+ ipil.sk

Exerdya 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii ev. č.: 2012/08645 a 2012/08646


Písomná informácia pre používateľa


Exerdya 10 mg filmom obalené tablety

Exerdya 20 mg filmom obalené tablety


Tadalafil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Exerdya a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete liek Exerdya

3. Ako užívať liek Exerdya

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať liek Exerdya

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Exerdya a na čo sa používa


Exerdya je liek určenýna liečbu dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou. Toje stav, keď mužnemôže dosiahnuťaleboudržaťprimeranú tvrdosť, erekciu penisu potrebnú na sexuálnu aktivitu. Bolo preukázané, že liečivo lieku Exerdya, tadalafil, výrazne zlepšujeschopnosťdosiahnuťtvrdýstoporenýpenispotrebný na sexuálnu aktivitu.


Exerdya patrí do skupiny liekov nazývanýchinhibítoryfosfodiesterázytypu5.PosexuálnejstimuláciiExerdya pomáhauvoľniť krvné cievyvpenise, čo umožňujeprietokkrvi dopenisu. Výsledkomjezlepšenieerektilnej funkcie. Exerdya vámnepomôže, ak nemáteerektilnú dysfunkciu.


Jedôležitéuvedomiť si, žeExerdya nepôsobíbez sexuálnej stimulácie. S vašou partnerkou sa musíte venovať predohre práve tak, ako keby ste neužívali liek na liečbu erektilnej dysfunkcie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete liek Exerdya


Neužívajte liek Exerdya:

 • ak ste alergický na tadalafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate organický nitrát v akejkoľvek forme alebo látky vedúce k tvorbe oxidu dusnatého, napr. amylnitrit. Ide o skupinu liekov (“nitráty“), ktorá sa používa pri liečbe angíny pektoris (“bolesť na hrudníku“). Preukázalo sa, že tadalafil zosilňuje účinky týchto liekov. Ak užívate nitrát v akejkoľvek forme alebo ak si tým nie ste istý, porozprávajte sa s vašim lekárom.

 • ak trpíte závažným ochorením srdca alebo ste v priebehu posledných 90 dní prekonali infarkt.

 • ak ste v priebehu posledných 6 mesiacov prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu.

 • ak máte nízky tlak krvi alebo neliečený vysoký tlak krvi.

 • ak ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (z angl. slova “non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy”, NAION), poruchu, ktorá sa niekedy označuje ako „očná príhoda“.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať liek Exerdya, obráťte sa na svojho lekára.

Uvedomte si, že sexuálna aktivita predstavuje pre pacientov so srdcovými chorobami možné riziko, pretože zvyšuje záťaž srdca. Ak máte ťažkosti so srdcom, je potrebné, aby ste na to upozornili vášho lekára.


Predtým, ako začnete užívať tablety, povedzte vášmu lekárovi, ak:

 • trpíte kosáčikovou anémiou (porucha červených krviniek);

 • máte mnohopočetný myelóm (rakovina kostnej drene);

 • máte leukémiu (rakovina krvi);

 • máte deformáciu (zmenený tvar) penisu;

 • máte závažnú poruchu funkcie pečene;

 • máte závažnú poruchu funkcie obličiek.


Nie je známe, či je tadalafil účinný u pacientov, ktorí sa podrobili:

 • operačnému zákroku v panvovej oblasti,

 • odstráneniu celej prostaty alebo jej časti, pri ktorom boli prerušené nervy v prostate (radikálna

prostatektómia bez zachovania nervov).


Ak u vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate zraku, prestaňte užívať liek Exerdya a ihneď kontaktujte vášho lekára.


Liek Exerdya nie je určený na použitie u žien.


Deti a dospievajúci

Liek Exerdya nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Exerdya

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať akékoľvek ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Neužívajte liek Exerdya, ak už užívate nitráty (používané v liečbe angíny pektoris).

Niektoré lieky môžu mať vplyv na liek Exerdya alebo môžu ovplyvniť účinnosť lieku Exerdya. Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak už užívate:

 • alfa-blokátory (používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo príznakov ochorenia močového traktu súvisiacich s benígnou hyperpláziou prostaty);

 • iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku;

 • inhibítor 5- alfa reduktázy (používaný na liečbu benígnej hyperplázie prostaty);

 • lieky ako tablety ketokonazolu (na liečbu hubových infekcií) a inhibítory proteázy na liečbu AIDS alebo infekcie HIV;

 • fenobarbital, fenytoín a karbamazepín (antikonvulzíva – lieky proti kŕčom);

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká) alebo itrakonazol (na liečbu hubových infekcií);

 • iné lieky na erektilnú dysfunkciu.


Exerdya a nápoje a alkohol

Informácie o vplyve alkoholu sú uvedené v časti 3.

Grapefruitová šťava môže ovplyvniť účinnosť lieku Exerdya a má sa piť s opatrnosťou. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na svojho lekára.


Plodnosť

Pri použití lieku u psov sa objavila znížená tvorba spermií v semenníkoch. Zníženie počtu spermií bolo pozorované aj niektorých mužov. Nie je pravdepodobné, že by to viedlo k neplodnosti.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí muži, ktorí užívali tadalafil v klinických štúdiách, hlásili závraty. Pozorne skúmajte vašu reakciu na tieto tablety pred vedením vozidiel alebo používaním strojov.


Exerdya obsahuje laktózu

Ak vám lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, pred užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívať liek Exerdya


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná začiatočná dávka je jedna 10 mg tableta pred sexuálnou aktivitou. Ak účinok takejto dávky nie je dostatočný, lekár môže zvýšiť dávku na 20 mg.


Tablety Exerdya sú určené iba na vnútorné použitie (cez ústa) u mužov. Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou. Exerdya sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tabletu Exerdya užite najmenej 30 minút pred sexuálnou aktivitou. Exerdya môže byť stále účinná až do 36 hodín po užití tablety.


Neužívajte liek Exerdya viac ako raz denne. Exerdya 10 mg a 20 mg je určená na užívanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné užívanie.


Je dôležité si uvedomiť, že Exerdya nepôsobí bez sexuálnej stimulácie. S vašou partnerkou sa musíte venovať predohre práve tak, ako keby ste neužívali liek na liečbu erektilnej dysfunkcie.


Pitie alkoholu môže mať vplyv na vašu schopnosť dosiahnuť erekciu a môže spôsobiť prechodný pokles vášho krvného tlaku. Pokiaľ ste užili, či plánujete užiť liek Exerdya, vyvarujte sa pitiu nadmerného množstva alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08 % a viac), ktoré môže zvýšiť riziko závratu pri vstávaní.


Ak užijete viac lieku Exerdya, ako máte

Vyhľadajte svojho lekára. Môžu sa u vás objaviť vedľajšie účinky uvedené v časti 4.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú obyčajne mierneho až stredne ťažkého charakteru.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:


 • alergické reakcie vrátane vyrážky (menej častý výskyt)

 • bolesť na hrudi – neužívajte nitráty, ale okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (menej častý výskyt)

 • dlhotrvajúca, prípadne aj bolestivá erekcia po užití lieku Exerdya (zriedkavý výskyt). Ak vaša erekcia trvá viac ako 4 hodiny, okamžite vyhľadajte lekára.

 • náhla strata zraku (zriedkavý výskyt).


Ďalej boli hlásené tieto vedľajšie účinky:


Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí)

 • bolesť hlavy, bolesti chrbta, bolesti svalov, bolesť v rukách a nohách, sčervenanie tváre, opuch nosovej sliznice, zažívacie ťažkosti a reflux (spätné vtekanie obsahu žalúdka do pažeráka).


Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 ľudí)

 • závrat, bolesť brucha, rozmazané videnie, bolesť očí, zvýšené potenie, ťažkosti s dýchaním, krvácanie z penisu, prítomnosť krvi v semene a/alebo v moči, pocit búšenia srdca, rýchly pulz, vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, krvácanie z nosa a zvonenie v ušiach.


Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1000 ľudí)

 • mdloby, epileptické záchvaty a prechodná strata pamäti, opuch očných viečok, červené oči, náhle zhoršenie alebo strata sluchu a žihľavka (svrbiace červené fľaky na povrchu kože).


V zriedkavých prípadoch boli u mužov, ktorí užívali tadalafil, hlásené srdcový infarkt a náhla

mozgová príhoda. Väčšina z týchto mužov trpela problémami so srdcom už predtým ako začali užívať

tento liek.


Zriedkavo bolo hlásené zhoršenie alebo strata zraku čiastočného, dočasného alebo trvalého charakteru

v jednom alebo oboch očiach.


Niektoré ďalšie vedľajšie účinky boli hlásené u mužov užívajúcich tadalafil, ktoré neboli pozorované v klinických štúdiách. Tieto zahŕňajú:

 • migrénu, opuch tváre, závažnú alergickú reakciu, ktorá spôsobuje opuch tváre alebo hrdla, závažné kožné vyrážky, niektoré poruchy ovplyvňujúce prietok krvi v očiach, nepravidelnú činnosť srdca, angínu pektoris a náhlu srdcovú smrť.


Vedľajšie účinky ako závrat a hnačka boli častejšie hlásené u mužov, ktorí užívajú tadalafil a majú

viac ako 75 rokov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Exerdya


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Exerdya obsahuje

 • Liečivo je tadalafil.

Každá tableta lieku Exerdya 10 mg obsahuje 10 mg tadalafilu.

Každá tableta lieku Exerdya 20 mg obsahuje 20 mg tadalafilu.


 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón 25, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, laurylsulfát sodný.

Obal tablety: opadry žltá (hypromelóza 6cp, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)).


Ako vyzerá Exerdya a obsah balenia

Exerdya 10 mg sú žlté okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a hladké na druhej strane, s priemerom 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Exerdya 20 mg sú žlté podlhovasté obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách s dĺžkou 15 mm a šírkou 6 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Exerdya je dostupná v blistrových baleniach (PVC/PVdC/Al alebo OPA/Al/PVC/Al) po 2, 4, 8, 10, 12, 20, 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pharmaswiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika


Výrobca:

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4

Česká republika


a


ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Exerdya 10 mg potahované tablety

Exerdya 20 mg potahované tablety

Estónsko: Exerdya

Grécko: Exerdya 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Exerdya 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Litva: Exerdya 10 mg plėvele dengtos tabletės

Exerdya 20 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko: Exerdya 10 mg apvalkotās tabletes

Exerdya 20 mg apvalkotās tabletes

Maďarsko: Exerdya 10 mg filmtabletta

Exerdya 20 mg filmtabletta

Nemecko: Exerdya 10 mg Filmtabletten

Exerdya 20 mg Filmtabletten

Poľsko: Exerdya

Slovensko: Exerdya 10 mg filmom obalené tablety

Exerdya 20 mg filmom obalené tablety

Slovinsko: Exerdya 10 mg filmsko obložene tablete

Exerdya 20 mg filmsko obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.


Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.


6Exerdya 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii ev. č.:2012/08644, 2012/08645 a 2012/08646


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Exerdya 5 mg filmom obalené tablety

Exerdya 10 mg filmom obalené tablety

Exerdya 20 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Exerdya 5 mg filmom obalené tablety: každá tableta obsahuje 5 mg tadalafilu.

Exerdya 10 mg filmom obalené tablety: každá tableta obsahuje 10 mg tadalafilu.

Exerdya 20 mg filmom obalené tablety: každá tableta obsahuje 20 mg tadalafilu.


Pomocné látky so známym účinkom: 63,875 mg alebo 127,75 mg alebo 255,50 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Exerdya 5 mg filmom obalené tablety: žlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety, priemer 6 mm.


Exerdya 10 mg filmom obalené tablety: žlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a hladké na druhej strane, s priemerom 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Exerdya 20 mg filmom obalené tablety: žlté podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách, dĺžka 15 mm, šírka 6 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov.

Na to, aby bol tadalafil účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

Exerdya filmom obalené tablety nie sú indikované na použitie u žien.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí muži

Vo všeobecnosti, odporúčaná dávka je 10 mg podaná pred očakávanou sexuálnou aktivitou bez ohľadu na príjem potravy. U tých pacientov, u ktorých tadalafil v dávke 10 mg nevedie k očakávanému účinku, sa môže použiť dávka 20 mg. Môže sa užiť najmenej 30 minút pred sexuálnou aktivitou.

Maximálne dávkovanie je jedenkrát denne.

Tadalafil 10 a 20 mg je určený na užitie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné užívanie.

U pacientov, u ktorých sa predpokladá časté užívanie tadalafilu (t.j. aspoň dvakrát týždenne), môže byť vhodné zvážiť dávkovanie s najnižšou dávkou lieku Exerdya filmom obalené tablety jedenkrát denne, na základe rozhodnutia pacienta a zváženia lekára. U týchto pacientov sa odporúča dávka 5 mg jedenkrát denne v približne rovnakom čase. Dávku je možné znížiť na 2,5 mg jedenkrát denne podľa znášanlivosti pacienta (na trhu sú dostupné 2,5 mg tablety).

Vhodnosť kontinuálneho používania jedenkrát denne sa má pravidelne prehodnocovať.


Osobitné skupiny pacientov


Starší muži

U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Muži s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s ľahkou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pre pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek je maximálna doporučená dávka 10 mg. Dávkovanie tadalafilu jedenkrát denne sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časti 4.4 a 5.2).


Muži s poruchou funkcie pečene

Odporúčaná dávka lieku Exerdya filmom obalené tablety je 10 mg podaná pred očakávanou sexuálnou aktivitou bez ohľadu na príjem potravy. O bezpečnosti použitia tadalafilu u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (trieda C Childovej - Pughovej klasifikácie) sú dostupné iba obmedzené klinické údaje; v prípade jeho predpísania musí predpisujúci lekár individuálne a dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika. O podávaní vyšších dávok tadalafilu ako10 mg pacientom s poruchou funkcie pečene nie sú dostupné žiadne údaje. Dávkovanie jedenkrát denne sa nehodnotilo u pacientov s poruchou funkcie pečene, preto v prípade predpísania lieku musí lekár individuálne a dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika (pozri časti 4.4 a 5.2).


Muži s diabetom

U mužov s diabetom nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Pediatrická populácia

Neexistuje žiadne relevantné použitie lieku Exerdya filmom obalené tablety v pediatrickej populácii s ohľadom na liečbu erektilnej dysfunkcie.


Spôsob podania

Exerdya je dostupná ako 5 mg, 10 mg a 20 mg filmom obalené tablety na perorálne použitie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

V klinických štúdiách sa zistilo, že tadalafil zosilňuje hypotenzné účinky nitrátov. To pravdepodobne vyplýva z kombinovaných účinkov nitrátov a tadalafilu na metabolickú dráhu oxid dusnatý/cGMP. Preto je podávanie lieku Exerdya filmom obalené tablety pacientom užívajúcim organické nitráty v akejkoľvek forme kontraindikované (pozri časť 4.5).


Exerdya filmom obalené tablety nesmú užívať muži so srdcovým ochorením, ktorým sa sexuálna aktivita neodporúča. Potenciálne kardiálne riziko sexuálnej aktivity u pacientov s pre-existujúcim kardiovaskulárnym ochorením má zvážiť lekár.


Nasledujúce skupiny pacientov s kardiovaskulárnym ochorením neboli zahrnuté v klinických štúdiách,

a preto je u nich použitie tadalafilu kontraindikované:

 • pacienti s infarktom myokardu počas posledných 90 dní,

 • pacienti s nestabilnou angínou pektoris alebo angínou pektoris, ktorá sa prejavuje počas pohlavného styku,

 • pacienti so zlyhaním srdca triedy 2 podľa New York Heart Association (NYHA) alebo väčším počas posledných 6 mesiacov,

 • pacienti s neliečenými arytmiami, hypotenziou (< 90/50 mm Hg) alebo neliečenou hypertenziou,

 • pacienti s mozgovou príhodou počas posledných 6 mesiacov.


Exerdya filmom obalené tablety sú kontraindikované u pacientov, ktorí majú stratu videnia v jednom oku v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) bez ohľadu na to, či táto príhoda súvisela alebo nesúvisela s predchádzajúcou expozíciou inhibítoru PDE5 (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred liečbou liekom Exerdya filmom obalené tablety

Pri diagnostike erektilnej dysfunkcie je potrebné pred zvážením farmakologickej liečby zohľadniť anamnézu a výsledky lekárskeho vyšetrenia a určiť potenciálne skryté príčiny.

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zvážiť kardiovaskulárny stav pacienta, pretože v súvislosti so sexuálnou aktivitou existuje určitý stupeň kardiálneho rizika. Tadalafil má vazodilatačné vlastnosti, ktoré spôsobujú mierne a prechodné zníženie krvného tlaku (pozri časť 5.1), a ako taký zosilňuje hypotenzný účinok nitrátov (pozri časť 4.3).

V rámci vyšetrenia erektilnej dysfunkcie je potrebné diagnostikovať jej možné príčiny, pričom príslušná liečba sa stanoví až po dostatočnom lekárskom vyšetrení. Nie je známe, či je tadalafil účinný u pacientov, ktorí sa podrobili operačnému zákroku v panvovej oblasti alebo radikálnej prostatektómii bez zachovania nervov.


Kardiovaskulárne udalosti

V postmarketingovom sledovaní a/alebo v klinických štúdiách boli hlásené závažné kardiovaskulárne

udalosti, vrátane infarktu myokardu, náhlej srdcovej smrti, nestabilnej angíny pektoris, ventrikulárnej arytmie, mozgovej príhody, tranzitórnych ischemických atakov, bolesti na hrudníku, palpitácií a tachykardií. Väčšina pacientov, u ktorých boli tieto udalosti hlásené, vykazovali už predtým prítomnosť kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Avšak nedá sa definitívne určiť, či boli hlásené udalosti v priamej súvislosti s týmito rizikovými faktormi, s tadalafilom, sexuálnou aktivitou alebo s kombináciou týchto alebo ďalších faktorov.

U pacientov užívajúcich súčasne antihypertenzné lieky môže tadalafil vyvolať zníženie krvného tlaku. Na začiatku liečby tadalafilom jedenkrát denne je potrebné klinické zváženie prípadnej úpravy dávky antihypertenznej liečby.

U pacientov užívajúcich alfa1blokátory môže súčasné podanie tadalafilu u niektorých pacientov viesť k symptomatickej hypotenzii (pozri časť 4.5). Kombinácia tadalafilu a doxazosínu sa neodporúča.


Zrak

V súvislosti s užitím tadalafilu a iných inhibítorov PDE5 boli hlásené poruchy zraku a prípady

NAION. Pacient má byť poučený, aby v prípade náhlej poruchy videnia prestal užívať Exerdya filmom obalené tablety a ihneď sa poradil s lekárom (pozri časť 4.3).


Poruchy funkcie obličiek a pečene

Z dôvodu zvýšenej expozície tadalafilu (AUC), obmedzenej klinickej skúsenosti a nedostatočnej

schopnosti ovplyvňovať klírens dialýzou, dávkovanie lieku Exerdya filmom obalené tablety jedenkrát denne sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek.

O bezpečnosti použitia tadalafilu jedenkrát denne u pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou

(trieda C Childovej - Pughovej klasifikácie) sú dostupné obmedzené klinické údaje. Dávkovanie

jedenkrát denne sa nehodnotilo u pacientov s hepatálnou insuficienciou. V prípade predpísania lieku Exerdya filmom obalené tablety musí lekár individuálne dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika.


Priapizmus a anatomická deformácia penisu

Pacientov, u ktorých trvá erekcia 4 hodiny a viac, je potrebné poučiť o nutnosti okamžitého

vyhľadania lekára. Ak nedôjde k okamžitej liečbe priapizmu, môže dôjsť k poškodeniu tkaniva penisu

a k trvalej strate potencie.

Exerdya filmom obalené tablety je potrebné užívať s opatrnosťou u pacientov s anatomickými deformáciami penisu (ako je angulácia, fibróza kavernóznych telies alebo Peyronieho choroba) alebo u pacientov trpiacich ochoreniami, ktoré môžu predisponovať ku vzniku priapizmu (ako je kosáčiková anémia, mnohopočetný myelóm alebo leukémia).


Použitie s inhibítormi CYP3A4

Pri predpisovaní lieku Exerdya filmom obalené tablety pacientom užívajúcim silné inhibítory CYP3A4 (ritonavir, sachinavir, ketokonazol, itrakonazol a erytromycín) je potrebná opatrnosť, keďže bola v kombinácii s týmito liekmi pozorovaná zvýšená systémová expozícia tadalafilu (AUC) (pozri časť 4.5).


Exerdya filmom obalené tablety a iné lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie

Bezpečnosť a účinnosť kombinovanej liečby tadalafilom a inými PDE5 inhibítormi alebo inými

liekmi na liečbu erektilnej dysfunkcie nebola skúmaná. Pacienti majú byť poučení, aby neužívali Exerdya filmom obalené tablety v takýchto kombináciách.


Laktóza

Exerdya filmom obalené tablety obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou galaktózy, intoleranciou laktózy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili s dávkami 10 mg a/alebo 20 mg tadalafilu, ako je uvedené nižšie. Na

základe tých interakčných štúdií, kde bola použitá iba dávka 10 mg tadalafilu, sa nedajú úplne vylúčiť klinicky relevantné interakcie pri vyšších dávkach.


Vplyv iných liečiv na tadalafil


Inhibítory cytochrómu P450

Tadalafil sa metabolizuje predovšetkým prostredníctvom CYP3A4. Selektívny inhibítor CYP3A4 ketokonazol (200 mg denne) zvýšil expozíciu (AUC) tadalafilu (10 mg) 2-násobne a cmaxo 15% v porovnaní s hodnotami AUC a cmaxpre samotný tadalafil. Ketokonazol (400 mg denne) zvýšil expozíciu (AUC) tadalafilu (20 mg) 4-násobne a cmaxo 22%. Inhibítor proteázy ritonavir (200 mg dva krát denne), ktorý je inhibítorom CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6, zvýšil expozíciu (AUC) tadalafilu (20 mg) 2-násobne bez zmeny cmax. Hoci špecifické interakcie neboli skúmané, ostatné inhibítory proteázy, ako sachinavir, a iné inhibítory CYP3A4, ako erytromycín, klaritromycín, itrakonazol a grapefruitová šťava sa spolu s tadalafilom majú používať opatrne, pretože je možné predpokladať, že by mohli zvyšovať plazmatické koncentrácie tadalafilu (pozri časť 4.4). V dôsledku toho sa môže zvýšiť výskyt nežiaducich účinkov popísaných v časti 4.8.

Transportné proteíny

Úloha transportných proteínov (napr. p-glykoproteínu) pri distribúcii tadalafilu nie je známa. Aj tak však existuje potenciál liekových interakcií sprostredkovaných inhibíciou transportných proteínov.


Induktory cytochrómu P450

Induktor CYP3A4 rifampicín znížil hodnotu AUC tadalafilu o 88% v porovnaní s hodnotami AUC po podaní samotného tadalafilu (10 mg). Predpokladá sa, že táto znížená expozícia zníži účinok tadalafilu, rozsah zníženia účinku nie je známy. Iné induktory CYP3A4, ako sú fenobarbital, fenytoín a karbamazepín, môžu taktiež znížiť plazmatické koncentrácie tadalafilu.


Vplyv tadalafilu na iné lieky


Nitráty

V klinických štúdiách sa zistilo, že tadalafil (5, 10 a 20 mg) zosilňuje hypotenzné účinky nitrátov. Z toho dôvodu je kontraindikované podávanie tadalafilu pacientom, ktorí užívajú organický nitrát v akejkoľvek forme (pozri časť 4.3). Na základe výsledkov klinickej štúdie, v ktorej 150 jednotlivcov užívalo po dobu 7 dní v rôznych časoch dennú dávku 20 mg tadalafilu a 0,4 mg sublingválneho nitroglycerínu bolo zistené, že interakcia pretrvávala po dobu dlhšiu ako 24 hodín, ale nebola už zaznamenaná po uplynutí 48 hodín od poslednej dávky tadalafilu. U pacienta užívajúceho akúkoľvek dávku tadalafilu (2,5 mg-20 mg), kde sa v život ohrozujúcej situácii javí podanie nitrátov z medicínskeho hľadiska ako nevyhnutné, má pred podaním nitrátov uplynúť od užitia poslednej dávky tadalafilu aspoň 48 hodín. Za týchto okolností je možné nitráty aplikovať, avšak iba pod priamym lekárskym dohľadom a za náležitého monitorovania hemodynamických funkcií.


Antihypertenzíva (vrátane blokátorov vápnikového kanála)

Súčasné podanie doxazosínu (4 a 8 mg denne) a tadalafilu (5 mg denná dávka a 20 mg ako jednorazová dávka) signifikantne zvyšuje hypotenzný účinok tohto alfa-blokátora. Tento účinok trvá aspoň dvanásť hodín a môže byť symptomatický, vrátane synkopy. Preto sa táto kombinácia neodporúča (pozri časť 4.4).

V interakčných štúdiách vykonaných s limitovaným počtom zdravých dobrovoľníkov neboli tieto účinky hlásené pri alfuzosíne alebo tamsulozíne. Avšak pozornosť treba venovať pri používaní tadalafilu u pacientov liečených alfa-blokátormi a najmä u starších osôb. Liečbu treba začať s minimálnou dávkou a postupne upraviť.

V klinicko-farmakologických štúdiách sa skúmala schopnosť tadalafilu zosilniť hypotenzné účinky antihypertenzných liekov. Skúmal sa pritom vplyv na hlavné skupiny antihypertenzných liekov, vrátane vápnikovéhokanála (amlodipín), inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) (enalapril), beta-blokátorov (metoprolol), tiazidových diuretík (bendrofluazid) a blokátorov receptorov angiotenzínu II (rozličné typy a dávky, podávané samostatne alebo v kombinácii s tiazidmi, blokátormi vápnikovéhokanála, beta-blokátormi a/alebo alfa-blokátormi). Tadalafil (v dávke 10 mg, okrem štúdií s blokátormi receptorov angiotenzínu II a amlodipínom, v ktorých sa použila dávka 20 mg) nemal klinicky významné interakcie so žiadnym liekom z týchto skupín. V inej klinicko farmakologickej štúdii sa skúmal tadalafil (20 mg) v kombinácii až so 4 triedami antihypertenzív. U jednotlivcov užívajúcich viacero antihypertenzív boli zmeny krvného tlaku pri ambulantných kontrolách vo vzťahu k stupňu kontroly hypertenzie. Účastníci štúdie, ktorých hypertenzia bola dobre kontrolovaná liečbou, vykazovali iba minimálny pokles krvného tlaku, podobný zníženiu pozorovanému u zdravých osôb. U jednotlivcov v štúdii, ktorých krvný tlak nebol kontrolovaný, bolo pozorované väčšie zníženie krvného tlaku, ktoré však u väčšiny jednotlivcov nebolo spojené s príznakmi hypotenzie. U pacientov, ktorí súbežne používajú antihypertenzné lieky, môže tadalafil v dávke 20 mg spôsobiť zníženie krvného tlaku, ktoré je (s výnimkou alfa-blokátorov, pozri vyššie) všeobecne mierne a nie je pravdepodobné, že bude klinicky významné. Pri analýze údajov získaných v klinických štúdiách III. fázy sa taktiež nezistili žiadne rozdiely nežiaducich účinkov medzi pacientmi užívajúcimi tadalafil v kombinácii s antihypertenznými liekmi alebo bez nich. Avšak pacienti, ktorí sú liečení antihypertenznými liekmi, majú byť náležite upozornení na možné zníženie krvného tlaku.


Inhibítory 5-alfa reduktázy

V klinickom skúšaní, kde sa porovnával účinok tadalafilu 5 mg v súbežnom podávaní s finasteridom 5 mg oproti placebu podávanému spolu s finasteridom 5 mg na zlepšenie príznakov BPH, sa nevyskytli žiadne nové nežiaduce reakcie. Avšak nebola vykonaná oficiálna štúdia liekových interakcií hodnotiaca vplyv tadalafilu a inhibítorov 5-alfa reduktázy (5-ARI), a preto je potrebné podávať tadalafil súbežne s 5-ARI s opatrnosťou.


Substráty pre CYPIA2 (napr. teofylín)

Pri podaní tadalafilu v dávke 10 mg spolu s teofylínom (neselektívny inhibítor fosfodiesterázy) sa v klinicko-farmakologickej štúdii nezistila žiadna farmakokinetická interakcia. Jediným farmakodynamickým účinkom bolo malé (3,5 úderov/min) zrýchlenie tepovej frekvencie. Hoci bol tento účinok malý a v štúdii nevykazoval klinickú významnosť, pri spoločnom podaní týchto liekov sa má vziať do úvahy.


Etinylestradiol a terbutalín

Zistilo sa, že tadalafil spôsobuje zvýšenie biologickej dostupnosti etinylestradiolu po perorálnom podaní, a pri perorálnom podaní terbutalínu sa dá očakávať podobné zvýšenie, hoci jeho klinický dôsledok je neistý.


Alkohol

Koncentrácia alkoholu (priemerná maximálna koncentrácia alkoholu v krvi 0,08%) nebola ovplyvnená súčasným podaním tadalafilu (10 mg alebo 20 mg). Okrem toho neboli pozorované žiadne zmeny v koncentrácii tadalafilu po 3 hodinách po súbežnom užití s alkoholom. Alkohol bol podávaný za podmienok maximalizujúcich rýchlosť jeho absorpcie (ráno nalačno a bez jedla ešte 2 hodiny po požití alkoholu). Tadalafil (20 mg) nezosilňoval priemerné zníženie krvného tlaku spôsobené alkoholom (0,7 g/kg, t.j. približne 180 ml 40% alkoholu [vodky] u 80-kg muža), u niektorých osôb však boli pozorované posturálne závraty a ortostatická hypotenzia. Pokiaľ bol tadalafil podaný s nižšou dávkou alkoholu (0,6 g/kg), hypotenzia nebola pozorovaná a výskyt závratov mal podobnú frekvenciu ako po alkohole samotnom. Tadalafil (10 mg) nezosilňoval vplyv alkoholu na kognitívne funkcie.


Lieky metabolizované cytochrómom P450

Nepredpokladá sa, že by tadalafil spôsoboval klinicky významnú inhibíciu alebo indukciu klírensu liekov, ktoré sú metabolizované izoformami CYP450. Štúdie potvrdili, že tadalafil neinhibuje ani neindukuje izoformy CYP450, vrátane CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 a CYP2C19.


Substráty pre CYP2C9 (napr. R-warfarín)

Tadalafil (10 mg a 20 mg) nemá žiadny klinicky významný účinok na expozíciu (AUC) S-warfarínu alebo R-warfarínu (substrát pre CYP2C9), ani nespôsobil zmeny protrombínového času spôsobené warfarínom.


Aspirín

Tadalafil (10 mg a 20 mg) nepotenciuje predĺženie času krvácania spôsobeného kyselinou acetylsalicylovou.


Antidiabetické lieky

Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie s antidiabetikami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tadalafil nie je indikovaný na použitie u žien.


Gravidita

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití tadalafilu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky na priebeh tehotenstva, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Užívanie tadalafilu v tehotenstve sa z preventívnych dôvodov neodporúča.


Laktácia

Dostupné farmakodynamické/toxikologické dáta u zvierat preukázali vylučovanie tadalafilu do materského mlieka. Nemôže byť vylúčené riziko pre dojčené dieťa. Tadalafil sa nemá užívať počas dojčenia.


Fertilita

U psov sa objavili účinky, ktoré môžu indikovať poruchu fertility. Dve po sebe nasledujúce klinické skúšania naznačujú, že nie je pravdepodobné, aby sa tento účinok objavil u ľudí, ale u niektorých mužov bola zaznamenaná znížená koncentrácia spermií (pozri časti 5.1 a 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tadalafil má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Hoci výskyt závratov v klinických štúdiách bol podobný v skupinách s placebom a tadalafilom, pred vedením motorových vozidiel alebo používaním strojov pacienti majú poznať svoju reakciu na tadalafil.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky u pacientov užívajúcich tadalafil na liečbu erektilnej dysfunkcie alebo benígnej hyperplázie prostaty boli bolesť hlavy, dyspepsia, bolesť chrbta a myalgia, u ktorých incidencia narastala so zvyšujúcou sa dávkou tadalafilu. Väčšina prípadov bolesti hlavy hlásená pri užívaní tadalafilu jedenkrát denne bola medzi 10-tym a 30-tym dňom od začiatku liečby.


Tabuľkové zhrnutie nežiaducich účinkov

V nižšie uvedenej tabuľke sú vymenované nežiaduce účinky zo spontánnych hlásení a v placebom kontrolovaných klinických štúdií (zahŕňajúcich celkovo 7116 pacientov liečených tadalafilom a 3718 pacientov na placebe) v liečbe erektilnej dysfunkcie na vyžiadanie alebo jedenkrát denne alebo v liečbe benígnej hyperplázie prostaty jedenkrát denne.


Frekvencia výskytu: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100),

zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Časté

Menej časté

Zriedkavé

Poruchy imunitného systémuHypersenzitívne reakcie

Angioedém2

Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy

Závrat

Mozgová príhoda1 (vrátane krvácavých príhod), synkopa, tranzitórne ischemické ataky1, migréna2, záchvaty, prechodná amnézia

Poruchy okaRozmazané videnie,

pocity opisované ako

bolesť oka

Defekt zorného poľa, opuch očných viečok, konjunktiválna hyperémia, nearteritická predná ischemická neuropatia zrakového nervu (NAION)2, cievna oklúzia sietnice2

Poruchy ucha a labyrintuTinnitus

Náhla strata sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti1Tachykardia, palpitácie

Infarkt myokardu, nestabilná angina pectoris2, ventrikulárna arytmia2

Poruchy ciev


Návaly tepla

Hypotenzia3, hypertenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Kongescia nosovej sliznice

Dyspnoe, krvácanie z nosa


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Dyspepsia, gastroezofageálny reflux

Bolesť bruchaPoruchy kože a podkožného tkanivaVyrážka, hyperhidróza (potenie)


Žihľavka, Stevensov-Johnsonov syndróm2, exfoliatívna dermatitída2

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Bolesť chrbta, myalgia, bolesť končatínPoruchy obličiek a močových ciestHematúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkovKrvácanie z penisu, hematospermia

Predĺžené erekcie, priapizmus2


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť na hrudníku1

Tvárový edém2, náhla srdcová smrť1,2


1Väčšina pacientov mala preexistujúce kardiovaskulárne rizikové faktory (pozri časť 4.4).


2Nežiaduce účinky hlásené v rámci postmarketingového sledovania nepozorované v placebom kontrolovaných klinických štúdiách.


3Častejšie hlásené, keď bol tadalafil podaný pacientom, ktorí už užívajú antihypertenzíva.


Popis vybraných nežiaducich účinkov

U pacientov liečených tadalafilom jedenkrát denne bol hlásený mierne zvýšený výskyt abnormalít EKG, najmä sínusovej bradykardie v porovnaní s placebom. Väčšina týchto abnormalít EKG nesúvisela s nežiaducimi účinkami.


Ostatné osobitné skupiny pacientov

Údaje o pacientoch starších ako 65 rokov, ktorí počas klinického skúšania užívali tadalafil, či už na liečbu erektilnej dysfunkcie alebo na liečbu benígnej hyperplázie prostaty, sú obmedzené. V klinických skúšaniach s 5 mg tadalafilu užívanými jedenkrát denne na liečbu benígnej hyperplázie prostaty boli hlásené závraty a hnačka častejšie u pacientov starších ako 75 rokov veku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Zdravým osobám boli podané jednorazové dávky do 500 mg a pacientom sa podali opakované denné dávky do 100 mg. Nežiaduce účinky boli podobné ako pri nižších dávkach. V prípade predávkovania je potrebné začať štandardnú podpornú liečbu. Hemodialýza prispieva k eliminácii tadalafilu iba nepatrne.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: urologiká, lieky používané na liečbu erektilnej dysfunkcie, ATC kód: G04BE08.


Mechanizmus účinku

Tadalafil je selektívny reverzibilný inhibítor špecifickej fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) vedúcej k tvorbe cyklického guanozín monofosfátu (cGMP). Zatiaľ čo sexuálna stimulácia spôsobuje lokálne uvoľnenie oxidu dusnatého, inhibícia PDE5 tadalafilom zvyšuje hladiny cGMP v corpus cavernosum. To vedie k relaxácii hladkej svaloviny a umožneniu vtoku krvi do tkanív penisu s následnou erekciou. Tadalafil nemá žiadny účinok bez sexuálnej stimulácie.


Farmakodynamické účinky

V in vitro štúdiách sa ukázalo, že tadalafil je selektívnym inhibítorom PDE5. PDE5 je enzým nachádzajúci sa v hladkej svalovine corpus cavernosum, ciev a vnútorných orgánov, v kostrovom svalstve, krvných doštičkách, obličkách, pľúcach a mozočku. Účinok tadalafilu na PDE5 je silnejší ako na iné fosfodiesterázy. Tadalafil má viac ako 10 000-krát silnejší účinok na PDE5 ako na PDE1, PDE2 a PDE4, enzýmy, ktoré sa nachádzajú v srdci, mozgu, cievach, pečeni a iných orgánoch. Tadalafil má viac ako 10 000-krát silnejší účinok na PDE5 ako na PDE3, enzým, ktorý sa nachádza v srdci a cievach. Táto selektivita k PDE5 oproti PDE3 je dôležitá, pretože enzým PDE3 má význam pri kontrakcii myokardu. Okrem toho, tadalafil má približne 700-krát silnejší účinok na PDE5 ako na PDE6, enzým nachádzajúci sa v sietnici a ktorý je zodpovedný za fototransdukciu. Tadalafil má taktiež viac ako 10 000-krát silnejší účinok na PDE5 ako na PDE7 - PDE10.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Boli vykonané tri klinické štúdie s 1 054 pacientmi v domácom prostredí a sledovalo sa obdobie reakcie pacienta na tadalafil podávaný podľa potreby. Tadalafil v porovnaní s placebom preukázal štatisticky významné zlepšenie erektilnej funkcie a schopnosti mať úspešný pohlavný styk v období až do 36 hodín po jeho užití, rovnako ako schopnosti dosiahnuť a udržať erekciu dostatočnú na úspešný pohlavný styk už 16 minút po jeho užití.

V porovnaní s placebom, tadalafil podávaný zdravým osobám neviedol k žiadnym významným zmenám systolického a diastolického krvného tlaku v ľahu (priemerné maximálne zníženie o 1,6/0,8 mm Hg), systolického a diastolického krvného tlaku v stoji (priemerné maximálne zníženie o 0,2/4,6 mm Hg) a srdcovej frekvencie.

V štúdii hodnotiacej vplyv tadalafilu na zrak sa pri Farnsworthovom - Munsellovom 100-odtieňovom teste nezistila žiadna porucha farebného rozlíšenia (modrá/zelená). Toto zistenie je v súlade s nízkou afinitou tadalafilu k PDE6 v porovnaní s PDE5. Vo všetkých klinických štúdiách sa pozoroval zriedkavý výskyt porúch farebného videnia (< 0,1%).

Boli vykonané tri štúdie u mužov zamerané na zhodnotenie potenciálneho účinku tadalafilu 10 mg (jedna 6-mesačná štúdia) a 20 mg (jedna 6-mesačná a jedna 9-mesačná štúdia) podávaného denne na spermatogenézu. V dvoch z týchto štúdií boli v súvislosti s liečbou tadalafilom pozorované poklesy v počte a koncentrácii spermií pravdepodobne bez klinickej významnosti. Tieto účinky neboli spojené so zmenami v ďalších parametroch ako je motilita, morfológia a FSH.

Tadalafilvdávkachod2do100mgbolhodnotenýv16klinickýchštúdiách zahŕňajúcich 3250pacientov, vrátane pacientovserektilnoudysfunkciourôznychstupňovzávažnosti(mierna, strednezávažná, závažná), etiológií, veku(v rozmedzíod 21 do86rokov) aetník. Väčšinapacientovhlásila poruchyerekciev trvaní najmenej1rok. Vštúdiách primárnej účinnosti u všeobecnej populácie81% pacientov uviedlo, žetadalafilzlepšil erekciuv porovnaní s35% uplaceba. Ajpacientis erektilnoudysfunkciouvovšetkýchkategóriáchzávažnostiuviedlizlepšenieerekcie počas užívaniatadalafilu(86% premiernu, 83% pre strednezávažnúa 72% pre závažnú dysfunkciu v porovnaní s45% premiernu, 42% pre strednezávažnúa19% pre závažnú dysfunkciu u placeba ). Vštúdiách primárnej účinnosti bolo 75% pokusovopohlavný stykupacientovliečenýchtadalafilom úspešnýchv porovnanís32% upacientov užívajúcichplacebo.

Na zhodnotenie jedenkrát denne podávaného tadalafilu v dávkach 2,5, 5 a 10 mg boli pôvodne vykonané 3 klinické štúdie zahŕňajúce 853 pacientov rôzneho veku (od 21 do 82 rokov) a rôznej etnickej príslušnosti s erektilnou dysfunkciou rôznej závažnosti (mierna, stredne závažná, závažná) a etiológie. V dvoch štúdiách skúmajúcich primárnu účinnosť na vzorke celkovej populácie bol priemerný podiel úspešnosti pohlavných stykov 57 a 67% pri tadalafile 5 mg, 50% pri tadalafile 2,5 mg v porovnaní s 31 a 37% pri placebe. V štúdii s pacientmi so sekundárnou erektilnou dysfunkciou pri diabete bol priemerný podiel úspešných pokusov o pohlavný styk na jeden subjekt 41 a 46% pri tadalafile 5 mg a pri tadalafile 2,5 mg v porovnaní s 28% pri placebe. Väčšina pacientov vo všetkých troch štúdiách reagovala na predchádzajúcu liečbu PDE5 inhibítormi užívanými podľa potreby. V následnej štúdii bolo 217 pacientov, ktorí ešte neboli liečení PDE5 inhibítormi, randomizovaných na tadalafil 5 mg jedenkrát denne oproti placebu. Priemerný podiel úspešných pokusov o pohlavný styk na jeden subjekt bol 68% v prospech tadalafilu oproti 52 % pacientov užívajúcich placebo.

V 12-týždennej štúdii uskutočnenej so 186 pacientmi (142 užívajúcich tadalafil, 44 placebo) so

sekundárnou erektilnou dysfunkciou spôsobenou poranením miechy tadalafil signifikantne zlepšoval

erektilnú funkciu vedúcu ku 48 % priemernému podielu úspešných pokusov o pohlavný styk na subjekt u pacientov užívajúcich tadalafil 10 alebo 20 mg (flexibilná dávka, podľa potreby) v porovnaní so 17 % pacientov užívajúcimi placebo.


Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s tadalafilom vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie na liečbu erektilnej dysfunkcie. Informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Tadalafil sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje, pričom priemerná maximálna pozorovaná plazmatická koncentrácia liečiva (cmax) sa dosahuje priemerne za 2 hodiny po užití. Absolútna biologická dostupnosť tadalafilu po perorálnom podaní nebola stanovená.

Rýchlosť a rozsah absorpcie tadalafilu nezávisí od príjmu potravy, preto sa tadalafil môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Čas podania (ráno alebo večer) nemal klinicky významný účinok na rýchlosť a rozsah absorpcie.


Distribúcia

Priemerná hodnota distribučného objemu je približne 63 l, čo odráža prienik tadalafilu do tkanív. Pri terapeutických koncentráciách sa 94% tadalafilu viaže na plazmatické bielkoviny. Porucha renálnej funkcie nemá žiadny vplyv na väzbu látky na plazmatické bielkoviny. V ejakuláte zdravých osôb bolo prítomné menej ako 0,0005% podanej dávky.


Biotransformácia

Tadalafil sa metabolizuje najmä prostredníctvom izoformy 3A4 cytochrómu P450 (CYP). Hlavným metabolitom cirkulujúcim v krvi je metylkatechol glukuronid. Tento metabolit má najmenej 13 000-krát nižší účinok na PDE5 ako tadalafil. Z toho dôvodu sa pri pozorovaných koncentráciách metabolitu nepredpokladá jeho klinicky významný účinok.


Eliminácia

U zdravých osôb je priemerná hodnota perorálneho klírensu tadalafilu 2,5 l/h a priemerný polčas je 17,5 h. Tadalafil sa vylučuje prevažne vo forme inaktívnych metabolitov najmä stolicou (približne 61% z podanej dávky) a v menšej miere tiež močom (približne 36% z podanej dávky).


Linearita/nelinearita

Farmakokinetika tadalafilu u zdravých osôb je lineárna z hľadiska času a dávky. V dávkovom rozmedzí 2,5 až 20 mg stúpa expozícia (AUC) priamo úmerne s veľkosťou dávky. Pri dávkovaní raz denne sa rovnovážne plazmatické koncentrácie dosiahnu v priebehu 5 dní. Farmakokinetika tadalafilu u osôb s erektilnou dysfunkciou je podobná ako u osôb bez erektilnej dysfunkcie.


Osobitné skupiny pacientov


Staršie osoby

Zdravé staršie osoby (65 rokov a starší) majú nižšiu hodnotu perorálneho klírensu tadalafilu, čo vedie k zvýšeniu expozície (AUC) o 25% v porovnaní so zdravými osobami vo veku 19-45 rokov. Tento vplyv veku nie je klinicky významný a nevyžaduje si žiadnu úpravu dávkovania.


Renálna insuficiencia

V klinicko-farmakologických štúdiách s jednotlivými dávkami tadalafilu (5 mg až 20 mg) bola systémová expozícia tadalafilu (AUC) približne dvojnásobná u osôb s ľahkou (klírens kreatinínu 51 až 80 ml/min) alebo stredne závažnou (klírens kreatinínu 31 až 50 ml/min) poruchou funkcie obličiek a tiež u dialyzovaných osôb v konečnom štádiu zlyhania obličiek. U hemodialyzovaných pacientov bola cmaxo 41% vyššia v porovnaní so zdravými osobami. Hemodialýza prispieva k eliminácii tadalafilu iba nepatrne.


Hepatálna insuficiencia

U osôb s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene (trieda A a B podľa Childovej -Pughovej klasifikácie) je expozícia tadalafilu (AUC) pri podaní dávky 10 mg porovnateľná so zdravými osobami. O bezpečnosti tadalafilu u pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou (trieda C Childovej - Pughovej klasifikácie) sú dostupné iba obmedzené klinické údaje. O užívaní tadalafilu jedenkrát denne u pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú dostatočné údaje. Ak je tadalafil predpísaný jedenkrát denne, musí lekár individuálne dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika. Údaje o podaní tadalafilu v dávke vyššej ako 10 mg pacientom s poruchou funkcie pečene nie sú dostupné.


Pacienti s diabetom

Expozícia (AUC) tadalafilu u diabetikov je približne o 19% nižšia ako hodnota AUC u zdravých osôb. Tento rozdiel v expozícii si nevyžaduje úpravu dávkovania.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. U potkanov alebo myší, ktorým boli podávané dávky tadalafilu až do 1000 mg/kg/deň, sa nezistili žiadne známky teratogenity, embryotoxicity a fetotoxicity. V štúdii, ktorá hodnotila prenatálny a postnatálny vývoj u potkanov, bola dávka, pri ktorej sa nezistil žiadny účinok 30 mg/kg/deň. U gravidných potkanov bola AUC pre vypočítané voľné liečivo pri tejto dávke približne 18-krát vyššia ako bolo zistené u ľudí po podaní dávky 20 mg. U samíc a samcov potkanov sa nezistila žiadna porucha plodnosti. U psov, ktorým sa podával tadalafil v denných dávkach 25 mg/kg/deň počas obdobia 6 až 12 mesiacov (čo je minimálne trojnásobne vyššia expozícia [rozmedzie 3,7 – 18,6] než u ľudí pri jednotlivej dávke 20 mg) a väčších, sa zistila regresia epitelu semenných kanálikov, ktorá u niektorých psov viedla k zníženiu spermatogenézy. Pozri tiež časť 5.1.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

povidón 25

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

laurylsulfát sodný


Obal tablety:

Opadry žltá 0Y- 32823

hypromelóza 6 cp

oxid titaničitý (E171)

makrogol 400

žltý oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVdC/AlblistrealeboOPA/Al/PVC/Alblistre; škatuľka

Veľkosťbalenia: 2, 4, 8, 10, 12, 20, 30, 50a100filmom obalenýchtabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaswiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Exerdya 5 mg filmom obalené tablety: 83/0345/14-S

Exerdya 10 mg filmom obalené tablety: 83/0346/14-S

Exerdya 20 mg filmom obalené tablety: 83/0347/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUPodrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk.

13Exerdya 10 mg filmom obalené tablety