+ ipil.sk

Felodipin-ratiopharm 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03429


Písomná informácia pre používateľa


Felodipin-ratiopharm®5 mg

Felodipin-ratiopharm®10 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

Felodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Felodipin-ratiopharm a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Felodipin-ratiopharm

3. Ako užívať Felodipin-ratiopharm

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Felodipin-ratiopharm

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Felodipin-ratiopharm a na čo sa používa


Felodipin-ratiopharm 5 mg, resp. 10 mg obsahuje liečivo felodipín. Felodipín patrí do skupiny liečiv označovaných ako blokátory kalciového kanála. Znižuje vysoký krvný tlak tým, že spôsobuje rozšírenie malých ciev (arteriol).


V odporúčaných dávkach neovplyvňuje činnosť srdca. Liečivo sa z tabliet s predĺženým uvoľňovaním uvoľňuje kontrolovanou rýchlosťou, a tým sa dosiahne rovnomerný účinok po celý deň.


Felodipin-ratiopharm 5 mg, resp. 10 mg sa užíva v liečbe hypertenzie (vysokého krvného tlaku). Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


Skúsenosti s použitím felodipínu u detských pacientov s vysokým krvným tlakom sú obmedzené. Účinnosť felodipínu na zníženie krvného tlaku u detí vo veku 6 až 16 rokov nebola dokázaná.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Felodipin-ratiopharm


Neužívajte Felodipin-ratiopharm

 • ak ste alergický na felodipín a iné dihydropyridíny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • pri kardiogénnom šoku,

 • pri výraznom zúžením chlopní v srdci a aorte (srdcovnici),

 • pri hypertrofickej obštrukčnej kardiomyopatii (ochorenie srdcovej svaloviny),

 • pri nestabilnej angíne pektoris (bolesť na hrudi),

 • pri nedostatočne liečenom zlyhaní srdca,

 • pri akútnom infarkte myokardu (do 4 – 8 týždňov po infarkte),

 • pri závažnom poškodení pečene,

 • počas tehotenstva.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Felodipin-ratiopharm:

- pri poruchách vedenia vzruchu v srdci,

- pri kompenzovanom zlyhávaní srdca, pri zrýchlenej srdcovej činnosti, pri zúžení chlopní srdca a aorty (srdcovnice),

- pri miernom až stredne ťažkom poškodení pečene, pretože sa antihypertenzívny účinok môže zvýšiť, treba uvažovať o zmene dávkovania,

- pri závažnej poruche obličiek,

- pri AV (predsieňovo-komorovom) bloku druhého alebo tretieho stupňa.


Liečba felodipínom sa nesmie prerušiť náhle, pretože môže prísť k značnému poklesu krvného tlaku.


Iné lieky a Felodipin-ratiopharm

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Medzi tieto lieky patria najmä:

 • lieky, ktoré inhibujú izoenzým 3A4 cytochrómu P450 v pečeni, napr. cimetidín (liek na vredovú chorobu, na zníženie kyslosti žalúdočnej šťavy),

 • azolové antimykotiká ako itrakonazol,

 • ketokonazol (lieky na liečbu plesňových ochorení),

 • erytromycín (makrolidové antibiotikum),

 • inhibítory HIV proteázy (napr. ritonavir) (lieky na liečbu HIV),

 • karbamazepín, fenytoín (lieky na liečbu epilepsie),

 • barbituráty (lieky na upokojenie a spanie),

 • rifampicín (antibiotikum),

 • efavirenz, nevirapín (lieky na liečbu HIV),

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) (rastlinný liek na liečbu depresie),

 • digoxín (liek na zlepšenie funkcie srdca),

 • takrolimus.


Felodipin-ratiopharm a jedlo a nápoje

Grepová šťava zvyšuje maximálnu hladinu felodipínu v plazme a biologickú dostupnosť felodipínu, pravdepodobne vzájomným pôsobením s flavonoidmi, ktoré grepová šťava obsahuje. Preto sa grepový džús nesmie podávať spolu s felodipínom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Liek nesmiete užívať počas tehotenstva. Ak otehotniete až v priebehu liečby liekom Felodipin-ratiopharm 5 mg, resp. 10 mg, oznámte to ošetrujúcemu lekárovi čo najskôr.


Dojčenie

Liečivo sa vylučuje do materského mlieka, ale je nepravdepodobné, ak užívate odporúčané liečebné dávky lieku a dojčíte, že by to ovplyvňovalo dojča. Ak je nutné užívať liek počas dojčenia, je vhodné dojčenie prerušiť.


Plodnosť

Údaje o plodnosti u pacientok nie sú k dispozícii.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Felodipin-ratiopharm 5 mg, resp. 10 mg môže najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšenej dávke ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Občas sa môže vyskytnúť závrat alebo únava. Túto činnosť by ste mali vykonávať len na základe súhlasu lekára.


Felodipin-ratiopharm obsahuje laktózu.

Tento liek obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Felodipin-ratiopharm


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Nikdy nepodávajte liek niekomu inému, najmä nie deťom.


Liečba vysokého krvného tlaku:

Liečba sa zvyčajne začína dávkou 5 mg (Felodipin-ratiopharm 5 mg) raz denne. Ak je to potrebné, možno dávku zvýšiť alebo kombinovať Felodipin-ratiopharm s iným liekom na zníženie vysokého krvného tlaku. Bežné dávkovanie na dlhodobú liečbu je 5 – 10 mg (1 tableta Felodipin-ratiopharm 5 mg alebo 1 tableta Felodipin-ratiopharm 10 mg).


Spôsob podania:

Felodipin-ratiopharm 5 mg, resp. 10 mg užívajte ráno pred ľahkým jedlom alebo počas neho (napr. počas ľahkých raňajok) a tablety zapite vodou, nikdy nezapíjajte grepovou šťavou. Tablety sa nesmú deliť, drviť ani hrýzť.


Ak užijete viac Felodipinu-ratiopharm, ako máte

Pri predávkovaní Felodipinom-ratiopharm 5 mg, resp. 10 mg sa môže výrazne znížiť krvný tlak a niekedy spomaliť srdcový pulz. Preto je veľmi dôležité, aby ste užívali takú dávku, ktorú vám predpísal lekár. Ak sa objaví pocit mdloby, závratu alebo mdloby pri zmene polohy tela (napr. keď vstanete), ľahnite si na chrbát s podloženými dolnými končatinami a kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Felodipin-ratiopharm

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Pri vynechaní jednej dennej dávky užite ďalšiu dávku v pravidelnú hodinu nasledujúci deň.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky na liek uvedené nižšie boli zaznamenané počas klinických skúšaní a sledovania po uvedení lieku na trh.


Veľmi časté (viac ako 1 z 10):

- periférny opuch (rozsah opuchu členka je úmerný dávke).


Časté (menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100):

- bolesť hlavy, návaly horúčavy.


Menej časté (menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000):

- zrýchlenie srdcovej činnosti, búšenie srdca, závraty, parestézia (znížená citlivosť), nevoľnosť, bolesť brucha, vyrážka, svrbenie, únava.


Zriedkavé (menej ako 1 z 1 000):

- mdloba, vracanie, bolesť kĺbov, svalová bolesť, impotencia, poškodenie sexuálnych funkcií, žihľavka.


Veľmi zriedkavé (menej ako 1 z 10 000):

- hyperplázia (zväčšenie tkaniva) ďasien, gingivitída (zápal ďasien), zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, reakcie precitlivenosti na svetlo, leukocytoklastický zápal ciev (zápal malých ciev), polakizúria (časté močenie), reakcie precitlivenosti, napr. angioedém, horúčka.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Felodipin-ratiopharm


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Felodipin-ratiopharm obsahuje


- Liečivo je felodipín. Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 5 mg, resp. 10 mg felodipínu.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, povidón, propylgalát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.

Obal: hypromelóza, červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), mastenec, propylénglykol.


Ako vyzerá Felodipin-ratiopharm a obsah balenia

Felodipin-ratiopharm 5 mg:

Svetloružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety bez zápachu.


Felodipin-ratiopharm 10 mg:

Červenohnedé okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety bez zápachu.


Obsah balenia: 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 60, 98, 100, 100 x 1 a 250 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2013.


5Felodipin-ratiopharm 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03429


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Felodipin-ratiopharm 5 mg

Felodipin-ratiopharm 10 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Felodipín 5 mg, resp. 10 mg v jednej tablete s predĺženým uvoľňovaním.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Felodipin-ratiopharm 5 mg:

Svetloružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety bez zápachu.


Felodipin-ratiopharm 10 mg:

Červenohnedé okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety bez zápachu.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávku treba prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta. Felodipín sa zvyčajne podáva takto:

Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg felodipínu 1-krát denne. Neskôr sa môže dávka zvýšiť na 10 mg 1-krát denne a prípadne pridať ďalšie antihypertenzívum. Dávka sa má zvyšovať postupne s časovým odstupom najmenej dva týždne. Zvyčajná udržiavacia dávka je 5 – 10 mg felodipínu 1-krát denne. Maximálna denná dávka felodipínu je 10 mg.


Starší pacienti

Má sa zvážiť úvodná liečba najnižšou dostupnou dávkou.


Poškodenie funkcie obličiek

Mierne poškodenie funkcie obličiek málo ovplyvňuje farmakokinetiku felodipínu. U pacientov s poškodením funkcie obličiekdávkovanie nie je potrebné upravovať.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou poruchou má byť začiatočná dávka minimálna, terapeuticky ešte účinná. Pri zvyšovaní dávok treba starostlivo posúdiť pomer prínosu a rizika. Pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene sa felodipín nesmie podávať.

Pacienti s poškodenou funkciou pečene môžu mať zvýšené plazmatické koncentrácie felodipínu a môžu odpovedať na nižšie dávky (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci

Pre túto vekovú skupinu sa nestanovila účinnosť a bezpečnosť felodipínu, preto sa felodipín nemá podávať deťom.


Spôsob podania

Tablety felodipínu s predĺženým uvoľňovaním liečiva sa majú užívať ráno a zapiť dostatočným množstvom tekutín (napr. jedným pohárom vody), ale nesmie sa podávať spolu s grepovou šťavou (pozri časť 4.5). Tablety sa musia prehltnúť celé, nerozhryznuté, ani nie rozdrobené, aby sa zachovali vlastnosti predĺženého uvoľňovania. Liek sa môže užívať nalačno alebo s nemastným jedlom.


 1. Kontraindikácie


Felodipín je kontraindikovaný u pacientov:

 • so známou precitlivenosťou na felodipín a iné dihydropyridíny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • s kardiogénnym šokom,

 • s ťažkou aortálnou alebo mitrálnou stenózou,

 • s hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou,

 • s nestabilnou angínou pektoris,

 • s dekompenzovaným zlyhaním srdca,

 • s akútnym infarktom myokardu (do 4 – 8 týždňov po infarkte),

 • s ťažkým poškodením funkcie pečene,

 • v gravidite.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Felodipín sa môže použiť len veľmi opatrne:

 • pri poruchách vedenia vzruchu v srdci,

 • pri kompenzovanom zlyhávaní srdca, pri tachykardii, stenóze aorty alebo mitrálnej chlopne,

 • pri miernom až stredne ťažkom poškodení funkcie pečene, pretože sa antihypertenzívny účinok môže zvýšiť, treba uvažovať o zmene dávkovania,

 • pri ťažkom poškodení funkcie obličiek, keď je glomerulálna filtrácia menšia ako 30 ml/min, kreatinín je viac ako 159,12 μmol/l,

 • pri AV bloku druhého alebo tretieho stupňa.


Hypertenzívna kríza hrozí, keď sa terapia felodipínom preruší náhle. Felodipín môže vazodilatáciou vyvolať značný pokles krvného tlaku s následnou tachykardiou, ktorá môže spôsobiť u citlivých pacientov ischémiu myokardu. Pacientom s touto poruchou hrozí infarkt myokardu (pozri časť 5.1).


Dihydropyridíny môžu vyvolať akútnu hypotenziu s rizikom hypoperfúzie, sprevádzanú reflexnou tachykardiou. Felodipín sa metabolizuje enzýmami CYP3A4. Nemá sa preto kombinovať s liekmi, ktoré inhibujú alebo indukujú enzýmové systémy. Z toho istého dôvodu sa liek nesmie zapíjať grepovým džúsom.


Felodipín sa metabolizuje v pečeni. V dôsledku toho možno očakávať vyššie terapeutické koncentrácie a odpoveď u pacientov s evidentne zníženou funkciou pečene (pozri tiež časť 4.2).


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Felodipín je substrátom CYP3A4. Lieky, ktoré inhibujú alebo indukujú CYP3A4, výrazne ovplyvňujú koncentráciu felodipínu. Antihypertenzívny účinok felodipínu sa môže zvýšiť pridaním ďalšieho antihypertenzíva alebo súbežným užívaním tricyklických antidepresív.


Kombinácia felodipínu s liekmi, ktoré inhibujú izoenzým 3A4 cytochrómu P450 v pečeni, napr. cimetidín, azolové antimykotiká (itrakonazol, ketokonazol), makrolidové antibiotiká (erytromycín) alebo inhibítory HIV proteázy (napr. ritonavir), zvyšujú hladinu felodipínu v plazme (pozri časť 4.4). Grepová šťava zvyšuje maximálne plazmatické hladiny a biologickú dostupnosť felodipínu, pravdepodobne interakciou s flavonoidmi, ktoré grepová šťava obsahuje. Preto sa grepový džús nesmie podávať spolu s felodipínom. Súbežné užívanie felodipínu s niektorými liekmi, napr. s karbamazepínom, fenytoínom, barbiturátmi, rifampicínom, efavirenzom, nevirapínom alebo ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum) znižuje plazmatické hladiny felodipínu indukciou hepatálnych enzýmov (systém cytochrómu P450). Preto môže byť potrebné dávku felodipínu zvýšiť. Hydrochlorotiazid môže zvýšiť antihypertenzívny účinok felodipínu. Felodipín neovplyvňuje plazmatické koncentrácie cyklosporínu. Keď sa užíva súbežne digoxín s felodipínom, môže sa zvýšiť koncentrácia digoxínu v plazme, preto treba dávky digoxínu pri tejto kombinácii liekov znížiť.


Takrolimus:Felodipín môže zvýšiť koncentráciu takrolimu. Ak sa používajú súbežne, má sa sledovať sérová koncentrácia takrolimu a môže byť potrebné upraviť jeho dávku.


Iné lieky s vysokou schopnosťou väzby:Vysoká schopnosť väzby felodipínu na plazmatické bielkoviny neovplyvňuje podiel voľnej frakcie iných liekov s vysokou schopnosťou väzby, ako je warfarín.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Felodipín je kontraindikovaný počas celej gravidity. V pokusoch so zvieratami sa dokázalo poškodenie plodov (pozri časť 5.3). Pred začatím terapie felodipínom sa musí vylúčiť gravidita.


Laktácia

Felodipín sa vylučuje do materského mlieka. Keď dojčiaca matka užíva terapeutické dávky felodipínu, dojča resorbuje len veľmi malé množstvo aktívnej látky. O tom, aké riziko hrozí novorodencom, nie sú informácie ani skúsenosti, preto počas felodipínovej liečby treba z opatrnosti prerušiť dojčenie.


Fertilita

Údaje o fertilite u pacientok nie sú k dispozícii.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Terapia si vyžaduje pravidelnú lekársku kontrolu a dohľad. Felodipín môže ovplyvniť rýchlosť reakcií natoľko, že schopnosť viesť vozidlo alebo pracovať so strojmi sa môže zhoršiť. Býva to najmä na začiatku liečby, pri zvýšení dávok, pri zmene terapie a po súbežnom požití alkoholu. Občas sa môže vyskytnúť závrat alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Podobne ako iné arteriolárne dilatátory môže felodipín spôsobiť návaly horúčavy, bolesť hlavy, palpitácie, závrat a únavu. Väčšina týchto reakcií je závislá na dávke a objavujú sa na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Ak sa tieto reakcie vyskytnú, zvyčajne sú prechodné a časom vymiznú.


Podobne ako pri iných dihydropyridínoch sa u pacientov liečených felodipínom môže objaviť opuch členka závislý od dávky, ktorý je spôsobený prekapilárnou vazodilatáciou a nie sklonom k zadržiavaniu tekutín v organizme. Skúsenosti z klinických skúšaní preukázali, že 2 % pacientov prerušili liečbu v dôsledku opuchu členka.


Podobne ako u iných kalciových antagonistov sa u pacientov s gingivitídou/zápalom ozubice zaznamenali mierne opuchy ďasien. Týmto opuchom je možné predísť alebo ich odstrániť starostlivou dentálnou hygienou.


Zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce liekové reakcie uvedené nižšie boli zaznamenané počas klinických skúšaní a postmarketingového sledovania.


Použili sa nasledujúce definície frekvencie výskytu nežiaducich udalostí: veľmi časté (≥ 1/10), časté( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé( 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 1 Nežiaduce účinky


Frekvencia

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce lieková reakcia

Veľmi časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Periférny edém

Časté

Poruchy nervového systému:

Bolesť hlavy

Poruchy ciev:

Návaly horúčavy

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Tachykardia, palpitácie

Poruchy nervového systému:

Závraty, parestézia

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Nauzea, bolesť brucha

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Vyrážka, pruritus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Únava

Zriedkavé

Poruchy ciev:

Synkopa

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Vracanie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Artralgia, myalgia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Impotencia/sexuálna dysfunkcia

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Urtikária

Veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Hyperplázia ďasien, gingivitída

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Fotosenzitívne reakcie, leukocytoklastická vaskulitída

Poruchy obličiek a močových ciest:

Polakizúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Hypersenzitívne reakcie, napr. angioedém, horúčka


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie

Symptómy

Predávkovanie vyvoláva nadmernú periférnu vazodilatáciu s výrazným poklesom krvného tlaku a zriedkavo s bradykardiou.

Liečba

Podanie aktívneho uhlia, ak je to nutné, výplach obsahu žalúdka.

Terapeutický postup má pozostávať z vylúčenia aktívnej látky a sledovania vitálnych funkcií. Hypotenziu treba liečiť symptomaticky: pacienta uložiť do polohy na chrbte so zdvihnutými nohami. Pri súbežnej bradykardii je potrebné i. v. podať atropín (0,5 – 1,0 mg), opatrne podať i. v. infúziu, napr. glukózu, salín alebo dextrán, a sledovať krvný obeh, aby sa predišlo preťaženiu srdca. Možno pridať sympatomimetiká s dominantným alfaadrenergickým účinkom (dobutamín, dopamín, noradrenalín, resp. adrenalín).

Felodipín je len minimálne dialyzovateľný (približne 9 %).


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vazodilatancium, antihypertenzívum, ATC kód: C08CA02.


Felodipín je dihydropyridínový kalciový antagonista – blokátor vápnikových kanálov. Kalcioví antagonisty ovplyvňujú kalciové kanály v membráne buniek hladkého svalu. Znižujú prítok vápnikových iónov do buniek hladkého svalstva, čím vyvolávajú vazodilatáciu. Felodipín má väčšiu selektivitu pre hladké svalstvo ciev ako myokardu. Selektívne rozširuje arterioly bez ovplyvnenia vén. V závislosti od dávky znižuje krvný tlak vazodilatáciou a následným poklesom periférneho cievneho odporu. Znižuje diastolický aj systolický tlak. Hemodynamické účinky felodipínu sprevádza reflexná tachykardia sprostredkovaná cez baroreceptory.


V terapeutických dávkach neovplyvňuje kontraktilitu ani vodivosť myokardu. Felodipín znižuje aj renálnu cievnu rezistenciu, glomerulárna filtrácia ostáva nezmenená. Felodipín má slabý diuretický a natriuretický účinok a nevedie k retencii tekutín. Felodipín sa môže použiť v monoterapii, ale aj v kombinácii s betablokátormi, diuretikami a antihypertenzívami inhibujúcimi enzým konvertujúci angiotenzín.


Skúsenosti s použitím felodipínu u pediatrických pacientov s hypertenziou z klinických štúdii sú limitované.


Pediatrickí pacienti

V randomizovanej, dvojito-zaslepenej 3-týždňovej štúdii s paralelnými skupinami u detí vo veku 6 až 16 rokov s primárnou hypertenziou bol porovnávaný felodipín podávaný jedenkrát denne v dávke 2,5 mg (n = 33), 5 mg (n = 33) a 10 mg (n = 31) s placebom (n = 35). Štúdia nedokázala účinnosť felodipínu na zníženie krvného tlak u detí vo veku 6 až 16 rokov.


Neboli skúmané dlhodobé účinky felodipínu na rast, pubertu a celkový vývoj. Tiež nebol stanovený dlhodobý efekt antihypertenzívnej liečby v detstve na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Resorpcia

Po perorálnom podaní sa felodipín kompletne resorbuje. Pri užívaní liekovej formy s predĺženým uvoľňovaním sa vrchol plazmatickej hladiny dosiahne po 3 až 5 hodinách a účinné hladiny felodipínu v plazme sa udržia 24 hodín v terapeutickom rozpätí. Rovnovážny stav sa dosiahne približne tri dni po začatí terapie. Pre vysoký účinok prvého prechodu cez pečeň sa do systémového obehu dostane len približne 15 % z podanej dávky.


Distribúcia

Felodipín sa viaže na plazmatické bielkoviny viac ako 99 %. Pri rovnovážnom stave je distribučný objem približne 10 l/kg, to znamená, že prienik felodipínu do tkanív je veľký. Pri dlhodobej liečbe nie je akumulácia felodipínu signifikantná.


Metabolizmus

Felodipín sa v značnej miere metabolizuje CYP3A4 v pečeni. Všetky identifikované metabolity sú neúčinné.


Vylučovanie

Felodipín v nezmenenej forme nebol v moči detekovaný. Priemerný polčas felodipínu v záverečnej fáze je 25 hodín. Neaktívne hydrofilné metabolity, ktoré vznikajú metabolizovaním felodipínu v pečeni, sa vylučujú najmä obličkami (približne do 70 %) a zvyšok sa vylúči stolicou. Priemerný plazmatický klírens je 1 100 ml/l a závisí od prietoku krvi pečeňou.


Starší pacienti

U starších pacientov namerali zvýšené plazmatické koncentrácie.


Poškodenie funkcie obličiek

Porucha funkcie obličiek neovplyvňuje farmakokinetiku felodipínu, avšak pri zlyhaní obličiek dochádza k akumulácii inaktívnych metabolitov.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poškodením funkcie pečene sa zvyčajne namerajú zvýšené koncentrácie felodipínu v plazme (až o 100 %).


Vplyv potravy

Pri užívaní felodipínu ovplyvňuje mastný pokrm rýchlosť, ale nie veľkosť resorpcie. Cmaxje 2 až 2,5-krát vyššia po konzumovaní mastného jedla v porovnaní s hodnotami resorpcie nalačno.


Vo farmakokinetickej štúdii s jednotlivou dávkou (felodipín s predĺženým uvoľňovaním 5 mg) s limitovaným počtom detí vo veku medzi 6 a 16 rokov (n = 12) nebol zjavný vzťah medzi vekom a AUC, Cmaxalebo polčasom felodipínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách vplyvu vedľajších účinkov na reprodukciu na zvieratách sa zistili pri potkanoch predĺženie trvania gravidity a ťažký pôrod, pri králikoch porucha vývoja distálnych falangov, ktorú pravdepodobne spôsobilo zníženie uteroplacentárneho prietoku krvi. Nenašiel sa dôkaz priameho teratogénneho účinku, ale poukazuje to na sekundárne dôsledky farmakodynamického účinku. Pri opiciach sa našla abnormálna poloha distálnych falangov. Význam týchto sledovaní pre ľudí nie je známy.


6. Farmaceutické INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, povidón, propylgalát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.


Obal:

Hypromelóza, červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), mastenec, propylénglykol.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Balenie obsahuje 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 60, 98, 100, 100 x 1 a 250 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálna opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm, Nemecko


8. Registračné číslA


Felodipin-ratiopharm 5 mg: 83/0025/04-S

Felodipin-ratiopharm 10 mg: 83/0026/04-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 9. február 2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 6.11.2008


10. Dátum revízie textu


Jún 2013


7Felodipin-ratiopharm 10 mg