+ ipil.sk

Flixonase Aqueous Nasal SprayPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02578


Písomná informácia pre používateľa


Flixonase Aqueous Nasal Spray

Nosová suspenzná aerodisperzia

Flutikazónpropionát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám osobne. Nedávajte ho iným ľuďom ‑ môže im uškodiť, dokonca aj vtedy, ak sa zdá, že majú rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Flixonase Aqueous Nasal Spray a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Flixonase Aqueous Nasal Spray

3. Ako používať Flixonase Aqueous Nasal Spray

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Flixonase Aqueous Nasal Spray

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

7. Podrobný návod na použitie1. Čo je Flixonase Aqueous Nasal Spraya na čo sa používa


Flixonase Aqueous Nasal Spray patrí do skupiny liekov nazývaných kortikosteroidy. Flixonase Aqueous Nasal Spray zmierňuje zápal v nose. Flixonase Aqueous Nasal Spray sa používa na liečbu príznakov, ktoré zahŕňajú:

- opuch a podráždenie v nose,

- upchatý nos alebo výtok z nosa,

- kýchanie a svrbenie v nose.


Flixonase Aqueous Nasal Spray sa používa na prevenciu a liečbu:

- zápalu nosovej sliznice (rinitídy) zapríčineného sezónnymi alergiami, napríklad sennou nádchou.

- zápalu nosovej sliznice (rinitídy) zapríčineného celoročnými alergiami, napríklad alergiou na zvieratá, roztoče alebo plesne.


Flixonase Aqueous Nasal Spray taktiež napomáha zmierňovať bolesť v prinosových dutinách a tlak v okolí nosa a očí.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Flixonase Aqueous Nasal Spray


Nepoužívajte Flixonase Aqueous Nasal Spray

- keď ste alergický (precitlivený) na flutikazónpropionát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Flixonase Aqueous Nasal Spray (sú uvedené v časti 6).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Flixonase Aqueous Nasal Spray

Vášho lekára musíte informovať pred tým, než použijete Flixonase Aqueous Nasal Spray:

- ak máte infekciu v nose,

- ak Vám lekár niekedy povedal, že máte nedostatočnú činnosť nadobličiek (Addisonova choroba),

- ak užívate liečivo nazývané ritonavir.

Ak si myslíte, že sa Vás to môže týkať, poraďte sa so svojím lekárom.


Iné lieky a Flixonase Aqueous Nasal Spray

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate ešte iné lieky, ak ste nejaké lieky užívali v poslednom čase, alebo ak začnete užívať nové lieky. Týka sa to aj liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.


Niektoré lieky môžu ovplyvňovať spôsob, akým Flixonase Aqueous Nasal Spray účinkuje, alebo môžu zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u Vás vyskytnú vedľajšie účinky. Tieto lieky zahŕňajú:

- ritonavir (používa sa na liečbu HIV),

- ketokonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií),

- steroidy podávané dlhodobo buď vo forme injekcií, alebo užívané ústami.

Ak užívate niektorý z uvedených liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, nepoužívajte Flixonase Aqueous Nasal Spray bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Váš lekár zváži, aký prínos má liečba s Flixonase Aqueous Nasal Spray počas tehotenstva pre Vás oproti riziku pre Vaše dieťa.


Nie je známe, či zložky obsiahnuté vo Flixonase Aqueous Nasal Spray môžu prejsť do materského mlieka. Ak dojčíte, musíte sa poradiť so svojím lekárom predtým, než použijete Flixonase Aqueous Nasal Spray.


3. Ako používaťFlixonase Aqueous Nasal Spray


Vždy používajte Flixonase Aqueous Nasal Spray presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Aké množstvo lieku sa používa


Dospelí a deti vo veku od 12 rokov a staršie

- Zvyčajná počiatočná dávka sú 2 vstreky do každej nosovej dierky jedenkrát denne, najlepšie ráno.

- V prípade veľmi silných príznakov Vám lekár môže zvýšiť dávku na maximálne 2 vstreky do každej nosovej dierky dvakrát denne (ráno a večer), pokým príznaky nebudete mať pod kontrolou.

Keď budete mať príznaky pod kontrolou, Vašu dávku budete môcť znížiť na 2 vstreky do každej nosovej dierky jedenkrát denne.


Deti vo veku od 4 do 11 rokov

- Zvyčajná počiatočná dávka je 1 vstrek do každej nosovej dierky jedenkrát denne, najlepšie ráno.

- V prípade veľmi silných príznakov Vám lekár môže zvýšiť dávku na jeden vstrek do každej nosovej dierky dvakrát denne (ráno a večer), pokým príznaky nebudete mať pod kontrolou.

Potom Vám Váš lekár môže znížiť dávku na 1 vstrek do každej nosovej dierky jedenkrát denne. Maximálna denná dávka nemá byť viac než dva vstreky do každej nosovej dierky.


Ako sa liek používa


Vždy používajte Flixonase Aqueous Nasal Spray presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Neprekračujte odporúčanú dávku. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Flixonase Aqueous Nasal Spray sa vstrekuje do nosa vo forme jemného aerosólu.


Pri prvom použití nádobky s aerodisperziou musíte skontrolovať, či správne funguje.


Starostlivo dodržujte podrobný návod na použitie uvedený v časti 7.


Ak zabudnete použiť Flixonase Aqueous Nasal Spray

Neužívajte dávku navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak Vašu ďalšiu dávku použijete v obvyklom čase.


Ak použijete príliš veľké množstvo Flixonase Aqueous Nasal Spray

Ak použijete príliš veľké množstvo Flixonase Aqueous Nasal Spray, obráťte sa o radu na svojho lekára alebo lekárnika. Ak je to možné, ukážte mu balenie Flixonase Aqueous Nasal Spray.


Neprestávajte používať Flixonase Aqueous Nasal Spray bez odporúčania lekára

Môže trvať tri až štyri dni, kým Flixonase Aqueous Nasal Spray začne úplne účinkovať a je dôležité, aby ste Flixonase Aqueous Nasal Spray používali pravidelne.


Flixonase Aqueous Nasal Spraypoužívajte tak dlho, ako Vám odporučil Váš lekár. Neprestávajte ho používať, pokiaľ Vám to Váš lekár neodporučí.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Flixonase Aqueous Nasal Spray môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor

Alergické reakcie: u ľudí, ktorí používajú Flixonase Aqueous Nasal Spray, sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Medzi ich prejavy patria:

- kožná vyrážka (žihľavka) alebo začervenanie pokožky,

- opuch v oblasti tváre, úst alebo jazyka, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním,

- silná dýchavičnosť (sipot), kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním,

- náhly pocit slabosti alebo závratov (môžu viesť ku kolapsu alebo k strate vedomia).

Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, bezodkladne sa obráťte na lekára. Prestaňte používať Flixonase Aqueous Nasal Spray.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Môžu sa vyskytnúť u viac než 1 z 10 ľudí:

- krvácanie z nosa.


Časté vedľajšie účinky

Môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí:

- vysušenie alebo podráždenie nosovej sliznice alebo sliznice hrdla ‑ taktiež môžete spozorovať prúžky krvi vo vysmrkanom hliene.

- bolesť hlavy, nepríjemná chuť v ústach alebo pach v nose.


Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa ktorýkoľvek z uvedených vedľajších účinkov stane závažným alebo problémovým, alebo ak spozorujete nejakévedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí:

- alergické reakcie.

- zákal očnej šošovky (katarakta), zvýšený tlak v oku, ktorý spôsobuje problémy so zrakom (glaukóm). Tieto očné problémy sa vyskytli u ľudí, ktorý Flixonase Aqueous Nasal Spray používali dlhodobo.

- dierky (perforácie) v nosovej priehradke, ktorá oddeľuje nosové dierky.

Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Flixonase Aqueous Nasal Spray


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Flixonase Aqueous Nasal Spray po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Ak máte nepotrebnú nosovú aerodisperziu Flixonase Aqueous Nasal Spray, nelikvidujte ju odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Flixonase Aqueous Nasal Spray obsahuje


- Liečivo je flutikazónpropionát, 50 mikrogramov v 100 mg (1 dávka) suspenzie.

- Ďalšie zložky sú: bezvodá glukóza, mikrokryštalická celulóza a sodná soľ karmelózy, fenyletylalkohol, benzalkóniumchlorid, polysorbát 80, kyselina chlorovodíková 10 %, čistená voda.

Ako vyzerá Flixonase Aqueous Nasal Spray a obsah balenia


Flixonase Aqueous Nasal Spray sa dodáva v jantárovo zafarbených sklenených fľaškách s rozprašovacím systémom (atomizér), nosovým nadstavcom a protiprachovým krytom.

Každá fľaška obsahuje 120 dávok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Spojené kráľovstvo


Miestny zástupca:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

tel.: 02/48 26 11 11

e-mail: recepcia.sk@gsk.com


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júli 2013.


7. Podrobný návod na použitie


Nádobka s aerodisperziou má protiprachový kryt, ktorý chráni nosový nadstavec a udržiava ho v čistote. Pred použitím nádobky s aerodisperziou tento kryt nezabudnite zložiť. Nová nádobka s aerodisperziou (alebo nádobka s aerodisperziou, ktorá sa niekoľko dní nepoužívala) nemusí na prvýkrát fungovať, a preto bude potrebné, aby ste ju pripravili na použitie podľa pokynov uvedených pod názvom „Príprava nádobky s nosovou aerodisperziou na použitie“.


Príprava nádobky s nosovou aerodisperziou na použitie


Nádobku s nosovou aerodisperziou musíte pripraviť na použitie:


Pred tým, než ju prvýkrát použijete.

Ak ste ju niekoľko dní nepoužívali.

Ak ste ju práve vyčistili podľa pokynov uvedených pod názvom „Čistenie nádobky s nosovou aerodisperziou“.


Príprava nádobky s nosovou aerodisperziou na použitie zaistí, že si vždy aplikujete plnú dávku lieku. Postupujte podľa týchto krokov:


Pretrepte nádobkou s nosovou aerodisperziou a zložte protiprachový kryt tak, že ho ukazovákom a palcom jemne stlačíte na bokoch s drážkami a v priamom smere potiahnete. Krytom netočte (obrázok 1).

Držte nádobku s nosovou aerodisperziou kolmo a nosový nadstavec nasmerujte mimo Vás.

Položte si ukazovák a prostredník na plôžky manžety po stranách nosového nadstavca a palec umiestnite pod dno nádobky (obrázok 2).

Palcom nehýbte a prstami silno stlačte manžetu, aby ste do vzduchu vystrekli jemný aerosól (obrázok 2).

Nádobka s nosovou aerodisperziou je teraz pripravená na použitie.

Ak si myslíte, že nosový nadstavec môže byť upchaný, na jeho uvoľnenie nepoužívajte špendlík ani žiaden iný ostrý predmet.

Pokúste sa vyčistiť ho podľa pokynov uvedených pod názvom „Čistenie nádobky s nosovou aerodisperziou“.Morr4hYixkRYyJDL0z3YctFCC0Pb0OAwrjRJM3K3WIPsyY+4Ysvvvjwww/feuutK3eBfsb24pVnNac0MSww4eTZLKjMc1+4iJouQ5eJyf62SNW1nCkGMCF+GPymroXai0uuoZWdoWY1VlSqrcjQmHkjEES9VbdFYr2i+ye8ZJtaGMOaEqMp3VOPL2U+8sgje/fu7cYd9NhLZVSAEuApR+BX7DI1chrZoeLvszzwwAP/7//9P4k5/fTTwzGY5/BsCHt5CSCzbi1Utra3LTzRzJ1nrD93VaOrl/z8T5bRa46MBUbC8JcHzY36MmTNrJni7EpA5mt1zkh6vHmtpm9r8qDadakXGbGMe+zYMd5Nu6Jv5DFjtRB9VuetHz9mqd9bUWrFiIkNwWkUeYulMP0+i9ocrQW0YQYSQfdeYVchdxnPDRomS0Vt2CC2efPmp59+es+ePe985ztx3z0GgTI+xLo2Lus23aEN5C1abaoO1qcfem/TrxAqnZomlJBuuvGV4xt9QENpWzNCz6kz7IYVv4nBVJGZKZMgA4+HQVZLWE4GuY5MTVswMizI8+VzjIGi7mBC6EdfMUSsL5xfeflog4g/99xzmALRdWds+TVSxV6fWU5Q6Ha05Rd4w+ylrjIjYByIK64EP1KvjADf9a53YTc9YCbIx6YTQT62mxjKDZ/9g0lTJPBadUOB89pVvIzvGwrLc7E5YqgzoZ3zcJrr5pods4htU6ZnXRKWWcOsUFIeVKaujvZ2agyfDWvErmzJqI8c0TYVL34WaZbRF/7qJo82zjdqjcagKcA4kutSLHluID3OegrA8MmlJ554Yt++fZdccomASoaCr776KsoUdIl11TMvWQhhVvS7DyHTWKsuEZKm62DGgrUNQquweMtLMPaTTb8nzBilWevBeDAlhCYr+9tyEC6nhxsSEtkIXQZgjXyYwiAXQb2jfhr01bnnnvvss8+KrMNtw+wlz2dyUJLU3VKC9TIPLZmtrmZcjbdn98PaF0AoiLr33nvFS8S1xAI5cYzPOecc3FV69tlnCyC51UbiPQC0gdzeOvgys8KL+F8ATBPNdtXCxAu7PEP1rJmeBdWS2g3MlliwEOGc0ui5jM6a/m766aBGMqq/GEc16oiwOq/FzQO3WnB1ww03yCgIF7xB7rVRasc0vVoSI7U6ulPydG++0qlhNZwNw/GcbviO+7Zt2w4fPnzw4MEdO3a0wXHdvn27xGP0hd2MWQf5YGjzGMsg55lZG7E2FY+OPyG70IixxQuTnbId4zK9+qmRnAl0iB/zdkmaOqZguidpObsUY8rz1XC5Go/BePBjSjMqwyPKUN5GPl911VVvf/vbMdWBhWbNqIMoIy1sWnkuQU2WjriM5Wxjv2OTCo5UY2OkoOuv//qvr7jiiquvvlpSClWKQ5YT02SWb25p0a0LdbFhsqlL+8jwc7IOFvbT/03w2PbSH+KhlQxiiTfsDuVPw2zhRhd4s6ZvMzuWSQYLa6N5AgUYO40G2GHHeYw1J5qacn34xNHNN9985513njx5Epun1imwzdSdR1omH+vUGJ7P6Karjjr5LLjCIRepTswXyn/ppZcefvjhBx54QN4K0j7zmc8AXSinRRotaywnYA4U/Rtq0paIRNYF9sqA8Pd/O4Q9PfvcItOvkZ3z3DJkhiVkxCjBnpthhy1koLeBrN01TTc6WtrG9ekXJRsJQShhXv7MM4zMdddd9+ijjwrAcCASN4LoYRk+MoPgB1o6AONzK3oLHUuXTqzrotx/DwFT9jLWwjDs/vvvl4c/+qM/0osMPBu5mb6loWuzpFOYsXV6VaaaMV4HM/ZEY4wy1lIy0sP0GXRDCdNXWfMyl4BXJEzJJiXrVIPYlvQEl9ONWy64sZ743k1LtEGksCEIQwuhGVuTELN161YZgcivPGM56Mwzz8Rdua+99preE4ozyDi41catT91wAsWv55pWMLuUmbi15pZbbvmP//iPNnw/RWhotHUQeTH6AgLbaGnbeKmG7hQxNWoh6ugqRHWaUS/egUPYho/Tyhjsu9/97rFjxz772c8KE4Sq9eF6RkmAjwxiHt/wv6cPUmfKxSgjDr7LMmQyE1jeFu1FfHPtWJ97TXUuwwUPCfMcPoQMDf9y1Z4e1hrGoPmmefWpfyGg4pXhmwm4/6wbR1/wiNbp2+TveMc7ZIDU035Z0fEiWC+88IIIH/T9Ol0l78c8LHBh06TSV1999fLLL7/kkkt++MMfnnXWWVjkXdExSlMCmqMXEGCF2qy6QpAwM9lIZeMv7hpRj7Gf7gUTthw5ckTUzYEDB/7sz/7sc5/73GWXXSYGVnQK9itiJRrHN70YzEpF1ssmPsNhy13KySSHeWgObxkRjRDsn0NNlun7FvktBYTMpFaNKy4w7IMMe55xRrbMW9NSwyWOP3ToEIwPDFE3nBMBrnj5uBvvi4cpww4PqHx8PagNU20oARsvYEZMe8PmG6SpyN54442PPfYYrIp+5kvT8249UzhmI7TMFQWM6LhGtBEnuDVSu3U1HLsUpYNtU/i4xF/91V/94R/+4Xve8x5smBT9gtsKxMLjvkdunfdlTHuzZxOyZIV4t/raNo5k+BU2zcOskTB54HkZzQDQnCgYufGJ+SHjqceVKdCkV+LDnujdGcFu6pR7paMPPGGo2/94mh5BPas2elwoWfS3mB3seAAO1+k2dh4jhXjjt7ADIru7d+++5ppr9uzZgwNabZRXxlW4V7MbL5zTlQbdgNKPh7IayZKqj37q0fXjR1vEOMN5Fm0iduzgwYN/93d/95u/+Zsf/ehHBVqSBReBiE1TFVALiRcA3+mhABRpuulA+ucuordXBktZcSEFHkjF24xWA6Q2Jxkmjf/LWTo3xvN8z/DTnLIwIfMT+unA15fZRjWvx0aMEGtfiJzpt0h0OhGLwnjmwcxqvDPD86EAmH6RSKT5Ax/4wL59+2BDlJhGG0f400c9zSJiOQFDKVYKSlibKmvd5LGiTfSbxvvSN2/erH6vPMgYTPD/b//2bydOnPjEJz6h/iFuemtTv2aJnGQdGvYUpzQ23OPF3ovoLRiHWbx5IGUZ++nkR+dmIDK517+qoVvOLwOYLH0BXSbM25/mOsab5Z78YVOU2ijV7ph2gz+met3s52ApN06HCivk1Q/AQt4aXmGaDjdMyeDn2muvve+++/TO3TY1tt14X2+jlTp4mCu6+42xp3Ryo8xOEbRLvVzsPxT3D99Zf/HFF3EZ47//+7+LdX3f+96HNXF8NSZsVCgevvvC4IvqyxkENlEz0/RhtowC8zeTwhB+G0KXCWEthh0sPab8sJbm+sZQq/GGLb3DMKPLKLw2vccGV9BIEBvSD64UhJUpB+RUvmEf2ggqrnR9/MJDyFITzxlxg6+YL1wfIAATIybDPE2p9qcf/T0UCEOKPe8KEsMrndhkKWzDzGE/6hed3G8DCAVdx48f74fvLYkT2IbNXOIPy2BMXt1+++3XX3+9VCpupKAOhftd7aFgmI7zvekFqRAJ0934O3MeTOtQ1PnSM/oyimfrMg8m0hBQ83E2Zc3u8NXCJmQN76fKr5t+awuROtXeT+e1MXmg29vVjvWDX7dpuKJwfbzpekV3qtVagyN15UAldfv27VddddW9997LjdJvOIBO4EoAwEMg9dM6mrDpxolNE28goXVJgfh6GKZexF4J5kGeoEtyPf/881/96lc/+clPCrpC7Zm1t45ZHjo36OD+DfYi+kaqH8IEmUifxhToNWibQpcVvx+U60P43HImmjTatT0FLpB7SHUwt5p5qjQrQzq6ecIUwrPPkF0YKIgLFo6wBvXzvhk/wsATCdD0esuavIJfpBP0PVmnFR0V4+aHfxGjyGkjikS+r7vuuu9///vysD4eURE6IdCbhq9D4Dr7bpjYVKCyUK3Go9n9YIj6YV9vP94ygrarYYTGwXQ/mgy1AiutK91SjpjZLVu23HXXXfg+C6YctSixurBpvIXSSIUxCRqjczlGgL0geVFhrgYuogkh5OosdegTJ4oTmPRtCoC2AGBtirEMflmCMNlsfCt9DM6lCgVz6xCmn41B0WhwCwQ2uqxGi8K9hcCq7qLw3MvYogm8k4K/YsREjsWACMG4xxd3D4uUw01dRedlmHgE1gKa0igCza7zjVzaajy1CXxieeNb3/rWb/3WbwmiEI97S/EZipbfvmra6J/9XyWGmVmgYOYLlxxjrJxBZiFzPvg2dNHcQIvQVQOMQZu90vK5kJbArHejhTcxSIFnnXWWCIEI7tlDOHMIOLdrLEA3jlUa9auaGnURGw3YTEubQ5dnsnloY+deeeWVDz/8sFiMfjA+mOfcvHkz6uUtI5qFyeaq+dp6PQrNhKnBUTiZI9WaDIZRChQP9r3vfe95552ntGGfhxDMWytMXeEzJ/PSaGxDXWDL7kVsCZzqyDD00fje2GVvwTyQPH+9fIRt9oKV1RIyKCTYsEj/ZubLBGaI6FoRsh+PYW0M+iE8LkrHPFwa7/czIl40M5Q2TmP4Jirg8ssvf/DBB8Xpwpe7RDXA2eunq2HdOHaC9DfHfABsNb0MXLmHAtlYeX52NHcCOMnATIzYbbfdBldZCMPJ6Daax8wyL3wuIFTHpwBrpcnaUDAC6mNYc2RAyiK5hCUt99Lj5c/QYxRE2JDirYqOt9L8Vonk2e1uOgI0TFAB5WAwGYoIB6/dPMdAiXiJ+/fvF88QG7vggGFrErcFaNFd/yFcMZXC/p5igGluAxrZW9ZxLMKm8Z7GrVu3fu9733vmmWd27dp18uRJfC8T8yKh4jPdtPytIU95aBxyfVUBrG3ERhUJQnILMBhBV9JNvGlMgbFCgEyZ5sFgrG1wJdCnZ0Tp6lY3nWQDwAxXNYuiTnNhPTfjZNi0NrVgXrv7osTXEtm99dZb77vvPiw6seXpovPXZhcb/mJ9jEHS0837bTqjo1SxHDLH9CNjmPC4++67P/WpT+kuYXBAz8i03G4XDZ9NXIvEDMCakxWv22oKCt2fxRgszT63iBFe8YQPIVazVmgnFRLJKVfTi1m8lHTk6rCi9WpS2WjkD2F92SV+PiZruE+Jz5+Ll7h3714sRmGD0jpdesMmi3dmrOhsixaucELQe3VMJ2oWrUJL0GdYOfFdn3zyyX379p1//vkYemFSEYM0M7VbN9YzpydXJROt8O/SzxeZ/jPavS7El9BPh2QmpVG9BlGnALACePVbRotvaaE7vPHhv4y0nsYbjDFOw6BSIeYu944QAzgUIM9kI9xGdWJjhwxsMJWiX1rx6XmSsBu3qnSjN6uzoG10hlfjDuZGy+7KFq0CgNEV9n5Yq+iHPVnrw+ehsWH6/vvv/8QnPoF5f7wSVxYXeJxyKDBWi1YrAOZnNtEBq+h4H2viNhUpZQefJqrVgOl7jvF5Z0U85EVzmGTlmhHGuVR9+tpDMlb0yc823W3ESlojVeB6OrjRj/McWsX6uPNQEdUILd10bNCSnsp4a4J4dydOnMCyL3MAot+PO4+VWt0Fhlf6GUHFlVanS+fYo8ybOXQTVqOPeqG98A+74Wt9/XCjo6BXRmJXXnnlNddc85MhyCtYM99TtVJeGMMcC4G3li0R1HZzeVjYeQXA/F+T0bTKNzJjYpZ+YbtU0ZpmqhLh4GO6cdpdi1JUdIPbs4luaPMDUQQMh/QUVhuh249nk41gKZh9d4QdxNkVADw9iOFfP7rEGnTBmmc4V8MeRS5QX70+/eRsN85n6LIEc6Ab1qZNSviZ4sd+4xvfuOSSS4BhzNqvuy3/oViargzRVatUnzH9fNESMHjiZlMaufQEeVDVWoTZkeHQY7Iox6QsGNpPB2ba0jqwKeuGG5RECKBu4YDpJvRucHIaSVUbZqX7wTvSXVE4cMla30hqRr/Xvp0z+/q2jW6IDrp4e0Q/ngdVpfA6fS9CrZyqFV0K184yC8ptKgmKrm487daP9lkBhiBsOXLkyO233/7bv/3bADkcWo8x0zqtUSkMWTEruiashd2gkf5hSTJPfdF5zUm8B1XvDEWodTpnUkJozTKliPckFcEbLp520xjpftHrpw0BZ+BVYtbpskGUqR2vAo2UyAi9rqu03dQhVKo4xnQQq0JugraaJb7RqAl/9VY2FX31BpGGD2L202GkoYfVhL7qyKvU2cg27t5EdVu2bHnooYfOO++8W2+9VcC2ou0gGRNaKTAm1AJsyqnupmcZ8nIcVpy9ymTRAyYLs7A08QZsPnFdo8FzHRhIBngGY22KNwm4b0OgJQ84tythNWwpYs1l+A87Bj9NJ6xh93jWrqN7CD3NvfMmQjXK7VLEQqBBhtKGfSRAC86nMfCQUTcid9O5mVD3sZFc0b32qD3sVmxclLd33nnnrl27xFfEhSVmzBwqYkNDCDkvybVo2c2+vg98fFYB0x0G05FZMzQmLCpTPOaBtV2R3dA2y03/KmRggTETsJUO/iF2cuCjybwlSinHMENJxfSG+Ievvvoq7/Fjl4mB1KZ6x2CMZc7Tz9jTktk4aKQeGFUoMhK04WbiwSsCMxtpwN+RcV6nfWEYu+JAwL/+679+9rOf3bZt24kTJzZNr9oOu7sloPIJvCRnGautUlk1s0Ross5p9LAQ/uV6l8PDE7zQUvlCltSliY0g+r8qTLxSxJGq13kE1UbusZ7uR4vE3pT6YLq/XsnoyOxwiwxgQhBmjVWS2jjnwZR0NNbS60A4gaeBQWJ6wahIzcLTj6ZARR3WwQ8ePHjHHXd88pOf3DS90F8z+u42rOBaCtnwYqxhzTTAs3V5WS3qPBUUn6AozYtCJu5Gw2koBrULQ6bkwpSsWYtgsijx5nR9G8YqsAPMxm5qZ9hE6Nln5bZOnYfICdvlBVpTYvbFTFTwR7306Gc/mlbDDVOsmRfVRpn0imFtgu9rZil/0+yss8568MEH3/e+91188cVi5E3zuYGmsSYYA1C89eEXkxxcDUutdjCjop9O+7SpTmIi2BPgQjIA+J0yXL6JZ2WjoaPDV1zpEqho+QYMnoyFiDLiYlbDkF0vWhMXEXsjRAGz7G6i+9+7ce4bC77deOoR6fU4VjfYOp3tMJawz90K30AE3eiINPrVFWx90upCqBhmqqFWlnaJsdVnlpxu6gP3owHk6nAiW5xtwZUYsc997nOvvPKKDHFxnyRKwHGbTDaMDWA+mBYViVs2ydFPreQS0TSajzHAZWp6j7paQ5hXrBG6qd4NURfW26Y4ySqqy/HxddDRdjfagTPOOAPxOBEsMNu/fz+O6/K0exulU3AlkrFz505cpSQ6+9ixY220hKvpnU2msebB66awUfpqna7fgMnVPRltqsvVZ+mjWU1N6fFcv+qcNda/HIB/aISXXnrp0UcfveqqqwRyml2QpuhiieX2FmLPeiRLg2C/D8ZFtGjywHeMaXYBLc61mu4NM8UWJGkwZXakOENmGex5FGWVck+bNCF+MlyZMRgCvCnBDHapS6//yZ/8yde+9jW83TS9e7QNHxYRQMrDzTff/I//+I8SLzFbtmwRjEHotYF+zOO7LJNvH5RgY5pen34jU3+7EZBaoAchU+UlytSekWc4DAsDaOH+0yNHjtx9993XXnutaC7hMHZUyQMuHQm7uzBoPk2NMfsNmLAlGbo8lmaDJg4X8nztodD7AllcDJY6Z5oMwT6SxW59enTcgy2EUwgw/quFSE8DMwKSs88++4UXXrj99ttPnjy5bds27PeDH6hI2759u8jNiRMnRCs/++yzF154IWbJdBsHE6bWzExqG3Rx8C66BrOUvD7cVqAyzfDz/Wt61gsMWzkzjWHo8WQzkxED/xmrBWKsnnrqqSeeeOKKK64QRxGLzthmhSlHU5HhUkjtxixYmFP/ziI1s7NhL2alhZqpLUMadx7Lbk1tZsfaFEu8fpL9rpK9to363mfEg8Bjx44doly/+tWvCngefvjh7UMQ4Anetm7ditkFzNqL0IiIiP8jvyLcf/qnf3rllVfKW1HPuD7eUKXywQNm7tOCmeEr7hR4sHqsqzkFbQRpffpBZO4O7mUdoPZjMMwMW2E0l1CFffT9cC25sFdGYgIweNQSI/7C5s2bcSxgYfC+UvaKQzBNP2sfi7eGp50zL5xSmevdhhAAYTApja+SBQ9FjzQTb/7yvOhsMMn0rxQiQykZen3xi1/8y7/8S+lygdZ73vMesWMyvjrnnHPkLwZmGO2IfMDpOnz48KFDh8ST/MIXviB///zP//ymm27Sef82lcUWneot1LZnkcZjBNhIp6zTPfi+1Z7hvB6lstGPi+aaF5HefdCSX59+jValSBmr8VjKf/LJJ/fs2XPdddcdP34cK41i2fDKE7lRCBRh0bVt3dRehxrIyLdXZiFZRX/7ApuTcmOOmoNZ0aL6lRERDzkPG48llUKe2DBvMRzHKpbYJUHU/v37Jf6RRx5Z0YZ6bOoVmEkCcSaxBVFFUJ7fMoSe9ii1cceDel/cTDMG9v3imdyNUyxtMBEGzL7VplKGk+FwCCpDCXOY32pQUlfjHl+tEQ6hjMSuueYazOPDM8fB57DekDkhW0IGalgEsDpkFoxp8hJvpukNGpsDSVgO9xDDmEsIIZq1woiFeZiFWSMnp8aeyqL0tHSzdP+BAwfOPffcgwcPima95JJL/uAP/gBLWNhzhO4XQcHnicXivTgEfLJITB+WobzEGz9C28s6njuR0ZhxrKdPXWqT9aGfnuUxDfdSy13fj6ummt4sQIfE+Oy4BQjKC76ihKeffvrxxx8XjMmQVTAmnORP0XZuY0ooJ77SGmNr69PlLH3IBrumYgPojA6WsBb5dY3UT0goZ/et0vJVmYXZuV3d1F8yS+Hclx25HM3JTWsTgOlJdWADXzruhlkKXQDF5sM2fMfksccek/6WX/EMxTSdPwR5kEE5zibqfBem4J999llpwm233YZVVMkoMTLAkIe3v/3t733ve7thfyOcSZX4jg6GGa2vTVBoGXdA+SP049slmDnQG286GvKpx7WJvnPbkeHCl9C43/GX9yh6znOf6mobil0fD9GABiwq4ggPFgYxqyEut8BJuHr11Vdj3IiVMf2O2Wq8bpFPoDGFBslKD9tYr6bjuxx85IYCA8AgoSg8VG9LQqZCQs3NiZkjJp6fmV8th1Y3jg1UtvQ+TQgB7lWHNhUBFXv1N3/zN//0T/901hBkxHXs2LG9e/fu27dvNd5GColp40dWIShSzl133SUK+KWXXpLBmCS47777JEayfPazn/3Upz515MgRqU5QKtD10w8ZwzmBskUTSOFbt26VgZ88S7EYE/IhWrP4tqILoRhp4ays4bAXa0+nV/SsoHua12HL9vzzz2M1rA3bgnErjqkulENWSVkImbxWv+a3vlVL6vDd5pNlgr6h8jvnQPaJd8rEFKUxhDL7Fv5lowGzwx2JzYQylBIxFYT0wzSX/BWc4DwYhlI6yNHdhqvxcMoFF1wggMQhecGb5BVfUdTzq6++Kg+CUszvnzx5Uq98MtP0LRImFjXPqNXwWU2pqxu3IyEv35WtvOroit9+PCqGoIeaPQ+5Oo73WDLl+7cdncLUGDFr4oELf3bs2KF3dfh669qbw0I3HYZ0U7fcroMZOWtTVPjIsD9Yxyw0SqFaMgXWedtUaDYKVF+UokV7qE2lIfzlo74qTNgjL50KB0kAIAPuL33pSzIqELSIEIjsbtu27cMf/jAS4Gs9khGH3vvxCluJl78yZhOAiYGSSBlU4D5Q7Ku4//77xZT98R//8c0334wJCZUzZlGhjLvR72okLm28Ix5Xo4pzpTc38SxiTzvU+EsUHDyM2d9jrJpfI4emFTXMEAmV9Nxzz+FWnDb480YeNGNmxHx1zCUje/8jBqEiNx2QNUMbE1LjMcPi68tpJNZhHxTpazhpgUW9/q/hONfF6Q0BOvIBW/RTwhgUYVgl8PjKV75y5513Cpx27twpZkFkV3CCnQcoX89ctBHkKEeynHfeee94xzvkWeyV2ED5xWdH8Hv06NEvfvGLt9xyi+TVk7yFPg5ZxCKioi/YFgovvvjiH/3oR+Iu6r5+Zk4/nY4zvOoptKlcaXZjBJjPPR1+MSHsPmO3QbAMVm+66SbhHhQEj7haAumQUWyNDLqYk2ucpy6uSOOzeB4V6ApjZjEWFtjNGbElkQXAQkjzM9ZeN40fOhGHRJSlWB7pUbE5+PyxoO6GG27AN1HFJuArCtdffz3u1cCsRhvmEqQc8f0wI4LFU4kUEReMSS4ZEUkWfNn5+PHjd9xxh0TKg5gvpJfBmFTdSGIyFWNedVO3B+3CPsl3vvOdL7zwwjPPPIOdHJgw0IscVVoYeyu34bt3687eCfcUro/BPDPMlHLfp5hkkiHu/v37xXHgWVCmRBVKxqg2xYu3JcztmWn6sBofmanGsMq6xlrLhunNgyEgA5tR2IZUb6YMtEI56MirlO4Ur08kEpMcIpHSuxdeeKFIvLz61Kc+9dBDD0kfX3nllRdddJEYH3H28Jm5d7/73brvqR/nOcyuOb5YU5e8JFJ8TrEtUqDAUiLFPGLej+UbD6rd2XTw1kGjidvwnXKpVMzvL//yL0v2AwcO4AJ9w7FMHyFkZodlnbnKgCwsWGgGmIZ+HC4KZx555JHdu3erCuidfxjKkkGRZ5ThM+JTgBmMZsmK7IWybCUwNoqxopAuMqQhAQZOdUXddOKe32IMBsfs7W9/OyaCRRAl5gc/+IH4bJdddpk8i205ceKEgEGcOixnff3rX7/22mv37NkjRklsnRg6iZS3kl7Aie8Ui6WSYsUJFAV87rnnCoBZYZ9zzjmPPvqolCw1wp2T7Jgy8XRmMuTZpW/hvgphUu8HP/jBL3/5yzqF4Jf+MjZ6gKngclGNLGdPy24GS1wOp2e4oqfwXSi43KLLfu3Xfo2HZwsNSR3PCbTtawaXS3KGADBaR39X09MZ2maerg37w9TCabJfT5XvxRZhu3cOEgPJy40+m/L5VzIKckTQ8YEfkfVdu3Y9+eST0sfiDeLALy6HkgQyMBAoQnzFh7nmmmv+4R/+4QMf+IBA66mnnsJVAtgM3oajFqKARcolsfiEuDVJ0CjmUSAtkTBu2N6hgNEVHtxawazQZ53j9lMRaDKm3aQusWMf+tCHRClIG4UqHo+BGJ1K7cYb5Ns498PwNg/w+ky963RfoullLVZBtZpecaN6EN9xRmmig55//nlxszUxHHtUIdTiy6ChnLfIAHCM0VAb2CplRNDEmGbPItaAKkSXjwyf2xQhG1IZsxTqc6GVmYx+uma9Gr+vg08ziiH60Y9+JJ6bgAFLn2KIpDtFRn/nd34HIzcxRAKhX/3VXxUzJSZOniUlVkXlQeye5L300kulfEXX4cOHRXqk2I997GN///d/LybuHe94B8Zym+i7deAqz00z63o3dOF+xPoemgagijkVTXHXXXfBdeymi8Jm9rURgNtGeqefOocabyxVo37vph/RRMB33MEHYfuDDz74+7//+1jJwG4YvfKRCzQMYZ6wIQ2T4WHNZDOvW44cL+JhBY2kk18x373sZh7mLCybM1NGgDypvgpDW1FLRoMGAEx6UbAhaBFZPHjw4A9/+EOxZniLW2vE8sDgvP/978c8uLiLMHpYL9Y94P1w4cShQ4dESqRAUcMvvPCCFLh3716JEcOCr7n2w7dFcDWFGgdYEqnRTE8rxzK2NzcJAaUg7qsYWKyMa3PWxxvUuun6IU91aPCKm3nbu8kMw+qehk+chUeYHX2kF0RixKsLhjBfWqzOK2aIaM5M9W4nkIZfuIghUhWmNZx8uRzPLAiRtsQ4+FxZ7TUAlhTe5mCWyWI/XsnSpoMKLB9jZCWKXzCG8ybYKS8wkHh8w/v48eO4tk1AJQ9AFFSsmD6JkXIkLxxLzPsfOHAAwy0J4vngDL8OPHQhTidOshWqml1wO1EIZgvwrfRLLrlk//79m6afh+Z9Uo3mHgohMWNazcIA4wQ6A8RbwNr0tmB+Fvpxh7YoMuGzMPbee+/99V//ddFu0Di6Po7FQ7MHUmuv90b6Bq51blxbM51VRV20IYLh5CHnaZ0lJrNjJjCdhWH0cJqFfaHvGd4QccEDbo3evHmzgAcT3Jj/EBiI1RIfUuyPQEhAIn9hstow4sL6mIy79LPImDURxEpiSIw4lhdffLGgVOAnuUSAMOOPaUwADJJU9zXzxJsXQAtgg/iKi4uNf4AB0uO4PqNLy1lN9xYabjP3FBsheTp2MkDiQjimGzaggHWCNCFYvERxcYXnWG9kAdg0/dSLKVaTmYcwrDErl9ulrL7l4tscwIrqutw15ZLZZGekzvqHxV9TlD57GlhnA2PYW4QNstKj2CyLvYICKuns9eFyDoGWjK/uv/9+MXRwHUWCxQOUXyntmWeekbzvfe97d+zYoTQIqMSMSIyUL7/yVzLKOF4cSBmVSRYgsB/mVBhgCoAWwcmE9fGmUayYq0+Iz59j4a6LlryaEwDPQ4MuDhnz1aZlip4rhd3GNIawAueaX3rppa997Wsf//jHcfIS6/LImBl5Y2mzJnCYWLDO+Z3cB76y3k0thMl8s00ub758aQWuTEqv/xh4vhzfQ16ntkQQmXVh8zUZ9uyKOKKzcZprNWzhFbdQrJM8YHuE6FQsl+HCekkmsNm+fbs8y5hHxELSi4jIXxEXSSllvvjii1KCgEoexP8UkyKgFYOGnR8yNsMHaRt5UEp2qKFMDJL19N3XbtxXIeWLyEJT9MNaExxFRZqqGC6T+6Wot+jZRsLDfa0Sa0QXD4CZaDE8P/LII8JAsWPwJtqoR2DQwm7N5C0L1dXZ5tcwxVSWWZiWu38eeyHRHuScslABpqiaERnl3N5GPcfGyggrk6RDiNV4mgMTD9KjEMrXxy/xCIrE8sjzoUOHdu3ahQ+m4O4AeYXPokp6sW/dsJEXLp+UeeONN37nO9+RxJJx7969+Kq62DFs2xfpP3z4sG7CMl6Tfwi9GCAHe5FX42c10S4BmBDWjfMoKB9+rGbXMaHXepneXLlN8cp/1AJ/2yjT0Dxwj2DOEPe3YWLjm9/85vnnny8c1g6CkTe9H5qfgmkaJlcGeMh6OLGo+b9tKoIhNab9Ri4NR3xFnMA0spAP/bs+3fZqavcgN3NfIZ65akiAbiAChCSIwcEqZz8esIUdgOsoHqAAA+DBhDhS4lmGZ4YJEIg2ytZHPvIRkZj//M//lEIEe1gPEFsn0i+u5rPPPitvV+N9NUqeAZvnNusO7IRUjvXjxghJhtvjpC54wgqnjvZk8v2hxo1sbgewErM+veYABQIYSqESaVbJ1Njy4HA1XIPDHBY1d/vtt992223dePoBb3mpkAngS3K8/m1ToW3GgtVgM8FgJgNAYXkMwMJkHFkYSR+M4Sry9s7ly4qqdRUjVh80QKZFEMX3wz4m9PRquAFTuhaDb9SOaa6O7jnEwUGYC1iSO+64QwydCLcYLsHV1Vdf3Ubx3bJli0SKryiJgU/sFxGw4RAUIMFtUQug9Lep2tJfwxNQCLHTE6U9eWjMvayvDdvZIiFLuOsitFf1W0Ud4rG/TCz8nXfe+cEPflD6xX8mwgtDJi0ekK2Y5Fgi9PzKTLP6nvAlhBwv6lqCK1Mp/w0toTY8g1aBqDDoUAdrLBqP3Rj9MLsNocSOB3nGrQGYLYB6RiR8PMBSv2mwPnwTtQ0glBjBJK7Nef7556VMgZwAWOyhOI3y6sCBA5IM2xGFAPmLXcLwRb1m7Ken/T2uPBtfp2//odVteqEVkoXQqrWV5lrRpngDvJZAtE31nRalxGskNtnce++9V111lfgF0H1aVDe1UQXBrFNY+CcLzQUfudmeC+a3RQDz8R5ghoaMqrB5zeGB/2YZs9ozfmWF6CtoRxE4LGeBBvUGcX5EJPLzn//8K6+8cvHFF1900UWCB8ynbxo+0AhEwXD1464l9nPEEInJkioEVDhquX///ksuuUQipbTdu3efc845e/bsgV8qebGbSco/evSoECBDDrNlQVsRfoLE8NlwA79Q/CrEOrb0oZFoGW5r4fjlW4q5Rn1rekSr9h6HF0KtWnSTqBtxFL/97W9/9KMflb9YLmOT00WuoOl3z6W+3k1vWO+fa1z5h7D8GsCmbSz0mti3MDRf+swiEtLgWZmZPqbQix0Om2ilInBY+5KwdetWgcTevXufe+65hx56SBSnWBW9IldgIE4LxmltkCS93BfAECC9733vE5mWErCzTtB12WWXYfsvFtPESxTg9cN+DkGXCBC2XMmDRArG9C4Kbl3YFt9BnEXoxBqAjgkx5lync3GeY400LEfqczedG2RMZkrTY7iNNrmf3iDAtcNlkM568MEHRTF94AMfwNW/RtcYDmTB6+WZ82AZYMxv54xvQdASY2IoNojKUmYFhpALtUZoxOryDU/7YfTfDQfUWcvCIUR/i8TLkEk8E8EGbqLHzgxBBSwYTjFjewF/06Qb5hvxLUwZYh0/flzySrJPf/rTUqA4h1IFppjlWYAqhcsD5ugli5QvWcTuYdKSm+ZxxT3uFblyA5d/9OMWR8wN+HtjtHyeXTSBiTFMVhnTqjGr7svhGrk5OgXCK+AoDQvQ0h1ixN797nfju+mmxzNZKvCGlL/4gnUoPf7BQ8v8NVWalXt2A0JWZsFopjpwT5hCCnO0XBdwLT5SPzugihPJMJEo/SfYEyN2zTXXXHvttWLEROgxQsMApo3SsKJvjYOxEgNbd+jQIYkUUInVEp9QygEIMZXXhpk9HDzDVD626uuk3I9+9CMcdTEj57DtmY+A7sNaAnboo5k62cjSrLJh7JgRGIY6q+xuarh8/zK6jL5oU8itxtujdGemMAdHhETfiR374Ac/6K9CKMSglqW13vExFPQMb22KK48xhlOLRDzjY0skuGjwEviF7AjjNwRpDbx3TgdO/TC30Q03hIoBwT0C4qd98pOf1OEKd3w/HUvoZDfKEYxJOW2wBjgzhg9HQGLEMxR0dYPzI/GA3Ppw+hinSCRGjJt6QWZFeLkKw4MUIp6VGF4szWFihgdgKHlFt9ywktUHs503lKI2mqDeXbajQ0qzbqbZfTyqwMIXTrIIxu655x5xv1m2M0cmhInGazI7BtNs3oduhJYMhMwyQwQzlzHGuTL729Gtfb7SngJHchV+t6ihc50uxEVAgavFJyy60QXCNna4eeqfSEe+PASYFHkQ+wOb1rnQaBDve1fg0Y32QZLJX2wa7scNuDLQEvMl+ljkHnuCscVJ3EKxltjEKA/nnXceINfGLeTsv5l2rU9vQdNX0gQp7aqrrrr77rvh0+JeA5Z+JNYuAODVSnNneXlDOet0F6KemundGRa1XSpOSvbKXTKl8Zi81T76yle+IopPeAjLJmNXGdZKo7BSkokBz4toi3o+0WxkN9M3LPQmZQ0wZpmH00LxbbltMZGmdzl7SF6mkELCChOqs39tvHyzH8YkoiNfG4KYL/mVrtLl49BQc0O0adyFjSRMCuyH9WuRAzic6+Nnx+RXEIgFVkkjf7EDCxLTkxMbcjUMLEbYpX7ZZZfdd999bTzGorg1c5VgRT9e5Gb4b/oodHkMo1bTa204oyZgXnU0MMGvaCLhGHZ44MqGPXv23HjjjdA+wklBF/a16bTT8tBls4hd6ap5FOkDM5RZFhbFZicTtcwia8rQJTAc99mXtDqMyZrDQtCPnzJYjWdGpKsEAyKI+OQ5LiHduXPn6+NXlU32Fgm6AswM8Nqw4x5TlFK4uGrduOEACMdnHVfDJXD6oVpdaGZDzcJas5STSSsuuOCCCy+8cN++fZvG7262KQ7X3TllIx4eXWriTK6MsDZKIFsqzb4+XtNvrCUoxLcwu+FrUocPH/72t7/9u7/7u1hr0TsttV1Z4PZqVy6api+a59961HkiairxYEzQbMcX9JuiltTbpuKepWcLqYDvxgvl0VjpGMwftsGmSV+KRty6datYMH+42FftOdZPA9bWMCmP9CITIi6YZ5N4qQ57iHVTv7o6HTnYSnzYXr8epfGY6b7hhhsOHDjQhrkcGE/WgFrsJvc9LtPGkCH81+zGMCn5JjbtAuPf9uRbwqFt44KYkLd9+/ZHH31UHPhrr70WLiJOCanrG/KHG8JNmEzTZ8xltCx0IUzGJVmMcZuFVnPaiyNNUWEhRoOykjboCmUiLBwyilm7frytBVuisKIlnSTyLd4Idv3W0pY1mYXmbUPAZaAiCjgRAwMlAVZLYHb2EPDdA29AmpvBW8J/TSBSKF7i5Zdf/v3vf5+vcFNqu+k3PlXKu3FMBXXA2tms9vq+9jKpGfGKh5em1/QZoy/hEr60gotPxAu44447pDn98PUjTFDhmr2aFc2BaI3p7iOHh9EyW/rCWpvT1o04FZLRkp72doZFh2tZYsc8eZl4qWLWYlEyhsKwYKbAbvxgrOQVe2KkJ4N0Px2D9eR0wecBXPFhPhwrbgPqVsPpXUwbQoLFL5WMx44dw53bbXScfBdk3NBk+qxWEQfVHnvsMUzZ60U3msVAWjGmwwptnabk9ioZhmadblV7ZerSkbARdYU9QI6pKXziUBgl1viuu+762Mc+JmBTlaTU+hBK+P+wxYhmKIXcYFOiaYw+dxTC6n3onf/a5Z5D52xxhkYthFfkvBiFMRnZoQpgPY2NiMwZPYgO2yLGRG9i4pZ2kcLWSg3A9CiuoAXDPOzGQnreg4tb38QpxaoAPqO+oosrwqFsxhkOaiuEgN27d1900UW4wqBLDl/qw4pudIIRYwyYfmS88Ywii4HHMGPsdfpOheFkG+wYFpdxeLQbJofuueee66+/HqfLV+MhsYIVIWfibzQbok02gxyPorCRpmSu1JTPolZjLCyhkTps0x7yclyHLE3YkfjV3eWcbH08g9hGBYzb5/vp2Y26Xay/tV7dBCwYw1lmGd0JeDBJqFeR4RrggwcP7tixY3381BgzgaU2ZELI5DYoDv1MiTyIW7Vv3z6Mahp1epu6tVw1eopnIEztLGD99AuDjdDSaJrNdD1rEIYl+ICLT7Zs2QIvQLoGV9+J7fryl79822238f2qy8PPAebHtUqBCkQ3nXJpTmpbDjzWGc1hz2g10ytcI6tYpsGUqaUxH5nj7FEswVibyhZLvx46BJygI/vhALKaBZ0ahgpEDL7bgNJ4ZYa5F+42avQxWN2M34aROrbYy1hLCpeKMNOgt1BJAgEe1pch/ZJR5EmPzGCvVj+dDyhEirseNxHgY2hiwTBNryNMlgHGhja8Te+EY8Do/kykhEHWdXzE40Ih5rbWFaJOb4ZFf62PHxPDl6VwOSnmQsV2Pfnkkw888MBNN92EFUtcI8uCpywKedX5aXrP1oXAzYTV4yoLHjbGgnF8cwgx2U3iJSXUhPl2cdP0WW8a5VpYyNp0ccYXW/MKkoFnPsWI23xF6QpssJEf6wGoGiOxfliGkgSikgV7enK+DT7SpuGrZZum31D2HDCKbzUeBIYpEy9UHMWnnnqqaEg/XXwDAZg/UGvGrDO2ztgrM4ZcpwtwNKNiUmlQ1CmwdYMINA6mNEQlPfjgg1dffTVi9HOKXE4t4WtZp5pSfGT4in996Kb+numqjBJTUe/8WMahEQWuqDmJmZVmDqG0MVVt6C0xINITBmArOnKCsZNOkYXUFgSYGjUGizZq1rByCgHFNLoYNIw0BFowcZqmTUXTN5NNaNgF3bDNF/dzXHrppeIlZt3BQs8V6RyjsQ8GFaZYb6/YMHKAt8xFrdONVCva9ondXugpMWhPP/303Xff/eEPfxi3DBib3HJp/3m9vrfCbIanrJWZHRppnvm3xlgWVtNT5Uy216/+IWxUCJWwCh98H8NXwV5etlH96C7q3Wb+xH4roWUay1KlfIZ04tSmamVsPmAKu2E/pO7Q10kRTD+G5qugpxsn1vSuGyln165dq3FfJfPHMERxZSxSP90A5c1ORyMx5PXLx5pXs+t1CfjLFbFAgo1oThv2eQiu7rnnnuuuu048f97XFgqDp7m6OturzEwKZ+Hh0aXxHhL+rdHuXssutEWn0IRC7lli2ngMGfJtMA9c6TU1ZoIhCz5NPyxw6SvW1gJa8f26YfoLOhgkYYCuYwyhEBduq3xzE0ItNht4GlBMothwLNp6lirNHIMHXWLqx2C2WSlPTGlayMpd1q1FdeNNbLx1hsdsnQtY24A7IL9f+9rXPv3pT4P5npjOWVp9Xuudo8L0NRKjsLUhExkYq+n2WVOgL9MnKIKpa5aYrK4ioI1MjHanJkDJOHoIgHHV6/RlEMTrxZ1LLAZzw4CKNbq4fFixkQd8YLYNUruJ7gDFaAd3ueHkGGYmmKTligYpMWjBPAeIESZs3br15ZdfNhaMC/EYY2OCBpr1MUMPy09HgzFeVua6lNp1t2uc8dyP87o9eWrCpe9973v/9V//dcMNN4gWU9C2KcbCrkzHYCadeQ6hxTWxYiiSZbj3f0PaDHi8uTORYfl1Rd3Uxvr0GomjkNIZcPd7+mqBzp6pB9KmE+6eISGqTTJe6cJODok5duwYZhTbaBaw8obbTiFAOBiPrxX//9a+pdeu4mi7e53zTsCAwT42xxdsgzEGA0IQblFAKBGRokiRImUaJklG+SeZB6Qol0EmkZIoA0BRIISbgxxDCE5sLra52IDxHYMBfZf37P7K60k/eVZVr3XO4f16sLX32r36Wk9VdXV1damut9xOjZW6qt3QzdU4uLna9KzY999/XzW9iUF2vEbFCEVQEoYVZ0H1RmVACgMWCEU9VRap0aOyqIjGgLAGm/WBcSzPc889t23bNuyvqDeWTmUUISu9H8zRbsyv46I/m4VPF6X1OvqOX7TAmDlCjvndl7Ed+ukSdJRg5IU5LskiHrPe1csQcrjalBVpe2IfU+WvIBE2DPG3La1fv770EQcQk5RTjk0qmDog06ydBkgDmIka3sfJePc6TWkEZmwn3qItEdop/FTii24AiR8AzL2ifYwNoJWIJM5xToEL5HrxUqkRDVjvTEJwJ1mGwe0Q8TlwLYuxjP3793/zm9/EepW1OyHhWjufh6QWWbUzyzRR1MSJoxjNoy2bIFkFjCY6AeS6bHUzMSYHdHfStX9ZXqukj9TVixSMuK+++mrjbU73wyFlsEDUgtUXokHNangcTqpatGayHez89NhUlGBy6dy5cwsLCzAeGswMOVgI0QcSmIRoRWmmyJkWR0/W3Bsbl8KFxXH83YSiL5CZsAHYaNxwww0vvfRS1/tq4dYlLrGU0SiBEdjOsylaBfETUmU29JrXL0pRqn/OSSQ8klCW3TnMHVCEaAvYAjHIWad27dq1detWiDhuZjrurCT3n6hSTaqaSPEVh73pYpuvf4nale45oBy1FICh9vEVNliJzPEnvALKVsoge+uqjy9uJzLST/0sIv6MUSTjyEK2wM/dnhvd45wLauGspx63jO95/vx5wwkCAFsyUKEN2GIGxijxnM6W+1uzrKI0FPiOmrXjcZS4+dtVJ3drnqmIJsRMloLjAHhdvQ9Fq+ATqm0qxziSbvB1Ht0MxjnCT6e3j6kkbIDOZifBrZ566qkf/ehHjNCM53pUjESIn/PN0XRJWzPN4N1nM3PExkTVOSgV+K5CLP67ktpTC2BjqdkGjj4kFY3jScaK8LMMwJh9f/vtt003gwlY/WJJqdyhAt6AK+otME7YW4YuHBbE1S1QzxDF/oMPPkghLDGXf6kuG2CyZ/lO6RibETfsHBOIdPu03m3ZsuXMmTNoMC5qIgXrqGZRZEqNluNw7lqlNBAbxtK0F0UMuQqwMU2H/eqGyZ6/8847e/fuffjhh8+ePYv7A9LIoUQUMj89mhOpORkTCGSVaUj907idqN296AaLVcT5cMQRKSa1JNVYBwEhokthRgYMTyL7NM3NJuPdd989fvz45s2bTY5xXU4Zlau2xt0q0ARkEfx6DJkGMxxVXrt2Le6UgLKKulAa7pjVprJtABiOHndh19tRZxwf/mQY6tRLCXj0W3t27tx54MCBmRxzjDtjaWgXVTIds9FHGHCctW1RDOJIntv40maUqpHOxBeEg8Z1tYHqmWee2b17t+nk2ALpalSV2LC0kitky3C17TjEWIfdF4ersdbEvxRIrtgyXHe5pFadJFhyquMYwFzinLHGHLSLMtyW4QxB8bM5ML5uUwKk2arJqN+o0DBGsz5XYgitYSiyPP9VE+oCJEx22V9wy8r1wruuP7OMq/1gz8RFWEpYFDhKQ2NzoX1PQ2gxGxYtoEv6QBjMTILhoqC5GrwpyWnLbrgRXySIDYexaeVvzrijzAihEjRD5ldEjRGnKq7gdE8++eSPf/xjbEUwQwoswEuwMWJ1zXIcopmzOSUqMcrqpRariJCLGZqEoix8Qny5txw71L9cvZxLBSTcO+DEBNlCJBw9enTDhg2m1F1++eWw4+EsWam2Qca4xn18cP225/avLXLsRdj9SjWRwxZvebredw7XNJOS0E5w3P/bJ+PH9Fdsdk3nMQWulKqLE1HBpYs1z7r21ltvwcZII15zqDnCs+Bur63qwsmDmEe3HDWbm+gSUhYDCTiCiiaWiXAPUBTvv/9+W0jHQdOe/ucK2RTwl8L6PjLySGfuLSVipek0hF8ah7e2uNQV57LgJMwcQmJ7mr1wQ1FGhCdKUONBGjJULKgwczgEYdiwL4YNm6f333//1KlT9gTx5TGjkHg7duwwDRDi6OLFi3AzNQ0TF17ixmfkBOoQ7SP1FAB1qPQhbiBSGAsE0OUTgNntjDfnVEdGJ476oTOpWau2bt16+PBhGglL2CXXYmfiCF/k0FcSwgCYHUjivBPtWkXsERVjyh8FGOfXERu2EO3zqaeeMgXE9HPsLjrK4SvtS9DHksMYH050pomuCL9VpWXf4tC7JXURK9bYTMei0lAmR6xOt22uXlgMaQOzODjf4uLihQsXzpw5Y5AwcjT8wM/dcIhrvvCufYcp3DIYMg0bpiIa/ErVKqF2Qv8s1TMIx5Yt4Tt3iuB4wRVdEj89IJxjEkk8MkeSoKqCAO3GjRup2VJAkXZZSCeR25IghHTvgMSqqd25MpuZ3f4Ys7EQfViGHv06AvBZQWQuW4whNo7zJNbaV2TkUHJkC7h7oEhzD4sYcPnEGWpdFbqvlQJl83sXzudR1uOn6i18wul0CM9yLoulaTO0FtaOJ9xEIk0UObOEMrv+8AgEDuQGjoSBLnGxsjF7w17XH1vE+Yj169efPHkSRgvEIECQI0Q45EaW4crgylAFvIoFzlOAEECFQ01EoAHexCCJxoBtSGa/mmQax43fS11w4qGVs3nzZivQ2oZuKnR1Nwwj5tZgFC8K8qV6s6uDHJlprv4cSc595WoMVOLJIie6ui1GszupS4kKX8CVoFAcPHjw1ltv3bVrF/ajUz1MhMlCnkFcRMexmrSVhomtjDJNS2CBTTxznlwzVlKgI4VYbLOWNCSaPNz6TAJXDq6OEkeD88SHekbL9VcnmLZ7e4JwK9j1Yt/tu6kfhjHDDxbTpFGOOQ6eQUxhgrHxhZOd2ENDNLJSXYRwXAWBgbv+JjHsB+B8IQllbDy1Ow5vaYi6uf5eMku4lB1tpkxOoqGhhNnQg4TMWmc5i3IelwmOlXN2HMAiZpo07NxES5VpEF88PfDHP/7x+uuvZ+PtCeIuYz/wUn4lKe2JG9zITnRkHYkvKwfSCPUv+5c2JrZkAmmOApQy9EkT/+x7bFUWH5w0sipIw0kFVODhUYRzw7dj1l/KOuvvTEH8qVLX1rCCENKQdTyQkvtobdhrBg5xS4hOGVwWTbc0qWKgRXQ33sUK6dccATeMaYgl9xOfVpQh9tprr7V1ZhLMkNPHkUzCgxRdY9pdHGqWz50r5YP8nA0do0rVFTs5TEBEUSvpZA+667cQ7fuJEydeeOGFhx9+2IYUbjcwnAJdyW00pxEwTCTSTR7qcs1C3KykFkE34ZTCBGhOrZpdaC5zXdKHY4YTRzcRbGUYXpvTyTxUPJC66hZIvKVq7OYe2ieffGLUefbsWTLgpf6yL+h1QBRN3mgArtVTvyTsVtOAgcww3+Pa8nPnzh0/fnz79u3Y/jZI6JJpbGrccx1G/QJ63bFjx9/+9rdSTwrru2VoyYhUkaskdPYPzZNaMCO6lNg06I3O7FwNMpeHp6Fj75BQMuxJ0Mmfe+65PXv22ILTFHIbfERtyNXBbXUbzROZnQBUik9hwhzVNgtJLazGYVXmNNEqV3UEWFM1ykFf5ZMs7BCsy+k8jpg6ueShq96GXLlxfxlRjQxg1113HWaRUoXbzUWOVBDecOGFukj3eZJ1qSsTbElbTniFmwQzsoCXMPwtuFJqjqf2zg2jm1aI6BtuuAEhOkpdvcRiy1A5chXNqnOgypllZzbSVeyIZmu+FSmk9N5n2PmA5IcJ0RRF3PKM43Aw0v77tntFRRxQ95erspk/jlHsmCtNK3JjnYN00nJ04Jo0EQd9+idb4qqOGM5ij4Hw0TABlJ9Ztil1qtQaBI9S1osl8jvvvIOtJP47G56S0BW51W5QoecHNgZg3TJqgFyihQCKJRyC7RUTZbjKCNkm6MHNl5vlOKpW9bo+ffTRRxTXUQRFAtCiKE/4Sbu/ZmuuvrQ73EVweHbLWp1cpzHSylqqdw7u5jXIvfHGGyaoTVE8depUJ74yGVZEJ3yUyJJAIo5IM2nm3EKFy+byjKWxDGOvT1NDsw1pRDBywjij+hcmzzn76q4rS4uDkKpzQ9ef0YLIwtVeBjBbhsE6b+oijaK6KpvVoxbw/YVXB8+qQI7hLxUCpFErGcZDWzYgsHZ0+ZkYUkfTaYgxyFsrf+vWrUZ2RdxnJ8p36NKSqby5uXDTGqdYuaSb36bGwS+6amDtkKi5X/HaT5spUwHsyYsvvnj77bfDwEjPm4LY9IquCUpVUo6k+SXSSt51w6rPXVHxSWpN/FgbHJtMQY41X0TbqPU1Wz5GUpRXgAT9egEVU64MY8eOHbMMpsLBnZfqFs3cqUq2uRqAGijFjrajPDUAwIcDZkMDGAKhzsYj16YAMEfi7gsozFq1uLhI6NJxMXK0sXoj5PDQjfZEwrszcZWivkDJlmTSVWoRVKWeTGfcG/jlwIEbO5PPPPPMd77znbk+TEPq43kY9ua74LM33dw5OXmaWhhjQ/EX6U95Rje89E0LbG7YObpXwm1KhiabiLxNQaLUQ3Exho1cXWkADCwtZnJkI1U6Zv5S/e45OOrdCz2QPh+5N8Ebxoz0TYUzCYAnWDshMIF2HBGjuhpqptSlGtityahUrQWgEpj40BhcAY4FmCMDZaZphFuNsS2MqhV+8803P/3003BAgRadhw5rSQAzVmzuz+2XelEtTwCwNLYKnSIZ6KEvfU6ajG2e1Six+i/pFoZZxmKYq2HerN5//OMfDz30kLXTxtYwZgvpS/HFtEtj9OS6qt+bg+56Egsh/Fz39Is2pvkwlunyj2F4uoQ81CViG7SoPNxVZwlZokTM6jHKyBrTkESIzFL94q/qE+QSomgYpzS+CBs9kJZq4FFWqlUYZdPwZWViGxoFIngbzjuTXHSjWZlOM8Wx1Sdg9kZk11xzzcmTJxUGSWimyfhcTrXT6rjp6JGJjxUY25yC4KJh09EAC6Ha79Tp3CuNzz///He/+11jWMatEnbwx6h8YkzdgLo+NJG2qpSF3yhRpqH4UiHWxGSzI3yiPdUXHQxYThnq/SzNPYzALuJlz5TFtyiLIaSrYTZw6h5qG5RDlGN4g5nxs88+s0/iFuZBRCbk1RMkTXsF1/+B3VrCNZlWCK6fhUo5V4NDNYdurMuOEvBJHm8A27x5swnhJIy1GzqsueF1RnbFTFdvx6QDWtMoH6fM0QNLjrTkyMD1WkdVC4Ea/Pe///3+++83hmJgQ2Qhb6ZvDuv0WLvvTZqO9MfvZbi+ykFYRRS5QXH/xh6NtT+NQCuPC3PtJgmRs6v6NpX+mURpJoPkRmSq90KU3iQAhRN+T2qX5wSb+gE3ecQPtSmE1RjXouOmFRyBwV17OixY7/HqvaV6q60RBApXfzEdDTetChIOQqRgqGdwXDbKc4hyGONbzcEssrJQ5HSS9C9tuVJFhA0pJxKJo1WdVh0Hth9qwrPPPvvII4+cO3cOqFt+H2wig46pqoJuyOKL5OKKLvazCbCZHLVyG4Lu9RU2Po51/Cs2JuZXitHzwnyFtj42WFcgXY1ZX6pzBhYqMP2nHgZIuUYvRXWIEQD3Dnvx6quvNqiY9mhi7cKFC13188CVPMiTez8DMNdNmzZZTqid2BjVveAmn9Lnbn51xpEgErFDuG3bNuyDT2iJlAlZ+FesC2lJLlnXV3Rslf8mwZKyRS2WbzmVnh3nX6TeJKd18LqN9quvvvrAAw9s2bIFR40GZvpIatMP0xBjcUrG0KWz1ZQhDjmKJZfiUMYGOwamsIksyjU1Po8kpZOnBcaWdOIRh08symEbhKmj9KYtAw89UBG6A9izzPBOZDwPGujWrFljsgjOU5bBmKghDUZFbGrDZdGguLCwYNlMS0y9JyS2AZTfxYlzxMqHDhiup7lfmaxbt27Dhg3vvfeeDpFCKw+tglqU80QZa96yzZ4gYIV0fNE9VFLX4YIbN1jhc88994Mf/AAnGP5t1XHsPw91tmbPp59MAC+22z1Umla2kQLAUuuI3lhy6Ir/6iy6h034ac5ZjZ4XL6LHCM+GBys0sUlzNYCM8ftS12lIgBBMjjCgUZmEzyGsiPBytNcNbLaKM5jZc+AHoIV5w77gphWrBWBLFe2zelq0OYZKjg4njqOlijFYLE1LNIBRGeaL3ByPpOIqcmTQ1DCnCcDxRH3CuVAZRZW+iEaaAtoxOwwfZp09dOjQ0aNHTYhdYoJjHXPfp7GXWze4jfEMjoXjOhFdaUjizUJcjSzEtbMM2ZsDWx7qD2VEZY8t1BkCvTqr6djc61zyLgjsqKR6UYOBB4eXIayUl3NhlmpwOIS+YZg33IZuKLruuusooHDDJYzyXIytXbs2VYv2xB3EDk58ohJMBy1X15DUM47NmzfPhduZSbWdHKJ1pJ9ahJSHyQ2sYsaVEAGZA78rlXGrT7BrklbH712N6GrK4f79+23kM68vijBLLXSNVZPG12BjZnrVlWOLY5/dc33R/Yzt1+9uP6TZfi3TMQ59Za6/d5QBahCCE7s9tAq6MdEJS3WCZ/WuSgADtxDRvwngwQIJly9yCw7HIlACVEpY8O3FkydP2nfTBjWg1fnz52EXsRLsX3sIh3dG0kwtSmhyE0ffjirwEzRq9Vpdt99+u63+jx8/DiZiUE+9dQdLRJzmjtMXOSZHFWMeAc9saYhDtfslYXD8icSH/KkxCPJww5oll7qxBoXcRvXAgQP33XefYWy+ySoiKWi303JpjLtoiuVHCLnGxNc1QzPbWL0xzVre9NMFIj/ubs11F7KTyLupTokWPqsJP3kEyz4/+eQTozyofDh8abC56qqrGJXNsp05c8ZeARRhdged2Xe8OOsPfcG4bw/ffvttW5hdccUV8AKBSz4ChNiX9evXoxkwijT769h/ElKO9K1DN5N4vVb+nj17DGCgV8pkWkrHcJLHVytNkwnBnwQAqcZFVK0PST05NOkMajOcsGXvmGb1zPibb755CWAO2fwyJmH+fwGsWXgSye4glFrYi/WWll+lTtLE682/yoi6iDTrzzVi5cMTH0W0XwBMw74rwHJvdv/888+N7g0Pi4uLpkoZzAwYUPbsk4pf7lcshjespBkgAGfArBwTFCBWRjvCuS+YFu2naYMIWHDu3Dl40G3cuJFkxBufmwMSrXxKvo70OU04MoOi7rrrrn379ll70jA6XZ50odJip3+6NjgipJR2cNUtyjRU3VVS8d9YEfkjT2FiFg4ePPjQQw/NO9VuJT1p9n+6tzHPmATT766fMacOVrNAbckYOPXFiaa6EqAP8ATkrN5OpKt2nZWZHGqiwSP1JsHSH4Kw0kyeGE6sEBM4dH7XhfWs3i2WegUVCRtfPHlZ+pMUdJmzoiyDIer06dNG3AYwg5k127BneMZVRl2NgFCGK9X4PQIsstFS96xg84Qcw71hJsRwPKxUb6NcfaBmQ+94rVcrdURC35fmrGlmBlfNQ1vFUriNxZUQMZlb/BriSzcnbMBPnDjhY9OnIYSWxYlrkBua6fzxlbE8sWRt3nQhitVm1StpQ2xP6b2ZsH6A1KJuoGuwmZxb0fa7hzhNDKdbe92QANd4bnyB2SOeEQSgXgtS+gPRqfJjXFaA/S5rpCEK8sEWZqakYZ1gr1B8EWBzw5vNXJpAl3Ix5ge1pd7gCbX23nvvtcUJbgDCWHXD0CmuilXNCxsQAeBYLXcmo2Uulqa6Yg6KaxZLD4U5FGProHXWWxEj/4gPU2tdVIYqGb+sdryaUzX9V15uDabD3Rx9/Wu6nUTXrAa94NYwMixJpFs1zSuXVfUbKiJMIwaALVu2IPIMiC/JMTCjUQNe7v24aQNknlT1sVKt7TAhGMYQEsegi3cvXLhgP9etW4cAVRC5XT21OcFuViK+3Jij5UDRF198cf3119uy5I033pjViy9Kvx4rdT/QlakEnUUjKNVMH19JgRQpUaN9Qk+FT6fYqhwWhzwczZYcOnToPyriGJbcEGuhOhk5yL2VgMqNSxqKmjHuuCzS+K+DUBIr4hi6JoCtZXLXi4sHrNqhi7sN5SS3ClCBxHxfclfr1bnSG9APHz5sGLOF1tmzZ3niq1SnRHvX8iDo2n/Ldfe0K6Z6ToxO3zRsIrjNmjVrTHUxlfLS+rtfdCUx8DQ5qfuuk9sNXc51lHI9s5jrEgvNu+eee9599100hiYH6rdd8GF33x2RuNqb3CHXtZZChcRJec7GNNdgqYVbNyxIxtQQfdl6dOn6Czey7ss0tTWH1VU5wREn0jR0x0CeAkE4jGnh8TMNB7FZBfNjOcTLYOnlhKR7VmUYAgkIzFX9wwrEuLv9NKlixGfQ2rVrF1Zl4O4ADAOGzoauw0AUNjpRBa+ZRfg+OObjpgiQshVu+iH86Eu914uQcHPhSCLKjTEOSFwt1XvDrAG33XbbE088gajuJGXovdF3idMRJ5FDqryshPNdriOdHH2gpu1mSktz9EZyct+1Cmw8dH3c//n5eu2ny+eg0myx8vsylKFuViJ6x8rkeDmDTwowi0jTPusorOozBy0RURYuXryIMNS8OghrrdTPNLZxuLrN1VOeTJGuGEtyvWKujhqIRI93FxYWTA985ZVXTKODdR6yEfXijDokEhQSzCIXXTADln59WHoDo33B+qdUxyX7ibgR7CzWkGW4S96UXY796+Q6ckTvuAQl9VunTIg9+eST8/2l0rY+RJPQ/VTFNe0Qkb2ySYSEWjLHGDry03TENnO9RKrj2qxImhA8jtGAMKCfX5oppyI6ClYydU+y6FSR5aQhw/tyaVkB2JRgzVcc5NIQV2l8YmByyFXNmPVbuka1PPnHgBxYyeAnVzUOw/EnHNhSlWxIl112mYkyTDPCgyJ2otWLkm3y6PxhD7EXhxOTdNhF4FG484JVI/ovHKaag+n4yzTHdDPLkc9hHaHFWjvvvvvuZ555xlqCAFhLfSxBknJzdvjQFT7WmJhmwaWO1c1mbV88N2XNivhvJ4cAaKu0522Afek0IaxWhbSVN8Zx0DjHmiKolgUYKN6IwNgtIuxCVrAiqnxsQ5YjgBRirgp+X5IoTpAqMLLv3LnT4AGHXcS0QH64IMItGG6HsDfmGpob7h1c8kE/NDqG/QNCGCbH5jAqGcWHStPu3TKU/GOMz/q7uLh4yy23mJQu/XlQ7K13Q4/EJsBcgWPt0dSca/50yy33UF/XWsaqI6h4eHwAsObL0/TKV5r/jvG/sXJWXvJ05hxWTU5ujH0qu+XrEBq5P5Zvz19//fVLttf5+W984xuK7VJXSlgLucVMkbV1Enotdc3A3WciDeG17dN0RZ6VzP0RSYP3p59+ioBhXPhlORxVesFoeMPOMsuncNNz9Sq4xnClOR1Br4Ts0lAC2ILzoYceeu2116Aw5xrfYoIn6s8J+2FuHdVNAV1pSBXNfyd6V8JCnYluU2DKRSP7TiQtkUS87FurwlLz9QmhpM9dIyNIUktYjfHIMtT7u96D0yjgjTfe+Otf/3rs2DH7bquIuRojCUoOS1OoJLG2Rc8Y7RdSVwMHWJk4rEX5Nl9vf0awa6xScNLZIHTllVdano8//hiBqFIv6AyZW7duRfz6WXV3tL7YE4Skd6OtXyY+HercdMSfkWXP+niJ27ZtMzXYuqC3BJahJhblD1UDh66mpNIp1nF2VBFpoEk/roWxd7mau7hYWAZgpSX0teeRyidSnJLpzBEnfDj9SmrBhl0Y+8v1lNmMIo1An3322YMHD8KcYKRvSk6qaj1MF9zIZwOKqIuuUuWy0Db12DK2uSCp1A0XCio237C7jZgc9mmog0nTmgd3LYg1XBSWhtfkpT4yXHMElGQdlpad4jhZ7KP+RHusvw888MDRo0fh08z4AnF7ww0dWsWtEaSmsHKfajyLfVGk5brenu5vs6ddjTtEjI0CrCkHxkpvUvaXlmBNdC3bgDQJeB2+iWLj3Jgy9sQTT3zwwQc4k2tpYWGBRzxI/UCXWmUdd5wNE/+isxV9dhgIACe4CL+5eo0l/IBn/bExLslKb+zGkUr7Yi+iDdywxpBasZdffjmc2eMwTkyZYxxkBw4P0xOEnzjDdscdd2zatOnkyZPWC17iPKuniTlTJWjXTkXUiXMt0bY1V1allfhXHJM4Po4llbqp3dXj7VMAS8uRY6zY4e1/nqanXKdtWdg0X48kogNtn3/4wx9Onz5tRIl1Ue6N2qZ9pWGvOabd8BKdJIKuVHcqxRi5ndKK/WtaH4Mc4m7LVAWRUSRc4xHfBtYOWF/m+qB8pd6yl/uzYZCrs3rfB+7UVENik27iF0d8q5piZob9OvVKrGHsySefhKPzrMbN7YZn9SkQJliAAmOMEtSKmAL70+/M5oAda4yjxBe5GPZGjiRrD2107EYacojYuGaxE0kpjCU7rHbiphk75jofN9MgDTR8J3zhoS7D4PZf/eXIJgrOnTv3+OOPm0KIW4JwwsKUrhtvvBH2OsbKLjVeDTXvJDYlnkQmxVClZI8w/dxNzjW+X65WSiacW5n1cQRSrysC9igcqiPVTpwfs+5YHjjpW7+2b98OPTO3FjNKT/pJqpiYUDcpWa7gUH5dqjnxq1/96t69e3EvCXJiN0wdpmkOzWIBx+Bz3JQMXKuKxNiIeSBOI2Gn4fVFSv88gMO/ijhhs6l8ZXWXP7gO5KDLrbC0CZbZ/LlCSbXCevXaYuwdwVSIMbLFz7p16957773f//73uCwPuh9sDyY0TLGZ1bBhOuWzelQhS8xd0uVMXHW4V5aqyxXXBtyhBn5wEAZKIKNzQxDN1UiGhMFcvTUH7hrY/sJbp06dgufOnj17AEj1ItfxaSItjfPH6QykM2YDltD49evX4yCmLkqjbBkr3+HZvZhacsm9W0ZULbKGKKYiGsk3Hbv/97J8gidNU7NDmnsx5hzD3gTYHAvMLZ1wopER+aU614K+aabDeXtj8EaUpkG9/PLLf/7zn43Zlxp3PtfzlEYTmzdvhjle112QGFD/CJLScmyjMsluUlsDfZfqnYAE2wY3shn6hr7qeEuP94LLgohx23ruT0+YZotAEZqZoHKU1JyaL8HdmsSATxvh+++//6WXXmLQqwiwseSAlIJur3+N0SdrVJOGSuzYBS1Qc8YGY2CXsSLG+pQnjTGAWFMsYSWvpHHLoWMtcTiipMV3xPrparR08HIjVkRjNdn14osvmt6Se2serG3QFoBJQ9cVV1zBkaEPB2ucG0ZxSYHnEV1lGFpDc+Z+uxmZgSiqlIQQKqLoo0o/qwdPSq+4Ik6b6Yf2uXv3bopWLc2x3uY0rXYSY5mlaoYQsNjvNn37pptueuutt3LVAmbDg2HN9sS2OWRqO52EwSflyqzlfJgCUbmH091XztW+gK8JLa1jJeiKL8aGxr/iW7luL0yI++ZwxIpSb6OD5x7837r+3CQWJwYwE1z79u2DVgaVD3a50utd9tAABsJFw9REAbrHCt7xNo5nluXvUk1l6P9BGzQLh5o3J7cCsEbogQSYcmJUAVesEydO3HLLLVdddRVcpXhyeZqOm7M5LVuasNTv2nhrrSkUDz744OHDh2c1uIiTYNqwyA6m5zoPU2wS5XwKdvkuHFRLwbqj7dQp5uuX+K9yX2ZV+nBYmkDdWLfTCOebxqdmU7ttc4Nimtlo7ThggnMcpV994dDUUn/f7muvvUZ/KBzF1wIRAq1UvbEbbtpwIrWRkaFyzVaGZoOunjchVllgV++F4OSpBNOKcuXW1sEvvvjCxPKFCxeOHz9umu327dvhR1+G99A7gI2lZVUvJUF94qaAgRWgIBibu+OOO0xxwHWeTgpNtGpZ9Yoj2bWOwESu5zLMwllpB6GoIkVulWimn0CIq0DfHxuCJrk3v8c0IamYYSax+yYEV26twWCpQzhbuMBddtllpkH96U9/MkXFftqsgxAh3Lgox+u4ZiH1hEJ1S83uvDQIP2nCylUOKxHMyZVibnxoBSlDUz7lG97l6RXYRVEj3OqtU0a1tvSy71/5ylewpIRiFgHWTG5sI7NwVB6LUkLXF2dyy5bJ1TvvvPPpp592tSjYsiiBWjXJWslYgR0FQw7aEyhqbhj9xtXoOIvrIxmfk0yXmPKyBF2GCmETiivB57JJ59sBQ8vX9pShsF1Jgtkg9aYFxEizVcoTTzxx5MgRmOOxPLDEzZnS64dAtVHnmjVr4DJLYeUwRjjxEOFcDZ+EQVdJxcZTLqGdatnHSmxODkqzL1Q4oStCJ/w/fTKA4b5zExFr165FYHoow+QCK0eXI1Bt/AS04hcMpjXPhhH7Itbsu+66y5RzV6bSd2zbsiSn6EpBA3T/RtpTJ+yIMYfh3Gs3+jpNXMuY6bMoPG6kVI65xjl25dASv2tqZlaR5epNwoR0CCB/QJSwwiMyBLg+rk4zfc80KEOXrQGMj87VCxNQBU1brHG+hrnGXUGplzOwjKNM4ofAiOOpGKOmzl4wD0/B6Dh0dSsWcMKNKggfYK0yLAFjn332GcLanDx5cvfu3bZutJyI82HiGgswNxecU5qn3SA7AlXSd/xXn0QiwV84lQhLjLV/165dW7Zseffdd+HPQS2aA+IkfxLZVeopBIyYW16qPHQtdH1HNlKRvu6IrVRrVhpuxC1JuD6y2imAsawuhNHUgV4WovF7fKvJL/XnsoB0Cd43cEI3INmXixcvXnnllUayBiqb3auvvto0qN/85jfvv/8+wgN2suuqiVIi96bFXA8j00OCQ4R/s+h+SQADt+DcUgdIQ6QkHipjTvzkJjUOeqGz1gbrIO5ZBF0atAxgGzdu3LlzJ2RXrjsNWF5yH0zp9X+uhrgpUzpOI/OI7lg7P/zwQ2ueCVicIsUC2EmPJNw2KrpFjGFOtOoBApccE+nELTuLBMtDpTGJpB2Da8FGcw5aaXOgY2VjeVwGN8r6vSmvUguBHEe3ZaEsR0uDLRhCIPX7mwAATk9u2rTpnXfe+cUvfvHFF18Y0mBaBAtUUGVR5/AEyiE9U0HxbN5/y3WVbmC76uTa5KC6yuIk8WESOgOT5oUss/4AmPEOgxOu2MPGlwFsYWHBVC/TxOA0PF+vwEzBb0hnNrXEV5ORx9l3ZTYx5pYkzHPPPffs3bsXjjWp3seJjX6uujlWrjq23zmOuBEe60saCmTFLYslJehawA0a+aPCZFSCZVnnKFKdITgHzU3/SgIknUsOir6lOBlDV1Nguio4LtgOLn3EC2OHRmo4o26jcPDgwV//+tdG7qYZ5j76J5a5nIZI6Oi7FcUIE0r9pe4OQ/Nx01xGbr5xQNKpJdRdCZYHx0+A9v9V06wPJ2q1m1g2dO3Zs+e+++7L/eErqMdd3foD63Habwq6ACE99m9zInTSdQzdk8jQTYKZHmEtB7PLvf0jiQ7mBEuz/UUchV0DXEccp1AuQFWi1AW2sgbV5pRCyALYErRzeW96l2HaKBLfykONKI3gJL7iJiDWFSvSf6EFQZeDdAKQ3nrrLVNF/vKXv6Q+hjgvxXAEzbmhGwfqwtVBJvTAWbsaNQnWBZ1Lx95mrYMSOp2OYhy6St03S5WJ4p5LBC/AEUxj/8eOHbO/DFo33XTTfL0PmpJ2qUa6dxF8m/OYAi0mYYI6ZeSYseXuCZ9zPPETc2Ty1tbD4IkIyANeoCQeyUZradaVxtmEeyUNSTQNIaod52fXOl+jc70iCaZP3F8TYNM2ue+R9zSHw6WIOi2nk02h1K/BEMgWl70fOXLk0KFD9nn69Om5PvQKTlLZXwimS4CxWB27pRqyF+FBbW3DvWZSP1o1F+6zQnucoUilVgoTGUso4olfesOAtdykk30xaMFaaM+3bt16ww03LC4u5n65iFg60Ccpn5teiGlIPXHMHcwcxrSQyKSUjt2sJTlIYnzh8ccfh+oBPRz7KDqAnHpKDKdXq5Muh5GSZ4wau2COUrKng6+SvdI//3XjkNVMn0UbdOjSQpMgWMuN1I/vXfDKT+OMMPbQjUic2uaQpX5Ra4sQq91E1tNPP/3666/z3oMrr7wSN/oYgWI3zH5i+URZr8yySJxn+46rT2Z9pLQkBy5ziI9N/CwNb47sxBexyTJJT+wmXPItQS20NpiiCCF24cIFKI233nqroQsGupmcsGSPumrkiBPhnjS/uNlx0EqBgUaApbBZlAQwW7Zsufnmm998802oiDOJcYDUZFKuzDEq0g4q4OMUsHDmLyPuDWQZKRAzIbP8RrOD2Qozx0HXBin64ytxmFz5brAigDFAJmpeeOGF559/Huc1Sm8hsC84amXwMOFmfxnG7JMSyZEF6JUzbQNtgnEmZytmNTAbbyfR9nN4aQ5J1bifRrZWkhhv2EHs2uHWL2uAdQ07XbZosZJNZBn7B6T1Pj7sNMAcRw2zq/tyOuBaexNajoHGeWlOViRi0kCpKhaew3744IMPmqKBn7jMjoFBUSZNiLq3oehSdh8bEPmC0pLO2rxcb+2sGqoBsnxKSBYI1jZfAnWOgYRCuQx9tGYtbx1tt7ZDM7AD+j0JDl2fleYU7TA3IVJn7oMr2ejv37//xRdfPHr0qKFo7dq158+fL70rPfaO4NYAhyluYaV61WpXd9UY/RNPcGzElnCpbknlGmgSMs2KzfVOV64l8nCbrqunVEgfaugv1cMDnaK7A4IimrBCKAEDmPXo7NmzpuXefvvtO3fuRCgOHg7A+LhDUzr3OsusN7WAxJFJrVSGdgUl6wgt/cl4xhwTk8x33nnntm3b3nvvPcRLxChxv55t4HwlMetlOUTnFEVtHvvIz7kaiZmDQLFfhpo5esFVAPviLNv6ZaXnwZysYBElaJLNjjnUpSEvURQ1K0rDI98u4QzifL3+1Ajxt7/9rWmGNj0mnWBtg+tTqSt+x1BZe5aAz/qc5tfUz/e5c+dMaGCRY6CF7b4bbqPFcSDXmMnZoaUQCjPVWS/9WgvQsrqgGdoTW3GZ4DL99qabbrrjjjuw3eeovJmao+feirPZfCuyy4mSV0Jj1n7jHRs2bPja1772wQcfWGdtBDCwmodzNBtGAuZntC4iUX1QMZCC4UQlFQvXiqI1WJvkTFmdngcrorm5L0lgmkVJi9xubIjHMpQgsl2ZymXHssFRA/Er9+7d+9RTTxkJ2ndc6oPdodSf9oVyr2NK5OShIZhrpFn1EsiyhjYhZowW/JUR3uMymo0ENZApujnmPJGgYSTEPXoIyWjQsk8DlQkxHBg1Zr979+4sZ3KbXCxafcdklJJUCixV8zhANmd2JQ+Vw1qnTGpZ77797W8fOHDgyJEjiExKZsSJSDW2MWtHUtYZ623SoTZgjH2ngLEo7vLQuKUMdBkromJJy40DPZamy4/oihw0luZQl/ughfb52GOP/etf/7Lubdq0aa6PTpF6e719Gmk6aHFWWHgnZ6X4nfpJV11CcUAYniJQ5LgRyVuJSzVylKoCkcNp7doYsFhG7LAvX/QJkaWNu9uKyzD26aefWo++/vWvX3vttfZ9vt59rjOidJNG+FQEZJyR+PoYQrQv0xKvmUi1uGD2hz/84U9+8pMzZ87wYKszleXWPlgarmKWrZq05BRmLYF5+JPW5qgzIxvmka8sD7CJ8YrzMd2Z1GKfTcaZwjw1oZVq5F378uijjxq6jOdt3LgRlIeEDmMrjOb4WDI/aT2nxKfjPEYWpzNPnDixffv21AcgmK+3PTC2BGVRqVqlrlSLhIhQw2Opzv6WHxc1GIxNHcVRa3ti6y5bbt111125v70S8ZiSnG5OQ3py4GlOzfQ0jaFORyyO51gbYi3sO5edNlMLCwuPPPKIsUvrMqcjiwZIvOnyEk/c/PK7Oty4DFHCO5LQlusxIsqbTs7vdrITXTQmRx6Kjvi8yRXcwzGZo+CZlkuR/bifs6E7pv1cs2aNoevgwYNXXXUVAlny4BZIttSlV1zus1hSfFcDbgFgMA/qPGF/5vjx45s3b56rgTG6ejmv8sVu6ILMQqipl+pxX+olKYhxDT9DY+FwbjT90PBs68l7773X1l0mzbB3B9d45HfL+lVxuomcJSyVXclOcjrajQTtqtCpNFaFeETWF1OAv/Wtb/3ud79jlHIYNnT2ObzUOEq1Q7BedpOMLDaVWkYUJ0Q1f6otgBJIzW8spy3BpjlWFC/LTlgXtvCm808nrberEa1/+tOf7t+/f926dZRapV6QByO1fcLjoUh0QR3NXHXoWQ1XVKqlFBKSmWH4ticfffSRLRjgg89/EXmqiHbOoadBz91MCcmD5/DJwOrLUDTf3zth0LKcO3bsuP766xcXFw1suA4TBcKVGRcfT6c40RzSZdGYxplj863IwpptSALjVNe3+G5z9/DDD58+fXrfvn1gOml4w53qFCyKnKsb7j4r8PRhGpEQWqZ2Pw+NHEn4C1IJ/viDE825pay7ipcVWcuOaSzfcQ6H4Zif2WzEDV2vvPLK+vXrudOF/ZPSK/TYC6IDYSd+Scp1kgR+0iZxFmm3ndVrwc73ySo1+YmlAs6P8aKgUl03VVlf6mNuqqAD6SzVy4fsdfgWmnSyZn/88cfGIG6++WZTRxE0DibT1IMZ8tPQxcDu2qOxCYrDO42xVc34tMgaKxn5ETAPWyOl31P53ve+d+jQIesgNveQGdOn4Ux0zUybuy7SstzLnETysGoHV/0skhw+OdGlxvTVhQD++s8+mOutorBI5OGYxw2ovpjGJdWERHZU4nrCJhnB/fznP7d1F+8gxtYTLQ3cWmWAjVS5IMtJFaiYMIg7ZUJYxTEPisWG2OHDh6+99lrGSLQnRgpdv9Vb+iNPHPSu9xopskcJaEEVBE6AK24o4+CJiSzTCY194IIiWNVKvV7g3zxyfrCZ6eZibKY0W3P6XAkqChzknGSIDShBz0xC65oNM8UtCsPY97//fdP/UzU4wVaM3UUMrJ4MSnXbg0TPepWpJdGAVPiwMYzJA88EUk4KEHW4mMluZ3Eqohs4p0rGoflyaVXvapPAY3BSCED65S9/aZohlDTwMEZf6oYumHySh9anTvaOmqx3QvzaasEwAB8lwAPWDhqR6GqMJzxxjKU8L8X73zWBMuAMhai9phNu27YNZ0Nzv3PNONirTTlo/hMii31MgSriuw7Sy8quiQwO1fi8++67b7vttpdfftn6DksV7ECMDT4TN3a+PqtneWI7Iy8oQ3uJtoHPy9D47thQEkpLopEVjezb5HbO9jUGD6VmfbjscI+lHPQHBrJFk371q18ZunDBDx3e9ci9qgTAXgp8i+Xr0DcFNTNgEMBlTV4dO3bMxAt8ajHxCAtXwuIKNgmcK0E2ZPj888/RVOzX2XcrcMOGDbakhF+Iib7UW0Gxk55WQMRjQ+q+NH8iqaSK4GzKQzekY4U3q1MB4pph83vdddcZwObq/df0SuNcdMMdZ2oosV6VV3julkhMFKQsnweRVOrSclaqC06uXpT/NkG7djhprpAbG4WVjCALdF/cuLgS9AlM4Yii8dhjj7366qs29KZCpGqZnZO48E49oKEiBTg1G1mG2rZrCZmZEf2RI0duueUWwH6pDwXHU0xLEowe4ou3OuBOSnLEixcvwulkx44dBi1wjVz98WDDhP8u11rNhrnPsalZCcCUBIuo5Zp5WXStJCmM9TkR/umnn8J8Rf/JUsPmpSFnd1SkbJGN5+SSSOgp4qii9Ov5pWEk2Tz0k9Kk9DYwbq1wFCL0o7yKLzq6dA+dEuLA7IrCHW3WDVt37du375prrknV6Mfjj8pgtLW5njiIm4N5KCqLLJN0rF2nSo3cZuLl1KlTiDfIC8tL74IIGTWT+8sRgBFCjHzOwLlp06aFhQUrBH6S2GIuvRbKY/MMT6AjsyodISJwVUhIMkHu9TGetVrINTGG2AFQAbhlQk+OUrW7LGf2+HpscxrKN+aJeg27E7fa0goGkKXNa2uU9JuAca1feRpDl5bcRCMrxUU+P/vZz0x24ZD/2rVrcapyXu5HLlUn1PHiX055cONV5ALsTpyji+jfpdoGUZSJ0Ndff31dn6wKww+mn0dLYMaAuxNpAkuIjRs3GptAmJDce/TCqR+LTDyEvQRElqsb8TS9NkmcP1cIsJVA1+FnDF2xZM3Q1GU0YVTnahwBPcGQhqTCbZUk9MyOjK1ddQnnmsRacByJljD3rtaF5129Z6ctwbSICLxmK9PIlKyQxeawknZdzb3T+qOPPvrKK69g0QVTEu71URVcJ5vw6MQHSnf0iUZadGj0aw669oUuVCdPnvznP/9544030gEcoMJ3GDMsPzz67S+Dooks2GZS70hJ47IaYzCpwNusd03s+hO+Kxz8aeaaAjy0KM4Ic0ZNzBUVR36sdlfp2NSzMTYyZ8+epa8MTjYkOVjZbL+W1myM4iG3nLBJKqW3VwEz0EQ6ue6j2bU5uZxgXutoflLxXa3Umkhj4nGiClt32UrXcEXzNIPsFnEAoxBLAW/d0BFRWxL5UDfuI0vJBndHky0HDhw4fvz4rbfeasjBMowWDjLRCxcu2Ofi4uK2bdtslQWrI05Vw5zIWUly3hnb5TAW57AK0vYsO+YOGCvBgCPBHHSkVVU69rApyvjcBvPDDz/E4XT6aqehBVgTQRKt8GkoMAgVvKgKDpgycJUk2hTz6CtNhkXQ/j/C3LA820kqIAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Objekt1" align="bottom" width="202" height="202" id= "Objekt1">

Obrázok 1


MoRJYfDVoysDw0czLHklR7AGzMl5IzxofSUiFh4svhgX+gnB4N133xWV/9u//Zu4HIa8GF6gFdRfiXaoCvHdqwehDkt85MPZGTGZ92xv5m/1AcD6KlFTdRAU9aDfzV71IYsz/n0WOgYLBB9zcjJCmf+gPr2XvU9jIglpR/tgA+IO7eyVN6UFaBl6tfQPB3deMAxD+RzGY49AWL7chGWJusyOzJwvL7d6pUP6uLVhXTQ523ZgpjfXr1//27/925/97GeUQkzbNFNyrDc4TylICHLnl+Cd+PKLFMrGADZZwjC6fsFYWIJz6qtERL1UKf8nIuKYoP2zVbgHnkO6wmqzDuVzWc+y2uPwrV/EQcH2JnSE/1uSS+gO/5vZy7i6YzaVuVmGtM3W/n3Z8PDSz+K+3IM75zavphWGIrMMbAvdc65xWjZzUXCLh7B7e1hDc/MXENKDsNFWl0+m4ptWA0X05pIVhYcHDx6g1lfgIJkgoZj6BDcTM8SHx+XLl2FxWnGBKM6etcUlwX/8x3+QiSqgyAio6B71oNzYDTPVSB6dHqsPfRteDoiwJDzLpERpCYlc1XEoSywzCYRn5LchIlriXlMHRVp5LQkAmemdqdnjEKCVSyzFiVDhlsbbcyRw0lZ/THrmLDCaBhRrKABRSFABPQtRoktRLXvHYiNQ9u+WgNSnr8qtLcshYVKoQMOBkZR+2/FcDszExBTnyZMnX3zxBZ9UDWGDg5gUR5XQOlpDwJI5bONBOFSeWtchMQrDNB/NJHkyX4z5SRuKavOxuLifBgYSRy9+BsBm3QYV3h9O9qcczCJtHfLetBHQ5TMJXG4wF5Yh99SgGu24fzOWArmUvItfMwiEzkTKECtwaou4BdLMMBdLXOMYeiPwfPzxx4KWJDfRtDLRe6FOGJPgd+XKldu3byuOkGacMHca6zF9evvtty9cuCCM4ZajLXwPC0ZwonyuXr2qnIUcRERYE/OFmJL+/vjHP9Ys8Omnn4pTqUqqGG3EoJEHi+z3mnt9OB6UHg8M47WHBvJzmW0PXT2QnxVUgYWOONiATfmH8SQ0/trjjePRymEgXewMA+D5v/Ys8mqrGsCEpWB9CxtB/OOvOMC82kyIgj/44AMOHSs3YUkYEHPAuPajjz4SL9JfkTsaQj3D2ebV5sj6Fnc3InqJfMoH3vXs2TPlo4L05saNG8KeQKU4MDT4GDWHa3HMWXEUWSxLcuCjR4/u3bv39OlTgVx/r1279sMf/lARhGH0HCqlVHJscoapszjPok34uzn/ZrljPyWMMbZH1MpfT3p9UTIZ/6nHykKdco+UFe3xsf1sLU9IOYcxUAf8qiURkf0lXFlgwtcWtsapx7Y6/wBgcBg92NLo+fPnH374oX61HIJFmMQFY8TO8PPPP8dmF/2ekpu5LQpD42BiekKsMKmYQoKQ9s4776Cyf+ONN1iMKdVvfvMb7KdMaxK6Be6qPAUkJbxz544KFbqEqLZIrYBN0NWz4uy35MjjGyS31qel3qc8dpufehAKDyHaWedrK3djDbZZRogwENjKCck+lVBsCTa9ZsxO/syfWn8AsoRjf3NW/pd1CwbmQoLoT0SJ3gJRUGxHv7h8EnNAoceySrxFDEp4kMCGjcX3lgACET6xSFJMdn7BGNRvtUL4BGDCIRa9ykc5qyyxLKWFBxrC28J1VQecZptixgaFjTJzEUNxqhJmHMiN2BazA86aMPdqT0ovp9E8HO2Y6A1jYbz2yG/jCJk8BlgafCpZ8cTtKiV1tmrmCBNPFurKmak3K7TjvrM3WTrf34nWlkNy6dzDcH5uFaLaMd2YXwqRr0QpSU2iRVDB7G52GOjf2qpREGbef/99pXpjCfae9RsWvfrlAhR9ev3117WgAjkmzrXVbPywXm7Pni9q9GlVYyo+u8aga1oPv7TFHCQ3c1q3AYiPUgRsC1esuEyLMy2KUK+mz/ywFzItjrlKIJIgYU6VeB9CnvEJJtWHr6/AsnKJk11flEOvgJJ1ZkbfY8QZw4NoZ8KYr94m09vD1nq/bRUR8UkodEnSE7+6cuUKXEgUjN5CI6eX+MYAKiLT//qv/xIfuHnzJvyNDSsJcmDSnM8AAERK5Y/HNX9BkVnKz6sxIaBCQJ3X7WPvBRFb3ubuQJqcGQdjAXMDYGRCTNacVIMOxH9O2ZO5YweDMp5/w3OA0yDbsg4tgbMdI3yArleD3J842JwWMD2oeLdYrUPQ/m/wQNSjbJ9hEAPsN4gKPmaYzyyynwXbqnPLFQiszM/oszv4NK+bXVbWJ598ojXJlSXoJWg5LBdwKQhOT58+/clPfoKmTtT5n//5n2Iy3BtkTuRR5ZE5MQGJ3qu2SiU0qiA9IyWaZGhjZ8uq5nBiLhOps7/4i00530brTxP/4GPNHbSxngfnKCfN2HfAQPwsfOgcgg77kwNqDjQwr6dFJ+dDIWMmUEumeWNl+ciipyXLOdQwFG3RTkKrpmPxr9fUkkH5CmXSbwkGLQG1dUaoddyAzseCwYC/2/uDO/Eeqh3i8/7gfFf4ThSH+fTTT8WmxJfEvtAiMM2zUhKDQpnx4MGDH/zgB3ojyVCQQ2YTtIQ0ZahlGDDAtp3MjaDRfHCMEtN1zkd6zJsPHOsiL3Ai4B3csU7v7ib0wLQeJAujBhv0ylKYYZCvyrEYjKkPA3SNwZan71CZTeT7JAMSsiQBIOPWnYQ6BaSGTNsxVOwhIGo6Zmu5v8b4LP96LPlZIDCfsgK9mCH/dkwibaV1W+2YvASFaTWlXzEilBMwHPPdic5Df+/fv6+1lv5++OGH6DO4blwBE96DO19sqKYJMCXywXLX6uY5mLXu1AWTJ029YfeqUP9W0Z9dJDu5M2y+hhSKvSIcLHSsn+P3QMv3f37Of33IhDQfC1+hVmVMH8LSPWfu0eXzD8zDMj8J6QfwHWC6rHpJ6CFVb5I70+SXo2UMT8fS4zgrj2TPyniGOjmWj5Ld1ImH9cAIop2AIdFRMuS9e/cED7Eg1IZffPGFWB86DKQ7X7QFADYv8h6nKtGtN9fnlGjnuAwGFuZVADOQAAljd6Gr2QbwnWZQmVYNx7nFhTBnYUzp0iq49gYohwGoejJUS1Rk8fNkOsBSfj82sPTcJVQjU/7JoKKD5oWm9krqxc/UHx7KVLkyHgm+tuPhzFmV4+HJxViKERnkzqIIbxmH9bw9Cj0WP/okUInXCVFaoYEWMTSJjij6jXaNgnk4tzowhB8qH5XIoX3fjbZAgmWZIGf94LXwBCppHCw0H1WhZR76x8RFUzD6A9TlIG5CK4Qe08gZlqKWr4l/GRhaW6k0YMlPdqWoFUoP8XOcmoO1NIWE7Hx5me+NOWGoxFnnPOvWjK7c/kEmPTrI2Xr1AA+ni4POw+oUvq2WU6jIGTa2a7GXFbqEDfEuVkTiXbigOaxHV4ztGHEHIAFgDokYzttqiqHADtvJGoyV2QKPrMwE2Xe77wpjku34VgpzOuCZYQ9Ug54fh03G1Srq8oM+pck9fA11C/gMTegxz149fcV4Pgmo8CLBoJ296b8MWVRriaD35FOG8dCGskLXD5iYR5SxL0j2dPEGw2kR4cSObAhCbFXBIoAcqrxLly7BrNg4wqIX7zGe5/jqGfuCmpHc8L1hk52V1Raf2Dg/hHNaW/QelwE0xJhtq9DV1gFiiUjdzN4X522SdbEyMaPhXj5lP///F6xbPMZ6v7meHggtLatCQZmvtkTbfxIRW2r/uDtKtPi/nrFOx/Jo68wi+W+vXE/6ZR1888pScpVCKJPwDK1zQuT69etPnjwRwExnjeMK8KbMOdOBXhFXagqvv/660ope9fDw4UOwCin7soxHgWqzylWeIm6+essMW1yxNOLslgJHm1UlDnFlBXR+sELbys0YU7sxXQ/KE4YW9mB85QOTsUHcP40OGEhzcApfA1sLBNObfHdCwE9tO3nMSe6LgOnQkoO7wM5nZH1t06cHm/0SyhnUqH/QNt+kTdZnufm0h9Xutoyf63NY7/th1UEO2By+9957v/zlLwUqkTI7wkQWkEiivwiN4i1vvvnm3bt3WZspCfkIMFjKk7mBBIKel1snqYbyERsUJu1IJcu/eZFL22Il+Nprrym+oglRehaGv78EpMS2ypNTJUSEQacmfDpdT0/TOs5i+qVa6Lo8juUQZyTMx7LfAI0DmjkcnxO3rMJa1J5PnZd/T5y2t5ZZSMi87ECLsH0eLLd8qphA3kAsx68d4+HPnM8GyUMlLW1WEJVzmK82XMv2oHjAZYX42L179xDVOAyGI8G/cIGeQcb78MMPUdPbYRYrhfUSyycY2mE5TjYt6x+AhwJT4KG2SJgoLZEPVTqKkGnd0WrrhvXh+CR1nk/HAS0oLBQDS79aa8cYGwtBYVAG/T/mYIHAwvyYW5dFvvwwqHCvJr3wrYhYfsvpjQWNRayyHrkvxk3q5ZMz7EULuPIz1mAkfBH2CVlI9G32Ssr2/PnzYhq3b99+8eKFKJuDJPjAEEGzy2yGFBhqoNzXOgqBzURK0rKBRs0RO81Nzbycc1EqPeDOydSPvnreqMJrF0+Pr2IJ7d05iPOqP7RFY3NQKbt0EEr6yQM3HmXfhJLGeg3xD16cybJfqHDvb0v81lpxUqaZ3GrKfxpz7SzF5b8ZJIGm9+TfI44y7aAvwty5WUNsF54/fy5IQOWCxw9/+MP3339fyBFjwYqP9Y+Z2GJRgc7jBz/4wS9+8Qu2yOxosO9VIyx2mcwqyrIVPo3E4SHnVt9plomhqx2v0HwPeCndP/QmPrMOsQ3xABI/b/boxL/MJDtImCuZJSZyy+/3hB6uytJbf/puqSdP/P9NxuLxlgFZYsBmuAyGAdMYN88DrJzqNrMK0MoJQ2/aSoyDjLdu3Tq3uKzQ+ytXrjx48OCLL77gtgTJjbZcaStdwsq4JfnOnTsSFKkDKLJqcMZsXs96UTTHsWAdqoCeWe9Zw42feG0kwaw6/LjkNm6iq627Z1bo4dg60Y/mfknej0JvBHtfx3mWJOdD4FotsbLNyodCeyx31/VFJTcPs1dZm7K1vS7wgCmrEf4GfPrgMxnz1fw+VC90OscN2ePiV3T/1ltvia0JY5cuXeKNpDsOIAM2Jv5puUzo7bfflnz4q1/9CveGGEChiMc+nUJRi+OJwCowLRbDcEsw5nerg02TD7mvQnv3SOxl15UcoyyojBCkiVyZ8NXAUEYYlOiDzySIhQMRcc/LMC83A9jsllWB1YYuCC/3lOoVOxanB7Ayz5xtia4sCubnydlbtuHAUB8T0lAeirjFiCZ3X6NeXr16VYuxjz/+mHP73l1HW/iSwIbSjyAGeP/+/bbInGypARLAQBK0+Zi9o6VQEK6EcG5IYUMZHoinKjP59cskv4Vdjs4eaOV8yg7MufW618M7z/2Z0kL8wUxhz4OKlSgaSIlTRxoMycMcQapv3YD53xCvLKlXlVyhMZYy6xhk3pu6bJACw8kT3liAKacS2/wR0Yu4JRNOqyDH0kj0/e6773Is8uLFi5C4FY1pL6SPs0HBQ/EfPXqkyPfu3TOXT2jnFIGdXHxsIIuaOyowaTIhupBsCDKtBiJm4Gt93pvIekKOfZ2d5f7kbuIMHZu5UOuMcqa6sj5lhT0DGAxoyK11CGPnLDMAre9bz6hOQkmWRZg5QrRD8i6YkRk44biuVlavqXn4/ZuAvTAbTU606KXyE4pvOLhir0lCIESP7xqMKoDf+fPn/+mf/ulf//Vf/3cJpkwXopAkD+5qc+FwWs5fKp/r16+/ePGCs1VwIf1VzGvXrsH62NJlu0x/Be9PP/1UsqiZFB/cgZrT9bS/bfcZV/SoOD2+Ltn3gC3//LjY+Fq/IYgSuccQ8jRazmVzZ/Vu5fr3eewyYkP8MXhO3Ukf35DedNOjwwB4i7Z9w2U5weSeOhwbhloxYZ4L3dRSB01bTLJsXm5bGWEcrJm+E3lpRkMC0neXYFYOh9We8MKFC3/3d38njsR5SuGH64XOrTd3oYSE9RHmRd3/7NkzsSw2oPHcJtSx+mIrzKgZkxHxMTwOgCXbnTOaphQDm2cFm33ife8QTJlpOZgtGBvQeVBCcZla7Nn6PE/ZvYd2TDNlzr3xzb8GqnKayPSQ6TPMESHCiY/Uq27ZEp/j5Cyvx81rCVGtA7Yeay0b3467zKpXQi5XrDc2fnKScAinMttZApSBTf2dO3c+//xz4UrP4ntaL3F/QnMEB6dCaJyW20xwOfj8+XO95AoiFmCGyXPuhljclSryjRs3jHtMLhycAfE5d6DLxxn0hp0Ha6u6n302b7qBvt6rQMNY5GFqW2MdJuKcvPybP/Xqk4EUMBb++um1V1AAVU4yl5YcIV5gF3lmKoct/J3TWq734OMMSL+sdjnAHnKhPuP8LQ5kKqYxr1tPs9PaYdkEJCTIvfXWW//zP/9z69YtDDtmt2NzWM12kSpZWQlOkvoeP34s+VPcSZIh7qlx+nvOnS9GG4lJlOJzuzmKx7aa/M+rE18UJPPx6ZJpMbA6N7zRC44Eg8U9jvErtJoKejAfw2EImiPxklT8X5+wNxA9ugrsrhzlMJrteDrOTCwUNCCSnZQzcR6sV7NcgHVEQEsPYGV35Jbs+dTLIRcxQNq490NCGzaAJKkPRxfoA3k5r3tWqAf1YHcoY0SPth2+R8BGEe0F0pe+itdhd4+xiJBjjMt2t+hk3A0IZvBJTlK/XG6y/HoJdrgGXIk3YkEPtnGtg41V2RXAEheotj5RUM7syDGVnDr/qnlEQjfawxhm+c1Uralytr0BLf+WcCqrkTGWaazHSOzhpPUpsteAAKeDuwzb96D/DfNHLrEHxT0Q3QxW3Jkysc6FwkR5QkVQD0KCCI10i6j/H/7hH/793/+dO7jwznnx4kXRt5JrncYiR19FspL0DuvdJUKIIgAw1CdhCHmDVYckTyVHj0L/syTTX5XFxXlY+oJtmwKmRRHCVnXZ6oPznTg5Bx7Tsokn1qqa/3+1fd3PXkXV/uz7afL7qTSmX9BSwFZo+RKKRdF4gIkmnqB5NTF6bjzxD/DIRP8Az/TAU6Ix8UgFiYKiERsU8AtRvloohQKltLQU/IjJ23u/V/b1zuq111oz9/1g3jl4sp99z55ZM7OutdbMrFmDEji9bJVjQ5+K45LBowXL+G8KrdYQq6Yqm9FgWuwwNwW19hb+7afmHKw0RE76RjvU4Upt604PGk2t5dcoKlr/an+pODEaOnpMuXmoaxhlCn5IJNhiID0DFzUcGtlxmBxz9+3bB40EPXbhwoW9e/cyosb+/fvLNMMBqDg947RtOQUq5FqlBUWj03069tzg3rFjx4kTJxg7kZ+A4xlwFwjnSiYjolLR0anfDmKWSVOlnUBvkiKcR1SjZMYw5Vx0rBt9rZGNnNcSvvZrn2Vbo+a+cgOqHZiCSh/c6KfFOonfwpW9z1cRXS+0JJD9XUg0mLTXhmDLpghxdbVaokWZd7wyRGzLO9BdfCY7cnGPSw5Fbqbj8iBroTbjFSo333wz0AVG5Io80jPPPMO1RxTF97ywi9BiZN9hctQgVhfiqjvU+R55msuYiym8NjQVPuGSA3vDJkumVwkDkjHWgzCd7RMdhbHO4sxepfVoxzFTvk/ldZmPrxvrRSNCRqq7ikQZc5hxALDniC4HMPtkTVZpSXzHb/4KWVdHREsKMBs/y+mkghszra4lCZzkU8Li+GkhLr8qMUebvY/otdGyu7M0kGCpZ0m4rzVWO4142JjufT106BCsKUzG6D0Io44Q5T4Yw1kvahQAGm92HaueqeFiHeEEXOFf6BA8XHHFFa+88gozEDPamQbIUnmXhXACloa8ZrsoAnhMhmqQzeGyh65bdqZhpZqaEa7KS26AWgxg32qe9KuhblHE0iLASmAnh0kTSTFP5CVHrf20JZLSSi1ZxQc73VTm3ToGxTWEueM6ybVzCCa7651WE9K+6Fe6lGQlm25xdXEFb5hWI3bt2gV+PXv2LGD22muvUc/YSXtqGH7OGRpmOGBuQNHyjNNMj9XxdBne0G2flyzD1ORl546VS+UkIp/LEiiZ4bUxN2OxsQdQMnQp1w9ZAs/UgDbXtyaGWp2puHKyWPM4suNwrM+im8q/UnGl/OnkvmuR4+1xnQOXrrhYU8lUv+s1JToqE03LRsSsDrRKkD3uITak/9L1rDq8F7EPx3kqcgyWEeqHehKZ0bO1gbbWZ7vP27Ztw/QM2Qhdq4jhE3mrMg99bUzBtJEBnyC/Bbh3TbAH6Kvdu3cz2DAXPJwnh3IYsEpPFC7EswmYyK3TjfpThzVdnpaW07GIii4K7vTzsrZ9mKaOpE6fo/7YoipvZVnujXZTWo7LqU1ygrDTSFeaa4P+2imn/+sYLEkdv//tqWmFwGI2WbhcG7BlPY9I8JhNBZ6GzgE8zBmq1HURPRT87ne/G7rIkEkssQq6O6KQMiGTIYFRFDfQFlPYU72ny4kbbkzTBYQ5eW9YyQaXQXK45MgbYaiN8Unkyzi+ihnt/CiCY+aW2E3RVTIo2oMDUmvQ0+f/JEUVfemGS8uxsgj3L9+oN429HINrn5P9sTd1a1WTDqqjNi1Hc1qz1wez0kBI2Hl+O+aoXWE2ZJl8l9gbtADpLz9IJDY7uViq7x9pg0Z69dVXuftcqn04VMdiW1dgVAIYh8QhfS9aLIWKkB9alK5YrEgPTSpzl0mDjdNCCONe0TmL6jctf5wbSKXLQo49HAjdczrKpQEGg5wyWMwTsedg1ifeIbzMJUsqdLwGc/92KmtJqWHuNuXqs2dzr3RVa2bXR/rS2hO7ySEwSkfXulQQKlXmPjuI21Gklok7TrY7bAbhskbFGCfXEK49LmtUtlIv7xsmlxFOw+hWjwfjbwv0yQ/xnnEHaCWmie5dDKTBVUe6mOgcbKz3s7BRPMmGYnfs2MGrySJrRr5M0WUvNUMUuJFJUonfEo6OExQGLbkTC3QQTVMU0FG+uDTTYNq8lRjTQl3/jjLLSivW6qKgWtm22E6XLYpD/l1kl4alpWldS4kybQ4WLfnHyIRcGbdzWdxHIjjNziyT+iJg6N80TPvFKOHNN9/kVps5aoxyw/pGDV/FFXM7vRIFxzgtcpw5c+aLX/ziqVOnYFISk2VSyJZNl3C4ajpMJu43v/nNz372s1CVK2W/drWjJMpiNy4pz6QDkVYa5WwHUdozEV3rpJRpW2AZOt7066eoJWPd68ghpjj5ZkqX7NIC02wtkVlWSZOFnBJg2pA7EKw6S9zStekWc3JdcTG/5MHWIWlDlsmc27Vrl+0OMw+jd3D131BBCxOqifdNEodlLjiY8Pn3vve9v/zlL1CPZ8+eheE31IvzBknajagd2TBt+853vnPXXXfBXqUfpiu51WN9dKksiL+6YVqf79dPUSZuqpaWBI/PTJfuaO6gkH91E7kldRZycnaomxKu7qF6SLQ0uD1rno1605wjYFGveIww00FSCq26yFslDK16NvBXqh2bK9p7W53jG5ti0cLcInciU7NZXfiJsUEZdQNIeOqpp7jrtZzCRdErSjedqdzwL0y+1157jSfWNB4ovfJJ5wMPPABjb1mjoyIDqtMdLfOHYhW8wQz/Pvfcc0ePHr355pvpCwJ8MoPVUsJ5P+3nEgBTMgHKv633m0rD/No0Za0hm6aug65U96Z6LE0+sm/M2hHwnXJL1rl9olNyYxdY23QYVBBudmDSVqgEsRUL8lmpF0/qZq4JNm4l20AqFy5qhClbmh8nP0Z+RQdcbpTt3bsXdh1mYowDRy03TjtgFgikTAuP43Smk0v5586do4ADQp588kl6VB05cgTfwvKkZxYKh6Fo4bWt6jKpWYbINu8t6NJvfetbn/rUpxin4IYbbkA5DDtX6tZca1ul09UpY/xfKCuX+opXszm92k8up8PeJRNxJRxXasaViGqhJRYeK1VFZJq9g8n+wDt1GvW+I5veSVw6H2ocNQ4DaaBo10mX6QeyL52bbP1wqCaiXW9p7eUx5zfeeOOf//wn3vBYiq6F4A1PQ9OtEbChcwb00k033YScMAjvvvvu119/fffu3cDku971rssvv3yYlvvxL17ygnY6o5g/CgP1XLhwAVUAqydPnkT+X/7yl/fccw8p+dKXvgSw0T3fVj7S4dYx6nBFJ0UkrAMPp/qcFE7zt8R3h9rYotRuZMlJbPr0A21ACtn0ZXwYsrUK5dRIyVK8DRUPaXVp4TFzOvCtPqVNZZ6+tkM11mWMZQ1TYahjUWrUcYVQXZmHOp3jmh6JtOMqV1999enTp7nHxc00sDW4HzYhQEI1xf2xcdpKtuV1alouPPL0yr59++i2T/dIaDy6UA5i9lsrgD18tX37dmDylVdeWUyxiksNGE6rlcuktEg3wvVFnZ50SUchHX2FSquE9FdFjsJsJUr70CqhpfYyzVlcTA6Xb1OVuf7tdHfUSPG9pkXjQrQobFx3x+akJPXVLzmPWoIGnt10bk3YkMspizAr529UYjQFS72VvEh4UAO8mW0oEEqM95ggAUhQWbD3GOaNboR4AxyeOnUK3wIM47SeQe9BlABEDZPrMN5AGY6TUxXsRi5yqmk3TvNYbkPzNjP8e+zYMZRJAsp0mpsbbjQjl/WOTDvumfbkOqk1KBFa62DDFaiIcp93inIS3Jh5JUun9FzSYJ1MsZQUxy6bkqV/nWKJtEYtRHVh/46Zlexw1VKJS4mv1KLZ5ee+0DDt6hJpprJ06cJoMFuR2TbkerFRAjMZkWO9T2yjXjrOn6BGzp49S2coanKgDnzPMFLQWk899RQAxkseqAOHKQYBaqfLFYNVoRC8gWr6zGc+wzOjZVpZ0TC9eM9oxNCQKOeHP/zhCy+8ME6OiKiI7iPIgIpQFFDHv2uOvnbO0LZB+kwfC+lkjnBKX6afpwpAmUpH072PRM42mjuwKYLsltbS56he9CF2kxKXFmu8GNvjKGRKDctWh3aEkyki1s4lxIty25BDjk2obKVxo16YYvTbCgdPmqiUZYGc4QA5AAN0EZQPrLVXX32VBzehWIAfvIENee2118KY5EyMZtswnQ2jXy/njfgKpQGlXDXhPJC26DhZldymozvvyy+/jH8PHDhw1VVXvfjii9yO484ByMDcjNFUaZESY2nHunG3/k9FdmSDEgDQV19pchoszdD5vMVgLoOygb23kmfHVTroWoeg9Qlt/RRhFvVSmbczDtgg59O0tJgzNieVuxTwpQaEoWmnu8+a3y77ss0uO9rIwV7UC8i5gq8O9SyKSw4sny5Ob775Ju/Xgy4iAdwou/POO4GZcdp8O3ny5KOPPvrEE0+ASMCAKxn4Fhpv7969dDj++c9/Drji2e4xswVSrvJTIQNOt91221133YU3R48effjhh59//nkA729/+xv+8kzARz/60VtvvVU3CVtDrD0Z+zbm6Yv41r9OxaUfpj+ljFECJ0RV0ZfalnNLZKZS7fL0m7jvoUvVjkTFgyOxL1GiPlTZv5RjI4vsoJ7blR7ELHEBoZTspVxxxqk8PYZ4eJmWFTeg7DCVGnuWFhLrxmndpTgEM5l/hnUjFaatWKJGxoHD5/S4RTaA5P3vfz9j5XOx4bvf/e59992HWdnWrVtRwjXXXHPhwgU8QO89/vjjNAipG6H6hsnjROk392X8ha4Dlp599lnQgPnbiRMnaPECnPiWtiiU24c//GHairyQSbvRTjrHMVVdXeYc7B50fBWc8V8t2WyNVHoqMUOdEjvCHDMo67oaU/g52F8KGeCoid9E7bFmimohrXGdclIpOGQ2Z5njKlaa9pG9HOr8ik7lRdYk0g13S8YQGpOQuDIFtZDkyCDYhrrgwa94HxJANdbzXVxyYGRCygLAAIYiwAZ48NI92pZDPQxmC/02gXS9YSW/733vQ06af0AptCVlCnWXHfFGsVCSFqyfoQqoTtPFj3c26ClU3kEyNkj1VWlwV6sofeiQ5zVYCjP37KSF/dTSmMpA/bpijaWh69y6osqwFsbSuloqt1TlZmrTHAht3U8/H2XpYjl38y0iDh1E+a9FHCjiTzzIhNNRi6J4AtqOdT7zzDOw3AA2TJwYng0vofRuvvnmoZ43Y6ABrmTa/pvSY8AGTmBV4nO8AVaRE1YiygeQqMo4AwSWfvzjH2P6B2MSMLNoU2XaxmBI/Uh8Otx9hnbqSPWk5ml97hjAqanS4OcyN/5Tro5SIyWjebuK6oQWUjelzSI3r/lhp7SYNoUx1VdFLEaT8bR87JhjqUdXOrvYzrXKdJSapqUugahxaEDlXwv0yZzGZMZwLPCBBx740Y9+9NJLLyHnzp076QGMORv+YurFpXzC2FpnO2/WdmZgHmpLC6bPqFj4C4xRLTMuIjB8//334+FjH/vYV77yFdLPRRSbWKbc+R+O+5ppEONlyEwYp81intTqif92qi5qIq5M0dK19y1S9GVLErTyu3qdhowKMxX261TktJZa3tzktekczTye9l1WL15jd5vMRDArbkt1mDJ/Dk1mW46Z76WZjlwefOutt2AK3nvvvX/961/xwLVNYOOKK644d+7cU089hUnUWMO8mbehpY0abs0GlMBDCdBLV155JQEM1YRZHBALDQZQoWR+gtp5HBMTPE4Cy7SvPdZdNb7pD8c7A1sc+hQeaTYtxyRg+mv8d01ouQe/yLFmI1ug6ttjTgWvWVdaVKeE2IpWvcbZRdZFBjHhGIVGvaLc4uQ4P0lVZBFIV190T1n1lQHJovBeGpgaG9ScsFgUgcEYb5wa8cAYDx3jV3A5uB9/kYHXKVljqaOo5Zw5av3Gy2+hi/AXtWAORl/H3bt3483BgwcBObyhxz0vqmYYEtiTvOBzmLxMTKzouPfZozfk7dSXvJasY63ndaksKo8x22ttFd6iquj9YPq2CB5WFreyeUpofFgnDXNdP1SLzmFJW7FyILWB+qCcwXV5W/FbiF+vgkfJGObTg2W9j9y2dPktnYwW4jllyUy4UVwZLUYaAQmVwmnVV7/61eeff/7MmTP4BLoLGADTD3UpxTblDKI8qzZM1q8ttGj/ADBUQaXKBXYCDMVhspZ/9atfPfjgg0AX8PzGG28cPnyY29ycmDEQv3HnOlK1L9YVnK33TnWktSif2xsjz9llLRoczfHbIejSXuDRTjvXkUnuw4i6zlf9pN+ur3VTeqyXiQFb62Meu6JBR2KsIdCGkMq0V2Y4ccrNCLaFeLosDXXjrkh/btSrK02PkVrOguhQAkWxY8cOrjrQyQNqhDCD5nnxxRfxyWWXXYY8u3btImaMnkVjG8aaVuq5afvLNn7yk588evQofYIZCOT8+fN4oKcictLnw27rdEwcB84GYuXApWM9BA1WgsIgDRFdkSrN4B6U8v63mrakBemXaXHW3QvZmDKrYylBSBWBg6yV9WWGq7rM9YajJ5Y2zM0exVIRUFnmoZp/PKhvRPLUBt/wLAktN1uxUEGjg7qop9TsX6OHHEzXYTo9cWfZPJiG6slBwlgO1dGyHrvkM8HMQni0GQ/QZvv27fvud78LXXTbbbf97Gc/u+GGG+68805MpXbu3MkQAzDzADnUiMzAJJQe1CCguGfPnpMnT6JM3oW7bdu2UnUyqeUSCMoBwPDABQ9YoXZ6jZ1jKz1umFKQpBysv+poOgZocdFCTrvZQ5mjNLXa7CcdMuMW9n/CqVni58kix6Z0glK/Top4XvPbVHOqedCqLmIvosuKUhAWGUKx4GaoNkEzzhfoic+NGhjHHqy0pRwotiA5wzw8gVmJg8zcbBK4rAcfx7pJQIcm6LHXXnsND9dccw2XywGGhx566I477rj77ruhWwAGZL7uuusAM9h4DIqKaRXQNU4+wXi+/vrr9+/fz/00EsDDoGwaAPzII48ASMis0bUGOS7getI6fCFRG1LOSV8OcyNQOaePWIVWLK3zYStbRKMNR3w/xEUORW2kwBHtlNt/iLR+CamOSvu9U5GmImM/VH3ryreVD1f4WBcnjKuYgVpIy9cZneKKnMoPGVzA4v4WuYvIgsC5fqD6sjuECDZuQOH56aefhno5ePDgqVOngC7orm984xtnz549duzY7t27v/CFL/ziF784ceIEI5YykBugcvr0aRh7gBaqe9+ULKjwUOd+ZQoocOWVV37kIx/5y1/+woMz2nWmOrThbjiGrv0ShzKaKmUOuXTcY7HGq8o5TkansHdc4d5HPlTuugSwMTMFV7J7VNOpqkmbGsvXXtAGxMw6Tq5rUpGmTJ/+azXauq26X7iGF5kUGU60QxbirGiqzwxpLUp/0iEY52dGnUMjZ2IMZE/+Zox7cDzeQAUdOHDgwx/+8IMPPnjjjTe++eabwBhsv4997GPQWvSX37p1Kxf6MUPjYU1oPKg+lAwQQkdxfmUb6GwRPkEeVPfxj38ctuVPf/pTdbzUUTO8FeHLlYI7DvQYTBXHBmk58X1cErMS1mH4CI0yR0FkklFXEWMLYzMUFbELOu1sZeijt9XCSIxrqr23l+sALO2mi/XCYiXJWNyW4NSjb5wv5Q9zPw8l3lA01InrOG0fL2uIkbGuKNr6R6nIZww23ojJ0vAvb/2Dhrnlllu4pnfo0CEUCAsQ2unw4cPAEudOX/7yl8c6eUMJUF/L6Wp24GcxuX3gJXKSVHxeJoQ/+eSTyIBCgFg84FuLnajmazpAsXs7/JByvH7uhlvr0u2WTkUpj7miUkkdP2kVxZR4ckT6XJe16tAPVfBEEltCyPRhpD422GmeFFqxaUqAA1skyVphhGktDmD8V1WNlazK0JAzNPS/AXKoq+2qNhky4F9TsqqX00EVMD2XMXjrH7QWl/JYJo+WATlQQZysb9++Hc/jdJKFCx5Qa7ZSgtLoMMVlmD/+8Y/btm375S9/CQUIuOKT119/HVpONZiTXOkQpKMZkeMYIGWqKG21XseTCrzIM/HbNbHUKsH+bom0tlCRfu8qW0dEpRKuZCIq7QUFoQ1nR4oM89Sh331iUtn0D9Mgxo9bW3eUG7rcsuooM7ex2ocWeUaXEAfx2xqn0IgACSw6nnTmoSzWyOW7YdrkpasHj/rjGTqHEy0Ufu7cOTwwTBV0FE92oUCul0A18e4/XsFO+hmqACUAfkDa7bff/tBDD4EMXkhtFrJ1GqWMdrKCxPFb5I0OE0dYajk6LioZo7jUb1NZHBHeYZXWG5bf9KbvF9TJvxJm/TKdxHLP/xeJnGGDMdRpmJlnijGjZJz7MSneiqB6rF4a3CMqc2d2PtjxzTLF5FjWA/nMw3ULci0vcQU86FlrS3xWCF9C1TAqDiPqcJeMO8sMLEX8AE6AGcw8/MszmlxhX0wxg8u0Z0Az8oUXXiABu3btOnbsGNQXnUjoXM+fTGpYHyowYp+X9YCnMLBvXcmOpzVPCqFOgVqvIz6lJD5bBnJUssjRga8r0VKZe4LHDtK+0K9iB5UgsZwcUurH+UpArNcqsqrdgxWlPxmidJdvrPMlTrQslqh9wlrMbuSWmjpbmbYxqU/w6JqhLYHwvUVQZPw2TJZ4VdcwBQ/VbkFmi4D/3HPPwZC77rrr8BLKB2/wIfJcfvnl58+f53IlbEUYgTD2AJJ9+/Yx2gcphMaDlmPt3J4uU8x64PDgwYN4g19hcOJflEY3DvPPHGrIrcjWLDwCryNMHfMoe+i46xA7jrV/bZZrBS5rQAcr1rGfSx10pdn4kHvTdwRAREtazZopSgV7H9+kqdVI96+jP+bRlwaDcbLczKeJq+F2Z4oRtpyfbjY0Wjn0LjfsqU0VpaDGadLS6I6kBqe2wi6kLZPT7dNPP/3EE09QbXLNA9Mt2IdXXXXVG2+8AcX1iU98Atg7fvw4kIYWPfPMMwAhFB1mVp/73Oe4sGFHv9BYzMrwLU98Ig8AyfuWkHNjHkvLyF45Lq3h6ODEMBD7rZWstMX8lJMT7mumDq7KXEzwYYsuMacftKDl6muBLb4cM1NYf3WZ+ymKABWQKQcrGe6BP+kmld1pojUWGWnDuclvJwtNxQ3VsdDVFXtsqFpUe4NOuktxmtGvGDmDZyL37t27f//+66+/HkhjsFQoUqgpnlYGNniRObIBUcAJ8Hbttddydgdkcgd5nGZiqBQ6as+ePY899hgyA2N0TUTJr7766qKmQVI66CWDTToukQdKxo2tbx1rOSbRPRIVc44b7a9SorW79y1iSus8WORae7+O5GiBLaW1VXUJTOxSaWjzlZhXMsq8W/U9WYeu4oaxUmdcZkC6YdAlCvvJzCejR6d2RXZp+MmiRrS3kukJZUuUQ10+MZIAD5iFvGqIYaSQH7OscTL5CO8rr7zy/vvvB8agkXj8BLqImKTlCcjxfApMR/rmo4Srr776Qx/60Ac/+MHf//73yLB161b0yctTUnosqRjqDG4quEsQfE72uXJa4jsd7oiZPnv0iY8NSdOWNMc6cqKErokaQ9/zeQwqsZ9cz0aM2cuVTSiZ8nQVKXSHafdWizLzLJUyEWxFBnWjRvO1ongq2YBnUCxVvhJgnAuB7y0gB/M7FQc9A6ggDyZIt912G++ggHbiDXp4v3PnTmSj5yGmWwAJfj1w4ACXHzmFA/Awc0M2KMBxsku5eQ1Kbr/9dugxzO5gZwJ1wLDFCDAaVId39FUcppWi0HV1542ldUBe2tsArc+1sel7l/J9MFdl2hiHrjIHmIq0lMQWo7tsHfXlGpbCLC3WmqZYInJsQY//glkZbWaUO37U1WMUnyBlrOX8oKTNvqxSVYlKvxFAg5A/MbxhqQsnJRMHwAyQwLhudKHiyRRuZFlMUqALJfOyTFveHKujM9W1rXDQ37/U49hQgEAp3vz85z/HlIxxO1ojrnKnNRaRhfTfqHCUGxeN0wD95JhtmJ8tegefK21l3lg+b1Gr1LWtzLtgHbUWu7tF61LcHVxyWDJGtE3VMuet0h1FbW3n5Sj+TXZuBawGxrUoomqSGQ1m/sUmDPWMo3PBNihazDZrmlmMFjcGOoReUSUbUaOEXoXUiphi0c2CHvRQX0AUgVemML08jQaw4d9Tp07xCBkay7+objFFhgOKoNDoMnL+/HnMwfAVCof6ApLfeustZNZ4/RxxZf1xPpmJwrrPWg5jrcxpGuaWv/HbOF+UUjYYVhmBYzvamgp6bXhyXEXb1u8Lh+YovTqpA4lMY/kVhdbfMue8lbWPc6NxWS9QJmwYx1MHZimHRxTtqtaciDHDSWXZOD9YOYpa4+c8HTNOKw3gdc6RqFWUYKWNu1jjFKoethxPImOmxJV0bn+hRph2eAMz7+jRo5ie4SeAB5lvuukmhivloUkU8uKLLyIzYyFyBoj52MXp6rNxuuplKQGJjaTF3LksCnWXWhrMOtaNL1u9Kc2jfVXmLL0Or6b5XVtsIJyW8yai/hsJ6lDs+jHSFOVBCb0ZgaR7UPaJahJnaJVMELh/l/OTBWNd0gBL0SGdp5vIK+RLhmQCv4KrLPxoFMzWdp7a0jlJmSw917RS1451G63Umy8tJBsdC21Vs1TLk4KAG8q0CfEe4IGqQeatW7dyL9j0ABMVzlVXXWUEaxO4/YCqkYFa9NZbb2Uk4GGalF64cAElL6dgwBdrjG6WuTFF2GaYxDjQqklGMdSZIT1nNYS5kD0v5j7TOo6RoyIxTkj1ke8USfy1A7YVYdviyxbiHVurQtM3pathWk0tAlpjlHV0lKNBAewGjwdyKaq5FsdrtSC/eQ6qVMvN+N7KWYqTh017NiQkfalLgul4lwDREhYe7dtFjWpKp8G7777797///b59+3iWmXc4wHLjjbWcTRHthB9XFwkAU8hMbCPgsXv3bl53BCzxSOXx48dRCBQdjEOoPrqbQOkhA6TSt7/9bUzPSBhPgsahdMLI2mV/x2yG0uqiMue0lKP05UpuaVUak7piadOsOlfIFmdT9vFTGrBOs5lsULClvdBK7tcoSNIMrT5V/laM8Q01CW+XA9/gL6YZmMOApcBwDFRm94mMc08Oq07b6GwYjUM6SDJ2TNtuqyOWjdMn8D3Iw8tjx4799a9/xV/gCjCDbuGFYLT6QDMAAwsTqPjHP/6hJwBsO9vRgzai5F27dmHyxmV6pHPnzlGR8lZozr5gT/LKv7179+JDIM3tv3cGzsEs/bXM5zwORZonlaFuXOx9mU/PVH4NMuVLtVakv8wB5tistEIGpEV3srVIWSk21kwt6juZoyDoFELNA3RBD4B7eAYEuuv73//+NddcA3FOxqKVuFEvf1BfCjZ2IbErdMe5BD5YimMR32h3DbJmMFQvqmWNF8DwbHT2veOOOx5++GFMpeg3CCIZIYPFMgCwbc1p/DbHlEYnV0quntJvf/vb1157jY2y05y88JaWM6B76NAh9gZvdeI6pAsCWdo8WtqQG6tzY3+4Y0UOY9afa35otTvKXY+l9Ee+ygG2DjCifkhLcKuU49wLYaVSalXtPnSSyZ5jaWknjlPYd3qg0yAEo/zgBz+AaQS7i/ZVkYAwts5RBGYL8XM1knQzWuXlQo76W28YE6gQ5YemfJb15jGugtx5552//vWvH330UYgGgMEoAcbI8fy7Md2YTvK4SmEX8FnEK5LN6zAZRIDbaC+88AINQm520ycL3YVCbrzxxq9//evbt28/ffp0me4NpIVMx2I3QE5XRM7psGKHT1Id4Drc0eDq1T6PNHSoUiWp9KjQ3LSJ2AHAOt8aZVGitDSMgseVOc5N4ZSGOBIt4JEkbq0CXeBXHq9a1Pi7g5xfdl5C+q916VDXQkyHWL02qSsCJF2wsS6yCRI/B2dzTxmCACoXzP21r33tyJEjv/vd72Cwgfi3p2RL57zdyzRq3DOwDrEOfOmll4ATRpwfpth1+Ja+9oAQwIP+gVl4yy23/Nd//Rc+gQ1JnWnwo99WygPxpeou02CR9fVfVXSd5Pi+lc1x0RAmhJFa99M4dzpXqbql81mLaKWs9VMJNo8+vAPFNYS57Di3sx1J2rOqEJR4VzVtP/AKmPWJJ57gqgDYBVxbprX7RQ3gzu1XBzxrL3vWbbw4MaF4U4lrVNnqoi1C8CWYG/gBxnj3AiPYfPrTn/785z/PpfwzZ85g6nhhStxc5hEVa6NdakGJoBqsVKGACRsyHDx4cM+ePVziB7S4n0bCDFH4a/FG7QIkLrSmTFIyXDluSXkmLWQdhimCSdftpb0fmyrGMudDZT/9VQd0i2vYSi1kFLvntIOG+TUw+olT0LHYlIaIsTLvSvvJ1avsa9Ja/5JRwEknTpy45557ILAZkMwAZiE1aZsNc61ltSzEY0OJcT02ZArZWNy4oYjXIn+iYuFqJ69mBmF44M44QwYACTwwxkuczVwc6sZ3kXDFrgllWvCkiz1U2fYp0SWKrlj0/AB6zbvK7tfEG7oj0+NEW+2Y5B2gKx36Dqtob5dVjK15Us50pZUAgRZKZ7uEacPSOlKeTtu2ktYxWOfKr0s5lFXCbVGGFu0mJjf5MdqW4hdfBJzUXWfPnv3JT35SpthJ4BLMW8grXOQoE7ub+0XaAzZNKhIxRoWlRd0o0yGrsU6oihy8H6dFl3EKm2ETv2W9d8JOTLIVtu6yUeNmQ8VxmZ7ULurtMCoRSj1Hs5C7YyzaKckGzJ599tlDhw4Bnzr/tBbZzWkk21wrVWNHwW+dpknfpLzUYaR+GuYmjJNrSl5UG7EoBxDHRWOwMDdtIkYl25cQi7AhGMVVyYDt9EzJBikW0hFsaffZAzns8ccfx0wG8pgCHnMw8+2we4aGSVHYipySzZ9co6whkb/NCDQ/j2WNQDrUs8y2QzVOAd7sbruhOj0ac3ARYqi3h9lKzIbcSGY74Dq3JMDwnm0k7Hn8DL8+//zz+/bt48674T8dxzhS2gmdUVOAud7rfNUZ5cgGEd4dreU+V0ocVe7ziGS/yFHmsHlnKYWrqZpRDOJIa1r7SntAS06/7QuncTLtIPshsIfq44u/NuUY65FHcqTdExuHx2y5xTzkxjD3IWKxUFAExlgdLKxkmnz817TKsrpKmqOWbhhwB3lRN6Oo0xRaSPTtsMuKDGBcKeXaiblcoXaoRBiK3HwvcyXjRtnxqI57hzccTtYH2JosYaNj+dUI6nzu3H1SXJUGbrX2RINpER06Uj3mPk/LXFlyS2X1ibFvY+bUQog4PHnyJLfCwF48sUuxzb2doZp55Pgt9fLy6KtVplG0neVRHIKXNbxUmaY6XC63Y5RlWsOkBuO22ygnPi2PmWRWBU07ai1aesxvOGS32DV8VFlmGVJ9EWAQK6yFEyo879+/38L3lrk00WenAfqKS79yiE0FbjpkaYr5O6K8U2C6uj7Mrc0WYfpvE2BWruNI17nOEkg/H6pFlHb3Su3sOiL2lyun1QUtJfa/qnzLlvPnz8MoAsDAWzwJT1lum7zKx4vqNBgFpLF+rGisNz8M9UCKdhHtQ4s0yAP/akYy58V56I5xWn6wkgkYVrGQmCL206KeFqVC+39Toisjf+USDhWs+cun4xJHXMdoZR5NZQ42V4WDSmkfV7HRd4y6mLsgW42tDejIde6hRZjrqC3atpJxXmTolfIpJTclbp3PXV0rhWJshaErVWV85toDXe/oJ8VjhfQY4k8cJIZq4oR+KR6DqlU0qewvAnUOLZ1oDa5cTaESo43HBTr9fFkjk5Y6cGYNEmkEDC8QA0LMRDSAGWG0Cf//lGg6jvWSZXzOl8ePH+ctECqkUoaxn5yZlA6Z4qrM8VZWMcw6tkz8UDHgyh/mJu46PBarSPN4gA2iBLV31tHOLTpadEdspxU55dOpsZ+t9auxOyHERTnwFqZkMBrf8573cK2MJy9tLU59EXX1wo1TqQDbmN8oaSYfsTFOMzEGDLVjXQyZNtQrXrWLSGSR2HIXJRjwu9/97ve+973E6lKOIzCPYcxo1kmaKT3m4QkDetNHdK0ckRKG1TFARJcyvQOAFriy9nS4O4h1REaN3Sm2Q5IHmH3Qb0Ca0jp0X0g1YQuEjoB1KFlHrqTvtRZebczrDkyJwWhkDCa9XIu+5HYua6hnvTbkIsxBthq50GeLH0P1LVQ9dnGKygZuNuBx/QNlctWB6xbj/PipGZDjdGzM/AABMAa3gYxgyAC7ZpqHlAlX2yV3A8RTZ4spDinU1759+xizrcylYUtmd8ZIh0PBk2ZO+SR+3h9Zy7ycO1Vbe9cnPjYhrculSwZD1C2RC42mvg5tNdKJ9pRoR8xCQm25trVEgwnyuEk/1m1iLmczGw/YcxNpqOesaK1hJnbq1ClYWZjoQ6fxV2Yuld1V9PLUvVHO2m0WR5K4crCoh7vGum5hGsxW3ukOXyY1QkiPdbr497//nYDhDa406tRuBM3AGB6Q0+Z1VvUweaiwUqCRd6DR7WOctuDOnTuHhqOiG264gaeY49hFttEM7JClhAYqgccG8YCJqsyyOcXSYlTjiljXOD+4GUVDSzWVOSbdvypMWx3il+kdiR3Wb6W+aurn1/5yPTWuYSJbIR36y3RmfpzO2Nt6N41DGlRkxI2a8PLll19GUTfddBMvrRvl1FOZ9ACNKCo3MivTQryouIZuOs1Qx+kW31MrchEFoGL8pjNnzqBMwIA1nj59mpd64eX73/9+PvBI6EW5xxn0MEyAKTfYuigcpQFyV1xxha2FsDm2sMFTXnhz3XXXoVIoMVR3US7UizKrNeLuJ8egwzyVBrpW8k8kaR0e6Je2UjmrCnHlu1bPYnK4HCllne5zY7BO16TNcIiKAqlFcMmEnEsWP5CmIDLTOdW2uWxpm5iBochIZkDCVVddtXPnTt5irHSal8NYTbtSDTCbIC3qUY5S73Aww5IzLrVh+BMPC/PQJFQKJoSvv/464/siYZZ19uzZw4cP44EnR1Am9bPNG9GEHTt20FDEh1zIoS8VCqQjGP5CcGzfvh0PtEh3797NKPavvPLKMkQcSWFjnW/c2VJ0EUsOYGn+WI6r18FpbEyuHJOk+iNVtsps+pBiRLsoj4uoX7bA1tGMrQFIU4uAqLj6dMYP06oZwoUahhE5yd/4inqMADO/CgbfxK+0mpDz8ssvx7QE2oNOtBajgnbjxjxqNDUVq6ARaEebCT8aiua9wfZuTLcKQZPQJ+PYsWNAOCihDy4jGQJ40C3Axgc+8AEufpJauvkCgdz1Qu2wFfETvmXcAcIMUoNOJ5Q4SKhRFz/Guhwy1jgFrs+jqG1JZMf3qb6KWqsvNKM+jIzRwZiWHP9NYeaqbgHMfbIlNmAdrdqRAaWtc9K00t4rMkldk0LLP4bEWf44rdoREssprAXDvqs6KnWXieGW8OtiCnQBDfDoo48ePXqUMGMcT9u6Xco5S1NKXG3XYyPKu6McD7tYw/dyZoV/obiee+45IIdbUiwTIMevAAmoIt5gEFIr8vQ+iAQmofGoVIdpE4wrJdz7sjkJFDJK4618XJqn0CG1JjuiMNU3LYxFPRAB5gbaoavPGJEfWsJ9s4aiJtVaEV1RFSk+t5i1k6rRVA+0FNemmtRXXJ33Tl/3wRZF0SgL1sTSWKN8DtMqBWcyy3ozwDCFpqDdVab1BnAq9Aa0xxNPPAHWB0MfOHBg7969VAs2tVvUk2BcfjBEDeLLa5tp3HciVWqmnjhxgvEwAGz6yNP848VcKAoWIMvnGTBb20S266bEqAfnz5+n9ciWsgeASUgHlIAH6w2UQ9OR9HCetgynAeLQ9KHl7JEIrU7qlBwHemVq6YaovsocWvoQ/7rPrb1bbBnd6fF1aE3TOt2xZopGiKvINSZ+qx/aM6U+WJbL8ZwF8ZbHLfWWhqHeEkKPimEKjstt2XE6rIG5Ga+ZfPbZZ1988UXMzYAxzGTw3o5gDXWhcqiLHLabRMVFMPNOPdvIMqsStbz00kuABw+bcEIFqgAeBvoFtgEhLjDy5oel3PTH2qFm9+zZg6Jg4sJKtCVKqKxtU+LqKP0hUQ6aQFuUGs+IXMeoWfmvevMoxmJyJlV8859rqvUxmeqr+G/anEsAa1EZ7dRYd4fczQKsVUiULh10Wb0OXfwLkHCGc+TIkWFaHgSncv0AqDMdUqYFcSoZlkArketvjPHC6B3Ic/r0aeiKMvEQWPayKcH6Ah9DSyAbdY7NtZbVSZ92HfUVcQ7dyHkUV+1hv7EWc9fg+TQA7Oabb0ZbkJ/osi7iJMoqAuBRyBVXXMFWEOf0jSoTvDdqBDgkqmuep7w4vxi6M2rO/GuNRcsOTAt3pof7pGM6rZ9aeiwqsQ66nOJySMsv4HO7T9qquLlUhGNSopWmWJdLEfAq/FT+WZ5RrvDScrh4zSUEcAxdh/AMAw94uPfeex9//HGU8/DDD3PBgL7zXGAs1dvVPDAWclhL19YXNZQFf+VPYFOubpfq/M4MunDPZL7zAAwmTqCZbQQxYHRAdKx+9OwBAhKyANA9fPgw9aoybsq+2pk2Cx3rgoqOMnfe/lvunXADXeZ8phZQfIigSpP+6updNi4DGMTgclBMbRla3dZqe9ZPHIrsc1eRq2Ux93LUXwebg0VN1+oO3TeLejwm1++dnPFD99UofqupHlPCljXSbZmYhuYcJzDHjh275557YDLBvrJVb90+Nh8iJUbZpQhPONibB5MtDLA09dIwIi3DUI1JULhR74y0hqgnlD0wUjzXQldqGNeKImy68quUq0pgKasi9phizIFhnTIjMUOwqlJsdNIw11TD5s3FNfNfEn6jHB9uETRmJpl22RA0bARAHNQWrTFnOjA2cq6/uE08Tt6rEPyYXUDe//nPfwa66KWBqT8jdS5DCJoinZ6KT/vrljd1CmSEceJkJ5f53tZRFHhjSA5gNFnxL+xDaEWubShJLV3RGoI4oGUucNcZqVjRMI9TYg9OQKclpODpS/A+bZEhy5wz3RvH3pZKG2BWjmP4mQZrDUzsZYWTvkk1VQcnLfnRAqG+X8xPzrn+Gqph8N/1TkqkP/zhD/fdd59F8IPWeuutt8Zp0dxcnMaqJ5fzy1Ni21Pa7LCWsdRYD2uahLI5khJslTJZyeM8YhGjcWBWdsstt6h3sqMqElkyDdZPTi04rlK5Fmt3ndBBvtaVvncYcO/7KX4bP4xqIxU6seSWmtFCZnOwITO3YlklYExhtqa8aZW8Mrk26PEQVxqX1yjv8fDII488+OCDnGVRufFWYsCMgceKCFqbai7lvtYOGfbtxjwomiJnkFNJttoBG9WprCI9GRMXOW688UaYiKCfnlmOxSOEVvK3o7lk6NKHljxNAdyqfQg6pENSzLYmxrSuEiAXdc46DNlCiv1qneAvQVfPqdZ4a0FF7oxLe7AEwVAauIrtj7+6kkvGTMy8UeO3DNMeK6ZAR44cAUfu2rWLoc6guwg8oIt+ekymspQS7Qen84e5FFcadOmFa4D8ycJsKOepoRh70krjLtahQ4cW9fQXMGYHrmOHOL53/dzv5BRj6/C01q5VRy7XB/fXVZoyWAv/sbqUf1Jcudod2/c/jFVcuuHSuZ87gNmbUgfbCrIPWwPghJm2YZwrvXSAY7M1gxGvvWCLdWRKoOhPf/rT2bNn3/ve9wJXYPTXX3+d0dUBOfrRalB1NeG0T+2vbhnzK+sQm4NFeTSGPaVRVFlr2PTz5eTzvm3bthtuuAFigrsIrU4uGbrSvo1pJeO2PlThrehy/8aKItJivWNX3a3UPFp1rEL/jTiPRaWIHeapuNj0usKhLKIYGMQLyfLEBnRa6FihA6p1UixtWU9YESdkQagvLtzTLOQR3X/96188tWHTmGU9aBg5Pv5ryblH6cGwsSo3W6UogtWxnvbXn0ZZbdLutdJgHF5++eUgnkNmAUJch7jejmKihCFrsdSaQ9ypWpOjwX2+kgHioPTzp41yL1PAvDMY2+f865fprRQT1favvXRyaJgmHu6ovFXgxENKouPmOJxataNHiVF25EUN+Bdq6oEHHuCtVm+//Ta9WvmJBTBzq4gmRNRgHsQ4vJjddK54tu0Ec3d0vWF0Wr8ZSvmVYYyHaLjuz4fDhw/TuGV+/qRRrtIHx09R2HVYJ2aLyHQsYSk1ue2NkyBuiNPRb7F+TCqzhrlSihwVCYjNLPPr6l3nRFk86uUPrr+WWTAQBxiFRCynJUFTOspmOs5Vkb6hB8O///3vc+fO/e1vfwMLYhpGD1r65uqWlCtH0dsp30mf0pZTyi4uqczSPBclACh/4io/pAPvKed952yjW1np6xlXu+N7R2eKz35ySEvpaY31Sh7YFLT6b9bXWumHmlmbqcKluH0wfXBIXTlmqSYsGcx0LCPY9F8tpzXw7kPXCrDgn//85+PHj/PmlDKdzqDisg+HbJGQkFiG+2CdJG7JPytcnfrTfoscvJRbZK1ptny/f/9+mIi0D4sY9isFXOzDzsu0k8sch32WaAlufVYGdSybJqOhU/XQNkE7GEt7KWoR96F+pYramGSIN1w6ZZrSpMptJfw6SiBNsXn9klNZYkXBvnrsscdsZ8mudVWA6aTLusaSLvws5mFtLLMJo3TiVALArG9HOXhm+qrUhRYzLO09NNVtt902TksjjAiPB67Uu26JnZzqqMhYfZUVOdL1WGtw+3hryeVxbtSlGdLqtFGdz0vgN3sZVU5HGaRtnGkwxZXmGCW5op3eWF+e9SHUH+B1yrc3UF9Hjhw5ceIEr4S1oGVOa9lsJzKNju44v87LtUhFUiqYOs2xkrVnjIZljS9A1PG6kyK6K3ZCfGgJ9ZU9GT/sQKiPoojDlq4oAe0u9bu3NQSbTWlXKExackFTcw6Wfq+VpQrdvdyU3EoL7NTeKpaJjogPPfSQaQBOvRzAbCSUqlEcVS2Ip9Ze5iuHpous39wYuGctoYQdMMPVOI/ewX/Pnz8PK/Gi3NRuRzldP8RBHBqqXt9E1eEyp6zvwGNFRWGU1ut6Jn3fYo91eKbPyfG5I/pTBVPm3a7vZ3MwLdeYzIT3Oo2JQ9Ia79hlkRfLvJfLXOM7hnC1wHD6wx/+cPLkSYsJY6vnbtRtgU6rsFo25neZW3J7htpjztGp1UXWsZF46/BlPTMyTH76sHifeuqp22+/vVTT0Vzp+90eM7g36cjGzONcz8dPOt+2iGnpgcgh/RqLDIR2cj+ze47VtWRlXx8YzzRjcsQP+uhKOyKypmPKTnUr87jBHud2M2Dzm9/8ZmO6Lxw8Sl/bYe7KpOS57taVhiI715ZfN7tKnTXFDWjVZrG7Rrnk25qsCs2mYYsp6NW///1vXsUAqrZu3fqPf/xjMUW6djEzOl3qCHAdGPvc9c86sHlnKYr4/zylaIk/td4oYSWDQBRtKsGZZiea3cM4d/ZxxUWTZrPNTjHZMmnStJwOKfJe07GuWOAZzPfII4+AF2lc8bCjnQgqEtel1CBnFoaelCzmh5p1KaLMrz+3MtX7SbuOv1rkUP1Ju9QKsSUZLZnPKOTVV199++23GUGAYRjtXqWS8XqL+2P+qJBj/jhkQ0hlzmeR5yIlQz1nGIXR0LYPW6qvZHC10YmfO9WUlq/dpfQ46yP2wyVn3xZMY6scQZuSN+9YOA1hSsB2MkgLA06M07IhHsB8jz322JtvvsllQ0ZishUOAkYPGg41GodddGJIa5mIaUNGcSJzbBcFkA6SotEwbC4pzM/ohVBizz///OHDh8e5Db/Zzoz/ave2tG78sAVpZac4drET4r+OJyNnRhQpqfo3yvT40ztLTirF5E3EsTF1c0R3pF1Udx3iopCIw9wfoaVcG8nN5csuu+xPf/rTk08+SdTRpcNos2jvapsNYv7FexXGGpJNyXOL++5vHG8bS/dsLlRusJ1r1aLe5QWL9/jx43fccYfZrhoVdJ0+b/3bFyIG5pi/o6N0BNN6x/Zcepzb/B020PLV5irdaXDrfUypFGipIteE5jJ9BJKWGBnCld4Sgf2WpDW2WjJUS4ycZwHGYEEdOXKEN+gVuVdyWeOlafkKNjtKbN7ultNtNHX4cjEP0ZwOtsOYFmurhbxKb6iTRtNUPGhjVPH9yrBq+r4PqlZqyU1Fl3tooc4R4CBk1bXwHOFhOVt8Nc4VXT9zmlqAT5umbd+Sfu/ojh1R5lxiwx9b5b4q68EsbaEWaw92XSpDX+ABFtTjjz9O9QWDikGhh7m9p5QbxmyipUHUzMveyBjqTC9lo7gLb8/aRUaDPVha1oOeRtJQZ7lEFAOJjtWSpAHcgpP712GsA7C+iCwZM7nnWGbn5ZiJeJc/8lL6a0qq47rIq7HAlM6Upd2zkr0lltIRAymtHRLHYCLHB9cjrrtb7TRK6EtOv95hmpK99NJLmH1RU1k0QjrXE2xa1DCPwWTReYnVODXiJ7qm7/ot5YkxM28M8xdrGmX/ze5z0bWTMsFs27ZtOmUf5wo2TQ5d6wDMpY4Giw8pzDrIKQ02SAno8EaH+JZY31Q5RmqLyEinB1jEjMp7p6bSdnbqXklxv+Q0MWKU7RrhwxMnTizqPcVc+bACzUdemWCUG4aINwv9OdZY8zHZMRNH8xA0vFXq8vNfW1YxqJMwvbRSUc3YjCYRouDv93xk/T5nG8GLLFiLQ6wT3iVI2BbGUmmr7Uq5LgWhSsPIzK1mbjZFcak/aQ97gMXUQryVu/4CvRZi0lqLTWWbkl5CXzOaNH3zYCtCdx09elQPd9j2ly1/G0Mr/RYndDm/kYgTubFabhfrdcmq3IYsFkCZSyj7ygHbLvKzq/1MU9nn+gk1mwtClnL/OinVMPbvmCneVgkpMh0Y3PPQsLJc4a33McMQzKsW3jqVrpkndpf+tV//B5SAApE0gXmlAAAAAElFTkSuQmCC" name="Objekt2" align="bottom" width="202" height="202" id= "Objekt2">

Obrázok 2

Použitie nádobky s nosovou aerodisperziou


  1. Potraste nádobkou s nosovou aerodisperziou a zložte protiprachový kryt.

  2. Vysmrkajte sa, aby sa Vám vyčistili nosové dierky.

  3. Pritlačením prsta si upchajte jednu nosovú dierku a do druhej nosovej dierky si opatrne vložte nosový nadstavec. Mierne predkloňte hlavu a nádobku s nosovou aerodisperziou držte kolmo (obrázok 3a a 3b).

  4. Vdychujte nosom a súčasne prstami silno stlačte manžetu (obrázok 3a a 3b).

  5. Vydýchnite ústami.

  6. Zopakujte kroky 3 a 4 pri aplikácii lieku do druhej nosovej dierky.

  7. Po použití nádobky s nosovou aerodisperziou dôkladne utrite nosový nadstavec čistou papierovou alebo látkovou vreckovkou.

  8. Nasaďte späť protiprachový kryt (obrázok 4).MoR9y/Eepiz8PHjwg05ik3J07d1TnNPYyY4yhQ6oRErjbt2GlcROBVDa7S0oDmj9mTHuWoWOMPZbLn4y0Z/w0xvYzYouJtGB1boo9VJAXZ0FYEpbw0ZdY10II8K/1ySHSjWxiGZrHrWJl66vMUdgFZrSX5P4Xoa2vkDIvY/jGjRv29FpRd2iLwy9PIkXKaWT7skuGtUSOYmq+YqUcJPEj+ciS/va5g+TvtDxiw2x5gvHv4pQgB1IQdoSzkTAOAUnzJxmlCx/oqusSmzgERT1y8+ZNzahqghwJPU4oZWqhS3vkSlrRAthjBLPTsW3KhepJgtBPIg3WaZxCZFn3ZGTLQFSCJcQLcMK9TmTTJgKLhhSCnB0e9ihmKys7G0tKYNjrReu0Yrm9iw0mzU+lk1fW5RDUzNdUw+rhF2PskyCG2+H/RHvC7OBx6JP2cGC1onPevXv3tddeG/bTJ8+qviuCOn9LX+dimuFsaQy2g+rrLL9rhGpZnsdek2/+3PqYUzOzX9aju/F6Y2lwFj3hhfqVFJl/U0upQkxTBcAQZU/UE31QpcAqMmSbEi1ardpFjOJUPSJT+EVY98R9PESO+ClSO3nFeUh7vSwxeNy+8hISiS4NsaHYcYN515ZVOzvlM7oaUFmUGVfj/pJXM4tlWQvqdae+5MqzmpVZCTo83k7sYWQvGyjhnrSQIzMJmjMDeliPjLp27doupb7MCJmS8+lxSv8tF2vzePG4XtYbWe9e8+xn0XSQ2hBeDWwMR9a9//77zz333E9+8pOhJgkbqj8Xl52eksgSwFh1gV9++OGHRO7wzcRPeHEZuTFGCo0pHb5YQhUcY0PaSToC3B2zelnC1X6SjufbRNTIE5Gadxunn9EaH2uAOX7XrheDbbO/ISWXIUU/DQulLPP1ZpKO+XPWgOlvPlkPNZcc07wgtIEHeoEf3KazzpgOQqVKcC7GjXNlMx/pe9Ujv/+K2RGYZT0XQNfsSw+Kr1xWYHNh0D6SBzByFr6G0FLIEjNURQ5sMA2aMNLTOhm1OBxLZGz30J+c0DHVPEc+T4TWJNbQVbywu0spr6eI29hGMlAyyCNaWaPbRhTyEFmocLF4GcA2vR0YZX9Pp3dnGW/WFce0bLWJMguq/K/nr5+eRqNzmaWGFdLs/1yihimyqly+fFnKOUogTiANIF7fEs6hks7HYdDGtHox7WcF3qUdK72uft4yyyAO/rnU1Oyf50LXecsKT/FNLs7iLUSmmg8ZY8T+6dobqwQGAQPLiszyJ7FnDM1K959//vlSvW2b2PZvlzcZ0bCqtxGkR0IIr/8SI+cpHJMDEAcjRLONdE4l8l6Uyq3R7sCqr71bZAhXBOB0bgzL7ZPYS9JogAbbLLQaMdXMZe+KyCBc0vvz/Yb3Ny03s9tYC7DIK1eu3Lt3z8K/RFa5XWxoQEvMy1zmeowtCyqyup999lm7f2m/6fxBglspS5/WD9EFyrken/2uIx9c4ndnR9Rt6gZkdsKK+tlMiQ8KfU83pSUCOW98wDhWK1evXiXSFFcvWiJrryeR/kXclEglcoC6ERtXJZ33g1eQqOIn4gg/G2le8yVCqsRGEi8KW9/bpv3Fmwj44M4mBRaOyWmRZdcsqMZ9N0aey0zrWX1q5umYWV+SZgcZNkX8RVrijRs3OAOavbCOk8pnF8I+nDDCe1LhU5pfzT5R3VMqJQW+zRJWw0qWPvC88mq9DI+hZLo8JqhKCo0obFfBYT1G8gaxK1CkmzjBcW1LFglm6JOb2K+h+ZO4033hQcgRLIHTFIcpI8oQUADMeVQsqewghoPiZgScME5cfLwXhXAIJyFLC9b9MsAwLxFxjg8c047JTdrxaePQMYSz8sr3V6akx17z6zFTOMzFOmQx2LzOPw1hO4nrOTibsBvMZsbEu1fGtCtnE2cscTDSw8gMidOrdNJ4RXAtSYMlBnGMxrg+XP11vvhcnB8rxaDyi85kBrfQ5fCnc8IiHiTvLtlF1DwWM0SpQZf2KKURhoePBFeVN1/pT+Hq7t27CBC1aXUfOMmEO02nrfMrMwo3BZk+mpUkPORC0n0nfrJ9j2KzjU2QXjveRHZRy9VNCocf0nbmbdoY1hCuYdaMYx7cZi4zP+vne4XjZoyVBSrxg2Mk2zBU2HnJEjk3GfwxbcA5iY12WVazIRodUo+QSGfa3yNzpIi4AFlfQAqtSPi/59JzmTOfgQcaE+WDDz7A/yYKvnPnjmSU9ATNx6VLl6yyw/717Msvv/zpp59K7iG1proBbKoRUj//+c9ZK1PLagShB37Q8lFCSgUGq16sg0lH5Vd8KsSUEFFxGtk2nQbDJAWk7eXfpDB2NMPsiM9CCRPFyiEYK+GDyfSUAZaRY7IY5/YmWgSVThD1mkYvE8a059/3hzBH+ZUtkmONrh5j46lUu/fee4954ciLk8hqPMZxm9s4gJeslRpAwnFKOJy++MUvIr6GFBnY97Z0+t7s9VJZkoRLzy5B91wAa+blXO0szVpTto4Q/fjjj9ltuYnsNxplIWFbj4ZwukJH8dEhzlZE6/DatF5Guk/UM68sI/rYHrbdbp2K0EqLl+PGiFK3c8IbtLaRfdHXQ6yBjmlr5hinWIyRLdTGmxfo8phadRyqaedeOeqKag08stTKs+XSSKojZ6vsi8T8umyyluRy2MSJRPARYt/wM+WY+inieu0xQp9nYZN/2V6EfNO1uOfTTz/tFx0vvi5WzqvO9Qrh8WXFjrpY6cng7AxlsSjJqBJnjoA6yOs0TvcRlqwKMjG7eg4qi1roFY7iJUspk42iiGGNfrKNvSGffPKJbTbCGodweW0jgB1eC7DpGHtkgAF66RTLozj9NxGCTIM+GJqVa72IgEl7Ea0Q0o5vlv1D2adUXJ9xnCWLfKfRJNcVoTxJWdDlB92rTPFThO3+9Kc/xUtEkMAUO4Z8jOUv4yBMq4WMuR6h/hiHIYowXnrppd1+3ptzweBxVL5jJNV6yxeD0Cz2pn2bs+wL3p6ZnqmITjC2raHl6N9DLPJsIkicaIxNRFujTnAGBypEFkH2oUsGIhi3kedwCOc7LzqNY+3NZekcSD6JPSCQ0S7ONLI3Av+HATZEfqUnI8HjEH4URJM6QKiKHhTMxAiyq4O3bNLu0m1sxJydg+Z6RY55PqZDZtXsRJZ9O7BvdhNBLWKF+kYp+awO6zM5BNhGmmWytd/MYljJLLGUrwupNnC0hkesEOJsOS/M/NV/p/Vnx/949tGoGH2DjwiXrZMMPTye+RBtiZkJPJotKeKsbuFRKFWklIAW2EONZDMLWgcxU1ONjuPFXg1jv62mU9OP+JIqInJ3/7yzmN7jYuZPwnm9YcRm4XY/HmoT2ZRMK1NExKq3+jQRovqglxLsi9d0iKRLXhzLOroF1y4d7LIyMc2v/fQ0Gs4S42zmcoqtPZkPavw1mPfv39d3/exnP0Oeu81d5JOFkaEkW9+2yz7rz9zRDApjV65cyXZgT1JNtx9Hai0N4PFPLdU8BjaNOnBkT/IjeZQeUaR0P9E9+Z5QHoAHhMi/J7GzCJlDWxhs0ByGgZ4CYISuD3GOM1shc8uibCqjRrLzBX21xOkk9ryXCK5HLyVO8sk4ictRiF5BptoTkY7bgggrkZvqgFiJyFGv5nUEoetfvmsKv1lWCz2Ovfjqx3p9GjydWcdrXuEO7FKuG7dsFqDv4tS8jz76iMMACNHW8G5TqtNNRBiexObuqS4t0ix8ioEdUrCYGlebAtjQGZxLH9UMwiyZHomNiyl4B1s7UkD1Zan/DUn45iM7R/Qq6cF2jyE2jZ9EPl0yMU01cQVLW+gYmhiRI5ZSpr8pMhxhLJHYjJuEPm3rpjKmWayReEWW0ezdwnk4hFllVm1Hnz/SyifLZU/Ejv0MziElUXQOU3AIzNi7LUGtbxS7uXz5ssz6bezIzJqYh3Jdi5iFX9NIP2H5qV2UHmlZV9QdDaZwdevWLYLUSlUovlDLph7sNiTb0h6sTT3PkgC0KXJRYkLjyz1JR2/CPc+LjWYELqbsLQ3ywdbOBaEV2Cx1Y+mjmppbdGtSwGtKvMDvcArUuSfjHINdZG835FgNoysP05EO/AmQfHAOUgVHsJguEfpq86mnnnrw4IEztGAg2ZuHXwsWi6BD0pZKTGMkymTd2d/sxw3IMU5AZz8o+8F+UYvucICqYHb37t1r164JZojKZqAZom3KPZjnpnFOHpwYw7WRD43IyrJrSOcYqtvvv//+jRs3WBrRMLJXhSUNja1DBYbYobeLLWHEdiCuWWl0IiDb4SiT29hI5q429Df7Z//hR1b+XKTW8XbU32nZYsmwU4vVD/D24osvEirqxVnsKBs2mkuOVJyqrii61FwSYAVWfTyf5hu/Aj/du3ePcGHGkRBhjkdCiJFgHXl1GulN2b1iO0Gt6VnVtBXhoERzdzsVbdZP4dF26l+fR2GOoKHQV9y8efPq1auCmWrqSwkfwVsDjTrf1pAOTNpEFtcy58cvyYRrBFcWaJQxtuQZYCUMTla99JPk/zvvvHP79u2phgeoaGA1TWTPhg0988wzZpFog8TTkDWRg9rsmmJF1DuYYEY4Xf2xmXoO8u9cbfbZgw0eA7ZZFbQRSk3Hmpsr772YJPRYPQqGIAs8y/zE4IqkprqJyAPtnYuberaNnnzuuec4+dIZCzexnQQB+GTN4wtxaBZJXyWagKSEED2opmDDDrPQrKtZtMoxsueiZ3pNbIrtZFY+NxHmWxIRl86xbgacHfpDuEPswMQFItVL5CuN8dKlS1KGJWzt3d7EubK07Isyl4m21wkbEddgj+8lLqyk88pK5WsaMf0knVCC686dO8Rhq3vCFSvCT8ZJ7btIh7hNxxFO1ejyZjDGYUgukCEdlIMXBNAeT2QXKOcSWQexceGmluqcC2NN/UfGPQpePqVGA8ocw7lPat4LeOdJzWutmxJfxFIARUcenUQSX2wwPIF4rtQmkDNvxsmBF5h3sULlpbAhCh3YxK5n+xh3ccSBsVfSmUPZB2jJkLWybexzsZcS20w9FEdQ96THSjhLd5U0kzQY61YDctoxVtkoyn/OTvysxuibLCd4N+TDyCDvFQ6hi+Mn33vvPVQADQsiS30jinpMOcZJxOCJH+MsT/PEbewT9zCaRHZxto5YzAXyIq6XRsiv1Jn2Nerm15WnjgfeQZityMDZmq7/iPujENq4gmMZEmyARQGzsJK4E5HZRtrUYFDril4A1YMODSFhDuwfzwcww5eI1idCwV0+RjbMseYOGGpciKVTCVPqiUh4ZAWv7DO2fCf/u4vwYmruIg0b5qizg9AIjm9JDF1cv34dKOrzeXsvnYZupaufpNkJQ3AhXnA2eEZ0R1qrcC6heuvWLZmIv6yn+GpYUNTpj02sKTawanj1oMNrpgjjYLVzE8FuHvAzmqhvZO6EW3JdHkGon09ZVxoPwsYjvISHJSD19HMMopr39g+eZbbBn4aWSJAouXtJB5BXhEiBSOY9B+DiC0HiOW8RTi20KadYGSMXtypzHPMQxyOgGbK1tonJYP+Yx46X2hNj8GTR4fq7/YTbY2yj3qWz0qewzVjQg9YhSrwg6qookjSs+i5JM40AwdCWmb6YVSqy8yNPtjvJQiI8a6ybi7E5AZVEFgeTC+3qJMcUqSBX+Wqji0+GFeIgtZvHrB3378N6nABq5BNx6FHu5JAW/T6vMiu+zgukJcBkCTaLpXV5ld+br8+lJZY8ziexs3Ws0fGlnp3HTmTwxtBvIgmU5ls0R+ZD++sBJ0KvRIpFNmWikOhX3BKEogIwrreRm8D7ShwvP9UoVWwz4DRF6j/3ZxtHt0zJF2dSK/vZqaZU8p/Qt/VSx1WW6oPZxtZpETcfS+VdPX0mhyxlfW9Fr8gqhCGB7PKCBPxLwuqtt976yU9+IpuQFQXO1mDJDuNwrNn/HY1Rqu7ALCCNh+TdAcDecIQbw8vKBuoQ2TJZR1mxwY6h1IP3Z8l6XUVcajBLsBWEnBc8fQf6BmfbOVuwKpXEMcOQId7LzIauoYbh4I/SBENeDlN0Sj1iukudXVqmZ0hIPGyICKQBphQKD6tYjjkc4ig9T/kmti2fxMGwthnyF07h5uaOF1IplmxZepRKfN4taqG6S7kiYQdP1IMvRO537txxD0ucbV321cWSNNU8E4Yi/QFdiM1sPkknlLl148YNMbUhToWWRcQBAJiCLHIw8sN+imx1WA+6whAW4yaOWYRNnMQpmEP1yKM6utrPa7EA/LzKrBArcwKtp+xZsK3ztWM6syQJj3xq2PerudrWBhhcE8+BE2kQHuXdxEwGJr4lGOeDsTQp4iOxlPPb2CcGFIklLXVhgArE0YtinGlsF3va0ZEsi+zx8yIYPZz2F6kMsBKqlxVC/5tFnAfrNCUG3Ma2Sz6H+nhiZI+ppv7VT17YcPdmNZ9Z9ub+oBzyCraNqEgnfPfdd6UcosDjb2Brli6InCarF8NLYO4QfvyphnpqqDUjRHsyJixFEsLGU5Q8nmyA2KUFz9M4hO3vp+TRy+O2LsfWRcqShFmvcPCpg5XPNG/izXFpTBFJzVlS2VcBKhBu2UiApm3LIZpYexlqrhs/S94VHPdkztnVRTPH7LLGNdQFZYimRKLMUiXhGOlEsR7Nax+mk4hL1YLGOHpiqobTLnK50J9SeTys3fihP3CcXQTpYVgO4c2XksYHinY//PBD6Wl4BXZx/qrFBcXRJA5rNryBk60vrCYJrtu3b9+8edMDhZK2qWkdLOERLGgWpB4qVfvAeCasWVNzmpJ2jSnRiOoTX4oGwU90qUSoGpRAQr51VfAgp++FVVOWljfWm13p1bS8BXa9TcqR39s/krnDIx1njIKS80QcpedFGBjeL+NEEgwSvCCYyPjiMw8GXfjZVG1KobGack0Y+XN0h4gkdlWgayH6hijw41KnfBtJDksyn4Zkhdt9Aj+GecPgIR11VXRJDKT99c7uyCqzpIT+VT+FnCmSEZiLU7ZxVOyYzqHdpMRmdmz2KmIWoVmCATYJRimfDx48QMioV2Q4xB5G/gjVdtXgtmU7LKEb0iH1OCDXCOxq6KZYGOzGCblyEgFMgJOU/cZBp2OXH+FcZRZdszrhyp2VCllorEibcwmiY8rx4u6zg+TwcOAch1uPsXcLj4VjFOFtTAwnKSLQSloVxXFfqpTAKYwyCX7YQDHV0B57UyBKr+RuUj4Wi6wxbSVuAPYwiv0TSELiX1nuu3//vt6ont+7d481N7zYxEOqVyJEdnywvmTWg6DYRnJFnvWuHLv+SlLB+8UD7pSEMfshIH11QOJL3EcVWMQn7xD2GH5XfBJAeogVc9187bXXcPCyEn316lUW8dUCzIvK8EH6TCyibVoEo9XjIZyNY9os97mQZnNxgWdXKny+QDrYmVnLLXfjLH0F+mFJO/CnCHsv4TbYREYUER+6h64dD2UzxnYXIe327+tfTTkhVCj6rC+TuNtewZN08t2Q/HK9KKBjqEAQq+WVipg6ShQkO9ZtF6VSucybMTIo3r17l7A9Ie3KlSvqnu4MNRO4WtD3Xrt2zax9jPyKJ3UPOMTNq0vkP3WER4kVhfwJZR9dsAMgre5hMpW6H2eqe3xOa9a0bRyr68wzapZsarr/xhtvvPzyy3/yJ3+ia0ldPaU+/+hHPyL8F9nINjwGbReBlKdxns42UrjhoUUb5w42+SZ23PUkZcLqFaSG5mYJsf9p9vGVMmunTXMLkus9X+rAwbfnP6f9gKFHykKphg2Lj7uUmbCE736MOPRNBNo9Wc/gE4vFtmHFGbUQ1DlugzfpT84W29VAOKyL0zjGksUcL1s7zQ7a4MNIl23tqyQHNwwYNRVKRbtTr959910E0SY2Her+c889p5qycBxrD7XpjkhQPfnJT36i+q+88opgqVdLDjheDM3Km2gYUCRniUDkIQ5n2qUUxVP4KvMFD7KFB2ixoWGsewLw4mwiKY3wRmXVlAWon/73//7fbAtSz1mg+/M//3PBT7xD3RN3YDWlVJUE+22oRrJdpkTZEwQH1E8jgt52i5gI4Vdj5HU7kiJn0bV+88iS6x+jHPbPzqp2s/eP70Dz654EY4itg+XlXSqhomhuGOgx0iFCtWxYhEztCUAPxPIBIZpjSQaC09m0QgyHHpGNwSnAOJp7b5WVNH8VBOpFHvabiKTE1CFTVt70kwiXHAG6rw6wZEyiERwnpPHRzS996Utvv/32WPPt/OVf/qUAf/36dXVeD+4ijamDiS1asziCa4wRdbVbiJnyTVwaGkN1W/3k8715RyBBd1X/pdCyT1m8SV3VgL/11ltDtW/1rPomdE3VeQNfE3cY4yi9b3zjG0jaJ+O0DbR9Oj/WxU8UeBveVlhYD1iPk2qos4fZLLqWqHYJbytPNdqBf8rCpP9ptrXzqpeZJnvJecZwUfl80OsY59ZtItYTgwrhxoLVFIcja+Kt/g2RSg2BM0VQ6RihHux3xgbYRGIczbT+RfptIglU9mTYc5A97FN4LNQxCUZsGL1CVMhqLL/K+hJF6iYnA+IP0McKVASdiHzZA6Y+iP7+8T/+x+r5//k//0dNCfNSEcW/Rc2OKhoi2ihjftrfl2lNla5mz0dJYSWMj0Cl/oPhJ+JgeNs/uo9+K30P5Vzfov7ou7785S/jtPCZG6rwwx/+0C9FuVA1/YkxxuIKU0xWL/gCHn/MsCmiiileKTntjpDtbY8pLewexMnxQuxcIu4CIPlcSv9dn0kwW7SMtXnzLo4Lm6o/A3VFEyMtC3UClkkd+DFJ6qfY+AANoaJIetjrDSYJSiiVONCvxjgjGM8BLWziBBbeaO0L60UdEwsXJbFCgCdQsL9z547eRbC5BJGkk+oMEbiIzfOtb33rX/2rf/Uf/sN/EPnev38fLvPiiy9+/etflwST6iWTDA9NE+44JMvKNqolRqm2TV58M7SyofgwTrGh82wbhVkg2KXi6tPUDRRIpBAZbFAv/82/+Td69j/+x/+o4RIv0Lyo5wIkWiKJa95//31nMWKC8J2wiw+/1Bj52zYpVrukQ9gsnxuS6jHWXPQ/nZdeVyosSaRjMHaMEFvnEce8gout3XROceFTfXXBObH4JBBBeBE4SwV1pUTY2zZS6hLSBpakAhEvz2wRPo/9IEoi6XmpQKcPRrhn1LIL9yBrA/Zn4KLUW4jT14XAzE62r371q7/3e78ngP2P//E//uf//J9kLFadj2rRd33lK1959dVX8XNIXJAwXJQqmOEKH+ryGtkESngF6Gp2ag/hyYTTA55tOglpiFQztnJpWW/Rg5KT6oy6Afhv3bqlByWOYAq///u/r/r/9b/+V+SShk6V9Yi+S7ar5C05M9SULEbdF8am2HBw+fLlTWxBss4/RvI2zN1NnPy0jTM7S0RUwi53KZQxl3Ehb/as5uYLP7WkOh4Ug+v0bQPSjZxLph2po1rzn23c3z7g5MgqY8N0oeNhP9lTVtntAjGdOaaO+5r7fMysw3DGmtoNFZHXeTF0Ss6fRjMsNW0ObgxsMCQYaBe/15+is9/93d/99re//dJLL+la0um//Jf/IsrDsS6mzhu///3v/9Ef/ZGekgJJtJf6+fLLL0sCsEYkJkL6gF1d1cWfhn5o/2pJAKPYgW6nvNd2d/tBxmMkPMUoUuP6Lr2drav66Z/9s3/2+uuv6xP+23/7b/qVJQS1ry6p5r//9/9e3VNPYHZqVp/8ve99j/jsUlUAiUEJakk2jYwQSA7mGzduiIOgUORd6vRwE3H3WSZP+3F9ZU4XaqjQJLhEoPMEfqFyMfPp+EcuIIE/UxFt7FJ2cRzeLpUhQmZKJQvNH6EDeReWTSM71qa65gtsEDXe3j9EJuddjZc1wJqJtIpCy+iEOCrAGFuk8BPoTzUlaP3O7/zOK6+8IhoVqPRGKYocfqv2dSF1UYxfT7311lt//Md//NprrwlUYw0K0Vu+9rWvif70rNRXUgbgFSixWpihbi1xiCiNEoSFEINZnMT5ZsAvP8hYOTUNznp1W7bTb//2bwv5MAV1+6QedS3sqWM4OX/84x9LyqnaSaSI1YMaAX2a6usT6PY777yjmRJKceQSF4KALWmP7BChMNZyAd42nSFW9pE2a0HNyp+D1+cSXz0Rr/+6JGqOhM1stdzPXlZniXW2Wm8uexrRRhBBSXa5R5+lYXxxRsVpbPGCT9vQEn9F83GsMKzxJA49YZWZVzCXS+OC0UKUBo2oJyIaySgRjaAlVi1UsL+dRVXBCbvCXRWQ8OkTQUK8LEKJ/fNqVm2e1r2hpZqIBG1tY2vmJk7QolfG2MM4+cUKrafBX2EdaRfrYOgI+hB9hd6r/ktxFcCEFoYUBwwpgGAiKKiYanwRfmCkHNGeLPR/85vf/K3f+i0pnxoTHL8OHPWJHLt0RJtdXO7nSSRgzWSU/+0hd/z1QfJdqtBTSE8ts9L1AoKub6H/hAbM/vcRwHYRZESNDLCSsqKXSCbFlJQaorGJwPmSstxYWdrVDX8YbyXiuB9GOjekGV5ynB+nkfE3q9FZSmTYl6Bs7EBRpGSRzCfwoHZILTxGqinerldLcIn+kBvQrvmLiLtU9qGf2DIjfJLPeBdpMOzwyEM8RdzzLoLx88SP3anN1hrYZnpaEwGoV2pcNuELL7wAbyIIg3aI6uBoc0nvv64FbkIovT7zypUrEmt6/Dvf+Y40YTUl+YbgFcZy8nrV9NkaXh/Hh+mdOENkf1iiqrLPyPs/jyTcpfrHS5gli6uXcueC2bqwbWo28PPsny1eOVx1l3bCm7j92DYOLsEPjuc3r7TSGroQSp3oQETwa7WUikZMakQQq9UlGWBlbtdWCZ56ErmQcMdjkGCDeWfuVHeRGVciSvyB3FRlWSO7mopHP+GsJ5+UBOBQF5cEKsFVahV5fgg+wo83RVCiB2rYPxH8NOL3hrQDckqZT80v8K9KapGyQRaj/mT3JIvjnBuqa/0kXJHy6SQy2Kjbuk8iXvVQ48ApbbopYU76UQxg3qv69+7dO4mcytzcxjnUds9OKZmx0/gt0dMswNaBcRCER+KqeWRJIZzVJI+B2UEpOtuIxYCHaGsTC7d4hqAdykMEKGzTtn+fGXUamT13sW2RB0u4pNBG0Crt7z6JAyYhxBxDkPs6RIZnG+WQF7szT2p2e1UWwyY9oAwwmS4P6x570jaKZMXUv//977Ox7atf/SqZofQvwelDdZyqwevXr7Nuq2sJw9dff53Ydkeo8PmZDWUxmzmCgcQAjvvhfBZKepcwoG6rgvqJ14c4dwaWxBtSGv/X//pfBCITn8HiIZawHtcrxBFkbeoRiWi1r0e2sZtuqGGWZAvfxJEO3vSwiyWQ3Ntt7ILNro5Zsss/HSPBHhN+ueYKQlYg17zroDRrupQ10qVueGQGVMRhP2RuTAGpMDZGHPAwAcT4lPD5TrGvMauRY0oiT3hbzudMqhZjxhpm0xP3Ld/fpRNVUNtYLPrud78rIvv2t7/9m7/5m6JRAvmFt2984xt/8Rd/QeiGuo0O5pUJ2vyH//AfSnDdvn0bR6IuBEUojE8oEbdlM8yjPIXHooSrpvcxDklXzPM01QhDcEJcS6mb5XaxfUYVXnnlFcGPbK1SqvWvRg9/D5FWeuk//+f//P/+3/9LgoBbt26pvupgLRPrzFfoWlYxygUaQXbbYDp6Wp13xLZZT3M9wTUXB8u51LbmwXVJ9fdZlr73LKkga1xExxK6gbHE5j9i3qkJWlgbHetm9SktAXHniTiei5TAepYL4q2GGgokCnCgAMjp1f0saodqttE9YAnp6yZ7Hwkkv1HL22+/LeMeZ7Q+TQB7/vnnxdolAcYIB5tqNDOOfj37T//pP8VZL5j9rBbBzGcLWoRuY//YuL9/aQhvp2lxCIvRZi0Su4Rlu6uRmRoHGAHilOWHUuUbBwPgCvqX//Jf/rt/9+9K6NJIFZRA9f8P//AP1dSf/umfauLUDvlb0YpPYxcp/MU6hbgbtiga4xgnWU41ox5fehIHZNtMyNORZXIjzVYIbqn0q2pLLWctYInEp31bKP/aP7jEI2ab6r/Lv3qI8lidBbxmvpu52pSCFaZwu8P+vaLFsnLm0PZn6Ccf++AVJF5PWLrDgiyd3On+w8bIgupcmZAFZ7iQcVE0JPNDpPbnf/7nwpUQIsVP5r5UR1UgvSnBkHqQ6HWxD4kv/fn//t//07OyZFRfknATofG2fMa0OSrTme/kbjfTuYsFvUyUQ/WjYNSRb4clBw4E1dBJUxX8JLVkRv7+7//+f//v/50FcX0vmej17D/5J/9EX/qf//N/5shzVgiIxub0w1/uZ24rsXMZnwdra07H7/UGb8ZpPrABWDMas+R+sfI4LfQCbUXEPX5XS/ftftcWkwkLCgiJvWV7bEr7YXeRBBebZFcj6Ny614i5fxp50i3ctpG6iPyYiK++c7nfplcbb/7zYRw3ofZFT6xcs31Gf4ou/+RP/kR0KSL73ve+d+3aNYkm4QftC9uDACtS0L3xxhuiVwZBFMyDjj/mczJ4vOpVFsyPKQocysZM5hr0GXTpWpjBo8gqnziCpGipe6h/vRYpt9JdZRZuYsedfhL8/tN/+k/ERmFeonay8xqfkP0WNmJPI97Xa99TLLcwKWoKey/3fBZg/b+zs5klwIo61wNjhZSXniqJRz+mGnlh+J1JMLwXFNu7sLchdINNnLCKax74sXZs66hUE+U0hWlvasZzRM0TcZ4QbJKVJeeRz4w/M/hpf43FUs4yUN2TOuRMVYRQSWoJIexh0dslDYScH//4xyTBpkHy9gw1caf+/dGPfoQeS55N3cHNwLbiMUJ7s+Qph3SGkuxYMynLhxIsA6nuSFz1XO9SPzlBTxzhlzWP71/+5V8K88KMMC+YSSV+9913mZE/+7M/I6uUHuRAemHvww8/1MggeB3ehXadEyU8jJNWiGUrVdKiJmjuvHVoFlQ9wI4BQ39nBVGNUtNXXmq214aW/jy+HAn1RlqcxSI6J8QuttluY7uUKdsT8DDymSFGSuSQwgeV2bYz4Gbbwy7vkzimucyttDQla61DOLIdJSyKZAsMwNOFhMBJZJ/Xv1KfwHmpUepTdVuXSCugp6SMCVSiYF1sanJIZIJfV/ZtQkO9GdZpP3jPQ2HDaUrxeFksE/REiL0uCHfCpQEIdYdEoqi1rFUISJJpsjCxcvWBr7/+ugApvqB/9S1TpL4jshHZlftvi9EiGr6jV+R1/xWyOxfA8v1ZDtWDqiHZsk8ts6pgI77yU8erjrMfsv5F+U/ubKfIVzNFIA+eaGxc9iy6NohyoIaj5k/TmcjZdspCyUaz/XLZiWcMm/gaCnYdtwxKCUQm4TY7Ownqwwhh9VakxvoSKt8u0r+UKqPEBURMQhcZ3m2R6ic0T49XFq1Nl1x26ajo3GG7OrJuWSJYiY4RXEvklABDZEmpwYpf+9rXyG7wSo2TknADe1J9v/KVrxBNP9bQan2FbEhsOd7i3MkIUmCzi60r+QRt5nFX03g4hC3P44o0myW+daaZZ/Zcj8xCLt/pMVbSxH1eMm22t3nQHkkwG11DLBOT9cGLIZi/JZYgmY9SjeApzj0oQWpE7tm9a3UfLQ6Rskk5QzMC6d/KhWtasJSKEC6gVOTSru61EV8X5RG4oNex9Uu/Xr161WHHQ5xQLIyhtbK8Jip3V7PU6pfCe0aQC1Rrcjzd3xdszz6eBjTqTZyDMcbuZjaMYWGq/m/+5m/qW5gmZkFfqmpE5eumlMOh+hjNKHeR4BFF0QIW1cNu1SnOoCKHuQnUfLMH2EGM9bS4Ts2zv+ZmG6GUx7Pso6tpYeW955Vjs3/mOx6Ns0iOXWQE2OxvywUhJWSXCY7VJ2ILcnDQVA0hT6E3WZKtzXXyYkvpXFJlTnxl0vQgDpH/kKQ96I18BSceEdywiwRM5tnbOPCSD8fTYJUYST6E0C5J8mxir9QubbLM/LKk48kzI7CLyD4PD8U2JcPio5AnbFEr9ZQmZ0FmVx5HYw9VjFvT1iO6z/gT/TzFMTTM41gTk4yRQYzjs2FMpO6jzYeRO7H5rscE2FJZkjPHlAvA5uAjSzdX0LXS5hYDt0QulG3kPzFzZcWp1H0iBENI4/KgoxYCGGwwgnd4yoHkuzihC3oa6saw07qx35YbHWqgZQTmhYQp9lCXmFoIF23WASI+T4yvI7l3qTK5mVQvAIxp902WVzaW+HMTW1R3KY7MP5V9zppXLxwzMaZiQapxY/HKZpvTBqONo7axzLiLEJxNbBqicRYtcDOS5WGoPhtUDxiieSVODgiA2F/Ni4Q5h2VTHyN2E7kSjKUxshI1/HGWVzakmee3r7yO0ubXzKabi/y6vk7plKOVt+QeNtDK3TD3d7Wz+CbmjAtjICsP/gxvc/AOS7xSOY7BQ7yLcAcCcCFHwth9jNUUi7MehX4g+tHMd/rZHeK41E3sEuC923T+iId4SHu3Shf3VPbZ8xSenhLgadwAsxPgB93s1EUwm31g1jqIZIiV7jGdN/1EHDqRP9kALlVz9vcOodLn0Ubu5YTbHk+JQTwcJXwzlmZ5KJq3LwGsIfclMAzLql2ZK3mce9jki77Z/i0rZRZ4zSD0j7g/ZwBzaqFN7MUYIyniFBk4dumobBjkJqKzHYy/iUPsM4dAesBi0S3B2JiCHkxnPYRmv83FS9X+d4jDEwCYpx8nNe6czGz8yBSuiCV0lQSMkoIPdvtbbPri1qwf7vZjQXLNh5EkuFR2toniBZVpv/jVVhYwI4068xfCo+2pmiK1CTKTb9dMyWTF2WNI55kq+6Dq0dWPQyYGf+YKGGbHsCn9K/JQrM/CSseWWmhYRpn7Ug9F/oqzQyt3KWEbKypDBAeVFAP+MGWcN2BKCg4cQrdsXskmJSs2KD9Z3FmSeLCaj2yGr59R48SlAViWk55Oc5oxbYXKN5th9UDt9mMRpyS3m25P+2I5Q7QhzTFFgbKmV0J1H+KsSo/8aZfzI7MSR1GXOFTFyiHaO9FwNMLqP6HYly9fdgD+lI6barB0LoCVOcE+i7dmrmebmi25hWbAm5cOnUzLMJtlDf2dpc/sy2e51zeRh9DZJlAkdrGheIr98PYTDNUg9gaKKS1JQ+LoaVhuJKx1dK8lT0kEOqbtZ7Mf1ozX7GTbXsrXpt1NOk3C6qKv8x23YJCYl2fbrGfw+cJwMjfJ0szMpflADzUXQGsTeb5KYOY0JWBEcTBHIMEBs4NdPaWTZYgy/cUvfoFHhK3lwM/Y3kQyKWhg3N/V1qMrf3uPlvzr7PyWBSG2RMTNoPXoKguiqXnLitzrZ/Nc6KLCmQTzqjEW7bS/YFIq8ByLcBpbyOgfZttJOmfM427PgWdojFTvZV8z7AdlhaMMcyUPN90e9jc72g14mhJjWAh4nT33LffQHWsglxvPd2Yne4m2XMfyf4ys9yZ9Y4wCg8tyLNMZbkByBJinUOGX9bAIYYzkx5jHCHyhzhkaN3GeU+Pe8NeNaYWwLAOsGQEPaf/rQZLNpQdhI7gy9mb/7Pla33KZg9lSf3rJOTjYF60PP5ITvGTdACChVLB7aqqeZZahmAazal6zS5umMNiGZBLkb/P35yADj3uZm7w8Xs33ZxFhE6IfhSntxzF3z0TQz2JGWnZvjGlleXbQMyBLAuGwv+6cO5DxD/IdbbzZT9LYN76LXBrEf23j7DIe935tpnuMjULgGZNsGwfe8yGbdLp8HpkGck2d5luGTnp4IvLc9TM7Ww420oNqpbWGJmcrNO/qe+hvzz995swgU0Wpe+bt+bXRNVW/FnPJsUZsoffacUm+tbJP3ENokkPkFMhzkD8sh+r1o9lMZybWMjfl2aRpAm2zQmhTpxnK2ZluXppHdhe+9fy4/52VYMZq897su+fmaWQaH2KjdKYJ329cpqQJGlIGb+aXDZfepcJCJctinEwLOJ+Ik0Qb+hvmSkNk+aub0twfFnh//2DTyFKbPVzLPtqHfSE22+DnVR6pec5baG3EvqapBuZav2eaCf2mSJQR5EZECOYy6yrs0RpiEz7slj1gnLfgHRO2DTIhrhB6Hsp+mn1hhLvnJW0ntcmxNL59l5opzBh25UZx8q92jTTV4GKZIjPqmpYtKnexkjbsy1XvntafHGjIWYq6YC8mbW5rklMnBsaohgmS38H9Yepz1O+Q3Po9l8l/LtHcunQa9rWMpZpLEqmnlv5+Zsq7hWDL4/GWa/aIPTtlgzke9hltvo+ly3GYU7iSs/tYdYi1Jbcz3ip0FVSOXc2Bk08qmh2CsiAl+jtHTmfZH1ZroZZgzUvdmkl8aUAb5t1Ubh7M1p27NCRTtgFkI5mbNqe0C6YfRiZlE8fzcVRiqb4NUiyXCkUbdadpv9KlS5dQ+20zD6HY959fEq7yRdk3hGbnoiyDIdfs7zfd6Ic6v33l376dvoWlt6882JQzQ9kqnLUmgmgI2XbgjD0BPqdjiOUX9q4TbjvEaZenkVeMHdClZgqgBbsflrSFi5UepVMYM0MK/5simc/KqK0MvS8agJVENI1OVTrSpPTuRwuokqi2JPBPaVtk2ceYpZ8X2dmeDHfTFHAym6ZbqPOGZSv5unPt2rVtOnoPVtj0J2NpydUxO4CNxGj0lGY6PJJNIytwOlihkWDrZR3/R5bP9gURuL2L09lwxONZGuP0GofD79LWJvRA1EJySDmSqETGGwFP9znJEi9WY2ut8DAz+yO/s6k2i1iLiNz+bOVZKilJBM0CbPZDZpGZhUPuW4ZoLxgzsyhz+Cyxw/U0UhWRGwtNntR07HnZRYQkJ2Wr2GRtFhiaUvZx1QOs7GsEuef9KM0qLGUOZivP5kea+7M3m9ZmSaVhGUd23uUzZ5QvSgUYGMM8Q9nbRUCwlywhAiuK5MTEDVXCg8/QjzXQzkjGi7X0SSulH45Zp0iZm+mVdy0xttlRa3q+/ogFaQZDQ45DsuWok90YjUrT97yx66ZYeWOciW8mM5xwxXzpT6aV/d22wa5cucKe6LIf9ZZXOxqMlX1492O1oowNncK2DsJ+YHPLs8jpUeTHl6C7BOylr1in4W3ml1be0BlYE9NMkE7Me8a2KV22HfSkld3FPvyhbpcYajJazZlkF3NJVPvDyCDd9G+FjFZofakscbJGP/QEN4SyNMRWmdx/j17ZJ478gU07mZI2KV+d+3CajqVtulTmVMem5W3N2Ubqb80IOdvYwDLVTI8OcynVHkOBRD/MnpIhzNFeRWx4xNJc9P1cn7Wy6oIvC5jphVUvtWZ/apptWl5iEHkiDgDM8d27OMwb/+GYkrxO1Y6yyuFodMoUKdBw/sLwNpGnWtoge7QQaKQ0ZJmlYR7rHTWZNlPbf3P/Ux6+Zrw2+8kY+wanruz2o6W8VJV7tUsxWbm1hlCmsA9Lp2VlJa0RIGUfVA3YGCJ0CnglHnlyzcMQP/nkE5xVGN7slZb4unTpUmNT9SZW7kbzXQf5XZ6FYVlM9TXz3K3gpywQ0pBE5UF4u6w0eHzZ5vDWXXeeFXFrU11T5vwBtqKUOB7be5mI/h5roIZ1FVI6a/7u3r3rvc8825DIkV/r7q2wzPWSR7mZofyWXH9I6+O5wpDWvnqG2gjJhkqaz+m5coZ0bsTzbV6TneYGmPvgUxFxNQEqzYhsLfs29Kd+koYP63QjXhiYRVczhiv8Lg9yptqh0x2WSk/rDT9danzpjev9bO4sde8YCtwSjYG8IpuFRRmuRYGK4+s1+j4qzutmCK5NHKEy1M2CKg8ePFCF69evC2D37t0jEZ8msjktsu9lpuPZaTB5NR7qFTbTEEQmx5IkyZTEo9vMfbD48iMOI8q98vY2P2sVKzvrTccWiaeRVoAchviNtnFqYR4Hr0S7w/TK0cC7GmIKwKSck6KcvJT379+3MsL0qYJmmXMCTtNZew0zykPXoGud5maZ6SzFe4r7+/nPRhCtyKX8U/NGNzgLuWNkXUPAs488sqas5JTw+Tru4TQlVS6VAshjg4LheF9+IgcoTsKTejKt7nMi41NPPeUztYgUYQd7w5BWQFKS/rOEutnZmi2z3HepMw2zLEl2ZTGS/eZZ/hhUSzAr+zIwk6+VuhLoLaG2+d+GKfQfntdRWHp24CgyrVRnL+lKm/W6pkvro3pMmZUhs3cyvCk9WpYan312vUuzDR7zOesVzhaap1jjMrlAGeh4Q8SqceQH/2ZA4ggW9u7cucMC2jZSINJpvJGnkYaANbGyT+grTGjlz9kP7nlJQx/9PPXja4TkmpY8Zd+DN4QTL7s6cjslkak5RdnfZtJ0bEhLlCX2rZT9FfAhOQ/dQv780zj8GpFI5I1XNX2W4raeR8M8zkK9n6Ce76xMyrqYah6fRddss6UTd83Nnlf2jfdce+WLjuTgrvlIBLFqbLf7GNGDFK+TcI1vELchgg4/gZNGodiUKqmQdXb6jxGyjTra6wDrXGRKu4Dz0Mx66mfFTvNnc5Hh1LfWoGvYN8BcrA7kmjR+mpKdlGXGMYT3ZRen5rrlntBnOXqu4HSIpLAHaZza4SRi+pe0XKxBz47S7J1yiMj6agcpuC+zqop/WqGcHsBLWFqC9GybR3abcpaTIwcQeYKnaobZ7Y5oEmzIuKJJ4qC6Uneek9OP0AGSaXM6M5k0OerbugrexfwBs5S9/sFZCBhj1tmaEVlixrNcf7Y0IDSimpf2cM2z6+hHq5EGbUOCjlFiB4MzcOXOLPWzGVUqs6qpfx2OM1TVQ/OlufvKV76imTrXiPXdOIb4ms88+MgsGEqHiiysVohqFkuz6FoSrcd/GhdnABtSbs0p8vLCz4i1KVUiSYvg3LohAkCRcr+Mw8hpzWvKzg3KsRJe28kme0lQWf+A/tcp5aVZqtzMx8q45D+zxtU06J6PKR7X68ibOC02u2Sb6c+o3qVNPbmf3HSMhVc++k9YGrQplHPr56U6DMGtjxnQzRdeeOHrX/86KYEzupYgPYuu85YjH5+Fk1s4UoKV/WntQdu87uDNdUItacbPVEQr91M4x7yrktxmQotAwi6VTz/9FH3dO1CQS/ZlYzpjht2/fx9PMWeNw8VRS3pee1CMLAFpZQimfS9CIzqap/qLpbFr5JjLbj/WzvDL9GpHQk8uvo/GjguRbIfodStd6gcEBiTeJ22CuA3yArj/mgjNy1e/+lVpJVPkJM7oWpJR/fgcCZhZwi37EzcLp6Wv7tHVNJXftdTyQVw1hNfLA9dpCO/MDejIzhJ2M/4JkMZ8a5JYDdMkkcAdlz1mNCfflEQomObAD1oRoZzW04FBZtOhI0uW3Zkim2peom0UyE1Kat1PajN8sxX66czgyeuKxvZpZIOy98iPo/v1ZHQaZ2fjW2LtsXld7kZ/bWyTek0CimCaTeSoYnAuX778/PPPIyfZM5E/7VzXB8sSXEtHzcejK7fWT1nzyHrfehStYOzIcnY0nopEjXRxk+M2jpwrkZWhVD0e/yH5DPEoAj+0CwwzGDnwk7j75JNPmEsOwnrttdeMWwuTzN37sciSIVP/EJupPYJTOGky8HYpeP805dktc6zLwMglk6zfstvPL+B2TtPp5rkpH6nhzk+xexXf3SZyv9ohieBiLWuqeUVL2tPplcDMdBwITz9P65nuly5dun37Nvn67RnG+nrxxRc5Nt7nB+TR6OXYuRB1sBzEQJ7uHlS5h0usdhY2Hp9ZQV1WN+CW/QEv+/y0aWrLyvIuzggn3gJ/LknShzAVfKweMQHsmZXWN8aGIjQQIIfZoPqa1109KFkwE+QQdP6wfLE0OuvMo+GCHrh+GTqHHfWNnJe9lTlhMkXQWS9ap0jL5WQnU2jj3hnkoba4Y5DBiaoJKl/84heztbxJxxf6XchMTsDApcG5fjh+AZKTpZ/G8SsOc+sHdqUsjdvsIJ/3zooAaQTd7OwclDkr37j003lF2dZ2LZtTcFTQkASOeBvHeaG7szdM06bJJm+HZo6lZ0Or1AkGott66uTVq1dFFu+++y7E7ZDThhlkWmzurw9EQ+LG2Gz9KQUT9uM4O4uzL51t2QDb7cciZp5ikcv24dN6uBlCDLUNCYasg/RRLDXCPhfCy/SN7Mrs1nJPb+SodfJMEbgDrtQUG5+HyNK3TvT99THUdjGwlU4uzcLpICNw/f5iqebnVR4xShgbU8UKFVlBrWA4sfYUu1rYk8JuohLHgmGU72LvA+ILo0sGm+w3PB+bONo0q4JZTPeMf+mzG+mXx2hIYbK+76fKvmf/+NI0knsyWxqYsXPE/vFnnnnmpZdekmauwck2MPGcRtcmzspAqWNphDolTNwxduhlivyrWlD1P/roI82F2ByKvZ0uUh1zBL3F4EHN8Ej5dl4gzf5ZEm1cTHDNQivz7hVR+Zjl7CBWzRzsjeNFNOKadXK7ozoSB2DUIYUQa7p+WI/lLtWQIyQH8+zevXtPP/20KOm9997jqMucvu/IL5mVYM34TvuGXCMMm4sc+pD/LfuApzRT65sZSGUOY42umPvJeUui7FdeecX9wSt7God0YRQ5PStCb6wHFOFUVAsoe35FRhf6JOlS1Kaeyph3mkSp7sJYqdJvG6dg5g9fwsPBWTtGsBysMM2ZEo+pHPaTXjrg5fqPibctc8lClv4mKTl5Qr1/GbFmrZ1pZs10l3J9OeBDOg/TNtWcOfjlqSBWKvF4GolHG+I7ZowavGXyyiJr3N9I30SB5fZ3c7HwGa5lnwW6qw20dqlg2+z2A+oha862E9MRcWvMTeve5A+cDLBt5JenwS984QviayCHRXzeWOIEHHquCw5SoTNMkKNGUTrYwkfaWbRTTMRyHnQdKcrW22zu9/hpLpb+7ducpaIlVXOpcjnnUlhmu1tHTw/VOsJBLwzwPmIyJJcIxybBsu58+OGHL7zwgh4UlgQhzeUnn3xCGqm/jkK6mw8++OD27dssNGO1c0be0sj2n+qJWf+kfDEr9Gbrz3ZjqcxOc0m+DXBlF2Kz/FVqTC1CQwDTtcaN7GglPKXeprWJw9e3kZKeO3AQUnex1wH+uIuTOmhKdziuukSsKcp5qVolXVU3Ll++zM7anANz9sP7UTovtNZ/bQa2qbOErjwvF9DuVjD2eemKWw65YXaFFg6YEosVbAiE10+6QCHRrIgmpH5IEBEzKlGGpb6LhAJZ3Kmm9H4RjehA9AQaUXtO47yvsj9/vcKzVEwQWZ6Ypmch2sxfVjyWNITcyNJkWIIZV/bRZ683zEXQktqMZxy+Q6oFho5DZ0qF4jYdUDhExnlHroEx8hENKfcrvRJu0TKIDaCf+Ki8KeZKLYYlTo5+HI4H0gVK/5YlDe1c1H98hZWanwvGtkPkvmN2hQGBR+aBhYxPbBBx3LlzZ6qpHVRUTSxQgJE004MC4SaO8CJkUZSkGZX004NO4UaM75i2VJU5352vGw2w6X0WIGVfLbTa08j0ZiL7Vzf1czxUX3kKBzqJfZAzxCXZbQBBi4tpHJ599lnkPPc1hho6YUCjtIsdXO4DKLJrhG6oDkpETq7smfJ3WYcv1bmCGs/gE0bjc2X5c0qeoTwO/ZivD6D/7LeKzza4hF7zvs3+6ZvTfgxaM615svIc9b1dor2l4sfz+ljm7PnPPRWRSBw8FniZiKwRcjTxLHPhGCSkjYPzhurRgpLQBvFtmI9u4lRFljivX79O1CJHUeY9EQc/7KAc89BnNB5T33fKfqLvBuHrHbMhSkF2lZhs3JUah9+o5alaSo0J9Joy0e623zaRLY94F/Y6sD7J+scmkhnaNWVo8RWqg9sWk8wBN+yEIHUK0myzn3e+N0fXR34FfsfcX3lXA4x8Z+zOZPscy/GiL/9buryXjOcjm4iQ3I8//ljz8eDBAyHBh3EIYPfu3SOMA2VDD4gySmWKJFve1TMR2d8FCBGJ3o0iU+2dd97BliD1CgvW2QwrqxxlfcobXrWbS0eT27E6l4WVaWtWjVx5tY0uF1Kj2YWDuNYnS56TdJWMTtA6WZ8Aj7vtoBMjxLEdpap51ilOI2/HGIe8lMryVYcT00tse9nEwQBThL+pspBWUsbIxkc/W5b0twuUdVE27Xs4SsLz1Cn5j9ONg52cJcgGXU3Pc8e2Ti2EG73Ecg0jbtWObQ4cl44rn1N9hzjeF1c+wCtBJZpjNfvKK6+wyqlrEtw3a1BLasYxZZqzxPxTBlgW5bNT1Y/jSmdOo1hw+XV2tZdQsDUyHMc+xCG6v1ILYRyciwfHGWJRiwGfqhsWzKhYv2DAS7CGZqOk9A5iOPiTeGuf+4538ctf/rKYqZHpzmdCP1KdWypLj6+8It+fOgs5z2ZTrWENzRQ/JiPoH+/VpUwtZuK6PstaTgCulDcgQRIvEKXrUt1WVCM4AM+VE6qojvQflpWzLUEkB2EHerBE6lJwO/sNS2OxpBVY7JQOXSWU5nF/C3Bz3SuEK3dysxldXvWy9ZXPp9Yd6QgOlSBtST4IL3++bTkfzgYOEWU4co1hhg4vIo8Tlo0mjxC7e/duXubS9dWrV7/zne9IuUDVxEG/rh8eia6DKuI6umYRcsyv/Z+Znx7T8/yWWVgukWjDCKy5cOfsNDcoXrN4+fJlXUgzZL1f94mUY2uttERHzU/Va4/9oJvSN1RBcIK2mG+WmzXfsu7ER1EUZ3XoXtU+V2nA04xFozc2b8m6YjOCeazz7LoAHgYHGkXfg1uhAU41sBAWRnCGg5VKjbFwOGgJ6DpkEfTixiA7L15cQth8yjsBbjA+/IegVP/qWq9Am6ApscLXX39d4oslyl0KecFUK0fDKZdjHjleiGX5k0mW4tlc1zJyaxcgquOfyiSRH38kY7ylXNP8ySefvPTSS5pC6RjsIMoSAHOcyMNSj3iDc5PmgQ0R0kxY0HTWjUw6JYL0dykEvnQDdOSoLT0+2/60b55lbj3LkGbf3kDrNBUvuw91S8FTTz1FqnCva2UPOCNZqi5369YtWBLmll0dDk1kdUQDyyCDH4DKOdceMUwy5o5O6o74GpFrxq2mRhjbxPl6fBdvKReCVl9mlcNeX5h9Xa9i9GpFnpHyOfnTj2ykgVDPzfOfZxJMkydtAQGlazQWcg/BmFE8cFvhAyx1oYa22MmnChJTLFUT9laqYqk6Em6kD8BtVZZHue99f3/ls7MEa/Z9NbK7eUvfgV6tb0peWd6lkChOZnr66acRWVhWDikkqAKupMEUuligh9yHSIXC8BpyP61FcyTJ88d//McffPCBUKQRZgXyNM43w7miwWdj6y4Slfs4Dq/+o3AOaVs6Oj8X60N9sBwP0RUVcUhGdUPE/SQuNX48/FbMxaVnG/oc09Yh9/ARwEQN2E7MAaOv2rIZMBjG2HxJgLwAJpWDvOeoHBjNqilCQetQIzBXzZmMe826NE8O0SGnojjoaQr9zp3OS2TNd+au93pdSdqwTQv+3KX9/M147SKlT35d9ijOzhYcJwfaoqqJsp999lkcGLbB7AMcwuNHIqAHDx5IvJDjmo6x38cRhvAIIfDSpUt/8Ad/IHRpDH/wgx/cvn1bElIvYoSn8FLQCBvwdIGg01tU+dq1a2+88QadQYg988wzpynu0Z7PPJKzrKchx2nOL9Jo4M0cLU3fbLGKWPbZX56yhi02N5e49mz3ZjvQ9H+WTe9SWFwuWx+jLOIgQF58Ea+U13OYmJx72Z4ucCXK0HQKNnggH9ZUOX4lggtK0vRrai/GKVcmMk/zypA11ZamOf/UTG0JMwnxTpCEPlA0jZI8RdhUifNNvCA2RaQvQl6kL1Yl1kNoNbqDGBMWrAZfM6J/v/a1r/2Lf/EvhFgCna5cuSLzSWOYHUW7SGVFeMcQu9T1r8xpSTCeHerCgB6/evVqXoU/r1p4cLR7UvtcNM+V9ssCeI6Rdeet3wB4qT+UrQ9DQffjgGZds5ByGvmMwBiewxIKCU4OTTZuaLQdeCfP6lcxWlWQdc65ibbdHYC33svmm3tIZEa11FrPcZeUk/7+mDJ7NmC20PBQEB7hppy2BK5EYBShmzdv3hS6xJIAp3RFMnMh5FWTFEO/+7u/+9u//dtetSeKjXAQVLsSCVToqp4SUB0nRUyw/iVkRC0LXc8995w02LHbeLquFHyO5QJ4XmknaxbnRdQFyvorps4ZdrYfjGVHjmnWXc2iFP2p7nrwQiTT6S1GvAycYGVxwm9JEpPA/Kn68VEac3zdbNePFNm9YCn7qoK/sPngRoItte8KcPr8CquIIAqa1hhq0Ih/54wL/YtvowRKHZnxcS1qQY9ISySwUzbVl770JQQjesS//tf/Gtu4hPse/z6rII1PAmkmRqYGP62l1IhEFieFZKJqvvGNb+gtAtjxVN6o6ys3Vwbz+HctKXhL0qmXJ02Fc5Ullfi8TflDtmMcgljqqcoSRJppfiakgzyVYAYviJV16hDCK2hx/BQoKrEUK0oi6S+Bv6IANMmlCVsaqR57S+O7zmCaf/14ozHmgTaL8R1/puQ8OUgEFTJt6UsFLdtgXoIjnYmG+u7duxpkmtI1Yg2pQjBaqauFv/M7v8OWH7RxhlS/kiGUfehDLLKBNyxeAcwLZdiEqJrq1Ve+8pUXX3yR8S/7/GhWNTgIjyPlW67zOPJwncqXYPB5ibVemZpt1hbamQQr1cdFpO/PapHWDsODf2N2w4MhEcJbgROx8xDTwzhmiq1fmzjkQcJNlCHGCTFJBkppbBDVMKTSuctX5J7r549sFpdnqSc3vsSSZzko4kjfK4BpHAQPjZjeKJAwGkS45xEHYxoKMPAwUpF/oRbM1Lz8Ncae5THOhUBg4vonMmaM7V5MoqCuuWMRbFdDTEmdQhSijD11klNUdvtJE5aE+fGlmbXm5rnKOhgOcs+/a11xSWCWjgLPJNhpPc/htO4kv3Pnzlg3U8ImHVeK/5B5wpbwGQKaMPFI9EwicfCSlTgDDrehCFG8U7JOnF4YFsCaaegHxYiaZZMrd3oo0myj6e26zVpljiWP+8eauIiVCCpESKuw5ktYbRZcU4r5wG1IVlZsKvatEJyJucswasRIxVVSdgM2qoDeqTs/dqr+Q7WPmx4rTo1rtNXsK6+8ovHXHf1pP4ofp/RqQqNgPyYIyzLkztV4bx38/WPpeAA/sqdxObDfpNQZ5QREYqNYg2ZK2ObsQ4zwK2oW33nnHTaSbeNwe64RgKX62WCfHHi5W06JsaJS+7rR7hpYLtUs+2B2hf7mUnGdoUZ+iR/pW65evTpU543Q8jAd/+mndpG2FYDtatI79nHhoC8hEoENoR7IsalGgZS0No3+SfR9lq7ECaAskI1jqsdHvfrqq1JExQT1uDrwta99jWOoGgnWfGAzgGXVQp5lUuuD+fhYbXp4Me1x/ZHH6laULZuR8P5p2iRhbty4oTkghiBbIDbMkGYgENUIlZK0HOKjak0y6v3335fyI36p+0Iga9CabFkCZpnNEAxdZtzc1wZLZU5Y+U4GVX7dii2X8ZNbJhIXKc0jGrGbN2/qG3ED6l+0YrbfExJdKirYKmblbajWGlv9iVAjNnqIXAwEfKArsqK4i3M0vYhHjhOrwVTQW27fvk32KAZKg//1r39dr1ObV65ckbwVur71rW8RI9KMM5+82T/v3MptD5glLraC1YOMr5+Uso+fTADuXpljte55WZB1uZ9ltQxJ5+yJdraFfOeRBEM6QRNYTeKC7EQmFZQ3fREsP0Xyej1CCI+m/KOPPsLhxvoMvhA9wnoovmnd0Uzjr58d6CO/thmj2bLEbvtBz9DqdaRShYa+mtx1bCMQ78Crwdo6e3BMl47JIjbCsku8DD8h0EJM7SILTakOd0dUZSUwfywPOj2OOylmJ4nKchzBjaqgO4LitWvXJGbV+Guvvca35LXv2RHepdym3n62Pi9Ld1amaX2ODpYGhP+/l6FzKKhsCbAwwGBjzIEICGxgFRDViqKSz4tgKwTORufJQUVUO0y5A4Uwvi9dusTrKEcO0KyWci7p3+DZN1eIAHZDHjsq37p1S/9KChFtCMV76QIeBMDYRyzBJeoXo9FI2m8Buk5r5pldSkKa0+v2ND3Exi0CbnxfNaUaCE4sdrPSrZf+2Z/9mfopVL/55puaTTFNlFgvnfXf3qi4Uwo+Pji8F1CrVpTSskoYSz/194c5b1b+9Vztn7dsURiGiJcpNQqOuFKoioUX8WD4MQN9Grk3yKFN9D0uDSQVZ5MiHlGN8KbwSV7bOe8nzQrlFYyt6zbHlCFOt+DYQdExwShe5oLBN0J4ingOgY2VQ3YbIAOJpRojnWip0BpTHl9aeJhSAORuE6cmlc/4VE11DP8hLWziEHrig4W9f/tv/y0x+Ciu/flsXJjPOtQjq4gHVbsLjPDs3K0TQ6MK5ovPqzTfu4LbJe2R8ohdaWKEDVzwsEB2nfgZJh67C0CiEak+vmACNbjP1kB7MvAU45Mc6sI0OuQFuF3z8ZRjZmL9XdlCaxTuUlkJ6XrEHcQvpHGJTOEgzvqEb50W4DtQtooEODFoULY37JQUgzak3SLZOloCGLo6yjlZ5kGahJXAzBIzSh241eyoA1/+8pdP40AJm1tZyeQVNry9OaAcQtTSTxcTaEt/Nr1tLK58MUsS59J0zvtUP0efqYiWMExVqQzSO/+hM3QSZpGwIGiFAG12iMkGI8keK10lDnTWr6y9DBHQrZvSl5rV24Mfs2QHz/KP2a9tpNmS9t80yBKt+IXu/OhHP2JBb5NyqlmCMeUOU2SLqgAGWwGoDtTEiLLAmSLotsQiniWYe+VOsmmIgwQApMpXv/rV69ev66XSYH/84x+//fbbH3/8sWbkO9/5jl7x7W9/m718OKhKTT3Qy4FSk+EM1ZVlY4xfx9jpsz47x0Bxtqxohg2i8p+94JrF2MXQ1ZSD9NlrBI9GUlMFHlhrphJaImdmO5IACiAOGIyRNxNycRY+izsWUqX33759W0Spm5pjbqJqZs24H5SVLylz62ZLHzx1vkHKlBwbZZkgpsgK+u6774qJPP300/p8hNgmMsaUbr6xVyVM9C9Homwip51dILlYioIWYzt3NVfDdYm0cT6cErmrvv71r9+/f/+tt95SC//oH/0jDfgrr7yizrAgKX7KZI1RzB1UfIA9ViJ+lzEyfvc01E/NBcoSuhpElWUZdaScOUg2S09doDKj8QhgqOaae5z1zB+635gShj2MvLDgCl1ol/Lh6EK6PsSH3CPinpZxnGCz5Q6d62MurHX0NtKRbSKrJRPefPPNS5cuOanj0BX335vEiLWVeuYzaNAFiMotafuMW3AkflkgGg2mpKKkk7cts7tMMPbOaGHv1Vdf/a3f+i3OlPBeJJxVyCg8T8jhHO9PLiM1zrert+S0JCJ8doIeR9svnwe6Djb7uZcVQm1+eqSfaG6kV+DDAGPidjC2F154gVyID+McvTFlcQAqmoyrV6/K5pbix4OsPk81LxUqE9ckspUQmO0T/6IyNbtrhi6j2JJOOMQBRbuURsvBk9Pcko4fJ5wFIePUVyLHN954Q4PgxSsNkQ83oTX3DWhBpsKAVMRr1649jOTYQ5zdaqcIkGMD+Bi58Vjw0HCVOU/0rmat0YPf/OY333nnHaxivEfsU2b9mhgAthHZwJvqzmUgh5vXQXC7lHfRKUZQN9hNq1kTnWBHOEQr67eWrnQ1h6rlT8gT1180lfuLPA658sqLGkKa5pzGSww3t5xF02x9N26B/0hFFHMVYyZz21R3mmhqyWCjeoINwodFT1REUZuGG/mGA+A0Tl1RZednJmKAqAWRAuvLUBu2R/7CZjhWFLYVfTKDp//s2QZzy1iVKEWnkbf0Bz/4AVvdnnnmGYQzX7eJ4pCIKZKuEp2ECYTocH/MO/wn5i5Z3Eq4Z/GnA3Vzh11katCQ/vCHP/zGN77xe7/3ezdv3tSL7GWhfdLmkRGElUyPLTVPU0rGHNVV0k5tLoiKJIDu3r174qGwDPSX08hebB2V9pcmqCwjZ6nOEsD6CrP1H6cc08JBnets84iYE4yKYUIfQOVwbKgmUrhCRbSDmD0URPHizJCWT9MkGKNxSUhCpaTecI7mQftnCUizHGX225rgw152TfsOwxIOBr6XA6bff/99FDDRlgQFei/61didL+GoKDbvYH2Vjp1nrZKFe5DGGpoY1lB9TgZYMyY3btxQx37yk59ID5S59d5774nlgRl7+ceUhMPA83up2YyzZZGtMsYBrsq+dX2X5le8hgDxTUq6+HA/N9bsjPT88SDMZgG2frNvZOnPldKLxKb0BJwJyRdb0T1+ZPFdvEwlWB3awlTVhoeRI5YQ0tPIwD5V3Y8TDMgrioVGIyyF6RWEF3DmojMU9N0d9reC5y88RtFvJFhWWpYGIr8aN8+mJiHUR+lPCd6hbtkmNT9LWEM1YJxx2v/u4hwT/UuYmG2evIMbuWF8oos2uU8kK9jS7/5D6LSAYxaWp/rSz8X4hDEMaQbwNE7Wzp9s7E0RlZaFm9XCKW3KLrFGRyiciES88rSe+WZjgRbMCGih4W799ZHQWpJgS1LuIDBmy6ziulJz2Hdm9HLCDP3saBwygT2MzM/cuXz5sgiFkAXyQIx1X6bl1VSXoQkjYjcKy2jk4sbiok3h6q233mIFTNU0T7OWWO5l5nazgrjX/ZoWVsaouXCBaOinJIMEhfqJ0QUwCMXwGlGeUbQ7VgU1DhqoacGBWdIsIkmIStvVOGCN9o9//GM8+w6/tgwcYoeyky4TaMK8wNpIZnqajndxV62gNjxu2j+8wgBzEALWKWn8NDKqJl2RFnipnY3Tqk9/HWz5z77mMcCbfdExZVZjOrKRnmg97FvN0/PPPy/NjVR+ZC8kLYfqcTYHGzFIfUMwoZ4SL+cmyUmxrTW+xH+wEESOaPRJzpTQ0BP0vdLX/FWzYMjMY/2iqdlLwqytsQIxRc5w6WBED4p2AZiTQznC3W2yR04kTlwvSbWGmmMUZ8DDOAG0xPnIQxhdpfonxthBx8ZNjVsOqqC31kI5Gf2DDz7g9FD9yzizmgLIaRmVxOOWpdaQVt6m5KjI5NLcZwlOb5TA1J+iHEvvkvKz92WJcJcuDoqv9Qf7d83y6PVysH6jJU6zKqJmAnL3jnS0C00z9hIzrSl888030ZFEPRpfbAZml3zrzgNjRzZueiI5HkY2OFEhUR3NN2RR22Os+Zilr50doBUGkxsHJ+q8PkqiW5XFEfBt4G2zPeMd2SYsTC+NmEZGf3KMBvXZVscmyEzfLkgh3K0g5NKlS6gDpMjOSFad55577rvf/S6HSOC8FdKGONGc4/lKTSC3jZTaWUBZo2twm7HUiyAH+NOyvlRDpGqEL7NujqQdYmdAMwvNn+u636yyN1uzf0X/rqWyhLpjtMT+z4yxz1REDYRo4stf/jK2tTQiDHRdyJwV/FDqWAzRfcIORUBEA/k4IjIfPqx5m/H1+1gdllZ0oTbJKLbr9kq4r/3nmfqn5VXCWciVBMg8Cr0QK2GDsTQkfViSXFSuDoths/ZaahgRNLqJvFolxAIhf4RuvPjii4gslpvRkx043zCRIZbO+Eljvokj0pGKRKXxKy/9zne+8/3vf1+ikpyHBIuwFoIU5TzRUq01Zwc4jWIyzasF1gkthRqMMbm0pguOaJEqqzoiBtLR7iIggaWIfiqXJqipOUVpqs3KqL7a7HvPK776B5dwVVaNji3WFGkCdK3BwhuBn13EQUgOu6Gsh4iSWFFBFSx1kpgDAh1QqHaR+maI1M2oN1ZgcPVC9HnlKn/ebn/r7sHSyLrm400EQw0IKoFwBAjoevvttzn9cUzngsNoxsg44kQjuAE5ME2S5OrVq5gr9sp6ZeI0MoR6K6q9ed4WRMvgnFgqs5WHccSEQKi+/eAHPxAXILsO7eMIQX0wjTokitUCJCp7Om010UN/psNNvADNpI+RfRF9RG/Ul964cUOf/MILLwByFmA2Xf7J/s9GUs3+WRbwM9vg7P2GKvoyJaUm96Gpv9LsEsc/o7FSRxCxA5wYPvFF/BBErAozwh5zrwkm1w0DKrRIT2CSyCnLtmXNh/QrEQFLQ5oGaTXsiR7SDkKvnxhmS0PT8P71EZytNuyfvz4lpYg/RYUyvZ6phTXlKZSrKcIyaVkiAnV3V8/aunXrltDF6hBKtRegoNdtOgHM88dQbCOdeAn6LtUqk/r3ve99j5Alssw7m43Gk21EmhpdsPIxhQ45RTwAMMDV8TDlxskczWItuzc8MiWWtuzUGWKbEmPITgvdeemll3y8DhugZqmzh1OPjfPKn2Ok00HgNdLp+JZn1S6X7S4OpNQwaar07xRpaxH9UgM0XnYco++RjI1YXnibpp+ULwhAqRDY6HoK9ML+aVyoE4MnAtiTZ9ec+z0ljTZ/yYooy0NjzcosqqTj28a0HXgKpUhiYapODjJg5zg9wGmAEZAJBetzhC6c1/bUl/CVT3HkCs76IY4z39UQp1dffZWkN/7G0zhSmcaRmQ8jJynOJLaKa5xlCN29exeh5KP67J1ndYT8sAYSCzDAzFrrlCK8SqyXeDrskbdTsSSQqH19vroksc/OjN1ctNeSpGpwtSLB+mrHlyMBNiskz/uuzNy3MGMNOjo9Cj02g+6QH1t1dB8eLGCQ/NB8V78KfmPdTsaWMD2Fxe+NKsKSLD3sN91nVwXrtqbg0un9PZDW0bX0kfkmdIMRZeRM1W+hHoq/SNKy2IUT3KeiGGAlJYLXhTRDSBxvBHEtMJ2HsU95qNvJvDw9hUZXqp9WsNT4TJGRocThFXTVjICE5CVl9uaUCdnPGu2bN29y5ijBTeS94SgWIrP/v97ereeu6rz7HnPO5fRNlTRAMBhsYxsMhATIpomSNqpUqVLPnsN+hUrtST9YP0ErVXoPojZtI0gTCJsABmywgZA06Vvpeet7zflcjB/Xn/8cY67l26Z9xsGtda81N2Nz7bdyacKWmZv4lX8eLRa5GJ/RdomzcT0+hiDE8UFVFTYhtRxGs82/5XTAfbcIsPmE5iH3/ExnDJ8cKBBDGj+pgWz0vpZuRsyjzEZILLTkAQNhVggqsa0BZI8++mjgXtDUoZqn4zWBoiRWoBYHBMc1yDkE1CGyC2II7Sl3kvf0udc7/ZpN3u1bibmCHQjOHCBy7tw5JC65HJSWMlguvdBSBnHS4WK9JZUWnOy8C8cgfwXHyFFxO2k+PPkkGz4AqbIc7LJgq4P4kK3GYs4xc0l6lB8NrhJ/Q6WkiCKsDKU3DlQrktlDD3dOJYow5uBKxbug8sXTgm6+8sor3/nOd8hS21sqwCa8NiikjW1+7a8/dMHx60955b3dVbYERb7ZEbgQx0lAEzVfsbYjnLBTaO107KbSKHkucVf8G3+DgtLZmRwNytxyNsTmx09x8DSOiJ8CXQN144EhiCIgKf2pGb3Ud0om1tzOEJNEHILVxGLffffdmGHgCUQEF5+KQ2r7PEgP2w+2PiwQhM/zEy0qYR2UuMPeIKksvldEvKBQIitsRwsH0KFrzgmBcvSuIWOgRAsQPThB1QOOybA0D0TUuybLrVa8ZUl1saybEYvPY/CI5bz11lvBURs3zJG/m6ysHKaPp/ym//4QzBzC/3t43eZbdvjm8RdTPVu9SU+yOCaVXgj8wQ1aKtMDnigYFtgCi4vv49cgn0JCifXxEyXf4HiBllwDu5PJ8dB0N/foOMlxjU4fxAH4N6YUlD6AI9T0mBgRugFkyGOCY0EtuMSmEToYhAmT4D7LWbMQGGB8E0RkynKig/mXcTMqM8in6uLoSTbTwPOhLZIVVC7mUkkhXrWSGh05zgQGSEgmHMcjKmVfEQcbrHK4u6TnDKda0qwCb4zzDTobvNR53abI53h1SCY8zlhOg1THrzw0RD4+p5TI5x2aQ6BBsJcLFy6Ell+yLUhcFzoJkRmcDbZjqmRD5uPIqYg41EjF0CXiOANYpZ8gAVJ9CQ048BBNgE6ncYvYHRdrls2H00gFDbs79ATHsQA1CobHBBC0lNkhnrnPZkgAKP7cmDwdUqizix6FFqqwD4x4sXZsD83EYhNgg7CmISOYGITOiIfwJUK1UGLMugPS1iTaofuhIKkiNykqCCyjBSuf1HohuCslkeoCXr2kQXU2jxnoik2Vg/7Zz372/e9/34sa+QEdQrDSodYhDnaacVeSntZ4REC95/HJdpNXgks0VPz4G2p3qFJTTf4HA2PjsGXFBzlkdrUPCHUwyX3mVIi6CqgNeRLkgTMQhQjkYQEj3wwrS1nHiTa7rDMeLH73iLg4WrApQ5wBc5nSt0M4jJ9I0lHcCSCr8iGLaV+xfPyBQSBIFTl//rxqByxrdUW2CgwAgyVTcQ07D4Masy7i0vnil4w+U9G7hpr4pukgkMaZBudIhltJJWpvHSTO1HpyQTLYH5krwFV11RFuoGdOWfF7Zy08X3755a9//euUP4K/sTQI8SZ2lS1N+8j5bg4noP1PR6TEwSxtpxEmRaB7Ntus4hN3FvX9flsHgBJUecnyl1PmR0H/8D7HLXQ3/+ijj4IW4p4mEo9Kl/Gohx9+OL4cazQN5oT4aak+WehlvCXw8Kmnnrp27Vog9kMPPbSkklNMRipG+Zpx+t0XlTrJwlh0GwwkDyihWyScB+8c4pyyP2V8B6rim5s3b2KnUc4ir0CK82OYsg4X8M0FuA1l3HPzPUCpJYtdDGtfvK/dLaIaIDCkDdaKaV5mSYmRDvQBCbAysUrlZbIQkQMmgA/AfWuIOQEYAQBEkAXMLLW9IOvahMvjIuL/3Gjw5PSS5ynHjtKzVA3AN4o1YsoCUoCaug0QoIjmtlRTGGEfiv6G1wV1p18RetpcS5EKLIByjiG4Zal1M+MJhIDM65jRQ0RuuBuDhxP7JfOm46WhCsYS4r0uC401OwMTX0lzCLgRu0QJePJT6cYgZ0MxzuDm76UKnMA0sFhSEpPcKJUGvdefKYZ2kl3X+kVp8o5d0EcyYoYq4RN4JSeB74k47ZzF9GUE0udSMQr00714YhQkRdNTyBbmKx2ZCErpiObm5/9RHNN59Ti/eeWR74/A4Y5cr6V6VxX4A9pI0tjVxr4ITgFelFuhiQ5mQ6qOBqdS6aL4HI+KKxHr43aiEGX55bTi1xs3bgT7okfW/fffTzIfypgUkrLlZT6OXf1PEhHJ+4qHh0Yeb4mXysoypit5ziiHIX1ToFbgFSltiLXswy4rsWliglcsiuAbvuZ9Nstb0pjp5ySGqVIZxdBPBTY8H5y7mgkIvVkvNkkxZ1d0RQVk5eegiWksaSkRmcAupVtQWeFRMsMEPASOxcmG8AxLLDWuX0i15CgdByv3ild3hQabF4tOHXnLXYmsMT6tHArjwq1M2CEDkjZlH734KXCGyKkY6GOUpGeXoX/IkHifY8RGY5qjZv2HH36IbQOBhAMAWInrDw6JKRK+MVpGes/Bmp06tH59L5ktpodACwtCk0QcYgm72uwL43ssmXpMwBCV26bsi6vKvg43Q1oLQSp5wJiGAJoAKKrZDdUkWyosyuS4ZIxvqRzspOu+6/rAkBEb2i7AmgIQhLaNtdCDVMplWeWwzNl9AkZKJx3yzdT3DGYlRo08ggSEd5QJB9HEQQeSIxP1ItkhfnUacD8+ToNyPvSlv/SO2H78gp2a2UC5Yx8Vi8AmSmegI07Qe6zAIAbdD3BJY7YOwYAIPRKZ6WV64cKFQC1CPcZaUyngG+mUBrPIqMj3Yps9s+o52F1ROykJ8cZ3331XsRGYIiAlxIzTE5lWlHExHRVIKVCwhXQqEGyxyjZSI4WxHlBbKuLhPYvtioe///77oYJChpT2Kl4q8+BS/WNlraA67eCD3stCxhpYjDdcp6k9EeZLY8SkSfIERxZiPL0KFE0vBEadJni/ZPoZJxhUKWRpKswNaSBtuFbzoR+Hvr83xOv55Oar7wG0Do1PEAxgWmrkNXWgOI99ze3FJEgI1VRD79XPKiCDpCOwi0BPSCZxn1QFDEoWTCxO98t1xI3BxDj+gF3C9mEU2Mox0+EuW0w5KVscTCvxHT+0+1wfs8K2EbhNVBTAqhjWoTrH6JQnEzxO531mPSEZiulN2ZdEVsolTQ5jFpZseMuQfmGSXFgmiis6mNjdlGXwAOhNU0GDXUvVM7klaCKV2KicB0PDpClGpIfoXxCD5jiBYFpmSbsLDJaimlNNyeUDpYH2tQtuLCS28SQL+5V1scd+FT6Og/gd+cxx9NCvcxdcfprbTz8+M6+XqhEhYXOQHIM0fsQhcmnP1GanAZ03b94MOTu+DEqP+hSilPoyY3LEakJ0bPwUKEdHHzRv9vGDDz5AWiNKmOVNmfXg0Fa6hJTm++NjqvmUt27dIl4ePMcPwZGjf7711ltBFwIs4jLpYzwB7hFTFQTLVTXVsGnnYJJjhWxDurBAQgpvxTdYTR599FHJhy66TFlhW1jdSIZlHbhcUhOLzQwVNxby5ptvBl2bq1Nul1VHnaXwEOE2uZ60CJRx/1OgSelGlYlPssMTQcnEuyEchUAUux1zCOqpCA+NO+LYHQ/0NGM5oK7raPS6/y680tgFZNMdeF+rAqoiIrUmA1sgwPQ9iD167LHHyIqPK+nwsM/C6Ir8YCzVcCKvdNwSh0STS2SGoG2kyseHkCHjqEJSItyW70VQ3SVaOndHL8QPmQ4zpJu4pNUueEUgD6sDu/CkiwYHSX7nnXcCJmKxMdUhm5eX7H4im7WcXf5q+aMUCy/08xPFSQWkKs2MHmIPP/wwsiKC+pz+XIgU7gRG4zAUky/pGQMxYsmx2CeeeKLUzma6a7dOh5uzgiVbR0wm5RIgIo6QQxoqEX2hyKwC4WVI231sbwBAnCxtbPkSDDyTCYTHebKPZp/94l7881+Hzo/cE+jNt9+t7NpcsCN5JOh0qQJ07GMgEswqtjgIapw6FaPoR4rfjNBEjGnBxLCUBETGcwI0Sw0SJ0jn8uXLwbIChWJH4lGBPPEhNjr4Q3wf74IbxF96foO98WTKXCJxyZzdLL7ZXKdG8j4t6fmda3xQEPJSs60UicJiAfR44/Xr12NFxEnifgBuxqyZAVxOWa6wrAmhe73GdcrwYD4x9NWArVgv0IZlhR2IV8TyL126NGcimaoJMSs31hdDqgZctC0s7fHHH49zCeUTOZ9t32frWrjWUmNHcbvHX8iQHi401nvBzMVceXKUCYJ5S9CO+AuOIRPFrOJDrIso8wZkN9nOPfO0/3bWdMrn7xD5ZJ0fstUD5ixwDHUc+h3HD8Ut1fgOwQtSF7gU24Q0Qjda+tvH93GuiAoBuPE0dvb555+nc9+//du/BWrF9XFvbHdwMAEcEQBDV9bXx7AuJeCXofZg2mLmMQECkaVdiDxDoa9duxa0lsAuGfRxJQnHhnSwjhaRJNVlyvQ2UU1Mf7KC4AuJteM/JJQeaVNG/LmmBb366qtPP/00dbti/kTVKLRKjLFh444DQ3YkxTxLPVnIIkjOZfJxDRnRgiFXBsMhPRz+rn2W7iMvDpaFLVGJ2NzCQQBmpVaOEH8u2UB0Uxe6I0O7h3FKTLvny5zWfyImBCQRIK8AKGpEl9oMNr4JFoQ+AFUmHz44UtDXgMU4CRqBB6AEaQwgiM8wukAejBb4mnDmBv6AkPE9d8VhBFe5cuUKkmRodIIhtf3upcRijGtTdF4yGgOqERMLRh1sMygo8iGJHmAOyBOLevvtt+MnFa+Vu3bXdVHBkF1S1YEGzRnH0GiMMdQ9GSUtXh2bQITnYmUPnefE9bEzITzHlUibcv3LMdXoD75FPBOZdsjQbZYD5rCr2AYB9zijIHa/X4dCpaQ9jl1WAbukmisujSvpE3Ijx2bQuLEW/0NI5qAJ1jsNQH9ONOu1if/esXTmxx2Wd7xbJA6RWBEiSuAJvdvY7tiU0JJjp9SLiHKl8Zlib7FTARCBIQGjRA8HjkEIKU4aN5KbGNDzy1/+MlA3DjuINEF9hFyhB6PncOriCcxYmoYW06hkDIFjnCLlMqmADcYi+eCEgJwHdv3sZz+Lkw4VqFTmTDlr8Si9SwKhAvkwVXsKI2ISUbbgHiEOWHGErsL/ZV2Onx2Iy0JeJQEEHNtnQeV5HezSLF/cQ9YI7VW8nRYCsGhV2GYrvlIHWzRmEP1oKS3aBK2RLE+cK4yd1bRTRAi3g3goETEN9DcFmmyu6N4wob/xvxejNgn65it2OLhAlX3t6EWIHTZAarBhzwDHAhC/973vQV/xQgZu3K51Ns+dO3fjxo3QoC5evMiucS+VvYCw+ByLJ4MzID7oZex+yJCBmYF7ISUu6VOG+pZMizwET5uSOr9ivQjCEXSBUCy6lcO+RMtjjfHqAOX4MuaD+25f23lJ8esPTP4oxDkiUeA8sERxPARUjJbCK3HFpYZHlLRfzxm/AklCTIjNeeyxx9CI5vXoNTF9HnMM2e8LYSxmQlQNVIYNjOND6cIWP60r18vmyUulaMUmUF9dzI03LtlEYsjyCnP6suVghFLLilPWsm5DT08/7oiTp0S807x3897myx2qMxQLn+k+s3ERnCgCBfoF1ZlqwHWcxHvvvQcWER7FOWHPIMYcVQ3PNUwDi2JcRgUrRHYsDcE3AjnjM1qHBLyStHMxV1i/oQ1slcxuimnHfCg7F/NUB3ElPsXc8HcFuISYWrKlJcx8sWpnY0b0Op3GMhH4SUoYNAglVkEPowVkuH1cVoEpyy3CtOfsDAr5D5k2NMNXXnnlueeeG2qp7dliHcVOi9GaZjcUDQMjJbabWGdxm9+rjYLFu9zzprfMGRuFZIh0JxokBstMzmTtnSlLGzmOxV4hDdEJVQS0EXp7eN2UVk6DBnfLwY686BBeNaSB8YkGHAQYizkOmZDTSCmHSAf0xL7HBZTEoVJXYFoQe4JieAL2jBBmxkzZQMdAvid0Y6mRQUFBFS0eCMC5xpXBvgKS4vhD66Aqi87p+O40OKYPIe4HY4nDw5iB2TAmIGiOV8QxU6WYPB0StyCusZw5uw0prEQaP7BFS7t4Ak101ek8/oJgghKZ7F2Z0YRROxGGoSzYGAnhh0gFjj311FMhz8tw79si/3V/5CUb24JRyKWxM8qyhfTwani78H/MIBIMgwqtlB6o56seo2y2bJHgmw8Ik1h0sCrTslgGm0Mc7N5kvDve9Xk42Gne8smmB/eIrQkGQh5kSCMh9wdGcUXgDAEcSDWqZRmUNTYotjX2KPb6F7/4BcmUMvHTWCzkxvgmYD3QBghGy4ozII4eSxoVM+PVGO4fffRR/JXYAGWmdzWgmO2Yy/geZ1foePEuKTzo9Ar8Q8kOtkMdHjmdp+xOxKNwqZe1JwAqThpyrDdQNHYvJkwwkez+ahK5pEmgsUwoUhazR0l7CUCsQlEET3MLtfIlsDE9TWy0nOghE/MI5oIXIaqha8UWBREJiUNmUrzkhPNyPQQCFQtaczvrE4uDlSzsB61k1RhL54zK32c1qzFreMiaelKbV9DD2s39+jxb4MsRuHc2/nnwobnmkMDZc0V/u8Pnp1Wl4uevf/3rsU2BCUHPrl69GqcbsB5YAUrEN4FCYy3PhhUbeIrrY5tCiYqNCDUGRSKuD7yK5wT8YWGLbeXJAYjxWNqIxevIdAhcChBH8oQZBtTCABV1OlktPi1+SGuvFOVYCyUKsWdIJFtqzASiLzItYVDxmWpzQJVsdECPdlCYLOWejBWS4oKZx3NiFTjNMJzIj8ztmDqYw4ll5quXJLpc7IloGaKsL2Gp8TEyYArmFivTK/VMEVt8gIJwfex/0E3mLIWwJIaX9PLxECXj7rJeqkJt4teYMM1pse+LFMZahORkHgjtKck6VNNuPDYAI7YxqC2KOpZYXi2nSK8CNHB/z+aQexh39aIdCyN2Kfb9/PnzAejxFyEnvg9Zgmh3QDaAKfa0ZKQ2UWqxuRcvXgyUiHtx8gTcBJd48skn47H8Sv16pL54UdBOOk7Ek0MyDC4a7Cu0eZogE1ACsHJIkkYcuxA2gDnQI14drDiuoTIU6U8gzO1aJBC/H3HxkAmCpCbLv9pnSV0FGSq2EPNPDBzEFE4DsIgjg0Uovn5vKcMlHVOlUn0MRQjDVFmLrQZj8V4gNIK3Q23Sh/1psAzrcgDg/HVeTQ1reLwUdbpheqQgyUhzkoV9wAcIxEkWMI09pMCRYjhKtjtTrIlYuoyxPB+iyb2sa6pVpacsfy96cRrF+64g/m4vbl59iKEdwvAd6a6YHyi4+dprr8Uin376acI1Yh8DhoJg08gcTQMmEMgQ1weoxb3BgmA4AShxMXtHdiZgGhcH6Mc3IVtiBii1/SxnE7eUKo5SDT8OEi8cKTAS3kq315NF2Q41/CruDf4pIU0UXTIPQBDzAQkFZ7ezwNM+U7Z2WVwazaFU/qDaFXQ22mUFDh6utJcxa+syPXKrxiwy9V/Z/AmuxT7EKcTmwPfwkUiwZJK4dJkqv8qIsrOGemJKsHe0QZy8Qlq2VMYP7BPEsgnH3JIB71KZdPLfqXiJwTCuJDCaHYi1IJ3ussrVklHUu6yXjuAAjtESiXBWHVYP371uVo6GgB/BnDtec/wWl26OPHD3zDPPxFnGTgXa0IPvG9/4BqWgQvCLZVNKFidS4NKY5TKpdRM/BbvDCB5gHWcWqIKvOS6mbjaNAhSONNdK3aVGZsUzuT5+CgkzGB1CC+H8ktYIFBoy1MhpNs5oTDI8GSuZQpYVuVMqNob0iBIS1wCF8AcepWSZ0eLuisVcn2QuCcWwhszooYcYxFscRqLakI1mhG+lCtLUxCUAmnJx2ITkI4HZqigyyOButGLEXmPMEJMpa4MSSEFcEuWlRJW4BZqyZEVhZA0tFtIj7z/YtWTJWmilok+JlpQHH7YvbxjumZPsf415loZYobSjmQ9p8T85UMmvbBk/GtQSl/MvezQ4gmlHRIMGu46MnWwMcca07WFHYrWBJAHxodLENv3pn/7pCy+8AFJRCR0gQ46iZDQqOJb6uCUuC0T95S9/GRiI23qXhX7jb/wb7wKkyGWOyxA+xyyZtsvaRhgw+i1b0rSNk434IxJAwS7OdchMKqUzQmUlZy45ilXUWtZ5wYMVmsYQB+DKtD1aINWc+ZEoFZokfGxfa4OGOB37E7sU4nFQ7qVmkXjOMl6p21bm/nbtBAAayOUwHg57nbOSx1Dt+wSISaPbWwmQKVvj4iGQJVBYzeSJ0UHKQHpHSYtzDBiQoR86OFpsSkkFb0x3M0K43htElhrJMUNyppZ1mvYRNGhg445M7DjP8cs2bSqnx64YO9yXxCLEAYQiFGimxiKAacB9bFzIbyfZn3uobly2ictQ2IhGpRppPPDChQvEs8bexZYFGAUwoWNgEA+6FUrdrgaSx5MDzVCmpcOIYJc0zswZ1SE6J78wWVWcChKRDoAFUjDrTDaDhcSKVJeaBKUYv31Wlhclk6gp2qygkJLYLpcOfADvM9ZXIAmZ8HZtznLp0iXiMHkR0M82TrUOFMZVZCrQLzhe7Gqp1AdfojxOjfjENODSsbfonAhp0mNLipSDBSXDxs9ke5f/yp6d6j0Nuo4Zq0lGQryCdATtg3i4ZjVkTWjSnYSlpMYQd0+uoJjbaVDlHsTCU4qId6WD9d9/AirQSMLPODOkCMwAt2tWYqlGoeBmuIYCDTiSuBf9AR8amXZxDGzQmazfELIf2V9Bn+ID0YYQKrgcjmZMhfE6YBE0WNJWKzOXrwdwAcLidirYEO4gmEPEB98QZohXmjKDCwVpn2WzBvMvAw3FWkueZPUY0Ab5WdaUYr22qMfKNmJGgsGWykJh9aTDON/DdEbKFvu/1GCiKTuSqSuv2AuA2xyzS7m7GpuPfRwRnfkD3GJljqWSKjFZxalBLOZaThy3DWI/RR+gmDIVahrQo9HK0S21vNSStmt8NsQPxUOoMxmzxfIkM/0h+D4lat0RQz7Pvccf+An0cJZTVgLkHiI8FHxNB2dUahyp2PpQTLGUcCPyPfY09jG+CbJEbAQBrxLeeC+aBie0VNVfYOcQP5jfUwsYsgpACKjxTJX+ZiEQYLliEGAk2o0WY+Ee0tlC4/eWm6zdHLNfs6xki1W2AP6ILYbDY5ygTjj+bpdRNQ1FV6GqEecpvIJvxEYF3gYILpYDKs5QkufDscEcjBZEEcA94iG7dXqIrCmAO+3qS+2gSQoCeAUrjmnEQs5YoupJBkazil3Wn0Ic2GfE/ZgBoooRk9sDLZpvsKiNWdHM4fUQRknUL2bTG8zYeFze0zN71a65sVHMDn0QwHxaSXe2RjX8NtdyrXwvZi1jK3IC1GtnGQ2+PD4HkQbHEBoleZfMgCyV6hMHQKScT8OXtClhD5mSRIk1pCkhhoBml73GEep+L/vWAcpyEBWTPHVm0otwGIxZtReO18cTxeZgmYDxchlUCdYk48qUmdoswbFXHFtGbRBsqIYizVwa5pS1NDARQU0og1VS9BVk41AuKffurRal3ANkScauIriSNXO7pnLFGYEAqJTi7WOOYmYh/TpnaXRZa925X7LyKaammDbFy3oO1uCAw8NwN5rY5jiEh37Bobf3/35yfNplXSGyimw9ZP6pNo4NmrJYrG4snZQyZ1dIKnvisgwCTGFTiVgqLVgqAdYzdWYNsjXzBAcI79rV6IddNsuSs3i0uFt0cSEPygmPna3X3pixgsUYl9y+bmNYLNau1Frc6CqIyjArYfWYFX81Je7S7cJVJUFOmW0NGyQu9ExmH/uGMEmYNkYdJAJmBX3ZZSHRBiwUA8W9eNIph45gjAoQJJXasvAiEZe9VVAV/mtLtS7BiTxsyE0i4gjnuE+P6GANa9rEMYf40+Nbj2N6QjEE89078rQV85ktK2S23CG+AbDgXU6fGu6sOS2pZM+ZzAsuccyo2kNWw5yymooSGcd1B50x++VIYBOn3dW6MQFMqDSYthqcFDYKn5swuTFjOAQlQxoSxQD1qDGrUmvaUmNYAiKoIvdlZuSN8l/DK3SoYxYtFc/EKf+FWvAUUQo6FdhC3TvtMyRP/ShOarPsUsvfa2mloih1v4UYc0ZpYQ8cqrQZkmHcjhmToC3s7+wehl/tDIe7pKAoBCtGsPQK3qI2xSXJ1pxxVWwCpOGO0Lx0cmBZu6F7ZDsNpm1ecA/8sNCAzye9mG0aqjyalZwNldVLNqLRyvE280AfGK0SOhE6qPvwQ2p4DNY6UQA3rqu96ydxGAaNOUmnP5PF0Hm71oLcpeKNJzWbhs/OhcZ0Is3pwjqTrbqkmIkVSGfThmCEIAgQJ4S7rcasWgMVKFlBrQcm0I9J4rKjtuFSE3BCBDh37tySnkBVpIld/eijj9RRgIUgLGCXQ1Af0h4jmiLeRWY6ASV4gYnDxiaB+7sk/WVM2TPpxBIgWJdsReCVoq4waJEreJK9skrmVnM76xrWAqFGzzd6SC53QqojOONc6zTf+8T8sbtNOqHrlhSNBECu90vMWDpVUh9EO3dZhFmdPhbr/raz6i7CW+dgopQu6PMNNXeB430WqxDgFuspgcC2ZBr/mJ215uz83QgDc2Y6aVauPk0WKTekJYYwEZkWnWRwY0m1RJynGE3RZ0TckJSCk5w/f56AyfhMvAg5OPgh5/Sh46FCAlwy3Yt9gIVislqqIQrZWH5k4pWwfALZ8K4QCuLtxEyDn+qBpoOAmizp7RAxFXbdzvRTTC9DtaPA20slClym/QQbsU47QPawPnRKl7OvsoWWd8WINtHpuEyoaz5lSJs8V5+dDJTk8rMlSggP+0lwDWG4J1k8CO9KSX0aCMaawjEo0HO2APMhDS2AtQgnayBGnki2IUsXui63pGDGucIztRzR75KqkdBpsW7iTHXTt8tAOGTJjMkiXKfMsOTJLqBqq5c0jiMEBtAHItGNnvgyrERYL6ibu1RTAQ+ho9Jca8KiNbFd7HM8DQcxO4wMJmcd2IW1EMPVPjuYkb5F7DUNaM5kEQe4DcfhzBB0ElcEsSVAUqUCIxN0ZMr2S+iWnE4sHB/pIdDvudMmv7oHybBHimIKwuYtmzd+gmDjupKJH/m8zjjiBqFHSRlSykPDDJfU+KnR6VBLMYYpe97oIch4TYCMmKdAf0xrmBBsrjZPngZFHMz8LdzAPo6Lc8peIZq2bHdioe7gHmosLGbAYvKzJqmAEiw3U1YyZOAGkJg9ZAVfraIkZ6NPTUBeCHsklYBdBIWRvUKgbfCWJc2McUFcFkt75513rly5EjiJlguUg7H0UkSiZgLYYyj/usuoRU450AyaBfHC1qIJlxTvRfucbBG1KPYYz48XlUp6YmKlirVLBmpwrKC9JKapts5SXM4muC+dftVizL2OzUf1XKS/rEfFnaQgjeZxgj9fica4DofpB9RuSVFtSCOELhAmsL+7jJ118V1MrNSYN+wiOOjm2rcFxgLQx8EQIycpZa4uUXQ/lL1pHRoyp7EbzCxGivaZ2oTFYmfBtdwO9cUIscukRhk/lgxrkHAocXRem62Han/HXUGRklhIoMrTTz/9hewwWirOf6HW9vj7v//7ixcvqikpLTjirjfeeOODDz745je/GUpavCI+EwANmQPukRFI9yZg98EHH5xrJGdcGc8UH5tqqOFcDa0U8HvggQdOstD8/5/t1fc1fhLlCvMggf+gHGcxZ3ljcNvlaraaX0FaICGmF5xT0iM/ybehk+plgQZQ9e9sZrxDQOtI0lzT4Nim9OdYsyEiHhmfh1o0UOtr0Afh6mgNttl0yRIM2A7qVkDkSa0mu8sCL1NGuOrh2DYwOcDftH590MV+bPwkJVCUaLS4pNks+66YlXVguyOzlj9YKWyC009qmQOMog8//PCFCxcweBLlhFoy13CKmzdv/s3f/A0hFPEW6m8HggW3+bM/+zP24atf/epJFpZRTCPQT9RVvPry5csgcDwh/g2ARn7DTIL9EH6Cwaak3igpBqQi8QI+CUpgJ5S6JcfJkM6VxnYlaBkzL/N/Z+N2iRiiWfO6bpffLhDvkeT0MHwE/XomdGRsC7inHMdnuflrg1TNv4tVvJFlT4Z+ZXyAY3O6dAG4MQNqd1mBUCIlop0ybV2NFNVpkMdRdMqYEjexiDrOGSZf1v7xkjYYWV9KBlKVxD0uw7ZGsB91V8m7I4+Te0+yYR+3nKmllP/2b/9WAUpydQSe/NM//VNAeQiQYwYlwyoB2ZAPgzPE58BeWjcR3h73BkIS9Qa7HqxPNwEcxGpjCBmzbxgKId45mUn/K/vWThmXfLvm43nMh5P80Rww3ILmFnMjlFzCQjE6WA4HYRzBJYmXZYtHbQKzv2WTxTVYrXHXCHZkcne8cfNzc824rskukEKHAd8kUwExCGYA+n/VWi4SKuYMJMdRSywCD3ThYbCOda5WfcrlM27DkXBJG6C8pQ374oHiezIA+PEMmeGLwBZgSoIw0X0wgZKdtfY1O46SDXHLY4899sgjjyCn4fzFoBd3vf766x9//HHIll/72teokhJgGkgVz48P8Tc+P/fcc6GzYRcBM+PeeCAljTHrL7VIFtlr+L6oIAY2Av3g6lLd4pIAp/VAHiGjhzAUpI9p3UqipDF5yC6E+LsVSNlsfg9Lm+yl//KUcHsaFndHgXNX1vSgv3pYW2maC04z3YZNHR9u1xaIu9ozpBa3ZBUA5ENJX35UgDgkeaiRkPO67K5TUFkmZbDR6xQS1WzLYtFYsnAOa7OhWLH+6u1Y8wCmW7dukduKnzcAS3XalmwAi6UB7xAuB4pOEw8pp/D/UwuAv/POO6+99hrFQuKZ7777bsiE0pfiym9961tLVXWoxRJfXrt2DXvDkKoOrmftNowUdxkN00p1bMa0p9pVg0SBktxbNtiSLdjHmjba8JYp01sUM800KPCGV33IiLChq/QstNlkL83nO/KosoUth2SxHjWai0/FwXrm26/tlA85xK/9G2csPF8muyWt0jIYzhmgXDImoFjQwFDzaMBAqV7CgWLExU2C8zo8D1Rx8Y/nnGQK/WKleacseCaH8mLOPSHtkvY97NfAHBkGMJm3336bWv88eTbvP2obvGVfuwRRW5eMIXzuS00v+OlPfxpoxi1gIH2M4t9nn312X+tVzTWcDavGiy++SBAgcRtDhk0PNdUfCydci9TbuCbkN2a4r9nT8Rw0ZNml3GFQqiERHNNB69RKukk4OzaQkswYbxFBe5h07NoU1RqZ67j8tWzFSxy6rOcZzY0bCLYcVd020emQ3DhsaZ/9W8T0FwuuK2vWJ5oqUF6qvo4BQ/KDjJYcEtqXCi3qaY2YIaGlWGfUYqnBbmjV9XgU9tndfLeueai7Zqs/o5cC9HBgkgmUJRSwi+sp4DhwjEoN4HCsJVgEzmJ8zbA47O+BWmeydWCppXOxvzMfuEF8CLnxD//wD59//vlSs5CUGhNPuHjxYmiAMiPhp4YEzNXrHS8loAQjfqhwMvaWmgekGn6cBaqy9hm6owCOwTTbIVsNivWJrgXjpeqz9IKxC6Q8gmNHONsmZd8cxzlYj9X6/LmMHM37jqBWP11RL0Htoedw/ZTZnyUtjQgtSEqy7aKhFYsYpGjMSaY2OyN1diQmU8y/VyyxyrFdMy9ZgRjHl0/YScbe/OYuW4JjS1V1mDDW9tCFAnZxKtDh7kyWl1RUBEXIKVNDPSKS7WHagYeAPiGFMc6fP//d7373G9/4BlrWj3/84wDfc+fOgQlwUZ4QbyHS9/eydTUhjqw0blHtdE3bRUEECjJi5gytRHbFXkqYiKSPKeNvdEAiUrwRmkJNaAFDb0VspMTj8HlXY/PGTXTq7/qsrlgxKU6zGbtw5k0psZ/EcdlUL/Ivm1/9sY4VUwYQIq6EjoHeP1hk1lBNjtT8ICGgpDeGAIKSXhchnpAEnd7lll3mpI3WoxE0Rnxy08huneU1ZKD6YsoG+Kb8fxJt4lE3btwIyA6xjRJddMFGeyRZE3Eu/gZRf/nll/E+Sx4LGk/aWPwb4Hj58uWzZ89evXo10DXwCjvqG2+8EULjq6++Gs8RU52zwMGQNbR5lJKOqYbksZdzBl54VIBgBrpGLAHCqhovsRys/7pLDH+f8b6DKVpxcSiQgfzuDzwkZDkU9eylgdIGAnWBX9wgUnNxM40eCw7GoWze0MyjedOmlHhc4LzjavVXBowlbfdU5FZxAX8jKjK+L/mUnS+VNRcdsw6+8E3CYW/bELqW5JOjucWWtbcRUXCfxdu0Ik0GdgTyvPfeewHfgRIBnbRHc2FpqXlcVOSNv+frwHoevz7++OOwJpraPPbYY4FU8X3sUiBtPIrUybg4ECwedeXKFajDf1lpV7mDyXBnzlgm1ZlxsJjsubr1S5o0ICUl0zrFq+cM6eZFssc24MTFYmhjjlI9GWS+881xXuQYVQ7A8ClHj293O+7saF5y8G+PuMuWBOw/bT62kbhKh2BlDZG++6UygYAb1frkVxfPplqcDAS7nfVotZAlDQZDGgnlJXOSLAWs5/Alscvn36xF2CXE5po5c+pKlf2ojvzaa6/F5+A5FLpjuN0lsCu0LMIv4t+//uu//t73vnf9+vWg7nE72TGgPR1zYvm3bt36u7/7u1LLMAe+vf/++/H5hz/8IeU+gXj3H7g1ZcoQx33WxilmUh8tah7XoiPekiJ9SVUZEXTKuPvGHa+D9uF2XZxvqlVxBAJ1uD0HOwDgpxo9N/NXH7nxM9q/eZ2jVllDfPNlbzYoHa/zFzUz6/GtGTo8BIzALooxOusoGZ00ZGQjAqECportlNiXSnHczgJvgzmahTYcdqkA14CIgEOWybI2hDTLF+IttUAF740Ply5dCqY01RqSc9ZCnLPuGkyAarghL1HB/+tf/3psRSBSYCZgTfAugBi4+swzz8S/lMj+9re/He8NPvn/5QjMHNKkKdjdZwOKxmAzW6ygLibgWNsLJ5Tl0InjSZYEHyw3XEe2WM2FBiqGatggmtE3vIHABn4+Jwdr+Er/6uaDk3j/ddsP1gBEc+ehy+5qAT2975/g750yDp3TpTcHyti0LhqzZPoTFB1eIcTTxs2W+rWr+blcKarZTGOyiCef5GyxBSLtJX3QSo/Xo8RLmS2C7ksvvRTCIdXId1kHd8mE67kWRKD+ezCx+DJQMZgSUQ4hHIY+RhAwM4knENYY0P+DH/xAPbLjMlpwxO4tVeBEwnR1UfvMN9ofEabR3PHIkwSLEOVYkoKU5P9+LvAxcX6JkSCkOzOK0alxHe86WyCif79J9+8KJu84elZ56IPGHUTE0zPEHnePj7u9ZsxQmrHmNRFmvrNytgLZUo8W80CxTg6CHhEbp83iXagcQ5oudNhTBkY2b9QpSmcASsS+5rVrW+x0X2NhgyNRqyuYDCU7pyzGxr2l5qH8ug5iFJ9//vlAqtu1IXo8MDDt9ddf510sDRdtXBmbEPJkCJ+BUfHNo48+evny5eBg586dC8FyygAO7RtjNn+9dtW3wqWJOUuvlZo5IfeGqFKxuHt2hqmKjmgzj3AMKck9gA1r9WTpJKxDoNVc2eOnXtff3gO5gKq5/s5m+l4QaljB5ss2uXb/2GUtVW7yUm3xktVyKCCFFs4Q8SsZ/CbXpLtixgzk50WeoLXP5OUz1txxWPujG7YmcitNTPgjLHL8HNLOCeYgFpKcf/Xq1WBftGZHuC2pIhL+iwsrMOSb3/wm3eJB4LfeeiuuCbShaBSkJwCdas3xDR2nQuaMe+PfGzduxIvefvttld85kyUKmR5a6JC1H89kPz4SJbUJTqRKdhgT4SiGM2M2GFhMvCzJ4WdLadVjJWKIbZYaL6YTHLtoqQaQ+r+nxMNhLa9tAmoPnId+KndEMAlvDXM89Lg78jF9uUkhNu/SRixV9ovjB9rwtwypL0n/BixkFTzJZsG+ELGvIU0OSzbI05clCw1sLmSf9Q99IbNl8goEnVU6+pFHHCNAn1Lk3KLg4KU6+oK/0WYpOBWpK3gR4tef//znRF2o3DRGnZPaVIBV4MyIL1944QXqxhHRS41KTBRIekPVQqVciYKMGfneHLEES4TDqSa24KwTDoiPOb4Jo0CwnfWg8feK6unoi1G6Q7jRw+TdjlMi3ias9l+ujBw9ndZPh17jz91cYSNA+0/+8OMcechkME4liDSBPLhfocFKUtrVQrZE9wLchPAhdMlHqaxHRa9q/qON2dzTkn/2Gd5eTOMXWMAQRnPmwBBgAmAX/quQ+sgQoSkhRWZmK2Edt1y/fj3YDhXyQok6f/48kuQ777wTgt9Uq+3H5+CBt27dCvS7cOEC/iLqdsSTA8EC9J955hnpYNg8SA/1/Sc0abFoMq1O1+wzZF4M2dVF2N1J9lwWl5uyz6UOVA8vRp2HlKLF3NhAGPuYZb2d/zSsbBOKehan0VzQP63/vtyJT/hPu+a6/hGHLrirsYmTp3/sYH7egICxZmFMmTKszeLsqcq2ZOENgYtkyMFcw+Inu6yDL5DS8fuXzXbrDCQuSpcb0vbIZyBGlJvkyEAD+Anu1zkLGJPrQfeMEOdokkgpG5gtgbYBdoFawQBDoQqxMD6omExcGYhH3MaLL75IQ7CnnnqKNh2hhgVXHGsaMmH7ygEFwwfzQPTCmx+iiLJTJd8oJ0Mlq1/5TwxZQWQZYj5TNjQqButHmFXz2NNDl3/eZGJ+4scf4lPaHbqnx9FywDSpJfVf+ls3Wd/xSfstS0opAVtYrqbM8D3JEpxzFnOWeQMXTTElbbC0SEfCYsgwrJ0wo9kVDxE/qR8qZzuax2YwHUP2D0qCBuYEvw0mppDlJRW5QKHXX389VM3ADWUMwAyp9Y8WGo8KjhT/xs7E0wJd4UK0UIhpBE+DfFCeORCP22OXAi1p9qn14vIeLOnbdaGGwDuCaaNEvBarizqkxgsRHE1rlSDqmOxPk8BcOuw6DS41IHrkyk1MK4dB945sqWyKiKXDLv9XnMc/9OjUL7J51PFp9ataqhSOfIgZY0zzw2zjC7WTENLgSTY3EZSMFiS6ZBUk31PHsWaUPCo3XYxrU9tsfljFIpT0OI+ZoQiCYeUL3KBSCP2KRK1DlnvzzTcfeeSR0K/uv/9+YlaGKmGSHcwmEBYcvItUseBXWDgocVNq/mXsWAiZwdxIkb5cB+yR0N6SgWOor7P1uS2GJw4efpr6V3uieIDFiqnwTHJt/Po5S0UI05Dnh+yP45vvx9d/XtZjExQPDQfpssbkTR5zfOj2nW+c3tS82D/0qKVtOjTjzcUced3mXdBU2mSqXncxer9UGyPAKrrotvIpOxGP2XVOQUzy9myaNJwSy3oxZcWoxWwbSzWRS8L0HHvukl8LPY3kfJgwtQxAwljmtWvXAjcCJUKWe+WVV2LJ3/rWt1QgOTgePft+97vfXbx4MXjXWGPt47J4yAcffEC797gykDPUs5AVKZhTqjE9ro8P8eT4/NBDD7G9ZMGIIpS16Vk8araolGIAN6+LIvesb8kAEW3dkEqd5EbRJu38aNEhPbQ0x9R/c0qW1fArv+DI7X7NoSt3zaWHSFTpMK1BM98I58jOmjenfnwNugXEoOqlqOCQjVE4deRDLI1wAzybJ5bPv8u6lgKIKUsdYpjup11MUpIi55axRrvjljGT5xcLoVQtLZR1uBYpJ7QpGmv2cWhWAeuBGGfPnsUBHSgxV8s+ceXxZehdBHxcv34dhzvPv3XrFh2T56z/E1gqdxPRwGOt4RFMTGmpvtJiNKUxQrgI4IAhQrOJYC4CiEdJ8PZ3OZbOXeBoz7WaC3oIPDQ22dQhfnW3KOcz/MzRvPmhwbR+Zv6hX16PZpvL3mQaTlRKGhIJOVUh231Wmd5nth9FcDESoC6jhjnHO7F6abA1WI1Hi2vHJ6sPJUtGv49DGqNHc4gPafwU+ed1RAwBZLSNdhWOxnzkd5VaRQtUfPXVV8+dOxfX/+IXvwgZ7/z588GpQoAMZPtC9kEOUfCNN94IQXGfsYV4eOPLwENUr7gRY32odjQik2p0YmWGRUe0zHFtwS9ZH8UVTic0omKjxeArmWhIw5V2WAgmRBWONZAjcWnzLO52DJ3q1fzUoNzpn7womr4H8cFG6RBML25wTB/0b9kiP3dccL+SocowxG7LcjhnBc8l5XuY2z5LZUhy00JOcpRMYqcki7/XSa+CRRzBdPZal/jV3gL5lhQpp8xSKxnTqKKFs5Xjx6ccVwbaUA+QTErsGUtSejheMLdYLEpU8Khf/epXQX3i+tCyyN0inSy43L/VgXGVKovsTMiZBC7SfUrJINrb0foBLMaL2Ac/Jhktmm/mNJwK0/brsGCRHmeGg4mOm1Dbs5rN4VT+9GM4rNrcw/hMB9tkXM03DRt1zJnNXtQzsc0v9XCfUI+Wwp/Y7iDqtKjkgag0eI3oAAjNhnYqeNdNW0iMQ62Eo+4Ng3V/3mVd0WLJXT0lO7HS3LLCLalmSEYasn7LPgsExE+0jZ9rPaaAeBrnBqBfunQJE0UgDC9lRXyGEDA9jKiPPfbYk08+yeSJlA+sA1epGAOAhqh55coV2BSlneK98QTqtKErInsva8lQYDBbcWWW72YPz8cRfVnWLma0rCHjD4Vmczr0b2dz3cVC3vBwThnOVtbQ3/Cx5m8zGqg7hKLHUbfBvQbC+2sG6iI6Rm1+br5sZuDAN3TcdumEPecnhxbQQPOQaoMsvEMa2W9nLyVpUFC+Rg7cZVGNTeKkeTKEKrMV6hjWPrch7TqyJuuyYZ1tKZkTBYyAXS0whLrQqW7evBmMJdDjJz/5ieg9LyJCQlWx5uqK2GcKSZCbEPambIIjKRS+B5jC/fbZPGWuzi727V//9V+DxX3ve98bM4oFQHe49DGbp1gLXNa8fTAlYljTykbAXiwMf+ly5/rD2pzS5mlufj7NGIyFHEe2YpB/5C13gWDFSJq/oEceh0LHmZ6QnH7BAQFB6dWsZEl/PzoGtShQ2U+yToZgfcqa9S7f6/lDEmnhkui3vtFeN6srhmBLilWjNRxxLxzwjY8YMY/JhCoVSPLMM88EuIfIF4oWQb1jlscq1a6DfEX5QU2YBpOxM9gzZF/ldYrDHLJeN+UA3nrrrf+3jnj1X/7lX1Lqg+t31utVK/JT03HoaGZzUfjByUuhHZ6zR65f6VRY++zPHzoZp/+3mZ4TiE14a7DCUcUJxKF79a6hE22asWFFPIRgQ8e7fIzrAJahY6anRDO/oMHqgEvKOQxZrggJUJ24xmzQeAiFHPGadTltXtZ8z3+aMg2xJBxMVi8AOG6+LCk7xZcU3y01aJCA91J9zYFdr7zyyssvv3zx4kWiclVIdMnKajghQl8i954X0QuPOjlKP4WJDVUpZU8Cqa5du/bqq6/+7Gc/e/HFF3/5y18SE/znf/7njz/+ePw6ZgsOPyZnpDp6x5x5HeRRjAYNZlB1UitVwjdHOKzTKWt+Naw5YQ8zpcOxzWt8HMEx/7d/lN9y6LOe/JmRw6GtGBXvf2re2iNVj/qD8boewY4gmw4Vq6ACGjDEoQjtsp+Q4p5KJv/7mTU8R4qTEw75nXdWImqwQK0lbe6SSx1u/IECUFkgv1A7LFPoE9CMX+kf+dJLL7333ns//elPCWu6fPmyusgzMJCSLQYnvO+++7DN0MyOYCviMCh4HA8MfkilgMAo8iz3GUkYmPmDH/zghz/8YWDsUPUoeiNp5o5gWriTksVshj1UCIQOIYlrcYMFbQ6djNCAhDOZ0pHshoP1PzVg6RA4dBysn/8REN18yKrDpR6kL++IYP1zG4LXsKPNtfUr8ZNjhF4+ZJPik2w5taQXyytq6PxKeqv8zOSB0XCqOVtGGdeLhC+pdzGEn8VSACeLqJoz8UmWmFItGXP2QNjVAmbQhffffz90sECGH/3oR7BikAccA9lklUHjopTvrlatk4CHogXpIY5+SZc6DBDWF0j13HPP/a//9b9CNOXGobI7wk166BzNv9xA8Obhak9Gi6l3ENIBaZxkR8wjzzyCS/2XflfZwq4eGvuXHoHb5rJDP610sGEdK1QOqGHNnEqHtc2ayxr9+jU0G7Ekl/BNCdVF1jnkwJNsUanGRXr4ybrr37hOFmywy03MzSY2c/B/m7uGDHHUMuesWCZXeOBPAP20rk8WuEH17xAO/+Iv/uLdd9+lnBMXzDWXmaAnhkzkYzZYg6XDS9FRQWaKrqleGtQnGOazzz77h3XEl9iNAs/l5r6d/ZwamdkPVHaIYjzf92ewIofaJVfJNjHNLSVTV7TDgWQwOagHtgbxNoFtcwwmeQ1b3KyfgC4bOqmNscqxOYJLjm9ljazDWng9NOP+g6a+Oelm74gMGqyO55yloxCcBLInWfthyoLyjgyjRcoP5oHZW+OiwbSCaV17w7d4MMGmlzZ1i3S/ENjAHNgX9au5JthXCIFPPfXUX/3VXwUTe/311wPx0Lvox1cSahVStGTmWKmMbqj1oWYLiVgq74L6xAUPPPDA+fPnQ8F74oknnnzyydu1HwpVSmGD1DNtSFsPpo0dXzGH/eEOZiXSVovbN8qwv3eT6jWjR6pN+N780iGtn3PZwqLmAr+yB2AfO8HZZhhew9DKGpubt/bzPrS84ysfs3/KUG0GdDeNvyHYlJrKQRlnsirVZXyw3paz1WwROZyzL7Pv0ZipSou5j4cu8GfsIoaGrDR8O5tWKZIDWxxuKBAJAhE4M1QpFwJBuexga4FXAfe4m7///e+H8Pbhhx/GejGHUGOUiCqaDMVPdAmi3qCEKxWxoyQJfYPobwQlIusZdyJ1IMfMRMYucmLlFbSTaiYoH1cxeqQvpVgu5vVarEfRZKVTeLKCP5c0V6oYsOPwkiEp2n85oBs0a77pfx06jtQDc4MzmyDaXNljoNjabjGRRuA4rlOym5uFb82je6qw+WL+Hbv4N31e0szArOKAQ0WZsqKTUrwUQOihOm7naIiCME0442TSkaenoL3UMZjgxJDWUcwzK2PGrVu3AisUw3GmdmqnmO59991H01dQMVZ09uxZ1K2HH374S1/6Eu1XAmGgBYFUoZEGutKckpqkCIdwbDQxIJVn4kAj13ipSWvxxnFtx1pS/GNdbGPzawN/2gd3cpQ1mdeG65sxDc6+pc1f2Yd0rzKaZ8ttOTI2AXhzbHKe049mN/ThUwSbLKvCf2jm6t83F2zyNH99OWCKcUTVzo4ZTYPTk4eHcAW+yQoPxYV3ST506VHnKkzoxcLFzGVut3Byq+1rsGsTwfQNSqBUwYDsGzdukJ9SqseZ3j9xy7e//e3Qi5ZsrimQAiXAGbpy4aeear1H3oipQ3vCIL7Z/WDCc5lVJyuL0Jz+PstO3s7y9KO5pHTifqaa89CxhcGEZ+2nH70kxtlCz3QuDc7rJ3eW9GyqAd07frM5TgPSw2FGpzXutAu+fvcGDjbKAQw89IKGzh1fiTM32ax2tQQiBdZncyIjDsHBHGH2lpQlsa2sSalDmOQrXSD7h09Jh63LZE4sZvDgsqGqQ4qEpDVRIFh8xtxHiO0jjzzyta99LZgV4UvFqhic1JaWhHQhBmvht7MLISwOfq75oHziYcMORD+usi5F7JAxJOefswDjkiEysgPpOJwmar2yZzTkrIeTskWd5wwoa2iZ1oUsjYooSuEw0/9tIOqOo4fVQwh2ysu00p3v3WT17kqHWoem1dOtQxNqvt+8cc46M0vKgaGQiNrJNnjGhhQkN0M5gjXv8rN3EPELHFYcu/S3eZeez6NkPAzgCC3r+vXryIQUS33++edDMgwUCv7jlgkge8mOr8T+Bk4Gy7r//vvxoaGlEH6J+gSb8rzskrTGZTx0JHzWpMwNKX3tMylBm8ys1DJm3ir+07Ma9m3O3tPNlQ4wDT1qzmJOD4ewfaxZPFDDyYoIlAMc7PSotTmOo42e77xB3zf3fiYi9kR6E8H8m2Wt5Pmqevxu1uwqrN8ym/8ECwFhCjpLiDdDOSY8YU7H6GgZR5onQ9JgM9uG4gripc03G9pslxaIZCgECwwJDoxweOXKlXPnzgVSxeehcjmsiD43TX7J8PZAznhUsDu6WPBMSim6OA2ZV3Cmi21DxpfsM2cZzJd0DSouKdzKBeLKbQ/Bkq61+SVx7CSL3mhbZgu5OgQVwq69tYZa0sVPKVWinxuQa3Ds3lBuuBtNrAH4TVbx6c7TAme3246Z6h966GWHZjwckFN9To6oHP+YiRKhfaHBi9phfMfr6uxLY8hy8z1TKmtpUCQcZD7EtRwmRGWLMbTF/NHALi0dYEHx97E6aGSOAlbSl02K/pwlyqas0LSvDWN3tUZviJdxy/nz5+nHVSoaBEXHaCH0QNRU3YFdtv8r5vDlRrJgvG8Gu7FkG8uyTj0mh3UwW0WzRSXtir7PzaEL05wk9ayg33xU0JhAMHMya8phdDo9knz+cYR/aOx+85vfhJI9WiGuYh4Mzd6B6fPMo5lNT2xwiYr0BoIJ8rhAst8u+001aCyC3SxnzIxmRkNEdEHp7BnNhMUffGmSGIVgmCUA5atXr8qIB1GQZKV+PIspM6W6ianGDsX59a9/Hf8G6wNLuRc0ljVFDgzh0j5TsMBYfBviDOKBJW10MK59NlAWOk0WZa99aNBjzlI5DSEra/wph2HRT1BsnA2Uq6NkqeZNsn63aHZv8HxXY/fCCy889dRT8nVocnvrOT1YzTMXuvxBDcVyftJc35+NvxeOimuVJiCYN1ADdllrVhkZSIxDDVYU6XXLlfRvfQ+CNfaPZl/2merCv87Z+mkLbvZZVWpfmxXQuvKBBx7AYDBnkNSYOZdEJzmT8f3fZQM76EI8JNCsIfkntV1y6GYnVttsMdVIEmPJBpPERns+S8ngjJKG3MHkRt4FLdM10j8Xy9xxhU3wM61j50dzo8m9xqbpLPxEJHnOtQJCKOShxMqXuFQRAC0U2lHW2HUcf5pfT4NvDajo+rHzHHxK64mzjrkigfAOjtZXWJIPzOuYtOZxx2dT1sxh85opCxLFfsXEpsxmh/CDYEryd4FEILWY0YJ/R2tJ7h985k4gBOiLKeun2X1AlvI1McOAhvfff596t4I2x9K9Zew2D+83yjfZScauNrOjNCLNvkAGyY0u+rJvKAUqVSKzBF+OWddpsnRJhx4nKMLAOeMtOTtd0GiDWsKS1oshm82WtNf72qktx0ZhTw5AvXjxopbAklnm52dH/y08zR/yCYx+8MEHuCyffPLJILdYaRojhDZRdzaI4f82VLaf8bKVcynQgZ7FHN55550pW56DEmAX7i+p4PO6q3JzloJFN4pMW6FugwXs6Jh9FQ4fTnf4IFUKeWZfQ3iDRoQEfvbsWYH4kKnB41aZ9c3t8i9908YaEww6xedf/epXweLkgiuVpai3rai7PN20dxKaLRm4OJhdVKglndatUA0tE1+SOVGHwr7p+tGq4ril18UEzRYDPZahWGDAaigOIXUHrJLy3EPjkZ2847grHPP3DmtrAt/s4vjpGPDGG2/Egq9cuRIsmLbik8UQOXwUQ4ZiuLe5qiNo1jyhpOxRKh+7detW6IfUnaXKjZs3XMBz8XXMMWXMngRLYekmB3a0FJcuHeFwbPSHLOuE3FLJ7Y0bNwIUAs0uX75MtpUEuU1B4I6ffTJutYvvH3744QBBouN5C2HQ6pIefIDpEWAV9JQiC0oDH7NesmiZk6HZCtcNFn3WqKPL2g7cQ8iccclOHEuneuhpQxY/h4jA0LCsPv744xQmgSIPa3PU5xn3zMc0ec3kk6X+/u///ljLGwW5jdk/8cQTwYKndWEJbUfD04rxq805NRy/AdDS0R4OIK4PmadkqxRZPoQq0qzGrOZZrCGlwM6xS4aN0pkxenY6mgWyHKaFAh1xUXSn2MaYf+DYvgZJUUqEqUpR8cnogY6xR05Ru62FBNqQc7mkRseLKEoVZHTO2iQYG0kVi7nFT2TNTLU2QTngoljMhj5k9bslReh+Cb66Rj+XRi19bFmXrPJHsWNkwS3VolgyMoYiSE899dSSAUD9Nv5fG04RXNj5hHqNtSoYvpQgtwg5wcokSjnvatbveLJJ2h3BdEF/l59KvPTf//3fQ4HBTo32NWXVDXEwSRoMXSPUkmQonPSZ++4sa2MMn0VTBMrNjYPFBKMMqN4OXSfjc8z2d7/73c2bNy9duiTNFmhYsl/ZkSk1ZGuwAq89qW52nvlgARL4IpgEHsb5fuUrXwH5KXNPGBd5aPI6DDb2GUXl54jZZt+Fp2nrxKCm7LpWzKavafPN0ul72lKP5+aNodpQrhjbPYt1NDvNOMQY7o0T9sxjJyUerwhdOdAiHnrooRA5dlmLU4Yjrheybk6oZ3RlzSuaqeiZkMY4+Nu1wZyCoRrsEtrvLTZKcuCQMozQ0iXDnp2WDvk1VWcUPjRnBD+lqOHmwuRA/Ht8eO+992JXKQC6t9pMm/xq87ybnW/mv1SdajGrw2JOxWWdji1jxoULF2JK1+qgcabK+mvVg+lUMiktaZ8Yu7Q9p8XFLCj+/ZyR0D3l6o1VMR9KFI/pSVLGwO/qCHHx2WefXba0+lOOQzh2ynsPPY2fduRBlKoEixcH533ppZdCxo3NDTonc0JZI4Y/vUGnZk/1bucPh2YcMwnpBbxSkQn5r8RYitmpitmgJwtfbuwZR3hpMe9fs6hiQKAn+DceeYBzOYhrqYU38DcEQwsEo4sXMmQzn8039hhVMsmguUyMYkhDpUvUwrHR3M1xWQBuXBCsjJZ8RJyooZGeBnmigZCbOthYeaUmq8Cho5+sdfqyrousbxYL2nIiyK/UR6BdTknkZBpBf2MJISuGlMgDSR3ahKvj4/Pg2PGxg8WL5EML8dK89dZbsYCYPa2y5+xtg8zmh6p9mS1Owr+BOsb1QW9C/FOuV3xJ6JCYTHx4/fXXqQ9BnQnsXfusgVHWFgIPOxAeCn/GtGWL4+0yC6Z0CM/x79b1fYvBOkCgfLPb2cWLf2H7ccEbb7yhlDD65QXBeuedd0K5hd2F2oPXbtnSPZjSaIFFDjSy+Je1KNJgo+QOIjC0XX6jzBuBYM8991xw2phnkIZgCxQVPpOtjOJznFFcxlGWjEuWxWLZEnDKWhBYOpuH/wuPmjP2X3yML6EIOrulNl+nEkmAUwDq008/3RjrfQL+umYcxys/lAYYeh7TXMkhHuxwSSAcolqs5LHHHgNDBku882f5hyFFFGie0jTefPPNH//4xyE+SbMKzAloCxyLw7v//vtpu0xiIpmUaCnkLzUcTBUvxmzgKzQb1lWXmy1r9si30hflK9KZzTn0eanSPxwj/g1pkJB5vxiFIdhyaGLB34KbwWzHDNsTOukW53L9Dp9mHIIARgNwsYGx+aGbXbx4MaYXSmPowJQZnmtKXhxi/DtnlqT7r/udbDZZWCGD2bg23DeTcUmhf6Zkk5gVeQkoNaL7ZS0InHK7Du3hsjY0nGZviyH26hSb5061W9T7779PSM7ly5fJKT7JHr5TV5ergemhihAgyWuvvfaTn/wkGHpQSnIxSjUHBb0M4FNfLwLPJJrKwiGLkw5DTKYh+R77o1PU0nre5UsYt6KldMG8HqK1yrwKDhCyViCYUqc1sYDXl19+mfYopdKvuTZ8mDI2fLAxrYvDlS1SelfD72qgZDE7BG6lOOXQveNoYl0hNwZZpGUEaWZ4SpDed9k7wnFpMWdXMY+ZttQlCL9+2RoNY5QkGXNGIY8PQbliJwNgNtFp2ZK672Hrjt87rO0R+rxrbvMpIivGtn700UexxYFsoZWFIiFDEOqEhBxno0K5pUplISD94z/+Y8hOgVoPPPAACU4CvrkGAYRYIggjhihGHHZAJBXny9rTDXA711pMJdutow11tA0t0HDj/mxmZWdWPhDwULH2WaQx2FcgEm6ZMWMm8THENsYmBH8IkXus+ZTSMMUJBQT9UZ0SMjYv2yS3Qwq97IkoFzizVNksyEGcVPAHvGcYP9lqQtXkbBzNB+0TZp8xAKoWwGKpNL7POtPZkkT9vJxgITLg5fuPOug10+v2Pp8ex45srONCj2b9jU5l9GUrIuo22A5uKPqdUq3y+eefDwyhmh+ikbPm/t1Ye37xi1+EtImlix0cLUUPOOOuk2zJEfhGXkZsXOAYPSAVKbvPCFcsNP5qIUkj74mCbm7NZHEhR9jX3sZShUP9GpsTKBRzntZBWKBZXB97+Oqrr8Zyzp07J9qsECFnnv7eQxDQnPQmjzryWfjcKIGzdWng7cGWQ6oPGhdHgPM6joMEIk5f1MrprNiUvCbCYWdlmpjerqFfZT8UBSxpJkE1KLXoWGgxh+iLCOvmTh4am3DSkI+yJYU6cWk5mH4YM+JzScMA4VTBx0JZv3r1auCY7p0PaJCllsUMuh68K2g2HUNEAnWNVLKSCKaBGhCgGeAbMiTtjCX+seNu5BTBcyGEtxwiSJ9uhCXsOLtz1BJNYVsczWJ1IegG+5prgdFmA/fZ0jL2IXgyCg+8wsVszXk8Rc2JZiF3e9mYUQRlbdEdzC6veHwKYGFtgqKJ8SrxWVvdy4FDauMlUVpHIwGhOSOnhmPG5eiwSiYZDJmYS0k8goDLFtCXexURmz08xMoOPfmzrlnNbcWKb5YkGLHjoWPESgKeQl8PSR3PugDFhQT2LmAuoCrEDEAT4HMm5qxf+zVmtgL4RupHkFJcogyKIjVUGeFtSDVGzhaXLhrzjJvynXctmV88r1MA91m7iqoVpOWHFB10BJ2Kt8jmOWYVGu4KZh67EUwsdi/+nslaoi4r3pFrnX4cgoMxPVTFBG+QivkrxJESIPuaHwBaci/aAbG2xTKpG0lB/2KLanDJabTPU88RJDi++Ynzb2xpkOCHH364ca/145RoNqwlveaWI08Y1hL+buikfLFgoEoik9hOANN/1vH0008/9NBD8py4cCXCH5IhZmsEjCmzDN3cx0v5Et/Rfp29J60PaZsS7VRpF3pMVtBTW1nWiYCOz1qs3tKcymwldKQV6AJwBo9tbEVQUFLXiml6mD2hPrE6zMrBk998882bN2/GBYFgIW/Hzpw9exaFRypQf5w97bzjOHKlFC2pT4NJ19QImWoUaEwyTjkmTNxtHLf6jHoLC22gmBIPnzO6asi2uovlp+osemh2yuhQyyQxIyFelZrvHIAR26hpHEGP0+9egxr38LTduHbGC+BIGaS4n75kYMF/7bXXgmY888wzsuCLnGD8CKQKsHvrrbdoS+maSTGPoVIb5Bca1yFaSBdLhqXx/KBYAdYUqyDOy8/MpS9JIFPWLSzd4Q0pyzm/EkYJaPSZMaTHIvYh4I+wbgQqDBsY3PY1dQUFMkATESsmH5MM6hMcfqyhanSdDHwLKAmUKybFObd3FrcJmg2JcSDWxaOZs2ezysoJLoGZftBBy8iDhomFfBtkIn5SMH5ZR0tjGpV+MZg02MzTv3HVQIxrymgyJrnP2vqULeGkONP333//8ccfL1XOUm4Yl41da+lm9F8euvgQYzx0784392RdOKXJX9SIWwi3D8D6+c9/HrCCdbEpokB6XAy8rhLPSlat0sE3UoHDvfZlzMTKIRtYxuCYA80AAqKWS1bhXEzHEMbOW2Z6ySfOtYSEaBp76w3HAKOCfMTRfvzxx9BU5VM5dRCaCeacKwLHRP0E+j1QR2xpoBwV3ZCQ2fzdbtt12VNZ7ZvoQjFristdTm5mK9ukJ8T2xllDNOEVTCwIKAZhqcFjqsSykSjpa8wGiEMn5olkOI4tnfgq4jtlf1ruRXoPYMCzX1KTlJJ8SoV2cyebMXZWyuPjs8huZB7mPWS49JD+Li3sU7ysCBMoRJ5LrO3q1avUfyYxfqx9HIPLBeTNGam5pK9p6WyvZR0IUszjIaSaMpaXKQnKg2OQPhxITlGUYkAzZsSQTqt5tdNyScXN4Wlb+HKfLWoJjw7EiB0gnGfO2F/IzZBFRJAnwVUsOiAtGg63kEWCY/DGjRuhUVy8eJE+6PjNVPvJaZNvl9biIMs1o/l295kwpofo130WRBGIxPzjZENkgLAGdsUM4yFs9WjWYEewyTrICDcUoiAqLJh2AcERXtg1mPWFu3SaQAK9rRVLKXoqQOKuxXSwHpcOYdeRW+6AYCWJnLRzp3a7zBp2yU0Lw6YX8P32228TVHXp0iUU2cCum3XMVv2LHXSLkKOQT735RgcgVYF95MAoJb2vSQABi0H+4++uq5fYYKwj9mKmQpcGl0y592uotAGChd517dq1WCz7o9IAJ1ndaWdF86EyCt4DYkKT4Y1k8uOzplo4Dw/gpmlYrCvgezaD7WxK794qtPm+NcRbS4biDEbapJX5uQCggeTBrGg5G9yMJrRxTewzIU7+3jFrn/DGRvZRkZ/m9HuA1tDzBaJCm9kMBBQnDyKrC3TXfivE/pSocsfLtIf618XIncQYXaT0KgdQjZIGKNypyoags0Hs+5UrVwJW3qlDAcTDWipoqNcmZBRDwpL9DUoHSftafQmSHNwyYD1AMwAidDNyn50ei0Y0CDZnvTcHR32p997O/kBEQsViQ8N87733kPowKgI9xWSbIbkozlkVQlROMbi6ZLnisZry4nOgGQm8QadiORcuXMAosrMMNxF1yZCafDFEmi2vkeWolIAfxGimxcF4e7DZwPOQR+KIyR+jBUzsAO7mKVulDZnVovIBQ7K13ToRrscfzWRJF4hLHOM61LiRscfquw8gfOKJJxRe60y7ef4m2jS7sfm5H812NeOzql07q+CFpbusKdywrm88GAvGzBCQHeIixesC7ELOwegkDum0RJMW1WwIoS4b1g6WMeOMxzQwjmmbQjHDQx2YRsgPxkYZPBSFJHSa14GFfsYS9GFcxCJwDUFkIcgFnAXAcUG8CMBtcmQAfRCD5wjgJDtoM7kXSRKyEu+KFwUPgT/D63BUqHoCrQlVrUSmf0RT50u8SL5Ep5vstotepVIWBFS6+0EXCL9WizbQeGcprXqUaAdCvsL8RemEIdJv3cLEcUiAEgnwilpCGDLEpH47lzuCIc1o0Kkh+kce5Vfqss9yH4bUFjShpbNW7dc1JAbjb3HAcW9gVzCu+F6ljlQ0YkkFbLRkcp9cw1ic1AnoBzMlCzTnjI0iwAqv6IcffhgTwGVHGLF4oJasx7pYWAy74C2l0mPZ64mKevfdd0MwptTunM435hxLDpQD4p2nLVl/QmFi+yyoNK1LLxULV1+yUk18DtoRPE3Iw+ZI5xHixaBYwJnatYh/gWmhX7E+y4LsIUsgloR4uQ0o8DjV8FT5M/WrHiIpbmcFGhSdU8xluqzNmzoI13iHdaMwjgAKFZAmkUGPDRpEGa8xo6hns9ZsosRx3HP4b7ConM6i+Gn2x2gmoF1WC9MTHcTnGqlQquFrXyOVoF7QuaUGfAT3IIANWxMs23FsbzkX/ZL8dfpehtdxXfdLJkpBOd1W6XgUx0Cm4yOPPBL7Tk+6xRJtygF8m825XDLwktOlI96bb75569YtoJ9YWELOgWYCl5cMtBdBkfYvYVUiXEk5gvnsslChuARiuazeYqfQrHntAxwyROuMdXiiWDcmE+gRhRYVUT2YxqIJFyNtJWmNRBKhlteyZyG8V9rHYDXeFsujEcUUtot6shslUUtRB1SeXMxexfWEIlAcrST+DJmW1rCNO47+sgYhnacN5jTzV+wW02uLxX2R3bSkT9CvgVCJcpckt0g1RDbxZXxW/RwR2gaXet6liQ6pZPOliLpUZJm8HEm4RQ0T4Dahnj366KOBZrTtmTPFCPgmZhdsiSc7dVwsHISnBcZeu3bt+vXrLIqMQCBvV7uz0kxZoo6LPTpsQf+4FcapE8IKIg8hWQgyGCw2XAj05wTM4bzSK2RyUAZDTBuPYqBfiPdMDP1QOBYXxE+//e1vscqwFilywnkqeHP6AUJxl6ILxMn99EezPIkEg5NSLzH8SCBkQFv1TOnAoa9evXo1KCDp5MUcFQ3abPKfTaTSZ8ecXo7rHzvQH2xe++DEylzfLVmnQZuli+cMSAMtMeixTcNWu63B+nT5zi4Wk7XJx/Q0EblhrZ75RkyZvglWBGELrAgZnerwMWDUMWHeNWXNanwVPFnKAP6AGPiUQyOSVgBNjQsIlSRvTXZ8EfiSbEr1UsdsxLx5zIvJw044x85W1OgYvs8lM6CbJ+9rgfv4HHRHwguRGciQtF2PgaYXyyQZDMlQtI/EIqeePlUumNOMzDUnViBVoD90BfNERuHhmG0F36CTCN+YPqR9jahGoJCBikeNa7va5rbf1RhOJ15+uvuzuQvE4qWhNpRy7vqLz2k9pyscTtUmJNdp1WhuExGAxVQ+/dQQBkdLKTb9OmezgnKuuMtoxRDY9dBDD509ezbwQXTkJKtGiy5iB9tnxzqqnYWU//7778ffAD4MaFL9g8Dfd999U4ZQymclpxMgIpHJRaBNDClG7AR5MnNrgfq3uZEPEvi1vexYTBVWoAn87zrkthpMZZhqCBspNkvGB87r7ONdV3CyZKxCSRwo1ldRM+FfuE1Jg6ce2yBSc5f/xIjzjVMmFGbo6gr3CHDopwao7hknVwVtHMtVoEdWe5GZhkZKQqNgDsegtQlbGiZWDFuaZSxbRtVlq8lQz8T01zEWIxsG8YChQI84hvfee++rdcRhxK9zWi84M6T8KZ1asK84ubiXhOshIzMRgANeQzgcatXUYq3B57XzejAZwTdztHRDFjh2xqQhI6GdyuhpPSjoybOZs/UKJ1i+1V6UF3mPqSIcYhOWuVxzlg9gZ+WWnTi678c5lV4tw7X/KlTUeheTCPTZdVF6f8axypK0bNXn6keDQqfBqM1nNl+urIj+YbRi7k5F9hkMphloi/HxxwfFubu9aOy8LoKPYpxTyq4eXox0zV2oh773yeixbhxjPoFLYMtvfvObOIlbt249+OCDoX4ET5uyZqDYAjQeU2T8jVtCyAytBjt1SeyisgjpwBIvdfYy8EiHLJV+QcvF2IUAfsANZ9P+NITZz853tSQVH9dpnUNaBcq60VlZx0bDOflMwuVsIbzFCrI7VylGIpf0rAoldutSCLrRNSWnNWMqzA1ION/2VdOQ7dKlS82UymGcOYJazWYeundZp8n6WMVuzxYl4Dg2VHVWCklZ29AZoXpRzUbem5IJL8VwTP86iLhMMpvFgg88vyGKIuQl5VvHsWLdG3SNgB5/FApYUITgSyH1Be8NHCOfXzYPeFpgFJbDwK7AsZPafpKoi3jIl+qQzl06c7MWKGfdYE3Ty5rVlA7H9HlIA6z+dVLSf9DC/ZiKWeen7L1w2/qLa8zp+YR6on0phh06qzm4FgDHntZloUVepU2MnXrZ8K5+lDXPXCyZxT23JJXLgHQEPTax5R5GT9S0mTsHaJ1BSahliOoo3EGRbIL7wK7gYJP5HLXj/mK9uxH2Gv6msZgbunQSTjFQa24X4WjgoFgn9anWskUCfOONN2gsECzODYCBXbG0wKugizdv3sR1Ll0/PlC8EXQSDDkx0j4Uo74nWSapRwC/cuio6WRBuj5cSvQnOJRPVurD0Vt5wWJlulj8TSzdqyzvt0KQGpRwniZOOJgertUtZmnUe3XjuI6NcozVEyBbH330UZB76cN6uE+yp0r/Q6PNPnIWoeJqkHwImDxCi6lGWKXId5Jc0QONltR8r3+XFBWau5zUNX8bgNNz3BhQ1lKHNn2ybOJ4b/CxOP6LFy8qJhC5NyTJOLMQJuPvUCMwUedw7LoVoaRQurfCW1NGl2uUavCQH2nzsBtpwuFer5Mip33r90dPcCLlGs5i/vrFRDiBrwtjolZa7GQ5QcIcR4Bm56WZNzMsRj3LmhYv5imR7DpYhpFoGfsZ5xV0EJV47sw//9OjQeadpu5XFLP/zOahh+0GLmltmAeCukPauUVm2bma18ra/jOaN0yUacnesCKKDebr/LSnnOXJuvOiC2mLScb64FRchgd0d0yggVpI8Dj0YmnvvvsuZX9Q4aj/DvdjyYvZP8e0RMtPwKOm9C8v1Tc1WjjVYrqldsPPyXcP7iH3tFSyzUPsuXoPBKKSQ0biOr0TWAuFbmczruASvqtjZ5VxlU8H5ITARWLXJhrkL0YgRLjl9wc4UYnJxAux/7333rtw4YKc0f3ObG5Rf7EO4p5RdMXlta2C4yFlcYdU5brNNbYAG0BJJ7XUNh2eS9sNTS2dy8tFHQFEvxHNQxqIbNij3yJq1ww4UpxNyIqxokcffTRmElwr2BplpVkdYlJcScD+kvYxwYpgUVVGxurvOsnuQQ5eDZsqa4ru/4rtNzYJgbJf1j+nH4fgxm/XiZc1YoilbIohzeSbLz1MxH/y9BndOGSkARSwpHTtyi0i65IRG8jeQRbxsjhda9b4f2fsNqGN4Zi2mIjiuVUBizQLVmjCmawd72jpilCDrrxLgCIRonS2teOExLF3sDSNBuCa9S7rgUxIbcNQrijBuc8OgIJvDNbLWjjhJ1ztfv2w1jcG613SKGANOvWLauhUo9qdhiQf+ckfog1pXj1Y0qpAgmv2WYLGZzh01mNf3dBx6X4JusZVwSHNwkQOLVacq1QBKk4txASaQjgV88dubsuhcc9MbOXodPqqBfsWiJhNWe6PSBwItpySWoPvo2Nav4/90Lt6mtov/tBPDQI3K/Iz29eiLvHhi1/8YpzWjRs3QtdSyV7XXkotOr9kNGAxWhvYFVJl3EIgouPSkOoTu7dfJ007qmjhggynL+PamqrNnLtwnOMw0eBh80G/bqJ3MVCZ09g4rtM0Hf18Sj5//9s4HhpaKUIm1BpSkVnMEjNmgkXQxzgIuqX16H18Tw7t2yZDvuP4TER0itU8a07flM8A4hEgpeSLnbUI0hMaJdhNi65a6PwcUPx4XFv1mfjr+k1srvTrnZrMtcguudhLChvxAc7ME2S6mDILTlINKITRX1Yynj9Zd0nZb4Rgm+LDYuLuuHZALyYZOs3CSdCQrWaL7jj0Xj+LZq+acQjaenrqgOEPdLzdPE2tq3G9chweeu9wFV9++OGHTz75ZOlQt1/C8S26Z97Fw3f7dR25ZjvKlswAkM01vIWYYEWj9fS10X2nTGfQzvp7m412THMM0WWbu+MX9xfILKbv54zV2GcNQ+QNRXs5lhIF6xJvsWKp0JrRqueLpriu60awYoxRY0mm1/ANTcY3SlvhO1bWCNZsQkN3GkKmcxnX3sXmyI6MwQIGGvxs4GFcRzD2p+nosVjFoWKFsabMAICIY/agDFFDtQ/N9o4ruuexcyXHT7R0okuzU8F8qQrq2NUQUZ29DqxBqk1k21x8A1KD0fjNhTUH1hBInQ2WKPGuMe3pu+y2zo0iHCBYqZQVPBwtrKGBniFzFkfL0BktwmtZB7yWju3oX/3quuVorqHNG5vbm4P2bWwoXbP/jnu+t72RRp/9OZuz0m746ftD+EbRajJclzVkapOXFDURCz/44IOQEh988EE3q9zb6DfwyGXNYj+ri9iQQ9dN/SftaSwDpUX6hm+c7p2zH0ezyIZ29pBUjioSrmf7ekp30v2X/kAQDEG3ZAD4WMuyf+lLX/r4448X8xrtLUCboPtpnX1TDAdQSh33NO1pneksnOlNQcOaG5c1Jshiuc9ya5vLdNjt4bi5viGpPhM/JlE3XSP62zyndFjaUEkJeA0F5xZsGIJJ/SR8c542pgco/g1x/T/+4z/OnTt3Yg2cDq39jqNBm9OPz6I2NdGGtknIWSynHX1jtobWTd0oMTSXMZZ12hIPnKzYTlkj2976AzgO+2pdNysdDjvtmM27ygX7LLCBdDfUgK9SS2oGgn3xi19UAJ4mT6riPrPlR6vZuKTXe8oCFY1ppGQ51zkNx8iWU0b0S3RsaHwDdg3oay29McZZ3BGucghotNs+4ZMsw6ZdFW7rvV4Vw5/WfOMLcfxv5tAg9pzRW7JRlWR08SWVJ5H5//mf/zluvHTpEmxNlt4hU87E3LQbIo69+6rZt8159lu3G9daky6FKLoHU+knyFQE7HnlicFC7BxLXZ0oaaJsvtHnIxRiMcmqWUm/BQ2tXbZY2WxpyxIa97WU2pe//OX//M//nK2uw5wuXeBY0cONbOysdVrnxotaT9nEVWpYQzg0883d8J8EtaLig0njJRldY2PcfGbzjU/Jt503zuZg8FlpY/05g5mplqPi1ib4DmtdzmdSuqMXWQw0u3Xr1j/8wz88/fTTzz77rOLryWoX9Lp4OWSWFti4uVF3O3YiPw3hLOstFn9DmqLcxZCBVBIVnHfxgtFiebRTQxeKJig8tPtDpzE315fO3tVc32MajEtVopSdHYJ7cLBf/epXbocoGa+gjRvTsa57fT6D2eh9/lLKVY9AOFDWAF3WxMKf3G+arh8619OwLjPa4Fi/z/690yn30TdkrvncX+ZHLxzzn5qosUPTK2v6MmaAv25E5gfTxhp19NJLL3300Ud/9Ed/RBFoiCnNUwMVvSqBe1OaNx6h+8fHzqnsbLGe0HKFRROxAe+aM2OcYAVBzLIOSOMF4oGjGeUX87M1CzhEs/XZrxRAO9qUDpfKGtlEMk6seXlJIhKoFYI73RP1k4P4STaXGDORtlgitq9LY+7M8ZKfh07d9W+0hGZ/ehLjVwpjl3VM4Gyet0N41XzjRzNnEuoui9L2p+Oj3/OyddaDjf4hTnf6HWhuH6rkRc3MIbOTSq2+/POf//zixYt/8Ad/gGrz0EMPBU9ToRfELhybkrSbtdwbjn0mIg5rk/qUnRfHWhSB3kWS7L17QzGNFhhtwF2fe3Wioc1HVrKsxUgn2P2Vm+exWAjCnFZ1FDCfc7Cv2P1Yr8uNeteyNqnzpVtxtIeS2UqKjmI1gvLxgJtI6OcX66XN8esWf6wjcE+8HMHuyNAWE3FPrGpqsUT40hE+f6Bk1000Y/S2vgZ4+g8+tI2Y3HzTKPJFzQgKisShB0+7evXqE088oairqZbl8lPzTSj3Oj4rv6rZCxYV7k2yPcX+x4xS1ZKmHKKR8zpg1HfE7Wmj2eibrWxu34SzzR3vf1q6UbKKKGnLAA0HHBTukUce+dKXvkRARklWI9u982fuwu88ZUkmBUk3rMa/bKhST2VEj5vbm80p6+K+ze0yTfWn3sPQHYdWra0oXfiIY7ivazHj89yFti4mNy5r6XHzHMsWdo2ZZ419ApMVCXhxIoFdwcri71zz95ZaNPb69etxy6OPPlqqSZwUMqhSLyXe8/iM1ztML1mjotQIZSocUuirpGGjJCtTDaCyBncnz/osNWbuwvC0d4PJSMNamJGRU+c3d86ZYhAp+HMohH2xp0rW3tc6IhcuXAj2NdZQAPIpl2RHY5aFEXFZ0qomUVmA5RHPGtphoMHrnWjH+hPqt0jf+9n1EFnS/+YbW4zSlTUcHx/AK10sIPPSf/y9wpNimKYX9S9d1qysR9eGwuoy4YAARiSeYHSKL41p36adDeFHu1qh9Te/+Q0ZjCGz6Dh0QKffmePjs0gFpyvaHfJ5A8fGjGj2kCiI95LpGG7GKGmT0V9thExeDZ3jvc33hyiZNuIQpdFMGhqvL/dZ+Gk2N9TDDz/85S9/eZ9lOeT4WmqiFIX+2P1ddkiR/CO6MFom+LL2xhYDuzHDO3q0cfJUjNeN674ZxVCrWWMP+v7ZT3lzkzf/BUApFNWQrQZ1IVg7qyhcjL40dKd517CWJH1n/HO/Aww05Hj1V77ylSEz8YE6IkXjGypDQkNffPHF73znO3HulDCaMzlrc4b3MD7xaE3Zi9FdUuxU7GYg2D7rVLvUIdmppMIGNxssfGE0E+JoPUtFbODLk5UiElA6JPn5NZp6Q9vK+rB1Tk4O5fiCR80Zd3P27FmxL2w5c3XygGaBWl/84hc5wsA0SKN44JAuCq1lScOjz9m5OrXH5qyeqyXzPdC8mHfb0VXb1QPlkK6RktaIxbSgwRxrmqfrig2JdASmhY0f1pjOMRl7BBWiqmWND8XQxk9qOWxFGEwIap7gJ6vzWkwWENqUKtySWhW/Ul2PZoI/+tGP/viP/ziEl/gMDJ9kJzonH82rfSxrHViz+uSUY8vUpzB+43PMA28yNcnG7F0gmuSjZzhu83DSrn10dNIspZf3++vH78s+wsGWA2NI0Q5jrshtiOYhjmN0GmpxKPqG6NjU5kI0iD1hlzRPQI29Goxvu7oiajVYMN6wtnkInsZ1aFUTE7N0rKmBhmndD2BYi5qDsRRnCMuadSyWUzwYo/YPDDkGG/qosQmgxVr+9fPv8dPJpf42YMbFLhChnuGMHmoFaNqDBCT8y7/8Sxz31atXg52UWmVVdUo2R0/gepDmyx3uVDWJVEmWsbb/Inl5tOZgPooRRZ3EaMXx/CAdyJrjlAtOEdOOD378/QH0u9CQN6dw/ItsAB/TTw888MD58+dBmKWWYqdSH9egfugg54xOiuMhZEy4NKSuAl9iJk7eHEC1utHsPX5azVk63BQjak5BF2NNSDuLcbB+0wT3vs8N3harmN0g2CbBlVPLfx3NPtQvsP9ebx+2MH+TUvfT9n9FEBH++Z4k7l//+tchK8bnILLK0ytrqFs6bubfb773k5cCIvtamDb2BRmALjtoXxL89MpmT7WhxQBoXFvkF5OXSlKmZa12D9n9rfm+WU+DYJtrawDIDwDzhrZYbsdHHnkkRHPJEoT/8oSxGn9jo7SboggkmBKTqcqbsLspg8T1ajEuqaZOmDRh389xHUcyrgP29ORG4yodLo2mtTuUN3c10Ow/SbYf1iyrH0OqrD2oDFtU0l+3dILiuGX40V1+sYPcJtkdqx2BzdzX9D+iduJw77///o8//viFF16Igwt9jPoXzT73e+KT70kD09uF1hGaH9lQgzUfIE+ZnXLpqKFb+ndv/RxmcytNVnNCMR+uEgymSjmWal+Efptb2SzMabw/U486sZ4pc4b2BvsKERzhWx2Gxiz4IY7kbxmSXUOA6DnCEdJQZkwjGyFRLgI4mE7Wu0gHw1273SqQbUjTmfbT+V5Zm0C0RXN6TrUVk6WHbDIHf6bDqyw3Q8fEpH/6lA5h15HRX7MJ04euHyw2tblRk1EyhCABrAsc++1vfxs49id/8ieUXbnjbDdnon1jBz6xjD344IO0pYgBcMQVwTRRQsZ1//Le9bGY5j2khlNylxvzvS7TRozrOBe/ppho19xe1misDXXDugMNdEvCIe4v7BzBuILKxP4u2ThrzrJN+6yyOllM5mLePFkppuwa7JrqaIlhxWLqnXxMWbxNCCaYdlvr5nEeYu8OdrOFJjTb5USqIUY+nMb5GNeCrohFA3DFJBS/0b8fTYRubpdf0TenWISHpt3s27Ieo4VrwkUIVKL/TpwatS6Dj73++uvf/e53b2cDwXsYPqVPqDItNmJ3KCsPMQ72tbPuzE7qRLr8iRJm+vcN6+TlaZ1u6DjTnIq+7OmfFjB0hLaHElEB5EM0XVVHuu+++4J9KVpPEXdyIqvBj8YuB4jKrxR2LynjORGds+0DLGgwZXXKCvWjmWc9LlQvdQxvdmlIDuYv1WfnJMthXat/oD9n6RybYxalc7TRvVNXl4XPyrtz9C5rrbJ5ew9R/feLyTg+/+ZLB0UF9/3ud78LGCAMP369fv36pUuXQqgpRgL6nfet7imd3riDP8YnMqACxwKhQ8Ufq+IxZbW2IT3cJf0hgkjfxMVEFE1Ch6HrEav26+J+TE7krdnBftPndUC3E1phVHMGwvAx/Xixxq9+9avnzp1bajLlmL1YEQhjc4isJzZUuihsCl9K3MhGxTfYRaasKbCk2R3yqSKKSxZv5TnaXu3A3goKTFm0UADh561922dpPSlsviFDx0/GdbdYfb+35qsCxDmzinyI+IrmuvePRflUnWQ0SNXwvWa2m0AsA5WGLhMHK0ZbZ6st5TRurr6iAHh682KDePfdd8+ePbtJxDeHoK4YPWJd/wex4m1IZneeYwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Objekt3" align="bottom" width="202" height="202" id= "Objekt3">

Obrázok 3a

morY/IA1fv3Vpcq5d15LCwAnRn0XVKdTWM8w2JnkKRDhoAPRGmf95JNPbOVu3boFogImwYW4anRNUm03E1gZAcdNFtQMmbQBtzU2QUEvoqhEJ+otLILB87inU0WH0iHfolM+ENiOBFuFv9qB6shRzKjJcu6Ljx4SDGEuxsH0yeYpvNevXzfqMnOLLh8QXlkc92XJqDIR99Of/vTevXtI8K9SZHIFP1Lb4jJ9dDZcVB4qGii72eok/7r6ZOjz1dvhlK9uNRV9q8yA3NcW5tmzZw8fPsQ+FKjysJiblH8Alqu7nD1ThmzBhRgGEx+IBRqDz9CukaeroWoKH+7Sp6yALlTHHQNBUoWvF0ffsnGW7Cq2ZdxSLZHe8NUnFexIsGTyF9KjzvzwGm7E5nev+GHwRlqmt8MRj3P0wPuQnInjv0zWzbLxlOxmH0NO4dQkmP2uTu/5xOdPJ+lX+dB6su+O6Azm0A6NESem5eB6Uw5NfCEpGxIDON28zBN4al9SKBhWru4fy6QVtPAqB3KrJw37UJAThEPiZt+MTGdd8yzy5mVri7sfq9v0mjmuAkpd590PBFRdTmlDe+AraAHh6DQntSvFav/VbU5SF5PodRXOpMhhcb3dHnv69KlxH1sdg5LBBy5EM7owQZCctcnr1RUPncOC3aGxHRERBO8lWohYnPt8+C7aqt74els8CSoMhWidvx1+OpNzuqDQIxkKjNDsLmOQqOJQlzCumhnFXWddnBb6FaWiPpYEhJyZZAcKN7pjdwZSDe2LpgjZ149S9b5JUgjdKjSumm+CBEIT0YtwljoWx64ejlMP+z6HrlK7t0pRrSt+qJKNHIruNB7PRSDgFXhKUYLbaAZROFAdl1KfR+wY+WL2LyJjGC1oDGkuJri09H/3GF0ZD6G+aDv9rVXCKCe46XeERDlBfIW4pZJJIBlF0dxeBppDL2WEwirLUa5M/spiLzCv7f5nS6tLtiHqEPGjjHcR0en1zp9ehZF6xhkFgleavnLILhYbVCkUvtvGNCi16XW+AfTa+KS21fHnuRTBp+pbiQPl6xj497icyocDvkzZQ0ksVQjRqGZjafA6BR1kePeakLDKzEjDjqEw5XMRNBPGq8iHmtTyC721NbxXafsEzBZVxCB2TxxH98qyRaqfgu3ZUhlDRZULOuWL4LdGeKv43+ZUgyAPBrICSHxMNaIRC4ITBfVrcU5KSVRBDA6Gk4qXMoaw6ezmXBTvNW52CvTKyBoxJNpIqiLS4R4i7FoWe/ZGudc8FE7qogf/yy+/rIs9jAIN1s/jx49huNodE/tmM+cxn4gYpz92CqBeV3st1HVihzHZt4+mwoXa0U83xWKDfmy1kG2I2obd/XXFXc+K3MTUOlYLDnOoo7ZDlOK/EGXYoYz9/9XTFLLDmvohm3befBti1gd4oaKvSI2doxxnsbUSGbFIM20JhevYiqsuwSjtcuAt8uhx+nuVA87xpEKVQIM6DYrF7iFkZsLBaOxJKT8L8IviyeVev9yHsiB9vf2f24aDErtHeE6ntC7Wtq49DCocmmgXSDjEK1TMGEjlDIOrUDF+a13pHAuGGdxo05KxCppHSlQgY2qnxemE8hM96wCImqrHdok1F48rEN1n2el8oSUk6sMbVEbnRIbJvNQ5tVnD6CLJmdZwlKKIbBSMGqsoi0x78eKF9fP222+jKD98UTl747XLgQu1LeVzlZYCd36VgV20q5jJcYk5k98jHwJnAhhaGyN88OABnOPQDKucMMR0XjS65hUPdDxqdWgjgcFLhgv7qH29LYnt1c8ghhKrcWR2WCVhl25A+Mq6J0Opu0IpindUxJHX7GdylDWZ0CWyTCGGWhqql/Jb+ISBHYEQ42jcv6yURnZANgqpRRsPvxppWT8GwPfff//27dumWlfPJr00hrxKW2Xxl9OwXiPZnN5WdjRzAfY/FibZxfhuy67h50ubluRRIKia7OSjavwUQVDipV4oOqpyCAMMnjRs47UBYLNgcQ9nW84EmsbMdO1QB9a9+NTRi8tPsjsjE1h1l30Ryy3I1a1Wk6bQ3SFO6xRGEU5IUc8nCQNCG3vAUIwRYQ8ezdz85M5ZSpfy0/gcgtQ4B9CoyyQYgssQ/lva7NakypqceRVW/irte/4c2+BF3B/QPicubn8jJ8NIC3sceOSpQhayTv1jRNBVwlZFNA+pS/Y6Eg6Ry6vGlSp4Kh45AJ3dUSq5c5xljEFVcWAqpir0sma71VRQ66SKn3peltQKEBgdQuqVsV+NmyDfwiD/9OlTFHgEWNAPZBEFGoEz+XY7gM4Y08+WZvIfm6BRVXtrzKfM6xLvsmXuc+nvvvrDF20viyKV0bcWVDIiJaLGxWuGFrE6kPoNtm0LbMuMIpV8MTvlyyg3gregOHDVOUGpBVzBYHCoFwgMJv61a9egH8KOmiRpI2hZwOnJEzhYZUmFJylQrUS8qFhepbR12XDWB1qaZasBxWN3Nz16hsoNaawTKZK5Yg/fuHHDqOvWrVtwsiM5A7m/SBMrycBmTS5UB+C+IdMPjcCwt9LuGOEd5GDosia7yLOKyGQdJx+b5dRPBaMuRwBXEAOrfFYHUE4mm/zYKfpnEDb5FY7w0NdEtjL78CvLvlY/8REc0RbeFhL1Ov/rv/7r8ePHsLuatExLAdfDJAORB6zFTYZT8S/yNs6WU/A0z4h4qSKIH90KB2cNp8iSF8fX4gKnezx6Go/Jm+Qcs9AmSWXWv81zSg5yrAlDiJRvhGpx75E9Zqqd7h5AooaxPIMMZJRaZdYzRJbphMgss0W0axxAEWieS6Z4ry5cXkyyk62LHwi+XMyLE9EF7aOioSI9r8V30S5NmattKNumqKNMiE/zYWIPZBE38NXlLBxk9NoyH/yYrzwmJbCA7vxWRsosH/B1OsrgPGTOYRl1wjARKoeQciWx3sCoQifkFyS2ecyppXiBc6WsYcn+OunIqfEWUSDxFQBh8kPc8TDiWtevX7e/v/rVr+DRvX///n/8x3+YZLP7PHTThN4HH3xgd548eWJDtYXDqWUAC3whV/wIXMIKjQF9pYTumVk0+ciJ6pLHg0pb1W3dSepnKQPtY5l0/TWvxQ4Yd8B77p1XbC+3q5RR8OlN/SpUxKMUpSA4TCF88eKFiS9jk8wqzIGgQFfhK4roYazKyQjoJjWr4d6wdw1FqPqSy+IvZZqyTC4k/+XUVimfc9FPVD+snb1N49Yyvr5KsRySEnb1GoksZcU6H3wXL8JMwrvIctbXjdhMZ75z587du3fffffdhw8fInnNHjBh9d5776HsIcrTG72Z7ILK3XwDAbRNukzIoTSYppp/d01eAYUnWXscb8HJDH1+i7UFbtskt+ZcFF9tq4R0CnXtP5PH87JsW0+Kky55Eafw7Ie7dolg1uUEVKOuTz/9FBkbeWR11AyVwErSs5XmdQJsDDThL/akGAbg2CE+HBYjMEJF9+5hYn1skkTBMBKK8eJpK0DueUnwq0sxGRW5W0uiLEYHo6EwRDW+Xg5fbynTBYvC7W1tPAK7LHKmL1WijMCMluxfWynjhtankZMZb0Z+05I4b89cvXoVZVTAJkBOf/bG/S/Vg2nd7eSD1/+CfltkpxwnxWIhGHNbzm1BvmUZzyKjfdhHNXLy+ih5UVb5cm6XEFPnvrL13UMVk5d91WT/KIyaZ8Ee/fg5+9dW6z//8z8fPHhAN1eTILKio9JtoKhA3jr0VfyGpQFTEO6NaTkOkyZQMJ11SGXki31sivQ6NoV4FYsOFyzbBIIHLkJTymZY+Dcg4jRuM8VNAJxspYuLhbEviBF1hFapOz95UvxvfvMbnhlLjmBkhgUFp1CwoLIDEoKPXtS++ZG5GOQkCdxNqhvgV+bxAFxUNdEDdq/heRCqER73EKHYa5EjBcNSZgy5aNt5/VV6funkaOIfD3Slawzq6i67oJqb3WUc0RQPu2kWM0DMszmCgyHoVJnAMtKHf7v45ZngixK2b7zxBqyOgP20BHTJ9VscVSawumaOKvRJUYamyNk3IsexQMVtp1UO19fUxe5BLdSORxEonPE1L8d5FSe27mn71fezYRGB5bMkhWneMJueG4qFgJZY3FKCkMHDjNFzsqCQw1gVHOPhTaUxohm75WQRn6QOyVgL4IYsVmTkKAsOq5DBu9q2FvHE1y/aXgaaw9C72Pr6goIGfMUsY6Oujz766LCcKQxrAYBGTIyqyyTVbMq2BOMAyhqxBRqDvx5VRG2djNEa3qDaodLMnFIQA43NcgaXjmFLoJGJ4oHjcq6CYT/AomdnnvlJs5xmSbwjQNja73//eyAZjiM0EwjhYyPd4FmZJAMGrA32mJIf9lBWOXDjuNRmw54UFGmDsEVsnb4rJF7xK+BTFMhV9sJ2198OXvtNIcyZ0iVWPbrNzGOq2Vg4pm4DApBpNk4Um4DSe0Fs/76p65sVKWKrEIJBddYGKU9nPbwan3zySThJtTis8RmtxDZ5Fhy1cOo5iuXkfH3UFYvXn+heeKMv25kM4mY82AKosoFGjISrrY67cas7J8JmFvw6S+RHMQaONZA3q72j9qBxHAgQJBmTEjiLIEUDW6numXj+/Dl8etZwPAXK6zLdjDh69GqNqjhR2tCKO0gNEmh3kHU4bwWVEqsLw+6xDapk0FbIYUljXBoM4ODl7sgiFdQw4Mn+ymhTERpEDwhSHoIDkQ4/JNL8MXi6TJQh6th2aGDn1zKKnJ3ntzSUzcMfQr/KgQyNwBENA4y6nj17BmFFXVnT+cKiagzkdM5BeUWN4jhW/0PsC4oEEYLYpkSSgVLFW9jF/V0cIQgQNrxIRwI0uq+X018hAUD2CA1jwNnrs9UAqF/84hcmip8+fVoXp6jxDpyfZoYuOAgi+Kh3jfpqWTbWUVOoY8QMxEBmV9eSqlU6VVGV6xj915HT6isbgppMRO9wf1oABeB55g3bBexdAIQHKdG3qeEQLmWTVNLvqG11ftKxOnpz8s2tJrXhM7RrM47hStaS11U8JSAPdELUV4Gw9WldIaICAyxYGDiUsekL/mVFrCzKAiYpdbHld4sEc8p4PCe2xoDvXPFjh1RH3XErZy6LT1tXZs4ZgX388cdm4v7sZz8zIL/77rs2zfv375uQnP3MNAyYQb8AzCb1C5TSiqsYQNkzP/a2J78O6VBXhG4kin0VGtUdjGWUYByh0r9SL19pY1CRBANu1ReniN0xznLr1i3UmcOpAHNKMdUl/v7b+oZLHU0AtwHUeKdND14N4AE4Dfyt1ML74okKwkE9HKtzVvzQFWKjNxINpyrb54zN47iWstD/ca3ip36UhBRoOE+fv86pDgQUsHnZQ4AciOqle5jm0hel+lzSCtDAR61bozHTw62fe/fuvfXWW/YXJi5uomfVFEjMXDiVM4R8d9/6NOZeBeDg3+Cy46yVGa3iTGZVzD1QgPM+iaq7vgft9+BlWmZPkdPDE69fv37nzh3TX4ByauSjcwb6v/82SLAqylK4rw/YHB48eGB217xsNwKskTwBAoMoK0teFalilrhNTY0/ZURU0tLA15lXPjRZapzMxFdfHFBMC8jE3EebIXxFZ9pHXTHw4CI5JSAhzhEmWXUH6dFbWGD90CqvAZCNhdWl1IJ1a5R2XA7ONI5md0x3ePToEULDSBoMM+2yD1qnQA2iSZs8FVO5mIKFdNJlE2qRunol8eKAOTr3WfawFhFZwbmvX+d9PGMQMJUBmycMMs0zKmfJCKljLeTcthD+NbbDau+KVYGZmYpiC//HP/7RJmaieV5CKHahzkPyxWnco84OZ4+KNokNlG3qIjbzms5DpHvDAoT4qr5/qUuiDb0aOwBVvluSiAvyAZxVFRJmbFX3rcE8AEu64ofWlYRtq4OxeRmQjYsZbK2ftpw5hDOs3377baMxhIkeP36MzcuKlzuSp7ovFw9rKpPeVJwOxMNhK4HpV9Q6UHjqgiqodVkVJqQQfIuGItpBKpwbeI3G7BWTY5NseOXzbTdo9p3SWLTBwtoHBmbXpo8Z7zSr4Iqf1X3FDx9iZipWS0uOHbzGurL/sGY7U+2e7kTAHX1vvLVrS5sl11a5dXGSVu6eJ9vGiJySVhH0nceMKhIe0vkxZchtJChx/Fuz21rathzxCr85nJ/gYtY5UpxMdzBKMzIz3Priiy+Y7txd99MBY6gam6ahyGIBRbYLcWC0ykKkoUmORV6sVUTieFbnG+RMWCmlEBAVGBz/NS6DYxyRAavSeJXA8tdXMf/0tvX8+vlg2sgDcGFs1fgo2TNCE93rHDLOCEWRuYgAB/08bQyF7UyVQ2dAWZVD7Ewx099URJzHpUJfBWN37WKWxPkuCmQbHdy81h2KoasipgIGg1PDkXOAm8wqOhfOAS+RV8libGUx6PmTIZN1a2zl7t27xtpMjhnLUz2cIohLQKuVOqGioAIqM6AmuVcKvQCxQCQ6tS5qSP5JGVl+N6NK9f0cjN1ha6mxfkNIsHums8wpqWp/OV6vNDvMo6eVH8COj7LoKhBH2If/8ccfz0vBw+oV3m0moDFqIGjojecqlHFV5rGSZkmLR4/ILFWQip/FiJCIoRoKpsO0peNYBVdJZBy4GlWOoxecowVPc4XYGVCw+aFhiFvYkDiGadzUDDFeRhlYN8yMumi5LE5sSANV3DRDAsFozFAKlfB+/vOfG9czyYbzxKorVM03jPbR0kOK2bTU9EUcCd+FIy6vy7wE/coaeWR0VMGuhId/YSloP4HA8q9FZGbziFn3E7TxCfARA4vh5zvvvAPdisODiq6DrKMCHMa/8+9WCyKXbTMOZgPCNjtwAoDGTAI4o6kK0srKsqim1iRTKTPL6l7KMFa+S/0QxzECMwy9yKTx5CzuXXVe410Nj1bXgiavGKc38RgRi+6KoORAOJt4QT0m5vuVsVQBNmic3oLmNi/+UiMhmy85IMgP2TMIiyFKgUAZuIPyLM4CnhhWj1SWpFJC8b6OpmlJB24ELOKnV2mJyK3/6jMBGqFnvt5SYN3m/uTJE/uVXuW+5NZoz0q0J9KPTmH1ft3QKjdVRCrZ9Lkby3z06BHYBre+Mi0oJPgq1KqHmMuogm8xPzaqlxRidM5CIUTiDJWBadxzpVSk9E+KraJPcmBH2QHdJT+YpstRagPPvp/StDUbFUpoIZ0PlMmtPatLlSHA9rUfJ40LSBvcYXS1L0nuyKqBUoS6rjDbQEvFE2TDskL5VDdAHYvb9DWzJCxrSQiXoa0ry4vgtVLqCn2yqzyYIGk5O7NIoS+YwG9e26d6zoAOe4sqLtG2+tkkMJTTAMRt8Yy0PvroI/sXOZegLlhZIDNcq2QLHDQLMV1LQooLOcuRBciNILbxQNTr169DfB3HXYAK+i653kVcZNT9iFW8U736FRW8Mp5kSbSgDoazznDwNIWYFsC40KqUJXGp+84uaOnBrwAvYl8sPfsKvothA/hQ9o5erH+WsFXxDMDmQWQK/5bc+l2CvEpd1DjCjBRrA8fMc+da11FDDr0pc+QSd3F9dRdowAezWs0es8eMxiCraX7TzZiH9F20eLoKJ6YGsWk+f/zjH03yYm9c80IRvFb60V3uVJb4AIG1qkKUkal0P1uZZgyMB7jXwMjDqqiu2LdtMOIK16Z4PhswBmIHP8FsoKzm+Akf3LHBmFpiWhw6Qb45HjhLFWPObUhp5QhhZML0ZfIKhgTWBmvKEIsUcsVPXaPIwtEQ3IM8L9HLyQ8SINAUUCVRgiJMBmxYPj5Gs1bFkT6wBYcg0/SVKnaUdlsX5wecivZdHHo2p8he2WVwr6VZ/4eaeAOarZytGbwXJruQEkXrC6nN0Pu75wcWqYRDelMORzIr227Z0CjHYDAga97+cl/g0U+sqqMOo2KqiJeiupHG/oPuR42UVAeM5M5/3Gdci7zf7ty+fduYEUqFA/Ux8iZRuACNrTXuLh7tdfARpfzZ95shEd4eQHoNNFJc4Hw9VOSHWwj5XAxI0rqm+z6TB5cpw5aPKX4HmlHh0+TIT0U27SpAoI8CTRu/xU83CUvC1WRr0Rc94tatW82L8IXcrou2rfUKvfGxFRUxcHSzK4y6bJSmj4GFwxOKdaWO1DyNuogADPpDFXc/fwrgnqUgLjVDu8BuZYgvu4NNuNV1cWJwk0BwEbRgt2WkbT5QXPpx8NUVWvobZkkeRR4gHScHP+L9zp07NlRT2M686BWDBxfil93TeW2+qD9T3LvYfL8wvl4Wfc8e7pIPUf2wc9AhZVdZHG6QWvC+AOFmP1dllkwIbWVDiBEgW3amXndRLorQRtlA3J72yIbeSK5EAObxYOGMxsqCDIiPwToliPquGfxa2qYNhvwMW5UHDx7YGmNwUBHtPnx3ugdOnYoE2TwGLskmm7hQ0RSz2YCg0LWAJRBi9hPkJwJEumAcwDEVr8ZXIGnpdCkjXXVR6wNnpSyti4UGzy+GB8HefUcWyjPZ2ExdvHfvHmSLQUx7O7fZW6ijBpnDocLugtujug96lhA8gAwHmn0XBfpBbFU2+TffnQQGEXIAyojBAVBhFmpX64KG5zm2MNMsNnUAZc1lUkb6p7air1ev3244bBICIgFad1kTsK+x6TBeFr2p4maxO9hY9cknnzx69MhuGlHhGBsbKKwvGNl0ZmjqEzFylkIRVU4qmSUWVMbFAA2AyxpygETJfbEh6v3338eh3XRLEF3OpIC22lcEK+1pYC0/OqWCTWXhfGd+ZAllL0ZYF0UfD7PkINbYdFccIwS10wZvwDyT6p+zZycR2noHzSD8t3/7t/fv3//tb39rGg4kud3kpIh/s+e1NHF4Tr7nCi/OXv+rSXycX2eG19d+mJiKrO5OCM0FK0lwgUQJ8CwJ8S/ovI0JNxrAVLpqsk9MjXZ9QGmMgRYqHd33wv7+9783xvfuu+8ajeFAGURotwiDjRS4I2l37h8wLMgK2BWz51w+efIEfnmo+Ezn5eZzfrhJRTEuWyChMMqssyrEQSGsaYELlAo2Hcyoq4wIepSDLXkdTAtd+6PsrZx9mzqNMQVZH5UiDpKBS70PnMZed5ymSU31KFvuM1iahLOJuKbV/OpXv3r8+LFJQpsXQm3dD9FUhDvz8k+cjsrboC+Q34XF4h3q0jq1PkozgohBiCbZSWFNVZTpfb0ZXu+jLCppK0PAKPK+5sGVKja5PWBEBSw1/DG7FFI9IGGQwGVsGWlPaS+rSlVx9Rj2GDZ//PHHRmPMM4RvAz6rIBYCQ1IeE1CK4OBHdSa8JlFxSwJKrpvp9fbbb6NgevMQB/VJVZO6uysoWGZxrAfao4k1jymLbFnacEXZG7UsVJjQjYDwiU+yzb4IjankYc/2lsm9v/7rvzYr4t/+7d9Qah9iqkktx0m22RdhN1Wi/5RaVXTpHJ1jJwygKdl351mBseYVDGigK1KEWvTJOqYHrKIKpxC4Ay/Yum9XCyhq+GMobSr3T3/6U6JQEGL7JJSp7tyHvy163nyPNyBr2PDRRx+9ePGCZTaqn3uvvEHHNIv/QH/Nm5frqHOHxsAXiAfGDNwGpnrdvXvXpCh4DwWvmm3KArnAxXntcUkUJB3OUgqf8bSsrQWgN9+HknGli5EJlay7dKVgYSdhzeYxowI3TQy+9957v/vd75CfwU3+7IdYrgyeWEXjapVVBy2OCEpI8u8s1iyRGBesCqGfVrAHfFBbQF8JiM5xBgLOpEV4dokAKQsDSA2N5yU+Zlq33TGoIsx7Ls30iwsu7fNbZxRsdGj59tWHDx+iEIDhNFIlcAKi7kkJWkoQr1zjPD6F7FG2RWIhgUbMA0ItCiMwCHfj4vB2NK9Vlt0Yungl8VQNSc2eh6HqhK5Tlr36bmCf/AocDJBjmmsbWFIRrIKUtoex9cuk1pkfwmT6ITJZcWIy9ms399kqXoZZB1Gsy6SLMouPJzxDNVtXiuoACayvaY+BwALMdUVItwE4/DWLstC4Xvyuzp0PINPFDGZsFDZVKC+rQm/r352Wh3fonmEEAxe1AEx8zUvNFhCVNTg5qldBZFNw5zmvAoJDIacs4qODZsiQF05btF/feustIB8O7QYGl7RgFE113EzRJDyg7gq+y5FwYVTpKmLbFOGReVJFDtHF8zZgmwUzUbiZgJlfbdmZAiaCwmnPnz9HzAovoh8YYKiAC+BnnFPOTWahjykt6SroWlBJoR7Bh+t4ukUQXOE+wauvcL0UzqqZr7JjCmq9E7C5psYXuXbIXzeomhwzTDYrdxWGGXtXCfuUB76RYLQNQF1G3/YX/gzIKzgMi2yGzf1q/E7Hxzu6BuRbbAwZMdUQsguxQlY7xMEF1T1atP2IBFRmwhqTkLoED6roeMHIruOpzZgCUKFsl27Gv1BE6SM+LnlMSLeHsg0ao3yuS8wKogn57DZ9WJjAb3sXSYbVq4LilMNJCrZVsa+q6PCTlH3nfMNCaFMSUs2QCWKcLIAzSySGfZY1kyHzKS6ZiqmM3By2rtoq/NuYPjrLfgKyDLgSDNqPHz+G5Fjt6tVbpw2GoeC0BGxT1/pQyMfB4GDAKEBVGpTRqxEYUoCLojJpDGRz5tXwsCHFeLaZIvYhZFR0ObJRjYTccxmNgSJiapbMIBJYEQWDyZaTl3ljBKnIOQ9Kt/w6/PJwzUPjZWmx6nXLEPFEjEuHQb4AVECOj0EAW5jt2jRGvPW1lNGmzFR2hqa8n20eI626ZApPUmB355DKeWVheh1ISJeDXw+T7RtCSdFDSSXgkg6+jdGw2V3i4GvQIIxZG2oZJO2nDz74IONn/veijWP4RkABie3CSOvTTz8Fm8SZ5cCz6me0KXvoskO2SoRXoV/FzcW3VEnoCzMGn6YbEBFSmB/2UbMDDbcMR/XdIsQwS7onP8FAUFg5XTBOoXr9sybJGYbcOKF48lJzzOKlny2gSFmsKY04YWzWD+2ZKm4J3cPSPI2TNMOPIkDC7dJPnz61lTLgGJbgGACqxDqYLiKIsyY5wb5X5ZDupTIm3TPSABUX6MGsSMWHPAClHHwoaEC6KEHpwDgVzkzX7lLWSvl4d/VEuSE5Dj158BWBW5lEee+99+x5QzBugDwczt+IHAhpqx1YpMUQ+smTJ6axAKcpxDRN/iCli3jBa23lPB6A+R/96FcKLhzwZcOA0W/MBqYXN+rtLCRBPItfoUuMuIxBni7cuopaVb1IFkvBMa02mPgZymdy+gmxdvZ9aHltiBC6QaF6aSp0BYrli3fu3DGwmIaDWr8kXfapn1YtN8gW8LIzOWdoFtuV9IlVxhqRc1WvIsx11CUg9wzUjn9V4ygu0FTy6IuBZe88U0YBXiW3YxYlWanOmpm7tsq3bt1Ckkdf3BCrsvT0pu9+Q8fGBQ2tjZSxUw2BrzoWNCeYqDKR0Sq9BRoL3+upzXK88v8szZDmxYsXSCG7ujSkim/p9PyrFMLhHT2rg2OoqXox8O9rL5hT3TOGC4huwIQldali1aTkkPaIqUA+HgOv7ACvq3gkPWT3enfJ/ObSfvazn6Gk9rNnz+yCsY2j7AE7egnUebR4+xJYn32XHeVY8QMWVfxynE22SsyL06V6OlIZ6Woet71QsSwuf3TtlLADmnapIMKe8av2qU1tZkq8Ilo9lwzThFOxLYc2VY++nEJdW8+E+98GVZDRa70ba4TxwCrzCmtipBIYr8uoHOavBtrgT8AM7PJihXcjLZxOwLKY7CEAt4+CKAyp+76s8G5IHVJWN3uVHuJfGdlk0HP0p0lO/Sty8gOj8/oWGgRXEy9LlbQyfX7yg/bqoqfdvHnTQGR/jVpMbzTomeTHMZZQ56h7M4OMBN9lkxglWFkUpOpuGEIV370ix0dw/PPosCUHOUqBrVnsQ1XyM24o6IoI5MzIypq7T1/kW3OyTvVJm5RxczBTQ35EDrdU2bJNV/lXXH8jo0xiGHXZqryxNCCEKkVFEDfMJ2Azh64zV3CsEgZZKfYsteV0RpxyANnV12RgdR1A1SQVSmH9iEykJbrsuzug2RuS0DUkzciyrlOGb15j3iH3bSlOENiTDjsA9iDHsoE4kWhvDBh1crBVjDTDVGluVMUmaEYa+RO+YmAnPGntVC+MB9nFiA4D2V3U5u5lVDJVtJROFbAlI2gAr1JOHZu+kuHGrweahHIOx31bKnJT1uX13W+rgz8YuB89emQ0ZhBEYVqk+agNUMXm5nyy9aXz4Tfa6NVhO3q2OxuXHPoYlJDiJY0C7hbnjmdyTrRSbBHCJhdXBYMKgyJuERqGEnX0RCeKIAo9nTVbvqMj6eLkUIg1z5YOZJkxD50oR+MdRFZQaDmwmKNvR0BaDD20/700uwmyrHIOBpeDNlIR5sIwySQ16Kv7M9Uk01+PskcJF4pCATvzTEsiqox7ihtVjDF9XVfZJmhAs+mbCgB9DRERtRJ32haf5fXBZBf8lUZd2HbBI3RpblU/W00NsEBgnED4Rtb+Z2lqXnMhQZNYXfwLvaWKyCIcSQYqf6gFoRFduBdo9nR7Dh5ygGh0XA6k1X6KmHarYF0lLYUGsXOWc4dVlV3FszoKuppYNXvY0mqKyzoCH9QIvxm3aQPI82Lm4S0AgZEGuLmDx4sH/xU5+ysQUpV4o4KCY1OQKu21cQOUUlTAvbAimSYVwuFb4J42ZtDY3bt3cSjhFjDDOLfu4+Jg4gtCA0EVbJvpi4qohERppqZX5j35G1sEloeCXxFppfJGAdJlY+XRT1jsXrzlayk/SJ2TRNv9oKMzPzWrSDkaNGZbk5ugT6AUbRhSuK43Z7FKe2Gxi6Ro0Zs8S7imjuJOe2D/TWKpxyViNo9pyvrWLDmWCLOWpYDs5EXO4ZUGcK74YecQqoiOHpcDCeCIshfxGLYvqW3ZZTcdzWYKEGUTRJ55I4eDbL2NQVf+1EYnUwa43myy2TlA2FgMktEM7c2CNRq7du3aRUuA7bQDNlZCK0NQpS3hgjMpBUN/AAHRZH9KZrqBongHzwBr5zGUSf2NsEAcFq/wgvR5lOMti/hg6JHDgUYcJ1CB2VXI+qMlM3sSjdKP2iF99FkHGghrRpgEyJBg2ug3J82EzIy65nJUMq7iC1FE1O9Su+uj7qCkrpwOvsEqyhV8XXCuYJBgVfD0wkqn+cBpBpOVIGqy8eLoMTqNQ0xSoQxv6dQIomncv6droYhHKAWJxCHZXAz/gUtwp3/88ceGLWbTgpUUT81BxJgMiGuh3SpVYySHH3oLUS9SkVJXTcIqDDp/LBBYH2UaYl9H314BrYz5HCQedSSyEy4PxoYxH/wYDtTNh3QqzvbYCbRtmnazpAhheODcmqrPMZMRZJgGiAdiCFBStFacOB3IpzwfHi5rihZZxiz5MUVIuvu+L9SJgMsXvkrDwuo2pMp/9lA9/Ij1AuQPXv6aaxTUZi5cTrnM8yU7yMAsCenJbrS3LnoBTpNAzieeueJHBR3kGCd2HoYXrr89c0jrE5Go6njoq0qwjEZlRK8wT+Klyp++OBKo45mS9uTJE4gyWFaIgJ9J8TNl7eSvWFHVYEk2k6cj17GwEXcPdNcYi4do0D9gQiGWef8WfAMottAisEDlwWW3rdJn7j88HwiY60j9f/JDKppYudqnvgKA46xD1hKmsUTzrEjy6pmf1HEcd5SFaxojGccU8pnXk5GtEljmcQoE7WRaahwZHpqCY0IMMVio0MelRncgsLJhGvDfA0UWk3TwgxpgGRB5IXX+fWxlrKoHlKX7GPoh1F9EusHbqqjg0EO4BqqkkSko1Kh/YqWPEmo8+nlTVC91H3dxFQXsZhY/JwmsSdZiwL8i6L4F8Xwng2uHzHI/+dd9KiUXJ8Sap26xABb7aeJB6YvGUV1ewZqA57mNhWUDDZfF4rXnwU+bnPcVPhSWr4wMguQaMC1AgNxc7+QVIc9lh81zqVAe2KZ29erVuqiRIBDlDjuLov8eNENHdd+t5QnGZbhYbZxzd//EmZyhhnU1hR7pCLC8MR6IaVARl01H2GX/fB9lNP6lDAwyDauLF0G9Z364ATl0lVNwgqJYEhKTfbYNV94sCeO4E5b8dCHGtvXkVidVWhhJ81JwShiBbSl3IyVgExPNCoo+gEv7B6iR98ylnOQMCsKku9dHR6jjLxt2fpGlD/yLb6kCTLQhW5n81E9DyEePHl3x07dnzxHLCQCrcObXDzTASGA1GYU1tbyW+rcnc5MISo/57CdbH5eaJIgvG8OYPLNWDV8tQqh6YBElRHkneS2psbu1yh6U2PCWKsPU1DVSl1XEvJCEb0Zx8tEAwCKbOLbeDc+fwke5drqCOkG9SSHWPY8kPNZG60glGwHFMbS096e4NXWUtJLqlnPQ/+uarkik4mTVMNYlWL1Z1ooTc6jNAwzV/UaGnA8fPjTEw95nhGQnOdhgB+x6J4ovziGAUtcj0Jh2yr/BMdAl2st2XDLlYC6XZVM3CYlJA0Hm5K9zbIFR8d86uqFoTCNHbPJdAhCenOzkW0vIF9AIInogzwX3VqujX4ED0IlsvcVvKcLtfyusnfqumtS0XIVwkZMs2+j6KqPomMVRFIZUfU8GyQwPTHL4SyD4KuxGKU25tn5llbrKWriIrzQ5amyW3bSwvkyIcbfU7BnbW6sTRoKLl5sjdIjVc6UDq9vqt7oLLsxf4R4wldnZcHJMnk4ObQ2uC+zeAQHw04GNVbETFIKgnzByrihnN/mufhWMBMhxLKehNhiD1NPaDqUMpZLSC8hW61hsePVd7US/svV8RoJAY4HA6NbS5Q5dVXfSEh3nMcNDB5ZFPRqSnpkqWSWbkUPqEosvoqSEIWWIBRJSMlNS1HfZs3Lw2Y9r+uqrr0yOIfUifGhrxcP14SBbXwAvJa1MY6rCZiw5yr4s3IfdjI9RXtH04lk7DAzguvjB1dXF6eyV/brnE5JOKNyViij62G31UngQPjgsD6CEbcCoAPZfoRgjQwjHsSSgAk3vBDzj8+FffQAQ7qN5EHoLHYafdMkV56oI4T7aIRwSoQSjVzG7uuw6jJn+XQRODjFhANPa9hzcQRCyLZns2JSELW3HcXMN3f38VpOdhyQhrIu6ghXCKpT0JkF95uUxixDe5Nu3DQ2ePXtmfz/88EM+rCjXXSWe1zI/voEqq9LOHumn8RM4WUagwCr4ry4qFgAZpXCLo0/k4HC3JftU3YBfDGJWB3Yc097YVH0PYz54iWKcS9Ld6iD4mpi8nKZOSlGtjJyybTg58iADn9JPFAlGZ8hfqFHeHj2bDDxU44rVtUR1JvF1DdUEfFAEUHzgjNi/gggXWAVoaKiAUEQqQm0xJKHHn/Tcx6psQHQyR/10F9eaglrnyPVS8UDyRq7C559//uDBgxs3bnSx5MMcc/uWmzBfvgg31Snld8oadSkFKy52SVOaF488ErqRXVp8NxQH8LWfVVnF5g7URc2hJvu4jAe0lRGDu5eVxg5uHoCC0XK7bnOXNKmXkCmj/OlrFkKAWB11wgDMTF3KGstl6So05TVVRDqXu7nnXcWITnyVcdS1EgP4xCwuxFUiBOK15XhlnqhWx5MooEMqtXdXcLR/XJA4yUq6bJ7QzBKlMU4t65AwUgwmpigageFsBuCMWssEpq4vp/kyIFjHXUBXxiM3Oaay4cDJiELqOsq+I6MrFIoCNmdbGeE8QB98t7sU1nXlqAJT4GOBNoqQvYKgioZGJMOhFpCugcDYjp5CVX07ehM7loPMdFWELMsY88lS6/Sm5B2EjPbM/Zd8q43uxK/9MHX1apBHlJGnNDl2NMx0dRbKlaqH+4++Kba5K+s4li0IHRLrwjQxDB5srdy/pS0dSreqc1YpctFkL/lXS7t27RpTpRT5dWplZLIHulA06NFF8c1dBAILciMQGGjsz96wP4LnPmf/O12aZVF5KdwDB+1isTTxIuoa6L98gDEx8Ce+fsWPrjt4nR8cmBD6KWsySu/TGAjY1teEWMA5fWsLQXfIbwu/lUgIOiUeFb+z7JvU+4qCigmqoutPYTp5RXDRlrx+Az5yR7ktiAbLLClURdZdgTnLtgzu4gvYy9fDu0epttAXqUWUwz4DyCv7e//+fbv55ptvTr4ps6xlzIUVPBxlCzfDr2EVM4aFVr3cPtegeV4SiApSCzZPW3L2YfuRtTD8RdBQJ6aE0U8rGVcPfHGQ/Km4oV/Gw36QS87g8pnXdp99JzyDdRRZYcGaFJYqaxqLXija6d8A1VlqZiihrlLm6nJuXQeYNDF0Q8+ZgAnGQDOqiZFLcsCBDjMWkZLB0ewCJ1QBs/EY1kUhWd0oaLItsnsQqCx6JvOPi1Q9UAQI01FkK34uQnEh9rUfoM4DKJnIysje1gLZzZdJmQrKgE/h5Qy4LjINH8PeZJzbDRrjNlgUtygieSi47F8e6teFmzbJ3+mjy7W7Yklx1D2HWIfNVQddESG6m4g82Ma6wgZEsAPtQZEpoGYYD79YRgoJuFKSQOBKH8aS1FsCLd/ZEXH6aVWbi+yZIJIRm8MAuDqBTYSLgBUKwzB4oAEyG2ffWxQQsovU5cBm96JR92mSZAcOpUpQF+mnIrF6XK44t62exFNEqtv9p0+fIkexyXkXMGq21uXbVWzuLGKPk5xVqe9k4UamiDkD11GPxTAV2YZlOfAKMhffInMCaMDD5lT4jv1ntKZg6V63tLoCDRlVhBeoxGviuydRAUbwFyNKg5saFmfkoI+qkYJllZPpSMrI6RVZM1QzwC/atB8dJBFOcW6SEgAEsnKH7OqoSS0sgs3KCnU8OilKbMSaEB2pnuSRQUeNhqJM82nJlKsfZ4UV5/7AIkkUxYsdEf8nr3rC8ZPY7KZhteli8HboNEsiE158Wzcq5yIqCPAvP8mbs+/jqm7SQBu0ho0nuK8nHhFADHE0ibxBvnGIihxBYnA+5MSYMxqImWSgBiHoMMyoLxtMSX44KADZ3ygQD7UWsygeMOT+6Oau8NmdQ33UmnixSi2KDbQDNWtki9j0pz5mEoVl7lLZBuIdf7H0htNtObMTrAS+RC1syizyYzqwN1g7XBccBMOpqSziwMgiIXkQH7N/aY8ByIx2dld2SH7IFaQVzfMcOHEs67xskykusQHh4sFSrCMd1yD1//UG1OoexX38+LF9EflTBGCX5EnSMKTiywCi2ruBc3Bu4BDw0hRhb0iHh4fQqBygAV0BOup2b6PbapIGMK1KA1U2VJo1dwAGCoTKp6SFa/Svn+CoyLGae31wwCQc+jZBm8sbb7wBIMyykYmOEzUMAm20NV+cyi5SOx3luhxZSpzYuqt8VMB0gsWLsXW3defFEdcW3wPN1ElOaWkSIwlcQ+FMCtSR6wrqKsySFYCDhZCNgBqgFDKw1ljmoLmfrIn39SCn+fSkox5lZ3d186R4BHnyTK4AwIMXR2iLb/n58+fGgnG2Oh0zJYkvoPTLIjaB/5FDw2kO/od4BWUi2DxOJX/x4gX4fVmSJCi1OGHKE10Y0jbTBYIzk9Bp4srnWiq+BpTi38Am9Mnw/DxmorCoFkbCjU8ovEVCylKd3XLhV7/LxxQbjl4LqIwq2RZd1VG33PrELBYymRoT00BguElTBKuJRaE4amOwpEpCun5rltoKgSn0JNsJxuI+D5w3DQIjG8UpkGggMOhc1CC6+If0jqIc6GEe87D0XUpLyiUwZUoImOgmx+xhlHlTvllEb8QnXpZSUhCUsXw5nz5KlRic/2toZwSG7XSQWgABQxxNHFb8S+bBZau+5UE5nI6njTW3urQyekszp9RJ1SQe+czspQpUjwcWgpUYEwEBvPnmm2QZs2ysOMp+oTYGtYjfCgEdACdyTOe/bFHX6Y3EwA9h2Cwz2jwQCg1lGqs4Q2/kRNTqICSVbxJtdCHCXHT6xZVYXCOjjefRQJwaX0NdJkgtMIhJth3NUsioif+My9FHudpdKcNHWb0H4wcq0kfS3EiD9mjK2qNHj+yBmzdvQi8t4hlqEuw+6CT1mjBFZUIS8dlSYAjnniCihYWx+VMQhVkF6BfnzeRARezOecy7zfQfxtlHkRhWUZdT8Vg7VJLoY3qU9gNGbuoBFJgbN2408QyVUXLWUf3TX3XYAfIUYiq4+qhUZzjsN31LXQ5YTa1nXBf/+NWrVx88eGD3bYJ0+dDjxdeD6UVwcVKznDbGKev0+ZNyExowOFDGLgzTcEiADcyQm84MsoDuEeHuW3VLYii6FtTwyVlYdJmRnmmsq0UEuOKHn0CRfvLkyeQ1DlnuRVlVQTY9/SfEbPZeXDFtS0oLRJb9NeoCabEsEapta2OUIKCyPgBZT4Q+88ME+IzKnDKyPa6QIl8dVaaauOyc/FrVxZd2SHwi5yO7sSW3vzZsY6iowAWXY3XWxRdVXdTh8RNc40lOuO7iOSCahqUJ419lQDo7QpXwrCJkyONMULz//vv206effmqrfFyKSTVxMOjSBCZYRuEWyEnXLoyWElX5afWcNQgNIzCWmmZTqwFDghhQUzPrik22PhG2pLrZjwqgcUQeBAsQBipMNdQUNcq/ffv25FlQmobyTSdb1HXwA7yBYUZRz549g3sQNj1UwStSvJ5SKOABAYdfD7JVJOhCun5KjUobq+SR79QN/aqlI8UCptaxLsok53RQbYA3CY6+yfetKWUGfOqiq4RGpxa5piJlEVcbe1sls/1GFhbwWJe4L8aGYfOvfvUr4x1/+MMfgExVpEQZw2hFiL+IORp4oq6s2qskrbowYiIS+zSENhxDpR2gDeOlQUuafSMIXtf8DOJ6cUGkbJoMCNhII7z7Pnpuq2leAKZ7lBJHKWD8PIgHQODUDnn9+G3ctw8YaRlLQ/ZDXzza9OToJAniKpou4YjJUHVWnZ4zD+qiMnuy3lX+x8aJrBJeH/2N+i7DBiVx3Obb6Y9eGc4g/tlnn2Eu4PFNCn6sYhhBwU8EGXJIlX3JbpXjrLYdIca5cOGD44Ggxk1DGp7GZouO3fLcxsLGSZW1Y7gVwsQ2+gnCGpEkSMNdmDWqCSJ4U10t4lyqe1k4PHpE6TCsclZ1ZlWkSU0kwkiAqLDNKBIQw0APwFhwW1jmQAYu4jcEBvA1cWDMckQNKuzcv3+fxRmhsNLdVzy1RDm0Mi2Og56rK3KqXZEDJpv4qXS1FCOpdnKdwoIFfqlIDGiqn4ZPdmnFFarZEwX4LvED3AEnKd+5cwcl4maJzisG11Ek5gaj7rgU34NeVMazKRR9Ax5nKOkdpSI1wZUdAIdA4biA2fPrX//aBvPv//7vxqThdeDKwmSwh4EMmvun667UxX9VI9AHiCEUgzwTlPjDNYVx2MQ0bbIrB6rdQcrFkhTJwrpsCCb9HH3HfZXjo+wCYUOMB6y2+3E5Z1IVeFrOgp1kK803dHtFKrmSSCCvUbAbsstIy9AIJwCUUVBknZAPkBkcpBqc4o3+VT4dOGIZyzz00SWoS1iFl2ek7K6qBamSB49xlrHUR5Mz+/AkclamJZjevNBiESGsiKWEUUcFqS+aJxACEDaAZzop2xJ7q3WRxgSd/kqlg/jdvYDCzZs3zSR7+PChMVljz8X3mJAGKHk4WQW1LlZN8o3TLyKailMaIsiQKlekVmcRpMpgCchDeUjJwc+1MXCq+MAAQF/C5ahnwSpjVbRTMl/08/z5c1tB5HlgNQt2YxEnZg8j9CVjxQSfyS7wM+jBWAMOiywkLKpSC145jPWqquhCfKWtWSmBB/fRilAaywu5hWp11MSKCJw+6rRFbLDmu6pJBgb6L5dmDMjkGHbpMpND1y+I9zBB4jQnOMnuTy78DnAu1AgHZaltdLgBsKYrgtrNHuMRbcyNaF6Ka3U8SmB6n74EPqaaS/dcDZTrnDzHiFoPP0R6Jpx17bqILEAVAi0olnyF8FcCO/OquHBvlMW1rojKa+CGUQpcjkZjxK4D4Vu8Cn5bwiOPHj3COaU2T4RWwdUUmmRdSgaEF9G3iT+DoKdMYG9ZHOmFMqc2BjGVSa8SvK76cTxjuox2Yx0P5sJQ57HSPRUP40FIZTbI2krArw20IDZgPEpUYZpUR/kvXtft1WUkUe3nQi3wFKAvlZziqbFAJoTIrl69+t5779kDDx486Euh2Co7pljsto/BsTzrAFIdT3PTizeZsXHwMsBUKHTu+pdkrP8GequeajOLU5ScmmhAXsNECwh20FuTeFqYGmjy2bNn9tfg9u0plpw2VxfRHpNdhkA2T9MNUAufI+BYVTNW6zDY5XqdUaSO0qwnHUYvqnuB1FLX2fIxHWoRhqpqG9+dU/EWQhz7AJC5w3S+o9ceg3aOoIVBlmFQBEZh9VbfDqMQ4DUtZo6EAq0u5g1fzNZpmHLZaIQw/yWTygyRDB6zA40B1w0fTFc0UNCBfvSCJcpnq0j+1YEFfMC73Teb64G9kzi3lSw58Uxpq1MOUFKtmNFtNRdn33qPhZuXNAOuiOo7Oh1ohsjCtVeQS3WgXQFWYWgEr4ZxZUMOxM6L29xFSFFhShwlMyMeH+TcLYWsKgkZWLmpZA+qcHiG15mrkfdkwxcNqjMTPZkXy02yuszN83eQcIDjra/4UfEGOtMbb9++rYZvwLOSyIPQCC3g1uktoCAvmqfCsXO6yLo7/WaPMtukcGItNklUd/l2SdbR9a1rDF6nk6m9LVE4OAzVEzaNG1gDFSlTCGsd+j9KMZxZjlOkRkM4H73YGYhq8qIyIKEQ1yVrqO4dhFKApJ9vDkBW8rVOTXaZMmB/EUqH3VXFPbpKuyWxpdU7CuvwNz+mv2qfeqeNiXCZY2WS089Vzy6j+whnPTKPfvZMavIX8nu27oHm4uoN7pjoMzXberh16xY9FhwS8axJsgvZE0dLQdrGTLEAk3wzfy4As8smRUID6hBZJOADXRFZzkhvnWSjMcdZpfx4WNY6WkocdnN/BhRCzTPc8oSVkVkEHAsIQCDXVBiPakJ+GAAHdc2eyd1929gsXuswjKNs5APD/cZ+66KtQgdANpAZagA3lByy8IATVC1URVb51sa4E1tgG8rY9E5YKkJnTgFNXVe97mOQl/wG8EWyMkpcHeVIl+p+eUyfSi9hio2uKtXPfBO0vWL/gt9TU8XNgHw6Woo4KjDz2Pj8PkXlltmZUleT6FOAPKfcljyeK3KQNHSng5eUnMbioWUxSIiC+mnyqckrYcKfgfzVgxzrQ+s0E1LZYN89qYVdtBilsT6WmgqwooirHqEm2ShKByZSPFVq8k2JZjscaE8bz3748KEph/Yv1EeowlX0ckCWyjG+MclpGnV0b/S0HY3DauK/wk3lDTRF+CK5QGBFGZr8OkONxCTo05D+ICpogCAtvAgDg5Ykj7HBr9SKqT0CSgAguUZ1ls/jye/du8d6VaDeMhblI5QwGCXpLiIlc5CSaFV/1eVHYwYcLBDyO8KnjwnTzRNEteCXZirNXpGhSt6wTfyKn6pRxItWPC568LNUIbWYaqcOZy5oEwuWhBqQSkmlj1Y6NWHgFXX+sjhFselrlvKyfLh7ZgL9h+QvRSQzbKspBcG/+QleSJNdphl++umnwAweZXTwc5w4dJ3qKhcpwhVWF75t+6z5b/ejK4kcrHKlIAgg5mLrMkBnQwY0E7R5lA5RTXmn5pI2cX7ofGEncKsSUIQVV4rLQNZNsIdv3rxpSnn3Y5MUiTNtHH27qupdl2g96QVcheZJd7qCzdOFQj+60YH8FMmvPXmMqqvKlJMH3xY4L345BH54dBYUxZIYdBklTBgnf1J86EnIA2HUEACBHb2UYhGCDHKpSIy+JG6l+NbGUD4H/K1THo4Nk2hvLg3Yc5CDS9hwh++TYymbDzMsa2wmGP11VCQIDqLC0bey05XHxVb4snPMC5k+Rz8C/MxLHZLxtDEPs3mOP/kox5knCCixdMcVL/dNTR39oMLH48ePoWNDsh29OHER+aywmlMj7vYNY2y1Kc8KZENsCCr9LEYgH8PXGZLiYBB+ncVphH6YSde8mCFlDpwZP/nJT+CcnPwIUv1cZugBr2oSawqWJoGcQF2s2q18ZJXNceJlZEy40HUpCeGri7tv2IzZ4h9//LGZIrQyEczRua0KLqUunWoVwRVECqk8IC4bps0YH+dzlHKqAYEyB4UaYGiNzaBHKbKloRVFLOLHJE0JLKzx7DW3y5L0iXg/ePNx2W8Pfd0egEaAbGm7effuXdPAJy8PlqeD8YfZ0SpQW/f0xq9wsUgSXEfOWh1lfBfcAdtGUO8ETzK5B40Qph1BRWvyHetX/HxnArmJHRgIKcyXmLbKL0qKK5LACEPlVoF4tB/9UBmFZH5FBaDe/IbAjLMioGzTtoWHrXlFDrwj4MoogrWFD+uXQu6fSlX2XEdHOQQOMr5o7M1uPiqdlwW5j3IiztGPlaC2prLu4BXCFLEYSeTNSZLfgnqmC4/X4Wj92o9Up/CviyOkLnvgkatqNAYf97wkhjYJdIbVUrriv6sPl8Sh8q+KMV2s2SAZlGMqa+cDdn3r1i0E1tviVYdlQm7VPWsZ0588O372VPdpySnT7CcNIoehKnZlGlCYdLcVa7JRKb6652qoChNwVVGLQ1KIqZCso7xhlpwO7xsC+8Mf/oCAMnVi8B6NP1QRlFyJDIuMBOGOsg1dtuJWByQP/QfVIxjdbRK46Qiy4p4MJTDdEz75ZrYmtdebOKkCYgUa4wIHbK7ujYAFCxv3zGuDwyc2LSF70i2C9UZgT58+tWcgx0LnBAXlVWCK9YL6YdkgP65gkw1sui7hXV7YLFCXpo/+ZBoOig9UNavr3pBdYHNUDleVo1Xq2rlgm8eTitlmSQ9Q2aWIHSDDrysaaGKAMt88WkDpYNzIZouAMo37NnoC6+gbCfPPqxgIvY6WqH6ez6sBShWL9v28uP6K2GaUS20MvLTF31AW7xDuqxICg42Ms4gukfEDbRq3afFi9j0HGCQ8hFxIakpcUWQD24XRGCSA/WTaI+pPFKGuLjpJEGJZsJzeMs9WZkEuwwd09TmeuhhLJn4R2wCQj1KKkKxH4QaKwu5BsB4KeR1AHT0cAcFWiYoPdLcJQQBEp1nKnHAtFBXbGGDUDnUMId7Nv0Q/2qVlpLFv8Ez3BQRCVP1NJ6mPZS6i82+p3tPqZFR2zXKyESHC002LiyBwhDJyHY1RzlIChQTDskF0UeorOuwqOn0YfPUjpPqScI10Pp7B06UkbfV6bEZLTKIxGnvy5InN6M6dO++8805YknBBIPeUlX96CyQaNAsid+5c1wigsGnevHnTZvTVV1/Bt079gr772augNS96yRJjSkUqK+Yx30oJII+/rJ0JTtnVx/JB6o2Ykz+M3s6AxlQ9FERlrQoGH1DOyN4OcOZoKSw2coUquwmquGIDEigvVObEmwqpJlEUCnRILfgDjEeq/Tb7+WDMVaMx3ZcdSixe173OVpg/mgZA2Yq4rYuwcIq15tuNzvxk2oNvMme2K32eFLCKr/Dp92UnuN1//vy5TbMsdI4QGapGs88gu/Bvpjq9U0ayDPebONaaV37WmU5ewYGiuI47RO2+cT2cC26me5fokPavXB/3qTOrfqRGdfftwxlxdSH66EuYJcSquNRHB0YXU6JLaTOyfnwRKtLBz+YuY0SK+D/58RSzVM5irGKWg/LQwyGEvNhWOWgVk4k8o435SmVUkcnSuFS8g96QnUTT0+jKqMsYPMQC2hWvL8lFonGMhVHDukimaRFZz6nlVVTszCK3S5y3ep61qqaz+LUnyUU+83rAZUns6H6w1bTkx9iFyTQzyezXW7duwUg7ekapahMZtvpTJrP9VkdPADthXGS1NU/qhzXPrZbKs7TNnk1bRQM6pMp8HBIvwk9FEF3pqoxymPiN4ZFlU45RMKilw6HCJEFXnA6hROpSHlfF/1FFtMySRIbeDqoHEu91VkpdAfmKVHtVbqcrF+aDO3RaIFGdC/zixQszUZgh0Rdx9BdLI+VX2WaGlab8oQaYbXflHWxcnjY6OUgkNTl4sGa00UM4hRtbuofs8CstltkLiSOQACKkzVacierICUwOhiuqczy3BZwOLwI7t2iV5AQGYXLMVETyb1JmlYPn1R1NYLaxFFdZoy5dC+JrWdv+16Wp7JqT4arPKB5iveC15n0y4iLZp1hW5b9VnD0AXSAQ4Mm3lRbBlSmLKd+7c2jCV7vo7gIJtgp/JYCI9+Qr5DcIVqIwsIkvZNkgFjcv6bYsW62mEQQvzAB8jn5CNbI5/rx4AXczbvUkHAjZo2eRB+WNHLQLT1XOCmOyLX4R+PGxiaguG0OQmaVLpctZL+5FXG3EmNC5Xihb5CpDHzaYm8g1S9LEcnWRXvzoem5mgd1B8jhbigWRxupo0iv+dI+bNd/TOYtvEI0rG6gr3GGHYZpkf4gGsS4YMSdw5FWSVvakmtpAYFfGg/aUc0weiSeIu/B1rgc/Vtckfhf2z5nD3MK/6B9lPU1fYtVLKoeI+nePieHTk5f3YLZkX2QdpqP7rwLcu+gVSmZtTFgJT+pyFteU6LAKsb5Z6lRTV5mXrWWzOD+r15boS9ngeckStplqb4ofqmbr0uY7W0Sli6KfINJrmDE3wtAew74SsyQpjprsRCYHueKnroHFIBxfJMO4CONTVCmC4gpJNq5RIK2jJ0BxITT8Rc5y9L18ZH/UI4rowweviT2PqdgZT1rKgOlUEUkean2x0ybJuMQbBYd+ZnV5+K5egJFXz+J/tjTTOrAq8LtAM7wiZx2RwBhLgU6Ir09e1L+MyaDzGMLXgQXkKyMhFSFFApf/HsdTSbvwrZBIiZtAL3hlGJeEWEAuyOz6eZbARy99Qf66RQb7TcUUG3s+SJ3z/K7iECdiw6b/HfkZWAKSK2Ta7EYpUqLJu9sYHWHnirhEvyygwk9cuJ6a/gT+jh1JtJNnTwQrI7IFfCACK6pU9xXTkCOevPS20YWob+qSk9zLefxSsZOoqZ0cJdPibDk4wnghtsqiNJ9mgpYFlTUZlNaXWswqza+kEyRIJ/OYR8KFnEf9XglJRQdWEV9UX9OZF21WVtrHnTKze6JptMyuWkPdRYL/D/xcGDKFJm6kLgx+ZwlCq0m3JPpOXhNX2evqmh68Jhcm+MbSQGCm3ILMMJEiDI5fAdygjJ3J4ctK6mHJ1JBmI5cPlJYl26qgO/Ndf8BAg3mXUDiHrdTFfoooRJn2jp7WXN0y/wZRVRoy9srRKOGG/EiuXFiGMuqNynG7b8EC50CiIPYm4iQYo6s333wTsosxE+iKjKA3T0eiT5lLqIg4i6+JXLkv2raOVplQG/06fEyJigvcPP/44Nn6NHOJN7P4r4hDukLzEoDGNhD7F/WFbty4Mfkhpbq0JYlKhfnpjZ0oV1JcX32re7FByhyjrmvXrpnSYdSFw4uLm8GTbMXHt5oXfuQOHWKXfj0o6qp0KdkEj0JPQox3yKd4k/m+5IPN987oZmoGbAKVltHQIvLQCY/SiNBQDpSJdUyJCMTKO21MjSGsFUzERd5n5m7385pxAJTdREKA3UcODvKsGS2hG6o4Y+AXJ6mtNUmZcuJ3E29Pk/PUVwOLXVw1QWp1FybFVXP8Sy3ibNlXZ/qtTaQuFV4heJUU27JhEZ8AK0GFveJCDNemKh/8LBtYMrNr6RxJ95CRYmffcMb00TBu4rIq4ppXhCt+9gKxqvnBfF/7Aepk89evX0cyCsJcSrE4PgqN8orwPy4pZi05BnSQ8xgE0oUgA+qpUUFQMxg9wAhkUhvVeChNrLFDvjCPnhX0r4yjeB07wNMYDUOLP+DRatSGiVglMcU+8puSxDqoSM0e/sQtWBglqg3D5ACwkJyGjXdQMCZvjHcRh0jYdHjoNdepjLp7EUk7jypiwEiFafeAbHG3IUUWxI5NBFtRUK//6CUNoeYpZhcJlAeh0aTWYhfNMJhhbOxTKUrXiyuySnWESdBTZjdTOZ4mp7qdjSWujr47gQlQTPjkWtBVozPlFkzKlrbmfNbRMuyhsqgIBwntTA65r67Gg5xYakUT8Vh9UZVkvhhgVcbqhlekbvxB9jd12T3wsiR6EdlF3vn/9/ZuPXMcybVoZlZTwLYsSpRIildRIjUe2QJsDGzAgB/8N/1//OLHGdgz9ug2Fkc3UtSFsj3nwGZ35onJxVhcGVH9SXufg1MPH/rrrsrKS6y4Z2TdU5myFoEbKGH475gqGdTuMfUoE1k4I5THhEIhhHTG2DjOJpY3Z61JPlRdHTNKakrfQ5h9/n6Ih5NzSpfMWCvmlckITRwhqMCzPLunOJ48H4VdJU2TcaDPwzUW7fMzP7pWxanO/BCdNq9auLmkjRtZldI5L3K4Fu5pa2ZQ9eOMh9cpQQJAE0ODj1Pd4IvQOM2wJi6rQGNDdLyxalIjcX9Vp1XCdI8gQ6Bh8yu/aZ7G1cTcYoN1zwAjbuG5UYrVDJXhKvEf/5KjdNGa6mpL8MsgJYa4B1RE9FV15jcgPsplLA+uQyo6wNnH9wfZcawBMWUBQyTtaa+eSfPk8fBT6GqY1iHuXRQbJZs4zSqC4F5Yrb7WBeI0HmQHGiVDmEb7ACK45KWqM2DYT85MFfU+XEqRYYDVPVvkpBRll6TuNIFRPIxOdF3ykqC6FvysDm4VaAc5x4Rl39X4z+gKi3vBkhWXMCe/CCeWhyie6EM2xzeWdXeVziEXDl2F6K4eN2Mpby5Tc5vzoJ1WjJ3WDY5Eal81Lj7YJC+ri+5RPfWBw8YIIbKYUqgcQlVELtgmW4YUeOTTYQHO0VlGvsKJ60RW0j0eCFXQLqQjQ87AAgEn0yABV5TgVCVq83QqBP3Ieu0vdE6krXSx5ouc43qSE/p4jT0nIT/wJ5U2pObmnkwMapOUVEKLJAvwsG4hlyy8C61RYSOPqF7ZklilYqmI4uvC0uhS6trpT7TBqGwjaQZLCZEL4OkUcQk4n1SOGECneIfmtfnmVGgunNghiVAvDkOg8h1k4liVLrbSxOxRcPLZIXyImfLDM3G58a6J40TRFXQ/Lg9fobQVYKMd1tkPhKWEqCvEF4H7ovIUSJ9OJ5Yxw4INUYEAsC4HLpZpmG2+OQ0D7O7eoBZUZuUcqohD/NRF0kdIUsGvUNJF8KhQLS7eu4Q0FYH8jH7SR9V9Y46ia0hikTJfSglSF0U35dXRS+dqPJMzH3hfoK4usU3OVV8VJdhdcGzgRYgAIfEaOoi+QmeAbjZ2j8IAa4pobfFyyNSq+mpbHXZ7HPgfcVVEhugqDomYjZT+3D114+i1vppsKa+uVwT7qomJxVfrv0oWmZMRt3lEQ2SXDp83V7ceQViGLhNcoPuXX34ZDMI+FLF0w6tVUg2PbDZ3cFF9f2kesk6O0DxVFD7GJgZtETWmrHknZVXjFWAq5MODYQLDU+gJPZ9kK4yOgAY074GEpfisa7E0go3oxYQYBsBTyhm2WISBckpVQg43aPE9SrAw2DXmJgbodepFYyosHKSb+C2wUZ0ue6rE5EeX1nL5mVXhel4qiBJ5iG6q67crK4rY0FVOr1DVtohpXjztnRqIsjf8S1WqutK1+dG1RcosK7xVi9AFUHHHxdNNeHp/QGOf5pYt0vfffz98oyEyS1gF6eS1bpjTABGtMrk45wLbJk/Vk7yJ6ipJsaijSCFDzkLlmQ5i4qHuWc6kbJ2xsIi6xN2dMQhUdi89wrwZoELdjGMNSJBO8G+fmjA52iU/o4RqYZfinkowIykmQQBQ2yKBnWaUtU/rDsvXvdouTJIyVQmmkmNcJsow1fC3YWK5OlTZKA/Q1BDvF0zWPOEDoTDmjHC6D3IaHWEQOBw5Ylk1kCZGPB7Ufmyr908bZ7OUckpYTTRSPtLFrdzFK0Aq10sX5pkcW0gBy5afzUOJYG5RGWAFv4NUIFPSxJLY+rGTKsQ4UeC7pnDa8mMhccMlL4GGFHuQxZhs9SU/k6160RhFV0ZUSaJML04dSZmeAD6rQgkb3g9SLAiD2iSZkLrxEP2FFMLAmk1O1kc458rZdR3J+vFl991W/BWgwgc4qIGi7rVAMJNFNBStodJ9Zxr3Gar9z1GDzFgti9Q+3EImkQ8x5w6BkwWyHiLBAnEXUSDLqo3gzpPX+OaLQzt51ZVeeSmSuTBsJzA/dil8T2HFuNZBjhs9eo1/xsHBvNusaQPZBXRRZ0AiPOWGdowdPviGaxIQqfPodUealxtgJo3d+cMPP1y9elVJkItCjUXllS7ELpzyl1lzK6tr216BAn6MoDTPoamrC5QrFZZA+SbfhVxEUhddAEffAFpExlJvH2vu2Fize0FjqNJnaweBgYnlrOLxuuqfeDUFF9k6ZxgXAaZfZtZW9rSDA9/Ehdy8WOcFy6YTwZVuYh1RoKtnZheo/D4Tk8q3JidzbrKrlJy4+T7cjN4uF0F1kpTNMr0LSNpCckmZEXDohFiAsOMb7XSx7opnG7/gXn4dvZ679ra5TQx3FgsDG/c1KjHi3qSw0diTS7vguWC9wrNDNI6+ht1IVdzqTj69ybEPffUnBcIoq97R3YtDz/4Q1f10xj/Oq0uxo+oiCN3A2iGHgboJu1pWjaamGgdwVqlSQIBxWTcJJOgslZXF5Nl+cfretmbNEu5hVfrqMAggKSn43dzrxRao8vFBdWwoEWun+VRbTX8dJ5hZWG/tj6qUtI+ps0Frh4IOdxNrplMzZLPQOnSk1SP6zePLxcsngnPD7B5+xtzmp5lAt+H90DNxIrZSNkTHMy+P3pLqrleYnPxlO2Nm811dfDbQY7v76PhgZuGBWpQ/UuoWYc1Vzt9QLsxGVF4pi4QDEEtJfwacJcjbamtKynA/HEnokpdnPMgBf9Ut/10ya6L61lV3UI2PD/4Rwyep297E8xYQyScVwXk28/0ELYFOTqnoojNDwaakUARdPYUgi5+9gC0hm5yTqxx0eOoNpR9MeYR3cTMS+c3qQMIxDkZpYuOScfDtqrpsUk3xJKW5h7B8qI54hP6r6jt3kCbCLYDV9TGuVOajJNyfcnFCdFp0eptX5hqSAaQrqzSjelfAm37gauqKsEvdI3511YNOEsiiisjkKWiGSA9iRQ0GQspa+t8Ig8n+iKygVCGtyiaubJIoYTlWyaydV2YR+FqlDaZ0j28u+UbMIfouX6NTyab5awAkpziwqOoaKdXfPMK6XsXzCbq4dDndYGPF00TILIil7rWrdCMQ92Ih4RjaIBJYsSRdqgJXUWw4P3SsqYJK8kU/L81jo3STWOBobKq4AVkS2+pp53gg7rD24d9AAcpVuRA47qy5G616LiIt+8Beg8Dhqo3VXNflHiKRtE3OGCcZF51SCrY+3bxwaSCcoN5d5b/dwwyXfJ8h67vwqSYXuxSIfBdRJwlUBq6B8b6wwnMrihyFTZi4gKtwUS4HjBHVmyf1EmCU74qrIqEqKuL4/uSVgKEqgCZe8qOEFVS4s0uRE7zOOJm9EVungSs4lNRdplPUkgeI7FxBVUTD4SqSsIhYeOrJGtpMvSefJu/P4Am0fvGl6BqiTTSpHTC86BVjlXWekwJvKncTcgW72GAZeNrtseaLK83UlbkX8WoQUUzSVTlms8RNAGpxcYxUGeqMW9IFT6rbPPR6WIs06jCVZQzxjrQ16qXoquoPD6Ss1JwBlmcwoIuTyG/CbdS11JZoYgHuop3dIGfSSXzmxxFhg1mdLimUZBnOwLjR025TIUnPLDzRuPBlk/My2CtOvVKqilzSHLXEo9TkoMQg8y4TVC/N00eLV3f7z//8T7AAvFcnZ1eVuODSezIRF1fPuMMXJKh5hjAUn3nh17GKpuHqpWJJX8fbyC/CElc/REZxOySUDCzhYgew4gOBpnlxtvmK4amVMKohuE6e3MTqBmrrVrdCu8RglAKHqG817d/VqcZ10MXTH0iXw0M6yoFKEosBh5xQzmCTfRkHqQalGnCRolm4aG/UVb0ZspEBAINvHerNUcqq0VuIb5A9WH3jM88sN/FFalbepkMLjFaZEW7YfO/P0U9nhT/26DVhuhcOOPiBbsU1Q+sJojfgu4Yx6yryRSi6VcUa6RDDzJiGOJmCXVFc2cbVxe2u/gbyRAh2+8nmmQTNtT55nbkwM0oJgUJOnnA0hHEPccejY8i0APcEwEilTGZX1jZmWA8qA9xU1SOxx1nVnAe+sTOkSYaPtWOqrWS/bvNTCPnqslrdh7peypbCvwpffj9EmOi/CujA22qK6gQWm6+wNlw2WFCIfsAx0NejnIYIZ4wZrAv0wd0K9NER80qOmW5CP/VfmjTBDauTTIQEgd/W+jCBc3Uv1l1XJ0HGlb5UzTaqpsNrNjIaW9yJArFJdauKYm9zZZgvHiCpkvytyn9YcaKLGKvJJTOkrAVHjUmAy8fYDQrR0uOnPgLSA4meZUJYKo/sqbmfjIl7YfZq8sPV9TCg3P8qJg9Bi14dmrjLm3jJxqrGlIQWnZ2xp6tUMVd09hVa6qRShOvc8XOwbcDhELlCeBEkyNgiX1c94gHOBIBVj1NVcd0S+btY2h3pEI9ioK2TbI3h8is1KF+vniaGp0BP+vhpFibpXmtAO3OOMekcsntjLY7Cxxmx5eFVOljoWgYw+wZbZoefR6xcjE8pulSChWXVWdX8eijzgNb/PS+GT5AmPlbByA/wYdBHBZaE8WrQebhexsyBKnm6ZEkKNtXgqmiMxRlZ8b3zSqgvYjsksiIGoraoM1KT2zAvbQAYG98k5MUxh3uKcKYhfjaSCA1f+LUhmumH3WYqHbu9eSH75q6kzQsA84YiXECV+CKQDrwmi5GRnAdFRFBxbZmPVI9rsavDdTn4Odh+X1MNM5mGeeNtm4SAOHXQRdkaXakMduu7+Hhx0+UkNYsyW9QeKrpCt8cqnxnq6J5JiE132GYCngjM0IjlulBA2T2vvvoqnMDMaTpKzUbyly7nypPyM8/iahbxh5+b+Ty6AoCNJI4ytJSjK7noh0yUSrKkWro0sqzQFgJpag/p2ABNdE8zDRn6/HDw/UvNN7FWty7QJrvR5AozFfq2O6fa27BsTbzhbGfIMREBhCB6sG3ll3lFznVGbyAt8uA1Sl1YOBARxD/73GT//3AxaxyKNYnpfysr5odcobdKY/k2aCX/9V//Bb5J5zsz2fHeS16YZPNq5BBc2EZ0KR3BRfJTXqPJKNqHQJOhkzoQfbyveUu4/6AjV70lC5OwbEp5+uLQOX5Wis8+w3D/SJdyU4a8gK7qeT0HOfOBxlXzDDqiWsFfnKDrGZ7Nb8gdziGKdFPWKyxSmLSD7LHnjgGoQAh/Y9NReLW+fRdpehs6AF8cggEM3JFPwUtBg0SHX1MuLxVIBXxYJu2k9oc0lj8Mr4mETGsEr7BthMYLKRgDqa7n2z0vv/wyA8e6ylQLqwgrTPVJ0r67eIwDQWYolsRBMqd4DjD9R0erWtPFaxnoRhc1oLGKe0OlRFk5XBUGr68evucHNEGXhgYKi2ddcN5p7CkjqC6vhsRh8gQV8djmTlbZXaLzoJ0nQyFtVdEShzseydQ2Lz0NHcn+vvLKK6TyjO1AvnUVFMVzr4w+jGSRSYQR/bdf3AW7ef7+kH3+Q1wvw+XAcD5CRqlLnElQ2VaRJFIVYggVoI4Q/RlU5onA6ua0ntkL+YaE7CFpMaqdcmaa1OstUiNsnPESD3FsKmWGXmVKwD0HXY8hyqGCpIoCo5b3uaXlN819xHVVgdrqqdO/4Qpk1L1wJD3LTfI/0FUGcIgxYG94JsQmWZdDwjihh8rC+X1dszFzb7XbXNEwOl1IDqRLMNouFsfUp0a6druRe4VzX8vMYG4zkA3zRqPb1a0sBhuPXsGiupZYpOhF8UIpdbULzk0L+9ylrgQveDX+MC/EWpBsTe0UTRHP8GcCV0yPah7Bq9O4BZ2g/U2qD+mi5CntctxEWS1JEkx+ajgzZbLBc2rcPMubwy6CrpKYIrz+jPMQReyrkqZS0nD2w83h/FK5YBVxqtM63DrXjVtcftIlPUJMh9H+HKTIR/e0wOq7DDmtWQ7wEf6rn0M/yYO6eJawwMy9ghcOBiGTfXRaDnOfHnh5c9/U5mnv7JhqbnxpF9/DmCdC/cd//AfsGejVBjYTaGHGOMYmbn28hYZu99PlMcNK8UX4S3EdjOBUqVWcswxJDUOE7enTp2MWyYTphQfpM8QKIlOUFfCre/A2OW1nyEkGeCk1sibe0c0PQyPrbJ4jltlZcWmmgqeI9qGMgzT/4qA3vl5ZBeeONKqSnT8d/IgWYoOQoxFMzU0nhS8ioahGrlSu6iv9y82zjZRWNM0n81fcGT4rYvlGXOR84aI6OkRnIH0HZDY/3oYSNWtczbOo2P7J8+5op528lobOhmraHNSQg3l4ViiSIbjdq66SP691FY2o+z5FtFbc9dr3krkCJbCr4CxNHMtj7sK0NuEzrL6jlJi/5MflwLEBFwt8wtClj174hCnUVZRYUhft2zBRylyU2JR7svM6TF0spYGAyQNlaF+11ZrEfRVZVNw4IbOkCdTXfGcFgBqgSuKE3NhLhuKaUczSNqgezs8AowteGUHQCcPFkSpZBLyFS+dH6Ukfwa+6Jax6okB14YlRaAgFycHwp8FFRuCx5bBk3bPyishSexwh+OF1y4fUQubkZ3QF8iruzUdVZh4eWySFoktdk91J615ynCxyTPXVrh9++KH4FhK1kYxBgGx4YgG1AOi3QyK82hlOJsmS4x3uXlKNRnkK9WF+Q8qk9zKsr4poFRLLjmZtNGBsrA4idLSnuplV8nqPfiIWsVRFlwihpyGquaIiLI/OGkViXf0cynoVP81LQPPfwDv4xiJsTGdGr1Oqr0jCKqs/drg6hJAdTAv6OTSTq7kGj4U8zqLcT548QQoyEgV1DgPCCbPmlTAgFugN4osOsh8+MBf+28Vqx18IQ8bKdI1KklpFyiiN1Yw5eaEbRJaRAzmmssPKGeSh9tm+RB622V3KmOC2oW8G4+IEsv+41BQfsh22rrZ3EU5RVuOczZY9CUbxQKQ9z8AKdKPsPEx9JrXqDjHOODMDcmg8L2RZpSLHGdDFkTD5ICCKrkKFU3fVha+mr1m1RK7BbtYFFyNMQlkFY5jDsB6ca/B+nLJHu6K5BUsjsPvmKFOBjK9///33b731VptuDyT+KMa6p8+eJBsQLzXiw1mh1Rl8m5WidTl+dImLh6phKLKOiMpJYkl503E9iHBIKJlJ8ciEQswa+RmbbJzDmtp0cQ8RnIpVYptMkSO9BYoPHJZDIw002d/ANe3iU1AElplKpgxFNZ0uBU9fAKyveiRnnA6iKoo4b+iSyqXf4GpSHaXIPnNdUSVcvr159kNZJQkbJ2Pb1Z4D0WRKIh3re09ezTP3R1lAAI+SYBUrTueT7cMHDd/dNmtdwJs3/KQlfUt1TQbOMcgNOOv7mielYoGdp+usTI0LyzHEJdjEJR1eHVZZf2V6FLYaVHHtKJ1Vt9K1rGeXHa6sq8VYS5lBS+b0dLdO4Q/jJi7KfHbvypUrBrzHjx8bH6lixo9Vea4phKimhDKXvgY/KR50gH3VflWr6lI3jvfvA6yuSaJ6w1jLG9ALxHZOfvgVpQqzVLT3pKQiWjvnIqDr5GmpRcw2lUg1iZGQxMmJDosUEsnDeBVy4a8uTNmTWpxuTTpB4g+T5YgxeswocOxLbMK1+7/99lvTjgxjfXVp6HySJrrvRKQQIDIDzSl7Io/oq0o/phMCDvTuJdyyHahud3JxdgluFTBHSi1MO7zq2BHDBcLKMmRHSiMk2Ftoj3C6dHcVhiXeZbKYc6KI69jFk6EAO8rZXZl7chJ2AKZTrABTR0JZtSbQN2n96EeDqv2j85IBwJG3dFIwF6+LPUOBCxWirl6T0HmKfp04PtKkCu9YRXzADN8evlSWHxhBkC3ccIGdoKeZwmcYM2iB+5KRoU0uIYABcXecJzhfu3btjTfeYIo9l4lzTu5jjSNIDXUOsVcuGa6Dl+XLjKmtbuQ+y4+aKQgFFY67wEfGapBQ16DkhG4Jucrt/Xp4QnZ9kZBYdYd8h0uPlxrr6XN3z1HO9wnEXBNnr6vcLqvaosKQ9HyUOmWcAXXYnOSQSsqM56d4bJIgF7haIL5gxoBDn3xHDemYYr15hDdYmZtsMFM5Vj0jRslX9TfOL9Oj2FUCadeFuHktF3xDW07feAHYqkizIcq9TnR3LZw8W5OSIb6M1B49emQAe+211zapsMdOktPb0HQvqdn02MlGDNDu6nLImP1rLf/3PPPaHrl+/brZMHV62MG24aU4ypn3yjWqnNxp9yBrCSmR8O8N96edvFxxl4v8e3i5RYhTbuiEt50nA6vR3sSjUNzLxxIAjIaTrYNFQjtQ8iPUm+fQnNbg1VijySo8Tp4HXCXUOUTPV9roa9oDdwOogFmcHIr7sqpMSnD8lcQKRsuZquKEqOulbwktq3JYRBCTmKgZblIkp+5J4EC1+vagjhfRVMfqDQszoAPP4oucjE42qkYwvewnmOMQX9hAPVaPsE4XSh7Asjd0mRAzCQaFavhG3bqGJZv4o1999VV7yvj6F198cevWLYOZtUPmWjwHMgOMmAFHUK9G8y2zJznbiXGt4XpUlwLx2EnEuBm88MoBuRzU7prni/HMneoWfhUf+iYnSBRJlieHVYudi0UyIAA4h6c1T5dj5EUUsREy0KOf6KdZEM8V3UBqmUxJT3VVJ4bsKqNmTB4T0pnrniqcG2/i5FDdgy2ApdHLrO1wcqv4o1tyIRZRAPpqCvPDLrrIXPh9mH3ML8EGjzYABhvGPl++fPnGjRtXr159/fXX26yboNoIldguYXpj9va4mfI3b940jKmuodPe1zpTRsd2v1H2P//zP0M7NYwhvQiCNFCeCmHQCvLZi+urCrCjV2si3oqUHuAk2PDh5SvT1c7N48OVfE4viQqsEzcD1d23ShRx7hWP9LwQFO5zrxLsosevrfkAuvTsBgZOvYzufsouKvCEKGMM+rnIOboVEmyIt7eIKBhy6U8KPBUyw222tuYolVWMsH+BiKuoB0PcG8UDr5vXZM8aYGAQQzyN2xoi62JTkf2HEYWRZjrg4+TZ9KAOMUIAM55AbVLl7t27Jk9ofUFzJgsfnuADwDR3gRipff31119++eXt27eLnwwEo4j0Wl0JbJ6ZZRiz+7/66quHDx+aEfXnf/7n9+7dQ775cE9VIJGj19uCWktRQ62PZobOCdk/h4x8EfwLhRBDPkkkvSYJtnnxagpMcAplnTW5Z4o7RSjS8ROV7UDDYUGPUtT55Blt6tLQxaVhSXmFqSsusbWMCh4/ZD6d6SkIB/5U9zKn1Ckf0EUgactlvXRGThKE3bxIhs5vTVai9k2hHnShDLAAeDauIkt7S4atGOvTg0emcPSD3q0Pb731lplGJruMYrrvTKmrU4eyos+zdlClo0yOaCrir3/9a9Mt33vvPfgtqmcVUY6pDw03GJzefvttQ6ZZfdar77//3iBnosygjtvAcUkuSNQA0aDxIkcxFQn1hDkkC2cOMSr4IoTFc8FPnrk7xN+t0AoVdqtUGeNycJZgmiLVg/bhUbJ7WS+1y7nSgWAQQyPjoLKnemNxbfDkm74p00qKQo11s/JB39olXziILP2gN3CmVDoHgg78ZrfZLEaIW050aIeSUDGwe+lbqkjmDG8l0Py49pDqECa6pyCjESsOmDUqN2CY4LIPtuTP/HTgJlmnOszNN8hQLwI7/O1vf2v/3r9/vzhr4/KDLBCqwkGBSBT+4YcfoF7abU+fPjXwGFANY6ZqskIgCMJuNvjZg90PfGieDnLyOGEABmXamMqYNQ6tEiuCij12wbH0zIvkFVH+QTCAFhBySc4UV36q6hWVEWwR2OZOMDpymhxievDKQkEVD0ycDIJO9pOXJ9F8fAXYyXevsPwWiZNazHPPnwIscGsiMpCdQqt7IvNIWpk2wn8voOY8+C75Y6qyhy7pApTEGvilvkWtr9xmgL3+yyWBpIIE0+gHJhdOP7vHFt4kxrVr17DYRzndOCNcmVT3QzTx1yDxwQcf/OM//qM1ZfYbCIJO0TrLmOHYaAPVf87r22+/NczYPdaBv/qrv7IW7Db7/sMPP7QGrRHrG453ADxQ/YKuBRLKEB2H2OBgIaxYFqXNLZLWiIlrhI/JCJrkKxd3EkJqcb/5Juk4QfVoq3OY1h1Sz/AiKmZYKaU6+gtIAOTgwz2iiKY886JUJ/eQq4ZS1hI6WqUCvX3mhyQ/X8GWvGqBsOrqjSgr9rqn+dCKI4PROzP1q0oW/ubXBfuQ7CD3Rx9p4gjRiVbN8Jz0036O1XGKGX8mZ15RwRhu1UBNMtIxndAoW0uFNfcdl1TQXDEGQFLJsUbsjSbE/uEf/uHy5cuA92EeK9G8iBJYNRpBZlN3Z8Obb75pFG8P4o32oGEP20Oq20IQBc2zc+gQw6C2dVsT3QD/PQ+tRqDMuvHqvFASA4Lr6IWrsGrP5Kg7lFUjgdZVpa9uSnXJ7Wieymh8xP7ai4xH4LxCSNqj13g8+UG7nBYlZtIAFWCyCZR5Zn/qaoaQ9pqkOlCjhptAHfcHSgk+Se+fEiJbJ71i1pjbxhkh0jLG2FcNwgzRWYmBo1cXIsHx1bllIrOKBbyt2zECFAMrKR57Vb2U93eJ7qN7iJaePLzIlB+7jNqePHliN5uoMc0Q1Ga/YvdUkO1dXGTKreqUSHBmwB6zX42S7O8X8zp4Lb5LXhuUC7F5AJ309M033xgyDeQPHjwwCG1y1jOc7E3yOS/JoRYEGMmIdMMcQiN0G7Ldg1C4aYaIKygDhRzmXj49ypByQJc42BfsG7oKBcG+R1YnZwmYB3FTQ1NmTb2uiGMGPl4bAjJFScybpNQVETldfNpcSgwQvpltrWH6onQ2ORlVFKUqfRON+OZZbW11EwchQOrni6vs2NFZUBGsMiqgS1vOPVSYsc2ySr+yyg2dwZqcmeqx5UJiMeA0A4M3AjKxgACxrb1BC0RfPEoThOqu5AxUpeYKdCFUsd6kiAhuCMk0HBHyBk1S/eY3vzGlEREC6x62fmjAY7hz7CQh+JMHnZ/Jqccw84zKj3PfijVoHQMrAfdkThOQAykHlvEn8wK6mFBCbghdUcGw+TZKSEvGmmwImx+n1qV+PU3iLu5iNsh1pO/UZC8OQySFQGyEx5VOssahXJseF9DJi7p2LeX1cQl5D76kSr15HUxFWqB7/jtWpU47Su18iH4foKKkmRvXBpW7lDWkWPbiyCqyVJio9B7iLsNaMpuuTMsKZo+tlpEC1STua9KZ0bVpq2+zrqqEDvYwj103qjJKLb5TeKzJtVXsVT5o1Azw/+53vzNRdvPmTTgSrSkTiQQ/lbTuOUHoPHUt+hhxscgujEzolpiZOqPk1DCbFzlEZ+y9zEdh0jDPa4W6WESXpkCGqMEaGT6Ln0mgnh5F1xCLcaz7dPt0CMElw/qT0PHY4bYXpgvoCqtJgB28hPMfPZxK9yQCpdQi8gfLRglWxTxrcikA6p6cOSdDSMRcm8D1M7qGJEyyz9TE2D0+qwKzrIKLjYxV4Q5TzNgRltY+m3wwdOFLo1ra3Arg0FR+nQ6wScAdM0DcPnr0SBki14WHNqiTCZODwAAc6CZj28zQN1RA30OJdkWsRsao1x397E9YKUcvq2hEeevWLXsv4xNF1BwOAa8wgBmbADz6THqGdLIvuROH6mj3wjvMKTnNhCkILiQ3PvOaUDXtY6C6McRyPnk6KHkEYgmYE8AMa0rtg1xPte4MMBJhcxsbvVqC30pnVSRPEQmmixpoIvDO8KEmAaJ6YJc0tqAf6qV0uftTEzdmEFMZMDpT7bwbl72ickgShHfbaAs8+ChH7Gg6f2YN/DcwuOEGD0YB4h5Tnhh0jRCbu6F1+cH7mV60eVUCkCCtZfse8DCOALXN+v/KvPCKo2/iYkVXhraQ/9F9vwnkiTXy+PHjGzduGHJOvm+/uru8eHQR9icnENKYMtPwBu/LycNKwA8wAHfRUTb8I/mwrz5AYpIrpQpInT59jAuKhvUQaq2NHTmfCGkUt5P7WhI8E2Tmlbxz+BmLWJq4dVyf1LYyKqpsuFSM7ZKUglM/a7NDgstVvJShkbLivwo7DyAfrkRp/8M0sascpgrS4drF0Xcl4DO0C7vsm9dee81WC655lG2BsUGtu+1FL8KIAvYQoQJZgLx4GkjotnZeZ2B42l73qregMCMm66TREwLfuK5cuYI3gpETfkilh6FCtvVsVubAr/agsRgTYtWV1erChIwcih/SO6CY2VPXrl2Dc9XeaCil1URWhRg9qsrRIKRo1XXUJSueVEG2CLzZECC44NcxhANd2DJnLeCcDYq1k+eIbpLiOCQ9kKSrq9DELYwVX5L6FFF1NcDYnLJPvp7EESyN0CA+U7Z0zwEPUkWpRMku4DaMPyA8A0nZRPim7qmOqsGrNIPTCVFdChaQphHHt99+iyQGqD2K7bIKtDAtJakJYbCHw3KYWxia4mqIuOazMKKYemIY++6778wqM+lhSDOKh78bFIaoGqvDgy6Zh6Xka3yEvw4/XqRJuT4uDWBmNxu2nzx5Yvh5/fXX4dS2V3QvGgU/BzHT5BApej6o0Q33sw8xm595Cv/JN+NpiXVDNSIWPM2oT6c8FMXiJbQ4k1284tW3O+jMd0m04GAJtp26x7owpC21KEjEeluAaLgyhR1ldw3VsCHVmoJQ2qU5DkZHRdrNVKhf5mHm+7tnzfBfJLAaO7Rlg58AM77NujTQhQx+xtSRLbHJHnj2U1+0y4OKJ2cU93FTMgRGo/2sbgNUt9Sf+VmVsHAYWoDb08ZiADOOADsEm/O7l4aHoNbP0D+PfvLL5ue8gd1gsNTW6J/g8NETVIwzWreX2jRCLAPzaJ9WECiE21UOUnX46NnGqllQBeWeTnSV0LL2EThBTRSSxOZbWmAlQjMvkqXElWriOStrISY6SOqqRMSD/RSFysXprq1iSmXUlsSklXT0G6XaLp5DBdVwFVHxqcDbpNhdUHHrGX+G/g1A1ZsZyFeYcU4PXqsZixF6ZX+NdEztAeSop+mu+CKnSOlSsefF3aqQh306lGnT081V3SPSZjlR1FdUe5LMnlXpq+w6w8xD34MLFGR9ki1hJ6+qDaQxTmCfkaBkEgn9QdalNYIPOvOYZMQ/oWHi8GtoAXU6HrGIx3VLFYkHnaeYYj9JPJgcGoeIoBg3rFPfNn6HyjkHryMINJIgi588DNZD/6QSVRMjWRncLjmh5cNJqiypcKBg0WkiG1YSVzMswLXsXWO9yipqQ0erBL4Dhskpw3uVxwR0hV4N0YGBk7Emp/X1UGBMCPjcJTlqqPm2bmYtAA8QDkzJZfcumKUqEr67nU2bxPQ6LoHS7pjWGltgy8RYlUz25hGq7vk+uBnCivXYqLOh8yqBkVo1pnv9+vXrb775JhyDaBnps+yMEl+RKBN3mkGGIKp28vQLPgI8N3Gac8a4NEffNg5VELYxgw3w4ph8ZmmGYL9ps81zaGjOjSTHdim5CCJIuoUA2yQ1LmDsHE6qZDpzcvX1emUqH0mIsZdV1MIixx0p9WTqrCLoOGa1oMLyhEe6JDqrRO3rnhQoXTgOE90GdwfvNFDV6TEvkzcbHv50XtBzNqnAlQcSYHOS9KsyqdaUK9M8w0yWVRrrYMt66NEmJxGXqSVWkfx89plvfCapsScYO/BgipapW2+99dZ77713+/ZtyMnm8UzAZpcibXKM1jmrw8MeBzl0isRKYFM35gBPEiy2D9h5TQdjmT4h1AC2+cd6NSntSl0us3WmlYCV9NWK1rUrySWm1tpzG0wJS0kwzAvHrBPHS22D3X4oQSu5a+eKm+NNAlllBTzZTG6cvDzTXwaYkrUSdx47+zk8gx5ctq8pZlBRjH02T5nD/TDYmP0J/s1Y6vAqI9oZTgipEHYF3Hp5gbk0BJVOGsh0k6w5vJdCtUsy7iblpouIiM0PB4Wia9B65513DFr379+Hix95JEwq72u5X+0qtDVr0PgFwIDI7EmOV8b9aqxygcj7jn72In0Yz/wUaROnrPQGZnFcy/rSQCrictOuQtHFS49S0EnpKpAH0zVDtw+qNuhE0MoieWn4LHgUSB/a0YyBsgqNIhgrrgtta64n34LhnWt8l0GEL/PshA5n5UFl7PCcaxjcoIni+qGRCwx3bruAQ4ykgzgShxZ0nsACThKlxVpgM8hRTviuon0Fmq5ixMJXhv503wRQpdA0jTpwBK548YyHPiPCdt24cePatWtXr141wXXv3j37bIO1jn3xxRfWvimKxdNe2ZkhSjjHi2geogWGEMiZo+zjKuKH1FXrfr4ZdELm5oIFIL8RXhPAg6tW5OxvUk4XPwLJgATQ/BApEkbQ5mqSqDQudCEOfS/QNNyIVOxyObc1ra4kls/WdzGgl5II0FVXa3BbN9vtvmL3XcQkBUIQFFkI8LNOGd2b6p4ujitYEdAGbb1taREzxQYnrDTjVxBElAYYV5jnLgH3IalGCEYxSZriSJmdloU5eM3ag1fqB9SphsE9Q6IZ0wZjMn6djgGTTjdv3jREodzA22+/bdqgwey1116zG4y4TWX99NNPP/vsM7vHAFbF+3Ju3QFp64w1Yncik9Nmb/NUKfJZLhNWUG0tON8xD7CHIbWQxY8H4fMYa54ahQdRpCoiu1rdHwuMjaT+qHweIlfp0WA7L6qL5k7oGoceNHHZBeI+h6IicO/iIOJ7A8DGKugCivh4RhcXUi/tg05NgFlx+4fxoqNvj3/mdZFgLZw8EIl9jcjvRnI3XPbYFsXsCma7D9coqjsMlIV12VxMGwNpxDh/KPC16oa1cm5SBgwVvo6U2mSDPQRCnaaj0ai1AP3K/hpmTAl89913kb6IHTF2pw32q6++Quj2m2++sY6hcAhE05DTGzPLL7MoCHyw2LLNQ1UwanKN4jGhLvnWw6UrMoaxhxUXdzRjmHXvRDXtFYW84qev7vEiHvnwL5sijcGCqKvh8CJ1jYDhGEjE6hQ6R6wZVHW1iPhX5Ylio8lV1h1yRTZ6cKLZpV3xdZKsqzy5fJb/quXDmOwQD9LJU0sJMFtU7Bd+8uTJmPndCC5zOwYYKhzQyJPYvHrmkIrCnJPiWQj/I9dp7o6BBa+4Ih2QQ29rsa3uZjfNmyG6LjMkkGP16quv3rp1ywTR3bt3DVSmAZqEMQkGv3aZPhvYPPbZQPXxxx9blxBPhzChuw/WiNqWnOrq/nFaetj6iUYYDuZCKHM8+BF7SPVgcQFqgIAo84ybJ6+cZLsnOzBWYRXQW8RlrZZR8WOZlDKHlBWjcrd51stBk6lJZ4wAKMzIUfQDhWnmVfpNIPQhHn/lx0XKdyn7IcgVllwkNQhBstS7jlL/aKzFjEJX6aYHWXf3v20zfw+P43voWtYOdg1/99131gLyISC1YInxHBCoZ0wRVG4yvEzamH4CypnighSfTUKanYNjVqrvgCxirFM/gbuPEqz7cUEYJtKCDDOGJevwG2+8YZ+xJdRIHN52eLTt73HWQsRGKbjRP/jgg48++shaRnYv+EidmYew78F0irsohwiKIswePkZ4HbEiEET2k+GcHEfl7UFO2cb3BzmBhdTVfDvp5ttDOXY2WMTjoCTKFtgmmTUv3Uqj0gWdJGfpXlj+j0uvq843KR5I/USUSrySlJbQdf1+rF67fJUz8rCIc6wl95S+UdeGs6CwrKtam2Ef/jWeOtxji7NRQB+oVWgAA8lCrQKLvSRnWB3kQG5yNZ0lGEWIQXXPH3/m9cZOMzPr+3mZSqb2OrsK/ZB5D/Bq0O7C9iSYgsC/IerOnTsoPWB/DVd4hDMJB91xVhT+8MMPrX3TD1HG1FoztvIv//IvBglqRAAYxnuUc/cCI1NRlhcOe8nCBabAdSc3AR+p665CZbKEFpeS3xNm+dKlZ/9JNs1DFDr54VllCs8ZASUGlQdGuPX5JtV/sxkQZnMkhwT7ys8aj9MW8oP4lXpFQKOuB/EzxKtTRD/Jfea88KmgXm9eNR46FUwX2PeGLvuASAsABk4MKucG8oOX+CQ3VTpr6ylQsONhF8EYg9YENx2atb+08utkq7D9sNuKaipgbzKBGQzWH/v15s2b1hR3E9t7DUjWpslJ+9B8mxbyKr/88kuTzPardcmaMln3ySef/NM//RMOfNnmQRbYxawi5Rz7CzBTAnvmBc+4KJmoxrpdUG8LHgTVd8iqOM8BGPmDcuSSKmkXqdujq9llU0zz4nkHttIlayHwmADiXfBk0Os86iNK5buLUVa5R95TVmzogzo7QXyVlVPkbnNCe3LFFleraH21mRBktIikXmx5gG9AnWA0ikLUIb+aXW2ePYgsdW7UtTuNiN9///2/+Zu/MYEDUjYxYiKlza2H0EKvXLkCnQ3yitop91xBGtsHGFfog31pNqTpfjaER48effbZZ/ZGE3E/+9nPbt++bXA1k+wwC3jYkKFPWt+sG/B5WOMI4568LiKla0uBnwuWQNc6cMyjb/fiHFbZ0K1gaJLkra3pu9rqNqxuA+vNSjZsp8nuJ31vwCpBVD2b7AXAimdnBe1TiWOsseoMm3MfMsbybbuoLgKq8MbcFHGSdYAhZuQurZc91lXnZorhSaWAE9IFEMBBGg49eNu65bGmTOU8ZPrKT74XENl0GldBxdL79++b3MBuTqN4AwNUVih42MiIbGMKQzBsNDjmEUR1egvtZuqrNpDPP/8cmzLtRXbnkydP7EVgHCznhgJp9tee/eu//mtDKZ2Kp3mOJs1C0s/u5JeV7jnzZENVFD9iqYpfMazXLh442wRGk033IcyYCZXw1lHwNroxghDDB6qIgNmLsm19de4pJ+ANnAKdjtwDnbvQ9Uzcu+PkTJU9gLFlbS0zGJ16/feCV+fOV/fF23xhv/1XX30F1dGIEnWRcIgOcrThlIOso2NjiOd6943wRmALzNGrU3FbIcrZ37hxw+QGtFCjfvvegEF3FOIE3ZM/6LWCz6bOuBbK7yACgXyuMsnF4GEC+datW2+//fbXX3+N3WKoQGoqorVsb0eZNxCWYQxGvHUYiqXZh6Y9GurQARxHVFYs5UsXCO71oNoRG0q+1E2UjXY5dUkph9+wZTXRwyoQ3rl7ZQXYtqYyB0pTOfZcoJ/kAK7QdEBa7lBJWAqN6Pf6a+DoKj0yVjOe2YhO91hVRGVIoXslLaR+TzEIB5pRm3XAKMx+QnWA/yUX0IX9Ggcp7k3DVU3B/IoypQ2POBq+L4ZOy4PXUYE4hfWFDYJIOEKcDZTN9x78aBK8qLnbGuKXx9gaWgxaKE5qUDHAGJKtHZNjGIhBy9gKtF9sMIWkhYTEGZz2FzKwrcl0mWACYahE4kKrskf9WdEypuTvEjHL2kGgNzXSegrenLu0eyS/TcozjvXoHwUY7n8ejuROIfZAqaFL9keeEf03SJ4whvBrGImyK12JC9DLkSs7UXTpbYEP5caL8DBSP8+2MgIy8vrmm2/+/d//HTUAeXYwHXe6JzJIXZ19zupJSpf+z3qMAL5EwAen7yGSVqfXzv41Q8goG9oIEoXgnwDUOYpLfpg6tr1AmvGcsTIB9hd/8RcGKrvNhLPd8Ld/+7cI8Rm0kG+B+BJ27yMfxVo2UNlsAGlwxuC2ba+maknyIRCx2szBqZCVF4IkUEVd02UD1Q0/L0IjQKd192TolXZjrGGeoNMOUYOHuBOfAwzii+Mn39V/ixwiSPJtkitZUzknndlA0209rIiDOa1HOenE6YD54CY758ityxprryk7RJefvg08C8rGPVCoTEoYkMy+N3oyTo/zJrHhHO4N1ZxB3Oz8yU9d0oETRTC0sHF4+MHn9JKjWZyTYsohS5fBRW7fv/POO4YxUxQNCdhQiFIW2DzCLZhw0EMY4ri64e7mZ/M4pQcPHty5c8daNhXR/uJd0DmxQ6xOQ8saNxFnM2DfWB9Me7R3YVx4RfEIWNk7kosEEwCma0Hq1NXXO9nUJqe0KK0G58oQFWx4lR6wDFxKIUNKEpaUrKh9CH3Lort5kPOgSq1CpQj0qxhdekN+q05ogNAuX9G5UBDqr0E5DA8ylKxSK6BLXxqEMyeXoCqi6OOCvIKuaGBrMzAKZx2tLHrkwxqMVYUoIm/RT2zvZUITj0LGs0a1JlsQAgZxVIksw3mIGrcoL9G9rIXdf5Jzd1Blmk5q6J9w+pcJBuR2mbwaLiQhi6wzn82rTFmHameQYLDcrHumYeJFNjkIA9pEoeWyJxkyVw0rpSDZZc1FDk9RWg3386fAWGlEFS8QcA7SReiWQNC3qC1Xk3y2bw4MSwewZnRdYAUVR63ikFKlrOjKLejfsSbj6nt17nhproZaX7llvle/5yM6D/zmOI94BMBYQArxJaiIh8NBO9aTqd1XfyYBDEnF9BH8in1NtHMuX75swsTEl6EIG+mH53AgYQL7HdEx+DDQc5hkJzmzc/OjtKF8wtmIi1rJcW6uoSPUHof34osvvnj48KF11YCEivCIjBkg33rrLesbimpYH6wFk6Vw/BBIYekzunhlWVGEm/MGpcPTWmArAOnce5tvM20ediIVlZ9wqRTpcgKGDoH0djjKdhel4/wh93usjgpe7LdOn96mM9vXIvXBC0TQ6tszRxx7pte52dHXdcmD5gfc2WdSopEUdLNHjx4ZtSFfHtRMbyFhc1qPutVRhzcy4RAiC3QPe48F0kwLZUU0Ev0lP6QYJp/RugkWs50MBjz7y1CKHPPhdXbh0kCaH/wWJFB8MITAw4EgtX1pqqApn81LMlYvVQ3pbd/D82E9h96IuBw0WA48cLexZ5txvQK6AgXWtRSCstHqeb3hvblNfk+Kgme1efWbbNfk5VNVDguh4iEQ24v6mGEYbCJTtnY6T5myEwK9pCtMU57ZcAWOGGg3yK6yx40UWjprarYBZtX3usJpbgRqUuLJkyf2JaJe8MVzP1+RQ6KUv4bZK+Kw5QWkWftAGjQ6+2tq4bVr14ymqytszXeOd9/xAf8HAP8/frIJuoRkSE3TgXaH0TEwjRvsJ2MfSGk3pNlIf5iXAdIQbmIK5XhREAYJYtagvQs5XPa4IdBas9vAjGBAhpn/0StLPNID/bElZVGcW1+2mVdBaYD+XubyF9c/S4JZEYYeuL/KEn3Xgbfq+8oZPVhflnnMBVOpGM5TmZvN41HkZD1Q78zzrtPU1+hHaEQhevTzKWHf2+yjcIrREEgNF7REfK5uJilLCrPXJaEGRjayN1D1DaUj7EvTDHECEF4x/IgTQAsfUO3M7jFhguKncDYCut2r+ZIiWS0DRR2ZKY+ymzjryGD26aefAuHvvvuuAczE3XDV9JtvvrE7rRHsUkG+ovXc7uHJDxCzGQC6NCNdujpKpnU1PbSRuuczzO9SGqsii3TpN9mMrDw9tJllSZOcfW2W7bwwyse6Na2tfvlA+i3lc4QPu8PWwQc+pERZBHJ9Ly1AAUa1cHd+yf92QbWrVQ5Pw0dNIgbBUEwCIS8em9DWlKgqmQdsihOojT/zs5uxk/LZPL7ZaBoZ7qwjXaV4VpcaNSztAomEfEhs6DrN3ZlQeP5nHl0Lzx7yfdEH5tp3r6Zmj8NtePXq1W1W9blz544hHHYdCrMhv7nM1C2TePYNir0ZMqsraQgDoP+Z5SnTJAHwnkAACq0mDnHcQLwx10klSaa6vla1CLye87z5gRskhiAGMsJDz4NKeChJgDRJOOSoMpZ2NUltqiT5oCQegBF4A28rbic08f4rwNSJUsXq0y5px9pajo42mCKWWx5Rqsm+MUqC7YGdiOBbdCEqjHVy2aUuuXndffTc9I5qmCaybt26BfdAlxAq+sbUeBTngGJWPdMXyir0Q+AWOYdowYQSbDxskSwzwRJh6OJOdtTZPcyT/hD3YwVI66TphGA3xgKuX79uQsxw+ODBA5yIaX/tdfYl/B/QEnWeA4vhpdxNpQcQtaXt7bviiwuHpxicCFQXbCddoOLGPw2qvtbY0Uf0V30L17euebMHEqVqk+xQJnrCg83tknJgUYqiMO8KCaUqFTtDHDXhqX4m4UVpvUlxsuqHVxRBNZui55fJCvYBPkNoX0zqZTBXzYM2N4mom4Sk02ehsu7Fq+H6Q5F3a9PQhfwJTqyyOYwRRSzwF4mRvLBbZJsF/eyvgaS4fxVvB07qtOnhQ2e+bJlMylS+L774ApLHfv3Vr35l3TMsff311/aTwca6B0gjYAC9CBN1mPV6gXYE1gIXV8pREsJV3d3CNaL9w0IabIr308++yaEwUNdpRxXJ/VV64HqdfF/JJvVhxww2BlFB0tURKR8fqy3AdTzobzoYQrmIr7ys6M+oq0k5DB0iNWvCZW4tX0GjyMtG7IUvQ2d22afqikUKlcGc4AZK3eVVnAJIrFXErL63e34gkjawPRkFbtH+3bt3zYiCdAKJ4GRnmnNgCqgNakoaz9fCYSXoFcgC/ka4YSCCcIYlaqQiSX9MN6MJHITOMJN258OHD+1LQ5RpfV/PCzaeDQqHr3/yySf2uPUBMwDnmwr/Isg5t6ZDrl35lskmrKC2UxKBKXlwRVRyKA2EDm9+/iAsZN4ciKomU1A/hG4fwg9c0eZlfdhRvSGPvK9lxLVBbUqpOXSRD46UyMxXnKQaTFgSnTVlV9pCxtVYFUXco5uysNdD0cXIMlN7VTyGlRtudEFYPfPTkFGFytp5/fXXsXEY9XehiG6zIg1UOHQPO9BgrdWZuQtTzb60b5D5znRBlE9EFrJhA0mMeJxVfmG/0dgzoNqddKLeu3cPx0FYTwyidtvnn38OVdPeYn1GD8mFu0T2h3iPA9fLy6qIyiQ71t0b/FXbIfEErUqf4ufQGZLQcA2OsY0cvy3CtWsSSNqgDv9Q1mtIYmWRQufKnncxppypJHRVV3WC6cXW+IpdBVfHFnTOXZa2u1RlBaF2WKHb15ocl/xYIISVuRvl4FdQZbX9o1SBRpgLZynguHFGtww8pobZX2TNIxJw8FO96wyDGjaMvk+z6B82eppWae189NFH9pel1OyRR48emfCxGwx17777LracYBcMRBzgyoPnoCZZa8A5uIa9BWSEw34+/PBD5JcgRAYR2jwHsns5OnKosASBJAIGAiHl7/NtJF+2xnne1o285cxFqgtEMsT/nun5AkorK4yrZ28d9FYl6C6bU9hXxViejkDuRURqFX7GYQxRW/M3eTzUp8t5XqLd00nk2o8k8fp60QMBq0D1Q/oGCLMqIovNkpvQwdW9UCbiSyxDgDaRxYey8jAG4KCDb6PO3FwjdAM89omYMCmzCo3daa3ZBwMVzjeBhWYQtQ+GQ1P2/uzP/gztmNjp03EPhCPMhZT8Oi0ru5D9VGb6okEdr4YWitSqNreo2ECgwcLvr7MNGagpY7pGmWwy6soexnR6M2XrgjL0p28cUksmwGNIPq06JA+HF0lOXNbQMbYzVo6vvOaFBMsTUWXrqH6ZZypDsaxC44J/dXZKYieKrnMcRXsyRHusotnqs/yXberuRuiHZNhI2oBVo7JLWw4uGb6CoAVCns4LCbJwqeOwD3gjXnvtNSRhVa+9g5ymMfdEGum3mQMJHOIIJSN9k1rIaXry5An2Ixuofv7znxvk/vVf/9WET/PKgdBRkbiI4hk0PDC9pkN+/PHHYzoVgXx73LptXTL5hko4PLwYEhj+TO5hG76tq0kKeFtDVQFCQS2qq9swLJySROCzSie6FuHDWCumKTkpQdJZX8/otAqKsXo+6qqORRtM79jlN+duVk62Oyn5c5iCPAzFQDCIw1OZNYy16CJfR0+Mtkwz7DS3FbMEJxwJLGXDClwQLFs6UC9DC5qhEaIBwNAF2YV9Lkavhi5rCmUVUT+d2ejIWK/TeWiP21/EhVH/AyU6jO7H3MSFs7agBNoHHieLGmYIjoE9wwVSU5Jk8wMiEJiG2YkNZjb8N954w9RORNtYFBFRZvuM4m08AR1W3FiZMhdUAaY43CWzAIMhBgLbDJx3CA/Vv0q6u9xZSR2qZl8zgLWrY5VG4aK0rNzRnG/S5C714O8CjzeQsjPLYWu7Q9Jp5Xjyg+fma3fK6gq2MOMZvcTY0Y/52KQgM1wIcCrCn37w6rna57JuYEXAmnbXcKOOz9oFCQM/IVCNUu9lslKiHR2ABltmqoeJr4cPH6I6yP379w3DOLjMpApq5ZpUpBfbUG2PILRtd8JLAS4AgWz4MXDyCGbrjH157do1SD/71X7q89Rcexw4NNQZd8B2NWiMJ9m5GxaFLG+sMqG4i0KXLJBBSWDLKl9Yd10RxgACwVTx+xcBT75TW9N35dv473OAlVWoKcuvqxXY1kCq+j/Cy5Sg6yrQOMW5r3w2T26VzfAMatWVBXKQFO5ohMKEnSSQ2DF+Bh6ABMS+kBvevH4TkFb8oIOSLmzxqK7mGUHzyLnq1XON0KF2jqmFvuRH+EA2wlJCfKnNgp5GxPbX9EnkyNmv+Pzll1/++te/Nio3ndCo3EBVZhFF0/QMA3fu3DEpN7wCof1qeiNURPvy6tWrPHOEi2vtHPw4c3sFZBTqjhiM/+3f/g3GITJCtlk7QGOMLO1IAtDVJP3UVYnCPTDbeM8QWVdSHsZYd3kFvHU//q+KqqISu3pBcr5daQZrcfJ6jHSANd/kQkpjP6sLPb7x4OVlX5yugvuaX4FulNZLYk5ZSiiozn0mKoIixzHjIhNSZWDX6gtYZc+5lmGW9XVMpef5KVpLkOEvvldnQ1tDrlCZCX7wB+Awb1CzUaoRLgQL14DWnaIUNbqZD1n8yA/4FZA0aOrZ559/bi0Y9dtP0BINWjaQGzduvP3224z5Iv0XuiKcmc/8LD+SFxIUDZaffvopPCX25ePHj21EqE2Po0ywmRp4sHYge5E+Qn6njG+samGgK1133qAfAsMtSaYFmqzrpW/RFnryZgdq52fKAx0L21EbIfT/OcDCUPNrAng0lppfqY2MMwYlX1dXmRlmUNEV1iDLW301WXJfo20lZfoWyRwjusC/YX0htRc+emb3KvcJ7Q8/URJBXoSkTAiA4kHiONaeGvhxPTAFA2FNxU1qlfIDSj6BM5pmCJ/E5cuX33nnHUPC73//e+s2Um9RwwOdhOemTNlrw/xmXigOhZ4bQuxZ0zlNANpnbE5BCohNyC9+8QtDLOIEL/mBtJsX9NUd8YBuDuoE1ly9PCjJN6wjGZnywfA3UFRJABvi/cvkl7/kv2ytyY7pvu7o3yUAJbA/ykCKLL6vr2VGyh72dpsLPyk2Qj/CXOhtvNScreJuovTPk1UTJ1OhV8X6LOKK4Fu65zHVqcuBknSiNzkKMM8sWqvTUYHMPUOXaWWoyoR9+PB5YAMyngr1MwJHbJ70yAU2iN69excC1qQNimegb8jZffDggbWDzSmogA2t1TpjKiWCewYb+4kFc+o0uVHP1BRO+8l6C7aCQlGmahrebBTAD7bYgA0Z+4AtB7Bhx7e10NaITqClKnveVXtXegjTu0tm4WYu5a7lwn+HVCVQKRJa1l+bF3vbpWTy6JosoMOu9VWS4z+AIYxKHwyd2OUxiszwVMCY3oYOqAwZLlTVoVeEOzY/m4NjVMgRxtV1SGwgh+ssbHoPPQmrMjyaTIekETH2dEA9M1KGMx0S0ugVnOJnP/sZN0ryXdQYT34EGaxE65I1+NlnnxlN37t3zwCANlHW19RFRIph3V2e19Hr3SNHEXg2DZDpdngj/BkmowxLhltsea4z1bB5MR8A9ejFsYfnzsNuRNk5a5nyWdc68+LMvtmfc1ybt9VkkpQfAyH7E14aaE8nhIgK4FRocOmb5I7qbYcqdlcG+gXj1J4FJCiCdZxjTxM4B0v1TJxbA+X0yrQC11SWoVKRvcVtyD+sc7cFE6DCuE5yVEdYFaYvYuc/jgZHVlGdyU0GBjjclTQhiExQFNkAr0muhhZTCBFoBqcwkQheYEIJ9QXsXfYXlQXgHYEPY0wXpYk4M9JQgqpOvz/SdlHelHNiaDSF0z7jBAbMKqtQwXXZ1wJBdln37O1mDaLYATTbLgfwlYSZQGOBcC8gIV3x4OQoid+NVU6o/FEOG4h2rPKAYC4ux4IZXwS6gbSeLyXRpYGsslZ1zADI5Iurp4SJQIjadb3h3ITyWbBJncQge/VSZ1STHd2cJoxXfVP0UlY/xla7QQ3tXFeHR6uP8zg5HNaMOHKZ5oqJRKQFwnTBXhgc7GBCAyyf+ifcG+iq6YTYQgLQWoO3b98GNVt/EBYDeJCgiAg18jBMTTWA2c2QpYAfMu6LbyqDOgdHtmFMVwQQgk5IUQ8Trsxwgj2I4JsJT+sDTmaB7ce9Z2xQ6bWuKllmssRbIJsidK/NqsrHziuxNUl9Ukog8PLi6ovKyiYUqHWVRnpPx+EPTcqpZ7qpSZoFbFSxREuC0y5szjW1yz+K2/2UaTqYIHv5IO3v4m4P9SISY4SiWupqPwzh1qHDYaJwJypP2We4CqFqIu/GiN7UMCNr1IEwtJhRhMQikggcxHAhFk8UxNiRg29gM6mIjf2Qe+i8Ubm1hq0rSBTG9lDk+NrQcBw7FFRrBJnyQCP3R2J02FuNbmAqsE8Z0gw95P4AjpGpJy/5CejnOFGYwwuQllsIz9ZVDNaklfD7JlXZSAND9mvuvouwJHNXate36JcK78PBD8ns4sgfogWdvLKfulNUAehy5pKykMBR2BWMefPS3n3NEA1uCc4RZIvmretc77KGAFdykO4xjWd+UhtNNd5Mo0gxRkByupsfdo4WDF0mvgAwY+cmQIy1m8yB6kX3GnQz+walgu0RHIMC8dJmRjz389epsoKCu4fIUNQJPaRC22ZyI0RHnb4Wa+fx48dff/019o/hsCVr9tGjR4gcMKGec9j9kGXOP4LdGDKSUZBoj0g0JtMwjzJY1m0bprUcKFjN5rx8ZUWU+gn0M1lhWSMBCgPSj674kOzb4Q48hY0qnLkP5NdFZF0ewiYHErCrL6J7WVKVVUBxCqqomyVJod2/4VLEB7Gubykix3IP89vZh74X71KkcUYOftQqp1u15eFVmYZsx9TlISYR/8UWYBzEzDYNbyZbjvMYMfvGtDWkEUKdAyDtZlg+aA35inAMXr9+3cj37t27n332GTIwUMDQrCwAD+FpnDcJ6TFmlNy6YYiCn7A4W0GQAAINU8poGO/BLH3xxRdAJsLNYENIvELqCcQyCvLcvHkTW84QW6eKqMuUEZW/GXuSoYhoCp9zI9qUrrtSV01XIM6ylqLAN9SD2KshF8mYyiqeel7WT7HObmkr+KCCi926gBXVdZdOngj9Xl/NVWlrjCjAVb/n52w96v20c4YnT3SJxhRHHWUa7ufc8aUAw9GP2cYmZdgqCJ0hjAZqtntMVQNguAbwg6OghbXGLZgAJ/11yGeHWmjAM6K/c+dOKIFoLcCbggeRhgubjZ4MyDdrilnweJc6VBATRyDh008/xR4wexcMLXtQ832bHwO/zQOXYV5q4u8FRDz2zDClNCXCsLJDlKOyopHfqy2ghD1WtWiXLEMf9P5AiqHPSnv0kL1IlQqDDARN4DLhYLgEDxwlvDtAoiTPDyeCDYb50okLsxmaZU9UwwmTRc7UJdxHH4Z+OaSOd44v4yeCEH42+2CCqHkWCOoWMgcFG5DtG5hYAAZK26MaNkwdBLURkYMogLPu1q1b9tcABuRAmCC117oERwiQgDA33gKdDbNhrzA86xRZf+xBJAePmbb/8ccff/DBB+iSfWkC2f6atLQHkSxi94NNVFcgsZGUefSbFDPnomT+mDEWqGh3WUtK2VOoKJ2o1RTaYVOqMWUCVloNuNB2qseEwq/4vGy4DGwjfJkvHVuYFE5x30ueCNMXxsOZCt6L8EZlY7pgu5PVJWOjy/5lNAJfGdQhepZ0XTXfYnjxhuoVYbschoK01xcMzFVQEzsQbvQBQBHFQURo1p5FBGxIaKXNglZ9hphRxclki1lWyMeH2LQPpsVhlxdCwHAVGn50Zw1T7FFTxDqPGr1NTp03zfCjjz6yXv385z+/du0atqvYbYYrVFNEuBlJIdssWVXEyoDqePQDO8ueiChn0BVuGCuj75KXs9tmERRlZ5jSCee2rymOvKGIkLigb6QofB9YMH59cT5Y7jfJPbwmUD+7mBlPAKpiKUzWkKuKypobr3KFFoI6ylUZci5EEFbF4YESN923M7NqZ5DtaukWj3HjEWyRggQDSiHc8Apy/aOc3zVmQIzGMZDJN8J/CE0MGhoy4iFSABX4AE2wIPkYSe7WefsGuh+2AqC6dfdMH+sAanWgHhs2odn99tT777+PBLEbN24YllC+t7pqDenKWov4kgXuCTZdyl0SLys3P4cEthBofSRNT1tQucRfdcX1pyKw1O/1Zr0NY9SLhFFXrXXodpWxhin0Dv0pvCx8qT/1dS9N6FCe1iIgrylwnF/R1rAy+ZYuqvqUxnr8dBW1ECEmsmS4K+COY6xs+FZCnS67x0SHfXjy5AmOeFSXbBHuoOZKWLYx92jhwSq52NVP7OYAqUXfu3evzjAxKtHSsgJmADzUYINjXakc9RgL3MeeKs732itMcBmowBqs5evXr9cZaD7JwWVDtGicCKMwUGLdZdznrsAxtQWljSIACwSd/2ofzlFjXpFz3Q5N6V9lwVUcaS92JZ1jCWEKwpVvCJ0I/ll+1m7p41uqhrc7U7oYiih+SVUwDEpB0n1DpFksVAJZMgDaGsh9yJYWNIV9K3D9mVplLWDf4bbuOyrCDtACIw0gaLB/1utsXhmbZ+cV2Y8HMw/GFVKH65R7hgTsOkPZXTj3IHkwwOH7YmCh2eOQtGAinB/0DWesFEmApqWBx4eXLgU7p6wG2IjGQJe7lLpLOWHR9ftMrnrPLqUNcRbUJCFPa0l6qjlbOsMyEGpZOQLRxe+xZAddP5X76r3V1rvUFeFQd7G+C1rFAEdeHHIUXMqfeHN4yyZFP4u4YWggDZcJJ692yG2ONBJQxxOuNrRpChJcgixxA0EB9g+CLlP1wrknv/vd78z+qbMwk32JcJBiGw+WGbACzOiZVG4HCoamikoBQAgmHD4666oh2aQKwzLYAEoSZN1PqHnIIKFvs82swurZUlhl1ilglzRKwaATGBBUVibm4/PBD85EJ7/88ssyzzpCQjPBiT6r6au029bUmUyv/L6tociyypyTF99X4imi8ikmh5e17FJABX2j7tAl6sVRjFWtG6J9VKmj/kfuPFZFmR/ammGk2K0iYQLd6yN1lVGZzfBF+m/oN2+uq2ysSYIFMJ9kP6VeWGO6kll+4+CVNEFMyIgHBSMgC5kGwWK3wUQxoYHdjbgHR7FA4awzJR8r3WceBqoCU4JpQha6DUvJ/lprBhWk/w1PXBx+FikyM+AZh+UDeQKvI5YWcqa6yQeeAjSCgzSpFKb0zQgeuAAww7WGyDr4ibWQqBipTdfnn3/+q1/96uHDh3fu3Hn33XfHqqcEig/fqFsikIESDBFb1iuQrv6kjL4mL4D2LfRzt3HtYb4hj+uQ+8oZH6vpVlbiDrCs696Q0KHdV2iDuzOr01FWLOWeBEzWpDxQaQTAygQhDryCYx1cmfsg20x1/cO8qts2JutMuXpnXvb4Rx99ZADDocljqn9IPoQfz5Aw5iF6aJz1mECgjESRjx5nzXqmRHJXiJIObrDWEEbDiA6zti7kGzVbSC0V7NXjDc1P4sTNqsZXz1ogAUAD1NRNOGPY1a+++urRo0effPKJQQtl5KBkDmH8XWrRBMZNQtLF4ue6KnW7NK1XIP3d1jJVlDOCZIgbQjscEsEDH9HXHXRmdRiUYHy+rTG7YPGHkYdJzIxh96m6Wl89OfR5DztTVlbE++ks5q+kFTo/sGkKmUfwyEGbwhbGMkupmfqH5AnEpoy2TDN877337O2/+c1vfvnLXxpNIycDgSnAdUx5ggptpjGiuA0cIdC1YK01KX+AbkMHI9GjS803jJDQNceyTjEFDQ11acAjUOAAeilJHIIaZQioeR696DRwuPkuT2hEqCoH6CJSd5znEloL33777QcffPDb3/72w3kx8oYE4iAu+pkEgMyChyiHu4ApwqD1y11Wm2/QzgTVsayQ3v2s0Bh7JhJne6BkQE1StaxuSjShZK3ILokb1VXiF+EcYahF6myRXAJjwKW/thQhKCs7Cd+QqdCEBQBQkXO4yQ4ZQpcAMGZfovwTJurBgwem/Nizn332mRGW0dm1a9dgbEAuQV4h98+ghUixfcbGR+AEyUR4C/sJ5EMo9ZnWCOIG6QMnx3k0c5kuFoq+4gd8oewH2IrmA7QZM+BOHPhRcIQFl4YzxsQOTjWksfUEuzYNVGZlfTIvE1mmFiJfxH7CTuqrV68iaFZlU0kVEyXAIEAlyCuVhIFEdyEUCEybDcJwnLE79PtdsZY7n8mVGD7QSxuoNuvE6oHYfZPOFJctQCvco0QQvtwdGKHIm/UnvIi8v0vSRhcPPuQYytHAMmleG6O4ITTmtijEamE71Vmd8/bt2/alKUKoNoOMhzZrD8K2QUVBOmCAK5A70FKmZ6V5lWadLogI9sE6YG1SCaRKCYV2TIsIwIMlecmPBazuzileTEYlCR9H97ofm9A83Lx5pUTc8PTpUxPjBicbrw3cFELs8vxuXibZkDGMgJtd169fxxlISr6BHPlNIMdwQ9mzuDLRXyx5yopV7UYWqoFQd1+3+4rA60l4Bx1ASwlT+gxhVhJCcher5DjXdbuO9ilgO0yKwrsIzjM/253lsmKY38A6ZzEZGiqgPLjdcDAPiBVZGjgsC6eQmPhCDhEOU92kGmnxA5QJbKqCAHCdATQGfJkMCaJHO9yQj6aYTMjSSwyUYVx08SFLgzcc/Iwi6pzMtATy8RR7Tu3RxJThyoTS48ePTV7Zv4YuA9Xvf/97FLgHJss8K4xeSmMHV65cuXfvnkkwpaIhezLC4gZS1kXMAkoXkTSgj+v3uy8KLsH8Ft6TCZuv0A8B1S0lSBy0Qwpx/T4TtL6P9+uzZYXfBXJJcTtWOX7u5tBnfTXv17UMttzJi9vAbgFB00sBgDGmBAUPJGLc2ojMfkKpXeDTSMpUQchD2D80q6qwYah/1aNhZdI6ZB0CU1AOiY0333yTa6b5uFC9dNsVzXTOBtGObV2bF4Rjg/DflLkTFHulj37sC1D08ccfGxMxtdMABl7DemxwrgyvawBGAKvS5uHGjRsm5LFvQInqpzg59P4iJS7yT8VDdoFCyioPFOFN8kt2GyyrsDoH75ryG4MkYIcx3oNWg1CKrKnMizbKt2bJnoXGcNOQHdJ/+WWVaqfkIqoTVtFdOZiaUnXxUjiXu9fJ0KEZrrCvSYO86i+FnYMcWSMgxJRQRxp0WadWZuaH6UvcdGgaHY8JRwovQsA8NaK6KxJCA2beEGdP87qiOueZMcP7D6HBAtdj7i7jRCESTdcoZhUWJqqvoTgpND0k8qOAFAKDKJMKJyGnl2ZV8/RIdGmbFU5v3boFA/XmzZsIZiD6R26iy6pg6B59VXInIM8RfZezE3YfbBLaJXFu61npVcKkZQ3J8i+7F/rMBpsEtLpXguFbDgyc8eprwhHXfnecZWVII4kvJe7MFUg3/BDGXxKH0wlVHyvpQEersmuIkc07YSqc/CA24hw4wQcjJogvRpwBGBNxyOHAFmDsMsSpQlACm9eEwgfoY8AbPnCvJDKz6ELkRYiydrddqOa9+WY24ATidHisjLF1pLpDXEMrxpZNSGCWHMYFNIIlbV43Dr3CwJkwxX062B9gUuv+/ftAl42IGoGuqfL+c7SkpKLGi94WWHxoavcnpU+99NcgXZXv7zarjC/TNlnD86I33bP3eeXHglAOYw7DOzeSkrhy6HpwrtCzkqfv3JC4nKpw00E/pDoNORC3pbDD1WNEcC2C+IbszzVhNaYr8uRlN6FoGeQ2SdhVDgJiPfjhzgj7Kg5Vt0TRXKiOABigGBoZfjQE5G2XwyuAgT7Tl5H8hQ8YPp0fnFUUCT9JgVdMGiR88w1ym6fkQ46ZKvv2228jg5FnOhPeujpcUJLEBegiA22rf5vt6G25nbHaGgE8mSa1kXNgJmFkqVDXIjx622F3kDoA5fqho+Ed7EQRkbI7qrpeARX5Bh1nRsJYueOQ/QgkFASUAAmgpcrZMWy/efwHVGifcQI6U6tAmjjr4Nq1aw8fPiQVon0YWrpU6AMc6/RtQKo03z3NEZ3kHMAwyU0iS2Hy+0yYDPOMX1FbSteoecYT15eqoFInbwaYmQyNbtgw33jjjevXr5vgMoDdu3cPh0VwUAjl1zPsP2MgUIiS5djDqhLbbsv5y/A3d0zJtYqAqaumWtagUX4jnypw04dvqbxmAGgPdgemJJUnMUyTwkb7EG4IGA4jUf22eyj55KWCcKEuEr6EmoTgMmz0Lnvm+C6QSJcj0ovvyIApb/T03nvvmbzCEUGIdMFQ0TVgH2hWsavDRURLMVnO22k9oL24272sBkP1dEeuII1nsBL14PWUcFPWfFRVrbsHtQ9eZtg+2GBxCLqh6+7duzhATFNAT1JbZpdIMqEH353yjkADGSqBo+mvmVDZATZYV9lQRMCE1gJl6q/KJXnDYKBZe0DWlTEQOlHOsBN+GeR7mI7dKSuiGSrFNwmf5/cq0lTLLZ6UyM+6M6X6luRNMtw5EOU1eNYeRPVcRJPff/99HKj31VdfDY+/MQmwp0CiLi0LVvPBugrh4Wa3Tlr1/UiZVR3kzDud2ObRLTzIPnCvSqDXzTfUND+Vqnjl0zLLS5lOaLaWSS0zt15//XXkeUDg86V9zfIJVL77r0777q/8t4rOMpKw0sYzFIdcxdkKVyr0QUlaFavcSV3isAov3PT67poujk3pOyxzeJ/2OPxU9q7QuQxvnWL+SwIK9zDNjwDrc+sXKszwp+JETMo4ybGUJz9kFTcbUZpehD3/9uuVK1d+8YtfmDz85S9/iRLZiPxy1JxM8H66NKsHgtXWDXIjz2d10VpWcqSDS6cx02WYXk0eL6LzaB/wDVwyNlhUKDBt0ET3rVu3WKGePeye5Ln5KSSBGPIiZiLJGNil5pG0uLJCopwB25CwzVhLxGd4BHU93MnOqJt9+L4Q/PoioZtUVZyTFQEDH9Z29cvgZuWHtnd07y5sdMC70NJmA0mFiwOBiY+b4TpDbtQm2/KrbG3UBaAkBJxO89wDU42MyLBR3xo0Lv73f//3r7766m9+8xtTF3E4kLq2h5fWMVsIFZcgP9l/0nFZmUseOy5EBdRrTPAHatN2amKuiGvpDdV1S/4L9+Yrr7xi0LKBm2Js4gsHrsNlAo+LQl1Tk+saxdIVVDz0tRBgFRnYfe8pH2f/ybzOTZSymCpa0rlZUtKqctRGYFXhG71Z1Q3y/cPYsyDDN01ChIoxHQyBm8fQ/LiTjEDOZl+jimywrsGu8MbwUvWzo27Z8JLAfeYoPH36lA60vvr3OVnqSrXvDZN2vyHK0GVWhzFy7K1kDQ+jtr/7u7/7y7/8S6Tnff75519++SXKB2DvsNGoPYXzu3BQAxP2QT3KLDNDDSYT97/w/nMUrLOnqzkkqDWSLwoeSxT/MFmN8nIoWlqnNIMno0yrjNpBda2evpYq7DwQz1i5ZF21SviTqthyrHESoMhp7JLiyKyX8F5SiLqR2D3MRvD0sIccJlXKIVoeybuuoqwgbyYMmAvWUuArAL0I+qvo2UoNu2uvy59/bWsAuq4sNrd5kmIbHMKYe6jwJQaCU5INGyMldhSXnHSEDNEVbeoNFfb32rVr2II1ptekSKoBNu3b9dZbb5muiP1aCOki6QmOdWwnQdFspPBtvm9S0/wZRcjUr99U1zx1XZsEPakAkyKLp0od/Ch3HkLNM9AYYbMv4b1AhSzMJ+LsTPvKNnY9I1vqnoN+CL9Xv5QOlht/aZNzEnoKJgVgB46shKSoC1St7SiRKB+8gCbDgy8kWPghIycALDwVuhggl0e4i5bADvWNu2gs6zl9+UWcRARV4aVQjHG64QYYrj0io6J73MzQdfv2bbi8AUUkYQAY3MtoepSZKOgAImPI2UevACr7gAPRATzSysk3qiGKBQkJ7z/wRvsNsSy0yXCCstht3evN8EDzfEUAzK7/JRe+x6BYF6BM3oTERb4I2ZuYQOXfJAlli/o38IhAHoEvc1rYJgVIkDPaiDpLlWZG4vjhdSTLfKeSXxevZqDPLBIKq0qFb3dfXFbghX5zYAEJwUXDmdJBcnbqGuwPzEa7FBoswvOItyZbqiC+9I06L/oNSJkyxHBiRojZWigEj91ZBEZxI9NuAx1DpcSdTIyy6/79+9h/iUQHyFIQelALAUtmJGNvCyPFzHVCMA036FjQJt67zQoI6Bh+5WelUZ00LBkTNbiC6p7h/aSNALBAvuOMe4BvDBirYjjoB21TNR2lH33LEEUuEMlwv5f6Y3QIQ2RgTcakvnqIAAgAqyw8mtE1VhMowGb3CuxEv9epCaMNvwYs6WKUFb1cjPCWLkcwlwkYiq8mx8/o1HDIfBAtw3lg6DLRVH2rFSQPtETyVKj+RRzi6qLknq4xdc6DVw5mLtJBDqdlTwAnZmBAcAHzUNUQOYAXRykPKGKO/Fhtj5PvDaM62r0sJLoE5lJWnxNPfiiSoaZkpxRW98qbhXuU1ofoluywjohQHy6olRLqnjY4VtVMDXXyX53w0H9KTsWP4q0mWRcAj+uFSRpoV6Gf7TGdLPyr3CjgJ0/0WDlW2UNOQF1YJF2JwOE4j7gZaYSoGwUPwVg1bOWUfJzJGWZWIawMOmZsGiZ+fi/MCZj7Y5qCoGYTXwhtkzuevDawjourju8BPy4E6HvzbWPDq/ewzcxu8CJ0Q208zfwabp6pH4xze/R6W5wuYlXZP1dETT6lItLG2GOLusoqIRngDvTN9Qo/aVNDpFCmukBUVXIG6ypOlCMEpIQx7gBM/1FXaRBcudFM+ux9/hzuqasOMFZmszsL+QY8ztSNoIs2qV1jBg+26xc3SHRVtB20DyvIiNgElwHs5Zdfxj2bbBPW7lWPa1Wpzdb80C109bvvvmM1KBbWHX4Celg2LjOzvwFaGELg6JAz6hZXWieN0mgJfUbCe3GvnXpZiDduP4PZyWbDiijAiicQqj8tMFxefFcV8VUkAhkAVta62Tr/GbRF8FbWwxyUFPtqjZMyA9GGMer3TUImARdVcxHDTTpBw40NbTfzLTZa9hAYeMk5CIXBB4RrC0o3Kj+JWLjyTDn8/vvvcXYwVD6sGftDBQ+kZn9N2tg3hq733nvvypUrID5CpbjdpZYkZSB3J0ATI5lyg6P9igx9Mml2uIqrrYqTsIh21NfYnWZg51kFMOj50OlCcK+Lr4Kzoe9Vz3UR5tv8aCLW/dWZH16FgQ8GRaNLDlqQD0Ng3DykEUi5S6ZIoN6MAXZA6Z5/u8SHVDDqs4EylbDReXqDcwcOWlOlrH4YYrok+Ok7SgJPYEh19WoEBFZ34nHl1CFLyuODJDX+yyQdrNnJK7PXWUra0AX/eJ/VbGykKMnComj/17zKxABJwaQNTnalLUGiJ/IJac4M8MPY6ybHIKD9P/3TP6XShUhdl5Quwr6vUcHi+yzBI7CWLCKgsresrK37HpOT5IsNj7AXYfZBF6iijlbPONE1wisIbyXfIgYP29cXkfv0lFF18tSZkxdH4LNVEsH1LfysQCWFaLOB9MMaNQ9w9eSWU6rT/ugrtE2KqBp2NJcV3HXvyujS3igtkpOdG5tefGP2qYRxqrDiXHQ5LAMXatBi+xNCT/AToMrF8FLYcNkNrz340ksvGfwMXXfv3r127Vo5fym6fvSq7i9B/UBUwoGjHyHpMgFTPcFCdytjOEGJrWt4/YK5VRJXMaIUQ3kyfIMcvueGF6wjY2jMJK5JK6kiWMaeZrE7k8PdUbqOgRhIu0O0wZpky+5bquxky7Q6VknQfPNbmFL2JOMl94Qz8+LojZJ8G7voqqsQPNdRftD7w+yHuQioDs0G+6esFHOUCm0kF0PXDz/8YH/r3F6BxrmzC+577JW8fPmygQpnrtr1+rxQCLqcv86hK686LuvM5Xlhd2PzsxSe+UWeTcahfpSySqey8iOdz/CZj6iMOklJevoSOdU6hOaxbHV4amwtECj7o3gOPdEPYeGKq1EaXQgkOtZKwJkdh2XanZCy2n4K6ZLovAhTy/KGH4KMtZtfFHtg15XQm0QbMunkHih34StH0nlG0nS1u+zMbuOcFELrJDkQXFqIL4SbXn75ZaMMJOMihDpmPAolNAxRRvT37983UKHcdJO8+E2Oaxgrh85XGIX23Nr8+uuvrbUHDx6gzBuEanVlTN366EMX77kGDwJvClxs7F1F+BHvxL/nMJzZK23Xms6J57OBVLokT+/CgEvJ/hT37iB+GNpn33bnP6OrJ99GGGBYKQIsz/DuAEvierroJZ8PdsH8FqHyTGEEdxi/om6XPvg4l4TYLkI95LhcEvJdvoX8D44KbIZndZejnxuE9cNGdxzE2mbdNShmmxcRGKlgejkPrYsvjMI68PjxY2vh5s2bb7zxhsH+m2++sU4iHm1K45DC+t13ItO9TvoLPaniXx6rFhQ0tPAU2VMR75zuN1N2xggYf9XNCiNlotJh0MVmrhKWKMILaJiREVN8kWwyiXMgbC38pI3vLpw+ElgM/w0uifzSIawtv+IQ/udk7aLlgmt3zMXXiSutagPXj7OmRNDX7eL600jqh04KSBM1sbGdHiuHtAakFKIujYks7Mwf09WBRHvSQfPjQn507OPHJBt+QkHSL7/80t5lXcKOYCNolKlCSe3u+9OQugEviM7ArsWlzgCS1C7SuDS0NMjLFBhFXFPagjJcfE+A0SorotwqcYfFVWsw3FnTZvMMMN45RCqE+dcZ0IvMKDSuAz/JRmTF1Vj5lH7WLrGrh9z1gOA8gHPMQG8OsKx7ga9dTDZJCe2rN3aIra8cXT+P6a4AWnBmCmtioqTzjRs3cAglHFnwLhavjgg+zZyGCwBTVzHOz3XV1sJT8Ps9ffr0gw8+uHXr1t27d02EojIUD3ql4+7opbyVpI5yeKQCiW8kDXGqVQ/UaW++OYVPFSE7yrTqEhIQgnJ48qJRfc9yG4kDltXT2CXbJlBFk8rhuwDLE767QDqomnSusZeXrB04B8W8uIHytWOVtenDMEI/SkInu653hhFW9z6HAQeAKSb1dWEAXdJ8sCRHL1xD23246oh0daT2XrlyxUgZ5/qgjFmfpwQNOQS9iJcfSwsygrtfOxkGuIvA/D3XkrgFoqwz7777rglSw/y3336Lw1lQzBDZWPTLB2LlFBE54Xu9lAGFlYXCTP9kdXNRt4dwxYtHn6tnEhUBPMbFbWmZPHRBgwQjddU1VEMqCpSpre0CLHRA8dnX4GqXiAXvYaCP81bPV2gkfaoAZ/sH2pFFUKRUPpJQCjjhI3mZ9Wa+kp97sijamqtSV6OL3KWLAXby7cbdTRcjU5DvnTt3TD6gYDW9c1XCKdqBkx/3OiTcSQ+HdvscJ2O3OTNssIvpQoF5mif3mX749ttvmzVoohUJk7yB7Ry9wDW9OEPOmCS7KZKnW1xP4+QHTYyjCAs0XNnjEIYcBo92kABZhC8zPEgfUvcD0ans6VJSDWFPerK+OIrgXA2EqsPJI8qw1LEXZ6xBwGgEgmsK5qihSO1YDi9hdIexSuEqGxy1Z3WPW2d08c66yrohXLCc4TrhRRmxXQrFkFA0vnGaya/YZmKCy6SWSQbw1F0hEMayO8Zznbzg14uHU1dBberiw4cPTaKi5pnZhMMzDHGYA5mLSpuTnNzJoVWRk5woKnKntfyGTmkRb7sGuylhNJDd1yo0OEMd96iXmPjUwHSRc9v4aqUc3qwIqeIf54NtzRxS0sqLqBzk4lUOS6ZshX8VSNpsABiuqCKWlT0EiinnsRF+1SEpxvII9ZG6SgZlSMXdg/TLZ90J2zeQJ2GCCyU+65kq5D96XQwk3nPBv+GbXbDZX1MOTXaBI8ClWSUbnUFnrUDcJWRE9ZjSRmeGAOtriEbVs9xJ1Srxoa2lH3iREXcxsfhrEA5Vql/p/IxUKoIQ1Y7VVa8J5HrB/J+j4cANi7A/AltvRr5bWQuzh+6Ft8RdEnyNeieLUNtu5y7o9O5t5wg3rzSvsPCgMGYP4hEUvbDvAa3i2U86Bf9bMFO0n+vn7nXBLAWMmdTCnhSD2Q8//FB8W+RJDn+AtQbJvOvjGVJQ8ST72bq40eiOL6sVFGY7M7W+54FgMoeWQFWtp4oKo/MfplHvofjqyexR3Jak3pcVZvl7JezwfX6kipao5KqTEGjpAkZ8yBkSu10ksruYpNr6ubHlrl9M5YH+uMBceB1wXy94DuvM2/iTP/kT3ZzSJIn23Kv/P7n0FZl9Bg5SJlPYfAc+axZgCVGA+uSbTYoT1vDdNME0wgC753/RGNNVC7NKUg6g4ii0WQAA6f/clEDvfN+zb5UE8ZmLoktZ1wgvpzG4/nnnLq0qNwyDzQuR/9WLGNOusqkhlfbKagqG9u2KVaXKCpXcCarjTZJKcud+OrrC/eHtQ4yBkHOAq3mOJrYn4hBKLn8Vr9HuLIRu6Kh/FIoXrFC+5xxBdI8NDAklcSFpbuEn+hJspHCWniQnvYuFSYGmgFfGFOCksz3WXOqTp0qykgeFWPWgQkl8NixoFl/8NUsJ/VWVNJ20cmaBzsFJH6+rJaKvC68m+YUeKlGFV4dvXlSr3O1KeDIwnnznuSHl8Z+Te7taRLC41O7ibdxgP/w4cG5wLDKzQbU4997yk2G2O+RALhdMF+Jv9ILyOvmBWtj/r/0ExUOkQCvG3lCGGcIelmwF0OFRRBEYctW16CrhnWWXyhNFV1ZwApkptDKPVrHQZe9CXQ2wzM3P8dDMUHQ5xroVCD+pb6avPj8uVh5vwNhSDlY7oV3Xv0oE7O7YyyoKYwjfnGM/eVLCRQOMSk73WjFIou1zwwiOIKIQu4Dn/eh1MQf5Pxta+L75DmiIrLaGgHWqMfMo9lSmpMLhQ0+ePAkSnjSh+7uKbwYh6tSu41vooxvuJef8s+cEmFoNREKTZH+dkE0OEFKQB/bNIbOrJQE4w/KCeeaDYYEuIIy6Z1lkAJ/rDG47KLejBcwni+BK79HbqqeWqPFHiO9KjHOzE/odfiVOTr67CaM9zQqEf/jDH5A+z9xCu5Dgx82OSqNhus9JtjAbYfp2h5YnbSTDLLdDWaG3hdaaxAmb7xGE+9EgZ2N/+vQpShsw8ZIzpi2oYqmCAvew9CKFGKQWGBlPhCmrfhuwoe3rqLvHu0hd5NeaPk+PaJOUriL8KM82m1LK5E+6jnnRwyrwdZwxPLV5aS0V7G0NFXKh8exB/2ejSgTnWHJZUdHW3NCyIvBivhIaPHcz6UC56XCLH2mHdsH59uqrrwY3wFjdXP8/XD9x1P9nDQag3rx58/Lly8ZQvvvuO5Q3DcSBdTx5cTia6XQDblJ5Cvc3CY6BScGDMmQ7CTugtDXEsRSIRPus6FJ/Cf9mcXGOFP/fX2O17s7JgIyOkewuHeChScCOCNllA3y+ylX2UKEACL28AK6hf2PvCjaYoguHvtoF9ckEGjJ6URdtdy7KGSGTexuW+X8LObskEnjQ7rU7UXWVafr3lVdewWdU8EYqI/yTFP64E8nE1fe6b1JHkZmQwzf5BgsNLZfp9oCyQMNMO7YreQItqZTgNrO6Og/7utHp3LT8FLo6N59hLRRjTaJzCpOSHBOZrvDlIb9199Zz/VaYKa52G9xlwLtkzQ8BXWO1yMuMdMHQhwGGatW0x0BhfEXWb8N7d1nRT7m0zz+Fy148qz/9pXwXaqHiWEBUI0bY/SRZ7Xyv/Wusp/pRnaqYQQWCy6R6zrFib6xKxOZHYJJMA+fV2SDZ8d8iilaQYDVpQ5m5lDNEdW66fvQGdiy4MfSDrt05aif2/h+cXV+volEmpwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Objekt4" align="bottom" width="204" height="216" id= "Objekt4">

Obrázok 3b

TikYX4nqqzpm1W8tKAsmgKdO2yx+eRQFVZa9+q5J0ZvKlq9ZswbZP+3CmGbnzp3vv//+/v37TSQDZjh2BAej2F84MKiaMNLM9wKrCQDr+qWwVJipLXtysyRvIfwQU5/KggH9pbAYq7RSHoh0y0OTZAJCizBJfJ1mOdq8adOm5557DgmFOBa5OFGbEixP/OjXKQrTUIWquFS96nRd505XGetSZNMJmI1RwT05wbjuMdeZ+Gu12un7ThYs0gVX6HnnBqFcptFqJfJzatynsl8rDe14vtiWYHzwus12zKgzROFYSsMYNRK2mUHLdWUKkUoqHm6HQcg5pLvBEpZSLll3nN0FgiyX88SwmAYww4zkNhZsr9a3nGCtlmgIVKVnHDh9xrWZpMYhRrlYv9bB9evXn3rqqdu3b9cwKAKMoRusMw/PK4woit3pxGJUA7uLmX2dgFF2pBZ2Bo8jRBqKrioUO0mWEoc21ZDjpIiTNNp/9yGnNGKbp5Gv6xu55oyhXiJyuOmItKbhpyYZPzeTLPaojUG0sHb27dsHHYJDD+ADRGwUV4G7YljygI/UcxuJxug7RsdSQPBzTOjLOiFHsAaNKRxWlj788MOuHCqdBFdK9lTjHz6Qhph0NIn1cHwd2zhWQZJJSAFoJ9PtF198sQEMQVVIkgdl3pajPRm6sVTOgHcy0bGW4xzlQOINF1NzsKpcWeTO3DLBr64PXbAo4kcjravvVsXPGOriM6zZSQSOt86MYwuj0HF3Gomyx2w7lxkU9AYmBkeOHLH7yG9DMZxloZPpkGgWcshxExFVXPbhtxT5XXFszkrKVKiFpuyPQlFnY5We03J2bEC1VEctDgTvzOQIwq6cjmvK35TY3r17V69erRu3iK5OTmPpZJJWVRsR4doA56j0GswJj8grE9SZwECVj6sAXrA0suygbXYNmO5FldH1ga7kdZlAaS5LsU4DRImuMtiJfJ2eURdRfCreTEIfPnzYjEbEVSyVs5W5B8ypSmepNmXPJcQ8O0ijsZXTManfsLCmuXSis3RCuldpO3HTlQmMpZrg68p0iCt41tlzzz339ddfT8X0bUvmqTbsQshyyl51aSsJxpSFqL5I2E8AVu3D/wIAbY27nivMFinat7Ffx7SfNqmKfPeJFORlJNeyHOFRDQignlF/bhpSA8NDjk8y01gqGbDtApk8zEhDMCuVkusRLBy6EFkV9CE2sDRydjPb35Vdz1hbgwrF8RGEOuctSsAqPR1Vx8ZxrFQlWgpMT2JqDpIkDvczzjjjpJNOMtmEdQsSBJ6bpkQF8K0kZkW1aJdzsGs4mlOnq0xTQSUH+zwmpdwwzP1irMF52/SLkdaLqMcqgSK6omh0b2UxDLhc24YIxjFG0WYnQRQ84MuSgKApcT2YWSFYEathTCfMWDt6QZLkHkaanWPlzEi4HPkAdCa2b9K2RHw9vP/qlIdvII0ArNrH/73oWEQGUAmVe8MvFzvZxIT14pxzzvnzn/+MeSPjenPvDuWiBUG1XM62Vuews020vxw42pZdv4Ttgw/G+uZ+Up6L3KmPTVgR0xR0dxYcKoeuKsy0GWNC141l7L57vh2e7KZD5ap1n1Nt1g33z7bDgxiBGRg89LznPpZquT+WIcmaG4NWATyE/xrA1IWNACK00xSa1dD0xxdhLzAQddxxx+G4I+4TU+dbCgBLQXC4C+119YHIAHp/TJ5yULjITqLhMaPA6aeffvzxx2P3nXUwSUYqgnMWEu5HFFFs8S1tnjq9Wh5fpH8jRdz30hBg2sMqNav00lfmAm/ip/j1NISla9Ui6NJej0mWPNRsaqx3pbQlz0xEb7WFCrDlchRDK0H6eLEtsRe59++1JcaHtRkPIQM+Db+unGELaY32cKuiPXzw4EF7HjsUeWozUESfm7Ywl2ybbuwced3YxV5PPDM2Iq645+mwVZihFytXrty0adO2bds0V09Tdi5zUNphXLxrcBOiOpIoElbCsjTdpWoPI8c4YkWeHuPmeB2BrVJqgr5jFInMzYvYJAd77W9sTMSekzudLCd04i/RZyIlu+LkUOMQj7UlLDD3kw1YfYhF5GONpBlLJS0ZPwqcwCXNNa4jR468+eabVu3q1avff/992JDI4kZgw2RS34lWG8mo2ntCii0iW9OIGB0rrRxrCEMXqLO/GzdufO6553I5DmJWzl7pemN4qaTdznKQfDd0MOpu1CQDTUJ1wwjvT9z0jo8d65NGTtGRA6oki1Sroj++GH9tJURF++boXkWI4rwbevDGYM/K8zA6RltF3x3nMGZNJclvoxdJ/L/uQ0ky0XbFzlRnF41DMAoOUD5WCvtIg2e5pFjDF7Hzt5HofiYCgCfD7hu0Zv0Re1Zwiiy2mV1wwQVnnHEGAkq4ddpqMBUH92aksBsCR965Xlkli46FjqC+xapY4azsX05lzxiesf5+4QtfOO2001577bUVK1ZgYZBZXDnQzjvaydyMvlzKzSzuR5oeyyUpS8d1sChHY7cnilK5m5z/KBHn3kkBJPpF9iE+PPF6HpYkTFD9dBw/XhA/EPl6R+t0DOH8H7l4+VWzxX/5ChNCIZDiWDmnB6FPBCFUUxoe2ZzL6XJNf6RYEiGlMzfUfPTo0Q8++ODpp59+4403Lr74Ypu92L8IyIJYwa7QRpbCXMerd6bHOt7Un+L48uYYn7AAS9a7r3zlK9Yj7OCm8odpQPC3Jfeo4rwKb36xDUug+Nfn3JoLrSoHj0GrijFH9AWx7R7ThZrpljtoJTGj05AztA3sVztcbWO/koQ7aWQAa1CEaIX6OVzQokChGZaG29GTOPeSiBg4BpGVHnYOTB0kqEL4RS7HnHM7M7iN0w8CDNFVpt9sxmL8t3///t27d9vNK6+8MvXL3NzSksR2dQLLEdyJm0XGV8fC1emYOA2Z0NWpVIX0+fznP79hwwYziREkDW8HH2skykkbxg46c0YbBmJyXwxuDg5BiiSYECp8uNq9MfU1t0LH6GmEfK7/3dBwjXVGdEVen2iPjqtrTNc7FY7JwapqJOjyZTeM8EoCMA5wKlYHg3E56gDbrGR+RtIou2/WnYEBCeXhM0T2NXgF7QHEEHa97WQAs5kVPgq5wKDEVvat2L8ffvih6Sur88CBA++888727dvPOeccIByZ67HzhZwUsVRFXXX4HLWVwpHa+u9cdmJBB3GcminkzZs3m7BAWKa2nPW3kuVBUaeiU1uLJUS+ggc+WjXR/o+hZZoFlWT67ai4qz2JiNLvVvX+XDXr3tWRrvYo9nfMFNF/m5LZk4kxYFxBh3T9hFi3inVyzFS0NNgvzrzpr0tldRgaxvgemdgMWgYYex6796GjlvvkE4Y3huFigwn1GKbpcLVDfvMTiPCw+jE/YTIZ68KePXvWrFnT9htAxijp4DRG3iT85u7EX1ln5Gyl21yk4RxQmM3nnnvuvn37nn32WS4DpjKtUnWnIjKJbR/7pZKRvh+stlVMxDFyVCXTWIlYnQBtlFuukokPOSTHT7g7kQlc76KMqH4FCsFY0BQFjy1OfSgTTBHCA/tH1M3diaOJ07ZURij1GOMpKrl43sEBxv0GrXXr1gFRgDGc9VzjRp1Ij2MtxOozqkKW7NxruVS0InrEwDzk/IBTEe4QYPXll18+9dRTzb6CisMZtjM5J0E7MoGu6QFKwq/uGYWcDoR7pvpFqC/0zv5eeumlZv2+/vrr8O4oxlItEQv1h845k8AeFzqOKH6h2bXeESJK8U8rSxy/VmuYeFHtNP1JhyQ2XotreRxFpV31eVxAUSz3p36l/lQhlCU5vwNTRAbv4V3OdvLwOOYkW8jacq4C3mLshWHjkksuob1H9YjdKIQroMsABdcjsBF0F0NPUjGerR4e74AXrR7TXfbY3r17DWBQ1I1s6NC/bkCr8JjmjTi+Keg6fcBVWOWNrvf6mG0Mh6rJxLVr137ta18zKxHdpCWfQiq0qLhcw1goH3W5f6mRbSMTPXSsVu3VNLRcVZHpq6SsNqMqCOLDY1/Xvrg7bIPjDH6OF3RCwCGOTDLI78ljmpthlE0aBvWyDYxdJHR1zMgiMPzOOuss5Jpvy1YL/Gqo4IYLzAnpsm/L5ovUowXqCFaQwQzOQE4d7RNmcOY+wzaah0VnM0rtL/RqLsEf1l9nyFUBNmYKVkcn3owWyiIodYWBL/bXaGUEPO+880yJPfXUU0lAq5sv09CciZXTnmwlczO9+TC5P8mG6VghNlSZOw2R1g6PPNVX5gKPSjbJxKYqwGhTpRFVpmo6tiQCKQ05IwlB2Qaqmq7EwlI/GPnMrJ9JKmZE9zWSrkgp0JTTBhyvcOUqy4FxTKrOlS67Ntaf9Ydi8gBlLpJ2fURiLsumXbEqoWDbsvYKsYp4KxU0KPAEAKsm5qHZYH/aKytWrEA6NLg6dP6mjOHkAnvq1tndKNAPlIa8p9JfnQ1zMaYDyvZwrRwT1yuuuOLtt99+6aWXZiWHAlPYU6tzBTmJB59sz6UzzreT7JT92ESMVsTcdlfFlZJmGlSx5sjZ/Kvj5G7qrwq5TyXhHETdr8wd3/VZPrt+zgOttVxO6cVe/VmfwgkZL2i8Me5WV/pJukYSsPIZ/Drrt1QCddAzbZ9b87333lvdF7sAVFAJo8gBSHjqDSQzSX5KexLcwOVs0pD+FXQQeeBSzzGMJ26HwSVOXzn2qMKpOiKutqiyHIDnVjtWnHF79dVX20zMFJqpboiMFGZWTgd0ZaFSiTYLRxnh+cp+sChFlBCRLmOgqmrVtJgHv6rBqohy/WE92osxKaCNcQ50FphGbUloAQ6GG51hOG2J14ZfIbbcESqJP4NODpWU/DXLrn4Ycvv27cNkzyw3wxtGFBOMJJqKOpM1U0Usl2MBj5XDMklAVadwY9BeUIBRFnTDaUUK0JpgJzcWVTtC77iLsQr1c64NvNb6bVZpGHvkkUe4SsG8rnzYAYwoypJar5E4Mg53rq6DoTQSaRafifJGK50rYBYUQlUgxT5Xy4L1j0nZTyRQL8JpZCO2CL44XJtBZbwOX/byMBtR1ezh2KSiqfRhNh4eDp1lQfm89dZbOPXcPopU2KnPXG8PYDM/zEXYkEQXM0ZRSbayF5PLd+APRqXQBOp6aweJA5zkquqfFIAxMUbuXQ5KBMaCwzpdFGP213TX17/+dVNiL7/8MmQKzOCqiM9l+t0Vk1UNE5Iry/R7dD8YaKc9dBfx2pUUhiENRZH7YnUwlFkXwRjvVOeE+iE3hHGG0BUDgId02IUZEoaovXv3vvnmm6ayuByJHVNuIxYp04SVSv1uO8wE1pRoXTokVS4a9x88eNDAYxgzXHFFG4BBM+iyT7Izmh3HK0hImvu5uMb+mlUJrwaXy5mCG3tYmmH0Rgo4cXK5Kr+UnaqyOw7oGNtMqDLtdeSuTuaK119/vU3Gjhw5gkM2YJU0tbQxrWxu4KSriq5RgE3LpLFeRfUVa1CSVSWccp5esJAXeedTibQJpee+y5bgeBGcEb5u3bpt27Y9+uijr7322saNGy+99FLDGBUXZkqdRM07DLua2X12CtTD8OhxYV1vBMIoRejT4cOHkbmWp79i5zL2feEVRCEiHyD2JgNIjQSnIhzkmJzCbLgFSuH3T3K0ApLaczt9CgI08vEEwdOI1HYPjJnusZKJBzpJsuSKjdrRo0dtZK+99trf/va3hjHEMauJmGQFrBPLkDzcySYXJ2GXxiR91DnVzkQllmpiKRaOUBR42qtYUuBR/akq/7IYGO0w1pav6ECq3DJy2wCsWbPGGPE3v/nN5s2b7eL4voB3uz6VNPSGqTgsIuVhEOOYVHY2pA4MVkVpuaUSkNqW7DepPzzWXkEebBiE2MPSldMkDCR79uwBkLAazmNgcZIlfIYrVqw4ri/2lv3LhFNuny/zUjVhEcxhbGKI0wjPuDLGcsqW1cdaiXPvRHe1wyVHPgCj2gzFiy66aNeuXVu3bmXUWy5eKA6ow4/yoQpH/alywO5YVyfIkebJqonn89C8rgJMXfMOWvHTVZ2pxNWB59fH2m+kX79+/c6dOx966CH4c40djTWhu+Cma0uKC55ex/o1VMqxGtrP1jpfMPtO3XWsHAkHyw0exUOHDsHnriZKKgfn8fBltATpSuEuwxpD6nNr231DF5by6JNMZe0oCZB01FINYG58Y5fHOaIyfF3YRDf28FxlOKbBUt9NaPLvfOc7ZvnbLJfLmMpjdDuxszQ91JmUh5lXpuZgi1yPUVwJlMMMtavNxLphLKwThG2I4lP5oaUbqlwn82L9eABzDAYWwTLEiXU24zLdtWPHDvyEYxSh0+BxQsxe06+95t6rTl8CG9kM06ooATmW2IOszgamjO+KZQLXJSJIcGYKj8BKMt8jMBCPi3yjPGLPBAHisLAezckeV7fwIfAZSHHgwAF7i+t43EA1G6a+6YYmoutvHCAlRQrwiNqPzzihPPYrWQWcEO9D+WPpxbr5ve9977bbbsPCjP2LlK+goT2APT5kRXyxKWHEZCSuZHwS7KuNq/Yn/jtXsy+o+iZK1FFjQiiCpypQ3b86GEZNMwVXrVqFrVCmpkw72b8m0u655x7TYHZN/zXCZFWkUTqAZVXOOZ+HK7kEtqMgvL0tUfM0S/g8PX6YONGQo/HWDDNSNGVfD6aIPCUVIXm55IfSGQW6w62KptaMz5YlVRZ1bxNWw8a4JQWJVn0sDpxTntUPOUGvxkKupTTtxHSkzxDGwsknn/zd7373gQcewIk2JlOW+22pTR9FgMFV/lGLUff+ZEYLuG5U+z9BuKjEeD1RWxoqsTw03FVNsTMObE71VT9R/XVM8iHi4cMPP4SltNxvT963b98vfvGLV1991fRYV2IgkLICQeWUVRgeDfVoStyGo61rT1u2jTDBqFp6bDMnYDQXuaWS0Mpl4gTi0zTl/khMwBB0Yj3iM1lcl8A2lB53atrUX13SnJboKDuS5uF018GDr0TAVDmtC44AN46OXMpdTS02iAX+UsAGWYEvu+yyl/uybt06JsbTTvG6kUJPr7bqIzlF6TgmG2KbXGeqAmkRfdWNGIoObHPr0Xcnmh0x6SpniBDCncwouvPOO23ia9YgKjS1Zgg0OvL4elpiXUlxoy71phbnmYYwU1OwK3Yg36KtSAR25VRLOuJnJQWvU0cI9mW4BoLurSDWBA73meRgakqAPFtLtyT8OrAwUxAZE8okjm8cIAfUseGL71alvLuTg9uMN/EXR2PDCMSk2npqSgynYEOMQirBbiSKZnJmYls2RFPU4isfR9BVuzF2v9rbKsySkHgRvGmZi6scrIJqDW6AJ/ReLitCkLsHDx688cYbzUjAySYI1GDg39q1a93kmyTuZEmk+t08tGH4AOUu7tNhuFy28TMkl7kNWznDm3kRuRYHldWUdTbcQRQIfsolbeCSHFy0VE7rAx3sQ4cPH0YsmDK043LVVLFreq0C3SkxrTAO9/Qdx4fKkMoJxBtHASsfGDLAzLTW+vXrb7jhhvvvvx+hOTT+u+JTINlpIKjW6sTzMd9NP7dEdFVBVVVrUbkv+FH9kNIr1u+uI9OToeGLw47Dm266Cae2ATCY3xvewMcGsFR0FNUXcUWwMXK3E/8NB4aMiL+zssOPWqsra1OcdAFdy5IpMZdMgFybhhLDLBFYSnJ8I3Ny5H7DGAN56RrhHkR8Dlmr4DJNw2VWUt6RvapMnMqK49gNJ05xiCde53erjVFujBos9Ssi1k3uzkZM6YUXXrh79+5nnnnmpJNOwjQMkqiVvZhqwsBYaCVQE7bGJ06ORQRJ7BKbW313Qn11I3MwV6pErzZgopIk6BoDGFyINrnau3fv7bffbqQxUwHH9nS9f89E+AknnACPkwFvuZxar73I4sQDKpwvMfaCQ8I5G2dlaj0SWgy6Z4wpzJBGAnmBIqzOQVOp550yGPtW2EjVJ8CwCZT3338f+dtI5GYYyTEmoKuQcMhRPPDagaQqOqeZc0EdiMIpKxynHHH76Zvf/KZNEAx7tI2dtaljtzzMD9uVkPxBygDt7eLKpKo6xqA1gZNY5jYjarAFmx21mc00TC9t3brVDAMTYNBmsJQMV5h6YTF348aNSEgE3mVPGznKTQ1FRxAHSGVT/IQXj0lRm7MZBunPyplXmC3wJ3iZAbCmHPigPkmAUKeLSeK28FEDmHUcWenbEuOrRI4awxE5/hoHKJf5XgqoG6vEvTv3Mfe8YxgYhwiF4WTMsLF69epvf/vbd911FxYPU+8JIz2XJfNX7hcz4ENqSg6/j6e+s5CeappwVQJFCc0LlXDumSoYshhO0+TLQ3vafZcvOqnDByDRU0n7atR8+umnf//73xtLrVixApLsWJ/cC64k3bgBdyI8vKiElhiqBaFzbzkofThrSpL3M5eQX2q/tmwN1FFMTPNQziOnvpqVfNpLciYDgzYAOaS/Rsup9NgpNAx2jvW366NgsYnDCpYHdUwX4eZGTsAZGyDeHJPIzeRCs9bg/nUq1DnrI0fNhnlTmj7tz9lnn71p06bt27fzhDRSrBlGKoIBuNe7LZtcl2LHFqFdCiaWg9ZcNT32FdDamc6LlAXVF/YpGsfAZwh3nAnpLVu2PPjgg0a4NWvWGGW58qihGE05VLItu4kp1PWarluwch7OtVrJxxaNLn3S+X91TydygHKjJ7/LzNid5JqdyZZQhiNCVLMNcIoCXXb97rvvHjlyxAQNNg0sDY9v1qFx2kYHd671oaVaYQrOtmjhu6JtcDOIVDN2xiBtjIGgxOuuu27Pnj2mzI0alH0qYsixEK/Oi1NxckxQxzXUtTgFmC1YovhxumtaPqVARL7rGp96Nm37dXdwErzVDz/88ObNm8GdJraR9hWRfpBMS5KIwmhNRdSEEqlHylAjqaQkOHFBS4z2J8IIm+IVJMAgU/liLjYqPRYfD3DReKkoQOI8l4UEtBDiBjEiyH9oumvW7/x16dmqQtlZHG6kHNukADDWuSDnzH0s8urEk7FajLhdnHnmmV/96lf/8pe/4GjMVMv8l8qUrBv6q9JEsG+1BVVQxd460s+tP5YIIVfhmARyFiMVAi+Qvgs8apxkeuzxxx83dOX+2EjYWqkPojcBBl5PBZbgSJwYlGTeNQuJHOjkoOHB6Y168JWABCenVfSjQIEQVwAMbEJ+F+EIuFZPxlLZyp5lqpP6JfWlclxqKzmfrRw4cKDrj2DHdAKeRgVAdXzHBkIlThU/yqZV9E6wgY6y3o9fH6vQcQhrYBoS44Srr776hRdeQMy3Gu1cRWRah2a4h6Xj4Q8TPamybAqMPqZwJ+jiOqkjwftzzQwnLF174gWiyxBybhf33HPPtm3bTEKbtDYK2kzM+MmYD7wLP5sqqNQbma0EBy6VQx9TgVaWxU02CcKPGHDjqpzXlGgMrl1qTBOnVbNhMgJGGxDzRBRRwVgNCJq234TCleVjJWM2/PJW4Ju2Lx6TFNlVAOQw58m1ec4YP2i1YwCujqY+MyZwtXnKJBF7WgMm27hjXHHVVVfZ/FwzAbdlwxjtRgqyVuJmK3OwWLpJmzUX31e8mQLpx8pEAxzCp18ce0w1GJBjTHP33Xdv3bp17dq18JideOKJpp0w9yCcUomEUvIZ52FpaElSnSi61DsHjjkm55TGVrk7xAMJqPEZOulqJBpDwdYME/1lOVcO2jWXtEddWW9FMmBMNriqrvEKY8rKiVq9H9/VO473shT3lTisURxrMyb0lRPEzXAdxTUPFDBL5/LLLzcl9uqrr5500kkcRAIJfsiZnCDBGpZifxzox0qk5ti/UVRMPBm1WSRltRInkyLXdsU+NngYiu69916bvJ5wwgnY9t8Vu27lypVGLGM1u9mWRDGcGqFC+3XDhg3O+lIRowZhDsF72uV2uH9JaaJmJwGmkz39l03VT1TnhF2Zjh8rZ1bgTFqDFiQ0sgXDc0jhMkH8qgScZvRUm4NVAbagYI0/OdNm+mHXna6PLEPKRARqGE2uueaaN998E1souMs7i+JKImR55xMNNg0Dd78LduNEh6s9iQisXjvlWaWUii62J43oB6PO66+//stf/tL+rlq1ym5i36TdN5vb0AW5/pnPfAY2NzQDAnlz2YGH/faOsrnoriyHUy6Xfft0WjiAVa1E/DuToMQmFAWYWqpd8UxSHOAT4AbaqPgJLo0P+gIimMTBw5iLOpt2rLhfF2HoMYmjv+rz1dEc47po+C3Scqqj1As+LFrA2/Hee+9deOGFf//737dv397I8gaJr2uetM8/et0JJ5JS/451Mo/bjVphtZ9zAZmKYaOfaCQympwNEmgwOyzArsSJoauzfkPkjh077rrrrsOHDxsnNb23Gg7Z3O/SR2143mZlWGsGlZdKHk/jPESXI3CWpEQ9y5IDA7M1OiSUDrQ2ZyXJ9vLwAKRGYnDV8IvQaoaOxKqsVL4BK8A5aeiyCScS3NpMw9QyN2jqMHUSQ+iG0gmLVLDRSih9lMXVkmqoc8yWg/wdk7nTuEpDzow8RouAM2Gj0ve///0f/ehHcDXD2wR+wCpz6p1h4B9udPAbLudKBTdsi+Bkom/VnyZIVh1OZI+AEYUleTN4gDFuajI4mUb6xz/+8cADDxiljJlAx/9XzhrnLkmOdNUSS0NtnyQRL7JoNBLrQL2hNasO4R215rPMvtxcK/euDhIkKjQn9VE56LNUkghAEuEtQ9eBAwes76effrpRDInvFRjTg6VlcQGq9TvATDzcyRSg+nAOhvoiMFukkalHHY6uvu666x566KFTTz0VohybenI5/TAVfsC7n4RKubKgobhgmavlYt/mNoAXyljGOtjWhdRlwJt12+Zaf/jDH55//vmDBw/ar5hlIaqwLZsRHQxUjjod0pV1JCifrvcQ5j6enaeELZddYaiKesk1mLKzKyWLdZdrywDcHciq1FKNBcEoXZ+QndoJisuoYVaxmcHYG4YsOm6w5o7aGAdPDKLDrZLF0WcCUdUW5jD3VnxOd8SVRlIMdOWkASP1FVdcsWXLFtNgmLenfkmaAY1dcRczouqTdbCxFlS754w090BVmDmrY7rkMOOPAoysmXuHWFsy7LblIGO7+cILLzz11FOvvPIK1r6QeSL3kWPI3QlLMrKCClenImBlGY9i+zN+5e4PGmMABmvQvii6+HX+hBc5V3aWodaQJdY2SmuFLl0aVi0O/rJJhVHANDnM43a4WXDBYVpkEPNw4qeiYe5FtSXTqHPMpvc7mc8v0vhWzoLgngYj1w033GB2EJYlOYIzSbCXi1/qo9laI/sOtAXK34ujf+JJJ2nm1jAmsfhYLvMcrgvlcsqgdeqPf/zjM8888+qrr3b9/MFwZSIH6hsruVDuqZ/Z64QhDRe+ckjEha+bnWkzFuSrALBdfNqyHLM9zaxZ5k5ZtBb/VYClmnZ1lOeQoV8Gp2PlyOZDhw4ZtKzjRg1mv+n6TW65N7YZXTk2LtOlKmcdVKpAcqCarnmsdGES4dDoLqar4sONbNUxnX/ZZZdt3bp1165dNu/gSOmIz0p8b8Pjixy6VKRVcV+VItVGO4kyl0xa2yKYNEZBLjusV9jFjh077r33XtNasHmAKyhuHKBKS8yedypCoaVOahVDKMapZiekHo3YyMh9rDOJn+aUrJXNkQo5PsCbuMPDGQgkBzAHe0errmyXwGLxcn9whBHK2mzNM927YsUK+DmwmI5YcsQxV+k8lyM50NUmpRqQHKgWR5cyahJdnQJ4qopukdLIlhNa7BzTb37zm3fffTei7VKPPToCEAnQ9nsvPrKqnAZjsz5tm6bt3UWg4t7NQwNDbWLtrfENLD1I6N/97ndPPPGEzTeMV8BDZhxiejrr98nDWIIGgxnNSb/TDLzWAAjytHHqgQMHbLKLfY25TyNDKlffZfsbcYTksjRJ/FAhp/GZSVSqOgRtOcgcG/5nfXJim3Eh44iRBSdladsYNjU2HHNtkygQHXNHHtCfIleMYYNiqNrOsTv50xhiKI0szefisYRnaOPGjRdddNFzzz2nOr8ZHhcMfH7iknLsO/fzE4j6LwRGteRgxMu05eMvwrYxpnnxxRfvv//+nTt3frYvxjHGVU0fft71Lj7DIfaHQ4nh4EakCgKNFGDsF7WZGgxNn6rNbK2zzjoL7tquPx4B6oIaj8ZeGh5AmmXu5HRjI+sqSgcyMed1VXahZQiAAfDvvvuuNTX13h1kKUV2aG1PtcIxjoySrjriDlpRC7mLicJPxLemJXu1VYs8Bh9YUxZLQCUQFplLLr/8cmM5zFA4cLl3B1DILuMAvtgyFR7aoCwzNB2VRnb+uK5WhdNEacJ6izKfYSaVAxkgg5HX+le/+hUCdm1eAUMRBErlOFZgwC663lWNfShAmpoWufgY2HJaUJ1sdkTzjGtNj61evRrvYnkattasbHJJZaWuk/0jnD3PJAe6Ak93PcSCBs9kj22SEzeRscMIhWRj+/fvh1m4du1aQxc27brDweKgjymuKgjHlIwbeie8puvUlsSmukZqnSqRY/15ZBoWRcxsuE8yFVJjW539esopp9hk7E9/+hO2DmH1FRmTlvq8mtj3UHfT5+EGtbFS7XysauJXrUovqqRE+BIkBKK/rJia/vnPf/76669bh7Hbwjge0bp4XZMBgsuXyyk1bdlnlcrwz2RbYZaUG3qnKccoG6diGga5BSmDNCk6kXMUoNRQtewolkVpkwKo0NGnK0tn1gujDyYDMAutefv27bMHbMYFxYWjWOhBnh6RsQGKY1QtbLnSc1r/xC9GjOlPE8pzrEmLgC0J16mthGuESmFye8UVV/zrX/8yA4ELP7M+SfByn/Nv1m/JrR/+oBr5U41EbPQ0AqMQchqSPy31+Wix/oB1YVMgd95555YtW0xfnXzyyZidg7+BGXAktnhwxgLJhKgLLBHqVhRaBUngtFzSBhE2qeRbNv1w7rnnJjH8uG2ED+cSM1qVNTRCHIy58MInoTw1aJghIKmfE2IDDvYj2/zQ6APhahSjtxDoqmrILOaJG52qQpseX6evIt4mmEHvRO3kvjJW20SpcmnU1VUduCTp+gxXV111lVlPmO0bVe0iFysRtsxCqbO1Wfp3og9zlVsUPxPWSO6XQa25JoyPHj1q2DAG+ulPf7p7926kVgcvws0AC5DggVeHowudhhwb3H3Y1Nzxyt8OM13xF5n0+uCDD0444YTcG9yIAU0iYpvh+hWpwZsEmDMZHCCdLO9K2gwG7Hb9ykHqJ2BGHMObUcnGG01CTm/dXj0xcNWLeH9sWGPRn+LzKlLHMKYwmAuqqI4mgBoNRe2yCr5UrH3mbzt48OD555//z3/+c8+ePUjaAaZqSk6uj44IHWuuWhF5POgrDSVZFyzg2Prqv3MJB2eXMYpZgKY3fvzjH5tZaEDCthEuzs76Iw7Q2kZyVHRlBpX7dGXGf0immSTWQRlCsUQQKtOjWgPq3r17N2zYwMVlrK0pipqRJaw8zHUTZ2KdhCamsraWi59Q44kRaWmSxfplgLc2YMuJulKakvoGooGLCmmIGYXThMirFu0j78Sb1TKmSVJNj+mTc/GWgnhy9aQA79gMsgEmYKnwgI3CDTfccOutt3b9WiICD5ho8aMgjzE5RK8Xq1bqz6V1tYdjd8ZUmd5nMKVZPjfffPNbb71lDISe8FQuaGrM6UmCLPOZRhIqmSmFw1BoLyk76nJhKpsgnX5rehflrl27zj77bCxed5IjHjVQDTYShNXIejRpGwsGKYn/ty3JgwGqVpL+Gq6QJNQqXL9+PWzC3Gt+TEHbkhqxKZk5dCwmrMEq2BYZaO1LlQfSUCI7XRHrrGoevYiNrMImiw6IwK6CXEUGQ8Dh2zjttNMuuOCCZ5991swreNF4tmjHDZdaNVlK2+0EW/XmWK9cK91PsauphjGbUyK90c9+9rOdO3cu9Yk16SHECqnZSHZhBhuOHaG1pjoE/TLzyXDIs1RSyY+HjzZlT3ErWRZ05zKrQmT9a6+9tmnTplaS2DSyNSsNXaPsoAbO44Kd5VpKEsUFggNaTOdmY/mfvpguxQGcpuGBPWR6bGQxh3r+WDmhIs0rY2w38a5TVkox95ZDV5WztRl5aBxNQyK2SjltTHGlwJ/uARtxxCd0vZVujGT/fuMb39ixY4cNAeYjWL7HyA4Sj1bxzaHVmw5jrhvuTrxQTI694kSUaRvryR133LFt2zbrFbKCInMttop8pi/H+hPospz6rhzMTT72JKxE+FLbcgxPK6kk+fU8dG+gPagKfjkDmNni8C8poeJosXTi/ctiExJOGr2l9FGtBV8WdnPZ/XXr1mHNHSSFMdOUFZRcdqllCckfK1V+VQ6pdmqsTGiwRUoXDJyqulPKV3Fb5bQxeEcZgQJ7B/Ntu4+1+5NOOunLX/7yU089hQN4YVV9PL6xitiT6kjrWxGQsUK9qULOARWiF2deLclRMVZuv/32p59+GkBqSwbjpuQqo+8BbyG5mjaykVRNWCvDv2qwAZk8NoHqS9OhcQiRz2zlypXvvPPO7t27P/e5z2FdH93BRVtOJcc0KUnatiQZ7VNJk0hyzUq2nG6YwxQR8RjpI31Jve/UFFcapul1ZNe/ju1SEH9O0qfhNpAxDaC1qdXAEXeDrt/SUdB6VM5W+Yq/6mPu2glrrdZ915GuCyquK8e1MGoePqQrr7wSgR12n9ELGSkDqi12pFykTKDLNX3sVzATLTdEcyFU4pZbbnn++edzH5GE52m2cbajTMNgCOchRBtoYfJXHWklt3MtssDKwic++9nPvvTSS9gjlPuNm1x8XC5nDjmVqJXTY0ECtsMNL6l4NXDf6GMCyIQlLECbeRrIXeRHGmJpbLCq993f6SFLtQlkfKb6bsRnCqBKQ8hF0eDaOdFmJwgmnlxQ6SkFbNANYw8//PDHuCrOxkEkRy7WoNZS/YBOEtj6ufipdtiRCWcTY2oOh4xdmO7661//ak/aPBI2IeJrseo1K/k9lYjg7y4sSaViSTNlZxIPngK1E7+iE/D8UFMye77xxhvYJY1M7o2E2KSaD413iBx+joYc6IBfkcgAY2bowom1cBXOyq7bSG1tthJZhyyOb/VXd+064ggVvxuZwdU2xu4TyscBr/pWGhcW+mIe6u3Ywqi0XR9tjC655JKtW7e+/fbbPF/7k0iOanVKYrCLBtRVEbW4+nL94TOQxDCroL5+/etfP/HEE1gtpdOPswssIqtLnawPzktDLZSLmnIuwbZsEVfnYQ6qj69AfSHMF5tW/v3vf1977bUQYFBHxC0W3BwXtiUbYSspsrvixuiGpzNzNxd2mqxdu5b526rUrpJ9TCHo8zobdAwQZQTvOzHkHq6yRMR85JD41phiiR2MuqHansjqkTLu16oGg2V41VVXPfDAAzhYDEJ/qfpVVuSa2IyH2IxBbqxUB5iDCmYyy+fBBx+8//77TU5DLWAZB1uwwF45LBBraxtZXIoAYwOacpi8hkop+dg7vebODru2pr722msmw+xCZ4MwylNNXXclUwDd7jxlb7nPRaNgA0oNvccff7yRgqcGd8Xz3oYdk6kmxcbQ4sZxbEwnwBArdJSsPjDN3xNqbQxpTl9V1Vcci8XpMKbBZn0ernPPPfeMM8545ZVXsIFjcHxRrKvaMa1Uu0HOc7VV60k1UcSGdn1UrjVuy5Yt9913H/eDwHuOGQ6esWvk1soSEtEVLx/D0lXEqg9A76imcsKpCSvFXFYGeLAZzBq8ffv2Sy+9lMcfEzw0O7n3gZZhkuB3nGsOsxDOQBR4WZAtzEYO09Su96Mw08a0Y3CaOdy4OO6cHlAVW9WaHcwcc6dxppq4qe+OPcCOTLyrfyc6G/EfH4Nf0crll1++a9cuG0eEkvvU2awrwswpzWpT4s1FMKb/YneWXbz00ku33HJL7r0a4P4lOe07FSjmYQSTNgzceawczepKEvB0stFL+84Hqqo7F2d60y/d2oxox44d559/vikZKNuuOCGTzF2Jf4CtLYeA2fP/1xeAE1NQLlUjXdGszxSPeelMzl92i1pjlOd9J0HGBsjBpkoBElMrnADw2IfGgJeH+i02LwVBr09WgTfWDMc8ToONXfBdrIBt2rQJ8VMfG4pj2FAXVvWB2KwxVTvWmUi13BtCBv1nnnkG6ELG/VySVENs80QsuNEcbKLcYrQuioIK3L8sudZcy/X5SCJwNnyy1p59fbE50nHHHZfERoWi0wgMzrvKGWDH2mEiS4UW41GwsumMw6pknQZPlV/HxkthFt9yqwJpCLCJkod21yJPOgC4x6aRE7WFXkdMohdRu45BHeGvNi6rVq0yJWbqARumBl7Eqip0qI0UQVPUrxjfjRShv4RK4D//+Q8OjHv55ZdvvPHGppzJDYGNWQeu+UUsiPGjTdmfm4LeSMJzbO2s5CTEoiF6x6NMcHxRNwwIZFWkFVFk7Tcl9vzzz5955plGXGTFwUo0UgWnXtWA7kijC1IA/zD8sH7Qyml3pDbuLJc8cEptd63UrsJvzEpUVnMDzWqrPMdPa7XVT7iGsbaZ5AvSb01jz+mTyJ8RnGMNcC1UQ4bN0IZFfk69c85MDJuGnXfeeVu3bp3FvIhjfViwVEmZwgCjKUjthFUv7C+2f20a88Mf/hAOerCRKTEe8A5xrk1qJC17rmVZ0v0F9G0oU1IJtCUpAF+kd7Eqz1gPvRr298033zTp9cUvfhFbP1OPLoRHdv1RtDAI0XdMtxCT0fQpMdT1Ej80MUYTEnpimNxbjvmUjNWvL6KpFimxnijWXR8n9PZ0mTYgJ1o4ZkCiQBzz4N/rrrvORG1i6uxP1axP1dCxgTd5b9YOzjqxv8hf/cYbb9x8881Hjx7dsGEDkmBiOQs5bZoSHU/n+2y4k98NA6M9uhJ/OSsbuYG0VvK5J4mT+niJUDaVqfPasT67CZ25evXqRx999Nlnn73mmmtOO+20XPZimmDLvSHRls0jiPBqJJCXUSD0juZaWZDU8b5K92ovUmDcCN1YszZsrNqJGqqGn2qPqIXGXow8WeVM99OEtTzWtvgrrK2un8IYs61bt+7KK698/PHHBzk5qrpvogWuNXOf1I6hHTZdMXRBWb311ls33XQTsmEhbrWT0Kc0dPSlwtO6RKuj62wPYlK5rStbWpRkTcmcPJPEATkYIeyReinhVzz55JNNZd1zzz1mKhiV165dS2sTSTLgiEfDjhw5gnhItNDZtw5XY5qHjYkUiK/8d0hwn2D579DlWjjBdWOc2Q2nM1W0jN2cwN5Ya6vY1vYgCBj+XuRrMAlrVmLdt+ts2TGSzYXTBFYxD7HWrFy50h7bs2fPT37yE7MP16xZg+NOUm9cYbGLiXuU111vu+G8QqlAfQUtodMbPklNwp+4OJbKqHTD+Qa/q/cRh7Z+/XrTyQcOHLj77rvt2mh94oknWqcQ34QwK+vmO++8AwcJ0qGqL3Qmqak+FbqUMvHhKswWGcEJMa80/1S4rXKqe7dqGaYAy4l2Opg5gM3tYLX+iA7mYoH5g4Rl119//ZL7tvtb7TabONaTiTu8j6wgmFm9+OKLt9566/79+5ErF/tqTLTDn9H1CZu4jdQ1oyo+ebMrAVCcQzflVFjW1pacark327h+neUQGiVl9JtpS3jsjallM3QNXYai++6770tf+pLZ5TiWFnv7Dx069OSTT340Bj0RsD4BS9i5PdPCLFvlOZYqoRapNlbuqmU7F6nTwUkxM/1pB3i9M8FpejGmvibQNSbQ01C4LJe0s8hnkfqwbJuKj5qIiiInNhbpiTao2mhsGDE7cPPmzbfddlvu17vsL07leu+998xQxMYTpGpy060kx2ep30Iv6K6Y9Xt4c7/7EP9Cm1Fj5JJ2C3nXeGQEqtLuq43KztL3lcuMCxiGw9B014oVK0xFP/bYY9/61resaxiGBx980H4yjQ0ffS5RiLrxbJHipIxrWzOMXXaPzeXpeB2Hsvr1xUsVIXlo/ulffSWiekzKO4C5r/zXDeZ3KawxdnArfJL0JvahkzLxsbmSINoAKDbpN3TdcccdjzzyCKZbqUT62l94Dnk+kDow+C8j8ZS/WTSOiV4KcDB3gswkd2/ulQ8ClHJx7ucSRshPE8+cMvF5tAoIwXZPXQYwtfz222//7W9/O+ecc0yP2fTX5pw/+MEP4EXE6eZEWlPLAbrIqH+qJ6dfcZKlC+aie13//e8YN03i5NN+JbJuRNfirYofcq9DLkNqw0WM/Xj/H0mcSlJhE/P5AAAAAElFTkSuQmCC" name="Objekt5" align="bottom" width="202" height="202" id= "Objekt5">

Obrázok 4


Čistenie nádobky s nosovou aerodisperziou


Nádobku s nosovou aerodisperziou musíte vyčistiť aspoň raz týždenne, aby ste zabránili upchaniu nosového nadstavca. Postupujte podľa týchto krokov:


Zložte protiprachový kryt.

Zložte nosový nadstavec potiahnutím manžety smerom nahor (obrázok 5).

Namočte nosový nadstavec a protiprachový kryt na niekoľko minút do teplej vody.

Potom ich opláchnite pod tečúcou vodou.

Straste z nich prebytočnú vodu a nechajte ich vyschnúť na teplom mieste.

Nasaďte nosový nadstavec späť na nádobku s aerodisperziou.

Pripravte nádobku s nosovou aerodisperziou na použitie podľa pokynov uvedených pod názvom „Príprava nádobky s nosovou aerodisperziou na použitie“.nádobka s aerodisperziou

protiprachový kryt

nosový nadstavec

Obrázok 5


8


GDS24

Flixonase Aqueous Nasal Spray

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07316

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02578

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Flixonase Aqueous Nasal Spray


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Flutikazónpropionát 50 μg v 100 mg (1 dávka) suspenzie.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Nosová suspenzná aerodisperzia.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Flixonase Aqueous Nasal Spray je indikovaný na profylaxiu a liečbu sezónnej alergickej nádchy, vrátane sennej nádchy a celoročnej nádchy. U pacientov s alergickou nádchou možno Flixonase Aqueous Nasal Spray tiež indikovať na liečbu pridruženej bolesti a pocitu tlaku v dutinách. Flutikazónpropionát má silné protizápalové účinky, ale pri lokálnom podávaní na nosovú sliznicu nemá detegovateľnú systémovú aktivitu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Pre úplný terapeutický účinok je potrebné pravidelné používanie lieku. Pacientovi je potrebné vysvetliť, že k úľave nedôjde okamžite, ale až po 3 až 4 dňoch používania lieku.


Flixonase Aqueous Nasal Spray je určený len na aplikáciu do nosa.


Potrebné je zabrániť kontaktu lieku s očami.


Dospelí a deti nad 12 rokov:

Na profylaxiu a liečbu sezónnej alergickej nádchy a celoročnej nádchy: dva vstreky do každej nosovej dierky jedenkrát denne, najlepšie ráno. V niektorých prípadoch môžu byť potrebné dva vstreky do každej nosovej dierky dvakrát denne. Maximálna denná dávka nemá presiahnuť štyri vstreky do každej dierky.


Starší:

Používa sa obvyklá dávka pre dospelých.


Deti vo veku od 4 do 11 rokov:

Na profylaxiu a liečbu sezónnej alergickej nádchy a celoročnej nádchy: jeden vstrek do každej nosovej dierky jedenkrát denne, najlepšie ráno. V niektorých prípadoch môže byť potrebný jeden vstrek do každej nosovej dierky dvakrát denne. Maximálna denná dávka nemá presiahnuť dva vstreky do každej dierky.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látokuvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lokálne infekcie: Infekcie nosa a prinosových dutín sa majú príslušným spôsobom liečiť, ale nepredstavujú špecifickú kontraindikáciu liečby s Flixonase Aqueous Nasal Spray.


Opatrnosť je nutná u pacientov, ktorí prechádzajú z liečby systémovými steroidmi na liečbu s Flixonase Aqueous Nasal Spray, hlavne ak existuje nejaký dôvod na predpoklad poruchy funkcie nadobličiek.


Počas postmarketingového používania boli hlásené klinicky významné liekové interakcie u pacientov užívajúcich flutikazónpropionát a ritonavir, ktoré mali za následok systémové účinky kortikosteroidov vrátane Cushingovho syndrómu a útlmu funkcie nadobličiek. Z tohto dôvodu sa má vyhnúť súčasnému použitiu flutikazónpropionátu a ritonaviru, pokiaľ možný prínos pre pacienta neprevyšuje riziko systémových vedľajších účinkov kortikosteroidov (pozri časť 4.5).


Pri podávaní nazálnych kortikosteroidov boli hlásené systémové účinky, hlavne pri dlhodobom podávaní vysokých dávok. Pravdepodobnosť výskytu týchto účinkov je oveľa nižšia ako pri podávaní perorálnych kortikosteroidov a môžu sa odlišovať u jednotlivých pacientov a pri rôznych kortikosteroidových prípravkoch. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, kataraktu, glaukóm a zriedkavejšie aj rôzne účinky na psychiku alebo správanie zahŕňajúce psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresiu alebo agresivitu (hlavne u detí).


Liečba vyššími ako odporúčanými dávkami nazálnych kortikosteroidov môže viesť ku klinicky významnému útlmu funkcie nadobličiek. Ak sa dokáže, že sú používané vyššie ako odporúčané dávky, v čase stresu a elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť pridanie systémových kortikosteroidov (údaje o intranazálnom flutikazónpropionáte, pozri časť 5.1).


Úplný účinok Flixonase Aqueous Nasal Spray sa môže dosiahnuť až po niekoľkých dňoch liečby.


Aj keď Flixonase Aqueous Nasal Spray vo väčšine prípadov postačuje na liečbu sezónnej alergickej nádchy, pri abnormálne silnej koncentrácii letných alergénov môžu určité okolnosti vyžadovať vhodnú prídavnú liečbu.


U detí, ktoré boli liečené niektorými nazálnymi kortikosteroidmi v registrovaných dávkach, bolo hlásené spomalenie rastu. Odporúča sa pravidelné monitorovanie výšky u detí dlhodobo liečených nazálnymi kortikosteroidmi. Ak je rast spomalený, liečba sa musí prehodnotiť s cieľom zníženia dávky nazálneho kortikosteroidu, ak je to možné, na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola príznakov. Okrem toho sa má uvažovať o vyšetrení pacienta u detského špecialistu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Za normálnych okolností sa po intranazálnom podávaní dosiahnu veľmi nízke plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu, kvôli rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou a vysokému systémovému klírensu sprostredkovanému cytochrómom P450 3A4 v čreve a pečeni. Z toho dôvodu sú klinicky významné liekové interakcie sprostredkované flutikazónpropionátom nepravdepodobné.


V štúdii zameranej na liekové interakcie u zdravých dobrovoľníkov sa dokázalo, že ritonavir (veľmi silný inhibítor cytochrómu P450 3A4) môže značne zvýšiť plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu, čo má za následok výrazne znížené koncentrácie kortizolu v sére. Počas postmarketingového používania boli hlásené klinicky významné liekové interakcie u pacientov užívajúcich intranazálny alebo inhalačný flutikazónpropionát a ritonavir, ktoré mali za následok systémové účinky kortikosteroidov vrátane Cushingovho syndrómu a útlmu funkcie nadobličiek. Z tohto dôvodu sa má vyhnúť súčasnému použitiu flutikazónpropionátu a ritonaviru, pokiaľ možný prínos pre pacienta neprevyšuje riziko systémových vedľajších účinkov kortikosteroidov.


V štúdiách sa dokázalo, že ďalšie inhibítory cytochrómu P450 3A4 spôsobujú zanedbateľné (erytromycín) a mierne (ketokonazol) zvýšenia systémovej expozície flutikazónpropionátu bez výrazného zníženia koncentrácií kortizolu v sére. Napriek tomu sa odporúča opatrnosť pri súčasnom podávaní silných inhibítorov cytochrómu P450 3A4 (napr. ketokonazolu), pretože existuje možnosť zvýšenej systémovej expozície flutikazónpropionátu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Podobne ako pri iných liečivách je pri použití Flixonase Aqueous Nasal Spray počas gravidity a laktácie potrebné zvážiť prínos liečby v porovnaní s možným rizikom spojeným s používaním lieku alebo inou liečbou.


Gravidita

O bezpečnosti podávania lieku počas gravidity u človeka nie je dostatok dôkazov. V reprodukčných štúdiách na zvieratách možno nežiaduce účinky typické pre silné kortikosteroidy pozorovať len pri vysokých systémových dávkach; priame intranazálne podanie zabezpečuje len minimálnu systémovú expozíciu.


Laktácia

Vylučovanie flutikazónpropionátu do materského mlieka u človeka sa neskúmalo. Po subkutánnom podaní potkanom v laktácii bolo možné dokázať flutikazónpropionát v materskom mlieku. Po intranazálnom podaní odporúčaných dávok flutikazónpropionátu sú však plazmatické hladiny u pacientov pravdepodobne veľmi nízke.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vplyv Flixonase Aqueous Nasal Spray na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje nie je pravdepodobný.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú nižšie uvedené podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia. Veľmi časté, časté a menej časté nežiaduce účinky boli zvyčajne určené z údajov z klinických štúdií. Zriedkavé a veľmi zriedkavé nežiaduce účinky boli zvyčajne určené zo spontánnych údajov. Pri priraďovaní frekvencie k nežiaducim účinkom sa nebrala do úvahy východisková incidencia v skupinách s placebom, pretože táto incidencia bola porovnateľná s incidenciou v skupine s aktívnou liečbou.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: Reakcie z precitlivenosti, anafylaxia/anafylaktické reakcie,
bronchospazmus, kožná vyrážka, edém tváre alebo jazyka.


Poruchy nervového systému

Časté: Bolesť hlavy, nepríjemná chuť, nepríjemná vôňa.


Podobne ako pri iných nosových aerodisperziách bola hlásená nepríjemná chuť a vôňa a bolesť hlavy.


Poruchy oka

Veľmi zriedkavé: Glaukóm, zvýšený vnútroočný tlak, katarakta.


Po dlhodobej liečbe sa zaznamenal veľmi malý počet spontánnych hlásení. V klinických štúdiách trvajúcich až 1 rok sa však dokázalo, že intranazálny flutikazónpropionát sa spája so zvýšeným výskytom ochorení oka zahŕňajúcich kataraktu, zvýšený vnútroočný tlak alebo glaukóm.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté: Epistaxa.

Časté: Vysušenie nosovej sliznice, podráždenie nosovej sliznice, vysušenie sliznice hrdla, podráždenie sliznice hrdla.


Podobne ako pri iných intranazálnych liekoch bolo hlásené vysušenie a podráždenie nosovej sliznice a sliznice hrdla a epistaxa.


Veľmi zriedkavé: Perforácia nosovej priehradky.


Po používaní intranazálnych kortikosteroidov bola hlásená perforácia nosovej priehradky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a príznaky

O akútnom ani chronickom predávkovaní s Flixonase Aqueous Nasal Spray nie sú k dispozícii žiadne údaje. U zdravých dobrovoľníkov intranazálne podávanie 2 mg flutikazónpropionátu dvakrát denne počas siedmich dní neviedlo k ovplyvneniu funkcie hypotalamo‑hypofýzo‑adrenálnej osi.


Liečba

Dlhodobé podávanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k dočasnému útlmu funkcie nadobličiek.


U týchto pacientov je potrebné pokračovať v podávaní flutikazónpropionátu v dávke, ktorá dostatočne tlmí príznaky; k zotaveniu funkcie nadobličiek dôjde v priebehu niekoľkých dní a možno ho overiť stanovením plazmatického kortizolu.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Otorinolaryngologikum

ATC kód: R01AD08


Flutikazónpropionát má silné protizápalové účinky, ale pri lokálnom podávaní na nosovú sliznicu nemá detegovateľnú systémovú aktivitu.


Flutikazónpropionát po intranazálnom podaní vyvoláva len malý alebo žiadny útlm funkcie hypotalamo‑hypofýzo‑adrenálnej osi. Po intranazálnom podaní flutikazónpropionátu (200 µg/deň) nebola v porovnaní s placebom zistená žiadna zmena v AUC 24‑hodinového sérového kortizolu (pomer 1,01, 90 % CI 0,9 až 1,14).


V 1‑ročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, paralelnej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej na rast u detí vo veku 3 až 9 rokov (56 pacientov dostávalo intranazálny flutikazónpropionát a 52 dostávalo placebo) sa nepozoroval žiadny štatisticky významný rozdiel v rýchlosti rastu u pacientov, ktorí dostávali intranazálny flutikazónpropionát (200 mikrogramov denne vo forme nosovej aerodisperzie) v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo. Odhadovaná rýchlosť rastu počas jednoročnej liečby bola 6,20 cm/rok (SE=0,23) v skupine s placebom a 5,99 cm/rok (SE=0,23) v skupine s flutikazónpropionátom; priemerný rozdiel v rýchlosti rastu po jednom roku bol medzi liečbami 0,20 cm/rok (SE=0,28, 95 % CI= -0,35; 0,76). Pri stanovení kortizolu vylúčeného v moči po 12‑hodinovom zbere moču sa nedokázali žiadne klinicky významné zmeny vo funkcii osi HPA a pri dvojlúčovej röntgenovej absorptiometrii sa nedokázali žiadne klinicky významné zmeny v hustote kostných minerálov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po intranazálnom podaní flutikazónpropionátu (200 µg/deň) neboli maximálne plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave u väčšiny jedincov kvantifikovateľné (<0,01 ng/ml). Najvyššia pozorovaná Cmaxbola 0,017 ng/ml. Priama absorpcia v nose je zanedbateľná pre nízku rozpustnosť vo vode, preto väčšina dávky býva nakoniec prehltnutá. Absolútna biologická dostupnosť po perorálnom podaní je zanedbateľná (< 1 %) vzhľadom na neúplné vstrebávanie z gastrointestinálneho traktu a rozsiahly metabolizmus pri prvom prechode pečeňou. Celková systémová absorpcia vyplývajúca z nazálnej a perorálnej absorpcie prehltnutej dávky je preto zanedbateľná.


Distribúcia

Flutikazónpropionát má veľký distribučný objem v rovnovážnom stave (približne 318 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je stredne vysoká (91 %).


Metabolizmus

Flutikazónpropionát je zo systémovej cirkulácie odstránený veľmi rýchlo hlavne hepatálnym metabolizmom na inaktívny metabolit ‑ kyselinu karboxylovú, prostredníctvom enzýmu CYP3A4 cytochrómu P450. Prehltnutý flutikazónpropionát podlieha taktiež rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Opatrnosť je potrebná pri súčasnom podávaní silných inhibítorov CYP3A4 ako sú ketokonazol a ritonavir, pretože môžu zvýšiť systémovú expozíciu flutikazónpropionátu.


Vylučovanie

Rýchlosť vylučovania intravenózne podaného flutikazónpropionátu je lineárna pri rozsahu dávky 250 až 1 000 µg a je charakterizovaná vysokým plazmatickým klírensom (CL = 1,1 l/min). Maximálne plazmatické koncentrácie sa znížia o približne 98 % v priebehu 3 až 4 hodín a s konečným polčasom 7,8 hod boli spojené iba nízke plazmatické koncentrácie. Vylučovanie flutikazónpropionátu obličkami je zanedbateľné (< 0,2 %) a menej ako 5 % sa vylúči vo forme metabolitu ‑ kyseliny karboxylovej. Hlavnou cestou eliminácie je vylučovanie flutikazónpropionátu a jeho metabolitov do žlče.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikológia ukázala iba tie skupinové účinky, ktoré sú typické pre silné kortikosteroidy, a to iba v dávkach presahujúcich dávky odporúčané na terapeutické použitie. V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní, reprodukčnej toxicity alebo teratogenity neboli pozorované žiadne nové účinky. Flutikazónpropionát nemá žiadnu in vitro ani in vivo mutagénnu aktivitu a nemá žiadny karcinogénny potenciál u hlodavcov a u zvierat nie je dráždivý ani nevyvoláva precitlivenosť.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


bezvodá glukóza

mikrokryštalická celulóza a sodná soľ karmelózy

fenyletylakohol

benzalkóniumchlorid

polysorbát 80

kyselina chlorovodíková 10 %

čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neboli zaznamenané žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liek je dodávaný v jantárovo zafarbených sklenených fľaškách s rozprašovacím systémom (atomizér), nosovým nadstavcom a protiprachovým krytom, v papierovej škatuľke s písomnou informáciou pre používateľa.


Veľkosť balenia: 120 dávok


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred použitím jemne pretrepte.

Pacienti majú nasledovať podrobný návod na použitie, ktorý je uvedený v písomnej informácii pre používateľa.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo


8. Registračné číslo


24/0796/92-C/S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 9. december 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26. jún 2007/bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


Júl 2013


7


CSP01

Flixonase Aqueous Nasal Spray