+ ipil.sk

FENEFRIN 10 %



Príbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/05063


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


FENEFRIN 10 %


Očná roztoková instilácia


Fenylefríniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Fenefrin 10 % a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Fenefrin 10 %

3. Ako používať Fenefrin 10 %

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fenefrin 10 %

6. Ďalšie informácie



1. ČO JE Fenefrin10 % A NA ČO SA POUŽÍVA


Fenefrin 10 % je roztok na podanie do oka. Obsahuje liečivú látku fenylefríniumchlorid (fenefrín), ktorá patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na rozšírenie zreníc a na zúženie očných ciev.


Liek Fenefrin 10 % sa používa pri žiaducom rýchlom a silnom rozšírení zrenice, pri zamedzení vzniku alebo rozrušení už vzniknutých zrastov medzi dúhovkou a šošovkou (pri zápale uveálneho traktu oka), pri rozšírení zrenice pred vnútroočnou operáciou.


Liek môžu používať iba dospelí.


V priebehu liečby sú potrebné pravidelné lekárske vyšetrenia.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Fenefrin10 %


Nepoužívajte Fenefrin 10 %

- ak ste alergický (precitlivený) na fenylefríniumchlorid (fenefrín) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku

 • pri zelenom zákale s úzkym uhlom

 • pri suchom zápale nosovej sliznice

 • pri cievnej výduti

 • u žien v období tehotenstva a dojčenia

 • liek sa nesmie podávať deťom


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Fenefrinu 10 %

 • u pacientov so srdcovocievnym ochorením

 • u pacientov s vysokým krvným tlakom

 • u pacientov s poruchami činnosti srdca

 • u pacientov s nepravidelnou akciou srdca (arytmiou)

 • u pacientov s kôrnatením tepien (ateriosklerózou)

 • u pacientov so zvýšenou činnosťou štítnej žľazy

 • u pacientov s cukrovkou na inzulíne


V uvedených prípadoch musí lekár zvážiť mieru pravdepodobného prínosu a možného rizika podávania lieku.

Za týchto okolností možno liek Fenefrin 10 % používať len s veľkou opatrnosťou a pod zvláštnym dohľadom lekára. Je nutné sa poradiť s lekárom aj vtedy, ak sa niektorý z týchto stavov prejavil v minulosti, alebo nastal až v priebehu používania lieku Fenefrin 10 %.


Používanie iných liekov

Účinky lieku Fenefrin 10 % a účinky iných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak Vám iný lekár bude chcieť predpísať nový liek, informujte ho, že používate Fenefrin 10 % očnú roztokovú instiláciu.


Nežiaduce účinky lieku Fenefrin 10 % môžu zosilniť niektoré iné súčasne podávané liečivá: inhibítory monoaminooxidázy, tricyklické antidepresíva, niektoré anestetiká, inzulín, metyldopa, atropín, beta-sympatolytiká napr. propranolol. Výrazné zvýšenie krvného tlaku môže nastať pri súčasnej liečbe guanetidínom alebo rezerpínom.


Ak používate aj iné očné lieky, poraďte sa o vhodnosti ich súčasného používania s očným lekárom.


Všeobecne sa odporúča, aby medzi použitím lieku Fenefrin 10 % a inými liekmi bol dodržaný najmenej päťminútový interval.


Používanie Fenefrinu 10 % s jedlom a nápojmi

Nakoľko sa jedná o očnú roztokovú instiláciu, nemá jej používanie žiadnu väzbu na jedlo a pitie.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Tehotenstvo

Liek sa nesmie počas tehotenstva používať.

Dojčenie

Liek sa nesmie v období dojčenia používať.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek Fenefrin 10 % vyvoláva rozšírenie zrenice. Videnie je neostré a okrem toho hrozí oslnenie ešte niekoľko hodín po nakvapkaní lieku. Pacient po dobu niekoľkých hodín po vkvapnutí lieku nesmie viesť motorové vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné rizikové činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, sústredenie a koordináciu pohybov. Pacient nemusí byť schopný reagovať rýchlo a účelne.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Fenefrinu 10 %

Liek obsahuje konzervačnú látku - benzalkóniumchlorid. Súčasne s používaním lieku Fenefrin 10 % nemožno nosiť mäkké kontaktné šošovky vôbec (benzalkóniumchlorid sa v nich dlhodobo zachytáva a mohol by poškodiť rohovku). Pod dohľadom lekára môžu pacienti nosiť tvrdé kontaktné šošovky, treba ich však z oka vybrať a nasadiť ich späť najskôr za 20 minút po nakvapkaní lieku.



3. AKO POUŽÍVAŤ Fenefrin10 %


Vždy používajte Fenefrin 10 % presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajne sa liek Fenefrin 10 % používa nasledovne:


Dospelí:


Pri žiaducom rýchlom a silnom rozšírení zrenice sa jednorazovo vkvapkáva 1 kvapka do spojovkového vaku. Na rozrušenie zrastov po zápale sa do spojovkového vaku jedného alebo oboch očí vkvapkáva 1 kvapka lieku jedenkrát denne. Liečba nemá trvať dlhšie ako 5 dní; pri dlhodobejšej liečbe je nutný lekársky dohľad. Pri rozšírení zrenice pred vnútroočnou operáciou môže byť liek podaný 30 až 60 minút pred operáciou.


Dávkovanie osobám vyššieho veku:

Starším osobám sa liek musí podávať opatrne a až po zvážení možnosti použiť iný liek s nižšou koncentráciou fenylefrínu.


Nositelia kontaktných šošoviek

Ak nosíte kontaktné šošovky, mali by ste si ich pred vkvapnutím Fenefrin 10 % vybrať.

Súčasne s používaním lieku Fenefrin 10 % nemožno nosiť mäkké kontaktné šošovky vôbec (benzalkóniumchlorid sa v nich dlhodobo zachytáva a mohol by poškodiť rohovku). Pod dohľadom lekára môžu pacienti nosiť tvrdé kontaktné šošovky, treba ich však z oka vybrať a nasadiť ich späť najskôr za 20 minút po nakvapkaní lieku.


Inštrukcie pre aplikáciu

 1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.

 2. Odskrutkujte uzáver so závitom.


 1. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.


 1. Ukazovákom jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.

mOrnPVN6ChxWnP889A/iPtYc12+fxnBKKlfjh+jj5GbhZHvT1u92Gn9jORjJzCKxO+HR3jjDMQo9HKyMLJ8dew/R8sLEM7EqPc+YsHnxijgSxKjXrhruOYKhdKVZnOr3MbvyEqdF0X2DNLtubBRHzFIGdwDOfRH9dA2xt/3aesj0gu3+90GK0p/v54B3FEZdpxIfyddjtW3rmk0TN/PcvoDr1GyEs/xe8gpx0nzIRzGtexk/Fj+/f6d5Y2X2PNcfi/Q7teva5HpcbWlKpq6LNf5X1VvaHWZPpUYbtpnGMAbK5mnnahzHCN7IRiFbdYCMAobp2yMLB8j28pqOiIkJDFKmILBGJmx6AMxsiJWYkswsmyyYVRqIDYrc8bVkq41m1rlZMdyrXn9un5VIr/7tEV+h3+dfnx7DowysolYwEyavODBGPn09X/HMwp+xcYlUgRk8NYMIOhDms3+oA+e1LNBV0See2W7L40Iuqw1tJFc5xoOjJ6mlD/imvbC26NkvLSwRtuDBWJkJWVkMEZZ7U2MNjsuQ0H+4c94uiTGc9U5GmVQzIXycCC9jvv8KKuIgiKN5zpXC816S5HLpxDDNN2F5h/4MUnaI+mtUJ8sK4ONyfoM5PhCMErFi6hPJGwgRtE6bAlG8VSxvAZlkZ1vIo3lkGfzjMhzMl/MzV4hNpsNWahCe2RYC8PIsqz+PEqC/OBH2LaYrxEjK/k+M9lCMUraur6CJjCK0pHF6FDsgnL77d2c2M53JTEyHfJMCTASNL6am/mxDO2SxtOnEcNO948j/ZsYhQFGMZ/SCsev4v0hwDJiwzPq7eUXNMTR+kbyi9GR9BmSdPdmt0PHIOEzRMLTdjfhT0TL72fTj+jXz0pccwKSefnjff1yXPepMi1JSlNkc7M/1JSG2uLp04lJ3NQ4U4o33lsT1z0gD8wUhgFPY/0hc2EYWWG/Yz6MehGcQRgF9AXhSd+79xBr/zw6nAH5zYmR+Z9jhDNbhh2WT9zHy7SsaC1RzG34jqy2FJ6iP04cr38U52SSV8k3Sb8leE7iEZ3v8e+9/kOvHxOpnROdf/GRcPrvk7wO4qXnGAK6+uXavbkUKzmPE/r0SU6H+UStA0b0lxCk4yVZnxzXGBQveNvnm0MerfCypDQYOTdzeV1tyHyNOtkxu5a55RjFwwdiZMV52PdNe/2YaPoURrYTwfC1YdSD2u5lF+vPeHc7le3rg1Gk3sl3Mb7FyYEC3L9SkqqodcDIuma11lRFlv0YTlH3eZeqwxwYZZWfxctgxD7asUy2lVYs93hpUWYkuZPF2UROATLYNXWTbwdhlGZmDyNzYb5CWO95cYosdYD6Gc5faFFV1Tqt5exfrlYndEUSTyW25WTyJjv/14BRQliyMEqWm53HfCGZGHkPEXhiMQZdWZHxbwBR6n1m3uHvgeOSvVGNoDaO5d5HAUhanWnlulc05BZ+D/ZJ4nlfc/BrjroPJi+FTpz3QZ0HZZAsKWrVMwuykmX0/1qer9NLMCj9nDUK00anZBdwhfUYhFEwQhhiRO6qFfm6VmfX5WZ/pKuTuJD+NNKfSkuT9fpg1Bt5saJeUgIjJ5FBsqT5eDwQI3+QLXN+tJckaeYH1qqfxUIxcrL4l4jSu/UZY9p3siVxQtfZ3XLTl9X1iUZLkU8jgwaV5sMoxsPEmHuchiwljfRj7HDOI8g3U74zeNyrWL+RSPrKdh+DgXYik4FZ/bKQgnS9U+kjNcnIPk5GtH6GfafKyBN1jd419+p3VVWT6jz3cWKZibmueB0GYOTzJlWnJEapflYvvN/PCq4QgTkwMuOPC8JoIJfC+Gm/bCBGvdGwZLxB6SOUZJYT4y5UBHqqd02ISqOh1nbJdS5tSoKoC9THCK7kDvJI5hU8h/2JwD6EcwjRKzm/YiX6PYPmqYLnRDlB5P78VvAcuCZmSFAfMf85mCOwe4N86XL8+D06w3wjbXja986on5309aOGu1eDgf1IK0K/N3/kmn/YvaxpdZnZNWd+Z40uiapEf4LgIsv5MAr4FeSaVL1IWZF0ve8FItKSlOp0eWG8GEZ+eAqjIFK6HxbBaEA5oZQ7sZZjToxi9RuAUZwvC8OoVz/DNe9Yl1fqmsbskrO/t1aXBEVhzsDxugW0gX3uRnCPv+2V1XuOt0SDMBpUSpyH4a94XcMofuFxufTC5ygnmmcf4DkIs+1wKd0gyhfAyEh2abtuuNbNk2NyU2lRO+Xs/2kJHK9I1FnEWsB8YZBd8CM5KZgoKopNpAZ26vfAgubBKBoxGiOZcr5ykmXOFXlu0rNf9RibejMII8u1b15dVpvyVHVtzviGLrCcxJQ+4+LC6/nq4yQwyiw15sammRVLP8cVx8iKYZEVMRqQ5MF85STLnCvy3KQPwGhg3zXuzfR/O87NOwn1hjpZXpvrXNJQJV6ojX/etqIDZwOumL/Wzy/RrekP+oUtRLTmC8EorhdJsFKR412b1Dq/MOZ89QsUcaCw9jHyHwZTHi9vizGynN+sUxp1vVHeNdf+WkPXFZkrfRG/mRvsI0fH7GMtcIpr4URQ/73HQ3MujJLlDcIoCOs1573GLmwVB/bD7Ox6pcv3S4mtTbOzfO94eDJ9yJ/sa1AfpV8/0/5lS9CbdaW6X679FVVr6HWV+hp+MuTOj1GvDkF4j0H93k0mRsH3diEN0Xs8f/9K+d5zYmSY/WwGj4dl1ivwr2I8C4bI/yOM4v2nFDXzYWSZV0m02qoL1MG57lf1+k56U6QuJMTpkoDm4B5NF80nPu/iZKyvSaZP5+v3q9LpLctKrX/rf+ISPPf7V36IkfCFA4EIv08KOd6jyCPATDg93m/Hjspcnw5PJnoYBf2jIF6f7gQdkXyDb4GsOB96z3aSP84PGuOizrNjB+esi5qNdfUJkfs6sV0zhc0gjAY9z4dR5NnjRjQ8qi/pNYphjB5mPW76IWaiKc3AuBc/zvNENeawkmEFbTvsHyWvsNx0/T2MenTE30dltXc3nR9P5nlF5AAj56JWY43eEoXvEGNwW7tgjLLeLSS/IMzqN2EJjHzN80U5Ni8QSRLBINp/idrJeFgGXXPQG8NoQBUHrgeI5DMgfzumG6Z7xbqyoMhCHjD6clNvaQ2Z/i7xP0L2r0FteJLu5HjUXHRk5RsND3vEaYyS5SYxijaTSUwGYxQWMojeeIp+3IFVnE8+B7339Suc3HIs96rdaLWuK6VDc84X6xr8U8e/RXDyrx9nCzGKxnk9MLLjojuYv7FSkzZzME2RPAZoVFZt7QVhNFduA7Q30XnAD+udn+7KN5oNvfbGnPvfjXq9rmtD3/I2cVgAlfM+L6TOTsaYRpTxdgojp79sdzBG0XdzYxRv/VL0ZtHvx4sildl6ZdfeGfjWdZyQ6vCdaf5wndACZKg359zP1Rv1Zl1d9QM39HwG2sx5MQrC5upf9Z4953TgWqkURj2k/GczGR71KeLoZOPkxCOnajqg+infexCXsuofpSd877n5Zi/rfrhpW99dLU1Iikq/JWd/RgeMdGXsCrdru4l5F8eJl2Gm5m3iiMyPUTJ+VnsW5WE/lRX0w0I6MjAyQ1865FU8fkCP42lLsp7h6HycJmcARk7imgMjay6MfMkz++sVTdf+7mplUhQk6i05csaU3Gw1+NJPiOltamH55jF0/X3/PzYXkPYVk/5M/30vXRxXK5GPFVQstU9BEtPkerVIfyMxPxV+Cxb4ElG64s+Wt84nTl/UmkV9Yn/voYA9vYoNnMtJ8SNCZ1KiY/xzySXreFUW9NLbcvZJujLRUoXyVQRHIPo8SzQZ82EUY8QCMIpbi/kwCv215Hq1aH8jOqGUwChBVxKzhEe5AIwsO1axgf3KDIziPekB6UzLuXiKkmVFGX9HbvY9ojrZkNniNbg7kRGJtrCZiqCsntLOGy/BhGTbG7VU/uWk08b3ZbB65cfr2P/+J4lRvFJ9jPoyE4Mog37T6u1XENQbrwVzaj4GhYW7l7RqstYQRo7NTR8r1yd0pTZ+LcFV3AstK+OKjZ3MR0NIS8wYReQ3zap0qrTfEo2b/OU/JeNF4jhRHg2i38fIDKjo1T0Zby7fa64rlEzy7Qal1HVu+D259vtbjaamUfkbcDckZz4aB11bpHR2lBc9jBL+Xfx9Eo94vAH5R0pKlxw++X8zF9tkZuxhFH7974e+7hiZBrmsQcmawg+9PWd9ZHWroah8+Q7HiGO0RUj1INoSoBaIUWzZca+wNEZOKt9Bz2bsuZ9T7xPGsD4DqtJj4XwYDbrmi9ivk0H+t8VpmiYPHZFzTp5qNVWRK//R2+A0YnvibAkdRdv3OZP3OCeSY/0DCLKzrFWIXfAtfTje7YQJY/Yu6H/0ODgHRn6MGAkRcQnpD8bm4/XsYxRvSOeYE0nww4nHGpTONcmVE1KjUdfGwK/7cKM+oTK1wh9xrMjsY5FoOubFKMGL+TAK3/tbw0XfpTEKPudwnKS+Bfeg/xHE7peTiZGZ+c2lhZOcffrmxijIchBGSX8tko8V1CSc/cjAqGtf0ZQa9Ua98r4ceXcD98mWxu8DVnX7/nvySvmgVkTpA2rn6N8EzwFlvTFEJ+BZUG7QgzSwN4d715K27XQsYkZ6p156nxY3yDP0oSNWyMF9JHBf11nX6BIya5KO3TXgxwyxOgbZRMKxr6Q2R/GP178Pkr8T80D+xDEK+RBdSza4P2XMuj/SRHlCqZfX58gxWmOi0dAKf4Eonb4SbSlGAVeyMbL7+zoE+SUGBLzf0TEH4uA2pGanO00skJzpYD4iaE2i+xk4/fLMfmMTQOW0yaZpQuyuPW3Z5iwBdDbhLrTwYwb+xmxFJkZ2tN52DKOoNC8cI2tBGJldcnFD1GS9nt8j575NaU41G9rYw1CiseB1YYF7FOuHWHH586+gBbGykqd+9+h1Org5L9oG0vH2OI7JRL+sEPRwb4uIJlme8TJcsqENIBFQTgQKzEUbNwUFBXs1PhefgVEPIidSjzD2Fnttc/uisXhdcqbG1CleLe2dc9+qtCbrurj8YaDFnHfPlGQt0pgkn7NpDC1x/Oq7h47dnW2bgBXujg68TWTXxyzGsx5KkVI7ZJqYxCZgNl8lBu7u7JAZmxjmDCGbbTeOUSRdkvK4PIXVXDi/kpyb5zKtj4qURlfFyr45563q1Oq6xm3/N3zzWjBK0h43YAktiWAUS9TXgH6jjLuDEYt0yJ+ew4+pgw1w49l4ehXVnASBFti0DabrgmVrt2cBJ9fytgm3COncu9Ems0mM5qvH/18YOa71GU1QZVYo7JIzj1RXr27o4vZ/J0GbveCiUiVn1S3SH4nX0eNuHCbL8vd3NnF4F7fntczZT62pfttwAxyDmBFPO1Se3l7SPYPoYwrw2MapZz0LcNvOz0++sUPa4DSQ6b+ed9glLyTWHcWsZKQeXnnJ71/jvvqWXAvByHLcixqqoohiadec+WZlYqJel7f9p7cTd9J/D66UD5p8H0EgpCTSv8kQxLAjE37TEjghXdxinnRfOnttiakod80kdhg2+3t4JOjxtc0w+rzousar54ytOnWDM0tumsrv8RsXzOczt3z78PFlK877h5uAKIVRAFK/HkFcP0a6rzGAT1v6DP7MRapcFyWBPiBnvVmsN1RN3OpZgmRE5zm2CKP+fEwWRuE9qKPTH97Dm9vb+r3nmHvnZNjE/eN7llOMRPGUenvYX/Hvrk+LGfQx/AM//JM/3CBHbOtJxz2pUhrmzpomdx3C0KsOuZm8+ouTdyuVJbkmn/JMnyeDMLKjspHahyH93dXrhBE0ol/ghAlBEegDc+QwnWvJE3LuZTzKIrUfXXRdWkBl/32mj+6ndA1Ppr2zB0Do3A6u6gPKDddwNpLHvn/pD6++/sbrf3Hlr2689Q/33X3Lb266/Y/3/+WBPz9470NPPvXE/7347Auv/OOOd+dX0iqrSSxb1c69+vpbfn/3n6795TW/vP76a3/xq+t+fd2Nt9x22+2/u+W2W35339333nfPA0/8/fGn//3SC/+e7oCr8Oqrzzy50Xz12ef/de/7mWpFKginfPPIMqOVy0d86bRdGVYVFW51ceWnf/XIAw898dCTT24i3TYe5dC18BwZpwuVaJOu4WB3qg22se8b97rc4Tq6PqCxuZsoP6zUXEjsfcKH9y9oMb/G1PU63yzvkSPr61JDbelbv+wdSZPVD4rJmv88cJVXEN/oWtjktw20RmB7HP9Qg07bbBPb/kpLm9x59z12W9tat/te+71h7x2neKk+0RSpSn4sP7ZqvDQ6slQeKoyOySxTV0W+woi7Tk5MTe2+es26Xffca4+99t17t11232fffffdde2Ok1PrptZwNVqGBrZZGB4t11iekZVqQdlx9cQarVnNc3RDq6lr+Tw/yeYZJb+ypjZZjZEnRleIe0M+O65tfPtF/3weryUAg9CFnj5uukhsMI0WsWIYOek1WvNgFOHPwjACKC5mm3WdVwt758g+uqboemObV7BHmNKMJEbB81yNHsYhxJid6QbRTGN61jtIwjCdGTAEH11eofAAvfLYODBUZPActwrN4gGJ5UqtxvB0eXJc5mSe5liJpZgqzUiFcnW8Vh2vsKx3gm1lvOAdR1iulUq1Uo2CvxBES9UKy9AsK6p8jROZmlqgBVms6IJIU7LEilWmXqc5TdK5CbVSb1ZGFYZX6erI8gtnyUbSnSV4VEu3gyvfZ0GvACgCTkzkU2GrP187HxsyMVpQfExiOl8p1XVFFArrc2R3rSnWZXWbVy1zwAh9H5eEnc66emM50KP3PpXxTlix8Wwr/3Ic7KmQ0zk81REPvCuykqwInCjggYeCrLBVRlY1XdaVmqiPS6qKp14CQoJU5RWG4zlFkyVF5mUAExNwFM8JiqSLvAChgqrSNJ6MigdH4kGyPF/h8IBEja2rvCLRNF1h2EpNVGSJ15uQgAb0dGiOh3O/mPbOv+l2TQMPYOnYeDwP4NRxTDKTnDntOxQL4/rc/LLtjHlq0/rSkKSBoa+8KefuobR4XeC2mXYN43XAyFN49HlBJsGOB624iYfQ4OldeDzJ9AeqqgI8VEFRZE2VOUYUOVbE84IlXtLgxvDMqu22H6qX2UqF58pVjuOKJaparcmAhKgIlMThCauCylPe6ZMSywDsPC9WCzUZAJXpaqVC8YqisCzNctWqgkfLsmwNstNUgeeZOsM3+WKB1wBdQZbolWPX/gtQcT058npmZAMh5mY8GMkmIWMC/+H1wmigD0a+vlJp1AW2emTO2V9qCprIbN8l5oCNJ+fAKCNvHyPo4FjkjqMP3nO/A9+w/qAD9nrLMccdd+x7Tzz5PR8++aSPnra6JOEZuniEMXiXAk3hubuUd6goywFHa2V+5dLv/vfyHcpMrcQyJTyvmapybK3K0dUaJ4k0TdUqoEm8SOP5szWWYSE1S1PFAoVHAAsKw+DJkLxYLlIcy0IKqc5TVAGig1biMbyCWClwqqjqKkiLxHDLC5/63189dNe9v//VT37wPxdfeuGFXztrZgbPirOd32924lXuj3svxIzNKdeDMIK28bvD4HAzbOmNOftQsQF0CovxWCQn03eMYhS9D5IjfO92iOFePraqRONpnXhGsYxn0wqSJlcrXEUDtnhHItPAYVkUJFWgaqAYYMx4aH/owqqx27vku7nhGl+tVWqajoe1KnjWZqVUxYOWqWoNWh1eEqp4bnONFfD4YTxiFkDA450rYyUOFYyjayxdYUFbJIkqQVsnyYKsiqwC+sZWyiWED9DlxZLE55euWDI0Xq5UyuUSX6PksZdtYm0i5PKpk18N+eFjlPQZknM3gzBa6Pxs1yTfGWqCF8WPH4j9I1yoqiw18HwxY+EYOXNj1CYGuXyIk3Vd4tGoyZqmqqqM5+XqPF/nJQAJdInmGAaPtAZFEPEsaoCCKpdHtl7yZ9Ih3R/lcyPDQyuHK6vKwytWDi/bfuXQkkXLh4aGx4dWrBxDlvNliuHxD4NnsoughjyFaieWKkyNkeUyACWDKRNlhlYkPPSZ42WelaA4MJU1XuZE3jsqWa4oDS5fgP5YXaFKZUWRxZzjdFxi/aJRWHZ8hB+IkxHtffcX1mVgNGhebT6MXNP65rLWhMSIw/vkptc39VazIS99ycXdnoI46e9k0jj48eLzIa6Jp0maljH77/bsl8WGBp6JjIefcx6zZEHB0+kBHlkWRUVkRAouWaUYSmRUXtOrGlXIryyqD5jgXZH2Pe/eRxXUHfc7aK83H3LkW9+zz9s+sM+B7z3+vSd98Nhjjn3fm8aEaqVQYkS2CmavVmVlcN5BaWlOlKgCmkkGmjmZU1RNqjQ5SimrLM1XCwwgWaHwVGrwGUAbWVZQ4A4uTK0EzZUOLiAjKYqw9d/A5yY/1lZI7MoPEHcT+uDQYBnODNwNKz64MoBPg660Dx5/Bj06Z8nqlsJII83cpjc2oWfS1Fa9TGLLja3XhhEe+wVugWGfvu9b3lRndA2tPXj3eGI8nsgOzTNHo2US/DPkKxw0JmCnSlWeE8GIVRYNlelT/uEdxAW97fb08888+49nnn7ywacefeyxZ/746FN/vO/vTz7z4nPP/vPFDXfuPCTUyjVBASSKlUqJEmUhX6G9I4uF4jgLDogg1qpgPCtljVFATgS5JHGFQqXGU57q8kgGHpssUDS0ctDZpQVV4RmwnzWOWfGeb1118SkTyymltGrsmi44PR1A59/QqbX9oyXt/3cYgb//5WVTLV1SVom5V9+uNycbjXr+Fe9MkH4a/zawzBCjhBPh9Se65is7jUrl4gSiAl4xemx+sw7NNV2leAwFntRqqkTzda6msHgetFAdnZTedY9topc+a1nTkBuenGaaXdRQ250F39jrXzqGY5FN714xAfwU/ZaOKUMvqTYOoINbJ7O1klxhKY6jC5XhEsPVqmBnazWRGSkx+ZLIg7tXo6AxBHhZhqqBoQT/H4JA2SGIE+pNtlQrrN11QikXoYlUF7/X9s7MmwW3r2u4vZHGOEKv52V1yOUrVzebuj5Uzr18rApmT5PL/0a/LrL3ngfRvBgl6evi7l3A15d3rU/piuYpDACDx8pjDxXcOGhvKoyATYAAXdUyU141XCiMFYdXVMf5/T9+D2BMnC7oOh71a3Udw/LGY6y23cFF0BDqnTlpOkan8/EdCoWRkUK1UirlC4XxfLFaXTGcL0KrXxkdXlZdkR8aHRlaWipUCmPDKj1WWVQcLxdrnl/BMeijQCcY3BQGHEkK/BWB8xtFaBMFYbJW01mpwkiqyGsaU9qTGLZh40TujOl2UgPErzdGTofcsHKqPqnrw/ncS+9Smw1e4iov4DG0WzA10ZeiROYzFjEd84XVstxQi5qMw+vQmQSbghhB8wzAlKpe0w6NeJUekw9997FvfcPeRx525DmPOyCq3nGUXVyqgH1fPJC32wE96rhdp026uJ2od45w13Fnv77f0Yfut+d+69+wz57rdlo3pUFHOF8sVaoV6EcxxTXrDt1v733V8eXlKlg3kIGD99h7aCn0ciWuJPDYM2aYWrEGdacojoHmDLoBgI6IIIEAMXpdhE4kGmhZrLG7G9glxxFI8K2w2v5kyOuJS/RyDfeOFRN6S1XHarkXj9CadehmUM8Ca435E0euTPkhXVzW0bkM93ivg2OloGeNHRras3XAA2yZsckAn48bH97ly0/Z1uzGzVDlDo5dWwaB9Ibbxrm4DnR4vVO3gS0EF6B4Z74S0FbQK9N88bF/P/HI356bsRw8py44txqHv0lnw3ObXtwEjdkDl4kliq6Njn34x/fddet/7zRe0AXoQqHOcBxVyVd5GdxKkauVaUSHQWsM3QWdAXSq4JOLqgo9aqEmfPqr591qE/vlmxzcWMnqwfR6YZK8wJreunSi3lTlopp7fl99oi6pLPsMsdxQj5Jrl7LyyfIpO8SBf+5d+9ACVaQ5DlxssGs853d+0IpI8KJMQ+9S14Xy+NTPCR5ubuDxvJC83SWz4LXjAa84udB2AXDvuN0OqBb0udDa4fCfATDg4c0WnvuNoOC5yDi9QbzDgbFdJaCRLvgeL/BFmhpd+t5/ElwV9ON1oxpNtXieoWgWPL9qjeHQEwS4sA+NfSvQJoZhGaHCi3VGgeaTlbiiUi4rlRPd7rOn7/YzYs/6Z+K9Bp96UPxUerf960UTrWZdLK3NPbdzfbKpNXjxaahP2B69Voxsd8Z2u3cclNdrUiNfgK4R6JMoQBefRk8KtYkpjYxXlEqRoYtl6RqDbIQ0rtGF4k1igwrhWek48QMYGN4RGOBCdS1ieGcC4VAINHfwCC1fu+t4J++CBfS2E8d2HKf3TDzqFY+vhew6/ygKtfzIB/9pdg08evf7O49QPCWwFA7elgtMrVKlatUq57VOLAdOpgR+CEtrlCpBd0FlKwwYGYnleS2/j/vIqaWhNbcYpJ008683RiaZ+fmiianWlFjcLffU/sJUU6nTjUfJNEmPrUfxSuIS5ur0v6HHOaPOQxNFHfoXYOZZSfIG2NDXrazYYYSvlCmBGs1zfF1sKlPv+LGXsxWu9YqW45mT8Huj3vqcfnlWPF64MiiazrYfWLksN/qOf27y+gU22XTlG0ZKQqlaKtYEkQJRKlBsaXS8PDZcALT4KgVtEl1gaXRpJI1B59wfZxJlbvVDxzNloQiaZMwYqEYO2oCOM0266f0q4nwM1rUm+Tbo2TFmrlg5NdnQ6jSbe+oAbmpCbwrC3WBIjEx/bkswwkOhX/75zsMlVtNlmmKrYPlFVeZXLV6506d+dedtt954ww3X/uTyKy+76sdXXvnr+/olxVdhR3hvLRAjz/bYdhKjDtl88aXf+uVjeJC4dzSyu/GGC8459zNnnP6pc84962MfPP30z1z4xU99+P3nXnTxx3ZesbhYZgRGVGm2UqLBz6M1dHagYweeg15nqQ8Ux3ehqdqubTwG2Wlvfnm20+3gtCVJ7ruQjYG1YIxsc+Ynyydadb3OCLnHDqCaDbUhKXeix5Ktq3NgFAn37uDVdRxzw20f233JDtXqOE3Lqq6Xly0vHX/dMy/PuHh8t9eogzHqtMFeeTPkAa/NWH7hZWbPhSXjeVVLTmcTd3bTBm9apAv9KnsGS4dWC9stIKaDA/NgT1302GauffOKJiMoEleuQdeXEcWyKII76rk6YA9A2pbVJqH/VH7YNczp5++45s+Ymes406nz91L8iSCxoMua+dGyBkCks2rukUNoTVF0cd2DbjsyFjQw6TwYEa8NILNW5/qjqkuXl4psbXjJ8CHfuf95A/nVsb2D7l38H1r0djuab5YeBeFpuUtjlHV5QwMGmTFM6FiDuUMrhetUoapdA6Bpg0vSMR3XxrPcXaPzQyVXhJaUlgSmWGD4igCdbxwQEaEbJU8wepNuyZr6a4fM3nfyW3/qTLe70Cr2vPHXyrvsa/Z7ywEhXedbuUffJjUUtc7v/GePgQtJnVVWEATuO/ChixOxxL5m/dBWue0P/OnfX9wEj902HgxDAgZBJ9W23GQug0ocRMe8VwdKcnCZBn5kCDLoLcOC7gcO8gNuHW86xpgxASKzgx2z78vLlucWbbvttiuXDkmMgC4ExQBS8FticM5L4+WryaNXHyH/YsaftOy6JCFhC+fboMu0py9drmqKrvFrco8eq+JR2PzE7XjsPRmU+XxlBUHgRE93oSMz61ptHLf7x6uvvDiDeIG/BY220zbwOHmwM+BFO7NGYOp6y1MH1GFAeEpngm9VI5cLEg+lOsFKBGg6HAMaES+9iaptoX7ZAFAH5Qrarf+78ZLTT/30aWee94FWqQxtEbjlNZpjFZ5mZFbQWV1unHnlmdTyo555Dq6/v4DT6535+b8gGPuXYW68yMNIFXbOPXis3Ko3NG71HbjClmT5kMnMo8+RFcHeM1g58HQ2QidyFnowHeK11ZYxY3dwtAvVy/UPz2wDuwxCglyC1dRJWpPhyTmT4PJd7+SeAKaJ+xlYuP7Rm06AthyHkVD8LQNAccDBR0PnL4pxzdnNzmabOJ2NMxte2jz9xGkF6NtBh4GiagIriDVB15uSzKt6fZ1QFqeOP+NzH/rYCedD1qRf7uA1bnEuzru+zt745VWAC2C0W+7P7xJarZZa2/vP0IJaWXNUW4QRqGIHOjYWrtWYARaQDvS6wGLjghYwLMAHA3dmAj3CYzRJz7wO/g5nrrrEMIrQFcXIgY7vDFKFIzlAAmivtwLWO2rHQqfFss2OAYE2NlguejwdwBN6a5s63xmSVGiI0NzJPK9UxCon6pqgcmqjLkoixdRWloZ2x7VD/XIHYuQT5WTVI+vZdTd9eWxislFX+d1zDxyprZmqN2v7PGxGxxnCrMMckjiF3Il/62I74XMQP30OUNKXjt/jVYuXG70H48/ezUmgF+FJ8jup2Lc3TkBQcNYHHv9qzXYv2n5kvCiyIqcI0LXlcMGSLOPqFk2VZUlWVLjy60EAZgl+LONsDtc9WIm1XIP5mB1umtPfWwXKIzdq++Tuf7PUbILv/4a/oVFORn0NGAV9uThGcWxeV4ysmB7Pg1EQbvVFJsw4ihFa4u6tJ370XcqyvMTi3BJFs7ys49iWgIOQuKxJkSVO22MTwLO5bRLoVHRCOv9DjBx787eHpyaaSpPaP3f/kQL0YOrc+r+5zhZ8+p+FQTJs8NXr8y5wr4BB+XvcjAb310GnCcn4TsrPI5KZbfe3xjPtNk5hPffc099et4KdZCvQixXZSk3wpvglCR8lXAAmjUzd7li4XhJaOif7LIjXdJmvXjI80dCURm197v63yJJW12sHPLgg7r4el+MMlqvkNR9G6SvyZo58sgqKZonLANsmNKOd37yzMFYDn47HxV+oQgIviIK3PBAMHieM77Vh9umL7sMh3DZ53TCyrI1fG23oiqxVDsndcxQeKKaW938AZztfF5SyeBDUfSH7bGTllUQgGpaFUZA4ko+dzCdZUCxLB8xd25ol3Q03H5CncCKpWuUEVlUljuFAhyTUJFnhW7XxIzf/9dj1j0KTFDlXcEvqmHUZ7uzF+WZdV9TKEbnfvRHBkmsH/9mx2hkN0pZeznwYbXmWWVrSv/dfRFfgpDFK5pZ4H9mXzjeEHauLkx2kQ8iGH+65vMyoDYkCnwEwYmlO8mb/cVJegi7t0NtuO2Lo2AeIa2d+q/aaLuhhfmlc03VNrR6du+VgXRFVhT70L449S1JjQfONuaf8+jlsiv/sxHg33zch0Tyjz2FY5MyLNEYpmXNCkGJ5hBgFz9DVN2dxunLGuPrAUrkmqCLN62DrOJqTVQWnxUCRVIXla6tEnh897SWz43b6sugTkdorYaH87Tobzh1WdK2u1d6Zu+nAuipoOn3on/+fYpS1Xi8aPtd3O9n75vX5G+zdYNv9rWjnwKj3nVTQf+qvE0xg5HRwLstxwGezzemHLjhQGavJXJUSFZlncFYMnHB07ARFl6tyQxGp/W4hRrij43+Kke2+fNYwOnNK9d25G9ZDUeDh7f1bu2sEe6OF32OlfOGET9lztaPnRNpB/ygsPcP/j5qb1Df0lhVNFyISWdsUWZcTLSdji7NE/YMFi2bv285kPtE+AuaHIJrGXT8/dafRFeMlSpYbMteE1kHyukoiLnBSVK0ujPyXTdJ+Xbov4T/PH/7K2UN1pa5opfeCrVNUXWtR+/7eMbzPToM4Aa/nxihN0xZjZGXNs/ReJzCy58Uoy5tIFO1PK4YYWXNh5G1ajXHdV379fnV4JM+Nl1WO0xQJPHCc+OdZlhdRocaOecXdlBrvfK0YmeaGz4w2FFWSC+/L3XaIojX0ZvWAOx0r8un/Qlu9XiFx/ynyXf+gdMErbxerCO9DTjnRuFbycwFP/p00BnHvbdD7nqGzYv2rNEaBOFreML755DUXfeHc89/GjjGqIIvQRcI1gjixDr6D2CpP/ZoY2WPSr+GyzA1nj7XAmxTzJ+RuPVhSG3q9vP4uO8mX15R3wkYNjue/MlJz5OmUWdpgmnHeJvIejFGGng3AKAKnje4D9IA6rtN+4KPlsQaHbh2HKwdFcMXB2kFrMfYJK92ev9aL2BvPHG026oJY/AhgJAJGeuGge1KVfa04ZaXP4FcvIBke5VL0XTzeIAyy6I6nS6ZO5xMP8O7eoqPOrEmI7T72QaqkeHN/DC/hOmYG9Ehn+MpBD5Pua+NU+iL29BnjzVZdFIofz912mKK16vr4YfeZdmqKb36MehEyez0LwigVHjwl961L7js3CKN0UCxdcAuSzoVREAHqZxo4uWJPt6cJufcD0AZxHMdAR0kSWFzqKsjcBMP+6HUzdUCgcVa52QQXv3ha7rdH6DpgNPqmB0zXsSK+YuA2+M9B2qRPObAMK+2ZRfngZDEzltJ7HbGE/nM8Xphn5PugTNQij/25qqCcwG6mcw7CHPwO0TvjGJqlrv2Ho0pg6niGZkUR10izLCdqU9SyM9PzBoPmIOYLNx3nnEqjJati6czc746s601dHX3zny3XjWHkZJaRwMjtObKDOP2fYWQmMDJjGEV526fTD3Cycgy4EW8tw91NovFjFON+D0YHm07baDsW2Xw+xXmfDXoLJvHjGBZHwwvveX7e/uVCMbKJ++mSPqHV5crZud8dykua0iwe8xCJWtOF+IxZPO5VK7Vn9KDLipwL5GuBn3/yOS3bVszH72XWx9RMjKrH17/h/ng+koGiWIkrmMsw+88BXoZpky/oFUliBVlWUJt4WfTWdhb0n+Jeml1n1jaS5y0N6oPE30fimeTMSmtC1Rqjn83dfgjLq2pj5Ih7Y1N8/yFG9hZg5EUM19H5+Sefk6Ldl4VBGCX2Sgy1sxcx/H4opDuGUaScSLPVNXHjifM5ukbj1yB1XWR5/LJdYTWdG73AJB0cLidusN4uBcIcfIjy2bbcU0utNRP15th5udsPY1noJw8ffGcXwrfIj5sLowXnEU2XbG0GrbeLgJXAyFOOAKmojCQxiiEzMP/0e9PBLacu3mPtarYoyowgUKWaCM5dndUkecnJ0x3TcMiskVqDMh9f0k61e3KhvuO6Ziv/RfAZRFbR5LGD7kbt3KJx7+xitxCkSKqkd5d+HsjCfqRE2jSfIkhhQNAUZeWZzB9/d1AGyIM/v/QbZ+5TKOvekmlOk2uSJNPiyJvuJy75+79JQr8z8krXP/lMTsyra9Y2G+Nfzd16mMSpulxYf7/TNZP+7tzXa8Fo7vzTlA5Kn8nPWJz4+HoYHuZrRTBaCK29+K7pfzdw/a7LBZWTZI5mwH/QZJEvqj8mL9qf+8iz1n+MkemQ9xelFm7QeUnu1wfKvFpX8gfc73ZeF4zmVutk/rFGNLmObtB6OyvaQmRjlNbEOEaOk8hgMK2xMGJ1rW571p41iHn94cWqQFGyxlfKnMQrTLn8U2iPTq186gWSke2W6ZFLji/xulqXRv4n9/O9ZVGpq+V97nM7kZZ5IT7jXBgFPvqAesfyDSPG9qJOlRchJLVfXu9Hb7wUjw/yrgFnAfUxTKravLwzTcN2bdft4uzfFQeuYelKicZdcNCxqxZ/1nHts1YWz3g0kz9zlBW8ivje7yz4GH0/d9VeqizrKgUY4ec//ylGzpZjFDLXTs8jpenoz5vY0f3y+hj155usyIm00bKD/HoQ9cme8+r7sx3cl8pwvCXeJuk+eN1N3ziMokSGr0k1obrsS7MdciI3svxnSf7M3+ePx3OJ9bY8X9cb0uhluZsPaWlyq1E++AH8EtXK9OudZF7h+0g/wmNQuI6tFz9Rx+gaqiiNuMC4t283+mULXuuU6ZtHrvB82OhIeXw/wYA7jt37fNIKz38KsA/z8UE2cJMDB7//MP/9vjFaZHS+wlXLrZs77mkss8PnX4BauJbjenxxXSfIL013/B6877rk6DGtNclrK3+Su/ENjYZar5cO/YvbtbLaurl5FLi5lo9Rf//qJEZBRtFzhqL59jB2LB+jJDSR8jPpG4yRHz/gdX9vzox9cn0N7GFkWsFcoBWTqf6ay15FnM1kdvYTdE0UapyiyiP67eQkhS2/9xnvA3DH7kEbYJTi4yCMDJe8bVxrNJTG0BW5m/fXV+tqo/TGR/CjAjfFg4HcSvIuKCtuy0I9svr6FtjAWDzLJ7HHjznKSeSf3nc7dfVTxvUo9j4SK5kqjZFlhWslZ6cJeeU4QVBYvlpVudGJG45XJ/NvfazrmP3jAHpytCXrbUzXfUtJ11VVX3FV7g8HKZMNrVk54kkTPx1K8m6+K5jji9rEgRj16+7PrcfKiUwWBsFZdKQxiocPwshxBscLK5B+H6XCQyXQs2CxpOsam8lvd6RluVoV5Do9PKXy9SWHPNJ1DaimEWS/UH726+U4R9TquizLS36Wu+cwQdP1Ru3wpyE3I827ea5wVCh7fjCJUTQ0C6Mes0I/IIOf0XeD0EnS0t91KZU+7iBuCUYYhqdXgKv1Xb3cUui6INXVqsg1Ro59HL9CsYMhodewDzhxDueadVWVF1+Tu/NgVpB1nT7gaf94xSTvYqwecCXiZ2EUVH9QvEhjmsWqOTBK7budiVFG+WmMMhDPiGfblhm6jNY0we+rLpRLco1hFDWPW+otP+4Z2+3ixqtBpmkuzXMR+yCu0dCb2rLrcjfuw4uiXmd2eQp31cxsz7N88Ky6Zl0RjLxkWXyMFOI7DM7cGMWfvVvGBulxAqOedzw8fO9/92xFPE+r/81ZWK5t21bYmIEW4VJv2zqXy+P+eeVdqcJatXDc/4GKAT+DseHg7KF+2fOuKyTm/qyu1yf0ZTfmrtlVVoV6k558HPrGbgZGzpwY+RSEsjoIo+Q8UpYc+B/F9LZmjnwLk8Yk6pPFnwdhNBi7Pka+/ephFOvnRTGyIxhBh9Y/sAQ/djuTYVhZrNN1VayvOPE5byfM/tpiMzlfNj9Gxt74vXdDXXZT7sapqQlFbpUm/gHuXrQf4zuNoZRFTXq0f+TH65MfJor4SwN8TCvaf/FTJGf1git8b8a00fRowIOSujZ+EWbg/hDAtV78Xn8m/e1Nr4BEaWGZ4dk9WXj73QPc8C/oDRLj/ildaVCc0hI1ffEZzzukjRvphHwKtDPOv/77hMh2HbJ7VaI1obniptydu+24pi7rpdXPYY1iPnSc9nDcJtk/siPzOHNjZKcx6r2I7MPg3ZIYBRn6HIpg5OOKG6EQxzRMYszi57btgPzUXukZBUTrGYAwCCMzUm7UfoHJW13VWBl3Q27pi4/fgFtlbwpnTcN+pM+HJEaJYiAG2akmSXvqze2vzf1h59WrJzS1tONL0AoYGW1twLts5z7EIubAWMm6Zaa3oqmtcB+GWN6B9MdjWvEfIHe4UQIebUU6prWRBOe8xJaCh/jG8kvUuC/vqTd28B2TFS5a7gmd67pcUypTqixqqpA/5mkkxAm/GZuTD3a/3v2XLnHWcLJ6UKO+9S9zd0zprcm6Or7uFWJFMIrzaLBjt3CMBhMWCnlW3iFG/ViR8/Yic9gd3A7WcmZdd8bdGDmtKlZCDGA7E6M+vYMxSgAKfw2DyCMMK6m6pAs8u/+/iQPu3nTf1sX6kZmsiHPJcsmEqAp7qMq2N+d+P6XWJ+rq8LoNbnIIxoqTEykqGSfyO8LsZK1TKIQRzSilGflFBgWs3ueqEY570gnUm11r+q7NuBlUHHYrdQVCFBnvyJKqpK75GEXnnIIYpEPetkoRRVXjVUVn8k91TbKBRPcxC/NMS2Maoy4hqqAxmijtcGfud5Nac6JRH955o9uNjVVmSFHG10MLx8hM05bEyAkTZrM24K/ZP9MqOFMX/VxokjYfs805m4nrtGNnWvXHBbLrlXgTuaUxijaGHsm9CA40iPusKtVxB3lGEYcPeRW4PG3FF9x5aTL4EMkneAZPUWB1jpfE7e7K3dKot5p6Y2z3GWLg6QMRHzleF99ryBpjj4qrnfgcKCE/Ziy9zxs/XiQgml9/7LIXoTd8HMqn5xGZBu6vYpInv8lXtzmmPbuZ9ED011JZYcsUpHQGYdSrenC+UgY/PbJijIafOJ/kvrUgKprOljhdLuzzUnvWIZ1Euj4fkhiF1Q9+E4XXNaUpb3NP7uZGY0KXtOLebWI4Tp+HSd/bz+A/xchMYRSkTMZLYuSfZmTb/slGbrDpI/F5beIpBI654eJVBZrJnWHh1h2kdwSSj5Fh+CPrrr8g0PM0499uRDjoycxAjOy+rQ0ZAPqMZR65qiWrPCOpEl+dfMUi03G7ZMXrl4FRP9ztkkml3qhPKdv8KXebvLqhTyjDa3EnGiOxrs2KcNEX4Z6GZ9yT9ikMj4bE+RL2rwI/CbeFw0PegKe4myqyH8+IvfYrZ592+idO+8wXzj33S+d94etfveSSL37zh9//8Q9/evVl3/7lL3/2459d+6s/PHbfh1cM8auorbYdPv68l8mtb3njseef8QLuMAdiPks60IbPXPi5S370p43khn/ZhmviogTD8o4U6p8plPQDzUj1o7VL7qs3i4clkemjimKDbsqi1Khtc+VspL8Z3COYDeCn/wtsXUNY3ZhoNLf9U+5OdbLVrPMjO2Jv2UjsWxBKy/8zjPx7ZG2iN0NhojXfYHv7JW0kp09oCk1zFC2qEiPUqkxNFmsVga6NDedHhkujyxYPb710m9x22+VGl5XGpa/9/D7ikvaDFzeLy6T1l909TRzSbbtum2ym89raQ8/77OofmdCmb571Vdu1uzMRu7cgjOL1Av0ERbY65JWdxpscrdY5Ttv+6C7UIonNIIzsBF/Apmn8lKbr9a3uzt0rq61JnR/bybVAtCI0hn9DIudaZ5m2CYlaxXhg99fB9UoK3hpdbwt6t2N4O3SBEv31DZVquVquMRQnS3yFqlVrTIMXqyxNC6LCM4X8yOhIpVrRNPqA8280weElm/GL49np5x46l14+OrXXB296Fnds7ZA2N16sjHDKooMc8ip0QTqgrx3DOwEo7gk6SboHjcQH82FGB7KY6RJz9yWixKkcP7WCAy11E7wYuDYuUpJvDQEjYbWqNhpb3ZV7UOMbE6pY3N3Fw8ojmKQwysRgoRhFnud6ZxFvgyXDmLVJu407dz37BWWktmS0OD42vHKssGrF8qFVq4ZHyxxVHB9aWchXSoVFo9wuexz8sZ+8CC2QQ0CiOy7072fg5zSZfuT7jdyy3MR+h3/9p2Du3DFeabUosTX8bZCAWceABKABRjBkEJ0ltpLkpXw6vPe/nzLdGQt3w9uwJpdvUQ1FHRFtEsGkB2nwGJkuS/HC8hmh8ZOKPNHa+p7c31cLekNWqvvgnHt0nWqc63FqtwynjGgxTkRf4H5/3vbP0DSCR7DhbGrxtsNLCuVyqco293rDXgccetj6/fbZY+3Kxev23v8Nh+9/wBvf/qYP/c9TyGrUvM4MftnQ7kBz486YtvsKefnB339l76mdllam3va+a343XODY5hq1XuS/cDuetIfHBIMuGO05MIq6fymMAty8JXc2GtUXd8svz6+kmVHFwG8seldyHV/W2HQ0X9N1cD5KbDQAo6dWC4oOva4DXNz0POoTW6F5yhCqLcQoeeRcGiP/J24d3OkCJaBDz5y1Zvmi5e994K7HH7nrzjvu+O0f/nTv7X/4y/13/+G3N18xWrjij3964MnHn9lM0OkmbRyw29wGe2bPeseSEGgdcFQagv/+jUduuerqy7+6p7ZrUeAlTleq9dHRXb9/30aCXgKm7Ht0GcPzvpUfwIfgGYd1O7NkMzjb/3787/cfu1IcLzlO+O1lYpnHnHM83g/XlqmGKElq7u7cX5v4HV+dOxD3Wib9c1xjvmhkKGauMfVoHQauuepF66+Ds6Ml4dbPuAtge8PMT99ZHt568fZvv2UjaBWEoW4Rt9P1TmkyX64z0FdouwQXuzne5oidGRt3b9/cIWS2ix4i6MZMx2xDbqufwMMpp/943kS+RrUacouX5fyYcsAF9z6Hezh2Taub5pYVqkmwaGguWSVdc5O/gzyekfHkDto4Q5xu5n6AA7HqFwftsdMV2SlVEVTQo7+21HqzrvIHoSHH7zl7UhHhXHQNzeuGUX8dXNh38HhhbPrH7772jh2HFhcWb7/qnJdexi3zOxC7a9q487rtTBt21968fx7k1rJnDCC6Y7VtHI0xbTybnGzGNongxu1g7sms++oJtX8ZMy7UbfPVZUqqquAaaxx+gDe+0wV/eAY0zggW2sXnLObCKOWvQZEGmUGhQ/u2YZE0vDtxZxa8P0Ny7AD4wLBrNUmqb3df7v6JyYbeaPKHQUM7YN+5hF8fo3FQvyJALTkvknh2OrbZwVNYbGCt224//+CVp7e2W7S4Utt+q+W7PtHbqBQv1BLcUh+cs27HfuWosX+Bajimu6mDZ4bOzuIndtN4bpC/5wJYGdyx3W27M+coctu1N8/aLnmWX8WoiqoodY7HjYap8vgJt9nA3Dae8IA7IgYNUiBVvapkrMuL1zvYt88b1jXJv1cV8nuAFKXO2+3zJdE7Tuqm6bzMSBPgKWgrHsjdpTZajUa9ehB0bTNca9OaG6NIeCxdXwmzwu1QogxPdzrWzAxA9PSvjtHHiiWGXb5yMfu5J2fITDcoDXB49oRjT/iIi3B27E3vq/yM4MLGV4nReeD3xNtW33LQsbK9CTjy6vMEu1Zkw3kKx21Eh7zTIf+ezIP/riiSUqF4WVUVmV45fq3lThP0HXAn2AEY2SFvTSu0SHaIUa+bBMzF5VX/Gi9V9sPNLgdh1Mt3oN9suZsVbbIOArXintydot5q1WXAyNtKJYlRLyCFUSpej4g0lqlw7znIgpgGWiRsbR6+7u21PFOgx3ZYIRzxxEt46G84fg0N+1PFAiPjzsGAxMsn5d8B2oNd+87M+p3uIzioioe+9BpU23xcuq8DKM5+QR2T6bY3rWTbz672zuNTBKHGwE1RNV1Z1XoC2zjXmiVWm0SqFqwdz2iqPOsUk7leCgDBMcApe66Yr+yLpy6k+dTPJcm/BE83NJXJlqLKQ7/P3S03Jhoqzx0OhsTJ+q61T24mRvEv+tL+Tjo8WlMEi+CBOh3n4R8cwFRLdL5KcSf81RuP2whNTV+PwEF7Ji8ILDQ7bctwXvrECtVC4Z8h0zeLW7ceBzXxzk4NGhLy2LZrXoRUP+KqLVnAjctnIcunRBaaYVkRRU7EDR1FWeGFpYeD+wGGasZ2TSfFqqBdjlQrWqO+QvkXfvZtAkbPVkaLu9tm1pnIcX4MwsixXqwLrdWaIo7cmrtHbbY0iRffRIiRkXa+K4lR+pobo47pHST70jXvYFYVtWFqpxNu2ETaM2Bz2jYOxAe5mKb7twrHqqa/tdWLn13Cb3Bx68X2xlNXUYve8X+gXEa4jst0/5AbO4Z0Ltt9WFEYHcyp0+lsIE/znK7jsYCqt++9dxAG/H7OtDvgl3SsxFhpFKP+n5jHawWV6ftEuD217T4jVMo7I2RpjqU1JuuNYz7b4JpTiszmb8jdKTUaiiSxhzk4s7sFq10TWKUg8gOS8yKxePgTe6wzt583NZzLM40Dr+viwhfcUcQ768Ds7zVmWuQ+ukatbntnvDuvfGl7/jbcSZ3YT7WWCqXC2abXqTf8BsM0Zv+4rFI48ozJEjgHrEqgLQeFtW6t8XVNlGQJ7DyeFChKa0pylTrzkeeIO+uaRv8zXJ/KkHWRWgX3ftQ4rKC7ruM8Bf7IauJmTV9HYifQimHkPtOSWg1Opsu/zt3B6U1V1aiDbc+vS/F+wCrlTF8ygVA0PDsenlLUfv7+bx60asn4joeecA+e7wZeRNfANgd7Ln2/jljkXrZcnnBJ+3eXv0g6315SOB39QdO6jmIq7PgUDjIbZm9ZldF94d0jvDDWGgcPe4JuQkzI+pVbTyxIdQX3guZ1XVfxMKqKVmPUlZVDH8et2nHbfp+s6HKSmMxZ/uyLGfQck2uyLDCYYPD+Rilsg0Dbmfa9e0hnNEoxjMhjmtRSGZWq/SL3Wwa3Ofn/aPsOOEmq4v9RwnFh9zbvhM45Tti9SM5RQEQknQRBJCcVJEtSwVOCgKBIRhAlSA6Sg+SMRBEODrjj0t7uhI7vX9Wzk2f3Dn78+3MwOzM9M93v+6rqW/XqVVnMdwIsXV/Rq3VrvJNj1OxXtEW3OZZY5xWTkSfO3oHpE3f5xWNjID4Y5USCUAJDU/LrVsTh+RsiK8z3i8/tqtxaGrt9cOYOxC0E4Rcnd0giTw2HJUw0AYxwT7FT/COrKIKSkhRZE/o3BSZOlt5y4g6iYVgKr6g8rWJFOE0WWThPSYvJUzEmCsy7GaMWDDxvvB5/+a+gYcb5uFQNGDlv9RuyBZY2nAijmh/aHiOfvCaKtiZZLHdb7EFNn62mdW7bKMzcsqY17r+VJaZN7lYzt2zGsvn9UjnzICiBlsp7wcgD5286zdzjsL+NAnHAnVEBsKtiWHKLPobhS9hAEa4K4PPCl9MMt+nqd/dMJYav/+y3FL3pCsDUeVWjUxItDmFHFlCEBTLm+GT5JZSsqmlToEWNZ7o3IWTsrp/MFSQLoysKtnnjFbRHApvkFFU3xMSmo2QsjNbY6zVabeyba2LXW6YGbg24FAl5blDgNg6c1hq4bce3Rndr4+i8aTImWk3m3tijWWu2lrHY7ZDnhm3kr/FxTRis6X2wNXi/bjEAohs8fdJ8duNj7liJDVUw4hP+74PFy0fBUyKhWygFLjCKMXDgsf8NIf+eww0Ix38nLhszZp/0nUTCuhugW/Y7VkjwUmqzDzynsNoplMCndT+9XJN4mlf4FCvqokJv8saLR24UTyoG1hSWQcNxUQdtReIoStR0TRNp4yqQ4hK22GmPUf1jO4wq9wsTC5vWvdQryLOAqayRv7XHCMOWr6pxRVSBKTwYe3KuPcvI2fzOMGHLHdMavqOa+9weoolhm+BALw+XPsF6FJ775fd2PeGcN8KxgDiOl3dLwX9P2muz498CwhBgsz1srF4Kn/nJ5S5546gfH74XxSUoOs7IBtcvcnwised199x6/lxWoWiJ4Y/4xwMPXH/z3/9wxcULf/u9nqTMJVIiT3NJkea6u3fbvH+DGbyJvYQNkxlMcQz2fYb7p+DbACNZSOxUHPHr84nWEqPm+8O+lzAJP9x7YHBruANSf3Y7jFoHr7Jq8bIeB20Nc+nB2BNzjSE7Z8s/IFj6uFXXNf3GmmKEa3EVrh+Cu7nkmRt/c8rlz5MCurBwL8CrfPLCnPVT685/BGM8+TyuNTj/PdromH+t9++tJVBKwJhVDkiowfJqhurrMNOqEpd4gWNUetoArffPXC+epAc5TVZNUwQcqMGkxGtiUox3JWSZV0wFe/TyLJVCedINledkTcXa96L9NgiSm58Io0Z8WjGq2mfiIPco/GveehuTuhSztcdo/NF/KcfbssRy2v2xR+douWzWlvYNgcm25lh80xiFyEe9/MqnnrjnntdXIl0DgNyRABuEFLy3d9MtqmvOTVGfS1CLDx+kTp0Z7970iafnS4IkJwZYneMUgRVlQWJ0htd12hBZSWYVTpZZljLTgiAKCcagkoPd/al4X7y7b3pnb3dH//QNNpjSmUx19HT1JgWBpbF/m4IChH3UdU0xZ+xfKGCbzLWSoXrb34IR3EpIRm/aajvXd9rW+558hCrn/3tYyqmCwJl3xx6arQ7lMhl2gROU/Nbv8xtfW7PKa/cVLecURt5659Mi9nkNCyAwfhgUgyLYqC8WgjHnuje/Hddiggf3EVO9GqWkuzbbM8kakswIMqUqqsDrlIKlrnhF0m3W4ARZYKSEnLU02kpNHUys+631u6es19W3wZSEKIvq8Pz5O+y00fztv7/HrttsveeO1Dq9Ii8CGQTU4f8cD0pPUeTh28LCWMu+2rXFqHJEkS2sgFG47yYybju+GkYVv+vxHJtVBYW1b4/dBxilzRy9XzF02nw+aHip9bvbxdbbyV3l0UHeGnil0WhhDderMC6HW+qxP1LxhS1VStFmbqDvd+g+c6lBRuJEVhbiBvbhAPMi0JLAm3qKEmQYfNkwdFEEF4KTRU3kNZ2VLWqTS19+YxkZW7J0yZLF77z10Zuvvf7yqy8+9+KLjz7x8qvPP/Pkk28/fXIOywtHre1BjHiOE0Rg43L8Ox+VSN167Nph1LKeCmw8DDCvr1QAkplvO0Xrx6f84aCRm8MFkMfn8GlVNlj7lti9s7E69TB7kEO8oNWvCqp9NoK6b6/3n74aRkEYNc7AhWVvNOqTVCriLWHArAQwvfAdShE1OTm9q4fWREZVBI7X+W565gZTZnR0CraEBf24FNYyZXmNB9ukJEQVRIKyGVbWGL6Ht/a+4PrnF7lRQyzghKjAwhALBCKnJI6/8uo5HfyQhWW6VRGrz3FYz5ET+hIHvht+XYwq4xIFPTFqF5J8aYKykGvGyAWv49+byRlNSQu5f8Ru31g3VdtKHAKnOU6lsdwaemi21per/Hb9fqLo89X4cePnQM25mM8X4Nod3Bew7GAMi56/8JMB1VIUWhVZVaLAtlDTp02dNrzLgWdf8+efbWdzPEgOkB1BkViak7C9FzBsNFaAGsOZsq5zPRtsML1f32qnPU+7+obLr7r51r/+6fIr/3bN1TffcvO9z+eBsKy4aeteVpNEVTM0I23LvBhV6TaS32J/8txyjM7iKntQwFYslfFE9xjHs7L2UcOtbnyqy2Xjsbt2tbcrnxuHqGVcxg/XfX4XJWfA3Bm6MXbHpia4xFbqEAdllFS+ZI0Yee0xqt5T+TGour7jvL9yLQ44qqXQBZ82dEaxrnjojCz9+OPli5dfPazKLC8yCVqUBGEw1rntcZfe+8b7i7547+9HzBdoDqsuSsDNaEFKDgqDgkSnsEsoxwFiDCXphkLHk0xfkk/2K7MylpWbMzubGZ6XsYbnzd9yl2P//Oj/SiN3fE9lOfRiZT2TlhlOViVLFVShZ0rMPO8L4oKLFowWsTtf7X7K94Eez+QY1euQOn+nMn7j77Rg1KzBvBd34dM6zDjjitgdm1mmbFqJg0Yc3KruN4rihEdZa7Z5rUk/1N4KGs5xvSiAEGmFKIbqvXHZcT86/KwjDtpkALwCjgIPtG/m9G/JVy369PMVY97yJ8/bc4hlZJrlBTT2MggRy6S6GHogpcoUJyuywFI0xwiSyNLY5FUVWMWUuWScxtahCpNkFcNK25vvctSv73n7b9vKErIPQ7Kzhigq6DcpMlBwie5ntzn6lJ/duQh9Wme0HiO/Vp6h/SA16MIySG33GwU1jCYez1e+x6V1zeTF38Vu3ciwNduOH7zcwThyc3xqUozaMMBmrMbfqC6RV99Dnh+Uiv7oWJQtXXjwILm3e/oUKi6qbIJlzYH11ukYPvv1pSMjhKx48fL9tjFBI7EpwAgOQUyxKVZO9LBbb8J3xilGpxKCpTEUT7McQ8FZUSlaLGNPx1M80GwTizYO5ey5Fscn5514xm4q8A2N01JyOm1oqqIznGXJqsWkh6QEK0nsAc+SsTxpkpfGjVBrxKj6uTbj1w6junM975W9hJwum6L4m9jNs7RcOmcnDl8R4gbPtcWo+Qoar6vhF6tasf5w3WLRwSZDIYYTgvx93x9g7Iwp8rpMJQU+NWVa33f+/qWHOSSf/OkHm4g0BboJ5YvB3vTgHWkJJt2rnrX4lbOHBsBxFVK8ASYGuZrEMSynYyF7ngPDxWEZe10zDM3MZi0rm+EGhNzw7JQBKp7jU4JuWQa4toIEZ8l0TgOhkxVDko4Ap7ZY2+9XvpXaVsumMZp40JoxaxicoPnc2p8v7cMMGaAPlPNjN2aU4dyQPXDEsmgx0m9RU5McwVfBqHHrN8bnABwHQz4gKI8doLNZfoBleTUpaF0x/if3jzolYBXh5xdvyvGqpGiWKdEUqDMWVJcspyWe6suc/7lPPr/5AKkznqBkhZVNATt9ySBpEoCkioKmYoAbdJxsmJpqWJZopAXJtueC82solhy1x8FokGCmNSDzWVEzdTOXtezk4L7PhqHbfF9ly7qWGNXdd8N5teoOjRjVjWfgv7LvgG1g45Hfxm5IK8PZnN172Gdh0fWrinainKPq637j+y33Mv4Y1bJyq2l71Zh+uPSNxcR56/qrrr/51gf+del+Fq+ajGByrCIJU3sPfIW42OaXkKf3SDGcmsa1HklgQZrAGIGESGaKTlm/+ixaaF/xjwPnSH0pcEQVihE1TWIoSjBUUeZZDHNLEoBjWHjDZiZtabpEyUM2Lk2AisPWlJqmw6uqmVNp3lZl4PuSYWaS/Querem6Ss2I8o5yr8r3GthS3RJm7bFy340gVTBqHs/qaeSdQwYM3TQU/jexG7PqkJ2xeg/7JCxWL6TusxNhNEFeWFuMvNp6S+WRPHTGLa53pTIYl4bnz5I6MMIpKxKviFzXBicsBhkL/SJ551glBRbdxqBaVJIeV3sURRZ50UhmLlpK3IIfFIGNfnLRFt00DC4YKcsQqcFBSpE4WRL0jK0BRqaNi0WCqJpDOSmtMmkOhMy0BXRfdV2BE4DnSobKa5JpY0kRMEwa3Xv4BzXPx6/HyJ0Eo8p91mPUpn9TM0ZN41wknxyfNGByydTZsRtnaxnTzvQdt3y8CVb5o+N+TZPtq/N7qjiUXy+GgU9GsCMuBhMKYYE44G2V8N0xsDq4OzQI846XR2Jb8gvu8zts/7R/GXBkFpxIOkEDtRJUTdFSMzIXfIbtpQP3f7+fO7OXBx/BssDZxF5D2AcPMIK/2UHxnC9C8OiKxSK4WMR7fW9KlzgBNaGYHGQkAaySqCiSaaIyMyXQluAI6dnskCWCmGgKgCPTiThnAHhCFswXSDC6TChWuioZiszRB78dYqZeoTa2rX7MOBJ+oy1v9lnWdDRzcT94/0BqyAC7mDo3dt2wmkaMfr48dPw1Y9Qox7XXCWZZI1uNsqeKJcTHCQq4BzwsBNEm6zF8BLqNt02cd/eMH/LA6akkkGVJlngGF7B5hukb3O1eGJWg9PK5W0t93cmUAJTYMhVJFERBEGVsJ6lKoiz17Pti4BZccGI8QKk45r1+8ICQpQQwMZrI8FGTUNCOsm2DPtOtnKWBV8xJVjqXBp1n6gi4LAqAhsBJhoWdEKPubUg2sLWRDu5TKnvIqwSnVVCtR9aCkff/ByPX//AgOqObujh4duwvOcWy7PTASctDr22ORNN3NWFUPRySf2kZLp6AGEXNgLH3OZCCol8gX35ZABkL/bzjwJwk7qdvFoPXd58i7L01xQBLk8DU0H2MziWTfZ37vkwCf+WT+3KxLkujGRE4NJAbgI+mGXBgRVkDSwNOUP9vfYLBCbdYAIKIuwkuFDgVdJcEUiIJ0Uq4AA6VnTZM3chsmMVlP5pTDdvEnqFgnUBlKpqgCaA5bXCVWB6oCACsihyPU0HWLIniTv4c62r5Vd1VOerHo6kOedN4rR1WzRzCCRcdzIDwpKX+c2JX5FTLBjk65Ut/PCywxqP5OvEohWT5ZRd94QQeKDbsZVcqglABtXaJU7jhrDcBLh+XYIvATMKnTrorfH33FDBfJNI8x3M0CBHLU/19x78WrF76wAI+PsCAReFFAAcItCwxqRTDwp8S8DaJ4wRh4BefBwXQzpgohE1Cw5UniAZLy4aKZZZVXAHXRJYBqwPay8jNshWRpRigD4CjwHGmgQKjmjttNkDbSP8kHn4MDlUGfi9EsqRZupC+ySVFxy1OitEko/Z1MfLCTw7i0nYmqyZ+G7tslmFl0pnu05e44POvNUb1j9HhusHd+/654PpgmYo+rs8BJMVRP1hJyOeHHf0+KRQx38fFGkgPbrbry2/uK2mAj4h9hAQ21UOnOHqD2Vflvf9dMGt6L4iPKKuGnEAEkWyLLIsGA5fmcBB5eWDOVasCZwwXdUtjMEMWXz47ldFELWMpummaimpmMxpP8+Cr6oqWswzM7uaNTE6hWYbiZOR6mmZcfFq2XxE1cGPB64UfAtLIpWgMq5tmdAE/eBEXicP6e25FZWKU2vtBaz4v8D/ej7PTdlbnLotdMi9tZazszLOXupVd5V8LozEvXHXKzn8bIWCAcHNU4IyEQJ7BBBWL5LLcKUsI5qp7WM83fHrL7iOu2IFRdZ2OHFKRS8kpWeiYdQP57IpNZkwDk6+ytIiLkAAitoLSNGQUAsspQNaYFM0raufmdwAxKQVuHjTel88fJ1GqIOha2gaXQjGyOkgEruCBXlNFyTItS2OSvD17rsnyHAMaE8isIvBH3Xj+5inGFIF7iyi2gFEkuSLQB0kxDCH5y2VRBu9kGNX7NWtvgibFyHc/2pdFl0ETr4r9YZMhM21kun6zPErKr+PrVb5f/u3y680Y1bgjGQ0e3nbOTcuinHSEo0A+eu3jEZcUiP/6Lv3XEMdfHjhkNdzR/dvO1LcxeEkD/cZjyxM2RfUyyey1i+/bL7luimF4ik6bNAcSw4OaYyRN0cGyg8KjwXhwDAV2JTPY8Z3bVwV5MKKFD/953hbCgGYyyZRiWqYh8sqwQoFjBR4teFZyZJbSGj3I2bl5NvB7VrexKgW8IR17y/kbJiVRQWUHAEnAGsHoSegHCKqVVrvn3ASqu1DDpZFLV/3E8fFq7klUSexfW4xqXH7xfgIoZl0WrotdvNksM62ne363KiTFMPy6GOELJLgwteGDDgmLofP4hz7J/zIV673Dx2rlp3Zt8RzxL/rrClyOcP6Y4w1BUnmLw76QiFEylRC3OuKnO8Y7+jr7FGGAESWGlQb7FF4WkilJE3WeEUQaVyE4nmUYThfM3mnfvT1PvLGPbv1JLmWrAq0oSeAEViajsLLB04ImcwzQOlmkEiw4r3KynzHN2Sa8zgLXM20Lfl2JH3vPT5n+NEDCCpoGqlTB/yTR1HkMsWvalL1fK4SlCTFqGq9vDKNw2UGyYmBkGDDaZBambc78Uz50K3stq2i0y6PzxuO55eeVvSDABODfu9t37PMmCEyRHH8tQE6uEL99wircWfefbabv/XFwzIb3kVJA7tje5jUYBhGUmFjOsUr1Dm70k+0Hkizdl9r76S/3TnHYKpfpEzDMzfKKCWaLY4HWYc4VaD+OM0Q2NbDDjf9+7u+HZynRAqKNJh90m53WZUUzNWAWIBQRx2AEYHOGwiQFywYCAZROGzKkTEaAVxjhgPP2YEVRZhWRMWTe6tMo8KsSiWnd/f0KcpmBi3ArBOZ1ARmq1CNu3ldVG5+6x6D+/fY4jU/26rpTde0mGP2ROATzi03eGLtgfha8wkznFWNh/Z7ltcWoIlHgdDkeWbmQG1jwagh/7XvIs6DuyHmDQ08SdyzwbzBSJ3/4i5nDjxNy556Kgf3s0OVRaPBgwUBQVn+/yse51MCBT+YJudZO8TwjiZTKR+8rOhIvFiROAeUFWkjSQfmJ/aktttl8tsaB46pjYjAafc2EgRZkGyxJf5IDHabB+aJqgA6UWDmdNnXwr+SIJGTVAZuV4pmf/fIAMFVsQtQERQEXQJMz7IxNLzld7mGplCUMmn93iV/Cwo71mbNrgVHD+xNgVOdN4VHxt9xw9f7isAk3S90cWzgLsyGznZevDjB3q933THZ447+E692eR/6zdc+Ugz8gxeCMjlucYKVLzmUPXII5vku+38UftcnUvp2vOH9bkdMVZHTY/hYNNJCD/gHQSDDfd3poEZagGzlM5BReFBgJhYZH1xWYOGDEYuiGZQRVVGTNFFklGacUXUIXCwQNDAqQOkBTEMEXFWkaXjDB6iId1Kw0uEJWxrZ0RdJsiVdYiZ7712NlQTJ++uRPeNYAKkdxiqgySqa/d/s7l3/+K2YwBbRB6dnx1ah4O3gS+TrmEIEx+bg0YNT+PK/x9Iq/5YWrFwg5cBzkOGA0ZCqaZndctspfG4wqGXpNv4/754HBEfeCbNd6fy343qdbbP0s1uy5Y3jmjcDGS/6hGZidqd7UHCUFt43eiCwBr9ZSlAxaiU1TUmpg+6tHwJqNAvu7bq5gYZiAU6VoSQ/8FUXET8BfPHi2GITTwNIbjGBmDY43kHtEDSZVbCgOf+mWyrGShunD2PsGe4zLLK+l02lQ8ulZeirOZfjseXsJCjs1ceotuzIJA6i6KOqMKjIzdnpsjISfns33AbU0DeYMdEzA5wtKXjVMWjfC/4ejCnbTSrZLxvYWLM2CGXJTbOGwbZia1XHJinKFsTbfUS+n7fLrIowwUw4M2ocHxmfs9JoXkuuNW0bJ8kUHzu9asBh31x+rK5QAvokO4wyKi42yckApwdgyDIxMgtv8ylVY1qTogIX+7Hss6CTkVzzLwhCD0JiaZuoS0DSw5Iqu0QzGchgGF4zA/qCm43mWlhRVEUBFgXakBwZ5XHOQaVpUsMchtvwygINLspVTJFbJqhRF0aKsd8aPuXh3RjIpFtSvqFPduz8eme3Fv+YGjFxa5mfdm8c4V6FSZ7ipd/03iFHl1SIp7Q3+OEh9199jC+dkrbSZ7vjDcu/rYVR+G1sMe4ETkse2Sa5/5SghwTU7vE1WHkaxif6nQ88JzsBM3iToKxHUmMbQNAeejyiBSqMkheqfKZ6zCAu6kiIWsHLzv1YFBf5h3gLN8qIIroIs65pgGSqYMpCqFKXC36ICFAGMjQp4wSHwOnhHwCYS8FEuRYm6bNpyihJw0x6mSMigK2F+yBoHTq7E66zO8Yl+Ji4fe8ZOYOxUileleNdej5IAE83DJSdLyYyVUXp++F+MxDuuU+1hMH7ra4KgNm4TqMV2cQqwZg4Z+55ua2nT7Lw9duG84TRcRsfFy6Khbsaicky0RlGdCUER87B84j9o9W/+Zr7ok7vv+e++CUNRe38Hji05R2VUhVNh6komEGOGQdeIl3iVZQwhLm741xHQjH7Jy5NwBKB6eTOOVzkYdI6hwc8BV1SkYIR5FXNLQftpMtozXmBUlAvdKD9TdJh4ABfHAvs2NDhswJaheB2w0wSKkST4IhZDSgkWLBtiBWSlt1dI7bD3Jrxs8bzJzdzxWZhrJcwNWv3ZYQrFzREp4cIvCXjmTrFhzraZu83yUIfRJCDVwVP5XPDlDnpG1XRrxj9jl200K41ydPGXiPpXx6j8EwEyERd3opTIb5V1LhnFchaXqgO8ZEpU4vQHnrlhK/CFKIViYSyR5ApgPlgYfUkHitfJ/+gVzy8GRQe/dyzAXeDf41iNA2aBPDsiDexAApDBACv2ZQVqoFq2gjkLKsZ+gC4Dgwdx01GtyZKmR9v01Fk2fIYRdF03LSQb8IaEKSgiYwqg3FQ1MfPAW3YRGWn6bj+b1w+amNEH7wbaUgxHgSGQ8H+/0ZC6x+c9EzhBqbIbtYpRq59UHafAXxuMKjmmFY1X+TzxPtlcTYscMIV7YhdsmBmyTWvalWPAnp2wXjviMVGf0/q1inpfd4wEhZ/1J1/xgwJ5dyOFpRARRs3pIofrolyqHOgW5BTNJWlgdSl1ML75OUsq11bxPEZvHxpIpgAklgX+rKCqwkasqPB0AZNIVEXWLY2HbwJpMOSEpPPxpKjbhoHd3ocUQbEsiRN0S9KEuKQa6Qy4RjJHSZiKbJvAJ1Qe5IlJWE+TT45Qege7fnjGxoYCUkodv5T4/gjcQJAP/U+OTHDgHvfs99FYGISo7KILrWA0sY/S/rH5vGbMKv5Rkbw9z8yKCmD0UOz8OemsaehT/5L3orZKLd/VzA+afrP5hNUkeOrgGU8CLSqt3oJPcwImVuPkB0oGPC0VdShGoswkk4IQZ/oS8tFv1/yOCkbE/SHVZfRKIsvgJzDXEeAwspZq2NGmcAUgM1QBoziyqgm8pjJxWjF1M4se0Fzc2w9vMwqwVomG/1R7KGuA/IDC5TVdYWhe5DhZNmMLV4yQ/MlGZ0di3lYZjRHE3u57yAhIMhnB4gHe2wdRqUGVYw5dAXTGKTl1+Qk1Cv7NYTT+nSXy/jzVBvJqdTwSO2fWENBwfcrVUVfLls9M5Hs1n1IZ4zBfIt6987Z+b/kYWb6lqYgCJtyAGPC8osKoUCAD6L5yTIoR2Xi8uzdz7hfIEtz6ijfAa4ov7s70CeBng0LkOIGTMPkNMMKSdcDlVJFOsgr6UIoKXE4AziewQLg1I5POZvTZg5xqZGblNBHD3iJMEUFL2wq4vgboR1UFKsJhPTxF2+ARB1Rr8OOBpGzMPXBYTw8oU8X7QJBW+8QbA71AXjqUT+l8kjl3BfGrtXbXkjN85aPqH5FFcwUdrK/Z8WTsjNysnJkx1rsG5shkIExwBPVGC44CCeFWTu7+7i+vuOOkQV3k0eEEl0VCOQLnkhXBonMCkACun+IGOpnv3TxG8l4+KlBbAxtYPNl7eipD8QzFsCxmPqLLqxg6ZjOoBrK0JI3fxQI9VHRFRadL1jTQVkYup5iCZtmZnC0L0RKELoMCBCmWdPAzREkDIQTkWVmXe3f4kLijcAk/VnrE5Jb7DbNA17t2WeKVwCD5eb/kF8hbR6RTlt2t3+YW/HFa53xT3LstRmg8wiVzWMnQDaPz2dgp6aG0UcaopSH618AIfC/iOO6JHdOmrNeZ0m2kZejCgHbDFTRc5eZAMrDipip1dqVPBVILRBMV/fi0LA+Cv5Is2aKLkYB64xIgFn0E10UEnmMpytBsZBqAPnwZ0ENGNDTgAgqu2AKPBE7OyiC9JnBzkJy0CcDxvCom4iKumluagi40umWyxg7cuDpcDVQyHNubAoc6t6Mlg3h17jVSKgZjLvBRoA7h24fRlMKyW/2HjDYo5P8PGFVGPAxHhjjJMkyj85XYmbls1szYU64uOK2VUyqfmPRaGnSd5xPwREnhoHhW1ZUBSSkvnSFIYIcwpCwimebkVIrr7d71urwfkMIoydcYbXkQwJcN7pfjGqg6XgRhEhjc1gUCZJiSlJulYjo+pucDRiwMrqoZ6PfoOU0D8i0kwa9FGq6D42sD7eZYRpWTlDlkGuClYQADMKJpWRrUPioVsWi7E67eE04QcxtrnMazPX8ALeejX1fEmq4vHtg3aEkdp0b1UT2v2s3869ezmPQIEKO8LSsW8NTONyPOYKUz064adaOukhPEEaofb+aYTQCC4wdmlZBnd8NqfmYGTBEKj4x5i1G+QFnVAeFipjHHv1QuDFhundEgj+GykBS362c58KNEjgaMMDlFtVAQQXmKGAIXJIGiaZAyXlVAQoDFWbNBaECzJYX0rHnDFpA0QzY1BUgk+KYUY6Q1jL0ivHAA3RR7Dvo8Kva0khRJ/sAEpdjbHoC+WP/Av4g3iiWSweMvBOTfR6YYcJ4XjjZh1DJeE+W2TexfNsEzPuIBKemAkJnWO9+OXTDXSBuGPePKEawr8JUxqqjP6vtYohT36r8yl2FTGVyTwxVoSZAwLy5CC/6UeGpq5+YXLyKYLuKU+axXuffxw3GDd4yEGEVSAQmWFQRWBmYARgS+kY9IORePJ8u2H79cEPVMVualtE2laGu2bdi2aoHhBXGhDY1PpgRZUFFFomEUJY7Xpe63vKKDFczyOE/2TgqGOLyJIajcYPpVlxR9l5RCwKkQvrHZgGik1L809xr5xjGqvE4cJWsbZkbvfDf2J85K6xkrdn2pbWHwej+oHW7jpc2rR80uXW518cMKw2qyDG4MJvrCbAe3JsErsto7RTryGQ+Xzyv9Zev23Ec1KtxiQIJTMctbUJKsRHOiwOLCKkikInCYb8ejF5wSMVQtAEGTQcLUHCbRmYasgIuqpMGVYiWWUcQUCwSdFUyJQUOESpdVKF4RB3deWQCnp+TC7Cx5ZPlGCU6SNtvGArgT+39OwiLu4442S5C7D2HUoY6hf+fDsBT6pWa/sXW8mh9bx69Rvze9748YppkB/TDz49g1vGZplhW7zvXawNqCUTXIMf68nCbc6E+VpYCcy1N0FoZURJbP6TpSbvBkFUFUE+v/8IYlQQGLBk6A0RgpYj1unUlxIiPKfcw4RiLGETjARUOPS0xRwApkuAFQpKbBirNt8IdyWeDk2BxN0XUOKDtGCoD00Rwov2jRCiSL1+I6L8RuK0SNiz0/D0o6XEXO6u6S5eFNgT/yPdeMYjE6vKaoXdgbP6HMTM9PloyF/gghzWt8XxWjxvNbMXK9EWCplmJqMxbFbpZEQ9XNb181Od2vQ7xOxbV+pjY7yOr9kkOirElYh1vSDFG0VA4IFp3guxJHvQf3CfZvtL7vclUG4SBjBUycvIanDFOM6yJYJQF8GhHoAS76aaD1eEGTk7QGxglDqpyY1nr7M7YlCnZWBsIuD6XBcKVEGWMHAItCM6ZhopelwguSnuLYlLQywL166I4UgSR4ZOyEZFyih+dYutLD3OViPTy0QG7JIeTdvTvo/mlnwOwr1e5+wgFrHb/2rzcOb+0gY+DGgbJTN1gcu1XlMeq/3p8w02+CBkqNGDVJafOr5WMUK2vuHQOzzNo2r2VxIQHoAp8coLq6tv4TZmp7mKndrq5IWd2TItK9n02XeZQcLB/DAlCsIuNiBegBlEfQXYZh0LJAgxmyAaO0pdNx2ZZSfQPysA1eM83LKlgkGZgEy+pA+sCZjvLKGfjs1PNxadVBdVaKqtUuI+T4RNI01SFZs6aIn45GTeMwDR5r3j9/6n7bK92PFkIyWpp04L+BIyAOC46GbcrrLondqssZYKTTLiMo2JNyyVZ82gA3fmBSGiE/7cRiI6wMyt+crVGySQmJddQznh0lY1hbsNhaD6ESbSiGJYJloT/TOYFJ4/5KAdxhoHgSj6sa+hDuE5JEzJ+3KYFPSZhxLChz0yaXlGyFGYwrGdM2eLBRQPkU3tBMlEHDlDlWQHqRUowk+x4Z7yIKrCDA/tMBKf60kxtSeVEXuN65Y1gSPqrLUsRybc57911Hb/VYiEme5fv+yuvWa3s4xE9qOpag+vaK2M26mbMse+bFiNHkfL8KTzNGbUAKQcF7jve3VGc/p8kUNk0Ff1+mUuvk/rES9CDMzIJP/JGJMCL5URLmHZ/8JcEpKdEUESIW6RggxfHqsMormiCZoMmsBAtuLEa5JXXITmuSYcm4qi4BaQAFCVRa14BUgF+lK7ohcwwP7hqtMvKUc92w5JS3FMHdryYEFyBKx02jwGaxok13Hlkqg+ShwYo2qhcXTN3mPa9aB32tMZpoaSKovt34Prj1/QaourTy7Xzsei2TMzPpvguAZbbJU23O2arozxoy7UHCLeJ5QkLvZ/EpotUncDLDmkJXV9f+9xdRixWi/gFBXT2dCkLjq2g+WVnC4twju/YacaBvQpSyJQAX58FX0m2wMbhPiKN4fSDF8xi65ZKUaoC2MwAsmRUYyZAMJgmqUgaMZB0wklW5zDxEykwlpizGkEi5hm0J5BYctTFSypNT1wFfKw0sUJ95RWSsgLyCZSJFPOm4vm+dVCRjvt9+T+zE3HuCtYmgAlHj+x4Ju8ApsjPGOl7sanUop2czg78PwU1o/Zp2eXXV76kObztJAi5Ugqk59vTm60hscnCPnYGezZz229ew5P/Sj95ZQbx8qba5rwUjF6S9FJQC/8N0t5wQACOMT/Acy4hikrZlTEEWRJmN03p/AnQglm0YTGiGbemarOZEmmU1gx+SOFXnOInB8LekiaDpGIbF1Ickx8ZLfoikzcPFLwc8uzEsYUfyxYti/TKoSFGiqNFieVBgYmFRYNc/sovt+S+ZMBa0thjVvJUJMAq8qRhmyJrrhrErhaHZgFHfRcgn3TXG1Fv6AzWV/6q+Xh52GGp3yeGdfSb70uMJIzn1pCUgOotP3P+YXa9DGXLb2KMyYlVf0c8fNb1P4igVbAjFKCxwAD7FKAImIYuajWGIaO3C0CSVS4nZrK0jTgIvmYaiZbR0zgKPNdoQgYvsKpUEnimlQPnOOAgr6Tb9LrZx8Ub/lukFeFU1/a0bC1ifsIQl4JHfuYU9KHv6r3yvno+O33c01BXwauM0+XhWvKzm90ukuMHQkGBZxvpe7A9yJmsZmfhvAsRurTGqPncnxwj13eg14sx48dpujvnlYpeM3LyAVXqn/zrIw+23sUc1qSrrTPLcUB8waUXAOgxgiwRZZFgpWkyVVRONC674CaZp6BLFq1hh3dSjXUpgVZAaGSrGNzBejsEFETeaw/kpWX2iWiGpYW6A2Rl7SOhmZwm8GN+TkBXuCEGf1Y8aZm0zIHdt65K2GNXlGzZjVI9J6/NWjECzTpk9pFhpa6oXW6jZli1nqFN8lPw1Hs0quDVfsxGj0F1OCv4bO027YasEk/uAkM/OnkV3xdmOC4HqjoUtctR85L2Sc0YslRIYWaZ5hRZZFiMMPIw67gJTcI8ZrlEJuq6qQPkQHOAIsmaqTEpQFTPalidzMnqvQDk4PjEoqbzED4oXkMBxW34wcN1RoG3/OWzmgG2ynTJmpAEn97wyRl/O7TQFzfWbMaref20U1jyYkx1hYf05WdzFO8OJ/V7NGLqWpo8PS2FLduWaMWrzvOEoBrjvaNmiC2exM+O3ksKTR/MCJ+r8wOlYzafUOkZNR1j03bc3HOAUBjiCiDE7AAXTIjlORMlI0Og4cTywcNwpI1sabi0HmgC+Ey2CSBng5Boyi/ucsTiQmEhymsKpcv8BRdKYdxodBWDgft4NyDvHUUnWoBMrAzI2XnMTNfeKBVOTXRv5DX5d/b3XjUHDuEwUn5vwcEfWnW1j3LurEPsDnzOEtJ76KcG499p8R/NtTfom6KpR0HfOa6bKbVVYccEO2qAFVj/VP/+8M877grSt6Vd/BGPguDwiJgyJict6ClNVBCyPITAUi7Elprx0KOD2SEG1LEsCd0yTGDlaC1F0kCmQKxX3osu411mOSzILbq24+aukUKfrqtcbltBpc55wlp8bxxTIw7D47ng0GoQn//cDDj/gklId12nEpu6xYXAmj6G2w2j5+jkg37ben49dSOUMLitRp6NbtlZ0vw1EjXOp/iiGMBFHndcOSWyofveevYSkKYqsIma0gRnrL1iyZl03htUH/V9wg4wySClJZN7RbhjAKNpJiylDZTw0VTYyMBMo0bQkCne1RitMmJwCKCnlbCBgCwrP2fxA9i7wcfJuKx8lTgnU69i1l4af/zHXrdPxnz2H9ZIrd0ac5VhToip/rdg0vLzGOR9lhLQZ9sBfMt0y0qatp8Zi59I5U89I3O8JcoY1x9SbYfAnx4hgFbfCdZuCduFnbZRkMow2xMoGJSekg18C8JrPr3Dw2hfkvbD04U+NuCbGeWTfUdIw+kiYKK4gXkAg+KgQl2IrQK4V25QYXJYFiWMFGVMqFEyM5DAXWWAlxrCS5pmk6IVj9WNd/l3QdXCPof/pwh87q++y16Pi6rZ/DAtkvGK/72FT9PJ2pEYwGr6nNk5rWpMIgwolbBrvcPFMzBa0NGZ17BQ+Zw9ZinS5hx3+1hqjKiZrwMgJw9LDu1mMxqUNw6IME/WOxBoMc9xHZHWtn0TzWFXvYVUIlt197UiGUsGRpXAbBUDERsE74NK4BoiJ+7oosQnBlDFdSAVSAf5qMglsHIRHwJxHhacpAFUAJ401KOaoJYBRKWj93cAr4j4Wx3tJviggd82fwimpDf9a6Qvlg8vmlbyg9skWjLzqkDdgVOFra4uRG3zczWkG7shZGdtPzwJ5EKU7y4XFK5+dqO5A8+GNhzmqeWHFAPeB+P6og+ubDgle2kPhcwkebYOsgKePS3SKSm/zGfGL471pgho/rHHg8uN48q736uEUI6qUFrE6TGaI0ht4PpmkRSxZK2EaH5AFgUrx0TIipuNhHgVm/oMHLDIAERZbTbIyTc9bVJ1D5UBDzYPGEGvgu4WlR2RXEueJH28gmMzss/8T4MZ5F5vK4onVTonV0W+u5+d5jePSrt5f47wuv169b/Jej6Rplixrn8d+ZGRt2+C1u9E/qhkkr/aVE2E0bhgbMSVBqVAKSBiOOTjfwo9P0gYygI0oISMGa441ShRNU//o43Jtdc3ZbZqSDf4KHKMvbN0f6a1oA3oUu8OdshyNjYzAOy17TSrmegnlpV40RgI3bpV4UJNI0gE5WehT7q/P5xuPBvnVYCEmOobOy2dhI8yXfjSNEo3UcUuLGGsoh2ArfZbrMaqXyAij8eBBdT9R3YC2w8ivjUP5/PCtbgVzt0RlcexwM5u2TcG8I3KO6jHyW76nDfjNqz+FEPSEV8yXsLZFuPr2zZSElNGwCrAKWk7GuhaCYmiS8S+CbQvyXgMF8lqOSjN4Urp1xx45k5KjDRIsjeniQpQNzkZ5Lbi8xGIkHFwnFFTcJgiknMIECvyLw9clFEIprvyGhA2/UJWkqC+r72BtytJdF6NfFL59ei8j0Mlj3iejxF1RwahFjuoRKh9169LV7hR+y9Hweb/uvPC1XsPSJJWVPokdY2RyGVs0bg7K1SgnOJoxah3NcYx8F6hqgK5Pgbx/aFrhk5KeBbWK2b8YEkCMNJnVrif5IsmHzZ9v5gyV6J2/2r1z/iBu+8ZUYR6DbsjBOSpF85jEh3ksEQq4H0yQokwXOC0llBOSBK5cfUEW1BR74nKv3g6WQ07j9zReZdEfvVnbA+sXFMjis+huTaEPe4uQPOat1lI1m8elaYxqfci8en02CUZ1oxCSVwYyli4pKe2z2DEqCFJGNq8LJ8Wo3fW0O0DVOb6TL4C6WHmhRsuiIuXAIwF1hFu1o1wRmoWJzR4fkHwQ9e1yvfoehRNglCelwk3puBrt6pMi4hBhlErS4BTTUQ2BqBY0GqGo2gm6rBzGuAWhnBqLJT5hniT3f9sltd+rqrtxuxLZIyd/W7bPuPTLj98mJXfRBbNoSkv88DEAqFi5pObxbYNRw2g1Pk6MUfU88uJg1jAVhZ61KnaMoGbMtJS9GtePgpYvmAij2sRoxMgpBBjDD9wlf9u0VxQyQK84HpSdiplBMuaaMilK0C1uw7tBf5VKlXHyvLoJWj+jyhC5LnicY5dt1kvT5TgDlicu73zBDU0MG0XBRQzjydHOP9zshQfID48YRRvSQAWqM+c+5df1J6vHKLodTEDxCqtO72EEdf6GP/ggLJJlV6e7+xhqx39hwXiv0rdlQmyaB8iv1m9oE8ep+2zD+Z7/TH9WtRSZ3rgYOx4w0mwp+yfihnUYVcRzPCQbNH1fdVIE1ZfLgxkUPHd1SJY+tk8XLSY1VaSYtK2IWDNJUjUYI3BUGGTNg7vcPkLGa7HhPdeW91rlCfOrgaeHq67ckKJYtC5R0qsYpcnBn5i3Hy3VCuWNYiBf0QOmEInlWuuYm4rBI1ZbiLkCNQfHK9duqzCHABeLXCd/X6fA9HXx94+MvHEHGbkkNzPByTvdE5CgHG5wJsKooRaAV1fnr/I4WW6c59X2H7mP9uS0tKpRm5ViP5f1rGbL9iVBMXBI0PjJ8f4+7TGqXFPdlcJ0HwVFUnjiKD3asQA0QQOvUtZU3MqP4U6MR3NU/8ye6VPn/cl1KhiVKvO50RpXMXKwKVzorriEZnjM748sm4RVpAUxytsv44XSFdUfYqN9S4KsoWJEOxUVslFlrv+Iz8Cvrl+jr9IAtzymOFAhWXRsL5cU/zXqk7cvvrA4et32QkLq2uiPH+P9Yt+ZZoya/Z9gAr9nIoya3yfuQ93DZk6zmC2c2Km8lTMs3TqP+KCJ2/RhbPy+5lhi5U5L6A+A/5An7uLXL9xCZFTbwEWbKH0YDjUpAUlRdM7kNHazC84//bSf73++U6zL3XIbMHLKjkt17FyniK0Vl59D98qcSDOMYigC5qqCBsOlVR6bSDCihvhgvZKoMC4ARcH/QXZxzzLF6TT1/adh3NyaH9K8FlIkoE1CPyg+tNGM3B0lDybd00cd/5T70LF8v9hnn/TCCuwO5nuYHI/ORf0Y1EZ/zXtaxgFstyem7FeRO/tmpTO2zmxdiP1Ky81O27pybhhU5GUyjOoUUQNGpJiPCpWTj575rTmDl3TTlLESkDyOERhuMSukNVOkaeHgJV7BG/t0ESk1xPhrktMGI+R2oV/85ILvit0gS6KmYAswDskDk0okGDzwbyYKEvHYRwKLF2IFVhBjXaVkU+yjd3q0QErguXkTYVTCFlogJo53ybrfX10Mx0rhyp/HF9znfHS+3ZPk5O9ctbiEdbjAQQ9JUJ7TXxMjr/3r5Vddcntv1rQtm9u+GDvfyA5bpsyeUTE9a8SoHqvq9RXQeyVk5QsLtxzsE3HTOjA5MAJK5RCFQeBUsjwIL+32FonaEXulQrv8OjwQonF/LvIpXbAUmKBDVjxz+ZGbJPv7kxgOirYmybj3XEZijal89OBgCqPgQOWAJ7CDHBY6wRRVtrfLPOphjIIACi1xwvrDLcHVkRfTe2GXbK+w7MQp9Janv/j5tTtwjDagHvwkkPAQZMjDMmL1Y9Q8VpMdkfWrWzKvjm/lkdzaZxuWYXPfKcZ+rRgZw5Co0yLTs8beZPWv1x/EcUurPn/it5uK2CpF5rGkJm4vjsqfgqqzZYXf/YqNkyLFS4z066Ve1F2CtMzjmjzV8++ISGGnPT8gbmnpvWf/aDY9oyfFCDrG7CQmEcd0WFxPkthUggalisaJ43C3Hi8A4daEVHfy+9f9N4RpAfZ4QtfBw/7ZHha1dpf/7sBR4oDufmrbASElH/tK8Znj53Bmb+/3/r64hI6KWyn393UwqkWT2h8BuS1pW5ZuULuMxc5TjYyV1pgzXK9tMvEEv918b6VVgfvUKZvHQaVwvVw2jQyuXKMWlZ2qCjLVf8ynp9JxjWHpvu1eAXxgyAstMdU6XBrwqhj2EhYcIs57t1186FZaPE5hiQc1KoEiRVUCwRzRLEcncJtstIdQYnhNSsa77R9c/HqJRBak6LQ0iK9hVHJDJ2rZTB69qIQdOEo39iVNOynueeuXH1+0uapTA/N/+WIQumMlEhQn82EnPSq7gSZ6PyS3c3ba0vXU7qOxC0wrY+cM4axqvf41Y9RmIEPi3vu9gX7JwonMWnM0ZNlcVP5SQoyGlIE5txRfPqRDFmQp2X/qChdLfDtrXD+qYlRyohhxAdOMV2OB3VWPX3jkdhqTSqZSg/19NMtSg319AwN9XTM6uvr7O2Z2d3VMn94xo6e3u2PqTHrBFW/CcDtY1B2MycS6Lii4uPK34pqDT/vhQqyTGKy+tE/DggHSFif+5ZdbI5Fn9QP++j4BkfRLxa+NUdNReb2i9ILgHzyWFbWovUdjF6ct28pa8tnBhEUgG66jIe5ZwyhP3js5K8qpVN9gapurrt0Gd5tgLhzuasFC59pA5pIS8W/bDLwUXunf6jkskhaWJlybqD4v/46DRCoEJUVKI9iV3C3g+K1+8sKjDz1wwV677bTDzrvsvOM2W2y66Q7bbbnxxlvv9N3991uw79577bH7gYcctM8e+51+/X+QsBVCxyngBolSqfI7zb8XFLEIgfvpqdO5xM99XEP+7ARGl0VJ4weZTE7WNUU3eFY95Zl8oUSCFj33f93TUskRCr2bOdk0NTP1w9WxP2Rt2xpKi2dPuGrbND9q91SPEfHu2YVSjMRMbpPfffHez22sBCcme7vFKLNK1QfmLFwZjnhLz5UVi9FZ+aRVDjYIalhzbv7+Cma4YBA1tyk6uIc47wQO2I1iyYe5jJ2uwhDr7mGLcyAiJIoFuIWR5cuWLV38v8WLP/rvBx98gbnApcANi6EL0hQUwokwwi7JcFkfHhBn48eHKHX3bS5hNNjQODqF9UIZHnP++7535QfEX13t6/INYhR9E3FvYnngDOrAglWxKzLprDWcZs/EenNeG65Yf9TW3irrOm6UdeYHzti5lqUk+M0u+YQsPgOrxVD9UzYwtpzTIYqJrBbP/H6UYJrnYzsLWpJVE3P+GbWPKuGupxA7IVUodk1Gq35TbRTrfrdqpMDjjCojAkohNh/AYLNTKjllqxzxQ3dirl37vfHvD8kqnxTe2i8uDBwDmJfIH+I6xmIVlevSt0gM9CRVE+Z3sjd1wNN5kDjwpUJnrFrHooWnTcC9m583vx74twxhTSc2teei2GVpO21kTOqXASlUuhZNlAlRN98ddzyWFhFnuM57dk6mhG1OeB3m8e3z2VSyK33qa44TXDN7QDPEAelnS4rO2Aeuv2JhoteYu7M1uPtTxBtFreOCz+iV6pH4KhiNQwFYlNEopyo6pXH3ynPcr4YReAOYTvzI5rRG/dwJ3MKLew2aGmPo6b6+XS6/+bRNhF5KVM20aSRnzLt6FQG/vVjEYtleJTTWPGRfDyM3vGs+kGNbSX333diluUwajFP8TOwruaackwb7GD1E/+CbR46TjG1OeAwUhVe4alZ/9+wLPwOLQ5acoYOJ1fp/+olHRq5d8GcSPL97X8+GR+9BzfjuQzAaAYgAmAjiuHUj1YRR01g2Y+REMOHrbt3L1QBP9KwZkYkPoPauQz49ETy7+ElgcMh1BmNYFAgOdcDjfrjsmT/uN0wlgdUrWaV/0+uLQDCwPF91ze+bOlxy76airlpWavuXYpfksuArWQNnAaudJAeyGvRrOsqepe/d9f3d//ga+LGgwb1rleEbPguwzln455yeEhOJn39M8uQf83vmXrb0y7t36OZ2+8Mvhmdsd08eLAzo/6IT+pVxb57XrfO9Wde5bq3BRiRn4xHaupPWmMVXd8AwkM9OVQRD6jsTZjf5PTAeS9D4xH4vga0LSsGy+07fZyNqcGavafXveE8RG9sHTgO/+yYOz7tzEzVrm1lqm6djF+UwTdDqPXsULqiV2lWvfdy4tn4Z7qHy3JtueBe0nFvwxork/huLRUIKBbC32wlDUnfPjz9wgxVXbsGyonbh/1adbsTVkx4+jV1n67tCp1R0wfKXZ/pajmbDqI/r20oOiBsFjSrYViVo7VHywcX9zy9EXjVFaiEpecuOFVWszEHv+ZDr54t5MHme++Wdx2yxocSIKWHbJ4pkVZG4X4l3rxVGzl2byZm0laG3fSJ2QRYrlltd56zC/WwtZTSah6fyelB9H0UMDEAB7DV4fA5mnxUCsgr3iby7H671zPjhR0G4/AI9ZWsKb57x2v27Jzn9hOvOsmZsffOXWOQ+8EvNQ183NdqGINyGp9442ahYHrfiI1TCSWuPEchE+AcGu0MlMtcCVXxwB1qxJF0wrywELqqJoovJPIWP7zltJ43jk7s9gnSy+I1j5HgPbcNrtm0z2z0aW5izMmnJ6DwvH91oMzesG6sGzlCp5uT55Wh9kfjYEgTLoy0vkTEXoyjOxVK/Rg8c9bbjffmbXEozLUmjpCMeOZNjqMRpL/1pk6npP30aBqOuh7vv20tR5RqqXLkJI2ccpwpLbzA+iNb4+xNx7drvlF9fDWz+9MGMpLKde79AyKc/0xmsYMhaV+H2l5ECbnd3ce9aGL5/qtqvztznbiAOxYa4Xf2xJu49EUd3/cd2FFTLMOltH4z9OmNm0rw88wKHYPrf5HnJDf7w+M2FYUQHSaHoOZjkCb6i64Sg6MLbNjHYRN+Cd0j43xNnqQorGUJGE9j9T9skKaf4G9/98/Yzhm5YDBYsyPuV1I+vipFXSfXEd53xSKxby7VvxmZNGBGg0yewaZtnZp7nk9W3zB0ULMky+M7jvyBjWLe55JYwFFEKfLL4gnm0OG2zO/MAWP18rsfq62IUOA/tqNi2ZFJb3Rc7d5aWAVHuvKzkFzFS2JYbtovXlc+rTdnyKeOP3mpCnvo+o3BdR75FyMcny/0dg0oyrisKy6S323UjnqW2++eyWzLUvFvyBQKemVP0IwvWzBUq/K6suibjEuXXa3xw/Pm4gFXGrYWDlykHSEJYwNWjAJT0mYJkCj27vk78O7fFcoZYQ7J/8weJG/hOheMXS9gL4Ir5jNbxg3fJWEtN7ao8jPtN9Y9VStyuvsN4rlzJu2c7MaMoKrPh/bFzhrSMKad7r/RBllv9o4kwqr3fOHUqGAVk9WFdqekzTv204JAHt54547hHnv/9hpwpD5tJa/c95ggSt8/zX/7K7Nnuzw8/8Pg7nktWFTDhrnXs6zDyKk7uV8eoIjnNGLkVWkiwixoZBUoQnCYZOWadPy4lLx+GVVowXVyX+T9hkmrJHXfDPLfghmT5mSYfn3YZaIIKRs1DVfGb6h+bpagtRsFju/KmJFuMfVvsrKwO5Dvbf10QYdQ69l8Jo6ByAWT0D5nevu8+DkLiOjclppz8SuDfs5OkihmTFjfaYras9w+evOT9Qwe7zWF73lEvu2EpIE7rokEVI69OEbqtGK3pmIgzVud1aQxJ94k3AgU4Q2TUmd95k+RPywlRAouiKHbPIR+HjlNVtHCDgBI5j0lw7G2ErPKqcuQ1DFZtBGuP4+w48Nv4vFVsyat7caqkpDnxxtgZGSOXMbM9fwWz0tSnck0YNd5t9ZXyBTy3+brWeSMB7twJftF/9AeEvH6sIiUERjB0npVMXe+3Lx15doGY0qykcPSHYA7zLmmxF+1128QYNYhbI0YTfKI8wwnucv/slKlXAzM9XpL5mdcud27OUtjoShAlgZPZ4QdIMFrNB8wT7OQ9crgobrDXKyWM35flon40JsRobRggeXcBoxmGLQs3xk7NZobSptXzD+LX53s3jkYrLpNgFP1Z3E86cQlZQQrgvLqH/vzNEf+V061ei+GxZbUkCMNGVo5v+1T4xDaDiqny9sLPgQwGFao9MVduNzsa35/k8xN9Mqq76JH3z0qsd40Tkv3X6Vh3n5fI81smaDkq0yVxNK/3XIVAVj6CDCskd27Rm1L/CROj2G582mFUeXXNGL3/A8awrbTG3hI7OZfLWYbVdzfB9aO1xqj5CBo/5F9x9LP+KPi0JA9k775PxshjeysyqHXsGiFpmpKZZcoCc+yi/F/3MbicPWhfCcbamTRqU6P+wSQnTYLRZNdfCpz8OUp/763EfeGH8lZHP+UtOiGVHG/OJ/OMwk89Z4kbVtdSwG0vkRWHU9zAMUuw1KjfNESTYjTeIXuyjFM3eGcXxrYsWxj4R+ykoeGsYVrd95LIm2jl3g3fPrGOGX9z/PTgs6XonfremEdG0FdaeoLEZvWUoHCsqIiCouU0WRm0z1wSPr6XyOvczC2vWRUUwgnXZSu/EkxwFc3YNHB1r37Vc/z1pvOBL3y4VWLugDUsfP+R5UuXFsm5Nj2APeOw9yLPakz3Tq9WMIp4nUf8u7agE7kHfDICzkP90SQm9b/cmGfXelRy5ZzwvR2EjG4ZTP8/YycPDad1O9NxN9BPL2yzvtEeo2Y7Mf5mJSgSRBsWi2EpjLgaWX6OwVmsqBmypmIdU9UQZEsSBnKPlIL7dkronDY49ybslDQRt67YjYa6eV8BI7eB1df5S+PnFwL3vlmSIdPrL3iOBOCPv7wNxXGKEPUhjYrCpjofDgrjn4IjDMhHP+aYjmOWOr5Tk6PJchwjjOr9oTYar4oR+XAHOafZhsg8FDt6OGOomfTU+4FVBn5Qx6L8djlItTttfN68hlCJZqKuC/wVJ3ASpw0kWCrJ9SeYDPZfkznFTk5f8CIJLps7g5W16XPudh249JJfzvmYCKt6XHzc49AwZ+of622445atUfP34uu4yDQa+D/HXOT1934dxp+Eqw/WOZkTVEXH1sIcr/DJrnNWlcKSE/0m+EbuJz83pYT8BIn6GDb7LHUi1VAdo55bNOLX+PkieX97Tc0aOic+GDsil9aVTKbjX1jEs/mTLf18KtzSq/8tr3bzLWOQD4gXLPup1LXujJRiJeaKlDBLSNKWLKoib6kD0098cazwu+yAlFOmzr/Lw9akDikWJpGnJoycCTBq8Komxqgc4AC5Id5x8aSy/rwn4K8xJzxP4rN8ysKd0Lqt8LKYZb71o/fHil6hCMoi9L548elDxITYe9LHxMGmrRPRgJrsfzWMSuTZTWTT0jVOeRgwyhhyuoxR1btp/cGaJm3RtbWx8NuMackthSeqsU0fePO5l5999OmHb3ns4SM2GUqleN2U9AyT6PvhO753vsomtFznRo+C1giKYWEyVtAIkjMhBfQbrqYcTWg9K6p85peK4J0eHB/qGnoWuDewlwc3V0SQooxkq5ivLMgzGXnH61fgvljijuYXP33KDvF+jR3c8Q3ccuc0EYUmjCY66q+05T3/niEhLcsaZzwROzyX0QXD3AB0XSUlv93n1orTt8EoHCOksNf02U8DW/VWg1NBiv/cRVFZQUWWJyfZ/hnHLg6XXpWTUwo/bZuHCSaUlNZcE6A29hPS7IaLmQRKL9J2weM7xafHXyFYJdlxFjC6boABzfCqIaUS/R37X3znG8uwv07RH3v9r0fOHuiXJYYyn8GVUbBGdXbwm8EoCG/LcDYr6lzm2dhPbFvjNWP9e51JMVpb76tlDGHikTmZ+/LgomJbFu+LP26dkYUhDhtCqIrBcdOoS5cG7l82TA3q0tTt7g0xZeQbw2iNaxJwTfkiaLrS3+dOmSE/54KnQ/KlH2scdt1UrRTfP2NK9+anX/9+qYR5uGTlczedsws9s7+jNy7M++5DYegWsZzzhBhNNm6V19u+T+6ZxdssDNDQS7EfW5m0aqenPuBFmwYmltq6SFPzCXXPm8fACQtF8t3rCYbE0Zd/8FB+SndP73SKS8tJmpGsONWv/w2m7hlpxdDYns2eAPIUFNcq764WAW8Xx147jBxkKL47drn87fVTz6KcjxH/NLVL1kDObZFbP7X7wlv+vSQAMAlZ9tilR23NDNCJvn5l3o+ueI+QPDj+wG/Cqpr/pjByyb/mgqI1THbWq7Efm7khK5ed/hDYq7ASCWsXMy+PSuWPKgeuv7bq0zq/A2hd/jMgAQWg4aRwenZwpzPPOenMw/dLp6nBbbdmegwhxWhPFN1VZ5o8rRjTf/AFFiUma4o3NEDUZu3B9xvXOWpj1fi9hag76NjSLVK92RdGiJsvkeItczlL0RQtNSW24a/+8vJYgMAFX96z8Ge7qylsT9un7HLKf1eSEJtKN270botENSzsN/oO9Vi1rB8Fj82TM1nVYma9HjtIS+eMtDXtIT+qoVGFqC1GtTFofb2Cbu15+bViQJYRH/tuhPftPf+Pt735ychnny16dEumf8sH7ttXpu0hsWu3d0hYOomT4xll3TdI0SGj/1eMmjlDbawavxekADueu4tHcCtv6AQkuFTnGU1kBtdJnv3Am0td3AbrvnbjLw7aTO6lDKmrc+5e+14EtALOXQ33BNzfjzLGJgKpLnT/FTAKvSdnK9lhwaaHX4/9QDYzOTsde871HT+sse/qnv/KD9Vx1yavPcK9ed2nyWy7TujcsODwh5ZjArFDlv2S6dnpCdd552Balwym66fvu+SFLUTRTq/znoemy81HzUwdmOchKRVDxx237i04lX933M1ZY25W82PRw2XVEGtdE88loe8tBJ5gzozRey389+fgKIVF//0/n7qjmaB4mooPzDnwhFuWkbBc16HGlVtqRLf6ReWZPw5CdT2pmXNH9xngdT1lGBnT1ATtw9ieqpXJWul1ngaxras/2QYjb1zB1/9uFas2Y9NwjlNa/teXHvncI8EqYHorfp369h6PgWEsPX2YrORyyYGT777r4T2EtCZ/+78hWUWiNV1wlnAIgTihRvHGE34mwihafv3KGPlFZAJAo4JSAbhD8fqN6P7+9WK7P/DyJyW40LD4zu8O2tbUe1MbxCl21k4nPfw5eHzj9ZTr/MaKBNRj1BCPa8Yoshrt1gTHazaG5DFDt3XVlJT/xfYy0mnbsNd5bDQkntNivyq/WBuecQSrMhT4E1jm6jVHB8k/jxmyQQGk6H+n2LGdwQCOwPD8Z08WeC7VOdBBDYi2LHRf9I4brMTi36v8vI8NWYu4D6aymD7REWH0lZK0ygduCQsKY+4qrJTsvLZtX//g+szCjz723SJc3LPn/mB7lVdYXuro2/aAc+54BjMvQCMWVtewqIxF3V7i6u23HhWMgglCqtWRDe/SFFOTTJH/KLa3hU3Q7G89ma/qktYP1ghS08tNWr8ZotozLL0cuPliEQzT8lPsKdl/YZqUA1P3nz+wZCNtC8MckPHsLKpTnH/sxYvy2OWcrHZwC0zoYys8TIZtrTdXD9PXgAjGHLM4QKEWQLrPFb+1wfpb3TeyrECAjr9y3k6zuASVGuydmtx+33Oe/J+HOZuY/YQbp1rGoHFcmoex6tZUMJqwh2L5C0rhPzUJPEidTy6K7WNnTV21vv1i6Bf9cEKMmn+3/snaYBSOuoGDwx6Sz37Ld2WvLYRuAP4fjMYT+9OSLKq5NJ2kFUFWlIGZ02LrCSdf8Pm74FHCZaFaiUo8B5Nh9LUg8gLc6+/DBCqOvbbL9Kkx/tbPXeKFzhPHb6hngGTPnN6p7nfetY9/gM5DEfecE390rN04tLnreoxqPHiNGEUfDf9lSqqq6Hz/J7F97YyuKdb6b5JgbLynfNPX1/yMqL1K4/VMhFFzeLqIiSWB44b50mEdG+g3hzD6BcfxS2EY3rs9bxsKJw7+eMccT68b74vTqdRg37emdG956D8+RluOSwdgMCbZf1efZvdVDmwZXBwDsvT5ob0zErErSzCJ/vfbvUSZGZDpnvU6dzzp+vtfW14ieRQ0mFdhwceiSM11lfx6/7H27ZNi5Pt+a+Q7qJRDIM/Igqbpltz7eWxfK62rir3eqyTa41n5jfo9/2XGUMcg6/JsgvL5LesxLeBFZfjHQFtcn9Z2u94nY24I+BRLHjC9O1k1oxuc8FghfOTWBTsLPRt09qSMnEpRbBez8ckvgMIrYnmbVlpX4/rlfK015ma1cHQsUknIkuc3miFQF4L//PAdP5zRnxBSQud60+ccdsNzSzFZGHvDwgz24XqxpLVTCJu/veo/1p65bTRS1R5VnrZfC/JAsl8cpA3sDtT7JWBkI0bffqYUoCIpk7nGugxREfLxJCdvfNdWFcvx8yfAqPqcACWJ4nDhKzc98CJ4HB5uP4KJiVsnFnGmamtyx4Ffgi4EcvXhnZt1xmJTpyc5HpvomRsfeR1MZXgrmHjssYiM/9UxCoABlMg7pzFxfaOnlz+6q9rflVA1jt3gWwN73vPaIp/g7upiWAQ97Y3i0lsJTAKpxUHcpu+vYVTLQ58Io8r4tWLkw5R+o5sysXN3z/LYAj6ra8ZQx3P/j7q3ALejOP/HT0ux5Oa6HbvHz/qec2+CE9xdgrsGKxRp0OC0/SLFKYUiLVUoUkqhxYu7QwhN8IQkxG7ukbXZ+c+756wfu8kNv+c/z5Ocu7uzszPvZ+R9Z14ha5GMZBfv6uAlvZ3CrIBVV8+5kiOfdR8YTrn6oilnabCpcF33MCck8ukfXb9MAtdASMJoyX9u2rktsMEGHQk+O5RiNjrs1k/ISDe8k+mojDUFooCCXhz4yaoYXgBbAc44gA3QpbICS03J8FyiGfq0qmEJY0w4KmEpSUa5TPh7tPy1LQYSyY133zY5+ceDcVHoC2yY/NWrn30F8ScMSqvG2YaqmROqotr2RhYJKmeQSlVx15aXKr82vdz3bUSdz0GnZVF3CgK3xDdUAkekBIpIsZNfItkVZCpIW/OsY+y6Maoxnak15lcH5pYIrFr3VUIrCb+TDXHZrMCLqQ1vAcs8CXTGcVEpL377/h2pSet0pZPd4ZCw5V4n3valqoP8WNTJUoa1kmTYbIBFmOFPEWyByBX5k6x1IEUSqQe+Q35LZYMxhMnK6IeEzyzrYyomMtCXVw8MxDhBYNND0US47Ufr7f7n+YsXYjLvgXGU4uyDFkbVzQNrOFgrtFuyd2CkNsFIdWOk4O+6KZ4VqaH15cDJfJ7mc2Lb82QtUvSq+rRzLazNp9TAyAuPe5y5wbSuYZf7wrZgVIBopLlo1zN4OSYMxtKViNCIAPXNgrev2W6oZ3J7H903Jcrtd8wNb68AzleXigpsAStkvIBLQ0JyqTKUpCJhwNQyIoNEkQsQ0oNAV4T+TjKXYKU1FmyyDpUkvYi/fmGXUDBBMXkmHuuftEFg178tAFdTYFWky1anNZ2DKU45TLF1A7QqTg58PH21Ln1qY6TqX03JiCxLxzaUA6eLUxmG53qe0RUIOW6T2/6W3VHctK/5Uc8zCyN7PCnO9QKhQoFrO/qUWVunWZ5Kh2JzCUMOhwVIWwX2xUTSXzz/g8dv3Lp/3cmDA53JPn73oy79+4fgalKBXl4R2MFtKwwjiawVoCZYJkOLgKdD4PEymPbpMNYgowJWmOVSqYhHCZtYwHNm98QyXXQ6Hu4Pdk7e/WHYLMSFMpZLJYR9JmpVbKyzX2vacejV1aZMPXo5OUEXZtrnG6YEgkyqDQVOyuSZVJYJPUXGkKwr9ptujLxBrxsMncYYVWCyWj6moj/mrsf4+5upzFAqQ/ex84oQPgCNKaChK6kynGNry99+9NIDqZ+0D6aGwv2JzWacd8uLsEkByxP5CIKTQRgehMFXNUPChHMdrIP8qwEjBoKZwdYa+iTwq8PitvLZk0L9m8a5UHtnP3XcU6MACwRrBEfsuiZplamySjmr3quLUT2UrLVFdY2jtmyOF/j0FBQ4JZ3jhhKp6BNYsvRbkDVoHbx4pds37BmOHlfjlnHb5AtN6LDy7ibXIvz9I3TfMC1GspkecbFsWPfj0lgRNjo1tVQm5MWL3v7PA7cfHu4fDEaDHcH4vpfd+rs/P/Tw08+/+MJz/33lzY8++WzeF18t/G6sVJSQWiwunv/ZN9/N//jj99566903/vvim598/P5br7zw/PMvP//8S6+89OLLLzzy1qtLX7811xVP9ceH+rc+5wOMVxGhDfbAyaAsyyVULmFkbaBXm1INz6dYfvVcC3YDjJrf92CEv+mkc0QuSrZpgXOYvJhMx0IPYbCLV0ytBSd5Ddgcc2atb6oeONz5LB0qa1iZo6tc+PVlRDy5fWpyIJoIRSMM0z3t+aVEXlQRYQTI9FSGtQEVIco2lle8c9+l+zHBvvbeUGSguztCCQxLJ0MDwWgsGgpGIqGBnp72tq6OyVOi/QND4MNDJDzrVHFki5133XWn7bfbYec9d91lz3323HOvXXfYYofrd+/ojARDiWk/m49ALDXcBhQLstGRIIATBEOrNgU5ujpY22p2Ox0/Nr1rn+3UO5ergZH+TQedY1k21aYHzuPEHMPF+/4Ch5/YOhdCXoyQqjXCyMTClhDc96HVznMNczzh0YewUn6HICQefeJPeyiWyka69niyQCR6iH0Mds9asaxJqCjBVpKKlr53/41nb0dFI7FUfKCnLzY0FB4cjCaig/2hRCY1lElFBofi8TRLJYeisRSVCQ/GYgP94Lw9GhwMx4YGByJD4WB4IB7q7Brs7w3ltrkHVJEIHJoMSxfwgpIM2kwSKGOYEFUYasXGSDPnF3O+qfQ8k/deU4yQ/lUHM8zRIt2FAxdEh4UcnYneQ+ZrSfPtlTtLqJecz522JU79Nvt55Q1rfcJFQo75h0aTV+r4uzyVZtP0YNtP0sc8DkEXR1ERdjtLBVwiy36Z8OUIDnqWPHvHmXtme/sGBwYi0UhwYDASiwz0DQYHQvHB+GBfPNzVH+6d0tbZ3b7h+j+e3P6T9drXn9Q70N61fn8oHouyQiLFMVwykYmmtzvnOR0sNuxTd9UxaFzyoVZBB+kqOLjDJdjbKlq6+P6+Wa8nu+nrTIav6Wo/VvCcfpaIsFw6qAfOjYjcsMDF7iGrq+wvY/wYqV65qiFGRR02WvEnB3XeoaN/92cy4aFUjGJC63cNX7MCdmBLZQ2ifWK5qGG1uAqBfxPSnUpv337mETMOOHifffbcZbutttp6k2GezcSGkiPD0a5QdIjbcYvhqdseeNKZ55128knHn/Sz08856dDDz5x5zL7bZDPZYELMZOKhzKZ737aMcG8I/AU6rAitdrvbYWBUaR7IZNpKjIxwGRV6VfP7UGodI6NLW3KUguYMZCiOFbIRHLg4lSfiEZ+6F+QH/6uuOqvWVOWZfZtjVy9BlDtEOOYPdr8bLTyrE1zYUpEknaBSQ/3s5SuB1cTAD0sw0RAODw78FInwajJh+cZWLIdVRNeBV0fAfmN4gtVVxfKqZYsXffft159/v+yLj+Z++cVnc9+fs3ThnGd/NpXiM4nB/kFhj6veLqqAEGxSWTU2/nMwsU6MqntORuRlYGtWaaW6/tCb3ffnc/7CaevccCzNs3w2jgOXs8OCINDZP2hN/XtbrXAwCOaeqheXVvCBRAha0nFZKXz6Nn4inj7i7DM2S6TZ2Eguw6RCk9vFmyG2C1ZGNTLHlAslVTc8zZTL4H9GJWuWolU80ejAchOsdIMj1/SqAxRFgo0hMNsBRvzLf12+NU2nEv2dWx/+l28LZOpUCIcADv1dGrp2S1y8rYERBgGfDLyy9vWHHy/VcW1qjT9ZX6wmHX0Wi6RFjk2n9cAFtCgKOYq+rzFG9Uqz91T9OVrBSFJgWwHpZNWef85un2Flxc2pFB1OdrT3bPjjwUSwPX/2R4aPrcIYEMRwMQQMWAm0Q6RyyVigJcPADqoBPvpLEmhsG1ttYOtekMmwIsvH2Id3HbM5FYklu6j9zvjjMiJ9ScUS7FFIECvHX1/jjuK+b+w1k6GkYeWJw7ff5S+a215iDZOTsrr+aSyUETgqwaDAuQyfz42kmT+BZrkfoxpHUS7A1xQjXIIlh9C4NPbBIR/goopfTxKmrG/T9/V3T+n60Qb94Qg74665wEAUVykaoT9ZsJVykci3BhKGJxqAgmBEWDIyWMikp8rlQhlYJ6kEZ04g4krPnrHvZrG+SP/glsf+Zi6ZPwkfQuY5zXD2ozmsN6sMQ6VBDl+c5rhXDZMB9P42nZ35edhNHNU/sTU6bq2Fknk+p+kfRMI0y2bjOS1wgcCP5IcTzJ8hxA+qYZve/CPeceq8702WvFT9JWPBmJwIs/Tg67pOUPhvjMn28u8Stqnw4dVDk/uiHeH0ZrM+GDXOeeAE1PCKBieihMuSKw63gd1CxpYquA6TDM4XZjsEntPIK5/97citB2LRgei0k6/493ewZpUU4OmNPSdyAZY4WkUmtRuEXBhVWyNpGuHMldFHE5H4xbhcrqln6MYIua/d9HXkszkOWDvwu8EhgWap+FQtcD7HDOdG4gQjBH7yf2iMZLBSAG87+tgYRmWkSw9m6VTqCTIFYoSXff63vVPr9cZC1KYzbiG9VgazZmSAAusQqGvJhjc0Tara8MsSuFrTqkHcFOAIRx87e9dcf3CD7vB2s//5LUYlgo4hnhKsCmUZuA6tUMkN9TJW2IoGv+bVGyR54OxeL3xzyFD/xl+reg39w9XGyHxilKPit4OJYZpjkhujwOx4luXFBPVnCJrbyIdXDR7bKRd78ls8ZDWfeTBl8d4VfSIrfwEYJVTW5SUXsInwvoQ/W/rK3bc8oI59/9Shmfb2cCjM7nLRKwom9FHAbzNsYRM2wDiTAooCURVDZV4qgSYubLgSdlHHX/7lsBwVj7S1DR166zOLwTsobPKo6v9ewmW04B/3P/jkYqzqirs9tp6ct8/hUVgL5SdDsc4jJQgp5ump9vvuea4GPSu8tlMHDDnyobciWYHLZ2Ob48AvGF4QxATzJwjAZNerKUZqixhV89kapdX3KhhZbYDTcESY69JfNx5M9+6p6KvuGugb2hlkkEWvXjX1xz39kUhsu7Ove52MDLKEFUtYLxRksHk0gqyjCh+ng0KGjopjpVXgAQyvfO3cXdOD4VBHF3Pq/Z/BXIlLK8GTZPnNs/YhJb2TnzwpfkuJcJe2NoK7vV6MyGKklPC3Z8YS6cdV5H/Dwqhys1GfN+UhAx03703eR6+E0jwj8snpOPB/Qk7ghLjwZ0Khhqy8pUfnAMrGqEZ77HYp1h/2lp0jTxUjLMl49PFMx8bJjn2R+uGuHNV/JKEn4b1K7z58LDMpmAqGqd1/9pcFBAjCApdVkG3ACSQZPxL4+NcJ40FqWTZWOCJVvTRr560yA4P93enD7n16EWgVIQQTqoq/+vOx8Z3I5/6TiYZ6LyeMi61T0wQjmUhoqvbvfKJvX2Tw9HXeaFEssvu+78l/Q2mB4XPJbXDgSi4nsHwifx/W6unlOctzj6YWMarysS71Ks2NEXg9L2nFBzKDgtjXdSwq/CmeTGdOKyngxksqa/Nfu/NIpncg2tEjHHPj0wvhVEJWigXD6EEm44dwEiUJ+LwihJ1Vy+9ev2M6k4oEY+uvn7vgha9XFuFQQiJ8HMm08unT0gPd+5NB+19x3cHU9So25bva+tjO9iuYfOCL82OpxB1koEo1qG2meqd6leQwI6qZDenPRrN5luXjO+iBy9h8js+lhTvBR01jP5BOjNz1cs6RTghcI1h1pipA1nuKLhHJ86vzg5lYNpz7M35jNyodyt5P+K6x13937e+eL0ilBc9cuGl7V08kmtj6jFueXkIEIF0vlSHkF2guGNOnWsKFcuGZMzaJhWORSCLc2d6+9x/eWQgO3HFpFRFrVPjIzdsN9oRDF5KrhVcdcMystyGOiVnPZhipSMLqP7dMpk/40jDcdT/15a5Ly0bfMZL+nziVY2gqujsOXM4IPCem+dtgKmhhHFX/rHyoRYyQzZrWwwj8xiG86j/bReP9qVtw8Y+JTKrvxBVKUXlpv3Q0xe31xyUaGn3xxj2G1u+IhPqonS56+I1vSnJRhj09cCCnI2ls5ZKv/3PFTrHO3lg6nRyKtAXylz4/T8cVZysaRgVZxktfPJMmGUKHzSVMEnkVjvoKSLbrWZviVtt0Vfn6koHExk8h2O2V3U/duRuNpDoYOfrsY7EUT1FUdF8cuCJLUxSf5G8hwgm2+RQfD645RDvNUuqyMPLa5Jtbx/Z5lKpYAqJxnmRYotr1IwUQcQb/Y5c25k9kEtoslAyegbCu4YdjYYaJR3L7Xj8XySveeuD8rRN9kwfbw8P7n3vNb+774/0P/ePfzzz1rxdef/1fNx6b75zS2R3m8vHOddZrm3rRYx8sIcwAbAgquDAGO3nam1fsmAmHunp2eJWwtwVZJ+OQLGKuc7OGGIFi8/M793KzRgmtXL4z3HMlqmPTUgsv53xj0RE/Eh2iKYYb2k8LXAWRVYQMf70OzhR8ODuvnfy/jUkTjGyuv2oLUsEIVTCyylN0MpD0EsKvH3ubrMu3xuKT9/yUZEArbulhmTSfToZSO1/wNBFPvnvm9+dv1N8XGuwPBbs7enu72jv7etqmdHdPae8LhZj4QO8GgY5tz3/6m2+XwTpVhg1QiYh+cAax8M+HJKZ09wbFQ5+XcVkCX1swfIGTcLWnPu8NSh9/G4pv9QIuweDzzXUWRup4MUIuOiL8UDicpflcdN9y4NoRLssKTPYGQiVdMVm7urFhnOWqHrsbZ5KtvX53mx1ZDN5TkqsMhXn+YmyNvnvIUNtunxL+WZJfOyCUpBgqlaXo/sTmJ8y+5Zon8bePXrn30EAsApEQo+lk72AqOhSLRaORYN+6/T25M58alUoyeD9EahE8746psBWpjr5y7kg7c+pFs6+7Z061s7jkvSrP7LDpMe67LNIJ6/3Z6bGu0+321KaPn17ufN7zJi+9kf5AOM1QOWrokELgMo5lxTzH3ARCs4LHiZFWDyOzAs0wqvhNcGIEOotPbtm+9+sqRJVED28SpYXhJDWUzieSwd4hOnYB6fqjb/7mxOkck2LYTGZgwz4q1RdPBbv7hxI/f75MRFsslcEauUSkJwxeY7CuLnvjlpN3S60vXPs5WcIkbMsz7gq75T1TT8vOR1avJzftpW5fY4xsEtXESNUfTHICxWWHjigEzs2wwsgIy96igXm0NY6af7PGZODAAHnKqYmRja19X4GD1keHN/8nxlqxJONrg3ExnWazqTjL5uhUKDLpDJDvy3jsv7+75uKrfvGLK846YdYvL7/l3nt/8/vXxmDrT5MKmm4o20kQpqIEXks+vXHmtplIsJ/+xTdEFlN1yWyAHyPV0Tircjavo0u3d/bt/4EjEOFqpUpb6z9X8AMZQaQYJnTwksCsFCMO57LUzYRnQLJPPm78lTrftp/4MHJkUT2XRiLTU7m06j/HPIRkmYwF/T8HhvoioXAyzMZDoe72/mC8Z5ZquDbCcEQBp3saQQEVwT0w4e8KklHwGFhZIB0Zc+cXf/v5nmxfONy+fu7qb7FalMewr8/4a1K5U/3f4lOx9NWsttzNDSjQWnJRqUZC+A9ximM4oW+fzwMXpGle5DPJG0HNQlZXFyNvnIXKFO4ux0cL4z03aQqGPg4eJYOJiK8KvnVKW1jcRBzI9GyQ2uO447YLxgeO/2xUlqQFC0aJYAr7clBEGTYbYP4gHJrhWQ7ryDB2woufv/qAfCKaiFIb7fnT+0aVYkXnqBaF3AhV/keeUYX1p6d3HDrHd7bn6ZsNqebsn/XyYXxHNEMw4vsO/ipwSZZmeZ6K3aDD1uI4MHJPd36MTC119wsIaS5iVK+tW4SbLZeIGKMXdRnJ+JOZQ798Z95H19BTwkc/9N6CORfksrGpx5z683Nnn3PmRbd+AM5yCXcgl2WCkSwVCrI6hle9evvpMw44+MijDz3gkGNm7DItEooOhJPnPfbMa3MXy7hAWAgj9kClSt762R28ilG1vuavVLq2I3ET9sUuWC2MasSLteiJb41TIsswwZOWBK6kGYblmNiNusHVmRj5dYxqf67uXntVPnA+r+RHLoy06lAyeXIiz5BleUxRIKBXmQz4c5ZhpN0WX/eot9WxEn5xx2Q2EekLRtvCA5O7DnoNE160LMuSCjr3xjn5iheP7ukc7BkATa5oLBuLRqJUtIO+8guIY41BpkFl3a6RDyPXaLc7q1lv+Y09Bk74wDhSVJ0nCs0wqiGbuL7voze+IQEY8YMnLQj8kmNpmqVJ39BlXUWtYuSTf/wYVYTWphiZp1sVjMAeSyXyCoyoAv7u0gsWozL+fMbkI18FAbv83z027AkPxaOh2GBXrHPdQ15YBayhZgSwJu0e/frPe0WDSYGh6USKFZlUIhMJh/rXSV35LZg7lTVJAuUvItmYbJsXo+rxgI8jMOuNfxPc5nHw2FAx/V99jGrIn2756JpISuC44e7DPglcSnNcejgbuYV0V8cOvZ9nNq8rv17/Atb9Sle0ZdOqXwfT7sisqWnjXu8cSgWlgcJH/5oLBz53pHZ9YykZArq86NYZu+1LtUWGdj74gEN32WSz4//+1KcL/vfl4s8Wlb5c8M1712/W3RtPpyhGSNBsIslQmUh3etu9TvjzguqHFbPeDmQqZwSGLYyjvZXaWO1WYNuHyALzTwj9ahUZ4F4M3CjVjz1az07Lbn+FTki/PJLNMSLTd+i8wIUUx2eH6aHfEl5Hd/hnqIORCb157mFeu2dYu384fW+4MFLscvwYGZbeZN1ExTIuai/vvNuTyxVDw05b+PE7z1y78aQDnvhk3rz3Xnzg78dvvfcZp5x40mH3PHTcVkz7OkOxeCpB+l9a4ONClIyl8NFPzPnf/OWWEalVbydtNQ359AJdGGkIovnKZC37Y+7wNxEueCFyYNUEI7UZRlUy6VfGCEaCEDp4buB8mhfoYSZ+N67Ed/IMV+/4NUtxztqV6+oMiyokdtTJzuV4x2W/pDjrWC2HsGxl6LpIl67c8f6CoWMCUXyJALr4xsw5CzGYa6rljw9tnzJ5UnfbrA+vG+nKUlmWT2Y35RIbRTZJ9A1mWarrkjHYB9RVHxEc7VGtcaBZ52QWRpX6KITXl8v4lb3FB1VdBhUyL4/UWjLb67/voTb+VSorMIIY2ufdwIWCILA5JvJ7w1yxZpn+NtmjutlMrBoMuC1hON7x0Mj9NUMZXifT2xh+6tjfliSIawl2+uoYYSm+vuSmRYUS6Ghh9aZsiCNQXI2lv2yWZONxjmLETCw+eNHFwQibG+q4SpFKhKdw9ola7akSz9bV0lzjSNN1OJl669DI5d9BnLFGMDRM9WjlpaaKr6OzPMsLwd1fDcwWOY4Vub77yISr1PLC6m5XPYzqf91xJK669NVqfMEuB0I7aBBtGq184L7FGCwoZGMLjghOo/iLz8pEBtJB1vnk8BjHpabc9D2Wz+qL8HQ4wlPZXDz80OLjEslctu16w0pJb4pRZSb0YWTmABdvaM6JPbvNhUUblbU1SrVRcoxn0tLr+SzPcUJwt1cCF4qErRPEzj9h2PZWag3fGgR1Ern6t8NcyinJmk01BSHNiaa9itnX5rE1IrJIWZawvHgMY1kiTDaMJFkrgw0reDwpkGGkydJ1NMUNDP6NwPXX6dENt5rBtQ1EE/HwH/Gz0xMs031vuThW8bHjJL+vOc52ujEybfcwfuHk8PSnFGAMbReI48PGJEozjCAK5Q1ihicDqX+PNwIX5iiKE/LtfyUYQRDxKkh+ntlBU2+ftPub4kUUIccSZ2n42S96z6HMcsbg4BuBairCZcI4GNbJ4MQHNIh0qYAM1W60ChORKcWED3qHrDjP7ZTuP3Pew1vGGDZK/1UrXywO9e75LmwaIevDrnprDhmi2mbznMwzjhQVKS8cE9z4jxiC64AKVT3ye3noGudwte67agX1UQEjgeF693k/MHsqywi82PF3wEhvilF97Kr4u1k4N0aO2lgYec6hzHLAQLKi71YJb4pV0BcmnGcJ7JNhSxwpaBURpnT9QjEVvL6gF/Hr2ybaf7EMP7Bpt0AHH5Pwo5sMTr6RiEUyBHCrFO+LJWVKZ852m1ynjRHI1m8eP9B18RKoMlkjS35snFxE8/iw9TBCxiYj2IpeL6ZFkRb6D/o0cCEv5HhRnPRPQkzDN0SlJLVa3WbnHN55wml35M4PN5w8qGb3Vgcv6rB9MZ6VQSUVw1ylQ8wQOMtQZNDXAl5cJfWV0NM7dO38GllxtP/u3t517tdYeXCTSYEf/56Q9aANpj0PWpDIdGhh18ohp1jTO0LeequGi0QFdno/OC61/m4vOs5g3HTw0qcevbzYVjMp5nMzg1z+jcAwnCB0H/dJ4HxBzAn53OTHwKtBDYzU2hi50Xc8t/yy1cJI82Gk2hrOHowqJluYsGXgcIEwZ1BqoVx1giGXVfBBAtbfi3dL31UArxOlhy/62asEVPzFJ28+tYpMiL/sOv9LDMfLoOTowUi1+0YjjIhsC0F/9FeOTG0w7c6i5YPGPe2vMUaq+zlc3UkWoSzNdh7xYWCWmM/n8vnJTxBCoHLts7wG5xxejKpTuu++n/EweVs3diYNlKqPALA1UiRYUmAfGxm248amNiphnfDheknCB/zsezKwxjRjnxsXCmS2IIuWquM/pB5SDT8Lxg5K5atObtQZqKZCIscZuYkh4RB0/MpR2a70TUtN3wiOobSaySzCJJb3IdLvGaaymSzbdfD7gbNywzmSpjxJxrM/rKVWrzJevRZ7Pke1MXKyVI7OWg8jg4QVA0hC9/l3XHbppVdcdv55l1599bU33nr7b2//2+cqLhYwWbyxvtMfyhDUr1QaKyhlw9of47JCwLv1gNfIuob0ahgvc1PEbeHmr6XzL3BZV8YfzAwORmZ9iVep3tQMi3rJXYJnLoK26/eO0DTNiAMHvB84PT9CFiR+yrP2Pk+tEr13auyVujByt9eqlfMv1TGOatTd2GFVwPvtk8duKsSSaYaLw2Z2IpWlMslNT7rjQ9ggHyPr0hUfFsEeCeIRgJoeEV6kMtbVInri7wvAyYJK5jtNs+Q0V2epRz8LozEC0fwTc9SUvd4Dt6s/FEYSwQjsYYXg3u8FTs5P5YgY2/YcmOHUCbTc4JzDblM1axU87313BzVXB18uu4dXfwtY/d1WqWw2OhSKZJKRVCYejcbjob7uXvqoO19fTmY3RfleNjaiIbAmxIsjshSRgMG8qPA92PCD103FlNOcZ3YeUc7Dm1f+l8iU+dEZI9l+5lFdLmOnveIEYVSZhryPFHzPVIYXeHpw53cCJ+SnsSLLbficYnC4tn6Yczn1847e73mrYN537cmb4kdlY1/TbGWu2j6qQTh6cbYwwEWD63RMmdQ5eYOe7o727sFg9+SeoXhn5IDbX10GGiYryToBHgyRooO6lwoxVMlStQqgAa6DCBWmDGCe+zrlFP8UbP9VxqV558SHEz2XrlShC7jGj6r66NE6r2190/Ne9QP47jwjCFx2cNu3A8flp7J5jt/gWRlkaT9Gdb7p5EO8497ZVjdGyI9RVR6pjRFC9+80FM6EJ211xvV33/mbX15yzR23Xv/r666adcomg+FsvGtwx9veW4nA8BjiWwEnDjrYMLPpGoCGC2Bwi4js5MPIpp3aCCOC9CU0G+s7f6mkGme+1dRM/mkVI8WDUTURTvQukRZFjgpt+07gMGY4z4u59Z4hgiGZBT1D0BP3yK67Fw/b3sjioKpwVHLY9/1j0LhnUrCaZEVfSVizu/KJ/sH+9JUffrusXF65dPkYuP0hHMHSh67YhwunqPh6O/+LMAcqKhgu72WLxzZ9Wdg8d7WenvMq//lV5a8ymH0asYivHUllu3eavwqcriOlGqu0Lq/tvV/vV6lYHzvo7E6KdpOYGaFEJsW9EzicyYlEht3gJQKQy/+/p0zX/dYxsmnTGCNDXNIsXlgFdhu/uk8y2RHsPfSd5YrhP0OtnBMjwg+o6JO7fp5LxsIbbPxHAo9xlgHWsIr14SoGjopU6+nGyHNt5ZPJcga+kR/YOhoPif9cqYA5huFpzWk2tfoYWWtjbYxUdAefESiBTXHvBY5geY7PCxu8isGwvu4aaM+ULso671QxUl0Yme97z9B8GNnDyUgQbeNqMcllOje8+5sy6HiABxjZcHcBB+OEN1CW/3a7eCTSnbhPNmzrJEmxv+jnRxx+yBU3Jp5rIzcuYVVTSvj93eOpQea3Y2ApLasWqKvNK1j0qJKrDh0IAf7CUpksx6XYjwLHCBzD5/n1XtHBErvxt93dsiZG9rX9v/t+Y4ysjoA/2qOPSgxNCj26AqtgiQwOU8EOFrx0EmkbPJwtPWn3VCabCP5pMVnPVLD+cpTr/r77Wx6MVH9+XCarWRm/eWA8neq4egyMRI2ZzsgzARhVv9cAo38xbCJNc3HmU8Iz8DSX49d5nsjjNWRYT8GqkzN1YuRqsHXp4zF99fFW26riC9M7E8meDQ7+mCwy2krV2q+sSrZ6cZWCC7+67sB0hk/95EZN14tgwqK6CquBkfsv56hz1wYC7klYPjHB5n5y8lcY9B2wrlQNEmt6sx1fqvboujs4Cn6WFhLpDBfNzgsclxNh43ud54xNrToCklWyD6PKXZu8zrzefM4n3vvI856+XftQJjD174tL4GUDlPONzVRZhYCFMKDJLRW/utNJe4zEqd4pjxZwaYzwcLo9x1fKsa8dKHjtppDdLlMELwFEpRvo/NTeLb4oAjNvmEdjk8+w9YdWP3np4nqGn8+IWSotRLJfBY4W8lyWE9Z7GYQJW2nUyzO6R4H/W6gORrXeqINR5buV3OjT+Ehw3T2+Al5AW0Z4LKMu8IysSMZpUFHHxbI+e5tDNh/JRKnQ/RBmsYQsXxju2dX2meM9r7LlPwsj45aEC2V0s5BKx9NPSrisgw2Gg0WsK5tY7alzRmHl98gAPpD0p+Mcx6Tz0eyCwBFcns8yuQ3eJl1Vt/cMfRipWs3dUku+qYNRPZnXP77gSrHafk+Kbj/oexBzIP6Y4buEsAREijSO0RWy+hTJ+gl73jtsEU4L8fBDZSK36rJm6WdZo9vSxXTKYRZGLrnMxggcq8wRI2mm+y9jOiob4GtYK1dqrawxRn7Z3QMR+neEFtnsSIxeFNiPyvEsnw98QFqIZUftnW3x77VX9BudfgUs3tbI5z2fcfOeXrmkwotWnLwrelnG2jaC8KNvVCz7486a7xkSkP5IMP/zXTIZqn/D7/Aoliz/c978JukcvnddfcSsB8CvktrIZCbdM5mKt526DMJrSYprs6/W2UMFYnc76+sN1aOr+Stpr3VnBZphQgmCUUbgOF4EjDRUbhmj6o/Dr4CfvzOpUBMja0ZyY2T4wNKQLKai6e+BU/P4dXC6H4CClf16pj5+Sjoe67xTgThG5vf9mPrqWRMjBQKzqDBO8ZWJgWzb1nNwATqNqprH6PCSXg8jH61XFyMNvztAMRRDR9LLAvuliXzE8T/5GEyPZLeNYcOTI6Msh4sbF0a2TFazbtVnivs+5AafwITYi9NM7+lgDmm33ZHgvSrt8WNs12vFC0KJ4MZF0MuvdAp39lo1qVM9iARo+A3H0p1MeKRz/cfALdiYtW2peseRq7zGxBpXkvE7QYpieCaWKQRmUAIn8OL6H2Hwj4OdI6eW/xtntZzzqHf8Oe+522K1yPXUwojMt5KG/z40bfJzulrU7edeclf+KuFfBy7ApV1j/IYLx7DaMPavux61MVLJdAJEwO9NS8S7Bm7A5QJ4ypCrMdaUqoJujfExsSDJ+I0gS/MCE08UAwfyeU7IjWzwLvirsl0hN8XIoYvlrGUzjNx3vShppNNCXHnt8F42sBK4GHfZ9oxV4dIUsDfagdbU14J8x28wbhR8x9076uEHnvQgENDYfkPJgcm/W4llwpyA61SD9wZbayP3WsdI118e4GgiuibCxcAMYZhgNHXKu3BWYg9ZP5/mTS6MrPZ7WXV/YxylIj9GGi5iWUebDIT7CAvjlpqsNx3+x4tY+rhnOcKbx1J5QlzZci9QB4hmGEGkpbKGv58ZiqR/fHmB8AugBG9we9V8danShF7jSyp6sovJ8lku0S8F9mFEVhBzPe+BVTl2cEGVv5rsvTv6taP2qju/u5xqudWMNi9aOSfQId40Xiqm+g4F59GyXR68p3j8j4MTfLV41CJUvCPDtr2Lke7Nb/46kaiFkVkPwtmSobP46ki8Y73rVkA84QJE15LsPutGwkEPVzl15Z7adPTx6pL8WBsF3slT/SiwR5pjRYHre09FMkLlljGyurg9nhwY2bpI9rmNGyOfvFDBSILgQuiNMNVzO4RbdtSkipG7PqgE/iEJVUe5oeBswyq+smHkxUjxYFEPI7ISkIHzeD/b3XnTUjKKyPoIYRJhfqi5K1xP3llTjHT87y4mJVJ0JogDRzGcyLBU1zMIDIab8o71eEYzuXhzB3/nzW/xxrLNqxt/SODr8YZkbsr75G9Fd7/rnZ1IPcAbjfqlvvLswWD3SjOMrM2rm8nhf6FaL7Mele4EmimwXwuqunhJNhvu+c0o4Ssd7an4cjM/7aWTly62N3qvBWpr82EZf9CbibMCnQnhwHG54ak8T4dexjqYpKwuRt7rZhiZ95yyIfziElmcF+3Z19uzgDBT2POuFyPNcHknL7oQa+8E6bazS7bCQXXweWnjx8iEG7KAY2MFLT5kcn/sV2NYVm111PFiZE6vq4uRXHxlCp1KJOgUYDQ8MgI2y69j5PaZt2apHkbe5LVnAK1UPC8Si+wELmnBWVw9jCoNl4ALWzb9Bfz1psH2EHbq7bjr48HIWyY2UCDy8xheflxXb/c9K4hUhHXLPsJcABs2xvM981vIfb+FtwkdCq92CWw8yyQiWuBoQSBzXSbyIgSznTjmsVWMVA9GZDVQ5Zf6hKFLVBmVkOvdGuOIrPAFpC2dse2iFVf2paIFyaRknW+pXoysb8MggpNWXP5DMNz+uzI4TCZMo1dHrVWM1jTh4huTU5kkzyViauAIluEYLht6Do43Jx6jus9r9He4UJAif39dkA6/KCua5I665JnG1CptUXHln9a9DL8Sjw/OhoDjar21uhFGKmzwKKpelm6Pd65zliQpoPGKnXumjVQnJz7Jb64XzWRZIZGVA0cwNM/n6ATQBDU54xtHah2jypV5T5dl/O1+4QwtGUHKy06SuDGqzPdoDHaoP52SfHzx1oODKfAFbewUmS/4vlmjXsZ93QhQgNWHEhtOuUSGgAijTguWqn8Cr/p7S6Rw5m/ZPBO9tF5aGKaEJEfGEU2J+TzFvwHb70pTXaNWdZXqYeSbOzT3NSKMwv/EIXZ3Ms2V9PpzXfVKIQJnCatz4n17zflVJke9BO7xweea6oLE8b6LVI7nBCPCoqx6PNbVe8Uo7DEhRGBy+OtzY1T3XMjzQT+v3hpIZfnxnzDi9LyQGlEDh1EEIzE58g6oPSn66mLktb9phpE7n42RTAbzW9Ewez2RdSRFajLXQSDSMlblpTMGs7/+byyV3cMI/WWMpcpzD8nqYgS+b3Rc+DLf3X3JIhiaekEF4cuSLVYDI3UNMFLQv9pGpu67O5/cCAVOpplkNpfIP4nBDaTs5ykryevXwN9HK/md5zPmfXMjxZmvZh+HcbQKj90bicQfLWPZGczYGVfWWS9dIeu8+v1tofTwr/MULYKSHUYl3XVOpOk1fAY67iCkl8GIUcdvrztlvzKW/QtzNX4xclLe7C0NefB6somHHr7vlZ+aPDW/xfRMVMCBM3k2S+cy1MNaCUGUwnoYqS1i5Ojllfvek8/GGBFSzT+jJ7HRciwbnhrdfcRZThU7GDQIPR3nErtvK2Szv0M6eHd0nTOpNb7nbgFoFSlaWVHe7d5dIYJRyWdL6cXIT/OJxUhVnusAN/nUUF4PzBIYhuay7IN6GSm6b5/b1V3ccoU3q51f8WJSC9PaGMkIf7BLJLkDxmMyliVr39srR5kAKBpWygp+L0VECSFLRfccw3pRw5KzHqqmNcAIzKPBtgJsz/E398oa2Pb74rHY3KK/pNVJzQpR1Od7RhgmS8em4cC5AivQdCb/IAQN8itvecd0C992jSPNJm1LGJURfnsam9iv2v8l+7lm9RC7PjDXQagJ9d2toiKf2ZYKiS/BGNIlZz3UGt9zj0iY/xVwxiMZYRPxKr+vGc2k68Rg1CwpytPdw4KYo4c20wNnC+IIR2eE+5Bi2n2veXLOR9YfvrJr3tPVZzJ05nzQRC2ott9fxfOeNZOWIVIVmndOkma3OS09FJqNwcWtC03V8Z7/69VfpCJFQqoCvHytExXth8VIQ0918TzH05HpauBkJj/Csynxbk2pEeqtfhGNhhRyY6SOAyNFl/6Sig8/giWYgWxkzIBEVrnV21oZdH71Fb8NsuwmM6j0lF2KEP4F2fVwZK6BEaoy6nANvlTAnX4ZuxzgWx+eSIyasXeq/nS/KNIMHd5WDRyTHc5zfHLje+GsXPXxlI4yXYX6r6vvafZ7Nkb2LrRXPvLWTdG+vyoV3vErXIAIVGXn2bc1iTvf0yWsyIQTeyTF51M0zQyIT+pkhnScM9mI1sTIHHEw3ZEFuUzEDzyKa6BQ0Rf389JuerUqP9byseBMsv50MDfM8kxkZzVwFDUtLwynN75bh15bVz5qGSPf/pZmhoNsCSOsfHJkuP9ArKu4DGb7qjvJ3vdwARHGAmuv7xFmp3FxgY2fVYYB6D6vqo+RbjaDyLCEAzcC7qm46NfXVXUIZqna2I7PH4OfTo0xUvGTA3yeFbmhXck4EqblRT499W/gllizKNmMR3Dks9wGOp/XkpPscm2MbGOUajnocSaePRWbhIB5SK9EOTIGpHW/YoVslbfy2rTA8VmRCu+rY0l2yDHudvjjHFV/teqRsYsbdbSnynt7/fbVo4t93ZjHrpck9fG+fF7g06G9ceAIbupwjs9M/wdEuV8tjLRaGDmXIm9+D0aKeQc+puiPJtuDlyOzt7rtdFSrE5sFm/elV/eNDQ+L/Ai10zxsRJWvg5Fa+757ZNfHyKzB2sYIoX/25kdyOTqyLw4cyozkRS65w2OGM9Vxr4YOnslT11rzi00L85ktm1YzLL4mltj2ZQhIZLiIMR/X+rQ5lxpzh3JVkGNEns/yf4RgYvXWduOVmv7j/D3KW+/6M3T9NK7MjoS0v3fxoiCKQwcgsLUUOSq2zT/AGeUEHk5Uk79F9h3VReXKTfy/mdGBfUaRbM+VnrpXXtU8GCn46e35DFhiZ68CZ2gNMaqx5tupcu17z66jWrvkiU5/7aYpmhseOlgNHM6ILEPFN/87qJygJnqpq5dqrdUObFwNRy/tzg6dgmWH1af1FiQXTTW7b8tq4VfDHMNQ2cgJ4Ei6cX/3r+H2x+pgW8nVgk7bBCX8t0E6nWaGI4dJgcOyAscyqU3/jlUICjLeoswJtia/r9aaHXyUUO1BQf54YCNOuBaX/T27MUaojB8WM0w2x0T3nIft9ah2pWs8cZQ4kRithjvPSsJ/CtGpZDYXPqoUOJTKQXR5wAgZ2n6VCreqe1ThF/y8uHt299uQmM+qm/5wXeGY7hwOsbcp1l6MeyS5quBCUFfwi7vGKF5M9gp/LSllM7+P99Xqtc87sn0t1ixL0wb0qSezNKOnL+G7g2QcUeLg8aXAYfRwTuBSGz2gg7mAj9+vV4Qjn1oLI5MjMP+yZVzDUhF5MEJVpw3a0tlU5NC3bf9w1hxos36a9Z6D41Aw+uIShtloUyaSuQnZ61EzPTazFnb5dTDyyUe16TNRGOn4jqDIM4wYmlkOHC8O5/JcdNqjssscwO5V9hec163zns78Nk28coZkmJoi/YszEtEDPzHCkUsyRtjZu50YeeshS+jrk9IjO+8xnOq4SEcef3Xj97ddq10266db8lSzdnvp6S/Xng2c16r2u6Qg8oIQPE0KnCDkc8NifPMnEHLGXjMpstYwsmawav7KgNKfP4TvOQtDcAIFg2lWqxhhRS9exmRpjs31nbPS6ANaSxipLWJUpUklO1odjOoVXTMhdFuMJ6IE03dqKXA8J4rDYmKrJ0FJ1SuHrO6C509entZ7DV9XNITvTfb3XYZlHfTsNMlW8Wi2UKvklRtYcYTNpNoO/dD0Q9ycMEa5LXBKboxW11a5daCwdkOEETmG7j29FDiGFXiRS2z5hEGjhnty40nO3Sy7dv5V33WlIf3mXGjaI3pZA0vuMnjZbBUjpOk3Zzjx6J2E+PZPyFUerEWMWqCcB6NxJ+decysJ69dF4RiW7j9PDhzN5QjvndziCbfXgTXBx3y/qRatowdX5g5VuSrZu/kDZVySVAk8arl91DYiD5nsHthcTO+wSSQxdLcGfKHauheFVmjn8JPSarHOt6sgtZwfXwNhCLPZvkvVwNFsjmWY1PR/I1e8oomb5czUGKOKQr9cuiIS2fm/uKBjXNBw2cN1NyBPmYh3z+3OZQ4+apjpvbogo8aIulNLOtS1zyZaTeOmJ/5VOktT2UzXpaXA0RmWZpjk9P9UmFlnnTS1/l5767ynee3lWVU3T47gi4r885H09CceOeKOBeB2rsqBOzDyxT61eGisqG/tHYodMWuzdPiUz52+0Fz5WpeX/A2rzDRVrsEvC9Rpt6uM1pHClyWyDENxnbOXB46KE7zo+BZPGN3EHw9oLWFkrjLWc7Dxwbp+5dAQvdXUn2z4pzLsNVTkpFYwwlJBHz0ry+x5/tbJ6LSH9ZYxalEenAiMaq0f3jXBOpbSLxxKcxw1tefCxYFjqSyXFRJbPovBytHiVetV1eZhVVe/aMaj139eSZXzIF0/vy81VWTFvosXYbIiKVX21smre79bSeAmC8+muMhVB0aoKXeDZaysOPYfvby+1z6peTss3qUeaWq+36zcuvRCsxNkghNHui5YHDg8TYmMENviGR0VsTI+jFr4ZittNzCqbD/oZ8YHE3tN4/tnfEx4Ol2rnoea37No7cNI0lUFX89lY3ddtwnddsMK2WM8obowqqXL1byeznKa0afVcv3fMe9fGCecN5frvmRZ4KA0m+eFoc2eQ5rpgf2HTDZGxgyin8gMbfP42dN6Uk8hraqVAP+ZGPltZaqXRryDh6elOu5+cvv44C/Ang80uL0ypNfL7bjq6fxd++nsGEThE3qvXBU4kBbyPB+b+gLGMpbH9f1W6ttsnletVJGPThUjGz12WiQx+fcyaNe59es0U0Bxe98wpj+CCv5ox/SUW789aKhz02cwLDGqqnvfX10KOzH6IUBC2k9jPM9k+d6rxgKHCHmBZRMswUit6zy6dpoIjKyyqjLsudzQdh88lh/ouGIF6PxY79kycGX18tZClzQFLz8g1X76Vydk4wNPYKRYPvv97zt6xjjb+0NhpOunJAlGGb77suWBQ3PDPMskMi8Y7ZlwjMZVHoyjbHL6y18eng8dMFcCQ0pjoqv+q05YXjIZF7qsy0g5JpHZ450rBarjEWP6dPgetd9f/XAE1dHu4ufWVtLxSWky16W59ouWBA6GqY6JCW84I8zUr7v/3NJ9f3WvDRmRYHR2qnvaO+isZIp6kWCkK67V1174/Tw/magR/mlqIPbsy9unp1y5HHROdc+ZpWqNI1+MnVbqWcVIUWv6OanXrtba75MR8EyKITIs2z57aWAGIwo5JrLZR7qKddTyuVGrGJl8SlOMjBtIPznes918dXaObfsPxH6vYGTmcrku9iQF7Idm0enQC9p+sf6Z3xYhJLbu1l9Xbb8Nq0NLozWKKv8QGKl4JkNnslm287KVgQOz3EYsF9phLpZtL001fR7X8EPXAo9ZuVB99z3lkKmqhMhUe3Rw0sZz0H83YttvK8sa6NbXro9P9jM4uwtzmUnPaKfEI6HnwJWnUxfZw+vb9yvTR2vyXf0JshlvPd58Jf08mqMyTHryNSsIX8eNMNzQ9LnYOB9ogJG2NjEaLUsYSzo+Itmz1Xtowa7spP3/p2DTjs7lbrUGhUD3lowafHJqIPu6/tNk34bP6YZOP3a/9v8fjFR8Li0ymQzVdvXywP4Ml2e4BP8harjvt7aZmQo1sXws3bPD+xjvz4ZSc5A6qnnlmXo0UgyzlAMSA9vPwU8OJ39y+0JwN+TXRVtt1qwJRhOe8FmMyGUzXPvVywK702KO5ZPJjzWtnl+DSu3WbpWQXJTKCKtHZnu3/xTjczOptg8xGfHO79blx+Aawk3O24ba8MIVeGyY6rnou9pm8r51tHq7lTqqPwBG5hwu4dMYgTDcYse1KwI7MPm8IKSTX2Ddu6fqqeFarR4EkUdFXds/Fd30fyp+OZdc56ExENkc362HkXFdViX0Bz67/qslXdojEdzyG7lEhlbTE9ZW5TfX51erha0lG6OZLC8Igthz42hgO244n8tRoa/Az2rj2W5tVk/WJLCb1PZORdLzyLS7WaT73IWKVqohz3jrYfBpWglj+aTYYPtcVcOnhNI/+hAsj/X6gcWrqVWM0A+EkZXwsQzBiBd7bx4LbM+JLGG+e79UVAm8WNfdy6/6Hh/v2UTloi7vbf7Cil+c+9nCrVOR0BdYwfsOJjf+RlexKc+4yOMdRuACgIzD0e1jkzb6mDAat4WHu17AatF5GtaiTFGvfgg1xqil86Nx5NPxwWla4Ciu8/rRwM4sk2IFJrgY1lhVboCRsjYxwiUF/2vT+EGJOJ38ighG1wlM4Gs8hkx5xvY0VsnvGlfgQ1MbwwtyyR/dViiqSBmOT7p2CQafks1o0Yx2/68wQmivoSzPJunJhK/bKccmGJHvXUDmBqWRLzO7RJNK3r/MK7sED+/qmEm9vp0VIs6cm0lTiUwk8Y2i6V9MFQK/Lxaw+VySEbiqlyXD10Jlz4rUhrwGW9lIGcVq4WUxPvkhI2q1mIwK35DROIbd9VBNoN374chx9lAlkZdmqmr+U1VLERGhuvGWm/Hylf/r8+AK3jWRFbKpTP95hcD2PJvmRH5wMZaQaneWtYKR5slnL3Iw16GZSZql6FhmCamItOnApONWYMnESNc1uWzE09UqG3EQxwWCKpJpUpJVBa/E6s/D8cBXMCBLByTp9kWqUsLqhGFUzVspQTcxqrt+rylGKt4jRQQkhu68YjSwDc2DRUhoBS4jW8RruizaWfwreK3XvXfspaXyK2NdOyzD0wwVyY4SdgyfGQsPfm/7o5ON2YYIuhXHWgSzis4kGV8QNpbwhBjvksp2LcEyQfKvcTrwFJaxIrsr4MfIWW1HPZtgVJ2hauQbV2qAsaLvnWZzAs9N+tWKwHQqx3Ms3zeGTQPFljBy1N6Te3xvW0mX8eFsLksl++NFrCD8TDr7o1dVyx4WKxU0VEmSSTKi6BhuTkFgKJcV0Avagh2cupwMNRkviaYmnVRWjfXMUTOrbs49JKvSLWHk8O+NauWbqCTpeyUEgaXYSRevCGzJjHAMw7eV8GoKqhODEVlq8JFZMU8nuoNFncCxOJIInqpYAxtGkVwuFcnsBjF5sQowkUkOG9HXMPnBn7G5zov1MixSeFpyIP09XoWdZy01+553z7QeRlpVd6u+f++JTTLaK57j6QTdcdpYYCt2hCcYrStj1KK4bSR7mPpa3ggi9zh1/pKhclSUn85n+/rKSFZ0vHd/psf2e19SdGCviaBNpi8Z1PXJdGe4rQc9ZLWolfGVqZF15uslYPLwjFBqAxmNYcvXJpogjBztXb35wkONuo/QPrFhjknS3SdKgelMnixH7E+QXtMcth6vba93tcdN7fdU1QGS65dk02fGuC1EPtSrECBK+OH+aOBlbPLeZBDJxmArrCzIMKCWLVq8eOGChd8sXPjdKIIoVnjTdPrHGgRbJszPNT3Mj+YTSEte3rkJyepjhJy6W97s9dvfiB7O93358QExkeJovvNMlaxHgjAsMutjcLPjB2niMEKaEyOT9uYvIb98Fs2JghDtAR8JSFoSDfadgWyMyLiZ96cLzjv1+J9eeOmll/76igsvvPC8c8+fde65l/7hgyLh+lQmT22McIlM2jJeOEj9+BbCBOK1hZFRMWXtYaThg6JsiheGp1ymBbZg87kcl+tUkS47bJbr89y+64bnSs14ULOeIIWekhZFXuA6saaregkflAkNgud7EHOkgo71X+9DpwZiwcFEqDsaHBro79qgvWdKX2hygIYB9nVEnDRTK0F0RULBSdGBU8CtsOrjtTVLsK59dqCqFX93/npCSXZ9KwU7ntc846hHh2b0kfBx/fko6bNtv8SBLfmpw8O54W4ySyi+Y5rWaD4hGMlq+XjCyTBsdgB8oiq4fGt7dP3PcXkMa2MFjPH/Tt54Un82QSeHUuH+ZDw6mMgmU+F4ghV6kl/gsv7rrtSUl0GzCbg9OTcU5NEqjGti1JBmBktQDyOr75vOPNYeRkcH8wmGG+m4CAe2EKbmcxzfj3QIGm25XvSWVS+t6bJprsWkX5aOSwgczaQSuBJ+/MvuTPsV4J8Og27mb/eKxhPhvp5IKJxMZqaJbDYT7E+n88OJ+I43YklSNw3FBsEXE/hTVaVdO7K9BNiy92vN6muOlzr3m8pRE5UUdOjQcDbDTu06CQW2FKeKHJUNGUbl/nPKHyIZKw7Sy8enRJbl4hzBCNwTlzbqGBwsKeUVuIDV32/dl4t3hGbdducdv7377t/ff+ftv7n+7NP/74Y/3nTL68vHiHA0f3K8c2dQPzMC4MjXt6XXfxKbMRJb70r1G2+vopUr+N8vZ60mCawzCetaOTg5zGeFfO8hamDrkY1yAkNHcWUx+n+FEeFXRo9M5DiBH8qT1UAHv3TXbsj0n1AizBleed7mnUx/+86PjOq44s8Wg6OMMoZBBmHjpeK1U9i2+2HEkQJlFX0bZDuPVSXsW4tbqUvdJ/Wlv/F+x/++GyO9eHBCFOi8GD5MD2yZn0pWaj4Bpv9o/BhNxGCvLNPl72ZESEXYaB7J4MdZwp9ToXxwRqmEnjgimYx0d1w8pwxVJGw2RkqxSARUiE5BBCKSd/lOsWRkFS4pRmAPVV8ZFrltMKqn/9NEhKv7oC5t1hQjX1p1eIRhmZyYnokDm/IizXF82nDP4LfVaLaXbvIL48nvzFflyMk6X164fyTHM2wsj8uGw1tUOGuwN8Fs8+CsaX3JnvbN7/uOYIFgi1yRixhDXFLYCQcNaAXPF1JtByKsAFcHFhNfi/1ZWsN1nMo3smUxuQZfPhdG9Wz6Wz2TaEYfdfS4EJVlBS59Ng5swvEZmnBTZEp38j/joLm6RhhVBA1F1rWlhySGWZpJDhMoJB0Gx3enpAUmu3kwnekNnfACrC5lEOIkBCuWpOpGOF+ESpq66p5wKvhvXdXIzEc4O1lZclgbFcO1zspRzXraqTZG3r3MtY7RqlNDdIbjsolZemCbLJWlc1kRgRqNjL1juRXe2VlzixV3+LVzjk8vz23VTUGFS6MjLJWOba2rsC8KGz9zftYxnMzyybB41/902Gm1zvpKCOLMgGcWMuZkvPi0dJweJWPPfF6+pzfdd18JO+2MbE1M21957Ril9dtrOH5owe6q3rU3+elZ/f3+tGiWZnN05Aw1MJ3maIqL5wlGaDUw8t23MdIcGNWom+c7srR81tAIl00ntydjCFhujXSaN7ZbP5bjuC1eXgURW1faZ36GYSYhmKSrJazrn4tB9kgsS9j0FoDnTsqCu0FXgIhqdQ2MVFO+qUDT2K8dskzU/b7oG2OyuhhpK34eo7N8jomejQLTWZ7OsrGNSHPIONIniqUzS2kVI0UrfndybJhPpVI7k4mM0J7MZhLGr288MDSU2WGlrkNUeTsEVTV6ONI10GZd/pdsMn4zYe8sv96r5oscOw1j89r5OUedLNszM1/d9lTf8WK0tpK68qIok+R4JnYuDmzNg6ZdcnNjm2FtuEZzo2HPNva8bsxBuPT10Ykck0kndtFhRSGSNi4qmvL6Rt18P3XGfIwhkot15kcGEQjciLDfchkvOiCY3vRzUHQ1S8bfnhWLD3/n9vOtmrKN/XVnLRt1T+u75ihey0lePjvIJniajp9HMBJFmhZT2+jG0f9akIvcNPLuKZoYkWXlyyPSOYbORHYmV0TskRQIFIsLz+0XZAcTs5fhUYwLdggKGBtk2BihQb/4AzsUnwkSnrXPW1x1c3+GfRnbdbBTo7o2akXz9ycwLT0/KGZEmooRjKbnhgU+l9gBziaQrq6h6wwrOUqpSx/nNeGY5x+dHeaYbGhXBL6BIagXqBjr6PVdw0wiceU8YLcdBRGuG7QctCVzXjidmhzP3oXIylThtckMJuEnwvTAGZJ53ZDG5r3Gfhp+UIzU7342KFA8wehc2K/LCWI+sTMswhA11wNSK3vsrvumuGTts7aGkSqhz45Nj5BKRfeClV6SDb0SdRVG5ReO6c0ms7MW4jGTBVYgInSZDKJicc6tW2UGehKde39FriBEVbVe6HUmEt/Vvq7DO5tD3MzXkJdWVc3bhlZljXpY1JJFDGnk25NCLGHsmNgsHNic5RhhJL1rBSN1vBi5rUxcGKlVptvdiVVnKY5yy3jOcfE8m6Hj+2Ew95Jg5oITuzJWXj0klskkT/wAgwZ3FSNEMEIr5/11X643lIyFdrsL64TTtuLnYe1/ByUz28z3zq1ejMzymvY9zzq6tjFSF8wcYihK5OI/1wPb8QxDiak9xoh0r0sOf3GVElrgLT1egWrnr8eDmnSD8GEzEwKVzsb2J+K0dXwml0Cv65VjBsPR4P7PlXWdzHCAHeEVSqNz7zyCD0cj0fhWl5nlmXyXjD8/Kxze8j2I86HB9sN47KdqTvfGA2Q6VYI9J1PGaFpeI1nFmnXc31cXnRfjhJyYoS/WA9sLLEuLyb2LWF5NjLSJwEhR9DknxEQ6Qw3NgHXHxAhs+Ur66AvHxHtj0Y2PvuSxxVgtEhFWKRYX/nVGYjAYTUQ3/cUHLt+e8DuKS/cxyeSvoARNV8ZpP1Uv2b483H7HJxgjKP+bM0OMkOOzmQvJOBI5jhHj+xdgn0HSvWO5WVrTFdSafxTtw2OiIkvRkQOw4da7WrCqg5aQ9urBPV3RZCy246l3vDmmyhh//adjp8aj4YEIf8E8rPswwlh5PBqPzlTAFdw4oqo2yAd09PhGnHg+2JIrvzy1J8NwbDYxCwW2BYyEof1Xgi8Epa7/j7plThBG5MMfHE0wYpjwQbrucAGmAEhlVX37Z5nBYH86mOB3OPeRN1699RghMjQUDm13yevgWGLMWyYuy6+Isfghq4y5YVzm8k3ra/xOUHnmoui9r391Wn+WIsvQ0NkosLVAmAY+ctAKQ2PNx7c0TxPDjxKMPjp2SGRoNnyYbrutI6ybLIPVjaR/8uDvfjZtIJwWIu3DB86gBoLZeHi7C16Cs1ZVd80xBuYlfc5BofBu87HhSWjChHNnaycCp3o8hf7V6WGGYngDo+k8wzJ8+MhVyLJTG99XJkhmULSPj4+LdJaNHKVXwg9VysWGS0hYLHFxzhM3HZXtikUjqVQwGKF3ueItwmyXdThA8taIrGPfze6PbPUfTJ5rhg7uuBrlvYE0s8+r6kTuBtU73yp9dkqIyVB8NnmuHtiSo1lWCB+zCnIjXwyc5ryk7cG51vN65fgSweiEhEil2chxOi5b27ESjBEFZqsyOLAc/fThC/flurqTyegms9+UsVzA4HzVHeMQ3isSYO4ZSjE36GByWfEhYNO2WX389927RvYy36y81uno/n55zgmDTJZgRF2MDYw4MXL0chUCAPkkmBYwUiYCI8LUfkTGEZVkoycSjHQTIxgEsHUqwd5QWdJlvOylu46bmiezXFFXCVtdRvDAhxEiAu3vE0L6LA2EKuM8Vm0NI1TzvpHfkrIqcZNQC+0bP0aV7+N5M0Miy4pZ7goc2JETGIYdPO47DEElfbyz3e7K/UY8tDNf5f/m5Vj5Cc9wWEZgkmzfKRpEb6yWaE6jJvsng/Lp//59z2sLQXcBlLxcQ9qadpUyRo9uTaX3/AQXQCmyWf2bpWrJ5ntN37dY/Sbfq8eTK3NPi+fFfJ6OnY8D23EjOZEbOHExVhS5VT6/tm6T95vjwkhT3j4oI9BZuvcMUCKrgxFYHYGit1QkS1TZYKtrY0REVvzZCenUDs9g4BiayjHNkllyqyvvmmKkfnx8WGR5IRu7SA9szeZzItN9yhKCkdS87vX8v9XkG8azQYuk1/bP5jLZbM+5usEsWxhZM4wx94Etn6EVVNF1rIeRDMdh/xfLcrfqcKhbR69hXMkS5X6IpH9wdCjH8QKVvhIHtmV4lmd6Tl2MFE1uBaN699es8iqSXp1BD2dTmb4L4JzIiZEp2RvjCJGnUrlUllTzoNv+roOGZdLl8B3xbP8Fii4ra857o2o47x8KJPzJcUFBzAkccy0O7MQLrCgMnPKdpsCWSfO363emNak/+fTrB3FTqRTVO6ukoZIfI9VyFol03bDmUwi34KqNc66TNUV+cCTac8YocKtrPI6QFYPkh8EIfTZzgM3lOI6+jvAMosjnc4OnLFRU3FKsN6V1jMbRHrJkvH0oN5WmuZ6zvlexPctZa7UxiiCiumECS/gA1Yi+oNXGCAMz987BfT0HvE+mvfFEvq2dUBO78olO+mczg3xuWKDjvyQY5XJkHA2evkgxZoRmPGSVEDXnDnjgPQuoV45vL15T3z2EyrM813vBcjdGpr+4igcARdOxbuib6GRNKtXFCE42VlwaHcj9WSECcOtyWp3kwqiFtx1nNA2/V48nxx8eFR4WRZEOXo4Cu03NM7wYOmuxIuuO+Ef1y6r051rfWxOMCBf97sFpgefp/qvKmr0emf7iUFUQUyoyMyIIaaBJVw8jMtAkjH/LJgevAWVkaU0xMktvNZzBGmP0+ozgCEMJ3OCliMx1IzybGzz3Ox3yoar6WFMe1VtP87oej2vfd/dGk0uXFfTFEbSYyzN91+Cy6ooF4vxGxb7c7Tva/kuBWKYGgYhQpOvlZ3ZN9J1XNKOjueur1ZRyGs3jquaID1slqbd9/vbWvl/rG5Csc7O39o6zYOnTdRXh69g8x/A95yxAFo0dknYjjGq2rdW6eTEiA2Te4Uw+nxP6ryxWwys785l/y6ozSlO1HshasIj8ZI4jSdH1ucekgkfMLan+2Nbj5U/NCpl6QWsLI+vz7+2f4gWGy3aR9WgbWmRptvNnX3v9MbeyzLro10J+f12qXwGNxk8PygqcONJ/0bKqPOOd/SsjRasRIdVhQW3WC/bLceGc1NDmz5R1LPnKalKvGvcdLIy21uyPzK6rvz8jIwiskOm8Bgd2YASG5rpO+xLUOBzTRhOSm3vAE1U3pJQ/2j9Jpdl878XfK/UxqhDK824FIneHqZy8XpxOJP9Cli4fRuNPlbfXPkaV//V39kmJOU7IdtygB3blBIrie07+XDFcDNoNadymasedQIzkTw5IMyma77hqpYpcfoPd9FVVpy9Epw63s+aG914J3yYmB66XkTwBmwQ/LEbaa7sMCXmOozpu1QO7cAJN8b0ujIx89eUgo3LIez2+6vrV2rW5hzA5jmbbrxmrso21MAIWWHFhpGmOPBaPDDqsmqy/uEOy95RvZBk7y3CSpEG9vEl1lrG2MLI63Cs7RoUcy7OddyDwMQg8wylfqBVrX83UlzWq03gPxWULY67+lY8024v3+g4gbP+nB7EjeUZov3plJbi9Z46rXOtGeDAnravcgmZWtoqVUQW87PDEwPavKvVoWUs2qAuSjY9dOUf7a7d3fOdG9pe013eLCwIjCl33aIHp/EZ5Xug59UsDHEMvDmTFRnJQrfa0ihFyJLvp4AdS/Wi/bD7HD3f88nvPmb0bI8VwveUlXpXBswAzPqXK+JR4mHtc99su1z8nqo0R+mExUvDb+2QEjsmLXb/XAtuxbJ4d7jn6czDBsjkm8+DOwUNa9kSa+76mNeQl3fm8bieqpEUq1j/bi8rzGWrK9QVFsuyC5GoMUb9NiZPBcfK0auV7xqyI9Nk0s+FjuIC875v6cbafhUpN6vPMlaz15n8HfkZ7FI/eYT161PtVvtibElmG49ruB947y1Ni15HzoIciS4GmBkbammNk25I42lbBSFY+3yfJ0Czffs0ouNmq7mmbemxee4X6GFW/ZzxB+nVsdoN7wRu7531Hua4C67arOUbmYJsQjLSv9kgTEZbnpzxIeG82yxKMTv/KqK4DI3dlPE0Zd7I1qqtLvychSV10QIpi2Vz7L5YZ36+C5Bm/DprUqxGUXcVIQ89uJXae9VlFPnK/76xOFZ5GTWuCUfXTTkYIoTVQGcMLdk2KHMsLUx7FgZ2IMMuIXb/4Xi47y6zTpjXAyPnrmJ+rt7GqL51B8SI33HHVMl2TFPDx2CCEbwOMXKm8W7Rj549Qyfe+pzBU4xueFijN9urci2z9klpJeMlO6bzAcuKUJ/TAdoaLwY7Lv6/sYzqq7a2jlVbvq863/WsoodKS3amcIEztvGKJrssVNsBCqeZ37UcN2npiZjD8pt+G1HjfLkhpCSOlfvvr2TCvbtKXbpMeFmhabHsGBbYezgs83/XTb8icLSkNRueaYlRpoHUUUU1mmxQyjnbOCgyfb7tkgWkd4fhkqxgh5z/gUW/cOPGTZ/0YudaKajyYRk1DDpBqPkfO3zXHSFsxPZ3j0llx8vNaYIvhYZ4X+2Z+jTVFru8bTbN7teq83/reu/GqJcJ48+kqLu2WpjKM0HbFIsml8e6a8JzvODFy18fEiHzvEWqo4x962fu+c4fP2Qnq8sxG+xvJ9ahG36tPj6a/hS3TIpumxckvaYGNRIFmuL5zFullBSOfHOGgsbLmGFkbCD65C6xd94rHYlmh+9djutd/g7XAt4aRgbDhPUvBH23Kt523xIexqR/nWO6qHFntdlUxanhWrnowqpWzVYywND2T4yghN/kVLTBteDiXFrtOWCbpqBqlVatxfuSe6VrQ8bKFFdf7sHOLHMVZPD5W0QVZiktRHZctV2W9+mIN/3GV68pIQwiOImpMglYfwJ/vyMZ2/KriM0Cz6++la31euPKX4qywUwawRBJ3ue7T0gb0dIo0zj0BaeMEx9MUv8FrOLDFxiKf4rtOWFpSLScFaxMj5yymmWokGtILuITmLr6bz0y+ZIVm2aLUwUirYISQVhFx/RiZ85f8YDSVD75lYeTt3F6MfO1wzLNViFyh6lcXI//7bow0fUuKzqYYYYO3cGCzTRgmzXSetFIy+rgvr4fG3vv1kur6cWOkgYqJJ0ngxKmA3984te4FyzUrpI67jxi/LjmrHkb2OF1wMket+6GlP+RtRCtNqr5bxag1KjTY92st4S05Op1ixA3ewYH8RgzPsl2njhmVUOqPj4nBqNorzb5oG+vjVViWlYWbJ9aZtUxGcn2MrOvqbw0622ioWD+P4roeLLowatCOWuurjVCll60NjEw6mNc6nsryHE0w+hAH+GmsKPK9J48Zy+xE6HNWv+YmhQsizd5at9ZKXCpgXHprs/T6P18paT6MzEJcg8TeT3B/x3GBVh6UyoUPW+jkMFYLIwdf2+Q0oFrOODHyfFfHAieIHJdb/1McYHMMyzLdJ6w0VKQmztFJHYycf9uQqeqYhss6xos25qacXZC12uczRn7F/7ri+Y5mTteqqkuHZNLR5AoPe+jgv5qTEvIjB1/bCGNHuWuEkaZzAsdxQm69eXogTXMMTXWcNAbdw46nWo+nbsZzW/fdZkk2RpaemvV+ZU5CslaW1O+n5jtOK6mWMqZb98mKHWoc81UnZqQqfoysPT68dLdkNrrhMmTFg3RXu5mPM7Om1SMbH0ZVFtuno9XsrMb7vve+jlMsJwi8sO6XKDCUHc7zXMfpEgYX2msdI++ei/E30BtspmV92fDIlBNLhkqd2VTHdxzxXc2pRzPdbju/o1VFHyCq/lOOTk36QPfYH9Wjpbke18NImyCMHIdoNTHC+kBG3CjPiOt8pQUYjh/OCX2HY1iM/CaJDl7a+MPHUzhb0SAOg4OXdU0wVnlGMbo+kqNmIqxZ3FON36psUE1VActzqZm5sX70lgPcpLtVcLfWgrJTZWi6efEqKY2/HOdNNdtRn4evfb9mPrir9w2PDIs0v94CPfD/FXclYFKUZ7pNjOJwzNHTd9d9X33NMNwMIiggIqeKB2qiaza75tjNszl290meXY2uu/s8icnuarxCQIkaATkkgggiiHJFRYmgxnjGqPFMhunuOvb7q7u6jq6eGTDu1jPPdHfV/3/X+/3f91XVX3+J+Rxg1H2ZhRb7aJ4XPXKM9E+Hkd3bMMeLTPK44b/g7WXjFJ5Vz+bcNa59r/owOl7tv4JV2pYOlNHS7O6zzcG60y+Pb48bOXXP/LrPEiO0mbFCIQcnsae8bkTYvKbltO7L0V01s/Xc9dAcXqc+knHkaR2aqB2Q5rLFCFrTNhgPh97C2tR6WtbkH7IaORHNAB803ZrI6dRCT4+8zVIMpcen3RoQmVHIRorIfQ7GEZmTZa2QvNKqlEOmcwb7hsnUEHxkGNlkWtK5CpvQhpafaYVR/UfF/9tf2nu/DQzMWMPw2SR6achxS68EabaSMyQfNbgOo8dfZDP1cXBOpEniF962ImxBlrRe/IoTxMijo9eVT16oau06y3VMofvN435izSPGNxemia1vHB0/69Z+ijn1lfKgcdyoWkGarcTx5njULojRZ71Zg6OEQikvS6f9wYoIeUmQC9gKEy3o1zqntsLIf3305MW39QeM7lSUtt/UXy3lHRfODoe1r+8QGOmVOdd+bZz8uQd0tGh4xYtRaKzzq+vl4PWTz3yrWgOnCUXASDj1LSsiapIgqJmLUQYwmzFqjHnnpycG2Bi55ztDYjRcre5sWwiu7ZfocWQ94OvesOKxU6t7AA5Gn5jfuWR7Uun8qmX5Jry0qhm8vRsKuxnIYd9Sj1bnWa32h/8GKAZGSYW8Kkqff8OMSKoCwQ5bju51hdR1w2JkejEK1zhMppD99jnNywke+55Ve2+R9wqm57y96u9vDImRMXBz/kg6mZxcRXPIzRFc6zJ0Tx3knaLgtcZniFGNv3F8tJKTRUFDtbeiFWSNxy6ooovRtVgQdh3Dez5qhNbOzm9Pw8ath/C5YIFa3Eb81Syf/qIHB3edK3+ubl3T+tuVK9tie6g4nbbQQrru+uAnVgu790aa33s0HJ0Ti42N22nvjVOKiiBpo9+qRiStlCtKxPmQTmt31sJrSkf1mgTDy+QpsEaEUT07mK/SdOJ8veql56dbj3xD8Pedg1r6i4ndfTiLoQXUKlZjFvtJYuQ5P/IfH06ekW71FK8bf0zwJUkTtXFvGBFOAYxk6lzdqgxaTdNI3b5egw0zcd3TtAFVcL5eWD80b/AVJRPrM3V/btfd93eN7LkoV77KwOtd665KUZlbLHvlJ9vWJ3Hl2MHo5GqGkdfojZz3Lk4XxaKsdv3WjDBSXs7L9FLTrJb9T9KHCTqsdo1x4wt5rekaniao5nhjJonzVtAv3f5uYvT+CtD0+dCRxK33JaTUxdag+4jLcFq01uxkep/INXCHuPlmhsvLRU3pPgzjSFR4VWa/iJagN2r5qKUcI/TA2phowqiF/A2ONkbvXMZLrOc+VhAj53vrGsRvD8Pcl/je8yktOwWtMe8Mz5NB6eQwOtF7FA4T65UuTdXUghTfU42IssqrCn+N/ejcYGPN8qa+DQKez9Z8mtJSax1cguiOw+tfJmX+fc/19wDBE30uatA6MO6K5yWCyH9kVM36dYah1/EeRq0TxeikmFSsY+15JScWxNQj1Qiv5CVNZlfY7xErm+75QFNf+8Oh45fBL7cnMDXp1KoWrd9Y0l//ZkZSXvYtdRag488ozfxrZ9WN/dbziXnHlsQw+Wm9YhxvPCM60lrYs9+n1khrakce/UQ20M98IanJqqyJxFYzQstFJSfRSwz00q1y0/rezhaMXa1l8hz31N5D6O4csEH66AekXHwmcM/eR6eeuXwVZjP/xv7Ks+TEN/9+TFrYApX9gDVS2wbbGSeN0QnGR4fuUUqURU0S2UesiCaX1FwRX2xYg6buradqHH21p+3A9nsoQ5599w2d2i9jyJrbOzqqjZr1IY0tbbaa5vt4+4XpH9zv+NSgflic+ObG9rTw71blE6vsaV+r+YNyNe5H1X47W11Uu/A1TM89jmFq8FafDTkD9nH2m4cpUpE5iaN/bUVUuajmSsQyE730xC0JWvKuYRR6/a4JI3d/6NzCMIys3UVFvUk3Py1Gbvo63Fv4zZYYnrrCeRmSJ7X61jhs0KvdjwravNajfgr7F8SoGoqRfojEJJETaeaAEZHFnKwWyOW6NaKXH9UDc0uMvO3Cvvt09ljM2V9+XODJiwfKofPmQnh5QA7DyDCOH1ukPvk4j8WmfWxZx1uuX+6I4vWvFsdbynUym9+j3c08yBKyLCikuL8KtTeasUpdWrEqZsiaLU009ZFhFBRkSNk8x629OUFZVn+H6AgwarWvMVqOv/Pt4s4js7uzpSPV+lIaYX0a8tT/t+LqOFVLXU9iC9PH2i9Rqqrk6dKvzQgr50Reoq+qoJcHjeDBM+/QDFzlGMJHm65ltsKoursf5xdXw+efDs/HY/Pa/0p58L97H33377oIde1gpdK07kOIPENS/z/DaI9CKIqiMpOfsSJirqCKMnstGkLlEcyvOzGMqm6EH5KmO4f++asYbtEHTfmoFR9vGerb78haNVb1Pla+nc4QN1gVf1wMyBsSeZvY+oD6S22hsW6nBrFOlqhp+61ILp/PqzLzTTgzqg42z91qqiXtq2qtMfLHVzfEt6RXo9l4t0352LXZ5Myjg0GMgveu3f1DXGNGfHXznr4nzc1aNnWNaflOiX1yOeI696NC5LTbVwKxcKT3JIbUX2/mZ24vQl0ni+TEx4xIUVMLOZn8B1NHyxmYwT7up1OE2hhVhsfIGEZmz70Z9NJdR8ZXv45nZx1rykcniRF6Jciaqb82H1XJ1JJPLDfWBTHyyOXDyDcPzt2G9eVPjdG2EqlIEo+P31qNiJKSzynMP9qjw//ehkYvp39jXl+gJvWMHQc7p3X9ZKP+REhzvq6fx9QbQIp/7/spbNq+KnpgGSxqOnTqZgvEI788PjmcWrdirV7wnHX06iTT/3S13Hh/UXO8G+7KWq1l2V4J2amhg/kPUXAnNtZr7eBv3VXFPT/y04GPbSLL8iKTmbLDigiiWtBk7p/RazxDsoZfihPCSHdlc64MNGMUPG786WYsM2GjVZve4F5ZGwoj58M7hBvHLeuWMw+YH96QkfvWmYONa70ni1FwjuUIMNKHwqgusOf8s8ZK3yqxnCCyRP9OK8LySl4WmO+h1QS87L19AmjpI8HIOV5DtWmNS3975xhaL2sVm5ZvNuvBH60c5GXeFOuqAZs7AjrfjuvGT+fvNfXb4zx3veV6bTNGw13+dDByJA3YJIy5rg9RAHroBL0DxdKHVRhGEk/O3GVEaE7WBIb4vulc+2uK6i7NFpzCMGrVzi+h75j9rWz+QiHIf6r9qHgn0rlNh+Kv6/4RYQ6a2757uGL9giHxv7Xc92mEYDTM5vq9R9sR9h2SXsgh8ISHcrQgySJ21m49wgoKYIR939SrQ91JqDabJ5TrSDHycnIPVPWydXcPm/lOMEf7yoUQfBsHgxHLHDAP3rSvbO5aSBIrPrB0L7mgHENvnxlGzdxRdt5QJCVF07DZe82IqKqawmf/xdQ9Bmti3WSkVlwbwb2x16jd3m6JkXc3unFy72Qy9S2zVl2dDEZ+mcpl44m/WTWov/QtLD1nv59riNxD2HzEGPl2to6ffnqBQ5XK+l5CVtQcMXsvekYMvsmZ62wX06uhfXRvJB4yGnoSsK77WwcedtGbrYUyasXaNhdLf3WwPnvceRTc8HZHu1rd1wnePzJMa/+y71WsD2/E4vn7y0ZLjIYdF0Nj5MpTl8JTawd/e9s5Rm9wqbMy1vfhcA6rYdN3GBEpLwFM6etrYSAQ/m3uDZrOI9UjxKhat6BTCQXLzBodx7B1VCvlp5eT5NUfNzCyyRhDYdSUW3zH/1x+7vyrPypbP+Iy9K1l6/8BoybMvO2audQ+jPUTMUkSleT4zeWIXCwW81r6B4YJJ/vlxrpx3ofWXD3cWYlhz1c7xxv3HnTdcOugplEVat8B6/2vc5nFuyu1Ota3Dpj33oTjC35rGYZXLpSbQKM/fGXODsta30+MucFq1N61tQN0w+U+xH0jjx0Gy7VVz4J8g/yd425e9VdvwcRS/9KYRF1ZN4OTVVnu6t9RjqiFfE5Vkzci8mhOtItRI/R5MQpiFYKj7urmrVWbfF0P/K7ZoPrhN6j4nCdsjLzPYVSb4pruYF11/c/w18a29crfle60yk8tSnZ+d8CqD9rA+11dLRw6Xr/z6liuLaFRP7fwrsvn+kzoMG2MpSExavQw1k7ntZysJM9+wowUijlNlpP/qdvzVANIuH2DGAW3hjdWa25YWw29qgcbuZ9eeV0aerX8j3R84o5adGxS1Eun4voA2ozQdqZRtW4c99dvmZ98I9659JlKPWMhTd1TYl+n4KmKn55vCQ1bT4dvg78e2LzaDYmRd71D475JfAHSUHruk2ak1JNTZSX1Y1T3VitBkZqwceNCM2d3j42R7znsMCpBPujT1K3rmTT/gK7rVZ89AqI01okMrFjWZFOjYt40rmezbl2XihY3ukvK1BqEytYSI4/mflsPlckcfYfFyMUXfbmnhy3kEEZPVCPFkqbAOLrNnnFSDc1BzdYdCiOPFUMwCu7zrnNa22PdQBOZ200jaO6qC0yAurtGb6CLbuedyk34uB8b5k/EaHKl1dQqIM1wEaNFpKl67R2GUZi3+5Hy9Ed87i4xCKPM3D2ViKwpiiQlVhoVC70HJci7LnrLEVGpb028quhqdmjj4I5GNq33+5HEpQGjcGY+pp4DelOcrqmL3oN0i3batz401k3tHvsTU/c+1ux0tj8MXQ+n4xc38Nud7+eZ91cNpIfQEdmEke9ClX7vBCYH+Sg1BzBi4UxJluNrzAp6T2TFHSd6wyZhIyJsPDUf97fzmtYrttfjwFL3TJZSd5q1TBM0iZeO07ceyGtN/HKha0FVY8O0znN3lQ+el4n924BRLxHd02qPRJBDHTpBfV2+9chV3+PnW634nNsXGIMxJAwjd/F5Y+1URpYlqfucJ6sRSlJzqpK4z8bIrARt6v10jziUKxXvfaCGzarBhNyMkeF9xttHUd8yR+y+DcqxcsVnK/vtRy4dn/YuH+fTlb1cfWp+FrvHeu8SPPaNo6bnUnmtVxhGlYpXVi9G3gfhwviG2a9eQlaGwsgWpOzBaH0/xfO80DX3oBkRWBUGUvpu3bLQOn9otU7LMmtxu2JY6LtlwskT+mqheZIWUhOtQmeZVdQJTW1Fj43AQRMaw1A0dcMagPZotQ50cwCtCAGtK9CmWoFdVfQqMOgIzVAfRB69bhSim71/37kcc927cOS4bh8zES/oWylb6Pkbs1KGRsgvTPQmMfQd/iFJjBof9PYqo1qnixYOP3iRFP3XjytfYzP9e9Dz/4atFrRDTY0aD2SsOomK/cWwpRu01ayixUXsGg69kMw0aszNGgm0GbUzKuBZNmz9TJsPHCgDwSqaX1pBr+TUzTLaCTwGEXVggWyBiFSqNZF09Ey9CYnnZ/0Ey3FycsYOK5JjYUiJ+FfuW7d++9Y9O/c8tXff088efuG5Z58+9NTu3U/s3r5t11NP7dq+bvO2R7Zu2bD2F/f87Jb/uuW2O26/+T9uvmP16lWr1zywfsPGDRs2bt2xc9fe/QeeOXz01TdeOXrkuRdeeumFw4cOPP7Y4zu3bNq0Ye36dfffv/aBe1fds2b1XXfcduvPVv581aq771nzy7UbHtq6fedje/c/c+TosZde/t37b/90Oh8vrtz57Jsv7NuyZs3qn69aDS1vv+uuO+5cufLO/7lr9co77rjjtpV3379+w4YH1/9q647Hd+/df+jwkaNHX3z51Td+e/TgnieePPD8keee3rd7x/btW7ZtWX99H5ud/eOfzmJJ4ZubNm1c/8D9992/eeOmbY/t3rNn38Gnnz/629+9/u6HH7/39luvvfLOu689f+jxX21+9OFN6zc9suuJjZse2rRh3YMP3vvAgxvWPbB2/cbNWx5+eNv2Hbv2PHXwmedeOPbisVf+8MEHn6DS5E8fffzxRx+89/s33nzrtZeef/bQvn379+8DKbZt3LJj544djz2+a+ejOw4cevbQ3j2HXjzy3NHXfv/mW+8MHB8s21esat5uffLnT97/4E8f/fHtH07MsLIoJfq3G5GcoOQlloj3luBsVhNZlsLwTDKTSaeS0fax7d3RWDKViCdiuJgrlor5YqmU13I5rcBhlNrTk9cKPSVNYBmC4RmSpOhoNJ7Bsun0mNM+f/rYaJpiaV5geFkaP6Gvt7evt5Dr6RtfKuQUNOdFg4qSY1mO52iSIGmGJrLpbJZux2QxMzrZnepOMRyF44ycQ++u0gqlYrEoFif05KDIYXhR4oh0goJu0JlKJGLRjnFj2kZ3dEaT3WPHMDTN8EqhVJpQ6ikSIpOcNo0ShHRu2rQpE3tymsrTBM2xFB7t6op2x2IxSuSSXYlsNprKYGADqlSAMxIQdsrUaVMm9Pb05HqnTJk0fnxf7/jevMQxbD6vyRyJZYlELBU9/QtjvjC2szNOSQrYgC9MnjZlxrQp086aM2/esvPnz5155tnnTJ9+5qxZZ/ZPv3DxgrP7xNz0iZpSzDOZLGwYQbMcQfFKadKMWRMmTpxy1oIlC1b087ymiFJ81mODkYKq5kWa4kSJptlskuEYimVwiuUESRR4geMFlsBZOYOTQIml0iQvyRJHsxRChCQwgsgmYok0YMTRFMNJPE2SjKgUeJrjySzGs6LMS6qCIKAZCk8RDMfzHPxA1sUzFJ7FSYrIciyNNkqkGFylJQaD/gwj8UCOEQSeZ7Es7IA/QeQoCkgx0DubyZAUBZLQYG8W9mBZnCJIURUliSNxggRRBDAar5BZBsdFgcZRPyKbSjIksEU9KZJikGIiE4/iksSKPC9xWJZlOI4hcIJGfDLJZJIAXyMIUhAFBk+ns8geDMvyPMMIHOymRInCGZ7FKRLLYCSFZbM4gWfSmQRG46l0KhZL2L6bTiSzmVSGIjNZYMWwGIYhSgzSH1Shksl4HI6IaYJXREYsJubtG4gUNEHiOU7iJFHOCQLBMKwiccAWjA5dNQkwAyNpMs+ClBgD5uIEUWQAQh4AhK8sRQsqDZhKkqKJEs/Q0JLDMF6Vka0EkeVFXgJkZUmAYQX7JJGDjoqqSrwIPokemxaAmCirKqspYJ0C4AowkgKLmIB4vEgCaxY1lQQRojPkU9CKExgkjaSokF4lRRFhTGIJnBVkhgTPlOHEjwWTs6Ik8yTYnGeQyAKMWwY5BMVKLIumDcgyI0kUCe7EiSJADDKBzoAT0kCE5jjJyYqAmkqyyNs9FEgRoggfHHITsCtLC5KQxnAMYwQZkrwqUDih8KIqsIJEETBuQQ9VU+FchyOBDIfcBZGEpgqEAhbpxYJL4GBcpCZsUnLegUpEBL3BdiporwBBEeo9FcRlQE8J9OaRE4vggeBvvMhiKCIBNzAJRzO2vcG9YLiCqcFqLKgogLeD2agMgcINRYCficABWRp0Bfhs84Jstq1EBqIcQgMcFHACS9BgORFLEayg8ZrI2FxkDfRlWJqBoQ1GBz/gYTyRECc4Do0fmkb6SDBwcZYmATlAFw1UiuAlXoJhJ4BUPJWlSRARyYFBe47MEBxYWuAg3MJPcDWR40AMsDp04xEWCtIfQguBHBWMCgUWMAdQCNv5RRlcG4a7zCN80FhmwcQ2N+BOZgmOp3meBMcXwC0AIhhvMowe8HNZQnvoTBangSeyG6hpD1WSFrSSwFCcoklsfCnUdfmsXJQhoQgMg8YtwZCUwJEQKAB2IEZA9GIAYQ45M0+jwGQHB4gKBFBHhkais4ATg4DnOCoN8YzHUPTkKIwDwMAsJBIaIMIw+ABVSLAx+CeOk4A4D1GVoKABmF+kRVnAKQXUIDkMoKXtRIVBbGXANkAGAipDYmAzsBXNQjiDmEvTGPCEPSTFMRgFYw+gQqGD5OkMCc6M/BPaQSuwLMQVcFvbhuAhFHg7I/AUxCUCuAIm4A+grqAqMOwQRCxiDqqib4KdQFGIA68FgXmUMUnQHgO3BhOSOGRUUE2B4cqAtuBwYDtI8+A+EKMRrAKkQuSSNIFjKB2RiAmoCGmJhlCJI3+QUGXACUqu49uvGpF5aV6D4SYVWJoDcwHwSE0CURNRUgKnY2U0XCHqAGEYAyQyBzg8i+GsBOEFZSaGIWCEI48UQUMKuRiYEKSGcYTCEABqx38qiyhD1AHoBJSVoC8LjkqCfQmgJ2tZOgvg2UhIWYEG4eFcTgAnB2SBExqs6LOWLiDd8Mj6OIaDT4AoBKvKED1grABntHHwPQ1wiwKboQQc1TW2KiAUJFrgCI4Hng/cCSQMjDagmE0DgCSHfBZFdBiqMBrAz8HfFTvCIyOAvxEQE0FbgI2ngRQaiTDqYTCBocCNRcjHCB8SMgkL4dIeSDTFI8OBWMilkOhoNIAb4EhIcNssfMrAhldUCKaj76oORu4+KxbNpKE6Scc7O1NkNhlPk2SqoyOBY8nuWLKzs6Ojo729/YyuzvZuqJ3GRFOx0WO7OqJwoLOjK5qIx7q746l0IpFMYZAUQXbI5JkMkUpkMvGu6JiuRLxjbGdiVNvotjPaxnW2jRrdFR03pr2zI56AGjAR7U6koYhMxlOpRCKDE9ks/EjE493d3dFoLJU9Yyywae/oHNU2duyYMeM620Gcjk5gHk/ForF4NzROZXEs0xmDTICnY6j+yGQxRAME6+5ORDs7Ro8aEx/b2T62o6Mr1R3tiibT6VQ2FsdIqHZiWTIbj2cIUDyZxggyloav0KmrGxQCfROxeDLZncCTIBFUuCkoAuJZKE3iSSh8U1CCZFIkjEsGagOeI9iCBNEdRgKTJUjCNgoOXTMEnuru6IolUtAbuAOjNIRugJ5lMxleZhnIvqhyYQVAHiPAlykMYyU+G535pGVF3th4418tWXrZ8ksvu+TCJYsWnTN75pkzpvTkGDmfkyGvK6WpZ8+fP2/OgqVLl172pSsvX7z8iisvvfLL11yzYtnCZSu+fO1lKy5fcelFSxfPmTPn7Nkz+6f1lvJQKvB8OpFmZEXNT506ua9n0tkLL1p+8UUXXnjxZZcsv+SLX7ryyqu/dMWVl194wUUXzD/v/MWLF8zunzRlyoTx43tLyJWgBE8lcLHQ21sqTJo6c+7CC5ZfvHDRwgXnzV+w8NJLLr5o2ZLFi+YvuXDp+efNmTlr+sSJkyaUNLsAobFke0dXHOchSYpab19JlRYuWnrBgplTp81fsmzZRcsWXzB33vyFSxYvOHfeObNnnzV5/PhS33gNJYFkItY17vTPRUa1tUdjMfDBcWeMGpeRe8aXSiDVhOnnzF2wcH6/SsyYcebZc2dOmzWpIMLJiMom0wSRbDu97ZTIKaedGjnljNFtbWPao8lMKo1BDFeU4oQpE/sm9PUUNVkr9vRNZKFXXoH8Cmk9HY2mu0adesaoSOSU0yORtvYxYzrHdYJjZlMJO+6LWmnNx9bx/wVoAEuDiU70lwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 37" align="bottom" width="103" height="117" border= "0">


 1. Priblížte koniec kvapkadla blízko k Vášmu oku, ale tak, aby sa nedotklo oka alebo jeho okolitých oblastí.

 2. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do Vášho oka dostala len jedna kvapka, potom uvoľnite spodné viečko.

mORpjvla2XWtqGamWpm/W9hskD9FWgcpHfp6TqtLFa81dFdJq1fGkpq4FZaId5VYfDZy6E3O3FuoW9ukTca5wvBPeYjecinq4r93Xmrr0S4nAdLon0TS/vSQKMfDvkjYsr+mrREoUsI3LhtGcRcMfbF92Yaq8p4U9oF3WyBNCkqvqcK5iZTMiQ0i1EDGhA0dCdpITcsTBlVyVO1XHU6bkzvs4gtzAxFzE2MXBtJbk/l8ZqxS8sx8tMngjIknfPTjaxeawCkNCeNuTLVJKbX1bAMjpNgisfUGItWe3vOZAcpFuNSWUR+WEL73rkeseipoD0ZtzL7AgfQA1yNaA7ARa1HhIBbec5lEyygpInSVLEbSp+A9lJ4lZHHoomC0lRq9wjHxujvK0EWBZywoD5I7Bj2TRm+8emM1O75b0++ywCUo6SsHSDzcNNBezS4ou91I1hAZTnnkxlEPesQj7bh8G0xAQsXcPfe5zz0OoMn6Z4ecC53TZWV2XHzeS7vL2qtzC8HCBktb3XwTv+hb8w5AdycGl1zWYxGeUrewpISjQazQG+SU9NaQcUkFGv2vxHb0fFR29rWqj0mURkSyll0nc6uEK2I6ZqiVEDK4FMQM73nmzpvpmXSekzb9ilRBLbfaR21ruj2k36GALcezjCnlCXUjwH7RfqPUZrQIgPp5DqEGKc2DbafOy9J41Xc130hiqGX3cD3T17z1XUISL1V9xymdgE2nRMsGAbYz3uPOchzm5mJmIYFzLHO8e2OUailtlYko4eOEjT8jDAYG6LG9HI8Rg5kZ3xHjH+Wv4wnxom3gsH6cjqVC1mEGujOapx1ONSJDkZwWjIhQfbbEYZeez5Qx6t+sdDUqf6skmXkcf6Tohz/84c3upH+WoXlcDEz0L/7iLx5Hf82dN45HIRnxDJ8v1Q/D6aSaCMjNFeshNni1SwAxuiLpeZN67ogbxVZXEJ4jNeLYqVRmPDLK+vmf//ljL3ylgh/+4R/+sHsqt8DW9JXojXBjC87U9C46TQ69MpQ6cCA+OjpqPmOGWicaL9IJbh6GO/eUAeUyXzzLkNJAtX/xGyKIS4jzjiT/lKc85TgYpCdW6locMZY1mGFEa+MoI3UsbR9j1o6a4dwphzSuGcjjMQ8p8i4INVrMvXJG4vwWbrwEuxDhJbVvDXZp56ivitJwUrbYQUC4NYhNmmRIgGqbXNuy2LlWxfOMqBEyPO6kg68e7jqHmtboEgA2HW0vSIE895iP6aozK8/AN8o0ECT/WaiJa7x70IMedEysTzJ/+zJLzJTRI3hbcFj1iT5zAgGHbKRwmBCEHgmK56ihv/qrv9rmyPsedM/JOHi56FMrUnBh/RtRhDDp7D7DcLhdvh6sX2t77eM+BR/wh81K8D83smCQ9InNpkN8XvAgV//UlqLRcuSQuCvM2i2qSjiLWLN2lLU2pJ1pa9k1/UnHjvlAKkNNg3Dwn4m95z3v2WwqHBeCsODigM8WW+6eB1WqwnkVQqbvEUd0UFEN2ogtwtMFIIg3C2UUUxaUqqznGBkjgzpq/6E+pAcIEuXy3ECP2vIoF3UZsMxq8FfayEW1BXZhREsMeKRSjlTZJRW3B0oZ6exLvpvd7GbHEVaZP8aK/7gqeIqAeHBI2/w2vFGaOapwUANZUi/4gmrL/ONgi9SdbV9iDD3zz4xpJctfSifT1OabvnHWdajB2ELzhL0Z0iF0V1jiVnWA9kU4Z9qzZsM6TbV6BlRJIAZwYA+2Y6y9053u1AjXAx7wgEY4sHngbQ7X9gC0/m2oI0hzSmxwZlQZCBSEy7N75FGV1JcN1QMcgQBmxFgXiUd/tL25kYR/k8eBqA9vdC5zASmJp/aiF73ow/zNJI5Kbaq4ibizY5bzO8O4gKV0a+Us1bmFkKaNTVMPY65kq8TLOwIxugGEZIIE9zM/8zPdtuV6rmG2ldYgZpza4Dd+iuCG7dpFrVwbry1jA3gULjeX+IZJNtcMOKhezA5gNfz3PIJnO5QN9nsNMdeQYR8q42yehBmu1LOR7NrGRG4IDbYMfJKQbhC3OR7D7hcSF8isp78EMHctveQEwoQNC8QnjxdAkx77FMSOZ9SndEWdECAID0TVEEbWg/RlOUiQhjKmPJ6zW05+1KP73e9+7TfPIWiPeMQjmqpjP5VGNEDnJb67wK7jP1INl2yqqdaOys20PXBt6O+VR95UH9OWJcNCKuc3B809TZABEbLOZDoyD8cf6U5bJ5Bmii2wb4HE6xfRQlSTJWrgJfh2yGLQ2z+5KpA3R++jMz1qnCLwUtoq8veOM60Z3UfG9aX2Z7pR+2sef4/U1OS+vTozfdYJgjFpLHJ2/zxADmHgudeSue3vzhQcF4IHpzWYAOmMIQaSNM72ofIhdtTJf08QYFz13gHUGNvgwWlUXhCKOsjPM4giO+XiFW2kPN1BaB+EEZsQxDn7jzTohoIhuyv0cGBtfmZgiYitmTaSkEl0ZjSAmj9P3dT+9FRxxhJGQfqjo6P2jdkBcENBaTdvvuq1z2fenWq62qcRQa52xzWYYRo8M5gnzDodsXUYbgQ4D8cqdtZdjF1gibDM6tJnE9basqaO9tIvqc+zfc/FwQQqNbHYmVSIiweGCRgAkcIOCuHA/gEx4D2EhryolF6MogrHRwkdHye5tS4WEDPjrfEbImRIHtqA5OY1dPoCIaFBALVxuLtKGsNhU5aLTnVYgoqdCCJ8Ehw5KX6dRLroMcF8t8bsl7SCVBvzXgZ+E6oIdYzLo70VymCN3rolsZLppb+hHgxIaJ7xZU7z5AkggUvGvCQYLJmVlvKkdogED+ODKOdOOO94fghFM1SKNgr16vSB2WKzEGa40S5lLHGFEYzenSZBTeSrqvbWMgCIgBfGcoZPrqlxlMtOmD/iqmFLe9SjHnWMCNq1DLEsEZPrGVIF4uMt5L7TCx0pzRDr/tbnKYMoqqIYqDBPIYCE3vBOWohxSiO0+453vGOTFmWso1MWM2N2tm2xtd4liW6X8oQqMbomiD7CnKGOgQ+Moe4aOZbVj4y5AoeU/Lhbgdh74IU71eapfToba4h6kTrZ9dZeZl/UOg7ZlfKkvapRiu8jO0CvwgpbiMtpS2lnSwocqb09e8ysCiLyWQZ+ZnlRiose6Yh0cFV8iDDYQ5ggUHDXPEvpPQM8019NW4kETNsK79xBSrua4boB8rkgJGIQX+rVbmf7KQ812d0ymaVx/okkof/T0sbTrIqy60ZOZUJb1aaltbMPIpse/pZjxA2YAfPv0TEDcWab8vSBaj1AmdhYdWzWbmd9KeT0QiqdtF89oCz64QXKgFKZ0VkOsbs4MEZfSATaOpm7NhQ4GxR+VPc+VIrRu5GNcKZOpSN9zVATmVTng2e5GwjAoAg7843f+I3t/5kzZ4590iAydYGNbHh5Xtc2i0CoMhA23rFgDMeNaqMarL+i9jX914i1huEfJpqnBcjH2U1cDlh8u57N7OU5iXaxyxrYOs+7gGvVEOOAUgtzT8ABdpAf+MAHtrR5W33igfOclysz/p48gC7gRsNpARgQV/4BeaViErl99LkSRdoOg6u2PPEHvGs2M9UO1YR0x8igeCcxpvYWdHLNGeNqltU7WrGEbGuG/vy9L6Ja2zOylayBTqtwH+xMNZCiRlDDOCEtMfHYrYx2ym/VQ0AXDz30tVflkZe8mTsXtJKcBNbLWSmbevkNodOBlv9KbqSB2LpLqUFaotx2pS6WLuqxt9m57s3DuYJ9EbSKO/7OUwXp4MxmEAwMooSrDosdvCCdAozr3fBLeacCvqcQRNx0mDMibmCTxQ6KKutG09r63aWfCeIe/YDReR2hJhI+aArtbCbb8+mdbWEgqAiWBfd05RnD30hl7RG2fNd7nn5v9fmsEbJHWEacexc1YUnFqERziejLlQhvDvgt4fJoke0nPcdfRFw+7jBqPyEd0RmQ3kB6dx1tR4ZWqXjBt7uneaRJTolNT7VEQkV+0vAc9RfcQhWWWMpQjYqbB4lHbkG9BZTjne/X1Po65qN5GqWVkPQI7AwTrc9H9qjR2qtG+NzAg6AhmbHg3bGGUDH+2NRUI1MKdoMIP0A2aLxbFwncKDtJTJ3vGoEl+9Sz8Y3S5nPfeaMX9dcNStrXTopo81C8BLzFJ4ncPhxnL2mwJElVpDstNZwymQt2KIlFBfPx1m7vaVTasr06yQL8hptldFKvtdMJFmkqw3vL4UXCdBOoKo3qheWrEteoDUpbEE+kBCQ36tUR2DGkb7RLu97Wm6LWpN9KBE8iMe3DRLFPqP3SoRTGBWi35OZ7dq/BEU6QwGiYh5TGIWKcA2YOUPuxwTFnMBvttTL/fZ4Qsu11LXnETeLrqRB975rNDIqmt7XcBfCMnpR/xAmXYMZAu+vzHuFYQ+LZtJl+i41kl7ZUrtXLD/GBIHlRLsQNT388+FHZvA9Sf0GN+fzmQ3gXbggCMLyD4Fy+iwSH6I6vFx7fSHBALz6W33LxVEtdONYNoNaiEtMOQwaRFrsLdWP7A9IliHJYRNjSeOZFIktQpcYlplIltJMuwJF0ke97c7tEcGfXwBKkCSY39AB3tjEtcI8E3+AUKqRX1DkfBgjgN8QPJsR7b0lKk8TWG72WGEpP46NtEFSO4OlpoUbiJtehKkIW5CTU8CW7GFDPd5jh0qdtyB2BRAKuiWqAmI+adnR0dHD/+9//ONAhTqsiqXOlKwSAtIOzIWm5dJd0EBs2ErzwgjLYKFDdTIKWht6Uvjz8buRSfd44BwrRpHyvwkOtkQiST7UzDw3DVFGjIc78R6JQWhiNTw9G8zUiIvuS1EawD4l9hvhVIl2dYx1vpHIkZKQsjsAh8ePKAeQtUar7zhFzyNyBg+CM53/F05n+72qXhsHhZ6Z9mI8RcQ2I0XYzMwZ4HivZJVLGRyJUI+fZJGrMARyS8Maca4TowIkgcEg3iP661njDtfkkbkhDRi71Zm0BaQwV1sgplEPZHlKHWAnkpS3avtjtAuSSvIeDKxWShv/eVQBAVBk/nrGYIICqlDznPKd3XtKuaotZgzW7aX7vgttr9raRlDHKcxrghp0qmJCnAWwXUj6mCxgZ8w4TyrObum0AEix3PnXCTZPCSWHEcJTCPIvqmrRPjeiq/+pHosiYIqoLuVa0hhS99KNytj7fupu5te09JO3l9/2o7Wtlz9QN8kDMLrjggqYa8uFiENQ1POURv22fW+55MzknAV75ylc2aSwlLUR3tu9xUoV4JTLqBoJdBeIJw4Mzw8XBlWc/+9lNqqNtEFPdeiSuEFbPfFI2i4VIDNe//vUbsaMc0j3vec87PklAnThF0j9UX8LQ5HZ/b5xGJogZNb83b2vQ20xYUjdHqu2+8LQHOY91Ay/tmQD/YWg/+IM/2PDjIQ95SFcjU1o3ZJPna9PcsLZRkrA2ZlVFx7ZLfai4SWz5uGt+6G09Oka6XZvUeIQgOVGjnZZe+hEFH6kFI9tNfbaEWHWwewPcQ9RRf0b5sw0p7mcf18qv7YQwMYlIK/pvvfa1r21ez0g+iPwSKIy1Os8iRZEWQoaElV7TOsEiCWF/E2l1lkViR00k7UUXXdTee3EtEhl+R7SHvDJCkAr1hd+kIy/qJBIYRJEyiWoMwYNgoZp6SbHBDqifcry12rlzIY6IiLAkIYyIn5/RfOS7uos+Y6NbmuuaruJpaky9Y4ZrRHtJxdPhlflzR9v4aEnAbAe/ece8eTdqbgb0+mTbl2yGjmG6XNRxoV7qyfO9poeZt2N7IKVb8RKzHqKcbXvRCJaQ57Tr7UES3CVJbNc2k5cFD/eEI0LAsG8gJbHgMYhiT9PvKw24tZ2UA5FhvlH3IFovfelLj+PZuRnEe37rg+ROl3dwYnO5973v3Y4eUY5OlsbcMj3tA9lRb3GUpR6OyZDOoIt+SA/xhfjx/trXvvaH3eOq3UapXGSui3VGIsv0o3e9eTiXJpcZgimsrdWah7FFqGH8kYixTSGN5y1IqnLgDNFvkdSRtmdML7PjtlRGdQx3PsAR1kI7MgeCmtBdggwd4mJd2gDYwi3W8i6973HKmTK2woh7L6XppZsVu2fUTufBI0cZOJF3SERIb5oIjOIqd87wMTIuOS+cVklcwkI6Pfz1sqZMVBGOHHFujwPmLADtcN7g7llAgwka4cPLVQCNtyAhhFCJDIKNlADnt2+kkzMDHnwGJGgzODerwlXJOvNuIWq7EMAljeGkMFpLMgoYJWYA5guXDZiQ0pvj7Lx5jhPISBq9OmfpwRIzAi8guOCJEiRpwVvjMR4inpFQ43GKfEui4WiQzjaMbBTAPqTJrWVstcHMgqq/yOfOIJIMC58PUhoqJoiW6lOerdSOpkO0O1LMP57iqI3EGaNcNhskmBAoCA9uHjxDTcTdAwM+RBQHTG9r0g3DTQXKOTo6OhDXbAttgzCRByIJ4Mh7u9vdrj0HSIOLhwEkGV8urs3QQOkess/x3wcuzayZkzC6k5Qt6LflxTjMp5JzPWEA4SBcN3OE+YDNA8se2Te3qsY9YP4zpLh2fvCADaP2HDUzRTgXSRKzfYvY+yjrbBDQXRCpx833AYZqYfLS10v7EvXw3OvasGuRBykHyYdPdXGAyyGiUyZSFkRMB1aIjvGvkPo8tuSRJSQt6qYe0sHRQTgQ3Agd2sEoE3847HsSVxaG9zR6zydls0lwvetd78MicbCA2OygfsrhOW4pveNOSztqM9L1CNbmMt/vm6D2JMhdNgaW6pDBYduEGQLplpEBIrGhIs2z2wzeSAxndjPtz5JdsgdqBzJKmbI3NbXILoj+IKen5qvBzh3NpV2lWfE905tuS9os/7SJWW+Qt9gt8l095tGbyKVyIBggENIQZ+QAGQ6SmAdtAQgCRlI+EDJ2O5Gy2BhwO914/bTLOGSURRlIXs94xjMaPkCwqIf0/KdMJECOLGE7Q9rCtmW0W0Nrk4f0ElD6BWGDIOFzpgoKAlIHbaGN2sxYULTTqLbYaJD8sNFQDmUbpihtbnW+enM6Mk+szXeq+ktz3dtQ2AJb1lI18Nc8s+VbBozlNre5TcMB8AKpO08BKewwrxA87t1EJUWiZxNqaX30VPdeu0dlqD3ozJ93kbI+mqRmPPiMB65ObMW9S0iXRPC6WOug98pZ4j417SySZLqlECVrdc4Yh5fKWROze0bsrNcFjZe2R48gBJ7cYDL12OYdbhxIMBxbgeh45Rzp9fL2Jh/yKcLDmSEu1AEi627hPZxIgKiMvIOoUS8bAG4+QMjg1EBuQqi+eI+niMg3dUGgWEgQMiVPQwnxng0PCC1145BLPdRt/DUIeMbZSmZczSa+y3DUebO4Dsd5XKcyoN6CrPi1RFytv1e+dsIsp8f0fT7jOlXbU8tRAoMWMJ+0AYKVUU0yIIWO05zdZD4gZr0IuIJ9rW3v4X8vgou4504+3x6Op93gXDszasgW1Yc0+GZ8o5MaM0/DjrQFlgjqLCzZP/Zpn6tIzsLGIItvltvh2CpIj/QFAkLIkGhY8Ni9jBUGsoGI2KQgThA5JSfmW5cNz2aCHHiFQ1SsC/wAuY1vRl7K1/6FvxkEEQMysdbcBU3nXH7j3Y9aK2JLZEB2iBO4iN8ZEpgH4yn/Va96VZMUkEohpOAqBBtpk/f6sUm0vb0oj+PpVqCU6X2c4ntukNQzoUvSWsWLnMMlnMg5znwjCWxkXK/1LsEojUScMebDfGOX5PicGzPp2+XcGTsPUxXjn9pb9mvLyaERjdEW65lkCaSmEvDvEETwmALgQeIkZvtU686GitiD0yas+7Iv9rgUCx2i5F2Whg3GXQNHWtQ+/uNIi32L50w+ainqKf5iSDeUQ/sMh5zn9EAUiBHuFoR4gejx3zBBeX0Z+bB/gVD4u3GjD8hE2yGohgTK4JEZ3E+CoqSk7YO03N1IHW4S6ARMfv3bIGra9gDSYKujrUiiqNaowBB6DdvU9+u//uttTK5xjWs0qVX1G3CxZuDBhB5BG6mTVTqcmevTsLFtAdqr5MznXve6V1M58VEkBLexxMQDADxEagcXljwdTrp5ovQInvLRjidBQyprJgcRzZjyKXJXcbdXUe/dqCPnWjrrwZLIK2w1tu7az8qllRy0j8kVPWIC4dK+wX++jVXFpOMQy6WxPCc/4rjOt+Qljaoh+VnYXnhCHm6AUmKT4BkCG+IIYeEDIUHS8cwlhDe9x+Wo+qF5NMW+iWcsDmwvtAMJE+nTi48tU1XaeGxIc0iuEGjjtiHJeYoAoqz7EX3G1nbhhRe2412Uz5V95KMPBi7MoAs9u1lvvnu23X3gwNrzWveuGpSbgKqSjBnzzK1PbMhAsDhJoseDaqlS9Zpd/aQAs2Tu1CryZnPmrR00JwEU2U44EHZupOfOwEl2j04DZgjwLrBvRAZSxZGI6NwM0njxaxpoIQYQIYiBtjAWOcQLaQ3/MD5ITRAw3S/gbEpIlOv5Smx0qJCUiaHX9oArEEWRHmmIOiAI4BLHo5AGyYevEgSPcnWtSOOtC9CNhtvf/vZNskKtpZ0gLkennvOc57SyeYZaTX8g3EijOnnafuyLbnaI7JpRaAu/IYqGkqb/hOrOsDJLkvaMXbVnw1qb+9EmwxKujjzvR3UslSPz8bA5Yw2+MD5I3ERW4Ru8gIl4ZC5vfBK22Ixn2shmkJFvjYirNEibsO81PzOQV8raM9qfjxLVPmArgd5lErZAVWW054BMLGAWbxIAAzQCEDKImLYPFirEBUDlklmBFLpiUAYIApFxN1IiStmoEIZL1qkWSIddHVmpD8IlsVEd9I5NiCPIJ475ESEph3QQGiQo3lGWKiS/MTTzDmmSDyouJxgsi7ZDoI3IwTgg2UFYqZey3IDgOW1jdxXfNqB3e/qSpFPXytbNo1r2LhJVj4juInQ4F+mzp6QG40CKJYoJdjTwkPnUdUdTwL4hbZJ83OjRPOJcafM9JJG+Se6y5GUXKbrm+TD/L4m2S0gwmsRZLlON5TVvhZQ615BsBiqx7/nY9NRTx60+r+13pwaAOz7sYQ9rtinsPnDFuovFYgfZWJAQL3zGDKRHWm1mcFUWMoQPhCSyBciAZIMkx3iimiG5ILVxEB1iAEIjhVEGdaHCwQQ5nkTZeWDcDSQJHd+6g4iMGdDRw+iqMN4Y5jiQlmcQVNpE+yCebAJAuGwzRB/JDpufxmE2HR75yEc26U07nYuV+pD42LRANcXGBsFEtfJS45zXZPg593k2cat/Zk1T3Xh6eJcwss311thofWTa6iRL33TWZm6xo+Ljx9gxthKWLKeqvb1xmYFc225OpO1O9Zh5B1oIICaOF042YKTZPMbUa8wWIjZ6fxIb0xYx/qR1brWNbLW/jdrI+LNocVJkO9yQ2BIPiB6XwEIAIFKG7/GeTaQkL7MwxDASGuoYZeD/RXleC8e8U45uFtixIIy0g80i3TrcBaedqiYG7uM/+ZHSKI96sWdBSPP4VDIY8kn09CHTRgixUu1Mtwrqoy/Uc81rXrP5vBnUkfYhdWEXQyVnHFR181gXv4nWAVFWxUR1dofUjQ8ZQ7puuMNbF/GuzHIrYx/hTO/5bBk+EydS8mKs2SRCovViYeagZ7dLidWPZW9dfzBSTB0egjc/TA6m2pxmQZJXvOIVxxMs90mj4KgRs8TtNGAXkVw4SXsrQdtlYpaQqrdh4oJTmmJBI/ZzPhKXDdQ5NgKQoDJWFQscUZzF7Xa7FwSDHEhiLHQ2CkjLcxAD4zn/jaCBNKitjDwQSNrgWUpwBklQVY6dQtRAvslDeyBSSHXkwQD/mMc8pi0CDbpIWRAQThIgfclAjZMGATEQoFIb5VEGbSYffWRc0vmbD8/YwUQNdqfVxaXPHs8hstjgOBTPWBi8EEmXNEaKePnLX94WFoQTCZX2tnsbI9DkSQjaacEWPM0NEKU0v5lnJFiIP/O5BI7BzO7uWnvShYj5cpdd00G7BNitciBtGIqHLqaPdvh/7J1pr31JVf/7wX0h92d85jODkjQhoBBFg4yCQDPZIA5BI9AQQAUlDCo0ozaICtLIpCDNEFQCOIBDiNMTTUx8MX8+9e/PzbcXVbVr73Pub+j0Su495+yhdu2qVd811KpVPd/IdfsT1UzsDzUWfEfuMm7aFv1TmnrurIOGwcAEcAQKAIJ7MScZ7Axw7kHD408wYNDyyUSA74ovTY0EKY3mRmwbYASgICB5jgGwthn1NU8az1VD4xxgAPgh+TXlfA8BB9AlDIX30BUigGp21B26eUe0M4CHrB0uSrbvzMWlW4UJBHfA4pkAO0KDNqFugCfl4K/TlOfZarGWeyf5m0cCOX3oiQto16Z8wkow5GcmpE8Fdl0VhuRkefBcmxig80Q2KJloTwX2XlsB4aimVdXX66Q0iZJGDNtj6N67bt0P2T/uY4gW9tBDD7XByUCkQwEUNCrAhOsZiAAHIMKAxW/E9fQvIIUgy117jDPCHIRpGMRoIyTsU7DVLcYAJZMwmhuvhmDo99K/oqnGMUAPXxVxTYAi5TmIBCXK5zqcz/hpACw0OcxG/CiAKForYFhNG9cSAkC5WNlJDN8jEwz6fK6zDWkHF1WzoN+gY971nMJtr9UwGkt7x1jPcumtanCZGX1hu9H2NWJfSt9uOvT3UmpgGcwPDyMgm+sBiUX2AyWRvhjNld7SkPrSI5t75nCs1+6lUxqmR3t8DEfK27o23yeZRwkIMXDxWUFG7zvo+I0GhoaDs95PfEGYlPhG8RuhqdCnTASgufls+tt1nvxm8AIy/Lmu0/0vOZ9SO6PCPacvL9NJmYIbSc57UGfMPxaXA06acZqH1MmlUgAjwMJ9f/7nf96uR1NDu6Pe+MvM4pAxeZzDjcLkiTtZcTz3NXClQC4xggxQRnDgX/SdBEMGmPtT1smyLeC4bo1ta+zNxnEKgwQOjhv1T78hTHh3wlpsmypMkk55b3jFXHwZjK1/ts1mwliamTmgKsJX8KgOz6xwLaO+zOz4VkPXRtkCoS2/XgWP6qzsPXOL0s/QO1dnVrMu1kcthsGINuUic31XXONyImO2MAXRGgAxgMH4G7RvABHziXt0oqJJWRfK8Tflww/MdAJkaHuAoOswjRanbu7SY9YFGZry8DtRX65Bu6J+aFYALPcCuM94xjNafRkgZp61HXgGdcDHxsDhPc2fZqCs7YDfzN2pNKUBT2dx9e05CNyQJSe5MjTB/nYwC14eN/QD/xp+M0BU4ZN9mVpsj/9mPFR5st7X48lVJaKnMc3GTV5Lu+qvBMzdy7I+ozeuV8zvaqbbLyYOTcvRFSXQBRWCQbICquB1P7weyMxoZE5tHd9StWfPXjXhejTTNM8pSav/cfT+mVaFgU68FwPIZT4u1cFvQZmYUwxQPg1nAEhMYe1gcyq9zs6Z084UPpqjHANY3KgEYOOZAAjMzDnNVYNd9XOpxfAstBsc/9xLmfiZCDsBMHk31wbz3XZAg2RJTWoGXMdsmm3D8wmxoC447AmtwAz61Kc+dbWhiqEB+h7VsNQooBwg9pODyfszxACA/cIXvtAi5HmmwsD7cvzMBPaMeuDQO7eXKnCtjhvjzr773e82fmBShRUaaMqj55xj7GhRaNrDB5TthtLQBX4KmMXlAc4uqabLRFsLZ282rfqjbhXN2qrG8qQEh3Tm85uBj3bCb3xDSEEGHYNUPxqzlDAVHa1zn37E7MJhbvCsEg1SI0FzYwG7Eg8QY1BynhlSgOUFL3jBXea9c9YO/xvXm15ZU9V6YX6gEQJs7n6uJmUdOQ9YOjtJWfxGm8I0NosDZfF+BnH6LgIlJjR1APBxm+CYp95ogrRJLn2xbwSdXIKTWTSqhs6nC9BtP1OK2/ZXwZsP+99qHKa8meFOe3hoj2XQu6cHLL0xM3uOgdqkfkKg8Bv+uq6xZ13M4mM7GkZEO2KFtFAkmBnJiF8AStPIBr8dZzJ7DX6kMc/pv1h9fpoyfocpMCXpFDUK2h11Hl+YuzDpy/z4xz/eBhB99/rXv74FfXKMclxXd++997YlKPq3HHyWIaDAjAAmZilgiaauOUv92IQE/mBRO4CDBsSCcK43aNUIfwig0+8Kuc6SZxgjR+gG4PONb3yjxbnlKhTqRDsgaLmPZ8O8LolyWl5Bi4OeunIPvjHMUo7B28aJea2AldpX9Qv3zCLv0Zfnd7RP3ovJGPyLaGk5gWCZVSHYy3PVPbHKc6Pre+/Yc4tU0ieKaU22Wfrn7rvv/j7TcMvVs1pf78tt8+x/tV8Xx1+4LZgquGuz9CuMXnTF5OypxdVO792/1RAzKTAqewVoev6zlWeOylp5Vg4eJDzmGhoRviU1JVR4ZuoAGYANEPjkJz/ZgIkBz+ylqaQNfOYPrQYANFbLHOqaV06zs6UbAxJNBqDiXvxrnEfq8R2A5FqTJzJzagZa6gTgqCEBstQN8w5m433ctYl3pT4MBoOBKReQ4xloYS674hz1NG4N0MNvaMiHYOEmxIKV331PnulCd0M6Mh4veTzTzOT2i/aRGqx+QYjnMYnGezzxiU/8PsCyP9S2NVv30qmazwhURopB7zjtQqwihKBFmPL+6apaKWcvuX7cfsxVCTy/zWYyEFzfphqtGj5D21NoBl4r1+exLcdqz9E+KrsHtFv1mJU9omxLNQMIMGPmDZ8EcU18EpyIaccf1+E7gIF++qd/ujnSETgAG33HccCFe7nPDYM5Lki5ia87QQMgaFXcgymp6q4pCAMxSAE0BB8AAxNrXnI/91EPgBUAQ7sDjNxRCj8Z/jLTaFM2PhfKBpx4L55B/ShfPy6TGdTToFa0LfsAPsWkhLFddcB1XMPsmqY6dTb3mysD0DRNK54+ruyfNEVrX8sjnKde/GHWAn60k/F7XkcduZZzChVNf9sjY+P28N7s2tHYWPG9bblJINpZH/tKHVeAbcsfTtullsYxwe1CU0Gfhxckrdj4K07z3stsAUFvrdqoUWam5wygVlTi+sxk6tSy6vUjIZBT+RAdhCMVE+ntb39783Vhtgg+aWLQT5gzDB7uwcQxgSKDGqAz2wG/9YFlJg41BMpCgwM0AB9n7JyZzDWWgIVxic4WulLAtNq+NyBmGwG6ALXPpB6AjQvcrVfOWFG22W5dVOzA8RnGOJlxF2BlgP3cz/1cmwDAFwhQowWiPWq2vupVr7paguMz9cVxjDbLYN9qJuZAUgngOaRbQhjR9miSpsmxzU2zlfs45P6vKdgqjybP9c4l766Mj72WSq+MFRAbPXMLTH0H77G90uR0Yol2a3nOnBXjJtfvQc5mqqH5/VTaq3aumLN5bfUrrNyTdNQsXSlbqqaLHUOYAhoSUfWmramLmO0D4qow9Zi9e+tb39o0EkMTiCfDF2VoBKYiJBCYbkftguegUTGo3RVJrQwmYbaIa3g+ke/m9+c8f24OzL2UwzMAEN7FtXMJSCk4bSdNRN/T4EhnVXNmUEBB2wM4qB/PQRPlE78Z4GnZrGcFqDmP4CY+DbB1ciATMvJn+Eev/7INrbcTE/QVs5vMwGLecwztEa2YdjH3HHuOmrwyU9aPVtpU62JmLo4skSOmXq+MHqCuPqMn7HvX9Mo3O0fNAqwgaZsAw+j4O5TS2VA5gLbUv9uBUvOArrNeM7U9QbX6xdLhnDPFtD1aBSDR8pk/7K/JZWXZ0YARfccnfhq0EAapDnsT2DmFbRYJEzvqwxEwBEKPG6ha6yCPmL1VUHQPTX1Un/vc566WXgnWSlWpghPlqhFlUG5mqc02hIkBbbU3JlCsn/niDTnBrPVZaGgvfOEL2xpL7kl/Ft8FZAG3+sAE29q31BMQxeT0PdzU2AXZmL30M9qyqaBzMmOFtjShvXy/KvzPPZ6qQHe89J5De5pyXT6QL2njtp8sA0BVLXeQNsq2RgCv0jmcfjNaUbev65nJwPW4jZ1ANSrH85qRaFcMJBzxmE9mLBCIBJd8HgOEyQKDSq2X/iCXPzkA3TyV8o1ZgwQMNxl2lgjS2eoaUMsAdH0m5bizNKYn2oi75uiD09StKwYkGVrz1rqppWXIhLOKvENGn5sehusNEOa4mR/45BgglrsPpc+KNgVo6gBLvlKbcxLAd3HjDwWGGXCdReUY/kY30zXN0IorZ2aOnYu2xs4q2O31n/WUg1RKDOY226zHDBVpPMsFmAcMoDQzMxOoBZ5DcoxeekV1XXl+vWbLZ9YbUCvPqIBWn2WDOzC9fua7IzX0Aw88cNcv/MIvtHsABMw7+oVsDpg+aGEQEh4wIdYHX42qt/2UHa2QcgobYoY0TR8HvdqUmhnfLy8vm88JACTmDO3jLW95S3NoG8bhAM3lV4KMJpS7YAvIyVMZbwepwRmuIYClfxKQNlUVpKkniANK9otATj1oO/KwpRaIWch33qnHBz1fmTP+HvO45QriGYfHcYQP2gTPJCYuTeuRK2dl8M+uP6qx9cbGUWUh6zAbjz1CQLnG2HY1sYLuggt8CTgtofRjpMTNjqqNCPW0ttrwI63G8yNg6D2316k9gKlqbK/BKoPmgEr7XD9Jxil5T0aSa6YwE8fgIZFdXuO7pKkp4V/BBAHAuB+fE2YnGgR7WQIGLgK3nL/927/9vj4QTNUIXAVg6h/uJ+kiQAQYwgym5zEcQs2G5/MOEOUxADmPT4z3zIFo+xm0a13U7HKRcJrONeJeIEstTLNOvuTPvSucLaztySSKoSGa12pBvqP3KRwIL1ELTb5w0Xzu8l15SQDLOiSfGO9GKAErFt74xjdevUe2Q48/9ygI2XZVCemN4d5zZ2NyNpZ64zGP1fJ6INtrW/odgSl/puOffuNcy5oBg1eTSAnXa4BTaCZhejTTZHr371F10weSMyQOKJf5+P6ZHTU7KAcSfzTsH/7hHzYg+NCHPvSI8tSYLIP2N3891zMT94lPfKI5kWF2AA1CYwDICGXQz8XgNDA08+rroMfhjdbN8wEq4rVcbkRsGd8JhNU8A4Q0x2wLyjaGSH4g7AOgoC4MzJyoyNk5SFDL/lGbsb45OZCmtCsWsp+y3dM0VgtFIFDmz/7sz9719Kc/vQHZBz/4waZNWmYmVrTf6APaiPOUwfVqXoJ17k6V4JPtZV3TzcCnm2y7axb9SR8QomH7zSbZThmDqc3uvc+2zs895WzVeXY+z6WVaF/kjmEtCYK73eSi5ZSaM2SdqZ0j1N3zonlNT+M6B8DKzDKjmSMM/jSIkz81DgCEdtOvIsmQTsG7IFr/k+WktmuQJ8fc/5Jof3c60pepD0YAIHSBT90CqYnZwZRHdgPMUO6lLm4fhwkLpZnUY9KcCEhpi7bGsiP8fG5TmGCWfi4pzUt/p/aQmrXHa4Bp1aAzYy3vTgYOwiKY5TXX2Ote97oW8gKIMDliW1m2wGYGXjU0313fZWYVUbOzbj0+VYgpbHwnyoaHEAaY78zIVnCcCel8zuoY6JnJo2eNjo80tS0alb+HtIjoBwWifK674QKGN5jPByeYeWwF2Wem4tbLVWbYAqs0V7KMkZ2fA6LWUyATqIx/QlITAmGZnGOpDj4PIu4BCii36HP7M8IRuIcZMwaHWVcFSTMNOAPIPayRxex3ITbxYzyL9YomxIMMevU7pEOc+378x3+8aRfUgQHDTKeOcszLBLCRiZNtnxoRxD3UGybS0Z/mSmoq1ezIsgR5yslQiOSFCnQCpELB93/Tm97UwP/y8rJZGsSTGXvHb8xi+o+Zxr/8y79s26alO0Fzj7rgP+YYZdAvvAdCADDsAW4PjCtfuaOQJjPaGMAKf335y19ue1TWyZ2jlGOnZwXNVvOs0Oj60Tg/h9KB8HEbxRQk9D99TD+1oFk7MZklzSYrdK6XTuqpsiuANgLXI9JDCYwZ5/Q6Wgf+IYAexzcDgbIBM0JZmN43RohnuPzFrBKZggcwQvoKAJpytK07IhlqAHjhw0Tj4fdnP/vZq/dS8+N5hl1kXi7NFNZjIvFZPwmQAZ76uzAPXceY69tSa0qfVfqr7A/uJcYLAILBnN2sgJXanNpur8+8Js2sNEcFiQoWamYIFiYmOEfd0MjSCW9mXgAdsPva1772CDMlZ0kFHYOVjeRHwORkSg0DyvpV88ixZDwa1/Bsspu89rWvbSm/n/WsZz3CJ7tX86rtOaNTrZpzAO5eUvAzXuQLAY1+bRMASC234HJlugzgDVX6SKn1HAGRlcbodWqV2EcpNQj+DC5FMgMoAALHDBDVx8UaQXZCEmCQ8nyyZo1y0BAwcwh7YecfBgGaGbFYXst3NDun7tEiiJSH6fnu1nLMcJoUMZ3fztjZ9rntFn4i6oq0onw3IAGYAVODNGsb6lOqfql8rgQoYM4B1Dk4qgZc+6+Co7xWZ/MyXKIHsJbJdWhdHNMH5jVpxqrF6Ti2LJ/Pd31X+gq5B7OT8wp9NcmsSwWHFPy+L1T3CHC/UrV1nm+5lXpj7yhorYwl2ybrM1M8Rr9H77MXUJ2NzuV2ho9dmZkuFk7JqOQQ0LICvUYZAU49lqr4TNOr5fSeuyK5RvXp+QI4RoPQMGhf7nqN/0qHMW2CZEB74o9lQ1yPw577XSgNGHEOB/x9993XOgEww4T83d/93SZJ2BINMDDlL8/+zGc+c8VE2XFqbmmyCKSu1cQkAnipMysAIEMkHKCYgw7S9OHkjJsAkUuMUtuyLQBY3p3nq7VmCAWkLyojtqu2Zd2kGl/GM/VBel/GZLn8ivpYxwS7HJTUlTJJX4PW6iRKapDea4Cry63cyo/rmWkWXDOovAJtgoRgm8+yH4kRfN/73nfXr/zKr7S+TLBQG6+mY++79/RmJ0fjoo6N/L013mfH9yozvfdJvHAliUvBMh+dy/EujP7XRII5nHKfoW6tVILESIKM7t/SsHoN00P2o+pzrsNzrSJ/TusDODiWNWFMFMd9tBdMjpOdzBMs3KcstDqOY44STGpiRaSx8U+YgBDH0dhydsbBmwIlJVImFDQFNZoc5ilaH0JKZylahTnCGKCUkXsDpATuMVVqW05w8L60jYkfqwafQJK+s+yrfMf03aV5m0CR4RmWy3dBO7W+XP2Qx/mOkBF4jT1LTTAHt1Kf9s1dvLnfAFyvtR1sM5/rxJH7OxoiYoYOTHbakRhCNPp8R8dlAv4RmgHbXuvmVDP1SDm0A8LaZWDyVmLPhYGOOZBy9sWHjqaMj1S6x9hHGmgFKGf35GDVxIIY5GywwTpEJDhM/J73vKf5vQhyhOlYFymg4fPA4f7ggw82psc39epXv7rZ+EhbzNaPfexjV8+iDmya+9WvfrW1uzNnuT9hSqVcu+cMpjsi4ZTG9wIgonkBWPhhOK8Wh98NMHMjVQfJSDseCQpIH5OJCFNrs97ZJznj1zNjfM8M6ahajoG3CRgJeMaGpbujrp3MGWRzqkGplaYA9zvPhh8QGPQjY+M5z3lOyyyLb/WP//iPr0Ay0y+5AkOgBEBZ4M53tu5DGKQGDqCxxpZzCCIni1LjlWbj5IhJt1ezGvHGXupZTn6vIOv4oP11+UhOjl2Y3UBmomGN2XFw95ixV6mZJrfSULXRR50wKneVRoAm08O85g9jkTI7+/AHmHGOrcsow1kvGJ2GRssF+JDEpoQBVJDILq3RZ+M6SQYW5zOg1gGYcVi5PtF9AehUgMy1lGiDDDIAF1PX5TIuEqd868C7zZbQzECO+2kLtEnKYOKkpz0k3+jf8HiCmVpKzaGXpm9S+sd4LqDCp/th5hIq+aNquDVjRQ2L8A9tAJ8c7wzQ0P9uiowPUuezoOjsNDzg0ia0Lu5TY0Z711RVeeBe3oPgaMp4/vOff7WiApDco5nV9hq143XS1rgcAVkeSwxhnGCOM77gfdpRTRrTvIUlwYjc4EYVdoxmQGWsPbRXa+q9xLme0SvTe9PBzfsDCjARmg+AhYZGECvaF5oPAZk4vll6BGhggrKQGfMTsGCS4E/+5E+aqfrKV76ylWGMkkt6eDbfYVzO5YYbuU6QOnGO0AD6g0HBOXx29B1gxUwYHfrsZz+7lUdHZ+pm6sh13AuIMqjQ4kx3vKd/qDvvyGQF5it+DEE3AURATlD2ffztPWpeOQtq/+SMegKvgCTIo+UCHoQ64D8U8DXtGAT8ARgf/ehHW5mpPVm3BHgzhxDIbNolBBf8wPMQXpeXl60duZa2yLg33RLwAP7RJz3pSe3Yi170ogaSlOG7udSMySX6B2HIzLOa+FHtx7qccv8R2us/2yoDgcxvrRjzyPFnkoAL17bRaW4o4csrbazQ3kpViZBSb6Zd9UBnBESj35XSfOhJhRpXp78GUwog4Td+JqSq7YJpoABgcGeOe2YhkSZuKMugclrZweJgcrbR40phAzmNfwMsBSXu5RiDl/TFgBn1dJDnAmiOGTvHdTmQq1nY68P6neuY6FDtz8kC285YOAHJegmeTg6kyegzKq9lcGuup7S9aGdWWgBgL33pS+963vOed8XkLqZHqmNus3wLQDOdTPK4z4IEXICFdawMJjQy2pA0P8xUA0gGOJtZF5PHPqMszr/4xS++ShhAX7OCgpUdPAM3BqTZD1DyyZ6lPDs3NR65anomWo6ZVUGf/D8DwNH4PQpaW1oaRDvQ3pwX3Juf7Hvt5m5jFzXWSLU2F5r3Qi9WqA6WPJ4vUhtnK9QjzYLR8RHlgExfne+ZGgQN+NSnPrVJX1La4PdCqsJkSFxCKwiKJQ2Nyf4SkACbP/qjP7oCk9qWyUTW3edyPRoWJi0TCwS/AmZIbDRH/CsMMGZI0Rjr7uHWQW3PjYIxmVxdkCBSA2PrIM9241k8E43RPTk1EyswpZZWmTY30VE789mp4fk+mclFnrX9qAN8Sz+hPXEM5keo0A+AL0GqzkxKGf9WecNd3/lzfFBn/KloYZiKaOQAmDuykz7bd4AyK4ZtopbxtKc9rQExCTZdLM0f91BXNHdATfM52y55qefeqUJ75E7Iuo58YdUlk4CZ94+0sS0hWanWne9o1U7GQPabZmYDMxzIMILmj0ycJkNqDUdor72+pan5gr3r6vEVM7RqkP6GgZGgDAp8U+yR+G//9m9NE6JxYUAYnfZLIEtgdFejzOPlM9JXpE8HIDN3Pn0CaMDgDkqTabKcCG0PUK25tepvBoNLciAGHvXPzLC9Nhn1C/ViIAMamJrGZfneyTe1zNTEUitOZ3nVKiyrWgvp03VCgjoZaKwfzfAL21cfVPJLAgQkoHI/QsBF+AwofJKADK4HVh5QJhH8uBcQfIAbJih1RnuvwbauoMA9wWQRs9pkIbFe8BUbHfMef/AHf9BWdCTgHvWBndvUnGlup5i2PVA1BhCST8wTh8VE/1zgX3CAmBlgNJV+igNxRdX1uhW1daRC723IKnUgB5yr82G8n/qpn2rmCb4mNDQGDQCXs2Yya87CpYabf7Xuftdp70YRONndxoygXGZOMXdIqZ3mYgqhChQmTvR6Bo0L0Eft3Ov/LJP6wUzG5qXfMc1JKU3QDHj0XLad75GxRBnyYH0ybktzVzCF+XOZkuVmzJ7lZP+ltmO5fOoK4D60YQAOUGOxOD5RNDX8qAg+w2V4Ppo0k0cIJTII28f5PvQnQtNNYQBQIwoATCZbEJoey3fpKRkzQdSj0fUjTW10fvZ7pLXN6pL3wLf0ge6N9Lm6JrkFzeqYlhFsKJnhaIzLitQ/1d7uUa/Rj2iGtgWNCOMSZkHqFjJiQBm5ntpsahgS3wU2j6cWo//GzLFof0hmmJlzxKw997nPbRoB2lhqP8lY6XAX2ExWyABkoDjLVttqi3xHmQothEHrUjgHmmCR75YmaPq/sp2T9+QdzXP9uhzPJVw+J0NAIENIPKZmVLN6QBlEDPFM7gOYMKPzWZATJzj1X/Oa1zSNnckgNDOEDEBKGYAbkzTvete7WvwYwsgMIQb7AoxoFfAWYPbe9763aXYup2J9Llo59zPDab31i55iMZ1KPUVidO5UwveshuvuWZBhL205Eyoaje+AzLVqe0HgHFRNjNHzR+ZjrxGPaJUONtNP84mvihktVgjAYDiBldgJgDW8oNbBdk3GNAkiYMMgwNeGWck6SyQzZiWTD+7qk36l7LsaPZ/aIGUjtBigmpk9mgkYnoF2yrtjQsFkgpCaV651zDIFqZw9rMCe9YYMEcoZzgQ/NbJc7qQPLlN2p19ObSt5PH2ZlIfwYM0nM5AcdxmTu8hbL/O9IeyIHYM3cBMgOFwPCjhhjgNWjDUnkQRQs30guABIrnUtKPej2VHGU57ylKtg7lzHeTvRzPTcOw7zWnhVs9J2U1jDy609uMF0MtrsGX3sDacA26rZWH1WeW+lnkQ6AlojaeL3XBlBO2AS3HPPPY3BYM7Mk19nnayPZlT61VLbBWQw25785Ce3jiHWiD7BpCQMBAYHSDNwNMM3MiK+Z9q1dWsP++CMmAcUZwxW+yw/3drLjSQyMaWDM7XDbOsEWAGENjTdte8mL6bJmnVSC7QdDYngGpNB6meps63WKeudxHmc+YRkmOvPa1O75tnmhyM7MDOluCDQxpgBZbLF9bAIv9/4jd9oAPfmN7+5aWT1XZjlvP/++9v9bOjMkjpdP5ir/CZcCJ9nXb3R4+keP/coTfe8vh7P9l8xQ2t9VsZmDyvkObPC6HdUiXDx/oVpkn2pXBRr4XXQVGAbNdQIxHozZemn8Fg1U/N7mihZzl7qzaz6rPSjeB71H1MC34a7EQE8MmSdEU3tSXMrNSi1C0ABaexORvxG4mOapOacZtpIyGSd0wxVW8nn99pMcB4BHW2Aj4dVBQCjySXz+fZVgm72ac5KptM9wcf3FejSZNWcrTNp6RZxciX5VzAzNsl3rNoffcszU3uqmYYhzVdADUEngDLxg3ZHf5oTj8k2wJFj+DGtS4aZcC2Ah0boXgWAIXyGkAMccTWY666nBMxcOyPLpXf9zIzcGmsVH+q96fOqZfXKds9UNXzIMmhT2ugCn0eqzlAuH6mNtYdGEv9mm67nIsEMJsf8IxMsU/P4NZyBzM0rUhNwsPj+ACIOYTO1YrYRREk5zIxhdhCWAdOnz6k6rpNycKb2oxmrI9xURAKE75bl1GNJ1BlNgbWZ+Il6/JEaj+BZmTEBJOPiZPIM4E6tM4EsHfa2s4CY4J1hK2nmKxRylpX+YGIMky4BrccP3Mf4QVvCtCSBAAHN+NHQpHg2fQjgM5HDtWRkoT5MCvCXVoATOmh1DGBAEqHB2KTNeQa+PP1EBlvXPqgKQ/br7UJ7cIB2YGwooNTKGW9osm3fTDqORnPRdGbGrA7ZRPeZbbz1AjPJkTRr/OsGxF75qTlgFpJ9AcK8wH9khgV9LLkwWlPVGTHMPHxhhDjQQUhj4o1QowEaztUdtxPMUuOBRqBkH/J8JL33uRFJTyuGqvmSPkF4hvdz0Ty+PZ+dWlVd3ytYqGHxPdspJw0qn/g7pbJxWYI992aKo+TTqoFnnwr4Lhq3/1wGltly07RLEIVoD9ZtYmKiJOCKABQBHgai97BvA5H+L3/5yxuYOUAzkBmtHFOXCadPf/rTV+cZuBxPV0NaAAliPY3oVtAIVPfUp5q4qdW7dO+CL+ZRsnFgCLc2S1/PXmRfBbxbqa2NzOVefTJQz8EHY73hDW9o/jNS+BDgmgyf6wT5jjaGxoUZQnwRQZaYDgZjMtWPlDetSZqtFXh6JnFPkzbDqf4y+nzPLFj1wzmbmVqUz0sQSvBKvyFUd5Myw4ftrB+talP6JgVEn5sL59XqIGdDNW2dFMiZZN/DdOJoxWjOyQs1Pq6nAVE2bYOgIria5UjwA8AF6N99991NiOCiwHzE3ES7JdYsLaOMtWPCiVltJgXwuxHnSI48tDWegRsi2/F2077ORW5mopCSp2krYy3bhiZKphw0VQ2v0nKkSaU07F0zA62ej2zr+vr8c4HiDIh9Bio+fwAPDAmTwZy0mev6FA60IQDAQMHRz7IVtDIkM4zpzJmDyHxyFSxm/o1Re9uvpk+BqJ8mSn3nGcDzx8DC+e8SnvTnCfLem9pptl31e2RYEKRGlGCT10JqvAlkpvTJOqWvLf1zCRrWF2GDQBHwK4hlm1R/Lc8ArJjZpB/hCVJ044pAO+M+NDXAjHZj9hMQhy/MY5ZtxHtxnCVREPeQO4/JAUxZgmn15/W069qnR62pU6k3rnvPnQExfjH3bU3N24wjWAcXagBqEOnb6D0wH9ybBckXGN37aJEgaYIgNWA6nMAEURJegbbm2kCctkjRy8vLBnhIbMAP3wh+FnxwZLwwG4DpZDIRYzXdoNRaKuMmMAgemrqaND3qDYrU/PDZMAgBwwxO9bo0CSsYpTaZ5nOa01mObg/bwFQwXmd0f5bvLHy+e2ovOXHgs7gOIEKoEDrBXzVTE6Qr//o+lk0dmSTBXOQT8CekxdgzrocH0CoIxmawWn72W/qIaAeW0DERgEAhDMSEAdnnd4K/bC9Rf/gNoaDgsN/83kIz9IGkWu9UaG+wQFWi5fGZzV7teiiln9fVZ1Rw7AFuduRqZ+7xKdT3zNlLmJfssvzGhCB1ECYk0heQIrgSLQxJ/ZGPfOQqjogcVwTD0lEZP+OzMsiztnlPW65atINACS4QAAKZpnmrvepvQFqATa0l+zDfo6bcqdqNoC1pFqf2JLgZPJmZeNOHWDUmAdBya1sKQCbaRCDVCbAEMsvtUd6DdveMZzyjlQcAsUSJZ+DMRojRB6ztZUIFPnC9a6ZTSq1LMxbCbGUdKuDIlnqAXAXD3tjrjYPUmnvjoY7zxIS8ZtQ2o/HeG7+jcepGQ7ZJPt+JmguQPRlJ6bcH2WcNMAO9OjBXaa/KfB2aYJaXU/0wIj4vIraJGwLYaF9MSWYsMTkwO2FytADMGmNmVsJMahv2zlXGMa11Amamd6r3b5nrbR3c9+qMz4fJI2fDK7hmXYwZ83w1nVPzrHVKYNS0rFpfAlMv+LZqLDWsAf+W+epSiPfavUd5fd5HW5l5A63C+E3qR0iPWi78w28nHXyXfH8+6UOAi/qikTkDmu1f62D9tsbM1pjvXbfFK3vrMiJMcf3RxnzqPzV78gWdB6BlFDukg23vQ7ck+tbxFRqZR9JIg7su4nmmaoFoWHcBx9nPoP/ABz7QgMzdmDA50eQwbWTw0Xv1wHjERNWU4jqAFE2QGTY+Tf3d03xWyBxsDE7KM4jWeqVfS0q/bLoyEsxqAGtqDAlQPcmemlOGslShk+2ZGhrZUQAczD0na0a0Zcrlcbe6w4+Gds5kDw59/DxoFPAJTn6+u/AfGlkY+OKYcNL85NM07mkt7KVe3/c0pzyewuTclJok35tP7Hv8oTXhNU72NP7hn9LA6FoZI52oUDbSTEOoFVo5vkcKzq5fHZDnpFxKo9PY3GZoLjAu/jO+w7BIVUwPmFwzUJNphWbtk+Ybzwdk3GRY0ElNaNQ/IwalXMoA0BhECEP3NEhXQWoUlllnxDP413bMAZP81/O51Tr7PhkUnFpgzx3CsRs3brQwG/rFnFmr2sboWt/V6HSe4QJ/JgFI6cRv/F7EjzFZIJDmINa0TrPK9aKO1fQf1dnWXp3PQbPyZ2N7tdxq2Qne8FpmJc61uxcMOhon17G50UI26iw0Y2ZKrtJqB1y3ljWj+p5VYrnnIm0Kk+LPYINXptSN+v7lX/7l5pdhOYtBtqkhSStmfQWjnknFMYSVGqC7rFNHwKjSlk+Ics1WmzFmdWIiI9u5xwEnT/mnqZCO/t6senXap9CtJmed3UvTNgHCd8HZj78KIFMry/fpaUgJ+NW8zgEpkNLWaMQ8Cy3NlE7/8z//04Qc12Hm4prIfUxr26d5nCZzBpJm32e/zpSOleM9Xpvd77kRn87u8TrrjRAg8iLfg/d0c+CmuQFkXKTkTidtBs2uVmBGowbdY+IcoSPl93wmIzXb42hAtBmpgYgHYgIAE48BwxQ7TIy/AyAwMr2GxZyD0rziOZgwaFBoA/jweBYaIiZi9S1VUnuCuI7y8Ntkll39F4JTDXnwfA6yBLp8VgW8vN8JKts7B26+e2+VRJbrDJjJLTH1XINpPVYE9woJ0gw6NDKX5QioCBd8QaTyJlMK63Cd2UxTM01jy5QUohlAfA7q8Xsev5mEADYOMAUXvAhvt/XHNDJSA03Czs48UTXiWcoXqgw1UsHtkNls5qicBI6UirWze6bEqPHzmbXjlHJV6npOCc4nvij8jmx4AUAAGkgKvnMfTIyzn1z9OoGTOVPC9+rda5dRO/bMDDfYoI6kqjEEIWO7HDyaNGo3LucRuIzYJ004EtHQlIwVy/bJWLGsZ4JM5i2DEmAdmJzX8Wt7GWSafZiR4dnGtY0gUmzzxyBxRYTP7PGSz6q8aN9VHqozrab/yT4XmHD+k7GYZyP4yJ+Hpli1sdS+khd6M+FJRwCox3ep9dfxmddk3UbjvUc51rPeWorGbJprkGMGXLfZTMCMgzB8SqcqEUY0U0dXrq0V75XT89dViXyEKgP6vcYUJVA4aB2AtCHR/ATCYk7KcA5oQyIwMVy3mQumod4EwKzD6/t73AGdaXac4OE434lRItbNPncNI1Q3xU0+cEACIjjLfc/0v9lGnptJ91q+x2ugrf3h95zNHJXt+ZouJu8DwNxVPAFm1LYe742FkcYm3yYQa8bS9skDZkzBf8YsN6aVzm2fMYoPrAByLpqNz1Ed8t7Z8dVy+E1bGKydfkLADWWigRlSwClPZ+TqbjkrD+/ZxCvSoNdQW887l1k6ejfLruESDg4BDH8HAY+0H5/mVcqsp3zSCXzCqKSKoWNS27XM0QTLHqrgyyemVJaN7waHN5+paZjWJ9cipk/PtkH4sZBaXw8kaPRSZY+ArHeNv1MLyHeqYRc97SmBsgogNGbMfMDFfGOZkjkF+Ih6wNe7XlDnuWhe7spdt+Zz+z/+MrgWc5M+MlGjwJfJP88xDvZSTwE4dz2q9QWvQfo5BXnawU2dLzAVdA5nCuhqvtUK79G+ZudTbV25f/bcCnKnNLaO5DRrbCPAi5gxlpYAVLSh5lf6wjIHFmsxCaQlBED/TJp3o8wM1n2P6eAg8jtlo4HwXJgCv8yv/uqvXmmKCRC5Y1HWLc0jNDNy1rOCwQXU1iVjFgWbCjqeg/SlZWhQAlm2Tc1Nlsxe/bsZBlJN3d/6rd9q/kujyaUso9fu1eWw0ifWn3ZhRhswcxNi6805BBzAxcQAK0h+53d+p9WPxeisLKEcZ7+rb3HGC6fQXo3qXM/svYvtlLnuBDSCk1sbIwUyUK+n4l0nrTbQdTVkZU7fN/0+NBqal1KThcMAGsyJVNWEgDK4098+A4mCb/Ly8rL5QwS7BJ+jdc/6VwanfoSC0OlIfL4zUHCepgaXvqycKRTAfB/agWO8e/WpptRO4Mm2yPrn+TRVLbM3cLNsASGPZx18L9PCY4kwIeKKgLrgvWdhZH17WuSIBFWXj/GbsebuTNSHdjUDC32jcEGD5D4mbNCs1SYzrVGdOLoVWlrSiB9Hx0dl9AhhjOWjYIUMgUJA044XxNaQd8lClMw5ld6raFKtXE8Nnb10XlvL2aORzIB41IAJAD2pCgAxEHCck+rH0AvCEnTopu9HENNMzy3Y0ODe/e53N63ul37pl1oH5c5Bq++Zda/kwExHOGsDWcROHi18ZSx2Rxuv7ZMJE2t2kOwfF/269VeClgMsAb3OrtU6SmkW+iw1pRpAK7ilBpkAJw9TTwY/qzLYng8NiPAH3Sm5EqI+d8a/9fpRf3icP0DLBJzwEH5HctdRF77DZ7/927/deIa25RrSBZFOm2cwa0eWFraoMzuxs5q+c05erIylGdX32tICR5piTyiMaPQMzHQDs+k3U5+b9adpZm5sSyObcYCGFPlr3qw9FVp1AK40zqicVWk0e2Z2vkwhOOGkxZREQhLcqDmUIQu13Ezdo/mmRMUs+853vtNSMjOwcinTTCisvGdPazBPHaYlyR9hCmYiqYepl722ajW9dqM8gBwtAnJjY0gGM4TCVN11MxFI3rL8uswqzQ1DGGrSUHkTJlc7drMWZz+NHCeGywh/n1Gzy/Z4o1JPix8dt566HGgH+pw/NHSSC7ALPXXkHGE8zjwLwmgjgB/vZRJPFBBiFc3Am9pZdS9knUZjaVWRGIF4Twmo168C6+g47ZPCL6/TJdRWABA6QGwU5M4x7uiTDDXSILZoD+jsKTM/t8ofAaEDPk0ey4TJHnzwwZZkDzOzmlN1gOYgTG3NwSbBnLQ3xxAkWWbvHfdQmo0CCxogjO32csTAsaxGX2kOtroSIdvH8AzaxX0jfuInfqKlzHn/+9/fNE9IX6PAIrPJjKn110SKdVmS75F+vdQYaUODd3mWaeA5j4AmxIGdjzCrAW/LmvHyuV0alEe9qJ9OfTRaZi0zztCYxPTd8WkiCCPg2UuT0Br7kx3TWeZkunXrXwXViEYWy+r19h3P+PrXv978w2SJAXR7s69b7durjxsha8loQcJjAH4DM2xxgju5wJkrpeq5gu/qC1yHbX+EAe0EmTsdzBynkdhZmgBRExsK8jnNX/06aQpp6uhzMvbqm9/8ZstJ9Yu/+ItXey0e8ZtVqnFIMDd14ZPF75gtDAiyd5CtAzUdYSagOKPtu9T3YbAZcQ2/sMbUYMbcGIdy3aU72zX9hDmQ5bnc2FfKUI3MSUYZLnqXV13hwEDiOsxrfISWAyX/pX/uukhwp24EqKPpU3cGKAKFtgIA6B82ROGd1G5tn/QhMhvKH+VSHllZ6AP6mL5MHqhm+TlopLXR7n/2Z39219/8zd+0zZHvu+++oWU3KxuqpjJ8B3+5nMm2yEDaC7QEb65peEdqZKVV38IpZdRr9pQ9ozQt+WTwwSDEjBF6AZBBDsI685jmZHVEe1zTAUbD3KPT0Y64Do0Bv4nrHE+l7DOXCfmOpJ1BmsMMpGNmMgNNgR2gzE3GX25hRnvkRhz4DUnvjclNefjf3GrNLBpMjJB4kvt4V7TAbMNsO6lqg2qJ+hwh1+OlX860OJRN+6GhoImyiJ9y8I+lX6n6166bFGho9l/5ylda+/DdbBcQvMEf7cqAtT2yLwU0yuN9bRcGMu4D2txsLZxjeVbeUyMGzv2OEO3M7lHEfQGw1v0IpXIgHvHetJOuE33SamgXrrqH4VLF76UBOkqJ5Odu0GqXz0Axz1VfjaZQhlEQS+X2bLmxRb6LjmQolycpWdU0GFSYBgwygINtx8iiAQMzk2UUc6+OeyVbhlaozfDHYGcyAM2K2di/+qu/apoBzAcooaVj9nKdexbwPgA611FX9vNESlI+A4mZQQfPjRs3muQ0DME9JL/4xS82sxrwtB0NGuW8fh/7AdJKcAYP7cWZRxnYduG5OMMJNP3RH/3RNvunqwTqgZfaeM8Hc05eVdghvDDFNf3VyiC0XIQD2TTc4LZOjvCd9uJe2sIlTHwidOFVgJz7AHP6Mu8VEHrjo6cYzFxDPa2MP3iYTX7gAf3BvececTuZ5igTY+jfR/loPlWYkARxFK6JkbFG2RirFehdl0g7umZUzsqz9zaO9ZHJaXgaBMkIyOAkZ/BgBnKOAc9yE0xP66MPCZCi7f793//96piSFaZiPSYpjumEy8vL1uk///M/fwV0mHyAAr4dBUpd7Lz63jk4qUOunYTBCNpFO/jrv/7r5sRHmgPezHK6eoHBAKAB5G5ECxBRH0AZsxgg099Xo/N5JnwFo/H5ile8ot2vJOV+rmcAYy6pvTKQzXpsufiXaBuZ2dllSKBAGPOdd3GDXTP12hc5U5r9p/Z8Ko0EaeYH1MfHJ0LFFOm8E8KTfgGoahYW46poN96d/rBvzaPHeQQIAgrtDECnzeA3Tc1Rnc/h09ay4/3gc3muJt2s98ywItuUsel6Wt0RvD8CgWNN6CGh+YGdTkPpsJYZLHwPmPQaqaL/yIdWv6dDPs+nc7Oq47PyamNmY6F5ELAIuOM8hrFe+MIXNqZgehztwjTYNCbthYmFmcZx1mRmBlaYlCyggB0b+vp8OoOZNZzTmHsAC0DDOkHzNelrmpn6PQk5ej9B6olPfGL7jlkIaGM2AtDUQcCh3oCZaYyoL+0BIDOLxjtRfwdo9jNtZl0wOfhEc6r9xXMwRZDiqcEKWAxSU3O78FppbPvkJA6kWZ1+vuSVFKTVF9hrxzrYqkDO90ntp/KhS8DU2mkjgBeBwDE0C8JmFJQCGnxnihuEwqtf/erWX/g99SHp+nCROZMIlEe4FTx17733tj6zHSqPWNf63rW9Elhqu+e75/nqq0termVVvq3YYziGSoeAyZ8AesGA5KWR0txkalqZZwW5R9pB71jPlBqB5UwrGV0/qkvv+lxcTSPBXEjHpzzlKQ2U9CPxifaS16INuNM4s1Jmu6RM2pTnopWRnBETKGc99XcAcDAxBAMrtSH9S2oUK20wc/KmI5lPfSpoRvjySOnss5F2Sj7X62qG884OWM3F2vYycgJL7nhuPXJzYycJaAPaj+fSxpnKPbUoZ9cVdj7b8jL2bYu/Rrw946WReVrb39go1w/yPgIZYRaPe9zjrt7Xdne7PLUaZ6ThJfoKBYSVAlxH+abxUsNlgoHxjEAi/IOwlGx/qYLbqgk6OrbHlBxpsiP+VRNN94l4pRJ2wWDEPKIQL4a023Od3hFVdMVMWgXLkZa19YwRCU456waDEAPGLFjmzCeXP05tNJsnP/nJDaAAK6QjzGMgLQ2LUx/TkulptBMI0EDy4t/gerKLAgxcR7n4LJkFoqMId1DzyM2D63vP2qrXLv529g9Thzgn24DZVTRTBg8DwVkj6gnTsPEKAZu0m1PuKexSOkPVtEk/pQPJoFud9MbjAWScB9wqCGb/9d6xN9iO8kilngk0Esj8pp3gHfyHmoXwiKay+5lmSIaAjYC85557mhYNAGJm0h6vfOUrm9DFTGcyAX5CG+MYQtd1nvQZ7hJ8snynnN67jNrnFNOzgtWR8ZrtqgZfBYa+YNrzQucug5KLYC43Q7XAugzl6Av1Xiyl6KiMveXvITVQOtvZOKSaZpTlq8oCZGpbSEuuJ7YGpqHdkJT4LHCoA1jOUKL2cx2mHWUyg4l0RjLj+KUeb3/721v748TmnMIl2+eofyMj3rM/1bQweRkImClKPpeQqAEAfmqf+nHqQF7VgFIrSNNTZnUyRn+Qx6sJMzJRqgl0Dr/QHrIOAA5xYQgx28zx5uSJwsV3VovH//f85z+/Rf3bb2hgaFtqswxyxjA+N3iQP2d3EQgISK5D8CJY0z84spay/nvGV29cr1hts3IktXB9+tlWgndbm6mZaQhBBhWO/Ar14T0pWNG4J72Oqqo9W7xX5oopAUjxCbAAVBCNpbTkj4kAGOvy8rIxpRob7Ye5wB/HYBikKeYA53HIAngE3gKWLpQFwGBmTADyoMGUZKFFwgJ49AllAZqj9lhpd6nGK6mm62DmHOYL9WExPPWnXfADfuhDH2q8wYAkHENHr/WZmcEjiazmqbDkswYvV6c9lD6pnhsk/TZJveN7TaEVTa9qbQgHfFxo67wz/EK/EvvGdzQrs4+YYDEXVNtXOSOryYjWx71MJLAYXX8m5dJv9BfjGUAjsUAPyGrdfe/aBtWNUMffqK1GbTzii5HrxC0NeWcnKgU3Yw0vaFSTwkEySC/AsD60p87nPdmxvWO9hqiNtkVb0qA+t9ZX85r7cnmPiO8sm6mV1VjMfAqzAgI0JiYjUpTzppchbTZmpMvFXDIGgMFo+KoASHwqSGvqyPo8dr9mFtB9TXtm3IihRqCWMXLVUa1WituB+mDScMz1o7nNmSZfhqWMaORcrisn8nsOurrcqPJjD+BXeKDXPpV6fN3jI7UkKNuXTzNdwCs69Wlb/uAb2vYLX/hCu7fuCqX5aZiKmUt8NuU6M8wss8/hHOE3CFKeweSOaYfsr6xj7aPeOKla9VZbjdp3q+ze9fzxXrqDXOlAm6Dl8r2FZtBg/MiARv5sOL73UvHWATOTcvUFZlKtd2xL8xqB6qicWmYF3bwul9NAOlkxv/AvMeBpP8xSfBkAAdd6jvblHvwVdAi+E7UapA2rL5CsaGSAJZ1C2fxGwhoe4Q7bUGolq6ZTMm/eo0mJ3wXiEwDleZgpTPdTT+rAwBBsLCODcnvPrLRlhs4c9vXaLZOlmpqz80corRbbEaHFAHNc0Z5mSU2XBiBH/B0zugQXW16+u20Lv5ihxDGaws2yzSjhM9DSMHG5j350vwYE7Uxh2LJmRnw3Ehar7TvrU97BZXSZsFIAb2mzaRzX6CVKG35QG7g+LBllqxGO0hZg7WHGPQAAVYezJgAOexiF3/gjCIbF10XZMOe3vvWtBma0LcdR89G+3va2tzXG0uH9p3/6p80MADA++MEPNu0QkxaNjxARZlKJtQIka1/U95i10eid9TsAoAxEBhembUZYmxEVcLUdnE3cckHspT19szWgtqT/uertWKGd8DvKE4CYWrvgxif9idkJHzz00ENNaKhdKCwUdhCDuDm4I2lqNfET4DhmSAvlAnDcT//Cd4BZr132gE5SVQJWy1u5XnzRZ234ULofDHtpKYDIz6VN7iDTjMpZzZyGn1V2JD1PYaiRKbtyba8uW1TXXVYfDcxCYKIbKsAg+tJoK8xSzuM0R8tC1YehUP8tQ4ZlAGDOYZYy80Wboxl5HxtdmGoo6zcymfa0c67J5Rq0wxwogLFrS5GK8oWzjJmLfdbmK4Ju5G643Sg1p9onxCIixNyl3n1KbUcEBccBOVYsIPi0fhykxlEJYobsKGB89kiDtd9cS4yp6vpFfLGaxdXFs9rePRDa219b11aBxNhwtYjg1QDsYYBvZibSwRsywwHSIsMDtpgwH3wddA6ToBdXs2UapzbE9fqJADCcrphkABcgpvqLycksodkcyMh6//33P8K3ohNdxkMzetnLXtaegRMecCNAksFAHBuSnj4B5HqmWE86rrQVDEIdzTzAexAG4LsDYAg8Bijvym/qJml2j6Lo9wiRnjvidgU0KN0POtqZ2GE1BRMl9Jn7ceKbph+ZaEMbB/Qy9XONl0PAAGgu4/I5V1pIuIRq+1Imy6e4n+fQp/zBPwCpSkruL3pqO1yHdp5lKnR10UAqYE7gXbgzDWTDpj2aHbblr1jxn53ycqNnr2h/1Q+2198iUNgWMBMzfqjy+rNcuiLgwYQ4XpmxUkKmaWC0vbEyOjTxr6GtAYYcYwDwh2/NvS7Tx1fbodcGM5BDW0wt3BglNXKOA2Ks/2Myg0kO8+bnwDqV9pbRY/rs32yP0bVZzuozNeXU2hlk9hE+MoQDPlP6Cu2cvkUAwCdoRsaWmW4rEzxYrvnLILdZ47yWU8+/K1E2i9q5H3eFS9lMGaRQXVkuN2uDXjuutu+MH3vlAMaumDCcRQGg1nrBbIjxL+kvy0HcczjP/GgjULOSW5WvJIPWY73nzcydXr1GdcxnZL1tBxgTcBHgUsLp98BMfO9739sYG1MD5iYYF38JZQBkzGYCduapRxNjdssyKYepfbQ08oZhvtCxDJCsZwai9trXc2reOYPlHpiYQC4TsRwGIUHEvC+ARoYGTCOO1an+UV/3TOAtF8Wsn0f9VO+pvsU9fLpSR9sJPw7L0gAz+g+gIFSHGWnOo6kzxghKxm9K7JnaVmrqWV/OGchMv3D/5eVlEzycQ6O2/fXTUS+EDUQgvDsZ4aZAUzSkYdXP2WuvEX9tte9WGfnM3uyq2URcZJ5j3TxvF2yR5sDSD9JUtodjWXoaSq3oDBCOUg+dt8rdaqQtCVGv753P49WHmGEE/NGmSEZUe0wNzDfMDjP70gEE2LIxSmZKSGAyPQzSnk8YmsEByGj25kLmXv6orJ/9pb+HQccAAHjRMslPprblCgAmMABjzCPAjO/yyDnMlKSRZt2jvX19Dj5NjYzvaGLEBRIG4T4DaEDELNKe+shYfkSuL7dG05GfwJLApqsHwQdvuJie8iiDQQ3/8IeLAHcRAEbwLMLOHYwQngREs3Sujt+e0N5qmy2l49QyeuVIALigxnnwykX3TUjrF8vlKRmPZKE1tfPMtNsCgl7Fe9eO7j+qGvfK7wHmykAYla8d74wS4EUMEFoVDEm74n8CFGC8XEKGGg3IJUAIGPQPJitpZCjvHe94xxXw8anfalZHgcx3BqzQ+PD1UD7LrwBaecCZW8plYGJWf/vb326aZi5C72Uh3sMDW3SkP/bUZU8dTe/EIEIIYM4xsw2Q0UYIGvxjtCXE4DOAFYFELB+uBMM1RlYAgotr0Mo/+clPNlDDEgDEeB6aOQLI+DHan7AfzFp8rmZmZSWK2SVG77VHgMzoOvuasaO/LINmnTDhfS9wSpooMB1sGdNUB3g2/BHp1kPvntlagWZUxsrzew09kyQjwJ6ZIPoicskQTmCY68aNG+0eBoEJIJHqRn2j7ZA1g7gzZjTNA6+p4IQBQMjkgvVTU6hLlXogDXme6+lvnm0UORoF9attAI+gEVLfz3/+8+16J4V6S1ZuFm1p1ddBvC+aEKYdQEP6JkCMdmWChBRLzm6b2gdhYdJKUxyphZkO2z5kBYoZW+AB/JQAIllbXAoFT/BJ+RB8Qf/Aa/AGWiF+V+qh2yDdJKu0ZW7vLSfL2ssztIG+MceMShfv2cxMkN2DuRmqDT4LzjwH0/QG3s2gke2/ZcZukRHWtBsMh6QEIGhsmI9lTcx2waQwLFJc7YoU3SZG5HrOI5ExSyQDINEKeAahFK5cGJniVejYr8ZFGVLCJ8CbG34AqAZsMiDde1P1nmcfdSTfqcT7mvMNbdXVEYA+fY4fGj8a7YbQor+dTFGThWqb2cYMVnmA9qYMyEQIxo8hfKiL2V0QSKRp4pyrVTLx5R4g69FRIDoH+R6uYU2hfRWmQYPQAajAnNCsMQdTToWmUzd/V4dialpbx3tANrOzR2bgFh2ti/f2ypBqVgsHN/6N5z3veVdtya5M73znO1tbA1KEdpCkEamKUMHvgo/NerHWjplDTFJz7tM/mHnktoJpX/Oa17QsG/ZDL/5oZGJzrZl0vY/fDA4HgFKQc6wp5BzfmbTgHiciVtq39mOvj2a0KvRGz9zDp6P6cA7gwOzBsW6uMI4B/JjtEJM43A84odGaIpt2ZczRd/ZppgfHJOUatCyuM/zHSTqe456nhldklmLGspreaHz22qvXvnsDove04966+I6+V45JowAuGHCaCg4WOzkdxnXAQmmKZmXSfzTyh/UaoZafx+uaxF4DeK43kLee2bt+5swcmbn1HWA+AAImxZw3CBKfCkGT/EbawrgE2OJbweTkPlYVcAwtDE0u+0EnMucy7bYmZIbV+J5KNkEPkDIFMxqk+ds1m6Bsd01o6o9/xomABFFptOB7xth1Fqv2U2Xi2fWjPq3HLTu1S98nF+bnc90Gjkkd7lEAoEHh6GdSjaDYzIjrs+gn05O7OQd8IaDR7wgIxiWAiXaHxkX9ADHu57sL0kfuBH2eo3bJNutN4mT71utHAFfHTK4qqu1Ys6bUutRymMV1UgOLwnhLQ4lauIb7J8LE+s1cCZAVyGnkvTQyUytVpuu97Fb5dtqKvd9j/FlH7SUBA6Zm8CM9yIxBewNkABVhDuahIkwDcPq93/u9JvHVlGB+ZswyyNKZVII0SfBIWhiy3mLikNlWps+BmguZ1RbdUQkfC0uZGJSZYcPr3TwD8wUTioGII5rftuV1UhUy53qeZVUzPdsgfVx80maADn1HSAZjyJAMzqG1ok25/MvvLnliYAI0CAPGG+1O22KyEvJCfyuU3P3cZ+v87mmUKUDqONjTHuemPVr4SBtWA3PWX02WNtWHewHzOhVsAzkIs0FWV8qPKrZybU8tHTXEFgitagR76riXBAMACVMDhiW9Dp9oPxCMy2DAdERCI30zpbIxRHQeA0b/AAOBsjFV3KKeP6bgiSlK34JR47xrfs8BoZthZF6r1eEXAozRJF1e0/PFHGnLGSNnmampneO58nbmTcssuQr3nGABzIkXA9DpO/xiTqioRblSBM0KzZq+pFw+cSsQ8oJ2h6uBPude7uvFnGWQqxpZ1YZH7pktgNoDLLPjvWfPjvesoJGZaSbmzMtXtbgLNTBtdxkUyb5SsfpyI1V2hVa0qaM0KnPWYXtMpNEzaXyAiX0CuD+DUukQnP4f/vCHm0bEInRMvcvLy2aysJAdyc8xNjuB8elI45rS9EezJvkj+xjwiYPalEMkiSR+zEXHancwCFocv1lyBUAywNTOHMiGhmAqUzYmKZojplCGb9yplKCeqXwEfwhtChACvJhxRrAASBxH2wLc+TSxKYHIarSYnLQX6dhT00Mbpm/R2N3NyJ3b0zRNk9Hg6pkz/1yC+5za76nPQVDrCqONDZ51FrlpssapOHNVpV6dqVoFmnM2RE9jGPnhTgHEXpmnvEcOCP1LmjNKGAIdyUKL2YmZCJD5TAQNGgCaFueQ3oAUmh750CAnaNTeiELHzLH+pmjmeZiEAJFalhkx8N/wm4QDPAvQzOSNLi53yzfAjsFn7nqd23cq2d6CvP3EJ21JP/BJmxM2Q6Cxfkna3813EUDmrXMGmHYlLIeQC7RyZ0LTXE7fc/Kt2qECI0Et/VBSHSOpyR7h4+tQLkYupKxrrx7mLYP33DSHa3M/2wsd1BWwcsuvXsN53ayRKhBtXVtf2O89R32dEDjiM+u9Q0/1zXL2MIVAVgNLU+qyPAnfGeAA0JiXCvBDm0MSEXBL7BD3ONWPc1h/V66hTF8PJgsDB0YA5NAiCHrluQwwmIJjgKSmLmU7AYFGSVwb/h7Kdh9MysTPg39OLaLXb0faa7WcGb+cIoC4FyBCC6Ot2XnehdocUyvQHcPzTIjoRA6mJYKDtqFtEVT8dgOXnGDQfO0lpPRYrjro/e69Q3UPzdpk1n9Z3krbzfqiZ+n07qn11X9oG2emFs6pzV7A6L3Fq5qfuU5P9bb6t3LWMs/1ZkNGZujW8QSvWePWIM7RjKtl955btdN8/15jj7TGXEnRm43lOjNseI3Smfbn3Bve8IYGJPYRn4BJtnVqFkpyTEACOIljI3MCJiLr/PjjenxraGSAIloDWoc7baN9sHELpimMAgAyYCnHTaMBwtz+7cpvEZpDDqbsi57PK9u413+1zbNPq6aefOzv9It5TDNdLTQzURBGw672aM1OuCBsHEzG5bklIxM3+D9JrU7bot3qqlH7yvpkPXpZnfM90p3gsREvjs6NeHQEeLOwjJECMBp7WZfEhqqd1fKyHxEsvpcbJXsNGNY0Mxy/2p++lFJjpvrli41eslauvtCtpl5de3U7d32zXfMvO1EHZy5IRhMjjomOJLiVwYJvRrNSie0aWza3QJtCg8IMgtASAEN+YxLBJFwPOFGuTm00MGPJiH3DHcGzADh8PYKWS0lSi0/hNjOF9rZXj3oDoacR9Aac5eoOcCJF3zG/aSvaCXIPB4SP/kL9ibQfYEeYDFqYwqeC2LmpB4C3y/g6J9HeaMYIUicA7Dc3Y7owBbTBkW6iICNW7QxaBbeZGrx6/SrgjK7f6tijdTmFYXpqfWq2nnPbNaU3/cAKAvoLpz7m4Kc//em2IsAUQzr4mRBgGQ33v/GNb2zOZ/pXiWZ0OsttmFBgtpX78NGZm4tzpquhDgDZ6173uqZ1IA3lCZ3kKWm3hNaon/b0X291ykgL9nuCXU04ym80LGL9iBejXU2FRNszaABuZidx3CNQ0G4FM/tLTW60MmJmCu89XstdvXarLtfdd6vvKTi7jEmcUqNWiCKELozohgzoVC3Xb9YzL2sFRsdvF9oDWucqe0Qjlb9HDkz6gnAOtqjju7s/YQahOUGZUlmQ4TeDE+2bBerOXEP4dzCJ0DSYbUPrQyMDFPk0TgoecXNotBP8bC5mRlK23aRja7isQ9XKz6ml1DK2hG0PZGkLI/E5DqiriRqH56JtzEiAjLbCH4lPkZk0845Jaq3pJ+2ZTnve8XYaS+emHqBWPsFigL8RrMabGeQP4ae8yOwHueGvpmZKl5FfY1SxKhWzkn7f6qRRWTNk33ruEaoD5BTTeaQ59OqeiRwhHPemPuF6/We5IU1muuBaUm+znwCzaQCXi9/RrvgOsSIBTY3Bi+bHRABmKoGhDG7KYYLgPe95T1P52YkK85X6uEeBUelGyPfaLQdzr09Hx2eUplVe76dtZ7swCNwnFVOad2RWmeNoZIwJ7gHsyTrBu/Ed3yLgzZ+TLaPdjmYa4oxGvLSHv/aAedbz1DHWWy7m9VtlJKUwtByEBmami+vTkryabeekm9eqlbm9Wkb8z9TRPdJ2hTlvF7ou/14deD1Hdc95Sn+gBbh7E9cwEI2G1sfGPfQfvh4T19HP+Ni4l5lIzKRc+Iz2YTQ/JqoaO89DS+G7aWk4xzEFHWVjZgFyzs5ZFyh9aDXgc4/5tHLdiB85po8lLQ0j8gEzgVww5t1ZG8sfprUbOkMZxqFLwKBaSPPVMTTy4Z1KPe33TveZ9eqv2Q5PwW8IFHnINaoX/OACV6UnI/inhtZbzpQ+iJSIlbFSKow6YPV4TlbU6+sgOadPrGqofj+yhq33uzcQ81mmQAE03I/xTW96U+tc9uf83Oc+94g24Hx2ONoW2ggDl5QyhA2wWPrGw+mJfC78gMbGeTS2F73oRVcARJlMKtAHfBIQijBkttSYNoCO+lGuuzox2PkNKFCGISFmndAv4hpTs0HwTGevNJFdreIUPd81E7nGNEacw8TmneUjzjORQb0Nv+A42iUmN/dQd8xJHPq0g/nzFRq2Fe/tZIH1G/FW8kfydR6DalT/6thwTGT7cE4h53U9C2M0m5ljqa71rWVAvdnMHg6IKVtj1HOUY7yfq5OyjvZPMzPNY4UEd+89GMldu/Nlei9RaaRenvP4lpZY63kOabVajz20Uq98hrvR6BIwdTeLm9EynNkx2j9BjYHHTCWaF8trGKj4fbjOJUrc604+dQG5u+BgXqL1uSYOcMQkheHSx5chP4Y2UC/q4wJq1pS6FtHNVAAH6gKoWH/NCvch9bhS2U2MDRXRsgDkCSnhPuMpNTV1IAOwBAs/61nPas+nLagLZnhut1gz6wKKgCEmECEwhmIkUK326+jYjNf9VNmgroTe8C7uNZBLsPbUYwRYs/cajd/RtataOX8IPWIlW3aM7/WDflxTJbX+oQNgcF7YzV65wKjx0cvezlSR/rpM25vZLjJGxkvpcAfACLwlHRCDFs0NwGIpFH0rCD35yU9u19HHxJKhHbG/JwMSQDFzhqE6GSflhJDZIgAzzFK0Ge53WzS+AyqAhfm2MN3QHimD67jGGVcYlLo55c61Lu8xxRAgxvPcPAbiPTkH8AEqSmfKxo/IrCQAjzYKcd51qtzDu1Ie+b8AI3yIZqsQNAFnrgG8aSv+1BKpnxuSuJNZpZnw7wnY3uDf0l7Uaml7FBL620DpXLqW2tkq3Sz+7vk5K5mB2dTkbgREu9NnzdSXCZjFUdpzsbNXo5mp25XOVcfKbDMtdMW0PIVq0KR/dKadDAi55R0DjdkfNCY0FjU2Ugo985nPbAOaNZyEXpD2mQkCmIIBTugF6zMZEDKL5pUmFs/TzOUTrUSQzXRSuTRIv6waEoPwa1/7WgMv34dzgCuEdkidHZCYhAAuEprr4FXek8GLZGYBvMu/eC7hJpSd+1qYoeLNb37zVb4wTVnTxhsUC9gzGUCuOM4TpvGud72rtcGLX/zi1j6AOSDIMyovpDk54p8VHpvd73ney0QDZqIdLU/cQ6mN9b7vKWf2njMN1fvcMxNedpZeXvQ9L0xspk8EMj2MF4/CMvzdm8WonXnu43tnYM5B5zRXVyUzNPLJ6UNKvwZalaEXmqQMcswnfFameAK4mKnjegYu/Q1IsJDcbdIYqAz6y8vLRzi8fZbtrSlmfJXgUKWtSR+pD88FWNyhmnMuoqbe8KTb36ERUV/eQcblHvciAGgAPlMpuzM4QAvIATyc4/0pAxCzrYxf8p34jYBgnSqxdgA7oEV9OA54OgtK2wgeaVLneBjxo/3fG+hbPFbLZBIIELdtfd8egMy0v94Y28PvvXHaq2/vWN7Xm83EGkg3hkJTHy1g1yYAkHrOQMmw7qLsseozuw4N5LronCB3DkCrztCta3sMr8mEiaQQcs2gy2ww6TQLCctgMHONcWrcy+5QOPJZuoOJxg5CaGouauYeJhkACMIxzCxrRlMHkJH/Ga5gKITSk7phsjnTh4kn3zkB9fSnP/37BnnNyqGphzXBjlHcCyDr+DYjBc96xSte0ZaF6Uesy4hci+o0PyAGSD700EPN12ayTAYMmh6A9sUvfvEqtQ8g676pOfj83PJVrfJSzwLwN1oovsFnP/vZTfs2Li79ZXtmj0+t66nl9p6DAOG9cilfCk/69sL0JW4468ubFC730+yp0VCdDelpTXm+ahopGXpSqnbkSGKMZlpSCta69MoZqcQjqTbq5NQsk2aLf3t+ldEMV6779DcDzkXjOstxshNfZnJAN60FBNBeGJhoLJhYmKsIN+PYIFMKQYCbucwox801AM5MnscAz/4WRDRX1exS00p+M6tHlkH5vBPaEfzJjCSmlRlduZ+6URZaJwDuGkn9Splxwb0U0Lx4f3PnG9EPwPEMtDMmONAiqQ9tR5sKwKP1oz3eGK3+qLyxRVW5wP+INg3wuiKjhqL0xpIaaa1H1S7r995Y2prN7I3z3tjJUB7vlW/hswx74ZyhNA3MdLLmgmH9ALmQeKYa5u+e+nyUZn4Ez688Z1T3mS/iVKpttuUf2arjyNeQzAUIkW8LnxgDnY5/znOe0wa1cYRoMffff38b+OZJw+RjILPPIjzBwAXc3IUIZzo51FzGxMDBhEMbwNxyJUDudJ7aQQpKfR4er22TC78h6gEjY2YQ/IuvDbPSySr8a6997Wvbe5j4EqewcWH6lQAvgOhLX/pSGxQAPxoXefZf/vKXN6DG/4e2RcYSs2BQT8497WlPu8rFD/jx3moGvW3+RoJyr3Yk4Kgtp3nPdzRItGu0RoErZ3yhmatoa4z16tO7duv4KWOKPsGHmVo/5LZ/gPkFnY+JkemYeSgNY2Oo0o0q02ukXijHdVDPRr9daMQkdfH1kXLqeZlSBzmDkr6lXxl0qOhMCABwZLTFpOQY4MQ1HOM+hBogwDE0IADAPGoAhDOXrArARGN2lEkEsmxQFvfyfs4CpqZhKh1DLWwPnfz2HwzrelCe53Z4mFOANADLs0iLBOg6q8p1AJptYrJDygL88C0RkkJMHEBmcDDv/oIXvKCZlOSNUzPkO0vA9MexvhX/HeUhGGgf2lYzu6exbGn+K2QbuoRHoi60A21AX6OVXcfGzLcDMaFFX8E3blgOITzx7baUSzQOKjXMkmvJ6GzBbGXw9fw6s2ulLQ1p5XmnaIEzgK7nR3WcaXcjbWrl2q361jryiR8JLQuTCl+RJhPXol2xoSx9jeYB2OgAZ2aTrLf6wGAcBBqm2r333ttAyoHEYvePfOQjTTMAGLj/fe9731Ucl1k4kKbOalIPtBvDK+AvQMIt2gBIrmNAMjgBHsCC7y7f4h7ACeACyJiZVTuhfpzTTEUD4x3Y1xKQQqtDC6M84rB4JoTWSn3cNMQQJWLO2AnceEvWYjoxxnMMyUiTeeSGqX20OjYkNdj0gQGoaMyCK/3Um1U+h1Z0OxAgbdxhbgLMcbf1u+CAK/7pJCNsXWc3085GZtBRgOpRrzPSBq9+tlk5q1rcOTXKyuAzST2r46qjlI4GxGBy09QojAAWfGn0N6lqkOacB0iQdi5/4lkuNgckTA/E9Qxu854BPDyLY2g8gJl7CQAALrVCe4CoE75ZtCeABTADECiDMnk254zM536Z10HMNTj3nYzw3aiPvjEGPWYXfAtI4/fS1ITp0SL5Te59NEvuTWCC0EQzAJi2NBGDx3xejo/smyMmZY/sZyfiDLug3dnMBhBj3WgmLJy5MSqPXefazBynW+XOCM2LgGD5M5ej0ddMELTkjDAPpGPN7KgjZ3w2TNKsIY/SzLnee/bs2pWGvC4gy/L3+ilWfB3+dnbT8AN9KwxCkz0i4VhvaFgBZmIuDTIynvvZwRygcdNbyscZDmjBN8yewUz33HNPYzj9cgCgJqkmHYxnymjO8x2A4x5MOo4DdpeXl02rQ/viuwu7TV+EZgWQUh5/+FKMraNOgDKaGSYp5TtTifZF1t6XvexlrRzKzX1h9eXV9aOad3XzH4GsZ9qdUxOqEwQ8jz5hb04AH18egMb7VMGZfNKr00jAHhkHtZwVH+Iq4Rd0nwXK0bTnGcRXomlf0NnG+NiZTqWL2D3k7s049Co/GsyjF541wEjDqep01dp6UrLnPM+yR3XsgfmoE2u8TK37SKOdXds757OgzD3nPQ42tBkGNISWBTFTiZZkrFmmanblAPFWlpszk4AjYIgDXbCDsXi2OfDNVItfg2sAHtN5AziAF+fQArkeDQgAhP9gUBewu2xJhzvfqTdgBKPjT8O/xzGDatUQqSPPIBSEnGyCWJqHtmG2a4Y15ALy9Afnjk6jPt0j4GcCNwOS0ZxZ+QBw8xuNNrelSz7Jsusx+3Tl+IxPe3WfWWpb4ze/8wcf4ELJuilwDPa/4ABghn8iB4JT5ql61xdY6aA95t05afU5e6THqhpeyx8x+kqd9vpXRmSQKCCmc52+ZVIAZtBMwQdmyh81FKe+AQWeyTnDIdCEuBcg0TWRS6H4BODc8RuAcqYRIMNvh6Zo7JgJIjXp0OhkVrPumvmV/PyUBVlnzptRgesY5JRFCnEnMhwIIyCatfW5fFB77q+LstF4EQS2A+1GOyM4aMvR/rYza2rl+Fadz6mJZRn8ofUba2bdXJdJe/B5ATMx3a0t7iJcJwAsbBQ7tlXhmwVeW7RXbV6x8+sgGF2/+uxzmriV7D9MS6QcWhiOU4QYvqvf//3fb6DzqU996q53vOMd7R0EM2eQDNMxnRC7FOFcxxTVn+UMJloQZgHPAlBgRACN85hImISYkgANQIjZSLlk82CigO8PPvhgM58A2NyTEsblN0DnOj3KM38bYH333Xc3xn/lK195BeJXa/geTteTy/dm/TEyxaTZuZHWcoQEYYJ22RrQcCr8nwC4sXirk3a3A21ZSBKuDGaO6XuOOxmCUISP2tpe1HLUfmzvjPtR1XfKfDQ7smWPr2bbmPmLetfMzLxsmGoK13u2pPEIoLb8Dz1fxaq6PnvGUdI8VGgJTMaFORMIIBhLhiYDYQJyjal11J4g7jG7hGtFKQutiTWMhG8gOVnkjksDc9bdnzhHefzmGtP4aD6hbQG2gKYDOf255mHjmMu4qD98C+MzYwvoAmQwu+0gjxvrln3WoxmvjMwlz2Vf7+W5LMdxRLswicMffcC7AtK+x+ydrlNY7qVRW9pmtQ3QqBGCug8yFZB9emFm0Myt7ZIUC87Au70D7FY14CrjjMzgFVNwpS16puno3lFHzurQe87oWrNeqJngzP/N3/zNBggGphq3RXruF77whd+3u5T8AGAxmN7ylre0WSa3++I8M4QE315eXrYyP/GJT7TZTgYg5w1mBdycchdM4UMXogOe+El4djrqASiezawkkwGUSS436v3Od76zHYP0s/k9l+b5XjW19cwfVH9XoTnrnz3netd6PTOzhMbw7F/7tV9ry9F47+SdmRbY4/fRbGY9vjU2jo6lGfnugBm+UbNm5GYmmNx8XhBkyXo0wSsnAGyY6lvYonOo1L7IOegoQBy9Npmq0kwD3dPGPW13y9zJ8tVwABL63CSFLolhlhITEZONY8kbZlXhGNobs4Z8B5xY+sNMKQGmaFgsowLcMCXbphMPg5QhIZqFkLOVuXGFkxCZ0p3ncw+rDzBlMUHcMZ4d2hXKgmsCWF0aVh36R6k3cGd9MhsjuaY1AYX2Mz4PMMeiIqg3c+GPTMwj77dlOfSuP8fYT6EvoaXnEjmvQRDrQrhA1UdCo87ndKdr6LKhRpJoZO8eUXFnzLCqifT8VSNTd0WjSeoxbR6bSepR3Xt+g/zsZc3YYxJZRi6yFji8joHBcab5CYnATDObhWaOg4xPJCXMBSMBJIQJIDXRjNyxiJlDF7WjvRFoCzChBQKW+NEMDQLsIDPNptbEH1qeGTIMjzD4lfWkCY7ycN14uYKD7bKljWXf9gbszB1Ry9zqq5yxzfhAfJO0MaaWLiDal3tzfWvWpfJjT1iOALeWM2qXpNGa6x6N+LRe4zF4zbWxCDrz0zk51UJWuAhHqswDwRAwMTRb1D2buu01xoy2/BG961ckxzn9Tj2TcfbsvbRV/xWpPyojmSszjzroDWEwr1n2u/0s0+ivAJhY08hibfKQwWRoRgInAxOwcvMTHNdoa4RyvOpVr7oKVMUyIP5NIYoZCnC5bIXfTAQAoNxPnJv+Nc6ZCQQts+4OPmubEX/Oju9xDxzhvUwNnf5Nov0/9rGPNcXj13/911tYDOEmvYw25xoHo3bZc8+e63qCwmNo4EwEtewY3+NDLQu0VCZ/mpsDqYkNnusy9a1U1TwHxAqQnMtMHNEe8/E6aAusZybl7Pzo+lNpZE4pyJTuqWVkrJWLnR1AJvCEXvKSl1yZnoKJAxMCaFg6BOix9AYyrMJ9ASAmCjBT0T7QQnB46wJh+RLH3/rWtzZfmrFsucynx6Pn8N1sUQ7CFYtkZGVk/BTfifFj4BJCA/hjsqM9m6tuloHlZtOKVbK3DNsGIDMQHKFrCAqCDKuihQWh/ot23kzj9RbO5gNrWqDetXsH7Sm01YBVzU6z4cgztu7bU+51XZuUfZGmVmptzmx6Tk3NWTPTaQtoMBc+HPaRREIqFL0/85Bx7fOe97ymWbG20jAKSFDj3pe+9KVXs+gMXiYNWDOKtsgyJngTLQ9HuLmtjG1LIK3vfi7BVy2Oc/O2fUIbY34/8MADzXLCxKJNCHpGK+O8GTzy/W7mmKt0LkDtvQO+WQSZGZDFHxN9tklL7U6zlkJ15iobKgGh+glmmsiqb2pmys3uGz3ruqTydTDyDCz3PK/XBr2yU/NyWRGOViYDzMfPJ1oQzIIW72YfzjjCTDj0ARliuziuPy6Xx1E2zAgg4cIwwJU6YIqijSFhc9E5jMsfz8PRTbmYnlwPGOrPS19g9TtWLanXLkeP98zKmfWy2ncQmTwwn9wBivxpaLS0g23bcwFt1f1IXa5Dw52N917dEYb4WDP1j5ND8F+zJi8vL5uUgxLxZPLcC7D3Mkc6rOdvmvl/Vq/v1ac22ojRa9krz+yVvdrhPeaqA9FjVYOqQqRX9/ydmnTGEmo+co2O9fe///0tu4bnARDDMFwwntsOMlsJY5FCh++5GFtyb05ACgnrpiNqIEwiEGYAaKF1AZoZxU6iRQNEqQ+aHaCoZqY7ZJScM9t31n95rMcHs7bvPa/HD36mkpD94mZCb3zjG69y+XOOtau0sdlyOVd3Uh+956gu9fhWOedUCGZ1rCuOOA7vAGhuZKKf1IDoppkRNKtmlmvV0kmcFVjxjc38BDPw2wNae8qAZv6iPZ00u352Lo/3Osv7/V0l0yib6ehYHYDJKJom+mVgEKQeIRaYdZB5zSA+ARkADXMSSQiwoTWgyRHKgX/LPPTMZnKMaxJgMCfhN9dvOisJGOILcjCndgMJhjIxqbW5zkmqfMdzaMx7NKu9z8t6CmAKFI+Z195U4/xplttvvX1u7yQaAWtSti0gDq+50B6St+DHNqvpFKe52Gu8Wc8erw9coSqZtl5s5fjsOaeW3Ts+M6NPOd4zFfLaWdv1jo9+p1bmpA5a17/+67/e9eEPf7hF5zNDhubDciS0dgYRwAQvEImPOYrZadpsZjIxRz/72c+23wAaIEM+MHY2QntihpNnGbIByOl3s27u1WlsmFTz/0MAK9fkhry226pAGbX3Fs2079Xx4f21DRAqxMyxGN/AddaUMiniOxvgXk3a1bqP6nKzaaUuXqPQ5TzCTOHm5I9xiS3TrBkLLNAdfaD0n9WHztT0rYo+mmjl3VbaaHTPiGn3CBcFVZ7XT0pktesc0ZCI38JH4+Ylmng45G/cuNG0MzQ4zqH+E93PecxHTAE0NrMXA2Tco4mqtufznWKvEfpqbQKwoR65SiU13NQ+R3ROM2mmUaxSAjX1ZuYWPxkbyiAUeFfaz1m81FBVQB6NVAUU704cLPwHb9nPrs1E2DZB6AaqXGDUNaQqt0eNnnXqkcH8aKEjjtgj5rWUQibX7BlaYR8DPmwU/F//9V/tGJoYy2OI3neGiHtNDcV5A2mJd4LwgREqgInKQGRGEx8ss284sdHa8IGhlbHsxrWcmku5rAhK356US6r0Id2MxdQzYZ39OPM5zYRLfXePM2gZpLQzQGZb5z0ZzP5oJ9qQdjBXne1Ku7n5cQN7mVZpqBaQHZXqcE8VXBmgM7/G0eOz5+S10EoWzK3js3frXVf9VfX6dCb3KOs+o979acqkmaqmw3GAxrTSBLY+97nPvevxj3/8VQxPnSVM14PptgkV4BwrBjjH6gE2VCFAlkkFhCVaGrFkb3vb25qWVjWrrJ+8llppgnDu0blXQJ7DOpjx4aoLhe8CkSYjf/QD2/ppTiFUaNc6JiE12T3UA9+9PuNz0awu/vl+8AruitwO02v1/7Y1x0yHE2vGD0MzVF/TKZkProN3r99sBIhHrq9MMrK79xyfgbb3VMCv5Y6Oz+o4mxjI5Iujcry2Z57m7kj4yTAT3dFHbQnNCZ8YmlR9VjKQz06w02RlEAJYLFQnsp/1hJiimLFEsbM/AWYs5qzPqEksk6cq/2VwbL0226Vnmo8EygiUen7S0fW9a2134+agfBdNRzQL2p0/BAxaGTPDrHN1pk5Az+3j9tJojJ06lrL81XbpURX++TxcG676SDOTtjUJwQXmAOosF2dO89GSkOuiLV/bHj/TiDH3XL+XeuXszeC51QarQqBHLj8yYwYZZtGgGEhoYqyvRCtrTPGwb6ZX9wo0KfAARNYLsvQIk5TBadJGnNuf+cxnGtjdd999Dcz0geUazNrfW/1fj+8d6CNtalUTr/fVc/r61CJMYeM52p+sIu9+97tbuzMWCRD++Mc/fjVRIqVAOfKut4L2jOuRgFHz4hjLLxHCCjX4yowrTdc1LYxTxAZDapJUs2C1wkde+ohpl9fPpPFKObPre6bqrJy9ddwyV3t1H0m/qrm4tZsb6eIvwwSkr9HI0MYEuh6QbbWjLgp9agxIZuHQ+tmn0jWTMF86sqtZ0WuzPFa1uB7t5cc977ml7fXOq43l4nGO4+/B0e/O8xyjbwT2XARfXQ3nBLGZebznmXvG0srYqOPCzXXks0xG2QAP56IpXFRllSKpEdzuEuBmUQWWm+FzGJkCo2sr2X8ACf1LCAaaGQxBzjJMP82+Gu6wSg5atS1iylgR4I7iTAoAbNSB0AN2TcK/hhnVA4FRG/TMvFEbrLxHHTxbbb23bXKywnsRLAAY7UG4C30B0RaEtKDZutDcNdIJZjMheqeT/Wt7CViAPJ9YkDkR4pryZnVwkgbBHlWd0ymZfpab8RKV7gQ1+rpoq833tov9qsBCM0OQsTyGtZVqb7nz0B7KVDs6ajEp0fiI1gfQMA8IBiWVDbujv/71r2+DV/5bcWqfmx96wJga76llQzlr65pKzO8PfOADTbC4aPzHfuzHWkYM87hRB0NUbsU4qMB+s+qQ4WA+12Vz4JXXcE4Tvi1nyoa2Y2X4DKK9bg1ky4auNDJLR6bgzOeyev3M1BvVZeX4SNLm957/bQ9z0dmETpCVE0ABaPCVMUuEA9UBVAM5ax1H7ahLIhd88wz3D8CkQlPjOfjqmGYnEwRLlahH7vk4e7cVHjwy8OqzzzFwLU/zHWLChTgy0hjRD+7yzqwwkyZqtlDGfl6nNjbi35kbY1TOqIwRjayc5Df3RDURI0HbPis3bm4bmmRqYeN4Mr0yVJ2P2Qi5UsCK7AW/PY7YmQ9p5Dsa0ZavaeuZvTK26tiLpZqVOxrkozqmGq5AAlQAsi9/+csNXNDK0JqYzXYzjCyvgmedTc1nejyvNWFg7k3JLCZObdZ+MpvKvhPUicXlBD4mGOYzk59GwiOpl8xy1F61nXvtPxIw9Zm1vAR47+U3y3IeeuihNkABLvqChfZMnuATymeNzN5eG/TGXw+gR8eT0oe5Oq5nY2l0rdeM6ukxJ68geDnrdZXfjBknHY7ugMNLmNVANXdvTMtjtE2naru9eysY0G90NP3I+ksABAmHj4xdfRg8q/64FUrG1eQEqPADEcWNdgiYAqT60gA4QFWTYUtDO5eVcE5rozco/c13HP28N9oYYw5yUoSJkuc///nDheNbdN1W082gLc0PDEKrVStLC8IVSxeZ5K2mxx6FENQKzKTEqXQOJ+w5nnvOZx41FVdI1ZtPtWy+I6gAEjQi4sCI2mfJEoBStYo0hfNYrftK/Rmg+OXQ0IgzYy0ngpKJAerz0Y9+tOU5Y01oujTScd7Tcs9lCp67X3s+JkCMTYr/4i/+ojn+0UwRMGikP/MzP9PWsNIejruVcVS1yRWtaC/f3exxXY/ncw1jcVcwSf9s08xgNjOGyiD8cTIzzt7pyH8n02rb23c6j5FWgJidzYwQ5h8DynWXLlXa8m0cIYWhvg6TPxLVjkYIkAKumF3UU/eG9beM0UzeiEYDYmb6z8pZGcwjoesWfbwjs5emSEJbdfMVAouPuGbqc8+pYd9uRNA1PItJjnUBHztpZMD/helEoLTRc4q+2s6P0Wl0xEG9WqYaDUQnM1CYAcLEw6Sjv8lUSn4ss2H0fEfn6GvKEIioC9oZApLBDZhRF8CU8ATSIrPOE5NTB/idxnM9S4WwJyY72NxY64c9EJ7whCe0jVguLy+/b8wd5Y+t+66D724WAWRuRK0vX8EHv7SJAiSFy5gkAx9zGy4HSnVAe33PwXiOhltxfF8HjWZmzln+qfnbs44peHL5C9oQYOb6NvqKIFkW7lahNarLzLTc0gYyZ5m8hu/DVSdu5Msn5wC5uiXcdZg5lnsdfJR9wgQHs7cEKPO+aBastECY4Cc0TiqDP6FarxE/9iY4Zs50y1nR4nrXnhsQezyc5yR4BF5uO5dH+JCulKahGcDnIl4nAIxJyhiXOgmwtWazN3s0O96j3oDvZRTN527N+hy5fjartPedZv6nPXWv5n8uIhcs6U/UcmK8CIEAyHD+1+VDtW7Z7jlARjxQ65ICkDphZhJ6wHd8RvjOuIbgWuqEdsb1/M6Z1brP5VY7+t45eLMdt/quAkHeXwd3bQe1Bc13NLLvfOc7d/3d3/1dEyTM5hLTZ1qfTIq6FUs2Guijdq/XeW2v3D3tO+L1Xh1Hz5gBapaR9YV/0c6SH/0zDOiCBsXccA2dVP0UI5/AFrLX62fHV8rYe/2WFDlXXfY+99S69J6fAKDEx8xEMyBnGb/dyWbLD3qOdkymRePCrMLpT3YI6ohZicRlfTDZO9gFHRM446xmgmuVJ1f7dKYZeH5UVg0rQQtloT3mJd/ZJ5SJkFxtkemZ8n330Kn8e4TOwRvZT7P+9RqEAXv8mjbblQEuu2yhG/zLheWiYY3VmQHaY3TrKfuhAgCZGAAMYpmYNcRPkxkv9jD5HjMjB6daF5kg/v7v/77NSuGrRaJyDtMT6evE0xajH6G9Gsjedsm2AbDRNtG4AC+y9wLmZoxVgxTMqsn4aKeVd02NGD7RZ+Y6YwjXBPzS1vwiNfjCzJK5tDMdrdk+H4szuzOoF86A85/4JsIASIftZiLXPYDSDNCFwQJ0NDJMX/YNcFE7gMssp7t1Z/r26x7kM7/NKukb9DthKAD2vffeezXhYhYMgawGBT9G/596/Y3JriBwYxvaDIEIdjUzkx80MpIRUnXj4rqsYuSEnFVq5LRcLacnobeu3+Og3nP9rC572+Zcda/XVjNFnxMDjUBVfDWmepoB2sj8qu9azdx6j9qHmiB8peM77zUvFQCAf02fXq/sWsf63Fl2kx5t+dRWymGsKPy5Dr8YwbEuts+2yLxkq3Wc1f1UvjvHMz2+p44931mvDNoLniG8BcULyoXoUNPMOOBeh3zyO3OLe8OtWuz6GI0pmcTvruSA0HIwd9CA6GzMvMzBfyRDxh4zszrhnSXH7MKHZnwV51yI/tWvfrUt68EkY2KgLrO6DuoNxr3Py9xsjBWi+imXSRe1U7Wx6tLxeXva9ghtmdm3G1UAJE4SQujlLLnb8zWfmVG0EA3tYEhp35PkKZ1XZje2jvfoyGzm6Jm17lvSfialV95pNEhGde/NTvaOW0ZvKl/BQ78CYDjc0XZcjAuN9pjM5/a0sXzP2me9utc2VkPEnGRPAEIVMqc/S1W+/e1vtwBJrsOs0DrICQWfM0sgmZTXV7O1OqNHZXg8wTXb3nfQpAa0OaaDupdcYI8jfVTHWbuv8t2IT0crgLbGWO94vb6HJ/nMtDD4TmgLLgrXERtjxjkEIRZHWwGAmQljJePYUCuNvqdT9lIP6I6U32vYLRP5XM9cLWf0zJXjVUND08YHaqJNBhf9LKBxXS/soTJ9ZbyVus/MVwjmI2iUtaL4yiCYEcbEt4d/BJMYEw1Qdr/IKiB6M3+zeo4SHPbqvvKeeU+2GW2eG8Jk3Y9qX6fwRh5fKdvr946BczzTc5XnLi8v28Y7tKvaLecQHLjImplpfFluYKEE9YZexozH6PYk+om+RBtjBhPTDXOTdYAABtRLwDkrr/d9RlsaAWYmIEX8lYkOzPPFcTfG5V6BrJZ9xN+0wr9Hedx3SFOyV9fH6P9TT7mY9SN4hJkJaPGX2jYui6atwTxKcgP/POYDcgr5Mbq9yT6iH/GVoZ6jmhMagNlGP7ofQM9Pc1RorWoIELxGFg20L8IXdOrCZ/puSR5JXBGTAdS70qnrhWca+pZDe0TV3Mq2vNlO+kcT0V4EWQNaCGjbLnOZtWVO5gnS8e8FOZOk1EnGzw7pDQiPn0rnYoZUXf09U/nPMcj31n3UjqsJJ+1D+tNc6XzHvMTkdDMNZ92g2q+W00ssufWuvWvrMVeXMBEB76FBurRKnxN1A9AwK5gJJJSkt0fkzIc5oj3+2hGNfEGeq+PCv1OUgRE/7j2++j49Htga13twYKvvqqmJmflP//RPV6FiWo7wCRpbwzFQLXcJdiPgXGoxquRjdPuRM2poNmRpwMwkrktneh1QN0tDSOeuWWWJhidKXoLn4EfAC22SWDTSFOWgGvkJj9bJz6M83XN+V4H/2Hj5fhpNOozaysXluS8C5O8GcK46hzL/VeaTys98sLQyk5X3VO3IY73ZkL3St1eGdezVY/TM0TuNnlnrlYN3dbCNZjO32tFj+Uw0MUw4nOxE/ptupg6wkbO+1n0EHFXjHdWxavLwHSDr9Lp7dxJkSjgDaaVJL03AKdpZ8mVOXOzxS/X4bqt9Z7yUM6M9/rI/Rm3WK3uLx7aurxqNtCcCIOuez9rS1vfMrI7qMRIACDZCi3BJ2P+Z8h/f6gUnYR4csb4Af8xu9mz/XgP0zs3Oj2j2jFXaW8aqv2RWzqoavUVH378ySqathlDR0XS8rqZy3lP32j5H3lP+AMz4w6+HmYB/jD0BADi0Svwj+ErqfhSnmmvWYYsvR3y9ZamMhNtW2eeiW8WP5xhLI0Kofetb32qz8txvVmzwi3jF5jrhQUyPa55Arney067D8b+HqR6jPvXaTS0aXxRxW/gUCD4F0NB8DDZUuh1ltFN8TwpNfGWk7qa+JGl0lorjABm/4U34EYZFMmtiHN0Sb/YO56SRErB6n3SqKf1oIZbk0QbwRRJCG/9rE3YuW1LVt9GcIYCc5dwDar3OPCdS76WRWXGdTDIyB6+DqjkHCBCSQSczcwiQOcGTyTZHWvfeeu7tQ8pHyjKjCWEWEz6Cvyxj4SAAmWs9phtglIF2VPdztH1tsy2e3qvBniIkHs1E7GGGjkHyAMKvTRzBKMaacZGzRoCcN6aWJs18W70OXlVRV2dgZuWsSrYc0PWZo+O3S92T6j1uluryNJz/gtgsm+nK804xL5NMn03ICBlwWXaFu8OkoHwyMQXIoWGS7cM6y9TXTXt4YG9Z16mBnZMfs5ytOp5jLI3oR37kR5oPFZ5xQ2AIrR2h3cBMk4SobB1q+l3Sgedg2NsQN5vuZMk2c9DOnKZJucRD3xnCyoj0nMyppv4MqEZO7KNkKhd8ZixtwqTElOAYQIZZTHgJKwLwp33zm99sG3/UvGG1bjONaa8WuspLozK2/Mq9svdODIzoVoyD1UmKI4RAQwMDyAAwHP4mH+V7W84kUKVDONW5yjxbTF1R3GtmTDUaGKnSZ8OsaogrpuVqB8yYYWvwzxg5z/XWYHp9z2Tv9QWdDgiQbDO3mWPJh4vMt7JRZPn5nFn7zuo+6wfAFse/MXD8oVECcpid/GbxOSl06uYrVbj2jtf9K0a81zvWO24Aeb5jtssqX8/aq1LyfG8srNZ91tcrdV+xEEZ1WXlmLSfbl1AjeAXfqYJQKxJAw43SQjNwrOJjcekIyOdGm1sq/RHU3ZJSvWtXfCLnVNVvBY20hhn4VnLZh2sy6Uc0b/oRddyt5TIIdWSCV1rpp9V6Qs64EjbCd5y71B1g4w/Tkhz6LD5nX0ldH3sthBWzuVf3LSG0xyyv5YzKPjI2rrOcPbSifa6M457gId345z73uSaQSURgGiuENG4KXCkXZitAtTedBuQWZdywNxq80im+hqPPezTQEYDA70SqZsxK7qdfSUmNwMLZjoP9xo0b37cz02r556KcVSUbApKVmDiWYKGRkQKIODl8f2iZX/nKV+76oR/6oat0ybnHa61/T6sYmZ2n8uap5vbeZ0E3ezydg6oWu7f+hO/8wA/8QLsXIW12EkANS6Ql9EQSAlao9oIWFyTV2a9RRXvH0+y8WR2wp463glbM3zy/KtEgUv4ADCz9QCABap///Ofb95e85CWNCfgDzKrJkuWfa4D26q77QmGpXw9QQ8LiI8Px/5M/+ZMNmNEoiTuzrMytN9K86nuds/9vhQA4IthuF+q5Q1ZJgYM/1UkhLEh4RH8ZO15dhWYgrVHdnBI3FGPlwUdAqjL4rIxqd8/MrhVH9u1MvXZZvVaiwzErf/AHf7DtggQQqMUAaK6JdBJg1PZ7AHdU9xlfuL0any6hg5gI4B2oG34zeFMNs+4YNWqfPWDcKyv5aLU/ZuXXe7V2emWvrsPN8lfrvmLWrVw/olF7rZYz888STI127mJzXRTwDtp7S5tN4wFk3OwaTZjGXc5XdvGZORZH/oFa8foy9dp6bIVWNMM9nbby3B4IzPwjtY4zf0qey2v9Tl8CVt/4xjcaCGByuoM20stsqJic+S69JI97nMVb7VAp19UlqOEfwwdC/diWDUZlKRbbtblhsHtUzMrfqrv127I0Rj6fU3lma8z06rKn/K13ui4tb/ZOK2NvVEd+42og+NsNmCD4Gd5mdQshGy3ODLSDibhIEzM3xbDjRzMwdTD0JPmWpF/p9CMDaIsxV6+fPX/EgHvfaaucXmcLYgx2OpdIeqapv/SlL93lUjUIEDAvvfs92KdH6t2jI5IcEswAsTR/kbbwp2mpnJXlnVZTANX27Zk8vUHVA606Hqog6j27tz6315ajgbzXytiq++j63vFT6cjYS0GXvnr6H1PTPUr06QNkV3uPwhhkVuAGVXkurJuTjhC9mn0rDbJqwlTz8hSaaUe949dRdu/cTLKuDtbsG4SR27jRj/jPmOBB64YZ6HzIoMNRFH3v3faYbyt1zthFM7Xo4Oc9uK5lEH04JRCLz5HAvsOR564cX+WNCmSj8VFp1obXwY9bdbxu2tO+PTMbniB8h5hD48sM5CdUA8sSHGspgDhgehhuhlmcDbPAUQONKtZT40+x529n6gHTkXcabek30wjVyiAGPdrNd7/73fadP/wLMADM8H//938tAwWb0ZpSZVTPWbuvmNJblLxA/fkN6BJPpOZFvY2NA9RYdM5M57lA9SjdCTx5p1Jae37CHyTqZFmeyypdyQKvwCMtaJapcL5gk6rCodK5FGaUS8oHr0qfo8y3V82+E2h1MPYkVZaRkfzu6szO5Qx67sFPxgQAx/GhwQgsGyLsgSwEdX/NrbpAs1Qyq5TaPJ/UkdnLGzdutNlMeI/6QuzUREiJG70C1M985jNvGaCtWhWP0TFyUiqFHTyHMIaP0d45Jpg5udWSkqKFqfJD+l4yYePIH7Zqg6/cM9Ju8vwpzLtHS/T6Vdr7TvncLefozKnaO+Z6RlwGbPiLD+1///d/r/YEcFsuQyNghqyLdR89/1wAYtnUA40M68Dc/2pqMDHgBijDxJrJmhh7s7mMNMq9FsSq/6kqA7WcWbv06rn3PU+1is5Fe8deVaD4Q6DhZoBwnzibCV+jzbOv5gW+CU5m9kYGAn8UYqaFmdMyKQfBHsfi7NqVATRzfPbKyOMVsPM9avmj5+55p5FE7+2jWMsZtZ9OdMwwU+VAaN1ka8UvqvlJ3xqwmo7WKrRm/rwj7+87ZUgInwAZWheTE8xYUn/TuXOOd+I77/C4xz3uKl1VHehbA7/XzzO+Hr1r7zmjPprxwF4+Xbl+65m94yOq75kmYK8uoy0R97Svx1NQGdif6d/hYXiECSN4HCF3QdQ1DMSfBeEvc2mT6lyvA2cNOhu056RzlLsCWtLNkGT1ebPjugZMYMiuz4ACkgw/w+Mf//gmvUyjQ38TgPqkJz3pEeUd1Xxn92SZvUHJJ/VhOQqEcx/GhGn14WIOc4x3YkUA35/61KdevfMp73DufkyAngHslgDYw49H63hd5e955qwufLr+0s2jXZeJVmbKshSMFwbKcoEmpsDmIvOaOyoruULXOfi3tMU9ddwy+04pfw/1BIb1q9LPDlXLcisuOp6BT3+ytRsSDDWdFQL//d//fVVWLgs6YtJIPSm+pcEQ7Ei9MX9hVvxkZvvIncJw/ALSXI/Z7Ax7r56zup+r70Ym+MiMHd3fq8ve43toxtcr1x+t457jau6QCTDEJYO+mb2E5Hd4vQWHc7OZFarUHHXaKo2Y7dySZvSsI+XU7zeT9qj8go/mopH0dLZquOYmGg8goa/MyYLc4zH7fhbDNfJzVM1rC8h4JiZDbpjjTFW6N/hkEuCf//mfHzEpldkr9rTjddBMAN7sutzpVPkIfoVPEMJYG8YdmoOR2UwmB4iVbWszUesFtJT0ufnvkY7ZYuhz0qORcWZAXbU3+lFTzLAGmAAgANDQvM2bDsihDfEdJphppKM61XqMhN9okMNfOPbRuJxBtx7UVWDDsYspyu7m//AP//CIRKK3ilaf/Wjjx5tBpnNXM+c7gpmlbf/5n/95xSPglRoc9wBybTYzd5A2YJaLvXGU/2pVK7qZQLO3jjPHaC2HY6Pj56CZ+VKPpUpORxJDBiAQekEfcgzQwl8GYAFsApeZXWEQpFrdk/KU9+mZq702EoAN7uU3QJXmvsudMD/VJDEnAG00UP26q77Zo/zbK6d3/8iyyWv9vmdt5ojv9tZ9VJfZ2MjrZ3XcW/fZO6Vw1cykr01LpjXCH7zj0ss2mynKuQErF/QePtoKbTSLkQ0yasz6InsdhVu+hMpotQ6rSfJGdZltp7VXC82BkNRbLuaAQHrRqfgRCMEAqOhPhBQBsvQnfcwfGV1ZfE5M4de//vWWufXGjRtX7TJ6BqTWntt8yWzyjteZR80Z8mTcnLDQD+IsZpoWBvXyG+DCNwLTcj1T8RBg3dtlajRAa6LG0fUrwnl0bAQASXvG0sp2g7Xf9tR7BQx7/DiqS9ZjZcyMypG/+I7QI/qf/tbVIG+ZcaWZmTjPQD0kOEQhmJ3mYs+Yn1vlSzonPVrM0QwapK/oTMwwnfr4yXD6o31BbuNGf+N/+Jd/+Ze7nvCEJzRmMC2QKwl0Mei7giiXheCYhdxPYO5//Md/tHMwGc+hDpiD7nWJNkhd4C/AyIBHgZGyKQNm9R10+jpbZT34znnKIt4MYD66a9gWeO0FhNuFzl23UXnXOYYyV53AjmBmkTmABk+TSFZeVRFroTyux5QxYBq3mstFsr0X2NKO9jDJyLeyt5yV8mdmya2s457n5l6SfCKMmO1zba1+BcwyQARggRGI2QIMiNthZhAmgAdU2w2JyBRQqvJoUPiv8F2g3fkMQI7fmIOkHnJ1AUJRvnGPCX7rD3NNHcwK2JIpw5lKYxvlzRsPJ5TkfVi1ApihsdXJi1F7Vao8cC4T7uj1R/noVgjmPZrrbMz0qGqi8gv8i9BDMzN7iufU2FvabKRmbjVXTTILfTRoNHcyJRM4C2lqHDQuCECDAAjXNarZoK2hOXHPZz7zmbb0CSZpWTofTrOdwagACVt8sZkIUpG4NaQiAETYx+Xl5RVIcR3nPvWpT931j//4j00zAzgBSkJDkKyAEWWroREiQrgIZePoJ5OoJmgu1eKT8ggjgqHJnEHdeX5uj2gbzXxAI9PmMVqnVSA+QlqAmR5KPz6zmQo6CCBDCMLrzcyEMVDdzRsPwVAmy5Ox7nQz84gP63ahUd09BmC4d6BZM5RaMAB9iJbkmkykG/nUMReJqodhAD6TCxjmgeb26U9/+q4HHnjgEYkI0JJ++Id/uJXPciOOA3CYrpih/LmTDuVxjrxk9957bzNJSUVEnagbCfcgno3mh2DNNFT6VtAkref/a+9sVqzqlTDcg76QHqvoREFQQRFBBEEngjjRmSPn4pWIKIiORQQdOXAqInhJ5zzBZ/NSJ8lae7tb+/h9gWavXj9JpVKp36RCCmVgqAGD2WQaPd/Vj7Sm/FMUgH3OrXT8Wye0gdZPkMsECjxn/BHe0Fnz0UI4mhR+7AJMAa0OvWyYso8IzCzSMoqG7IqsbO8kwrimpPbC+DGoSQSYfQgqxhcGIowwKhgbDAYiwdRDY1Jtd28nSzcgHreRqLlRFxu9OS2JpRUwUn1cMEqYH1qiGhR10gZ/MCu0Q5gt0hRNjnao2+BTngyWW+k8Lg8TmTowd33eKzkedaL1nPW94M2uAZy1766dS0t1177ui+6WhEPvusIwmzNr6rZv0IYL/FW6eAbdGzw69GWRqL+kd1jscURgEuBaKlH1GFDPF9bzn6z1Sawh8F5kpoeDUWK+et/fUVTYyM4IRheQmiCAsYNZuHSBkk59s9Dif3r9+vXBrVu3Du7cudO+f//+/cGnT5+aVgah8A11sS2KMwTQ7vRVSSPiALPv6tWrjZnBTDEfqQMGhKZGgaHRNmYBzn9MTeq8cuXKxsysOLbu27dvt4NgMWndU+xpU/Vc1x4jq+6THNOea2U0dmt9dCM6nZm7a+dS7We+36PTmfa0FsZ8fwZjb05mvb15Xb9JP750rX8shRzuCQRsE7ju2XMS6DNR4p0k0+xvV9u3cf7mu0gsxtClDPxpMuJTcCz1i8IY2N+II5+lGkg6zEZMxq9fvzZ/FAWNDaaDv4stRfitYEo9J62+MBglNGR0EmYD80sC5Rn/uyOBX7Q64PA8ABmTQgH6BA5g5LAW0wJZ6kliv1p6wuskzYW/taSG6q8CjiU5NSiJ4ETTb9FMicqomMSjjyTXe6x1/C0Neu/9tYSyS927lG372rs/8tHM6lhrYqQmAQPApMtoJgPPuDLYMBhVdZ6jGT148KBFBF+8eNGc8KTZ5mxC1qrxDlFJNDEkn+dawpxss2odwog2CKOBiXr+qkwmaYrN7mhsPCNZJDsVzDZrUfPTN4c/DV8ZzIz+0Wc1vpHZs8ac6WkSMzNq7ViP2l8rpJbenb2/q2A8Dhi3hU/akh9xjeaFW0P3Q36jxXGoNpbpYNqDckjsSZNKPWn5t2ptSwQL04CRZZ4vmIppqCnpi4FpwKRgOtznW9IDscQCHxkaGc76GzduNGZk5leZizCM/CD80r4HtWbb1IP/DCZL8AE6Q+OTUPlzrZEml1uxYGholdTHt5ibHE+XmuIudDoSIv+W4y09vKdGnG4saFQNTPrgHbR+s6wcMgEMecvIckW3jf4pRrEvTev/oSxpAN5LXxm/bipnsuNUZ8DRWDT7qurO2MKgYGZoZ+4g4Pfx48eNYZw5c2aT064nKSt80ktmvqVkskUK2tTHjx/bHlLeu3z58sHFixc3ArRlDC2LJikEJWCOaGdmS8AnZ/Qz29wXjfxrXu6/bKN8pKkJvbq+zNUVfA/f0o/WzEwcwRR3oyfR5vU2e7JmwI448ujdNe/N6p7Bsk091bxauj/KMtrzOWW7veuR+aPjW5+R63KI9jHRkWZIr0zl5JY1GB1Od8w9HPaMP+vQSOZonWpKEk+Fx1ITSyZTy4ASBPnly5fmryMqCdM01J54T+nLPaQvv2iNwA28dW3kkgN6RKe11ABBMrUeg5vR2Oj9bebGqO7R+zM6nfX3uGAclZ7wzjqkO/7cJcJ4u2wsz7BodI05wEsWM2bodMtJMNIc1mgUWXoRmxFh9e6PIoXWnXD0CNFnToARA6nXTvCse1TPqE89k93vKuzZp5GfJnOmy8i4xmeFxu0q/DTzXHDLYtanT5+2RbHPnz9vfqjv3783ExFGo1aXOKzmZsKTOxLsA/BQWNPGmjJ8cgQYMBsePXp0cP369aYhZv+T7mSmLs41kupxYwrgdPznhE5874NOpQGZexVOFY4083vjV2EZzY1kGDOhskSPvXZ70fWZa2nbiGvtY747mpMJs24UGBoCOl1iMrim2aveO1CuJ/Kele9T1d7VdMwJua82d4FljcTa1XezLSwUBpNBZaJjZlJkbNSZSyis17phWDjf3fL04cOHZgrevHmzPTPCKFOpfjPhzozEaowUN8KzewDzkq1IaIv4zC5cuHBw6tSp/3FpVByIV5ism8tdGIyG5k6DZILb4G9UlmgmYfP+tgKs1l3LPuioB3ve35bufnX+zmCUkabQgD4QzvzPOLs2kfehA2n00K1Mda3OcTCxXUrPhJipwL8DnvzN8rtxJYNxS1OmP2c9F/DgT0jfQzUPXFGN7wpGAXP49u1bixrCPIhgQkBc85fjkA5ao5amY8EHx/8/fvxoi28JLuDOoC6il/j3cN5XP5lw5bVBKgMcwIHGyU4A1r8Z6EiT9rjxXmFd4ybZV7t/kv5/d5HOiMwz7tKzS3jSgjz0QNU0WVKF/l1lF+5+UsrI3F56/1fbTJNDX5i5nmBMbvfJ8az+IMYcc/PZs2fNoU4AwPVnp0+fbhFNFqvmJnS+1V9hXSYocCsU32NOYrZyzTs4cfHRPXnypC2UxQyWWeUiyVr0n2lWYHJSF3WiiaJJahLva53ZtmVfDGam3dX29lUqQ96WnvdZapomFRnH3k3lJvDUimyCGSIwawJamg43y5JquEsZORB7Zc3A7trmyFE6amObdnch7pkvpFd/Tl73ZaKx4NCnmNTO60qsqc7zHC2M6CYmIdf4KFzBD8PAJISJqNGlaUldRhtZ3oGGBxMjvxrEh6ZHCiIWx5Idw291bSRzrDiReZqoUQ0Ss5r6WdpBYCAZYprCu9JtjzZG9VX/ad7Lb+u7WXeOza+UHjNaovcsSzjbFfYqTHsw1ja8B13j04UG1MShGxMrNDOTtTr4SvjjQzMnSODV4fhPKftiosddZEb4DjDjUMcZbBgKUgzNhYlO6RGQDM2UPWhNRDRZRAttvHnzpjnueQ8GBwPhfdapuc0E/5eOWpdKCAuMhiSQmJbXrl1rbbj+TFiUxiOnsIQrcdOfo6Ojth0Kxkidmqr69Wo/91lmk32fvq+ltvZVToLLxKIlUbeN4bbQB5zbnPT5I7QPU5Ipyc0Vr49Fgqqaw5p9Y71oRdaV7/SIeSQNt9UYR/sbe9HP2uZa+Koknu3NzLpHTCbfrziuJh7ugtwGRLJEk2x6r6rw1bXAH+Yf5iXrwFjeAePB/NQfpn+VHQIyUghtk1PqJ2G5vYotSPfv328MSCduLxo98oWKxwxQsfWK/hJQoI8wTtbVZcqgHq7qmC6NdR0n38tnacL3os49Gui9u3S9Vtvr3U/4R/dnMNZlOWv3aFf89trMUmH0nuOPn9ViBBNac1dJy5qhKZKh50Rg/Z0BNAIwv99GHe2935vYS9JlVl8P5tm7SdT1nTVtjt7vfTvCsQPooJrCx9xkaEUUM8kmkfTG0/8d+4cPHx7cvXu3/Y/WDmNDU9MJy0Z0GAr10zbmJ+3wXJM3dxqYXUO4l3xbiaM8ZIdrGDWmL31kqQdwwTRTwC7VOTKvev9XWu8JoNlcGJmlo+cjoTZ7Prs/qnvp3ZG7aVZnb77XhdZLOEtadRucmV2gcUxL/WYmH21ZV3igmdDjtkuSM4HaRV0dTdpaZ8/+X9NOT3KNSq1j9n6PcKokX1OPddU+9TTW+k3myWfJA7+utkdbYoCNLmYSwwp7rqj2f/1apicmOkpInHuYd2hZ+q3YhO43MBWu3eguc7QuQ+3bmDFqnyYSdQtL9muNdt7DYQqmHtPatR7vjxjZWvNxG6tkjbKwK55m8IzeHX1f71XFIDU0XV4IU4NLmptmTdmkAGoZGn/6I3TCplo/2r4yArqnZv6J0mNMPXNjl7pGpdZZ1f4lIpsx8N77ue3M9CiajSx7QBvK7R9VOlrHSNPNLBw43fmjPfZRmpLbVEOGyaUbmVddRFv9Y6NSmUKaw0hpAgqa0KZ4z6hnbwLNNKQeDnpaXm+MZgxx1M8leuyN1XGXNUwrmU3v2ZLml/X2BL7PcweSYwHNeSRhWpH6StuiWYjCdUlWxAtZKSUrrp3Pzqzh3KlG9sKxs7IkqXrm1IxYRvX0Jt7s/zr51miP22q6+Z1ml+urcsGsxfVb5t23fvtXV5j7fV2blgzRVfhEFlPTSjxXv6h1pLY2KxWvRjNhzmbmoG/QrQtokzH3JtZM66qwZh/yu5EPLNscWRO9dnuwrbk/ez7q92h7Xb0WB1WD3odW52+PV/TmqzwI7R+LANozO4wuFX5b5h/C56juVJA54NNpnMTfixRl53tbnwTMSZZqpESeUai8zkWQ2X5tx3qqdBxJhd6z/LbWk9tSRhMmcZBbXmqQoRJ8rt3yeRJeOrZl+uIFacXkZulEZggmmkmkEVUcv1X2Ifs7csjnkXIW90LmGKkZ5X0ZnAdLC7OaUx5Tl7SUOM9lFnn0nKc8YeLaR6Q1v5i21aLISZGMqu5uyYlbNddk0D0trM6N2hfrXAoQ9Oiqzo2sYxRIyfZ79WfbSW+jvqVwmwmI0f9pAczGvJqYOTYsuj46OtrkwIMGxAs0gdVwSOSK3FIyMiU50o6KIRhepFLNCiWi65poQEcdBAxRqRJSh6F4HMnuq6thVfwx5suiHaQ+xaUFadaAGDpAO9THfRfP0abOZ9PZcJ/+cI/3gddMCzIAJ1l1eqqRIA08g9JJDdxO5jSnHISMoMoUcoDqJMjokUKF/4HXdV8uHnTlvwVcuPaLazQX4Mx9t7bnZJfZeMCq0s58URK4sJpIMdeuCavnZDLG4tmFtsl889QnV/Vnm64hSmJ3V4Pf0Sa+OWmRgt8Xxk0gQhqg6DoBDmhAmjEym1v57JPwJmPke2iO++CUutwVwTvQB1qDJq952YDJiJtOa8dUv6JtcQ1crmoHlzLozD4iHsWROE7hIz1Lm7zLtXhx/nDfa3dy6FAXFvshrpLucjN4MivHyrNR7ZOFtqhfN0gViPpIXfEPfkn75BIy6zfQ1XiXuaJqeffuXRswJL4ThYMqeB/m5iSWkThYTDgZnOq/m5155qGdNG69AAXT4j05bfpDCLvzjsQqAmUuOL+Z7B5DxTUOajpvtlP6IXHyHs+pB4YHbEyM9BF5vJrw4lCHKIHZgeUbvqU+r6nTutznqqZBXWaxoA3xkCmoaZN2wCv3wLUnL4GX9Alx7RYhlk/IqHjGWJGdgn2L2Tcnjv3ICcZ9mbWTqEpMD1xNjRIY1JgYRyPkCi/G1bYUbtTPmPDHmPKrhKUNcJqmscke6R/fQ0syIIQxOAUuhKBClX7LgMy64bhQvya6kzgFmglLZW7A60HE1AvN0Y60jjCWBhhjl4owCRGotAVujDgzpmYBljHRL+iMdzyNnm/oG9f0nzYURHkSfFtn9V94PVOS9rmWtvne4AmFaDB+R+ohGgws1KHyQp043bkPTlFezBvGeKvIyOzVxHmeW+jUqBWA7hJR8VCAm4qMIhOlH+BJfsA2O+Bn7BV00nXLjQeQycEdvJcvXx68evVqM3EpmjRyUbWTZAJqLXZUonczqN/JrX0nJbBw6OwTYSDQ6Jybn2XETrrUeESYkpF3MsomYrmXuedTPVfqqH06OEowHc9OWCewhCYT0r4HHt7Nyai09UgtCTPNJfslDGo/fEN9MAP7zPfk1mdPpMSvJDPyA3FwDbxpOjtRHFOlXkp8+uABKoyJ9YNH846pbcFgsn21/9xTp7bggl/HWRqhmOvfMaYdc7C9ffv24PPnzxtG5LeOnYcRq2GlpiT9JEPw3TT91SB4Br6tMzUUJ6yaYWolvqMWpabvRFeoUS/0AoPnuaemcV88aN04b2XUvCtTZHwdW9Pi53gxxgRyqEOtkj4Kl7SiAHf87ZOap1ks1EhpS0Hh/2Y3cdmOf9Sf6/TUcqUlhQj1cZ9lOColLU32T2UGGm8WWJqBaYJo5mVIX+klYTrQdpZrT6+W8FSNM/wvM5Azqxk4gdOXRjFaZp0uyFR91lRzAqVZBCwSmQRVs0hQ7Hv6CtMHIoE6AHyfDCuJTZhljjIeJ5MEZa58TSzhlsmm+ZP+HpmNcCYeUws0ZUqatraLdK1+uOozFCa/c9zpG364DBKICwlWxqtmVCOcarGZiDFpxTHKCLvauozDE5v4H6EsvjRdhT9NSXAlvpy0jq/3hUsNw291Nue455yofiAntRqtY5C+YydmBsIUUEmHMurU4tRA/VbcCV/OJ5UJ67Gf6QYQX9KcfVUJScVCs1v8OLe0AqynBoe0PiwKD+dr+vYU/Jm3TJylP1rzvK0zE7np4LTzdtpO6AdzcDKLaDI+GV36o3KwbU9kJlNJJ2aaaXZe8wNkinQZSmqCdh6YJWqRLmzJMJx0IjYXpYobcCIzEqEStc9zAmT9wi+xad6IX6VXJc5ksJZkJOLeiZUMXlwIi8xMQtTX6PdJ1OIgkydmkMJxdDzSR+jEFUbHwkls/YlPJ1f2Qa3FMVZzlQ5l1mq+mjqOQ9KkEz21PDcrC3OazwrZpG3nhn1VEUh6ShjUQlNQJl4yE0lmgkgmkcEk8aHmJE0lg/adDOhJ+3kSuG04VxSC2S79s4/2U5w5d+URfmsbOd7p+E9tvgow6b4mihWv/jreKka4WQ51EDuhdKipcruRMydRJejk/voAuFYlVNXV6ZmqP/exi9UGbd9U3vW0Hji1Wl3C7YCgcZj/XkJXLU5GmVHH9ENpvjoA6cynaJboXKc9J6J4EMb0g0k0qe3pc6waTjqj1eqSAFNTSiFBkcCEx/FIAvAZv7SnKUABZ2lmS+Bqt+InNdQ68dIslVZyCUn6RFJQavbJAJy0wpYCTce146nbIPHEc+gsmUD6FQ0GOcFy4lhXuhscD/4MxmQUVFzJWBRQ+os366Eiu4l4UpDor/RaWk3mpJIhroVFfGewQuZrwMO+KET4FY+OUwaAwENGn9Nlk8JLbSw1SHEmDpyjfptnROhWkvlltDwj4rbnPIFn8B7b8A7v3bvXwp4s0dDPRSFViw5P/B5qQeyPypNxzDmPzco7OvBxLpJdlPfoBIs4eVcfApOYa+7jjKTDOKtx5AEwdRN+lxk5mbTz+d6zH3kfGM1GyeTkGf+j9gITZghwEgXTwSyyuKZfECK4UCPwOW3oK9HZDcFRNxIBf4O+B+qmferBeQoc4EtGLLN1kzb10rYSz8RzRnZ5h/dpywBKmjlpPnnCMzijbTUV/SU6sWUI1q2mRj04iilGLW3LCDV9dbzYRG7UjfHnV7y6VxQnsqetJ4EaDOF76qyTynd1ijv+CrvcrpVR2dScaNuAEbhnTGQOBowYKyaE+Fcb0+dF29wjm4hOf3ALDviWa7fX0E/ep3++o3nMuKu9GFl1rsgMdHQzLvbHVQXAC36hFdpyPyr4s241cOoFXt6HLnAJoDDwHLg8pJkx43vmJfdpn764h9a5ZcBFASGDk/YcNwW2TJpAAvgwuYCrERSG+myBQ6Fl/8HTZv1YmPFqqLbtQu7W9qVLlw6Ojo5atlEe0lEYhpEyUrZABHTY474AiCUdIJoBBiiYEvv1IB4Zkaf/MJlhVDRMyhYGDmTD7ACEAy1kIMCjxAQhEBqL5eC8fEOUjnvUbWYI6gYBJOtjcZ2H0AJ7ErVn7DEJISgSB9IXBttJQLI/3tOfJbF4HqRRVyagmiaEBizgh2cwZHBitgpgA0bT/9K2hAa8amfAANPlWzZyAweRJtqCwOgf/YZAlHbgFDhog3Hjfeon7bXRRdpU86CP9NfomKeEgwf6wfcGCNQyuK824Ok4PAePCCvumRqI7z3Hk/eBlWfQjWNK3z0sRVPXyUO/jFwaveZ9+oAg4huj7LwHbngODfM9cBqp9vRzo4LUnUKOd8E39Mq4uXBcpmQkkfvAx30jyuBEIZ/uAYQRfeMPOoAm1NC4p1BwggI7dE1fmWe0Aa1BT9QPbugrcORGftqFPnjGuNMuf/TXAz78hr4a6OM7/nwX+LhmvyvzBHikVep2PySwQau27VgyHrRDGx6kI665JmEB8DEmjA94RgHge8YBnPCtDFoNm357doWMTqZJv4GbX5QuA2GHmnc06ITQxIPouaYTrnViIKjANTVMOlVHvoXg6CSamQvblHg0ymSkLr4HadRH+0ZJBF6J5aRg0tJpQ8jcV7Io+WFepqmhTjpMvXyrdFRq8r4SCAQr4fXHuNxCjcXrXDbCwGuOgyeZl6q+zkslDv2iHp23qXarcrs8hWfArVbG+/QJmI2s0r4MR4ZCn3P5hExGTc4IkARn5Ivf9G26MVzCyvGwf+mU1RcFDegHAp+MNzCoiaoJKsUdF/rNpEpJrSSnQLhuZpeYTdaXawhliC6rkdloSaSfh8KEAldqcFoZ9s2Dj8GX8wBGx301cMae75mk0DTMiftnz55t92Hw5nTjmjo4oxQhD+y0T/0KG3753zFHgNM3rlEAgA9GpNWjcOY7Em2CA2BhPjAGMHWYPTDA1PgevLoMBEVEFwx1mX06tSPuO59d88kYcE0foFX7SVseDXfu3LkN3zBC6dzVnUCBrhl/eZDLSuAvwEl/2PvL2KOEkFJKX5lBoEOQzeTXD5Hqdq4XSb+Nfp8kZv7c3sKfizbT3tdM8VtPx84AQjrgZWwMnEwCJKQj2/rNNCrC05+jBAFJ6Zg3W2lGUjLimhE8YUwV1/+5NmsDBXjz/eogTpMgI3DJcIQ9I0bWqcYIAaTT3z6mvy9xnFFETdtkdNyHaNOvVgMN6YyWHtJvlXRhyQim/yddmBEBJiDN5Dhl27abPrhc05eRtIxYc+JUFus5f/785nAUmI20wAS3TSZnDejoh1OAcZ9xN/oLPTp5U/Nn0juGjBUHLFMPeGfiS48wQn1yMCgDEJxmJY0Ao32kbeBy8SuJNKWDZFbpv0Ip0ZzNaLT0mOZdLtdIGs4gH3jyfZlnBlH0xaEF0n/ngOY+48+3LvHRRPcZ96Fn8AaDBAb6LY38Bx2LDHsr/BkZAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 9" align="bottom" width="104" height="121" border= "0"> Mortl/zA3jw6V0B1Nwu9D22wL7MaQnC2rjhV4cPjxZz+24UXbtDhDlP4fO9n9mlNDnWuHCBQD/HbW+TAt40j1Ndzh30mJxt4/wryAzs4vX5xkSzbJTKxWKpWisWivl0tlAZzl21KDqiwxZNp8uOnFraCxsidWqRYP9JbKhz9sM3y/WZ1PTA27vU9Lpjl7du7jopsmdsu5EHlwg2gC0i4wiICA4M23NP3fGN/SdGxyqN4f69HhUC5TYhzEc/uX4yV663+va8SKAgh3fdw4juzpMDsoiRDU/LOdQapAZx7tRApt4qFYvlerNRr9eMYmu61W7n2+P7/Egw/rTgXY5iXNyJyfHsscKzHwJjR09t0STfZFlaxyZR5vbS9Xsd7IEFPz3fmk61Rw8ntEttloRN2Kaj9U0tpf49SNHxgU5LdG+/7Lwzz7n4il9cde11v73qo43hyXyt1CzW833tc/947RWXXPb7C94xvWqs3KjU89m+Pd//hZ/89Idnn/WDM757xo/Oueiin1308yuv+dUNv/v9zX+49U9/+cc9Dz78yOMbNm/+4tRosWpUK5VioVSrl+uNcr5ULjeajdro2PQJ11x88aLdsUFIdHUrviQ2jh7g2XWGUxn8P42NGxLyFhy0iC+NT0+n1k8eLroMZGh/XcPyRCF3v78s97Og8vhz20GLp6G/T3vQg3BQNUBlwQ7qz+8tlNcMpzMTI0ODmbHhiVKzUSlVKtVaJTu0atXqwYlMeiKdL9WqlXK5UMjlq2t323XtLjNVo9JoTk1PVUvI+WIhM9LfPzQyNj68ZmCy2DcwUahUoTcrVyFatVYvZMv1arkGvyrp8cruzV0WcDqmO88tAWNTN7j33OVfUE5/MPJtBSz5fnSpfL5LkomV95h1JP1d1xMRLcKPzk7VUzNDbwExlplUxsDDhsvYSI3CeUSsjDU5M9AfTJACrAVGTHHHO0rVXNaoVEv5gtGowNhQr1cBm3KlVqsU4Eu12agaxTK4SgV/GiUjVywZmUzByOaMYj6XN4qVYj6fy2Sy2bxRgAd4lwCVcqlUrkDbqdQq+UyxWq3WGuVStWIUq4NjgEoHhrENlugQkzBp1YZ6/A/nWUK7YQUamszb3u/LwIaqKDoahjguD9i0+t9oO1q30j6oesdp2LJVlSxyjnPwFsaDQQa1Thhl7vjAyFgrA0BUSlDJa8DAShXaQbVWMgzwNHKFMvytVkoGNAJsCAgRQFcqVRrVPHyEtgD/GzkIDU3EaW9GDlJDXCrwDyNACyo432HYqTWrhVwhDcCY2KOKRVssCMuV9/z+jRD52mS5tP7tq1K13BK33Ch66g4C4uTcdCvVGD7M0drUfjTUu2RqY1x8EDlfUD+YZdqWuPuYdGamDowvGfk8tAijCE2k1gDBCtpMLl/BwbxcKtbKRgHAgUaFfVTZ6eCgEWQdhlfKMLS42GBTgfdS0SgUioggIgn/1wCdMraYIlaCUjXb95NrfnPdb666/NK/CntWzDn8Jr4i6zAxEPvVUgQ939ZAs2wXSR6NnsTnx9eCfjP5JmGb0jouUzqqZGz8GEthA1olQx3kbx+uGs1KqVZCALDjQnSgphedSm8UnKbktBTwhxCIC4BYKAH/S9C3AQAAmpEvQVPAEKUSAliuOq0GksQnOujfwLtcMCA9aHX1Ut+L9t5z1/VT9cyrfg+qLcfJHleTtUznd0SaUUvyf48NzmL8z5rpemrKeLPABi9T6ATwaQrJDKTkkFyu6Gbx7UZAWsK89ajGOPCnWEYooD6DslgoIE5VaEnIWlAcsemUXB4DDoCLASNOxRlGYIyCNlOE34gXQlZ0Rxlsh1WnrfgRMZL7u9aol42qMVnKZ4vlvvHxg26x5735ZeckTmlEYVKxqHNTEw1L5ZR0a1m/xdgwyybkW6vWNlLt4ptsYbEQG3fTanDipno+RfgMzyXjSiOL5GcKGGrMP76vYOBoXYL+CniM/HN6tmKpju0EuyVkZ8VrUhAARqEStJGc4TSjEnRSBiACnwqADQgFBnR6GDxfwCaHrQWbC7SlfL4MYgY2JZDqKtj+moUspGQYA6/+i4Cx19ldw30c1BbCmGzKETIt7kyu3u8+55cTXsWHgMT/w9XrW6lm7nWEg35jBjKii43l16OQdmfEjNz36d0lnHj/p7jj/Msu+9aR40a1UQP+I3ud7giaAdb/AlR8UE2MCgzreei2UBQr4vhjZLNF7N/wf6dbA1QArSI0HMAG5LNCwen7sIVBiCq2PQgH7cSo1YrFWgERBVmjmm7UsoUWCG310uCrr3/46aeeevKpDRs3zs53YMCxutQb9X1olsImlKKXwob3/J6IDQeNwzpvcKaZauXfgOd1Mkvf7+82Evn85zBFB12lqajnNXtJgFrPxfwH99h1n/UFZ2h3h4gyogHcnDQq+eI4wAC+5VoReh6jkDUmco1crjSWLqTTpVo+C6yGkR3GlSL0gcD/Sr6dzRUncoXJYnY0gygX8hkAtZh3ZItiFloaIFSs5QuOoFctGE5vWC41oAH2l4446dij33PM+45869vfsB8U3ATCzWdM3rW6i0yYUGVNRrvElk95kLpqnrxXQ/fXn8Q9Ryqi/+jnseHN3oRftqY9k2rkXGyC/TcyNjJWUVq0IUzHBueUuSB3NbJlw2g0oKcqY68FUKAAUMk0suOFzETW6c6ghgMXs0Y+W8hlKrVSPm2kS/XCWK6cKwPLURTLO60GI5bylXRtbDyXz6TTGRASjHw6DdpOqZzPAEqgBRnVGsRCxQewceQGEKvzoLW2cn1DI31rdhoeHB0Y6h8Ckdoii+a3ssIGUR8v3TXx7DKQXCwSOYtr67CR9vd4doVq+Oh5bDidRvilfW3o0zKHMptK82nK+KKPNzqtis6kYmMKClXQ3nxefwMk51alDlKTAZ2RkYchwCg36wXo0rJjE2v61qxeuf3226/Y9gWpFStWbL96uxeseMF2fTsCy41SIeNonDDEFJ1uD3u5dHl8cNiV1QrZfAVGHoA0mwP4qlUjPZ7NZiYms4bTRHEIg54QsIWIzXKm3KwY9Uq1WK9NTbcqhg2SfWf2B6vKwpyH2toBadJctHENmFiR/Xk+Njofklz0PlF3CSX47j0j+TgbCS5Zjbrn5CHOAcRJ2ET4Hvp5FERmmNw3S5Au7fKnXtlXBH2z3Cyh9l+rlEH/R+2+1hidGBzY7bhrfnnNNddc+fOLLrriF5dd+ourrr722ht//7/XX/rdd+SHC41sro7iAE4DgOxcNOBvvp57YW7//XcwynmANgsSGLQ16CZzgCE0rryRK6NaUyygPAH4YJszQPguY9MsFKrNGoxu0DVWZzKFR8gitS4v9r3BEnh3BvIBFFRCxLwwY85b8Pi7bGwi0HhLj3o4LaAjP16y83QtVU8fQvFu5F5rBMvCxg8XhLWpZZviX6V6udhsOjMrOEOD2kkJNM7JkUxm/8vR3AdXDWwOD2KiNQBOWM+b1t+/UB+cLhpTGaz++cnJLLIYRo3cWH7tDzt/2a2vVKrXS9VGCcA2sJMEVaYGow2IfLkMyOPg5Qrh2OZQsK7li/VyPotDVBmnELLN9EsPfedrGuXBlfubs3YHZw3mLfvpCwGnRa6ey9GLN8lOjcdZfLOLjA2AjWldvHK6mqplX98Tm0Sa1OlWmZoAJwJ654W5yhh0YY0CznHVKkZ2IgdjcyE9NnXAT5mAQbfTNYnV7Vow6jnXJYI6BDKkYM+cZuxcLOfqAAhOoRWHM+mJQmFyfDR/DrTyW/dPj+XLOeihHP0fxv4cCgH1eqVQadQKk+lCGTpQpztDyRvaUAUbUaNVzhdy5RJIHtOliUJjYtAYLw+/XUBLgVZOhLjrg/tvJqa9yAOZeuuxIRo2NK7VBdwKPBxsLlrZgnZjHMYdWcDnrcR9LseJld97YAOc7gj+4FuHx4eGV64c3Ll/zZqBkbEx+D9TyGTWvuqXRGxmbJ4JaDk42nWpaeIMLPQz1LJMsfDcFzMj4zsODfX3Dw4NDgyMlNIDk+NDmQPOpgL0sxtfPNE3OjQ4NpLL5EE6LhhDowPbb7PdDit22LE/B50aaJ25XAF10zxKcUYRpD6QRQoThVKhagA2xUZ7Zn2l2ppuDx9ubhK4qkfZg6cMDJ4Bo1CXJmKzlE2UapMo6Rws3HsfZaAUz8Y58ItXNZupWunNQhDtlks/Nx74ROV5L0ki98OKRMfsBSH+nB044GOnfu87X/nyF0496eMnfOy4Yz/ywQ997LhPXzVHbSIYSEQorBLLcrZq28zEU8UXqOh2BX3wuvN++J1vfvsrp532xS+c+qlTvn7KBz587DGf/cOiwGuvyH1nfOSE44/50FHj/X2ZRj07MvqKT37lf07/wU+++7bimglHUseGBBqPI0iAfFfE/gyFkVwFJMdKpV1uFEvrcELhSJCeQaoU7Na3jhezuwnRtc0IN7YOm9A+jrsnf0lW8jwBG2xxl+zcmklVjUMBGxyAEvQV/dwwKjmNbLei+HqSmAVp9PvGe27cOAsSqu2vV7pP6cwt+VJAGuZnebeSuqnZgWOBASL6gmR1U77PqPTlf/SAuWlubhPZ8NCNn9ll5SD0oNnxYhXHqnQ+D/I1TnM7gkUpMw6SSTEPGletXi0WquOVw97zhje+5j3v3LdSKFeN8kMWEZtsnHWz0cpFO0dNd731mvBcXGWCKHH/t7PoyS1yxeDUulQ9dwiHymvzRGw0FJbExvUHsUcIdv+H//sOW1g2x7sQfW2aK+tCSdi4lwZL7TDc5+Zg416OSqi9eG1xZV/u7HkYNEBhwUvln7zxS/tvNw6AgETWKKOsDdI4CtUoVWerVRTjcu66UbU0XjUyVWOyMtaaKeYqzRlj9CTGZhlddCwTgwF9y7HxPgd8lRfqesjizr4BctlQe62je6L4GLm/xafFZWBPbPwfij+FXmnhts/9neHsgMVdo2aqpOpjQ+NcgI1+XpaHjW9TawrzwlUHfmkT551FbjsbWW3+zOUfSa9ZNTg2OTEyNjw2Njg0NjqSzk2MToCwlgXRz6i2cVoUZ0mNZguaT6VZbLWgIVUqlfT6R0XHJkx0CCMyzUm9XKLjaq+1vMicmdB4LhptTaeapbcJFI0S9Xy9hUSxoUr2/ptNF8Tc3bcLqH3Cdg2YElBY0pHAuFlZJXazXCTi8Ut/vAAjFIxgHYt3LNoF3erRs445cG1rZpepqdbU2un1L9q93JqZXre+ns4UytmJSjNdyON4VMVWVK63GqWpmXajXQOFuFz5jsm7dsfejOaltpzflmET9A8a713Co6HdHGy0epo/d7zZSjUr74ExIDy8W9EfZUTicnfDxGPDQWGgszDsQN9mWX6j0XmrYh3nvCE1oXERYoH82yFd1JHQVrrLsP+07a544KZfnHfuhReef865519wyeU/P+e8S6769UUnH9ocHwFltVFDxRVXfuq1ZhM0Yej+QO8qF0q5evnFX7/knAtu4gtoVKfMi2wNNjpf4+erJVkC7TqfO3Oi1Ug1jSM5DkCRC18UOhLODQt4p3VUbl64DAxiWIeaXaEds66WMQETd3KY+SfMxCJDLHvRRAF43jRBS7JFF1RXq9NhbHGRC8ehCATVT9AOWg1YV35wKmcUDFzOK2NnViiUK0a5BvBUq6AmV0EvLk4duHfj+K4w5y1hMa2Ay8cmUGeWhU3IDWiqz313vF1PNXPvhf6nG15IENl7wJLT0nitlAEGtAWUTQWuDYluJ0gz3OihpOPLnMFTsXyNwc771hFdIhadKW8Qrk0Qxm2BS4c2N7vOGhqxSNcinUVUYDpdaGf3fmnvyXE0BDHQaKHZqDnyWqmGxjmVerNWX1+p1de80RKQAAxgWp2LByC6R93vdLmMzXKwxTwXvjM6XU+1cu/nwDpuJWLTA+de2NjIC8fWXJgwCgif56GRRG9sOLUkI7EeQ5Vl2tzqcpt2TcDTtkF+A9GjYwlnUMVzlEAm5ZRbJo5beCmjeOT0vUZHBvrHsiDAZUulAs4dFBt1GH1K5abRbOzablfeBm3ducDRGTSS20wiNh4nuMaXREh8blPQ+sh3R2bqqfrkUQJXK/z7JVgglxNnadaFmkv6SEydl2XMMD71Ojzf5ihM108n7kz+UB9wUwz0HW+FyRerZb3LR119V+UH/7tpUWePwt9v+ctnMmvS5YlSrQAtqF6s1OulAgw/5XJzeqpeeenlt1z280t+cfnNQiyAlgyyLLOwSeq8lGuwUg6ffm3dRt2fFLPWYJucbDp9tNVKNTIfwHVay8dW2QPl9fbLwUaqKR4Gkr4kYxM2ARYr50ew8cIS79KjAJugNnpYaO8BvRH9CQ/8pxYDGeKa6kA+O5mpNCoG6j/lWq0MA1G5MdVu1EuvfuV+u03t1j6aCTRH6aJorpZ7CWw8eqiLjcKvXvEJDHFk7hsj0yCn5T9sO0d0OeEl3jqpSFlKxV0WNt4z5pwBL3xyPxnhL3UlFQkD+V4aKWzk3IeoiOdvZORzgs1fMD2YLxfTmWoDbRXyeRhxquUqiNT1erVstIrZ2sh/CewdcT6YCx5dlEl0Pj1UKpPMmSRHbCB47qsjM+1U3TgBtR1dQfKwYaE8noSNLknLf9VQmn9CHx6LTaR9qDfXx4VLcv4pT8DqRSHOGNtuolYEobpUgaZSrFSMWq3WAPGtBlrPdKXSHnkvDFpdGzctElTQe54do3PFbTdREaAXPjhA0g2njqyFPq3wKe7d9O3EsWQu+/2RxmsNIJ0nkfDJFFHZzkUrlsZt/wNRgutxZQrineXVCW5vppYQ171kIrUiXalPlYrZiWylhtootJlytTYzDdJ0eeL986CegczmXUSzhc4fsJP3leuOW6BsPvKxUbQdzHyOY8Z+ybVT4GPP2orlpc4Z/wwQtVfUCI/RRVkcNpyGBMrBtfOd5XcpvpIeoe4kqrkZlB02T9kjVx7b3GbHYrHWbtdwAdsxeq/UKvVqtVHKZD4M7evmb9wOuq2zALNlp97zrcEGFICHjx1dW081Rj/PRdeWzwtz/8pzQUrc5WLjPogiB6jV3WOVyl+u0CHdn+OF97GR/b14GgXq70B6o47VINppz3VxRtyan33m+rdtu9NO/Rk00CmAXgrYVNv11lS7mh75iJj95esHjrgXVFlmcVs9m4zF1l0m08PctYEINonx8Vz1DcchNvXB0xz1JtJHRe/NjMdGl98lblBv/YLq2NAYl4iNpG9JE2osSQ+Lq5Nyeo6sZ6GNNsGtWot4+phtPfaXc44srxrK5nHOAI2uSu3q2qbRaKZPnb32LZPDE+9/GoacLpdsLJfCJnHdpjc2uL1bLHxiZF091Rw5Dfu0UDvw93joZQy+e/K5vm8kDOf+dfUXlXN+fJ9TLre8+0K97HxDOR27aDw3/7A2uPkkhfeIDe4fDcO555ct3H/XFW8eG8pla8XKLtV0u9Ro1Wv1Sv7dP3nNwNri4OhnHmWiYwqLBnTSoCLJ+ev88POTOKSEs6TzaFz+2ExYXx1rtlOtkS9yYW0JNu5zifUMpf04RMvpKDz3iqixLOIivKZ6Tm4+S2Ejbfp0XKDTiu7mf5xQnKiNZqeb1Vq+hBNstUq+um/JaOSN8eblwupApfYLFNr8LYlNDJdkbHQ+c1A/vziC2Ax/xVn1UPqkcNTpxYtovy5jE6aokhuHDQsgp8GEdVz+ulPp4LHpR0Ordyx6a3QwANlC3HtiOlNu1GpTzWK5jpJ0xahmi+vq+Xpu9bsfogIkWr+oVMothvmBizQbz+Qm+B7BDuSN7mdHms1Ue/h03Du15djEfZOxCSNH6Y3hWex8WS9ey9/CfJeFDbogPxcY6EnmmDkrHv7gqAFCWsmo15vNGm5QAHUHFNJSrVI9F6+oNZUCaWWPc0ntKcAmEp1bjHx6vF5LTQ1/h9v66Uy95B0VB7XkoS9zjX6ompYWwv3Nnh82Mt1LOBbQI08WuFNuuCGJwXB/71GlkXVThWqziRPUIBQUag2jWstWawPvuW+RhuNNNP+eLnkNOjoage51SqZZT7WHzuRoFvbvxyb4pVscxNHnc0nXLbcEm+Wtqjr9bUxQXICGEUX88+PNfL1RrzcauGOuVJwpN5qg9pQrY2svYWJO+LTJe1t6l0/9qBt36hFxD6EtTsy2Qfcc+hGnrBveGeTvv4nLL54n8aFC2r2iJ7ng3DD14DN/sV3mqa6rqk83n6Twkn/sggPHYQfUUXHPJ5polVjDVlMulVoFo1bIN+pTleGjHhOzwXgjd9gBvTGytN6xL2m1izK9OG5yqgX6zdn/KWxUHoVfVQoDfcbrXbhbsa3oJu3lYEOWxsYFUJahnTAWmjACPrb4x/GNdLVeQztUPLVgplZpVitGbWqkeiERHRWb6D08UXYQ5cgpaeNvrOO4oUF8aLTVTLV2ugjGNx5eG0W0+Wx9X06UL26Our7hO2IpZYmVJZxwETs4EoSXnTTX70l2Kk3Kug8LzzmQdtbSSLgASWw75A+vqNaLRr1Wm24Uyw14Virg0Sz2f2oj7tih1qKw3J5KWuPw+UCle06dNKm334r651cF4Zynf75BkA43BePvH682UpWV51Pn3JgAG62vl/WZeGwUkSyKDdlabMLw8djQWGyUcP7YEoONnp6PjWXazx1ZyNcKZejSipXpWgU3CFfQSmrnI/5pOsPSom119fYv81xt8iF35DMjpDrtXfQaYkP5+yZm2ilj1VldLk946Njo5WbuWlGMf5T3Ds/p8rCRf3vv/r9lOR0bmarkd8054rQQR5dqTpdWazXyNdxmV3NsPQZe+gfT5h1TdCwhWIJTRiOFMhVLCVNHJQ6xsWxqH5lZNwXt5gw8248TObmleJfwOxLf5/FWYtPT6WFkDqi+6ntSfN+ZwMAjs+1W1qiWcvUp3F+aL9crxXKlmdn9t8S2GRp5OAbTS7koZTFygDwyOL+Yxan97vxUO9VysbEVbPQyJWSq+CfZLPg/ZRp64bC12OhxZSrk96WwQQuUo/rHspMjuVqhgEev5HPFaqVgGM382hsIjDfEEpx0lkQmSN//FS+g+Z/DdzyX43Cj1Uo1dz67yygPJVa9TM8fG9ln+dgs1aHF8TZKT5h+jIllJG/8DNwQ13//J2d9/uBcvlErV2r1aqlUqwI8jcz6G/G4Zrtj2zSxT/MRCA1u4zio5q+8Y7cm/suYmkrVVl+AhzXSRGz0+F5AZeQOwrEYbLSUZH6o8fEvSbC8ltmnhkvERjsLWH9X8wklETQX7ICeY1/7zpYBYlprZrqOADUa9bG9/1fwDX/r0G5nkerjhzznT30RLgabqK0UdQfxgF/QpYnDjHY7Vd/5Et51jiReLjaeAqKGijvn+d+ATYySuBQ2Ps9sDQv/PXrGlooNWlvh9h9i33ZMc2g035hZWy+VKuVKvT7yktuEfebJdwovX0WGlnhOe2ATY8eGTlpDYbhp+43FWj1V3+EKkKcplfZ4uC6wRfLfibd6IPGcUhrwwmeOT4m+vkP1e2E81UnnPfGWYIn7y09XljkdD8lWisl0yTKx/N3HJLqXRC23c2QKfhT27SeuM9oThlGvFp2tpSOvuGPRftWr7u/Srpj1112i9mZqHdGfTHO+/hfoYaBrCnFosQGywIpLFxzbNqpjI09NU5+G5WOj1Bbmt3PVRx6btTpBvfO69Xs6pbMoAmxUurT89e8xOmcsNgsdQe65+uzvnPSqQmF6ulEttevDL/+buKR84O1iUcwK3zY11P/isZHLn2BjyPx0nL4NzygVB6er7VR728sWnePJvSS5T7DSncRxkqmD63KwUZ10UBGVeSvzWMY8sj7jYqXF1zHSv+t1QSq3go2w8CxGiP6XD0xkp0GKbjaGdv3bswemR056UsyLrtze4vJdrousEQA23D5orDqVaq+8ygrPd1Q4qxIfcn552Oh0JlGsYyN9YeF4oGKmULUENjFYxEAjvfl9GmHWgonn8v71nUbOaNaL9WzpjkuMdGHw448Js+O2lqWxWWrfgB/ctwOE6sC5eHm6sTbVXvVLaodHhPTAxuPXUtjoqegoxPEwHhuf5CQuazyNSW9pXJKxwZOoTUrnn1sUd77XyNYa9VZp5JuvzdVKuVWffJIJIuUXV6agAMvFxpcN0LjefqXRnklN7XCV5RzQq5i/B8MJZWrWapGeDzZuF8Xl5CQwvPJI3Zi+PhMUZQlslgJIEZckbLhFzQ4RXNhE3Hl0Zag0UzOGdhvJ15qNyg6/RlElUuxYbJZy8uiEEW08sp8fXGw1U9MrrjTRYjHIyY9jcx+gMJ3gBB0WygKanK7QpmMj7+1IqtkhhlQ2OvD9w/05Ab3RDT1q/upKQRhfTUfHZrFrC9K1zI7YaIt/nDKVrVbLRrY4baxrtFZ95TnTT8qPLrcP/d3lnfou89Hzd/K38XYI+vJCqwZy2pUWGtpaPvtCbBSRgss7NbYSG2XfjSc+xa2vuOFIUK978ZTo6eo88r8vgU247hPIAhZeO0LR3HZR8M+1jGrVqLaNtYXp5gu+MeefTBgsriRh44ka8eczSNh4ZUeaBKcH5dq11NptrrRg9DGjsqkvd2vyiMrvkBqv/Ir9mtMTxc79U+pfPRu3b8Z9uv54kAqxbdyjajK8HcZbD/HTESZ64xYprGHOlipOTUu1hWKebB5YCkRl6aCu4LHqToSAQoo2OKflC1OVQq1Zarbr25wf2eDFZQS8sjB/b0zIp7izvVS48Mx723p9udpKTacu7RKLW3F6w5ZhI0Hvxf+3YNMleFKELeaJEGHvHrYDd8cGZZ5qbDubcml4f5ykQyvYeEnRRGwsElIIo/P87uOlcr1ZqTZazRU/WCDh2p4EUA9sVH71wAaPT6OHlnG8eeHFeGuQJa+d6ZgsE5twaFa5JyUq+Utav//d57USTzC8swMvCMDz4EVHT9107Fmd3V0YiHYsvOhDP5MvViRgcXSG7UbCBn6INzRqrXqxUK02W9t8czOV1l0VcJjm/IxiN7THYcPxfs/XFWeaqZkdLkIVy2IxNG8RNlQLm4RNiEFcqKizQZVwDvEiiIOwdGwsIYhzkiLyFFVRPECUKSfVxtKU5B9gQ4m/39StLsdMVKabrWy5Wm+s+Pp8ZG7IByf4JSUvvy+FDbF5l4hXGjPt1Myq8wUBDTgRGzn9GD4raNHlYRP7PclZePgKiLNdEw358SRNNQU84ct0+h/nCju8ttwiUoCtxYYp2BAizlhZnwZJoNKoV7c93SJ6WjpXdNmAKpAlY0PxwCVxoNGeTk2vPNvuWjQOm+CvlH+Uz1KrXRY2um2T7/y+LPIVRNlOF+/FsUBLt4Ka6n/Gw60d4xQTr4GwcHMAdnDBuTeMxlOUTKiMjTeOgjZj3l1Z0yhXm/V2s7rt14ipJ6azJYKNN/4sAxtC7D2NFmCz849E1wpYEprr+MRH93AkYMNVbGJlVabPnYfhCAmlAtkfpS8O48wmQWZtYZEINgs4JIGYy7Drw2MFUGjA/eyS2kOdyidZ5vhtQqLTnxfXsAmryCnjmZn6VLPdrG3/+W4E6ShforVXxywWG+fwh7XFKZDTBs4S7sb7542NrcxlLwcbf464FzY4zovuHRf/YrOAQWXB1rGZ/dcjs4/c9+Dtt/zmN7f+8cYbbrr51rvnoBWJgNfe2KFjE3nGYeNzhKD0JE4dnZyuNev11o6nLAo/f7lz64VN4n4bfbwB/YZareLaWmpm4AfQK7j28dSnRbU3czlKmb9HIixhQLvEUcU4U5fEJE1Vl11Bc8GjcYUJXZjNujbhlt1ZxOvw6L8u+8Jb1havdEcUP7UuZR1BF78x8oLUtsM7rhkfncgUiuV6a3pmj0NPvvpxAQ2JCRTwLDxTAIQftM+GLk+vZyr1zN+q689vB+HmoW/9wKpSy1hvVPve1BV6/LBUYTnDyqyu78jxFBmf4Yn38EOkG8ViamrgxzZ0FGacPuC0hig2KtJhPt5ff9zwMg++S7FkbPw/C9AhASykA7zsmIxbXeSuTZ/51WlvnZrIFrf5WFd07E5QhwC0bte+OZU2Kvlyo5bG01PxMgljdCRT3v01bz39Dw/P43E2izZoRvazdgcPpBLuOJGEDf4gnuysYyPmuOi+eyQ9U1lb3f4oYcqReWiRRhShIAyTiI3PTf9J8P5ou1Cr1lPNgfMZNfEo5yilsW1UrSsx2IQflbLJkWjEE8+TxvulYFTvWAKvS0Ul0pq//KPv23NydCKf3bnxM4ub0jWdbDNwWjx1SN/2qW1e+MIXbJd6wTbb7bD9tit22m6sMjk0ma4c9KZjvve7p1GGwMO4u9DLwb/wkItYbKjSnhX6O5zZlvWOdLaytjF4WEex5XB1TqIm6DNcY2QCNuH6mcARpllpTKWawz/DTSVETVbLIg6f6Lvqy3UIYvggZQIDereL11ltNIU1CwR2xRPnvfet6zJj6ZGVaxpv/MR5RCwQZgf1lREQ3uYFuekLhx11wmc/9+2vf+v755x//rlnnfpfB7T6Vg6vzo6uHmkf+O5Pn/l7E0/ktql7TYSIEBShicRiYwmoDfbcCf3FemH16+2YcwaiaUoyTw9sZI7CX5BFSXfPUr2Vao7/mNhSN+6nqc20JFOxpdjE4oN+JpS+swhyMgrMXeuiTx1SH8iMZAYzmT0+fv5tnC8K27RDHblrdxbEYhdksg4MK/N88+xC1+rObdp4911//9UZRxTXrBmeSI+PV9a/4VMXzAkb5HDc5dyNYBNHCyVRbBidx6PgNr17cLK++jC2GOWJypskbKJ81LDBw+zmDzbqtVQrezq1CZX6iq3AJvSNBJNp7ckP0qF2d9GGUQcGkl9+8NXr84X0wOD42KGn/eT386KLXRMe9xOMNwsoO0BdtukiSM0owOEt06bJFgnvzt//yx+c9NrsToNj45PDQ6XP/hV7yK57DL+TGSE6LXrBIrIAjFzdzYI9cdpIqX83YesFpfI1EDI2PRgZxJKeKA2wzW/KNqupVuEknNS1pTkOdU4skP3cqhHZUxuLjUSThrkUymWSPycC2rDV4WKBPffro/eaaebKI+mBkb2+fM7fF8WCyaFl2AvzIhQFHN6BHAdthtuiY6ImZJqE415mvPuzK578w3c+/oGX1cYmsyNDr7/sKVNwDOWdlBeDjSZaRWQBaDYgG8KQNf+3254Vi76/u2UjKJWfiM6k2DUCBcPgCf3uhsPH29Buysdg87UlPTdMoxc2YfoOScrKuZRUIJdE9/972ODcJC5IWGjvOnvLu/aqltKT+czAxH9988obGEiuDAVJS+DYzyWZBY/MAymGU77InY3eHGdFQfQ2HWkRD/PddN/VZ31wvzWFibHpk/88C7IFHm2cgI1+6ZqODRGzuBCNB7CBRCGCuqyuzGjrNEEm8es3EjbSehRoE08dMTzVSNWMj+OctHOdZaz8ErdGEPI3DiM1X3/9RKcJQOlaMER3xSITnS7eK2rP/uj1+fFqJTeyw8heJ19573MCRvDoeot3HoE8108l+So8n83hyaYr3zE2XiiPHXTFZoZnFFp4m/YCSkPU67s9prjCMAtkAd9eTNvHHObn6cuut6prSDU40Eli97yHbzgJgQjivDp5+n3D7VKqVDzRqQ3q4qFPA1Oa29ZhE9Pb4rdF6l0RsSg6czjKitlv754ZrBYHd+4rvuvndz4C7OPWonZWhHv+QRw2Ms+8pzMVRRb/eWpxqF4eWf/5P0GKgqDiJGxLx0Yup4J5zCCqOaX8enEDbMiS2DjcQz2CbTx6cqqWMhAbKq13xNDgZBqHx1IujB6coyZxgnML2ksHT440F+mGs6vj5VpxdJv1n/jZzRtsjsIaleQqP0XZ1C7OBd2VNwsE0sWT33gJtJzx7F6/2wQCIGQmyGZJXpOw4YH8siXYKCH0FTf/q5yOmm8QyvsFsuiTR41PtVLl/Amo7Pg7Z2mMnbGa2pZiE/6W/wLPrC7FQ/AZ7whbLJyzrlTcZd3oDut/eGfH4rxrdvDAGW7FjFfOM4KNzjfmNaFFGB8Wbj1ur1y2lN/lxDsFX7BA4AjHi3ipMZH10XaqBdHj+D+jYVRs8C93rOK61Hr48AG0Vc9+zHb6tFBuii+1zuvniw0OHJyZpugIcv93d5/ID+ZXbnfg+Y/OCZCB8G5DG6+0iMGGLRMbvzHgJIjYdMEhL5osTfS/5paNAs9ENqV+Ivyr8FwZf+PLthxs4rwSsHHLSU2bPfKONc1Wql44wQZZgFk6Nn4iMku2Chu5z5DSgaZKuyBSEfPRr6/P1IqD2VUvu2UDyF6LJu1AVUfjDDyWVi1Yci3XeeHNdlMxZ5nQNPmdx7+oYoxMjHzyrxYTfLN0Xrr317eM8/6F429vbKLQJWGj069j4+KM3TB7/IjBRiNVqZ8k0G7QoppTN+/G1kvFxcx9yxUlIrOaOOxBG3nwrKnVhUJpbE3thxttkKP4IrPxAGFcnIXGotUZ5o8JkXYeqRMetSCR4oyCEM+dt2cuXUsP7X3u0/McBGJlzUAupxsvaoeciI1Sft0MlytgxaGkYoOaGnnqqOFmLVWd/jSut/NIGZXzgWl4q/eWYuPXQh0bBoo8X7jz8pdnh/OFvpFXXTdHOYHuFZR3EAAWnbtULCECbHxe6fZqKkX6aWvQDgne9iI6IKn/70dapVpz9dCR95OOiGLjaJHueo6Sajw2QTkDdnnY6HuylouNv34kmGU+88GxVi1Va/yPczWRrdr0yHZVXv2TzguTqQ1siyAIaONmYDuVKONSrFwWVIgnHzh7ZmwyMzm8YverbT29KK99evATt+X03XgO7ZF9OkGsDnRvv3hXfaJY2nb9Bc+IBVwsAoxMdw+FVA/dhSvLIhIP4/eqM6Vr8f+6+YZyGVUGJT09Se9xEEb7AOvB40YarVSl/VXhXOnld69+E9Uri6w7xWEDtR50uq6Q13/isAGezAu2INiGf353v4l0pTTet+6nth2u7XnpSU1QwwZ/2FxOPooNi2ADbfA5Ju766h7jY9n0+Fv+CeB0O7a9SKh6frNnw8GSsFGxSMbGJ1fmgMzfgH9ExQYVGvbQx8ZAFii3v4KqN2HueixLPALZTyFKo+tm8fpFUB/kEZSSKDaoYdg27z7004PHh7PlycyuFwnBSfQyCakCqK9K2aXvPmf0fTrum+mZgfzlbblKe3Jw/U+fsy0xbzmHPKqHKnjY6BMCsfzogY3PcO9fSInK34j+BLwgD39srNVOVZpfQQMJ6tkWcbtX36r2pDJfgOeLUDN5R1vzjenTFkHFoPd++5Vj2xaqg/n1357Fuzd02wids1GoojT4nFHp8lOwYZS1oF8zn/xadaw+Pjp27H0wnpmR+0u8400o6YGNnr/r5/9VKFVk/TBclKXB/hs8Pu3hj422p1J1GG8swnww/bFRHdNlHiVhw7jYePcmf61WpVgO1wVuPPmzt82Mt+tDQ61PPIvmS2QxdslLKZOcfxw2ITIJ6NoUjRDnBH3qxy8ZHSuVRtb9uoszJBhE2Yca2nDElnMJbBQEYuTTGP662Ej7b+gjx49NT6Waja/geCOfc+uPFGoh5fPC4mi2+RWVbT8yp4qQPIoNqJUbznzRzmPtgfzex/8DNM853OYSbTdy/jo2LJy3Vcrs/tPVUjcETqyaCxYqouLOYwojzfpk9WNzNmNUPeyHM8m+JqZuaTRptVBCIYwU8N/9SuT4QbxQzrM4e+zjk4hN7cvY5VpSns7DTUAxmQnyUTHyqhjp/KQ68Kq/B/Zj6kJGWDYinvjGLuNGduIVp91GBDYaaDNsLtQxVbsypY6GGYcE+V7+2WLqSBdKOLbgXZTJhWmCqH7FfuniOmPNUU+ghS6ReexhE5RclRR1bKI8liWWMKJct3z6ZHDDdGy8nO6xj08ANo3yF3FjrszzEBRC9LMYonXZ5yWf+1o+9+IbAgri9B109pPf2LNQLDZOvh8q8AIOfIvCxIUCPb3Ieo9PgZ9uSGcUGxLBhnc63Dbxki684tt+4MRMZjq/86epc6WVNLK72LBEbOQce2ETykShYZLM3yRsOINh4dHjx6fbqWbxqzaeeR/RZ1Qreh7ZX+Kvo1iWmzd99n9aYwdeLyJ6hfdu4u0hprDu/8be2Vp238ucvVdSD4l7tZ05cs8+TC2znK+bnrReEyu++OWJm0fGoyEWz2lNNIYzn8ALpxZxUs+lmTMmjzfqmkdQLXnyWkjkKaWjxw/OoOBSOXEh54EPjE7VU1Xjaxxvw1FbY0Cb0iIVmnxV1PJqGJ/7Qn7skD+YSdjgThqI9PSX15YaY6/7lemv5Uo8dwBxjsmS2anxdkuxoTHYOKRbN7ykvzFc/5SAnnUB5H8PG07dPQhebV8WNrQHNpQSGghhSdgwDZsHjx5rN1Ll3Olo2REqrgE2CjEhi8LvLgm+Rb254aT0xJv+Grcu4joLbym+/ysvAs3vxZc454+FqbAQy9gTb3Xe9g4Sh02Ex10hrtxjwsiXPvms2MydQY+5oPlWtmqavfKRv9AAE6qEicPG2Tulped0sQ//98RUK1XJfRtee5wRq9OlfSG+0CA2nFgc2/c6fU9S4HBXqXj0K9PZ+sjU2V1n/SRa5anHoR68j/i7j8hZrSEF4V85BXuOigvaI+X05CeeEN5Jvy42tCc2+j6aGPqWwMYFRadXwoaxR46dnJlOVfNnJmy60Dgc4YubK3FLQ4j96LHG0NorEtesQAPvPP7VtfnK6B4/2ATikrsuydQx0Zev4paREulzoIk9R1emIyi7s6ANsrxlC+v8XQZqtZHju4Is+PIFD8WAuK4yUcbRs/Wfft+YlF4c0fyxYyfXzqQqxo85Nhw3A9n+JAabSKvxnzBEdB45Oju2z+9iQnhJc/H41/YcLY7v+2MTBt9Ff+OAzstwjApSeV7YKEtyLKyxEKEj+JUvzWbKhRMfF8LHxp8XWC42AT/lWXsZG08WiE0v9JOxJvyJj4zNzKTyxfNsnJr3oSFymUMJlFKuyVX+OoofQMyfWEof8PtFXXb13/ncE2fumc7ndjlnFkff+Sg07kU+cp2QysBkulQZOSa8xCSNB4G3QCtpKi7Zd7idHzr6ER6cvewdeKXE7+U8UPw9//5UvWzXmpRW6BfK6igK2E9+eLQ9k5osXQCigNcTadgQDRuljwzzdkOI+ZOa+f1v5knYiOd+tEehMLr2+8+JBZt07ehoE3JelhF0/WIrsYnYQRAqFhj0bGe2h0sTY598JsQG7Ue5Gr8nNC6FSdjIecbTx+OwGWnNpHLDZwlhilA6knbVK8kFZdLWZQIGd0+aLrz2j8F5Zf4Tj1CwuGDPnfFSIzuw25nzXcapZOQbrP9oK116fv4cSpx/3N4Jf73JP4/Av0vFzSRM3/rprmOV8cwXNzmTjF3b62tZsIVdG8VDfoQ1J84/pEu1V6OynMai58wR1hVs9n3jjUaqMHQ27kSSaF0KG6n2SqygbOOH65XX/EmEepEbz3J2VhDzR/uVy327nrGhazm1MyitX/ZEbKiEje5i6qb/Hq43eelLlxIpddk8f+9hY6z87Xlh0w5egE28SRt5/Wb52AQ8pr4MoIaKYOOFC97RXnLTkeOtdqo8eaEQXWmfNPH2/evYKBjJMzmep9jw35XKfje6u/O8qJghqNx83p696MDaeP/M1x8VQS5e6vqZQ3G8luz69WCxMmRAF5PqidfqwlfXdUT3rPVGJds+9zlq0wUPFiL1DypCSVgoRMl0JUXQwvkOuhne3XD4aLOZqk38HO2Ew/34geldL2x0b5zC7BzXyr/oV/pOHibwbgFyxUG54kjz9GehGji9XjhboCUc+OswxAKj8SXyjUrYMGmEkiqDmBOdM9aNTOdK3+uinanXv5KwD3VjxvExhi89xxd0cfqR/B2tvqxn3z7ZrKcaqy9kyqAcYJScfECr9Eo4P3aqsN9v/XmBAEMTNJvFC19ZKK+a+d7jeFc6dQzTYhJ3OSfToHJ1edjI5Q1RlXNQWyDaLs59sTY+M7HrBXiWXYiNKuvE8TGG/vBihyRsetkjMXeEEp3DC9ONVHPVJU7tipFjemCjndXl1s8PNkr7eNgE1irQF5mCnfeSXG5g3ZeeFvMWd7Hhkj0CD5WQJGzCLk+VyyQMdGy4YisVMk/HGPsM8cSZewzUc+u+9ywP+jQ9xaWwcTSMmHVOfUBaChtcsxDm23GfdKv/aoG7KCPnMifJAvpqvE+8oB+t1qpXEX2WVLC5S1+RK+fr33oAL6iQunuVOp238fnFLCglYON/1kIE47zvQEjlXbF41j4D9cHCpaEsEE1Rr98qjzlPrCN6LxNxGqO79sKbjJlSqt13NSe4nCOHROISsdHXM7wwgn620R68XMgSjnORrLji5e1moX76YwIFU8vlV6DHB+dnJGIT2kEr2PRqZ+F3f1WTButRboZWOL7yLkhn9sLvDp7MDx5yq/BlaLV4y8HGBUceST366ZZgw7kw+ewbiusqqfZOvyUgn+jrJR4pXN0Xj798eVxen8CflvjZuvroEY+LDmgz81TYCzaeWiDEzw+o1bO7fWMT1E/QMeLPZdYEtZCOmP34un6lrxm4slVAr0lcNnIxh5es2pZzap1jl+Z+d06wA8n1wl2z6b6fgD7atRZF0HYC20CfHhtk7a7A+MImzI7MFSl8UeqNGz+6LqThhPvAFt9UbLZSUytvRJvwLcDGfYbYeEEXLfOdk9VtLgeSOwTEcpOjiaZt/2S/8rrBwtee6eBBLVThrYxNpCVGRpokbKj+rmJjEbds1vyGJx96/PEnNz322KPPPPd0xxaC4FleDKqM06lvPnc6O/bmfxHcRc4dO7tYbPDEDzEvFmCE5phNIjZUdUzyZ5G1w9CBCG2JuUMKiM2qm51FhERsQv+IDBTyFmqPsMT3d6tM1m7DNVXb4s4hG9S+dr9qYaXxqWfwxDlC1WYQYsL0doAuOrLp7yGcav2UJQBXzWX8we+e8KHjPn3qKSd88EPH/feRHz33kee44KZJuxwaCk6viWfeXEwP32A6ewwWItj4fJi1bfrH794qhCs+JdoUejREhi6friRsGF6FO/vKXLuZaq/8PVfQVxFYJjY45nfJUy9t11Mf3UhsG7pwvM4VwHlzJjs6852nBLedW5zD6qSO5DI2QXeyfGzksB5tQXhv4PtCsX90fLB/cKeh8ZGh/u223f6Yu/DuO9PCvXO0y6At/HRtuf/U5+zFBUsEJy5EsBFc3PLi1IorhXNheoKhZcC0+MWO3tjYxJ5/mYH2Ajve5Jp5yqGTxi4tbYUrXSjoD3YbKlX/gXutRAcntCzB3jKyXeWbj9EFEq4muo5H0A4TJYQQHYUkXOQSythIKTtS+0kTqycqlSK4bL5SrjSKOxZOuWMOREdrkeCRINB0Hts/O1m+WXBQc3giNmyenlPMb38j3oNjg6aYBAv3sNF5Fy2LxmPoW4T50srMVKq5w0028W+i32pscI4HL7/4wC5G39eeg6FUoPDTFUxcd+Jnzn+aww9oNDYn4TmanvrBlXSCPEhklqYnNjFnIyvYQLv5/bEH1KsztfFs2SjmhoYnC9XSqlTuK7NC0EW8eHUWqtTRQ5lVxz9h46FHidjAOHVuq7LqixsZNx1bMh0T7j+5oinI5PfCBhfFbXZAbW071d7hZlyC5FrN1fOK9GfBHLg/KkAzsdkdBxdzM3fjeXNoH2La0Jae3oxHbSzgsjcKd8EagiPLqtU9JCDUkIheHj9+iHFIn184PWH8Kzb/4zc/v/LyS3/yp7/c9Nurv3poYSTdrg+Ptq5/WgjLOU1lQfxmymg0bkTZzozIaT4fTCH+slctc/iDUEoWg40dgqPRFb7G1C6J39Ae7b3L0yAL7HSrg41uh7Z8bLzvIPUIKt5abafuwRsWoVezeYc7NiwEGhHg5AjQLMDGtVJQ7ptSKVAxSMSGy5ShNgGatcUi2CArcUc8wT3Zpm1f8Za+nfJGOj3yuSfw4IuuvQghXpuuvPD857DN8iRsqFh8aGZmovFP0N5BJk/GxqslSXxMwgYFFGHvYbRrqekVd1LqnKnsBgvO4tJjB99pFCd0lsDL+66cTKXugmbDFL2DBXu7w/R0WViXPaT4SmkS13G8DORZiTjnr+NYTJwyud1ktTj0pU0wrkPbtm1ydrmS+vGmRRjmLWl6QNEloAby3Ru5wt+xMi7YIiozeah4/skyFVOkvLBuEag87Xy5nmpudxfIaRaR6lg8suH3QP5xzg0LAomuZYrZc973fc46lmezzvz7vhnVsfG/q7mwOGxoBBuqv0vYJMPihXfRxmMxF45eOdQwBo95FFo3nbMp6Z5x8L6/w4NAbKHaLMjYCLZLsVK9F+QFwfFe9gjvHQ/dPxYbxV/BplBtpOor7mQaNtFqF4eNm1KIDbEtBt1C9wHx/5j7DgBLimrtVsLChtnZnXjv3JzjzC4ZFFwyLGGRLCCwoIJZEfyVrIIKqCjwjCiKqE/9fT6V34CI8FDJYclBEFxggWXTzNzbobq7/jrdXd1V1dX33pkd9BW6d7q7wqnzVTin6tQpbFhMNEku9C/hO18NP1+Rt9FsF/LrEEiTsdtEk8BPLI8tS/W9Z7Nqk35vo8nND/5ZBYdryD8PYbjjGrMvaeGDK9Whp01tUoebw0TeS8ZoKTZR32GRwm7CukBNWaPDRR5+qshKM9+lPDSJKDplgITmbKiFo/DYiOnD7WjGgUkYjSCNsgWjNprCLx40WB9ddPYmEC0nwSGlhdUWeMulcXVhp4m0Y3xaofKWv5P+o4EYLWO/YUjnGRabqADNwbKaBaLfjCuPgEvl4J6ZqLpEYRNkqlrOItUGOJis81zmrELk2IjfZoGN33M6mbfRudTZzFBx+9F3bpNNZM9Yi1vg4Rjs5onO07Zsv+4iXaQdf2qwtN3d4H3XbMt4AVuHkdh0w4dis4zI0Ns+aXvd1uuLiP3h5n2eBUIZ7jBukykVAzT83SVR2HBsNUJ5c4TwQc59N2VHy0OaM/jcIuKahTfuR+acHd//Ot6EdTJ92OB+AEY1LjZDs2biX8Qb83/Z3kL6mOSmW8ttHVG8F/gWwoiOaaTfNOY9A2t+DDZmmCbvl2NByNacSOVEuNFscAaomQaTRWBEw843IVnQjcrXwF0fCDNbslfgPnh7Dp37HaTGU043t1vqq0curWb63/UGqGFwPkdVTWz7tiM+y732b6kIv5gfX/R1DCczsR7aK3AfDamNYQibcP5UFmjWlfHtn7bhbgXeropZ/6V5ibZwor2arVqEbEsH146Tzto55QK1jOCxCb4LPA5jI2x2mR2x8faP5Gd7PWQgtU7ULrgFF1v4lV0GKrm+sybBub4Kewiqaaisv2qWd4gIAJtGamMnbCbSD9FxpNiYZljvCmHD66YCNpl6XVmmvGKrcDSG5TsE3n8Y3c0M/IOxuLnx3b/wZrtNRCDACBmBS4nI8yxUX/FlYVPXYJeD3gfg7RgYdBVBcy6Hc3jvpPTsyCwXEYvIW6brKJfb12H3edy/dDdz09As+6kVg9nM8GmwQqA67guRKwOYrBzqnTcyLdWy043sLm3csu3gLCbFICxT0/eIqTmLk//dLQfBGbvxXA36zVoQH5n1YR8bj+e8CO0jHYXNJDhlhlt/p6exOmWrbJmmaYax8TKk6VWDCKaqDqfhHW7TNqK7twN498IZmg7BgLPpumt5Ybl7N9Y04W0bye5opdi4bcHDhoiU2HzuvYlydfgEaxKWNzTd22dyWn9ApzuVaKDh5Ou1+ZstzfGiMUfY+M8mOO9vpAGb+X8nPZPTszxsEPU3wOdId75EbGh6oinff92NdrtlaHA4PbQ3JmLDS0PgF1Kb0sHRreOTwXD2dA3HUZ2rl4GBJqFKB2slaOPOXqTlrZWQP+EabiLJT4qlIi54+6PO2DZNupm6YvFoJXcyLK152NCELDYOxODNuJSuKhgTIUrtvEfA11eKjRhgwrTteqpeU5o7PqnBsbWQPOLhKfHnKnBVwEbHm5alh48njRFvsPWWLcYX8xKfJ1XYXnLuIKJDneH0EeTYZjpjGjRg1f3Dcr4RjLx+REZEe1LXw60tTLcr3eNpZLRx+/W9h7PpHX/pGOfqATShVAQbMlLvNVhWiHoDe9dzjw0RUKxaqlFVqguetjVdMnV6+Yj5d8TFwUb7y3BpZGDV+patTWIjlKYbNkQrJ7VGptZuq4aLjWWDJw+n15BeCccBwaOtY+TsywRGcF803EMwHa6JQDc9CU4aANFssH7/AWPJHa63NcPQg4uzQ8QDPWSC+uDIxA5TsJcQvgNza7FxamnWss2aUln6rG2ojB8osSx2F8J93xkbC0+fuLSWXXzMlElaf1typ4LAKzEHA9st03NuZ4GjG+gguup0C+gXMH+DFylKH4xjNmBnOXARwatt2KYtlho80XJcIUclgtrvV67D+KkVixbeit3zDcyIFqLZIArQDcPji+7Bznr7m4GNadRLRE6rjT6Bwc4zUh8QsRDXynjMDGPatB87eaicGl5pqESQUYN8eKq4OqHg7Dkm/722Xm29/NKLzz377D/W/uPJhx54+JE1Dz322JPPPvfMYw88+fhjT/79xbVrX3p53fqNky0Y+0i/wnA/EQTSsQwMF+XQ/AyOJ1QQgAnMsfJAeN0N7zjgDgvhjf/81hXgJ9vXjtxEPs/oZiDQevfi0rZXqIamWX49GB9dHKaMzZgUG5kMjrR6tdFQavEHNZCGuHmBw0bQ6ll7Kxk2uG3gR48aLObzx6zFwjwmwwbR+2m89FOff9vb9t5zxcrDjjxy5YGHHnPKqccdtnLVCe868bh3nfa+s884/oijDjt45dEnnnjckYcfesCKt++5R7M5vmz5TjvvtPuee6/Yb7999z3sgC/ZoAX72Pg6JMXGM6p1sLHMzw0lrn4dNnwQ3twC/6DuurcrViJXj3P7pMdgOJ7yz0XF+LmGjU3WT/TWYUOLgcHbaNfqdfDXebcFe1GMvuG2G78WXtVktkssn+l3olqb+KHTByuF0ZPWY9iHJs+GJowx4vkTn3r7yeKCfCqRLebSmfToSGxkeGhwaGQ0PjYai8dGR0ZGF/YPjYwMDQz29y1c2Ld0dGx0bCwWT2fTA6OpTGosPhZXJnDbDmQBX0+Dv4mwp5u2Bpe5tEHMv+M9g2+N/3TKJsKAarhHT4hypapwQZXTIYN1ZpoRUZ4MvG5BbvCdCKuYa5+CXRLLpQ6ytQeR/51IAvjVZQXwA0WwsdhrCpn9Eq7RG8ErOTbedzxp4034waO3L2ZLR98FY5pttC3WYY3fdWnaoB+R300nj2yzw8DwyMDi/v5F/YMDA0MjwwNLh0YHB4diyUwmE4+PjSXShXIum0okUplcMZtOJ0aHCWyx+FhiLP7WgdMwLBuJ2FhuF7DbNpmSpqfI4LfuxoMWLFy033rCbrQZO70EmmxbgxuwTCPEa7d3a0StweuymfgKDSwRo7HhqtcrNjBykvF13TjYp+Uz95gmf4UkomKKt+PN8M6IxoZ+J+qCTfTPO94VT2YXnfgwJiqArXI+fwWVAJhmu77qgB/Ga7eetWL/ww4/dNUJxx5y6IlnnHDCsUccfNjxp59x6rtOOOG4ow7fd7/9Vuy183g9R3pJLBaPL13UH0vGYtlCvG/Hvli+suvVz6rTbRyePw1HOVLBV3vLwK+++N1KfGyb+IUbsW5NkinKcHoVwclU2xrRfZE3pvF1hFdEOntl92xhHK6r1DDDBjFEH5xiQoANtTPAhv3qRLpaVQq5e01me5y2XobvftrO/YZ+d31xT+M1x4+m8yMnPQI3LNiOfzau34TqgdyJhzBnywsvPLnmkXsefuaJu+564p9PP/Xo/fc8+MxL69a9tnFa07UXX52EaxanYd6HQDRAo/3GutfXv/TsE4+tefC+e9/A4PErWIOiyIBiikGpVXH7pT+dObRg4ci8+F/BoTtRkjXsLAqRZuzY4oJa6XUHHhxntrGtl1aka0VMeK/66wJ0HY2FphdwhH4Du346wSZTqyjFygOux2iedSiUliVQxMRk39iwP6Dr6mMnJ1PFxWc8Y+EWYu6tYeU+M5QT8MW08bRjPA2uPJBrzmw7QhjMx9j7y+3Ztstw14k9/GXhKffKFb48R4UlHQLcs/7j0R/stmCkNJqcf4YKd7itx0Tw30wkIrgoVDecO9ra7RA2tFmSQc18cb9YrUgaOCyX+ki4Ufjn7ugE/KVtiegOL9WTzaqSbz5seS4hWZ4hdh8nyMhiosiwcY6hEz5gW9PsBz+YHxspnvUwUXMCURNFuKv3/XQYVru92SKzluNxz/L0GmCYe2c0GZbaGqOB6Baso4MLFKKukgkd3DxuQVhoC87lBKC5Tj/52+NHB8dK1WKi8FfSYzSkE15M6i7iBGtwiIQdHyrMIOHXFxZVLdV85ZSBev01DMpZ4P5EwIb76QUbly8kf9P4e26sVlNyOz3q2A5y2FgWhw2dS81O/YZ+V0mDxzoZ2Tbghz+eqqVHPvqghjhZ2vnhAfKPv5LZFvx5EqbB5euaasJVXO6hcjei7szpJhiQuUs5dFKdasPVA9Cv4EYQm78bFcCH61peu/vnxxUHio1aJTl0wEsqkfEJ0GSGxLBqRbiA3UHSwua0J9tw/cChHuwKtny1r177K+nhdqeRK5i0O8nWPjZuBW0iiqAn06lyRcnu+jhsiTHYWD4VbCuXyOkCNvQ76eptMv0bhLsPnlXLZpIfgt079u4jFLH/YjhrMNhSp3Bbtx3vu5am6e7xIgsMtRwn+M56F70gl7QDkHo1G3vOTpy7I1vh3TgbTf7jT5fvoQyNlmul/Fj8sxbBsvXnT7979fLj3nX0ccccfuhBh77zxBOOPuqMM07+7H3+/MjdS+rK0JNE4P79vHLuJuiLejQ2bu1mhg1Bom1i66lcsVxTMns+h1VQcGBcdwR8Jm5YXg92bpj9HRYu/z1qm/bUwxfGU/X0+58hM4EKEhsOj2fu6pV4FtjdZ/EPxTLtQDxvI+aneTs/BtwIocJWAciARGV48kenZBYM54uZUnxseJefEwDtNy5OLlq6NFYspNMjI8mR4XxudHQwXhhcdJHlLK6KnHbpBZ9xv9+xWvgSwQhLbKD4Z+a93+rpfo1phv2rwc1K+N56vtFQMrs/QpRFMr15B2R5bKRl9oYN+HvQ1bsuzA0ny6vvMdo6bGPp4cnGXckN2nn47NPMsEHeLqvq2BFrhJHTRC5ee+v1x8ZHivlUvrx4UfqE20B4wJNXVEaW5/KVRqlUL2VKyXgxviSzKN0YHLxMxZ47gpAsCv6RkHX7aHnsgyYRQaNsB2XYmFJsUDBlONgTovGaXXPjVSU98Scy4MCZE/ebgI0sRPAE+TqYGywMW59PfDKbyMdX341BZTNU4cI45Js+dzK/mGFwvDyARYA+balgbao9+sPz9l6SKJXy2dRYfLePP4kNkPKnv5hKLcsWS/V6uVbN5Jb2ze/fZUV2NLPz/uc9hqejsIECLHxvMzV8OBl+2zIbKDnXIjjJ8s35taxp68l35HauKqmdbtbB/4HpN04GGzk4XiSftTw29D3WNLgOXX3uono123/mU6QeKnsmgk8VzWlZOV2wcVb5tTZYkpkt/PLNX3pnLjM4Xi0klo7sdfoPXpvS8CQR6164ND62S6aZzZRKldLo4h3y5992+5333Hzrr2+583nbX7qS6NeGYeOHVyRSh4AHDVXkzkyCDBsyDarGoytyO9WU9Io/2rjtLqmY7NwU7aaKzc0IY0PnNLhaSCNYPPf+XGM489EnTGsTwqHrQrpjIymnU9Cc+QB0HQ3Eted/fO5epfhQsRRPxAtHfetZuI8K7hOb/P0B+Uq+Uavm8+ViJRtbfsHfwOCMSGmaqZo27JqFZWiHUsdPxmPHFAqHk86FI8aW2WNja7aN7t41Xycy9P53mLbqHS43g4Es0IVmgA3LS7jp1LAt/fnff+eYcjNT+tij4PehNeOxazbYwOrLZlLcQ9+56Jh6ZnQsnx9dkt919Q/+bhAheTNSVfz4laW+dK3cKKayRNWppHa5omVMkwFwEg5VEAVHmzRcITV81pYIish49gPp+OHYbveOg0yYk2FjATZ/rhcqRBZYcZeGNAt7pyJNI8BGbgMkzje+DOz8EfBQt8Esw9DuOPGj50yUSrHcpx4xwR43EL5mh0VQXkQ8p8ET/r5x3zeObRZGU6nswGC6duyld2gw90wTIRtv+OPqdK6wvDGWqWXTxVKhnjjkUV01dfKpTcQVbcp1jOXMgyFsMJyrXnfZwNABL8Ld5FGycQgbTroKMGFxcX6hZn8qlxpNZezAR0Hftlums5zEYkP3C2aADcNzG4QYQ8V3HpQ/8qBytjRaPAdOLEiw4Z+Y/Li21Ss2mPQc29an/t8nD0luPziWSPQNjr79rGvXEx3LtlSVCEibb12dijWr9VKJjGb5QqlQmBg96FWShiiVbRv0ZtgzQJHYwB2fW76+NLHnzbqlhu7t7IAN6gUbAxxE/7lcHm8oYyvvInqnFjYY8GnxZdXALs3jKCfbRr2/ff9UbadmPZ8brJ5209ObQbA2wKmahnyfw4Z7nw3dMXLL42yYJLIAQ5fpyaSupkA6gP3iDac3RnfsyzQnxpfts/qK296wwfhGnSaNvvX3r709UV3eKNdq5WIhm4kV86Xa6CmaqxUhf6868J/m1JzepUEkP7VNRJxrlmRr30AgbQhBlKHduyHDewQMLiZ7vkcDXfN3b8s3J5TUAXeaSNwj4LBBLA8CDKOxQdz7W/dPl2rVRrVSSA/k3/W1W18zMTiGalkIVP6g4dPOMztsgpYImKMN9/3sJ9df983v/+iH3//xHa+SoQzORNkWmUg2/vF9qfh4s1QrVaqlQj6fTZYL5crSI9cy2LjasOF7F0HB/otpGc4JxNcvG8ns+jNsy/UYUd+hawq9YEMGTGzfuqLcWKYkVtwO409YJ2T7m+fNFiGuzN7CLYeUyqVio5IcSaUSo7HKF37+8EYQhhzzTMMzue8wv3gfIsc4t27BFw3Wc7CNbGfx2gIrAjKfEoEe7oDR7v388ljp7RP5GsGmUiwUi4VkPldpxI5fx2MTYE/ZTfdX4BC4hZ750MjoAXfZYffOsjAjWY50FMu69R3F5nIl3hM2QQsKcOdYx6djn39zULVeLdfyO5/48SPS/f3xvsqxX1uzoYWdNUxda+uMp7JZYsNFJy2v1XJPFCFdVfWNk3AZJRl8Wq8/c8cPzxgcrFczjWaxUq5WisVSuVws5wuFoRNekWLja32BNE2oJky448DkyMnrLNXoVfeMxCe07wPHsv6wVxqwOehOuJw8bHMrZO3LAOw7uQzN8++/9yvW6vVGrvThP97xpVXZkeHc8NKV33/kOSIQ2e6JZkPXjWhsUGexjseQZNXW3G1+J5GFbaffbHzkjpt/dt3q8mBsOJ7faVmx3CiUKmS6IZ2nWiMdaPTUNyg2husp3vef5ttw+K1U1yzzh+lq8hw4mB+ab0K8ZzePBe45+QuyAxl5TfMPb0s3xpWxw+8ynbtXO2JjsbTNDJvbV5ZqjWo9l29+9K7JNV9cvX9uMLZwm2Uf/9NTbaJOwLkvWH2m/JDKxN2wMfyTs+QvmBraZPwyoNMgvbXm9z/57rc+f9xOjdiSWC6fTS0/9YLjM7mdK8VyqZArlkrFcrVZTqx+XcQmqA+icrn7TPo71q+OFXOXmeAIphdsorREGTawEmne8rZsva4kVt0D/l2j+02wb2OaMixk2LBl37eqXG9UKvnUSP7oX2L7lVsvX7U8X8ouWHTAtY+2DNf62EdAD2yXfOwN10WtKHsHbYNbrTZgJwHDZmj7+Tt/dt3FHz56n/HY4v6FS5OjsWxiUfG4n95y9khl12zD6TfFUrFKROlk35EP+djoAjaI6zew1Gnh1z+dTez+E9dmR4KFIFM7D7KzhSy/gj0DkNP2ytYqSuKoe507i6OxYc+RMGv5vWLzl0Ny1Ua5Skb21NID/3MdwvqGm9+9rDQaW9C3yyf/3zOvTE7D2oo7Bjl7ZbPCRneNowmtYJ674f6ffPWcs45dsbwUXzy0eGn/0qH+gequh5xy0lFf/OcLlxYHK9VctUJkaEJUqU5GtvTAsY8y2HhrpS4W4fII7x49LZs98THc1mw9il9s20a+BU53bCzSsIzf7plplJWxg/9qOzK0e4Yh8O/F6hvsmraIheFlL+obhusVxbz14Ox4tVouJarF0eHln3+VaOfm9O8/OB5fsmS4T+nf/aTLfnT762D8Auf1MXJ8E4BVn6pbtjZNtAnDMXvWW+DN2NDsadXd9p6Cs3eGCkt22DYdi2lsT9130xfOWnXcEXvtXIovWTo6MjQ4sGSssvuBx5/5oWvveAXf++N/3n1WcXGhkCO6Tb2SyxNhoFgrNbIjRz8GAhhsjbswm6H60Weivpr42kxy4FJsYVaaE0Kgd8l/qQwQ6CLed+DDH/YD+7SRlX+z3D1qXw53Y/nYuM+R2CApNuCRzO2hdx6eG6816rUykYdSA3tc8LwKvuFafz7n0Hh/MjfaP7Kjss3iHWP7r77o+3e/oemkwraumWQGN6ZbRArSnMkXLGFhw1Nra+RHUzWI2JrSHENbHY6EvHb7NSfuvvMeO1fqucHhkdHUyHDfkuGh7IqTPvqZ6295fL2G4GjCbz/z9Y9WE4XxfKFOhrMykQNq9drokmQ8duDNeGpat9oWFrFBAjbQEezLk5kll0Mrib4DwtdnWEFctFOjHdMMbAcRGA3/eu9CjWBzxN2k1+gWR4OHDUdcF2yYdQWqB7jf/nxoplGtlQu5SqVcig3m3vM/k20bTkq+8B8HxEeSxcSy5ZV6JTGydKCvP9XY5+j3XHLT39ZqNpqy3VVhBN69YLtRM2DPARkEH4BOJWrG9Oap6ef+9q33HrBbI5scGRweHU3mkqX02OD8hYuWjp922Ve/d/vzCA7qkLw2b37xz6fFy7mxbK2aL9eyVTLhZNK5XC523NfO7Ft46etktCWc8M4RdKpfS13//tH4ytuh/WhtP4JvmitiFAFe1CdQzH6yW6E+oYwefS9SkeHYufCJBOKisRHfmhw2N++XbpTLuWSayEX1Wmo4f/xN68C3TRtbL935tSMSiSVv3WYwkSrm84RPZMIeSeUru6084aSLfnTf44+seeiuv95z//333XvPX/92x1/vveuBRx64976HH3/6macef+7Ru3/y0XfkFm63eHBp/3B8rJxPxwf7FuzYv7hv+amfuPzam255rg2GZrDfuump399w04VHTgwtLTWWVXPZYiGfLxUqpQwZOcbnn/nCw6fHjv383QRuG0mw4esHVlkPH5cbftcj0+22hnFQ4w4AyOK4r42wfkPeXD9RbEwoIyc8SGQN5NmncRq2yO0ovY//wiqloGH8cr/cONEgspV8plTNJXOpRRNXrcX2lrZzdRSo6t+55NTGvLcoirLjQLJQyhWL2TSsIEzse+DBh6/c77Aj33nUUUetOuKgd+x/8EGHHbVy97et2G/fffbcPbt0/g7bLhxYPBxL58f65y+cN3/7bUcPvuD6X/zmN3e/+PIGFbo9Gcee+8uvv/uVS8/cdUliZHhgOJ0vlEu5fDmbBiGN6J6FdGH4nPWTv7/q5+//yH3INnXf5ieqfljF+Cd7V/quIrkTQU3famxE2QHU2f8gYmRViZ20BhOafDsbPxlLUCdsRDBpj3GxMa2bD8w1ikTBI4wo5TOZbCkzvMuXH3qZjOttWPeFNgqbWu27f3ntJ45sDijzdpjft2Qwns5lkiOxsfjQaDw2PBwbSwwvWTI4kkjFB4Zjccf4eZQASTKbt81btpk3tNsJF91w54Nrnn1tkmBuwRkejFuP/Nc3Llp9wG7ZwcF4Kpkr14t5MraSHpopVor5EmkF5RSRq5ec8gzWX1Xv2Oe4J8EDsYiNWD9rCqNLyrm+r5PKYcP2sYnEIHpY4xjuY6PZhnVds1wuK0m4Ig0sjLx5icVG+iuGIG+EAtkXUd3a+t2B6UqxXi9lCG+y1VqmlCyMxt55zR9enDRdY0DwtUCkaKxp2oa1T9//s+9e+fHDCwu371uwcMnSRQv6yMw+NDQ8OpKIDw0n04mxBIRUOjsysnTRokWLBw8/95fPbdqwYUtbA2aBxzYi4G1+8HsXXnjuiXuQsXQsX6vkc6VqpdEsJRL5armcTeQa1WQ6n6tUU3t+csW8/M1ErsDqWQPXawiH+o3YKElLRh/LZ8r/F1qAbkf2G64/oMCGTHjv9wH/u441/PVllVpRSR5zn60Zumn4S0izw0Zyrya0QYLNAclKZaKebeRy1TK4ZCyUc+nBRY33fu+htZsRmXnI6EMU+LYx2TaBN+0tWzb9/fbf/PY/r/jAKccddfzqE9+9+szVp7/7Xccff/ghq4448KAVe++5287Lm7Xx/U+/6va1cB4AbDgNrdU24KSbjZ//9XXnnrJq94nsWCqdL0F3haWZUgUE51whVyLzWrZQSKVKxUK8b9X/3LbPvCs2gcnT/Xt+WQcTJE9nEuvH1Lj1/kzsbX/Glmq17ag+EcIi9Mv2HRYbojbgb+5crRWU9GGP6o6fuYD/bs70uavNkRB8fQgOM5Nu8cjKcrFcK5SLpVqdqDnFVA68ZlbGEztmjvvOmnXg07el2uT/RB7RdF1tt+DGaQurG154fM0jT5Bp/+9rX37xn6+8sO7Zp15fv/b1da+ue+mVjW1DBVt1UDHUlgo6DhhS3/ONz56+cp+dakTyKObLRDYsktmFSCEgIpLpJVMZTScHh3OZsXw2Hctm4kvnrX5GvWO3ve4GI+wtH/jiG8hqaZrrYU33tgjoNg49+ziN8Y/2nVh05ea2bRMJCgf8ChChfIuyhQri83st8KZNpjDrG7tVK2RMO2SN4Wg3PDbm7LFBgT4E9XrksBrRI/KgTVQrpUIuky8SmaxUqxar8SWNs37q+gIGZxi6DZ3AgqVKUO+deQORpgknBchXJ0MLlq8txybdbGu6qpKUMI5pr/ztm2es3GP5zqmlS2N5WMXMFUkPKZSK5WI2kyWdp5wvj1cSy9521P57NRqZgXQu31cqzbt4I5r+SuVGDU8Z+IHn4WiOpoewQcGEADTYXxzPjfzA3TYJ65QBBr3opPx+l/PGJBW8dnmx0VCS+z8czN9cb6O3Kc4ieKU62Ny9Lxnra8UKaQhl0nqz+UKxkCNMK+fK1XJmyeLagR+/7uuXX/z5L33uoksu+NgHP/Lp8y+44FPnnvd/PnX+BZ/6xLnnX3r9fWDzYpPepVutljYFZ9fV6ZY+rZoamfeNlo3/edOZ79h9LJkslbPZeCyeAaPafCZPBOVCoZApF3OlWqUCWC057OapLfjZ1+yp71QHdvwvsEqfwviBPU57EiZ10DvBmtvllnBHkz+22eaGszOZHX6ObWcSiZTRorAJItBYPN8s8Kt+3c7V8XEl8Y6HnNYh9hsznHKm2Lgy9B17EemIKHqlYp4AUiS9pgCTTqFcAYU0lcyOJVKjC/viyZHhBBHjYD4qFzKZQqWcT4zEMuXxwz581X8/PQ07ZXCzLiwRaBoYlRvY3LLxyV+ctFPfvPkLhwqlajZLemWB5E46Zq6QzuSyML1lK6VcIZ/OVMupsaHPbSBd7ou3T2H1v/dQfgrKCVg3Hz10M/wBfZSq3GF/h7ROWL+mmB8+4AGMdGeXoyP7GXxkuql4kwX8bYO54zXL6/W6Et/nYYuLQ2N2w6YTfvCeytB3710eL5eLMMLki7AsT7hHmjP5IbiUq/kazATZdKZeL4NCmExlcvn0WDIDe5L5bDYXGx7K7H3mZf9x6zqLSJNtY9qCQ5Yb//7i3/7rCweMDsbylXq9UsimiAiYKJeTmVQGZppsJk3AAX22VHLaQnkoW8wuvHzjpGqe87WNbWxfU/+daerTesvCJ2zzsZeJVAKH5ySXuQR1cn7t6Xcn6tv9GhusocvssOH4TH9tOELxlXKhVlXG9l1j+xl4LWbusCG9/r63F5vAZzKSEUxARIJQLOWqxVwqVSxkcrkMzEHZUjGTrVSyjh6UJtAUimQOL+VyBKrh/tHCqstu/NXD68gQtPmphx+97eJ3FPr7QJTOZDMQ8pUU0WzzuYSzTkawSWfT6SwsNeRJjulcYayWzaa3P/91InJcXPoDrMF95DYb/HJiDR08EP851mxLt9vseXGPD36d3H/1X+ya22GfJ3T3epBov+osj2TBisAGTp9q36zk61UleeDj2DCCpTfabwxvu04mG3fEhr5zTcZN6+G35evZQtFhE4iv+YLTjolwm8ySES6RKRDlPJlI5GAaKpL5KEeYmExli7lMOpPNZvPpXLlRLRYWp4rLj7nwxlv/9MPzDswP9C8hHTGTr1Uz+VSmUk4mi6SHZMuNTA6QypJRLJ8h0z0ps5AtpQYKzZG+/lJjh/e+QIaxO/f8cnsaVuMQ3oy3aNj6WO4tH3rJJj2CSBg4XB+m1mQQU1ePjA7cRn1eRp9dj8KGiY/EOC7nyZTz04lSs64kDnnSOYYkYOPCxWIyW2ye3bfUzJDhP0VYBYNZjmBDECIybrpQzJSzBcL+fIZ8JUMe4SV0LRJyRQdLmC/yIHOXqstrldySxcliYWhxnIxTsORCdJZ8lUjIuSyI5vlmIVMi/8FaDOk3ZJz0sCmMjh76geMPr6VGt/vg2jbC7TMOfIh062nc0sGi1TBfOGzHiYetSTDS9e5g93ekHX4EK/JEhvzZrsWR3e+3kemeA4rEJkqG7oaNZWqW/qtmlshpsQOeR3B8z+/LoTMWHok0I1ZW9OrBLfD46R0VDtkP7FEgAm2ykEo77bmYyRXzWcLAHJGgyBhUyeZq2XIilRkr5EbKlUQ5VYsTmTdVIjMG6W65FGEykYOLjvxQIOIeeUsEvwp5VYS3uWK6XCqlCAJ5kABJlHw6Xymk88lyLldPjhOpoji65GP3Pvvs9Yf1b/+eZ6021qdOuqGl+3S2kflEI/84ETJ051obOI1reQ0L3Ep5/LNgHRzjLasq1R3+axIOx7mbMCIGYRsuWFqmLrpkdkrek7d9reu23v7VRKE+royteE53hB9Z22df8NiYPWPz4h6pYjmbKY2QCaFERpxSOVXKlVNlMgolMslarJhKZvqX7DCUGItXiT5YJLN6cSwxmiPzUHosNpYupYupVDxTI2zPE2zLzr5LtQQwFGCQJLmRt7kK6SGkO5HhsNwopUkvLCVHx7KNgWYtkyxv991JojHd/9F9Dl5rWC08ueFXa7HPOzD2+J9Va8Boz4LrR7x1aKeXWIEODmsWpA3fkK9nxh6FhRvE8Jgxd6azdfDLHsrogI03gYGDTvuPu1bHJ5TMPi86PtVDfgcFqBhs2Lmpg7zgYfPynjDzVzPQorOk06TzZOghHacOiyZDKRDKFuxy5UmLl6TH0rl6NlMfTRMpuJpMZvK5NOkCxUSzUMomYqlsCTQkouGTwaxYcKYtGLSqmVwpFc/Xa0RYI2NnqZQmeZYqxZFaYfHCAhnx0pV5sft0DCboL1/+D2sz3GYNOislcxORC6ZeayPnWim4s5eup5m+E1OnnuAFz9iwdyI7dNk6NIWD3UqWa/6c4f8aNLkQJNi4+cFlPH/ZrdZsKom3vQzMtqOx8YZJod8EFHlVjMLmud0b9WKK9I5EIpWDqSaXTWVKpUxirBIbKQ6lhwaHL9yAtc8lhgqpUiJbSxTS1exIdSybSaXS6WSc4JMiAkOCzEEkcSYNgnXekcNzTkgWJ9LVcm2MyHoEslymToQ70gQyuT2vueDg4fhYsjA6eNHktLNthjXcQq02uNzx60u6zSTcTAQOUOD4JotN4FUBxiW7RVTVVYuXbvMXrHL8kvCN+xVhicDGDbAjYP9tvFivKQO7vEp6kWFH22gI2Ii5ijKCiM3jtVRhgigupL3nnUk+tSi2pJjKNgqpRCk2f+CY720Bk3b1C7ElZDArFtJ1otxkStVkIh4fSyST6SoZReLpJIhteZCvidicd6aavINNsTQWa+RiztpZCUa7Wi2Xa04Uy6nnN9162YGxxf2LPvuy7XrlACcPpG+oeKPuKzKbnRuKYDUcDJ3hAIGHDVNV508LLo3Bd+0d++G0bgd6kCVgQ3nCICDFJuAbE8/D2r6zmCP6zfD4ehNmwU6rM0Ip/F51N2xuao4Px/tHkklY4yTY9JGpoRkbLKfLyVTfNp98CBy5khaN1Etj5XydzEHZQroWf8t2g8ND/QsXDaWGY/1jRdJViDZKVFgifJH+lIXhLO9MOPlcLFHvW7Djtspbtttuu3k7bj9/h3l9g/3D1ez8bxEC7jhv+ZJPr4PDX5qF1WnC3BYsLzhOxt1A+gBuf++g8Xs1pBEF1GTWoc3A/skZlGwV3IFtgROJug+cFBvfehqFv7HgcB62KNhEA/4bmULLSqK0AcOeATemydARUArd3RhE9YDxsPnP8vDIe8/eZzgRH8vVatnR+edde/F1p2dL8WauOPSptZY9aemb8RsYbzogG08XK/liJZnre/9Nv/7Nr376vW/f8KMbrzknnS0RUbtQzidGY+lMkvQroq8SqawE806qUFy8yxd+980bfvnnv/31zzf/5/d/fMM15+01nG/Edv87GcMmb7hkCvYnkQVen9tmG28hnUPD/plxlXz9QD331us2gRm1Y3FkIMHWy2GzCZ6+tzjW6tOkPfmHks1g7cWN53ImmJXdWJKzHxw2/j82ofWeDJFNlXjqdRvBTkQAG891UYYO9J3esPneUGL1S8//+GvnH1sZSpTy8cYmHdtr90jVy5ma8j+kMRvgIt9qWfY7RjMje6QytUSx+dbbHGNZbINV1tqd4gWAIhcbKe1/ciaZSDlL2YUirJ3m8/Wx/tsm8fQW3TLIBK+tx9OvbfrzSYPF5MKfEE3BdK5MJNw0CSKbwHcXFGkbGqWT9IKPpyeK239eM1VNtSyKDTsSOKMFNpxNQPArbWGL8SPnM8bFRtB3ZoCNm95Gun1fulApK/GxFngN0UNnK+hqf0heN3ykkIeCjwiLjYHce86+t/ATT1qEQ8Z93zilMJpa0jQMIu8Uy7VsvqoQIcA5iaTqpn3bToPLFn//vJF0plHa5g2bjjpkvHv7GBGec7X0YO7qyXWFcoqMZET/JwNbOlElalJ+/gtgKuQtIIOPGct+4D3x2Pw912FDpVZ2dB/G/zUJTkQGMO89Kp8pxrLPb7ERKJ8GJd2rZ9AaXTYGe8MuEiwyAZJ+b+uwpuN2MqrXeAASGd7S0cOJUqGqZGNE5rBNFLFPE4ENEzpjg6wbzn4AbIXIgGE9fPXHjq0UX7N0azLXGMvXC/M2g89fQ4URQD9zUTO+/ZZ1ew6W86WFr4Gq5+SCsb5sqFLOFGuDI9eqk9bhOaKz5mOx/FgmViWazGhhvqJio+1jg+AeHnTPqoEFyk81TA0hWGwcGi1jCxwGsf7ytkXZ/I65x1o2Bhsr6hPSNwELsEF0bGewMbcOGzPAxvTkbFB8zcfihUpVKYxoOJjY+GDyPcSrpCymJHh2NubTa8BikwitKsir/7zhItXUzFfH6slCJTnvNRMMOOHMjNnK1kvZ/ha+ZrtaubIt6VBgf07+P23j3RJwsirdf2VLw/iSvmxip2olM0R001S6NDw//pbsJJGcdO+wiAEezkhJd31u98YJ0xtt2lyoPkLpb4NvLrzlukp8p8XbrHocPH66izAeiOy+jcgXF5OwnhfwPHL+D7CJeAtb0Nazw4VGVckMggtzRvec42A6Fnlw9SwZ1+DizA1wn+FTi6rFdCa3zSs6bGKRBtvGt4wWEtt+fRq/vig2UVDggiDHPpqMULgWy5SKmR0OJ8zcYj0+kine3W7/MF5YGitsu2y7H2tEm2/j4P4AooiY0y0Dv/HbX92kUZ8mLi2MOypkT2vYbJ20IFlcuMO319kqIuoo/W5yfqtEPZt9M3tsxOCtLcMuhWm/vLTYrCiZYbiMy5h7bGjtbL1NJmlDt6baRqtlkem9beK75zcziXxdeR0OwOowO+MTUvFtzifaHT56fnWwSpQJwztkYON8ZWJZcumBa+BOd4yHFx1Jpgl9bN6F+JFESgGFcksLW3QQIqMjUV5a5hQZowhm06wcxBrTOmeij8gO57ILvzMFp9xISbbu3URk8V3Fb9UMNiJSYbSEHiHkJccGrGoMy97YV6mXlXzC8dcoObfG8FcSug5t3jlBOKFgTqqunSDJT9VbZA7563AzU6gXlFexpoHDMg0/sTQ+7/xNeLJl3FHIzv+SM685/cawUXIoPbZkj2dUPEUmBX3VtkeQJOYOq7GlHT6mbNHtaROjjbRczYBLbOC65DZRNifd+QFRPSRgUhu37q4WEuOxxbdPIjxtOTuMcCcgnZiYerL89Y9iSPa5ZoENL7eB9KQbttXasV4rKdmshbm7HfnfYG7ndUzZWQv2i2m6lYRLHcAexp62DbVNhI4W2NvZfxwpkRk/MbQR1iMIow188bxtj59WwVG5fXxq0YumY4sE0GC8ec9ErX7sH+BwOkabzeuUQzDh/SrStfDaxfPboJ1NTQe+U1WY01s6bhN5EOs2JZiVeR2bz9Z/j2Uzhb7Yuim4VXJapw6jDXpTAVubMKNFPY/asFBsup3poG+p2wGfz+AwTduu2SAydAGUYbhyQYaNIcPG7A0b08XGRnbLObpvkHlAI+jApvyP5mfzQ4nC4YSjRNkmadrj27+DTAD2pG63P5FY4lxe4h63IM3ohmtu/MY/CAOnbUQGxTWLd4Yj92/AAlj7rG3WYtNomabvRxe34NCfbsPFry1kaVSGZrBxhr/NX08tyaR36PtnC1CEI6+wLIPaVIZm6ynBhuETwxnGT1Z3bCweG497JkwD+lvHJypKPgXuenXxzkb+vA2bt850eVmfpemjbKesafK/ny8YHFz+3nuxa8SGkfr37QubCLPbqqGtX9Z3OuMjgp558p/bQ6NYA2d8BGX7pe3+H+mUlq5htnxPn/HLZfhn6jaeJqPGpstSycqSbVe9wvIWYmrenOMetgr4EdjduQAIOrmle5sBvjoZgYkoW7PPtAL46YXjRPsr5OFOPj24K1WGSRQ2Mho8pS3Srk3DRPK6cfudP0lka20z3AmON7XtI5a8jKeIZm9b5ufGBu7CQT/gh3/SqKZ2H8MYWTaRFCzjlX3uJEOd6xqyCzYeyC0waDaff09/Np/t+xyeMrnc4T4dg2LjtgmvlnTMYjoHxyDDu6ZIxCbc5bpiY+CnFjazJaVQtzFixH6xyBA2Dq8sPq5Yv06BwDE59euzb4E7hLHjRIvMNi/v8wqcOW61kLl++aIEtrG/hkS1fb/8yXMTYIABF5EZFr7tH84KQuDT0uB+mPrAIoUNN2RN4emn9x5p5Bb334g1/4yGX57bbRC1ohGlZ6a+bNVNGpvqqN2CyL/gHRF/nlzQyBSU7DIMsgBvmy3+LWDDhXBZnbGxYa/E3gDs1wwyIRh4A95s2ESvN3SVaKI/jC851WpbjI9Ig3ZGl3far2I2mUlgG30KBGG4jg7Zhrw0lkYnMx1vxFt+tsfScnbJsjtJ1dvcd2SwC2khRnJ8dH/8PhQVb6bYOFfsPDm/ni8qyZ1hlVaCjQyX6Hoz84lnBBKZoN2yW9hutaG/YHMLmiSzvNmCMxlkEsEvrRwZuR9rbdG/TkCf9WgKHHE6N6ZZcL09OLKzIvUzph7QBy0NP39lNtvIDB08hUGdCurgFCMe16OfQjKBDJtQuhlg4/9NyrKfmF+vlJWxXTDivGj2ig3NUCyLuniJ4hUsL7eJRuIYskxpcCp4Cu5MniJDHNF9vp3JlGzMJDcFLQujZw8BL+gwkjldHlyMsbcdcD8M/a6Wg1uPnby0kEoPfhZ8jE+5vopZekODYRQ2AltldjOzxuap+fV6VUntaoMFLp1vA5kwCht/7BWW8cSy5HoRae1qC1z/gS9mHRxiwbV5bbjQlKSYwq/tnyrsR2RizJTHY2Pq62+Cc7mmhbXpSXC+brUJVIIfdTNcH8cHmaE99vbBQjZT+gpuWxbcURzd9hDVO7gcqcyL2JcBB7piEumL2E9M2vdTCxrNqpLdFduw+mrNBBvgdMi2l8EmoDWMDcz/KqgTZIIBf2WEPVMYq8gEl6F4TSE18m5C0RTmcmZEH53oyo5Dc7ghBBGhz7QnsaEJ810YGyKog8K94cPz8mNLd7+diBMtrOqY00/Y2ZLymuYlYiPK0JxIwGHB29r2gg2R0xqNilJ+u4HZq/ACGt1oUj2B/RXrFNhlIW7eiZKpmYKxYW/8cab/CjjG7Y/8UelERyqRdFCd0ADlt7Xx7MHYDitfwqz+ZdJ6QDxdmHACnTLAUDyfxOo/TIsyWd9bctlZshytk+n3sYXj1YpS2AcJ2PitRuwxEdj48XvDJoQJzZtoDkTrf/Hi/JW4vQkbtKvNFhuPPF8vAdfuhPPt9e9dfvk/Yf2HpZNrawI2XnofG+9Zxgcaz3t2wPBB6BEbENPQmgXNWk0p7mvaZuiKXyNIK+LiV5r9aETzvNdgwASiYfzUVb9Fvpofah1MfFGYFwJLo1dn1xgQ6wjc2Pr5yLHxZw8xLz+/iN8Qb8QPHDb+tyAKuOW6f0GjXlPyB1rYDPMgTFNHbDr0hzDPHI6EGWsaoOsb+oYNU87NH7I6ziCwid0W6zRhaxJUKljEE+OaLGXBrqf4nT5HvRfAkShLYpwAKZdO0lnuWtisVZTkoXCXTKhvhWnu9DsTDkZhY9taC64Ixy330pQ5wIb9G4wknKVxsGBSwbG4GFvAhqWwc90jsBHq2Ss2zsbn7QsbtZKSOsLBRkjq37ESzkpKX4dbz3sOcGW9rZnWFMJtHetsmbIwE9ggH7osZ02qGE1ZOPhGY1BJC7nQCPNO1G80NtywGPQLT87zYhiUBD8RjKq3LGjUikr6KMx3G5pIHEGjaBE1TV92DTYUuPdR/DM0bJvmtKY5iwSBGB7Iwnx6ETdp/gy9lNdwCxHSseALTGgHjD8wGe9lzyKPAvpddjJn1xlswv0KXPag3y2CMS3+ThEbNg9E5XuZrQ8refSOTZS8BrvHhtW2DdA6ACG/rrPFhqfOMzwDF1hwe6TVBRt9DrDhKJBjo4ewscAI7neLlxFZIHYSuIXSeFZBnLBeQ0ui7ylm7q94Tp73QyfyMQgyrISmhwKuS2RpLwkTz0vFLwgH9Lp7QlxxjB6iqqataxbSnAvxrNBaTSDXBZzn8+/83v8NrcX53y3r5uFyua7ETgbvNnqYN/Qv+qIzNqZFty18bByGhWW8Nx0brjgRGx8TtjxeR7RVFYzX8T/+ocNGHLy22LNPbzY2cEnUb4Yr5ZoyepoB62lsP3X9CvCciZp5vF7q0Uz7qphGxm+R9/K20T2I2DCUs1OsKVgos/MSx0vLIPIIUbD+ccuDsNytuxwT9P05DGJ+wEX7l6PVal0ZPVOFZQqen/AbnkeY3MLtkeJu86nkc+SbiY2Yr5ROiS06DUbbQtM2fu13t6/DFtg5duHlXAfQwuyfj9YaTSX2vmlL14XiZoJNMPo5f5t8qpljI3vXCzZikNPtvRF9wjLpyNSrYbz+L/dvxFg3TJn/Z3mBcxXIqId/FIN72OPv32IbmhXFO39w7YCNEaLV55vBr2vLcphrbFg7NJ5uQ5IsDA/cSYyfufXBLbA4YetYpNecY2xEN5IgQ+Pvx8q1mhL/4EYbqTZzV6JbeFBlL22wtu2+55/ld3sZKCyHhuvlJJfuu7LpomTpcL9h44f6DU0Xwp/Wx25ZxgM/+MOUaYFMoDuXkAnna7j4AY/d527vRVmazmX0PTh+wtePFgGbD23ASMXBfTPUr4BvZyaklWNjhLHh+PovxMZTM2kLC5cTkqE5Xlst+6lLrl6LnQt3ETbFfao3Hxui03x7JF8nssAHXrNh71CyVs5XWfRjLMZn0wXiofPE1U7Um+gIQROJ51xYrlIdmA2iTMvJ2kzfobJ1UA9X/3FtOZHjpo4AglX86BVfewZrqi6XlcXA1z4sOwf1dfmAfIg9fgj0q+QNvnZxtdxURj72BoZDEbqM1/7AQNsnv2/Bxzd9zJAZNC8U9LGAz2wfCWPj8VbExstXxAZxdTMFm0UZNohOR165DjYmbjk3v5j40S9c/ZK9AU6Emq5+1gUb7kfEzLKY2dgKyIzGBm5osL6yuFZpKsMfXW9q3t1EIjYcLyW8NU2TPxtkWqw9KEtjB2xMv10JX1EoTSgGRwe/sicoMKH6IE9UoGID3I6jWth+4sLPPGHCGYNgkJDygQnRwNF0hv/g35kmq6cTBdaerxxo1pvK0MfXg+du2xaxEWmyQqwNHsX4phm0A1ltBKKiOC+NL4cmiB7+zmMjKwX+tfFmEyN9zblfvAfb0wadSaNoZoI7Y0jOczLpvJjCn9IswXf3l+LjRIYeOn8LNl2LBjMiMqWAL1vEJswLmiqakwFrvE8hlvF5h+vMliZDRaBPgo1JyzJ03cb3rj77Pmxjc8pC/rWaW4cNm9o5rSFgI5BmwgyIr0xWG3Vl8PyNRBLQOR5xBIlF+BQxBPt/cmu3YS7K+BsCb4bYUDrM8BEiyo5QxXxMGGx0osrgx95/xJ/WO5sUU+yFmlE0UFZ0GtPcGH5iqys2cEr48kQW/HJ8ar3aAvs0S6gCCuHJ84olOPib1TXpt/DKPYeNcEbMl90l5bHpufyC8kLnhFgsEDMH+/Q5Ruwm7FHYT5137K+3YDRtWvR+bSpjRvWHaFmAkZV95iCEQnKaKJODKIA/k8oS/WbJJZtdjykiNnwdaT0oDww6CnKSNs9DGk80u2ApR3AVhICNK7nMEBuJnzfT+fX9wMmwMZCzlQVdhCiaT3/k6Fs2GGCyDcf6XY53x4ajLGyHxuiB9IhFF2xsG1+aL1UJNpdvdI6Ldxit+RDSe3z2BBxz3vtnHSxONg7j6DHX01/8X/fHRjQDJOcPjzlvCxWKY3reTJiG6NgnWNjQ8CMfOOP2FnuvJ62X5HYOUdaRn9noFJj0Xv28dNBVrkiXawVl6WffgDP1M8DG54Nfbyk23q8v3nXFxosvYsD2YnkdBWxQR2y4/CBMYrhH2sL4idNX/mzKOQJM6ffL74SN2KVmgY3JYoPgqN+V+Vq1rAxd+KpziqBnbFyAON6YJm2PDDbOE6VBsrYoYiNg6oMa7KYyUzlfSecTJzUYLPbMFzOYGCgNcB3CtIWnnj4585UWmXaYfufXoTOPkbzR9BjEtAiGtS8Ua9W6Mvypl52lvBnag7F5hTiAzB4z49OH5y0xi/DX4JnDBoWxEdPRmODugEw6D62qX7LOtrzjNzPgeJgjWxfA9YP5mUK11lAGznvJQFYHbKIo4v+SY4M6+JQIUvG8ZHMT6x6OKZYdpqobNipuE+H5+VP6L3wDE6CswIvqvwkbi4hHF5XrjZqy6P+84vgbnhk2jLYf6DlB6iAn3j5yJtgE8owQP0yWPzP4ry0ZNmbobwiaRSB56tTYBS9guIyA9UEc1K8LO7cGGzF/547KC2rNRlVZdME6Ql7EWqSsTCqvy6mT8MJ9wdgc8clkow5bLiuidW4zfkE+fUJ+QrtxA0aa9sb7F168DuO2amJVLCKYpwU+sLI1E6GbzC3Go/n7WoVFdM/zKrV6VVl8yauGPiNsZGUL5i0hnjF7BsKXSGxsTzGxmKWTnrBh6GPzC/Qli8sJrmf56JIr18KtEZbp+5DwNRGLX7qR8pblxyyw4ei2bMKjD+fIhKP0X7DONGHbU7QxYnhh8udIUHgjlQR6tp0+B+eM3XcS2yWH91QLCvZnWMoD7kbZQAXIBOmc/BAK7YsxdQLzQKJjIpVoEJfEDn1Co3T456RFI4qIEPCFLz8qXufvIGIaGJ+cqlSayuLPvmGCfhPy1cDUQ8QGycowRGyEWYD9ZbGhrwP9JqiDDBvEQxOJjfcYiQ2exJMt8B2Gv1c+/lHDCmHT9SYIvty5wqaNSZM5MVktNZSFl20wpesCTD1MsT36wzoT2F1RN63LXppP8J4pIlyQQK+IaBBNxEYerFA8H5uWrZOpfwr/z24r71c3+VHouTWjW9ZzHGg9VWzb5qlZ6DfzL34NLAnDsi5bDzYPPWSFyuctvAzZ2YjY0Hi9YiPm06m6ndIhe8q5Utfa9zRwjIhpFOH4wL8s+PUEh2UfqJUb48rCi14D33OdsWGplAmxYgkQxLVKSf4sw2aNTSQjLUuajgYN23A/r3nA/neY4KuIRo5YMv8XBK9IsNX/YKMy3lAWXbrR1nTJkg2NHcWTqPy5ogw+jQybmY5pURmGaemMDXhE1DE+a8FfNAyO1rmqMeV2ZemcBbdMsIizVhfrzarSd9FG7Nl1OswM+Z6ioZts6DZTviQkrF1y+XliPWUC/S7KwAGPXLqQHOoo+qJ5q2vY0m4u/GK9jjdjg1ma9ko2O9eXq7dElo6KF52TW7YBV+Gekhtv1JSl572G4RRbaP+Dxt46bALbDtGGl2Ij2tN0w8bHqBs2XRR6W8Uafqn51VexCW4K1WABwutvZjdeMvWeQ2xsuAx+dWG82VBG3rcZLrIyqDrN+UWGIMorAafd062CbGtBHyTveCRM348Fc68BLyOYwjtWmWXf0yzFcsW8+FRBy9Bs3AIrNAR3zh107quiDOzt3/D7UpaYr+TMRsRvt3Ri/Q2LzIIfyi+rN5SlH27pCFy7+NiEsAg9ey88xR1xPDI9j4pR2ATMNrcSGzZDSV58qmDZz56E2yLhwgjcPvKqDaG7U6lQEpQv0ifncTQWARN6wcZx4PPhTLVWVQbP0Z27VwPGeMM/EjJleSew198v8bERp2wm616xYT+xZSI2BPZBHbCxuHzgHnWwC8SGcdWHNqMpWfnItSIIstmKIPCra7BgrfOcXJnMNyPn6LrmWxgwefDQRMtpPNf8mYHPw2S/bx02YrlhOwf6PVwCPKmaZTo366Kv7PWGqYfOcCCnS1KjhZlD0+t6WlSwyfRnf6rcINgMnGMg1TDDu0lR2MgD5bofl+cMCr6L2ETzPYxhGEv+jpMwEuGaqJaqYdTS9M+seMMwcbjfuPAYbn/7N2BjkSH3vPJEraL0fdyyeU1YqE9g/yUnxf03GK6sSGwEJplzgE1Qrhn+Tp/46sEJTntKxy9lX4Q7JHVTCIj6t3WffGvZiPp3DbL7cDvGByuYj+TqYGfzEbpF7hLvy2sCwSHeuW2DFipg401gDNOoA+qesfESh/SjoA5euRIM+Scne3/dAS5tV0288fyXwe06wqIM7AVq0OFPxH65QvzuZztYdKLjB4EU/ZFspT6uDJ3lXG+NGBnXbTdcdNF6g+oZJlOmVzHbLTeEjTXX2LC8ZOQwOTbB6jomQmobb/rK4+DE1URqCBtmBnXrzY9t3bCh8lev53Ak2Fj43EKtOq4Mn4+nDAtcdnLna9hzLW6g/o9pyd1kR/EZsd3Mfe/bnQXcCO6OZ9oKlx+fL3JdC/snu8PngoL4bvlwDSA2fnIz1X1FOnVvZdHwlyD4etI3BgoQkNVb9p7lm3dRpc8Hd9iEM+zIwFeN7NSsK6mPYSK4mLoZnEuRY8PtNbEbtQL0cmzo2gz/nt9vpfGYUsWKhsph+watc2dsEN4yrf/2OhyK4T0E2KCO2AhNbWuwYVK56jy+anjn8YaSPsNx4Mvece3zxq+j8MT9xf1K2Bl1HbZU4jJZns8Mm+A9/ZP1k8CELTZufwJTaxomP/dJ9zGhc6pYbjAkdyBPHoR+5oygzFf4P9yGjL80sny8roydRL63mfE6ChvuoUMI10VaLwk27G/QZqPHZZZ7MmxksoOJYHZt2XpbpJc+B/0FmV2wcR7DdPUWBLL9YCET+s3ERF2Jn2rBGpPFtEJJJxHonwk2IuJRufGtYPbYsHRz2Hj5qGS2cVcCu2ATcFBSarA9FKart4BCMPsF6NYXB8aXNZXE2Zh0fczKVXJsLOEsBvO9CzaBBXVnbAwmBy7/qNpJczW7YAPeqeHuQsRCwKTj99aj+02UbVTHwLYFkxdGLNOXCDXjc0vHx8eVzPth6LVFEvl9S0mVKXqhKoTbOa2yiJ14LodhzSywEWV5r1kbYqqWhZGhGbakvzmP7HuYuWX6j1dPLnFU/xb3PAJZHSilsmogDyBwbPCZJcuqdaXwHqSacOuCWGc5NuE9sO72WQ7LZdgIV17QeF6+nEAQln+8W4SsSGzcVfIQNha4umhZ7P2AHN0+Nh7XIrFx+Mico5k9NgH9Tgu11fYl/cvLDaVwOpHRDBNZbBuU7isI5/WDlhWOH6Ah81NA3wcnBNj8Av8EfHw2bzb/4D1PB9sjRRlY9t4vjxsSOJ9azh9ieVH8EgPfy2X7Yu6zRlrT5ssHqpmsUjiLIGNQ78ZBpw6FsL1ZNE3BIOaX6WdK34vY0HKpnZoYn82bzT94z9PTDYPo971hE1VuVOgBG1pxa+qKkUa+oOQ/CG6yOc90iJkNxbqE90mi6HAZSN8IPDNMRtflJzExfz4fQYIIjVjheN1olaRzCA699yoy0/xYeoTfcAQEQ66BJr840qxWlNRZtkZGNdHyPmhvUWXQIBtn+TwkJCAprdJU4hsOmy6SwuywCdfHeeP+dJ1fOtEj/IpRDGdllOhfmy4bmmgS/eZMCxwPIjvEIY8EsY69YsPWVE4p4p86crxjPrPCICq8Wdi4sTlaw60OVlYJPhsuHdqpWVPi7wHXD4bO0hTCwnlmsOuFBrcCERjJ/bVF8zlq/1Fyt9jWBl+MEsLWjmletp2woZIwev2C/uW1Cuie4MzVsLj2gkKLxPS9Lx11ajcQh66OURdU9Bu7asbGZ1+zNMvis+9p6CbDdluzFysQ3jtgipXkL76XBZaXoo6C3Fdw96r+6qcWNmplJfNBrJvsfMPsCQmDjdPpQtjI5iWWV7bN7/pFjYGiHtCt7sJeWM/YRO11CUw0umFD6z1n2DgcN3SiGRvrL1hYq1eU7IfhDkmEGJnOTYGEEPjOAopsfzSh9lzIW2UN+Qlg9BWL8RMV7X/aDaKeE5IbPd3R97cm+HeL5o/8OxVgo/YYuuXTXZam9XXjhX/doJmGtuHqwWW1kpL+sGdCj7ph46HsuOBkupRusLxl7pvxXrD6yoywQb1igzxs0NZjY4bt4nrNZ2uxobF0hLD2rZFGlWDzEYTpgOVEisLGBYi2Z78w6irBDDRJltfBs+mSYJnevgobpDXxUnTiT1BC57x6CTQhc9xuzuQL08+yl1hkIPvuaL1aVlIfMyk27peO2CCvfRpeo2WWxKT8ieBXL/zs3g7DtZ4Lfrq9fOtwjsq5lxxtUzMmrxsab1SV5DkWZk4D8q1enr9LNsWGxozApsO5mq1v62x+7O/W5eWuYM9VfmzOveRGlE/11S/0LR+vKMlPWNigFAU9OSIX5l4cTkzzy+6CDcPD/6XY0FFA6td6a7PuJTfwc/vaZQuWNStK/Dwb6/4CZwdsAj1DXobFfHD/QCGewa/bKnk/Z076kP7Bj2eh7+7DjPWNzt99Qrti031vRJI3CuJFyfDkBd581eIJgk0MsPH1bn5vS0qLuKfEfPdrggSMOWz8fZX/bdgEY9m/Axuqddmmbk9/bWBZo6YkP21hMr9bAjd5O7HokroHbujyFVpDHOv8FeVArwlbqlp2WDYIy7JymTwsu7oUce8tzv+0R6+8nOjyxXKivkfwj/SUN77S3yw3lNj5cE+hEcwLXNrIEWxrsZHPQ358txFzjIgqbrbY0Ij++zC9SJa+e/l8ObPAxt509dJmtaGMXGhZjEegIHSwwWNo7x7CcXnb8fDaovuFDo9+KgmNEeX1QlZQkJxcFOVHYa5CVF0sHeGpq4cm6uNK7GJn4z0cd66x8SqJRHlOMr+FvrL59FJmL0Fcz/L6tN9wovwozFWI7jcGbn95ZLxJsLnU6V38yqX3N5ePGDrmLwnhEsIygxPv34WN7YxzTKee2/JkQZa/peu2esXoeKOpDF9ms9IDywv237nEJhgmmKzYPQSWKUL+3cubwVEXsdvw2MxxW+hKAA26bqmfHW02GsrgFdgMDvkjQd5mZEkZrbOh3UvBrvCH45ie1CSpjPgqSvbuul/jlcztiZjyesryiy6fL6eTrC0thzSP9kWjzWZdGfwytuDyCx8DNk+ZnwGBVbPEJuhFYXNyvyuFuoDM9ny22HiVEfZf/hdgQ1pm6/wRwGbgqwYZ4kznYCHPBy41v68C7wy31ODMQrf9lkiZEnl6RefhqKtsSqsWPDvNq4d8uHK9c2I9y8b8b3Rblcn6SNSvyK9ma3jqnNHl9Yoy9B9wg7EV5eNBgg2SYxPuU53rxtBIsemy+yHjhTkX2HDl0jP4nekP83SW2ITo0Qk2rU/EllWKytJvY8MExxxi94oqy8kTZG63nJDON9sgG9k6zcniuR4Rm9mW6/mu6MBjeRFy2aVDuREMMywda+fGxqslpe96x65TFlOemHLKvYOE58Vs8An0Hlk5nbARnrnsZh+cttzB6eDcSW4R/CXYoPPijfGa0vcdmzwZcH2ECFAnTjsjwdxgEzHHdsOGF7X/ddiI5W5FSRG5INs6d6w+UVf6v0V6kQEX8s0EG8uVOecSG5Gp3bEx5gQbMUG3MU12nynNaoaFS/OBhT37E4l6o0rmGzjjgQx/EZJPKpERvW8UmyiZsKt+IalYJ46E09OZz6OWJc80u+4h8LpC8J3KAtGyr1tumJ7OHh4k9XYyCtFD/rM/lqg3a8rQ9UbLkYBFbOj5lmgezzk2HXudHBtjLrDhyqUydGdsjK3GxorExjbsjybqy5rK0p+oYJ9m6bruaih00SJ8TsYR5SLXtmX+nX1q/LYZbZfFlueW5qSR6TG0j0sXaMLnZ9hRkeqlUedwvDVOnRkrI2TpaBQ6B1oi15q53AyMzko16zspAz9qgyZqaeK9l7JzMojJW8ITpxR5XaLrKM4r9CxsJDZ+neQaUXdskKdPdcDG+BdjwwaLzP3vS43Xmkr/jVMEG90/HMX7oGPOybATpAyfKMy6CQciNm4+9F9pfOefqP2VEBkBAN4jXy7/PozNXAfEtR0J0ywDW2ekx8ebSt8PpsiT7lSTa0k8l0L594xNqGhh3A2XGfTOaMk5en8l/JKPJ5QVwqa7nDZXIYJjBBv71HQTfBD/cJq0P82kU5zsdGVPuc4WGzEPr1WZdN6VxnHiITlxIaLDseT0u/96vkz+vdicmG6UK8qOP20ZsEdNoeHXbvhzL9Rz1WywmWFdKS4RDcNHphds5JnI30BCq+d2NpsQiC/8UOv/ZRsYH52u5cvKDr9QYVKhclgQn+oxHPnR/PAjyPvFzO4icc71u9gY4XidOSfKpmJ57GXo7PsobGZCdy8hkLTDI6rzHRs2PjJVKVaVhf+t6aZlhPge1mu8CXjm2Fgmiw2Vc8LzjvvepOf6I7CJ0lu4752x4dL+u7AJ/CNYfH7YsPBhyXKlrsz7tQpCGg70Bg+XQF9hJRvWP4D7y3UzM+Ax8nIK3fvncyGoKZ+OxmJbC43H7SPR/Ey6xyDTr4L8+XIZOplpzvMT14H3Yttk8uNQF8sRfUN6hVpiTcm0YuOD0/lSQVn0f6fBYRhGPjZeyYG+wmOD+MxQV2z8iDJsonwp9IANmh02UcGj0fCwiTwd3wEbsxM2snwQW1OTxifYHJguForKgh9PATYW9VwXuk9TxMYK8nPfuh8jxxgnpiHDRp7ER44pg60sfRSxiSqfpaNrBLhNaobY+O+7ESArTnzpnk/C1n6pcqmsLPzBtDN6GQwAHJQybFhSorBhJrxO/UZCM/1XhIavC59P79hEreshDxt3Euh9TJt9iMrJwuaKVL1eVwa+p1oaM4yERhMRm9AYJjz7JXB15znroyWlLlxyOIfo1FGhOzbumEbddPaS19YFSf3cOmH0jvT4RF1Z/G3dVk0TWUFlu2DjPltC9p2xCUzhmWRR+yD+W3FgR+EXs+VEZKSebHtl32exwMaVQ7stGU0x2ic9MUF0z2tVW7U8BQcGN4tjDksn29pDDT9Ymw/LvCIZbE5GOB1f80DG7YxNtz2I7tg4KQUtTx7Y71H7QN3oYSrllueB4wjNLjZ9X27ZbcczFMVGcp8mT5GXh/fbFZuAt0LdaD5iujcXG1F+4kJQkoSV8pKj9oFEesQaWCI2XizLwSY1vrymLP7StG7qpubHCfwi02efk5y+EvrlSmEpcqUP3XXk7AgdtmO96JIp7vv45TLxgG2sf2o+nZePn5/g+8v7m36n+UiXzGh9TfaUcRQ+lN6gviwKkekYvd7lK5+eNFaMd69ONKvK4puw3lbtAAy6f+LHRQI2iMVCAF8oi76zGF54rHHe21Z434fFBuIZujvQinehMm3NZH+7YUPz6YgNmj023QJPlQQbZGBrt+oywOZa2zQ0g7+mMCRbiv7LDOE3orFwL70HemjRNOnqjGTKD3hJL7IyRfEgAhtL5peNixeUImOcP98Iq75zFgLvIREkmLqFdimPN+tK/0Uqsn1n4j4zBWyC4YRBL8g7AhpBWPDTheKE0wQJuYzlcb2/+RKjsAkRFlG4PMLWhyDvSGxsY+dCrVFXhr+AVc22hXtWTHENXpxj+d9O2NCvIjZRPAi/DppGRFyREgkfTO6j9xum+c2Hpis2Jnh+2ilbLFeUkc9gXTP1YCoXiXQeLQEbwSrYSyGlw2+kzI/3zeikS9D3zPprFI6mFy+qX3HYMPl0wqaDt8mtDd2xsXbOFvIlZfRDcDZqOhjT4Ctr6SDu49Bn8b0/djEYUhoAA863ivdX4KcoYg3Fp4VPydeSH6vE737+fgbuj9URm7DvYjH0oL/I03HdNqxz2IDNLvlSqawkzsGtNjaDMY3O0CINUTQJcobEXs3tH1SG9nkujDHs/opvo+QyjEoD8G9kv/FeGOJ3P38OGxNFY2NuFTbiXoAkHWK5E9bVNcvatVhvNJTcB7Bu6LbJ6DGUSpNuETJ7B5wcH/wK+xJ8dcV07nPQM+mz6QJGSfSC4Y98bkk0heifTUIfI8JIzrAE9WJbIz9GW2yv5fOPqt/WvicjmN3aN7W8NKHkzsYG0i0GG6FiPDamHBtz5tjwz4xnT1Mox4OGHwlkvyH6OELEUYet1/8GbGjQycfJFcnlVYLNezEyDVEuk1iahM67RAyxoXGiS/BnLvrs/sh4zEIk+Q3Rx2ND/rMlHAkEBT9VaKybaZ22Jhikn2xcEWtWa0p2tQUba4aATVjzCmOF2L+R7O9egqQ9Q5DtB4X4xuITLlV819le2U/iBXaf6l+BjT/vWMjYcNBwuVJVsqdZph2BTaSAKTYt8eXM6iLw2yM1RLsgO4R/RYS2EpuQTPPmBl+2IDPj5nfGypWGkj3dxYZnuNSiJvro/dZhwzUDFIUNm60cm1BzEp4t20ThrWOuIMa/wL8amyAY5uTJqUal7o1p9NQJXfN3yTM8ecD/QbxvBDOIGo1NdxsiN1//by8aRy5iJhqzY78x+FThkdinw6sXpzFIZGeaR5QeM1fv2RI3nJScqJaV9Jk2sgybSkCs+013t4DHxpgzbAI9wM3XpFYiPut4/niZc1pVGBtmP0iGDbuXF2DDgK7/27ChpVi2pb987EizWVKKpyGieSLs31Mo6O8W37ZAn2CUeRTs31C7Ll5P4vZlTNZWiT2LweYv0hr1HCDi54/YWkfKsOILLn/3h3ZTZPJnTLwGYvVCb69BTKeRNy+ekFxGsCmciWA1zQzOf/HYMP3d/cMQwKNoMvf7eX+4ZUZhg1hmSGh8s7DpzKMQNqYEm57a0szKDdLppPM+f3xi+bKaUjwbWzp4TWFrjJhf1l6NPgdjnJvGYugWhxEmX3H9gCadZQiNWCFJbWa5BVSx2ITyn132PQfDQvpzJ4052Jxl2851BGECglGcD/DNYs+8+y2p8wznpBPa2dZUlS/Pax+9nc6wohsQxSYK+1kS23MAD4gvvie1fLyq5E+D62/0AILAUluOjUcljYCc2csyZ3wygpYx81EgyIHDxqKzXTiWDMVOWf47sbGRbr38keREo6IUTjWwCdcU8tggf5hiRgqujlaAjcNdT96xaCW60UAHcCfdrHZLZodNRxnWO2HENE7Ef46yFJ7DoKnWS58Yq1WLSv49JshpNocNK4lxgxUK1t3oHhWdQhhQ6Hcz6BcRvCHxbPYOxah4kmdKlqgj+nMgM3vz2IjWSkzw9DsWGzF/Kgd0p6+3ENq30nX7n+eM1soFJXU2kadNZGlBXNfeIugXPO98bGyRds/jgPNadv5eQgsYzf+LsfHIlPdU/4QHV39TwKYnensNoXTItJ/7+DDcTZQ6Aw7jGBqm9DOV8bZvKCfE2gvVQr7gxfEj+HUpEX/5/MN7DTQvZg+D3aILzQGuvhzt58yP59nhySrBZhlFZ5TMHF2ey9Ju9SfqjPHiebEmwSZ9lon1Ttj4oxkjGIj0CDxy/uwNm/D5GzE/Hxs0A2wYlnXm1b8QGzfTrueETCIBv/zp+MR4Q0l/xCbYwO6aUE9uOkR8YHkm8jL4I7jnJlS+E63zrMpm5wfD78jysk2er13y7wmbuQpRfAgFAtfrl4wtG68p6fOwrZveskAENqHAfhHLpn1OFoentfc6sSX3ik238Z+iECrM/PdgQ+mF5rzhstEJIqelLsA2HKkP3Y0g6y8iLpHfItYkw9TOlAmIO88my5+W3xUb5l+OJPPfjI2BjMkrR8ZLeSVxsSMohff3+MYacEH4FsImNPFE0hV1/obSKhnzrB6x6Zm30f0mWH+fm9AzUchC2teGx4tFZewSZ03YNNh6hhketj1i/+ajup/pGgp9EZapnSSSMx70mQeH6k8mv5ERBgLxCzdRsrz7rTs20Xsc4fy6fZfzQUiPbGR9fRj8dcYvIZqKYdiR2LClUm51wobVC1j/0nJsZOdvxNKE792xYTbUAz8GIV4Idnhsxf4d2Pj0Emzsbw42iSww+lndNkFKY/0JCLznBpjw/gxt/zw3XYkxGAVFGrr9CuziZQ1KgcXcI+o+WmJ8Px9P9qbNK2TX5i24G55BnHjeJ4o+8bv4Pvq7SyHrQcihX0c2/jKR03ZWhr6AMJwq8M6tWKG2KOMV00t8VVMkzB8Mu2Ajfx/2bSzFht238SrXMzYezT4d7jPhAsj+mho+7yOnO4pP3b972DDc9rG5Mj5Rn1CGv2hCv3H8ICKDsQeIyl7ynXnDYCDQ0GuIsoOTYyPmboXii4EZlkPjmdNtgH96a4rm0jvlMw20FiiYdd31JAtfHms2msrIleCLwvSwYexbo/IS5wn6Jipd4LelG5X0785xWGwQ/w1xbWOm2Pjeh2F8a0/TWJ3o3rrAYCP0cHxJrNZsKgNXwwXTFjIpNt3yerOxkVEri8fuTDp/WK5kKM+TpScoRMjdNP2FaNJcO+QxN0HeImHUxOfHwAdx/39g8Nep++B0zApF+C0LN2X/S7cahvPj9R5+bUyOofvrYkPjzxQby8PG+yA97zO3gcndYhqZhQz8ybE6nCm8DuyfLN037Azn4CQO+TzlZUDkaUgitAH36BtRhgznh7iMRN9JQd4GJ/fTKIHULPLeEx68eD4rKD3ua522QBG+XmVn8X3096BFcXMnkTzxJxLgE7L/K7qqG56rITk2yJd/3K5FGxZbpwhu9ICNmJ84ZkZjQy3oaJ34+LPDxjmVDTOw54nRjKRb5NOssWHeu42UYHNOqtmok/lmozOS+Tz0d/6YNulwy/vVGYNCcc3dkQmZczFBLpysLLXvYrnJ4+G+YfwccHNK0HbceJLyenqmo4rnr9MvJ3RuJ0Q3T30UHZL43IDt14vI0PaH45VaTen7xhQRoJ1NTDdGFDb0TbBfTWlgsQvK6IANuzHUIza+Rxz6yI6IHDZi0+0dG+Q4sxGxCcYdeXqR+hlhI9GxCTbY+uBYpVhRFn5nGm5itXyWs/ZoTP39F1aQsRn6ztxFyR614uPRZ5Fspkdw2PhzexA1Ytzyy4liSIeAqDTkYcPk5cgF3dNvndjgk20g23rfWKVQVhZ/cwqENKY7oGB1wH/DcdWMxgZx70Jl83EiqRPedq4PO3+w5XRgQ2Re7noNj43pduOOOsBsA0tngA0pb3WiWqopS6/bYjv768xXSprAdxa96NKYdCE6vK4k/MooDacU86HvwmuGs8bGQBJs3iRY/PxDz1Dkyaka+Lz/6ma6zuHGtJheIYHGNDpVnPO26WbBlstjIu7fME/ceyYezYTxMS6Rj2bdb+TYuDXrln42GMqwgTf2CRlYs1l03WYTbvDQGJkuAhuTEuk8hNbOzeCZiy+RHRm7dsFTjoxmNx5NQJko1osrh/kUtcYve0ZmMN8E2PMlRcvQ7pdusjZXKxk25Acfm5uo14ks0HKMBfRu2FASbM+4MFp37IqNEWBj9IhN4K8tql5RPJnRMzLC2Aj98F+AjYmPyS+rVZQFN7QBGwuxvq2QpA+LnGP9n7HPNJ5zn04gI4byC8vi7mN4H4ZPLb4XZVU+P4sa4XfVe9yXhiHWh/FbxaQLepV3qktok77vio77UjI+E7UX43fmx2tVZcdvTLpXBIv33IhBxAYJ2LCp6KjD6HSS/Pg6ClCFztOIdCAun6j7bGaKDZo5Nkh4y06NZritsPWQsYYQgK1VuWa9qcy/ZpNLQOgOIi+LMF+Cf/34DFNM5h3D7VAQJwYeiWC9UkwtvELse1l1uQw7BKbhc1mJWYotBgnYcHzpVF4kNgibh6fr9WXK/G9Ngqs7g5ldKe95GtgvbOF8VfhWJf4to09SRyTLJ5wmvCewVdgwzX0m2HgvJfdudwEn4jt5h42VyVptQpl3k25qBjJDeQotgUPNHSjl2Igl9oqN/8Tsw0SlpRR0mmv9uO7PjLExxapx8ULYhLrdrLGB2yIOTVSJfrPdT5GpGia3F81n3xEb5I/z/AIXT0HEqBaqdTAshrCJwnvusPFJmjk2PH/44b5TkdLvhgXYVGp1ZbsbVeSt2UhoEgJLSXBOB56NwGgXhdtQx9bP7Q1E0R2NdzcbJYpNN1nay9iX1X3ZmVaXo4SRkdmGQv9kWNBBppZzBhkYrUxWqjVlm29O/v/arjTIjqoKvyrNQlaSySQz87Zebq/vzWTGmIQAikKhYBKQsih/I2ppiSXqDxWXokoBEVyIMQMBJYZdMUAMJoUsmQBZIAtKRE1ZlpRLWcQQCOR139ub59zb3a+733szEym7pua9133vued83znn9nLvbe787fUopstN4PlduOnIuyxXt6BZDrO4VJA97PvdclcqMSjcke6CxZlxw86YGy9zPNf+FNwUr5vS/bhi2rqaoZulGbeeohGjYo6H0ErUyPORO1f2sr+Tc+V2OZZ06Amw+f2ZdnLPGDKrSuR5aCPZuT+ztnBGn86Im+bYpXjERHb+Q2JHRk7u+VMvub30b+OSxzPR2Q1afnShqiojpZlb8FURAet4rjklN/HRZJxXWi72o05ueufoOL5y+/O2dbsWTmu32/XSPV6+3Blw403Jjf//5MaLWBRdqNt2szTrnsihQRo1nVsWy+w+AWhGdq7pLnHj5d/HWeQm7+vZdrubXeAmyOjTC6apN3z/DQ/u9v3Voh3vQHq2/iTc+KF/oTk22ijNvTWkeFOgY6zGtLjpkN1+ntJhk4AwzOnZtaUiNz1s9LIlO2X8T5vgJrMKYyc30916rds5JTch+PBFxthIozT/G1ja9c6Ym+zetuzOPrioWZHftqS81GIbvRgsWPbO2MnETdpyVzum3qbLTdpOojm+cO0SMty0S2d9PXJpyDoXR+vFTfJdtJDb16ZkEpvOnJu8asVSOVfIjPOaFLheW6a/SXUt2PFOn7RNxU3oMi9ar1rDVmn+l4GbCAdBpbbj/25jb8X+5Fvn85q0fLZi/t5eAeOs/F7nAknP1oub5Gt6By4H6dT37IvPCDwvGdyZ5yYrJzkfmExuV/n+1NxEwER0mWQ07NKyqz3qR04buqm4Ebqx3Hs3O3CfhJus3jluepxDT65P+jWjT9uHsthMlxv8R1nmNkdSrC3H+39yEzoeC9fWdGO4NPQZnNPghh39TfFcmj+O8bJjPmJQCuWK99gT7DL1uJ3FOCleJ+WZyrfDy4sfHc8/O+YHxUKT99oUt6RfoEnEdPhPG+Hs7zwOmeu71K5sucLq8F722W/7OOrquX4rumq+rS0vDXwxxOUGwg6du2OebaEHN176u+0nhXpB24YOib24aYudnJuO375w0uJct6z0mNMe8rpx4/fkxjsDbjIapEs1MTekwI1lDZcGvxZCUvPC/Atwem7tLNbLVtFwqmOyhl0HA16ha5oGN12O5fGdZEvk9KwbE18cYNJFUL6n7dJQz/oZEDNb/pIPMhoNrl7UbAyXql+JODeuN8WWoJeNl/zzxmLpuFzOj9qad8cn/719tBdv+frZrTC2g/Wqm5MytdhUk17cTEZO1p5iM8n9tdAPXOfq/jFrpFS9NvSZT4Mp42a63ORR7spNBwyT4zY5N9nWsscy3EyjDVGueHAyhHtxM9k6cvl6WVwz90b9gJ66eknDaJTKn8Me3u19fdPWpIiGJ/qubvYEuec58be8XV76bP4MuClIyWrTDbnsrm4PnQtyvLQXSCbkdkU4e2e9FzfdbzRlFEMEGJ+10B5/J9SEM85Tn14k20apeg2WY0EHN6IoK+xvL3KbjY1suWw2zhVpf0luSKdTGKfDTTZLx4Vzc9mLGGSxYu0LlkmusdsKMRaT43d7lpCxwe927z8ZK5Q/XtQxyI0Fixe2FyXDU9cMEFwT8lp8BTvrzGlFzJkYWUen5KZbns+dQ7NkqgJrjziamptsO5Nxkx/FHi+WFl9Tdvpazl42fW5Yb26S9efOiJvUSYOA0eCNLymjy0dK5LoQ76WF/PyeUdcF+Cn89FyK8x2YR10WV+Vo0KQNKiZxBi4TTbsuy3YqYvWizJR4bjyllH964hyUUuY7DvWCMIxXdk+HpuHsJD6fm89bxvYDPoYO1PH5o0A+CxL+UfHSI+5cYZC+ZInRWB0PryNd14/dgbo0xh9U4dc1/D2AIrPwr/xN7NiQywvgnWDqZa89uTr8faO4Uil+hnxAZYAfQp+4n8NJ1wzRZB6cDTPEXYADRfFDrOsXJMmMz54HFVznC5UxOE/TbopcF+o4MakhEg8/W1w28EIZH03gu0KZ0EGd44eRHDIc7QY6ROL9RkE8ZDBEDJighCPigCyoHjku5eUT3KLI53jxyePgCXCcz6XHsYf4r+Vy5wqR+iCMoigM4lFn6ThuEO+0Am6Y0xLYIAzobbhSgIsPkyLeKNSP11EQx9FZQHOgI0iim8YbNk6BIH4jgO9HEqKoxckNIlcUc8NA+BzoiZJZktZo3GFxSvE7tA/mh5Q7m5c8w0vGV6bzhoAA57UvDtjDIyX1B1HkMIdCWwA6kOZQ8AZom3LXYX6sJQs5Z9SNOAnU5QoxHjdhFDDnbYeB33jxDDg4S4e9aectEgaa6mB9zgAmGpDdcgSL3JHBdjCA+594Vw32jMi+S3GyA36CVzk0nvfHAHnhhhFcCXiodhAjiwGFxVjEL3QpTTBMPgPh5ugNDC0WiYzvDwI/nXfnUwEeH2uMBqB3+LycWPlTjF+Nonh4EM9PqQ7cXXkIM3Q8+O6IEEROQv4MNckncdoCGnz/teuXmsCN9HUncCOvnZCwFHUcF38woRu/Y57EAxXBkg7SDT2n5aBL+rTlpDO/MXhZoiRiz6+fAI6Qx42IQZ7MhaaURWgw+ilfMYy3wsHn3g+FKU9S0Jy4E8kznPA8QBf0DXnM4svKhNCkT6BIpUCMW4CuwOOfMnRGl4chXI2LE04RwvCfJx8sz/fQ+D0FYL/j0tQuymIGQI7wFpr06UEYm0Y9nqzAmTGrhUEy/dqNA88XPgKSISMEQYSov3HLgkajWSI/CqK3wMNaYCC0CrqKTC4Qdk+fdhh2Jdx/cw8juCSwSSDN2GmHogMm84t8D/0RqItCkf4C0WkxP/FLn6d3XOLdabl+2HIharBxZANnB/N3SSe+yG3GRO8jwYgq4sFSL2X8wQv+bMWB6DLRpcSpl8cfdhaiN+CdDfYs7G0H8x4ui0mR5JZwfd6HYz50Ie6w3SAhJEkDiev5oidOIiWg3Pk5wRx+0bUyNNF3hKfxIAjFeznj1VvDQOR6fGPxade5bd4Ks1Gybz4OHnsacgLD5BQBcQwyg4eKQ6SCZpBmALVAEOvHa3XzBCfiVJwqQL8RQmgHFGVA1OB/cHLh33gQOwqQF8WPFSku1cJEKTjoUySGaxBi89B3Qrs+rxfxNMK/QbfGEx/vd3ye/0Ox+Zi8IJsHUZx0Av4JisfnGcnTLigrJIIq0Jmgorgj7tHFeQaq6HI2wdkcHL7nR8mGgjDrip4PVERrY3QC4bPx2RDfGYlTjhD6DEwtfiSUxnZDHjFcJj5Pi0LeC7oRi9767lkErj2tKzY/efDQ7v17d+547NHtO3bs2Lzxxxt/dPMNN17/rW9ef9Ot37/lplu+d8O3b7jx2zffetv4nT+7e8uWrfc9tG374zsnnn7yqd0TExMv7n1qx2O7nju8f/ejP//pvQ89NH7H5vENG8bv2nL7xk2bNtz24w0//P4PNvxkfPz28fE7t9x3//3bH9/1xFPPTOzZ98K+Z/ceOnLw8JHfHz16cGLXxJO/fuDuu+/9xR2bNt25+ScbN91+x6aNt9+1eeOGjeM/3Xr/A/dve/iRx3f+ZtfTe5/fe+DQSy8dOXzohf179794aP/+fc9NPP3Ersef2fnozm1bHtgG2y8fvHfrvVt/vvWerT+7854HH/7Vth1PPPnUM8/ue+HQ4SPH/nzsL3/75/HXT7xx8rV/n3jzzf/8/difjv355QNPPD2xZ/fuPc899sivHtm+Y/ujD//6txN79kxMPLt7z4FDBw8eOfLSy68c++urf3/99ZNvQQxE8ZlwePrk8eMnjv/rb3+E7ZU/HH35wP4D+/btff450BI0PPDC7w4dPvry71559R+v/vPkW2+ewv6WewieGfAzKJ5iWq3Tp06efPONE8dPnH777aNflW3dKslLhmbNXTx36eK+hbNnzJw1e/bivkFJrlRkvV6uEssyrGaDKIRI5aqkqkq9NjRU5tvgkgVzYZszY87ChXNmzpj17rPmzju7v29u37Ly0ECZNJebGlRtjAxbRCW6rim1oYGBZf19g4PLlvYtWrhw9pzZ7559dt+i+XNmz13Uv2Rx/wDUG6ypUh3qNhsjY8stc2TlqKbrht1oWLqhynJlad+y/oVz5i3u71uwaOG82TNnzVkwd/7Z/QOoU5MoK5r15tiKVatXr1wxtvo9y0ffu6Kpqaatq5rVUAloXxlYWl66YOa73jVj1qx582bNXNDfP6jYpqaPnj+68tzz1qx53wfOX7N6zfs/8P7zxtZcvO6ytZd8aNWKledfcO45a0aGG6ahEdUyiCJLtSroZTWGl4+Ojq684NK1F7/voosvWbv+sssvX7du/fr169atXXv5lVd+dO2lH7lgzepzV42e86GLzllxzipLUpqGXCnXNctavnLlivee98EPX7rusis+duXHP/mJqz51zbVf+Px1133nxs+uKquaXtIs2zZ1QnRFMxsjI01LIqZtW6algDGSJKt1lSjwQWrlcl0hulmTFKKBjnVJtYctgFKzbQOwH5BNU1UUUpYJUVTdqFRqsqrISl2GTVXlcrVehzoa/BGiGYaChXTdlGRi6AoxZc3UiGEa0AjBBmQZioMEaA+wgK+SrEhVSavLCjQDbmLYRIJ/uqGpqk7qkqZrUK6m1OuKKiu6LEn1Sl2uVWCfXK/KFUmVQVQd6oLT2FpdtzQFmtYAajgO6kGFuqTItXJV0dT6wFCtVq1WykDnYKVaV+Qq7KjUtapENAX8tKbqqqxqmirVwLA60FWT6uXBgYHBvr5yFT7BEweHKvWhfnDWoUq1Cv/Ky/qWDFRq5cGyRKqVSl2qVcrlSq0yBCWHIDyWDS7rn7+4f+lATTVkUrI1w7Qs0zT1xvKmoRkNAFIDsBAC2HSdgPbo94iAoRP4wbHTCTqjqWt1YppooWbamqKAAEDdsC0CfJsWOJph6AAkACQhplDTaliGjjvBRkkBaJB8RVcNU9NM4EeHlsyRMWAU2AMR4Cq2ZTfQAdCHwJlAJyKDkrJErIYOqhvgzBJWBGN0TQfPVg2gWcOfZsM2LZ0YFjqcqatN24BYVCoSaAraQEEDrAcT+Idlo8o2HJIJbxhqcGfQoH0s1LAaDQhhMMvCnyBLMwC/5uiIBZJ001YABTDFQAc0MdJAbSxnN9FuTVV0EKk3miYYZoLCgIOOLUH0guaACzobgTRhlYYAGg2r1MDRwalkIlXAJTRwJvRXCAvwK/gt12rg2dA8oFyXwfMQXBV8EPADiQRwArmKVEOsdESBALHgVLwUoDoASRHh5sLBeSH8VHBsgvGApEFsSbIGNQB4jAswh2A5IFbG+JWqFQntrBFSk3RTs00CAaGb6LoQljUIRwn8W5K58sQghqaAYboCnNqW0SAyRqRc19Ej4HNIImgBRIGG/qEi85AgZMzApqHWhqpQXMVwgHqaYaOaAJVBTEORAEDwUBUAIQg8kRUQAskA0ogE+6EeODPRLRMag72GpWuwX5YBEWCVQHxK4DgWqcmWjXABWkgh4GZbwyNAIrBs/hclibqDmOEfoAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 40" align="bottom" width="98" height="115" border= "1">


 1. Prstom pritlačte kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu so zatvoreným okom.

BludYNZIY6ii1fh2Bsf2iP/nbihRgbyLNbJCKx0i8fZK3Cj1QCZGXArqijlQG0B7dbPMY6xfJ6AzB6fOd8KwFa7QjGdqzqX7VXtcpGfmKdRkexcl1b7d7a5a0EWCsf6xp5zsKwZdeJ+bhq9+oU+Wztcka+crmV42vmJ/dT63nMI5eZ3Q+w+2Avw02C+fjqV7/6xlOe8pRNJXNORjeMXHZLUPd2wCs+K0HdElpVu/TSR349W5nvFmktJpi+UCdRw931hLwdi3Y78ZDdBf5QQkLo7GakzWwUfO7cFfZ2Uq7XdfB/FHyfHXxHUC/v3m8Vj3sQWP57NNFW6VJmlJhvVJ+cqO94xzu23TpjdaE64VM2itDyaJpjM5Q1K01beF0QrBFfO7wvNuH1kD2N27I21wwgGv4eJKQhlZJsm8aIAK2VS6o68Ch4WuU1yqOVfnXV6eU9guKjPCr43+MxvpOR4IwadES7V/yPBECFUlbLbJXRm9Qzwq6lqu/lcea9jKxQLb/xjW9scxB16alPfeomyKLQy0iuhaRHfF5C+NmGe/Pu9avnN3Eexh+OkOUgtLhRgK2RHd+Tvh1RWCHlkHxkEh3ZFHZHIYojqDVRVnjsweIj6Agej6L/46VNUTBW5oZzeFTtJQ/Rhp4Cn/vc57bIqgCIN7zhDVtkVaM/Z0/+S1JrkZ4p9whEW+VpLDkIn1fklW4s8oWP2ubmwU4J6MxY2jScTnXRy7l3EXBGFJU9ZQY59Cg3agvF9NJXK3BrVenxmO1GPYQ0w2NlC2vlkxFRK98VxNaj3mSueDlyAWi1QYVKWrz0eGzZ9/xtVJfWWOql5V9EXHx3Z86YXdiFvGdAqmKLzbT5Co/n0lFjIM9V/tEeHL3ktMD9999/dcgfTwycZjktccJvg3OY+LbwMlIP4z8w13hI7nD2nGZbk+eSjXckZf4vzfMRag1U8ftoaO891FLtWoehW23cEohxYTtn3Lbeixsl/ENYvec979nUTP4mZhc7mKAMPf1zKB7rHHl+tMyxHvUABf9QwbGNfepTn7o6LeFBf4Ji/MRP/MSNExCNxqTxVCP55JnhQuJ2aUYSsWCZknq7atX3mE/+LZc7EgStwZo7vuWjA7XOGVZ1bU2amE/mpapni/ccisl0GSGO+GmVO6prlX+2/7TKzUg9tkuVd5VPboOYX2sBaj3vnfPtLWbVeKx4qfhU6MZ3jU3GJ3MO2zVow1DRUIw0G48b5b5qaQnVTndr7swIxmoM5N9656JblMdZdgWjHTB/sVmCluhupvNhCwFEAxpOw+NMRqPkBQ91Rl1/hvJg30O9svbk21rZV/MboaRR+pZqO8qn9ftIELTS9gSqz1bqNEOthWOGsuCcKWtP/jNltMZSq8wsyJhL7373u7eAi+TFLt3LXvayh51PzHWoFo7VOTJqk3PmwWhRWaHse4bfK0KfXU1VcxErIYA2YcYuCnooOwLRQIktjQTuasbY4TOOkZeEvSMEcmk6t8zWpNkjvFeE0wpf5widS9F1qFKz6n/LrNIi55Bha9hgI1Q0PlLMOyJi6ALVs9v1xkvk6dGudkbzAXJHrwsOmUfkBiG7fv7nf/5blwBzH53+ZTS2geHQ3WlsBJo3CLeotQqsPN9D1yE0R0hoNh9pz+p4acFyOwb/LOp7NFFL2BjhQZONARzQil70ohdtHv+gj2i7i3msIsU942Vmrp67YM6S5SqwkEVsjGAOgzwr7rGoze8MQcVOQIxfZsgQVxJIFdS7Ai5FqqaXmLyt1bSHeo7go5XPCsLMqsXegdQztJ6Tz+yk26PWx3cr/mdQa8VDlTbuNPbyGfVnJoM6Ovn4+9d//de3aBhEjb158+b2XLNOLGfGntiiqp+OGu+tMbB6NK6Vd+QXOyIbk2ySxLsX+E7bbSck7rvvvk1webEJL/CPl0FnIDdfRJ9vIbQRipltpGgXyAPq3AaaKfd206q9a686OdMfl1RXLoUcjuBnpm2rNCMbo07oLticu+Rs9K1bt64EmLt0sYwZAXTkPHgkmBcEVW4AsCFJO919991X7ad3BScCfuVXfuXGCR8NTqHHU/lAYH1ecN0g/Ei8PzOukNVq2RJI8ffWYFiJbOrzakC1nle8QNUOTGsntme4r3jObdMytlf592wm5h3bslo84jsVqm7xYxtUPI/QQaxHb+KP+qniPbbViMecd8W7z2baserTmVMxUUDJF/9+7Md+7CoqRgQKMY1l8Cz3n3zkkED59/i9Vc/RbnH8rYeQq7m0Mm+qsYSrGBokskj0apuBzDY1E9cMLxAwJAf/QGYgNSUkdM4FB3lAz0L3GWoNsvx8VUgcyeMlqSdAz11p9674vbaObZt5H5WXJ0YleEbqZS67tTBW/LWe70VHXnQryhgJpZkyRiryTJ3i71XZR86DanxEoY3AQkMEgXkSyTBlEP5nRBo54eeCHsqZJ9RKbWIINxzVcKjVlhZvbNlLMzaAPXmuPL8UtVDFKh9ZCPcG8MrAfKRQT2WafW8WLffyWrE99XiRRupg9T16EMQIEqtz5FKCJvNwXeMq+yN6yPxjH/vYle1eG+OXvvSlG695zWtunBBWxBs3fC0ZkJiQJCAzJN53fdd3XdnNWtSbVC1Yv0I9W0TlBNl6HvO7ro7ZI3BGatqIRpdpzFJLIJ8z8Vf6bAY55DEWtYmRmWNPfar0I4Hayj/an31/z/20Mwt6hURXx1acN5cEC6Iz1UlkEVflIYu8tV2+kWEb2OK2F4SZtyeLwNBRyYCIl7zglrLQboWpmWfn0N6VPtslZibEdQrBVZqt72qee80KLfvKXiQ9M8Er4dbiK5seRtRrv71jOtu8Ro7pM+WMUFqrfVrzoOLhyDlQjQ+FmagVWQTAIkotf8eo18gqzm2e/umf/mmbtOxg8gNCje8Qfh041Kpa6vh3hDCqVoRz7TszZbbg+4p9bNSZvYm8ks85NCM8ZnipEMxosq2oSEfY9HKZM4i3V9dVu9QMjcYEz7Jt+lJ0Du+9PPYitlZ6d3690IR7A7jdnSOWHmdCHn3hC1/YNlJO3J2HYU1BRsY0pm4ZxBEC2kWkEitYGV9XVZPZwVMN2NYAXLUfZRtVy/5l41btEd+dtWH0+Mx5VG3eWhRaJoHeItIatLHMWHZrIcr1Hak6rTpXbVDx7rEX/27xWPETn0VUF8dA1QZVe80sXPHMYa6j754DGEbzIv6Wf+8JqFYZvTmZy1zpD9Np3kJDZDeT6BkIsng6gA0A0p8QVITrRcX0mjmPM/GSt6e4KbDXYbY3SPe8nxvmXJSzimRm7S6zg3KG/2qwrJa5kn4FvYxQzUgozVCLn2rxOCrv6reZBTSTm2dOatWn1sRfob3tuUqjOXykVmUfujFinEW0RuUQ8oo2xfGfHc4Tl3GijyLE9E72hiaOWnB7kyikhwRalblUA/cG9iqtdsIl6jQryC5JLSR4ZL6RLqVm723LS7ZxBAHZV/NcuqRQaZVxFO8t8qC54xBZhLsYmiLfOfoF2MK/DDC2hQBCWHHgVUQmZOcWFG8fvnXrVrkCSlHAZdTQEnQzaGBGVcxlZvWvV1Yrj1le8rNzhGJUDS8pQI5K36IVlNdKfwRqXyHT50Pee/mpKF6CwxzbkMRDMeyPpAg4oCP7ddZ0sjIXeuMiquP4wyKTnv70p9/45Cc/eWVXRKBxkoJoGievsbJRvQWGl0nMToFU3Y4zSy0blIyvvt9b1fesGCM7S5U2p1+p054JGG01/l0J1l4d9qSvVPCZ83et33tIvkct3rPtcpWiPSuX5feqvVbGZEzvTdyoS6uL90xdLkW5j1tj4wityfSeY0Vb9IYm7yWhHTWP4Yd24sJRVMr/+q//2jLxogCeoZ/qROuqMmNbmpnULTW1JxzyhOit6itCJuc7Ehpx9Z4ZjK1gdT3eR/X3s+IlPp9Bfz1EXV3XFu0+vVW4JbSq/q7ascdjrtPsApT7D4o3hWcajbHqeat8A58SxgbzDvHLuLE8liVyy/m1+iOXUS2SvfHfWpjj7yvjsVVma4xV5ow8d2gPjP/Io69//etXx5lEtpzbBLWd0EMJ82MoWn7kJRKgjyLsOL95NPUmQNWorUHVU/9WoHFM30uXd6JmqLVSjdK0KPO5shr3Vs9eWa18RnmPUNil1KCV30c8VJNtDwJiUnLW+fd///e3GFwItje+8Y1XKE0zj0EHY3vuQbGXRGnQLNoazdP4PaaNvne4ZeA0i6vYJz7xiSu/WP6xIHBm8+TNJtxobpgS0BgCjAwwtOVG6UnSzOTqYM0TdPb91mBbhbe9vONqdE4+mUfznuXBzxlUFCm2xQzKrfLpldtCBjmf2brmfFbbPpddLSAVMpjhZZW0RfMukxPNx8treRbPQVfzbUQzi/9eWhWMPaQ2qyVJCnZiLGL8Z0dT7ZG0/IY/7De/+c0bJ7xqt2uaHtrFjAZKPr00wE6IPj2RgaNW2FHlMs2Uuwe5tJ7NCu4Zgd563oLpvrOq5lZljtSNVj558u9dnY9GDb1JMoPqL02eI0QTwleKs9AIND45jqMamqNnXIJWFpb4zqw2EReJVrrRWOX36M6CbEJOETLJi5JVQRFypD1xzolwPyTmuxKPI05IPCQiMbYp8JyoGbM0Ukt6NIKyo3JzJ+R8j5oAI9S5Z7Cdy8ssXbcQmKHVMXmphbdHCn20nps3b26Ho1E5Mefoz4lvZ7x4+5FCs8i9Na73gB36FKGlPROBj5x6/vOff+PLX/7yFahicWA389atW98Km+0FJiIxGvNxj3vcpoeym8lLIra8KrdWvXMpr/wz9q5WPqsqXC/vPXWbqcPMSrVit+nZJXIZIzVrFlGNyqzStniryu0h2Vl+Vt6P+czy0iJRF6abH/zBH9xsZtimcTNgjmEL8o6NfJxpFnFfGvnO5lmZimbNPvld7x7BDMZOJgJNu6LyyFvlTvxn7DL0dw1rFhhvPI+RH1s2nEodqqgVtyk3QkudqVBUDwq3YG/VsJVdKfPWS996p2qzzHvmp7dw9ByZe2WuwP6RajHbNhXNlunvM5O6EjozpoHWeK3abY8NyXedeBitORzNPy/e1syTjf/nLOZV/7Xa0TmZ/e1mF/PWnMy8zAAiSIRKWuyLfKKWx4uV+I4WyS7niYf4aNDIxvxHCgJ/aWgEHVfFGzWjN/kjo7NoKH+2dgp7A7JK1+LjCNQ4UhP30uzAzXy0fhv1VXzWmwyV8F9Jv9dkcEQ+kVq8j/pxJChm3o9xyrCZcTia3TlcDgizZaCHaKNeGV8r6UdzqReGKc6r7Jzu+F3Z7W8JV89kmifO/biPPfvZz77xwAMPXLUp6OyHf/iHbzz2sY+9ccIRLV4AbPx/dFAaHUGmhMwNNgMZe7A4fu6l0YreSjvi73bRqrp8rgo1otlFZG/6mTyOyqeFUvaOgxUhL+JiLj3+8Y/fHEBRNf/7v/97E2rMO+ZaRGVH0GjMt9BSlb5C+0fOn9yeOsxSDlqjV87FILE8J6IG7bipmdjNeKBRLd7SJMNCuiiZe9K7+h4pq0gjlW7m+Upj+feMwF3Jr+Jx5v2ZOkWBNtNeIxVjhddL0J76V+lbaUY0M06P4tE5BKEJYb4x3BabbKaPc27EWy634m+2v1uCrHJI9lleCFYWulFbmrcIjR1LNiT/+Z//+cocZhoWBdTPTc0kkZeTkojGRc0E/gJ53SSo1KD4d/x9BTFcYjLN2Fj2qi63C83tFeKRZk9x/B+dTxlpiCawl2H0f8xjHrOpTLgbPPjgg1v4eqLYmP4SJhKoN450CVFgGVOsl8eRfJqXvmR8IpN03L/rrrs2FV1XMrRI7h3lzOaGzNgWZqfA0BrAXV6mwXGq9TkFxbAlFcyOf88cMzmq8jP55BXk0TSRW6vp7KIxWqln0GCV37npW1Tlc0Qe+fkRqlIP6fg9x/ZnzjG/eI6vp0IEpOZFtzm/PYvvTDsKPtC8IG1RpMNtxLINxRNNRCvIrEeZR2WNbccGAA6zBL4QwQq8sDtuaiaoi+1idNHoqMePJDYQmhSNe9VAiZXr+f/kQR4Nf9LqIBsNqtY1axku91Dd7ODP71S8VWc2K2jfg+GtMvNusb9V5/56u9Qtyu3Qei+3b0yXEb3PW/cDVHk72CNf+XseY9lUEq9xq9K2+qlqg9ZiEcukPADDU57ylM0FinkGMgNtMBcrN6jMe9XuVdtGvzXLjgEivRUc4zr+W2hkqHQEbEWoekYbQYfQJXbYq171qi1f7OqgTE4J5XYx/iFkeXHs9dTo2E4GvuDsJXz+27/928aPyAxtkiOX2wkApBrbmhAvUwElHdIQ9ZIKxB2WFQncmvi9HZNLUksY5UGzVwU9l6pJfARlYbL63iOVen00y3uFHitBMvO9V6YbAE545hfCAnv1u9/97i2MzZOe9KSHuR5EgT2r6USeKk1K4Y02hmDwxA83tX3gAx/Y5r4Gd9KSh9e7gYT+9E//dHv3p37qp7ZPhLLRday/x5AsL7fXiPLtTPjhEbcM4Y/Dse5jtCd+e9vZTP5g1xK7GUQFYJqG5bIT1MwIk3PUhb2DPW8AmNdMOJdZIVilqyD27ZqsFS/V89az+E6mKob8bFtFQd5q6xbvo7yrPGZNBZWZYEZAz6CZKu8eT60yR/w7fxAgd95554aC/uZv/mZDRPhL4XrASQDTxfm22qfRuTTeLwAhhP7sz/7sxn/8x39srlgIML7ziR0qCgt48HSQkT/4/PCHP3zjvvvu2wIjPuMZz9jQ5s2bN69uTpL/1jHIHv8iU4Ua8olycRfj07zQHHm2BZYFdaFqskqQSGlMAqSzl5TaEVngyNDsoI90u9DPLK1OtkcqjfjPKooLVyuPS9OIxz1UvR9Vzdl3RtRSt/nbTTYmoHZokAbhgBBq7HIy5xAmhovO6uYKaXPyfW1ilMF8//SnP70JUdCZ4b5IC/rSZuVOa3RgNW9sWMgJ8uB37hMhHn80WWQTRs8MkHmP6dAWMYWhbuo+ZjwzNiq325m8I9PIl/xNBZDcVBqpDTqzYS55NvMoQbGCGmKalppxO2kFIZwjdFto7Nx8L029fppdLGc0gJx2BVVDTmoEhugIOxU7mCIhbFYYuEkHiEBDisizWmRGRL4KJSJKIzT5RLVFMDDHyR++SAMCU62ERFluCijk+MRWhlaHMCNPzppy8QjPcXKNwkyEl9urRQpf5Q6CEt+8H/iBH9jUTfiTl2c961lbmScN/UJBvtO4qJmcUjfi7B57mUxV1DOwr7zb+n12gFcr6CiPo6jipVrZRyrcqE4tFWuGsqE7lje7yvo8vpP57ql8OY+Kx1aZPV5a9a3ebdW11X+tcqMxHDMOcwyBhuBCkCBkEGTcD1mZYlbQjUIEQoW85557NsM+PlkIsYgQ4UeB5m3hPFNF1W0r3q+L7OA5wozyAUU8Q+VEuFAfXSxWnYFzWpAkcgl0pgCGN8pjA+C5z33ut/zMvMzEwIz8A9YJ41whLKTqtNYEGl15lrd6s249ymemMbIKFVe7OGB6Rt846fIAyhO1paLl9NmgW+2qZR5bgqknwCK17hnI7RLzzvXJAzO+N1qk4rN8yUf1PPJT8V5NkGgW6Y2llnlk9KzVH1FrqeZH5FU1CqHB/EIoMElBZ8xHdgpjoMaZRSSOPyNOIGAQAOyW8h1haSBW55tzjn/RryyqufKAbCBvBC53VYLAEJJsIpI36Awn1ps3b25CGqQW+zYL9Fi/2He2relBlJStfcyNCfilzC2ctjsUvKy9jAy8ai4WHgs4l2YRyNEq7WiQ7clnRRWM6UfP8+9V+pbwXaVVHmfyOUJF3tv/e8dSFhoV8s2Cfyb/Vp2YYz/yIz9y43Of+9yGcP72b/92UzXZ1fyO7/iOLY0TXmN6xa+/RYFPOR/60Ie2DQYQDDYuUY31iDY5PqNaqYrnpmDk/Rvf+Mbm9IvQQgUkbyKAfPSjH73x+c9/frP/Pe95z9s2NHA36W0AtOZklEmcvQRV8kn+CjOPXm7uGuihFIZkI1PvogPmxomidB2hgD1q2tEC69LUU19azyt1diWfGeF/xCLzaKSe2riHWm08KwxHeUZiQrJTx0YAn5zTFFDoZwWBpKIxPZcX5yfPQGMISjYXcLmI909m1O0nz1UnLdt31NJ8DzvVQ+4Qm/xAyGCDu/vuuzfBid8XGwx45iskI7oeaVqiROUNRn7cxFCXY2QReAKtYQ47wTCCDBJykgnbxFkluB12pHPykY5EE0fQpYT3TP+M1MFZuu4220NHjaWRPfAcYjJiYxLdMO8+/vGP3/i1X/u1DXWgpkEKtRa6iZoTc5gJzrEfzjJ6FNHyskoX6+iZx6zaIhPQ4FAt3/CGN2xgB7SmEOXzFa94xSbk/viP//jGvffeu6meCGnsWWwUUB8ou4tUFH3UDJuNsNdOp53fEGZbpFmkN+jMylBxIBuNSGJhbbZBtDo425datDIwjhKiqxNwRfWpVPBW/eNg6hlzZ4RwLm/vxGvxMnOlXKQVwdZKu4pk8ztHtcGI31abzbyb81Ebor0BF5zXRCXEIVSU0gpZ72fc/cML4Ytf/OKVWsnv0XersvlJceNAGxnPkAl4/LNp4SaB6M3fEXBEfkUlxEaH7R0n1x/90R/9NruovFb1iTxSDscrEWYI/c9+9rNXAtf7SjZvDFYDnN1gSs9jEspwLCxfyTUagEfQ7VRBr7OeMf9Ydv5eTYRVIfhooJV2nk27IuSyPTL3x1EoTXSBfQwn2o997GObIHvnO9+5AYvf+q3fuvHEJz7xYUimtbhEX7D7779/ywegwryOIe/9LtqTFEoeQ0JAgKxQ4V74whduqAtPf+1nlasIPLz85S/fynnb2962Odbq6sFJAQQ2eWS1OFOsF99BrPjD4pbhb0bxQY3mAPrJgrIPDAY8GgKKB18rXXdmRcqe/XlnqmXAjsbKKn2r7NZ5uqqMqh6xMTP6adm0MjKKvFd1aq301W5m5jPmnXmKton83P6NR0wqYZB5z21Q7UBVdd2Dkqo+lccWkshpq/RVm8XPqv5VHWJfV+Oxet6rq3YphAjoBuHB/AOh4ZIgyMhtG6+k8zfbgrmMLWs7gP1QwFVDDsWNBO1O/q0gUziSB3YvkBXfW47zsZ3g/znPec4mfN70pjdtQpVNCITz0572tG9ro2oxjjv7fEcIYjcjz7jjiuzit20DIB41sNEgtlwpnH9xB6VSKyNDOU1vsOxRA1rPeqvl7Eq6MghXqAWlZ9KO0sd3qonb6q/VvFcWgoqOQIsrY2amjc/t45bAW0XILjCgs9e97nXbbh1HjbB7fepTn9pUTYRTvJDbsRpD5SgEmK8/+ZM/ue2Svv/9799cJZjb2J1024AQCgg78lEO6NyqWotLBLuFvG80XPgYtQsni7CVfeUrX9k2BVA12dzgPOev/uqvPqxM28pn0T7oLi4nCxCKCFTVW1VQNiI2YcYLMEuFXbm9GLhCC6seyK0BU50k6AmdFnIblTP6bU+6S1Ol1sTffNab3CvP96hNkccj1a5RmVJuk1Vh2UPtq+/30swsFgoQ3KGYi5wMQPAAJDDgI5Be+cpXfls47RhENY4L3r158+b2T7sVaIm8YvQKgxxCIDeFFGYn7yTAToUwQsV85jOf2fWls3zyx2mWzxe84AWbYPvzP//zbUPg7W9/++bFTz1BVDrW6iYS2y0etMcVBKH1V3/1V9tGiZsPtAG2QTYmTkhpjiKIzjRAqmJ6Wj7GNDtq4FadPYsUZvKezXfFqL3Cw4h6k3OU3ndupwCuBFru03OR1CXqN4Pmq/JX6zUj7A1xo60KexK7mwgPJjDe7e973/u2SY/vGcZu8tPVIjqgWka0fYHOuCqSd0BZOLZ65wdIh/J5xu8KFoQMNnPSI4gQbF6D14pnGNsljgE2AwgTjuD8u7/7u+0TwUYd2f30Vrjox1apm7QL6A6Bpt1MbRLnXNxCTob54UcPm5LAuErRGGgDtmxLvU7P9qTY0TM0K2h6aVs89spcWbFnkcNoEs2o5NVEqd47V72L9qHIS2Wnui6qxlc1pmba+Aj1N+Y5q5ZLqkxOasNw/fiP//i2awcqw8P9937v97bQO6ASBExUN/NYUJhpG1OY4eTKPNZuhg2K55SP8IJAdXEnk795BzXP5y2bmeRvlG2+bCBQHicccNugTCLEYiOMp4xiP4q8otxR6MkLvJHHpnKiUqKrAwFFXxoiLcDMoOxh3OrM+Cx3btXZMzaX1Qkz804rzRGCoEWrPM2o0BWvKwtFSwD08o22m5n0Ld5XKI+bc/tp1rTR4qPVT7OaQYWs9Cz4vu/7vhtPeMITNrWTHTsQGnMRQYcaB1rRh8yIF24KqDLGHUuEk7wYRIJP5j/P0MaY+zxHgGJsR1igaqKmIg9U73LfZ8EaXS/4jlMtKidnvv/oj/5oO+WAPx15vfjFL77iS6Qav/M+zrKg0ne84x1X2qKx2FCff+EXfuHGCQSGkc6Ik+5uuoui1HbHpdrNzBWJz1u7ankw9CbECvoy/WjQtyZihSR7/PX4rlBN9XyGqvr0eIntXvGY+yOu9PH3aneyJUBn1PUW71W6Ks9KSLTMALPouyp3pDL3+jXz0EOS1TgEYBAjjLZHoKAOshnwwQ9+cJufHBlC3eKoEEZ21MQnP/nJV062USBA0VcUEqwgDEnD3xkBRcr+pVH4thbeWCbfQZugM/iFfzYD3vKWt2wmLVRYbipXlTVfBTPl4d+GuwmqNtFm7R/+sUO6RZpFL3anggZQtVTNNCSI+nI1UHurei99ptYqu5LHLF0KdUEjVDUqe3ZVn8kjDrhq8Jn/6sbOCn/VBO/RSBhWz3qCZZb2mCEyL5mfTHnRqBZU/hmunolKdA0m69///d9vaRBehg9CAGADY+6SDsSmgEIQxrA9OrjqguWYUL3lMy6C0T6mysdzTU5xTEWbe2sOg6ZAkggmBC8qJ8SRK4QUfMmnC6z5cW4VYveVPNyZJT3okotgNjUTwQW05MftWMBDcc3IJEZIWI1csUqrYYFHFCfPkfmOyuvRdaiuLaQSf8/PWmaDcynmcUQ/jPKIE+CStMfk0XqvEsQKGSYpblKom69//es3JMNhdO/dRCBg/MaPC7TFfNaIj52LcNMIB96nHLQsbGi6Weh6Fc9t5sPnkO4fCrKYRiEGZUfa2A9qdq997Wu3jY03vvGN2+/vec97NjWSzYKXvvSlm9qbz6EStujmzZs33vve997wrl8EGkIbzZJ0J3cH4gl5JB0HVZXCCrgjdzNb6GMVza3mP0o7q0LO0EjtOoJa9Wy14ayKu4KeRm3W42WUd4+fOGbi70ctinv6r1oUemOx139MVOYiE9d7OHCzwHZkUFWEFoLFQIukw8aFEMPgrjsGNirsXnj0I8gELpQDootARp4USvE56AphghDMMmHUTiJA7GcgSgQswhf5w04nqifqMigUNxDbgzKIwMHBdZxxEV7IJdEgqis2/xNxjtSZYdQESHkaR4PfFmM7VLRacXNHRvXlnBW6VWb8bTafkdA8h1oqxh5BfG5de6p8lf+KnSnyUtlMRnasc9u+pcaciwJX8ui1b/y9er9lW4t/K5CZfx5HYuIjeDi6w7xiIwABhw0J1RPyQiLSI8CwtWFKQhDw7CMf+cj2u6onBOIBsSEHKE/7OQKDT4ANZPwwhCToiQ2JeOB7tEBFmxwHz3/7t397s9v99V//9SagCCH05je/+eosJvKHDQMPuSOgOTyvUNSxFyH4spe97FsbAEhaY2qbCCb1O8k7mcLREaTPHZVXz94xnWjfcQJUE8ddk5zW75YRfWRyg1f1iOX3fs/1repaTfaq3lkYxgHeEzKxLau8qvqOnuW2NG/hv20Zw7HktvL3zHt8NoqVF/swH6HKf0d+emp0bpssQHKamEfsl5xvFuTV+zkahfXPabNzqq4bzFOcWiHHNIJFe5cHy0E3oDZUVASBBn4EUwyfw6cH0iHtafGUQHSu9ZP8UXnhJbts5H5QrsSjUDwHmfGJTx2qL0IJdxTK4BOUidCDb1AogtbgjJTLu6BMeNls/hxixWk2+rt4VtNn0TCogU6IGR334gDMCKASLtVv+dxcNajt7DjA7Ng4cPI5xNjQ1QqcJ36sR9zJjZ85IJ6quu0TIXs8dhKFgYZZy4xl5+8xTfweB4rPNOpm50onnP1r/WKdnGiVUHBSmj72m31hnnEwZ55dreXbPnTixbrF92Jb5R32GGA0Hq62PmoXcXxEgZjrGevYQ26xrDj281izv6MAqBacStjH0Dkx7ygUDW1969atbcfTncDYb6ikhs7xijkEk0KC31BVESQY3MmDtGw6IOzcCfXmtrywyI/Ho2JfVXXFqRZQ9TM/8zOb8P3EJz6xoTXQGQKN30CkoDecbQlk6XjhHyopqurpM5/5zIbAYFTYRkIq5S0oeUIrNGKjVuF984odv2dBZ2c4iFsCMQ9sv7sVHSdsPOaRV4q8yuqPk1d2J0fM07rGSxriZMwoJdeP7woR6xcnfMxbvz/SOMnzRIrCKg5+6+RiZLsaxz0LBPvY9DE4nu0fBXVEzHFiVUIg+1L5e0wrP9E/Kbaf6KRCi7H94pZ+HKfWO6PYKNDjLp/hpU0bxwAUF/Q4Xu3TfMVaXLQch3GXscrDOufFNv5t3fnuLihzmn88I1qF46Ba0O+4444rY7pXzYnc4uYAQhAUaN8rL+Qn9gN/u1jG8WJbRkdh0t78H1UXgaVajcr5wAMPbMKMs6mgQ5AmGwcRXJE3gpezqFs8M+FmnNTayJDYVk5GXV3iQHHiWakKQueVTYqdl3/PiDCu2HkiWqZ5xg6M6UZow3K1EWRH4YpXB28e5Flo2qktoZ15cbDGOvsvbtpEhBjrmdsj9l0e1FEgxIEaJ3A8HOy7FcLJB4jj4eFYTy/RiZMg9mNsbwex5drOThiRQKxfXITjYhPr7rt5vNqm0V0g1tPJbl39zf6IQsg2VXDFRTK6PsX+NS95iAuG/RyRZpzDUbhERJtBBp/IAK+Z5Jk7lkaddiPCk0I8j0AnosP8t/zZntY7AwHlDXYxDts/9alP3crmXk5jo4E2EXCxr8kXn9gtz+/8zu/cpJ3MW4g+H1EFiQNEFSFOVAdNFEDVJI0Iz4GQY5vHwRFXRTvCTYtYbuQlohAHXhYaDohsk/GZq0f8LU76qC5kdJBVtDyB40WpUfWOpy1i/TMa8TMKrvgvOk5mVccyYzA/UUglnGLfxAVFnqLHduxbJ0asj1S1exSqtkNs0+gPFQVMXERiPeKCGhGc72TBYRlOwNgOIkPJ37IpI6LqKBBjv0e0EsdPNldEBJkXtzj3Ytku3OYXhYb5ONeNwsF3NgDgi11GPRg8ikQavyuISCc/GVDkeS4/GXXHusoXKjGfqLjwgTBDraTtsZdRd083CMJ4Z1Mz8d9A98XPzIb3EOpf/uVfbr4qSGTIq6iU1qTnPQc5TCGxZZr3gI2qNFTI+Eo0Dmm8e0CECDSOkzR2DqsDvPIO6cnDs2ZIZ951oPCdc2yk0QaA6sxz3te+gHrNJ7/hfAgP6OjUk3/YB8jPoyD8beeSFqOlh3Hd/WXFYlNFgy2f/Ea+GGDJi0UE/txeJz28GG2UdKQnX+A9z3SQhHifXSnyYseHNLQtdhL6hOfAdtqSnS4cKKkPPG93DD60K0V9+IcR1fKsB20MT+RBu5MneXPGD/7wDeI7+fOPsj24TF68T/vQtvJOu9EH9AffeU4ZXk5B31Ce9eNYDcd6qD9tRT3gEd5pd/IiDflQDu9QN36DD/hBNdJOxLu0O33uzeH8jQ2I7+RFXb0pm/Lg0zsh5ZG2oL7u9JGO74xHEISuEqThk+eUoVBhTFg+Y5f3SafjuhFe+dtTOR5dcpGlL50zoquI2k0Xz1sqTFUrBS0iNBcl57r94ju0hePIW85d0CCvyiMf/cEYS7QH7UqZ7K5SR/qItuc7497jVc4H+pvyPFpp+8S7CSgHMEZooRMvMgDiikMFcNlgIHp200ryKdxUiLk6UCkNiVTClczJbAM5MXlOBZS2IkL+9jBsRnHkayf7DjyQD7ySP4Oa78ZqUvDCtyuzqg3lmCd5CLHdCImIirrRAeRNuZSlR3JciVUN4s1XroYMXL21RcIQ+fAbg5+yaC8P0JKfzo38DZ8Mfnd5qC+dz99RZfBvhRP8wxfvGt6F75TnoqSQj+f4vGHbemCk9b5C1AJ40AubfPmNcimTMvhOu/Ec8lydq7RlU0e+Mzb4x/hDoNAm9qfoAWHG6g15jpBymChMAH6jTXiHMe4RPQQ5wpM8mFyefomLCHzQBt7VSH6k8ewydXVB0x+TPnD8kC+T2gXFxUV7k8ABnukT5h/pmNiGzoF4x5iC8KZvl8JJoeiCRF1FptHsYL/6T8SscKKd4N8Q+toVFai2E3WFP9qb8hXOXh6sMCON/Uqe5M1z6s/fACjb1bmMsR+BRxuwkNH2tDP9xHij7GxzVP11jG/xzMgkQlsagkz55DejVPKbcZZoRCstAuF9GpRGdsBqV6AwKqXgc0VTYNk5Hm73/s5oLDTGkkKMhrd8nnuVFt/5zW1lJ5C3tccVSIRIelc90rkKetmLKIW2wFjppAW50rm8r9DnbzrAOhkVgEErH0xyr+Cio21T0lA30QudDY+k8b5C0jBpmQDwS3lu0fNcQeJ2NuWIQEVL8OWK7gTmO/WDd4SF9zfyPt7mLgAcP/HSWspTeOK4SH/wPmW4sOkSIH/UjwFL+1Evfic/vrsAwi/vIpREYSBQviPgKIP8+YdApV9pB9Eh6TjuQx5MHuoBvzznGYKEXXyP/aDK0M7UVeHsmULqB7+0DfPBXT7qQl5MdvqEtOQlwkdA0iYImlsPBTgkX9KQl3HG+Jv6evzIOcTfjCsXVceTzxif9ht564VAPXjuIsgzhTH5e6yI9uK7c5C2RGXjb3zXGF8uHPQdbUMZtDF8swtqnowP+EXA8Rze6CPGCu2IsOI5fNin8Ec+EJqgvq2E+mGOwSNhkOhbhVbcAHLBRXiy03lyADBAopEVBpCO/K1UdLKrP4vKoGh74Tv/LEy0oCrpyiCkVqhZhsJGdBb931Q/o5Gd36P9xAtOXV34NE+FoaovA9AGcjVTSEdbgFCfQcdEFeLTQZbPd1dDJooLRHSBiAZn6x/tXv4WjdeuRL6jMyN8RJsEf4umXHgiao62zogoGShxN42BRf7wjC1CvkUHlqFqEuumIHFCqiYhIFBLbVtVZ1V+katIS9ur/cv7DGwXNicD/YuwIk1caCEmmIsSgiPacsjPejD2WQipCwuI40RziteZ2e6qkLavZTrO+I2/Qa5uoMGj/alpRdQbzTD2tQuakzi7Qjln4lyw3qS3n+KOtmPdcU893OTSr4y217seQUQ+9KUuH2pWzmlt1/KJ8NMgb7w06se8oY2psyaReHESbSICNuyQMsgb0a1jtDXyN+OC2GgnB5aCScOrZ7fiAHBwRt08NrCTU/8PB0vcejZ9PKhqRyp5VXVp8LjzEidqdlHgU2Nz3HGVN20ECuQI5aMaGAWHpHBRzYh828giShs7+lpBlu1gs1zTma92Afl0dfWZ78lXjNkew73Yn9GAHoWyA1t1Pe6+KZxUV6IAjgbnuDNqWzh24oaNv0XDetwcim2cvcnjzl0cxBp/Y/1Z5dUoIIW1qn8UvNpW+RThxyMy8q5Kab/yGxPTSeqY8F0nPu+rDoqKXFSyr5v9H1F8FHqG5omLSFQz47iLc0TQ4Mke+YoLj6DCDQ7qplYl7+SFUMkbLaJE1XLyNdCjAsm6s/g4XmxTvqv5kB8LjjxSnjxFlzE/LZ8yQeDbkSuRiI1pJWyUiHry7p0TIBbkZLXRHah2mPDY31y55UHhEydYfG6nuvo5kOXV90SFcfLEzo4OweYdd7oiv5bj5Ii2CAV7FOaRJ+0eEZlqK7N+DmInswuJbafKHXfuHLDxMgrzikIjrujaqRyk8uXqGts5CoooYOJ48DcHtyT6jju6CmJtfyIsnotwtDFGJKhgFrFH4emEjOVGe240fMNLRKNxR9pyrYftp9rmAhAFtvZI84jjxnLcCJI3+8mxGY3y9o+CILp96HslH3knMAq4vBDbfs7ZuGgqhAQSULRDRb8+bchuaAkcFPhxsXac2D88j6gwj6+IvJzjWeuSN+tuu2jK2s5mcvMK9ggM/jAqpHWixIyV0g5i/U3ctbTwuCMikouMxVXQFSQKRSuqMLAi2ruiX5BCxkGlgCJ/6kVavZgpR585BXN0DI1bxnaIAywiSweItsDozOpgiZPVAYq67nEUhZn1tE2cJB7ohYDiEZG52roRYZ0jCra/oqNoXAC03Tn542ocB5XqvW2jrVDv74gYdNK07bSl2n9x8QBBUR5qiQJGpODdrQ5iF4zoFiL6M40TXh75DbVFtESbkw/IgXHhBpSGa8okffSvc4wpqOXThVABouB0kioYVEGdrLZJ3OByA8pxaHnaiN1FpB3jWHGOupioUdnG2pHdjfS9KHjtM3lRsCuk7AO/Q9qg44ZX3FSLAsxjVxHt2y4RBavCRtcX6x5lkPWyD2xzUB/2yRPhOHQLcCLFzogNZKdEia9QEBHZGTaUnRShdIbFlmUj2QAR3cVVRYEqRZ+kKNAUcpFvGyzu9slXRFWmccWOK3625/jcwRhVc4Wgmw/xMG9MGzdUFLxOIhFd7EzjspM3AywK3KiGRzuj70dVI6qikZ84aWJ/ewA5InTzsUzbn7xUvx0H2lwwgBsCGqOxqCOiyTgOFC7Vd3m1P6IGEOtCO3kOWdXLemujisjX8aQqpFuJfcO7bqpA2fYV+yS3u2UqFBXQcWFy3MT4YQqViA5FiI7NiOb1CbMtbFcXMurjLjP5YeSHdMtwl1zhZ59EeeAGUB7HUR3N9fJmctLofWA9fJf+clff+il4Tcu7bM6wEff/ACApqO/DNMw+AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 11" align="bottom" width="106" height="121" border= "0">


 1. Ak Vám to lekár povedal, postup opakujte aj pre druhé oko.

 2. Bezprostredne po použití nasaďte pevne uzáver späť na fľaštičku.


Ak použijete viac Fenefrinu 10 % ako máte

Pri predpísanom dávkovaní je predávkovanie prakticky vylúčené.

Predávkovanie napr. omylom vypitý obsah fľaštičky sa môže prejaviť zvýšením krvného tlaku, búšením srdca, bolesťami hlavy, vracaním, pocitom strachu a trasom, tep je najskôr zrýchlený, potom môže byť aj spomalený.

Po nakvapkaní vysokej dávky do oka je nutné rýchlo spojovkový vak vypláchnuť vodou, aby bol liek odplavený.

Ak omylom došlo k predávkovaniu, alebo požití lieku je nutné urýchlene vyhľadať najbližšie dostupného lekára, predtým je vhodné podľa možností podať medicinálne uhlie.


Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom privolajte ihneď lekársku pomoc.


Ak zabudnete použiť Fenefrin 10 %

Pokračujte v predpísanom dávkovaní v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Fenefrin 10 %

Neprestaňte používať Fenefrin 10 % pokiaľ Vám to nepovedal Váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Fenefrin 10 % môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Fenefrin 10 % je zvyčajne veľmi dobre znášaný, niekedy však môže vyvolať nežiaduce účinky:


Môže spôsobiť prekrvenie spojoviek, začervenanie oka a pocit pálenia v oku.


Vzácne sa objavuje viac hodín pretrvávajúca porucha zrakovej ostrosti s nemožnosťou zaostrenia. Rozšírenie zrenice spôsobuje ľahko oslnenie. Taktiež vzácne sa môže vyskytnúť zvýšenie krvného tlaku, väčšinou mierne. Ojedinele však môže liek spôsobiť silné zvýšenie krvného tlaku s búšením srdca, zrýchleným tepom a silnými bolesťami hlavy. Tieto celkové účinky sa vyskytnú častejšie u pacientov s prekrvením spojoviek, krvácaním do spojovkového vaku a poškodením rohovky alebo spojoviek.


Pri dlhodobom používaní sa môže vyvinúť začervenanie spojoviek, zhrubnutie rohovky opuchom. Pri trvalom používaní sa u starších pacientov môže vyvinúť zúženie zreníc. Ojedinele po dlhodobom používaní sa môže objaviť zrohovatenie spojovky a môže sa uzavrieť slzný kanálik.


Liek môže ešte zvýrazniť zúženie komorového uhla a tak vyvolať glaukómový záchvat.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Fenefrin10 %


Chrániť pred chladom a mrazom. Chrániť pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Fenefrin 10 % po uplynutí dátumu exspirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo na škatuľke pod skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nepoužívajte Fenefrin 10 % ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku alebo ochranného pruhu pri prvom otváraní fľaštičky. V takomto prípade vráťte liek naspäť do lekárne.


Po prvom otvorení spotrebujte do 28 dní.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Fenefrin 10 % obsahuje


- Liečivo je fenylefríniumchlorid 100 mg v 1ml roztoku, čo odpovedá fenylefrínu 80,3 mg v 1 ml.

- Ďalšie zložky sú:

Dinatrii edetas dihydricus (dihydrát edetanu disodného),

acidum hydrochloridum (kyselina chlorovodíková),

benzalkonii chloridum (benzalkóniumchlorid) konzervačná prísada,

aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)


Ako vyzerá Fenefrin 10 % a obsah balenia


1 10 ml, 1 x 5ml, 3 5 ml (polyetylénová fľaštička s kvapkadlom)


Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2011.

5



FENEFRIN 10 %

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/05063


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


FENEFRIN 10 %


očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 100 mg fenylefríniumchloridu (zodpovedá 80,3 mg fenylefrínu) (1 ml = 38kvapiek).

Pomocná látka: Benzalkóniumchlorid (0,1 mg/ml) je konzervačná látka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia

Vzhľad lieku: roztok musí byť číry bezfarebný alebo slabo nažltlý bez mechanických nečistôt.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rozšírenie zrenice

Žiaduce rapídne a silné rozšírenie zrenice.

Prevencia a terapia

Zamedzenie vzniku, alebo rozrušenie synechií pri uveitíde.

Očná chirurgia

Rozšírenie zrenice pred vnútroočnou operáciou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania: Podanie do oka.


Liek je určený pre dospelých.


Dospelí:

Pri žiaducom rapídnom a silnom rozšírení zrenice sa jednorázovo podáva 1 kvapka do spojovkového vaku.


Terapeuticky sa na rozrušenie synechií do spojovkového vaku jedného alebo oboch očí podáva 1 kvapka lieku jedenkrát denne.


Terapia nemá trvať dlhšie ako 5 dní; pri dlhodobejšej liečbe je nutný lekársky dohľad.


Pri rozšírení zrenice pred vnútroočnou operáciou môže byť liek aplikovaný 30 až 60 minút pred operáciou.


Dávkovanie osobám vyššieho veku:

Starším osobám sa liek musí podávať opatrne a až po zvážení možnosti použiť iný liek s nižšou koncentráciou fenylefrínu.


Spôsob podávania:

Pacient mierne zakloní hlavu, odtiahne dolnú mihalnicu a vkvapne jemným stlačením fľaštičky do spojovkového vaku kvapku tak, aby sa špičkou fľaštičky nedotkol oka. Po podaní lieku fľaštičku opäť uzavrie.


Tak ako v prípade iných očných instilácií sa pre zníženie možnej systémovej absorpcie odporúča stlačiť slzný vačok v oblasti vnútorného očného kútika po dobu jednej minúty. Má sa tak urobiť ihneď po instilácii každej kvapky.


Kontaktné šošovky je treba pred podaním očných kvapiek vybrať, po 20 minútach je možné šošovky opäť aplikovať.


Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi jednotlivými liekmi má byť aspoň 5 minút.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo fenylefríniumchlorid (fenylefrín) alebo na niektorú z pomocných látok. Glaukóm s úzkym uhlom, rhinitis sicca, cievna aneuryzma, gravidita a laktácia. Liek je kontraindikovaný u detí.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Signifikantné zvýšenie krvného tlaku bolo pozorované po instilácii odporúčaných dávok očného roztoku 10 % fenylefrínu.

Pri podávaní lieku Fenefrin 10 % je potrebná veľká opatrnosť u pacientov so srdcovocievnym ochorením, hypertenziou, ťažkými poruchami činnosti srdca, srdcovými arytmiami, hypertyreózou, ťažkými cievnymi zmenami napr. pokročilou ateriosklerózou, cukrovkou na inzulíne. Toto platí tiež pre staršie osoby. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného lieku s nižšou koncentráciou fenylefrínu.


Pri hyperémii spojoviek a pri poškodení epitelu rohovky je možná zvýšená absorpcia a zvýšenie systémových nežiaducich účinkov.


Aplikácia lieku do oka po traume, operácii, alebo pacientom so zníženou slzivosťou /počas anestézie/ môže spôsobiť absorpciu dostatočného množstva fenylefrínu do systému a tým vyvolať systémovú vazopresorickú odpoveď.

Rebound-mióza bola pozorovaná u starších pacientov 1 deň po aplikácii očného roztoku fenylefrínu a reinstilácia spôsobila redukciu mydriázy. V dôsledku silného účinku lieku na dilatátor sa u starších osôb môžu objaviť prechodne plávajúce pigmentové zrnká v komorovej vode 30 až 45 minút po aplikácii očného roztoku fenylefrínu.


Pacienti liečení týmto liekom nemajú nosiť kontaktné šošovky. Súčasne s používaním lieku nesmú byť mäkké kontaktné šošovky nosené vôbec, benzalkóniumchlorid, ktorý sa na ne adsorbuje môže poškodiť rohovku. Pod dohľadom lekára však môžu pacienti nosiť tvrdé kontaktné šošovky, ale pred aplikáciou je potrebné, aby si ich pacient vždy vybral a znova nasadil najskôr za 20 min po nakvapkaní lieku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kardiovaskulárne účinky fenylefrínu môžu zosilniť súčasne podávané inhibítory monoaminooxidázy, tricyklické antidepresíva, niektoré anestetiká, inzulín, metyldopa, atropín a beta-sympatolytiká, napr. propranolol.

Výrazný vzostup krvného tlaku môže nastať po podaní lieku pri súčasnej terapii guanetidínom alebo rezerpínom.


4.6 Gravidita a laktácia


V pokusoch na gravidných potkaních samiciach vyvolal fenylefrín v závislosti na dávke silný pokles prekrvenia uteru, zvýšenie periférneho odporu maternicových ciev a zvýšenie kontraktility svaloviny maternice. Tieto zmeny vyvolávali poruchy rastu plodov. Fenylefrín zreteľne zvýšil incidenciu situs inversus intestinorum u potkaních plodov (tento účinok nebol doteraz u človeka potvrdený).


U potkanov fenylefrín zvyšuje teratogénnu účinnosť acetazolamidu (vznik končatinových defektov). Mutagénne účinky za použitia rôznych testov in vitrodokázané neboli.


Používanie v gravidite:

Objektívne hodnotiteľné štúdie o pôsobení lieku v období gravidity u človeka nie sú k dispozícii.

Počas gravidity sa liek Fenefrin 10 % nesmie podávať.


Používanie počas laktácie:

Nie je známe či fenylefrín je vylučovaný do mlieka.

Počas laktácie sa liek Fenefrin 10 % nesmie podávať.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek Fenefrin 10 % vyvoláva mydriázu a bráni akomodácii. Videnie je neostré a okrem toho hrozí oslnenie ešte niekoľko hodín po nakvapkaní lieku. Pacient po dobu niekoľkých hodín po vkvapnutí lieku nesmie riadiť motorové vozidlá, obsluhovať stroje alebo vykonávať rizikové činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, sústredenie a koordináciu pohybov. Pacient nemusí byť schopný reagovať rýchlo a účelne.


4.8 Nežiaduce účinky


Liek môže spôsobiť reaktívnu hyperémiu po odznení vazokonstrikčného účinku a môže vyvolať pocit pálenia v spojovkovom vaku.


Vzácne sa môže objaviť veľa hodín zotrvávajúca cykloplégia (ojedinele môže liek vyvolať poruchu akomodácie až v rozsahu troch dioptrií).


Vzácne môže spôsobiť vzostup krvného tlaku, väčšinou mierny. Ojedinele sa objavili silné presorické reakcie sprevádzané palpitáciami, tachykardiou, a silnými bolesťami hlavy. Tieto celkové účinky sa vyskytli najmä u pacientov s hyperémiou spojoviek, krvácaním do spojovkového vaku a poškodením epitelu rohovky alebo spojoviek.


Pri chronickom používaní sa môže vyvinúť reaktívne kongestívne začervenanie spojoviek a zhrubnutie rohovky edematóznym presiaknutím. Pri trvalom používaní sa u starších pacientov môže objaviť mióza (rebound-efekt).


Ojedinele po dlhodobom podávaní vznikla xeróza (keratinizácia epitelu) spojoviek a uzáver slzného kanálika a epifora.

Fenefrin 10 % môže ešte zvýrazniť zúženie komorového uhla a tak vyvolať glaukómový záchvat. Pokiaľ by sa pri glaukóme podával liek Fenefrin 10 % je nutné podať naviac aj lieky znižujúce vnútroočný tlak, napr. pilokarpín.


4.9 Predávkovanie

Príznaky:

Prejavy príznakov predávkovania sú: zvýšenie krvného tlaku, palpitácie, bolesti hlavy, vracanie, anxiozita, tras; najskôr tachykardia, neskôr následkom stimulácie glomus caroticum prípadne reflexná bradykardia. Ojedinele sa aj po topickom podaní do oka, napr. po vyšších dávkach môže objaviť výrazné zvýšenie krvného tlaku.


Toxická perorálna dávka u detí je 3 mg na 1 kg telesnej hmotnosti, u dospelých 300 mg na 1 kg telesnej hmotnosti.

Liečba:

Po perorálnom požití sa podá p.o. medicinálne uhlie, prípadne sa prevedie výplach žalúdka. Pri predávkovaní do spojovkového vaku sa spojovkový vak ihneď vyplachuje vodou.


Pri reflexnej bradykardii sa podá atropín /deťom v dávke 0,01 až 0,02 mg na 1 kg telesnej hmotnosti/.


Pri nebezpečne výraznom zvýšení krvného tlaku sa ako blokátor periférnych alfa-receptorov podá fentolamín.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologikum, alfa-sympatomimetikum.

ATC kód: S01FB01


Lokálne sa v oftalmológii fenylefrín používa v koncentračnom rozsahu 0,06 - 10,0 %, na vyvolanie vazokonstrikcie v koncentrácii od 0,1 do 0,25 %.

Fenylefríniumchlorid patrí do skupiny alfa1-sympatomimetík s výrazným antikongestívnym účinkom. Selektivitu jeho pôsobenia na alfa1-receptory dokladá množstvo experimentálnych výsledkov. Tak napr. selektívne alfa1-sympatolytikum bunazosín antagonizuje vazokonstrikciu, vyvolanú fenylefríniumchloridom na tepnách králičieho oka. Aktivácia alfa1-receptorov v m. dilatator pupillae je podkladom mydriatického účinku fenylefrínu, alfa1-receptory čiastočne zodpovedajú aj za zníženie vnútroočného tlaku po použití vysokých koncentrácií fenylefríniumchloridu (2,5 - 10,0 %).


Samotný vazokonstrikčný účinok sa oproti tomu využíva podávaním fenylefrínu v nízkych koncentráciách ako dekongestíva pri hyperémii spojoviek a nosovej sliznice.


Pri použití 10 % roztoku fenylefrínu sa niekedy paralelne s mydriázou popisuje aj rozvoj cykloplégie. Avšak iní autori uvádzajú, že 10 % roztok vyvolá do 20 minút maximálnu mydriázu bez vyvolania cykloplégie. Mydriatický účinok zotrváva po dobu cca. 5 hodín.


Sledovanie vzťahu medzi dávkou (resp. koncentráciou) a účinkom na akomodáciu resp. mydriázu ukázalo zosilňovanie účinku v závislosti na dávke (koncentrácii) v koncentračnom rozsahu 0,1 - 10,0 %.


Koncentrácia 0,125 % za normálnych okolností neovplyvní ani šírku zrenice, ani vnútroočný tlak. Zdá sa, že zvýšenie vnútroočného tlaku pozorované na mačacom oku pri použití vysokých koncentrácií fenylefrínu (> 10 %), je vyvolané skôr znížením odtoku komorovej vody ako jej zvýšenou tvorbou; u človeka sa oproti tomu ovplyvnenie týchto dvoch ukazovateľov nájsť nepodarilo.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika pri topickom podaní do spojovkového vaku:


V rade pokusov, prevedených in vivoa in vitrona králičom oku sa ukázalo, že epitel rohovky predstavuje nielen najdôležitejšiu bariéru, brániacu prieniku a efluxu fenylefríniumchloridu, ale že má rozhodujúci význam aj pre metabolizmus látky.


Po odstránení epitelu rohovky sa asi 10-násobne zvýši rýchlosť penetrácie fenylefrínu a jeho metabolitov. To odpovedá skutočnosti, že fenylefrín je len málo liposolubilný a že za fyziologického pH má charakter slabej bázy.


Ak sa v pokuse na zvierati odstráni epitel, zvýši sa koncentrácia fenylefrínu v komorovom moku mnohonásobne /desať až trinásťnásobne/. Koncentrácia v samotnej rohovke sa zvýši 3,5-násobne.


Fenylefrín sa už v rohovke čiastočne metabolizuje.


Metabolizmom sa intraokulárna koncentrácia fenylefrínu výrazne znižuje, pokiaľ sa do spojovkového vaku aplikujú roztoky slabšie ako 0,1 %.


Sledovanie farmakokinetiky na základe merania mydriatického účinku u človeka ukázalo, že fenylefríniumchlorid prednú očnú komoru opäť rýchlo opustí s polčasom 1,3 0 ± 0,2 h po aplikácii 1 % až 5 % roztoku do spojovkového vaku.


Je známe, že fenylefrín je substrátom pre monoaminooxidázu a že sa tento enzým v rohovke vyskytuje. Či je však skutočne monoaminooxidáza zodpovedná za metabolizmus fenylefrínu v rohovke, nie je doteraz objasnené.


Farmakokinetika pri celkovom podaní:


U dospelého človeka vyvolá merateľné zvýšenie krvného tlaku i.v. injekcia 0,75 g fenylefríniumchloridu, a to s maximom účinku za 1 minútu po injekcii. Približne po 5 minútach sa systolický a diastolický krvný tlak vráti k pôvodným hodnotám.


V rozsahu približne rovnakých hodnôt len s určitým oneskorením sa pohybujú koncentrácie v krvi a kardiovaskulárne účinky fenylefríniumchloridu po lokálnom podaní 2 kvapiek po 0,66 mg látky. Je teda zrejmé, že po lokálnej aplikácii vysokých dávok sa fenylfríniumchlorid významne absorbuje.



5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita po lokálnom podaní:

Po odstránení rohovkového epitelu vyvolá podanie 2,5 % a 10 % roztoku fenylefríniumchloridu do spojovkového vaku králikov cytotoxickú zmenu endotelu rohovky a keratocytov. Bolo zistené zhrubnutie rohovky vyvolané edémom. Podobné zmeny boli popísané u mačiek. Po podaní nízkych koncentrácií 0,125 % podobné zmeny neboli pozorované.


Po lokálnom použití vysokých koncentrácií 2,5 % fenylefríniumchloridu do spojovkového vaku u človeka sa môže následkom vazokonstrikcie merateľne, ale prechodne znížiť parciálny tlak kyslíka v spojovkách, prekrvenie makuly sa však významne nezmení ani pri použití 10 % roztoku, podanom lege artis odporúčaným spôsobom.


Subchronická a chronická toxicita:

Výsledky sledovania chronickej toxicity u pokusných zvierat nie sú k dispozícii.


Karcinogenita:

Sledovanie karcinogénneho potenciálu fenylefríniumchloridu u myší a potkanov počas 2 rokov nepreukázalo karcinogénnu účinnosť. U potkanov bola zistená zvýšená incidencia fokálnych zápalov pečene a prostatitíd, frekvencia týchto zmien vykazovala závislosť na dávke.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dinatrii edetas dihydricus (dihydrát edetanu disodného),

acidum hydrochloridum (kyselina chlorovodíková),

benzalkonii chloridum (benzalkóniumchlorid) konzervačná prísada,

aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku: 24 mesiacov

Čas použiteľnosti od prvého otvorenia balenia: 28 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Chrániť pred chladom a mrazom. Chrániť pred svetlom.

Liek musí byť uchovávaný mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polyetylénová fľaštička s kvapkadlom, polyetylénový uzáver so závitom, etiketa. Fľaštičky sa balia do papierových škatuliek spolu s písomnou informáciou pre používateľov lieku.


Veľkosť balenia: 1 x 10 ml, 1 x 5 ml, 3 x 5 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Po otvorení je liek pripravený na podanie do oka.


Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom a stlačením plastickej fľaštičky vkvapne do dolného spojovkového vaku predpísaný počet kvapiek. Pri aplikácii sa nemá dotknúť oka ani mihalníc. Prstom sa má zatlačiť na slzník na zabránenie systémovej absorpcie po dobu 1 minúty. Nakoniec je nutné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva v zvislej polohe.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0300/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


05.09.2005/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2011

7



FENEFRIN 10 %