+ ipil.sk

Fluanxol Depot 20 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/05011

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2013/07048


Písomná informácia pre používateľa


Fluanxol Depot 20 mg

(Flupentixoli decanoas)

Injekčný roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje úre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Fluanxol Depot a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fluanxol Depot

3. Ako používať Fluanxol Depot

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fluanxol Depot

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Fluanxol Depot a na čo sa používa


Ako Fluanxol Depot účinkuje

Fluanxol Depot obsahuje liečivo flupentixol dekanoát. Fluanxol Depotpatrí do skupiny liekov, známych ako antipsychotiká (tiež nazývané neuroleptiká).

Tieto lieky pôsobia na nervových dráhach v špecifických častiach mozgu a napomáhajú upraviť určité chemické nerovnováhy v mozgu, ktoré zapríčiňujú príznaky Vašej choroby.


Na čo sa Fluanxol Depot používa

Fluanxol Depotsa používa na liečbu schizofrénie a iných príbuzných psychóz.


Váš lekár vám však môže predpísať Fluanxol Depotaj z iného dôvodu. Ak máte nejaké nejasnosti, opýtajte sa svojho lekára, prečo vám predpísal Fluanxol Depot.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fluanxol Depot


Nepoužívajte Fluanxol Depot

 • ak ste alergický (precitlivený) na flupentixol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte zastreté vedomie.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Fluanxol Depot obráťte sa svojho lekára ak:

 • máte problémy s pečeňou,

 • máte v minulosti záznamy o epileptických kŕčoch alebo záchvatoch,

 • máte cukrovku (možno budete potrebovať upraviť vašu antidiabetickú liečbu),

 • máte organický psychosyndróm (poruchy pamäti-ktoré mohli nastať po otrave alkoholom alebo organickými rozpúšťadlami),

 • máte zvýšené riziko mozgovej príhody (napríklad fajčenie, zvýšený krvný tlak,

 • máte hypokaliémiu alebo hypomagneziémiu (nízku hladinu draslíka alebo horčíka v krvi, alebo genetickú predispozíciu k týmto stavom),

 • máte v minulosti záznamy o srdcovo-cievnych poruchách,

 • máte ak užívate iné antipsychotikum,

 • máte ak ste viac rozrušený alebo nadmerne činný ako normálne, pretože tento liek môže zvýšiť tieto pocity,

 • sa u vás alebo u členov vašej rodiny vyskytla tvorba krvných zrazenín, pretože lieky z tejto skupiny môžu ovplyvňovať tvorbu krvných zrazenín

 • ste boli liečený na rakovinu


Deti a dospievajúci

Fluanxol Depot sa nemá používať v tejto vekovej skupine pacientov.


Iné lieky a Fluanxol Depot

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi, keď užívate nasledujúce lieky:

 • tricyklické antidepresíva,

 • guanetidín a obdobné liečivá (znižujúce krvný tlak),

 • barbituráty (lieky spôsobujúce ospalosť),

 • lieky na epilepsiu,

 • levodopa a obdobné liečivá (používané na liečbu Parkinsonovej choroby),

 • metoklopramid (používaný pri liečbe žalúdočných a črevných porúch),

 • piperazín (používaný v liečbe infekcií spôsobených hlístami alebo pásomnicami),

 • lieky zapríčiňujúce vodnú a elektrolytovú nerovnováhu (znižujúce hladinu draslíka a horčíka v krvi),

 • lieky, o ktorých je známe, že zvyšujú koncentráciu lieku Fluanxol Depot v krvi.


S nasledujúcimi liekmi nie je vhodné súčasné použitie lieku Fluanxol Depot:

 • lieky ovplyvňujúce krvný tlak a rytmus (obsahujúce napr. chinidín, amiodarón, sotalol, dofetilid)

 • lieky zo skupiny antibiotík-makrolidy (obsahujúce napr. erytromycín)

 • lieky zo skupiny antibiotík-chinolóny (obsahujúce napr. gatifloxacín, moxifloxacín)

 • lieky zo skupiny antihistaminík (obsahujúce napr. terfenadín, astemizol)

 • liečivá, ako napr. lítium (používa sa na liečbu maniodepresívnych stavov)

 • cisaprid používaný na liečbu rôznych žalúdočných problémov

 • iné antipsychotiká.


Fluanxol Depot a alkohol

Fluanxol Depot môže zosilňovať tlmivý účinok alkoholu, čím navodí ospalosť. V priebehu liečby liekom Fluanxol Depot sa odporúča nepiť alkohol.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná, poraďte sa so svojím lekárom. Fluanxol Depot sa nemá podávať v gravidite, pokiaľ predpokladaný prínos pre pacientku neprevažuje nad teoretickým rizikom pre plod.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Fluanxol Depot: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Dojčenie

Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Matky nemajú dojčiť počas užívania lieku Fluanxol Depot, pretože sa v malom množstve vylučuje do materského mlieka.


Plodnosť

Štúdie na zvieratách preukázali, že Fluanxol Depot má vplyv na plodnosť. Poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Fluanxol Depot môže spôsobiť ospalosť a závraty.

Ak pocítite takéto ťažkosti, neveďte vozidlá, nepoužívajte nástroje a neobsluhujte stroje, kým tieto príznaky nevymiznú.


3. Ako používať Fluanxol Depot


Malý objem lieku Fluanxol Depot sa natiahne do striekačky a vpichne sa do vášho sedacieho svalu.

Lekár vám určí správnu dávku lieku, aj ako často ho dostanete.

Liek sa pomaly uvoľňuje z injekcie podanej do sedacieho svalu, pričom v intervale medzi dvoma injekciami sa vám uvoľní pomerne stále množstvo do krvného obehu.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí

Odporúčaná dávka je v rozmedzí 1-2 ml a intervaly medzi injekciami sú obyčajne 1 až 4 týždne.

Ak budete potrebovať viac ako 2 ml lieku, dávka bude pravdepodobne rozdelená do dvoch miest vpichu.


Váš lekár sa môže rozhodnúť upraviť dávku lieku alebo intervaly medzi injekciami.


Starší pacienti (nad 65 rokov)

Starším pacientom sa zvyčajne podávajú dávky v dolnej hranici rozsahu dávkovania.


Pacienti so špeciálnym rizikom

Pacientom so zníženou funkciou pečene sa zvyčajne podávajú dávky v dolnej hranici rozsahu dávkovania.


Použitie u detí

Fluanxol Depot sa neodporúča podávať deťom.


Ak máte pocit, že účinok lieku Fluanxol Depot je príliš silný alebo slabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Trvanie liečby

Je dôležité, aby ste neprestali užívať váš liek v pravidelných intervaloch, aj keď sa budete cítiť lepšie, pretože liečená choroba môže pretrvávať dlhší čas a ak predčasne ukončíte vašu liečbu, jej príznaky sa môžu vrátiť.

O trvaní liečby rozhodne váš lekár.


Ak použijete viac lieku Fluanxol Depot ako máte

Liek vám bude podávaný lekárom alebo zdravotnou sestrou.

V nepravdepodobnom prípade podania nadmernej dávky lieku Fluanxol Depot, môžete pocítiť nasledovné príznaky:

 • Ospalosť,

 • stratu vedomia,

 • pohyby svalov, alebo ich stuhnutosť,

 • kŕče,

 • nízky krvný tlak, slabý pulz, rýchle búšenie srdca, sinavosť, nepokoj,

 • zvýšenú alebo zníženú teplotu,

 • zmeny srdcového rytmu, zahrňujúce nepravidelný alebo spomalený rytmus srdca, ktoré boli, zaznamenané pri podaní nadmerného objemu lieku Fluanxol Depot spolu s liekmi, o ktorých je známe, že ovplyvňujú srdcovú činnosť.


Symptomatickú a podpornú liečbu začne váš lekár alebo zdravotná sestra.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás prejaví niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice:


Menej časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 1 000 a menej ako u 1 zo 100 pacientov):

 • Netypické pohyby úst a jazyka. Môže to byť prvý príznak stavu, ktorý sa nazýva tardívna dyskinéza;


Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • Vysoká horúčka, nezvyčajná stuhnutosť svalov a poruchy vedomia, hlavne ak sú sprevádzané potením a rýchlym srdcovým tepom. Môže ísť o príznaky zriedkavého stavu nazývaného neuroleptický malígny syndróm, ktorý sa uvádza pri užívaní rôznych antipsychotík.

 • Zožltnutie pokožky a očného bielka ako príznak žltačky, kedy môže ísť o postihnutie pečene.


Nasledujúce vedľajšie účinky sú najvýraznejšie na začiatku liečby a väčšina z nich zvyčajne vymizne v jej priebehu.


Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 pacientov) zahŕňajú:

 • Spavosť (somnolencia), neschopnosť pokojne sedieť alebo zotrvať bez pohybu (akatízia), nedobrovoľné pohyby (hyperkinéza), pomalé pohyby alebo znížená pohyblivosť (hypokinéza)

 • Sucho v ústach


Časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 zo 100 a menej ako u 1 z 10 pacientov) môžu zahŕňať:

 • Zrýchlená činnosť srdca (tachykardia), pocit rýchleho, prudkého alebo nepravidelného tlkotu srdca (palpitácie)

 • Chvenie, skrúcanie alebo opakované pohyby, alebo nezvyčajný postoj v dôsledku trvalého sťahu svalov (dystónia), závraty, bolesť hlavy

 • Ťažkosti so zaostrením na predmet v blízkosti oka (porucha akomodácie), poruchy videnia

 • Ťažkosti s dýchaním alebo bolestivé dýchanie (dyspnoe)

 • Zvýšené slinenie, zápcha, vracanie, tráviace ťažkosti alebo nepohodlie v hornej časti brucha (dyspepsia), hnačka

 • Poruchy močenia, znížená schopnosť močiť (retencia moču)

 • Zvýšené potenie (hyperhidróza), svrbenie (pruritus)

 • Bolesť svalov (myalgia)

 • Zvýšená chuť do jedla, zvýšená hmotnosť

 • Malátnosť, slabosť (asténia)

 • Nespavosť (insomnia), depresia, nervozita, vzrušenie, znížená sexuálna žiadostivosť (znížené libido)


Menej časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 1 000 a menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • Trhané pohyby (dyskinéza), parkinsonizmus, porucha reči, epileptický kŕč

 • Krúživý pohyb oka (okulogyria)

 • Bolesť brucha, nevoľnosť, plynatosť,

 • Vyrážka, kožná reakcia v dôsledku citlivosti na svetlo (fotosenzitívna reakcia), ekzém alebo zápal kože (dermatitída),

 • Stuhnutosť svalov

 • Znížená chuť do jedla

 • Znížený krvný tlak (hypotenzia), návaly tepla

 • Začervenaná a bolestivá pokožka v mieste vpichu lieku Fluanxol Depot

 • Nezvyčajné hodnoty pečeňových funkčných testov

 • Sexuálne poruchy (oneskorená ejakulácia, problémy s erekciou)

 • Stavy zmätenosti


Zriedkavé vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 000 a menej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • Znížené množstvo krvných doštičiek (trombocytopénia), znížené množstvo neutrofilných bielych krviniek (neutropénia), znížené množstvo bielych krviniek (leukopénia), porucha tvorby granulocytov v kostnej dreni (agranulocytóza)

 • Zvýšená hladina prolaktínu v krvi (hyperprolaktinémia)

 • Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia), porucha tolerancie glukózy

 • Precitlivenosť (hypersenzitivita), akútna systémová a závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia)

 • Rast pŕs u mužov (gynekomastia), nadmerná produkcia mlieka (galaktorea), vynechanie menštruačného cyklu (amenorea)


Tak ako u podobne pôsobiacich liečiv, aj u flupentixolu dekanoátu (účinná látka v lieku Fluanxol Depot) boli zriedkavo hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

 • Predĺženie QT-intervalu (spomalenie srdcového rytmu a zmeny na EKG)

 • Nepravidelný srdcový rytmus (komorová arytmia, komorová fibrilácia a komorová tachykardia)

 • Torsades de Pointes (špeciálny typ nepravidelného srdcového rytmu)


V zriedkavých prípadoch nepravidelný srdcový rytmus (arytmia) vyústil do náhlej smrti.


Krvné zrazeniny zo žíl hlavne v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nohy) sa môžu krvným obehom dostať do pľúc a spôsobovať bolesť na hrudi a ťažkosti s dýchaním. Ak zaznamenáte niektorý z uvedených príznakov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.


U starších pacientov s demenciou, ktorí boli liečení antipsychotikami, bol pozorovaný malý nárast úmrtí v porovnaní s tými, ktorí nimi liečení neboli.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýchkoľvek vedľajších účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Fluanxol Depot


Obyčajne bude váš liek uchovávať lekár alebo zdravotná sestra.


Ak ho uchovávate doma:

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Čas použiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fluanxol Depotobsahuje

Liečivo je flupentixol dekanoát (cis(Z)-flupentixoli decanoas).

Každý mililiter (ml) lieku Fluanxol Depot obsahuje 20 mg flupentixol dekanoátu.


Ďalšia zložka je triglyceridy stredného reťazca.


Ako vyzerá Fluanxol Depota obsah balenia

Fluanxol Depot je dostupný ako 20 mg/ml injekčný roztok.


Popis

Fluanxol Depot je číra bezfarebná až žltkastá olejovitá kvapalina.

Fluanxol Depot je plnený do ampúl z bezfarebného skla s obsahom 1 ml (20 mg).

Balenia: 1 x 1 ml a 10 x 1 ml.

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Kodaň

Dánsko


Zastúpenie

Lundbeck Slovensko s. r. o.

Zvolenská 19

821 09 Bratislava 2

Tel: +421 2 5341 42 18


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v januári 2014.


Translated by: Mária Samcová/samv 16.10.2013 6 / 6


Fluanxol Depot 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/05011

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2013/07048


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Fluanxol Depot 20 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Flupentixoli decanoas 20 mg/ml.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.


Popis lieku

20 mg/ml: Číry bezfarebný až žltkastý olejový roztok bez čiastočiek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Udržiavacia liečba schizofrénií a iných psychóz, najmä s príznakmi, ako sú halucinácie, bludy a poruchy myslenia spojené s apatiou, nedostatkom energie, depresiou a utiahnutosťou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Dávku a interval medzi jednotlivými injekciami je potrebné stanoviť pre každého pacienta osobitne tak, aby sa dosiahol maximálny antipsychotický účinok pri minimálnom výskyte nežiaducich účinkov.


Pri udržiavacej liečbe sa dávka pohybuje zvyčajne v rozsahu 20 – 40 mg (1 – 2 ml) v 2 až 4 týždňových intervaloch v závislosti od odpovede pacienta.

Niektorí pacienti môžu potrebovať vyššiu dávku alebo dávky v kratšom intervale. Fluanxol Depot 20 mg/ml nie je vhodný pre pacientov, u ktorých je potrebná sedácia. Injekčný objem, ktorý presahuje 2 ml je nutné podať do dvoch miest.


Ak sa prechádza z perorálnej liečby inými antipsychotikami na udržiavaciu liečbu liekom Fluanxol Depot, postupuje sa podľa nasledovnej schémy:


y mg p.o. denne zodpovedá 4- krát y mg flupentixol dekanoátu každé 2 týždne.

y mg p.o. denne zodpovedá 8- krát y mg flupentixol dekanoátu každé 4 týždne.


Prvý týždeň po podaní prvej injekcie lieku Fluanxol Depot je potrebné pokračovať v perorálnom podávaní pôvodného antipsychotika, ale v znižujúcich sa dávkach.


Pacienti prestavovaní z iných depotných liekov majú dostávať 40 mg Fluanxolu Depotu ako ekvivalent k 25 mg flufenazín dekanoátu, k 200 mg zuklopentixol dekanoátu alebo k 50 mg haloperidol dekanoátu.


Nasledujúce dávky Fluanxolu Depotu a intervaly medzi injekciami majú byť prispôsobené odpovedi pacienta.


Starší pacienti

Starší pacienti zvyčajne majú dostať dávky z dolnej hranice rozsahu dávkovania.


Znížená funkcia obličiek

Fluanxol Depot možno podávať v obvyklých dávkach aj pacientom so zníženými renálnymi funkciami.


Znížená funkcia pečene

Opatrné dávkovanie, a ak je to možné, odporúča sa sledovanie sérových hladín.


Pediatrická populácia

Fluanxol Depot sa neodporúča používať u detí pre nedostatok klinických skúseností.


Spôsob podávania

Fluanxol Depot sa podáva intramuskulárnou injekciou do vonkajšieho horného kvadrantu gluteálneho svalu. Objem prekračujúci 2 ml je potrebné podať do dvoch miest. Lokálna znášanlivosť je dobrá.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti6.1.


Obehový kolaps, útlm vedomia z akejkoľvek príčiny (napr. intoxikácia alkoholom, barbiturátmi alebo opiátmi), kóma.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U každého antipsychotika existuje možnosť rozvoja neuroleptického malígneho syndrómu (hypertermia, svalová rigidita, zmeny vedomia, instabilita vegetatívneho nervového systému). Riziko je pravdepodobne väčšie u potentnejších látok. Medzi smrteľnými prípadmi prevládajú pacienti s preexistujúcim organickým psychosyndrómom, mentálnou retardáciou, abúzom opiátov a alkoholu.


Liečba: Vynechanie antipsychotika. Symptomatická liečba a použitie všeobecne podporných postupov.

Pomôcť môže dantrolén a bromokryptín.

Symptómy môžu pretrvávať viac ako týždeň po tom, ako bolo prerušené perorálne podávanie antipsychotika a ešte o niečo dlhšie, ak bola použitá depotná forma lieku.


Ako iné antipsychotiká, aj Fluanxol Depot sa má používať opatrne u pacientov s organickým psychosyndrómom, konvulziami a pokročilými hepatálnymi poruchami.


Fluanxol Depot sa neodporúča u vzrušivých a hyperaktívnych pacientov, pretože jeho aktivačný účinok môže viesť k zhoršeniu týchto prejavov.


Ako sa popisuje aj u iných psychotropných látok, flupentixol dekanoát môže meniť odpoveď na inzulín a glukózu, čo si vyžaduje úpravu antidiabetickej liečby u diabetických pacientov.


Pacientov v dlhodobej liečbe, najmä vysokými dávkami, treba starostlivo monitorovať a pravidelne prehodnocovať možnosť zníženia udržiavacej dávky.


Tak ako iné lieky patriace do terapeutickej triedy antipsychotík, aj flupentixol dekanoát môže spôsobiť predĺženie QT intervalu. Opakované predĺženie QT intervalu môže zvýšiť riziko malígnej arytmie.

Z tohto dôvodu sa má flupentixol dekanoát používať opatrne u vnímavých jednotlivcov (s hypokaliémiou, hypomagneziémiou alebo s genetickou predispozíciou) a u pacientov s kardiovaskulárnymi poruchami v anamnéze, ako je napríklad predĺženie QT intervalu, významná bradykardia (<50 úderov za minútu), nedávny akútny infarkt myokardu, nekompenzované srdcové zlyhávanie.

Je vhodné vyhnúť sa súčasnému užívaniu iných antipsychotík (pozri časť 4.5).


Boli hlásené prípady žilovej trombembólie pri užívaní antipsychotík. Pretože pacienti liečení antipsychotikami často získajú rizikové faktory pre žilovú trombembóliu, všetky možné rizikové faktory pre žilovú trombembóliu majú byť určené pred a počas liečby flupentixolom dekanoátom a majú sa vykonať preventívne opatrenia.


V súvislosti s podávaním antipsychotík, vrátane flupentixolu dekanoátu, boli hlásené leukopénia, neutropénia a agranulocytóza.

Dlhodobo pôsobiace depotné antipsychotiká sa majú používať s opatrnosťou v kombinácii s inými liekmi, u ktorých je známy myelosupresívny účinok, pretože tieto lieky sa nedajú z tela rýchlo odstrániť v stavoch, keď je to potrebné.


Starší pacienti


Mozgovocievne príhody

Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v populácii pacientov s demenciou bolo v randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdiách pozorované približne trojnásobne vyššie riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov. Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani u ostatných antipsychotík alebo v iných populáciách pacientov. Fluanxol Depot sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu.


Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou


Výsledky dvoch veľkých výskumných štúdií ukázali, že starší pacienti s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje na spoľahlivý odhad veľkosti rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa.

Flupentixol dekanoát nie je vhodný na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou


4.5 Liekové a iné interakcie


Opatrnosť pri používaní

Flupentixol dekanoát môže zosilňovať sedatívny účinok alkoholu, účinky barbiturátov a iných látok tlmiacich centrálny nervový systém.

Antipsychotiká môžu zvýšiť alebo znížiť účinok antihypertenzív, znižuje sa antihypertenzívny účinok guanetidínu a podobne pôsobiacich liečiv.

Súčasné použitie antipsychotík a lítia zvyšuje riziko neurotoxicity.

Tricyklické antidepresíva a antipsychotiká inhibujú navzájom svoj metabolizmus. Flupentixol dekanoát môže znižovať účinok levodopy a účinky adrenergných liekov.

Súčasné použitie metoklopramidu a piperazínu zvyšuje riziko extrapyramídových príznakov.


Predĺženie QT intervalu antipsychotickou liečbou môže byť zhoršené súčasným podávaním iných liekov, o ktorých je známe, že signifikantne predlžujú QT interval. Súčasnému podávaniu takýchto liekov je potrebné vyvarovať sa.

Skupiny týchto liekov zahŕňajú:

- antiarytmiká skupín Ia a III (napríklad chinidín, amiodarón, sotalol, dofetilid)

- niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín)

- niektoré makrolidy (napr. erytromycín)

- niektoré antihistaminiká (napr. terfenadín, astemizol)

- niektoré chinolónové antibiotiká (napr. gatifloxacín, moxifloxacín)


Vyššie uvedený zoznam nie je kompletný. Je potrebné vyvarovať sa aj ostatným liekom, o ktorých je známe, že signifikantne predlžujú QT interval (napr. cisaprid, lítium).


Je takisto potrebné vyvarovať sa liekom, o ktorých je známe, že spôsobujú elektrolytovú nerovnováhu ako napríklad tiazidové diuretiká (hypokaliémiu), a liekom zvyšujúcim plazmatickú koncentráciu flupentixol dekanoátu v krvi, čo môže zvýšiť riziko predĺženia QT intervalu a malígnej arytmie (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Fluanxol Depot sa nemá podávať v gravidite, pokiaľ predpokladaný prínos pre pacientku neprevažuje nad teoretickým rizikom pre plod.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane flupentixolu dekanoátu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé, čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Laktácia

Keďže sa flupentixol nachádza v materskom mlieku v nízkej koncentrácii, nie je pravdepodobné, že ovplyvní dojča, ak sa používajú terapeutické dávky. Dávka, ktorú dieťa prehltne, predstavuje menej ako 0,5 % matkinej dávky, ktorá je závislá od hmotnosti (v mg/kg). V dojčení je možné pokračovať aj v priebehu terapie flupentixol dekanoátom, ak sa to považuje za klinicky významné, ale odporúča sa sledovanie dieťaťa, najmä v prvých 4 týždňoch po narodení.


Fertilita

U ľudí boli hlásené nežiaduce účinky ako hyperprolaktinémia, galaktorea, amenorea, znížené libido, erektilná dysfunkcia a poruchy ejakulácie (pozri časť 4.8). Tieto účinky môžu mať negatívny vplyv na sexuálnu funkciu a plodnosť u žien aj mužov.


Ak sa objaví klinicky závažná hyperprolaktinémia, galaktorea, amenorea alebo sexuálne dysfunkcie, má sa zvážiť zníženie dávky (ak je to možné) alebo prerušenie liečby. Po prerušení liečby tieto účinky odznejú.


V predklinických štúdiách fertility na potkanoch mal flupentixol mierny vplyv na počet gravidít u potkaních samíc. Tieto účinky boli pozorované pri dávkach výrazne presahujúcich dávky podávané v klinickej praxi.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Fluanxol Depot nie je sedatívny pri nízkych a stredných dávkach (do 100 mg každý druhý týždeň).

U pacientov, ktorým sú predpisované psychotropné látky, možno očakávať určité celkové zhoršenie pozornosti a zhoršenie koncentrácie, či už v dôsledku samotnej choroby, liekov alebo ich kombinácie. Pacienti majú byť upozornení na zmenu schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zväčša závislé od dávky.

Frekvencia a závažnosť nežiaducich účinkov je väčšia vo včasnej fáze liečby a počas pokračujúcej terapie klesá.


Môžu sa objaviť extrapyramídové príznaky najmä počas prvých dní po injekcii a vo včasnej fáze liečby. Vo väčšine prípadov tieto vedľajšie účinky možno uspokojivo zvládnuť znížením dávky a/alebo antiparkinsonikami. Rutinné profylaktické použitie antiparkinsoník sa neodporúča.

Antiparkinsoniká nezmiernia tardívne dyskinézy, môžu ich dokonca zvýrazniť. Odporúča sa zníženie dávky, alebo ak je to možné, prerušenie liečby flupentixol dekanoátom.

Pri pretrvávajúcej akatízii môžu pomôcť benzodiazepíny alebo propranolol.


Na určenie frekvencie nežiaducich účinkov bola použitá literatúra a spontánne hlásenia. Sú definované ako:

Veľmi časté(≥ 1/10);

Časté(≥ 1/100 až < 1/10);

Menej časté(≥ 1/1 000 až < 1/100);

Zriedkavé (≥1/10 000 až < 1/1 000);

Veľmi zriedkavé(< 1/10 000); Neznáme(z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Trombocytopénia, neutropénia, leukopénia, agranulocytóza.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Hypersenzitivita, anafylaktická reakcia.


Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé

Hyperprolaktinémia.

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Zvýšený apetít, zvýšenie hmotnosti


Menej časté

Znížený apetít, zníženie hmotnosti.


Zriedkavé

Hyperglykémia, zhoršená tolerancia glukózy, hyperlipidémia.


Psychické poruchy

Časté

Insomnia, depresia, úzkosť, nervozita, abnormálne sny, vzrušenie, zníženie libida.


Menej časté

Apatia, nočné mory, zvýšenie libida, stavy zmätenosti.

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Somnolencia, akatízia, hyperkinéza, hypokinéza.


Časté

Tremor, dystónia, hypertónia, závraty, bolesť hlavy, parestézia, poruchy pozornosti, amnézia, abnormálne držanie tela.


Menej časté

Tardívna dyskinéza, hyperreflexia, dyskinéza, parkinsonizmus, synkopa, ataxia, poruchy reči, hypotónia, konvulzie, migréna.


Veľmi zriedkavé

Neuroleptický malígny syndróm.


Poruchy oka

Časté

Porucha akomodácie, abnormálne videnie.


Menej časté

Okulogyria, mydriáza.


Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Vertigo.


Menej časté

Zvýšená citlivosť sluchu, tinnitus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Tachykardia, palpitácie.


Zriedkavé

EKG – predĺženie QT intervalu.


Poruchy ciev

Menej časté

Hypotenzia, návaly tepla.


Veľmi zriedkavé

Žilová trombembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Opuch nosovej sliznice, dyspnoe.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté


Sucho v ústach.

Časté

Nadmerné slinenie, zápcha, vracanie, dyspepsia, hnačka.


Menej časté

Bolesť brucha, nevoľnosť, plynatosť.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Abnormálne hodnoty pečeňových funkčných testov.


Veľmi zriedkavé

Cholestatická hepatitída, žltačka.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Hyperhidróza, pruritus.


Menej časté

Vyrážka, fotosenzitívna reakcia, porucha pigmentácie, seborea, dermatitída, purpura.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Myalgia.


Menej časté

Svalová rigidita, trizmus, tortikolis (strnutie šije).


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Poruchy močenia, retencia moču, polyúria.


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme

Novorodenecký syndróm z vysadenia lieku (pozri časť4.6)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Porucha ejakulácie, erektilná dysfunkcia, porucha orgasmu u žien, vulvovaginálna suchosť.


Zriedkavé

Gynekomastia, galaktorea, amenorea, priapizmus.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Asténia, slabosť, nevoľnosť, bolesť.


Menej časté

Smäd, hypotermia, pyrexia.
Tak ako pri iných liekoch patriacich do terapeutickej skupiny antipsychotík aj pri flupentixole dekanoáte boli hlásené zriedkavé prípady predĺženia QT intervalu, ventrikulárnej arytmie - ventrikulárna fibrilácia (VF) a ventrikulárna tachykardia (VT), Torsades de Pointesa prípad náhleho nevysvetliteľného úmrtia (pozri časť 4.4).


Náhle prerušenie liečby flupentixolom dekanoátom môže byť sprevádzané symptómami z prerušenia liečby. Najčastejšími symptómami sú nauzea, vracanie, anorexia, hnačka, výtok z nosa, potenie, myalgie, parestézy, insomnia, neposednosť, úzkosť a nepokoj. Pacienti taktiež môžu pocítiť závraty, striedavé pocity tepla a chladu, a tremor. Vo všeobecnosti, symptómy vznikajú v priebehu 1 až 4 dní od prerušenia liečby a vymiznú v priebehu 7 až 14 dní.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vzhľadom na liekovú formu nie je pravdepodobný výskyt symptómov z predávkovania.


Symptómy

Somnolencia, kóma, extrapyramídové príznaky, kŕče, šok, hypertermia/ hypotermia.


Boli hlásené zmeny na EKG, predĺženie QT intervalu, Torsades de Pointe, zastavenie srdca a ventrikulárna arytmia pri podaní nadmernej dávky spolu s liekmi ovplyvňujúcimi srdce.


Liečba

Liečba je symptomatická a podporná. Majú sa použiť postupy podporujúce respiračný a kardiovaskulárny systém. Nemá sa používať adrenalín, pretože výsledkom môže byť ďalšie zníženie krvného tlaku. Konvulzie možno liečiť diazepamom a extrapyramídové symptómy biperidenom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:

antipsychotikum – derivát tioxanténu

ATC kód: N05AF01


Mechanizmus účinku

Flupentixol je antipsychotikum zo skupiny tioxanténov.

Antipsychotický účinok antipsychotík je spôsobený blokujúcimi účinkom na dopamínové receptory, ale prispieva k nemu zrejme aj blokáda 5-HT (5-hydroxytryptamínových) receptorov. In vitroa in vivomá flupentixol vysokú afinitu k D1 a D2receptorom, zatiaľ čo flufenazín je in vivoprevažne D2selektívny. Atypické antipsychotikum klozapín má, podobne ako flupentixol, rovnakú afinitu k D1a k D2receptorom ako in vitrotak in vivo.


Flupentixol má vysokú afinitu k α1-adrenoceptorom a 5-HT2receptorom, avšak nižšiu ako chlórprotixén, vysokodávkové fenotiazíny a klozapín, ale nemá žiadnu afinitu k cholínergným muskarínovým receptorom. Má iba slabé antihistamínergné vlastnosti a neblokuje α2-adrenoceptory.


Flupentixol sa ukázal byť silným antipsychotikom vo všetkých behaviorálnych štúdiách antipsychotickej (blokáda dopamínových receptorov) aktivity. Bol nájdený vzťah medzi testovacími modelmi in vivo, afinitou k dopamínovým D2 väzbovým miestam in vitroa priemernou dennou antipsychotickou perorálnou dávkou.


Periorálne pohyby u potkanov sú závislé od stimulácie D1receptorov alebo blokáde D2receptorov. Týmto pohybom možno predísť pomocou flupentixolu. Podobne, výsledky skúšok na opiciach ukazujú, že orálna hyperkinéza sa vzťahuje viac na stimuláciu D1receptorov a v menšej miere na supersenzitivitu D2receptorov. To vedie k predpokladu, že aktivácia D1je zodpovedná za podobné účinky u človeka, napr. za dyskinézu. Preto je blokáda D1receptorov výhodou.


Ako väčšina iných antipsychotík aj flupentixol zvyšuje sérové hladiny prolaktínu.


Farmakologické štúdie jasne ukázali, že flupentixol dekanoát v olejovom roztoku má predĺžený antipsychotický účinok a že množstvo látky potrebnej na udržanie určitého efektu počas dlhšieho časového úseku je podstatne nižšie pri depotnom prípravku, než pri každodennom podávaní perorálneho flupentixolu. Veľmi mierne a krátkodobé predĺženie barbiturátmi navodeného spánku u myší môže byť demonštrované iba s vysokými dávkami. Preto je veľmi málo pravdepodobné, že by u pacientov na depotnom prípravku mohlo dôjsť k výraznej interferencii s anestetikami.


Klinická účinnost a bezpečnosť

Fluanxol Depot je v klinickom použití určený na udržiavaciu liečbu chronických psychotických pacientov. So zvyšujúcou sa dávkou sa zvyšuje antipsychotický účinok. V nízkych a stredných dávkach (do 100 mg za 2 týždne) nemá Fluanxol Depot sedatívny vplyv, pri vyšších dávkach sa môže objaviť nešpecifická sedácia.


Fluanxol Depot je užitočný najmä pre liečbu apatických, utiahnutých, depresívnych a slabo motivovaných pacientov.


Fluanxol Depot umožňuje dlhodobú liečbu najmä tých pacientov, ktorí sú nespoľahliví pri užívaní perorálnej medikácie. Fluanxol Depot takto predchádza častým relapsom zapríčineným nespoluprácou pacientov pri perorálnej terapii.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Esterifikáciou s kyselinou dekánovou sa z flupentixolu stáva vysoko lipofilná látka – flupentixol dekanoát. Po aplikácii olejového roztoku sa ester pomerne pomaly uvoľňuje z depa do telových tekutín, kde sa rýchlo hydrolyzuje, pričom vzniká aktívna látka flupentixol.


Najvyššia sérová koncentrácia je po intramuskulárnej injekcii dosiahnutá za 3 – 7 dní. S približným polčasom 3 týždne (s prihliadnutím na uvoľňovanie z depa) je stabilizovaný stav dosiahnutý po približne trojmesačnom opakovanom podávaní.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem (Vd)βje 14,1 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 99 %.


Biotransformácia

Metabolizmus cis(Z)-flupentixolu prebieha troma hlavnými spôsobmi – sulfoxidáciou, N-dealkyláciou postranného reťazca a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Metabolity sú psychofarmakologicky neúčinné. V mozgu a ostatných tkanivách prevláda flupentixol nad metabolitmi.


Vylučovanie

Vylučovací polčas (T½β) flupentixolu je približne 35 hodín a systémový klírens (ClS) je približne 0,29 l/min.

Flupentixol sa vylučuje prevažne stolicou, ale do určitej miery aj močom. Keď bol človeku podaný flupentixol značený tríciom ukázalo sa, že vylučovanie stolicou je 4-krát vyššie ako močom.


U dojčiacich matiek sa flupentixol dostáva v malých množstvách do materského mlieka. Pomer koncentrácie v mlieku k sérovej koncentrácii u žien je v priemere 1,3.


Linearita

Kinetika je lineárna. Hladina v sére pred podaním flupentixolu v stabilizovanom stave zodpovedajúca dávke 40 mg flupentixol dekanoátu každé dva týždne je približne 6 nmol/l.


Starší pacienti

Nerobili sa farmakokinetické štúdie na starších pacientoch. Avšak u príbuzného tioxanténového derivátu zuklopentixolu sú farmakokinetické údaje od veku pacienta nezávislé.


Znížená funkcia obličiek

Na základe horeuvedených charakteristík je možné povedať, že znížená funkcia obličiek pravdepodobne nemá veľký vplyv na sérové hladiny lieku.


Znížená funkcia pečene

Nie sú dostupné žiadne údaje.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Sérová (plazmatická) koncentrácia pred ďalším podaním dávky v hodnotách 1 – 3 ng/ml (2 – 8 nmol/l) a max/min kolísanie < 2,5 sa odporúča ako pomôcka pre udržiavaciu liečbu schizofrenických pacientov s nízkym a stredným stupňom ochorenia.

Farmakokineticky je dávka 40 mg flupentixol dekanoátu za dva týždne ekvivalentná dennej dávke 10 mg flupentixolu perorálne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Flupentixol má nízku akútnu toxicitu.


Chronická toxicita

V chronických štúdiách toxicity nedošlo k žiadnym zisteniam, pre ktoré by boli opodstatnené obavy z klinického použitia flupentixolu.


Reprodukčná toxicita

V štúdiách fertility na potkanoch mal flupentixol mierny vplyv na počet gravidít u potkaních samíc. Tieto účinky boli pozorované pri dávkach výrazne presahujúcich dávky podávané v klinickej praxi.


V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa u myší, potkanov a králikov nepreukázali teratogénne účinky. U potkanov a králikov boli pri dávkach spôsobujúcich toxicitu u matiek pozorované embryotoxické účinky prejavujúce sa vo zvýšenom výskyte postimplantačnej straty gravidity alebo náhodných potratov.


Karcinogenita

Flupentixol nie je karcinogénny.


Lokálna toxicita

Miestna znášanlivosť je dobrá. Miestne poškodenie svalstva býva pozorované po vodných injekciách antipsychotík. U králikov bola po intramuskulárnom podaní cis(Z)-flupentixol dekanoátu pozorovaná iba mierna hemorágia a opuch.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Triglyceridy stredného reťazca.


6.2 Inkompatibility


Fluanxol Depot sa nesmie zmiešavať s depotnými antipsychotikami so sezamovým olejom ako vehikulom, pretože to môže viesť k definitívnym zmenám farmakokinetických vlastností daných preparátov.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


Obsah injekčnej liekovky sa musí spotrebovať do 14 dní od prvého otvorenia, z dôvodumožnej mikrobiologickej kontaminácie.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ampuly z bezfarebného skla (typ I).

Balenia: 1 x 1 ml a 10 x 1 ml .


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Kodaň

Dánsko


Zastúpenie

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Zvolenská 19

821 09 Bratislava 2


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


68/0918/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18/12/1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20/7/2007 - bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

10/10

Fluanxol Depot 20 mg