+ ipil.sk

Exemestan Mylan 25 mgPríbalový leták
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Exemestan Mylan 25 mg

filmom obalené tablety

exemestán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Exemestan Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Exemestan Mylan

3. Ako užívať Exemestan Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Exemestan Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Exemestan Mylan a na čo sa používa


Tento liek sa nazýva ExemestanMylan. Exemestan Mylanpatrí do skupiny liekov známych ako inhibítory aromatázy. Tieto lieky potláčajú enzým nazývaný aromatáza, ktorý je potrebný k tvorbe ženských pohlavných hormónov, estrogénov, najmä u žien po menopauze (po prechode). Spôsob liečby karcinómu prsníka závislého od hormónov spočíva v znížení hladín estrogénov v tele.


Exemestan Mylan sa používa na liečbuvčasného štádia karcinómu prsníka závislého od hormónov u žien po menopauze po tom, ako ukončili 2-3 ročnú liečbu tamoxifénom.


Exemestan Mylan sa používa taktiež na liečbu pokročilého štádia karcinómu prsníka závislého od hormónov u žien po menopauze, keď iná hormonálna liečba neúčinkovala dostatočne.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Exemestan Mylan


Neužívajte ExemestanMylan

- ak ste alergická na exemestán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste ešte neprekonali„menopauzu“, to znamená, ak ešte stále máte menštruáciu,

- ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná alebo ak sa chystáte otehotnieť, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým ako užijete tento liek.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Exemestan Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- pred začatím liečby Exemestanom Mylan vám váš lekár možno bude chcieť odobrať vzorky krvi, aby sa ubezpečil, že ste už v menopauze,

- ak máte problémy s funkciou pečene alebo obličiek,

- ak ste niekedy trpeli alebo v súčasnosti trpíte stavom, ktorý ovplyvňuje pevnosť vašich kostí. Váš lekár možno bude chcieť zmerať hustotu vašich kostí pred a počas liečby Exemestanom Mylan. Je to z dôvodu, že lieky tejto skupiny znižujú hladiny ženských pohlavných hormónov a to môže viesť k úbytku minerálov v kostiach, čo môže znížiť ich pevnosť,

 • ak viete, že máte nízku hladinu vitamínu D (napríklad nemôžete tráviť čas na slnečnom svetle). Váš lekár vám môže skontrolovať hladinu vitamínu D pred začatím liečby, a ak to bude potrebné dá vám doplnky výživy s vitamínom D.


Iné lieky a Exemestan Mylan

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Exemestan Mylansa nemá podávať súčasne s hormonálnou substitučnou liečbou (HRT).

Ak užívate ExemestanMylan, nasledujúce lieky sa majú používať s opatrnosťou. Oznámte vášmu lekárovi, ak užívate lieky, ako sú:

- rifampicín (antibiotikum),

- karbamazepín alebo fenytoín (lieky proti kŕčom používané na liečbu epilepsie),

- rastlinné prípravky z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) alebo prípravky, ktoré ho obsahujú.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Exemestan Mylan, ak ste tehotná, mohli by ste byť tehotná alebo ak dojčíte.

Ak ste tehotná alebo dojčite alebo ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Poraďte sa s vaším lekárom o možnostiach antikoncepcie (metódy na zabránenie počatia), pokiaľ existuje akákoľvek možnosť, že by ste mohli otehotnieť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak počas užívaniaExemestanu Mylan pociťujete ospalosť, závraty alebo slabosť, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Exemestan Mylan


Vždy užívajte Exemestan Mylan presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a starší ľudia

Filmom obalené tablety Exemestan Mylan sa majú užívať ústami (perorálne) po jedle približne v rovnaký čas každý deň. Váš lekár vám povie ako užívať Exemestan Mylan a po akú dlhú dobu. Odporúčanádávka je jedna 25 mg tableta denne.


Neprestávajte užívať vaše tablety aj napriek tomu, že sa cítite dobre, až pokiaľ vám tak nepovie váš lekár.


Ak počas užívania Exemestanu Mylan potrebujete ísť do nemocnice, oznámte zdravotníckym pracovníkom, aké lieky užívate.


Použitie u detí a dospievajúcich

Exemestan Mylan nie je vhodný na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac ExemestanuMylan, ako máte

Ak ste náhodou užili priveľa tabliet, kontaktujte ihneď vášho lekára alebo choďte priamo na najbližšiu pohotovosť. Tam ukážte obal lieku Exemestan Mylan.


Ak zabudnete užiť ExemestanMylan

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú tabletu.

Ak zabudnete užiť vašu tabletu, užite ju ihneď, ako si spomeniete. Ak je však už takmer čas na užitie ďalšej dávky, užite len ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať ExemestanMylan

Neukončujte liečbu bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom. Ak prerušíte liečbu, vaše príznaky sa môžu opätovne objaviť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vo všeobecnosti je Exemestan Mylan dobre tolerovaný a nasledujúce vedľajšie účinky pozorované u pacientov liečených exemestánom sú väčšinou mierneho až stredne závažného charakteru. Väčšina vedľajších účinkov sa vyskytuje v súvislosti s nedostatkom estrogénov (napr. návaly horúčavy).


Ak sa u vás vyskytne nasledujúce, prestaňte užívať tablety a ihneď sa skontaktujte so svojim lekárom alebo choďte na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice:


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať až 1 z 10 ľudí):

 • rednutie kostí, čo môže spôsobiť zníženie ich pevnosti (osteoporóza), v niektorých prípadoch vedúce k vzniku zlomenín (zlomeniny alebo praskliny)

 • syndróm karpálneho tunela (kombinácia mravčenia, znecitlivenia a bolesti postihujúcej celú ruku okrem malíčka)


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí):

 • Môže sa vyskytnúť zápal pečene (hepatitída) alebo upchatie žlčovodu, ktoré môžu spôsobiť zožltnutie pokožky a očných bielkov, pocit celkovej nepohody, nevoľnosť, svrbenie, bolesť brucha na pravej strane a stratu chuti do jedla.

 • Náhle príznaky alergie ako sú vyrážka, svrbenie alebo žihľavka na koži, opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela, namáhavé dýchanie, sipot alebo ťažkosti s dýchaním (anafylaxia).


Boli tiež hlásené nasledujúce vedľajšie účinky


Veľmi časté vedľajšie účinky(môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí):

- ťažkosti so spánkom

- bolesť hlavy

- návaly horúčavy

- pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie)

- zvýšené potenie

- bolesť svalov a chrbta, opuch, škrípanie, stuhnutosť a bolesť jedného alebo viacerých kĺbov

- únava


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať až 1 z 10 ľudí):

- strata chuti do jedla, pokles telesnej hmotnosti

- depresia,

- závraty,

- bolesť žalúdka, vracanie (nevoľnosť), zápcha, poruchy trávenia, hnačka,

- kožná vyrážka, strata vlasov

- bolesť, opuch rúk a nôh,

 • mravčenie.


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí):

- ospalosť

- svalová slabosť


Ak vám idú robiť krvné testy, môžu sa zaznamenať zmeny funkčných parametrov pečene (zvýšenie pečeňových enzýmov a bilirubínu). Môžu sa objaviť zmeny v počte bielych krviniek (takzvané leukocyty a lymfocyty) a krvných doštičiek (krvné bunky, ktoré zabezpečujú zrážanie krvi) cirkulujúcich vo vašej krvi, hlavne u pacientov s lymfopéniou (zníženie lymfocytov v krvi) existujúcou pred liečbou. Môžete mať častejšie podliatiny a krvácanie ako je zvyčajné alebo dostanete ľahšie infekcie (s príznakmi ako napr. bolesť hrdla, horúčka, silné nachladnutie).


V klinických skúšaniach boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, no ich súvis s liekom ako takým nebol preukázaný: zmeny vagíny a maternice, vaginálne krvácanie, zmeny videnia, upchatie ciev krvnou zrazeninou, srdcový infarkt, nárast krvného tlaku, zlyhanie srdca, zvýšená hladina cholesterolu a iných tukov v tele.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Exemestan Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Exemestan Mylan obsahuje

Liečivo je exemestán.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg exemestánu.


Ďalšie zložkysú:

Jadro tablety:koloidný oxid kremičitý bezvodý, krospovidón, hypromelóza 5cP, magnéziumstearát, manitol, mikrokryštalická celulóza, polysorbát 80 a sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A).

Filmový obal tablety:hypromelóza 5cP, makrogol, mastenec a oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá ExemestanMylan a obsah balenia


Exemestan Mylan sú biele, okrúhle, bikonvexnéfilmom obalené tablety.


Exemestan Mylan je dostupný v blistrových baleniach po 14, 15, 20, 30, 60, 90, 100 a 120 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK]Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobcovia

Chanelle Medical

Loughrea, Co. Galway, Írsko

McDermott Laboratories Ltd. trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Remedica Limited

Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, CY-3508 Limassol, Cyprus

Generics [UK]Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Exemestane Mylan 25 mg filmomhulde tabletten

Česká republika: Exemestan Mylan 25 mg, potahované tablety

Dánsko: Exemestan Generics

Fínsko: Exemestane Generics

Francúzsko: Exemestane Mylan 25 mg comprimés pelliculés

Holandsko: Exemestan Chanelle 25 mg, filmomhulde tabletten

Nemecko: Exemestan dura 25 mg Filmtabletten

Nórsko: Exemestane Generics

Poľsko: Exemestane Mylan 25 mg Film-coated Tablets

Portugalsko: Exemestano Mylan

Rumunsko: Exemestane Generics

Slovenská republika: Exemestan Mylan 25 mg

Španielsko: Exemestano MYLAN Pharmaceuticals 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Švédsko: Exemestane Generics

Taliansko: Exemestane Mylan Generics

Veľká Británia: Exemestane 25 mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.


6

Exemestan Mylan 25 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Exemestan Mylan 25 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg exemestánu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biele, okrúhle, bikonvexnéfilmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Exemestan Mylan je indikovaný na adjuvantnú liečbu invazívneho včasného karcinómu prsníka s pozitívnymi estrogénovými receptormi u žien v postmenopauzálnom stave ako pokračovanie po 2 ‑ 3 rokoch iniciálnej adjuvantnej liečby tamoxifénom.


Exemestan Mylan je indikovaný na liečbu pokročilého karcinómu prsníka u žien v prirodzene alebo umelo navodenom postmenopauzálnom stave, u ktorých choroba pokračuje napriek antiestrogénovej terapii. U pacientok s karcinómom prsníka s negatívnymi estrogénovými receptormi sa účinnosť liečby nedokázala.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Dospelí a starší pacienti


Odporúčaná dávka exemestánu je jedna 25 mg tableta užívaná perorálne jedenkrát denne po jedle.


U pacientok so včasným karcinómom prsníka má liečba Exemestanom Mylan pokračovať až do zavŕšenia päťročnej kombinovanej sekvenčnej adjuvantnej hormonálnej liečby (tamoxifén nasledovaný exemestánom) alebo sa ukončí skôr v prípade, ak nastane recidíva nádoru.


U pacientok s pokročilým karcinómom prsníka má liečba Exemestanom Mylan pokračovať až do evidentnej progresie tumoru.


U pacientok s insuficienciou pečene alebo obličiek sa nevyžaduje úprava dávkovania (pozri časť 5.2).


Deti a dospievajúci

Exemestan Mylan sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich.


4.3 Kontraindikácie


Exemestan Mylan je kontraindikovaný u pacientok so známou precitlivenosťou na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok, u premenopauzálnych žien a u tehotných alebo dojčiacich žien.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Exemestán sa nemá podávať ženám s premenopauzálnym endokrinným stavom. Preto, ak je to z klinického hľadiska vhodné, postmenopauzálny stav má byť potvrdený vyšetrením hladín LH, FSH a estradiolu.


Exemestán sa má používať u pacientok s poškodením funkcie pečene alebo obličiek s opatrnosťou.


Exemestán je látka, ktorá silne znižuje hladiny estrogénu, a po jej podaní sa pozoroval úbytok kostnej minerálnej hustoty a zvýšená miera vzniku zlomenín (pozri časť 5.1). Na začiatku adjuvantnej liečby exemestánom majú mať ženy s osteoporózou alebo s rizikom vzniku osteoporózy základné vyšetrenie, hodnotiace zdravotný stav kostných minerálov, na základe súčasných klinických postupov a praxe. Pacienti s pokročilým ochorením majú mať kostnú minerálnu hustotu (BMD) hodnotenú na individuálnej báze. Hoci nie sú k dispozícii adekvátne údaje, ktoré by preukázali účinky liekov na liečbu poklesu kostnej minerálnej hustoty spôsobeného exemestánom, pacientky liečené exemestánom sa majú starostlivo sledovať a liečba, alebo profylaxia, osteoporózy sa má začať u rizikových pacientiek.


Má sa zvážiť rutinné stanovenie hladín 25 hydroxy D vítamínu pred začiatkom liečby inhibítorom aromatázy, vzhľadom na vysokú prevalenciu závažného nedostatku u žien s včasnou rakovinou prsníka (ECB). Ženy s nedostatkom vitamínu D by mali mať dodatočný prísun vitamínu D.


4.5 Liekové a iné interakcie


In vitro údaje ukázali, že liek sa metabolizuje prostredníctvom cytochrómu P450 (CYP) 3A4 a aldoketoreduktázy (pozri časť 5.2) a neinhibuje žiadny z hlavných izoenzýmov CYP. V klinických farmakokinetických štúdiách sa pri špecifickej inhibícii CYP 3A4 ketokonazolom nepreukázal žiadny signifikantný vplyv na farmakokinetiku exemestánu.


V interakčnej štúdii s rifampicínom, silným induktorom CYP 450, pri dávke 600 mg denne a jednorazovej dávke exemestánu 25 mg bola AUC exemestánu znížená o 54 % a Cmaxo 41 %. Aj keď klinická relevancia tejto interakcie nebola vyhodnotená, spoločné podávanie takých liečiv, ako sú rifampicín, antikonvulzíva (napr. fenytoín a karbamazepín) a rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), o ktorých je známe, že indukujú CYP 3A4, môže znížiť účinnosť exemestánu.


Pri podávaní exemestánu s liekmi, ktoré sa metabolizujú cez CYP 3A4 a majú len úzke terapeutické okno, je potrebná opatrnosť. Nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti so súbežnou liečbou exemestánom spolu s inými protinádorovými liekmi.


Exemestán sa nemá podávať spolu s liekmi obsahujúcimi estrogény, pretože tie by mohli potláčať jeho farmakologický účinok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii nie sú žiadne klinické údaje o expozícii gravidných žien exemestánom. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Exemestan Mylan je preto u gravidných žien kontraindikovaný.


Laktácia

Nie je známe, či sa exemestán vylučuje do materského mlieka. Exemestan Mylan sa nemá podávať dojčiacim ženám.


Ženy v perimenopauzálnom štádiu alebo v reprodukčnom veku

Je potrebné, aby lekár oboznámil pacientku o potrebe používania vhodnej antikoncepcie u žien, u ktorých existuje možnosť otehotnenia, vrátane žien v perimenopauzálnom stave alebo u žien, ktoré sa nedávno dostali do stavu menopauzy, až kým ich postmenopauzálny stav nie je plne stanovený (pozri časti 4.3 a 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri užívaní lieku sa zaznamenala ospanlivosť, somnolencia, asténia a závraty. Pacientky je potrebné poučiť, že ak sa tieto účinky objavia, ich fyzické a/alebo psychické schopnosti potrebné k obsluhe strojov alebo riadeniu vozidla môžu byť znížené.


 1. Nežiaduce účinky


Exemestán bol vo všeobecnosti dobre tolerovaný vo všetkých klinických štúdiách vykonaných s exemestánom pri štandardnej dávke 25 mg/deň a nežiaduce účinky boli najčastejšie mierneho až stredne ťažkého charakteru.


Kvôli nežiaducim účinkom zo štúdií vystúpilo 7,4 % pacientok so včasným karcinómom prsníka, ktorým bol exemestánpodávaný v rámci adjuvantnej liečby následne po iniciálnej adjuvantnej liečbe tamoxifénom. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli návaly tepla (22 %), artralgia (18 %) a únava (16 %).


Kvôli nežiaducim účinkom zo štúdií vystúpilo 2,8 % z celkovej populácie pacientok s pokročilým karcinómom prsníka. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli návaly horúčavy (14 %) a nevoľnosť (12 %).


Väčšinu nežiaducich reakcií možno pripísať bežným farmakologickým dôsledkom nedostatku estrogénov (napr. návaly tepla).


Hlásené nežiaduce reakcie z klinických skúšaní a zo skúseností po uvedení lieku na trh sú uvedené nižšie, podľa tried orgánových systémov a podľa frekvencie výskytu.

Častosť výskytu je definovaná ako: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Leukopénia (**)

Zriedkavé

Trombocytopénia (**)

Neznáme

Pokles počtu lymfocytov (**)

Poruchy imunitného systému

Menej časté

precitlivenosť

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

anorexia

Psychické poruchy

Veľmi časté

insomnia

Časté

depresia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

bolesti hlavy

Časté

závraty, syndróm karpálneho tunela, parestézia

Menej časté

somnolencia

Poruchy ciev

Veľmi časté

návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

nauzea

Časté

abdominálna bolesť, vracanie, zápcha, dyspepsia, hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Hepatitída (†), cholestatická hepatitída (†), nárast pečeňových enzýmov (†), nárast krvného bilirubínu (†), nárast alkalickej fosfatázy v krvi (†)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

zvýšené potenie

Časté

vyrážka, alopécia, žihľavka, pruritus

Menej časté

Akútna generalizovaná exantematická pustulóza (†)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté

bolesti kĺbov a kostrového svalstva (*)

Časté

osteoporóza, zlomeniny

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

únava

Časté

bolesť, periférny edém

Menej časté

asténia


(*) Zahŕňa: artralgiu a menej častú bolesť končatín, osteoartritídu, bolesť chrbta, artritídu, myalgiu a stuhnutosť kĺbov.


(**)U pacientok s pokročilým karcinómom prsníka bola trombocytopénia hlásená zriedkavo, leukopénia bola hlásená ako menej častý nežiaduci účinok. Občasný úbytok lymfocytov bol pozorovaný u približne 20 % pacientiek liečených exemestánom, predovšetkým u pacientiek, ktoré už predtým mali lymfopéniu; stredné hodnoty lymfocytov u týchto pacientok sa však v priebehu času významne nezmenili a nebol pozorovaný nijaký korešpondujúci zvýšený výskyt vírusovej infekcie. Tieto účinky neboli pozorované u pacientok v štúdiách zameraných na včasný karcinóm prsníka.


(†) Frekvencia stanovená pravidlom 3/X


Nižšie uvedená tabuľka ukazuje častosť výskytu vopred stanovených nežiaducich účinkov a ochorení v štúdii zameranej na včasný karcinóm prsníka (IES), bez ohľadu na príčinnosť, udávaných pacientkami, ktoré podstúpili experimentálnu liečbu, až do 30 dní od skončenia experimentálnej liečby.


Nežiaduce udalosti a ochorenia

exemestán

(n = 2249)

tamoxifén

(n = 2279)

návaly tepla

491 (21,8 %)

457 (20,1 %)

únava

367 (16,3 %)

344 (15,1 %)

bolesti hlavy

305 (13,6 %)

255 (11,2 %)

insomnia

290 (12,9 %)

204 (9,0 %)

zvýšené potenie

270 (12,0 %)

242 (10,6 %)

gynekologické ťažkosti

235 (10,5 %)

340 (14,9 %)

závraty

224 (10,0 %)

200 (8,8 %)

nauzea

200 (8,9 %)

208 (9,1 %)

osteoporóza

116 (5,2 %)

66 (2,9 %)

vaginálne krvácanie

90 (4,0 %)

121 (5,3 %)

ďalší primárny karcinóm

84 (3,6 %)

125 (5,3 %)

vracanie

50 (2,2 %)

54 (2,4 %)

poruchy videnia

45 (2,0 %)

53 (2,3 %)

tromboembólia

16 (0,7 %)

42 (1,8 %)

osteoporotická zlomenina

14 (0,6 %)

12 (0,5 %)

infarkt myokardu

13 (0,6 %)

4 (0,2 %)


V štúdii IES frekvencia výskytu ischemickej srdcovej príhody pri liečbe v ramene s exemestánom bola 4,5 % oproti 4,2 % v ramene s tamoxifénom. Nezaznamenal sa žiadny signifikantný rozdiel pre jednotlivé kardiovaskulárne príhody vrátane hypertenzie (9,9 % oproti 8,4 %), infarktu myokardu (0,6 % oproti 0,2 %) a srdcového zlyhania (1,1 % oproti 0,7 %).


V štúdii IES bolo podávanie exemestánu spojené s vyšším výskytom hypercholesterolémie v porovnaní s tamoxifénom (3,7 % oproti 2,1 %).


V oddelenej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii u postmenopauzálnych žien s včasným karcinómom prsníka s nízkym rizikom liečených exemestánom (N=73) alebo placebom (N=73) 24 mesiacov, bolo podávanie exemestánu spojené s priemerným znížením HDL‑cholesterolu v plazme v priemere o 7‑9 % oproti 1 % zvýšeniu pri podávaní placeba. Bolo zaznamenané taktiež 5‑6 % zníženie apolipoproteínu A1 v skupine liečenej exemestánom oproti 0‑2 % v skupine s placebom. Účinok na iné skúmané lipidové parametre (celkový cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy, apolipoproteín‑B a lipoproteín‑a) bol veľmi podobný v obidvoch liečených skupinách. Klinický význam týchto zistení nie je známy.


V štúdii IES bol pozorovaný výskyt žalúdočného vredu s vyššou frekvenciou v ramene s exemestánom v porovnaní s ramenom s tamoxifénom (0,7 % oproti < 0,1 %). Väčšina pacientov so žalúdočným vredom liečených exemestánom dostávali súbežnú liečbu nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAIDs) a/alebo mali žalúdočný vred v predchádzajúcej anamnéze.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Klinické štúdie s exemestánom sa robili až do dávky 800 mg podávanej v jednotlivej dávke zdravým dobrovoľníčkam a do 600 mg denne podávaných ženám po menopauze s pokročilým karcinómom prsníkatieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová dávka exemestánu, ktorá by mohla viesť k život ohrozujúcim prejavom, nie je známa. U potkanov a psov sa úmrtnosť zaznamenala po jednorazovej perorálnej dávke zodpovedajúcej 2 000- a 4 000-násobku odporúčanej dávky u ľudí na základe výpočtu v mg/m². Pri predávkovaní nie je k dispozícii špecifické antidotum a liečba musí byť symptomatická. Odporúča sa všeobecná podporná liečba vrátane častého sledovania základných životných funkcií a starostlivé sledovanie pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antagonisty hormónov a príbuzné liečivá, inhibítory enzýmov

ATC kód:L02BG06


Exemestán je ireverzibilný steroidný inhibítor aromatázy, štruktúrou podobný prirodzenému substrátu androstendiónu. U postmenopauzálnych žien vznikajú estrogény predovšetkým konverziou z androgénov na estrogény pôsobením enzýmu aromatázy v periférnych tkanivách. Potlačenie syntézy estrogénov inhibíciou aromatázy je efektívnou a selektívnou liečbou hormonálne dependentného karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien. U postmenopauzálnych žien exemestán významne znižoval sérovú koncentráciu estrogénov začínajúc perorálnou dávkou 5 mg, dosahujúc maximálnu supresiu (90 %) pri dávke 10 ‑ 25 mg. U postmenopauzálnych pacientok s karcinómom prsníka liečených dávkou 25 mg denne bola celková aromatizácia v tele znížená o 98 %.

Exemestán nevykazuje žiadnu progesterónovú alebo estrogénovú aktivitu. Bola pozorovaná mierna androgénna aktivita, pravdepodobne vďaka 17-hydroderivátu, najmä pri vysokých dávkach. V štúdiách s viacnásobným denným dávkovaním nemal exemestán preukázateľný vplyv na biosyntézu kortizolu alebo aldosterónu v nadobličkách, meranú pred stimuláciou ACTH alebo po nej, čím bola preukázaná jeho selektivita čo sa týka ostatných enzýmov zahrnutých v procese syntézy steroidov.


Náhrada glukokortikoidov alebo mineralokortikoidov nie je preto potrebná. Boli pozorované od dávky nezávislé mierne zvýšenia sérových hladín LH a FSH aj pri nízkom dávkovaní: tento účinok sa však pre túto farmakologickú skupinu očakáva a je pravdepodobne výsledkom spätnej väzby na hypofýzové hladiny vo vzťahu k redukcii hladiny estrogénov, ktoré stimulujú hypofýzovú sekréciu gonadotropínov aj u postmenopauzálnych žien.


Adjuvantná liečba včasného karcinómu prsníka

V multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii uskutočnenej na 4 724 postmenopauzálnych pacientkach s primárnym karcinómom prsníka s pozitívnymi alebo neznámymi estrogénovými receptormi boli pacientky, ktoré ostali bez ochorenia po podstúpení adjuvantnej liečby tamoxifénom počas 2 až 3 rokov, randomizované do 2 liečebných ramien: 3 až 2 roky exemestán (25 mg/deň) alebo tamoxifén (20 alebo 30 mg/deň), aby zavŕšili celú 5‑ročnú hormonálnu liečbu.


Po strednej dobe liečby približne 30 mesiacov a strednej dobe sledovania 52 mesiacov výsledky ukázali, že sekvenčná liečba exemestánom po 2 až 3 rokoch adjuvantnej liečby tamoxifénom bola spojená so štatisticky významným zlepšením prežívania bez ochorenia (Disease Free Survival – DFS) v porovnaní s pokračovaním v liečbe tamoxifénom. Analýza ukázala, že v pozorovanom období štúdie znížil exemestán riziko recidívy karcinómu prsníka o 24 % v porovnaní s tamoxifénom (miera rizika 0,76; p = 0,00015). Prospešný účinok exemestánu v porovnaní s tamoxifénom, čo sa DFS týka, bol zjavný bez ohľadu na stav uzlín alebo predchádzajúcu chemoterapiu.


Exemestán tiež signifikantne znížil riziko vzniku kontralaterálneho karcinómu prsníka (miera rizika 0,57; p = 0,04158).


V celej sledovanej populácii bol pri exemestáne pozorovaný trend zlepšenia celkového prežívania (222 úmrtí) v porovnaní s tamoxifénom (262 úmrtí) s mierou rizika 0,85 (log-rank test: p = 0,07362), čo predstavovalo 15 % zníženie rizika úmrtia v prospech exemestánu. Štatisticky významné zníženie rizika úmrtia o 23 % (miera rizika pre celkové prežívanie 0,77; Wald chi kvadrát test: p = 0,0069) bolo pozorované pri exemestáne v porovnaní s tamoxifénom pri nastavovaní na vopred špecifikované prognostické faktory (t.j., prítomnosť estrogénových receptorov, stav uzlín, predchádzajúca chemoterapia, užívanie hormonálnej substitučnej liečby - HRT a užívanie bisfosfonátov).


Hlavné výsledky týkajúce sa účinnosti u všetkých pacientok (liečená populácia / intention to treat population - ITT) a u pacientok s pozitívnymi estrogénovými receptormi (ER+) sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Cieľová populácia

exemestán

Udalosti/n (%)

tamoxifén

Udalosti/n (%)

Miera rizika

(95 % CI)

p-hodnota*

Prežívanie bez ochorenia a

Všetky pacientky

354/2352 (15,1 %)

453/2372 (19,1 %)

0,76 (0,67-0,88)

0,00015

Pacientky s ER+

289/2023 (14,3 %)

370/2021 (18,3 %)

0,75 (0,65-0,88)

0,00030

Kontralaterálny karcinóm prsníka

Všetky pacientky

20/2352 (0,9 %)

35/2372 (1,5 %)

0,57 (0,33-0,99)

0,04158

Pacientky s ER+

18/2023 (0,9 %)

33/2021 (1,6 %)

0,54 (0,30-0,95)

0,03048

Prežívanie bez karcinómu prsníka b

Všetky pacientky

289/2352 (12,3 %)

373/2372 (15,7 %)

0,76 (0,65-0,89)

0,00041

Pacientky s ER+

232/2023 (11,5 %)

305/2021 (15,1 %)

0,73 (0,62-0,87)

0,00038

Prežívanie bez vzdialenej recidívy c

Všetky pacientky

248/2352 (10,5 %)

297/2372 (12,5 %)

0,83 (0,70-0,98)

0,02621

Pacientky s ER+

194/2023 (9,6 %)

242/2021 (12,0 %)

0,78 (0,65-0,95)

0,01123

Celkové prežívanie d

Všetky pacientky

222/2352 (9,4 %)

262/2372 (11,0 %)

0,85 (0,71-1,02)

0,07362

Pacientky s ER+

178/2023 (8,8%)

211/2021 (10,4%)

0,84 (0,68-1,02)

0,07569


* Log-rank test; pacientky s ER+ = pacientky s pozitívnymi estrogénovými receptormi;

a Prežívanie bez ochorenia je definované ako prvý výskyt lokálnej alebo vzdialenej recidívy, kontralaterálneho karcinómu prsníka alebo smrť z akejkoľvek príčiny;

b Prežívanie bez karcinómu prsníka je definované ako prvý výskyt miestnej alebo vzdialenej recidívy, kontralaterálneho karcinómu prsníka alebo smrť z dôvodu karcinómu prsníka;

c Prežívanie bez vzdialenej recidívy je definované ako prvý výskyt vzdialenej recidívy alebo smrť z dôvodu karcinómu prsníka;

d Celkové prežívanie je definované ako výskyt smrti z akejkoľvek príčiny.


V dodatočnej analýze podskupiny pacientov s pozitívnym alebo neznámym stavom estrogénových receptorov, neprispôsobená miera rizika pre celkové prežívanie bola 0,83 (log-rank test: p= 0,04250), čo predstavuje klinicky a štatisticky významné 17 % zníženie rizika úmrtia.


Výsledky z podštúdie o štruktúre kostí preukázali, že u žien liečených exemestánom po 2- až 3-ročnej liečbe tamoxifénom nastal mierny úbytok kostnej denzity. Celkove v štúdii po 30 mesiacoch liečby bol výskyt zlomenín vyšší u pacientov liečených exemestánom v porovnaní s pacientami liečenými tamoxifénom (4,5 % a 3,3 %, p= 0,038).


Výsledky z endometriálnej podštúdie ukazujú, že po 2 rokoch liečby bol medián zmenšenia hrúbky endometria 33 % u pacientok liečených exemestánom v porovnaní so žiadnou výraznou zmenou u pacientov liečených tamoxifénom. Zhrubnutie endometria pozorované na začiatku podávania štúdiovej liečby sa vrátilo do normálneho stavu (< 5 mm) u 54 % pacientok liečených exemestánom.


Liečba pokročilého karcinómu prsníka

V randomizovanej, vzájomne hodnotenej, kontrolovanej klinickej štúdii exemestán pri dennej dávke 25 mg preukázal štatisticky významné predĺženie prežívania, času do progresie choroby (Time to Progression – TTP) a času do zlyhania liečby (Time to Treatment Failure – TTF) v porovnaní so štandardnou hormonálnou liečbou megestrol acetátom u postmenopauzálnych pacientiek s pokročilým karcinómom prsníka, ktorý progredoval po liečbe alebo počas liečby tamoxifénom podávaným či už ako adjuvantná liečba, alebo ako prvolíniová liečba pokročilého ochorenia.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Po perorálnom podaní tabliet sa exemestán absorbuje rýchlo. Frakcia dávky, ktorá sa absorbuje z gastrointestinálneho traktu, je vysoká. Absolútna biologická dostupnosť u ľudí nie je známa, aj keď sa očakáva, že je limitovaná rozsiahlou metabolizáciou v rámci efektu prvého prechodu pečeňou. Výsledkom podobného efektu u potkanov a psov bola absolútna biologická dostupnosť v rozsahu 5 %. Po podaní jednotlivej dávky 25 mg sa maximálne plazmatické hladiny 18 ng/ml dosahujú po 2 hodinách. Súčasné užívanie s jedlom zvyšuje biologickú dostupnosť o 40 %.


Distribúcia:

Distribučný objem exemestánu, nekorigovaný pre biologickú dostupnosť po perorálnom podaní, je cca 20 000 l. Kinetika je lineárna, s koncovým polčasom eliminácie 24 hodín. Väzba exemestánu na plazmatické bielkoviny je 90 % a nezávisí od celkovej koncentrácie. Exemestán ani jeho metabolity sa neviažu na červené krvinky.

Pri opakovanom podávaní sa exemestán nekumuluje nepredvídateľným spôsobom.


Metabolizmus a exkrécia:

Exemestán sa metabolizuje oxidáciou metylénovej skupiny na pozícii 6 prostredníctvom izoenzýmu CYP 3A4 a/alebo redukciou 17-ketoskupiny prostredníctvom aldoketoreduktázy, po ktorej nasleduje konjugácia. Klírens exemestánu, nekorigovaný pre biologickú dostupnosť po perorálnom podaní, je cca 500 l/h.

Metabolity sú buď inaktívne, alebo majú menšiu aktivitu v inhibícii aromatázy ako materské liečivo.

Množstvo nezmeneného lieku vylúčeného močom je 1 % dávky. Pomocou 14C značenia sa rádioaktívne značený exemestán vylúčil do jedného týždňa s približne rovnakým rozdelením vylúčenej dávky medzi močom a stolicou (40 %).


Osobitné skupiny pacientov


Vek: Nebola zaznamenaná žiadna významná korelácia medzi vekom a systémovým pôsobením exemestánu.


Insuficiencia obličiek:

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu CLcr 30 ml/min) bola systémová expozícia exemestánu približne dvojnásobne vyššia ako u zdravých dobrovoľníkov.

Vzhľadom na bezpečnostný profil exemestánu sa úprava dávkovania nepovažuje za potrebnú.


Insuficiencia pečene:

U pacientov so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením pečene je expozícia exemestánu 2 -3 krát vyššia ako u zdravých dobrovoľníkov.

Vzhľadom na bezpečnostný profil exemestánu sa úprava dávkovania nepovažuje za potrebnú.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické štúdie:Zistenia v toxikologických štúdiách s opakovaným podávaním exemestánu potkanom a psom boli vo všeobecnosti pripísané farmakologickej aktivite exemestánu, ako napr. účinky na reprodukčné a prídavné orgány. Iné toxické účinky (na pečeň, obličky alebo centrálnu nervovú sústavu) sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne prevyšujúce maximálnu expozíciu u ľudí, z čoho vyplýva ich malý význam pre klinické použitie.


Mutagenita:Exemestán nie je genotoxický pre baktérie (Amesov test), vo V79 bunkách čínskeho škrečka, v potkaních hepatocytoch alebo pri myšacej mikronukleárnej skúške. Hoci exemestán bol klastogénny v lymfocytoch in vitro, nebol klastogénny vo dvoch štúdiách in vivo.


Reprodukčná toxikológia:Exemestán je embryotoxický u potkanov a králikov po systémovej expozícii hladinami podobnými tým, aké sa získajú u ľudí pri dávkach 25 mg/deň. V týchto prípadoch nebola zistená teratogenita.


Karcinogenita: Vdvojročnej štúdii karcinogenity u potkaních samíc neboli pozorované žiadne tumory súvisiace s liečbou. U potkaních samcov sa štúdia ukončila v 92. týždeň z dôvodu včasného úhynu pre chronickú nefropatiu. V dvojročnej štúdii karcinogenity u myší bol pozorovaný zvýšený výskyt nádorov pečene u oboch pohlaví pri stredných a vysokých dávkach (150 a 450 mg/kg/deň). Predpokladá sa, že tento nález súvisí s indukciou pečeňových mikrozomálnych enzýmov, pričom tento účinok bol pozorovaný u myší, ale nie v klinických štúdiách. U myších samcov bol pri vysokej dávke (450 mg/kg/deň) zistený tiež nárast výskytu obličkových tubulárnych adenómov. Táto zmena sa považuje za typickú pre druh a pohlavie a vyskytla sa pri dávke, ktorá predstavuje 63-násobne väčšiu expozíciu ako tá, ktorá sa pozoruje pri terapeutickej dávke u ľudí. Ani jeden z týchto pozorovaných účinkov nie je považovaný za klinicky významný pre liečbu pacientov exemestánom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

koloidný oxid kremičitý, bezvodý

krospovidón

hypromelóza 5cP

magnéziumstearát

manitol

mikrokryštalická celulóza

polysorbát 80

sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A)


Filmový obal tablety:

hypromelóza 5cP

makrogol

mastenec

oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštnepodmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenia obsahujúce biele PVC/PVDC-hliníkové blistre.

Veľkosti balenia: 14, 15, 20, 30, 60, 90, 100 a 120 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z liekov má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK]Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0147/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.02.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014


11/11Exemestan Mylan 25 mg