+ ipil.sk

FEIBA NF 500Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene ev. č.: 2014/05943-ZME

Písomná informácia pre používateľa


FEIBA NF 500

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný alebo infúzny roztok

Liečivo: plazmatický proteín s aktivitou obchadzajúcou inhibítor koagulačného faktora VIII

FEIBA NF 1000

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný alebo infúzny roztok

Liečivo: plazmatický proteín s aktivitou obchadzajúcou inhibítor koagulačného faktora VIII


Predtým, ako začnete používať tento liek si pozorne prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4

Tento liek sa nazýva FEIBA NF 500 alebo FEIBA NF 1000, ale v celej písomnej informácii bude uvádzaný ako FEIBA NF.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je FEIBA NF a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FEIBU NF

3. Ako používať FEIBU NF

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať FEIBU NF

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo jeFEIBA NF a na čo sa používa


FEIBA NF je liek vyrobený z ľudskej plazmy, ktorý umožňuje hemostázu (zastavenie krvácania), dokonca aj vtedy, keď sú jednotlivé koagulačné faktory (faktory zrážania krvi) znížené alebo chýbajú.


FEIBA NF sa používa na liečbu a prevenciu (predchádzanie) krvácania u pacientov s hemofíliou A a B a prítomnými inhibítormi (protilátkami proti koagulačným faktorom).


FEIBA NF sa okrem toho môže používať na liečbu a prevenciu krvácania u pacientov bez hemofílie, u ktorých sa vytvorili inhibítory faktorov VIII, IX a XI.


Je hlásených niekoľko prípadov použitia FEIBY NF na liečbu pacientov so získanými inhibítormi faktorov X a XIII.


V kombinácii s koncentrátom faktora VIII sa FEIBA NF použila tiež na dlhodobú liečbuzameranú na úplné a trvalé odstránenie inhibítora faktora VIII, aby bola možná pravidelná liečba koncentrátom faktora VIII tak, ako u pacientov bez inhibítora.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FEIBU NF


Ak máte nejaké alergie, prosím informujte o tom svojho lekára.

Ak ste na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka, prosím informujte o tom svojho lekára.


Nepoužívajte FEIBU NF


V nasledujúcich prípadoch vám lekár podá FEIBU NF len vtedy, ak sa predpokladá, že nezareagujete na liečbu inými vhodnými koncentrátmi krvných koagulačných faktorov, napr. v prípade vysokého titra inhibítora a život ohrozujúceho krvácania alebo rizika krvácania (napr. po úraze alebo po operácii).

- Ak ste alergický na účinnú látku alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku FEIBA

- Ak je prítomná diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIK, konzumpčná koagulopatia, čo je život ohrozujúci stav zapríčinený nadmerným zrážaním krvi spojený s výraznou tvorbou krvných zrazenín v krvných cievach. To vedie k spotrebovaniu koagulačných faktorov v celom tele).

- Ak výsledky laboratórnych vyšetrení a/alebo klinické príznaky jednoznačne svedčia pre poškodenie pečene, kedy je zvýšené riziko vzniku DIK, pretože sa spomalene odbúravajú aktivované koagulačné faktory.

- Ak je prítomná ischemická choroba srdca, akútna trombóza a/alebo embólia.

FEIBA NF sa môže použiť iba v prípadoch život ohrozujúceho krvácania.


Upozornenia a opatrenia

Pred podaním lieku FEIBA sa informujte u svojho lekára, pretože môže dôjsť k reakciám z precitlivenosti rovnako ako pri použití všetkých vnútrožilovo podávaných liekov pripravených z plazmy. Aby ste vedeli rozpoznať alergickú reakciu v čo najkratšom čase, musíte poznať možné včasné príznaky reakcie z precitlivenosti, akými sú

- erytém (začervenanie kože),

- kožná vyrážka,

- žihľavka (urtikária),

- svrbenie,

- opuch pier a jazyka,

- pískavé dýchanie,

- pocit zovretia hrudníka,

- celkový pocit choroby,

- závraty,

- náhly pokles krvného tlaku.


Ďalšími príznakmi reakcie z precitlivenosti na deriváty krvnej plazmy sú letargia a nepokoj.


Ak sa u vás vyskytne jeden alebo viacero z týchto príznakov, ihneď zastavte podávanie infúzie a skontaktujte sa so svojím lekárom. Uvedené príznaky môžu byť včasnými prejavmi anafylaktického šoku. Závažné príznaky vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Pacientom s predpokladanou precitlivenosťou na liek, alebo na ktorúkoľvek z jeho zložiek, podá lekár FEIBA NF znovu len po starostlivom posúdení očakávaného prínosu a rizika opakovaného podaniaa/alebo ak sa predpokladá, že nezareagujete na inú preventívnu liečbu alebo alternatívne lieky.


- ak sa u vás objavia výrazné zmeny krvného tlaku alebo tepovej frekvencie, ťažkosti s dýchaním, kašeľ alebo bolesť na hrudníku. Ihneď zastavte podávanie infúzie a skontaktujte sa so svojím lekárom. Váš lekár zaháji vhodné diagnostické a terapeutické opatrenia.

- Pacienti s hemofíliou s prítomnosťou inhibítorov alebo so získanými inhibítormi koagulačných faktorov. Počas liečby FEIBA môžu mať títo pacienti zvýšený sklon ku krvácaniu a v rovnakom čase zvýšené riziko trombózy.


Počas liečby liekom FEIBA sa vyskytli tromboembolické príhody, ako je diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIK), žilová trombóza, pľúcna embólia, infarkt myokardu a mozgová mŕtvica. Niektoré tromboembolické príhody sa vyskytli pri podávaní vysokých dávok lieku FEIBA. Súčasné liečenie s rekombinantným faktorom VIIa môže viesť k zvýšenému riziku vzniku tromboembolickej príhody.


Keď sú lieky vyrábané z ľudskej kvi alebo plazmy, dodržiavajú sa určité opatrenia, aby sa zabránilo prenosu infekcií na pacientov. Tieto opatrenia zahŕňajú starostlivý výber darcov krvi a plazmy, aby sa zabezpečilo vylúčenie tých, ktorí môžu prenášať infekcie. Každá darovaná krv a poolovaná plazma sa vyšetruje na prítomnosť vírusov/infekcií. Výrobcovia týchto liekov zahŕňajú do procesu spracovania krvi a plazmy aj kroky na inaktiváciu (zneškodnenie), alebo odstránenie vírusov. Napriek týmto opatreniam, pri podávaní liekov, ktoré sú pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to aj pre neznáme alebo novoobjavené vírusy alebo iné typy infekcií.


Tieto opatrenia sa považujú za efektívne pre obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B (HBV) a hepatitídy C (HCV), a pre neobalený vírus hepatitídy A (HAV) a parvovírus B19. Prijaté opatrenia môžu mať obmedzený účinok proti vírusom bez obalu, ako je parvovírus B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť nebezpečná pre tehotné ženy (infekcia plodu) a pre jedincov s imunodeficienciou alebo zvýšenou tvorbou červených krviniek (napr. kosáčikovitá choroba alebo hemolytická anémia).

U pacientov, ktorým sa podávajú pravidelne alebo opakovane lieky s obsahom faktora VIII pripravené z ľudskej plazmy, treba zvážiť očkovanie (proti hepatitíde A a B).Po podaní vysokých dávok FEIBA NF sa môže vyskytnúť prechodné zvýšenie pasívne prenesených protilátok proti povrchovému antigénu vírusu hepatitídy B (anti HBsAg), ktoré môže viesť k nesprávnej interpretácii pozitivity sérologického vyšetrenia.

Pri každom podaní dávky FEIBA NF sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby sa zachoval záznam o použitých šaržách.


Iné lieky a FEIBA NF

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neboli zrealizované žiadne adekvátne a dobre kontrolované štúdie s kombinovaným alebo sekvenčným podávaním FEIBA NF a rekombinantného Faktora VIIa alebo antifibrinolytík.

Pri súčasnom podávaní FEIBA NF spolu s antifibrinolytikami, napr. s kyselinou tranexámovou a aminokaprónovou je potrebné zvážiť možnosť zvýšeného rizika trombózy. Ak je liečba oboma liekmi nevyhnutná, medzi podaním týchto dvoch liekov sa musí dodržať časový odstup aspoň 6 - 12 hodín.

Podľa dostupných in vitro údajov a klinických pozorovaní pri súčasnom podávaní rFVIIa nie je možné vylúčiť liekové interakcie, ktoré môžu viesť k tromboembolickej príhode.

Tak ako všetky ostatné krvné koagulačné faktory, ani FEIBA NF sa pred podaním nesmie miešať s inými liekmi, keďže by to mohlo narušiť účinnosť a bezpečnosť lieku.Pred a po podaní FEIBY NF sa odporúča prepláchnuť žilový katéter fyziologickým roztokom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Váš lekár rozhodne, či sa FEIBA NF môže použiť počas tehotenstva a dojčenia.Keďže počas tehotenstva existuje zvýšené riziko trombózy,FEIBA NF sa môže podávať iba pod prísnym lekárskym dohľadom a iba vtedy, ak je to úplne nevyhnutné.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepozorovali sa žiadne účinky FEIBY NF na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité upozornenie o niektorých zložkách FEIBA

FEIBA NF obsahuje približne 80 mg sodíka v jednej liekovke. Je dôležité venovať tomu pozornosť u pacientov na diéte s nízkym obsahom sodíka.


3. Ako používaťFEIBU NF


Rozpustite lyofilizovaný prášok FEIBY NF v pribalenom rozpúšťadle a roztok podajte vnútrožilovo.

Vždy používajte FEIBU NFpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si niečím nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Potrebnú dávku a časové intervaly podávania vám individuálne určí váš lekár, a to po zohľadnení závažnosti poruchy zrážania krvi, miesta a rozsahu krvácania, vášho celkového zdravotného stavu a vašej reakcie na liek. Nemeňte si dávku, ktorú vám určil váš lekár a neprestaňte si podávať liek bez súhlasu lekára.

Ak máte dojem, že účinok FEIBY NF je príliš silný alebo príliš slabý, prosím povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pred podaním zohrejte liek na teplotu miestnosti alebo teplotu tela, ak je to potrebné.

Prášok FEIBY NF sa má rozpustiť až tesne pred podaním. Potom sa má roztok použiť okamžite (liek neobsahuje konzervačné látky). Jemne rozvírte, kým sa všetka látka nerozpustí. Uistite sa, že FEIBA NF je úplne rozpustená, inak prejde menej jednotiek aktívnej látky cez filter pomôcky.

Roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny, sa musia vhodným spôsobom zlikvidovať. Otvorené nádobky s roztokom nepoužívajte opakovane.

Použite iba pribalené rozpúšťadlo (sterilizovanú vodu na injekciu) a pomôcky na rozpustenie prášku.

Ak sa používajú iné pomôcky ako tie, ktoré sa dodávajú spolu s FEIBOU NF, zaistite použitie vhodného filtra s veľkosťou pórov aspoň 149 µm.

Nepoužívajte liek, ak je systém sterilnej bariéry alebo obal poškodený alebo má akýkoľvek znak znehodnotenia.

Zaznamenajte podanie lieku na pribalený samolepiaci štítok.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Pre podanie ihlou

Rozpustenie prášku na prípravu injekčného roztoku

Počas celej prípravy používajte aseptickú (sterilnú) techniku.

1. Zohrejte neotvorenú injekčnú liekovku obsahujúcu rozpúšťadlo (vodu na injekciu) na teplotu miestnosti, napr. ponorením do sterilného vodného kúpeľa, v ktorom sa zohreje v priebehu niekoľkých minút (na max. +37 °C), ak je to potrebné.

2. Odstráňte ochranné viečko z injekčnej liekovky s práškom a z injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a očistite gumové zátky obidvoch injekčných liekoviek (obr.A)

3. Odstráňte ochranný kryt z jedného konca pribalenej obojstrannej ihly tak, že ho otočíte a potiahnete (obr. B). Odokrytým koncom ihly prepichnite gumovú zátku injekčnej liekovky s rozpúšťadlom (obr. C).

4. Odstráňte ochranný kryt z druhého konca obojstrannej ihly a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli odkrytého konca.

5. Obráťte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom nad injekčnú liekovku s práškom a voľným koncom obojstrannej ihly prepichnite gumovú zátku injekčnej liekovky s práškom (obr. D). Rozpúšťadlo sa nasaje podtlakom (vákuom) v injekčnej liekovke s práškom.

6. Oddeľte obidve injekčné liekovky tak, že vytiahnete ihlu z injekčnej liekovky s práškom (obr. E). Injekčnú liekovku s práškom jemne pretrepte alebo premiešajte krúživým pohybom, aby sa urýchlilo rozpustenie prášku.

7. Po úplnom rozpustení prášku zapichnite pribalenú odvzdušňovaciu ihlu (obr. F) a prípadná vzniknutá pena sa vytratí. Vytiahnite odvzdušňovaciu ihlu.


Injekcia/infúzia:

Počas celej prípravy používajte aseptickú (sterilnú) techniku.

1. Odstráňte ochranný kryt z pribalenej ihly s filtrom tak, že ho otočíte a potiahnete a nasaďte ihlu na sterilnú jednorazovú injekčnú striekačku. Natiahnite roztok do injekčnej striekačky (obr. G).

2. Odpojte ihlu s filtrom od injekčnej striekačky a roztok podávajte pomaly vnútrožilovo cez pribalenú infúznu súpravu s krídlovým adaptérom (alebo cez pribalenú jednorazovú ihlu).


Obr. A Obr. B Obr. C Obr. D Obr. E Obr. F Obr. G


Pre podanie pomocou BAXJECTIIHiFlow

Rozpustenie prášku na prípravu injekčného roztoku

Počas celej prípravy používajte aseptickú (sterilnú) techniku.

1. Zohrejte neotvorenú injekčnú liekovku obsahujúcu rozpúšťadlo (vodu na injekciu) na teplotu miestnosti, napr. ponorením do sterilného vodného kúpeľa, v ktorom sa zohreje v priebehu niekoľkých minút (na max. +37 °C), ak je to potrebné.

2. Odstráňte ochranné viečko z FEIBA a z injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a očistite gumové zátky obidvoch injekčných liekoviek. Umiestnitefľaštičkynarovnýpovrch.

3. OtvortebalíčekBAXJECTIIHi-Flow - postupne odtrhnitepapierovýkryt, bez toho, aby stesadotkli vnútrajška(Obr. a). Nevyberajteprenosné zariadeniezobalu.

4. Otočtebalíčekapriehľadnýmplastovýmtŕňomprepichnitezátku rozpúšťadla(obr.b). Uchoptebalenie za jeho okrajastiahnite obal z BAXJECTuIIHi-Flow (obr.c). Neodstraňujtemodré viečko zBAXJECTuIIHi-Flow.

5. Obráťte liekovkusrozpúšťadlomaj prenosné zariadenie nad liekovku s práškom tak, abyinjekčná liekovkasrozpúšťadlom bolana hornejstraneprístroja. VložtefialovýplastovýhrotBAXJECTIIHi-Flow cezzátkufľaštičkyFEIBA. Rozpúšťadlo sa nasaje podtlakom (vákuom) v injekčnej liekovke s práškom.(obr. D).

6. Jemne premiešajte celý systém ale netraste, pokiaľ sa nerozpustí celý obsah liekovky. Uistitesa, žeFEIBAsaúplnerozpustí, inakby sa aktívna látka nedostala cezfilter pomôcky.


Fig. a

Fig. b

Fig. c

moRM9bj8vxu79H6YAAAT5hWml1q3VutW61q601pqgAAAEznOc4xjOM4z1vP8ApIeR5fZ58uz6OrvczmXl48ACY4sy65eSgBzdksWUIoKCXOOtL0fE4/oPd2AAA8/xN226XWmtNa1brdurq26AAAAGc4mcYxnOcYz5Xe9JPnOx6XHrW89OejycnLMyTAWdToYN81sxw8S8vf7tgl32dhUVFBSUOLjnHJ1/G8/2vpecAAHzOba01q2601q6u9W6a1bQAAACZznOcYxnExji8X6nT5r0PR4Ot5ePR9XU8/i73Y5NrniHS869vu8hYGePM4en19+j6FhNdvakC2LLKlJU4OPjjU4+j5XtfQ0AA6XgcltturprVutXWtXV1bq0AAAAZmM5zjGcZxjPT4Pe35HB7c6vieRxve+kzOPo8PZ9Ch5fS5/Q59ABMYxmL0un2/Z2hzdjUKBUsqagTj4cY2zLPH6H3WwAHznFbWm7bdat1da1q6rWraAAAASYmM5xjOM4zx+L9Bz7+U+nvH0fmOux6P2cnHx8fH19W44u3y3m50AGc5zxoa4/M7Xs7M8nY3CwqiKlSpOHi49cjODwef6wADq/OcttumrprWmtXWtXWrbq0AAAATOc4mMYzjOM9by/qXz3q9rPR8Ty83q/aeqvHw8bk7DjvHxWdjmICTNcecbvHNa5ODx/Y73Ixe4WDUsmpQsE4+LjxyaMTPyH3XbAB8/1tWtVu6a1bq61rV1bdXQAAAAmZiZxjGc4zjHm9n1nzf0U8K+J116v1vp9i8XDHLzpngm+Pl5c9Tq8WWO3rRnUzzdu8N1vleJr2eWTl7CxRKrN1CwTg4sOUcWvFz9eAHB81yrbprVt1dXV1rV1prTVAAAAEznOc4xjOM5xxeH9Xvxe12fC9vyvm83j9L7Hy+r3exnV1y6nFw8vF1OteXm5+Tu9fwvo+vm61OPHDx3n5N63XndD37yufapZbJqUXNSnFx8WOTROPj+N/SqAPD6WrbbdXTWrq3Wtaurbq6AAAADMxMYxnOM4xnqdP6Pl+W93x/a18Z02vI7f2fsTo+frv8zl24er5+u93pjm5cdbi876H5/GuXl5+bn1jhz2OLdp0fM+gvK7QsTUsaS3NlE4OPE5RxX4X9I5gDj+X5Vuq1q26utW61q601bqgAAACZzMTHHnOM4zx+N7Xe8zr67He8b5zjcPkYez9l6863l8XZ7vZ4fK5vV3V3xdHgmtdvxLy8+7prs87q8ee3VdHzvevI7aali1CxbBLxcfHx8mjiz8P+kc4B4/natrWrbq6urda1q6turoAAAAMzOcZxjOcZ488Hj/AFe/kPd8v378Z1JfInHnM9X7D3o6vUx2+7vWOLn10vJutcHocXQvL2OQVrm7XD08d3kV53V9tefnCypbKJQTg48TlOHg+O/TaAz8vtbpdat1brVutautNaaoAAAAkxmZxjGc4xnHn69zpeTrv9/yfmeN1ulyzGOPD2f0HuMa5uPhxxdq9HyLzXk6nreZxb5ubYF5vQ4ej1vR5KeN2PQb7HKCxpKsmoTWccXFjk1nj8LH2wB5XlbtturdXVutW61q6t1boAAAAJnOc5xjGcZzji8P6jn+c7XV9bsfJdHivk9qXPHx44uf9Q5laxx8XPz+f5Lk5Lq+h4d5efkoF1yd11Oj6HJT5z3uW77YVLBasAdfj43Ljh+L+59QA+YNNW3VutNaurrV1prTVAAAADOcTOMZzjOMZ6vn/UcvyHY9Hs9P53r54Op3uPMzx8fD9V9Nqicee5y/PcN3q77nV87fPzZl5d1S83a31fN9XRxeF9E32OWGpLYWKAcfDx41PI8X9FoDoeHyW3TVt1rTWrq61dW61aAAAAEznOZjjxnOcYx5Ht9vs/E9r2Ob5h1r4nr4xjPHxcHcfR+uTczy65/nIzh2eTi6+LybnA7fa5VN8nb30/O9dL5XJ6M5e7ItkoLFlDPDx8cfH/RfSAHzfHqtNatutNautaurprVtAAAADMxMZxjOM4xng8X7rpdj4b3O3j4/2N9Xxfa4ZjPB18di9rs+3zbced3XjTg6/J3uXp8eY1rXNydXj73b3da3e9jyuP1SfOfSHf1IooirBFx18TofJ/pPMA6vz3JbdNXTWrdautaurq3VoAAAATOczOMYzjOM46F+p6fN8n6vJ0/kZ2vM9fscuuPj4en2Oh3u0x6fp8nX7PD2PP6fVxq8/b6fFk5N71d76k9Dn3rla5uD5n3O+edn052uwzUtRNCVLcnBjj+W7v2AB4HW1WmtW3WrdXWtat1bq2gAAABM5znOMYzjOM8Xh/Xdzhz4jtdT4zqZx7fNz7m8dfrZ73PjPHyez2o7nz/UDk9HqdeS75uesY7WOh3u9zau+C9Xx/pubL5v6ScndRZUaktlEoxwdL4r9D7wDi+a3bqtXVurq6utaurq3VoAAAAM5xM5484znGM9Xzft06ufmPWx8P0pr0ubl05OTl+e9Pt6xGPoGuTzfM0Gu9x9fjXk5uxZxbzy3q9j1+TGvK9u+X5f0ceJ6PavesWWaZtiygS9f5vp/egHj+fq2t2261dW61rV1bdW0AAAAJnMxnPHjOM5xjyfU9+548eLxX4rqcXY7fNq73y46nr9vi4+bpe32E8npciC9jk4eGXfN2Obiz5/Fydvn4uf2Zw+R9LydPxO/wB/PF430DubiwWLYVKXLi/Pvs/ZAT5i26aurbq6urrWrrTWraAAAADMxMZxjOM4xnh8P7fnkcPX8jzPnOpwc3Z5uRd9rzu/63Nyzi6/s6z5fzn0HBM0c3a4eMzex2L0+hyL6Th7vpeRw/Q9vq+f4v07Hz30jtc8gWywsmiyJ4vzH6NoB1/n9W23V1bq601rWrq26ugAAAATOZnGcYzjOM46PF9dqQ6nH0fk/A63Jy8/LdS8vqdzfLz9Pm7+8fCdv1NONV57iLm3s8vT8/ll9Ll4eL1vG9LserxeT1ez6GPB97k5+zcXUSxVRQZfC+59KAcHz27Wrq3Vurq61q601pqgAAAAmc5znjzjOM4zx+F9R6WpLHDwZ8v5nwutvm3rO+56fZ5OTm4O9xuH4z3eaa5tExz54ZvE5e1yTocd7HevHwzXfx7F8zsfP/R8Xmdn0t9rWKtys1FSiHQ+F/SeYAnzbS6tutW61brWrq26ugAAAAM5xM4xnGcYzjg8b7yyWTUuevx9TwfmfOOz3s83Z7Hb7GOXudr5z5z3ql5Ody9fh59JZji7Hf6meXnrOOvPU6/p93ob8f070uL299mrCpQWUR8fyfZAB4vU1bq26t1q6utaumtNUAAAAEznOc4xjOM5xjy+79HvMLFrHFx48j5Xwvs/Z6XleXO52t7+g7Py/i+qova4+Ls62mZp1Xb4+bnq83R6Xrdbu+31uOeH6nH5n0juCyWqhUqXPD+efoPfADg+f5NW3V01rV1daurdXVAAAAAznMxjOM4zjGeHwvtuzBFJVOHreZ0+52rjwfnt+h6Htdv57wfQso9DqdprTeej73V6XBnm12tOTu+Z0O5w+h7WcZ+a9jPkfTY7vIM6io1LCpPnPL++AA6Xja5NW61bq6u7daa01QAAAATOZnOOPExnGcdPp/aWQssoGsdXi8eejz8vx/z/AKPuep3fI+V9feOLLtdbv6m07Wd8HDri8/uufnz2+Xzunnk9P098M+d9eeP9PnvbyFllBZcp+ffX+0AAx5nn51ycvJrWrrWrdat1aAAAABJxzExx5zjPHnHifQ+xc2FlllWE6vF5vB62vG+L7/0HqdzqfHenzbdfg7nU9PjbvHrklwxxdXt67E5ePh4up2fb5ufgvid3k8f6e925lW5FTSCeP8t+jaAAE4uvwdfgvJy8nNvTWmtW0AAAADOcTOMYzjOM44PD+92ksKWWLBwdbyO3zeP8f3PovT7XH87OfscnH5/c4vQ6jkcOq5O30NTzO9ns8XI489LsfUdfk4p0J2/I+n5e0kolEtiyPhva+mAAAE4+Hr8PFvl5ebk1bqgAAAATOc5zjGM4znGPN5fqdZLKCVUsrr8Hg+n5nxvP9H6fdnmeX2t+j1Oh3en7Hmt64rpGObk8Tv47XHCdXs/U+evHx9Lu9D6Lt8rNzSwtSaidL4T9I5wAAABw8PFxZ5uXm5qAAAABmYznOMZxnGM8XgfZ9y5LFWVCwt4uLxObo/G6+h9bub6/gc+e/jp+r4nfytmNVmc2/F9Xq9lzzrTg7nt9Ot8fmdm+13kSlgoWR8lfswAAAADHHw8eOTm5OWgAAAJnMxnPHnGc4zjqeZ92kLFlCyosxwcPic/xGPf9T0ez5vjV299b0/L5uzxY0ZwzydjPi+75/N3LidTPodnr9icnF5r0/S7bWFLFlFycP579/wCgAAAAABOHj4ccvNy8gAAAZmJjOePOMZxnHjez7uslhQWUJZ08+D3vhOH2fV9TtfPZ5uDt8Uz6Hk+rrr40mbnfP1OD0vP13nW5+nPS4+P0M8nB0On9X2OyysoktSkfPeR9+AAAAAADPDw8V5ufkoAAJM5zjOMZxnGccHg/e8iKlLAFEvW4PP4/jer6Pt+lOn6u/M6ubnt9O+iwktb4PN+g8TlvJ2c9bPH63W4/SnL0+v0Pru3tILKSxazPz7633AAAAAAACcfBwzn7HIAAJnOc5xjGcZxnHnZ+wslhQlKEpw9bHgeP5XN9D63k9n3+s8jh4+Xg7vU32uVjVTh870OfzOcSuP2OrO85PO6nc9zvZQlsWWGpHkfKfo+gAAAAAAAOLg4N8/PoADOc5zjGc4zjGeLwfrfSZKSkoWULOrweX4ng8vuer4/Z9b1Opvyupx9jqd3i6PZ5daTPU5PT8ftgTl93OLxXyfO+w7XZkimaLFhPifW+oAAAAAAAADg6/Hz9jkAEzmYzjGcZzjGOr5H3upFlCwUsAz0+P5j43sev9B0s79nv9ffQ86djpc3a4ujw65K7N6fZ0DfD7nf28+cfhdz6Lt1FlgCidL4P9I7AAAAAAAAAHH1+Dk7HNQMzEzjGM4zjGceP6X0es3NWKFQsqwvH1OP4n5zuevya5uT1vT6+er52+x1evrs7nG4+Cdmheb0Ov6Hba8nm6fgfZ9jsSABZU1J8pn7QAAAAAAAAATr9Z2efQkxM5xjGcZxnHB4P3PYsEmosoUCpXDx8Xw3g83d1z9vm73r5xxdHHM63Q4Lvl3y7gO92O90+D2nRxj5r6b0ezqZosLAWcf53996IAAAAAAAAAHD1uPn7O0znOc4xjOM4zjodb7W5KlJZQsqw1BwOD4rxLyXs93n5fV7eJeLgxnj48oHNy83Ne11scfe4+Lfzvrez2OWEKgWWDwPF/QAAAAAAAAAABx9bh5uzrOJnGMZznGMcfhfTetqJUsoUSlignDnHx3iZy7fc7PJz+p2ONyOv1OLCMZ9PtYutdNxde9zteBv6jk7OUWJqJqCo/P8A6r3QAAAAAAAAAAZ63XvY3nOMYznGcY63iff7kWWaiUUlLKBLwSfGeLOC8nc7PZ5OTtelvGRc8vhcX0vDOPGcdXgdj1fC4/q+TtS5BLKAmvK+P/SNgAAAAAAAAAAJ1+nObkxjOM4xnHk9v6jeLKllCyyixQBw8efl/C4N8E5e/wBnl1rt9zlxiXfN53U9fl4OPPW6HBzcvueG+q5O3JcgFSUHxfpfUgAAAAAAAAAAA6vS4ubecZxnHD8/9r3bIsqVYWUKBYVOHhnW+W831+j5OuTtdrk1q25s5+94/v74eHy+hw77nq+Z2/pt9uEJbBYLF6v5/wDpHYAAAAAAAAAAAAdXz+vzbzjOOj0PuallligLKBQsss4OHknh/M96fPy3m5+fe90e38n9hno+V53Fnn9Tj9z2+bsWM0llsSiVfluH7UAAAAAAAAAAAAOt5nV5N4x4fu+7YsFSlAlCipZZMdbfJ1PA8Dp9XN5V3rdzl9V8v9p5Xj9Ljzyd3v8A0/e5exUsCUFzUt4/zz7r0wAAAAAAAAAAAAOr5PS5ceB9/wAtzLYsoWLKBQFgmeFvPX+a8nodfq3ns41X6LofU/JdHPJ2u573ucvPyaiFgCksZ34Pg/oQAAAAAAAAAAAAA6fkeR5n0fu89kayWKLLKAoWFiJx5ri83yfI6HDwZ3qcee97fF4XJ2u17Pt9rl5tSLCkCWwSvgvpveAAAAAAAAAAAAAB1/P+Y872voPQmpCy3OpYoFlACWJcs8eePq9DpdTr9fBrk5ebtej6XPz8mpKkqUApC3zPi/0nYAAAAAAAAAAAAAB0PnfB7vv+3sRKUlSgsoBKglYmeOZmePLW7db7FFylJSwBYHx3e+qAAAAAAAAAAAAAABxeB87w+973aqFzrNssqWpZQiosCJZZjhbumuSSKhKBKSylg4Pz79F7QAAAAAAAAAAAAAACeT855Pq/Q+nohLQBRKiwCVCxAlqohc6hNIIoAfNdT7cAAAAAAAAAAAAAAAHU+e+f5vf9vmqwCUCglRKQWLELLLAEqUlhRYFn539x6YAAAAAAAAAAAAAAADHh/OdL3ff7mglCwFhYAlSsgVACUCUCoFeL85+hgAAAAAAAAAAAAAAAA835zxPR9/2N1AAAAJYLmyxYALEqUEsqwTU+G+g+gAAAAAAAAAAAAAAAAAcHz/zs9/3exaiVKAEVKiyWWWAssEqWxNZtgq5V0fh/0jkAAAAAAAAAAAAAAAAAGfH+c8z2foPQukALEoRYEqVEpZKsSpZUoWLA+S7H1gAAAAAAAAAAAAAAAAADo/O+D2/f9vdqACWUlhYgsWFgBNEligWTXD+e/ofbAAAAAAAAAAAAAAAAAAHF4XznX973+1bEoJUqLEoSpZSS2IqUFglB895/3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAE8r53x/V9/1NWpZLFCASwWFgEthKLFktiz8++z9UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdX575/f0Huct1AiywALmWUEoAWLLEpb4/zH6HQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAY8T53oe37/etJZWbYEsAlBNQiypVSwXOviPc+hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHnfO+H3/f9jakAJUsudRKAWAEthUdb4P8ASOQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHB4HzuPf93sNQBCyosAsuaWAWANfJ8n1oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABnyPnPL9j6D0bLc0Z1LczUms2wGapKS2KiPzv9B7YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOn874HY+h9nllWISglEpYlAKhY8LyfugAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADj8L53q+59B25UBZZYEVYBYKRnjvwv2HrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABPM+c8b0/oPWCypKRSNQAmoWcfHief87+iUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB1vnvn79B7nPKkqpYJQmpZKXjxxTGr8n7n0YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAY8b5zzvb+h7tgAiyxqShM8fFmRycHxn6TyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOh854Xd+h9i0AWAuZrGMZzMl5PnuT68AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOHwfneH3/AHuxYJQllZxjOIhLp8R9/wBwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACeT855PrfQ+kFhKmcceMglOTx/P+6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADqfPfP830PtcsETOMZkkWVZOb4v632AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOPxPnOn7n0HbZnHnMZkqUqb6fzH6LQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB5vzniel7/f48XUkoCycvy3r/SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdfwPnc+17PJmFAqbx8V+jcoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABnx/nPM9b3O1kAHL4ePsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOj874PZ9z1EAcvU+X+95wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADi8L5zr+17xmrydL5f7H1QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATy/nPN9z1OSY6/kdL7L1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB1/J8jy88ff9739gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJLQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf//EADEQAAEDAgQFBAIDAQEBAQEBAAEAAgMEEQUQEhMgITAxQCJBUGAUMiMzcCQ0FcBCQ//aAAgBAQABBQL/APMWFzWr8iJGriC/LiX5kS/LjX5caNZGvzGL8uNflxr8ti/LYvymL8pi/JjQnjK3Y1cH/KH1UbE+pkerXWkLSFpC0hWC0haQtAWgLQFtrbW2tsrbK0FaXKyFwtb1uyITuQnW+FusWpp/x6aYRB8sknj2C0NW01bS2itty0ldkHuCEpW6EHNP+MTTCJpJc/zrBbbVtBGJyLXK5CErkJUHtP8Aib3hjHOMj/hLAoxBGIotIQJCEpQkb/iFVLuP+JLQUYgjG4LshI4IShAg/wCF1Em3EPjbAoxBGMhdiJHBCUf4TVP3JvkLXRiCMZC5hCUoSNP+Czv24h8oWgoxItIQcQhMg4O/wKrk1y/LlgKMRR5ISuCbM0/f5X7cY5/NHmjGEWkIPLU2oTXhw+91kl3fOlgKMZXNpbUuCZMx/wB5e4MZfU758gFGNEEJlQ9iZVMcgQfu1bJ9ELAi0hB7mFmKaVFVQzfc3HS3Vrf9Fku87Me1LhjSt2uo1DisbkyVkg+31knpH0V55UbNdRnNQQSp9DUU5ixSaMw18E320mwe7cl+iyusqCPRT8MlPFMpsLITaiqpDDisT01zXD7TWSaWD6KTYEbstrDjc0PU2GRvToaqjMOLFRVMU/2iV+5N9FkKoGapOnNQwTKXDpojFiNRCYcRgm+y1cmiIfRpncqePag6skEcqmwpCSqozDirHJkjJB9hnfuTfRXnlCzdq/AIDhLhsT0+mqaQw4s9qhq4Z/r9TJoib9GldZYey0PhzUcMylwyVijrqmnMOJQyoG4+t1L9yb6Ke0l5HtAazxXxMkE2Fgr/AKqIw4sCo5Y5R9Ynk24h9GkKoWblT4t87XE2HQyJ9HUUxhxSVihrYZ/q9W/XL9GmdYUkW1TeSMpaWGZTYY9iZV1NKYcUikTXBw+pSv24xz+jPNg1u9Vec+NsimwthWmqojDiyinjmH1Csku76NK5Yaz09Tv4s1BDKpKCeAw4nPEoa+Cb6c92hl9Tvop7TXcomCOLjv0z1LZDOWmimU2FOCbUVVG6HFY3pr2vH0qtkQ7fRZCqNm7WZX888LmNcJsMY5GGqo3Q4s4KKpin+kOdpaSZJPo0z7Cgi26f4mWhhlUuHTRGLEaiBQ4jBL9GrZLNHb6K42GneqLWC9vgzw2UsEcwmwtCSqojDizHJkjJB9BJsHu3Jfo0hWGs1Oz7+aOs5ocJsNienU1TSmHFZGqGrhn+gVkmmMfR53KCPag6/LxffqTUcMymwyViirqmnMOJwyIEEfOSv3J/ozzyp2b9b8J7r26skLJVLhV1eqonQ4sFHNHKPmaqTRE36PM+ww6LRB5/v4xaCJsOikT6OppzDikrFDWwTfMVD9yf6M42DwZZWgNbl78Ptz+G9+PllNSQzKbC3tUdXU0pgxSJ6a4OHydRJtwt+jyFYezXP5vLo38LtmU+JkgmwtpRbVUboMWUVRFMPkaqTcl+j1D7NpYtqn80dvOvlblNh8UqkoZ4DDic0ShxCCb4+Z+3GPo7zyjbv1vB3+C9vIvkVLTRTKbC3BMqKmkMOKxuTHtkHxdY/XJ9HmdYYZFaLpe/y98nMa8TYWxydFU0hhxZwUNVDP8AEyP0MHqP0Ymwmu90bNuLP2v1ffo+3xF85qCGVTYdNEosQqIVBiUMq7/DVj7kfR5CqFm9VdL34fb5fkrKWnilE2FlCSpo3Q4s0pkrJR8E52ht9b/o9Q+zaGLapsrhErWFuBbi3FrHS9uh24rcfbzjwd8nNDmzYZG9PpqilMOKyNUNZDP8DWyIfR3mw079V7Iv6OooSeFyWsLcC3FuBF1zdaihInScstZW4VuLcQPHby5qKGZTYbLGo66ppzDicMiBDh5hNg525L9HldZYZHdF4Rcb9PmFrsg8HqXReVq8IOIW4tQt1vbwCLiWFsgkw5XqaN0OLKKaOYeVWSWYO30YqoJKYzZg4XVETF+ZCmzRP6OshB618734NQW4txaz5FyEHA/AObZfspaGJ6dTTwGHFJo1DXQTeTK7dm+jyFUw3qz3znrmMVqipLaEL8WJfhxIR1EKZWC4IcM7cPZbhRJPU3GBfkQr8qFflQr8qFfkRISMKv1GvXt0reF3XcEKyspKaORSUDwo6uppTDikT01zXjxKuTTE36RO+zaGPbp86iqMpgogzicwPH4xYvyXxpj2SBBy79V9TCxHEAt+qkW1VvX4L3L/AOcxf/PiX4MK/BhX4MK/+fEjhzV+FI1aKti/JqY03EQmVUL136AcQg646N/D9zkSrqwKfG1wloQmunpXxYubxzMmb4U79yf6O42En8s9tICIVXUGR1LSiEFOT3hjTWOK/NkUNayQ5vpW33ZoVHNHJlqV8hZORPBJUxRo1U0i/FlkTKKJqDGN6zmNenUkTl+NNGhWTxKOtieu/EDY6r/CFrSpKKJ6ME9I6lxNr138Cpk0RN+kSusqBmuU91XVGhlFT6QinKqdrc43OWHVYeeCSCN51VESjq43nilrWMR/JnTKaNiCHiPpYnraqKdR4gmvY8K3A1/Qv4hThzOduGpow9UtY+me1we3rVL9yb6OVUu5U8e1Tp8gihgYaqoycpHhjHE5uNm4PHeXM5ujY9fjli3Kpi/Nsvz4l+aSjHUTpkLI8wh4z4Y5A6mlgMVegbhWza6yBB4+3jjOytnXU6wuq59Wd+3E36RIVE3frCgq+XU+CLZhylqI41NPuo98puTcOh2qLMo5hDItGR4B0rrU1a2LW3itxS08cy0zURhqY5kCu6tk02PLynI8ZGRCmYaaop5hPD1Kt+uX6RO+zcOjtGnuEUVI0y1C7KWqkmd+G2Jjzyzaw1FUKqWBRzxyZlHNvC7I5DJz2NTqyFqOIxr8+RflzuW7Wreq76ZihFZaGrbYtti2mrbcrTLdLUyRrkHI2456Kyp6y+V7o5MNuH28gcJXdV8eqLCZ7P6cr9uMcz9HcbCa75WN24mjniUvpp2bUN7B7pKyWKJsLa+RHvlK7SMGivKQCpKGNy1VNOmVUcivkEQhwHIcgSnVMTF+VK9bVXIm4eF+NTsQhX44TA0N/VzTrrDzWtgW5Gtca9BWgLaC2itDkWArQWrccF3Q4qilEwp6kxOyCsmnynI9DsZm6o4nbdQOY6Va+7h9IkKoWbtQV+sbf+muUr3VErGCNrnBolkL8x2lfqdS18lIqbEoanOWkikW1U06ZVsKa4LuhwOTpGxo1TnoUssqZSRR5E6VZ701gZkXNC3ecz+dK3/ol5Jx5oZC6D3NW+UHtK5ORjC2yEHFh9Dx78NRTidsE7qd+V175+3kjhKP6ycpojqi6L3aGXL3/Ryql/opI9qnA54jPojpGaIambbZSxbcSr5fS45zP0t750+JT06psRgqBk+GOROonMW9PEm1kRTZ4ityNSVMDE6plnMdDzawMzb6kGAZOeGp0ritSHM1J9VGP56p3LIcQ5ISFB4ci0FOZZXWssV7jgqKcTtpqgxOzBseP34/bou7HtxHJ/OWEaYejWyIdvo7zyDd+rK/Vrv+msvYQ/z1AXYSSbkuV7CR2p1rKytnBiNRAqbFYZxlZOpono4fEv8A5sSZQwMQbpVlyRK/Yqyln0gvJQyb3kOqSi/aqP8AJkEOO6bJZX1J7boghC8aY4PHBVU+82kqOBjvK7E8ihwFSu0QxtL5fboE6Wk7kv0iZ9hh0fIczWybdPRssypcbRM22hV8uiI8hlM6zWC7iFZWVlZWypsQmplBMJ4rhcswESrq6vrcBlPUL3Gbe7/2puUUjtT8gh0WuIQ0vTmJzbLnGWPEg4KynuKWo3o82G/ku5o88xkcsQl5YXFrqOjWSWY36Q42FQdTombULFiT7uZ/HDTjclblUSb9Qc5DqcG2bbKyIRCtlDCZ5ImCKLg1ZEq/KIWjVTLpzGbVta3v9EfuggOmE19wWp0dkQWFjw8cFQw0s7HiSNBdkOY9/HPpJFshkU46RK/cloIdml6Mz92b6RIVRs36pyb+tT66+pcmMEbAFVybUAGlhVlKdDYGXNlZWyIRCKDdbsOia12pXV1dXyJy/ZyapDqk4WoPbGpKljhrQehIFrata3FuLV0A5B3JPjV9l4N+B7BJHTvNNPkEzyXC47tzKrpNENJFvVPRqpNETe30iofZuHQ7dMU39Hn/AL4P5Z0O08m/UWRbz0qc7koj0MsrKysrZFRt0RMe5pgrGv4Lq+RdYMGgApx0w53W5ZanFBpKMMaO2ESrrUg5elabohwQlsmy3Qdxg2TTdEWMsQeIXmJ/BWw7kdJPuw5A88vfpd+ofSSLI51Um5PhUOmPo1L9yf6Q88iN+paA1p/Zv61IP5kTdEamdopQ7QmWeNCncIYaNmp5F1pVlZaUQimN1PnPONaA5Q1DoU2RrxlZE2Ubbpxum96o2Zk5+lepyHJRd3m5PQDlZrkYLISOYmTByBvxNNiPVlWQlzKWp3OH/wAlZm3mF7rt4pHLu3Kqk24I2GR8bBHH0J37cTfpMr7LC4tT07kWKrbavXtVn/jf/SyYsX5r1UTmVQDRFfKwWlWRCcFEBGwetzBmNTDFVByDkXJv8jnOyibqfUP1yovurZsKcncdlZWV1YPT4LFshaWvuOAhM7l2lPkL45GEKmn3Y862LcgopdyHJhz7eOeSOVfLqlwqHVJ0auTVJ9IcbCpcqWLap08cmd8Tj9EbtcQVR/Qf6FdM5yNOQKur5EIsuqlyY1NHAWpkj4i128ByGV9qEuRJfwhftE7hCHAcmvUkQVnMMct0EM2ftI71aC6JsT2hwNLOxwkbm3/lrsm+URcKV+3GSXupIdmn6EjtDB6j9IkKpmfkVuf6mVokZTkxTKbnAf6Ue0QTUCg5a1dXQVw0N9bmhAZ2yghNTPyaMm8hPPqX7cQTDyPEF7IrurK4QejYotUctk3P9Wl3qgbeJSxB6pJDDNniEfpp37kCCHbyXcliUiw6HdqejWP5/Sah9mYXFpi98nhX5VtPrEMolbOdMB/rTkxAq6urq61Jh51TrCMKNqsiFZaVLcqnbtQ51VUmi442oo8IQyK7B0pK5oEpr8iFFKY1fKZ2mO6pz6HjnJ2rYrilm3ocpG64sPdYoJvlO5Nmk3ZsNh2qboHsXa5fpDzyk/knYzbj4HhXU9MQ6pn10r+yvdAoFXV1dXV1EQ1ajI+MJnZNbqWlSGwibd4zrKjaYy8kgiOjjarJwWlaVpVsgc5uw4G9iFZQSId53Xexut7PQnp4u1nqjYfxKrP+jEMm9+nbrYjLtwU0W9OBYdCY2iH0mV1lhse5OvbP2c2xU9NHMKijkYpGubldByDlqWpXV053JiYOBjrKXmYByyJ5VMu7PTiwDyFq1J2ngtkAt0BanFaXlbbltuVnLmgQhlMEOBnbL3ZJdhN3QDS2R1lfVGm+mati1R0ku5BlXjnG7XEmeRzyrpt2owmGzOjKLxD6QeQqXKii2qbi9nMWmyspqGOVVGFPanwPZkCgVdXWpMTUwq+Y7PTRZpkJW44Kol/5/wD+4xZnBbPsrOevRGjKSiXlaXLSVZ61yNQmaULLm1HmnMysmM4Cg4tLGBxCkKiN4FL6ag8xD/z1qKrBeChdqp0zyauXZpmNMkkTBFH0iNL/AKPIVG38mt6PtpRYrKSCOVT4UCpqGSIkFputSiYZXFjm5B5TZUJE1y1J6lksKdgCmaNyuGhsQ1P9uAOQKcbKKHUpqi7mtKtxFgK0uao6gXMYt3VkAOEhFMNnBSKld/EpwgsQj5Mk3ISpucOGn0JiHbL28TE5tUuFQ6penVNs/wCjzvs3CobN6PtlpCLFpRaCJsOhkFRhb406N7Th9Lsx6A5PooSpKB7U5jmEOTJVuXROtrRzh5Kf98S/SnHPiuoWajUTF5jjtxd0Qtt1ixzU+IOUUzo3P5m6HAO+nk4c+zmn0v70h5qYehg5Tx66ehf6EVhp/mTTzHB7+FJIIonEyPpIdmn6crNxnNp+ivPKc65YI9qDr6QnMRClo45EXS06a4PAKsnRNeKjDrAgghyaowmKZYg28FPlbhA1OmIjYxitw6eUjSW6STCBFBK/cye26jfZO5FDMJoCltrf2a70HvSfv2TucbP1cUz+KuRVDyrMm/r42Ky2bh8O9U9WaASIhzDq+iSusqCPequL26V0W3RCPNS0pjUM4egc8Sh0PPaI8o01ScxUjVDCm9rItVs4uQvuTNCPAextpBstZVyTN6JDlKNJjOtoTch37Na+xl/d36xu/jVJ+xKd/QDyVX6JwiqX/wByCb28XsqiXenw2Hap+s5oeH0ic1zDcrWVuLWPniql/LDotun6hXbitdFhyqKbdVPNrQV1iP8A5T2gUaav/wDNwuNOiZuelOaiu0UDbnsOByDuV0Sh3qI3bz/Rk9txEdLn9wvZp5l11dOybyQVILNBuag6WIquF4oTqhVJ/wC4pqHbqe3QxGbbp6aLfnAsPBMTCTSxo0iNPIDpcEHFbhQkQePmZCrb9UBpb4Pbge3Krj0OY8PbdYh/53doCo01A8iqplp25DJw5O7yf1036OHp4Hd+De9L3aij2f6ZTzjb24jycxMGinj/AGqDeVEqoF4KU3p1Qc6opmfv4dfNu1GEw2b45jY5GnYUaYowvCsWoOKEhQlCDm/KTvs3C4efjubzLQ4QXikVf/53doe8ZTE3mVVNvG3ugVE0PDk79nD+GmKJG2eA9+H3CPao5OH9TF7K6vnKqcXfLyjh/teb1OTx/FR/0uNm4aP5k1e/iVU2zTtaZHxRiKLzDEwowNRgcixwQKEjkJUHtPx7jYVDrupYtmn8dy7qvZtuBuq4f8x7RftGoyhlILtHclXUMmku7v7xM3Kdnplv0wgndqlRNvAzINutIWkIjTlKLqjH8lQVB/a7/wBGTu1H+lQbU+GD+P3ar5e69vAxSbVLhUOub4EtBW01GErQ4ZB7ghKhI0/FyOVHHv1fkP7KRu7FTO9FUNVKo+RjPJhTezLKea7Workou7u71Qv51MeidvMaOVuG2V8wnqX1zyAxRM4CbJ3Nqd2pm6Zag+uI/wAk3KfIqj/WtNoqBumlHf28SV4jje4yPo4dmm+FIBRiatpaHBXQkIQlQcD8MVUus3DIdMXj+2cw2ax41Q9j2fCeTUwrsyU3ZEwuToHABqHIZRu25KobjI3aS1FEcVsgMnlUce7UVzvU3t7o9rFxPJqKi/vkN3s/eoQR7O7Uf6Vjtc7G7cLB42KTWZh8O9U/FFoKMQRicrEIOIQlQe0/BvPJ15aiNojjR4LZdvCf3VZHrgp5N2GYaZnd4HJqjVRJpYyLdQaGAKWPQ5Xyf2iku2WOygmvmRwWVlbJzk86jTsFPA9xkfk12VwE46su8tMnc3D9p/0CcpP6qXlT043q1MCPF7Ll1CeVTLvT4ZDt0/xxjaUYkWkIEhCVB4PwEz7DDItc/gduk/Nn/PVVzNM57RFR9mchK/W+OTQS0Oai0Pa9jmOyHNc2Oa4OD4rETaUHhX4rovUknOkp+dXNdMHQj/tj9ENk1vrn7BOVQbQPdt0WGx2aO/t4mITbVPTxGacCw+RLGlGIoghB5CEoQ5+Y42FS7nRRbVN5bxbKsi1xVB36e4uAqd2pVBMdNE02VJUaDIzKzZWywujRXYkB7ebC14cnxAixYmyLdV1dXV1dPfdQRc5JtDeb3cZ7U8epOYCtlCP1Tpqcqv8ASRxnmjYI4mC6Pi4hNuVGEw8vlTGCjG4K9kJUHA+VIVAw1FX7eHboEXDm2KqojAXAtMciidpd6ZWPPPKmqbJzMtXKSEIhA2RaHgtLU2VDQ9OgBTqdbTgrSL1L1LbJQiAReGrm8tGkcWl2k+tUzNIyaLumOqVqKrHfy4dBcpot4tTKIYGgyPhjEUPy5YHIxFHkg8hCQHyKl9mYXDZvmuHKyfGJG1lGYzbQY5FHLy1K6Byp6nSi0OGUjLoiyBXJydCvU1CeyEoKu0r0rUxbjUZkXkoMJQFuMRal7SQaBC4OZkTts9/1bJII2xsfVTtaGMaLnp+/RxSa78Lg1zfNEXRiCLSEHEISoc/EeeUp3JoI9qEeEOo5qspImysrKMxP06S0kIO1AOTXoOyiqHRprmTAg5OYHJ0RC7K67p8LSnQOWiUL+VDcW25ba0gcbQ56ZEG5NYGNkcXqI6JUBzmk1loT3KaUzy0lPsRICw8R7gxkjzJJRQ7NN86YwUY3BXshKg4Hwpn2GHRblT0+/inKSNsrKqjdCdJblq1q9k16a5XQNlHVrlmQx6/FRiezK3SEbnLYchEwZWuRpiDpC8py3RodKmi6ceVTPrVFS6AmjxsUm0soId6p+gFgcjEQuyEpCDweu42FS5YfFt0+Xtxd+p79Ii4ye1sjayiMJtZFt1dC7S16D0Dk15amStcnNAzEjgi5pTmNKMLlsuW29bb1octLs4om6b5WVkXhiJLitSLueqyY0o+kVNQqKl3CmtR7cR69VLvVGFw7cH0IgFGJEEISEISA9WQpgNRVAWb8IQCK2k2CRZfsDduQemyISIFXQeQmVKaWvWgqx42NDk4WcVyMWWpasi4BGRasoW6j+oqalUlJvH9U1q7BDw/avm2aaCPenADW/RXQhOaWoPLUJAenUPszCofVw+3m2RGRAcJMMeHywljw5GAlHkuYTXpsiD1fK6bUyMQrl+XCVvRrfjC341vRLdjTHjVUf3M5yxkuqH8jldOlsnSrUgV3TGiNlTValSUZmXJoaEBbh5eFiU25UYTD9JdC0p0bmrUQhIOg88p3apKWLZp+Lv4Hv1nBXVlLBHMKiidGml0Zj2KlTYe+JFcwhImyoSLWtSvndclyVgmcnVjdLy+xouadk59lJMnSLUgU1RARtnqTKqWi15AIcvHnl2YBeR8EYih+lPga5Phc1aiEJBxSvsKKLeqvhyxA6V3WlVFA16lhfG6KvfGJ2w1DSHMOoHLWQhKhItxbi1rUtS1BbgTZRfEXf82q5pvTTvdzdKpZkXrUtSaU0iMPfJO+mogzINugLeRis3PC4dc/018LXp8D2K5C3MzyVS7lhkOmL4gtBXNqDlZSRNeJcNKfEWOc1+XMLcXIrmtS3FuLdW6txayg+xnfu4Wzm6M6YZ5tKdMi9XV01pKY3Soad85hp44VZWQ7dAdMcBdpErzLLQw7NN9PfAx6kp3sVyFrUhXOaoY0MZ1PbzSxdhe60p8TXiow97E+B7WmFOY4ZCRwQlBVmlaSFdXV1dXUL70cDf5XnRHNJqdqyEZKbHZNYXGGgQaLAINQAHD7eHicuiGhh3qn6lJTskUlLIxTO0MikML4cUaUyVso8L28futIXqatQVlZSUcMifhzgpKd7UYGFGnK/HeF/K1bi9BWhWIyhl0qBrQ6rnK0uchAUI2tTI3PMWHlRxMjAagEBbi5+J71s29UYXBtwfVNmPVNh0Momw+eFBzozDiT2qGshl6Xf4KysM7IhPponp+HRlOw2ROop2o08gRiW01aGrQFpVnIQyuQpJim4fIVHQRMTWAINQb0PboHqVsuzTQxmWZrdLfq81HDOpsKe1OY+Mw1s0KixKORNcHDM8Pb4W2VlZaVbLQ1bUa22LQ3OxWhNYrDw/biHDic2ubCYfrb42SCbCWOUtJNCo5pIjDiijnjlF/jbBWXdWV+astK0haVp+Cmk2oucklPFsw/XO6mw+GVTYbNGvUww4jLGoa+GVX8+3S9/G5Z+/h4pNywuHcqPsEtNFMpsJIUkMkRiqpoVDibHJkjXjqe3le3je/B7de9hPIZpqCHZpvsTmteJsLiepqGeFNe+Mw4o4KKqhl+c9+D38DEptunood6p+zTUMMymwuViLXRuhr5olDiMUiBBF/Bt5Xvw+3VHQtx1827U4XDoh+0SQxyibCQpaaWFRVEsKhxQKOZkuV8vbyPfrX4vbK3j1c2zTwxmWZjQxn2ogETYbDKpsOniQLmGHEpGKKthm4vb4W/nYpNqlwmHn9umpIZ1NhTgnxviMVbNCosTjeg5rh8L78R8l7xHGS6WWni2YPuD2NkE2FMcpqOaFMlfEYcUKiqIpfM9/BHF7da6xWazMMh3Kj7pNh8EymwyWNephhxGWNQ18MvQ9+H361+P2z5+AOlUy789BDs033aWnimU2EqSCSIxVUsKhxRpTJGyDzO/j++ffh9sQm2qajh36n7y5ocJsLikU1BPCmvdGYsUe1RVcM3n+3T9+uViM27UYVDph++TUUMymwuRqc10Zir5olDiMUiBB8n286pl2YI2GaZjQxn358TJRNhLSpaWWFRzyQqHFQo5mSj5T2xWa7sJh9X+AkAqbDYZVNh00Su5hhxKVihrYZuj7Z3z79b38R7gxj3Gaami2YP8ElpYZlNhLgnxSRGKrmhUOJxuTXtf8hik2mHDYNyo/wdzGvE2FRuU1FNCmSviMOKEKKoimHn9+nqAV1fSKubeqMPh2ab/CpqCCZTYXLGiHMMOITRKGvhlXIjP36nt4mrK6uqyXRBSQ79T2/w2SCOYTYSpaeWFRVMsJhxRpTJWSj4DUFdXWrgr5dc2FQaY/8ADy0OE2GQyKbD5oU1zozDicjVFVwzdTv4BK1Iq658AUz9uJjTNMxgjZ/iU1JDMpsKkanMfGYa2aFQ4lE9Ag9A9YrUuauFfj7DEZOWFQXf/ir42SCbCWFTUs0CjnkiUOKqOaObq34bhaldauiE4qV5mnpotmn/AMXIupsOhlU2GzRL1MMOJSxqGuhm62pXKur9Mdq6TRDhsO7U/wCNy00UymwkhSQyRGKrmhUOKMcmvY8cN87q6v1uwq5NyfDodqm/x1zGvE2FxPU1FNCmSPjMOKOCiqopsytSutSv1wFVS7cNLFv1NrD/ACCahhmU2FysRa6Mw4hNEosRhkWoK/hdm4hJd+FQaY/8jkhjlE2EgqWnlhUc8kSixEJj2SLSrdYBPdZC9RURsEcf+SkAibDYZFNh88SBcwxYhIxR1UUqsrdT9RXy6IsKhvJ/lM1JDOpsJeE+N8Riq5YlFiEb0C16t0eyllEbGNfW1MUQhj/yt8bJBNhTHKakmhTJZI1DiSa5jxbhsuQUs7IhNNJUyUVKKaP/AC+bD4JlNhc0aa+WndFiLSmzRPz3I2p9dCxSYg4qOGaqfS0UdOP8ykhjlDsKgKkwuZqIniNpnrQ+8VBUSqDCmMLWho/zawKsArD/APK5/wD/xAA4EAABAgIIBQMDBAICAgMAAAABAAIRIQMQEiIxQVFhIDAyQGBQcYETkaEjQlJwYrEEM3LAU4LB/9oACAEBAAY/Av8A1iyZAXWFj9ln9ln9lms1msCs1ms1msCs1n9l1LrCkf6oleOykbIUzHhw5eFWFXU5dSyU2rpKxWI/p7fRXjLTt8OLCrFTqx/pieKtOx7/AA4MKtVNY/0mXFWnejyWCxU/6RsDAena1S/ovf1PT+iYZD1TRTn/AEMT6tJYKRUwpf0FYGA9ZlVqpy8/LkT63KqSvBSPngox4BoVempH485Lii45+Ayq1G6ndUj5sKMfPg11xC/VYYfyVx49vMyTki7wYMbi4wQoy0EAYKNE6yVObfuFCkbZKixwPmFgZ+Dl+TJD34MLJ2VqiJP/AI4qzSi1/tSdA6Hy2KLvBidFHN0zxX2iOqjQu+CrJjDRyhSCwfwotMRt5VYzPg7KPUz5MHAEKNGbB/CiIjdqhTN+Qrjvjyguy8HfTfA5nTA6hWqO97YqzSXv/LFY2Do7yWGZ8HMMTgms2519oKjQu+HKF4DQ4KFK2ydVFjgR5FsPBxo2fYwIiosNg/hWmxhq1QpW2twrj56ePnU+DnZF5xd2k2z1CjRm1/tWXzGjlB1w7qXjkMh4O2jGLig0ZdtB7QVGid8FfuA/ChTNhuFFjgfGSVHwaCdS5NkO5hkotuHZWmRO7VClFoflXXQOh8XDBgPBymjPE95ebPUKNE60PyrLsNHKD7h/CiDHxMuRJ8HYzITPfwe0OG6/SdZ2KjeaPwoUzfkKLHA+Ihmng/snUxxd6FIWTsrTLw1aoUl/3xXVA6Hw4uRcfBwwYuKazQeiX2D3UaJ0dioGMNHKFKLB1UWmI8LFGPnwgvyb6PBwBG6jRmydFEWhu1Qpmx3CuPB28IJOSLj4OSt3T9K6bJ1arVHe9sVZfeH+SmbB0Pg1gZ+EMot5+m32g7qNC74KheA0OChSts7hRY4EbeBRRd4Q+lPsPT4OAIVy4VabGWbVClbaGuauunofALOZ8IgMXJrNvUptgdQo0ZtD8qy6J2coOuHdRGHrpOXhGzfVYPaCo0Tvhy/c3/ShTN+QoscD61DM+EEq0cXH1ecwrtxytN+7VCkFsflSdA6H1jYeEMohmg3T1q82eoUaI2h+VAxho5QpLh/Ci0xHqh18JdTHLD12D2xUaF0Nl+5vtgoUzflquOB9SsjAeEbuTW+vzUQLB2Vpt7dqhSXxvioWrLtD6eXKPhAbk3wO+35UaJ0dioXvZyhSiydclFrgR6YGDLwgnRGkOLvBYPbEKNEbOytC0NwoUrbW4Vx/x6SXIuPhDaMYkprNPCOmydQosvDZQde2coG47Q+jijHz4SaQ4Dwu+2K/Sd8FfubscFCmbDcKLHBw29DLjki4+EHdCOLpmvFTrwUx4LBwBC/TuH8K0I/+TVClFoaq66eh9BFGPCW0eQUKpeh4rBSrx9Gm2B1CjR3h+VZJiNHKD7h3UR3sUXeER0T6Y/Cl3klj2eCx9Bvtiv0nfBX7m/6UKZvyFGjcD3dgZ+EhgxKbRjSfFN4XWpPHMl6Bv6DAhXLpVpv3aoUl8flSdZOh7knLwm1k3hgy8VE4K877LBSJC/TfaGhUKVtg7qXKw5vUF/2NX/YF1hf9gX/Y1ScObP0ObZ6hfpmKhGX8XKFJcP4UWmI7WGZ8JJVrM8H0qLD/AGrVLM6cUHCKjQvs7HBQpmf/AGCiwx7CbgrjCVco4KdJBX6ZdZWf3WB+6w/KwP3WJXWVcpVJ0flX2R+FfYQur7+mwIirklFpgoUrPkK0x0R2Z0HhLaIICv6VHhnDNWnddZccApNAG6/b9lB113++C1Rxo3bL9VtofyCuu+OXN09l+lR/JX6tN8LCPupN502qUl+lSL9VkVM2Tv6LDTjmF/E7K3Ru+ys0112uXY7nwn2TqU12AbxX1XYnDgFHkJlbV/RcYuGB4Y4O1C/+UflQN078cGXjsrzrI0Wp37bQ7KNE6IUKVsPZRYYjin6MX0eOisuiWZjRBwwPPhkPCbOZQFRcckXvwz4C7RGOJx4H0pylx3mgr9KmLdlNgf7K9QuC6Xr9OhcfdfqusjRXR3V4K3QuVmlEDqog8MO8I5X1WD3X0HfHOJUfCdhWKFqDc865megQEIDHhZq6fLwHY4hdQ+66hzJ46qV5ilJ2noEeVspe4QeObYGXhJKL9ai86I0zsq/p0H3RfSmMMuEUYQbTUchmFdd8dlNwC6o+yk0qVCrtH+F0/hWTIlXnlTBJXSulZqTnBSpPuuoK8w/CkeT9ShkdFYpZHXhhVLuYcq1mEaI54cwuVrwltGEG6VCjGaDc1FWKOVGM1ZaPdCj+TwQzT6XSQUwosulXxbatDoeb1R9l+lRK++yFfeSumJUmtarxJViElAqO63qxqy4ZtV1xUHD55ERJy+lTfnv4qPJO4TXaHmBn38J9kaU5V2v2ir6NH05qyEScAEXZurjVBsC05FQtWHaOrwgdQrhtt0UHiyVI8cXGChQsJX6z4DRdMTvXoFKuSPsmo8OKxU28Eqrsjpx/5ZFfSpcMj39nlH3TDtyi7RFx8Jh/JDU1WBi5RzcoDqdgv8jjUKLN2PBDghatt0coWrL/AOJrvtUaF/3X6jIhTiF1hdbfuuv7KFCyWqtUzrR0UGiFcjAcGNcNuZrXJTU8NeL/ACyX0aX4278Hkn3TBtyhRj58KDcgoVbLZGlPSMKonAJ1J9uVJ9oaOQD/ANN++HBNgWYXW5dMfdSHBtXBvCU5yA5k64KImNFLhiOoL6VJiMOCB7ojXkOcmtGJPKJRcfCSUaU1O1Kt6oUTcXINqsjF3DHkAWrVH/Epr4Qtcmz967LeIqOqJ526garTVLh+qzqGKn1Dg39BFEFbybyrAz8KDAg2prENgnUx+Kyf2tkOCHJawZptG3BvJDszOqyMeRZHYQdhqtqrTVHhFLR4FB4zrj3Wx4iSi5DV0zyicvCi/ITqKghRDEoNFR1dIcJceSX5jk2ayeO8QtV0ldJXSVjzdtFspKP7TwlhwKNE/pPBDutxw2cymNyz5UMz4V7q1m6t3ujS5ZVn+LcOCy1WeQaT7IFuKg+TuRaOJqceKSm5Rc5S4sap8wr6VJhkeH6g6mqfUO92PCdAjSnE4cqAwHhTaMaoDSt/ugKnO0CY7XFRqLs0aQ8kMGVdl02qLTHh+o7DIVhute+i0FZPLi0q9ycarQyX039Q4f8AB3fbis6oNGJKawZcklR8JJ0TqU/HACcDCt/sqNSWKhFAcgvOSta8EWqD5Gv/ABChlXtVBv37KIkr3JIwC+q3Ir/IY8EcxNQzb3sa7GQRpTlhyrAy8KDU1v3qjUHj9qDqn+ybzBRNyx48YhaBQr3KituIbc2DphSmFdUDI8RUBiUQRJB7OkoOGB4IftPfbhF2i3Ka3PPklyLj4VsJ8Nk5p1C7WVTvZDllxyVrU8f+DcVAYVxNW3Gexg/78BdwOozngvov4BSDEJru+FGM5lCODZ8oUfhR3X1DnxfUZ1Bf5DFP9k3l2NeOyM1YHzwWGqJ7qB6a4VCq1ovqtxGKn1DGst1CfRHvTFFyBOLuU53hQoxqgwZcMavq0PVmNU8YPzChyi85K0c+XDM1RHd2DV7IBAVGqH7TwbHvbI/cmsUOSfCidEaQ5ce1WjtV/wDqmOSGffmE5KKkpq788jCrFdVWHNiirWZQQqc1WswtxI1seg7Ud4dBII0pzw5Th4UGoanHkSriLpUW/hYR9uMnXkwZMo2mwRhnUOTst1Krq4LwUip8uMaxU061GjyNfsht3bnZnBBoxKawZcsjfwkaRXtzbzflEtIWCwIrstxU2w42+6gMSgjy/qUnSoM/CieRdKsvVqjPxyhXCoHSptMMimu1qd7J437v6YwajSnBvMta+EE6p1L8DsJhSFkokYKBarThfd+FMRXTD2VyYV5pHBBRMygo6hDk2nYKw3DjkF1KImELS3UCrQ5hqNTm6os0NbxtUe4LzgETmSmtzz5kFDwcMCazQdnEXSoUrYt/kFFsxXeEUXUf2UKhW32qPHBBoUeIFCysDFXsTlwQKjlxTwRhgo1mp1Zbka3e1Y7cUQzmUP4tnzoiTlPwX2Vo4CfawKt/8eX+KgZO04A8YGoVtKcORaXtxt9qsuG0oKHEUUKnVOrZSVnuSU5+6tHF3PgQrh+CpjwOGqtZun29tsnhFruoY1/PGRvyCd+UFscEK4KPKLqmt1rjomnbu7IxcmsUOyjZCkrrvusIrA8GPrQaNYIDTto1D/kMyxQcMDybWvEKvniHDBw5p4AK3IVE7dydGyTqU5yHcTaFopOWH2U1jXj6oSjS6SHclpwKfQHLDkx04DqoVuG/PYeSEEKjW72XyiU87dw52eSDcyU1gy73pUpLVdNeHqIamt7pn/IbkYHkkcb9QEd+e1E8gIVvrKd7pyee4FF/FGlODcPQpiqRWFc/TPZCOGJ7tzDmFYOLTBO4jHJE1jXPghqjVHmhqhryW1BR1HA73QGqG/bl5yCLjiU1uefo+ixWFc/SIao0n8u8tftenDiedq7WXEHhQ51pBvICGwRQTXVlH3VnRNboO3FFrMoaNn6XMKVU6p+ihg1gmt0HebiainDfhs6qfSpBTwK24LSgohWXY8yCtnE8kBPcjU2t3soqO8e4c5Wji70/BSU1JTHoJKLzg3u41mj/AGuwROvENEHswNVk/Cga4VxV7lWW4q05WRgFHkE6BDU1tFbk1ubk6k1w7ez+50k1muKgPU5KdU++DUNTM99aHU1B+YxWKiKpYnBWjVYd0lWm4VWXfBW1e/Bip8cGqJVlvKhrwCsN1KDR7BBgy7eGTZI0x9h6totap94PeKh37odD0agQhaJgFAYV2H4KLcKoGYUWfaveqdV2rqXVwwHJtQMNVAKP24PasDRGlPx27noDMprBl6zLu/dGlPsPQC12BUDhk6vHhsuwVpte9c1dqnyJ8i9goZaK0JRQhWTXaK98dkGjAduKIZTKNIcG+uSU1ip9tZHsE1unfxqLXCSgcMnV78O2iumelc1LhlXhyro+VqarT/gVbOr2FWygMMl/kce3LjgEXHEpozz9e0WtU1LsidFaODZ+hlrhJTm3J1UQt+GIxUKT7qIwrvD5CuvCm3mSCnJYRri7HRRrBz0UBVBWGYf7QpHi9lt3Aoxi5DRsz4FKqc+xDfurWbp+iWXCIK1o9dKpKB45yUnRrxU2KSxqwWC6VhWHObE5cMsVPg3W9Ro2fK+pSdOW/cudlgFbOLvA5qSn2ENSoZeiwOCtt/6z+FKuXFIq8FdcsOQWlEIBDUcqNVhh9yrb+j/agO4OrpBNYgBl4NJT5vujS6S9HIIkUfouFjQ5KyRZcrLx8qLFB3I6lfYD7LpKlViuoLqapFHdBQGEOTAVWWYZlW39H+1Aco8+yMGyRpj7DwmUuZDRNb9/Ro13x8r+TFdmN1AyfootwUDI8zCoQTDqEU9+3J+o/wCFASbordL05BQHcueVqSmsGXhei1FU+InRDaZ9IlwWqO678K+LLsiFZpW226jFWmGuXMo3Ve/Ii6Z0X+gEH0kzp3baIe5Vs4N8O0K1FU+ANVvN3ptlwiFGid8FXm2SsVgpFTClyhsghxxzUsMypY692XHAJzzmUBmZnxDCeoWo4IDMwCDdPT4PbEbq1Q3hpmr9HLdXSumK0K1U1I8ZbyLLWqNL9lAYd5YGLv8ASboJnxPQ6rC0Nqg9uIUKVsNwotcD6dOvpgdlccD7q/RqUR7KR+6ksCptqka4ZFRGCstXSVOqDWx9lGlPwFBjYd845CQVs4u8VtWRFGyLDtQum0NQpRBX6gtBSdA6ena8E2K64hXXArpj7KdGVNn4XSuldIXSs1Jjvsun7q84BXryg0d+4xmZBNYM0GjLxi82eoUaJ1rYqDmkFdURoVfulRaYj1Xp/C6W/ZdIXSOGaw7+wMG/7TqY+w8bg9oKjROs7FXmS1CuOIUKVvyFcdH1HGrBYLD0Uv0X+Tims08ewsnZRbfGy0KvXgsbJ38YbQj3KtnBvkN9o91Gid8FQe0hXXS0UKRtndRaQfbxSJwTn6oamZ8jg4RUaO6VNsRqFdcQoUoiNVdd4lZGLk0ZCZ8nm2B1CjR3wpiBWNoaFXrpUYy8Jx4jo2QX1Di7ymD2gqNE74Kvt+VceVClbDcKLHA+GOdngE1mpQaMB5XAqLbh2UYWhspEgr9S8FJ0DofTt+8FEMG4+6dTH2Hl99s9VGida2Kg5pBUnRGhV8WSotMR4MXnAKObims8xg5oKjRGyVeZLUKLXQUKVvyFcd8eCCiBmZlWzg3zXCydQotvhZgq9eG6hGyd/UZdi5+WSGpmfN77QVGhd8FX2kK674KhSiG6ix0fXiP3OkmjLE+dQIiosuFdMRqFdJBUKQWlddPSufrJaMGyRpDi7z282eoUaM2hooOBBWNoaFXrpURMdwfQHP8Asg3MlBowHn8HtBUaJ0Nir7flXHQUKVvyFccD6s2i0mUaU5SH9BTURdOyiLzdloVB94LqgdD6mXHAIuzcU1n9C32fKjROjsVB7SFJ0tCoUl0qLSD6gKMYuxVo4N/oiDhEKNGbJU2xGoV1xChStjuFdd8emSUyi7LAIaumf6L6YHUKLL4WYKmbQ3UDdO6l6PisKjqZBNbln/R0HtBUaJ3wVfbDdXXfChSthuFFjgfQ9eGxk1GlP7sP6QgQotuFRs2hsotJBQFJeGqk6eh72SmVhxF+iDc3FBowH9J3mz1CjRG0NFeaQV1RGhUH3SotMR3Gi15LaL5KNKcBh/S0Htio0RhsVeZLUK44hQpW/IVxwPZy5pdrgms/pmQsnZXb42WYKg68FjZOhUudjzoZuUTg2f8ATl9qjRO+CoPbBXXS0KApBZKi0gjujoJBAnF0/wCnoOEQo0d0qbYjUKLXEKFKI7hXXT04Z9kSmt+/9RTbA6hRo74U4gqEbQ0KvGwd1dn2gZojSnF39SQe0FRonfBV9p91ccv1R8hXHR7EnILdxQaMv6mmotuHZRhaGylEFX7wUnT05/08yjSnAYf1VebPUKNE60NCoPaQVjEbq/dKkeWXuXv+EGNwH9WQe0EKNEbJV5stQrjiFClHyFFpiORFx+F/oBT6zj/WHTZOoVy+FKIK/UEN1Jwrm8fddUfZfpiG5Up6kqOL9f6zg9oKlEK4Q5Qg8L9xXS77LpsjUq1SOtbKDRD/ANYs/8QALRAAAgEDBAIBAwQDAQEBAAAAAAERECExQWFxgVGRIDBAUGChsfBwwdHh8cD/2gAIAQEAAT8h/wDzFn75jID1g+BvUi3/AFP7kIYTC/8AFP6Ef1oeivU2fWmrVh1TvAOT/wCyJaUNf4nwrlubYDOEbA2veOY2jaNg2hsI2jkOY3mQ8s5HM3EcNFtMl5GhlH/2hKx7CKvIbodCflInWKxHcP8Aw9d93xQiJRp9VVVFWF4RtCbRHIbWeJoh0IMuJvBtGrHyJqxMVuU5GsJJ/wAMSbgQzZn2CoqqqF8UN2UGzQek2IYaYllxYDagQy0E6GRMZf4T0kBs+0l8l8V8nmJDOLCGRkmLMmSE8E/2GsuORNPDX+D7q/YyohUXwVV9XLI0TNAL+SMpAZzKEMsmv8FzzWVkLq8/WX37yEM4cGGuQ5LpmqTyM5CaeHP+CLJen9dUVEL5KqovsmmQxixoUiltLCoWCYe/+BfKOEeb1+uqr5Kq+5yCR5xn6DP/AAjPP8BRDPLz9ovkvivuc+hTKRG100Z9w3LC0txX/XyPDEmbl/XXyX4RiLJIeygz5m7Rp9yJNN+vNLCzyRH2aovgvivvmaUKYuTJTYWtI/uaEvy/XONBCbMPrEIVFVVQqL75jGOjGZhI8wzCLEnsCxTbfBhR8fraTtBW+zVF8F8V94xjHRjGO45ixpBNP4v0PgmGwiiehSpT8rP1+s04kg2f6/aqq/AujGOrox0eCQGMHYCQXPeN/wBsSIVr8hd15ldEXDs/1hEma5iQvs18FRfgGMYxjGMYx0i5kjYewZIjwO+cFxW//wCSOF8/6CNFVm0C09O/q1DGwhrP6yoqKq+C+CF92/g6ujGOmdC5jG1rTPBudiu/9gmcwpuqm8i8LyZEKO4/VVtf+IsL7NfBUX4BjGMdGMYxjLyPT+TgJIVhGPJG57r0RqJga5LwCU6luIXib/fAqtt+36nbhSeqH1l8EKi+C+K+9Yxjo6MYxmgTYhnyy24nJkt4OzJuJwWpcIGygiuAhQ1Wn+wtD/tMicq36ksJ6IsL7RfFC+/Y6sYxjGMY2P4gErli47FZi5pBqdHs3LF8amdIGK4en9DeyXu0COY8TBuGJP8AUUs14l9ZfFUXwVVRfesYxjGMYxjIDFd8bEWw4LGp0WWo3oZpPg5ijvozPk2GiONHlF/Apa/27liScDMEbln+n7GeghLT9ZC+Kqqr79/Bjo6OjGXTQatuejF73PdOzIuBrghmMHIjGhvFGjumw7Wgu0Q8S/oYWX9pL8P0vYiZk1+nLVen9mqL4KqovvGMYxjGMYxjHiQgIEkWSDss8m50Ywzo2TO66HqnCOz0PycEzejU4p9Mo0vR7Jz/AGhnj6/RCm7P9M+ZcI82v1kL4r8Sx0Yx0Y6CblQOzLNqJ60fZ0ezGpnE02udmxY3udI6IE3hGSLZHcFIsg/Q9E9oDaxVdCKXS7/S84P+v2aovgvivvGMY6sYxjGMnersi1V1BMx4otx8i3FfMj8aHZbOh2TfLp6IptLpEainUSP5MEyci+BRb6DG0TwOwm44HFS7/wDsQRJ5X6TX4TBNsp/XVFVVVVVfesYxjGMYxjHUdMZCehNMn8ljeB+Eq+qPdCPVELOTFeyN6POGdmFJdjVsiogXFjciHFtwrjH/AE/g4e3X1+kYtxkK32CoqL6K/AOrGMYxkGthZW5ajZubyScm8UYuR2pMJP4NTGh1TW6PRC90wMxSNLCO2XJ5I5GpWjLvuYmq0cgwih0FpQ3K/RqXGESz5/VVFRVVV8l96xjGMYxjGMY0SGYAJUtAw4k2sWfk5O1TsgYtctvTomdCyp6JPNG9yWzOh06cmC2rHnU6REaHY9jE80VXT9iwBRmEvSL8fQIn3ar9F3GNwkfZF8l8V986OroxjGWIJouu3I/FOx7J2ZkzZMWNBcWFybyYGZIkx5M2ijd1Y3MGbMzckzjJvA0cMtBZeT2PlmdWXGCSUxU20u69QtDeoxg9/oVS49v0QjEhqhfboXxX3rGMY6MYxjGM9TIiW1rDIzY4IOkbHo9mLyqdWLMkzaREvw4OFS+xfVHSJg9mhd2ucmHeSTN4GfwehS80nSnbEyzeo1M7k22wkkIonGG0y9kav6rkTTuv0LA5suBY+yL4L8KxjHRjGMYy8jg2LgkQkogecui24vLknWxOlOS6IcYUjfiiW5E0UD7M6mVlk6anZHiDFqaGmpzJpBgU+STo1whmsWN5R7Ep2Y1P5O0EP/fns/qP2Xy5QMwnIjncT9BIY2EPeY+uvivgvivvXR0fxYxjI+jyjBmgrk6JOzPin9gVz2aZH4I9GMM6Oy+hOhmnQ5WRUb1ODYgzkfNNLpHYfwXiKRHimkQjkklakHKCi7u/2zEyK27oBMo+g/0BYP8A4iwvrL4L5IX4FjGMYx0YxjG9RzWsCVXIxTGphUZ6MXsLmi7MEziR8mNCw4RaTeiNMC3Oj+TujsdmciFyZ1R7MvB7GPcU3Mao9HTOy68Uls7OzDnGlhubwJUJXORbX6XskQm2v5yYPFDH2Sovgqqi+9fwY6OrGMij5Mgd0QZ1+GCNIJM11yz0dUv4Jm0nLuRc6OUWpEaEmNC+Bnsnk3c/DGoxBm6ToxoamDmnZpoR4g4JglbECeEirkv6ZFYGj2HsI4G3b81Mo9ESF9ZUVV8UL8CxjGMYxjGMYzaQsEaFlD5pwSuSVoQ5Mm5Op2KNJH0Z0F0djgjY5I2FPkmacDcsbWpjIuLF2Z8yeh8BfuYNpR0RexZm1M60UsnWDTQnzTBnJiifJKI3IAmwy9o9jBfY0jt68mBbV8O/zFmT0F9kqL4Kq/AujHRjoxjLiaxC4lCtVzuSctnRtJjyLUIRvTLi1ERudmp7ilxeJVezoV9DcwaTY28lnSNyNjowdHRtoKxEeaPB7PRgdEbmNBcs9QJifku0ILgn2ixnxYEl/wC1YgUPyiDHyJ/lJgsrITX6y+ghUVV986Ojq6sYzRnBFW1gsTodEbkUiNWTYvTlmfJxRvanZdCiuNS/hl/BeMmfI701o7YjDNcnJi8l8MheC4Z1STQjYckstSTNGRsPgjg7Gskp2E3ImF3LiH8sEoXIDVlf2wSLbNfyV5NEX2K+S/BsY6MYxjGMY3BYV4C1yl3dMqxnQg2J3R2Z1OKqljBEankiDs3uKxrCR7PZPknxBsIzrQg6P5IcamNDaB3WR2M3bpOh0MSvc7pJsxzJprTaTSIrwX3OK8Cw5wRNbn9YfYv1Rcpocf0kiP6Tr+P86YRfdl/YKqqvkvvnVjq/gxkUfI/m8xgVsiVOQi6szTQxb4TzTYczdmdSJsTAvOh3Toe7OzsyRXsg6VL+KdDeyo5MeREmTBjCIO6dj83gz5qq9mp7Oy+pmiz0ET8GLZ8C0peBklNEtKxG7GXG7ck/xmiL+YrfUVVRfJVX4BjGOrGMYxjo4YrXBGbm1ieDTBO9JTpwPcbk+ZNoOFRPZMzobMfZKybmWYFsbQLZU4RJl4P2OkaWRk6p/Auh5NC52K+JM5dI8naO3XGphwanZHNjN4NzB2YFcb2N4Rg6N0CI2N4vxfyuiyxXGW9pxMQKJvys/wASp5oM8of1F8FVVQvivwDox0Yx0Yy80mJSDCQJRqRsXOAhsqRuPuDeRXFc/gg7M6lzgZ0N5InkfNzrJ2Y8nsvuT4E3OTWscjvaYOyIyY1Gr6HEmmhG7prVW8FvJYk5PRuW3pPBanRw7HYl5MvKM+DumNWdi2UaLuJ/6JBrO1XL7Lm/0ciaSU5X4bxouEhfUXxXyX4N0Yx1dGMYzQIneMzuNa0wSYFwdi5Z1I1uOyeTBD3EjGAjD1o8zDHRx4Fwd07JnMkHo6RjRErQ00HwckzqSj0dDtoZLEToi3mDjWno4PVjlmTGhgz5orFsFl4OZPR0eqdGbDOhqNC3libnAmzGLD/5CUuZf1uRSQGfHqN68N+DVhCE9XfZqq+CovwDHR0YxjGMbN/WFsgO6XMBKSkbhyD0IJ9ATNYPRnLI8C3Ml/J2ScTRvB7OzInvT0ejgNwsE7CfhUg8CyOBVd9S2hUm8WrkdtCDkyJEro1gai5gWK7yJiZ0q7qTsVqaTB0qNcIxoTGqJ2FsnOii5MwR8WBtp8SzFdtcZ/gYFqLsSF9RfFfJfgmP4MdWOroKZPuCURYJSzAz6CX5Yl6ly6gTTwx9UdO1TDyqZvakrYxqYFfKuPcfhk6mi9k2WJFozYY6VNk/LItQzUYLMl+SX5YkjYQn1SN6EPVU5kt5dcng2diVcGxyLJydIZ3RGua40EfwY5Hwdi4Hc6Rcg1zIvULQMWcfW9k4U15X3q3vhDmf1l8V8FVfgWMYxjGMYxjGXQWRz/8AQl5Dkm/qeBsTWNyhjDUHRfybSdMk90zdI6R0dll2xrBDZ5b7PbnewTxTnDO6W9U6Ll/KMajNMCpyYHs1H/J0dG0nBwYM2MFtyKK1LCQdUSa4CtT/AKuheh/vg6aX7uLyZ8Cx9SvoqiF+GdXR0dHhTRI6xPiO12y3B23pmcvygggWQ5EvNmRWoWoQltSdJRC4lDRYTZKZUDZqd/bpizNVgMVtSf2LeTomPBgtmUT5RplGTTQxR3YxmGK7yWNfhvSbYPRE6l8XOdSTbA4SA0XGW1gvEsTiBbgtvQ/3DcKWN6N9ZVVF8F8V9+xjGOjGMYxjNAvlE3M38MD/ALJdh/sQrkY343BYBJTlvSJQyaqodDRBFFNyZYga59Od0PIQNWfZQb8UlTMewyZIeV9SKzH7CS68M9nVzYzoayWNzeKMHdOzqmNHS6+EEKnVGg8LyqKLcx8gX9K+NS4WAxiX5BGazVfa2L4RIX3CqvwLHR0dGMYxl5s2RcKFDMXbL/dASWBMmiRBBSm5NluDLa9JCSgiDJIgaIIGvnMLJ/Aq5Nh+f81/6f8AeTWzFqik5nRrd06eiOgPSKNc09+LxBhVT6CauUNfQ4gVMmQvI/BHl0wZvFJPZ5QRnJggXZwzo6F8Noouaaj5EO0xI4JihuGCNJNzIl+9f9JE+OOxVEGhiq2vs5IvAvsVRfBVVF98x0dGOjo6MdJRkIJcIQcskw3oBARNv2qMRC8dyEGo/wDGf2pA0nZpF2QFbhqUHDFRsSWZlYk0+GvngLK5IFduWwy7laUL6THSTBTMcfEmz/oLXBp4E0kpp/JsqEmLFyxcEbnJ2zZEnaMWY3rTI/B6OkZ0Oyfg+SNTGpinY75gd15DQdMErUjwWVLMGmCeCFr/ALIh1fvQmklOV9hNw9FC2n66qqoX4VjGMYxjGMYxmQ8B9BF0pgb/AM8ot5UWuJlDcfhRqSU70Kjoy2D4kXiiki/GVdSnROmTF6V5BNfoJaJ9VjH8HezSZcEiTJHg/wDBUzn8iInaOjZSKNVmFdaHZB0yd6LNqJjVGl6Zp38bmadU6Ik2H7LYaNDhiCEpGboksyIFqcFPzUv8B5M3F9e2nokW+wVF8F8V+AdWOjo6saFNGbRXy6PuUIIftv8A6KrDnMPTa/NVzI/WSHxOlpAV9+1DR/RF/wDAHbvBdNlmLefhT7B/KwnknAa/cU2KIiDRMmyjRmsGEY+RPyY80cGaI+EHdXfBNMPJgUbjvrTs5GvNyJ2MUfys+SNUIayCxTbP+19a+13ZC6vqr4qqF8V+AYxjqxjGMYyxB/X8HiIOaueRX/0itrMOiasNM6vZ1Io1qe/pE1RyUYVcGtKf0YeUNWaUpQcaNDJohlr4IW2x4Byrfwf+Cm4DRUmjhxPQRbJ2ZEfwIlY0OBXoh7jOK6GNHTFmRsbHRyPk0BbysMaFYT+KnFmW4i4kruzHXWzz9W+Fv5iUfTXxXyX4ZjGOjGOjHT0UiXcnLpAP/u4o2kltJEBn/X7F37d4E9mXVKUKEmWTQYAwZNE0sIijQQx2GEpEgWRxH8jVCCmWNwo4Zrgt8CEO0VF3BmLdE+i0geqSEu0oxd5VPMI2BoVEIaTUNWGPK0f1BP8A77ybpiWx5LCJMoRvQkd08GuDs4dP5H2bmhJpRivp8ehtjUkTPqXwND/FRWQYSKHTz+oW0fBN7Zf01RfFVXyX4B0Yx1dHRjpLCSUGgmN6BZ7yZGQ7Ivqyh38CWNi8zrY2RJysoLYQ0XFe2fvxLfNYLJA6Vijpdx0XmZmpBgt7pQyz1YCZpvAhF5ikQ5iw9PSazQeQ0bUTNUSSXQbsNjVhjSYwFYdm4m/RCm6GIRRVtY85c5bD0HZIyiDkTWeaI6PZjLOCFqxU5dMoyWR7r38OjsR7PAroWbNRmBP4oUq6A6aFoH9OHcIJCj6yovgqL4r8Axjo6MYxjGMj1sIEWDzY1nqOBbJhWZiqmyGtZA5fk/atkmENkJ5Ge/7H9Ibw63cwwQu6Ji6GhugqOi0EPeal32RTkSiyQnKiscvTMtD0h1BnNr5OZZLwQMmHMVIQCaZgSwNMY0HeMXwkxKSxk0oNQ/loxIF+f7AyrCcCCbUxNPUsRyYPs7IOzHwxTJodnqseGcl7XEcjIiRsxof5WmAge+q/SW2wkkhLv6qoqr4Kq/AsfwY6MYxjGNFzkBfS1CY3V/4F/rUOBAZbyURIP/QNLRVtN3YxFIxof9kxKRHUWjHHI/krYYb/ACGfcphjQDKK34Ehy8ohyBkEFCCyE/cBcol+WQWybngQwzykHEJ5eERpfNEOIj4QuUo1EDFO5mENuF1gvMkkkT+OnUmRc6vKjAmXMXmmTo9GKbjhUk3RjQ5dHR0ezNOzQZnQTJZReqMwJ/G3CGm+Rsiv0sg3Cx9hX4tjGMYxjGMYxkUSJwssJW4M/wC2yIeFBGlOgNprNQY/1qyXUd0INSPTeeHxrwfwMibpkHE/8pjOGS/+AXSThNiEhIWCBTNAQpcCpIe1ao9hsRkn8KiE+aaHWYCyIykrl4Kw9xeoZS3xTGeL/g96dr/imKh6Nj0dHbPZy0Idcn8GcTRWot3TWTqmKPyRO4CA18pbjRUkAlCL6K2OEN1B9VUQqL4L4r8E6MdWOjHTa882O1DJ14CcdXDX/iAhNpRdzT6MCtho3QpZZdSNP6m3gUd0TAgboQp5ZBgdPixBRUE23JsXUVb9wLNWOQv0j3Yi2cDSBp/miJy3xtHsC17r/tMGTVYDekU/j47nDO6Pd01p0dU9HYtkjGKSJCxZnVGhj4kDzN2XwrP7/SismfAkL6aFRVVV+HYxjGMYxjGMdBYGibRGpnscRIN2B6nbBQwQC/gGxy1mZHwIw1cyUvBhwIJJpJJak0XGRPAkzIrsmXUqNBkzZkNsGEL9MTGgTkAjvZsZiwe0yICfx/r5aDhbUNBlAZSoY3NTtipHgnXUtm52cj3Jp6ppTPg6Z0dnofmaAwBoatLRZDnepeK+jGDwIsvsFRfBVVF+CY6OjGMYxjIehrD+qxhSdU0hrRXQMpWy6RiF9d8ta0fADoEi0jEhfF80G5P+smLCSTl5pqIkkuYisiMJsObtQzWDNj2JUpPIkYn8kxyHKSvqDU3Q1BKduCElO3wUiDN7lX8jDOglSZsdG9VbzXs1Hc6IOjow8HZekno8qOuJjFsMbM5TwEoVvozKPRFiX1F8VVfhmOjox0dGMYxuCfvc3QqOEy9N4cRslZaqbcmc0eELaeghalWKGGGGGhZsT0r4DBmkIQ5PckkVDIqsJF29Pg1QyWOgtTBCwGxBOir+Ulhrg5o55JCtRPqT8UPHnlgYoosyf13xra/8CxNoumCyZk/2bBFkdUmabGD+DmjBkyYF4ME15InIl2A6AlZ4noIjRo8PpcMH018VRfBfhmMYxjGMYxjGRR8jtEQEp0FjUlErLp/eURkNug8U7D2jgPYeL1A6bLoULFBBj/5iDQujI+nsRMoJiUjhQSQU8aa/DF2BORgiwRryrDXkSxyRuqRAm0eQ1iQ7BFiVmOYnVXIiKFHK6kIWIH/vfB3Hm/8AgZvRDDGwxPmTkaZMl9x8kqkaV9G1MaHs/im8o9iM5Jo2NKg0S1O6yNB5GNhY+jfa7shdX1F8V8F8V+FY6MdWOkUXhUJm0i5dTAUsAVDmlF7xe2aNuQU1T6cjYOA6uTUGcjN1CBqS5LVKGa6ZMIZNZhTjUTEYUf4gSK+tYWLHdD+CEqEFDAnRGiwy8MRQK0hCEJ0JWnlj4QOc1k/6Kvv4Cyka83oVhHk6N1N70Z3To4mijQ6R7quDS8UVJ8nQ9hZ2WYnjDGyxmMZLW8vpReD+YrW+qqKi+CqqL8CxjGOjGMYxjLiSR5dybInI2RPtGkTpr0dXCWt9O3pUZROkyqZDwBL5wwfEQyyw31Jg6hGRDnsIpZnnEcfG7ngIPPxIJEEFonBpwNKSXlhZBhJIogtG9PRMHyJEv7WHk/A2v+GtjE7U9QOkaxY2kjY6NxXwfzRkj5ZjFODOh2ZV6zGghq8iUqGCm4keoWN8uX0UvNCWUP6i+KqhfiGMY6MYxjGM0SOb/wDAaQjeBw7N2EgeUWSgEYPZxh1GOoNBBUKi8jwSuJNfMlfaqagypokQeEFSAEqE7Dby+ZZqWqoRmIJFhAgiIiwxbutCQBLSmNUkCbI5EaI4Wu5D6+zf7/CQ58sRemRebfHXDM2p3TsncxqanVOKQQdM4Fweh9Gp7I5gJMms+lOk92JQo+uvkvxLHVjHRjHgzy9hLovicC2o/NiS6yXRYyCP1sEq3mFRhopr4AhOXoVXuZs1+yX6Ctk3JYJWsQMRqQ7ylH8UMIJ8EPSqW7w4sc2IannGpvQcSNi66dF+SzKWd2QFUiQ6gXjwKlv0DeUUsGGPQW8no9lx2MYEzNyGdM6Ip0N0jSDOhw3XpGR021kOZPJCrXf0Whn4ObvqKiqvor8ExjGMYxjGMYyDmT2qFJlkgTNTaB4lmnowFITE6Q2L4Elytr4iWYAk84ulgkwE0WlhLl4EIGIjMs0M2jREaD+MU3F34OaFTTkaHiItUy+kcCH9ip56MZAvhkHGsPgfK/8AOsjy6v8ANWlHWNj1AuadExpSC3gQ2F4N5pydnRg9G53W+V7etR8dab8CFJhfRm4v2aovxTq6OrptgPT5/wBxuaMjehEaHhBcFRKIA/lqV6DKHqih8wGdV7hC0JwJkjmwoHuLBlipFIbN7KavDND0iLquEEEUJCldjYhKR4Z8gQ4BHqmW5PAOdJUW2qkLBaGjEkZoSt+S/NgkPIpEeRPbljIY6XTGQK5wc5FU70ezZ+52cRR8HZ2bkbi3OkSW8jtXGp6rwLWLXZkPr2cPpcefWqq+C+K/BMYxjGMYxjGMe6RpGt2X+tURIzs4pktoEvwG2SY/NFiF+16LAz/Wh4OExVUbRajU5D00ExMsK25pTSMlGMdGZeBkRCqYmnRA0Nq9i8hBa0MILDU4FqsbjHoNC0BaYRHCcCxBCJyQT8GqxKFRiFgux+wSukIxNgCq8hpD++KpHceph0K6JODsT3MHo2pPmnumMo6ZsPyLqaYpjUfnJItA9AZ3EwkJH0mpTRtn9cqqiF+HYxjoxjGMdNAjH/wEoskEoGe5FuQZ0o7RJkNXg2iaMMT7Eux+mXIy5IE3BFyIuNsWBhTgSoqepIWD+eRcahGEwIsOir4ohDE8zIYQtQg15RCCCK6EO5YW0XY9fvJsInjCUViSMQy48xyfYY0WPKLiFZeB/wChSjRQsET+AGahpQ2sZxNEeTpnZKZ7g6FYiCCwuzoiq4rjKOiJZ/0I4aC5+pDpgL6iovgqqi/BMYxjo6sYxjLyXsRICyHZNO2QRHmuTGAjkkNg8kRJLRMv4AixPsiUo/8ADUHZrGFYr868WpBGAxMjNwyqIM0DNEIS4Xr+dmp41EvYC+ZAkQQRBDyBKygmTQUQNSXiBNhjWpbikOL4DkYwxyB5NrFcl4ywFa6gxvsmLKapAxSkZgXM5dMjtEiPZ0z2RudquSdxfDGonsYxEae4rW+XL6k7q0GpJXQnK+KEL4r5L8Mx1YxjGMYxkBZoD+RCr4EzSYtB2dI9E0kngkt4JdDwjS3+6qIunogU7MiQVIkAJGyiIvUCUtRkGBWGJBSJfLDIb6msyywgSoxJM1LuLFtRIE6IxsWWBohzF6YS0yEx5qssYwYdEox6lI8m8ndBetjESH9M+R0WzcOl9oiDOhGtLeTQRrkzTUydGDJuZIg6MjvSUgJU1qPrJO8I2rTEuomnqvoKi+CqqL8Mx/BjGOlw27C34n0K1x8KSBbo7uchok7o1waYPdOyeBBWBBoIrBNDSZtqLLxiYQtxaWLQZvgdt9EW2EqrdUYsrF5LGtQr1eDgAy5M2pDybJJSeKIGRi4ixhhlwSV4vyY8u8iSgsEic02gWsIFQ6Wuot7xlzLSzApjNFyOHaDOlcZNae4r2PiknRjRDaVzsh7h5s4LaRf6+vDE0MTmUIVGyLUXiQk1Qm6iaeGvgvkvw7GMdGMYxjGNCki84uxAjYmjvq6WeM0k1vTo7oyg4bODpU5kcEMUwpMCk2Ix0BBnGIue2m2KzuJFGJ4qJDkRiwhotxxAMVXsQQIktkW8wlYmxJZomNl9FhOMIV9BNDSMa5GPwylQmMcgG6A1Lm7ovLa9B3ouTs1MEyOmBwM3rh4MnkROafQ1OrN34ELTC+xaTyiSJmNKxpj0sj2EMXIh5i4EcNi1YE6pjITTw1VVVF+EdGOjqxjpoCfHmCFKsEa6FvFbEW1uYwZ1+CvrR17HZ0YNMNDli4uABh5hv8MOXqojgel5FakK5jKGxMVLvhJixhtUNCi03HBxNhsTJHRQXQjnWNieIl8O3C7CO+KEMI5oQ+aJnRPhF2smUZtNNMmNTom1MsyTudEGT0n3CoZQsuB9KngJLIeXhvQjTE8MapI1CY1gK+tF+DYx0dWOjGMZdq+ETPIGXgVkT4k6E0dmPI3pBg93JL6G2tNjXJ2XpGxD8FiNjRCyAmnnPEbEVC9I4liYsMxigRAKqSsXU2OZDeFo1EEJklkhVkZk5V4XUEHUmljoK8IeRxEbGTJ3jYjY5UhYgxkg3o9jYjWqNC+Ujs5iiMZkwaYJLyeHIV64lAWT71DguLDWT2CGGhl2GLDYhqeUaoJp4f4FjHRjGMYxjHSYv0PMkSzUZ6Ojs1yexWFfJM6mtI4G9j+SUcpivaKrs20NydmRAgJfqSBKwyaZc44axYpdyXtS2NBF0q1HGuc4A8ITwP4RJECdW67l8B3gEZEwjNEjQbidtSAJOUjHsomJGFQOaWO0oyLVJA9jHQ7bBLW52POKxsQY6OROxodG1OyI1Igdrnyf+oF+CRwhjfhNcCWqNyJExqzVDwjUCU8fgHV0dGOkWcBjiWMHtgXI+xvFjsWN6ZZnLR2bG0m9MnVPci7M6qBma5BOnAfMM4TRhmF0eTBJE4SNiEo8F1yT1G0SqQUsElEE7skDrTUa+XRDOPgxMUZEKOJBCijiFDvCEoVEhAQttI40kRoYQ7Kot0xh3kLJVj6HYczmn8kDtqez1V7ozc5P5p7IjUh+SNRilil4bS1V1+X4bIJMYxLbDfSweU/VxMsM3IToMM/uWMY6sYxjGMaLm6jNyvhwO+ldfgrKXXGhgkdtDunRG16QcnZ7OA1NrGDUgf8A7ThMeGhOXpWaCUgxg6wlKLK2NmbDwSUZKwNBB1oIGQcBqnEEamS6kJaGgpwjFcaApFjgsGSl4bBNFIZULCS+IBNhwgHkHyOEpHyLk6Y9ja1NjQ7L5Fcyeiadox5EzQjp3Jd61n4vBjGdSYhiGh4BowzY3QjVPt3R1Y6sdIoUsCSq0BxRPlsiSyHuGtqHiZIOzGhkYlsfyTfAkZN3XsZIkWjJNpaYuB3iHRJgdSxYTD8gjqEWWSchimG6JFwFxD6gBqaKtSJ+CwqFvjwuAnLYlCGR2ZKdBhaVJJe4PKMZ+7rPDdxnt2RzYB5gtSXGBs6FbJm9xxoVMMmGbwzJZ6mNBGLTRYJ2N7CFO24x27Tbgt9r9fjnc8Aew1ZzyYM4MqY0MW7/AGTGMY6sYxjGM/awhF/0HcShD6pkjyPxJk7ojsxeaLNUwY1R0dmSZJksIWQx3sXH5TYALPEjY0oIGNc6IuO6DCJpWG3yI1kDsPCRhELZYYqyQ1hiRjRAiSSHml5QJdOLuw1lYLrUzrW85klqEhl0fAuZHjoJ1XgLilBv4GYUk+ZJ5FyqWydGR5ETszgk6LRasbEyjApas3oLXiX5LOr0KZSYE0YNjmEDJLNfXYx0dGMYxjGXElUe7I+0B7HySoi3yyZrFIdX0Y1fxXFMjU5Etaj4nUoPEqAhYrSCVpohT1SS4AR+TR6wA0vfyEkTCBUFBDLRROsxAEj1RN6k6783QCWRNECUW+bxMZCGd+C0aKiALDUS4w2UCg7BorKK9wI7J0cD8ySM0EYRnCOmZxJtJfemSKO5OpJoxQrLv8qO5jrtjSYbCZrNjlgY9/TY/gx0dGMY6R8IQUWcnAlEDshKquaGfBgik7nFFnQjwLgfB18UlzJzXnBlxEDDW16YrmnJFZslEcaATYWCYmeVOb01GzgINlDbJlAnOGRWGoSL4yGeGaJhCTXLkvNUjOCwG/olApbHK4j0wqhIBdR5ZOnp/kgXZWOWQJHcxeR0wWI3JOVRns6Ie1Nj2eyNydiV14tyJLlFIYfmM0hbKRG0NNM1+TNWZn6LGOrGMYxjGOyLBqYiZB5MDSODaTOlOzFJ4pjNOzcyQdURwJ04R0Y0OzXBPbRe4oV03gahoYkJcEIipEzyATATQ1FIcpINaGoZEWLDWYjSY6wasbAb2EWhBhHgSNcLyEYL5ZHgXksCISQ8ABIbJFyXc2PAMIQvW5vAW7QV2LmeTbQi2Gd00Iew8XQvLMySIkXins3OUYvRbyTMt7h/9oP5tCQ1KHs4MeMeFMMks19Jjq6sdIo+RgAiHwo7PZjwLguZI3HgnkyQLg4Y8GcR8C7OKaQYp2dVggdCRExCmRNryLgmXNMQ5NygmbwEtQCWVRRYMNSE5Q0INLQaCJZj1BZoxHyUzLEurYsBfJ21Mix5FwbBKSIQXx1EzHgsKDVZqN2F4HgEXEBKmZJg9mFqJam5lTY7LUT1MUu9UXF2MypuZ0o95QGRRJtV9+X57H3bGkw2E2DY5Yim74MYxjoxjGMYx0PWM/2CdhKtlodnZ0Rujsng5HusCtobyM9kvY6PVOkZ0r3X0LDohM2LRSFiQRCBJk4CfMm1NwQe0jQQ7Zaa6nRBZjHLOM0F9UxoOPA/oZ5FqUPIm9E8ECWE9AkpkouW6FNncOaooYCdNvCb7A1JRsRJoXOUzq4qPOkCpN8GFJvcZG47DtwRpJ3JI7ycEPf6BjNIvTyXbVOkGLd6MY6OjGMYx0uJPe3F9IGxMHkRwR5FszHn4LbUVxD4Jm5PkXxK+hg5ppTqmKg7aUaACRJN39GNrVcgS1y/RY2wr05JjG0WWLGJErYLluYAMKaNIHs0u5IdQ1Xb0bgUcmh6FZETQpbITQk+RKGJhDhqOdhrJDKeQ1lZJpHIttZgG4sTFgXAz1B2OxpoMaakwdGNDs6MaE+aaTJG1OBtq6aL6f6BZT/n+g0sJI/L9MY2NGtyjU4dWOjoxjHTQEhE/wDUIUmCo9x+DsecmNCZMEGDoZsqdjqsZFuf7peirNNKtxkatDIpARNhjVT/AGSZV6LAjb4E07uR5N8mJRQ1LmDFaUVyiRqDRlMx8JpATKNmBJfmdDIG4pbPUmsTlS71ZHtMoh0O4CyQIkuxRET5RyHm7FbJqei3gvk6IJm5jIvEEbnRpk2gnyXJg3Msn+xI9DqzGEkfoVpNQ1KGM4MEcGpGQsNjGMYxjGMnL3tJHl4DhEbIfDI3EMds7R0M6FnQWaJjI81XA+qSRTJtVU1qhyyOTxRRRg9mH/8AmGRpJAwLtErGGaico3TfEMW8kTrDZjpck4h5AN+THkNief8A7Ynf9h2S2KlBuE4JI4GtodHEVgybUU9SYv5DLzasNm1gYRtAlDEkiURzJnQ7He0o6LjTBfyLQTuRrXebDpE0/kxhmCI1Hui6n+9qWVP0QZPKxeWreULFYxmxI6sdIOZY+zs8iZHA6LOtiOYp5SzGhsPYbikizqNUjcx4OqdVP4Z+Onx0xZaCTwiN3dNQ/bSKZtsCHbJmlixwsE8DHrJuCPItwghJJyIyhEeAn0Q+lU4LLdx7nYOSLXJuEupfrTcm+kH9wToKj2BWUFiW7QkMXM5wa2Y/4JnKGbpsh+aLinbMaCc6HKopyTGlqYMXNbEbkxsK3+hIt2xKWH6LuaUtibcbiFgsY8CZGMY6VHT8AdiZo73Hybnsf7UTpmmDB0dj5o8HuvDpkVe/niusGMSixgzwf1YjTUf1OnEyK2SMzKNcQ1dhZlJfkQQSMQh5N4gIWCRVi1o1gQiBZJNR71HQukOBXVLYLK/2QjxBHIkfBwS14OrGS6tcbJ5gdxR4pwa4IP5IXgjfovqdOxEaCGSMsf8AiW6/7/o6WcbiL4lwCxWJH4EzR4SZ5m7Jt1/wIkg8yyDA2O+tca0mDcySd091x5O/hnSnB0RRk7fDowYNqS0y55Ro8UK5SZH9skcYK91JDvZsmQetJLOyIXAnWZEwgtxyOY3aj5ZJpqHaBAdjCm456jnrTcaMIJYrcC22STC8EJEYJ90nyjUT3OWx/sZ8n7DWJJ3RqPMtGdTBG5m1ja41rR2yzELaLEmdgpa/SEXtwBfe9CxGJXmxoyRDCEu0QLgfZFFyN7HNLZg12Eex2yOx07ZM3L+CdqbVxVV7pJ38rIgtgmuiHMJEuOeCKwlsX/e5J49N4CndqPDOw1D1LKwLMkUI8BySWUSroeEj98LhZjWMXeDShORNk3sKV+SpASCSdXcUDsxc6L+Tygy8nbpqcpjPRi1iXiCfJ+4qRRjNTYhXChTX6Ti5RsiYaAkYy7CKFuGVAIownk4MUjg7PVHjJoYJ2G9jXxTai5QtyIinVezaTWvdeqdOnNOzogdiMDxWLE6CZgReGOeUfuyF+JW13owxo00w7lE+zyMIuzETroaPAPMRJPkUxkwxYbGYdzSNMJIgcwQhIHkJcI7Qs4o6bC2Hulj0R4Ml4k6HdYM5kzRMfEG7NzsWdTXDGIMZFgv+f6Vb53YzSpC8BZq4rOjzamBvIJ3JXgb4OyOBpmNaYORqQbF6bwROlHNPXxmkV7+HJ2ehEkEeKcog7QheIaaxYWZMls0YPP8ArGKf8KgD/WgQsJfgEFoUy3QLSQyCGrUP+8ZcpMWMrg8pDnBCwlTJOh2Z8M/kVpG0mMtnNLNYVHyxG4jcbXlnbOTOhycYLeDJuPBDjE67wRjCR+mEDj9gt4XsptKyIZakf7RAD5ESOIonHw6qfIvMG5N9SSdhMyfz8Yp3XSk7/DI3ydmT2RPgfBgmjU3H4oajKI6OlsSGpyhtygYVKx6xARGhBoJMl4EsJI7RrczVmDofmR04dJ3I3M4OidLGKeje4tyJOGWUgzrYdiBcLGP02xoO6LwG6DM3oEuAaAnydgpWp0exnov4Mj8WOq9USrix1SDpU5p2fwZHyYMV5poPb4QbHRzTaRZghUThGCZ1nKJh4joJBcIcsidDQ9UinDdxmtI3EoPVJeBW1YrQM3lns3k5psY0EpMZis+IEhDvSc4CE+j9OtJIalF/W/FvF7Ru1Fk/2ix8UJXhk8UhUzzRYNcns1p7OyaQdndM/D0dOipydfAsUmqXkxVG9cFneELxqZ8D5pK3ppaKRuZpqZpuYtNHJ2ROVJ8m7zSNC3mnLOj9zgw9z+TpU5R6I0sWwRMP72P6lv8AUKtp5+xnFQGHOm4ZYPSgyk3FIvTcXZGkmUYr18WfIuR8jtWSR807ZobRTsWDOTGlMUzqYHyNBM5ZBng7Qh13VHyexXItYlkwTB6FTtTJFzs4UifJOsClSaakawdMzWB7uk7kRqx31ZcezVYh7X6jyEFPDJ1n8RcWGTliQexmS+onw8mCfJki5E6U3OqY0O65vSfhJppWzrxTQbkb2oz+DY9U/wBHYr5ORwSbyPmm50T5oiaKPB7NDc6NL0ScZMeaO+w4QsYpZPSmuB8Eb07VPZggzqNxqXG0etST0Rj9TXsEvovBqRRyiyspame+QAjoK5BxT1XY7O3SbHB6+DPww4gZtNbJn8nZc907uWdOzOjNoIXkn2T6pyHPmxknY4G72k8ZInKY/KydCJjKJjU6PRFPQu6XLJ1anLXwa3JPRUPyN7GBEzqWO/7zJ1Hh4/VMKaO4TBnD0GkobDWQBF0AToXFU+ZpxR3MHunB3V0zc7O6cUgk1OxPkVvhByzGt6PNxUg5ZYXM+DpmBPyOjOuTkfwdipmknAuzLpB+5rE0sdltUjU9i5pA7u9ghGSwiEL9VxITW5bDdFpbsytCLYn8xaEAK+IE9yUzJEeTYhEbkGDB0yYHFO65pBrj4dmdTOrOzo0ozHg0tAvNzBfwK1pJnQfIydhbBcGRh6SRwX8XLrgwjlofIzI5p/JvBrkjciDsSINSGZoranJnVyPklr/sCdBj9XmAdjJj07KFWtDALR/FEbuwYE/h6pljL7nqi5OzonZ09m5OwuRIXB7LjLm42sHs6PQnuW8Md7FvBi49gnLycFlqNdEi8QXXOjSm8HomPJk4Rsdj6FwzOpqRwXrmx0YM4G5F5HDqBscrmRalYV+f1jDE7ov58Whkz0CfopZALZSx2Jm9qdUwxciwckCXFJuWIOlTGoqM5Zggi1qujqsEzlD4I0rlRAxHZy6PiiNyE9MGyMXkVtR7h40Nz2bE7YpeYMj8C6MivoRodUf6PELKa/f60aTsy8FZrpcjV2kyzsjXMJM3TUDcE0najvqZGxJhk05Ut4pnyPm9GxI3p7EtkT5VJYkzod4o3xRi2DZMmcofhJkX7mMijzSN6Sid1I4OCNjYeBtjYWKMdtTN/FFPQ3q8HWjhoX3+t8QRvkD7gosMyuQFzL+BDwU51sSLFqScYGQJ73G6I6MeSTBwkej2TemNDtnIhc18IGhT4OTXNj0dU9iOKK3gTLn+jPkeDem1ehtSCR06ejGTEiAH/VJMKsBKFC/XMHSeGTDf4S8MbNRVoaedTAm4SKZvBIxrTenZ7G+afx8PRydU7UDt5g3NbH8HVHLL+R8Gg9BjyO+XRHbFnJ2jLOxG5yPZdrBNNjsi18j5ucQckF9XgjY/gwciVH90kMvDx+vbmldwn0vco061lLHJ3oWpiD2ToIRPkxoZEaZEaa03EZ1Nx/uds6Rk2EfwLdFGDGjk6RnQnykXZG4+C6dJ2OCPAkLknwejtG1jFOR7C3L+Bn+yy1oruxiCV+4veYsbxH6/jgDMqDu7HoOpZsGAE8IsJ6xTkXBplG4uRrak8UlHYuqM3sa7isIWTQdsj2Zrqa3MXps0Y1Ie5sbEayYQ+S2SZwbampG1OzJk5Fiy+GlECP8AognXW/wEEEImi1O+J9JFZ21lkF++WQQr3tRUkncZ1VroROlGGbjQ1wajManQkRpFFL1xTs5dOxnB7IlRScWMjfBBjJmmNBnTN5Zk9F07SYN7GIokfwCV6ulfn/AqlwN+xaUoTEZnJgj0PzaCCC7UmR3E70zTF7FjawtzofKM6j3LaUzqNyTNjZI5mnSHa8U3PVfRjVnB0ROtM6GTGjpvRtzdCW16rkSw/wCgWu1+/wDBEf8AvEy34tBnLgJqTDAFnc+RybFi2hJuei2hNzW1GRNqRoJQaUkjc7VJM2bMHRBybkHYh2WODk01PR0hi6EPIZN4QQlkZA2ATtr/AAVDSahl4Y3FP7pB2hWRBrubQV0yZMaGBmKerHVJJIi8kwskrV0fJh0wPMQa6GNbHZ7G9Cdh7HqnRCEppk7GtxRoNrVofgmNxkxEtWS1ATErLhJIksL/AAdRmcUxh4TJ0C+AkVCdCpvBGyM2kwP9z2OMTS2DXNLeDGpfJMkxqROtZ2pOsicXM63OEPk9UeCAm9kNFq2JPFqIdiwn/wBDUxZw/wAIRRNeCcl2cHuhMNKIQL3DHyBi9M6Mn4csz5Hs2a4IyNYHfUXDHkt4NzOhkidTYR1R20M6Mh1RJ4DyNuA22X8EFutAjEsGI9j/AAnhVcBnekZI2GsiYiBQ/wBoXwQxpcfXw7PJwZjSnRk9jJ4OzLgwLiiGSuNNJbG21SEeFIbvX6DZjCL2jy/wtGwu5eS/QZS9AcyBYQC/bAPhkbI5I3o7Cv0eyYsPgZOxZYnZUxpRoyyTwH5OSeiSL6v6CyyLWyFKTu/8C9aSvz/hhCQ1KL3u4vifuhPT4wTvZLMUUeAzs/miPY7PJzTaSJvkt5UD0IepAe0bPL+nazLZeh1qWS/w5ldtvzqZphJ0cyMEkfkphqNjBkjqj1QjeUSvI+CHukk8W+Ek/ReEtxibuN/h6InwMnGfxF/YZIwljKhi/cI1kc4hEFdsuwhtqNqJeaz9SZl674Q/QpkJIFhf4gyI5QJfReDUiqrF5DLS0EylkG71Mkkkk/Wofdr3yRG0Fx/iXTccgewsvQyAM2hBHKA/rkzFqxgkVDwDJH+Jo0ia3Lafsi2t2LuCtiL9wx4vIbPqMjw6lkP/AIkdNHl/irAfQZ/MgKFCsy2wsSv9gUSpr6PIkll5HHWRBVnLYKs/xYbLiZfj4Hgy++gPZoAyF8H8ake2kwgaTNOf8Xk1Ni8BbhDZydZJlkc1B/tEryh4lFoQLaIsMwEOHm/xp01I595LtJ6ZLAfA9xjXA0kijyvoQ4pt/jd5CTFgJFyYX/5XP//aAAgBAQAAABD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APJY7P8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8y749f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AGIXfhof/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDkc530mV//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCySZ0WCe//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9+Y5+XAB/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APhkG56mABE//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDpXDL6YAAAf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APTo8x3IAABV/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDQqTX0wAAAC/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3w4h8AAAALn/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ALFCKDiAAAFPv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDh4UYKIAAAA1F//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+YhZQKQAAA39H/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOPIxlCAAAAW/V//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AwTx0WAAAAhV8z/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Aj5jO5IAAAHTAO1//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5kEzqsAAABEloJf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AhxDP6YAAAL7YxB3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDj8IxXYAAAAacbulf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBKoJfTAAAAsH1iO9//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ax9eILEAAABm4x/i7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3FCKumAAABFttzX2H/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ah80QWAAAAC2nhonug/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+QoRQewAAAFIzltmMLf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AI8LMFEAAAA+Bwodv07P/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+xSjh2gAAAJfqt+7qq3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+HnIwIgAAAEa//R7uPoT/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+CSeK8AAAD0gI7SNrvFf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAcZmUmAAAAECHvMb+vfEf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3AtnVYAAAAPhVwiNxXCLP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+BuG/wBMAAAAt+zCnxGvc5t//wD/AP8A/wD/AP8A/wDfHG67gAAAEZ8Vm+fmLUP+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4FQa+uAAAA5IGKDbkvYggCf8A/wD/AP8A/wD/AP8AvjxBcwAAAAIIvLxYB5HnLw//AP8A/wD/AP8A/wD8KE1NMAAAAL9VBjnj057sVd//AP8A/wD/AP8A/wD8aMHMAAAAKfo3hy5m6PeL4H//AP8A/wD/AP8A9FCMDiAAAATA9Yu2tsXO+vzYf/8A/wD/AP8A/HnY4pgAAADogMPlLGOY3/SPR/8A/wD/AP8A/wDI45wKAAAACMfsmxP8Z4qyxH9//wD/AP8A/wD98pnkEAAAASO4mQLAY7FxftdDH/8A/wD/AP8AsSu8FgAAAAI+PZ1MRCCfP08vBv8A/wD/AP8A8OY74TAAAAA0MWYNpBBtyg3PqPX/AP8A/wD/ACRTOqwAAAAy4ZgJnmne3O7/AH+7+f8A/wD/AOFEe/LgAAACPfEAJJnwAw97V96d5/8A/wD+2Pc9yAAAAHpsUAjITAAEFrc4GXGv/wD/AOq4d/TAAAAAgRpPt+gDEChTtfcOsb//AP8As6YzuAAAAB/J5Uffh/V29LFf8Qe4/wD/APFiaiiAAAANvlmQTDGwACKKl5Xmqsv/AP8A5W4KAAAAAJdf2fdktAAYfj8KWoUnH/8AwoZwMQAAABWTFa81+2APYBKpAZN2L/8A/wDO7hCAAAAAEEQJj8cSAMS8mXrwC1AP/wDErvBQAAAAN/boHtxgaaLcT8I4wRsL/wD72O+kgAAAAU/bt30Jua870CJ2wFiAp/6RXOigAAAAI8YieEe28qyvBC7/ADXUh3/XMc/LgAAAB0wfB6NJo4WmnClrGckQT/w42dVgAAAARpdcJCd7D1JyoZdaUwcBf47hn9MAAAALbeqWWsmbVUHOB/8AYCNoL/xJmO5gAAAAEnLwVOtJw1AA2Gxb9eDM/wBUSa+mAAAAC+G76uBvIP2cI0Q0aImlH/uHENwAAAABs48wISNiFbPzHJ42GUEz/wDKE0XEAAAAEevvfK+So7OmhM5mgFL2P/crMFIAAAAD2u8gkzw18RW4nO6ecPID/pSigwgAAAAEjLh4BrjAwfCecnydxSP/AN5WMqQAAAAA6mn9KyuxBEvYUi9mJoWv/QnzgpAAAAAk+0ESS/AwNi3gD1TvOab/ALwHdiAAAAAEC+Q+V32Ow42ir2++AMEf/YJjVYAAAACkg1gaFRlbGsotvjCvyi7/APKG/wBMAAAAASI8izDjlQrPbFoqzPIUT/0mQruAAAAAPrU78wGUjAN8jJF2GrhH/wDwDL6YAAAAC17zOONwJiP7HMhTa6Ml/wD9fMNyAAAAAZn0A62o0wGAi7buPufH9/8A/gVdMAAAADBgn8mTp34lxPXdkoxn0D//AE2AwAAAAAAkvXXQ1/KfebYvuY9H01f/APw1HiAAAAAL/ULtRxCCdG2houoo7zt//wD/AC9YAAAAApmXq5wHtsy7IImLfD2Nz/8A/wD/ACeAAAAATAzapK8zbdxQYNFdKluC/wD/AP8A/wDGgAAADJwpXjAvdmt/e8U7ZPuzX/8A/wD/AP8Ap4AAAI1+/VoB/JdJdbsDJrEzK/8A/wD/AP8A/wC2gAASv9pSNk0jDbiWl7Ehz/g//wD/AP8A/wD/ALwAACJGgd2KwBjxCOb7C9vXWf8A/wD/AP8A/wD/AMwAC8Mn2+1w+VmzDX5b5zZNf/8A/wD/AP8A/wD8IAMvHgOuBfzlydMvwmEAIb//AP8A/wD/AP8A/wD8YCGf1T5K7kC70S3xBZluAH//AP8A/wD/AP8A/wDuhQebAttHIMpGtz0YEdwPv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A9AgQLmfquCgcUV8pCVMyZH//AP8A/wD/AP8A/wD/AMP8+pdYy1x9iMw67FbLfT//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AW9YdHscgwQkrEKgeeoen/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APGDrRt1Zh01IFaSCApc+d//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A1STVYyEM79bOVYI7nWmV/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9A1bwP0LjTaeV/hNtzk//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4Ld9YCdDmrqPhiN0abv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP21g4AblAbYjFCay1BXv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3b+p+FhOuR3nmQsH9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8An5YhDr9OtSmP5l3OIf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAgMBP6CNk3LAcoLLeP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8GdCmUOzHvvGawmHJ/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APYKwGhN6mWrL4CMHb//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4bAL8CUUj1RS7snF/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AkWBsnOEH4wZ69EUf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP78YF+9IzM0BWdNd/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APxVdn5EGrLd5sVGf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APwxFKBR98anVxPv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9YE9FgPYc4SNZ/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AME4QmhqRNGZvu//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AjAWCPz6Pz909/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP1EDTcHreQNHj//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/PAITeE0yI8N/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A0SFlPplGz7Uf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3b2P7AMLaMP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMszzakWRPo//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/FU+bIOMYn//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APCN2BkEXrZ//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4fOt5RyHn/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO+dtVCTU/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOMY2TEVL/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9yM9JmMn/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5LvL84Z//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDDiUzx2/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ag3Kadv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAvjp4z/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD43qGv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APgAnDf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A5MFg/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AyxRv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4Vwf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP1Hf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APM//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDr/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP/EAC0QAQACAgIBAwMDBAMBAQAAAAEAESExQVFhcYGREKGxwdHwIEBg4TBw8VDA/9oACAEBAAE/EP8A8xZ9hAI4Sj4YnXz364YUv6Eqjz+KidlA+6y8FpHtSL+0/ePEnx+8fr8z8Qbn5J+jBIO0WR52YJBHT/1MpYqDllpRPQ+dRsl6NvmO2vtYReV8wiJicTLYvgiJnVImLiev6ArmqTzfFEl3PFkP91hlWekZvv8AJUe6nlmM0B3j943ofIkYpzwv/T1+6g5jDYPjgh6QED6EIQIQIECBBAgQQIIECXbhfuW0yUyUiXj9YjsfaIeXpHPueSP3xOFJnfSZn7zK18YjKDW6LCWlhxBEs/6Xsla92OpafEIQhCBCBAgQIQIECCBBAgQQIEEECBAgQTY71Jk34x2t6z9kGYWp8kqA/QGiWbcasqviNoFjKZP3glO9Bw/H/SboYGPLEUtXB0f0EIEIEIECBAgQIECBAggQIECBBAgQIEECH9G+05MplgT7z/aaUI43Qzk3eND7zbnHjcNtHo3/ANH8tHPlgAUQ+gQgQhAgQIEIECBBAgggQQIECCBAggQIQP8Ah0PEcfrMsW9ID4tu8Ym+BfO5jSq+p8y0kcj/ANF2O/Oxa5+ZX0PoQIECBAgQIEECBAgQIECBAgQIECBAgQIH/LjCZnGcz2PxHRTzpmIQa1t8zFlWs6htkOxv/ojZ77rmB9CH0IQgQIECBAggQQIIIECBAgQQIEECCED+wKojM/mmfKfEVmg6xMOAfDGQXMBhcG8n/Qlf7nuMK3vzh9CEIQgQIQIQIEECBBAgQIECCBAggQgQIH9oHToDmvwzpfxqb3DrZ8TNVJ3nCLN8c/8AQX7jiQKwfQhCECECBAgQgQIECBAggQIECBBAgQIEECH9vmqXsmYo9cylMntML4Lb5lHY8Vo+8QLGz/PlTsY8sWS1X5h9AhCBCBAgQIECBBAgQIECCBAgQIECBAgQgf3CxQSmHmZyx1xNax2ajd+M4+IOKf8ALW5Vuea2f54zjl9T/UKKJUIfQgQIQIECBAgQIECBBAggQIEECBAgQQgf27FixYsUzLR7JmcX3hWJaTDK4I+3+0BoOXA5/wA50rN+rMgzL8w+hCBAhAgQIECBBBBAggQIIECCCBBAgQIED+4WKKKOLHFMCyc/tMVlQ0TyH7x375/KDKWbuP8Am1lHJ+lDUCEIQgQgQhAgQIECBAgQIIEECBAggQgQIIQ/t2LFiiijixxxwmDkmdzzZ2OyX6o3Q5eqwzvJqB74fEtyP/ss/wCZvVTFmb9SwhCECEIECBAhAgQIECBAgQQIEECBAgQIEIH9wsUWKOOLFjixxxY6S6IaQDq4t3FC4lGKJe2NZnP3iixMKvyblKrY/mp94Se+f8wr7fiJTn0PoQgQIECBCBAgQIECBBAgQIIEECBAgQIEP7hYoooo4o4o444sw5vGfa/Hl+1RyxiGzbbACslhuX+d9Q/hHxPzpT7pYEtNpfp8yiOtcy3g7/y10aJVmh9cHRCED6EIEIECBAgQQIIEECBBAgQIIECBBB9A/uFiixYscWLHFjjjiwwmAxfcUN5m3nX2gi9T8wWsbrJxUchfDEvY1FGq/wDUejjACh6MpFx6X2eZr0Gj4P8ATKVb/gd/aE3bSCf5VRr2+jcpzn6EIEIQIECBCBAgQIECBBAgQIIEECBAgQIEP7hYooo44sccccccuOsyo1+ihbrKljRhws246le5sUio0YOmA5+xEsp90bvNxTPC2U7j6kc8/u+832Fd8hr5JgS60Pvy9pcadasD1P8AJwZNBlYnHGvSfQhCBCBAhAgQIEECBAgggQQIECCBAgQIIQP7hixYooo4scWOOOOVh72a4h8VG5k1yQthytv0g4PpMgOI4YgCwcI2g2mZzeKPSWN4uaK78Q1aXibeU5mZcWOBX84mjQU0H5fMqrj4D9H3gEqx0n+SWlTG9OZvdv0IQhCECECECBAgQIECBBAgQIEEECBAgQP7lYooxY44o4444pzM7g/cZSoSw5WVfRla94lncI3TwzauTMBa+0rKODrxCxoyNe8224xqFXOzuD6jhlmBbLXZ8y63d4fmX3/CfxqXcsXtq/ncveFG73myG0rtf5F+xwCEIfQIECECBCBAggQIECCBBAgQIIECCBBCB/crFiiiiijjijjjl/W3EufI+5LGS16PygDPRZLdc+sMhyXiGgydcxzLe5TkYT5itDC2cWF+CK3Zrl8zSZDNdkvVw4uCOGeS/M/0XOQA2kfmX6xeDKfTj2nq2A0nh+8rCrdfwahoPf8A5r/j92o+/wApu2/QIQgQgQIECBAgQQQIECBBAgQQIEECBAgQP7lYosWLFHFjixxY44QXTcfvb1wimC3ylVhoQQKfeF6KDDQMHiDEWZ2rcEbMsGyZXFs7aYM41xGhZ5EtuvCW3eo+zN7heAwPiBa/+RLPViGlsGEt/wDAxnGMgYv0hSzHRbo6irW8VufH7oEaNI2f45e2sDq+YFYhAhAgQIECBAgQIECBAgQQIIECBBAhBAghA/uViiiijiijijjjlsuJlaHfglayjPaLQr+iDk+EDXFlIUYGSXhgSAqVlvPEKsoZ5lW52lK49PWDeHR8RDPTcRrGWCDfk1HDeK8QzvBzHOWw+0ehlcRMrZbu+4/x6mH24iZY1Kz97Mh6zttN/o/2hi7Ku39JTdkyfqSs7bzJ/jIFNM91hW9kEIQhCECBAgQIEEECBAgQQIECBAgQIECED+5YsWLFiiixxxxY45QHbcy3cLzFX8kB28rYGVyjdQ52OupXBjnESz4S6b2PMaVp1FHLtjM00wL5NR2Mj3Ftv3KiaFvEtusuPiKY4bjTWOyKVehTiJZkK1U44Qxvnu4DB7EcMZMHmWGmENLRikuyXajyYV+WqtntuDsBF0V+X1gwK/wNPt/i+WDZ6oFFEIQgQgQIECBAgQIECBAggQQIECCBAgQIIED+5WKKKOLFijijjjjla5xndziM2+WKN1r9INPPpFVZs+sSvJ3LOdJlnB3EGcCK3giLtp1M7+yf+KNmTI1KfYRbt1qZz5XfEVYbgC1v2ga2IF4eOooV/FxGjKUYSK10GoWR31eoVHnZ4nwH5iAfwjsNXGM/nmOBJxjv3l9nCip87+8rojnOANV0ln+Jo/Yr1MWenW/WEIQhCBAgQIECBAggQQIEECBBAgQQIEECB/csWKKKKKKOOKKOOWvbid8njxK1nGKxNQtnLMxrDZBxnfMRdunuCe79I2zq9wXIFMy7G5y8ncMvWK/jLvJkQxk35jC2xqC8+IqbyuAJRmpbXvFd3LFxsIYONQB9a1FrOoNZIEN7dkT5grGwipXbm43+VKBvucPlLqs6A16eZdfzDXcx9De99ePmKZfR+o/shDDrb0PXY/xGzfJ62GgECVCEIECBAhAgQIECCBBAggQIECBCBAghD+5WLFixY4sWOOOOOOBdaFbFcswngOplpJXS/wAYNMGMcoEajin2EEKFjUGr64mBXm30gunP9oLB3iBjGXeOIddLcnL8xss5xVwPJ4hhHR+8aTPPcz5hh1HK1ylArrCVeN9jBrcJXnmtQxrdxbc8T3G6gXHfcFGAgt1zKufRmOF4MOloqsx5vgus9zmblFGQV2QHTdmJ7/6ihf8AxffUEsGx5P8ADdcrfqzbh1+hCEIQIECEIEECCBBAgQQIEECBAgQIIQP7pYooo44o444o45ePia3ee0wMir3Er1OpRlUqoK1gv4mDGFRrR6nmICc+It4cOHqcDtKiGThywC26QrC6jdNRcdMfeJbem0Iv2/EVBPgQC+GBxgoz8xbKabiAlhoyOSIqXg57Yt4455lljk/pBGEQNZoDFyxpg2q6Iq7t9o8vC4XduX6Ts+eInPKJesemZVWnAq3qS54YqH51DXUCqPF69pRYBwy38nvD+pT2f4Wr/EWJTEIEIEIECBAgQIECBAgQIIECBAgQQIECBBAh/csWLFFiixY4sccccpr5g/Faw6LZTiXW9495sOFqeIrdtpZMJW2WCnD36QK8jmZEyePEVFuCJOxscxaUWunxLydX+sNCsG1mzFOJYV0VmBS8mIei0Q32SxyEqhjibW4zcUTuNS8Rj0je4J9x6SjOz9IQH3gOruZVqY77hTmjC6GMsZOyUENmmAF8fmp45uAU+J7l1AW8kVK2wWS/arzzf8kxiGLLZ/OyUPsU/Q+8K9gMB9H/AAhqqJWcxhYEPoEIECBAgQgQIECBAgQIECBBBAgQIEECB/dLFFFHHFijjjjjilDbqGC7JessB4IBSu6uOXnyxq6y/NTHBqUXsEiF175jlsyd1Kor7JVq/vQbK85xGt4LD7QETa6lmu7gaKPMVYNMqNGz6Sx4Oo7DZ2xcrweOpaNxUzlPcmh7g0YyzFz1ADZHMjiyR6YuUqlrJZ3o78QtUr9Up4pedwF7vSXQhtjlTdZqFgcO/EKDIeTmcPEcgy48yvf2MvOXi+2pz4obA9p0GaVGuv3XMlj6F+NGA2CPJ/gtpuf0JhoQhAhAgQgQIECBAgQIEECBAggQIECBAgQP7pixYooo4sUUccccteWiJpIUypcFAeIwZQH5JnLxcU2FBu4K+AdyluiYZ9XZHCHmybVwQg4PvFM7EoRw/Sc1s5t4lhi3mOp9oiXzC8GniUM7cwE8EimfJ1LF9kQp6ZzKvc9cTGC7HjmCuHfrFs1m3cOJlxAovAFRdWO+NRQYwVzE3lGx54mbr8IDfB1UVeu4jXo0xKwsYgtuhEw8G5QYMQUwYbzL2MnUEfFIcshwR8lqilD0Ecuzz+gfumLyxXb6cfEpG/zw3A/bwNevX+BIhQKvpNg9weOIQhAgQIECBAgQIECCBAgQIIECBBAgQIEEIH90sUWKLHFixYsccccPF0bY+xr0e48+OoiC8kWTxNZUkaRW3pAbpg1DkckKW3jHeAyOO41WMN3AcdDiK3z6jZOVBVeBiW3t5iLYeDKXRdkK0uV95tjKa8ylfO6INVs3eY1uFd9HcpC3R8xlinfD9INgvaVLXRL2wgoH2QacYaxLtNC9TIORFj16i0265uAh5YlU6ruITReJi8afzKK9HdwyX96iINB7jd+mFCGrRiHJmpdReDZLZy438OPmYrEu1T+e0qQLFMHrw/aVFl4n2/wCrft9G56+whCBCBAgQIECBAggQIEECBAgQIIIECBAgf3axRRRRxRxYo444YK0QnmrhN4wPJWCiy7PmZxjHJL0/CN+7mWc4DmAVvfEVHyxC8WmWpS6bfeBTmBf1dwbJq/Go0j6k8oLtonMKK4Xz3EtDBAsvUTl7LKsxz3FR0aguHsgfDNxRKMNxWqkUw6dMuh6dQ8/XPiYD0dQ9SncY5fn1mGWntGxaF5G8y/U98QcLt3AzjLm5R6VG3VPKJij2iXh/qOGUDcpzwfxEHFnvE5LDxKoO1y0sPWGNy7xKEopHGsIYom+Z+z7zCJYBiD9fSch1i/duWwLH835hsaWBsf/ALiArojbt69JCEIECBAgQIECBAgQIECCBBAgQIIECCBBAgf3SxRYsWKOLHFixxxzFNzWuR2nk/39KxvAsRFGRZKAsx97jV27+0G/LWagUrv9YtrTXETzs0Sg24vJHJ+kE0Z4lnUiZPKWq8oZb3e5dMUK36xuFkc8RcX4EE04rcxdmGqg4qwlI68cTIAcZjgYzK4gtPwnsF5ZbC7+0Sy/Z6xtdbZzKK5GoPXJKxnFRKa73KcmgwqPOYcDTmLmsvqXdXFuOkBafDNF61cS/ul3rjvuIgXlXcC+ruUUaPvMA+dsLsy2rgWDgnWTbMkuvhtFeAtpu/SVN3rYe5x7Q43ds/G//tYgsf05mVdsIQgQIECBAgQIECCBBAgQQIECBBBAgQIED+7WKKKKOOKOKOOOKD1ej1jvuj0If7uZ55SxE5x8Rqq1e4cmGoIViMutxxE4cGbhd0ycYhm/CXRZa+JRmjtjv2Qapy4ZfDtB4d8xU/JAiPq3iWecMnp949sO42Y84lGwpmy+/EfyE9B3UbscjiC8IDqIlmDxDlgIlW+qLb5esaZ0Mesay59MMGywLHi8DEKLt5iH65uA10gF2a4g5r7IqeGIK6inkU11KvGnEbPCCLnv0I5UYLuU2O1RSyc9wNVr7TPn3RLDvO5V16I4KmzsfmWzjrd+37VGG2rG6OzZKE65/wDl9oqPbXIeO/8A7CJ+izcCEIQIQgQIECBAgQIECCBBAgQIIECCBAhA/umLFiixRxY44scccsI3BC/x8yssYHkCXiu4DXkzjESoBZvFyxxQzuYFDhyxbDR4iqvl8yltjqcnzF8UawRdrhTiZAWs+IFF8mbIkacO24q1wO5dYbQETwZu40wMuc43BWTPLKHYerj27HE3ZxjHEpMZXjUcb0x3OUpKsPdARjm/aIcTMrHoYgLnPcuxruOWbR0fRncQG3DiY8s3U242ibMupYYZjIOj8wWBT0lr55iv39wLa2iGHSuoC29WOIFtBCw39oVpPYyldrxAtLYwsbf9EwFb/EfWQfeIufCYuOJdjel+U9aC/wDlBDR4VKPLXtLcV6k+u4NZtCT/AOpYavl2Vi9sCEIEIECBAgQIECCBAgQIECBBBAggQIIED+7WKLFFjixY4sWOOOEZ0DbP1vBYNng1uNHz3BszQ7i3G0WNmtX4hj9A3Cq3sgC/MtIHMDgw7emDZ7j0SlW6Qy/ZGyq9/WBdcKi2HnEyCZekaM5r9YrWYTEpCnPZBtzkeImSbZgKtl/aKGzyzBsdGDWj0MWnNZYo4NH6Sw73q9TDDjdkQLBMcy/HEss2+IFBP3TB18wy2Gj3nLAZ5gWNIbemWquHiU+ziNOH/wAiLAwcQwa28TYGk9iuYEHVReWYt6xfzKHixlWr8wayc4qEFeWBPlUZiqdVNa91QTL2S3Fk5+mgtmXUu3vBl76w69+JaoBq21+kpKr3P49ZcOc3oe3/ANL/AGMHMFYIQhAhCBAgQIECBAgQIIECBAgQQIQIECBD+7WKKKLFFHHHFHHKquiOm8oHUvii8lsHGq8kSxypubZsGcyhrhx6Si3RfiXc0Zw9wRy0bSP2OYOtxiiX6c4jh8cxU10/iW4T2qIiuPEVHg87hQaF5itX343LUD1zObbGpVo7HAwpbxe/ES8Z1zCwbtX3Ii0tsXFFaDHO6JtRh+Y3TolWbw7gvwzMmjJR5iVkgNhj8IJn/tBF6OYLdtjBCh8rm0MHM10IF54sh7HcpW3LaEuY/TMq8EC62K3BNcMA31DjIH5lmf5hd7owqq+9xOHq8RUC/VLD/UaunBAvEpQTDmVeduQjjDjyQXfJ+JTnLzKOTBOoBTMZZZpvR/Cc+DGa+240cSTEfx3L0teP40YIlmv/AJx31V9xhW53hCEIECBAgQIECBAgQQIEECBBAgQIECCBA/u2KLFjjixY4sWLHHMN3O1dT7M/6lBDjG2cyJrb46ltgth3B50ruKrezbFBydVMYvS4VUZiWpwdRV9XEVbrT95QDlMVTq8wLwzcC8T5gcshnom/tEWHZg8w2HoMacNHJRBHDh1nicAZeZbBRNltK63MNLS/xFVTkjkcFzD67ioB3FEKoXMVrXEFd/7I/aUN+i+ZeD7sW2zaCcgGa7l4dkMnqx1LKOG4s+AlA7zzBU9DBs1l4hXE8RrdYb1Hl0qa3Abq0RcjaNqcEVMujPvA+dsQWOg13EQV0wceOSccjXmF06iO+WIhRUUG+GotnxKUXxGvMANZQ5FVquk94+5Lfxvcs9fYX/PDG1tf8xPvBqgWWv8A5liL3eqGlEIQhCBAgQIECCBAggQQIECBAggQIIECEP7tYooo4sWKOKOKOOCnofeZx3CzjmJyOKblvn4PEovsmZ0dxRrwzGlBlWail3+MQ0v/AGBaDxqtwFwsDb3AlOUBPRzxG58VQeVjHcoqtDjEC7HDCM4H6ylK4S76nmIBr1VHRyfiLRXOZbcbl5BqorOPmVZTJPWKj70Hra1EHkdyzRzLwtH4lJ5SlxQ8rL7FQELweZYGKIS6pNRz/Fxpk9mokrtI5d8/mZa1Ay6G/SOx96DaGVxtyESU5ekTFFFY8wpaLOXuatJlMe0LzyuaO2aIC5ZzE2nhniYIuAxFpWhx5lDXL8xUY1Gt6OJVc86SANv4gJTpC3kGCAthils+Jhiw8QC3sjRk4zD9pYfwBeZl4V2X7+PmUesPyhr4loF/83/5PA9x5ZlIRV8sCECBAgQIECBAggQIEECBBAgQQQIECEECB/dsWLFFjjixxxxY45cSsvBX+fzUw5j98T8EVecIgzwQyFwftKrr7xC+Sbf0l7zbBNuyBRTQ97idobXxzBzj2QC13nxUFw+ggYPLmBx4mLGBBt2IuLco7DzixwTxHDZYlzj/ANR6xYYdGXyyqD2w1KLN1zUOOntHLvXct9DUvn58w4u2RiByJVsJd6wBfCoO+ECmqK/EoQbN/wAZdBNEW6XFG5WfA8xL/lxFANfvG5baZeWhdynfiLoXfXctc4e0W+yc1B28FRagYXqKuDONwWekRF75l018c1Fq1w67Y9YHEE3hj7yzz+02iBC2V/pLQvhMf6lcUrMMJ0Nz0b8wBL1cvO7+Ji1kcVZ9OY04nI4mvH7TnuKwP5SiWzXAvjT5hsyZEbH/AONajHyHUpyEIECEIECBAgQQIECBBAgQIECCBAgQIECH92sUWKOOLFjixxxRSuuO2a2nY54gnucyleJM7PeBbMLY7+IvHPtEvgvtCnXhCpWT9JwhgxMJ6ZqXZRtp7lNFDvqDXGtRQFyPtOU0QFBwjq60UCQAat5jRfb1MisHEV/rfEtSz0MSnBaOvBm7Mrg5ozeLYaeD9oZDIe0Bsw8xSuiZliKWdQUWUcXEmQ3NpctPVDVZHHrFa4d8Qs/LBXdniZqsJcHCJyweIDxvn0qIWMmvEKa8kbMZQZM71Kos25g29E+YjxbhLHNh3L44Y2sYb9YgL3hgNYyXUur48y2cDxDeRdPBAUpgcJwjY5oXzLqjzGzJT1ijp1iU3wfmXXk5lwClRVsC7YvCw6Ge6Jbab6uVp7vVvWOV54n+PSF6rrtH86lA311e2yXETsf/AA99EWbIKWEIQhAhAgQIECBAgQIECCBAggQIEEIIQP7tixYoosUWOOOKOOVWy2+P3mWz9QILi6U3UG8OFxKtZNjE/wBDphv9pUe5RE+/h1tX1DcemwqsWDfTcCZNckfRgRXeVTOyDZDbxcTPy3GmDBrywySELOvtKsVgtwvTTFxKBySA2r3ibcPiXYvnUG84cQsMWvqFG8L8QqeWZqr6scy5vJzAw3vtnhrglFeMLit8XKdYXBzvqCFjvqDZUdsWVi1GTiLs14lBK2tQoc4DkxExX8uNnxcTrbGoWsdbiKca5i0V6hY+buFPcVfQHEtUzeidXltlNduotJWa/EGyniA3yO4G/wBJvHdQb+5EGzTz6QBKhSeglK4tE6ZImVdH3ipxD8SnFUdsstOmJZUJkdjFwaqHbkykiw98REq7DYyy6hcp/SU/GiOvbJ7yn8JFP4YYFnqnvv2/+CizP+rK8hCBAgQIECBAgQQIECBBAgQIECCBCBAgQP7xRRYsWOOLFjjixY5jTbiZdWH9UPUEArojw436R2MfMVW2K/1B6h3o6ZfrHqHjcbxH3lBTxeGLrAhfiVlXF6Y2APqREK4uJTocRDLz3LsZnXrAVXr4lWHAIpk2OPaA57itdXCDjk3lgp/lUB0veIU2OoFjD6cROsHpE6pGVeDiB4kMskIq+9pLAY84nnTKOQncfWYayQzbCACvjYfZk2MqkDfOZ3o7i7H7kRB57igHrtjVKxXjmHgrmarDOCZL2ylu96gVvb5jtWnSxHTFfiGPRBsb4jVVksQFcFfMzOg/Esq/9IUOcO6i+/EX2vvAqr1CqrjzDgZQm395jegysH5QOjCCr9nMDdvLXcHLcTFCH5lry7U+85bWVi9v9wgjCpWg6dytD3CQxL0ln96ntGr7TmccekIQIQgQIECBAgQIIECBAggQIEECBBAgQgf3ixRRRxxRxxRxxxQy2h95zGdWjH5JsW8f8dQUsj4+nQf5AxcBENvSLezwgHkO47v7EKVzEtHbqFiD9vMM7BxUVf2JS69UTN6ESXG46jjQH3+pKv8Aiv8ApGtTX5PMCJX4SqFHzDrmvk3KdaSyheMYiIB9HmBi3jmKjTkwA0a5uJQfYlWKtfcQ0f6lBbCKij2l24y+sGj9EHIZDn1gNKeqNa55qP5isZwObhY0eyA34JkzpMWOjAMItu9dwXylDBwjYb049Y7F0Ms8yxy4X8zKdx6yxus/O4Vqj/PP7y+Uj6r9UVXXfufslKPVosnqcf3d1ub0J68/QgQgQIECBAgQQIECBAgQIEECCCBCBAgf3jFixYsUWLHFjixxYLvib2Jb5IVSpk7WGCP0qIGAHLFaZ8Z/EFaql+RSpf0uFMrqH07GScYPMEffRECxywhav2g5+xiV66L6gLvY9MQ0TzH0go4r2htNDxFXf9gP67xA6mx3LrTuMFO0VSPlPL/SIXjk1URZ5Mb0wXmJoguIDfJWuIl7NcTs23rcKwN/pHm8QY5XjFO4WwdvEQfm4r6wiYd8kEuHOoBVcs2L5i2XpgHxjRfYfMoeKNWHAlaYZwwAUsGbYgPXGO/LkhSsYRLl786/CZ+R2I4/WCCPF4D35ghZfK+dQbyf24viAtil5V6T6ECBAgQIEIECBAggQIIEECBAggQIECCBA/vFiiijjixxRRxxxSsPey8tZTrGo7ZGOPprLqOoiwvD94VVvlcH6wPNewgZVnuzPq8UkduBgH8kcww06Rv6Ck95B/RZZqNMBJu7sXzQOCWn9T/Qg3D73aRuiPpiGPuT8y8QT9yfo8z7IiQbX/GETjnA9SsEzLoPNREto+JRspRmXe7Q76bxG9smNpHywLPPfiXnnWPaDTS2Ki6B1UrZzTKKt8vSAVnk3uDd3bHvKKrBg24y8XKBmxzAeeYOTirCXe+eCAueOY056zA673H/AMI9m/MH1MVfXqVqcGpSNUOIrBQ59lbHXYd8f7y412gp+/wy/V4vle/EF53DWf2ua+N6czOu2EIEIEIECBAgQIECBAgQIECBAgQQIEECB/eMWLFFFjixxYoo44pTWX3M1gW/aG8/QoWsGVeJvAtk2/2g3kBxP3hrWAjB9InxIE3F/uStQcCfUn08oyxqNjpCuyPX6l+kY/0osaB3N73r9uK6Y3zOu/MvOvVfxD7aLfzCb3sE/aSgW290/wDdRZ1e6M0veceeoRf+SPxHLNPV+YO0DyPxNq3ncwvWP34ZavkySpUr63LmN30ZskN3uOHS9MyXfHpH2hLr0/MF206rEpcCy06zWo1acH3jXlAWqCgyjKtbk/BFB0esQotvWBcKD1Ru7MmWFe/eI1RjuVS+Jne3nqDi2UrFxWVgRRt3LMPxuCuWIbUOeY/sUl/zyTFiLcA4kjE8aJN/HUPfpGav46lxkZb2zw/ecgk7viFlzdsnqbP7NmN/EED6BAhAgQgQIECBAgQIIEECBAggQggQQgf3iiixRY44scWOLHHL3txMkAJfqw1bAJbgjtTfgt5jr0hEAZevRDMZRqK3uEdbOZ/FQJVydr94Yz2C34oAdQk28HhzHcnR1+Jpb+oHkl3JeVhPaCwQ3CF4y7wSpOxZT6VHGWXhVedj/EWz9ot88f2maZ7cEBZ0H/C/SY4jB1B+SXKn54jmZXFq/UiRXOUp+dSkPDa/MqmezMSVE+lQl7saDN04i3SPpLLjSYuLZyQFK4y7FeiOU0ViArO/xA9TUoHuxV6PEUKrfPVRKAR4pheoleqKBdEHQ/0iXcFs7IN2OLm8wKtcJOxsRsdpVsU7heZjeYXpyTJ25hDWzvzBevFFuDAuA6QbEJcwSgHdktFzzp8fTkyUNaabf0hkSaRs/sKL/CmU27YQhAgQIEIQIECBAggQIIECCCBAgQIEIH96sUUUUcUccccccUG2rVnfHj1Y7gKvA5mhO2SrsaxeDv3hEBLoOdAu/E67hD6c2Ohmqcnj2+ii/TTIWs2Yto+wP1nbEMVSoXh0ktIsVd/Q0bYDbF/D9L9efaZy74Ya/PzM78zP7ahwDAfSqv8AiYwQwRIwYA0l4Ze27n9uoVAOa5g1QcJP3IadOXcELHaJcyifQCNm5wm4SPOWHmCL05jVzNGyswrVYVsgpfPpE4a5xEYOfxCjkuy+Y/EfMDJ35mVfJArXxAaBwmzGWBeTeoZgrjo9pljzNsbZVme+Jh1Yv3nafEunHgPU2emZ4dZg+EF/Tsq9XlkwYRnTKgd5U7+ZKyXl4sLXJX8gSjMhPH/O+XYnrzClCECEIQIECBAgQIECBBAggQIEECECBBAh/eMWOLFijixxY4sWOG70RqjZb6Q8WZ7zEtg1ibO2XxF8EADBgJcwyoUBfeG2npk6+pquou4MeWLGJBDGB++jMvGPZtw0xcuv58Q1PG6LiXZ1X95n+NOE/gpf5zBqA98rKgw3MUf+JiRjH6KuJUuXBlUY8HCSmw8GP95jf8VMe5xBi1pMkHg7meZSty2CHbhF2Nx05tX3mAeczhw1BM+eoTvcDMf/ACLyy1mAu91Fsxrg7iZzqJge5Q3qAc5Rp17eJ6b8S2WUtYazEcL3DR6qOZinIwjGBCDFPEMxB3AC3hfExOhxmbzecpw7hqP6JcQxRkhTEtOqY2Roc+Zygy3h/wCYYtC91it7GEIQIECBAgQIECCBAgQIIECCCBAgQIIQP71Yooo4sWOOKOOOOVk87jFz+D/aOqHEVaJcKpGnL0QY8Lfb+izeD1DMNpgW16is+fqNzfiYFvWLhj9D9G5UMNEBKcxGfskEVUeI6iwwh9eX/gz1kmhPqkGx9pDBPlJZlkxjC3DcerikqEGOej1xs3+GeYUugMvf+4DyRgs3FfTybvhIYvK42d0v4lgBsV8RGnFeJQUMvcRumFRRo+Zcr9FTCejmB32QPbjzA4GB36Ihy65lU3lxbC988sStSyLwSA4riDQwRN2UTmDWWJe3RgNuxBhMkrEKJbN+krP+/lxMsuP6LMkucENasFJ4lbyhPE3WCj0N/wDKo8C90rgcQhCBAgQgQgQQIECBBAgQIECCBCBAgQIf3jFixRRRRY444sccWUnv7rOaZQvRGe90STOKJfV/R2Z5V1Ezw4Tt/Z5hTrrdn6wU0e6ODg+uZdGZRaaOwyzEMgFwa8feH2zuwxZhF9I3CkEJH0v6B3/Qwc4+OyTG5ugsxTPbQTMXnbcs+LyYjJU9EzFIA3tzPUOjMqueFXMVuvuw5PkjgexWO9T1WMNPqGsB2zBErnImvvB3AMZEMuSGCBDUcd3lhGb6Cq1/HiU+NwLAv4MFvehuiej6V7h4iX1PzALTLPiKeFv1iVqx6QRr1Kb4X1AMXLuVWTLcHAWJmAmTOILWOGIDbbn4mNOeouN4gwTlhnHSxGs6hXfG4KBhU5xmLTWzmIGHX6QrfDG3dEnovMaAptblor2SuUY/pryR3vfEITkfaYH3yT/koEIV6nU31ZX1YQIQhAgQIECCBBAgQIEECBBAgQIECCED+9WKLFHHFixxY4sccsXlxMybZZ5ZqVAmedGWXbwtDoh8Me6xUpBasyoDLp8/sQR6l2sI4rj6NEdn7fQLxDmn5Ajv+pc6+EuN9ZcZr1nHKHr+8qz7VzG+SLcvVMXN/pn0qiG0tnMtboPMxPic4svPJX9oF2vA1Xx+8c2jxj83MT9cqxBS3lKx+Vuc0fEq16qNMVsRkfE37C3shwpHDGKEyzk+iZgC4ftkPxPp5gdnzC6vdhTBAQJ5iL1GtSj6BIfRcuLKzri+sw/Cra/18wRLLDBmHUY1uFSyKzrYgNPZEL4e4iNtvELvgdwfKl3nY/aAfFAZNHMAry4leD0ilWRcvVZiNFxFCjCxG704mDBm5WMZrdzyRT7fiDf4ghremIpmxERQw6lM9MSivdMg5V7Q6aN4bIZS4/oSybkZ+7DFRK/ZnkAH/jt/y+p1KeSBCBCBAgQIECBAggQQIECCBBAgQIEECH96sUUUWOLHHFFHHFDvdAtj7IE9WX6xR8aftLZ5ez0NfLL2Y7kx8yhYEodKb6TnNNdcfqBNPcbcOJa+1l5+6DGRxYFvwP0qXCs+GZil9TXpv4iNE4b1f87hvnkbJvTFjuBDHA6R52y0y1c/n3j2Zef/AFKxPIz+2oYKQaCH9+oI153cN5O1ysqG2SE0oL2xCzaN+su3TD8OW1dwZxGsNoEzNaPeGDX6YfF3oy3/AHYdZPidefEYyJTDeRJ6uT1MOzAgf0Vx/hvtMNBaT+cQSzIY6uDVENDZHrLJ1ELW656iBHaC2uuvE+QcVF55I5iOYI9rxNoLpybTxA1XMRutDAtjfnccEDD4jVUwxbswCOFSDOYtGeNz2kVMYekbFaXKGeM8wxjJZjjuZ305IiLvPp0v9IpmTSpnC/M8yT7f8WxMQWbIr7wIQgQIECBAgQgQQIIECCBAgQQIEECBAgf3qiixYsccWOOOOOOCV8RxnmPaXGob+8zzqCXG8cc5r1menETxN/rDLyOE2nNzuadZ9ankTLqNYWNmKi2KZZdB8H3m9SWDPh0yhMSmG0h9qRP5jV9/9QbSHD98zCp+OIbme82mr0Qf5tMafbp/B95ZAMvD/cOgHAVLRMrM9pefPpFbfJ4JwSwVjxL0K+ideXzBBDUObIXkjKrs37RbbjgzOFyCmoNwQxG2c7Ic+4wziTowCrov1/Mw83cXDP1BK8PJ/TUP4/8AEwqRpP4x1N5IKoKeY48eYxA+s3b3z1KzvYXC8Dhv2m6NJfulJmJprLHycxet/tCz/MQsgCn9Uc1glHqcwmTgdTTblhRn5dxbeEBFcdxaL/8AYVxb0hmmziAxXWYtj8JeM+SV9BsNku0uP6HmXr0XK25fzEQ2T7f8VhsP9Upj6EIQIECBAgQIECBAggQIECBAgQgQIECH96sUUUccUUcUcccUxDbGzBgeqIQmgxFx5R68GDfOJ8BL8Tq/iGy5XsBT4JqTaHoItt/RDaiMr3Cq3cujLIpY2Rsw+C++z2Y+NYvyf4YgTlDqLmWGwwuvaF/tHfhGOc/zekqqjy1/1BKr0BRBbg7ofUd7Q/eGPZcDax9Y7e508Y1LfoaB4ZaWrB7QYNBU8O7+foJnzDipX1uXBwUd38HqGN5B0kXtp7HTEe8TZ6TLJ/Tj4LLshjs281+USCwuIeOLUSzFExLb6woe2oj7MErNoBCnVGBTyOuYqK+0HskNK6epYB3uXy694gUmIQXRFFD2xCeqArRh4mSmDcq866lmbGIHG1wctekFRfNQLL0/aC8uqqepMREvic8VP1WorZrZT7zOwM+WeKAP+HFias5xi+30CEIECBAgQIECCBBBAggQIEECBAgQfQP71ixYosUUWLHHFjjizx/o9YvKVf1+l1rwff8A1NjTR6E3gdNRprGfLMCPgyezl+0xDo+uO87jqpYw/wBHtgC8zHlYu0eUXpC3zU5kdqNSrD11Qim0djAqGuYo1FrcUcdbrlmfJZe2jx9DYIKF7R3sCv2J1xdHpKthuZYK/quXAH1lKYft7eZcsCt8dxOC/LNsnJyfQ+r4lnG6HPqQfFJ7ipUBSyVq99Kjm5hrHGuorm8xQ5c5+8Hh0dxXJs1qKpnDWSI2LqmUFFETI6ftML+aiqtmT2mC73L2YFNmagCdOYHwjWmB34QKbdoKzQgoXDzPPcbHVOI9eSZGGk+WJcBaKyvoqPpvg/05Z3L1+ev+J23N6E9XYQgQIECBCBAgggQQIEECBBAgQIECBAgQ/vViiijjjiijjjjilwzOIrb6sHy89YL8RHK0DXzqU/r7MFSwuYoLdQLO+0zN+i0XH2GalN9MyiW/V651ZW3RMNJT7Qm8tgyBaIXzKpfPgg9uni/oKNYvxIrc5YGYKmBGX76i3FFtjRwUJsvuKX/TCpcv+vjZexqCPHHZ6yt4GmmNy/xmtae+Q3lcnX9DMRbZDQu/Qy/sHw/S/TqNjERybgSmotlc1iF15l1TYmZ5YWLkvOY26esqHJXLpyRX0Tm9HUF+FQFYx1cVd8bhwuCsvNMaWGjqIPrxCljDmCOv/CJnyivylpvLmUgMD/tiJeuJzSpg3HKSg2+0ymXx6Ss1fetfb/hUFuAlB7/aIECBCEIECBAgQIECBBAggQIEECBBAggQP75YsUUWOLHFHHHHFDwdC2Z/wgqrBSRVcPgpuJwfBNZQnJL3wH5f2mFdstYKLN5cEbUjB6wxiMss4PomoKzmBK3qGdy/+ky/00kKzrfolKnie3MxeeL7fQh19LJxEt6flCNHHQQ7aPrBN/KQaUD1IY9b7ZvTJ2ZgeY7tNZBf6SVs1M34/wD2IJMq0zdq5IlbKvCB7zyf0X3gr0nG2C6vh9/o4mGKb5mSXblmVlmc74iqe+ibdHkl0WeqLWGgm8d+MLG9sJjpKKxijPMWtYMErPlLo83zAC+bxBDOXiC13LHB5QFq4vbTqK6ySNM6t1AdxN+IFe6XwZGpuepEsgUzHLmVmc17R8g+DwABQFB/w4gsf05mUbYQhAgQIECBAgQQIECBBAgQQIECBAgQgf3yiixRY44scWOOOOVFdEqplV7S0pZvbiPNRkeeYRi3wiZzzli6mFmNDe4PC8sxJHINqHHPmk0KufWPCdf1fiPpqqQvzcVmSOOO573t0wUssMZX9SvOebOCW/pksy7gqUbB6sXn6DX0k1W3rbGw99uOUF7DEPz3W2Ye7yx7qjAiAybeGZj3mZl8jslyvcEAEt6QKwB+tXqEPBubaBQ0jpLQR5J2mb/j619PMIxt/wBZVfeR0/SlWSoeyCC+aPES964wMnQ3CHvDcfaNmT/xF4MkFe85gPOuZa+DxLdIPc3jxlgK2bie6XT+ai+6NDOeZdy54iZVp77iOMesL59PeKGefMXnhHLoTEeE9XLqG2T6OovLM532Kbzn2v8AxWiXje24FFEIECECBAgQIIECBAggQQIECCBAgQIEIf3yxRRRRxRRxRxxxzDNxloA/fMKIAY6I6PSzNE3pqveGVwZ9foX25PviCMmnuhC0+Oo99JmtCh5j61gerCH0mn16uVxRFlYepefVB5lXydym7W5kZ90YLOPHyYYV4i60bPzHt4NSsGdoq30IxVO6cBuWb8QfTx4ZmeZQmW2sRLjNsWH0B/SnMZETSPNluiP3x2bgnzHJDMQMGoPuhjcuLQ6nV64iU1DNxtD0GEvifrD6gNOmF/nF+0EAdOfo6alavGIo3pqZgOYUxkyekChdJWYW7l2a3A5UqPfojgCNmNuW4JaS0MRVccVqVxtpIufsoiKXy7lwo1tEgLxz8z0Dee41ly7j4C+O4IHlL72KmUUtn0z/KgMy2g+UIGij/hrehe6xW9rCEIECBAhAgQIIECBAggQIEECBAgQQIH98xYsWLFFFjjixY44sN/Qx6xsz1TnLEZOGyOnDIjtkzuFfpMGOQz+GSyWm6bjFlmH9CPMwcQdS1b6sLuIUAeZds1Kvr+J4LPWLcrX95rhUhinJBb4Sk9Y4Ye4JTzNtuy9w+LhCBcqL7FnaxRFqMaef7Y/bL2sv6VfUvWaNkGf6JDLSCgMSbeZlmXmeLBSa1ur4YKRUY5gOPp4uJyRx5uieBuWegyBAs7mHZF+qwGET6WFrC9OZv8AZ/px9HDcrV9G+NuGOfPG4W733Kri8RQwbSJquHTKQ8JfXMFusK0xTWz8wLFdmqlWdPEePkhjyMSjNxeHPiNcmktaYOplq9nMCL3KxmDAeXEKPIzmEu/dGM8BlbfcPp03ePVh28eft/r/AImfXgfVDQHEIEIQIECBAgQIEECCBBAgQIIECCBBAh/fLFFFHHFjjjjjjjlhLvPa531DrBnusAQ4H7xw5LPpHS7kTLhS+H/cMrkz6x1qWN5nZfq/pmDUuhuUq+n3yqXtMsdwxiOq5RzVonnr6SqJEiVMu4YUfGMesHCvMDYQi3g6hj4KCqo2rHKPA5YAaPqR5jORy/08QXLodREyiMOY6smPKe9k3PftNcDriMHprz9OnZBkMlM9tDezIgF4DiY0i0eWXfmx6cqXzgsiRiXh1HY86vfr7/Rii7nyShj3lb3iarPmCqVomCLJqoF3o5hRp0x6xbFwCa8u4nLlFrHbNcQvbjNXHQk2hBsyTGXhO+eLl5vON0NoC9OPeVmhx5DmW4N7jXmN0j84j+MmPej8xjv92sDFqe43/wAPGZx6xZKRfmEIQIECBAgQIEECBAgQQIEEECBAgQIQP75jFiiiiixxxRRxxQjwMsbfa3VaRP5ah2tzcPKB1Fq44l4xA+8wM5Pr/wBwVwDv5VMX5YzW5R6pT+ipjbD9Ii3MQBrj2/nL6JSX9NJZZWzGi5G+2JGlAnlFl1jCcfPEZvE6O5rX9Kpma6Yfpv0f1ii2KsGrY7P0n6ah+FQY9JzKXVx++Am4MvIlMChwSoGKy+Fk4GG0mX6mo9XL4/3gxPpy2Ka6YfhL1GIzjjr8Sq0f7hvrUG86tz4g3d/Hghh65bl5j8EDPozmjf2iacprxxBbvD9Yj/xB5Whm2feFe7sgOHbNY00wXFcbiHeJgH27lhdUH6wH2EBR4fMyNPsgrBtDcO9QT0SGdT5bj/i/hV6h1eIECBAgQIECBAgQIECCBAgQIEECECBAhD++WLFixxxYscccWOOOrRFlHpFoha9JKXwfiWfA4jutB1HBnGUgOZhrleNoftL24xefuXrom68G4zjgEln1pAickYDmVrKPSmmovLYkKIhAnUU3SpylZSYvL5WHOG4ay6heuyzl5KQf0qn6dxMMSmVCP6KuDENtQnXEZmsFZYM3HBBmk7obYHXUAS0OSOX6RGfHld+hUtjjc7zRPR63X+pWp+V794xl+wQ95jQRqeTD9MhK8dzwyMSBl6cHgjTRhcorOH2gpvX6S9E13PYDcsy4iA5wT9PEXGEO4lZNI2CWhblusxx2lGuJgw45gnCkDAMghuvcReHW7llHUXGMHMcv1lXQ1b6l+6+PQmCX1quP+EWdBfiMjm1XpAhCBCBAhAgQIIEECBBAgQIECBAgQQgf36xRRRRRRxxRxxxTHm8Yc+UB6sx7N9kOiGb89RW6QvR8EX8szwzVIzxw9LFK3viO+2KjTLH+kVyOsMZrJLjnK9+hMKEkFl5ETtqBfpMV5h34qjaGeJTI+ZLgCsmQ2RapowRJUR+hFrhREIvzMtRcZ2jmFDi9jqYb9amVN+g0KjS7dR3F+GsJycOfSdJFBB6sle7RqDv8KGNt5Xv18QRLNRjOIMfab/eEGkYcJF3jO4ua4O5SuHHxKu+DuJyMVeOYO30ZlCe6LmnmFyzRFTXyjCVxEcLjiNTpBdLcKxusaeSZ9XwwOcrhbiC/IlnH6pd9vES8ukRLdsC1r5mtD07BBtyh9OCLQAeh/wAPnIqYl7WBCBAgQIECBAgQIECBAgQIIEECEIECBD++WLFixYosWOLHFixxYZbWypgy90w161Aw7qKhOfuR6BzvuorApEtOx1GbP+E1HTw8H9e4+8dZfvxK3l08PvB+mq+qILR4xsXPxwzELOVq+mViPIim8wUw8JV5o6g3CZ4AtmlI0PBD7rH7rDV2OyFPcJg8MZKwtGctQvTM82cUEd6kdukYPH9ZKyXek5N+uPq0Mx7yZLfW5jlcv+mqWBIYrIM+pG3pULwX4EUTSvrKda3T0Z55Xt/Myp3f6CP08YF/DMIvj+USPFdRBqnrFsHRE6uHcDGdDEMUuRs6gW1ZcELrR95RMWDXiUtLZJamackaS+5U/CPjJqAVRANoYfMq1OEyUerK2GPMrnT5hw0ZvG2yB1sjVW8GYgLMIgSdczZ77JNhX7T/AIqoLV1BWIECBAgQgQIECBAggQIIECBBAgQIEECB/frFFFHHFFHHHHHHLxcTnU5a7feoWPFYjsr7srr1ROc7lN3wExrvMb0duJlM7wzHEl5VwwtSN0Zfx1FWp7zP1EVXA22ag1n+gTFMltEKvg3oQCGFQn6d8WTmUlduEB0RzXPiObYeoQuQUlXnmenv0uVzGxLkhnX0SeXqPwMYemZMYe1OqpQYb1h5OwEdzM43YiG58k1eSYVBmIJDsTqIw/TvWbhl7V5fOEEODUvhn9Q5igaQfaVqwSmPiqUdZhKil/MoMU7tPxhjwzH7heviKb25smUvT1iLbbohlbviGctPECiKyntN/I+ILReQ/Es4yh40czOEKvNgagD4QX0IC6hbb13C6XmCFV/LmRnbMJvocQC59pSGD11mXYh8w66OP+LzYR1+YgQIECBAgQIECBAgQIIECCBBBAgQIED+/YsWKKKKLFHHHHHFlYe9jB6C/BYBMSgQLLi48YgafsQu8yYnhxUFs4V1C2xyHHceXaNVOod3lXSMG83Vj5S5H3v8xh946RDg0/OpQNOEqVx4PZ6tdEJBRgsqJp9NOs7iEE4mpDAtA5VcKPEd80uE1zAWKxZSHm4aB9agpqLPq8OxlaJ5w9dw6+DAcCcyKAahX61Mw7m9o+JmqqUXSJzj2iC037RT/SDP0Q9fqyfKWWR0aOGO5pmabhfmVn39hmMYlUCf7/qnBGLXfP3jnn9/iOrxJ7kMesqpuJmm2/MNj/ZEXLLMfVzGq2N9wEqstsCPVyrc6KldQtnF9QoazZC556hlZsgbvlC3LpxMM8HEG/8AziY0/MBxlCh8sc54qpgXwdQrZ+iHi7t9c0MHuP8Akpxh+8d6gQIECBAgQIECBBAggQIEECBBAggQP79Yooo44sUWLHHHHHUrqKxDSnW9YhjTuNXZqa1ZuW9S73lgsuEVvq+CJmvaOGdx3O00xiKPbuI6Ns5cjsi4quskuKLtxV/H9md0xZ/6k2wGhMjGxcbzvohSSey5bqD3qOPdXH+0rWnZMOYrzE1qK9ZFj5io8kmVuEZfVoEjhfJL3cEuX/RcsbgfN+YZpOAIHe1tZhg+iHj6U5MN5eeIuVHomPY3OdFkw6ghAysDOYjhzK9n08y5f0F0gQKVw85hU8T6NV6djDTC9Xi+zGRu14SZx1gdD/uOG/pKjHqfw/ThCslEppMRqj3B0ydTBY57g5Ira2VG1D7cQU06gBjaXlBK+It54EoWaOyCaaGW6g8eLgYPP2jXdpRLNn5iOjmA08dEDV+9xbYyIqZtfcxOIc98TPyr7rAeoz3H/JUeufVHNJaSHcQgQgQQQQIECBBAgQIECCBAgQIH/wABYoosWOKOKOOOOKW/biZt1BXnODUH1YFxu78c8yt/mFmOeY4w56JQUhHJ6IYKIa7HN5hZznqWl8PEcfGvSFzGFwo4s6iW0jIrzrL8VeY14v0jZwo/Vgxo5IfFZxK1B7JwjZvEQ09JHKvEfnJcHzBXDbS9+oX0hhc3FcxCWm4P1Yh3L3jPlHvbKhqH0tTAj8y5npNuWwQtp6VL/iWwTWmj9MuMRVuOSU0XmJWqLUG49sdBHINwCgOL3MfIGXB8fTClOQ/MSr2dQ+IUIK9TLnVrPvhMn6XU8j944FsWFkRFideXMbVqcxobcbPEQU/CKtH4grBussftXLFj+EsMRpu/NQOcwdhYlA5Yp7dTR4e0OHPMch3uYC8uI4ZzMCmeo7oz94t2rwvBqZzvsmj/AJmFA+x9Y9K+9MZjFmsSBAgQIECBBAggQIEECEECCED+/WLFixY44sWLHHHHFgjFaxsosfrxAJilQINrNRVl6EpZ13Ds8mPMW84dIOV+6NtzXxHSty6WssVBxZjO53WvNRUN+wmjNoWZ33BazF9bGZTQfeD3t1L+aMFULCMemeeB9Ihwqvn6DOEStJW9xNdzOdp9KHEwSenCpxrzRWV3BREM6fpwo0x0XB4pL5ICVZ/VBKl1D6DuL70d1PcMy5KW0R6Xyz1hFs0lxviGdK5gbTGJZ1smePEeAhh2ZWVknnnc88Ee5piW7gWrdEpe09clE9L47hrMAlvox0HvMyZivP0zAzza1Fu9vO5djkfiKuoBofRLLiogv6DrE0Z9/EsN818xsVt1BurijJAw18eY+fJFHXXpC7x1eJVb8s8Q4vlmCC9soN7KuLirZlZpQOZXSBV8EuTFXpalbdd/w/5/HW2NKz3PmXhfmg/EF2k53Ores3s9IECBBAgQIECCBCBCB/8AAWLFFFHFiiijjjjl/wBZSjfb6EQKS7dcSlnKNSjPEU56zywA5PSFhjNmtQMmriLamrr0ghrlesRLOh2y3PCRHBhfMauy1xaL1FreAzF5Y8xt6HmCO8nULuuIdyLSnGMxu6rqoqqZ3pA4v1humQeZhlUbnsojo+sdl2RYuPHyQl9JUFjg1ekeCEv3DjblcdwzDmP4ehiR/SfSonbHBcQSeo4BboNxzjBXtKz7qomY054nVtQ1HTuZyo4sXCProjqR3bBYkvdSxXDtcxlXuEJtTLUrJT9D7y3eODc5Pz9IWuECJfp2xzYYb5YO4/aUFO9Zg2U4xxL52qPml4uFPdgIs15lHTo8wBh06mHemI+h+kbW8ROeIsi4ICp90yURTjfEbWsoplzBMXPvGNRa/lLyFz09wx6ED2/sRaB9SLl9zWY1E2m7qDaeTF+JjZ9hX3l+k7qIThN9obm+04G9Jh8XzN4IECCBAggQQgf37FixRYo4scWLHHHFlAHmZuCj0JjlAB4CFPbFxOPymWss1Ky/mW544lje5hhhBl1gV7DEvWsX4j1zv2gfriClOzG3cCGdEUcc1Ats8TNrwg0+UG6XyaiZeZf6efMQlI5wJyfzcvBAJMUUDpL8T8kzBHglpM5gqyUlofcmkg1mIMLy9vJDi8zD9Jel3lJ+uniLFUgVLgsvmOUKGZF5cQWy20WDiXF6loZnNDMcZY/R+g5jsXMMjRXLh3ZTeu4OfoVrov4nru/Gdp6eX7/Q4W8xKT7TQGjmNnqI+DcQZ9DxcRQJaUfeXYVlB3WpgWGCqDCblI2GvmJeHLzFTi6lItijFYQOB7PEca2ZqXowzKxl6jZzkQFb0MTO99l3GB5+Ab/t0KEseGFg41ivxPYZPESILgSoELk7XPGYMkwNIg9widSY07iNICCBA/8AgLFFFFjixY44sccccov9SY2Psjy7i2XtjxL58xyMEen9EDvHmFbyvELPT9ZRezmBajGNy83k4MaNad5gjOxx3KyiVsoycwdDPVQNvdcGyuE7cwLus+vEyquELvlUL61colMGU0loIER6Zu0RHl/y5bKJd2w23qViHRLAhoqLN+kMqzkr9pjSGi2XMTicYGM3aYYaBHdcEa5gYnVxvfmSpj9cZHf1sRsH2ZnJpMaD3Ud1R4SOHTNMRht9CK7xKt5IJOKJTeIwHhUoitnmIPtM/q55uWM8Ep8pDaHbM4cBHdIhrtNxWKwkTjuC3Tkiq/Z6S6yzXUWHBIOPuMWmnEBaHUq6898RLbH3YgucNeJdZsOGCJjiIdf7xAsfwZaL4feNtj/xNPf4IGJI38pjJU91lTQZ7/3iCU6lUeVeb7R2zj1H7wNeiDDEAsvRf4i1XjgZt7esD9udM9ZpR/8AgLFFFFiijjiijjil68uIuY7p5ZdO49RgDd3HRXXiLeCmJWbwz1FXHL4gbNLjltouol33qbHaHF+yWlpvMLZPdCLfZAKKwIXPMGsAdQtjTmPHRwzetP3mTeBqBi3ugwwceoEaxmLgCUcr+VBDOInvHp8MFHxKwTGlhi5mK4eJhSBscMpwTPEWdNS+zBQggbopbeD9EapstscQlx5Yr0wWXcWpWQVnubSqsufLcXXd9ps9YCb59TGQbEpd/piWxZnfMUqm/wCbiqzxFc55n3BixdTeHh98rZyJ7EGo8wWyo11BTDTiHTniJe9teIwA/hgmGHHmVWNuYqz9hAozqCALyVFCbO1grtxeMNTFzmFxWS5xAz4OIcdO6g1XaHPlFv3x4hlxkcxopwXqLi697+xKw2Vep/8ACQgneIwNDw6IFYK9JUvpg5MkHmB9phszzP8ASzBY+sC2hP7tYsWLFjixY4scWOOLCu6Ssvqehg1EjWAxUNbtU2xkZjGe25S24Xk9I7q6c1OLdLhjsdytGfpDOG1Rz+MMCbO5g7hFDeuojgfEs2whdHc8eoxGixDPgQDj4lot7v4hnO7hS44g8upWQshEC++IzbhHieZm4F2dzCPcqElQ+jJDHAY8KDBxjbvbmPCUJfjXTBGSuiXxlTiX+VZYClXPSGBlCg5KtKuBEnIS8MFvxDOeY6j5pkJTK5iDbG+WwzD6Yx3DZjsl3qw/Itl9cOg7lKNfehtgi8PpDHSvZ8RktFPtZnJiEt4ocEqOmMeKWXFD9RB3X3gpeTjEQNYb3Katp6ysWYg3k1FdZIZ8bitV9kTF8uoilMHNYPHrAWeTmJOLPURh7lLpLLjiPuwHaF7z/wCMBVZ2XCnMcr+EO40HJllZsSZ1J1MctPMTtPSD4ffH9wsUUUUWLHHFFHHHBCuJjO77RuIv0YLUacxWg5ipjWoUV76jSnfMpS+eLgBQ8Ybguk58r1FckHJ246h0+/mZF9eInyRx2jXG7xHdYOpcxl6pjC5vqFj1Y1l4x74ZmObEOGRKjzHtEsjBmrsBT1/GJ5qcNvRSGf1uVkrSWBB1EOFOPA7IKuWTiIuY2NpdK38wGmKZvqDM5DY58MAytxDEL5+gwvERTgjsCfMNVgRNaG5oVMqtF8Ux0smeJxFIaekNTn3GPA19xl6dzO+5VOl/MzjGFa6GevXFyepXywgdH8SXo6Q0UUziZHwbgtv2dRZoyrmAO7EzU3+WpdoLYtzKu/TxBsrh3MequoucWdxTlnnxMOMn4hjTyYIDopNr1e5tKwE2IJfMoHBcSnU1ngX5gauO2jU2m+16+/8A8sGgPJL1SvcPaXLVcGF/SM0gdzj99oTCvJMaVemDZZk/s1ixYosUWLHHFixxxZVHbBlCwT8ylEL4QLzz/EZrnuPmLg6VrRfEvAc/eMFbWessxpxMu93AcBhTDkvMvn7Ic9jOJXPomWX3lN1GX8CHJlADG5rn28QaTZBUvzxKxZmpd+ruLrU5JgxB6zmYxr60G8Qhyq9YnGNOYdomIIrpJiIuHLz6SvaC5OWVrviMTQVDxL7M8j4i1LcwqzC4Nwd+Rx9UnQB3B+Ici6gBTFIyJIrCpbwi8LzKjXwPBHNy2VJBZUq9cqxyI6rp9HDS1eant9EApncPwock0nj9vtKcXcnze930R0I3cQm+PiDS3fUNaM8krvIllx6lNdDEMAt15irl5xEV8MTh0vMBCkEBfHIQMmAVuI0W1GyVTGTm4naJSBWf0g+MBScC4iJ8BFT0F8AmW5r6OpoYv7X/AM4ApLJduQVeEvkRWDB+ZcVht4meFDYv8kw/onD/AGKxRRRxxYscccccUcPpyvXNUhh8pgpwy7DnEW0gUMZt3C8PHzMQPRN16aWU5N3x2ynfCB3lM+suvr4lW1gVUUwRWPP5mNHg+ZT8bgW8zIHbELFkB9HUoaDKG34jw7Cdn2gfHuY5iA5G4YaL0wuOekW6/aPpBuVqc5hfpnMQW5kmdnNSooL9IkbZHsWOqTw8JEsu/EF9LE6nic4ZV/OSuxOGZWw7+nXykoSsrEcxdgl+278Sq0s5njsRVfqoYOqG94CvoLLX3o3GLflG1e5X9kL5SfaHJMJ59A+WGLghXjmLkJ+0TelH6RfARXrcLWRoGR6jotGHr9yVdDl7uWC3xGr5L1KfCDYw9Rcv/sCJ7mJeLwSG4cwS2+k28OUg8m8xXHC8woXle5hawq3XMvJA9B3A8owD0/8ApWDSra4LMoYy04Y5TnnXzMdadMxl3viWhh4/5WLFFFFjixxxxRxxS55zjO+dh/rzkR3kR8FMRvjpiW0PJqZFd3V3GneAZVt8/NErN7rELHplmd8eZX5gWvRxB0V6S1f14hVRxANGL3MD6R79kaHJ+YNFP/sWn2jhK3BzT6RbvSXz3Kyg3BcMuqRKnWtq3UDwD6z95aMiPvkI8jid0i9Rl/74STXkxfDB5WTESa4n1ycnujplKo0rUwNMGo4SctI6d3EK2t0xRWDC6LoZ2Uql5aGF0EcdnMPeorNV8S/dZYZBx/XbdCV9lb6EpT1EcJResNbdrLjM1S3GVj7TC60c0OCe/MvFxUiWdaKhm0sxz3qmYKwmmYYMdQWZy6lWb+GIBOGFduYrhZ+KhRa0fEC9WBEp6OcxUVtAGja49oVhx5i3WWI+o7iRRio2O13GtrE9eZ+n8vP/ANUApLJlr/BuZH1H7JcCPiYy47J2v0/8aiixYsccWOLHHHHFh4rjtmdb04ZXYRioQX1zFH23HD/NMIUN+ZYV8ZYXh/pHrgmWtOcRRuuIirwgH7pece8VXaPUaNfKCwvwIBbLBB9FwaM5AlY/E53KrHMPtdx4kFtWLlmJc50s0V0Q6uGZVIN8MzxmeJmSBjsxp7gnkglb5RxCipo+n1xjbrZ4lfk4kSnzLwhhHkjrzbL2RLpoxo3px2meh5mJp7g2SZRjph20HsYk+7gd4ekO3oOHmC8jALxnTyYRmDRzz/XilVwMShcFn0I1e34CGLRKvxKyawldvRLeHt1r6wu0C7vl+nme2ZMRPQdR5rVu4lt+Jr59JVCsZjUFw9YJyetRbdnEzbXrcZ5L3Uu92u8yrMezzAMYeYq0ckSheHsmLt4e0MNsOIHDcQiORNQCnq6mWMp7rKRgY+vP/wBgrn7MMyRnpw/tOnoWVMZh6ZjfdQTIyf8AAsUUUWLFHHFHHFFHkeJb86vaczD2SZGv/YYxOf5UHZlijiJ7XMEH3HcoGvggU024JZj11zK08LG13SLW9OvES9Zhpi1rfLBoFwloWzuK4mvEaV9oCHBI9czwxLA9MBM4jlt+JnwS1OUG1MAmXC4KW9Ex2xkjAhVKZz7W1b8P6xZe+SHR19NVZzuHBY5kjnf/AGl4xziPgxKyS/mPSOWM5VGyZWh4ju+xGYbSN6DmYfpGV4kw+UQ1EFqr+oF0bjl4dOWEAaaOEz2q/mNXhTpJVLIe0tEHlS2x+Uziv0dsqHb1419go+lFVGJiXCsnMK30FQd0DzM87G+IuB/fiKJfQ8w3tLgrsGGJexxU8QjRXA1FV6OmNWDx+YFtuHUoN7eoNN4N+sUdOcVDz7QU14J12T5f6lSr1ev/AO3R8nDMgr6ck4NOzJMhj+0x5p7JaGHj+lixYsWOOLFjixY44swXchstJR3DbRA92C/5UVuoFaCK3gCYpeogb4cYgKzzEhCvHfNQpjLiPPZqcQylRXYbQExYMOCd9xddUU2TGt9RY/EFNFK7gexxfrEdOjcM8uIuvcFfEo06TbcZ3qAO88RoU/aYpp36wj79Wj4mdpuo34Y0xJ95W1k+8cMRxNHYhvlCQvf0369dSsdy5RWpJK77nMeP62PgT5hMEzaE8HuZWaFCnDZMbinHkPuf19IFtI5XY4ye874Iyo3N+HzsYd7rwRyPE+sWiE8JP5/MLxEPNYbXogS0Wu++ZQebf6S7MzThY2kZa4QpLdOuMx5YAOw3Eu1n8wc7Bx6MDHAPeIQGFXWh4htrZ3Gih6/MMnpCjZUQb08QvO3EQZcyjSOr9IPqGIVrqF+KVZnuQ/LMMg++/wDvZoeT9kyh5G3xGLIzGWeSWWzxz9ViiijjixxRRxxxRQ+KFHrFC5lPlqNMOBiC2u+5hz5q2JbbrP3gtmnErINNsRyeojeT/aAaMhB5KP2grWAveDKpbyNMXBeHmoGbM+seH3m1YLf0ImzFv5lrWiTDXKOa0r8ys5jcctQq1wVz+II0G4/+I495o7lCU4MWt1xFn26LPceZlg/XzF/BwmmLPaQ7R7I1U3rfZDdxdAYFpJV7OKfrMyF1Elhs3DcZ43SuvRDFsg7IpwT6QmCS4v8AVmkXGOE6Msz/AK7OOcGoYGU/Xg6M7TwcBGnO4jH3nrB2AQpu4vmGa4iqDxJLu4HI5ftL6eQPCKtSb7onH3NPtEv4gKOhgYBit3FHYYNAeWJ4wREL1biYYxWPDbniWbH1jpdoGbuVRb5RNY4PmIaC3dSqa3FTqG73QK3YYo7m9QunT9/0jBb+x6IFYP8AAO6+zDNYPWn9pVXA9mYrB95xJ0dxjiiixxY44oo44ssOUvDFXUsyziXTbnftE0vEuv48wvj1EQNZ+YS0yZxAyr3QWvJli4z3cACbqJWi0apru43fPUDxrqdSx+kzHXiYHZ5g628S6rjqpteG9ysHcBszDiEo3zNw6xrqVtN5NytDZm9SrBHMark7hdvoNeKkYqcuOX8NMb0e4mGQ/c2Xq77w0Mw6uCYdY4fpsKPM+IiWYuyJKrUM9tzg+/2TfJLXH5gdW94hCEHYiagB9K9zNWEOov2Ii/KY7l7779Aw5BGJuYdn6NBguakJz7YPveOvAF+IoVHt+X7TXy8XAVE65VuO6vmPTbtBppp6xAR3wwcQtmJWc3M6cuIcuhqLW8ty3I+EAQ08zHPqi25Zm/lslWXKM+DzNrMmFUrnuFlfnMKBlY2dB9lLeot+zX+B15jzCbf8NysocXMC+GzEeiYsWOOLHFjjjjiwyuJljuh8J/1MK9L2IZacdxFmgQP5k8FPEFXaD+0y4oK5O4X7twAA7YGQcRKKcPEOPfcSuJvMpUPZlBqC63Fxn7yygIOWHEaXy4iW3xpA2MbPpEPWbehAaLiaqURD2mrWBo6I5Jd73MN07hvE7ixp+jIC0iWJLxa9bvHh5j+6T9oNRwyqZx9g0R1hBi5UCX0hwqp8RkrezczlPDib+/pHaIxHfEW5UqpaJcUsLKjM8kngxIUPBUqbgw18sx7hKQnMNaNTWIMR7WI9YVdzl+fXB/gg4BuecAIAFAcR2bniCg3zFVdgzK3SXf5Lib63HNnAGLmTwv5mDjD9I0y1vEVd7ViOFapnqHiCr1blsqlx3rJxKtr9m5TY9HoRby0Ii+UsNuuLl1ZuDduKcAa/p/ZDkuq/TmGlRAeD/BaUuhzAbs9OSO0bts+ZjCx0zH5JZkijiijjjijovqPRyK+k0FCLY1uhjR6EVrdBEGO0Tzn2iu3m4jRX6kHPIMoG8r2nENY+IPDhBd/lEteW7iZl2WVC+WZpy5gb49JS1ybhUqAcQZbYWxLZGD3juWae8tTpxFKeGWutQfEEx4luRklYtxFtzqY4NQ8RiYZYiwy7UjpGWFsREX5dTZpXz+/rAGneuDCcjxDqnzL+BMYwwdU/QxJBeO2R8Tj71mRxTXcE2djFkPM47ejC7KHnEH4vbND8WGKj03HaWvus2G9xWG2gY7iQt5ccEVYhV9AFTNjgSpW1Y6c17fTxBoG+/wDrDRioDiIy9uiA9qPJpzANQxKgtIlqnAbcpFTPK4Kc5deIBpz6Qp5EEPbqWhnvBjMV2d/mBTe05XfcBG/x5i0u39pS5c4uyBlH+GVi3C0ynHfjiNGMGbhRfUurg+7+FSvOn/b/AIQgKckzi9LJ8TbP1BOquphc32iHJkjixY44sxXMOWcxnlLVwzB2wc8D71NcZtl9ffiIwy9MBzSMrn0idBNaPK4me7m2HPTiIs5mNPUKYNSlawT8wMH3lIg8x6UL1Eb9IhvAglX+m40mMvtK5N+ZeVzMs7lcaiZvvUKtlcMQH1JVa1MaZl1EXwh4i3c1TuBnvGYx0PEa3JcOQVM+h0YHvPOtwyev08GOXwq2G4y0PiUrC7xMlcROsYfMNgXwgsF19cZgixvZP/Kjs/FKhuQx5lW6quC7JolDZAWXtxJmJ4psh5Lxi6YfMSAe0b1jXJ9Y7zku/X4hCoHAHEv5jDtyhbMKq/AUR4Pwi1dHrHVVxz4i3gIBYYHfLKDBvdsInb9IJQGB8x1WTzGttm8eYDahTOriXRRvxGvK9xWT0kBApiPo7i3t3XpC/BkmGdMMLJDBvaweODeVWUOAx9f8LsvI9PiWZ7y+3E6u6mFy/aINmSOOOKEzovzGDNvjlzfEAOqjSWa1FifzDVrhAvHV1RFaF9UtnjRiYzk5ldDi4PtT8Qd2JlfiC+S8MKF/f0lZIRq2EejmEyo+8C8nqihh3+stcu/EEw2Mq3GvMWd5Vykz3KC3b7QOJd6npuDjOpfWoynKU60xCq4mzv1Kb8kE2y4xkjj2LmgVmTifHKF63g0jyc+0TmPjSS/aEMHFju6YyV5jiDYR9PFhBVDy5a+DMdmDPrGHsygO1bCRh2RlQvb9GReCFOUVhku8GwehEKIycf3wrgjaRvYU7ww0Kcopbs+kAN0c7l35GHLdaInIC5TqMLWPbMwwwrpw/M3aOY1eM6htNu+IribfMXxj3gW52rxAnGBmXvFJXx+kuyqOU54Gb64hefWDhbS7dPb9ZZXBx6/8O3yfnll5fl9o/wDYmJyd8RBsyRZew1HJe2RKOXHogMNvLBYvX5l0e2garYStpQ11xBu7ETSYOuJVY7jYxkyge39Yrf2m3rr1iamwgj15lLrDxDOXjEdvaFFhsyzR+kE090Gy9uPMbWnBXHEKL4YveJ4Rdb3EvEO4ruDTfE2vU6kFBLSFkuioIcMY8TL0Z6rwyuwTiTblSBeGYG/G3+PT3jDucw/7ntH9MuvHaVN/B0zqfk1CPx03Xcw/yTkxyNzLjC+PokV7J4zftCruyKhsis7jL0IZthcsqIjRSLCydPUotXpZNrLb2/tH5dQtXMXmqzBVXOFOTYVDloeYo9U/WIvL2mF2GIV9mYrTpOkbutXvFBVF4xFsuyI85AMzwzL2M8TzrEA82cRq6+6JRyMYiarfrAoAC9+Y5Kwd8ss3ykzYMnwEy4JT04hHK+Vf8QtLV4GWRKs169SI6vExOf7QKBhtiVYR9Calzitq5b+YafhUutGK1G2jv7sdt4XioidtQQxpeZTvY6riCZNvUXGhf6SvZupsOkG6IQazeYHePSAaQ7nuSXrymJmkGhr2i0wttzGuRm1c+YuKlhiWjjBlgVA1UesoKmolkN/Ms1MuDcHd8zLnqNin0I88vmXdbz1M8z3KVvN3OOmTgfypd8gcHpBwub1zOI6ck2nk5w8dD2mCqQPO+Zs/CzPUIpqp+kTZj3HazyI7hmqktBVEJeCXy1rNjGfhM98SHEHgx8uOmvdhga0BRB7yzLUJe1nzzHpy+I2F49Ja6t6RoNYPcHbk1MVYNagLhsfeFO8vNcVAoOs8yuQPLM9br0l2Y4Sk8UWvrigrrCtdK8RlXyM0prNTMaxcXFufMsnghtODWeYlIMc0TivPcOvnzXTf3qNey+wQAKNf4leOx+XnueoO5PxuOvqY4BqrZADhm4gRt4G2UaGg6gfuziIKzf4gbfaFK0d9xOYoCjT7waS+XmNxcu4fxzGgnt7RK0aYjYDCJg6dS6zwu+2Fmc1l3D6h7wcgIgWZIvHLKvcKGeI2npAtzA5+CLmEUWpmq5gctJm/xLvUQ0UY/Mphmnn9Z+c4p2y+HCULZ7oi8cTZWIkX53Hz8q1yZgIObJsLBl65Xj+0vxXWD+0v0g5bnzqZzyVOMnjX4j1pOptaH9Fh8jRAmC+05FdL9OiG3uBJeuMl8Rp9IFxKzL3iZHwEC5S5Z6GJS0PrPzK1DlNvrK8wuECNO0zyiwL23FZ4g3Q618wceWqlh+UsA5S6zxLpnHSRsyUOY0zP/iWxspmGsf6RZsscS8Nh1xAv5SIOHZArEVZ2R3Klw51xFt4eJRI7dQ3dnHMemiZdkw6o/eWFRbPTr/Fcboyar019oXClprvySwNLyfaVm7qxldqjjFOKvGwxswaqAZbHcwBy3Fp/DiI1gVcbnZFMXCN+nmLhWb36wyxhKuusdws24iYvggJKxxcU1EsFSPDhf2i040cQVvndSq3xBBvlAXLmLT1Equ+iKJjDqAWoBXrFVTscRW8zmoZ1Zl3nUPPER060QUYPPomb0osYxD/WIJnLizdRuvcqNJ+Qh9Umf7ETwMR1mUsw6Zn2vYUzLMeaH6T7mg/vn6xbn5v3n5oRZts9IBxCDZ+zA5nwTX9uM5UPKfnYCayPGf6Sk9b4PiH0no1Fc/CUDXpK9hZTXg6iovrUKXvB0bbruDtgOYNuPjMo4gr9hYiPkRDefiUArlNEXBDPMAvOWUaEPQgdcJA3W/iIy5BwS3wMdjQOblWLt9op7HpLQNmBdmruL5AibXUaR58MTXnmHS781vPtCQtK/TmFpRB6H+MNAn4IMSHwfslfW7KlbUvPHjznm0OIBvuJcOBmAErg9GC50gFeG4Ul6ePSFPnWI1vR6g3U3DDffcBrbiZY0qL6Oo6GiS9058zt6Ilw/kmNM37+sB2QXffEq3MtVnEGVnyjZrmOcmL5m4XmWdwt9ylz8y9kVFcXLQqDOTCVauaqLmtIkZw8stspDg7eZT2NShKctwceO6j3uj9bsikl8ZgIlxK1XHmb++oiG1vZMMb2zgYfBB6xeDNpCu2ksnhxDKKsrVAQupDVhwnEDndcMrNe2JQoOcF9Q9yVBbNjiXOzqYibvL7Re8DxBVvJ+bhZaZ4mWqXfzDM4ayRzeHmZqnbFxZY8NwQB96lGPzKozl+8xW5/SC1d4W1uBXAMQOwxiVz2TGr5OMQCle7G4dwb8Onyty1wR/sf8bWvfF0ut47pbfnqfOjF4ZTz7/nUz43pbrqXKe9y7blAVl5ldUvUNZcy0eFkaPBeYZ/pBb4o8aSmAK3n1hjwPmKOb45gh33K4N3xNZcOZ3ZitY9DKb6YC6OIKmMjuVdjwSsVvu4CeYZ+yDwQNMY4mOPkweeuYAKMtwKJQesE1DneOZ4TLzhjJqvxDLXMVxfeZVM/eI55XEoeWyZacXzAHC4jdSieIA1gEr2/aXf9ZfO1QX7SWfJNpr6x/wBmF8sE2XKhVFdTSNktphFWxq9sc49ncDPXcab4nfjMS8s5SmzFRbz57m8uLiEb2wwK+n3g05yeoXszmiN1dky40S77v3lxrecpmDb/AAXLcVTGYlh/7TCXhcu1XPDfcbv1cRBU7cTUeK1L32YhR+MMVqziF6PimDrG+5jNFfV4+8PW36qzg5be3/HXok2OSW958Z8S1EOf0J+/8SOHT5mk8Vjz6wszG7INabXzNlfmF+ZWzVZiUqVzjiUa9Z9pVWNprD+6XdDjkxMGHfcxXhC2hoQC1u8Qt5yRbqAJj5QquTPXUK9EoW9jx5h27mLsipjaODsjfPBLLay276gZvSDin/xAOHmUc58xKPHMsYwzZ7RfOKeeooGL7zMe+9zL9rE271MtNsSnxsi7YMJzHFjwwoLtgVP9SA38sai7GTHXhBfXvjEKPRiGLrKRttqjsNlfMUPAgCr7+sHZ04gZjuKprbLccxbfGLS3lDC/mCYcLeYIjo9TQPL2gtMKHYIjF0b/AHlnrjiGgZPUPOzmWuLrgUFWo5JYAc8xtzh4YqabY9YvF3BZQ2LBsrVcGYO8DXpmHG3mHrtxRh7es3wP8H3mALG/fr/IUIrgUPeFNf7/AMy5OOUx8xwHerJW4VVMzR9PKzA1l3HYalmj3gcctcRcmFTZEBmNyjTHvETHMF9IGky7g8MTKpv1l8a8zAZ0wTHIjvH3QX4SmHGoY1og0KbinWJj5lTw+0bovboZToCOKEqssCLXiIMIy8+8sx0i0DIgrjfEdk5ItnZN621Hvuu4zJpFL/rM1HMs3JDQ88SuGNKIlXSR6X1mjfx6SzI4gF26l/au5SUbv4qJN5OKlPq4YvR+ZjfbqLay81GztHcdG7zFszl1uAXJTfxHBjN4eJSYWr4iX6uvaAA5FmQXctoGht5lORhXcHN7o9o23hxllbVRMMYPbxcsAOBpjalTpgZzkzDKnu4Bh0nMqj1l1t/MVtbOPMbKeNdylcEOoVXR34htWFa6AJyldN0cQKM+Wf8AI3KvwXLwX438ZcHHnJWt+mphavDGBffXIoP/AGFXjUAwOe+4Vpx1DVoaji/5iJi/EULTKGcOpRtFDnDxzCtu43vmCq2/MRrG/ERnuDm378RXK+8GvQZnMNMIt+kfGoFC7Il7iYvmI+RDG+Y2rklEvFxyMV8zGk8ROdzYNeYFtngQxopYAla2zLz8iZJMZ5xLWTbFVnHpBFF/6grJlLUvxiJZf/cGgOkeWxxANOmKg6vlhkvEaWzv4i9TiDmsLaxC13nuZHkFYirh9XUG+vqXWHMo2OMb8ymuRi1os88RMHbDqgUvZeJb2vvEwjhuNkOkLfTrxMZmBMCtGWH8pSZ0/pC7MA4g8HP3hV1tqoLlz9pq3vuIqBNdJ89/n+WI9gJ7JABRgP8AJUEp1LK3eNloE+ms84viMrq16vzKvUFa/MFbbsYWQeI9uXNxLriJUK85eGCZqzM8cRxT5i1SgtXsTLg8mJa7xEYHvNdvDMnkwbwbxM3f5hnfMAy8SjDwsyLKONvcYDxRjOYYVwjx9oFn6T0lxNd4BfB6ikt74jVY00RKMRF35ImrX2jneyWmoThYEN1yi7yuBCjlMhSB11KrCnmLK4qjMHV5ek08ZaTAbjXqqgcLHxFTsEy0tGBHy8xaGzxcLrMO538oLV4cVCuNsc50bGChjhlgycGojVmPWB5FOItBC1OgydQsyxiaXLDm/wDyD3gemUVWR+Y2MlkSta7ubdOvSDgbXuU4fbMuZ7j6A1cp36U/ug58vh/ylikdmZe864/mVU3QsZU798kpeEbz4hO/cb/Ecw4hw/8AGI1pEDLUDvupQxAuvEL1rC3fNTiOaIlWsxCuHCwuq2PNxMmzBH9EDbxqKpXUy1FsvzqLpmd+yPZQZbRWQllVvHxhhTLgimq9GJde5sXBSQ5OtRK9sVFqLinK8eI5FaCAjdn7Tav9Epc8iS6XC+plnQ7xL7yOJmHARy/FB6ZCOQ6MRtZt59IK8BA5avPmA5yt43FQr09JXLr8wtcuWOogaKVEEP4IC2bYSBwGF4lOiI6c9SjB9r5lucX3Au+MKb+EcK5vcOThijJkYpl4fmAvMpagcnOYUG+eYC4V5md5HTOxjx1AOIVo5O9TWdLAra71UvzQD6cwG6EHg/ytUt7BZLpC+h8SwpnmfiXW/wAWMVOL3qDj0J4yzietSjsSlXvGqEHg4RKWbEyeyNtfZKj54jlRF0M1ETSDxLU6jBWjcUu3BqJfl1BqjecBApqK1qKVZuUV4uViuFRbbjlqeDZz3OtogDh+IA6KCa3y15gOmLU8dwO+PmK8OmX+kkTF9Ko/4ag+4g6NL1mOlsJbE90sW0TnqZVWjkis9PzKC/nA+DfvFw4UNo0cS7nJlPwOOopWuTH/AN4iVjeJcSu3zLqBvmFqtBEyVd16xaxw3cBoXogrlQ5vMSluULr5M7zLxnbiIb3eYZd17Ras4PtCjG+fNy0+FwPUu7efSY607g5HJOYCs5HpH34Z4h4Qbr/DB+Zoi+Ty/wCXjLaeL5S3IHiishdlSqKfORoupVuY7hheyW+zUw08cdQQOoF1eo0NbeYGaPLHcBq4Wnn7M5nMENmWoj6ogmc1iAXOVMaKfsl020/EoVkiAdQsqtuWKvp4lnLSUxXChmK+CZA5PETjIIqOzi4gxEYVPPdfMV57hl8o1VtLl5stUtLjAxolqcrzHPwYqO1+s5GAa8HEEtfnBXOWsTJn3bgMLEXf3TSNGqit8msRGid+0LMaD9Y1roGIezzEWfcyuWBgPk0ynAy3mpdvDmKzOzqBurPeUZQdvSG9+BiUDHriDSXx3MVbkf3gufu3uDzhxKc3+VL9KxlqmXyMVDdFp3Wj31EN+q2ZJRq7W/8AMbbjxdLruDmEVcfNN8ccDj4hJW+/8S2kdrCRbcW5g0SxeC8S+X4gbqBpzgu5xPNZguzaZXJhDdmyygao3MuHhhd83KxDEA3e9ejFLgq+Vx4l7bcS1VxFrMDvqW3o7l4LqNG/vBTSinexguDlhjEA6cB9IJd6e42mN9czIF3eDmBNbILM0DqLc8EMF8HExhOO4Jc9nJFmjBx5irHbqVmzbxGldF5CAGXfmNQMM3fETmuc9xs3k9w7AtFp4DVywJtmG9HyibJZNpEHMncbwIIZ+6Jxzc1pwg565gYWOIac1A10/ETpt3W5WhiuOMRKp5Roq1y8wKS8HUVg9qm/kw9NHzmVdgf2f80BoEeGWpt+D7THkPh9JR+7LElSZYrf5ghj+ufvAkUfJVTl6qZg8DU3l1MjFJXPtUPD4bmQvkgr1YUaOItC5QnfTHrvLBocqgq/eKMlllZzEvwqDIZbR1XjMcx1OTrMqs98y6z/ACpsPVDSshudLK+IF60dRuFaoZXtePSLTemUMZ0vUbeD3BoPGMQ3k4IvYgLcArcPiGV2cw+FqJeusPcZsx84N7yv7SjG0wNP/kXS/KIONpN18nMocl6iNt7rcpsyDExY/wC8NzSuYrVOJ7j+YA3h3HnpEFndWGqgjl58w0Z9ItcniIJ6KlNXvySi7wdEC3FW3MczKfbxRDX37/N7GTjAnvCZX+O5Ym9piGcZ5CV/qFkInHp4jYNvCB288xmGs0+KhTLvqXn3It1txAFj1qAmP9Eq3i8yvmJE4iN1y+Kgn3JqrurzCxe2swRqp6wRxh4hRa4PMAgcncbUDJLfS88xekuFayo47grPUrd7G2A7OeZg11VS7WpfUssMXudECCGK8wb+ZKWkpRuGW21S6pPaLkTD9ZS6dvMSqPdFw17nMCq2r4nK/MqyalbTPnLrbQgqhq/tFAp6Cy2q4+8W897uWOXCShxx+bgVRy4i1S45gja4XiXu3dfMVhx1HRBM3xXpA529YHyV7ymxvcwlWH0YexH9kgHgAo/zlc+8Fku0Tgz8ZY1LzfaUebpqVGg04pKSgvC3BmtcRpcDqVoijW0uvXc29YGndd9Rqs2NVAvPuhVjLUFFvZzuPmRMD9uZilIuHl/SDpbN4j16aJVte6KlVisRydCoLYyYuY1+IUV3eZQ56VrMqzGUzcGDdyrWZesRVcI0hdMwHuhq4LDSrHcrjxriWEesalDoG/SZY4cQxqh1BpvDjc1kyiDHNue4Oa6ZgwhbXhz1FRWHbGq3ipxWzu4lPc1DeLGwjk6NwZ5DjuOL5veINmW6qcDi0qWEgbOackMW/dAcNx1Q+iZQMby8v09pusq9H/PEEp1L9q8UUsv0TTw+xJWYjyxQ1s3FDuCI3DDTkws03DgHmF3WcTLGsulbSo0MVnEL6qmDXNcQdDLvolt2YfEacf4wZrzvUENHylXju+YHctuBEJ+hFzrWqZsrLDRzBHDm0tgQRpXfMpYclxMrgMt6I2qNoZ2hviZLff0jS3J7llzbuA6tQVs1G2TKU518TWsai3jiDFZBn0mwjDDfAvEPKZ2xrGwimJ8xV3m/EDPNWpbHR94Bxt3FTZYMEGPvERFhCxS2A3Z3W4WvQYSOAg7WCGfb31cwVaGD0/z9itdmY4+7Mj8OeGfnK/bzx8Ssp9/tzDvGrzBB5lN5M/MUr17l14/rMl2vEbLODiX6PTqLlyTrUtejiIDjmOVYVKELy3mDeMy7c5chHsfhNLMmzfEryDuClTf8RUrjbF8xFnjzEqr3VcwFHS/eVsdnvEC2HGMVLquncTAfJHB5/SGX2XUBeLRBpyhXnefSW441MPNuopUa5gtBy+0cvyjozGWCfJ1DGeeZcy8oUWHUW8lgjuOfyR5OD95XH3QY5NywqvW4ZB2XEchnMRw1w3ADoR8DfNf/AFFxce67/wCgnbRsS5Zpf0/iYwbnevSXH1tEgoZd4nDbVRaa4VhhnL4Zjn8y6w5Tcong2QYhylHDziGLHBgmTAdtjzKohZOI6mkbR2/aXSjP6Sxj7xVzw+JglX6cwWiUgWK5bgBniC0y3Fts2xKbPDxKov1CJ37iN2OxuIF1mAtMIrjz6i0Ysu8yhjOdxb9OmOLdCCev9Y5S9jEp+hBtyTd+YppzwRb96rfEAoGXfcsfzMAtvol+g+0vK8SlBw9oGyVj1l5PNZmDi46m1Tv0JnPxw8sowCfW3/0KZNOGPlLr0w35lba7IqBvzkQ94Wb/ACaXPD94827nHxLM4lC8yj0wEp9rgiczplNLwescdVcbglFc07i4oqvaoql27Yih0pzBAOnPvEQ8kC2eEKpBrlnZLvSdXuXzk8SwKNRcX6EBkh6715nZ3AvJ8OIUZ7/MuzOHr1jXFE7iUwg8EQTh2cxHN8NMQDl13NOOM+Iczl73C8WUurGBZjXmNl79RNd3MTY8VMFP6E4F46i5vr4ldOQ+0zpTR4/vKuxnddf+iGS5wbluC55lsM+cl6lyDhmPgY1vxCy5Z0t+kd1lniUuXdsbNm7zMn8IZU6Y3d8ZzOL247iAPVG4rXpxEW+37RKzuuYxx11NxwRxd6MEML/NRdOO4C+OeIXzizcKYMVsgynCODKXliCUYiHBgrXcqnyOCJdeGXaVaofHqAAc4DdsH4jn6auBS1ofeJF3X7yrw+RDS+Y4a31B9kXG6Rax9kHnAYg4MDxHWsH9ILa0PxHKsDVZzF2icsXJxt16fB++5gS+/a/6KoQI8Msbd4GWFA6x8ZS1+7GU3VG/zKy2+l8x0AOSmyNXTXrcTE/lzOq9ImRzf3gnGvEWkql4NYgMUY7lMjlng+kvTZ1NXgwK3E8Qtca5fELxTqZw5XfmKFObxDd48wU8kHZw4ijGLV2Yc8YgC5o8MQedZm1/ZFxp+IOnb1l20788woC6c+8Awbh0rcMFbphlbLquDdEa6NoAr0h9Q2zLmcTeqOiJYPew24o7GvuEe5G9smMoKP8Ao1zZeaz8wH+O+YxLHTD7wYH3NkTFHrHxBHhx7hocK4iTe2JycsNbEYXqCeQTI8MIJXHlhvlf2irT4eIlUGt3BJXLKtcoJg/GYiLbLHK+3MUFM8FwKV07mTNlnPlm61BBDlt9JkPPExC+f5mMu+/WYFLH4gB2qF9G9QBAo79Ic9H9I3aHlfcC23HiMzY6+XUS49Rm+hJax+Iq5csMdJwIa9+4wX8R/wCkGKvtFzJkev4S7wfm+08NHtMpRHDEmh3vplUDkhhbxU8aJa14i1uV1oO8zIWa3BoDBu5a1MD8ywXIgdV6ixfFYg33edQblqxcQl+pnEJiYJiY01cSkGayxoX6ghWbnz3A5cuIK5bCALd5wQVFcNekcUuujuVwymDorcIigddTX99m/k6InCvyzlKa+hLZrGSvLxMah/lhVUAe3/SY9yIWAD8H+8rOfZUp/XFnbQ1zItwzhuKO83FTegQNd17S+8hvyxF1iUlaG4LT4izVDFRba8wAK73WbgPGE0HbccrdHhlnHX4hY3aswpOUPa5gtuW6GdGGzDvuBMGZl+ahBMxxqZ6C/PlmNaHREjFly4ZY1dyyvYv9P7xsJGftv/pZe28CWPr3Qo47zR6V9eIpf+P3yV3drZ+IaLPBD0B8xC3hxDSrLqKLTu2/eZisnncHL5ZjWOTkrRHQzXUGk0hdZ9XmPvVXpEeV2St3g/aXSXwY9YlF2+Ya8deYbezzmJKEO2G87ojpImbdz9FixfpUT6abboNvoRWxrPjhCVoL7W/+mE4k4S5ZXH0/iXVd5/QlhPdhlJ/B25VeKx/eNZsN3dylVzzNXeG5TQvnLvfEDtwHERG8qzcTgoMFr0agiXy96jnPyvxFAGEU04DzPL+Y7NLqCas9s6W6JX0WLF+lSpUYZLtWvmoLuZ1fH/TisXccfKWlb6b8y9GOUxHq9UBONBJyfuQ13oNxLe18zNFwmJ0+8E0PlcpuuteYuwVMhqcRPdr68xtlBy7g82Rx8UW8v0WMMX9K+lfRiWx082b1faP9yoFfBcf9PJnbY2S1F+N/GLpx5yUhTpqHgh4mE8N1scdjF1HbHfUemKzu8sMVbXBMMUSzf0LGVl/SpX1PqszbogjafeY+cu34NwkdBQf9QICnIxoteNlkA5rj/eeftrElZ8sfmZPHjI+Y0cOG7mxwiO0JJZby/pUD+tiWxfUZqmPcT9Io/wD1InAdpklhf+ufMXhnAv5x6wHTklTce18Su68OYhqKJf8Awn1WZniUNhV9CC83E8sNejj2/wCpkT9wLJf23n9CWtN8v2l7Heoym7y1BgIPCxDnKLJX9ZLiwFVGUdpWdr8f7ReZxe3/AFUE5z/2JYi9C/ZKyN2VPv8AnlOwcuZtvHI3FkSv6biwFV9Ajq5B2zlaWuAlEQK9X/qxikcMs/UKhVpnmmxi6vESzA/liH1DkjE1LlzcRxQxmHmfwNsEMC1BWCwF9eP+rwCgR2MCcl4PtqXVa9Hxj7DOTSHHXDJAbcvF5jTkQlGwn3jRA208bhjmPIzPvXpEpUpyd+P+s6+TtMkvz3W1Snyap/JETw2UxzH2yillzi1wQGvg/wBypxdav+sDAvAr/rf75hNIvQnYXdf/AJXP/9k=" name="Obrázek2" align="bottom" width="180" height="180" border="0">

MorgLRgMQzEJMNULCNB3+0wv6O8O+OIiRQqo0ar/hnB6JkyAmlefuAihyQTJSxRExSuKsJ0E5jE8WQIvhkzLpH3xiBozSdchXUaabl4XFV+iiF1RiSna4WBI2N0GYBdT6lMh7d+jRJI0Jtzlk1zNFDglHxv6CxzH62dVk/DIQS4C0RXCZGQI7TQYb/wCl7m4CrTKIEsanEJIAuqNQUZiRM6UiYuIz9v4EqmbJSNtuY9YU1YwD6ovGwPVUWamlUGJggLJbBjYu/wFFuR0Q8KEkOGiv8AVLi+H6Mnge7OOeCohDFy0HJesg7vQvng2i7ANM8pj4GRk2AfSuMZCsgMF5pOiCIY7yN32g0SQNLpe0fAk5YAn5i5IGUFcR8yJCynqJ6wdLw0EuuhcIXuIHMmO1DohwcggLEHxj2UNZ8qDlka+4MaakT4S5Oq3eA/Rg0P1El1iuY9woVCTCg1+SxoJefC8U4fFGNjlhqPmm7qwagar5I4uCedCiQGNYEwiNBQZCaIbVOYWJMi4vJUqR+yI23BQSOGgwYJiYjOOrBZ+9vJ/wBMEWRwMZHULiPVVqYPMSj9EPI4N0FjXnqyQ+IwDeEqZBdvc5B6wERJcjj3DUeFPg1Jm4kZCv1mMq8IRVw0iCxLz6vARdubGzPxA/l/8MxN6nqqIbuoOX6MmO6BIRpMRNSMGMLkSSXPZglLjEDfABwsTam1xPEajXmCtzdoRru/hgFghaYU6CfWSGY2RXXoNzZ9DTqxQS/4Iqu4j6D9GSDUaSdA1oGTW5zMF8LimiMNL4iaxhogizBBDIIfAjiCbioGvUGkI2UYF4ljcLv+B6DZI1I3HvQnAnIwBvQTDdqU8E+CQpT2J1q3TxnP9GeoFHMTQl6CwiU5Vnv8AQzgEX9d2xCYggggiiKiKNw1icRDm4uC/iZfuxwMKyfEQjW3keBfHj1i4SxxH80xArxxl8P9GNC+C5kXHBHp28k4xCo4NNhnDOTRuMwfOEZTRjZf00xLglEolXkSGX+52DWav4hciYgUDCVdGCQfh4B9EQ0tTCCX9Q+vv0ZL/DOi0nF8cWHZRCJpjtYRvjteWcgu5nLMYQk4kaPTS9YxhSHNXnwIY3+lYD7wTyAI7kqzRHO/g7MUVUjVl83Rfo2YelQ6FC+tg6IwrE0IGaqB3mRBE79MHyX1EnBfaJXF7GlzDd/0G5XRQ7jFZ3sgr4lEEawXgdESjBDJsIXhEBl4E0ng+SSkJC0Vm0o5/oz3o+Cp2LD5OKYW3cGi9lYMEoksCG/D3RDhyD1ifEIcUD8c0MiIX/MCXCpE2HVXCDMvAu7cSJeY3oaD9CjLnEcWH6M0T30+nbz0KGIxpNiV5NRMvMg6bBKs+QmKuzNxBvB050EYKDL8FMIsv+0Gk8U/Rfu5zrIKHnQHjRGVEs5duSbDdIIG7Te4JC8BgYx+hTML58tZfkTWrofov05jNUuKqEyaJ0is0mkk2ENDdXRYl7W8KReV6Hyqz+8E9HU1sfoT/R+i/SHIDoy7YwnTOpqk0mzJInQ6OqLy9fCXZRLzTPvCMCWXp3gYTVGPcRc/0X6zORwoy4uKWRETWsFBUOskkkkkkzRGpsFHcL1pcfgDGkSKRGZUTI4Y5YB9IMvQ0Y9/gXP9FNwpL/FDnVjuswTETTWyHkFQ6STSSSZsW57kXPRGVlefihvvZRxgigufooLSx3yJFqfMVGLDOLWh+d9GPPoCodmbR/aGIQZWV8Rf4B6Ul+ivXYegQVGXH6seFld2jOTCpfh76NpY7KCTIKnp4aorj6Ofoo9fpLmaUr0FRlwzs9B/R/hEYB4+HeU73jxsIRxXqF4quruXh/oppM1xJV0djss6oQx+FgGGeNqnOLxEIV4zf3GX6K9Fj+LGy5W5BOb1mJYeGjff19aNCDXhGna3DsJI6eeA8grWFpXUVD1fP6LVLzThQn1kELiKhwyD2HyvtL12So1oPSN+BPgT4EuBLgT4EuAm4EaCN3GXoP0PY9hKchXHve+ikkkkKIECBKJVJpKIDXjxwKfmt24AJWDWU7ccqvd9UfQH0RL/AIE/+Buoh/zIf8z6s+rPqz6Q+kPpj6A+qL8SLjMSYm40WoNSPjSSRUwGZDN0YYJAfsZf+FyMEOoNQawfFmpNaaLotUa2kUxSRG43YGBgm4IaIxBIdg4MmNaa01prTWmoomuNAaFopoNQQCIeg25o5IbcUlanMbRn3yk/u9prRj3jv8Ti/AHoskbd0QvUXkfkukU5FSduCSe96Je59Iu59Yu59Q7n0C7n0C7n0jufQO59M7n1DufUO59W7n0bufRu59G7n0PufU+59T7n0PuNihx+nudiXc+l9zY39Povc+i9z6L3OIz29z6z3Js/h7jZn8Pc0/h7jfIS7jR/M7keHLNP8O5Livyu5Ljye5u13PXd6jbt/pvV3N6u5vV3Np/0zXwe4oYT6ku5wvgXcS8F+F3NFs1I8nw7mFzejuQ9r3Povc+o9zfX9N9f0+i9z6j3Pqfc+s9z6z3PrPc+s9zc39Nzf03N/Tc39Nzf0y+R7mBbSPcbXL+H3PqXc+pdz6N3PoXc+tdz6V3PrXc+lH1rufWu5ub+mxv6bG/oy0DDu9//AAPGAYlSGwkb4/pvj+m+P6ZCZgJ5jpyIJ8s3x/TfH9N8f0R39hKXz+g1SenqrG6cF5ik6XVsc51vwKVETO5MJEa7RH/afYSHuMjCD/sf9SI/+xumb5m0ZJhzhHrB/KI0kUUku/AZk+X7TVWN84LzHd+NjnOt588tSTFmM8wa3dobr/g7I9MbxO8UVEayTf8AKEP65xPlk/e0COvPviT95H/1oxn85wvlj/7cWJfvEl4WamSe1j7n2g+8E9XETTXlm01VjfOC8x3fjY5zrefZnhoxYgYUCODGWc0gxJ8n8kwkzplWNkzQaUGsEwrhHRoaJd2h5YoDj7eAU5UryvaaqxvnBeY7vxsc51vPn9ZRUEXcSfCpCFIzE7aVHVDUi4JuCBqmnTyvaaqxvnBeY7vxsc51vPlTVTebEHkGgIPQeiuhO0ASBBIYaKhGQM5pFGaQkfp8r2mqsb5wXmO78bHOdbz/AMr44SgTE7SlZdCASEqYBxukxvaiQaPq/K9pqrG+cF5ju/GxznW8+cFaS8WKhCEhUKEWlRsal0SRNBzm81fle01VjfOC8x3fjY5zrefTQZqXLmDugISEITExhCtKjqut31RfHOXPyvaaqxvnBeY7vxsc51vPtiZiaII8tSrqIhiVBK2mLAaqCUwNN2ND06eV7TVWN84LzHd+NjnOt58kO4gvQCKVQ6oRiFlYMRIyIcJhcRQtaqhMzZrsSM4iTDIAxRbwsYNMAXQk8r2mqsb5wXmO78bHOdbz53XclGRj/YEjw+dn2Qk88MgnX1V7aso15i7iDZ4EuNG6LWk+AhOloEhtJwAmRMJeD6sb5MZwk9gT5ZtNVY3zgvMd342Oc634Eker+SJQnoqCWhaItNBSNAZuCATkJkO7HV5ftNVY3zgvMd342Oc634FiM+8LT0gpSqVAxLYGgFJiOlr8ny/aaqxvnBf4OdUp9EL+OQPpJ9EPpB9GPp59RPoJ9fPqJ9OPox9IPowkJUXoEEsmv8G78bHOdb8Cf1KiVBdFdrKVNKBoaEqfdRe/Funl+01VjfOC8ebUNS+9Q20FhAiLYp8S8phwmOsPELBkE+IHjATsAaAMDjJRAnkRMDRUfj7vxsc51vwLReQkWsvw0QWhIYs+Zqt5tNVY3zgvDbhSxKVwUqZnh7jfMgCyTrQN/Pohx55/1gSf+pxOZSbyrKMoApu4G7/ocbnE3/Qf/QGDMCwvUCBMSqh6amu8DSpRK8Td+NjnOt+BKdyoKSjQWjCKisB6MipzBKULC+QRZn5dtNVY3zgvD0kchS5jLiUwguNSgm8SWEJJzkpnfQWmAhFAIFCEpgGQB8UMEkA8WIHp78Td+NjnOt+Aob5BW1xoBKiQLYDidFsQTpO8RzMEIa8V5dtNVY3zgvD1COIzMREghkSqQJaiep6iBAhxJXElcRNcRcYa8TVoMSQIiQxjhufibvxsc51vwFGNQSVZkSBRRjicGKhCIiRUhpwvlpgmmpXlcNG/AnHBmhB0HuWJHKxfpUDO6Eb+/ghU0LjKPnwXh0shEhSyG0KbiJviS+NEslkviTxE8RPETxHqEuInxE3E9Q9ZHULAZDIY+LwsOpvhMjQA24509M54WHhGnJxPgb+/hMfsNJX+/n0Sbx4yLsV7BANBM0RZJCYyBqlVJtLkXnSJ4m8rHIe0S1zQ4pl71XstShZAuJB+/BEv8KCPaFgoQnWCBFWYKAkKjsSTRTw7i3wlKVZGaJBG/q7SdY6F3NV1+Q/PJrexIkX678QcMXBKg0JCQ8UsQnRCUJCupJdEFeJFw7aHCf8AKHvANj5SotJr/hmXSdCzB3PuP5ffp6+FpQWpiEIQkJCCVtKjY2PYJAaXg/DwodgPRjrjLYydnIq3J48PzyYGgTNtwIwDghwGqCUDErE1VCQ0JCQ0MNcYiRCd0GQkXliAWociJXlGQcuLbdYei/S6AJJKErvCm4ZD35UdYiCQhMkYQrSdGrQbCX8rBcvEiY9XI5WGdm/5+dwnBj9zGX/hgBCFkNUQJVgYgg0QQJSJDRAgxEWBjgNwFMwVcTfk4heIHlGAJs6+fZWEMYAn9A/DXHwB5Au5q9DvpMgQJCCpUoJtpmI6CIdGvy7hvRXiLLIQ0+A8KfxDh7UxjW/ImbIJiIWuvnUAegLjtvoFK4vF3EQRQyKMSIIGGWXUVUIMMKhIakZuGAZcPAubMcmTS44+TsCVufFkyAYyPXUy/Vx77/EbFS0hA85xoXMVPETgINGCLykUjMQ4CQJqwr+aYWYj6BPIk9CNxNgSDpI54uBdENPy8WKhEjKPqwMjDOnl50mmLOyCYuBKUCXJYY0RSBISIGGXUKwCgNDoIJEDQylBFEzEbIwaGPk5zyfLLwfv4rSSHgxdjA3vEbp+Mpxgs+UWZgyYgeAi4KkowTUDK4KJuUWK4dBHxBmgcvkNC5XIUxTBQkF4918fQ2Tfp5zIhJBzO1nzf8EBQ4yGFhkSQQQQJCVIIslFRIgihLwIa0TndxhMXLj5sspEI58A7uBjiEcDhBaBfAjIchLwIuBwkaFCFYUKyEaIPigsPwhDmcJF93gdTJgwgL4UECQv8kEUkYEmJeiIVM8TzVYIHNjyEJMqNKJKKQKhJFzhRjK0GRcPJCUWCPwiQ0rd6uxJeSIiikkk/wCCSbEkkkkl1JrNg/pljNTDCo8zN7BAIUIMAggsUF/Dw0E4xBcTwY+Sv/B3AhyBclo9DCtqBMHQhYmCSaTbkmskkk0guILiUNRrxGH6z3UzGCcj5iZDSbzn5lJHv4F6ghcmmRBuKLyXa9xxKaKCzUnCpWE0TIFBKv0ATSSr1+Cp3nf0skYS4wsGW0y/XnCQzQjDVFmETSSSSSSaJEnrSSSSBAjVZbjbWohicRRvl3BjWYRxEy7YsXMyc1x8wvHXD4F5hmLnjNMRAZKDfAOMQiy5CqPEmI6FbGiXIxQQ3WxgS3eVxCFIM/wNLIxTfKJkxikOwhpsUjKBqR4UFxQkKzGE7MTsxJxI8SHEhY8jSpTJkiRAlXiQrRWaLkhiwovGSJuY1Wrp8O5+XNpKWcS93/AhGIwoY5iEE2RDgPgDglUokR0aEXRpkOqglWRBEnvBC5st8QsPlvwJ40HfQz+CMIEZMdUEZkkuG7JDWQbThCUJVnWkJhFIiBEjwIkSKI20EEEEUZI1c+YzVlSJ8VKNWp7+W4zgtgpJpBFJsRbZBBBBFnVQAk68wQhrB/gOJru4vLQS+dGpGhECViSfAkn/AAwNDGMbEVaRSXfAL3Yn2eWe3poK9ciAa0pGQ4nuXkjdJJJrIrUkk2GNaIb/AMF/gLw+C6iCEihuiEiPFkXjSTV0OnqBCSOirythtj20Q2TZk3gqL4gkCKQThNMmkEEEDJokkdQhDVmjGFLheFeTkbORpVfwEjU3x6EP8QSBY3RCswRYijoheKyRMTo6MRjOuFgZzgelTXli9aIKeus1cxBsaGoxMgJsQVrCJAjxI8R8YxRBHMaxx4VQYhF+3xg1QcrjY7uoo+ygvwDoDEjyZsYrxeK6LxmZ0VHYDmGLAukf4n5X68cWEHAZXjw4E6QQRREhwGXXSCEBlsSdDnmSYtiORkQSchNQ+GmK3tDS7gX2e+fwC77Rneg0kdELxXReMx1IdkeWAkAtHrvK24ei609o+dWiPFm1JNGNCQQWSccNw/ADODE9FRmIQvFZmLx3Uh2B5oWFAW+1flftEWfdGRJJPgu1FiBqiYxcQNK9X4DGN6KvIQvGIXjupDsHzwWFNut18rahyOvVw7hsTF4LM6R4DGJ0aOEMf+AOmP4U5iF/gl47ohWX5iLA50X2+V3urTTlImCRxDGLEXgui8F0XIKvPjfLOefgGD7C3HpRmIX+CXjsdCtNyF71/lldWjlHUvM1xJjMwFIhjRIxBFq0LI19Gv8Ag1wmwcZys3WpQjRBNw+AwGgrZgjG8SuIRgSMUeO9X4AvuwYvtXkL/BLDx2MQrSqhzwueVlIbxdHIetBgFQmhM76VmzGqe/obQwYjIGYJGWkfQ1lUhRJDsTcBu+7+AdAfzrSF/gl47GIVtdObDTfK3ySsklYDGIy8J4CtIQrHipHr/wAA6E/nV0L/AASw8djFR2Q/BOUoCw8q5tdKbprWUYB0y8JitIQjKtipjB9f4B05/CvoXj0Lw3R0dEIdkbwzkBtziLBeVXtB/wAps+tZVD8RitoRlXWNI8w/AOhOkraF49Yiw/xIdDoYRwzELu/MwPKnfuypuetZWFL8RitIQh04xUbzz8A6E6yqaF42EQX+JDozoxdGYu78zB9PKr3z6U2HWsql+IxWkIWBlWR5w82/wDpzA9FjUIy8TCIWH+N0OjE6aB4Dht4mB6eVf36WSlYeNMWFpULAeFdYnMHr/wAA6Y6SgOi/2rHYQ6HiLccgqsTGD5V13Sm+0OcpVZ+GxWlQh2cvrvwFMP0UN0Qv9o7LsByioui5Hyq97tOZ6Kiqz8ReCPAx1XPDqvwC+bD9NIdEL/aOudgdDyrrUXBci8qW80dOWdKzgrPxFaVR4V8KgOq/AObHI7HL/cO2PGjh+nrVXR8v5Vf9BmRyTpWVWfiZ2lUeFmydb+Ac3U7Oi8bF/hOw6GPJ3WpeoXAcl5VyDMjkvSurAw0v/Eq2Vj+f6Dq/wDmbJSXjYjB/gdHR1HlGN6atbvU5byrl2PA5R0rq8fztKplZ9HPv8A5qqSzELxsZg/wOw7AckOTpdb2OQ8q5d9R4G10rKqP/ABIy0ZWA2Dgc8/wDmrL2VheFjMP+ZiMQ5McpRIl6HLeVbXqPA32irKrP/Eqzws/nn3+AcxYPyF/vcx0Q7AumOVpd9g5LyrY9R4WEVePu0q7wr9Y3Xgc0/AObsNhC/wB+x1dkR5FS43ypzNz1HhTnRUYDD4rtKs8LG7LwObfgHM2EkhC8XB/g50dXYNypyqmL0Hn0fKXgJe7xHgYvWrq8aMdpVnTjo7rwObfgHNrpZMl/u8xjoh2Ccmci8sangYkMdQdeleNGO0q+VXqm28PwE3S9LNov9+x1dTFR3Iqnl/KcQx1Jzqu4P8uWNZ4UYzrm6cPwEycvpZBkL/furqYlK5dWcr5Tif60UCRVnhV6ps3A5r+AdNZzFTL/AHbq7ZM10eT8p5a1wQF48dpV3hV5qhti4/gHSWapC/3bHV1GobkadUcj5TylFjmwcRU1Vnj4mK0q7wrc0c/MP8AOj6WVSF/u2OrsnXJ05F+VfkzG0228TnqUYaH4jtKu8K3NHPDnn4Bs+lByNUKzJNibISdZJJ8Jjq6mKwn5d+VPlqVjmwcTmqVh4wzHjaVV4VsA5uc8/AN70oOSqhVkYkkkkkSSSQUyZIlVQXgmOrodmD8qy95T8rXVunGqqnN4jMdpUYB4VsI5sc5/AN70s9yFRiMUhO02OhIKkjDcigIIJ22OiHQxbHPlWXvKfkafieljTWFOYfhoeNpUYB4VucOcfgItr0s0iENjUIKalYeFHgShIRJBaIzUVRJNGOrodmV6vyr88o3LGJ6qosPGmbMVpU4R4WbTB/ALD3lRlQIVGx3k1C5QTiZkYUdLxXkmxUbtKwTAjM1miR1dDxsqXV+VDn1SXVVSw8aZmK0q7wqc1QYe6/8AAOj/AChKoQ2ZjHcRI0dKiIIujRdEhsNNJCBkE0JiZNiaJEOh08gdRTqzD9fKeZVhf1MehU5vE5mK0qrwsqzaa/gD6f5TlQmiaOjRECYkNCuExDZLQ0JNutiVmRCZjaJgQYYdHInXU6k6nlPPqouuOvQjD4pmYrSxowDws6Tca/gH8/ytToIVHREVNiuEyYqGEIJVdEnAV1JFV0mrGG6XLmTqp1J1vKedULlDq7HYaMPh52yxqvCnF+B7Mz+n8pUdMqJUImivo6NDLJGI6BGCKQNUwEkvMBxjQ6MTo7Af4TmFOrOr5TzCpTkrAw+KZjtLGq8PwUQYsW2A3ylwQ26EyYgTYhInRjpJFKDssWGQQRIkOrQxqjDsHlDnFOvMT18p5wbLQ5U5awsNGLw2O0qrwMNgFxvwCW9pQoqUQISGhoVwnxsNCvFUxJNDZNwxEjGQhWGN1dkG55TrTmPKebG00OTOSP7rYKmf+FVHgYTHXDibr/wBbWlOtZECpIxITLh3USIipDFTEZkTBIiCRMTJGyalaMubU6kf5fKm2mhzqxgrHfhu0qrws2neuP4BywoQeladZJJFWaNiqmIxGMRI6ExOi8MMJ0Yw1B8gwevTH7/KxW00OfWG1Yz8N2lRhHX6tI2Xj+AcnRsVFfVogyJvqTRNEjZIxImKjY76sQ7iRuiaJjDpY0UDH69P6jXXlfBzIu1yjAZv8ZU5R4VsP1OaNl4/gHUGWGyaLCsjY2SZ0V1Iq2N1SE4xobpYV5BA0QNVRAq3ZAmH1syPK+bm1hlWC8fCQ7SrvCthnNfgKevpWpImKwx1zsSNkTRBheOk2QJCJJqx0ToQ3QxKqsjnn5UOWpXOrH68bZ21UeFGKnzxt/H8A6geHjDiKQ4qSMmszSSSSR1SNWBUbJFQ2MdWoYYbtLfk/KeWp3M7A68fZ2lXeBiq3TfgIOpGBxhhhGFG6SSSSOsjEyRuqqx0Qrh4juqwnQ4VmJLjyOdOW8rYc7sarAw04vDz8IvCxbpPwF3Wj0DVRMbGxskkkkTMBNWExVkkkkmsxRiMbJG6E5HQmNWeXliR8T1HOrD6MPi+Y7SrvD8FdTdQXzYV4lFbY3SbySSSSSSSRsTExskkmKJJJJJJFQtkjYhDokYksRYUDG8qDrLJHqviH/hWNR2FdL+Ai66pJwSMJjdGySSSSSSSSRiJJJJGyRMkkmjYxMjYwmKyOE5POCwozQl8XPyp9XZr9GD/ACaxtLzR0X4CbqKJsbJExqt0kTpJJJJNRCSRuiQhk1GMTCjIhhECXGKkmXMsKFznlLBg+s5PwH3f+NwIdgen/ATdWcsN0TExi/S2Nkk1JJJHVEkkkioMsSTRUTkKhGIasVMFzWBI8c35TjHPLOBwUJQfhM7aqOxPIjmf4B1Y1UpEEEG5GOkk1JJJJEySSSSSAxNZpZbEJIkIRNLdG7SteVlWKJHrujwLBMUUQjx0IIJQ9KuHIjmv4B149CJJExMTEyIx0dE6TJJJJJIhskmkkjDE0SEhRqiHAkGNchN8JnQ6byurqR4J4fQulxqJQZYYajxIEqghhqWgNLdBz/8AAOpENYvtCc0QmJkkyN0QtJJJJJpJNEl1Ekkk1SEEhIZIgcboJ22h+MO73Ghj+jyvnr6NF/8AQupuqCYxBhllhiPBSEqgiaoxrxMEriI5n+AO6gYfomM6Q+BJNgSSSNzSSSSa5JJJMaSIaokJVpIabouRPe8CMIY3skHpkU+SHLPKcKmk0TpMm5eesqKCEjQ0NDVBBq2hIQSFQ6ZjEa6bB7Ecz/AI/Rm9UQXjF4iGrjBmMoCZji4ILBAmYKe5JJJIxjomJC3UmSaJJJJ8ED1DTig8HeMzURszBIxovoIlCdYN+UnfP3+lJC4zCJxJIYFlLVBahGBI2MY0NDRFLqISEKpLZDca1RnJMUDJY8xyLx6iZrbP4B9vl8Ba2xeXEHJPLKzF3FMwliwsOmmy2NA44mLOHqJstEEWpJJqesa8RKhqxniMJMibITMZJsQxLQkBRWBQ1QLK4TBeUpSlEMag5sNQitBWJFwjMsLizEZOMh7ITsy9mTqTqP1GHqPWesvZkeLPWFQEocM0ZAx48AoYmBZ7BnAlnYuqwMywCGLiF+A39GbjCCx/DFDKhmRC3giXFB5SNx0jQoIiWo8hs0nQ0jSNA0DSNJmk6WkzSNI0jSo+uPXHwGT5CfihcAWkJxNwFAZyFM4hfj3PG3LP4vcQjCXJeVs9yvvi/o5NSLtquIaAaGhrwQ9A8IjhnQJuNKRMnafE4InNkobMo8scZGXzBQSsEJKJINv1guXiXhfxNPKgQ94hpzs2fRM+8dj7B2Nwfw0m7Q3B/DcH8N4fw0W7Q3h/DRbtDRbtDTbtDRbtDRbtDQbtDc7Budg3OwbvYNjsD3wy7I2704F2/KCLJWQJ4mOY5gyrxMNZHsMZRbvYNvtG12ja7Rtdo3+0b/aNHu0NNu0NrtG12jSbtDRbtDRbtDTbtDTbtDSbtDSbtDS7tDS7tDQbtDQ7tDR7tBrwf3BLCVVpDv8AUqCdrJibZfGUYklxq5wLK1Oc/MGnDT/I0XyNH8jT/I0PyNDu0NFu0NFu0NNs0NDs0NDs0NLs0NJs0NJs0NNu0NNu0NNu0NNu0NNs0NNs0NNu0NFu0NFu0NFu0NFu0NJs0NDs0NDs0NDs0NDs0NDs0NDs0NDs0NPu0NPu0NPs0NDu0NDu0NJu0NJu0NLu0NDu0NDu0NJu0NHPPtEfLX0jinrxV7BbEHDzOSGcUjUFv9g2+wb3aNvsG92Da7Ru9g3+0b/aNvtG12ze7Zuds3e2a7foNWZu4COJ94hg0Z/TJkTQExbZ8j5JGMLNIORt9g2+wbfYNvsG32Db7Bt9g2+wbfYN/sG/2Db7Bt9g2+wb/YN/sG/2Df7Bv9g3ewbvYN/sG/2Df7Bv9g3+wb/YNRu0N/sG/wBg3+wbPYNLu0NLu0NDu0Nwfw3B/CfD5HYxsfIounTgb3qbPeNDu1N3vGg+Pc0m7U4q/A+qGj+BoflGn+Ub5H3SN0jS8jSXI0PI0PI0F8o0fyjQ6GkuRoL5RorkaK5GiuRpLkaXIaXIaXIaXIbxG8Rp8hp8hpLkbJH2yNJ8ofHfA8YxeIYuGT+Y1cSas3u0NR7tCAoCj7JG79ibiSdgmUXm+ZICwDhZiE7/AIG4vc03x7mn3amn+Pc0/wAe5ur3NBu1NzvG93jY7xu943O8bveN7uG4vc2+8bfeNjvGx3jc7xud42u8by9zb7xo92pt942+8aHdqbCdzYTuaPdqbneNzvGk+Pc0nx7m53jSfHuaPdqbveNjvG13jY7xud43O8aDdqbHeNrvGx3jY7xsd40GzU3+8aXdqb/eNLu1NF8e5pvh3NxO5sL3Npe5tJ3NpO5pfgaD4Gh+BpPgaQtJ8DTfA0waH4Gh+BpQ0vwNOGnDRhup3N1O5p/gaf4GyhtIbyGk+Rpvkaf5RovgaL4Gn+BpfgbyG8hp/gfXDTfKNN8o03yj7xH3CPuEaX5R9kj7JH2SPukfZI+yR9kj7JH2SPskffI0fwNP8o0/yjT/ACj6QfSDRfA03wNB8jfTuabdqbfeJ8m7UbNrqN+HJ7jTi7tTfy+SCb3v5XpPgmx+AnqqM+jPoD64+rPoRIwMl4J8f+9//9oACAEBAAAAEP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APnv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/IlIf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8k1E//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCVT2j8/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDuVGuCX/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ao+lCs/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A77AFNgf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AKEhNAl//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/XcSjC//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8JoyKIL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDJFROiF/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AeMAlRh//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDElWdAB/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7zKA6VP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOEkBH6Vv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8FYEAK6zf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO64HHvcQf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+occkuy8v/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANasm4XU3f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8gzA4F9GP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO52aQ5ihH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AWwnMlK8b/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN+jeTgig/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9OTAPor3X/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMyiAFXEYL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APzOAAMNEQP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A6XwAG8Blv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/dRAAJI3Y/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDCpAALAfI//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9m4AARDxz/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMAPCj1zWb//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7Te9FFSoP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A0HIX0YY4v/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/G3oVJ+Cw3//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOH8sSwpcb//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APwuGotzL7P/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AvaZuY2DxP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+T9CAf4v0/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDx9NCYm/g//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7NUV0t98r/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APHYmPwD8b//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP0iAx1nven/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AwM0IBIfDH/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCTweoO+gP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AnDUonE+l3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBcriRr9+v/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AnrVABJ5r3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+OVMkCGeIf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBTMjhs599f/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDxQaQiA9rP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ABgi/LGeWv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9+4B1f4eX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ACYlvJlE7d//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP5LSOlXlWX/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A85OKJ60BEJgEQAE//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP5QQv7Kx0vaP/ugPf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDu/wD/AP8A/wD/AP8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AD/8A/wD/AP8A/wD4/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOhUv/8A/wD/AP8A/wDg/wD/AP8A/wD/AP8Aj/8A/wD/AP8A/wD/AP8A1rBp3/8A/wD/AP8A/g//AP8A/wD/AP8A+P8A/wD/AP8A/wD/AP8A/r95AH//AP8A/wD/AOD/AP8A/wD/AP8A/wCP/wD/AP8A/wD/AP8A/wDoEEb/AP8A/wD/AP8A/g//AP8A/wD/AP8A+P8A/wD/AP8A/wD/AP8A/gbaZf8A/wD/AP8A/wDg/wD/AP8A/wD/AP8Aj/8A/wD/AP8A/wD/AP8A9uugn/8A/wD/AP8A/g//AP8A/wD/AP8A+P8A/wD/AP8A/wD/AP8A/V17y/8A/wD/AP8A/wDg/wD/AP8A/wD/AP8Aj/8A/wD/AP8A/wD/AP8A2jnCr/8A/wD/AP8A/g//AP8A/wD/AP8A+P8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAwjUL/AP8A/wD/AP8A4P8A/wD/AP8A/wD/AI//AP8A/wD/AP8A/wD/APLPSVf/AP8A/wD/AP4P/wD/AP8A/wD/APj/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7W9yn/AP8A/wD/AP8A4P8A/wD/AP8A/wD/AI//AP8A/wD/AP8A/wD/AP5wrf8A/wD/AP8A/wD+D/8A/wD/AP8A/wD4/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOZNB/8A/wD/AP8A/wDg/wD/AGmtf/8Aj/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/pXc/wD/AP8A/wD/AP4P/wDj+Nv/APj/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4ZJn/wD/AP8A/wD/AOD/APSqrxf/AI//AP8A/wD/AP8A/wD/AP6YAz//AP8A/wD/AP4P/JAjVP8A+P8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDH03v/AP8A/wD/AP8A4P8A7cifd/8Aj/8A/wD/AP8A/wD/AP8A9pjiP/8A/wD/AP8A/hP9+MJ5/wDYP/8A/wD/AP8A/wD/AP8AgvGw/wD/AP8A/wD/AOA/1dDov/wF/wD/AP8A/wD/AP8A/wDkUCjn/wD/AP8A/wD/AAf9FtFw/wDoP/8A/wD/AP8A/wD/APiqe1xf/wD/AP8A/wDwf/aNmA//AAf/AP8A/wD/AP8A/wD+3uYQUv8A/wD/AP8A/q//ADIPMf8A/X//AP8A/wD/AP8A/wDs+Zh/e/8A/wD/AP8A9f8AxtGrV/8Aj/8A/wD/AP8A/wD/AP6sAvL1f/8A/wD/AP8Av/zr8lB//f8A/wD/AP8A/wD/AP8AwBEMEcT/AP8A/wD/AP8A/wD4dwf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDrMbpx9A//AP8A/wD/AP8A/wC04sv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBHER5Dqz//AP8A/wD/AP8A+Slk3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCGND53t5v/AP8A/wD/AP8A/r/1VX//AP8A/wD/AP8A/wD/APnD4hEQX1//AP8A/wD/AP8AzD1Sn/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCYnesuhsv/AP8A/wD/AP8A/f3f0h//AP8A/wD/AP8A/wD/APsUlikuAd//AP8A/wD/AP8Am6nA+/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBdyBOiDQT/AP8A/wD/AP8A/WQszC//AP8A/wD/AP8A/wD/APqKQXxXEc//AP8A/wD/AP5AbfYC/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AEqzhft4Pv8A/wD/AP8A/wD7aL/FZ/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/JziLxt8f/8A/wD/AP8A/aG670t//wD/AP8A/wD/AP8A/wDUOAoAx8P/AP8A/wD/AP8A8QA/nYf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9wCADT2P/wD/AP8A/wD/AAIz2iD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ab3AMAd+R/wD/AP8A/wD/AMTs+sMn/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5FAHAGXJ//wD/AP8A/wD/ALP/AD57/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ACdAFAObIP8A/wD/AP8A/wDAD8Rbx/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+9AAABmgn/8A/wD/AP8A/wCFksfB/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMUgFAGUAf8A/wD/AP8A/wDVpf8A+if/AP8A/wD/AP8A/wD/APL6AQAYC2//AP8A/wD/AP8AAT2TUn//AP8A/wD/AP8A/wD/ALeADACT0f8A/wD/AP8A/wDZP9f1F/8A/wD/AP8A/wD/AP8A8NABAAxTh/8A/wD/AP8A/YpAQNT/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AbEAUANdtf/8A/wD/AP8A3JUd+Xf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP5vAQAEoPf/AP8A/wD/AP0fQEAv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOUgHABXN/8A/wD/AP8A/wDUOIBWB/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+DIBQAVrF/8A/wD/AP8A/wAsf5+4/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANcgEAD2+f8A/wD/AP8A/wD7fv8Awc//AP8A/wD/AP8A/wD/APoEAAAOyqf/AP8A/wD/AP4OAACkf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A0EAQAOg5/wD/AP8A/wD/AOrP/lvH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4BAEAB4HP/wD/AP8A/wD8Lz++9v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDs0BABOB7/AP8A/wD/AP8A4jACBb//AP8A/wD/AP8A/wD/APzaAAAbQy//AP8A/wD/AP2BIGAif/8A/wD/AP8A/wD/AP8A2KAQAbgzf/8A/wD/AP8AuL4EGE//AP8A/wD/AP8A/wD/APmeAQAHRxf/AP8A/wD/APlGQJnL/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ADuwEADiwP8A/wD/AP8A/wDQRABVP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/TAAAAJt/wD/AP8A/wD/AP1mP/8AEf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD38AAANvx//wD/AP8A/wC/QIMJj/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/S4AAANtV/8A/wD/AP8A++gAIRb/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AzeAAABaof/8A/wD/AP8AyyACCdf/AP8A/wD/AP8A/wD/APp5AIAD5tf/AP8A/wD/APq7wGCbf/8A/wD/AP8A/wD/AP8ApoAIAJAlf/8A/wD/AP8Aut/56Yf/AP8A/wD/AP8A/wD/APVmu3wDA0//AP8A/wD/APyjDZwSf/8A/wD/AP8A/wD/AP8AdkSQuBCE/wD/AP8A/wD/ALJsABFf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5ahEeISGH/wD/AP8A/wD91z++V3//AP8A/wD/AP8A/wD/ALeokEVSHH//AP8A/wD/AIRzdTt//wD/AP8A/wD/AP8A/wD6lP07QCZH/wD/AP8A/wD6HABBkn//AP8A/wD/AP8A/wD/ALwtppNKbH//AP8A/wD/AO6ABBBv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4Y5CvaQzP/wD/AP8A/wD4JIAAMH//AP8A/wD/AP8A/wD/ACxqqDPoWf8A/wD/AP8A/wCKdd3zL/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCUYGcMZlf/AP8A/wD/APpmBAE5/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AG4OsEt4cX//AP8A/wD/AOZT+fC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AE+QqF8aF/8A/wD/AP8A+q4KEN9//wD/AP8A/wD/AP8A/wDAkLrXtJT/AP8A/wD/AP8Amr6J2y//AP8A/wD/AP8A/wD/APBfrEa/DZ//AP8A/wD/APsL7B3if/8A/wD/AP8A/wD/AP8Agd1KR4dof/8A/wD/AP8AnK2Aeyf/AP8A/wD/AP8A/wD/APXp2EVphQf/AP8A/wD/APxIZyFx/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANaVDdle43//AP8A/wD/AOi6Yhtv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8mKEUhXe//wD/AP8A/wD7iANWnP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAVrzzwQ1N//wD/AP8A/wCcJH8PP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A9Mcgi65oL/8A/wD/AP8A+UxAQFT/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AtPk9nrDG/wD/AP8A/wD/ALjEApxH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8CEd3r1sv/wD/AP8A/wD+C+ABr3//AP8A/wD/AP8A/wD/AM30/i/jWf8A/wD/AP8A/wCUvAAhN/8A/wD/AP8A/wD/AP8A9Z0IuWrsj/8A/wD/AP8A/XChXtR//wD/AP8A/wD/AP8A/wA+Gn1THXF//wD/AP8A/wCjbwR+x/8A/wD/AP8A/wD/AP8A94i2l0oBj/8A/wD/AP8A/U7fwGf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AmLoOpPnI/wD/AP8A/wD/APYNvJz3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APCnN/dxx/8A/wD/AP8A/WT2T9f/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Aw2IJpDw5/wD/AP8A/wD/ALh1aWJ3/wD/AP8A/wD/AP8A/wDzp3fFRAWX/wD/AP8A/wD+H3Jjr/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4F6O2U4j/AP8A/wD/AP8A2+gQFx//AP8A/wD/APAUoH93uAR/+RKgefBwAM2AXnwAx8/9CngR0H5m23TbfPsAwKd+r9N8DzMsIF95f/8A/wD/AP8A/jK//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP/EAC4QAAIBAwEGBQUBAQEBAAAAAAABERAhMUEgUWFxofBQgZGxwTBgcNHx4UCgsP/aAAgBAQABPxD/AOtq2lk6aSjAvs3mMYPKI05OnYPkkMmvKZ89286OozIE+X4r453T7iZuDabHuY1qtayP3Hdrtyh+kVoIU82ccS44it11Nm/8JWm5BKuvQH6dGuL5KPLw0ck0YVjgk9vwe+FfouURohi9S+PgVwsZbFrL+jEvUtLvcifxG46UV2/Fi33jyhv0pNHoiCqd6SgAQ1OBTy5zM+Z8WWw+GyeRwfyEVuwzFqc0EaoIYSMgQ8qY9FgATEgS1D5jyetciypu37nFBg/bYvvJjsuhAY7N/oQHaJp/h9HFOkIkqMy13cyfqYDzz37jdqXBIcT00m9KQmxMNHolFETslH7k9BWnDDzoLYYm1j5ZXQaBXmQvILeRk/XX/IkUK8qYizJ+HMwtfyRddX28wdvViDPi4BttcNjWZ0hT10J6G2NsbkgkyQjKiU4jDyQ7UUKNqLqbiPYembzUT/OIHsxMTrgCZR1CkCNcEdGd6/hyEN5vMsgp55DSDhFuQylhDolEbpIb6cwn61HUM/7GzzL/AAifKtCRllGCksNt/UP8YE39AW1gl5Z5iN5PP+xbO5NoWl6r9HU9lmL7BqKefkpC2UHXMh2c0ntcDg609EkLt9J4aQ5SRd1hUReU0JfjeW5lzVTLOrqhF5Lrk5/Da64i+C/hLpIPNj4i9aYzd57tsc0Lct44Q6a+DGUlxJiIkhJDSEhOgmQYkEolEtJb2O2FImWIsui8pqtGM3lZRHQbEbHfw2kt2/mj+jyuehuVuULK/jET3MjdJJJJExPZCIQKKW8GxMkaLLMU5PWh57RbmOs48s8fP4bgDRFfmGhO9tlr4/cYiFKZpylqaRswYExx60CkUd7FtpI5P8bHNjDyzepzULyzdVEtOUT0B/hlojbwhm0yVYtyVhvH7iIkK5kxctVzEOkCCUUggTHHLyKWhVxFhOQ6WsfI8N2i5i1T2ERh2Hf5mL0T7uH4Z4lX0YurPq7kiarkdq6CUqUR2ImOixxkxUQS2IIkwOPsUWp7yEoDGPLY1q4Gm3o5Ul6UfelryIXsmTnj8M8C+ujil665eYdquB7iZ7G3mQkJbECQq0HoQo8DiKJQi9nIUPv98ntTDLpsJA2QvMATdia5Vn+GOOy+pBPdFDXOYvJ/GWPFDXY6QJHEoikCQglFGqIcUgUeV8aVGaMtOR3j3JcwosMjE3i/34FtCdT3+1+GP6goRoL2hocSdlaiLjIEiDnkcGNak5tgTCVYEhogeGPVL6woxoiBevIgb4vQ4Tsi5LUTGsnrDDjC86np7E3lN1q25/hd53MdRXK0T2Im8TvW6r6UkCyIOcREERWKoRJGgotZfMDRZTVSm5j2FvG/CIfkLchiELbYryGne3T0NMLahwYlMTTw1+FZP5AXqWV8B44jFNarf6IttGkJSLLGN6ECrFFcRSIiSBAtK8UTrjpeoauLxic/YtE25V0Y4qNIXkET3ZlsMvobtQxDlaONWCQb72Y6F3oF5l2oDhMFoSzyAb/CHMU/QKnwPgROFvd2+sEy8xbiJjdnqb2FgoSICMEECQ0QJQtPpxKHgyMuc5+gTImnNw+TIHVtygIrJxHp58BtwsnSCESB3MD9ze49xnoGoF4J7vwfbsWhdyGxXFlvu+4mkJcVVTL5+gthK4kQQQQQJEECiiikaO8auIIO4xJc4a+6JoRMpTyAttCa3gJjd68Byq4a3fIeZ/BxuAge6zaOZO1hXSO3IUQUmFlG/fqy2wiBIgQVEUQotal4bTMpPfSYsFZ5wzQuXTELNJ+qIwg48Nb0LUxMgpPVqlyx/HEnCHp+gG8bk0fGey1c4GG5VBqt8BfIvcrGT6JoaMcIbi/r8HJw1okcM2rga+SdrnQKKWZOFj54CECQqoIGhKupaI9wHlJ0sKJems84WQzCc3yEPPE+vfOhljw1taq42krA1DThlqgUpFYxW7NvJ+u/PmhyOybO+f4Obid9Rk/AQx8Mfoa5Zv1IyxQqZGJAbjXPyL0JUKiRBAxsSpUWlIwnCnIohYLuczIbyp/QNDROLvBy9TIGqJ2SGoGhpmZyZAX84iDlOeH4ONC3nvGkkk3xdBG5BQqVNccoy/WY0lulIQSJo71ZcWYIecmi5lYnZg3yE/qLCt5vGJ0Y2q+gtiQehvC7AVl/MW40xrfo6GMs8z7j6eA2bEYxCRiQdOeW/qW5gI49j1X4Nie79xWbxgijfvkjpGKFRJI0Sb5L89CfIlBBO9WOd+XQvfRYb92rNkdQnkhf75Mpc26SD94kcoLkxdzA96TTFaM8VELa8xeaOTBXgtUrZMuN9RoYLLOYtw0XlRdSoPbug8vRRFqc0GgDuyhzJ5cFOfQQQkbkQaLwnduldTviJnH1dH4NsI83girEXmxLuTEuKS0R5EJcEMapKSl4Qh3x0zivT83XoLlyTUyEe93FayxtcDVBvVmNIE7qJwJFUYnZAKpse6aJx1Q+DygzQubzM9NWjLUStx9488kaHPQTmoYTy4D3w/cO2TByG/Rfg1uAroTXqzFL3LcPghLuTM5dDDBEpJt2S1MMDd7AstnMc8i+nqbLF9Pm6sdnRwy7Rr0zvr4kNpLLKaI5iRaFz4GYRBSQyzPzveOU9wSoINKonbyHOD+pP+vsk+3OvRvwbeGh6EyUGPzZo95HBjSwa1Fgfol5TGe8I/6ERB4SX1mpsxYsFgt28SypO63mKckRDHvF9MyFGDpNj+t7xjzEIIOSpWDz+z6sSFv9s5QL6fg25K6Ysqx/Ob9CjdQz8xzBN9y+LJ1aPMvtcWqMlZJCF9ZqbPBuCvcv9Dx7g/5LwsOL6JPkGqItw0gS0Levcsx5dUQlEseU0zsfqLYJre5XX+DXnc1jy89Kim1nEY+dedXmOp+Qtl2u3F0Qvr4s+B4wAm8yxfdSi9InGYgngG8jI8z7nuNCbCkOFNjcjhn7QgvGPZ3H8GvQC9zjh7paL3xlt5kBvXzIe9PlFd9RUQvrsSjQvVE+a7eQ9/Kne5I0GGP6ItSaik6BbmVchcC+DFkuG6D29yPwam3916SW/duX6seJnC2iGw9BZgb1tHqCF/xTyZQ/JkLeE0pI3Jjyoe42Jc0sJKWxrDnmI8k87C76lUpuc0qqvetlt9fqyO9FXoi8+9l0LNw95fg12v8AsIWFgSG0csxS+RfsRPeP0GXf9qFO2OWUak3tD1YuSJ3CancWzqzlQxvw94tIWB6qE1wmPnsMS3yk02Pwpm25cGVEKJ0QnJq3O5VhOuitEnDwpJ1ErObkGs4+QVM5hNcB27OG95evgTCI6s337OjHdXM9bFWbUVt5k7abponLuLRZuX9vwatvde3HHvI2kxoTyfALTCLf4wL1hWFD5HyLUtKED2HF2HN52RNRZumrTdCkJPNlEsUccidWPqmhTJxG7gOe5VKvkRdqXE07yhON2TiUYG7IvFKaE4cKFO8PZbxxZPwLkLZlYtrKzZdSKkxUkismyQtQGsuS6ULPJiyxlN36F5YJZFhaEuMhmUyb3mJokhjKmD4lqPp5oheiG7DC/GGFwTGJGeoPeT3OjcbHuXFZS5i9adFzR5e78Gzt4d8GPDwjZs/OMKMeWUFri9uMYWd33vgbcASt76e9DuFnkF75wwpg3T/ncN5utHE9EsII0kSmZl6j9xKNMVZz/iHVrGpQpfeTVJS1vWpqnttFJ3ot8jDmrdzc/Ji+olzmPKBC6k4hWwlv6B6Guvi6PIdmXdo7MwDRyWrIQkGiNuYjy34xh2JWs/BA+ZusD4xaNbh9Ix3IiGijuMhI4Bq5wmkLJHHL9JNabhr+5DvYn8GcJGdCDPKvWT+vaScxLEgQuePxYvTyKW/S2Y972XkdhKr5pWGu7d8jdq85LpcmLibmbtzvGxtxTomgUUWucVocsNtuJGyeM5bbd4I6LhoSsu5sJypcLRA3Obr3CxTWFHhPhRWlAx9rpbaIctstcDZatUr5HD+9YtpgI+ZMFpkgYlY9DQS275UDSNjwi9XKjoyHePRRCTw5O8RUfIg9/BBOxJTqt2BGnHEQiSwlH4I4vn0YjbxP6guUY16jkkgUlerNHhEdyT5g1UnzBvk3K/0PeGITEJ0mkkilWaTRKXCH01HpED0lkz5Z+Uh7Dm3J46GVrngL2XUkg7d6T7jY2SRfYpb7/Ys4gH5IXPgd270sXc0xuNev/Bjgf7g4/M9bjTJKHPNCeL3q3klKbmLQzWUeUzCdHJP9EH3drXzNCKwnUnSSZJFKk1mcDUdWRtlt/I+Hw/yWQrU+C5HSLS4XkOmU5QzXdQVXsug7Tm37jQT2RZ3mlk7YZN6PVf2EbB7/AN9t/oSMfgduKH4M5S/ramQLxiVL0YzTLhMQ64vMlqh/DD8ika0dOC41JOmzIuIRFCcRJ2Mk2Cv8XiLLX3x8GrJRSyUYbQlokIuG8e2Ary/7qF5j7QecqzwL6AZ20JU4eYzSR00JLLBGy93eOFEnG416PoVRpcB/45w/BnKD6kO0OkIl/oQjqkx2YhCHuv8AtWr8Mkf+VtiecZ7haSPY9FFFFPVnFxIaA8Wp74/sWh5K5N6Y8crfHaRtLC02E539UVSys/McCNvMZPdYsbgclr0WmLvYb+oT+DP7sYvblXojjSPpZwFUegtxhhCkEsNPVGm276To/hmAUT3CdPifvbxSbeqEkEUEEUCEGaC+w8vjS8tuw47R6vb1FuhKWd5O8fHqQwrCQ8WOY+gh6UylehFukugx7U6a79EPna31YtnI59XshFvlH/Bi43bYy9W5C32Gon330LqKwmJ0fEHhp4aH0q5rtL5Qpvbev6G/Z+/zRBRXMKFPh8w6Ml4EglEXST4uLHb9JuMaYXf6shLDS2r5CRYdzL/Q04KbT3vE9d7hsbge6MvYvOp+ohvb4lDrFdu8bhHb/JIsU7GpS/Bi9+UNdwOcmkqI+YthUJ0SNDL3jQrPmhC1oi/b+xIOFw8pBZcpeRV6xMTQ/LP84YSAWSHBI8uIrIgLnMMcRDdliVrTiXmRsSvGn9iFiJcBoGGyRl5rMovPtiL28fp9VkiBDQz4HPP9aYYcIP6PwbrD+kqeP/8AJjhqd5kITE6IkWXSZOsLXD0JxejH1Jd8cbe6M6h038xpw62Hl/zFGTLmRK0E7upAcnmX6L9kfF/J6CaIrRKEhwyO4xuhujpZHS8vFtlvOI+sfoSz3KhcLt0i3lsPiL2LyhpR7/wWvaQmi9+QyG6xXyZxcUW4wkIgQSEIbkXb1oxUH084oXp+UoG//cxvnKTouIYtRtGgrEDGGxjdODbnFFT6iHtJD42S328RL3AZJM8Ed3t+gloYDft0KcXh6r8FvA3r1DS3jTjuy6DU3raruOm9G5oQQJiYmJiNw2NjcEmCBBwoNkjY2J3Ilb6XU4ZoLaW8SHDyJzaC3uRFaF3ZKXzSgSpR7cvoaZ3IofgvsRtjy+NqJKg59FTNBSGiIVxlqM0QTEJLBywQQJCUohujDdLy7pW0kIv/ABu4q/3FhnxovCTe7Wi3HfVQ5Cnpb8Fz0tL5B59XXLhh+pjsSuMuJUnYQTEESSSOv3ocTGG6Lc9d9ut4rCQu7rpxWV5o4lUvwYm9s+mRV9k5YaYlxww/RkL3PRb8FtwkryDxSovE+LUmNYatl72rpahriYmIKiywzKi43zCRLbFYjJeTExskRmcwj2sCFQ0Rp4dif7dplI1RzLuFfZN0Mc25jUdt/wCpcmJJvo6HG/4KtItopFk8+zKNCnfdBak6d260ODLHHqkNYcYkQQkQYYNidEW5XRcs+72xBskRvnKYhawQRvEJRRC3iVr6j+Xb1gUc+8kYFnmF3f7PwV/IeYmzX67iUXcaWxxRNZOkSnG9fbYUkkk0SSSJjkcGs6JC4JSXQkOiFsLOcFKUiRFIqhoS0oqRYt5g/A31p/grgD11BzQfW9abhOW4t0DRAhk6569Sfs9B6HuSSJkkkkkidLclr0S1xsItEXeuL5kURvrBBAhKiEIkt+Ynbhb8FSz/AGUNDIvoFsRQ8oLZjVxIgaLU3D9UJnbH8k0kkkkkTGscvV9Tn2Vja2EnezUjfWCCKQJUVECVh2TmPxjejX4K32wHNix+iEoRApicxfIkMSGiNwsP7pMBaNfRulRYHsTWRUp18L3MtIIEpIv5Mj82qCCCCCCKoQQQWrzOE/Tp/BSLhaeRjyiEnBAgx3d5Eqr6vNdEQOnC33BLPRJSLVOIjYdUYnl+9DcyCKTi3Gqcsm+DCEEUgSEqookIGhBI8w70Hrl+Cl4Z9Nf4Sr0RAZtTRovcUJMb4UiXyNEPdGmg9M0O6R3Kw94YhvCHsOeybZPYSTJkg7l/jKObi4uw8I85IVycIvUMvmJSJGkl2fxFKEgmhEhW5oh/Qzz+9UpsQMpc/oVqfOIsIsk5D+Uj+Uhr/WP4Q/kD+BP4Aj/gP5w/nD+AP4A/mD+CP5o/mj+eGj9YlNcmWTISVwaMHH+hB+of+Qf5g30LUZLm8b0RbdifwETK6hPTy8LDrn0q0YumblAv80/gj1/QQjn0Ed4jvENWekPuomx0jvER/wACu0+Qm186LQX/AFti+veg1/5i7pCPY3qRja3SayxP/QL/ABBv/QfyB/5BN+o/jn8o/mn804HpO+juo7aF/OI2cjqEHltVLxoZQeLoSFn8mcf8xFr+Zi1xSMt5MJOW8gScv85AruDVqiHU5IR5R8kF8YBfGweGAcCRAJovTH3LqdgxnA05ddSoHCQEhQagyZ7Ko9s1Cn9LUGDZgyaFCBAkpygXlGiRhmOqJQGUm8k2kpOuCbclnkFs6Gbrgr35I/QX3ziPYPJnJr80lIDn7mCZXASFPSBZ+igB0ogTs+dAS9u33oUWOWUAYHgSjC1GK98YbQsSkqSX9cRAgSpSmTJEiIECBAg2qTkLDc+FEuBvaXatmjVlQkS75+drsmIUKDlqHvCLkkeXD/wOpBpKVTi3ZbHbt2uOV3cLSU2vEXFBNJqFvkLY7du01iYZ/JLfgN5sJ3mneKhUtPLC9P2M/wAyUeM1hL2HJS6E/wCyb9Yu8Yacv5jZ+4M/sIrIdTFOuNxRf4M5qS5lqz6hjIdGwOpTnxci2STesdCX+CraRVN5fh/TPFZH3/d+wn6NqyyySMv/ADe1MaXCfyFKMZoO5+mW4gfPChF5DdPQod4KFbMW8WHl9Qn/ANh/3BjPqBpdnjp3nr8bjM6JPIXsp9zFITxkfbgNFxFe3Ch4Qdh/Bvld+4hh6WrHmvDOmeKyPv8Au/YT9iZGUvGqm6EtYDKWRoTiZZbXvM/ewn4R5mMj5s3S5OLNj5jxFEeIhvPSJv0IX+Uj+UhLU8kfocTBy43s8yDPrmUaNbiyGXTbuRNkhFuYpd5NSvC+meKyPv8Au/YT+HcPoi3laeJjbYbFXLDyhJiMRjLXyckkk1vCaSIxsElCRo59UcFi8mXGmb0eF9M8Vkff937CfztxLchUayFwikJKJEggxCpyqAjdNEJohfyaqlbj4kDGeab0Xmdk9Djwvpnisj7/ALv2E/ubDX6shjOxZ19ORiok2PKdi2g7UkOlGTUa+B7kSSODCPTwu6Z4rI+/7v2E/mvco9UxLi1UmqrYtCQhEIhCQkKJxQtCSLSeTEOcvZ8M66Z4rI+/7v2E/cIUXm4LIw44Qt2B2naJjjVLwPWlNiL272R2CbvUz8L6Z4rI+/7v2E/dNdzoUtXC8k1kiyxYCQjEwaOpLaiY0iUe0PTHKid73DGX+0mfT+FumeKyPv8Au/YT9LftmYqlZPKgiPaLZPlM3w5muZyZnvUFhQJ58sYb/WRHPoEefRP553kJ2OmikRZYHv8ABrBkFG6/kP8AnHA+GFYvpyN8VItFhDp4X0zxWR9/3fsJ/A2fUth65ON7JFZwu/QaLJ3buGHq3fVbmkL2sXNn+4FuX6DHcPykO7s8hotrySPguhr9SMt6aHpekhX/AE0aY2pTkPHd4mg6gvnqMeHzW9tERIkeXFhPXRxTew1snFfo1JnacTwzpnisj7/u/Yz/AIDTnL/A5JkuxbXwJWRaiewa1cRu4iwOtHpCF4FuFKlk6eWBHG/xjw/pnisj7/u/Yz9FuCL0EvNZfZOonYnYtbjQEzSriRMEN0ToLsmYSIkIIVb/AGfD+mf8kjRyg4D5Gpw5+/UaZJe/UT+96id3/U0e75nfHyJ2Oz4ncXyd/fIm37zmNWey4ncPyNGe54mj3fM74+SQK2q/ccVkJz/wd/3fsZ+t693ySZdt7ZDczIusxCQkhDuycWhJW0XSdwZpM1Iq9DV8P9M/45GpXu8s3wPFVrd1xYeqM9vIlUpnkL4YPXZS00FRfvDX80KzXqjP9eP21Y79yN8ljEycoEtwHkZlGmXlB73LXzU/X7/u/Yz9C/S/2IVbyFCXCmy0JEKCuyVlgicDVhKNGZGMLeLE4cX5qPD+mfXkaHWElLG6aaSETyJ9g5nsJuPVKpTFSlLRyL/h5Z0eOb9YrYTfM/7Q6xXmxXM5sbz1B/YDd+4N2PVGhQP7WLf8mmXOI4nruh8flFzdCNxRu5whZLAV8QHTaW+GQtgZwf1O/wC79jP1mx156kSkRBLi6RpD6VBR4oSDKJyFhRROaI7N3+ojCET8O6Z9eR9mCBFvrnkgkJZgem9JM6HwSJs9Kpsm4+pvNI/TSH+rBHEd/mH8sSv0CRhXkL/IHL9MS/QH+ooxv8kLafkJPwhrTL2dhmB1t0I3mRPmrfU7/u/Yr9usJjMmNYtoiD4InQjRcxJQrVSyIzTL0mmIUWujJ3NpSS5tw/Lw7pn15HJ1k6XNizMVzcXbwTsmdCNOJxUxSCUcc4+zpCQVDKEgsaiW7jCRyTlxlCXBODvph9Tv+79iP24UsdH7gwuAzSWFYikhKkO2sQMgklJYdKNTUaGPT2YnINf8ND7jcnopFtkp6+F4sPDN6sS1txP7YPknzvp4jON+w/G1GKULsmtHRsu/DIiRzGC3fRbYz6saVyz6GKyxw2GwlhMLY7BVACbB5hGfDYNo0YzOOn12XL6RxhAqeWUpu3pSB/1Y0sIMI7t+w7HY9rUoYZYdGyTSpBJMpixePThLGSJqHZdlsaqbMQT2Cndlooti8W48FsaRyI2JIkEbHEDF9bOMsxtal5dTGUJU3lDwpC9VsKU0x4w9leFqcZekbTcyXLNnYlnWFd6u+SwuH0e6OCOblITiOPSkSJCdj2TiUdNKhdEsIdLj3GTyHuRvMd5/SbcuklMV0ZrnWs7eaw+PPah23uktW4JS29yESSiXZZk5v9eOPlzpqZkz2lZFGfS7JGkI53TgRKyBEQal6ciTTmmSIuG+FzRWyuhb8odPIajKIa3nDJHGu5p4SkAExS0/wfBsYIdM6NfGqezYQi6wzz6PpD9Kl6D3leUZEJJiCiizTSLFoUC2FSVqnILesem8SM+Xa+nBhSG7RDL0H5PQTTWSGhw0+Kezhku0IauuZ5fktPHGpLdsLmNvHLwuQvRzMUgWZXXC024Q810CRdW75bIyCmSSkQ0pBW3wIL0n72hnMzZJ8i0i3DXhEvMs9dWvF5cp3LYeSnF4bQfHXhzQtrJFCSwl9LtTMeI7qMfFo0PNWW0FRPIgtiaSUjBWSodEJVy2hYjR/L6iXttKcrHk4fCHo9i/5otJ4RdcSWX5LV+Nsqo1Y+cotK7kY8m5/wBC1YS0F9hGKKZHRKWKCFmnfp27Pary3TUg8DiGgaw7ILs0x1pXfSYj5WG6CUngNeDtJqHgz6ZKVsvI14LaOkFWEacW3okrt7kIllM6zsnN+ihfTS1fWdTdoI5m6ZCiOysJh7GjiIUEm0mWywnHoaEgSuSWaKfI53S5Hb6j+xEUpsrpjtidpzld+Mo5Q9aL9i6FKeXgl8LUhE/vG1bi3d+NMLJVZ+S2RkoOQ+WyRYkqHAUURgTdWO3b6dGMq+naprAuwKmwlyaHDjeqLzb1O6uJxcLyv2vB1GaRynBxTJ/ntuTRODUNGAqsK7rpcHk+ELf9RPtRIlwciiqqptSCx8FNs5eQbqmdgjneaLGvOY049YelfOiIMVI5agOUlhyfMXyKTX1TKv8AMzr/ADH+wG640hwNKOZdz8TzdP1ZOlcKY8Plo+DY2hpjKRibTWlzl8jL48l40pxB7SWNr0S5yxMVcBdCCUUYs0WWhSqarWQdO8boznTSqmr9j0pJRqauPai4sNBKaLdE+dxXg726e1CE3W/Su9Vr9V9XKIaeqGKH2skSiJbkJt19Ns2IDs9IxwNSzzF+8MxXUyQCv6BnPpmi9Eny9EkfGJ59Ix/oUFP/ANFl94Xv1T94l8tXMzdiu9WIE7PhmfR003LwJRZfWdZcJ2RvWaPLd4y9opLbcJIb8Jot+n3CjPeu5C22t8yNkYMssqNTSGHSiQIoZexN04RWJrImJpjddCeoTymsolQlb4R3rxaHMufcTyzSk8kGwBHohUUNloUgddwzEUKEODI0L4E9AWCeViJx5V8F9kIhJS28JFqpXY1+xuRpz7IEOFve00NEEDLpEFsKsEEEEEEVSo0mOhdCEvxJDFdqTlGoiQSbd63+KqupSvzI8wiOFxcXehMhi05IxcSUYJw1xLCoGLkL7IwiSklRKcR7/wB6HZyy6fZFwRSjvgMfM3/BCkgUnYEkkkk1giKtkkk1JJJqOikZImid9IkdSU8CZGKMMkaaTbRrcx+kq8093iaV6SRnabcia5kcEJCWi9GmMkDdhBRCxUTqaoRqRbGuaG+GNt6Z6r7H17y6d0ZfnghID1dP9jr+TVFtc25iuXlQTTGh2pOnNCZJImSNjoSSOjMTENlhAakKNIgIhaoE7CmLRJkMzkK84m5kUKOm8LS+Tx4lm341smts8CxZSQ5/GQgtBCMoui2hKxbRJSICyyUEbkTCIUThK8NzQXYMyWXpl019i3V/L3Q9zLGni4IV7kuIkmT1Q9tW4VjCE6Gpj4YwGrG5wNiZMTi2MSYk2FCIIiRqTFoNBtC6G4bYTxvJvRBATvpS/Yah/rQW4vxBS1tL4Pj4gie7FjmPY44iSF0WEK3ZCmkngW1E9xPgGvSjtWRrQ8QsuQKglKJeaF4MFTXPqGxzq1FvlcRL43l2eQh3hp9hoRnEQstvPSRXy0m5vTyHxOTM+Yew60La4ZyYUrwDw9lckizg9jG6xjg2E0ISOA90bjaMDJppziYJwmifUS0oxqiKFCiZYMt6TEa64mGGiu4mQAZd9rv5+HMDISyy+xt5rl9tR4p5drT/AEgEDQLK1kSQJJmaGHpzcSjhLthKdxeLTGh4SbyXissXhKsDVYYiYnnfEik8P7ydTSE9z+wlp5foMPkn5oIZzku2SzFEr0ESLnky4Z8tKGbDmDEEWVnv68t4zMGaEkiREJE1aGGHQYdhy00/RrGxWNYf7DJBctp5L9fDbgUmGWr3ciEh6vuchwwNmNOs20MyQmQiBFbZEkOBE6YjUiKGKzRUW3ubxQeWeT9oYnKk01qn9gvdiRX5v/IqVuLoTbyGKyNOImCQiakkiZYhEIlUKqBogggiskjY2TsBRaJIELWUvmiZRZaZXk7FzcI4rr58Mclk2kWU3kRJXLPQy3RpXQE8chIarJuRSxQoYkmhhMZYbG6Upwktl0Jl6IimVtHv/ZY2fZPi+H9g8Nb7vk55aRf3qN0mxKiBkECRA0yGiSRskQeVsQNUgijGMbpQTGhRS1jXgsaEsR/cieMLTmn4Xh+pje9xf9lzo9rB6YtoDHPXEqHcsj+aiyQaTHukxNSjQnWRKOdMJNiZknkZLJdYDpcQ8nmjH166ZF6K8tpbH2C/hzh9L+X2Co4HCGC1BMTVIYmEKJRoggVBIgiiBB/QIJIIIGhql1NMii0mDDwCJ6AuRWrenhb2Yd7yRvkm84Fx8sZDfaW4SsEpIOm7GsShUYsjRGJEaiUnJRijCWaM2PlyLa4PCubRM69IvhLkh2leJNiWaNCZ3ZwKlW0TkzND+wGuap/EWX9IJ9wUmoKJVgggSFsRSxZFSSSSdiCBoaFGU4HFXUc5IYBpS0+ZIrth+Fxb6mPQtXcSGu998i38ImFeqilELaFsaNQmD3kSM90J015rw7smbkY4sGoaLA4j0rDOHBFjD9y2h0ky2Pm/sAsL3uEnepOTzeo43IoohEEEEfQt3FF9JjQ0KKa7R3NruIxHFFiPPVPR+FzdlPNhF4f+gPLCCiECQlWSSCBIQ3RKZCLEk7AhKS7ilgQtwZOmaNjRuq9vsBfIJk2m/ox6FqQqL6NFbfTmjGhRrbH3L4zEPHMlqdk+Fo01u/QSEji/IZhBaXRUhMmsUijDZJJDYkMMSEh0U0r2XAdu8JScJHeq+wElysUfSxii1IVF9By9/TMY6MUa+gFxiFlC3hJDeXhea9xdKhyCUmhTu0K4kRRLa0pEIIIIIFRS10ldCdLX4F55/b7ASU5I3Sem0LSqIX0m+oNjq3S1WewNjeyDENDe6PDKIk/6qnf943mkxTocekthIS20HZ7eNjZczwe5XICeuJJ3MqL9Bb2/7A0834old09P2EqIX0nH+kYx1gXYjHq7XcXsYhIPZBbN4XWe5ioC99bHLAVQqhzLBLhrkz9DDUeiv2atfk/YqYC/2gv9AJ/7B/Sj/wB4T5c8w7b1of8ApDjg6YrdA+HU98sDcYC3EaWNyGMufjcdJKLgN3jAnNfD9gQPW96wPaPSx1lRC/5sdGb68q72Ky+1jEJKO+B/C1hj+Kned46jYdTyM3fJE2fSF9efIfyD+BQn8g/hjff3s7TD/qC/emZr6mLYTudz+HQn8oS/1FkXoIxyfIVLAwljMYO213ITs932A8o3fMzcx0MdZUX1OX0zox0UQSl7FWv72MRcvug4a/PwtLjToqnet4/rbL8iTNJpJJOwMSSTSRx6HTkOX77QWO7p9gPa73M3MdG2BUX1OX0xjGMWxFs3aGdrHSl/Pexb38mHl4VbDrTZvbI67Z2hCSRbE1Yekk7XewVrv2DRv7uT3ysclsS+te5j9Q1sLqOPQotZwHQl/MexEH0y8KaNuKcwnXbDe4qIkW29zPaVd0Mqdz+yBI+wKuVx99Bs5bYFRC+o8X03R0YxLYV4gyeA6U6diwLc56BeFeVN0sQ6raSiREkkkkkkj0ySSSSNtaNcaGgva6/YCS3e/fS09EOohCF9QsfpujQxjQthsJcs3RTpjNyFmQ9K9vCrDg6N7AN6mxnGxMTEySSSSSSR7jEkkkkjD0mGPmOM8O4b/sC+PE++meiDFshUX0RZf1RjHR0VbMTU8qDpKFqaH07wp5hup3cv2M6rZg2J3JESSSSSSSNQkkkkkYesOWjnNHrfd9gXq4+8wGvpaFQqr6TWEli+o6ENdtOSZ3fJ0wx1o6b3HlvBeFX8I9DKqIxoYcTJEySSSSSSRhiSSSSRh6z0uOrPUe77AvVx91HdAoWyL6TCC+ox0a1Q9DCwLXdsnSUfutR5dwe3hSSNy9oy5pLOdtbQ9uaMbYmie2JLhOq932BaeNH+k0rZF9J7/VMdTIGVsorf3eyOmondanbN3hUm4+2MuaLqtmLiZJJJJJJJJI3cYkkkkTGGGq3oLhOq932C7AHoYxUIYvptcW31GOijVGLYZ5K393tjphC+VHT/AAryP4h0PdVTjVfImJk0kmkk0YtmttHiEsB1Pu+wL0C3pjpdCoVF/wBGdWZUYq73omcDy+Covlo8s4fCr390oYz++B1m3xTEySSSSSSRs1JJJJJHqMOOYi8Z1/u+wLkA9rgOnjFQqL/p50ZnUnsORO67x55SpfWqnQfCrnd0qglzsiP6lGNRsbEySSSSSSSRMTMkkkiY45oHVvYJY7oO17/sC4jE4B/TjqUOiov+hmZjGLY7XCz2Nx55MYvnT03wllz91AZnD7R551OJjXbEySSSSSSSRMbJJJJExjIOOg41pik7/v8AsBe40Hs8B0EYnStgv+V3V0YxiHsbd53jzyox7NLmdB8JZe7gzkL2ieebsZxxskkkkkkkkkbHkkkkkTHGvsSw9phd8Hc9/wBgJPY2Hs8B0kdRCohfRzMfptVdHSeyzyHXe4aeR9hnph6P4S8MufzOcufxeyGnmbGcbGxMbJJJJJJJGxiSSSRMcYagtGMXqN2Hf9gXJ7IpXRdgQl9Rfr2OoxbOntC7urUTiie5dyHhOD5Cyw5zN4vZD7M4bGyRskkkkkkkbGJJJJExxh6lrsa0xjd33/YCynuimW8rthUX0TL6jqw91DFsdAWRPPdWosbyvuSLh8Jy8hW+z8jMPLhdR4UsNkkkkkkkkkjGgkkbJExxqWtXNaYhO77/ALAWaarotFQqMX0sf+C6h7DcyBJM89tYYsM3/IaW8HhOXkJPCvdmbka55ob7DZIiSSSSSSRh7kkkkiY41Lp5jWjCJ3jf9gLPOpt00YqFVUX/AEb2BbHtJJ5wae+tRYfwfuPPL+E9AxO21Zk5GSKqJjQ9xki2ZqngdZontyrGMQveN/2AyTSTeyejmoqkUX/TsYxaLY7RKX82PPf2osN4P3Gnk/CenZldsmTkZHdIutrYjmQ6SSSSSSSSTdUSSSSJ7VrjWi9HZI7zv+wOu9hjHpI61Uvpn+uxj0VdSw382PPJ0WVvT9x55PwnqAssOcyu6RP1mwshxukkkk0kkkbwPckkkkTHoxrXvQMbsh/YMnXeyk9Gonsyo/oZGf13sK2NAFlHGPPL06EPPhK6x7CSm4/Y6EyO2Q889tcP6T2pVsdm0xu2Gdk3/YHWjifQqLZl9O9/qPYWli2M0ILPMjzylZvPJ8J6x7CTxP2M/Iz+yQ/q9rBkkk1kmsj32U6+OzYdp3M7vv8AsDqkdEp6Wi26CEhKJJGqGo6a7TTJIECH0HsLFsOcS7nR55VWvPJ8J68dc9izlj3u+Q/rdj9dL+lpPe+lbRT1Rgd8M7vv+wPaHJTh8JqLYmONGZMTk6DYYaoXeSwQ9qoNxwJycn6LAYhq6hbXGNPLrl/CV132Oy4HTGf2SHucXTiYV7onWSaSSSXuSSTRD7DtA51p23czuO/7A9gcQ9AoqzZCiWTyRDJpI2OkSVI1WQ95YsKjgJpMam0nJ+hvYal4u5safM96zfwk9X9i/vYOpGb2SzNzezW+1OzltSez9oNdMxO2Gdo3/YHsjgG3kjUVaMsj5JtxLElNMkmgs3oXoWdgsr0G7JDYfJGEyGlFKQHRgMVdLi3Qsp4xut706ItPhI0O7IO54HUBO31Z1H0o5rJOxM1kQ+xLQazrDT4vZnbt/wBgdOqb6RsEwiZiwo3rAhWH2MW1TfId2TSFm4oOVkTqWPB7MRkouxrS1IliWiSaFpINVrYxJYk86P6j96dEWnneEtDu6DueB0DHufbLMnP/AILFtFU6TRsrGS8Xs/sGS5aL9IonTaHTcNKXaTanamTDSNCWhUXJyqZ9gpi0MxRdcULD0l6khJI3cUB6WJWNXaGPLEt8Y/qe6nRB557wlof3Qd7wOmZh5+9nWMwMfrKtqrb+dQYvF7MwfYI17Pe50yGxKJUOQx4Mk+CdwySS7rFkZEYp4HaL8qg0SQnRPgaaG2lIhTcRCli8wKyHAUxkg1UUjjyxJTxj29t3ToC0+Ejx31jseB0zE7e8yc22wn9FfQtlUNZmdQL3tz+wYNXjj9rkxyELTErGmlmY01gecjkNVcmxNYeReoziuZHtkGoEovCsNpkixBCKx5ISEsjEak7xyIZeSKlyHovwX8+N5Xu06HwqGjvrHY8Dqwnp+8W7m9qkxbEEbD2pUsqh6XXHfcGZu6/2AjX728g+SL1hydxbyKY5jS4lIcIYaEs1BIwQYiZOiC5qUqIxGIalCbtY55Q5skLdiwkFjAnvG1JWLYzXZb3vj2u+adOWl/CTx21ju+A8ctnUDN8/qETsLaltQMzqDH7WZn77/YPYezkmRLcqcnLcEB/JDZiQRoIWRtBsbFwhERibDRmETvGtUXjgh74yeWR01vSThk2xnll/Nj293v06Mv4Tu/bqCaHcfsWc+ZPm9is6Df1BbCF2nPVDWe9mdp3/AGA5Nt4/JOD4IUiIlYVCcjW7DYsSWmfAY0aggS5gciGUtMNJpIJEcHCNNhIHVWxDfCVxMeu+B14e13zToi0r8Jd63UtbzXsdTF2EZ0ulVikVSHoLYSFE2YHXHd8/sHp4bxF54X7Lk9UhCTQsigWo4iCyrECoOgzsQlhzMspAnoK8WN2FO6G3j1DEI90XBl5wJxYmPiPA40Bp5we3WmRPhJo5s73gHh3dFG+VXHYDoqRsulbCrLbYHrjoHz9gvJPOexOnf+yNcIhMQmJKLmAmNmFhRyXXGnJYTSIE0nG7ySSsYYSl6dEbTLogaoiERTnE5JQTUHgPPNlqqaFa1x8JeOZO94B4Z3QWhzr41cqJEUVYos7VUrSW1GZhDear9/sGy/nvYexy9zBLghiaSUMVyRDgcRNFlFLsJU1pLXOTQYTR2XjSpeq6InSalZzTJnnPYeF0Uy8KkaOZO94IfutB5BenHYK3SRMmkkkkjY2STSRbWLKmWo4fn7Bsv5XsL08HuYlwEE6CkTaRjegyS53G4DYwTboSMUnCZcdQGhGNES3RvxKRWKLE41FEFeKMYeaKjzA8L4qLeBvQ8JaOcOy4IaO2sWjeacaLRr7BYmkkk1ZbKY9GNHAzOoLU8Pydi3/YD3u9h+h7l4TFEnFJoxNkTUEkjokURKiwaSonJsfqNCFSkdeaLpjWpXoWGKuZbymPC+KlbwdN4S0c6dc9kNHb2FjtYr4mNDjdySSSSSdhB5I2EPsDqoYeZah7ph/YAYnkB7l4UGuXBiaGuMNyTFBOKVTRcvQ3AzuyNRSxOxIrJ9SUSkisMOmOw2RiWKNsnYyk1ch4TxCFucWNY8JtAE9d7IbvdBV5H2OHfXxqyTsQLYTHslS5hRzGZ1VNwO+fsBw+hL3I/Qe3TkHlDEiiZHCspWEhEwTQ1iMc6qEirEiBHIjSg4akbEK1NsODlReFJuRAnjEFvcY9vj8JaOSda9kPHY2F9D7fRfSJ20XsqhtiXudUPPNPYd/2A94+lr3Gl+VFYqkRX1EcxVFzDMklmi0jZNCvGsCgO4SlUQOk5GPXRVKeRoN+XkJ38h7YQW/xD2OPwl45AneaDR29izl/arjtGvoItspjjj1GR1SPZe52Xf8AYFvNLQeC9y8JTIidVbGwRVtdV7r+PYRki50qNdmE3ROOKouNTaODJWhXORAukW5xjQve/hLwS39uB/ViRyvsaqcRLC0kExfQ1HSarYhrU5M65HY8fsFDXePvH9Ne5NsnimQk9Bug/oYbehhbPqMtLtpTkhIRTU4yViiQxaI0JTkPZpFum6biOfhLQSgeOaLeU9jVselLGJif0HsrYh4HMqZ0/v8AsEHW+8b0F7kbLoqNeo3I3SbGUQTqPY1qNS1kotiJh4cDxgcRlQJyW44WSIc2PSaRSI6J7C+5UNiEvF/QeExIEMeA9B2UUWGINUX0G9lbDmsPStvM6T3/AGDzrPedN9ydyTsExzLHWXSb1J0M2MyWC2Nh2AudCeombmkh+y9YsTQ41gpnI9WRiOBxeOU8JaAQLpi4L7MF4vDqtpB7KFEFsPYYzFt5lvc3+wa9V7zyhSFJIoV+OmtGGxwGWUVWOhVNTpdYt2STBaWUpRKaMQe430GbyXhJQbywlI3wYhJTlG9H4S0d2pI1r75byy9Ae444s12MZagn6DpNUrcSHhUHHib3j3t7+v2DnrPeeUCeGw8JOLm4zK1ZsaBugmOlZV4iiyiSEZbskghqqq5jbdCchEUer7SbjSermjkiYBJM/o/CXhO9TqfcefF7lghplxrTuT16WuoFtaUgSFRykQsKnnL2TTRPeX7/ANgpyuPvLrZw9BKMuqI8okaKmi6S2QbImNiq3TmL124zNW3HEbsRBLTjvStGVNmQtonHNLwRdIH5KwWfljygsidH9/CXt71EjvZHtcvcZxg1EMkqrqST7P3GPbJCVGehGLCHGlIPNN1vl8U/sFM9WaMPKcjo91w+9jUVWVOg05CCK2rHZDYwwzMUxI5qKzDKskmBBppJVBLyNJMaQKyFN2op1ZD2HvjOZbG7EOeFl0esRAB47u/hLQrvIsed70WzhJidGjEsdZ4L2LWjJtr9YxqKsVxNsTYrZIcacpOQ3hZZ5Xrca1GF5Dpw/YC22ymytvp5qOov3Hiu5mRtsx/jbjWIxYPnktnry7uLgyaCpsMImIMgY3AWnSzMIq2KUFAcxMTExOhuxlluxKzR+3/luVlEfxqLu8xpQbUjska8lL3skLUqV68fCVLy0PzhfnwuDJrhHPRJNTwPNGMofvuG8m9FhLpNWIGFQp11iSaEkmFgdISI4RgcCIP3klUo9yY7OPw2Z/t7IaLFtcXHN8xOiwvsCxQ3fXbeOGwccHcE16Vs1lE67JjJGXo9v6BjsO+uswL+bLPeMBiozFBK8BluRpMapON6IdJJExBKRIEUNUExgCLA3ijybFUbQl5kdRi+3CWrI87BoLaYmzC/qsI0XhMoYEcGZOml9GfomvIkXN3t43ZoT0GdyhZiWyyow4WgJBgjdwyichfQJwQEBKwZUZNwS2Yx41657dMloXW5IF97WZevkX9FG0zSGv0y1Ytn0IlySuCX2CsJAQj2fAbiKu0JWQSO11CWkPVCy4RzSaz1DSXgJASitEpGAoSNwCaRhma6M6JGJw2IRCVMEacbw+HsA6fUuEqhz8iriPzQ95JofrTuwXe5wrjY+fJFMucTjXSGiXheq1EZBjlrtut4L++Au8UuRiTcI+E+A8JPIq5ETETjpchOJxMJhOHnLnY8iZa3QwpJmNeD4qFrU8h6SCW2XpD3yTbuBZYSswu54S159EPIC8jrfoac9X9DTn0P0GrPf8BpyCg2VNNDRo1Z+hQxYMeHHjw0Z2bbbbHcYdrz5counr2b2+BpFWGKn6mMfzuZl/Me6CEszyPrnqD592ZbsW4k3dgZKKTCcKTgCTUJE4AnAfUnRIAoUOHBAggYGvDwdNz9JiPTF9Tmh8ooYh8v2mOsuH7DK+Sn5M/OaiPSudXKBqtQP1UHOizfqHfXwdo/B3b8Hdvwd+/B2b8UoQeDAILBgyYcOMGDBgsWMCBAhwODBgwYs2bBAgZYsCBASxYEOLj4cGrchDXYyP01+SCu/qp8e/7P0hjHQ7nuWmJuVc/1CGOF+gFL5dNzIo9osKWMKGAIPbVfgSOc0syXYIW/dBYklwC9rn2fDI5mSSr3+B5eAvPPPPPPPLTTLLLTDDDDLLDDDDDDcxhhtkzGyYJYaNFnAXsJfoTpG9zM4Y1BHoiNwThCJ2mJa4BM7P6i1ew4i1AFQOJf7NKi/wBEf0f3P6x/sn+zSR3j8nC+pf8AtU8f1x/XD/3i/wDS/Y/v/sf3/wBhf7Y/tj++P74/vj++P7f7H939h6facRk62fKmY+eYx2836Nf2fAzcO7cZcA1EGvvew+3fB2f1nHEsXscjsRegsDueAsHrGc3JjEGwfqT8nBbaFIEWIapwxEnZSSySxbbGxhlnhjdTHODNw5GdOHJw9JU4IXBURThicN9Kfvyn4p4JoJwpOFrAgnA1mmnB0mzgaAxwdAYVLQ5bgZboLhxcEZbgbtX5O1fk7F+TvX5O8Pk71+TsX5OxPk7l+TvX5I+w6nevydyfJ3p8nanycIbgDd+/J378nAdvE4ft4nC9vEkz3XE76+TvP5Ozfk7N+TuT5O9Pk4Tt4nCdvE7k+TvT5Oxvk7G+Tvf5O9vk7m+Tub5O5vk7W+Ttb5O1vk72+Ttb5O1vk7W+Ttb5O1vk7W+Tvb5O1Pk7W+Ttb5O9/k7w+TtD5FrdrxO1Pka8O7t40YRmYg4cDzKADNMKahGs25Fadxr4XG3Pph5x5qPI9ENmfQDdn0FAfzIk/oiW01KuEbs2eEx/8hhHyT/3v//Z" name="Obrázek3" align="bottom" width="178" height="178" border="0">


Pokyny na injekčný / infúzny roztok:

1. Odstráňte modré viečkozBAXJECTuIIHi-Flow. PevnepripojteinjekčnústriekačkunaBAXJECTIIHi-Flow. NENAŤAHUJTE VZDUCHdoinjekčnejstriekačky. (Obr. e). Vzáujme zabezpečeniapevného spojeniamedziinjekčnoustriekačkouaBAXJECTIIHi-Flow, sa odporúča použiteinjekčnejstriekačkyso závitom (otočte injekčnústriekačkuv smerehodinovýchručičiekdo polohystop primontáži).

2. Obráťte systém tak, že rozpustený prášok jenavrchu. NatiahniteroztokFEIBAdoinjekčnej striekačkyPOMALÝM ťahaním piestuvon. Uistite sa, že BAXJECTIIHi-Flow a injekčná striekačka sú v priebehu celého naťahovania obsahu liekovky pevne spojené. (obr. f)

3. Odpojtestriekačku.

4. Pokiaľ dôjde knapeneniuprípravkuvinjekčnejstriekačke, počkajte, penasavytratí. Natiahnutý roztok podávajte pomaly intravenóznepomocoupriloženéhoinfúznehosetu(alebo jednorazovej ihly).


Fig. d

Fig. e

Fig. F

MoR2FyX4sdEWPwp3Svne308AgVx9zYR0ZLz4aZsZxCmnLFs/VWOHP5L2G+ngJBAwfc2GTqzkw/ZjL83iT+auV3030cArjB909iIdYuUs/q+juVyR0cArjC+8exB8PKWf3Aorl9KenbIFcYd72xB8PKWd3AZAyDnQXTtleYf7mxCKkPKWcirdbqB/o+uG/wBV5JNRtpwN5SmVQ5BMj1SQNUfB2ca0qgPkNRkjUZI1GUNSkjUpI1KQNRfBQHRqDoOG+Q1Z+vpjiwqzHxqEkgmA+Yjw0sf/ADNy52rr9TkD1OUPU5Q9Ukj1SQPVnh6s4PVnB6s4PVXh6nJHqUoepPkTNppcVlU7JaYB2pGHqkcPymXHNeIJnoHqLA16OY1yONdjjXI412ONdYGutDXEDXSCLRoH5DK1eqRx6pHDbiXUZTy0m7O0LLIN1NcQ3DC2NG0NCyY1doauyNWYGrMjQMjQtjQNDQtA0NEDwD2hSUqXZ/6asp1VOXpDMYRTYIyGMhjIYyGMhjIYiGkIYwowYqNISRCdS7NynZTjR9ltUGEYRhGEYRhIUIKIgdzxCAnBMynhKqz9gr6AkinAUDuMqm2X/Rynie0PIwmWyXBUDva3zsp23NFNdaUZaFaToYoKAkigrwFJBtmNGsOEaSimS5WU8qC8t4mbQbFLRDjk1s9NKFZJgzfH6xijgo6MLowuij4/cCr4rIGORWkvFq04ajMWIUXVmsqrRL9Y07ib3L6m0jR78AUkEgYNxJCk70pFP1VlSXlbaPXTd/BRe5pIwgxQJQMAw73CCE+1Xdd8jK2edZBEFdJlvaIKB8yBXHzUW9Je10vc9lc8ekmpC+VN7ZblA+aR9VFR9lyfTuc3xEnVOVbq9G2yVTQF9Jc08jB80j6FQQSYcKpILFHiLqzlXJkawtoEYVvGEFyUFAtggkxzJP6bhEbCm3kOllQtxLZSJK3g2zQiKgIUvUD2DIFckwosRV3PNGg2bRCVpWWUsiWhgiJyStDVCw3EWwYPZ+7iHMUDsVt0lNyISo01DxZRKUSCfnms2IhqNLRJFAYpsmKXkQoKCm6gIFcYqJMOhxJwLeWT78hDCXHHpbkeITZEVx7VAZDCMIwgkigoKAyFAV1BhBB6Gh0NuORFIWlxOTsqaTIbackLZYS0XCoKDCMIoKCgoKCgptPMk4RG7DcbcS6jJuZLwCPENw0IS2W3T8VaErI9JBebWTiMmZknQpjRTM0kRF+VUVGIrnG0uoYUqJIyYWokJjtKkuqbOmKQ2Ey0hLiVbFRUV2KivAqKkMZDGMYxGN43jeCqCMSmCebhvGtOS81RrBnokpUZmQU2hQVDSMD6Bp3CBSiGnQYxpFSFRUVFRiIYhjGMYxjGIVMbxhMYBgGEU2DKoxmhRCYWrrSolpyWT8s53SaWCxEMQrdhSYNlBg4yBqpDQDRDRjAYwGNGMBDCQwkMBDAQwkKcKodRpGY6sTUxOOJZi8cHJZg62tWsz88w3yj7lrKqLJVhXktD32kzvl/nGDDQZ8j6hey0slonyUfybi/IPYMGGgz5IjH/ANTJaL8oz59xfkHcVxgw1zZ8oM7rXyWjfKtfIcUwXEO4rzDXNnyg38vktH+Ua+Q4pguMVxgw0GfKCPlclo3ybPyHFMF+AYMNBrywj5bJaN8oz54LiHzLineYMNBvzAXy+S0b5RnzuKoF+AYMNc2/NCt1rZLRfk2PO4qgX4Bgw1zR5wc+VyWi/JR/O4qgn8AwYaCfPD3y2S0T5KP5vFUE/gGDDYT54kfK5LRPkY/mcUwn8AwYbBfICT8nktD+QjeZxVAvwDBhHL/2Al/JZLQvPjeXxVcy5ccwYRy/9gJ3yBcslYXnRvK4p8y5ccwYR0/+wE/zi5ZKwfNi+TxT5ly45gw10n8gLQ81PTkrB82L5HFPn9ccwYZ5K+QFo+YnpyVg+ZE8jinzLlxzBhkL+QFpeSnpyVg+XE7/ABVcy5ccwYZC/kBaXeR0ZKwPKh97iq5ly45gwyHPPFp9xHRkrA8mH3uKrmXLjmDDId84Wpzb7eSsDvw+7xVcy5ccwYZD3mi1OTXayVgd+H3OKrmXLjmDDIe80Wp0M9nJWB3oXc4quZcuOYMNB/zBavaY7GSsHvQuviq5ly45gw3zkeULV7THYyVg96F1cOoqFHvSe7jmDDfOT5ItXsx/HyVgd2Fz2aiu1UOKDZ1K6oxCvDMGG+cnvi1ezG8fJWB3YXPYMwa96VbJj6XvUgqEDUMQqCUKivBO5Ald4Wr2YvjZKwO5B2DBhSRvIE4CXsnzLkpQqZihjCKBIqK312TuQJfdFq9mH4uSsDrg7dCGEYRUVvUPr6SkU2Kgtmt53NiX3BavZheLkrA6oPIVFbjuptGYM6mKAr6bdb6ioMNCZ1fVq9mF4uSsHnB6VKBLBHwjuLbqKgtswYZMTAXK1exB8XJWCIZ0QZ1PeCMwShXgYRThFtmDDQmAuVq9iB4mSsLlD6SSKXU4R3VFRXimDDQm8k8rV7EDxMlYfTB5XlwjH1xDvMGGxN6U9Nq9iz/FyVhdEHovLhGKiu1UVvxDEKgrjBhAm9tPTavYs7xclYXag9rimK3FfW+gPbMGEc5vaT02r49m+NkrC7MLsXFxKCl1RXhFeYRzm9lHTanjWZ4+SsLswuyagQTxPoHtV2iGIYhUI5zew30Wp41mdjJWH2IfZMJCeJXi1FdhHOb2Gu3afi2X2clYfjw+zcXLhV2ait1b6gzuredzYm+Oz2rT8Wy+3krE8eH2RUEfFqKioqK7NbjMVvMGG+czx2O1afi2X0ZKHyieNE7NbiuO+uzUVFdqoqMQrcZgzBArzCOczsR+zaXiWXkqfKL4sU/0riMEYM9iorwqiuxiBncVxAwYRzmdmN2LR8Oy8lT5RvFYPdcQrcfCrdUV2Kit5EKXmdzZb5q/bD8e0PDsvnkofKKVYrSsKyPdfUVvO+orfUVuqK7NBTYPlUJKocdS0l1w3FQvHn+HZXVkofTAMTmtFIYfSZbjFDuqK8D6qKivAIVGIGoVFRuIOSaEtzEbKDcXGTganqIotk7zyVmtqYfebROYXFdQdHUjTPJGuPkCnuApxApTZgnUmK7Nd3CqKjGQN5IOQDfUDWoxRRhDClHDi4CWtLSHXHJ0hhlLDWSqkktLrL0Bcecy+NGgwuI2oKgpqdnJMemD0wenDUlENVWNWcGruDVnBq6xq6xq6xq6xq6xq6xq6xqyxq6xqyxqzg1VwHFdGpumPT1j09Q9PMagY1KgQ2y2HbRaaH7q0VxorcVGTD9nMPBMGWgaG0SH/SIaeekeoPpHqyQm1IxhM2MoE62YqWxQUFBQUFBQbhjQQOQykKnxUhVqxSB2w0DtdZj1GYoaa01jBaSxqU9QKynzDNmsNZQ0IwbLZg4MYx6dEBQIxAorRDQIGjSMBDCQwkMBDAQ0SRq7Zg4TBj02KY9LhgrNiEChx0gmmyFC/wDwcP/EAEEQAAECAQcJBgQFAwMFAAAAAAEAAgMQESExcHFyBBIgMkBBUYGRIjAzUGGxQmKSoRNSc4LhFCOiNMHxQ2OQoLD/2gAIAQEABj8C/wDS3pcOqpis6rxRyVbjc1UMi/SvBjfSvAi9F4EXoqYUX6VVE+la5F4XjNVEVnVUPFlPbdTuG8qeHCDW7p1rMCpjhdrK4nIrtRIjryvDnvVEJvRajeiqCqlqW5ao6KmG3oqYTVqLsucF2coeOa7OUu6rxc5U0/tWblDcw8dynFIsiLvi3Bf1GU6x3Fa4WsqFUqlqlVd7TJXJSOYQa7tQHKcVGyEz6kL3WYKgql2nzLtPcblqz3ldlg76pVKgy5rq0W9E7J31tqshjxN+c5Z7tmmU7a0EFFshij/uH32kPCCi2Qxf1D7obRzQUayGN+ofdNu2jnJGshj/AKh9027aOYkj2Qx/1D7pt20fuEkeyHKP1Cm3bQMQkj2Q5RjKbdtDcQkj2Q5RjKF20MxiSPfZDlOMpt20Q8Ykj32Q5VjKbdtEPGJI19kOVYymtcwzTVqh2zwscka+yHK8ZTblUqyqCqHBVtVbVW1fCty3Kpq+FazV4jV4oXjBeMvHK7UQqvQhY5I+KyHK8RTbtog45I2KyHLMRTbtog45I2KyHLMRTbtogYpI2KyHLMRTbtogYpIuKyHLMRTbtogYpIuOyHLMRTbtoyfFJFx2Q5ZiKZdtGT3yRMdkOWYimXbRAvkiY7IcsxFMw7OFAvkiY7IcsvKZh2cKDzkfishyy8pmHZxeoPOR2KyHLLymYdnF6hc0UcVkOW3lMw7OL1CuKNy/cbIctvKZh2cXqFcU65c7Ict5pmHZxeoVxT7kL7Ict5pmHZ23qHhKfcm2Q5YmYdnbemYSolybZDliZh2cXpuFRMKbZDliZh2cJuBRMKZZDliZh2cXpuBRcKZZDliZh2cXoYFFwplkOWJmHZwv2KLcodkOWJl2zi9fsUW5Q7rIcsTLtnF6OBRLlDushyxMu2cXo4FEUO6yHLEy7ZxenYU9Q7rIcs5pl2zhPwhOUO6yHLLymYdnCfhCcoWGyHLLym3bOE7CnKFhshyo/Mhs4TsKcod1kOUY9oCOFFQ8NkOVD5yhs4T/AEEym4lNHAWQ5U0158/LSoCqkrCrEtSq7okok71BbxfZE2JueM0yUCdVrtSUCWvSql1lWqlTJQFSV6Ifkh2RFu/cpnViScrXWsVWqCqAtU9FqLwyvDK1FqLVWqtVU5yozlSxaiol/p4Wu5Zosj/Gh/uEk51VVJvRYqyqjLUqlUqlUqkUHTUqpVKdq9QsyGJ3n7LPf4hsla2F8VY0T3ZQ0P7VGepzS/jZNAWdDod7qYjNPAyu7tyEk64N4rJ2iyeBJRrCqV3dm6QIQ90mTn5rJ4VxlePmkN3dm6WIZIR4OsnHoyWJfJy7s3SFPvkB4Huu04BZoeCeFjj/AEahDYSKJyQp848yv5X8qabcv5X8ret63ret8n8qv7o0qkzLXC1/upwTN6FPa5xcJp6UNN8X8oXai5g4NU7nOJ4kr8Z2s7Vn3Cw2dxAHqvGh/UvGh/UvGh/Up2kEendxSox4ABDYvQpzflKbdpw4G7WKCa3dvsOiXj30GXnu3u4uUfHsYCb6hD004Z4tQUV/Kw6LePfQZee6ceATblHB4z6dLgFXPcFquWo5fEOSocNMKFcojeDtOE71Mj8Vh0W8e+gy890G/mM0jxo9ntFUv5NVDeblrtFwXiFeIVRE6qprrlWW3rtTXhTtM+gEPRqxN0weD5Io9RYdFvHvoMvPdAflEj5x8M8s5VNA4Lh8rVuZ6CtU03qho6S1BavRUO+pcPZCnNPEKY1yzp5UJ/B2nE9KUVFHoLDot499Bl57qK71mkY+aibNKpn5Ktyn3moKuneVQO67NB91mmfnuUzzcVWs1nVOdunoR9EDpRh8hkPqyw6LePfQZee6n4mSkLUb0RcAAxqnP/AVHeTjXH3U3RT5rc4V0KoSOuTdJzeIQTfUGw6LePfQZee5efRNlzBW5NZuFap1t/ezoOG+kehQd8Lq9At/K7TeODiod9h0W8e+gy89y6ZNuldwbQi873d+7iKURzTXSxsWnHHzTqEfmFh0W8e+gy89zCh/nfK553JzkJB2d/FGaFOFTDmQLRfStX7rPaORUzgJvRTNFG8lEADmhO0Uo9mkfdaoKqCpAp4KZGHvrEsVu6YGTOeQBxKpjs6rxugXjTXhUR2dU8tM4oqUM3WHRbx76DLz3OTfqSdt4CzGam/1Trk4mqdGasjgqp5hOh25lXP6qtH7IT8KkJ2zT1KbePuua150KaSZ1nATzL1KA9JBEbuWtmngVWouESOn4jTFhsW8e+gy89zDcNzl4rusr7kQRQqkc0TTqrohQtUITuonWdMM7iqp71UBcqhPctVqGaKBRMiMytNnbMJ6ZCZa0+ndI+8abD8osNi3j30GXnubjozcu/n9E48tAqsotLyRwJ04R+Ww2LePfQZee5fo/dDvpkOJp0jdpwrrDYt499Bl57lzeI0aNYUhehq732U5v033aRTOdhsW8e+gy890eDqdEn4TX6IAm48e8oFK/wB+Om+7SKGI2Gxbx76DLz3UN3A6RzauC4jgdyrp4HTpVFPqpx1O5Uczx0RfLEuQ0Sv3Gw2LePfQZee6eOeiftJVTxVEzlvF4Xwlaq1Fqhaw5Kgcyp3HOP2lJ0AG1rw/uvDKiFzZhm8UENAr9xsNi3j30GXnupkW8DNoB2jqjoqgqlqjoqh3LjwbLGu0im2FiL+EXtnpmNS/0zvqToAgludNTPoMZEjNa6c0Ff6liP4MRr5uHcxR66BuQOwxH+s0sW7ThXWFljxO11BCMM6tbTxGk2GwTudQE2E2v4jxPcn1GiO8Gi31pldDnmn3rxGFazFTFaqY32XaivKqcbygBQBYYWf9RtLD6otcJiKCNH+piD+4/V9B3TD6aJv7w6MMfLYv/WQx+oP99DPeP7LK/U8O7hnRN/eO0W3WLlpE4KzR4bqWGRsKGO05NgsqH37uHfom/vHaLbrGHQzrVtPApzHiZzaCvxYg/uv+w7yHi2E6LD6WMw8pdW2sfm4d7C57CdGHdZNC0ChsMOyaHsI0Ydk0PQKHeDRh2TB4+HQ5od4NANFZTW8BZPPCdRwK+HqvhXaidAuzmFarOq1WdVqt6rUb1Wq3qtVvVVsVL2rXaqmleF91O54aqHNK1PuqQG81nHtO/wDM2GNbnOrXgt+68FnQrwWfdeExeC1eC1eEF4QXhBeC1UQW/deA37rtZOg10NzZzNPZWPxHTErWd9K+P6U9+a+maahfH0VOd0XxfSt/0r+FV/iqv8VUfpVR+laruiqf0Xx9F2g7omvY1wdvoVT+i+Pog9hnabKM0cAFRDDjxKoht6LUZ0WqOi1R0WoF4YWoF4YXhheGvDC1AtQLw2rw29F4bOi8NnRM7ImnpmUeD+R1FlEWIN1CNKrVewUqM5tRaLKI/q4o37FMnDiyyh+Io37EEw8YVlEUcHKfjsbfSFZREBqLplQM5votUqo9xWFXo1LVTZ+KjOFQDW2UOdDmLXUzEqZrfuvDPUKZ7SDeqit/VV/da33Wsq/uq1WJP5X8qo9Vv6oNzXTn1Wo76lTNzcjnGd7q7K4fq0pveBQLLoXNNkPdC9ZOfWy6G3gEO8CgO4Osuf6dnvgeCBssLjuWcazSe+cxAbxRZZmN8MVnj3/oUXClpXZNlM7jMsyEOzvcgN2wTFfiQZxcs2KOanaZxZNxdwWc+rcNkqmPELObS3iFMaHWRzuMwWZB6rOfSdmpX4sCg8F+HGoNkM7q+CmqaqtpqpUxpYs5posezGUv9lO6k8V67Z8nBZzbHPwoetvPBTu6qZo22YqcahQc2o2NZrdcrOepht5a5fhP1XVGxkuNQRjvq3LsOzVS3OHou1O1UEbd8wqWY/XZXYwzJ2az/ZBjKAFXJSF2SQqHTqlqpCrVe0TGRuUt40oOFRsXifprN0qlVJWq1Xsx4hBRB6Jny9mxeNcrvIojeBTh6KNB9Z7F46ieh8ijXyOHGcWLxlF8ijXyC82Lxeaj+RRpGj1Ni8Tmo13kUaQYrF4nNR7vIo98n7rF4ij3eRRuUhxWLxVlHkUblJ+6xeMo/kUXlIcVi8ZZR5FFuEnOxeOso8iiXCTnYvHWUeRPwydLF8oWUX+ROwyN5WL5Qsp8idgkbysXyhZTf5EcEjeVi+UXrKb/ACL9kjELFsovWUX+RDBJDQsWyi9ZRf5CUMMkK5CxbKL1lF/kJTcMkJCxbKL1lGLyEpmGSEhYtlN6yjF5CVDukhIWLZTesoxeQlQrpIV6bYtlGJR8XkJUK6SHem3WLZTiUfF5CVB5yQ8SbdYtlGJR8XkUCSHiTLrFsoxKNi8igSQ8SZdYtlGJRsXkUCSHiTLrFsoxqNi8igXyQ8SZdYtlGJRcXkUC+SHiTLrFsoxKLi8igYpGYkyxbKMai4vIoOKRmJMsWyjGouLyKBjkZiTLFsoxqJi8ihYpGYk2xbKMai4vIoWJBMxJti2UY1ExeRQ8SCZiTbFo+JPv8ih4kEzEhYtGxJ9/kTMSCbiQsWj4k/F5E3Egm4lzsWjYiji8iGJBDFYvFxFHF5EL0EMSNi0W8p1/kXNBDEjYtFvKN/kXNC5c06xaLeUb/IuaFy5o2LRLyjf5GLkb0bFol5XPyMXJyNi0S8oeRTJtycjYs8epWaePkPrILk9GxUqJBcJnA1Inis1xVDhttJUzVWggERxTjuFiwylnNZza/ZapVRWsZKWAqlhkr2OvTnmWc6pBrf8AhBjbFi11IK/EhTuZ6KZ0wcqgtULVCq0Kyq5KlUqpKpKlUqlUqlUqpKpKpalUp3OapmdpUUM4moKZtJ3uO+xmebMf+Zq7OUULxAea4qmF9l2sldeAu3Be3kqSReqIrVQ9vVVjvNYLxGrxAq512WErswCuzAPRUQiFTRzVLh9SGdGaLlOR+I7i6yKmG3oqYLV4X3KoY76yqA76yvi+orf1K39Vv6rf1W/qt/VfF9RXxfUVU76yqYZ+srwf8ivAHVUQWqhjeiq/+Dh//8QALRAAAgECBAYDAAMBAQADAAAAAAEREDEhQVGhIGFwcbHwMIGRQMHR8eGQoLD/2gAIAQEAAT8h/wDpbMs57izotOZ2NjRbuk1x9zRob6o4bA6iPuJ9+4TITuy/oXc/ZJZrpRM8ZZ8Bi1oZn6KMih4rtAa3xMbg1GErYCSXIELRELTag1UG+9Eof1YNHDQL8qIzblW/A7LDme0LwstTM10iRCy2GsxUpOL/AKDu6I1LWx6UzgZAE24DRDQjWu4yDNWPMM1gR6EWBozp/YNqbHrQsumx0hadwM3tZYvaWNCP9MLQ4LAS2nA8kN0HJLJE6J5DTXQuNCUwWKEwDaL8DlrEa8z29Ie5A/REEWq3RkOiBKlhhlxomIgZcDNERw1wWJiDz+kMmlmgYIyGySWXIIIIIIrBFCIsKgVBIJxecnibcx/f0iNQTYhUjhz4nQNQMPRKaydhhVyPL6RYbUX+FnxwTjoKq/G8lseX9+kUTfiM/hL4ZxBVfpcyybp+ekRW3CLPgV/hYgVTZ9MaF9zfnpD7nU2IXwlf4GTQrVftdRWNy/PSH2+ptQrlnwL4GNk8DxDo3T89Ifbao2YRZ8C40jHRW4S3fvPSH2+o/wCIQrfwTorcLz2ufSGy95MfZiFb+AdLCtQq+elz6Qv3dUWGoLBfwh4HPQnRJ2YWR6/PpC/Z5GzmikVqwaNdqyrzfycnaciZ/wAymliio1Jrme5JuJC85iq+ELpFjO2eq+FJJNJ4c6IQiwRv7HSPve7Gz13/AACFcVCOzdI29nsbPWfEy+O4VX3eQi7pELt5cWjt/BIVH9j1eRked0h9XsbfTYO38AqFaj+57XKm9dIfV7G3mWl0P5lwz6HKm4dIV6nI2Gu6X894rVW6eKbl0hXuaI2Gu6Xw5/EvQqrdvFNy6Qqz6QjYC5UOlv57hUWxunim+dIWn3sDYK7pfDp8ZWo3R73IYvufpF/YC4trus00+FVLKF7nIulzz9IrbAXcHfDp8KLxFg9sbMbQv+bpD6DQ2qi0tofzLgjpqb8Z3SIDYqLSyl/HPCWUbNQ26Fvu6Q7rwNqLqbKHwv50aW4m9dIfe5G1FxaWUPhfDPAqbKGD1HI3Pwb59IfP8G1VbKHwv4VTZRkj22qNx8G7fSHy/BtxcWFtD4X8JU2UI27+UXfN4PL6Q+T4Nur2UP5ipsoW6bl5NyPO6Q+T4NuptLKLv4V0bePJuHSL7f8Ao24vLKz/AIZOfo5jR3hsekOy/o2avbS/4QvIOz3ek7bpD5ng2OvZS/4AsqXr90zD0hl/3Nl8F5bWfC/jFlWWx8vpGSeQbSX0W0Phs+NVqktp5Z4HnpF/mm002Vnwv4wrVLYfLPA8m39Im2XwXlpbQ+F/GLKFunuuZ4Zt/SG9DZKbaEH/AAArULdR7rmbtDSeTpDfguHy1GKLwq3wQJiIKhbqNuN2jB2XSH9GPBJypaiUmuE78MECfh5uDZhJ+npF+A8/keZ0NAqCCjrYb4EEUFQJDYxiJbPyz76iJ8nSFJL5wIm9JUEjjZJPBIqEITE62Yxg0vQEEV0o5Ki6QrkE32WEuYsCZnWNMjPpqYn5VhINCLKka8xFkJtCdCKPfS5CtEIeie/uND5fSKaTD/BjXjJCzgrqA/GzFeQYCoeghlOEjNiRmOd1SashMuFyxus2PKYa7KZ0L52ZOibGXGYfPkInLu6vpF9zu4jxZTpcyLSAzcI84roY1d90RkXqblqx0HSc4rLYazRGgK89ivGQsmQ7Ux9Yw3MOQufa9ekcYgx1sUisIbWSMkECCUDt2jAJZMhu6A5c5cehOUMAIIRi7Q4TSFqWUafAvuiIOBqPG2ekmQpR3vsGS4HNpTjGD8xQpoZkzXjesxMRyJsTE8jQSUiCEdY0DQH3tdJWQuN3MvbYbSc9SKx9nsNT2ILiIIsYaSHtr+6C2FzWTvECocHIukuR5lONaihpiY/cgptIdJCo0YTMNjMQTRmLEwJH6zpNOxIdK2ImwUYkTfWJFTlzoQmBUmx8SmGiL/Qbk8Kr5b0lfAReHDVGCU+mXlQgzOYOVHuEUJCBIt8BbjYi/cJrVH078R7Dbmya+5H0bYseSIeVFAFjAGfNGbJB6Jg3ZMXxMQDTOijyKF3ya7oRJoiBiYCbJApngYWQQmfy41souLm8qei1OoLYnkOhoedamhH/ACJ/yJ/yJzzU0r4nYxc2lS4YFVuQYuBjwjLDYxYE2XBhFQPLeNCnrwMRffntQlCw6Gqu34XB7fX4mY9Ql3esKKi0VI4GNCDQ0ZMnkxjoXAnUHlXMuPuMX4//AGmti0f36Hex0cHt9fiknMMS3xHIU4U6MeUUzm8TI8mlKbdUC5yGxjGMY1/YffD94+ylbFkZQZ/4XQ72Ojg9vr8WE7qGQsjnqkYCmOJGDoGAxk2eK6BpzO+j/tFlISvMEmE8JbGTCPhBrkNcqE3HOPgei4+Ws/I1pMucbdDvY6OD2+vxcvz0YfXKIJZEJEl4Q+UnlrdmEYo+4KpbR3Bk7c2CjsR2IbuWVTYMiGPliJCk1Wgcz/ACsSkJaibhJ7i8piEP2w/eP6O3Uu8ndDvY6OD2+vxPQxM1jBgbg5QHNzxwNMnctSeVMyYp7jvrS2QrEjkibS08v8GQr9BmbBZwQniQts5Akt5Gc7Fxc+fBRiRqeV0O9jo4Pb6/DIPQ/XsZAkNGoO3faMxsuPEICiSQxJJPAEUi1M+4M5Dobk6NDU8xIVoBKtSi/MSX64ucQtqKLknod7HRwe31+H6gCxVxW/zHh9QwWCWIafjTaFjAWkr6gYzWEGqJOBJqhceB9tuyc6w/U+h3sdHB7fX4ZrmF5I/yECRffokyQSfSG5+XwYYWSNNP7GoUQ/ogQwK5+P0QmH0P1PY6OD2+vw4teCExKlCptBLI8+cshFyHCloK6MMGqAHkiLAt2RjHyyMIL1BjVDqENcQMe0sBPUcg8yGRpIWETXZjehq/RrmhiSDR2nsPE8FQYT/tMaR4vMp75EfcMidwYLt4lPDi1QNGiflwywj76E+x0cHt9fh2rxRJPc2S8eN1Hy2SESRWs8AExx6ZCYmrzMucBjWLbkQ7lYNBxt7o8QlJVutsY5twwi5HRBmLjOwoGNLeoctxgh3GeY5C0BqapjAo1DoIy7P7DkoarIjkM2IStIzNB5Gq6G+x0cHt9fheaNBF/pMXYkiMK1YVfG0HKfrIUkGstJYbSSUNuIqYQDYUNLkBWBDnW9hP/kMVTTIJskDGUhJTY5iTyzYxoTawlBNaLD5EyzQ8N9JRjLU8B3vs53eDob7HRwe31+GSWiOdjeSGKDszGPz+c8oRgIOlnBiXYXiKgNhRoSr9rnQ32Ojg9vr8PaEPcxUneitkZ4e+YyaVn8yfJkJazAwy1I4izwF7ocH7HRwe31+Hn/ItJ3Qg6PmCIXJ30ea+VCy/wPNlYv6VI3WWQjQVKE4Ri7Aab9DfY6OD2+vxYKWQ/sUTESIByBaHyIvSGfxru+hwkrSsktSEK+9Qdx0ZBGhf11UiBRaGnleTob7HRwe31+L6S/oxeQGRrJkqRPN/kdZhdwWaHGJRSyQqy+AvQ/LsIUmLBkzjR0iNRE7nFg8wSIMYt6Ha9jo4Pb6/FrklD6JJl4mPJYRzoxlryLk402GLAyIs1UHvDyAYwgD2WP6D65AwUEkkMNmsdFXTCR5h+CT/AMiHaMEHgDQ0OkuF69DT2Ojg9vr8SGNZn2B+BxDYixzUfvDOYbQyTlI7CWQgTGHTVguvMk/quJXvFEFKBOqWG6OLmtvfoXZBx4B/yP8Agz3tiTs54Eh/MzG5/wBsV606PhV69P8ASXRoFgjDvxlg9lqMdGd0JUs9h5QwnwGCG9/QtJxBsZonGb2fESblARMtMYe8/hnayXwEY/jiwaUaDoxk956smvAQt9RnrsT7H6ZkD6P/AJwL8BRnChLoZah/gHZjIDbYyfDkXMD/AH+/itjOXUTHNwHf4FQzbjqzlknjovN9NHAvCanthb4v2S2EpQw36h3+Qd1YkL5fHRdCJKGnoMCH+A07qkkxkduZZVcXqzfx+nyEqTH/AHfDfQ6V1/1G29GIK1kIShBA9TJJ/wDl8jerQUdJPL8KUWG3Qx0yZBWa+OjKO/zYZu3zYshqj+GLEUVGHgzsSPl6Ted/Q1IXGmDtlhy+BXpVCx9OE09npNZ8n/RlQaMDlv4EoVGEHWDaPz0mXG5PghYJeNSEFhVcjokQfUP76TMTMWl9hSGOQkAlHDJCQkITJG6FsVFG5AtblLpMhIeKZDQgNOTBNvD7I0tMHtj+Vjn/AIY/5kQVAP8AqjP+keR+bLJ9ospfgeLEvsQZTyB/Q3dBjxzf/mbRPspY2Q8sGhQFemyG+7/pqen2e/8A+ib6/wBjyfX7PcZNdfVDFhj9MYKOQdK3SJxiQjhuD1uJdJDy1c5wpXGocVT21anmzz5YtJsdsHBYMVmWaCMvZL63ScSlo0cLB9KM8xIcZ4DBDou4Ze4priXD8agOSEq1Bk44wtAIrBkOXlAJoMvY+lEp8I0UShcgjmQtTDUSzFqVDmUlSGhKMdg8erwJQcxWa6UTJiSaTIYT4VLLg65RJoLMQ9IQyI6UcwiNjE8dKIf6yNAVCEhUCQikECRYbpw0tggUzPK6UP3R5MA2oJCExMfiTIGiypOMWJ6zF9KEXjWMFQGAIpFJrRUKPw/CA+hbNCfNF9CWxlWOYLCZH/u4zpRoDwGJl47Ri2aQLBuvQKldys0noSfKOVoiRoToHKY0g2UHNELJlZEthUHqSCXXSvENBujHYIpwKZBu7RxypzZVuMS5DwJhHXpd7fYxG1AmpcVkKOZyDsHGsSwbD0uPnIv9ZiUchw6hZEgTmlNS43H5DpdKlaIWuxcEpKgYi5U3BhXSzmQulicvB2eH6CU0CxTwlhssQbgtqknpWm0lJ/qOBIyIx7RQoIIOSMaogp5gM55Mmy30pgjQWt5P7IwgwUyCECUDUoT4DFFPPFYzH4CBy09BE50mIZIJFsGBwNVkNUIwEhsehUQ0JBIWA5CCTQx8Amc/clEqF0jMOwI7sYtyygcKUEqtCjEEVCxCB1GQxjwQw81hC8TmDKRNNdIJAcmoQgYlCEsFU0QPAQlUugm4DVCgokMMJkYxgGK/T07CzIbo+RpfNn4ME8BjRBAkJEDDrVXoOiqoIpZ+JM4ba4WmYdHHljKtmITEuKCBiBLjggikcMGJI1plMS5DbhPRoxy/pM5TIGYcE0kn4JJJJJJpJJJJJDUicwT5iSsH0aExZIJMx0c8Q7aA1gjC6IlGBPAJJJqTXE+z7MCGoyYNRmYl6e0ZCYgaQGuZYUujGZBx5Ba3YmMB3lly8cjuRBHmLyEAnWQRRO87iFCPGEhiQlrThEpFJWgiyl7TiWARDnHEYErou6faImwSUwjMyKhI7hDIY1kY+DCjnJaiWroLOEEg5XBQlZEFkRwQQQMdGAOQOlXR3fseg3jL8dF7x9QWVDIQkRWSaTWSRfFJNWNUYo038zGJwyh/vou8jv5MWBsbolPDBBBFGWF8TGxMTHVzU94jFnRcYfvMK+Y2N0L4mZi+JqpPgc1ak6LlgWMKBv5TEL4nxjcNyujWN9mGIX8cdDoyHTdN2qJLdG6MbtAxIX8eyGOjKrezZKLGHovxfabIMQvk2fHkMYuBvdetui/Ys8YdC/kV2oXA3s9rlTB0XfNPHohfHd8vIYuFNjQ3RcPNPCMxCMv47kO4uNKYfr6L+ceAZiF/JGLhGGjeKK3RbyPJ4I7iF/HXR0y4Ds1EhO4XRbzvNOdFVfxJ8W4TA2KikVui3neTcDvRfx1jHTKi4UrDtKYXhW6LervTHRfxwy4l1HxPNLvkLPRbdPNMd6L+XmVF1J+3emB/JG26Lbp5o7ov4+aj4ppGH2XptEbLotuXmnsVxfJr5DrlUbCPT509DmbbotvXmisQqr+LDrlwJudEx/bm26Lb/wCaA6L+QmVHwrvVfsei1x7xfAi/l1lwPvNL02/Rb0ebqCF/IpjplwPh7ml0Nt0W97m+AEL+RLplVtO7dGf5I9GdEzFcQv49MdMuBtrVGxdGWBXF8hb+V2plVznmVDF2HRjizFcQrfyKfF3lVDbOjVchWrgSjAwJodWEyYEk/C+IdwzLo0FN2dFwHIkkkkkYhokk1EZ43wyC+5jKkY+jGOs6KkVJKJ1vUV0ZkQhmNFSEJMOB8Fim+it0Yjtx4GhoMSGE0SYmjJwFDQW5EwTiRNE6O4kmhOR8B3rRU7Y9Ft0LO/RCGxjHoDUUBFSpAhMFvQSCiNDxJgYYTJVJGJMqHeqlStn0W3Q3cbFwhlpiWYxMTqClJIw0Yw00LsKsjE1MMPNMVFbbotvg/wC8hzEMkJGQKjQ1RMYaFYkJUvS5gZiGmk8NlRf0Zyn5FNXAkFKCoXA3JAsVKRCpA8BoaGiCSq0QJixLaj7fRmUWjuBppCAkKQ0QxOCaQQRS4TqXDYu5KpAjCrwouA7P0ZUXdRKeBKpURIyCOMgYqMkTpIwjKhhzZKgN/wBFsXdiYvDZEk0nnSSSRqiYnRk0YBk1HIathzYK4n/TotuFAkTEIkbGzKidbDDEjMTJGGxUIQNUQkKsx2KuR+io7UJuBJI0i4kSSSPGpalh4iRJJIx0miYGXiHYqbai536KujGNANJZSRk1kkkkbJEjTSCKN0JyN6DY6MMMOQw2mg2Q3nRV2p5j3UMLUbGxskkTGySRsQmqoyKJpE5jY2MINyNwTS8Ch2g3PRV2qJ7iVKRsbJJJJJJJGExskkVCaJJFSyMJ1NjSxtgYXj9Fs7OuFmBUE0bJJJJJJJonUdBCSSZG4GZzqFwDUzZjwx8HorcpxyMJjCcmAbG6JJJJGHQTJJpI6PIOYiMloYWIy8YtQW0lvRXcMLQgjqJE6EROMbJqSTwSSSTQzMkkjgSCEEPAyHosXkST3UX9FdynIsckkYQTpdGyRMnAkbJoVSaSMMN8ITotyXApY9G8Hot7hzqB89YTUJidRvgyQokmKs1JJqggkPAkdZxi7IzKGIXcbovgVbQnjA+Z6Q1QsBhNMSuQasiWsnUkkYxskkaiXAJGyRMYkIdIwUSjM2ZikItA6RiEkx7Ae542CNPodFki4T+yTaCL0l5IdQmKEPWhnrRaz3E0ZYb4Btkslkkkkkkk0d40BDMRkhqxc2zSsgLRjkNbEkEtuMuTUy2rvV9Fl0WTR9MK8ixI2Q8TMIAcokvTInEy1FaBHmGjITqhOW6TlHOHOcEG5qkeizVDSMWYFoC0xLCzaHJc8VsRgD0r8NRY/ZHRkxa/WTA1aLok4KHkr8DzQXg3wJADZ0UUXdBOtQ+iCB2ENCGhDQjoQMGY7j9S7ILgdlcLjXD/AFQaxIrYxfm2Q1hGcJHcjuOwkkoXSB3CRcz9D+rByv1/sWQeup6xf0SLeruJWZuZ+56GPYx6nPc433A75e/mXX3+Y7o+up6P9yxfqLcfosqCXZfz/wDBw//aAAgBAQAAABD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8KAf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+qYAl/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDzLXC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDyoYsY/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOi0TL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP18C43/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Akf8AxZ//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APCf/X7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AH/8A6E//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APV+/nD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AE+/9P/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/7+M/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wA/7+H/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/uAAmf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAgEUnf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7ARID/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AKI6ZB//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APse+NL/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A0u/MP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+mleg/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBgGFgv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDyYgAW/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AGv/APf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/N/4l/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAW1Raf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD6qTKh/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APJQdJ//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APQa/wCX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ABAACy//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APQc/YH/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AJe6kf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/hz6Ff8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDCAImf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9F/5E/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AIIQCM//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APJLSkr/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Awe/43/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9lsCBf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDPr1XP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD2H/vQ/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMHv1Y//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APi+/VD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AR/fRX/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9J97nP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAu/wDlP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8uMKkP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB2lUf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/PmWov8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCgvQ9//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDyposk/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ABK2jf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD1ddTf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AJOBpr//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APjL3a//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AkDVn/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APla0If/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A6Hs1f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+yc+l/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCxLan/AN//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4P/c4wb/P/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8f8A9czkfn//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4f/hbnZ/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOH/AIru878//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+H/8ADMiP8/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDh/wD+1sG+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4f+Sg/F/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOH/AHx14D8//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+H/L/AL+z9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDh/wAohUjkP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/h/2ITVSvf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDh/wA7WHG3v/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/h/8v/8AvBf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4f8A9f8A99//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/h/6f/8A2t3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4f8Agv8A6iM//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+H/sD9Tj3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOH/ANQrQ13/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/h/8t262Sf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDxf/ZS9/bf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD6A/xu7iah/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AND/AMT/AHp//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4X/R/7z/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOD/AP6Z33//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAf/wCcEEf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wDEARl//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8viLX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOjJvv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9j6+X/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOspyX//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APx/te//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8Rnf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAaDG//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7KgN/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AWuFv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APQE/v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ALLxj/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD1iUH/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wANVL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8L7x/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A91B//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3lr/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APVs/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCJJ/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AJPI/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/ZBP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A6Wdv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMGPnz//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APMWDr//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP47LwcX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDAh5kN/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD6Biw8Tf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A13MJcB//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDz/OTAkv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/aTP5Cf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD2ITj+F/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Awt4teGf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDudoiO33//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/utKPth3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8cAgDpX/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD++AKAfB//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDqwBAGw3//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBuAAD6n/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOSwcByt/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBOAgBiL/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APSAAAZqv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AEiAAOGL/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7OAAB/S//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8ACAEAOc//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDwgAADtP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AiAIABy//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDgQCAKfL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAMAAA3j/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO7AEAFc/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDNAAAlq/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APTAAAYif/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AEwAAJTT/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A5EAAAM6//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8ARAAAFKP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8IAAADj//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBCgQAUi/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APQAMAk5v/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+QH14B/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/L9foXO//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AQKJElT//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD0uh9psb//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDEYbwEc/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOWndpneP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AEl8tevf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+nF1eIi//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP6uv8qU9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOLky3r9P/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9rCOhyiv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDVTyR7Bz//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/H5dBmQz/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AxdHIiLR//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8ACAyM8Xf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDocIigcf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ax0M++zP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDHVCHmT3//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/OHNUdmH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A2tuyBlC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AQkOigaf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8q3mwyP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AffXJC4//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+1dgX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMeSDCov/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3+a0//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP/EAC0QAAIBAgQGAgMBAQEAAwAAAAABESExEEFRYXBxgaGx8CCRMMHR4fFAkKCw/9oACAEBAAE/EP8A6WzJXcC2eSiHUPOQps/0IR35T+hv7KTzl63Gm30/6aD97n78P6JFOfn2jgWzpI8Pk7QCivF14UdRyPIDd5YeXHOUiN9B/qds6/4XY3dxIqz/AJPyVlrbtliPQU5bkhZk9ERW+o/4htjsfob/ANMug6C7LowsP0uzt4M973qaLtW/YlfNR3PLJ+BQyBVbc80LjhKZKfCJIE5iPsj+m1Ds/wAIVwklZJmq+SwQWnRCKNNyHVxWXyImQSjNhPDRSIaZYJRKB3IIA9cduVGYncgCk6pSQslQaT3NVmIJKJss0+EKy2PJw/vgnlKElmxYkZNrQrirRVHU7HA37NxnihE8sBwHGw8EujQQtIjQp3hXjC2IyqRs+jeTpyjSYWeSW0Y8a/Jvquj4Qsp3TNWnQ1zlMrdiSSCUN4DYzY2iMxrYlYjBmHlOMBkxK8J9aGrNQ9xkq0OFyxTHl6pMRKLThCR6w3XJhZjShfDkBBFKRIEZIIHMZUx9aHOP4MnJ5Hhi34Se8jS0DSeEJ42gVxnUmGkQSEEvw2hbJKoe5GSjUrDeAtF3p/aF2JStm/nwiqePboNhRIgS+K+ZzEpOY+BjjUEwfX2CxyUTXr5cIfrg9ryEVEhfK78DU0YpZRE4LcFkvr0gdqit3CJgN7eXwS+V/wCbwSVDIwlC0tFjqCxyQk8IV7f0ie70L8aZPxv/ADY0DNbnEWix1Ja5Irdwh/utJR6dPh0kkk4MauMkkkjY+AwsDQpQdfMWIqf7T4Q2xXvdB64SJJJJJGxhJJJJJIw1PjD0jyvXzCyK2e0+ENhp4pM/3hF+NJPxTxT8GxunxhWFW55xZFTN/lwhX1Vo0/1hF+E/k/iZJJIw6jxGteZYisip+/y4Qzlyk6hThI1qmoI9uPR0Zbg/iyfheLGmZjpzHNFbmTLA2SxqJSwRa+7y4Q++1CJqfqkJ6Wh6qhHpVuLIFTy4HFauSP8Aho/4aP8Alj/mHMXQoX+HG/T0RpPohsujohs/wG+6eQmba2HSRepPPt2XJ0WEWCs5law5am7y+EPtNUN7OSHLBqDjZJOBhVE4JJJJJEj4bcCzzK1+8MRf7vL4Qsp63RF3UsxXhJI3QTqSTjODEPg2lhZ5lj7wxF1v8vhChnvdEXItxGSSSMJ1wnCSSSSScO3ArOZabPLAlff5fCFetsN7uS+DP7jZJJI2J1JJJJJJJJJw24MorX7qEc32nhCvW0Derkh64842SSSNidSSSSSSSSRy/GNwgq9lwhKvrPCFe9oH9XJfCXGJJJGyaEkkkkkkkj4FbA1HMqVuKFr+s8IYR5/qDenkhy1YzEkkjYnUkkkkkkkkT+FXhOZWo6Er+88IUEn9HIepasLDkkkkiZkkkkkkkkbDW4bXMWlg09vPhC5yf0chjeiwvhSSSSN2JJJJJJGyRMaktwJO4QtPB+v14Q+/LB/RyHqPQegw5JJI2JmSSSSSRskka2FYLPLHfg8NyOuefhDa+kIf0ch8G9BhyScEiZkkkkkkkkcapZgdkOzB45LOpefhD7TRD+zlhWj0HHJJJJEzJJJJJJJI+EtMS1v6QU874OoefhDFoXso3o5F+OMOSSSSNkkkkkkjYmOOWYO1nr9END/eC/q8nCG9PaD2Og9fgFySSRsbJJJJJwSSPiLMPV+jYeGe8CR79eEKUC+p0w7FiHJJJGNYkkkkkkTExhhqYE+uV+vYaHesHu9eENhuLezkOGoxL1JJJJGoiSSScEkiY42Mttp6PUNDjL6efCFae5+t0HqW4lySSSRqIkknCcGxMeuKsFUis8aHmSPYrwhSifsdPjxepJJI2NQSTjODEPX45VY48EyRzfLhDUk2j1aDVLVgOPUnCcG5QnCScJwQ9R8Yp/U6B4Z7wJHovwhsdvOP6uRcvwgF+HeXlmHshV7dI0ejQSOS/PCG33eY/q5YnbhvwnFfMxsv+GvsCvnTMR7t54Q9+8xvVyLi1fglfMxvGswT9fBLw/d5PT34QtX28563QvLV+aUjY38bPtBVfkPv7oWFwhN7eT+EUW/+HK4yPqH0BnjkPKEjk+EL1/dBfZywlp/5bSLtMLjRyfGJCtnCF/boU+zQvw7fwcvi3i1hcYu0wWPG8/HwiFd7/t8dolFr8agvi8bl8KT6pV6FRFS5vyFjhCVWTg+pF9nIeHgLQvCj+Cr+FeLb4SXsNQk7bu5urwhX5tX2Q6dPYSGPQWVg1Roj4TRBBBBBGJRluKXp9WPCtVdxYGnCElvU9xElslXYoZSLonwohkkjYc4pCmJ3gmyQoiEMPI/Z6s5Yb9xYXs4QvWdS30MNtHFhbQ6Yr41PASISw5sbUiMiWD96Ub53MKzmW/anhCtxkSWp1JCNMhmG5DQvCYgTig6IER0KEoeLyN5WQtX6zG5e8Wq/iLhC9KSh6oqK0BYjQwVtWZ8dBWSC/hZi+on4aMxjuxK/ZY9UFxIlYe85oyiWrKuRKeo+j32ZjKXaUJQkuEK1vxuXN2J94Izua5DWI7yR3+BRMzWDcxYnLUG/U19YVqQSgGNRRT2hldUHifrIZ9LapTKNhVKY/ssYN2L+p5GTtVkVaXTz39XCJelugsZymN669fIkkqDoAS1IEYtpK270Y736BdML0PFy2ZiEqodXJC9X9aGuxtqYB/Tg62iRUYuTLWnRi3VnnUt0OtUzvelPku0nOYnMnJW0HWVlXZ31GvCN/muKGe/XMfaiSzvyHlIlkKqEFuaPqp5C2TKX0Jo7aO5c/NiaiOpf94pFZHiYjSKEGXupZfQ2eu1pQoj7h0iiT7nXGo0OivTuK8spVavLMx2NusHlwkaTg7EXxH7K6glBQW+wuyoHIjxm0P6oXG7mVF8Is8EzBdcXs+yb9mIc5SVyRmbvQbp7+HCnNiWSa7ly4SsJ3qXsV2uV5x5VN/ZKGtUjQto5sUAkYsqRbEoLEtC2hzkiCvtcRpaEKKUqqEZ1NWuyGk/nbgeVwlYr2Z9hpSEPoV/kULdHZrdE6ENnTzQlUVMKUSQuFoWx1GxbyzTs2Ro9hc+mjSaJGSKdo/aH4Sr4tjnBYSQ1IltHL7EzROXyMJPYqIUikOnVFbCQhIxMjYJvpOvpoe3ThBXvYyLp+4lNCNrrfYo4SklCc2v7ZXBRCdk9kLg1YJHZzyVJKpIUmJUKalAwzqgnQZBC6lmheetl2K1xHmlG3U1uN2B41x7jyvwzevJaYgWZSHwbsHn/AOu2Z4G+MpE9wvqgT8smWmxXcrCdgCElTvGv+wv6gf8AsntZl+Q61yEDL1EescNRLZO+ukuP2j/jMR+arbpRHQh7y00zclX2+ckJtQ+g+xy3N5cL7uPzJq2GxtjrVOz5vxwNQzN10dWe2/s9t/Z7b+xAatl2dV+Oh/zuhVniH6bYr0VCcD0JdXUJBWiopEGNDSRHYcNYwVNVLahGKREC7HcXk5e/m41ajzYcJ5Y8zZE4qUfta2EKSQlRLga853bXOD9/D3+v8TwhpzP/AENzufipM/BnJHUJEDQnwt1oOf8AAcQiZs2Sc2X7E65vrfziQQiaeQKbVTKfSX64Jdvf6/xKsJrsPUuy9RdESt1QuQQ1RKClLqPe8aIqY3mL33Rf09tf0aRvDl4F0t7TDMtbCrFFwqhE0bpvYfcxeXzT64eqP9DzsyMIWVcErt7/AF/ie/FczGki2qX0e4eCmkSJTENSXjOll1H7jPWpTyWpUdpyBT8M4o2Vyss+ml6Q1jZyMOpEVPN7/Ry8SPE4fkRDkyU6r+zbU3UK3y1W+ySE76GbDfdZfrgl29/r/E3+1r9Q+THV1Hq0bTHlMSEj5CxQrT/SjZPlVZ+Yqv8AyO9ZDq5qZsTRyFBOrfQNwpzvNIdrI1SfYa5WUf6jfAjLe7mhjbjmLFkm8mOtUEQtaVCHbKFVkX6nkF8tWNfqUaiaqSPKfWtrgl29/r/FpMlToNLJ0zvcq2F4a5lUZjQ7oyhHail1Y8u5nmY2XtBNmu71fmxLYKIiQIKdxXIXG9JpyTyJZ51f2YfSauGrj+GV0lEQ0V5OYyQNLZj2tAkzzhD1N2X0ZE+U+3yiGrY+pDxzo9kS4JXb3+v8Km9kb+hZZ7uypk4ryalDjmOtgpxrSKlPXrkU7qt/UluxHQeElhMvHootWHlSTdxEX09CmEinvToSpLB1fmmroXE1DhfXqWW8kiErG8fjJTul2/JX+5sB4Q90JQf+LPBLt7/X+HIpyTrQ5nTf2xqWQPRAnXLP/B9VoiWbyQpus9d5dMG5ZBBA1gl8LfbNHoaFzXocx9i6XSnpP8ZANEVvZ0+/msNxr+FJ2RbhfBKu3v8AX+F3N1fkNsV9iZli3lQpen9F7Lidse8v5tT8pusxHJoOnfsaaGk5Bj6v39Ay6RG3y+dElFNOj9h7dS44Jdvf6/wooId2yqIVhKPohmU4XTefV/NlI5IvtjtPZW/oTB6SUNNWOoQbSad0QKrLTdSXA3ZzWhHF7olYTS0dAsx7l0c1CfA2/VPchqh6pS2Roqyzmo/qHpKp0n+nKqVOPzUrppGRnbWIge7Sv7Fdcxap3HMjFbbcFueB6vUSSXUtc5S8HnGf0PY6I/obyDeqeQxIpGSorI3W99L8c2SU3acDe3v9f4UlT9mwjYNufoShaMlihuv0ha61+SvWA6Dy9xZgqi3d11pBiWyruEiWawo7bXQiMzOoNJdL2RmdCl2HjI25ZofqCmF9vPUg6Vu23k5INz/Ey4kVfQLEqRHaUSriUpK5zJxY1cXPNlQuprymdLWnUUk3G1XnZkYt1JqB56Lyc2f+4VV/0glYCkBXQLgiH7n6ZDOQ/tcEe3v9f4ZCAKVk2v8ABo1aKr1uRYVgSdShpjfVlWkFNW5gfbuts14Gt1VS20P28j2E2SqNpJy0mSc3YqL4WKqhI9l09CQ4XStpLHfFatAjCgWfSy21NVA/YAm4onoIlt3bKBIvivTIwdUnAuq5M2oGbGKlRsvJkJbOdnBHt7/X+FSnzf3K/ZflKMBoea0tfYnvBOn59dk0c2TBkkmIuOqiLXuTYueyWGqP4cqMaK26m8nbXBHt7/X+H10hBzfCZn/+isKua5X5qZP88h8Kdx+ATNiTF+6PONKApPK92TXSH03wR7e/1/hW9t9ihnZ6bW6KYsEDxeOqsuosSuTn7un5de9EvbLtjCMokHLVLjEbwSEUZOTtgkJCUKduRv8AyX4I9vf6/wAUVg+//wBEiIjOPqJ01dd20l6s8v8Ap+NcnSm4RXbJv/8ASgr5tVzNUaWeNZRHlxK6HjGqkwsOc4FoeCLt7/X+KBDObkn+DTg5hcBUfLHrc1d6+hzzpxUPpw/m4COrcC0zmqillSzsXkVpLrdvchFV1YEqYFhmRmxukF08OhrUjUxRwyx0ic16U4I9vf6/xRgp6kacT0ZGgRp25LlYKoHkzFbKyf8AzG84WTmvscp1yBM9fJjdW6zE7HmyvtkssitteIwUOtanTPqQss7JUWFuu4XJYiZLfWRTFi+O5NFaddmqZY4PPY6UFTaJCiApM8i1278Ee3v9f4rbg0+pSff7pAhjkJ2rn5CUQhkSPvRQnunlKM1ebbF+vAtDl6SJSYehMMgORaMY7IO8eJIK8QnifbCVkxKUO3/RJ3/e4FmgoaVWzcp0bpgIdYIjoobIWnwYylaJE2a7H/V/wdyVkp3dafwqPRMXokbBEg1tk10NyEmJ4LCSRoXwGZa+ClDDwQOq0dFP7xiJT4LAboaawknzNaY/Z8C7FlpGKqL8qG5dOqs9+fydDVoav9K7YnbIIbP+C2j8MBP+d+iquIcWVGpRNE19Ms8Z+C+BaQq2PQYwxKl3+1/5jB8lsmKlIWZSondYuf8AB58rDSR7CkFan1qiGqJGyS4GIwlKfolC76H0eQs+0ENDhp7p/GFgUfqzyu5Rq/xS1CVfTFiIiIsDUNPP+AWPaPOwo4ycOUfBdoTqlCnKy/V9Hr8JeOQapc5Gb2pmJJIVEvxS7skTCGjDW0LL4ZOLEXiiUF7GB2wrk2vT2cF2QhLpTZVTH7E7zm+rvoPaHnhG89NEzbZKWxbjvm7bm7dfxpPO+RVY1iDeN/GcFgrheXcsLGRIPLvWODEba1RdnydntI3O9uyR1KHUm2mob4a53d9Fl+SBOcvIlFhklDGr3ZjeE/BiKwuIRcDYyXZHBlqXlpJSXPSYSdF+VqW/gioFbB4kW+vxkn4EotBYGywPE3m7XCZqBUshLoNKCR+AFKY01vhMSGidb19N8JmnevcQK5GfXixy1jJOEiRUFjErWqwwJSIeo18Jtlw+BKhLj8iRt8kh+GoTHoLGvFhiU4iB6u/tuE0gTqxcUo6Yo9RRd8Sogj4DqkIEpTHGdiCRMwYlW7LL30K4TMK0hDTzGlpV0uTLBygp68z+SpqU1UUrmyI7/Lf3qS3QGq2AeS3UxL+QfunmFmK6/wCFifJMI3L5RXOXR8jfLzKI5VkCUmfoubX6H0dCL9JFqj9Dhck6Llw6jh2v/gmpgmXBZQ67fdMNrst/6DRf6v6FuHvUuOnCG0+x6jDasXUKXnRhM9HkXrS6idStyD05W+l3kWLPBDVtxWs9uFaS4OG22lyGdS9v5mm2FhBPnr9WrNFC0gXU8xRJodpVuElZGa+Bix+rCs2/pxI9MHYZ8hPjVcWJIqGkScLm5/wH9HGkveosesp4UNCbY9E22yl/qrlTh1lZ7khZfWDd8IO3Z0F/uhf90T7/AGsX+2z/ALzP2tYrY1xgv44XGMeMpPXoIkJkP+Ks8KF7XvaRPR0jrkx0ZJQkhYUkAsee6X5QoP4rcQ+UY80Mvz0bsPhRpOE8h+bGRGLYkhCEpGkmJCYrVwUssBlondBCG6SzYnMiY9eFBGb1vsRSZt5FwOTiWKYuJCEJBYJPBvKElgti5NCqRrenCic+t45ORmbMrZGhYIMUSFjOFUhxMrgp1ltEi159duFFOSfd6jgnmzaqJJKuRn080xuYnRiSxHqJBOf9I6/dEP8AdFP90J/6Bbp3BpFDzGfQyMtPK5Ca+SZ8KGfRLNMoxQrLe16NWemotuZUttOklNXndCrvEO4U5sL/AFwnRTaSzNfYGi/2MarP6ss/czSmHuASztRmE96HVpXuKC6jVfssFbVv6KzZbVLJcK4v8JMN0EKa+QrlvgqFoJYgsNcNkEzDwq9Ee9RFs368LrDbwCidkL6Z1oTIdfcLbJ8C0kItC3FUjkyfZQFWxF9rhdB+b9BfonTokLEdie5kaMWHA4nIWki2gSRTiFORzpIQ3/W+Fy6yhulWTtMStbCn1Yc0t4SjgJzHfEkU6LQtpnC3+ti1NlPhY6aExj5cfOYjgeGJ8U1wKcPBCyvItpInYJ7vDJZ5rpwrYmcJVY9t7jsa2RfBCjVjbCrECAryRCpwuTHkcyE1EPLtBTFl5oojN1muFPPgAk6zWa1oLAEwkJSg5lGpW6EQyiscoFydSLDgUKoeqGzNmR8iL9LLQcpIUiF98ZrhM4wZaZcyG47FaFgtBHQSsjwlojWFWIpKIWWSojFErYNNJHhh82ygzUENWgK2ieT5cI2FS4bHavUeb/Ctg1rZC9JVCVEnBgL0EoRPgvKSWE6cfoykcQchKlYmPZmBdmWzVE8nMTnhVNW4QVM2t3FWk1Eve4tOuR6JERgnZTgKSDmifDbkrCYVZTwoXi85FUnUxRGPZoqWTq5JTZzTg9MQZmnNvsMbnVYpySczEsGKSjLx+qSUSxqJSFDGrBlwRipg0YlEP6YvUy7T/jJ573WaenBxo2y1Edi3LWp1v0KKr7/BjXwVRxGiBIgjBHBGCIwSIQxAWoSdThlXDnRrTmiGIJ5cGrzlQouj/byLqa7f6/olQFyQ3BJIhIwxOECwbJKPiDMjiJRK7YabkWATLhLsJkXbY8uqbGz/ALwZY/DTdC6NdJrH8sh9KblkP6SzuGXPVCaepiePQNkUkRKJcKwmgmYk2QQIYhCVIwlcWMmS2HaDtxJSc4rqIY1RKz7lg4i5rX3bgw0aiQ6yHVkUTpehMDdtZhLDgw+VrHtA6lPm5FGamXVzP3+GhZOAlzwcBHYZeE3JMmsLBxvD1EQiJUKELNFOpZA2XZi1S2ZkZyllaz8Ep5J2zXBfPNqXpDn9irpd1wpLVUJ1UUyLuXndC9Bb4EUljLgllHYETQVnhjI3DBKwEjILBjQ8eg44snmufkPzTsS2UuJzVSZk9nVTtwXn6kky+g1i2oGRdxz0wVgmMKEiEkoYUxsIGiCCMWxhhMhCYVLHkazG3UX2Ld2X+0MsFXXpwXTvds1e0uJLCJDQ0JCCxTTEJ+LBA0QQPBB8GKINJ7Z4FkWqY7yB7k8F3gLNx+x5W7mRYhcIIEiBLCCBYwLhJJJJBBA0UhROuEhRRqi32eBnNPgfBfq3yH0mE1hzLFFhBAl89bE/AxiCjHFiOLQn3gRXFouz4L0b78sPuLUUQhEfN4FkX4JG8CiYV8HfS6CH+11wXWvv5FWJ5RCF+BshafiYyouFYhjtfeBCF7nfgujhZT74VXHQhfgev4rIYytBcOXwG0J38BCwxk3BdYTp5ipm3wlCEL5P8UeDH8JVvhN4UKK71bgvXsLyO2Lx1gv/ABtjGVwqw4xeHheviwc0tPjgv62+FvFoL8Nw34WMY8AgrY14o9qmDy+9BWXBb0tyobxaFivkn4rIGPGVsNYsNnWvBhR6bFjgsplbN/hNYIXzs/GjA8CFh3i3KFa4Mz1KxcuCy1D7VhWFPEvwUp+J4WP4qKZTu4cbM3Is8uC3cB2PCXwoXzeotPxPESuCx2IdY8uHTAeV5cFWVv3Z7HhXwr8DBaPxMYYxmWNtCpuYCj1UnargtfjvduAsa/C34kxjGsGLHHlCnnXDzv5ztnjgtU/3mPW2DiwoWC/8ZPCYzISmGi6M6hhrU18w08h44LX3vPBr8ShC/wDGTwTB/D8gMo38JYbsPYuC117TGq+q/BLEvwdr8KweBofwz05ijd8mD9BB7dwWvPWZW/1UYWFYL8Na/C0IYw8GWN5ind8+FL+fk7TwWXrpehuMWFYIXzpFv8LxYx/DW8xRumxI3jHl+3gtf7y9Dcd8dYIX4G3+Zfw1gqeuCsbuPL9vBZa28u/eRi+Evw1r8bHgeG3B3BQ3DSp6oV8lwWfM1+RXzXkeMpgvwtv8b+JtwNCQpZ7Rglf1QefepwW7r5ZXzHkeJQhYL/x1eE/hnhqNDNvHBK/qg0n2jgtdb/LO/wDkf5pS1+F4vHliPApfv4iO/eB59anBbvPkvN/kYvjZwEiQ0GiwZBTCQSIEBOfk8bMhcNKD1feBHvXgaeR4Ldw8svN/kZWFDY1RkyRIkNhqrkIlxsgmRIboUnGElYnPweNmXwRT7qBHvHgfovBVl1v8svd/kZWGYRDHoKuEsknA8uBqBBMhaRosDWx3haoR5RriVk4GZYWK2LUKX+0YHePA88jwVZ67Vi37/IxDkYmT7kTlB6oxFIpVQ3A+Y8wW5EZh7wiWaaGVVIq4lCcmjeJxcsepc+qFiPa2GngrWXPvLL71keCmpNh0sauL9F6PThiy1I5oQqZjatgi6xYWqiJ6CCdRh0K4EiZWMkSvHeA8lL/dCxHvbDTwWt171L46hAxTphtFDuSORd0GxIWKkVhZGimEWLjngVLAmbxqsK5ZJqoVoVSIY4WGoqUkidI1xZcIoZs8Fjke9sPPBaXnvUQmilw/FBIV1RqwwMQ8UpWJ1A9uB6coXU5jWtxsjbVh6ixKWGWmQsvCtQhsiZoNtCcmWE5DMjy/aWOR7Ww88vgs8Nvep13JYhZyimjrM1xV5FFhulBulRuMLNOg5yZBOotLAjCwgqhTtcWUqgr5G5L0IxyUkDGhic45SPsj2thp5PBace9Rquri1ViNaFB7sOnA1oFJDGHBiCULAhRGcLdCUdZhzwO+xBuR0qYENTce3ISUyNQemFrovNB7JHs7Dz1uCzVfWpfdT7iUk0qGsJngw0mxoGKrCrIY5EaCZEjdORYqhmzYWLFLHZkkhbUM0IQdJCiNseufbI93YeeY4KuxU/eornyExOBJj0GFAcajadULKE4wrDmIQRVidyTDZEUMU9ZKUNpNBKjDVVIuFXgatp5xvoQvv0JEaNwVdi894Y8O3F2AzQ4prAloxiYwE5sJMgRFUnjVlOYmaEmayXA6RCDJLRqG0mNDdPKPPKQn1PBJDdwVuDVvaGPhpKngaMGNYtUaZYGXEXUSolVjm6YKt6D06iRIU/gWxRHTHAPIkBVRe+sjTykL6mQ3BVWPkNX9IKfowqlD3l4CYi4w2SLSOOFGuRDNuQKYoDcE1hOhWPTSNkYuBBPFtEN6OaGnloWqDyrgqu8ho9ihFzg7chmUCpCDDo49eopPHWaAzImh5JGHmIE45YJeQ8hIA8KY9A9PvUeXbIUGx4Kr3Ib1Mh/vEIxsoCisdZU8dzws18NMYWYRUYbIws6giYQ4srkxNMELI09nqTN2CUA1LdcFe2Y8e9QaeeFKSsyywbIxlfH7cbqQ4lH4GysLxCJSFNi4JIsEaDy3J5Hn1KC1jDrv1wV7BjQ32gjdvJcfs0SeuOqJF1woswkonxbCakgnQXA4DBhSXLFUokj4SlVGDSk7rdDzyQtYWpbP9cFewY/qFBe9ngjFl0Xo/wAy7cjaJQvh7jgTwEpkB7i1wlM+R9ysWSGO5IVo8FRZP7jUNn+uCvYMeH+kEdseBxw8sW7ipWwtkA/jarCakjgM1kkVgtGsSknEqVBUIELiETRr0SO6h5Y9As8/yG+p/rgq8P2ZsNh/oHJSR03JIMNKOYklCKKEiVYxToPC2DmRWBuMy2JE2HHQWNR1iqtVYb2nYhHQIcHNMe0vJBJ6Xkahs+CsSZ2Sb1gSvNLVMhxOlCdD7M845/HGaCYse04IBlTY8rd3wNBT5CshGtUVZYCF/ErDqkj4LTgVjvcZKPUbJ4nnKlGmER6oUglx3M68Fq1SlGX+hRhKqs2H93w7pDvUfZkpzFSPmUUbflQ7O7k8sUWeYldgy3Ik4Gxk4gsFBBBYtqri/nWQuVKp5YVG1RgvUQlVXqxUtfsmqDhctUV1Ib+c+CyMqEjNE5GHVyNLRdNx5r/d/oT0N7JmfnkPiUfItkBbyBP/AIWv6Fu4s9czXyNNlapa8JPH/kcjoe9E+xMOWB+xJ6pPnmj/AMovvaX0a3hDKCa1YsiHOxdPhmkryCQZdxcGGpNLsVk7qzJV2mt0b3FQmeron+qn6In4KnvVQU9xuxDJiGdp6uDxYi5fk0JohGOhskPi/wCtkbvoupb50nmoLruR2c0eEBnldsbFHIsxvkjw1EPaCdcb+Br9JFlc7TpYLSEkrJcIKI1zQvamNScy23oy8Duxch4HYQPZzh7dYPW3En0e5vejclz9G43e3yN/t8noh3L4CXrD7wB9WXNh8+G+Wfu2nb6Qst5IJJW//Bv/AP/Z" name="Obrázek5" align="bottom" width="192" height="192" border="0">

moRIbsZpqOZ/0sB1PfcPxJ8aKLs9bE7kUYpv6G6SjsoX8u8AUrEg0u2rHiUnNfpdtCmdY26FRXqVn/AFP+JJmidTrGexuMu+LijDhuc4Ez5WZfDhHLRcayhEiiZmhADRnrmadCyu0ZkuU5UwoZtUwXwIH7n7EGMqGv53H0UzaGKc5viuCx4VSxX5L9SN/6gQYwTuNQRYZjFeMsot0aEDPkaUHsNGZGHCtoucZyUIkUZCDRUM//AKjBa3Wmqc4KSb18p/KxIjfgt0lYjBMNf4rcp6neSc7naF8KL6HUczGlxxxQFjvAMd1Z2SGjL0FFjxMQvhvsLGaevncZkYcH3U5rQixRkINbV4i+HB9XKc1bVMM8nbWvgxvQ6m+Iy2i1wmIQY85KxmmfrZy4Er6WqZonKEWP7KZoo8RfBhVaVjOz+cWwvgRK9GpjEh0OWK4TFTGlqBDhP1WU8IshD1U7zOsVjfVTuE7vEfwmWnLGeqDqD4rLYU/eFepsZtDlM9vqsZhmQbG91bCocq1WrSpeqHhEMqU73TrIaSseMfRBrWjMaVbCo8IFx0J2ERNNSmKnY4tX1BZbSFXn3xW2HWggRUdTYrgFjQKdymewhUKh6tq2raynEqgKhinilTNaMxnKdCgCc/UqYzl2rvdURnJsOOMU/UpwZx4Oh4O2uIf4QY2odCkKhUEyUtVIzjGbIWlRILq4Z1RM8KgLIa5WXqy9ZTXrKCoapgMz/poTq7XSbg8V2Qap9Hg7BxsCElB6dSqzgjQZIjdDx4Cc/YE+Ie8ZMd+TC2qbKWOyd0PbsknCY/dT4Nh7gmjUUEyQog2jwFGulhsaNEkRhFYRbsMj2acbwaF6aig3yNKad3gHFhtJXYP9kyeC+afYgN0jioh+4yRL/BoXpqKDfI25Q+HwM5s+W+gSlx7xn8Gt9Ezh1FBvkadyh8PgUxHn0RiP9BI2EyspsMaB4NZ6KHw6igXyMuUPh8CZRytAWPEPpJMBOV8WJ2h/jwc1Q+HUUDikhqHd4DxRTFNQRfEdOTIGMbO5fEi5UQ/x4PamcOooHFJCUO7wETPlmyEXvM7jIGQx6oTCeJpd4QYmcOooHHJCUO7wE6nJZQJBDBm2lYkOZVhVhVhUeDWJvDqKDxyQ70y7wC8z5RoEs7HTFdq5dq5dq5dq5OD3TzeDW3JvDqKDxyQ70zwDBZ1ES/wa25Dg1FC45GXpngEP+PiTfbOvm/8AH/tfN/4/9r5v/H/tfN/4/wDa+b/x/wC183/j/wBr5v8Ax/7R/Vx5/tm8Gi5Dg1FD45G8SZ5LC5fs1EzjEgvTfJb0X7NRM4xJ6pvkt6L9mom8Qk9UPJb0X7NRDiEhvQ8ljcjw6i/cJHIeSxuTuHUXqEE/yXdcncPUUuA9VQSbgsmE9UQh6uVUNf21/bVhh9VlQXelKpJbeFkuB6nKe0Kic3BUQn+y7J6pa8eitIUr1QT/ACXdcnT/AEq0FaHurYWSHOuCyYU3EVTEA4QspznXlUNHVUtCyXvb6qiIDeFZYfVdkOZdkOZdwKmLyhZRc68qho6NIQmoRpTblEu8l33J4InoVkKyPbPwim3KJcvXyWiXJ/DqEIpqiXI3+S0S5Pu1E5NuT7kb/JaJwqJdqJybcn3J1/ktE4VEu1E5NuT7k7yWicKi3aicm3J9yf5LReFRbtROTLk+5P8AJaLco12onJlyfcn+S0W5RtROTLk+5P8AJaNco2onJlyfcn+S0a5R9RFMuT7k/wAlo1yj6iKZcn3J/ktHuUfURTU+5P8AJaPcsI1EU1PuTvJaPcsI1EUE+5Ou8lsIUe/URQT7kbvJbCFHv1EUE+5HyWwhYRfqIoXp13kvhCwji1EV6lOu8l8IWEX6j9SnXeS+EXqPfqP1KN3kvhF6j36jPEjchf5LYReo9+o3cSK9fJbCL1H4tRu4kV6+S2EcSi8Wo38Uhv8AJbCOJP4tRvvkN/kthHEnjRPqN18hv8lojH940FfGaL1M6pUOz2lZKrUwEhJqWTpPksIrLTViOtqhk43KgFUhwVorQVSxVKtV5vQCspVSfCh1flY7+0d/Hkv8bBr8ULEjiZynaQVSAuzCszKhxVDgqgrJVTlZKslWSrBVgqwVYKsFWSrBVgqwVYVlWVZVlVKpaAsozyWmqilYkJpm3LHiHHifjyZ/UYDv0r9PCCBvWThCoiT+q2qnB8ZZeCv9llMe30XaTXqiK1UPb7qvqqwqXhUxWrtFROVkw3FZGDu9lkwD7KxMqT/KpiN91lRm+yniExDvUzRMPKGoKmG32XZBUAj1VEWIPVUYTEVGFuVGF/wvmv4XzI9l8yF81/CpwoqnCXLKwh/uqYjz6qon1XZBUQm+yoYPb/00P//EAC4QAAIBAgMGBgMBAQEBAAAAAAABESExEEFhMFFxkaHwIEBggbHxUHDB0eGgwP/aAAgBAQABPyH/AONGsz4i2L2mZfCWPL4oH8QGGYO66J3CO8RTY+xEcX92xuTxFhSXihWTvf8AVF8TvDDaRgM5LgZw8zPvxI6wI+TSLKgk25BCWXg9iFuNJyLk/wBj+Yi6K4Fu8FiXyIf9xCtR4oqlDgZ7Z7t7CPol+onurYm9i6yKiQQ2+xZZGfxsskhle+Bm4Z7ovA0QwiRIkBuTMsMbssQiYuzN0R4jJL3mP6Z1d95u/UK1aUQ6kt8oRmUHvHPjQUc8Kx89i2fgifA2xQchoQypITkiRw7ouQviBRNaMwITXyNPNVVRhfXhfz9Q0kqn+CdqKSyxbJHJDxLhYbDEBYTEQMuI4zqgt8qMApF7/wDTL9QZBxV8IQoVkNk4wQRjHgjFmoFgFUeCjcCHqg+SVJ7v+oX1nwhIfvSG8FtWiUewmPgpSaQx7yZWvu/6hfU/CKOH2TPYQB7eG+tYR53RL9Q9R+EdL2TPYwBSeB9UOiK1aL9Q9V+EdJ2TPZVMVnrOHVcFfqHqvwjomyZ7GSoWFjr50kq4b9Q9i3I6LsmewY3gsLHUTopXwn6h7luR0nyY8FjKeLOjlXBfH6h7VuR0UWxO+xeCw3HUTpZa4Pj9QvutyOki2J32LGLDcUF6SXbg+P1D32iOli2J7IxYygfSjstP1C+y3HRBeUSLcS+kFfbt+OcMc4mJCOLngx11cM3hm6qQ1TniaalOV6tfZbjpwhbBbOWF24B0I7vT8dHW7V4ySl2zcBQ1SSygifUG7tIXq13QxC2C2csLtOnXydAd9p+Nrj8yyp1q8GhmSD8A2RyCRIHLVc2lC8NIkvVvdHF5YuU+J8nTfjumFQ93ItnB6FvIlm6sW92K8GK69wjAlCSy9XN0cWxLbV6r5Fg6H8Yqmkksa4z2uGQrYRbK4RUV9EFmUYSXq/uji2JbQtwO81FZHS/jJ5Q3/Qr0rB0Ukg9xrUXUEM64829/rAuiiFsFtK0k2OyosvxugV/2hKYNnTmgaVkgxqM/oF6wRXRxC2C2lbg71vw6pfh0K43hjjory2N1Famh0nBlZzI8I1NBmZEWYSeUUdnodl6xQXRxC2C2V42O178OvX4aRKKb+3AdLaltiSRBmiYasMhJxqxw8CDXvca1FSfw9Yobo4heVV28SzwehfhXzRMZfB9k3CU1HcRVM8xU4hT4CUfdhwEELVCIS9YvJHo4hbC7tXJxxlU38L6hiXkiZe4Ut5jBoNBYFcibwb4So6v7T1mPoYhbC7sX4H5sarZ+EIY1kpY2uFr9jQKqGJ8phkpRI1S6JDTLIlelLxZYHPrN3pYhbC7sX4H5joWFTfwlye9K96ESOR3OCQMqYTMNyLx5csEH9yCdTzxbZTZVqXDv/wDQ4+rijZT6oP0kQthd2r8x3mmFbNX4ThxdRqSjUZY64cYsqhpZj1JE/wAkNhbpwy2SpbLA7LveqH9JELYXtq/Mdnphc+r8I1K3hbHcJtVTgc5Vd6zINFHConZW0+GYh2EQtjl8KIOzctRblh2Xe9UP6SIWwu7F2HjXWOsfGDy/V+ESRKBdx/uXsTpXI6Dc4QRJ666bCwYfZDKedHuyNcMNj2Xe9UX6CIWwubF2Hjr4h1H4Lhea/wAJFWXyljKymhrJiRWQ3C8Eim2EPKjf3tsOP2zp4ey73qi/RRC2FzYseFokqdo3HSHUfwjSah1Q0o3KM3+ChZaVggxawS2TNoZSbCPRMjUizXH3dBh2Xe9Uf6b8CFsL2xfhvb6FPFFzq/CoYhNO6Ygru6u84bjgqJTmQsR4JmVpBCbNbTFJ23dl3vVG+kiF5FfhHSHqZ8/8Pp+BJHc+4tD3D7jNn3Fnp1SQ5rptm7LveqJdBELYLYn4mCjjROc/NN2Xe9UT6CIXl2Y8N1nXP803Zd71Qro4heRMzx2sJND9R1L/ADTdl3vVAujiF5G7DFhVh1T5OuCx7nl5RZVc/KyYtto/4giYTRNvkedC3/4kXn2GUiWVeP8As6Ne/Ot2Xe9T86XTBC2C2N2GLCrDqvyU8Z5lU8+wGWhXZHcKPTwypx6t+fnG7LvepnZnN/IdCELyI7DuLCrB93UeArHC8xSxrOc8/YnwklUPa8EuKV9rV/zzrdl3vU13gPzXydGsC8iWDuLCrTv9x4FT5ZXW2/cBEYuXPvxZ+KdBRJN6vzpuy73qbpDsNRdDAtgtisMxYVaLoPk6DyxS2srnD3voXWrMl+CK9gH/AF7CNGlRRO/rhKSj3nV8QvbzfVsOy73qboy43/0fFgXknPFVvE6J8nwR5d5Ov0csUQ0fsXZ/itPAg51xbieR2pM9/cSSJJQlZIh3Mh8VH/BqhWk+GfQSSJKiXm3Ru3ZN9Dun+GsSCdPU3VDqf0RQZ7E77FxXFhsnRT4PkzXGQlhWM/H11eBA2xVfz/0X0Vuz478ZKwI3pkGpg2NZ2Pq5/oR4Zr+BaXdJFEPYmLxt4EqLDZOhiz7fkgRQXkKJEhmzxO9i8sxCSVWyL+86vF3vxKBqJutyn6E6t8FHuxVQQWMk+FeNkCWOydD+RQV8iN/MpdhLF9d2LhsT0mritK11/RdXHiy7tUeWaCmYmLCCPBGzeC0Vt3IjjBEaap8eQyYEdV/j/ngUqaqpl/39GdGyILd1koSaB9xEuZYay1sTVUu0TRwUHAPQN+CiQiQwTgglRZHtQD8BoShJbeocYOJqU3GSxQuS6t2I+eH6OTtepFJklQG7DtreC7Y9EXSeIs6kdwtGPDcRIESJAZaNAkCQSGoRbSYhKEiZXkCh65l1yfbGdVN8hYpogQyX6OulleA8FtRmEvQCMIxIIxjCMTK7sDV4MhFmBEyrQQc6pX0bekuVZm3cjyzEtvN4wMaKbLIv77/o95VKIaFgm5uWZnFz3PBJKJRO3l1XLMyKVHkCXlSLrmfz2xrvcpWXu/0i/rpk9woy3yrNws6GquxezHLMSSlLVmYuAbvCpDs3MiqsQaQ92JXXUbGQVxPvh5KMYyiZBBxHEwuWEJJKEoW3mFHNX+X8ELGb3Ovv+ZmUGSZC+bZxEx5dp6XREcKyJmkVIVRSOM8x/o5E+QMgzSRyGnRfcRnHSHD/ABJ/8iRZyNyFP+QsrCVVORKrCR86qFq9woS5I1zBFym+GQrJReeXkXCeybTvPTHcnbayWb5SLRhEJbl+b9dP6X3pi+BBRRnqKcR3SjeisSO90KpGHIOMHGEoVMCwvbcgJjQ7aibkbK7xO5wfkV6DhCjGal21fi71rhFinubv3r+ajbgeGlp4fpdE+soC3lZDITcC2LjtkiwKfBdxhh4l2EuQSVT3Hu+BQzqnkmpUOxG1r5X+B0SD33/yPzVs6adL6Zodwq5mwqK3m3yJdBWIUQbqNWyHAsKgozN0fJCZBhOrl8Vb0bbOmnS+UlWleg6tFx1YKlt4sTSWhSSyD1+Rxydwzv8A4boihWRFkNDzO2zuspncl7qO1dIk3/I+Q+wqart6ZG/gk/cElSWejYN+ZAyscPyLyshLbJJsmnZoN1rb2ZzOFBBVZ6dQRgSlNegb6SjPIPkjUJwhAe3UhFF2SZOQtZORG45H1x9YfWH1BoOQ4ZORK3DKnuVrsdkKBASCaaMVqLumcmPKP0d3gHTeReW16REtJEIghboQzUcUQT3v8/v6BbgxdBOROCww3LOXIxWiMYweJtBw95bBmOVDoLi1Z3JF6NTA4OciwjTyCxe+FqIZV5ve/DoKYXiW3PIfnHF+fdit6zXQ5ZGCwKIbwsbSEDYwxjLaET6sN7dPRjcKSj7hIayFZ5Cs6/8AffhaloeRlXZL9/z7scZ0c0HZqDUiKngG4wywNxyyCMGhrBGDcAKd5F6MaG6HDxoA/IRNZDiZPeSeLxFh5JJSF1zwf5/TxmQo3uyjINYKyhE4kil2L/op7n/RN3Ip9sXdJHd9TRcyXPqcbmNd+oSkpmuI9XmI/wDQ05uYzZNe4mgBzuF3ppTOM49GGlCuA97eQ3We0CZDifgi9szfJNo0rPFfE1F3YRZrVxJicGuCEIKhG25+VnVuyNDuqB0quzTC4TDeZG45BB/yQXb5CVHo1k9EPNyZp2EJykmlC4j0Fok3jfUnGGLhrM/Sk95QnNR8lbsb3F6ME+0Hk72GyoT5BPBPuxPBTvEPGMpsKNaC8X6z4XhwiWx3ukEnCpZQ0JErNrhDVC91oXd+UPudJjD5tlvOKk//AEN2ScAuSBkFDKGKnRfyJvC0LTmNdTSFnsuCjec9f4SFD8mGNN/YpV5eoeAnamnuJOpTKgM1c2N+0axJaq7iIoyWRS10MTlJ79k5hmnmTjIOGXkTnfcrxE+I+4H3o+4EzVPefZz7ufdz7ufdz7ufdz7+fcT7ifeT7ifeT7yfcT7yffT76ffT76ffT774Oxj9x8pWMYxiAAAEIwzne1r71hr70faj70fYj7EfYj7MfZj7MfZhd/fWZVkM3CjLW6A+3H24+3H34+7H3I+9n3c+7n3c+zn3c+zn2c+ziDmtvG5SEjMbAnMf8cFSSxT3PLAFFGxQTNA7oJjzE3/c+/Pv8CTj7InYPsiFvJFw1lWwR3/oDPyjaM8Saxgx0A+pG4062zviMi/a2I0kkhQSiRIhxuGqqwQSSOrds+JO33TJo3eTwEEGqmydd8Z838wSOILMY9XwzUDUczVczUczUczsM7jO4zsM7DOyzsM7LOyzss7LOyzss7L8RJI0BoDQGiNEaI0hpDRGiNIaI0hpDTGmNMaQ0hpDSGkNAaTZQEAAAAPcjR7FERERE0RpjTY1WkNIaQ+mPpDTmlG/KQqcZoTWkGVaSgksEmkiLEV+tPpSC3LEL8oUgT4aRcbsjB18QsIWlmp/JNI9wtddrHfGM4TjgIq3BVd7Jb2KqdW83mTA/Ecgp3EOxBkUMOFNW/8A4I1d0Hv5Lc8UpN5Em/ctl13xnyfwdjrBZiOs8a/JsXgggggghEIhFMKY08KHMMbYyHke3zOKZKFCUSNBMFXQ5K1IIe+hR2tDiiTnLk+35PAkPQzwW3vZN7JJlM1t+g33x/4OBJXwyTgmVmyhHOb1SmM53WzVvFYPIf8AHjecET2XU/GX91h2OsFmM6zxr8xJOMkkkk4ySSSSSSSQtXEV/CHhOGCSR4GHFk0pYygdmVVm/kuAhGhyECRuqJfEip3/AOA8i2C8N1DLD93AeYu9BLOSWKle+ey7LundaDVPDwRBxCCCCCMEiCCCCCCCCCCCCCCCCCNpBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGCME2hiscSKBq7PCcpPF4l5UpwAaCI0Ml/CzWNrSylOCxcMGc7EkZhZv3HssK8VOI0NpzLU+0KUwg+6HMGkt4oBOZYRcRvCFxPvCxj4H3x9mbgeVCyfciSbkxmZWQvZbLtO6LXiLBU+osGvIz4+kwAAAAAAAAAAAABuEc6JNGGNriYvwJ5UWXR1BD67Ht+S6j8YoY0y+XaHWBpApJKlqSM72aPkLK5FQJBJSpMRJsxbag0ycZKc8igeA7OJ5sLJGRwOlkMwULXvCX3jIedG9CQyVGIPC+9NlF9nQLXjw6oWF4tfpNjSjQQ8jsjF4iDW4dFm51Qfv+SU9GqYdkj3oNTKgX7zoIKVJodEj3JrVhnKcqEkVBDi0lSlW7mw2OlvY0wKWJQwYbzGKAZ7yWEaiqgYYuG5qNihwbhoybbrAxdBFCSuWRpmi94jH86CmQZnvagj5ycIe27KShRNpBL0gXA8UNaiWqLDCOF04yLqeweYnVWdAvMw6oWFwtfpNqDRuAyD1gskCBKGQwg0UNrFNNWNBvL8jPu8OhLcZrwfkTovxR4ocyjssSH/AKLV3C1dEhB4Z9g0Kx7R0G4PsUuWBP6i2L4qiQZQ3VUYkoxQWO/pJHxYPzhPB6hqP8lOEk4ySSSSSSSSSSSSSSSSSyXhXCpUqVGTihzQaSXjZXGGLYS54M4EjNkmoY11Z0/IyT3ghNFIw1Bp2ZTHO23dVG8WX1mB4V+4OqEuZRZrGQxOUTcwSkCL3idGCq90RuaLCi6iowVJC4vwAAAAACSfNAAAAJJwST5EAAJJJwWfeVo1fBH3X87FOiewv6cGn5FiKupch5XhgeEQy40IE7Z24XN/uyKq0qDY3m5iCnVFDXGSWQj0GDnWMiBRLmZ2LdwR2HA1CRwbmYSSST4ZJJJJJJJJJJ9AJI6/8HXtinT0Qs8acAQ6/kUOazUMleUAmCCJDE1cr7BVUqqe7aNpkzDsXEdFUoAcvFY0LLI1MCd0D1DEjYUqlRHdMuHcaj3ROoDthFmM6zCSSSScZJJJJJJJJJJJJJJJJRJJJJJJJJJJKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRAgQIECBJIyDc78ClxWBHeR3kd5DeQ3kN40SuSaqFiXea/gbFF6z5FKLJLih2FEwzKMhbMeqEdloTSU2Tmm1Cu38IrO+NvqZEmOrHg7D94kYrzNEQpwrzN0o2EnmwHiXvUgTsdYLMZ1g7eKzBEpzE38jHXkifIPQ6eSjMRmPIISzLYTIMs1PmW9xixrzhOMksYfSsJUEt/A3X/L8lEJkjIvGFDRErcKK3VnuHlWJLaOG/IT9zRl7VIe5kPUhjRdOZZROrohNtQ2W6iDpnSrIDjILaJfgVR5IpLAmhLuHLgXi8Y3sJjBqlXe0jE7HWCzGdYOxBBBBArYe6ogggggggggggggggg5m9SCCCCCCCCCCCCCCCN6x+ETRBBBBBBBBBBBBBBBNotM1oTyUkkkkkm4cAOQp0/uGA1IMjTGogaSEpQRtBEjhv5/JaupMmBPASMtUGoeFWarvVzIQcY/47g/5Qk/sJcvuN1wwSrNhBKEoWDk8egeNRYiCG2ZpAtpNSTJMolyTwYk3IkzzhFJmMHHZd0ZooR8UWM6zxrB0O2nkeIF5BJTqGnRbyCT2rlYMEEEEEEEEEYkEbIARAXmo5Vx2gnFljAujQGjgl1Ip+TJrISYNUWXedSK0ks6i2CwZEgEo5+CPb3RhxDMZmRwabfUdNOIrM9zJTGZaWo+o8YaSx8GJq2SSqKCBJUK5qRjOs8awaO7Z+RahvX+eQ6l8D18XkO21O9126Xj/YYwarqEhXZHgeFcZZ38RayDQz4vyfDJYkKsD2CmxWHIa3eZR4OCFz2fbt0QGuBOw5gINwpdEOTJW86zDMFO7GyliaSU5QsOjfDxbkbsh5hjicZOeUWx98NdccrJSxdSrY9M/hYtANhO2MU82tdcWhpNE3aXi2kpbSWommpTlY9e+DrGGUjEgHDeJrVezrHpAmuKGVJvbjwdtqdhrtUsCEeM3UekNAE0RPA8D4Tse8SzgTRoYi/J+1HqNRic9kcd9gsGRbajMsYd8jtPS6oejohZ4mC6juGzWrIFxEFHNwml0xeRQ4guSzQJEDGty/hHi74fi07kljxiTNcUxSdI/5jR1kxUziLv8AO+Em5ue7GKhmoWH1bH3u4unj25fF7RDgkxaOAvk7TXZwIIR42NQaRWLcj3AuoShFsBuwkL2E/L31BDjgd9ku2Cfgglvba2lQ9B1Q5kZKJqyI+OCVdL4x/ZwiGrxpdxX88H4ll1x+Ufzjzdknwbx6VuUY/P3zj9gFFjyd4lYnCyCS/RhnRqHbg8HbEd7Yj9U/uI/hYxntbFIAXpW6ViTJ3tbQqAKK2JimWyVuNR/J8YuG3CkuN5xtd+X5ThQJibADvsl2OgHt+dm3cFSw+eEXyISjwi/UjD4QmMkndhBBx9/pBAlt3IggX2cyCBV7BBiq4jFE2afzFE16kECGphOWiBOSxKBBBDiCUCCBHczIIFPeKCCBCepBAiEhJ1ZBApx3oL3EhBBBBBBBBHikkkknETOCke8DieXJE4tjY3haFHhVvcDWQkjy+T8p0QWuKuNsVfgeHY8WldH2fft0dyo+pgSKBKvUW0ZEeBLfViIY9UTNJJEqCSRwUkXWJJFLbhJIh44U9qliS4Jvd4I3p+WPyX4MogRaYdMHOMGxp9vRHIGPxqjHcbsRj8V/7j+2xXN6nHgYwL0eV4AAY0PAy9W8FIbgQIEBhlhnipnuacNNNQ9vyj0t6lg8X2dPAseM27bN37dLiqQD8xgMT8AyQQ6u5rPkKrLhruRruRelYiEhya75DQm5ch6Vca7karkZajk1erDvI7yHBbi5naR2kVif+bFCsSHLURWO4h9KqZfyHuo7KHNwg7qO6hHf0h3Ud1EwBHL5nfWFQVVURCphLxtljNnJYRYTJJYi5M9AaEfagmkaQ0I+LOpoTQDiz2kYVZSjTGmJsVzNAaA0BoDRGiNMaI0RojTGmNMaY0RojRGjNIac0gy4XMH7I6UiShVSRslCn7n259uffjM0ppMAd+yTQywhDayNkGquf3/KdhoLITG7x2KiGXOvhP7Q9n2bdFHoqGi2qTtoIpyGJ4/kMuLC4VtxplMzSRIquGkjSXIX0uQXyKRpITJKZxQZmlWmm5Gk5CgagbNAOhpuREpUyIlak03IgUtKOAsajouZpuQjuVrJ5ieKiY03I03IQqSghQUzVXL6neRH1MopmSrSW9neRDVpHASNKf8AR3kd9Fu0vhHfRp+Qq+JZl4CsafkafkUjyq6b2Q5eRp+Qs0KioXKFVDT8h3lhJsNUxno+RoeQ+SlU18DR8jR8hMbMIKR5Gg5Gh5CYqxPyabkabkaLkaDkaDkaDkaLkaDkaDkaDkaDkaDkaLkaLkaTkaTkL/lH1R9UP/lFCVNBiddoTv4CapI3FhNp0IhAuQpq0IS1TliX/MfXiT/OMYeTSWZQzVgokEaEVBvRNaKn9FWoiS/KWPahkVBodmfLsFhQyx9R7dKXASpjU7e/vgUuCbr8wfdDR5xo8wqTE+I7THYYb1DTe47DHZc7LEVusavPNXnjdeY+0n3kl/0iTbE1KrhwsC0KuJjbYPShqiKTTXEQmtDS1CUoSVgcghhalJQlrTEAHRYxs4xIG81jlJqm2Vm/H98NmMRxxRkdsMBpQ3rc2J4QaQfbn25O1LdB9mQ+kbJPZiP0kfpI/Sdf0I70Hegl9RIpF9GfRn0p9MfUH1B9YfWH1B9SIuAwLaBoS832Ei7jNLIxtEAtD3VI8SxO8a+HhOb4OgxOElZlXIzU94zP8r834FYTA6IsbBMKGW+Jk8HQr8Ovsge/dlF0yRaQ4Tc/KzXd9CCViyKLhDuvQ3kWcTTrXh1JkuI2gaRqsIZkJuco13mVyq97zf5XgXAmCsN0F8VAkJgQ7Hzitwggct6Rfh1r6/zg+q9LIoQpd29/D8pCN4XFYhDHUvKcUdz3kuFXjdDV2N+8nlPaHhFTiiKGSR2Wb/LR3q4hSOk0aZOEEacvwwJCWCwHglbgkJLTMkK4sbX8OlfuhYxHLyyTcx0GmfusJ8oiAlLLJDXBkKmrfUcz+X/IRd7Bb5pqR0rnQVlRKEDcDCWYkCyHRH+0az9As5m3FGLnBIWHThm6jKL4nzhQa6NQGxWLBEMyyhXCLLzGFoPBm6UK9J31imE2hyWAoGXQlKq0/EL74ungqhPTIUganlo/KqnPoB0bcHLRLdEQvuv5u+Oh/CthvBEUl2LcZKLe8hv9Wb0DUAklT3HM3XCkFQVCgsWBThFCzFYTh4TZhnFXJZNrQYQy3BYSZmvw3aavDMauf9lqI8Jyjyb5RnvLaMGMo2asSSJKy85KqiYbgjgGRIm2rc946oREKp8t5f8AL0AhJaEsxw6kK/G4YhIariIfgkISGqi0EHGEiRJK0Sv1b3CQPqX4VKu5Plg4MslLjcRe45Fd0lHCqS8MS5JnW8k3SHpwHEyyWxmZFUeYhKEkedTx2+5j4aKAxU5A5YN82YtLoMra2y1/0X9HU1/P3DsszwRSSCu9imiGsaMWvHMGaWAlDwoQcoe5CZLxvd3Ef7hZ/hEqdkMY5dhGbE7/APBK0GdvqxfIOgnyN5FtJS3QZXO9uM/gmM7q5LeJZix598TNLfajtakUCRZAyaOSurW5C3DOv5+aj3OSKohcU6VEowY0RgkJYGWH4MvCMPCJgZUBqkNDycR6Cm3Rv9/BwylqRL3f0UVk4HcsFXYwAslllTpoIaDT27Qoi3lkeTUYmNsOdpbLeIohPUNqsc5+n+B78zERfAyMDCQkJEeNlYheEmUaMohlpVGZfhnhFAwtkCRs9m8hdTR7tpYZN0A8pN7lCa4zJDEtlXRXYiZeomzk5iz/AOCKJp8iJIShLYQQJbefDYLYe8rRSUl8fhbieIdw8tIE9j+MmLmWxbi49tJrIhuaDQ6zEtiHmRAVvmJJKFb1Eo61G4XGqXecxtUHwJxkkknYSSSSSTg5FJLJIjUjgSMUjLGrTMQltwv4ZsQlZoa3I5BWfZCEEkFyiZieUM0xpi5IWWHuYyJMNmxtcZkK4KhTgBQJGfkUJLQj7cQktK9IIthJH56OsV0mh5LDRlIhoWJRWjQ9gTIrhQoUJREiMNGEhUSYhPeSuEqkicoWl5QPKlEp/hnCvZxiCWQwlmnoLIf74gXN/Y6+jHkOb0IiRJ5sWvbnvrIEot5BDmQldkPOpXQeOEnknTCThSksmxHfWUFlZlmvRzE4rnuS5YwuEhE1H0JqBZCGVikZNOuI2kzUb2EjwIYkmRO6TjSomE2CBEjgjCcLJ3VkU/NCjpTRl432/ERsvWBY3X0Qk1DofSI+kQ9YBZ1/cdqDkQIpcPJ2QNK1l4pclB/RxTGZ1KV72Q5bckiJ3BBMkoN90S5MNp4UCIlCQhEIhuIbiFsIIHgewjuzKwfJmud/QU/74ujteDoxocQu2JFbjkapjebAxTIaqmKzaC4vRsC3BoCZDeEEbCSSRPZySSMeFqCkM5WFiTUnoKZzVxWCUuEQqFF4ISOmOdXYsFudRNcvRue0+BZluDG8F4IIwgggjBbNkieDw2jr2Ct+g1qV+gZGmapH3sQ9EtzA0CRYJcWSFKLP5MFckU/wvRtPt/BQLeGGxC2T2h+EeGwdWweA9E+PQ1hQhxYoQ43D0b3WhRrsNiWyZmLaHgQ8NrwfK0vR6FUrpbMxsDjlLBOktjgINhKXo3rvgdYGLalwtmxiFi2jrOCSrewkJ0ehJPM6pjDwyWWCy8yiSFJVK7ejnUr4OqYFtFu1ZDEIeG2dS+MOjZ0H0HRb7RH4Hs8GonWSEdaSs/R9IPD4wZiF5jyGIQ8Ns7XTC44nTfQUb1reDy943hR6Z5UQUekA6fCWIXmshDwpKncaYJU1Z030C2kpdhs1MeGpst2ZIQoyzc1Z9kfZH2RcCfD0b0X8wNiFs7S/avBYtoue1DIudXoKoSgkW5cu+DI07NH2x9sfbH2w1RNd+je60w1iELZWl+3LFtF3AFY6qdP6BiUd229hb2WXo3tNMGYhbO0v2rwWIgt4QrC1T0noGrTdf9FsO7u7uWld37Kv0b2WmGMQtnYX7V+J+jCsLXHQfpbvdCwGIWztL9m9iXFZFx+l7s97DBiFs7PJm7AFg+GNP6Wu/wBh3Yi2izyb7FvLBd4Tr/0tn72MweC2izyS1Tt28tHSB+d+ll3dMOxC2mzyS9pb7Klk65HVfpbt9BFeC2mzyTbO61OgPiFvj+lu10wJiF4er8H86zG7uuMIlsQkyObNfkZq3MXVeEKRYcSC+aJHQWex+UQTu46NHchb/LH8gnKr70IaRj18HydGJ7M+b9LdvoJZZLUP/oERnce2xky7Y1C+2bxGoJsL9vHsx6moF8ITEFNJvwTLCm7TxDyXPY3f17A+uBLK/YkbJGLMP2JYj4GOiJXQ8uFYPl/S3Y6CKlqo+jEDZBJexJJOwsLNs/CqteqFhWgWSXP0s73TBHgtnYW7Zvwi6tHQFXG/pnD94InZWlm2eDw2MN0w63+l2SPAlQtlYWeQeF6cD0A6n+mQTmIWzsLNjPgeLwWjoDpx1f4Ot/S7dMwQhbKzbH4h6Y6MdXOo/S8dOxWzs2x+IOmOiHVzqv0vvSBiYsJJJJ8Vg2wnwvxF0GAdX/S46OdAsV5meLwXnSYJ1cs/SzoJ06xW027CfC8XguOgwjr5d+lnTT4Q8FtNu1eLwMOnwzrfwdF+luh4tC2mzavF4HPQ4J1n4Oi/S3RB9UYhC2ezau2CHhtHSnTnWTpv0t0g+TBC8yPBDxHRYbqvwdP+lujC62CFs3tjxeI6PA9V+P0unSIQM8Fs35E8W3KHmE6r8fpfvjYstoYtrPiB9E6tnWR44H6W+AXWBbQ2LZvwvAh8B1j5OrlL/pbrViiwLZMWzbJwWDwIfEWOyp1j9LnWobmcFtDFtULB4EM3A7LU6p+mFut/OCwLB7B7dCHgVzNwLxdaLPH9L31/5wWBDGSTjJJI2Jkk4SSThJPhTweIzcDrR1Yp/S4vqvzgngQxk4SSSTgxYSSSSSSSSSSTiIeBXM3A6wdANA/0uXrHzgsCGMfjfhnGfBI8Qh4Fcd/A6kdMU+9+lwgfvbBCE8GPwSTjOwkkbHIXgHgVyluA9DUOxTxP6XBVesVVghPBjQ1tJJJJG8EhIQRIw2MBDpY8vDRxorfpYJsrnJEwQmJ4vwSSSSSSSST4IEEEsJGGxjkrY93uJrWE1go40Vv0rBbE28KCoCjrAk8mmQZEvBOLQ8JJJJJJJ8CQkInEYbIV2hEAu3jHcyOaEQt51GJQiHjSOu53GX6V10uM0TRUFDW/Ua+MCwvR4oLLykaoyv7MvTotfMKwQnCCCBplfGicEBrzERGSHrG8CNPDxdAuG6IpW4SKqtzimYplQ5N36Xa5JmVxcBTlEUmIfuiGA0E8NLVF89tGauBj9h7DRdcUZRnBn+HIP8hqtyRf88+rPqT6U+gPrPFjJEajDMn2RJ/0LOXmLc+Y66hWG8BEISRdke5X2ehUZfZ7sYxG5xTg/TMRaZJRPcnd0UlSVQfuzLoTkLkZFr60ZS8B8vBvI0H9pFyATrJzJxgghEFCg135hYD7n98F8V8C/OAj+PB3iDsUI9PecE2mkX86MLKJ6SG65T+QroIySj9Qu8dxRcMP54M9CDSRjtvc/sZBc9xFlwYl/wADSD+BI/18zACGF444Wl3EtzFhPAJJWS/80H//2gAIAQEAAAAQ/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7Vff/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/c4as/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC7U+HP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDxm4Ys/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AEf5gDf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APS7QOD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8ATu9hn/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8n78i/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wA3/wD/AK//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APV+/wAX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AE/v7A//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APD+/wAk/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM/v+O//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APT+/Zb/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ah++Bf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8n/6Hv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wA3/wC4L/8A/wD/AP8A/wC+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3P/zm/wD/AP8A/wD/APqX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDz7/S//wD/AP8A/wD/AIR//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/j//AFT/AP8A/wD/AP8A9e//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AKf/APYv/wD/AP8A/wD+Cf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+n//ALH/AP8A/wD/AP8A8v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAn/wD6L/8A/wD/AP8A/r//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APh//wC+/wD/AP8A/wD/AAP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A5/8A+q//AP8A/wD/AOXP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8f/8AO/8A/wD/AP8A9Gj/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Al/8A8+//AP8A/wD/ACK//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDxv/8ADP8A/wD/AP8A7QP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AO/8A8e//AP8A/wD/ACe//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7P/8Af/8A/wD/AP8A6eP/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBr/wD3n/8A/wD/AP8APb/H/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8b//AD//AP8A/wD/APkX8H//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDj7/8Ar/8A/wD/AP8AgH+H/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+D7/AN3/AP8A/wD/AOef9X//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCb7/lP/wD/AP8A/wDy/wDn/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+b//AB7/AP8A/wD/AP7f/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AG/8A/b//AP8A/wD/AP8A/wD3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/P8A/pr/AP8A/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBX7+if/wD/AP8A/wD/AP8A9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APn+/wBY/wD/APx3/wD/AP8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN/v8c//AP8A4H//AP8A9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOH+/wAa/wD/AP0P/wD/AP8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+9/8A6g//AP8AwP8A/wD/APf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDxfv5k/wD/APgn/wD/AP4//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP73/wDiz/8A/g//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APc//pz/AP8Ao9//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AFPv2P8A/wD0vv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A5fP0o/8A/wAP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ADmdCq//AOL/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A5+HVc/8A/wAf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APo1Ot//AMf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/Xcdj/8A/D//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AnGMw/wD/AIf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+JyZK/8A9H//AP8A/wD/AP8A/wDf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDcHmP/AP8An/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8TYDP/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wCf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDXAb1//wCv/wD/AP8A/wD/AP8A+P8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/ZwDr/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AI//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOh7kX//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/P8A/wDr/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+GaWH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8An/8A/n//AP8A/wD/AP8A/wD/AIKIRv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APv/AP5j/wD/AP8A/wD/AP8A/wD50K1v/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AP/8A97//AP8A/wD/AP8A/wD/APlpwP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9c/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+Kuud/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AJ//AOufr/8A/wD/AP8A/wD/AL/EiD//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8/8A/wAo+n//AP8A/wD/AP8A/k4b7/4+Bf8A/wDgC7Pim2wZPof/AP8A/wD/AP8A/wDBlAF/5NewH/8A/wDwGQ8Hji1T3/8A/wD/AP8A/wD8QwrP/uoGAAAAAAACs4H/APin/wD/AP8A/wD/AP8AQ4GLv/6gYAAAAAAAAv8AAAD5v/8A/wD/AP8A/wD0P57/AP8AyAAAAAAAAAAAAMx0mf8A/wD/AP8A/wD/AC5zVP8A4t+//wD/AP8A/wD/AM+f/wD4Cd//AP8A/wD/AP8A+A4Hs/73+/8A/wD/APx/7/8A/wDxUdH/AP8A/wD/AP8A/wCjilY0uHAgAAAACPvn0B/x12//AP8A/wD/AP8A/wB+/n23ePn/AP8A/wCQAAPAH8KSnv8A/wD/AP8A/wD/AIv/APBVZ/5gAAA+IAHnP/8AW/8An/8A/wD/AP8A/wDwP/8AnRop/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/Af5/wD/AP8A/wD/AP8ADP8A8xjWr5//AO/8AAAAAAACum//AP8A/wD3/wD8V/taqer+/wD/AP8A/wC//wCf/wD/ABbW/wD/AP8A/wD/AP8AjDZ9396wIAAR/wD3f8Q//h/j3/8A/wD/AP8A/wD8Zu6NBUoGAACAAIAPyB/jAKX/AP8A/wD/AP8A/wD4D5yYWqBwAAAADAECAA4jmX//AP8A/wD/AP8A/sgVJ/8AVhcQRAAMWCQAAD6xHP8A/wD/AP8A/wD/ANZhN/8A4J/N8/fyG9wGANQVCV//AP8A/wD/AP8A/APr1/8Ahpkj4KWf72tAKQCBff8A/wD/AP8A/wD/AMkNiX//AD/2IskJv3yb/r5O0b//AP8A/wD/AP8A/Id6t/4SfDeq/wD+vHgAe4Dh0/8A/wD/AP8A/wD/AMD/AMF/92hhumwGhYDHI/5b9D//AP8A/wD/AP8A/OPID/5eAhpFsBciAC/AO1+f/wD/AP8A/wD/AP8A6gmxf+6hsGhKwFF3veDxov1//wD/AP8A/wD/APywUa//AP8A/wD/APP/AP8A/wD/AP8A/wD1b6P/AP8A/wD/AP8A/wDEB/v/AP8A/wD/AP8AH/8A/wD/AP8A/wD8Yf7/AP8A/wD/AP8A/wD9I6d//wD/AP8A/wDgv/8A+X//AP8AxD//AP8A/wD/AP8A/wD/APQ+xf8A/wD/AP8A/g//AP8Av/8A/wD9d/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/jhSL/8A/wD/AP8A8P8A/wDz/wD/AP8A9P8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDAuG6f/wD/AP8A/m//AP8AH/8A/wD/AFf/AP8A/wD/AP8A/wD/APKwKSn/AP8A/wD/AON//wDT/wD/AP8A+f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/k589i//AP8A/wD+0/8A8v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ALfPYief/wD/AP8A/wB//T//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/htTsk//AP8A/wD/AO5/Pf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AKeKAO6f/wD/AP8A/wAhE/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOWEGYTx/wD/AP8A/wD97g//AO5//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AwTAnCjf/AP8A/wD/AP2X/wD+Bf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOmlhEGlf/8A/wD/AP8A/wD/AP8Axl//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/g6YSofH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+sf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOa90zc5/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMaf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4BVHRjf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOzGAB/l/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AX/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+DIIBdl//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ah/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOoYGBKpv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A8f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8YOBNrP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOnQAAJHf/8A/wD/AP8A/wD/AP8Ax5//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDTA4Abn/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAD/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+TAICUJ//wD/AP8A/wD/AP8A/wDgP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+DYMA4ev/AP8A/wD/AP8A/wD/AP39/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+TgoB9J//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A24EAWNP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8+DAGjf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8ABYMANDP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4mDAHhv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AyYIDaP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8pgwHay//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AmwzTDlv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDnaPSIP3//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/hJDH4fX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8pgwB9S//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP5WfO4Ot/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOSPz+GF/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/lhzAH6z/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A6niwPMM//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP6J/fsRQ/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOegIQJU/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wApAwAti/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APv4HAeo/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/raCEdov/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4+ggGaI//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AOoAAnkf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDkj/8A2j5//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8ANzyiRqv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD0kUduBL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/gPwZ7VH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9xv4yNX/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+Qz7iZcf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD0UeDxkL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/tsfAabH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A6IHwAdS//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/DoBSWP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5ksAe43//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/uLEgtfV/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4ZMgUiOf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4gvFIpJf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOH2k7hDn/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AGOL/KpT/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8I36qHj/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ALCiR9/P/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD2Mgr/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/xAAuEAEAAgECBAUDBQEBAQEAAAABABEhMVEQQWFxgZGhsfAwwfEgUGBw0UDhoMD/2gAIAQEAAT8Q/wDxoqgWoT0MwlsPdf8ASJUs2PsEG13l/ae78PeL+qE+8eau4PvE/wDSKdQ8YX6ULPftf7zkcNy/8hpNbncE9CUz0iAwR0f6nHDhsfkeR1ZzOqgWt1S19IH1Dkn/ACPjwp/1K19Ck8riFs7qyqzTnbAqI6CA4XYw0gPCUHL0nhMbeko2eUtMjyipl/BPVcM1D30y/wDRktbJh4KFB95oIrS/vRPEtBT3I/kPW/aQskTrh7lr4Rk75vTonJ/qIhgC3zdCJQNrQcr+xylEGDACDPoZmiu7E8N5wkDeiBCGO+J7tEL51KmJqCQXDv5y3EeRcV/hKzbEWMDWEvUrNKTvKOm7MQ9GGTxhBDa0ybDbryiDUCm15i/qGwARYsXmn0jlluBzYUHILTJpAbwWwPSUrbOdn3mFodiNNogjWWZrSLenMLHfYp3gXObiDS7ylDC95e1whzIiY6UYa5zGKjDi2CiVQeYxIlVHQXV9v6hOsWLuBZWXJQebAAAwEsl8B2RKLbw3iy3IZbkmDJEppBmPSJyTK0gRECy2NouPUtnWMwKsJzh8yLGO22pUZjLryg0dv6gTrjWJaQAU9eJtlN8BISUbSoi9JXConaAmk54RHK9ZbUZBJK7iWoWqu1rUhrcu3nF3Ig0P6hudf96cAbYJUCBX6HU/SkFNIIxwBW8MyTExUBCaIVflKFyUPNngQ/qJEfwmkW2DNwJX1SXBTGZa+UcVk0QMe8+G2hrqD7z4cL/qJovncoaw/wDCJMRKWaJomnimCfKoa6/3zsL33+ognwe0NYcfQNf0XSAWgxNE0L3jp/hUFdvMDt9/+olnzO0NZo+gfQseO6GaPeKk+dQVIwO3sv8AUOokCi+dQ1Jo/wCCpRcW5omlmn3iptvbhr4WJiNvZf6iUGvn4IOZo+g6PoOkOY8GmaHeO18qhr5+J4T/AFEFCtn5k1TR9DR+hvDiPPg08F5PlUFB86mfT/qEZQhX8LE1TR9DR+g6TKYcGng5nr9oKD4VHwX9QhnAoflU1TR9BYfrYxmng0zS7weJw0fyqG+mfZ/UPwWyfA7cGj6C2P11mMT9BafeYeA9SGj+VQdiPZ+3Y0Rl0LXPIjByOSJ7Eo3V/wDFiLs1/uwhSLIgulYfGPgbCVr6Oj5wEBMiNj/Lfidkw+Lg4NP0NT6FR4NU0T1kVdUHqQUfwqZvsPZ+3NfdoDhby8/aaARyZhk1QCCIzk7xaru5EvMhe3pbTwhNRBXTzQ6J/LH4uxPl9jg0/Q1vos1zVNEHnT4zZDR9PtDa7H2ftph08QxH+y1qUbV5vPgG2EAbZzN4ri5QXMpWD8WNH4GsN1NNQfyz5vQnze3Bo+hqfR3muGs0MC7t4669fRPQJmuw9j9tbR9A6rA8oPE4KF1UNwxwAFlDVlLamtEuTpuwECBqB/Lef86J8HsTVNH0Nf6LOeE0sFjvNDuXonoSZPsfY/bF4tE2DLF5XsnSPKUAQ1j1N5oHI0IWZMQ229WHERyY/l3y+hPi9pqJo+g/phrwl65m+vtJ6YhtNh7H7Zy8StadXl78UO/YSiufHaINS3VYWqlKJZO6TzX+Xmv86IPj8j/jTlwBwig7zT7j6Jo7ILXavt+2ZEhCHdfSiVW34ajYRaRy4c3aYLYXa6w+7/MPh+k+L2nJ/wAc+6HCWj3ivqRGhDbbfY/ZzC87H5HkdWKEG4R4YwQu5wXPW4lhKNU9BjzqKRHItlC7uNkrndlx6VNLtwvUw0d5q0RsovUagUUfzD4PpPi9pyTlnP8AXr/U6WLHvBg3kIbT9mjQ2VjV3dE+xVAxsG0wAHlHQ75MdFcKzAvQPog4DaKxY6MGCUL7yhvfnU5P38f5jr/nifJ7TVOWc/16n0Wck5zTMoDXRHrNoc/7LWp062wdVxFBVK5A6CBhytAnJnaoFQoYG0wENmZUGq1I4xM7xRNFt7S72mh1T/njD1AA0AwH8xAQq/sT4PYmo4ecPrx0mgnOaI+mgx/HM2neh/ZVtBgHM1OxnxjZMB03doFZ8nbpwpA4azqQZEIeaypGlzA94IYwFDFzt7+SZfF9v5l8NuTmvmTVMzgafXmicnDSw9BNA3+5wXgX9kZ2lJsEz0HelsHlUWdLafaJKAtdCEadlMQAuKtmlVKiSkj3CGyNVg9WcmtlQ6wEVzQy+Lf8yxL4YnzexNXEfXWjgJpYY7H3mk39tnOdzP8AZHLq9tlf6hkNNJ0pD4ELMlUHlNIFAGquzDg7ZnjSX6EagwZTXmPtpeTL9Iw0gZqz5jB9BI1mxZt5D/J/kuk+f2OIQ/VrPouTgJpYZ7H3ml3HunOdw/sgpBq39X2iKspUNRZQ5i7NC2eBA7EqjnUZjmy4HPMwQmpCVN9+vIfL3+lQyqi2pxwA9Gv+T3x3SD4/ImvgIfXjpNENZpgeVmY/OU5zLde8/slHxO4aDpK0jdMRtLeNgjaE0faBthmM1vXgaPSN3uzV7XlCSBmcgKPoqJU5orWIvdkT2D+UzM/jaT4fYmucnA/Ty+kcIWIas0w328yLreqLQuxGZ1fcf2RsDBf6wUkKqVF2aEF0Bc9E20ph1dY64OY3mXISVjm+n0K80qLWoX0POMchvP2Roi7h/lUz4TeH4/ImrgNYfpdPpHUmiGs0wUuiZF14wXYZnuve/ZGJWkC2snpEsEGYSUCbMbsSZrnyIrStrwWhWcgosWjrJ1pYeQef0KjuguwT3f5bMwK+PgmrgNf1On0hpZoZXC7BZkHVh0uz9ocm/wCyKIBCkSxJQ5MFrfHaVpn0Rlwuq7w0l2xVc8EKNWCG6W2XPpDBoI2Ao+go0gV1bfYnzyW9H4R9LY3f+UzPmN58HsmrgNf1Okx+iLDHSc5pYbvMy6r0R2dvYg7hP2UMLUCxOsTelvk6vZpHgC1mt20MM6w2ZrtArxKTDOlwKsa8FKM75+olZ3+x/KZjv5mkw+Xgmo4OcNP1Yr6LjrCaGa8zDZPQipvjTDq3/Zxu2lJx6x8mvP2FiGwGxDVu8koKRzRerLH7yNfU9d9j+UzPlek+R2Jq4jT9WC+kdWE0NR1GQ7P7RWtvbZU2/wC8XrvsfymZ85uT5HYmqaJUNP1OPoGOsXMNJzxUe8zLZfadJvbZkm/7xeu+x/KZiv4Ok+N2Jq4A/W6PoM0Rg5w4iruTLoe4ToB7MNfIz+8eu+x/KZjt9/dJgfxo4eSH69foXgLM0TTHXemXRX0RU3xqULr7v+dLFMRqNMq6lVuZuINayk8ckdxzFgD1VnjY9ISObgLyfcnuOvvg/ZeTLyJBxttPtL/1+u+x/KJjpFl+JJge3tcOgh+rl9EeBqmmaZ6iC+jArEBXZff/AKMNGaNL357ljs0mZ4A97J2ObZqzP6Bpsixo260ZYva1/wCr132P5RMx7U1/wCCh+FcOiH6uUyff6DMeA0zTPVzPoqbn1+87wb6v/OoFrQTAF2XkvirZqRQC+hoPdt6/owHsFWa0eih4v+v132P5RMx7qYL4JmPwscGiH6uUOX0GLgNM0T1MW+0e+WHcHqQYHzb/AM1HQa/+BnVo6zJLKvWfN7MHTn+pPElA/bPN/wBfrvsfyiZ6x7TU7o9Mw7P2imiH6zT+lLcaZzT1My6HvYL7P3J8nq/8tOb5BHo9J1yRrE28nzb9DFntK9+nXwGGeoyZcCraQJrpTz4Fy5wpcC+p/wBYK0+WOCrq/wAmZ0nX7Tsy+2A+F9o6Zoht+vT6F5xYl3GgmjhXxO6NwfFwDuZ93/jRICqB1ZniDTLne74k11o4umuaKDdMDqwFY6ccm1P+XSGWEAKA2JyJSi1r8ht2GKoSn6l7fgF8IZYCgOR/1pru+5YtuFQ8YCBTeHIH+TKk+FQXU1+3jSrYgVCxCD+rnQyfrXjGmaGZd2fB7sddSnrPi9X/AIthLGT7q4AyrEOcF2X0tejQ5c140qGSsPS6Du8BmRRCHL3TldXiXBF+QpPJileoEtkHuPJ/oTpY/qla/kv8jjbEFMWJeJcGX+jXNP6lmpM2JGBNDDfenx+7PEfugoNvvf8AhefWgCLVeQEuRjyXQo32OQ7rxCBR8oaADVWBYL0HUcvQ0Orp+laugqUKLvQB/QgUjX7qC3qfcZkuhMkxg2S4QRcuWxyzT+i5cWaI3ZRHBFiZZuc+P3RXeaBFAmUvnn/hfTar0nR1DO72zwDREi0YAJhJy5BM7nI+Axa/0UKG4+jBN1y9UIR1HtEMi9pboRNQFl4UlTBMR4ll9ZnhUY1csijwwefMO08ftYZFyIbx2cJXyf8ABWBGKOdLucuq3ZFtt4ArQWsCVhRrmneavLTe/wCizYVd4jniArEvZtZiVHSwwgWXuwI0gNi7s1W/aBa8EmdI3qDQX80LucNqQwzCcocwVAN4LUg4uX84pzjbgVZggWFBaxqFqjsJZqcVvmVJoFfXt8AvN2DdWgN0m52pYej0Dz11eIh6UuBc9iKO7+jimU3ZXQfN4bUB1XFRboA3LMRczMGWhhVpTqg1F8JTpSBB0Ew5TcUF5Qo0JTiXR2pzSB0zFucRzc0jEmsvIvT0S82DmG8PHw5oUmvgf8D40DnIx2B812OLAYZ8qvEyB1SaPFjAKD+jgvaNjm/nrBE6yKj1YeBOmUptKjaVlIE5SkAiErdkrMzhFJEmhmAjREupOUQVsPKIbwLgj5aol5Ceq7znWIdRt9e26HUKTWNjK6Fc43Yz1qNqu98cRooM+l4bdacv6PI2wjmMcoVmxWz94VYDzsr/AD9CDWdYnWlYIxrjjhZKIzJLJZL6TMSZzScvSYjGy6dHsf8ABlQNNxf7hTxc+IcyvmFil3ArZdv6RM6rkZe5NbUx6Gz/AJAbYRl+00smBsZe0E6hGojGq6rKtV1QPvDa/EmhTwQ1B2sijA94c71ErYV9yIZvAR2kHgMOvC317zFmzpaeyIY6FHcYvbOVIsybRWlwm7Tnpcr2OkBAAoAwfXOvR1amnwD4Iqtra8QqQGuobB5L/wCP7y6XHhmmwzIXEVX2udbB/F0va2x16QIvK8Dw5RvmjjgxD7yVmR0geWW3NU/2Zo3fJlkVvTGu/IxirwhBUieV6cstApQfCApCbAfwgH2x57i/aDcnzFsaCL2MWoY5FSk/zeuDhc85XSH/AAWavM2xhsaKX1rnXC20T1wc+EF4Q5Z59AKA8P3n1v2lMm2em+38XvSstNvKGmgU0jGqLRC865RdyURNgPuxhlx8DMyRW24jqmhLCWRQmAWmC40s9BCtmXAecfQsmciEQbuZhD56Ryef+w/4EbAugbJLMBdGPh2c92ZoxInWR1AD96UHqyIZqGXfp9v4vYoK1eDF40J2jGd4R20HyMHU0Zp3yEbLMbMKq8TmIJrS4e8okRdQ7eCbpT8kTmkW3wBfNBO0dMfi+xDT/hBAFFI84KZRZGm4/O3IlhdjSnVLOSVvb96bV1OHvTfb+L2vOt5k5J6Blz+FlbLxcEu5DxtLgiIHMy9mCFcJgjArTnvKqGAjW3iOaGaNtHogcqCx1qNWdVtzShrY09Jn/DVfGOHvTfb/AJB2lm1/wN0ubvNmOWRXewi6qOWCoMilqw3N2mrK5biiKeLj8vkMug+cw1vnsB1gX1EF2TDpKeMv5Hixucniw9gYxlFsiu+AoAdc41sO2xmAFelsGvWtth0Riv8AhptjPaMZsZVOn2/4X/ESoA5xUqIBrqG0Gq6sTGddrbNzEYRHQG+uOZAQAWsT+AOkFby80bjkBRHoUgUICqAl7PoIMwfCU3hbMnVlTV8HAsy1mvDb/G48svBKc+iigl+Q7SkC9B6QEIWJkLeiSuDuqHV5DM3KcUo7wyZqD/DTl6/aBZ51mXb+3/DgRe54Doc4fcoDBpFiqiQ8CeERwsxykYr2rTdOZ0Hu/gDpOjvIrQFHm33VY6zVLWVELalkqjkTDfAOUriSuEsRlDMWxF1KoGxHyiVaCKg3h1IaiUQEZu87zPd2P4a/JD/J05J0gHt/wKLdRN2vgJjSMvq2q8aiotb4Lo+cXKnuQ5R4y4NXhrZz8f4ANRcJHtIESYt8GDZc1R21NCGiUEcsqAGsxUp04QiBLJbhwjdqu4RjS95ksDq8j/DCdaE1peX2gHtEvzhoNg/4C6LHTU+5HQfoNvaO80qtV1JYDIjaufs+f7/W1y+pvuBNUID1S25LDMqup5zeesNBBYlam0lobTL7MTHBbFEqYNOGKh5NMCUHkZ5sZzn1r+GX5yg1CPRH5IB/wXayOpiPVmpIWt3l94jEMnFLI/JVXqYh0U+jepgiWafvxOtHpETSVjxuXrAUyHvCqIa2cessZ8t/sLV+h+833wIgc9QR+f8AUrWvr/qcw+v+pyyeL/Z+a/7DTJ7L/Y7/AJkCVANcmF3TmKDNPMhOi8ccYzW08USioA/OItbCbKXUXWQ+J/DMqVSipWtlzQer/wCDK2YO4WerLI3qylISfop/S/CZiO13Aye0IxWyrvVPqfqYXs8gHaUOdRWnSxnKC2ST0jGSUYHmev7q6fHPFz6QBBgfTEta9FNXM4h1DMRsV0lLXirTl0sI7oQc8ibwRy7TkC+sbzmwteRU1p1aP+y+xizIWiH7pWABzb94AdXVQ0AGxwzDkkOvIJr5diMsdhWkjPAYnRAqb3FdzSGn8L3nWTON2PWNUA3ff/gExuvtW/aUZhiZlbRMGJNeBWnBa7VBoJqe4kdP2lqvf9JpXHcgywrlvHTp/rAx2Q0SOWsW3LpBVOI2pmx3IGUv0Q1/3x/dK1y3u8pg8Zq9eZt4xRai9mRJe0/8ZbFQ4JvlTAWOJC4d4ls81prxOcsmp0jvonmAN5BiLus294uWGo7Uf+cP8iX4Z2Jp59z5ixHKP/YmssM7QHclRROtJ0f/AGJCbYIa6kgQW1Zxr2j/AOX/AMlE7nsEMeg5S3MCOjhhGaCz6VnXG0sm5OkAwDwPvKTMjAYTS9ZYY+B1j8k94ie7KvCTdr9Zj+F5z41958a+8+MfefGvvPjX3nxj7zuXw5z4t958W+/Ab499/pnWPHSTTfHLfn8/I5+R8BvyefkM/IZ+Qz8hn5DPzyfnk/PJ+WT84n5xPzCflU/Ip+TT8+n51PzrgJ+Vx4rbOfLvvPl33nyr7z5N958G+8+bfefGvvDRTYXyhmqtQ35zECtSPInwr7x+Ee8+EfeV/I9Z8I+8+QfeJ/C9Z8K+8fhXvPgX3nzb7z4N958m+8+Dfeb05m1erVvduVadtaaG/eCs02byjvZXTwMKclOBXWCmPMmAmo1jjoDm7LLwRdxYzXlArPFpwGI1waFmhcrm33084KFIb1PNgwc6Zo/O67dOUFJGykiLKbNoajzLPA/dObYRe34jzDMB1KuLq7TkpgH4PWJQXMhfEfIlscNMJ8OfjDRngAqIw55DaJaZCPKQnFTCmIkAn0nx38YZc0Q66B5e0vOz0+KNzpOST6nqdIxjKtLbJ3MzLtoj4Y+mhOXzsQ6QgGkBhwxbpBMIoKUomL7qfkM/KZ+Qz8hnU+eC8/nlPP551fmnU+edV5p1PmnUeafEp8SnxKfGp8anR+adH5s6PzZ0fmzo/NnRebPyjPyjPyjPyDPyDPyDPzjwz4DPgPDPhv1/+7v/APd/fu/DT8dPx0f/ADp+Kn4Kfgpyo9iF0sH2J+An4CfiJ+Mn4ifhJ+An4GfiZ+Bn4afhp+Bn4GP/AIPHgPwc/Hw2ny4BMviNSPcibT7JZgrJ4OSAgCzQT8Q/8hgP+EAYmKqoEnUR3krvJCGDVfMj3GhOjBLQRNrs+/nGGsQej+5CjoFYrrBeAY4NdSkXw+77QVhyJMe9bRBuyHUW7KnE6vD3S+8HBbxd4YqkHUTOGw8ql9oQ3eRndHyx3Iv/ABmFG8c7mE5sYSWiD4kPLynz+mNwR1xqcMK+D0XAnT9WiOj+4VK4BwzKZbgpvKSk6E6HArZKNpUUbEo2JUUTExMQZbEjPa7bB7UzDVL2SYyUKN5oixREwDDKoTeCI7fSBq0nxytbF+afaLr4hu6PQP3Ld8Yd3ELcrRMpUrCSdQaS0nfVMseJ+0NZaXQ2HQ95pCLd4xmZmd5bvLQRzlrqvnE7E95pC+jWHSAKk3JaRwPvaeCV2dmbA/AiRIqhXzmmdH6b316NT9GD03A3T9WiOj+6WS5fEuXxOziXL/WBWAec5wi7lbbUiu3gl8GoS0ouOwn/AJFK5lt5beJiesfMsPeK+zKC5bFuk+iS2KJw2H8fuWPNe7/+RVPwuCypXjuPm/8APeMeiPgDB9p9wd5nn+pHlBX6bs0OTtDbCwe4/wDGKbW63nj4S/1jxJiJBmOowH7PphRfccARauaLRLx3tRPhaRw/SFTBHBx/wgAB2SukrpK6SukrpK6SukrpK6SukrpOyW2ltp2TsnZOydk7J2S20ttLbS20ttLbS20ttLbS20ttOydk7J2TsnZOydktOydk7OG88c8cvFHLgvtL7S3WdsFtCQI5uTEiOpKcu9QqVJzBhwGOHSwAHrHquUYhqLI91aDFyEk3dH7/ALK4aORb5Gn+/VzFNkeZbCpaUD0luUoHEMrFeXjPS6PtMxGa70P9eHUFVUgVSUiMT8Qg5KLRvDEtS8E6wZOIceNAdZRZnS1QsvSwVcOEqaa2uoM0a9R+MwSotyUPaC43U9FMBfIRej9o5TLLvKiscmz7fSRU8zI2dB+0Sw6pq4AaSu0NCuUDDhNSsrKysrAxNSsrKysrKysrKysrKysrK7Su0rtK7Su0rtK7Su0rtK7Su0rtK7Su0rw/OJ2+k7fSdvpO2ds7Z2ztnbO3g7Z2ztnbO2V2ldpXaV2ldpXaV2ldpXaV24a7SsrtK7Su0rt+n6/oemIcIQCAFy7dvL/X+RhiaOPI4rE1s0PFoGtEZexzIEN7ssnt+5Y8wRRiiUTkLYNQ5sU0YCIJ535ll0c6DqoOQ8wywoL1bzPWEdgOjq8JSsOgJ0ISBhB5Q/obXTOJQHhk3OcXotCZWIzFdUfD/wBWORVHAvfvMVrNyNf8vziMKvpVEbDpDN3na4g0DQrY+MQ7sPJl46VbhqQwAEPmsoSFdVZ7n0brWa2FFM9L7yvpL2nKV8RNErpAeFD5srErhUqVAlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVK4VKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSiUSiVw03LC0QX3l1bS/qQxm79p+hzQxaZZ0o6JLAsoWVTq26U+1/uT7HBqSgx1lpi7r/6iTZ9Gq8MEtudpQAEiZrVDY2x6m/ChjxqyLA5xoaq7qSDHNf+BUckFoM+UzGOl5rMOMqz1QGRGVmvWJkug0vZmJpDOxu/GEkxyFfaLgnHsy1CczGqrYzcqK225TC1IX35w3qCn6zDtEObW4D3NGVz7RnsYXSgLiqbnftqR3jmpXokbSMFcAc3lt2wuZYFPevecoHqkebDZ6ec1mm1X3gou0YWH95TRoL2gYh8xNHD0k9R+scf9Fy5cuXLl8bl8Lly+Fy5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5fG5cuXLlyyHcuCHr6pFsivpM5clfVnVlxqR3puZeckuaYuAGp3in7nDO0B8/3GnNfXL/ACANMAYIZg0iTmoHkY7A831zKlfopd0X241wqVN3X2Z496/9ghDY2Zf7Ly5Mot408YtyjgoiyFdgvkyl+jDq4M9IC5rev+RRFtzqidBLVUsWpjSaLgNQgVF0LwmQsimLxF1zz+0vECi+aBWsvrA1oD3ZeP1DUv6Fy5cuX+u5ZLN5ZvLN5ZvLN5ZvLN5ZLJZLN5ZvLN5fUl9SX1l9ZfWX1ly5SWTundL6yzfgpvKbyn6zLS0tLS8vLdeIW8GZUVxCYnSGKzk94vs278o12IDzYct9Yb8AYY1h9ZqkecatTziaiukduF0cyU4aeRa+8+QYP3HSPoGa+8yaDGCiZYWghHxgzSrK7nB+qbb7Htz9CYn1h2MH3hJgwMwGUwexBXYszIqvygXaa8izKmBsIDvMz3lo1q5TWtYMZRMNI/Cosim5o5fqndKXvlNdcGkpKcSv1oAFf0/X6cMdk7J2cHZwdk7ODsnbO2ds7Z2zsnZ9AHT/AI8APF78LGsx1cnvAdGPVGqeVv0XYSe0uvMPoYz3MvLH2/cSWuhO4ftLveonPBnhYVrU7Dl4kLCR0TZ5n1udzJ0PT5eE0UGCWsc8A4v/AII1HmTeMQrmxguqYYyIIkFrqIQ+WUzxAyp6iLS6R31obrv/AGiyj+IixfeP4UZti/0hbLZcv6gALZbLZbLZbLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLlstlsuX+iw7k+I3T4/f6N/U3vKb1fLMue55F+4kfbg3GJ4yO85PlLBhphArcXkTUeTHqGKg57GIFgFisMPpLETV9C2OqItELeTp4ustVPFzgL828IhVtlm1TVrNQjiJBF3Vise/vANM4RiusdKWwD8VtNSeucT03Eqbym8pvKbym8u+FN5TeU3lN5TeU3lN5TeU3lN5TeU3lN5TeU3lN51pTeUlJSUlJSUlJSdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadb9YAFd5XeWpDv39xD9c2+s6kt4F0U6adFOmlscJiOiPWZdY+kV9BHr/YfALU0511/4cS4/oj5PpM4zS2ag1iH4VB6RaOdNzi4Xda7nf6N4WwDVdCbW01PY79ZdkrmzO1dIrHgIKT0mmtGlb6YmvuE7ziHcYFMbW+0VU8lgk1e2uXCPLDUsCsSnee01P0YPTcC1v1joxg5Zcob2rH/C9UKa56/8FwWB0rL3gFVnmuun/A0ZBUKvnC0Uh4l/9GtD8rkxbWiXrLgqqKy3eW34FBa0EofVO8aGyI+ZH5V6Q13T1/uSkM+EaPvBvhqoYtDOajaAAtlg0rowrYJphHc5xy3E1cR3hCsmzTDcOxufgIJy8kozTNBfm9o2so7JCppEZPq84waTt5BzerNSXr1PszQjCDRu1BtcYAyoeiNkOlQto8Sg1kjCx4y1eTSAmVxmVUmaSgXnNNd97TU/Rg9NxItLS0tLQ1Doy34oBLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tBTHytM8X+y0tLS0tLS0tLS0tLS0tLRK3VvLMVH/AIKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS/V/tT4YaldSV1JRvPHjZLJiY3/Tcslkf0juRyKas+WWGYY0fugXlKIPkx1CiXNDtGOVA5YAGD1mbdkepKpszzneKea/cjY5A71j1iPTNU95q4XKh8iXvakRhgDFrQdGoeJAlbEF6tZTz3dIQfYZU13owRnvu+0NDxPfNiVu/dnlpKsQaAVUvEqFi+RtHYnNNSXMmssNS2oyW4ktDnFSoQqqYBBONF+8GARnAxGIab5wYgKZjVprHvgtUlt95mR2E3LuvaNoVdc8NHD03AnT9WiOjEdu/Hh/wrog+z9/+AN69llf2/r9O+FSpU7ID6JrTlJSUlNpTaUlJSVlZWUlOFMpKbSsr+j12lIUO7MNr7MIuMreeZTpKxHKUHEM5TC4lAQ0mRroPiz4wWJjGmj5/udh7fstnvNxB0lQlWcjvEBoZBwXxuKxuE06x44egBKLNXKPOOhwxPhX4LiCUmGWrv1nHWy4p3EgOF0oQTDdETN8QOZdtd0QBNKUBmpQEECuuswAGtj2YFv7uMQy41qFk6vaWQONqo04em4E6fq0R0Z3iD/hKNw+3/A+R3S4tg9D/AIPn9Ed/Fq+tTLeUEw4HZxKSUGKulK0fElnaheji6TTBrMTMBOUHpGPQnwAX/wCS3Cn2D9zpBg9Ori9GO/kRJinW/kYNM1/Vz4dEZpocsI4o5EXEdIy7TFB6r/D6Ys95I897TRikecsxc0rYDIAWryhs3MBxwJ0iARMstl4qIgAWrDpk0RsmiOkTxSPQQr2JdGx0Sk5Z46mVXCnFEo0U5DeuJFyaUC9oICWixOfFaXCNY4u6sldeKQCVFkN646CCAC9t+KIQ1VQQEBNEbHjgvxtPhtjgoJNAWy4uALB24lieycHXz4olkyyq3hrx5fspD1giCIjkTj6f7J637v1Z/UZirpC8qh0SiUSiURI6GWuJUe8vp0+pBI0AeRxY8M5piZkO8VN6Sss1JGr6iG9DMA16Qfub7RvEf+pooRTITtgIKZDT6HTHTFfeorGPA6Q6bJl7H/v1DXwG07E96eKE1aIPKFp6wqrxVEtw4SiiDl4pyIkqMyILHVIUSNO3ImCOErI0fv8A94KlXjeXsaKh5n2lSoEJi09cH+SpUNMq9t9T7ypUK2ZD6U/+xGNbPlKlROXA+yVwNOD3UfvwqClUhb4p94yoJZgC9MP2mi988ACX6oLJUHX0DKlMfynEdG49CUypbkVDzSUyoFBgofL/AMlSmALFu7vmvvxEyCgOiJOroeWPtK4d4B6IKDr930q4GZigJVfrVplpFKMv/TQnSgDiw4mNxYeGLZ0l10pFEcl7h9/3S7rfQGClwdMoqYD5xNeGkv8AU8wacD0SzRHSc4wnJl76fUdLXce07x9yZ95AGkCi1D3gLXVJoWHGYq0TgW2mMtfumE+d6wwjjBrdWnwRhi1xMPDerLS0QHsXlwLRBDP2EVbLRKLUe5FHqnkWWloo41Rfx0lpaIOUUsLS0QUyjcFy8asWo9GOo5U9JaXpmz9GKnmV4hLS0dA1UR6ilPrwnTFesI8G+0Ac0K9ZaXmsVZfiRVuJfaJX6uMUz7xltpbaOAaH1i0mg95eXl9pbaW2l9p2we0HCOhKIFfQoJUyakLaRr0gpdGPC32nPi6RYhVY9MNeOWK5TCWoucyAv0q390E88Z5jK3DhUxEeVPbgXB/TzmuDBwFi6uFxc5xnwW/1La+a9pV0Z9YFfO8Qkp5MFPdheJKKiXAWfZKSiEQeb7oBTu+8JULm4fsSiUlLgBjV90pKSh2Q9mUlIRpkfslLlJUXmD1IRzTPvKgEYU1+5lSoYNReyVKjqMmHmREpOso9GGFt7UpALvkSpTD9hKSkFN0AesBhhF9ZSAuVoa3FJQjf8FykpFtrZ9SIuUlDdFEFBj7krKxi9IBRoL0lZWVlZWVlZSUlBMSyXLlP0BJEbzFFiV70mfREFc5GvRHguXMHCKURhdc1N+Aig2yIpnyav/f3Rhbz9tmcxKeDoQ794Xjcvg8MoOCaY/IeERcR3gDvR+31Nfq3tEOlItlzS8Zh3XJLk637w8nnA1Lg5GekpKRUOpQztG/eBlYqFgp6yvCCLQLhhupL44jbs9iV3ld5ebNCnjKREUbV+smc5ofOUgOuhZmzFCU3lN4YBulfjUpKQEblEni/5KXrKbwDHK/b/YFloCU3g2Oo9JX/AIzEpvK7wVHQJTdzbzzKbyhm5lvBU+LGKSgGyx6fDwd8xV1j5w56yu8C82ebL3a+qXh74drnB4EthyB6Su8rvK7ym8pvKbykpKSm8pK7ysrvKym8pvKxhvBVuD4kN+0zDV4xX/HAnWhvQ3IW8PeFvCRghnNrHU65+xFdNoQORB2Z9j90p/HAwXaHPA1lg9/1ngc3BgmiYJ1Zr4HWOkWzxiO4fUF4d97Tt72Y5MajMdB/JM7cl9Y3oDhRcNKRaln6dOKEKo7sKhIKjeOrDnyaTAWDnyoMXu8AfmEP6WhjnURNGtLwYnVRl1QlUs4N/wDxOujr4r7eermf6Z1flFufyY15uuKwEY9VjLkTrfNMGVXh1pjLU1qnQCfIoDlwM6pVeKml81/yfMp0Pmmi9M1zP9Mv5fNOj80q7Bh0sfYjc4+adH5MvlCFTzSBASpTqtzofJnR+TM182jkH/sRotzDyJ0nkw3lVFDtCX2pZyCfjGfjmEPGF7h9p+EZ+OhCKdXIoX7k/HS3/CC+wo2Mw3tEdazxgDOiyHK0JjDS481n0dn1kTN/N/QkQAtpP/XgQBT3ZQNtbxXgo/FmcMgebl6H6EAhbq7tcU/95Z/6xXmecTgaMuTGq5u3Vjj0texcatN3KWPQ9f3R/HuljKl4LrNfu/1sMvCOCaIa4YZUSdkeifpi5SyNozTNYl7E27aENcJRrlDZQOSnIqQIF7r6mK2enIxrC89slWFXpMaYn48n49AoDaocsyg63bOrPxRKX6FOZwe8CUvZOQBPxifiEJSHFGa1YeBBV5nP3n4xHDcgOZrHrMiOCjkH+s/FIoBAtUaSzPdh0v8AwE/FJyZToeyGOpAOa2+hPxyfikMmF3j/AJBbqupeqnSwAwBYtRRKJ7YS8GP9nSwmQBldkyZUYaXh6E6WLuSKMFqgHwyzoOAJr7JRTQf6kq957sJ+ET8IjiRinVQewzTGDGifhkGYZjc3PpERUVHc37VPwyCyrTTkQRwIFNNV9zhw50hWQhWMoPQ484TQUAKcoewzQMWNE/E5+KwuZVAVm1exPwmfhM/GZ+IT8Rn4DPw2fgs/B+B/wWfgsp/wy8qH8Vn43E8rwT8Zh/52GMeUmThwAMyquSkVeYyQQqFtmYOkLT7dNQne/SBgYafjjrPm9J8I+0bl/K6Qmc8wQjddoOAnqIZbNqVKeZKAom/v5mkd1Q4a0uXlCwA6Ngr90feKKuKlKGY9pnP3X6+cOYZomiY0NIeCOsrMqYDfJV5/TUpYArUgyZ1CKTGW8m//ALT5p958A+8CpRs/7zBQZ0/3nx/7xbkSCZvauSdKLozLgGy0DKKhoEupAuUqNmQKkDY4yjgWXcbxAoSUobMBKAbCJ+ZRURUdbUNQ51sL9J+SS5vGAImi6ayzjPiImgNTmZOdfmc/M50sNYe0HCGgUD0n5vOjhrT2hQS0KA9J8p/kWEUHUf8AxD0GdSq/SfFf5Plv8mrD4AvjU+Y/yfOf5NLsRKek+Y/yfK/5Pwr/ACKorpopx6T8L/yfiP8AkLCjIG16QMAQwAKPSfjH+Ri4YQo+k6F8QPafiX+RYppej/J14bFfpPxb/J+UgC2dEWPSfmOKlPulnnXAvhI/Fx+KJ+OJ+Lf7Pw7/AGfgH+z47/Z8l/s+S/2bXwd58Z/s+E/2fDf7MjulB/8AUdUoruTrGsnbLkSydiYNrVpcAgShMwzIXeEO5oR1vLlzkoPQP0skLOmcj3JUmQyzlBkMu2IDSEJfBSU5LpdtP3XMHKARbmpRygptlPWP6tYF8AVNE0wWu03abkYECX0cf6/s9e6Dyf8AUMpFmgaIzTC34NKnbc5PRP3VcWQ6BWAZRFSpaSjdTkTLXGIzRphjH6GdzB6sxCire9Z9f0m/q425PWpzDENTAwHDK0IDG9Hp0gK9IPW2vYGZmEOsNlO7+6s8hU+JDSAkzMvzkpX+oI0ZowVFiKMn2Q295qVmeiEKwwC70W+/7P2mPpwmvbvWzuOicyB6xLWdpus0+HL90Rsoz+d7PnMGpYjABGVDJwGtVBG9+BXZoHxnqH6zmreveQ/eCQxhWIF0B5DRMJQikXJ3dP3Z1gMseQyShS/R6YlMIxBmI6pUqoIb2l9JZwE8p0ZSwQ5nnAMWecJsI8zqMuZSqhnnLIgNqA079JcARgc1r+z37M+Jft9JqdS5j/jqShWuW9Qvs8zgB0/5Hv8AmaBlV2lZG2QedgWttO0Qk9Hu1gspKlrVi+V1rWP+pp18Gt3PrUDdYm6MEDwjMqVTZk2xaUsvIn5Xyz2/gI4YFWeoTUhZaUHlMgjsxDn2iy7Xv94eZHX9EF9xwnyLDnPj9poXj/8AiBcnxTVH7qGkTun7w5guxBVW7k+8WfI7SsDvkNxdWNe0v5zaz7yqaHCvWFFHV1+PP9ov2nmH/n6Gxaj2ti7JqPJ6KJcL43fMOSf8tW7HHDzAcruG0XYsA5spcgCmT/rOC1HSzWar2fW2GCgmTwrKJZ9A7TOxg3nA85zgpd8j5aeH8BobF0DmACx2LT39JiWKNAIVVWYihmiKU5VHZUF3BDwrajaAcMNw2tLCo5TXUiE+Eo5uc/tDNdwlp3OUGoFiWP7MMmx/Sh7lA3U9IepjZLB9hwn2dzl/x2Ug5sXnbvN2xzZrK34KKGUAUB/2AHUS0DRfT1it8ocQEzW7Azl/EieQQfZ08HU+Nf4AnJlKaCAnpKFh2ip1rpyEEhJQql8VukDEGY2pdhcszcTWkuswNkp08FS2SirlhTCGyITJiOSr2Hmc4LG5gZHrswYcplcn7LdwzUx5I3Q1XYiBgpUekNYBQg8SJJR8DzuX2aEm1BRQBp/xZH6SMLveVzWYku1q3YRYQAf9tQjDpnT/ADxhAlPNrMD4xIAdYLYZ3g2JW0HmzZ3F3APOKmq15rmur+/vAYYGDG2ysaf+sG2HlyLAARBCG2GUKE1agURUisWNOUtceGMzSiMcSCYYlQPZB/GqklJXb3xWblVgvTZ6fsl20hnP+famgTEsKl55Ns9XMOdtUHLaWTJi/B1gUtPTf/CqAAtWWB+xDiHjItILzto8zB7AoB/3kQLjidhhf3rTXsXPc7/6jwfzrvD1g/h+K3Xm/v4iUYpnu9ekyOKw6fOkMA0NoAqVM8S9jtiYxM2ksYctS40nTlvKa9JXqTTpLeUp5S8mXSVJMMRtCYqlPCdZWmcw6MT/ABv9Qb/YrXOhZL0EWcyIXca/u8+xwWONZajEWops16y+QYT6If5rw39c4tXlUfQS1MRGC2rlWIzS1PMwqp6A/kKgUAMq8pgguBz6dHWHLy98x2gk4BrzZXBguMuE6P6HGEMoyu0CcojaPRKIwmAQxwSPASkljAFJ2pRvQg9IIgjY8z9lRYZbOccgVKJY24I8jBcRzfUUFqBuwmUxVtl/ZOSljURoC4aXFsoBTSDl/IdI1WjWm6b+GMNy06/+YJMCgP0ukqVKM7ZRwfoYlnDMIgJY9JVwHkwbwxoAS/aMzHG3WO77fsqARLGEnCtc0T+dIktCHI5RBBtS+YIljZ9AAqoOc5miDGrIJykUr15cHaDotnEJdn6XJmAgAaB/InBUAWoXLu+0CizrmbdoNouqV5MM842TCd/CwMuDDgsuuJhKystAWDknNQqblRJEcrB8yWaJAnOLZhZEQAchzA+8YD15v4/sqCUljDXkpgbgOpcAyjuSuhw9yFDoeYnSWFwCOes/LT8tB7L3YQo/GI5MwGY2bhGD0jZourweE709g85S86nLKaLpBl/4U5A1VmesvbA5E0Tn/EGkBqvYgPtCOiub9iUW01VFnJUHEU6g853pKsQoztmBZF7MRyYqS20vtDgBOc7JdoQtlmN5cKnWWecr2ibrEIHInIEXox5pnfnPcHbhNh4kcMkCjUY+xahyvn85wCQAOY/szrwKELIc2VLpEa81UxBZVzVMEU5pqmDT5f8AsC5fJ/2XVa4UvpWCDWLkLjV9uxFuLz/8wFcBWC4AoAbB/wAB0zWmgQRKtgekStqMJkvN3TlZVeI1BFXyPWH6O0WJ/DniubWqep5QYW8nOoQuUEYpiMGyZ87cjNF+jUbusaUwxGybkwSeBGY8CmkU7kCww3ocmU5SzoPlDRKXw7bEN5fvC7RhqonmwPOdGI8pVymGhBEycpcjuity0c4S25SQ+SRntKVisL5v/R/aLqfcFmVL2JaVtyD7sOZ8zrH5J7wDU6gPvBDreW/vHxtN5MAim0BWn/EMapzkbdL/AFKDz+1bQRBGx/hpq2bfm/yDJ7xDGybTdB1hFBic4sItGSaKvhHUeVNgzaJNo4Aes5BBmAnSjtEX5J00C5HC4cGVKlIwauKpbdkcTTFQoYl90iDcUPv/AAI6xTZ9IkV+Gbx6cGi2WiuREtpefOYndoZXWuXBriwGokFbZzV4Gf4b0J3osfoJqDQ7cJbgWE1USWwYZl5l8DbnNUzVxqVKlR4MWowCFoIYJVDeBv2q5yl2LItxw+kGyz+A1NR7d+CEFq0EKEbg5qC8DvKAeTNZdPg1wfOSDYp/v8NbZsBNy6CkVcIyw6QIxOAgOJq4HHCfoYypUSMaQm6XZDrNDHUnXxccAD5L5MtvX0g/gLBSNe1LJ82+0HgCDgB3lnFNBtRwRukqx2rUHxcN1wX/AA0V3eC3S/w4FjNcOJUZUCB+iphFzBjjcuN8aiQQYY4ihw6Iq7k1/wAq4ZVpn6x22/sv4NWMLuZzzmvC3mKPRR7fw3HqwUKwS7YG+KuFfrmYGPouY6QYgzwaeHQz1Edd97QmIa2PWdUvbP4KVJXUycgJnwqK42uCgR8DRzYHhNo1Qz/DTp6wfOdY9YMwVCXD6GhmUaPoXNLjkmiHWa+Hmmieunz23BuRe4gCcvZ/gjm8WoV5XPS056HBNB0Fqw6dtY07H8OOXaLOUMwwQ4H0Fu4T9dwqOvBgzB4dPB6yaqA0jKObAUfyr+BqlC6A3YqSDasL5Gxw0iWu2C12gY6Cafw7llbD1Xj6iEqH0HgmVQ/W8GMSMbmqaJpmhnrJr+qDSHymK0PkfwLAmbOq3jm4tHodOCYbNMeazCisur2/iHoPsz1CauHlhwOBp+rTMkIfQYzk9o6Ygmrh08DVM1mLP8ZQ0ngSjtf4CIkAFq8o4BStxQ5fPgo25bQ18Yk59YKc1Z+GT8Mn4ZBbE6r/AIbl0jHqk1cUlY+ldSH0GPAyJNbDXg0cHrI62Q90NEHgL0jvtP4CGSvLrLERFTarleAt8p1X9NrWsF6cFt0H7/w3LtI9Zmrir9B+uUn0GMYc+AM8CxwesmD7ewzQmK/Co7b+A1w2POgV7/Q9W/hpl0RHkFNc1cBpOcPoD6R5TnGfea4HBojmI9ZqNvYmjLNk/aO/4CxtgUMdsPa+gIiIiNApCuEwGnQ/hufTMeqfopwOB+rW4Z9J4yHENiYvtHTl20+z+l+y6Ig8Bw4efA+gs4fpGDg8ppCc3CbjV7e5PTQ9sfaenf6Wy6cPSjlmrhNOBp9BVA5/SdImIkdK6zmQ1mh4DGp29yeggsu0vOf9LOe3iAOE0nSGhwP1cv0x0jpGa3GE5+DNZq9pvSQ2m0VfTX9LEi76MPMOHPJ4cofrdJ9MeFZm7GE5pomSTWbRLyoLXZJZ3X9LZ/Jog30j+inDlwP1aj6ax1Ix+8YTQvAwOiajZ4y65DfTT1i8z/S2fQ+xPSPaaoa8JwMzlDT9Womj9EjOUeDCaHgdePNV2kz7SG+77or7r+lsuj9iem+0U1cJwJynkHAQjSO32SeYiR9WOkH5aEdJ4mTb8/zhqvyjMLTrj6k8xIj3j2ktvXKqDj2VZf6ecuMORA5Jvyjmd6yLYvdr7s2X1q/eUk75faacbt/pGA52ZpSVNl2srJyD6zSNn/S18JeHsiaLQFVynQvbAloeCaonaz2miW6gebUTofYexNBl5WPnGq/zEDyKJreb5PmwUKMHSWuvG4sEc3WkuynJs5jtrdlHzJWOmCDybiWDOR+4k8zX3AgOq9j/AJFPhPYmABdbftMoQ8h9bcTtbrjy0jHjAbijBitom7BbxM5had2EI5L5xLzAa/eM9qj2go/GY78X+lhfRPsmBIELDSN0ujB4IfQykumVlN/SAl9ZfypZL6y+s15znrK1zNdly+suX1lkuWSyWRZcXrFs1i6wYuvpEZi5vOCoc4POdIg9JU+uKw2/pZmmx9kflIsw1jgxcQSXLly5cvrLjlTcuXLOFy5cuXLi5i0cAYo4r7kXge5PSfaCh8Kjx/0qdIfI+xF5GKCxQi7IOZct5S2Zlsb5S+sWMbeW85ctlst4W3xtmkYvAMcUVTy8L3nyG0Fn8Kix/wBKnSXu9Q+hFfaRYRTRLg5ly5cuXLlx4R5cLly5cvgsvEuLFi6xcsHMcUoc3itOh7x38TENl86jsf6Vcp6N7E9N9ooo4PC4MvMuXLly44eUuXLly5cvEvguXL4L4Vjjpor7KK2+FT4vdHg6f6V5T0r2I/C9qK3FF1isl5g8Lf1zxL/Xcvgsu3Mw5xZcWI9YqDfOZyu3+FT4vZixdP8ASrpPQPYm4/BF6wY4MvMvrB6y5cuXLlxQsS5fDEvjfC5fKXFF14LDHllkTKN38LE+D2Y8PR/S3p/sRfI5RZ4Dg4mX6BcuXLZcUJUuXLxLly2XwXLZcHMUWDFhj1mhwl32/tPg9mPD1P6W+G2J8ptFgzODLixZcuXLly48TRLly5cuXLly5cuDE7xYR41igWdFKvs/afB7MeHt/S3zWxH8zlFg5jzBxL6y88bly5cuPhXLly5cuXwXLiy4ouYRxTIw4uuO16Z8nsxY+h/S2XT+xFl+MEWYMcHEuXmXiXL4X1ly+seIqi54y5fWeMuXLlxZcuKiLBj1imLM+7ivsp83uixdH9LZfM0jvvHsR4HBxLl8CXLly5cXCuXwuXLly5eIsuXrFiLBjuOpgkd97HfbT5/dFi6P6Wz+XpFfbfaLOsUcUuXOcuX1ly5cuuBxcvhcuXLly+Fxc6R5RYo8RRQXmY77OfD7MeLp/pYfP2nM6I6sWY94S5fC+Fzwlx7TMmiXLJcvpwuXLiy4sXMWsdf0N4zPu4r7M+f3TEen+lsn+OIvQx1nZwmmn6Bg9v0myaeF/oalxZcvEuLrFdxhpwmYCeqReHfvPl90dDv/AEsV/L0i8RS4HhHEuX1l9ZfWX1JfaX14XNMXWX1njPGX1l9SX1JZvLI1vMbxSKZi5jrCaZ3zAMK9cCuApWW0+M+D3RYv6Weh+2ZtsopcpOyFUTyi9pdsuXLl9p5S5So8y5ZLly5cuK1LzLixcRhcwmjhVDvHfWftHfR9xgv4eGVDd/0tRXqPaZdVPWOsUUNCXF4WQnjwuXwHmXLly+8uWSyX1ixZoi8DXSGI8cGhE83Fh+Npl8HDFS6Pv/SyzQXm/eXbFng0RuMuXmXLly5cWI+Fy2XL4LLlxZgjlBZaGk08U56jis9i9Uy+PhmPm9/6WcL5Fzl5jjhpHxixZeZcuXL6S4pql44444eDGMZqghNPHJ52PTt7yZfCxHR7vv8A0tknRM3kuMjN5SopEVFly5cGXLigy5cWXLly5eZcuMqBFwaXhMp56Kx296H4nKYd17/0t6JHkkHhc0S0UcGd0vrL2lv0Bg14l8HdPFLOB6oN85eZcUDWWMHEccUX5yLB8bhxfCovED1/pb0iamS6eA48RRZjC/pC4opf6yHqjHdNWsx5xuxXFjlHiLha95Hh29+er+01Uoemuv8AS3o81F/lcFHmPHFXC5cuXLigy2tZfWXwX1JfWMXcuWRrrL9GZNwGIJz8LhV3Edz8i6vaaT5X/S2bwT3J+rLizHpwluaJqlS5fEu9I6Qwly5cuXLlk7OATnEgbwQYhHiLMVwupgG5kkMu0wB8mGh/S1VGdffioekIpigjKM6EomkuWS5cuDmXLly5SYR4C7xVmXh0sFEacPNiCAIu5Eoj8kvHR7T4dzmh2/pXNTnCtISR7yzNI6PBVOtLJcYMscRalyu/C1lLhGiMU4LlzLDp4FHKUwojXhXkrIYilQQ0lVOOhEFWLfSbJ0u4KPyuaHb+laSlQOC5OzygtaWKmvWV2Z89pTOfoLKcjdGWMqAcoKZ7RRicAJyi94wwZQHNld53wUuX1h3m5xFDnKEa8+Ci4YBg9ZjirqMek8UPKRcrSEWtVmoAZJVjKKgBYL5wKBsf0qFbTjqHN9yAyLL9CP5M4wMDXphG62JzUE0KdS4tiXKhmBhc2FFL5SwQLOzKVGIYuKnIStjMwvaC8CEUrKES1QmumaerDYunN52IqqqdVJXQiRluNJfabMYiwQLVwEpskDr2CM4qFj/S0SymCMwlqTm7+0KsSzodyE0/RQxotagMvNfzomjshcrPUMuHwAjOJyYV3TlR7qasO7imkvHOueOP/ueAFyZgvxsP/Hn4yCf+E+AQf/Ul2jPEjubzIiwXkj/4SOz5TOZ8UwQAt1uVqDmCiDgNysCK5w6GNSv0MTzl6hqSwYcjpF4Mff8Apl9yxXgBmdRNCnSxzHAKaWc+dvmR2L2hjDtkH0YPrdbGCoa52ysENyQh2bc0KI7CagToIB0b8ZVypqlZ0CU2JXRLPMPGaGu4nqZGCtCovrY5ZS8tyDtX7prwcsmczfS6TOIXYgzXtSc+DuosWW/7ofAZpVfs+8xBcDA8D+oWFedaWa129CLWi74RZU+uRK+xqPg7u8+0q46hfDaZFL3lv14dcM3OQ7RSa3qTqHrX/mHujR2e9r/Zq29SVNkc0sr8d0M9CMJow7H/AM0H/9k=" name="Obrázek6" align="bottom" width="195" height="195" border="0">

MORA/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDwv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A8mth/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP5v/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9lA4f/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMHf/wD/AP8A/wD/AP8A/wDxoV3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/p//AP8A5f8A/wD/AP8A/sCET/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDZ7/8A/wC//wD/AP8A/wD7jTP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBm/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+zD3f/wAfJ4fYzd0Nf9nnhQ//APyP/wD/AP8A/wDrBK//APy6DjlJmUEt+ePh5GCqOX//AP8A/wD+McTv/wA8Xl+EkiD8hABwzehNIg//AP8A/wD/APN/HP8A/wAUhi1AFkQlRgAAdn/Wbn//AP8A/wD8RzM3/wAOnlkk2huy6WAZ/wCX/wD/AFf/AP8A/wD/AO6AIn/1gOzUjD37fAv8z/h/H8X/AP8A/wD/AP5QyC//ADYVfyzDYEgQAAM/cDz6f/8A/wD/AP8A6iGz/wABAC7ADAAEAAAAGU//AP8A/L//AP8A/wD8Hsaefz0AbAAAAEAAAABrMAcbC/8A/wD/AP8Anf8AZg5DABf+c/8A+/8A+f8AH41Go5d//wD/AP8A/cn0PGRAAXgYgAAAAEAAABf4Q1v/AP8A/wD/AM9/5OlsB97BCAAEAH//AP8A/wD/ANlyv/8A/wD/APs//uLo/wD9+AAAAAAAAAAAB/8Av/v/AP8A/wD/AJH/APHONAAoP/wAAAAAAAA7f+3+/wD/AP8A/wD2P/8AmP8A/wD8A+f/AP8A4B/wA4B2XwFT/wD/AP8A/wAq/fLwxAAKP3//AP8A/AAAAeHOm3p//wD/AP8A9msXcfRgARwIAAAAAP8A/wD/AI95ovf/AP8A/wD/ANRqmj/x/wDX/v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/ezhn3//AP8A/wD4P/8AV/8Af/6D9/8A/wDgAAAAAHKwWk//AP8A/wD/APLx/H/3/wDlP3//APAAA/8A4A2JLfb/AP8A/wD/APpII4v/AIAB7AAAAAAAAAAwtzi4D/8A/wD/AP8AYVFuP/AAFsAAAAAAAADM6loK+H//AP8A/wD+KZpr/wAAPyPiAAA35/5+daeUuTf/AP8A/wD/AMT1mP8A+D/cG8AD8HgAwP6SeIvV/wD/AP8A/wD4wCSX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMWf/wD+L/8A/wD/AP8A0aKu/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3+/wD/AOv/AP8A/wD/AP8ABiGP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AwyWg/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP6w/wD/AP8A/wD/AP8A/wD6hXi3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APM//wD/AP8A/wD/AP8A/wCidCf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDL/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9lvPv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APy//wD/AP8A/wD/AP8A/wD+fv1//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9FbbX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANRWdP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+MuaX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AJc2OD//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APfYlzv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AQ+rpv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8GzCk/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCyeR4f/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDggVch/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AIYPUK//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APgffkf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4D7/Pf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8fv70/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AHfP6v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5ff18/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AB/P8W//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APn9/sH/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A+Z//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP1//rn/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4f7+ff/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDoPv6h/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+09/2L/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9f3/AKL/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AP9/zz/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8Pz/AAT/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ae9/9P/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8r3/AMr/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ao/8A9K//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APs//wBN/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ADv/APB//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDqvv8AE/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDL7/Wv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD6fv8Aif8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDn7/Cf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDyf/8AB/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDn/wDw/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APJ//wAX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ACPP8y//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/API//wDd/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ACP/ANcf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+Pvhj/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMP/ALIP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4f/mf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANfvzY//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3/AP8A3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDn7+k//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD6/v5t/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AHfv/S//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APc//v7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7f8Azc//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APyP+nz/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AXii0H/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8DWJm/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCHpxkf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9XPDv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP6wxP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APjx/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/xAAuEAACAQIEBAYCAwEBAQAAAAAAAREhMRBBUWFxobHwIIGRwdHxMHBQYOFAoMD/2gAIAQEAAT8Q/wDhvXbDixXYNBHPVUcmBZK5eglJZLDS22SFZlOzgMoBu04uRm+ADueHEaq+AbrjaLNOWfxLYKT1ZDy6bh5e9P8ABpSgrfxdiham6h5HGMtnESI6b6TkSKLJXbIxOf06ipEwyS3bJG0hJhX1eRLpU6UE86ko6zJIuiJNN2ZHyQe4uT8vl6EC2tvkRq1zchTC3ZRIsjgi12Jt/onUiLNG4iDIbY2HqSZDbG6jeXqSUlDSqeKQthFupOyeECdnjhYvCcnoGqzyjKBVkSymK65LRFQcnNLmNMgd9cX9ihFJcoXi1f0wn86Y0Gp+WTNpWT1PYZjI6Cjgsiz0TUvgI3DtwJJCKdlxZlx8ERde0Quo6kJqiyg2RbXkc9XHrh/eGzNhtNm8LXYtRnGFqB5ZNKjDM1DcaIz8cFFevrM/5pQ2vIx/DSrrUizBqxDRO3bI0cHUYsmwUFsTJicqV+lmbmtTm1a7JCOiYLXMY8u5RJsgq5ZVEFqPMlXMdqiLnayEQjaaMZ6lSIITbYLUDJEI3Y29RjdGXiUVEEEsCCCEHkcAh3V+Rb008MKU70F7R3qVSYNhaCHQMmJaaesiw0lA5D1daz1Q9Ltanv8AKv0rKUXigtpNh8tua+Q1zkeoRQaqNkRUi7C4DzGt4KEEOmAz3GpGug9KG+g2RGrIeFSUCcEOCgSTIskw3obUqs07Di0Z6Q+JMiEqyKGMYzgQ2Ypp8BIZKJoU2/Szliqz1IMVI8yHzbEhS1gNDRhMaIwQhhBYDD1rAyw2QolU3hbzGTHMTBDgId1Ryqpj3nJNDHvaHh+/oUr71/S1ae6o5JinVGQlRK4EDYTTjBBBAlyCCMHBgYYlsMQ1FUkJkIaNkqDX04qINJaUoerl7x2TQSXdq/pa07aiZy/3MeFaoWhZhuIIwQQQNCRBBBBBA0PQcAhKoYqoZthPQyFEqXm4khWJ9kkzWXSKqs/f+lk7XU531eC4CwEFEIIIIwQIKgggggggeBGBqzNQjYcVsKFsSeOE7rMaGdsCTwHX9Lek90sd3ViVRKiCCwUaGiNiCCCBBCMSCCMDDRBBEkDk0isJTB1ynj+h3bUeH98ENaTW/wClk7TUtt/USqJUUsEoIIQQQQQQKJRYIII8INEFsGpFhisWYrmvQStq31KOzoTS0b9Ld63E9Z1YkJUShYIINeARsQQKJgjwhBBA1QQkTkQVi3FP6noJG9PUaG98CSz9LVp6e8VrV1zIqLVCUFYaEGiK4IIIIFoKQyPDJKHA8DjERZgYP6voJBnh3fAsu0/S2w3+5F5pSLzIqIIKxA0RJd4BBAiOEjEYkQyHpgjEOoQSGIsLh1HiVLeJAmh3ZAtT9LaFbvcWj2qzMWothDGq4QRhBBAolCCCCCCCCo0NCDEVMxFpmJxG06MJAXjsKCy7T9LbPd7lOqZ8xqohahWwawggggggSglCCCCCCBogggQanIaMxWLcCSiPK2FjhSh/ZB5E/pa273Er6MuY1XEViKkEEVIIRCIRGBb4YwnBvF5jVxiLTMVoj1GJHC4AWvs/S1n3uen93gNCOmOXiehb44GiCCBoS4xWM2CzsPX3ixwmCFo+y/S1j2uWXao74q/Cy78JA8GrEVLfMdxWLMVTxQsI2dMMLyf0s9LtcoRu6jviK3gVfFcWvwxhBqdQYsy3Cpo4wWOypgBPWX6WtNvUo4gd8RW8Ct/wU8GRqWjFgQWJjRxIkdlTBSVNn6WpTs6llu6lxdgVhYPx3DT+IzLCugxYtCPBljtqYaWrs6fpbkfUsd/XAr4EsX47vzd4xFjwvCjASO4oc9Eqbf0tyLqWW7qXCvhWM18eUf8AFzwSnAxZlrw0o/npdRIV2Qc5Fqd6fpblHUtN/UuEq4FbFW8WRl/H54IuGIXAekbz4cylezoc5Eqa/pZynqW3eo7iwKxmKwjLxZPyyzLsEWGYeiuYsd7VCQnb0OYiRufpZRwPUs+1S4WGwzwyZn4sv4ycasFjJKcSlffASEbTmIn6WXKup2e+BYUpsZsuOzVxlobFpJp8iFqUsv77IfpGl6jWoXsMKoPzLErTaN6C2Vm6/oylOt1r1Qsq+kU/QTTUq3hggVtrFeFDjY53MMnFZNAdVsQK82pUfWHBCRDfSYiKCejkuKZ6YWF7BokzcSHev6WOTe3mKfZIqm3uJuvpyoKt0JCX9EfQJWHeUDzOEEbv4Cx09LkDydyG3MRMLdEgbPMkkkkawwklEOq3GEttVB8hrO1va9GWRtK3qhc+qO4/BRdyayzXxnzMzi6p+iGEtxLmUiQaJA2rUkW4dWorjiyETjwKzDTVyFHADxx4kLx/pZ6W7qLDXCedUNb67Zmo8wvJ5EJ3mN7oT3PMngPiLihXHxI3LEWqnmeZPAklakrUnclak7kjY2MYjMcZYrkPiVSm9By6HjsXFjj/ANLPR3dSnhLqhuorjCcEoTJwkkknBqIYSSSSSSSSSSSN1Gw2J3GHH9IaUak5NHGKLmJHFfpahe76oo4C6obqMMJkiZJJOCSSR7DQJJJJJJJJJJJJkboNiYw1x/SLPXqHKnELS5iRx3+lqU8eqKV7eqLhDYr8FotfgkbExiHgWJYew8p16hyRb69YSPP/AEtQjtVHLeqGGGE6EiZJJJJJJIwaFJwSTiSMSSNk0GGxMag50B5Vr1zkBsB3QJ6X6Wo4HsKe8qhkJoZCaE0SiBKJJJJJQyL0kkkCSUShtEoTwQGGGxMajwq5bDzrh5YeFakkfpbUcD2CR3lUXDVGE1AmSSShMknCR6RxJJOM4ySTUkkbpg1GOVGwqRqHLDQjVf0vHZNijsqopeBjITJsJkkkkk4zUEkkkkkkkkjZI2SNiY1HTCqhsteypZ4DUNfaLH6W1Ce6g6d5VDjDCoJEywkkkkkkeqGEkkkkkkkkjdCRsbG6iY1Bh4YaUbSzwGpa+0SF/pbzP2Ke6qhqjDE0JExMmhJJJOFo1CScJJ8DHIxsmm5LoK7GGKg0q70LHAenq3Qiez9LU8V0RR2lUOMOJuSWJkkkkslksljCoyWSyWSySSWSSxsY8xsmRMamByiPKN75CshSezZyOW/pahO7oijtKoaowwmSJiZJJJJJI9Q1WSSSSSSSSTQbG6EjCYmNQYiUqX2QKyPOB0EhW39LUbnQRR31UNXEQvw2+EnxSPC8TxLClKk9sCsN5B+gsd1T9Ldq0RR3FUNUbAmJ4LxtQvfhbGxisPUauC3Db4laO1DIrR2SLCe6P0tRvdAes6iHcbCsE6EknmThJIxfhOEk4ZXwkbHYmg1WJ1LC3DaK1bvIyHlGnUHLu/sfpZvTPRCnsKouGGExMTJJJJJxbDJJJJJOMjY7E08Eehmw1lp0UZE249RIOnRX6Wa+tU5FPA9UMXYEL8OQt/Ex2Y2GlMaqwWFrLPEqV20MhqOgd20X6WfjOkKeC6ocYcQri4nmTv4rRvwyZmQwYuWC0tOcJHRKFOpkIizS9SSkv7a/uFDkAUOkkWFpXiQLdOQ4/wALWlZE5d1Qow4sJ/BWh4YvxOw1Bh5YrY7k8NWj6rDYPqDy/Xpr+43L3jV/HWT3VfKgu1yKo6tucvNL+ErOgFjLIU+awohjeEheIqMX4HxJG6D0G6l5Zi88eZ3UY1D/AKGbDI5f11orf6o8uGbePY5hm1fNeCGl0vVnkViFGWFm+lgLLP8AX+Ypau7dSzsdBNjaXrhLiIhjVNVTFUU6UF5XR5q7FAQJCDs01Rr+CSZq6RJS6VzRtCVHqNhJJJKJJJRKGMxqYwQixMYJGxvQczFEOPTBLwhvnhEt2Ydy0/ulElCc5gu3z8KPNMtVqdA/dZrdSv4GbN/JDpuR1QmAlDGE1g3gTJJJJG8UeFxixiCrIDIctEpOEX+mEEKvqLFLLJR/dKK7YYaJq1k3ZHK2UjU6aa1IbUvySv8AwNJW9dE2cOqIoINpZiCCZGIkVCwHgrxKkEEDWJCWB8EwkKtI4sVxitVeWpzf9emHNY6FOGlqmsEkHbcjsj2O/vY729iLueRH2vIh7HkQd/yIO35HbPsd2+xF2XIj77kdoexF2nIh77kPqiuwkvA7k+HZW5fipxsI98m1frcb5LKP4JKcoTa+9WiPEpShoUo6Nl2Qth8SxFBoVReYroPMlZQaHElgTYmWTIskxPoNXGczfGvMasyZ3E0J2aJTEyRtECOFhqCSxhsIkio4bx6oTSTZwkPbqYGvi2/b+4U9xbBju4nm99lq3REFFoTq/q8tncSSJJJJUSX8GlTXhXdEtt8jtknWLqSEZpV6CIlEeIlnijKYtkGcRdYJOS9WV9nBFYbiMsKeZYFQslLCLOEuhPaCORLVj1mNxIi1IzBIEq6JaDRkXmJHmKWgnIpEOWy1nmbiG4ElU+YnVF1KvLUEL2mc0m8vT/sVP6p3jYSZkQ9KZjktchKTSSqks/YUJafwqlZb4TQkilmzfLg1UVlAaJiJp1rgpVDuk6DWit6hbCRLZEJYc5E3nhgJSg3EBpkKGZJOw3scBK0IPIbMhuGrNjMmJWYxN5DNCyfOBahiqiMzGlicZ5l/0FZu6+n9xgN8KUaNCT6pFCRWSWS/h2ojLnUrLishonRSl1RHo0hKaGptI3hoggggaFTCRYPCCCCCMHmNN5i3sozZA0mqG80kJ1xq8gjokklVk4Kkizi74IgJQlu83+mm+HSWr2b6oUa9uhuvgU1a6EK0DAmsGMkoI4WnwInCSSSSRvCRwShGQkL7bQZRRVedxbegj0k9aGj9OPk0qoozXZj4t1CsSISSjVhsQP8AQagYcWMso0xYDVDQhIkY8NSHFDQkFUsNjkJFOihdKUIWEs2GZk5UrW5bV8+J2oKYUqH+l2uNKkqtnqhdgDpnLVErsbWpAEOdB2aVBIuQMqG5wFAoIsyvfAuubpxjquSq5Eh1XJymMp0KgujQZllM2KLk8KNNeBJdL1l6F/XEYEm2ISWpdrkW+Am/D8Bq26EnKrxaE00mnKdmv6Bk8QeXAR3LlrdLdZkeppo8zgZBljma5QrqCqJkaiwnQoD1hTYmmhAWDxEPLFrIroRWmmUUogIRzzeRAvnMKyXuyMhmvlH/AALUhNLMov8AzjV3tpPr6DcIy7T15Fqd4TJ6mQ7MSrwiA+k6uw9Qv8RtKR5/0G9SaRCbcjepo7LibJI1RiB+gK2kh4CdBOXcRwMTJimbiouKjKEVCBDbbDe6RI5kuhB1Lth+5VgdGZdwGGn4kLZFCSX9db4k1DV5LzYpVnqryUXexIoTMuTRX27bC9ZQEpHkyOyN6Z8+z7z/AKFDOmTV0ODEq5JqtSyB0eo9mmO0yVEk7kAVxJMUyMgbIaEK2EmlA0sZBQS2RGO2sXFl152xshLDSty1w0/r7mmVlLLU5+gpRhaQrJIYQYmpJX4H2wIt7+5lJwYysh1WrVvMvf8AoDaSl2HJKhq4ls8xA0m2TRJ88UrbEpUrNKSGm81ZinyRDfy2PtAgjnRlVS4x35rg3h/gUVD2QmseDTEVPRQlX/BRXoFu4mXHWAoLWrhSQiqSVzbHmOZdnBEWylWIflr/AF9tI23CVWy+mTPJKNrvMhBMhGmJp0Y6SWkRSLMzNPSvN5qn9AaAqJXVz+PMR0khpISFbVGSPYNVEkUIQnGDIVCWJNBaVhIeErrJCbWA4GkocNMfl75Sj/rzWNLlY+Wd+aNjUCdQSy+JngS468FL59rJs9JIC4BG6n/kWpSlvN7JZs5RX+yBiNWaWvMzl+IdpX8Q95JdAJ0I08OK7EnD8Mibw5BpQhaDwjUtwrYThi3YGvHSZeaX9e0kYjs3GleU0JSEIqSWSPKxORRkuI0NWUPgx8q3JV4aeRr/AJLjHMgim7ohV6qQqTqiCScVoMeJYTzHCjsxYZJNlZp/w9LsmnmiRA2iVlLHLmWMEEQJ4DCsWlWqbFhRpgnBJG7/AF6JT57cXJBXa9SMJagmhNiSiiMVqEhK/LYyppOZTHsL/jgBws41FzaEsFWqb3zFvZJpj59+IeTJYyo1TGZIa8bd5W/h0hvB0KiyZuo3Iko3HVDRHhsxoDlhaRwAySRXomi/ISjKTuaSZXmthBT3Awm/VkIBEqs/M+8jhmHzjiM2c5WtMItmSGteXZFEcRfIWk8DmBqSkN0Lq6OU+GAqkrIUZiOSrS6Y2G5UXZJE23oR91RtItSTBibO6FPgTECY5NG+WD/HjksmoptlduND6IToegQmiLBWLMiAKqpo2I1ycFHPQl/thUVjEaZfA3rIcaeeLhiGviu2jXHjR67CTKl6aEOEiawImeBzolK+QptM1HQ15YsWMDmk1nhReXCcihwz6ULsTE2lFS9CTa0oE/bY+on0YeWTNVZJVNz6BH1CKfwROGpcMaXHJwFS0dRbiE8xAWpmk5h2aPsD7EfKWdoWqoqqonw2VJ2vioM+6fJ9o+T7J8k/zPk+yfJ9o+T7x8mbi2de4gqUTsaSVmV6sZZt5FaFqiXUW4iVRaNMgQQhFxEncONDzDWNoSf+OGbWQtVJvYY1nFZELacjcy5ELnKQfFDLu2tZuOTFobNT/DJPF9hSB64LKtUyw0bxRhQyaCtYWg6J4XbHsPJL8kH3LxK/ejGTAcAi0rMWGsyhoQJpJd4EkQq9A4eQmzm6DEGqNOrIBdgmwlEx7z80Tv0OhT+B3QMjKk36p9yQgZyi1KJqlGseJuqx04El5ecNJ0EJGpJTw9STK1oar7CFp3aTPvh6nN7GkdLdS17sfddV4G13MPbB/tRNYTl51SdBRXJE5nU+9GYwSvZZPqI8w1NXRtKD70l4y9dVBK3Ig8nsfao+/Qg7OcyqRUViFZNan3SEqvOQ6jSDOqr3H2SPv0Sm7bGZHHRn26Pt0WKoO1ql6oWNFo4VlH36IWJCZVKFIlEpqidY6n1Q+qFAhRmqQxlI3RtVhs+jH04+nH04+nH04+vH04+uH1g+tn1k+un10+un10f+RPqI/wDAiyrTwjNKpvCkhdKPmhpJY21JvD0qRFC9OplMizhnFSbfwX123a3savbbHc3sVoi4/ENDX4p9A0FaCNby+L5I7v4ORlPebSJdB5Xnp8H0r4Iguc9hZ+SlZaRLFJPJRDiXFmktDqZrVcoe70s9RTfKOOXMexUbL4fT+GVqI+RFQaRAlNDyJ0RjHgQw0pFpWmzYzGd9G49vyPXu1nCa9GOfBidk2nTIc7V2HAIPuEvYQqi3QwSojJkhiJ95wC7NkYtIqyRvzfyKhc10FpWIaC0tHs/4WJeC0gxVdXzTFAnrXBCqJ+EG69yFAjJap64oHuURepR7EiQ5IoUfrH2JEh6JWk3w/wBEpJD3Ul9QXubk8pQSHR0yz9K+xMSrzH/SQnTTEgVH6j3JEiVFT1BC3rLjyJ6E9CEFFJ+aa+CWhLQkEl3NT7FIWV6kT0GqR8nHuTbXXpKexPQbEWNDz5HUiehMfCS1VxgeW6vrUmTJkyZMmTJ6E/BFvG5gMOIMNwl0yJDHqcjIHLG6GUMtHxSM0Gk/U4hxjYeBsGyT5DdkPSGzyG82GjDJHEAhkITQQshqshusQ3SCEKhT84kB71MnRX+38NDcJO+CEkUnRx/guHoi0WDvGMZSObvm/L+i2nuES9PeIQlGglk+pEiSrk30E+V6ECIiMs3UgRTwhSiWu80I80QQhGyIVemQhzvsQ29K+RApd5Q+Y6ewmuYkiAkSiXPNkSIlmIS6kSI0Cq+OT9hTdqkRGBVIT9GLWgPmIiMhQ5C2WZ0IkRTVV0+iIkSIpNJlHmyJEQzSa6jSSAhmrLEs90EBrVKchOrE5kBJIqiipiBAcpXVyEoynyIECBAgQIECBEiRIkSJHEYewjyM4aU0JUZ6GJ1LRXoVZltz5I4CGhAh4BwYjUgQ0IkSGhSNomIUcFjI0vzQq30S1kPi2/z+Gj7TCRI1cEioiYag7vGPFeiHoRgWwdxjpx5Mub8iB3lpQrT3YQkem2XUNCIxjzrkIWO7ORDUS6kj7LqIaiLuUcRxUSlbw+QiLjSbiRnsxFRaCEXJgdldRM1d3LAlm83mhEzd9QkICVzvTmIEBht3RyDSSA5jvHkJbtnQgJa5MxS3N9RET21hKlzbyx4UHWvwOlqPM+f+46JCsfIOsREsHbrCZ66siLmbOxEjfrESIqZt6lh4iDpN6FVbXVnGcZxnGcZxkTiOMSiQSP8ABBOiVK1MXd20PQ3QXmmQKZqPJtfkjwphXkCPWjfhDTM0RGedPjT+GSSrnq/wNLiFllgXjuuO78XaLzV0WjsZjI5/lt+TsesneypSrSepCILhk12Y21JiVPRyGStwlqJ5QxLyBMP46Bi5xEeQwpueQeVx6ggrybfrPsV00JwNTDqj1JOLo8kTHS8UJeqGYu/NNjcLJKU1PNiZMWJxUuaEzSeqJjkbqhco9x3piSJlYYtXqhkc7862T1JMdzyY5zzLXpCOM4x6s05kEcZxnGSIoz0ZxnGOSusz9A5u5xjmZq1r1Eb26n9ET1J1eZeorcd3P5sS1E0qo3SS7cCRITSh6ddkJEiRIkSJYJaicTFcl/A6onTKkKOvLT2KG3Xh1f4GySfwWMzFo9HEVklOWuhmvo6zRP6E5Ur+FdPSuE0l9RtsQgsKXZKSOpPUZMt4wQQRGCFmEm4yEox2MhiZap9ET/Ip1WbecSJM00tYFYQktrQuFUYIqh06sSSLamyjMuSZ64JlCiQvVLkkdjeQdJiZjXpx6YObKUmVG4fydAKwwPFWyrFfUSSEslCwmeLQIkcsnVJNylqlXAzTEpaTaWrGwEQScjjikZqDkjlXTBBCXKKKrLOw74QTWQ0gk5d+Ax8km5S1Srg0h1a8JTSoktTyrbc4uRjCu20nPyjwdsFOMw02WTVle8YtuUnwSRxYuwkSXlg7NHo3AkpljYtoEbSrzwlqqvkTqeGqJKvziroTREv5JMiwUvxrKL0ndo0yabDxlVFwlEkknmJJZXGCPE2WmYvYJdJB4mw1oX68hCKq9SSf8K3IWryFhCS0bEub/Sp+gkQLwOwrlykswaMuplUlmpGh2GiS3RIt04fX8EWT1Gq/qCeUFq0Of8XWnlSaSLWGnbG/DOE4uNY76MShenT43InQCt4zt4EnuKI5R0/4F9Y+X/gVxPTflpE6GIo3FuEupHUiQ1EMVMmQQfYm/wA/0JKf8DLSmSEHMFgdO21szh4nyT5KpXT6KPb+EYbDLPZKRr0+uDci0JUnaHgvKngqzgIiSRVwkPSE01QolBjdxFY3iCx4Mfp2fmpXTBWes6Zeoxk2meZkQaT1x7ibyYjQiVnaIXYJmRLfF5TiOYpMLygJKewMIeZ73EKUJMtkyJImuJGUKfhYzd3qbUrkxuROiFbxnbwSdUXQShJaL/g7CaP+BXFnZF+cTFEkTwt8RyKiSrbCJeoMolEolErwCBEiRIENSJDUaiouVwiGPJWDLKL0sgG/0VE1t88m/hKedFeYjpIpehQX4UakY62PPnVsu5ZJErRZvgiRJdndFxrq6e6zOvNTh+YP3EhqEXHXuWCfCRPhpteaKZbhzeasLD7s2kaoSJpj4jFweBkCh2giSmyoDWTVHoxta6UcKknC2KjmeSQyLXkI9PUKhSEtN6DiI7V7jLyXNTkKQbmEGo7I9BhArRHMiSHvG5/Iak7oJeTJjQk5MblWdATAgQIECA8odiUSiUNF3fWQ2pZKJRKJRKJRKJRKJRKJRKJRKI3hKCUSiUSiUSiUSiUSiUSiUSiUJqVUfRYZ82SiUSiUSiUSiUUKFNTzK6ldSXqSyWSJZLwJEiRkSo5UHWndM9DcNwiz8ZVDNixe6LcJcjYYvkxjJj2YVsxlxLHlCwZNkc0fIay/1j9/4SMt2FskLmxIwiIQ1lyRO6BMttjLH6I14L6kdlaq7yCy5DCYedVZKImmnhowiTZJdO3elU+KFdIWJ6ANQ1kOeM9i6WRxMii+4qrAjb5GJko6DHUrV8IEtbWIQpc0EZhkeZ1E1IdSSuRZGVZiZmadB16HYV6BAFb8xpHqA4bupS9xYUtHTG5VnQD8Wxjs/ArQs0jelL/5/wALAk1FH5v4/wCCTbI36FtX2nr/ANDsPVYNmbwlTRELRELRGwbBsj0jZNlG0iGiEloNLQjQIWgb7oSjQGi8GU9Sap0fQIPtcxJHRHJfwi2JOZrN3b16DQJBEimTCVWxpcuQbigkMWtpTolm9xtttty3+JS1fXPIxas/nb9SNMSVYUx23i8G/QRyKtHoHvyKiESw7iS6VGI5ysEMKdshnIuSFNBknraCLaEj16gVvwSSTizmKuoIbXA5d0xuROgGpgTJkyZMclUdjaNo2i6YTrFTaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaH7tHllKW8XNo2jaNo2jaNo2jaNo2iRIkSJWgiAdESRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEtBtDoOVG4QZVben4pJJJImZDWrYTYE7I2hR1VRs8HrhHOFQozMobroJPb1fwlxDrOa45c4HE81jVu5SHlkjS0IvQm7Yxi0xQS2Wvv+RNpynAhU6O+QowTlLJOI2bGiUN6DFtZ0khMtN58grvRrAm9FkFHcyhIKqiQ/R5i+ouKRpkbdUJVGNv3WfmZ1jOXdMblWdAK39GaeNO8bfhgjF2Evw9yiUOm3l1hAPV3Jfwblo/mJ9hIVGcuLCq2x8fWvJwSEoUL8sJppqU6NDN23LSatm+AqZjjguVO+DbiM7KyE22aNAcwapVg3ZHZ8MmglZ0l1FkWrin1NFRVE7DcJmiehPQnoT0J6E9CehPQnoTJkydsqDGHGToOyMnoxzouw+l0FR/QQAAAAAAAAAAkQRg7M2GYVtmS9v8eeOf4ZtCq5mz7hLdRzL2/g76vQ4f6L0lkSCoV7FGjm4XfQm9aVwsun54zbzT+BKWXPHMa+BF9LZim5vLkELRG1RLNS0RdgNSQYyGsCtOsEjxxrXZIkViGhAgQIEdCOhHQjoR0I6EdCNrKOmxAJXXQXBHYTaVhdEqwcPiAp/jgDgOA4DgOA4DgOA4CGhDQhoQ0OHxf4SOhwHAcBwHCcBwHAQ0IaENCGhDQhoQ0IaENCGhwHARscBGxGxGEDSGkPCLcIQxNm6jROjosNsjZm1Nibc25tzZG3I8psxaUTMh9ofeDRf1j7wT7eofZDOGHsx6g0mnmiL1vz6C0YuP5s/wCDU3gmT4wvYRSlZJmjEkrMyDS6BEBaBimGlBVLMbqKE6qhvp3Umzm9q+JuQI4a0fioGZhzHCm9/cmGZkWrLS6Gvz4DiGiRTFWqT6DbIqdRGu4lJMPyNI6HplSTqlN2kjGbaQyiHCY5QITNIqSIIIIIII2I2I2I2I2IehGTlGhfUQtCBK+AnLwgggggSwggggggggghEIhEIhEIhEIhEIhEIhEIhEIhEIhEIggggggggghEIhEIhEEEEELBDEh4BHD5RlLyE0uQp5d8ELrVXIeliO+NcmxpqzjfqPexvqzeG8zeZuM3GbzGascrtksw2PqNAgq3qMlVvBKJYle7erQo1FQt2j/g8uUsoVUjeyjnSV7ix5YL7XMW0pamoTqimLRFa9LjFCC75hWmRqIUdEhNia0S1HbHZkGTlsR1JCLEmCT2VJI4yPgx8p4SooejFDbI2lEoLU0tSttxDWUUapPpUcHAosk8kSyUtRttp+TE6LcxOI0XUqxiThLwEF+BwE3RDUpt0SWZC7cp3Fwe5FdEKPSGUi3pNK0Do6qw1YeUI6yGYUPVGS8zSV6KbDru/wDZcpaS/wAiJPXFCrCdKq9jIatWEHZKq4TJ8yupOwmSSSSSSSSSST6QbH9RD0JGr4D8vxr+DgjxwiP+GBjz2pkNd3b+bKHtyv0U1woU8MIgghaEIhEIhFg0J4NaSJrgwS5oZCvZK8xCNQojgv4ONgoazaKDREXmLTlds915ofUjdbdP/SXGmZqSi/1EkBo1VV/ITtgnlJ+xT/RBcNyh0nKts0lFoEw4E5GyVP8AYEk04jhgcTpllVk0PpOrE1DbTrE6iCakRp6EGSYmTdONtRmfMoNQItCEm5wQhkklOyoiF8pDXFdqPVpEO8/sJkCJLs2QUSdkUcQlcn46Dp1IvMR1I6kdSOpHUjqR1I6kdSJEhqRvZRtQKS5zQqLkNRE65CoexCCSSSSRMlEkkkkkkkkkkkkkkkkk7k7k7k7k7k7k7k7k7nEcRxHEcRxHEcRxHEcRxHEcRxHEcRxHEcRxE7k7k7k7nEcRxHEcRJJJO40KZOaCaAkFaF0ek+E/JD1K6lSWSyWqJao8ngEk+BC1mciYqWOw0mWbr0J6s3GqhPX+EZNoEaFRvoOlxYmRZZIY2n5vMp8EUufWD86sulcAsMIpPqTKobU4KiGlZCJGHdom1PRfjgqsutIVgkTJEiZInhmT1JikrVA6GPnc10GNEhi4Q2vtBYSJEyZMaN9SZMmTJkyZMmTJkyZMmT/jP/8A/wD/AP8A+4oYliWxyLJyvPKQrTs41sNIpg4JRKKEFChJxCEieFhnLWWECLdZJsSJs36gmeJA0blL2/hIxv6pKNwRyExQgjRESbRbPvQrWQllLS4uQhbD0Gmr+GUOon4fMshrc4aRaAl9LIt3Yp+Lr5DDSFhVUqPh+Pv2slkskklksklkvUlkslksZ3SZwxncydB3mJeo7u5MdvyhWJZLJZLJYzG3BLJZLJZLJZLJZLJZLJZLJZLJZLJZLJ/4ZJZLJZLJZLJZLJZLJZLJZLJZLJZO5JJJIljWSJhVIQ0K/wBBkm0TnJjDoieDY2TxK5JldzgZXRmxEaCXLBUwnU6vDSQItgzlrGcoiJ0G7UDF6q0bESirq0bhvo/4SNVLUfFVFq81xU0Gs6RZi4Ys2XnwZTOph0rKjAbkiRImIJxLaReEk1bEt915FN5bfqfwHE6TKaM/MfSJTLm8/Z6jYxo0BszwSGv437rP+c1jOXdMblToBW8Z2/lJJRTUpqUIRGxGyFbZJDorMZWvVzFqlUyZhCe7UE7VqetThOEiLacJwk9PA5xGQ9uDhJYWwODYsXTyFjhDkSmEgwS5b0SQiHqC1Jbr/CSvn+pDL6R6iQFguU4iLo91kMSE4Q06JXRC/ZJDTu6NZCglNDckTExLQTaD9BqU1RVYY26NaqJroRCW7eVmaybBSDsxWWi3fIW4aBkkMZ28oKEQ3N5/j7Jr/O6xnJuhbhyLOgFbxnb+PkkkkkklFChOCQxqElJXzdCas6Yu8tOLaCB1X1YRsEjyRHQ2DbGe8/U3xvTe4yJ4T8uA2htPUWgHpjVISXFW80RB9EIllPUrEAQ8+0dJJwVLx/8AZL+FRbogbP7ECEQSlrlU2qeXIxjyBXkLmiBfaq1cRF2icwM5qeJBmhJzRvoaLQKSox9STyWreSqSiTMieFk8x7Ux7ls/OYvEqn2JCZKnrux3GXHaTsLzYtPSP0L8b/YXujYmxNibQ2ptzbm3NubM2ZszZDWMkG2N2f1E/wBZM80LLTajHApUElmWrNSsJfcz7mfdz7uffxJ+afaD7wffD74fdD7ofdD7gfUs+oZ9Sz6tn17Pp2fXs71nes71nfs7Nnfs7NnYs7Vn2rPtWfbs+3Z9iyf9LPtRu+sbvrG76xu+sdljssdljY9Q2PVPuRF8g+wH3A+6n3U+wn2E+w4nPI8jyLOC3KYObs3TOlmBm06islJYCzGT+llWKdH2q5kfqhz++PsJ9lPt5D/PJMMlIVCTb2l7jV3upFfy/wDQ19nqOWil5vccw4++oxlcUCzvRhSe0+SH4vyIamVmqXa0iJJrqn9zOKCvmQY2hEt7Fy7c9FhiktSdJ14JMKHhJFsv4XI97hLCwpeQ+AOgg0byQbpGVJKsN2H0Q1Gk93qJ25veY2T3+T5ofbkXCJeuGhfW4jRFumdRQUZ5vgTVeKdjKFO+c2RI2FPoCjcDWTzK24bj/wAJ4n0ThDRKyAObkgaL+vFI0l6xJsRO6ejM1kfgqwvxoli2W1JsffB98H3wffB90H3QfdB90H3T5Punyfdfk++/J9p+RBWVay9yC3pPk+rfJ9a+Rs+N8n0j5LA+C/J2b5OzfJ2b5O7fJ3b5O/fJ2r5PrXyd6+TvXyd6+T618n1o+tH1o+tH0o+lH0o+lH0r5PpfyfS/k+l/J9I+T6T8n0H5PrHyfUfk+q/J9R+T6r8n1X5PqvyfVfk+qfJ9c+T6Z8n0z5PrnyfWPk+sD60PrA+sD6x+NhggAAAAkkl2H5Ow/J2X5Ow/J3D5G38tmk7jY2hinaxh1fiCA3LmkoIFjnlRiugskoEkrEIQDTgVVYt+k0ypm6L2Nh6Gy9DZGyNkbCIWiIWhC0IWhC0RsI2gksSXhX+c035j1FizdXqExY0TUWh1WYZWJFtEkMiVDySja8oXr/DNgaVe0w+otqWbp6EDHDbSpLZx0Bq424i6tEyWngcn0AnTcQTGLLOkclJPNDvM5JdRtDfwh+4pPafI9SXLN0giWn0VsNUjeaeiKEWVkQfAIpn4omhm4igbZCWH+cM4aJGqkvF1Zl/Xby95IfSS0w3zQtiiJWKGNZKRRfOa4FMpbmjdXT/kcIb6D0HUTb03TY4jKM3R1CFmUKU5bkWoL7hRd9X5uv8ADUfn2Qyim3U+UC8wLqRtwIlQaJXuZs+X5GVHrgGmbyQTzw7aORrvo+BKz+j4Ownwd5Pgen9HwPTlrqgNIGNQsaWpk1JOs1qGTFsmbxysTiqRIldeu2VP68n2UBs1AytY8d6qciZCLwHvZDUnmLQEsjdR6Dp/yNJppqU6NMUedM6o9Kwhv+eLKthkhN43/h03RNCb2n0WIJwUnMgGaQ0DYDylggeCeGzoPAJIkNwxQ5lYs96Wjbj6slDvJ/N/1+r6RWiueqKTY8C3iZcJK3MSucNygidVCKN6nX+fnU/+aSRTIfTC4pGUHlC0MyRMbGGTICDxlI3LGPLQXMZL0SuZt0n9fUW4zLoXS4oeZWl0Lr1LFi2TIRLH2o0slojKwBsk18p9RJIklCVF/PklCmRpcShuZD0UE1LiaUrQUmzSq0haojQ0KESSSSNzhlI05F1IJluJosiawUhykVxYhUhzJMCS0ROiKmywuX9gWkVLR7KYpQ8q4NwWpWN6LNjOLOlnokRrmyOwj+fdmVApymBRxHr0LiorDGR1NJVbR2EduJUTwJS9okZ4+Q15vQasFqUjy3Gs4eQ+hJp5zgeJsKIbVktCUiBbjKBbFdFrI1XYNkQS55WpFj+wEhIJp5aNbolKeZ4NTkhJM9JFOqMjQWr2HSvlIIgH8hps40c/6A7Cotf6Mq6KVUN6jfLag6nAitS1OCBNtCcjpUCdBTSbvMQ3V4azJlVhIuwYoRQaiPMQm00+Y5TI12Xri4ITx3FCLlwRKHMCW1enwDQk8ly24u2Uf2E2oLSqtqnkx93kKaE1QqpF+5D6IVKvhmIQhJFCSy/oDsOu1MEoY0jTpFW2u9RbW1SRB5UxMepEzCHNVBRWhz8xLohpAkUMod8hrQsSvCqUjqr6DYuAhMZYyKXMkP1K1HnTPKE/UrsT3hLvONoUmnSg1bIA7pEKSOCjLQGlERcFRKkx5BE1FUD0GUsW5tCKNkj0b5JSgk3ZLCqciNqmSIOuIsVv1K7CqB5RdtCxQbjeyzFsy1b3LIUt0xwSailD1jaoICSwSHqUMQbQYlhLYxF6IEt0kJgUxCQtBqhPJXmkfkIoGqA8v1O9wo0bvjohFzQ1DaQ7ZrNFPUk0DWrK7ZlKXotWTqho7OOGKZfkzKMn+YatsmuESSBx0ElYXnhlccYhav0EysZltuGkr+RHG28kOkje4bUYdoUCXbrQSFAkvQZvoxNNGnKdmv1LRQhF/jfwOAE5arRCYiUDR3RlgUwisjkbrG+8+qUCQqc8asInJNIKVhs2OqiLgWB4ioovUWFVwRQhpehfPQQ3lLyKJDSa0Y5PR6bQtl9FyGz9hF5WUWa/UcUbjHpCHOrl5paLd8kKkqwiyXghEIggIbJJROEogXsKJq6kobRuoWoL2cq9VuS1yD7N3f8AUc1bXIrcH3qOhhFZQnkcddYIZWap4G6zHVUhqJdcMNhrqKYpJbiDixE8x5h6mTBCzIgjJ8mSKwGOrXUVeluFhocUa+t+oXZSDnkkpZO5elyXsys1SIK12VGM8uqiHkRecFIU3EemPsIWd5jVmvUiFmOSLIiIG9hMtKSa2N7Me7jLkJEUGhRCHZua9gYJejIW2XFm+3+oXSyVT1EoPiBCWjSRsmExASpVJouZ8jIh7FYRp7CjqCmwpLil2JeQwqDpoxZzEK5kxFkEaDwnAeESdZENGgb0uDqRaWUm+LX6h2e6I9s5RIshF3SEuSGYSE5JgTGLxOcGNEPBjZJRiCUGCla3ODKKqUehmdzhfqCuEG0JK5B4RWFIoNSIIQQMOjLfBGBrDAycdhKMcORJwm8YGuLvor9QbrdMuCqV6YTcsSmCUiXiKE8dBiQ8ArFrHjjHIA0Dy9hlbtW8v1AkHXqhu+KioysLCELxOv4CU8FF4p45yhKn5NzMz3J/Bptqaooj++rC75E+F1ZeKWC8db/gdmJQWEsZz5QjcDYGU/MjQt7K/UHf9GOZqJQsFfxOzGlvG7DzLURgM5zJRxjkxu1zKO7p+oFlfbDFSfvHLgsQvFc4FzxsdsBmwznMlO67qJO03mSPuj9QJKdekx5foixcC0sF4nZ/hHbAaFhmOZKUav5sWdlvyEw/UEsp7ILjQuQWHILxOz/DvAYsGoc0U7/WYk8BuQaXbP1Bzfoen9oT0FjLxZFP4NmA1UsLRZ4xRvdULPCvmhp4H9QV8Z0Of9ByCL8Cf52wsZmKzwpPGKN3rCJcfNDz3L/qDmHQ5/0HLMNgmLxVt+CwdxoyMwsh04xgT1jT3b/qDmHQ5n0HJOmNmK3iqd+B2ZcNCLBJZlG6xSF2Qec3X9Qc06HP+g5B0xsxeF2f4wzCLHgqd/pRIPfA07E9f1BzY9O3Qci6FxYK/iu8C/8ACS48LGUDYo31chANeicJI5/qDk2N6joJ9N0xlcXhucPxFpmNSwiFrJTvr5oWFr02PKNOp+oOTZ37QdF0xlcXhucPxlZhYxo4pQ/VPQWHr0R5Xp+oLkGd60Deh6eCXhucCx/DYWmpYMKl2qeSF3RXISXQvn+oOQZ3bQch6YyF4XZ/iLtiteEUO2XkhZVv6FOgfP8AUHIMoOch6YbDIX57ZjvYTS/Z5CpO4o0D5/qDlnhp27Quxq35zZgWNl5tC5wKdJ1/1ByjKQFPbUxUK357Z4FQal+2XYo0XVf6gdmJJLShJJ7toXYcxW8OX4nYZMakF53TMyjRdX9QOzwn3bTBWLxZfijsy/Cwoj1HqdqjMal2S/1Evu2mDLgvzx2L8LBKniX/AGSMxqHdL/UR+7aYMpn/AMAdsCLBZ4xTPTpszG806v8AULH9208CvFd/C7YrBaeJQ7T3hDxvnX9Qvu9J3bT8K7P8QeBFgtHESGadcWQ0b51/UL7PSd20wWoXidhPwzLmItIuIXegFkPG+9f1C6d9Sdu0wW+N2f4gy4ReIE7l/p0hYh43nr+oe9aTvGmC3xuwv4Rj1YsJoJf6dIcgijcOv6if7Bpgt/BR47MbGGmSwuFPAFh6dMcshoXu6/qG1G8v7IRcWr8Cv8TJckjdcFhaWeHr6O5Dk0NCNf1EFvPfUwUoz/NaHYbxrB84aVp0xyAaF6v2fqGgusK7ILi3/gWYGmSwsHbxK3o25CtvdBSnX2L9Q1750hLy6BcW/nMdmON3LC0qXiQUrJPmh5Z3QUnVPov1ES0t16RcWfgX4FCHILFhZOIk+Y5jS7sgoXq3RfqK/sGhcWfgu/gQYagVi0VvEX1o0u7oPM/a/US3etC4yfgu/gakcBoZbhWeIsr3DSzsgbi16P1Ed3DQQ9F+C5+FoSxMCLC0s8RJSTy+yB+aX9QuzaDsrJCuMTUXiV34EJUSkGOkwLWVLxKiml/ZB5n+oYkq7oEWeyBqGNDEyRP8hKQhGmGyNjhYQ9CtY1Ep9kDS0FKsy/T9QpK+6BwXQgEqjCYnAn+G4CEuMsmVEVEQ5DcIosagaGZkOYekqOvufqFhmseiVkKOtUaPNEmGwcrES6m8bhrBIyUNEJkWhljGm2GhCgJQ1oRWA7T0vWo1F3So40979Quepa1VKhIyHdm8mIaI7NMoUwGw3IRBIumS4EyqEhcRkzdN8YzFW4iGSKEMHkGRJoryzSYmHJhpGxzZQ0KBmlEEph1f6hpMBPysy+T9SuzVfD1FCgrKMgYobTIDryF8yJXG4YySa2iwL01WzIvIg8hlRQ1gTyY9wnwShdiVBq8mBs5CQsfogtcpPJGcdmEMjKHiRR6AhFDbnqJv7F+oXdwWUqqrMl7dJilaGn/ohZWZSJNMze7CfgfYlVktGZcmRMYNGIoUXEXFkkochvyMyDaNkbLJLyGJR8ifkKySBZJumyvcoXVQuBFFLRHKHLs+bFXsJhkuiZLViLJE0JJZfqJyI2SVbVO6fAb6NZj2JVyJzt8EaiK39yGikpZY35SUvctUnJlMfZykvRDpJ/oh7FgVOTQJujF1PkE63pBqryI1X9CWq+Ut3gT08Ek58cxflz6iyWbU+o7IXpBoX30+iHcrTkzC+3NZ13zY/lk1C4LEJQoX6q5riM5mzPYuD8hcF8ImSXBHuNvbcxJ975jNDjL9yKgvWLOWIHIWRFmHBf8Asp//2Q==" name="Obrázek7" align="bottom" width="188" height="188" border="0">


Neprekročte rýchlosť podávania injekcie/infúzie 2 U (jednotky) FEIBY NF/kg telesnej hmotnosti za minútu.


Ak použijete viac FEIBY NF, ako máte


Prosím informujte o tom svojho lekára. Predávkovanie FEIBOU NF môže zvýšiť riziko nežiaducich udalostí, akými sú tromboembólia (tvorba krvnej zrazeniny, ktorá sa dostane do krvnej cievy), spotrebná koagulopatia (DIK) alebo infarkt myokardu.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj FEIBAmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, prosím povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Na hodnotenie nežiaducich účinkov sú používané nasledujúce frekvencie:

Veľmi časté: : môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí

Časté: môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí

Menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí

Zriedkavé: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1000 ľudí

Veľmi zriedkavé: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10000 ľudí

Neznáme: z dostupných údajov frekvenciu nemožno odhadnúť


Vklinickýchštúdiách bolihlásené ako časté nasledujúce nežiaduce účinky:
-
precitlivenosť,
-
bolesti hlavy,
-
závraty,
-
hypotenzia,
-
vyrážka,
-
pozitivita protilátok proti HBs antigénu.


Z postmarketingových skúseností boli zaznamenané tieto nežiaduce účinky ako neznáme:

Poruchy krvi a lymfatického systému:diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIK) ), zvýšený titer inhibítora.

Poruchy imunitného systému: alergické reakcie, žihľavka po celom tele (urtikária).

Poruchy nervového systému: znížená citlivosť končatín (hypoestézia), abnormálna alebo znížená citlivosť (parestézia), náhla cievna mozgová príhoda následkom trombózy alebo embólie, ospalosť (somnolencia), zmenené vnímanie chuti (dysgeúzia).

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:infarkt myokardu, búšenie srdca (tachykardia).

Poruchy ciev: tvorba krvných zrazenín a ich putovanie v cievach (tromboembolické príhody), zvýšený krvný tlak (hypertenzia), návaly.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:upchatie pľúcnej artérie (pľúcna embólia), náhle zúženie dýchacej trubice (bronchospazmus), sipot, kašeľ, sťažené dýchanie (dyspnoe)

Poruchy gastrointestinálneho traktu: vracanie, hnačka, brušný diskomfort, nevoľnosť (nauzea).

Poruchy kože a podkožného tkaniva: znížená citlivosť tváre , opuch tváre, jazyka a pier (angioedém), žihľavka po celom tele (urtikária), svrbenie (pruritus).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:bolesť miesta vpichu, celkový diskomfort, pocit tepla, triaška, horúčka, bolesť na hrudníku, diskomfort na hrudníku.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia: pokles tlaku krvi.


Rýchla vnútrožilová injekcia alebo infúzia môže spôsobiť bodavú bolesť a zníženú citlivosť tváre a končatín, ako aj pokles krvného tlaku.

Infarkt myokardu sa vyskytol po podávaní dávok prevyšujúcich najvyššiu dennú dávku a/alebo pri dlhodobom podávaní a/alebo pri prítomnosti rizikových faktorov vzniku tromboembólie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať FEIBU NF


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu obsahu pre svetlom.

Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a pôvodnom obale.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo FEIBA NF obsahuje

Prášok

- Liečivo: plazmatický proteín s aktivitou obchádzajúcou inhibítor koagulačného faktora VIII Injekčná liekovka uzavretá gumovou zátkou obsahuje:

500 jednotiek plazmatického proteínu s aktivitou obchádzajúcou inhibítor koagulačného faktora VIII, ktorý je obsiahnutý v 200 ‑ 600 mg ľudského plazmatického proteínu,

alebo

1000 jednotiek plazmatického proteínu s aktivitou obchádzajúcou inhibítor koagulačného faktora VIII, ktorý je obsiahnutý v 400 ‑ 1200 mg ľudského plazmatického proteínu.

FEIBA NF obsahuje tiež faktory II, IX a X, predovšetkým v neaktivovanej forme, ako aj aktivovaný faktor VII. Antigén koagulačného faktora VIII (F VIII C:Ag) a faktory systému kalikreín-kinín sú prítomné iba v stopových množstvách alebo vôbec nie.

- Ďalšie zložky sú: chlorid sodný a dihydrát citrónanu sodného.


Rozpúšťadlo

- Sterilizovaná voda na injekciu.


Ako vyzerá FEIBA NF a obsah balenia

Liek sa dodáva vo forme lyofilizovaného prášku alebo sypkej hmoty bielej až sivobielej alebo slabozelenej farby. Prášok a rozpúšťadlo sa dodávajú v injekčných liekovkách vyrobených zo skla a uzavretých gumovou zátkou.

Pripravený roztok má hodnotu pH medzi 6,8 a 7,6.


Veľkosť balenia:1 kus


Obsah (pre podanie ihlou):

1 injekčná liekovka uzavretá gumovou zátkou s FEIBOU NF

1 injekčná liekovka uzavretá gumovou zátkou s 20 ml vody na injekciu

1 obojstranná ihla

1 odvzdušňovacia ihla

1 jednorazová injekčná striekačka

1 jednorazová ihla

1 krídelková ihla so spojkou (infúzna súprava s krídlovým adaptérom)


Obsah (pre podanie BAXJECT II Hi-Flow):
1 injekčná liekovka uzavretá gumovou zátkou s FEIBOU NF

1 injekčná liekovka uzavretá gumovou zátkou s 20 ml vody na injekciu

1 BAXJECT II Hi-Flow
1 jednorazová injekčná striekačka
1 jednorazová ihla
1 krídelková ihla so spojkou (infúzna súprava s krídlovým adaptérom)


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viedeň

RakúskoTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.
__________________________________________________________________________________


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Liečbu má začať a viesť lekár so skúsenosťami v liečbe hemofílie.


Dávkovanie

Dávkovanie a trvanie liečby závisí od závažnosti hemostatickej poruchy, lokalizácie a rozsahu krvácania a klinického stavu pacienta.

Dávkovanie a frekvencia jednotlivých dávok sa vždy riadi podľa individuálneho klinického účinku.

Všeobecne sa odporúča podávať 50 - 100 U FEIBA NF/kg telesnej hmotnosti (TH), neprekračovať jednorazovú dávku 100 U/kg TH a maximálnu dennú dávku 200 U /kg TH, pokiaľ závažnosť krvácania neoprávňuje a neospravedlňuje použitie vyšších dávok.


Vzhľadom na faktory špecifické pre daného pacienta sa môže jeho odpoveď na „bypassový“ prípravok rôzniť a pri danom krvácavom stave môže pacient na jeden typ reagovať a na druhý nie. Ak nedostatočne odpovedá na jeden typ „bypassového“ prípravku, má sa zvážiť podanie iného.


Použitie v pediatrii (deti):

Skúsenosti u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené; pre klinické podmienky dieťaťa sa môže upraviť rovnaký dávkovací režim ako u dospelých.


1. Spontánne krvácanie

Krvácanie do kĺbov, svalov a mäkkých tkanív

Pri miernom až stredne závažnom krvácaní sa odporúča dávka 50 ‑ 75 U/kg TH v 12‑hodinových intervaloch. V liečbe sa má pokračovať, až kým sa neobjavia jasné klinické znaky zlepšenia, ako je zmiernenie bolesti, zmenšenie opuchu alebo zvýšenie hybnosti kĺbu.

Pri závažnom krvácaní do svalov a mäkkých tkanív, akým je krvácanie do retroperitoneálneho priestoru, sa odporúča dávka 100 U/kg TH v 12‑hodinových intervaloch.


Slizničné krvácanie

Odporúča sa dávka 50 U/kg TH každých 6 hodín za starostlivého sledovania pacienta (vizuálna kontrola krvácania, opakované stanovenie hematokritu). Ak nenastane zastavenie krvácania, dávka sa môže zvýšiť na 100 U /kg TH, nesmie sa však prekročiť denná dávka 200 U/kg TH.


Iné závažné krvácania

Pri závažnom krvácaní, akým je krvácanie do CNS, sa odporúča dávka 100 U/kg TH v 12‑hodinových intervaloch. V jednotlivých prípadoch sa FEIBA NF môže podávať v 6‑hodinových intervaloch, až kým sa nedosiahne jasné zlepšenie klinického stavu. Nesmie sa prekročiť maximálna denná dávka 200 U/kg TH.


2. Chirurgické zákroky

Podáva sa dávka 50 ‑ 100 U/kg TH v 6-hodinových intervaloch, pričom sa nesmie prekročiť maximálna denná dávka.


3. Profylaxia

Profylaxia krvácania u pacientov s vysokým titrom inhibítora a s častým krvácaním, u ktorých nebola úspešná ITI („immune tolerance induction“, imunotolerančná liečba) alebo sa o nej neuvažuje:

Odporúča sa dávka 70 ‑ 100 U/ kg telesnej hmotnosti každý druhý deň. Táto dávka sa môže zvýšiť až na 100 U/ kg telesnej hmotnosti denne, ak pacient stále krváca, alebo sa môže postupne znížiť.


Profylaxia krvácania u pacientov s vysokým titrom inhibítora, ktorí podstupujú ITI (imunotolerančná liečba):


FEIBA NF sa môže podávať súbežne s koncentrátmi faktora VIII, v rozmedzí dávky od 50 do 100 U/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne, až kým nedôjde k zníženiu inhibítora faktora VIII na < 2 BU.*


* 1 Bethesda jednotka (Bethesda Unit, BU) je definovaná ako množstvo protilátok, ktoré inhibuje 50 % aktivity FVIII v priemernej čerstvej ľudskej plazme po 2‑hodinovej inkubácii pri teplote 37 °C.


Sledovanie

Vzhľadom na komplexný mechanizmus účinku nie je k dispozícii žiadne priame sledovanie účinných látok.

Koagulačné testy ako doba zrážania plnej krvi ( WBCT), tromboelastogram (TEG, r-hodnota) a aPPT sú zvyčajne len mierne skrátené a nemusia korelovať s klinickým zlepšením.Preto majú tieto testy len obmedzený význam pre hodnotenie liečby prípravkom FEIBA NF.


Spôsob podávania

FEIBA NF sa má podávať pomaly intravenózne (rýchlosťou najviac 2 U FEIBY NF/kg TH za minútu).

Prášok FEIBY NF sa má rozpustiť až tesne pred podaním. Potom sa má roztok použiť okamžite (liek neobsahuje konzervačné látky). Nesmú sa používať roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny. Nespotrebované množstvo pripraveného lieku sa má vhodným spôsobom zlikvidovať.


Sledovanie liečby

Nesmú sa prekročiť jednotlivé dávky 100 U/kg TH a denné dávky 200 U/kg TH. Pacienti dostavajúci viac než 100 U/kg telesnej hmotnosti musia byť starostlivo monitorovaní pre možné rozvinutie DIK a/alebo akútnej koronárnej ischémie. Vysoké dávky FEIBA NF sa majú podávať len v čase nevyhnutne potrebnom pre zastavenie krvácania.


Ak nastanú významné zmeny krvného tlaku alebo tepovej frekvencie, alebo ak sa objavia dýchacie ťažkosti, kašeľ alebo bolesť na hrudi, treba infúziu okamžite ukončiť a začať vhodné diagnostické a liečebné opatrenia. Laboratórne parametre poukazujúce na DIK sú znížené hladiny fibrinogénu, zníženie počtu trombocytov, a/alebo prítomnosť fibrín/fibrinogén degradačných produktov (FDP). Ďalšie známky svedčiace pre DIC sú signifikantne predĺžený trombínový čas, protrombínový čas alebo aPTT. U hemofilických pacientov s inhibítorom alebo u pacientov so získanými inhibítormi faktorov VIII, IX a XI je aPTT predĺžené vzhľadom na základné ochorenie.

Podanie lieku FEIBA NF pacientom s inhibítormi môže vyvolať úvodný anamnestický vzostup hladín inhibítora. S pokračujúcim podávaním FEIBA NF môže inhibítor po čase klesnúť. Klinické a publikované údaje naznačujú, že účinnosť FEIBA NF nie je znížená.


Pacienti s hemofíliou s inhibítorom alebo so získanými inhibítormi koagulačných faktorov, ktorí sa liečia s liekom FEIBA NF, môžu mať zvýšený sklon ku krvácaniu a v rovnakom čase zvýšené riziko trombózy.


Laboratórne vyšetrenia a klinická účinnosť

In vitro testy ako je aPTT, doba zrážania plnej krvi (WBCT) a tromboelastogram (TEG) ako kontrola účinnosti liečby nemusia korelovať s klinickým obrazom. Preto nemôžu byť úspešné pokusy normalizovať laboratórne hodnoty zvyšovaním dávky FEIBA NF a dokonca sa zásadne neodporúčajú, pretože pri predávkovaní hrozí spustenie DIK.


Význam počtu trombocytov

Ak je odpoveď na liečbu FEIBOU NF nedostatočná, odporúča sa vyšetriť počet trombocytov, pretože pre účinnosť FEIBA NF je nevyhnutný dostatočný počet funkčne intaktných trombocytov.


Ďalšie informácie podporujúce použitie pomôcky Baxject II Hi-Flow:

- Pomôcka je sterilizovaná gama žiarením.

- Je určená iba na jednorazové použitie.

- Pomôcka neobsahuje latex.

Nepoužívajte, ak je obal poškodený

Baxter Healthcare SA, 8010 Zurich, Švajčiarsko


BAXTER, FEIBA a BAXJECT sú registrované ochranné známky spoločnosti Baxter International Inc a Baxter Healthcare SA.

11

FEIBA NF 500

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene ev. č.: 2014/05943-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU


FEIBA NF 500

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný alebo infúzny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo: plazmatický proteín s aktivitou obchádzajúcou inhibítor koagulačného faktoraVIII (Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity-FEIBA)


FEIBA NF 500 obsahuje ako účinnú zložku:

500 U* (jednotiek) plazmatického proteínu s aktivitou obchádzajúcou inhibítor faktora VIII v 200 ‑ 600 mg ľudského plazmatického proteínu.


*1 jednotka FEIBY NF 500 skracuje aktivovaný parciálny tromboplastinový čas (aPTT) v plazme s inhibítorom faktora VIII na 50 % hodnoty pufra (blanku).


FEIBA NF 500 obsahuje tiež faktory II, IX a X, prevažne v neaktivovanej forme, ako aj aktivovaný faktor VII. Antigén koagulačného faktora VIII (F VIII C:Ag) je prítomný v koncentrácii do 0,1 U/1 U FEIBY NF 500. Faktory systému kalikreín-kinín ak sú vôbec prítomné, sú iba v stopových množstvách.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný alebo infúzny roztok.


Biely, sivobiely alebo slabozelený lyofilizovaný prášok alebo sypká hmota. Pripravený roztok má hodnotu pH medzi 6,8 a 7,6.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A a prítomným inhibítorom faktora VIII.

 • Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou B a prítomným inhibítorom faktora IX.

 • Liečba a profylaxia krvácania u nehemofilikov so získanými inhibítormi faktorov VIII, IX a XI.


FEIBA NF 500 sa tiež použila v kombinácii s koncentrátom faktora VIII na dlhodobú liečbu zameranú na úplné a trvalé odstránenie inhibítora faktora VIII.


V troch prípadoch sa FEIBA NF 500 použila u pacientov s prítomným inhibítorom von Willebrandovho faktora.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má zahájiť a viesť lekár so skúsenosťami v liečbe hemofílie.


4.2.1 Dávkovanie


Dávkovanie a trvanie liečby závisí od závažnosti hemostatickej poruchy, lokalizácie a rozsahu krvácanie a klinického stavu pacienta.


Dávkovanie a frekvencia jednotlivých dávok sa vždy riadi podľa individuálneho klinického účinku.


Všeobecne sa odporúča podávať 50 – 100 U/kg telesnej hmotnosti.

Celková jednorazová dávka by nemala prekročiť 100 U/kg telesnej hmotnosti a maximálna denná dávka 200 U/kg telesnej hmotnosti, pokiaľ závažnosť krvácania neoprávňuje a neospravedlňuje použitie vyšších dávok. Pozri čast. 4.4.

Pediatrickí pacienti:

Skúsenosti s použitím lieku FEIBA NF 500 u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené; pre klinické podmienky dieťaťa sa môže upraviť rovnaký dávkovací režim ako u dospelých.


 1. Spontánne krvácanie


Krvácanie do kĺbov, svalov a mäkkých tkanív

Pri miernom až stredne závažnom krvácaní sa odporúča dávka 50 až 75 U FEIBY NF 500/kg telesnej hmotnosti v 12-hodinových intervaloch. V liečbe sa má pokračovať, pokým sa neobjavia jasné znaky zlepšenia klinického stavu, ako napríklad zmiernenie bolesti, zmenšenie opuchu alebo zvýšenie hybnosti kĺbu.


Pri závažnom krvácaní do svalov a mäkkých tkanív, akým je krvácanie do retroperitoneálneho priestoru sa odporúča dávka 100 U/kg telesnej hmotnosti v 12-hodinových intervaloch.


Slizničné krvácanie

Odporúča sa dávka 50 U/kg telesnej hmotnosti každých 6 hodín za starostlivého sledovania pacienta (vizuálna kontrola krvácania, opakované stanovenie hodnoty hematokritu). Ak nedôjde k zastaveniu krvácania, dávka sa môže zvýšiť na 100 U /kg telesnej hmotnosti, nesmie sa však prekročiť denná dávka 200 U/kg telesnej hmotnosti.


Iné závažné krvácania

Pri závažnom krvácaní, akým je krvácanie do CNS, sa odporúča dávka 100 U/kg telesnej hmotnosti v

12-hodinových intervaloch. V jednotlivých prípadoch sa FEIBA NF 500 môže podávať v 6-hodinových intervaloch, pokým sa nedosiahne jasné zlepšenie klinického stavu. (Nesmie sa prekročiť maximálna denná dávka 200 U/kg telesnej hmotnosti.)


2. Chirurgické zákroky

Má sa podávať dávka 50 ‑ 100 U/kg telesnej hmotnostiv 6-hodinových intervaloch, pričom sa nesmie prekročiť maximálna denná dávka.


3. Profylaxia

Profylaxia krvácania u pacientov s vysokým titrom inhibítora a s častým krvácaním, u ktorých nebola úspešná imunotolerančná liečba („immune tolerance induction“, ITI) alebo sa o nej neuvažuje:


Odporúča sa dávka 70 ‑ 100 U/ kg telesnej hmotnosti každý druhý deň. Táto dávka sa môže zvýšiť až na 100 U/ kg telesnej hmotnosti denne, ak pacient stále krváca, alebo sa môže postupne znížiť.


Profylaxia krvácania u pacientov s vysokým titrom inhibítora, ktorí podstupujú ITI (imunotolerančnú liečbu):

FEIBA NF 500 sa môže podávať súbežne s koncentrátmi faktora VIII, v rozmedzí dávky od 50 do 100 U/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne, až kým nedôjde k poklesu inhibítora faktora VIII na < 2 BU.*


* 1 Bethesda jednotka (Bethesda Unit, BU) je definovaná ako množstvo protilátok, ktoré inhibuje

50 % aktivity faktora VIII v čerstvej štandardnej ľudskej plazme po 2- hodinovej inkubácii pri teplote 37 °C.


4.2.2 Sledovanie liečby


Ak nenastala adekvátna odpoveď na liečbu liekom FEIBA odporúča sa vyšetriť počet trombocytov, pretože za nevyhnutnú podmienku účinnosti lieku sa považuje dostatočný počet funkčne intaktných trombocytov.

Vzhľadom na komplexný mechanizmu účinku nie je k dispozícii žiadne priame monitorovanie účinných látok.

Koagulačné testy ako doba zrážania plnej krvi („whole blood clotting time“, WBCT), tromboelastogram (TEG, r-hodnota) a aPPT sú zvyčajne len mierne skrátené a nemusia korelovať s klinickým zlepšením.

Preto majú tieto testy len obmedzený význam pre hodnotenie liečby s FEIBA. Pozri časť 4.4.


4.2.3 Spôsob podávania


FEIBA sa musí podávať intravenózne ako injekcia alebo infúzia. Rýchlosť podávania má zaistiť pohodlie pre pacienta a nemá prekročiť 2 U/kg telesnej hmotnosti za minútu.


4.3 Kontraindikácie


Ak sú k dispozícii terapeutické alternatívy, FEIBA sa nesmie použiť v nasledujúcich situáciách :


Hypersenzivita na liečivú látku alebo na ktorúkoľvek zložku

Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIK)

Akútna trombóza alebo embólia (vrátane infarktu myokardu)

Pozri časť 4.4.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


UPOZORNENIA

Tromboembolické príhody:

Počas liečby liekom FEIBA sa vyskytli tromboembolické príhody, ako je diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIK), venózna trombóza, pľúcna embólia, infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda.

Tieto príhody sa vyskytli po dávke vyššej ako maximálna denná dávka 200 U/kg telesnej hmotnosti alebo u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi (vrátane DIK, pokročilá ateroskleróza, pomliaždeniny, septikémia) pre tromboembolické príhody. Súčasné liečenie s rekombinantným faktorom VIIa môže viesť k zvýšenému riziku vzniku tromboembolickej príhody. U pacientov s vrodenou alebo získanou hemofíliou je nutné vždy vziať do úvahy možnú prítomnosť týchto rizikových faktorov.

U pacientov s rizikom DIK, arteriálnej alebo venóznej trombózy sa FEIBA NF 500 používa obzvlášť opatrne. Pozri časť 4.3.

Pri prvých príznakoch alebo symptómoch tromboembolickej príhody sa musí podávanie infúzie okamžite ukončiť a musia sa zahájiť náležité diagnostické a liečebné opatrenia.

Celková jednotlivá dávka by nemala prekročiť 100 U/kg telesnej hmotnosti a maximálna denná dávka 200 U /kg telesnej hmotnosti, pokiaľ závažnosť krvácania neoprávňuje a neospravedlňuje použitie vyšších dávok. Ak sa liek podáva na zastavenie krvácania, má sa podávať len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie terapeutického cieľa.


Reakcie z precitlivenosti alergického typu:

FEIBA môže vyvolať reakcie z precitlivenosti alergického typu, ako je urtikária, angioedém, gastrointestinálne prejavy, bronchospamus a hypotenzia; tieto reakcie môžu byť závažné a môžu byť systémové (napr. anafylaxia spojená s urtikáriou a angioedémom, bronchospazmus a cirkulačný šok). Takisto boli hlásené ďalšie reakcie na infúziu ako triaška, pyrexia a hypertenzia. Pri prvých príznakoch a symptómoch hypersenzitívnej reakcie sa podávanie infúzie musí zastaviť a začať náležitá liečba.

Pri zvažovaní opakovaného podania lieku FEIBA NF 1000 pacientom so známou alebo predpokladanou precitlivenosťou na liečivú látku alebo na akúkoľvek inú zložku je nutné starostlivo posúdiť očakávaný prínos a riziká opakovaného podania, pričom je treba zohľadniťznámy alebo predpokladaný typ precitlivenosti (alergický alebo nealergický), vrátane možných liečebných a/alebo preventívnych zásahov alebo alternatívnych terapeutických liečiv.


Monitorovanie liečby

Nesmie sa prekročiť jednotlivá dávka 100 U/kg telesnej hmotnosti a denná dávka 200 U/kg telesnej hmotnosti. Pacienti dostavajúci viac než 100 U/kg telesnej hmotnosti musia byť starostlivo monitorovaní pre možné rozvinutie DIK a/alebo akútnej koronárnej ischémie. Vysoké dávky FEIBA sa majú podávať len po dobu nevyhnutne potrebnú k zastaveniu krvácania.

Ak nastanú významné zmeny krvného tlaku alebo tepovej frekvencie, alebo ak sa objavia dýchacie ťažkosti, kašeľ alebo bolesť na hrudi, musí byť podávanie infúzie okamžite ukončené a začaté vhodné diagnostické a liečebné opatrenia. Laboratórne parametre poukazujúce na DIK sú znížené hladiny fibrinogénu, zníženie počtu trombocytov, a/alebo prítomnosť fibrín/fibrinogén degradačných produktov (FDP).


Získaná hemofília

Pacienti s hemofíliou s inhibítorom alebo pacienti so získanými inhibítormi koagulačných faktorov, ktorí sú liečení s FEIBA, môžu mať zvýšený sklon ku krvácaniu a v rovnakom čase zvýšené riziko trombózy.


Laboratórne testy a klinická účinnosť

In vitro testy ako je aPTT, doba zrážania plnej krvy (WBCT) a tromboelastogram (TEG) ako dôkaz účinnosti liečby nemusia korelovať s klinickým obrazom. Preto nemôžu byť úspešné pokusy normalizovať laboratórne hodnoty zvyšovaním dávky FEIBA a dokonca sa zásadne neodporúčajú, pretože pri predávkovaní hrozí spustenie DIK.


Význam počtu trombocytov

Ak je odpoveď na liečbu FEIBA nedostatočná, odporúča sa vyšetriť počet trombocytov, pretože pre účinnosť FEIBA je nevyhnutný dostatočný počet funkčne neporušených trombocytov.


Opatrenia na prevenciu prenosu infekčných agensov:

Štandardné opatrenia na predchádzanie infekciám v dôsledku použitia liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú výber darcov, skríning jednotlivých odberov a zásob plazmy pre špecifické markery infekcie a zaradenie účinných výrobných krokov, ktoré inaktivujú/odstraňujú vírusy. Napriek tomu ak sa podávajú lieky z ľudskej krvi a plazmy, nemôže byť úplne vylúčená možnosť prenosu infekcie. To platí aj pre akékoľvek neznáme alebo novoobjavené vírusy alebo iné typy patogénov.


Tieto opatrenia sa považujú za efektívne pre obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B (HBV) a hepatitídy C (HCV), a pre neobalený vírus hepatitídy A (HAV) a parvovírus B19. Prijaté opatrenia môžu mať obmedzený účinok proti vírusom bez obalu, ako je parvovírus B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť závažná pre tehotné ženy (infekcia plodu) a pre jedincov s imunodeficienciou alebo zvýšenou tvorbou červených krviniek (napr. hemolytická anémia).
Dôrazne sa odporúča pri každom podní lieku FEIBA NF 500zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby bolo možné spätne priradiť pacientovi šaržu lieku.
U pacientov, ktorí pravidelne/opakovane dostávajú lieky pripravené z ľudskej plazmy, vrátane FIEBA NF 500, by sa malo zvážiť vhodné očkovanie (hepatitída A a B).


OPATRENIA

Tromboembolické komplikácie

V nasledujúcich situáciách sa FEIBA používa iba vtedy, ak sa neočakáva efekt liečby vhodnými koncentrátmi krvných koagulačných faktorov, napr. život ohrozujúce krvácanie alebo riziko krvácania (napr. poúrazové alebo pooperačné) v prípade vysokého titra inhibítora.

• Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIK).
• Poškodenie pečene: Pacienti s poruchou funkcie pečene majú zvýšené riziko vzniku DIK vzhľadom na oneskorené odstraňovanie aktivovaných koagulačných faktorov.
• Ischemická choroba srdca, akútna trombóza a / alebo embólia.


Rôzna odpoveď na „bypassing“ prípravky

Vzhľadom na faktory špecifické pre daného pacienta sa môže jeho odpoveď na „bypassový“ prípravok rôzniť a pri danom krvácavom stave môže pacient na jeden typ reagovať a na druhý nie. Ak nedostatočne odpovedá na jeden typ „bypassového“ prípravku, má sa zvážiť podanie iného.


Anamnestické odpovede

Podávanie lieku FEIBA pacientom s inhibítormi môže vyvolať úvodný „anamnestický“ vzostup hladín inhibítora. S pokračujúcim podávaním FEIBA môže inhibítor po čase klesnúť. Klinické a publikované údaje naznačujú, že účinnosť FEIBA nie je znížená.


Protilátky proti povrchovým antigénom hepatitídy B (anti HBsAg) a interpretácia vyšetrenia
Po podaní vysokých dávok FEIBA, môže prechodný vzostup pasívne prenesených protilátok proti povrchovým antigénom virusu hepatitídy B zapríčiniť chybnú pozitívnu interpretáciu výsledkov sérologického vyšetrenia.


Pediatrickí pacienti:

Kazuistiky a údaje z obmedzených klinických štúdií naznačujú, že FEIBA sa môže použiť u detí mladších ako 6 rokov.


Profylaktické použitie

Sú k dispozícii iba obmedzené klinické údaje o použití FEIBA na profylaxiu krvácania u hemofilikov.


Faktory brané do úvahy v súvislosti s pomocnou látkou

FEIBA NF 500 obsahuje približne 80 mg sodíka (vypočítané množstvo) v jednej injekčnej liekovke. Musí sa to zohľadniť u pacientov, ktorí majú diétu s nízkym obsahom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli vykonané žiadne adekvátne a kontrolované štúdie s kombinovaným alebo sekvenčným podávaním FEIBA a rekombinantného faktora VIIa alebo antifibrinolytík.

Pri súčasnom podávaní FEIBA spolu s antifibrinolytikami, napr. s kyselinou tranexámovou a aminokaprónovou je potrebné zvážiť možnosť tromboembolickej príhody. Preto sa antifibrinolytiká nemajú podať skôr ako približne 6 až 12 hodín po podaní lieku FEIBA.

V súčasnom podaní rFVIIa sa podľa dostupných údajov in vitro v a klinických pozorovaní môžu vyskytnúť potenciálne liekové interakcie (čo môže viesť k nežiaducim účinkom, ako sú tromboembolické príhody).


4.6 Ferilita, gravidita a laktácia


Nie sú žiadne adekvátne údaje o použití FEIBA NF 500 počas gravidity a laktácie.

Lekári musia vyvážiť potenciálne riziko a ordinovať liek FEIBA iba v nevyhnutných prípadoch, berúc do úvahy, že gravidita a popôrodné obdobie je spojené so zvýšeným rizikom tromboembolických príhod a že niektoré komplikácie gravidity sú spojené so zvýšeným rizikom DIK.

Reprodukčné štúdie na zvieratách s liekom FEIBA NF 500 neboli zrealizované a ani účinky FEIBA na fertilitu neboli v kontrolovaných klinických pokusoch stanovené.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepozoroval sa žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie uvedené v tejto časti boli hlásené z postregistračného sledovania a pochádzajú z 2 štúdií s použitím lieku FEIBA na liečbu krvácavých epizód u pediatrických a dospelých pacientov s hemofíliou A alebo B a s inhibítormi faktorov VIII alebo IX. Jedna štúdia zahŕňa aj pacientov so získanou hemofíliou s inhibítorom faktora VIII (2 zo 49 pacientov).

Boli pridané aj údaje z tretej štúdie, ktorá porovnávala profylaxiu a liečbu “on-demand”.


Frekvencia podľa konvencií MedDRA:

veľmi časté ≥ 1/10

časté ≥ 1/100 až <1/10

menej časté ≥ 1/1,000 až <1/100

zriedkavé ≥ 1/10,000 až <1/1,000

veľmi zriedkavé < 1/10,000

neznáme (z dostupných údajov)


Nežiaduce reakcie z klinických štúdií

Trieda orgánových systémov (SOC)

Výraz uprednostnený podľa MedDRA

Frekvencia*

Poruchy krvi a lymfatického systému

Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIK)

Zvýšený titer inhibítora (anamnestická odpoveď)* a

Neznáme


Neznáme

Poruchy imunitného systému

hypersenzitivitac

Žihľavka

Anafylaktická reakcia

Časté

Neznáme

Neznáme

Poruchy nervového systému

Parestézia

Zníženie citlivosti

Trombotická cievna mozgová príhoda (CMP)

Embolická DMP

Bolesť hlavyc

Ospalosť*

Závratb

Skreslenie chuti*

Neznáme

Neznáme

Neznáme


Neznáme

Časté

Neznáme

Časté

Neznáme

Poruchy srdca

srdcovej činnosti

Infarkt myokardu

Tachykardia

Neznáme

Neznáme

Poruchy ciev

Trombóza

Arteriálna trombóza

Venózna trombóza

Embólia (tromboembolické komplikácie)

Hypotenziac

Hypertenzia

Začervenanie (Flush)

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Časté

Neznáme

Neznáme

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Pľúcna embólia

Bronchospazmus

Dychčanie

Kašeľ

Dyspnoe*

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

poruchy gastrointestinálneho traktu

Vracanie

Hnačka

Brušná nevoľnosť

Nauzea*

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

poruchy kože a podkožného tkaniva

Znížená citlivosť tváre

Angioedém

Koprivka

Svrbenie

Vyrážka (rash)c

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Časté

celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť v mieste vpichu

Malátnosť

Pocit tepla, chladu

Triaška*

Pyrexia*

Bolesť na hrudníku*

Diskomfort na hrudníku*

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Pokles krvného tlaku

Pozitivita protilátok proti povrchovému antigénu hepatitídy Bc

Neznáme

Časté


*presný odhad výskytu týchto nežiaducich reakcií nie je možný z dostupných údajov.

a Zvýšený titer inhibítora (anamnestická odpoveď) [výraz nie je uprednostnený podľa MedDRA] znamená vzostup už predtým prítomného titra inhibítora po podaní lieku FEIBA. Pozri časť 4.4 .

bNežiaduce účinky publikovné v pôvodných a preventívnych štúdiách. Uvádzaná frekvencia je iba z preventívnych štúdií.

cNežiaduce účinky publikované v preventívnych štúdiách. Uvádzaná frekvencia je z preventívnych štúdií.


Skupinové reakcie


Ďalšie príznaky reakcií z precitlivenosti na lieky vyrobené z ľudskej plazmy zahŕňajú letargiu a nepokoj.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Niektoré hlásené tromboemolické príhody sa vyskytli po dávke vyššej ako maximálna denná dávka 200 U/kg telesnej hmotnosti Ak sa vyskytli príznaky alebo symptómy tromboembolickej príhody má sa podávanie infúzie ihneď zastaviť a majú sa zaviesť náležité diagnostické a terapeutické opatrenia. Pozri Časť 4.4 .


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: aktivovaný protrombínový komplex proti protilátkam faktora VIII

ATC kód: B02BD03


Hoci bola FEIBA NF 500 vyvinutá začiatkom 70-tych rokov a jej aktivita obchádzajúca inhibítor faktora VIII bola preukázaná in vitroaj in vivo, jej účinná zložka je stále predmetom vedeckej diskusie. Posledné výskumy však naznačujú úlohu špecifických zložiek aktivovaného protrombínového komplexu, zymogénu protrombínu (FII) a aktivovaného faktora X (FXa) v mechanizme účinku FEIBA NF 500.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Keďže FEIBA NF 500 sa skladá z rôznych koagulačných faktorov a jej jednotlivé zložky majú rôzny polčas, nie je možné urobiť definitívny záver týkajúci sa farmakokinetických vlastností FEIBY NF 500.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity sa zrealizovali na myšiach s funkčne vyradeným faktorom VIII a na normálnych myšiach a potkanoch s použitím dávok prevyšujúcich maximálnu dennú dávku odporúčanú pre ľudí (> 200 U/kg telesnej hmotnosti). Na ich základe je možné usúdiť, že vedľajšie účinky spojené s FEIBOU NF 500 sú hlavne dôsledkom hyperkoagulácie spôsobenej farmakologickými vlastnosťami.

Štúdie toxicity po opakovanom podávaní na zvieratách sú prakticky neuskutočniteľné vzhľadom na interferenciu s tvorbou protilátok proti heterológnym proteínom.


Nakoľko sa ľudské krvné koagulačné faktory nepovažujú za karcinogénne alebo mutagénne, nepokladalo sa za potrebné zrealizovať experimentálne štúdie na zvieratách, na heterológnych druhoch.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

Chlorid sodný

Dihydrát citrónanu sodného


Rozpúšťadlo: Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


V súvislosti s liekom neboli vykonané žiadne štúdie kompatibility. Preto sa FEIBA NF 500 nesmie miešať s inými liekmi alebo rozpúšťadlami.

Pred a po podaní FEIBY NF 500 sa odporúča prepláchnuť centrálny žilový katéter vhodným roztokom, napr. izotonickým fyziologickým roztokom.

Koagulačné faktory vyrobené z ľudskej plazmy sa môžu adsorbovať na vnútorný povrch určitých typov injekčných /infúznych pomôcok. Ak by sa tak stalo, mohlo by to spôsobiť zlyhanie liečby. Preto sa na podanie lieku FEIBA NF 500 môžu používať iba schválené infúzne pomôcky.


6.3 Čas použiteľnosti


Dva roky.


Chemická a fyzikálna stabilita pripraveného roztoku je preukázaná 3 hodiny pri teplote 20 °C až 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má FEIBA NF 500 použiť ihneď po rozpustení prášku.

Ak sa roztok pripravený na použitie nepodá okamžite, za podmienky a čas uchovávania je zodpovedný používateľ.

Roztok pripravený na použitie sa nesmie uchovávať v chladničke.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu obsahu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


FEIBA NF 500 prášok a rozpúšťadlo sa dodávajú v injekčných liekovkách (injekčná liekovka s práškom: sklo hydrolytického typu II; injekčná liekovka s rozpúšťadlom: sklo hydrolytického typu I) uzavretých butylkaučukovou zátkou a ochranným viečkom.


Balenie obsahuje:


1 injekčnú liekovku uzavretú gumovou zátkou s FEIBOU NF 500 (500 U) ‑ prášok na prípravu roztoku na intravenózne podanie

1 injekčnú liekovku uzavretú gumovou zátkou s 20 ml vody na injekciu

1 jednorazovú injekčnú striekačku

1 jednorazovú ihlu

1 krídelkovú ihlu so spojkou (infúznu súpravu s krídlovým adaptérom)

1 ihlu s filtrom

1 obojstrannú ihlu

1 odvzdušňovaciu ihlu


alebo


1 injekčnú liekovku uzavretú gumovou zátkou s FEIBOU NF 500 (500 U) ‑ prášok na prípravu roztoku na intravenózne podanie

1 injekčnú liekovku uzavretú gumovou zátkou s 20 ml vody na injekciu

1 Baxject II Hi-Flow - Bezihlová prenosová pomôcka určená na prenos a zmiešanie liekov obsiahnutých v dvoch injekčných liekovkách do injekčnej striekačky

1 jednorazovú injekčnú striekačku

1 jednorazovú ihlu

1 krídelkovú ihlu so spojkou (infúznu súpravu s krídlovým adaptérom)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Na prípravu roztoku FEIBY NF 500 použite iba sterilnú vodu na injekciu a pomôcku na rekonštitúciu poskytnutú v balení. Počas celej prípravy používajte aseptickú techniku.

Prášok FEIBY NF 500 sa má rekonštituovať až tesne pred podaním. Potom sa má roztok použiť okamžite (roztok neobsahuje konzervačné látky).

Jemne rozvírte, kým sa všetka látka nerozpustí. Uistite sa, že FEIBA NF 500 je úplne rozpustená, inak prejde menej aktívnej látky cez filter pomôcky.

Po rekonštitúcii pred podaním sa má roztok skontrolovať na obsah častíc alebo zmenu farby. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny.

Nepoužívajte, ak je bezihlová prenosová pomôcka (t.j. BAXJECT II Hi-Flow) alebo obojstranná ihla, jej systém sterilnej bariéry alebo jej obal poškodený alebo ukazuje akýkoľvek znak znehodnotenia.

Ak sa použijú iné zariadenia ako tie, ktoré sú dodávané s FEIBA, zabezpečte použitie adekvátneho filtra s veľkosťou pórov aspoň 149 µm.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Rekonštitúcia prášku na injekčný roztok s použitím pomôcky BAXJECT II Hi-Flow:

1. Zohrejte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom (vodou na injekciu) na teplotu miestnosti (15 C ‑ 25 C), napr. ponorením do vodného kúpeľa na niekoľko minút (na max. +37 °C), ak je to potrebné.

2. Odstráňte ochranné viečko z injekčnej liekovky s FEIBOU NF 500 a z injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a očistite gumové zátky obidvoch injekčných liekoviek.Injekčné liekovky umiestnite na rovný povrch.

3. Otvorte balenie pomôcky BAXJECT II Hi-Flow odtrhnutím papierového viečka bez toho, aby ste sa dotkli vnútrajška (obr. a). Nevyberajte pomôcku z balenia.

4. Otočte balenie nahor a prepichnite zátku injekčnej liekovky s rozpúšťadlom čírym plastovým bodcom (obr. b). Uchopte balenie za jeho okraj a stiahnite balenie z BAXJECTu II Hi-Flow (obr. c). Neodstraňujte modré viečko z pomôcky BAXJECT II Hi-Flow.

5. S BAXJECTom II Hi-Flow pripevneným na injekčnú liekovku s rozpúšťadlom obráťte systém tak, aby bola injekčná liekovka s rozpúšťadlom navrchu. Purpurovým plastovým bodcom prepichnite zátku injekčnej liekovky s FEIBOU NF500 Vákuum nasaje rozpúšťadlo do injekčnejliekovky s FEIBOU NF 500 (obr. d).

6. Jemne rozvírte, ale nepretrepávajte, kým sa všetka látka nerozpustí. Uistite sa, že FEIBA NF 500 je úplne rozpustená, inak neprejde aktívna látka cez filter pomôcky.


Obrázok a

Obrázok b

Obrázok c


Návod na injekciu/infúziu:

1. Odstráňte modré viečko z BAXJECTu II Hi-Flow. Vezmite injekčnú striekačku a pevne ju pripojte k BAXJECTu II Hi-Flow (Nenasajte vzduch do injekčnej striekačky) (obr. e). Na zabezpečenie pevného spojenia striekačky s BAXJECTom II Hi-Flow sa odporúča použiť striekačku so systémom luer lock (otočte striekačkou v smere hodinových ručičiek, kým nebude pevne nasadená).

2. Prevráťte systém tak, aby rozpustený liek bol hore. Natiahnite roztok FEIBY NF 500 do injekčnej striekačky POMALÝM potiahnutím piestu smerom dozadu a uistite sa, že počas natiahnutia je pevné spojenie medzi striekačkou a BAXJECTom II Hi-Flow(obr. f).

3. Odpojte injekčnú striekačku.

4. Ak je roztok v striekačke napenený, počkajte, kým pena opadne. Roztok podávajte pomaly intravenózne cez infúznu súpravu s krídlovým adaptérom (alebo cez jednorazovú ihlu).


Obrázok d

Obrázok e

Obrázok f