+ ipil.sk

Femara 2,5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene,ev.č. 2013/03556


Písomná informácia pre používateľov


Femara 2,5 mg filmom obalené tablety

letrozol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Femara a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Femaru

3. Ako užívať Femaru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Femaru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Femara a na čo sa používa


Čo je Femara a ako účinkuje

Femara obsahuje liečivo nazvané letrozol. Patrí do skupiny liekov označovaných ako inhibítory aromatázy. Je to hormonálny (alebo „endokrinný”) liek na liečbu rakoviny prsníka. Rast karcinómu prsníka často podporujú estrogény, čo sú ženské pohlavné hormóny. Femara znižuje množstvo estrogénov blokovaním enzýmu („aromatáza”), ktorý sa podieľa na tvorbe estrogénov, čím môže blokovať rast karcinómu prsníka, ktorý potrebuje estrogény na svoj rast. Dôsledkom je spomalenie alebo zastavenie rastu a/alebo šírenia nádorových buniek do iných častí tela.


Na čo sa Femara používa

Femara sa používa na liečbu karcinómu prsníka u žien, ktoré už prešli menopauzou, t.j. už nemávajú menštruáciu.


Používa sa na zabránenie návratu rakoviny. Môže sa použiť ako prvá liečba pred operáciou karcinómu prsníka v prípade, keď okamžitá operácia nie je vhodná, alebo sa môže použiť ako prvá liečba po operácii karcinómu prsníka, alebo po piatich rokoch liečby tamoxifénom. Femara sa používa aj na zabránenie šírenia nádoru prsníka do iných častí tela u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka.


Ak máte akékoľvek otázky o účinku Femary alebo dôvodoch, pre ktoré vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Femaru


Presne dodržujte všetky pokyny svojho lekára. Môžu sa líšiť od všeobecných údajov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov.


NeužívajteFemaru

 • ak ste alergická na letrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ešte mávate menštruáciu, t.j. ak ste ešte neprešli menopauzou,

 • ak ste tehotná,

 • ak dojčíte.

Ak sa vás týka niektorá z týchto možností, neužite tento liek a porozprávajte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Femaru

 • ak máte závažné ochorenie obličiek,

 • ak máte závažné ochorenie pečene,

 • ak sa u vás v minulosti vyskytla osteoporóza alebo zlomeniny kostí (pozri aj „Sledovanie počas liečby Femarou” v časti 3).

Ak sa vás týka niektorá z týchto možností, povedzte o tom svojmu lekárovi. Váš lekár to zohľadní počas vašej liečby Femarou.


Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

Deti a dospievajúci nemajú užívať tento liek.


Starší ľudia (vo veku 65 a viac rokov)

Ľudia vo veku 65 a viac rokov môžu užívať tento liek v rovnakej dávke ako iní dospelí.


Iné lieky a Femara

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 • Femaru máte užívať len vtedy, keď ste prešli menopauzou. Avšak lekár sa s vami má porozprávať o používaní účinnej antikoncepcie, pretože ešte stále môžete otehotnieť počas liečby Femarou.

 • Nesmiete užívať Femaru, ak ste tehotná alebo dojčíte, pretože to môže poškodiť vaše dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak pociťujete závraty, únavu, ospalosť alebo sa celkovo necítite dobre, nemáte viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo používať nástroje, kým sa opäť nebudete cítiť normálne.


Femara obsahuje laktózu

Femara obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívaťFemaru


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka Femary je jedna tableta užívaná raz denne. Užívanie Femary každý deň v rovnakom čase vám pomôže zapamätať si, kedy si máte vziať tabletu.


Tabletu možno užívať s jedlom alebo bez jedla, má sa prehltnúť celá a zapiť pohárom vody alebo inej tekutiny.


Ako dlho užívať Femaru

Pokračujte v užívaní Femary každý deň tak dlho, ako vám povie váš lekár. Možno bude potrebné, aby ste užívali Femaru mesiace alebo dokonca roky. Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako dlho užívať Femaru,porozprávajte sa so svojím lekárom.


Sledovanie počas liečby Femarou

Tento liek máte užívať len pod dôsledným dohľadom lekára. Váš lekár bude pravidelne kontrolovať váš stav, aby si overil, či liečba má správny účinok.


Femara môže spôsobiť rednutie alebo oslabenie kostí (osteoporózu) ako dôsledok poklesu estrogénov vo vašom tele. Lekár možno rozhodne, že vám zmerajú hustotu kostí (spôsob sledovania osteoporózy) pred, počas a po liečbe.


Ak použijete viac Femary, ako máte

Ak ste užili príliš veľa Femary alebo ak niekto iný omylom užil vaše tablety, okamžite požiadajte o radu lekára alebo nemocnicu. Ukážte im balenie tabliet. Môže byť potrebné lekárske ošetrenie.


Ak zabudnete užiť Femaru

 • Ak je už takmer čas na vašu ďalšiu dávku (napr. za 2 alebo 3 hodiny), neužite vynechanú dávku a ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.

 • Inak užite vynechanú dávku hneď, keď si spomeniete, a ďalšiu dávku si potom vezmite vo zvyčajnom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Femaru

Neprestaňte užívať Femaru, pokiaľ vám to neodporučí lekár. Pozri aj vyššie, časť „Ako dlho užívať Femaru”.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Väčšina vedľajších účinkov je slabá až stredne silná a spravidla zmizne po niekoľkých dňoch až týždňoch liečby.


Niektoré z vedľajších účinkov, napr. návaly tepla, vypadávanie vlasov alebo krvácanie z pošvy, môžu byť spôsobené nedostatkom estrogénov vo vašom tele.


Zoznam možných vedľajších účinkov vás nemusí znepokojovať. Žiadny z nich sa u vás nemusí vyskytnúť.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné:

Zriedkavé alebo menej časté vedľajšie účinky(t.j. môžu postihnúť 1 až 100 z každých 10 000 pacientok):

 • Slabosť, ochrnutie alebo strata citlivosti v niektorej časti tela (najmä ramene alebo nohe), strata koordinácie pohybov, nutkanie na vracanie, ťažkosti pri hovorení alebo dýchaní (príznaky ochorenia mozgu, napr. mŕtvice).

 • Náhla ochromujúca bolesť v hrudníku (príznak ochorenia srdca).

 • Ťažkosti pri dýchaní, bolesť na hrudi, mdloby, zrýchlený tep srdca, modravé sfarbenie kože alebo náhla bolesť v ramene, nohe alebo chodidle (príznaky možného vzniku krvnej zrazeniny).

 • Opuch a sčervenanie pozdĺž žily, ktorá je mimoriadne citlivá a možno bolestivá na dotyk.

 • Vysoká horúčka, zimnica alebo vredy v ústach spôsobené infekciou (nízky počet bielych krviniek).

 • Závažné pretrvávajúce neostré videnie.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto vedľajších účinkov, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi.


Ihneď tiež povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás počas liečby Femarou vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • Opuch, najmä tváre a hrdla (príznaky alergickej reakcie).

 • Zožltnutie kože a očí, nutkanie na vracanie, strata chuti do jedenia, tmavé sfarbenie moču (príznaky zápalu pečene).

 • Vyrážky, sčervenanie kože, vznik pľuzgierov na perách, očiach alebo v ústach, olupovanie kože, horúčka (príznaky ochorenia kože).


Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi časté.Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť viac ako 10 z každých 100 pacientok.

 • Návaly tepla

 • Zvýšená hladina cholesterolu (hypercholesterolémia)

 • Únava

 • Zvýšené potenie

 • Bolesť kostí a kĺbov (artralgia)

Ak vám niektorý z týchto vedľajších účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Niektoré vedľajšie účinky sú časté. Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 až 10 z každých 100 pacientok.

 • Kožné vyrážky

 • Bolesť hlavy

 • Závraty

 • Pocit celkovej nevoľnosti

 • Poruchy tráviacej sústavy, napr. nutkanie na vracanie, vracanie, tráviace ťažkosti, zápcha, hnačka

 • Zvýšenie alebo strata chuti do jedenia

 • Bolesť svalov

 • Rednutie alebo oslabenie kostí (osteoporóza), ktoré v niektorých prípadoch spôsobí zlomeniny kostí (pozri aj „Sledovanie počas liečby Femarou” v časti 3)

 • Opuch ramien, rúk, chodidiel, členkov (edém)

 • Depresia

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti

 • Rednutie vlasov

 • Zvýšený krvný tlak (hypertenzia)

 • Bolesť brucha

 • Suchosť kože

 • Krvácanie z pošvy

Ak vám niektorý z týchto vedľajších účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Iné vedľajšie účinky sú menej časté. Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 až 10 z každých 1 000 pacientok.

 • Nervové poruchy, napr. úzkosť, nervozita, podráždenosť, ospalosť, poruchy pamäti, nadmerná ospalosť, nespavosť

 • Znížená citlivosť, najmä pri dotyku

 • Poruchy očí, napr. neostré videnie, podráždenie očí

 • Búšenie srdca, rýchly tep srdca

 • Poruchy kože, napr. svrbenie (žihľavka)

 • Výtok z pošvy alebo suchosť pošvy

 • Stuhnutosť kĺbov (artritída)

 • Bolesť prsníkov

 • Horúčka

 • Smäd, poruchy vnímania chuti, suchosť v ústach

 • Suchosť slizníc

 • Pokles telesnej hmotnosti

 • Infekcia močových ciest, časté močenie

 • Kašeľ

 • Zvýšené hladiny enzýmov

Ak vám niektorý z týchto vedľajších účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojholekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Femaru


 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte Femaru po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

 • Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

 • Nepoužite balenie, ktoré je poškodené alebo nesie známky nedovoleného zaobchádzania.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Femaraobsahuje

 • Liečivo je letrozol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg letrozolu.

 • Ďalšie zložky monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát a bezvodý koloidný oxid kremičitý. Obalová vrstva obsahuje hypromelózu, mastenec, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171) a žltý oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Femara a obsah balenia

 • Femara sa dodáva ako filmom obalené tablety. Filmom obalené tablety sú tmavožlté a okrúhle. Sú značené „FV“ na jednej a „CG“ na druhej strane.

 • Každé blistrové balenie obsahuje 10, 14, 28, 30 alebo 100 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika


Výrobca:

Novartis Pharma GmbH, Norimberg, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko,

Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia: Femara

Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko: Femar


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovanáv 03/2014.


5

Femara 2,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2013/03556


1. NÁZOV LIEKU


Femara 2,5 mg filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo: letrozol.


Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg letrozolu.


Každá filmom obalená tableta obsahuje 61,5 mg laktózy. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tableta


Tmavožltá okrúhla mierne bikonvexná filmom obalená tableta so zrezanými hranami. Na jednej strane má označenie „FV“ a na druhej „CG“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Adjuvantná liečba postmenopauzálnych žien s invazívnym karcinómom prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov vo včasnom štádiu.

 • Dlhodobá adjuvantná liečba invazívneho karcinómu prsníka závislého od hormónov u postmenopauzálnych žien, ktoré predtým 5 rokov dostávali štandardnú adjuvantnú liečbu tamoxifénom.

 • Liečba prvej línie u postmenopauzálnych žien s pokročilým karcinómom prsníka závislým od hormónov.

 • Pokročilý karcinóm prsníka po recidíve alebo progresii choroby u žien v prirodzenom alebo umelo navodenom postmenopauzálnom endokrinnom stave, ktoré boli predtým liečené antiestrogénmi.

 • Neoadjuvantná liečba postmenopauzálnych žien s karcinómom prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov a negativitou HER-2, u ktorých nie je vhodná chemoterapia a nie je indikovaný okamžitý chirurgický zákrok.


Účinnosť sa nepreukázala u pacientok s karcinómom prsníka s negativitou hormonálnych receptorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelé a staršie pacientky

Odporúčaná dávka Femary je 2,5 mg raz denne. Nevyžaduje sa úprava dávky u starších pacientok.


U pacientok s pokročilým alebo metastazujúcim karcinómom prsníka sa má v liečbe Femarou pokračovať až do zjavnej progresie nádoru.


Pri adjuvantnom a dlhodobom adjuvantnom používaní sa má v liečbe Femarou pokračovať buď 5 rokov, alebo do recidívy nádoru, podľa toho, čo nastane skôr.


Pri adjuvantnom používaní možno tiež zvážiť sekvenčný plán liečby (letrozol 2 roky, potom tamoxifén 3 roky) (pozri časti 4.4 a 5.1).


Pri neoadjuvantnom používaní možno v liečbe Femarou pokračovať 4 až 8 mesiacov, aby sa dosiahlo optimálne zmenšenie nádoru. Ak odpoveď na liečbu nie je dostatočná, liečba Femarou sa má ukončiť a má sa stanoviť termín operácie a/alebo prediskutovať s pacientkou ďalšie možnosti liečby.


Deti a dospievajúci

Použitie Femary u detí a dospievajúcich sa neodporúča. Bezpečnosť a účinnosť Femary u detí a dospievajúcich vo veku do 17 rokov neboli stanovené. Dostupné sú obmedzené údaje, ktoré neumožňujú uviesť odporúčania pre dávkovanie.


Porucha funkcie obličiek

Nevyžaduje sa úprava dávkovania Femary u pacientok s insuficienciou obličiek s klírensom kreatinínu 10 ml/min. Nie sú dostupné postačujúce údaje v prípadoch insuficiencie obličiek s klírensom kreatinínu nižším ako 10 ml/min (pozri časti 4.4 a 5.2).


Porucha funkcie pečene

Nevyžaduje sa úprava dávkovania Femary u pacientok s ľahkou až stredne ťažkou insuficienciou pečene (trieda A alebo B podľa Childa-Pugha). Nie sú dostupné postačujúce údaje v prípadoch ťažkej poruchy funkcie pečene. U pacientok s ťažkou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha) je potrebný dôsledný dohľad (pozri časti 4.4 a 5.2).


Spôsob podania

Femara sa má užívať perorálne a možno ju užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Predmenopauzálny endokrinný stav

 • Gravidita (pozri časť 4.6)

 • Laktácia (pozri časť 4.6)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Menopauzálny stav

U pacientok s nejasným menopauzálnym stavom sa majú pred začatím liečby Femarou stanoviť koncentrácie luteinizačného hormónu (LH), folikuly stimulujúceho hormónu (FSH) a/alebo estradiolu. Femaru majú dostať len ženy s postmenopauzálnym endokrinným stavom.


Porucha funkcie obličiek

Femara sa neskúšala u dostatočného počtu pacientok s klírensom kreatinínu nižším ako 10 ml/min. Možné riziko/prínos pre takéto pacientky sa má starostlivo zvážiť pred podaním Femary.


Porucha funkcie pečene

U pacientok s ťažkou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha) sa systémová expozícia a konečný polčas približne zdvojnásobili v porovnaní so zdravými dobrovoľníčkami. Takéto pacientky majú byť preto pod dôsledným dohľadom (pozri časť 5.2).


Účinky na kosti

Femara je látka so silným účinkom znižujúcim koncentrácie estrogénov. Ženám, ktoré majú v anamnéze osteoporózu a/alebo zlomeniny kostí, alebo u ktorých je zvýšené riziko osteoporózy, sa má pred začatím adjuvantnej a dlhodobej adjuvantnej liečby formálne stanoviť minerálna denzita kostí, ktorú je potrebné sledovať počas liečby letrozolom a po nej. Liečba alebo prevencia osteoporózy sa má začať podľa potreby a starostlivo sledovať. Pri adjuvantnom používaní možno tiež zvážiť sekvenčný plán liečby (letrozol 2 roky, potom tamoxifén 3 roky) v závislosti od profilu bezpečnosti u pacientky (pozri časti 4.2, 4.8 a 5.1).


Ďalšie varovania

Súbežnému použitiu Femary s tamoxifénom, inými antiestrogénnymi látkami alebo liečbe zahŕňajúcej estrogény je potrebné sa vyhnúť, pretože tieto látky môžu znížiť farmakologický účinok letrozolu (pozri časť 4.5).


Keďže tablety obsahujú laktózu, použitie Femary sa neodporúča u pacientok so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, závažného deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metabolizmus letrozolu je čiastočne sprostredkovaný CYP2A6 a CYP3A4. Cimetidín, slabý nešpecifický inhibítor enzýmov CYP450, neovplyvnil koncentrácie letrozolu v plazme. Účinok silných inhibítorov CYP450 nie je známy.


Doteraz nie sú klinické skúsenosti s použitím Femary v kombinácii estrogénmi alebo inými antineoplastickými látkami, okrem tamoxifénu. Tamoxifén, iné antiestrogénne látky alebo liečba zahŕňajúca estrogény môžu znížiť farmakologický účinok letrozolu. Okrem toho sa preukázalo, že súbežné podávanie tamoxifénu s letrozolom podstatne znižuje koncentrácie letrozolu v plazme. Je potrebné sa vyhnúť súbežnému použitiu letrozolu s tamoxifénom, inými antiestrogénnymi látkami alebo estrogénmi.


Letrozol inhibuje in vitroizoenzýmy 2A6 a mierne 2C19 cytochrómu P450, čoho klinický význam ale nie je známy. Pri podávaní letrozolu súbežne s liekmi, ktorých eliminácia závisí hlavne od týchto izoenzýmov a ktoré majú úzky terapeutický index (napr. fenytoín, klopidogrel), je preto potrebná opatrnosť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy s perimenopauzálnym stavom alebo schopnosťou otehotnieť

Femara sa má používať len u žien s jasne preukázaným postmenopauzálnym stavom (pozri časť 4.4). Keďže sú hlásenia o ženách, ktorým sa obnovila funkcia vaječníkov počas liečby Femarou napriek jasnému postmenopauzálnemu stavu na začiatku liečby, lekár má s pacientkou prediskutovať vhodnú antikoncepciu, keď je to potrebné.


Gravidita

Na základe skúseností u ľudí, pri ktorých sa vyskytli ojedinelé prípady vrodených chýb (fúzia labií, nejednoznačné genitálie), Femara môže vyvolať vrodené malformácie, keď je podávaná počas gravidity. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Femara je kontraindikovaná počas gravidity (pozri časti 4.3 a 5.3).


Laktácia

Nie je známe, či sa letrozol a jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené.


Femara je kontraindikovaná počas laktácie (pozri časť 4.3).


Fertilita

Farmakologickým účinkom letrozolu je zníženie tvorby estrogénov inhibíciou aromatázy. U predmenopauzálnych žien vyvoláva inhibícia syntézy estrogénov reaktívne zvýšenie koncentrácií gonadotropínov (LH, FSH). Zvýšené koncentrácie FSH potom stimulujú rast folikulov a môžu vyvolať ovuláciu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Femara má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pretože sa pri používaní Femary pozorovala únava a závraty a menej často sa zaznamenala somnolencia, pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa odporúča opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie profilu bezpečnosti

Frekvencie nežiaducich reakcií na Femaru sa zakladajú hlavne na údajoch získaných v klinických skúšaniach.


Nežiaduce reakcie sa vyskytli približne u jednej tretiny pacientok liečených Femarou pri metastazujúcom ochorení a u približne 80 % pacientok pri adjuvantnej liečbe, ako aj pri dlhodobej adjuvantnej liečbe. Väčšina týchto nežiaducich reakcií sa vyskytla počas niekoľkých prvých týždňov liečby.


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v klinických skúšaniach boli návaly tepla, hypercholesterolémia, artralgia, únava, zvýšené potenie a nauzea.


Ďalšie dôležité nežiaduce reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri Femare, sú: udalosti súvisiace s kostrou, napr. osteoporóza a/alebo zlomeniny kostí a kardiovaskulárne udalosti (vrátane cerebrovaskulárnych a tromboembolických príhod). Kategórie frekvencií týchto nežiaducich reakcií sú uvedené v Tabuľke 1.


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Frekvencie nežiaducich reakcií na Femaru sa zakladajú hlavne na údajoch získaných v klinických skúšaniach.


Nasledujúce nežiaduce reakcie na liek uvedené v Tabuľke 1 sa zaznamenali v klinických skúšaniach a pri postmarketingových skúsenostiach s Femarou:


Tabuľka 1

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé, podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté ≥10 %, časté ≥1 % až <10 %, menej časté ≥0,1 % až <1 %, zriedkavé ≥0,01 % až <0,1 %, veľmi zriedkavé <0,01 %, neznáme (z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Menej časté:

Infekcia močových ciest

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Menej časté:

Nádorová bolesť1

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté:

Leukopénia

Poruchy imunitného systému

Neznáme:

Anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

Hypercholesterolémia

Časté:

Anorexia, zvýšenie chuti do jedenia

Psychické poruchy

Časté:

Depresia

Menej časté:

Úzkosť (vrátane nervozity), podráždenosť

Poruchy nervového systému

Časté:

Bolesť hlavy, závraty

Menej časté:

Somnolencia, nespavosť, zhoršenie pamäti, dyzestézia (vrátane parestézie, hypestézie), poruchy chuti, cerebrovaskulárna príhoda

Poruchy oka

Menej časté

Katarakta, podráždenie očí, neostré videnie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:

Palpitácie1, tachykardia, ischemické srdcové príhody (vrátane novej alebo zhoršujúcej sa angina pectoris, angina pectoris vyžadujúca chirurgický zákrok, infarkt myokardu a ischémia myokardu)

Poruchy ciev

Veľmi časté:

Návaly tepla

Časté:

Hypertenzia

Menej časté:

Tromboflebitída (vrátane tromboflebitídy povrchových a hlbokých žíl)

Zriedkavé:

Pľúcna embólia, arteriálna trombóza, cerebrovaskulárny infarkt

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté:

Dyspnoe, kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

Nauzea, dyspepsia1, zápcha, bolesť brucha, hnačka, vracanie

Menej časté:

Suchosť v ústach, stomatitída1

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté:

Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov

Neznáme:

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté:

Zvýšené potenie

Časté:

Alopécia, exantém (vrátane erytematózneho, makulopapulárneho, psoriatiformného a vezikulárneho exantému), suchosť kože

Menej časté:

Pruritus, urtikária

Neznáme:

Angioedém, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté:

Artralgia

Časté:

Myalgia, bolesť kostí1, osteoporóza, zlomeniny kostí

Menej časté:

Artritída

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté:

Častejšie močenie

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté:

Vaginálne krvácanie

Menej časté:

Vaginálny výtok, suchosť pošvy, bolesť prsníkov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Únava (vrátane slabosti, celkovej nevoľnosti)

Časté:

Periférny edém

Menej časté:

Generalizovaný edém, suchosť slizníc, smäd, pyrexia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté:

Zvýšenie telesnej hmotnosti

Menej časté:

Zníženie telesnej hmotnosti


1 Nežiaduce reakcie na liek hlásené len pri metastazujúcom ochoreníNiektoré nežiaduce reakcie boli hlásené s výrazne odlišnými frekvenciami pri adjuvantnej liečbe. Nasledujúce tabuľky poskytujú údaje o významných rozdieloch pri Femare oproti monoterapii tamoxifénom a pri sekvenčnej liečbe Femarou-tamoxifénom:


Tabuľka 2 Adjuvantná monoterapia Femarou oproti monoterapii tamoxifénom – nežiaduce udalosti s významnými rozdielmiIncidencia pri Femare

Incidencia pri tamoxiféne

Zlomenina kosti

10,1 % (13,8 %)

7,1 % (10,5 %)

Osteoporóza

5,1 % (5,1 %)

2,7 % (2,7 %)

Tromboembolické príhody

2,1 % (2,9 %)

3,6 % (4,5 %)

Infarkt myokardu

1,0 % (1,5 %)

0,5 % (1,0 %)

Hyperplázia endometria / karcinóm endometria

0,2 % (0,4 %)

2,3 % (2,9 %)

Poznámka: Medián trvania liečby 60 mesiacov. Obdobie hlásení zahŕňa obdobie liečby a 30 dní po ukončení liečby.

Percentá v zátvorkách uvádzajú frekvenciu udalostí kedykoľvek po randomizácii, vrátane obdobia liečby po klinickom skúšaní. Medián ďalšieho sledovania bol 73 mesiacov.


Tabuľka 3 Sekvenčná liečba oproti monoterapii Femarou – nežiaduce udalosti s významnými rozdielmiMonoterapia Femarou

Femara->tamoxifén

Tamoxifén->Femara

Zlomeniny kostí

9,9 %

7,6 %*

9,6 %

Proliferatívne poruchy endometria

0,7 %

3,4 %**

1,7 %**

Hypercholesterolémia

52,5 %

44,2 %*

40,8 %*

Návaly tepla

37,7 %

41,7 %**

43,9 %**

Vaginálne krvácanie

6,3 %

9,6 %**

12,7 %**

* Významne menej ako pri monoterapii Femarou

** Významne viac ako pri monoterapii Femarou

Poznámka: Obdobie hlásení je počas liečby alebo počas 30 dní po ukončení liečby


Popis vybraných nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie súvisiace so srdcom

Pri adjuvantnom použití sa popri údajoch uvedených v Tabuľke 2 zaznamenali nasledujúce nežiaduce udalosti pri Femare a pri tamoxiféne (medián trvania liečby 60 mesiacov a 30 dní): angina pectoris vyžadujúca chirurgický zákrok (1,0 % oproti 1,0 %); zlyhávanie srdca (1,1 % oproti 0,6 %); hypertenzia (5,6 % oproti 5,7 %); cerebrovaskulárna príhoda/tranzitórny ischemický atak (2,1 % oproti 1,9 %).


Pri dlhodobom adjuvantnom použití sa zaznamenali pri Femare (medián trvania liečby 5 rokov) a pri placebe (medián trvania liečby 3 roky): angina pectoris vyžadujúca chirurgický zákrok (0,8 % oproti 0,6 %); nová alebo zhoršujúca sa angina pectoris (1,4 % oproti 1,0 %); infarkt myokardu (1,0 % oproti 0,7 %); tromboembolická príhoda* (0,9 % oproti 0,3 %); cievna mozgová príhoda/tranzitórny ischemický atak* (1,5 % oproti 0,8 %).


Pri udalostiach označených * boli významné štatistické rozdiely medzi týmito dvomi skupinami liečby.


Nežiaduce reakcie súvisiace so skeletom

Údaje o bezpečnosti súvisiace so skeletom pri adjuvantnom použití, pozri Tabuľku 2.


Pri dlhodobom adjuvantnom použití sa u významne viac pacientok liečených Femarou vyskytli zlomeniny kostí alebo osteoporóza (zlomeniny kostí 10,4 % a osteoporóza 12,2 %) ako u pacientok v skupine placeba (5,8 % a 6,4 %). Medián trvania liečby bol 5 rokov pri Femare v porovnaní s 3 rokmi pri placebe.


4.9 Predávkovanie


Zaznamenali sa ojedinelé prípady predávkovania Femarou.


Nie je známa špecifická liečba predávkovania; liečba má byť symptomatická a podporná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Endokrinná liečba. Antagonisty hormónov a príbuzné liečivá: inhibítor aromatázy, ATC kód: L02BG04.


Farmakodynamické účinky

Odstránenie stimulácie rastu sprostredkovaného estrogénmi je predpokladom pre reakciu nádoru na liečbu v prípadoch, keď rast nádorového tkaniva závisí od prítomnosti estrogénov a použije sa hormonálna liečba. U postmenopauzálnych žien estrogény vznikajú hlavne pôsobením enzýmu aromatázy, ktorá premieňa nadobličkové androgény - predovšetkým androsténdión a testosterón - na estrón a estradiol. Potlačenie biosyntézy estrogénov v periférnych tkanivách a v samotnom nádorovom tkanive sa preto dá dosiahnuť špecifickou inhibíciou enzýmu aromatázy.


Letrozol je nesteroidový inhibítor aromatázy. Inhibuje enzým aromatázu kompetetívnou väzbou na hem cytochrómu P450 aromatázy, čo má za následok zníženie biosyntézy estrogénov vo všetkých tkanivách, v ktorých je prítomná.


U zdravých postmenopauzálnych žien znížia jednorazové dávky 0,1 mg, 0,5 mg a 2,5 mg letrozolu sérový estrón a estradiol o 75 %, 78 % a 78 % oproti východiskovým hodnotám. Maximálne zníženie sa dosiahne za 48‑78 hodín.


U postmenopauzálnych pacientok s pokročilým karcinómom prsníka znížia denné dávky 0,1 až 5 mg plazmatickú koncentráciu estradiolu, estrónu a estrónsulfátu o 75‑95 % oproti východiskovým hodnotám u všetkých liečených pacientok. Pri dávkach 0,5 mg a vyšších boli pri stanovení mnohé hodnoty estrónu a estrónsulfátu pod hranicou dôkazu, čo naznačuje, že týmito dávkami sa dosiahne väčší útlm estrogénov. Útlm estrogénov pretrvával počas celej liečby u všetkých týchto pacientok.


Letrozol je vysoko špecifický v inhibovaní aktivity aromatázy. Zníženie tvorby steroidov v nadobličkách sa nepozorovalo. Nezistili sa žiadne klinicky významné zmeny plazmatických koncentrácií kortizolu, aldosterónu, 11-deoxykortizolu, 17-hydroxyprogesterónu a ACTH, alebo aktivity renínu v plazme u postmenopauzálnych pacientok liečených dennými dávkami 0,1 až 5 mg letrozolu. ACTH-stimulačný test vykonaný po 6 a 12 týždňoch liečby dennými dávkami 0,1 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg a 5 mg nenaznačil žiadny útlm tvorby aldosterónu alebo kortizolu. Suplementácia glukokortikoidov a mineralokortikoidov preto nie je potrebná.


Nezaznamenali sa žiadne zmeny plazmatických koncentrácií androgénov (androsténdiónu a testosterónu) u zdravých postmenopauzálnych žien po jednorazových dávkach 0,1 mg, 0,5 mg a 2,5 mg letrozolu, alebo plazmatických koncentrácií androsténdiónu u postmenopauzálnych pacientok liečených dennými dávkami 0,1 až 5 mg, čo naznačuje, že blokáda biosyntézy estrogénov nevedie ku hromadeniu androgénnych prekurzorov. U pacientok nie sú letrozolom ovplyvnené plazmatické hladiny LH a FSH, ani činnosť štítnej žľazy, ako sa zistilo testom vychytávania TSH, T4 a T3.


Adjuvantná liečba

Klinické skúšanie BIG 1-98

BIG 1-98 bolo multicentrické dvojito zaslepené klinické skúšanie, v ktorom viac ako 8 000 postmenopauzálnych žien s karcinómom prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov vo včasnom štádiu bolo randomizovaných na jeden z nasledujúcich druhov liečby: A: tamoxifén 5 rokov; B: Femara 5 rokov; C: tamoxifén 2 roky, potom Femara 3 roky; D: Femara 2 roky, potom tamoxifén 3 roky.


Primárnym ukazovateľom bolo prežívanie bez ochorenia (DFS); sekundárnymi ukazovateľmi účinnosti boli čas do vzdialenej metastázy (TDM), prežívanie bez vzdialeného ochorenia (DDFS), celkové prežívanie (OS), prežívanie bez systémového ochorenia (SDFS), invazívny kontralaterálny karcinóm prsníka a čas do recidívy karcinómu prsníka.


Výsledky účinnosti pri mediáne ďalšieho sledovania 26 a 60 mesiacov

Údaje v Tabuľke 4 predstavujú výsledky primárnej základnej analýzy (PCA) vychádzajúcej z údajov v skupinách monoterapie (A a B) a v dvoch skupinách so zmenou liečby (C a D) pri mediáne trvania liečby 24 mesiacov a mediáne ďalšieho sledovania 26 mesiacov, ako aj pri mediáne trvania liečby 32 mesiacov a mediáne ďalšieho sledovania 60 mesiacov.


Podiel DFS po 5 rokoch bol 84 % pri Femare a 81,4 % pri tamoxiféne.


Tabuľka 4 Primárna základná analýza: Prežívanie bez ochorenia a celkové prežívanie pri mediáne ďalšieho sledovania 26 mesiacov a mediáne ďalšieho sledovania 60 mesiacov (populácia ITT)Primárna základná analýza


Medián ďalšieho sledovania 26 mesiacov

Medián ďalšieho sledovania 60 mesiacov


Femara

N=4003

Tamoxifén

N=4007

HR1
(95 % CI)

p

Femara

N=4003

Tamoxifén

N=4007

HR1
(95 % CI)

p

Prežívanie bez ochorenia (primárne) - udalosti (definícia podľa protokolu2)

351

428

0,81

(0,70; 0,93)
0,003

585

664

0,86
(0,77; 0,96)
0,008

Celkové prežívanie (sekundárne)

Počet úmrtí

166

192

0,86

(0,70; 1,06)

330

374

0,87

(0,75; 1,01)

HR = pomer rizika; CI = interval spoľahlivosti

1 Log rank test, stratifikovaný podľa zvolenej randomizácie a použitia chemoterapie (áno/nie)

2 Udalosti súvisiace s DFS: lokoregionálna recidíva, vzdialená metastáza, invazívny kontralaterálny karcinóm prsníka, druhá primárna malignita (nie prsníka), smrť z akejkoľvek príčiny bez predchádzajúcej udalosti súvisiacej s malignitou.


Výsledky pri mediáne ďalšieho sledovania 73 mesiacov (len skupiny monoterapie)

Dlhodobá aktualizácia účinnosti monoterapie Femarou v porovnaní s monoterapiou tamoxifénom v analýze skupín monoterapie (MAA) (medián trvania adjuvantnej liečby: 5 rokov) je uvedená v Tabuľke 5.


Tabuľka 5 Analýza skupín monoterapie: Prežívanie bez ochorenia a celkové prežívanie pri mediáne ďalšieho sledovania 73 mesiacov (populácia ITT)Femara

N=2463

Tamoxifén

N=2459

Pomer rizika1

(95 % CI)

Hodnota p

Prežívanie bez ochorenia - udalosti (primárne)2

509

565

0,88 (0,78; 0,99)

0,03

Čas do vzdialenej metastázy (sekundárne)

257

298

0,85 (0,72; 1,00)

0,045

Celkové prežívanie (sekundárne) - úmrtia

303

343

0,87 (0,75; 1,02)

0,08

Cenzorovaná analýza DFS3

509

543

0,85 (0,75; 0,96)


Cenzorovaná analýza OS3

303

338

0,82 (0,70; 0,96)


1 Log rank test, stratifikovaný podľa zvolenej randomizácie a použitia chemoterapie (áno/nie)

2 Udalosti súvisiace s DFS: lokoregionálna recidíva, vzdialená metastáza, invazívny kontralaterálny karcinóm prsníka, druhá primárna malignita (nie prsníka), smrť z akejkoľvek príčiny bez predchádzajúcej udalosti súvisiacej s malignitou.

3 Pozorovania v skupine tamoxifénu cenzorované pri dátume selektívnej zmeny liečby na letrozol


Analýza sekvenčnej liečby (STA)

Analýza sekvenčnej liečby (STA) sa zaoberá druhou primárnou otázkou BIG 1-98, a to či sekvenčné použitie tamoxifénu a letrozolu je lepšie ako monoterapia. Pri zmene liečby neboli významné rozdiely v DFS, OS, SDFS alebo DDFS vzhľadom na monoterapiu (Tabuľka 6).


Tabuľka 6 Analýza prežívania bez ochorenia pri sekvenčnej liečbe letrozolom ako začiatočnou hormonálnou látkou (populácia so zmenou liečby STA)N

Počet udalostí1

Pomer rizika2

(97,5 % interval spoľahlivosti)

Coxov model

Hodnota p

[Letrozol→]Tamoxifén

1460

160

0,92

(0,72; 1,17)

0,42

Letrozol

1463

178
1 Definované podľa protokolu, zahŕňajúce druhé primárne malignity iné ako karcinóm prsníka, po zmene liečby / po viac ako dvoch rokoch

2 Upravené podľa použitia chemoterapie


Významné rozdiely v DFS, OS, SDFS alebo DDFS neboli pri žiadnej STA pri párových porovnaniach od randomizácie (Tabuľka 7).


Tabuľka 7 Analýzy prežívania bez ochorenia od randomizácie pri sekvenčnej liečbe (STA-R) (populácia ITT STA-R)Letrozol Tamoxifén

Letrozol

Počet pacientok

1540

1546

Počet pacientok s udalosťami súvisiacimi s DFS (definícia podľa protokolu)

236

248

Pomer rizika1 (99 % CI)

0,96 (0,76; 1,21)


Letrozol Tamoxifén

Tamoxifén2

Počet pacientok

1540

1548

Počet pacientok s udalosťami súvisiacimi s DFS (definícia podľa protokolu)

236

269

Pomer rizika1 (99 % CI)

0,87 (0,69; 1,09)

1 Upravené podľa použitia chemoterapie (áno/nie)

2 624 (40 %) pacientok selektívne prešlo na letrozol po odslepení skupiny tamoxifénu v r. 2005


Klinické skúšanie D2407

Klinické skúšanie D2407 je otvorené, randomizované, multicentrické poregistračné klinické skúšanie bezpečnosti, určené na porovnanie účinkov adjuvantnej liečby letrozolom a tamoxifénom na minerálnu denzitu kostí (BMD) a profily sérových lipidov. Celkovo 262 pacientok dostávalo buď letrozol 5 rokov, alebo tamoxifén 2 roky a potom letrozol 3 roky.


Po 24 mesiacoch bol štatisticky významný rozdiel v primárnom ukazovateli; BMD lumbálnej chrbtice (L2‑L4) vykazovala medián poklesu 4,1 % pri letrozole v porovnaní s mediánom zvýšenia 0,3 % pri tamoxiféne.


U žiadnej pacientky s normálnou východiskovou BMD nevznikla osteoporóza počas 2 rokov liečby a len u 1 pacientky s východiskovou osteopéniou (hodnota T ‑1,9) sa osteoporóza vyvinula v období liečby (stanovená pri centrálnom vyhodnotení).


Výsledky BMD pre celý bedrový kĺb boli podobné ako pri lumbálnej chrbtici, ale menej výrazné.


Medzi druhmi liečby nebol významný rozdiel vo výskyte zlomenín – 15 % v skupine letrozolu a 17 % v skupine tamoxifénu.


Medián koncentrácií celkového cholesterolu v skupine tamoxifénu sa znížil o 16 % po 6 mesiacoch v porovnaní s východiskovou hodnotou a tento pokles pretrval pri následných návštevách do 24 mesiacov. V skupine letrozolu boli koncentrácie celkového cholesterolu časom pomerne stabilné, pričom v každom časovom bode vykazovali štatisticky významný rozdiel v prospech tamoxifénu.


Dlhodobá adjuvantná liečba (MA-17)

V multicentrickom, dvojito zaslepenom, randomizovanom klinickom skúšaní kontrolovanom placebom (MA-17), bolo viac ako 5 100 postmenopauzálnych žien s receptorovo pozitívnym alebo neznámym statusom primárneho karcinómu prsníka, ktoré ukončili adjuvantnú liečbu tamoxifénom (4,5 až 6 rokov), randomizovaných buď na Femaru, alebo placebo počas 5 rokov.


Primárnym ukazovateľom bolo prežívanie bez ochorenia, definované ako interval medzi randomizáciou a najskorším výskytom lokoregionálnej recidívy, vzdialenou metastázou alebo kontralaterálnym karcinómom prsníka.


Prvá plánovaná predbežná analýza pri mediáne ďalšieho sledovania približne 28 mesiacov (25 % pacientok bolo sledovaných najmenej 38 mesiacov) ukázala, že Femara významne znížila riziko recidívy karcinómu prsníka o 42 % v porovnaní s placebom (HR 0,58; 95 % CI 0,45; 0,76; p=0,00003). Prínos v prospech letrozolu sa pozoroval bez ohľadu na status lymfatických uzlín. V celkovom prežívaní nebol významný rozdiel: (Femara 51 úmrtí; placebo 62; HR 0,82; 95 % CI 0,56; 1,19).


V dôsledku toho bolo klinické skúšanie po prvej predbežnej analýze odslepené, pokračovalo s otvoreným usporiadaním a pacientky v skupine placeba mohli prejsť na liečbu Femarou počas 5 rokov. Viac ako 60 % vhodných pacientok (bez ochorenia pri odslepení) sa rozhodlo prejsť na Femaru. Do konečnej analýzy bolo zahrnutých 1 551 žien, ktoré prešli z placeba na Femaru s mediánom 31 mesiacov (rozmedzie 12 až 106 mesiacov) po ukončení aduvantnej liečby tamoxifénom. Medián trvania podávania Femary po zmene liečby bol 40 mesiacov.


Konečná analýza uskutočnená pri mediáne ďalšieho sledovania 62 mesiacov potvrdila významné zníženie rizika recidívy karcinómu prsníka pri Femare.


Tabuľka 8 Prežívanie bez ochorenia a celkové prežívanie (modifikovaná populácia ITT)Medián ďalšieho sledovania 28 mesiacov

Medián ďalšieho sledovania 62 mesiacov


Letrozol

N=2582

Placebo

N=2586

HR

(95 % CI)2

Hodnota p

Letrozol

N=2582

Placebo

N=2586

HR

(95 % CI)2

Hodnota p

Prežívanie bez ochorenia3Udalosti

92 (3,6 %)

155 (6,0 %)

0,58

(0,45, 0,76)

0,00003

209 (8,1 %)

286 (11,1 %)

0,75

(0,63, 0,89)


Podiel so 4-ročným DFS

94,4 %

89,8 %


94,4 %

91,4 %


Prežívanie bez ochorenia3, vrátane úmrtí z akejkoľvek príčiny

Udalosti

122 (4,7 %)

193 (7,5 %)

0,62

(0,49; 0,78)

344 (13,3 %)

402 (15,5 %)

0,89

(0,77; 1,03)

Podiel s 5-ročným DFS

90,5 %

80,8 %


88,8 %

86,7 %


Vzdialené metastázyUdalosti

57 (2,2 %)

93 (3,6 %)

0,61

(0,44; 0,84)

142

(5,5 %)

169

(6,5 %)

0,88

(0,70; 1,10)

Celkové prežívanieÚmrtia

51 (2,0 %)

62 (2,4 %)

0,82

(0,56; 1,19)

236 (9,1 %)

232 (9,0 %)

1,13

(0,95; 1,36)

Úmrtia4

- -

- -

- -

2365 (9,1 %)

1706 (6,6 %)

0,78

(0,64; 0,96)

HR = pomer rizika; CI = interval spoľahlivosti

1 Keď sa klinické skúšanie odslepilo v r. 2003, 1 551 pacientok v skupine randomizovanej na placebo (60 % vhodných na zmenu liečby, t.j. ktoré boli bez ochorenia) prešlo na letrozol s mediánom 31 mesiacov po randomizácii. Uvedené analýzy ignorujú selektívny prechod na inú liečbu.

2 Stratifikované podľa statusu receptorov, statusu uzlín a predchádzajúcej adjuvantnej chemoterapie.

3 Definícia udalostí súvisiacich podľa protokolu s prežívaním bez ochorenia: lokoregionálna recidíva, vzdialená metastáza alebo kontralaterálny karcinóm prsníka.

4 Výskumná analýza cenzorujúca časy ďalšieho sledovania k dátumu zmeny liečby (ak sa uskutočnila) v skupine placeba.

5 Medián ďalšieho sledovania 62 mesiacov.

6 Medián ďalšieho sledovania do zmeny liečby (ak sa uskutočnila) 37 mesiacov.


V čiastkovom klinickom skúšaní MA-17 zameranom na kosti, v ktorom sa súbežne podávali vápnik a vitamín D, došlo k väčšiemu poklesu BMD oproti východiskovým hodnotám pri Femare v porovnaní s placebom. Jediný štatisticky významný rozdiel sa vyskytol po 2 rokoch pri BMD celého bedrového kĺbu (medián poklesu pri letrozole 3,8 % oproti mediánu poklesu pri placebe 2,0 %).


V čiastkovom klinickom skúšaní MA-17 zameranom na lipidy neboli významné rozdiely medzi letrozolom a placebom v celkovom cholesterole alebo v akejkoľvek lipidovej frakcii.


V aktualizovanom čiastkovom klinickom skúšaní zameranom na kvalitu života neboli významné rozdiely medzi druhmi liečby v súhrnnom skóre fyzickej zložky alebo súhrnnom skóre mentálnej zložky, alebo v skóre pre akúkoľvek oblasť v hodnotení SF-36. V hodnotení MENQOL malo významne viac žien najväčšie problémy (spravidla v prvom roku liečby) so symptómami spôsobenými nedostatkom estrogénov – návaly tepla a suchosť pošvy. Symptóm, ktorý spôsoboval problémy najviac pacientkám v oboch skupinách liečby, bola bolesť svalov, so štatisticky významným rozdielom v prospech placeba.


Neoadjuvantná liečba

Dvojito slepé klinické skúšanie (P024) sa uskutočnilo u 337 postmenopauzálnych pacientok s karcinómom prsníka, ktorým bola náhodne pridelená buď liečba Femarou 2,5 mg počas 4 mesiacov, alebo tamoxifénom počas 4 mesiacov. Na začiatku klinického skúšania mali všetky pacientky nádory v štádiu T2-T4c, N0-2, M0, pozitivitu ER a/alebo PgR a žiadna z pacientok by sa nebola kvalifikovala na chirurgický zákrok zachovávajúci prsník. Podľa klinického hodnotenia bolo 55 % objektívnych odpovedí v skupine Femary oproti 36 % v skupine tamoxifénu (p<0,001). Tieto nálezy vždy potvrdilo vyšetrenie ultrazvukom (Femara 35 % oproti tamoxifénu 25 %, p=0,04) a mamografiou (Femara 34 % oproti tamoxifénu 16 %, p<0,001). Celkovo 45 % pacientok v skupine Femary oproti 35 % pacientok v skupine tamoxifénu (p=0,02) podstúpilo liečbu zachovávajúcu prsník. Počas 4-mesačného obdobia liečby pred operáciou malo pri klinickom hodnotení progresiu ochorenia 12 % pacientok liečených Femarou a 17 % pacientok liečených tamoxifénom.


Liečba prvej línie

Vykonalo sa jedno kontrolované, dvojito zaslepené klinické skúšanie, v ktorom sa porovnávala Femara (letrozol) 2,5 mg s tamoxifénom 20 mg ako liečba prvej línie u postmenopauzálnych žien s pokročilým karcinómom prsníka. U 907 žien bol letrozol účinnejší ako tamoxifén vzhľadom na čas do progresie (primárny ukazovateľ) a celkovú objektívnu odpoveď, čas do zlyhania liečby a klinický prínos.


Výsledky sú zhrnuté v Tabuľke 6.


Tabuľka 9 Výsledky pri mediáne ďalšieho sledovania 32 mesiacov


Premenná

Štatistika

Femara

N=453

Tamoxifén

N=454

Čas do progresie

Medián

9,4 mesiacov

6,0 mesiacov


(95 % CI pre medián)

(8,9; 11,6 mesiacov)

(5,4; 6,3 mesiacov)


Pomer rizika (HR)

0,72


(95 % CI pre HR)

(0,62; 0,83)


p

<0,0001

Podiel objektívnych odpovedí (ORR)

CR+PR

145 (32 %)

95 (21 %)


(95 % CI pre podiel)

(28, 36 %)

(17, 25 %)


Pomer pravdepodobnosti

1,78


(95 % CI pre pomer pravdepodobnosti)

(1,32; 2,40)


p

0,0002


Čas do progresie bol významne dlhší a podiel odpovedí bol významne vyšší pri letrozole bez ohľadu na to, či sa podala alebo nepodala adjuvantná antiestrogénová liečba. Čas do progresie bol významne dlhší pri letrozole bez ohľadu na dominantné miesto choroby. Medián času do progresie bol 12,1 mesiacov pri Femare a 6,4 mesiacov pri tamoxiféne u pacientok s ochorením len mäkkých tkanív a medián 8,3 mesiacov pri Femare a 4,6 mesiacov pri tamoxiféne u pacientok s metastázami vo vnútorných orgánoch.


Usporiadanie klinického skúšania umožňovalo pacientkám prejsť pri progresii ochorenia na druhú liečbu alebo ukončiť účasť v klinickom skúšaní. Približne 50 % pacientok prešlo do skupiny druhej liečby a zmena liečby bola prakticky ukončená do 36 mesiacov. Medián času do zmeny liečby bol 17 mesiacov (Femara na tamoxifén) a 13 mesiacov (tamoxifén na Femaru).


Podanie Femary ako liečby prvej línie pokročilého karcinómu prsníka malo za následok celkové prežívanie s mediánom 34 mesiacov v porovnaní s 30 mesiacmi pri tamoxiféne (logrank test p=0,53, nie významné). Nedostatočný prínos Femary vzhľadom na celkové prežívanie by bolo možné vysvetliť zmenou liečby zahrnutou v usporiadaní klinického skúšania.


Liečba druhej línie

Vykonali sa dve dobre kontrolované klinické skúšania, v ktorých sa porovnával letrozol v dvoch dávkach (0,5 mg a 2,5 mg) s megestrolacetátom a aminoglutetimidom u postmenopauzálnych žien s pokročilým karcinómom prsníka, ktoré boli predtým liečené antiestrogénmi.


Čas do progresie sa významne nelíšil medzi letrozolom 2,5 mg a megestrolacetátom (p=0,07). Pozorovali sa štatisticky významné rozdiely v prospech letrozolu 2,5 mg v porovnaní s megestrolacetátom v celkovej objektívnej odpovedi nádoru (24 % oproti 16 %, p=0,04) a v čase do zlyhania liečby (p=0,04). Celkové prežívanie v oboch skupinách sa významne nelíšilo (p=0,2).


V druhom klinickom skúšaní sa podiel odpovedí významne nelíšil medzi letrozolom 2,5 mg a aminoglutetimidom (p=0,06). Letrozol 2,5 mg bol štatisticky lepší ako aminoglutetimid vzhľadom na čas do progresie (p=0,008), čas do zlyhania liečby (p=0,003) a celkové prežívanie (p=0,002).


Karcinóm prsníka u mužov

Použitie Femary u mužov s karcinómom prsníka sa neskúmalo.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Letrozol sa rýchlo a úplne absorbuje z gastrointestinálneho traktu (priemerná absolútna biologická dostupnosť: 99,9 %). Jedlo mierne znižuje rýchlosť absorpcie (medián tmax1 hodina nalačno oproti 2 hodinám po jedle; a priemerná Cmax129 20,3 nmol/l nalačno oproti 98,7 18,6 nmol/l po jedle), ale miera absorpcie (AUC) sa nemení. Malý vplyv na rýchlosť absorpcie sa nepovažuje za klinicky významný, preto možno letrozol užívať bez ohľadu na čas jedla.


Distribúcia

Približne 60 % letrozolu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumíny (55 %), Koncentrácia letrozolu v erytrocytoch predstavuje asi 80 % koncentrácie v plazme. Po podaní 2,5 mg letrozolu značeného 14C zodpovedalo približne 82 % rádioaktivity v plazme nezmenenej látke. Systémová expozícia metabolitom je preto nízka. Letrozol sa rýchlo a vo veľkej miere distribuuje do tkanív. Jeho zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave je asi 1,87 0,47 l/kg.


Biotransformácia

Metabolický klírens na farmakologicky neúčinný karbinolový metabolit je hlavnou eliminačnou dráhou letrozolu (CLm = 2,1 l/hod), je však pomerne pomalý, keď sa porovnáva s prietokom krvi pečeňou (asi 90 l/hod). Zistilo sa, že izoenzýmy 3A4 a 2A6 cytochrómu P450 sú schopné premieňať letrozol na tento metabolit. Tvorba vedľajších neidentifikovaných metabolitov a priame vylučovanie obličkami a stolicou majú iba menší význam v celkovej eliminácii letrozolu. V priebehu 2 týždňov po podaní 2,5 mg letrozolu značeného 14C zdravým postmenopauzálnym dobrovoľníčkam sa 88,2 7,6 % rádioaktivity stanovilo v moči a 3,8 0,9 % v stolici. Aspoň 75 % rádioaktivity v moči v priebehu až 216 hodín (84,7 7,8 % dávky) sa pripisovalo glukuronidu karbinolového metabolitu, asi 9 % dvom neidentifikovaným metabolitom a 6 % nezmenenému letrozolu.


Zdanlivý konečný polčas eliminácie z plazmy je asi 2 dni. Po dennom podávaní 2,5 mg sa rovnovážne koncentrácie dosiahnu v priebehu 2 až 6 týždňov. Plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave sú približne 7-krát vyššie ako koncentrácie namerané po jednorazovej dávke 2,5 mg, a 1,5- až 2-krát vyššie ako rovnovážne hodnoty predpovedané z koncentrácií nameraných po jednorazovej dávke, čo naznačuje miernu nelineárnosť farmakokinetiky letrozolu pri dennom podávaní 2,5 mg. Pretože rovnovážne koncentrácie sa udržujú dlhodobo, možno usudzovať, že nedochádza k pokračujúcemu hromadeniu letrozolu.


Osobitné skupiny pacientok

Staršie pacientky

Vek nemal vplyv na farmakokinetiku letrozolu.


Porucha funkcie obličiek

V štúdii s 19 dobrovoľníčkami s rôznym stupňom funkcie obličiek (24-hodinový klírens kreatinínu 9-116 ml/min) sa nezistil žiadny vplyv na farmakokinetiku letrozolu po jednorazovej dávke 2,5 mg.


Porucha funkcie pečene

V podobnej štúdii, na ktorej sa zúčastnili osoby s rôznym stupňom funkcie pečene, bola priemerná hodnota AUC u dobrovoľníčok so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (trieda B podľa Childa-Pugha) o 37 % vyššia ako u zdravých osôb, ale stále v rozmedzí, ktoré sa pozorovalo u osôb bez zhoršenej funkcie. V štúdii, v ktorej sa porovnávala farmakokinetika letrozolu po jednorazovej perorálnej dávke u ôsmich mužov s cirhózou pečene a ťažkou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha) a u zdravých dobrovoľníkov (N=8), sa zvýšilo AUC o 95 % a t1/2o 187 %. Preto sa má Femara podávať opatrne pacientkám s ťažkou poruchou funkcie pečene a má sa zvážiť riziko/prínos u individuálnej pacientky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V rade predklinických štúdií bezpečnosti vykonaných na štandardných druhoch zvierat sa nedokázala systémová toxicita alebo toxicita pre cieľové orgány.


Letrozol vykazoval nízky stupeň akútnej toxicity u hlodavcov vystavených dávkam do 2 000 mg/kg. U psov letrozol vyvolal príznaky miernej toxicity pri 100 mg/kg.


V štúdiách toxicity pri opakovanom podávaní potkanom a psom až do 12 mesiacov možno najdôležitejšie pozorované nálezy pripísať farmakologickému účinku látky. Hladina bez nežiaducich účinkov bola u oboch druhov 0,3 mg/kg.


V sledovaniach mutagénneho potenciálu letrozolu in vitroaj in vivosa nezistili žiadne náznaky genotoxicity.


V štúdii karcinogenity na potkanoch trvajúcej 104 týždňov sa u samcov nezaznamenali žiadne nádory súvisiace s liečbou. U samíc potkana sa zistila znížená incidencia benígnych a malígnych nádorov mliečnej žľazy pri všetkých dávkach letrozolu.


Letrozol bol embryotoxický a fetotoxický u gravidných samíc potkana a králika po perorálnom podaní klinicky významných dávok. U potkaních samíc, ktoré mali živé plody, sa zvýšila incidencia malformácií plodov vrátane vyklenutej lebky a zrastených tiel krčných stavcov. Zvýšená incidencia malformácií plodov sa nepozorovala u králikov. Nie je známe, či to bol nepriamy následok farmakologických vlastností liečiva (inhibícia biosyntézy estrogénov), alebo priamy účinok liečiva (pozri časti 4.3 a 4.6).


Predklinické pozorovania sa obmedzili na sledovania súvisiace so známym farmakologickým účinkom, čo je jediný problém z hľadiska bezpečnosti použitia u ľudí, ktorý možno odvodiť zo skúšaní na zvieratách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tabelty: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát a bezvodý koloidný oxid kremičitý.

Obalová vrstva: hypromelóza, mastenec, makrogol8000,oxid titaničitý(E 171) a žltý oxid železitý(E 172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/Al blistre


Balenia po 10 (1x10), 14 (1x14), 28 (2x14), 30 (3x10), 100 (10 x 10) tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0029/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14.05.1999

Registrácia predĺžená do: bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014


15

Femara 2,5 mg