pokiaľ vám lekár nepovie inak, užíva sa zvyčajne jedna kapsula s predĺženým uvoľňovaním Euphyllinu CR N dvakrát alebo jedenkrát denne. Celková denná dávka sa môže podať raz denne – jednorazovo, ak je to možné večer pred spaním alebo rozdelená do dvoch dávok, pričom druhú dávku treba užiť ráno pri raňajkách. Pacienti, ktorí trpia nočnou dýchavicou, užívajú predpísanú dávku naraz, večer pred spaním.

Liečenie sa má začínať podaním jednej dávky, pokiaľ možno večer krátko pred spaním a v priebehu 2-3 dní by sa podľa odporáčania lekára dávkovanie malo postupne zvyšovať.

Dĺžka liečby je závislá od druhu, závažnosti a priebehu ochorenia a určuje ju lekár.


Pediatrická populácia

Deti mladšie ako 6 mesiacov:

Euphyllin CR N sa nemá používať u detí mladších ako 6 mesiacov.


Pevné liekové formy

Deti do 6 rokov:

Euphyllin CR N kapsuly nemajú užívať deti do 6 rokov. K dispozícii sú iné liekové formy, ktoré sú vhodnejšie na používanie pre deti mladšie ako 6 rokov.

Euphyllin CR N kapsuly nie je vhodný pre deti vo veku do 1 roka.


Ak užijete viac Euphyllinu CR N ako máte

Ak ste užili vyššiu dávku lieku ako ste mali, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Pri predávkovaní sa môžu objaviť tráviace ťažkosti (nevoľnosť, bolesť žalúdka, vracanie, hnačky), zvýšená dráždivosť (stavy nepokoja, bolesti hlavy, nespavosť, závrat) a poruchy srdcového rytmu. Pri výraznom predávkovaní sa môžu vyskytnúť záchvaty kŕčov, poruchy srdcového rytmu a zlyhanie krvného obehu.

V prípade zvýšenej individuálnej citlivosti na teofylín sa môžu vyskytnúť príznaky predávkovania už pri nižších dávkach.

V prípade výskytu príznakov predávkovania sa má nasledujúca dávka, podľa závažnosti príznakov, vynechať alebo zredukovať na 50 %. V každom prípade je potrebné vyhľadať lekára, ktorý skontroluje priebeh liečby.


Ak zabudnete užiť Euphyllin CR N

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní podľa pôvodného návodu, nasledujúcu dávku nezvyšujte, poraďte sa so svojim lekárom.


Ak prestanete užívať Euphyllin CR N

Pokračujte v liečbe podľa odpurúčania lekára aj v prípade, že sa vaše ťažkosti podstatne zlepšili. Svojvoľné prerušenie alebo predčasné a nekontrolované ukončenie užívania Euphyllinu CR N môže zapríčiniť opätovné zhoršenie vášho zdravotného stavu, vo zvýšenej miere sa môžu vyskytnúť astmatické záchvaty.

Ak chcete liečbu z akýchkoľvek dôvodov prerušiť, poraďte sa so svojim lekárom.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Euphyllin CR N môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nežiaduce účinky sú hodnotené na základe nasledujúcich informácií o frekvencii, s ktorou sa vyskytujú:


 • veľmi časté: postihujú viac ako 1 pacienta z 10

 • časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100

 • menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000

 • zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000

 • veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000

 • neznáme (z dostupných údajov)


Veľmi časté vedľajšie účinky

Ide zväčša o príznaky zo strany centrálnej nervovej sústavy a tráviaceho traktu- stavy nepokoja, rozrušenie, chvenie končatín, poruchy spánku, bolesti hlavy, zrýchlený alebo nepravidelný pulz, nevoľnosť, vracanie, hnačky, zvýšená diuréza (močopudný účinok). Môže dochádzať k zmene sérových elektrolytov, najmä k zníženiu hladiny draslíka, vzostupu hladiny vápnika a kreatinínu, hyperglykémii (zvýšenie hladiny cukru v krvi) a hyperurikémii (zvýšenie hladiny kyseliny močovej a jej solí v krvi).


Menej časté vedľajšie účinky

Precitlivenosť na liečivo (teofylín), ktorej prvými príznakmi môže byť svrbenie kože alebo žihľavka. V prípade prvých príznakov alergie, užívanie lieku prerušte a informujte o tom svojho lekára.

Pokles tonusu (napätie) svalstva, najmä zvierača pažeráka, môže mať za následok nočný gastroezofageálny reflux (vzostup obsahu žalúdka do pažeráka).

Nežiaduce účinky sú zväčša spôsobené relatívnym predávkovaním (pri individuálne silnejšej reakcii na účinnú látku) alebo predávkovaním absolútnym (koncentrácia teofylínu v plazme nad 20 mg/l). Pri vyššej hladine teofylínu sa môžu vyskytnúť toxické nežiaduce účinky, ako sú kŕče, závažné poruchy srdcového rytmu a tráviaceho traktu (napr. krvácanie do tráviaceho traktu). V uvedenom prípade treba užívanie lieku okamžite prerušiť, predávkovanie a jeho príznaky oznámiť svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlaśiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ EUPHYLLIN CR N


Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Euphyllin CR N po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP .

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Euphyllin CR N obsahuje


Liečivo je teofylín 200, 300 alebo 400 mg v jednej kapsule.

Ďalšie zložky sú metylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, tylóza, acetát celulózy, trietylcitrát, monohydrát laktózy, mastenec, želatína, oxid titaničitý, čistená voda, farba na potlač kapsúl.


Ako vyzerá Euphyllin CR N a obsah balenia


Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním bielej farby obsahujúce biele až takmer biele pelety oblého tvaru s čiernou potlačou:

EU200 (Euphyllin CR N 200), veľkosť balenia : 50 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

EU300 (Euphyllin CR N 300), veľkosť balenia : 50 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

EU400 (Euphyllin CR N 400), veľkosť balenia : 50 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz

Nemecko


Výrobca:

Takeda GmbH

Plant Oranienburg

Lehnizstrassee 70-98

DE-16515 Oranienburg

Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Plynárenská 7B

821 09 Bratislava

Slovenská republika


Tel.: +421 2 20 60 26 00


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.6EUPHYLLIN CR N 200

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/06852 - TR

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/06853 - TR

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/06854 - TR


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


EUPHYLLIN CR N 200

EUPHYLLIN CR N 300

EUPHYLLIN CR N 400

kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahujebezvodý teofylín 200, 300, alebo 400 mg v jednej kapsule s predĺženým uvoľňovaním.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Kapsula s predĺženým uvoľňovaním.

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú bielej farby s čiernou potlačou EU200 (Euphyllin CR N 200), EU300 (Euphyllin CR N 300) a EU400 (Euphyllin CR N 400), obsahujúce biele až takmer biele pelety oblého tvaru.


4. KLINICKE ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bronchodilatans na liečbu alebo prevenciu všetkých foriem ochorenia dolných dýchacích ciest, spojených s obštrukciou (bronchokonstrikciou), edémom alebo zápalom.

Teofylín nemá byť používaný ako liek prvej voľby v liečbe astmy u detí.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Pediatrická populácia

Deti mladšie ako 6 mesiacov:

Euphyllin CR N sa nemá používať u detí mladších ako 6 mesiacov.


Deti do 6 rokov:

Euphyllin CR N kapsuly nemajú užívať deti do 6 rokov. K dispozícii sú iné liekové formy, ktoré sú vhodnejšie na používanie pre deti mladšie ako 6 rokov.


Teofylín má byť dávkovaný individuálne.

Odporúčajú sa dodržať dve schémy dávkovania – iniciálna a udržiavacia terapia. Euphyllin CR N sa môže podávať dvakrát denne alebo jedenkrát denne.


Dávkovanie jedenkrát denne

Pomalá resorpcia umožňuje u pacientov s normálnym metabolizmom (dospelí pacienti, nefajčiari) podávanie jedenkrát denne. Dennú dávku sa odporúča podávať večer, aby sa využil chronoterapeutický prínos lieku. Pri tomto spôsobe podávania zabezpečuje Euphyllin CR N charakteristický stabilný nočný profil, prispôsobený potrebám astmatických pacientov, trpiacich nočnými symptómami s tým, že v kritických včasných ranných hodinách sa hladina teofylínu v sére zvýši.


Dávkovanie pri začiatočnej liečbe

Na zabezpečenie znášanlivosti, bezpečnosti lieku a rozvoja tolerancie pacienta na vedľajšie, kofeínu podobné účinky, sa všeobecne preferuje postupné prispôsobovanie dávky v závislosti od klinickej odozvy.

Euphyllin CR N je dostupný v baleniach s rôznym obsahom liečiva, čo umožňuje individuálne nastavenie dávkovania. Všeobecne sa odporúča začať liečbu polovicou udržiavacej dávky, najmä v prípadoch, keď je denná dávka podávaná jedenkrát denne večer.

Priemerná iniciálna dávka pre dospelých pacientov a deti nad 25 kg telesnej hmotnosti je pri dávkovaní dvakrát denne 1 kapsula Euphyllinu CR N 200 každých 12 hodín.

Niektorí pacienti ako sú deti, fajčiari a niektorí dospelí nefajčiari metabolizujú teofylín rýchlejšie a vyžadujú podávanie vyšších dávok. Týchto pacientov je možné všeobecne identifikovať podľa toho, že ich najnižšia hodnota koncentrácie látky v sére je nižšia ako je požadovaná a že sa opakovane ku koncu intervalu medzi dávkami u nich objavujú symptómy choroby.


Dávkovanie pri udržiavacej liečbe

Pokiaľ sa nedosiahne požadovaného efektu pri podávaní odporúčanej priemernej iniciálnej dávky, pokiaľ sa nevyskytne žiadna nežiaduca reakcia a zmeranie hladiny teofylínu v sére nie je možné, odporúča sa nastaviť dávkovanie zvyšovaním dávok v intervale troch dní. Dávka, po podaní ktorej je klinická odpoveď uspokojivá, má byť ponechaná.

Pri zvyšovaní dávok bez merania koncentrácie teofylínu v sére je možno postupovať podľa nasledovnej schémy.


Vek v rokoch

Telesná hmotnosť / kg

Denná dávka teofylínu v mg/1kg telesnej hmotnosti

Celková denná dávka teofylínu / mg

Deti 1 – 6

5 – 20

24

100 – 480

Deti 6 – 8

20 – 25

24

480 – 600

Deti 8 – 12

25 – 40

20

500 – 800

Adolescenti 12-16

40 – 60

18

720 – 1.080

Dospelí

50 - 60

11 – 13

550 – 910

Dospelí

60 – 70

11 – 13

660 – 910

Dospelí

>70

11 – 13

>910


Pokiaľ nie je zvýšená dávka tolerovaná, treba dávkovanie upraviť na úroveň, ktorá je znášaná. Pri prekročení odporúčaných dávok musí byť zabezpečené starostlivé sledovanie pacienta alebo monitorovanie hladiny teofylínu v sére. Ak je dávka dobre tolerovaná a koncentrácia teofylínu sa pohybuje v rozmedzí 5 – 20 mg/l dávkovanie možno ponechať.

Teofylín nie je absorbovaný tukovým tkanivom. Pri výpočte dávky u obéznych pacientov sa vychádza z ich ideálnej telesnej hmotnosti.


Spôsob podávania

Kapsuly Euphyllinu CR N treba prehltnúť celé a zapiť ich dostatočným množstvom tekutiny.

Pacienti, ktorým robí ťažkosti užívanie celých kapsúl, si môžu ich obsah vysypať na lyžičku (u detí s malým množstvom čaju), potom liek prehltnúť a zapiť tekutinou.


Zoslabenie účinku lieku navodené jedlom nebolo nikdy pozorované. Preukázalo sa, že účinnosť lieku nie je závislá od príjmu potravy.


4.3 Kontraindikácie


Deti mladšie ako 6 mesiacov.


Euphyllin CR N nesmie byť podávaný v prípade:

 • precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1)

 • čerstvého infarktu myokardu

 • akútnej tachyarytmie


Euphyllin CR N môže byť podávaný, len ak sú k tomu osobitne závažné dôvody, za zvýšenej opatrnosti a kontroly zo strany lekára, ak pacient trpí na niektoré z týchto ochorení:

nestabilná angína pektoris, tendencia k tachykardickej arytmii, hypertenzná choroba, hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, hypertyreoidizmus, epilepsia, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, dysfunkcia pečene alebo obličiek, porfýria.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hladiny teofylínu v sére nad 20 mg/l môžu vyvolať prejavy toxicity. U nízkeho počtu pacientov môže vzniknúť toxická reakcia už pri hladine medzi 15 – 20 mg/l, predovšetkým na začiatku liečby.

Znížený klírens teofylínu bol zistený u pacientov s insuficienciou srdca, ťažkou hypoxiou, poškodením funkcie pečene, pneumóniou, virózami, vplyvom očkovania proti tuberkulóze alebo chrípke, u starších pacientov a u pacientov užívajúcich niektoré lieky (pozri časť 4.5). V uvedených prípadoch sa odporúča primerane upraviť dávkovanie v závislosti od hladiny teofylínu v sére, prípadné zvyšovanie dávky sa musí vykonať veľmi opatrne (riziko predávkovania). Novorodenci a dojčatá do 6 mesiacov majú extrémne nízky klírens a polčas eliminácie teofylínu u nich môže presiahnuť 24 hodín.

Eliminácia teofylínu môže byť znížená aj pri dlhodobých stavoch s vysokou horúčkou.

Fajčiarom (20-40 cigariet denne) je často nutné, vzhľadom na kratší polčas eliminácie, podávať vyššie dávky teofylínu.

V prípade ak bol pacientovi podaný iný teofylínový preparát alebo liek obsahujúci jeho derivát, je potrebné dávkovanie Euphyllinu CR N primerane znížiť.


Pacienti so zriedkavou dedičnou galaktózovou intoleranciou, deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať Euphyllin CR N 200/300/400 mg.


V prípade nedostatočného účinku odporúčanej dávky a v prípade výskytu nežiaducich reakcií, je nutné monitorovať plazmatickú koncentráciu teofylínu.


Akútne horúčkovité ochorenie

Horúčka znižuje klírens teofylínu. Môže sa stať, že bude potrebné znížiť dávku, aby sa zabránilo intoxikácii.


4.5 Liekové a iné interakcie


Euphyllin CR N účinkuje synergicky s liekmi obsahujúcimi xantínové deriváty, beta- sympatomimetikami, kofeínom a radom ďalších látok.


K zrýchlenej degradácii teofylínu a/alebo k zníženiu biologickej dostupnosti a účinku môže dochádzať u fajčiarov alebo pri súčasnom užívaní niektorých liekov: barbiturátov, najmä fenobarbitalu, pentobarbitalu a primidónu, ďalej karbamazepínu, fenytoínu, fosfenytoínu, rifapenínu, rifampicínu a sulfinpyrazónu a liekov s obsahom hypericínu (účinná látka ľubovníka bodkovaného). V uvedených prípadoch sa odporúča dávkovanie Euphyllinu CR N zvýšiť.


Znížené odbúravanie teofylínu a/alebo vzostup hladiny teofylínu v plazme, spojené so zvýšeným rizikom predávkovania a výskytu nežiaducich účinkov spôsobuje súčasné užívanie liekov zo skupiny perorálnych kontraceptív, makrolidových antibiotík (hlavne erytromycín, trolendromycín), chinolónov (inhibítory gyrázy), imipenemu (hlavne výskyt CNS nežiaducich účinkov ako epileptické záchvaty), izoniazidu, tiabendazolu, blokátorov kalciového kanála (verapamil, diltiazem), propranololu, mexiletínu, propafenónu, tiklopidínu, cimetidínu, ranitidínu, alopurinolu, flebuxostatu, fluvoxamínu, alfa-interferónu, peginterferónu alfa-2a, očkovacích látok proti chrípke, zafirlukastu, etintidínu, idrocilamidu a zileutonu. V uvedených prípadoch sa odporúča dávkovanie teofylínu primerane znížiť.


Keď je podávaný súčasne ciprofloxacín, treba dávkovanie Euphyllinu CR N znížiť, nie však viac ako o 60 % vypočítanej dávky. Pri podaní enoxacínu treba znížiť dávkovanie maximálne o 30 % odporúčanej dávky. Ďalšie deriváty chinolónu (napr. pefloxacín alebo kyselina pipemidová) môžu tiež potenciálne ovplyvňovať biologickú dostupnosť teofylínu. V týchto prípadoch sa odporúča pravidelné sledovanie hladiny teofylínu v sére.

Účinok lítium karbonátu a betablokátorov môže byť súčasným podávaním Euphyllinu CR N zoslabený.

Účinok liekov a riziko vzniku nežiaducich účinkov sa zvyšuje, ak sa podáva teofylín súčasne s diuretikami, napr. furosemidom (teofylín potenciuje hypokaliemický účinok diuretík) alebo s halotanom počas celkovej anestézie (môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití teofylínu v prvom trimestri gravidity. Euphyllin CR N sa neodporúča užívať počas prvého trimestra gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu.

V druhom a treťom trimestri možno Euphyllin CR N podávať iba ak riziko neprevažuje nad potenciálnym prínosom. Teofylín prechádza cez placentárnu bariéru, sympatomimetický efekt sa môže prejaviť aj u plodu.

Na konci gravidity môže teofylín inhibovať kontraktibilitu maternice. Prenatálne exponovaných novorodencov treba preto starostlivo sledovať.

Paralelne s postupujúcou graviditou môže klesať väzba teofylínu na plazmové proteíny a klírens teofylínu sa môže tiež znížiť. V tomto prípade sa odporúča zníženie dávky, ktorou sa zníži riziko zvýšeného výskytu nežiaducich účinkov.

Teofylín sa vylučuje do ľudského mlieka, dojčené deti matiek užívajúcich Euphyllin CR N musia byť preto pozorne monitorované z hľadiska teofylínového efektu (sérová koncentrácia u detí môže dosiahnuť terapeutické hodnoty). Ak treba podávať Euphyllin CR N počas laktácie, je nutné jeho dávkovanie upraviť na najnižšiu, ešte účinnú dávku a začať dojčenie tesne pred podaním kapsuly.

Ak je nutné podávanie zvýšených dávok teofylínu, odporúča sa dojčenie prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aj v prípade, že sa Euphyllin CR N dávkuje v súlade so všetkými odporúčaniami, môže jeho užívanie ovplyvniť rýchlosť reakcie a tým schopnosť riadiť motorové vozidlá, obsluhovať stroje a pracovať vo výškach. Účinky na CNS (nepokoj, bolesti hlavy, tachykardia, tremor) môžu ovplyvniť rýchlosť reakcie Vo zvýšenej miere to platí najmä v kombinácii s alkoholom alebo inými liekmi, ktoré negatívne ovplyvňujú pozornosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú hodnotené na základe nasledujúcich informácií o frekvencii, s ktorou sa vyskytujú:


- veľmi časté (≥1/10)

-časté (≥1/100 až <1/10)

-menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

-zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

-veľmi zriedkavé (<1/10 000)

- neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté: nauzea, vracanie, hnačky

Neznáme: zvýšená sekrécia žalúdočnej kyseliny


Pokles tonusu svalstva, najmä zvierača pažeráka, môže mať za následok nočný gastroezofageálny reflux.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: bolesť hlavy, stavy vzrušenia, tremor končatín, nepokoj, nespavosť,

Neznáme: tonicko-klonické a generalizované kŕče.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi časté:tachykardia, palpitácie, extrasystoly, hypertenzia, obehové zlyhanie, ventrikulárne arytmie.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Veľmi časté: zvýšená diuréza


Poruchy imunitného systému:

Menej časté: hypersenzitívne reakcie (exantém, svrbenie, urtikária, bronchospazmus), vrátane anafylaktických reakcií


Poruchy metabolizmu a výživy:

Veľmi časté:hypokaliémia, hyperglykémia a hyperurikémia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Veľmi časté: vzostup sérového kalcia a kreatinínu, zmeny sérových elektrolytov


4.9 Predávkovanie


Nežiaduce účinky sú zväčša spôsobené relatívnym predávkovaním (pri individuálne silnejšej reakcii na liečivo) alebo predávkovaním absolútnym (koncentrácia teofylínu v plazme nad 20 mg/l). Pri hladine teofylínu prekračujúcej 40 mg/l dochádza zväčša k ťažkej intoxikácii.


Liečba v prípade intoxikácie:

Pri miernych príznakoch predávkovania sa odporúča prerušiť podávanie lieku a skontrolovať výšku hladiny teofylínu v sére. Ak sa bude naďalej pokračovať v liečbe, je potrebné dávkovanie Euphyllinu CR N primerane znížiť.


Pokiaľ došlo k potenciálnemu predávkovaniu a neobjavili sa kŕče:

 1. vyvolajte vracanie

 2. podajte preháňadlo

 3. podajte aktívne uhlie


V prípade výskytu kŕčov:

 1. uvoľnite dýchacie cesty

 2. podajte kyslík

 3. podajte Diazepam i.v. v dávke 0,1 – 0,3 mg/kg telesnej hmotnosti, až do celkovej dávky 15 mg

 4. monitorujte životné funkcie, udržiavajte krvný tlak a zabezpečte potrebnú hydratáciu


Kóma po kŕčoch

 1. zabezpečte dýchacie cesty, podajte kyslík

 2. pokiaľ došlo k predávkovaniu perorálnou cestou, je treba zabrániť resorpcii lieku. Musí byť

zavedená žalúdočná sonda, vykonaná laváž. Preháňadlo a aktívne uhlie treba podať sondou

určenou na výplachy.

 1. Pokračujte v podpornej starostlivosti, zabezpečte potrebnú hydratáciu. Metabolizmus lieku

prebieha dostatočne rýchlo, dialýza nie je nutná. Pokiaľ hladina teofylínu v sére prekročí 50 mg/l

je indikovaná hemoperfúzia s aktívnym uhlím.


V prípade závažnej srdcovej arytmie

 1. Pacienti, ktorí sa neliečia na astmu: intravenózne podanie propranololu (dospelí - 1mg, deti – 0,02 mg/kg), dávka sa môže opakovane podať každých 5 až 10 minút až do úpravy rytmu alebo do maximálnej dávky 0,1 mg/kg.

 2. Pacienti, ktorí sa liečia na astmu: propranolol môže vyvolať u astmatikov vážny bronchospazmus. Títo pacienti majú byť liečení verapamilom.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: bronchodilatans, antiastmatikum.

ATC kód: R03DA04


Účinky na dýchací systém

 • bronchospazmolytický účinok

 • stabilizuje a obmedzuje zápalové procesy dýchacích ciest

 • zmierňuje včasnú astmatickú reakciu

 • signifikantne oslabuje možnosť vzniku neskorej astmatickej reakcie


Euphyllin CR N má tiež ďalšie účinky, typické pre deriváty xantínu:

 • zlepšuje kontraktibilitu vyčerpanej bránice

 • stimuluje respiračné centrum

 • zlepšuje mukociliárnu očisťovaciu schopnosť

 • inhibuje uvoľnenie mediátorov z mastocytov

 • redukuje cievny odpor v pľúcnej cirkulácii

 • má pozitívne inotropný a chronotropný účinok

 • má diuretický účinok

 • zvyšuje vylučovanie adrenalínu z nadobličiek


Podľa doterajších poznatkov sú účinky teofylínu pravdepodobne sprostredkované inhibíciou fosfodiesterázy s nárastom intracelulárneho cAMP.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa teofylín úplne absorbuje, preniká placentou, objavuje sa v materskom mlieku.

Relatívny distribučný objem je asi 0,5 l/kg.

V terapeutickom koncentračnom rozmedzí sa 60 % teofylínu viaže na plazmatické bielkoviny (u novorodencov a dospelých s cirhózou pečene je to len asi 40 %). Efektívna koncentrácia v plazme: 5-12 μg/ml (nie vyššia ako 20 μg/ml).

Z krvného obehu nastáva distribúcia substancie do všetkých kompartmentov tela, okrem tukového tkaniva.


Teofylín je eliminovaný biotransformáciou v pečeni a ďalej renálnou exkréciou. Metabolizuje sa asi 90 % látky, základnými metabolitmi sú 1,3-dimetyl močová kyselina (40 %), 1-metyl močová kyselina (17 %) a 3-metylxantín (36 %), ktorý je stále farmakologicky aktívny, avšak menej ako teofylín. Metabolity sú vylúčené spoločne s 7-13 % nezmeneného teofylínu.

U novorodencov sa 50 % podaného teofylínu vylúči v nezmenenej podobe a časť teofylínu sa metabolizuje na kofeín.

Rozdiely rýchlosti metabolizmu teofylínu v pečeni u rôznych jednotlivcov sú značné, následkom čoho sú značné odchýlky aj v klírense, v koncentrácii teofylínu v sére a v polčase eliminácie, ktorý je predĺžený najmä u chronických alkoholikov, u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek a pacientov so srdcovou insuficienciou.

U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, s cor pulmonale alebo bez neho, môže byť klírens podstatne znížený. U týchto pacientov môže polčas rozpadu teofylínu prekročiť 24 hodín.

Novorodenci a dojčatá do 6 mesiacov majú extrémne znížený klírens a polčas rozpadu teofylínu u nich môže presiahnuť 24 hodín.

Rýchlosť eliminácie teofylínu môže byť znížená u stavov s dlhodobo vysokou horúčkou.

Teofylín sa vylučuje prevažne obličkami.


Charakteristiky eliminácie teofylínu


Klírens

(priemer ± smerodajná odchýlka)

Biologický polčas

(priemer ± smerodajná odchýlka)Deti (vek nad 6 mesiacov)

1,45 ±0,58 ml/kg/min

3,7 ± 1,1 hod.Dospelí nefajčiari, astma bez komplikácii

0,65 ± 0,19 ml/kg/min

8,7 ± 2,2 hod.


Priemerný biologický polčas teofylínu u fajčiarov (20-40 cigariet denne) 4-5 hodín, je oproti priemernému biologickému polčasu nefajčiarov 7-9 hodín podstatne kratší. Zvýšenie klírensu teofylínu je pravdepodobne spôsobené indukciou enzýmov metabolizujúcich liečivo, ktorých aktivita sa po skončení fajčenia len pozvoľna normalizuje. Individuálne sa vplyv fajčenia na farmakokinetiku teofylínu normalizuje za tri mesiace až dva roky po ukončení fajčenia.


Absolútna biologická dostupnosť

Absolútna biologická dostupnosť teofylínu podaného ako Euphyllin CR N vo večerných hodinách (750 mg teofylínu) bola 100 % pri porovnaní s intravenóznou infúziou 560 mg teofylínu za 8 hodín. Biologická dostupnosť nie je ovplyvnená príjmom potravy.


Relatívna biologická dostupnosť

U pacientov po dosiahnutí rovnovážneho stavu bola relatívna biologická dostupnosť EuphyllinuCR N podávaného jedenkrát denne po večernom jedle 9 3 % (80-103 %) pri porovnaní s Uniphyllinom 91 % (82-102 %) a vzhľadom k Theo-Duru aplikovanému dvakrát denne.


Euphyllin CR N – opakované dávky, štúdia za rovnovážneho stavu (steady state studies).

Farmakokinetika za rovnovážneho stavu bola sledovaná s osobitným dôrazom na podávanie Euphyllinu CR N vo večerných hodinách. Kolísanie medzi maximálnou a minimálnou hladinou teofylínu je približne 45 % pri podávaní dennej dávky rozdelenej do dvoch dávok ráno a večer a približne 90 % pri podávaní dennej dávky jedenkrát denne večer. Tieto hodnoty sú jedny z najnižších pre liekovú formu teofylínu s predĺženým uvoľňovaním a s kompletnou absolútnou biologickou dostupnosťou. K homogenite profilov koncentrácie v závislosti na čase bola ich dlhodobá reprodukovateľnosť u pacientov dokumentovaná počas obdobia dlhšieho ako 1 rok.

Podávanie lieku dvakrát denne zabezpečuje veľmi vyrovnané plazmatické hladiny v priebehu 24 hodín, avšak za cenu straty nočného vzostupu (pri podaní dennej dávky jedenkrát denne), ktorý je klinicky významný pri liečbe nočnej astmy. Podávanie dvakrát denne sa preto odporúča pacientom bez nočných symptómov alebo len s ľahkými prejavmi nočnej astmy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita teofylínu bola overovaná na viacerých druhoch pokusných zvierat. Karcinogénnosť, mutagénnosť ani teratogénnosť neboli u človeka opísané a na základe výsledkov experimentov na zvieratách nie sú v terapeutických koncentráciách očakávané.

Štúdie chronickej toxicity na psoch a potkanoch nepreukázali toxický účinok v spojitosti s teofylínom.

Dlhodobé štúdie na zvieratách, s cieľom zhodnotiť karcinogénny potenciál teofylínu neboli vykonané. V experimentoch in vitro ani in vivo sa nezistil žiadny mutagénny potenciál teofylínu.

V štúdii na potkanoch sa nedokázala embryotoxicita ani teratogénny efekt. Zistilo sa, že teofylín u myší indukuje poruchy podnebia, malformácie končatín a prstov na nohách. U človeka sa malformácie nikdy nepozorovali.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Metylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karmelózy, acetát celulózy, trietylcitrát, monohydrát laktózy, mastenec.

Kapsula: želatína, oxid titaničitý, čistená voda.

Potlač kapsúl: čierny atrament: šelak, dimetikón, čierny oxid železitý.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister PVC-PVDC/Al fólie

Veľkosť balenia: 50 kapsúl.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


 1. DRŽITETĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Takeda GmbH

78467 Konstanz

Spolková republika

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


EUPHYLLIN CR N 200: 14/0135/94-S

EUPHYLLIN CR N 300: 14/0003/13-S

EUPHYLLIN CR N 400: 14/0004/13-S 1. DÁTUM PRVEJ REGITACIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 08.04.1994

Dátum posledného predĺženia registrácie: 08.11.2006


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 20149EUPHYLLIN CR N 200