+ ipil.sk

Fanhdi 25 IU/mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/00684-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Fanhdi 25 IU/ml

Fanhdi 50 IU/ml

Fanhdi 100 IU/ml


prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Factor VIII coagulationis a Factor von Willebrand humanus


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Fanhdi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fanhdi

3. Ako používať Fanhdi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fanhdi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Fanhdi a na čo sa používa


Fanhdi je dodávaný vo forme prášku, určeného na prípravu injekčného roztoku obsahujúceho 250, 500, 1000 alebo 1500 IU ľudského koagulačného faktora VIII a 300, 600, 1200 alebo 1800 IU ľudského von Willebrandovho faktora v jednej liekovke.


Po nariedení v odpovedajúcom množstve rozpúšťadla (voda na injekciu), každá liekovka obsahuje 25, 50 alebo 100 IU FVIII/ml a 30, 60 alebo 120 IU VWF/ml.


Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragikum: krvné koagulačné faktory VIII: von Willebrandov faktor a krvný koagulačný faktor VIII v kombinácii.


Fanhdi je indikovaný na liečbu a profylaxiu krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený deficit faktora VIII).


Fanhdi je indikovaný na liečbu a prevenciu krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou (VWD), keď je liečba samotným desmopresínom (DDAVP) neúčinná alebo kontraindikovaná.


Tento liek je možné použiť pri liečbe získaného deficitu faktora VIII.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fanhdi


Nepoužívajte Fanhdi


Ak ste alergický na komplex ľudského koagulačného faktora VIII a von Willebrandovho faktora alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Ak chcete podrobnejšie informácie, spýtajte sa svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia


 • Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dôjsť k anafylaktickej reakcii (náhla ťažká alergická reakcia). Ak pozorujete na sebe vyrážku alebo generalizovanú žihľavku, tlak na hrudi, točenie hlavy, závrat alebo nevoľnosť alebo pociťujete točenie hlavy, keď stojíte, je možné, že trpíte anafylaktickou reakciou na liek Fanhdi. Ak sa vyskytnú tieto príznaky, musíte okamžite prerušiť podávanie lieku a kontaktovať svojho lekára.


 • Váš lekár pravdepodobne uskutoční niektoré testy, aby sa ubezpečil, že dávka lieku Fanhdi, ktorú dostávate, je dostatočná na dosiahnutie a držanie odpovedajúcej hladiny faktora VIII.


 • Ak vaše krvácanie nie je možné zvládnuť pomocou lieku Fanhdi, okamžite sa poraďte so svojím lekárom. Pravdepodobne u vás vznikli inhibítory faktora VIII, a preto váš lekár urobí niektoré testy, ktoré to potvrdia. Inhibítory faktora VIII sú protilátky prítomné v krvi, ktoré blokujú používaný faktor VIII. Výsledkom je nižšia účinnosť faktora VIII pri zvládaní krvácania.


 • Pri liečbe von Willebrandovej choroby existuje riziko výskytu trombotických príhod, hlavne u pacientov so známymi faktormi klinického rizika. Preto by mal váš lekár uskutočniť niektoré testy na zistenie včasných príznakov trombózy a začať liečbu žilovej tromboembólie podľa aktuálnych odporúčaní.


 • U pacientov s von Willebrandovou chorobou, hlavne u pacientov s typom 3, sa môžu vyvinúť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti von Willebrandovmu faktoru. Inhibítory von Willebrandovho faktora sú protilátky prítomné v krvi, ktoré môžu blokovať von Willebrandov faktor, ktorý užívate. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity von Willebrandovho faktora v plazme alebo ak sa nedarí príslušnou dávkou krvácanie zastaviť, mala by byť uskutočnená skúška na zistenie, či nie je prítomný inhibítor von Willebrandovho faktora. U pacientov s vysokou hladinou inhibítorov je liečba von Willebrandovým faktorom menej účinná.


Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy je dodržiavaný rad opatrení na prevenciu prenosu infekcií na pacientov. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • starostlivý výber darcov krvi a plazmy na vylúčenie tých darcov, u ktorých existuje možné riziko prenosu infekcie

 • testovanie každého odberu a plazmových poolov na ukazovatele vírusov/infekcií

 • zaradenie krokov do procesu spracovania krvi a plazmy na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov.


Napriek týmto opatreniam, pri podaní liekov vyrábaných z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné celkom vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to i pre akékoľvek neznáme alebo vznikajúce vírusy či iné infekcie.


Prijaté opatrenia sa považujú za účinné u vírusov s obalom ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B a vírus hepatitídy C a u vírusov bez obalu ako je vírus hepatitídy A. Prijaté opatrenia môžu mať limitovanú účinnosť proti vírusom bez obalu ako je parvovírus B19. Infekcia spôsobená parvovírusom B19 môže byť závažná pre tehotné ženy (infekcia plodu) a pre osoby so zníženým imunitným systémom alebo s niektorým typom anémie (napr. kosákovitá anémia alebo hemolytická anémia).


Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste uvažovali o očkovaní proti hepatitíde A a B, ak pravidelne dostávate prípravky faktora VIII vyrobené z ľudskej plazmy.


Dôrazne sa odporúča, aby ste pri každom podaní lieku Fanhdi zaznamenali názov a číslo šarže lieku, aby sa uchovali záznamy o použitých šaržiach.


Pozri tiež časť 4. Možné vedľajšie účinky.


Iné lieky a Fanhdi


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nie sú známe žiadne interakcie komplexu ľudského koagulačného faktora VIII a von Willebrandovho faktora s inými liekmi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Vzhľadom na zriedkavý výskyt hemofílie A u žien, nie sú k dispozícii skúsenosti s použitím komplexu FVIII/VWF počas tehotenstva a dojčenia. Preto sa odporúča používať liek v tehotenstve len v nutnom prípade.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Fanhdi nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Ako používať Fanhdi


Rozpustite liek tak, ako je opísané na konci tejto písomnej informácie pre používateľa. Liek musí byť podaný intravenózne. Rýchlosť podania nesmie byť vyššia ako 10 ml/min.


Množstvo lieku Fanhdi, ktoré je treba použiť, závisí od mnohých faktorov, napríklad od vašej hmotnosti, klinického stavu a druhu a závažnosti krvácania. Váš lekár vypočíta dávku, frekvenciu a intervaly podávania lieku Fanhdi tak, aby boli dosiahnuté potrebné hladiny faktora VIII alebo von Willebrandovho faktora vo vašej krvi.


Váš lekár vás informuje o dobe trvania vašej liečby liekom Fanhdi.


Ak použijete viac Fanhdi, ako máte


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania komplexom faktora VIII a von Willebrandovho faktora. Ak ste však použili väčšie množstvo lieku Fanhdi ako ste mali, obráťte sa ihneď na svojho lekára.


Ak zabudnete použiť Fanhdi


 • Okamžite si podajte ďalšiu dávku a pokračujte v pravidelných intervaloch podľa pokynov lekára.

 • Nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V zriedkavých prípadoch sa u vás po podaní lieku Fanhdi môžu prejaviť niektoré z nasledujúcich vedľajších účinkov:

 • Svrbenie, reakcie v mieste vpichu (napr. pálenie a prechodné sčervenanie)

 • Alergické reakcie (napr. tlak na hrudi/pocit nevoľnosti, točenie hlavy, závrat a ľahký pokles krvného tlaku, ktorý môže spôsobiť pocit točenia hlavy, keď stojíte)

 • Podivná chuť v ústach

 • Horúčka

 • Tachykardia


Zriedkavo môže dôjsť k anafylaktickému šoku. Ak pozorujete počas injekcie/infúzieniektoré z týchto príznakov:


 • Tlak na hrudi/pocit nevoľnosti

 • Točenie hlavy

 • Ľahkú hypotenziu (mierny pokles krvného tlaku s točením hlavy, keď stojíte)

 • Nevoľnosť


môžu to byť prvotné príznaky precitlivenosti a anafylaktickej reakcie. V prípade anafylaktickej alebo alergickej reakcie, prerušte injekciu/infúziu a okamžite sa obráťte na svojho lekára.


Alergické reakcie na zložky lieku nie je možné úplne vylúčiť. Známou komplikáciou pri liečbe pacientov s hemofíliou A je vznik neutralizujúcich protilátok (inhibítorov). Podľa štúdií vykonaných u liekov s faktorom VIII ľudského pôvodu je vytváranie inhibítorov pozorované hlavne u hemofilických pacientov, ktorí neboli predtým liečení. Na zistenie vzniku týchto inhibítorov musíte byť starostlivo sledovaný pomocou príslušných klinických pozorovaní a laboratórnych testov.


Obzvlášť ak ste pacientom s von Willebrandovou chorobou 3. typu, môžu u Vás vo vzácnych prípadoch vzniknúť neutralizujúce protilátky (inhibítory) na von Willebrandov faktor. Ak sa objavia tieto inhibítory, je von Willebrandov faktor pri zvládaní krvácania menej účinný. Tieto protilátky sa môžu objaviť v súvislosti s anafylaktickými reakciami. Z tohto dôvodu, u pacientov prekonávajúcich anafylaktické reakcie je nutné vyhodnocovať prítomnosť inhibítorov. V týchto prípadoch okamžite kontaktujte svojho lekára.


Existuje riziko výskytu trombotických príhod, hlavne u pacientov so známymi klinickými rizikovými faktormi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Fanhdi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 ºC. Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte Fanhdi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuli po skratke EXP.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok je zakalený alebo obsahuje usadeniny. Všeobecne je roztok číry alebo slabo opalescentný.


Po rozpustení musí byť roztok zlikvidovaný, ak v ňom boli pozorované častice alebo zmeny zafarbenia.


Chemická a fyzikálna stabilita rozpusteného lieku bola dokázaná po dobu 12 hodín pri teplote 25 °C, ale z mikrobiologického hľadiska liek má byť spotrebovaný ihneď po nariedení. Pokiaľ nie je možné spotrebovať liek ihneď, dĺžka a podmienky skladovania predchádzajúce použitiu sú na zodpovednosti užívateľa. Liek však nemá byť skladovaný dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2‑8 ºC, pokiaľ k rekonštitúcii nedošlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fanhdi obsahuje


Liečivo je Factor VIII coagulationis a Factor von Willebrand humanus.

Fanhdi sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok obsahujúci 250, 500, 1000 alebo 1500 IU ľudského koagulačného FVIII a 300, 600, 1200 alebo 1800 IU ľudského VWFv jednej liekovke. Liek sa rozpúšťa v 10 ml vody na injekciu pri prezentáciach 250, 500 a 1000 IU alebo v 15 ml vody na injekciu pri prezentácii 1500 IU.


Ďalšie zložky sú: ľudský albumín, histidín a arginín.


Rozpúšťadlo je voda na injekciu.


Ako vyzerá Fanhdi a obsah balenia


Injekčná liekovka obsahuje biely alebo svetlo žltý hygroskopický prášok alebo krehkú (drobivú) pevnú látku a injekčná striekačka obsahuje číru bezfarebnú tekutinu (rozpúšťadlo).

Veľkosť balenia:


Fanhdi 25 IU/ml 1 x 250 IU + 10 ml rozpúšťadla

Fanhdi 50 IU/ml 1 x 500 IU + 10 ml rozpúšťadla

Fanhdi 100 IU /ml 1 x 1000 IU + 10 ml rozpúšťadla

Fanhdi 100 IU /ml 1 x 1500 IU +15 ml rozpúšťadla

Balenie obsahuje: 1 injekčnú liekovku s práškom, 1 predplnenú injekčnú striekačku s rozpúšťadlom a príslušenstvo (adaptér liekovky, filter, 2 tampóny s alkoholom a aplikačný set).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès

08150 Barcelona - ŠPANIELSKO


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) http://www.sukl.sk/
…………………………………………………………………………………………………

Návod na použitie/manipuláciu


Dodržujte tieto pokyny, pokiaľ váš lekár neuviedol inak.


Akékoľvek prípadné zvyšky nesmú sa odkladať na neskoršie použitie, ani skladovať v chladničke.


Príprava roztoku:


 1. Injekčnú liekovku s práškom a injekčnú striekačku zohrejte maximálne na 30 ºC.

 2. Na injekčnú striekačku s rozpúšťadlom nasaďte piest.

 3. Z balenia vyberte filter. Z konca striekačky odstráňte kryt a nasaďte filter.

 4. Z balenia vyberte adaptér liekovky a nasaďte ho na filter so striekačkou.

 5. Z liekovky s koncentrátom odstráňte klobúčik a zátku liekovky potrite priloženým antiseptickým tampónom.

 6. Zátku liekovky prepichnite ihlou adaptéra.

 7. Roztok zo striekačky preneste kompletne do liekovky s práškom.

 8. Liekovkou jemne miešajte, až sa prášok dokonale rozpustí. Rovnako ako u ostatných parenterálne aplikovaných roztokov nepoužite liek, ktorý nie je dokonale rozpustený alebo sú v ňom viditeľné častice.

 9. Na odstránenie vákua na okamih oddeľte striekačku/filter od nádobky/adaptéra.

 10. Obráťte injekčnú liekovku a roztok natiahnite do striekačky.

 11. Pripravte miesto vpichu. Striekačku oddeľte a liek aplikujte použitím dodanej ihly s krídelkami. Rýchlosť intravenóznej aplikácie musí byť približne 3 ml/min a nesmie prekročiť 10 ml/min, aby nedošlo k nežiaducim vazomotorickým reakciám.


Aplikačný set je určený výhradne na jedno použitie.


MOrAG9gC3gk9D87K0BviIrzgB8ndHTiV6BHuCT0yXYi0xuQfT8V1x677OoRH9Me3XmgK9eF2AvwFgMvePbZb3RU2Kv0vETPqFsrqsrsBfazQxvcXrg9SdPp8sqp73NQ+++GV6XYO+wqRJ5xWVHbTlz2Ekq7NX7nRu+Vg27Bns+fBH0topmyFPpsvppT8qJVYE9WbnwPck6obdDt82OvaXBnojbiSe+Zif+Kuyd4TveAPpETjzvrRIz1sSrzmatugx7/jIzjJ6/52JhZMnn8JjgZfxMuepsd94vxF74NZYdPQ87I6NKgb1VCJlZJ752bboae+Gn6U8sX9SZQc80e3NOfA3P/YXYO2+xbOht017XBAMSz0hqybnOOvE1bNF12Ntmthh6nwYHkjx7q9hkNeXE1/L6exn2nK2UKHqzDaSAJHmZceJr2Z6rsLdPeMdXXCr/BPRgEmVvvomv6SC4EHsOb+ctzougJ8rehBNf09ZchL3Yg/Vt++Uq6MlttawTTnxtR8E12PNpcx/0LdvThV65NZUwLPOxN060Qdg7oLce4Cv5u+uDSpo90Wm0uxqPghnZO3bhCb3jKy6XQU98oppr4gN7tTq+EhZA7wDfZdDTYW+Wzms9DOZj7waV14v+zZ1zNPu74OeTOHszTXxgr1LnvRPvGwp+zauhJ79GnIi95uNgNvZeoC3+8jL4bVhj31loIXn25tltAXuVcl9fWbZDkecI9tGTTk5+mppn4ms+ECZj7/Dk7nno+Fs3xxHYa6b242My9s47K0OjNwp7I3btUe0bMR17B/i21eaY42MA9iaZ+Dpcm+dj7/ju5tAbmfbZm2XR2WGMTMje6XVNsPdyptEdc7DXY4zMyN4ZvkZx5TUCe1M8ZejRginZC213jilh9hSczjHxdRkkc7I3DXxgr426DJFJ2ZsFPrAnptQw6DNCJmXv9XRhdPiGYG8Zgb3krW6f8TEve58+fc1Ci2oE9tYRNluS+0ydhsec7C2v38EyOnw1aQdeX405rR8F1rt3WRL0dRocU7K3OF8aGn/dWSqwt2tZEvD1GhozsucTd1n4wN6uZUnQ12tgTMje8cH6VeEDe5uO6C1uV3QbFzOzd+/i68LXjj3zmy0B9hanoFtWVdYNY3HiuF9dH3/DpVAJ9mIlpZFW2xNfCL3ldcUAe6J6rDTda9sF0YuzlygpjLQOyd6ybgOkU1pV1g1j8SK5awkfxcsI7D0VQ2+Jd0ijvKqsG8ZihnJRO/T0RQT2nkqw91qFd8qryrphLJ580q6IHth7Cez13Qu7Hnot2Vsss0dAD+ypyu7Y0FI79my/0Zllr9d1+TLsjSmV9zlV2LN7cSNMe33uSMCeaYE9AeWnvaULfmDPtMCegEjTXgf6wJ5pgT0BUae91viBvf/bubv0RpEYjMIsYC5q/6udx+2YYPNngkr6pDrnoodOpw0mvC2M8UiHPYu+Hnu+/LAnnbG9vaOruL1lZ2PPUR/2pLO0d3BsDWTvp6Ox56UPe9KZzr0+q/n391s6e6//7uawDdhTLos96RtbNpqw51Fq8Unsad/YstE5PYenM4I9v1fP5iWyl2nwfTH2sGeR8yto07DXpWmxwDlnxwL2qlnY69H7G53Y61dme3/rwtM12jPJ7L0vBNEb0V7IRvh24fkOaG91fw/2OjWePOwdN60XIuiVtzfg0GuXLi/Z7JxM9rZua8Weec/dOJq8tr5r0eZbDx6kJbK3WmgxZ0eV7b324nj0sLff9qc5sGfavA+Hk9f2/r3Z3BMWB1wme6uF5+/c6RW2Ny3+gRuOHvb22v0QI/bMWuzB8eT9HkmfX33+Mp1/68XVtTT2VgvzF7Bn09sOzHFU2LY8iqa91t/617W1JHt5d+w1/+sCRe0NOOk+wt5m+2OvuV8YqGmvDL07b3cvcf231fsL4nvb2XLYOxp7zfvVCfakw55th2PPu5L2ytC7a29ePLd3czubxuF80snYc66oPacVde/eZ4i+tXf/H6ss9lYLkVW0V2fsYc80rbFX1J7Pehy6/Yb3z6Oc2LvtJom91UJo2JPO5qmc27u9hqZyQB8kNvYq2it0ypnH3pTB3mohtpL2XFbjUhZ7LYE9tbGHPe1S2RPf72pjr6C9SqecqezJHNPbyY29kvY81uIU9sySG3vY0w57ZmGvf6Xs2YQ9xVPOgvZo1clniExW0dTtrRbCw94AYe/3CpzQQYi9kXr9PyM6PHKTt/d83kIbib2RGtzeNEkdg9gbqY72tN9cf26e78fST8tqz/4Vywj1s6c9+H6estgBk96e0s6Ub1h7qwWFstlzuGRXsf67TNnehD3sBeWx04TtLT+fH7kdn+Wz1/0WjXLtKDO2N6naM/x4vm3Yk87kee0hMx98mj+FaXNRIOxJZ3Sa3vHRfx+sqR3bz5ZjT2v7sCedzS7b/5MB7iqTHXvY066vPdt3fZrcwf1owt79db0eA3t2j2H7jqvcSd2jaWdZIOxJl8ie5uB7G3tiW4c96bB3M+Gxhz3tsHcz3auc2BMvlT3JF3y/13IFN+3W33Zc1+sxsGf3GLa7TXLwzXf16B0i2JMOe3eb71yV2zLsaZfLnuBJ5/NTU2qf3HuGPelS2VMcfP82SXC7HuWzx2eILjayPVV2/8Je+RztyZ10zmNPsWz23h9Ldrcq5WdPbvBJjz3s1W9ke035GMFe+TztaZ10ao897NXP0Z7Y4NMee9irn6s9pcEnPvYy2uMi57U87UkNPvGxl88ebzFczd+exk9DagZvlczepjPwHeZrT2bw6WzJXvnsXfgyPXK1pzP4ZDZkt1z2do1VxZfrfs75IQV+GCrbcVA2e/0eW7J89lTmjchmHIU96TLakxg4GltxHPakS2hPY+JIbMRJ2JMupT2BkSP//sIj7EmX0Z7AzFHgfx72pMtpL/zIj9f/TdiTLqW98EM/Hv9XYU+6pPaC8UXb/zLsSZfTXvDgSXGhpWFPvKT2QidPkjNO7ImX1l4gviRnnNgTL6u9wOGTZuxhr34h9sKmT/R1ngthr3xB9oIM5KGHvfrF2AvCl+eME3sDFGTveXA4/1gSnXFib4DC7AU4yEQPe/WLsheAL9MZJ/YGKMyeO75UZ5zYG6A4e94YctHDXv0C7fniy3XGib0BirT3c7HT5YeT7IwTewMUa88NXzp62NMu7f2cH6vwWNH8S5awJ11+e1748o097GlXwJ4PvoT0sKddBXse+DLSw552Jey16YdGt7WlpIc97WrY6z36pnzXWR5hT7oq9rri83sfwzbsSVfG3gzEfo1Z6WFPuzr2XusyX2VaetjTrpC918wzHn156WFPu0r2FqPPbrWJ6WFPu1r2ZnVm681MD3vaFbNnPfpS08Ne/aTsLUafwdHQ+S37zmGvfFr23vTdO/i6vWvhFPbKp2Zv4eUGnCn3+eYj7JVPz967vr9sg/lFm4iwVz5Fe8uRd52f4WvGyLBXPk17b3Iu8VvMTPNtcg175VO1905umr4BuPim5EOvYW+AdO21T0GHAKcPqn03zCHslU/a3gep+QtbvX2H+3bah73yidt7dPX1nshm3wx75Utgr337eq8OvIY98crdz3nc58nlxh/6blDXsCfdYPaenb7eKxL2pBvS3ihhTzrsFQ570mGvcNiTDnuFw5502Csc9qTDXuGwJx32Coc96bBXOOxJh73CYU867BUOe9Jhr3DYKx/2RMNe+bAnGvbKhz3RsFc+7ImGvfJhTzTslQ97omGvfNgTDXvlw55o2Csf9kTDXvmwJxr2yoc90bAnnc39nKPttSRhTzqTpzXcXksS9qTDXuGwJx32Coc96bBXOOxJh73CYU867BUOe/Vjr2nma4+IfsMeUUx+9ojIKuwRxYQ9opiwRxQT9ohiwh5RTNgjigl7RDFhjygm7BHFhD2imLBHFBP2iGLCHlFM2COKCXtEMWGPKCbsEcWEPaKYsEcUE/aIYsIeUUzYI4oJe0QxYY8oJuwRxYQ9opiwRxQT9ohiwh5RTNgjigl7RDFhjygm7BHFhD2imP4HPURDO2NoKEYAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="bottom" width="390" height="810" border= "0">8


Fanhdi 25 IU/ml

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/00684-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Fanhdi 25 IU/ml, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Fanhdi 50 IU/ml, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Fanhdi 100 IU/ml, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Komplex ľudského koagulačného faktora VIII a von Willebrandovho faktora.


Fanhdi je dodávaný vo forme lyofilizovaného prášku, určeného na prípravu injekčného roztoku.

1 injekčná liekovka obsahuje: Factor VIII coagulationis 250, 500, 1000 alebo 1500 IU a Factor von Willebrand humanus 300, 600, 1200 alebo 1800 IU. (Celkové proteíny max. 90 mg – FVIII 250, 500, 1000 IU a vWF:RCo 300,600,1200 IU; celkové proteíny max.135 mg - FVIII 1500 IU a vWF:RCo 1800 IU).


Liek po rozpustení v 10 ml vody na injekciu pri prezentácii 250, 500 a 1000 IU alebo v 15 ml vody na injekciu pri prezentácii 1500 IU obsahuje približne:


Fanhdi 25 IU/ml: 25 IU ľudského koagulačného FVIII a 30 IU ľudského VWF v 1 ml.

Fanhdi 50 IU/ml: 50 IU ľudského koagulačného FVIII a 60 IU ľudského VWF v 1 ml.

Fanhdi 100 IU/ml:100 IU ľudského koagulačného FVIII a 120 IU ľudského VWF v 1 ml.


Účinnosť FVIII:C (IU) sa stanovuje pomocou chromogénnych testov v súlade s Európskym liekopisom. Špecifická aktivita lieku Fanhdi je minimálne 2,5 až 10 IU FVIII:C/1 mg proteínu v závislosti od sily lieku (250, 500 alebo 1000 IU).


Účinnosť von Willebrandovho faktora (IU) sa meria podľa aktivity ristocetínového kofaktora (VWF:RCo) v porovnaní s medzinárodným štandardom pre koncentráty von Willebrandovho faktora (WHO).


Vyrobené z plazmy ľudských darcov.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.


Popis lieku: - prášok: biely alebo žltý hygroskopický prášok alebo krehká (drobivá) pevná látka

- rozpúšťadlo: číra alebo bezfarebná tekutina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Fanhdi je indikovaný na liečbu a profylaxiu krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený deficit faktora VIII).


Fanhdi je indikovaný na prevenciu a liečbu krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou (VWD), keď je liečba samotným desmopresínom (DDAVP) neúčinná alebo kontraindikovaná.


Tento liek je možné použiť pri liečbe získaného deficitu faktora VIII.

4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Liečba sa musí začať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v oblasti liečby hemostatických porúch.


Dávkovanie


Deficit faktora VIII


Dávkovanie a doba trvania substitučnej terapie závisí od závažnosti deficitu faktora VIII, od miesta a intenzity krvácania a od klinického stavu pacienta.


Počet podaných jednotiek faktora VIII sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), podľa súčasného štandardu WHO pre prípravky s faktorom VIII. Aktivita faktora VIII v plazme je vyjadrená buď percentuálne (vzhľadom na jeho obsah v normálnej ľudskej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (vzhľadom na medzinárodný štandard pre obsah faktora VIII v plazme).


Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora VIII je ekvivalentná množstvu faktora VIII v 1 ml normálnej ľudskej plazmy. Výpočet veľkosti potrebnej dávky faktora VIII je založený na skúsenosti, že podanie 1 medzinárodnej jednotky (IU) faktora VIII na 1 kg telesnej hmotnosti spôsobí nárast plazmatickej aktivity faktora VIII o 2,1 0,4 % v porovnaní s referenčnou aktivitou. Veľkosť potrebnej dávky sa stanoví podľa nasledujúceho vzorca:


Potrebná dávka FVIII (IU) = telesná hmotnosť (kg) požadovaný nárast faktora VIII (%) (IU/dl) 0.5


Podávané množstvo ako i frekvencia podávania sa určujú individuálnymi potrebami pacienta, s cieľom dosiahnuť maximálne klinické účinky.


V nasledujúcich prípadoch krvácania nesmie počas trvania terapie poklesnúť aktivita faktora VIII v plazme pod uvedenú hladinu (uvádzanú v % normálnej aktivity alebo v IU/dl). Nasledujúca tabuľka môže byť použitá ako návod na dávkovanie lieku pri stavoch krvácania a po vykonaní chirurgických zákrokov:


Stupeň krvácania/ Druh chirurgického zákroku

Potrebná hladina faktora VIII (%) (IU/dl)

Frekvencia podávania jednotlivých dávok (hodiny)/

Doba trvania terapie (dni)
Krvácanie
Mierne krvácanie do kĺbov, svalov alebo do ústnej dutiny


20 ‑ 40

Podávanie opakujte každých 12 až 24 hodín. Trvanie liečby aspoň 1 deň, pokiaľ nedôjde k úprave stavu krvácania (indikovaného bolesťou) alebo až sa dosiahne zahojenie.


Rozsiahlejšie krvácanie do kĺbov, svalov alebo vytváranie hematómov


30 ‑ 60

Infúzie opakujte každých 12 až 24 hodín po dobu 3-4 dní príp. dlhšie, až do vymiznutia bolesti a dosiahnutia adekvátnej úpravy stavu.


Krvácanie ohrozujúce život


60 ‑ 100

Infúzie opakujte každých 8 až 24 hodín, pokiaľ sa pacient nedostane mimo ohrozenia života.
Chirurgické zákroky
Menšie

Vrátane trhania zubov

30 ‑ 60

Infúzie opakujte každých 24 hodín, najmenej 1 deň, až sa dosiahne zahojenie.

Veľké

80 ‑ 100

(pred zákrokom a po jeho vykonaní)

Infúzie opakujte každých 8‑24 hodín až do uspokojivého zahojenia rany. Potom v terapii pokračujte minimálne ďalších 7 dní takým spôsobom, aby sa aktivita faktora VIII udržiavala v rozsahu 30 % až 60 % (IU/dl).


V priebehu liečby sa odporúča vhodným spôsobom sledovať hladinu faktora VIII a na základe zistených hodnôt určovať veľkosť dávok a frekvenciu opakovania podávaných infúzií. Predovšetkým v prípadoch rozsiahlych chirurgických zákrokov je nevyhnutné presné monitorovanie priebehu substitučnej terapie prostredníctvom koagulačnej analýzy (sledovanie aktivity faktora VIII v plazme). Jednotliví pacienti sa môžu líšiť odozvou na podávanie faktora VIII z hľadiska dosahovanej hladiny obnovenia “in vivo”a polčasu faktora v ich organizme.


V rámci dlhodobej prevencie krvácania u pacientov s hemofíliou A ťažkého stupňa, obvyklé dávky predstavujú 20 až 40 IU faktora VIII na 1 kg telesnej hmotnosti, podávané v 2 - 3 denných intervaloch. V niektorých prípadoch, obzvlášť u mladších pacientov, môže byť potrebné skrátenie intervalov podávania alebo zvýšenie veľkosti podávaných dávok.


U pacientov je nutné monitorovať prípadné vytváranie inhibítorov faktora VIII. Ak sa nepodarí dosiahnuť očakávané aktivity faktora VIII v plazme alebo ak sa nedarí podávaním zvolených dávok krvácanie zastaviť, je nutné uskutočniť analýzu so zameraním na zistenie, či nie je prítomný inhibítor faktora VIII. U pacientov s vysokou hladinou inhibítorov, sa môže liečba podávaním faktora VIII ukázať ako neúčinná a v týchto prípadoch je nutné zvážiť iné terapeutické postupy. Liečba týchto pacientov musí byť vedená pod dohľadom lekárov so skúsenosťami v oblasti liečby pacientov s hemofíliou.


Pozri tiež časť 4.4.


Von Willebrandova choroba


Všeobecne, podanie 1 IU/kg telesnej hmotnosti VWF:RCo vedie k zvýšeniu hladiny VWF:RCo v krvnom riečišti o 2 %. Mali by sa dosiahnúť hladiny VWF:RCo > 0,6 IU/ml (60 %) a FVIII:C > 0,4 IU/ml (40 %).


Na dosiahnutie zastavenia krvácania sa obvykle odporúča podávať 40 - 80 IU von Willebrandovho faktora (VWF:RCo)/kg telesnej hmotnosti a 20 - 40 IU FVIII:C/kg.


Môže byť nutná počiatočná dávka 80 IU von Willebrandovho faktora/kg telesnej hmotnosti, predovšetkým u pacientov s von Willebrandovou chorobou 3. typu, u ktorej môžu byť na udržanie odpovedajúcich hladín potrebné vyššie dávky než u ostatných typov von Willebrandovej choroby.


Príslušná dávka by sa mala podávať opakovane každých 12 - 24 hodín. Veľkosť dávky a trvanie liečby závisia od klinického stavu pacienta, od typu a závažnosti krvácania a od oboch hladín VWF:RCo a FVIII:C.


Pri používaní lieku s von Willebrandovým faktorom obsahujúceho FVIII, ošetrujúci lekár mal by si byť vedomý toho, že dlhodobá liečba môže spôsobiť nadmerné zvýšenie FVIII:C. Po 24 - 48 hodinách liečby by sa malo zvážiť zníženie dávok a/alebo predĺženie intervalov medzi dávkami alebo uvažovať o použití lieku VWF obsahujúceho menšie množstvo FVIII.


U indikácií, na ktoré je liek určený, nie je k dispozícii dostatok výsledkov klinických testov, na základe ktorých by bolo možné používanie Fanhdi odporúčať u detí mladších ako 6 rokov.


Spôsob podania


Lyofilizovaný liek rozpustite spôsobom opísaným v časti 6.6. Takto pripravený roztok podávajte intravenózne. Rýchlosť podávania lieku Fanhdi nesmie prekročiť 10 ml/min.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Rovnako ako u iných intravenóznych liekov obsahujúcich proteíny, môžu sa vyskytnúť reakcie precitlivenosti alergického typu. Liek obsahuje okrem faktora VIII i stopové množstvá iných ľudských proteínov. Pacienti musia byť vopred informovaní o prvotných príznakoch precitlivenosti ich organizmu ako sú žihľavka, angio-neurotický edém, napätie na hrudi, ťažké dýchanie, hypotenzia a anafylaxia. Ak sa vyskytnú tieto symptómy, odporúča sa pacientom ihneď prerušiť podávanie lieku a vyhľadať svojho lekára.


V prípade šoku je nutné postupovať podľa súčasných medicínskych štandardov na protišokovú terapiu.


Štandardné opatrenia na prevenciu infekcií spôsobených užívaním liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú starostlivý výber darcov, testovanie jednotlivých odberov a plazmatických poolov na špecifické markery infekcií a zaradenie účinných postupov na inaktiváciu/elimináciu vírusov do výrobného procesu. Napriek tomu, pri podávaní liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné celkom vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov. Platí to i pre neznáme alebo vznikajúce vírusy a iné patogény. Prijaté opatrenia sa považujú za účinné u vírusov s obalom ako sú vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), vírus hepatitídy B (HBV) a vírus hepatitídy C (HCV) a u vírusov bez obalu ako je vírus hepatitídy A. Tieto opatrenia môžu mať limitovanú účinnosť proti vírusom bez obalu ako je parvovírus B19. Infekcia spôsobená parvovírusom B19 môže byť závažná u tehotných žien (fetálna infekcia) a u jedincov s imunitným deficitom alebo so zvýšenou erytropoézou (napr. hemolytická anémia).


Vytváranie neutralizujúcich protilátok (inhibítorov) proti faktoru VIII je známou komplikáciou pri liečbe jedincov s hemofíliou A. Tieto inhibítory predstavujú zvyčajne IgG imunoglobulíny, ktoré pôsobia proti koagulačnej aktivite faktora VIII a sú kvantifikované v Bethesdových jednotkách (BU) na 1 ml plazmy a zisťované použitím modifikovanej Nijmegenovej metódy. Riziko vzniku inhibítorov je vo vzťahu s expozíciou organizmu anti-hemofilickému faktoru VIII, pričom riziko je najvyššie v prvých 20 dňoch expozície. Výnimočne sa inhibítory môžu vytvoriť až po prvých 100 dňoch expozície. Pacienti liečení koagulačným faktorom VIII musia byť starostlivo sledovaní a monitorovaní z hľadiska vytvárania inhibítorov prostredníctvom primeraného klinického pozorovania a laboratórnych testov. Pozri tiež časť 4.8.


Pri použití tohto lieku u pacientov s von Willebrandovou chorobou, predovšetkým u pacientov so známymi klinickými alebo laboratórnymi rizikovými faktormi, existuje riziko výskytu trombotických príhod. Z tohto dôvodu musia byť títo pacienti sledovaní na zistenie prvotných príznakov trombózy. Mala by byť zahájená profylaxia proti žilovej tromboembólie podľa aktuálnych odporúčaní.


Pri používaní lieku s von Willebrandovým faktorom obsahujúceho faktor VIII, ošetrujúci lekár mal by si byť vedomý toho, že dlhodobá liečba môže spôsobiť nadmerné zvýšenie FVIII:C. U pacientov, ktorí sú liečení liekmi s von Willebrandovým faktorom obsahujúcimi faktor VIII, je potrebné monitorovať hladinu FVIII:C, aby sa zabránilo trvalo nadmerným hladinám FVIII:C v plazme, čo by mohlo zvýšiť riziko trombotických príhod.


U pacientov s von Willebrandovou chorobou, hlavne u pacientov s typom 3, sa môžu vytvoriť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti von Willebrandovmu faktoru. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity VWF:RCo v plazme, alebo ak sa nedarí podávaním zvolených dávok krvácanie zastaviť, je nutné uskutočniť príslušnú analýzu na zistenie, či nie je prítomný inhibítor von Willebrandovho faktora. U pacientov s vysokou hladinou inhibítorov, liečba podávaním von Willebrandovho faktora nemusí byť účinná a mali by sa zvážiť iné terapeutické možnosti.


U pacientov, ktorí pravidelne dostávajú koncetráty faktora VIII vyrobené z ľudskej plazmy, sa musí zvážiť adekvátne očkovanie (hepatitída A a B).


Dôrazne sa odporúča, aby sa pri každom podaní lieku Fanhdi pacientovi zaznamenal názov a číslo šarže lieku, aby sa zachovalo spojenie medzi pacientom a šaržou podávaného lieku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú známe žiadne interakcie ľudského komplexu FVIII/VWF s inými liekmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Neuskutočnili sa reprodukčné štúdie na zvieratách s komplexom FVIII/VWF.


Vzhľadom na zriedkavý výskyt hemofílie A u žien nie sú k dispozícii skúsenosti s použitím komplexu FVIII/VWF počas gravidity a laktácie.


Z tohto dôvodu by sa mal komplex FVIII/VWF podávať počas gravidity a laktácie iba v prípadoch, keď je to jednoznačne indikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Fanhdi nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov liečených liekmi obsahujúcimi faktor VIII boli zriedka pozorované príznaky precitlivenosti alebo alergických reakcií (ako je angioedém, pálenie a štípanie v mieste infúzie, zimnica, sčervenanie, celková urtikária, bolesti hlavy, žihľavka, hypotenzia, letargia, nevoľnosť, nepokoj, tachykardia, napätie na hrudi, mravenčenie, vracanie, ťažké dýchanie), ktoré sa môžu v niektorých prípadoch rozvinúť do podoby ťažkej anafylaxie (vrátane šoku).


V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť horúčka.


U pacientov s hemofíliou A môže dochádzať k vytváraniu protilátok (inhibítorov) proti faktoru VIII. V prípade tvorby inhibítorov, ktoré sa prejavujú nedostatočnou klinickou odozvou, odporúča sa vyhľadať špecializované centrum na liečbu hemofílie.


U pacientov s von Willebrandovou chorobou, predovšetkým u pacientov s typom 3, môžu vo vzácnych prípadoch vzniknúť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti von Willebrandovmu faktoru. Ak sa vytvoria takéto inhibítory, prejavujú sa nedostatočnou klinickou odpoveďou. Tieto protilátky sa môžu objaviť v súvislosti s anafylaktickými reakciami. Preto by sa u pacientov prekonávajúcich anafylaktické reakcie mala vyhodnocovať prítomnosť inhibítorov. V týchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum na liečbu hemofílie.


Pri používaní tohto lieku u pacientov s von Willebrandovou chorobou existuje riziko výskytu trombotických príhod, hlavne u pacientov so známymi klinickými alebo laboratórnymi rizikovými faktormi.


U pacientov liečených prípravkami s von Willebrandovým faktorom obsahujúcimi faktor VIII môžu trvalo nadmerné hladiny FVIII:C zvýšiť riziko trombotických príhod.


Informácie o bezpečnosti s ohľadom na prenosné agensy nájdete v časti 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania komplexom FVIII/VWF. V prípade veľkého predávkovania sa môžu vyskytnúť tromboembolické príhody.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragikum: krvné koagulačné faktory, von Willebrandov faktor a koagulačný faktor VIII v kombinácii.

ATC kód: B02BD06


V lieku Fanhdi je faktor VIII prítomný vo forme komplexu s von Willebrandovým faktorom.


Komplex faktora VIII/von Willebrandovho faktora sa skladá z dvoch molekúl (faktor VIII a von Willebrandov faktor) s odlišnými fyziologickými funkciami.


Deficit faktora VIII


Po infúzii do organizmu hemofilického pacienta sa takto podaný faktor VIII viaže na von Willebrandov faktor, ktorý sa nachádza v jeho obehovom systéme.


Aktivovaný faktor VIII pôsobí ako kofaktor aktivovaného faktora IX a urýchľuje konverziu faktora X na aktivovanú formu faktora X. Aktivovaný faktor X premieňa protrombín na trombín, ktorý mení fibrinogén na fibrín a môže vzniknúť krvná zrazenina.


Hemofília A je na pohlavie viazanou dedičnou poruchou krvnej zrážanlivosti v dôsledku zníženej hladiny FVIII, jej dôsledkom dochádza k profúznemu krvácaniu do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, a to buď samovoľne alebo v dôsledku náhodných či chirurgicky vzniknutých poranení. Substitučnou liečbou sa hladina faktora VIII v plazme zvyšuje, čím sa dosahuje dočasná náprava nedostatku koagulačného faktora a korekcia uvedených sklonov ku krvácaniu.


Von Willebrandova choroba


Liek Fanhdi sa správa rovnakým spôsobom ako endogénny von Willebrandov faktor.


Podávanie von Willebrandovho faktora umožňuje korekciu hemostatických abnormalít u pacientov trpiacich deficitom von Willebrandovho faktora (von Willebrandovou chorobou) na dvoch úrovniach:


 • Von Willebrandov faktor obnovuje adhéziu krvných doštičiek k vaskulárnemu sub-endotelu v mieste poškodenia cievy (pretože sa viaže tak k sub-endotelu cievy, ako i k membráne krvnej doštičky), čo zaisťuje primárnu hemostázu, čo sa odráža v skrátení doby krvácania. K tomuto efektu dochádza okamžite a je známe, že do značnej miery závisí od úrovne polymerizácie proteínu;


 • Von Willebrand faktor vyvoláva oneskorenú korekciu súvisiaceho deficitu faktora VIII. Po intravenóznom podaní sa von Willebrandov faktor viaže na endogénny faktor VIII (ktorý je normálne vytváraný pacientom), stabilizáciou tohto faktora zabraňuje jeho rýchlej degradácii.


Podávaním lieku s VWF obsahujúceho FVIII:C obnovuje hladinu FVIII:C na normálnu úroveň ihneď po prvej infúzii.


Nie je k dispozícií dostatok výsledkov z klinických štúdií, na základe ktorých by bolo možné užívanie lieku Fanhdi odporučiť u detí mladších ako 6 rokov.


Boli zhromaždené údaje o vyvolaní imunitnej tolerancie (Immune Tolerance Induction (ITI)) u pediatrických a dospelých pacientov s hemofíliou A, u ktorých sa vyvinuli protilátky (inhibítory) proti FVIII. 57 pacientov z retrospektívnej štúdie a 14 pacientov z prospektívnych štúdií zahŕňali široké spektrum pacientov s primárnou a potlačenou ITI s rozdielnou prognózou k dosiahnutiu imunitnej tolerancie. Údaje ukazujú, že Fanhdi navodilo imunitnú toleranciu. U pacientov, u ktorých bola dosiahnutá tolerancia, mohlo byť koncentrátom FVIII predchádzané alebo kontrolované krvácanie alebo mohla byť dokonca dosiahnutá profylaktická alebo “on demand” liečba.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Aktivita plazmatického faktora VIII v organizme s časom exponenciálne klesá v dvoch fázach.


Klinickým skúšaním sa zistilo, že biologický polčas ľudského faktora VIII získaného z lieku Fanhdi je 14,18 ± 2,55 hodiny a “in vivo” recovery (t.j. zisk faktora VIII po podaní in vivo) je 105,5 ± 18,5 %, čo je približne ekvivalentné 2,1 ± 0,4 IU/dl na každú podanú IU/kg telesnej hmotnosti (stanovenie bolo uskutočnené štandardnou chromogénnou metódou). Ďalšie sledované hodnoty: MRT 20,6 + 4,8 h, AUC 19,3 + 3,7 IU h/ml a klírens 2,6 + 0,5 ml/h/kg telesnej hmotnosti.


Klinickým skúšaním lieku Fanhdi u pacientov s von Willebrandovou chorobou sa zistilo, že biologický polčas ľudského faktora VIII a von Willebrandovho faktora je 14,4 ± 10,5 hodín pre von Willebrandov faktor a 33,4 ± 16,4 hodín pre faktor VIII, s “in vivo”recovery (t.j. zisk faktora VIII po padaní in vivo) 1,9 ± 0,6 IU/dl pri podaní IU/kg telesnej hmotnosti pre von Willebrandov faktor a 2,6 ± 0,6 IU/dl pri podaní IU/kg telesnej hmotnosti pre FVIII. Stanovenie von Willebrandovho faktora sa uskutočnilo pomocou merania ristocetínového kofaktora a stanovenie faktora VIII ako meranie faktora VIII:C chromogénnou metódou. Ďalšie sledované hodnoty pre nasledujúce parametre: AUC pre VWF:RCo je 15,29 ± 10,03; AUC pre FVIII:C je 49,41 ± 37,74 IU h/ml; klírens pre VWF:RCo je 5,6 ± 3,3 a pre FVIII:C je 1,4 ± 1,1 ml/h/kg telesnej hmotnosti.


K najvyšším hladinám von Willebrandovho faktora v plazme obvykle dochádza do 30 minút po podaní injekcie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Ľudský koagulačný faktor VIII a von Willebrandov faktor (aktívne zložky lieku Fanhdi) sú normálnymi zložkami ľudskej plazmy a pôsobia ako príslušné endogénne proteíny. Testovanie toxicity podaním jednorázovej dávky nie je relevantné, nakoľko podávanie vyšších dávok má za následok preťaženie organizmu.


Testovanie toxicity na zvieratách opakovanými dávkami nie je možné vzhľadom na interferenciu tvoriacich sa protilátok k heterológnemu proteínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


- Histidín

- Albumín (ľudský)

- Arginín

- Voda na injekciu (rozpúšťadlo)


6.2 Inkompatibility


Liek Fanhdi sa nesmie miešať s inými liekmi.


Na aplikáciu je nutné výhradne používať dodané infúzne súpravy z dôvodu, že zlyhanie liečby môže byť dôsledkom adsorpcie komplexu FVIII/VWF na vnútorných stenách použitých infúznych súprav iného druhu.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Chemická a fyzikálna stabilita rozpusteného lieku bola dokázaná po dobu 12 hodín pri teplote 25 °C a z mikrobiologického hľadiska sa má liek spotrebovať ihneď po nariedení. Pokiaľ nie je možné spotrebovať liek ihneď, dĺžka a podmienky skladovania predchádzajúce použitiu sú na zodpovednosti užívateľa. Liek by však nemal byť skladovaný dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2‑8 ºC, pokiaľ k rekonštitúcii nedošlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 ºC.Neuchovávajte v mrazničke.


Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liek Fanhdi je dodávaný v sklenej injekčnej liekovke (sklo triedy I/II), obsahujúcej 250 IU, 500 IU, 1000 IU alebo 1500 IU koagulačného faktora VIII a 300 IU, 600 IU, 1200 IU alebo 1800 IU ľudského vWF, spolu s predplnenou injekčnou striekačkou (sklo triedy I), ktorá obsahuje 10 ml vody na injekciu (rozpúšťadlo) pre 250, 500 a 1000 IU lyofilizovaného prípravku alebo 15 ml vody na injekciu pre 1500 IU lyofilizovaného prípravku.

Injekčná liekovka je uzatvorená zátkou z chlorobutylovej gumy a hliníkovým viečkom.

Predplnená striekačka je uzatvorená bromobutylovým piestom a uzáverom zo syntetického polyizoprénu a bromobutylu.


Na prípravu a aplikáciu lieku Fanhdi je dodávané v balení nasledujúce príslušenstvo: adaptér liekovky, filter, 2 tampóny s alkoholom a aplikačný set.


Veľkosť balenia:1 injekčná liekovka s práškom, 1 predplnená injekčná striekačka s rozpúšťadlom a príslušenstvo.

Fanhdi 25 IU/ml 1 x 250 IU + 10 ml rozpúšťadla

Fanhdi 50 IU/ml 1 x 500 IU + 10 ml rozpúšťadla

Fanhdi 100 IU /ml 1 x 1000 IU + 10 ml rozpúšťadla

1 x 1500 IU + 15 ml rozpúšťadla


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.


Akékoľvek prípadné zvyšky nesmú sa odkladať na neskoršie použitie, ani skladovať v chladničke.


Príprava roztoku:


 1. Injekčnú liekovku s práškom a injekčnú striekačku zohrejte maximálne na 30 ºC.

 2. Na injekčnú striekačku s rozpúšťadlom nasaďte piest.

 3. Z balenia vyberte filter. Z konca striekačky odstráňte kryt a nasaďte filter.

 4. Z balenia vyberte adaptér liekovky a nasaďte ho na filter so striekačkou.

 5. Z liekovky s koncentrátom odstráňte klobúčik a zátku liekovky potrite priloženým antiseptickým tampónom.

 6. Zátku liekovky prepichnite ihlou adaptéra.

 7. Roztok zo striekačky preneste kompletne do liekovky s práškom.

 8. Liekovkou jemne miešajte, až sa prášok dokonale rozpustí. Rovnako ako u ostatných parenterálne aplikovaných roztokov nepoužite liek, ktorý nie je dokonale rozpustený alebo sú v ňom viditeľné častice.

 9. Na odstránenie vákua na okamih oddeľte striekačku/filter od nádobky/adaptéra.

 10. Obráťte injekčnú liekovku a roztok natiahnite do striekačky.

 11. Pripravte miesto vpichu. Striekačku oddeľte a liek aplikujte použitím dodanej ihly s krídelkami. Rýchlosť intravenóznej aplikácie musí byť približne 3 ml/min a nesmie prekročiť 10 ml/min, aby nedošlo k nežiaducim vazomotorickým reakciám.


Aplikačný set je určený výhradne na jedno použitie.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Pred použitím je nutné aplikačný roztok vizuálne skontrolovať, či neobsahuje nerozpustené pevné častice alebo nejaví známky zmeny zafarbenia. Pripravený aplikačný roztok musí byť číry alebo mierne opalescentný. Nepoužívať roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú sediment.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès

08150 Barcelona - Španielsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Fanhdi 25 IU/ml: 16/0427/97-S

Fanhdi 50 IU/ml: 16/0169/13-S

Fanhdi 100 IU/ml (1000 IU/10 ml): 16/0170/13-S

Fanhdi 100 IU/ml (1500 IU/15 ml): 16/0250/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie FANHDI 25 IU/ml, 50 IU/ml, 100 IU/ml (1000 IU/10 ml): 16.10.1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 09.09.2002


Dátum prvej registrácie FANHDI 100 IU/ml (1500 IU/15 ml): 18.08.2005

Dátum posledného pedĺženia registrácie: 11.03.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) http://www.sukl.sk/11


Fanhdi 25 IU/ml