+ ipil.sk

Fentanyl ratiopharm 25 µg/hPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2013/06784-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Fentanyl ratiopharm®12 µg/h

Fentanyl ratiopharm®25 µg/h

Fentanyl ratiopharm®50 µg/h

Fentanyl ratiopharm®75 µg/h

Fentanyl ratiopharm®100 µg/h

Transdermálna náplasť

Fentanyl


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Fentanyl ratiopharm a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fentanyl ratiopharm

 3. Ako používať Fentanyl ratiopharm

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Fentanyl ratiopharm

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Fentanyl ratiopharm a na čo sa používa


Fentanyl patrí medzi silné lieky proti bolesti, ktoré sa nazývajú opioidy.

Liečivo proti bolesti, fentanyl, pomaly prechádza z náplasti cez kožu a do tela.


Dospelí:

Fentanyl ratiopharmsa používa na liečbu dlhodobej, nezvládnuteľnej bolesti u dospelých.


Deti:

Fentanyl ratiopharm sa používa na liečbu silnej a dlhodobej bolesti u detí a mladistvých od 2 rokov a starších, ktorí sa už predtým liečili inými silnými liekmi proti bolesti.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fentanyl ratiopharm


Nepoužívajte Fentanyl ratiopharm

 • keď ste alergický na fentanyl alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)..

 • keď trpíte bolesťou, ktorá trvá len krátky čas, napr. po chirurgickom výkone.

 • keď máte ťažko poškodený centrálny nervový systém, napr. po poranení mozgu

 • keď máte vážne problémy s dýchaním (útlm dýchania).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Fentanyl ratiopharm, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


UPOZORNENIE:

Fentanyl ratiopharmje liek, ktorý môže byť pre deti životu nebezpečný.

Toto platí aj pre použité transdermálne náplasti.

Majte na pamäti, že vzhľad tohto lieku môže byť pre deti lákavý.

U ľudí, ktorí nepoužívajú predpísané opioidné lieky pravidelne, môže mať Fentanyl ratiopharmživot ohrozujúce vedľajšie účinky.


Ak trpíte na niektoré z nižšie uvedených ochorení, skôr ako použijete Fentanyl ratiopharm, informujte svojho lekára, pretože riziko nežiaducich účinkov je vyššie a/alebo lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku fentanylu.

 • astma, útlm dýchania alebo akékoľvek ochorenie pľúc

 • nízky krvný tlak

 • poškodenie funkcie pečene

 • poškodenie funkcie obličiek

 • keď ste niekedy mali poranenie hlavy, nádor mozgu, známky zvýšeného vnútrolebečného tlaku (napr. bolesti hlavy, poruchy videnia), zmeny stavu vedomia alebo stratu vedomia, alebo kómu

 • pomalý nepravidelný tep srdca (bradyarytmie)

 • myastenia gravis (ochorenie spôsobujúce únavu a slabosť svalov)


Ak sa u Vás počas liečby objaví horúčka, informujte o tom svojho lekára, pretože zvýšená telesná teplota môže spôsobiť zvýšený prechod liečiva cez kožu. Z rovnakého dôvodu nevystavujte náplasť na koži priamemu pôsobeniu tepla, ako sú vyhrievacie podložky, ohrievacie fľaše, sauna, solárium alebo horúci kúpeľ. Je dovolené zostať na slnku, ale počas horúcich letných dní si musíte náplasť chrániť oblečením.


Ak používate Fentanyl ratiopharm dlhšiu dobu, môže vzniknúť tolerancia, fyzická alebo psychická závislosť. Počas liečby bolesti spôsobenej rakovinou je to však zriedkavé.


Ak ste starší pacient alebo ak ste vo veľmi zlej fyzickej kondícii (kachektický), Váš lekár Vás bude sledovať pozornejšie, pretože môže byť potrebné, aby Vám predpísal nižšiu dávku.


Náplasti sa nesmú strihať na menšie časti, pretože kvalita, účinnosť ani bezpečnosť takto delených náplastí nebola overená.


Detí a dospievajúci

Fentanyl ratiopharmsa má použiť len u detí a mladistvých starších ako 2 roky, ktorí už boli predtým liečení inými opioidmi (napr. morfínom). Fentanyl ratiopharm sa nemá používať u novorodencov a batoliat mladších ako 2 roky.

Na ochranu pred náhodným požitím u detí je potrebná opatrnosť pri voľbe miesta aplikácie fentanylu transdermálnej náplasti (pozri časť 3. „Ako používať Fentanyl ratiopharm“) a prilepenie náplasti sa má pozorne kontrolovať.


Použitie náplastí fentanylu môže viesť k pozitívnej dopingovej skúške. Použitie fentanylu náplasťami ako súčasť dopingu môže byť nebezpečné pre zdravie.


Iné lieky a Fentanyl ratiopharm


Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate barbituráty (používajú sa na liečbu porúch spánku), buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (ďalšie silné lieky proti bolesti), oznámte to, prosím, Vášmu lekárovi. Neodporúča sa užívať tieto lieky spolu s Fentanylom ratiopharm.


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak užívate inhibítory monoaminooxidázy (MAO) (napr. moklobemid proti depresii alebo selegilín proti Parkinsonovej chorobe), alebo ste ich užívali počas posledných 14 dní. Ak sa tieto lieky užívajú spoločne, môže to zvýšiť ich toxicitu.


Prosím, informujte svojho lekára, ak užívate lieky proti depresii alebo Parkinsonovej chorobe ako selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo inhibítoryspätnéhovychytávaniaserotonínu anoradrenalínu(SNRI), aihibítorymonoaminooxidázyMAO)Ak sa tieto lieky podávajú súčasne s fentanylom, môže sa objaviť potenciálne život ohrozujúcy syndróm tzv. serotonínový syndróm.

Serotonínovýsyndrómmôžezahŕňať mentálne zmeny, (napr.nepokoj, halucinácie, kóma) autonómnu nestabilitu(napr. tachykardiu, labilnýkrvnýtlak, hypertermiu), neuromuskulárneabnormality(napr. hyperreflexia, poruchy koordinácie, stuhnutosť), a/alebogastrointestinálnesymptómy(napr. nevoľnosť, vracanie, hnačka).
V prípade podozreniana serotonínovýsyndróm, je nevyhnutnérýchlevysadenieFentanylu ratiopharm.


Ak súčasne užívate lieky, ktoré ovplyvňujú činnosť mozgu, je zvýšená pravdepodobnosť, že budete mať nežiaduce účinky, najmä problémy s dýchaním. Toto platí napríklad pre:

 • lieky na liečbu úzkosti (trankvilizéry)

 • lieky na liečbu depresie (antidepresíva)

 • lieky na liečbu psychických porúch (neuroleptiká)

 • anestetiká, ak si myslíte, že budete potrebovať anestetiká, povedzte Vášmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate Fentanyl ratiopharm

 • lieky na liečbu porúch spánku (hypnotiká, sedatíva)

 • lieky na liečbu alergií alebo nevoľnosti z cestovania (antihistaminiká/antiemetiká)

 • iné silné lieky proti bolesti (opioidy)

 • alkohol


Pokiaľ nie ste pod starostlivým dohľadom lekára, neužívajte nižšie uvedené lieky súčasne s Fentanylom ratiopharm.

Tieto lieky môžu zvýšiť účinky a vedľajšie účinky Fentanylu ratiopharm.

Toto platí napríklad pre:

 • ritonavir, sakvinavir (používaný na liečbu AIDS)

 • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol (používané na liečbu chorôb spôsobených hubami)

 • diltiazém (používaný na liečbu chorôb srdca)

 • cimetidín (používaný na liečbu chorôb tráviaceho traktu)

 • makrolidové antibiotiká (používané na liečbu infekcií), napr. klaritromycín, erytromycín, telitromycínFentanyl ratiopharma jedlo, nápoje a alkohol

Súbežné používanie Fentanylu ratiopharm®a alkoholických nápojov zvyšuje riziko závažných vedľajších účinkov a môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním, pokles krvného tlaku, hlboký útlm a kómu.

Počas liečby Fentanylom ratiopharm náplasťou nepite alkoholické nápoje.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Nepoužívajte Fentanyl ratiopharm počas pôrodných bolestí alebo pôrodu (vrátane pôrodu cisárskym rezom), pretože fentanyl prechádza placentou a môže u novorodenca spôsobiť problémy s dýchaním. Ak počas liečby Fentanylom ratiopharmotehotniete, poraďte sa so svojím lekárom. Fentanyl ratiopharm sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné. Bezpečnosť používania počas tehotenstva sa nestanovila.


Fentanyl prechádza do materského mlieka a môže u dojčaťa spôsobiť vedľajšie účinky ako je celkový útlm a útlm dýchania. Materské mlieko vytvorené počas liečby alebo počas 72 hodín po odstránení poslednej náplasti sa má znehodnotiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Fentanyl ratiopharmmá veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Možno ich očakávať najmä na začiatku liečby, pri akejkoľvek zmene dávkovania, rovnako ako v spojení s alkoholom alebo trankvilizérmi (upokojujúcimi prostriedkami). Ak už dlhšie užívate rovnakú dávku Fentanylu ratiopharm, Váš lekár môže rozhodnúť, že môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje počas používania Fentanylu ratiopharm, pokiaľ Vám to lekár nepovolil.


 1. Ako používať Fentanyl ratiopharm


Vždy používajte Fentanyl ratiopharmtento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár určí, ktorá sila Fentanylu ratiopharm je pre Vás najvhodnejšia. Lekár bude pri rozhodovaní brať do úvahy: silu Vašej bolesti, Váš celkový stav a typ liečby bolesti, ktorú ste doteraz absolvovali.

Podľa Vašej reakcie sa Vám môže upraviť veľkosť dávky fentanylu v náplasti alebo počet náplastí. Účinok sa dostaví počas 24 hodín po aplikovaní prvej náplasti a postupne klesá po jej odstránení. Neprerušujte liečbu bez konzultácie s lekárom.


Vaša prvá náplasť začne účinkovať pomaly, môže to trvať až jeden deň, preto, kým Fentanyl ratiopharm začne úplne účinkovať, lekár Vám môže dať ďalšie lieky proti bolesti. Následne Vám bude Fentanyl ratiopharm pomáhať k úľave od bolesti nepretržite a budete schopní prestať užívať ďalšie lieky proti bolesti. Napriek tomu môžete niekedy tieto ďalšie lieky proti bolesti potrebovať.


Používanie u detí a mladistvých

Fentanyl ratiopharmsa má použiť len u detí a mladistvých starších ako 2 roky, ktorí už boli predtým liečení inými opioidmi (napr. morfínom). Fentanyl ratiopharm sa nemá používať u novorodencov a batoliat mladších ako 2 roky.


Ako použiť Fentanyl ratiopharm

 • Nájdite rovnú časť hornej časti tela (trup) alebo ramena, kde je koža bez chlpov, rezov, škvŕn alebo iných kožných defektov. Časť tela nesmie byť po ožarovaní radiačnou liečbou.

 • Ak je koža ochlpená, ostrihajte chlpy nožničkami. Nehoľte ju, pretože holenie dráždi kožu. Ak je potrebné kožu umyť, umývajte ju vodou. Nepoužívajte mydlo, olej, telové mlieka, alkohol alebo iné čistiace prostriedky, ktoré môžu kožu podráždiť. Pred aplikáciou náplasti musí byť pokožka úplne suchá.

 • Náplasť treba nalepiť ihneď po otvorení balenia. Po odstránení odnímateľnej fólie sa náplasť aplikuje na kožu pevným pritlačením dlaňou asi na 30 sekúnd, aby ste sa uistili, že sa náplasť dobre prichytila o kožu. Obzvlášť veľkú pozornosť venujte okrajom náplasti, či sú dobre prilepené. Potom si umyte ruky čistou vodou.

 • Náplasť fentanylu sa zvyčajne používa 72 hodín (3 dni). Na vonkajšie balenie si môžete napísať dátum a čas aplikovania náplasti. Toto Vám môže pomôcť zapamätať si, kedy si máte náplasť vymeniť.

 • Miesto aplikácie náplasti sa nemá vystavovať účinkom vonkajších zdrojov tepla

(pozri v časti 2 Buďte zvlášť opatrný pri používaní Fentanylu ratiopharm).

 • Keďže je transdermálna náplasť chránená vonkajšou, vode odolnou vrstvou, môže sa nosiť pri sprchovaní.

 • Preferovaným miestom na aplikáciu náplasti u detí je horná časť chrbta, aby sa možnosť odstránenia náplasti dieťaťom znížila na minimum.


Ako vymeniť transdermálnu náplasť

 • Náplasť odstráňte po čase, ktorý Vám určil lekár. Vo väčšine prípadov je to po 72 hodinách (3 dňoch). Zvyčajne sa náplasť neodlepí sama. Ak po odstránení transdermálnej náplasti zostanú na pokožke jej zvyšky, možno ich očistiť dostatočným množstvom mydla a vody.

 • Zložte použitú náplasť na polovicu tak, aby lepivé strany k sebe priľnuli. Použitú náplasť vložte do vonkajšieho obalu a znehodnoťte alebo vždy, keď je to možné odovzdajte Vášmu lekárnikovi.

 • Novú náplasť aplikujte vyššie popísaným spôsobom, ale na iné miesto na koži. Musí uplynúť niekoľko dní, kým použijete to isté miesto.


Ak použijete viac Fentanylu ratiopharmako máte

Ak ste si nalepili viacej náplastí, ako je predpísané, odstráňte náplasti a kontaktujte Vášho lekára alebo nemocnicu, aby posúdili riziko.


Najčastejším znakom predávkovania je znížená schopnosť dýchať. Príznaky sú také, že osoba dýcha príliš pomaly alebo slabo. Ak toto nastane – odstráňte náplasť a ihneď kontaktujete lekára. Počas čakania na lekára udržujte osobu v bdelom stave hovorením alebo s ním/s ňou sem tam zatraste.

Iné znaky a symptómy predávkovania sú ospanlivosť, nízka telesná teplota, pomalý tep srdca, znížené svalové napätie, výrazný útlm, strata koordinácie svalov, zúženie zreníc a kŕče.


Ak zabudnete použiť Fentanyl ratiopharm

Za žiadnych okolností nepoužívajte dvojnásobnú dávku.

Pokiaľ Vám lekár nenariadil inak, vymieňajte si náplasť v rovnakom čase každé tri dni (každých 72 hodín). Ak zabudnete, vymeňte si náplasť ihneď ako si spomeniete. Ak je to však príliš neskoro, kontaktujte svojho lekára, pretože je možné, že budete potrebovať ďalšie lieky proti bolesti.


Ak prestanete používať Fentanyl ratiopharm

Ak si prajete prerušiť alebo ukončiť liečbu, porozprávajte sa s Vaším lekárom o dôvodoch jej ukončenia a o Vašej ďalšej liečbe.

Dlhodobé používanie Fentanyl ratiopharm môže vyvolať fyzickú závislosť. Ak prestanete používať náplasti, môžete sa cítiť celkovo zle.


Keďže je riziko príznakov z vysadenia pri náhlom ukončení liečby vyššie, nikdy neukončujte liečbu Fentanylom ratiopharm sami, ale vždy sa najprv poraďte s Vašim lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Základom pre opis výskytu nežiaducich účinkov sú nasledujúce údaje o frekvencii:


Veľmi časté

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté

môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé

môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

Veľmi zriedkavé

môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme

častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich závažných, veľmi zriedkavých vedľajších účinkov, prerušte liečbu a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo navštívte nemocnicu: ťažký útlm dýchania (ťažká dýchavičnosť, chrčanie) alebo úplná strata priechodnosti čriev (kŕčovitá bolesť, vracanie, plynatosť).


Iné vedľajšie účinky

Veľmi časté: ospanlivosť, závrat, bolesti hlavy, pocit nevoľnosti (nauzea) alebo nevoľnosť (vracanie), zápcha.


Časté: precitlivenosť, strata chuti do jedenia, ťažkosti so spaním, depresia, úzkosť, zmätenosť, halucinácie (videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré nie sú), upokojenie, nervozita, chvenie, pocit pichania, závrat, nepríjemné pocity pri nepravidelnom a/alebo silnom tlkote srdca, zvýšenie krvného tlaku a tepu, ťažkosti s dýchaním, hnačka, sucho v ústach, bolesť brucha, tráviace ťažkosti, potenie, svrbenie, kožná vyrážka, sčervenanie kože (erytém), kožné reakcie pod náplasťou, svalové kŕče, pomalšie pretláčanie vody ako je normálne (znížené vylučovanie moču), pocit neobvyklej únavy, zadržiavanie vody v tkanivách, strata fyzickej sily, všeobecné ťažkosti (nevoľnosť), pocit chladu.

Kožná vyrážka, sčervenanie kože a svrbenie zvyčajne vymizne do jedného dňa po odstránení náplasti.


Menej časté: nepokoj, dezorientácia, pocit neobvyklého nadšenia, znížená citlivosť na dotyk alebo pocit, záchvaty (vrátane klonických a grand mal záchvatov), strata pamäti, ťažkosti pri hovorení, zníženie krvného tlaku a frekvencie srdca, modrasté sfarbenie kože, problémy s dýchaním (útlm dýchania), ťažkosti s dýchaním, nepriechodnosť čriev, kožné ochorenia (ekzém, alergická dermatitída, dermatitída, kontaktná dermatitída, exantém), svalové zášklby, poruchy erekcie, sexuálne poruchy, kožné reakcie a precitlivenosť v mieste náplasti, ochorenie podobné chrípke, pocit zmeny telesnej teploty.

Ak používate Fentanyl ratiopharm už nejaký čas, môže sa stať, že Fentanyl ratiopharm bude pre Vás menej účinný a bude potrebná úprava dávky (môže sa vyvinúť tolerancia).

Taktiež sa môže vyvinúť aj fyzická závislosť a rovnako, ak náhle prestanete používať náplasti, môžete pociťovať príznaky z vysadenia lieku. Príznaky z vysadenia lieku môžu byť nevoľnosť, vracanie, hnačka, úzkosť a tras svalov.


Zriedkavé: úzke zreničky, nepravidelný tep, rozšírenie ciev, zástava dýchania (apnoe), príliš plytké alebo príliš pomalé dýchanie, ktoré nespĺňa požiadavky tela (hypoventilácia), nepriechodnosť čriev (subileus), čkanie, kožné reakcie pod náplasťou (dermatitída, ekzém).


Veľmi zriedkavé: klamlivé predstavy, poruchy koordinácie, znížená zraková ostrosť, bolestivá plynatosť, bolesť močového mechúra, pomalšie pretláčanie vody ako je normálne (znížené vylučovanie moču).

Veľmi zriedkavo boli zaznamenané hlásenia u novorodencov, u ktorých sa prejavili účinky z vysadenia liečby po tom, čo ich matky používali transdermálnu náplasť dlhú dobu počas tehotenstva.


Neznáme: generalizované akútne alergické reakcie s poklesom krvného tlaku a/alebo ťažkosti s dýchaním (anafylaktický šok, anafylaktická reakcia, anafylaktoidná reakcia), neobvykle pomalé dýchanie.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí a dospievajúcich liečených transdermálnou náplasťou s obsahom fentanylu sa vyskytujú vedľajšie účinky podobné vedľajším účinkom, ktoré sa pozorovali u dospelých.

Pre deti a dospievajúcich neexistuje žiadne špecifické riziko pri používaní lieku podľa pokynov.

Veľmi častými vedľajšími účinkami u detí pozorovanými v klinických štúdiách boli horúčka, nevoľnosť (vracanie) a pocit nevoľnosti (nauzea).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku..


 1. Ako uchovávať Fentanyl ratiopharm


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí, dokonca aj po použití. Veľké množstvo liečiva zostáva v transdermálnej náplasti aj po použití.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Z bezpečnostných dôvodov, ako aj z dôvodov ochrany životného prostredia sa majú použité a nepoužité náplasti, ako aj náplasti po dátume exspirácie znehodnotiť alebo vrátiť do lekárne na likvidáciu. Použité náplasti preložte na polovicu lepiacimi stranami k sebe. Vložte použité náplasti do vonkajšieho obalu a znehodnoťte ich alebo ich odneste do Vašej lekárne.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fentanyl ratiopharmobsahuje

 • Liečivo je fentanyl.

Fentanyl ratiopharm 12 µg/h

Každá náplasť uvoľňuje 12,5 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 3,75 cm2obsahuje 2,063 mg fentanylu.


Fentanyl ratiopharm 25 µg/h

Každá náplasť uvoľňuje 25 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 7,5 cm2obsahuje 4,125 mg fentanylu.


Fentanyl ratiopharm 50 µg/h

Každá náplasť uvoľňuje 50 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 15 cm2obsahuje 8,25 mg fentanylu.


Fentanyl ratiopharm 75 µg/h

Každá náplasť uvoľňuje 75 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 22,5 cm2obsahuje 12,375 mg fentanylu.


Fentanyl ratiopharm 100 µg/h

Každá náplasť uvoľňuje 100 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 30 cm2obsahuje 16,5 mg fentanylu.


 • Ďalšie zložky sú:

Lepivá vrstva: adhézna polyakrylátová vrstva.

Krycia fólia: polypropylénová fólia, modrá tlačiarenská farba.

Odnímateľná fólia: polyetylénová tereftalátová fólia (silikónovaná).


Ako vyzerá Fentanyl ratiopharm a obsah balenia


Fentanyl ratiopharmje priehľadná transdermálna náplasť s lepivou zadnou stranou, čo umožňuje jej nalepenie na kožu. Na transdermálnej náplasti je modrá potlač sily.


Fentanyl ratiopharm12 µg/h

Fentanyl ratiopharm12 µg/h je dostupný v baleniach s 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 alebo 20 transdermálnymi náplasťami.


Fentanyl ratiopharm25/50/75/100 µg/h

Fentanyl ratiopharmje dostupný v baleniach s 3, 4, 5, 10, 16 alebo 20 transdermálnymi náplasťami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


Výrobca

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren,Nemecká spolková republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Krajina

Názov lieku

DE

Fentanyl-ratiopharm 12/25/50/75/100 Mikrogramm/h Matrixpflaster

AT

Fentoron 12 µg/h - transdermales Matrixpflaster

CZ

Fentanyl-ratiopharm 12/25/50/75/100 µg/h

DK

Fentanyl ratiopharm

FI

Fentanyl ratiopharm 12/25/50/75/100 mikrog/tunti depotlaastari

HU

Fentanyl-ratiopharm 25/50/75/100 mikrogramm/h transzdermális tapasz

IT

FenTeva 12/25/50/75/100 microgrammi/h cerotto transdermico

NO

Fentanyl ratiopharm 12 mikrogram/time depotplaster

Fentanyl ratiopharm depotplaster 25/50/75/100 mikrog/time

SK

Fentanyl ratiopharm 12/25/50/75/100 µg/h

SE

Fentanyl ratiopharm 12 mikrogram/timme depotplåster

Fentanyl ratiopharm 25/50/75/100 mikrog/timme depotplåster


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/ 2014 .

Fentanyl ratiopharm 25 µg/h

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.:2013/06784-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Fentanyl ratiopharm 12 µg/h

Fentanyl ratiopharm 25 µg/h

Fentanyl ratiopharm 50 µg/h

Fentanyl ratiopharm 75 µg/h

Fentanyl ratiopharm 100 µg/h


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Fentanyl ratiopharm12 µg/h

Každá náplasť uvoľňuje 12,5 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 3,75 cm2obsahuje 2,063 mg fentanylu.


Fentanyl ratiopharm25 µg/h

Každá náplasť uvoľňuje 25 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 7,5 cm2obsahuje 4,125 mg fentanylu.


Fentanyl ratiopharm50 µg/h

Každá náplasť uvoľňuje 50 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 15 cm2obsahuje 8,25 mg fentanylu.


Fentanyl ratiopharm75 µg/h

Každá náplasť uvoľňuje 75 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 22,5 cm2obsahuje 12,375 mg fentanylu.


Fentanyl ratiopharm100 µg/h

Každá náplasť uvoľňuje 100 mikrogramov fentanylu za hodinu. Každá náplasť s plochou 30 cm2obsahuje 16,5 mg fentanylu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Transdermálna náplasť


Fentanyl ratiopharm12 µg/h

Priehľadná a bezfarebná náplasť s modrým označením „fentanyl 12 µg/h“ na krycej fólii.


Fentanyl ratiopharm25 µg/h

Priehľadná a bezfarebná náplasť s modrým označením „fentanyl 25 µg/h“ na krycej fólii.


Fentanyl ratiopharm50 µg/h

Priehľadná a bezfarebná náplasť s modrým označením „fentanyl 50 µg/h“ na krycej fólii.


Fentanyl ratiopharm75 µg/h

Priehľadná a bezfarebná náplasť s modrým označením „fentanyl 75 µg/h“ na krycej fólii.


Fentanyl ratiopharm100 µg/h

Priehľadná a bezfarebná náplasť s modrým označením „fentanyl 100 µg/h“ na krycej fólii.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Dospelí:

Fentanyl ratiopharmje indikovanýna silnú chronickú bolesť, ktorá sa dá adekvátne zvládnuť len použitím opioidných analgetík.

Deti:

 • na dlhodobé zvládnutie silnej chronickej bolesti u detí prijímajúcich opioidnú liečbu od 2 rokov.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Fentanyl ratiopharmsa má aplikovať na nepodráždenú pokožku hladkého povrchu trupu alebo horného ramena. Preferované miesto aplikácie náplasti u malých detí je horná časť chrbta, aby sa minimalizovala schopnosť dieťaťa náplasť odstrániť. Má sa vybrať neochlpená oblasť. Ak to nie je možné, chlpy na mieste aplikácie treba pre aplikáciou odstrihnúť (nie oholiť). Ak vybrané miesto na aplikáciu Fentanylu ratiopharmvyžaduje pred nalepením náplasti očistenie, očistiť ho treba čistou vodou. Mydlá, oleje, mlieka alebo akékoľvek iné látky, ktoré môžu podráždiť pokožku alebo zmeniť jej charakter sa nesmú používať. Pokožka má byť pred aplikáciou náplasti úplne suchá. Náplasti sa majú pred nalepením skontrolovať. Náplasti, ktoré sú preseknuté, rozdelené alebo poškodené sa nemajú používať.


Fentanyl ratiopharmsa má nalepiť ihneď po vybratí z vrecka.

Je potrebne sa vyhnúť kontaktu s priľnavou vrstvou náplasti. Po odstránení obidvoch častí ochrannej vrstvy sa transdermálna náplasť aplikuje na kožu pevným pritlačením dlaňou asi na 30 sekúnd, aby bolo isté, že sa náplasť dobre prichytila o kožu, najmä na stranách. Potom si umyte ruky čistou vodou.


Fentanylratiopharmsa má používaťnepretržite podobu72hodín. Poodstránenínáplasti by novánáplasťmalabyť aplikovanánainúčasťkože.
N
ovánáplasťsa môže aplikovaťna rovnakúoblasť kože, iba pokiaľ uplynie niekoľko dní.


Potrebapokračovanialiečbyby malabyť pravidelne posudzovaná.


Dospelí:


Výber úvodnej dávky


Odporúča sa, aby sa Fentanyl ratiopharmpoužíval u pacientov tolerujúcich opioidy. Úvodná dávka

Fentanylu ratiopharmsa má zakladať na predchádzajúcom užívaní opioidov, má zahŕňať stupeň tolerancie opioidov, ak je, rovnako ako aj momentálny celkový a zdravotný stav pacienta.


U pacientov, ktorí ešte nikdy neužívali silné opioidysa má ako úvodná dávka použiť Fentanyl ratiopharm25 µg/h.


Klinické skúsenosti s Fentanylom ratiopharmu pacientov, ktorí ešte neužívali silné opioidy sú limitované. Ak sa liečba Fentanylom ratiopharmpovažuje za vhodnú u pacientov, ktorí ešte neužívali opioidy, odporúča sa, aby sa títo pacienti najprv titrovali nízkymi dávkami krátkodobo pôsobiacimi opioidmi. Potom sa môžu pacienti zmeniť na Fentanyl ratiopharm25 µg/h. Ak je to potrebné, dávka sa môže následne zvyšovať nahor alebo nadol, v prírastkoch o 12 alebo 25 µg/h, aby sa dosiahla najnižšia vhodná dávka Fentanylu ratiopharmv závislosti na odpovedi a dodatočných analgetických požiadavkách (pozri časť 4.4).


U pacientov tolerujúcich opioidy sa má úvodná dávka Fentanylu ratiopharmzakladať na predchádzajúcich požiadavkách 24 hodinových opioidov. Odporučená schéma na prepočítanie perorálneho morfínu na Fentanyl ratiopharmje uvedená v nasledovnej Tabuľke 1:


Tabuľka 1: Odporúčaná dávka Fentanylu ratiopharm na základe dennej dávky morfínu

Perorálna dávka 24 hod. morfínu (mg/deň)

Fentanyl ratiopharm (µg/h)

< 90

25

90 –134

37

135 – 189

50

190 – 224

62

225 – 314

75

315 – 404

100

405 – 494

125

495 – 584

150

585 – 674

175

675 – 764

200

765 – 854

225

855 – 944

250

945 – 1034

275

1035 – 1124

300


Predchádzajúca analgetická liečba sa má vysadzovať postupne od prvej aplikácie náplasti až po dosiahnutie analgetickej účinnosti Fentanylu ratiopharm. V obidvoch skupinách pacientov, u tých ktorí ešte nikdy neužívali silné opioidy aj u pacientov, ktorí opioidy dobre tolerujú sa nemá prvé hodnotenie analgetického účinku Fentanylu ratiopharmrobiť skôr ako po 24-hodinovom pôsobení náplasti, pretože počas týchto hodín sa postupne zvyšuje sérová koncentrácia fentanylu.


Titrácia dávky a udržiavacia liečba


Náplasť Fentanylu ratiopharmsa má meniť každých 72 hodín. Dávka sa má titrovať individuálne, až kým sa nedosiahne analgetická účinnosť. Ak je na konci úvodnej časti používania analgézia nedostatočná, dávka sa môže zvýšiť. Úprava dávky, ak je to nevyhnutné, má prebiehať v nasledovných titračných krokoch od 25 µg/h až do 75 µg/h: 25 µg/h, 37 µg/h, 50 µg/h, 62 µg/h a 75 µg/h; preto sa má úprava dávky vykonať prírastkami o 25 µg/h, pričom treba vziať do úvahy doplnkové analgetické požiadavky pacienta (perorálny morfín 90 mg/deň ≈ Fentanyl ratiopharm25 µg/h) a jeho stav bolesti.

Na dosiahnutie požadovanej dávky sa môže použiť aj viacero náplastí Fentanylu ratiopharm. Pacienti môžu vyžadovať pravidelné doplnkové dávky krátkodobo pôsobiacich analgetík v dôsledku náhleho zhoršenia bolesti. Ak dávka Fentanylu ratiopharmprekročí 300 µg/h, treba zvážiť dodatočné alebo alternatívne analgetické metódy.


Prerušenie užívania Fentanylu ratiopharm


Ak je potrebné liečbu Fentanylom ratiopharmprerušiť, akékoľvek nahradenie inými opioidmi má byť postupné, začínajúce nízkou dávkou a s postupným zvyšovaním. Dôvodom je postupné klesanie hladín fentanylu po odstránení náplasti Fentanylu ratiopharm. Po odstránení zo systému sa sérové koncentrácie fentanylu postupne znižujú s priemerným terminálnym polčasom v rozmedzí 13 – 25 hodín. Všeobecne platí, že prerušenie opioidnej analgézie má byť postupné, aby sa nevyskytli príznaky z vysadenia.


U niektorých pacientov sa môžu po zmene alebo úprave dávky objaviť príznaky z vysadenia opioidov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti

Údaje z intravenóznych štúdií s fentanylom naznačujú že starší pacienti môžu mať znížený klírens, predĺžený polčas a môžu byť citlivejší na liek ako mladší pacienti. Štúdie s Fentanylom ratiopharmu starších pacientov preukázali farmakokinetiku fentanylu, ktorá sa veľmi nelíšila od mladších pacientov, pričom sérové koncentrácie mali tendenciu byť vyššie. Starší pacienti, kachektickíalebo zoslabnutí pacienti sa musia starostlivo sledovať pre príznaky toxicity fentanylu a ak je to potrebné znížiť im dávku.


Pediatrická populácia


Deti vo veku od 16 rokov a staršie: riaďte sa dávkovaním pre dospelých.


Deti vo veku od 2 do 16 rokov:


Fentanyl ratiopharmsa má podávať lenpediatrickým pacientom tolerujúcim opioidy(vo veku 2 až 16 rokov), ktorí už dostávajú minimálne 30 mg ekvivalentov perorálneho morfínu denne.

Pri prechode pediatrických pacientov z perorálnych opioidov na Fentanyl ratiopharmsa využíva Tabuľka 2 „Odporúčaná dávka Fentanylu ratiopharmzaložená na dennej dávke perorálneho morfínu“.


Tabuľka 2: Odporúčaná dávka Fentanylu ratiopharmzaložená na dennej dávke perorálneho morfínu1

Perorálny 24-hodinový morfín (mg/deň)

Fentanyl ratiopharm (μg/h)

Pre pediatrických pacientov2

30 – 44

12

45 – 134

25


1V klinických štúdiách sa tieto rozmedzia denných dávok perorálneho morfínu použili ako základ pre prepočet na Fentanyl ratiopharm.

2Prepočet na dávky Fentanylu ratiopharmvyššie ako 25 μg/h je rovnaký pre dospelých aj pediatrických pacientov.


Pre deti, ktoré dostávajú viac ako 90 mg perorálneho morfínu denne, sú dostupné len obmedzené informácie z klinického výskumu. V pediatrických štúdiách sa potrebná dávka transdermálneho fentanylu počítala konzervatívne: 30 mg až 44 mg perorálneho morfínu denne alebo jeho ekvivalentná opioidná dávka sa nahradila jednou transdermálnou náplasťou Fentanylu ratiopharm 12 μg/h. Treba však vziať do úvahy, že tento konverzný harmonogram platí len u detí pri prechode z perorálneho morfínu (alebo jeho ekvivalentu) na transdermálny fentanyl. Konverzný harmonogram sa nemá používať pri prechode z Fentanylu ratiopharmna iné opioidy, pretože môže dôjsť k predávkovaniu.


Analgetický účinok prvej dávky Fentanylu ratiopharmnebude počas prvých 24 hodín optimálny. Preto má pacient počas prvých 12 hodín po prechode na Fentanyl ratiopharmdostať predchádzajúcu pravidelnú dávku analgetík. Počas nasledujúcich 12 hodín sa majú tieto analgetiká podať podľa klinickej potreby.


Keďže maximálne hodnoty hladín fentanylu sa objavujú po 12 až 24 hodinách, odporúča sa sledovať pacienta kvôli nežiaducim účinkom, ktoré môžu zahŕňať hypoventiláciu minimálne 48 hodín po nalepení Fentanylu ratiopharmalebo zrýchlenej titrácie dávky (pozri aj časť 4.4).


Titrácia dávky a udržiavacia dávka

Ak je analgetický účinok Fentanylu ratiopharmnedostatočný, má sa podať doplnkový morfín alebo iný krátkodobo účinkujúci opioid. V závislosti od doplnkových analgetických požiadaviek a stavu bolesti dieťaťa možno zvážiť zvýšenie dávky.

Úprava dávky sa má vykonať v 12 μg/h krokoch.


Spôsobpodávania
Na transdermálne použitie


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na fentanyl alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • Akútna alebo pooperačná bolesť, keďže pri krátkodobom použití nie je možná titrácia dávky.

 • Závažná porucha centrálneho nervového systému.

 • Závažný útlm dýchania.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek sa má používať iba ako súčasť integrovanej liečby bolesti, po adekvátnom lekárskom, sociálnom a psychologickom posúdení pacienta.


Liečbu Fentanylom ratiopharmmá začať len skúsený lekár, dobre oboznámený s farmakokinetikou transdermálnych náplastí fentanylu a s rizikom závažnej hypoventilácie.

Pacienti, u ktorých sa prejavili závažné nežiaduce účinky, sa majú po odstránení transdermálnej náplasti z dôvodu biologického polčasu fentanylu 24 hodín monitorovať (pozri časť 5.2).


Pri chronickej bolesti nerakovinového pôvodu je vhodnejšie začať liečbu silnými opioidmi s okamžitým uvoľňovaním (napr. morfínom) a po stanovení účinnosti a optimálnej dávky silného opioidu predpísať transdermálnu náplasť.


Transdermálna náplasť sa nemá strihať, nakoľko nie sú dostupné informácie o kvalite, účinnosti a bezpečnosti takto rozdelených náplastí.


Ak sú potrebné dávky vyššie ako 500 mg ekvivalentných dávok morfínu, odporúča sa prehodnotenie opioidnej liečby.


Najčastejšie nežiaduce účinky po podaní zvyčajných dávok sú ospanlivosť, zmätenosť, nevoľnosť, vracanie a zápcha. Prvé z nich sú prechodné a ich dôvod treba pri pretrvávaní symptómov prešetriť. Naopak, zápcha, pri pokračovaní v liečbe neustúpi. Všetky tieto nežiaduce účinky sú očakávané a treba im predchádzať pri optimalizácii liečby, najmä zápche. Často môže byť potrebná korektívna liečba (pozri časť 4.8).


Náhle zhoršenie bolesti

Štúdie preukázali, že na zastavenie prudkej bolesti takmer všetci pacienti vyžadovali dodatočnú liečbu silnými liekmi s rýchlym uvoľňovaním, hoci sa liečili náplasťami fentanyl.


Útlm dýchania

Tak ako všetky silné opiáty aj Fentanyl ratiopharmmôže u niektorých pacientov spôsobiť útlm dýchania, a preto treba pacientov kvôli tomuto účinku sledovať. Útlm dýchania môže pretrvávať aj po odstránení náplasti. Výskyt útlmu dýchania narastá so zvyšovaním dávky fentanylu. Liečivá ovplyvňujúce CNS môžu útlm dýchania zhoršiť (pozri časť 4.5). U pacientov s existujúcim útlmom dýchania sa má fentanyl používať len s opatrnosťou a v nižšej dávke.


Chronické ochorenie pľúc

U pacientov s chronickou obštrukčnou alebo inou pľúcnou chorobou môže fentanyl spôsobiť závažnejšie nežiaduce reakcie. U takýchto pacientov môžu opioidy spomaliť dýchanie a zvýšiť odpor dýchacích ciest.


Lieková závislosť a potenciál k vzniku závislosti

Po opakovanom podávaní opioidov sa môže vyvinúť tolerancia a fyzická a psychická závislosť, ale je vzácna pri liečbe súvisiacejnádorovejbolesti.Jatrogénna závislosť po podávaní opioidov je zriedkavá. Pacienti s predchádzajúcou anamnézou liekovej závislosti/závislosti od alkoholu sú viac rizikoví z hľadiska vzniku závislosti a abúzu liečby opioidmi. Pacienti so zvýšeným rizikom abúzu opioidov môžu byť napriek tomu primerane liečení opioidnými liekmi s modifikovaným uvoľňovaním; avšak títo pacienti budú vyžadovať sledovanie príznakov zneužívania, abúzu alebo narkománie. Fentanyl sa môže zneužiť podobným spôsobom ako iné opioidné agonisty. Abúzus alebo úmyselné zneužitie transdermálnych náplasti fentanylu môže viesť k predávkovaniu a/alebo smrti.


Zvýšený intrakraniálny tlak

Fentanyl ratiopharmsa má u obzvlášť citlivých pacientov na intrakraniálne účinky zadržiavania CO2používať s opatrnosťou, najmä ak majú prejavy zvýšeného intrakraniálneho tlaku, poruchy vedomia alebo sú v kóme.


Choroby srdca

Fentanyl môže vyvolať bradykardiu. Fentanyl ratiopharmsa má podávať pacientom s bradyarytmiou opatrne.

Opioidy môžu spôsobiť hypotenziu, najmä u pacientov s hypovolémiou. Podstatné je, aby sa symptomatická hypotenzia a/alebo hypovolémia korigovali pred začatím liečby fentanylom transdermálnymi náplasťami.


Poškodenie funkcie pečene

Fentanyl sa v pečeni metabolizuje na neaktívne metabolity, takže u pacientov s ochorením pečene môže nastať spomalenie jeho eliminácie. Pacientov s poruchou renálnej funkcie, ktorí používajú fentanyl transdermálne je potrebné starostlivo sledovať kvôli príznakom toxicity spôsobenej fentanylom a ak je to potrebné, dávka sa má znížiť (pozri časť 5.2).


Poškodenie funkcie obličiek

Menej ako 10 % fentanylu sa vylučuje obličkami nezmenených a na rozdiel od morfínu nemá žiadne známe aktívne metabolity, ktoré sa eliminujú obličkami. Údaje získané po intravenóznom podaní fentanylu pacientom so zlyhaním obličiek naznačujú, že distribučný objem fentanylu sa môže dialýzou zmeniť. Toto môže ovplyvniť koncentráciu v sére. Ak sa pacientom s poškodením funkcie obličiek transdermálne aplikuje fentanyl, treba ich starostlivo sledovať kvôli známkam toxicity fentanylu a v prípade potreby im znížiť dávku.


Pacienti s horúčkou/externé teplo

Farmakokinetický model naznačuje, že pri zvýšení teploty kože na 40°C sa koncentrácia fentanylu v krvi môže zvýšiť o jednu tretinu. Pacientov s horúčkou je preto potrebné veľmi dôkladne sledovať kvôli možnému výskytu nežiaducich reakcií opioidov a ak je to nevyhnutné, dávka fentanylu sa má upraviť. Možné je zvýšenie uvoľňovania fentanylu zo systému v závislosti od teploty, ktoré vedie k možnému predávkovaniu a smrti. Klinická farmakologická štúdia uskutočnená u zdravých dospelých osôb ukázala, že aplikácia tepla nad systémom transdermálnej náplasti fentanylu zvýšila stredné hodnoty AUC fentanylu o 120% a stredné hodnoty Cmax o 61%.


Pacientom je potrebné odporúčať, aby sa vyhli vystavovaniu miesta aplikácie transdermálnej náplasti fentanylu priamym účinkom vonkajších zdrojov tepla ako sú ohrievacie podušky, termofory, elektrické prikrývky, vyhrievané vodné postele, ohrievače, horúce vírivé kúpele, sauna a intenzívne opaľovanie, pretože teplota môže zvyšovať uvoľňovanie fentanylu z náplasti.


Interakcie s inými liekmi:

Interakcie s CYP3A4 inhibítormi:

Súbežné užívanie transdermálnych náplasti fentanylu s inhibítormi cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4) (napr. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, vorikonazol, troleandomycín, klaritromycín, nelfinavir, nefazodón, verapamil, diltiazém a amiodarón) môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií fentanylu, čo by mohlo zvýšiť alebo predĺžiť oba, terapeutické a nežiaduce účinky a môže spôsobiť závažnú respiračnú depresiu. V tejto situácii je vhodná špeciálna starostlivosť a sledovanie pacienta. Neodporúča sa preto súbežné používanie transdermálneho fentanylu a užívanie inhibítorov CYP3A4, pokiaľ pacient nie je pozorne monitorovaný. Najmä tí pacienti, čo používajú fentanyl transdermálnu náplasť a CYP3A4 inhibítory, sa majú sledovať na príznaky respiračnej depresie a, ak sú oprávnené, majú sa uskutočniť potrebné zmeny dávok.


Serotonínovýsyndróm
Opatrnosťsaodporúča, aksaFentanylratiopharm podáva súčasnesliekmi, ktoréovplyvňujúserotonergickéneurotransmiterovésystémy.

Rozvojpotenciálne životohrozujúcehoserotonínovéhosyndrómumôžedôjsť prisúčasnom podávaníserotonínergnýchliekov, akoselektívneinhibítoryspätnéhovychytávaniaserotonínu(SSRI) ainhibítoryspätnéhovychytávaniaserotonínu anoradrenalínu(SNRI), asliekmi, ktoréobmedzujúmetabolizmusserotonínu(vrátaneInhibítorymonoaminooxidázy[MAO]). Tátosituácia môženastať vrámciodporúčanejdávky.

Serotonínovýsyndrómmôžezahŕňať mentálne zmeny, (napr.nepokoj, halucinácie, kóma) autonómnu nestabilitu(napr. tachykardiu, labilnýkrvnýtlak, hypertermiu), neuromuskulárneabnormality(napr. hyperreflexia, poruchy koordinácie, stuhnutosť), a/alebogastrointestinálnesymptómy(napr. nevoľnosť, vracanie, hnačka).
V prípade podozreniana serotonínovýsyndróm, je nevyhnutnérýchlevysadenieFentanylu ratiopharm.


Starší pacienti

Údaje z intravenóznych štúdií s fentanylom naznačujú, že starší pacienti môžu mať znížený klírens a predĺžený biologický polčas. Ak transdermálne náplasti fentanylu používajú starší pacienti, majú sa pozorne sledovať na príznaky toxicity fentanylu a, ak je to potrebné, dávka sa má znížiť (pozri časť 5.2).


Pediatrickí pacienti

Transdermálny fentanyl sa nemá podávať pediatrickým pacientom, ktorí nemajú skúsenosti s opioidmi (pozri časť 4.2). Potenciál pre vážnu alebo život ohrozujúcu hypoventiláciu existuje bez ohľadu na dávku podaného transdermálneho fentanylu (pozri tabuľku 2 v časti 4.2).


Transdermálny fentanyl sa neskúmal u novorodencov a batoliat mladších ako 2 roky.Transdermálny fentanyl sa má podávať iba deťom tolerujúcim opioidy a starším ako 2 roky(pozri časť 4.2). Transdermálny fentanyl sa nemá používať u novorodencov a batoliat mladších ako 2 roky.


Na ochranu pred náhodným prehltnutím dieťaťom sa má miesto pre aplikáciu fentanylovej transdermálnej náplasti voliť opatrne (pozri časť 4.2) a starostlivo sledovať prilepenie náplasti.


Laktácia

Keďže fentanyl prechádza do materského mlieka, laktáciu treba počas liečby Fentanylom ratiopharmprerušiť (pozri tiež časť 4.6).


Pacienti s myasténiou gravis

Môžu sa objaviť neepileptické (myo)klonické reakcie. Pri liečbe pacientov s myasténiou gravis sa má postupovať opatrne.


Súbežné užívanie miešaných agonistov/antagonistov

Súbežné užívanie buprenorfínu, nalbufínu alebo pentazocínu sa neodporúča (pozri tiež časť 4.5).


Doping
Použitiefentanylunáplasťami môževiesťkpozitívnejdopingovejskúške. Použitiefentanylunáplasťamiakosúčasť dopingumôžebyťnebezpečnéprezdravie.


 1. Liekové a iné interakcie


Súbežné podávanie iných liekov s tlmivým účinkom na CNS, vrátane opioidov, sedatív, trankvilizérov, hypnotík, celkových anestetík, fenotiazínov, myorelaxancií, antihistaminík so sedatívnym účinkom a alkoholických nápojov môže vyvolať ďalšie tlmivé účinky; hypoventiláciu, hypotenziu a hlbokú sedáciu alebo môže dôjsť ku kóme alebo smrti. Preto si použitie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených liekov a liečiv, podávaných súbežne, vyžaduje sledovanie pacienta.


Fentanyl, liečivo s vysokým klírensom sa rýchlo a extenzívne metabolizuje predovšetkým prostredníctvom CYP3A4.


Súbežné používanie transdermálneho fentanylu s inhibítormi cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4) (napr. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, vorikonazol, troleandomycín, klaritromycín, nelfinavir, nefazodón, verapamil, diltiazém a amiodarón) môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií fentanylu, čo môže zvýšiť alebo predĺžiť oba, terapeutické a nežiaduce účinky a môže spôsobiť závažnú respiračnú depresiu. V tejto situácii je potrebná špeciálna starostlivosť o pacienta a sledovanie. Súbežné užívanie inhibítorov CYP3A4 a transdermálneho fentanylu sa neodporúča, pokiaľ nie je pacient pozorne monitorovaný (pozri tiež časť 4.4).


Inhibítory monoaminooxidázy(IMAO):

Fentanyl ratiopharm transdermálne náplasti sa neodporúča používať u pacientov, ktorí vyžadujú súbežné podávanie IMAO. Boli hlásené ťažké a nepredvídateľné interakcie s IMAO, vrátane zosilnenia účinkov opiátov alebo zosilnenia sérotoninergných účinkov. Fentanyl ratiopharm transdermálne náplasti sa preto nemá používať počas 14 dní po prerušení liečby s IMAO.


Súbežné užívanie miešaných agonistov/antagonistov

Súbežné užívanie buprenorfínu, nalbufínu alebo pentazocínu sa neodporúča. Majú vysokú afinitu k opioidným receptorom s relatívne nízkou vnútornou aktivitou a preto čiastočne antagonizujú analgetický účinok fentanylu a môžu indukovať abstinenčné príznaky u pacientov závislých od opioidov (pozri tiež časť 4.4).


Serotoninergnélieky
Súčasné podávaniefentanylua serotoninergných látok, akoselektívneinhibítoryspätnéhovychytávaniaserotonínualeboinhibítoryspätnéhovychytávaniaserotonínunoradrenalínu, môžezvýšiť rizikoserotonínovéhosyndrómu, potenciálne životohrozujúci stav.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia fentanylu počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Fentanyl sa má počas gravidity používať len ak je to absolútne nevyhnutné.

Dlhodobá liečba počas gravidity môže u novorodenca vyvolať príznaky z vysadenia.

Fentanyl sa neodporúča používať počas pôrodu a ihneď po narodení (vrátane pôrodu cisárskym rezom), pretože fentanyl prechádza placentárnou bariérou a môže u novorodenca spôsobiť útlm dýchania.


Dojčenie

Fentanyl sa vylučuje do materského mlieka a môže u dojčaťa spôsobiť sedáciu a útlm dýchania. Z tohto dôvodu treba počas liečby a minimálne 72 hodín po odstránení Fentanylu ratiopharmprerušiť dojčenie (pozri tiež časť 4.4).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Fentanyl ratiopharmmá veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Toto sa dá očakávať najmä na začiatku liečby, pri akejkoľvek zmene dávkovania, rovnako ako v spojení s alkoholom alebo trankvilizérmi. Stabilizovaní pacienti na určitej dávke sa nemusia nevyhnutne obmedzovať. Pacienti sa preto majú poradiť so svojím lekárom, či im dá súhlas na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.


 1. Nežiaduce účinky


Bezpečnosť fentanylových náplastí sa hodnotila u 1854 osôb, ktoré sa zúčastnili 11 klinických štúdií (dvojito zaslepená s fentanylovou náplasťou [placebo alebo aktívna kontrola] a /alebo otvorená s fentanylovou náplasťou [žiadna kontrola alebo aktívna kontrola]) zameraných na ovplyvnenie chronickej bolesti pri malignitách a bolesti bez malignít. Tieto osoby použili najmenej 1 dávku fentanylovej náplasti a poskytli údaje o bezpečnosti. Na základe zozbieraných údajov o bezpečnosti z týchto klinických štúdií, najčastejšími hlásenými nežiaducimi účinkami boli (s % incidenciou): nauzea (35,7 %), vracanie (23,2 %), obstipácia (23,1 %), somnolencia (15,0 %), závrat (13,1 %) a bolesť hlavy (11,8 %).


Nežiaduce účinky hlásené z týchto klinických štúdií v súvislosti s používaním fentanylových náplastí, vrátane vyššie uvedených nežiaducich účinkov a zo skúseností po uvedení na trh sú uvedené nižšie.


Uvedené kategórie frekvencií používajú nasledujúcu konvenciu: veľmi časté (1/10); časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1 000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); a neznáme(z dostupných údajov klinických štúdií sa nedá určiť).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita
Anafylak-tický šok, anafylaktic-ká reakcia, anafylakto-idná reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia

Psychické poruchy


Insomnia,

depresia,

úzkosť,

zmätenosť,

halucinácia

Nepokoj, dezorientácia, euforická nálada


Bludy, stavy vzrušenia


Poruchy nervového systému

Somnolen-cia, závrat, bolesť hlavy

Tremor, parestézia


Znížená citlivosť, kŕče (vrátane klonických kŕčov a kŕčov typu grand mal), amnézia, poruchy reči


Ataxia


Poruchy oka


Konjunktivi-tída


Mióza, amblyopiaPoruchy ucha a labyrintu


Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Palpitácie, tachykardia

Bradykardia, cyanóza

ArytmiaPoruchy ciev


Hypertenzia

Hypotenzia

Vazodi-latáciaPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe,

zívanie,

rinitída


Respiračná depresia, dýchavičnosť

Apnoe, hypoventilácia


Bradypnoe

Poruchy gastrointesti-nálneho traktu

Nauzea, vracanie, obstipácia

Hnačka, suchosť úst, bolesť brucha, bolesť v hornej časti brucha, dyspepsia


Ileus

Subileus,

čkanie

Bolestivá flatulencia


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Hyperhidróza, pruritus, vyrážka, erytém

Ekzém, alergická dermatitída, poruchy kože, dermatitída, kontaktná dermatitída
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaSvalové kŕče

Mykanie svalov
Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest


Retencia močuOligúria,

cystalgia


Poruchy reprodukčné-ho systému a prsníkovErektilná dysfunkcia, sexuálna dysfunkcia
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava, periférne edémy, asténia, celková nevoľnosť, pocit chladu

Reakcie v mieste podania, ochorenie podobné chrípke, pocit zmenenej telesnej teploty, hypersenzitivita v mieste podania, syndróm z vynechania liekov (abstinenčný syndróm)

Dermatitída v mieste podania, ekzém v mieste podania
Vyrážka, erytém a pruritus zvyčajne zmiznú do jedného dňa po odstránení náplasti.


Tak ako u iných opioidných analgetík sa po opakovanom používaní transdermálnych náplastí fentanylu môže vyvinúť tolerancia, fyzická a psychická závislosť (pozri časť 4.4).


U niektorých pacientov sú možné abstinenčné príznaky po opioidoch (ako je nauzea, vracanie, hnačka, úzkosť a chvenie) po zmene ich predchádzajúcej opioidnej analgézie na Fentanyl ratiopharm, alebo ak sa liečba náhle ukončí (pozri časť 4.2). Existujú veľmi zriedkavé hlásenia u novorodencov s neonatálnym abstinenčným syndrómom, ak matky chronicky používali fentanylové náplasti počas gravidity (pozri časť 4.6).


Pediatrická populácia

Profil nežiaducich účinkov u detí a mladistvých liečených fentanylovými náplasťami bol podobný ako sa pozoroval u dospelých. U pediatrickej populácie sa nezistilo žiadne riziko mimo očakávaného s použitím opioidov na úľavu od bolesti spojenú so závažných ochorením a nezdá sa, že by bolo s použitím transdermálneho fentanylu u detí vo veku 2 rokov spojené pediatricky špecifické riziko, ak sa používa podľa predpisu. Veľmi časté nežiaduce účinky hlásené počas pediatrických klinických skúšaní boli horúčka, vracanie a nevoľnosť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Príznaky

Príznakmi predávkovania fentanylom je vystupňovanie jeho farmakologických účinkov, napr. letargia, kóma, útlm dýchania s Cheynovým-Stokesovým dýchaním a/alebo cyanózou. Iné príznaky môžu byť hypotermia, znížený svalový tonus, bradykardia, hypotenzia. Príznaky toxicity sú hlboká sedácia, ataxia, mióza, záchvaty a útlm dýchania, čo je hlavný príznak.


Liečba

Zvládnutie útlmu dýchania vyžaduje okamžité protiopatrenia, ktoré zahŕňajú odstránenie náplasti a fyzickú alebo verbálnu stimuláciu pacienta. Pokračuje sa podávaním špecifického antagonistu opioidov, ako je naloxón.

Pre dospelých sa odporúča úvodná dávka 0,4 – 2 mg naloxóniumchloridui.v. Ak je to potrebné, podobná dávka sa môže podať každé 2 alebo 3 minúty, alebo sa môže podať ako kontinuálna infúzia

2 mg v 500 ml injekčného roztoku 9 mg/ml chloridu sodného (0,9 %) alebo roztoku 50 mg/ml glukózy (5 %). Rýchlosť infúzie sa má nastaviť podľa predchádzajúcich bolusových injekcií a individuálnej odpovede pacienta. Ak nie je možné intravenózne podanie, naloxóniumchlorid sa môže podať intramuskulárne alebo subkutánne. Po intramuskulárnom alebo subkutánnom podaní bude nástup účinku v porovnaní s intravenóznym podaním pomalší. Intramuskulárne podanie bude mať v porovnaní s intravenóznym podaním predĺžený účinok.


Útlm dýchania ako dôsledok predávkovania môže trvať dlhšie ako účinok opioidného antagonistu. Zmena narkotického účinku môže spôsobiť akútnu bolesť a uvoľnenie katecholamínov.


Ak to klinická situácia vyžaduje, má sa zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest a udržiavať orofaryngeálnym priechodom alebo endotracheálnou kanylou a, ak je to vhodné, má sa podávať kyslík a riadená alebo kontrolovaná ventilácia. Udržiavať sa má adekvátna teplota tela a prívod tekutín.


Ak sa prejaví závažná alebo pretrvávajúca hypotenzia, ktorá môže byť dôsledkom hypovolémie, stav pacienta sa má zvládnuť vhodným parenterálnym prívodom tekutín.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: opioidné analgetiká; deriváty fenylpiperidínu. ATC kód: N02AB03


Fentanyl je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí predovšetkým na µ–receptor. Jeho hlavnými terapeutickými účinkami sú analgézia a sedácia. Minimálna účinná analgetická koncentrácia fentanylu

v sére u pacientov predtým neliečených opioidmi kolíše medzi 0,3 – 1,5 ng/ml; zvýšený výskyt nežiaducich reakcií sa pozoruje pri sérových hladinách vyšších ako 2 ng/ml.

Najnižšia účinná koncentrácia fentanylu aj koncentrácia spôsobujúca nežiaduce účinky sa zvyšujú so stúpajúcou toleranciou. Sklon k rozvoju tolerancie sa medzi jednotlivcami značne líši.


Bezpečnosť transdermálneho fentanylu sa hodnotila v troch otvorených štúdiách na 293 pediatrických pacientoch s chronickou bolesťou od 2 do 18 rokov, z čoho 66 detí bolo vo veku od 2 do 6 rokov.

V týchto štúdiách bolo 30 až 45 mg perorálneho morfínu na deň nahradených jednou náplasťou s rýchlosťou uvoľňovania 12,5 µg/h. Úvodná dávka 25 µg/h a vyššie sa použili u 181 pacientov, ktorí predtým užívali denné dávky opioidov v množstve minimálne 45 mg perorálneho morfínu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Po aplikácii Fentanylu ratiopharmsa fentanyl kontinuálne absorbuje cez kožu počas 72 hodín. Vďaka polymérnemu matrixu a difúzii fentanylu kožnými vrstvami zostáva rýchlosť uvoľňovania fentanylu relatívne konštantná.


Absorpcia

Po prvej aplikácii Fentanylu ratiopharmkoncentrácie fentanylu v sére postupne stúpajú, rovnovážny stav sa zvyčajne dosahuje medzi 12 až 24 hodinami a zostáva relatívne konštantný do konca 72-hodinového obdobia aplikácie. Dosiahnuté sérové koncentrácie fentanylu sú závislé od veľkosti transdermálnej náplasti fentanylu. Z praktických dôvodov sa pri druhej 72-hodinovej aplikácii dosahuje rovnovážny stav a udržiava sa počas ďalších podávaní náplastí rovnakej veľkosti.


Distribúcia

Väzba fentanylu na plazmatické bielkoviny je 84 %.


Biotransformácia

Fentanyl sa primárne metabolizuje pečeňou prostredníctvom CYP3A4. Hlavný metabolit, norfentanyl, je neaktívny.


Eliminácia

Po ukončení liečby Fentanylom ratiopharmsa sérové koncentrácie fentanylu postupne znižujú, klesajú približne o 50 % počas 13 – 22 hodín u dospelých alebo 22 – 25 hodín u detí. Kontinuálna absorpcia fentanylu z kožných zásob vedie k pomalšej eliminácii zo séra, než je to po intravenóznej infúzii.


Približne 75 % fentanylu sa vylučuje do moču prevažne vo forme metabolitov, menej ako 10 % sa vylučuje ako nezmenená forma liečiva. Približne 9 % dávky sa objaví v stolici, najmä vo forme metabolitov.


Farmakokinetika v špeciálnych skupinách

Starší a oslabení pacienti môžu mať znížený klírens fentanylu, čo môže viesť k predĺženiu terminálneho polčasu. U pacientov s poškodením obličiek alebo pečene sa môže klírens fentanylu zmeniť z dôvodu zmien plazmatických bielkovín a metabolický klírens má za následok zvýšené koncentrácie v sére.


Pediatrická populácia

Vzhľadom na telesnú hmotnosť je klírens (l/h/kg) u pediatrických pacientov o 82 % vyšší u detí od 2 do 5 rokov a o 25 % vyšší u detí od 6 do 10 rokov v porovnaní s deťmi od 11 do 16 rokov, ktoré majú tendenciu mať rovnaký klírens ako dospelí. Tieto zistenia sa brali do úvahy pri určovaní odporúčaných dávok pre pediatrických pacientov.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané z konvenčných štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity opakovanej dávky a genotoxicity nepreukázali žiadne osobitné nebezpečenstvo pre ľudí.

Štúdie na zvieratách preukázali zníženú plodnosť a zvýšenú úmrtnosť plodov potkana. Teratogénne účinky sa však nepreukázali.

Dlhodobé štúdie karcinogenity sa nevykonali.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Adhézna vrstva

Adhézna polyakrylátová vrstva


Krycia fólia

Polypropylénová fólia

Modrá tlačiarenská farba


Odnímateľná fólia

Polyetylénová tereftalátová fólia (silikónovaná)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Každá transdermálna náplasť je samostatne balená vo vrecku. Zložená fólia sa skladá z týchto vrstiev

(smerom zvonka dovnútra): obalený Kraft papier, polyetylénová fólia s nízkou hustotou, hliníková fólia, Surlyn (termoplastický kopolymér etylén-metakrylovej kyseliny).


Fentanyl ratiopharm 12 μg/h:

Balenie obsahujúce 2 transdermálne náplasti

Balenie obsahujúce 3 transdermálne náplasti

Balenie obsahujúce 4 transdermálne náplasti

Balenie obsahujúce 5 transdermálnych náplastí

Balenie obsahujúce 8 transdermálnych náplastí

Balenie obsahujúce 10 transdermálnych náplastí

Balenie obsahujúce 16 transdermálnych náplastí

Balenie obsahujúce 20 transdermálnych náplastí


Fentanyl ratiopharm 25/50/75/100 μg/h:

Balenie obsahujúce 3 transdermálne náplasti

Balenie obsahujúce 4 transdermálne náplasti

Balenie obsahujúce 5 transdermálnych náplastí

Balenie obsahujúce 10 transdermálnych náplastí

Balenie obsahujúce 16 transdermálnych náplastí

Balenie obsahujúce 20 transdermálnych náplastí


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Veľké množstvo fentanylu zostáva v transdermálnej náplasti aj po jej použití. Použité transdermálne náplasti sa majú poskladať priľnavými povrchmi k sebe a zlikvidovať alebo vždy, keď je to možné, vrátiť do lekárne. Akýkoľvek nepoužitý liek sa má zlikvidovať alebo vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


 1. registračné číslA


Fentanyl ratiopharm12 µg/h: 65/0279/07-S

Fentanyl ratiopharm25 µg/h: 65/0386/06-S

Fentanyl ratiopharm50 µg/h: 65/0387/06-S

Fentanyl ratiopharm75 µg/h: 65/0388/06-S

Fentanyl ratiopharm100 µg/h: 65/0389/06-S


 1. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA registrácie


Fentanyl ratiopharm12 µg/h: 6.8.2007/ 12.5. 2011

Fentanyl ratiopharm25, 50, 75, 100 µg/h: 25.8.2006/ 12.5. 2011 1. Dátum revízie textu


Február 2014

Fentanyl ratiopharm 25 µg/h