+ ipil.sk

FLEBOGAMMA 5 %Príbalový leták


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/04428


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Flebogamma 5%

infúzny roztok

Normálny ľudský imunoglobulín (ivig)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Flebogamma 5% a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete liek Flebogamma 5%

3. Ako používať liek Flebogamma 5%

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať liek Flebogamma 5%

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Flebogamma 5%A NA ČO SA POUŽÍVA


Čo je Flebogamma 5%


Flebogamma 5% patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú intravenózne imunoglobulíny. Tieto lieky sa používajú na liečbu pacientov v situáciách, keď ich obranný systém dostatočne nepracuje.


Liek sa používa na zvýšenie hladiny protilátok vo Vašej krvi. Nižšie než normálne hladiny protilátok vo Vašej krvi spôsobujú nesprávne fungovanie Vášho obranného (imunitného) systému. Nižšie hladiny protilátok môžu byť dedičné alebo sa môžu objaviť vo vyššom veku. Ďalšie ochorenia ako sú myelóm (nádor zložený z buniek odvodených z kostnej drene) alebo chronická lymfatická leukémia (rakovina krvi, keď sa tvorí príliš veľa bielych krviniek) môžu tiež znížiť hladiny protilátok vo Vašej krvi. Pravidelnou aplikáciou injekcií Flebogamma 5% je dosiahnuté zvýšenie hladiny protilátok, ktoré pomáhajú Vášmu telu bojovať s infekciami.


Liek sa používa na liečbu Guillain-Barrého syndrómu, pri ktorom imunitný systém poškodzuje nervy a bráni im v správnej funkcii.


Liek sa používa na liečbu Kawasakiho choroby, ochorenia u detí, pri ktorom sa krvné cievy (artérie) v tele zväčšujú.


Liek sa používa pri transplantácii kostnej drene, pri ktorej ste dostali bunky kostnej drene od inej osoby. Protilátky, ktoré Flebogamma 5% obsahuje, pomáhajú Vášmu telu bojovať s infekciami a pomáhajú zastaviť odmietavú reakciu Vášho organizmu na transplantované bunky.


Liek sa používa na liečbu pacientov s idiopatickou trombocytopenickou purpurou (ITP), pri ktorej je významne znížený počet krvných doštičiek vo Vašom krvnom riečišti. Doštičky sú dôležitým prvkom v procese zrážania krvi. Znížením ich počtu môže dôjsť k nežiaducim krvácaniam a podliatinám.


Liek sa používa u detí so syndrómom získanej imunodeficiencie (AIDS), môže sa použiť pri prevencii komplikovaných infekcií.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia lieku Flebogamma 5%, prosím, spýtajte sa Vášho lekára.


2. SKôR AKO POUŽIJETE liekFlebogamma 5%


Nepoužívajte liek Flebogamma 5%


 • Ak ste alergický/á (precitlivený/á) na normálne ľudské imunoglobulíny alebo na ktorúkoľvek zložku lieku Flebogamma 5% (úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6 tejto písomnej informácie pre používateľov).


 • Ak nemáte v krvi dostatok imunoglobulínu typu IgA a vytvorili sa protilátky proti IgA.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Flebogamma 5%


Niektoré nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť častejšie:

 • v prípade vysokej rýchlosti podania infúzie.

 • ak trpíte hypogamaglobulinémiou (znížená hladina imunoglobulínov G (IgG) s deficitom alebo bez deficitu IgA) alebo agamaglobulinémiou (stav znamenajúci zníženú hladinu imunoglobulínov vo Vašej krvi).

 • ak je Vám podávaný liek Flebogamma 5% po prvýkrát, alebo ak uplynul dlhý časový interval od poslednej aplikácie infúzie (napr. niekoľko týždňov). V takých prípadoch budete starostlivo sledovaný počas celej aplikácie infúzie a hodinu po nej, aby sa odhalili prípadné nežiaduce účinky.


Pravé hypersenzitívne reakcie sú zriedkavé. Môžu sa vyskytnúť vo veľmi ojedinelých prípadoch IgA deficitu s anti-IgA protilátkami.


V mimoriadnych prípadoch môže normálny ľudský imunoglobulín spôsobiť pokles krvného tlaku s alergickou reakciou, dokonca i v prípadoch, keď ste dobre znášali predchádzajúcu liečbu normálnym ľudským imunoglobulínom.


Pacienti s už existujúcimi rizikovými faktormi


Prosím, informujte svojho lekára, ak trpíte nejakými ďalšími poruchami a/alebo ochoreniami, zvlášť pokiaľ máte:

 • diabetes

 • obličkovú nedostatočnosť (keď Vaše obličky nepracujú správne)

 • vysoký krvný tlak

 • problémy s Vašimi krvnými cievami (vaskulárne ochorenie alebo upchávanie ciev)

 • problém s nadváhou

 • pokles krvného objemu

 • ochorenia, ktoré zvyšujú viskozitu krvi

 • pokročilý vek


Informujte, prosím, svojho lekára, aj keď niektorá z uvedených okolností sa Vám stala v minulosti.

Osobitné bezpečnostné upozornenia


Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy je dodržiavaná rada opatrení zabraňujúcich prenosu infekcií na pacientov. Patrí sem starostlivý výber darcov krvi a plazmy, aby sa zabezpečilo vylúčenie možných prenášačov infekčných ochorení a testovanie všetkých odberov a plazmových poolov na prítomnosť vírusov/infekcií. Do procesov spracovania krvi a plazmy výrobcovia týchto prípravkov zahrňujú kroky na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov. Napriek týmto opatreniam, pri príprave liekov vyrábaných z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné celkom vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to i pre akékoľvek neznáme alebo novovznikajúce vírusy či iné infekcie.


Prijaté opatrenia sa považujú za účinné pre tzv. obalené vírusy ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B a vírus hepatitídy C, a pre neobalené vírusy hepatitídy A.


Prijaté opatrenia môžu mať obmedzenú účinnoť u neobalených vírusov ako je parvovírus B19.


Imunoglobulíny sa nespájajú s prenosom infekcií hepatitídy A a parvovírusu B19, pravdepodobne z toho dôvodu, že protilátky proti týmto infekciám obsiahnuté v týchto prípravkoch majú ochranný charakter.


Pri každom podaní lieku Flebogamma 5% sa dôrazne odporúča, aby ste si zaznamenali názov a číslo šarže lieku z dôvodu zabezpečenia záznamu o použitých šaržiach.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 • Účinky na vakcíny: Flebogamma 5% môže znížiť účinnosť niektorých vakcín ako sú vakcíny proti osýpkam, rubeole, mumpsu a ovčím kiahňam. Medzi podaním lieku Flebogamma 5% a očkovaním týmito vakcínami musí uplynúť interval najmenej 3 mesiacov. V prípade osýpok môže toto zníženie účinnosti trvať až jeden rok.


Vplyv na krvné testy


Ak sa po podaní lieku Flebogamma 5% musíte podrobiť krvným testom, prosím, oznámte osobe, ktorá Vám krv odoberá alebo lekárovi, že ste dostali tento liek. Hladina niektorých protilátok môže byť zvýšená.


Tehotenstvo a dojčenie


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, oznámte to prosím svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne o možnosti podávať liek Flebogamma 5% počas tehotenstva a dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Flebogamma 5%


Osobitné upozornenie ohľadom pomocných látok: Tento liek obsahuje 50 mg sorbitolu na 1 ml. Liek nesmie byť podaný v prípade vrodenej neznášanlivosti fruktózy.


3. AKO POUŽÍVAŤ liekFlebogamma 5%


Liek Flebogamma 5% je určený na infúziu do žili (intravenózne podanie). Veľkosť podávanej dávky závisí od ochorenia a Vašej telesnej váhy a bude stanovená Vašim lekárom.


Na začiatku podávania infúzie dostanete liek Flebogamma 5% pomalou rýchlosťou (0,01-0,02 ml/kg telesnej hmotnosti/min). Podľa toho, ako sa budete cítiť, lekár môže postupne zvyšovať rýchlosť infúzie (až do 0,04 ml/kg telesnej hmotnosti/min).


Roztok má byť číry alebo slabo opalescentný. Nepoužívajte liek Flebogamma 5%, ak ste si všimli, že roztok je zakalený alebo obsahuje častice.


Ak použijete väčšie množstvo lieku Flebogamma 5%, ako máte


Ak ste dostali viac lieku Flebogamma 5%, ako ste mali, môže to viesť k preťaženiu tekutinami a hyperviskozite (zahusťovanie krvi) . Okamžite informujte Vášho lekára.


Ak zabudnete použiť liek Flebogamma 5%


Oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi a riaďte sa jeho pokynmi.

Nesmie Vám byť aplikovaná dvojitá dávka, aby ste nahradili vynechanú dávku


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, môže aj Flebogamma 5% spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Informujte svojho lekára, ak sa u Vás vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky počas alebo po aplikácii infúzie:

 • Zimnica

 • Závrat

 • Bolesť hlavy

 • Horúčka

 • Nauzea

 • Dávenie

 • Alergická reakcia

 • Bolesť kĺbov

 • Nízky krvný tlak

 • Mierna bolesť v krížoch


Zriedkavé nežiaduce účinky sú:

 • Náhly pokles krvného tlaku a v ojedinelých prípadoch vážne alergické reakcie (anafylaktický šok), dokonca i keď sa u Vás pri predchádzajúcich aplikáciách nevyskytli žiadne známky precitlivenosti.

 • Prípady prechodnej meningitídy (reverzibilná aseptická meningitída).

 • Prípady prechodného poklesu počtu červených krviniek v krvi (reverzibilná hemolytická anémia/hemolýza).

 • Prípady dočasných kožných reakcií.

 • Zvýšenie kreatinínu v plazme a/alebo akútne zlyhanie obličiek.Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky sú:

 • Prípady tvorby krvných zrazenín vo Vašich cievach (tromboembolické ochorenia ako infarkt myokardu, mŕtvica, pľúcna embólia, hlboká žilová trombóza).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Flebogamma 5%


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte liek Flebogamma 5% po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Roztok má byť číry alebo slabo opalescentný. Nepoužívajte liek Flebogamma 5%, ak spozorujete, že roztok je zakalený alebo obsahuje častice.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Flebogamma 5% obsahuje


 • Liečivo je normálny ľudský imunoglobulín (IVIg). Jeden ml obsahuje 50 mg normálneho ľudského imunoglobulínu, z ktorého najmenej 97% tvorí IgG.


 • Percentuálne zastúpenie jednotlivých podtried IgG je približne: 69,6% IgG1, 28,13% IgG2, 1,32% IgG3 a 0,87% IgG4. Obsahuje stopové množstvo IgA (menej ako 0,05 mg/ml).


- Ďalšie zložky sú: D-sorbitol a voda na injekciu (Pozri časť 2. ‘Skôr ako použijete liek Flebogamma5%’ pre ďalšie informácie o pomocných látkach).


Ako vyzerá Flebogamma5% a obsah balenia


Flebogamma5% je infúzny roztok. Roztok je číry alebo slabo opalescentný a bezfarebný alebo bledožltý.


Flebogamma5% je dodávaná ako 0,5 g/10 ml; 2,5 g/50 ml; 5 g/100 ml a 10 g/200 ml roztoku v sklenenej liekovke.


Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Instituto Grifols, S.A.

Can Guasch, 2 - Parets del Vallès

08150 Barcelona - Španielsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2011.Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie a spôsob podávania


Veľkosť dávky a režim dávkovania závisia od indikácie.


Pri substitučnej liečbe dávkovanie môže byť individuálne pre každého pacienta v závislosti na famakokinetickej a klinickej odpovedi. Nasledujúce režimy dávkovania môžu slúžiť ako návod:


Odporúčané dávky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Indikácia

Dávka

Interval

Substitučná liečba primárneho imunodeficitu
Substitučná liečba sekundárneho imunodeficitu


Deti s AIDS

- počiatočná dávka:

0,4 - 0,8 g/kg

- potom:

0,2 - 0,8 g/kg0,2 - 0,4 g/kg0,2 - 0,4 g/kgkaždé 2 - 4 týždne, aby sa dosiahla minimálna hladina IgG najmenej 4 - 6 g/l


každé 3 - 4 týždne, aby sa dosiahla minimálna hladina IgG najmenej 4 - 6 g/l


každé 3 - 4 týždne

Imunomodulácia:


Idiopatická trombocytopenická purpura
Guillain - Barrého syndróm


Kawasakiho ochorenie


0,8 - 1 g/kg


alebo

0,4 g/kg/deň


0,4 g/kg/deň


1,6 - 2,0 g/kg


alebo


2,0 g/kg


1. deň, prípadne opakovať jedenkrát počas 3 dní


po dobu 2 - 5 dní


po dobu 3 – 7 dní


v niekoľkých dávkach po dobu 2 - 5 dní spolu s kyselinou acetylsalicylovou


ako jedna dávka spolu s kyselinou acetylsalicylovou

Alogénna transplantácia kostnej drene:


 • liečba infekcií a profylaxia reakcie štepu proti hostiteľovi


 • pretrvávajúci nedostatok tvorby protilátok


0,5 g/kg


0,5 g/kg


každý týždeň, začiatok 7 dní pred transplantáciou až do 3 mesiacov po transplantácii


každý mesiac, pokiaľ sa hladina protilátok nevráti na normálnu hladinu


Flebogamma 5% má byť v priebehu prvých 30 minút podávaná intravenózne so začiatočnou rýchlosťou 0,01-0,02 ml/kg/min . Ak pacient infúziu dobre znáša, je možné rýchlosť podávania postupne zvyšovať až na maximálnu rýchlosť 0,04 ml/kg/min .


Inkompatibility


Flebogamma 5% sa nesmie miešať s inými liekmi alebo intravenóznymi roztokmi. Podáva sa iba oddelene intravenóznou cestou.


Osobitné upozornenia


Pri každom podaní lieku Flebogamma 5% pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže prípravku z dôvodu zabezpečenia spojenia medzi pacientom a číslom šarže prípravku.


Návod na zaobchádzanie a opatrenia na likvidáciu


Pred aplikáciou je potrebné liek zahriať na teplotu miestnosti alebo telesnú teplotu.


Roztok má byť číry alebo slabo opalescentný. Nepoužívajte liek Flebogamma 5%, ak spozorujete, že roztok je zakalený alebo obsahuje častice.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7FLEBOGAMMA 5 %

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/04428


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Flebogamma 5%, infúzny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Human normal immunoglobulin (IVIg)


1 ml obsahuje 50 mg normálneho ľudského imunoglobulínu (IVIg), z ktorého najmenej 97% tvorí IgG.


Zastúpenie jednotlivých podtried IgG je približne: 69,6% IgG1, 28,13% IgG2; 1,32% IgG3a 0,87% IgG4.


Obsah IgA je nižší ako 0,05 mg/ml.


Vyrobené z ľudskej plazmy od darcov.


Pomocné látky: 1 ml obsahuje 50 mg D-sorbitolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Flebogamma 5% sa používa:


Substitučná liečba:


Syndróm primárneho imunodeficitu:

 • kongenitálna agamaglobulinémia a hypogamaglobulinémia

 • bežné viariabilné imunodeficity

 • závažné kombinované imunodeficity

 • Wiskott Aldrichov syndróm


Myelóm alebo chronická lymfocytová leukémia s ťažkou sekundárnou hypogamaglobulinémiou a rekurentnými infekciami.


Deti s kongenitálnym AIDS a rekurentnými infekciami


Imunomodulácia


Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) u detí alebo dospelých s vysokým rizikom krvácania alebo pred chirurgickým zákrokom na úpravu počtu trombocytov.


Guillain - Barrého syndróm.


Kawasakiho ochorenie.


Alogénna transplantácia kostnej drene4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Veľkosť dávky a režim dávkovania závisia od indikácie.


Pri substitučnej liečbe sa dávkovanie riadi podľa individuálneho stavu pacienta v závislosti na farmakokinetickej a klinickej odpovedi. Nasledujúci režim dávkovania môže slúžiť ako návod.


Substitučná liečba syndrómu primárneho imunodeficitu


Dávkovanie treba upraviť tak, aby sa dosiahla minimálna hladina IgG (meraná pred ďalšou infúziou) najmenej 4-6 g/l. Dosiahnutie rovnovážneho stavu trvá približne tri až šesť mesiacov po začatí liečby. Odporúčaná počiatočná dávka je 0,4-0,8 g/kg a ďalej sa odporúča podávať najmenej 0,2 g/kg každé tri týždne.


Na dosiahnutie hladiny 6 g/l je potrebná dávka rádovo 0,2-0,8 g/kg/mesiac. Interval medzi jednotlivými dávkami na dosiahnutie stabilného stavu je 2-4 týždne.


Na stanovenie dávky a intervalu medzi jednotlivými dávkami je potrebné merať minimálne hladiny.


Substitučná liečba myelómu alebo chronickej lymfocytovej leukémie s ťažkou sekundárnou hypogamaglobulinémiou a rekurentnými infekciami, substitučná liečba u detí s AIDS a rekurentnými infekciami


Odporúčaná dávka je 0,2-0,4 g/kg každé tri až štyri týždne.


Idiopatická trombocytopenická purpura


Na liečbu akútnej epizódy sa podáva prvý deň 0,8-1 g/kg a túto dávku je možné opakovať raz za tri dni alebo 0,4 g/kg denne po dobu dvoch až piatich dní. V prípade relapsu je možné liečbu opakovať.


Guillain-Barrého syndróm


0,4 g/kg/deň po dobu 3 až 7 dní.


Skúsenosti s liečbou u detí sú obmedzené.


Kawasakiho ochorenie


Je potrebné podať 1,6-2,0 g/kg v rozdelených dávkach behom dvoch až piatich dní alebo 2,0 g/kg ako jednu dávku.


Pacienti majú byť súčasne liečení kyselinou acetylsalicylovou.


Alogénna transplantácia kostnej drene


Liečba normálnym ľudským imunoglobulínom môže byť použitá ako súčasť udržiavacej liečby pacienta a po transplantácii.


Na liečbu infekcií a na profylaxiu reakcie štepu proti hostiteľovi je dávka upravená individuálne. Počiatočná dávka je obvykle 0,5 g/kg/týždeň, zahájenie liečby je sedem dní pred transplantáciou a pokračuje až do 3 mesiacov po transplantácii.


V prípade pretrvávajúceho nedostatku tvorby protilátok, odporúča sa dávka 0,5 g/kg/mesiac až pokiaľ sa hladina protilátok nevráti na normálnu hladinu.


Odporúčané dávkovanie je zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Indikácia

Dávka

Interval

Substitučná liečba primárneho imunodeficitu
Substitučná liečba sekundárneho imunodeficitu


Deti s AIDS

- počiatočná dávka:

0,4 - 0,8 g/kg

- potom:

0,2 - 0,8 g/kg0,2 - 0,4 g/kg0,2 - 0,4 g/kgkaždé 2 - 4 týždne, aby sa dosiahla minimálna hladina IgG najmenej 4 - 6 g/l


každé 3 - 4 týždne, aby sa dosiahla minimálna hladina IgG najmenej 4 - 6 g/l


každé 3 - 4 týždne

Imunomodulácia:


Idiopatická trombocytopenická purpura
Guillain - Barrého syndróm


Kawasakiho ochorenie


0,8 - 1 g/kg


alebo

0,4 g/kg/deň


0,4 g/kg/deň


1,6 - 2,0 g/kg


alebo


2,0 g/kg


1. deň, prípadne opakovať jedenkrát počas 3 dní


po dobu 2 - 5 dní


po dobu 3 – 7 dní


v niekoľkých dávkach po dobu 2 - 5 dní spolu s kyselinou acetylsalicylovou


ako jedna dávka spolu s kyselinou acetylsalicylovou

Alogénna transplantácia kostnej drene:


 • liečba infekcií a profylaxia reakcie štepu proti hostiteľovi


 • pretrvávajúci nedostatok tvorby protilátok


0,5 g/kg


0,5 g/kg


každý týždeň, začiatok 7 dní pred transplantáciou až do 3 mesiacov po transplantácii


každý mesiac, pokiaľ sa hladina protilátok nevráti na normálnu hladinu


Spôsob podávania


Flebogamma 5% má byť v priebehu prvých 30 minút podávaná intravenózne so začiatočnou rýchlosťou 0,01-0,02 ml/kg/min. Ak pacient infúziu dobre znáša, je možné rýchlosť podávania postupne zvyšovať až na maximálnu rýchlosť 0,04 ml/kg/min .


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


(pozri Osobitné upozornenia ohľadom pomocných látok, časť 4.4.)


Precitlivenosť na homológne imunoglobulíny, najmä vo veľmi vzácnych prípadoch s IgA deficitom, ak má pacient protilátky proti IgA.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Niektoré ťažké nežiaduce účinky lieku môžu súvisieť s rýchlosťou podania infúzie. Je potrebné presne dodržiavať odporúčanú rýchlosť podania infúzie, ktorá je uvedená v odseku „4.2. Dávkovanie a spôsob podávania“. Počas doby podávania infúzie musia byť pacienti podrobne monitorovaní a starostlivo sledovaní pre prípad výskytu akýchkoľvek príznakov.


Niektoré nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť častejšie:


- v prípade vysokej rýchlosti podania infúzie,

- u pacientov s hypo- alebo agamaglobulinémiou s deficitom alebo bez deficitu IgA,

- u pacientov, ktorým sa prvýkrát aplikoval normálny ľudský imunoglobulín, alebo vo vzácnych prípadoch, keď bol zmenený prípravok normálneho ľudského imunoglobulínu, alebo uplynul dlhý časový interval od poslednej aplikácie infúzie.


Pravé alergické reakcie sú zriedkavé. Môžu sa vyskytnúť vo veľmi ojedinelých prípadoch IgA deficitu s anti-IgA protilátkami.


V mimoriadnych prípadoch môže normálny ľudský imunoglobulín spôsobiť pokles krvného tlaku s anafylaktickou reakciou, dokonca aj u pacientov, ktorí predchádzajúcu liečbu normálnym ľudským imunoglobulínom dobre znášali.


Aby sa predišlo možným komplikáciam, ubezpečte sa:


 • že pacienti nie sú citliví na normálny ľudský imunoglobulín, a to pomalou prvou aplikáciou prípravku s počiatočnou rýchlosťou 0,01-0,02 ml/kg/min,


 • že pacienti sú starostlivo sledovaní pre prípad výskytu akýchkoľvek príznakov počas celej doby podávania infúzie. Predovšetkým, pacienti, ktorým nebol doteraz aplikovaný normálny ľudský imunoglobulín, pacienti, ktorí prešli z alternatívneho IVIg prípravku alebo pacienti, u ktorých uplynul dlhý časový interval od predchádzajúcej infúzie, musia byť sledovaní počas prvej aplikácia infúzie a hodinu po aplikácii prvej infúzie, aby sa zachytili prípadné nežiaduce príznaky. Všetci ostatní pacienti musia byť sledovaní najmenej po dobu 20 minút po podaní prípravku.


Je klinicky dokázaná spojitosť medzi podaním IVIg prípravkov a tromboembolickými príhodami ako infarkt myokardu, mŕtvica, pľúcna embólia a hlboká žilová trombóza. Predpokladá sa, že súvisia s relatívnym zvýšením viskozity krvi kvôli vysokému prílivu/prítoku imunoglobulínu u rizikových pacientov. Opatrnosť treba venovať pri predpisovaní a aplikácii IVIg prípravkov u obéznych pacientov a u pacientov s už existujúcimi rizikovými faktormi na výskyt trombotických komplikácií (ako napr. pokročilý vek, hypertenzia, diabetes mellitus a anamnéza vaskulárneho ochorenia alebo trombotických príhod, pacienti so získanými alebo zdedenými trombofilnými poruchami, pacienti s dlhými obdobiami imobilizácie, pacienti s ťažkou hypovolémiou, pacienti s ochoreniami, ktoré zvyšujú viskozitu krvi).


U pacientov liečených IVIg boli zaznamenané prípady akútneho renálneho zlyhania. Vo väčšine prípadov boli identifikované rizikové faktory, ako napr. už existujúca renálna insuficiencia, diabetes mellitus, hypovolémia, nadváha, súčasná aplikácia nefrotoxických prípravkov alebo vek nad 65 rokov.


U všetkých pacientov podanie IVIg prípravku vyžaduje:


 • adekvátnu hydratáciu pred začatím podávania infúzie IVIg

 • sledovanie množstva vylúčeného moču

 • sledovanie hladín kreatinínu

 • zamedzenie súčasného použitia slučkových diuretík


V prípade poškodenia funkcie obličiek je potrebné zvážiť prerušenie podávania IVIg.


I keď tieto prípady renálnej dysfunkcie a akútneho renálneho zlyhania boli spojené s užívaním mnohých registrovaných IVIg prípravkov, za nepomernú časť všetkých prípadov boli zodpovedné tie prípravky, ktoré obsahovali sacharózu ako stabilizátor. U rizikových pacientov je možné uvažovať o použití IVIg prípravkov neobsahujúcich sacharózu. Okrem toho, liek musí byť podaný v minimálnej dávke pri najnižšej rýchlosti infúzie.


V prípade nežiaducej reakcie je treba buď znížiť rýchlosť podávania infúzie alebo infúziu zastaviť.

Potrebná liečba závisí od povahy a závažnosti nežiaduceho účinku.


V prípade šoku je nutné zahájiť štandardnú protišokovú terapiu.


Štandardné opatrenia zabraňujúce prenosu infekcií v súvislosti s používaním liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú starostlivý výber darcov, testovanie jednotlivých odberov a plazmatických poolov na špecifické markery infekcií a zaradenie účinných postupov na inaktiváciu/elimináciu vírusov do výrobného procesu. Napriek tomu, pri príprave liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné celkom vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov. Platí to i pre neznáme alebo novovznikajúce vírusy a iné patogény.


Tieto postupy sú účinné na inaktiváciu vírusov s lipidovým obalom ako sú HIV, HBV a HCV a vírusu bez lipidového obalu HAV.


Tieto postupy inaktivácie / eliminácie vírusov môžu mať limitovanú účinnosť proti vírusom bez lipidového obalu ako je parvovírus B19.


Klinické skúšky znovu potvrdili absenciu prenosu hepatitídy A alebo parvovírusu B19 imunoglobulínmi, predpokladá sa, že obsah protilátok vo veľkej miere prispieva k vírusovej bezpečnosti.


Pri každom podaní lieku Flebogamma 5% pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku z dôvodu zabezpečenia spojenia medzi pacientom a číslom šarže lieku.


Osobitné upozornenia ohľadne pomocných látok: tento prípravok obsahuje 5 g sorbitolu na 100 ml pomocnej látky. Tento liek nesmie byť použitý v prípade dedičnej intolerancie fruktózy.


4.5. Liekové a iné interakcie


Živé oslabené vírusové vakcíny


Po podaní imunoglobulínu môže dôjsť po dobu minimálne 6 týždňov až 3 mesiacov k zníženiu účinnosti živých oslabených vírusových vakcín, ako sú vakcíny proti osýpkam, rubeole, mumpsu a ovčím kiahňam. Medzi podaním tohto prípravku a očkovaním živou oslabenou vírusovou vakcínou mal by uplynúť interval 3 mesiacov. V prípade osýpok môže toto zníženie účinnosti trvať až 1 rok. Z tohto dôvodu u pacientov očkovaných vakcínou proti osýpkam by mal byť vyšetrený stav protilátok.


Interferencie so sérologickým testovaním


Po podaní imunoglobulínu sa môžu v sérologických testoch objaviť falošne pozitívne nálezy. To je spôsobené prechodným zvýšením titra rôznych protilátok, ktoré sa pasívne prenášajú do krvi pacienta.


Pasívny prenos protilátok na antigény erytrocytov, ako napr. A, B, D, môže interferovať s niektorými sérologickými testami na allo-protilátky červených krviniek (napr. Coombsov test), na počet retikulocytov a haptoglobín.


4.6. Gravidita a laktácia


Bezpečnosť aplikácie tohto preparátu gravidným ženám nebola overená v kontrolovaných klinických skúškach. Je preto potrebné zvážiť aplikáciu lieku gravidným ženám a dojčiacim matkám. Dlhodobé klinické skúsenosti s imunoglobulínmi ukazujú, že sa neočakávajú škodlivé účinky v priebehu gravidity, na plod ani na novorodenca.


Imunoglobulíny sa vylučujú do materského mlieka a môžu prispieť k prenosu ochranných protilátok na novorodenca.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky


V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k výskytu nežiaducich reakcií ako sú zimnica, bolesť hlavy, horúčka, dávenie, alergické reakcie, nauzea, bolesť kĺbov, nízky krvný tlak a mierna bolesť v krížoch.


Vzácne môžu normálne ľudské imunoglobulíny spôsobiť náhly pokles krvného tlaku a v ojedinelých prípadoch anafylaktický šok, dokonca i keď sa u pacienta pri predchádzajúcich aplikáciach nevyskytli žiadne známky precitlivenosti.


Pri podaní normálneho ľudského imunoglobulínu boli pozorované prípady reverzibilnej aseptickej meningitídy, ojedinelé prípady reverzibilnej hemolytickej anémie/hemolýzy a vo vzácnych prípadoch prechodné kožné reakcie.


Bolo pozorované zvýšenie kreatinínu v plazme a/alebo akútne renálne zlyhanie.


Veľmi zriedkavo: tromboembolické reakcie ako infarkt myokardu, mŕtvica, pľúcna embólia, hlboká žilová trombóza.


Trombotické príhody boli hlásené u starších pacientov, u pacientov s príznakmi mozgovej alebo srdcovej ischémie, u pacientov s nadváhou a u pacientov s ťažkou hypovolémiou.


Nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách sú zhrnuté a kategorizované podľa MedDRA tried orgánových systémov.


Frekvencia každého nežiaduceho účinku bola určená na základe nasledujúcich kritérií:


 • veľmi časté (≥1/10)

 • časté (≥1/100 až <1/10)

 • menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

 • zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Trieda orgánového systému

Uprednostňovaný termín

Kategória frekvencie NÚ

Poruchy krvi a lymfatického systému

Hemolytická anémia

Zriedkavé

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Dýchavičnosť

Menej časté


Cyanóza, tachykardia

Zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea, zvracanie

Časté

Hnačka

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zimnica, nevoľnosť, bolesť

Časté

Pyrexia, zápal v mieste vpichu

Menej časté

Pocit tepla

Zriedkavé

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Veľmi časté

Aseptická meningitída, parestézia

Zriedkavé

Psychické poruchy

Úzkosť

Menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zrýchlené dýchanie

Menej časté

Nepríjemné pocity v hrudi, sipot

Zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Sčervenanie

Menej časté

Erytém, opuch tváre

Zriedkavé

Poruchy ciev

Hypotenzia

Menej časté


Informácie o bezpečnosti ohľadne prenosných agensov, pozri časť 4.4.


4.9. Predávkovanie


Predávkovanie môže viesť k preťaženiu tekutinami a hyperviskozite, obzvlášť u rizikových pacientov, medzi ktorých patria pacienti v staršom veku a pacienti s poškodenou funkciou obličiek.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Imunoséra a imunoglobulíny.

Imunoglobulíny normálne ľudské na intravaskulárnu aplikáciu.

ATC kód: J06BA02


Normálny ľudský imunoglobulín obsahuje predovšetkým imunoglobulín G (lgG) so širokým spektrom protilátok proti rôznym infekčným agensom.


Normálny ľudský imunoglobulín obsahuje IgG protilátky prítomné v normálnej populácii. Zvyčajne je vyrobený z poolovanej plazmy od minimálne 1000 darcov. Distribúcia podtried imunoglobulínu G je úmerná ich distribúcií v prirodzenej ľudskej plazme. Odpovedajúce dávky tohto lieku môžu navrátiť abnormálne nízke hladiny imunoglobulínu G do normálneho rozpätia.


Mechanizmus pôsobenia v iných indikáciach ako je substitučná liečba nie je celkom objasnený, ale zahŕňa imunomodulačné účinky.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznej aplikácii je normálny ľudský imunoglobulín ihneď a úplne biologicky dostupný v príjemcovom obehu. Distribuuje sa relatívne rýchlo medzi plazmou a extravaskulárnou tekutinou; po približne 3-5 dňoch je dosiahnutá rovnováha medzi intra- a extravaskulárnymi priestormi.


Polčas normálneho ľudského imunoglobulínu je približne 46 dní (v rozmedzí od 33-65 dní). Tento polčas sa môže odlišovať, najmä u pacientov s primárnou imunodeficienciou.


IgG a IgG komplexy sa odbúravajú v bunkách retikuloendoteliálneho systému.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Imunoglobulíny sú normálnou zložkou ľudského organizmu. Jednorazové podania nie sú relevantné, pretože pri väčších dávkach dochádza k preťaženiu organizmu experimentálnych zvierat.


Opakované podania pri teste toxicity a pri štúdiu embryo-fetálnej toxicity sú nevhodné, pretože dochádza k indukcii protilátok a interferencii s protilátkami. Účinky prípravku na imunitný systém novorodenca neboli predmetom štúdia.


Klinické skúsenosti nesvedčia o tumorogénnom alebo mutagénnom účinku ľudského imunoglobulínu. Experimentálne práce, najmä na heterológnych druhoch, nie je možné považovať za záväzné. 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


 • 5 % D - sorbitol

 • Voda na injekciu


6.2. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi alebo intravenóznymi roztokmi. Podáva sa len separátne intravenóznou cestou.


6.3. Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Flebogamma 5% sa plní do sklenených liekoviek typu II obsahujúcich 10 ml, 50 ml, 100 ml a 200 ml roztoku uzavretých gumovou zátkou (chlorobutyl).


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred aplikáciou je potrebné liek zahriať na teplotu miestnosti alebo telesnú teplotu.


Roztok má byť číry alebo ľahko opalescentný. Nepoužívať prípravky, ktoré nie sú číre alebo obsahujú sediment.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Instituto Grifols, S.A.

Can Guasch, 2 – Parets del Vallés

08150 Barcelona

Španielsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0426/97-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


16.10.1997/


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2011

10FLEBOGAMMA 5 %