+ ipil.sk

Fenofibrate - AS 267 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/07530

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.:2012/06314, 2013/02019


Písomnáinformácia pre používateľa


Fenofibrate - AS 267 mg

(Fenofibrát)

Tvrdé kapsuly


 • Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Vtejto písomnej informácii pre používateľasa dozviete:

1.Čo je Fenofibrate - AS 267 mg ana čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Fenofibrate - AS 267 mg

3.Ako užívať Fenofibrate - AS 267 mg

4.Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fenofibrate - AS 267 mg

6.Obsah balenia a ďalšieinformácie


 1. Čo je Fenofibrate - AS 267 mg a na čo sa používa


Fenofibrate - AS 267 mg patrí do skupiny liekov všeobecne nazývaných fibráty. Tieto lieky sa používajú na zníženie hladiny tukov (lipidov) v krvi. Napríklad tukov, ktoré sa nazývajú triacylglyceroly.


Fenofibrate - AS 267 mg sa používa zároveň s nízkotukovou diétou a liečbou inou ako liekmi napríklad cvičením a znížením hmotnosti na zníženie hladiny tukov v krvi.


 1. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Fenofibrate - AS 267 mg


Neužívajte Fenofibrate - AS 267 mg

 • ak ste alergický (precitlivený) na fenofibrát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) ak sa u Vás počas liečby fibrátmi objavili alergické reakcie na svetlo.

 • ak máte závažné poruchy funkcie pečene a obličiek alebo prebiehajúce ochorenie žalúdka.

 • ak ste tehotná alebo dojčíte.

 • ak máte ochorenie zvané cholelitiáza (žlčové kamene).


Upozorneniaa opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Fenofibrate - AS 267 mg.


Deti a dospievajúci

Použitie fenofibrátu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča.


Iné lieky a Fenofibrate - AS 267 mg

Účinky Fenofibrate - AS 267 mg a iných súbežne podávaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.

Ak užívate alebo ste vposlednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súbežné podávanie perorálnych antikoagulancií (lieky znižujúce zrážavosť krvi) môže zvyšovať ich účinok, čo sa prejaví zvýšeným krvácaním. Ošetrujúci lekár vám zabezpečí pravidelné laboratórne sledovanie príslušných krvných hodnôt.


Všeobecne sa neodporúča kombinovať tento liek so statínmi (iná skupina liekov používaná pri liečbe vysokých hladín lipidov). Existuje tu riziko výskytu toxického účinku na svaly, najmä v prípade už existujúceho ochorenia svalov. Preto kombinovaná liečba fenofibrátov spolu so statínmi sa má podávať len výnimočne. Možný výskyt nežiaducich účinkov na svaly treba starostlivo sledovať.


Sledované musia byť tiež obličkové funkcie pri súčasnom podávaní fenofibrátu a cyklosporínu (lieku používaného pri potlačení imunitnej (obrannej) reakcie), pretože môže dôjsť k dočasnému poškodeniu funkcie obličiek.


Fenofibrate - AS 267 mg a jedlo

Vzhľadom na skutočnosť, že liečivo je horšie absorbované z prázdneho žalúdka, má sa liek vždyužívať počas hlavného jedla.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek


Prejavy ovplyvnenia plodnosti neboli pozorované.


Vedenie vozidiela obsluha strojov

Fenofibrate - AS 267 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Ako užívať Fenofibrate - AS 267 mg


Vždy užívajteFenofibrate - AS 267 mgpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tento liek predstavuje spolu s diétnym režimom dlhodobú symptomatickú liečbu, ktorej účinnosť musí byť periodicky sledovaná.


Liek užívajte počas hlavného jedla.


Odporúčaná dávka je 267 mg (1 kapsula) denne. Len čo je dosiahnutá stabilizácia hladín cholesterolu, lekár vám odporučí kapsuly s nižším obsahom liečiva.


Odpoveď na liečbu vám bude lekár pravidelne kontrolovať a ak sa po niekoľkých mesiacoch nedosiahne dostatočná odpoveď, môže zvážiť doplnkovú alebo inú liečbu.


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

Lekár vám odporučí zníženie dávky, napr. použitie iných liekových foriem s nižším obsahom liečiva.


Ak užijete viac lieku Fenofibrate - AS 267 mg, ako máte

Ak užijete nadmerný počet kapsúl alebo ak kapsuly užilo dieťa, konzultujte to okamžite so svojím lekárom alebo skontaktujte najbližšiu pohotovosť. Túto informáciu pre používateľa alebo kapsuly zoberte zo sebou, aby lekár vedel, aký liek ste užili.


Neexistujú špecifické protilátky a v prípade akútneho predávkovania sa má začať symptomatická liečba (liečba príznakov predávkovania). V prípade potreby sa môže urobiť výplach žalúdka spolu s ďalšou vhodnou liečbou.


Ak zabudnete užiť Fenofibrate - AS 267 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Fenofibrate - AS 267 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Boli popísané prípady poškodenia svalov (bolesť svalov, zápal svalov, svalové kŕče a slabosť), ako aj veľmi zriedkavé prípady rabdomyolýzy (rozpad buniek kostrovej svaloviny). Väčšinou však odznejú po vysadení lieku.

Ďalšie vedľajšie účinky:tráviace ťažkosti (pocit nutkania na vracanie, bolesti v nadbrušku), prechodné zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov (transamináz) v krvi, kožné alergické reakcie (žihľavka), bolesti hlavy a závraty.

Boli tiež popísané fotosenzitívne reakcie (alergická reakcia na slnko), sexuálna asténia (slabosť), výskyt žlčových kameňov a v zriedkavých prípadoch alopécia (vypadávanie vlasov).


Frekvencia podľa konvencií MedDRA:

veľmi časté: môžu ovplyvniť viac ako 1 z 10 ľudí

časté: môžu ovplyvniť až 1 z 10 ľudí

menej časté: môžu ovplyvniť až 1 zo 100 ľudí

zriedkavé: môžu ovplyvniť až 1 z 1000 ľudí

veľmi zriedkavé: môžu ovplyvniť až 1 z 10 000 ľudí

neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy krvi a lymfatického systémumierne zníženie hemoglobínu (krvné farbivo) a leukocytov (biele krvinky)


Poruchy imunitného systémuprecitlivenosť


Poruchy nervového systému


bolesti hlavyPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
zápal pľúc

Poruchy gastrointestinálneho traktu

žalúdočné alebo črevné poruchy, (pocit nutkania na vracanie, bolesti v nadbrušku)

zápal podžaludkovej žlazyPoruchy pečene a žlčových ciest

zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov


výskyt žlčových kameňov, zápal pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva


kožné alergické reakcie (žihľavka)

alopécia (vypadávanie vlasov) fotosenzitivita (alergická reakcia na slnko)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


bolesť svalov, zápal svalov, svalové kŕče a slabosť


rabdomyolýza (život ohrozujúci stav, pri ktorom dochádza k postupnému rozpadu buniek kostrovej svaloviny)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


sexuálna asténia (slabosť) a závraty
Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené vtejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať Fenofibrate - AS 267 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale. Blistre uchovávajte v škatuľke, na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na tube a na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte liekyodpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fenofibrate - AS 267 mgobsahuje

 • Liečivo je fenofibrát. Každá tableta lieku Fenofibrate - AS 267 mg obsahuje 267 mg fenofibrátu.

 • Ďalšie zložky sú: nátriumlaurylsulfát, povidón, predželatínovaný škrob, krospovidón, sodná soľ kroskarmelózy, sodná soľ karboxymetylškrobu A, koloidný oxid kremičitý, nátriumstearylfumarát, želatína, červeň allura (E129), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), chinolínová žlť (E104),

Colorcon S-1-277002Opacode Black(šelak, čierny oxid železitý (E172), propylénglykol (E1520), roztok amoniaku 28%),

Tek Print TM SW-9008 Black ink(šelak, čierny oxid železitý (E172), propylénglykol (E1520), koncentrovaný roztok amoniaku, hydroxid draselný).


Ako vyzerá Fenofibrate - AS 267 mga obsah balenia

Fenofibrate - AS 267 mgsú kapsuly s červenooranžovou vrchnou a žltou spodnou časťou s označením FM/267 na oboch častiach.


Veľkosť balenia: 28, 30, 60 a 90 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Archie Samuel s.r.o., Brno, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľabola naposledy aktualizovanáv apríli 2013.


5


Fenofibrate - AS 267 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/07530

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.:2012/06314, 2013/02019


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Fenofibrate - AS 267 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna kapsula obsahuje fenofibrát 267 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.

Kapsuly s červenooranžovou vrchnou a žltou spodnou časťou s označením FM/267 na oboch častiach.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Fenofibrát je indikovaný u dospelých ako doplnok diéty a inej nefarmakologickej liečby (napr. cvičenie, zníženie hmotnosti) pri :

 • liečbe závažnej hypertriacylglycerolémie s nízkou hladinou HDL cholesterolu alebo bez nej,

 • kombinovanej dyslipoproteinémii, ak sú statíny kontraindikované alebo nie sú tolerované.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liek je v kombinácii s diétou vhodný na dlhodobú symptomatickú liečbu, ktorej účinnosť musí byť pravidelne kontrolovaná.


Obvykle sa podáva 267 mg (1 kapsula) denne. Len čo sa hladiny cholesterolu znormalizujú, odporúča sa užívať kapsuly s nižším obsahom liečiva.

Odpoveď na liečbu treba kontrolovať stanovením sérových lipidov a ak sa po niekoľkých mesiacoch

(3-6) nedosiahne adekvátna terapeutická odpoveď, majú sa zvážiť doplňujúce alebo odlišné terapeutické postupy.


Deti a dospievajúci:

Bezpečnosť a účinnosť fenofibrátu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov zatiaľ nebola stanovená. Nie sú k dispozícii potrebné údaje Preto sa použitie fenofibrátu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neodporúča.


Dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek:


Pri poruche renálnej funkcie je potrebné znížiť dávku fenofibrátu v závislosti od hodnoty klírensu kreatinínu. U týchto pacientov sa odporúča použitie iných liekových foriem obsahujúcich nižšiu dávku liečiva.


Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávka fenofibrátu

< 60

140 mg

< 20

67 mg


Spôsob podania


Vzhľadom na skutočnosť, že liečivo je horšie absorbované z prázdneho žalúdka, má sa liek vždy užívať počas hlavného jedla.

4.3 Kontraindikácie


Liek sa nesmie predpisovaťv nasledujúcich prípadoch:


 • hepatálna insuficiencia,

 • renálna insuficiencia

 • precitlivenosť na fenofibrát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • známe fotoalergické alebo fototoxické reakcie počas liečby fenofibrátom

 • existujúca cholelitiáza

 • počas gravidity a laktácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Poškodenie funkcie obličiek

Pri poškodení funkcie obličiek môže byť potrebné znížiť dávku fenofibrátu, a to v závislosti na hodnote klírensu kreatinínu. U týchto pacientov sa odporúča použiť liekové formy obsahujúce nižšiu dávku liečiva (pozri časť 4.2).


Sérové transaminázy

U niektorých pacientov sa zistilo zvýšenie hladiny sérových transamináz. Vo väčšine prípadov je však toto navýšenie iba prechodné, nízke a asymptomatické. Počas prvého roku liečby sa odporúča monitorovať každé tri mesiace hladiny sérových transamináz. Liečbu je vhodné prerušiť v prípade zvýšenia ALT a AST nad trojnásobok hornej hranice normy.


Účinok na svaly

V súvislosti s podávaním fibrátov bolo popisované poškodenie svalov, vrátane zriedkavých prípadov rabdomyolýzy. Výskyt tejto poruchy sa zvyšuje u pacientov s hypoalbuminémiou a renálnou insuficienciou. Na možnosť poškodenia svalov upozorní difúzna myalgia, myozitída, svalové kŕče a slabosť a /alebo výrazné zvýšenie CPK (hladiny presahujúce 5-násobok normálnej hodnoty). V týchto prípadoch sa má liečba prerušiť.


Riziko svalového poškodenia sa môže zvyšovať v prípadoch, keď sa liek podáva v kombinácii s inými fibrátmi alebo s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (pozri časť 4.5).


Podobne ako u ostatných fibrátov, bol u pacientov užívajúcich fenofibrát popísaný výskyt pankreatitídy. Tento jav vysvetľuje zlyhanie účinnosti u pacientov s ťažkou hypertriglyceridémiou, priamym účinkom lieku alebo sekundárnym efektom sprostredkovaným kameňom alebo tvorený “pieskom” v spoločnom žlčovode.


Pri hyperlipidemických pacientoch liečených estrogénmi alebo kontraceptívami obsahujúcimi estrogény sa má zistiť, či je hyperlipidémia primárnej alebo sekundárnej povahy (možné zvýšenie hladiny lipidov vyvolané perorálnymi estrogénmi).


Účinnosť liečby sa má monitorovať stanovením hodnôt lipidov v sére. Po liečbe fenofibrátom dochádza väčšinou k rýchlemu poklesu hladín lipidov, ale pokiaľ sa nedosiahne uspokojivé zníženie hladiny sérových lipidov počas troch mesiacov, treba zvážiť doplnkové opatrenia, resp. iné liečebné prostriedky.


Deti a dospievajúci

Pozri časť 4.2.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá:zvýšený antikoagulačný efekt a zvýšené riziko krvácania (spôsobené vytesnením antikoagulancia z väzobných miest plazmatických proteínov).


Na začiatku liečby fenofibrátom sa odporúča znížiť dávku perorálneho antikoagulancia o jednu tretinu a v prípade potreby jeho dávku prispôsobiť na základe hodnôt nameraných podľa INR .


Všeobecne sa neodporúča kombinovať toto liečivo sinhibítormi HMG-CoA reduktázy. Existuje tu riziko výskytu toxického účinku na svaly, najmä v prípade už existujúceho ochorenia svalov. Preto má byť kombinovaná liečba fenofibrátom a statínmi vyhradená len pre pacientov s ťažkou kombinovanou dyslipidémiou a vysokým rizikom výskytu kardiovaskulárnej príhody a bez akéhokoľvek predošlého poškodenia svalov. Možné nežiaduce účinky na svaly musia byť starostlivo monitorované.


Počas súčasného podávania fenofibrátu a cyklosporínuboli zaznamenané závažné prípady reverzibilného poškodenia obličkových funkcií. Preto musí byť funkcia obličiek týchto pacientov starostlivo monitorovaná a liečba fenofibrátom sa má ukončiť v prípade závažnej zmeny laboratórnych parametrov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky či malformácie.

Neexistujú dostatočné údaje o pôsobení lieku počas gravidity, aby sa mohli vylúčiť všetky riziká, preto je v gravidite podávanie fenofibrátu kontraindikované.


Laktácia

Zatiaľ nie sú k dispozícii údaje o prechode fenofibrátu do materského mlieka, preto sa podávanie lieku počas laktácie neodporúča.


Fertilita

Prejavy ovplyvnenia fertility neboli pozorované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Fenofibrate – AS 267 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú len ľahké, vyskytujú sa len pri malom počte pacientov (2-4 %) a neovplyvňujú liečbu.

Podobne ako pri používaní iných fibrátov, boli popísané prípady poškodenia svalov (difúzna myalgia, myozitída, svalové kŕče a slabosť), ako aj veľmi zriedkavé prípady rabdomyolýzy. Väčšinou sú však reverzibilné a odznejú po vysadení lieku (pozri časť 4.4).


Frekvencia podľa konvencií MedDRA:


Veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Poruchy krvi a lymfatického systémumierne zniženie hemoglobínu a leukocytov


Poruchy imunitného systémuhypersenzitivita


Poruchy nervového systému


bolesti hlavyPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
intersticiálna pneumopatia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

žalúdočné alebo črevné poruchy, dyspeptického charakteru

pankreatitídaPoruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie hladiny sérových transamináz


výskyt žlčových kameňov, hepatitída (pozri časť 4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva


kožné alergické reakcie

alopécia fotosenzitivita


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


difúzna myalgia, myozitída, svalové kŕče a slabosť


rabdomyolýza

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


sexuálna asténia a závratyLaboratórne a funkčné vyšetrenia


mierne zvýšenie sérového kreatinínu

mierne zvýšenie urey4.9 Predávkovanie


Zatiaľ nebol zaznamenaný žiaden prípad predávkovania. Špecifické antidotá nie sú k dispozícii a preto liečba akútneho predávkovania má byť symptomatická. V prípade nutnosti môže byť urobený výplach žalúdka súbežne s ďalšou vhodnou podpornou liečbou. Fenofibrát nie je možné odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hypolipidemiká

ATC kód: C10AB05


Spôsob účinku

Fenofibrát je derivát kyseliny fibrovej, jeho účinky na úpravu hladiny lipidov pre ľudí sú sprostredkované aktiváciou receptoru typu alfa aktivovaného peroxisomovým proliferátorom (PPAR).


Farmakodynamické účinky

Prostredníctvom aktivácie PPAR fenofibrát zvyšuje lipolýzu a elimináciu aterogénnych častíc bohatých na triglyceridy z plazmy aktiváciou lipoprotein-lipázy a znížením tvorby apoproteínu CIII. Aktivácia PPAR taktiež vyvoláva zvýšenie syntézy apoproteínov AI a AII.

Hore uvedené účinky fenofibrátu vedú k zníženiu frakcií s veľmi nízkou a nízkou hustotou (VLDL a LDL) obsahujúce apoproteín B a k zvýšeniu frakcie s vysokou hustotou (HDL) obsahujúce apoproteín AI a AII.

Okrem toho prostredníctvom úpravy syntézy a katabolizmu VLDL frakcia fenofibrát zvyšuje klírens LDL a znižuje VLDL, ktorých hladiny sú zvýšené v aterogénnom fenotype lipoproteínu, čo je bežná porucha u pacientov s rizikom ischemickej choroby srdca.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Počas klinických štúdií s fenofibrátom sa celkový cholesterol znížil o 20 až 25 %, triglyceridy o 40 až

55 % a HDL cholesterol sa zvýšil o 10 až 30 %.

U pacientov s hypercholesterolémiou, u ktorých boli hladiny LDL cholesterolu znížené o 20 až 35 % viedol celkový účinok na cholesterol k zníženiu pomeru celkového cholesterolu k HDL cholesterolu, LDL cholesterolu k HDL cholesterolu alebo Apo B k Apo AI. Všetky citované hodnoty sú ukazovatele aterogénneho rizika.

Z dôvodu významného účinku na LDL cholesterol a triglyceridy by mala byť liečba fenofibrátom prínosná u pacientov s hypercholesterolémiou (s pridruženou hypertriglyceridémiou i bez nej), vrátane sekundárnej hyperlipoproteinémie ako napr. u diabetes mellitus II. typu.

Výsledky štúdie DAIS (Diabetes Atherosclerosis Intervention Study) ukázali, že fenofibrát signifikantne znižuje progresiu koronárnej aterosklerózy u pacientov s diabetom II. typu. V tejto dvojito slepej, randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdií s 418 pacientmi s diabetom II. typu a priemernou dobou liečby 38 mesiacov vyústila liečba fenofibrátom k významnému spomaleniu progresie ložiskových aterosklerotických lézií o 40 % pri koronarografickom hodnotení. I keď štúdia DAIS nebola zameraná na sledovanie ovplyvnenia klinických príhod, liečba fenofibrátom v skúmanej populácií vyústila k 23 % zníženiu klinických kardiovaskulárnych príhod (štatisticky nesignifikantné).

Extravaskulárne zásoby cholesterolu (tendinózne a tuberózne xantómy) môžu byť výrazne znížené alebo dokonca úplne eliminované v priebehu liečby fenofibrátom.

U pacientov so zvýšenými hladinami fibrinogénu liečených fenofibrátom sa ukázalo významné zníženie tohto parametra ako u pacientov so zvýšenými hladinami Lp(a). Pri liečbe fenofibrátom sa znižujú ďalšie zápalové markery ako C reaktívny proteín.

Urikosurický účinok fenofibrátu vedúci k zníženiu hladiny kyseliny močovej približne o 25 % má byť ďalším prínosom u dyslipidemických pacientov s hyperurikémiou.

U fenofibrátu sa ukázal antiagregačný účinok na krvné doštičky u zvierat v klinických štúdiách, kde sa ukázalo zníženie agregácie doštičiek vyvolané ADP, kyselinou arachidonovou a adrenalínom.


Je dokázané, že liečba fibrátmi môže redukovať koronárne príhody, ale nepreukázal sa pokles mortality zo všetkých príčin v primárnej alebo sekundárnej prevencii kardiovaskulárneho ochorenia.


Deti a dospievajúci

Pozri časť 4.2.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Fenofibrát nie je detegovateľný v plazme v nezmenenej forme, hlavným metabolitom je kyselina fenofibrová.

Plazmatická koncentrácia kyseliny fenofibrovej dosahuje svoje maximum za 5 hodín po podaní lieku. Pri podaní 1 kapsuly s obsahom 200 mg fenofibrátu denne je priemerná plazmatická koncentrácia približne 15 µg/ml. Počas kontinuálnej liečby sú plazmatické koncentrácie stabilné.


Kyselina fenofibrová sa pevne viaže na plazmatický albumín a je schopná vytesniť z tejto väzby antagonistov vitamínu K a zvýšiť tak ich antikoagulačný účinok (pozri časť 4.5).


Biotransformácia a eliminácia

Liek sa vylučuje hlavne močom. Takmer kompletne sa vylúči do 6 dní. Fenofibrát sa vylučuje najmä vo forme kyseliny fenofibrovej a jej glukuronidového konjugátu. Plazmatický poločas vylučovania kyseliny fenofibrovej je približne 20 hodín.

Kinetické štúdie sledujúce podanie jednotlivej dávky ako i dlhodobé podávanie preukázali, že nedochádza ku kumulácii liečiva. Kyselina fenofibrová sa neeliminuje hemodialýzou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie chronickej toxicity boli vykonané na potkanoch, psoch a opiciach druhu Rhesus. Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov a zvýšenie hmotnosti pečene sa zaznamenalo pri štúdiách na potkanoch.


Ani v testoch in vitro, ani v testoch in vivo sa po fenofibráte nepozorovali mutagénne účinky. Štúdie na myšiach, potkanoch a králikoch neodhalili teratogénne účinky.

Embryotoxické pôsobenie sa pozorovalo pri dávkach pohybujúcich sa v oblasti toxicity pre matku. Pri vysokých dávkach bolo zaznamenané predĺženie gravidity a problémy pri pôrode. Prejavy ovplyvnenia fertility neboli pozorované.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

nátriumlaurylsulfát, povidón, predželatínovaný škrob, krospovidón, sodná soľ kroskarmelózy, sodná soľ karboxymetylškrobu A, koloidný oxid kremičitý, nátriumstearylfumarát.


Zloženie obalu kapsuly:

želatína, červeň allura (E129), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), chinolínová žlť(E104)


Potlač:

Colorcon S-1-277002 Opacode Black(šelak, čierny oxid železitý (E172), propylénglykol (E1520), roztok amoniaku 28%)

Tek Print TM SW-9008 Black ink(šelak, čierny oxid železitý (E172), propylénglykol (E1520), koncentrovaný roztok amoniaku, hydroxid draselný).


6.2 Inkompatibility


Doteraz nie sú zaznamenané.

6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale. Blistre uchovávajte v škatuľke, na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister v papierovej škatuľke.

Veľkosti balenia: 28, 30, 60 a 90 kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Archie Samuel s.r.o., Brno, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


31/0116/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 26.03.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013

7


75


Fenofibrate - AS 267 mg