+ ipil.sk

Fentanyl Actavis 100 µg/ h transdermálna náplasťPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/01458-TR, 2015/01460-TR, 2015/01461-TR

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2108/05002, 2108/05003, 2108/05005, 2014/03770-ZME

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07843-ZIB

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05167-ZIAPísomná informácia pre používateľa


Fentanyl Actavis 25 µg/h transdermálna náplasť

Fentanyl Actavis 50 µg/h transdermálna náplasť

Fentanyl Actavis 100 µg/h transdermálna náplasť

transdermálna náplasť


fentanyl


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Fentanyl Actavis a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fentanyl Actavis

 3. Ako používať Fentanyl Actavis

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Fentanyl Actavis

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Fentanyl Actavis a na čo sa používa


Fentanyl je jedným zo skupiny silných liekov proti bolesti, ktoré sa nazývajú opioidy.

Liek proti bolesti, fentanyl, pomaly prechádza z náplasti cez kožu a do tela.


Dospelí:

Fentanyl Actavis sa používa na liečbu silnej dlhotrvajúcej bolesti, ktorá si vyžaduje liečbu len silnými liekmi proti bolesti.


Deti:

Fentanyl Actavis sa používa na dlhodobú liečbu silnej a dlhotrvajúcej bolesti u deti vo veku 2 rokov a starších, ktoré už boli predtým liečené inými silnými liekmi proti bolesti.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fentanyl Actavis


Nepoužívajte Fentanyl Actavis

- ak ste alergický na fentanyl alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak trpíte bolesťou, ktorá trvá iba krátky čas, napr. po chirurgickom zákroku.

- ak máte vážnejšie poškodený centrálny nervový systém (mozog a miechu), napr. pri poranení mozgu.


Upozornenia a opatrenia


UPOZORNENIE:

Fentanyl Actavis je liek, ktorý môže byť pre deti životu nebezpečný.

Toto platí aj v prípade použitých transdermálnych náplastí.

Majte na pamäti, že vzhľad tohto lieku môže byť pre deti lákavý, čo môže v niektorých prípadoch viesť k ohrozeniu života.

Fentanyl Actavis môže mať život ohrozujúce vedľajšie účinky u ľudí, ktorí nepoužívajú predpísané opioidné lieky pravidelne.


Použitie náplasti inou osobou

Náplasť má byť nalepená iba na kožu osoby, ktorej bola predpísaná lekárom. Boli hlásené prípady, kedy sa náplasť neúmyselne nalepila na iného člena rodiny, pri blízkom fyzickom kontakte alebo pri používaní spoločnej postele. Náplasť takto nalepená na inej osobne (najmä dieťati) môže spôsobiť predávkovanie. V prípade zachytenia náplasti na koži inej osoby, ihneď náplasť odstráňte a vyhľadajte lekársku pomoc.


Váš lekár použije liečbu Fentanylom Actavis ako súčasť komplexnej liečby bolesti a bude pravidelne sledovať vašu individuálnu odpoveď na Fentanyl Actavis.


Predtým, ako začnete používať Fentanyl Actavis, informujte svojho lekára, ak trpíte akoukoľvek poruchou uvedenou nižšie, pretože riziko vedľajších účinkov je vyššie a/alebo môže byť potrebné, aby vám váš lekár predpísal nižšiu dávku fentanylu:


- astma, útlm dýchania alebo akékoľvek ochorenie pľúc

- nízky krvný tlak

- porucha funkcie pečene

- porucha funkcie obličiek

- ak ste niekedy mali poranenie hlavy, mozgový nádor, príznaky zvýšeného vnútrolebečného tlaku (napr. bolesť hlavy, poruchy videnia), zmeny stavu vedomia alebo stratu vedomia, alebo kómu

- pomalý nepravidelný tep srdca (bradyarytmia)

myastenia gravis (ochorenie, ktoré spôsobuje únavu a slabosť svalov)

- ak užívate antidepresíva alebo antipsychotiká, pozri časť „Iné lieky a Fentanyl Actavis“.


Informujte svojho lekára, ak sa u vás počas liečby vyskytne horúčka, pretože zvýšená telesná teplota môže spôsobiť zvýšené vstrebávanie lieku cez kožu. Z toho istého dôvodu, nevystavujte náplasť na koži priamemu pôsobeniu tepla, ako sú vyhrievacie podložky, ohrievacie fľaše, sauna, solárium alebo horúce kúpele vo vírivke. Je dovolené zostať na slnku, ale počas horúcich letných dní si musíte náplasť chrániť nejakým oblečením. Fentanyl Actavis transdermálna náplasť obsahuje kov. Ak budete podstupovať vyšetrenie magnetickou rezonanciou, je potrebné náplasť odstrániť, pretože sa môže zohriať počas vyšetrenia a môže zapríčiniť popálenie kože v mieste nalepenia náplasti.


Ak používate Fentanyl Actavis dlhšiu dobu, môže sa vyvinúť tolerancia, fyzická alebo psychická závislosť. Počas liečby bolesti spôsobenej rakovinou je to však zriedkavé.


Ak ste starší pacient alebo ste vo veľmi zlom fyzickom stave (vychudnutý), váš lekár vás bude pozorne sledovať, pretože môže byť potrebné predpísať vám nižšiu dávku.


Náplasti sa nemajú strihať na menšie časti, pretože kvalita, účinnosť a bezpečnosť takto rozdelených náplastí nebola preukázaná.


Deti a dospievajúci

Fentanyl Actavis sa má vo všeobecnosti používať iba u detí a dospievajúcich vo veku 2 rokov a starších, ktorí už boli liečení inými opioidmi (napr. morfínom). Fentanyl Actavis sa nemá používať u dojčiat a batoliat mladších ako 2 roky.

Na ochranu pred požitím u detí je potrebná opatrnosť pri voľbe miesta aplikácie transdermálnej náplasti Fentanylu Actavis (pozri časť 3 „Ako používať Fentanyl Actavis“) a priľnavosť náplasti sa má pozorne kontrolovať.


Iné lieky a Fentanyl Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate barbituráty (používajú sa na liečbu porúch spánku), buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (iné silné lieky proti bolesti). Ich užívanie spolu s Fentanylom Actavis sa neodporúča.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate inhibítory monoaminooxidázy (MAO) (napr. moklobemid užívaný proti depresii alebo selegilín užívaný proti Parkinsonovej chorobe), alebo ste ich užívali počas posledných 14 dní. Ak sa tieto lieky užívajú spoločne, môže to zvýšiť ich toxicitu.


Riziko vedľajších účinkov sa zvyšuje, ak užívate antidepresíva alebo antipsychotiká,. Fentanyl Actavis môže vzájomne pôsobiť s týmito liekmi a môžu sa u vás vyskytnúť zmeny duševného stavu (napr. nepokoj, halucinácie, kóma) a ďalšie účinky, ako napríklad zvýšenie telesnej teploty nad 38 °C, zvýšenie srdcovej frekvencie, nestabilný krvný tlak a prehnané reflexy, stuhnutosť svalov, nedostatok koordinácie a/alebo gastrointestinálne symptómy (napríklad nevoľnosť, vracanie, hnačka). Váš lekár vám povie, či je pre vás Fentanyl Actavis vhodný.


Ak súbežne užívate lieky, ktoré ovplyvňujú funkciu mozgu, je pravdepodobnejšie, že budete mať vedľajšie účinky, najmä ťažkosti s dýchaním. Sem patria napríklad:

 • lieky na liečbu úzkosti (trankvilizéry)

 • lieky na liečbu psychických porúch (neuroleptiká)

 • anestetiká (látky na znecitlivenie). Ak si myslíte, že vám bude podané anestetikum, povedzte lekárovi alebo zubárovi, že užívate Fentanyl Actavis

 • lieky na liečbu porúch spánku (hypnotiká, sedatíva)

 • lieky na liečbu alergií alebo nevoľnosti z cestovania (antihistaminiká/antiemetiká)

 • iné silné lieky proti bolesti (opioidy)

 • niektoré lieky užívané na bolesť chrbta alebo na iné bolestivé stavy svalov a kostí (relaxanciá kostrového svalstva)

 • alkohol


V rovnakom čase nepoužívajte Fentanyl Actavis s liekmi uvedenými nižšie, pokiaľ vás lekár pozorne nesleduje.

Tieto lieky môžu zvýšiť účinky a vedľajšie účinky Fentanylu Actavis. Týka sa to napríklad:

 • ritonaviru (používa sa na liečbu AIDS)

 • ketokonazolu, itrakonazolu (používajú sa na liečbu plesňových ochorení)

 • diltiazému (používa sa na liečbu ochorení srdca)

 • cimetidínu (používa sa na liečbu žalúdočných a črevných ochorení)

 • makrolidových antibiotík (používajú sa na liečbu infekcií)


Fentanyl Actavis a alkohol

Súčasné používanie Fentanylu Actavis a alkoholických nápojov zvyšuje riziko závažných vedľajších účinkov a môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním, pokles tlaku krvi, hlboký útlm a kómu. Počas používania Fentanylu Actavis nepite alkoholické nápoje.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nepoužívajte Fentanyl Actavis počas pôrodných bolestí a pôrodu (vrátane pôrodu cisárskym rezom), pretože fentanyl prechádza placentou a môže u novorodenca spôsobiť útlm dýchania. Ak počas liečby Fentanylom Actavis otehotniete, poraďte sa so svojím lekárom. Fentanyl Actavis sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Bezpečnosť používania počas tehotenstva nebola stanovená.


Fentanyl sa vylučuje do materského mlieka a môže u dojčaťa spôsobiť vedľajšie účinky ako je celkový útlm a útlm dýchania. Materské mlieko vytvorené počas liečby alebo počas 72 hodín po odstránení poslednej náplasti sa má znehodnotiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Fentanyl Actavis má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a používať stroje. Dá sa to očakávať najmä na začiatku liečby, pri akejkoľvek zmene dávkovania, rovnako ako v súvislosti s alkoholom alebo trankvilizérmi. Ak užívate rovnakú dávku Fentanylu Actavis už dlhšiu dobu, váš lekár vám môže dovoliť viesť vozidlá a obsluhovať nebezpečné stroje. Neveďte vozidlá a neobsluhujte nebezpečné stroje počas užívania Fentanylu Actavis, ak keď vám to lekár nedovolil.


3. Ako používať Fentanyl Actavis

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár rozhodne, ktorá sila Fentanylu Actavis je pre najvhodnejšia. Váš lekár sa rozhodne na základe intenzity vašej bolesti, podľa vášho celkového zdravotného stavu a podľa typu liečby bolesti, ktorú dosiaľ dostávate. V závislosti od vašej reakcie môže byť potrebné prispôsobiť silu náplasti alebo počet náplastí. Účinok sa dosiahne do 24 hodín po aplikovaní prvej náplasti a jej účinok po odstránení postupne klesá. Neprerušujte liečbu bez konzultácie s lekárom.

Vaša prvá náplasť začne účinkovať pomaly, čo môže trvať až jeden deň, takže váš lekár vám môže dať navyše lieky proti bolesti, až kým vaša transdermálna náplasť fentanylu nezačne plne účinkovať. Potom vám má Fentanyl Actavis nepretržite pomáhať pri úľave od bolesti a budete môcť ukončiť užívanie týchto ďalších liekov proti bolesti. Avšak niekedy budete aj tak potrebovať navyše aj iné lieky proti bolesti.


Použitie u detí a dospievajúcich

Fentanyl Actavis sa má používať iba u detí a dospievajúcich vo veku 2 rokov a starších, ktorí už boli predtým liečení inými opioidmi (napr. morfínom). Fentanyl Actavis sa nemá používať u dojčiat a batoliat mladších ako 2 roky.


Ako aplikovať(použiť) náplasť Fentanylu Actavis

 • Nájdite rovnú časť na hornej časti vášho tela (trupu) alebo ramena, kde je koža bez ochlpenia, rezov, škvŕn alebo iných poškodení kože. Táto časť tela nesmie byť ožarovaná v súvislosti s radiačnou liečbou.

 • Ak je koža ochlpená, odstráňte ochlpenie nožnicami. Nehoľte ju, pretože holenie dráždi kožu. Ak je potrebné kožu umyť, umyte ju vodou. Nepoužívajte mydlo, olej, telové mlieka, alkohol alebo iné čistiace prostriedky, ktoré môžu podráždiť kožu. Pred aplikáciou náplasti musí byť koža úplne suchá.

 • Pred použitím náplasti prezrite. Náplasti, ktoré sú rozrezané, rozdelené alebo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom, sa nemajú používať.

 • Náplasť Fentanylu Actavis sa má vybrať z ochranného vrecka po prvom prehnutí zárezu (ktorý je umiestený blízko vrchnej časti šípky na štítku vrecka) a potom starostlivo pretrhnúť obal vrecka. Ak použijete nožnice na otvorenie vrecka, otvorte vrecko čo najbližšie k zatavenému okraju, aby sa nepoškodil obsah vrecka.

 • Náplasť sa musí nalepiť ihneď po otvorení balenia. Po odstránení odnímateľnej fólie sa náplasť aplikuje pevným pritlačením dlaňou ruky ku koži na približne 30 sekúnd tak, aby ste si boli istý, že náplasť dobre drží na koži. Venujte osobitnú pozornosť a pozrite sa, či náplasť na okrajoch správne prilieha na kožu.

 • Transdermálna náplasť Fentanylu Actavis sa zvyčajne používa 72 hodín (3 dni). Na vonkajší obal si môžete zapísať dátum a čas, kedy ste náplasť použili. Toto vám pomôže zapamätať si, kedy si máte náplasť vymeniť.

 • Aplikačná časť náplasti sa nemá vystavovať teplu z vonkajších zdrojov tepla (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

 • Pretože transdermálna náplasť je chránená vonkajšou vode odolnou vrstvou, môžete ju nosiť aj pri sprchovaní.

 • U detí je prednostným miestom aplikácie náplasti horná časť chrbta, aby sa minimalizovala schopnosť dieťaťa odstrániť náplasť.


Ako vymeniť transdermálnu náplasť

 • Náplasť odstráňte po čase, ktorý vám povedal váš lekár. Vo väčšine prípadov je to po 72 hodinách (3 dňoch), u niektorých pacientov po 48 hodinách (2 dňoch). Náplasť sa zvyčajne neodlepí sama. Ak zostanú stopy transdermálnej náplasti na koži po jej odstránení, môžu sa očistiť použitím väčšieho množstva mydla a vody.

 • Použitú náplasť preložte na polovicu tak, aby lepivé okraje priľnuli k sebe. Použité náplasti dajte späť do vonkajšieho obalu a odneste do vašej lekárne.

 • Aplikujte novú náplasť ako je to uvedené vyššie, ale na iné miesto na koži. Ak chcete aplikovať náplasť na rovnaké miesto, musí uplynúť najmenej 7 dní.


Ak použijete viac Fentanylu Actavis, ako máte

Ak ste si nalepili viacej náplastí ako máte predpísané, odstráňte náplasti a kontaktujte svojho lekára alebo nemocnicu, aby posúdili riziko.


Najčastejším znakom predávkovania je znížená schopnosť dýchať. Príznaky sú také, že osoba dýcha príliš pomaly alebo slabo. Ak toto nastane – odstráňte náplasť a ihneď kontaktujte lekára. Počas čakania na lekára udržujte osobu v bdelom stave hovorením alebo s ním/s ňou občas zatraste.

Iné príznaky a znaky predávkovania sú ospanlivosť, nízka telesná teplota, pomalý tep srdca, znížené svalové napätie, nízky krvný tlak, výrazný útlm, strata koordinácie svalov, zúženie zreníc a kŕče.


Ak zabudnete použiť Fentanyl Actavis

Za žiadnych okolností nepoužite dvojnásobnú dávku.

Náplasť si máte vymieňať v rovnakom čase každé tri dni (každých 72 hodín), pokiaľ váš lekár nerozhodol inak. Ak zabudnete, vymeňte si náplasť ihneď, ako si spomeniete. Ak je to však príliš neskoro, kontaktujte svojho lekára, pretože je možné, že budete potrebovať navyše ďalšie lieky proti bolesti.


Ak prestanete používať Fentanyl Actavis

Ak si prajete prerušiť alebo ukončiť liečbu, vždy sa porozprávajte s vaším lekárom o dôvodoch jej ukončenia a o pokračovaní vašej ďalšej liečby.

Dlhodobé používanie Fentanylu Actavismôže vyvolať fyzickú závislosť. Ak prestanete používať náplasti, môžete sa cítiť zle.

Keďže je riziko abstinenčných príznakov (príznaky z vysadenia lieku) (nevoľnosť, vracanie, hnačka, úzkosť a chvenie svalov) pri náhlom ukončení liečby vyššie, nikdy neukončite liečbu Fentanylom Actavis svojvoľne, ale vždy sa najprv poraďte so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vyhodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledovných údajoch o frekvencii:


Veľmi časté

viac ako 1 z 10 pacientov

Časté

menej ako 1 z 10 pacientov, ale viac ako 1 zo 100 pacientov

Menej časté

menej ako 1 zo 100 pacientov, ale viac ako 1 z 1000 pacientov

Zriedkavé

menej ako 1 z 1000 pacientov, ale viac ako 1 z 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé

menej ako 1 z 10 000 pacientov, zahŕňajúce jednotlivé hlásenia


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich závažných, veľmi zriedkavých vedľajších účinkov, prerušte liečbu a ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo navštívte nemocnicu: ťažký útlm dýchania (ťažká dýchavičnosť, chrčanie) alebo úplná strata priechodnosti tráviaceho traktu (kŕčovitá bolesť, vracanie, plynatosť).

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, váš lekár môže odporučiť vás sledovať po dobu 24 hodín, keďže fentanyl môže ovplyvňovať vaše telo aj určitú dobu po odstránení náplasti.


Iné vedľajšie účinky

Veľmi časté: ospalosť (somnolencia), bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, vracanie, zápcha


Časté: červené oči, strata chuti do jedla, upokojenie (útlm), ťažkosti so spánkom, depresia, úzkosť, stavy zmätenosti, halucinácie, nervozita, mimovoľné pohyby, mravčenie, závrat pri výške, nepríjemné pocity pri nepravidelnom a/alebo silnom tepe srdca, vysoký tlak krvi, ťažkosti s dýchaním, hnačka, suchosť v ústach, nedostatočná alebo znížená tvorba slín, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, nadmerné potenie, kožné reakcie v mieste aplikácie, svrbenie, kožná vyrážka, sčervenanie kože (erytém), svalové kŕče, ťažkosti s vylučovaním vody (vylučovanie moču), pocit neobvyklej únavy a ospalosti (tlmivý účinok na mozgové funkcie), strata fyzickej sily, pocit celkovej nevoľnosti (malátnosť), pocit prechladnutia.


Menej časté: nepokoj, dezorientácia, euforická nálada (pocit neobvyklého nadšenia), strata pamäti, znížená citlivosť najmä na koži, záchvaty (vrátane klonických a záchvaty typu grand mal), poruchy reči, nízky tlak krvi a pomalý tep srdca, modrasté sfarbenie kože, problémy s dýchaním (útlm dýchania), nepriechodnosť čriev, ekzém, dermatitída. Vyrážky, sčervenanie kože a svrbenie zvyčajne vymiznú jeden deň po odstránení náplasti. Mykanie svalov, impotencia, sexuálna dysfunkcia, kožné reakcie v mieste aplikácie náplasti, príznaky podobné chrípke, príznaky z vysadenia lieku (abstinenčné príznaky), pocit zmeny telesnej teploty.


Zriedkavé: zúženiezreničiek oka, nepravidelný tep srdca, rozšírené (dilatované) krvné cievy, zástava dýchania (apnoe), príliš plytké alebo príliš pomalé dýchanie, ktoré nezodpovedá potrebe tela (hypoventilácia), čkanie, nepriechodnosť žalúdočného traktu.


Veľmi zriedkavé: generalizované (postihujúce celé telo) akútne alergické reakcie so znížením krvného tlaku a/alebo ťažkosťami s dýchaním (anafylaktické/anafylaktoidné reakcie), klamlivé predstavy, stavy vzrušenia, zmätenosť, neostré videnie, bolestivá plynatosť, znížené vylučovanie vody ako je normálne (vylučovanie močom), bolesť močového mechúra.


Nasledujúce vedľajšie účinky sa môžu tiež vyskytnúť, avšak s neznámou frekvenciou: anafylaktický šok/reakcia, pomalé dýchanie.


Ak používate Fentanyl Actavis už nejaký čas, môže sa stať, že Fentanyl Actavis bude pre vás menej účinný a budete potrebovať úpravu dávky (môže sa vyvinúť tolerancia). Taktiež sa môže vyvinúť fyzická závislosť a príznaky z vysadenia lieku (abstinenčné príznaky). Medzi príznaky z vysadenia lieku patrí nevoľnosť, vracanie, hnačka, úzkosť a triaška.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí a dospievajúcich liečených transdermálnou náplasťou fentanylu sa vyskytujú podobné vedľajšie účinky ako sa pozorovali u dospelých.

Nie je žiadne špecifické riziko u detí a dospievajúcich, pokiaľ sa náplasť používa podľa pokynov.

Veľmi častými vedľajšími účinkami pozorovanými u detí v klinických štúdiách boli horúčka, vracanie a nevoľnosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Fentanyl Actavis


Uchovávajte nepoužité a použité náplasti mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Podmienky uchovávania

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Z bezpečnostných dôvodov ako aj z dôvodov ochrany životného prostredia sa majú použité a nepoužité náplasti, ako aj náplasti po dátume exspirácie znehodnotiť alebo vrátiť do lekárne na likvidáciu. Použité náplasti preložte na polovicu lepiacimi stranami k sebe a ponechajte ich vo vonkajšom obale, kým ich neznehodnotíte alebo neodnesiete do lekárne.


Zaobchádzanie s náplasťami

Použité náplasti sa majú preložiť lepiacimi stranami k sebe a potom sa majú bezpečne zlikvidovať. Náhodné vystavenie použitých a nepoužitých náplastí najmä deťom, môže viesť k úmrtiu. Nepoužité náplaste by mali byť vrátené do lekárne.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fentanyl Actavis 25 µg/h transdermálna náplasť obsahuje

Liečivo je fentanyl. Jedna náplasť uvoľňuje 25 mikrogramov fentanylu za hodinu. Náplasť s aktívnou plochou 7,5 cm2obsahuje 4,125 mg fentanylu.

Čo Fentanyl Actavis 50 µg/h transdermálna náplasť obsahuje

Liečivo je fentanyl. Jedna náplasť uvoľňuje 50 mikrogramov fentanylu za hodinu. Náplasť s aktívnou plochou 15 cm2obsahuje 8,25 mg fentanylu.


Čo Fentanyl Actavis 100 µg/h transdermálna náplasť obsahuje

Liečivo je fentanyl. Jedna náplasť uvoľňuje 100 mikrogramov fentanylu. Náplasť s aktívnou plochou 30 cm2obsahuje 16,5 mg fentanylu.


Ďalšie zložky sú

Lepivá vrstva: adhézna polyakrylátová vrstva.

Krycia fólia: polypropylénová fólia, modrá tlačiarenská farba.

Odnímateľná fólia: polyetylénová tereftalátová fólia (silikónovaná).


Ako vyzerá Fentanyl Actavis a obsah balenia

Fentanyl Actavis je priehľadná transdermálna náplasť s lepivou zadnou stranou, čo umožnuje jej nalepenie na kožu. Na transdermálnej náplasti je modrá potlač sily.


Fentanyl Actavis je dostupný v baleniach s 3, 4, 5, 8, 10, 16 alebo 20 transdermálnymi náplasťami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca:

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Fentanyl Actavis 25/50/75/100 µg/h transdermales Pflaster

Bulharsko

Victanyl

Česká republika

Fentanyl Actavis

Dánsko

Fentanyl Actavis

Fínsko

Fentanyl Actavis

Nemecko

Fentanyl-Actavis 25/50/75/100 Mikrogramm/h transdermales Pflaster

Maďarsko

Sedaton 25/50/75/100

Island

Fentanyl Actavis

Taliansko

Fentanyl Actavis 25/50/75/100 g/h cerotto transdermico

Holandsko

Fentanyl Actavis mcg/H

Poľsko

Fentaratio Actavis 25/50/75/100 g/h

Portugalsko

Fentanilo Actavis

Rumunsko

Fentanyl Actavis 25/50/75/100 micrograme/h plasture transdermic

Slovenská republika

Fentanyl Actavis 25/50/100 g/h transdermálna náplasť

Slovinsko

Victanyl 25/50/75/100 mcg/h transdermalni obliži

Španielsko

Fentanilo Actavis 25/50/75/100 microgramos/h parches transdermicos EFG Fentanilo

Švédsko

Fentanyl Actavis

Veľká Británia

Victanyl 25/50/75/100 micrograms/h transdermal patch


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


Fentanyl Actavis 100 µg/ h transdermálna náplasť

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/01458-TR, 2015/01460-TR, 2015/01461-TR

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2108/05002, 2108/05003, 2108/05005, 2014/03770-ZME

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07843-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Fentanyl Actavis 25 µg/h transdermálna náplasť

Fentanyl Actavis 50 µg/h transdermálna náplasť

Fentanyl Actavis 100 µg/h transdermálna náplasť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Fentanyl Actavis 25 µg/h transdermálna náplasť

Každá náplasť uvoľňuje 25 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 7,5 cm2obsahuje 4,125 mg fentanylu.


Fentanyl Actavis 50 µg/h transdermálna náplasť

Každá náplasť uvoľňuje 50 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 15 cm2obsahuje 8,25 mg fentanylu.


Fentanyl Actavis 100 µg/h transdermálna náplasť

Každá náplasť uvoľňuje 100 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 30 cm2obsahuje 16,5 mg fentanylu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Transdermálna náplasť


Každá náplasť je priehľadná a bezfarebná s modrým označením „fentanyl 25 µg/h“/„fentanyl 50 µg/h“/„fentanyl 100 µg/h“ na krycej fólii.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí

Liek je indikovaný pri ťažkej chronickej bolesti, ktorá sa dá primerane zvládnuť len opioidnými analgetikami.


Deti

Dlhodobá liečba ťažkej chronickej bolesti u detí od 2 rokov dostávajúcich opioidnú liečbu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Dávkovanie je individuálne na základe predchádzajúceho užívania opioidov a okrem toho je potrebné vziať do úvahy:

 • možný rozvoj tolerancie,

 • súčasný celkový zdravotný stav pacienta, a

 • stupeň závažnosti ochorenia.

Požadovaná dávka opioidu sa má individuálne prispôsobiť a má sa prehodnotiť po každom podaní.


Pacienti dostávajúci opioidnú liečbu po prvý raz (pacienti doteraz neliečení opioidmi)

Klinická skúsenosť s Fentanylom Actavis u pacientov, ktorí neužívali opioidy, je obmedzená. Ak sa liečba Fentanylom Actavis u pacientov dosiaľ neliečených opioidmi považuje za vhodnú, odporúča sa, aby títo pacienti boli na začiatku nastavení na liečbu krátkodobo pôsobiacimi opioidmi. Dostupné sú náplasti s uvoľňovaním 12,5 mikrogramov/h a majú sa použiť na začiatočné dávkovanie. Potom ich je možné pacientom zameniť za náplasti 25 mikrogramov/h. Dávka sa môže potom podľa potreby upraviť nahor alebo nadol pri zvýšení o 12 alebo 25 mikrogramov/h tak, aby sa dosiahla najnižšia vhodná dávka Fentanylu Actavis v závislosti od odpovede a dodatočných analgetických požiadaviek (pozri tiež časť 4.4). U veľmi starších alebo oslabených pacientov sa neodporúča začať opioidnú liečbu Fentanylom Actavis vzhľadom na ich známu vnímavosť na opioidnú liečbu. V týchto prípadoch by bolo vhodné začať liečbu nízkymi dávkami morfínu s okamžitým uvoľňovaním a Fentanyl Actavis predpísať po určení optimálnej dávky.


Pacienti tolerujúci opioidy

Začiatočná dávka Fentanylu Actavis má byť založená na predchádzajúcich 24 hodinových analgetických opioidných požiadavkách.


Prechod z iných opioidov

Pri prechode z perorálnych alebo parenterálnych opioidov na liečbu fentanylom sa má začiatočná dávka vypočítať nasledovne:


1. Je potrebné stanoviť množstvo analgetík požadovaných počas predchádzajúcich 24 hodín.

2. Zodpovedajúce množstvo fentanylu sa má vypočítať nasledovne:

a) pomocou tabuľky 1 prepočtom z perorálneho morfínu na fentanyl u pacientov, u ktorých sa vyžaduje konzervatívny prístup opioidného dávkovania (pomer prepočtu perorálneho morfínu na transdermálny fentanyl je rovný 150:1)

b) pomocou tabuľky 2 u pacientov so stabilnou a dobre tolerovanou opioidnou liečbou (pomer prepočtu perorálneho morfínu na transdermálny fentanyl je rovný 100:1)

c) pomocou tabuľky 3 u pediatrických pacientov. Prepočet z perorálneho morfínu na fentanyl (pomer prepočtu perorálneho morfínu na transdermálny fentanyl je rovný 150:1)


Tabuľka 1: Odporúčaná začiatočnádávka transdermálneho fentanylu založená na dennej perorálnej dávke morfínu(pre pacientov vyžadujúcich konzervatívny prístup k dávkovaniu opioidov).


Perorálna dávka morfínu za 24 hodín (mg/deň)

Transdermálna dávka fentanylu

(mikrogramy/h)

< 90

25

90-134

37

135-224

50

225-314

75

315-404

100

405-494

125

495-584

150

585-674

175

675-764

200

765-854

225

855-944

250

945-1034

275

1035-1124

300


Tabuľka 2: Odporúčaná začiatočná dávka transdermálneho fentanylu založená na dennej perorálnej dávke morfínu(pre pacientov na stabilnej a dobre tolerovanej opioidnej liečbe).


Perorálna dávka morfínu (mg/24 h)

Transdermálna dávka fentanylu (mikrogramy/h)

< 60

12,5

60-89

25

90-149

50

150-209

75

201-269

100

270-329

125

330-389

150

390-449

175

450-509

200

510-569

225

570-629

250

630-689

275

690-749

300


Pri kombinovaní rôznych transdermálnych náplastí sa môže dosiahnuť vyššia rýchlosť uvoľňovania ako 100 mikrogramov/h.


Po prvej aplikácii náplasti sa má predchádzajúca analgetická liečba postupne vysadzovať, až kým sa nedosiahne analgetická účinnosť Fentanylu Actavis. U oboch skupín pacientov, ktorí dosiaľ neužívali opioidy a u tých, ktorí tolerujú opioidy, sa začiatočné hodnotenie analgetického účinku Fentanylu Actavis nemá robiť skôr ako po 24-hodinovom pôsobení náplasti vzhľadom na postupné zvyšovanie sérovej koncentrácie fentanylu počas tohto obdobia.


Titrácia dávky a udržiavacia liečba

Náplasť sa má meniť každých 72 hodín. Dávka sa má titrovať individuálne, až kým sa nedosiahne analgetická účinnosť. U pacientov, ktorí pociťujú výrazné zníženie účinnosti počas 48 až 72 hodín po aplikácii, môže byť potrebná výmena náplasti po 48 hodinách.


Náplasti s uvoľňovaním 12,5 mikrogramov/h sú dostupné a sú vhodné pre titráciu dávky v oblasti nižších dávok. Ak je analgézia na konci prvej aplikácie nedostatočná, dávka sa môže po troch dňoch zvýšiť, až kým sa u každého pacienta nedosiahne požadovaný účinok. Ak je to potrebné, nastavenie dávky sa má spravidla vykonať v nasledujúcich titračných krokoch z 25 mikrogramov/h na 75 mikrogramov/h: 25 mikrogramov/h, 37 mikrogramov/h, 50 mikrogramov/h, 62 mikrogramov/h a 75 mikrogramov/h; potom sa má nastavenie dávky spravidla vykonať zvyšovaním dávky o 25 mikrogramov/h, aj keď sa majú vziať do úvahy požiadavky na prídavnú analgéziu (perorálny morfín 90 mg/deň Fentanyl Actavis 25 mikrogramov/h) a stav bolesti pacienta. Na dosiahnutie požadovanej dávky sa môže použiť viac ako jedna náplasť Fentanylu Actavis.


Pacienti môžu vyžadovať pravidelné doplnkové dávky krátkodobo pôsobiacich analgetík kvôli náhlemu zhoršeniu bolesti. Ak dávka fentanylu prekročí 300 mikrogramov/hodinu treba zvážiť dodatočné alebo alternatívne analgetické metódy.


Napriek primeranej analgetickej účinnosti boli pri prechode z dlhodobej liečby morfínom na transdermálnu liečbu fentanylom hlásené abstinenčné príznaky (pozri časť 4.8). V prípade abstinenčných príznakov sa odporúča týchto pacientov liečiť nízkymi dávkami krátkodobo pôsobiaceho morfínu.


Ukončenie liečby

Ak je potrebné prerušiť liečbu náplasťou Fentanylu Actavis, má byť akékoľvek nahradenie inými opioidmi postupné, začínajúce nízkou dávkou a s postupným zvyšovaním. Dôvodom je, že po systémovom odstránení klesá sérová koncentrácia postupne s priemerným eliminačným polčasom pohybujúcim sa v rozsahu 13 až 25 hodín. Na základe všeobecného pravidla má byť prerušenie opioidnej analgézie postupné, aby sa predišlo abstinenčným príznakom (nauzea, vracanie, hnačka, úzkosť a svalový tremor). Pri zmene liečby z transdermálneho fentanylu na morfínovú liečbu sa nemá používať tabuľka 1 a 2.


Použitie u starších pacientov

Údaje z intravenóznych štúdií s fentanylom ukazujú, že starší pacienti môžu mať znížený klírens, predĺžený eliminačný polčas a môžu byť viac citliví ako mladší pacienti. Štúdie s transdermálnymi náplasťami fentanylu u starších pacientov preukázali, že sa farmakokinetika fentanylu signifikantne nelíšila od mladších pacientov, hoci sérové koncentrácie mali tendenciu byť vyššie. Starší kachektickí alebo oslabení pacienti sa majú starostlivo sledovať na príznaky toxicity fentanylu a ak je to potrebné, má sa znížiť dávka lieku.


U veľmi starých alebo oslabených pacientov sa neodporúča začať liečbu Fentanylom Actavis vzhľadom na ich známu vnímavosť na opioidnú liečbu. V týchto prípadoch je výhodnejšie začať liečbu s nízkymi dávkami morfínu s okamžitým uvoľňovaním a predpísať Fentanyl Actavis po dosiahnutí optimálnej dávky.


Pediatrická populácia

Deti vo veku 16 rokov a staršie

Riaďte sa dávkovaním pre dospelých.


Deti vo veku 2 až 16 rokov

Fentanyl Actavis sa má podávať iba pediatrickým pacientom tolerujúcim opioidy (vo veku 2 až 16 rokov), ktorí už dostávajú denne najmenej 30 mg ekvivalentov perorálneho morfínu. Pri prechode pediatrických pacientov z perorálnych opioidov na Fentanyl Actavis používajte tabuľku 3 „Odporúčaná dávka Fentanylu Actavis založená na dennej dávke perorálneho morfínu“.


Tabuľku 3: Odporúčaná začiatočnádávka Fentanylu Actavis založená na dennej dávke perorálneho morfínu1(pre pediatrických pacientov2)

Perorálna 24-hodinová dávka morfínu (mg/deň)

Transdermálna dávka fentanylu (mikrogramy/h)

30-44

12

45-134

25


1 V klinických skúšaniach sa tieto rozmedzia denných dávok perorálneho morfínu použili ako základ na prepočet dávky transdermálnych náplastí fentanylu.

2 Prepočet na dávku transdermálnej náplasti fentanylu vyššej ako 25 mikrogramov/h je rovnaký pre dospelých aj pediatrických pacientov


Pre deti, ktoré dostávajú denne viac ako 90 mg perorálneho morfínu, sú dostupné iba obmedzené údaje z klinických štúdií. V pediatrických štúdiách sa potrebná dávka transdermálnej náplasti fentanylu počítala konzervatívne: 30 mg až 44 mg perorálneho morfínu denne alebo jeho ekvivalentná opioidná dávka sa nahradila jednou transdermálnou náplasťou fentanylu 12 mikrogramov/h. Treba však vziať do úvahy, že tento konverzný harmonogram platí len u detí pri prechode z perorálneho morfínu (alebo jeho ekvivalentu) na náplasti Fentanylu Actavis. Konverzný harmonogram sa nemá používať pri prechode z Fentanylu Actavis na iné opioidy, pretože môže dôjsť k predávkovaniu.


Analgetický účinok prvej dávky Fentanylu Actavis nebude počas prvých 24 hodín optimálny. Preto má pacient počas prvých 12 hodín po prechode na Fentanyl Actavis dostať predchádzajúcu pravidelnú dávku analgetík. Počas nasledujúcich 12 hodín sa majú tieto analgetiká podať na základe klinickej potreby.


Keďže maximálne hodnoty hladín fentanylu sa objavujú po 12 až 24 hodinách liečby, odporúča sa sledovať pacienta kvôli nežiaducim príhodám, ktoré môžu zahŕňať hypoventiláciu, aspoň 48 hodín po začatí liečby Fentanylom Actavis alebo zvýšení dávky (pozri tiež časť 4.4).


Titrácia dávky a udržiavacia liečba

Ak je analgetický účinok Fentanylu Actavis nedostatočný, má sa podať prídavný morfín alebo iný krátkodobo účinkujúci opioid. V závislosti od prídavných analgetických potrieb a stavu bolesti dieťaťa sa môže rozhodnúť o zvýšení dávky.

Úprava dávky sa má vykonať v intervaloch po 12,5 mikrogramov/h.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa majú starostlivo sledovať, a ak je to potrebné, dávka sa má znížiť (pozri časť 4.4).


Spôsob podania


Na transdermálne použitie.

Fentanyl Actavissamá aplikovať na nepodráždenú a neožiarenú kožu na hladký povrch alebo na trup alebo hornú časť ramena.


Použitie u detí

U malých detí je preferovaným miestom aplikácie náplasti horná časť chrbta, aby sa minimalizovala schopnosť dieťaťa náplasť odstrániť.

Nie sú dostupné žiadne údaje o bezpečnosti a farmakokinetiky týkajúce sa iných miest aplikácie.


Všetci pacienti

Je potrebné vybrať neochlpené miesto. Ak to nie je možné, pred aplikáciou sa vlasy na mieste aplikácie majú ostrihať (nie oholiť). Ak miesto aplikácie Fentanylu Actavis vyžaduje pred aplikáciou náplasti očistenie, má sa to urobiť vodou. Nemajú sa používať mydlá, oleje, čistiace mlieka alebo akékoľvek látky, ktoré môžu podráždiť kožu alebo ovplyvniť jej vlastnosti. Pred aplikáciou náplasti má byť koža úplne suchá. Pred použitím sa náplasti majú prezrieť. Nemajú sa použiť náplasti, ktoré sú rozrezané, rozdelené alebo poškodené akýmkoľvek spôsobom.


Náplasť Fentanylu Actavis sa má vybrať z ochranného vrecka po prvom prehnutí zárezu (umiestený blízko hrotu šípky na štítku vrecka) a potom opatrne pretrhnúť obal vrecka. Ak použijete nožnice na otvorenie vrecka, otvorte vrecko čo najbližšie k zatavenému okraju tak, aby nedošlo k poškodeniu náplasti vnútri.


Fentanyl Actavis sa má aplikovať ihneď po vybratí z uzavretého obalu. Nedotýkajte sa adhezívnej strany náplasti. Po odstránení oboch častí ochrannej vrstvy sa má transdermálna náplasť na miesto pevne pritlačiť dlaňou ruky približne 30 sekúnd tak, aby sa náplasť dobre prichytila na kožu, najmä okolo okrajov. Potom je potrebné si umyť ruky čistou vodou.


Fentanyl Actavis sa má nosiť kontinuálne 72 hodín. Po odstránení predchádzajúcej transdermálnej náplasti sa má nová náplasť aplikovať na iné miesto na koži. Predtým, ako sa nová náplasť aplikuje na rovnaké miesto na koži, musí ubehnúť niekoľko dní. Potreba pokračovania liečby sa má vyhodnotiť v pravidelných intervaloch.

Keďže je transdermálna náplasť chránená vonkajšou vode odolnou vrstvou, môže sa nosiť aj počas sprchovania.

Niekedy môže byť potrebné dodatočné prichytenie náplasti na kožu.

Ak sa dávka postupne zvyšuje, požadovaná aktívna plocha môže dosiahnuť bod, pri ktorom už nie je možné ďalšie zvýšenie.


Ak po odstránení transdermálnej náplasti zostanú na koži nejaké jej zvyšky, možno ich očistiť dostatočným množstvom mydla a vody. Na vyčistenie sa nesmie použiť alkohol alebo iné rozpúšťadlá, pretože v dôsledku účinku náplasti môžu preniknúť kožou.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Akútna alebo pooperačná bolesť, pretože pri krátkodobom používaní nie je možná titrácia dávky.

 • Ťažké poškodenie centrálneho nervového systému.

 • Ťažká respiračná depresia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pediatrická populácia

Fentanyl Actavis sa má pred a po použití uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Liek sa má používať iba ako súčasť integrovanej liečby bolesti po adekvátnom lekárskom, sociálnom a psychologickom posúdení pacienta.


Liečbu Fentanylom Actavis má začať iba skúsený lekár, dobre oboznámený s farmakokinetikou transdermálnych náplastí fentanylu a s rizikom ťažkej hypoventilácie.

U pacientov neliečených opioidmi existuje už pri najnižších dávkach Fentanylu Actavis riziko ťažkej alebo život ohrozujúcej hypoventilácie.


Pacienti, u ktorých sa prejavili závažné nežiaduce účinky, sa majú po odstránení transdermálnej náplasti 24 hodín monitorovať z dôvodu biologického polčasu fentanylu (pozri časť 5.2).


Pri chronickej bolesti nerakovinového pôvodu je vhodnejšie začať liečbu silnými opioidmi s okamžitým uvoľňovaním (napr. morfín) a po stanovení účinnosti a optimálnej dávky silného opioidu predpísať transdermálnu náplasť fentanylu.


Transdermálna náplasť sa nemá strihať. Akokoľvek rozdelená, rozstrihnutá alebo poškodená náplasť sa nemá používať, pretože nie sú dostupné informácie o kvalite, bezpečnosti a účinnosti takto rozdelených náplastí. Ak sú potrebné vyššie dávky ako dávky ekvivalentné 500 mg morfínu, odporúča sa prehodnotenie opioidnej liečby.


Náhle zhoršenie bolesti

Štúdie preukázali, že takmer všetci pacienti, vrátane liečených transdermálnou náplasťou, vyžadovali na zvládnutie náhlej bolesti prídavnú liečbu účinnými liekmi s okamžitým uvoľňovaním.


Útlm dýchania

Tak ako všetky silné opioidy, aj Fentanyl Actavis môžu u niektorých pacientov spôsobiť signifikantný útlm dýchania, a preto sa musia pacienti kvôli týmto účinkom sledovať. Útlm dýchania môže pretrvávať aj po odstránení náplasti Fentanylu Actavis. Výskyt útlmu dýchania narastá so zvyšovaním dávky fentanylu (pozri časť 4.9). Liečivá ovplyvňujúce CNS môžu útlm dýchania zhoršiť (pozri časť 4.5).

U pacientov s existujúcim útlmom dýchania sa má fentanyl používať s opatrnosťou a iba v nižšej dávke.


Chronické ochorenie pľúc

U pacientov s chronickou obštrukčnou alebo inou pľúcnou chorobou fentanyl môže spôsobiť závažnejšie nežiaduce reakcie. U takýchto pacientov môžu opioidy spomaliť dýchanie a zvýšiť rezistenciu dýchacích ciest.


Lieková závislosť a potenciál k liekovejzávislosti

Po opakovanom podávaní opioidov sa môže vyvinúť tolerancia, fyzická a psychická závislosť, ktorá je však pri liečbe bolesti súvisiacej s rakovinou zriedkavá. Jatrogénna závislosť po podávaní opioidov je zriedkavá. Pacienti s predchádzajúcou anamnézou liekovej závislosti/závislosti na alkohole sú viac rizikoví z hľadiska rozvoja závislosti a abúzu liečby opioidmi. Pacienti so zvýšeným rizikom abúzu opioidov môžu byť napriek tomu primerane liečení opioidnými liekmi s riadeným uvoľňovaním, avšak títo pacienti budú vyžadovať sledovanie príznakov zneužívania, abúzu alebo toxikománie. Fentanyl sa môže zneužiť rovnakým spôsobom ako iné opioidné agonisty. Abúzus alebo úmyselné zneužitie Fentanylu Actavis môže viesť k predávkovaniu a/alebo smrti.


Zvýšený intrakraniálny tlak

Fentanyl Actavis sa má používať s opatrnosťou u pacientov citlivých na intrakraniálne účinky retencie CO2, tak ako je to u pacientov so zvýšeným intrakraniálnym tlakom, poruchami vedomia alebo kómou.


Choroby srdca

Fentanyl môže spôsobiť bradykardiu, preto sa má u pacientov s bradyarytmiou podávať opatrne.


Opioidy môžu spôsobiť hypotenziu, najmä u pacientov s akútnou hypovolémiou. Podstatné je, že symptomatická hypotenzia a/alebo hypovolémia sa majú upraviť pred začatím liečby transdermálnymi náplasťami fentanylu.


Porucha funkcie pečene

Pretože sa fentanyl v pečeni metabolizuje na neaktívne metabolity, hepatálne poškodenie môže spomaliť jeho elimináciu. Ak pacienti s poruchou funkcie pečene dostávajú Fentanyl Actavis, majú sa starostlivo sledovať na príznaky toxicity a ak je to potrebné, má sa dávka transdermálnych náplastí Fentanylu Actavis znížiť (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie obličiek

Menej ako 10 % fentanylu sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme a na rozdiel od morfínu nie sú žiadne známe aktívne metabolity, ktoré sa eliminujú obličkami. Údaje získané po intravenóznom podaní fentanylu pacientom so zlyhaním obličiek naznačujú, že distribučný objem fentanylu sa môže dialýzou meniť. Toto môže ovplyvniť koncentráciu v sére. Ak sa pacientom s poškodením funkcie obličiek aplikuje fentanyl transdermálne, treba ich starostlivo sledovať kvôli príznakom toxicity fentanylu a ak je to potrebné, má sa dávka znížiť. (pozri časť 5.2).


Horúčka/externé teplo

Farmakokinetický model ukazuje, že sérové koncentrácie fentanylu sa môžu zvýšiť o približne jednu tretinu, ak sa zvýši teplota kože na 40 oC. Preto sa u pacientov s horúčkou majú sledovať nežiaduce účinky opioidov a dávka transdermálnych náplastí Fentanylu Actavis, ak je to potrebné, sa má upraviť. Existuje možnosť zvýšenia uvoľňovania fentanylu zo systému v závislosti od teploty, ktoré vedie k možnému predávkovaniu a smrti. Klinická farmakologická štúdia uskutočnená u zdravých dospelých osôb ukázala, že aplikácia tepla nad systémom fentanylovej transdermálnej náplasti zvýšila stredné hodnoty AUC fentanylu o 120 % a priemerné hodnoty Cmax o 61 %.


Všetkým pacientom sa má odporučiť vyhýbať sa expozícii miesta aplikácie Fentanylu Actavis priamym vonkajším zdrojom tepla, ako sú výhrevné telesá, elektrické prikrývky, vyhrievané vodné postele, výhrevné lampy a horské slnko, intenzívne slnenie, termofory, dlhšie horúce kúpele, sauny a horúce kúpele vo vírivke.


Náhodné použitie náplasti

Náhodné použitie fentanylovej náplasti na kožu osoby, ktorá nie je jej užívateľom (najmä deti), pri používaní spoločnej postele alebo pri blízkom fyzickom kontakte s užívateľom náplasti, môže dôjsť k predávkovaniu opiodmi pre osobu, ktorá nie je používateľom náplasti. Pacienti by mali byť poučení, že v prípade, ak dôjde k náhodnému prenosu náplasti náplasť musí byť ihneď odstránená z kože osoby, ktorá nie je užívateľom fentanylovej náplasti, (pozri časť 4.9 Predávkovanie).


Interakcie s inými liekmi

Interakcie s CYP3A4 inhibítormi:

Súbežné užívanie Fentanylu Actavis s inhibítormi cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4) (napr. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycín, klaritromycín, nelfinavir, nefazodón, verapamil, diltiazém a amiodarón) môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií fentanylu, čo by mohlo zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické a nežiaduce účinky a môže spôsobiť závažnú respiračnú depresiu. V tejto situácii je vhodná špeciálna starostlivosť a sledovanie pacienta. Neodporúča sa preto súbežné používanie transdermálneho fentanylu a užívanie inhibítorov CYP3A4, pokiaľ pacient nie je starostlivo monitorovaný. Najmä tí pacienti, ktorí používajú Fentanyl Actavis a CYP3A4 inhibítory, sa majú sledovať na príznaky respiračnej depresie a ak je to potrebné, majú sa uskutočniť potrebné zmeny dávok.


Sérotonínový syndróm

Opatrnosť sa odporúča, ak sa fentanyl podáva súčasne s liekmi, ktoré ovplyvňujú sérotonínergické neurotransmiterové systémy.


Rozvoj potenciálne život ohrozujúceho sérotonínového syndrómu môže dôjsť pri súčasnom podávaní sérotonínergných liekov, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) a inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI), a s liekmi, ktoré obmedzujú metabolizmus sérotonínu (vrátane inhibítorov monoaminooxidázy [MAO]). K tomu môže dôjsť v rámci odporúčanej dávky.


Sérotonínový syndróm môže zahŕňať mentálne zmeny, (napr. nepokoj, halucinácie, kóma), autonómnu nestabilitu (napr. tachykardiu, nestály krvný tlak, hypertermiu), neuromuskulárne abnormality (napr. hyperreflexia, poruchy koordinácie, stuhnutosť), a/alebo gastrointestinálne symptómy (napr. nevoľnosť, vracanie, hnačka).


V prípade podozrenia na sérotonínový syndróm, liečba s fentanylom by mala byť ukončená.


Použitie u starších pacientov

Údaje zo štúdií s intravenóznym fentanylom naznačujú, že starší pacienti môžu mať znížený klírens, predĺžený biologický polčas a môžu byť citlivejší na liečivo ako mladší pacienti. Štúdie s fentanylovou transdermálnou náplasťou preukázali, že farmakokinetika fentanylu u starších ľudí sa výrazne nelíši od mladých pacientov, hoci sérové koncentrácie boli vyššie. Starší alebo kachektickí pacienti používajúci transdermálne náplasti Fentanylu Actavis sa majú starostlivo sledovať na príznaky toxicity a podľa potreby znížiť dávku (pozri časť 5.2).


Použitie u pediatrických pacientov

Transdermálne náplasti Fentanylu Actavis sa nemajú používať u pediatrických pacientov bez predchádzajúcej liečby opioidmi(pozri časť 4.2). Existuje riziko ťažkej alebo život ohrozujúcej hypoventilácie bez ohľadu na podávanú dávku transdermálnych náplastí fentanylu.


Transdermálne náplasti fentanylu sa neskúmali u detí mladších ako 2 roky. Fentanyl Actavis sa má podávať len deťom vo veku 2 roky alebo straším, ktoré tolerujú opioidy (pozri časť 4.2). Fentanyl Actavis sa nemá používať u detí mladších ako 2 roky.


Na ochranu pred náhodným požitím transdermálnej náplasti deťmi sa má miesto aplikácie Fentanylu Actavis vybrať veľmi opatrne (pozri časť 6.6) a starostlivo kontrolovať priľnavosť náplasti.


Laktácia

Keďže fentanyl prechádza do materského mlieka, laktáciu treba počas liečby fentanylom ukončiť (pozri tiež časť 4.6).


Pacienti s myastenia gravis

Môžu sa vyskytnúť neepileptické myoklonické reakcie.

Pri liečbe pacientov s myastenia gravis je potrebná opatrnosť.


Súčasné užívanie viacerých agonistov/antagonistov

Súbežnému užívaniu derivátov kyseliny barbiturovej, buprenorfínu, nalbufínu alebo pentazocínu sa treba vyhnúť (pozri tiež časť 4.5).


Vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI)

Transdermálne náplasti fentanylu obsahujú kov. Pred vyšetrením magnetickou rezonanciou sa majú náplasti odstrániť, pretože sa počas vyšetrenia môžu zohriať a zapríčiniť popálenie kože v mieste, kde je náplasť prilepená.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné použitie iných liekov s tlmivým účinkom na CNS, vrátane opioidov, sedatív, hypnotík, celkových anestetík, fenotiazínu, trankvilizérov, myorelaxancií, sedatívnych antihistaminík a alkoholových nápojov môže vyvolať ďalší tlmivý účinok; môže sa vyskytnúť hypoventilácia, hypotenzia, hlboká sedácia, kóma alebo smrť. Preto súbežné užívanie akýchkoľvek z týchto liekov s Fentanylom Actavis vyžaduje špeciálnu starostlivosť a sledovanie pacienta.


Fentanyl, liečivo s vysokým klírensom, sa rýchlo a extenzívne metabolizuje predovšetkým prostredníctvom CYP3A4.


Súčasné používanie transdermálneho fentanylu s inhibítormi cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4) (napr. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, vorikonazol, troleandomycín, klaritromycín, nelfinavir, nefazodón, verapamil, diltiazem a amiodarón) môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií fentanylu, čo môže zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické a nežiaduce účinky a môže spôsobiť závažnú respiračnú depresiu. V tejto situácii je potrebná špeciálna starostlivosť o pacienta a jeho sledovanie. Súbežné užívanie inhibítorov CYP3A4 a transdermálneho fentanylu sa neodporúča, pokiaľ nie je pacient dôsledne sledovaný (pozri tiež časť 4.4).


Perorálne podávaný itrakonazol (silný inhibítor CYP3A4) v dávke 200 mg/deň počas štyroch dní nemal žiadny výrazný vplyv na farmakokinetiku intravenózne podaného fentanylu. U jednotlivých osôb sa však pozorovali zvýšené plazmatické koncentrácie. Perorálne podaný ritonavir (jeden z najsilnejších inhibítorov CYP3A4) znížil klírens intravenózne podaného fentanylu o dve tretiny a zdvojnásobil jeho biologický polčas.


Sérotonínergné lieky

Súbežné podávanie fentanylu a sérotonínergných látok, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo inhibítory spätného vychytávania sérotonínu noradrenalínu (SNRI) alebo inhibítory monoaminooxidázy(MAOI) , môže zvýšiť riziko sérotonínového syndrómu, potenciálne život ohrozujúci stav.


Inhibítory monoaminooxidázy(MAOI)

Fentanyl Actavis sa neodporúča používať u pacientov, ktorí vyžadujú súbežné podávanie MAOI. Boli hlásené ťažké a nepredvídateľné interakcie s MAOI, vrátane zosilnenia účinkov opiátov alebo zosilnenia sérotonínergických účinkov. Boli hlásené prípady, že inhibítory MAO zvýšili účinok narkotickej analgézie najmä u pacientov so srdcovým zlyhaním. Preto sa fentanyl nemá používať v priebehu 14 dní po ukončení liečby s MAOI.


Súčasné užívanie viacerých agonistov/antagonistov

Súčasné užívanie buprenorfínu, nalbufínu alebo pentazocínu sa neodporúča. Majú vysokú afinitu k opioidným receptorom s relatívne nízkou vnútornou aktivitou a preto čiastočne antagonizujú analgetický účinok fentanylu a môžu indukovať abstinenčné príznaky u pacientov závislých od opioidov (pozri tiež časť 4.4). Súbežnému užívaniu derivátov kyseliny barbiturovej sa treba vyhnúť, keďže účinok fentanylu na respiračnú depresiu sa môže zvýšiť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia fentanylu počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe, hoci sa zistilo, že fentanyl ako intravenózne anestetikum prechádza placentou na začiatku gravidity. Bol hlásený novorodenecký abstinenčný syndróm u novorodencov, ktorých matky dlhodobo počas gravidity používali transdermálny fentanyl. Transdermálny fentanyl sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne potrebné.


Fentanyl sa nemá používať na predpôrodné bolesti a počas pôrodu (vrátane pôrodu cisárskym rezom), pretože fentanyl prechádza placentárnou bariérou a môže spôsobiť útlm dýchania u novorodenca alebo plodu (pozri časť 4.3).


Laktácia

Fentanyl sa vylučuje do materského mlieka a môže u dojčaťa spôsobiť sedáciu a útlm dýchania. Z tohto dôvodu treba počas liečby a najmenej 72 hodín po odstránení náplastí Fentanylu Actavis prerušiť dojčenie (pozri časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Fentanyl Actavis má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Toto sa dá očakávať najmä na začiatku liečby, pri akejkoľvek zmene dávkovania, rovnako ako v kombinácii s alkoholom alebo trankvilizérmi. Stabilizovaní pacienti na určitej dávke sa nemusia nevyhnutne obmedzovať. Pacienti sa preto majú poradiť so svojím lekárom, či im dá súhlas na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnosť fentanylu sa hodnotila u 1854 osôb, ktoré sa zúčastnili 11 klinických štúdií (dvojito zaslepená s fentanylom [placebo alebo aktívna kontrola] a/alebo otvorená s fentanylom [bez kontroly alebo aktívna kontrola]) použitých na liečbu chronickej bolesti pri malignitách alebo na liečbu nemalígnej bolesti. Tieto osoby použili najmenej 1 dávku fentanylu a poskytli údaje o bezpečnosti. Na základe zozbieraných údajov o bezpečnosti z týchto klinických štúdií boli najčastejšími hlásenými nežiaducimi účinkami (s % incidenciou): nauzea (35,7 %), vracanie (23,2 %), obstipácia (23,1 %), somnolencia (15,0 %), závrat (13,1 %) a bolesť hlavy (11,8 %).


Nežiaduce účinky hlásené z týchto klinických štúdií v súvislosti s používaním fentanylu vrátane vyššie uvedených nežiaducich účinkov a zo skúseností po uvedení na trh sú uvedené nižšie.


Pri opise výskytu nežiaducich reakcií sa používajú nasledujúce frekvencie:


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až <1/10)

Menej časté (≥ 1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000); a neznáme (nie je možné určiť z dostupných údajov)


Najčastejším závažným nežiaducim účinkom je respiračná depresia.

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce reakcie


Kategória frekvencie

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi

zriedkavé

Neznáme

Poruchy imunitného systému


hypersenzitivitaanafylaxia/anafylak-toidná reakcia

anafylaktický šok, anafylaktická reakcia, anafylaktoidná reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy


anorexia

Psychické poruchy


insomnia, depresia, úzkosť, stavy zmätenosti, halucinácie,

sedácia, nervozita,

strata chuti do jedla


agitácia, dezorientácia, euforická nálada, amnézia


klamlivé predstavy,

stavy vzrušenia,

zmätenosť


Poruchy nervového systému

závrat, bolesť hlavy, somnolencia

tremor, parestézia

hypoastézia, kŕče (vrátane klonických kŕčov a kŕčov grand mal),

amnézia,

poruchy reči


ataxia


Poruchy oka
mióza

amblyopia


Poruchy ucha a labyrintu


vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


palpitácie, tachykardia

bradykardia, cyanóza

arytmiaPoruchy ciev


hypertenzia

hypotenzia

vazo-dilatáciaPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe

útlm dýchania, ťažkosti s dýchaním


apnoe,
hypo-ventilácia


bradypnoe

Poruchy gastrointes-

tinálneho traktu

nauzea, vracanie, zápcha

hnačka,

suchosť v ústach, bolesť brucha, bolesť hornej časti brucha,

dyspepsia,

xerostómia

ileus

subileus,

čkanie


bolestivá flatulenciaPoruchy kože a podkožného tkaniva


kožné reakcie v mieste aplikácie,

hyperhidróza, pruritus, vyrážka, erytém

ekzém, alergická dermatitída,

poruchy kože, dermatitída, kontaktná dermatitída,

exantém, vyrážka, erytém a pruritus zvyčajne vymiznú do jedného dňa po odstránení náplasti
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕče

mykanie svalov
Poruchy obličiek a močových ciest


retencia močucystalgia, oligúria


Poruchy reproduk-čného systému a prsníkoverektilná dysfunkcia, sexuálna dysfunkcia
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava,

periférny edém, asténia,

celková nevoľnosť,

pocit prechladnutia

reakcia v mieste aplikácie, ochorenie podobné chrípke,

pocit zmenenej telesnej teploty, hypersenzitivita v mieste aplikácie, abstinenčný syndróm

dermatitída v mieste podania, ekzém v mieste podania
Iné nežiaduce účinky

Tak ako u iných opioidných analgetík, po opakovanom používaní Fentanylu Actavis sa môže vyvinúť tolerancia, fyzická a psychická závislosť (pozri časť 4.4).


U niektorých pacientov liečených opioidmi sú možné abstinenčné príznaky (ako je nauzea, vracanie, hnačka, úzkosť a chvenie) po zmene ich predchádzajúcej opioidnej analgézie na Fentanyl Actavis, alebo ak sa liečba náhle ukončí (pozri časť 4.2). Vyskytli sa veľmi zriedkavé hlásenia týkajúce sa neonatálneho abstinenčného syndrómu u novorodencov, ak matky chronicky používali Fentanyl Actavis počas gravidity (pozri časť 4.6).


Pediatrická populácia

Profil nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich liečených Fentanylom Actavis bol podobný ako sa pozoroval u dospelých. U detí a dospievajúcich používajúcich opioidy sa nezistilo žiadne riziko, okrem očakávaného, súvisiaceho s použitím opioidov na úľavu od bolesti spojenú so závažným ochorením, pričom sa nezdá, že by Fentanyl Actavis u detí vo veku 2 rokov spôsoboval špecifické riziko súvisiace s touto vekovou skupinou, ak sa používa podľa pokynov. Veľmi časté nežiaduce účinky hlásené počas pediatrických klinických skúšaní boli horúčka, vracanie a nevoľnosť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Príznaky predávkovania fentanylom sú vystupňovaním jeho farmakologických účinkov, najzávažnejšími účinkami bol útlm dýchania s Cheyneovým-Stokesovým dýchaním a/alebo cyanóza, letargia alebo kóma. Inými príznakmi môžu byť hypotermia, znížený svalový tonus, bradykardia, hypotenzia. Príznaky toxicity sú hlboká sedácia, ataxia, mióza, kŕče a respiračný útlm, čo je hlavný príznak.


Liečba

Okamžité protiopatrenia na zvládnutie útlmu dýchania zahŕňajú odstránenie náplasti a fyzickú alebo verbálnu stimuláciu pacienta. Tieto opatrenia môžu pokračovať podaním špecifického opioidného antagonistu, ako je naloxón.


U dospelých sa odporúča začiatočná dávka 0,4 až 2 mg naloxóniumchloridu podávaného intravenózne. Ak je to potrebné, podobná dávka sa môže podať každé 2 alebo 3 minúty, alebo sa môže podať ako kontinuálna infúzia 2 mg v 500 ml chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) injekčného roztoku alebo roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %). Rýchlosť infúzie sa má nastaviť podľa predchádzajúcich bolusových injekcií a individuálnej odpovede pacienta. Ak nie je možné intravenózne podanie, naloxóniumchlorid sa môže tiež podať intramuskulárne alebo subkutánne. Po intramuskulárnom alebo subkutánnom podaní bude nástup účinku v porovnaní s intravenóznym podaním pomalší. Intramuskulárne podanie bude mať v porovnaní s intravenóznym podaním predĺžený účinok.


Útlm dýchania po predávkovaní môže presiahnuť trvanie účinku opioidného antagonistu. Interval medzi i.v. dávkami antagonistu sa má zvoliť starostlivo, pretože existuje možnosť renarkotizácie po odstránení náplasti; môže byť potrebné opakované podanie alebo kontinuálna infúzia naloxónu, ak to dovoľuje klinický stav pacienta. Odvrátenie narkotického účinku môže spôsobiť akútnu bolesť a uvoľnenie katecholamínov.


Ak to klinická situácia vyžaduje, má sa zabezpečiť a udržiavať priechodnosť dýchacích ciest, možno s orofaryngeálnym priechodom alebo endotracheálnou kanylou a ak je to vhodné, má sa podať kyslík a riadená alebo kontrolovaná ventilácia. Udržiavať sa má adekvátna teplota tela a prívod tekutín.


Ak vznikne ťažká alebo pretrvávajúca hypotenzia, má sa zvážiť hypovolémia a stav sa má zvládnuť vhodnou parenterálnou liečbou tekutinami.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: opioidné analgetiká; deriváty fenylpiperidínu, ATC kód: N02AB03


Fentanyl je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí predovšetkým na µ–receptor. Jeho hlavnými terapeutickými účinkami sú analgézia a sedácia. Minimálna účinná analgetická koncentrácia fentanylu v sére u pacientov predtým neliečených opioidmi kolíše medzi 0,3 – 1,5 ng/ml; zvýšený výskyt nežiaducich účinkov sa pozoruje pri sérových hladinách vyšších ako 2 ng/ml.

Najnižšia účinná koncentrácia fentanylu a tiež koncentrácia spôsobujúca nežiaduce účinky sa zvyšujú so stúpajúcou toleranciou. Sklon k rozvoju tolerancie sa medzi jednotlivcami značne líši.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť fentanylu transdermálnej náplasti sa hodnotila v troch otvorených štúdiách u 293 detí a dospievajúcich s chronickou bolesťou vo veku od 2 do 18 rokov, z ktorých 66 bolo vo veku od 2 do 6 rokov. V týchto štúdiách sa 30 mg až 45 mg perorálneho morfínu za deň nahradilo jednou transdermálnou náplasťou fentanylu 12 mikrogramov/h. Začiatočná dávka 25 mikrogramov/h a vyššia sa použila u 181 pacientov, ktorí už predtým mali denné dávky opioidov najmenej 45 mg na dávku perorálneho morfínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po aplikácii transdermálnej náplasti Fentanylu Actavis sa fentanyl kontinuálne absorbuje cez kožu počas 72 hodín. Vďaka polymérnemu matrixu a difúzii fentanylu kožnými vrstvami zostáva rýchlosť uvoľňovania fentanylu relatívne konštantná.


Absorpcia

Po prvej aplikácii Fentanylu Actavis koncentrácie fentanylu v sére postupne stúpajú, rovnovážny stav sa zvyčajne dosahuje medzi 12 až 24 hodinami a zostáva relatívne konštantný do konca 72-hodinovej doby aplikácie. Dosiahnuté sérové koncentrácie fentanylu sú závislé na veľkosti transdermálnej náplasti fentanylu. Pri druhej 72-hodinovej aplikácii sa dosahuje rovnovážny stav koncentrácie v sére a udržuje sa počas ďalších podávaní náplastí rovnakej veľkosti.


Distribúcia

Väzba fentanylu na plazmatické bielkoviny je 84 %.


Biotransformácia

Fentanyl sa primárne metabolizuje pečeňou prostredníctvom CYP3A4. Hlavný metabolit, norfentanyl, je neaktívny.


Eliminácia

Po ukončení liečby transdermálnymi náplasťami fentanylu sérové koncentrácie fentanylu sa postupne znižujú, klesajú približne o 50 % počas 13-22 hodín u dospelých alebo 22-25 hodín u detí. Kontinuálna absorpcia fentanylu z kožných zásob vedie k pomalšej eliminácii zo séra než je tomu po intravenóznej infúzii.


Približne 75 % fentanylu sa vylučuje do moču prevažne vo forme metabolitov, menej ako 10 % sa vylučuje v nezmenenej forme. Približne 9 % dávky sa objaví v stolici, najmä vo forme metabolitov.


Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov

V závislosti od telesnej hmotnosti je klírens (l/h/kg) u pediatrických pacientov vo veku 2-5 rokov o 82 % vyšší a u detí vo veku 6-10 rokov o 25 % vyšší ako u detí vo veku 11-16 rokov, u ktorých je pravdepodobne klírens rovnaký ako u dospelých. Tieto zistenia je potrebné vziať do úvahy pri určovaní dávky pre pediatrických pacientov.


Starší a oslabení pacienti môžu mať znížený klírens fentanylu, čo môže viesť k predĺženiu eliminačného polčasu. U pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene sa môže klírens fentanylu zmeniť z dôvodu zmien plazmatických bielkovín a metabolický klírens má za následok zvýšené koncentrácie v sére (pozri časť 4.2 a 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané z konvenčných štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity opakovanej dávky a genotoxicity nepreukázali žiadne osobitné nebezpečenstvo pre ľudí.

Štúdie na zvieratách preukázali zníženú plodnosť a zvýšenú úmrtnosť plodov potkana. Teratogénne účinky sa však nepreukázali.

Dlhodobé štúdie karcinogenity sa nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Adhézna vrstva

Adhézna polyakrylátová vrstva


Krycia fólia

Polypropylénová fólia

Modrá tlačiarenská farba


Odnímateľná fólia

Polyetylénová tereftalátová fólia (silikónová)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každá transdermálna náplasť je samostatne balená vo vrecku. Zložená fólia sa skladá z nasledovných vrstiev smerom z vonka do vnútra: obalený Kraft papier, polyetylénová fólia s nízkou hustotou, hliníková fólia, Surlyn.


Balenie obsahujúce 3 transdermálne náplasti

Balenie obsahujúce 4 transdermálne náplasti

Balenie obsahujúce 5 transdermálnych náplastí

Balenie obsahujúce 8 transdermálne náplastí

Balenie obsahujúce 10 transdermálnych náplastí

Balenie obsahujúce 16 transdermálne náplastí

Balenie obsahujúce 20 transdermálnych náplastí


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Veľké množstvo fentanylu zostáva v transdermálnej náplasti aj po jej použití. Použité náplasti sa majú preložiť lepiacimi stranami k sebe a potom sa majú bezpečne zlikvidovať mimo dosahu detí. Nepoužité náplasti treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. registračné číslA


Fentanyl Actavis 25 µg/h transdermálna náplasť: 65/382/06-S

Fentanyl Actavis 50 µg/h transdermálna náplasť: 65/383/06-S

Fentanyl Actavis 100 µg/h transdermálna náplasť: 65/385/06-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/ PREDĹŽENIA registrácie


Dátum prvej registrácie: 25. augusta 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16. novembra 2012


10. Dátum revízie textu


Apríl 2015


Fentanyl Actavis 100 µg/ h transdermálna náplasť