+ ipil.sk

FEBICHOLPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. Č.: 2010/00718


Písomná informácia pre používateľov


FEBICHOL®

kapsuly

fenipentol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívaťFebichol obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Febichol a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Febichol

3. Ako užívaťFebichol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Febichol

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FEBICHOL A NA ČO SA POUŽÍVA


Febichol je choleretikum, to znamená, že zvyšuje vylučovanie žlče.

Febichol užívajú dospelí a mladiství od 15 rokov na liečbu tráviacich ťažkostí pri chronických (dlhodobých) chorobách pečene a žlčových ciest (poruchách činnosti žlčníka, dlhodobom zápale žlčníka, dlhodobej tvorbe žlčových kameňov, dlhodobých chorobách pečene, sprevádzaných poruchou alebo chorobou žlčových ciest) a stavoch po chirurgickom odstránení žlčníka alebo po zápale pečene (hepatitíde).

Po prehltnutí kapsuly Febichol sa z nej v tenkom čreve uvoľní liečivo fenipentol, ktoré po svojom vstrebaní zvýši vylučovanie žlče z pečene do tenkého čreva, a tým odstráni alebo zmierni tráviace ťažkosti (ako sú pocity bolesti alebo tlaku pod pravým rebrovým oblúkom, grganie, nadúvanie, hnačky, nechutenstvo a neznášanlivosť niektorých, najmä tučných či mäsitých jedál) vyvolané poruchami vylučovania žlče.


2. SKÔR AKO UŽIJETE FEBICHOL


Neužívajte Febichol

 • keď ste alergický (precitlivený) na fenipentol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Febichol,

 • pri biliárnej (žlčníkovej) kolike (prudkej bolesti, najsilnejšie sa prejavujúcej pod pravým rebrovým oblúkom, ktorá môže vyžarovať do pravého boku až k lopatke alebo do pravého ramena a pravej paže a býva sprevádzaná vracaním), obštrukcii (nepriechodnosti, či výrazne obmedzenej priechodnosti) žlčových ciest, akútnych (náhlych, prudkých) chorobách žlčníka a žlčových ciest, empyéme žlčníka (vyplnenie žlčníka hnisom),

 • pri akútnej pankreatitíde (náhlom, prudkom zápale pankreasu), ileu (črevnej nepriechodnosti) a iných akútnych (náhlych, prudkých) stavoch v dutine brušnej,

 • pri vredoch a nádoroch žalúdka alebo čreva,

 • pri akútnej hepatitíde (novovzniknutom zápale pečene a v počiatočnej fáze jeho priebehu) a iných ťažkých poruchách činnosti pečene,


Kvôli nedostatočným skúsenostiam sa nesmie Febichol podávať deťom do 15 rokov.


Skôr ako začnete užívať Febichol, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom

 • ak sa u Vás vyskytli tráviace ťažkosti prvýkrát alebo sa zmenil charakter Vašich ťažkostí,

 • ak máte choroby pečene alebo obličiek,

 • ak máte spolu s tráviacimi ťažkosťami horúčku, vraciate, nemáte stolicu alebo sa Vám prestali tvoriť črevné plyny, ak máte neutíšiteľné bolesti brucha, máte neutíšiteľnú štikútku (čkanie), alebo ak sa potíte „studeným“ potom, máte „záblesky pred očami“, je Vám „na omdletie“, búši Vám srdce alebo je Vám neurčitým spôsobom „celkovo veľmi zle“.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je potrebné, aby Vás vyšetril lekár a vylúčil alebo potvrdil prítomnosť závažnejšej choroby, prípadne rozhodol o ďalšom vhodnom postupe.

Lekára vyhľadajte aj vtedy, ak sa po užití lieku Febichol Vaše tráviace ťažkosti nezlepšili, alebo sa dokonca zhoršili.


Užívanie iných liekov

Hoci nie je známe, že by dochádzalo k nepriaznivému vzájomnému ovplyvneniu účinkov lieku Febichol a účinkov iných súbežne užívaných liekov, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Febichol sa nesmie užívať v tehotenstve.


Dojčenie

Febichol sa nesmie užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je známe, že Febichol má nepriaznivý vplyv na schopnosť obsluhovať stroje, pracovať vo výškach alebo viesť vozidlá alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce si rýchly a kvalitný úsudok, schopnosť pohotovej reakcie na náhle podnety, dobrú súhru pohybov, prípadne bezchybné udržiavanie telesnej rovnováhy.


3. AKO UŽÍVAŤ FEBICHOL


Dospelí a mladiství od 15 rokov obvykle užívajú 2 kapsuly lieku Febichol trikrát denne (vždy tesne pred jedlom), niektorí pacienti s menej závažnými ťažkosťami môžu Febichol užívať len občas, podľa potreby (2 kapsuly tesne pred jedlom).

Kapsuly sa prehĺtajú nerozhryzené a nerozmočené (obsah má výrazne pálivú, horkú chuť!) a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Febichol sa môže užívať dlhodobo, ak ho však chcete užívať dlhšie ako 14 dní, poraďte sa svojím lekárom.


Ak užijete viac Febicholu ako máte

V prípade, že ste užili viac kapsúl, ihneď informujte svojho lekára alebo vyhľadajte najbližšiu pohotovostnú službu.


Ak zabudnete užiť Febichol

Nezdvojujte nasledujúcu dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Febichol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri prípadnom výskyte vedľajších účinkov alebo iných neobvyklých reakcií alebo zmien zdravotného stavu sa o ďalšom užívaní lieku poraďte so svojím lekárom.


Febichol sa zvyčajne dobre znáša. U niektorých pacientov sa môže vyskytnúť pyróza (pálenie záhy, t.j. pálivý pocit „v hrdle“ (v pažeráku a hltane), prípadne pálivá bolesť za hrudnou kosťou) alebo pocit „pálenia v žalúdku“.

Pri užívaní lieku Febichol sa niekedy môžu vyskytovať príznaky, ťažko odlíšiteľné od samotného liečeného stavu (pocit tlaku a plnosti v nadbrušku, nevoľnosť, nadmerný odchod črevných plynov konečníkom).

V ojedinelých prípadoch nemožno vylúčiť výskyt alergických reakcií (reakcií z precitlivenosti) typu žihľavky (výsev svrbivých, obvykle červenkastých, niekedy rozsiahlych a splývavých kožných pupencov, vyrážky), kožného výsypu alebo opuchu tváre. Ak by sa u Vás vyskytol niektorý z uvedených príznakov reakcií precitlivenosti, prestaňte Febichol užívať a okamžite vyhľadajte lekára!

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo iné nepriaznivé zmeny zdravotného stavu, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ FEBICHOL


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Febichol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri alebo sklenenej liekovke a škatuli.

Uchovávajte pri teplote do 25 o C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Febichol obsahuje

Liečivo je fenipentol. Každá tableta obsahuje 100 mg fenipentolu.

Ďalšie zložky sú glycerol 85 %, sodná soľ meďnatého komplexu chlorofylínu, želatína.


Ako vyzerá Febichol a obsah balenia

Svetlozelené mäkké želatínové kapsuly, ktoré obsahujú bezfarebnú výrazne aromatickú tekutinu.

Febichol sa dodáva v blistroch alebo v liekovke z hnedého skla so závitovým uzáverom v papierovej škatuli s priloženou písomnou informáciou pre používateľov.

Veľkosť balenia: 50 kapsúl.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Noventis, s. r. o.

Filmová 174

761 79 Zlín

Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 06/20104FEBICHOL

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. Č.: 2009/04378

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

FEBICHOL®


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna kapsula obsahuje 100 mg fenipentolu (fenipentolum).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


kapsuly

Vzhľad: svetlozelené kapsuly, ktoré obsahujú bezfarebnú silne aromatickú tekutinu


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Febichol je indikovaný na liečbu dyspeptických ťažkostí u dospelých, pri chronických chorobách hepatobiliárneho traktu (funkčná cholecystopatia, chronická cholecystitída, chronická cholelitiáza, chronické hepatopatie sprevádzané biliárnou dyspepsiou) a stavov po cholecystektómii alebo po hepatitíde.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Zvyčajné dávkovanie sú 2 kapsuly lieku Febichol trikrát denne (vždy tesne pred jedlom), niektorí pacienti s menej závažnými ťažkosťami, môžu liek Febichol užívať len občas, podľa potreby (2 kapsuly tesne pred jedlom).

Kapsuly sa prehĺtajú nerozhryzené a nerozmočené (obsah má pálivú, horkú chuť!) a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny, napr. pohárom vody.

Pokyny pre úpravu dávkovania pri poruchách funkcie obličiek alebo pečene nie sú k dispozícii (pri akútnej hepatitíde a iných ťažkých poruchách funkcie pečene je užívanie lieku Febichol kontraindikované – pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Febichol je kontraindikovaný pri:

 • precitlivenosti na fenipentol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,

 • biliárnej kolike, obštrukcii žlčníka a žlčových ciest, akútnych chorobách žlčových ciest, empyéme žlčníka, akútnej pankreatitíde, ileu a iných akútnych stavoch v brušnej dutine,

 • vredoch a tumoroch gastrointestinálneho traktu,

 • akútnej hepatitíde a iných ťažkých poruchách funkcie pečene,

Kvôli nedostatočným skúsenostiam s podávaním fenipentolu deťom je kontraindikované používať Febichol na liečbu detí do 15 rokov.

Kvôli nedostatočným skúsenostiam s podávaním fenipentolu gravidným a dojčiacim ženám je užívanie lieku Febichol v priebehu gravidity a laktácie kontraindikované (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Obsah kapsúl má výrazne pálivú a horkú chuť, kapsuly sa preto musia prehĺtať nerozhryzené a nerozmočené.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie fenipentolu s inými liekmi nie sú známe.


4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne informácie o účinkoch fenipentolu na ľudský embryofetálny vývoj, ani o jeho prestupe placentou. U zvierat bola po veľmi vysokých perorálnych dávkach zaznamenaná zvýšená postimplantačná mortalita a vývojové abnormality muskuloskeletárneho systému (pozri časť 5.3).

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o prestupe fenipentolu do materského mlieka. Kvôli nedostatočným skúsenostiam s podávaním fenipentolu gravidným a dojčiacim ženám je užívanie lieku Febichol v priebehu gravidity a laktácie kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známe, že Febichol má nepriaznivý vplyv na schopnosť obsluhovať stroje, pracovať vo výškach alebo viesť vozidlá alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce si rýchly a kvalitný úsudok, schopnosť pohotovej reakcie na náhle podnety, dobrú súhru pohybov, prípadne bezchybné udržiavanie telesnej rovnováhy.


4.8 Nežiaduce účinky


Febichol sa vo všeobecnosti dobre znáša.

U niektorých pacientov sa môže vyskytnúť pyróza alebo pocit „pálenia v žalúdku“.

Niektorí pacienti, liečení liekom Febichol udávajú príznaky ťažko odlíšiteľné od samotného liečeného stavu (pocit tlaku a plnosti v epigastriu, nauzea, flatulencia).

V ojedinelých prípadoch nemožno vylúčiť výskyt alergických reakcií typu žihľavky, makulopapulárneho alebo iného exantému alebo opuchu tváre.


4.9 Predávkovanie

Nie sú žiadne skúsenosti s predávkovaním liekom Febichol. Príznaky predávkovania fenipentolom nie sú známe. Fenipentol sa u laboratórnych zvierat (potkanov a myší) vyznačoval po perorálnej aplikácii zanedbateľnou akútnou toxicitou (pozri časť 5.3).

Fenipentol nemá špecifické antidótum. Terapia prípadného predávkovania musí byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: choleretikum

ATC kód: A05AX


Fenipentol (1-fenylpentanol) je syntetické choleretikum zo skupiny α-alkylbenzylalkoholov. Bol pripravený štrukturálnou modifikáciou p-tolylmetylkarbinolu, ktorý bol izolovaný z pakoreňov kurkumy (Curcuma longa, synonymum Curcuma domestica) a pôvodne pokladaný za jej obsahovú látku. Neskôr bolo dokázané, že je to artefakt vznikajúci pri spracovaní drogy).

U pokusných zvierat fenipentol zvyšuje vylučovanie žlče (zvyšuje tak objem ako aj sekréciu žlčových kyselín, bilirubínu a kyseliny glukurónovej).

V otvorených štúdiách u ľudí s funkčnými cholecystopatiami, chronickou cholecystitídou, chronickou cholelitiázou, dyskinéziami biliárneho traktu, postcholecystektomickým a posthepatickým syndrómom fenipentol zlepšil subjektívne príznaky (napr. bolesti a pocity tlaku po pravým rebrovým oblúkom, tlak v epigastriu, eruktáciu, meteorismus a flatulenciu, hnačky, nechutenstvo, neznášanlivosť tučných či mäsitých jedál) a znížil spotrebu spazmolytík.

Zaslepené kontrolované klinické štúdie s fenipentolom sa nerobili, účinnosť lieku Febichol v terapii dyspeptických ťažkostí pri chronických chorobách hepatobiliárneho traktu je však overená ich dlhoročným liečebným používaním (ktoré bolo začaté v rokoch 1962-1964).

U psov (po intraduodenálnom podaní dávok 25, 50 a 100 mg/kg) fenipentol zvýšil plazmatickú koncentráciu sekretínu a pankreatickú sekréciu bikarbonátu, ale neovplyvnil plazmatickú koncentráciu gastrínu, ani pankreatickú sekréciu proteínov. Podobne u ľudí (po intrajejunálnom podaní 30 ml 2 % roztoku počas 30 minút) fenipentol zvýšil plazmatickú koncentráciu sekretínu a pankreatickú sekréciu bikarbonátu, ale neovplyvnil pankreatickú sekréciu proteínov.

V štúdiách na zvieratách bolo preukázané, že fenipentol nemá systémové farmakologické účinky, s výnimkou nevyjasneného, na veľkosti dávky nezávislého, zníženia pohybovej aktivity u myší. U myší fenipentol nemal myorelaxačné, analgetické ani antikonvulzívne účinky, u potkanov neovplyvnil žalúdočnú sekréciu, systolický krvný tlak, srdcovú frekvenciu, ani sekréciu alebo pH moču. U myší fenipentol v dávkach 30 a 100 mg/kg neovplyvnil intestinálnu propulziu, v najvyššej testovanej dávke (300 mg/kg) mierne zvýšil intestinálnu propulziu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické štúdie fenipentolu u ľudí sa nerobili.

U potkanov sa fenipentol po perorálnom podaní vstrebáva z tenkého čreva. Hepatálna biotransformácia prebieha čiastočne priamou glukuronidáciou fenipentolu, čiastočne odbúravaním fenipentolu na kyselinu benzoovú, ktorá je po konjugácii s glycínom vylučovaná vo forme kyseliny hippurovej. Exkrécia fenipentolu prebieha predovšetkým renálnou cestou, do 48 hodín sa močom vylúčilo 80-85 % perorálnej dávky, približne z polovice vo forme fenipentol-glukuronidu a z polovice vo forme kyseliny hippurovej. Stolicou sa do 48 hodín vylúčilo 10-15 % perorálnej dávky.

Podobnú farmakokinetiku mal perorálne podaný fenipentol u králikov, s tým rozdielom, že bol takmer kvantitatívne vylúčený močom vo forme fenipentol-glukuronidu. Len asi 5 % perorálnej dávky sa odbúralo na kyselinu benzoovú, ktorá sa po konjugácii s glycínom vylúčila vo forme kyseliny hippurovej.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Fenipentol sa u laboratórnych zvierat (potkanov a myší) vyznačuje zanedbateľnou akútnou toxicitou po perorálnej aplikácii (letálne dávky sú vyššie ako 3 g fenipentolu na kg telesnej hmotnosti).

Stredná letálna dávka (LD50) fenipentolu u samíc potkanov po perorálnom podaní bola stanovená na 3449 mg/kg (95 % interval spoľahlivosti 3037-3916 mg/kg), pričom samce potkanov nie sú na fenipentol citlivejšie ako samice (pri dávke 3550 mg/kg p.o. bola mortalita samcov 10 %).

Stredná letálna dávka (LD50) fenipentolu u myších samíc po perorálnom podaní bola stanovená na 6997 mg/kg (95 % interval spoľahlivosti 4824-10147 mg/kg), pričom samce myší nie sú na fenipentol citlivejšie ako samice (pri dávke 5490 mg/kg p.o. bola mortalita samcov 20 %).

Stredná letálna dávka (LD50) fenipentolu u samíc potkanov po intraperitoneálnom podaní bola stanovená na 871 mg/kg (95 % interval spoľahlivosti 776-978 mg/kg), pričom samce potkanov nie sú na fenipentol citlivejšie ako samice (pri dávke 870 mg/kg i.p. bola mortalita samcov 40 %).

Stredná letálna dávka (LD50) fenipentolu u samíc myší po intraperitoneálnom podaní bola stanovená na 713 mg/kg (95 % interval spoľahlivosti 650-752 mg/kg), pričom samce myší nie sú na fenipentol citlivejšie ako samice (pri dávke 700 mg/kg i.p. bola mortalita samcov nulová).


Subchronická a chronická toxicita

Po šesťtýždňovom perorálnom podávaní fenipentolu v dávkach 0,05 ml/kg samcom potkanov nenastali zmeny hmotnostných prírastkov oproti kontrolným zvieratám, nevyskytli sa zmeny histochemického obrazu RNA a indolových derivátov v hepatocytoch a pri histologickom vyšetrení neboli nájdené patologické zmeny na pľúcach, myokarde, obličkách, ezofágu ani tenkom čreve.

Po štvortýždňovom podávaní fenipentolu v dávkach 50, 100 nebo 200 mg/kg/deň potkanom obidvoch pohlaví bolo pozorované štatisticky nevýznamne pomalšie zvyšovanie hmotnosti u potkaních samíc. Vzhľad a správanie zvierat medikovaných 50 nebo 100 mg/kg/deň sa nelíšili od kontrolných zvierat, u zvierat medikovaných dávkou 200 mg/kg/deň bola pozorovaná mierna sedácia. Mezi medikovanými a nemedikovanými zvieratami neboli v priebehu šesťmesačného sledovania zistené rozdiely v počte erytrocytov, hodnotách hemoglobínu, ani v diferenciálnom bielom krvnom obraze. Pri postmortálnom histopatologickom vyšetrení neboli nájdené žiadne zmeny, ktoré môžu súvisieť s podávaným liečivom.


Mutagénny a tumorigénny potenciál

Fenipentol neindukoval génové mutácie na prokaryotickom modele Salmonella typhimurium a nevykázal mutagénne účinky v teste na mutagenitu na cicavčích bunkách in vitro.

Dlhodobé štúdie, ktoré by skúmali tumorigénny potenciál fenipentolu, sa nerobili.


Reprodukčná toxicita

Reprodukčná toxicita fenipentolu nie je dostatočne preskúmaná. Po veľmi vysokých perorálnych dávkach fenipentolu podávaných gravidným myšiam a samiciam potkanov boli zaznamenané reprodukčno-toxické účinky, uvedené v nasledujúcom texte (uvádzané dávky sú „najnižšie publikované toxické dávky“ (TDLo – lowest published toxic dose)).

Po perorálnej aplikácii fenipentolu gravidným samiciam potkanov v dávkach 3500 mg/kg po dobu 7-13 dní po oplodnení bola zaznamenaná zvýšená postimplantačná mortalita a spomalenie intrauterínneho rastu.

Po perorálnej aplikácii fenipentolu gravidným samiciam myší v dávkach 700 mg/kg po dobu 7-13 dní po oplodnení bola zaznamenaná zvýšená postimplantačná mortalita.

Po perorálnej aplikácii fenipentolu gravidným samiciam myší a potkanov, u obidvoch zvieracích druhov v dávkach 7000 mg/kg po dobu 7-13 dní po oplodnení, boli pozorované vývojové abnormality muskuloskeletárneho systému.

Po perorálnej aplikácii fenipentolu gravidným samiciam myší v dávkach 3500 mg/kg po dobu 7-13 dní po oplodnení bol u ich mláďat zaznamenaný pokles laktačného indexu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


glycerol 85 %, želatína, sodná soľ meďnatého komplexu chlorofylínu


6.2 Inkompatibility


Febichol je určený na priamu perorálnu aplikáciu, a preto inkompatibility pri súčasnej aplikácii s inými liečivami neprichádzajú do úvahy.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 o C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


a) Sklenená liekovka z hnedého skla so závitovým uzáverom, papierová škatuľka.

b) PVC/Al blister, papierová škatuľka.

Obsah balenia: 50 kapsúl.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Noventis s.r.o

Filmová 174

761 79 Zlín

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


43/0326/69-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


1969 / 30. 12. 2004


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

5

FEBICHOL