+ ipil.sk

Fluconazole B. Braun 2 mg/ ml infúzny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/00480Písomná informácia pre používateľa


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok

Flukonazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tentoliek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Fluconazole B.Braun 2 mg/ml infúzny roztok a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok

3. Ako sa podáva Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok a na čo sa používa


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok patrí do skupiny liekov nazvaných „antimykotiká“. Obsahuje liečivo flukonazol.


Flukonazol sa používa na liečbu infekcií spôsobených plesňami a môže sa používať aj na zabránenie toho, aby ste dostali kandidovú (kvasinkovú) infekciu. Najčastejšou príčinou plesňových infekcií je kvasinka nazývaná Candida.


Dospelí

Lekár vám môže dať tentoliek na liečbu nasledujúcich druhov plesňovýchinfekcií:

 • kryptokoková meningitída – plesňová infekcia mozgu,

 • kokcidioidomykóza – ochorenie bronchopulmonálneho systému,

 • infekcie spôsobené kvasinkou Candida postihujúce krvný obeh, telové orgány (napr. srdce, pľúca) alebo močový trakt,

 • slizničná kandidóza (kvasinková infekcia) – infekcia postihujúca sliznicu v ústach, hrdle a otlačeniny v ústach od umelej zubnej náhrady.


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok vám môže byť podaný aj na:

 • prevenciu opakovaného výskytu kryptokokovej meningitídy,

 • prevenciu opakovaného výskytu slizničnej kandidózy,

 • prevenciu infekcie spôsobenej kvasinkou Candida (ak máte oslabený imunitný systém a nefunguje správne).


Deti a dospievajúci(vo veku od 0 do 17 rokov)

Lekár vám môže dať tentoliek na liečbu nasledujúcich druhov plesňovýchinfekcií:

 • slizničná kandidóza – infekcia postihujúca sliznicu v ústach a v hrdle,

 • infekcie spôsobené kvasinkou Candida postihujúce krvný obeh, telové orgány (napr. srdce, pľúca) alebo močový trakt,

 • kryptokoková meningitída – plesňová infekcia mozgu.


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok vám môže byť podaný aj na:

 • prevenciu infekcie spôsobenej kvasinkou Candida (ak máte oslabený imunitný systém a nefunguje správne),

 • prevenciu opakovaného výskytu kryptokokovej meningitídy.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok


Nepoužívajte Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok


 • ak ste alergický na flukonazol alebo na iné lieky, ktoré ste užili na liečbu plesňových infekcií alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Medzi príznakmi môžeme pozorovať svrbenie, začervenanie pokožky alebo ťažkosti s dýchaním,

 • ak užívate astemizol, terfenadín (antihistaminiká na liečbu alergií),

 • ak užívate cisaprid (používaný na liečbu žalúdočnej nevoľnosti),

 • ak užívate pimozid (používaný na liečbu duševných ochorení),

 • ak užívate chinidín (používaný pri liečbe srdcových arytmií),

 • ak užívate erytromycín (antibiotikum na liečbu infekcií).


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako vám začnú podávať Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok, obráťte sa na svojho lekára

 • ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami,

 • ak trpíte na ochorenie srdca, vrátane porúch srdcového rytmu,

 • ak máte abnormálne hladiny draslíka, vápnika alebo horčíka v krvi,

 • ak máte závažné kožné reakcie (svrbenie, začervenanie pokožky alebo ťažkosti s dýchaním).


Iné lieky a Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok


Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Okamžite informujte svojho lekára, ak užívate astemizol, terfenadín (antihistaminikum na liečbu alergií) alebo cisaprid (používaný na liečbu žalúdočnej nevoľnosti) alebo pimozid (používaný na liečbu duševných ochorení) alebo chinidín (používaný pri liečbe srdcových arytmií) alebo erytromycín (antibiotikum na liečbu infekcií), pretože tieto lieky by sa nemali užívať súbežne s prípravkom Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok (pozri časť „Nepoužívajte Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok“).


Existujú lieky, ktoré by mohli ovplyvňovať Fluconazole B. Braun 2mg/ml infúzny roztok. Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, nezabudnite to povedať svojmu lekárovi.


 • rifampicín alebo rifabutín (antibiotikum na liečbu infekcií),

 • alfentanil, fentanyl (používa sa ako anestetikum),

 • amitriptylín, nortriptylín (používa sa na liečbu depresií),

 • amfotericín B, vorikonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií)

 • lieky na riedenie krvi ako prevencia pred tvorbou krvných zrazenín (warfarín alebo podobné lieky),
  benzodiazepíny (midazolam, triazolam alebo podobné lieky, ktoré pomáhajú pri spánku alebo proti úzkosti,

 • karbamazepín, fenytoín (používa sa na liečbu epileptických záchvatov),

 • nifedipín, isradipín, amlodipín, felodipín a losartan (používa sa na liečbu hypertenzie - vysokého krvného tlaku),

 • cyklosporín, everolimus, sirolimus alebo takrolimus (používa sa ako prevencia proti odmietnutiu transplantovaného orgánu), cyklofosfamid, alkaloidy z rodu Vinca (vinkristín, vinblastín alebo podobné lieky) používané na liečbu rakoviny,

 • halofantrín (používa sa na liečbu malárie),

 • statíny (atorvastatín, simvastatín, fluvastatín alebo podobné lieky) používajú sa na znižovanie vysokých hladín cholesterolu,

 • metadón (liek proti bolesti),

 • celekoxib, flurbiprofen, naproxén, ibuprofén, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidové protizápalové lieky),

 • perorálne kontraceptíva (antikoncepčné tabletky)

 • prednizón (steroid),

 • zidovudín známy aj ako AZT, sachinavir (používa sa u pacientov infikovaných HIV),

 • lieky na liečbu cukrovky, ako napríklad chlórpropamid, glibenklamid, glipizid alebo tolbutamid,

 • teofylín (používa sa na liečbu astmy),

 • vitamín A (výživový doplnok).


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek. Váš lekár rozhodne, či môžete používať Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné zohľadniť, že sa príležitostne môžu vyskytnúť závraty alebo záchvaty.

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok obsahuje sodík


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok obsahuje 3,54 mg sodíka v 1 ml. Túto okolnosť je nutné vziať do úvahy u pacientov, ktorí sú na diéte s kontrolovaným príjmom sodíka.


3. Ako sa podáva Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok


Lekár alebo zdravotná sestra vám tento liek podá ako pomalú injekciu (infúziu) do žily. Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok sa dodáva vo forme roztoku. Nie je potrebné ho ďalej riediť. Viac informácii pre zdravotníckych pracovníkov sa nachádza na konci tejto písomnej informácie.


Odporúčaná dávka

Odporúčaná dávka tohto lieku pri rôznych infekciách je uvedená nižšie. Ak si nie ste istý, prečo vám podávajú Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok, overte si to u svojho lekára alebo ošetrovateľa..


Dospelí

Indikácia

Dávka

Liečba kryptokokovej meningitídy

400 mg v prvý deň a potom 200 mg až 400 mg denne po dobu 6 až 8 týždňov alebo podľa potreby aj dlhšie. Niekedy sa dávky zvyšujú až na 800 mg.

Prevencia opakovaného výskytu kryptokokovej meningitídy

200 mg raz denne, pokým nedostanete pokyn na ukončenie liečby

Liečba kokcídioidomykózy

200 mg až 400 mg raz denne po dobu 11 až 24 mesiacov alebo podľa potreby aj dlhšie. Niekedy sa dávky zvyšujú až na 800 mg.

Liečba vnútorných plesňových infekcií spôsobených kvasinkou Candida

800 mg v prvý deň a potom 400 mg raz denne, pokým nedostanete pokyn na ukončenie liečby

Liečba slizničných infekcií, postihujúcich sliznicu úst, hrdla a odtlačkov spôsobených umelou zubnou náhradou.

200 mg až 400 mg v prvý deň a potom 100 mg až 200 mg, pokým nedostanete pokyn na ukončenie liečby

Liečbu slizničnej kandidózy (thrush/soor) – dávka závisí od miesta výskytu infekcie

50 mg až 400 mg v prvý deň po dobu 7 až 30 dní, pokým nedostanete pokyn na ukončenie liečby

Prevencia infekcie postihujúcej sliznicu úst, hrdla

100 mg až 200 mg raz denne, alebo 200 mg 3-krát týždenne, pokým ste vystavený riziku získania infekcie

Prevencia pred infekciou spôsobenou kvasinkou Candida (ak je váš imunitný systém oslabený a nepracuje správne)

200 mg až 400 mg raz denne, pokým ste vystavený riziku získania infekcie


Dospievajúcivo veku 12 až 17 rokov

Dodržiavajte dávku, ktorú vám určil váš lekár (dávkovanie pre dospelých alebo pre deti).


Deti vo veku 11 rokov a mladšie

Maximálna dávka u detí je 400 mg denne.


Dávka závisí od hmotnosti dieťaťa v kilogramoch.


Indikácia

Denná dávka

Slizničná kandidóza (thrush/soor) a infekcie hrdla spôsobené kvasinkou Candida – dávka a trvanie liečby závisia od závažnosti infekcie a miesta výskytu infekcie

3 mg na kg telesnej hmotnosti (prvý deň sa môže podať 6 mg na kg telesnej hmotnosti)

Kryptokoková meningitída alebo vnútorné plesňové infekcie spôsobené kvasinkou Candida

6 mg až 12 mg na kg telesnej hmotnosti

Prevencia infekcie spôsobenej kvasinkou Candida u detí (ak ich imunitný systém nepracuje správne)

3 mg až 12 mg na kg telesnej hmotnosti


Použitie u detí vo veku 0 až 4 týždne


Použitie u detí vo veku 3 až 4 týždne:

 • Rovnaká dávka ako je uvedené vyššie, ale podáva sa raz za 2 dni. Maximálna dávka je 12 mg na kg telesnej hmotnosti každých 48 hodín.


Použitie u detí mladších ako 2 týždne:

 • Rovnaká dávka ako je uvedené vyššie, ale podáva sa raz za 3 dni. Maximálna dávka je 12 mg na kg telesnej hmotnosti každých 72 hodín.


Lekári niekedy predpisujú dávky, ktoré sa líšia od týchto. Tento liek vždy používajte presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Starší pacienti

Ak nemáte problémy s obličkami, používajte dávku určenú pre dospelých.


Pacienti s ochorením obličiek

Váš lekár vám upraví dávku podľa funkcie vašich obličiek.


Ak použijete viac Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzneho roztoku, ako máte


Ak máte obavy, že ste dostali príliš veľkú dávku Fuconazole B. Braun 2 mg/ml infúzneho roztoku, ihneď to oznámte vášmu lekárovi alebo ošetrovateľovi. Medzi príznakmi možného predávkovania sa môžu vyskytnúť nereálne sluchové, zrakové, pocitové vnemy a predstavy (halucinácia a paranoidné správanie).


Ak ste zabudli použiť Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok


Keďže váš lekár alebo iný zdravotnícky pracovník bude sledovať každú vašu dávku, je nepravdepodobné, že by došlo k vynechaniu jednej dávky. Ak si však myslíte, že vám zabudli podať jednu dávku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak máte ďalšie otázky o používaní tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U niekoľkých osôb sa vyskytlialergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú zriedkavé(vyskytujú sa u menej ako 1 z 1000 osôb). Ak pocítiteniektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite informujte svojho lekára:

 • náhly sipot, dýchacie problémy alebo pocit úzkosti v hrudníku,

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier,

 • svrbenie celého tela, začervenanie pokožky alebo svrbivé červené škvrny,

 • kožná vyrážka,

 • závažné kožné reakcie, ako napríklad vyrážka, ktorá spôsobuje tvorbu pľuzgierov (môžu sa vyskytnúť v ústach a na jazyku).


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok môže ovplyvniť funkciu pečene. Príznaky problémov s pečeňou zahŕňajú:

 • únava,

 • strata chuti do jedla,

 • vracanie,

 • žltnutie pokožky alebo očných bielkov (žltačka).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, prestaňte používať Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok a okamžite informujte svojho lekára.


Ďalšie vedľajšie účinky:

Ak začnete pociťovať akýkoľvek účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) sú uvedené nižšie:

 • bolesť hlavy,

 • nepríjemné pocity v žalúdku, hnačka, pocit nevoľnosti, vracanie,

 • nárast hladín enzýmov v krvných testoch pečeňových funkcií,

 • vyrážka.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb) sú uvedené nižšie:

 • pokles počtu červených krviniek, čo môže spôsobiť zblednutie pokožky a spôsobiť slabosť v dôsledku dýchavičnosti,

 • zníženie chuti do jedla,

 • nespavosť, pocit ospalosti,

 • záchvat, závrat, pocit mravčenia, pichania alebo stŕpnutie, zmeny chuťových vnemov,

 • zápcha, tráviace ťažkosti, vetry, sucho v ústach,

 • bolesť svalov,

 • poškodenie pečene a žltnutie pokožky a očí (žltačka),

 • podliatiny, tvorba pľuzgierov (žihľavka), svrbenie, zvýšené potenie,

 • únava, celkový pocit nepohody, horúčka.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako1 z 1000 osôb) sú uvedené nižšie:

 • znížený počet bielych krviniek, ktoré pomáhajú bojovať proti infekciám a krviniek, ktoré pomáhajú zastaviť krvácanie,

 • začervenanie alebo sfialovenie pokožky, čo môže byť spôsobené nízkym počtom krvných doštičiek, iné zmeny krviniek,

 • zmeny vo výsledkoch krvných testov (zvýšená hladina cholesterolu a tukov v krvi),

 • triaška,

 • znížená hladina draslíka,

 • abnormality na elektrokardiograme (EKG), zmeny srdcového pulzu alebo rytmu,

 • zlyhanie pečene,

 • alergické reakcie (niekedy závažné), vrátane rozšírenej tvorby pľuzgierov a olupovania kože, závažné kožné reakcie, opuch pier a tváre,

 • vypadávanie vlasov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vnútornom obale a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neuchovávajte v mrazničke.


Liek musí byť použitý okamžite po otvorení fľašky.


Používajte iba ak je roztok číry a bez viditeľných častíc. Nepoužívajte, ak je fľaška poškodená.


Fľašky sú iba na jedno použitie. Po použití fľašku a nepoužitý zvyšok jej obsahu zlikvidujte.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúznyroztok obsahuje


 • Liečivo je flukonazol

Každý ml roztoku obsahuje 2 mg flukonazolu.


 • Pomocné látky sú

chlorid sodný a voda na injekciu


Ako vyzerá Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok a obsah balenia


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok je číry, bezfarebný roztok vyššie spomenutých zložiek vo vode.


Je balený v polyetylénových fľaškách s obsahom 50 ml, 100 ml alebo 200 ml.

Veľkosti balení: balenia po 10, 20 alebo 50 fľašiek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen

Poštová adresa:

34209 Melsungen

Tel.: +49-5661-71-0

Fax: +49-5661-71-45 67


Výrobca:

B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa, 121

08191 Rubí (Barcelona)

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Nemecko, Luxembursko

Fluconazol B.Braun 2 mg/ml Infusionslösung

Belgicko

Fluconazole B.Braun 2 mg/ml oplossing voor infusie

Česká republika

Fluconazole B.Braun 2 mg/ml

Dánsko

Fluconazol B.Braun

Fínsko

Fluconazole B.Braun 2 mg/ml infuusioneste, liuos

Grécko

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml διάλυμα προς έγχυση

Maďarsko

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml oldatos infúzió

Írsko, Spojené Kráľovstvo

Fluconazole 2 mg/ml solution for infusion

Taliansko

Fluconazolo B.Braun 2 mg/ml soluzione per infusione

Holandsko

Fluconazol B.Braun 2 mg/ml, oplossing voor infusie

Nórsko

Fluconazol B.Braun 2 mg/ml infusjonsvaeske, oppløsning

Poľsko

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, roztwór do infuzji

Portugalsko

Fluconazol B. Braun solução para perfusão

Rumunsko

Fluconazol B.Braun 2 mg/ml soluţie perfuzabilă

Slovensko

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok

Slovinsko

Flukonazol B.Braun 2 mg/ml raztopina za infudiranje

Španielsko

Fluconazol B.Braun 2 mg/ml solución para perfusion EFG

Švédsko

Fluconazole B. Braun


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v 01/2014.Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Intravenózna infúzia sa má podávať pri rýchlosti nižšej ako 10 ml/min. Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok sa dodáva pripravený v infúznom roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), na každých 200 mg (fľaška s obsahom 100 ml) pripadá po 15 mmolov Na+a Cl-. Vzhľadom na to, že Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok je riedený roztokom chloridu sodného, treba u pacientov, u ktorých je potrebné obmedziť príjem sodíka či tekutín, venovať pozornosť rýchlosti podávania tekutiny.


Fluconazole B. Braun 2 mg/mlinfúzny roztok je kompatibilný s nasledovnýmiroztokmi:

a) infúzny roztok glukózy 200 mg/ml (ak je dostupný)

b) Ringerov infúzny roztok

c) Hartmannov roztok, Ringerov roztok s laktátom (ak je dostupný)

d) roztok chloridu draselného 20 mEq/l v glukóze 50 mg/ml (ak je dostupný)

e) infúzny roztok hydrogenuhličitanu sodného 84 mg/ml (8,4 %) (ak je dostupný)

g) infúzny roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

h) infúzny roztok Sterofundin ISO/Ringerfundin B. Braun (ak je dostupný)


Flukonazol sa môže podávať cez existujúcu, už zavedenú infúznu súpravu spolu s jedným z vyššie uvedených roztokov. Hoci neboli pozorovanéžiadne špecifické inkompatibility, miešanie s inými liekmi pred podaním infúzie sa neodporúča.


Infúzny roztok je určený na jednorazové použitie.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení:

Liek musí byť použitý okamžite po prvom otvorení fľašky.


Čas použiteľnosti po rozpustení podľa pokynov

V prípade zmesí s vyššie uvedenými roztokmi bola chemická a fyzikálna stabilita preukázaná pri teplote 25 °C po dobu 72 hodín.

Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite. Ak nie je použitý okamžite, je za čas a podmienky skladovania pred použitím zodpovedný používateľ a nesmú byť dlhšie ako 24 hodín pri 2 až 8 °C, pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Riedenie sa má vykonaťza aseptických podmienok. Roztok pred podaním vizuálne skontrolujte, či neobsahuje viditeľné častice a nezmenil farbu. Roztok používajte, iba ak je číry a bez viditeľných častíc.


Všetok nepoužitý liekalebo z neho vzniknutý odpad zlikvidujtev súlade s národnými požiadavkami.


1Fluconazole B. Braun 2 mg/ ml infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/00480SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každých 50 ml infúzneho roztokuobsahuje 100 mg flukonazolu.

Každých 100 ml infúzneho roztokuobsahuje 200 mg flukonazolu.

Každých 200 ml infúzneho roztokuobsahuje 400 mg flukonazolu.


Každý ml obsahuje 2 mg flukonazolu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každý ml obsahuje aj 0,15 mmol (3,5 mg) sodíka


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok

Číry, bezfarebný vodný roztok

pH: 4,0 – 8,0


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztokje indikovaný na liečbu nasledovných plesňových infekcií (pozri časť 5.1).


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztokje indikovaný u dospelých na liečbu:


 • kryptokokovej meningitídy (pozri časť 4.4),

 • kokcídioidomykózy (pozri časť 4.4), invazívnej kandidózy,

 • kandidózy slizníc (vrátane orofaryngeálnej a ezofageálnej kandidózy, kandidúrie a kandidózy slizníc a kože),

 • chronickej orálnej atrofickej kandidózy (zápalov vznikajúcich pod umelými náhradami chrupu), ak miestne ošetrenie v rámci dentálnej hygieny nie je dostatočné.


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztokje indikovaný u dospelých na prevenciu:

 • relapsu kryptokokovej meningitídy u pacientov s vysokým rizikom relapsu,

 • relapsu orofaryngeálnej a ezofageálnej kandidózy u pacientov infikovaných vírusom HIV, u ktorých je vysoké riziko relapsu,

 • kandidových infekcií u pacientov s predĺženou neutropéniou (ako napríklad pacienti s hematologickými poruchami, ktorí dostávajú chemoterapiu alebo pacienti, ktorým boli transplantované hematopoetické kmeňové bunky (pozri časť 5.1).


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztokje indikovaný u donosených novorodencov, dojčiat, batoliat, detí a dospievajúcichvo veku od 0 do 17 rokov.


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok sa používa na liečbu kandidózy slizníc (orofaryngeálnej a ezofageálnej), invazívnej kandidózy, kryptokokovej meningitídy a na profylaxiu kandidových infekcií u pacientov s poruchami imunitného systému. Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok sa môže použiť ako udržiavacia liečba na prevenciu relapsu kryptokokovej meningitídyu detí s vysokým rizikom relapsu(pozri časť 4.4).

Liečbu je možné začať skôr, ako sú známe výsledky kultivácií a ďalšíchlaboratórnych testov, po získaní výsledkov je však potrebné primerane nastaviť protiinfekčnú liečbu.


Je nutné vziať do úvahy oficiálne usmernenia o správnom použití antimykotík.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávka sa má stanoviť podľa typu a závažnosti infekcie. Liečba infekcií vyžadujúcaviacnásobné dávkovanie pokračovať až do doby, kým klinické parametre alebo laboratórne výsledky ukazujú ústup aktívnej infekcie. Neprimeraná dĺžka liečby môže spôsobiť návrat aktívnej infekcie.


Dospelí


Indikácie

Dávkovanie

Dĺžka trvania liečby

Kryptokokóza

 • Liečba kryptokokovej meningitídy

Záťažová úvodná dávka:

400 mg v 1.deň

Následná dávka:

200 mg až 400 mg denne

Obvykle najmenej 6 až 8 týždňov. Pri život ohrozujúcich infekciách je možné dennú dávku zvýšiť na 800 mg.

 • Udržiavacia liečba na prevenciu relapsu kryptokokovej meningitídy u pacientov s vysokým rizikom relapsu

200 mg denne

Neobmedzená pri dennej dávke 200 mg

Kokcídioidomykóza


200 mg až 400 mg

11 až 24 mesiacov alebo dlhšie v závislosti od pacienta. Pri niektorých infekciách, najmä pri meningeálnom ochorení prichádza do úvahy 800 mg denne.

Invazívna kandidóza


Záťažová úvodná dávka:

800 mg v 1.deň

Následná dávka:

400 mg denne

Vo všeobecnosti je odporúčaná dĺžka liečby kandidémie 2 týždne po prvom negatívnom výsledku kultivácie krvi a po ústupe príznakov a symptómov pripísateľných kandidémii.

Liečba kandidózy slizníc

 • Orofaryngeálna kandidóza

Záťažová úvodná dávka:

200 mg až 400 mg v 1. deň

Následná dávka:

100 mg až 200 mg denne

7 až 21 dní (kým nezačne orofaryngeálna kandidóza ustupovať). Dlhšie obdobie je možné aplikovať pacientom so závažnými poruchami imunitného systému.

 • Ezofageálna kandidóza

Záťažová úvodná dávka:

200 až 400 mg v 1.deň

Následná dávka:

100 mg až 400 mg denne

14 až 30 dní (kým nezačne ezofageálna kandidóza ustupovať). Dlhšie obdobia je možné aplikovať u pacientov so závažnými poruchami imunitného systému.

 • Kandidúria

200 mg až 400 mg denne

7 až 21 dní. Dlhšie obdobia je možné aplikovať u pacientov so závažnými poruchami imunitného systému.

 • Chronická atrofická kandidóza

50 mg denne

14 dní

 • Chronická kandidóza slizníc a pokožky

50 mg až 100 mg denne

Až do 28 dní. Dlhšie obdobie je možné aplikovať v závislosti od závažnosti infekcie alebo od poruchy imunitného systému a infekcie, ktoré sú príčinami ochorenia..

Prevencia relapsu kandidózy slizníc u pacientov infikovaných vírusom HIV, u ktorých je vysoké riziko výskytu relapsu

 • Orofaryngeálna kandidóza

100 až 200 mg denne alebo 200 mg denne alebo 200 mg 3-krát týždenne

Neobmedzené obdobie u pacientov s chronickou poruchou imunitného systému.

 • Ezofageálna kandidóza

100 mg až 200 mg denne alebo 200 mg 3-krát týždenne

Neobmedzené obdobie u pacientov s chronickou poruchou imunitného systému.

Profylaxia

kandidových infekcií u pacientov s predĺženou neutropéniou


200 až 400 mg

Liečba má začať niekoľko dní pred očakávaným nástupom neutropénie a pokračovať 7 dní po zotavení z neutropénie, po náraste počtu neutrofilov na 1000 buniek/mm3.


Osobitné skupiny populácie

Starší pacienti

Dávku je potrebné upraviť podľa funkcie obličiek (pozri „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok sa vylučuje prevažne do moču v nezmenenej forme. Ak sa pacientom (vrátane detí) s poruchou renálnej funkcie podá väčší počet dávok flukonazolu, má sa podať úvodná dávka 50 mg až 400 mg, v závislosti od odporúčanej dennej dávky pre danú indikáciu. Po tejto úvodnej záťažovej dávke sa ďalšie denné dávky (podľa indikácie) majú upraviť podľa nasledovnej tabuľky:


Klírens kreatinínu

(ml/min)

% odporúčanej dávky

> 50

100 %

< 50 (bez dialýzy)

50 %

Pravidelne dialyzovaní pacienti

100 % po každej dialýze

Pravidelne dialyzovaní pacienti by mali dostať 100 % odporúčanej dávky po každej dialýze. V dňoch, keď neabsolvujú dialýzu, by títo pacienti mali dostať zníženú dávku podľa ich klírensu kreatinínu.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene sú dostupné obmedzené údaje, preto je potrebné podávať flukonazol pacientom s poruchou funkcie pečene opatrne (pozri časti 4.4 a 4.8).


Pediatrická populácia:

U detí a dospievajúcich sa nesmie prekročiť maximálna dávka 400 mg denne.


Tak ako pri podobných infekciách u dospelých je dĺžka liečby založená na klinickej a mykologickej odpovedi pacienta. Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok sa podáva ako jednorazová dávka.


U detí a dospievajúcich s poruchou funkcie obličiek pozri dávkovanie v časti „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“. Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu neboli skúmané u pediatrickej populácie s poškodenou funkciou obličiek (pre „donosených novorodencov“, ktorí často vykazujú primárnu insuficienciu obličiek, pozri nižšie).


Dojčatá, batoľatá a deti (vo veku od 28 dní do 11 rokov):

Indikácia

Dávkovanie

Odporúčania

 • Kandidóza slizníc

Úvodná dávka: 6 mg/kg

Následná dávka: 3 mg/kg denne

Úvodnú dávku je možné podať v prvý deň na rýchlejšie dosiahnutie rovnovážnej hladiny

 • Invazívna kandidóza

 • Kryptokoková meningitída

Dávka: 6 až 12 mg/kg denne

V závislosti od závažnosti ochorenia

 • Udržiavacia liečba na prevenciu relapsu kryptokokovej meningitídy u detí s vysokým rizikom relapsu

Dávka: 6 mg/kg denne

V závislosti od závažnosti ochorenia

 • Prevencia infekcie kvasinkami rodu Candida u pacientov s poruchami imunitného systému

Dávka: 3 až 12 mg/kg denne

V závislosti od rozsahu a trvania vyvolanej neutropénie (pozri dávkovanie u dospelých)


Dospievajúci (vo veku 12 až 17 rokov):

Podľa hmotnosti a pubertálneho vývoja musí predpisujúci lekár zhodnotiť, ktoré dávkovanie (pre dospelých alebo deti) je najvhodnejšie. Klinické údaje naznačujú, že deti majú vyšší klírens flukonazolu, ako bolo pozorované u dospelých. Dávka 100, 200 a 400 mg u dospelých zodpovedá dávke 3, 6 a 12 mg/kg u detí pre získanie porovnateľného systémového účinku expozície organizmu na liečivo.


Donosení novorodenci (vek 0 až 27 dní):

Novorodenci vylučujú flukonazol pomaly.

Existuje len málo farmakokinetických údajov, ktoré podporujú toto dávkovanie u donosených novorodencov (pozri časť 5.2).


Veková skupina

Dávkovanie

Odporúčania

Donosení novorodenci (vo veku od 0 až 14 dní)

Rovnaká dávka v mg/kg ako u novorodencov, batoliat a detí sa má podať každých 72 hodín

Maximálna dávka 12 mg/kg každých 72 hodín sa nemá prekročiť.


Donosení novorodenci (vo veku 15 až 27 dní)

Rovnaká dávka v mg/kg ako u novorodencov, batoliat a detí sa má podať každých 48 hodín

Maximálna dávka 12 mg/kg každých 48 hodín sa nemá prekročiť.Spôsob podania


Na intravenózne použitie: Flukonazol môže byť vo všeobecnosti podávaný buď perorálne alebo formou intravenóznej infúzie. Spôsob podávania závisí od klinického stavu pacienta. Pri prechode z intravenózneho spôsobu podávania na perorálny (a naopak) sa denná dávka nemení.

Intravenózna infúzia sa má podávať pri rýchlosti, ktorá nemá prekročiť 10 ml/min. Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok je pripravený v infúznom roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %); každých 200 mg (t.j. fľaška s obsahom 100 ml) obsahuje po 15 mmol Na+a Cl-. Vzhľadom na to, že sa Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok dodáva riedený roztokom chloridu sodného, treba u pacientov, u ktorých je potrebné obmedziť príjem sodíka či tekutín, venovať pozornosť rýchlosti podávania roztoku a tekutín.


Pokynyna zaobchádzanie s liekom, pozri časť 6.6.


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, na iné azolové zložkyalebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Na základe výsledkov interakčnej štúdie pri podávaní viacnásobných dávok je kontraindikované súbežné podávanie terfenadínu u pacientov, ktorým je podávaný Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok vo viacnásobných dávkach 400 mg denne alebo vyšších.

Pacientom, ktorí dostávajú flukonazol, sa nesmú súbežne podávať iné lieky, ktoré predlžujú QT interval a ktoré sú metabolizované pomocou cytochrómu P450 (CYP) 3A4, ako sú: cisaprid, astemizol, pimozid, chinidín a erytromycín (pozri časť 4.4 a časť 4.5).


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tinea capitis

Flukonazol bol skúmaný pri liečbe tinea capitis u detí. Preukázalo sa, že nie je lepší ako grizeofulvín a celková miera úspešnosti bola nižšia ako 20 %. Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok sa preto nemá používať na liečbu tinea capitis.


Kryptokokóza

Preukázanie účinnosti flukonazolu pri liečbe kryptokokózy na iných miestach (napr. pulmonárnej alebo kožnej kryptokokózy) je obmedzené, čo neumožňuje poskytnúť odporúčania pre dávkovanie.


Hlboké endemické mykózy

Dôkaz účinnosti flukonazolu pri liečbe iných foriem endemických mykóz, ako napríklad parakokcídioidomykóza, lymfokutánna sporotrichóza a histoplazmóza, je obmedzený, čo bráni poskytnúť konkrétne odporúčanie pre dávkovanie.


Renálny systém

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok je potrebné podávať s opatrnosťou u pacientov s poškodenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2).


Hepatobiliárny systém


Pacientom s poškodenou funkciou pečene je treba flukonazol podávať opatrne.


Flukonazol sa spája so zriedkavými prípadmi závažnej hepatotoxicity, vrátane fatálnych následkov, primárne u pacientov v závažnom zdravotnom stave. V prípadoch hepatotoxicity spojenej s flukonazolom nebol pozorovaný žiadny očividný súvis s celkovou dennou dávkou, trvaním liečby, pohlavím alebo vekom pacienta. Hepatotoxicita je v prípade flukonazolu väčšinou reverzibilná po prerušení liečby.


Pacienti, u ktorých sa počas liečby flukonazolom prejavia abnormálne pečeňové testy, musia byť starostlivo monitorovaní, aby nedošlo k vážnejšiemu poškodeniu pečene.

Pacient musí byť informovaný o príznakoch naznačujúcich závažné ovplyvnenie funkcie pečene (dôležité sú: asténia, anorexia, pretrvávajúca nevoľnosť, vracanie a žltačka.) Liečbu flukonazolom je potrebné okamžite prerušiť a pacient musí vyhľadať lekára.


Kardiovaskulárny systém

Niektoré azoly vrátane flukonazolu sa dávajú do súvislostis predĺžením QT intervalu na elektrokardiograme. Počas sledovania po uvedení na trh sa vyskytli veľmi zriedkavé prípady predĺženia QT intervalu a torsade de pointes u pacientov užívajúcich flukonazol. Tieto hlásenia zahŕňali vážne chorých pacientov s viacerými mätúcimi rizikovými faktormi, ako napríklad štrukturálne choroby srdca, poruchy elektrolytovej rovnováhy a súbežnú liečbu, ktorá tiež mohla k tomu prispieť.


U pacientov v takomtopotenciálne proarytmogénnom stave sa musí flukonazol podávať opatrne. Súbežné podávanie iných liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval a metabolizujú sa pomocou cytochrómu P450 (CYP) 3A4, je kontraindikované (pozri časti4.3 a 4.5).


Halofantrín

Preukázalo sa, že halofantrín pri odporúčanej liečebnej dávke predlžuje QTc interval a je substrátom CYP3A4. Súbežné užívanieflukonazolu a halofantrínu sa preto neodporúča (pozri časť 4.5).


Dermatologickéreakcie

U pacientov liečených flukonazolom sa objavili exfoliatívne kožné reakcie, ako napríklad Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza. Pacienti s AIDS majú vyšší sklon k rozvinutiu závažných kožných reakcií po užití viacerých liekov. V prípade, ak sa u pacientov s menšími plesňovými infekciami vyskytnú kožné vyrážky, ktoré môžu byť spojené s liečbou flukonazolom, musí sa liečba týmto liekom pozastaviť. Ak sa pacientom s invazívnymi alebo systémovými plesňovými infekciami počas liečby flukonazolom vytvoria kožné vyrážky, musia byť starostlivo monitorovaní a v prípade výskytu pľuzgierovitých lézií alebo erythema multiforme sa musí liečba flukonazolom prerušiť.


Precitlivenosť

V zriedkavých prípadoch bola hlásená anafylaxia (pozri časť 4.3).


Cytochróm P450

Flukonazol je silný inhibítor CYP2C9 a stredne silný inhibítor CYP3A4. Flukonazol je ajinhibítorom CYP2C19. Pacienti liečení prípravkom Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok, ktorí sú súbežneliečení liekmi s úzkym terapeutickým rozsahom a ktoré sú metabolizované pomocou CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4 musiabyť monitorovaní (pozri časť 4.5).


Terfenadín

Súbežné podávanie flukonazolu v dávkach nižších ako 400 mg denne s terfenadínom je potrebné dôkladne monitorovať (pozri časti4.3 a 4.5).


Pomocné látky


Tento liek obsahuje približne 3,54 mg sodíka na 1 ml roztoku. Táto skutočnosť sa má vziať do úvahy pri pacientochs obmedzeným prísunomsodíka.


4.5. Liekové a iné interakcie


Súbežné používanie flukonazolu s nasledujúcimi liekmi je kontraindikované:


 • Cisaprid:

Kardiovaskulárne účinky vrátane torsade de pointes boli hlásené u pacientov, ktorým boli spolu podávané flukonazol a cisaprid. Podľa kontrolovanej štúdie denná dávkaflukonazolu 200 mg podaná súbežne s20 mg cisapridu štyrikrát denne zapríčinila významné zvýšenie hladiny cisapridu v plazme a predĺženie QTc intervalu.Súbežná liečba flukonazolom a cisapridom je kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


 • Terfenadín:

Na základe výskytu vážnych srdcovýchdysrytmií, sekundárnehopredĺženia QTc intervalu u pacientovliečených azolovými antimykotikami súbežne s liekmi, ako terfenadín, sa uskutočnili interakčné štúdie. Jedna štúdia s dávkou 200 mg flukonazolu denne nepreukázala predĺženie QTc intervalu. Iná štúdia pri dávkach 400 mg a 800 mg flukonazolu denne preukázala, že flukonazol užívaný v dennej dávke 400 mg alebo vo vyšších dávkach významne zvýšil plazmatické hladiny súbežne používaného terfenadínu. Kombinované užívanie dávky 400 mg flukonazolu alebo vyššej dávky s terfenadínom je kontraindikované (pozri časť 4.3). Počas súbežného podávania flukonazolu v dávkach nižších ako 400 mg dennes terfenadínom musí byť pacient starostlivo monitorovaný.


 • Astemizol (substrát CYP3A4):

Súbežné podávanie flukonazolu s astemizolom môže znížiť klírens astemizolu. Výsledné zvýšené koncentrácie astemizolu môžuviesť k predĺženiu QTintervalu a k zriedkavému výskytu torsade de pointes.Súbežné podávanie astemizolu a flukonazolu je kontraindikované (pozri časť 4.3).

 • Pimozid:

Hoci neboli vykonané štúdie in vitro ani in vivo, súbežné podávanie flukonazolu s pimozidom môže spôsobiť inhibíciu metabolizmu pimozidu. Zvýšené plazmatické koncentrácie pimozidu môžu spôsobiť predĺženie QT intervalu a zriedkavý výskyt torsade de pointes. Súbežné podávanie flukonazolu a pimozidu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


 • Chinidín:

Hoci neboli vykonané štúdie ani in vitro ani in vivo, súbežné podávanie flukonazolu s chinidínom môže spôsobiť inhibíciu metabolizmu chinidínu. Používanie chinidínu súvisí s predĺžením QT intervalu a zriedkavým výskytom torsade de pointes. Súbežné podávanie flukonazolu a chinidínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


 • Erytromycín:

Súbežné používanie flukonazolu a erytromycínu môže zvýšiť riziko kardiotoxicity (predĺženie QT intervalu, torsade de pointes) a následne spôsobiť náhlu srdcovú smrť. Súbežné podávanie flukonazolu a erytromycínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súbežné používanie flukonazolu s nasledujúcim liekom sa neodporúča:


 • Halofantrín:

Flukonazol môže zvyšovať koncentrácie halofantrínu v plazme, pretože má inhibičný účinok na CYP3A4. Súbežné používanie flukonazolu a halofantrínu môže zvýšiť riziko kardiotoxicity (predĺženie QT intervalu, torsades de pointes) a následne spôsobiť náhlu srdcovú smrť. Tejto kombinácii je nutné sa vyhnúť (pozri časť 4.4).


Súbežné používanie flukonazolu s nasledujúcimi liekmi si vyžaduje bezpečnostné opatrenia a úpravu dávky:


Účinok iných liekov na flukonazol


 • Rifampicín:

Súbežné podávanie flukonazolu a rifampicínu spôsobilo 25% pokles AUC ao 20 % kratší biologický polčas flukonazolu. U pacientov, ktorým je súbežne podávaný rifampicín, je potrebné zvážiť zvýšenie dávky flukonazolu.


Interakčné štúdie preukázali, že ak sa flukonazol podáva perorálne spolu s jedlom, cimetidínom, antacidami alebo po ožiarení celého tela z dôvodu transplantácie kostnej drene, nedochádza k žiadnemu klinicky významnému negatívnemu ovplyvneniu absorpcie flukonazolu.


Účinkyflukonazolu na iné lieky


Flukonazol je silný inhibítor cytochrómu P450(CYP), izoenzýmu 2C9 a stredne silný inhibítor CYP3A4. Flukonazol je aj inhibítor izoenzýmu CYP2C19. Okrem pozorovaných/dokumentovaných interakcií uvedených nižšie, existuje riziko zvýšenej koncentrácie v plazme iných zlúčenín metabolizovaných CYP2C9 a CAP3A4 súbežne podávaných s flukonazolom. Preto je potrebné postupovať pri používaní týchto kombinácií opatrne a pacientov je treba dôkladne monitorovať. Enzým inhibujúci účinok flukonazolu pretrváva 4-5 dní po prerušení liečby flukonazolom v dôsledku dlhého biologického polčasu flukonazolu (pozri časť 4.3).


 • Alfentanil:

Pri súbežnom podávaní flukonazolu (400 mg) a intravenóznom podávaní alfentanilu (20 µg/kg) zdravým dobrovoľníkom došlo pravdepodobne inhibíciou CYP3A4 k zdvojnásobeniu AUC10alfentanilu. Súbežné podávanie si zrejme vyžaduje úpravu dávkovania alfentanilu.


 • Amitryptylín, nortriptylín:

Flukonazol zvyšuje účinok amitriptylínu a nortriptylínu. Odporúča sa 5-nortriptylín a/alebo S-amitriptylín merať pri začiatku kombinovanejliečby a po jednom týždni. V prípade potreby sa má upraviť dávkovanieamitriptylínu/nortriptylínu.

.

 • Amfotericín B:

Súbežné podávanie flukonazolu a amfotericínu B u infikovaných normálnych myší a myší s poruchou imunitného systému preukázalo nasledujúce výsledky: slabý aditívny antimykotický účinok pri systémovej infekcii spôsobenej C. albicans, žiadnu interakciu pri intrakraniálnej infekcii vyvolanej Cryptococcus neoformans a antagonizmus týchto dvoch liekov pri systémovej infekcii A. fumigatus.Klinický význam výsledkov získaných v týchto štúdiách nie je známy.


 • Antikoagulanciá:

Skúsenosti po uvedení na trh preukazujú, ako aj pri iných azolových antimykotikách, príhodykrvácania (tvorba modrín, epistaxa, gastrointestinálne krvácanie, hematúria a meléna) v súvislosti so zvýšeným protrombínovým časomu pacientov, ktorým bol podávanýflukonazol súbežne s warfarínom. Pri súbežnej liečbe flukonazolom a warfarínom sa zdvojnásobil protrombínový čas. Toto je pravdepodobne zapríčinené inhibíciou metabolizmu warfarínu pomocouCYP2C9. U pacientov liečenýchsúbežne flukonazolom a antikoagulanciami kumarínového typu sa musístarostlivo monitorovať protrombínový čas. Môže byť potrebná úprava dávky warfarínu.


 • Benzodiazepíny s krátkym účinkom trvania, napr. midazolam, triazolam:

Po perorálnom podaní midazolamu súčasne s flukonazolom sa podstatne zvýšili koncentrácie midazolamu a výskyt psychomotorických prejavov. Pri súbežnej perorálnej dávke flukonazolu 200 mg a midazolamu 7,5 mg vzrástlo AUC 3,7-krát a biologický polčas midazolamu vzrástol 2,2-krát.

Súbežné perorálne podávanieflukonazolu 200 mg a triazolamu 0,25 mg zvýšilo AUC triazolamu 4,4-kráta polčas triazolamu 2,3-krát. Pri súbežnej liečbe flukonazolom boli pozorované zvýšené a predĺžené účinky triazolamu. Ak je u pacientov liečených flukonazolom súčasne nevyhnutná liečba benzodiazepínmi, treba zvážiť zníženie dávok benzodiazepínov a pacienti musia byť primerane sledovaní.


 • Karbamazepín:

Flukonazol inhibuje metabolizmus karbamazepínu a bolo pozorované zvýšenie sérových hladín karbamazepínu o 30 %. Existuje riziko rozvinutiatoxicity karbamazepínu. V závislosti od meraní koncentrácie/účinkov môže byť potrebné upraviť dávkukarbamazepínu.


 • Blokátory kalciového kanála:

Niektorí antagonistikalciového kanála (nifedipín, isradipín, amlodipín, verapamil a felodipín) sú metabolizovanépomocou CYP3A4. Flukonazol môže zvýšiť systémovú expozíciu voči antagonistom kalciového kanála. Odporúča sa časté monitorovanie výskytu nežiaducich udalostí.


 • Celekoxib:

Pri súbežnej liečbe flukonazolom (200 mg denne) a celekoxibom (200 mg), vzrástla Cmaxpre celekoxibo 68 % a AUC o 134 %. Pri kombinovanej liečbe s flukonazolom môže byť potrebné znížiť dávku celekoxibu o polovicu.


 • Cyklofosfamid:

Súbežná liečba cyklofosfamidom a flukonazolom má za následok zvýšenú hladinu bilirubínu a kreatinínu v sére. Túto kombináciu je možné použiť, ak sa dôkladne zváži riziko zvýšenej hladiny bilirubínu a kreatinínu v sére.


 • Fentanyl:

Bol zaznamenaný jeden smrteľný prípad intoxikácie fentanylom v dôsledku možnej interakcie fentanylu a flukonazolu. U zdravých dobrovoľníkov sa ďalej preukázalo, že flukonazol signifikantne spomaľuje elimináciu fentanylu. Zvýšená koncentrácia fentanylu môže viesť k respiračnému útlmu. Kvôli potenciálnemu riziku výskytu respiračného útlmu je nutné pacientov starostlivo pozorovať. Môže byť potrebná úprava dávky fentanylu.


 • Inhibítory HMG-CoA reduktázy:

V prípade, ak je flukonazol podávaný spolu s inhibítormi HMG-CoA reduktázy, ktoré sú metabolizované CYP3A4, ako napríklad atorvastatín a simvastatín, alebo CYP2C9, ako fluvastatín, rastie riziko myopatie a rabdomyolózy. Ak je nutná súbežná liečba, musia byť pacienti pozorovaní, či sa u nich neprejavujú symptómy myopatie alebo rabdomyolýzy a má sa monitorovať kreatinínkináza. Ak dôjde k značnému nárastu hladiny kreatinínkinázy, alebo je diagnostikovaná alebo sa predpokladá nástup myopatie alebo rabdomyolýzy, musí sa liečba inhibítormi HMG-CoA reduktázy okamžite prerušiť.


Imunosupresíva (t.j. cyklosporín, everolimus, sirolimus, takrolimus):


 • Cyklosporín:

Flukonazol signifikantnezvyšuje koncentráciu a AUC cyklosporínu. Pri súbežnej liečbe dennou dávkou 200 mg flukonazolu a cyklosporínu (2,7 mg/kg/deň), vzrástla hodnota AUC u cyklosporínu približne 1,8-krát. Túto kombináciu je možné použiť pri znížení dávky cyklosporínu v závislosti od koncentrácie cyklosporínu.


 • Everolimus:

Hoci nebol skúmaný ani in vivoani in vitro, flukonazol môže inhibíciouCYP3A4 zvyšovať sérové koncentrácie everolimu.


 • Sirolimus:

Flukonazol zvyšuje koncentrácie sirolimu v plazme pravdepodobne inhibíciou metabolizmu sirolimu prostredníctvom CYP3A4 a P-glykoproteínu. Táto kombinácia sa môže použiť pri úprave dávky sirolimu v závislosti od meraní účinku/koncentrácie.


 • Takrolimus:

V dôsledku inhibície metabolizmu takrolimu CYP3A4 v čreve môže flukonazol zvýšiť sérové koncentrácie perorálne podávaného takrolimu až 5-krát. Pri intravenóznom podávaní takrolimu neboli pozorované žiadne výrazné zmeny jeho farmakokinetických vlastností. Zvýšené hladiny takrolimu súvisia s nefrotoxicitou. Dávku perorálne podávaného takrolimu je potrebné znížiť v závislosti od jeho koncentrácie.


 • Losartan:

Flukonazol inhibuje metabolizmus losartanu na jeho aktívny metabolit (E-3174), ktorý je zodpovedný za väčšinu antagonistického účinku na receptory angiotenzínu II, ku ktorému dochádza pri liečbe losartanom. Pacientom je treba priebežne monitorovať krvný tlak.


 • Metadón:

Flukonazol zvyšuje koncentráciu metadónu v sére. Môže byť potrebná úprava dávky metadónu.


 • Nesteroidové antiflogistiká

Cmaxa AUC flurbiprofénu sa zvýšili o 23 %, resp. o 81 % pri súbežnom podávaní s flukonazolom v porovnaní s podávaním iba samotného flurbiprofénu. Podobne aj Cmaxa AUC farmakologicky aktívneho izoméru [S-(+)-ibuprofénu] sa zvýšili o 15 %, resp. o 82 % pri súbežnom podávaní flukonazolu s racemickým ibuprofénom (400 mg) v porovnaní s podávaním len samotného racemického ibuprofénu.

Aj keď to nebolo osobitne skúmané, flukonazol môže zvyšovať systémovú expozíciu iných nesteroidových antiflogistík, ktoré sa metabolizujú pomocou CYP2C9 (napr. naproxén, lornoxikam, meloxikam, diklofenak). Odporúča sa časté monitorovanie nežiaducich účinkov a toxicity súvisiacich s nesteroidovými antiflogistikami.Môže byť potrebná úprava dávky nesteroidových antiflogistík.


 • Fenytoín:

Flukonazol inhibuje metabolizmus fenytoínu v pečeni. Pri súbežnom opakovanom intravenóznom podaní 200 mg flukonazolu spolu s 250 mg fenytoínu, vzrástla AUC24fenytoínu o 75 % a jeho Cmino 128 %. Pri súbežnom podávaní musia byť monitorované koncentrácie fenytoínu v sére, aby sa zabránilo toxicite fenytoínu.

 • Prednizón:

Po ukončení trojmesačného podávania flukonazolu sa u príjemcu pečeňového transplantátu liečeného prednizónom objavila akútna insuficiencia kôry nadobličiek. Ukončenie podávania flukonazolu pravdepodobne spôsobilo nárast aktivity CYP3A4, čo zapríčinilo nárast metabolizmu prednizónu. Pacienti dlhodobo liečení flukonazolom a prednizónom musia byť starostlivo monitorovaní z dôvodu výskytu symptómov insuficiencie kôry nadobličiek po ukončení podávania flukonazolu.


 • Rifabutín:

Flukonazol zvyšuje koncentrácie rifabutínuv sére, čo má za následok zvýšenie AUC rifabutínu až o 80 %. Boli hlásené prípady uveitídy pri súčasnom podávaní flukonazolu s rifabutínom. Pri súbežnej liečbe je potrebné zohľadniť symptómy toxicity rifabutínu.


 • Sachinavir:

Flukonazol zvyšuje AUC sachinaviru o 50 % a jeho Cmax o 55 % v dôsledku inhibície metabolizmu sachinaviru v pečeni prostredníctvom CYP3A4 a inhibície P-glykoproteínu. Interakcia so sachinavirom/ritonavirom nebola skúmaná a môže byť výraznejšia. Môže byť potrebná úprava dávky sachinaviru.


 • Sulfonylmočovina:

Pri súbežnom perorálnom podávanísulfonylmočoviny (chlórpropamid, glibenkamid, glipizid, tolbutamid) u zdravých jedincov bol zaznamenaný predĺžený polčas flukonazolu v sére. Pri súbežnom podávaní musí byť hladina glukózy v krvi často monitorovaná a odporúča sa príslušné zníženie dávky sulfonylmočoviny.


 • Teofylín:

V placebom kontrolovanej interakčnej štúdii došlo po podávaní 200 mg flukonazolu počas 14 dní k 18% poklesu priemerného plazmatického klírensu teofylínu. U pacientov, ktorí dostávajú vysoké dávky teofylínu, alebo ktorí sú z iného dôvodu vystavení väčšiemu riziku toxicity teofylínu, je potrebné pri súčasnej liečbe flukonazolom sledovať možné prejavy teofylínovej toxicity a v prípade výskytu toxicitymusí byť liečba okamžite upravená.


 • Alkaloidy z rodu Vinca (zimozeleň)

Napriek tomu, že to nebolo skúmané, flukonazol môže zvyšovať hladiny vinka-alkaloidov v sére (napr. vinkristín a vinblastín) a spôsobovať neurotoxicitu, ktorá je pravdepodobne spôsobená inhibičným účinkom na CYP3A4.


 • Vitamín A

Na základe hláseného prípadu pacienta, ktorý dostával kombinovanú liečbu kyselinou all-trans retinovou (vitamínu A vo forme kyseliny) a flukonazolom sa vyskytli nežiaduce účinky vo forme pseudotumor cerebri, ktorý vymizol po prerušení liečby flukonazolom. Túto kombináciu je možné použiť, je však potrebné myslieť na možný výskyt nežiaducich účinkov vzťahujúcich sa na CNS.


 • Vorikonazol (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4):

Súbežné perorálne podávanie vorikonazolu (400 mg každých 12 hodín v 1. deň, následne 200 mg každých 12 hodín počas ďalšieho 2,5 dňa) a flukonazolu (400 mg v 1. deň, následne 200 mg každých 24 hodín po ďalšie 4 dni) 8 zdravým mužským jedincom spôsobilo zvýšenie Cmaxvorikonazolu v priemere o 57 % (90 % CI: 20 %, 107 %) a zvýšenie AUCτvorikonazolu v priemere o 79 % (90 % CI: 40 %, 128 %). Znížená dávka a/alebo frekvencia podávania vorikonazolu a flukonazolu, ktorá by zabránila tomuto účinku, nebola stanovená. Odporúča sa monitorovanie výskytu nežiaducich účinkov súvisiacich s vorikonazolom, ak sa vorikonazol použije následne po flukonazole.


 • Zidovudín:

Flukonazol zvyšuje Cmax zidovudínu o 84 % a AUC zidovudínu o 74 % v dôsledku približne 45% poklesu klírensu perorálne podaného zidovudínu. Pri súbežnej liečbe flukonazolom sa tiež predĺžil polčas zidovudínu približne o 128 %. Pacienti, ktorí dostávajútúto kombináciu musia byť starostlivo monitorovaní na nežiaduce účinky vyvolanézidovudínom. Do úvahy prichádzazníženie dávky zidovudínu.

 • Azitromycín:

Otvorená, randomizovaná, trojnásobne skrížená štúdia hodnotila u 18 zdravých jedincov účinok jednorazovej 1 200 mg perorálnej dávky azitromycínu na farmakokinetiku jednorazovej 800 mg perorálnej dávky flukonazolu, ako aj účinok flukonazolu na farmakokinetiku azitromycínu. Medzi flukonazolom a azitromycínom nebola pozorovaná významná farmakokinetická interakcia.


 • Perorálna antikoncepcia:

Boli vykonané dve farmakokinetické štúdie podávania opakovaných dávok flukonazolu s perorálnou antikoncepciou. Pri podaní 50 mg flukonazolu nebol zistený relevantný účinok na hladinu hormónov. Denná dávka 200 mg flukonazolu zvýšila AUC etinylestradioluo 40 % a levonorgestrelu o 24 %. Je pretonepravdepodobné, že by viacnásobná dávka flukonazolu ovplyvnila účinok kombinovanej perorálnej antikoncepcie.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje získané od niekoľkých stoviek tehotnýchžien liečených bežnýmidávkami flukonazolu (menej ako 200 mg denne), ktoré boli podávané v jednej dávke alebo v opakovaných dávkach počas prvého trimestra tehotenstva, nevykazovali žiadne nežiaduce účinky na plod.


Existujú hlásenia o mnohých vrodených abnormalitách (vrátane brachycefálie, dysplázie uší, širokej prednej fontanely, ohnutia stehennej kosti a radio-humerálnej synostózy) u novorodencov, ktorých matky boli liečené na kokcidioidomykózu vysokými dávkami flukonazolu (400 – 800 mg denne) po dobu troch mesiacov alebo dlhšie. Vzťah medzi použitím flukonazolu a týmito prípadmi nie je jasný.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Flukonazol sa nemá používať u gravidných žien na krátkodobú liečbu bežnými dávkami ak to nie je jednoznačne nevyhnutné.

V gravidite sú vysoké dávky flukonazolu alebo predĺžená liečba vylúčené s výnimkou život ohrozujúcich infekcií.


Laktácia

Flukonazol prechádza do materského mlieka, kde dosahuje nižšie koncentrácie ako v plazme. Po jednorazovej 200 mg dávke flukonazolu alebo menšej dávke môže dojčenie pokračovať. Dojčenie sa neodporúča po opakovanom používaní alebo po podaní vysokej dávky flukonazolu.


Fertilita

Flukonazol nemal vplyv na fertilitu samcov ani samíc u potkanov (pozri časť 5.3).


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie účinku prípravku Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok na schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientov je potrebné upozorniť na možnosť výskytu závratov alebo záchvatov (pozri časť 4.8) počas užívania Flukonazolu B. Braun 2 mg/ml infúzneho roztoku a neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje, ak sa u nich prejaví niektorý z týchto príznakov.


4.8. Nežiaduce účinky


K najčastejšie (>1/10) hláseným nežiaducim účinkom patrí bolesť hlavy, bolesť brucha, hnačka, nauzea, vracanie, zvýšená hladina alanínaminotransferázy, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi a vyrážka.


Nežiaduce účinky boli pozorované a zaznamenané počas liečby flukonazolom s nasledujúcimi frekvenciami:

veľmi časté (1/10),

časté (1/100 až <1/10),

menej časté (1/1 000 až <1/100),

zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000),

veľmi zriedkavé (<1/10 000),

neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Časté


Menej časté


Zriedkavé


Poruchy krvi a lymfatického systému


anémia

agranulocytóza, leukopénia, neutropénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systémuanafylaktické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy


znížená chuť do jedla

hypercholesterolémia, hypertriglyceridémia, hypokaliémia

Psychické poruchy


somnolencia, nespavosť,


Poruchy nervového systému:

bolesť hlavy

záchvat, parestézia, závrat, abnormálne chuťové vnemy,

triaška

Poruchy ucha a labyrintu


vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnostitorsade de pointes (pozri časť 4.4), predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesti brucha, vracanie, hnačka, nauzea

zápcha, dyspepsia, flatulencia, sucho v ústach,


Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšená hladina alanínaminotransferázy (pozri časť 4.4), zvýšená hladina aspartátaminotransferázy (pozri časť 4.4), zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi (pozri časť 4.4)

cholestáza (pozri časť 4.4), žltačka (pozri časť 4.4), zvýšená hladina bilirubínu (pozri časť 4.4)

zlyhanie pečene (pozri časť 4.4), nekróza pečeňových buniek (pozri časť 4.4), hepatitída (pozri časť 4.4), poškodenie pečeňových buniek (pozri časť 4.4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka (pozri časť 4.4)

výsyp po lieku (pozri časť 4.4), urtikária (pozri časť 4.4), pruritus,

zvýšené potenie

toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.4), Stevensov-Johnsonov syndróm (pozri časť 4.4), akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (pozri časť 4.4), exfoliatívna dermatitída, angioedém, opuch tváre, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava, nepokoj, asténia, horúčkaPediatrická populácia:

Charakter a výskyt hlásených nežiaducich účinkov a laboratórnych abnormalít počas klinických skúšaní u detí a dospievajúcich je porovnateľný s výskytom u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Bol hlásený prípadpredávkovania flukonazolom sprevádzaný halucináciamia paranoickým správaním.


Liečba

V prípade predávkovania je adekvátnasymptomatická liečba (s podpornými opatreniami a v prípade potreby aj s výplachom žalúdka).

Flukonazol je vylučovaný hlavne močom. Forsírovaná objemová diuréza pravdepodobne zvýši rýchlosť eliminácie. Trojhodinová hemodialýza redukuje hodnoty v plazme o približne 50 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antimykotiká na systémovú aplikáciu, triazolové deriváty

ATC kód: J02AC01


Mechanizmus účinku

Flukonazol je triazolové antimykotikum. Jeho primárny mechanizmus účinku je inhibícia cytochrómom P-450 sprostredkovanej demetylácie 14 alfa-lanosterolu, čo je dôležitým krokom pri biosyntéze mykotického ergosterolu. Hromadenie 14-alfa-metylsterolov súvisí s následnou stratou ergosterolu v bunkovej membráne plesní a môže byť zodpovedné za antimykotický účinok flukonazolu. Preukázalo sa, že flukonazol je viac selektívny voči enzýmom plesňového cytochrómu P450 než voči rôznym enzymatickým systémom cytochrómu P-450 u cicavcov.


Flukonazol v dávke 50 mg denne podávaný počas 28 dní neovplyvňuje plazmatické koncentrácie testosterónu u mužov ani koncentrácie steroidných hormónov u žien vo fertilnom veku. Flukonazol v dávke 200 mg až 400 mg denne nemá klinicky významný účinok na hladiny endogénnych steroidov alebo na hormonálnu odpoveď po stimulácii ACTH u zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia. Interakčné štúdie s antipyrínom naznačujú, že ani jedna, ani viac dávok 50 mg flukonazolu neovplyvňuje metabolizmus tejto látky.


Citlivosť in vitro

In vitroflukonazol vykazuje antimykotickú aktivitu proti väčšine klinicky bežných druhov Candida(vrátane C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata vykazuje široký rozsah citlivosti, zatiaľ čo C. kruseije na flukonazol rezistentná.


Flukonazol vykazuje aj aktivitu in vitro voči neoformám Cryptococcusa Cryptococcusgattii, ako aj endemickým plesniam Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum aParacoccidoides brasilensis.


Vzťah medzi farmakokinetikou (FK) a farmakodynamikou (FD)

V štúdiách so zvieratami bol preukázaný vzťah medzi hodnotami MIC (minimálnej inhibičnej koncentrácie) a účinnosťou voči experimentálnym mykózam spôsobeným Candidaspp. V klinických štúdiách je takmer lineárna závislosť 1:1 medzi AUC a dávkou flukonazolu. Existuje aj priama, aj keď nedokonalá závislosť medzi AUC alebo dávkou a úspešnou klinickou odpoveďou na liečbu perorálnej kandidózy a v menšej miere aj na liečbu kandidémie. Podobne je vyliečenie menej pravdepodobné pri infekciách spôsobených kmeňmi s vyššou MIC flukonazolu.


Mechanizmus rezistencie

Candidaspp si vytvorili niekoľko mechanizmov rezistencie na azolové antimykotické látky. Plesňové kmene, u ktorých sa vyvinul jeden alebo viacerotýchto mechanizmovrezistencie sú známetým, že vykazujú vyššieminimálne inhibičné koncentrácie (MIC) na flukonazol, ktoré nežiaduco ovplyvňujúúčinnosť in vivoa klinicky.


Bola hlásená superinfekcia druhmi Candidainými akoC. albicans, ktoré často dedične nie sú citlivé na flukonazol (napr. Candidakrusei). V takýchto prípadoch môže byť potrebná alternatívna antimykotická liečba.


Hraničné hodnoty - Breakpoints (podľa EUCAST)

Na základe analýzy farmakokinetických a farmakodynamických (FK/FD) údajov citlivosti in vitro a klinickej odpovede stanovil Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti a subkomisia pre testovanie antimykotickej citlivostiEUCAST-AFST (European Committee on Antimicrobial susceptibility Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing) hraničné koncentrácie účinnosti (breakpoints) pre flukonazol pre druhy Candida(EUCAST Dokument o flukonazole (2007) – verzia 2). Tieto hraničné hodnoty boli rozdelené na „hraničné hodnoty bez ohľadu na druh“; ktoré boli stanovené hlavne na základe FK a FD údajov a sú nezávislé od distribúcií MIC jednotlivých druhov a na „hraničné hodnoty vzťahujúce sa na konkrétne druhy“, ktoré najčastejšie spôsobujú infekciu u ľudí. Tieto hraničné hodnoty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:Antimykotikum

Hraničné hodnoty účinnosti podľa kmeňa(C/R>)

Hraničná hodnota bez ohľadu na druhA

C/R>


Candida albicans

Candida glabrata

Candida krusei

Candida parapsolosis

Candida tropicalis


Flukonazol

2/4

IE

--

2/4

2/4

2/4


C = Citlivé, R = Rezistentné

A = Hraničné hodnoty bez ohľadu na druh stanovené hlavne podľa FK a FD údajov a sú nezávislé od distribúcií MIC jednotlivých druhov. Sú určené na použitie iba pre organizmy, ktoré nemajú špecifické hraničné hodnoty.

-- = Neodporúča sa testovanie citlivosti, pretože konkrétny druh nie je vhodný na liečbu daným liekom

IE = nedostatočné dôkazy, že príslušné druhy sú vhodné pre liečbu daným liekom.5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu sú pri podaní intravenóznym alebo perorálnym spôsobom podobné.


Absorpcia

Perorálne podaný flukonazol sa dobre vstrebáva, plazmatické hladiny (a systémová biologická dostupnosť) dosahujú viac ako 90 % hladín po intravenóznej aplikácii. Podanie flukonazolu spolu s jedlom neovplyvní jeho absorpciu. Vrchol plazmatickej koncentrácie po podaní nalačno sa objaví za 30-90 minút. Plazmatické koncentrácie sú úmerné podanej dávke. 90 % hladiny rovnovážneho stavu sa pri opakovanom dávkovaní v jednej dennej dávke dosiahne za 4–5 dní. Podaním záťažovej dávky (1. deň) vo výške dvojnásobku bežnej dennej dávky sa 90 % hladiny rovnovážneho stavu dosiahne už na 2. deň.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem lieku sa približuje objemu celkovej telesnej vody. Väzba na plazmatické proteíny je nízka (11–12 %).


Flukonazol dosahuje dobrú penetráciu do všetkých telesných tekutín, ktoré boli testované. Hladiny flukonazolu v slinách a v spúte sú podobné hladinám v plazme. U pacientov s hubovou meningitídou dosahujú hladiny flukonazolu v mozgovomiechovej tekutine (CSF) približne 80 % zodpovedajúcich koncentrácií v plazme.


Vysoké koncentrácie v koži, ktoré sú vyššie než koncentrácie v sére, dosahuje flukonazol v stratum corneum, v epidermis, dermis a tiež vo vylučovanom pote. Flukonazol sa akumuluje v stratum corneum. Pri dávke 50 mg raz denne bola koncentrácia flukonazolu po 12 dňoch 73 g/g tkaniva a 7 dní po ukončení liečby bola koncentrácia flukonazolu ešte 5,8 g/g tkaniva. Pri dávke 150 mg raz týždenne bola na 7. deň koncentrácia flukonazolu v stratum corneum 23,4 g/g tkaniva a 7 dní po druhej dávke 7,1 g/g tkaniva.


Koncentrácia flukonazolu v nechtoch po 4 mesiacoch užívania dávky 150 mg raz týždenne bola 4,05 g/g v zdravých nechtoch a 1,8 g/g v postihnutých nechtoch. Ešte 6 mesiacov po ukončení liečby bolo možné zistiť prítomnosť flukonazolu v nechtoch.


Biotransformácia

Flukonazol sa metabolizuje len v nízkej miere. Iba 11 % rádioaktívnej dávky označeného liečiva je vylúčených v zmenenej forme v moči. Flukonazol je selektívny inhibítor izoenzýmov CYP2C9 a CYP3A4 (pozri časť 4.5). Flukonazol je aj inhibítor izoenzýmu CYP2C19.


Eliminácia

Priemerný plazmatický polčas eliminácie je asi 30 hodín. Flukonazol je vylučovaný najmä obličkami. Približne 80 % podanej dávky je vylúčených v nezmenenej forme močom. Klírens flukonazolu je proporcionálny ku klírensu kreatinínu. Nebola zistená prítomnosť metabolitov v obehu.

Dlhý plazmatický polčas eliminácie flukonazolu opodstatňuje liečbu jednorazovou dávkou pri vaginálnej kandidóze, jednou dennou dávkou a dávkou jedenkrát týždenne u všetkých ostatných indikácií.


Farmakokinetické vlastnosti u pacientov s poškodenou funkciou obličiek

U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (GFR< 20 ml/min) biologický polčas stúpol z 30 na 98 hodín. V dôsledku toho je nutné znížiť dávku. Flukonazol sa odstraňuje pomocou hemodialýzy a v menšej miere aj peritoneálnou dialýzou. Po troch hodinách hemodialýzy sa z krvi eliminuje približne 50 % flukonazolu.


Farmakokinetické údaje u detí

Farmakokinetické údaje boli vyhodnotené u 113 pediatrických pacientov z 5-tich štúdií; z 2 štúdií s jednorazovou dávkou, 2 štúdií s opakovanými dávkami a jednej štúdie s predčasne narodenými novorodencami. Údaje z 1 štúdie sa nedali interpretovať vzhľadom na čiastočné zmeny v zložení lieku počas štúdie. Ďalšie údaje sa získali zo štúdie, kde sa podával liek z humanitárnych dôvodov (“compassionate use”).


Po podaní 2 – 8 mg/kg flukonazolu deťom vo veku od 9 mesiacov do 15 rokov sa zistila AUC cca 38 µg.h/ml pri jednotkovej dávke 1 mg/kg hmotnosti. Priemerný plazmatický eliminačný polčas flukonazolu kolísal medzi 15 a 18 hodinami a distribučný objem bol po mnohonásobných dávkach približne 880 ml/kg. Po jednorazovej dávke sa zistil vyšší eliminačný polčas flukonazolu, a to približne 24 hodín. Toto je porovnateľné s plazmatickým eliminačným polčasom flukonazolu po jednorazovom podaní 3 mg/kg i.v. deťom vo veku 11 dní – 11 mesiacov. Distribučný objem v tejto vekovej skupine bol asi 950 ml/kg.


Skúsenosti s flukonazolom u novorodencov sú obmedzené len na farmakokinetické štúdie u predčasne narodených novorodencov. Priemerný vek pri podaní prvej dávky bol 24 hodín (rozsah 9 – 36 hodín) a priemerná pôrodná hmotnosť bola 0,9 kg (rozsah 0,75 – 1,10 kg) u 12 predčasne narodených novorodencov s priemerným gestačným vekom okolo 28 týždňov. Protokol bol dodržaný u 7 pacientov; pacientom sa každých 72 hodín podávalo maximálne 5 intravenóznych infúzií v dávke 6 mg/kg. Priemerný polčas (v hodinách) bol prvý deň 74 (v rozmedzí 44 – 185), ktorý postupne klesal na priemerný polčas 53 (30 – 131) na siedmy deň a na 47 (27 – 68) na trinásty deň. Plocha pod krivkou (g.h/ml) bola 1. deň 271 (v rozmedzí 173 – 385), pričom postupne narastala a na 7. deň bola jej priemerná hodnota 490 (292 – 734) a na 13. deň poklesla na priemernú hodnotu 360 (167 – 566). Distribučný objem (ml/kg) bol 1. deň 1183 (v rozmedzí 1070 – 1470) a postupne narastal na priemernú hodnotu 1184 (510–2 130) na 7. deň a 1 328 (1040 – 1680) na 13. deň.


Farmakokinetické vlastnostiu starších osôb

Farmakokinetická štúdia bola vykonaná u 22 jedincov vo veku 65 rokov alebo starších, ktorí dostali jednorazovú perorálnu dávku 50 mg flukonazolu. Desať z týchto pacientov dostávalo súčasne diuretiká. Hodnota Cmax1,54 g/ml sa dosiahla 1,3 hodiny po podaní. Priemerná hodnota AUC bola 76,4 ± 20,3 g.h/ml a priemerný polčas rozpadu bol 46,2 h. Tieto hodnoty farmakokinetických parametrov sú vyššie než analogické hodnoty hlásené u normálnych mladých dobrovoľníkov mužského pohlavia. Súčasné podávanie diuretík nezmenilo významne AUC alebo Cmax. Okrem toho klírens kreatinínu (74 ml/min), percento lieku izolovaného v moči v nezmenenej podobe (0 – 24 h, 22 %) a hodnota renálneho klírensu flukonazolu (0,124 ml/min/kg) u starších osôb boli všeobecne nižšie než hodnoty u mladších dobrovoľníkov. Zdá sa teda, že zmena v hladinách flukonazolu u starších osôb súvisí so zníženou funkciou obličiek u tejto skupiny.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie


Karcinogenéza

U myší a potkanov, ktoré boli liečené perorálne počas 24 mesiacov dávkami 2,5 mg/kg/deň, 5 mg/kg/deň a 10 mg/kg/deň (približne 2 – 7‑krát vyššími, než dávky odporúčané pre človeka), nebol dokázaný žiadny karcinogénny účinok flukonazolu. U potkaních samcov, ktorí boli liečení dávkami 5 mg/kg/deň a 10 mg/kg/deň, bola zaznamenaná zvýšená incidencia hepatocelulárnych adenómov.


Reprodukčná toxicita

Flukonazol podávaný v dávkach 5 mg/kg, 10 mg/kg alebo 20 mg/kg denne perorálne ani v dávkach 5 mg/kg, 25 mg/kg alebo 75 mg/kg denne parenterálne neovplyvnil fertilitu potkaních samcov alebo samíc.


Pri dávke 5 mg/kg alebo 10 mg/kg neboli hlásené žiadne účinky na plod. Pri dávke 25 mg/kg alebo 50 mg/kg a pri vyšších dávkach boli pozorované zvýšené anatomické odchýlky plodu (nadmerný počet rebier, dilatácia obličkovej panvičky) a oneskorená osifikácia. Pri dávkach v rozsahu od 80 mg/kg do 320 mg/kg stúpla embryonálna úmrtnosť u potkanov a abnormality plodu zahŕňali zvlnené rebrá, rázštep podnebia a abnormálnu osifikáciu lebkovo-tvárovej časti.

Pri dávke 20 mg/kg perorálne bol začiatok pôrodov mierne oneskorený a dystókia a predĺženie pôrodov bolo pozorované u niektorých samíc pri dávke 20 mg/kg a 40 mg/kg intravenózne. Pri týchto dávkach boli tieto poruchy spojené s miernym zvýšením počtu mŕtvonarodených mláďat a znížením neonatálneho prežitia. Tieto vplyvy na pôrod u potkanov súvisia s druhovo‑špecifickým účinkom zníženej hladiny estrogénu vyvolanej vysokými dávkami flukonazolu. U žien liečených flukonazolom sa takáto hormonálna zmena nezistila (pozri časť 5.1).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný,

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené balenie:


2 roky.


Po prvom otvorení:


Liek musí byť použitý okamžite po prvom otvorení fľašky. Pozri tiež časť 6.6.


Po riedení podľa pokynov:


Pre zmesi a roztoky uvedené v časti 6.6 bola chemická a fyzikálna stabilita stanovená na viac ako 72 hodín pri teplote 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite. Ak nie je použitý okamžite, za čas a podmienky skladovania pred použitím nesie zodpovednosť používateľ a nesmie trvať dlhšie ako 24 hodín pri 2 až 8 °C, pokiaľ riedenie nebolo vykonané v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v mrazničke.


Po prvom otvorení/nariedení:

Podmienky uchovávania roztokov po nariedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok je dodávaný vo fľaškách z ľahkého polyetylénu (LDPE),
Obsahy: 50 ml, 100 ml, 200 ml,

Veľkosti balenia: 10, 20 alebo 50 fľašiek


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tento liek je na jedno použitie. Po použití fľašku a zvyšný obsah zlikvidujte. Čiastočne použité fľašky znova nezapájajte.


Všetok nepoužitý liek alebo odpad musí byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


Pred podaním vizuálne skontrolujte liek na obsah častíc a zmenu farby. Používajte iba číre roztoky bez častíc. Nepoužívajte v prípade, ak je fľaška poškodená.


Fľašky navzájom neprepájajte. Hrozí riziko vzduchovej embólie spôsobenej zvyšným vzduchom v primárnej fľaške pred tým, ako sa skončí podávanie tekutiny z druhej fľašky.


Roztok sa musí podať sterilnou súpravou aseptickým spôsobom. Kvôli prevencii vniknutia vzduchu do infúzneho systému musí byť infúzna súprava naplnená roztokom.


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok sa podáva intravenóznou infúziou rýchlosťou nie väčšou ako 10 ml/min.


Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok je kompatibilný s týmito roztokmi:

a) infúzny roztok glukózy 200 mg/ml (ak je dostupný)

b) Ringerov infúzny roztok

c) Hartmannov roztok, Ringerov roztok s laktátom (ak je dostupný)

d) roztok chloridu draselného 20 mEq/l v glukóze 50 mg/ml (ak je dostupný)

e) infúzny roztok hydrogénuhličitanu sodného 84 mg/ml (8,4 %) (ak je dostupný)

g) infúzny roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

h) infúzny roztok Sterofundin ISO/Ringerfundin (ak je dostupný)


Flukonazol možno podávať cez existujúcu infúznu súpravu spolu s jedným z vyššie uvedených roztokov. Hoci neboli pozorované žiadne špecifické inkompatibility, miešanie s inými liekmi pred podaním vo forme infúzie sa neodporúča.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen, Nemecko


Poštová adresa:

34209 Melsungen, Nemecko


Tel.: +49-5661-71-0

Fax: +49-5661-71-45 67


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


26/0074/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12. február 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2014

1Fluconazole B. Braun 2 mg/ ml infúzny roztok