+ ipil.sk

Flexyess 0,02 mg/3 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07413-ZME


Písomná informácia pre používateľku


Flexyess 0,02 mg /3 mg filmom obalené tablety


etinylestradiol / drospirenón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


Dôležité informácie, ktoré treba vedieť o kombinovanej hormonálnej antikoncepcii (CHC):

 • Ak sa používa správne, je jednou z najspoľahlivejších vratných metód antikoncepcie.

 • Mierne zvyšuje riziko vzniku krvnej zrazeniny v žilách a tepnách, najmä v prvom roku alebo pri opätovnom začatí používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie po prerušení trvajúcom 4 alebo viac týždňov.

 • Buďte opatrná a navštívte svojho lekára, ak si myslíte, že máte príznaky krvnej zrazeniny (pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“).


V tejto písomnej informácií pre používateľku sa dozviete


1. Čo je Flexyessa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flexyess

Všeobecné poznámky

Kedy nesmiete užívať Flexyess

Upozornenia a opatrenia

Krvné zrazeniny

Flexyess a rakovina

Krvácanie medzi menštruáciami

Čo musíte urobiť, ak v 4-dňovom intervale bez tabliet nenastane krvácanie

Iné lieky a Flexyess

Flexyess a jedlo a nápoje

Laboratórne testy

Tehotenstvo

Dojčenie

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

3. Ako užívať Flexyess

Príprava dávkovača tabliet Clyk na použitie

Výmena prázdneho zásobníka za nový zásobník

Kedy môžete začať užívať Flexyess

Ak užijete viac lieku Flexyess ako máte

Ak zabudnete užiť Flexyess

Čo musíte urobiť v prípade vracania alebo silnej hnačky

Ak prestanete užívať Flexyess

4. Možné vedľajšie účinky

Hlásenie vedľajších účinkov

5. Ako uchovávať Flexyess

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Flexyess obsahuje

Ako vyzerá Flexyess a obsah balenia

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Výrobca


1. Čo je Flexyess a na čo sa používa


 • Flexyess je antikoncepčná tableta a používa sa na zabránenie otehotneniu.

 • Každá tableta obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov, nazývaných drospirenón a etinylestradiol.

 • Antikoncepčné tablety, ktoré obsahujú dva hormóny, sa nazývajú „kombinované“ tablety.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flexyess


Všeobecné poznámky


Predtým, ako začnete užívať Flexyess, prečítajte si informácie o krvných zrazeninách v časti 2. Je obzvlášť dôležité prečítať si informácie o príznakoch krvnej zrazeniny - pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“.


Predtým než začnete užívať Flexyess, sa vás lekár opýta na priebeh vášho zdravotného stavu a zdravotného stavu vašich blízkych príbuzných. Lekár vám tiež odmeria krvný tlak a na základe vášho zdravotného stavu môže vykonať aj niektoré ďalšie vyšetrenia.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sú opísané rôzne situácie, kedy musíte prestať užívať Flexyessalebo v ktorých môže byť spoľahlivosť lieku znížená. Vtedy nesmiete mať pohlavný styk alebo musíte použiť ďalšie nehormonálne antikoncepčné opatrenia, napr. použiť prezervatív alebo inú bariérovú metódu. Nepoužívajte metódu plodných a neplodných dní, ani teplotnú metódu. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože Flexyessovplyvňuje mesačné zmeny telesnej teploty a hlienu v krčku maternice.


Flexyess, podobne ako iná hormonálna antikoncepcia, nechráni pred infekciou HIV (AIDS), ani pred inými pohlavne prenosnými chorobami.


Kedy nesmiete užívať Flexyess


Flexyess nesmiete užívať, ak máte niektorý zo stavov uvedených nižšie. Ak máte niektorý zo stavov uvedených nižšie, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár s vami potom prediskutuje, aká iná forma antikoncepcie by bola vhodnejšia.


Neužívajte Flexyess:


 • ak máte (alebo ste niekedy mali) krvnú zrazeninu v krvnej cieve nôh (trombóza hlbokých žíl, DVT), pľúc (pľúcna embólia, PE) alebo iných orgánov,

 • ak viete, že máte nejakú poruchu ovplyvňujúcu zrážanlivosť krvi, napríklad nedostatok proteínu C, nedostatok proteínu S, nedostatok antitrombínu‑III, faktor V Leiden alebo antifosfolipidové protilátky,

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok alebo ak ste dlhodobo nepohyblivá (pozri časť „Krvné zrazeniny“),

 • ak ste niekedy mali srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) anginu pectoris (stav, ktorý spôsobuje silnú bolesť v hrudi a môže byť prvým prejavom srdcového infarktu) alebo prechodný ischemický záchvat (Transient Ischemic Attack, TIA -dočasné príznaky cievnej mozgovej príhody),

 • ak máte niektoré z nasledujúcich ochorení, ktoré môžu u vás zvyšovať riziko vzniku zrazeniny v tepnách:

  • závažnú cukrovku s poškodením krvných ciev,

  • veľmi vysoký krvný tlak,

  • veľmi vysokú hladinu tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),

  • stav známy ako hyperhomocysteinémia,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) typ migrény nazývaný „migréna s aurou“,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) ochorenie pečene a funkcia pečene ešte nie je v normále,

 • ak vaše obličky nepracujú správne (obličkové zlyhanie),

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) nádor pečene,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov alebo existuje na ne podozrenie,

 • ak máte krvácanie z pošvy neobjasnenej príčiny,

 • ak ste alergická na etinylestradiol alebo drospirenón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Môže to spôsobiť svrbenie, vyrážku alebo opuch.


Upozornenia a opatrenia


Kedy máte kontaktovať vášho lekára?


Vyhľadajte bezodkladné lekárske ošetrenie

 • ak spozorujete možné prejavy krvnej zrazeniny, čo môže znamenať, že máte krvnú zrazeninu v nohe (t. j. trombózu hlbokých žíl), krvnú zrazeninu v pľúcach (t. j. pľúcnu embóliu) a srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu (pozri časť „Krvné zrazeniny“ uvedenú nižšie).

Popis príznakov týchto závažných vedľajších účinkov je uvedený v časti „Ako rozpoznať krvnú zrazeninu“.


Ak si myslíte, že sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov, povedzte to svojmu lekárovi.


V niektorých situáciách musíte byť zvlášť opatrná počas užívania lieku Flexyess alebo akejkoľvek inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie a váš lekár vás bude pravidelne vyšetrovať. Ak sa tento stav objaví alebo zhoršuje počas užívania lieku Flexyess, musíte to tiež povedať svojmu lekárovi.


 • ak niekto z vašich blízkych príbuzných má alebo mal rakovinu prsníka,

 • ak máte ochorenie pečene alebo žlčníka,

 • ak máte cukrovku,

 • ak máte depresiu,

 • ak máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (chronické zápalové ochorenie čriev),

 • ak máte systémový lupus erythematosus (SLE - ochorenie postihujúce prirodzený obranný systém vášho tela),

 • ak máte hemolyticko-uremický syndróm (HUS- porucha zrážanlivosti krvi spôsobujúca zlyhanie obličiek),

 • ak máte kosáčikovitú anémiu (dedičné ochorenie červených krviniek),

 • ak máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémia) alebo ak sa tento stav vyskytol v rodine v minulosti. Hypertriglyceridémia bola spojená so zvýšeným rizikom vzniku pankreatitídy (zápal pankreasu).

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok alebo ak ste dlhodobo nepohyblivá (pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“),

 • ak ste práve po pôrode, máte zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín. Opýtajte sa svojho lekára, ako skoro po pôrode môžete začať užívať Flexyess,

 • ak máte zápal podkožných žíl (povrchová tromboflebitída),

 • ak máte kŕčové žily,

 • ak máte epilepsiu (pozrite časť 2. „Iné lieky a Flexyess“),

 • ak máte ochorenie, ktoré sa prvýkrát vyskytlo počas tehotenstva alebo pri predchádzajúcom užívaní pohlavných hormónov (napríklad strata sluchu, ochorenie krvi nazývané porfýria, kožné vyrážky s pľuzgiermi počas tehotenstva (tehotenský herpes), nervové ochorenie spôsobujúce náhle zášklby tela (Sydenhamova chorea),

 • ak máte alebo ste niekedy mali zlatohnedé pigmentové škvrny (chloazmu) predovšetkým na tvári, tzv. „tehotenské škvrny“. V takomto prípade sa musíte vyhýbať priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.

 • ak máte dedičný angioedém, pretože lieky obsahujúce estrogény môžu vyvolať alebo zhoršiť jeho príznaky. Ak sa u vás objavia príznaky angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hltana a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavka spolu so sťaženým dýchaním, musíte ihneď vyhľadať svojho lekára.


KRVNÉ ZRAZENINY


Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ako je napríklad Flexyess, zvyšuje riziko vzniku krvnej zrazeniny v porovnaní s jej nepoužívaním. V zriedkavých prípadoch môže krvná zrazenina upchať krvné cievy a spôsobiť závažné problémy.


Krvné zrazeniny môžu vzniknúť

 • v žilách (označuje sa to ako „venózna trombóza“, „venózna tromboembólia“ alebo VTE),

 • v tepnách (označuje sa to ako „arteriálna trombóza“, „arteriálna tromboembólia“ alebo ATE).


Zotavenie po vzniku krvných zrazenín nie je vždy úplné. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť závažné pretrvávajúce účinky a veľmi zriedkavo sa môžu končiť smrťou.


Je dôležité zapamätať si, že celkové riziko vzniku škodlivej krvnej zrazeniny z dôvodu užívania lieku Flexyess je malé.


AKO ROZPOZNAŤ KRVNÚ ZRAZENINU


Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich prejavov alebo príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Máte nejaké z týchto prejavov?

Čím môžete trpieť?

 • opuch jednej nohy alebo pozdĺž žily v nohe alebo chodidle, najmä ak ho sprevádza:

 • bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi,

 • pocit zvýšenej teploty v postihnutej nohe,

 • zmena sfarbenia pokožky na nohe, napríklad zblednutie, sčervenanie alebo zmodranie.

trombóza hlbokých žíl

 • náhla nevysvetliteľná dýchavičnosť alebo rýchle dýchanie,

 • náhly kašeľ bez zrejmej príčiny s možným vykašliavaním krvi,

 • ostrá bolesť v hrudi, ktorá sa môže zvyšovať hlbokým dýchaním,

 • závažný pocit omámenia alebo závrat,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus,

 • silná bolesť v žalúdku.


Ak si nie ste istá, poraďte sa s lekárom, pretože niektoré z týchto príznakov, ako napríklad kašeľ alebo dýchavičnosť, možno mylne považovať za miernejší stav, ako je napríklad infekcia dýchacích ciest (napr. „bežné prechladnutie“).

pľúcna embólia

Príznaky najčastejšie sa vyskytujúce v jednom oku:

 • okamžitá strata zraku, alebo

 • bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku.

sietnicová žilová trombóza (krvná zrazenina v oku)

 • bolesť v hrudi, nepohodlie, tlak, ťažoba,

 • pocit zvierania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou,

 • pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa,

 • nepohodlie v hornej časti tela vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky a žalúdka,

 • potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat,

 • mimoriadna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

srdcový infarkt

 • náhla slabosť alebo strata citlivosti tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela,

 • náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením,

 • náhle problémy so zrakom jedného alebo oboch očí,

 • náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie,

 • náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny,

 • strata vedomia alebo mdloba so záchvatom kŕčov alebo bez neho.


Niekedy môžu byť príznaky cievnej mozgovej príhody krátke s takmer okamžitým a úplným zotavením sa, napriek tomu musíte vyhľadať okamžité lekárske ošetrenie, pretože môžete byť ohrozená ďalšou cievnou mozgovou príhodou.

cievna mozgová príhoda

 • opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny,

 • silná bolesť v žalúdku (akútna bolesť brucha).

krvné zrazeniny upchávajúce iné krvné cievy


KRVNÉ ZRAZENINY V ŽILE


Čo sa môže stať, ak sa vytvorí krvná zrazenina v žile?

 • Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie bolo spojené so zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín v žile (venózna trombóza). Tieto vedľajšie účinky sú však zriedkavé. Najčastejšie sa vyskytujú v prvom roku používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie.

 • Ak sa vytvorí krvná zrazenina v žile v nohe alebo chodidle, môže spôsobiť trombózu hlbokých žíl (DVT).

 • Ak sa krvná zrazenina presunie z nohy a uviazne v pľúcach, môže spôsobiť pľúcnu embóliu.

 • Veľmi zriedkavo sa zrazenina môže vytvoriť v žile v inom orgáne, napríklad v oku (sietnicová žilová trombóza).


Kedy je riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile najvyššie?


Riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile je najvyššie počas prvého roka používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, keď sa užíva po prvýkrát. Toto riziko môže byť tiež vyššie, ak znova začnete používať kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (rovnaký alebo iný liek) po prerušení trvajúcom 4 týždne alebo viac.


Po prvom roku sa toto riziko znižuje, ale vždy je mierne vyššie než v prípade, ak by ste nepoužívali žiadnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu.


Keď prestanete užívať Flexyess , riziko vzniku krvnej zrazeniny sa do niekoľkých týždňov vráti na normálnu úroveň.


Aké je riziko vzniku krvnej zrazeniny?


Toto riziko závisí od vášho prirodzeného rizika vzniku VTE a typu kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ktorú používate.


Celkové riziko vzniku krvnej zrazeniny v nohe alebo pľúcach (DVT alebo PE) pri užívaní lieku Flexyess je malé.


 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu roka približne u 2 žien z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú žiadnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu a nie sú tehotné.

 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu roka približne u 5 až 7 žien z 10 000 žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ktorá obsahuje levonorgestrel, noretisterón alebo norgestimát.

 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu jedného roka približne u 9 až 12 žien z 10 000 žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ktorá obsahuje drospirenón, ako napríklad Flexyess.


Riziko, že sa u vás vyskytne krvná zrazenina sa bude líšiť v závislosti od vášho zdravotného stavu (pozri "Faktory, zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny" nižšie).Riziko vzniku krvnej zrazeniny v priebehu jedného roka

Ženy, ktoré nepoužívajú kombinovanú hormonálnu tabletu a nie sú tehotné

približne 2 z 10 000 žien

Ženy užívajúce kombinovanú hormonálnu antikoncepčnú tabletu, obsahujúcu levonorgestrel, noretisterón alebo norgestimát

približne 5 až 7 z 10 000 žien

Ženy užívajúce Flexyess

približne 9 až 12 z 10 000 žien


Faktory zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile


Riziko vzniku krvnej zrazeniny pri užívaní lieku Flexyess je malé, ale niektoré stavy budú toto riziko zvyšovať. Vaše riziko je vyššie:


 • ak máte veľkú nadváhu (index telesnej hmotnosti (BMI) nad 30 kg/m2),

 • ak niekto z vašej najbližšej rodiny mal v mladosti krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach alebo v inom orgáne (napr. vo veku do približne 50 rokov). V takomto prípade môžete mať dedičnú poruchu zrážanlivosti krvi.

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok, ak ste dlhodobo nepohyblivá z dôvodu nejakého zranenia alebo ochorenia alebo ak máte nohu v sadre. Užívanie lieku Flexyess môže byť potrebné prerušiť niekoľko týždňov pred chirurgickým zákrokom alebo počas doby, keď ste nepohyblivá. Ak potrebujete prerušiť užívanie lieku Flexyess, spýtajte sa vášho lekára, kedy ho môžete znova začať užívať.

 • ak ste staršia (najmä približne nad 35 rokov),

 • ak ste porodili pred menej než niekoľkými týždňami.


Riziko vzniku krvnej zrazeniny sa zvyšuje s tým, čím viac takýchto stavov máte.


Cestovanie leteckou dopravou (>4 hodiny) môže dočasne zvýšiť riziko vzniku krvnej zrazeniny, najmä ak máte niektoré z ďalších uvedených faktorov.


Je tiež dôležité povedať svojmu lekárovi, ak sa vás ktorýkoľvek z týchto stavov týka, a to aj v prípade, ak si nie ste istá. Váš lekár môže rozhodnúť, že je potrebné ukončiť užívanie lieku Flexyess.


Ak sa zmení ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov počas vášho užívania lieku Flexyess, napríklad ak sa u blízkeho člena rodiny vyskytne trombóza bez akéhokoľvek známeho dôvodu alebo ak veľmi priberiete, povedzte to svojmu lekárovi.


KRVNÉ ZRAZENINY V TEPNE


Čo sa môže stať, ak sa vytvorí krvná zrazenina v tepne?


Podobne ako krvná zrazenina v žile, aj zrazenina v tepne môže spôsobiť závažné problémy. Môže spôsobiť napríklad srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu.


Faktory zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny v tepne


Je dôležité poznamenať, že riziko srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody z dôvodu užívania lieku Flexyess je veľmi malé, ale môže sa zvýšiť:

 • so zvyšujúcim sa vekom (približne nad 35 rokov),

 • ak fajčíte. Keď používate kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ako napríklad Flexyess, odporúča sa prestať fajčiť. Ak nedokážete prestať fajčiť a máte viac než 35 rokov, váš lekár vám môže odporučiť používanie iného typu antikoncepcie.

 • ak máte nadváhu,

 • ak máte vysoký krvný tlak,

 • ak mal niektorý člen vašej najbližšej rodiny v mladosti (do približne 50 rokov) srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu. V takomto prípade môžete mať tiež vyššie riziko vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

 • ak vy, alebo niekto z vašej najbližšej rodiny, máte vysokú hladinu tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),

 • ak mávate migrény, najmä migrény s aurou,

 • ak máte problémy so srdcom (poruchu srdcovej chlopne, poruchu srdcového rytmu nazývanú atriálna fibrilácia),

 • ak máte cukrovku.

Ak máte viac než jeden z týchto stavov alebo ak je ktorýkoľvek z nich obzvlášť závažný, riziko vzniku krvnej zrazeniny môže byť ešte viac zvýšené.

Ak sa zmení ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov počas vášho užívania lieku Flexyess, napríklad ak začnete fajčiť, u blízkeho člena rodiny sa vyskytne trombóza bez akéhokoľvek známeho dôvodu alebo ak veľmi priberiete, povedzte to svojmu lekárovi.


Flexyess a rakovina

U žien užívajúcich kombinované tablety sa o niečo častejšie pozorovala rakovina prsníka, nie je však známe, či je to spôsobené liečbou. Napríklad je možné, že u žien užívajúcich kombinované tablety sa zistí viac nádorov, pretože ich lekár vyšetruje častejšie. Výskyt nádorov prsníka postupne klesá po ukončení užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Je dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali svoje prsníky a ak zistíte akékoľvek hrčky, musíte vyhľadať svojho lekára.


V zriedkavých prípadoch sa u používateliek tabliet hlásili nezhubné a ešte zriedkavejšie zhubné pečeňové nádory. V ojedinelých prípadoch tieto nádory viedli k život ohrozujúcemu vnútornému krvácaniu. Ak máte nezvyčajne silnú bolesť brucha, vyhľadajte svojho lekára.


Niektoré štúdie naznačujú, že dlhodobé užívanie tabliet zvyšuje riziko vzniku rakoviny krčka maternice u žien. Nie je však jasné, do akej miery sexuálne správanie a ďalšie faktory, ako je ľudský papiloma vírus (HPV),zvyšujú toto riziko.


Krvácanie medzi menštruáciami

Počas niekoľkých prvých mesiacov užívania lieku Flexyess môžete mať neočakávané krvácanie (krvácanie mimo dní bez tabliet). Ak sa takéto krvácanie objavuje dlhšie ako niekoľko mesiacov alebo ak začne po niekoľkých mesiacoch užívania, váš lekár musí zistiť jeho príčinu.


Čo musíte urobiť, ak v 4-dňovom intervale bez tabliet nenastane krvácanie

Ak ste užívali správne všetky tablety, nevracali ste, ani ste nemali silnú hnačku a neužívali ste žiadne iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná. Pokračujte v užívaní lieku Flexyess ako zvyčajne.


Ak ste tablety neužívali správne alebo ste tablety užívali správne, ale očakávané krvácanie sa neobjavilo dvakrát za sebou, môžete byť tehotná. Kontaktujte okamžite lekára.

Pri liečbe liekom Flexyess normálne nedochádza ku krvácaniu každé 4 týždne, ale menej často s intervalmi až 120 dní. Neočakávané tehotenstvo preto môže byť ťažko rozpoznateľné. Ak si z nejakého dôvodu myslíte, že by ste mohli byť tehotná, urobte si tehotenský test. Ak je pozitívny alebo ak si stále nie ste istá, kontaktujte svojho lekára.

Nepokračujte v užívaní tabliet, pokiaľ si nie ste istá, že nie ste tehotná. Medzitým používajte nehormonálnu antikoncepciu. Pozrite tiež časť “Tehotenstvo“.


Iné lieky a Flexyess


Vždy povedzte svojmu lekárovi, ktoré lieky alebo prípravky s obsahom rastlinných látok už užívate. Povedzte aj iným lekárom alebo zubárovi, ktorí vám predpisujú ďalšie lieky (alebo lekárnikovi), že užívate Flexyess. Môžu vám poradiť, či máte používať ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad prezervatív) a ak áno, tak ako dlho.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť hladiny lieku Flexyess v krvi a tým znížiť jeho účinnosť pri ochrane pred tehotenstvom, alebo môžu spôsobiť neočakávané krvácanie. Patria k nim:


 • lieky používané na liečbu

 • epilepsie (napríklad primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín),

 • tuberkulózy (napr. rifampicín),

 • vírusových infekcií HIV a hepatitídy C (nazývané tiež inhibítory proteáz a nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy, ako sú ritonavir, nevirapín a efavirenz) alebo iných infekcií (grizeofulvín),

 • vysokého krvného tlaku v krvných cievach pľúc (bosentan),

 • rastlinné lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného.


Flexyess môže mať vplyv na účinnosť iných liekov, napr.

 • liekov obsahujúcich cyklosporín,

 • antiepileptika lamotrigínu (mohlo by to viesť ku zvýšeniu počtu epileptických záchvatov).


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Flexyess a jedlo a nápoje

Flexyess sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla, v prípade potreby s malým množstvom vody.


Laboratórne testy

Ak podstupujete vyšetrenie krvi, povedzte svojmu lekárovi alebo pracovníkovi v laboratóriu, že užívate hormonálnu antikoncepciu, pretože hormonálna antikoncepcia môže ovplyvňovať výsledky niektorých testov.


Tehotenstvo


Ak ste tehotná, nesmiete užívať Flexyess. Ak otehotniete počas užívania lieku Flexyess, musíte ho ihneď prestať užívať a vyhľadať svojho lekára.


Ak chcete otehotnieť, kedykoľvek môžete prestať užívať Flexyess (pozri tiež časť 3. Ak chcete prestať užívať Flexyess).


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dojčenie

Užívanie lieku Flexyess sa počas dojčenia spravidla neodporúča. Ak chcete užívať antikoncepčné tablety počas dojčenia, musíte vyhľadať svojho lekára.


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

K dispozícii nie sú informácie, ktoré by naznačovali, že užívanie lieku Flexyess ovplyvňuje vedenie vozidiel alebo obsluhu strojov.


Flexyess obsahuje laktózu


Ak neznášate určité druhy cukrov, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Flexyess


Všeobecné rady


Vždy užívajte Flexyess presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovač tabliet Clyk bude vašou pomôckou počas celej liečby.


Každý deň užite jednu tabletu lieku Flexyess, v prípade potreby ju zapite malým množstvom vody. Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla, musíte ich však užívať každý deň v približne rovnakom čase.


Užívanie tabliet


 1. Povinná fáza (1. až 24. deň):


Po začatí užívania lieku Flexyess musíte tablety užívať nepretržite najmenej 24 dní, potom môžete:


- prerušiť užívanie tabliet na 4 dni (interval bez užívania tabliet),


- alebo pokračovať v užívaní, najviac 120 dní (pozri flexibilnú fázu).

Počas prvých 24 dní dávkovač tabliet Clyk neumožní začiatok 4-dňového intervalu bez tabliet.


 1. Flexibilná fáza (25. až 120. deň):


V období medzi 25. až 120. dňom môžete tablety užívať nepretržite, najviac 120 dní. Počas tohto obdobia, sa môžete rozhodnúť, či budete mať 4-dňový interval bez tabliet. Vtedy sa zvyčajne objaví krvácanie.


Počas flexibilnej fázy vám dávkovač tabliet Clyk umožní kedykoľvek začať 4-dňový interval bez tabliet.


Ak nechcete začať 4-dňový interval bez tabliet, dávkovač tabliet Clyk automaticky začne 4-dňový interval bez tabliet po 120 dňoch nepretržitého užívania tabliet.


V prípade pokračujúceho krvácania (tri po sebe nasledujúce dni) počas 25.–120. dňa, je vhodné, aby ste mali 4-dňový interval bez tabliet. Tým sa zníži celkový počet dní s krvácaním.


Interval bez tabliet


Interval bez tabliet nesmie byť nikdy dlhší ako 4 dni a má začať len v prípade, že sa tablety užívali bez prerušenia 24 dní.


Počas 4-dňového intervalu bez tabliet sa zvyčajne objaví krvácanie a nemusí skončiť predtým, ako začnete ďalší cyklus užívania tabliet.


Po každom 4-dňovom intervale bez tabliet sa začne nový cyklus užívania tabliet, najmenej 24 dní a najviac 120 dní. Po povinnej fáze 24 dní nepretržitého užívania tabliet si opäť môžete zvoliť, kedy budete mať 4-dňový interval bez tabliet medzi 25. a 120. dňom.


Príprava dávkovača tabliet Clyk na použitie


Flexyess sa môže používať len v kombinácii s dávkovačom tabliet Clyk.

Dôkladne si prečítajte samostatný dokument s návodom na použitie dávkovača tabliet pred použitím a počas jeho používania.


 1. Vyberte dávkovač antikoncepcie z obalu

 2. Vyberte zásobník (s obsahom 30 tabliet) z blistrového obalu bezprostredne pred jeho vložením.

 3. Uchopte dávkovač do dlane jednej ruky tak, aby ste videli na okienko na sledovanie tabliet (pozri obrázok)

 4. Uchopte zásobník do druhej ruky tak, aby ste videli tablety.

 5. Vložte zásobník do dávkovača, zasuňte ho celý dovnútra a nechajte ho tam. Tablety teraz môžete vidieť cez priezor okienka.

 6. Otočte dávkovač tak, aby ste videli na displej obrazovky na prednej strane. Ten vám oznámi, že dávkovač antikoncepcie je zapnutý a pripravený na použitie.

MoRi6ymSgjBJrDJZy/5Ml4c5KseRlaunfdJkjmKChyXT1sxgqn75xNGbD+0VxZar4F4hCtTYZZSqpfMXplwzNvPmNqlaHn4PGYq2jVicE3P1e+tQdfSto/cu9FzsH3vw45/U6eJlOOQI0QnsdLjcTqcij860wmLRZldjKpk0zbJBQoIqXy8i6fesnLW5K8eRSkylP4jMBxPnGum/V5zUItXe0fHtwTGb3VFtMsY/EkZhTYNGppMBdXrk1XPaVrNxdT0sRcFVWIa1jcwu9o03HWiQG6N31R0YGXviV3+8874HW1paC9I3OzqBF3lcJWkMIj4Gg3KRfjpSAscyemOex8+mb8rmhtKFR5YKU5IkX84uuVsCVNkDhw798ZU3P37/XQkPlkASIITN15jVjSrLecvlZ8Y1LSaVWU/58MXe8db3tcn08qjfo9Xm+OHPf3vjre/ftXsPiqIFsW6iENjn84nF/oZ6czGbW1kH4aYZKmzbNmnqclVXICiQz0DRouVSPCPXVPFnEoYjx1UpBR/hyvDmWDhyy+23HznyvkP76symhAdzKhQkVpnV4If0kPZRm210QsSI2m/twDTR9TKb3fnv3/vp2q07Dx4+nM+N3whEITBN04hEUqW7imKwuHqlLoqlYqaYJH+e+KGU2bFg06FKSsUvcphGmLZynuobNRrNV776lX/+zo/+/SufX1kWKw5QBWpaWw1+Yh3AsuzcgvV/fv7bjvVb7rjzLrW6kAWnohDY7XI5Hbb6q6kOls3h9I66/d70Z63APZrrM5q+1I06R0tXD8rQkI54e6CcXRIerBAOHr7+5Il3f/jkM488+IGUOBxnSCRFDQyP//iXv29bu+GOu+7SanWZnzYTRJXAFCRir6pe3g6nGyIgNIky97FUayGako0WLZThBm9RBWCtRBbdXXFOFRZento5P/Hpz3z9H77U+vbJa/dsy7C5F9BMrXbnhZ6+oyfP7zhw+OZbb81169BkEGXKupzOxcV51ermvA+mGJGSH4u306JnFIaQxYCNFMiTYvm43Hqhwy6U5JFMCv79ZQCK9F/89Rd/9N//SdPs4X3bFWn1J2BY1uXyDI1NnDp/2e6j77j7vi3XbCuSIMUogyBJiqYo5dWRxy9AyASMeJKjbnLkFXoaiPl8hiQzCkMov1rQsZDJoiBEcfCZDKkV0wA3s7a29iOPPvb0k08wDH1w9zU6beKisCEwDLtos0/OWHr6R/5/9t4ETo7quvevqlt7V+89m0YzWkYrWkESCCEQaAOBALPZYCAx9jMGPzuLEzuf5J/nxHkvdvKPEzuJX+I43mI7wYBjG4wBIRYhgZAACbShfdfs03vXvr1b3bN09/TsS0/13C+jpru6uvp2d/3qnLucc1pjmTnzF31iy5bJSbUxTEoIOJFMtra2TYdUsr2Yumnlp5TFR2aysFx26LxXjcXMVkBPeNwDksZyQHhtbWhsfOCTjz7/7DPphLj+hmtmNcwYMqRJlOTW9s7T5y+3dEQlHWO9/gcevmfu3Cm3tKlYwKZpqqoKvzB25OWt3MuIzo/STnWPvqC71X9Cf0JDkUZ3wDEy7j724AfsTaYzuk8Kf5FZs+ds23j3r///n7Zd6Vpzw9IlC5ugKaYK3WBV00RRhib3wpWWlrYuAwedSRmK9vYNG2bUT15x8BFRLGBd13Hbaqif8JouFUZWtI4JhqcaNVTnaNzd5qHlnV3AlM0NN4yDYRPeBx7p8XtGB/ERjULnAwCoYiPz2ufGT2cORi6fOHuJocj6uio2NzqN4xcutcQSiarqaprzpGSDYIMrr165cNHiqTBSNQjF5xr8pgCBh4Mj6CdUBgRDYKC0ioYzjkX0rKbM/Y1UjxPdEy5vTrwxzyeNLBh4IOCXwBlsnb9x1parrrRdbm1pjesUg2clgOMy6eWr/DOa5s5saKyrry/v7O7wKRawqiiimJlu1YABSbD1PMEPd4Ckv6T7Uttly3+MPXJhWkcj9fsCcy70kNlkBwdnCWoGS2KgvqZ+5ZqrlSy9z9I0zbJsWdYzj4ViARuGbmhqwD+l3YZxB5CA8jMENfofr/fcGmAquODhWDQ4pEgmTuET51cPeeDcW49RwAQL2BmcZVim4oxps1nGcsCpQL/umu0kBCtZELmCETwcGZQtaowrsZw+sD2MGcsJDVsYq8zs7ongcWrOAG8ywsMPPyP0IACW5Go82iXFELWxH22KUCzgjCh2dnYsnb20LK0pF0G/n4tI2MDB2MPpBgOAQ+urO4l1RpaVEqvcSKQcY0vI4bw41zEZY5V5kiX5Op98OqOnlaH3dgn9p5EM09A5zvWuxYjgWMbC4VU+L5hhqKng/pLO5WrK3zTq4gzYoCf91NT2ONrsCer/A5rkq4QO3dQkfSzHmVKUmvGwbdd15cdIKBTQbVUzij2rkcYDYz2pm0psH79x5uFIZXxFPsHh/UMcfVz8ZwhgyPqb59Svbgw3DR1g6BaKBZxMpi5cvOSZZhY4HPQfOXJs7lXXzG2a171p5Kdsbooy5+wNhwmdOso/9ojqLNjdE8Hj1ZB+xx/5oXs9ozG60PDr5cOCf7YwRX2YUVEsYEVREvGEV5hGoUgQhqbnzWlIpxKyLOfX+M4/80tMHRVu6S5S2J1/fIAp5UFPnZGe3FNhSmkSEkT3Fp0b4+eFL6dpCq8s73JKRFRMBdasXHLiclsmnc4X8OgqBEGXjyRLD+OPc1Wk4YnH7o6RGuZBJy8aCRveRzB7nJqx9oEB4LlRpj2bsiABd7NgzqyXd+2Lx2ORqtFWfwYAy67GMi0L2N2X+ZGa3KlgVCeOkV4Xcvv3LsMa9TrK7pePbRp5alIgYCvLpBVWm1JUV4WrQ/5L58/PbGjkxnadtizTygq4/wLGkRYuHP4LpxTjlTcn6wmMjztA4HgFLNvoT4GAdd2JBG6a01iu1pSXm9et+c0b+xcvXcbOmDEKwfSW/NANM1tztFt1ON5dO6nkguTRVTAc3UHGkXERVf+D5BSL5SUVgLe5qnFj9Z9JsiItU4GAbWcCCZu2JUUXz5/z/I43Lpw7A73okj92rhLSQC8HWRfNzob1kyAXH4zlhkx6Jdyj6tyD7mGwfGGP7jQdXE72SIahbWwC+8D5h7V7/stty3XUezTb8y/PhR6L/wy/1THm05myoD5wHxRF3bNt0y9ffXvW3Hl1dXWjngyH3RCo4W7BWt0lbYusMVZC1dktdvbZ7puxCrtcFAsVw3pu+uxqgVax4tuCp8d8NSFJkqnQ+HYk4AIWNM2mdr554N39t92xfRQel1P5yrShgHPjpgW6xfIli+UidDGsT7pY32L9/G09x7F7H+RuCvQ8bvIeQRb6ws5qnkqxPKFi3TPS3XrEeuaE8uWap+K+u/lKzq2NGU5RwoHgK3ddQ/9gBnv0Rb7cD0WR996+6XtPPb9sxYrZc+aONIwWEIRpOgm2HAuM9wq4W194kYCxAknDm2z9agwrlG+ezcbyLgV9b4r3r09c+Oww12U4uc2djFN2nwHM97wLD9HbWe152L2xd78+URYINV+e3XLFsAJHuke6vY9yz4w+lB9eiCe/5tikUXop5aQ3Ywoxd1bDmmULf/H0z3/vS3/M0KXrWQ2JaRoDqRfrCV3q9Zx7nu02y/kC7SfeEk519wBZ332s0CTjODGsHF94NjWfM2jkLIjPTb0WWFGs4NTos8F20dZe3fbbqfcmX9u9Ws3bUqBheGEcdT4C+Il4jnNXB2REIBe6GJIE2zatP3riR2++8fqWW2/DRpLOIj8quOek6W9++7YPKek+ZfY83ftevc8W67jfyQpbNfxuJNzThAIuWcuzyC0u3trzqGDDcOSK9VwdijrAPW9CALzwmjR8BI+HGjLFkZsp+dkq9nI1THyC5+H77vj2D56e2Thr8eLFOV9xODLuGfdyIpt6dVuoTDxve3Fnt7+Vxnr02N/2Fsm7yCLn46wrGf4odFbAZskV3UVS63sFhvWzw0WP8rYX+NX9b7FineM533kUfWDoOlfq2FUv/QWM9z8DpiHz58x64PZbvvk3f/vNb38rGHTKZ4woLCkngMIBLAzL03Pvbe6pvE39xImXUG+RQSoe9Soku65z6MbnpAslk9WvMZDmi8SGDaDrfhru21z4bJGE+xz17h413p0JeqQWGF5Mp0Nq5H4CxktcwqchABDrr7vm4pWWb3/zm3/21b8YZmWd3oEWeO5ZltlrUPOUWTwKVfhU38ZCU4z16+Xmv7z45C58iGuakcs4n1XGgD9uj4CdxJpGd6XVUl3evIf9NvbdxYotavd9qy/cMl/ERbv1KXnUaXS8gmc6JJap5O7BGGFo6r47Nnf85Nmf/viHj37q004B2KFe0quc3KLUoiHl/qYYK9ZqwVNFL8EGk2uJpvXulZ2XNnozsw7UeLiPpmnQXFMUBS1w7/YBTLE9uKT7+dUF1hUbQK7Fx7FtAnSfoiMahfb5vPBTVPDYVS/9k9qZkiSXpSlTEJ9X+PQn7v63n/3qpz/64aOPPUbnDUoPPrBrWqZl9i0A7DO82LAkjeWptEi9+Qos2e0t5W93zwvqhgltEsBLKAHa3nQmzbBMXV0dlEpvar6SfjBWqMO8w5TQMFas7cHk2rdHz3ZgjzilO8uyZHfF5sqnQMAMhOU+PHK8XK2ZasCTIBIOfvLeW//5h8++9NsXtuVWd+ROtlLnR2+8CwCkrmn9PeEiPWOF48aDONj9D9KzBSt6tvdR/+ZBG2voRv98SVC9sWhMUZSqSKSxsbFUBozCGd3erf3GsvoPSefvWTBEnSfXkrfd+4+wrBlUL8+5LzvsqCkQcO4EKpkYddoCT4U5DfWf/937/vH7T8Wi0YcefpRmGEcqtp030tS3c84yW9nZ1OIBq35jzkUPi6w0VsqcllLsgB3g/PsEAeCfLElpJ+aZzT7EJVlOJVOdnV2yIofD4RUrlsN+Y/4Q9EAWOLeh3w4Dv6SfdcVKybX/rTmSVQnwc/EcN33Ui6E+8HCAJ8S82Q1fevzhp59/5RdPP3XXvfcLgoBnK5XgubOrv7WDlqPQhe4dWR6RpLEiQWLFo1gl5TqQ80hTwGYZXdcTiaSaA/Z6NR2Kdv68eQ0N9Vn1lpoBHsBnLpZ0P/uLDaBPbAAl959HIrN94IESJOQDbS/nwszsY6RYwPAkyP6K1hiDpysMeFo0zW549L47fvbfL/zgu/9yz8cfrJ8xg6R6Ekn3NxI4nouhwQtHmAs0WSjp/GcHGlUeQK6FCs/bo/8HoSgqEPCrKifLMvSZSQr2Fkmv4Mkt/C6dPq5ocLlvcwm/uuRGrLBb27cl7/iFhrfnTvZuiSYVAr8BaHhZlplu6sX6C9jn89bPrI+n0pHpVx5pSBrqa//Hw/f+/Fcv//QH/377XR9bsGgRz/NFJw20FdmxItIyc3FI2a0Fnd4SksYKrXTx9rw7JcdmBp1GKgHD0NkVDn0/cemVG3mUHHMuuU9/DfeosedBseHtk2vf9r6nBm+XE2kExcvQ9DQZtSqiWMDQDwkFA6VX0iEwrCocghreve/A3tdeunLpwvKrr5lRP7NE3JLTBzYK/GSscIBqYEljpVTds2fBs9jA0h3fs3kQu1p0v7/Z7XeEweTa/aL83vXACoaXTuhQQMtb2YslB6dEdUKk3sGB1/tNN62dO2vmi6+/tfPF5sXLVjbNX1BVVUXmFZt1xrFMq9BhLvgPy5N07ypNHCeKogV7tN/nGxcNNffu0Lep39NjoUCiBU9g/TXbp9KCHXJb7O7/ZaeFel/XK9e+AP/efQt1ng/8XNDTYRiWpqhp3tcrFjDsGnV0dtGVG341LsCO4/y5sx6rCn947OR7H7577tSJWXPnNc2fX13TXVfZGT51shnnDSv3n/jNU3OPkq2SJrQoYLDI6GJ4CaHivTfjQAkj2GsmS+7UJ8venQteldfFLbXwI3vbLeT+vjrpJMehoM9MktPX8PbSrzZSRmxrbfNNs7zQo8PnFW5au2ph0+x9Bw5dPHWkvfli/aymJcuvxnoqfWP5ws03rf0ljRWaaKzQ7uJFj0qPRQ+Qc2v0H7Ck92oX2daeXe2CPfr0a2MDmdhuoeYb2p6D9z3Xe1z4QUhAQp85G96LDEw3Ja5hsGsxnFF7RI6aqvDdt21MpNJ79h94b9/bi5euwAgn+seyegexioRaIOmCOd+iaSQM6yfhwse99JN84TMF7zM0+Z5w8VPFyTfyt2FYkUILPOA+69rneRfItXhBVo+Isdw4M89TJImkW0SBgI0s4VCwXK1xLwGfd83KZS/vehde/qzsRTA/IAkrcJ6LtdsvvQ7Wq7sSIu99y1LTRyU13PdU4c7FlBBd8Q75yuz7f0HXt584e3YsUGffSFX+03bvEFfvNjI7QAWNbuXlZB8XigUMPb9ZDTPK1RpXE/R7ZSkT7eoMRqqdEh44Dr/PogUb+cYVKza6+a4xXvhgYNkWKRwrvACUZCBTPPB4r124g513U3JmuOB+j2TzD5BnjPvkiuWPUWdvAQC5mASGRoa3NMV5oeEpWBNBFng0MDR9+8b1b+x86d6HfhcAMhKpamtr7XGkB5vULXCZCww1NqBAizf1G8QqvFKMgSJD2rO1cMwKy1d1CcNb5BwXTBrlHy3/DvRiIlVVRDYcmONGmduo4ikQsKaq6USsLoCWcIySLRvWHfruT97Zs2vt+g3w5GNYJhGPp1KpXlOcY/C1kyXvYMVqx4rEWdLu9pf6COg/r9v7RPHWEiPJ2AAGefCF0Dmg4Q0Egn6/3+vzQRnT2cne0XyEaUCBgEVRvHL50uot68rVGrfj9wmf+vhd//Ifz3Z0dGy69fZgMCQIXlVV0ql0IhGXJKn3NM2tl8w/a4cUc9GeJZ8tmm0aeDBqBBTNDxU+Vcpn7rdlINH2bsxtgVplOS4YCHi9PniHJEnHeWbo6nBoGq6RHCYFAk4mk0ePHnv8oTvL1ZoKYE7jjC9++hMv79r7T3/3jbvvu3/+oiXwdOR5DzTIUMDQIEMla5rWX7pY9gwuOrkH7P0O6j8PdISRUnK9ZMlnh3M/R/9IY9hCKFd/Fo7jQRa4EfZ+BZ73eXkadYAHpk/AiqJ0tLddNX8uz6L+xuiBIpw1s+7he7ctXdC0c/dr//qd73zsnnuWrlxVW1dH07TP55vZ0OAoOQGVnFBkudf+wFM2f0Fyfze7pJyGuQp6pDIeSLrDWRGNDeoe9z7Es9XG/AFI0OPxEFly7WRZxu/z8CybU/L0XOQ8TPoErKpqa/Ol5VfNQ9/XGIFfIDQd69asWLVicXNrx/6DR3/4f//ewsA1162dO29hQ2MjlLHX621oaIQXTdhDTqdS8Xgsv5/cK9eSui0p2tzt4DZzvBjIEx5oz/w7UKWhUNjn98MvIVcusFeiFEkKAp8NjaJynxCdikPSLWD4/abTqcMHDnz5iUfK26DKIHdSciw7b04j/Hvgzi0Xr7QcOPzRS7/4yXsfHJs1e9bq1Wuq6upr6uoFr7dx1qy5TU3QrxazaE6Yror1zNwWW6DCJZbDa8xoPsJwLgXFM8YFznPfPjRFQycZmlkPzzP9hqMoioTXOyhdlpmmEUVjoVvA8PJ/7uxZniEjYTSHNP5AkzJ/7iz49+DHtkmyEksmL15qvnSl7fj+k+cvNR8+dlLVtE0bN2AE/DnwhQsXWjZmYM56OJ8vIHiE3EEGEhRJkaFwZETtAYCYoIyNtmUZZuksGtDpyDnJUKM4gUO5crDLy0JFoy7b6HEEDM2vLEsH9u3devP15W5P5cM7aV/YmbU1N1zbt1FR1bbOqG3Z0TjsHCdzG9OZ9PmjJ3r3MbPB//0PeKW55ehHp4ffAPhzz5rdOKtxJkGMv4a7uqLnz18oyosoK4pu2t/9/o/qG2byHOMYZJZGA8vjQreAm69ceeettz5z/9Zyt2eawjLM7JnOArg5jfUT/V6qpndG45Y1RAT/6IC+RsDnhR+nd4tlWb94YafJBpcvv4phkLEdZxwBw97Xrld3fubhe73TIJM9AlrAmXXVk/Z2rR1db7135I//v6+iOISJwBHw6ZMnj3544NE//4NyNwZRaUBr/5sdb6y/+ZbqmmrkM08EpCiKT/3sp/fdscnDo2gPxDjz0cmzLV3prfddzzBoLeSEQO7c8bIpJ6+7Znm5W4KoNOKJ1Bt7319/88YZ9fXI/E4Q5O5Xdzz+yXv4ftn6EYixYJrma3v20UJg6YqVaOxq4iBvvenahfNml7sZiErj+JnzJ883b73rvuqaGmR+Jw7yputXl7sNiEojlRFf3/Nu0+JlCxctQoPPEwrJVnoJc8QkYxjmq2++Y9Oe69bd4PX5yt2cCgcl5kSMMx+dPHOuueP6m7c0NDYi53miQQJGjCexRHL3/oM1M+esWHk1cp4nASRgxLihatqru/fJNn3nxk2C11vu5kwLkIAR48axE2dboumNW29rbGxEgYGTAxIwYny40tq274OjM2bNW7Z8Ber6ThpIwIixYtu2JKs7d71zvj35yBPb0bKNyQQJGDFWdNN8/9Cxi52px5/4nN+PchJPKkjAiDFhWdb5C5f3Hzq+YePmBQsWlrs50w4kYMTogc5zR2fsld3vhuoab9xwc7mbMx1BAkaMEqheUZLf3HfgYkfqq//zS2jWtywgASNGiWGYHx47efRs8+e/8HnU9S0XSMCI0QC7vhcuN7/61vtbbr+rad78cjdn+oIEjBgN0Xjyv3/72rwlK9bdsL7cbZnWIAEjRoxuGD/77xdof9XH7r0PdX3LCxIwYsT8+sXX2uLyl/7k97xowXO5QQJGjIy33/3gzfcOf/FLX6mtrSt3WxBIwIiRcO7i5Z88+5vHnvjiosWLy90WhAMSMGK4xBOpr3/732+9677V11479N6ISQEJGDEsNE3/h3/7ydXX33jr7beTJDptpgrol0AMi58++xshXHP/Ax/3+Xwo1nfqgASMGJpXd79z+lLb41/8g+qaGqTeKQUSMGIITp+7+MsXX3/syS/OnjMHRepPNZCAKxGcwACDQbGx3ua40tHRyfMchGEYlmFomiJJCgAiV27b7sE0TU3TJFlOpzPxeCIajc0M8SEP9fMXd9/78KdWrLx6gmqCI8YCEnBFYcN/OIl5Irgn2O3rxltGdyiO5ySMxmz+E7/z6eqqCEmSUOTIf55qIAFXDlC9Ng5sPkTwgXE9MB6LJ6C59ng80AgjDU8pkIArBKheCwMmEyDY8VVvN1DDto15vULO8Z6It0CMAiTgSgBKy8RwjRJw2jdBo0zQf44nEhiOeQWk4SkEEnAlYFhY2mYIlp/ofJDxeAJK2ev1ogGtKQIScCUgmUQGoyanjlg8keQ4Dgl4ioAEXAkY2KROz1qWPZlvhxgEJGAEwsUgASMQLgYJGIFwMUjAlYyiqKqq4Tim6zrmhARqsiyTuVWU2RvMdhJcOegG3AfuAF8hK4osyXAHlkVVjqY6SMCVjGmalmXlFjxDkcJHcIuencUlssDtmoOu9aD2PGRZttzNRwwNEjAC4WKQgBEIF4MEjEC4GCRgBMLFIAEjEC4GCRiBcDFIwAiEi0ECRiBcDBIwAuFikIARCBeDBIxAuBgkYATCxSABIxAuBgkYgXAxSMAIhItBAkYgXAwSMALhYpCAEQgXgwSMQLgYJGAEwsUgASMQLgYJuBKwLGtyi6sgpgpIwK5HkpUPPrqyaNnV/Z/K1QC1bTt7PwvWXdrIskzMyQtt47YFtQ8AQZIkvBCY8M+0UAFRt4AE7G5kRf3ufzw9Z9l1JZ/leZ7j2HQqxTAkS5MkhptyWk2llExaEzMEjpEU5QtHfBzHh6so3mNiuKzraVGOJ5KSLCMFT32QgF2MKMk7d+87ebH9gc+ssQcoGGhrKpAzrCGRUkqOdYqiqKiqbkKp4oBwrK6d6KIpSqUpqHY2ECJ5H8AArquT+1EQowQJ2K2kM+Iru97Ze/jU177+DZpmMqJYcjejs1k9fUgXeJamw5zzZ5iGU6yBZgkCQIFDN5rAnUIr0J020wkjHiU1jQQc5que5E+EGAVIwK4kmc68smvv4TPNf/DHX6mtrY3F4gPtCTu0yWQSg3bY62F8XpahoX21AUl4BAKQtmnalgmNN247lZN0XVecwiq6xaG6Ku4ACdh9xJOpX7/0+oWO5Gc+9+TMmTPRaNN0BgnYZcB+L1Tv4dNXPv345xoaG50Kg0MBu8eWZcN+r6YbOIFjlm1bNqFpBGE55jc7KI3bNrS/cAc9WwTNHqhLjZhiIAG7CVlRdr75zvnW2IOPPLpo8WKSHPrnI/0hpq7RUMSYJGVUHQDgCBoabSqB406/t3uSCbOdSoY4DjxeMhAyaX7iPw1iHEACdg2you58c9/p5ujd9z2wbMVKmqaH8yooYH72AlJXMU22ZEmRJQ0KOZ2y9FRuB4rjad7DeH00L3CCFwrYJBn4ZpiiTOSnQYwPSMDuQJbVnbvfOXW585at25atWMEwIyi9DWiG8/tZHDMzSamrw5Ay0HOG250q3wCwNMVxrD8cFiI1VCCkEWRalHAFTSO5AyRgF+DY3t3vnLjUvum27cuWLx+Res1YB9l8JhAKEpYlZtJ2KgV0lQbABoCE+qVIhgS0qRPpOG7rlJiAqtZEidRsjBEm7hMhxgsk4KkOVO9ru/cdO9966/a7li4bmXohhpiOXzqPxzsDHCMwjF9gLI60MALnWIIgnaWUzjwwDnVr66oak1TDgP+3aS8SsCtAAp7SKIr6+lv7Pzh18c57H1iydNkw+7352NnhZVmWBZKgOBY6zJgFSs8DZ/fUDcMyrYn4LIiJAAl46qKq6pvvHNh76PQnHn7kqiVLKYoqd4sQUw4k4ClKJiO+8Nqe946eeezxJ666aokz/YNA9AMJeCoiyfJLr7+9690jv/9Hf7x48VVjXGtl2XZG0VTdaE+JgCDgsZyZX5LMLero3sm2TcuysrPCDEVijHfsnwIxCSABTy2ggCRJeemNt3a9f+yv//bvIpHIGA/INs6rYv00gRuJqNzZkupot3TNhhLuXWuVDRMmSJIPV/vrZ/HVtSZJx+MJTJbH+mEQEw8S8BQCqjeZSv/qpdcPHr/4V1//xtjV23tcima8DbOqGhsNMZNub5NiHbokwWegQea8gr+6zl9XT/sCFgFkTUtnpPF5X8TEgwQ8VYAObEdX7OfP7TBp71/+9V+Pl3ptQweqxBsSaI2L8WhGFBVnxbMODS8BSIIkrIwpq7Ldfon3eDh/kPSGAEbihj4u746YaJCApwSKqp48c+Fnv9rR0DT/85//wkgnewfBaL+inzqkeT0CTVXxTISnDcOycCwbD0zYuXhggqAAsC3bFFNmKkFpOgVYTKgarzYgJg4k4DJjWlY0Fn//0Ecvvfnebdvv3H7X3eN8fNOMJxKWqhDZeGDOiQe2BowH1nQ5e2tyI55wRpQFJOByIsnKsZNnD584c6Ur8/tf/pP58+eXu0UIl4EEXB5M02rv7Np38MiJC61zFy7+o8/cLQgTNXOTiwc2TEszDAIQzgMLIzSdgKbYtGy7xwLngoENJ6wQxQO7BSTgMqCo2rETpz88fjaj41u33718xcpx7PQWAbwBurreMtW4qoh6koQChh1fHMepJI4TjlC7tZqNB8ZwgudJX9iiPRPUHsT4ggQ82XR0RXe+ua89ITUtWrJ93Q3VNTXDyaoxaqhgxDN3EWlqtiwasqSqiiamDUXRY4ncDjQvkCzL+vw052E9HoIXbIbHFA3NA7sCJODJAzqop89dfOfAkaSKrd2w6eprruH5yUh8ARiW4wIsZluZVCbabsiik9UdGlsnGyVgGZrlOX8k4q2uo/1BxcbTkuwIGOEGkIAniYwovf3eB4dPXmhatHTzdWtnzmwYTkKcsWMno1TbhUDQT5immE5hyQShKaRtkzQN+8MUSdI4xhgakYwRmAnEBIPjuqyQqomRKKuOC0ACngw6o7GXXn/rcmfqpo1bVqy82uvzTajbnI+eTiQungExwccyAk15BdZiSQsncIbFAcBz8cBENi+0KmlyRjUMQ9Uw2Af2IQG7ACTgicU0zdPnLz338ptCuOa+Bx+Z29Q0ceNVJbEsW1HVDIFzBCawNMtQGDVAPHA2MbTmRAQbNopcdAlIwBOIqmn73j/03M63bt586w03bQiGQigqEDG+IAFPFLKsPPubHfuPnH7s8SeWLl3GcVy5W4SoQJCAJ4RkKvNPP/iZSXq+/Kd/3jhrVnkNL/Sik5KSklWiM451RxbjWE+QsY31hgRnZ4gxnGMYsgYlxHIHSMDjT3Nrx59+/dubt935wIMPQcNb3tInTENThPHSuBMPLHU0Sx1ttmn03w0HpG9GQ2BmI19dp5p2PJFEeaFdARLweGIY5jvvH/r6P/3gz/7iL27acHO5m+OQLeqNUxznCzZVz20yxXSmoy3d3mqosiNbguD9Xl9VXXDGTMrjMylKVhQtLaJ6S24BCXjcgJ3el3ftffr5nX//z99ZsmRJuZvTDbS3pKF6RAW0xcRoV1oUZUUzTd2RNkEACuhxXZJEu+0yz7GcP0j5ggROY6ZZ7oYjhgUS8Dhg2XYsnnh+x5snLrb93T/+U2PjrHK3qA+ro9k8dVj3cAxNVXm4MM8apm5jBEbTBO7MRcN/BCDIbM0kU0wZmQStGTTBSCge2A0gAY8V0zSvtLY//fyrJsn8yZ9/NRwOl7tFBei63hWN6hKLez20z8s78cDUIPWBe+KB0USwO0ACHhO6bhw9eWbnnvcaFyy59fY7gsEg6j0iJhMk4NEDbdUHR0+88tb78xYvu337nf5AoNwtKo1tO3k/VN2QVc3Kxg/ahInjgAAgFw+c3cmx1aqmqc5KLCfDbLlbjRgWSMCjJJOR9r734f4jp9bdvHnd+hsnJ65oFACPj66qM3Q1psgpRQMgtwYbd/JCQ2chGxDsbHB0bdk4AXiB4AWLQ/PA7gAJeDSkM+KefQf3Hjp5w82brr9h/ZRVL4QKV3vmLQG6YktpS5Z1VdYyacs0tLgTD4wDQHM8YFiG99C8h+I9pC9gUayh6ige2BUgAY8YqN7d+w4cv9B++933XrNq1dRfIwlohvf7OVBnZpKZthZTUUzTgJYXWmOSojiWYwXBV1Xjra6lfH7FJpx4YDVR7lYjhgUS8MhIi9Ludw4cv9h+y9Zty1euHEW5wEnGTsWoziv+gA+YhphK2okopkm4YbAMDfvAJMQ2SFXCE12YrQMxyRBAl2VSMTDAlrvtiKFBAh4Bmax6j55v2bztzhUrV7qiXKCeSqQunKJ8gpehPSQleDmDo5x4YBpKNRsPjGMEQZAEgUPvWhE1wzBVDaM8mA8J2AUgAQ8XUZLefOfABycvbr/n/qXLlrlCvVi24IMkyxRmM16Px0dBw4tZ5IDxwKqhZmeDbRJlpXQHSMDDQpaV3fsOvnv0zH0PPrxk6dLJyYaDQAwJOhGHRlE1qN5d7x751GefWLBwIVIvYuqAzsUhgA7lW/sPvvDGvt/7oy83zZvnxpQato2lZDWjapeiyexCMcdlxpw6wT0Rwd272bl87hzsHlNoHtgdIAEPhmmaUL3/+eudf/n1bzQ2Nk5aJrpxhKmfE1rHsRRpiWmpozXTetnSS1QeJEgq2DjHW1vPBEOahSVSaUxFmWVdABLwYOzZf/A7P/7Fv/z792tra126yBkHgKBowLFCKBye2WimF6W72sVoh6EotmVTuaTQVbX+mhl0IGySpCTLRkbECfc5GtMTJODSWJZ9/tKVP/7at37286fq6urK3ZzRY1sWaWo+USaaT6XisYwkyYqqZ42wk0xWIw1FEsWk2XKR5zjeH2ACEZmg4cvK3XDEsEACLgHsCp4+d/HL//vb3//RDxYvXlzu5owJu+OydfKILvAeiqzx8tUeTjd0C3oTFAN7BNCpIJzuME6RpBMPrEhGy3la01E8sFtAAi5Ba1vnj5954bNPPnn1NavK3Zaxoml6Z1eXJrJVXk8wWx+YGzgeWNNUFA/sLpCAi+mKxX/0zHNXr73hzrs/Vu62IBBDgARcQDojPvWrl7hA9bbt28vdlnEjFw+sGaai6TaezQBEWARQeiywlbPAuXhgTddNw0T1gd0CEnAfkqw89/IbHWntyS8+KQhelw47F0HwAhWqNm0jrqppNQEAnp0GzsUDE/nxwBZUMtzEegAnWMzUDZBE5IME3A20PLv2vnfg+PnPfeGLtbW1bpzyLQkdqfUuWk7oqp1JGWJGUyVdli1dtxXZUBWadwp5kwxLsRzF8wxUezBsM7yO6gO7BCRgB9M0Pzhy/P2jZz7x8CNNTa5cbjUIBMXwPh9XVWOKabGjNRPtUGULmlzoYtAsSwKS83o9oXB2KjgEn0mLEqoP7BaQgB1Onr24573Da2+8ecUKF4T4jgg7naBjrX6/l9B1MZWwYlFbykB/A8dwlmVxXSUxm5DSBG7B6xihpGmcZGQZyBpGTGoVRcToQALGmts63nrv0Kz5V61Zez3v8ZS7OeOMnoxlLpxivIJAUwIAHoE1WNLK5YUGgOiJB6acRR2y3iFphmmpKk7ymK+63G1HDM10F3BXLP7ia3twNrB+wy2BqZpWcixYlpXOZAjTILPzwCzDYNaA88BK9k/XdBtM9TxBiBzTWsCSrLy2Z39Cwe66fXNNBQ1cIaYP01fAhmHuO3DoSjS9+bY7XBoniEBMXwEfP33u0KmLq6+/cemy5W7JjzM6LNtOy6qk6c3xNE44uaCxbMe3Jy90FjsXD2zBp3iGthkUD+wOpqmAz1+6snPPu3VzF665dm2FDTsXwcyYFbqOYkjSktKqUyK4VRcz/XejeY+3doZvxkxS8OkWlsqImF6ijDBiqjEdBZxIpl7b865J8R+75z5uCudkHxdwkgIs72R/rqoG9Q36jAYp0SUm4phliZ0dvroZFAm8wYi3qoYNVdscKytqBqpX0ZCAXcG0E7Cqaq/u3vf+iYvf+Nu/heqtjPWSg0Nahl9O4q1nUrFoOpNRVKf+EXSZCQJosU6MoWUxjXW1WlDkXh8TrJZJlFDWNUwjAcMenmma7x8+tvvA8a/8yVdCoVC5WzQpdFzGTx/ReY4nQY3AVXtYp3gZ3E7SuVF3gGOAICiSxG3M0BWj7SKj6TROo3hgVzCNBGya1kenz7/w+r577n+gad78cjdnklAUta29Q+by4oGJQfJCaz3xwNPoxHA10+V3siy7vbNrx5vvXLX86o2bN5e7OQjE+DAtBAyd52Q6/dvX3ma8VQ8+/Ei5mzPZOLNDlq2bpqYbzjSS5RQSJVQNByaWrQ/cbYF13SnKYEAPG8UDu4ZpIWBF1Xbs2nuxM/WVP/1CZU8a9YdgeTIQNmwrLutpNU4CwpnyxXGcTHSLuTce2KkPDHCaJWjeotE4ljuofAFDe7L3/Q/3fnjyS1/5k4pc7Tw4dPUM35LVhCqZybgmZRSn/JHslC+ztdyKDpwgKIYlWfjHM84odMRmPbqsoHhgV1D5Av7gyPGX33z3sc98ds6cueVuS3kgSIr3VnM1dZacETvapFiXLKZxywkJBhRJUZTHH/SEQr7amZTglU3bqQ8MBYxwAxUu4LMXLj3/yp5Nt91xzerV5W5LmZBSTLLDawnA0KR4XI92GrJkaRrhBBFCj9l2po/SMdtUbFMn/AEakIyiOvHAlX5uVAaV/CN1dEV/8uwLy1Zfv3nrreVuS9kwElHp/EnWJ3go0oMTnJc3eAp2djHKmQcmcKcj7MQDAxJoktkl64aOqRoBeMyL5oFdQMUKOJXO/OSZ56sa523bfmdlxyoMjmGYiVTK1jViOPHAandeaItDg1juoDIFrOvGi6/tsVnf/R//hNfrLXdzEIiJojIFvGf/gQvt8fsferSmpmY6rHZGTFsqUMAHDn/09oFjW++6d9bsOSjJBhWqputmSfHOy7FkWzKT/UKy00cAYNl44O79svPAENg3ZiO1lnd6LBR3P5Um4AuXm595/pUbNt22bPmK6dz17QX2dT2z5lOzmmxFUmNdYmerIYn9d6N5wTej0ROpoXx+HSNSooyp6uS3FjFSKkrAiWT6Z7/47cq1N264ZSM/PUIFh8RZqEEzNMey1bWgboYarxej7UoyJSfjtmFQLCOEwkIg7K2q4SJVGMMphpnJiLiM1OsOKkfAum48+8IrkYa5Gzdv8fv9SL290JYRkBJ4S2cqGc9kZElVDE3DbRsncBLHzEzKKUqYjmOtFzyClw2EFZQR2j1UjoB37t6XUrF77t5WW1tb7rZMIfDOK/jZowbPcYCo8fDVPKvrei4eGM8WSgIYBgCgAIDdY12VzDYR7sHirMSjbrALqAQBW5b1wdETHx4/e9OWbbNmzyl3c6YWsqy0tLaJPfHALEOz+IDxwGrPPLDOoRyd7sD1AobqPX/pyo5d++YvX7XmurUk6fpPhEAMH3ef7rZtd0TjL+/aVz1r/q3bbmdZtH6oBE48sG0bpqUbJgCGE0JoY7iuE04ssGOBszthumHkgoFNy0LxwG7B3QJOpjM739wn2/Q927f7/f5yN2cqgjMs8AZ0HIurekZLkNn6wM74FZXoqQ9sOfvZ2dh+HLdJmiBpi5peUdPuxcUChr27fQcON0czd9//QH19fbmbM0Vhamb6lhFAk81UTE6nLF21NM3QVDuTmw3GCQBIhiUZBnAM4/Wz4WqbFzKyiuKBXYFbBazr+pETZw4eO3vDpq0LFi4qd3OmNICiPF6Bra6xZFFOxpR4TEzEoIyhGSacSWLOGw57IlVCqMqJB7bstChjaB7YJbhSwLCbdu5i847d7y655rr1N96EBq4GQ87QmZhgc0BVpERUjUYVWTY1LZeLA2qbNBQr1mEqaUtKEoEQRbGMqgJFgcIvd9MRQ+O+Ux/22jpj8Rdf3xueMWvbHXcg9Q6OEe9SL5zQBYEkgQfDOZ9H5xkT9nZhLxe6zzhG4M48MA1IAL3rrjbLNAlNI3AWxQO7Aved/aIk73hjn0Hxv/PQQ3ylF0YZO4ZhxGJxU5arRhYPjAax3IHLBKzp+p79B8+1dH3q8c9FIpFyNweBKDNuErBlWR+dPPfSrn2ffuILc+c2lbs5CET5cZOAO7ri3/zX//j0k19YvmJFudviGshgFV3XKCWizfFUZ1oinLzQ2frAgOypD9yTF9oJCDYxmmYitYYQLHfDEcPCNQJWVe2v/v5ft9/7wI033QQAGiAdLsDj5RvnU41NtpTRU4lMrEvLJDHbKtgJxzl/yDujlguEgUcwAJWWFBQP7ArcIWBF1b713Z/MXbT07nvumW6lFcaIM1fEsAzHspEqXJW1ZCLd0Sol42oqgWNOPJI3Ui34g97aGVwoQvCCEw8sSriilbvhiGHhDgH/ZsfrLbH03/zZ19Cw8yhgLD2oqFgymk4kMpKkyJKpaoDACRzQFMBU2Uqaqi6RXa28h2cFvwI85W4yYri4QMD73j/0n7/e8b0f/URA+SVHQVczdu6YzrMsQVRxVJj26gJrQMtMUrjTIcac1NAEzpAkfGQooiGLjGEyGC1xqBvsAqa6gC82t375r/7h33704+rq6nK3xZUoktzS0tIbD8wzNAYGnAfujQc2OD/GlbvpiGEwdQVs23ZXLP7X3/ren3/tawsWLEApchCI/kxdAafS4o+f/s1NG7esv/EmlF9yLNhZTMsyTPhnZkuKmoRhEjZm59UHdiKBs8HAFooHdg9TVMCyor6yay8t+G/bfqcgCOVujovBKRrwgkbgcVkTtWx9YGfSl8CpJJatD4z1zANDZ9qCQiZIHAALTNETA1HEVPydNF1/+90PTl1uf+CRT4UjaEn9mGDqGv1XU4Qq6fGOdNopkmTCP03pTsSRiweGImdZQHFcMMxHamxOyFYYRfHALmDKCRg6cYc+Ovn2wWNbtn9s7ty5qLTC2CFIkvdWcbW1mKaqiZgY6xLjUVNVnYBCQLC8xxsMe2vrPMEIwbKyYTnqlZB63cHUEjDsfZ29eOX1vQevWbt+5cqrUdd37FhyhkhFWYMjdUVLxZVYVJMkWzcAFC8JHWWc0mU73qErSSMRpn0BkmJIzSCceGB06XQBU0vA7V3R3fs/aGxadMP6Gz2o6zseGNEO7dwx0+tlaFIAwOPzmDxjYDjsG0MFE5jtLIvGCdg3xjXZiiqmYQCnPjCH+dC8nQuYQgJOpjJ73ztk0571G24Jo1DBcQI6NclUGtP17vrALI1ZA+aF7o0HtlF9YJcwVQQMT539B49c6khtuePOmQ0N5W4OAuEOpoSAdcP44OjxA8fPrr9l68JFi9HAFQIxTMovYOjjnbtwZf+HJxYvv2bVmjUo2Gh8IQMRuqZBySTakpmopAAiFw9M4CTZXR84u2gDz/4QZrY+MBOpMflAuRuOGBblF3BXNL73wOFQXcMtmzZ7PCgOZpwBgo+fNZ+yDVuRtWRcSiXUZMxZspEPQXiCES4SEoJhSvAZgFJlFcUDu4IyCzidEd9+71BCth7+xJ2BALrqjz9OPDDLMRzLkAATw2oiLnYJqc52U1UIAgeA9PgCQigkVNdyoQgQAhqGOfWBVb3cDUcMi3IKWFW1fQcO7z96+vHPf7EKBRtNGLSlB2UVz8TTiYQqSbokE05aWQrHcZqiCNvApIzZdsVKxxmPh/D4FJLDMbQW2h2UTcCwu3X6/MVf7tj9mSc+PwetuJowzPbL0kcfJlnGSxNhio74edPDmLhTM4lw0kLD3q+N4wRJ4LZt6am4nogTpkkSLOZB9YFdQHkEbNt2e2f0P3+9Y/vd91yzajVS78Shq7DPG8U4lvZ6eB/JANqRrDMP7CmaB3YKfxuG2p0XGmUdcwdlEDBUr6yoP3nmNzNmNW2/+2OT34DpjBNVDf/h3eTuY9lRaIQbKYOADcP45W9f7RK1P/xf/3Py330akosHtuCfkzjWcvLH4s4thlu5TTkLbHWT2x31gd3BZAvYMMzd+w7seOvAt/75O6ge9ySAQ2+ZYTWcjMuqqBmks/zZGZvGqCQOey5WX31gZx4YgxucKAeLQC60O5hUAcNT5Ojx09/7z+e++n/+T1UVCvSdDJj62QGcBoZmxDqT8S5LkS3TsAwjq1bHc3ZCGkgS0DTJsHy4mg/X4IJPz4goHtgVTKqAL15p/ekvX/rsk08uXbpsMt93mkOQFC8IbFUVbllqrEuMdkrJhC6LThwSAXh/gPf7AzMa+EAYo0jZMJ36wAiXMHkC7ozGnn3h1WWr1my59bZJe1OErUiEmGRMitRkJR6T4jFZlmBHBs861xSB4WLS0iQpEwP+IBMIA4YHukmoSMPuYJIEnEpnfvHCTk+49uMPPTw574jIYcbajbNHLZ8ASOAjCCEgGB7WkS9J46A7LzQgcAoA3NTsWLttmpSiAsBiXrS0xgVMhoBlWfntq7tb4/LnvvBZjkPphicVaGzjiYSlKlW98cD00PHAFseUu+GIYTHhAjZM850Dh09d6njgoU/W1taiNRsIxDgy4QI+evzMwY/O3Lb9rkWLryLJ8gc/TUOcNNCWpRumouvOsg3LsoGFA5UARjYvtDONhNu2puuq7lRlyCWHLnerEcNiYhV18UrLnnc/vGrlmmUrV6JA37JA+sN0db0mJjozUgJ2brs9IBwjnfrA2QUbvfWBHZx44HC1heoDu4QJFHA0nnh+x5v+2sbrrl/H8yjQtzwAr5+fvYCydFuWdDElZ9JyvAt2ffP3wQlCiNSy/gDj8wPeY1EstMUoHtgVTJSARVF+/uU3bMZ308bNoXAYVTYqF1CcJMfD/2j4C0gZOdZJMUy6vdUyDWf8GQCOF7yRiLeqhq+qBd6AZmMZUcT1RLkbjhgWEyJgwzD2vv9hSsU2bdva0NCABq7KCI7ZTn1gUbHElJhOGhkRmmKSIGycIgicoiiaBECX7VgHpkk0zxOsRwUoHtg1TIiAjxw/c+zs5etu3LToKjRwVWaMzhbpxKEESwskHqKokNfJ8W6H/BjD4E48sE04CbIwqGLM1LSEotkx3LRIgsF41A12AeOvrotXWvYeODx30bKrV61CpRXKji7LyWinEw8s8B6fl6FojMBKzgPrum4Yek88sL/cDUcMi3EWcCyRfPG1PTrl3bBxE4vWbEwN8sMDUTxwhTFuAnbC9GVlx+tvt6f0J77wMMpQN3XIpY7tpeBBr7j7bS53qxHDYtwErBvmwaMnLnWkPv7QQ3V1deN1WMRYIQicpCTDbk6k21MiDh/mZn4BiXffy5GN98dxC8MpksQZ5EK7g/ERsGlaZ89f3Pfhietu3LAEhQpOJdiZc0OkB2iy2tmmRDssTbFMI5ueo3ualwBOocJsSDDvrZ0h1M20GC6VkVA8sCsYBwFbltXc1v763gMzmxauv2nD2A+IGF+g1WWDoWB1DeHknYSGuEUVRSWdxLPm2RMMeYJhX3WtJxixSSBrRlqUyt1kxHAZq4BhZymWSL66e79o0Y9uvxMNO081bE0h5Axnq6Qqyl0dmWRclhXY38GcQH9AkqSdjOlSWoq24j4/F4yQnEAaFq4r5W44YliMScDZ/JLKW/sPXexMPfnF3/f7UcdpymF2tdnnjuBegQIE48QD+wwPZzlroSnHebahC40DHKcACeDvmei0o22UppE4i3lRziMXMCYBm6b5wdGTx85d+eQjv4MGrqYmhmF0RaGNlXLxwMJw44FR5Ik7GL2Aofk9ff7SG+98cPOt2xddddU4tgmBQAyT0Qu4vTP6X796+Zp1G9auWzeODUKMO07mWMvWTVPVDWfZpGXbpo2TGgHMbDxwNj2lY4GdYGAdmmxoltE8sEsYpYCT6cz3//OXtbMXbL1tGxq4msoAX5CqmqFJ6a6MnFJ0Ejj1gW0cx0mqKB7YzCZ1xyiG9gVM3lfuhiOGxWgErOn6r377GsH5P/nII4IgjHubEOMI6Qt6Zi8gDc1WJFMWM+mkmk6aWkGsL6AZLhDkAyHO6wO8YAJa000UD+wKRiPgV9/cd6kz+T+e/EIohArYTXWceGDew/MRGvrOYkrubBMBSHd12JYFvWmCBAzNeCPV3qpqoaae9Ad0HKTTGSmO4oHdwYgF/MHR43sPHnvwU5+pnzlzIhqEGF+ceGBTC0gKJmekZMpOpzBNoZwYT8dzpmmapWnKMkA6gdsmnY4SLK/gNIoHdgsjE/Dl5tYf/fy5ex58dOGixRPUIMT4Yna1ymeOZhjKAzA/SfoFxmAIM+jFGYZwCiDZAHfWR5PwvqFocUl31kPbJM5gKKLQDYxAwLFE8p9/8NT6Tbddu/Z6NHDlFjRJSna2YxxLCjznFRiGxgBuAxLnBQIA2ylWmBcPrOuKBv+vW6wPCdgVDFfAqqY/89yOBUtXbt56q8fjQTmuXERv1VAsF/ebjQGGVpcgCDs7Io0VxAM7gYVlailixAxXwDveeCut2Z+88+5QKITUi0BMEYYWMLxGHzh07IPj5+596Hdm1Ncj9boOaGQziqbqRltShIa3Owo4mxe6z9g64cBOpW/TsikACArNDrqDIQQMf9Pzly7/90tv3LR1+8JFi1B+SdfBNs4L015gqHq8U2q5bMiSE7jvVGNQcws6sG5/GidZ3j9ztlBXj7GeRCqN4oFdwWAChj9we2f02RdeW7Zq7fobb2QYVPDKlUCVsv5AsKqaXLxcjXeJ7S2KmDEVxdAU1uujKMYbqRIi1d7aOsO0ZE1PZ8RyNxkxXAYTcCqdeePt92oa5mzcstXnQ2vrXImta0CVOEyjohkx2pFOxGUoXd20cYwkCMMyAEnJUgLruGxf8XOhapIXgGHhhlbuhiOGxYAClhV1/8EjccXccvtGFCroXqyuFuz8UeDzUgQRInFv0K/rvAmtMgkIwkmLBbLD0TRwgoPxeAcWa2MUlSIYTEDxwC6gtIA1Xf/w6ImPzjVff8uWefPnT3KbEOOIrhsdnV1qJpOLB/ZwNMYMEg+s5OKBTQ7N87uDEgI2TPP02YtvHzw2b8nVK1ZeDS/Nk98sBAIxHIoFbFl2W3vXW+8frpk5d+PmzRxKzu5+cvHA8LqsGQZ0l50Hlk1oGkFYjvnNzh7l6gPDHVA8sLsoFnAild538CjwBLZu24ZyXFUAwBugq+p0RYpKakYzgBMPnF2MRSVxnMB6crjjGPSmLdOyMJqhfAELxQO7hAIBS7Ly3odHz7dGP/bxh2rRwFVFQAXC/JxFQFMwVdLEtJZJQTEbzhxvn42lOA/t8XDBMCN4Ae+1WV7VLUxBiSldQJ+AdV0/euL02wc/2nbXvU3z5pWxTYjxBMdJjufDYQbHzFRc6urIdLWLqmJbGIFjgCLhf0LYqQ8sVNfSwYhOoHhgN9EtYMuyzl9qee6VPWs3bFq1Zg0auKoYoG/MWppfUnFZFNNJPJMBhg5Vi2UFTNE0S1EMZpFyGkQxSs3gcAOKB3YPjoBhLyieTD+/8835V63YuHkzWnFVSZjRdvnsRwxN8cD2A+DngE55zICA0TRBwA4xll1GiVPwrirpSsaAurYxgNMYg7rBLsARsGEYv375DYvi77n/fkHwlrtJiPFElzLJ9lab44DAcT4vw1A2STjzwLwnNw+M2c4oNGE7k/+apiuwK6XpNutDAnYFjoBf27P/0Ilzf/aXfxUIoqLslYadSzdpmbnCotnYBdx24heI7nhgyy7cH9UWdRPkR6fO/Pt//fpv/v5btbVo2BmBcBnkl/7im//ra/97/oIFKNC3UrFsO6NA79joSIuw3ztIPLCVvc3WB0bxwO6A/NRnPotqglYwbOO8CO0FuqLFOqS2Zi2Twux+SXMcKeMkx4WbFnpq6m2GQ/HAboF86JFHy90GxMTixAMHQsGaOmr5Kj0eTbe3KOmUbRq6JLJeL0nR3qpab6RaqK3TDUNWVBQP7CLGocA3YkpjGkBXWVkHsUy6vTmTTCmq4hRewDAACEWXWZIWM3Gr+Zxx1sNFaoHgBxaOm0a5240YFkjAFY7d1QIufER7PQxBMCztJ4NO8ljbxgGJOwWCMScvNEkwgHLKJqWiINHJ6TqNMaInXO62I4YGCbjCUVWtta1NSrK5eGAvR2MWGDAeWOmOBzY4tBTPHSABIxAuBgm48umJB7Z0wySAgWWTUhK6Tph2Nh64xwI7xYFNwzTNnizwiKkPEnCFAwQfHanVVSkuKZJukCTI1gcm8EQKdn7tvimlbDwwvE8zJO+zODQP7A6QgCscKhDh5y4mVNGWMrIiG5JoaLImpvKnghnBR3E84wvSHg8p+GzWY2uoPrA7QAKudAgiFw/s1AdOJ6XOtkxXuy5J0HvGCQwAkiJJIRDwVtf4auupQAjVB3YXSMAVDoHZnKX7JQ3TJDmVxMUkrqlQtNB5JgiMphmGohjboJx44DZSzeAUQ9sAir3cDUcMCyTgCseMdyoXTigUyRGWlyAEBoRCXtP2YhSVTQhNZOsDExRJ4HLalNMG5gQrOfWBadQNdgFIwBWOlknHW5stjg0LfMArMCxtm6QNQG88cLZOEjTUmBMMrGlKdh7YqQ+MBOwGkIArHOgqm1mcWt7d8cBYUTywM5xl9+yN4oFdBRIwAuFikIArH2hiRUXTDbMrI0PfGbcxxxCTFE7gmNUXD5xN3OFMBVMAYCge2CUgAVc4TMPcCC2Qpq5FO8XWS1o6WRwMnAPHGa8v0NDkqXXigZPpDKageWAXgARc4eBOzkmC8QUCNXX0ytVmKplqvSglk2rKUTLF0Kzg89fW+avr2FBEt0xZVtJQvTiq5O4OkIArHcsEpsHJadB1OdXRmk6nZQX60zqUNkkCXCU1WUynosbFUx6PhwvXkv4gsAj4qnK3GzEskIArHLuzmb14ghUEmsA5nvXRwIkWtLFsPHDWOuNQySQD/8HucSZmp2OcrjE2LaF4YDeABFzhqKp2qbklyXXHAwdZGqMHrA8s98UDo7p27gAJGIFwMUjAlY8TD5ydJdJNEximExxsY4RuENmt8F/OAucqA6N4YHeBBFzhAF6gQlWmoSVkTTZSVHc8MI5TIuz+ZssyZLVqOxH/ufrAgPNarKfcDUcMCyTgCocKVQvzl+KKaIlpMVsZ2NRVNV0QD8z6AiTDUryX8QhA8OMen60ZKB7YFSABVzoEAVieD4VpaG7TKTname5sdQTsPAOfAyQAPr/fV1PridQwoSoNJ1A8sItAAq5wCKc+sO6TNUKVpFTKTqdsWXTigeFvTwCKIp0/XSXFNAkI0pAxiqUsAsUDuwUk4ArHTHTpl07rFMFiloBjPI0Hw34TypOinPrAuFMfmCQICmBOPLCSNuEGDAcYjVGoG+wCkIArHC2dirVcNjk27OH8XoHh+uKBcUBiJeKBdYjNeDE/ErALQAKucGzbNrJYw40HtpzIYYRLQAJGIFwMEnDl48QDq5ppWjFJAU59YGceOJcTy/Gfe2yvZcFdnPUeJCBsFA/sEpCAKxymfnb4epa0DD3WJUbbtWTMNrORRoX13KFLzYci3hkNfFWtRdLJVBrT9PK0GDESkIArHByQBM0wnD9QV0+TpJlOZTpaUh1thizBZwlAeAJBbzgSmNHIhiKwoywpSiYjYkDGMCRgF4AEXOHYtg1Mg1cyoONSNh44JSuKbpjQAgMCp0hK09VMMmo2nxcEgQ9XU74ggdGls3Ygph5IwBWO2XrBOnnUFniGojwetoqndcNwRplphsj2h52pYJygnFLBmJWOW4kuRtMpqGFfdbnbjhgaJOAKxzDMrmhUl8RcPLCHoTGSGCgeWFPVXDywxVHlbjhiWCABTwlUqBxZ0lRHRPnbAQlYhoV9WJZlAUBFtxHFIAGXE8Mwurq62lpb29tbk7GolE5mUgVZI2mOC4Yigj/oD4TCkUhVdbXP5yPJkf1qvfHAuXBfJx4YwwnDIGwsa4GtrAW2u4OBs9llB48HPn/uHEOTLMd5fX6Px4OuLGUECbg8QOl2drSfPHHywtmTZ08e93rYpQubFsyrr4osy99NlpWWto7Ll0+9u/sy6/E2zp1fV98we86c2rpaaJXxwqmgkhCchwyETVNPKppqpZ14YMvp+OJpCccJzO7WalbAlpGNByZYwaK5QY65b8/rhixygpf1Buvq6xctWhwMhZCMywIScBlIpVIfHDxw/tTxrpYryxbNufMzDwb8PoIoncm1aXYD5ihZvdTccvj46fd3nzh1rDpcO2PJkmWz585lGGZwGdNVdcKC5biUMjKplCqbmmqoqi5LtmnkdgA07QQDszw0qRTnoYMh3OO3VX2QeOC7t96kZhIdndGDh4+fOfZh84Vz1fUNS5cuC4XDSMaTDBLwZBPt6nzj9ddPH/tw+YLZdz54V8AnDCTdfDiOWThvDvyLJ5LHTp07ePhI68XzgaratetumNvUNPhrc/WBGQI308lcPLChyrYzkYQTAHAcz/n9/uoZnkg1EwhpBEhnREkfLB6YY5gQH6mrjixdNK8zGv/w6MlD+3afO3WiacHia1at8vlRQrzJAwl4UoHq3bPrjStnPtpyw6pli+bT9IgHe4MB//prr16+eP6xk2cOHj354nPtc+cvXLlqzUD7W+kE6GoWAn5gW0o6ZSfjmJQBtg0oChAERVE0wGldBWKCBDapyxgBKEkCso4R9JCNgfa2tjqy5ebQso6udw4cOvjO7gvnz66+du2ChQtpeuiXI8YOEvDkkUwmX3/11dbzp7auXzNvbiM1wrGofHxe4frVK5csnHfo2Mnjp49SLLdo8VUl9zSS0cyFk5zPJzAUTwCWxkIhn2n7nNxXTjiwUyAJEIAEOC4mDTGpmaatKDjpwfw1w2wMvBDU11bfueXm85euHDh84lfPPLV46YpNW7bAjvGoPyBimCABTxK6rh94/72zJ45sXnfNvDljUm8vUMY3rl0FO8lX0gMGAFqWLUlywrap7DwwyzDOpgHmgRVVVTTN0A175K1jaGrRvDl11VXvHzp66MTRpzvaN269Fbr3Ix0zR4wI9OVOElcuXzrz0ZGVi+ZCz5mixvNrn1FbTfpxZRyPOAb8PuGmtaubZjfu/+DoU//xwxs3bbl+3Q0cN9iYNmIsIAFPBrIsf3DwoJjounbL9aPo9w7JlBr7hZen2Q0zAn7vjOOnX/rtc53t7XfcdbcgoPjECQEJeDJoa2nubLm0evkiv887+e9u2bak6u1WJimrILvm2cZwjKZy88C98cCm5aziMC2bAoTFjLWdAZ/3umuWhUOB3+zc84PW5kc+9elQKDyciWvEiEACnnBg7/fosY/OnT71yTs2EMRkn8F0XWPo2lsoAreScSnWIUc7u2eA8dy/7hVXOAG4QNjbUO+LVFskncpImG6M9a0palHT7JDft2PX3n/+h79/7PEnGhsbkYbHFyTgCSedThuqePO6VR6+DF1BgqIB52E4lq2ppbBFRiad6WiTYp2aJGLZAWRW8Pir6/y19ZQ/aANS0bSMKGGKPnYBY9nU0zVV4U/cfeuvX37jj37vC//4L9+tr68f+2ERvSABTzixaFfbpfO3b7i2XMaHsC2PnCbaopmu9lQmIyuaoTurrAhA4hTQTU2URav9kiB4+WCECkRwfDyncOGnZhnm43dubayvfezhT/7Dd/7v0qVLx/H40xwk4InFtu22tvZDh458+uN3lKUBRst57NQxzCuwJBC644GdtNAYRWdXgNm5eWDaqZmEWZm4nYpxmk7jtCRUjWMz4HutW73ya19+8pEHH/zu9/7t2rXXD2f9GWJIkIAnFkVRZDGzeuVS2CEsSwMMw+zs6tLEzPDigbVcPLDJTciJsXbV8l/98Ft//nfffOL3/nDt2uupMn0nlQQS8MSiqqokphtn1pa7IVOFxpl1X/2Dz/7Dv3/PNPTr161nGKbcLXI3SMATi2kYmizVV/nK2Abbdjx5y3Kqh5rQfXYCgJ05IwLa3awFxrIWOBcLnA0HnsD6wNBzbprd8MXHPvHDp582DXPd+hvRMo+xgAQ8saiqEu3qWtlUNgtMMBzw+k3cTqm6nkw7Szid+sAELio4QTj1ge3cMkwbOtsGVC4gcYa3KHbimgQAWDhv9u/ev+2p559XVO2WjRt5np+4t6tskIAnFmjNDEPnyzGBlIOuqfcuvhpXRDUZk2TJ0gxDVUxVtYzurLEkzRAUTfMcoBjSw9PBMOELYbqJyfLEtYoEYPH8prs2Kf/1m19DL/qmDRtQ9NLoQAKufEjOw4fCzMxZtpiW4l3p9lbZjMHrCu6UJiR4wcsKgn/GTCFSwwSCioU58cATXx+YosgVSxeKsvzuW7ugBV69Zg3S8ChAAq5wbDEF4u0ey0eahpJKGrEuK5PEDAP60gTI1ge2TUqT8XgnwC1CEymCpEQJyNoknBs8x65bvQI6KbteeQk+XHPttWhceqQgAU84WS96HFY1jQ4j0SWfP6H5fSRFcgQO/eVsPLBTG8nJx+Ekhcad0t6AIDIJM5MwTBNXVJzkJycvNOxcXL96RUaS97yx0+fzLb7qqikVmDH1QQKeWKBbGAgEnVJD9XVlaYBpWulMhjANIhcPzHGDxwPn5oFtMHmddq/guWntNfa+g+/sfgP60kNmCELkgwQ8sUCfUPD5UulMuRsypYmEgjdee/WLr7+969VXOP5jdXXludi5ESTgiYWkaIb3tHddLndDpjqRUGDjutXP79zz9u5dW2673Y8y4w0PJOCJhWEYjheOnLtYxjZAlzmjaKputKVEJ57RzkYYwK4mjncv8sgGFlrZxR7wEU1SOD3Z8fcEQcycUbP1pmufeeF1eNXbvPVWlANgOCABTyyOC+31JlOiJMt8OZYc0bUzA6tupAjcTCWUWIcSj/ZmhM4HB6SnqsZbXceGI6aNp2UVMwfMszVBQA3Pnd1w+8a1z7zwWjhStfZ6tFh6aJCAJxZo6sLh8MzGxsst7QubZk9+Awiapbx+jmWYuhnAWmhmUpnODjHabqpKtqw3zkFLF67219bR3iDGstBQZ0QJNxMTupBjIEgAli1eoOvGz5/6WSgcXrx4MQpaGhwk4AknGArPnN10/lJzWQQMAbYpqCLRFROjnU48sKzoTgk1G8qXJkndNjVdy6SiHp7nAiHaGxjfeOCRQpHkqhVLrrS0/9ePv//EF/9wZkMDSuIxCEjAEw60cAYGdu/et3H9tZMfVGi3X8JPfYQJHEMCnqVCtF83eCcnFuXkxILKIJzuMAFl4+TXScWsZBermTROSZ7IJDe1F2iH77l9U3vXM8/98hePffb/tXcd8FFV6X7KnTu995Y6SSaZySSkkQ6EFopUQUBYdUXUlVXB1X2rz6fr/nbf+tBdfbv6xF1RqoIC0kvoAdJDCpBGGumTXibTZ96ZGY2QTBpMC8P/N2pyvbn3u3fO/3zfd85XXiQSie6SxPPxmMD3wbqKY0nJMVt/RlgdM1vIoWW4WzHZa8IwLJVKlfVVdxtbJP4+TpB6LGi1ura2Vk0fzpYPTLLkAyNH2wfW/rwPbMS7eREYvPBfr13x8efffLvrm/XPPY/DOTG5YkrjMYEtAFy1hDGo1bW1tU0NdbdKisFYLiwqBsMoUhEO4/EyeThf5CMUCKk0GiDkZKOF+AIBhc3PLbwZ4Ct67NRNEDgsvHnjutf/80OeSDxvfvrjSGm78HYCm81mjUbd2NBYmJ+beekCGQcnRIcvSo0iEAivbFgGTujp61epVHfqGvecOKrs6k1fuDAqLt7Hx5cwmb64DAaDLxBlX7rV0tYh5LsiRPFeDPUH1huNaIO1PzDwf/UGo9YADll2lcwWQ1qvM2qtH53eoEXpTUaji+UcCSqZ9OG7W9/64GMgzIJFix8vSo+EVxPYaDS2tbUV5uWeOn40QMjesnGNj4A3rBUInWrJxZdLgxfPSW1ua7+eV3Rg91eBIbKk1Fk+vr4TH1KhYaGNddUltyt5HJf24ETCWDSRrEeYOlWaAa0eglA6nRGFwMDwQEeHSqdBEbFkCIXGYGCzyaw3mDRa/YBOpcVp8VoYxdCbDUYCmWzpouSmlSQOi/6n//jtH/78CZfHj42Le2y/DIP3Ehj4exXl5RcyTuv7uzatWxIqCRi74wkgto+QDz6tyvajZy8f3L8vffHSEKl0gkVhOFweRyCuuJGtUAIlPNG+YQ8PLE9MkZsRg326rvaudqWpf3Cgc5BG4PCpZC6FQw5hYKkELPmnDWrg/OtVWnVX/6Cyt6+pv6WiSUmB8QIWXchhcFgwPE4vYidBLOBuffFXO776kslkSoKCXC+AJ8NLCazRaEqKi48d/kHIJD29egmLSZ/43/I47KeWzD9z8dqZ4z/q9Qvl4YqJcBho3chpkXdr7hSU3GazGK5cjkbj8CYYNhjQhnYDrNOEiYKY/nyqHxfw1g4hmQiaD8dkMGr6VPzGjr6mzsKsm+3MGmqIj39IMJkyaiNypyJKEVpT37B/7+4XN7/KYrltedwD4Y0ENhgMlRUV504dD/PlLZiTAhytyV6BSiEvnjfz7KVrF8+cBL9OkMNsDtcnMOhWQVZdQ3NwgO+DiD4KkAgzGmFCmoF/awD/RSBRlmNIy8dkMrUrlZ11jbo7LSFssVguo0v4WBIOOSYPURCawKCAD92fR+ExWuuaigoqupuV0TMSaQzaUD8HVyI9Lbl+98Fv9+7duGnT4zJaQ/A6AoMB3dTYmHnxnIhJmj8r8QHYawMBj5s/M+ns5azzp0+AX8MVEeMukwIlDLy4+po7hTfLeRxWn8Y4oNY/2N2HQWNCGRDAj8WAW6BQaFsDF0t4MwJZXV1TU3ST3YeK8A3yiQwmC5hoaBIeOJZM4Cj88WwqqZJ0LTf3+mCGPDmuDw9BSMdwmITHiFgTqvgHXviqxbM/+Wr/pQsX5s6f/7hrqQ1e9xYGBgYK83ONgz3pS9PptIfa7cTjcfNmJiIvZ509cRTwRaFQYMbjMPDi4pOSzx4/UlZZrYYoGCL93npuY9SCNN+r9Mwj/pdVm+rNCL3eZKHtz2hrbSkruMHtR4ZL5KJpQSQuHbB7Us+IsDRwQFFFLAgLpSJQGXlXs65lp6SlAUP64StXqjUaqK93ggQGdxTwOOuWzjuVeYUv4EdOi3rIuz8a8C4CG43GO1VV2VevrF82lz0Zv3c04HHYuTMS0OicEz/+APQe0MPjagZpaFhVRWVxWTWV5xMfLGexmENMGEaJe3+9l8BjnXbPz729vVU3S6j9JkWATDQtmMSlPgB7h0Bk04Aqjm3p2F11CbdgvkAoengCd3f3dDTVTvx88G7DQgJaO7oyTp/kCwRc7uNq215G4IGB/rKbJT5cRkigv6OuCTg8O3k6MFt/+HYvEmnh8Ni7RMBbTk5N3berRtvZ7SgZRgL4+bdKS+tLypJFYaLQABKX9jDstQHPIBOo5IQQ6aED+zdvecMhck5aBhwuNlLW0n7l6OHD6zb86nGUpRcRGHi/ba1tN4sKN61dMvaO0WSBw2FnJcUB/bBrx7+f3bhJERE59vkcLjdtfnp1dZ0DZRiGjnZlY02VAEMS8oQkPuPh2YuwGrHAhY5DYrNPHaiuvhMQ4IbaN2CKZNGpqbERJy/lXMvMnJee7noZPApeRGCdTne3vp6Ch0VCx5teWCycGh8NYzCfffrJq1vfkMnDxzgZMEEmk/f2qRwuhg1A/d6prOpqak6WJ+BpJAzeYe1LCCxKd03PotnJ33+77/fvvOuoy04KwMDx9xVFy7uycrN8fX1CQsPcIoaHwJsIrNU2N9QmxERAzgmEgmEMuDgGg/nLBx/84d135eGKMU4GpzlvQ7Wzo7295e60IAmVQsPRSEjHdRWH8LBuQJ+YHPn1gWP1dXW+fn6OuvKkACbKiLCQu01tJ44fY7DYAG4RwxPgRQTWajX1tTUpEXOddwtgmQMP7XmN+tXNv925Z49YLHbevUYDUL9lt8tvFhWlr11v7kZhKY7M48FSCJr2ATwetzx9Vs71q+4iMACFTJyVFP3D8fOnT55Ys+5prw2T9iICDw6qCwuL/vCbDU69CwShU+KjXx/UvP37tz7+5FMOx9WpC709PZ1tjbNTYmEEpNLo0Q5N4oFgjKWdEgIBnnHlxjeXrlzlrvaCwBnmc9gpcZEXsovzcrITk1PcIobb4UUERli3kdDOjwSEICg9LQnc6I3XXv340/91MYeVSmVxYcGiV59HKC0bwmjYkV+xNfTSYpDTKeTl6TOrKivG9hScCuCDhIcGVdXezbqaKfb1c4u943Z4F4FdBgwEzU6dbjKb3/n9Wx/85b95PJ5r0gA0Gk3j3Xoxj81lMjpalJZYSkffF8+lDLT1EzikmIiw/II8mTzcjSVvgOW8IC3lky93HTl86Nnnfk0kkbyt/s5jAjsLWBhOTYhua+/89xefb35tC41Of4CxZQuWsNR+vS/86r7IjaGACnB9lUrV3FCXEBth0psQSBSW7viYYTTWsgSIQiED/UR/+vSr5avWjN0c1NmMAs7wmqXpR89fy8vJSUpN9ba8fy8iMBhJYMI2GI1OWoUeCQqJuDR95qGTF3/4/sCTT63BWsYWcoh+gHh6vV6t0SCsDATijQyxAjrcoDdYCv2MQmCDwajXW8rEAt8buKPtSmVVedmzS2c7+9GAtODpEmIUVZVVo6X4odEoNBo9ksA/TUpmy3qbGYEc1FkrB1gPWs1zBAaNglCTsB2CJf6RzW0lN/KEYpEkKNircoa9iMBgfIeEBCnbOwU81zmlVApldtqsO239BQU3cDgc0poeZP65lnpLa2tLW6uFDlZr0DZkwb9R92z8DLmddmHNOLKMV0B2tVpTdOOGv4hPp1H0P6VJOEP7/UQPGMbEKKRlt0rYozj51qe8L4Tb/FPVMUszcZPZWgwEJubX99nORiLMKGsOlYAKC+gEeDJJF0lxkRXVhy+cy6DRGWw223sMaW8iMA4nkQQ3tba5ksDWcYpk0KmDWqBu9WBgQRCEx+OBNkahUT+zz0JRa9ULC3OB2gLcGLoC2pJhNOpQRqKQtuhroM062tsHejoToodWlZw7iIGf7yvkX8w5t269wK7S0xv099kUlnKBZo1WZykaaCkYCH5HmMwmnU4PXHeNVgvsDQyEImItNrDJNLlAazwOt+qJ+V/s+j4vO2vWnLljW/WPEryIwEABCv38i28VxkaOFSbl4JvCkB+H3NLV36hSt/cMaPRGKpWGhiAiAAGPBTyGsRhABQwMuItGoazlLx+EeBaDXKu9W1v79KIZQ8cc+CAjASYWNoPW19sDphs6ffzMEJvuNRpNGq3GaDDodDo1+EmjGRxUD6gG9Bo1FkIRMFgBCcui4KHJqF8bOCzGojkpJy5mCkUi+QSySh4NeMVD2gBsVA6Hl3H8LpjtcTjX7V4CU9CXQ+PSiLVNHdnF5d1dnUaTX29PL9DAgMB4HKCxBYC2gNO24rUPcBeg3e7cqdJp1WAc33vYUU9hFwQ8bpo8pKS4OChEOu7JOmvBWqByB1Qqi/M/qNZpNEizAfCWgcPQmXQGBU/Cw9BDeLCKsODKmvqzp0+yOFyBwL5d8IjBiwgMNAaHy+ULRHUNTdKgABffHQdjgn243e2tF3JLuByWRK4ACkmtUYOh3N3TYwQ+ocloDSdCWluOgf+l0agHKSTiBDeuLelHN0uAK+jYPI2xYZkTGZT8nGyzafxGSnq9Dmk2Wbx9CIWB0HQYgycTyDgMIC0eCw44gGzAlFmQlvzvvQcvnc94cvUanBcU7vAiAgNQqdSgMHl+8S3XExhhXZWNjpTpDcac0hIGgzE9PgEY0IDAWq3WYACmpVGj1tjONCPMvb19Bfm5yvqqWRPr5wB8yNwuZVz8z4lQSKvLqXdGadhftDqYLJh06o1blX6sGWP8gQ0oJB5viSpBAgLDGDQedkrwI41CXrV43pff/ngjMCguIcGVBUDdAu8iMJ5AEIjEJXnXVYNq4IK6XgDg88ZHKwBpzxw7isXi4qZPx1sx8kxgcA7292acONrW1AD+ZNytr75+1e2y8o1rlth+RWMs+zcGtc7xz3AvgSGIQSG3K5VCBukBvFYnwVcsmJsc+8N3+3z8/YVCobvFcS68i8AWK5rDoTM5FdV1UeGhbpEB+L2JsZF9A6qMk8eIRKJMLre73AKUsyIisrenJyc/i0YmyUPHKqcKTO6e3j5ALAb9pyJBlsJYKKTZyS1CwT3odIqAx+np72fRaU6916SQGBNZW9+0++sdW9/6/aMd2uFdBEZYmiQw+WK/7PxidxEYgEDAz5uZCEG53+/bg/v1RklQkF1Lj0gixSclqQYGLucWEYl4fx/RGNdsUXZEyEKGXcds6Xxkckg2/xAMg7p7l8YIeLyvmK9s7/IoAsMwZvnCtL//a+/RHw8/ufopd4vjRHgdgQlEotjPr/JWUXNru4DntjxSEpGQlhzX0dXz48EDzzy/icvl2l18plJpSakzDinbTp6/unrpfDbD/m4N0MANTS3B97cvRWMhBMZk1OlQeEdmFGp71HjGLzY/BoOhkIhd3T0OvIVDQKNSfvXk4rf/+plMHh4a9sgm/XsdgYHV5+PjK/aXlJZVupHACCuHVy6ac+TsxR3b/+/Fza8yGIyRHAZH2BzOgsVLdn391ZFTF55esQhvj41AI96pu7tswX0RlEgMCo1BmScZETEuzAbTvRlOOCzMZjKaWtocexeHwN9H+MK65R/9z4ef/OOfZDLZ3eI4BV5HYAAGk0ljsm/mX09NiMa7tW8llUJasXD2ts92frtn16aXX7HrrQGr2MfHZ9VTaw/s25NxJWv+rCTsyNPM5oLiWy9sePK+P4TRSKRZr9HBRCcu12EgCIfDNrUqnXeLBwaYrJOnT6usrdu785uXNv/W3eI4Bd5IYAiCAiVB9VVlN8uqYqe5LirLLkgEwuub1m/7545dX+/Y+OJLds8BHJZKpbPmzrtw+jiXzYyJkA3zdQc12rqGFjr1vjLXaBiFxAAGO3IdSzeoRWLv86ghyLLcXVXT4MC7OBAwBgJT5Mfb9165fCl1xkx3i+N4eCOBwYDz8/enc4S5Rbcjw0Mx7o65o1FI72zZ9Mp//JnD4y1ZuszuOSg0Goy/7q6uC9eyWQx6oN99yevNrcol82eg7rfAURi0yaDX9g+SeA6ogG2DflBDYN/XywK8TDKRwOcyu7p7h9bAPQcWH4RBf2rxnHf++Ke9+2WPXvUsbyQwwhoXLQmSdDTX3am9G+qOoI57AQYZkYD/73de27j1fQadnpicYjcGEJy2cPET3V3dJ85fW7koTcD9JeemvqHZR8Afdj4Eo9EQyqg3mM1mR2XnGHR65AjRCHgch83U6pyx5/ywAA8OrBW5VPLyr1bu+HL7b7dsfcTyHLyUwADB0tDbt27erqwJDvD1hHgdPpf95UfvbXl/GwRjY2Nj7YoEnORlK1f+bdu2s5eylqXPolHJNmb29vfzuMN79mEIMAqN0PWpTQYTGuOYB9R2DZD45GFpTsAnB45AR1cPeASH3MXhAF56Yoyiqu7kxfPn0hcu8oSv21HwXgJTqdQQwOHC7PrGlgDfsbZYXQYBj7110/p/f/4PwhtvhclkdgM86HT65tde++Sjj67mFs1OicPjLD17b5SWrV+5eOTJGDJWp9LpVGo87QF7uN0Ls8mkau+jBQ3XYDCMIZMIarX64W/hPADzfnZi9P6TGX4BgWFhYY9MwvCjSWAwmFQqFfino7PT/HO9CxqNRiKRKFTqUCHFwKDgvNycoluVYgHXE+qSAiFjImRGo3H7Pz59+bXXw2Ryu7Y0l8t94aWX/r5tG51GiY+yBHI1NLVRqHZahBFYBHWnVt09gKMSH37Iqjr6Btt7RMnDs6khYKmjUN29fQ95facCQqNDgwNSlcoD+/a+8trrrq8W6iQ8agTu7elpbm6uranp61L2dChz8/ItG6FI20JuCIsrEPkF+Pj4CsViIpHIZrOlYbKKorz6xtZAP5EnzMoQhI5WhHV29548chiLxQVKJHY5HBAYuGLVqm/37gwPlQAlXFpWKbJXpQAmwWgIoe7oJXFpMOHBN8zAO9QOqNtKa1nhLAgHDXtRQAMDH77T82I5hgG8qCh5WFNb14WMM0uWr3w0nOFHh8A6na62prrkRmHdnQq02RAllyaGT39mZToWtpSqMZpMTS1t5VW1Rdcv5l9HB4UpZOEK/4CA6fEJd2trb1bc4XOYRKJHfKPAYUtLitNevHb4++9Wr9vg52+/D5tcoTjwLRrYF4A5Uon9c4DrSxZTOsq6uiqbKCIWRMBCWHhSkZVGvcGoM6i7+nsb2mAikimx02bJVieof8BZnWIcCC6HmRAtP3O1ID8vNzEp+RFI+p/yD2CDpesv+FKuZTKImCfS4v19hMNS8NAolI+QDz7J8VGltyuzC0trKsvlUTFR0TEyhSLrYkZ1faNcal/duR4kEiEtKfboucyzp04sXrpcYC+lBrgJvmIhsAw7u3qCA31HuxSBTaBpDD3V3Z1Vg2gsFsLASGvtDwiPQYxmcZjNRq3BlopoLX9j0Pb1Y8kYloyHIcIj7RQMBjKZzXV3Wx78gV0F8P0G+fs0tSjzs6+JxGK39GdzLB4FAg/092deuVxakDNN6j89KpxMGqvlJAGHmx6lCAsOzCu6dask/25tTXCoDI2nFJdVi/gchsdE5AP/dm7K9FMXr585eXzxsuVs9qg+m7Kji8sZvgQ9BDBkab40PBM32K7W9mj0KrWtNhVaDd1DYNsPP5fLtNTCNNoOoXEQhoihiJgENnG0pWzIUrULpRr06EWsIeCw2Ojw0I7u3uyrmXQanc5gjP83HowpT2CNRpOdlXWzMCclWh6lkE4k9x0AkHxmYgyYjK/lFeVkXjSjsaVF5WIeMzF2GuycRPPJwtKQnstOS4w+fv5axpnTCxcvodHsTy6AOWLBOP0WsSQc+Az9atQZgWE81t0xaAg75cfGaGAyaNHh0qPnrl/NvDp/QfqUzjec2l+S0Wgsu3375o28hIiQqPCJstcGwBCxkPcEfUbx7cqCkvLqmrq9h04Co9RXxPcQQxqYukAYwOETF7JOIaEly5ba7Wfd1z/AnKThgIbR4OMgMe1gUK0pLLntKxKIndDJ9eEBvt9AP7Fc4lNWeiMg0F8aGjZ1d4anNoG7u7oqbpeK2RRgFD+Y5iQS8MDq9hHwBBxGVkFxU0ubkMf2nCkZgqDQIH+VajDjeuEVOm1WWhpuRPZFU3ObLETiFvFGAzCqS8ur1BoNm8XAYT3lZd4LMNcnx0f1qa4W5GSzWWwOzxMnmolgChMYqN+KivLm2jurF6c9TFIR8N9EAi6LkRqlCCUTiZ42GQMOR8qlBoPx4rXLQAMnJSePyGTQeMj6+RDAZCoLlpTfqQkBXsqIGE8PAZVMSoqN2H/sfH5+ftqcOSNnximBKUxglWqgraWZy6TwRl/CmThwOKyt5EVXT29PT5+vWOA5TAayxUTKegf6r18+R6NRZfJwz5FtNETIgi9dz62oquMymViPVMIAQh4nflrYlRzLirRMLvf8tzoSU5jA7Uple9PdxMhgx753vd7wt+27NqxaEjdN7gmhHTYADs9MjNPqrp89eYxEpgQEWBMwTM4oOukYkMmkhJjI25XVspBAV7bCmBTAyImNlDW3KjMvnmNzOHy+hxoLY2AKE7i5uaW87PZ6RzfyYjFoz61d/rv3P9r7+V89auQBd31OyvR9h0+fOHJ49dqnrcecW7d9gtAbLFVxadT7Sl6gkMj46IiMy1nld+qYDDrWM9b2RwKHxabPSvrws28K8nLnzJs/5QzpqUpgNcDggDQoAO/oHgtgVo6USf/rjZdefvODLz56nz8iy8eNIJOIT69Y8M8d3508cSwmLt52MK/o1ubn17lRKmCzQGh0UMDw/tokIn7h7JTcotJwaSCbxXSLbBMBhUza8OSif+z4LlAiCZGGesgexAQxVQmstxZE57Hs1JF6eKDRqJmJsUCtvLD1ve+/+pvD54gHBnhYEpHwwtMr3tv2eWtrm2ZwEBysa2ie7DaSMwQb6ciAg/Exiowr1ytrG4Dr7vbCCaMByCmV+M9LnX5g767NW95ksjxoyh4XHvpOx4Vep9Nr1UKnVaUDX+rcGQm1DY0ffPT5269vGju6y5UAgrGY9Ldff+HlN/8U4CscOuheqUYDMFDXLV+05+DxkEBfMMt4rJxAsAVpKXlF2zMyzixbvgKLxXmsqMMwVQlscf8sSzjOlf/Z1cu27zrwxa4Drzy3luDQ4qwPCSGP8+G7W05fvOpuQcaHTCrBQOiruTcWzU51Zd+myQKLhV9+dvW7H/5TLg8Pk3nQ+uXY8NwX6gkAA27tykVffLP/ux9PrV22wG5JV3chNDgAOG+ubLP4wFi3YtEnX+5Jjp3GZHiuEgYQ8bkbnly8f8/O1996m8n0XKf9Xjwm8FgAo41Joz6zesnft+++wGLOTp2Ow3oQYYR8D1okHwPSoICw4ICzl66vXpruOS2U7CIteXrp7ardO795+ZXNWE/6rkfDYwKPA8BhPo/z7FPL9h85RSLiE2IjJxVx/Rg2AOr+7v1tSXHTfMUCd8syDjasemLj1v+Kio6eEmVopy6BkYiR9RGdAwiNDgnyS09LOp+ZCzRwzDT5BHv2eglMJpPBYBz7nfA4rHmzEvcfOb315WfG7bToXjDo1He2vLhz726JJMhuJrZHYaoSGIVGozFwb3+/a26HheEohaynb+BcZhaFQgoO8EM7tGPYlIZOr9dotTSKnaJc92JBWsqbf/y4qroeeO+uEeyBEa0Iu1FStm/3rt+8+pqHV96ZqgSGYRiHJ3TcdV1DACIBnxQ7rX9Ade5yFolIGDcF13sANLDZbKZSxil8yWYy1ixbsH3Xgb++u8WjlhLsYsWiOX//197Tp04uWbrMkyvveK5kYwODwSBR0N3GVlfeFBhXqQnRJ89dzcwuSE9LZtA8ohGBgMfu7RsYlz+egBmJMYdOnLtRWpYQE+luWcYBnUZZu3T+zkOng4ND5OFu7r8zBqYqgcGkCGNxHd09Wp3OTrMvp0HA5YBRePp85qXrefNmJJI8II9PLpV09fROCQLjcbiN61ceOHJaFiKhkD1aYCQSKfH3SY4JP3hgv1AkotMd1p7GsZiqBLb2hqfxeNze3n4O23VbduC+Ab6i+OiIc1eyyURiSny02xPWqWSSwei5aUnDIJcGXb6edz4zZ/lCB2ehOBwYDBQfFV5V23Dsx8Nr12/whMrhIzFVCQxAZ9B5AmGLst2VBEZYG2oqZCH9qsHSskoOiwEU4FTMI3UXwHwHvI//+3p/0vQoDtND1ZoNQAkzaJT5M+IPncm8VVoaGRXlbonsYAoTmEgiwwRKdV1jhEzq4lvjcdiEmIj+gYGs/GI6leIjmnp5pO6CpTWkWBilCLuQmb1m2QJ3izMOwNQc4CuMkkmOHD4s9vX1wPCsKUxgEomEhOCS25VPzJvp+iBbIgE/IzH20PGMzJyCBcQUD+ys6TKoNdrunr6QQL+JnGxrxTgjKfZfuw/ERMolfsOTED0N1jK0IfWNrUcOH9zwzHOeZkhPYQJDEOTn69NSw21t73DLpg7QvQtmp3z29XcUMnFOasLD1OWa0jAYDBqdbuKLUigUis9hTQuXHT19futLzzpTNAcAzDgcFjMpVnE+q6SivEwernC3RPdhChPYEuQoFHKF4qaWNrcQ2BZlCezAL3bu53E4UeFSb3aGJ5UHD5RwXFT4voP1lTX1wQGjtpXwEFj6OfiJi0rLd+/a894f3/eo0I4pTGAABoNpQmGKblXGR0e4RQAUEhkeGrRi0ZyDx86IBVyHlNfzBoC5T8BlRcikO7/78b3f/cZDiumPATwelxgbgSHWNDY0BIeEuFucX/D/8Ll7po3TuWQAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" width="125" height="265" border="0">


Výmena prázdneho zásobníka za nový zásobník:


Ak je zásobník prázdny, z dávkovača tabliet ho uvoľníte stisnutím tlačidla na uvoľnenie zásobníka (tlačidlo, na ktorom je modrý krúžok). Vyberte nový zásobník z blistrového obalu bezprostredne pred jeho vložením.


Prázdny zásobník zlikvidujte a nový vložte podľa vyššie uvedeného popisu.


Kedy môžete začať užívať Flexyess?


Ak ste v predošlom mesiaci neužívali hormonálnu antikoncepciu.

Začnite s užívaním tabliet Flexyess v prvý deň cyklu (to znamená v prvý deň menštruácie). Ak začnete užívať Flexyess v prvý deň vášho cyklu, ste okamžite chránená pred otehotnením. Môžete tiež začať na 2.‑5. deň cyklu, vtedy však musíte počas prvých 7 dní použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad prezervatív).


Prechod z kombinovanej hormonálnej antikoncepcie alebo kombinovaného antikoncepčného

vaginálneho krúžku alebo náplasti

Môžete začať užívať Flexyess najlepšie hneď v nasledujúci deň po poslednom intervale bez užívania tabliet alebo po užití poslednej neaktívnej tablety (bez hormónu) vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie. Keď prechádzate z kombinovaného antikoncepčnéhovaginálneho krúžku alebo náplasti, postupujte podľa pokynov svojho lekára.


Prechod z metódy používajúcej len gestagén (antikoncepčná tableta iba s gestagénom, injekcia, implantát alebo vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce iba gestagén)

Z užívania antikoncepčných tabliet obsahujúcich len gestagén môžete prejsť v ktorýkoľvek deň, (z implantátu alebo vnútromaternicového telieska v deň jeho vyňatia, z injekcie v deň, keď má byť podaná ďalšia injekcia), ale vo všetkých prípadoch musíte počas prvých 7 dní užívania tabliet používať aj ďalšie ochranné opatrenia (napríklad prezervatív).


Po potrate alebo umelom prerušení tehotenstva.

Postupujte podľa pokynov svojho lekára.


Po pôrode

Flexyess môžete začať užívať medzi 21. až 28. dňom po pôrode. Ak začnete s užívaním neskôr ako na 28. deň, musíte počas prvých siedmych dní užívania lieku Flexyess použiť takzvanú bariérovú metódu (napríklad prezervatív).

Ak ste po pôrode mali pohlavný styk skôr ako ste začali (znovu začali) užívať Flexyess, musíte sa najskôr ubezpečiť, že nie ste tehotná alebo musíte počkať do nasledujúceho menštruačného krvácania.


Ak dojčíte a chcete začať užívať Flexyess (znovu užívať) po pôrode.

Prečítajte si časť „Dojčenie“, v časti 2.


Ak si nie ste istá, kedy máte začať, opýtajte sa svojho lekára.


Ak užijete viac lieku Flexyess ako máte

Prípady závažných škodlivých vplyvov po užití nadmerného množstva tabliet lieku Flexyess sa nehlásili.

Ak ste užili viacero tabliet naraz, môžu sa u vás objaviť príznaky nevoľnosti alebo vracanie. U mladých dievčat môže dôjsť ku krvácaniu z pošvy.


Ak ste užili priveľa tabliet lieku Flexyess alebo ak ste zistili, že niekoľko tabliet užilo dieťa, poraďte sa so

svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Flexyess


DÔLEŽITÉ: Ak ste vynechali jednu alebo viac tabliet, skontrolujte, či sa na obrazovke dávkovača tabliet Clyk zobrazil symbol „Použite dodatočnú metódu antikoncepcie“ (výkričník v obdĺžniku).

Kedykoľvek sa na displeji obrazovky zobrazí výkričník, musíte použiť navyše aj ďalšiu nehormonálnu metódu antikoncepcie (napr. prezervatív). Musíte používať ďalšiu metódu nehormonálnej antikoncepcie, pokiaľ výkričník nezmizne.


Postup pri vynechaní tabliet

 • Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o menej ako 24 hodín, ochrana pred otehotnením nie je znížená. Užite tabletu len čo si spomeniete a ďalšie tablety užite opäť v obvyklom čase.

 • Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o viac ako 24 hodín, ochrana pred otehotnením môže byť znížená. Nasledujúce pravidlá sa môžu použiť v bežnej praxi:


 • Viac ako jedna vynechaná tableta

Skontrolujte, či sa na displeji obrazovky vášho dávkovača tabliet Clyk zobrazil symbol „Použite dodatočnú metódu antikoncepcie“ (výkričník v obdĺžniku) a postupujte podľa vyššie uvedených pokynov. Ak si nie ste istá čo máte robiť, poraďte sa so svojím lekárom.


 • Jedna vynechaná tableta v priebehu 1.‑7. dňa


Užite zabudnutú tabletu len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase. Okrem toho skontrolujte, či sa symbol „Použite dodatočnú metódu antikoncepcie“ (výkričník v obdĺžniku), zobrazil na displeji obrazovky vášho dávkovača Clyk a riaďte sa vyššie uvedenými pokynmi. Ak ste mali pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety, musíte rátať s rizikom tehotenstva. V takom prípade vyhľadajte svojho lekára.


 • Jedna vynechaná tableta v priebehu 8. – 24. dňa


Užite zabudnutú tabletu len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase. Ak ste vaše tablety užívali 7 dní pred vynechaním tablety správne, nie je potrebné použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia. Ak však užívanie tabliet nebolo správne alebo ste vynechali viac ako 1 tabletu, musíte skontrolovať, či sa symbol „Použite dodatočnú metódu antikoncepcie“ (výkričník v obdĺžniku), zobrazil na displeji obrazovky vášho dávkovača Clyk a riaďte sa vyššie uvedenými pokynmi. Ak si nie ste istá, čo máte robiť, poraďte sa so svojim lekárom.


 • Jedna vynechaná tableta v priebehu 25.‑120. dňa


Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možností, bez toho, aby bolo potrebné použiť

dodatočné antikoncepčné opatrenia.


 1. Užite zabudnutú tabletu len čo si spomeniete (aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz) a ďalšie tablety užívajte v zvyčajnom čase, až kým neužijete najmenej 7 tabliet za sebou bez prerušenia


alebo


 1. Prerušte užívanie tabliet, majte 4-dňovú prestávku bez užívania tabliet (započítajte tiež dni, kedy ste vynechali tabletu) a pokračujte s novým cyklom užívania tabliet Flexyess.


 • Ak zabudnete užiť tablety a krvácanie sa neobjaví počas 4-dňovej prestávky bez užívania tabliet, môžete byť tehotná. Kontaktujte svojho lekára predtým, ako budete pokračovať v užívaní tabliet (pozrite tiež časť „Čo musíte urobiť, ak v 4-dňovom intervale bez tabliet nenastane krvácanie“).


Čo musíte urobiť v prípade vracania alebo silnej hnačky

Ak vraciate v priebehu 3‑4 hodín po užití tablety alebo máte silnú hnačku, existuje riziko, že liečivá v tabletesa nemusia úplnevstrebať do vášho tela. Situácia je podobná, ako keď zabudnete užiť tabletu. Po vracaní alebo hnačke musíte čo najskôr užiť ďalšiu tabletu. Ak je to možné, užite ju do 24 hodín od času, kedy normálne užívate tabletu. Ak to nie je možné alebo ak už prešlo 24 hodín, použite v najbližších 7 dňoch dodatočné antikoncepčné opatrenia (napr. prezervatív).


Ak prestanete užívať Flexyess

Môžete prestať užívaťFlexyess kedykoľvek chcete. Ak nechcete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom o iných spoľahlivých metódach antikoncepcie. Ak chcete otehotnieť, ukončite užívanie lieku Flexyess a pred pokusom o otehotnenie vyčkajte na menštruáciu. Ľahšie si budete môcť vypočítať dátum predpokladaného pôrodu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, najmä ak je závažný a pretrvávajúci, alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu, o ktorej si myslíte, že by mohla byť spôsobená liekom Flexyess, povedzte to svojmu lekárovi.


Zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín v žilách (venózna tromboembólia (VTE)) alebo krvných zrazenín v tepnách (arteriálna tromboembólia (ATE)) existuje u všetkých žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu. Podrobnejšie informácie o rôznych rizikách vyplývajúcich z používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flexyess“.


Uvedený je zoznam vedľajších účinkov, ktoré súviseli s používaním lieku Flexyess:


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať 1 až 10 zo 100 používateliek):

 • zmeny nálady, depresia, znížený záujem alebo strata záujmu o sex,

 • bolesť hlavy,

 • migréna,

 • nevoľnosť,

 • bolesť prsníkov, problémy s menštruáciou ako sú nepravidelná menštruácia a vynechanie menštruácie.


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať 1 až 10 z 1 000 používateliek):

 • nervozita, ospanlivosť,

 • točenie hlavy, pocit mravčenia,

 • migréna, kŕčové žily, zvýšený krvný tlak,

 • bolesť žalúdka, vracanie, porucha trávenia, plynatosť, zápal žalúdka, hnačka,

 • akné, svrbenie, vyrážka,

 • bolesti, napr. bolesť chrbta, bolesť končatín, svalové kŕče,

 • plesňová infekcia v pošve, bolesť v panve, zväčšenie prsníkov, nezhubné hrčky v prsníkoch, krvácanie z maternice/pošvy (ktoré zvyčajne vymizne pokračujúcou liečbou), výtok z pošvy, návaly horúčavy, zápal pošvy (vaginitída), problémy s menštruáciou, bolestivé menštruácie, slabé menštruácie, veľmi silné menštruácie, sucho v pošve, nezvyčajný ster z krčka maternice,

 • nedostatok energie, nadmerné potenie, zadržiavanie tekutín,

 • prírastok telesnej hmotnosti.


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať 1 až 10 z 10 000 používateliek):

 • kandidóza (infekcia spôsobená hubami),

 • málokrvnosť, zvýšený počet krvných doštičiek v krvi,

 • alergická reakcia,

 • hormonálna (endokrinná) porucha,

 • zvýšená chuť do jedla, strata chuti do jedla, nezvyčajne vysoká koncentrácia draslíka v krvi, nezvyčajne nízka koncentrácia sodíka v krvi,

 • neschopnosť dosiahnuť orgazmus, nespavosť,

 • závrat, triaška,

 • ochorenia oka, napr. zápal očného viečka, suché oči,

 • nezvyčajne rýchly srdcový pulz,

 • zápal žíl, krvácanie z nosa, mdloby,

 • zväčšené brucho, črevná porucha, pocit nadúvania, brušná prietrž, plesňová infekcia úst, zápcha, sucho v ústach,

 • bolesť žlčovodov alebo žlčníka, zápal žlčníka,

 • žltohnedé škvrny na pokožke, ekzém, vypadávanie vlasov, zápal kože podobný akné, suchá koža, vriedkovitý zápal kože, nadmerný rast vlasov, porucha kože, strie (pajazvičky) na koži, zápal kože, zápal kože citlivý na svetlo, kožné uzlíky,

 • obtiažny alebo bolestivý pohlavný styk, zápal pošvy (vulvovaginitída), krvácanie po pohlavnom styku, krvácanie z vysadenia, cysty v prsníkoch, zvýšený počet buniek prsníkov (hyperplázia), zhubné hrčky na prsníkoch, nezvyčajný rast povrchu sliznice krčka maternice, zmenšenie alebo úbytok výstelky maternice, cysty vaječníkov, zväčšenie maternice,

 • celkový pocit ochorenia,

 • strata telesnej hmotnosti,

 • škodlivé krvné zrazeniny v žile alebo tepne, napríklad:

 • v nohe alebo chodidle (t. j. DVT),

 • v pľúcach (t. j. PE),

 • srdcový infarkt,

 • cievna mozgová príhoda,

 • malá cievna mozgová príhoda alebo dočasné príznaky podobné cievnej mozgovej príhode, známe ako prechodný ischemický záchvat (TIA),

 • krvné zrazeniny v pečeni, žalúdku/črevách, obličkách alebo oku.

Riziko vzniku krvnej zrazeniny môže byť vyššie, ak máte akékoľvek iné stavy, ktoré zvyšujú toto riziko (ďalšie informácie o stavoch, ktoré zvyšujú riziko vzniku krvných zrazenín, a o príznakoch krvnej zrazeniny, pozri časť 2).


Taktiež sa hlásili nasledovné nežiaduce účinky, avšak ich frekvenciu nemožno z dostupných údajov stanoviť: precitlivenosť, multiformný erytém (vyrážka vo forme červeného oválneho výsevu alebo pľuzgieriky).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Flexyess


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Dávkovač tabliet nie je vodotesný a musí sa vždy uchovávať na suchom mieste.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistrovom obale zásobníka (pozri „EXP“).Hneď ako vyberiete zásobník z blistrového obalu, vložte ho do dávkovača a užívajte tablety až 40 dní.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Flexyess obsahuje

 • Liečivá sú etinylestradiol (ako betadexový klatrát) a drospirenón.

Každá tableta obsahuje 0,020 miligramu etinylestradiolu (ako betadexový klatrát) a 3 miligramy drospirenónu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, magnéziumstearát (E470b),

Filmový obal tablety: hypromelóza (E464), mastenec (E553b), oxid titaničitý (E171) a červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Flexyess a obsah balenia

Tableta lieku Flexyess je svetloružová, okrúhla s vypuklými povrchmi; na jednej strane sú vyrazené písmená „DS“ v pravidelnom šesťuholníku. Tablety sa nachádzajú v zásobníku, ktorý je zabalený v blistrovom obale.

Štartovacie balenie lieku Flexyess obsahuje:

1 škatuľku s 1 blistrom obsahujúcim 1 zásobník s 30 tabletami a

1 škatuľku s 1 dávkovačom

Balenia na doplnenie (náplne) lieku Flexyess obsahujú 1, 3, 4 alebo 12 blistrov, každý obsahuje zásobník s 30 tabletami


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Bayer spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25

85101 Bratislava

Slovenská republikaVýrobca

Bayer Pharma AG a Bayer Weimar GmbH and Co. KG

Muellerstrasse 170-178 Doebereinerstrasse 20

D-13342 Berlín D-99427 Weimar

Nemecko Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Štát

Názov, sila a lieková forma

Belgicko (BE)

Yvidually 0,02 mg/3 mg, filmomhulde tabletten

Bulharsko (BG)

Flexyess 0,02 mg/3 mg филмирани таблетки

Cyprus (CY)

Flexyess 0,02 mg/3 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Česká republika (CZ)

Flexyess 0,02 mg/ 3 mg potahované tablety

Dánsko (DK)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg, filmovertrukne tabletter

Estónsko (EE)

Yvidually, 0,02 mg/ 3 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Fínsko (FI)

Flexyess 0,02 mg/3 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francúzsko (FR)

Flexyess 0,02 mg / 3 mg, comprimé pelliculé

Grécko (EL)

Flexyess 0,02 mg/3 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Holandsko (NL)

Yvidually 0,02 mg/3 mg, filmomhulde tabletten

Írsko (IE)

Flexyess 0.02 mg/3 mg film-coated tablets

Island (IS)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg, filmuhúðaðar töflur

Litva (LT)

Flexyess 0,02 mg/3 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko(LV)

Yvidually 0,02 mg/3 mg apvalkotās tabletes

Luxembursko (LU)

Flexyess 0,02 mg/3 mg, comprimés pelliculés

Maďarsko (HU)

Flexyess 0,02 mg/3 mg filmtabletta

Malta (MT)

Flexyess 0.02 mg / 3 mg film-coated tablets

Nemecko (DE)

Flexyess 0,02 mg/3 mg Filmtabletten

Nórsko (NO)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg, tabletter, filmdrasjerte

Poľsko (PL)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg, tabletki powlekane

Portugalsko (PT)

Flexyess 3 mg + 0,02 mg comprimido revestido por película

Rakúsko (AT)

Flexyess 0,02 mg/3 mg Filmtabletten

Rumunsko (RO)

Yvidually 0,02 mg/3 mg, comprimate filmate

Slovenská republika (SK)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg filmom obalená tableta

Slovinsko (SI)

Flexyess 0,02 mg/ 3 mg filmsko obložene tablete

Spojené kráľovstvo (UK)

Flexyess 0.02 mg / 3 mg film-coated tablets

Španielsko (ES)

Flexyess 0,02 mg/ 3 mg comprimidos recubiertos con película

Švédsko (SE)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg, filmdragerade tabletter

Taliansko (IT)

Yvidually 0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.


17Flexyess 0,02 mg/3 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07413-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Flexyess 0,02 mg /3 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,020 mg etinylestradiolu (vo forme betadexového klatrátu) a 3 mg drospirenónu.


Pomocná látka so známym účinkom: laktóza 46 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Tablety sú svetloružové, okrúhle s vypuklými povrchmi, na jednej strane sú vyrazené písmená „DS“ v pravidelnom šesťuholníku.


Tablety majú priemer 6 mm a hrúbku 3 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Perorálna antikoncepcia.


Pri rozhodovaní o predpísaní lieku Flexyess sa majú zvážiť aktuálne rizikové faktory u danej ženy, najmä tie, ktoré sú spojené s venóznou tromboembóliou (VTE), a ako je riziko vzniku VTE pri užívaní Flexyessporovnateľné s inou kombinovanou hormonálnou antikoncepciou (Combined Hormonal Contraceptives, CHC) (pozri časti 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania: perorálne použitie


Dávkovanie


Ako užívať Flexyess


Flexyess sa môže používať len v kombinácii s dávkovačom tabliet Clyk. Dávkovač tabliet bude pomôckou pre používateľku počas celej liečby.


Návod na použitie dávkovača tabliet Clyk si má používateľka dôkladne prečítať pred použitím a uchovať aj pre ďalšie použitie.


Pokyny na prípravu dávkovača tabliet Clyk pre použitie a na dávkovanie tabliet, pozri časť 6.6.


Jedna tableta sa musí užívať každý deň približne v rovnakom čase, podľa potreby sa má zapiť malým množstvom tekutiny. Tablety sa musia užívať nepretržite, najmenej 24 dní.


Tablety lieku Flexyess sa môžu užívať nepretržite až 120 dní, potom musí nasledovať 4-dňový interval bez tabliet.


Užívanie tabliet pozostáva z dvoch fáz:


1. Povinná fáza (1. až 24. deň):


Po začatí užívania lieku Flexyess sa tablety musia užívať nepretržite, najmenej 24 dní.

Dávkovač tabliet Clyk určuje, kedy má začať 4-dňový interval bez tabliet. Počas prvých 24 dní (v povinnej fáze) dávkovač tabliet neumožní začiatok 4-dňového intervalu bez tabliet.


2. Flexibilná fáza (25. až 120. deň):


V období medzi 25. až 120. dňom sa môžu tablety užívať nepretržite, maximálne 120 dní. Počas tohto obdobia sa žena môže rozhodnúť, či bude mať 4-dňový interval bez tabliet alebo nie.

Tento 4-dňový interval bez tabliet sa má začať len v prípade, že sa tablety užívali nepretržite 24 dní.


Počas flexibilnej fázy dávkovač tabliet Clyk umožní používateľke kedykoľvek začať 4-dňový interval bez tabliet.

Tento 4-dňový interval bez tabliet by nemal nastať neskôr ako po 120 dňoch nepretržitého užívania tabliet.

Interval bez tabliet nemá byť nikdy dlhší ako 4 dni.


Dávkovač tabliet Clyk automaticky začne 4-dňový interval bez tabliet po 120 dňoch nepretržitého užívania tabliet.

Počas 4-dňového intervalu bez tabliet sa zvyčajne objaví krvácanie a nemusí skončiť predtým, ako sa má užiť ďalšia tableta.

Po každom 4-dňovom intervale bez tabliet sa začne nový cyklus užívania tabliet, najmenej 24 dní a najviac 120 dní.

Dávkovač tabliet Clyk po 4-dňovom intervale bez tabliet používateľke automaticky pripomenie, že sa začína nový cyklus a že musí opäť užívať tabletu každý deň.


4-dňový interval bez tabliet nesmie nikdy nastať v povinnej fáze, počas ktorej sa majú tablety užívať najmenej 24 dní.


Ak sa v priebehu flexibilnej fázy (počas 25.–120. dňa) objaví krvácanie a/alebo špinenie, ktoré pokračuje počas troch po sebe nasledujúcich dní, je vhodné, aby začal 4-dňový interval bez tabliet, čo môže znížiť celkový počet dní krvácania.


Tento 4-dňový interval bez tabliet môže začať len ak sa tablety užívali nepretržite najmenej 24 dní.


Ako začať s užívaním Flexyess


 • Ak sa predtým hormonálna antikoncepcia nepoužila (v predchádzajúcom mesiaci)


Užívanie tabliet musí začať v prvý deň prirodzeného cyklu používateľky (t.j. v prvý deň jej menštruačného krvácania). Je prípustné začať aj na 2.‑5. deň, ale v priebehu prvého cyklu sa počas prvých 7 dní užívania tabliet odporúča navyše použiť bariérovú metódu antikoncepcie.


 • Prechod z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (kombinovaná perorálna antikoncepcia (combined oral contraceptive - COC), vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť).


Používateľka má prednostne začať užívať Flexyess deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivo) jej predošlého COC, ale najneskôr v deň, ktorý nasleduje po zvyčajnom intervale bez užívania tabliet alebo po období užívania tabliet bez obsahu hormónov jej predchádzajúceho COC. Ak sa predtým používal antikoncepčný vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť, používateľka má začať užívať Flexyess najlepšie v deň odstránenia, ale najneskôr v deň plánovanej ďalšej aplikácie.


 • Prechod z metódy používajúcej len gestagén (tableta, injekcia, implantát obsahujúce len gestagén) alebo z vnútromaternicového telieska uvoľňujúceho len gestagén (IUS)


Z tablety obsahujúcej len gestagén môže používateľka prejsť na užívanie Flexyess kedykoľvek (z implantátu alebo IUS v deň jeho vyňatia, z injekcie v deň, kedy by sa mala aplikovať ďalšia injekcia), ale v každom z týchto prípadov ju treba poučiť, aby počas prvých 7 dní užívania tabliet použila navyše bariérovú metódu.


 • Užívanie po potrate v prvom trimestri


Používateľka môže začať užívať liek okamžite. V takom prípade nemusí používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.


 • Užívanie po pôrode alebo potrate v druhom trimestri


Používateľke treba odporučiť, aby začala užívať liek medzi 21. až 28. dňom po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri. Keď začne užívať liek neskôr, musí byť poučená, aby počas prvých 7 dní použila navyše bariérovú metódu. Ak však už predtým došlo k pohlavnému styku, musí sa pred začatím užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie vylúčiť gravidita alebo používateľka musí vyčkať na prvé menštruačné krvácanie.


Dojčiace ženy, pozri časť 4.6.


Postup pri vynechaní tabliet


Ak sa užitie ktorejkoľvek tablety oneskorí o menej ako 24 hodín, antikoncepčná ochrana nie je narušená. Používateľka musí užiť tabletu hneď ako si spomenie, a ďalšie tablety musí užiť vo zvyčajnom čase.


Ak sa užitie ktorejkoľvek tablety oneskorí o viac ako 24 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť znížená.

Postup pri vynechaní tabliet sa môže riadiť podľa nasledovných dvoch základných pravidiel:


 1. Odporúčaný interval bez užívania tabliet sú 4 dni, užívanie tabliet sa nesmie nikdy prerušiť na dlhšie ako 7 dní.


 1. Na dosiahnutie zodpovedajúcej supresie osi hypotalamus-hypofýza-ováriá sa vyžaduje nepretržité sedemdňové užívanie tabliet.


V súlade s tým sa v bežnej praxi môžu poskytnúť nasledovné odporúčania:


 • 1.‑ 7. deň


Používateľka musí užiť poslednú vynechanú tabletu hneď ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Navyše je potrebné používať v nasledujúcich siedmich dňoch bariérovú metódu, akou je prezervatív. Ak došlo v predchádzajúcich siedmich dňoch k pohlavnému styku, musí sa zvážiť možnosť gravidity. Čím viac tabliet sa vynechalo a čím bližšie boli k intervalu bez užívania tabliet, tým vyššie je riziko gravidity.


 • 8.‑ 24. deň


Používateľka musí užiť poslednú vynechanú tabletu hneď ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Ak žena užívala tablety počas siedmich dní pred prvou vynechanou tabletou správne, ďalšie antikoncepčné opatrenia nie sú potrebné. Ak však užívanie tabliet nebolo správne alebo ak došlo ku vynechaniu viac ako 1 tablety, treba ženu poučiť, aby používala ďalšie antikoncepčné opatrenia, až do doby pokiaľ neužije tablety bez prerušenia najmenej 7 dní.


 • 25.‑ 120. deň


Vzhľadom na blížiaci sa interval bez hormónov hrozí riziko zníženia spoľahlivosti antikoncepcie. Aj tak však možno upravením schémy užívania tabliet predísť zníženiu antikoncepčnej ochrany. Pri dodržaní niektorého z dvoch nasledovných možných postupov, nie je potrebné používať ďalšie antikoncepčné opatrenia za predpokladu, že počas siedmich dní pred vynechaním prvej tablety používateľka užila všetky tablety správne. Ak to tak nie je, musí používateľka zvoliť prvú z nasledovných dvoch možností a použiť navyše ďalšie opatrenia počas nasledujúcich siedmich dní.


 1. Používateľka musí užiť poslednú vynechanú tabletu hneď, ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase, až kým neužije bez prerušenia najmenej 7 tabliet za sebou.


 1. Používateľka sa tiež môže rozhodnúť, že bude mať 4-dňový interval bez tabliet, so započítaním dní, kedy vynechala tablety, za účelom vyvolať krvácanie z vysadenia a následne začať nový cyklus užívania Flexyess.


Ak používateľka zabudne užiť tablety a následne sa nedostaví krvácanie z vysadenia počas intervalu bez tabliet, musí sa zvážiť možnosť gravidity.


Postup v prípade gastrointestinálnych ťažkostí


V prípade závažných gastrointestinálnych ťažkostí (napr. vracania alebo hnačky) nemusí byť vstrebávanie úplné a musia sa použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia.

Ak počas 3‑4 hodín po užití tablety dôjde ku vracaniu, môžu sa aplikovať odporúčania týkajúce sa vynechaných tabliet uvedené v časti 4.2. Ak používateľka nechce zmeniť zvyčajnú schému užívania tabliet, musí užiť ďalšiu tabletu (ďalšie tablety) z dávkovača tabliet.


Ďalšie informácie o použití u osobitných populácií


Pediatrická populácia

Flexyess je indikovaný až po menarché (prvej menštruácii).


Staršie ženy

Nevzťahuje sa. Flexyess nie je indikovaný po menopauze.


Pacientky s poruchou funkcie pečene

Flexyess je kontraindikovaný u žien so závažnými ochoreniami pečene. Pozri tiež časti 4.3 a 5.2.


Pacientky s poruchou funkcie obličiek

Flexyess je kontraindikovaný u žien so závažnou renálnou insuficienciou alebo pri akútnom renálnom zlyhaní. Pozri tiež časti 4.3 a 5.2.


4.3 Kontraindikácie


Kombinovaná hormonálna antikoncepcia (CHC) sa nesmie používať v nasledujúcich podmienkach. Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvýkrát v priebehu používania CHC, používanie sa musí okamžite prerušiť.


 • Prítomnosť alebo riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

  • Venózna tromboembólia - prítomná VTE (liečená antikoagulanciami) alebo v anamnéze (napr. trombóza hlbokých žíl [DVT] alebo pľúcna embólia [PE]).

  • Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik venóznej tromboembólie, ako napríklad rezistencia voči APC (vrátane faktora V Leiden), deficiencia antitrombínu‑III, deficiencia proteínu C, deficiencia proteínu S.

  • Závažný chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou (pozri časť 4.4).

  • Vysoké riziko vzniku venóznej tromboembólie z dôvodu prítomnosti viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4).

 • Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

  • Arteriálna tromboembólia - prítomná arteriálna tromboembólia, arteriálna tromboembólia v anamnéze (napríklad infarkt myokardu) alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad angina pectoris).

  • Cievne mozgové ochorenie - prítomná cievna mozgová príhoda, cievna mozgová príhoda v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad prechodný ischemický záchvat, TIA).

  • Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, ako napríklad hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové protilátky, lupusové antikoagulancium).

  • Migréna s ložiskovými neurologickými symptómami v anamnéze.

  • Vysoké riziko vzniku arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4) alebo prítomnosti jedného závažného rizikového faktora, ako napríklad:

   • diabetes mellitus s cievnymi symptómami,

   • závažná hypertenzia,

   • závažná dyslipoproteinémia.

 • Závažné ochorenie pečene, prítomné alebo v anamnéze, až do návratu pečeňových funkcií na referenčné hodnoty.

 • Závažná obličková nedostatočnosť alebo akútne zlyhanie obličiek.

 • Existujúce nádory pečene (benígne aj malígne) alebo ich výskyt v anamnéze.

 • Diagnostikované malignity závislé od pohlavných steroidov alebo podozrenie na ne (napr. pohlavných orgánov alebo prsníka).

 • Vaginálne krvácanie s nediagnostikovanou príčinou.

 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Ak je prítomný ktorýkoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených nižšie, vhodnosť užívania Flexyess samá s danou ženou prekonzultovať.


Ženu treba upozorniť, že ak dôjde k zhoršeniu alebo prvému prejavu ktoréhokoľvek z týchto stavov alebo rizikových faktorov, má sa obrátiť na svojho lekára, ktorý určí, či má ukončiť užívanie Flexyess .


V prípade výskytu VTE alebo ATE alebo podozrenia na ne sa musí CHC vysadiť. Ak sa začne s antikoagulačnou liečbou, musí sa z dôvodu jej teratogenity (deriváty kumarínu) použiť vhodná alternatívna antikoncepcia.


 • Poruchy cirkulácie


Riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)


Používanie ktorejkoľvek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC) zvyšuje riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE) v porovnaní s jej nepoužívaním. Lieky, ktoré obsahujú levonorgestrel, norgestimát alebo noretisterón, sú spojené s najnižším rizikom vzniku VTE. Ostatné lieky, ako je Flexyess môžu toto riziko zvyšovať až dvojnásobne. Rozhodnutie používať ktorýkoľvek iný liek, ako liek s najnižším rizikom výskytu VTE, sa má urobiť len po konzultácii s danou ženou, aby sa zaručilo, že rozumie riziku výskytu VTE pri používaní Flexyess, ako jej aktuálne rizikové faktory ovplyvňujú toto riziko, a že riziko vzniku VTE je najvyššie v prvom roku používania CHC. Sú taktiež aj určité dôkazy o tom, že sa toto riziko zvyšuje pri opätovnom začatí používania CHC po prerušení používania trvajúcom 4 týždne alebo dlhšie.


U približne 2 z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú CHC a nie sú gravidné, vznikne VTE v priebehu jedného roka. Avšak u každej jednej ženy môže byť toto riziko oveľa vyššie v závislosti od prítomných rizikových faktorov (pozri nižšie).


Odhaduje sa1, že VTE sa vyskytne v priebehu jedného roka u 9 až 12 žien z 10 000 žien, ktoré používajú CHC obsahujúcu drospirenón, v porovnaní s približne 62 ženami, ktoré používajú CHC obsahujúcu levonorgestrel.


V oboch prípadoch je počet výskytov VTE za rok nižší ako počet očakávaný u žien počas gravidity alebo v období po pôrode.


VTE sa môže v 1 až 2 % prípadov skončiť smrťou.


P

Počet prípadov VTE

očet prípadov VTE na 10 000 žien v priebehu jedného roka

Nepoužívanie CHC (2 prípady)

CHC obsahujúce levonorgestrel

(5‑7 prípadov)

CHC obsahujúce drospirenón

(9‑12 prípadov)


U používateliek CHC bol mimoriadne zriedkavo hlásený výskyt trombózy v iných krvných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, obličkových alebo sietnicových žilách a tepnách.


Rizikové faktory vzniku VTE

Riziko vzniku venóznych tromboembolických komplikácií u používateliek CHC sa môže značne zvýšiť v prípade ženy s ďalšími rizikovými faktormi, najmä ak má viacero rizikových faktorov (pozri tabuľku).


Flexyessje kontraindikovaný, ak má žena viacero rizikových faktorov, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku venóznej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac ako jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov - v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko výskytu VTE. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nesmie predpisovať (pozri časť 4.3).


Tabuľka: Rizikové faktory pre vznik VTE


Rizikový faktor

Komentár

Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m²)

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI.

Obzvlášť dôležité je to zvážiť, ak sú prítomné aj ďalšie rizikové faktory.

Dlhodobá imobilizácia, závažný chirurgický zákrok, akýkoľvek chirurgický zákrok na nohách alebo panve, neurochirurgický zákrok alebo závažný úraz.Poznámka: dočasná imobilizácia vrátane cestovania leteckou dopravou trvajúcou >4 hodiny môže byť tiež rizikovým faktorom pre vznik VTE, najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

V týchto prípadoch sa odporúča prerušiť používanie tablety (v prípade plánovaného chirurgického zákroku najmenej štyri týždne pred zákrokom) a pokračovať v ňom najskôr dva týždne po úplnom obnovení pohyblivosti. Má sa používať iný spôsob antikoncepcie, aby sa zabránilo neželanej gravidite.

Ak sa užívanie Flexyess nepreruší včas, má sa zvážiť antitrombotická liečba.


Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt venóznej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne skorom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, žena sa má pred rozhodnutím o používaní ktorejkoľvek CHC poradiť s odborným lekárom.

Iné zdravotné stavy spojené s VTE

Rakovina, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov


Neexistuje žiadna zhoda ohľadom možnej úlohy kŕčových žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy.

Musí sa zvážiť zvýšené riziko vzniku tromboembólie počas gravidity a najmä počas 6‑týždňového obdobia šestonedelia (informácie o „Fertilite, gravidite a laktácii“, pozri časť 4.6.


Príznaky VTE (trombóza hlbokých žíl a pľúcna embólia)


Žena má byť poučená, aby v prípade príznakov vyhľadala okamžitú lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.


Príznaky trombózy hlbokých žíl(DVT) môžu zahŕňať:

 • jednostranný opuch nohy a/alebo chodidla alebo pozdĺž žily v nohe,

 • bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi,

 • zvýšené teplo v postihnutej nohe, sčervenanie alebo zmena sfarbenia pokožky na nohe.

Príznaky pľúcnej embólie (PE) môžu zahŕňať:

 • náhly nástup nevysvetliteľnej dýchavičnosti alebo rýchleho dýchania,

 • náhly kašeľ, ktorý môže súvisieť s hemoptýzou,

 • ostrú bolesť v hrudníku,

 • závažný pocit točenia hlavy alebo závrat,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

Niektoré z týchto príznakov (napríklad „dýchavičnosť“, „kašeľ“) sú nešpecifické a môžu byť nesprávne interpretované ako bežnejšie alebo menej závažné udalosti (napríklad infekcie dýchacích ciest).

Medzi ďalšie prejavy vaskulárnej oklúzie môžu patriť: náhla bolesť, opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny.

Ak dôjde k oklúzii v oku, medzi symptómy môžu patriť bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku. Niekedy môže dôjsť k strate zraku takmer okamžite.


Riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)


Epidemiologické štúdie spájajú používanie CHC so zvýšeným rizikom vzniku arteriálnej tromboembólie(infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej udalosti (napr. prechodný ischemický záchvat, cievna mozgová príhoda). Arteriálne tromboembolické udalosti sa môžu končiť smrťou.


Rizikové faktory pre vznik ATE


Riziko vzniku arteriálnych tromboembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej udalosti u používateliek CHC sa zvyšuje u žien s rizikovými faktormi (pozri tabuľku). Flexyessje kontraindikovaný, ak má žena jeden závažný alebo viacero rizikových faktorov vzniku ATE, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku arteriálnej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac než jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov - v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nesmie predpisovať (pozri časť 4.3).


Tabuľka: Rizikové faktory vzniku ATE

Rizikový faktor

Komentár

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov

Fajčenie

Ženám sa má odporučiť, aby nefajčili, ak chcú používať CHC. Ženám vo veku nad 35 rokov, ktoré pokračujú vo fajčení, sa má dôrazne odporučiť, aby používali iný spôsob antikoncepcie.

Hypertenzia


Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m²).

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI.

To je dôležité najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt arteriálnej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne mladom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, žena sa má pred rozhodnutím o používaní ktorejkoľvek CHC poradiť s odborným lekárom.

Migréna

Zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény v priebehu používania CHC (čo môžu byť skoré príznaky cievnej mozgovej príhody) môže byť dôvodom na okamžité prerušenie používania lieku.

Ďalšie zdravotné stavy spojené s nežiaducimi vaskulárnymi udalosťami.

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinémia, ochorenie srdcových chlopní a atriálna fibrilácia, dyslipoproteinémia a systémový lupus erythematosus.


Príznaky ATE


V prípade príznakov sa má žene odporučiť, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

Príznaky cievnej mozgovej príhody môžu zahŕňať:

 • náhla strata citlivosti alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela,

 • náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie,

 • náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením,

 • náhle problémy so zrakom jedného alebo oboch očí,

 • náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny,

 • strata vedomia alebo mdloba so záchvatom kŕčov alebo bez neho.

Dočasné príznaky naznačujú, že udalosťou je prechodný ischemický záchvat (TIA).

Príznaky infarktu myokardu (MI) môžu zahŕňať:

 • bolesť, nepohodlie, tlak, ťažoba, pocit stláčania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou,

 • nepohodlie vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky, žalúdka,

 • pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa,

 • potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat,

 • extrémna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.


 • Nádory


V niektorých epidemiologických štúdiách sa hlásilo zvýšené riziko rakoviny krčka maternice u dlhodobých používateliek COC (>5 rokov), pretrváva však rozdielnosť názorov na to, do akej miery sa dajú tieto nálezy pripísať následkom sexuálneho správania a iným faktorom, ako je ľudský papiloma vírus (HPV).


Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií uvádza, že sa mierne zvýšilo relatívne riziko (RR=1,24) rakoviny prsníka diagnostikovanej u žien počas užívania COC. Zvýšené riziko postupne klesá v priebehu 10 rokov po ukončení užívania COC. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet prípadov diagnostikovanej rakoviny prsníka u žien, ktoré užívajú alebo užívali COC je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalitu tieto štúdie nedokazujú. Pozorované zvýšenie rizika môže byť zapríčinené skoršou diagnózou rakoviny prsníka u užívateliek COC, biologickými účinkami COC alebo ich kombináciou. Rakovina prsníka diagnostikovaná u žien, ktoré niekedy COC užívali býva klinicky menej rozvinutá ako u žien, ktoré COC neužívali nikdy.


V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich COC hlásili benígne nádory pečene a ešte zriedkavejšie malígne nádory pečene. V ojedinelých prípadoch viedli tieto nádory k život ohrozujúcemu intraabdominálnemu krvácaniu. V prípade výskytu silných bolestí v nadbruší, zväčšenia pečene alebo príznakov intraabdominálneho krvácania u žien užívajúcich COC sa pri diferenciálnej diagnostike musí uvažovať o nádore pečene.


Pri použití vyššie dávkovaných COC (50 µg etinylestradiolu) sa znižuje riziko rakoviny endometria a vaječníkov. Zostáva potvrdiť, či sa to vzťahuje aj na nižšie dávkované COC.


 • Ostatné stavy


Gestagénová zložka Flexyessje antagonista aldosterónu s draslík šetriacimi vlastnosťami. Vo väčšine prípadov sa nepredpokladá zvýšenie koncentrácií draslíka. V klinickej štúdii sa však v priebehu užívania drospirenónu u niektorých pacientok s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie obličiek, ktoré súbežne užívali lieky šetriace draslík, koncentrácie draslíka v sére mierne, ale nevýznamne zvýšili. U pacientok s obličkovou nedostatočnosťou a k hornej hranici sa blížiacimi hodnotami draslíka v sére pred liečbou, sa preto počas prvého liečebného cyklu odporúča sledovať sérové hodnoty draslíka, a to najmä pri súbežnom podávaní liekov šetriacich draslík. Pozri tiež časť 4.5.


U žien s hypertriglyceridémiou, alebo ktoré majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze, sa v priebehu užívania COC môže zvýšiť riziko pankreatitídy.


Aj keď sa u mnohých žien užívajúcich COC zaznamenalo malé zvýšenie krvného tlaku, klinicky významný vzostup je zriedkavý. Iba v týchto zriedkavých prípadoch je opodstatnené okamžité vysadenie COC. Ak existujúca hypertenzia, konštantne zvýšené hodnoty krvného tlaku alebo signifikantne zvýšený krvný tlak neodpovedajú adekvátne v priebehu užívania COC na antihypertenznú liečbu, COC sa musí vysadiť. Ak lekár uzná za vhodné, užívanie COC je možné obnoviť po dosiahnutí normotenzných hodnôt krvného tlaku antihypertenznou liečbou.


V súvislosti s graviditou a v súvislosti s užívaním COC sa vyskytli alebo zhoršili nasledovné stavy, ale potvrdenie súvislosti s COC nie je preukázané: žltačka a/alebo svrbenie súvisiace s cholestázou, žlčové kamene, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, strata sluchu spôsobená otosklerózou.


U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie exogénnych estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.


Prerušenie užívania COC môže byť nevyhnutné pri akútnych a chronických poruchách pečeňových funkcií a do času, kým sa markery pečeňovej funkcie nevrátia na referenčné hodnoty. Recidíva cholestatickej žltačky a/alebo s cholestázou spojeného pruritu, ktoré sa predtým objavili v gravidite alebo počas predchádzajúceho užívania pohlavných steroidov, vyžadujú prerušenie užívania COC.


Napriek tomu, že COC môžu mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a na glukózovú toleranciu, neexistuje dôkaz potreby meniť terapeutický režim u diabetičiek, ktoré užívajú nízkodávkovéCOC (s obsahom etinylestradiolu <0,05 mg). Diabetičky musia však byť starostlivo sledované, najmä na začiatku užívania COC.


Počas užívania COC sa vyskytlo zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.


Niekedy sa môže objaviť chloazma, najmä u žien s anamnézou chloasma gravidarum. Používateľky so sklonom ku chloazme sa majú počas užívania COC vyhýbať expozícii slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.


Každá tableta tohto lieku obsahuje 46 mg laktózy v jednej tablete. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou, ktoré majú diétu bez laktózy, musia toto množstvo zohľadniť.

Lekárske vyšetrenia/konzultácie


Pred začatím užívania alebo opätovným nasadením Flexyess sa má vyšetriť kompletná zdravotná anamnéza (vrátane rodinnej anamnézy) a musí sa vylúčiť gravidita. Má sa zmerať krvný tlak a vykonať zdravotná prehliadka na základe kontraindikácií (pozri časť 4.3) a upozornení (pozri časť 4.4). Je dôležité ženu upozorniť na informácie o venóznej a arteriálnej trombóze vrátane rizika užívania Flexyess v porovnaní s inými CHC, o príznakoch VTE a ATE, o známych rizikových faktoroch a o tom, čo robiť v prípade podozrenia na trombózu.


Žena má byť poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľku a dodržiavala odporúčania uvedené v nej. Frekvencia a druh vyšetrení sa majú robiť na základe stanovených postupov a majú sa prispôsobiť individuálnym potrebám ženy.


Ženy majú byť upozornené, že hormonálna antikoncepcia nechráni pred infekciami vírusom HIV (AIDS) ani inými ochoreniami prenášanými pohlavným stykom.


Znížená účinnosť


Účinnosť COC sa môže znížiť napr. ak sa vynechajú aktívne tablety (pozri časť 4.2), v prípade gastrointestinálnych ťažkostí počas užívania tabliet (pozri časť 4.2), alebo ak sa súbežne užívajú ďalšie lieky (pozri časť 4.5).


Znížená kontrola cyklu


Flexibilný režim je navrhnutý s cieľom oddialiť menštruáciu. U mnohých žien sa pri meškaní menštruácie objaví špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie. Nástup tohto typu krvácania je neplánovaný a nemožno ho predvídať. Len krvácanie z vysadenia hormónov, ktoré nasleduje po 4-dňovom intervale bez tabliet, môže byť naplánované. Flexibilný režim pri užívaní lieku Flexyess umožňuje plánovanie krvácania z vysadenia počas flexibilnej fázy medzi 25. a 120. dňom cyklu užívania.


Pri užívaní ktoréhokoľvek COC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie) aj v priebehu pevne stanovenej fázy cyklu užívania medzi 1. a 24. dňom, predovšetkým počas prvých mesiacov užívania. Z tohto dôvodu má posúdenie nepravidelného krvácania zmysel až po adaptačnom intervale približne troch mesiacov.


Ak nepravidelné krvácanie pokračuje aj po vyvolaní krvácania z vysadenia, t.j. ak sa epizódy krvácania aj po 4-dňovej prestávke výrazne predlžujú alebo nadobúdajú na intenzite viac ako obvykle, musí sa zvážiť možnosť nehormonálnej príčiny a indikované sú zodpovedajúce diagnostické kroky na vylúčenie malignity alebo gravidity. Môžu zahŕňať aj kyretáž.


U niektorých žien nemusí dôjsť počas intervalu bez tabliet ku krvácaniu z vysadenia. Ak sa COC užíva podľa pokynov popísaných v časti 4.2, je nepravdepodobné, že je používateľka gravidná. Ak sa však COC neužívalo pred prvým vynechaným krvácaním podľa týchto pokynov alebo ak nedošlo ku krvácaniu z vysadenia dvakrát, musí sa pred ďalším užívaním COC vylúčiť gravidita.


Nie je bezpodmienečne nutné, aby pri liečbe s Flexyess došlo ku krvácaniu z vysadenia každé 4 týždne, ale menej často s intervalmi až 120 dní (podľa toho, kedy sa používateľka rozhodne mať 4-dňový interval bez tabliet). Preto absencia krvácania z vysadenia nemôže byť považovaná za príznak neočakávanej gravidity, a podľa toho neočakávaná gravidita môže byť ťažko rozpoznaná. To môže byť dôležité najmä u žien, ktoré užívajú lieky s teratogénnym účinkom. Ak sa Flexyess užíva podľa pokynov gravidita je nepravdepodobná, ale ak existuje podozrenie z akýchkoľvek dôvodov na graviditu, musí sa vykonať tehotenský test.


4.5 Liekové a iné interakcie


Poznámka: Na identifikovanie potenciálnych interakcií sa musia zohľadniť odborné informácie o súbežne užívaných liekoch.


 • Účinky ďalších liekov na užívanie Flexyess


Interakcie sa môžu vyskytnúť s liečivami, ktoré indukujú mikrozomálne enzýmy, čo môže viesť k zvýšenému klírensu pohlavných hormónov a spôsobiť medzimenštruačné krvácanie a/alebo zlyhanie antikoncepčnej ochrany.

Manažment

Indukcia enzýmov sa môže pozorovať už po niekoľkých dňoch liečby. Maximálna indukcia enzýmov je zvyčajne dosiahnutá do niekoľkých týždňov. Počas 4 týždňov od ukončenia liečby liekom môže enzýmová indukcia pretrvávať.

Krátkodobá liečba

Ženy užívajúce liečivá indukujúce enzýmy musia dočasne okrem COC používať navyše bariérovú alebo inú metódu antikoncepčnej ochrany. Bariérová metóda sa musí používať počas celého obdobia súbežnej liečby a počas 28 dní od jej ukončenia.

Počas obdobia používania bariérovej metódy sa nesmie užívanie tabliet prerušiť intervalom bez užívania tabliet.

Dlhodobá liečba

Ženám dlhodobo užívajúcim liečivá indukujúce pečeňové enzýmy sa odporúča iná, spoľahlivá nehormonálna metóda antikoncepcie.

V literatúre boli popísané nasledujúce interakcie.

 1. Látky, ktoré zvyšujú klírens kombinovanej perorálnej antikoncepcie (účinnosť COC znížená indukciou enzýmov) napr.:

Barbituráty, bosentan, karbamazepín, fenytoín, primidón, rifampicín a liečivá určené na liečbu HIV ako ritonavir, nevirapín a efavirenz, a pravdepodobne aj felbamát, grizeofulvín, oxkarbazepín, topiramát a produkty obsahujúce rastlinný prípravok ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).

 1. Látky s premenlivým vplyvom na klírens kombinovanej perorálnej antikoncepcie

Mnoho kombinácii inhibítorov HIV proteáz a nenukleozidových inhibítorov reverznej transkriptázy, vrátane kombinácií s HCV inhibítormi, môže v prípade súbežného podávania s COC zvyšovať alebo znižovať plazmatické koncentrácie estrogénu alebo gestagénov. Celkový účinok týchto zmien môže byť v niektorých prípadoch klinicky významný.

Z toho dôvodu je nevyhnutné oboznámiť sa so Súhrnom charakteristických vlastností súbežne podávaného HIV/HCV lieku, aby sa identifikovali možné interakcie a akékoľvek súvisiace odporúčania. V prípade pochybností má žena liečená inhibítormi proteáz alebo nenukleozidovými inhibítormi reverznej transkriptázy používať dodatočnú bariérovú metódu antikoncepčnej ochrany.


Hlavné metabolity drospirenónu sa v ľudskej plazme vytvárajú bez účasti systému cytochrómu P450. Inhibítory tohto enzýmového systému preto pravdepodobne nemajú vplyv na metabolizmus drospirenónu.


 • Účinky Flexyess na užívanie iných liekov


Perorálna antikoncepcia môže ovplyvňovať metabolizmus niektorých iných liečiv. Teda môžu ich koncentrácie v plazme a tkanivách buď zvyšovať (napr. cyklosporín) alebo znižovať (napr. lamotrigín).


Vychádzajúc z in vitroinhibičných štúdií a štúdií in vivo interakcií s dobrovoľníčkami, užívajúcimi omeprazol, simvastatín a midazolam ako označené substráty, interakcia drospirenónu v 3 mg dávkach s metabolizmom iných liečiv nie je pravdepodobná.


 • Iné druhy interakcií


U pacientok, ktoré nemajú obličkovú nedostatočnosť, súbežné užívanie drospirenónu a inhibítorov ACE alebo nesteroidných antiflogistík (NSAID) nepreukázalo signifikantný vplyv na hladinu draslíka v sére. Súbežné užívanie Flexyess a antagonistov aldosterónu alebo draslík šetriacich diuretík sa však neštudovalo. V tomto prípade sa musí koncentrácia draslíka v sére stanoviť počas prvého liečebného cyklu. Pozri tiež časť 4.4.


 1. Laboratórne vyšetrenia


Užívanie kontraceptívnych steroidov môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov, vrátane biochemických parametrov pečeňových, tyreoidálnych, adrenálnych a renálnych funkcií, plazmatických koncentrácií (väzbových) proteínov napr. globulínu viažuceho kortikosteroidy a lipidových/lipoproteínových frakcií, parametrov metabolizmu sacharidov a parametrov koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny však zvyčajne zostávajú v rozmedzí referenčných laboratórnych hodnôt. Svojím miernym antimineralokortikoidným pôsobením drospirenón zapríčiňuje zvýšenie aktivity renínu a aldosterónu v plazme.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Flexyess nie je indikovaný počas gravidity. Pravdepodobnosť gravidity sa má zvážiť u ktorejkoľvek pacientky, u ktorej sa objavili príznaky gravidity, najmä ak nedodržala predpísanú schému dávkovania.

Ak počas užívania Flexyess dôjde ku gravidite, liek sa musí okamžite vysadiť. Rozsiahle epidemiologické štúdie neodhalili zvýšené riziko vrodených chýb u detí narodených ženám, ktoré užívali COC pred otehotnením, ani teratogénny vplyv COC, nedopatrením užívanej počas gravidity.


Štúdie na zvieratách preukázali nežiaduce účinky počas gravidity a laktácie (pozri časť 5.3). Nežiaduce účinky v dôsledku hormonálneho účinku liečiv sa na základe výsledkov týchto štúdií na zvieratách nedajú vylúčiť. Celkové skúsenosti s používaním COC počas gravidity však neposkytujú dôkazy o konkrétnom nežiaducom pôsobení na ľudí.


Dostupné údaje ohľadom používania Flexyess počas gravidity sú príliš obmedzené na vyvodenie záverov, týkajúcich sa negatívneho pôsobenia Flexyess na graviditu, zdravie plodu alebo novorodenca. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne významné epidemiologické údaje.


Počas liečby s Flexyess zvyčajne nedochádza ku krvácaniu z vysadenia každé 4 týždne, ale so zníženou frekvenciou s intervalmi až 120 dní. Neočakávaná gravidita môže byť ťažko rozpoznateľná. Ak existuje podozrenie na graviditu u ženy, ktorá užíva Flexyess, musí sa vykonať tehotenský test.


Pri opätovnom začatí užívania Flexyess treba vziať do úvahy zvýšené riziko VTE v období po pôrode (pozri časti 4.2. a 4.4.).


Laktácia


COC môžu ovplyvniť laktáciu, pretože môžu znižovať množstvo a meniť zloženie materského mlieka. Z tohto dôvodu sa užívanie COC vo všeobecnosti neodporúča, až kým matka úplne neprestane dieťa dojčiť. V priebehu užívania COC sa do materského mlieka môžu vylučovať malé množstvá kontraceptívnych steroidov a/alebo ich metabolitov. Tieto množstvá môžu mať vplyv na dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. U žien užívajúcich COC sa nepozorovali žiadne vplyvy na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšími nežiaducimi reakciami hlásenými pri užívaní Flexyess sú nauzea a bolesť prsníkov. Vyskytujú sa u >3 % užívateliek.


Závažné nežiaduce reakcie sú arteriálna a venózna trombembólia, rakovina prsníka a fokálna nodulárna hyperplázia.


Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov


Frekvencie nežiaducich účinkov v nižšie uvedenej tabuľke zahŕňajú nežiaduce účinky charakteristické pre liek YAZ, ktoré sú kombinované s nežiaducimi účinkami hlásenými v klinických skúškach s Flexyess (N=2623). V prípadoch, keď boli nežiaduce účinky hlásené v štúdiách oboch programov klinického vývoja a frekvencia pri Flexyess bola vyššia, frekvencia pri Flexyess je zobrazená.


Trieda orgánového systému (MedDRA verzia 9.1)

časté

(1/100 až <1/10)

menej časté

(1/1 000 až <1/100)

zriedkavé

(1/10 000 až <1/1 000)

neznáme

(z dostupných údajov)

Infekcie a nákazykandidózaPoruchy krvi a lymfatického systémuanémia,
trombocytémia


Poruchy imunitného systémualergické reakcie

precitlivenosť

Poruchy endokrinného systémuporuchy endokrinného systému


Poruchy metabolizmu a výživyzvýšená chuť do jedla,
anorexia,
hyperkaliémia,

hyponatriémia


Psychické poruchy

emocionálna labilita,

depresia,

znížené libido


nervozita,

somnolencia

anorgazmia,
insomnia


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

závrat,

parestézia

vertigo,

tremor


Poruchy okakonjunktivitída,
suché oči,

poruchy videnia


Poruchy srdca a srdcovej činnostitachykardia,


Poruchy ciev

migréna

kŕčové žily,
hypertenzia


flebitída,
cievne poruchy,
epistaxa
synkopa,

venózna tromboembólia (VTE),

arteriálna tromboembólia (ATE)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea


bolesť brucha,

vracanie,

dyspepsia,

flatulencia,
gastritída,
hnačka

zväčšené brucho,
gastrointestinálna porucha,
pocit plnosti žalúdka a čriev,

hiátová hernia,
orálna kandidóza,
zápcha,
sucho v ústach


Poruchy pečene a žlčových ciestbolesť žlčníka a žlčovodov,
cholecystitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


akné,
pruritus,
vyrážka

chloazma,

ekzém,

alopécia,

akneiformná dermatitída,

suchá koža,

erythema nodosum, hypertrichóza,

poruchy kože,

kožné strie,

kontaktná dermatitída,

fotosenzitívna dermatitída,
kožné uzlíky

erythema multiforme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


bolesť chrbta,

bolesť končatín,

svalové kŕčePoruchy reprodukčného systému a prsníkov

bolesť prsníkov,

metrorágia,*

amenorea

vaginálna kandidóza,
bolesť v panve,

zväčšenie prsníkov,

fibrocystové prsníky,
krvácanie z maternice/pošvy,*
výtok z genitálií,
návaly horúčavy,

vaginitída,

menštruačné poruchy,

dysmenorea,

hypomenorea,
menorágia,

suchosť v pošve,

podozrivý nález pri PAP teste

dyspareunia,
vulvovaginitída,
krvácanie po pohlavnom styku,
krvácanie z vysadenia,
cysty v prsníkoch,

hyperplázia prsníkov,
neoplazmy prsníkov,
polypy v krčku maternice,
atrofia endometria,
ovariálne cysty,

zväčšenie maternice


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia,

zvýšené potenie,

edém

(generalizovaný edém,
periférny edém,
edém tváre)

nevoľnosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


prírastok telesnej hmotnosti

úbytok telesnej hmotnosti* nepravidelnosti krvácania zvyčajne vymiznú s pokračovaním liečby


Informácie o venóznych tromboembolických udalostiach (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia) a o arteriálnych tromboembolických udalostiach (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda), rakovine prsníka, fokálnej nodulárnej hyperplázii (benígne pečeňové nádory) a o migréne sú uvedené v častiach 4.3 a 4.4.


Popis vybraných nežiaducich účinkov


U žien používajúcich CHC sa pozorovalo zvýšené riziko vzniku arteriálnych a venóznych trombotických a tromboembolických udalostí vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, prechodných ischemických záchvatov, venóznej trombózy a pľúcnej embólie, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 4.4.


Nežiaduce účinky s veľmi nízkou frekvenciou alebo s oneskoreným nástupom príznakov, ktoré sa považujú za súvisiace so skupinou kombinovanej perorálnej antikoncepcie sú uvedené nižšie (pozri tiež časti 4.3 a 4.4):


Nádory


 • Frekvencia diagnózy rakoviny prsníka sa veľmi mierne zvyšuje u používateliek COC. Keďže výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet prípadov je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalita s COC nie je známa.

 • Pečeňové nádory (benígne a malígne).


Iné stavy


 • erythema nodosum, erythema multiforme.

 • ženy s hypertriglyceridémiou (zvýšené riziko výskytu pankreatitídy pri užívaní COC).

 • hypertenzia.

 • výskyt alebo zhoršenie nasledujúcich stavov, ktorých súvislosť s COC nie je presvedčivá: žltačka a/alebo svrbenie súvisiace s cholestázou, tvorba žlčových kameňov, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, strata sluchu spôsobená otosklerózou.

 • u žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie exogénnych estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.

 • poruchy funkcie pečene.

 • zmeny v tolerancii glukózy alebo vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu.

 • Crohnova choroba, ulcerózna kolitída.

 • chloazma.

 • hypersenzitivita (vrátane symptómov ako sú vyrážka, žihľavka).Interakcie

Interakcie COC s inými liečivami (induktory enzýmov, niektoré antibiotiká) môžu spôsobiť medzimenštruačné krvácanie a/alebo zlyhanie antikoncepčnej ochrany (pozri časť 4.5).Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.4.9 PredávkovanieS predávkovaním Flexyess ešte nie sú skúsenosti. Na základe celkových skúseností s kombinovanou perorálnou antikoncepciou sa môžu v prípade predávkovania aktívnymi tabletami vyskytnúť tieto príznaky: nauzea, vracanie a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Antidotá neexistujú a ďalšia liečba má byť symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina (ATC): Gestagény a estrogény, fixná kombinácia

ATC kód: G03AA12V klinických štúdiách vykonaných s liekom Flexyess v Európskej únii/Kanade a USA bol vypočítaný nasledovný Pearlov index:EU/Kanada: Pearlov index zlyhania metódy: 0,59 (95 % horný obojstranný interval spoľahlivosti: 1,22).

Celkový Pearlov index (zlyhanie metódy + zlyhanie pacienta): 0,63 (95 % horný obojstranný limit spoľahlivosti: 1,24).USA: celkový Pearlov index (zlyhanie metódy + zlyhanie pacienta): 1,65 (95 % horný obojstranný interval spoľahlivosti: 2,65).Antikoncepčný účinok Flexyess je založený na spolupôsobení rôznych faktorov, najdôležitejšie z nich sú inhibícia ovulácie a zmeny v endometriu.


Flexyess je kombinovaná perorálna antikoncepcia obsahujúca etinylestradiol a gestagén drospirenón. V terapeutickom dávkovaní má drospirenón tiež antiandrogénne a mierne antimineralokortikoidné vlastnosti. Nemá estrogénny, glukokortikoidný ani antiglukokortikoidný účinok. Na základe toho je farmakologický profil drospirenónu veľmi podobný prirodzenému hormónu progesterónu.


Z klinických štúdií vyplýva, že mierne antimineralokortikoidné vlastnosti YAZU vedú k miernemu antimineralokortikoidnému pôsobeniu.


Flexyess je COC s flexibilne rozšíreným režimom, ktoré vychádza z kombinovanej perorálnej antikoncepcie YAZ, preto neprerušované užívanie tabliet je najmenej 24 dní a dĺžka intervalu bez užívania tabliet je 4 dni.


Multicentrická otvorená randomizovaná štúdia s paralelnými skupinami (EU/Kanada), ktorá porovnávala Flexyess a YAZ preukázala, že flexibilný režim, ak sa používa na dosiahnutie maximálnej dĺžky intervalov bez krvácania, bol schopný znížiť celkový počet dní menštruačného krvácania v roku z priemerne 66 dní (YAZ) na priemerne 41 dní (Flexyess).


Na posúdenie účinnosti a bezpečnosti YAZU u žien so stredne ťažkým acne vulgaris sa vykonali dve multicentrické, dvojito zaslepené, randomizované, placebom kontrolované štúdie.


Po šiestich mesiacoch liečby YAZOM v porovnaní s placebom preukázal štatisticky významne väčšie 15,6 %-né (49,3 % verzus 33,7 %) zníženie zápalových lézií, 18,5 %-né (40,6 % verzus 22,1 %) u nezápalových lézií a 16,5 %-né (44,6 % verzus 28,1 %) u celkového počtu lézií. Okrem toho, vyššie percento jedincov 11,8 % (18,6 % verzus 6,8 %) malo hodnotenie pleti „čistá“ alebo „takmer čistá“ podľa škály ISGA (Investigator’s Static Global Assessment).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


 1. Drospirenón


Absorpcia

Drospirenón sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Maximálne koncentrácie liečiva v sére okolo 38 ng/ml sa dosiahnu asi za 1‑2 hodiny po jednorazovom podaní. Biologická dostupnosť je medzi 76 a 85%. Súbežné požitie potravy nemá na biologickú dostupnosť drospirenónu žiadny vplyv.


Distribúcia

Po perorálnom podaní sérové koncentrácie drospirenónu klesajú s terminálnym polčasom 31 h. Drospirenón sa viaže na sérový albumín a neviaže sa na globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG), ani na globulín viažuci kortikoidy (CBG). Len 3‑5 % z celkovej sérovej koncentrácie liečiva je vo forme voľného steroidu. Zvýšenie SHBG indukované etinylestradiolom neovplyvňuje väzbu drospirenónu na sérové proteíny. Priemerný zdanlivý distribučný objem drospirenónu je 3,7 ± 1,2 l/kg.


Biotransformácia

Drospirenón sa po perorálnom podaní rozsiahlo metabolizuje. Hlavným metabolitom v plazme je kyslá forma drospirenónu, ktorá vzniká otvorením laktónového kruhu, a 4,5-dihydrodrospirenón-3-sulfát. Obidva vznikajú bez účasti systému P450. Drospirenón sa v malom rozsahu metabolizuje cytochrómom P450 3A4 a in vitroprejavil schopnosť inhibovať tento enzým a cytochróm P450 1A1, cytochróm P450 2C9 a cytochróm P450 2C19.


Eliminácia

Metabolický klírens drospirenónu v sére je 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenón sa vylučuje v nezmenenej forme len v stopových množstvách. Metabolity drospirenónu sa vylučujú stolicou a močom s vylučovacím koeficientom približne 1,2 až 1,4. Polčas vylúčenia metabolitov močom a stolicou je asi 40 h.


Rovnovážny stav

V priebehu liečebného cyklu sa maximálna rovnovážna koncentrácia drospirenónu v sére asi 70 ng/ml dosiahne po asi 8 dňoch liečby.

V dôsledku pomeru terminálneho polčasu a dávkovacieho intervalu sa koncentrácie drospirenónu v sére zvýšia približne dvojnásobne až trojnásobne.


Osobitné populácie


Vplyv poruchy funkcie obličiek


U žien s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu CLcr 50‑80 ml/min) boli sérové koncentrácie drospirenónu v rovnovážnom stave porovnateľné s koncentráciami u žien s normálnou funkciou obličiek. Hladiny drospirenónu v sére boli v priemere o 37 % vyššie u žien so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (CLcr 30‑50 ml/min) v porovnaní s hladinami u žien s normálnou funkciou obličiek. Liečba drospirenónom bola dobre tolerovaná aj u žien s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek. Liečba drospirenónom nepreukázala žiadny klinicky významný vplyv na koncentráciu draslíka v sére.


Vplyv poruchy funkcie pečene


U dobrovoľníčok so stredne závažnou poruchou funkcie pečene bol v štúdii s jednorazovým podaním pozorovaný približne 50%-ný pokles v perorálnom klírense (CL/F) v porovnaní s dobrovoľníčkami s normálnou funkciou pečene. Pozorované zníženie klírensu drospirenónu u dobrovoľníčok so stredne závažnou poruchou funkcie pečene nevyústilo do žiadnych zjavných rozdielov koncentrácií sérového draslíka. Zvýšenie koncentrácií sérového draslíka nad hornú hranicu normálneho rozpätia nebolo pozorované dokonca ani u diabetičiek a pri súbežnej liečbe spironolaktónom (dva predispozičné faktory pre vznik hyperkaliémie u pacientky). To vedie k záveru, že drospirenón je u pacientok s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh B) dobre tolerovaný.


Etnické skupiny


Neboli pozorované klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike drospirenónu alebo etinylestradiolu medzi Japonkami a používateľkami kaukazskej rasy.


 1. Etinylestradiol


Absorpcia

Perorálne podaný etinylestradiol sa absorbuje rýchlo a úplne. Vrchol plazmatickej koncentrácie, približne 33 pg/ml, sa dosiahne za 1‑2 hodiny po jednorazovom perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je v dôsledku presystémovej konjugácie a first-pass metabolizmu približne 60 %. Súbežné prijímanie potravy znížilo biologickú dostupnosť etinylestradiolu u asi 25 % skúmaných jedincov, zatiaľ čo u ostatných sa nepozorovala žiadna zmena.


Distribúcia

Sérové koncentrácie etinylestradiolu klesajú v dvoch fázach, terminálna distribučná fáza je charakterizovaná polčasom približne 24 hodín. Etinylestradiol sa vysoko, ale nešpecificky viaže na albumín v sére (približne 98,5 %) a indukuje zvýšenie plazmatických koncentrácií SHBG a globulínu, viažuceho kortikoidy (CBG). Zdanlivý distribučný objem je asi 5 l/kg.


Biotransformácia

Etinylestradiol podlieha presystémovej konjugácii v sliznici tenkého čreva a v pečeni. Etinylestradiol sa primárne metabolizuje aromatickou hydroxyláciou, pričom vzniká široká škála hydroxylovaných a metylovaných metabolitov, ktoré sa vyskytujú vo forme voľných metabolitov ako aj glukuronidových a sulfátových konjugátov. Metabolický klírens etinylestradiolu je približne 5 ml/min/kg.


Eliminácia

Etinylestradiol sa v nezmenenej forme nevylučuje vo významnom množstve. Metabolity etinylestradiolu sa vylučujú močom a žlčou v pomere 4:6. Polčas vylučovania metabolitov je asi 1 deň.


Rovnovážny stav

Rovnovážny stav sa dosiahne po približne 14 dňoch nepretržitého denného užívania tabliet. Sérové hladiny etinylestradiolu sa kumulujú faktorom asi 1,5 až 2,3.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na laboratórnych zvieratách sa účinky drospirenónu a etinylestradiolu obmedzili na tie, ktoré sa spájajú

so známym farmakologických pôsobením. Najmä štúdie reprodukčnej toxicity neodhalili na zvieratách embryotoxické a fetotoxické účinky, ktoré sú považované za druhovo špecifické. Pri podaní dávok prekračujúcich dávky pri užívaní lieku Flyxess sa pozorovalo pôsobenie na pohlavné diferencovanie na plodoch potkanov, ale nie u opíc.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

magnéziumstearát (E470b)


Filmový obal tablety:

hypromelóza (E 464)

mastenec (E 553b)

oxid titaničitý (E 171)

červený oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


Stabilita pri použití: 40 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Hneď po vybratí zásobníka z blistra, musí byť zásobník vložený do dávkovača tabliet a tablety sa musia začať užívať okamžite.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Štartovacie balenie:


1 x 30 filmom obalených tabliet a dávkovač tabliet


Balenie na doplnenie (znovunaplnenie):


1 x 30 filmom obalených tabliet

3 x 30 filmom obalených tabliet

4 x 30 filmom obalených tabliet

12 x 30 filmom obalených tabliet


Filmom obalené tablety sa dodávajú v zásobníku. Každý zásobník obsahuje 30 svetloružových tabliet a je zabalený v blistri formovanom za studena, vyrobenom z dvoch viacvrstvových fólií (OPA/ALU/PE).


Zásobníky sú biele/priehľadné a skladajú sa z metylmetakrylátu/akrylonitrilu/butadiénu/polyméru styrénu (MABS), polybutylén tereftalátu (PBT) a polyoxymetylénu (POM).


Púzdro dávkovača tabliet (iba štartovacie balenie) je vyrobené z MABS s mäkkými bočnými stenami na báze styrénu/etylénu/butylénu/kopolyméru styrénu (SEBS). Zásobník sa zasunie do trubicovitého otvoru vnútornej časti konštrukcie púzdra, vyrobeného z polyarylamidu skladajúceho sa zo sklenených vlákien.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Flexyess sa môže používať len v kombinácii s dávkovačom tabliet Clyk.


Návod na použitie dávkovača sa má dôkladne prečítať pred použitím a pri používaní dávkovača tabliet.


Pohľad na dávkovač:Časový indikátor (Reference Time indicator)

Ukazuje čas, kedy sa má užiť tableta.

Displej (display)

Zobrazuje domovskú obrazovku a súvisiace MENU obrazovky.

Tlačidlo MENU (MENU button)

Sprevádza cez výber možností na obrazovke.

Tlačidlo OK (OK button)

Vykoná potvrdzujúci krok, ako je napríklad začiatok 4-dňovej prestávky a pripomenutie zmeny zvukovým upozornením.

Mäkké bočné steny (Soft sides)

Miesta, ktoré sa majú stisnúť na vytlačenie tablety.

Uvoľnenie zásobníka (Cartridge release)

Vysunutie zásobníka.

Miesto vypadnutia tablety (Pill drop area)

Miesto, odkiaľ vypadne tabletaNajdôležitejšie funkcie:

Najdôležitejšie funkcie dávkovača Clyk sú vysvetlené v stručnom návode rýchlej referenčnej príručky.

Aktivácia nového dávkovača tabliet:


Zásobník (s obsahom 30 tabliet) sa vyberie z obalu a OKAMŽITE sa vloží do dávkovača tabliet. Vykoná sa to vložením úzkeho konca zásobníka do dávkovača tak, aby okienko na dávkovači (rovnako ako tablety v zásobníku) bolo viditeľné (pozri obrázok č. 1). Celý zásobník sa MUSÍ zatlačiť dovnútra.


Obrázok č. 1: Príprava dávkovača tabliet na použitie


Dávkovač automaticky zaznamená okamih prvého uvoľnenia tablety nastavením tohto času ako referenčného času. Preto sa používateľka musí


 • uistiť, že rozbalí a vloží zásobník iba v tom dni, kedy chce začať s užívaním tabliet


 • uistiť, že čas uvoľnenia jej prvej tablety, bude vhodný, aby pokračovala v užívaní v rovnakom čase každý deň.


Každých 24 hodín sa na okienku dávkovača ukáže, že je čas na užitie ďalšej tablety.


Dávkovanie tabliet:


Dve mäkké bočné steny dávkovača sa súčasne stlačia jednou rukou za účelom vytlačenia tablety, tableta vypadne z dávkovača do druhej ruky.


Výmena zásobníka:


Pri obvyklom používaní sa môže zásobník vybrať až po vyprázdnení. Na uvoľnenie zásobníka sa má stisnúť tlačidlo, prázdny zásobník sa uvoľní. Dávkovač uchováva všetky informácie o súčasnom cykle a nový, plný zásobník sa môže vložiť vyššie uvedeným spôsobom.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bayer spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25

85101 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


17/0362/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.septembra 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2015

1 Tieto incidencie boli odhadnuté zo všetkých údajov z epidemiologických štúdií, použitím relatívnych rizík pre rôzne lieky v porovnaní s CHC obsahujúcimi levonorgestrel.

2 Stredný bod rozpätia 5-7 (prípadov) na 10 000 ženských rokov (ŽR), založený na relatívnom riziku kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC) obsahujúcej levonorgestrel oproti 2,3 až 3,6 u nepoužívateliek.


22

Flexyess 0,02 mg/3 mg filmom obalené tablety