+ ipil.sk

Evertas 2 mg/mlPríbalový leták


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/02415


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Evertas 2 mg/ml

perorálny roztok


Rivastigmín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Evertas a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Evertas

3. Ako užívať Evertas

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Evertas

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE EVERTASA NA ČO SA POUŽÍVA .


Názov Vášho lieku je Evertas 2 mg/ml(ďalej v tomto letáku uvádzaný ako Evertas). Evertas patrí do skupiny liečiv označovaných ako anticholínesterázy.


Evertas sa používa na liečenie prejavov

 • ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie; demencia je postupná strata rozumových schopností ako premýšľanie, zapamätávanie si a logické uvažovanie;


 • ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s Parkinsonovou chorobou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE EVERTAS .


Neužívajte Evertas a oznámte Vášmu lekárovi,

 • ak ste alergický (precitlivený) na rivastigmín alebo iné karbamátové deriváty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto perorálneho roztoku (uvedené v časti 6.). Známkami alergickej reakcie sú vyrážky, ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.


 • ak máte ťažko poškodenú funkciu pečene.


Neužívajte tento liek, ak sa Vás niektorý z vyššie uvedených stavov týka. Ak nemáte istotu, porozprávajte sa s lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Evertas.


Buďte zvlášť opatrný a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Evertas

Váš lekár Vás možno bude počas užívania tohto lieku musieť dôkladnejšie sledovať.


 • ak máte alebo ste niekedy mali zhoršenú funkciu obličiek alebo pečene,

 • ak máte alebo ste niekedy mali nepravidelný tep srdca,

 • ak máte alebo ste niekedy mali vred žalúdka,

 • ak máte alebo ste niekedy mali astmu alebo závažné ochorenie dýchacích ciest,

 • ak máte alebo ste niekedy mali ťažkosti pri močení,

 • ak máte alebo ste niekedy mali kŕče (epileptické záchvaty alebo svalové zášklby),

 • ak po užití Evertasu nastala u Vás taká reakcia ako nevoľnosť (pocit na vracanie) a vracanie,

 • ak máte nízku telesnú hmotnosť,

 • ak trpíte alebo ste niekedy trpeli na triašku.


Použitie Evertasu u detí a dospievajúcich (vo veku do 18 rokov) sa neodporúča.


Pravidelné kontroly alebo testy
 • Váš lekár bude chcieť pravidelne kontrolovať, do akej miery tento liek u Vás účinkuje. Počas liečby dohodne s Vami pravidelné krvné testy.

 • Kým budete užívať tento liek, lekár bude sledovať aj Vašu hmotnosť.


Ak sa Vás niektorý z vyššie uvedených stavov týka (alebo ak nemáte istotu), porozprávajte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať tento liek.


Užívanie iných liekov

Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky. Patria sem aj lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vrátane rastlinných prípravkov. Je to dôležité preto, lebo Evertas môže ovplyvniť spôsob, akým niektoré iné lieky účinkujú. Na druhej strane, niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým Evertas účinkuje.


Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom zvlášť v tom prípade, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • lieky podobné rivastigmínu ako donepezil alebo galantamín,

 • lieky proti žalúdočným kŕčom, na Parkinsonovu chorobu alebo na zabránenie nevoľnosti vyvolanej cestovaním dopravnými prostriedkami, nazývané anticholínergiká.


Operácie

Ak Vás čaká operácia, oznámte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate Evertas. Je to preto, lebo počas operácie alebo na jednotke intenzívnej starostlivosti sa niekedy používajú lieky na uvoľnenie svalstva. Evertas môže ovplyvniť spôsob, akým tieto lieky účinkujú. Na druhej strane, tieto lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým účinkuje Evertas.


Ak nemáte istotu, či sa Vás niektoré upozornenie týka, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Evertas.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Evertas neužívajte v tehotenstve, ak Vám tak nenariadil lekár.

 • Oznámte svojmu lekárovi, ak ste otehotneli počas liečby.

 • Ženy užívajúce Evertas nesmú dojčiť.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

 • Vaše ochorenie môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlo, alebo používať nejaké nástroje alebo

obsluhovať stroje. Nevykonávajte tieto činnosti, kým Vám Váš lekár nepovie, že je to bezpečné.

 • Pri užívaní Evertasu môžete pociťovať závraty alebo ospalosť. S väčšou pravdepodobnosťou k tomu dochádza na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Ak sa vyskytnú takéto účinky, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Evertas perorálneho roztoku

Neexistujúžiadne špeciálnevarovania prepomocnélátkyobsiahnutév lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ EVERTAS .


Vždy užívajte Evertaspresne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak nie ste si niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Tento liek môže predpísať iba odborný lekár.


Užívanie Vášho lieku

 • Vyberte perorálnu dávkovaciu striekačku z ochranného obalu.

 • Pomocou tejto injekčnej striekačky natiahnite predpísané množstvo Evertas perorálneho roztoku z fľaše.

 • Každú dávku Evertas perorálneho roztoku je možné prehltnúť priamo zo striekačky.

 • Evertas užívajte dvakrát denne.

 • Prvú dávku užite pri raňajkách a druhú dávku pri večeri.

 • Oznámte svojmu opatrovateľovi, že užívate Evertas.


Akú dávku treba užívať


Dospelí

 • Váš lekár Vám povie, akú dávku Evertasu máte užívať. Pravdepodobne začnete nízkou dávkou. Váš lekár ju môže postupne zvyšovať v závislosti od Vašej odpovede na liečbu.

 • Neužívajte viac než 6 mg naraz.

 • Ak ste neužívali Evertas niekoľko dní, neužívajte ďalšiu dávku, kým sa neporozprávate so svojím lekárom.

 • Aby bol Váš liek pre Vás prospešný, užívajte ho každý deň.


Deti

 • Používanie Evertasu u detí sa neodporúča.


Návodna použitie:

 1. Vyberte prívodnú hadičku a samonastaviteľnú zátku z ochranného obalu.

 2. Otvorte fľašu.

 3. Upevnite samonastaviteľnú zátku a prívodnú hadičku na ústie fľaše.

 4. Vyberte perorálnu dávkovaciu striekačku z ochranného obalu.

 5. Vložte trysku striekačky do otvoru v bielej zátke.

 6. Natiahnite predpísané množstvo perorálneho roztoku Evertasu z fľaše.

 7. Skôr ako vyberiete striekačku s predpísanou dávkou z fľaše, niekoľkokrát stlačte a potiahnite piest, aby ste vypudili všetky veľké bubliny. Prítomnosť niekoľkých malých bubliniek nie je dôležitá a nijako neovplyvní dávku.

 8. Prehltnite perorálny roztok Evertas priamo zo striekačky, alebo ho najprv zmiešajte s vodou v malom pohári. Zmes zamiešajte a celú vypite.

 9. Po použití striekačku zvonka utrite čistou tkaninou a vložte ju do ochranného puzdra.

 10. Nechajte samonastaviteľnú zátku a prívodnú hadičku vo vnútri fľaše.

 11. Zavrite fľašu uzáverom.


Ak užijete viac Evertasu, ako máte

Ak ste užili viac lieku, ako ste mali, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte najbližšiu nemocnicu. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie. Zoberte si so sebou obal z lieku a Evertas perorálny roztok, ktorý Vám zostal. Je to preto, aby lekár vedel, čo ste užili.

Ak užijete priveľa Evertasu, môžu sa prejaviť tieto účinky:

 • nutkanie na vracanie (nauzea), nevoľnosť (vracanie), hnačka

 • vysoký tlak krvi, pomalý tep srdca a pocit na odpadnutie

 • videnie vecí alebo počutie zvukov, ktoré nie sú prítomné (halucinácie).


Ak zabudnete užiť Evertas

 • Ak ste zabudli užiť dávku Evertasu, počkajte a užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 • Ak ste neužívali Evertas niekoľko dní, porozprávajte sa s lekárom skôr, ako užijete ďalšiu dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY .


Tak ako všetky lieky, aj Evertas môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť častejšie na začiatku užívania Evertasu alebo pri zvýšení dávky. Vedľajšie účinky môžu postupne ustúpiť s tým, ako si telo na liek zvyká.


Bezodkladne sa porozprávajte s lekárom, ak:

 • ste dostali kŕče (epileptické záchvaty alebo svalové zášklby)

 • sa u Vás prejavili také príznaky ako trasľavosť, ktorú nemôžete ovládať, stuhnutosť svalov alebo svalové kŕče, spomalenie pohybov, väčšia tvorba slín než zvyčajne, pocit nepokoja, alebo ak si všimnete zhoršenie Vašej Parkinsonovej choroby

 • pociťujete pálivú, silnú bolesť v žalúdku, máte pocit prázdneho žalúdka a hladu; môže ísť o vred v žalúdku alebo črevách

 • máte čiernu dechtovitú stolicu alebo si všimnete čerstvú či zrazenú krv v stolici; možno aj zbadáte vo vývratkoch tmavé kúsky pripomínajúce kávové zrná – môžu byť známkou krvácajúceho vredu v žalúdku alebo črevách

 • pociťujete prudkú bolesť v hornej časti žalúdka, ktorá môže vyžarovať do chrbta; takisto môžete mať pocit na vracanie (nauzeu) alebo celkovo sa cítiť zle (vracať) – môžu to byť známky pankreatitídy (zápalu podžalúdkovej žľazy)

 • silno vraciate – môže to viesť k natrhnutiu pažeráka (ezofágu).

Ak sa Vás niektorý z uvedených stavov týka, ihneď sa porozprávajte so svojím lekárom. Uvedené vedľajšie účinky sa vyskytujú zriedkavo alebo veľmi zriedkavo (teda u 1 až 10 z 10 000 pacientov alebo ešte zriedkavejšie – menej ako u 1 z 10 000 pacientov).


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patrí:

Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac než 1 z 10 pacientov)

nutkanie na vracanie (nauzea), nevoľnosť (vracanie), hnačka, strata chuti do jedenia

závraty.


Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 pacientov)

bolesti hlavy, ospalosť, trasľavosť rúk, nôh alebo hlavy (tremor)

pocit rozrušenosti alebo zmätenosti

pálenie záhy, bolesť v žalúdku

pocit slabosti alebo unavenosti, zvýšené potenie, celkový pocit nedobrého zdravia

chudnutie.


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 pacientov)

zlá nálada (depresia), problémy so spánkom

zmeny vo funkcii pečene (dokázané krvnými testmi)

mdloby alebo náhodné pády.


Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 pacientov)

bolesť v hrudníku (angína pectoris)

kožné vyrážky.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej než 1 z 10 000 pacientov)

problémy so srdcovým rytmom (rýchly alebo aj pomalý tep srdca), vysoký krvný tlak

videnie vecí alebo počutie zvukov, ktoré nie sú prítomné (halucinácie)

bolesť alebo pálivý pocit pri močení, ktorý Vás núti močiť častejšie alebo naliehavejšie než zvyčajne, pocit, že nemôžete vypudiť všetok moč. Moč môže byť zakalený, krvavý alebo zapáchajúci. Môžete pociťovať bolesť v dolnej časti brucha, v chrbte alebo v boku, môžete mať mierne zvýšenú teplotu, pocit nevoľnosti alebo sa cítiť zle. Môže ísť o známky infekcie močových ciest.


Pacienti s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou pociťujú niektoré vedľajšie účinky častejšie a okrem nich aj ďalšie vedľajšie účinky: trasľavosť (veľmi často), problémy so spánkom, úzkosť, nepokoj, zhoršenie Parkinsonovej choroby alebo vznik podobných príznakov (stuhnutosť svalov, ťažkosti pri vykonávaní pohybov), nezvyčajne pomalé alebo nekontrolovateľné pohyby, pomalý tep srdca, nadmerná tvorba slín a dehydratácia (časté), nepravidelný srdcový rytmus a ťažko ovládateľné pohyby (menej často).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ EVERTAS .


 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Nepoužívajte Evertas perorálny roztok po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na krabici. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Uchovávajte vo zvislej polohe.

 • Spotrebujte Evertas perorálny roztok počas 1 mesiaca od otvorenia fľaše.

 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE .


Čo Evertas perorálny roztok obsahuje

Liečivoje rivastigmín. Každý mililiter obsahuje 2 mg bázy rivastigmínu čo zodpovedá 3,2 mg/ml rivastigmíniumhydrogéntartarátu.

Ďalšie zložkysú benzoan sodný (E 211), kyselina citrónová, citrónan sodný dihydrát, chinolínová žltá (E104) a čistená voda.


Ako vyzerá Evertasperorálny roztoka obsah balenia

Evertas perorálny roztok je číry žltý roztok zabalený v 50 alebo 120 ml sklenených fľašiach s bezpečnostným uzáverom.

Perorálny roztok je zabalený spolu s prívodnou hadičkou, samonastaviteľnou zátkou a s perorálnou

dávkovacou striekačkou v plastovom valcovitom obale.

Predpísané množstvoroztoku sa má odobrať z fľaše pomocou priloženej perorálnejdávkovacejstriekačky.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika


Tento liek bol schválený v členských štátoch EEA (Európskeho ekonomického priestoru) pod nasledovnými názvami:


Slovenská republika

Evertas 2 mg/ml

Grégko

Evertas 2 mg/ml Oral Solution

Cyprus

Evertas 2 mg/ml oral solutionTáto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v novembri 2011.


6


111008

Evertas 2 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/02415

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Evertas 2 mg/ml


perorálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 2,0 mg bázy

rivastigmínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny roztok.


Číry, žltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.

Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Podávanie:Liečbu má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s diagnostikovaním a liečbou Alzheimerovej demencie alebo demencie spojenej s Parkinsonovou chorobou. Diagnóza sa má stanoviť v súlade s platnými smernicami. Liečba rivastigmínom sa má začať len vtedy, ak je prítomný opatrovateľ, ktorý bude pravidelne kontrolovať užívanie lieku pacientom.

Rivastigmín sa má podávať dvakrát denne, s ranným a večerným jedlom. Predpísané

množstvo roztoku sa má odobrať z balenia pomocou priloženej perorálnej dávkovacej striekačky.

Perorálny roztok rivastigmínu možno prehltnúť priamo zo striekačky. Perorálny roztok rivastigmínu a

kapsuly rivastigmínu možno zamieňať pri rovnakých dávkach.


Začiatočná dávka:1,5 mg dvakrát denne.


Titrovanie dávky:Začiatočná dávka je 1,5 mg dvakrát denne. Ak sa táto dávka dobre znáša po najmenej dvoch týždňoch liečby, dávku možno zvýšiť na 3 mg dvakrát denne. Následné zvýšenia na 4,5 mg a potom na 6 mg dvakrát denne majú byť tiež založené na dobrej znášanlivosti aktuálnej dávky a možno o nich uvažovať po najmenej dvoch týždňoch liečby pri tomto dávkovaní.

Ak sa počas liečby pozorujú nežiaduce účinky (napr. nauzea, vracanie, bolesť brucha alebo strata chuti do jedenia), pokles telesnej hmotnosti alebo zhoršenie extrapyramídových symptómov (napr. tremoru) u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, tie sa môžu zmierniť vynechaním jednej alebo viacerých dávok. Ak nežiaduce účinky pretrvávajú, denná dávka sa má prechodne znížiť na predchádzajúcu dobre znášanú dávku alebo sa liečba môže ukončiť.


Udržiavacia dávka:Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denne; na dosiahnutie maximálnej terapeutickej prospešnosti sa pacienti majú udržiavať na najvyššej dávke, ktorú dobre znášajú. Odporúčaná maximálna denná dávka je 6 mg dvakrát denne.

V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, pokiaľ je pre pacienta terapeuticky prospešná. Preto sa má klinická prospešnosť rivastigmínu pravidelne prehodnocovať, zvlášť ak sa pacient lieči dávkami nižšími ako 3 mg dvakrát denne. Ak sa po 3 mesiacoch užívania udržiavacej dávky neovplyvní rýchlosť zhoršovania symptómov demencie priaznivo, liečba sa má ukončiť. Rovnako sa má zvážiť ukončenie liečby, ak už nie sú prítomné dôkazy o terapeutickom účinku.


Individuálnu odpoveď na rivastigmín nemožno predpovedať. Významnejší účinok liečby sa pozoroval u pacientov s Parkinsonovou chorobou so stredne ťažkou demenciou. Podobne sa väčší účinok pozoroval u pacientov s Parkinsonovou chorobou so zrakovými halucináciami (pozri časť 5.1).

Účinok liečby sa nesledoval v klinických skúšaniach kontrolovaných placebom trvajúcich dlhšie ako 6 mesiacov.


Opätovné začatie liečby:Ak sa liečba preruší na viac ako na niekoľko dní, má sa opätovne začať dávkou 1,5 mg dvakrát denne. Titrovanie dávky sa má potom vykonať tak, ako je opísané vyššie.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene:

Vzhľadom na zvýšenú expozíciu pri stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek a miernom až stredne ťažkom poškodení funkcie pečene sa majú dôsledne dodržiavať odporúčania pre titrovanie dávky podľa individuálnej znášanlivosti (pozri časť 5.2).


Účinok rivastigmínu sa u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nesledoval (pozri časť 4.3).


Deti:

Rivastigmín sa neodporúča používať u detí.


Návodna použitie:

 1. Vyberte prívodnú hadičku a samonastaviteľnú zátku z ochranného obalu.

 2. Otvorte fľašu.

 3. Upevnite samonastaviteľnú zátku a prívodnú hadičku na ústie fľaše.

 4. Vyberte perorálnu dávkovaciu striekačku z ochranného obalu.

 5. Vložte trysku striekačky do otvoru v bielej zátke.

 6. Natiahnite predpísané množstvo perorálneho roztoku Evertasu z fľaše.

 7. Skôr ako vyberiete striekačku s predpísanou dávkou z fľaše, niekoľkokrát stlačte a potiahnite piest, aby ste vypudili všetky veľké bubliny. Prítomnosť niekoľkých malých bubliniek nie je dôležitá a nijako neovplyvní dávku.

 8. Prehltnite perorálny roztok Evertas priamo zo striekačky, alebo ho najprv zmiešajte s vodou v malom pohári. Zmes zamiešajte a celú vypite.

 9. Po použití striekačku zvonka utrite čistou tkaninou a vložte ju do ochranného puzdra.

 10. Nechajte samonastaviteľnú zátku a prívodnú hadičku vo vnútri fľaše.

 11. Zavrite fľašu uzáverom.


4.3 Kontraindikácie


Použitie tohto lieku je kontraindikované u pacientov

- s precitlivenosťou na liečivo alebo iné karbamátové deriváty, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok použitých v tomto lieku,

- s ťažkým poškodením funkcie pečene, pretože použitie lieku u tejto skupiny pacientov sa nesledovalo.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Výskyt a závažnosť nežiaducich reakcií sa všeobecne zvyšujú pri vyšších dávkach. Ak sa liečba preruší na viac ako niekoľko dní, má sa opätovne začať dávkou 1,5 mg dvakrát denne, aby sa znížila možnosť nežiaducich reakcií (napr. vracania).


Titrovanie dávky: Nežiaduce reakcie (napr. hypertenzia a halucinácie u pacientov s Alzheimerovou demenciou a zhoršovanie extrapyramídových symptómov, najmä tremoru, u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou) sa pozorovali krátko po zvýšení dávky. Môže ich ovplyvniť zníženie dávky. V iných prípadoch sa rivastigmín vysadil (pozri časť 4.8).


Gastrointestinálne poruchy, napr. nauzea a vracanie, sa môžu vyskytnúť predovšetkým na začiatku liečby a/alebo pri zvýšení dávky. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú častejšie u žien. U pacientov s Alzheimerovou chorobou sa môže znižovať telesná hmotnosť. Inhibítory cholínesterázy, vrátane rivastigmínu, sa dávali do súvislosti so znížením hmotnosti u týchto pacientov. Počas liečby sa má sledovať hmotnosť pacienta.


V prípade silného vracania súvisiaceho s liečbou rivastigmínom sa musí primerane upraviť dávka, ako sa odporúča v časti 4.2. Niekoľko prípadov silného vracania bolo spojených s ruptúrou ezofágu (pozri časť 4.8). Takéto príhody sa zjavne vyskytli najmä po zvýšení dávky alebo po vysokých dávkach rivastigmínu.


Keď sa rivastigmín používa u pacientov s dysfunkciou sinoatriálneho uzla alebo poruchami vedenia vzruchov (sinoatriálna blokáda, atrioventrikulárna blokáda) (pozri časť 4.8), musí sa postupovať opatrne.


Rivastigmín môže vyvolať zvýšenie sekrécie žalúdočnej kyseliny. Má sa postupovať opatrne pri liečbe pacientov s aktívnym vredom žalúdka alebo dvanástnika alebo u pacientov s predispozíciou k týmto ochoreniam.


Opatrne sa má postupovať pri predpisovaní inhibítorov cholínesterázy pacientom, ktorí majú v anamnéze astmu alebo obštrukčné ochorenie pľúc.


Cholínomimetiká môžu vyvolať alebo zosilniť obštrukciu močových ciest a záchvaty kŕčov. Pri liečbe pacientov s predispozíciou k týmto ochoreniam sa odporúča opatrnosť.


Použitie rivastigmínu u pacientov s ťažkou demenciou pri Alzheimerovej chorobe alebo spojenou s Parkinsonovou chorobou, inými typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäti (napr. zhoršenie kognitívnych funkcií súvisiace s vekom) sa nesledovalo, a preto sa použitie rivastigmínu v tejto populácii pacientov neodporúča.


Tak ako iné cholínomimetiká, rivastigmín môže zosilniť alebo vyvolať extrapyramídové symptómy. Pozorovalo sa zhoršenie stavu (vrátane bradykinézy, dyskinézy a abnormálnej chôdze) a zvýšená incidencia alebo intenzita tremoru u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou (pozri časť 4.8). Tieto udalosti v niektorých prípadoch viedli k vysadeniu rivastigmínu (napr. liečba sa ukončila pre tremor u 1,7 % pri rivastigmíne oproti 0 % pri placebe). Odporúča sa klinické monitorovanie týchto nežiaducich reakcií.


4.5 Liekové a iné interakcie

Rivastigmín ako inhibítor cholínesterázy môže počas anestézie zvýšiť účinky myorelaxancií sukcinylcholínového typu. Pri výbere anestetík sa odporúča opatrnosť. V prípade potreby možno zvážiť prípadnú úpravu dávkovania alebo dočasné vysadenie liečby.


Vzhľadom na jeho farmakodynamické účinky sa rivastigmín nemá podávať súčasne s inými cholínomimetikami a môže ovplyvniť účinok anticholínergných liekov.

V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi sa nepozorovala farmakokinetická interakcia medzi rivastigmínom a digoxínom, warfarínom, diazepamom alebo fluoxetínom. Podanie rivastigmínu neovplyvňuje predĺženie protrombínového času vyvolané warfarínom. Pri súčasnom podaní digoxínu a rivastigmínu sa nepozorovali nepriaznivé účinky na vedenie vzruchov v srdci.


Vzhľadom na metabolizmus rivastigmínu sú nepravdepodobné metabolické liekové interakcie, hoci rivastigmín môže inhibovať metabolizmus iných látok sprostredkovaný butyrylcholinesterázou.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita:Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku rivastigmínu. Nepozorovali sa účinky na fertilitu alebo embryofetálny vývoj u potkanov a králikov, s výnimkou dávok toxických pre matky. V peri- a postnatálnych štúdiách na potkanoch sa pozoroval predĺžený čas gestácie. Rivastigmín sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia:U zvierat sa rivastigmín vylučuje do mlieka. Nie je známe, či sa rivastigmín vylučuje do ľudského mlieka. Preto ženy liečené rivastigmínom nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba môže spôsobiť postupné zhoršovanie schopnosti viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Navyše rivastigmín môže vyvolať závraty a ospalosť, hlavne na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. V dôsledku toho má rivastigmín malý alebo stredne veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Z toho dôvodu má ošetrujúci lekár pravidelne hodnotiť schopnosť pacientov s demenciou liečených rivastigmínom naďalej viesť vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie sa zaznamenali gastrointestinálne nežiaduce reakcie, vrátane nauzey (38 %) a vracania (23 %), najmä počas titrácie dávky. V klinických štúdiách sa zistilo, že pacientky boli viac náchylné na gastrointestinálne nežiaduce reakcie a na zníženie telesnej hmotnosti ako pacienti.

Nasledujúce nežiaduce reakcie, uvedené ďalej v tabuľke 1, sú zhrnutím údajov u pacientov s Alzheimerovou demenciou liečených rivastigmínom.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé, podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

Tabuľka 1*


Infekcie a nákazy

Veľmi zriedkavé

Infekcie močových ciest

Psychické poruchy

Časté

Časté

Menej časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé


Agitovanosť

Zmätenosť

Nespavosť

Depresia

Halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Časté

Časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé


Závraty

Bolesť hlavy

Somnolencia

Tremor

Synkopa

Epileptické záchvaty

Extrapyramídové symptómy (vrátane zhoršenia Parkinsonovej choroby)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé


Angína pectoris

Srdcová arytmia (napr. bradykardia, atrioventrikulárna blokáda, fibrilácia predsiení a tachykardia)

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé

Hypertenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme


Nauzea

Vracanie

Hnačka

Bolesť brucha a dyspepsia

Vredy žalúdka a dvanástnika

Gastrointestinálne krvácanie

Pankreatitída

Niekoľko prípadov silného vracania bolo spojených s ruptúrou ezofágu (pozri časť 4.4).

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté


Anorexia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Zvýšenie hodnôt testov funkcie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Zriedkavé

Neznáme


Zvýšené potenie

Vyrážky

Pruritus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Časté

Menej časté


Únava a asténia

Celková nevoľnosť

Náhodné pády

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Pokles telesnej hmotnosti


Pri transdermálnych náplastiach s rivastigmínom sa navyše pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie: nervozita, delírium, pyrexia (časté).


Tabuľka 2 zaznamenáva nežiaduce reakcie hlásené u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, ktorí sa liečili rivastigmínom.


Tabuľka 2


Psychické poruchy

Časté

Časté

Časté


Nespavosť

Úzkosť

Nepokoj

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Menej časté


Tremor

Závraty

Ospalosť

Bolesť hlavy

Zhoršenie Parkinsonovej choroby

Bradykinéza

Dyskinéza

Dystónia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Menej časté

Menej časté


Bradykardia

Fibrilácia predsiení

Atrioventrikulárna blokáda

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Časté

Časté


Nauzea

Vracanie

Hnačka

Bolesti brucha a dyspepsia

Nadmerná sekrécia slín

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Zvýšené potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Rigidita svalov

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Časté


Anorexia

Dehydratácia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Časté


Únava a asténia

Abnormálna chôdza


Tabuľka 3 uvádza počet a percentuálny podiel pacientov zo špecifického klinického skúšania rivastigmínu trvajúceho 24 týždňov u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou s vopred definovanými nežiaducimi udalosťami, ktoré môžu odrážať zhoršenie parkinsonovských symptómov.


Tabuľka 3


Vopred definované nežiaduce udalosti, ktoré môžu odrážať zhoršenie parkinsonovských symptómov u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou

Rivastigmín n (%)

Placebo n (%)

Celkový počet sledovaných pacientov

Celkový počet pacientov s vopred definovanými NU

362 (100)

99 (27,3)

179 (100)

28 (15,6)

Tremor

37 (10,2)

7 (3,9)

Pád

21 (5,8)

11 (6,1)

Parkinsonova choroba (zhoršenie)

12 (3,3)

2 (1,1)

Nadmerná sekrécia slín

5 (1,4)

0

Dyskinéza

5 (1,4)

1 (0,6)

Parkinsonizmus

8 (2,2)

1 (0,6)

Hypokinéza

1 (0,3)

0

Porucha pohybov

1 (0,3)

0

Bradykinéza

9 (2,5)

3 (1,7)

Dystónia

3 (0,8)

1 (0,6)

Abnormálna chôdza

5 (1,4)

0

Rigidita svalov

1 (0,3)

0

Porucha rovnováhy

3 (0,8)

2 (1,1)

Muskuloskeletárna stuhnutosť

3 (0,8)

0

Strnulosť

1 (0,3)

0

Porucha motorickej funkcie

1 (0,3)

0


4.9 Predávkovanie


Symptómy:Väčšina prípadov náhodného predávkovania nebola spojená s klinickými prejavmi alebo príznakmi a takmer všetci pacienti, u ktorých došlo k predávkovaniu, pokračovali v liečbe rivastigmínom. Ak sa príznaky vyskytli, zahŕňali nauzeu, vracanie a hnačku, hypertenziu alebo halucinácie. Vzhľadom na známy vagotonický účinok inhibítorov cholínesterázy na srdcovú frekvenciu sa môže vyskytnúť aj bradykardia a/alebo synkopa. V jednom prípade došlo k požitiu 46 mg; po konzervatívnej liečbe sa pacient plne zotavil v priebehu 24 hodín.


Liečba:Pretože rivastigmín má polčas v plazme asi 1 hodinu a trvanie inhibície acetylcholínesterázy asi 9 hodín, odporúča sa v prípadoch asymptomatického predávkovania nepodať ďalšiu dávku rivastigmínu počas nasledujúcich 24 hodín. Pri predávkovaní spojenom so silnou nauzeou a vracaním sa má zvážiť použitie antiemetík.

Podľa potreby sa má podať symptomatická liečba ďalších nežiaducich reakcií.


Pri masívnom predávkovaní možno použiť atropín. Odporúča sa začiatočná dávka 0,03 mg/kg atropíniumsulfátu intravenózne, ďalšie dávky sa podajú v závislosti od klinickej odpovede. Použitie skopolamínu ako antidota sa neodporúča.


5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: anticholínesterázy, ATC kód: N06D A03


Rivastigmín je inhibítor acetyl- a butyrylcholínesterázy karbamátového typu, o ktorom sa predpokladá, že uľahčuje cholínergnú neurotransmisiu spomalením rozkladu acetylcholínu uvoľňovaného funkčne neporušenými cholínergnými neurónmi. Rivastigmín tak môže mať priaznivý účinok na cholínergne sprostredkované kognitívne poruchy pri demencii spojenej s Alzheimerovou chorobou a s Parkinsonovou chorobou.


Interakcia rivastigmínu s jeho cieľovými enzýmami sa zakladá na tvorbe komplexu s kovalentnou väzbou, ktorý enzýmy dočasne inaktivuje. U zdravých mladých mužov dávka 3 mg podaná perorálne zníži aktivitu acetylcholínesterázy (AChE) v mozgovomiechovom moku (CSF) v priebehu prvej 1,5 hodiny po podaní asi o 40 %. Aktivita enzýmu sa vráti na pôvodné hodnoty asi 9 hodín po dosiahnutí maximálneho inhibičného účinku. U pacientov s Alzheimerovou chorobou bola inhibícia AChE rivastigmínom v CSF závislá od dávky až do 6 mg podávaných dvakrát denne, čo bola najvyššia skúšaná dávka. Inhibícia aktivity butyrylcholínesterázy v CSF 14 pacientov s Alzheimerovou chorobou liečených rivastigmínom bola podobná ako inhibícia aktivity AChE.


Klinické skúšania pri Alzheimerovej demencii


Účinnosť rivastigmínu sa stanovila prostredníctvom troch nezávislých, pre danú oblasť špecifických spôsobov hodnotenia, ktoré sa vykonávalo v pravidelných intervaloch počas 6 mesiacov trvania liečby. Patrí k nim ADAS-Cog (hodnotenie kognitívnych funkcií založené na výkone), CIBIC-Plus (všeobecné celkové hodnotenie pacienta lekárom, ktoré zohľadňuje údaje poskytnuté opatrovateľom) a PDS (opatrovateľom vykonané hodnotenie činností v každodennom živote, vrátane osobnej hygieny, jedenia, obliekania sa, prác v domácnosti, napr. nakupovania, zachovania schopnosti orientovať sa v prostredí, ako aj podieľania sa na činnostiach súvisiacich s financiami atď.).


Sledovaní pacienti mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10 – 24.


Výsledky pacientov s klinicky významnou odpoveďou, získané v dvoch skúšaniach s premenlivým dávkovaním z celkovo troch pilotných multicentrických štúdií trvajúcich 26 týždňov u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou Alzheimerovou demenciou sú uvedené ďalej v tabuľke 4. Klinicky významné zlepšenie v týchto skúšaniach sa a priori definovalo ako zlepšenie ADAS-Cog najmenej o 4 body, zlepšenie CIBIC-Plus, alebo zlepšenie PDS najmenej o 10 %.


V tejto tabuľke sa uvádza aj post-hoc definícia odpovede. Druhotná definícia odpovede vyžadovala zlepšenie ADAS-Cog o 4 body alebo viac, žiadne zhoršenie CIBIC-Plus a žiadne zhoršenie PDS. Priemerná skutočná denná dávka u pacientov s odpoveďou v skupine liečenej 6 – 12 mg, ktorí zodpovedali tejto definícii, bola 9,3 mg. Je dôležité si uvedomiť, že stupnice hodnotenia používané pri tejto indikácii sa líšia a priame porovnanie výsledkov pri rôznych liečivách nie je možné.


Tabuľka 4Pacienti s klinicky významnou odpoveďou (%)


Úmysel liečiť

Posledné prenesené pozorovanie

Hodnotenie odpovede

Rivastigmín

6 12 mg

N = 473

Placebo

N = 472

Rivastigmín

6 12 mg

N = 379

Placebo

N = 444

ADAS-Cog: Zlepšenie najmenej o 4 body

21***

12

25***

12

CIBIC-Plus: zlepšenie

29***

18

32***

19

PDS: zlepšenie najmenej o 10 %

26***

17

30***

18

Zlepšenie ADAS-Cog najmenej o 4 body, bez zhoršenia CIBIC-Plus a PDS

10*

6

12**

6

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001


Klinické štúdie pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou


Účinnosť rivastigmínu pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou sa preukázala v multicentrickom, dvojito slepom, placebom kontrolovanom základnom klinickom skúšaní trvajúcom 24 týždňov a vo fáze otvorenej extenzie trvajúcej 24 týždňov. Pacienti zaradení do tejto klinickej štúdie mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10 – 24. Účinnosť sa stanovila prostredníctvom dvoch nezávislých hodnotení, ktoré sa vykonávali v pravidelných intervaloch počas 6 mesiacov trvania liečby, ako ďalej ukazuje tabuľka 5: ADAS-Cog, hodnotenie kognitívnych funkcií a celkové hodnotenie ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change).


Tabuľka 5


Demencia spojená s Parkinsonovou chorobou

ADAS-Cog Rivastigmín


ADAS-Cog Placebo


ADCS­-CGIC Rivastigmín


ADCS-CGIC Placebo


ITT + RDO populácia

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

Priemerná východisková hodnota ± SD

Priemerná zmena po 24 týždňoch ± SD

23,8 ± 10,2

2,1 ± 8,2


24,3 ± 10,5


-0,7 ± 7,5

n/a


3,8 ± 1,4

n/a


4,3 ± 1,5


Upravený rozdiel v liečbe Hodnota p oproti placebu


2,881 <0,0011n/a 0,0072

ITT - LOCF populácia


(n=287)


(n=154)


(n=289)

(n=158)

Priemerná východisková hodnota ± SD

Priemerná zmena po 24 týždňoch ± SD

24,0 ± 10,3


2,5 ± 8,4

24,5 ± 10,6


-0,8 ± 7,5

n/a


3,7 ± 1,4

n/a


4,3 ± 1,5


Upravený rozdiel v liečbe Hodnota p oproti placebu


3,541

<0,0011


n/a

<0,00121 Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou hodnotou ADAS-Cog ako kovarianciou. Pozitívna zmena poukazuje na zlepšenie.

2 Priemerné údaje uvedené pre zjednodušenie, analýza kategórií vykonaná prostredníctvom van Elterenovho testu ITT: úmysel liečiť (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, ktorí svojvoľne ukončili účasť v klinickom skúšaní (Retrieved Drop Outs); LOCF: posledné prenesené pozorovanie (Last Observation Carried Forward)


Hoci sa účinok liečby preukázal u celej populácie v klinickom skúšaní, údaje naznačujú, že väčší účinok liečby oproti placebu sa pozoroval v podskupine pacientov so stredne ťažkou demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou. Podobne sa väčší účinok pozoroval u pacientov so zrakovými halucináciami (pozri tabuľku 6).


Tabuľka 6


Demencia spojená s Parkinsonovou chorobou

ADAS-Cog Rivastigmín

ADAS-Cog Placebo

ADAS-Cog Rivastigmín

ADAS-Cog Placebo


Pacienti so zrakovými halucináciami

Pacienti bez zrakových halucinácií

ITT + RDO populácia


(n = 107)


25,4 ± 9,9


1,0 ± 9,2


(n = 60)


27,4 ±10,4


-2,1 ± 8,3


(n = 220)


23,1 ±10,4


2,6 ± 7,6


(n = 101)


22,5 ±10,1


0,1 ± 6,9


Priemerná východisková hodnota ± SD

Priemerná zmena po 24 týždňoch ± SD

Upravený rozdiel v liečbe Hodnota p oproti placebu


4,271

0,0021


2,091

0,0151


Pacienti so stredne ťažkou demenciou (MMSE 10 − 17)

Pacienti s ľahkou demenciou (MMSE 18 − 24)

ITT + RDO populácia


(n = 87)


32,6 ±10,4


2,6 ± 9,4


(n = 44)


33,7 ±10,3


-1,8 ± 7,2


(n = 237)


20,6 ± 7,9


1,9 ± 7,7


(n = 115)


20,7 ± 7,9


-0,2 ± 7,5


Priemerná východisková hodnota ± SD

Priemerná zmena po 24 týždňoch ± SD

Upravený rozdiel v liečbe Hodnota p oproti placebu


4,731

0,0021


2,141

0,0101


1 Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou hodnotou ADAS-Cog ako kovarianciou. Pozitívna zmena poukazuje na zlepšenie.

ITT: úmysel liečiť (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, ktorí svojvoľne ukončili účasť v klinickom skúšaní (Retrieved Drop Outs).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Rivastigmín sa rýchlo a úplne resorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu približne za 1 hodinu. Následkom interakcie rivastigmínu s jeho cieľovým enzýmom je zvýšenie jeho biologickej dostupnosti asi 1,5-krát vyššie, ako sa očakáva od zvýšenia dávky. Absolútna biologická dostupnosť po dávke 3 mg je asi 36 % ± 13 %.

Podanie perorálneho roztoku rivastigmínu s jedlom oddiali absorpciu (tmax) o 74 minút a zníži Cmax o 43 % a zvýši AUC približne o 9 %.


Distribúcia:Väzba rivastigmínu na bielkoviny je približne 40 %. Ľahko prechádza cez hematoencefalickú bariéru a jeho zdanlivý distribučný objem je v rozmedzí 1,8 –2,7 l/kg.

Metabolizmus:Rivastigmín sa rýchlo a vo veľkom rozsahu metabolizuje (polčas v plazme je približne 1 hodina), hlavne hydrolýzou sprostredkovanou cholínesterázou na dekarbamylovaný metabolit. In vitrotento metabolit vykazuje minimálnu inhibíciu acetylcholínesterázy (< 10 %). Na základe zistení v sledovaniach in vitroa na zvieratách sa hlavné izoenzýmy cytochrómu P450 iba veľmi málo podieľajú na metabolizme rivastigmínu. Celkový plazmatický klírens rivastigmínu bol približne 130 l/h po dávke 0,2 mg podanej intravenózne a znížil sa na 70 l/h po dávke 2,7 mg podanej intravenózne.


Vylučovanie:Nezmenený rivastigmín sa nenachádza v moči; vylučovanie metabolitov obličkami je najvýznamnejší spôsob eliminácie. Po podaní 14C-rivastigmínu bola eliminácia obličkami rýchla a v podstate úplná (> 90 %) v priebehu 24 hodín. Menej ako 1 % podanej dávky sa vylučuje stolicou. Nedochádza k akumulácii rivastigmínu alebo dekarbamylovaného metabolitu u pacientov s Alzheimerovou chorobou.


Starší pacienti:Zatiaľ čo biologická dostupnosť rivastigmínu je vyššia u starších ako u mladších zdravých dobrovoľníkov, sledovania u pacientov s Alzheimerovou chorobou, ktorí boli vo veku 50 až 92 rokov, nepreukázali zmenu biologickej dostupnosti s vekom.


Pacienti s poškodením funkcie pečene:Cmaxrivastigmínu bola približne o 60 % vyššia a AUC rivastigmínu bolo viac ako dvojnásobné u osôb s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene v porovnaní so zdravými osobami.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:Cmaxa AUC rivastigmínu boli viac ako dvojnásobné u osôb so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek v porovnaní so zdravými osobami; Cmaxa AUC rivastigmínu sa však nezmenili u osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity po opakovanom podaní potkanom, myšiam a psom sa preukázali len účinky súvisiace s vystupňovaným farmakologickým účinkom. Nepozorovala sa toxicita pre cieľové orgány. V sledovaniach na zvieratách sa pre citlivosť použitých zvieracích modelov nedosiahlo bezpečné rozmedzie expozície u ľudí.

Rivastigmín nebol mutagénny v štandardnej batérii testov in vitroa in vivo, s výnimkou testu chromozómovej aberácie v ľudských periférnych lymfocytoch pri dávke 104-krát vyššej, ako je maximálna klinická expozícia. Mikronukleový test in vivobol negatívny.

Karcinogenita sa nedokázala v sledovaniach na myšiach a potkanoch pri najvyššej znášanej dávke, hoci expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom bola nižšia, ako jej expozícia u ľudí. Pri prepočte na plochu povrchu tela bola expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom približne rovnaká, ako je pri najvyššej odporúčanej dávke u ľudí, t. j. 12 mg/deň; ak sa však porovná s najvyššou dávkou u ľudí, dosiahol sa u zvierat asi 6-násobok.

U zvierat rivastigmín prechádza cez placentu a vylučuje sa do mlieka. Sledovania s perorálnym podávaním gravidným potkanom a králikom neukázali teratogénny potenciál rivastigmínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Benzoan sodný (E 211)

Kyselina citrónová

Citrónan sodný dihydrát

Chinolínová žltá (E104)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Evertas perorálny roztok sa má spotrebovať počas 1 mesiaca od otvorenia fľaše.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Uchovávajte vo zvislej polohe.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


50 ml alebo 120 ml fľaša z hnedého skla typu III s bezpečnostným uzáverom.

Perorálny roztok je zabalený spolu s prívodnou hadičkou, samonastaviteľnou zátkou a s perorálnou

dávkovacou striekačkou v plastovom valcovitom obale.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Predpísané množstvo roztoku sa má odobrať z fľaše pomocou priloženej perorálnej dávkovacej

striekačky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


06/0347/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12


111008

Evertas 2 mg/ml