+ ipil.sk

Fluco Sandoz 150 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/07042


Písomná informácia pre používateľov


Fluco Sandoz 50 mg

Fluco Sandoz 100 mg

Fluco Sandoz 150 mg

tvrdé kapsuly

flukonazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.

- Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Fluco Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Fluco Sandoz

3. Ako užívať Fluco Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fluco Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Fluco Sandoz a na čo sa používa


Fluco Sandoz je jedným zo skupiny liekov nazývaných “antimykotiká“ (lieky na liečbu infekcií spôsobených hubami - mykóz). Liečivo je flukonazol.


Fluco Sandoz sa používa na liečbu infekcií vyvolaných hubami a môže byť tiež použitý na zabránenie výskytu kandidovej (kvasinkovej) infekcie u Vás. Najčastejšou príčinou hubových infekcií je kvasinka nazývaná Candida (jednobunkový hubový mikroorganizmus).


Dospelí

Tento liek Vám môže predpísať Váš lekár na liečbu nasledujúcich druhov hubových infekcií:

 • kryptokoková meningitída - hubová infekcia v mozgu

 • kokcidioidomykóza - ochorenie bronchopulmonálneho systému (priedušiek a pľúc)

 • infekcie vyvolané kvasinkou Candida a zistené v krvnom obehu, telových orgánoch (napr. srdci, pľúcach) alebo močovom systéme

 • kandidóza (kvasinková infekcia) slizníc - infekcie postihujúce výstelku ústnej dutiny, hrdla a zápaly sprevádzajúce umelé zubné náhrady

 • genitálna kandidóza (kvasinková infekcia pohlavných orgánov) - infekcia pošvy alebo penisu

 • kožné infekcie - napr. mykóza nôh (hubové ochorenie nôh alebo “atletická noha“), tinea corporis (hubová infekcia kože tela), tinea cruris (hubové ochorenie postihujúce slabiny a hrádzu, “svrbenie džokejov“), infekcia nechtov


Fluco Sandoz Vám môže byť tiež predpísaný na:

 • zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy

 • zabránenie návratu kandidózy slizníc

 • zníženie opätovného výskytu vaginálnej kandidózy

 • zabránenie výskytu infekcie vyvolanej kvasinkou Candida (ak je Váš imunitný systém oslabený a nefunguje správne)


Deti a dospievajúci (vo veku od 0 do 17 rokov)

Tento liek Vám môže predpísať Váš lekár na liečbu nasledujúcich druhov hubových infekcií:

 • kandidóza (kvasinková infekcia) slizníc - infekcie postihujúce výstelku ústnej dutiny, hrdla

 • infekcie vyvolané kvasinkou Candida a zistené v krvnom obehu, telových orgánoch (napr. srdci, pľúcach) alebo močovom systéme

 • kryptokoková meningitída - hubová infekcia v mozgu


Fluco Sandoz Vám môže byť tiež predpísaný na:

 • zabránenie výskytu infekcie vyvolanej kvasinkou Candida (ak je Váš imunitný systém oslabený a nefunguje správne)

 • zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy


 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Fluco Sandoz


Neužívajte Fluco Sandoz

 • ak ste alergický na flukonazol, iné lieky, ktoré užívate na liečbu hubových infekcií alebo na

ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Príznaky môžu zahŕňať svrbenie,

začervenanie kože alebo ťažkosti s dýchaním.

 • ak užívate astemizol, terfenadín (antihistaminiká na alergie)

- ak užívate cisaprid (používa sa na žalúdočné nevoľnosti)

- ak užívate pimozid (používa sa na liečbu duševných chorôb)

- ak užívate chinidín (používa sa na liečbu nepravidelného srdcového rytmu)

- ak užívate erytromycín (antibiotikum na liečbu infekcií)


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Fluco Sandoz:

 • ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami

 • ak trpíte na srdcové ochorenie vrátane nepravidelného srdcového rytmu

 • ak máte abnormálne hladiny draslíka, vápnika alebo horčíka vo Vašej krvi

 • ak sa u Vás vyvinuli závažné kožné reakcie (svrbenie, začervenanie kože alebo ťažkosti s dýchaním)


Iné lieky a Fluco Sandoz

Ak užívate astemizol, terfenadín (antihistaminikum na liečbu alergií) alebo cisaprid (používa sa na žalúdočné nevoľnosti) alebo pimozid (používa sa na liečbu duševných chorôb), alebo chinidín (používa sa na liečbu nepravidelného srdcového rytmu) alebo erytromycín (antibiotikum na liečbu infekcií), okamžite to oznámte svojmu lekárovi, keďže tieto lieky sa nemôžu užívať s Flucom Sandoz (pozri časť: ”Neužívajte Fluco Sandoz“).


Existujú lieky, ktoré sa môžu vzájomne ovplyvňovať s Flucom Sandoz. Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, uistite sa, že Váš lekár o tom vie:


 • rifampicín alebo rifabutín (antibiotiká na liečbu infekcií)

 • alfentanil, fentanyl (používajú sa ako anestetiká (látky spôsobujúce čiastočné (miestne) alebo úplné znecitlivenie organizmu))

 • amitriptylín, nortriptylín (používajú sa ako antidepresíva)

 • amfotericín B, vorikonazol (antimykotiká (lieky na hubové infekcie))

 • lieky na riedenie krvi, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (warfarín alebo podobné lieky)

 • benzodiazepíny (midazolam, triazolam alebo podobné lieky) používané pri problémoch so spánkom alebo na úzkosť

 • karbamazepín, fenytoín (používajú sa na liečbu záchvatov)

 • nifedipín, isradipín, amlodipín, felodipín a losartan (na hypertenziu - vysoký krvný tlak)

 • cyklosporín, everolimus, sirolimus alebo takrolimus (na zabránenie neprijatia transplantátu)

 • cyklofosfamid, vinca alkaloidy (vinkristín, vinblastín alebo podobné lieky) používané na liečbu rakoviny

 • halofantrín (používa sa na liečbu malárie)

 • statíny (atorvastatín, simvastatín a fluvastatín alebo podobné lieky) používané na zníženie hladín cholesterolu

 • metadón (používa sa na bolesť)

 • celekoxib, flurbiprofén, naproxén, ibuprofén, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidové protizápalové lieky (nesteroidové antiflogistiká, NSAID))

 • perorálne kontraceptíva (antikoncepčné tabletky)

 • prednizón (steroid)

 • zidovudín, tiež známy ako AZT; sachinavir (používa sa u pacientov infikovaných vírusom HIV)

 • lieky na cukrovku ako chlórpropamid, glibenklamid, glipizid alebo tolbutamid

 • teofylín (používa sa na liečbu astmy)

 • vitamín A (výživový doplnok)


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Fluco Sandoz a jedlo a nápoje

Váš liek môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Ak ste tehotná alebo dojčíte, nesmiete užívať Fluco Sandoz, pokiaľ Vám to nenariadil Váš lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa má vziať do úvahy občasný výskyt závratov alebo záchvatov.


Fluco Sandoz obsahuje laktózu.

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Fluco Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kapsulu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody. Najlepšie je užívať kapsuly každý deň v rovnakom čase.


Odporúčané dávky tohto lieku pre jednotlivé infekcie sú uvedené nižšie:


Dospelí


Ochorenie

Dávka

Liečba kryptokokovej meningitídy

400 mg prvý deň, potom 200 mg až 400 mg raz denne počas 6 až 8 týždňov alebo dlhšie, ak je to potrebné.

Niekedy sa dávky môžu zvýšiť až na 800 mg.

Zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy

200 mg raz denne, pokiaľ Vám lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.

Liečba kokcidioidomykózy

200 mg až 400 mg raz denne od 11 mesiacov až do 24 mesiacov alebo dlhšie, ak je to potrebné. Niekedy sa dávky môžu zvýšiť až na 800 mg.

Liečba vnútorných hubových infekcií spôsobených kvasinkou Candida

800 mg prvý deň, potom 400 mg raz denne, pokiaľ Vám lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.

Liečba infekcií slizníc postihujúcich výstelku ústnej dutiny, hrdla a zápalov sprevádzajúcich umelé zubné náhrady

200 mg až 400 mg prvý deň, potom 100 mg až 200 mg, pokiaľ Vám lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.

Liečba kandidóz slizníc - dávka závisí od toho, kde sa infekcia nachádza

50 mg až 400 mg raz denne počas 7 až 30 dní, pokiaľ Vám lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.

Zabránenie infekciám slizníc postihujúcich výstelku ústnej dutiny, hrdla

100 mg až 200 mg raz denne alebo 200 mg 3‑krát týždenne, pokiaľ máte riziko vzniku infekcie.

Liečba genitálnej kandidózy

150 mg ako jednorazová dávka.

Zníženie opätovného výskytu vaginálnej kandidózy

150 mg každý tretí deň, celkovo 3 dávky (1., 4., a 7. deň) a potom raz týždenne počas 6 mesiacov, pokiaľ máte riziko vzniku infekcie.

Liečba hubových infekcií kože a nechtov

V závislosti od miesta infekcie 50 mg raz denne, 150 mg raz týždenne, 300 mg až 400 mg raz týždenne počas 1 až 4 týždňov (pri “atletickej nohe“ to môže byť až do 6 týždňov, pri liečbe infekcie nechtov až kým nebude poškodený necht nahradený novým).

Zabránenie výskytu infekcie vyvolanej kvasinkou Candida (ak je Váš imunitný systém oslabený a nefunguje správne)

200 mg až 400 mg raz denne, pokiaľ máte riziko vzniku infekcie.


Dospievajúci vo veku od 12 do 17 rokov

Dodržiavajte dávku, ktorú Vám predpísal Váš lekár (buď dávkovanie pre dospelých alebo pre deti).


Deti vo veku do 11 rokov

Maximálna dávka pre deti je 400 mg denne.


Dávka bude závisieť od hmotnosti dieťaťa v kilogramoch.


Ochorenie

Denná dávka

Kandidóza slizníc a infekcie hrdla vyvolané kvasinkou Candida - dávka a trvanie liečby závisí od závažnosti infekcie a miesta výskytu infekcie

3 mg/kg telesnej hmotnosti (prvý deň sa môže podať dávka 6 mg/kg telesnej hmotnosti)

Kryptokoková meningitída alebo vnútorné hubové infekcie vyvolané kvasinkou Candida

6 mg až 12 mg/kg telesnej hmotnosti

Zabránenie výskytu infekcií vyvolaných kvasinkou Candida u detí (ak je imunitný systém oslabený a nefunguje správne)

3 mg až 12 mg/kg telesnej hmotnosti


Použitie u detí vo veku od 0 do 4 týždňov

Použitie u detí vo veku od 3 do 4 týždňov:

Rovnaká dávka ako je uvedená vyššie, podáva sa však raz za 2 dni. Maximálna dávka je 12 mg/kg telesnej hmotnosti podávaná každých 48 hodín.


Použitie u detí mladších ako 2 týždne:

Rovnaká dávka ako je uvedená vyššie, podáva sa však raz za 3 dni. Maximálna dávka je 12 mg/kg telesnej hmotnosti podávaná každých 72 hodín.


Lekári môžu niekedy predpísať odlišné dávky od uvedenej dávky. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Starší pacienti

Má sa podať zvyčajná dávka ako u dospelých, pokiaľ nemáte problémy s obličkami.


Pacienti s ťažkosťami s obličkami

Váš lekár Vám môže zmeniť dávku v závislosti od funkcie Vašich obličiek.


Ak užijete viac Fluca Sandoz, ako máte

Užitie príliš veľkého množstva kapsúl naraz môže spôsobiť, že sa nebudete cítiť dobre. Navštívte ihneď svojho lekára alebo najbližšie nemocničné pohotovostné oddelenie.

Príznaky možného predávkovania môžu zahŕňať: počutie, videnie, cítenie vecí a myslenie na veci, ktoré nie sú skutočné (halucinácie a paranoidné správanie).Dostačujúca môže byť symptomatická liečba (s podpornými opatreniami a výplachom žalúdka).


Ak zabudnete užiť Fluco Sandoz

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas na ďalšiu dávku, neužite vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U niekoľkých ľudí sa objavili alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú zriedkavé. Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

 • náhle piskoty, ťažkosti s dýchaním alebo tlak na hrudníku

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier

 • svrbenie celého tela, začervenanie kože alebo svrbivé červené fľaky

 • kožná vyrážka

 • závažné kožné reakcie ako je vyrážka, ktorá spôsobuje tvorbu pľuzgierov (toto môže postihnúť ústa a jazyk)


Fluco Sandoz môže ovplyvniť Vašu pečeň. Príznaky problémov s pečeňou zahŕňajú:

 • únavu

 • stratu chuti do jedla

 • vracanie

 • zožltnutie kože alebo očných bielok (žltačka)


Ak sa ktorýkoľvek z nich prejaví, prestaňte užívať Fluco Sandoz a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.


Ďalšie vedľajšieho účinky:

Časté vedľajšie účinky, ktoré postihujú 1 až 10 pacientov zo 100, sú uvedené nižšie:

 • bolesť hlavy

 • žalúdočné ťažkosti, hnačka, nutkanie na vracanie, vracanie

 • zvýšenie hodnoty testov funkcie pečene

 • vyrážka


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000, sú uvedené nižšie:

 • pokles počtu červených krviniek, ktorý môže spôsobiť zblednutie kože a zapríčiniť slabosť alebo dýchavičnosť

 • znížená chuť do jedla

 • problémy so spánkom, pocit ospalosti

 • záchvaty, závraty, pocity točenia, brnenia, pichania alebo zníženej citlivosti, zmeny vo vnímaní chuti

 • zápcha, tráviace ťažkosti, zvýšená plynatosť (vetry), sucho v ústach

 • bolesť svalov

 • poškodenie pečene a zožltnutie kože a očí (žltačka)

 • pupene, tvorba pľuzgierov (žihľavka), svrbenie, zvýšené potenie

 • únava, celkový pocit nevoľnosti, horúčka


Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000, sú uvedené nižšie:

 • nižší počet bielych krviniek, ktoré pomáhajú chrániť pred infekciami a krviniek, ktoré pomáhajú zastaviť krvácanie, ako je norma

 • červené alebo purpurové sfarbenie kože, ktoré môže byť spôsobené nízkym počtom krvných doštičiek, iné zmeny krviniek

 • chemické zmeny krvi (vysoké hladiny cholesterolu, tukov v krvi)

 • nízka hladina draslíka v krvi

 • tras

 • odchýlky na elektrokardiograme (EKG), zmeny tepovej frekvencie alebo srdcového rytmu

 • zlyhanie pečene

 • alergické reakcie (niekedy závažné) vrátane rozšírených pľuzgierovitých vyrážok a odlupovania kože, závažných kožných reakcií, opuchu pier alebo tváre

 • vypadávanie vlasov


Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


 1. Ako uchovávať Fluco Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fluco Sandoz obsahuje

 • Liečivo je flukonazol.


Fluco Sandoz 50 mg

 • Každá tvrdá kapsula obsahuje 50 mg flukonazolu.


Fluco Sandoz 100 mg

 • Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg flukonazolu.


Fluco Sandoz 150 mg

 • Každá tvrdá kapsula obsahuje 150 mg flukonazolu.

Fluco Sandoz obsahuje

 • Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, nátrium-laurylsulfát.


Obal kapsuly: želatína, oxid titaničitý (E171), briliantová modrá FCF (E133) (pre Fluco Sandoz 50 mg a Fluco Sandoz 100 mg).


Ako vyzerá Fluco Sandoz a obsah balenia


Fluco Sandoz 50 mg tvrdé kapsuly majú biele telo a svetlomodrý vrchnák.

Fluco Sandoz 50 mg sa dodáva vo veľkostiach balenia 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60 a 100 tvrdých kapsúl.


Fluco Sandoz 100 mg tvrdé kapsuly majú biele telo a modrý vrchnák.

Fluco Sandoz 100 mg sa dodáva vo veľkostiach balenia 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60 a 100 tvrdých kapsúl.


Fluco Sandoz 150 mg tvrdé kapsuly majú biele telo a biely vrchnák.

Fluco Sandoz 150 mg sa dodáva vo veľkostiach balenia 1, 2, 4, 6 a 12 tvrdých kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Rakúsko


Výrobcovia

Administratívne miesto

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben, Nemecko


Výrobné miesta:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben, Nemecko


alebo


Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Nemecko


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Rakúsko


S.C. Sandoz S.R.L

Str.Livezeni nr.7A

540472 Targu-Mures, Rumunsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana, Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Taliansko: Fluconazolo Sandoz 50 mg capsule rigide

Fluconazolo Sandoz 100 mg capsule rigide

Fluconazolo Sandoz 150 mg capsule rigide


Holandsko: Fluconazol 50 mg capsules

Fluconazol 100 mg capsules

Fluconazol 150 mg capsules


Slovenská republika: Fluco Sandoz 50 mg

Fluco Sandoz 100 mg

Fluco Sandoz 150 mg


Slovinsko: Flukonazol Lek 50 mg trde capsule

Flukonazol Lek 100 mg trde capsule

Flukonazol Lek 150 mg trde capsule


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 08/2012.

8Fluco Sandoz 150 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/07042


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Fluco Sandoz 50 mg

Fluco Sandoz 100 mg

Fluco Sandoz 150 mg


Tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Fluco Sandoz 50 mg:

Každá tvrdá kapsula obsahuje 50 mg flukonazolu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá tvrdá kapsula tiež obsahuje 38,75 mg monohydrátu laktózy.


Fluco Sandoz 100 mg:

Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg flukonazolu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá tvrdá kapsula tiež obsahuje 77,5 mg monohydrátu laktózy.


Fluco Sandoz 150 mg:

Každá tvrdá kapsula obsahuje 150 mg flukonazolu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá tvrdá kapsula tiež obsahuje 116,25 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdé kapsuly


Fluco Sandoz 50 mg: biele/svetlomodré, nepriehľadné tvrdé kapsuly s veľkosťou č.4

Fluco Sandoz 100 mg: biele/modré, nepriehľadné tvrdé kapsuly s veľkosťou č.2

Fluco Sandoz 150 mg: biele, nepriehľadné tvrdé kapsuly s veľkosťou č.1


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Fluco Sandoz je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií vyvolaných hubami (pozri časť 5.1).


Fluco Sandoz je indikovaný u dospelých na liečbu:


 • kryptokokovej meningitídy (pozri časť 4.4)

 • kokcidioidomykózy (pozri časť 4.4)

 • invazívnej kandidózy

 • kandidózy slizníc vrátane orofaryngeálnej, ezofágovej kandidózy, kandidúrie a chronickej mukokutánnej kandidózy

 • chronickej orálnej atrofickej kandidózy (zápalov sprevádzajúcich umelé náhrady chrupu), keď dentálna hygiena a lokálna liečba nie sú dostatočné

 • akútnej alebo recidivujúcej vaginálnej kandidózy; keď lokálna liečba nie je vhodná

 • kandidovej balanitídy, keď lokálna liečba nie je vhodná

 • dermatomykózy vrátane tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor a kožných kandidových infekcií, keď je indikovaná systémová liečba

 • tinea unguinium (onychomykózy), keď sa iné liečivá nepovažujú za vhodné


Fluco Sandoz je indikovaný u dospelých na profylaxiu:


 • relapsu kryptokokovej meningitídy u pacientov s vysokým rizikom recidív

 • relapsu orofaryngálnej alebo ezofágovej kandidózy u pacientov infikovaných HIV, ktorí majú

vysoké riziko už prekonaného relapsu

 • na zníženie výskytu recidivujúcej vaginálnej kandidózy (4 alebo viac epizód za rok)

 • kandidových infekcií u pacientov s dlhodobou neutropéniou (ako sú pacienti s hematologickými malígnymi ochoreniami, ktorí dostávajú chemoterapiu alebo pacienti, ktorí podstupujú transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek kostnej drene (pozri časť 5.1))


Fluco Sandoz je indikovaný u novorodencov narodených v termíne, dojčiat, batoliat, detí a dospievajúcich vo veku od 0 do 17 rokov:


Fluco Sandoz je indikovaný na liečbu kandidózy slizníc (orofaryngálnej, ezofágovej), invazívnej kandidózy, kryptokokovej meningitídy a na profylaxiu kandidových infekcií u imunokompromitovaných pacientov. Fluco Sandoz sa môže používať na udržiavaciu liečbu na zabránenie relapsu kryptokokovej meningitídy u detí s vysokým rizikom recidív (pozri časť 4.4).

Liečba sa môže začať skôr, ako sú známe výsledky kultivácie a iných laboratórnych testov; akonáhle sú však výsledky dostupné, liečba antiinfektívami sa má podľa toho upraviť.


Pre vhodné použitie antimykotík sa má zvážiť oficiálne odporúčanie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka musí vychádzať z charakteru a závažnosti mykotickej infekcie. Liečba infekcií, ktoré si vyžadujú viacnásobné dávkovanie má pokračovať, až kým klinické parametre alebo laboratórne testy nepreukážu, že aktívna mykotická infekcia odoznela. Nedostatočná dĺžka liečby môže viesť k recidíve aktívnej infekcie.
Dospelí


Indikácie

Dávkovanie

Dĺžka liečby

Kryptokokóza

- Liečba kryptokokovej meningitídy

Nasycovacia dávka: 400 mg 1. deň

Nasledujúca dávka: 200 mg až 400 mg denne

Zvyčajne aspoň 6 až 8 týždňov.

Pri život ohrozujúcich infekciách sa denná dávka môže zvýšiť na 800 mg.

- Udržiavacia liečba na zabránenie relapsu kryptokokovej meningitídy u pacientov s vysokým rizikom recidívy

200 mg denne

Neobmedzená pri dennej dávke 200 mg.

Kokcidioidomykóza


200 mg až 400 mg

11 mesiacov až do 24 mesiacov alebo dlhšia v závislosti od pacienta. Pri niektorých infekciách a zvlášť pri meningálnom ochorení sa môže zvážiť denná dávka 800 mg.

Invazívna kandidóza a iné kandidové infekcie


Nasycovacia dávka: 800 mg 1. deň

Nasledujúca dávka: 400 mg denne

Vo všeobecnosti je odporúčaná dĺžka liečby pre kandidémiu 2 týždne po prvom negatívnom výsledku krvnej kultivácie a ústupe znakov a príznakov charakteristických pre kandidémiu.

Liečba kandidózy slizníc

- Orofaryngálna kandidóza

Nasycovacia dávka: 200 mg až 400 mg 1. deň

Nasledujúca dávka: 100 mg až 200 mg denne

7 až 21 dní (až kým orofaryngálna kandidóza nie je v remisii).

Dlhšie obdobie sa môže aplikovať u pacientov so závažne oslabenou funkciou imunitného systému.

- Ezofágová kandidóza

Nasycovacia dávka: 200 mg až 400 mg 1. deň

Nasledujúca dávka: 100 mg až 200 mg denne

14 až 30 dní (až kým ezofágová kandidóza nie je v remisii).

Dlhšie obdobie sa môže aplikovať u u pacientov so závažne oslabenou funkciou imunitného systému.

- Kandidúria

200 mg až 400 mg denne

7 až 21 dní. Dlhšie obdobie sa môže aplikovať u pacientov so závažne oslabenou funkciou imunitného systému.

- Chronická atrofická kandidóza

50 mg denne

14 dní

- Chronická mukokutánna kandidóza

50 mg až 100 mg denne

Až do 28 dní. Dlhšie obdobie závisí od závažnosti infekcie, ako aj od základnej imunokompromitácie a infekcie.

Prevencia relapsu kandidózy slizníc u pacientov infikovaných HIV, ktorí majú vysoké riziko už prekonaného relapsu

- Orofaryngálna kandidóza

100 mg až 200 mg denne alebo 200 mg 3‑krát za týždeň

Neobmedzené obdobie u pacientov s chronickou imunosupresiou.

- Ezofágová kandidóza

100 mg až 200 mg denne alebo 200 mg 3‑krát za týždeň

Neobmedzené obdobie u pacientov s chronickou imunosupresiou.

Genitálna kandidóza

- Akútna vaginálna kandidóza

- Kandidová balanitída

150 mg

Jednorazová dávka.

- Liečba a profylaxia recidivujúcej vaginálnej kandidózy (4 alebo viac epizód za rok)

150 mg každý tretí deň, celkovo 3 dávky (1., 4., a 7. deň), potom nasleduje udržiavacia dávka 150 mg raz týždenne

Udržiavacia dávka: 6 mesiacov.

Dermatomykóza

- tinea pedis,

- tinea corporis,

- tinea cruris,

- kandidové infekcie

150 mg raz týždenne alebo 50 mg raz denne

2 až 4 týždne, tinea pedis môže vyžadovať liečbu až do 6 týždňov.

- tinea versicolor

300 mg až 400 mg raz týždenne

1 až 3 týždne

50 mg raz denne

2 až 4 týždne

- tinea unguium (onychomykóza)

150 mg raz týždenne

Liečba má pokračovať až dovtedy, kým infikovaný necht nie je nahradený novým (narastie nepoškodený necht). Rast nových nechtov na rukách trvá obvykle 3 až 6 mesiacov a na nohách 6 až 12 mesiacov. Rýchlosť rastu však môže byť veľmi individuálna a závisí od veku. Po úspešnej liečbe dlhodobej chronickej infekcie nechty ostávajú niekedy zdeformované.

Profylaxia kandidovej infekcie u pacientov s dlhodobou neutropéniou


200 mg až 400 mg.

Liečba má začať niekoľko dní pred očakávaným nástupom neutropénie a pokračovať ešte 7 dní po vyliečení neutropénie potom, čo počet neutrofilov stúpne nad 1 000 buniek/mm3.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Dávkovanie sa má upraviť podľa funkcie obličiek (pozri “Poškodenie funkcie obličiek“).


Poškodenie funkcie obličiek

Ak sa flukonazol podáva jednorazovo, liečbu nie je potrebné upravovať. Pacientom (vrátane detí a dospievajúcich) s poškodením funkcie obličiek, ktorí majú užívať opakované dávky flukonazolu, sa má podať úvodná dávka 50 mg až 400 mg v závislosti od odporúčanej dennej dávky pre danú indikáciu. Po tejto úvodnej nasycovacej dávke sa má denná dávka (podľa indikácie) upraviť podľa nasledujúcej tabuľky:


Klírens kreatinínu (ml/min)

Percento odporúčanej dávky

> 50

100 %

≤ 50 (bez dialýzy)

50 %

Chronická dialýza

100 % po každej dialýze


Chronicky dialyzovaní pacienti majú po každej dialýze dostať 100 % odporúčanej dávky; počas dní, keď nepodstupujú dialýzu, majú pacienti dostávať zníženú dávku podľa ich klírensu kreatinínu.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poškodením funkcie pečene sú dostupné obmedzené údaje. Preto sa má flukonazol podávať u pacientov s dysfunkciou pečene s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 4.8).


Deti a dospievajúci

Maximálna denná dávka 400 mg sa u detí a dospievajúcich nesmie prekročiť.


Dĺžka liečby, tak ako pri podobných infekciách u dospelých, závisí od klinickej a mykologickej odpovede. Fluco Sandoz sa podáva ako jednorazová denná dávka.


Dávkovanie u detí a dospievajúcich s poškodenou funkciou obličiek pozri v časti “Poškodenie funkcie obličiek“. Farmakokinetika flukonazolu sa u detí a dospievajúcich s renálnou insuficienciou neskúmala (“Novorodenci narodení v termíne“, u ktorých sa často vyskytuje predovšetkým nezrelosť obličiek, pozri nižšie).


Dojčatá, batoľatá a deti (vo veku od 28. dňa do 11 rokov):


Indikácia

Dávkovanie

Odporúčania

- Kandidóza slizníc

Úvodná dávka: 6 mg/kg

Nasledujúca dávka: 3 mg/kg denne

Prvý deň liečby sa má podať úvodná dávka, aby sa rýchlejšie dosiahli rovnovážne hladiny.

- Invazívna kandidóza

- Kryptokoková meningitída

Dávka: 6 až 12 mg/kg denne

Závisí od závažnosti ochorenia.

- Udržiavacia liečba na zabránenie relapsu kryptokokovej meningitídy u detí s vysokým rizikom recidívy

Dávka: 6 mg/kg denne

Závisí od závažnosti ochorenia.

- Profylaxia kvasinky Candida u pacientov s oslabeným imunitným systémom

Dávka: 3 až 12 mg/kg denne

Závisí od závažnosti a trvania vyvolanej neutropénie (pozri Dávkovanie u dospelých).


Dospievajúci (vo veku od 12 do 17 rokov):

Je potrebné, aby predpisujúci lekár posúdil v závislosti od hmotnosti a pubertálneho vývoja, ktoré dávkovanie (pre dospelých alebo deti) je najvhodnejšie. Klinické údaje naznačujú, že deti dosahujú vyšší klírens flukonazolu ako klírens pozorovaný u dospelých. Dávka 100, 200 a 400 mg u dospelých zodpovedá dávke 3, 6 a 12mg/kg u detí na dosiahnutie porovnateľnej systémovej expozície.


Bezpečnosť a účinnosť pre indikáciu genitálnej kandidózy u detí a dospievajúcich nebola stanovená. V súčasnosti dostupné údaje pre ostatné pediatrické indikácie sú opísané v časti 4.8. Ak je liečba u dospievajúcich (vo veku od 12 do 17 rokov) nevyhnutná, dávkovanie má byť rovnaké ako u dospelých.


Novorodenci narodení v termíne (vo veku 0 až 27 dní):

U novorodencov prebieha vylučovanie flukonazolu pomaly. Existuje len málo farmakokinetických údajov, ktoré podporujú toto dávkovanie u novorodencov narodených v termíne (pozri časť 5.2).


Veková skupina

Dávkovanie

Odporúčania

Novorodenci narodení v termíne (0 až 14 dní)

Rovnaká dávka v mg/kg ako u dojčiat, batoliat a detí sa má podať každých 72 hodín.

Maximálna dávka 12 mg/kg podaná každých 72 hodín sa nesmie prekročiť.

Novorodenci narodení v termíne (od 15 do 27 dní)

Rovnaká dávka v mg/kg ako u dojčiat, batoliat a detí sa má podať každých 48 hodín.

Maximálna dávka 12 mg/kg podaná každých 48 hodín sa nesmie prekročiť.


Spôsob podávania

Diflucan sa môže podávať buď perorálne alebo formou intravenóznej infúzie, cesta podania závisí od klinického stavu pacienta. Pri prechode z intravenózneho spôsobu podávania na perorálny, alebo naopak, nie je potrebné meniť dennú dávku.


Kapsuly sa majú prehltnúť celé a nezávisle od príjmu jedla.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, príbuzné azolové látky alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Na základe výsledkov interakčnej štúdie pri podávaní viacnásobných dávok je súbežné podávanie s terfenadínom kontraindikované u pacientov užívajúcich viacnásobné dávky Fluca Sandoz 400 mg denne alebo vyššie. Súbežné podávanie iných liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval a sú metabolizované pomocou enzýmu P450 (CYP) 3A4, ako sú cisaprid, astemizol, pimozid, chinidín a erytromycín, je u pacientov užívajúcich flukonazol kontraindikované (pozri časti 4.4 a 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tinea capitis

Flukonazol bol skúmaný v liečbe tinea capitis u detí. Nepreukázal lepšie výsledky ako griseofulvín a celková miera úspešnosti bola menšia ako 20 %. Preto sa Fluco Sandoz nemá používať na liečbu tinea capitis.


Kryptokokóza

Dôkazy o účinnosti flukonazolu v liečbe kryptokokózy iných miest (napr. pľúcnej a kožnej kryptokokózy) sú obmedzené, čo neumožňuje dávať odporúčania pre dávkovanie.


Hlboké endemické mykózy

Dôkazy o účinnosti flukonazolu v liečbe iných foriem endemických mykóz, ako sú parakokcidioidomykóza, lymfokutánna sporotrichóza a histoplazmóza sú obmedzené, čo neumožňuje dávať špecifické odporúčania pre dávkovanie.


Obličkový systém

Flukonazol sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Systém pečene a žlčových ciest

Flukonazol sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchou funkcie pečene.


Flukonazol sa spájal so zriedkavými prípadmi závažnej hepatotoxicity, vrátane úmrtí, ktoré sa vyskytli predovšetkým u pacientov so závažným základným ochorením. V prípadoch hepatotoxicity súvisiacej s flukonazolom sa nepozoroval žiaden súvis s celkovou dennou dávkou, dĺžkou liečby, pohlavím, ani vekom pacienta. Prejavy hepatotoxicity súvisiace s flukonazolom boli zvyčajne po prerušení liečby reverzibilné.


Pacienti, u ktorých sa počas liečby flukonazolom objavia abnormálne hodnoty testov funkcie pečene, musia byť starostlivo monitorovaní kvôli možnému vzniku závažnejšieho poškodenia pečene.

Pacient má byť informovaný o príznakoch, ktoré poukazujú na závažný účinok na funkciu pečene (významná asténia, anorexia, pretrvávajúca nauzea, vracanie a žltačka). Liečba flukonazolom sa má okamžite prerušiť a pacient sa má poradiť s lekárom.


Kardiovaskulárny systém


Niektoré azoly vrátane flukonazolu sa dávali do súvisu s predĺžením QT intervalu na elektrokardiograme. Počas sledovania po uvedení lieku na trh boli u pacientov užívajúcich flukonazol hlásené zriedkavé prípady predĺženia QT intervalu a torsades de pointes. Tieto hlásenia zahŕňali ťažko chorých pacientov s viacerými rizikovými faktormi pre vznik týchto porúch, ako sú ochorenie srdca charakterizované zmenou jeho anatomických štruktúr, poruchy rovnováhy elektrolytov a súbežná liečba, ktoré môžu k danému stavu prispievať.


Fluco Sandoz sa má podávať s opatrnosťou pacientom s týmito potenciálne proarytmogénnymi stavmi.

Súbežné podávanie iných liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval a sú metabolizované pomocou enzýmu P450 (CYP) 3A4, je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.5).


Halofantrín

Zistilo sa, že halofantrín v odporúčanej terapeutickej dávke predlžuje QTc interval a je substrátom CYP3A4. Súbežné podávanie flukonazolu a halofantrínu sa preto neodporúča (pozri časť 4.5).


Kožné reakcie

Počas liečby flukonazolom boli u pacientov zriedkavo zaznamenané exfoliatívne kožné reakcie ako sú Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza. Pacienti s AIDS sú náchylnejší na závažné kožné reakcie na mnohé lieky. Ak sa u pacienta liečeného na povrchovú mykotickú infekciu objaví exantém, ktorý môže súvisieť s flukonazolom, liečba týmto liekom sa má prerušiť. Ak sa exantém objaví u pacientov s invazívnou alebo systémovou mykotickou infekciou, pacienti majú byť starostlivo monitorovaní a liečba flukonazolom sa má prerušiť, ak sa objavia bulózne lézie alebo multiformný erytém.


Precitlivenosť

V zriedkavých prípadoch bola hlásená anafylaxia (pozri časť 4.3).


Cytochróm P450

Flukonazol je silný inhibítor CYP2C9 a stredne silný inhibítor CYP3A4. Flukonazol je tiež inhibítorom CYP2C19. Pacienti užívajúci flukonazol súbežne s liekmi, ktoré majú úzky terapeutický index, a ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4, majú byťmonitorovan (pozri časť4.5).


Terfenadín

Súbežné podávanie flukonazolu v denných dávkach nižších ako 400 mg a terfenadínu má byť starostlivo monitorované (pozri časti 4.3 a 4.5).


Pomocné látky

Kapsuly obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Súbežné užívanie s nasledujúcimi liekmi je kontraindikované:


Cisaprid: U pacientov, ktorým sa súbežne podával flukonazol a cisaprid boli hlásené prípady srdcových príhod vrátane torsades de pointes. V kontrolnej štúdii sa zistilo, že súbežné užívanie flukonazolu v dávke 200 mg jedenkrát denne á cisapridu v dávke 20 mg štyrikrát denne viedlo k významnému zvýšeniu plazmatických koncentrácií cisapridu a k predĺženiu QTc intervalu. Súbežná liečba flukonazolom a cisapridom je kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Terfenadín: Kvôli výskytu závažných srdcových dysrytmií v dôsledku predĺženia QTc intervalu sa u pacientov, ktorí užívali azolové antimykotiká spolu s terfenadínom, vykonali interakčné štúdie. V jednej štúdii s dennou dávkou 200 mg flukonazolu sa predĺženie QTc intervalu nepotvrdilo. V ďalšej štúdii s dennou dávkou 400 mg a 800 mg flukonazolu sa dokázalo, že užívanie flukonazolu v dennej dávke 400 mg alebo vyššej vedie pri súbežnom užívaní k signifikantnému zvýšeniu plazmatických koncentrácii terfenadínu. Súbežné podávanie flukonazolu v dávkach 400 mg denne a vyšších je kontraindikované (pozri časť 4.3). Súbežné podávanie flukonazolu v dávkach nižších ako 400 mg denne spolu s terfenadínom sa má starostlivo monitorovať.


Astemizol: Súbežné podávanie flukonazolu s astemizolom môže znížiť klírens astemizolu. Následné zvýšenie plazmatických koncentrácií astemizolu môže viesť k predĺženiu QT intervalu a zriedkavým výskytom torsades de pointes. Súbežné podávanie flukonazolu a astemizolu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Pimozid: Hoci neboli vykonané žiadne in vitro ani in vivo štúdie, súbežné podávanie flukonazolu s pimozidom môže viesť k inhibícii metabolizmu pimozidu. Zvýšené plazmatické koncentrácie pimozidu môžu viesť k predĺženiu QT intervalu a zriedkavým výskytom torsades de pointes. Súbežné podávanie flukonazolu a pimozidu je kontraindikované(pozri časť 4.3).


Chinidín: Hoci neboli vykonané žiadne in vitro ani in vivo štúdie, súbežné podávanie flukonazolu s chinidínom môže viesť k inhibícii metabolizmu chinidínu. Užívanie chinidínu sa spája s predĺžením QT intervalu a zriedkavým výskytom torsades de pointes. Súbežné podávanie flukonazolu a chinidínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Erytromycín: Súbežné užívanie flukonazolu a erytromycínu môže zvyšovať riziko kardiotoxicity (predĺžený QT interval, torsades de pointes) a následne spôsobiť náhlu srdcovú smrť. Súbežné podávanie flukonazolu a erytromycínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súbežné užívanie s nasledujúcimi liekmi nemožno odporúčať:


Halofantrín: Flukonazol môže zvyšovať plazmatické koncentrácie halofantrínu v dôsledku inhibičného účinku na CYP3A4. Súbežné užitie flukonazolu a halofantrínu môže zvyšovať riziko kardiotoxicity (predĺžený QT interval, torsades de pointes) a následne spôsobiť náhlu srdcoú smrť. Tejto kombinácii sa má vyhnúť (pozri časť 4.4).


Súbežné užívanie s nasledujúcimi liekmi viedlo k opatreniam a úpravám dávky:


Účinok iných liekov na flukonazol


Rifampicín: Súbežne podávanie flukonazolu a rifampicínu viedlo k zníženiu hodnoty AUC (area under curve, plocha pod krivkou) flukonazolu o 25 % a skráteniu jeho biologického polčasu o 20 %. U pacientov súbežne užívajúcich rifampicín sa má zvážiť zvýšenie dávky flukonazolu.


Interakčné štúdie preukázali, že absorpcia flukonazolu po perorálnom podaní spolu s jedlom, cimetidínom, antacidami alebo po celotelovom ožiarení pri transplantácii kostnej drene nie je klinicky významne ovplyvnená.


Účinok flukonazolu na iné lieky


Flukonazol je silný inhibítor izoenzýmu 2C9 cytochrómu P450 (CYP) a stredne silný inhibítor CYP3A4. Flukonazol je tiež inhibítorom izoenzýmu CYP2C19. Okrem pozorovaných/ zaznamenaných interakcií, ktoré sú uvedené nižšie, existuje riziko zvýšenej plazmatickej koncentrácie ďalších zlúčenín metabolizovaných pomocou CYP2C9 a CYP3A4 pri ich súbežnom podávaní s flukonazolom. Preto pri použití týchto kombinácií sa vyžaduje opatrnosť a pacienti majú byť starostlivo monitorovaní. Inhibujúci účinok flukonazolu na enzým pretrváva 4-5 dní po ukončení liečby flukonazolom vzhľadom na dlhý biologický polčas flukonazolu (pozri časť 4.3).


Alfentanil: Pri súbežnej liečbe s flukonazolom (400 mg) a intravenóznym alfentanilom (20 µg/kg) u zdravých dobrovoľníkov sa AUC10 alfentanilu zvýšila 2‑násobne, pravdepodobne v dôsledku inhibície CYP3A4. Môže byť potrebná úprava dávky alfentanilu.


Amitriptylín, nortriptylín: Flukonazol zvyšuje účinok amitriptylínu a nortriptylínu. 5-nortriptylín a/alebo S-amitriptylín sa môže stanoviť na začiatku súbežnej liečby a po jednom týždni. Dávka amitriptylínu/nortriptylínu sa má v prípade potreby upraviť.


Amfotericín B: Súbežné podávanie flukonazolu a amfotericínu B infikovaným myšiam s normálnou a oslabenou funkciou imunitného systému preukázalo nasledujúce výsledky: malý aditívny antimykotický účinok pri systémových infekciách spôsobených C.albicans, žiadne interakcie pri intrakraniálnej infekcii spôsobenej Cryptococcus neoformans a antagonistické pôsobenie týchto dvoch liekov pri systémových infekciách spôsobených A.fumigatus. Klinický význam výsledkov získaných v týchto štúdiách nie je známy.


Antikoagulanciá: Podobne ako v prípade iných azolových antimykotík boli na základe skúseností po uvedení lieku na trh hlásené rôzne prejavy krvácania (hematómy, krvácanie z nosa, gastrointestinálne krvácanie, hematúria a meléna) v súvislosti s s predĺžením protrombínového času u pacientov, ktorí užívali flukonazol súbežne s warfarínom. Počas súbežnej liečby flukonazolom a warfarínom sa protrombínový čas predĺžil až 2‑násobne, pravdepodobne v dôsledku inhibície metabolizmu warfarínu prostredníctvom CYP2C9. U pacientov liečených antikoagulanciami kumarínového typu súbežne s flukonazolom sa má starostlivo monitorovať protrombínový čas. Môže byť potrebná úprava dávky warfarínu.


Benzodiazepíny (krátkodobo pôsobiace) t.j. midazolam, triazolam: Po perorálnom podaní midazolamu súbežne s flukonazolom sa výrazne zvýšili koncentrácie midazolamu a výskyt psychomotorických prejavov. Súbežné perorálne užívanie 200 mg flukonazolu a 7,5 mg midazolamu zvýšilo AUC midazolamu 3,7‑násobne a biologický polčas 2,2‑násobne. Súbežné perorálne užívanie flukonazolu v dávke 200 mg denne a triazolamu v dávke 0,25 mg zvýšilo AUC triazolamu 4,4‑násobne a biologický polčas 2,3‑násobne. Zosilnené a predĺžené účinky triazolamu sa pozorovali pri súbežnej liečbe s flukonazolom. Ak je u pacientov liečených flukonazolom súbežne nevyhnutná liečba benzodiazepínmi, má sa zvážiť zníženie dávky benzodiazepínov a pacienti majú byť primerane monitorovaní.


Karbamazepín: Flukonazol inhibuje metabolizmus karbamazepínu a pozorovalo sa zvýšenie karbamazepínu v sére o 30 %. Existuje riziko vzniku toxicity spôsobenej karbamazepínom. V závislosti od nameraných koncentrácií/účinku môže byť potrebná úprava dávky karbamazepínu.


Blokátory kalciových kanálov: Určité antagonisty kalciových kanálov (nifedipín, isradipín, amlodipín, verapamil a felodipín) sú metabolizované prostredníctvom CYP3A4. Flukonazol môže zvyšovať systémovú expozíciu antagonistom kalciových kanálov. Odporúča sa pravidelné sledovanie z dôvodu nežiaducich účinkov.


Celekoxib: Súbežná liečba flukonazolom (200 mg denne) a celekoxibom (200 mg) viedla k zvýšeniu Cmax celekoxibu o 68 % a jeho AUC o 134 %. Pri súbežnej liečbe s flukonazolom môže byť potrebné zníženie dávky celekoxibu na polovicu.


Cyklofosfamid: Súbežná liečba cyklofosfamidom a flukonazolom vedie k zvýšeniu hladiny bilirubínu a kreatinínu v sére. Po starostlivom zvážení rizika zvýšeného sérového bilirubínu a sérového kreatinínu sa táto kombinácia môže používať.


Fentanyl: Bol hlásený jeden fatálny prípad intoxikácie fentanylom v dôsledku možnej interakcie fentanylu a flukonazolu. Naviac sa preukázalo, že flukonazol významne spomalil elimináciu fentanylu u zdravých dobrovoľníkov. Zvýšená koncentrácia fentanylu môžu viesť k útlmu dýchania. Pacienti majú byť starostlivo monitorovaní pre možné riziko útlmu dýchania. Môže byť potrebná úprava dávky fentanylu.


Inhibítory HMG-CoA reduktázy: Riziko myopatie a rabdomyolýzy sa zvyšuje pri súbežnom podávaní flukonazolu s inhibítormi HMG-CoA reduktázy, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A4, ako sú atorvastatín a simvastatín, alebo prostredníctvom CYP2C9, ako je fluvastatín. Ak je potrebná súbežná liečba, pacienta je potrebné sledovať kvôli príznakom myopatie a rabdomyolýzy a majú sa sledovať hladiny kreatinínkinázy. Liečba inhibítormi HMG-CoA reduktázy sa musí ukončiť, ak sa pozoruje výrazné zvýšenie hladín kreatinínkinázy alebo ak sa diagnostikuje alebo existuje podozrenie na vznik myopatie/rabdomyolýzy.


Imunosupresíva (t.j. cyklosporín, everolimus, sirolimus a takrolimus):

Cyklosporín: Flukonazol významne zvyšuje koncentráciu a AUC cyklosporínu. Počas súbežnej liečby flukonazolom v dávke 200 mg a cyklosporínom (v dávke 2,7 mg/kg/deň) došlo k 1,8‑násobnému zvýšeniu AUC cyklosporínu. Táto kombinácia sa môže používať pri znížení dávky cyklosporínu v závislosti od koncentrácie cyklosporínu.


Everolimus: Hoci in vivo a in vitro štúdie sa neuskutočnili, flukonazol môže prostredníctvom inhibície CYP3A4 zvýšiť sérové koncentrácie everolimu.


Sirolimus: Flukonazol zvyšuje plazmatické koncentrácie sirolimu pravdepodobne inhibovaním metabolizmu sirolimu prostredníctvom CYP3A4 a P‑glykoproteínu. Táto kombinácia sa môže používať pri úprave dávky sirolimu v závislosti od meraní účinku/koncentrácie.


Takrolimus: Flukonazol môže až 5‑násobne zvyšovať sérové koncentrácie perorálne podávaného takrolimu v dôsledku inhibície metabolizmu takrolimu prostredníctvom CYP3A4 v črevách. Žiadne významné farmakokinetické zmeny sa nepozorovali, keď sa takrolimus podával intravenózne. Zvýšené hladiny takrolimu sú spájané s nefrotoxicitou. Dávka perorálne podávaného takrolimu sa má znížiť v závislosti od koncentrácie takrolimu.


Losartan: Flukonazol inhibuje metabolizmus losartanu na jeho aktívny metabolit (E-3174), ktorý je z väčšej časti zodpovedný za antagonistické pôsobenie na receptor angiotenzínu II, ktoré sa objavuje počas liečby losartanom. Pacientom sa má priebežne kontrolovať krvný tlak.


Metadón: Flukonazol môže zvyšovať koncentrácie metadónu v sére. Môže byť potrebná úprava dávky metadónu.


Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID): Cmax flurbiprofénu sa zvýšila o 23 % a jeho AUC o 81 %, keď sa podával súbežne s flukonazolom, v porovnaní s podaním flurbiprofénu samotného. Podobne sa zvýšila Cmax farmakologicky aktívneho izoméru [S‑(+)‑ibuprofénu] o 15 % a jeho AUC o 82 %, keď sa flukonazol podával súbežne s racemickým ibuprofénom (400 mg), v porovnaní s podaním racemického ibuprofénu samotného.


Hoci sa nevykonali žiadne špeciálne štúdie, flukonazol môže zvyšovať systémovú expozíciu iným NSAID, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP2C9 (napr. naproxénom, lornoxikamom, meloxikamom, diklofenakom). Odporúča sa časté monitorovanie kvôli nežiaducim účinkom a toxicite spojenej s NSAID. Môže byť potrebná úprava dávky NSAID.


Fenytoín: Flukonazol inhibuje metabolizmus fenytoínu v pečeni. Súbežné opakované intravenózne podávanie flukonazolu v dávke 200 mg a fenytoínu v dávke 250 mg spôsobuje zvýšenie AUC24 fenytoínu o 75 % a Cmin o 128 %. Pri súbežnom podávaní sa musia monitorovať hladiny koncentrácie fenytoínu v sére, aby sa predišlo toxicite fenytoínu.


Prednizón: Bol hlásený prípad, kedy sa u pacienta po transplantácii pečene liečeného prednizónom po ukončení trojmesačnej liečby flukonazolom rozvinula insuficiencia kôry nadobličiek. Ukončenie liečby flukonazolom pravdepodobne spôsobilo zvýšenie aktivity CYP3A4, ktorá viedla k zvýšenému metabolizmu prednizónu. Pacienti dlhodobo liečení flukonazolom a prednizónom majú byť po ukončení liečby flukonazolom starostlivo monitorovaní kvôli výskytu insuficiencie kôry nadobličiek.


Rifabutín: Flukonazol zvyšuje sérové koncentrácie rifabutínu, čo vedie k zvýšeniu AUC rifabutínu až do 80%. U pacientov súbežne užívajúcich flukonazol s rifabutínom boli hlásené uveitídy. Pri kombinovanej liečbe sa majú vziať do úvahy príznaky toxicity rifabutínu.


Sachinavir: Flukonazol zvyšuje AUC sachinaviru približne o 50% a Cmax približne o 55% v dôsledku metabolizmu sachinaviru v pečeni pečeni prostredníctvom CYP3A4 a inhibície P-glykoproteínu. Interakcia so sachinavirom/ritonavirom nebola skúmaná a možno je výraznejšia. Môže byť potrebná úprava dávky sachinaviru.


Sulfonylmočovina: Flukonazol u zdravých dobrovoľníkov predlžoval sérový biologický polčas súbežne podávaných perorálnych sulfonylmočovinových antidiabetík (napr. chlórpropamidu, glibenklamidu, glipizidu a tolbutamidu). Počas súbežného podávania sa odporúča časté sledovanie hladiny glukózy v krvi a primerané zníženie dávky sulfonylmočoviny.


Teofylín: V placebom kontrolovanej interakčnej štúdii viedlo podávanie flukonazolu v dávke 200 mg počas 14 dní k 18% zníženiu priemernej hodnoty plazmatického klírensu teofylínu. Pacienti liečení vysokými dávkami teofylínu, alebo ktorí sú z iného dôvodu vystavení zvýšenému riziku toxicity teofylínu, majú byť počas liečby flukonazolom sledovaní kvôli znakom toxicity teofylínu. Ak sa objavia znaky toxicity, liečba sa má upraviť.


Vinka alkaloidy: Hoci sa nevykonali žiadne štúdie, flukonazol môže zvyšovať plazmatické hladiny vinka alkaloidov (napr. vinkristínu a vinblastínu) a viesť k neurotoxicite, čo je pravdepodobne spôsobené inhibičným účinkom na enzýmu CYP3A4.


Vitamín A: Vychádzajúc z kazuistiky u jedného pacienta, ktorý užíval kombinovanú liečbu kyselinou all-trans retinovou (forma kyseliny vitamínu A) s flukonazolom, sa vyvinuli nežiaduce účinky na CNS vo forme pseudotumoru mozgu, ktoré po ukončení liečby flukonazolom vymizli. Táto kombinácia sa môže používať, avšak je potrebné pamätať na možný výskyt nežiaducich účinkov na CNS.


Vorikonazol: (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4): Súbežné podávanie perorálneho vorikonazolu (v dávke 400 mg každých 12 hodín po dobu 1 dňa, potom v dávke 200 mg každých 12 hodín po dobu 2,5 dňa) a perorálneho flukonazolu (v dávke 400 mg 1. deň, potom 200 mg každých 24 hodín po dobu 4 dní) 8 zdravým dobrovoľníkom mužského pohlavia viedlo k zvýšeniu Cmax v priemere o 57 % (90 % IS: 20 %, 107 %) a AUCτ vorikonazolu v priemere o 79 % (90 % IS: 40 %, 128 %). Znížená dávka a/alebo frekvencia vorikonazolu a flukonazolu, ktorá by eliminovala tento účinok, nebola stanovená. Ak sa vorikonazol užíva následne po flukonazole, odporúča sa monitorovanie nežiaducich účinkov súvisiacich s vorikonazolom.


Zidovudín: Flukonazol zvyšuje hodnotu Cmax zidovudínu o 84% a AUC o 74% v dôsledku približne 45% poklesu klírensu perorálneho zidovudínu. Biologický polčas zidovudínu sa pravdepodobne predĺžil o približne 128 % následkom kombinovanej liečby s flukonazolom Pacienti, ktorí užívajú túto kombináciu, majú byť monitorovaní vzhľadom na možnosť nežiaducich reakcií spojených so zidovudínom. Môže sa zvážiť zníženie dávky zidovudínu.


Azitromycín: Otvorená, randomizovaná, trojnásobne skrížená štúdia u 18 zdravých jedincov hodnotila účinok jednorazovej 1 200 mg perorálnej dávky azitromycínu na farmakokinetiku jednorazovej 800 mg perorálnej dávky flukonazolu, ako aj účinky flukonazolu na farmakokinetiku azitromycínu. Medzi flukonazolom a azitromycínom nebola žiadna významná farmakokinetická interakcia.


Perorálne kontraceptíva: Vykonali sa dve farmakokinetické štúdie s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami a opakovane podávaným flukonazolom. V štúdii, v ktorej sa podávalo 50 mg flukonazolu, sa nepozorovali významnejšie zmeny hladín hormónov, kým pri dávke 200 mg denne bola AUC etinylestradiolu zvýšená o 40 % a levonorgestrelu o 24 %. Je teda nepravdepodobné, že by opakované podávanie flukonazolu v týchto dávkach ovplyvňovalo účinnosť kombinovaných perorálnych kontraceptív.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje získané od niekoľkých stoviek gravidných žien, ktoré boli liečené štandardnými dávkami (< 200 mg/deň) flukonazolu, podávanými v prvom trimestri vo forme jednorazových alebo opakovaných dávok, nepreukazujú žiadne nežiaduce účinky na plod.


Existujú hlásenia o viacerých kongenitálnych abnormalitách (vrátane brachycefálie, dysplázie uší, nadmerne veľkej prednej fontanely, ohnutia stehennej kosti a rádiohumerálnej synostózy) u detí, ktorých matky sa liečili aspoň tri a viac mesiacov vysokými dávkami flukonazolu (400 - 800 mg/deň) na kokcidioidomykózu. Súvislosť medzi použitím flukonazolu a týmito prípadmi nie je zrejmá.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Flukonazol sa v štandardných dávkach a pri krátkodobej liečbe nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.


Flukonazol sa vo vysokej dávke a/alebo pri dlhodobej liečbe nemá používať počas gravidity okrem infekcií potenciálne ohrozujúcich život.


Laktácia

Flukonazol prechádza do materského mlieka, kde dosahuje koncentrácie nižšie, ako sú plazmatické. V dojčení možno pokračovať po jednorazovom podaní flukonazolu v dávke 200 mg alebo menšej. Dojčenie sa odporúča prerušiť po opakovanom podávaní alebo po podaní vysokej dávky flukonazolu.


Fertilita

Flukonazol nemal vplyv na fertilitu samcov a samíc u potkanov (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch flukonazolu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti majú byť upozornení na možnosť výskytu závratov alebo záchvatov (pozri časť 4.8) počas užívania flukonazolu a majú byť upovedomení o tom, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje, ak sa takéto príznaky vyskytnú.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducim reakciami (> 1/10) sú bolesť hlavy, bolesť brucha, hnačka, nauzea, vracanie, zvýšená alanínaminotransferáza, zvýšená aspartátaminotranferáza, zvýšená alkalická fosfatáza v krvi a vyrážka.


Počas liečby flukonazolom sa pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie, ktoré sa hlásili v nasledujúcich frekvenciách: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (> 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Poruchy krvi a lymfatického systému


anémia

agranulocytóza, leukopénia, trombocytopénia, neutropénia

Poruchy imunitného systémuanafylaxia

Poruchy metabolizmu a výživy


znížená chuť do jedla

hypercholesterolémia, hypertriacylglycerolémia, hypokaliémia

Psychické poruchy


somnolencia, insomnia


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

záchvaty, parestézia, závraty, porucha chuti

tremor

Poruchy ucha a labyrintu


vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnostitorsade de pointes (pozri časť 4.4), predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha, vracanie, hnačka, nauzea

konstipácia, dyspepsia, flatulencia, sucho v ústach


Poruchy pečenie a žlčových ciest

zvýšená alanínaminotransferáza (pozri časť 4.4), zvýšená aspartátaminotrasferáza (pozri časť 4.4), zvýšená alkalická fosfatáza v krvi (pozri časť 4.4)

cholestáza (pozri časť 4.4), žltačka (pozri časť 4.4), zvýšený bilirubín (pozri časť 4.4)

zlyhanie pečene (pozri časť 4.4), hepatocelulárna nekróza (pozri časť 4.4), hepatitída (pozri časť 4.4), poškodenie pečene a hepatocytov (pozri časť 4.4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka (pozri časť 4.4)

výsyp po lieku (pozri časť 4.4), urtikária (pozri časť 4.4), pruritus, zvýšené potenie

toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.4), Stevensov‑Johnsonov syndróm (pozri časť 4.4), akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (pozri časť 4.4), dermatitída, exfoliatívna dermatitída, angioedém, edém tváre, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava, nevoľnosť, asténia, horúčkaDeti a dospievajúci

Charakter a výskyt nežiaducich reakcií a laboratórnych odchýliek zaznamenaných počas klinických skúšaní u detí a dospievajúcich,okrem indikácie genitálnej kandidózy, je porovnateľný s tými, ktoré sa pozorovali u dospelých.

 1. Predávkovanie


Zaznamenali sa prípady predávkovania flukonazolom, pri ktorých sa súbežne hlásili halucinácie a paranoidné správanie.


V prípade predávkovania môže byť postačujúca symptomatická liečba (s podpornými opatreniami a výplachom žalúdka, ak je to potrebné). Flukonazol sa prevažne vylučuje močom; rýchlosť vylučovania by sa pravdepodobne dala urýchliť forsírovanou diurézou. Trojhodinová hemodialýza zníži plazmatické hladiny približne o 50%.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


ATC klasifikácia

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotiká na systémové použitie, triazolové deriváty,

ATC kód: J02AC01


Spôsob účinku

Flukonazol je triazolové antimykotikum. Jeho primárny spôsob účinku spočíva v inhibícii demetylácie 14‑alfa‑lanosterolu sprostredkovanej fungálnym cytochrómom P‑450, základného kroku v biosyntéze fungálneho ergosterolu. Akumulácia 14‑alfa‑metylsterolov súvisí s následnou stratou ergosterolu v membráne fungálnej bunky a môže byť zodpovedná za antimykotický účinok flukonazolu.

Ukázalo sa, že flukonazol je špecifickejší pre enzýmy fungálneho cytochrómu P-450 ako pre rôzne enzýmové systémy cytochrómu P‑450 u cicavcov.


Bolo preukázané, že flukonazol v dávke 50 mg denne podávaný počas 28 dní neovplyvňuje plazmatické koncentrácie testosterónu u mužov ani koncentrácie steroidných hormónov u žien vo fertilnom veku. Flukonazol v dávke 200 mg až 400 mg denne nemá klinicky významný účinok na hladiny endogénnych steroidov alebo na hormonálnu odpoveď po stimulácii ACTH u zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia. Interakčné štúdie s antipyrínom naznačujú, že ani jedna, ani viac dávok 50 mg flukonazolu nemá plyv na jeho metabolizmus.


Citlivosť in vitro

Flukonazol prejavuje in vitro antimykotický účinok voči klinicky najčastejším druhom Candida (vrátane C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata preukazuje široký rozsah citlivosti, zatiaľ čo C. krusei je na flukonazol rezistentná.

Flukonazol je in vitro účinný tiež voči Cryptococcus neoformans a Cryptococcus gattii, ako aj endemickým plesniam Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum a Paracoccidioides brasiliensis.


Vzťah farmakokinetiky /farmakodynamiky

V štúdiách so zvieratami existuje súvislosť medzi hodnotami minimálnej inhibičnej koncentrácie (minimum inhibitory concentration, MIC) a účinnosťou voči experimentálnym mykózam spôsobeným Candida spp. V klinických štúdiách existuje takmer lineárna závislosť 1:1 medzi AUC a dávkou flukonazolu. Existuje tiež priama, hoci nedokonalá vzájomná závislosť medzi AUC alebo dávkou a úspešnou klinickou odpoveďou na liečbu ústnej kandidózy a v menšej miere na liečbu kandidémie. Podobne je vyliečenie menej pravdepodobné pri infekciách, ktoré vyvolali kmene s vyššou MIC flukonazolu.


Mechanizmus (mechanizmy) rezistencie

Candida spp. si vyvinuli voči azolovým antimykotikám celý rad mechanizmov rezistencie. O kmeňoch húb, pri ktorých sa vyvinul jeden alebo viac týchto mechanizmov rezistencie, je známe, že vykazujú vysoké minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) voči flukonazolu, čo nepriaznivo ovplyvňuje účinnosť in vivo a v klinických podmienkach.


Boli hlásené prípady superinfekcie inými druhmi Candida než C. albicans, ktoré často nie sú primárne citlivé na flukonazol (napr. Candida krusei). Takéto prípady si môžu vyžadovať alternatívnu antimykotickú liečbu.


Hraničné hodnoty (podľa EUCAST)

Na základe analýz farmakokinetických/farmakodynamických (FK/FD) údajov, citlivosti in vitro a klinickej odpovede stanovil Európsky výbor pre stanovenie antimikrobiálnej citlivosti -podvýbor pre testovanie citlivosti na antimykotiká (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing- subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing, EUCAST‑AFST) hraničné hodnoty MIC flukonazolu pre jednotlivé druhy Candida (Dokument EUCAST so zdôvodnením pre flukonazol (2007)-verzia 2). Tieto boli rozdelené na hraničné hodnoty nesúvisiace s druhmi, ktoré boli stanovené predovšetkým na základe FK/FD údajov a sú nezávislé od distribúcie MIC pre konkrétne druhy; a na hraničné hodnoty súvisiace s druhmi pre tie druhy, ktoré najčastejšie súviseli s infekciami u ľudí. Tieto hraničné hodnoty sa nachádzajú v nižšie uvedenej tabuľke:


Antimykotikum

Hraničné hodnoty súvisiace s druhmi (C≤/R>)

Hraničné hodnoty nesúvisiace s druhmiA
C≤/R>


Candida
albicans

Candida
glabrata

Candida
krusei

Candida
parapsilosis

Candida
tropicalis


flukonazol

2/4

ND

--

2/4

2/4

2/4

C = Citlivé, R = Rezistentné

A = Hraničné hodnoty nesúvisiace s druhmi boli stanovené najmä na základe FK/FD údajov a nie sú závislé od distribúcie MIC pre špecifické druhy. Určené sú na používanie iba pre organizmy, ktoré nemajú konkrétne hraničné hodnoty MIC.

-- = Testovanie citlivosti sa neodporúča, pretože tento druh nie je vhodný na liečbu týmto liekom.
ND = Nie je dostatok dôkazov, že tento druh je vhodný na liečbu týmto liekom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu po intravenóznom alebo po perorálnom podaní sú podobné.


Absorpcia

Perorálne podaný flukonazol sa dobre vstrebáva, plazmatické hladiny (a systémová biologická dostupnosť) dosahujú viac ako 90 % hladín po intravenóznej aplikácii. Absorpcia perorálne podaného flukonazolu nie je ovplyvnená súčasným príjmom jedla. Maximálne plazmatické koncentrácie pri podaní nalačno sa dosahujú za 0,5-1,5 hodiny po podaní. Plazmatické koncentrácie sú úmerné podanej dávke. Deväťdesiat percent hladiny rovnovážneho stavu sa pri opakovanom podávaní jednej dávky denne dosiahne na 4. ‑ 5. deň. Podaním nasycovacej dávky (1. deň liečby) vo výške dvojnásobku bežnej dennej dávky sa približne 90 % hladiny rovnovážneho stavu dosiahne už na 2. deň liečby.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem lieku sa približuje celkovému objemu telesnej vody. Väzba na plazmatické proteíny je nízka (11 ‑ 12 %).


Flukonazol dobre preniká do všetkých skúmaných telesných tekutín. Hladiny flukonazolu v slinách a spúte sú podobné plazmatickým hladinám. Hladiny flukonazolu v mozgomiechovom moku u pacientov s mykotickou meningitídou predstavujú približne 80% príslušných plazmatických hladín.


Vysoké koncentrácie flukonazolu v koži, vyššie ako koncentrácie v sére, sa dosahujú v stratum corneum, epidermis-dermis a vo vylučovanom pote. Flukonazol sa akumuluje v stratum corneum. Pri dávke 50 mg raz denne bola koncentrácia flukonazolu po 12 dňoch 73 μg/g tkaniva a ešte 7 dní po ukončení liečby bola koncentrácia flukonazolu stále 5,8 μg/g tkaniva. Pri dávke 150 mg raz týždenne bola koncentrácia flukonazolu v stratum corneum na 7. deň 23,4 μg/g tkaniva a 7 dní po druhej dávke bola koncentrácia flukonazolu stále 7,1 μg/g tkaniva.


Koncentrácia flukonazolu v nechtoch po štyroch mesiacoch užívania dávky 150 mg raz týždenne bola 4,05 g/g v zdravých nechtoch a 1,8 g/g v postihnutých nechtoch; pričom prítomnosť flukonazolu vo vzorkách nechtov bolo možné odmerať ešte 6 mesiacov po ukončení liečby.


Biotransformácia

Flukonazol sa metabolizuje iba v malom rozsahu. Z jednej rádioaktívne značenej dávky sa len 11 % vylúči v zmenenej forme močom. Flukonazol je selektívny inhibítor izozýmov CYP2C9 a CYP3A4 (pozri časť 4.5). Flukonazol je aj inhibítor izozýmu CYP2C19.


Eliminácia

Polčas eliminácie flukonazolu z plazmy je približne 30 hodín. Hlavná cesta vylučovania je obličkami, pričom približne 80% podanej dávky, ktorá sa objaví v moči, tvorí liek v nezmenenej forme.

Klírens flukonazolu je priamo úmerný klírensu kreatínu. Cirkulujúce metabolity sa nepreukázali.


Dlhý polčas eliminácie z plazmy odôvodňuje liečbu jednorazovou dávkou v prípade vaginálnej kandidózy a dávkovanie raz denne a raz týždenne pri ostatných indikáciách.


Farmakokinetika pri poškodení funkcie obličiek

U pacientov so závažnou renálnou insufucienciou (GFR < 20 ml/min) sa biologický polčas zvýšil z 30 na 98 hodín. V dôsledku toho je potrebné zníženie dávky. Flukonazol sa odstraňuje hemodialýzou a do menšej miery peritoneálnou dialýzou. Po troch hodinách hemodialýzy sa z krvi vylúči približne 50 % flukonazolu.


Farmakokinetika u detí

Farmakokinetické údaje boli vyhodnotené u 113 pediatrických pacientov z 5 štúdií; 2 štúdií s jednorazovou dávkou, 2 štúdií s opakovanými dávkami a jednej štúdie s predčasne narodenými novorodencami. Údaje z jednej štúdie sa nedali interpretovať vzhľadom na zmeny v zložení lieku počas štúdie. Ďalšie údaje sa získali zo štúdie, kde sa podával liek z humanitárnych dôvodov (“compassionate use”).


Po podaní 2 ‑ 8 mg/kg flukonazolu deťom vo veku medzi 9 mesiacmi až 15 rokmi sa zistila AUC asi 38 µg.h/ml na každú 1 mg/kg dávku. Priemerný plazmatický eliminačný polčas flukonazolu kolísal medzi 15 a 18 hodinami a distribučný objem bol po opakovaných dávkach približne 880 ml/kg. Po jednorazovej dávke sa zistil vyšší eliminačný polčas flukonazolu, a to približne 24 hodín. Toto je porovnateľné s plazmatickým eliminačným polčasom flukonazolu po jednorazovom podaní 3 mg/kg i.v. deťom vo veku 11 dní - 11 mesiacov. Distribučný objem v tejto vekovej skupine bol asi 950 ml/kg.


Skúsenosti s flukonazolom u novorodencov sú limitované na farmakokinetické štúdie u predčasne narodených novorodencov. Priemerný vek pri podaní prvej dávky u 12 predčasne narodených novorodencov s priemerným gestačným vekom okolo 28 týždňov bol 24 hodín (v rozsahu 9 ‑ 36 hodín) a priemerná pôrodná hmotnosť bola 0,9 kg (v rozsahu 0,75 - 1,10 kg). Liečbu dokončilo 7 pacientov; pacientom sa každých 72 hodín podávalo maximálne 5 intravenóznych infúzií v dávke 6 mg/kg. Priemerný polčas (v hodinách) bol prvý deň 74 (v rozmedzí 44 - 185), ktorý postupne klesal na priemerný polčas 53 (v rozmedzí 30 ‑ 131) na siedmy deň a na 47 (v rozmedzí 27 - 68) na 13. deň. Plocha pod krivkou (g.h/ml) bola 1. deň 271 (v rozmedzí 173 ‑ 385), pričom postupne narastala a na 7. deň bola jej priemerná hodnota 490 (v rozmedzí 292 ‑ 734) a na 13. deň poklesla na priemernú hodnotu 360 (v rozmedzí 167 – 566). Distribučný objem (ml/kg) bol 1. deň 1 183 (v rozmedzí 1 070 ‑ 1 470) a postupne narastal na priemernú hodnotu 1184 (v rozmedzí 510 ‑ 2 130) na 7. deň a 1 328 (v rozmedzí 1 040 - 1 680) na 13. deň.


Farmakokinetika u starších osôb

Farmakokinetická štúdia bola vykonaná u 22 jedincov vo veku 65 rokov alebo starších, ktorí dostali jednorazovú perorálnu dávku 50 mg flukonazolu. Desať z týchto pacientov dostávalo súbežne diuretiká. Hodnota Cmax 1,54 g/ml sa dosiahla 1,3 hodiny po podaní. Priemerná hodnota AUC bola 76,4 ± 20,3 gh/ml a priemerný terminálny polčas bol 46,2 hodín. Tieto hodnoty farmakokinetických parametrov sú vyššie než analogické hodnoty hlásené u normálnych mladých dobrovoľníkov mužského pohlavia. Súbežné podávanie diuretík nezmenilo významne AUC alebo Cmax. Okrem toho klírens kreatinínu (74 ml/min), percento lieku izolovaného v moči v nezmenenej podobe (0 ‑ 24 h, 22 %) a odhadovaná hodnota renálneho klírensu flukonazolu (0,124 ml/min/kg) u starších osôb boli všeobecne nižšie než hodnoty u mladších dobrovoľníkov. Zdá sa teda, že zmena v hladinách flukonazolu u starších osôb súvisí so zníženou funkciou obličiek u tejto skupiny.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.


Karcinogenéza

U myší a potkanov, ktorí boli liečení perorálne počas 24 mesiacov dávkami 2,5 mg/kg/deň, 5 mg/kg/deň alebo 10 mg/kg/deň (približne 2 ‑ 7‑krát vyššími než je odporúčaná dávka u ľudí), nebol dokázaný žiadny karcinogénny účinok flukonazolu. U samcov potkanov, ktorí boli liečení dávkami 5 mg/kg/deň a 10 mg/kg/deň, bola zaznamenaná zvýšená incidencia hepatocelulárnych adenómov.


Reprodukčná toxicita

Flukonazol podávaný perorálne v denných dávkach 5 mg/kg, 10 mg/kg alebo 20 mg/kg alebo intravenózne v dávkach 5 mg/kg, 25 mg/kg alebo 75 mg/kg neovplyvnil fertilitu samcov ani samíc u potkanov.


Pri dávkach 5 alebo 10 mg/kg sa nepozorovali žiadne účinky na plod; nárast výskytu anatomických variácií plodu (nadpočetné rebrá, dilatácia obličkovej panvičky) a oneskorená osifikácia sa pozorovali pri dávkach 25 a 50 mg/kg a vyšších. Pri dávkach v rozsahu od 80 mg/kg po 320 mg/kg sa zvýšila embryoletalita u potkanov a fetálne abnormality zahŕňali zvlnené rebrá, rázštep podnebia a abnormálnu kraniofaciálnu osifikáciu.

Pri perorálnej dávke 20 mg/kg bol začiatok pôrodu mierne oneskorený a pri intravenóznej aplikácii 20 mg/kg a 40 mg/kg bola u niekoľkých samíc pozorovaná dystokia (sťažený pôrod) a protrahovaný pôrod. Tieto poruchy boli spojené s miernym zvýšením počtu mŕtvonarodených mláďat a znížením neonatálneho prežitia pri týchto dávkach. Ovplyvnenie pôrodu súvisí s druhovo‑špecifickým účinkom vysokých dávok flukonazolu znižujúcim estrogén. U žien liečených flukonazolom sa takáto hormonálna zmena nezistila (pozri časť 5.1).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát

Nátriumlauryl-sulfát


Zloženie obalu kapsuly:

Želatína

Oxid titaničitý (E171)

Briliantová modrá FCF (E133) (pre Fluco Sandoz 50 mg a Fluco Sandoz 100 mg)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC-Al blister


Veľkosť balenia:

Fluco Sandoz 50 a 100 mg kapsuly: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60 a 100 tvrdých kapsúl

Fluco Sandoz 150 mg kapsuly: 1, 2, 4, 6 a 12 tvrdých kapsúl


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


26/0173/05-S

26/0174/05-S

26/0175/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIR


1.7.2005/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2012

18Fluco Sandoz 150 mg