+ ipil.sk

FLEKAINID SANDOZ 100 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03369-ZIB

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05884-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Flekainid Sandoz 50 mg tablety

Flekainid Sandoz 100 mg tablety


flekainidiumacetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Flekainid Sandoz a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flekainid Sandoz

 3. Ako užívať Flekainid Sandoz

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Flekainid Sandoz

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Flekainid Sandoz a na čo sa používa


Flekainid Sandoz patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú v liečbe porúch srdcového rytmu (nazývajú sa antiarytmiká). Spomaľuje vedenie srdcového vzruchu a predlžuje čas, počas ktorého je srdce v pokoji, čím obnovuje normálnu činnosť srdca ako čerpadla.

Flekainid Sandoz sa používa:

 • pri niektorých vážnych poruchách srdcového rytmu, ktoré sa prejavujú ako závažné búšenie srdca alebo ako rýchla srdcová činnosť.

 • pri vážnych poruchách srdcového rytmu, ktoré dobre nereagujú na liečbu inými látkami, alebo ak liečba týmito látkami nie je dobre znášaná.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Flekainid Sandoz


Neužívajte Flekainid Sandoz

 • ak ste alergický na flekainidiumacetát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte ešte ďalšie ochorenie srdca, t.j. iné ako ochorenie, kvôli ktorému užívate tento liek. Ak si nie ste istý, alebo ak by ste chceli ďalšie informácie, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak súbežne užívate aj niektoré iné antiarytmiká (blokátory sodíkového kanála ako je dizopyramid a chinidín).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Flekainid Sandoz, obráťte sa na svojho lekára.

 • ak máte zníženú funkciu pečene a/alebo obličiek, pretože za týchto okolností sa u vás môže zvýšiť koncentrácia flekainidiumacetátu v krvi. Je možné, že v tomto prípade vám lekár bude pravidelne kontrolovať hladinu flekainidiumacetátu v krvi.

 • ak máte implantovaný kardiostimulátor alebo zavedené dočasné stimulačné elektródy.

 • ak máte poruchu srdcového rytmu po operácii srdca.

 • ak máte závažnú bradykardiu (spomalenú srdcovú činnosť) alebo výraznú hypotenziu (veľmi nízky krvný tlak).

 • ak ste prekonali srdcový záchvat. Tieto stavy je potrebné upraviť predtým, ako začnete užívať Flekainid Sandoz.

Nižšia alebo vyššia hladina draslíka v krvi môže ovplyvniť účinok Flekainidu Sandoz. Hladiny draslíka je potrebné upraviť predtým, ako začnete užívať Flekainid Sandoz.


Deti mladšie ako 12 rokov

Flekainid sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov, avšak toxicita flekainidu bola hlásená počas liečby flekainidom u detí, ktoré znížili príjem mlieka a u dojčiat, ktoré prešli z dojčenského mlieka na výživu dextrózou.


Iné lieky a Flekainid Sandoz

Ak niektoré iné lieky užívate súbežne s Flekainidom Sandoz, niekedy môže dôjsť k vzájomnému ovplyvneniu ich liečebného účinku a vedľajších účinkov (t. j. lieky môžu mať interakcie).


Interakcie môžu vzniknúť napr. pri užívaní tohto lieku s:


 • blokátormi sodíkového kanála (antiarytmiká skupiny I) ako je dizopyramid a chinidín: pozri časť „Neužívajte Flekainid Sandoz“,

 • beta-blokátormi ako je propranolol (lieky, ktoré znižujú funkciu srdca pumpovať krv),

 • amiodarónom (na liečbu ochorení srdca); dávka Flekainidu Sandoz u niektorých pacientov sa musí znížiť,

 • blokátormi vápnikového kanála ako je verapamil (znižuje krvný tlak),

 • diuretikami, laxatívami (lieky, ktoré podporujú pohyb čriev) a hormónmi kôry nadobličiek (kortikosteroidy): váš lekár vám môže kontrolovať množstvo draslíka vo vašej krvi,

 • mizolastínom a terfenadínom (lieky na liečbu alergií nazývané „antihistaminiká“),

 • ritonavirom, lopinavirom a indinavirom (lieky na liečbu HIV- infekcií),

 • fluoxetínom, paroxetínom a niektorými inými antidepresívami nazývanými „tricyklické antidepresíva“,

 • fenytoínom, fenobarbitalom a karbamazepínom (lieky proti epilepsii): tieto látky môžu urýchľovať rozklad flekainidu,

 • klozapínom, haloperidolom a risperidónom (lieky na liečbu psychických porúch nazývané „neuroleptiká“),

 • chinínom (liek proti malárii),

 • terbinafínom (liek na liečbu hubových infekcií nazývaný „antimykotikum“),

 • cimetidínom (antacidum); môže zvýšiť účinok Flekainidu Sandoz,

 • bupropiónom (liek proti fajčeniu),

 • digoxínom (liek na stimuláciu činnosti srdca); Flekainid Sandoz môže zvýšiť hladinu digoxínu vo vašej krvi.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka aj iných liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných liekov alebo prírodných prípravkov.


Užívanie Flekainidu Sandoz s mliečnymi výrobkami

Mliečne výrobky (mlieko, dojčenské mlieko a pravdepodobne aj jogurt) môžu znižovať vstrebávanie flekainidu u detí a dojčiat. Flekainid sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov, avšak toxicita flekainidu bola hlásená počas liečby flekainidom u detí, ktoré znížili príjem mlieka a u dojčiat, ktoré prešli z dojčenského mlieka na výživu dextrózou.

Tehotenstvoa dojčenie

Flekainidiumacetát prechádza cez placentu a v malých množstvách prechádza do materského mlieka. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte tento liek počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ vám to osobitne neodporučil váš lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak trpíte vedľajšími účinkami ako sú závraty, dvojité videnie alebo neostré videnie alebo máte pocit na odpadnutie, vaša schopnosť reagovať sa môže zhoršiť. To môže byť nebezpečné v situáciách, ktoré si vyžadujú koncentráciu a pozornosť, ako je vedenie vozidla, obsluha nebezpečných strojov alebo práca vo výškach. Ak si nie ste istý, či má tento liek nepriaznivý účinok na vašu schopnosť viesť vozidlo, poraďte sa so svojím lekárom.


3. ako užívať Flekainid Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Váš lekár vám predpíše individuálnu dávku podľa vašich ťažkostí. Liečba Flekainidom Sandoz sa zvyčajne začína pod lekárskym dohľadom (ak je to potrebné, v nemocnici).


Kedy a ako sa tablety užívajú?

Tablety prehltnite a zapite dostatočným množstvom nápoja (napr. vodou). Denná dávka sa zvyčajne užíva v niekoľkých čiastkových dávkach nalačno alebo aspoň 1 hodinu pred jedlom.


Všeobecné dávkovanie je len návodom a je nasledovné:

Zvyčajná úvodná dávka je v rozmedzí 50-200 mg. Váš lekár vám môže zvýšiť dávku najviac na 400 mg denne.


Starší pacienti

Váš lekár vám predpíše nižšiu ako zvyčajnú dávku. Dávka pre starších pacientov nesmie prekročiť 300 mg denne (alebo 150 mg dvakrát denne).


Pacienti so zníženou funkciou obličiek alebo pečene

Váš lekár vám môže predpísať nižšiu ako zvyčajnú dávku.


Pacienti s kardiostimulátorom

Denná dávka nesmie prekročiť 100 mg dvakrát denne.


Pacienti súbežne liečení cimetidínom (liek proti žalúdočným poruchám) alebo amiodarónom (liek proti poruchám srdcového rytmu)

Váš lekár vás bude pravidelne sledovať, pričom niektorým pacientom sa predpisuje nižšia dávka.


Počas liečby vám lekár bude pravidelne kontrolovať hladiny flekainidiumacetátu v krvi a EKG (záznam srdcovej elektrickej aktivity). Bežné vyšetrenie EKG sa vám bude robiť každý mesiac a dlhšie vyšetrenie EKG každé tri mesiace. Na začiatku liečby a pri zvyšovaní dávky sa vám vyšetrenie EKG urobí každé 2 až 4 dni.


Vyšetrenie EKG sa musí robiť častejšie u pacientov, ktorí dostávajú nižšiu ako zvyčajnú dávku. Lekár môže upravovať dávky každých 6 až 8 dní. U týchto pacientov sa vyšetrenie EKG robí v 2. a 3. týždni po začatí liečby.


Použitie u detí

Tieto tablety nesmú užívať deti mladšie ako 12 rokov.


Ak užijete viac Flekainidu Sandoz, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili väčšiu dávku, ako ste mali, okamžite na to upozornite svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Flekainid Sandoz

Ak zabudnete užiť svoju dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete, za predpokladu, že to nezistíte tesne pred užitím nasledujúcej dávky. V tomto prípade nesmiete užiť vynechanú, ale len nasledujúcu dávku. Potom pokračujte v pôvodnom dávkovaní. Je dôležité, aby ste tablety užívali podľa predpísaného plánu. Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Flekainid Sandoz

Ak náhle prestanete Flekainid Sandoz užívať, neobjavia sa u vás žiadne abstinenčné príznaky. Porucha srdcového rytmu však už ďalej nebude pod kontrolou, ako sa plánovalo pri liečbe. Z toho dôvodu nikdy neprestaňte užívať tento liek bez toho, aby o tom vedel váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u

každého.


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytovať:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

závraty, poruchy zraku ako je dvojité videnie a neostré videnie


Časté (môžu postihovaťviac ako 1 zo 100 osôb):

výskyt závažnejšieho druhu arytmie (nepravidelná srdcová činnosť) alebo zvýšenie frekvencie alebo závažnosti existujúcej arytmie, skrátený dych, slabosť, únava, horúčka a hromadenie tekutín v tkanivách (opuchy)


Menej časté (môžu postihovať viac ako 1 z 1000 osôb):

zníženie počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek, zvýšený tep srdca u pacientov s flutterom predsiení (porucha srdcového rytmu), nevoľnosť, vracanie, zápcha, bolesť brucha, znížená chuť do jedla, hnačka, tráviace ťažkosti, vetry, alergické kožné reakcie ako vyrážka, vypadávanie vlasov


Zriedkavé (môžu postihovať viac ako 1 z 10 000 osôb):

videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie), depresia, zmätenosť, úzkosť, strata pamäti, nespavosť, mravčenie na koži („ako keď vám mravce prechádzajú po koži“), ťažkosti s koordináciou, zníženie citlivosti, zvýšené potenie, mdloby, tras, sčervenanie tváre, ospalosť, bolesť hlavy, nervové poruchy napr. rúk a nôh, kŕče, ťažkosti s pohybmi (tiky), zvonenie v ušiach, pocit točenia sa (vertigo), zápal pľúc, zvýšenie hladín pečeňových enzýmov so zožltnutím očí a kože alebo bez neho a závažná žihľavka


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

zvýšenie hladín niektorých protilátok, ktoré môžu poukazovať na autoimunitné ochorenie (so zápalom v tele alebo bez neho), poškodenie očnej rohovky, zvýšená citlivosť kože na slnko


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

niektoré zmeny na elektrokardiograme (predĺženie PR a QRS intervalov), zvýšenie prahu stimulácie (ovplyvnenie činnosti srdca) u pacientov so zavedeným kardiostimulátorom alebo dočasnými stimulačnými elektródami, porucha vedenia medzi predsieňou a komorou srdca (atrioventrikulárna blokáda II. a III. stupňa), zástava srdcového rytmu, znížený alebo zrýchlený srdcový rytmus, strata schopnosti srdca pumpovať dostatok krvi do telesných tkanív, bolesť na hrudníku, nízky krvný tlak, srdcový záchvat, búšenie srdca, vynechávanie normálneho srdcového rytmu (sinusová zástava), život ohrozujúci nepravidelný srdcový rytmus (ventrikulárna fibrilácia), prejavenie určitého ochorenia srdca (Brugadov syndróm), ktoré pred liečbou Flekainidom Sandoz nebolo pozorované, poškodenie pľúc alebo pľúcne ochorenie (nazývané intersticiálne pľúcne ochorenie, ktoré spôsobuje dýchavičnosť), porucha pečene


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. ako uchovávať Flekainid Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Flekainid Sandoz obsahuje


- Liečivo je flekainidiumacetát.

Jedna tableta obsahuje 50 mg flekainidiumacetátu.

Jedna tableta obsahuje 100 mg flekainidiumacetátu.

 • Ďalšie zložky sú sodná soľ kroskarmelózy (E 468), magnéziumstearát (E 470b), predželatinovaný kukuričný škrob, kukuričný škrob a mikrokryštalická celulóza (E 460).


Ako vyzerá Flekainid Sandoz a obsah balenia


50 mg tablety sú okrúhle a biele, s nápisom „C“ na jednej strane a „FI“ na druhej strane.

100 mg tablety sú okrúhle a biele s deliacou ryhou na jednej strane, pričom na jednej strane tejto deliacej ryhy sa nachádzajú písmená „FJ“ a na druhej strane deliacej ryhy písmeno „C“ a s deliacou ryhou na druhej strane tablety.


ALU/PVC/PVDC blister:

Veľkosti balenia: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 a 180 tabliet


Fľaša: Polypropylénová fľaša so zacvakovacím polyetylénovým uzáverom.

Veľkosti balenia: 100, 250, 500, 1000 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcaDržiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko


Výrobca

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Nemecko


Actavis UK Ltd, Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX328NS, Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: FLECAINIDE SANDOZ 50 MG TABLETTEN

FLECAINIDE SANDOZ 100 MG TABLETTEN


Dánsko: FLECAINID SANDOZ


Nemecko: Flecainid HEXAL® 50 mg tabletten

Flecainid HEXAL® 100 mg tabletten


Taliansko: FLECAINIDE SANDOZ 100 MG COMPRESSE


Luxembursko: FLECAINID HEXAL 50 MG TABLETTEN

Flecainide Sandoz 100 mg comprimes


Holandsko: Flecaïnideacetaat Sandoz 50 mg, tabletten

Flecaïnideacetaat Sandoz 100 mg, tabletten


Nórsko: FLECAINID SANDOZ


Slovenská republika: Flekainid Sandoz 50 mg tablety

Flekainid Sandoz 100 mg tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


6FLEKAINID SANDOZ 100 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05884-ZIB


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Flekainid Sandoz 100 mg tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá tableta obsahuje 100 mg flekainidiumacetátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biele, okrúhle, bikonvexné, neobalené tablety, na jednej strane s deliacou ryhou, nad ktorou sa nachádza písmeno „C“ a pod ktorou sa nachádzajú písmená „FJ“. Na druhej strane sa nachádza deliaca ryha.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba:

1. AV nodálnej recipročnej tachykardie; arytmií sprevádzajúcich Wolfov-Parkinsonov-Whiteov syndróm a podobných porúch rytmu v dôsledku existencie prídavných dráh, keď iné formy liečby nie sú účinné;

2. ťažkej symptomatickej a život ohrozujúcej paroxyzmálnej ventrikulárnej arytmie, keď zlyhali iné formy liečby. Taktiež ak iné formy liečby neboli tolerované.

3. paroxyzmálnych atriálnych arytmií (predsieňovej fibrilácie, predsieňového fluttera a predsieňovej tachykardie) u pacientov so symptómami blokády po konverzii za predpokladu nutnosti liečby, vzhľadom na závažnosť klinických symptómov, keď iné formy liečby boli neefektívne. Pred liečbou je potrebné vylúčiť štrukturálne ochorenie srdca a/alebo zníženú funkciu ľavej komory srdca vzhľadom na riziko účinkov podporujúcich arytmiu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Liečba flekainidiumacetátom sa môže začať len v nemocnici za monitorovania EKG a plazmatických hladín lieku. To isté sa týka aj zmien dávkovania flekainidiumacetátu. Pred klinickým rozhodnutím o začatí liečby flekainidiumacetátom je potrebné toto konzultovať s odborným lekárom. U pacientov s organickou kardiopatiou, a najmä u pacientov s anamnézou infarktu myokardu sa liečba flekainidiumacetátom môže začať len vtedy, keď iné antiarytmiká (okrem antiarytmík zo skupiny IC, najmä amiodarón) neboli účinné alebo tolerované, a keď nie je indikovaná nefarmakologická liečba (operácia, ablácia, implantovaný defibrilátor). Počas liečby je potrebný prísny lekársky monitoring EKG a plazmatických hladín flekainidiumacetátu.


Dospelí a dospievajúci (13-17 rokov):

Supraventrikulárne arytmie: Odporúčaná úvodná dávka je 50 mg dvakrát denne, ktorá obyčajne stačí na zvládnutie arytmie u väčšiny pacientov. V prípade potreby je možné dávkovanie zvýšiť najviac na 300 mg denne.

Ventrikulárne arytmie: Odporúčaná úvodná dávka je 100 mg dvakrát denne. Najvyššia denná dávka je 400 mg a obyčajne sa používa u osôb veľkého vzrastu alebo keď je potrebná rýchla úprava arytmie. Po 3-5 dňoch sa odporúča dávkovanie postupne upravovať až na najnižšiu dávku, ktorá stačí na kontrolu arytmie. Pri dlhodobej liečbe je možné znížiť dávkovanie.


Starší ľudia:

U starších pacientov má byť maximálne začiatočné dávkovanie najviac 100 mg denne (alebo 50 mg dvakrát denne), keďže u starších osôb môže byť znížená rýchlosť vylučovania flekainidu z plazmy. To je potrebné vziať do úvahy pri úprave dávkovania. Denná dávka u starších pacientov nesmie prekročiť 300 mg (alebo 150 mg dvakrát denne).


Pediatrická populácia:

Flekainidiumacetát sa neodporúča používať u detí do 12 rokov vzhľadom na chýbajúce údaje o jeho bezpečnosti a účinnosti.


Plazmatické hladiny:

Vychádzajúc z PVC supresie sa javí, že na dosiahnutie maximálneho terapeutického účinku môžu byť potrebné plazmatické hladiny 200-1000 ng/ml. Plazmatické hladiny vyššie ako 700-1000 ng/ml sú spojené s vyšším rizikom vzniku nežiaducich účinkov.


Pacienti s poškodením obličiek:

U pacientov s významným poškodením obličiek (klírens kreatinínu ≤ 35 ml/min/1,73 m2) má byť maximálna začiatočná dávka 100 mg denne (alebo 50 mg dvakrát denne). U týchto pacientov sa odporúča časté vyšetrovanie plazmatických hladín flekainidiumacetátu. V závislosti od účinku a znášanlivosti je po 6-7 dňoch možné dávku opatrne upravovať. U niektorých pacientov s ťažkým poškodením obličiek sa flekainidiumacetát môže z organizmu vylučovať len veľmi pomaly, a preto môže mať dlhší biologický polčas (60-70 hodín).


Pacienti s poškodením pečene:

Pacientov s poruchou funkcie pečene je potrebné starostlivo monitorovať, pričom dávkovanie flekainidiumacetátu nesmie u nich prekročiť 100 mg denne (t. j. 100 mg raz denne alebo 50 mg dvakrát denne).

Pacienti s kardiostimulátorom sa musia liečiť opatrne, pričom dávkovanie nesmie byť u nich vyššie ako 100 mg dvakrát denne.

U pacientov súbežne užívajúcich cimetidín alebo amiodarón je potrebné pozorné sledovanie. U niektorých pacientov môže byť potrebné znížiť dávku, ktorá nesmie prekročiť 100 mg dvakrát denne.

Pacientov je potrebné sledovať po zahájení liečby aj počas udržiavacej liečby.

Počas liečby sa odporúča pravidelne vyšetrovať plazmatické hladiny flekainidiumacetátu a kontrolovať EKG (kontrolné EKG raz mesačne a dlhý záznam EKG každé 3 mesiace). Po zahájení liečby a po zvyšovaní dávkovania sa EKG vyšetrenie musí robiť každé 2-4 dni.


Keď sa flekainidiumacetát používa u pacientov s obmedzením dávkovania, je potrebné často robiť vyšetrenie EKG a pravidelne sledovať plazmatické hladiny flekainidiumacetátu.

Dávkovanie sa má upravovať v 6-8 dňových intervaloch. U takýchto pacientov má byť vykonané vyšetrenie EKG 2-3 krát týždenne kvôli regulovaniu individuálneho dávkovania.


Spôsob podávania

Na vnútorné použitie. Kvôli prevencii eventuálneho ovplyvnenia absorpcie lieku potravou sa flekainidiumacetát musí užívať nalačno alebo 1 hodinu pred jedlom.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na flekainidiumacetát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Flekainidiumacetát je kontraindikovaný pri srdcovom zlyhaní a u pacientov s anamnézou infarktu myokardu, ktorí majú asymptomatické komorové extrasystoly alebo asymptomatickú nepretrvávajúcu komorovú tachykardiu.

 • Flekainidiumacetát je kontraindikovaný v prípade výskytu kardiogénneho šoku.

 • Pacienti s dlhotrvajúcou predsieňovou fibriláciou, u ktorých sa nevyskúšala konverzia do sínusového rytmu a pacienti s hemodynamicky významným ochorením srdcových chlopní.

 • Pacienti so zníženou alebo narušenou funkciou komory, kardiogénnym šokom, závažnou bradykardiou (< 50/min), závažnou hypotenziou.

- Súbežná liečba s antiarytmikami z I. skupiny (blokátory sodíkového kanála).

- Preukázaný Brugadov syndróm.

- Ak nie je dostupná núdzová kardiostimulácia, flekainidiumacetát sa nesmie podať pacientom s dysfunkciou sínusového uzla, poruchami prevodu vzruchu na predsieni, atrioventrikulárnou blokádou II. alebo III. stupňa, blokádou ramienka alebo distálnou blokádou.

 • Flekainidiumacetát sa nesmie podávať pacientom s asymptomatickými alebo mierne symptomatickými komorovými arytmiami.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Perorálna liečba flekainidiumacetátom sa má vykonávať v nemocnici alebo pod dohľadom špecialistu u pacientov s:


 • AV nodálnou recipročnou tachykardiou: arytmie spojené s Wolffovým-Parkinsonovým-Whiteovým syndrómom a podobné stavy s akcesórnymi prevodovými dráhami.

 • Paroxyzmálnou fibriláciou predsiení u pacientov s s príznakmi vyraďujúcimi z normálneho života.


Liečba u pacientov s inými indikáciami sa má začať v nemocnici.


Je preukázané, že flekainidiumacetát zvyšuje riziko úmrtia u pacientov s prekonaným infarktom myokardu s asymptomatickou ventrikulárnou arytmiou.


Flekainidiumacetát, tak ako iné antiarytmiká, môže vyvolať proarytmogénne účinky, t. j. môže spôsobiťvýskyt viacerých typov závažnej arytmie, zvýšiť frekvenciu existujúcej arytmie alebo závažnosť príznakov (pozri časť 4.8).


Flekainidiumacetát nemajú užívať pacienti so štrukturálnym ochorením srdca alebo abnormálnou funkciou ľavej komory (pozri časť 4.8).


Flekainidiumacetát sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s náhlym vznikom fibrilácie predsiení po operácii srdca.


U všetkých pacientov, ktorí dostali bolusovú injekciu, sa odporúča kontinuálne sledovanie EKG.


Flekainidiumacetát predlžuje QT interval a rozširuje QRS komplex o 12-20 %. Účinok na JT interval nie je významný.


V dôsledku liečby flekainidiumacetátom môže dôjsť k prejaveniu Brugadovho syndrómu. V prípade, ak dôjde počas liečby flekainidiumacetátom k zmenám na EKG, ktoré môžu poukazovať na Brugadov syndróm, má sa zvážiť ukončenie liečby.Keďže eliminácia flekainidiumacetátu z plazmy môže byť výrazne pomalšia u pacientov so závažnejším poškodením pečene, flekainidiumacetát sa nemá používať u týchto pacientov, pokiaľ možné prínosy liečby neprevážia riziká. Odporúča sa monitorovanie plazmatickej hladiny.

Flekainidiumacetát sa musí opatrne používať u pacientov s poškodením obličiek (klírens kreatinínu ≤ 35 ml/min/1,73 m2), pričom počas liečby sa odporúča pacientov pozorne sledovať.

Rýchlosť eliminácie flekainidiumacetátu z plazmy môže byť znížená u starších pacientov. Toto sa má vziať do úvahy pri úpravách dávky.


Flekainidiumacetát sa neodporúča používať u detí do 12 rokov vzhľadom na nedostatočné dôkazy jeho používania v tejto vekovej skupine.


Pred začatím liečby flekainidiumacetátom je potrebné upraviť poruchy rovnováhy elektrolytov (napr. hypo- a hyperkaliémiu) (pozri časť 4.5 o niektorých liekoch, ktoré spôsobujú poruchy rovnováhy elektrolytov).


Pred začatím užívania flekainidumacetátu je potrebné upraviť závažnú bradykardiu alebo výraznú hypotenziu.


O flekainidiumacetáte je známe, že zvyšuje prah pri endokardiálnej stimulácii, t. j. že znižuje citlivosť endokardiálnej stimulácie. Tento účinok je reverzibilný a býva výraznejší pri akútnej ako chronickej kardiostimulácii. Z toho dôvodu sa flekainidiumacetát musí opatrne používať u všetkých pacientov s kardiostimulátorom alebo dočasnou stimulačnou elektródou, pričom sa nesmie podávať pacientom s vysokým prahom alebo neprogramovateľným kardiostimulátorom, u ktorých nie je možné použiť núdzovú kardiostimuláciu.


Zdvojnásobenie šírky alebo napätia impulzu obyčajne stačí na obnovenie zachytenia impulzu, hoci niekedy môže byť ťažšie v prítomnosti flekainidiumacetátu dosiahnuť pri úvodnej implantácii komorový prah pod 1V.

Pri defibrilácii niektorých pacientov sa vyskytli problémy. Vo väčšine hlásených prípadov mali pacienti srdcové ochorenie spojené so zväčšením srdca, anamnézu infarktu myokardu, artériosklerózu a srdcové zlyhanie.

Pri zlyhaní liečby sa popísalo zvýšenie frekvencie komôr pri atriálnej fibrilácii.

Flekainidiumacetát má selektívny účinok, ktorý predlžuje refraktérnu periódu antegrádnej a najmä retrográdnej dráhy. U väčšiny pacientov sa tieto účinky prejavia ako predĺženie intervalu QTcna EKG. Z toho vyplýva mierne ovplyvnenie intervalu JT, hoci v 4 % prípadov sa opísalo jeho predĺženie. Tento účinok je však menej výrazný ako pri antiarytmikách zo skupiny 1a.


Mliečne výrobky (mlieko, dojčenské mlieko a pravdepodobne aj jogurt) môžu znižovať vstrebávanie flekainidu u detí a dojčiat. Flekainid sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov, avšak toxicita flekainidu bola hlásená počas liečby flekainidom u detí, ktoré znížili príjem mlieka a u dojčiat, ktoré prešli z dojčenského mlieka na výživu dextrózou.


Ďalšie upozornenia a opatrenia pozri v časti 4.5.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antiarytmiká skupiny I: Flekainidiumacetát sa nemá podávať súbežne s inými antiarytmikami skupiny I (pozri časť 4.3).


Antiarytmiká skupiny II: Je potrebné myslieť na možnosť aditívnych negatívnych inotropných účinkov antiarytmík skupiny II, t. j. beta-blokátorov.


Antiarytmiká skupiny III: Ak sa flekainidiumacetát podáva s amiodarónom, zvyčajná dávka flekainidiumacetátu sa má znížiť o 50 % a u pacientov sa majú starostlivo sledovať nežiaduce účinky. Za týchto okolností sa odporúča monitorovanie plazmatickej hladiny.


Antiarytmiká skupiny IV: Používanie flekainidiumacetátu s blokátormi kalciového kanála, napr. verapamilom, sa má zvážiť s opatrnosťou.


V dôsledku interakcií sa môžu vyskytnúť život ohrozujúce alebo až letálne nežiaduce účinky, ktoré vedú k zvýšeniu plazmatických koncentrácií (pozri časť 4.9). Flekainidiumacetát sa v značnej miere metabolizuje systémom CYP2D6 a súbežné užívanie liečiv, ktoré inhibujú tento izoenzým (napr. antidepresíva, neuroleptiká, propranolol, ritonavir, niektoré antihistaminiká), môže zvýšiť plazmatické koncentrácie flekainidiumacetátu, a súbežné užívanie liečiv, ktoré indukujú tento izoenzým (napr. fenytoín, fenobarbital, karbamazepín), môže znížiť plazmatické koncentrácie flekainidiumacetátu (pozri nižšie).


Zvýšenie plazmatických koncentrácií môže byť spôsobené aj poškodením obličiek z dôvodu zníženého klírensu flekainidiumacetátu (pozri časť 4.4).


Pred začatím liečby flekainidiumacetátom je potrebné upraviť hypokaliémiu, ale tiež hyperkaliémiu alebo iné poruchy rovnováhy elektrolytov. Hypokaliémia môže byť spôsobená súbežným užívaním diuretík, kortikosteroidov alebo laxatív.


Antihistaminiká: Existuje zvýšené riziko ventrikulárnych arytmií s mizolastínoma terfenadínom(nemajú sa užívať súbežne).


Antivirotiká: Plazmatické koncentrácie sa zvyšujú pôsobením ritonaviru, lopinavirua indinaviru(zvýšené riziko ventrikulárnych arytmií) (nemajú sa užívať súbežne).


Antidepresíva: Fluoxetín, paroxetín a iné antidepresíva zvyšujú plazmatické koncentrácie flekainidiumacetátu;existuje zvýšené riziko arytmií pôsobením tricyklických antidepresív.


Antiepileptiká: Obmedzené údaje u pacientov užívajúcich známe induktory enzýmov (fenytoín, fenobarbital, karbamezepín) naznačujú len 30 % zníženie rýchlosti eliminácie flekainidiumacetátu.


Antipsychotiká: Klozapín-zvýšené riziko arytmií.


Antimalariká: Chinínzvyšuje plazmatické koncentrácie flekainidiumacetátu.


Antifungálne látky: Terbinafínmôže zvýšiť plazmatické koncentrácie flekainidiumacetátu v dôsledku inhibície aktivity CYP2D6.


Diuretiká: Skupinový účinok v dôsledku hypokaliémie zvyšuje kardiotoxicitu.


H2 antihistaminiká (na liečbu vredov žalúdka): Antagonista H2-receptora cimetidíninhibuje metabolizmus flekainidiumacetátu. U zdravých osôb, ktoré užívali cimetidín (1 g denne) 1 týždeň sa AUC flekainidiumacetátu zvýšila o približne 30 % a biologický polčas sa zvýšil o približne 10 %.


Lieky proti fajčeniu: Pri súbežnom podávaní bupropiónu(metabolizuje sa systémom CYP2D6) s flekainidiumacetátom je potrebná opatrnosť a má sa začať na spodnej hranici rozsahu dávok súbežne podávaného lieku. Ak sa bupropiónpridá k liečbe pacienta už užívajúceho flekainidiumacetát, má sa zvážiť zníženie dávky pôvodne užívaného lieku.


Kardiálne glykozidy: Flekainidiumacetát môže zvýšiť hladiny digoxínu v plazme približne o 15 %, čo by nemalo mať žiadny klinický význam u pacientov s plazmatickými hladinami v terapeutickom rozmedzí. U digitalizovaných pacientov sa odporúča vyšetrovať hladiny digoxínu najskôr šesť hodín po jeho podaní, pred alebo po podaní flekainidiumacetátu.


Antikoagulanciá: Liečba flekainidiumacetátom je kompatibilná s užívaním perorálnych antikoagulancií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú údaje o bezpečnosti lieku počas gravidity u ľudí. U novozélandských bielych králikov spôsobili vysoké dávky flekainidiumacetátu určité fetálne poruchy, ale tieto účinky sa nepozorovali u holandských králikov alebo potkanov (pozri časť 4.5). Význam týchto zistení pre ľudí nie je známy. Údaje preukazujú, že flekainidiumacetát prechádza cez placentu do plodu u pacientok užívajúcich flekainidiumacetát počas gravidity. Flekainidiumacetát sa má počas gravidity užívať len ak prínos liečby preváži riziká.


Laktácia

Flekainidiumacetát sa vylučuje do ľudského materského mlieka (pozri časť 5.2). Plazmatické koncentrácie zistené u dojčených detí sú 5-10 násobne nižšie ako terapeutické koncentrácie lieku. Hoci riziko nežiaducich účinkov pre dojčené deti je veľmi malé, flekainidiumacetát sa má počas laktácie užívať len ak prínos liečby preváži riziká.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje a práca bez bezpečnostného vybavenia môže byť ovplyvnená v dôsledku nežiaducich účinkov ako sú závraty a poruchy zraku, pokiaľ sa vyskytnú. .


4.8 Nežiaduce účinky


Tak ako iné antiarytmiká, aj flekainidiumacetát môže mať účinky indukujúce arytmiu. Môže pritom zhoršiť existujúcu arytmiu alebo navodiť vznik novej arytmie. Riziko proarytmogénnych účinkov je najvyššie u pacientov so štrukturálnym ochorením srdca a/alebo významne zníženou funkciou ľavej komory.


Medzi najčastejšie nežiaduce účinky postihujúce kardiovaskulárny systém patrí atrioventrikulárna blokáda II. a III. stupňa, bradykardia, srdcové zlyhanie, bolesti na hrudníku, infarkt myokardu, hypotenzia, srdcová zástava, tachykardia (predsieňová a komorová) a palpitácie.


Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú závraty a poruchy zraku, ktoré postihujú približne 15 % pacientov užívajúcich flekainidiumacetát. Tieto účinky sú obyčajne prechodného charakteru a ustúpia pri nezmenenom alebo zníženom dávkovaní lieku. Nasledujúci zoznam nežiaducich účinkov vychádza z údajov získaných v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh.


Nežiaduce udalosti sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované nasledovne:


veľmi časté (≥ 1/10)

časté (≥ 1/100 až < 1/10)

menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Menej časté: znížený počet červených krviniek, znížený počet bielych krviniek, znížený počet krvných doštičiek


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: zvýšenie hladiny antinukleárnych protilátok so systémovou zápalovou odpoveďou alebo bez nej


Psychické poruchy:

Zriedkavé: halucinácie, depresia, zmätenosť, úzkosť, amnézia, insomnia


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: závrat, ktorý je zvyčajne prechodného charakteru

Zriedkavé: parestézie, ataxia, hypoestézia, nadmerné potenie, synkopa, tras, sčervenanie tváre somnolencia, bolesť hlavy, periférna neuropatia, kŕče, dyskinéza


Poruchy oka:

Veľmi časté: poruchy zraku ako dvojité videnie a neostré videnie

Veľmi zriedkavé: poškodenie rohovky


Poruchy ucha a labyrintu:

Zriedkavé: tinnitus, vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Časté: proarytmia (najčastejšie u pacientov so štrukturálnym ochorením srdca)

Menej časté: u pacientov s predsieňovým flutterom sa môže prejaviť atrioventrikulárne vedenie v pomere 1:1 so zvýšeným srdcovým rytmom.

Neznáma frekvencia: môže sa vyskytnúť predĺženie PR a QRS intervalov v závislosti od dávky (pozri časť 4.4). Zmena prahu stimulácie (pozri časť 4.4).

Atrioventrikulárna blokáda II. stupňa a atrioventrikulárna blokáda III. stupňa, srdcová zástava, bradykardia, zlyhanie srdca/kongestívne zlyhanie srdca, bolesť na hrudníku, hypotenzia, infarkt myokardu, palpitácie, sínusová zástava a tachykardia (AT alebo VT) alebo ventrikulárna fibrilácia. Prejavenie existujúceho Brugadovho syndrómu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: dyspnoe

Zriedkavé: pneumonitída

Neznáma frekvencia: pľúcna fibróza, intersticiálne pľúcne ochorenie


Poruchygastrointestinálneho traktu:

Menej časté: nevoľnosť, vracanie, zápcha, bolesti brucha, znížená chuť do jedla, hnačka, dyspepsia,

plynatosť


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé: zvýšenie hladín pečeňových enzýmov so žltačkou alebo bez nej

Neznáma frekvencia: porucha funkcie pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté: alergická dermatitída vrátane vyrážky, vypadávanie vlasov

Zriedkavé: závažná urtikária

Veľmi zriedkavé: fotosenzitívna reakcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: asténia, únava, horúčka, edém


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie


Predávkovanie flekainidiumacetátom môže predstavovať život ohrozujúci stav. Zvýšená citlivosť na liek a plazmatické koncentrácie presahujúce terapeutické dávky môžu tiež viesť k liekovým interakciám (pozri časť 4.5). Špecifické antidotum nie je známe.

Nie je známy spôsob, ako rýchle odstrániť flekainidiumacetát zo systému. Dialýza ani hemoperfúzia nie sú účinné.

Liečba má byť podporná a môže zahŕňať odstránenie neabsorbovaného lieku z gastrointestinálneho traktu. Ďalšie opatrenia môžu zahŕňať inotropné látky alebo stimulanty kardiovaskulárneho systému ako je dopamín, dobutamín alebo izoproterenol a taktiež mechanickú ventiláciu a podporu cirkulácie (napr. balónová pumpa). Má sa zvážiť dočasné zavedenie transvenózneho kardiostimulátora v prípade blokády vedenia. Za predpokladu, že plazmatický polčas je približne 20 hodín, môže byť potrebné pokračovať v týchto podporných opatrenia dlhšiu dobu. Forsírovaná diuréza s acidifikáciou moču teoreticky podporuje vylučovanie lieku.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiarytmiká, trieda IC, Flekainid, ATC kód: C01BC04


Flekainidiumacetát je antiarytmikum zo skupiny IC, ktoré sa používa na liečbu závažných, symptomatických život ohrozujúcich ventrikulárnych arytmií a supraventrikulárnych arytmií.

Z elektrofyziologického hľadiska je flekainidiumacetát antiarytmikum typu lokálneho anestetika (skupina IC). Je to amidový typ lokálneho anestetika, ktorý je štruktúrne blízky prokainamidu a enkainidu, pretože tieto látky sú aj derivátmi benzamidu.

Charakterizácia flekainidiumacetátu ako antiarytmika zo skupiny IC je založená na týchto troch vlastnostiach: výrazné potlačenie rýchleho sodíkového kanála v srdci, pomalý nástup a ukončenie inhibície sodíkového kanála (odráža pomalú väzbu a uvoľnenie zo sodíkového kanála) a rôzny účinok lieku na trvanie akčného potenciálu vo svalovine komôr a v Purkyňových vláknach (neovplyvňuje ho v komorovej svalovine a výrazne ho skracuje v Purkyňových vláknach). Tieto vlastnosti vedú k výraznému spomaleniu šírenia srdcového vzruchu vo vláknach, ktorých depolarizácia závisí od rýchlych kanálov a k miernemu predĺženiu efektívnej refraktérnej periódy pri jeho testovaní v izolovaných tkanivách srdca. Uvedené elektrofyziologické vlastnosti flekainidiumacetátu môžu viesť k predĺženiu intervalu PR a komplexu QRS na EKG. Vo veľmi vysokých koncentráciách má flekainidiumacetát mierny inhibičný účinok na pomalý kanál v myokarde, čo je sprevádzané negatívnym inotropným účinkom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa flekainidiumacetát takmer úplne vstrebáva, pričom nepodlieha výraznému metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Biologická dostupnosť po perorálnom podaní flekainidium acetátu vo forme tabliet je približne 90 %.

Terapeutické plazmatické hladiny flekainidiumacetátu sa pohybujú v rozmedzí od 200 do 1 000 ng/ml. Po intravenóznom podaní sa dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie priemerne o 0,67 hodiny, pričom priemerná hodnota biologickej dostupnosti je 98 %. Po perorálnom podaní roztoku resp. tablety sa maximálna plazmatická koncentrácia flekainidiumacetátu dosiahla o 1 hodinu resp. 4 hodiny a hodnota biologickej dostupnosti bola 78 % resp. 81 %.


Distribúcia

Väzba flekainidiumacetátu na plazmatické bielkoviny je približne 40 %. Flekainidiumacetát prechádza cez placentu a vylučuje sa do materského mlieka.


Biotransformácia

Flekainidiumacetát sa výrazne metabolizuje (v závislosti od genetického polymorfizmu) na dva hlavné metabolity: m-O-dealkylovaný flekainidiumacetát a m-O-dealkylovaný laktám flekainidiumacetátu, pričom oba majú určitú farmakologickú aktivitu. Flekainidiumacetát je pravdepodobne metabolizovaný prostredníctvom izoenzýmu cytochrómu P450 CYP2D6, ktorý vykazuje genetický polymorfizmus.


Eliminácia

Flekainidiumacetát sa vylučuje najmä močom, približne 30 % dávky sa vylúči v nezmenenej forme a zvyšok vo forme metabolitov. Približne 5 % dávky sa vylúči stolicou. Vylučovanie flekainidiumacetátu sa znižuje pri zlyhaní obličiek, ochoreniach pečene, srdcovom zlyhaní a pri alkalickom moči. Hemodialýzou sa odstráni iba 1 % nezmeneného flekainidiumacetátu.

Polčas eliminácie flekainidiumacetátu je približne 20 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Okrem údajov uvedených na iných miestach tohto Súhrnu charakteristických vlastností lieku majú pre lekára význam nasledujúce predklinické údaje o vplyve flekainidiumacetátu na reprodukciu. U jedného plemena králika sa pozoroval teratogénny a embryotoxický účinok flekainidiumacetátu. Údaje neboli dostatočné na určenie bezpečnej dávky z hľadiska tohto účinku. Na druhej strane sa tieto účinky nepozorovali u iného plemena králikov, potkanov a myší.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


sodná soľ kroskarmelózy (E 468)

magnéziumstearát (E 470b)

predželatinovaný kukuričný škrob

kukuričný škrob

mikrokryštalická celulóza (E 460)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister, PP fľaša so zacvakovacím polyetylénovým uzáverom


Veľkosť balenia:

Blister: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 a 180 tabliet

PP fľaša: 100, 250, 500 a 1000 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. Registračné číslo


13/0416/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 9. októbra 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26. mája 2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015


10FLEKAINID SANDOZ 100 mg tablety