+ ipil.sk

FACTOR VII NF BaxterPríbalový leták
Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/04310-ZMEPísomná informácia pre používateľa


FACTOR VII NF Baxter


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Ľudský koagulačný faktor VII


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej infomácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je FACTOR VII NF Baxter a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FACTOR VII NF Baxter

3. Ako používať FACTOR VII NF Baxter

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať FACTOR VII NF Baxter

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je FACTOR VII NF BAXTER a na čo sa používa


FACTOR VII NF Baxter patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva antihemoragiká, faktor zrážania krvi VII.

FACTOR VII NF Baxter sa používa na liečbu porúch krvácania spôsobených izolovaným nedostatkom faktora VII (vrodená porucha, keď chýba len faktor VII) a na prevenciu porúch krvácania spôsobených izolovaným nedostatkom faktora VII spojeným s anamnézou krvácania a zvyškovou hladinou faktora VII:C nižšou ako 25 % normálnej hodnoty (0,25 IU / ml).


Liek neobsahuje aktivovaný faktor VII a nemá sa použiť u hemofilických pacientov s inhibítorom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FACTOR VII NF BAXTER


Nepoužívajte FACTOR VII NF Baxter

- ak ste alergický na ľudský koagulačný faktor alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte zvýšené riziko trombózy alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (tvorba krvných zrazenín alebo v závažných prípadoch rozšírenie krvných zrazenín v celom tele)

- ak ste alergický na heparín alebo ste mali trombocytopéniu vyvolanú heparínom (zníženie počtu krvných doštičiek v súvislosti s liečbou heparínom)


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete používať FACTOR VII NF Baxter, obráťte sa na svojho lekára.


Váš lekár vás má informovať ako rozpoznať, že máte alergickú reakciu a má sa rozhodnúť o najvhodnejšej liečbe týchto príznakov.

Ak sa vyskytne reakcia alergického (hypersenzitívna) alebo anafylaktického typu (závažná náhla alergická reakcia), okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

V prípade šoku (celkový, život ohrozujúci stav s príznakmi, ako napr. závrat alebo dokonca strata vedomia), má váš lekár použiť štandardnú metódu liečby šoku.


FACTOR VII, ako derivát plazmy, obsahuje aj iné ľudské bielkoviny.


Keď sú lieky vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy, dodržiavajú sa určité opatrenia, aby sa minimalizovalo riziko prenosu infekčných agensov krvnou cestou. Tieto opatrenia predstavujú starostlivý výber darcov krvi a plazmy, aby sa zabezpečilo vylúčenie tých, ktorí môžu prenášať infekcie a testovanie každej darovanej krvi a zmiešanej plazmy so zameraním sa na známky vírusov/infekcií. Výrobcovia týchto liekov zahŕňajú do procesu spracovania krvi a plazmy aj kroky na inaktiváciu (zneškodnenie) alebo odstránenie vírusov. Napriek týmto opatreniam nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie, keď sa podávajú lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to aj pre neznáme alebo novoobjavené vírusy alebo iné typy infekcií.


Vykonané opatrenia sa považujú za efektívne v prevencii voči infekciám, ktoré vyvolávajú obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy typu B (HBV) a vírus hepatitídy typu C (HCV) a neobalený vírus hepatitídy typu A (HAV).

Prijaté opatrenia môžu mať obmedzenú účinnosť na neobalené vírusy ako je parvovírus B19.

Infekcia parvovírusom B19 môže byť závažná pre tehotné ženy (fetálna infekcia) a pre pacientov s imunodeficienciou alebo zvýšenou tvorbou červených krviniek (napr. hemolytická anémia). Pozri časť 4.6.


Ak pravidelne alebo opakovane dostávate lieky s obsahom faktora VII získaného z ľudskej plazmy, váš lekár vám môže odporučiť zvážiť vhodné očkovanie proti hepatitíde A a B.

Dôrazne sa odporúča, aby sa pri každom podaní lieku FACTOR VII NF Baxter pacientovi zaznamenal názov a číslo šarže lieku.

U niektorých pacientov, ak sú liečení liekom FACTOR VII NF Baxter alebo iným liekom s obsahom faktora VII existuje riziko tvorby krvných zrazenín (trombóza alebo diseminovaná intravaskulárna koagulácia) a preto máte byť starostlivo sledovaný na príznaky a symptómy intravaskulárnej koagulácie alebo trombózy. Kvôli tomuto riziku má vám lekár venovať zvýšenú pozornosť, ak máte v anamnéze ischemickú chorobu srdca, ochorenie pečene alebo ste aktuálne po operácii alebo máte zvýšené riziko tromboembolických príhod alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie. Zvýšená pozornosť sa má venovať novorodencom.


Substitučná liečba ľudským faktorom VII (vrátane FACTOR VII NF) môže viesť k tvorbe cirkulujúcich protilátok inhibujúcich faktor VII. Ak sa tieto inhibítory vyskytnú, prejaví sa to ako nedostatočná klinická odpoveď.


Pediatrická populácia


Liek sa má používať s opatrnosťou u detských pacientov mladších ako 6 rokov, pretože pretúto skupinupacientov existujúlenobmedzené klinické údaje.


Iné lieky a FACTOR VII NF Baxter


V súčasnosti nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi. Napriek tomu, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak dostávate vysoké dávky faktora VII, váš lekár má vziať do úvahy obsah heparínu pri testoch zrážanlivosti krvi.


FACTOR VII NF Baxter a jedlo a nápoje


V súvislosti s jedlom nie sú žiadne špeciálne odporúčania pri podávaní FACTORa VII NF Baxter.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek. Váš lekár sa rozhodne, či sa liek FACTOR VII NF Baxter môže použiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


FACTOR VII NF Baxter nemá žiaden vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať FACTOR VII NF Baxter


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

FACTOR VII NF Baxter je určený na intravenózne podanie (vstreknutie do žily). Podáva sa pod dohľadom lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka so skúsenosťami s týmto typom liečby a keď je možné sledovanie hladiny faktora VII. Dávka sa môže meniť v závislosti od vášho celkového stavu a telesnej hmotnosti.


Dávkovanie


Dávka, frekvencia podávania a trvanie liečby závisia od závažnosti ochorenia ako aj celkového stavu.

Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora VII je ekvivalentná k množstvu faktora VII v 1 ml normálnej ľudskej plazmy. Výpočet požadovanej dávky faktora VII vychádza z predpokladu, že 1 IU faktora VII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VII o cca 1,9 % (1,9 IU/dL)

Potrebná dávka sa stanoví pomocou nasledujúceho vzorca:

Požadované jednotky = telesná hmotnosť (kg) x žiadané zvýšenie F VII (IU/ml) x 0,5 (recipročne pozorované znovunadobudnutie ml/kg)

Ak je známy individuálny obrat/zisk/recovery jeho hodnota sa má použiť pre výpočet namiesto hodnoty 0,5.


Nasledujúca tabuľka je určená len pre vášho lekáraa je pomôckou pre dosiahnutie minimálnych hladín faktora VII v krvi. V menovaných prípadoch krvácania, aktivita faktora VII nemá klesnúť pod uvedenú hladinu (v % normálnej hodnoty) počas zodpovedajúceho obdobia.


Stupeň krvácania / typ chirurgického zákroku

Požadovaná hladina faktora VII

IU/ml*

Frekvencia dávok (hod) / trvanie liečby (dni)

Menšie krvácanie0,10 – 0,20

Jedna dávka

Vážne krvácanie


0,25 – 0,40

8 až 10 dní alebo do úplného zahojenia rany**

Menšie chirurgické zákroky

0,20 – 0,30

Jedna dávka pred operáciou alebo ak je riziko krvácania zjavné, do úplného zahojenia rany**

Väčšie chirurgické zákroky

Pred operáciou > 0,50

Potom 0,25 – 0,45

8 až 10 dní alebo do úplného zahojenia rany**


* 1 IU/ml = 100 IU/dl = 100 % normálnej plazmy. Aktivita faktora VII v plazme sa vyjadruje buď v percentách (v pomere k normálnej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách IU ( v pomere k medzinárodným štandardom faktora VII v plazme)

** vychádza z klinického posúdenia v individuálnom prípade, nižšie dávky môžu byť postačujúce na konci liečby, keď sa dosiahne adekvátna hemostáza.


Dávkovacie intervaly musia byť prispôsobené krátkemu cirkulačnému polčasu faktora VII, ktorý predstavuje približne 3-5 hodín.

Keď sa musí udržiavať vysoká hladina FACTORa VII NF Baxter počas dlhšieho obdobia sú potrebné dávkovacie intervaly 8-12 hod.


Spôsob podávania


FACTOR VII NF Baxter sa má podať intravenóznou injekciou po rozpustení v sterilnej vode na injekciu. Dôrazne sa odporúča, aby sa pri každom podaní lieku FACTOR VII NF Baxter pacientovi zaznamenal názov a číslo šarže lieku.


FACTOR VII NF Baxter sa má rozpustiť v sterilnej vode na injekciu, ktorá je súčasťou balenia lieku, a za použitia pribalených pomôcok. Ak cez žilový prístup dostávate ešte iné lieky, žilový prístup sa musí pred a popodaní lieku FACTOR VII NF Baxter prepláchnuť vhodným roztokom, napr. fyziologickým roztokom.


Rozpustený roztok má byť číry alebo mierne opalizujúci. Ak je zakalený alebo obsahuje častice, má sa znehodnotiť.


Rozpustený roztok sa má podať okamžite vnútrožilovou injekciou.


Podrobný návod na prípravu roztoku


1. Zohrejte neotvorenú liekovku s rozpúšťadlom na teplotu miestnosti (max. 37 °C) v dlaniach trením.

2. Odstráňte kryty z liekoviek s koncentrátom a s rozpúšťadlom (obr. A) a očistite zátky.

3. Otočením a ťahom odstráňte ochranný kryt z jedného konca obojstrannej ihly (obr. B). Odkrytý hrot ihly zapichnite cez gumovú zátku do injekčnej liekovky s rozpúšťadlom (obr. C).

4. Odstráňte ochranný kryt z druhého konca obojstrannej ihly a dajte pozor aby ste sa ho nedotkli.

5. Prevráťte liekovku s rozpúšťadlom nad liekovku s koncentrátom a zapichnite voľný koniec obojstrannej ihly cez gumovú zátku liekovky s koncentrátom (obr. D). Vákuum v liekovke nasaje rozpúšťadlo.

6. Odpojte obe liekovky vytiahnutím ihly z liekovky s koncentrátom (obr. E). Rozpustenie sa urýchli jemným miešaním alebo točením.

7. Po úplnom rozpustení koncentrátu zapichnite priloženú odvzdušňovaciu ihlu (obr. F), vzniknutá pena sa stratí. Vytiahnite odvzdušňovaciu ihlu.


Injekcia

1. Točením a ťahom odstráňte ochranný kryt z priloženej ihly s filtrom a nasaďte ju na sterilnú jednorazovú striekačku. Natiahnite roztok do striekačky (obr. G).

2. Odpojte ihlu s filtrom od striekačky a roztok aplikujte pomaly (max. rýchlosť injekcie 2 ml/min) intravenózne, cez priloženú infúznu súpravu s krídlovým adaptérom (alebo cez priloženú jednorazovú ihlu).

3. Pri liečbe v domácom prostredí sa uistite, že použité ihly a striekačky ste opäť vrátili do škatule so súpravou na rozpúšťanie, ktorú vráťte na špecializované pracovisko, ktoré koagulačné faktory vydáva.


Všetok nespotrebovaný roztok, prázdne liekovky a použité ihly a striekačky sa musia znehodnotiť podľa predpisov.


obr. A obr. B obr. C obr.D obr. E obr. F obr. G


Ak si podáte/dostanete viac lieku FACTOR VII NF Baxter, ako máte

Odporúča sa dodržiavať veľkosť dávok a frekvenciu podávania, ako odporúčal váš lekár. Ak ste dostali viac lieku FACTOR VII NF Baxter ako ste mali, okamžite informujte vášho lekára.


Ak si zabudnete podať FACTOR VII NF Baxter

Nepodávajte si dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku a pokračujte v pravidelných intervaloch, ako predpísal lekár.


Ak si prestanete podávať/dostávať FACTOR VII NF Baxter

Nerozhodujte o ukončení podávania lieku FACTOR VII NF Baxter bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované (alebo sa môžu vyskytnúť) u pacientov, ktorí dostávajú FACTOR VII NF.


Trieda orgánových systémov

Vedľajší účinok

Frekvencia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Inhibícia faktora VII (tvorba protilátok proti faktoru VII)

Neznáme

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívna reakcia

Neznáme

Psychické poruchy

Stav zmätenosti

Nespavosť

Nepokoj

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Poruchy nervového systému

Trombóza mozgových žíl

Závraty

Abnormálne pocity

Bolesť hlavy

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Nepravidelný tlkot srdca

Nízky krvný tlak

Neznáme

Neznáme

Poruchy ciev

Začervenanie

Krvná zrazenina najčastejšie v nohe, ktorá spôsobuje bolesť, opuch alebo začervenanie

Trombóza a zápal povrchových žíl

Návaly tepla

Častéa

Neznáme


Neznáme


Neznáme

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Ťažkosti s dýchaním a piskot

Skrátenie dychu

Neznáme

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Nevoľnosť

Neznáme

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka

Svrbenie

Častéa

Neznáme

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Horúčka

Bolesti na hrudi

Abnormálne pocity

Pocit nepohodlia v hrudi

Častéa

Častéa

Častéa

Neznáme

a Abnormálne pocity zahŕňajú doslovne hlásený pojem, zmätenosť v hlave.


Frekvencie sa hodnotili podľa nasledujúceho pravidla:

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme: (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Nasledujúce vedľajšie účinky sú na základe hlásení z postmarketingových skúseností s liekmi rovnakej triedy


Reakcie alergického alebo anafylaktického typu

Boli pozorované v zriedkavých prípadoch.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

V zriedkavých prípadoch bola pozorovaná zvýšená telesná teplota.

Hlásená bola žihľavka a vracanie.


Poruchy ciev

Po podaní ľudského koagulačného faktora VII sa môžu zriedkavo vyskytnúť tromboembolické príhody

Hlásené boli cievnamozgovápríhoda, srdcovýinfarkt, arteriálnatrombóza, krvnázrazeninavpľúcach, ktorá spôsobuje bolesťnahrudníkuadýchavičnosťa krvné zrazeniny v iných lokalizáciách.


Bezpečnosť v súvislosti s prenosnými agens, pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní FACTOR VII NF BAXTER.


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať FACTOR VII NF Baxter


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 až 8 °C. Nezamrazujte.

Liekovku uchovávajte vo vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom.


Rozpustený liek sa má okamžite podať.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo FACTOR VII NF Baxter obsahuje


Liečivo je ľudský koagulačný faktor VII (600 IU / liekovka)


Prášok:

Liečivo je ľudský koagulačný faktor VII

Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, dihydrát citrónanu sodného, sodná soľ heparínu


Rozpúšťadlo:

Sterilná voda na injekciu


Rozpustený liek obsahuje maximálne 20 IU F II / 100 IU F VII, max. 15 IU F IX / 100 IU F VII a max. 35 IU F X / 100 IU F VII


Ako vyzerá FACTOR VII NF Baxter a obsah balenia

FACTOR VII NF Baxter sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo (sterilná voda na injekciu) na injekčný roztok a je to biely alebo mierne zafarbený prášok alebo drobivá pevná látka. Po rozpustení je roztok bezfarebný alebo bledožltý až bledohnedý a bez obsahu viditeľných častíc.


FACTOR VII NF Baxter je dostupný ako lyofilizovaný prášok s obsahom 600 IU v liekovkách a rozpúšťa sa v 10 ml sterilnej vody na injekciu.


FACTOR VII NF Baxter sa dodáva v jednodávkových liekovkách zo skla typu II s gumovou zátkou. Rozpúšťadlo sa dodáva v jednodávkových liekovkách zo skla typu I s gumovou zátkou. Každé balenie tiež obsahuje súpravu na rozpúšťanie a aplikáciu, ktorú tvorí: 1 jednorazová ihla, 1 jednorazová striekačka, 1 prenosová ihla, 1 filtračná ihla, 1 odvzdušňovacia ihla a 1 infúzna súprava s krídlovým adaptérom.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viedeň

Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.7FACTOR VII NF Baxter

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04310-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

FACTOR VII NF Baxter

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


FACTOR VII NF Baxter sa dodáva ako lyofilizovaný prášok s obsahom 600 IU1ľudského koagulačného faktora VII v jednej liekovke.


Liek rozpustený v 10 ml sterilnej vody na injekciu obsahuje približne 60 IU/ml (600 IU/10 ml) ľudského koagulačného faktora.


Účinnosť (IU) bola stanovená pomocou chromogénneho testu podľa európskeho liekopisu a voči medzinárodnému štandardu WHO pre koncentráty F VII.

Špecifická aktivita lieku FACTOR VII NF Baxter je ≥ 2 IU faktora VII/mg proteínu.


Rozpustený liek obsahuje maximálne:

20 IU F II / 100 IU F VII

15 IU F IX / 100 IU F VII

35 IU F X / 100 IU F VII


Okrem toho liek obsahuje sodnú soľ heparínu (max. 0,5 IU / IU F VII).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.


Biely alebo mierne zafarbený prášok alebo drobivá pevná látka. Po rozpustení má roztok pH 6,5 – 7,5 a osmolaritu min 240 mosmol/kg, podáva sa intravenózne.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


FACTOR VII NF Baxter je indikovaný na:


 • Liečbu krvácavých stavov zapríčinených izolovaným vrodeným nedostatkom faktora VII

 • Profylaxiu krvácania v situáciách, v ktorých už krvácanie v minulosti nastalo, u pacientov s izolovaným vrodeným nedostatkom faktora VII so zvyškovou hladinou faktora VII:C nižšou ako 25 % normálnej hodnoty (0,25 IU / ml).

 • Liek neobsahuje detekovateľné množstvo aktivovaného faktora VII, preto sa nemá podávať u hemofilických pacientov s inhibítorom (nie je to náhrada F VII a, ktorý sa v týchto prípadoch používa) .


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Liečba sa má začať len pod dohľadom lekára, ktorý má dostatočné skúsenosti s liečbou koagulačnými faktormi.


Pre zriedkavosť tohto ochorenia sú dostupné iba obmedzené údaje na klinické využitie faktora VII.

Z tohto dôvodu sa môže dať iba všeobecný návod na dávkovanie, avšak individuálne potrebná dávka sa zistí na základe pravidelného stanovenia hladiny faktora VII v plazme a kontinuálnym monitorovaním klinického stavu pacienta.

Podávané množstvo lieku a frekvencia dávok sa vždy riadi podľa individuálnej klinickej odozvy.


Dávkovanie a trvanie substitučnej liečby závisí od stupňa nedostatku faktora VII, od miesta a rozsahu krvácania a klinického stavu pacienta. Vzťah medzi individuálnou zvyškovou hladinou faktora VII a sklonom ku klinickému krvácaniu je menej jasný ako u klasickej hemofílie.


Počet podaných jednotiek faktora VII sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sú odvodené od aktuálneho štandardu WHO pre lieky s obsahom faktora VII. Aktivita faktora VII v plazme sa vyjadruje buď v percentách (v pomere k normálnej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách IU (v pomere k Medzinárodnému štandardu pre faktor VII v plazme).


Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora VII je ekvivalentná k množstvu faktora VII v 1 ml normálnej ľudskej plazmy. Výpočet požadovanej dávky faktora VII vychádza z predpokladu, že 1 IU faktora VII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VII o cca 1,9 % (1,9 IU/dl).


Potrebná dávka sa stanoví pomocou nasledujúceho vzorca:

Požadované jednotky = telesná hmotnosť (kg) x žiadané zvýšenie F VII (IU/ml) x 0,5 (recipročne pozorované „recovery“ ml/kg)

Ak je individuálne „recovery“ známe, jeho recipročná hodnota sa má použiť pre výpočet namiesto hodnoty 0,5.


Množstvo a frekvencia podania sa majú vždy zamerať na klinickú účinnosť v individuálnom prípade. To je mimoriadne dôležité v liečbe nedostatku faktora VII, keďže individuálny sklon ku krvácaniu striktne nesúvisí s hladinou faktora VII, ako bola stanovená v laboratórnych testoch. Dávkovací interval musí byť prispôsobený krátkemu cirkulačnému polčasu faktora VII približne 3-5 hodín. Keď sa FACTOR VII NF Baxter podáva intermitentne injekciou alebo infúziou, často sú adekvátne dávkovacie intervaly 6-8 hod. V liečbe krvácania pri nedostatku faktora VII sa vyžadujú nižšie cieľové hladiny deficitného faktora v pomere k aktivite v normálnej plazme ako pri klasickej hemofílii (hemofília A a B). Nižšie uvedená tabuľka predstavuje návod na intermitentné podávanie injekciou alebo infúziou, odvodený na základe obmedzených klinických skúseností. Medicínske dôkazy vychádzajúce z klinických skúšok účinnosti neexistujú.


Stupeň krvácania / typ chirurgického zákroku

Požadovaná hladina faktora VII

IU/ml*

Frekvencia dávok (hod) / trvanie liečby (dni)

Menšie krvácanie0,10 – 0,20

Jedna dávka

Vážne krvácanie


0,25 – 0,40

8 až 10 dní alebo do úplného zahojenia rany**

Menšie chirurgické zákroky

0,20 – 0,30

Jedna dávka pred operáciou alebo ak je riziko krvácania zjavné, do úplného zahojenia rany*

Väčšie chirurgické zákroky

Pred operáciou > 0,50

Potom 0,25 – 0,45

8 až 10 dní alebo do úplného zahojenia rany*


* 1 IU/ml = 100 IU/dl = 100 % normálnej plazmy. Aktivita faktora VII v plazme sa vyjadruje buď v percentách (v pomere k normálnej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách IU (v pomere k medzinárodným štandardom faktora VII v plazme)

** vychádza z klinického posúdenia v individuálnom prípade, nižšie dávky môžu byť postačujúce na konci liečby, pokiaľ sa dosiahne adekvátna hemostáza.


Intervaly dávok sa musia prispôsobiť krátkemu cirkulačnému polčasu faktora VII (približne 3 až 5 hodín).


Keď sa musia udržiavať vysoké hladiny faktora VII po dlhšiu dobu, sú potrebné 8-12 hodinové dávky.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje, aby bolo možné odporučiť podávanie FACTORa VII NF Baxter deťom mladším ako 6 rokov.


Spôsob podávania


Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6. Roztok sa má podať intravenózne. Roztok podávajte pomaly (nie viac ako 2 ml za minútu).


4.3 Kontraindikácie


Faktor VII sa nesmie používať u pacientov:

 • s precitlivenosťou na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok

 • alergických na heparín alebo ak majú v anamnéze trombocytopéniu indukovanú heparínom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


UPOZORNENIA


V súvislosti s podávaním liekov s obsahom faktora VII bol hlásený výskyt alergických reakcií, vrátane anafylaktickej reakcie.

Alergické reakcie boli hlásené i v súvislosti s použitím Faktora VII NF. (Pozri časť 4.8)


Pacienti a/alebo ich opatrovatelia majú byť informovaní o včasných príznakoch alergických reakcií. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, majú okamžite prerušiť podávanie a kontaktovať ošetrujúceho lekára.


Vprípade šokumusia byť dodržané štandardnélekárskepostupypre liečbušoku.

Nakoľko FACTOR VII je liek vyrobený z plazmy, obsahuje aj iné ľudské bielkoviny, ktoré sa bežne v plazme nachádzajú.


Na predchádzanie prenosu infekčných ochorení prostredníctvom prípravkov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy sa vykonáva rad štandardných opatrení, ako je výber darcov, kontrola jednotlivých odberov krvi a zmiešanej plazmy na špecifické markery infekcie ako aj zaradenie efektívnych postupov na inaktiváciu/odstránenie vírusov do výroby týchto prípravkov. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov pri podaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to aj pre neznáme alebo novoobjavené vírusy a iné patogény.


Vykonané opatrenia sa považujú za efektívne v prevencii voči infekciám, ktoré vyvolávajú obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy typu B (HBV) a vírus hepatitídy typu C (HCV) a neobalený vírus hepatitídy typu A (HAV).


Prijaté opatrenia nemusia byť dostatočné v prípade infekcie niektorými neobalenými vírusmi ako je parvovírus typu B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť obzvlášť nebezpečná pre tehotné ženy (infekcia plodu), pre pacientov s imunodeficitom a pre pacientov so zvýšenou tvorbou červených krviniek (napr. hemolytická anémia). Pozri časť 4.6.


Ak pacienti pravidelne alebo opakovane dostávajú lieky s obsahom faktora VII získaného z ľudskej plazmy, na mieste je vhodné očkovanie (hepatitída A a B).


Dôrazne sa odporúča, aby sa pri každom podaní lieku FACTOR VII NF Baxter pacientovi zaznamenal názov a číslo šarže lieku, za účelom identifikácie pacienta a čísla šarže lieku.


Liečba liekom s obsahom ľudského koagulačného faktora VII je spojená s rizikom trombózy, embólie a diseminovanej intravaskulárnej koagulácie. Pri podávaní lieku Factor VII NF boli hlásené trombózy mozgových žíl, hlboké žilové trombózy a tromboflebitída. Pacienti, ktorým sa podáva ľudský koagulačný faktor VII majú byť starostlivo sledovaní, či sa u nich neobjavujú príznaky a známky diseminovanej intravaskulárnej koagulácie alebo tromboembolizmu.

Kvôli riziku tromboembolických komplikácií pri podávaní koncentrátov ľudského koagulačného faktora VII sa má venovať zvýšená pozornosť pacientom s anamnézou ischemickej choroby srdca, pacientom s ochorením pečene, pacientom v perioperačnom období, novorodencom alebo iným pacientom s rizikom tromboembolických príhod alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie. V každej z týchto situácií je treba zvážiť potenciálny úžitok liečby liekom FACTOR VII NF Baxter oproti riziku týchto komplikácií.


Substitučná liečba ľudským faktorom VII (vrátane FACTORa VII NF) môže viesť k tvorbe cirkulujúcich protilátok inhibujúcich faktor VII, čo sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď na liečbu.

OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ


Prepočítaný obsah sodíka v injekčnej liekovke FACTORa VII NF 600 IU je 1,56 – 1,90 mmol v liekovke. Musí sa to zohľadniť u pacientov s diétou s nízkym obsahom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú známe žiadne interakcie ľudského koagulačného faktora VII s inými liekmi.


Interakcie s laboratórnymi testami:

Ak sa u pacientov dostávajúcich vysoké dávky FACTORa VII NF Baxter vykonávajú testy zrážania krvi, ktoré sú citlivé na heparín, má sa vziať do úvahy heparín, ktorý je súčasťou lieku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne adekvátne údaje o podávaní FACTORa VII NF tehotným a dojčiacim ženám, preto sa majú u nich starostlivo zvážiť potenciálne riziká a podávať FACTOR VII NF len keď je to nevyhnutné .


Pre informácie ohľadom infekcie parvovírusom B19 pozri časť 4.4.


Vplyv FACTORa VII NF Baxter na plodnosť nebola sledovaná v kontrolovaných klinických štúdiách.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli zistené žiadne vplyvy na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky založené na hláseniach z klinických štúdií a postmarketingových skúseností pre Factor VII NF.


Frekvencia bola vyhodnotená pomocou nasledujúcich kritérií: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Nasledujúce nežiaduce účinky boli zistené v klinickej štúdii u 57 detských a dospelých pacientov s vrodeným nedostatkom F VII, ktorí dostávali koncentrát F VII na zastavenie krvácania počas epizód akútneho krvácania, na prekrytie operačného výkonu a na dlhodobú profylaxiu krvácavých epizód. Počas trvania štúdie bolo 8234 dní podávania koncentrátu faktora VII.


Nasledujúcatabuľkaobsahujenežiaduceúčinky hlásenévklinickýchštúdiáchanežiaduceúčinky hlásené z postmarketingovéhosledovania, reakcie sú uvedené podľa triedy orgánových systémov (SOC) podľa MedDRA a podľa uprednostnených výrazov v poradí podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Vedľajší účinok

Frekvencia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Inhibícia faktora VII (tvorba protilátok proti faktoru VII)

Neznáme

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívna reakcia

Neznáme

Psychické poruchy

Stav zmätenosti

Nespavosť

Nepokoj

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Poruchy nervového systému

Trombóza mozgových žíl

Závraty

Abnormálne pocityb

Bolesť hlavy

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Nepravidelný tlkot srdca

Nízky krvný tlak

Neznáme

Neznáme

Poruchy ciev

Začervenanie

Krvná zrazenina najčastejšie v nohe, ktorá spôsobuje bolesť, opuch alebo začervenanie

Trombóza a zápal povrchových žíl

Návaly tepla

Častéa

Neznáme


Neznáme


Neznáme

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Ťažkosti s dýchaním a piskot

Skrátenie dychu

Neznáme

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Nevoľnosť

Neznáme

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka

Svrbenie

Častéa

Neznáme

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Horúčka

Bolesti na hrudi

Abnormálne pocityb

Pocit nepohodlia v hrudi

Častéa

Častéa

Častéa

Neznáme

a Frekvencia pre pacienta je založenánapočtepacientov, u ktorýchsa vyskytol nežiaduci účinok a ktoré lekár posúdil ako prinajmenšom súvisiacea sú považované spoločnosťou Baxter za prinajmenšom súvisiace s liečbou.

b Abnormálne pocity doslovne zahŕňa hlásený termín zmätenosť v hlave.


Nežiaduce účinky hlásené z postmarketingového sledovania, ktoré boli takisto zaznamenané u liekov tejto skupiny:


Alergické reakcie alebo reakcie anafylaktického typu

Boli pozorované v zriedkavých prípadoch.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

V zriedkavých prípadoch bolo pozorované zvýšenie telesnej teploty.

Hlásená bola žihľavka a vracanie.


Poruchy ciev

Zriedkavo sa môžu vyskytnúť tromboembolické príhody po podaní ľudského koagulačného faktora VII (pozri časť 4.4.).

Hlásené boli cievnamozgovápríhoda, srdcovýinfarkt, arteriálnatrombóza, krvnázrazeninavpľúcach, ktorá spôsobuje bolesťnahrudníkuadýchavičnosťa krvné zrazeniny v iných lokalizáciách.


Bezpečnosť v súvislosti s prenosnými agens, pozri časť 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie:

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Použitie vysokých dávok liekov s obsahom faktora VII (lieky s protrombínovým komplexom) sú spojené s prípadmi infarktu myokardu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, žilovej trombózy a pľúcnej embólie. Predávkovanie je spojené so zvýšeným rizikom rozvoja tromboembolických komplikácií a diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Koagulačný faktor VII

ATC kód: B02BD05


Ľudský koagulačný faktor VII je vitamín K-dependentný koagulačný faktor, prítomný v normálnej ľudskej plazme. Je to glykoproteín s jednoduchým reťazcom s molekulovou hmotnosťou približne 50 000 daltonov. Faktor VII je zymogén aktívnej serínovej proteázy faktora VIIa, ktorým sa spúšťa vonkajšia koagulačná dráha. Komplex tkanivový faktor - faktor VIIa aktivuje koagulačné faktory IX a X, pričom sa tvoria faktory IXa a Xa. Pokračovaním koagulačnej kaskády sa tvorí trombín, fibrinogén sa konvertuje na fibrín a vytvára sa hemostatická zátka. Normálna tvorba trombínu je tiež nevyhnutne dôležitá pre funkciu trombocytov ako súčasť primárnej hemostázy. Vrodený nedostatok faktora VII je autozomálne recesívna porucha. Podanie ľudského faktora VII zabezpečí zvýšenie plazmatickej hladiny faktora VII a môže dočasne korigovať poruchu koagulácie u pacientov s nedostatkom faktora VII.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní lieku Factor VII NF Baxter je odhadované znovu získanie koagulácie in vivo približne 60 - 100 % s priemerným polčasom približne 3 až 5 hodín. Nižšie uvedená tabuľka obsahuje výsledky farmakokinetickej štúdie „Recovery a polčas parou zahrievaných koncentrátov faktora VII“2vrátane farmakokinetických údajov o relatívnom recovery (incremental recovery IR), plochy pod krivkou (area under the curve AUC), stredný čas pôsobenia (mean residence time MRT), klírens (C1), distribučný objem steady state (Vss), polčas (half life HL) ako pre iniciálnu fázu (HL1) aj pre elimináciu (elimination half life HL2).


Výsledky:IR

AUC

MRT

C1

Vss

HL

HL1

HL2

Min

1,6

1,9

3,8

100

503

2,7

0,21

2,5

Q1

1,7

3,9

5,5

206

1345

3,8

0,68

2,7

Median

1,9

4,3

6,9

326

1893

4,8

1,19

3,1

Q3

3,0

7,2

7,4

396

3377

5,1

1,87

5,3

Max

3,4

9,8

15,1

531

6410

10,5

2,79

10,8


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Ľudský koagulačný faktor VII (obsiahnutý vo FACTOR VII NF Baxter) je normálnou zložkou ľudskej

plazmy a účinkuje tak isto ako endogénny faktor VII.

Testovanie jedinej dávky je nevýznamné, nakoľko vyššie dávky vedú k predávkovaniu. Testovanie toxicity opakovaných dávok na zvieratách je nepoužiteľné kvôli interferencii s protilátkami tvoriacimi sa proti heterológnemu proteínu.

Nakoľko klinická skúsenosť neposkytla ani náznak onkogénnych a mutagénnych účinkov ľudského koagulačného faktora VII, experimentálne štúdie, zvlášť na heterológnych druhoch sa nepovažujú za potrebné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

dihydrát citrónanu sodného

chlorid sodný

sodná soľ heparínu ≤ 0,5 I.U./I.U. F VII


Rozpúšťadlo:

sterilná voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi vrátane heparínu.

Má sa použiť len priložená injekčná súprava, pretože môžedôjsťkzlyhaniuliečbyv dôsledku adsorpcieľudskéhofaktoraVIInavnútornom povrchuinjekčnej súpravy.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lyofilizovaného FACTOR VII NF Baxter je 3 roky.

Po rozpustení sa FACTOR VII NF Baxter musí podať čo možno najrýchlejšie, nakoľko neobsahuje žiadne konzervačné látky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 2 °C až 8 °C (v chladničke).

Nezmrazujte. Uchovávajte v originálnom balení, v ktorom je prípravok chránený pred svetlom. Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


FACTOR VII NF Baxter sa dodáva ako lyofilizovaný prášok v liekovkách s obsahom 600 IU, určený na rozpustenie v 10 ml sterilizovanej vody na injekciu.

FACTOR VII NF Baxter sa dodáva v jednodávkových liekovkách zo skla typu II s gumovou zátkou. Rozpúšťadlo sa dodáva v jednodávkových liekovkách zo skla typu I s gumovou zátkou. Každé balenie tiež obsahuje súpravu na rozpúšťanie a aplikáciu, ktorú tvorí: 1 jednorazová ihla, 1 jednorazová striekačka, 1 prenosová ihla, 1 filtračná ihla, 1 odvzdušňovacia ihla a 1 infúzna súprava s krídlovým adaptérom.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Factor VII NF Baxter rozpustite tesne pred použitím. Ak sa podáva ako infúzia, má sa použiť len priložená infúzna súprava.


Rozpustenie lyofilizovanej substancie:

1. Zohrejte neotvorenú liekovku s rozpúšťadlom na teplotu miestnosti (max. 37 °C).

2. Odstráňte kryty z liekoviek s koncentrátom a s rozpúšťadlom (obr. A) a očistite zátky.

3. Otočením a ťahom odstráňte ochranný kryt z jedného konca obojstrannej ihly (obr. B). Odkrytý hrot ihly zapichnite cez gumovú zátku do injekčnej liekovky s rozpúšťadlom (obr. C).

4. Odstráňte ochranný kryt z druhého konca obojstrannej ihly a dajte pozor aby ste sa ho nedotkli.

5. Prevráťte liekovku s rozpúšťadlom nad liekovku s koncentrátom a zapichnite voľný koniec obojstrannej ihly cez gumovú zátku liekovky s koncentrátom (obr. D). Vákuum v liekovke nasaje rozpúšťadlo.

6. Odpojte obe liekovky vytiahnutím ihly z liekovky s koncentrátom (obr. E). Rozpustenie sa urýchli jemným miešaním alebo točením.

7. Po úplnom rozpustení koncentrátu zapichnite priloženú odvzdušňovaciu ihlu (obr. F), vzniknutá pena sa stratí. Vytiahnite odvzdušňovaciu ihlu.


obr. A obr. B obr. C obr. D obr. E obr. F obr. G

Injekcia:

1. Točením a ťahom odstráňte ochranný kryt z priloženej ihly s filtrom a nasaďte ju na sterilnú jednorazovú striekačku. Natiahnite roztok do striekačky (obr. G).

2. Odpojte ihlu s filtrom od striekačky a roztok aplikujte pomaly (max. rýchlosť injekcie 2 ml/min) intravenózne, cez priloženú infúznu súpravu s krídlovým adaptérom (alebo cez priloženú jednorazovú ihlu).

3. Pri liečbe v domácom prostredí sa uistite, že použité ihly a striekačky ste opäť vrátili do škatule so súpravou na rozpúšťanie, ktorú vráťte na špecializované pracovisko, ktoré koagulačné faktory vydáva.


Všetok nespotrebovaný roztok alebo odpadový materiál znehodnoťte podľa predpisov.


Farba roztoku sa môže líšiť od bezfarebnej po bledožltú až po bledohnedú. Nepoužívajte roztoky ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny. Rozpustený liek sa má pred podaním vizuálne skontrolovať na obsah častíc alebo zmeny zafarbenia.


Rozpustený roztok sa musí použiť ihneď.


 • Výsledný nariedený roztok je nutné pred podaním vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc alebo zmenu farby. Roztok má byť bezfarebný alebo mierne žltkastý. Nepoužívajte roztoky, ktoré obsahujú usadeniny, majú zmenenú farbu alebo sú zakalené, kontaktuje Zákaznícky servis Baxter.


Dôrazne sa odporúča pri každom podaní Faktora VII NF zaznamenať meno a šaržu produktu, aby sa vedela konkrétnemu pacientovi priradiť príslušná šarža lieku.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viedeň

Rakúsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0118/81-C/S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. marca 1981

Dátum posledného predĺženia registrácie: 6. marca 2006


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

1 Účinnosť F VII bola stanovená voči medzinárodnej štandarde WHO pre koncentráty F VII.

2 Referencie:

Rovard GE, Kovac I., Kunschak M., Thoene P. and the Factor VII Study Group. Clinical Study of Recovery and Half Life of Vapor-Heated Factor VII Concentrate. Transfusion 1994, 34 (11):975-979


W. Engl. Statistical Report for the Clinical Study of Recovery and Half Life of Factor VII Concentrate (Human) IMMUNO, Vapor Heated dater Aug 25, 2006.

9FACTOR VII NF Baxter