+ ipil.sk

FERRO-FOLGAMMAPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06895


Písomná informácia pre používateľa


FERRO-FOLGAMMA

kapsuly


síran železnatý, kyselina listová, kyanokobalamín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ferro-folgammaa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ferro-folgammu

3. Ako užívať Ferro-folgammu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ferro-folgammu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ferro-folgamma a na čo sa používa


Tento liek obsahuje tri liečivá – síran železnatý, kyselinu listovú a kyanokobalamín (vitamín B12).


Ferro-folgamma sa používa na liečbu:

 • kombinovaného nedostatku železa, kyseliny listovej a vitamínu B12.


Síran železnatý je určitá forma železa a kyselina listová patrí medzi vitamíny skupiny B. Železo, kyselina listová a vitamín B12sú v tele potrebné na tvorbu červených krviniek. Ak ich telo nedostáva v dostatočnom množstve, môžu vzniknúť nasledujúce tzv.deficientné stavy:

anémia (znížený počet červených krviniek), polyneuropatia (ochorenie viacerých periférnych nervov súčasne), megaloblastová anémia, neurologické a psychické poruchy, zmeny na slizniciach, ochorenie spinálnej miechy, únava, bledosť, pichanie a mravčenie v rukách a chodidlách a znížená odolnosť pri telesnej záťaži.


Tieto stavy môžu byť vyvolané:

 • stratou krvi (krvácanie do žalúdka, čriev a močového mechúra, hemoroidy, menštruácia, pôrod),

 • tehotenstvom a dojčením,

 • nesprávnou alebo neprimeranou výživou,

 • dlhodobým konzumom alkoholu,

 • poruchou vstrebávania (ochorenie, pri ktorom sa z tenkého čreva výživné látky z jedla správne nevstrebávajú),

 • dlhodobou hemodialýzou, následkom liečby antikonvulzívami (lieky proti epilepsii) a cez ústa užívanou antikoncepciou (lieky na zabránenie počatia).2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ferro-folgammu


Neužívajte Ferro-folgammu

 • ak máte príliš veľa železa v tele (hemochromatóza, chronická hemolýza) alebo ochorenie, ktoré bráni správnemu využívaniu železa v tele (sideroachrestická anémia, anémia z otravy olovom, thalasémia)

 • ak trpíte na megaloblastovú anémiu (typ anémie, pri ktorej je znížená schopnosť krvi prenášať kyslík, pričom sú červené krvinky sú zväčšené) spôsobenú len nedostatkom vitamínu B12 alebo len nedostatkom kyseliny listovej.

 • ak ste alergický na vitamín B12, kyselinu listovú, síran železnatý alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6.

 • ak ste alergický na sóju a arašidové orechy.


Upozornenia a opatrenia

Ak sa spolu s Ferro-folgammou užívajú výživové alebo iné doplnky solí železa, je potrebná zvýšená opatrnosť, aby sa predišlo možného predávkovaniu železom. Poraďte sa so svojím lekárom, ak nemáte istotu.


Ferro-folgamma a jedlo a nápoje

Ferro-folgamma sa nemá užívať spolu s mliečnymi výrobkami (mlieko, vajcia) alebo s nápojmi obsahujúcimi kofeín (čaj, káva), pretože môžu oslabiť účinok kapsúl.


Iné lieky a Ferro-folgamma

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je veľmi dôležité, aby ste informovali svojho lekára, ak užívate nasledujúce lieky:

 • tetracyklín (antibiotikum),

 • antacidá (soli vápnika, horčíka a hliníka, ktoré sa používajú na neutralizáciu zvýšenej kyslosti, najmä v žalúdku),

 • penicilamín (liek na liečbu ťažkého zápalu kĺbov),

 • levodopa (liek na liečbu Parkinsonovej choroby),

 • metyldopa (liek na liečbu vysokého krvného tlaku),

 • chinolónové antibiotiká (napr. ciprofloxacín, levofloxacín, norfloxacín, ofloxacín),

 • tyroxín (hormón prištítnej žľazy),

 • cholestyramín (používa sa na zníženie hladiny cholesterolu v krvi),

 • doplnky vápnika a horčíka,

 • nesteroidové protizápalové lieky,

 • látky viažuce železo ako fosfáty, fytáty alebo oxaláty, ako aj mlieko, káva a čaj môžu znižovať vstrebávanie železa; Ferro-folgamma sa má užívať 2 - 3 hodiny po užití týchto látok (nápojov),

 • antikonvulzíva (používajú sa na liečbu epileptických záchvatov), pretože počet záchvatov sa môže zvýšiť,

 • antagonisty kyseliny listovej (cytostatická látka a chemoterapeutikum),

 • fluorouracil (používa sa na liečbu nádorov),

 • chloramfenikol (antibiotikum), ktorý môže oslabiť odpoveď na liečbu kyselinou listovou, a preto sa nemá podávať pacientom s príznakmi závažného nedostatku kyseliny listovej,

 • iné doplnky solí železa.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ferro-folgamma obsahuje kyselinu listovú, preto nesmiete užívať viac ako jednu kapsulu denne, ak ste tehotná alebo dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Ferro-folgamma obsahuje sorbitol.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívaťFerro-folgammu


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie:

 • Dospelí: 3-krát denne 1-2 kapsuly

 • Deti staršie ako 12 rokov a dospievajúci: 3-krát denne 1 kapsula


Kapsula sa má zapiťpohárom vody, a tocelá. Nežujte ju ani necmúľajte, pretože sa môžu vo zvýšenej miere vyskytnúť vedľajšie účinky.


Lekár vám povie ako dlho máte liek užívať.


Deti

Tento liek sa nemá používať u detí mladších ako 12 rokov.


Ak užijete viac Ferro-folgammy, ako máte

Ak užijete príliš veľké množstvo kapsúl, ihneďvyhľadajte najbližšiu pohotovostnú ambulanciu alebo kontaktujte svojho lekára. Pite mlieko, aby ste znížili vstrebávanie železa.

Vezmite si so sebou zostávajúce kapsuly a túto písomnú informáciu pre pacienta, aby zdravotnícky personál presne vedel, čo ste užili. U malých detí po užití lieku vzniká veľké nebezpečenstvo,preto je potrebné uchovávať liek mimo dosahu detí.

Príznakmi predávkovania môžu byť: krvácanie do žalúdka a tenkého čreva, obehový kolaps (šok), poškodenie pečene, kŕče, kóma a ťažké poruchy dýchania.


Ak zabudnete užiť Ferro-folgammu

Užite dávku čo najskôr ako si spomeniete. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Posúdenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcej frekvencii výskytu:


Veľmi časté:

hlásené u viac ako 1 pacienta z 10

Časté:

hlásené u 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté:

hlásené u 1 až 10 pacientov z 1000

Zriedkavé:

hlásené u 1 až 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé:

hlásené u menej ako 1 pacienta z 10 000

Neznáme:

Frekvenciu nie je možné odhadnúť na základe dostupných údajov


Ferro-folgamma môže vyvolať alergické reakcie, i keď závažné alergické reakcie sú veľmi zriedkavé. Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete nasledujúce príznaky:

 • ťažkosti s dýchaním,

 • vyrážky na celom tele,

 • ak skolabujete (anafylaktický šok).


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patrí:

Počas užívania kapsúl môžete spozorovať tmavé sfarbenie stolice. Tento stav je normálny a nemusíte sa ho obávať.


Menej časté:

 • poruchy gastrointestinálneho traktu a zápcha,

 • poruchy spánku,

 • podráždenosť,

 • depresia.


Veľmi zriedkavé:

 • akné,

 • alergické kožné reakcie ako sú olupovanie, začervenanie, tvroba chrást, svrbenie, žihľavka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ferro-folgammu


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ferro-folgamma obsahuje

Liečivá sú síran železnatý, kyselina listová a kyanokobalamín. Každá kapsula obsahuje 100 mg síranu železnatého, 5 mg kyseliny listovej a 0,010 mg kyanokobalamínu.


Ďalšie zložky sú: kyselina askorbová 100 mg, tuhý tuk, repkový olej rafinovaný, sójový lecitín, želatína, bezvodá substancia roztoku sorbitolu 70 %, glycerol 85 %, oxid železitý červený (E 172), oxid železitý čierny (E 172), etylvanilín.


Ako vyzerá Ferro-folgamma a obsah balenia

Kapsula Ferro-folgamy je podlhovastá mäkká želatínová kapsula s dvojfarebným červeno-hnedým obalom.


Ferro-folgamma je dostupná v blistrovom balení po 20, 50, 100 kapsúl.

Klinické balenie: 500 a 2 500 kapsúl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko


Výrobca:

C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co. KG,

Frühlingstr. 7, 83620, Feldkirchen-Westerham, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.


5


FERRO-FOLGAMMA

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06895


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Ferro-Folgamma


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Liečivá:

ferrosi sulfas 100 mg, acidum folicum 5 mg, cyanocobalaminum 0,010 mg v 1 kapsule.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Kapsula

Podlhovastá mäkká želatínová kapsula s dvojfarebným červeno-hnedým obalom.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Kombinované deficientné stavy železa, kyseliny listovej a vitamínu B12rôznej etiológie.

Nedostatok kyseliny listovej, vitamínu B12 a železa, ktorý môže vzniknúť pri strate krvi (krvácanie
do žalúdka, čriev a močového mechúra, hemoroidy, menštruácia, pôrod), počas tehotenstva a dojčenia (matka a dieťa), malnutrícii a nedostatočnej výžive, pri chronickom alkoholizme, poruchách resorpcie, dlhodobej hemodialýze a ako následok liečby antikonvulzívami a perorálnymi kontraceptívami. Príznakmi nedostatku kyseliny listovej, vitamínu B
12 a železa sú anémia, polyneuropatia, megaloblastová anémia, neurologické a psychické poruchy, zmeny na slizniciach, ochorenie spinálnej miechy, únava, bledosť, pichanie a mravčenie v rukách a chodidlách a znížená odolnosť pri telesnej záťaži.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Jednorazová a denná dávka.

Dospelí: 12 kapsuly 3-krát denne.

Deti staršie ako 12 rokov a dospievajúci: 1 kapsula 3-krát denne.

V tabuľke je uvedená podrobná dávkovacia schéma:


Hemoragická anémiapodľa množstva Hb a sérového Fe

ľahká

3-krát 1 kapsula denne

34 týždne

stredná

3-krát 1 kapsula denne

812 týždňov

ťažká

3-krát 2 kapsuly denne

16 týždňov a viac

Megaloblastová anémia-pri sprue

-pri črevných parazitoch

-pri pernicióznej anémii

-pri pernicióznej anémii počas gravidity
Liečba liekom FERRO-FOLGAMMA v závislosti
od závažnosti ochorenia, ako napr. hemoragická anémia (pozri vyššie), najmä v prípade pernicióznej anémie ako prevencia prechodu
do hypochrómnej anémie

Syndróm nedostatočnosti krvotvorby prialkoholizme

3-krát 1 kapsula denne


infekcii

3-krát 12 kapsuly denne


anacidite, hypoacidite,
po gastrointestinálnej operácii, celiakii


3-krát 12 kapsuly denne


laktácii

1 kapsula dennemenštruácii

3-krát 1 kapsula denne


latentnom deficite železa,

rekovalescencii

3-krát 1 kapsula denne


darcovstve krvi

4-krát 1 kapsula denne

1030 dní

Počas gravidityPrevencia

- pri anémii

- pri nedostatku kyseliny listovej

- pri nedostatku železa

1 kapsula denne

2.+ 3. trimester

po pôrode

počas dojčenia

Terapia komplikácií ako napr.megaloblastóza

3-krát 12 kapsuly denneSpôsob podávania

Odporúča sa po jedle kapsuly prehltnúť a zapiť malým množstvom tekutiny.


4.3 Kontraindikácie


Ferro-folgamma sa nesmie užívať v prípade kumulácie železa (hemochromatóza, chronická hemolýza) a poruchy utilizácie železa (sideroachrestická anémia, anémia z otravy olovom, talasémia).

Absolútnou kontraindikáciou je megaloblastová anémia spôsobená len nedostatkom vitamínu B12(napr. v dôsledku chýbania vnútorného (intrinzického) faktora) alebo len nedostatkom kyseliny listovej (tie vyžadujú vyššie dávky týchto liekov).

Ferro-folgamma sa nesmie podávať pacientom so známou precitlivenosťou na vitamín B12, kyselinu listovú, síran železnatý, sóju, arašidové orechy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sa užívajú diétne alebo iné doplnky solí železa, je potrebná zvýšená opatrnosť, aby sa predišlo vzniku rizika možného predávkovania železom.Tento liek obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


 • Soli železa znižujú resorpciu tetracyklínov, penicilamínu, levodopy a metyldopy.

 • Soli železa ovplyvňujú resorpciu chinolónových antibiotík (napr. ciprofloxacínu, levofloxacínu, norfloxacínu, ofloxacínu).

 • Soli železa znižujú resorpciu tyroxínu u pacientov podstupujúcich substitučnú liečbu tyroxínom.

 • Resorpcia železa sa znižuje pri súbežnom užívaní cholestyramínu, antacíd (soli vápnika, horčíka, hliníka) ako aj doplnkov vápnika a horčíka.

 • Súbežný príjem solí železa spolu s nesteroidovými antireumatikami môže zvýšiť iritačný účinok železa na sliznicu gastrointestinálneho traktu.

 • Látky viažuce železo, ako sú fosfáty, fytáty alebo oxaláty, ako aj mlieko, káva a čaj môžu inhibovať resorpciu železa.


Ferro-folgammasa nemá užívať v priebehu 2 – 3 hodín po užití akýchkoľvek vyššie uvedených látok.


 • Počas antikonvulzívnej liečby sa môže zvýšiť náchylnosť na kŕče.

 • Pri podávaní vysokých dávok sa nedá vylúčiť, že účinok kyseliny listovej a antagonistov kyseliny listovej (ako sú chemoterapeutiká a cytostatiká) sa bude vzájomne inhibovať, ak sa podávajú súčasne.

 • Vysoké dávky kyseliny listovej môžu spôsobiť ťažkú hnačku, ak sa podávajú spolu
  s fluorouracilom.

 • Chloramfenikol môže zablokovať odpoveď na liečbu kyselinou listovou, a preto sa nemá podávať pacientom so závažnými príznakmi nedostatku kyseliny listovej.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Jedna kapsula Ferro-folgammy obsahuje 5 mg kyseliny listovej, preto je počas gravidity obmedzené použitie na jednu kapsulu denne.

Kontrolované skúšania vykonané u gravidných žien s dávkami až do 5 mg kyseliny listovej denne neposkytli žiadne údaje o poškodení embrya alebo plodu. Doplnky kyseliny listovej môžu znižovať riziko defektov neurálnej trubice.

Keďže sa bezpečnosť vyšších dávok nemôže garantovať, dávka vyššia ako 5 mg kyseliny listovej denne počas gravidity je kontraindikovaná.


Laktácia

Jedna kapsula Ferro-folgammy obsahuje 5 mg kyseliny listovej, preto je počas laktácie obmedzené použitie na jednu kapsulu denne.

Keďže sa bezpečnosť vyšších dávok nemôže garantovať, dávka vyššia ako 5 mg kyseliny listovej denne počas laktácie je kontraindikovaná.

Kyselina listová sa aktívne vylučuje do materského mlieka. Kyselina listová má tendeciu kumulovať sa v materskom lieku nezávisle od požiadaviek matky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek neovplyvňuje psychický ani fyzický stav.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri hodnotení nežiaducich účinkov sa používajú nasledujúce frekvencie:

Veľmi časté: ≥1/10

Časté: ≥1/100 až 1/10

Menej časté: ≥1/1 000 až 1/100

Zriedkavé: ≥1/10 000 až 1/1 000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000

Neznáme (z dostupných údajov)


Železo:

Zlúčeniny železa majú lokálny dráždivý účinok, a preto môžu spôsobiť zažívacie ťažkosti alebo zápchu.

Vo veľmi zriedkavýchprípadoch sa môže vyskytnúť alergia na železo.

Poznámka: Tmavé sfarbenie stolice je neškodné. Benzidínový test je pozitívny.


Kyselina listová:

Vysoké dávky menej častospôsobujú zažívacie ťažkosti, poruchy spánku, podráždenosť alebo depresiu.


Vitamín B12:

Vo veľmi zriedkavýchprípadoch alebo počas parenterálnej aplikácie sa vyskytli akné, ekzém, žihľavka, ako aj anafylaktický šok alebo anafylaktoidná reakcia.


Vo veľmi zriedkavýchprípadoch môže sójový lecitín vyvolať alergické reakcie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania sú nepravdepodobné, okrem výskytu u detí alebo po užití nadmerne vysokých dávok, pretože resorbcia železa je riadená fyziologickým kontrolným mechanizmom.


Príznaky predávkovania

Predávkovanie (najmä u detí) môže spôsobiť hemoragickú gastroenteritídu a prípadne smrť následkom šoku. Po približne 220 hodinách nastáva vazomotorický kolaps a vznik respiračnej acidózy. Môže dôjsť ku klamlivej remisii a hepatóze, ako aj ku kŕčom. V najhoršom prípade nastane kóma a zastavenie dýchania.


Liečba predávkovania

Podpora cirkulácie okamžitým (ak je to nevyhnutné aj cestou v. femoralis alebo v. brachiocephalica) doplnením krvného objemu plazmou alebo jej náhradami, ktoré sa podajú intravenózne.
Pri pretrvávajúcom kolapse je podpora vazokonstrikcie vhodná, ak existuje nárast vaskulárnej kapacity. Ak je objem zväčšený, ďalšie podávanie vazokonstrikčných látok sa musí dôkladne zvážiť a indikuje sa v zriedkavých prípadoch. Vazokonstrikčne silne pôsobiace látky sú kontraindikované v prípade centralizácie krvného obehu (malá amplitúda krvného tlaku s normálnou alebo stúpajúcou hodnotou diastolického tlaku, niekedy hmatateľné, ale nie pulzujúce cievy, bledá pokožka a studené končatiny).


Antidotá

Na odstránenie lieku sa odporúča vykonať výplach žalúdka s 13 % bikarbonátom sodným. Následne sa podáva 510 g lieku s obsahom deferoxamínu v injekčnej forme (deťom sa podáva do 5 g).

Intravenózna infúzia 1 – 2 g lieku s obsahom deferoxamínu v fruktóze (maximálne 16 mg/kg/hod) sa podáva iba vtedy, ak je v anamnéze uvedený šok, príp. kóma po užití železa, alebo vtedy, ak hladina železa v krvi prekročí 3 mg/l, resp. väzobnú kapacitu železa. Celá procedúra sa zopakuje nasledujúci deň.

Podáva sa vitamín E vo vysokých dávkach a kontroluje sa eliminácia železa pod RTG. Odporúča sa opakovaná kontrola sérovej hladiny železa a ďalších sérových ukazovateľov.

Špecifická náhrada: DTPA = kyselinadietyléntriamínpentaoctová. V prípade anúrie sa vykoná hemodialýza.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antianemiká

ATC kód: B03AE01


Medzi kyselinou listovou a vitamínom B12 je úzky vzájomný vzťah. Vitamín B12 je nevyhnutný
pre normálnu tvorbu kyseliny tetrahydrolistovej z kyseliny N-metyltetrahydrolistovej. V prípade jeho nedostatku môže nastať porucha novotvorby erytrocytov a nedostatočná tvorba myelínových pošiev. Vitamín B
12 je dôležitý pre syntézu nových buniek a maturáciu erytrocytov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Resorpcia železa nastáva v hornom úseku tenkého čreva a organizmus ju riadi v závislosti od svojich požiadaviek. V prípade Ferro-folgammy sú aktívne látky uzavreté v špeciálnom neutrálnom médiu, ktoré zaručujú ich prechod priamo do čreva. Preto ju žalúdok dobre znáša.


Železo z hemoglobínu alebo z iných hemoproteínov sa resorbuje ako intaktná molekula. Všetky ostatné zlúčeniny železa prijaté organizmom sa musia najprv premeniť na dvojmocný ión železa, ktorý sa následne resorbuje z črevného lúmenu prostredníctvom apoferitínu – feritínu v črevnej sliznici. V plazme sa železo viaže na transferín, ktorý ho transportuje na miesta, kde dochádza k jeho utilizácii. Po perorálnom užití sa zvyčajne resorbuje 3050 % železa.


V súčasnosti sa aktivita transferínu sleduje na základe zníženia radioaktivity železa v plazme. Fyziologický obrat železa je 2540 mg/deň. Rýchle vymiznutie značeného železa pozorujeme
pri asideróze a stavoch so vzostupom erytropoézy, pri spomalenej erytropoéze pozorujeme oneskorenú stratu značeného železa.


Kyselina listová sa vo forme pteroylmonoglutámovej kyseliny resorbuje rýchlo a takmer úplne (až 15 mg). Súčasné podávanie kyseliny listovej zvyšuje resorpciu železa dvoj- až trojnásobne.


K resorpcii kyseliny listovej dochádza najmä v proximálnom úseku tenkého čreva. Vo väčšine potravín sa vyskytuje vo forme polyglutamátu, ktorý sa však z nich neresorbuje, pretože najprv sa musia odštiepiť glutamátové radikály. V organizme sa kyselina listová premiena na aktívny koenzým kyseliny tetrahydrolistovej, ktorá je donorom a nosičom jednoduchých uhlíkových skupín, vďaka čomu zohráva dôležitú úlohu v syntéze nukleových kyselín a tvorbe štruktúr nových buniek.

Pri normálnej výžive, ktorá obsahuje 600 µg kyseliny listovej denne, sa jej zásoby pohybujú medzi 6 10 mg. Ak je príjem nižší, zásoby sa vyčerpajú v priebehu 3 – 4 mesiacov.


Vitamín B12uvoľnený počas zažívania z potravy sa viaže na vnútorný faktor (VF). VF je glykoproteín tvorený parietálnymi bunkami fundu a tela žalúdka. Komplex vitamín B12- VF je rezistentný voči proteolytickým enzýmom, dostáva sa až do terminálneho ilea, kde sa viaže na špecifické receptory epitelových buniek a týmto spôsobom je zabezpečená resorpcia vitamínu. Vitamín B12sa mukózou transportuje ku kapiláram krvného obehu, kde sa viaže na transportný proteín transkobalamín. Tento komplex sa rýchle vychytáva pečeňou, kostnou dreňou a inými proliferujúcimi bunkami.

Resorpcia je porušená u pacientov s chýbajúcim vnútorným faktorom, s malabsorpciou alebo s ochoreniami resp. zmenami čriev, po gastrektómii alebo u pacientov s výskytom tvorby autoimunitných protilátok. Z potravy sa zvyčajne resorbuje len 1,53,5 µg vitamínu B12.

Vitamín B12sa vylučuje žlčou a vstupuje do enterohepatálneho obehu. Prechádza taktiež placentou.


Najväčšia časť železa (približne 3 g) sa viaže na hemoglobín. V myoglobíne je asi 0,50,6 g železa. Železa viazaného na transferín je len niekoľko mg. Feritín a hemosiderín sú dve formy depotného (zásobného) železa, ich množstvo v organizme je asi 1 g.


Hladina železa v sére u dospelých mužov je 120 µg/100 ml a u žien o 2030 µg/100 ml menej. Polčas rozpadu železa v plazme je 60120 minút.


Hladina kyseliny listovej v sére u zdravých jedincov je medzi 621 ng/ml, v celej krvi 1680 ng/ml a v erytrocytoch medzi 6 a 20 ng/ml. Pri jeho nedostatku je koncentrácia v erytrocytoch a plazme znížená. Súčasne dochádza k zvýšenej eliminácii kyseliny formiminoglutamovej (FIGLU) močom.

Fyziologická plazmatická hladina vitamínu B12 200900 ng/l, alebo menej ako 200 ng/l v prípade jeho deficitu. Len 0,1 % celkového množstva vitamínu B12 sa nachádza v krvnom obehu. Denná potreba vitamínu B12 je približne 1 µg. Necirkulujúci vitamín B12 je deponovaný najmä v pečeni. Zásoby vitamínu sú 3 5 mg, 5090 % sa nachádza v pečeni. Resorpcia vitamínu B12 je inhibovaná kolchicínom, etanolom a neomycínom (v tomto prípade je indikovaný parenterálny spôsob podania). Perorálne antidiabetiká biguanidínového typu a kyselina p-aminosalicylová, ako aj chloramfenikol a vitamín C inhibujú resorpciu vitamínu B12 . Biologický polčas rozpadu kyanokobalamínu v plazme je 123 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Žiadne informácie nepoukazujú na mutagénny potenciál železa in vivo v bunkách cicavcov.

Dlhodobé štúdie týkajúce sa tumorogénneho potenciálu železa neboli vykonané. Taktiež neboli vykonané podľa súčasných štandardov žiadne štúdie na zvieratách s Ferro-folgammou s ohľadom na možné účinky solí železa na fertilitu, embryofetálny a postnatálny vývoj.

Pri podávaní fyziologických dávok sa neočakáva mutagénny účinok kyseliny listovej. Dlhodobé štúdie na tumorogénny potenciál kyseliny listovej ani štúdie na zvieratách s cieľom stanoviť jej toxikologické vlastnosti na reprodukciu neboli vykonané.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Kyselina askorbová 100 mg, tuhý tuk, repkový olej rafinovaný, sójový lecitín, želatína, bezvodá substancia roztoku sorbitolu 70 %, glycerol 85 %, oxid železitý červený (E 172), oxid železitý čierny (E 172), etylvanilín.


6.2 Inkompatibility


Organické kyseliny, soli vápnika, fosfáty a fytáty narušujú resopciu železa tým, že so železom tvoria nerozpustné komplexy. Rovnakým spôsobom znižujú resorpciu železa aj lieky obsahujúce pankreatické enzýmy.


Inhibičný účinok antagonistov kyseliny listovej na syntézu nukleových kyselín, ako napr. aminopterín, 6-merkaptopurín a metotrexát, sa využíva pri chemoterapii leukémie a nádorov. Podobný inhibičný účinok majú antiinfekčné látky, napr. trimetopterín. Naproti tomu inhibičný účinok antikonvulzív, napr. difenylhydantoínu nie je žiaduci, pretože sa počas terapie objavia zvýraznené deficientné príznaky. Počas tehotenstva a pri podávaní inhibítorov ovulácie sa pozoroval pokles hladiny kyseliny listovej v sére a v celej krvi. Deficit kyseliny listovej a antagonisty kyseliny listovej výrazne obmedzujú resorpciu tiamínu v čreve tým, že blokujú syntézu DNA.


Vitamín B12je inkompatibilný s látkami spôsobujúcimi oxidáciu alebo redukciu a so soľami ťažkých kovov. V roztokoch s obsahom tiamínu sa vitamín B12podobne ako ďalšie zložky B-komplexu rýchlo rozloží produktmi odbúravania tiamínu (nízka hladina ionizovaného železa môže tomuto odbúravaniu zabrániť). Riboflavín má tiež deštrukčný účinok, obzvlášť pri súčasnom pôsobení svetla. Nikotínamid urýchľuje fotolýzu, antioxidanty ju spomaľujú.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 20, 50, 100 kapsúl

Klinické balenie: 500 a 2500 kapsúl

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registráciI


Wörwag Pharma GmbH &Co. KG, Calwer Str. 7, Böblingen, Nemecko


8. Registračné číslo


12/0874/96-S


9. Dátum PRVEJ registrácie / Predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 12.11.1996

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14.12.2006/ bez obmedzenia platnosti


10. Dátum revízie textu


Február 2014


7FERRO-FOLGAMMA