+ ipil.sk

Famciclovir - Teva 500 mgPríbalový leták


Príloha č.2 k Rozhodnutiu o predĺžení registrácie, evid.č. 2010/00957, 2010/00956


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Famciclovir ‑ Teva 250 mg

Famciclovir ‑ Teva 500 mg

Filmom obalené tablety

Famciklovir


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Famciclovir ‑ Teva a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Famciclovir ‑ Teva

3. Ako užívať Famciclovir ‑ Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Famciclovir ‑ Teva

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Famciclovir ‑ Teva a na čo sa používa


Famciclovir ‑ Teva je liek proti vírusom. Bráni rozmnožovaniu nákazlivého vírusu. Keďže sa vírus začne rozmnožovať vo veľmi krátkom čase po nakazení sa, najväčší prínos z liečby budete mať vtedy, keď Famciclovir ‑ Teva začnete užívať čo najskôr po objavení sa prvých príznakov.


Famciclovir ‑ Teva sa používa na liečbu dvoch typov vírusovej infekcie u dospelých:

- Pásový opar (herpes zoster), čo je vírusová infekcia vyvolaná vírusom nazývaným Varicella zoster (ten istý vírus, ktorý vyvoláva ovčie kiahne). Famciclovir ‑ Teva bráni vírusu ďalej sa v tele šíriť, takže k uzdraveniu môže dôjsť rýchlejšie.

- Famciclovir ‑ Teva sa používa aj na liečbu pásového oparu v oblasti okolo oka alebo priamo v oku (herpes zoster ophthalmicus).

- Genitálny herpes - opar na pohlavných orgánoch (herpes genitalis). Herpes genitalis je vírusová infekcia vyvolaná vírusom Herpes simplex 1. alebo 2. typu. Obvykle sa šíri pohlavným stykom. Spôsobuje pľuzgiere a pálenie alebo svrbenie v okolí pohlavných orgánov, čo môže byť bolestivé. Famciclovir ‑ Teva sa používa na liečbu infekcie herpes genitalis u dospelých. Ľudia, u ktorých dochádza k častému opakovanému výskytu herpes genitalis, môžu užívať Famciclovir ‑ Teva aj na predchádzanie jeho opätovného vzplanutia.


2. Skôr ako užijete Famciclovir ‑ Teva


Neužívajte Famciclovir ‑ Teva

- keď ste alergický (precitlivený) na famciklovir, na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Famcicloviru ‑ Teva uvedených v časti 6, alebo na penciklovir (účinný metabolit famcikloviru a zložka obsiahnutá v niektorých ďalších liekoch).

Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníFamcicloviru ‑ Teva

- ak máte (alebo ste v minulosti mali) problémy s obličkami. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že Vám predpíše nižšiu dávku Famcicloviru ‑ Teva.

- ak máte problémy s imunitným systémom.

- ak máte problémy s pečeňou.

Ak sa Vás ktorékoľvek z uvedeného týka, povedzte to svojmu lekárovi pred tým, než užijete Famciclovir ‑ Teva.


Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

Famciclovir ‑ Teva sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich.


Zabráňte prenosu genitálneho herpesu na iných ľudí

Ak užívate Famciclovir ‑ Teva na liečbu alebo na potlačenie (predchádzanie výskytu) genitálneho herpesu, alebo ak ste mali genitálny herpes v minulosti, je nutné, aby ste praktizovali bezpečný sex, vrátane používania prezervatívu. Je to dôležité kvôli tomu, aby ste zabránili prenosu tejto infekcie na iných ľudí. Je potrebné, aby ste sa zdržali pohlavného styku, ak máte ranky alebo pľuzgiere na pohlavných orgánoch.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je zvlášť dôležité, aby ste svojho lekára alebo lekárnika informovali, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

- Raloxifén (používa sa na prevenciu a liečbu osteoporózy).

- Probenecid (používa sa na liečbu vysokej hladiny kyseliny močovej v krvi v súvislosti s dnou, a na zvýšenie hladiny penicilínových antibiotík v krvi), alebo akýkoľvek ďalší liek, ktorý môže ovplyvňovať funkciu obličiek.


Užívanie Famcicloviru ‑ Teva s jedlom a nápojmi

Famciclovir ‑ Teva môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, povedzte to svojmu lekárovi. Famciclovir ‑ Teva sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Váš lekár sa s Vami porozpráva o možných rizikách užívania Famcicloviru ‑ Teva počas tehotenstva.


Ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi. Famciclovir ‑ Teva sa nemá používať počas dojčenia, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Váš lekár sa s Vami porozpráva o možných rizikách užívania Famcicloviru ‑ Teva počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Famciclovir ‑ Teva môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť závraty, ospalosť a zmätenosť. Ak sa u Vás počas užívania Famcicloviru ‑ Teva vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ FAMCICLOVIR ‑ TEVA


Vždy užívajteFamciclovir ‑ Tevapresne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


- Denná dávka a dĺžka liečby budú závisieť od typu vírusovej infekcie, ktorú máte ‑ pozrite nižšie. Váš lekár Vám predpíše správnu dávku.

- Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky liečby, začnite užívať tento liek čo najskôr po objavení sa prvých prejavov a príznakov ochorenia.

- Zdržte sa pohlavného styku, ak máte príznaky genitálneho herpesu ‑ dokonca aj vtedy, ak ste sa už začali liečiť Famciclovirom ‑ Teva. Dôvodom je, že by ste mohli preniesť túto herpetickú infekciu na svojho partnera/‑ku.

- Ak máte alebo ste mali problémy s obličkami, Váš lekár sa môže rozhodnúť, že Vám predpíše nižšiu dávku Famcicloviru ‑ Teva.


Dávkovanie pri pásovom opare

Ak máte normálny imunitný systém, odporúčaná dávka je

- jedna 500 mg tableta trikrát denne počas siedmich dní.


Ak máte oslabený imunitný systém, odporúčaná dávka je

- jedna 500 mg tableta trikrát denne počas desiatich dní.


Dávkovanie pri genitálnom herpese

Dávkovanie závisí od stavu Vášho imunitného systému a od štádia infekcie.


Ak máte normálny imunitný systém, dávkovanie je nasledujúce:

Pri prvom vzplanutí ochoreniaje odporúčaná dávka:

- jedna 250 mg tableta trikrát denne počas piatich dní.


Na liečbu ďalšieho vzplanutia ochorenia je odporúčaná dávka:

- jedna 125 mg tableta dvakrát denne počas piatich dní.


Na predchádzanie vzplanutia ochorenia v budúcnosti je odporúčaná dávka:

- jedna 250 mg tableta dvakrát denne.


Váš lekár Vám povie, ako dlho musíte pokračovať v užívaní Vašich tabliet.


Ak máte oslabený imunitný systém, dávkovanie je nasledujúce:

Na liečbu práve prebiehajúceho vzplanutia ochoreniaje odporúčaná dávka:

- jedna 500 mg tableta dvakrát denne počas siedmich dní.


Na predchádzanie vzplanutia ochorenia v budúcnosti je dávka

- jedna 500 mg tableta dvakrát denne.


Váš lekár Vám povie, ako dlho musíte pokračovať v užívaní Vašich tabliet.


Ak užijete viac Famcicloviru ‑ Teva, ako máte

Ak ste užili viac tabliet, ako Vám povedali, že máte užívať, alebo ak niekto iný omylom užil Váš liek, bezodkladne sa obráťte o radu na svojho lekára alebo choďte do nemocnice. Ukážte im Vaše balenie tabliet.


Užívanie priveľkého množstva Famcicloviru ‑ Teva môže poškodiť obličky. Ak nie je dávka lieku správne znížená u ľudí, ktorí už majú problémy s obličkami, môže to v zriedkavých prípadoch viesť k zlyhaniu obličiek.


Ak zabudnete užiť Famciclovir ‑ Teva

Ak zabudnete užiť dávku Famcicloviru ‑ Teva, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Potom užite Vašu ďalšiu dávku v pôvodne naplánovanom čase. Avšak neužite dve dávky s časovým odstupom kratším ako 1 hodina, v takom prípade zabudnutú dávku neužívajte. Rovnako neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Famciclovir ‑ Tevamôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.Vedľajšie účinky spôsobené Famciclovirom ‑ Teva majú zvyčajne miernu až stredne závažnú intenzitu.


Frekvencia (častosť) výskytu možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná s použitím nasledujúceho pravidla:

- veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 používateľov)

- časté (vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 používateľov)

- menej časté (vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov)

- zriedkavé (vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov)

- veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov)


Závažné vedľajšie účinky Famcicloviru ‑ Teva sú:

- Závažné pľuzgiere na koži alebo slizniciach pier, očí, úst, nosových ciest alebo pohlavných orgánov (môžu to byť prejavy závažnej alergickej kožnej reakcie, častosť ich výskytu si pozrite nižšie).

- Nevysvetliteľná tvorba krvných podliatin, červenkasté alebo fialkasté škvrny na koži alebo krvácanie z nosa(môžu to byť prejavy poklesu počtu krvných doštičiek, častosť ich výskytu si pozrite nižšie).

Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto účinkov, bezodkladne sa obráťte na lekára alebo choďte na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice.


Veľmi časté vedľajšie účinky

- Bolesť hlavy


Časté vedľajšie účinky

- Napínanie na vracanie (nauzea)

- Vracanie

- Závraty

- Ospalosť

- Vyrážka

- Svrbenie (pruritus)

- Odchýlky vo výsledkoch funkčného vyšetrenia pečene


Menej časté vedľajšie účinky

- Zmätenosť

- Závažné kožné reakcie


Zriedkavé vedľajšie účinky

- Halucinácie (videnie vecí alebo počutie zvukov, ktoré nie sú skutočné)

- Zožltnutie kože a/alebo očí

- Nízky počet krvných doštičiek


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. ako uchovávať famciclovir ‑ teva


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Famciclovir ‑ Tevapo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“ na škatuli alebo blistrovom balení. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte blister vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte Famciclovir ‑ Teva, ak spozorujete, že obal je poškodený alebo vykazuje znaky nedovoleného zaobchádzania.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Famciclovir ‑ Teva obsahuje

Liečivo je famciklovir. Jedna tableta obsahuje 250 mg alebo 500 mg famcikloviru.

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza E460, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), koloidný oxid kremičitýE551, čiastočne substituovaná hyprolóza, sodná soľ kroskarmelózy, nátriumstearylfumarát, oxid titaničitý E 171, polydextróza, hypromelóza, triacetín a makrogol.


Ako vyzerá Famciclovir ‑ Teva a obsah balenia

Famciclovir ‑ Teva je dodávaný v 2 odlišných silách tabliet, ktoré je možné rozlíšiť podľa ich označenia:

250 mg: Biele až sivobiele, okrúhle, filmom obalené tablety s označením 8118 na jednej strane a 93 na druhej strane.

500 mg: Biele, podlhovasté, filmom obalené tablety s označením 93 na jednej strane a 8119 na druhej strane.


250 mg tablety sú dodávané v baleniach s: 1, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 56 a 60 filmom obalenými tabletami. Nemocničnébalenia s 50 (50 x 1) filmom obalenými tabletami.

500 mg tablety sú dodávané v baleniach s: 1, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 56 a 60 filmom obalenými tabletami. Nemocničné balenia s 50 (50 x 1) filmom obalenými tabletami.


Vytlačené budú iba dostupné veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

TEVA UK Ltd

Eastbourne, East Sussex, Anglicko


Pharmachemie B.V.

Haarlem, Holandsko


TEVA Santé SA

Sens, Francúzsko


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Debrecín, Maďarsko


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Gödöllő, Maďarsko


IVAX Pharmaceuticals, s.r.o.

Opava –Komárov, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Famciclovir Teva 125 mg Filmtabletten

Famciclovir Teva 250 mg Filmtabletten

Famciclovir Teva 500 mg-Filmtabletten

Írsko

Famciclovir Teva 125 mg Film-coated Tablets

Famciclovir Teva 250 mg Film-coated Tablets

Taliansko

Famciclovir Teva

Holandsko

Famciclovir 125 mg PCH, filmomhulde tabletten 125 mg

Famciclovir 250 mg PCH, filmomhulde tabletten 250 mg

Famciclovir 500 mg PCH, filmomhulde tabletten 500 mg

Slovenská republika

Famciclovir ‑ Teva 250 mg

Famciclovir ‑ Teva 500 mg

Španielsko

Famciclovir TEVA 125 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Famciclovir TEVA 250 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Spojené kráľovstvo

Famciclovir 125 mg Film-coated Tablets

Famciclovir 250 mg Film-coated Tablets

Famciclovir 500 mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2010.

6

Famciclovir - Teva 500 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Famciclovir ‑ Teva 250 mg

Famciclovir ‑ Teva 500 mg


Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 250 mg alebo 500 mgfamcikloviru.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


250 mg: Biele až sivobiele, okrúhle, filmom obalené tablety s označením 8118 na jednej strane a 93 na druhej strane.

500 mg: Biele, podlhovasté, filmom obalené tablety s označením 93 na jednej strane a 8119 na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Infekcie vyvolané vírusom Varicella zoster (VZV) ‑ herpes zoster


Famciclovir ‑ Teva je indikovaný na:

- liečbu herpes zoster (pásového oparu) a herpes zoster ophthalmicus (oftalmickej formy pásového oparu) u dospelých s normálnym imunitným systémom (pozri časť 4.4)

- liečbu herpes zoster u dospelých s oslabeným imunitným systémom (pozri časť 4.4)


Infekcie vyvolané vírusom Herpes simplex (HSV) ‑ herpes genitalis


Famciclovir ‑ Teva je indikovaný na:

- liečbu prvej epizódy a recidivujúcich epizód herpes genitalis (genitálneho herpesu) u dospelých s normálnym imunitným systémom

- liečbu recidivujúcich epizód herpes genitalis u dospelých s oslabeným imunitným systémom

- supresiu (potlačenie) recidivujúceho herpes genitalis u dospelých s normálnym a oslabeným imunitným systémom.


Neuskutočnili sa klinické štúdie s pacientami infikovanými HSV, ktorí mali imunitný systém oslabený z iných príčin ako infekciou HIV (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Herpes zoster u dospelýchs normálnym imunitným systémom


500 mg trikrát denne počas siedmich dní.

Liečba sa má začať čo najskôr po diagnostikovaní herpes zoster.


Herpes zoster u dospelých s oslabeným imunitným systémom


500 mg trikrát denne počas desiatich dní.

Liečba sa má začať čo najskôr po diagnostikovaní herpes zoster.


Herpes genitalis u dospelýchs normálnym imunitným systémom


Prvá epizóda herpes genitalis: 250 mg trikrát denne počas piatich dní. Odporúča sa začať liečbu čo najskôr po diagnostikovaní prvej epizódy herpes genitalis.


Epizodická liečba recidivujúceho herpes genitalis: 125 mg dvakrát denne počas piatich dní. Odporúča sa začať liečbu čo najskôr po objavení sa prodromálnych príznakov (napr. mravčenie, svrbenie, pálenie, bolesť) alebo lézií.


Recidivujúci herpes genitalis u dospelých s oslabeným imunitným systémom


Epizodická liečba recidivujúceho herpes genitalis: 500 mg dvakrát denne počas siedmich dní. Odporúča sa začať liečbu čo najskôr po objavení sa prodromálnych príznakov (napr. mravčenie, svrbenie, pálenie, bolesť) alebo lézií.


Supresia (potlačenie) recidivujúceho herpes genitalis u dospelýchs normálnym imunitným systémom


250 mg dvakrát denne. Supresívna liečba má byť prerušená po maximálne 12 mesiacoch nepretržitej antivírusovej liečby, aby sa prehodnotila frekvencia a závažnosť recidív. Minimálna doba na prehodnotenie má zahŕňať dve recidívy. U pacientov, u ktorých naďalej pretrváva závažné ochorenie, sa môže supresívna liečba znovu začať.


Supresia (potlačenie) recidivujúceho herpes genitalis u pacientov s oslabeným imunitným systémom


500 mg dvakrát denne.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek


Keďže znížený klírens pencikloviru súvisí so zníženou funkciou obličiek, stanovenou na základe hodnôt klírensu kreatinínu, treba venovať zvýšenú pozornosť dávkovaniu tohto lieku pacientom s poruchou funkcie obličiek. Odporúčané dávkovanie pre dospelých pacientov s poruchou funkcie obličiek je poskytnuté v tabuľke 1.


Tabuľka 1 Odporúčané dávkovanie pre dospelých pacientov s poruchou funkcie obličiek

Indikácia a schéma nominálneho dávkovania

Klírens kreatinínu [ml/min]

Upravená schéma dávkovania

Herpes zoster u dospelých s normálnym imunitným systémom500 mg trikrát denne počas 7 dní

60

500 mg trikrát denne počas 7 dní

40 až 59

500 mg dvakrát denne počas 7 dní

20 až 39

500 mg jedenkrát denne počas 7 dní

< 20

250 mg jedenkrát denne počas 7 dní

Hemodialyzovaní pacienti

250 mg po každej dialýze počas 7 dní

Herpes zoster u dospelých s oslabeným imunitným systémom500 mg trikrát denne počas 10 dní

60

500 mg trikrát denne počas 10 dní


40 až 59

500 mg dvakrát denne počas 10 dní


20 až 39

500 mg jedenkrát denne počas 10 dní


< 20

250 mg jedenkrát denne počas 10 dní


Hemodialyzovaní pacienti

250 mg po každej dialýze počas 10 dní

Herpes genitalis u dospelých s normálnym imunitným systémom ‑ prvá epizóda herpes genitalis250 mg trikrát denne počas 5 dní

40

250 mg trikrát denne počas 5 dní


20 až 39

250 mg dvakrát denne počas 5 dní


< 20

250 mg jedenkrát denne počas 5 dní


Hemodialyzovaní pacienti

250 mg po každej dialýze počas 5 dní

Herpes genitalis u dospelých s normálnym imunitným systémom ‑ epizodická liečba recidivujúceho herpes genitalis125 mg dvakrát denne počas 5 dní

20

125 mg dvakrát denne počas 5 dní


< 20

125 mg jedenkrát denne počas 5 dní


Hemodialyzovaní pacienti

125 mg po každej dialýze počas 5 dní

Herpes genitalis u dospelých s oslabeným imunitným systémom ‑ epizodická liečba recidivujúceho herpes genitalis500 mg dvakrát denne počas 7 dní

40

500 mg dvakrát denne počas 7 dní


20 až 39

500 mg jedenkrát denne počas 7 dní


< 20

250 mg jedenkrát denne počas 7 dní


Hemodialyzovaní pacienti

250 mg po každej dialýze počas 7 dní

Supresia recidivujúceho herpes genitalis u dospelých s normálnym imunitným systémom250 mg dvakrát denne

40

250 mg dvakrát denne


20 až 39

125 mg dvakrát denne


< 20

125 mg jedenkrát denne


Hemodialyzovaní pacienti

125 mg po každej dialýze

Supresia recidivujúceho herpes genitalis u dospelých s oslabeným imunitným systémom500 mg dvakrát denne

40

500 mg dvakrát denne


20 až 39

500 mg jedenkrát denne


< 20

250 mg jedenkrát denne


Hemodialyzovaní pacienti

250 mg po každej dialýze


Hemodialyzovaní pacienti s poruchou funkcie obličiek

Keďže 4‑hodinová hemodialýza viedla k zníženiu koncentrácií pencikloviru v plazme až o 75 %, famciklovir sa má podať hneď po dialýze. Odporúčané schémy dávkovania pre hemodialyzovaných pacientov sú uvedené v tabuľke 1.


Pacienti s poruchou funkcie pečene


U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. Nie sú k dispozície žiadne údaje týkajúce sa pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.4 a 5.2).


Starší pacienti (≥ 65 rokov)


Úprava dávkovania nie je potrebná, pokiaľ nie je zhoršená funkcia obličiek.


Deti a dospievajúci


Famciclovir ‑ Teva sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť famcikloviru u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neskúmala. Súčasne dostupné údaje sú opísané v častiach 5.1 a 5.2.


Spôsob podávania


Famciclovir ‑ Teva sa môže užívať bez ohľadu na príjem jedla (pozri časť 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť naliečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Precitlivenosť napenciklovir.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek


U pacientov s poruchou funkcie obličiek je nutná úprava dávkovania (pozri časti 4.2 a 4.9).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene


Famciklovir sa nesledoval u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Premena famcikloviru na jeho aktívny metabolit penciklovir môže byť u týchto pacientov narušená, čo môže mať za následok nižšie plazmatické koncentrácie pencikloviru, a teda môže dôjsť k poklesu účinnosti famcikloviru.


Použitie na liečbu herpes zoster


Je potrebné pozorne sledovať klinickú odpoveď, najmä u pacientov s oslabeným imunitným systémom.


Ak sa odpoveď na perorálnu liečbu považuje za nedostačujúcu, má sa zvážiť intravenózna antivírusová liečba.


Pacienti s herpes zoster s komplikáciami, t.j. pacienti so zasiahnutím viscerálnych orgánov, diseminovaným zosterom, motorickými neuropatiami, encefalitídou a s cerebrovaskulárnymi komplikáciami, sa majú liečiť intravenóznou antivírusovou liečbou.


Okrem toho sa intravenóznou antivírusovou liečbou majú liečiť aj pacienti s oslabeným imunitným systémom s herpes zoster ophthalmicus alebo pacienti, ktorí majú vysoké riziko diseminácie ochorenia a zasiahnutia viscerálnych orgánov.


Prenos herpes genitalis


Pacientov treba poučiť, aby sa zdržali pohlavného styku v čase, keď sa u nich prejavujú príznaky, dokonca aj vtedy, keď sa už začali liečiť antivirotikom. Počas supresívnej liečby antivirotikami je frekvencia šírenia vírusu významne znížená. Avšak prenos je stále možný. Preto sa okrem liečby famciklovirom odporúča, aby pacienti praktizovali bezpečnejší sex.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na famciklovir


Zistené neboli žiadne klinicky významé interakcie.


Súbežné použitie probenecidu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií pencikloviru, aktívneho metabolitu famcikloviru, v dôsledku kompetície pri eliminácii. Pacientov, ktorí užívajú famciklovir v dávke 500 mg trikrát denne súbežne s probenecidom, preto treba sledovať kvôli prejavom toxicity. Ak sa u pacientov objavia ťažké závraty, somnolencia, zmätenosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, môže sa uvažovať o znížení dávky famcikloviru na 250 mg trikrát denne.


Famciklovir potrebuje aldehydoxidázu na premenu na penciklovir, jeho aktívny metabolit. Preukázalo sa, že raloxifén je silný inhibítor tohto enzýmu in vitro. Súbežné podávanie raloxifénu môže ovplyvniť tvorbu pencikloviru, a tým aj účinnosť famcikloviru. Keď sa raloxifén podáva súbežne s famciklovirom, je potrebné sledovať klinickú účinnosť antivírusovej liečby.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 ukončených gravidít) o použití famcikloviru u gravidných žien. Vychádzajúc z tohto obmedzeného množstva údajov, kumulatívna analýza prospektívnych aj retrospektívnych prípadov gravidity neposkytla dôkazy poukazujúce na to, že tento liek spôsobuje špecifické poškodenie plodu alebo vrodenú anomáliu. Štúdie na zvieratách nepreukázali embryotoxické alebo teratogénne účinky famcikloviru alebo pencikloviru (aktívneho metabolitu famcikloviru). Famciklovir sa môže užívať počas gravidity, iba ak možné prínosy liečby prevažujú možné riziká.


Laktácia

Nie je známe, či sa famciklovir vylučuje do ľudského materského mlieka. Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie pencikloviru do materského mlieka. Ak klinický stav ženy vyžaduje liečbu famciklovirom, má sa zvážiť prerušenie dojčenia.


Fertilita

Klinické údaje nepreukázali vplyv famcikloviru na mužskú plodnosť po dlhodobej liečbe perorálnou

dávkou 250 mg dvakrát denne (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Avšak pacienti, u ktorých sa počas užívania famcikloviru vyskytnú závraty, somnolencia, zmätenosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách boli hlásené bolesť hlavy a nauzea. Zvyčajne mali mierny až stredne závažný charakter a vyskytovali sa s podobnou incidenciou ako u pacientov, ktorí užívali placebo. Všetky ostatné nežiaduce reakcie boli pridané po uvedení lieku na trh.


Famciklovir v odporúčanej dávke užívalo celkovo 1 587 pacientov v štúdiách kontrolovaných placebom (n = 657) a v štúdiách kontrolovaných účinnou látkou (n = 930). Tieto klinické štúdie boli retrospektívne prehodnotené, aby sa získali kategórie frekvencie výskytu pre všetky nežiaduce reakcie uvedené nižšie. Pri nežiaducich reakciách, ktoré nikdy neboli v týchto štúdiách pozorované, sa neočakáva horná hranica 95 % intervalu spoľahlivosti vyššia ako 3/X (na základe „pravidla troch“), kde X predstavuje celkovú veľkosť vzorky (n = 1 587).


Nežiaduce reakcie (tabuľka 2) sú zoradené podľa kategórií frekvencie výskytu s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé:

trombocytopénia


Psychické poruchy

Menej časté:

zmätenosť

Zriedkavé:

halucinácie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

bolesť hlavy

Časté:

závraty, somnolencia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

nausea, vracanie


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene

Zriedkavé:

cholestatická žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:

vyrážka, pruritus

Menej časté:

urtikária, závažné kožné reakcie* (napr. multiformný erytém, Stevensov‑Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)

*Nikdy neboli hlásené z klinických štúdií; kategória je založená na „pravidle troch“.


Celkovo možno konštatovať, že nežiaduce reakcie hlásené z klinických štúdií s pacientami s oslabeným imunitným systémom boli podobné tým, ktoré boli hlásené v skupine pacientov s normálnym imunitným systémom. Nauzea, vracanie a abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene boli hlásené častejšie, najmä pri vyšších dávkach.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s predávkovaním famciklovirom sú obmedzené. V prípade predávkovania sa má podať vhodná podporná a symptomatická liečba. Hlásené boli zriedkavé prípady akútneho zlyhania obličiek u pacientov so základným ochorením obličiek, u ktorých nebolo dávkovanie famcikloviru náležite znížené podľa stupňa funkčnosti obličiek. Penciklovir sa dá odstrániť dialýzou; plazmatické koncentrácie sú po 4‑hodinovej hemodialýze znížené o približne 75 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Nukleozidy a nukleotidy s výnimkou inhibítorov reverznej transkriptázy

ATC kód: J05A B09


Mechanizmus účinku


Famciklovir je perorálny prekurzor („prodrug“) pencikloviru. Famciklovir sa in vivorýchlo premieňa na penciklovir, ktorý je in vitroúčinný proti vírusom Herpes simplex (HSV typu 1 a 2), vírusu Varicella zoster, Epstein‑Barrovej vírusu a cytomegalovírusu.


Antivírusový účinok perorálne podaného famcikloviru bol preukázaný na niekoľkých zvieracích modeloch: tento účinok je dôsledkom premeny famcikloviru na penciklovir in vivo. V bunkách infikovaných vírusom fosforyluje vírusová tymidínkináza (TK) penciklovir na monofosfátovú formu, ktorá je následne premenená bunkovými kinázami na trifosfát pencikloviru. Tento trifosfát pretrváva v infikovaných bunkách viac ako 12 hodín a inhibuje predlžovanie reťazca DNA vírusu prostredníctvom kompetitívnej inhibície inkorporácie deoxyguanozíntrifosfátu do rastúcej DNA vírusu, čím zastavuje replikáciu vírusovej DNA. V neinfikovaných bunkách sú pri podávaní pencikloviru koncentrácie penciklovirtrifosfátu iba sotva detegovateľné. Preto je pravdepodobnosť toxicity pre cicavčie bunky hostiteľa nízka a nie je pravdepodobné, že by neinfikované bunky boli ovplyvnené terapeutickými koncentráciami pencikloviru.


Rezistencia


Ako pri aciklovire, najčastejšia forma rezistencie vyskytujúca sa medzi kmeňmi HSV je nedostatočná tvorba enzýmu tymidínkináza (TK). Pri týchto TK deficitných kmeňoch by sa vo všeobecnosti očakávalo, že budú vykazovať skríženú rezistenciu tak na penciklovir, ako aj na aciklovir.


Výsledky 11 celosvetových klinických štúdií s penciklovirom (lokálna alebo intravenózna forma) alebo famciklovirom podávaným pacientom s normálnym alebo oslabeným imunitným systémom, vrátane štúdií s liečbou famciklovirom trvajúcou až 12 mesiacov, ukázali nízky celkový výskyt izolátov rezistentných na penciklovir: 0,2 % (2/913) u pacientov s normálnym imunitným systémom a 2,1 % (6/288) u pacientov s oslabeným imunitným systémom. Rezistentné izoláty sa zistili hlavne na začiatku liečby alebo v skupine s placebom, pričom rezistencia vznikla počas liečby famciklovirom či penciklovirom alebo po nej iba u dvoch pacientov s oslabeným imunitným systémom.


Klinická účinnosť


V štúdiách kontrolovaných placebom a v štúdiách kontrolovaných účinnou látkou s pacientami s normálnym aj oslabeným imunitným systémom s herpes zoster bez komplikácií bol famciklovir účinný v hojení lézií. V klinickej štúdii kontrolovanej účinnou látkou sa preukázalo, že famciklovir je účinný pri liečbe herpes zoster ophthalmicus u pacientov s normálnym imunitným systémom.


Účinnosť famcikloviru u pacientov s normálnym imunitným systémom pri prvej epizóde herpes genitalis sa preukázala v troch štúdiách kontrolovaných účinnou látkou. Dve štúdie kontrolované placebom s pacientami s normálnym imunitným systémom a jedna štúdia kontrolovaná účinnou látkou s pacientami infikovanými HIV s recidivujúcim herpes genitalis preukázali, že famciklovir bol účinný.


Dve placebom kontrolované 12‑mesačné štúdie s pacientami s normálnym imunitným systémom s recidivujúcim herpes genitalis preukázali, že u pacientov liečených famciklovirom došlo k významnému poklesu recidív v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo. Placebom kontrolované a nekontrolované štúdie trvajúce až 16 týždňov preukázali, že famciklovir bol účinný v potláčaní recidivujúceho herpes genitalis u pacientov infikovaných HIV; placebom kontrolovaná štúdia ukázala, že famciklovir významne znížil pomer dní so symptomatickými prejavmi, ako aj s asymptomatickým vylučovaním HSV vírusu.


Pediatrická populácia


Famciklovir experimenálny perorálny granulát bol hodnotený u 169 pediatrických pacientov vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov. Sto týchto pacientov bolo vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov a boli liečení famciklovirom perorálnym granulátom (dávky v rozmedzí od 150 mg do 500 mg) buď dvakrát (47 pacientov s vírusovou infekciou herpes simplex) alebo trikát (53 pacientov s ovčími kiahňami) denne počas 7 dní. Zostávajúcich 69 pacientov (18 pacientov 1 až 12 mesačných , 51 pacientov 1 až 12 ročných ) sa zúčastnilo jednorázovej farmakokinetickej a bezpečnostnej štúdii užitím famcikloviru perorálneho granulátu (dávky v rozmedzí od 25 mg do 500 mg). Dávky famcikloviru na základe hmotnosti boli selektované, aby poskytli systémovú expozíciu pencikloviru podobnú systémovej expozícii pencikloviru pozorovaného u dospelých po podaní 500 mg famckloviru. Jedna z týchto štúdii zahŕňa kontrolnú skupinu; preto záver týkajúci sa účinnosti skúmaného režimu nie je možný. Bezpečnostný profil bol podobný bezpečnostnému profilu u dospelých. Avšak systémová expozícia liečiva u dojčiat vo veku do <6 mesiacov bola nižšia, a tak sa predchádza akémukoľvek hodnoteniu bezpečnosti famcikloviru v tejto vekovej skupine.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecná charakteristika


Absorpcia

Famciklovir je perorálny prekurzor pencikloviru ‑ protivírusovo účinnej látky. Po perorálnom podaní sa famciklovir rýchlo a intenzívne absorbuje a premieňa na penciklovir. Biologická dostupnosť pencikloviru po perorálnom podaní famcikloviru bola 77 %. Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia pencikloviru bola 0,8 mikrogramu/ml po perorálnej dávke 125 mg famcikloviru, 1,6 mikrogramu/ml po 250 mg, 3,3 mikrogramu/ml po 500 mg a 5,1 mikrogramu/ml po dávke 750 mg a dosiahla sa s mediánom času 45 minút po podaní dávky.


Krivka závislosti plazmatickej koncentrácie pencikloviru od času je po jednorazovom podaní a po opakovanom podávaní (dvakrát a trikrát denne) podobná, čo svedčí o tom, že po opakovanom podávaní famcikloviru nedochádza ku kumulácii pencikloviru.


Jedlo neovplyvňuje rozsah systémovej dostupnosti (AUC) pencikloviru po perorálnom podaní famcikloviru.


Distribúcia

Penciklovir a jeho 6‑deoxyprekurzor sa slabo (< 20 %) viažu na plazmatické bielkoviny.


Metabolizmus a vylučovanie

Famciklovir sa vylučuje hlavne vo forme pencikloviru a jeho 6‑deoxyprekurzora, ktoré sa vylučujú močom. V moči sa nezistil famciklovir v nezmenenej forme. Tubulárna sekrécia prispieva k vylučovaniu pencikloviru obličkami.


Konečný plazmatický polčas pencikloviru po jednorazovom podaní aj po opakovanom podávaní famcikloviru bol približne 2 hodiny.


Údaje z predklinických štúdií nepreukázali žiaden potenciál pre indukciu enzýmov cytochrómu P450 a inhibíciu CYP3A4.


Charakteristika v osobitných skupinách pacientov


Pacienti s infekciou herpes zoster

Pri infekcii herpes zoster bez komplikácií nedochádza k významnej zmene farmakokinetiky pencikloviru, ako bolo stanovené po perorálnom podaní famcikloviru. Terminálny plazmatický polčas pencikloviru u pacientov s herpes zoster bol 2,8 h po jednorazovom podaní a 2,7 h po opakovanom podávaní famcikloviru.


Jedinci s poruchou funkcie obličiek

Zdanlivý plazmatický klírens, renálny klírens a konštanta rýchlosti eliminácie pencikloviru z plazmy lineárne klesali s poklesom funkcie obličiek, a to po jednorazovom podaní aj po opakovanom podávaní. U pacientov s poruchou funkcie obličiek je nutná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Jedinci s poruchou funkcie pečene

Mierna a stredne ťažká porucha funkcie pečene nemala vplyv na rozsah systémovej dostupnosti pencikloviru po perorálnom podaní famcikloviru. U pacientov s miernou a stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa neodporúča úprava dávkovania(pozri časti 4.2 a 4.4). U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa farmakokinetika pencikloviru nehodnotila. Premena famcikloviru na aktívny metabolit penciklovir môže byť u týchto pacientov narušená, čo môže mať za následok nižšie plazmatické koncentrácie pencikloviru a teda aj možný pokles účinnosti famcikloviru.


Pediatrická populácia

Opakovaná perorálna dávka famcikloviru (250 alebo 500 mg trikrát denne) pediatrickým pacientom (6-11 ročným) infikovaných hepatitídou B nemala významný účinok na farmakokinetiku pencikloviru v porovaní s údajmi s jednorázovou dávkou. Nebola pozorovaná žiadna akumulácia pencikloviru.

U detí (1-12 ročných) s vírusovou infekciou herpes simplex alebo ovčími kiahňami, ktorým boli podané jednorazové perorálne dávky famcikloviru (pozri časť 5.1), zdanlivý klírens pencikloviru sa zvyšuje s telesnou hostnosťou nelineárne. Polčas eliminácie pencikloviru v plazme vedie k zníženiu so znižujúcim sa vekom, z priemeru 1,6 hodiny u pacientov vo veku 6-12 rokov na 1,2 hodiny u pacientov vo veku 1-<2 roky.


Starší pacienti (≥ 65 rokov)

Na základe krížových porovnaní medzi štúdiami bola priemerná hodnota AUC pencikloviru asi o 30 % vyššia a renálny klírens pencikloviru asi o 20 % nižší po perorálnom podaní famcikloviru starším dobrovoľníkom (65 ‑ 79 rokov) v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi. Tento rozdiel možno čiastočne pripísať rozdielom vo funkcii obličiek medzi týmito dvoma vekovými skupinami. Neodporúča sa úprava dávkovania podľa na veku, pokiaľ nie je zhoršená funkcia obličiek (pozri časť 4.2).


Pohlavie

Zaznamenali sa malé rozdiely v renálnom klírense pencikloviru medzi ženami a mužmi, ktoré boli pripísané rodovým rozdielom vo funkcii obličiek. Neodporúča sa úprava dávkovania podľa pohlavia.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Celková toxicita


Farmakologické štúdie bezpečnosti a toxicity po opakovanom podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Genotoxicita


V komplexnom súbore testov in vivoa in vitrozameraných na detekciu génových mutácií, poškodenia chromozómov a reparovateľného poškodenia DNA sa nepreukázalo, že famciklovir má genotoxický účinok. Dokázalo sa, že penciklovir, podobne ako iné látky tejto skupiny, spôsobuje poškodenie chromozómov, ale nevyvoláva génovú mutáciu v bakteriálnych alebo cicavčích bunkových systémoch a nepreukázala sa ani zvýšená reparácia DNA in vitro.


Karcinogenita


Pri podávaní vysokých dávok bol u samíc potkanov zvýšený výskyt adenokarcinómu mliečnych žliaz, čo je častý nádor v tomto kmeni potkanov používaných v štúdiách karcinogenity. Nezistil sa žiaden vplyv na výskyt neoplázií u samcov potkanov, ani u myší oboch pohlaví.


Reprodukčná toxicita


Narušená fertilita (vrátane histopatologických zmien v semenníkoch, zmenenej morfológie spermií, zníženej koncentrácie a motility spermií a zníženej fertility) bola pozorovaná u samcov potkanov pri podávaní dávky 500 mg/kg/deň. Ďalej sa v štúdiách celkovej toxicity zaznamenali degeneratívne zmeny epitelu semenníkov. Tieto zistenia boli reverzibilné a boli pozorované aj pri iných látkach tejto skupiny. Štúdie na zvieratách neodhalili žiaden negatívny vplyv na fertilitu samíc.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Mikrokryštalická celulóza E460

Koloidný oxid kremičitýE551

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Čiastočne substituovaná hyprolóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Nátriumstearylfumarát


Filmový obal:

Oxid titaničitý E 171

Polydextróza E1200

Hypromelóza E464

Triacetín E1518

Makrogol 8000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte blister vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biele nepriehľadné PVC/PE/Aklar – hliníkové blistrové balenia

250 mg tablety: 1, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 56 a 60 filmom obalených tabliet. Nemocničné balenia s 50 (50 x 1) filmom obalenými tabletami.

500 mg tablety: 1, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 56 a 60 filmom obalených tabliet. Nemocničné balenia s 50 (50 x 1) filmom obalenými tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Famciclovir ‑ Teva 250 mg: 42/0285/07-S

Famciclovir ‑ Teva 500 mg: 42/0286/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17. augusta 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. novembra 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

05/2015

11


Famciclovir - Teva 500 mg