+ ipil.sk

FLONIDAN SOLUTAB 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2011/02691


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Flonidan Solutab 10 mg

Orodispergovateľné tablety

Loratadín


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívaťFlonidan Solutab 10 mg pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 10 dňoch, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Flonidan Solutab 10 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Flonidan Solutab 10 mg

3. Ako užívať Flonidan Solutab 10 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Flonidan Solutab 10 mg

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Flonidan Solutab 10 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Flonidan Solutab 10 mg je liek proti alergii. Pomáha zvládnuť Vašu alergickú reakciu a jej príznaky.


Flonidan Solutab 10 mg zmierňuje príznaky spojené napríklad so sennou nádchou, alergiou na roztoče prachu (alergická nádcha) ako je kýchanie, soplenie a svrbenie v nose, svrbenie podnebia, a svrbenie, začervenanie alebo slzenie očí.


Flonidan Solutab 10 mg zmierňuje aj príznaky ako je svrbenie a žihľavka (spojené s chronickou urtikáriou neznámeho pôvodu).


2. SKÔR AKO UŽIJETE Flonidan Solutab 10 mg


Neužívajte Flonidan Solutab 10 mg:

- keď ste alergický (precitlivený) na loratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Flonidanu Solutab 10 mg (pozri časť 6. Ďalšie informácie).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníFlonidanu Solutab 10 mg:

- keď trpíte závažným ochorením pečene,

- keď Vám budú robiť kožné testy, musíte liek prestať užívať aspoň 2 dni pred testovaním, aby sa zabezpečili správne výsledky testov.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívaliďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


K vzájomnému ovplyvneniu môže dôjsť u liekov, ktoré potláčajú účinok niektorých pečeňových enzýmov, čo vedie k zvýšeniu hladín loratadínu a tým k možnému zosilneniu nežiaducich účinkov.


Užívanie Flonidanu Solutab 10 mg s jedlom a nápojmi

Flonidan Solutab 10 mg nie je potrebné zapíjať vodou alebo inou tekutinou.

Flonidan Solutab 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná, užívanie Flonidanu Solutab 10 mg sa neodporúča.

Ak dojčíte, užívanie Flonidanu Solutab 10 mg sa neodporúča, pretože loratadín prechádza do materského mlieka.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že by Vám Flonidan Solutab 10 mg v odporúčaných dávkach spôsobil ospalosť alebo znížil Vašu pozornosť. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa však vyskytla únava, ktorá môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Flonidanu Solutab 10 mg

Flonidan Solutab 10 mg obsahuje 0,5 mg aspartámu v každej dávke. Aspartám je zdrojom fenylalanínu, ktorý môže byť škodlivý pre ľudí, trpiacich fenylketonúriou a metabolickou poruchou.


Flonidan Solutab 10 mg obsahuje laktózu a sorbitol. Ak trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, pred užívaním tohto lieku sa kontaktujte s Vašim lekárom alebo lekárnikom.


3. AKO UŽÍVAŤ Flonidan Solutab 10 mg


Flonidan Solutab 10 mg orodispergovateľné tablety („rozpúšťajúce sa v ústach“) sú určené na položenie na jazyk (pozri nižšie) a na vnútorné použitie.


Vždy užívajte Flonidan Solutab 10 mg presne tak, ako je uvedené nižšie, ak Vám lekár neodporúčal inak. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Flonidan Solutab 10 mg orodispergovateľné tablety sa ľahko lámu, preto s nimi zaobchádzajte opatrne a len ak máte suché ruky.


1. Odtrhnite si jednu dávku pozdĺž dierkovania.2. Stiahnite fóliu v smere šípky a opatrne vyberte tabletu. Tabletu nesmiete pretlačiť cez fóliu.


3. Položte tabletu na jazyk hneď ako ste ju vybrali z balenia. Tableta sa Vám rozpustí priamo v ústach.Na prehltnutie tablety nepotrebujete, aby ste ju zapili vodou.Flonidan Solutab 10 mg orodispergovateľné tablety sa v kontakte so slinami rozpustia na jazyku a preto sa nemusia zapíjať vodou. Majú sladkú pomarančovú chuť.


Dospelí a dospievajúci (12 rokov a starší ): užívajte jednu tabletu s 10 mg loratadínu raz denne.


Deti vo veku od 2 do 12 rokov a s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg: užívajte jednu tabletu s 10 mg loratadínu raz denne.


Deti mladšie ako 2 roky alebo deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg:

Flonidan Solutab 10 mg sa nesmie podávať deťom mladším ako 2 roky alebo starším deťom s telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg.


Pacienti s vážnou poruchou funkcie pečene: dospelí a deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg

majú začať s nižšou dávkou: užívajte jednu tabletu s 10 mg loratadínu každý druhý deň (jedna

tableta na dva dni).


Starší pacienti a pacienti s poruchou funkcie obličiek: nie je potrebná úprava dávkovania.


Dĺžka liečby:

Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 10 dňoch, musíte kontaktovať lekára.


Ak užijete viac Flonidanu Solutab 10 mg ako máte:

Ak užijete viac Flonidanu Solutab 10 mg, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Užitie väčšieho počtu tabliet, ako je odporúčané, môže spôsobiť ospalosť, zrýchlený tlkot srdca a bolesť hlavy.


Ak zabudnete užiť Flonidan Solutab 10 mg:

Ak zabudnete užiť Flonidan Solutab 10 mg načas, užite ho čo najskôr a potom sa vráťte k pôvodnému dávkovaciemu režimu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Flonidan Solutab 10 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (prejavia sa u menej ako 1 z 10 pacientov a viac ako 1 zo 100 pacientov):

  • Deti sa častejšie sťažovali na bolesť hlavy, nervozitu a únavu.

  • Dospelí sa sťažovali na ospalosť.


Menej časté vedľajšie účinky (prejavia sa u menej ako 1 zo 100 pacientov a viac ako 1 z 1000 pacientov):

  • Dospelí sa sťažovali na bolesť hlavy, zvýšenú chuť do jedla a ťažkosti so spánkom.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(prejavia sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

- Prípady vážnych alergických reakcií (ťažkosti s dýchaním, dýchavičnosť, svrbenie a opuch) a vyrážka.

- Prípady rýchleho tlkotu srdca, búšenie srdca (palpitácie), zápal žalúdkovej sliznice, nutkanie na vracanie (nauzea), poruchy funkcie pečene, sucho v ústach, závrat, únava (vyčerpanosť) a vypadávanie vlasov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Flonidan Solutab 10 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Flonidan Solutab 10 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Flonidan Solutab 10 mguchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Flonidan Solutab 10 mg obsahuje


- Liečivo je loratadín v množstve 10 mg.

- Ďalšie zložky sú sladká pomarančová príchuť, aspartám (E951), kyselina citrónová bezvodá (E330), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551), kukuričný škrob sušený, bezvodá laktóza, magnéziumstearát (E470b), sodná soľ kroskarmelózy (E468), manitol (E421), sorbitol (E420), krospovidón, koloidný oxid kremičitý hydratovaný (E551), polysorbát 80 (E433), povidón (E1201), mikrokryštalická celulóza (E460).


Ako vyzeráFlonidan Solutab 10 mg a obsah balenia

Flonidan Solutab 10 mg sú biele, okrúhle a ploché orodispergovateľné tablety.


Balenie môže obsahovať 4 alebo 7 tabliet zabalených v perforovanom blistri Al/Al s jednotkovou dávkou.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Rakúsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Slovenia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Flonidan 10 mg DISTAB

Fínsko: Loratadin Sandoz 10mg tablet, suussa hajoava

Slovenská republika: Flonidan Solutab 10 mg

Švédsko: Loratadin Sandoz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011.


5FLONIDAN SOLUTAB 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/02691


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Flonidan Solutab 10 mg

orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg loratadínu.Pomocné látky:

Aspartám (E951) (0,5 mg v jednej tablete)

Bezvodá laktóza (15 mg v jednej tablete)

Sorbitol (E420) (nie viac ako 7 mg v jednej tablete)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta.

Biela, okrúhla, plochá tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Flonidan Solutab 10 mg je určený na symptomatickú liečbu alergickej rinitídy (AR) a chronickej idiopatickej urtikárie (CIU).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


S Flonidanom Solutab 10 mg sa má zaobchádzať s opatrnosťou a len so suchými rukami.


Flonidan Solutab 10 mg je určený na perorálne použitie.

Tableta sa položí na jazyk a nechá sa úplne rozpustiť. Na prehltnutie dávky nie je potrebné zapitie vodou alebo inou tekutinou.


Orodispergovateľné tablety sa môžu podávať bez ohľadu na jedlo.


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:

10 mg raz denne (jedna orodispergovateľná tableta raz denne).


Pediatrická populácia

Deti vo veku od 2 do 12 rokov s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg: 10 mg raz denne (jedna

orodispergovateľná tableta raz denne).


Orodispergovateľná tableta so silou 10 mg nie je vhodná pre deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg.


Účinnosť a bezpečnosť loratadínu u detí mladších ako 2 roky nebola stanovená.


Závažná porucha funkcie pečene

Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene majú užívať nižšiu iniciálnu dávku, pretože môžu mať znížený klírens loratadínu. U dospelých a detí s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg sa odporúča iniciálna dávka 10 mg každý druhý deň.


Starší pacienti alebo pacienti s poruchou renálnej funkcie

U starších pacientov a pacientov s renálnou insuficienciou nie je potrebná úprava dávkovania.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Loratadín sa musí podávať opatrne pacientom so závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť

4.2).


Liek obsahuje laktózu a sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie, galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Liek obsahuje aspartám. Aspartám je zdrojom fenylalanínu, ktorý môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.


Podávanie loratadínu sa má prerušiť minimálne 48 hodín pred vykonaním kožných testov, pretože antihistaminiká môžu zablokovať alebo zredukovať inak pozitívnu reakciu pri určovaní indexu kožnej reaktivity.


4.5 Liekové a iné interakcie


Štúdie psychomotorickej výkonnosti nepreukázali potenciačný účinok loratadínu pri súbežnom podávaní s alkoholickými nápojmi.

K potenciálnej interakcii môže dôjsť pri súbežnom užívaní všetkých známych inhibítorov CYP3A4 alebo CYP2D6, čo vedie k zvýšeniu hladín loratadínu (pozri časť 5.2) a tým k možnému zosilneniu nežiaducich účinkov.


4.6 Gravidita a laktácia


Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok loratadínu. Bezpečnosť používania loratadínu počas gravidity sa neštudovala, a preto sa jeho používanie počas gravidity neodporúča.


Loratadín sa vylučuje do materského mlieka, a preto sa používanie loratadínu u dojčiacich žien neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


U pacientov užívajúcich loratadín sa v klinických štúdiách nepozorovalo žiadne zhoršenie schopnosti viesť vozidlá. Pacienti však musia byť informovaní, že vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytla únava, ktorá môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách u pediatrickej populácie, detí vo veku 2-12 rokov, boli hlásené časté nežiaduce reakcie vo zvýšenej miere ako pri placebe: bolesť hlavy (2,7%), nervozita (2,3%) a únava (1%).


V klinických štúdiách u dospelých a dospievajúcich v rozsahu indikácií zahŕňajúcich AR a CIU, pri odporúčanej dávke 10 mg denne, boli u 2% pacientov užívajúcich loratadín hlásené nežiaduce reakcie častejšie ako u tých, ktorým bolo podané placebo.

Najčastejšie boli hlásené nežiaduce reakcie vo zvýšenej miere ako pri placebe: ospalosť (1,2%), bolesť hlavy (0,6%), zvýšená chuť do jedla (0,5%) a nespavosť (0,1%).


Ďalšie nežiaduce reakcie hlásené veľmi zriedkavo počas postmarketingového obdobia sú uvedené nižšie.


Poruchy imunitného systému: Anafylaxia


Poruchy nervového systému: Závrat


Poruchy srdca a srdcovej činnosti: Tachykardia, palpitácia


Poruchy gastrointestinálneho traktu: Nauzea, sucho v ústach, gastritída


Poruchy pečene a žlčových ciest: Abnormálna hepatálna funkcia


Poruchy kože a podkožného tkaniva: Vyrážka, alopécia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: Únava


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie loratadínom zvyšuje výskyt anticholinergných symptómov.

Pri predávkovaní boli hlásené somnolencia, tachykardia a bolesť hlavy.


V prípade predávkovania je potrebné zahájiť všeobecné symptomatické a podporné opatrenia trvajúce nevyhnutný čas. Môže sa podávať aktívne uhlie vo forme suspenzie s vodou. Môže sa zvážiť aj vykonanie gastrickej laváže. Loratadín sa neeliminuje hemodialýzou a nie je známe, či sa dá odstrániť peritoneálnou dialýzou. Monitorovanie pacienta lekárom má pokračovať aj po pohotovostnej liečbe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká, antagonista H1 – receptorov.

ATC kód: R06AX13


Loratadín, účinná zložka tohto lieku, je tricyklické antihistaminikum so selektívnou aktivitou na periférne H1 – receptory.


Loratadín nemá klinicky významné sedatívne alebo anticholinergné účinky u väčšiny populácie, ak sa používa v odporúčanom dávkovaní.


Počas dlhodobej liečby sa nepozorovali žiadne klinicky významné zmeny vitálnych funkcií, hodnôt laboratórnych testov, fyzikálnych vyšetrení alebo EKG.


Loratadín nemá významný vplyv na aktivitu H2 – receptorov. Neinhibuje absorpciu noradrenalínu a nemá prakticky žiaden vplyv na kardiovaskulárnu funkciu alebo na vlastnú aktivitu kardiostimulátora.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa loratadín rýchlo a dobre vstrebáva a podlieha extenzívnemu metabolizmu počas prvého prechodu pečeňou, najmä prostredníctvom CYP3A4 a CYP2D6. Hlavný metabolit – desloratadín (DL) – je farmakologicky aktívny a do veľkej miery zodpovedá za klinický účinok. Loratadín dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie (Tmax) 1-1,5 hodín a DL 1,5-3,7 hodín po podaní.


Po súbežnom užívaní loratadínu s ketokonazolom, erytromycínom a cimetidínom v kontrolovaných štúdiách sa pozorovalo zvýšenie plazmatických koncentrácií loratadínu ale bez klinicky významných zmien (vrátane elektrokardiografických).


Loratadín sa silno viaže na plazmatické bielkoviny (97 % až 99 %), jeho aktívny metabolit sa viaže stredne silno (73 % až 76 %).


U zdravých jedincov je polčas distribúcie loratadínu v plazme približne 1 hodina a jeho aktívneho metabolitu približne 2 hodiny. Priemerný polčas eliminácie u zdravých dospelých jedincov je 8,4 hodín (rozpätie = 3 až 20 hodín) pre loratadín a 28 hodín (rozpätie = 8,8 až 92 hodín) pre jeho hlavný aktívny metabolit.


Približne 40 % dávky sa vylúči do moču a 42 % do stolice v priebehu 10 dní, a to prevažne vo forme konjugovaných metabolitov. Približne 27 % podanej dávky sa vylúči do moču počas prvých 24 hodín. Menej než 1% liečiva (loratadín aj DL)sa vylúči v nezmenenej aktívnej forme.


Parametre biodostupnosti loratadínu a jeho aktívneho metabolitu sú úmerné dávke.


Farmakokinetický profil loratadínu a jeho aktívneho metabolitu je porovnateľný u zdravých dospelých dobrovoľníkov a u zdravých dobrovoľníkov vyššieho veku.


Súbežný príjem potravy môže mierne oneskoriť absorpciu loratadínu ale bez ovplyvnenia klinického účinku.


U pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek sa AUC a maximálne plazmatické hladiny (Cmax) loratadínu a jeho metabolitu zvýšili, v porovnaní s AUC a maximálnymi plazmatickými hladinami (Cmax) loratadínu a jeho metabolitu u pacientov s normálnou funkciou obličiek. V porovnaní s normálnymi jedincami sa priemerné polčasy eliminácie loratadínu a jeho metabolitu významne nelíšili. U pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek nemá hemodialýza vplyv na farmakokinetiku loratadínu alebo jeho aktívneho metabolitu.


U pacientov s chronickým alkoholovým postihnutím pečene boli AUC a maximálne plazmatické hladiny (Cmax) loratadínu dvojnásobné, kým farmakokinetický profil aktívneho metabolitu nebol signifikantne odlišný od farmakokinetického profilu pacientov s normálnou funkciou pečene. Polčas eliminácie loratadínu bol 24 hodín, jeho aktívneho metabolitu 37 hodín a stúpal so vzrastajúcou závažnosťou ochorenia pečene.


Loratadín a jeho aktívny metabolit sa vylučujú do materského mlieka dojčiacich žien.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie reprodukčnej toxicity nepreukázali žiaden teratogénny účinok. U potkanov sa však pri plazmatických hladinách (AUC) 10-násobne vyšších v porovnaní s tými, ktoré sa dosiahli po podaní klinických dávok pozorovala predĺžená parturícia a znížená životaschopnosť mláďat.


Po podaní dennej dávky až 12 tabliet (120 mg) perorálneho lyofilizátu do lícnych vačkov škrečka sa nepozorovalo žiadne podráždenie sliznice.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


sladká pomarančová príchuť

aspartám (E951)

kyselina citrónová bezvodá (E330)

koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

kukuričný škrob, sušený

bezvodá laktóza

magnéziumstearát (E470b)

sodná soľ kroskarmelózy (E468)

manitol (E421)

sorbitol (E420)

krospovidón

koloidný oxid kremičitý, hydratovaný (E551)

polysorbát 80 (E433)

povidón (E1201)

mikrokryštalická celulóza (E460)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Perforovaný blister s jednotkovou dávkou (Al/Al).

Balenie po 4x1, 7x1, 10x1, 12x1, 14x1, 15x1, 20x1, 21x1, 28x1, 30x1 a 100x1 tableta.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0517/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


26.1.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


11/2011

6FLONIDAN SOLUTAB 10 mg