+ ipil.sk

Flumetor 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávkaPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01466

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08824


Písomná informácia pre používateľa


Flumetor 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka

Flumetor 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka


dávkovaný inhalačný prášok

salmeterol/flutikazónpropionát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Flumetor a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako použijete Flumetor

3. Ako používať Flumetor

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Flumetor

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Flumetor a na čo sa používa


Flumetor obsahuje dve liečivá, salmeterol a flutikazónpropionát:


Salmeterol je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium. Bronchodilatanciá pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Tým uľahčujú prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Účinky trvajú najmenej 12 hodín.


Flutikazónpropionát je kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie v pľúcach.


Lekár vám predpísal tento liek, pretože pomáha predísť dýchacím problémom ako sú:


 • Astma

 • Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Flumetor v dávke 50/500 mikrogramov znižuje počet vzplanutí príznakov CHOCHP.


Flumetor musíte používať každý deň podľa pokynov vášho lekára.

Tým sa zaistí jeho správne účinkovanie pri kontrole astmy alebo CHOCHP.


Flumetor pomáha zastaviť vznik dýchavičnosti a piskotu. Neúčinkuje v čase, keď dýchavičnosť alebo piskot už máte. V takom prípade musíte použiť rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek, napríklad salbutamol.


2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako použijete Flumetor


Nepoužívajte Flumetor, ak:

Ak ste alergický na salmeterolxinafoát, flutikazónpropionát alebo na ktorúkoľvek

z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Váš lekár bude dohliadať na vašu liečbu pozornejšie, ak máte ochorenia, ako sú:


 • srdcové ochorenie zahŕňajúce nepravidelný alebo rýchly tlkot srdca

 • zvýšená činnosť štítnej žľazy

 • vysoký krvný tlak

 • cukrovka (Flumetor môže zvýšiť hladinu cukru v krvi)

 • nízka hladina draslíka v krvi

 • tuberkulóza (TB) v súčasnosti alebo v minulosti


Ak ste niekedy mali alebo v súčasnosti máte niektoré z týchto ochorení, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako použijete Flumetor.


Ak počas používania Flumetoru cítite, že začínate mať dýchavičnosť alebo piskot, pokračujte v používaní Flumetoru, ale hneď ako to bude možné, vyhľadajte lekára, pretože môžete potrebovať ďalšiu liečbu.

Ak už je vaša astma dobre kontrolovaná, váš lekár môže zvážiť, že je vhodné postupne znížiť dávku Flumetoru.


Iné lieky a Flumetor


Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto zahŕňa aj lieky na astmu. Je to preto, že nie je vhodné užívať Flumetor s niektorými inými liekmi.


Predtým ako začnete používať Flumetor, povedzte svojmu lekárovi, ak užívate nasledovné lieky:


Betablokátory (ako je atenolol, propranolol, sotalol). Betablokátory sa najčastejšie používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných ochorení srdca.


Protivírusové a protiplesňové lieky (ako je ritonavir, ketokonazol a itrakonazol). Niektoré z týchto liekov môžu zvýšiť množstvo salmeterolu alebo flutikazónpropionátu vo vašom tele. To môže zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov spojených s Flumetorom, vrátane nepravidelného tlkotu srdca, alebo sa môžu vedľajšie účinky zhoršiť.


Kortikosteroidy (užité ústami alebo injekcie). Ak ste takéto lieky užívali v poslednom čase, môže to zvýšiť riziko, že tento liek bude mať vplyv na funkciu vašich nadobličiek.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že Flumetor bude mať vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Flumetor obsahuje laktózu (typ cukru).

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako používať Flumetor


Vždy používajte tento liek každý deň, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.

Vždy používajte Flumetor presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.Po použití vypláchnite ústa vodou a vypľujte ju.


Použitie u dospelých s astmou

Flumetor 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka:

Jedna inhalácia dvakrát denne


Alebo


Flumetor 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka:

Jedna inhalácia dvakrát denne


Použitie u dospelých s Chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP)

Flumetor 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka:

Jedna inhalácia dvakrát denne


Použitie u detí a dospievajúcich

Flumetor sa nemá používať u detí a dospievajúcich.


Vaše príznaky sa môžu dostať pod kontrolu pri používaní Flumetoru dvakrát denne. V takomto prípade sa váš lekár môže rozhodnúť znížiť vašu dávku na jedenkrát denne. Dávka sa môže zmeniť na:

 • jedenkrát večer - ak máte príznaky v nočnom čase

 • jedenkrát ráno - ak máte príznaky počas dňa

Je veľmi dôležité, aby ste sa riadili pokynmi vášho lekára ohľadom toho, koľko inhalácií máte užívať a ako často máte užívať váš liek.

Ak používate Flumetor na astmu, váš lekár bude chcieť pravidelne kontrolovať Vaše príznaky.


Ak sa vaša astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Možno zistíte, že sa váš piskot zhorší, máte častejšie pocit tiesne na hrudníku, alebo že potrebujete častejšie používať váš rýchlo pôsobiaci “záchranný” liek. Ak dôjde ku ktorémukoľvek z vyššie uvedeného, ďalej pokračujte v používaní Flumetoru, ale nezvyšujte svojvoľne počet užívaných inhalácií. Možno sa vaše pľúcne ochorenie zhoršuje a mohli by ste vážne ochorieť. Navštívte svojho lekára, pretože môžete potrebovať ďalšiu liečbu.


Pokyny na používanie


Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám musí ukázať ako používať váš inhalátor (Elpenhaler).Občas skontrolujú, ako ho používate. Nesprávne používanie Flumetoru alebo inak, ako je predpísané, môže znamenať, že nebude správne liečiť vašu astmu alebo CHOCHP.


Pokyny na používanie a zaobchádzanie s Elpenhalerom


Nasledovné pokyny sú pre pacienta na správnu inhaláciu dvoch liečiv balených v dvoch blistroch jednodávkových stripov (stripy s dvoma blistrami), ktoré sa uchovávajú pri inhalátore Elpenhaler.


Opis


Elpenhaler je zariadenie určené na inhaláciu dvoch liečiv v rovnakom čase, ktoré sú vo forme prášku. Tieto dva lieky vytvárajú jednu liečebnú kombináciu. Každé liečivo je balený samostatne v jednom z dvoch blistrov špeciálne navrhnutého stripu s dvoma blistrami.

Strip s dvoma blistrami obsahuje jednu (1) dávku liečebnej kombinácie.hlEnjPrIOpUwdRC+ukkkkkQnAskvub7tPrLvPRNzB1EL6ySSSSazdhDZ2BcO4whSKEuhBBBBBBBBBBBBBBBBBFIIpFY+sjCrJrqIX1Ukkkk9CyzQuksjL+AJq7LXftkfRRSOmCCCCPofsR9LF1EL6mSSSSayJhFt2VuPRx5FqxMiAqcPq47UfRQ/pGpg6iF9PJJPSlug/tIzvIl5b8ETDtaCKKnDvxWCCCKRSCPrUlk9RzPRi6NVRCZJJJJJJJPdknrg0LTWRQUNmiIBvFyIKNCKKlersiUWdgn0YuomJkkkkkkkkkkkkkkkkkk9baycGCuLQnC4pEiTPREUzi1Ia51bL6lSvR4IIIIIII6Y6GKZsx8VbR7k1zCEITJJJJJJJJJJJJJJJ63GRLyajI/gM8jGpAOc0LRKCUxymvYQgvR4IIIpBBBBBBBBBBA0MgH4exjYeNDJJLnEhCpJJJJJJJJJJPVA2sBeWbh8C+HyMqzjwawNepx5pJIp+Qdy4M3ClJI0S7SXpOKxSKQQQQQRSCBqpySZoyYfzMoabDUPkd4mcsYZO5D2PLQ0Z+Qaf8AA07hDH3Gkh7GtRjUbPU0EsdfIs/Jis2uEK2PM4CkkUgggikEEEEUXqGCCKQQRV9JdanfUTul8Bxi7q9Mk6kGoS9XRpuaie5Hvhu/uGzUN+o2anMTFJCTb4G0Pe0GGHkf4ogZZuQtjxyIIIIIIpFIpHSl6WggjuMQaI6Ikzr9jDrxM/kBH8soacMHpy6T3v8ArZBOyj3Fqk3T9kJ5PsI5kNbvJisIS6oIIIIIIIIIIIIIIEL1lBogggikEEUgggggggggggggggggggggggggggggggggggQvWWP01ek//9oACAEBAAAAEP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AL/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCkR/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wApZL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+3LZv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDywWf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3/AP55QeP/AP8A/wD/AP8A/wD/AO7/AP76xJr/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Af/4H8LB//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//D3jWH//AP8A/wD/AP8A/wD/AN//AED/ACQ//wD/AP8A/wD/AP8A/wDv/rztBn//AP8A/wD/AP8A/wD/APf/APTXZr//AP8A/wD/AP8A/wD/APv7nCWPP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/fs8FsbP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+/ecTnK//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Af89I6b//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Au+2g5L//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A196BpD//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A5wxQbEf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/AdKJg//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9O+PMmf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8fCY29v/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9uAIyzv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8488R7P/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8DAW3wv/AP8A/wD/AP8A/wCn/wD10n8HK/8A/wD/AP8A/wD9p/8A9zR9vhf/AP8A/wD/AP8AD5f/APTTBxbH/wD/AP8A/wDx4Cv/AP1n9AjX/wD/AP8A/wDnPmr/APnaFil//wD/AP8A/wD0f7D/APknBzff/wD/AP8A/wD3j/R/+Jfuiif/AP8A/wD/APSp83/+dy4Wj/8A/wD/AP8A95fzf/6GnU2f/wD/AP8A/wDmSrB/+4qSTO//AP8A/wD/AOyr+f8A+/k+Mv8A/wD/AP8A/wDs35Y//fWdMn//AP8A/wD/AP8AVeFf/WhZl3//AP8A/wD/APdXOr+mHLxSf/8A/wDj/wD81/F1aoS45n//AP8A+/8A9OlU6ElEgan/AP8A/wDr/wD7NXoiMnnADf8A/wD/AO//APQ7AzxIhWTb/wD/AP8A/P8A+VmtLtuwq2//AP8A/wD+X8DwgRyn5bQv/wD/AP8A/wDt7jUcDL94Wj//AP8A/wD/AONaR1Ln19FS/wD/AP8A/wD/APS9TR2gt69P/wD/AP8A/wD/AOkaiDKrJ7o//wD/AP8A/wD/AO1OiZ+112X/AP8A/wD/AP8A/wDrMYtblByX/wD/AP8A/wD/AP8A+y/IQhlHh/8A/wD/AP8A/wD/AO9ekrggxp//AP8A/wD/AP8A/wDL+EUoPH4v/wD/AP8A/wD/AP8A4KNY/htHL/8A/wD/AP8A/wD/ANi4R3cDiR//AP8A/wD/AP8A/wCEE1EcljA//wD/AP8A/wD/AP8AV3R7vgr5P/8A/wD/AP8A/wD/ACBh36AVqR//AP8A/wD/AP8Av/q62/bvNB//AP8A/wD/AP8AX+5JoNCqM1//AP8A/wD/AP8AP4AJRv7yw3//AP8A/wD/AP8Ap+xVrxh1ZH//AP8A/wD/AP8A94NwJpptsr//AP8A/wD/AP8A/Vr6sdadKh//AP8A/wD/AP8A/wBhSd69w7i//wD/AP8A/wD/AP8AJN8VuGTZf/8A/wD/AP8A/wD/AOy+6vEMv/8A/wD/AP8A/wD/AP8AVbTP9Pt3n/8A/wD/AP8A/wD/AFE9W4OJfN//AP8A/wD/AP8A/wC9h7Kk+Utf/wD/AP8A/wD/AP8A1OtKzyC0/wD/AP8A/wD/AP8A/wBqXFWHPma//wD/AP8A/wD/AP8AxrLLgRXaX/8A/wD/AP8A/wD/AEADHxAOph//AP8A/wD/AP8A/wDdUCQloYE//wD/AP8A/wD/AP8AWFPZzLZp/wD/AP8A/wD/AGaiQPW9pdQ0Q/PB7HywubZ983uSr/jPD4ADd7oBXJaBwehjvB+IAJx2vPaE8nXSzhgfwAc7ztpOMGOtXEPj/AADw4gOvRplgEH8Jxf/AP8A/wA44V/VCkw8eDgP/wDABQ9N6PLuK2wBgP8AAACg8VJQCiWrP38H/gAWz4dzP9dA1dyfwP8A9AQf/HzRoCDW44fwP9wAJAHxDrnQaMEf4A//AODz/wA4/toYcf4D/AD/AP3C/wB4PvXvxBAD8D4B/wAD8DEFChcv2sP4A/gDAvv8pQ03Qcp//wDAAH8//wCMpPs7gozCH/ACP4P/AA/Gk/4Jsy8/+pEAOn+Je0H4yz6Bd/8A8AEx8K5WYHVv3/8AQAAAB8w/xRCsuRwAun3/AP8A/wAjwHb84stPjvfTrNo0hwPeSjvnD65//wD/AP8A/mH88dmwEp4Ff/8A/wD/AP8A/wAAwfxxEYf/AH//AP8A/wD/APt/n3CqTP8A7k+5/wD/AP8A/8QALBABAAIBAwMDAwQDAQEAAAAAAQARIRAxQVFhcSCBkTBQobHB0fFg4fBAcP/aAAgBAQABPxD/AOXWdYnv8k/uJ/UoLs3vLHZ/x5BA/CRC/AwiS29odu44ilMFv7kQ7iWoZxyHuo0bXmpvD3Zl9BX4lILf8S6EOz/jLK2LI4S/lrlg1BKECS9RQ4XJLsyuXeEB6QBxNkOslE2hvEr2IbiEwJHiEAB7/wAJRGP8BeDPOJ3YvFmOHnDEJC0yVQXY428H/k21h8sCztLUIwwQgKrMVsKzA9ZjvHgTgSGUJKajHbhvEfiJ3+qB7VHJAwo/9ZIPInJ/imLkMB+0fv8AEyjeKlV6BTJx+UFLMjoqVKjDoPjgu0HpKtjAbZc9HzDRJ+N/wHEF9i/ArqWWWYTKeZsRkKDcPZp582H/AIL6bOHgwfvKAdJUqVKhGH81Z5ipvNMqVKzKlRIkB0C6S+VZCoby10gA7g5IYUVsn30GJQGw3uL2XOtoNAY+AcfXGHx2TYjIUG4ezTz5sPrdfkrzxL24EBxrzK1xrueYRWUTHTRIkTQuNAEqGjiVbcfE2cr9oCSx/H+AWq4DHwD8+MPjoJsRkKDcPZp582H1aU6j4Myq/L9Bh3m538Isv0OiaiwSaLmzAAXOyO0Ek8nR/wAAtAoDHwD8+MPjsmxGQoNw9mnnzYfUansB7sqCOPRU30F3kqZtvVpUSVokTRiRNGztL+JYoZ7TIA2zsOkMJY7nT/ALVUBj4BufXGHx2TbjIUG4ezTz5sPpt6239oENa9NdOqacSoErRIkSJEiSzQNjNONovtI6kNpYlj/gFqiAx8A3PrjD47JsxkKDcPZp582H0e+IzLbesw1rTn0Hp7alaEqVKlYiRjExGJGMEFMwoFQuBR9+XXp/gNqiAx8A37+MPjsmxGQoNw9mnnzYfQqZvT5MwL9DnfGnscxd2JUCBDMqVEzEjGJEiTE6XARAER3gA3TJ0ef8BtV0GPgHH1xh8dk24yFBuHs08+bD1+a3+CCvLSvQ6b6d/wBS+dtC9MG04iYjokYyoIkGZcTiN4rphvyP9fp/gVqiAx8A/PjD47JtxkKDcPZp582HqfZl+0NA9GfRVaVeOsL1BlQZ03ldowRjo6rTdBUtv0m48Q9oOwgJ/gVqiBx8A4+uMPjsm3GQoNw9mnnzYeldkAhsfTJ5NKh+Y7a1ExGMqOjBDTEmQw4x4ZmDbd+3+v8AA7VUBj4B+fGHx2TYjIUG4ezTz5sPQ/gfpsHTNAag+hiZjo6MYYkBbgh8p2TE9z/X+CWqIDHwDj64w+OybAZCg3D2aefNhr3sXq59Q8nWhU2nE4nEdox0dGOkQQV/DPHlPn/f+C2qoHHwD8+MPjsmwGQoNw9mnnzYRaFl3Lyn8/UPjEFg5JVO8zUNtUjHfR0YxIkEsXquUje7+38f4NaoAMfAOPrjD47JsRkKDcPZp582Dp+imfg+pd2Mxi+0He86DTiLN0Y9okYxiRIZ7ankJX5f4PaogMfAOPrjD47IdpXCguw9mnnzYfhvqGlFjXtFLvLnMuXc50OjtGMYxhxPacsff+f8ItAbkFxyj69Hsdkr3wCD3E+aefk+oKfUYrp0ZYy6NoehI6MdoxjHabIbPtLj0H6/4RaVL3wxoouP1X0fHZNhMQ+UHs08/IeqtaiYqKugcuXBl3oRjoxjGO0YkGcx7Bg2P8HtKmjaeEFRmLgX5+j47JtBmFyw9mnnzYSta0rXmYF3ytDHodtCMYww6o7xjtDlBWGGx4/we0bF65seGgqMRcfqvo+OybSZhcoPZp582eqvRh68dDQ7Rjozom9M64bHj/B7Rsu+Zt2a1hmPgX58YfHZNtMguUHzTz5sJWlSpUrN6VOto+l1YRjHR0bniYHuP4TY8fdFDdjvvmifCCNSdkJxfXjY90Xw6VpQvwdFwOpP+al61LW8Swvg/vKlaKxKxElQx4iVnXnTmJzqGJsjGMY8zcdpYXj9SGx9wvqFd5sK+EEsw7xe47COw96HTwbheIE5vuwTqhjelIRjZLPrCy6qfj6VKjRN3Enww2ACgCggQJUqJEjBtdiPpPWHMcRjzMPBKx3D8/bBMB5Zvt3tmW+vVKI7lDsX+su+w/6QTY8svZeAl+495mwQUC4gEFkxfWJdtzt8fWyZ2mBOiPzAgQIEqVAgQw0KiT9P1EdCDeJHeOh20eRP+V4ftANoDvNrXhC4DyznPtFV+8nRo3R9pyhfM4YgEC49TmYKJlvJ9Z2hroFAgSpUqBCDQSUeIk38MSOh6SDmJGMZWZhFNx8n7fZ1oVjS9uCG8cRDtDNoJ2iBglV9JgnF6XDL5yFP1h2E/KGiMiUyoEENKhxGZLrc21MzaEdoMxINFUaXgJcdB/P2f8KArBDzNkes3IK+mIRvTdT9ay9J+J+BCHZDqgQJXqKLd4y5cuXCG0qczeZINCRd45iRdOrXwfZ/wJsQ3jxHiMILj9F0EGKaPMEBNn6tXUomUiV6D1N8V95GXpcMwIBK040OljoYpSuBueeZ+z/gTcQj1vWGSD6cgYmIzCu/1WDogffEdy4fRPeZ9RDKmUIoIbw1YmYzJjNkEVaZVEIzYK+z/jTjNhN0eYaGGJZE+iYyRcDIvjbH56TarKKaBL9mWDKUXGD9Wwcoh2yDUGDiXLg51YsRU3Zhz73FSpUqUwIasWosd4yoqFhuXCuT7Rv+Jx8zYTdN2oQYIn0A8rBCKbbOxzjO+KhbwQ7AUHxBliUd7nckz9TvspeOsEGDLl6DjRjiBuihq/V0vSpUrVjFFqLFHaNpnR95TWcj9o3PE2nmbCbvSJTNyCJ9IChFy+Mn1BaOpM/cH51HjTtoY0Y57DghZUqVKlRdFi0KLLcN2eSmPOT7S7M2+82E36NmqXDKJZEqV6nRHN8NomfePqnfi/yS7L1GEGWQcRVFuOkHKEqPQlSpUqMdVFixZmYiL1to4jdYIn3+0uzP1psm/wBQlwaYgxInoZYx6XeN92d7D6mP4L4NfvHZ1JcuXMGWRjvu2qYdDhElR0YsWMUcpeF5JYzEVLbt9qdoMPn6ADgjmWkG4krXpxaBcSBV5WHSXW82ce86x8EHuPvE7KL7A9opJDL8k3M857EN50DxyT3LP0juL9F6LAlR9MAYGJWjqLpgRiigK1KMS1Rht3/9YzsGBRMAjuOMPO1TbTsuDKlggb1TUBY5E2byuzhOz9bifrTem+bNBq6M5lustMuxOUaFEjkjCVDqYdovle8pWBK0Bjd7TgKd4JZmVbRypyZIBvJMYZI9kv8AFxU+srMDR2Vj8YhicxZgm2Yy9FixRnNM67d+8AABQf8AsPkTHNA78r2GPJuluB8gH3+uc+U2voAdWLoxipzKVjTadoxghjBAMZSNGWU4LK4CC25YbAlCVUEwIuFPcm4Ml7zsGryMMYekIEB1wuB3QosWpTFveXeqxaCgt2j0GA3ekMhQf+wh753F4A5XoRhmxO43XqKZezZoAAAA2D64+SDDN2oasZUrSpdTQ2olp3xBuk7pNh+kt2HzOZ8IFlz5gEoJZKTm4xiS4SIjo5g2WbTYrRQ9T/a4ZDA9FQhLp1Ke+J5hnQwsXVizoTimSCCA93pAYY/X/wBp7aHGGSCFX8QQ+gAAbAQogx4ku7w3x8fXokGYMwQQ1ZUT0E1oq3SC2zFbRhnvKHEo0WXrdRjEgnNwym64RAWhXwOT8n5lB1IEPRcKTHt7/iHtBLYsc+hYpmiKxHMbcsJhj7CxO0CAYF28m2WrzH+pl1dtz7O3NQdf04HUTf6govaO8OYEEJUqVK0UOYjzEtoriPIZuGd8olhsRVj6nS8RjEmKWwCoy9J1tSzyZI7Q4vDfWXLly5ejOUybxF9Kx0eVRGLccmGgoPsZSWosHccMf41YKuxu+54wTCcZu+5t/PXdggIIlic+sWwPM2FV2lkAEbXr3l2zZoE6kp1neiCIckb7DHaFSxm5uECbsD2gnaBu7OssqXDFjL5YDY36HXfTc3yzdXdiUZDtpfzA/wCaECOl+guMC5d+XFiy5dS8SnRrAMqAeCABQUfZt8aIx5zz3i5SW06um94uL3YN2K/K7YeNl4NduCGxd3ZztO0srSveVlJQlgw74QPgg2xBN1gm9wHMN8yzsToCAuagc5gDY9CKyxhaDjd8RpFTq0/MXQ/3M3k/iFUNsU6MYxnGeiMRTR2Jkiz1fS7HeIHJyQxplLPEHS60uY204ErV3Vy4sWMMVkL8bRLZ7mE4L6n7VnRqqZ7txdxjadFWXT9l+FitxS0Xa/0cdJduZYSpuxLmWdx9oD2r5Yb5D2ibqYKC4gEAcTsIuKly8Qc3FZBiBagd4PuOmX6S/HOuCXAT2LfzMMJ0uiZQDxDoToJW6GdFAtQOrMU3dMojijvG7MO2IoteZwVOMH5i2Br/AKxDAO16Q9RbeVV1LlaFGQZdG8dFDmXI2ywABsaGBjXmGMkqvyQ4xbvtAox9qN1sRzmjgl20Df2EQGT9JRvmzoezt+p7QodsaxyK6dSyD0guEA4gSVJQaLFly/SZ7uNThR7qWNI6CWz5yLXStQ0JACi+8414E3KdrhNosyYECXivNcxwiL25PaGhJsmu8CwhLUVJ8Rgfu8Mz22lx03PB1iLrTEZwqvadFeYnbEymSEYD7btnVhZ3AOIWiYya3DNqG/huGHsN+C35nlZwMB4buZNGLFl6Pode9am4QrxL4FLzBUdIGrI9Gg0Aa3LmyXL0EOs7cKmMjD7q1eNew3+KU9E6Eoij03JcV1h3ItwqyqbXaVDhN2CcfDaA+4bfnRN5sihoabMZw7DA857zentk9ePumPLAaTjIp6JuPZz6H17Q2jyTscsrMYtjwu0ALIw049ISoEqDYtx3iV8SotJUSTFl2xhLT5OpEImgLYpPC8eDaK7BbsY57N8OZunYLhAynRAaAHb7pt+Yb4TZoNXO832eqBPgHxfNyrhaln6cz/4IVXLDT3PWoTbx7zfidiYtTuosJlXguBYdPSchGW/EBsJQxvO3OVK0CBCBsRl3ELpOmQBcUugm0jAlqi/EFRWSvOT3lqhn7Op8xqmHA7QSjirsISnlHziC56QlgtwP3XZhvhNug0dGH0KgWJ3mYzgfA2DybdIkhqZd23Ps+9QV6goDyJuTbH7waxfCUG692YAR7EU53a4RbMWUgdWO0y7FwOrPLCUAX0m6rlrsgRLuQdhhgDYYY6y3avqi9e9MovjQHSnID4h9JdsQ3kvgVDlCCAiRl3Hl2gO2XX7xI2+/5igKhBgACgKIRzz7JsfP6QzDKUHWMUDI11+63pXXSTboNGHYDyzcz7TBCDcEeWCq+gwdx3iXFW74xuu5+I4E4Rff2Pn5mBm1ESODZiVvMFv0RTYSbBHdMy3tgDYhBJ2QilljGR1gccVBHH0mEUgOkqbkejKnaJcQ65gQjaKuXRkJWSD95Uwt8ETXCjveYQFamYPSbYG/mKtS1lRbzdg4X7sVS1MewWtkO8UpsTEtn3ZwBNqJ4J+5mbkPllSpUqVN/vBB/cQZha3g3f8AlsBbDbY/iHTrMwbzhZYcytGegkk0hpb3aJwZhkxKu0A4MzNOswDvGzGIZtmM86AAt7TpZV8EvVf4lknYqps1cbN+koBcfKcACKpcFzje3er92wDBg4Jk+6q9pdounTpKOhKPHpBhJUSceBz3DuPiXYZDh3T9h/MtZgqpew/ol5tEcmJZC3E8IdsR4itlF9oRvOAhsCUEU6zBT4ltluCQPKO7YirvogF3Lgf83eWD/wCV7xfLRASpvmsiNior5FOJWqDcRYmrHaPqqt0t+7tYtvKu1iJTmJERm8v6oqJsmHVnULOxKDgYd/apAZJi1sTUHbZ+t4qH4K5rG9rp1LJzSN4icwO82YIA4mCJcxDaPiRbDhMd2M7RXnRA5icK5KIogTrcL9We2e/WbwgShCCZEcocjL8MMuy7zdDlmwdohhZZsv3dMSIh/wAWxwDkRzdL/Mw5HESMk7pEtyLl72l+k8J4y/SX6S3SGW0JNp2IRUZqLdJ2Eo85rZ8IN/e4YmJCp8b8zPKxsF7JOiZIg3YlE8RetRHWL4iketjXaKeYw1hBLL5RhyHuZZdsOVHe7cUIl8xuYaWYbjnmsH4hpvj7uCrYLl74bh6HaKUJmsSNk6PlD0g25HiRm9aV6yvWU6w60OrKOsNkSzZG7S1lh3QVSzwu8TxktQy8oeGPdnvARRNgFWrTdXmzMp8LAotNzs7+8U8ynWWSiLjDJi1A7zcivTKI/l5RG6G9S42xQ4jObhBlg8S43gbTMIpu4I9lQZQQVsV9vTJlgA3Lpfeq6XGFqU4Ta2EXiwvy16+8hULJP1CEwrbF0mcpWcQCFjFIEGlnXTHWYmJiWS7Ri4Q5j1ImpbG8YLJK7JtTb3XBEABQGwRhjHmONwu/cJbhejiHbDqQlfkLuviFaOzdYJkqM3mX77wTeYmoubZxz2p0GJDiM3sGI5c7lfEGwTn7daLKpUs5e/ETXDnhFjGxfDfH0CGdGEjsxDl8K2X8QkiI8kLbOgMuZRUbx7peWlust1iusV1l+ull02XQ/No1OuvE5vHFOkfzH6otxb9JYGTjNIumI3q3yxyIc74+ItpdEy95dzoPU7kdWDy32jo1E7o5CoLmUFzNBhiMLgmSrx9u7th1dy+uyBHm4Wq6oG4USqrNykQ79RLPWQbxFKilbslHRR6RQC3e+H8SsGbn9gwkxfQ1KIXqrgXmVJZzPKU6xMRGLxn8uQJv9nSrOqPCf2lmvDB/M5N80/aI/wCp8xz7IP8AU+E4MfmVliu7/EtiHGd2fmKqASqhnKDim06SWud53Y7grpccGNqzDHLKuvmXb+yV7bxl0cbeYo2uFm2Uq6MSuMcSqKS6El87H24BtwLwHDmkvpXvMEZOSiXjGBoXbexUMWiHsFH6epaLg1m6ZYm+aljf2hiWDBlE8NR5RH3mDR0wkFvG6qKKfZBjuh4CdA+EOcHsix+2OR7ceVfDG62mOYtc9dcIOB7udAvOYk4BfSKNCz0xNy+SPWL3Zdc/rFPMvWIut5RdMVzLom43DLURuOQ1Ll5VGtM6UrMGYFMVbgSpZN1rEyTzDiUnsfbubFULgAUbSoFN1ogBW7o3PxMKevPLb+dtrgEgosRwnoFDhSjNuoEacDKmFiJQMUKhxPEoTbUa8qdYqNmWPdOMtotHlc85u9D85jzGGsylSrjS/MarLLDMexmLtRDlZS5paiC3ibI7be8peI9Yr4gK5lURwVN5sJmhP7p4F+47EgTHnz3iLPLLR0fL8tdWV1TD/CY6cvTUFPZPfzCwsoA9ZnUT3o5jxk+IoARU/wCxEvdrTWMX9GxlIRlHKriHmU7yu9NSt7Slws6Mo5uA4iw1DW8beqcZPVmalNusosyG3aNwDsSi+JUXEYG4EAOIUESVREuYcwbsElY2WXGw6Xv9zS8CVydQyvDO7zVug5PD7DMSErk84d/b8TvtiA78ysHtpXbmIpNpsAQJXyjbYiviLmzEVW9Qy3nDMpMdkl0iuZjs4j0b+IrpC65il3Mu7rPK47Y37QE4TBxwYZvnxBDfGy8SkVt/iWYVXeuI5nBgxECuVnKy4vC994lrW3Epj0uOJllrlSm4YE2llRxzMg5fiJa/GxAuC7FA8w2MOV3Xr91Elude4oz7bdoTdwij0eB+XtLuzfC8xLOwIYQbQpXMFn/ExbEIGFVDSjU7RZFt0itb5nl8znOnSVcyZWYGc4ldoWhuWWKRH8QCwM9YDdnmdA2cMu5WQyHeIDerySxzT7SwYuLmeZibxpErQYk3UZZTnmBWy6mNtnebLYgFrybsYG2yfy/xMvz1ajpe33es+0SVScLQ/vMoOwBAxyPbJ5OJsibBUOpg5xGbaJvYJfk0tCJvcSVDdACYbxCGE5qph2XMzdli17RyGLbK0o95usd5fTiXelxMys9pROYnzAZd4yyg1G+UviKCQdLuzaXRGKvsEQIkXbMTC3aY5VI2JLHfyIPu2IdofliWerMhExgPwGGGcQ39UjanU9kaQm1rxOXabLvRebjSbRjLaIZmC5giRTmqnO8uv5l4b3N0yI4VoqxWIqMtcaZquJWJXMqVP0iOaxNw5iwpmo5KzZQzGRd3S5ulmXgbeWJZJ7BFEVy9hvDLqCJbTSE6G33YqPE+YlcwD0Y5iETIxXec5H4n426SxaOWR2f0PvURgS1WJ2ZWnhZjKt1K6zsjCYZe8XxK7MSJLlwlQI0mN4R3abJK7xaAUfq0RSj7S9a8YjlnF7ym7EpYLTmou0Bu9IcpTWXTvEL2gmI2VdGEMoSFEGjeIYsj+krjhFEf7I/dqwGxLnZsyiYJjhgNF0nEDt9DKPDKW5tFfzXK8fidBcMv4V/7edriVEuJU7xc1LlGJ02idMQXSKMsd5Vw7IEC4KK+04UtgjhPtNgig3rPmOGFaaKPmK4HfFALScYPmYYExatYiopwLgOl2jHGFuHAbwqw4AK8/wBzcAdxljV7oqEk4RQIAS232DeUB9Bx0I5OhHN0Ye9f7Pu1rTiLgYmQuC6hwHaWLbV0iqtzGudokCb2vc6TYZ81h+l7ytK4cpe7mJcSdZXzLXpvGziWvmd0S8VPZBGgvh3irY94gBl2m9NdXEpTnDlE6KdkPoPQLZa27GG+Zhgvm1hts9qkwiEcu4BqixhtKo2MNVAKQpsbSrPPgQ31Ko/mLRHCKgSigZVh71T19uGJW1tWbhjd3oQ1go+7bxgDsP7i9xEgV2hqxcVDchNcSkZZZaGXVcSUDvCnwO5HMbpsfbl/2Iov2FseP407cykDGSY94cdIAzM4lekXc4ojvC7bNswjqZansQpbOpR9iZYPLMyypuXCrBdsRSxDlgOTxxtLAF87RcB0OY4V25uC42tpQnw/iUAhUFJyyeHDAxmnmIlz6/jzFZnOx4OveXK3UR592VHt3nzBXj+7NctGrzn94MUQA7QyibYuAZZnuIMZimzHBdke0VES0OFm9PZP8xohXHR9z+0xknZ8hvATLbScNNntKTiWudoa2N89JnWxGErPBKpSukXZhQKayiXoKUYbjSoALuUyDDgiKFVUsN6pkI7XdudoowFxiV4idCWTshtZHAtoT2lnEqn5lmPiEwBYf6IiAiYRmcycXcaG71O6Srvtc+eswPzl+TjrBo2QXOxDQdvuyKbLPgQiuKDFLibrPMO/L3gpSzrAqT8y3gfkg7bneUFCb1vKOIi+ah0I01UVnMOlfJ1nwxWOv75+YcZOVt2Th8ylbHzG7ipS4fiXkOZqCbmDBLCnP6yxXoLxFWCoy/z8wlwUdDKlqeZYZTa5W6iPNoffyJAqi7lBNiqt3d/WKLjs6/SByytKtspLq7xjiJqsRwDhm1UqRYO8DE2esKD7A+IYY32IY0LYqy9p3JnDAut7xRLDcKX7T8b7s+Q9kI2fr+IojkbJgsVUP3hUx7RAmpUs8K+0iajnQH9pXruSf2i+T/jzAzJfaOirKHLfepzQebx2Nns3tAOvzcT9Jr9gYUy2gK+G8HV67YYGIJSpuQzneFvN0Zf9UtPhxGbuVLZWtcVwx4N8ll+sLEHfg/P8TcISr1L0BKrtti0jiVcBwNccssRWGArab+m0uEhLBKMtzEWoLwN0SudUkyneYkHHViPQeIKthiFTeiLQNspBDd+PHVlwR85L3YFAfdiU5DoxQptvMwfU6ksLludGG0BWpdS99C0mNUrCUVKgiwjQGYp2uGNREYKRLE6R07ro91w8m3SM7dVnsuHh+YFiBYliSrmVHEF2mLvDr7Sh6DGCuSl1tsl+IA3BhN4ICh6mzBz+6D13iZheKh6Fz1JKTOJUgGqw4JajYNYII7rOxlhkbwBlhloHGN/mc0DfzABcCMYqF1irERxCFJ0OJtdpf4xx9ms6y/r+aFTIBnmYJ2nQdyuSE7EeTpKLzLHMzgMqJNu50ytC5UJtwGDDJEYcI5NOWJh5eOx9panG1K+W8IeLb8xGGBXE8KmusdlYyoM8TuzE37A7Cf6mbsNllMtc56xCgvHBEVeMbRwoM73vLOfbu6LOy3vEA1Z1lxtV/SCaG+3aJQyCLlczrCG2omVqJWC5l6oid+xxCAABqli9APs/9rP7ef38/s5/fz+7h/u5k/fn9lP7Of20/vp/fQ/2WoIbFVTPiKnEM0Z6S0m0PGD1dmMrhNzaMIj3yXLHEcYdGYQjzMQ3Mwg4yQnmFcY+4LZwzBc1O7G7vO7KP4zZ1EtOFK+Rt+I4LcwSmpQMzKOGHniJwK2IwhLXeBQQLqIVaMF2bMOldjmZiN74hqe02PO8oNMJrXKkBxFXGZsgxN1mbKHzMvSsCUoJt6X+7/qZ/Wzt/Cdv4zt/Cf8AAnd+E7r4nc/E734Z3nwzvPhnefDP+gz/AKE/4E/4E/6E7X4na/E7HUk/vJ/ez+xn9jP7mf3M/uZ/cz+1n9rP7+MPRmcQ0PVxPJW/iXHIGHF6zOFHbaDBP6JXqLMsZpl2t8y2ONqQTKUXCUxa1g5QxhSndRTezzKTfRzCMLUaDAnpcupww2ZjVwxtu6Ld3gnNO1JiM1+afrOYjzEBYuEDRQCoOTCU8c/mWbvaGWTPaI9peaq13YSm9fMuRV0TDbdl9jux32yFYNDCIEMMJMWiTYqM74ei4YM/X169dSpWlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVMSpUqG3oNN2VCHpN9DnvlizDEqbuYFpXDAG13uTcl5QwR76pilcuydRlFlUFuyWUtkpZ/KZ8Fe8Ix8kwRPiFkwhGxAXC9mAFvJ1IIHa7ZcIXtlhSOgBBbB2zCbQx4gdMJcWQ/IEwsidIjOLuzL5GHcTucjFlGfMFERneBWGOxAzfFQUFxlRxBN2vrW0AXNHaJa0G6fpMJvWMEnQRhl0z0WBLh6RUqVKdKlSpUqVKlSpUqVKlSpUrSvRXqqVKlSvRWtSpUrU0qbw/K6DLvFioqimSU6IhbAB3I4rR7RHtoU66FPWJU3udYHXG20OraJTYGUNw+Y3fyiW3BCMUxAN5nKaETBcOuscQ7cnK2SBneXe3WUJpyUK3SuKqKN3k4mBkq4otJhxN0AfMsHGZD+qIUG5dt+CDgDbZ+OIFAARhh1RBoDDiHN19KpUqVKlSpUqVK0xKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlaVpvvoH0D0A95oDDeDcIG4d0d8XHpg/TnlN+88p5RhhFMtO8e8EQMED1UVL+ywZmjsZlEWBK0RGzdMBny4AaFDAXKnDOHGEB42jo94yU4LbvLKlRI+kBoDBRKn3X0nSvoVKlSpUrWvpVPac+ivUa1oYtz1hDvMM7y+2YXV1Li6g6NkIuXMszwS3YYbRfEG3+UzZQmLPwIDuLNiPvAmwPaGgGhOsF1lvX01KlSpUrQQIZWfiD3SVKlSpUqVpWlSpUqVKlSv/FWlSvQSta0r14q0dIcS+kcYLkJcEq9mpFrT7XE7CPF8ceD/ALeZ0f8Ah5gHK+07UB7/ADQPr8sp2/LOn8c8D2iPX1fJIICBCHoNalSpUqVAghifBKB7SpUqVpUqVKlSpUr0VK0rSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKjKlSpUqVAlSpUqVKlSocH/mJueYQ3g1BvabWDQIPqc7vqACBAhD0kNK1rQghlW/ENB20rWpUr6FSpUqVKlSpX1a0r11rUDEr0cTvcf0Zuy7SDkhnzLztMh9odQPr/wAAqVKlanoIQ0PUavCDHxK9NSpUqVKlSpUqVKlaVK0qVK9FSpWtZlSpUqVKlSpUqVK+icvH9GbsMaKiDkJtg6wQfS8BhJUqVKlSvq3Lly4MWnN8iDCVKlStKlSpUqVKlSpUrStalSpUqVKlSpUqVKlSpUqe71VKlSpUolSpUqVBl4/vMjMuHeDmIId+xBDqB9AAYSJEiR+oa3LlxZeghRz8+bEqUSiVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSokqVKlSpUqVKlSpXpqV9P8B+8eXmDm+IX1lsHaH8EEEMEPUBUSJEiRIxjH6BrcuXLix9AHFKbFzpxBiVKlSpUqVKlSpUqVKlMqVKlaVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpTK0qV9A32kmK8zeGGri45hh7RX7GsYIEqVKlSokSJEiRjGP0rly5cWMMOgQoAtaDdYoubH+Exg4i964gxKlSpUplSmVKlSpUqVpUqVKlaVKlSpUqVKlSpUqVKlSpWlSpUqVKlaVKlSpUqVDB5wgw+IexHfsemglSpUqJEiRIxjGJH1VpcuXLlxhhhhi4MVHD5Zfl4g/eCQPiddPLDNDADggxKldtD9IAnD1gVLTwlaKlRipUqVKlSpUqVKlSpWlSvpH2C422q5u7MePZ6ePUxjGMYxjH13Ll6GGGGFlwtcRGdADgi06sHMC5TBlD/e5Lqw5hxKlSpUqVKlaKlSpUqVKlSpUqVKlSpXaVorRUqVE0U0U016K0qVKlSpUqVKlQXC8yDBzvLg5xP0mu4oaX6GMYxjGMYxjHS5cuLGGGGGL0RlPllyTz8mMLVuCmvm2z2IKnot16rywZgzBWipWta16qlStKlSpUqVKlaKlSpUqVKlStFdpUqVKlSpUqVKZn0Z0oXlRU88wYNS8/rLIX4Y4o4oMuXLly4sWLFjGMYxixZcWLFjDDCxZelgEd4UgF6w/W8nBDy/vW3cvEccOkrl/f3hQAKDYJUEGYMJUqVKlSpUqVKlSpUTRUrUNCtFalSpUqVKxKZUqVpUqVKlSokqVKlSpUqVKlQdpBGGMi5FZCX3hvwR49scUegesAwsWLFixYsWLFixYwwsWXFlLD1G+hlgggd27EnLPeHZHAWsTb37M/LxCTrg5erK0VBBkhxKlSpUplSpUqVKlaVpUqV6a1r01rUqVKld5UqVKlSpUqVKlSpWlSoI/STOHiUNQYM5n6HQtYPUAwwwwwwwwwwwwsWLF1Ksx3YU2o9iXfYEMbuYA2FBbCRXzbL9ob6NV+5KlSpWgzDmHBKlSpUqVK9deipUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUr1Aw1KlSomipUqDEK4nT/ADNydvjEIuDDfs6XFoHrfsMMMMMMMLLi61GVi91S3ps6GJmhD8sYK3yxVuCOb5Bh5diAQnLK+7/cG002Fr3lSpUqVKlQUzkgo9VSpUqVKlaVK0r0V9evWFTw1N3oHhOqtSghibO3PdRxnGLIdn9od0IFnxoDQP0QB0GFixY6CdifijCb37D+Zeg+VHGFtwjVrb6s3CDbZyV+IuJe5dXwfvUrTnwX4P3uG0iikHsSpUqVKlSpUrvMkMDH/sqVpUrStKlStFMrRWivWBWpggiZm8Rb/jDCX91ai7PP6xy4GkFJG0KVuJK6qu2YBbjzUCyyU/QzKejO8+I0bDy1LmpXl+k38vhTan2A/eEc/eMoPg/lLkVHi8aE36LIBHgLmcU7B/RGR6YX9g/WMB/N4/go+bhQk2IPglekK9QKggoh9nqVKlSsSpXoFaLaKlQYgq4kqVFVqtVwPeMJjxvyR9gOGn4glFROGco+Zxvkn7tMKMuU84l/pO3+CNOPwJwA8RX8s3CTfm95uz+ZyyLcorywGUtgWz38pj8yhV2+6fFzZXTpX+WXwpy6PttKsPswqYCvQKSkrRWitFSpUqZoaP8A0X/4KlegVKlSpWlSvQMeiFSpUQKQR4Yd7gUfxFlZfCRqpL4GXMw7kuPlEhNnsIp/Cn9KmL9lP6lF7k+MqvyiI2Psx7gE3BE6BJV5p1pK2kHLWVOB2QXAlAB2lSu0qVK1NmjKeGpl6wBmH7ZUqVKlSpUqVKlSomoeGg0K9Ar7GAH9iAHlBnaCj7V1049XPqdptg9JtpUcVo6M5JRKOkqVKlHSUVKjKlFQCM5hHb1cenrp1jCDaGnSVvONXf0ca9P/AFf/2Q==" name="Obrázek1" align="bottom" width="188" height="188" border= "0">

Elpenhaler obsahuje 3 časti:

- Náustok a jeho ochranný kryt (1).

- Plôška (2), na ktorú sa umiestňuje strip s dvoma blistrami

(nosný povrch).

 • Skladovacia časť (3), v ktorej sa uchovávajú stripy

s dvoma blistrami.

Tieto tri časti sú vzájomne prepojené a dajú sa oddelene otvoriť.


morzFjF+AgeC2vB3QPK1LlEYK1L955ZW2/ZcxmBQb9QipofYlgwnXMMDFkq0uj8x6bMN3Cn/wCOv4a+OvHHis+ElZiRwjjFGTER3AgHTFGhSZ7imoInXDKEbjKzK0yoLcs9mKdvnj4BFcQW8sPwPUAPhcaTpi4YYvxWYECHgRgGoEJuXUaeF8tIgWuSwABX3GK6Dn0iRt5MYhU4iheLeI3ty8QEWF9RbDkir/7/AI68VUehcVwqjZukAnxf5Tx/zHMZUrwy4j3i0ZRojeElOJ9oMKlBxuYiQYesh4gimyNXMfhXgImhiA9odtdQA14ZcWAblOoruXGLuVAuBAgQJZxCAo+CxgiPbSX1oro7mKwriVCDQxuMjCofMfUKOuyXLfoIHrjEdpVsaATfEKTBNwNM2+/hXzLv9xDGXuVco6lSi4jqVUs1z5Y6+PH8lErwJBcBPVHqlxiK+U6hwLxLgsDnuXEhdSpwdRK8kqKzVEB7TLeuoAGKj5uCczpi2MMXfggIECBBXPwwpA83UWMAG2PKtwDmcg2jLVH9S2ijxzfuV1FJLkq31SwW1BkK+oQrz3L3vkltY+jMWEj/AClnND3/ABDMVYQ835SJWZas/HmJ+4yv4udeAuEUEsly4sYktlDeEfaCkzYmHrUEJHiTMIRlKJqC3thbcoPFy4sSRXUbRhhZuViViBKgXCLIB7lfC61FlJAWxEap+0tEL5eJQA9FRRS5iJL0sXXxoEwEoSzH+IqoBXhZQWjjSQC91tixRaauM1KawdsKyzIxooDNx+HHwwYc2t/G/JxBVH4VK+PHjj5hMEfFdwYMuDNyhjeJYIsjCAqDRMYgiLohcDi4Koflntny+FgEXiL7i4iy8+AuVAgQIEGwDxxLl+LjBBuPrEWbWorAUVzFDAG+BCHLloeutOiBVR21ZQUHRBRYxVxRoLlccBdxAtrRx7lIsHQxS11cv+pRigBVTPn5vwESmJXxqWB7mXwEDNy5r+B+P+Jzfi5lEco3l3LgwZeZfghCEKiHJECpcdR7wpojmN5jv35YtQCI+iLGF81AgSpUCCYA4h8VjDJOWGVb6EQG7kCGoEeKZaBauBtlJlCX3MQV+4JcAHJEdAF/qAvLftJhGD+ksKsXyRZBgFUkyW0TD0Xi49DZUhzGCUVnOdQIl+c/wXL9S5j/AODjxx68cRZdRrqN5eZcuXBg8wYMGDBlwfAMJoYkYxYsAisWMMZ78V4qVAlQvACb8X5sIwxWRNY/MStdv+Ep2X2xEsNh/tKbTkRLDIxowB9LiRS9fi5UAFM7g0q1IXHh4LggQNjj6lktdEKHu4id9mGgn/AmWCCYitVtK2ZiZ2SgGmDf8h8q/wDgYmW8y5cshBuoQagwfC4JAHl9y3QS9cS15hdxjzBUYoB7iMuMML5IECBC0HAA83Lly/cuMURQqQMLq4o4mYTliLmivolAKt0U39xbSuGLlSC75SiVc95YN/0SoWCnuKqC1d8QLJg7SiqG3ncXAZ6gL3lCC2vTqqlEXiqB7ivSKDYwHAc3nZEAsO6HiCrVylQ6eSELUmjAPnf8Gvhf8Ffw1E9RL8Aqa8DCEHwr4XB8PvE9wPc90yy7JjxEu4tRhfNSpTAlQTCQD435MNYG7G0ZcsedxS8X1z+YiFm246wU6Zq0mhrQyxujQalRxVbxqUVCuM4hrBtetxAF/wAhEARW2WOBIDPuDnOLeZdtWNYIALKOZexVwlvABoW1jLGBxc4C7blq+DZCqKUJmUm5aFjtcfUcczJsghoIm4Ik9/xPj/H8XXz4iSu5UszBUS34EmLmbXUBiQpFRiKczg5itEyRlI5omKxRYnUfISpULQBDxfm5cvwSQzbBnMdWpe4IWw3bDOMNw8P0hHwFsJ/qWI43t+YxtbXAsO+pYtNGmXQWCN2xsjKzd8QDhQ57ZppDMRYdHbKGI1kGNMnBnMyg08DEs5OhamXbRKalDsbiH0zi5+a/tAJlDBljcYN/sGO8re4U5hhAMvx/j43/AAPl86z/AA1KjhKI1XUSRdS0PRmWEx8HRufo8eczkSHqAVCVqWRZcu9ypUCA7hXkVi/Ny/BhrDDcLcIssffEtkt64EaolnNQ6ivnhiEDLE37gBhVe0sFNW5uWoMVP1OReR5RRCjeCoLCGN+4JagcD1BFlbhYLqslQGy24zxA3wDXtlzgGGFIAO4lB2Ut5lRQHY7lEoN59w+w1riOpix/xBHJOEUr79RMq+D1AJDsJkzCXXgUcMogYG9y/JL8e5fzevhd/wANxedRJzCComV6mXczbcoxUItMqh1HiU3MTmMcDL3Ux8RjLLy59puPirlVDWvNy5cuXMIw4xrzD5QtzGEV0xF8VXphgRQyVEZGrHLNCCKw5Zk1otewoCgjxurxiOYBdcxAA2XkcxeBf6lCKcPplgLZWD3MmF91pmy6SBoxV4YRUCHcsV1UGdw4MHY8xzaVWIUlDZtitqs7XuWrClb6j1plKzbyXmU6uebgCq10eEjl7HEE6emUfqPZFqXuOe8MsQc9sExBuYFgziX8bnXzuKSkTEnMR3EkfeOG4+/jgjrXuYi5d8w3mduIOI6J15nofUD1PRBII6hSGItHgPGJfi5fi5cvwYZAgBa1C2/yij+0wTYCdDAuPY3lDJKlUbYir72GEzfm7xU3yyBKnLas8sCrXQZHiH0G8dytZQGumOBju/csHAHXctMgpaGApQtP4QDd1qr3BUDbZaZdg6TiYFrD8opVBeG45ZbXL5G0y1mBCKlZPcAQZVn1BVB4HuJIvYz3AVIt4pqYYQ/DLIdMU91Fs5+4K/5mRuLuLiYcRwi7TMxbuvcHvNQRTbU90BdwbF5g/MKdznslnM9x+57Se6ez6nUyvcyVfimPvFMt0xcLc/UYfeZMFRFxFcpWb3FVHUGIxmHe5T2Y7Vfx45N1A8w9JXqVAmvFzUuXLly5coeD4GRIDuGZpxuV4OOWL3a3XEqM52lEGh/VESCk0HP5lCZyyx8sGQYCBRteXqGNcrmUt7yqaIo4DDl6jRUvNJA6j3MUVkysR0N5jubjQ3AMlv3LyEzkLqHZepsAu/KAIbcI1La3cEUQmvzNjYXupaTApi8KWVV3Ejhs59x7FSpHIZBk6lUBydwEUswKGIio08wOEv4jWqWfcO0ou44Ebcx2bjsXXUTOA3NtnqW7cy9XnDglH+1z9nE3U3MW8wSYc+4JVL6hm2zuWTcKLuYDOWX7h7y1Vds9GffwtdZn/aX7i4go3VsVkuf5dTKYNwtExnM52pkgn3CA9SvFeGqly5eZcuXLl4l+CCPj+8QcwxubhCLpZeguNxOTncNsVxCg/e1iCf8AAhHGzFnNKPGMvLcTrpbsvERDZvmXYL9sIAYvm9wFlaBxBo26aK9TIsXkYpc/ohdTQ4JRkCbnTkvUuEFA9dSjUFGooqFpghsPrhi22guECjfUEqlNohQroSCrFe2NACVauIWwwb0bh4BbXbqogoUKFbhi5tXAdsUVd/pNlcTAzzA9vcb6gMJE7l2aqKVticTF3qmOVWDHoxkgdrDHDjqLv6xHDe/UcQa+p14hnuZNZl64WH4rCxQ8xLoc1zKWHJ3P2Sxh+4KkGdprU9S/cuF1YL9QVKTA1GJWywH3DE1/UreoHUBCko8U7iY+ffheJcuXLrwp52UHMAhC7hmA/MOpXymJoIXqG0i+qiixM2WzIrDQWfbGTe7x0hloFBQbjRKri1iUN5vmMg4GmBb4+5rBf4JnQ6r3MH+BLIUEbt2yymTrmALFSuEiBVH5zReMcoEBVSvshyxF4wQI6qBM0xRbKdhz9xF5B/ynUyZcQwPprmXCHNdcRqq0UErCFswGiruFUAyuo4MjQXeYLIjZyf8AeJt7m3k/cRLgQ0/MUiuyYGEWXGtsR6iKxEaIbfMbOJXxqBYS9sOVW4Zck/zLOnq0gfd3qZq3QaqJdg7ySvv1AWsQzriGKVrqCrE5COOoAFczLWYsQXVXBAou9RHKIrBrEV2gb9wJxAHVQJxD1h4KmpYSpuVIw+3wlzaX4XPaYcxPeZnmPtGaKF5gpz+oWzUsbP7h2tkQQHnrcQDszJb10PxEVozp2YINNc9TrOGVlw4DOMIqZfcBYEXHLLGgdRUXM4W8IUI0l5VqZBZd3FL0Gi3UsBCmnploSiu2M04HbKjW8qruZDniI3rGCHZjTnG4q0F/pHC0btcEShYtqlmwB/cLFjQVTFN7Vmsku1gpkcxQdkWkycEsVR6u461axd9yvb4MqFdtaJkaFTa+iCAqXg3G+sRLYLlT/wAxxgGBLl4lzGbyt1LiYeIpozEPEUIl4jqgt/0RVcPUaOH1HtEozlqKFAJ7gXLLebXtuCUN9QSlcw++YumIHWIWanoh0QqeFamIpEShKRxlu4tLdT7z8JtNpp4ZXLx4PWJ7iJzj7bjTHUam4JAOUJtwQBTLolLUH3cslgxzCFbw1XC8lNmAfcIplxFk12bWYA4ARcEsrlzcUktBba5mJ/u5dRfayrhormGCjDjmWbUtijQvFBCytwLFYKqs/corEACO4ORV3+ZdWtr44lhRtqOKXJw3iEokAZBzMKV3VXsjkeF5zLJGhKHfuKslEEn9JwXS8JsjWyzNVqELRWLlQj24R1rshoK50sUtNh6JSpsrOmMBWrX9l6j4Y6AJjSc8eoAvSUO/6mTctgJpLzFxEP1Hsx+0vcF3Kkv8wed+Cnkl2nMNlzH5iDALgJR6gCUD4xLlJTuUlDme6IvcTmPuRTFrHScu5eiNedeH18HzOk73Mfv7j7RnTcYa8z9kQXn7gDcFtJLVK3HVe4rBNGOoGe3uAWiGVxvYjQqZsbizYlBtumj+IC0D1uX9IbUtq8Qs1h+IJwN1uFw4z+IAsALpiC2ECzWxydS3DcXtTlYJFIpwXLsqlTCqtg5LmCWA4pFsTRt7lgYLyLq5QvNDmzEUbE4rUC7OGeYRKDQtsYxkNCxYLuT5jL6ioZi5xiEC2VBvLQGcbQ9kdCDCJmPQLWZrAMaWwrun1HdA8HPuExHAZP8AtGSV9kSi8QxdFrgztliuSYbG/qYV9zplQuN6zPaQFOf1Ad4lZ2uaR9o7dxoXvOoUSNFTmCANQVm6pgHMGtzt+4A1bcHC0p4aGYdWcZety3cX3Ld3L3uWmp3c1mM5Z8KfmWmUfH6sfbwT3K1/qOct9Rd/Uy6jRc4idqQBvH3L2xXpiOLvQx9NX0E2iPRqOCO2nT+4uGayMv1CykWaEUBzA4ohGoK9ESCYp5R7j0xd3Z0RQPbriUCAOTG5rUMa6hZOtNQCxfd8wJoEu8kL0zyVtjdBgvqKKyFcW0G8S0At2fcuogXm7xMDvmE0TMcpi2fzAWcDhbzCoWYrOIYWexqVV4k0MR3hveIkFZot4/1Mgv6jsW1ncoKyueXDaW+tX/8AExMDNEt+2IHhpa/tcMVFqxqD1bXHNseUrf8A6WxmVoXliWW282woX+GFhT63Mdq/6mFAe7Z9v2h1TCZKde4nWfRfrpgoGVmXBXFXbK1nB3OG4cHcDyxK3Oc3++479EbYddxzLYRRd2LDiZRx1nqb9cQ4ZOcQF7bmlVeYKjD8PMPcgHl3Nt6h3nAGf9IKox9gnWf49eOt3Cd69T1ZiSu425m+dZ5jTC1md/8AEy27nDf7lXWGU331ObkDcANmemWhazWeYYYKdcn6jyoHSlXMIQ6wcfcSpjkP+I7aFuWLcz0b/uXBFRas/aJQU0QIh000rz3CoVMiorkLZHuYi7rXE5FWdXcDKsp3ggNAlqu0dhuAgH6n6KzmL0A4xqI6DWQsuBaIntuWFQp2OamiWl8ShnZMS7rd/UArLfWpS0jcgYIppKsu4JsUZr/EGoxTGdREmPpiDOac9I6dhrb9xYDjornwIrQRslq1SfcteDjJLPjMP+tqB6P7orqXCDYtv5SzQx9MN8rtGCWqopDB9S1snA/EepW4HW2KWystSkqmSU2v9QyvlljnOp/sYgAW33ceLeKbT7IkizhXuMCI1zE8IjZ/hhRX3Fn7glFftUxx7rcpVOWlgucPqd1H51Bs3/dsebn1GclujOO4+1W3iN92XNaHDHF1kmzT+2Hu36/5htlx7lo9dQO+9wrWdylVcsN1cPe52XUyvP6n1zN+PqcuppPxle/c03ENvNd5jZ1EnSXipop/Uajn6s3KttPvEbGtPcd8H/THfJbxOQoqNKCtt/6iNM3QGKC+xl/pCkVNphzqpSqs2JxEGLwS5I02mzkOYEuA/v6iCgIzixDDw6NmCUEOLurY3W90BdTfqn8xZVlOiwljKgDCTKVeGAf5nECqN4lWBcftCOclcsu7KDeGrgN6y0OYotbDVXaRRW1r3qNqMi6qYFNVd6zFdJ1/+RLm8u2Z0pf3mLhctMTANjwVoggCjkrcFUDbrG4mGm4vV6hEPDENz7YqqraFxVw/xMrs/ULAyfRFduI5X9TdcUqfkdETOWClh/R+IYd0K+9VmOV5BlqXt5WWZGl9pdHC1q5QUl1WWVlpu66JaGbvVwLtLv8AqGj2t0wV2cQtsWcYS7gARsPTqYtc+2AG7/MKNRV3xEZm/SQuCnd17aiwSUvWCUlFSg/H/mOmxush/GoDVI2v+oqzDHLcvWQaJm5s0c7mBh57ySxy9ywZq/uBLug9T3BwXEVd4jrp98Rri5T2v3Bu3HMyvX3MIDynuBylMTD+vUK0uYDl+ZTGfWZUvJEKzMUQFj+DMXNJbzFKo7liD+kGrbnu5ji83bmLVVxvMKbSULz95iQpQfuGIMGqiuiL7jhvBHDEO/8AqUimM2qLDhmlXdxeWRkTU4YlgbfcMYQQFYUolQc0ceiGKKG2s7afcC2OBYMOUjPqycmzm7g5PrjUtrhdUssL/ZVxHEK9s4BpNtwy9qyQztolIBtkxAyoVOO5aCUrAjxEyLdlQ2qA4UJMr7mUcHqUmXP/AM9RZVp1cLEOOS4FsreaqZSguIGClNUVcBi5NDqoJyCmDv7ZZVKd1/cBCwjKZWMHUWqGJego3Vy9v8IrNM4TiKWu3FLs/eIdVDRYY6XBrK/aaI1Vxmhf9sDL4J/su1h9SuQr/KB/kI1VmLv3MEwvODj1CDvJi4RILxqYgIcHMokrcwEpUDz1BZSrCIowt0woq7PQ8Ro2h9y7BZdW4l5LNyjCW+4AJtXOglLHKqF1UVoyPJRTGQMBsxKWSWgvMY9WCkRrnUDOXFlwlHdGOalzZ13iYITswzBv+9TDrerp+4mQBc5zcQyrW8wbg/mULocsPdfOZVhnw1C3evUOYU7qI504xBYAXvqYUrXuCSiOazFdoMUBhaL6gm2z9zMCo+5bmobo4maA59svmZYHJ2SmNfUcxBh5id2vqDbCZxCpTMcqid3X3cALLaKEq83NmZbDBC8upRBW3eZkXV9G1zfcYCUaUuvxFjjVKCoCbWKziOUOY205rAxQcBtdfULRKbsK4hUAFHcFVLWLW6ghbbt/tAAGwbW5SrU6IJb1TUQBoZB1OEcZ4ZwH/dSqtMXNNwJtjTbfcKKXV7GswqvpVwyLVbqYNGNbmRR9qzKNE1nMQpODecy6oC8QACBIINQI2l65IAtUwtP9TYQ3gKqLxI5dxsiilGKgSiCgxKjZ+qLa7X/EwLm/6ll4x1MhqYzMMy3BWPWghpjuzXpEegCkufy5iE/u6uy/qBJP2QNjdYj9HABEwhLrFWGnqAKYDxZiBSAbDSTDAp6xARVy9CXQ2ieoZjo8ksFC63j/AHBtS6HuBil/MUhs8UE1hg3MGAqAKvygAiVx/wBS7LlxlcH/ALEBBYY09wpgC8rDtkeuyVsb1j1mKs7ZsMVEeav5gxkXtxqBF4R9zmxXcVeKzV8wA2MscoPdObtmLaU6OkWr9B/xDOHVitRAbNCOoBUGddoJxs3uGHL+oLSl7pdRQKVRuWbX1dMACkce1SxXRZmNeJzRdSxhbvg1LDafvcVY/Vv/AGYAB+lY3YNaopIoekW9sLjdu8ty/Ymr0/MDRrbr7hepK9agQso0VzLbEZI3Fc4KD6liVlzdZ+riFCsS1cZmCva8Sy7LScTFsb24x9QIOlUZ3LUKyzLMDA3xcMeB1dZijJdGLriNMq7FFXKB5dMVbL1VHNCVBi17o/8AOJRSnnjX6mAXXRRCnYo5uOF5o5TEMlsHuUKaBcd3Crw/Y/4hQzZ2P+JZtw6ZVL1tnmXq6ekMgGqy1LDIOBzEaoAaL6ji+GjWvqMKx+ZTS0GaaY4rgtWsnUNaALq6s7izapTwuZz8xZLdR1UEQyM+mKmW+oNoAuuGIhS8NfniXEdW636yFFEZdv7WKD08X2ghBCr6f6gKgMGgaqAtaHKZP5jgFpNLliBzT3cJG3NLFSH0hsKAS8OLgXOTTx9RpVZKTMwDQYuZU/0io2UP4SBkaKckd5VcmKiUjjTA3WDol7I4PqBqwDNypi/7jKaU4zr3CzFvdrMsxoLNoJbg4o1HaENqylkoUqr1BrQadwtQtb01OirwmIgRtyDkZlguEhzAe/8AUM70XhgzDLeFyguz69xDZX4g91fuZ5MgRuWLN3WoN1nGpqVnqCZdebQUonS5QwMjluAW00YahLKrUKczVMv7muy8yz9vcBQbF44lmjNFaxKZAoLiEwGqpuoh0bxWIItEXxOZb/uXTDR0yxUXWoN+i/8Aia9dMxMHKqwcxJb3R7mBi8XAhM8KYx1MkOxxmLN2lmUf9TTWNlZlKAk7rcKJKXCQtE5YOatlKUASwc5g1RMfglilRNPUoBqA6u19PqNNXrgN/wCYnAfqUsOdyhYx0JmkUud5JiqfrfMEwsUcxeombNPUaVsp/FxNEfRLgnrsNwplTV5WiCUUpzT+oDAtBSqz3Msm3QcQmRzOR/5j00R//Ed4AUR3L9RdqPKp9aP1F3Xn9S1TNEvr9TRax3GdFWvA+4LZZfC/88ShUYWBTsZZSWIoGf8AmCyUNFf9cQt0orWJRiWPKNPqNGy/WippWMLfECXq2Gx6YKAzlXMIAC17bgIwKLm2V4pcXZnEDWxzqNZApzLdgxbyQDoJV1bWKdS8VhTLXEKw0GLthqy3P3Bckqy8IVRZ/cS+YKND0ykpYx9xBKpi9blXOcaS8JvH4SUOYZSilKNjG41igc17gFa4cmSZ6fkjQhYB/MB3oSF5lC4N1dL/APyX21zWceo8I2sAEehLK0nPqVDpWNUn3HacgHMAQD3USZDGpflSbCFF1wXLLg/qC4VzF+jb+4iZiB/UCbzSVcsMXfuF97azEBrebioA4txNzeWLFCl033LPftBDNZ2GIVU1xZud6swVzy2ulgO+WMOoF1Y27viUbcRy2ioIgIO9SwGlt94gIWhqEWlHd4x/uVxXIaf9QqsZt4NRRRZZVmrl25AwuYDCfRSfcOC6MOL/ADc9mEbtxLUFNHEUycl7eI0JewJcElA94gFKpqC1ZTZ7uCljrEVNmsZxGlXX6YUofTOYkGVbQ/5iKuTgJAFthq0vMyEYN5zHSlFbpLaRQxbUawlVjxHimOG44uF7CMDh9jLLCdYL/LFVWrli7e7g6Jv2QXY/c0O9OK5lYkzWaH28Q6ThM/dX+Ebiah+08/lAnAANCEAaNFDKd1pmziVBRDYFL+Yio+pZ/qUtXvNwrRKL5V+INhWW1/v3LOj9r/UCTfLeiWCqNYIateRWtTEIooUd1ENGkOUYqDgEJiKBSGvUbAk5c7gLLD13LLaHVwoEwdsoVhd8cwtxTzMhjFQpBaGWulr0QxU0/dwEGwbOLjkVw9QArNneblAzkc8RSDJVtf7iKAU5qte4MmTXZz6zHcAp0ygqbbpIaWKupY2Ze9Rdphr8ylUbfsZcLYTGcXKqitZ/Nyko55aNTKUvAevxG8OXe6g2drywyWUpaMQAIvh6ikXRzq4oOLy1ZAmgWi8vEQLCsaYOKCmfthRrKjjhgibodusxUUBQLrPcClhgMfX1ABaHg4/cqymmn1GIUXlNoqsU2wdqK8CLVu88jBwNNHbuLVWWglZhY5AHAPE3AJWZYTZXAwpbMkp/6ja1e6grULwUxFKFfOG5bFoGgiG2SmwIIK5GD3LsW1bs5huyrzVMJGwHNDP3AuUoouEsttzWZRqi3SmYSVRpFqLhxoghktX3tgNkd3dMTCiq60hMonDSJSKejHAKcTqpWCBznmN5cxkZXYvAMFYcCtoYJheXeQpGKgvWh+46gb0EccAdVEKqBXS5wON85hQa+4Yq3tUD8spoW0M77zFI3jBBv8vzEFrIeDr6gWLZQ3xBOA6Dv8wHAGFuoWo0TQmvc6pezqUAFnWty5bHJMkLIgra4iMHA2zDfjOJS4zTj1DByT/1zAAuXBcCtXW8TSoU+4UFdmeBhUdAv1KttWOnqUPT7uvqG11nV7g0thNo9xo2hd29wCLY1hzCl1b64gcrx7gNYQOliEBeX3LuORla1CxS40GoLtH/ADHt3MY49Q5Ahix7YFsgVje4KA5LRhYVYC6qyZIFpwjRXVS0sH1UqA1wekvIgo51F2IDVGrmBdZWzn7JRkA7Fr9S0X3e0y4lOWQqYgENFz9fcdlmhyKRFHJyrlLRy2riAqBdct4gK7GFACsrtzAcuDp/cKUgtkWwiusVObrEXVkFYMlf8wpZpu3cMgKsy/8AcoQiDvObjYFlb7hiog8dwXaUTTTBFWAY9RRTJp9VHawFL9y8hZ6ySkKRzx/WZb6zGdsUWdlXvMFHDg3lHf8AR3C2SVm3mYC2rzesSwKyC6uCWFL/AFBgUADrOZYzTWYEFSh26PUK0BTSvc2IoaKx+IihgL1vEL14/WVlHQHlrUEiV+OIMFY7OpZhWq9/mFZm+CpYZivPBKCWaq2pR4IB0R02Wzn2RkR5uItdHTVRXZ29S0Wue5ZcIatKDlOJZVv9nEyLYrUL1balP07hNd8R+m5lQUsTp9GItnpjCB6lNhNbdsaRyzXMCgQMMajKzKrFqchznEJxHWUAnXuCAUQW7POZRPXjAjDqvQ4jiXaNbggDRjGse4ABi9m32Jmss7uOHPorBG5G05MEat/kXGXDD3zBbd0UYOqm16E0yqVmnGJZopvGINUHjniBZyvGTUMuBk5h/wBMaJkT/CUs/wC5RLVVf7imtAFFENS1AByBxAZCuFrMICNsW22RLCimLCBlRT2zE3fodwhXOtQUthZxxiWapjle2OQMI86iKO94dw0MoYpbmdbatVMHbKcGLlDbDCkyoj7OLIpfIxTUSVKBzEwiug4PcEUoA1q6g1nrbX3K1AUlrLSuV6ioUpocfmJQt7aK1FKCrzzUOVraozCsNFLOwOY5Ab5+pYInJZehdYUd1MTi1S0VUel0JycQuMrOos7SCGsttq1fQdEUq0NZatlIKLiqdEL2c7G5k1RkoeYCrX9HMrAqnlKzCsjgIpvM1NGOYCJSDN6jS1yreYVezNJhlhkCXAD1B2F8TJarsHGIkKzBUWsGGxcQtihd3EGr+m4LebyXXcsY0PEKmDDrcwF6sDgThXEotSZ30+4YFfSPMQUls63gYEmKGNvR73FegLVtfJLGDUVe7H3HLXWEfoMrAaK/tOe78xQAXTsHRgjQ7IYqmIEsU8lnUoArNgripYgayoDuFgwyvOfeOYBgQFVSMIo6WwuymVMIchDd8ESKq46ihpCaCyV/Uxqhl5VXU33XBl426lyHqKw7K1EuIY5goHCfpljaicFUzLllVXBIoXjv/ES1j9pdnBd5JZCjffUoUi279TJXKVRiGAmD/MEHAFcRRhh0oQRoW8odMFv/AIZiZs8XFbAYMZYjHLEcE1a4GsDVvMwVA6/3EF1VMF1EGhUeoiApn/8AZcnLNBqACl2XyXqYr2Y3ELYU7RdQCbW7FNzRqhz3cLB3ZLBLdSwAMPwQIQNo+4gMACvslsNjainmHE8DeP8AMwQTe4OI1eyIWXu2MQFoxVfUpSUOHW5RYItNR1WP9P3NnAlbB7vEEIWX+UVVZeuvdQRwNMpthGYD2epjguAAyRLvpA1LGrc9QV5yuyIAlHsrmWAFDteMxAkUK1MfQ+zMsinAr+oqEwqq9xyiaxW5xFHAHELLeO7M3BmyrzxLpBe8n/MtWlob1HUxahmR5qFJcWiy37qAvAiqzDIYL2xD29xaPpq43d0/ldROdJz7MdtFVtTUCqbL5iFmreNywoVgcQqSiGskuZhJ3Kln4I1MXAFe8FQYsuoE/qBBpQc0cZ+ooLJV04QclZUwsyOk8hp9wlvwCUwvkI0DqoYBXY0w2WgrQWQcTDeWpWgra1HLA6rE5OPqU2fUwNUeyB9NQYCh9I64CJLfo5nVvBt2+pbkGiQgFF5cE0wUyLNo/wBznqy23KLSjhxA5UaLUFDhffUTnD1mXi6/WZq0yHuWoVg1CljXMChFZ74jtugaPT3LcgKt3FaKhReK9Q5oZUU3cZV1UMDjcqQi8ErLwVdL9X6lr7gLwaqEQKubdy/s7phvafawAeeswqOggp5gBbJznUQXVZwyxaFN0/UTWed04qZomQzTY+4MUrwhcKDG8q4gcjYdRW2mWmuIkborGL4gs4XWL2uLKLgWWrL0M9AtpuuoiipffMdBc9ZnIK5AjmBB71EUGqyHKAvSF49e465A4a/ctBk4uWWg3dvUaUqhc0xabVvGZpFgNHFQSFOqa+oJ0lfgROCmVtTFQcdwFnA1MBav3bLFha0L3GzS2u6YIoGXAdSwpy7qGmxbN9q9vEEa24ykC3Hpd5j0FaXYvE5FaK5xBELu+UxBQVKEG9BqVZpZsU1fuyAKYAoTUSmqeqiWSkikz+JwBobl1RBpaxBYLqWGWOmuYIQtq1NFlgFXQD7M8x0vVlqV9QHM4LYA6Jw04iEEFOGFygDN7MGua2q7gCWynEVt0MY5jzZBx3Kk5c2NRC0feSGONQrxBqqvqUDDUJcq0Y9lmBcVrN6vmICktu+pnSoPsSzSxtXbDJotunL1La3Ow3corZ3RWZlCXNNxEj2CGagFBAVe0qzGXKLcwpVVzRuLY1XUKNUQ8ylYCIJa/qAgRK4fp7g6odvK7YDUpsOdD7juUS7rRLGWFmbYD7/+qVD659xnqOSoX6iU6EC2vu43szYsftvWY84mC8XBDc19F5l1uh7moxXKFMqrUITQ9wJkotcruU7E3mKgRt1hmNTZd3fbLMtuSIYDnS7Y3cHHG4gxl2IVG1qA/wDMSpsr8k6VegJkHWq9StGrRHMULsatiqsCDLBoiAob05OYKm/zBYOebgqlY0vuBilWQQKFnDuCyovj7ljRZ3FCZQp/GpZEhSfTPqCFMn1MKWCrx/mdgLspNxRAg/cGlRnnUEFofVR9aN4g2qMwTk1F2ArgywAfR/73G1yzzeKiJli6usMKha7SLnYfvMQOBxqqjDhcNVjEQot537l7b7JUFS3QcXGFaBmd7qMoBysTe0wwxGmWblwaL0EosE3i11LYVhUEEgSN0RcIIUu3LNsqPB/zGxfQ/wBoxX288phdOcy3tVzGOYC86gmsx1tMxATqAbgrrLOvwwEzpgkP8ssR6zU/BDIyGcwLByOepiCUZb5+oBobQK1dYovPplHQ3h7iApjW7pXuEBzTQMts6FfiWiw+lSmLM/cbdFvEFpr8TAbv28RwtZwn0INcdBzKw1Ym2nD3eJcwQ5bAS/dMLFdoatp9RiIodm38uIBkCVj/ADA2XUDLIH3KBybEdy+IQXKfKnNwjg32qpVVU2fqDI5v/MSx33FOV/iNt5o4uIF3W8dserzCmsEWc/cCKKrPuHEwKnL+4t5V7zEBcMGEZpUdIyU2/mDcs9GJbgVUI2GsWQQJUy3t6imPrfMoo2udy0t55glXz1zODIko5gYROv8AiA0Bd6gsZrJCpHW17itqouvuApoNfuWYoAW3e+iV+M9Rza51C269F1cvnLgR4hg2VuHNn0t1CqRbotorFy5DJWUtJhLMt7g5lWHDjmWF2GATd/8A7MNEVsbtiXFYYszCxZtO2oW4C93qC2xfLqpoFA8vEULswvEyNgazeb/7l14PC3UcnNXviIVldWzM0AQ6vLJDVCgcBqLlWfqNuk2blj/0p3iltrj1AMImyppRQP6/EaCjbXZFVV5H+olPeFzOKlqYqApgVTmNg/hHQMjRDro4RlJXl1aR7n5mRBKK6rmpawupiOVvB2kzjP8AqMFZFrUulmzFVGtqW2PX4jqJc4Zs5UrWohWU00gzZZV8wdGkvP1MU0qvgi0ALLGyVVisJEDS3/0hoQKA4llzTOUPUrqkxVtD90j+bWoLB+CiNwk0KwPEaQGyGXTECizTRt+5SgEW1H+pSFBb+paTg1H4bWGZKbK3W4bFy7YgZT8yrKr6uW/7eIq528YlHLF9SirG5RM94mb6jb6hkpu9nUKsCijqGyt1A66jBKySuCZN6I0y1dQpmbpXcSC1Jw1qXteZXGf1UtdH5lkU2f5h7gf8zKwx+ZTxq4MGj3WIWaq/ZzNrAmTJuBi/q4KAEo62xqgWcON5jw2YOP8A2YYsOAXtlKtXyQsEpC8TSyvHCoDYc6OvUUcrtbK1KDSu2j/EoSIqZNH5nA6cRCl+4qKKTQ0NzJpeLr/cLVijnLC1ylUPuCIEb/o9Ro4q2ycxy1e/1HgHAWpkDguRupVbvzbEhu8d6ihTJptqFqlg1ZL+c5RpoYMVBsXJxWJhTavUp4B5WNAVUyHEDRKfRqYWj2SKSmeFYJYqpShCDsQ6DDDP7iZayRoFZYvouVtFRnzwS5dvVdy0N0pgPqHpN+pSsL/SW9ThTEAVgOOZehbv/lB5mRmm4G9izVVcswzp3A5GmjnUBsBb4OZRSPQI2StXOCNtHC9bmXAKMVMnH4qHkrLQG31UOaJYBftYJVCgwBxN6gaEC6jbAXWgqr4XO419SpLsFs60xmJ4kStPQUfiXPJWsC+4ByKOkl17b7/5hztRk4mBXA/TK0aeOo2tP9Sueb5iLwT6gX/YRQ6q85li27dkbcRXdwb/ANxMcyx6hvmAc1XEM8BmbHUEjJWNwKxWe4Uc3ZDhN6qULqtmDat5CqhZziplzAZe4B3qf/qBjuCw6XPqaukxguUpnOIBTDSb5gMo9iVZmjqJhLE7lMBvVwC1dVZjCxWZAU1cdnDLGiF4bNWv+ZZpyKKdwoOEvuFr5LwnEycQVhzc0gX/APiEZNFanLYZOjuAmzBz6lIunh3HS5KhW+pZC2M9yissujqLKgy5DJHJM5p4XBFHbK0S6Br0bh2HX1mVAOda3GxrN3qUs/kQW6XBeZybshMS/XGZVuGzZVXARisYT/cRm7XdVuAQJlRt5jtHNoIvCnWiOxa+w+7iIhxIP8bipBgGBTzXMxA5gn6qX4fjL6g1KMBX4IIBUab+5lDpjBBfRS5uWTYDdBh+JR9BUfMwyv8AUFy0teWEik5HcpTFVqVAGq/uJgD9lUg8jQ09JZArIHdRBKjsQ5YtGhs3XMdPsIVIH/j1AaiyLJ9YH+ltThDpKBc3se7S5UWTAiSh+IheRSfpuXsiiUWbomIBlYXgjVQv0VGovH/URMvNQ/w/3EKmk5JRV1m5gBqpQ0Viv9wG6ze42t6mx7gBYiDxqIJaZiVVc3OT6uYBou9xAa5YBGMhiGoAROY1c+iBhWKX+otBXcNq5QIRd8/6QXnzUVWkv+qiVddx2cgJp9q/uAavupv85rDhxDb6mqmZ9sePrUSiCyOav+5kK5VVYrAaxAUMgoxPYtn9wDyit7iio4qGzzTMowMoAhgaslq5bUYg0ch/VzX4WmAA0aJaIauDY+5krZgYSlKs4iaLu7iys037mYVhx6jCy55lYEFMX6mznV3Eu29wMVxGj3yRFOzcs/Ymtw3cFVe2OB9lsBb6bhgIHi5XwMABLuAOvLpGQCznQIhAKjBiu6iWxvMTNcVG9wmG/KZyGmgqIa9wGEW4cQBWauoIoWW/MtVZGZdj0FVDs805gy84n4itBxcUSgYZyHMZVn/Ebkp5paL90EH4Airqqv5iUcafzGveNMlNX4aJ/9k=" name="Obrázek3" align="bottom" width="188" height="188" border= "0">

Nosný povrch obsahuje:

- Pripájací bod (2A), kde sa pripája strip s dvoma blistrami.

- Dve komory (2B), ktoré zodpovedajú dvom blistrom zo stripu.

- Dva bežce (2C), ktoré zaisťujú, aby strip s dvoma blistrami

pevne sadol do správnej pozície na nosnom povrchu.Strip s dvoma blistrami obsahuje:

- Dva pláty (4).

- Dva blistre (5), jeden s obsahom salmeterolu a

druhý s flutikazónpropionátom.

- Otvor (6).


mORZrZ8FHixolqGG5vFQ3FtpzyaBNjOlQ1temCrUQ0EM50XWIlgdqix2MGL3rm4rTpyaXCqhxaWbba0ymus1q8N/XLnuJqmPOOXU3KpvOUDDYHjtN2/krQDh3EYC43BWsXYg/i6RQGSWE0bZtRD3bk2LDj4qF2Wt3KEbFog3q28MEQOoKKK3s9mu9RoUaE+jhuWPe2yBdVMgw87heg3cmCGxtBtqvsxbDoDWtpPl7MMtdnzuuT4EVrDCf8AiuTsVYiwzsJU0+O8NDhmYBmCc1kO2NudRpX7PYJ+XeoTByXtGZPk3SrnbnBRZaLCitxlLLrNxUeWm4b7LrqNqo7XMfigLQ8VW1Ciwxd8zVBfaeYRAzE0QcIThLu7Jfa+ulI3pkIHM0Uz4b8Ia4kUcHZu7LnuJqmPOOXZ2DQlzoIqc5VMFvIqdn906GXWYkQ2n/4Qh1qqOAIVcS1UGYYS5rQCbyrJiCvdnQ55ufDZiNiDvs5lUKhuVcS1Vhwmg78OY4KLlQIZ/JYp0NtjdRCpiFg7BdmQA2aXFxDyIo5s7jtGSFFe0/w7OQ38R2nLnuJqmPOOUTpKrvw1Vv8Alwjm/E7Jc4CtBcrYFM92AgItMrjQe0FzktEhO+cBMfLDGimdx2eKa8RoMXe0NQisF3KTHS5ZVgobQTjDxIs31CdDY2CxzOkTVRIEdrWxWfLtTrLpeEB/ybU+AwQxH+h8EYTWMLWHPU519mhMDni8uNAnQixwjN7AN/gi0sjB47NlY7GAM70LMQVNwOYqHLRCx0OJcaUKsRxYtHkv2HShkWrGm556OG05waBtKcWNdYFzzc7w0E9xNUx5xyqbtIDsFy/thEGGaPdeflCZQ0ZTkimdc3De/ehEDSK78JzwGhRZZ0Z7OHajZe91fmOCLiWl0M/Pci37IbX4jmRh4wB5NabEJc4hjNpF6dAD4DmEG+qc0GCWnPn3pzg6CWvOcZ1EjtMHl3tzozTTBB3Z1jYAhVPSY+5NfExLGt7MMXqK6WxZbE3mlEyNyIkbth9zlDMKSbDINS5z0ZkSsYwyM/JqmRJaFQtNqxZpVDOGx20o3tAqSjvzRmkHvTqUNW1HcVDe/pXaShFQdhVlooBdTYgTORCBsshWXtDhuOCmXPcTVMeccmulsjCXHYjadZiRfvCL/BOYGNzNzKIyK5oqdqJhMtGmYK1Hhhjt2HG2Bb35NVrDETCfaAzK3EdRqa90QAOu3lC04srdbFFbc8Bu9VxnJ+ayaK0xwc3eMqpY0nwQxkNrqbwsVDJhNJz2E2GwUaOsT3E1THnHJsjR78kxcXjGQ8zW/MVWM1oPcix1aHcuTCb+mUbUZgp3qmN/OiqM4ReGF9Oy1OxbHQXnNy0AIEvFHDUrEYrEv3KFAF7jVS1voNa1OZvGZOlhV2KNoBCHH5JDaFhCdBz4s5/DrdMqe4mqY845FVXTtgQ8z4m35QgxnRbhp9ncN1opsT7Q1rXCtGtTGibcXjO5rty5mE1zd96DGktmSaXKxFe9xd0jVYp4tZyBVNNKOrmWMi1sgmieWMcLO9PaZYtpcSqRJO13tcjNRaMJNQwJnIIZD2qj7xcVi2x4RFwLhnTnl9p7kWW4MNpvoKlc3WpvJ+Az3E1THnHIpp3Pd0WoxX/eRL+7It/KUWmO8NYaWWoR8YW0vtG9OiWTStGD5lEizDXCKTm2KheLFbnZ1yQXZhUBNiGFEruiHBmA+FT3E1THnHDXAWwxi2C97tvgi0ioN6qyGGnegYDmtp8w6StOhuY4Xg6LGfymGje85OLhsBtChJNyzzBFbw1Vs2jvdnVBm+IT3E1THnHDZ3J7WgYtmYn8WGx+bsBpfTaqkUeMzhuOgMLPdn8EGtzAZh8Av6pTInuJqmPOOEOVGigvwWtgzrPec+EuAzuv78v9t5RtGr3Z3H4Ner8u5XK5XYLj+mVPcTVMeccMYNBJpswnvzZEvTe6v6ZYiOuHQH7/ABqe4mqY845Diw1FSMA4shzWnO2/Kxbb3X9zUGtFAPjU9xNUx5xyHxmHkROk38W/A3xOHk37FZrU3uO85JVs9J3xue4mqY845BCL4L6g3w3/ALKpuVlpNeErmrI3k7FVkUxK3uOUG9lucq4q741PcTVMeccnxwZ8GNhOxcTfsPisVGbi4n0d4ZAazplUH/78cnuJqmPOOTXdk2HtBatsaD/6b/lW2OtBElFzumfp8dnuJqmPOOTRUysZBdi4v0d4prI3Nu2DY87wfj09xBTHnHKrvyrDbz9AsU9gLNy7UeX/APbP8oPhODmnaPjk9xNUx5xyjk1KqRy3dLCY0s7FRtvyu8QsTMMxMfcbneB+Nz3E1THnHLOR+GHf45NiK0OauVamJff22f5QfCcHNO0fGZ7iapjzjl1w5hU7Ag287TlmNKuxUXb8rvELEx24mP8AKbneB+MT3E1THnHLoqYC/sw7u86GxFbaC5dqYl/m7bfHeg+G4Oado+LT3E1THnHQWt65Iq7YEGDRmNKOxUXaOy/xWJjNxMf5Tt8N6fFNzBVNjT77cWJnDC6gaPBWIQo2+/4lPcTVMecdBRd0P++lGMYHUNRVTFPkTHRIYiue0Evdeo0EuLmwopY0nd8SnuJqmPOOhNBSt+mINxWLgTrmQdjSypH5oQmVpvO34lPcTVMecf6LnuJqmPOP9Fz3E1THnH+i57iapjzj/Rc9xNUVglQ+08urbotRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7i1Ee4tRHuLUR7imYz4Vi2RmrVf/xAArEAACAQMBBgcBAQEBAAAAAAAAAREhMVFBEGFx0fDxIDBAgZGhwbFQYOH/2gAIAQEAAT8hY/EqowdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkdkcjsjkOAFlbU6Zhf8X0fDOmYX+kjNiriR+svHo+PUdHwzpmF/o20FF3dZDUrEnZ6JuQycTT5PqOj4Z0zC/wBFPUVUZNUBpaZ+RO5sWbw9R0fDOmYX+dFXgvrRq84z+NRKpKkqlqNpbhNIRynZ+q6PhnTML1z+ptWLMHlK+DcCyXHyXmechvghtQVUSzMNaeTEXivrR/bHfEud/f1LmRP3C2S6CQ9UyYNAt6l/xT29V03DOmYXrVxFM2rWRNYbeHgSXRDSpdreJrb2DwxuYL6Uf1g3VvLjen9XMe3/AC8WiHyRR+z/AL6rrmGdMwvWsPneM1e3gRVrxOdiU7WwH6T2RqYL6Uf0q3VvL7ev9XMe1JLyZCAI3MYmE1ej9F6nrmGdMwvWuzigYMX5tov3JIsFst7EVWECKJzfVzHsSS82mKQ8J/ydPf1PXMM6ZhetYFtPWuaty9leKrsOo6ibM3kKSay2HFBCEsqectiWmG9/zpq3uUP1HXMM6ZhetSl0WVm3Z+mIlMG4ZjY21xVIN43qoY8TQ4JtOCX2/QUpSLd9Zeo65hnTMLw2ccWJqGnufp1z3awQcvG/bgV1XWY1Hd2FqNKlg+VtSqCbcvmvodNYTh6P5E+1pPVe/v6frmGdMwvCg8ITQpCcmWidPprgHosja+5wJFCjAhyiXMGhGkIq5Kuxn0WCR4kt3uqen65hnTMLwxo6GkwiIFe0RKZj0rM+F/T6Z42Kil2JkklypcCZbo9Ctg4E4iqfyPUqrAaP03XMM6ZheHSuHyuGMsJxUk6JZCwkzVOfRoYyEqsZOrbI1EiZCsjQj3Go0MkT3W69F7PxIfq/npuuYZ0zC8UZJO8YVQu59myD1UWufQB30bjRtYC/F/o6pg0Mv59fRTVZ2IpQL7LosKjFilHhseia40GC1TFwMqjC0a+fS9cwzpmF466p/TfxLbGTbll0+w37JR8P7vnUo6wz1FPxBV8eX2ltiqOUFcujfrs0JNB3KadhNpJK9FgPty2e6r7el65hnTMLx09T+G/iHjvI5VfJeYx/rj74z75RZO8z/YRFjbt+Jpf2WRtxOrLsbjG9i4okshGtCltiY9x0UjT+vRW8sTcWuXuUIlI8mq+fSdcwzpmF49cLSeHo/ktsVHik/teVGq6E0aXMK+yv2feVXRvEOLY+9jf2yZCGMhIktDYbrMrLv4KsNhGJN0M6YuGqk12Kg4gr6Oo6S7nrP0nXMM6ZheRiKVx7feH7+a8JM0aGHeNP9CUCuv8ARDJjnXrk6nB5pv8AYiksPWaJCohhajojpfBCCyVT0JTTdYqihGtSgfsRs0KIzLj0cJaTfNae6lD0pST0fXMM6ZheQmaR0Dc/YVVK82pGDdsY3uI9dIpUMntldrre9CSQkoW4ceoq5peK98ZEOhqSKaDQ/eQ7D2JuTDK73Xo6opJ7/wC1ff0fXMM6ZheQrWX+Exk1ZxaP5HmMdlDxcZcbfXcWYo4rosWEWGhDQukdbSbhLBK6dDa0RqRQsP0cgyG4foiJQDNz9F1zDOmYXk4d9UX9R8eZR2wbzQVzfQbczdRDnEmB7nBoIEQigOnjyTTUdmWDotqMOjan0mmifJV9j/vouuYZ0zC8lQ8qJGqWfYYjKIPd5Vf1N27YsuXRImTpoti40H2HJYy2TRKELfE6Bc+VaCscJGNfWxrQne+PSSwqQuij+EOhmZT9D1zDOmYXkrLlENDzJZ4rm+GvJaXvosjpqWxJt8SJaCuLYtWUU3RfZYlNliEQMSVfFMvZP6TBSlsZvElRwlrgitzKV9G0modUxnZb1NeQ5XoeuYZ0zC8rCvvJ9JXkNwpdiY0KJbHV8A12biJIdZqRAOort70FTRppyRbxVuMDQUFLxORKIJpK+zUSaQ6MY3ovcgDAWa/Dcb6SILdJWr+L+w4uUSmtfQdcwzpmF5V+oXyn/hbi6+/jla2rt+DUTVZDJw7cB0LQISgGXT1E416CeaVSyksSQGIQj1EtS0RCHiccXkqY8hmkrlS8HCNWF1Ep3aelWWmiGnqPGZrL1Pxb29B1zDOmYXl1vl+b+l4oiK0xkKrIKNL7eJoTDllMMeiY7gaBC1d4RFuBhpNCkSV1drQLaKx6dGl0ficpwxNNSnKfn9cwzpmF5eL/AG9fvT38K22kNTKNIwi6KfEmSJWyNC7I0GpX92BuUTs1htDDaYRAigXE7VQL+iy8zd/US6CQ9UNhOsPoo/nn9cwzpmF5baJaRha/YSpo5Uw9V8+BbJVavOxdU4NssbjBGNmjKWK1E6QFMf8ASTRgeXBS0sEmrHXoy/VaMJ8h09j/AL5/XMM6ZheZVVP0H4l87UwTUVjSyFbYn7Bc03bNfAv0iHBCLV7jc6wRkuxgU+glVkm8lbRerUpLSNzHHzKXo/Red1zDOmYXmUJT6F/UNjE+EJXf1AqjfEWHc0PYYrIgv7GgxTHGVs2omq2LDGnU3xCEsvWURSL3/wCTp7+d1zDOmYXmWi3yxvLStDikydqH2TLqLSdpDZWRSgrGmxGpad/gb2MlUauFptNyFAEj1qUqphpb8ya191D83rmGdMwvNYgtMas/LHlpKYVFshDxLZoIexC2ajua1sMtUoHNBP1i3l9/X0FSHc98vN65hnTMLzG0jbcJDEorgtU9Gv0Vd6LHdYarpI8TGq62GsOQYt5oJPXbptaWZI13GJHHo/wKHygTw9H8ljrGnF7n7+Z1zDOmYXmL4avwhVdJGvcOcmu/4vqBj18xt20kiUUa+iCxNBjptUCV3YYp8SC02F/g4DHiS3e6p7eZ1zDOmYXlod8Fljm4may2tWLKC8UJwku1Tih03FqVgbkrbojIHZQepEhqdWJQnMcfYUN/JnwyTEtuhV3rkUI6F/hLkYU4GqfyPWYOEaNeX1zDOmYXl6KMPu1ZdkzrUvjbwIYyN0J4LMakjdSBZKVbUK/BKlNXT1RNMtw1UdvBqNSJsLLBcUydPgcU4ux3hvPBANw2DdDciU9fT+yr4H6v55fXMM6ZheVGSttfgJhpRYlhF9rIkac2jTepVO8aHrA6qvAqRO3LVND0Yk0ocUMTsb2Ms9xCkVIbq9ou2J2JJJJJJ2SJlZiSEq6kWohP19CwqbVgttdKBENWH0PLSeVrLgNUZaThYrs0TJT8jrmGdMwvJeXQlyQlqcOiEgREo6XKqTTxhMk18EEkYIFR64H+QuPfArVca+iKvwVAVOovbsEEmEQl4A3sSTsSSST49RMSrMRrMJ+UJ1n5TuAQt3bi9k5zvUs7Wk1DUpjSqNKHS8paFSAtSSqePrmGdMwvJpm7XewSMZO1OxdidESZoyyrYppvYwgQ4ShmqERlCstk7lxDIP5hiZNVD4hXEPYNUyqMzoM8wnFRValgEIDx1RJJJJJJJI2lWyLqxEwXkaMIyjLNeVOBLCTeGJNUJ2okdn4J8kcOavs08VGhSnx4WH4+uYZ0zC8j2BN28npYsIeXw2M1NC1eQuDVKRFQIyMCpJrfqqvAlQag31FpOWPZFKtq3gkWVD/QqZBSPkh96ReLPNkU3KwrqpuSuzWqCv7RBey5aoSvUUor2qIKhQi1gvshxD0CENlYXdJKdGOk3xK6NJk0XJpbtTSrviuDhI4ldGNdsU0aiSCom7rFZjE17sUwLoddDWrSjNOIOP6TTzEizYs8jm8pA1DwNaJE/UnwcRW4iUT4+uYZ0zC8bE+EuOW8Ny0W3QiR0MwQEMIQWYomhInbESCCXClkl0VNbmNEMWuWyiS0QtKNBtKwZQAtgp+iVA8MWcWkZqnAoU/KW1wHRTUZawtK4yiSklATdKrYrUYsQ0kr1ZA7Jnc6jQDh6iRCIOpwDS7S2qnyhDpg9O8QcIuUGqlk1ml/RNFF4VbmVZFUULnkVV0tYlWRyShpMIyPvuJiNx2G2ymhCvT2kiXjKqS/Yc+PWlUan9H9yUwldUE5XmTTZGmPRNNXdTbDqI8MtmoEeDjpp8fXMM6ZheOfjD3sZtW5x2YbGIulDgF0kur+R4UKDmdRLZxGg07g07GCoqIzoRXfULQaP12SGq6ZFc+AgLSLJEKKlmW4NiuM7pbok3Mwtt2ehXnuMjUTqmIchNrpjxspvEo+9xtkiFlDWU5IlDRyJQ9CqtFaSgs1taQ3EYEph/EUoQkhLzZ6ZMisd3wsDcIQs/QrePrmGdMwvFnjTiZ1LviWexicOpqMUPQboW0FpRTFllinPE3kceXBlXshJesT+jgh1SyKi2Pn3NvGD2bOwqj3iG1EiFzUxy/kV0I8n3FOWQW04ZHjFxOJoRewoYyU5is0tIkR6ZFWKurQtNYKnQZsQSD3opSEEHKmW1/oc0wEpO4lvmgcaZIA/c1FW+stNkWWxzhp44iaH/8AEjIKSQxJYlCqQTe03o/LghNqUqWF8KaKp4nT3GSJppp2a2Pd0TISNFKIQCEYSXj65hnTMLxVobnuMuazsjUvXYrmWSaCWql7tI/6RallTeZKrY7yxCVKdDVYzJ+hqVvBLFCuiEhD70BDtvHS4+jbggNtWng1IV9TZdyCGc6aMQCYolcBN+Y8viQHRJS5QLmCK8pHh0od0gSGUabgVIW9wmaDUx2mg0Nka0Uz3ETp7mA75PZzCUmsq5v3MwaQ+gLhA2WQUZJaiVGghWSGp9mRoVoeoT0JZpoJ3LP0NyDPKtAtQJd5ik7NfKeVqBolMX1loQH4emaZ3TBVoswypEVH43XMM6ZheGUkTTnbGyw8rhs4GkXWFY0PmCyZUtxpwJ6SsO3otssTzqigRYYIchqdqw/1ojSxX5Ml2Y7SVRMEDQ0rLpmLY9jbDOEqtsunsORfRyTWR+iWon6Mq/4CQjWxqP3N71roQSMm1fYgRWBZkyLatm/wDU3QNE4Huc5aJWCLgYS9C0DE5U+LrmGdMwvDWB3NBk7HeSl/Q1U0FhlDaFlYuRUJwl+w6tNQvn9hpYbomkyBqUELVrVyeytxDIdoN7GK8ti3mgQGJlU1qMO/EMWNkWpawIujcYNtEmmzj9OorQSqq42hXHaSarsPRlbJkjVoGomefNBZWSGm+KgvUyLxOuYZ0zC8Cny4DGsPbpsgvWS+yzEzUaq1RuXUUXeg3Sy+wxb8KhCGiUW0Q3r7uvCuWpx/LFN0vUh3KTxPgYq5RUFPIlKxJaruwhhX94tBVlERionI2vKYvE8xrBvWoTXUc2z0TLq2Mk/kmPAwmOLJihNSo4r9kN3oN0Q+NSmCHKpaKKEhzkGGdDxGpI2+z2L1NYE5Xh65hnTMLwTQ2Q0OgmtH8F2alxDuONwxuaCFceB+g/Tk91ovA5KXm9iFshQpxJDq8pQ3KKIu0STC1QoS0gQkOt2DamjYBIJodcEEohRiBLCXBRtjxW2L0WnkTQ8PXMM6ZhbUP+BINuRYVmil8D9ZYpJHqIS0VmiH4yqJPnoSDTw3Pw9URt+w0GPgajxRXYybEpGO74Ek7X9fdBv/AEJHgxHUt/GEpCRWSNNi12xtSII2JEEeYr+B+ZEicrwdcwzpmFtoC1/E4+h14LhsZVJZe5hbLi41I0SOrqvHB0Lo1kvsY6XY1eNJk6/QnyHB4ddthEEEEEEECRxbQRQIYOAhgjg3DOIcX4N+b7Zt8Tv9FrvB1zDOmYW2JpV6MjfmcFl32QrWZew+u4ls1iBaqPtP+DSowORiFmJii+gPrDchwRFfFGyBKpBBYndsS/IjwQRsgjwhxMTzeBdwDdI3RuiQkJ7hxSHFn8FdgkyVBbeuYZ0zC2wIihXXW1JRkm4bJZWxhsoUjReBCeIxoqYtKcu4t9hrwwRO0oiSXtggjxQRsgggjaL0Q/PCKXj65hnTMLwUM21iGnVbKW5b+D2LEskohsbux3HjZNJFQ6lMVQThIe0lsJPIggggggggjygeivP/APxBBBHj65hnTMLwOQKio/B7bFQY2EhIidQULrSLTU28muyDQYxzLslJTvVcqqWNiGyERu2wQQQQQRsQQQQR6QIfBBBBHoeuYZ0zC8NCnLku092ghU8ZbhSJT18o/CqSqw24blqxlZmlms8NOGzXY6jEoHWlWdENaKi3C3Bb9iCCCCCCCCCPSgA/EEep65hnTMLwyEWqI14asyO6Rk7ZWi+FqQJKbV+Z+D2QOOFoLCyLfvPLJG2NkEEekAB+QR6/rmGdMwvDvt4DsNDS0Y4+c5T7EBJuqFaaHwS1dzGyCCCCPQAfiCCP8XrmGdMwvDItqiba6ceBqHsmecXaXwP0RGkX3PzBw8gGvI+II/zeu4Z0zC8UYtv68RPZCav5DGSm04EKrC1uj8/fkYVi6CP9TrmGdMwvFvgqrwwV2EObGqcm2Ykd2HTZuLViDvc1v7/t9cwzpmF44tpfaxUupKPXR8eF0dGdN6wYw6ao34/ZZCsz/Z65hnTMLxyIqtfa2WRpkZLb1Mj18bFO+2OsyhSd0G+5rf7HXMM6ZheNDmsxjm02SBg3i/x5L8ro5TynoW8TpUp3NG+5Yzsza2kpbj/T65hnTMLyIQGpyFMzNNW7y9X5aErKx/E/USV5Om+4vSl/YVRSrMLJSJ7Z3CT/AL/pdcwzpmF5Epq0Gbol7281KqJUCzWopLpMqWKsZtZ0FngVpcNP9LrmGdMwvJYsuWYavzllpohp6oZNOAVwhR5Ktktndv8A0uuYZ0zC/wCL65hnTML/AIvrmGdMwv8Ai+uYZ0zC/wCL65hiBUyhR22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtnbZ22dtk2w7BYXP//aAAwDAQACAAMAAAAQc88888888888888888888888888888888888848888888888888888888888888M88888888888o88888888888888888888888wks88888888888o888888888888884McY88wos8c088888888888888888888888888s8Eoss8888888888888888888888888888888888HM8888888M888888888888884U88888888888DTc8888888888888888888888488888888884L3bX88888888M88888888888888M8A8088888/LPDL088888888888888888888884888c4848Hbf7nnc88888888M88888888888888Q888888knXLTr3c888888888c8888888888888M88888w7zDjnPnX888888888c8888888888888sc8884vHnLdo/vj088888888oU8888888888888w888ALvvbt/f3T8888888888I8888888888888M88oT//AL/4z+3/ADzzzzzzzzzzjTzzzzzzzzzzzzzTxc8tcfedOvzzzzzzzzzzzzyDzzzzzzzzzzzzzCYeNMMcN+Ozzzzzzzzzzzzzzjzzzzzzzzzzzzzjtdv/ADT7L88888888888888880888888888884Lrf/X3Pvz8888888888888888888888888888wj77LHrvHNBZVlF4ww48888888480888888884frPbBPLrznFtlV5FxVhFV8w088E8cU8888884LPjzJpRLv4IM3QUow4NVZNJRttNUc0c888888k7nXXDHL/AL4558+x0VSQWXZWbVVdbRSdPPPPPOI54602zV5+7y83890dWaefacdcbbdcdfPPPPPIOw4y582276y/z951ewBXaeXSbcVXeZbZdPPPOC1x+3059x34y774423babXTVaUfeXVfRfePPPLJ7x5w21/659892+04eUYZT/TTbXadeTdaedPPLI372680x+1y5fSx8UVUbeQUZUVIKLIJNKDPPPPD/wCePsNGUEnmFWnmFX0CzCSzByxwwwzzzzzzzzzg++sdHXEFW30wwgwTRyyzzzzzzzzzzzzzzzzzyyt+9l0DCwgQyyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzgf8A0sk088888888888888888888888888888884r0888s88488888888888888888888888888888t88888sgM88888888888888888888888888888s8888888M8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACg/9oACAEDAQE/EC/f/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoP/aAAgBAgEBPxAv3//EACwQAQACAgEDAwQCAgMBAQAAAAEAESExQVFhcYGRwRBAofAwsSDRUOHxYID/2gAIAQEAAT8Qr4MV0PI5z/8AF2LFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLCdDDqKeeP/v7nG4A6ZOrE6lAeY4gtIUWhf7/+K43BhVXpBD3X5YQu9Dg9E4PWYcAGm6x/+K43CJ8CoAEHCdWfGKlaunvAhDRKAG7Xm9f/AA3G5qcbtGM9MqetTT1FjnUt9yTGg6ewO20jarQw0QhBsR5/5njcxG2alvQNr2MxhIt04NXbNOzsxqjss+fFpS67TIQjCvxyPaOW3BepPK7J/D0bOxnpnT1qOOv1Rp1LX3Sa2XL6b3vrHWZdKfLt9foPrRKBSezHFH741/qZ+6BA7/3xcfarBVFAGVWFd4AvRaGrwZ3/AIJ36BVkapvRlzC11NYoCCPUd6/x6Dbcj0pU9ahjptaPtY+4mqd36D3Pqp1bEGny7fX/ACLlwKtbD6b4UESxs/5dRcx/llsSngawOlv1UBVoJlWALdG/e/oF4RRw5R5GXhT6IuG3I9KVPWpqvNaPqWPuIYXnfoHc+qnVXQdvKZfX+EvC6chTErc5Al+Kn1H/AJdRcE0gsqgueU+q6mRot9aPmHUARF28fHv9LpBaWQvNQNazTbLrEvqp11wHbym/X+X8VtCZfLZ6f8vUXFESTYXoWv0Wj8BsdfMvZML156ze0aL+9amHaqp0hktA3FbyQHaEB2P5sFw3ss2dxydyWJk2b/BPeH/llFwIqFyLwB3fAnSajKqVj1fiO3S0uWF4ZZdW2pV2+Y6wLfu0HPVleDp9h2KZ0F3flvc++UXFAddAE7eKFft8b6fc6vaXPq4a083a01Orv1D28kAAL1GKoMjQBy9perlOpcDlp4NfYu2iwd7g7gH0g2Toj4F8Ch2+9KLjGVFFoBuyCu5a0EpLtPtm9yYPaiBltRnHYlPkZixla6FX6S2G6GsboOCILcBSCz1iW8CUMc68f7+yx7A6N/7rzD71Rc5KLMxaBxtYTtcyU1xiPJ/v7WgOYOq4DvH9F1QNC8EW8+u4BXqnSKzwOAlELTGFqNjO+kyrvljdwjVU2bx9jgwo9up+AMsqnR26fcs7J94ouWE6GGKvsHO74I4bU1nYLP3mae+GD6n2YYBKPAQhYY+u9fMHITIama1wZzqWjPBGkF6vFwYruKvHJLm3D33DdKNHFc/2fZOJ06f/AAlfq/e1Fy4c4Sy/8qB4WcVnwcoXQJriGvvX9BfzGiV35DpRjrPuw3phYIBER0n899ztDhx4hjh3iBUY7ol5ePEDC7MYg2as6RSg3zOiBsDtMiYEqjz/AF9lcT3JP/KKeyzMHTNst+A/eqLnQgXuKDsB9T69vS0PizEWO8xb1/0hEjXOSv1NEyww2MvfT1COdmiHysnt/G4IU5eiWX3+Zawe0JU9T0gWZC9PWXVUsMTiriO4d4pMniCtjF7gKYu13Uvuq3FNJf2WWYL0Dn4LyX3qi5yAq9wE9gfq/wCZz2Y6+Bk9GcU3BPvvsk4kOUXpZ9yCjl5/6huoZ6m1PmnH+WYl11nBKcr/AAdiU4MC2TznjpLzZtvzMuoNbIFVMmIpmiygZXXPWJdc9olFajCOpcD2KDqcD7I8feTVjw5XaAsQEbHC9wJ6feKLiOUeqh6AH0hEU1m0JvqPr/CgiJY8Tm6gCL1xv5m6H14YuhI4rd4T6OexBdF4ol9q394VV9Eb1IGAVq8RLZcR1R1ld7GtnMCutNHWJVlbeOyF2cvLCCKKHJFCZ9WiUVENrk7PXmU0wtYTpG1qz0jVtUpqMzZ4uIUChnzZ/wC/Z/gYMKq84J3fvVFzJ8KeLUR6P5RgqQmR9GKgRuiXrmD6jGSGbE6ZQ83K5yUR/FFOfxN0AgKiClXVNx3eUFso1FBoCgtt1X4l5n+kOrAtrLInhIo5nD8f+x5LV+2ZJvLiJTevmKZWrcIDBM6Dj5+zH3KZ8vxwHed/QbL2PcbHufeKLjV2wHP9bcCAQRLE5/lNa5acOWObN4vMF7pVxYqgjEWufxFchosUtOl/qEGIwCqgqb3V9oxLZHCJhhlI0iX4TuI0a5VrVZZ5pl/rsb+4aFF3m4bPzmJYJ5hxqHFBITWqnPP2f4hbBYfCodPvKi5VcQdhH+5bWubd9H1s9f5Gkrg5XpK1Th6HBC0BldEUw4/QREa6keIU6DJ3ZYvQ4ucmM5j1MDh6S7K5P7YaxOqhnGiGqWA6ph94QAaNviL6iOwuOOTiZtsuLluV0P2/s8M6tsSveTyEPJ1dAs+8UXMwwfQ1J3Wv4ygW4CbuJQNLlYaKeblGMzoMYKW4/wBxUKIlua3rUaU9JYbzV4xOAGL9piq1M1q6zqNW0xSO0eQsB8B/1KJXXmYvGR1LbRq+ZjQqj8xxQcp4r/f2aXHYLTZ4l6/oPvFFxpI92wPEr2Qv54tKLH2/ibFFneR/3G6UxzqXxmUrqaPQ9Ig1jbuWt5glOanpdRzV1iHHBiIuotglrLE/6hFy0oCjHD4hLjAoIj0uWYDaNFMpqXQOEUIW7eVFr7ReTaDLFepl5EH0MOgWPs/dqLgFHHaRKSMPtt3/AGonp/C4I6XZUXoTasIEULUmvLAfMBvihlt9aIUNgvQYO5DkdZqAEYIBFcwKDRAPNsuPJScjuEyvIQ6W6ArrBQwrmJa011lnWK68xGsM8xXmxTXl2hULdg5xvP2aMAFImEiJuVrLFDv/AFH3ii5iGX6GVnuv0j+AGQAWrxGAEHKv9YONLWu8vCYHw6xKGbs2xbIOUNde0pIaAAgmnPMGq7DE2wch74gUgWIiPiCaF/2g7EAbWAA7b6x43lRDNpdIX1bW1ay9JQA5xOEgTgN8xUZu4i5r7tEqSbhvKu+n8xlG0ZrXp9oomKjmuHvoYECY5YEsT7tRcG3Lpu+h6g+qNvfhUX/nb0Rrdf8A0ZlVhohF9wY4oziuh0guzi0snldkRwNs6t5qCgHBEHRGWs+QKC238xZAJL3kGaMXC4jaIQt9UAHgIakDbktr/q4123MJaitu5QO7jxOUsto2Pl4hOwAwoHQ7faoVYdYEpGIPC5FlffZ+H3ai4glOos/LyXrVeF9L/I6a0h0a29icqOVXvfWGoHtcGmU/J0liPJ8wdq5YK56qjpR/3MCjJDhW257QsrZLA5rHeGoZWGH9xXRywMJChKVbloXxG33GjzGJNbzDjywl4KdaOl8vfn7dA2FnKBXr/cQGYFiNifdqLmHbL8XlPpf8RJKO1iI24LgcHzAad3qLprYtMrkrt7zQ6TRuJXLG7hSGVjY6CNbWo1Dh+kLfa20QioQDcL5nJKGliibheVo2rxHxEz4Fz2DcvJbNvF2vf7gfWiEhSezB1LG5i/Uw8r7tRcVTCPabD0EPSi6Dx6QT0/wcq1VxRx4OvWDdrd7Z1FAWvEZF7A7RQcbeekGlGe8wZZpjjuqv+5g66hYLriYO8ZO8zzXSYqgdbl9JPGKLiVFl9/8AqBuhkrLUQ7KjlOIiVQJuDoHY+6G/A6G1en6KCJZkfu1FzmpI97E7B9RwKBithyx8hoUOaLgs3cQNZl/EdWmquOjCVzAcMR5OMOo1dylCgxuDMXzA5CEMIdENow8IWyg7x+hx0jkgPARyqYxbDj59pr7o8vWUCmPd5PBL8VL5H7tRc1tZOtYXsD9X6Ht2FjqzWWTXSLuukzGON8xDg5YZpXpMODYqZCDrUFUGOSNG+mM8weiAGt5gwbubxpqmA5QrMGky79ZbneeZhK+g/MtOFw1WKjwOusBGgoD7ztmXoFl8tnp93UXEqrv0THoafSYMFO2jP6l+sJGEBvfzA/Msirbu+swNhcaekcBHcu0aUvfPEdG2BTawr4I6PaZVAoQW6FxG7rc5zuL5HFTrjPERwt6dZd+WuOrd16yi0jBX3tsimtl6TuNJ4mWIxvs/HId/u1FwGkcOF/r9SGnp5N11ZWGw3ARnnerAUL9mFWKq+sooaHrKXWQlWG8/iIFsclzIqhzKxeqYt31M8MW+3aKbK0a3Ba+I10A3fEKltu6HnoBLlUrbltbX1fj7/gwUtBa3nb3PulFwywFV4IfUHFjI7vSLwTLhwbOYGYV11eYWVKZLzAFC96mgl4/iIhcNajvOcQPLO5oY1CHK8sVTHrKwsc2/EoQqWp34jAN/M+AcvaVRsBtGA+X/AIBMrYOzyHcA+kTgeDNLw4Hb7kouFG+YUed+rh8QXy/XNKYO2i9qqXrZ6xu9Y/0IPbXxu5QMrjqxq/7jzS0S3pqFFTZbyTIKSzcrLlYepuWs95cOebjm954haNXE2L12d4OlGNOKxfB/cKaioP8AgcIwOgf8E+Q+4UXFaW6Dk0RWyrco7fgiWP63MpXQ9tQHKHtGCxgz0FrV9ImPSZHgty1M/wAoAQGr0Wwld3TDqcDuQhRaLLe4qNmQMpG0zfNdpZRoaitZrUsUxuYCNX1jrD9Yh1MOSvPZdEBtQH/gmr3gWU/AJkFtuFf5RfhPt1Fw0VQ2JvT/AKDxLaLzBbIitysPz6S5Y7y0c08XKoob69CPiuq3KVd1VksNEiBQdgwZsFFUs6heL6yhUArJ1P8A3KYe7Fzesxdbe8S18xDlZyxd2Me+Md2JpADkUK9JifsJ6brUz7faDO3tD/xs/cM7T2Z2v0LsZdITXvwdQH1+3NfLdvwlfq/bVFypkFI07fXR5gUA+GaIQpwXBxEBFoXfrWILJu7MDvZfMJKeYMlsQmA44qCDoCTC9q6TvDWyVV05hZpbdQwM2wzioDdG4jesMIKVyuhzEEXgcB+wlBviFmHrTIO8x3AdYX5mvT6NO8MOkIHdwigs95yxO5MAX4RTSERoN94I6R+w3WXCL6HV7EbLPUloBLM4b4WP7oMHgwPWr9YCZAUiWi6Gjvogh0p4OomH7JRcrdG1HZzDdBr8GYgHvK7AP3R1ChKqoh3xKaOb9U5oZS67xyGTie2pUEAUNEWASYZUCp8ctmOFzeIYzpnNPmGWj/2BoLwd4l6KU+NTzf6lWhguA1NpU6zqmWMGN3mF2EGeDcK0fiF/6nRB/qDfnmCaglVCuscQaDFvmU4sC5RPE/6Fm89QmnZY6f4awmTjQtDloWKNEFsxy8CvLvB9UZgUiWJDusR0L6FN5rdEtBlB2JEs6In2Ki4F0PjeH0blura7gEOARVF3zAlxPlmV7wVG9M2Wt12hlu/qEAVxFoYevUpsZQwCEaAKqAE1pqKso8uhKYvOMwVNNDl6fBzCyMYRTb4gSZ7/AO6JxSxunW4yOxWQvyw9FwuWOWuJpwguvJMcVmGFTHiAxjUEup3wtEaYKpALVwBCQlZKMjSZmF2N0T8QBq2uxIN4uXf0MfTi4ucS5csFpPWYYXqXHMPQqO2nhudA+SaIfX/A9A2GAtjhNeB3/wAqRh8Q2U+g0vc7/YKLjghpTo8rxA2NAv3Xu7jGswSHWBEVyFR8r2GUGQ1az4uAxlqkrVKWSsQXRcB5YJQY4R9FXTjsF8rCCub28ypuAxVwsKvnVwsgFdkNxhqAu459iv4isz/q0pW14Yd1Gmwd5d2TO6PxswK8lRK/o+Qu3pTcegOZn/o5l4CNhh9nkbiBWEnZIZUBw1XCU9YrOcC6dCualI9GdpurznLNRZlZSxvpMjfI5C8uhLTmT25P/MAp42NXH8ZmAb6C10NVADyLQ3krwVUZRuisXgrOzcN0WQtkSjrmUWvxb5rUFv1Xw9ut41BNwwFl9KRGSgd2WX17zUKSOondnFTPSZuLUHjrPiZUXrCOnkQwoYBq6F+Ir0ybSur59poDffEA6R8f4W9SkcB4s1ev51FyrYbUp+K6D+jt7sdKwKHOnlgqi8yyu8nF7mzHMC1rsqXSnFnR3M3gpThyIxYjXWNPZ31B0DK9pVETqq4FGO05Y7JOAhC2KPaVp3VzDgERLgGfM6CLN65q/wCkFrWHXU0D3xm5meMUijY1TuLz5qaS15Vn8Sj4h1A1p8YY/wCYbgbMYpG9+IYoUKFWadAMq2ixsVHL2NytAg3OxUoeGV7NWJoMS6bCoDm6OKjdt8lvOkHPLFOUYsvZh7TbRdxQ01j1g3g2Ew2dHj8ykapa7iwA6cyrs1a1MLbo32iSCNOChY3kGZrmppEUwU1TXmFVBRLb2Or4gFZKWGCWcXtDpwVOAXYzlbxAO2TmyVRpT5Ifo1gZWxi7PdcOs+WNj22oAJpLIahOSdJioldvoah9Kx3g3X0KSn+5VY+awKLqUX1go4Ue0Mj0oEyeSWkCDh3C+EsMgA3xZ/OouVZBry44T037RzZU3mDePUyqaH8QFKzi7YULuuJZvvvzL2IYC/zNdRdLE/PSd27CkAcIAK4CMAqMBeyEANw5Wn4wwa/D23L2OYW6hjKAHK2A65qVdyyFuPAKPSFcG1prLuu0YYBDEfSORtvD21DEzgUB0JYQCXZAbGabvOPmzQjdYe0xQmgWke5xEylWwpu4kD9c/a2SOuHAcjqBTShWJ0SJRC1f9LD9dUEUHlYGNFzDK0Vm2BWPVI+pEUJZ0YkSKlGE6VFAWUhsIUlc49HpCzjGitZe0HuYDQGAnofS9Raq43mb8ypzBjxOd4hctHMYAHkTqYX3IYO/0avpPWKrvXvHmAVUp1g74NYc/wAyi5VNNaLzwhNBIVHlZX3ieR1mVhMwWWZUzAFVnM0irCDkdc9ZURd95QTFmJR1Y9olas8JPFY12aIDNUWi1Xx8EpTOoGRTBmku08/6jixS7XJ3f2RKbFt7zDAx3lM6lLLECkNWOLiBLFcLEQnI+Jc/sDhluiZXtP6SYf8AkFTsGrJcdQFwBgcLdMbHNAFL2NFai5LT5VEPpcMwa2eqKcLiXHRsr8VbXmWxCBiMAXjMBWCgQ26F3m/WV7eW4XjN+8L8jMF2obw6zOm/UzVqlOb6TPedCKFgfH5hfRt9xysMw6YBUNbsHFZ9pTe24qi7F8OCVaBeUXqqFlpjWdoF00tlesYQQVukjh4cPE4uEckG6iUw3HUrMp+losEKtJdPU6QvUHvhZ29A3BLtaLE6jzFuDOqzwd1jFsy2zN5ZQ61TeJpY5ArPP+/5lFwF1pYP5PoY9WMW8vkjo894jVNcMC77RwhwMreCJaNFmGDBoxnUwryTKECqJqglqq3lQAN6j3HxAg1FyiuDdR4dEOBlnhrUfY44psPkRzN4EL67OFI/n06nebPDLWrQxfMuzSlP+yVKlYaGY7z2bgCEAFcp2HEF7CTgDKW12G1MS0YZTuNvLC4pIlUUJredwWHIlwrxt5eY+Jj0Gmk14SLBNcdAcGsFkzYDYCu7wwmuZTAgupbgG4aEC9wgU4u8EWsFf9RerC7Z1PEVsVlEbbAUnmkrkVZiue8ehKX3HklFikzQ8N8dZVZJyyIFXB95rMMJJmydBiN/iJBEGwu/xALbEqsJRzvLzHivyFC3omSZk6G69F3SCDXPEuKzG6mwmokN+kcMvdzxA/8AUgHRGVuF0AAwB2gr+o8R2FqZg7apoNjT0YKAAAKA4JlHOT+VRcF4DWL6xLgl4vmVanWGNyzYZ8zOcVXMwEvzEUTaUimHokaqx2mC2E1cHBROoy8ZWgsTOrnsRVdyonGDYw4Ag9i5lniPeGjw7cfTJuA7AVsgpTWC8xtp7NiCVqv/AGUfXNSVjBxMfpCJfUiseV57wLAoOspNq1YDV6gCcXM+cwEzBRmUKANy3E9bMvaV0rigUushDMJLoqroO7AQNIaHpS5YjdeH9Fe8wqewYulPMQNQCP600DZYeDKBmGSGplqFjAduXcN+agYF+FV6ldFii5uy4fejXPd6r1lQJmtx1cMYjoqXi5ziOpXMDc5llN7nibJXWKY6YRBsf5FFw20vD8/6irVJvuhvllLzrvLcjvgiaCm+Jv5qNHEcUMZ2wXezhh9UDQkDOl6bhZlvS45ModOrMhZ15dYl64sVyZYpdektnIXVd2ao9ntpurOJfDrYP3GYvAaxiUKY14mRd8y1YzCzIekKyfVRD0ozNHF1Te6oKKBOwPI8kpc1yXNd8HMX6A8NvJV5MahNnpK0qpaDcVgtqwbYqhOx6RHGGwbaLGPL+JkzRQ4NW3cWKawsXgsPxAIrbC7keFuvM27A6aFFVmrICAtKoGb6F6lBW4tFT2lwus9JfmG50ld4YbZnrAXmU1Kx3nTMNp1+jxUvl1Kyx0R69YGGcyysyuktU5NfxqLioo6XeMhd3LVf9wypMH7uGFeG4lN3GwgXXeGWi+s1s1wxL16RaM+8OtBReYPzcMdlW7blHAZNcQy9oMsHKHcmNICtucqvVYLKlpc0vYviXfZ0gAbaL/uBS4DpHjJk1KIUm2tYAGN6xLajreFfmA3QkstXbYflMXvuY8ijAoOIKwoqR3jGesHtFRWGHioIsEJtVHtlK6XXhyuqTx+YgDtWhODm3pDFBtHo+TUHe+rU6ox/uUd5fAG2HooOGuW0vydp2BzlI1ho6zLt3QV353zLwAu7sQVAwuCrpfYPE0OZwCd4f2TFw3frKxqDZDXb6VhmajYdZdwNzvCq1AuVj6OJ0vU6x4ifmBiVPDmUCc/xKLlU3A+eZcamRNHMQ0HquGQ3eKidDcQ4d5S8+tQNKNS4js/qNcqrif04lDhWJpvJxBpKC4W42uglkqYHzj0w5i0Vx4g1g1BVzviG6N95YfiCCJVOxeaX1gyqOifvmVjkGqqjjHrEUSA4LwL5ilfZAzspsa7xCPrqZqqs1YQgpyns7LSQwLrVAAeNRABW0IX1xEy5U8wN0Yhlq4W0Q3iENY3OYZYmOYA9oZYHRhaQsJ4+nM4rmHvDrB9p1g3NT0i5x9MRuUV2nMdzzqEdkyHj+FRcQTTruXURw7pXfyF1ueq/8IKMPBCMX9dxdh5juMcMFaRk9EliTQpUq0PQZbMcBZU5OsdVv1Qxll0wNjVwA00HMwhMTAz4jsQi/KjmCdl47kEq7V3Dh7wK5zMXuVqlEi4sOUTauFBZ0W/zC6sBbPNKkNGVBoCepO8QzzBQKq+agD1vrN446Thi5UpM9ZksgnjJBSkrPmJfQm+pbjUrP0MneBRcOsrMpl9I+YnSH5ii8w21DpLOYXDxF/EuE4mKnF8SsZhuO5cOIAJr+BRcNHEL67GPx/cpuETfKeChvuysdogFdG5cRohB2fhzPQRCi/BGL7XPYENEnh2dmIw4rcbTEe4NjLKuclzqbTMstviIA0BzEttO6Vh2PPeAxFCYAlYDTKrRnrE2HEq3Utteuk3aSmq0fRcUit9NzLJ6wtqF+8uuY9sMJSFoRQWiFG5qy+0BjPtLDTKHZfMq8/eBc/eVc/eFQMAc/wBJZyIKtvaHL+LBmqZnHX3gcYe83qFwziOPEbcwh4l34IGbjONwx3nrN+kdTc9ZeWZ4/gUXBMhyDl4iR9ZpsteVnELoignSC696gW9qzcv/AFUHFYGYoigO0FF+kSy3Fcy8g37ylFt2qMnUgyzxmAsa1iM3WqW20f3rOIMjXg9jB4hTCXljgozLZvRKMkoN6m6qGXeYTMOsOca8u0q1/ZluhOg1G6iYldoEqVAhAVKlLCKSukMIfQtPH6QDYCapgGz3J3z5hzo+kOiTt+yZ9k7CHS15g/CvMNOnmCdPol/6CMotX7v6m3ypeYgiATYf81FxhhUKqmaDOrgAFa+iDlnrBb+Caca6RDmFy3iBw6gGjS3z1jeSqOTpAxrxEazfmMUwUpHmccahO0Yx/vxLFhPAunqZ8DCVYkrfWFccxF2QFQ4oXnfK2SnB7x61eI2tufMqZQ+hUr6B2lPMymEr6D6BIoLpOzDth2zwh2QfSZ8Q7Z4zwlOkr0lOkO2HbDLUJCQDiCcQK+lDwfwqLgc1+CsAg5KSG2EpM+yI8ovEyoyvxK+HmDklhfOJfe+bYKtfpCuTvKk0rRjTzAuTCW4mqDp3VjS8ujy9IYwB9AYiwzb2h0anQg76QHNzBogsrtKZUpldvoIPoMrl5eXZaZQxnjDthGUJO2dmdiHZCDsh9Dw+g7Ydswh2fSH/ACRX8ai4E0F0jFmixScoMSojlq/qDEN2vtAiWYjYphTkuO+6PtVp64OwQtWMnHab2LuYQZeM+8Oj3kvYuvXUW5VCEULD2ODzFhlC7o6wq3fjmGnDvK9PEq+8ez6D/JYnxhGf+Ezg+kLcQxhJJ2wy1Dsh2Qgg7YdsOyH0D66kqUSpUqV9gouCjyWV14lgUam+lHPjknOoxrXQyw0AKAmC8qCAdyE8mXZ97EFCrcLdj/4olnNwstu9zS1qDl6wimMa8Q0FflDt/ti8eFUbeJeGvW39oCs58/QD6CKTfX8Hgg7Idk8PoO2HbC/EIOyHZDsh2QHSB6Q7YQGUlSvvVFw+1H13AMyVhxGzDw+YbO5zCvJN92dfluINalt3OXyzMHJjmNnENi+IdCXJrmfYmZp2++RdV+ipUIr6CSTshB9M7J4fSdsO2HbB9IQSSdkOyEEkVlJRK/4NRcwkLbXtEznUHHaVl6wZE2K0PT1Oj3IMQPxo/FHLzt09E2PZmvg6Nq4A7rglIwSh6B+ZUy+gkkkggnwhBeEEEEnZDshJIJWUlJX/ABSi4WqIMfZlBiMa5lwV4iYj6Cth2tb4ZILE1qHUVFANbFzu3CBQfSEnZDsnZhJB2Q7PpJBKyko/5NZcKtU5DoihDb0nELQ9JpvpLXjPpq8ujzcMEoAuOlbE6k13jR5Q4fZ3mkrCXT0TY9nMJIJJIAQMASj/AJpRcElWPrEc7JTDf9xlyCu3NX28ujzDBVSGwQoHYKMQgzmdu9bdvkeyh3iWGxce2B206Sj/AOCUXKVysPDHCRG4LIVSpAsPn5PLK/wy/wBKGVwhlHUzHE1wDwng6mHec4WCPD0ezn/4FRc32Ol2+gcMEqeG5cBK7RERV7a9/wDPNdPK7Jc+JO864Np7APbZ0/8AgFFwjbCmYz10xyxhCM9MWXemPK/wtDubY4QMruTwQPCI1dHkMGfN3w9uz2+tKQ6rUEQRs6n/ADai4A5gU45P38RfCAharR/v0hbYN8ztp3VX+NJe2LdgdPifMFkpzvbI/JyQz7LDbRa9dQV22+WDDRVrbcwjCOiu8pa/5tRcLD8k8MBrZ48UD0BfX+Wvqh7esHRhnLgjoZfwMsl2KUONgaAqgJepWgVInmrr/nFFxBVbCu4/zIVYdYhSMuCNsrOVNh0xiXmkb861cq//AJjUXFFxRcUXFBBzlCuiqz0n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+J+l/E/S/ifpfxP0v4n6X8T9L+ICMJLUA5HxP/Z" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="194" height="189" border="0">

Použitie Elpenhalera

Α. Príprava zariadenia


MoRCIiIiEAJOoghHzunpde1ObnxywzpSsREBBJMk1r2aXtN5ssno6LAyoETMgJAAE2APCn0uvWvPzZZY40rSIhEwEpSK17dLTa8y6OjcAyomURNpEoEgALAHiU9Pr1zwwwyyxpSsREBJJJCsdt7TOvT0dAAM85mUJmZAASAXAPEw9Ps0phhhnjlnStYQQsmExMFa9nR19HRqAAZRMkJmZkAEokC4B4vH6fbrXn58csc86UiIqJlEiddeno6em4AAGcyITM2CQAAmwB4/n+n17VwU5+fHPOmaImb2vprrtvrrYAAACtkxCJm0ylEkSABcA8ny/R7NWFtQQEgAAAAAV0IQtMzYABKJC4EPM8X0eveML6gAAAAAAArqImVpmQBMSALAHneD6PVtXK+wAAAAAAAKbSTK0zISAACwBw/Oej06xlpsAAAAAAACmy0zM2TIAJISC4Bx/MehvtGWuwAAAAAAAKb2mbWmUpAAASsAc3yfobas9NwAAAAAAAV6LWtM2lIAAAlYAx+Q7ttGenQAAAAAAACvTe15lZIAAAlYAp8d166KX6QAAAAAAAR1aWtMzMgAAAmwEI+P210mluoAAAAAAADp0ta1pTIAAALggfJxppak9YAAAAAAAI6db3tNpSAAJiYSWCCI+Z59NLVdgAAAAAAAOH1dr3teZlIAlExJEiwhCI+e4b6Wq7QAAAAAABTz6e3tre9rWlIBMTExICxCIiK+H5t9Jq7gAAAAAADk44t7O+ul73myQATAkFkIiK1r43l20tWvoAAAAAAAc/DQt7O+uul72skATASBKFYrWtPK8i2lor6AAAAAAAjm5M0RO3r67a63va0pAAAEwiK1pTPzfInWVPQkAAAAADPl5IIRX1OzfXbTS9rSkAAATCsVpnnnweROlor32AAAAAFObmwTBFa+h3bb7a66WtaUgAABCtaUzyy4/InS8U7tAAAAAMeXlxXRCIz09Hp223111ve1kgAABCK1pTLLHl8lrZTt1AAAAVw58cKiImJZ17evXbbbbXXS95skAAAIRWtM8scebyZvop26gAAKZYc+WGNbX0mYiIitnR066ba7ba66aWtaUgAABCK1zzyxx5/HnW1s6LXveQVitcsscMskaXStKa1TSN+rovprptrrrrpe95skAAAEIrWmeOOOHl4a6TWmWeedIogCK1mVdNASila69XXrbS+ummuummml7TaUgAAAhFa0zyxxw5/LnW0UplnnWtYRJEUmVY1sQqiIv1dW173vpfTTTTTTS9rzaUgAAAIVrTPPHHHDn4GiudM6UrEIhWFoil7EREVjo6urW9r3ve+l9NL30va9pmxIAAACFYpTPLHHHHHl55VpnWkViFYiZUpOkK10136Oi83ta9730ve973va1rTaSQAAACEVimeeWWOOWWWHPljERWK1iJhGd9p1vrtta02m17Wve973te9r2tabTMkgAAABCsUrnnnllllnnSlM8qVi9JtN50tMpmZm0za1rXte9r2va1rWtNk2JAAAAAhEVrSmeeeeVM6UrWIgEplMzMzM2m02ta9rWte1rTabSmZJAAAAAIRWK0pSlM6UpWtawgSlMymZm0zNptabWta02m0zMpkkAAAAAEIrFa1pWlK1rWKwgSTMpmZWWmZm02m0zaZlMyEgAAAAAQREVita1rFYqiAJSmUzKZmZmZmZmZTKRIAAAAAAIKwisViIiIICSUkylKZlMpTKQkAAAAAAAgipWFUQgAklJKSUyLJBIAAAAAA/8QALxAAAgIBAgQGAgMAAwEBAQAAAAECAxEEEhATICEFFDAxMlAiQCMzQTRCQyRgcP/aAAgBAQABBQL9dzih3QRz4nmDzB5iRz5HPkeYkeYYtQhWRl9HJ7a/9XW+D6JPtwQkYHEaxxkjODJkb/S3JDuiO8eoY7snMN0jMj8jDMMwzHTkjbKJHUJiaf0Grlt0yEY4sfoTFwQuMkShwZIz+jK2KJagd7ZvkfmzYbEbV05Mnc2sxJdODBGbgQ1Imn+9r32iuOeh8GPol3kIQuLGSiSQ/XbSJ3pErpSO8jlmxGOnDNjOWcqJy4mxGw2G02G0cDHHBgjOUXXqE/3da83oY3xyZ4t9En24Lgl24sZJEo+tO7BKbk9rZsXBRMdPb0sGDaOA4IdZjhgwQtlAhbGf7SL3uvHkbZuRuNxk3DfTY+CEISMcWMYyS9OUlFWWORjIo44xhwY11ZNxn09pKBKGOODunVqf2pfMYxxyOLQ2ZNxkz0T+SEIiLpaGhofpSltU5uTx0Qj0NeimJ+m45JQMcGhoqvcCMlJfrP4GD/GY4SiSh3ZkyZMjZ/qEJEBLoY+EkSXot4Vk3KSXTFduOBox6KZnpz0tE4DWOLRXZKuULFYv1bP6VxfBjGNDiNYM8PDtEtRU1iSEREI79LGMl6F1gl0wXfpY0NeknwXDIn1TiNY4tEZuuVdqsj+pf/x10sYx8WiEJTspqjTTrIcvWREREh8cmUdhjGOubFpreqctsfd9NfS0Pg0NekmIkzImZMmSftvaN+SSyNY4tEZOuVdisj+nqf8AjrqY0Po8Pk4688ar2a6JEiuGcGeG02HLRy0cuJsNpjqslmS6oe66P84v0kJjeeMZcX7cfca4tEJuuUJqcf0tV/x11sfB8ND/AM48er/CJAjwwYMG0xwwYPfrtltj/vUvddL9DJuMmTJuNwnxyJ8HxyZM8cDRGyVMoTU4/o6r/jrg+l8Hx8P/AOeeK18zQRK62JYMGOC9W6WZR9CPS/VyZMmTPCL9Rops5M/f9HVf8ePB8XwYxmeHhkd2ulOMFqddCcI1Rj0Iwf5wXR/guM3tj7tehDqfQ/RzwzwTzwT7NmUbkbkbkZRnplE0tv6Oq/oiS7dTGPhGqUijdp3Jyn0oSGiL7s9unAiD43sXo1+3S/QfHBgwYMGDsdjsNxN0TcbjcZ45N7N6PdMps5lfr6v+pD6mMjXKZGmMehcUe6/xndN9OO/vwiuM3mS9Gvra6WNobNxk3G4yZZnoyZ9NSwMos5dnr6v+uI10MYyFPoxPZ57jF7PguH+9E3iIvRr9+t9h2RHaObNxn08m43oXdekmSNPZvh62r/riPgxjZ3ZCtR4NmetH+LsPA0Rfbh/vFvjc8Rj6Ufkuhzih3oldJjlkbM+hkybzmHMOYzmSM9iDXq0T2WL1tV/UhjGNj7uENqMNnLHDj/q4oz2znj7dS6NQ/wAoi9Fe6HOKHcSm2ZG+tm43m83sy+v/AAgxPt6WRmmnvr9W/wDpQ+DJMrjtW1sVZtNhsHWezF78cn+8P96f94297I8cdurA5ep7+hhs5cmciQqDlROXA2x459HJk0s9lnq2d60PhIrrbca8CiJcEjBgtjiwXuPjni32XSuhrLXGKwpRxxwbeD9axfkbWzlyOWjZE7GTJkzwwzZI5cjlM5RyjlI5aNsDEDbE5Y6ZHLZtkiJTPfX6v+8IVZFHBjoRk3F3d+lH26Fxft/iEVrvwcRR/SeGZwZMmeChNiomzkGKYjv08TztJ51D1o9VJnmrR3zY7JDnI3s3G4yZOZJC1d6Fr7yPiKNDqK7H6tna0rjul05M8bF2/wB4PrXv1v2bEIh8el8H6WTPQoSYqJM5dUR6nSwH4lWiXiVjJ6y6Q7JSMm4ydhNm2aEfifx8MDTXXkqtlXZotbHU0pp+pqO2oyUL8PRftJYfS/Uft/2EQ9uljH044OQ3x2SYqGN6esl4hRAn4nNk9XdYObZkyZMmeEKrGbMCxwyZM9Ellehor+Xb2I22RK9Qp+lrY4uKfh6Vi6/bpz1/9iJFYXQ+D6cmePLkNQrUtdp6yfiVjJ6m2wyZ9DTaC3UPyENNGyXDPDPRkyIl8uGBoxxj2eitldXLfWZyUW+jrY5MFEk/Rzws9vXlclxfzKo9ul8GPp2k7KqifiUEWa6+Y5NmfR9yGnbIUQqrotjVTqdXK8b4YNoqzBjhjjgxwwYGhowYNLfLTXU2wurto2GcCeV1OSiX2boFf42ehkchz9DPTkldglKUzvxt+aI+3SxoY+G0nbVUT8SRZq7rBsz6ODBXDfZCMIi7G7dVZbk3ZPyMcNzXHsRRlZzw7nc7nc7nc79Gg1nl7e0okPh0NpDschzRPM1wqnldORyGyUyPd+kssr0dsyvSVVrWaHa8YHHjcuyIe3VL2ZOUYqzxCuJZrbrDJn1tPT/G+zHk/FHMwt7NzO5gxwj77RxwJZMelhGxGl11lEfc0ueLeCV2SUkpSk5cbYiE8OE8mTcORvN47Eh2tm1sSx6EabJkNBNkNDXEjCMejU6FTJRcJcJrMIlT7dV2ohWrdZYyxylJv1MdOlmuRK1G9ncx044boisgc9jnNmZH5GZMVF0jybNU3Rar2QcZD7CtkhXs58RSqaVaktM2yEdkR2FmCVrkIfH3GtkkIRP8HljUjYctG3oye5Gi2RHQ2MjoIojRVD0baK7ujGHU+/ROyNcW77yWljAsjgsH6GOGOup4q4YZgc4I59Y9Qc6Y5SfBR3EYKPQokFgykb44m3ZPBAfuIUclNWXZR+VbkpRtcoMlY+M7OXGy6MSOrgRlGa9nZHfBCMuNayiDeY1OS8vI5Fh5e08pcxaGYtBEjpaYijGP6M/ev5cZ3PdChKRb7XFjH0YMentZFxjF3QHqB3TY5PqQlgyjI8JN3OcdVEVtW3zNCduqdkXgUdx7cUiivmRwoRjRKZXpq6FKzoZqZ9+VOagnvqpZKLRFlsdsolTw+H/qv2J+1fvkciWo5kqVGEeGpuUVbfkeWYGjHoY4YZ2iO2pD1LHbOXpYEuiUHJrTnlu0oYOx3ZtRkzwURe2lply40RgnZ26WaqHeNcOTdVsnTZlWR3RMb4x7OLFPtviQ/Kxfsr3yai7mTq/jdMjmJGo8QjEnOy57Brg/QwOytDvHbN+qkYMccm85jw5yZhHZGTPBQbNuCrT2XGn0FdZv2nuYNyMpj6LIblTL8LY7lXLlWVyypR7ouiRELghP9hL877thOJMjqOXGd87SMDYNDGxmOhrA7YId8hyb9TBgwKIuOTPVngoORGpLgq3M0bwm3nhddhrWxFqbCE1YnxaJfxzXc1NZo3vHUtk+1iMbJRFxX7Ntu+2NmXqJQwvyddeSMMEyTHFs5ZtMDSQ7IIlZIfqImtpgRFZNuDsjJkyZ6M8VWxQS4JNuNSXBdnu3wMl+6c7dLOk02ZEafxl+S4uGUm65WPdHRrbJS3Kct1qLI7oxELhFMx+vP4T7NSeclUSOERh2t0w60holJISlMujGqhV9n2HLPp4MEVg7dGcrqzwUGzYuiNQuy40S2zawymCWu1UI2Qj/AA20TyTW2TWJcZ1qadU4lXYsv/jSEKxN7NqK1KwjWo/tauvbcf7DstJVuMYLcbbrthLUZlzdJEerSOZlyuG3L08CSM9GeCeHLGX0bGKCPbjgjU5EYKHXBudZZFldisjq6cmlsF/JHZ2XRLhjI5RRiUyCwt25w0y/c1qwkf7p63IqwoXXQpjqvFHY6rK8W2UbZyRk7vrwYMGDBjqyZMmeG145bNi6NvBJyFWl6MJ8uT9yL5Vs0rK5rlX6OPayCx0NE5xgNzsIwSXZOOnnMjGMI/ueIS/AjV+FEslviKojbfO6TwzabUKvJy0bfR7GerPHBsFAURGOPYXcUGxVL053V1mjtldWWQ3xhc63Yt8tI9sbpKNS78ZSURuU1sWCNMpKFca/3/En+dcRFt+wz159bBy5HKOWbVwwYIVuZLT4qlwUckYiizGPSlZCEJ33Od1tETTV2qx4lElXGxeWcXU1AnOVkkNqK3ymKOOEYOZCqMPodes3rstRe0v0MGxnKkKk5SNi45MSZyrDlyNuDKQ9TJEtTk3ykfykKrpkYKPpr3r08b9NTzbJU6SuuJVZGNj7Pj7HMFHuRi5Eakvo9cvztzGBykzyzPK2nl7TkWnKsOVYcqw5Ng6ppRhk5JyTlROXA2royblmULIRyRlhK5t//RI5eoZyJs8vE5FCNlCN8USvNPONlvRj0bKZc2Onlz+0S/Wyrs/Cdumu83pEf5KeR/kJcFV9Lq45he8yInchLPHLO53O44OScXGfMwcyJuXFtEVKYtJayOkoQnCtauXMq2rE2uXo7Nt0r0hXbz+eRsty8Rahk8rZIjoiGk00JSWH62tjHzNOmnaqNDBaeH8ZN4MNmOCrbFFRX0uoWabV+brZho3ZIywLUHPRz4nPgc+Jz0eYK5Rk3GhnIrHTHPIkKmCIquL56Q9bSiXiMCWvsY9RbIyZ/KMsS09mL99rFmZyqiOyBzDmF+vdTXiWqRTrY3v1rKoWwhXGuHD4mS/V1adaNynR9P7q/T7T2abPxZtgbKzl1nLgcus5cDZA2RRD52W4nviPUoepHqJsc5yOXN9PYzh5Nz4ab8at5zB2E7cQbcpMqeJ6e3mV/o22V0wv8RnMgnOyEVCH1HuT0sJD0UkeXtibLEYmYlwwzEt3LmxV2jpsia9bdfL+jgll9oS5xKbk8vjjgluFpr2vKWYj2jk3G4k8qNF0xaGwjpIRdeyqS7+vL8Y3eIqJbNzRoNq1n1se8PyNxGUZIshGxKc6SzX6ast8Qtmalt2zf8ddcrrXFxlp/wDke/FQchaK6TWiZ5WjCWnieYSIzsuFpdXMh4VJrWaXy1kYpm2s5kYj1BF22C09xCmtuEHCv1Esl/iFVJbqLNRDPZvsUPatFq/rYe7gNE1Fv8keZmha2JqI1Slveb2P4+FRXmvEdF5mFEd9q0mEqtPE30VitsmKnVzPJXC0MBaTTojGuA5tm4dh4jPcQ3TktNIq01U1DSzT5Qo0RJant5nLj3XpXairTmq1tt/CK3CeDPCL/HPbRajn0/Vp7ZNDWCXtIlHJZHaKext7zU0RdP8A56GWyuq412mUJaeKvtjpNNEhCmBvMmTd2u8SUCrxZNu1NSuwSvLp7oqW27mslqmyM7LWtJqGLRoWnpieya/HjnofYnNVU3eJynwl3RB/lxj3ex7fC5fzfVyxspnzKH3JD2nurVlZ2iXbZguq5VlctsYWkNRgVXl9XuN5v7cwdprdRivvJ/7prmq5WDkSkSTk1p75jrsjVo7OXq2OQ5DmRn3+M88f9jRbMhoiFFVZ4xDf4Z7cMjIvE2uEU5OjS8uNp4XH+b6qn5XaavURhVZp63qFBqdVq1mk1Ml53UUtSU1ZHZOOERPEI4GvwjI3mkrVtF8Z6e3mnNHaO0ve8hRbIXh2pah4fZFLQQFo9PEVdUTfg3FzzTFnNynMcjcKfedsoeJwotkR0chaapEYqPHJrmvI7NPc5aKcR02RHnhDuU6Gdzp09dJdJRXecvD1h/VabURs1XC7T1XqejvpK9Y4tW1XxfhlZfprqFGTzE1kN2kl/wAcz30L/DUaeGrotjOm2irnyjoaRafTxFsgOwdhvHNIUlIlIeWRqskLRuShoKInLrhFfIhp5zIaOshGFayZJWRjGeslJw104PmJqVhqrP8A5TT622lVazR3V26at1x0c7ZU6KuowW3QrNtl8nWqzQf2fU67Ucqvwp7dT0W6eq9W6C6pw1k65V6uMyek09xPQ2QNu4k/wI++kn+ELDX6NaynTuVd/MOYbzefkzvjkJuNVMG5RRzSEptw343zJcxnLaeSiWacm83nMwa+83DkU27dPLUFt+ayEZSKdDYyvS1Vii2TtrqJ3W3FemSFiJb8tB/b9TrZ79Tpc5q1eVG5M3LotprvjqtG9LCrWtFWtTHybzV+CTlKyEq55waO/dXXaV2E7ufrNxuIV22Ly2oPJyFpIHlahUUoUIIRnoZOf56az+HmHNOYO41Msm8TzOeo3S5jmKmywr8Ori4VxibSeoqrJXXXFemElHjb8tD/AHfU6uOzUUyJ9irUkLiFonnj4ms+HZ7wsaKdQymW6Gonv1MjRSxZGZZqHXpIPDyZNA+3S2kp+IRzHxHvuTWTJJ9rX/LVZtjzTnDuJXjtO0iNM5kNIhVRQoslKusesHzbiGnURYR79F3y0P8Ad9T4jXmUOzgydBC6UHbrpRjpPFJRkrDcatb9FfTOmaKn+VUttDfd946X+81Mv4UzJk8Of55MmTcbjX3s3FeHKi9tu05o7S2X8inhcw3uTULJC0rFp4IUUhRY5VwPNodl03HTEa4xM9dvvov7vqdZ8HArlgiSqhaT0VkJWbUaLWZrhecxWQ5MNZ4a04TrfdWf/ERlh0fjaap9zJk0E8Wu45o7GcwczUT7ZgbiP8VXMN7PyY4NkYJuKqRGf4Q7mEh31RHqJH8thHTEYxgZ4467ffR/3fU6z+pCr3KO+splXYcvtOA9LRu5UotWTiaO+HI8Ujs1tcu6tXlcdit90zUv+T3G0Rr3V1YrnzTmG9syz8mQylyUKpI9324ZGJd1tQ5pHNkR7ldcJLbFGeGPTtNNBxs+p1f9BWRxIenTIu+s82hzjIY2NRY4QOXE7pcmByYHJiYHBM5cTYhRwYOx2Mm43GTJkzw7m1tYMd+x7iija0Qjufv60a9z/wDX6nUf0lXvETM5JxUh1DhJNuY7JHNOYjmI3o3m43G4yZMmTJ3MM2yOWzls5Zy0bVxzslKnacl52LcoISwbSK2i9vT/ANjVjh/6/U296iv3QjAxjGNIcEOtGxHLRy0cpHKRykctHLibEbUbUYMelBrkJke8+CeSK9RQbElHj/3/AF8o3I3xOZE5kTmxOcc45rObL0Z94P3r94keDGPgx9WeGeGTJkyZ9LLE25KEsbBRj6ihJiio9MniXMOYc05pzTmnNRzUc1HNOac05pzWc2RzZHMkb5G6RuZl+rzDmHMOYcw5hzDmG8l8oe8BcGSGMf7LIf2elkXdqpkYqPXP6uztZAiLgyQxjH+zD+z0F3FVNipivSn8fqr/AO2JAjwYxjGMf67K/mLjnAoyYqJCpgvVn8fqtT/bEgLgxjGPg/12V/MjCchaaYtNEjXCP6E/j9Vqv7IkPaPBjGMf6uGKqxi0tzFoZi0MCOlpiKMY/qT+P1WrX5RIey4sUVJOkdEh0WHKmcuRskbWd+GGYZiRskcqbPL2nlbTydotDMWhFooC01SFVWjC/al8fqtYhEPaPBjIe3Xj6mXx+q1nxRD2QuDIe32Evh9VrP6yHsuLK/b7CXw+q1a/h/2PsuLIfYy+H1WpX8BEXFlf2M/h9Ves0CFxZX9jL4L6q1fxf9hcWV+/2Evivb6mXw/7i4sr+X2H+R+P1X/r0w+X2Mfj9VJYtF0Q+X2GcKPx+quWLRcWR+X2E57nD4/Van+0XQvl9dKSgTscxEPj9Vq/7On/AH62Vw3ngiPxQvqdX8vsZXJEpOXQiPshfU6v6/2JXpEpuT6YLM0IQvqNT7dX+fSucYkrxycvQqhtSEIX1Go+HVH4/ROSiS1EUSulLryZMtuqraIQhC+lYxl3w6ofD992QRLUkrrJGfQyOZGEpkIqKQhCEL6VjGW/Dqh8P2m0h31xHq0PUWDm5dGDHU2JSmQqURCEIQhC+lYxk/jwXRX8P1N0UO+tD1dSHrkPV2Md1jMvjkyzcjMDsZNxuNxkcxKUiNSEhISEhISEIX0zGMkf6hdPMkjzEjzR5qB5ms8xUeYqPMVHmKjzFR5io8zUeaqPN1nnID1qHrZD1lg9TazmTfQl6GeGTPHORVyZGtIwYMCQkJCQl9SxjGXRxJPrf6bPcS68mTJkyZFXORGgUUjBgwYMCRgSMGPqWMYySypRcGn1P9LcYEurJkyZMihORHTka4xMGDBgwYMGDBgwYMfUsYxjJLJKDiJ/rpccmeGTJkXdxpskR0yI1xiYMGDBgwYMGDBgwYMGPq2MY0NDRKtM/KJvyZH+hnpyZNwozkLT2MWlFRBGDBgwYMGDBgwYMGDBgwY+tYxoaGhoaMEq0x1MamjcbjPHJkyZM8MmUbkcxEcyOVazk2i08zyp5WAqYIUUjBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBj7BjQ0NDRgwYMGB1xORA8vAemieWieXgeWgeWgeWrPL1nKgcqBtSMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDH2WDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMfa4MGDBgwYMGDBtMGDBtNptMGDBg2m0wYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGPuMGDBgwYMGDBg2m02mDBtNpg2mDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBj77BgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGP/AMDgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDH/8a//EAD8QAAECAwQIBAQFAwQBBQAAAAEAAhEhMQMQEiIgMDJBUFFhcUCBkaETIzNSQmBictEEgrGiweHwFCRzkJLx/9oACAEBAAY/AvD1VVvWytlUC3LctyoqKvA3Hpw+ZuoqraN1NCqrp1U1LgB68O3qir4OSzKXjmt4TNS1dfASWbxsOV3Tg0vFS0uvi3cGnwKSg/xR0ZfkWBoojw7u2ol42PCIjwzu2utXvG6DUR4aHCIhdfCu1oY0RJTbNohJWrf1ardoSaVs8QiF18IdbZw5wuxfcNXRU4pEKI8Gbumrsu91naeX5BiJjksTfBHW2Xe5/wCmd0/yB+k18EdazpNRc4BOs2CMZRUh4KPBKqqqq3V0/hu8vHYmGazGOohrIeNroV0KKioFTURFVHfv8B56rp+Seh8ANTF2rkp6w+Fkq8MGnALrwQaMypBV4tAeLhraqQVeCRXUa46XXShxWQVFUKblUqi2Rruh1zu2jHUHh8gtymVRU0qKl1Qq3VKqtpbQ9VtKq3+l1Lgdcb4u1MeG00tm6blmdDuVUKUfRSaqBbgq+yqqn1VT66W071X1n+amWu7tXzLLzaVBj4g65w6+PPi5C7M9c1BrFJoCm9Rc4m7kpm6QKzNh3U3N9VMk/tClj81RbxqQ5pgQougHiqkdY/v48o+GkFMrO8LI0lZWgKdoVM6cYQHVTd4Ict90nR7qDsrtVHncPHHwnzHQ7yWSLj0CyNDVmtDqqYQgRXmq6uWpDBNwWZsud2B3lqY3Q36s+A53m6Ov+Y4BfLYT3ktvCP06zMYIECqxOk1cm8tGPgA8eiD2zaViZs7wohA6c1SVwOrhrpT8H8x4HRfLZ5ukp2kOjZa0NopCF0TQFTPYKS3KvpdVV91tD1VdfA7BquhuENGayepX3O0IGuqjq5BTyhUieqxspog6uLjAdV8sF/8AhbWEcm+AFr9183SVVAU1MVLTppBhzM/woo8r5qDBHqovOI8gv9r8Y87oqenJT1OVpWYwU5qTQNDFZyKg6RvOpzOgvltwjmaqLySevgoOo01Uo3V06qqlEqTPdbluW17LbKq4dys1q6KwAxlGamPdb/VVW7zCmxh8lOxb5FTDmqLHBy+HvULss1G0dPkFLK3po9FDQgaqV0zqJMKnALM4lSaNTmGgdLE8wCyfLZzNUTMu5nwjxozct5UmC6Z0aXTUlMqJoKpzzvOnHko2cuiGKT+aGXMdyjaO8lBshfFA2jpn8IWyfVSKguovc5u1uuoVyPK6i2FRTcAsziVsqTR4bBZjE/2CxvON/M7vC0TsToLmpBVVdVF3osQIHRDExw5wUrRq2o/tCLWjC0156ZhKFVALkFF21zNVlEBojoIrGd6hdD0ujuOi3qD4yAWCzdLe7+Fhb4KizOAW9yytAU3eBob5KekB5nqsT/dQYIdVHS7pogBJYggbo+qLVA3TW0FihQQb4w/07TAbzzWHlfBkyou1u16LK31W14STlO0KnFU0sjfMrE/MeZWUeaibq6UFDyN2E0UF7FQWP18eGipqsfMyQO+CquQXXVTK5qQgpnx/TmvhkxhRTvwRgBtFZBDqVmaF10cW4yddFBdUbsPjnOQBopVwqehLRzSUhHuuSnrQ3fv8ByvkpzuiKoWg873gbzG6BUVHeK6EFgPl1vgnOFCbo7xo/wA+IPbTjfMqQ83IkmLzJu5RcumtquXVS9dfK/NowNCoXZqEXQKgsX/Sum7QgVzCmWjzWBm+rr4Mzf4vyiXMqNTz8UYaGM03Xzl0WbGGcwFlf7FQsx5lYnGJ6qSnrN6kNOWnLQ5BS9dP9TbsTdoTClvmFEKB3XYfTUQqeizGXJQCwsGI+wUbTMeW7xmLffOigFF7oLCyTeiOL3URCKr6cByhTmdTi9VKhu6GndRCksSjpTryCnlbyCkoTLvtFV8w4R9jf5WFoAHIeNaFBRNV2WGzm7msT3E3VVV/Kr42WtzOgYRgsFq3A7aYOl0EWv8A+9VFQR0JlfaD6qV08g91lEPHt7KJU1gYfD005KIjHQOWnMrlq8bngNVr8Gza5tlWJmVZ/wBTZQxnaad4Xx7EiDjHFa7UEHjfW7MFJ0lmJPQBTkBQXRcYLLkHM1XXndSXMqVefAR2UVhb4Kl1bqaGyVsrctoKq+opvipMcfJfTPmp5W81L11YT7OHzrNxAK/8ixLRabNqx/NMxAOe3fd8Nzm5t0VDQmso81F0zdJZpngbSo3ycty2VsLYK2Hei2CtgqbVVVVVvVFQaMAg57C0GkbnErI0k9AvpO81+Af3KdsPILNaPPZbz3KlZtW4eSqsLgSfwx13xrEgPo4Gjl8aJs8W3ZqJIHcwT2saz5ZzYnTPZf1GN+G2jjs3xTbWEHbxflU7pTPJZ/TgoPIqF+0I8l11NLq6GRpcsxa0eqzYn9zBZGtb2C7FUThJH9qqsoLuylZn+6SmWN84rPbDyWVtq/ygvpsb+90VmtfJjVHAXHm8xR15+IC7GALHNABR+ELTA7Cc1U1lu1ryDHshhEISgotbGKzG+eUe6gBwYqalNTBvoqKioqXmIW7yUnyUrQekVy7rM8u7SUW2c+s1N7R5rbj2Ck157qTQPdbfoomJUECgqhv7nI/PmPtmpxd3KyNA8r8Nntcyo/Ej0IUxhdvGvwvbiCDWNwjlfDduuzGLvtFf+F8R4ALuXCIFdNxvmFsBbK2VRbKotlSAQkE5shA7lGHmVteikFyU3FRwOPlfS6qipBfxd3OgSomZKggV+pvgsVq7Dy5lEWXy2/6j5prRvKDRQDhUpKS2FNhX0yth3otkrZ90BCtOq2SvpOPko/DtP/qrX19l/dfBEbxJSaFE10oNi7sFEWJ85KbmDogNCCy2ZU3NCnaEw5BYhH18AXuIa0VJWGxH95WJxi7rc1z9lvDhGu9bvVTB9FFpBHS6DhEL5hx2f37x3X1A88mTXymBnUzKBNcAUOqbZs2nGARaahWfdRvkCewWxh/cYLNasHaam57j3gvptUpdl8tjn9gvp4f3mCz24H7WxQDXEtwgzUY+SpHupAKq+XZud2CzFjO5isPxH2h5MCHy3NH6tdBnzH9KBPNoYwIIHLQjzKFlaH9p4aRzvicMR0WV57Rj/lTDHDfCqEWOB6TRfZQDt4IhFfyrP9q80Xn8IXx7IfNAzD7h/KgKwMFntWjsIqeJ3crLZsHuoWbXH9oX04fuMFO1YFmtXnsF9OPcqLLNjT0aFNxPnfZHuFgbCNZr5lq1vaai1lrb9v8AhGFlYWXImaHxP6gn9Iovpg/vmpmSwiJJ3DWZzm+0VRbs2f2j/e4gfaf50ALp7ba8MB5HQn/lEyUYS6FYhJTAPcLHZ1bUdF5o9Sgv/KsqfjHLqsLnGm5TaXfucslmweV9VEmAC+W0d3KFtZQH3NQLTEGhv8003TJWFjS88gsxawe6z2rif0yUrJvnP/KgJDkFHlqJmC+LaZWc0RYZG8ztFTrf3BHro4d9URzbwwxMkx/MXSUR5ra7hGHqoYq7lLEpzinWcYwKF7LRv0nGHbppNaN87y003aAwglSsn+ia54hAYTNWbt0YHSLY00OfZSZAc3LO/wAmqLWCPNWnSBv3qiaeRUroBYnjNuFzjybwzC8eiDBnaKHeECSDNbl/6a2A6Gp81g/rLKf3Qh/+qMoHnsomAHUTX+6lVNtBvkgb8D6OXw313O+4aLYLJZvPko4Idys1owRWa1cewWyXd3LLZM9FKVx9bo89GhLXgCAUm+qzPA7KhPdZQB20LaIjljBD4dvAn8NqIe6nIrvee6jRvNZRPmolRTu3C3WbaNbW/O3zUbM/Eb7qBryKwvaHDqo2DywfbuRiyXOoVbn9JoXhYHSP4XcinWdoIOaiMeGHRZnvPsvpDuSsrGjsFU3zIHdZSD2ukCtze5UHWoEeQip43dyoBgkn8sVwMg074rMS4qDGgXlzjIKuEcgouOJu9RFDS63HOzN2GIfZ/Y+YWG0DrF/3VCxMtLF4h9yy7PNfcboVdyUXKSd24VgbtOXdsNH5jY9VGwdiH2mqwPi13IqaxQwu5tUs46VRZzksPK8XZfrN2Tz6LC4EGECDo0VWqL7Rzj0UWsMR1W4XSa/0Ww5fT/1/8L8I90TjqY0RCZosYO99m01AueObTdlBKi7K0rYiet0zE8gsuViiVK53bhT+klEGBhEacLRgcja2dpkG51VW7MBHmjaf09pGP4XIscIObI3dRW6fmnWv3E3k2bWnup2rB2U7b0Cm95X4j/cvp+62Bpu7od9Frh2uEab0T7clIRuzTQwtAUSvuPRSyNUT/qUq6B7cKf3iuRXxG0/EOSmq6Nr20bV3NxuI5i61IMDCATe99qO2lEmAFSvlsj1cs9nLmFEUvKf+4qGjzBqFlD1ACAWaap63ZnBfLZHuszvIKJUhpeXCmu6X4rOX6f4UDIjmmhm0d/JYP6ibfu5X2w/SUMYhiEQedwRdyEbuy8jc1vMrzvtew0m2e6GI3Au2BVPjvnLQdfIRXJZiqKQuzOXy2RUMUOyn7rnqfLhQugbswWNsHgbiszXMPsvhunhp2uc3mExh+2R5FFrqiqCtf/bN8elzR00H/t0K3MMnMIo7n/2Ckz3uBNXzHa//AJUYhTctiKhAdOl2Zy+5ZGeqm4+Sn7qSlLV+XDfuahAz5KSm0FYg3AeklltI+Sn/AJWCIBaSIRRcKPAN1qP0HR8rpIviZGBXlpFrhiY6oVTdE6W16KQKrDspzWVU1wTXHfHhs/VfwspxjkVnYWqRF8wFs3EB0lsql1VEwKp4OELtlCcNeHGiZ58KdozVTdUi6ip4Sl4MIjkgcbcJoboRVFWHZSUdbKai+fTldZ+fCnaqmqoqa7DvFxvlNTM9ZOSlfZ9/EVVVVVvoqKmqPZHgcIraW0v51k8oUtFh63UVFTQoqKioqKiot19VVVKrraKioqKioqXlDgR7ayU1mMOykNNvfhZ4GdTKZU4NU4u7qGpHfhZ4G7Sk0qZAXPW+f5OfdEMKmQFNxKk0eA8/yTRSYVsqbgpuJWwpNA7DwnmOFjTMVJyqCtlbJVCqLfdRUVCtkrZK2Hei2CtlblNzVNyqVsqTAqfkUaZ/LguGieIniR4i7ho0TxF3C3aZ4i7twt3GD24W7txg9uFntxgocLPGBwt/fSHEYocLf34v0Q4WeKz9F05XD8vRKyeugPy7lmpniA4fNZZqZ4kNMcGmVlCmdR14mOBzKlqoBRMzxQcAqsrfVV0K6c5BS4ceBTK2vRSC/hTJ1klzPED4yZC2wt58lJq3BbR0eamL66XJTnxqqoptVCqraW0ttbS2ltra9lUreqFbKkAt3otpTcfW+WvgFOXFo8+FUgsxipDi8ODyCzFSHG5rpwGQiuQWYxUh+QJSU/FyYVuCm4lbPr+R5OVFPXSUmlbC2fdTIC2/Zb/VbIUh+TtkKi3reFvVFvW/1Wz7rZWw30Ww30VP/iV//8QAKxAAAgECBQMDBQEBAQAAAAAAAAERITEQQVFhcSCBkTChsVDB0eHwQPFg/9oACAEBAAE/If8ACultK7SLspmB8D0Rs9x/Uj0A28GWYhtRi7ot1Wj/ANb9DacKshKENbEOZVxuuLks+BxkZhoiR4RCxSGgPaw62uTOCnYRYldP8TshCNpZdhO7Itq4G3MHKsNkljLkjsN1YgS1IZDIK4LJ2MpSwxDLJ/QPAQorm9dGPRfNFlt8YIe4b8jpbsMcDIGXpFQiwWoiMGByhvUYvE6Jb9e1WZrL2IbQvcz1hutA3HYm7sWcJGQkRhYgS0En2N1D0DFXKCCCMDbJwXI0KdE7i2WTX+B4P1Pd2A1I24l13H5EjdBvwN+iaDUGJoMYwLBloMv2JqSVgqJENVi/10EtCLLndji8la4mzEgSLLo7CbZCaEubNgiyNBEMVvNCcWGDZEEDDMiYotD1E01KdPUgY+p9auQmRIFGV83tgzJNaXH+yGG/+DeA3JmSQBXFgSwkf8IoNCaCYCmRHowRg6XEUV7lUNvcVQJBAxjjhCIEkKGQmupEEDKLOwNZDEHAgYege3lCmlNHrPofoXEj3gfuMEnVYTorbUuv+x6fBZgtz0QJLUWBRajjsIaGjgT6cj0ZEOE0JVtiMmEGYxoTpJJOQgpCZJInisWpGjJchgggYVUwhx5hOVKr6rGP0VRN6IaWasUEm5z+RJQsa8GJ2KyjGkkbHmGmC7DdqTiyEq1HQb5HfMkw3L06532RKXcWoWMlWQNSNYDUE9MkjUJYmJiE8J6V4NwY1iDNVNBJ2V6jGP0XhwUNyUW/6OOHwXV8lQ9/JJzoyssehJY6xBuWeBSZiREaDIkgaiw6ZiHcOpIsF0foIY1kU1/wgIFgiDE0PAOHWmSQiCYmZCYqK9MmCzA1h0AZ1M16jH6Lw/AVof8AwqnK/wCjCEEvHhiiBQ3hgkk+pNyEkZOMClbKIyGyUkcBrVkLcaHiLQXMnrrRsiCuYhYzS0EsIGhoTAg65ExOCQTHG4eCVE9DUrBc2DRTFRkEyVl16EjGMfotHHg/uwxiwL3KxKj8DRRHKGISQsCiqjU28bAokNFCXqQnTYluqQ41GizJ3clswi2EEbyYt+AMaeernHY8KF05hdIg1jluucViJiwqC1ikZ4gQSomwY2DROLjIgmC5LqeDwfpU84m1B/zHrb7MeDNRIKQ6jQ0OdJnAmYUQ8ZBeVNCEKKTuZDZDQgTiXrFkIJFkUdeei1kJC62zogMY0INDJ1J6UxhMXw0iZqEkjy+MjoqQYPDRAXu8tOl4Pofoe+RYZVD9/keLEFHiS3hmTVm2L8F1RJ8CQ7sah6CTZAfkKjcgb6aDmyZKEh4wUp1VqMY0NDQ0MksEdSOuNYSYSISIkahJI4YHggeDVU6gR2Sn0MY/U98hKDExYxx1wMZmMG84KK24SqPKaBKCncSIhoRwQhoiCJGqmcq4yVnC6aZkhKCRbpTqNTpUYxoaGMYx4SJ4LBBYUkLgkZI31tYbYnf/AOhNImnKfSx+n7ggP+5KmNmZYTA4www2T7JGI4Dcc3VZMWsRBAlURjqErx7YWbk5jJzLhoacZ3NgKIeMY2LqQYxiDGMa6JwJwIplUtMM8L0dEQ3TaENV0PAqzdR+m/uLhmGx4MbGwMMq8QtxWYLqJGkvbkSEsMxCgIyJEzFkj0CuJTJFBXE6kScBOmFnvFEPragT6UkYxjQ0NDQhZWI1FsJ7Ih/wR3OKEmqFATqZJgWGBrkuE4DgSSJ8mxK3JrqB3BWmqCCVZFOk/TelC8t4Gh2GMZaNUYSqajKJerIjoZYJQSsorcqZQRiFQmWQaUKoxKwrvM4wFRLKIgESTb3Fwu+t7oXXMY0NFCqJZidB4rsJybxPUnckkkOgZmT0SSSSPYg7WZd9Bic9D6H1+8xTUDWDD0Glwj8AJRjBAh4XGRNB0lUyHDbVw14UsufAnsJwFRTNyrdRLCVCqxfRYq3Uxlc4EFeTTIaDZ4JJ6kVgkjqQ3GDdJ26JwgNSIxO6wfU+v3B7hm3A74GwG23GysuuotgJX0IbqTgdbaoj+YlEtsvQN7xsuLAxZOTQxjEIKxl6Os6LSC1x8mhODMYLE9cM2NUNFQhqcB5KRITcmxOuZuh9TweEieRRnZluD62PoSZ6MvLBhhUEgF7mbG4FYplF64DTFgqwYw5UXJIkU76jkUtGCFRiY3YYbxougZddCD0LrVoh2hyXZh4BsnomxQpGo42GZBuzKvCKEMnXB0wQOBDwSSThJKGySTUsi9KRqeh6DGPoWdsevOF6DD24QmS7C26Fq6l7iHAc2ZYiiLUoQYxFCKWWGMdJjwmRDExOLSc4FhNs4sRUjohs3jHdjY2NjGMfS1BrUacxmNY54pSo+ERpXmxMdgi+wipIfzZDYMrEkiSSSSSRsb2OBGIeZCS8h9bwYx4pCwGoMYpIRLEGAlBIJRLMkUEywPAiJsKgkktBsVhe+ioYVcSKKXysMgTsgiww8GPB+hBPJ4K6YE68BK+yiH8mKFkXbpiugn2YWANYuM3trsf8g3w1fk0P9cJ7K+6HO3uRCBrzQ76XDHNRFR4PB9TxiU1qhuFbjwe+VpqKsQhAsdA6JJSLiYrmY74IitMX0CVMKB4XOB4iSWmDUqBk0QlYMYxjHixrF4QUWYiochJakuBzxJbdE2fl1C4NL3IK43sOxG4BvE/FSO1uA88XLQzS7sXUg2Ginxjq5Pag2/vxqr8gea35HsR2HtKRPppTW8sXA0oSten4hv8AhcMcUspZp8dDwY+h4K53cGysOyIzEsZKBM2MzJpFgjR4kTczxoEy+hOpOHtiokWYV6DQ8DwPoeEEIcZkEMtjdSS5pfml7jRp03RY2uNSuJrJlB3oqsL2Q27mZHQTKqiGiJ/ZQmNQeB3Yt1aInZLVSKJjJ0PkcU5dxfYaTt7hzv8AYHHwPBjY2TgYublNCsyiL9yzL4ZAxjH1K+ICK9a4QLBvCS40LIkRMVaGQxFDwvg6VFYzJJFqTh7YVQXV2PoD6ThEFhrxVy8jFhGcrSShtfBLRe9SnRNBzLH1MmghqawSrUYiVh93+DzA6LLuTea7Iqu28Kli13VR6SSMYxrCSsnVQNZGZCNAyi5LMYx9ciUs9kLCelPBwkVpwXRMj8BOVQsOoniyETg6pi9wQk0KF0oPAxkDgYYbIbsJm3JPE8wtjgHuynbk6lKdWk0HPBPTAlLhXO7SRUTnVvyIdFONLDY21JGkiZJODkZyEoU2GQNsBhoaGCFhDWKC3ZdxEV1Qx1J1PBofU+CLIpqLHlYwRg0QTgbKiQiaY2yJoVQnIxixbjMZU8MUhe4rEEnXeI2NjZDZMbvhP0U3fKBKKDMkgey22964G/QSbQlL0QzVLoqsjDPNd+RmZprNvYZREdk++A5JMYZEk/BAcNCG1SvGCiG27umiPdggaDxi8JM8xfUhrMH+TFPabsEmVxG4ikY8GPBRLwWqAdWPpNmJdLY3g4YE0hYSSNkk4M+hosxTQki/OFoiExSFeqw211JJEIXkFTFdR1X8XFZT3uQ8L8l2E/hqNbkbf8wy9AiiTqu9hM+AMnegoIFT5C7A2sMjNDlipVPYWrciRQSnRhKYLLCezc5UuOYkMt8jegexnFnE4EaGNaGOdDzg+Z0+m5N0mi6Ji4yrpUXQ8WLZaENGkhK4K1l6jshnE3wsjOHfTDTx0SSNViMGY7e9jIfRGNCRGwxvYqircuVxOuxJIkqaGiTHgjHgaU9Aca11XbQieTTWwmk5ux7jW/uO6o3XrgggjDIes8zXjCNvTySrwEOfMKc9itRJEtJOTJcHsIEuK1EVGWBiygw0RkQ1kNbVIayGnqGno0PgeAwjyyJuJSpKp1Ib+O5JIhJaEMaqMSIICjOi0YJkX8ORhikIWQZe7BYaGaFpCvxAjLB4PovC7FTQpcrfcTxxCxaTUOqJbgRkVBrjBNhpJl66StKu32JVd8/CxzItb8HmGypYbnHIgjCMEYQNDzuiRKyG5qToPISQ212wQiCBVyJTZlFdF3IMoo7kSLPIa0SCr1rJlkZlQpXkkiJpNYBNU8JUXm7xsfjTDWFBh5RLyIYUu4ZgOw/IBEionJDGaZiySpshCV7jcKplrISCafdFGXaar7ipWILYlZNEwJpGmpajHy3xhepUK2NS0SNgZJu4RZENCIwbGFLUTfCPlQXaFe4A98TFCtQknqhI21n0UoiZCt0OyIWQ3czhZCOVq7ZbNFCM0E7jMiCMO2KMEEY1IGKG4bUrCCTIou0j7GENEg0AhszSLosSrLqPYeasXgpFAnNidz4IRYjgQRTKSJaCZuZqlLGrQeQ2NhVyFK9x9xVhGNA6IPGUFdBToMhAafmIpXMdKCm3vITtsqo/0M0pcJLeHuKZhVFrIaSsj48jpWbzEY7oiFJwhiyLsOGw8gy5hZCu4+YqJqjks07Ekkkkkkkk+gsS1w1g3FzlOfdf2EDwk4LLBI5lM1jgrXL3hGFQjBHTBBBBLmFKqSotWJ5vgM++zQvAxdsayJCQkiF1e2BVqPU2wlUFZdDvwKkh+XlRA4Ke6RGdGyZb8EVhzTYosIbJM5lEG1yLCymRX4BAvFqN+BkRvWZzXBssI13ToknM20tsVTMU2ownfP8AYpFH/jY5MKbkzcl6smNueK/cfCSSSSSSfQkT60niRUnnQuRXzBOwyfj8hZgSWmMCzRUJOg+SPUQYIKxS2DehUjFAnWYaIGvxUPABsvx2L36YIEthIQ1SEK4sisBzdU3wOt8QlshxzEraFqJWpjiMVdiC5SxECvDXm/RPDv8AYQ0Jm1x3ql6saHR4PUQoHFEhim0xCkIEKGI5iHGRzHIatM7PRknIhqjRAK0dzX85J7slAO+7GqJ5f52pTRJLClyS7lZcVPNpwNA0J0Mlo7LIaDnISMCQzh6kFWpVHRWEkoTphBBBBqdOS4yC8nuKe2XFBuuvoQQQJDHZMTI3EGswUOUQzHkAUgluY0FG4w2VuyETjIV6SIOg1yVwhK2dqJbSS9cDW4qjQWENmRwI+cSI11Q0YlqHCESLEL6P9DHaquUUuVPyGHLf0J1kYof6IGexWLMbRD04OtYO4jyHDmiKIHdGOcpepi1kQ+A7kTsjBJumZBlCXJYZ4j1pC/r9FJkCQggqxE1ES2wkdY3Gz2JJJwSWpQtWVB1ZCRWlTWFohrz0HnzaCYmJZRUghKW02ZFHDnaChqaBYdblXiJD9uaMaxmRuPizGEyhDZRXfPkrUOqdGhvoFZ7DDVEIaonb/O4ux7HN+wuzBsgiWuYjuGaASlhklGZP+BJXNDZBZD8tBi2yTckJya/FDNuWber9GSRJH9gX/wAFgSpIqNYTA3aUj0nIgi4kmCcDZewzeg397lrECSRhNf2IGaqaOUNIpXIxOg4FVTlZaxZGWRBshMsInhb7l3YiGRVyKcylOhUDKv0CBZOQgVfhaHKC1ew0rYcahKSluENViFqlfAof50bSryK1aCFnsNpi+pNEio30G2qrzZBKvk3wzkoFNBc5iCKT2Pa41rTlk6wtOR+Ye4qqb2bkzF9WRAkd6CX8YH1LuFNK9wkJCpmaOqOScHBJJOLLwX0Mi8iVdyWVCWCra+g69G2YigVCBKCHlUqHt7kk2Q7ECRyo5EBpTKKm03QgSiB8dSldaCyVerEVIIoe93Q+TkI28qiIGlbSGKKbI2BNxoRLUKnE4VbEA/Y3ZZlYcr+p/qjSUZagqRrIwMeCgJUHkkQ7UWfd4KKjVyNChLzbH8E3JehTwXXVmFbxhLGfowIR6y4EiolFXcQtz2ErUUgg0ijGJFoCF6iSsJYRUoKx3GJqKu+bCBXEiBqUVloPfCIriC/oQfJGaK3Q3cFwrocHbKv4HuFbHUKex5h7DiyGhNGxAIpohI+N3j3H9hSHrxnbP/YlsbIQtZJakOE/MOrYRDcuSzYyM2PuZOITnQyGBbsrG01BJIgjpTJicdeCMZJ6QlsTJQLYXIkXlkQqJLjCJZIhK58sMrHdWEMigkJVWWKNgfAVKWqQ7DIc2dujuXKJj5LHdEjtmOMqqqjVXFpw+MKBS2b74ZR7ofJAESRRwYtUYUp72V7/AICQm7Ihf7YtSTKgLT5SeCnm2rIpwbmG1gerJstRxgbxs2CW4aM/gcbPzj26EK42GJxknBOCZ5CaLnIJRQODIIEkJUKNqvsL1dSElsQJECVSCCBYO4XKz3RSRoNVVcoTJpxkRxJ577BShdQ89aIoORqu4kZPPTMpz5waljVXeolCT/nwQxnqX/Fe/YRNLlVvN8v/AH0IVPEPSKlA6eeljZuW5epJJfMjF+GMEEFsJJJJMiBO6X4EzMJs4EqvLEp2IRULsLMhasQyYl3kJRPsVydxaJy+yEQ/uEjSvHgSJCFhBAljArjchHEzmSgVC+ARMeZL0zXn3JqMVNHMu40pxQmjwjk2+aM6Tc2BO9C8v2IUqHyOy7NVwLqSnM1WxLwMqQ7LssytpOpf6DtcoCyPVkkkkkkksr0sqQyCoTbP4FoJcsZmnZC3WJeQSVMhwiLdHPBlG9j/AKGLPaE/wBMzB8oTVemigWjTNknwJPFXYObWZnInunNrvGCCI4EiMIKnviOhTgqnM+5INXQNxXVp82JCYqdM0meBJ2y9ycIkaSSySGz+YX9vsaGNMzd5Ea6K2i4X0PsmB0k4XJE3NfA8sZoJu5Gd+f8AIEwid+MU4SyDubAS/wCCGbGswla3uxJt4iYz8IksQVykZLdkqkwiaF8KYA6IgGgCllE+JG+QK2j5Sn8AKGVhwbTouwP+Ma4Aq1DvhAlgSIIIIIIIEViXI38lL0tqrL5G0KV2gl5Ir1aaLVSCUYaDnFYMm7Yvr+cCzOxKSuWYjauSJCvCPQX/AEOaqppt+xJJQlC+ijnAkNVEqiii3hEqGuwRL1N0nU/I3rZyeEGqgswSaokVEG63JErtDCGWyK/u5y8C9SfwPYXFC6SYpCbzbkEpRq7CKDk1SHJX+bKSUbitxvs7PwKSh/jMl/mGxQF9kj5KGpWmDyTG9v8AhyTRT1RXuTCrcqhDUnqQQQJEEdEYQJEDSH0S0VtvkqBcn2UrsNKkofhJVhIlCigTDlFkKrm2yKCivd2V2yvtsJ/IiiS2+jMg5VJGWaxnEB2aHmRQnykUMNWY5QvGZ5SHJUULkUimozHzTi90ElWLVKYtBp7N8CrdJq8fEjaUWifsQtQzDIjo0QntbRn4IfthCHuwzYvAnKaCSw1R3HEMZ2Y1a6doS9hWpF3EkPIkPwp14GRCfYNtSGpFubnaXCLTJNm0UgWMjlDUOokQLpgggSIIIp9B5fgVkTkwzFFS7+IfuoMC3nnudvcxKdWUsi+kNJiJTuOa38KDTiuJEWXwP9abXyPY9zfeTTbyNX7iuwG18OSKrimsjmqnlR9yKpKAgs3A118uCzRwVS+DuQ2kLNOyRMhrMUV2vI3ucISxpdIqNE6KfkqSmk9kDrcevvDiMcgyYqlmPz21VjxGi/IzeIKW3kPdZMWCIEiCCBIjoRGMaKZIngQ7Sb6Sn5PsRfSiMgZL6S0khqUxvPZui9U+46ps+P0NWV1w/wAYDGpYJc5i1j8mi3gOUOml/wANTLeAovCb8Fap5ancgCs2vJC+9Ye2GZFIqtwOdqXNmSyT1dSl9tmUomhLMyV4HCVWiRAzmH9Kl/VT7+kjV2ywvQx7ySoewmlNePkchq86yxSiZZAsZnZzMZImqprBIgggS61hBIhLEIuAcL9KHJmSrYkfUYnT6bwK2JLMvX2IohN/NRwaSM7vkyUVLTh+MSe2jEFbIh+3yhTxf3dvcStI/wDk6e49dtpW8yg/mgoCagFAtMhp6lFBUzjqlnUhkRdjqNOkYqJ8iwn7Tf4EK60oTwWVuSbUsi1LxjCHW8yrkas/T5Momiarvms/AlTPGdglL5gk4SgUM/LOgNz54eEPcPVun92JHQ01e81EiBISI9B7QlIvb1vvM8+3kXrZBUS1VF3XgTNH2ZLAZMbWeP8ApJdLNz2f02LzqSuwixdvBGBqibqXcmFKuJlB3u9ylfADwGYcHJ+RgTWSG+zJGunmrjWS6H5HlRAKbfLLgqYys+HuPQ5Zg4rA2oulZ8Gb/hXsJSOUX3CuH6NfwVRNwfmL2/Ut+yPZQhEc6ur/AIkaxJms/MCym7sykRqhSI0a/j5YmVx1IVC+SZpZFAOcSjhcij0VaVXaWZzlXTV5qhE0kX2eJI8i1dERj7Ii40bhrZ5EdUk1wUlAn5f6FUff+WZIyGmWeP0GfdijqtXyTc9ILhmhv3+mhkhEdyNeXFREqo9mJTaGskPeXBMTF0olX9yXYOSB0pV8gN/zsSDP4yG7h6DKlJnRzPJsQHVUPnGPiBD3VT+Syj8YXrYgmug28kUXZVW+xDizNt2IOqlGZaDrD1puysjvgd2bDpJiiandT9yj1ZzIHcxTNynYjrwZ+5fR3/iK+yIvBC9sq8CZJOCScGyAqbow6vwRSdr+iCZqz1MRsd3nBYYoJS0PY19ycaXQUBInVLHLL/A/paTacJuNEM8AouXItS5S3IyaKzktR05lLWUVXYaUjpVNStKGeQiMVK8vzmTS6qm2RQOi6KUqk0pSI6ZtZmxbvaBh4UmMS/8AwRJVCb/5QoeGkPczcGyquW+hmatjdUWGLUOUJs8GTPMlhNkaws3AXUhZiZcExfZGMpYgXmxOsnkLMbpZ0PhOxWSSXgqtKmQFQ2F4uMU1VFiI7jyAlMqvyy0Zbp8iloNKQxWOIaZMrU0G1oxbl1rCFJDb45bs0u7qMeV+59LucDrd5tDJk2m0WNIzLIACFKZ7ia1CrFUDb1x0ab2ogiylS1L4CHEy3wBKlW9BrhCzLdSkmvuQkYiU0GREqh/lbjW2booWoMPMbuBLdpiVCLnrzTlLqbCHlSDKW0Je1CKU3iT0HMh2aGisOd2NXnNCKGrqpRq6JJJnhtpGrQJNQapTUuPExNAy6Hokj2XyxTkmwiWNwsDlNqaWgowx1mHChTUa/wC782MgoL6imakZCASWt8LVU1kNbPObIb/iFr/SzhZYb3TjCJmrJRruOeMWX8lc6SjuIlel0koitra5/NDYfrV+fMtDVo1Ny9TaSha2S4oJikhETg6CuYU+TQ191sUK3XcZh9oDu9u2MrxKNf5BDyqOYklBq0CyUm6SC7jljXp2IOwTukUEZSydBhY6yajqOIkhLIcXqcyIl7C+dJ0XghB9kV4IGCpY/Q2T95mzzHdLYaxyaJbVG6Sq3R9jKYohO2B+zkToFQ89qRQO5KmlrDqvcmCNSvRU2l7aE7JVON9xVkjKlEOoXIal9KRDNzREBNP3BOeiIJbKxruMG92PLMiYhdUMUQHLTtZlVbwvD+4GshZnWaHqW7QSNSR4FOopP5gYpbooaqWFw3gbO1TcFTODSa+xLNjRHyKOsTYvj5hq3CafDkqBcONB71BZqrdqGsd+fwE6EptHaODoUJlnD+RFCGo0zMoWDl/hfcnox6q2hs51PlezL1SvFh7YNY4RC6SwrmL1G7t8DFSLafdCi6KmZC+7fwJQWNdy/wDS1kVYaPb9yMitJ7pfocqWpM8E7ohmMpuuHkS7b1pw8yhsIVLKBvLaxruLNTTb8MkNSDRjdqGxMj8isLdWSSrLREozbzkssNREqqNxp5E+Y13TN/YrEpfaF9jXXIw0ondmWRPYaLU7E9SRskdROlSkTn+SnUhMc/BRmPekK1O+T7Zr+2HvFKSrmOg2wy20mTQqpkzashC/Eqsd7e4oN+NxGkRmrizAthPYFDqdM/uxKo11/AfyvJkyJbi1fS7jbu4ns6kSTTgcprIeqjkM/wCCyqye0u4l3E4qByR+5QM2KBSORItTnvcy8FV6fAQMaEb5x/Q5CK5ku4YeOZI0LJSyyQpDlUexaK3tRJmS2xAaweGM7j8hnq8/3gX9Q3tLgVkbjIZmLgzFpLlP3E3YFfcQ1OJIihuL1DSj3ZPPjSLtygj4ZAQzEn5Zo6c3cliCCx8Bd5/SoB2MamWcmh2RLM6d32Ywy3CSGhn6quasQgMktGvLYS3EldjeEqeKAW4Map5AU2s1vBIzLnNi1/VBMjmZr7ECXDH/ALLMYYZajXImLp3h5eMMSpZO7YokqnkT2OAb6jmnUl5Byod6lObKQ5tEhvu1H6s3ViPuf9mPKK3u/caq/cWUOB1E5t0SZwDN/vgo9eVF4RbCotiG2JEdFvgvfSiz3T9RK98mlyJYXSz04091sKUZtPd/udjNsydRUKV5iGsytBS5ViNgpaJSRcUPhNzzQtfy0Gyp32YiYlm0CdC5tRNO6wUCZn9kqDc1Q2zG6MUeHOskrrGao7LjyHuzGzvZW2K1q2ZpdeX8Ddj0GRbSvEtII2kaRVg0tEZq5sRJ4p1B9UbKhElC3LQ22w3krUQ+u2UicxXKSIqldhQsXBFWJTggsLnFFrg+aL6SlD3GyYl+ceUPDCBInJXGyqRPYQ3EyoaaiUOcy+xSi8DQUO8v35HKoW6sGFdYjJLV592LhFi62YtIOTFLX7GcOjKUmSJFrlEnKCni7CssAStNh3ImW6lsYmaI2yCZC7xccNPJjmyspGUym1qNT1m8yEZTQosNLY6SslqNcT3DZpt2rQyUCrL9xIGrmkoYrTyJOIwVwlQS26JhE645l/ApqJYfSkluRXHhsoo10XE7aUvVIZToDnJKOvJVntkxrmRcmZXYitQHJRFSiZQ9yCye5NlEuyryJ1+g7hZqy/Sba8CEaVJukJU7m6YOBCMiCeKzzwTyV5CqDfYWV5FMoFskhpBOxAzb2IFyV0NQ3U1dCzed2QIhCF7Ek59H9TBuK5CFGiyeYq/SsskrlksKSKUVcjNtyRrIvJK2VCgtBmIZpwI3L1MbTHEVMxoQwsVqzwzwyKrIq2E7Jle5vCXUgIrIRwQ9RU/11nsOmMTMk9jNVWqsxTazu4VsAY0rQYSZFPB/ZcWEQhC1wzG8V84zMEbPJXENQbLL+Rc+T4fSlhbDVWNThQeUVq+DZQqWDZ1GhYyrm2Mdko2EhQQZDYEeSpgRIFMhIphI2T5IIoxiVxk6kCgaX2Ls/qjmpEDmT4YLUsrVFyLBFl8mWExyV6S+4shYxd7d8Ek4ST/ilao2nk2ZscFvM2mQyYll7zbG6vRSDuwDUn3mRCiBRb0OCHgoG+RsbG+CaYG9D3E4nAuwTsTUlk9FzIaE0nE5FGVrwKOklbsUruJQ2pCbpeBexngsUygu5KVNbbnygv4LUrq79OwH2EdOiDgQNhm8N4R14/PSbY2BwG7ht7g248ldXhBBBBGMYQQ1dIBISEtBs1EXKVYw5JPVFzwNgcRyOIwdzcbMySRMkk5OOi+MEYfOCoiyExTp5EK0mViaieCeCUSNtkO1VsuMjnrn12t/KerGEEdcYx0RhBBGMdS9yNVGfktws6E1Ll05D9xjw/rGRzjv6C6PgkZW3ZCFbbQVzklCwTgaUK9BKSMoN6vwfog8CooJJaL17gjrjCCP9VHIX4lYnBThuNxVepyGx42woduixwRhB4xpBOWHYezQsqHIzE9jcL++35H/AG6pVGm27FRQkktvUt8cI6H/ALIIIIIIIIIEhi4sItYmKJY2TwOxcOmGcmfRYkbLm/XOEwaRgf2rEr/guTRPOIHbVs5YhE0tKIsu9/8ABb4kEEYR0xhBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHRBHSsdhcWywyOHRmgY2N4dyRMdSv8iCDQthJnjJXT2E+zM+yk/KnA5bn4fIZSlb3bZ8RZ/laCCCCCCCCMIIIIIIwjCMIwjGOuCCCCCCCCDxJdhOXHMPBWJeJTFu4uUZMSM5eR6d2GtV8Q9R4HmoRoIerwOKrMf6w/5B/wAcVsBM/CJ+nkT9HcZsPJ+nQjdpqjl4KEiyL/Vf5XyR6cEYRjGMYQQRhGMEEEEEEEYRhBBe7YbOBOhRtg9x1wtEQ0XghELT6Pd5Xz0wQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRgtcuwzjPgbcTJae8+o/x56oIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII9JKXuK5ZGE8htR9TD23RBBBBBBBGMEf44IIIIIIIIJH5Fi1Og9vqa9tisIIIIIIIwgggggggggggggjCCCCCCCCCCCCMIIJsKxY3gb6kRIgggSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII6oxgiOwrlMYEMu3Lnx9SKxCEiCCMIIwjpjCMI6I9KCCCMIIIIJOUJWbixPB8P1H3YWggSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII9JZTuFl3FiyJL6kOvAewIF0R6MYx0wR6EEEEEEEEYtShKAQhDGO4/UdeD2ghC6IxggjCOuCCMII6YIwgggjGCCMJlfAqDH9SzSYe0ELBEYQRhBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGEEEYxjHRzJxYFGFBb5+oOibdEsyHiyw3jEIQuiMIwgjojCCCMIwjGCCOmPQWBz6DHhOR3+nJpeui4yrTILj2YhCELojCMYxggjCCCMYxjpj0Ur3RIrHfBiDv9McJSJLVi7eQY0uuFx7TEQhYwR1QRjGEdEEEdEEeg8Upe2CFU+BlJ+l5S6Ip6T1yG8zGeNxQi2xEIQhCRGMYwQQQRhBGEEEEEEEEEdbGNjZU32wQjUe6M2ZLj6Q2klklqyhJLUy8dD1ywilln0ghC+gMYxsbKyYhYMoJy7b6PM2qg3ZWnNmY8JwmBvJXdi53X6QQhfQGMY2NlaDuITwY73sez+h2oRYEvckKwtEThJJKxMULbYjzHTqAhC/1vFjGMYYYrLELF3Gn6AX2XAlZm4lLFoqEnViI2XkgStZ7E4SM0B/MvfIUsCCCYEwIQv8AW+hjGMMMVA8EZZDgzLX+uwi5ZrDyMzvkcdISFCc7neSs1IwcsO5LENmqbc1Kk+RiCCCCCCYEL/c8GMfQK+AkWDIY+SDXX/K7BcsufYqWRgUvzuyyLgRfSbnVvyIQm+wo6UH9NhbiG0zZFfoRwsKsTAzUKGrEK1d+sABBBBIQsF/seDGPoFSaHcNgWDJasZdhZyMSZvZizJTdeD+KP6o2xsfBsRryDX+waPwYJpswyHm8EmbMM29h3r7iZzZkTu5Iq5m/TJwbxtNln2ITcnOjJ5FNBL2Rp6VeJerEEF1AASEhISF/veDGPpCh7fLATE8G8Gchjg9h7njCXhJnhEYN9j4GQyGMkV4kD3wpinBOJSMMUZlog1Ym7W2FsIQgiiisKsAggkJCQkL/AHvBjH0gtzWZAXbJ4CZOD0HUuGx4XLYPnpbqNycEZtkQZDyIUr4kkkkmrDYchiuQ5yzcdkWRT1EEEUUUUUUUEEEEhISFgv8AexjGIIIIIJWElFRVfgSiY2MbjUYxjGzLBYzQnCHEsSgkbgu4EIsTiN7jDDXUlE7giAot4zBsVCy63EEEUUUUUUUUUEEEEhIgj6E8GMaEEE6AK5UHlm1qhJYyoYbweDxkkkncr26HEcu4sEUZjXUg7V4F1p4EUt7cipn2wy8/IWEiiiiiiiiiiiggggkJCQkRgvobGhoQTqABi7quqEZ94uc+KjrcGmvYgRG/I2h4UdRucidRos8KLMbBKqOEOJ9yFo12Dy8ZUTTV4zgLNnyF8LvKRLCEtl1PWGiiiiiiiiiggggkJEEYR9GY0NDQnSAssssueQw6s7Db+7NjyG3R7SZvv3NWfdjfo7iXdNyNx5CRlwwlW8AVoi9b/wDooooooooooIIIIQJEEYx9HY0NDQwwwwyyyyy/9n//AP8A+iiiiigsQghBBBGMEfR3gxoaGhhhhlll4b/2bjz/APr0cBBBBGEEfTYGhoaGGGGGWX9C8Zf/APAggggjGCPqMEDRH0Uf/wD/AIAIIIIxgj6rBBBH+8D/AOAAgggggjCCCPqb/wDO/wD/2gAIAQEAAAAQb3687YDF1AgBzJHkw3A4bfmB1kBXhkXzwCECXZy3MPsN6V2khII8xOQQD60FR+Tg76sHJQ9LYFsldwRkBzS/5dyC1qDGsVFtQOSpQLAkvflBX9K8AuHFndK9AtMACahhPGv8CPW78Se3z/8AE73bcfUL6gNMse3xUs1JdK2OR2gXb/TX4CnTZTdfi3RylPZwgI6Hn4oW6WU46umZlESbta1I5IA8poSCMy/0d6kVUVmem2GEMWt8d92sum+6m0+bKeH+vEarxYKlxpfDySSZoVKW3GXufmUNOp7hHsCPVacTuT9wxZICagQec52IHAaK26VEFY25PvKeXEcg4iSvgC03mztnIc9C2zRuuaOnaI+mCDP0mFfNarnisf8AI6ui34NseSKvLM9CxxaMYHQTIaWTQ4oly/3mhKkvVbCOKoxYliaTUNVFHsvsW+P3DRApHgXcAvVpSHboIXzLrOMQ71vR7PQQIc3wghwRQEThDS+Jvq9zJTj5jJJHZpvDEYokhPgn6tDPQklbvlNn/wDE4vIoTW/yUzDkmwABiWEijOsALFAnah//AF4y5DD06gc9PDg/+gH6QpdzI4bobTdGDEDwOfRCf0oKlQF/v2wT/wBeH1aFaHpFR/ntwEDMAM2TkhT8z2zhmA/iZDnDwO72qitn9/sFPlH6fM/6zh8CH3D/AELPTAuplv6dGEBBwCL+aFfxvmt3DE98OEzZnC9ZchMkdbXNxHBiC9mBFjuBf66BvAujufZUFp4XCiDc+z812loHpha37TAkH+H4AUeUoix/gNX54AGA/wCi3ZCtT3gxwMP/AL/4BT7rEmqDIggbwB//AP8AyRUXYHkqGeqAYAAAO51MqNJRTL3H/wD/AP8A/wC8npCYUdGs9YAAAACGrDf243uUgC//AP8A/wD+JxbJLYtnb/IAAAAOuUUKdz1XmgX/AP8A/wD+kZSjdl8jM+mQgAAG5LgwCEDoWgg7/wB33AASGeAenqOyx5xtUH+ex71J5QeT7mSiAAAOnoYUPZ6IZBH/APnz/wBhGxkxNFOAoC39Pibu9swANBkAGBfwAHAB5GtfH4AwAoZzwH//AJJ/PyRwwAAvF/8AwCAIaZxLQYAACqNX8hwBy0R8jbgAAfxeAB9QIr7IzYAAAAt9IgP/APlYB0AAAAAAWYJ+QANmAAAAAAAABL/9B/8A7KAAAAAAABk54ADf/TAAAAAAAAK9n/jDncoAAAAAAAAguAH/AJAHwAAAAAAAAyRj/wDwASQAAAAAAADqgBX+ABZAAAAAAAAgwB7/AOASSAAAAAAAB+wAB+8kOgAAAAAAAPIf/wDWPT4gAAAAAAABv/8AKIcRQgAAAAAADp3/ANUABkFAAAAAAAIzR/8AeAEYuAAAAAAA/wB6/wC+Aix8AAAAAAH8dgIASno14AAAAACvdcb9/wDxHDAAAAAAy65Ov/8A/huogAAAAO9qWw//AP8A71KQAAADpZpfU/8A/wD+xxIAABcsHFau/wD/AP8Al6LwN8t0SPpmD/8A/wDyMPRUD5HEam5//wD/AP7/ANwZwCJQsX8of/8A/wCDbNEtuPGULZM//wD/APlHV67zrGnxz4//AP8A/wCyujhED1Zw0JP/AP8A/wDisAeJ4/PpX1h//wD/AP8A1Zf4U4Y8YU5f/wD/AP8Ay3JG9R804pMv/wD/AP8A/D1w3mYo1IYP/wD/AP8A/wDkjqQ1swAEi/8A/wD/AP8A/DLmTK6slo3/AP8A/wD/AP8AwTSghS9mA/8A/wD/AP8A/wD/xAAqEAEAAgIBAwMEAgMBAQAAAAABABEhMUFRYXEQgZEgobHB0fAwUOHxQP/aAAgBAQABPxC8zpH0v/IuYrizcPRevKNRChvZufgigjCvg/mJvJX99IqsH+/EsYJ3Fmej4I35PhAbXskOx+WLHeEblYCLsM39LNS5cX0N/wCBiy4tRZcWKLFjGVKlTLmxiW2VuO1cG8cMy6pNmNMLaVS64SOqwH8xbcYenWObM+IRndZGZVo6+HSWNijZ/EX8PEqdStngIEKHCShDhhsrUNKQYXFBcRaDZrrLSq72za4MYXgdJTKgNkRthlhjDKWrRLzDDDLEyKPoSMuX9Ny/RlxaGYVSrpZS5b0K/MUwxwwRT2zMrnoFMR0f1uXPyw4FKZS1jbfxT+ohyP4hbz9pTWftP6VLDuIOlxRlIiD15iVHdRkggJ1H6E9DzLgQ+ll4jHcWLFlxYsWMX0fWpRrpRGSIAfkDpLnBAv8AxYtAK8HmGnDk/EpLvHXpFeNflLt4DdStlc3B3TQygq+/8xKtaCNBIfxEHdXBhFbe8waVlTMvpn34hHaeYkvH2g0v2mMaZVRgzB1I8EhFR3XE0fS7/wAHEUCgBm2WQIvZ8ys7+uUvMV2GCaGHVlC2B2VDKZ8sBdlmiPvBNFe08oks2SZcNyzVJ0VdyGnJBrQe04FKMPyiXZG3EAIkJlocjuUtJ6P4g/sxOYxlYgQPq4jzHcfpGLFjGL9NI+VZAvJfD+mITLVY62SkQHB2PeXOXLnrDPHuQxJrkmTP/Ea955dYnD3O0HC8VjzLn3+JR8uJlQR7Ze1xiNIWiUG7/mUsqJr+UoHWNcMUHL3xqMqi/JCJU4zj9Q0aP4grZSZ0SoEDEr0v1YnqeqsocrBkuf0xLjfsdETMTxRGU4+czMue00APaOOZZ/5BtwQtKwZTYJTKCUAd5gnJ8sEY37wt0Qrxcq6fmLree5AZCLmysBdDN6Rh65aVVxhsEh5NkCPCICArkcMqVPPoety4a9EdICCJGMYxRjH0v00TlAPyjPLk11SGKN5aNqIKiN9NMras9pfBUOGHSmGB1dmdL+Id9Tq2Tmu2sMuu8EbC8xcsxe4LN1WYlt1YbhxYYJXkwFZ6RcmhXnTB8A90ytT55JxIa4i2ZBWuT+SNkx5mNqWCGYtUyqlLGLD0ZTLS0piAqoNrB2ldWiXhD7PEXtdXzNzlgAAAJkqaes6i4heWBCpOw+0s5JsfhEaYVO0GvO4NmIFtwY6zMgUyjUt89es6xTAdMR6ibyviZhX2YyyVEZll2e8pyqqe6yOoQsdS/jr9F5+kZ0l3GJ6EjGKPox+gWZnPH4sQICLbp1lloc4ekuSj2nUu+Hkl9nYcHiJo0usLryhNls7f6jay2deSC4OfvL0Whitxa9owvLPpyqYjOF5mJsfF3KxnloggVtnhzEXBjbKHj4hWmhXF/ibBxe5U6wXcDdQICos7QnHrUqMWxwcstTRyF/ty+IB4mih3TzC0VK8cErMY7Tl9IevoYhSHXBjj7olAw+U7kLU3AGpY1ALvmbCpT1EUlxrGGAMhOsUULOkVHjLohMEjKqdH84BIBLE9KGUSsRIy5fo5IxPQPQx9GMv0uOy5Gd2Vjplo5/mJQqxk4HUgVVZquSXnPjcsVIj5WdSsTEU2d3UVbQ/mLz+JnzNojfoVnQmmobg681Fhi1aIUKIu1XcRVg7VEWMFyzr9oTgDmz9QhjNcS7S7lyOSCxgZgRJUIwc+qbf8jESWsAcTPeTzBUrpuU13l2rBqIDEqM3zdGVkOHMvcGchC4LW4MxKDNkpOIJU7niJdTiYqU7OsA839FQDGGOWgD+YyCUzsyzgj2pxmOQ27fqGip8n0JGPqxpj9Adx9GP0djFCpYyvmLd1a4eESLl7Nv8AiX4L4HMehmHoya/lL+M7UbgFB2Wmkl8x64Rg9BBa66xXHb6cg1MKZzMpS1bI4Ustgb0v5YWjvcvYsduZyp98wOaKd8wgzvviBRWSba8wW9YSokIw9FRoLYoNuDole1tdrC0FV6AUHHtKAriJEudGVcTtziQa3ufM4jFzPe5gYQyy2Q0sfR1y1af+ymHTT6QOSWi14Y7Se8S5fqW64gpWOR0nRlxaG3Y/Qx+hjHXqMY/Szg7Kdsz4HXlRr0CmuIBWsdmaVWOkDa709ezHKDz+qEtU+HZGb3w1rzEC0OdnESxmBHXxC+ZmhatFd+2I+9N8IczRDTVq8TMkRjfSaCRfHLEFUMOW4vLXiZtg+8PYb5dxreLgy0Pi4Ku7uE8ca7SnuhSESJGXLllnJTTtlS2VtgtgxD0z/WnmYusTrU1OH0N8yzqegumnc16Jmc7mfabYgdaIqGCM7/M92A2UXUuTiGQ2QrvmAT1UNsOpg5ssigTHDKl2JasTDBa7kuhQePv4l+jGZlTMYUU09DE9HPrx6X3wgOC2WUX8df5ERVVeNfudNlcPWdXP4jw3t+GMmMKxeyDkqcMQtdPeU3VupqX4r2gNv6Q2owMtw+BgDdMswDQg8LcFpMQwU5F1RFc96OLhCwVcdB0jgA47EIEQzR1rascUPvG8fIpODFS1VdmWwZu0yoQHdvJUx6O4xZdo1i/lLvXP3GCBDU1KzFpNblXKidiVN8QZuPaA05i9JbtmCM4l5j0z6CmoHmD0dRnaXM1ylRgplqANMQ5inVAG5pFWM5B9mYj5wNwblISJUsO8IazEAL+swc4A8b/E49KlZiTac3FiK36GMYx+leUD7xnqpmpcQ1oOF9fDFhFZUn9MTmJ5i04Y8HJL0AsZmDuWuTHTpGxGeowK1jpKMwt6uCaEpnMpClt76/U2IaNXAAu8MClGmTG+8zZQvDnMbOuzojZtc8GoXftLtjK9OeyTC07qmBR9oFWNdpwBKdD8erHcY7FhDCQKgcsT+svE7RpTh5j7J49KxjpG1N1Dsgz6yZBTLmmIFvMtqL2alkvESivxAu+ZcDlAyLx1hbmKNjAcYd/QMdxxXLl1BAAzMDfRiPWOsQphuA8ETrT8nRjs+5lS8+r6GKLmXHMGYkY+lZlSoKlaksTX9+YlOi0p8OviXG2mma4ThT4f1G8V/wCdph+Lh2bgV+6hFmP7+oadZ/E5YjzEptdYuXzNtCL7n7gwhsMX2lQIydIndD7y7jfaB6ZYhiYfEMcB7s1EVLmqfaJPT3gjYvkRFLgdCGeKftKcD7bhDUuMtQ1hPHMFTmguCKtRBiNspvUBzF4TuPEIxhqUeUF2MM5p3IZ6AzfMsYfadDdy6C4wuAuA0RTsysC5l8kIQdzNk0lzL36LVmdRA9ajaAqO6xHshblBdWOsS9IoM7LneUrY9HvLnEuK/QosYxjEiSpUqVBKJqrev4+8OLApvB15IHDSajdN4H7RzjXXzFSWZ/cWL44O0Qtuq/tyv6fxHX94mwzWAKVh+sXMw4tvYOfswmhWggm09OZgAdusQWsd4JVZ6cyxYe0CH7VFtjFGlUJXMV+0EaxZ1lGShAsLQcj+YFwivxKCrBz1gw9GW4bxGZgWZlESuNs7+upgdSMjvCcRhLS/mCD7zg9I5hphiSJzvMVOZaszJlqHd4g7XKsjBTUpeLzCaNaZpFQ2x4kTr6cTn0xEHiG8Y6Q6dJqO7MgdHo769oZIFiNiRZcWP0DHxK9EiSoS4/jfmJUKA4uXvu/bqjExV78yq7ruTFvj+IuXP5ivyzFbPtNlr1H8MzK76SiWRjC1D4IiEuqMdHhgHpCac68wrgIApS3g6y5Lv8RAv25gGHxCRTLxDTQx3jkzk85nCafiNhQXA0JSfiW0UTEShPg3B9+5OqhqMy9pR5iX3wygYTfG4rZVRMahXLgcjKVcUd4NFD7xX4oevMSypSsEG4MTZDUMMY0RG0lYvi6942Yu/eFONcwBWqnKlOAitQVUlueYK9bl4FrGWFDB7xv0iTp8M7b4nawfUMePmgibPmcfzGquEpOISUlnEY4Df9R9HUdR1B6JK9GMfooZ1JKZrQb8cxBHPF1s4ZZjhw9py5vGes57p94h/M3c8V0mavvcVnaidSK8blEO/hW9vRx2ilu3cUGNTDcoMsC7L8QlKxMpMDp6xg7d49JQsuEKJazRsgwQ4nZappgDa38TKmN1UBFY6MRtZebitSwReYthdBaU/mGgKjxU4qM4lvDLge0wXRqAtHEr6NrmCuIdsEzesXPmWGrlCKniAzZFMJqZd0MPDBEvDyu4XJR8JgvD9wmujvbiMwg9pYLv1ohy/JOqL7wmZaYDRfJOEzxGz+iPKnwRDwHzG/8AFw5HxBuF0zFC08oA2IClS8ZiNWbEmheA6Mv0dxIJzKiRKjGPrqUddFgJ7naERb2X0m6mbL5yTI1mYiDXmMEUau8QbAazMgvGYbDrP9TMnziBFRKzqBUFxKvKxfXUtwLdwBouzMEilBkpzBcFVAMclDGciDPQhKSq7QLAce8Rt03Fuz30S3VfGYqUrr1mRwp5r0ixHDMprT9ktYY69o3YziVEt9px/wBjiXmZO9c0+qjJBCMxajwmQHvOpHoTQFXeJeavG5iNL4MSxjYnLFF0D2m5cuu1UUzbPWCaf/UKae+5jWfvC7feZo6i74i3l9ppVy/6S4PabY0czONhI5Lm5iqo7GVbdhZnXaNSuN79YOmblXGMEqVKgiRj6X6LHJyNaiVVf9mQXzOtw1HF2ywc8YlKRrAx6C1WgzEUz6rpe8EgABoigQc6lmd8IGfiXGnYXHND0gcrx5gCmyyVGbOzAahnqMJAWbM4l1qrD4ls4zWpUBdPaXb1si82o3KhbAGq2zgS5VEs4FYJRr0ozdURju+8oz0ltY4lZvjv6NOovGJdsWEor1JmPqFiTMEO7KWJ51E4B1W5eik7YjmWN/EVFv8AEVHrL1/bi47P2ZwYwTQPMXSDY18zEyhMVIlbuNbeawzOalY3NJ31LvHaL38S8wpVsXHFMXviP2S+ZzsjMKzcksFeN8cQbII6iXKlepjHEZfptymkEy3GFMPEd/YzR7595ReYYvS4CChBKBzK/UKyomVbo4jCDbChzLsxxMlYmx3lyXOZt7RLg1CVlMl3xAF8vCEQo8XHbamYJF2QrawyuYMOSFBR7sZYLTq4iqHTUbAsdj1qRytzAd8+lrSe5HUSvNyu0/txnfmOu5HZ+ixpPQbZc3nXAlqFPTH77iWUrWVZgoYjFf8Astj0nljgxNY4muTtbEPBom2/NRrIK7xNKR4I54WOrFaXUcxTVh4ICJuDlnzipiVUetYhzqp5GNBi/icb+JWelxOnyzqqOptL2sKdKhosvk8SjSnp8RWXeI5IPSvRIkSCvQvr40wYPzG3vDMtmmW0+/vAPOdxHyqwy7UDDSeY3VbrUMGHlGxgK1xCN8DljzUKBeu8yAb4qOoCx3coRJjLcGukqRoNswK5O3MvEOlXCN7IjWZe8TZ6kwpio6g9plp3cFoDHrZewGorCDUd+JXoc+jPEqnMdvvLjGEBHcZkBdz/AFFW92ME7eYvWOnNxRzFtiSo1RnPMQ6tDcO48bgK0CchL9C33qKGg+cz8MzFZtPduU1tfGo6C3jcQ10rcu/lNv5xMIB1HICeGpthl6wCKWd5bhqNX4jS5ldfiLq7lau69pi2d4PWIuppClbNIwUodwHF5Xc4YxLiVKxKjH0aTSO/X26YJBWVftzM8HcAgE7Vol6BsMKpbI8YCE1o6TAMCLVVzeGXgi0RSMbnbEQp0TR8zhcVpeoaQd4li6WTsxdW83GOTHaO1lmorCoNFcSiKPMW/M22RhBFVX4l+hp4KQYGOq8QLzywAcOUsWtrpGP1EriV1moC94IyviFIqdBqU6xFl/MUtF/30MY75uFwEeFQTVpaqUFsqGvRWmYGtyyRgxhOwPiL17NV/EGqCnj+83jnSgIAfs5uA7pcoE0KekXh69o/BL1d/ePUsV1na/DF3t+dxT59CkR4blRPwYIya0eCOf7HdI5ierr1PoEHpc7tqAN65gcfLcZWHU3J/WanA0LCAcusA4g9JwgInh1gXrLGoLiYorMqKlHoXxLIneYFx6lg24yTUdnEb9MxD7S6o5uWGiusW3OotGIt+Ya6sstUWn0WiXy5bmFZivCXa3AFGUzLT3HiCptKGijrDMc9Y0MHoL7xYvMUa5ju8x8RO05+0TBKnSpbcKjkb9+ZVtFr+JuytKUfMQL5etr8SuXc62QXd1IB7a7QJN+xO5u5TrHCZJk30IVeV2ieR5gWMV5jQ0L4vUV1OgZZlVs4L5SwarOVygt8tVKQQPZfuAUqWQbyFVQ/sgR/MsEwOV68xrDvfEEvC2gwhpsd07IF9Ze6Rg9TGLFjBEz6Nv5CJUGEfeNwZ8RaHpUFYeP7IAUHTExQA6gouBc03EKo2LZ1iWJF7n7RdXiO51MQwNOIrCKsi04g88QW5dyTKm2Pcl9OJd90HEADOyL+16On7pgpQLYbL6zLDGnn0N1zHamaWbDLEDXp16fRO6OeCMFNyjiV2j09D2zFp0O+I3cvBCwKNlvMwHjURb+8v1+8Ttp7MCu8AXFikHVwcofb+EBVVM4TElNlwgJMrmY+0QhdnQohRtuoo52Kwv6oMbh6nPO5YFU8WUe+oIvxinxHCsmDoe0OyAcp+5eRD3b+9RVV6DdyxmqXSVmNhKOzPxGxRR6ikyU6xg+8RLAf8Mxm9MoBfwhYKHOT56EGZN3w3Vfq4vonoYvQx9BUfSHBBV8y73h0t5/PaFwpRMXScTcwJiolUvEwNvtFKYlsDEqwzO5iYwdIM3HCsdYG2FGk5AbjOKmc7uPgRvUrHQhQzJSOcuffJdZzv0HYW61KrdX1S5VKTSa+hVGNDqO5QG+Il5mcSMHtGm1XYjpHzG1rtFU5gWVhdAu9UQMVl8lfmOcPmrX2l4tbFX23D7EDNPwYammjA+SW6G8cviBHcBFeKlwLebb8kuWw3yt38ykbGbyHeHMU4sq5S1Zi7cxCDligfaMl2LKFOpcvw1r8CQvpzKxa6wWLBoBfw/tx3KnFKG9Xjb4Z5gMeS0ZsmG32jYbGnj9Swt9ZRNmKp1HPb2g+u+sHKxzVSlq6UBei+H7Sz7nQ+gTT0KLGLHJGHCNFraKXjOTzKh4E5bZZQBMPMHWKGPQOsGOJkTFqWQ6Y2M7mCMFlzHPdBTK70wZDI7mLE0y/ZcoqVFHUG3aC58TXtHe9R2K5lPTIu6LqgxFicdxWTp9BshRqDEwJyr0sYjFO4iywFgRFz7Rb5i17SvsDywfeZLtpmZ2o2rPwQKgNIA/mNDjCP2mUTiFx4l/z3jnZWM0xaqpnipatrzM8sFwwLm54ogDABDoTx0gktTQaiAHApKB9qP3jYpb0Qa+eYRdsDF7+zA2itUlfEur8oy3QV4lKr/Mtolve5cBRKB9yLyR6sY5NxPTjDOeO+ZUqm+1SrtE556QQ37SzsYzqQTbmLEfhiJgcufvBuQACy1w+eJqwXDEjGOokMMUIwBvvFnF9/MS40cHtNYpHjFuV1lZmpxgxFF1MBMSu8MAqZvSLyaYlvaCjUsqNd4Hn4E0CjvAw29IacgR0pjRg4j1EWAyHESHoKXUl+/tDRHYLtgiN7X6GVW8Q4gmPSCX5lEpKCiXxl3LFFXoZmJQ834JXLdBt7bfaDIKxdD8n2lqCdJf4cfaWCca0+BLyqq7tuPs6Re753F8biuor7ym/5gqzKCxWgG16VDuQVZqwet6+72jiETgY2rjriJKGt4U7f3rKnBXfr7zgd0aNqt6zEVM+ZRg3Chj+4hQz9407X3mbkXWYB2NXKDBCpsVA1kNUcxWUrN8RAmxfmuZSvPeOMXozy1Ka7M7JzA+3B79IZe3VPlTXvKu0TJHy+rrnsvrCJEjGEQuLp7woph3UzPMqPJBqbioQHaIzHeYg0VLvMvziEztZlkFipvpENOJePzFuDSvkTLKAtmukFLzwRXh1HWTUwqy5z2ihBGcCULNzbUuXO30/alSWXUPpGb6+k4Y6j1iOcxFhihb0guwPLLd40nL4GWALGsfjNwfaba9l3EL1ylRSX1iq3ctLXGMS88R/JHVTb+JjbK6GIYU+ALYxInD/AMT7wFjKVprT3dDHaVrDIHhDlmKiFdd+XL+IjplnHFwZFUurYGiHdh81UTsoe9lQsHyviOQvZy94WcvbLcAtZ6JULpC2cBHMKW2riEbC9NwF/uIAxrrAav5uDdUXArj/AJOhFlkNldTNDbILnICZOodY9Kx2W8naXMz2PSoRBgvkeonoUWV+jjqxEekLt/iGxsy30gpoJ9plkArMKrEuAQDpEYvWFaPWNRn1IKC8S+JQxNaqWTpvM8pSqSWNiXWtRby4l1jMEphk8OuCGJ8SzVGz10zX3iZFQATQV9SDG4gprMohRWRtipYc1fHWNkLkS37L+ydpK/IBfhFm1nAa6Yy92KBlW1efd3MrRxFrnNdJfRqo3rnpU8xLza9Yl5lLAdVC2NSzbmUoB2+KGX3qDHki7iQoB5hpKzhdlQTpaBukdRVsVsNPAY9oAixerK/cMKD5NxRGbNXsiijZnT9xDmisFN/3tMEGFCzJnPEQoilot8ogHGnHPMRsBa7TOlWN4/MuUZBjFXKx5MvWIiQXysbYnPKL7aX8yHWxFAzT2i1TdeYOUuHVcHufc9oVJg9LETYxBy7RNLVBLHERFi+hmcOWV3RYte38y3CV38R39pRVQssB8RsZUGrcMQTu/aUqcLfJxLuXWOIoRxxE8s56D1jpdywqINnQQqEBhmV6+8XVxBL1G+sjxKp2zP8AWXTMQYKg/hIFxkQ9v6IzAJQr+IrEmUOIqos4YKsBPS5cWrqfDLgnEt3U9D6QZPEExMgCqQ92UIO+i93KeJiUiO8dHZlwwt6r++4rQVcswHmK2Bdz8bjd6lYvTE1iukrcEmsQ4wP8S1YKO0DINoUscRYiwptDZ8SzJzq5dELfVQe24abdGArrLxdlYzT7bm0Tzf5HZ4iOhN6iBt9pSW6L5YWZfKoYJfu5nDNeGVmq1zBWKDk/viZoaMNSypdqcRES3fLq+Kg5Gmr5ikyyue8WDa9mIt1fKpWc8dtQ4LktIQdCHOEdIDXFaGCYQS+kS2AN5SUR5yLV26nmLdqgeoys1a0teEZYfkLatEtWwLaO51jfYprp/ARNflUx79ZQLnURael73HVGMGOukWbuo1KN7OYYmR54lRiqlEUm42cypd1M8llkVnVmQTO4QkwgdGDxB8TqvMWtTE20bidCvOBKLo8ZZRIbehDwghfoiATY8w0RRbxYqXYBXriPLh5lCuTcpHTH1KArqXY5/hYywkBuj7Wj3XxKJOraPdRr2URO6s30nUsZazi96l2oNd7lLF3m+nszlx5JrF8QLw3LdH+ZTpKrijiZuz3jpbfbkY17Sl58zKsfEoE3cY4/1SaemZcspwofePB5/VszaPfASlVj2ma6laqrnRYPabgsuqluFtXnpE20dco7W6ipeGDYFViDV/Uf32ibs5awDbnOEPjUpzBdP2WVaOACWEZHmmD2M/aMbZhzHyozEd6QbV4FrT8y6W1yknURKcGPSMrTaomXNcGXfNLg+JQZ1f2GNUblWJ55YgCOGB7RejaxTU32GV1YNiAOWZ3vbg/mAWrJmp2NHvEyv4PcT+h8wShRCGWhhtiiWPDOgdzMDkCitkdXgyupwxW1dMpNuGYwzl85hd1uhTzWpf0UjfAQfVLoQReXdgVFPaVwqya1UDnECtzEOQoGo8ipQovRbjQt6CiUF5OC2UaAOgV6ly5cv0sjpZo/QgwrOJ0B3FYh6nx3K5XoHL2iliWmz6/sQxfPUWY9eRZLqcsrhuZnLG3dRLsx3Y2i77YlsUvtKhnHSUg214lNRVndgnWYExXH9uYU98VGj179ZXh9pjN7iZ7SkrVFZi+S4c+qGncAwNWRpdDfDAlieimIkqZWRYtjqEClemCEr0EWwcCh0M/MpD3bBEzHDq4gjJkluo5cH94iBHCrIbip8XLGFiwKeka5arGD7wQDbVoy+WGbHkMsv4p8QGXzgiUpTtdC4PYo9o7EoLgButTOaozO5LGvxL2ms3Ez6SDpXp6naAWrL0vY8nZlExndHZ/2KYrlFC0xC1LVmv2/bFXSd8jzxEi/6eYLUN9InMDR6vSNhHYLTrWh5mJk9LQl4QMVhUTaRIIcrguzk/cvFa7QbVqXBQFyWU+QWneUFetrm15t5Yqy3lb+ISU9HU6PhiUgQeJzt8R0fdYhnyIBPYMx4ezBRKZLzl3CK8GJ5x9NnOWhBBFkv039FCMU+8unNAZiNAh6ALVEa8e2aDrxfc9o4ctB+i8tx1D0YUboIKUX4uAvB5wVEOQb5vf/AGNqu74qZK4HtKNksM6mHUrRiBLKe1Sgn3mDW5nbu8zKFXVTmpK++eZQxTV646yqG+e0HAyzpBoObjtYmk35IBS+VGpmWL1ZReoWa3B2NwryPap2cdJxlq8XL6tu/ZAL2PfMEd266NZ8xHbKxYXz2mgoGFHRXP5iasrkHcF5etSzQJaKXkMJvFuz4razB7gpKHp0D2zC1bEVrDqzWNZz1mPi43TmMH9CAYIFMBxnvx4hwKyL1esYb6qtMvgjRLkY3qg17JfUjAss/U6qU7XKkRcae0JxbiXo1VZ+Jdh2AK6v4IPB9snMpa5VTCWKx11g0Xd63V/qYiYYYCWWB7h+4iCcYzMxgPXaZlgFU1kIGVcdnBC0KyPfCFDzTBSD6/R9fUuX9Nw9AMv0v05mR6rhvmVQ/cLdidYw/wAI7O+v9HaDgHVLD37vNvX0WhYkxotVwdIashdFXBFarrp/yMuWelcSj2rNQRnjhZnbneVgWGX5TD53ueAdIOCWJqCQlNdGC6VA1uZ1gc1g7Sue13bFlPQpBcUBWQ0YIw4fRURXZb3bgyw8zO3Uq/QPjHeU04TsriLYVntHq1SvWqhbkfyRHClbzywoW56cHX3iSwlfMFFo6/lK2orrrHZjlC8R3LZ6EwVbylaqz4lCiipdMoC3tGy2/E27RtllJXA7TAHQPvljANjjIr2R/fI346QKEncpbMSm2EQzF63iB6My4YydGBcUjAMBGFswbvv+42QBzRL+yGZZxyBE2PDEMJjXAefDuPHR7Q0y1xdrhJYsnZDov5lDQXgyfFdYtFnyhbU4vAdiD/WmbuRj6L+q/S/S8+l/X3kKicYQAShob0x1l+dQ5O1eOvr42wBFQ12T+9IQOIAGDd3+Y/IwtzKUuCiy5nDHPUElGPOC5mWouLOHxBgtXSIrtzFFn7uNOEVdXUs1bvgIajjm4Y7zNaMvaDCinKqCXIVXQuCUJ0UZeguD+KKpWztcy89op1ZdkNd4Ws5uBbiF4KoZvbUtPMxiC/YmsC+rOFn5laEXPDqBRQKMXGjXbrdSwto8JuEoDOseKGtC5+8cz3X9wxI065jClx0JbZcCUiLOWGcFMreSrAf5fHzFK2qab8ndtixBpVODwRtgblNwoYLvcri/hmQXC13JccZzNJ2aIt46YnC0F5jJgdOiJeBbGw/mKgLqPkpNS/QrTMyEPAf0pxFHSafaEh1Qp6ceyDQteamS+TcdCgOjS5YtlyrtiLV8cy7HjfjrBumX6X639HEuX9N/RfpQesvmWDTeKf5WPVJAB94YrXqjqOfPFQayFC858fMpD6rP7zKVJWKbzMF4neobqy/EIu1ymDmENhz8RTDXWZtKqIGqL7xHJ0+8cp9mYIq3KD/yNImNUov+9JZHY2X5m5l6se8usVcvvF7y1GcY3K6wXiI4zLmyvMsrknYl2ohTmASc4xfWODQKl5LzeekooY3nMHIu+3SJHE7rczeWnaNFYnm76krb3YrUVzHg+AIeXnm3REXjcwQNw/g5jGh6Nq470/aB7wapoOIWqxxDDO+ah/HZYbr445sguIAC65aujxWOrB5pLN9dQIQ4uFz4mLCHh3LToVUyHfzEW/jxBFcwA4X9SUEKTcSgaEyTg5OkdN1B0cP5jaUFDxYiHClY5Ivsvu3D+JqMsu2/5H05jwXmU24fvAodTH0XMy/ov0v/ABsZMVnxuUco1dho+ImXJWPiX4xHNWVvnj5mWLMJdZ/v5lsXXRUOpl1q/eUl7nSRkq17P4ijpPPMXeGnF3MKhrmNYGLYpcCDV768QVF8OEAKQJg1R11qLYt9Uix1EpW459N7uL1mOKuZoFe03GVwF24OqVQCMg+1es6Al4KhkEvZeLgwQHOMP5iGREcvRe+otu8GKOJlbBisRwv7RFrc8veO+6jZlkBqBfBDb95v4gwoFyLqYDDJjMY0e8AMbQ4fzBIN+0SDLNDT47ywkChZTNjd6gBfbzGLqfb0B7p8R4t9iAy/UOR7Q6rT2wk268VWziKEABfTULA5qXqS22GpVTah0kNXcVNnTe5HxsTFSxsC3ULYXQssHVR2izV3lIbnHfkQxTKCqmBL8zK0eZi8O1wX0Or2MzCPdBvS15b3ohGi7dq2vl5lSvSvWv8ADf12OWArxCv9h2gfkGLzz3jWGy2lvMJUXw26ggKuwZ9wwL2lamHQfvMG6Yq8HhjghBrpnrAACljhbsbYxGNeY+w/KoOLG9St7TTqjtHB1jArru9IXeNrYe+oi1dcTbrMXPXtOXee8Y5dLM9oykiy1uHUlcIXN+y8B2wOnI47Dt0fvGttTlDL4IJ3eqxFMIfEV728xDFjoEVtFXHiKXp3WWnJFhm8TBM86jJiK93L5i3aAPAQQcDrC+Z9DUoqcOhLebGaQWnAyvtEVcb1/LpKBg3QYYYlX0mQaTUs0yLyy0eXCtePn9RN4eHqTP8AnLoHeSqa+zCo6OOpLCG42laiRvftBVYtel2QHXR6BHUbVrPWZbmXdXSK7k2BpRyPDGAEZwFPufxC7TbvD2WWD1JjmNlvVoBxcCygGgOIuKBWe3vKgBsmHvz7fMQA3Vq+9y8UA2rQHmUB340R8nlgxzE7Gunedg0OxKlSpWJUqJ/m5+jiIm23XFRB1q1+ILMlq1maq67kbUUq2V79pXAvuwV6g1WMxrANm4EbMo5VNULVda1LU8stPuw9kLhDuDL717xZjKjJR0Awe0ddlvXRLSW9XKBJqNXEneUyolSuKlPiFik8S1w5glkcAx94D5A5fvF2VeizXGa7SoaXHDDXlBHOHaKGbNhyS5dhddIsv7cU0/FS8V+5aoCsaC0HriUl3K6NTEK9Qz8y1rlgu7OybFKmSWuuY7H/AJPMsMr34OxATcwsq7MQADCOjdS7v1qYYb9oGa6eIKcg4LHWoBVYpxG1oZ+5x44nec3daHszTJbD8RxbTacRgjfEsQI0nrnX9onZgO4ATTZn3macoVKofGO8CFNXSTJRArb9ktrTlye5iu8xeU93WGcA1BguMXt9s60t7RsAUlM/Zbd37fTUr/A/Q/VfrcaOQv0by/EEuaDxKo5zfWEWXosfiVLmK5aeDq9sOYs5hLS/2vYxGXFGiz5YEHU07PNTIJLoIHzHcKvmJkdHSCWCvooyrvESUvWZPmWHGJqxEF8dpocQJl8QJx8wUz7XLsyuOZQxeOsCEzo1KLtuUthj+Kl5JQiaxqIbaevCGZJfiAqI3hkm3ee8MS8VdVDAtntDeWjqOcJvEHvM+8gjDwfzLwHDvEz6gmGw1qKoDw1MX33Uc1ePMFVRhjARrWHP/G6hvMF5qC+6HiXnxjn8BjzUDUhs7PJB91sLUWAoggANDp/7KeCRAopL8RLLfK5Vlf1htHI4qKvFQ2v4gh+qmDu/iGgvg5jTSll6C64O7QdY4dy3Ldi+Kp5ZiUqAHsS5cv8Ay8/4r9LhEVbV8RrU2u5mdVHHh3xKorQKrHcwTWmSunsftiyCzks7/wBqHLDl5SrdP4iOO0VHogDJ/BD+Qq6J+4QWwIQFqBiLzCXdWeJ/bYAM98JygLoiYqNi0zF7BLpYkHcoG7m3eWgK+Zr0xBUDuqg9FAc7JhrNaojINnZlrx71K7UP5lBd2S0NXsSmEPufiUF66OpiAKYo0Sy0alTj4hjjC5JRmt1h6wtii+YHiw4iRHF9ag3n2idGUi0QyjLw0YuplQfivGvNjvWEnQjjY7GLkbadlwktgbnoejyc94bKO8I2krmKVuuLqw8hfWEUiwutsokkqjleCDGqkOep4jPna5B3eYTLhaMKp0AyvYl3IMiku9b4eFvaX+TlKvVMu+X0uX63L/xv+O/SnpbfeNjV/WYYqUzFqjn7TOzkhx0v+OIgYjanKyiap5qUNJLtWhuFLxAXbLKGwOrG0WbY5iC9+s30nc/b0Y7fbtMRYdSY7lNxOoJarV3Mo69ot1jvEqW+ohN4jFuCaKB0MwbkGLxLoCiBCUsBQaaxKS2hHy/2aXyqCbW5gZ51W14lJ2HZzLQV5B6ryzhmRsciGA8kDDkjRZq9f3rCgh+WZHeVm9ELL16y4OCoiGfeAJT51A0nG5kPzB0Y0lzNBjlHooyvjUWQcoOdekAxlRcYroA3qhjhJQ5oChspLEGL5w44CMNZ30n8e0AcNP3hMB4DS9RiKsGuoQUSpjLXu6DzDZmAi+9XlRaMa6yoXisz4G2X4/cwdmj3i1xFW+5YFF5O1deYcxOEaX3OGWjzEVKiOdHTsYMFGPrv0Jf+Ln0r0qV/gcLgDPuwuPWuaOsyNSd0vl7/AIg+uevWWeczuIrr4gq/mW5X5gnaD3WSmN6SBeuYlb6RHEXhEMS2bZfS3wXK+7enlHGVe7LFmHYikG5eI0QsPeu7gLFA6YlK7B6r/MwQ9Bl+IWDwTghZXNYCZz5l/iUNZoVxuVDjNXeuYEKeAAKzxWoKLeSr4IPBOqLGZXY3IqfMOKM5B8BzKvcyk3/BFuVmyFC+OsBgqz8wS69k8MKagHiUOIHLMBVxhqG1NhaIbqqJabIA49WjJVa67rrcppEK4stxyF4uNaOb5mGoIJ8KTeax1aj5nwejhhcHNaqcZu38xyPtqYLHth6M9R/BCb669teOkrwZvVQ4U9Fx9+XsS+QwbFL/AEzuX6kv6D/HUr/Dfpfpc5QDm94JBkyfpMiO1bV5ZawrdJ9qSVGixeapUb1trdJKH7tkoat8WgBWTosxZDoM0RQ95eAK5GYpos1SXmblQdIrPkgVAlEl44hAeYs0b+bDhpnQFzK8X5dS7XYZyhG62s3mOcCoNl9o/wBMOpoC494qu2oXlCZLrPeOSEvMa5YEPE4B85YgW35qxPYJopcJ91wqNvm0F9m4MS2dqPxCpUa3V/lgbWeA9yALQvv/AImeEVigbKeU149JSq+8tjF3PeziGGDPeBUMOkLThkhlVXMFsqUpu/aFEvXJG7nNjj2mhw+PcteBCE/hTv3YVkdIxdCxb2JRVAjMyNeLpeeZSWkiuZnGslV3KiYhFKgjCOyiPjiK3CZ+0oWAGVdSyCplFB/Mvip0cTBVrEtYrw6Xl0PMZIKK4R3d/YdoCEGgKqX63Ll+uvpv1v6qlfRUr6+vgb7wxZRivSsM0rpU0D4L1C0xQReTzErpvlsie/WVLWmo5GwBoxcy03fZ7TICrdLKeLZSS+ykuQNghqWKSAw84kaFwxRnRxLl20d5lTd1qdquPXy0feUSCZsHsivzFwglgL4KNeVgUbR90O3zFL4D2JT+vtC2petY93ExycG5h2YgJrTnI04gFAcqj7stjpNvxyjSZTh/FBwJev4INSBqwfn+pdQHU32AfeDQ/doPgUCViuEfbf7QkTCdLqaI6g1scnEaOD2Ycq8wq4xcAgPeGGyVq5Q1iBncMssrFV/MbYTO+ktEhhjMEU9WHYisZVyN2YiS9NCY4LVVN9EhMiShVdRSnPlYrNVx+FUdYZsFSc31ipbmQlD2iMzW447Owyx2P20d41aTql54ex7sJifA/wAN+pL9b9Lly5c8f4r+qgl4U7DBuDuukGqHQ0kwqHhzLQNOltJBxyuTM0qPDjcrEWL04h12sW2JKLZG+fzGtipOgQJbX0wRHATdQt+2xEPIzkRvG8BiFXZSiJ1uWCbIXh1u4e8UVdHSfB+wnMGUfttYSWdglec4mAEbcA9rv7RNZG032sH3myjgoX5FY4G+pfscQ5EbjEPjEFYPVb/MQ7QXDI1CI1w/EtjwBjp3lgIrLLxk/aMikYsvWSdHiKEYss7kZvbdER/H5qo3VgnSEiqUd2dTD5YuaEUI6ZMe1MJLWhujyPByOTvHo2GntMEpxMNTMM7gXqF16DIw08kBVJhMwQAvtU1a96lnd+ZlW6nK7O13JqhWNe68vdzKzXECuUyWbLToeYoq7yoBavQNvtE2no/3Lw+wRltDvDa5V2qqwhKleiety/Q+tfQh9B9HP+G4eAVBMJGxZbfT7u/5ghAjh0/zFN0Z3mUKXe7P9ZwuneLKqcbxY/cU2IVirR50vvxAMpDhefvGnDdWqACz2uXQRe4NxoYBhHGTmNFFS1w1YvnUcgnZLrnxLpkdjX+AiFvKKX4XAKeLD+Qxw9+gGAFtCOq1EXhxAxyzYQOqUfMsH8pXxcGmQN/9KiQbEjDfiDEE4tp94LjFWD8CWd5veA+IvfsYPvcwFa5vZKc2ZOIjpw76hbtcNsy9yJNrDAtl1DygSxaXis/mb703uf8AgU+O/qC8TTcydZ7PiEFoBn7QVZlbW/afmVbnLDSEpdfiFmLqHGPMAuecifd8tEzNjXQ+weA63Dbsm/VgqgAuwVD6X0r1P8R9d/Rr/ChMCkSxjJFLbT7DqXFdQ0adgYQmeDJ97P4l1aaLC/FiX6UWrw/iNUFvCiDMpSUp7MCJbrrT+Zm/9w/i8CWF62hv6ggV+lo8XBNXC0qeQx94WHjzpYmNvXTrVv3Ot7lVDYcwrq4iSurAsUa7YlRXWhb7x0eOUZfOc+ZnKq4oJYgthzDFikgmw9oH0G+up48hH9ptQE1fwhhRVatsg9MFfeO8TFjl5je8r2mFoFz7xEptDv0Sjq/ctCA5TPrlQ+yWGJ7H8xXuIAWXnL4g/CLGsYsrXF+aiHAiJpOsDMSnMDXWGjiFKgbCv1KgVKzu+kzU6XVxB5mW9QHDWZbAIMHu949mqIYLLz9ky/Edxi2ixymLRL0u10Py37QpLNPrcuY9a+i/S5f+K/S5cuXiXL9Lly/rY3TYHhZTLbMAR7U4TGpkCrsCIeKfmI16QVgrOQUfMyPhoRZss9HonpOEjCjIdSLg5pxuw07V9TkoiwWsb7GnuJSlaGmcXgDrcC8cpZAl48TuRT9kMYECot7uoyl5lIGkjtKALwozcS2RauquYppvxKCgPLUHL3S0+CFBCXUj2tfapfHkd+8YYXl7AB/MALwBdg3a830i0CU4FKiwJ/s5lvcbqifw5gVf7YPl+CFVk1WSBgoLVfljXmlFr7OY+Fh7rrjUIidEqz7ZnLHbmUKQquV99EuD/T+qeYprgfjiviqGAIpjdXBUfIdugmswszLkmhhtK3fETEqWD3jgevNzi73qUVfEs6XASqt6N9WKfHHcIYSY2MogWC25ytLWb20XVrp9vxMwdsUx9gutQyHwgd2Q9iPPTrre/W/8V/5L9bl49L9L/wAdypwLwfsnxBCKS99JRgDbC7gkwUK/tgnsxqFELM3sWfgMR3ZRNZ6bB7rDVQuwPDYvYlztlDqxZm+HtuJyhtAQPRg3nB+w6m8Y/gRlNP8Ab/i5eA6kDadQ42O5UG1SYRsq3iLjTBfzLT7xQpX0TvgDXvFlv76/N4bLywQHshqfXNl8MY5vJZX8Y+8uDtLCPutx1GHJ/IB9odB2CL2B+87UAfYG4gYK46QliFZ2vxN0CUK0iIWBswUgW5e0HpFtAfsRQVFKv0AE92BjhEW9FU/eJQvc+XcDge0zPMrKu7X2lMPVgwHhgQdMi+zjcEFDsqVyJ1hyTMqVObqEXEwIkWSXjfvCscSoQpZoe/A8+ww4LzVnH3F2cdAgHd6llaRzVBs/DiijhMOGWW1lwBNBs6nj2CCBsXn5Itd5u+z3H3H0v6WX/hv6Lly5fpcuc/4r+i/S07oFro4V7Ur7Snd5JYEAanSbeAYgulBgJ03+o9ZUFx0de/eLQ35K7ccxV1Map3uq/iBk4Bei6bDvnMt8wps2mubFF7PaAlvP4UlO1ld6FEv5RKQ5dYr0VbHGuvk4ezh9aY3Le1upcKbXEPYflDF6dQPdMwpUdKFHtF3f9ucYMxG0emA2x9onmdzXR5YA5SFV1Xx4YZCwCgdZmWo6RZR95be/Yn7iIK2sXQlP5l4TFDXj/wAl8FuOgMPs9pn7J1NGLp418wKiZZ53OPvBvzMAvsi/EBc7toPsn4EE2I1gvZR9pRVZQ6rb7fzATDKEemPsizwy2buusvOHxAFsVZblOxzGiYxemmAbbpmmZDN1K49ue8S0y92XbKxAAgIB2x4lqq3cwt8u8UIZfSDshq8KvwRYxemkGrrOmoBrVL7Ffl+q/qP8F+nHpcuX6X9Ny/puX6rnOhF+CJtRnoBWbeIOKgDd94UVKuQ90IqAzk8i68QjUboDKtbwe0S6RcAAXq6grVszpCtByO3EKq9JXXhS16ZIZdASYdGmCYRDRECA64UiEAAhpQR+IPDVGol5YGXp5lYSmSnIrYnR5gWNrc2mz/SeIlcmFLqoBtsXtKqCr15hlFBW7udS50vMbsCA9GA9ht+IAbL8qwu8YiXUXQXuJe8/MsLXPeAA6D94CEuHWVzU5sfLCY5YCuAOyfEqcDF2tb+YfLdNaxiEzYeIcaKg3CpwS14OQgAEajbZo9NPxBUzmF17Qwx5g4NEyX2DxL4gVuq8/wAEYTphk3nlPYlPcRCtTNWJ7Q8VbTrU/CxYyq4TUcAKJrdxqog25vwViMIZOAxXaXkWV/huWRRUFKX24gwqhVq6wRsyixZXQ/BMUe2s7uMMzD3R/H039dy5cuX9Fy5cv0uXLly5cuXL9b9L9b9P7/eNDRDcuNa372RMC4yxm3e5Ouoqcy0aEeePEdNwOR7we+2GWFoBowA97YtZZQbOP6nMdi7gxwO19uIBBxLTyGjtADKN0Nnt+5ZyULR14Jp5bkbAxphNeAjdfC8ShR9pWBUY50x/hI4s6dAORiOqvAATh6nD2gU5Lc3cq2q80fqNkbHS5jbaO8ACZXI7vjzKyhUwQc0wsW2i8+LuPqwtYhxVVCMxvCV5tluNcpXwEPWuxtc8sYW0Z0wl21eu6hjsCi+juItiB5GyWs0JbQyf+zZBTkbjXo8xWTf4l2sD2wTEDN7NKAco5+04VrEqd88S6cwtHPfGpcwrgxnsYgXP1Cf9gBbLNnMsLzFFauCthYCxD/2LjglqIy5KXq67x0LRVIjixHh2X3QTKQvlvpj5gsxK3yKxfnfpwDAKusQWN6I+OvtBgy748EwjLq8v+kG0oXpgQG4wX5/wX9Ny5cuXLly5fpf+K/W/W/oBgQWkko7Gc9Xt6igqta7qDMuJFulA8a9lPZjrToUnIjmb6qH+JnNQKTtVYXZV6eZWEacOA2YfcB5jbVsYkpw/xBeDuQOY5xd2hekHPiMcpYPjErrtPzeAQ4BmvbuX1Xh0nJ8xAfQG9E5RkY1ZQWWvimYdWXQHp1ZSRwoKFvpdSop8ol96uBN0PfEM4uXcbw5OYOftAD4uLyvdP4QTRW1QMpqe+HvywlUh2Ap4LeYIzGjYeWsyzAFYRroHXMBoDTsj3ZSYIuwDX3gZwf3+IcARZcJ1Dn7wPAqlcXSmyZYHdHvre48jad5Yy5uCquk+wdVcEz5N0WuOS4LQKYdDauvncI2kmkLH7wbacTTzZ6wXgrQPaHka9n8L7ioGfQTajKvJqjpxGSiNsyAlKM9S8Zly1oUhOsr14u3Z+2UpVnAn4gyLscZ5cQWwS0t4CFiiCuzy+ZbeK/mf5r+gZfrfof4L/wASOAbYcnt8uj36QC0tAvsD8MDT6KnYYOqqhnlxqUhe3EDoae6vMc7Z0B1rp3Md4UQzyQ2SZvud2mnLySzMWVFB35+zfSLqMErFSgRyNphIibM+EaM7pmDkYoB6M1231lFlGgpyzw8Xp6WwsgsGDRGN6Wne9kdgUuMQSBrg4ljS3NFwQUcOVD8sQwmsmkfYfmI/hmnwzaJ8Jh5uu1EGtAyWD7sxNu9z4gBU6qqvaWhZ3j+8BjqwQewn7yxsF4r7NjDU1BpAwqtawSyUKTJeoyLdBeqIh6tZQFZJs+6dCOu5c/VDOaYFbSv4IcgY0OY72CTgK5PBDP8AwjW2sL3i6EMnWBUj4JRuWzgDpW3PSoTEdOKnc0vzcsAq4CvjE6siZtOa1Fm5slPyefBBCobX8X8oQ1HJc+UVi1oi3b7O59N/Q+j6363/AIr+m549Ll+ty/R+CSXQafbJ7wTZVORpPkwEdjZdfExLR6M5mDen1rl/D7oZXcSXdOPNEADGTpCg5ZWYHeAA+FhDEAHKvAzV8agiJnkX2cNt7CLvVWihsxM61WVjaKIznoPNOO0oIOekYqmtoBavsR0iFBN4UeAlL3VbgrZL6u5fAR53w5Z7ErWJsBeKEN8oLwb95tE6j+GAADvd/FSwWQowXyw+sZXP8xTiA6A/EwZe9XF1d2d2C2ld8/mNbBgmjGQ4azFGWQenKUkwOxvdP7+8BWj0pUUgtXjHzxN1IfNQ2G7xiopfYHJVeTs215Rmsq62zH0ixkvlj2xYGLMDsFB4lahGgfI6PeaSptDXyw+KjLFhE5ddgHw+YKeFGb5cV2jVYaMt/eV2nm+y+i6IUUahYbYv+AqUpFN7n2O/KviXcIKHtDp28RWayrMaLkOJgXVfk9Ll+t/S/wCO/wDDf0X9N+mcy6xinh1LT2iNFllWO/SKTZLNluQ6+HjUEsUNOklQSHIgZgcHpDLElnX0Yot0N6DLplM1mIlIqDW5BFJXi4zSh75U1dGRk7RFqLQ75fgY2JOk2HAVNumnxcsY6ZlzmKedd5qzYjAcD+E/UWeZeM75jrXzHgNd63KGLfYljwF11SxMgmqF8C2u6j2lYHtldPZww24RFpVg0nDSY7xDTMsc9YKHfs1DvvwByCk6w8oWyPJQX+HtKgcCl5QgsrZzhgstvaYz4oIiJ2LuDSKY0Rd1ezWxE4gqeOpAvOoHuPvAg9yWSnKsL9uhKCwliGH9EC1gZXjku69oSWCikyHBGBDzmfgma5Vto9w2e5EaG3GX1DB7xwIdE+TR95VTkELXvx7QRnK8sNfv1J1QpY6QNstou4mnrZ8kv1v1uXF9Hcv6L9L9Ll/TcfT3+i5r6L9LlwA+XD8tfn8RbmLdvWVquhVlc7E5HpOUybot7mvY7PEEtCnEdET9QGx0sNLR1V3xTAWvoatxjvu2TnJ3dkKtZopflVcIKyzhJd8my+kMFfzMRbpGU050EzrAqs+YHh/7HX9HOLQh11H5Q9wH/YmQ4b9QusKRE7vIZ7oGuZRweIIBORXQzUtZFpAuNCiy5TyAOuXtFG3ExbGK1Ude79pQ8LEKc1QMAWB2AjrWPS240dXtCPfJGVgsVVdCBFILA3ympm4OrBTnG0/bMFUFGMlvohmNZQcrk8VzHEAEzQPyV+IBCkxTV3sntR2gIQF9kAA+xu/HXxAKndoD+/tE7i3ZWnZqX06apWzpTPywI5Oug9z3gq0DgBQHaHJOcgZmlb/GYYCmPmpQN9+updF0JzcvPtUwSsp/M+7++SXL+i4vpcuX9Ny5fpcuX9F+t+t/4jeg5D9oC452/Upxp0L9xKDQznZHtYOa92kZOXHuZSiFStaZMXehpXpKLZSYfALlfeMiQXnNtC9vxFoO+fzAIRaX1EiA26NhP8VmToy5b3SjDK0EGhLgzWA85kjFUGkLE6JNVYByl4r4uGlYxnAde6/8hXfSQyd7lxhb+JcdpsAOUEDQb7zNyHXpEttazhnXlHPEE2DF5YRmAR38FIpbHVdVAZG9TPYxFRRRgYPA4gRQ4HKyWKxQVVtK6Kt2svGMfaJyIa1ULYIQhAvVWg3uVSQm2xAG/c/EOBTxd5n1Drj1Wx79JQ7oaUUNiU12ySwALbUF9qhXTHbiWw+xVmveZeiy5scMcIl51PfB94FAzyn2lfmG3PmAHwb+ZwcW0qvzMplzNowagjFb68wIXVDuAg+NwArlf2lU3b2i53/2ZUGDiG1hN3+lkVwZcuXcuXFjGX/iv6b9L/y6jPTSDgEeHMyM8WMH7JYg/D/EDph/Fzv2xHS7FNKkj0LgA6DXHiLAJeVse4Xz7y9ILuwPYpadwTUqyjod7xcJOGEtpS9NF9o3GRVY0/IRAvTETQjpd4NK30gYUZq7wvIiWtKDtUAGVZe0KUGCq3mswFUmBShVd80/DHOpZavJgJ0t9YuoPtESCb7RUEb0SDKpOti/iBk0vEJeGw2004URFiFVhdF13q4G3DWd+1U+8sDftRdvvxWO2oYE1bqvxGoLfGa5hky5BITCyjiWfabRVuKX2Ir/AGgvzY4n87hTSPJCAdR0lUgIKCgwejd/JCFBXlqvtqUBgBoNS3Jz1iUrsKyIzCvjG4aOTXaAliwusnTjUw9JTJRWukol2qKu2u/M5pbOJYU5Ye9azBgwZ2OYag4lxly5cuLL+nX0368S/wDPcv0wHYX8x0dVeo472a8Sg6K9EfzCbXieUWdfE3eSpWa6jmiPaQNUm4sYyMcJCyV2GePaOhah1zU0bSixZKAwZw4PA4lk0VWSKw5GBg4bx0iqh9FV+4jLVzqy/vMjtfCHIVOatUrwYAVNHG5Qcnpcxg4jEJXQGgNXV9atl1Bgq1qc1JZIg0M6lWlXQhG2oHtHUFK03F1dd97iU+Yq7rKdVuD4PhALFQ5WMMoNG/mKGUORuO5PDFTHY8w2wZKZlgmFwUmoAAE2ddweXNhK3CBGYb6J4sL7ovvAm/vB1ohgxWs3KcYOYnnwekcO/wCJkhCuvJLy0X1riXTxZFQDN7uFm917JtA1sZtWhytFRM9WJXnXB+YmzoPwJcGXLly5cv67l/579Lr0v69O0D95gy8XLU4q6WPGjNyhbarfSJqQ6sZDpe4AKqN5fZjrW1gq3f8ApMcKtnLoRfA9hK9pY6tial2bHi4NmpNFTAAlcx1ML6S7dW8RvOa7SlVbxioaj+pbAuempa+c9IBoxFPD5gqtNOKuA4WPaDUvg1VT5C1BaI+YMmLjrBKKuthzAebfaUA0OYq6o+0L+qGyTV3CHKs0/qHGDKhulVpKfiNzDAjWGKTtklvUhTAr+/ECOTza1cZuSUJBOicwaumyC3/s2ZrBfN4JYgDt8uWKiw1/biHZWLu4gDBvjpBrAJfBuCgoccEs5x/ceZpKxzBuwXNOO00ru+YLiys1dcS8nmKHEIzf+O8rN555ur7EVSqq8sMLxR9C5cuX63/8F/Xfrf1ecs5KWVnJ7Q2uHLTfWNeLvpMRwlpyqWBuJLs2cVAOJfFV+4qlH97RPCHEfbRwVHqm76Yiwrfio124ecylvWFXTFP4YlIz3eXLKCMuy3P9uVL0cuYZ6R0UUTfu21DAAHJgCUpRR3NwyCNcrhlWerqQBqunuwp0UqNBR7lxC3greYGHHvxELZFhtuZA60yvBWX9wTbtZCoIglAq5zFLAcPGYYyodWKgr6uAlBidHTwIJixu/OIlq0voFnHMtSNuENxZA3Lsu83VcTTNWczZnDhdusOTe9Qsyu9WRGC5cGVitqD3fxEJS7eXy8+vhD1RfqXL9b/yWHJE/wCSI7iT38sTgl/xE+TwRDS+0eVeWPA+8K6GKOA9v8PcYPtCHm1UoXWSpkOflBVjXOeJwKu9MPLizFRmmFb7QXyBq7zLunO8dISxtLrFxf8AqcWVZm6g9oKuazgrcxtqLzFOxjtLDeG/7qIGVVm05mmc2qLMJTjXSdNqTuXHSOFCe91HRV567Y2GyutxbjQdEwGgPzM1BMiy7rP7irxmplQX2ldDMTLHbMoaNX16xAQpYxdalhBdtkvUENGWPTA5oD8xlBHVd+0QBaCq439pQrGzSwrBHPRg6LW+DrFnG9XNHHnmaXq7iXZxqaIi3mINU7VEllHUZV2OfaPqLM3lf8Pd9p8hsy/vb6Q3Fv5zvfmJ/wDU/pct0S3IhzEOaHdJ/wClP/Qier5luB8x4fknQ+/HpXtHs/aLcD2inOL/AMkV38kV2sW9/JKeV9FPoFSvRXo/9CU6vmU/9T+ty3/qdh8zsvmdnFzFCmHoN2l/qYXN0kWHHLqNVXBU9vxEkGzxjxMEoN0XDTaWcdoi0rnOukHF2aqmGzQaWwrK2IXtB5r7xrlWeSOlBiJnI9+kUUAVfBKVjxnpLO0pxREovBuOWtcDoZYP2S3GWdW/mLkfh18Rpb/5LudLf+RoYEx1g0UN+SHN1V1AWt326TTOpWTFV9peujWPeLBe+5HgUIAesugw9CNm7uirisXk9GAiuilL0c9ZTANFto3/AH3mKZe/EabluNwLoLOhVzWcJx2gC+LtNR03W6ne0y6u70i57kvBdfEsq028ryufrHifuj6hEnMMypUqVK9FepUqVKlSvRUqEVKleivoFSvRUqVKlVK1VUpRvorEdmlWisXdLB7jzR0jysdVMMrY8koDbmqpzMjGXb0mZemryXLC5N1D1o4HWLOXpiWpc46RovnnUeWx3kgTS7M45iYqldkYq3QBZxqcPEzhWELxm6zkxErxeYirwcGo7UeOtzkf+1CtBTN55fvLWqtQCm8c4JzT9pftcEp3bd7m15O5LXvfbWZeiugHzmVxV1rvDeBl3QKFvrX94gtAhbzbDsd65ireWuYIglF32lIbMfFcTlQj+ofeArlL+NRA+WNXc76+Ch97gDE9BQe3+HFOg/DNyoHMqV2jGEIEqVKleivUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqH5aMrXDzFhTrjMpWHJ2zLoyv7RhRt7GZscFOTpK03ZXHWI22RAOWq5gtVLbK3BTnC83xCKSvmaKjZ0/UVc3rniNb2xy1jzL9r5uYXnFY7yisUOL6xtwF38kprJzgf8AyFAI7Mdu0tsllbgvRjBnULNrfmIJWOpAX/SGdWvPmXaliOu8Rvf3hsK17x6h1l0LRm4itYFZ/MV2O6M9pg2vrtc0opfSGLaNF8zkKnQ/tsCCwDWFrnvHUBHNUB+BKhRdgX+g+WNZGu8V+CvvAdpIUf5P7/vKuEBKJUBAlQIECVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSv8QAtFbD8RtEeeIyt8OJqDPVllWhriJFLqi85+01pSdzcspJWC783HQcExZXPMoC71xsOkFGhpzd69ounCcMXQlxxS8+IubPHWOeuW88y0UTnd/wDYtunZiWuR6weDMCt210lAi+Ip1uXRa9tTNcp0INi4WmzpLwl2b6y824uIzVKyxG/i5kL57/eLphd1VxYxVsuQFpHA14hdWV3hbMfOrUfepzzuT4KD7y+Ml1RvJl+8+ShLfeX/AJ+P/dhBBFehIECBcIr/AOcAAIKlSvUqVKlSlXFiLl14i6GYgo3Z2+8FeIG+0o3gdWswObuz8wW4ut3W/wCYkwWifmIMa5qYrRl4WLhdHUzEK69bbjSAIBmKVsPj8xW90Yx+oiZHHLUVnG+SBs1FPAY6xWl24p3Acmr6E2Ss/mZ2mX+7gHl94uTTb24m2qOmH+3FovXXM7b9iN8uVdQpEasMYLubo5vfUGoqPTp8sEKW8gL5hKWuaLPsxEoNreey19ptY6h+BFVtV8//AB6/6ZhJ6hh9QUYEPqAr0V6K9FeipUIqVKlSpX0DT6gZqtyhVdppc39po37QacVuYjbe2MzbnV1uHQLgoIUe0s2w0WV7w9WG7VJiFuCFhto6se/FSqGK++gnCFzRqIJaXrCop6zYsxIfZmBTm7/aDNCplL5gqbHKX/iPDQdWskHxd3YQNpJ5QS+E82M0QV1T+IXD4/mj40vFhOfeRNcfa4KARwB/9XRX9vCGEqVHEbYkqBAlQPQYSvRUr0VK9Fej5eivRUr/AAgFeivUo5yxBSgXjrGqNZiasxir6d4WBnNaipjT3l9Xr4Cf2ex9VHSL7b2gOi9k7B8Srh8SjofEtlvVl/6N1/dwgYlSpUfQMoQeiQf5gADT/wCAAAVKtbLmX4NQLgvtKM74O82MJ+IKxZPmJs2XeTTNDdDjt/sXTdh+z0r0qV6CC8K5h/8AQAAABUqVKlSpUqVL+cRq1LHVrDGD75jDhWMG1hEBx1jzw8Ux2V2WP+xKkf3ZBuEr0EVhBh6CCKlepUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSv8AEALl0P4YsFT4lepjNcRax8yimS9Z+8YWDdRiJTV7rUNNLpP9kIQIGBCCCD0D0K/zgAFfWB4fUCvU8QphhrWTMKeMrETi8PmChbveZSkHuNXU0/J0lwbHB/sfukuCEEmevQJJIPph4f8AyAgAK7SpUqV6Klej32fclHlurgoPtUsZu7iOvDzzFiy7zbd3G26stlxtL9nf/Ymx7pl4iD0CCCkC+IehUIqVKleivRXoqVK9FSpUqVKlSpX0hX0gAu99o1NF4cS5bvzF0obhZsquGWbBs0WbmRTqulMWXVR/sf6TpPgyHoCAei0PoDL1NvU2/wDgAAFSpUqV5lSpUqd+g+0Lo5RvWcM1ZCsfrcb6KlkdZoYnF1Tjp/sTS6s+0G3o/EIECBAhFVAvMqVKlSpXoqV6KlSpXqVKlSpUqV/hAKlXLQ6kXYEW7ldN/wAR45z2jrPJ2siEp5zLKAPtLg3lT7f7EyeT8T7P+J2QQQIED0BmV9Ar0VKlSpUr6BXqVKlSvUr6Qqon0CkdES2EVmPmJF/iLGc3xEZ6jVXcpgbzZHf+wYaNB1Z9v/HozgQQgPUDFf8AygAAAfQKlehKleioxJbOwmzjtDix+YqPbXSK2tV7RZU3iyOs+AUx2/69CsylShWNT9yzwfxH6MyCEDEDibQKfRXb0YSpUr0V9ArHor0V2lfQKlSpXoSpUqJ8xIx7we8b+S4OFj0iMXwwWb4zUedNHAQkuqvWbP8AXZuOGx/BLjj5DR/L3io3qL4P4imZH6NoECV6As9FSvRUr6BX0CpXoqV6KlSpXoStyrlR5qJ3jFqLAErQ/aWs38xuVdnMChKdnrMXyHNTnhrGTiUtmsl41mbP9ZZge0ogrJ8W/BEKqXK7l9o8XvGl/RFcU3JrBiBiBCwegJXmVKlepUr0V6KlSvoFSpXqVKjmVEjiJ6GLPNpTjUxbz1mQbNGTRPDtw7lG7TXH4hTQ1Hjx/qqpIBtWiJ0uuwf5idzNDgPBxHk+0U65jRuYlzLrbBF9DGYMQTB6AleipX1Ar1K/xACo6lRKjEi4i9Q7gwl1iq4uOt7JqUb7x4FroR3LnA3p3GzBou5dr1D9v9R3jUUS7QXLBGFlNHB7RUzZ1mBy92W6Wv3EJhS5jdrVPeMWYZXYjnD0cJxhz6AgSoGZUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUrMqVxKjllRjmYehepGz5Lic55lbzrrqVEG6N0Tjilz1ibWgfEW6JnmVByfx/pdw6xHoZZaCPSt+NH3iKpFZb/MDbFXqIvLv7kM5KOGYXmW142EeS8faKIV6hm51tnX69Jg1BqHEOoIECBAzKlSpWZUqVKlSpUqVKlSpUqVKlYlR16sYouYvW+6ZirujzxqI2NX1g4eO0QDjPNxVjbS2fZ/9FuDX268/EsROph9oFRWUYCLS3FnGIXSo9nR8TelorOIirRvkgBmu/Vi3zbfHEbacwtrk1bAPsXx57TJgvRjwh1DDBBqHUOYYGYSoEr0r6K/yV9R16FRHH9AOZ2ZtnUdJ17yqtYO0BWs4POI0DReKmBN9MTxMr7/AP3uC3Evco4NstBKYsce3/Yhltr9Ks/eZLO/dgRKLfz7y96K1UhBECOtxFxcNYi3DzeWDRbslra8MA1AEWX+oB8w2OxBhRy8vl+ioegIc+kUQIa9D/59vRjHHHh+gB7Wo0YY6eJvSjf2honsiBTeOIl6ccTt+df/AFiWX1AmOS+gfwmSOXVuiPvbw/duM3B1aReucRLaPN0irBnWSNloqukoG8+cxF5FJ1NRo054hYpTD1jVV2HaDBe55MxjPLjUUAI+eAjgX2Tx/gX8BDBCB6mv/nd+p3Npo+lRRzBQ5Y/8jSzqUzem3nEKfynYWveKktnjiMASi2X/API43PtjpLq2nD/SYhzoI/MxSux/UAC2yWr8rBswzgaH4mTJ5VRN5W+vaDIm4axsXLOJw+3NBrrKEo10R6Epi1S4qgbH+/qUuxzQXXMcgWTVtxLAlPU5gKoCjiWFVnnMpvWuCE07lx0oeD+3Hx3q6fEpACv8QEIQgh6gz/8AQ79OUZuzV+iuDvhUVAlo0kCgGLVtdHpEXwU54jl1j5nUCZyRuKrowqlbotkOVg7XX4gr/QfkjD2Qr9sOQXpdg2weVP6H/EE4/Zj1bwv4naDuM2nVwM5C+P4Ips8OZMK9j+ZcYLx/MGZoZlMrF2/uX1Lx/wBRHWvCqNUBdNpf3izlOtynJVPMRdCnV1ikVKzTAsod11DFKJ1lVwdm4PvWoOWslwGK6YmQtIvSDp3PEAJSPEqG8o3FQ1pz3OsBwAM51GtLY3mLaOnZBchG62x77m/Qfp+lU7fp1ekIFQIFHof/AEO/Uzaav0UznGAs2e3/AFO4pzc6f2l9W+/WLZm65l2LusaiLutXuApK54lNOThol+TN3SQZAqrKzXDPaUq1nqReHTqzNjam5Q/3MrIPsXojbnPDLcDVblbxZ23UwNjndEsvdKYAgGay6RU6FNhuZGl7ws77CUFrjpLC32jixS4hgtdnSaabscRU9ceI6Q8Zl01a1uZHTiWr24mVvDVXEraYlkCpe2ChadpYbLOsXh8NyjbwOH/2WCgKrAlYT0CvR7E7U7U7Xodv6Wuv1AVAgeh/9Lv1M2h3DiCGGGATYUkvJn7v/Y1bzw6jWP3jS3A9ouBc+8zbPiEtgM25g4X83LndSuLrsOYjeI1anBucKMapZTRb8QeDfxKoKTzABo2dMSl2294tlnTepqZ9tRAlh24IN7S6qA1UBwIoU1bKjR0xuK724IBgCzF3iXWBXFUTA6Z2kqh07S67ytagaGv/AGYJa+ZTlvNe0qp6a7xs5ofMUxdvaZ4BKLQzSrTholWkOi3536PZ9DsTsTtel2vS7f0dU+oCBB6hX/0pj0degQw7+grf6T0icMVUdt8wZ411qWHD4liqPmLnqxkVTHnEqNDYYu5TJxeTpFRWM8Sl24HiZhcyylNvSVVjT3Zhz7z2BOeI1lSnpKlqxzFpnBF2XbvfMH0TqsCmKb75jRscmxlS0o4uUsA1tjF1btekG3d5m1WdqjQq741qPQi9NkttOzDNt3rxcoxedSyqIrZtozUsCx7j2gKVucB/cqrIKwz879Hs+h2J2J2vR7c7U7U7X0edj1UgioECvQP/ALiQYh+qHt3oKPmTT7Q2dU54YIeJmRo8QeLKxTO6b1UXa8fEWbxmWLd/bUVqYa54i82naXdH7nPC99EdKydNxAtkw7ukLawj5mDCX3uLnrbiXvNV94BOvSLYqvtEuAou88y13gOekWLPao0HLmtQOKe8EYq7LluRbbX5QMgdqyfBX3hyI5AgtpztyfeAABQYAhPY9Dseo9mdn0e1O1OxOzOz6hT6r0IUgQQK9Av/AOx36JEg9Di+gTZ6fZnZnbl20rsP/Yukb4/nB2k88ntuYTATilRWwcxeul8M4Vvg3OU31NwKHHaI2qnIc/xECvuiHdXzeo8EBeMzNbZ3nmJYFSpq8VzcBCkM75jlBt5hArulWJKyd/5oziPX+SW5U0B/jF5RaUL72wG39ziW2zzPlnbCVBDth2Qgg7PQO2dn0ez6PYnZ9Dseh2Z2fpBSDqgQgPUL/wDtT0rESJBx6F306PZ9Dtel2PQMIhHhgJaMCliCu7dAHxcCVUOl5Zxugr7jA213cH4IV5Kdf5ppPEfzhwC9z9Tb/T95q/cV/LAivkESsD2/ihFeIKhHhPCHZCCDsh2w7YSSdsO30ezOz6PZnYnYnYnY9Hs+q9iE9mEkBUCEB6h1/wDvd+iRILlnpWcfRX2/S7U7c7M7M7MZe2PbPH6W8Yds8Z4w7Z4wkk7YdsO2HbCTth2w7YdsJO2dn0ex6h2Z2YSesCSTpISEqEEcelQK/wBAl+oiQXLPrWu7U7M7Me2dmPbGHt9PjPCeE8PSSdsJOz0HbDth2w7YdsO2HbDthJ2wk7YegOyHbDthJJB2QgkMJAQIQRX0B/o09UiRtOp9aivYnYnZjL2x7Y9keyUnjPGUh2TxnhPGHbPGHbCfGHbPGHZDth2Q7IdkIOyEnbCSSDshJ2wk7YSEqEEAfRUqv9KnqkSJGH0LLDL2x7I9kYeyPbHt9bxnj6vjPGHbPCHZ6h2Q7IdkPTJJO2EkHZDshB2ekkgkIEIIr6AuB/qU6eqRIlRhl7Yyww9kZZZez1PCPoeE8PU8J4wnxhNfQdk8J4eodkOz1zth6YJXqHZKlfRUr/WufodsY6j6Md+iZia9ef8AATiEqGpXqa9K9Tfof7X/2Q==" name="Obrázek4" align="bottom" width="190" height="190" border= "0">

 • Otvorte skladovaciu časť, vyberte strip a skladovaciu časť opäť uzavrite.

- Úplne odkryte ochranný obal náustku.

- Odistite a zatlačte náustok smerom dozadu, aby sa objavil nosný povrch.

- Pridržte strip s dvoma blistrami jeho lesklým povrchom nahor.

- Umiestnite strip na pripájací bod nosného povrchu.

Miernym zatlačením sa uistite, že strip je bezpečne pripojený

k pripájaciemu bodu.

Dva blistre zo stripu zapadnú do komôrok nosnej plochy

a bežce zaistia, že strip je v správnej pozícii.
 • Uzavrite náustok a odtrhnite vyčnievajúci koniec stripu.

 • Teraz môžete inhalovať dávku. Vyčnievajúci koniec stripu sa má odtrhnúť bezprostredne pred inhaláciou.Β. Inhalácia dávky

Držte zariadenie mimo vašich úst.

 • Vydýchnite čo najviac. Buďte opatrný, aby ste nevydychovali do náustku zariadenia.

- Priložte Elpenhaler k ústam a pery priložte tesne okolo náustku.

- Vdýchnite pomaly a hlboko cez ústa (a nie cez nos), kým sa nenaplnia vaše pľúca.

- Zadržte dych asi na 5 sekúnd alebo na tak dlho, ako sa vám dá bez námahy a v rovnakom čase odstráňte zariadenie od úst.

- Vydýchnite a pokračujte v normálnom dýchaní.moRMzGNoygllW/MyNzSmHhNygFT8zClezEFOGZRh2v7RrjxAlGSGbwoDBwIsYc6mcQmJqN9P7xKyPxFjQkuGQP2lAqxPyTJVHHNQUK18w5WWBxKiKDT7JeCA1dfePH8kZyX5LhgDpnqVGVjV+4mXKGIOCrLYemY7HCe/P8A05v9oC+phiCw/HiFmeINUtpDWtwTdo5xcxdcZjrP7cy7W07FQ0m/cuyrWtYi3g+9agDRmv3lOALipC8nPEyVeDGJmzZjPmbo+7qWx4ixh3zMHh4ZzeO2VM9sxaaMInEAVyK91mYD6VDgxWe4w6iVATX4j3cWHzCGC1NFowRV1B4FGJaG89yyuiWMOJ4tEssGD1FbcXMGCPokrD9xTmOcwzpCHKDgafMA5QvdzLO/Mpw8LaVwviYFMP2msTznGpi1mOtZlQrjmLyAhucJU05nBcyVHdhEEp/MqDWY74+0bxd48QFxW4+VWm+oBSg8WGoDwqhU+8oRvbAai3XHqJsz/iciPxMnlmQ7iEpbaS5yeZsjul9dkSqw+3j/AKLHE41icZr1DG6qDWzMHtdy85JYcwcncb0xFZtIUcxpWPvBMl35qWborlEthMtS8I5Xm4l1APNxFN0OBmj8+pkS98so0a5mCYySwJw8Rmjj7Rt0eLgQs5hm7jbQ93jqGGcy2E2Vl7+iImKiYzM1nMCq47Az6l4p5laox1Kk3rJLpOoaLeov3lKv/aYapLR+lwYeUPpDymaIaYg7jm2JSLQF9weWPDLpcdZ3BmtkUMhzAAD+xLACeIJWpXsu4ig5wMyizrB3MvptD9PPuVsO/ZqdeJg0fEzp3iCreSDZaQkUF8TJwl/Epk2QjnZBY4sI+IgHX0uu/UejvuUdzkpzEAZO3V9Q8OWnqJi1mtSjLOEdeYAJYlif8yt1n1MsP4mUepWLPvAKHP8AcENBiWHNvFSgDb+0a5KPQSsZKfc73pmKavMyIa9xN1RYcaOVltpm9s8rT4i5u/mA5G+yKyb9T23vMXBVu7omhoq6PEsTPcF64c3Gy1TUu75jdekJqDRBtQGTQzXJ3KhmXS64lsSWRg5ncouVmWZoEP3mDNpYeJYlblREqMWDvMbWZwFfzGvP0EiZ/wCFwahX6JKkbuIJmPRuCMYdTuitvlKxkYFMzMp4cSpD7BgCfpUITtSkpszZxK1XAmKZs6mguaqWNQ6mouBv9orA17IDnSOSJSjXVs7MjfcOIKuYEoB98yyi5r/aacz3XL6BB7lC8I2FSiqCZiEigKSqiawHmUzUt3jx/wA8Vlz5hTFZgL5ZoyH9zBW/7ieRrxHwxClUvnfMvFN3Lcl4eSct01vmNpcu8RC2nRqJqrePE03s9Rq9sfVkeOuowvGOpkq89SllI4DcV7IdsTRwy7F0RTU8lepQ3WJTQaXUJQyGJcgDYXk9QUlhj38IZu5YquVEgjFmIFuyVQ7zAb5jd8TfZqDd/mHy4gNc1j2mYZU6Yk5JTGK+pmXLgu4Y7+jQyrmUVEHDHC7htYQWkc9QECx+ZuDSxK0r4YWGVGzDAhBOsy7XVUTxDOaKMa+5jLwky0ylDefEeuP2mGVwcRFhmvEZhVR/EDkTHEojbWvh/wAyhqY4WCMi4zFF8MWY2sPzEoqO1nEqmksM8XHQJg/ENuyzUytj+z/lS8VnggKW28EE3jrEu2m7z95aEKo+UltjNHLMbv3NbY4mr2SUjC4csWj44iVbq8UQSmrPLKC2p56lIQzM3eTzPVD9AQLWtVFmR55Kjo+FmWW155h2tL5rUMOaIODLv/Epdcu2AV4q66lWrW8x6hARUYmTifzLukXh/uJgUGqjUrxEiTZZZx8TgaGYbxlj7mA4qA9/MxT1BvUYw5QCCAkXeKjDjPqIXjUTqeCK6j9Kv+Awgk1lEyzzxDmMJ3AVSxG58oI0ucrvmDw6ijkBzBTGnMTcqpixNc7JbFc9xY0jFQVKOsEIo8m6gMgi3ww23k4QmADeGOdkZVhKTqaHuWBmYCoy8k4guOOTMvTNg1j4hJdp0DxCy848L/MWAvPUOPKGDcQx0P8AxB7rdRfAcG8RqwmXiAra98QSgeNEws4OLg84pyYiyi0dGYZLl+JfkTDncNhdH5gKc18QsM17qXhm75qWBRvk5mbb1p//AGKly3MH9S/bJRFYrVzeZhgC8Rj5hOV/aBA3bUdfnMUWZhFU89PiHQXSJVpVcvE6C1+Jiqb3XUutBmri2E2mw/iAAAAUBx9D7LLTUA+4lxl0YpnPaIlVxXGKi4B4piUVWZmlMP7RKLTJGg5/cgCCj3NmLjrxLR2m0N9R2lEr49TwxhrFysSpULJcGH0BWKfTUzcSIaYKtxHKJeZlphX0luLZ5ljFyuuZVN0y27y/mIvHx4jq8CGzqOlMg5ElDKXFEK/I7/MsrOpbXBqPuWDHEDu2PvRjluU2WoWuI29U4pg9L8osrSdw9kNdhLOAY/4W5MtSgU2c3AAqrpisdPRPtd6O41xb/ERcOPjiFlyV3EQO5Sm7Oqi94eSC1d3uAevI5l3lCko4Jm8V4YuKe83OW6h+NYiCv4iiruZjZVH8wVZhYpz/AKH07jqbXY8MQicibDyRwuOEJTAvcmD4l8Ocq09sI21YuF8H7EN+tBQHR9dGwCS8zmMXSRUNXGWuxlvLcrNHoh11KoucLZC5TBA4wXMg7bXA73KrvfEBrGYl410wlgLxcIuqfEUagofqJyQIuMJK+hBgwggcsSxFS/cucylTv6NyPHmPEfcAXUVnuPKZTcoFG5dTH54iFFWOPEr/AGiEVzHlLmuZUkyZl1vtFADrc6cssddxDK3ESrwO8k0G73ipj92ZkSrn+UBIKLE5+qC0Nn5lEcZ7gAmsmDmXQLIDdaGMw6v7dxrTzsjRu97o3MHJDN1AEUtjNYYi8rNHEKDl7mQ1e8NRBWr7YQq0QLRY5AQxG6uq+dy673Cpw0Q7a/MZlhh94hHgRrl5flt/4OWx2C/MqsexBAnoKD/ir/TRhYlxmjmaR7RzX7zCLzUuyctq4g2X+0WF/mAUrN9y3LSgj4CKTFtJvhLnYSjjn1G91TURsuNfMBxhA6HxHdIwuLinEY4lHEYZYqVD6h+h8oyyzcL5iEG48keosbNReYs343BDLLbvxLo1RCgQ4sYhVVftCOFAS5K6BeHDKqzKaVzMgxnqIgecSjGg1A4RxpiOmLeD7xnCi8DuOA+IdzJorpII22pvPr19R3sFQjotizuItq15WZAbPZOCzV55I7UhwcxtDBd3viAii3OziJaKNdxMGlEFBVqpRwAPcpSnJx3GkbPlZQ1VsUF3uUXYRT+kvVYmWqljAlT6Y+1MnY6/6zLEKRjctoefaAYW5aYRItrEE84mw3R+8VXOCbKupXzXiICxuJZ/eYh43KPyFv7/AOJWFcTPjLAHUTjPUz5KY2XUHVJMQPX3lhieHE4yKNTO1j3LHL6NBKOI1nSo4RLZUv6LFjOYNJLj4mCRauKhGVzGGt1qMo7li+GZVbhlFCa5hYoJErRHVPYdxYt3Ewg0nPb4lAMdqU1OnxOI/iIphPcZbMXuOt1vuNVrp6mY56+JSBa2pqI6z9kZcAYX6Fm+XnbFOQj4iJi1EquZZSCcNPzG5gclc1AbLBspMaJvSYBgDJZ1rMBXX2ftAtTZiAcZU41EsrVnRBsoANvKacU8vc4H7RwsxRdspv7HcWccxOGzrmUZ85GNnUeyV5uX4Y+P+xBKdS7q6+GN3h4eGNtPxORY+MRSFUviLgZYvLuKsL3LBg8wW6v5iC/iHaLB+2fzBjealfaZe0q4dxv5gb18xSgIu9Nmp5FlXd3PBLTzLTE8eYbxNYRS5/YIxxEOI14jCr+iqj1GJKlS5rhjz9BUXcuBFRsOpjqz5mMtvuIBx1L6fZhE1kvcFvKkyQoGvdQdBpX1Lfqt9nCYiWW1LN3KOpjxMD6iYy3Mji17I7AfOYhwfvDkCNwGs/qcuCPEKKcvZ/UsTJXdmpQ7qNVWGDDKDBq6gtnPVxLYDWMUfEFK23F6igi8DiL010riaoK1shoLXQgktxTm+I0CA7TmNArHeyQMS1pVuWF7azEzoqb7VqBq98Spcz3t1iW4S5Otj+vn/uTkTYkdaU4Wz5mLtPpFK9hMUU/MKKRFDxX0B97YVq5RtJEYYoYvsNPUSBv4gjpnJmVrWJZ/vEw+vMqnHxEjuUcQSK1nmZ61KPUoSByZngxASsoSOITdGfE4xiIOtRzj6G+dTwfQYYI0BLBFQsyjzOGUS2y47hcRLq5ZVtSnTvxHHG+7ldUXmoNy9LJlqodZcxXPIl5VxCFXxH2jAqszF+4jmyumaDQnFyuxGNedGSFyHzEcn+IJVxZhYUAauFY0b2tFRxAClissFBFy4WU6gMqiKumnYWQlE8KOfMWEW7g1Zg8eYkrldxhBXe40lbcmb/qVm54BxcrFCzs5+IgGGN10RTRa6VuJW7F1BW1lRG+LlA4vuoHA3WZWoBukmrsPR5/N/wDhWILbWDkRCOD7mHa4+kLiraJT2Hq8sWilzTtvMPJl9y/eYW3Xsl8EugD9psxDVmI243AvMzaK9XFDWvcN9R/KVrxEM8MF9cQ3YZ3DdWRB2zCahuJ4Y/SeioLDRLzAaaJw8R5+hTRK+fiVlz4+YC8R9AUQL/SYGQeI5lKzlnvumWh8MYCUqJF1l7fKd+5yuYLg35izcYZVSH7xVTY1xAoNum5QVq9YgZaySi8rcFTBA5XL3BHTxClLF/ZHBkI2RdAFpYXqIjVtDOzKCI14Y7YpdUahrwG+oCEt+uJQbtfCVMBypfBp/iBymTd6gaofg1MAVOYD4NxBfG05Y0aFDknRxefU7NlsJdGXUck859zlXeLmG+MMuPrru3+f3/8ACXRMna7HiEQ/Rp6Yh8WWfcmGeu408zIcy/Js/dilH0X8kN1z4mobnG5dfaDRLwV+JfmcbmG8XEV56gb36j4hL2GfCXSNol4jzsxzG1p+08MqMPtDTFeqi7bjnnELqJUDKwDVFb6gsRxKskrJRVbllNwqiN1Gu4pW3uZBu5UdkuUvx7qXaVti0Z1Lu8DKO5LPDMIMd0jDdF+0BhdS+AptiMCrl3JGlcSwG0bGXOXFwQCjf4i5OZzuBZXOKZQsphEYVgvV4rEG6a6VKChu+HhmDvamEg1Bt4s/3UQ877mLo5vmBwA2eCGIhamnklTnaUcYjWgdEcGl+JUWUDzrzLOXPEzEAMGoI2qvOkiF4ONsHn/WC+sxolYe4iKnvLZ+T/xogJsS56USpVn70Pw6nFVFyljqWrBP3j6RPcHNLCjVwcPKoLhY7mcq9kxoBe5je5nMVElqrUu91cHH8R0H7yi+cxD7jWOeY3igGo5ZCV4L8RDs/MwvUNGGL/CCFy8QRUBOUQxhUfDUOVbuUReUIMzNKb/EFfqWVHxROzFQwtbggdBxKMFtLlpmiFVcn7S6o0qskxb4glWdQ9Ypv7wpc0q+4mSiu5i5DkUYhfJrwQRyXrMGQpXmCFoPc2XthtBSu+8xRW2OaIgKur+ybVRq9w2ADNsaXiNNujDKeAaVKDYV50QRS3XhI4jGsXx3LAZkwcVFUXC9cwFaCjPuIx9zUu1nPCIaW15YvnxKDHHMRXRLuqcTc3l+f/Npo9Efh7JZJi2w8418xgto2g/Yh6xTZVJB3kTwkx5hhiDJaGXma6EdB9Qfg+ZTj7xV2amUDqGl6infuLjNxCriPjqPSvtGm44vif7xKdRu43HO4AG1wBbm9W/zDFAwwSxal2reIxmJUXzKm4Lnkm0aDbRA3x1KcA3EiDumYQ0Eu3ncCFj99QC6L/tFpM8RAv7wFLg4u+KRmX0ZJgpcmVjzFeq1LByJxUzumDAEMPxFlhhjo3YOyAalnuGHRpiGgC1XSSi+xMtLZAG2bbYCkAVxBM1Y3WphjNi4C8X4zolArolKwtaJeAjMWy9Z3FtAThuUZUt5JQsSwgpiYWc3HDmqc6igpMkVd5fn/wBN/fq1Tb8y8UnvZ+ZbI3A2iTTvA/EeJjdkVNkfthUuYTGKYR6nOpCEbtBoE+IU0wtMtQtz9pfnPmYG6JVkS8RVa1Hxhey7mXmHRoM4eu4Rrgnoa/uXLjBOT/twcXRmOIszFEVvMtZQxKZZZYYKUxYtUxloCcYZaWqUvfEH4SqRgvf2my+Zq8RUcjuFBriLDpXOuYlsNV4gJrjDAUuG1cyw084PELrqADvMAlsCOjJDIEFczGwS9kwuYPRuUUrXMEOQkobLq9XuBWBfFQMwN8SxRQa7irooXA1ML3S3VdWbYg0oBhZUyWaGpuTSHEEsqsGMTCUDzM60H7RY3fLMvliJeLWL3J18/wDtIryoX95YI/ez7MTeHDJLppnYPuRKgPkis3L9wjDDnNfMNVvyjJarzDREZzLaYPmHIxmEAWq/ErEwaJXqAr0J65P4+ZQYoqgIosqIFS58oPZm37/tHM1/aOwzmHJczELXTByeo1WLBYXicDLwqxUftHaXh4jrrKvtFbublcywzphpP2irI5Qg2wrjPMMirIWkzBprGoZ7TvUTAWfUHBnuA0YqYQbb1Vwpw/eOaHf4jgQXji71CjYcczAli6YNUJW2WJchhMeJbiJx/UUxj3DG6yJjEwgLQ8rD+41Mr33MqbriUclYziDw27YLNNXUt7/adl5nOLi7kB8TP/wEEpLJYZLx+9EhBogfN3EOYseh2m4Bsh4blz6KvOYtxRsYDkYkwT8wPYyncw3xAJh+30FiP3a3PC18L+2LbZKxdZlygWhAYQgOAuPP02u548yqSmGCIIp3Cuduoab3UG67ILxcroLf2iyTKo2q43mMbHDUzRFoKTZBbpuoaW3aVcMF1mmXZFMjm4Nd7g6DkglZFxLcsvjmYA5vNw6RbHh3BSw2czN0TKijLKd77nBjPJMtCUHt7jXrPbuUrYlj3OFzjVcxKYxfmc0LO7MnHUc2sZgYOdTlt13D1Gr8fMOP5/8AchEAFq8TBeBGm/eDBd/rG4uqz25ZvLBsE6Klq2djUwNfJuYUJ5yS0CeG4V7ikp25g9zRmYTI6YfJnsYHunziJWGyUVc2lAJxXA81ExX5jklKDuAwNj56+I69w/EOvMP3IswPE63UFjJMsAh5iBtLCo3pTcDu8jiAvJKKAV4jtvZipI7+Zat6nD7ZmFB5qGVqlLQXlIAeF5YWMGCocHKUxgiLv4lC6rxFynN7g0VcGnLMGC+6iZ0EtSFDmUGG+7hTbRq5YDIcwsdIYHFy6XOdZl2Vb7Y0OGNDVmIuV7il+eWLNBKKx3BAIpXNx4N/v+P/AHWptb55i/8ATGzeYfTpX0TeIZD6mUS7Gpjg6B/MfpnsyQyxfDBm8Qq1cQ5ncy3X7xy0PUrohK5Ij6V8NYhkL6gbjges/wBPj6PF3+1GmbTYhB+ZRaSA6aZeUw9S6OzcK1e7huTIad8RmNeYKUbrcsfNiDCPBlrMQ4PWYIorHMobLeY3dDEdBWXnERNt5xKLTeCpa+gg65m/MH/8gx1LIYzv3Log4OI8LxMYpx7mKzj4l2YoYNeZY+WeP3lpkr44mQalq4M+I24NTz/MzuV+CBV5YLRZlOdn8/8At2CS8i7fguHnIuXNwEsKfEHgWu5cER8wis8czzxf8FKtJHxMQ0nGUoxH2ZIDhhSridxrl6io1C0Eu8sXKGqNaV0eICAAUAUB9CtOl6hthzBTCw1XcFi+om2x9zNxUGm3mccIwN4/EZzW4RWbi8lWbkayCxnctkwOpgtjTA3ZWazKGzLmo6XDR8RU18uZSedtsyy3hljBQdXKMTDD1g/cKELeJZXbL+8L4gqqG5nVMvH8ROLl06l6La8SwrGpfBiGOPmOP5lGiI+fXY3x+2//AHVh2ihz5gSyU6mBWfEVzzxHVq/OMMrVY4TTB8riYjmB1PzzkNfRsjzwfRBrSQ4PwOZhFfCL7iQaaBa+Zi0TxGUFWzU0XR/QQMAqAoD60WNp8B/f0OfMInmCyEQJKDPuDTxZipYvRW6lTLl0zXc6NSryfU4Py5iw+aPzBkmnqJqEMe4ODFxILuNQp2Vcsd1k3HLG84zOVI7Mu4BTcHd8M+EnBCC30DWDfMK8wbdTcUNp6TvzEvbLtQMeI6rVQfvOOIZaO5Y/9ePKZSg39wf/AGoIjphjLFC328eZlGBv6AL3+YtrP7zPRnxEXGZxjLyQs/SaNp+5Hw+iy+EV1EeKi4H+PZLtg0CnrpPdgW/eIwtcNkff/jaXKr5UfwRdTaCmBh7hpJmHdQW1ZSbjidxHMR8wlmkpgMdzC7aiHgUzSbkYrczcvcSivcJq3lDDnqouDmO1GHeIq027m5j3AVqC147gq8dzLSxNZYnf0E9xPmFmDR3PCOGpfuXfEy4lj4mXHubH7kGtdxJzqDLKYhf6T/3oBEEcI8zkoYYPTr1GlorJKQrZKMDmU2wx9pzK1U+Ib0NkPiDiJM6gy/eJz9DD4/QqaBOkSCqDqP6/8lSOO/Nv8xzNoPE1F7lQJi+8RBR7hGmEGArijqAwSG44FuIDFEmWtH5mC7EpSVuFe0RkviCkb2R4eKKioeQzFwWlEKs3bmbGOOIWF4HxLrWpmoYluIq+gKGH0xzMCHclFmW2WYt6l+PtzLuBjE0r6CBqn7TxP7/+EpCIwGfnuLkK4ch4ZXNYeRltuoPRBRKZ4o2StpuOcwZ+lRMMrcy4leoMKyO4baKRhzZF+Q89/f8A4/7tKSoKrEylapmViXEL2dShVll1mDbimDVNwoBt7hvRXMxeHMT6EYPs/tOGtwlhHgKiU5zW5U/NEz4KuNy5XUTZjepS1daajtGmLjGo0rAzLO4LCr+Jju/UL/8AyD/rCAyEClTLuZ4l4l6armFjn7y/MMHmBXcs4XYb9HM2/T/4mD69SFk3KDN3D08+mJPSkFI+R1OMZiWFwxxmVbuXctGbgQIflKouA8zYlAw58FxjNmGsS0sMHZ4eH8f8L11+ICEyJUZssxGjv2Qhq9wsK2Oo6tzqswi2YiuvMCALM7iK8Rq+/wCMFzY7lhFSHiYETFS5PiFPEpiqiVd7lhpzz7g0qVFoYbuWmpxKp8svvX8wvlfLBOQQmatjpRfVQU0U+Zasq18Qyq4ltfMHp4hlzqJntEqD4jAMHC24+L21/sI+uPHg9f2gAAADAH/x2ZQnDH9kxbWQdHk4i2JdMN4YmUaxI5lS+YZgZgMSB5lBuoDmj3lliI5NByPiOFhpd8w/Wq8j+9CcJiB5iHUnM8xXbuZrvTC1Vm5oax6gHFHmFpZqGN5oxC6uVBvLb8TP3OE4nUebwZlxTPDBcVFDjOJQGyHAu6KYqBXeJd+mSZKnE+3Chg3h8YP2Yo8eNP4n4LEfzU3SnlX+YpQqclon9OWinMnmEHDj8PM0Ac5rOFDwP5ntSAq/EpXsAPyzHhAtI/wnj+RH7f8Ay0sph5n4cnyf1LZYuMx88fMaxYMMT1HKJNZmvoPpEMP5i1/cX+WCHSOBVDtpcfCCAERyJzFEXQWxX237g/RcksEJnCqCPRisq67mVN4I4U9wAgbeZV2YL1uacx3m5Q5mg5mtxU8VCNDI5JdHMG87t+0oVeSsQVtK1gglms7l4+I4az/9xEAopHTEE0XYeXKeOIG75gr+voddR+8wOCDB8yiZ7c/iX7zzDuj5lvCfEYR5mSWm7bzfx8TO1Uj5tUVVeXP01BlZI7D1Fa3iHIMS1kxNEwNZlIOjhioXjFz+FzmO/CjJMYt7lQZYuxA1Q+IC3xLPArvuIAXmqzxCjBdW7lZRBb/+6DeDfMehH/C+AdjzKdv0HUdYMSm4Pov6DP8AmUwDBnLiG2rJbLorlc/G/iJMU7Fhr4v6DMwvErN+o8Q3B28JUBvxNXG5RnjFnmVvpYmg+YuKOtzE18xY/wDcMzFdZqBPoM2eGABa/PUGuyuO4l6Fqp3EJReNJtKX3mFA3wzHxmTf/wB7MD2J7B/UOXy+QCUGdy26CBd8xijqaJeeoTn+5RNkEriAKmWUiIUqPdTpMPZDNfMJklico7DmUKEWAcrFVNeI+DWo22tQpRxcMGIuDMx3STFOGkmSIQGLAXAlkz2MccS1eA57hwQqWys+5yaoi0hUqv8A75/ajyOL47hlUhXwko1zCzYRtEx5lyjubfqDneoXNwFwT3FcaQ4uUyjkUzQ7jzbzNi9TcH0Qq2o8ymuKhxkcz9kwe2XMoeD8TkQ2mm+5kV3EUy1NkuqxGc5kTL+0JyTGIuRboxOL4mms/oAGhe/M5PhgE7xf7wugZTBcVKTBBi2QcrnPUurLT3LAzmLjcGGDUooTDDuKoOM6grNmTEZPJcajLBq91mI1coXnMCjOWJ1Db3FENhxuDafxiZbvNTEa+HdzIrvxEC545hlVjXqGxb6ibY3KORv9APvvUbXz8fzKBoHRGuZXdQcfxMhMIGWw5n2PmKrzL2mXEycRUmMwGncTMcM29RftxKoAmKzKrk/EqALvuWrm4i8l54lznUFoJtEdPMI2hMU/aKxXUKJzcSCMQFGOYiwrDcpkVkzUzLv9AAIAiUjzDFoAtxmCJKMLvgxLol2/TWoLVmYbqec2h56m1uoXwl7KfMKucPEFsDjZDheuYDYVFKplr3azMriYDt8zkgvLzzHo1K9Jke5yMGcPcpTzV3FlavuIui4XWqe4AThZ1MpxUQvf6BQja8YXZ8P8RGIGWWfEpYNxUQhUXMFdv4gmk3JbM4DfMYMuIht1CjTUN28GoaFqhqlxzbiBbDiG3ljrUH/7BKuS/MKfhKL8Spdzkctkv8P8RiYUt1M8GRealGTtqWNHzBoumri3mGv0CMBvFZKD9liNCBVuupUmprKOCaIS4OfoMQ+mlVUaqrmDmnUcAh0PEMgFVDQ6hwYgM99QNmglxQr3LpoSKh+7qYFdTA3upVYXDZnTqCqrqAFan8iYKhmXspwRIbtcTgHE2VKPP6BBDA8wtPtEEUKqjSdCFXKCYL5nMuXM6fMEDU2GEu7mRli6zxNBKryuNB1qKhS7zCtouvxBEbadEZWsy7kUdRtrFfSs55Y1CuoLX2hKVzKVndzNKaKgtpripQUDfJE8FX3Gmd947gWC+IGMZiZ1+gSe0i+IYdMRWDMTvEce5QYm51DEdS8y4bt+IQEymNPEEFmonLXiFrCg4gURZpzUVVwMZWXMMMF51UfCg5isuy/EFf5lXqcA9y5WKamrtnAN8xFYaKgL0tmSrlhSHpjWDEV0ftABlbvEcKNfEq87/QIOFiUw38MerwxucxHhLasfVLwRl3CCCiCCEScz8wU0GJlT3MlVEFdx4ulzuZpxXi5YOGjVwHKNVgnqOYNon9pg7JDmk4gQeiIlqXfCH3DKr0gVf3mYeXMoHZEgwxiWXNRKXn9BCYOVstJ2kMhRGm5a2riZ+l9RxFhuCgfR5T4QNTauJtWL1Fp1BN3ubWEeBcDy4OmZp8juN8g0sWPLliZIbrGpgpv5mAvRLTbuZh3liXWNsRWq0yq3yza9xNaxuLk/aAKWmMMNXbcW9P0FSnlbsMTmUWzKKKFEGLb6jqZB5lQm2JixcymL37lvSC/vKGr2QVVMuMvPMA466uICwCrLhd7u89EyBVmn7TVgdd8kvrBo2z4YvEzfxqJQd1HACRzqs+8tzRcoBmo1KeRm3PHWpa2H2/QX+pGUscZjVyRS6l0SvobPj6BMN4JvcyNQx7gKzKV8wXllwlBq1gVoUeo6iprmCq1B5mt/ZZ7jqj7zky4e6xOZvazMe8N9gFyqR5iMFY5mgftEJ6islQ2R1NW7lORX3+gkOLTj2pQC6WeN/QuYR19BadErlgh5m5cLrxAWJGbYOF1jEs5v4mEzruVng4JZtFcxypt3Bqrs9dS2Lg8x2dcdTTLJq4827FFS9jjRKFJjNeo5zkit1wyg01KdG72TPuA1bT3UWjo4gq1+P0EglOmCTBXfMw0TlGGYy9wYfNw3L5uGYsxrrcpp8xBSi2A5Y9cyrWp8pMwq/wAxtY2+OoWaBdtiBpl7hozMM/iDQ+YWjvGOZk0PHiKVxfqVBpzUoFepny/iWChTNuOIFSkGVoVHqKrtG2X5ff8AQfjTT7geopkw3Fv6VF7z9AzmGeplLDcTshvepsKZjg4mG4hS6YXJXQwCNmawwFKsnEqYh8weLg0eOI3k3uYZvKzKLCwwTUG7uIfhK44OYmBWI0RNdQ2hLF57iG4ROMTPX4/QZl6a+wYsx4ig/R8yo16mncIHfiYEo10QO2D7Q3lMbuGDczq4HZRf2l4AlddS9F735hhi2pdKq5l/OZ+3EVZzfEzGW3MWjmsRNpoGC5VNqTcwqlU2tnE3O4LSGnMQ7b0R3t/QdW/0RX8QU5+hZhuE9RXoMF1Ah4G5dHUGY6TXMw8zQK/MwPccuHEyTOInjjlYDax1wiyH5jGqJPa14gYB+0PcUW6zoqA2cJtjBbKRXS5l0vdEu1+xChiJ0uUNLeyEAWvMxxNaYm8v4f0HhfivyKCaV9BCUr5hrzApum5tkaYGyp5MWurmTG1MAhbDcDp3uXEviE03mILBboWAMufHMKCw+eoDSy9Q3rPmNcH2hbLxxLEDhbYrusU5Ios8Qw5vM4FvPMWYme3UXIb6lbK9FiM8IBLq/QYFfLe9J/cs7lC/oITxgQJQ4yzLCTd4hvUeNfeXNXUqmZCxaqBg24rcKRpiNHMDqsnmNvBb2xLoy7WOgbvnuOqC6zB50cQayvKqnUYOuYqB+0yU1WIt+QzL8zzHjNhAjl+0aTFPEUKKYUiJjUUkfk/QecdMb4jm0NwhypyQw1iay3UMZDmDjFs5ol86qK67jW4cTLSMUt+4WFtXzEG1C+SVHSolwXXdRYNARGNj+ZUt+5Fbi7StGYrDeoSx2E+Jdxuubl2HiJyKqUlULyRoxZ3AIAN9zBLF/tFLav5/QYyf6VHifQw+sXnmmUpsjobgIts1y3xE1dMKBuNqU2vqYO/UQ1XzE1hXiIBdp1NgKZkbwQB2051B0OTdzJGr6uYFfdnGgtiGTCxWI+KixY2u5QVrmXBeomuPU3LHUsYdsxZw4i3aIIKof0Hc3X7ZN3UBEh9KrOlj8zbgqVjMEF+0LTnEMkSZCVU0pBw4jBDQ7lON9JElLK8x1kqDjLnuNDBnxE8LfMvHNdyzmjqZDbCGnpUKUrDxNRHDAbEHeM+JnFr4g4H0gENWwAxqKirHf6DWH/eiEhjuVqftMRfeJZdfabpqUAcxxTTmG6fiAuG3MoKMTgdQqoCHC/Uy5YCDiFRmpUX+WcBxfEbV1K0uYC1PEW7zxiXCvouV6umoB2OfE6XBHqsQttJ94mhbO4iitQNPE5EHqBgpx+g/9N1G85Tb4jsjHVPRLYzP5Q09w0M1mSQWETGY5y9xgiFzEKiay0Cpla7jwvM2e45SDNnBiEvjUAOORuOz1HaGUjlDpI24QaGqqZDT7QFGJ//Z" name="Obrázek5" align="bottom" width="188" height="188" border= "0">MorSNtMeXRtCG7/EwaHoVDG8DsBcFMwprf70Os6HrWpEOxdkdACEqaEbkXyK/BEJLdjSGzcS9HJDBk22I2K6hGJyY7yyijtxS40acCW5EttJ62m5Fi2xvNc2IroW2F3kLkz/Bn5UINDFDiCAwKx8enU3W5sT9GtVGPcYrLQn2XIJtsfJvTj08l4RRnYcqyRbRX2Zo4W9MKlEhCetwM4OwdjToadCOAnrQQveqJ8/ojyR2VflQg0PQU/wDg5sI4wY2P8lUlXfLLiHIqh61X7RJsJ5Knhs4wj530ejcbW5l7H2ebElUMYxdjLINe5w6V+BPIkW2kJ6qORs9JonpZISJ7qEEIQQRovf5UIMMJe4vgPzEbomeTEsqIgsPSXciyQGil4N4Ec4INM4CgkW6iHHekXED3c/nQkjw+mCeuj6jZ+nfSEJoS0ntvb2WiR/lwmllbEvghlDS8MxbU39Hbv0KxNa+AooENkkH13O/BZD/scT4CHpfVE/nfkwa2hCSXGkJ624PqN0hCawS1ms91+09hLP5U1pnloRoQ+DaMDbOUXY1g+neIQz4Ur9qLIOdT/k32hXLPEbeihapE9bRD0wn8LPy4YRS+iDQvcKecDavKLjC9E8bgir4PAIQkXoT1UZbPSf8A4GFSLRIwRF9MGFCbqFTKGpt0Txox3EmsJ68B9Bu6QnuT2L79/PYpRBC+zBo+DF4EoisWvPghPW4HpSIT3J7FHA1T3E/4qjDF9CcKn7sR4E0T1UZbPSE/GbFJC6UaHl9Fgjf4hjvsUTJqiEITyJeSeSeRVaP0tjNbIQS/GozVNjHbr2Qt+fLgmf8ALVBG/wAO1RuT10uidFF9lZWUuiYnRrGrRDbSaJ7k0vsUYRk2bCx5m3cEqXL8kZE88wXyC60UiC/hzQ0T1XRSE1voCCYngaMdZCE/HoxDc5MZKfTH139Qls+kh7z4RgnQGym7+tFL6EEUn8Mie42XwTWwZyxISJpSl9AcQtCe7DBfYpdEBJlnB/gbhheBKeUl8kRJU9x6TLu/TEmmWOwtaeNxjYv1JyCdbiGLQpdPsqiZCCQSspf4GCoaIfQregkJCWrY2PUJjaEP3b7N0NjkU5YlVMM7ldjcb38mcksOFkhx7g2C9MCNcmy5Y0oV5GVy5Mu9Bpr5E+G4kfItK6KOFKRf/mKOdFKxO5JfJSl/Gq6EEHxRfY3eg4l0JCF0Y3oMPz0LroOI0X2r6Jm+mlKMODnRSwn9jHp3R3Y/ItPC+xmILkdJrAbNHqJMB9sSs8whOP8AYoTGWK9Bmh0DZm9Ess4YvMR70+Z8iMZKOPcfgJvlwSe5Dc8gvIRQI/Oec8hPZPQjtEdojtE9ons8mpT0fBFHmZZRdKUpRsSoYIui0sYhDHsU99KXoQWkSE9dM+zSlKOBK5E+5uJG5In2bTZ8i7CbexBOISFg3S3HuNSuzOeL8Ga6RGZYz8C/oPBz5G8wZRpOaMMoYgeMZs/8kf8AlFehmxeWj5aPkPcXO5fL/RR5tJM5O0WJxWdZTEU5feilKUpSl0UpdKXR7jaKJ50mi8sZ7ieoCQkJE0ui+3Sl0ORKtwbA6OYT/Q2/MEshDnPsjLaa4DbXFP2YO43tH8C/crvaDKyrrgbV/kRngl+yJLhORtTx9GfKHvF85ORvPomhhDEvglsNuMDRs/6Ga5YL2p0v9+g12eQp0sDebDcJccaE+xmXFqUylLpSlKUuilKQNRNdisyKi0hCEIQhCLRS+5dRlBywpbMctVkVZlfBsHkx7W55H9ZvwhbUxK/JL8JjPImGHda8eDphwZ1fsRWetyE6yQ0k6Vk5N63ydHwbdemlKiIZdCejgSKcDtso4bGrEGjkVr/sX6N2DxFTejceTduJ6JYEhPg3C0ky0pdWIT2bT+hXCKsTFehorSgkQhCe/SlLqMMb4zbGNbdDa8JGQe55zwS5+UQLN9Bc9PiG+3QmNiq1nkWvClrdCh4H7fDYa1SuezGCNtcbFTWWNlBuNnuJvYXwsFi3JjsUS5+yP/zLrdKXUgw9DQaDV8ErgbOP6GzdDA+J/sbZbOWPvRDdIewxcW/d8GbsJt4Xy/QzrRej/QmLUSK+yefJD8R5BtQtFeHuCcgn4NL6RaIS52OeOGm10YZfsQwn6Q+cHZisvXjgMmHe7Q2iTlFtFYUYleKFvXuOFwL+vJFlX5IrOuTly4GipUbuEsXrLObvB2a+BbeBLCzWPGcdGXBeILiLSpSlKUpdFISiRmCD9AvQacq/RHQ+rSR0eAeAnojpHx90xiERgqKX36UvrBa9iTdG0Mtim3Jiezk64N0/s2KPgTS0toskec0TlHbjyjBrHh+Q1bR82D5V+xHh/Qi9wXZw2YrxwRWWX0YJrLA3dbT25NsVOhpwwtvIma5xyhYElkWNt+xV6YRRJv7oit4wVtqiVlKUpS+S6UupQtONKowRE0QR6wITXBUVaLopS6XW63WlKUpfWCy1Qg3Ls/sJgesdYyx/kuzWd2GVI23OyEbCh5IRxuJnSphRRsLjoXf6CPAuU4N0/oOw4+xZeBl2piSLpg4btkw0r5FxJXyY1jndYRDx/ZkQ6ifIU3QpbaK2jX0L+gmx2+8FGGZjMETWB3sNyf8AOBFKb4wJSp48CTbyeTQScsStbm+6PkUJ6FqL6kfMXuawUpSlL7V0ulKUvshrTsSHMCeBNtz5yLdzRlZJeELz/lllUvwLpns88kKzFwk/YuZuU8iqtu84fA5VcN9gT9MwVT4SaMcFmYFPAh4cjDLMSZ3Kzyw+hSt3f+BSmxbM8LYSLOCOSTwO5cYFhZsbFZ19mG7/AAMj9ViMnkum4scY3ENpYodhEVzmHpT7jYQs5boL5C8sbCQncr9k6MtM7mHJuNhdHlrbNylKUpSlKUvppS6UulKUpSlIJH6btUNBK5ECVyb+TyjZjPHQmNz+Tfn6IFnG7ghcqvMToSzQskduh5Gx0ZfhM8E3b3BjlqVDecDRu3Dgn7E0i4RhsSWZODH+x3/YwpnghXx4HGEvgSY6Fx/0LE89bjot8bYwIScj8uxYdda5LtxnclNlP/IOZ1tjzLc1kAlew7vL5LEeMLsU9wpskxBf+UXl/Y1bPBDcS9i5bfZIsP8AWnZueH6Et3F8yXqXRRMpSlKUpSlKUpS+kZ9A+R8iT6G3caZGt3/sad5Ox+yuP8Cq/wDkdNf0NYn7LloU5MzbUWJSo8i2d2pkSUVNZtMfAqkSU90oViBOtjKSGVxZK6SmUCzHHbLY/wADpPOCZ2E7Y23EquZEkqRlP+Dixf6LekWqDSYWxcD2vPwJbCWUduRtxW3wXw2lhuEW4crW4UbUQueWckJtRbXqMpf6Dp7lqFAm2LKGFM0VXkZF/oSbcG8jgkyclflCODEuQE6KEVhuIoJeyaNoXV/DElFtF56EPmLMRQgvoF9IwR2SRtpfmNexmeyPIl2HPKQ/Mc8iJuJNnMFDZEx7HYvIXwJtz/snlFspUSFs/QturvOGMpCT4DDLgrw/owpja+AJxHfS8iSpukvQ0M9DI3pTHyZbfPkx8CXg2Jz4+RKll/oo8sSPGRJ437WDFtZs8f2OOv8AQ2uM4HuLyJ74nQlexMT/AAUeMrwbCHu4LnJJN/WSCawi6KMuvwFDxM47G5S63FMjgXCM6HUOY6Wi4QpdWXDH0Uyde+5lkapp8mYJtth7DyZ4Y2b6bIwuZJi5sCV7JrJheQgn7L5bEjkQRBKJfsXJv8CYLgb/AELvF5SfJN0eTdH5bHSnzHn2RdyR44Hl8j+jp8n+xh5Ed/oazkJQeGMjZwzrFlw+yzjaQLxYn2MLFEtwqKq9zO1vNhOo1wYvFGXMDE3NezIqyx8kJ67pcHERlsik0cBW1nJl7ij4+BNdt9jtwLtnomPIkkvIlj/kS2f+BtNxhmq9Mhb2fOwwdZKrs50eB9HShjZn5JIYP9il08NcGNthMSJKMPkRpNG2n0cLZ9iVWJN14FbSW9MzaV7pMc9m35o3e7Lp5FKslWRxtu3lfBvEn3FVJVMDUc3EiLUQybuxvs5GhVDYZ60hBdGxJ5L5JF/2DPZ6F5iKKKHzFfJ86bN0bdx4CtlsrR9BrtR+Y0XKGq6Ym55EP/wh4/6HR+4btkkdob5sinv+zJ3gkoqTis3fRgmCwfZybhdVLF/sNScadXI8lw3g8rL24FJUlhcjZqKcDVhFucyJ3dNmZTyNdP8AsTPisUTsS8iY2y/oaQ+TwZXMpK8/BzUSJj7tLhlydi+YyksbmY/7PhHFufHBIJctMoSPfcyuvHaFJTBLgTtg5vLkrKNrgkTFvymY+uhm1Ibsf+jl3IFmFguhu+dfsq8H87kUKxGH8DzA1piuxLaUpzK3gZF0G85bc+BwQ2XRseT/ANtp0Imtho+Pka4Mg0b8jSQbjmjBCENsHkZ5v3oX4PAX0/2UPAU5U3cHj/s6loeRfofa+i9plvLbIQeDJ9Ewrszp15MGx4Mtx1Pyf/Qq1XHtWZuGbG5ssIW+xI3L+xKfYkT2v2SGdjEFDaSmPwwfpdGz3sLMLM5P/pMk58cHi5Y1hFq/0JY/7OGDlELJ7kfNvgNnT7P6PE+iWYwJkqLAxfBkJv8AW4xXFhZc2I+FiEdSizgVsjd5nI8l5lT2E1ArF4QyyeRug+x56/DFWSb8ITkG8t19GEAuuL6Y6xZnafA5G07JEvELxXTbWPoaj5fkmL/gmf6JH2JimDe/0d6IIxwNZ7MNlyRJp7r5IuSH0bLH+RtX2hBDKIVopUYMGDBgwpgwmVUqKutGyTRU3/wZMiuDPJM9G5N8E8CTxsRtlHD4okSzJk4bijgnbh2bCOvonj9k2bqi3zwPOJg6Jbi2IYty+iOuPkYjosR3tRpPZ7iTdSLwYwr/AEb3YhKD8DccMnxx0d5fyLOEjbE/DCFvnKRjwJe6d9iMsGb35H5DfCKC3SwrfsSuGwMKVOd2/gZCOY2v/A6suFFWxvjWbpRWBV9Im8O453fQ2NOcWb9GxGCyp4cBDm87K+B3IctkaOrcmMp4PmEc2+xmv2fQ8scsE30xwJJv/ODljFODczLd/ImlPkqUdYpt9G0co+Ug5av0T4+yGXxkyy/2xPyJiY1z0NP/ACLyUXpWfISzBIhXR8COCbkjKLzRdqR/9FQsNj9RYySG2LJCW4lyoOd6La5nZiUn6E+Lg5ieT5ajM7p3FMMIy6Vbv2UnbPgS76HlbccHF/voSbVvgU2dS+TZWxsLBd3R/wCQ39lMbqP0uxMuH4exG4i3F5ySWZ/gbXMa/YvMzkmSJNVjT3N1YS9UkbE8pcjXO43eBWsY8jn9Km5MXL8mCDwGxaQaT+iW27bKvkRtWZRf38Deoflr9sb3aU0v8mOm6pKm4uBMTBuKkbdOM3Y6gqW6LdkInysmYjifBlubIdZ0oy1l7mduBcvZ8F6Y8nyf4KuzLc5E4pgU3iHfoTjqaqK3vlvYeSZnIjqv7GlyJOVjs2XJkspGUFXzyzEQQQKuMITvjkxNu6Gr/jBF5MdCWdqdCXRP8EaZVMS9G2H2RVZHEJ1O7nw4b8v/ACbt3k3LbH1RLL/gLCZmRJSxn9tHvljfbZ4FcZ+DbMX+hPOPswmRLfodNZGe7crZfkb24wYuf6N20G9j/o24ExYQ+qlyXk6x5LmyVitkTT25nlEW/kbqPRtL4hPPs8PIau20t7f6Cs5I3pyA2bryujJ9GzyN/wDwxS4g423fCP7o0OAu7VfsxCuvge/L5E3yS4Q0rjDyJJoZ3mKn8Z3Jf+BBm/JWRNtl9CGz9Ct25nEp+y9volcyPB0/exmbbDKbc8HHwfZ8jce9TF/7I1vcYqEsW/QssS/oWFhw8c9kScUQs4b4GO81MRkYzPkeMdCX+x+xjB5MyLK3K+Gjwffyiqt8FjpFxOS4FHVs8GIc7FnybrH5G7zj4K9qotjG5/EO29/JajQuP1pV5+EPbncwlyYajt2RwwuyrwuUxf8Aodf0RWEdW7I1B5P7RjyPs+hybvflE7e/o3cbontCec2YIv8AQSyPB9GOkQu3HwWNqxr+xuuzO+ORC1FLmkT4Ks4u4p35xtRpaR4eGPg/48th4pC77KKvCulb5EmjaZzeGBV8AMSMX/m5HNlMH0Y5G9roJF8FjTx0RtyN/ZPwr7eBylILtBlwvAuBlV2x+hfY7yJbhY5Mq38MaJvAi4Zu0ZifQl/o5uTev2cPki/88DwxcG5SujeDljyhsvgPUpu3yNG020ce5s1Gl9mh4WbEwPeqNRITOWPg6+Tc8DbhcCyVsPnLHtOBCJL4CSy5MEoZRwLk/wBi2vI36bGDNFZRNb1/wJJt/B/oNtWHJ2js2VcUv9BpKyvHyLP7K/1GtM8C5c/9iyzfKJxof8h425GawtoJtoKbK5FbS9Ev2O3Vmo/I+pvGs+R3Tb4G2+R7aPRNrKeTs4Y4r/6RZsDRb9Ch06a7OMlkmblRqX1FeVMVpIqwlBUnFkoWV4LBWumhUvLTFQWwf2JYYnj4P//aAAgBAQAAABA5Lyfgv9Dc3qS//wD/AP8A+TlX5N/RAqK6v/8A/wD/APsyfo96FcFWOp//AP8A/wAhnniD3A58ko7/AP8A/wD/AGOc+RznjBIIk3//AP8A/wAkZOfHEzcOAmx//wD/AP8AoHFu2BpRnhby/wD/AP8A/wAff997njF/rDT/AP8A/wD/AGKLv0k47Ec8kf8A/wD/AP8AyEl+CDlXYKVL/wD/AP8A/wAv90gSemsgYUf/AP8A/wD/AG/EQLJUCIb+P/8A/wD/AP8A6Byk7q4iIM6v/wD/AP8A/wCJGP0Ik9Jf+h//AP8A/wD/AJGt290/98A+v/8A/wD/AP8AeijHrT6AZcF//wD/AP8A/wCjCcAeeXY9e/8A/wD/AP8A/wCJNUMY9Z8Mwf8A/wD/AP8A/wD59bmdC8PQu/8A/wD/AP8A/wA5OLNaJfPdP/8A/wD/AP8A/wApkRcOhHD2v/8A/wD/AP8A/wDBvQLwTjgVf/8A/wD/AP8A/wCBtghVLz/ef/8A/wD/AP8A/wBxaHFrMw+p/wD/AP8A/wD/AP8Ax52owrUEA/8A/wD/AP8A/wD/AOeV6Gb9Jlf/AP8A/wD/AP8A/wDNhdiunjev/wD/AP8A/wD/AP8AHxYwTkmyX/8A/wD/AP8A/wD/AAYk+w73qH//AP8A/wD/AP8A/wAYccMcBT//AP8A/wD/AP8A/wD/ADYCFwynFf8A/wD/AP7/AP8A/wD4EaYZdf8A/wD/AIMeZf8A/wDxJW48GJ//ANuYCmjL/wDDBYz+Fo/1Dsn/AP8Aox/s2Rjniq4b8Bv/AMxiD+Ge5xONgj98D/8A6HXo6vHIABWqN74M+hhyHjynIHHoPzXOg/8A9wx3uzDbpSfLSuym4vu0nkwzmSD4GOVGBH9EYgzZxmfIgdBroAb/AALjaTuGrTQ302XBo/8A/LHxZw1vJQoiGXcV/wD+Ov1OGfmvxbTzTBr/AP3lWKCOKQ5AeAIB5/8A/KqoGUNb8X83eTHa/wD4tdy6jldnx9uR1Tf/APGLEOyfJ8MK1xLbj3/nMSNTift+urEaVuU3DwFg71eXPmXERsnjkH0J4LEJwz41kVFyrmyBTfHHnAa2ecViUPPfQ1DgDDyLbLG3/t9V7kN5fGhCO7TJS9vf+5Jvs39Zvs0sP7gbnUZddZxU5XLv0gLdT5R+UIR9aUFsc+rpPRHQ2kpifLJB2J8Kef8Arxt7ShbPFECRvPH6aE1i1W1dG8VJyG4sgYYQo62/Cyv3Xf4XiiMWUuCavP5SqGYPx2lLDJKcOQvPkmmTg2IdbltTVeqI4OQfadDwW9N76VisCGd/8BZ4OpRXjGtanK5cL4KpGgINnXpdH9ZWM215JEfhEuOnjf1lVobxIBYcOOyVrqLiO1zF8kgTAQcgrC8E79i1RfCsE/hw2gcTU3MLzRhSPEd+n2/NS6yoexanpAcgS5mAeRdOXCgxEUfwIPeAd8d2sEdwfoXqkOlf16j4yxG/9Qg0Fqv/AFomZ48e0StqxqDSp4AwSp058WJu2xysLdinADitxh2dQZXIjyytt+Q4oDkarJ/Tk1ezJMHjsPINQ5PaCqKny9YfHcDezWCZniPyYxAb48AQ38S9rFKrYd++F9hQOd7uQUqc5niuFM8hXgm+DxxiPuXvYqTD+/JFMHviA6khOz1ccMiWODY87k4yE+RNHxASxlDkrJmgvrL+v4eVVCYWmtehBWOMDYAH5b2UZcpDIFMmoGWsoKwThGC6j2HLKf8ANSFQzX2KPHAX4bj/APkZoHMS7VNOazQdB2+a80PfdwEW4a99Z/8AZQlthchwzozmYEIH/wAAV3rItKaQBWly9A/GfIpz7iWCnA/rEOiPF51XJfBSXkhn8sl6kbQ7wixNJqn2Qt74R0V+RZH5g8gM2YmJW0XmMQUce+MCtMFvG+slHJZUeNwgYHMLerngH2OQPvbudgW3P03Jv4S1DyF7XHMvKRS05SzM6bianWvqnJmZiDSVzBqu+gO1hLfUJX8jvDL4GuDJtZ2Myv/EACoQAQACAgEEAQQCAwEBAQAAAAEAESExQRBRYXGBIJGhscHwMNHh8VBA/9oACAEBAAE/EEPG557T+7goDUMeoduYQ31MxUx5hOO4pxFZg1JUWwKMdMQ+jFdFxLFTjJSB01LEzcNH+Jw2S7+JfmXLixVFFF33EPmUBU1KTGcf9i5wXLzx8w9uL3PsvmY13gJx9pl9QwE0TH2j7i6qpkyxuoKjlsWoI6j/APbWXb4IWvaDtDiGeh10hiPno2ngJQ0HxKrx/iAWYsnzOeBXQorMFsOi9cd58dLzFjOblxjFi4i4irtFTuXj4hSDmmCirl3evvN5NTcTPzOHv2nNEKgHaH56Ma1NvuXQ/JBcS160f/urxibuDDk9QHzPaH0eIcEcEnP1c9D6NR1GWtRZVgjvpYh2juHAvV+lqMvNR6MWLFFifmLA+Y7tzHK/qCi5ePEvvNmZd8n7mjteprFficcUd537zufz03L5i45gV8TunQp3lgENBR/+4N1xKt7XMbfxEJADoQ6cw6mIS49O0rpeN9OOmyDFCPZEYQmYGhD0Wxj5gWwKOt2yvpu47lxYx1FqPxFyzJHfM3AouDiifMcPbMMruXPEWjdXxHeX7TMq44mf+y6+8D/rLWUIINo7Hg//AHpS7/MCv+wC7IYfJLQ3BHPW8Q/aDOoczDprrvoSpeMxEtZkyh5l9uujOZmIcs73VlfU95kxjGMUWL7izUXMGMy45hub+emTvHd3phuH9onM2Q3uLiz4JyVriWsoLglUOmWBRR/++7HNYg5iszHV8xwWD33OOmZ5mETIbj1ZfTXaWRbdSllDc1xLlxAuItBRFLfQqKxvvBbAr6T6WbWMYsaRai8RZ9cx1nUNtQo6OZzcD/kEzmcZn6n2YeoN4uZ+YpziLHllzM5BgjYOdBC5C7f/AICv/EU8pojzDX8Q8wZdx03MEywV4T304lm+ilDvmDUucy+0BrPMamY9pumBHKwGmWsckOOr9TGYD0WMWL5ixZ7FRWpjxUNrUzU3qf3Eq9G5daz6mKZuqhmuzM4f3LrPMvt8S5fY1MZHvAvcuZhKgg4+J/P/AMFfOsRepsMcK4rzCDUGEMTjZmmpizLUpeYZQAi+CXmK8SoUVtz9KlvH3jtcsD0AtWnMD/CxiuMYtRMZkbi9t3uFKw3N/eOW6jTz7maqp/E8Pqd85iX8Q8S+80+Sa1OZf/IAtyxCpVmoJgnTLAAAKD/4NrqYHmCLguGiFQ6D0HO44BRzGrKAl9pfT1KlV2l/VUhilhHM3/gZeY2ReixYsXoNlBz2lV730fxAxjU1mYld7mz3OcfM1xZKzmpt/MvNzxFAprMBtz7mol9fmURSC14hkPl7/wDwjdee8wPENPmLN2ZpBhCHFw10Vly4txZm5UQ6c9N9Tox1Hp1Ts9H6bm4sXxFuX0UUt6C8dKK/5HJnUwepn57Ssbhq2GtR/wCz9fucuOPtD99yCaJjYQ2cRvcDNhkll3LUlRRMmJ3k/j/4eHJ9oYOJZNWIQ1DWoMIMMvQr6L+nXXnq8MdrxBkmB/gY5Ki5cxYy4sXiWWS1xyzVsye4tPPT9dDtDA8T8z4alfJPeYn5gLnvuZ1N448wsy3MpeYJrP0/n/4gh039pqXtt+5yYQ8w1mH8wxGCwQxl/TfQ/HS5zBnM9R8EVrnmDDNPrfTfRx0u+McseckuXF7xdouIt4pmanm/mP8A5CZJzicM/MJWZ/cR81MZlY7TnoC+JY6xKgWCdsP5gAUa/wDiU7IsLduoV1iVN6h+YQmIP3mS2CrR39B0OjLogimTHVdPUDylfz0q2m2HFzA+/p1LinmMXliy4u4oosqvcaz+YjKnOsysw0+4H9Zrl9s1zjzGjE/lnjRzP76lXKsgeP8AksldNQIwhptgAFBx/wDFvLBRVVA6GKzCXN6jBKSLpvX1ZuALWO8Uox4M8TYg5lUMwPuGyGh5nE+p/uOn5isY9Q3F89KvM09K+8oP9zDzNvG+nPjppJWMH4lZ+IGMYhlc8WZWZgReA5e0Jlg/+MZavHqGuIQlR5SqZuC3tKAYFEej130rEPMRQcMHnqtsHMFiP2j0bmcDBc3eOnHVl/8AkdeJcuLKPfQM530rMJXT4jgv+Jknf/cpuUTiun/s9kD7w8MxmpQCwSoGOXtAY0f/ABy0msJmii4alD4jh5lZl2ZQRb6P5lrbntE4PyxboPiAb06B8ys0GfUbxiG4sV1Vl8TSWF8QXB1FtfocxY+YsZcoi56Ldc9C7nbpzO91H9yv1PHPR/iJKv8A3A4geOh3oBTAgEHl2SntH/yDg0UHQQh0q4C5QEcHRxmW3p5YveKXvMH+sYjmCe2kJ8xAbi2y5epg0xmqmBFag/KYi9vpXtFqMvpjoiz56c8zicyvPjU/uuvealT4h4hD1AuFsSzO4Q8wJhWBtgMqD/5Iz6hioQ4rp66C2GLPRn8zLX2jgT7oQwkPMMj4nEXf2ivnZPMswd5Wtmo8MVVBHHUu4uOIrfiMXmM+zFzbHtK7T8TXSulfufH4j9uZXia301mfxDMqAXU0Yh8MwIytaO3vAIKDR/8AKGzNuIaIZ+g4QTcdYbjygnRDulRqI9oC0ENyrR3IrDkjTiW1LGc68wO04lEAtuJULjonmXFjLqLjc8RxLLzvouYyurrpU9T30rpnmBUMsCWVjo8CB3iMOuzlgAAKDj/5YqDMDW4fQIwXrpkysQbwIUTJFsYgqy3KssIMGz3nhH4mbpgZMA4nEPoex8SoEd+kWXL7Rm/XuAa+8W2Prp3j9F9OOiZ6e3pXQMblrPswUYgS2sThfzAoo/8AmeNQh7YQ6PuDrwTZ7GWcAPOWK2i9DMdTRXT5l+piaZx0AK6iVF1HUYQ1Foo6L5juMcb6K3mLwViJnrz01C537dPU4nEqcXzKnMCX/wBuZLrEOyIoBauCCa74HB/87IhWoQh05gxHSBd+oyTMRiZlRkfzPffWtMtdRTuV2/qCIw6/5Flv/vRHlLTce9bnM+/X+6nHT89OOn9z099aeYFzvzmYEBjaw0QPJ7ev/nhiErHiHUzpBibdDUDcp6XXUpKMyianz0ejKE4NVGcy4vT1+Z7ghRFfEdTE46fz17SiVmfuX3+ms9LOkYY3AlXOOeBKccu12/8A0A8SsQh665QMEXQxtKdpUrq07y1g3coJfaLe4sv4nEYzbiI8mLfoS8MYeJuV03MR6c9K6cSoK54oHtAxKiw7u8qCD/6IQKlQ9dFxMp4Rly/oupbxLMBPiLFlysTUbmzpgyzgJvpuX/SP479Kom5V6iJublStTWJ/PQMajKgXw3HWFAgRdWOP9oAFGP8A6SE7Mp+jSiHO5+qMYjTfqKTwmWaSg8y5cu4C7lH1HhF6Hr3jz36/zBntDwNSx99axjpUqBKuXblPqBDAquCaR/Cf/US3X6izkYmUsx0UC1xHRBDeI0lBLq1UEyhzLrUWXKZR9PHRTKI4I5+l5nOZc+IzbWbl2G03L8RXzDz95Xz0L9wJUBamuB0porktEPhnnk//AFb7I2dy+yMJmkxGaeehVKYfCVbUWLMsrv8A4GjdTsRby/Tfnp6mWZYniN3BVpdSVrxAEILF+IExLGeOCuguTjOWAgAOD/61dFOzKwRqItdJZCMpd6ld5R9HH0JUoMRF631uXmVc+I/af3U1MmZS0Eu1SLBi2XAwvw9yqgZ6Zv3xMJDwmioJW+Epe+HY/wDtipUeaN2rPMRdinzAHt9QB5/wVNbiQxEel9Oa+rc307QJiplT+4uWKPzEshHSiUPSdn/cRaly9PrtLIuwKlQyVDiBOBBhWiUjUzyf/sgnh1Llzn/FXeCRX6N9N9XpxqO5t9Q3FWUCYIXGF5h/2ZKiAOotI68QAXJpMJNGzaceybQXWPHuLS84c/mAgANAf/As7yzuS/8A99/UZ1MG49s8kz3nP1p1uuhr+JUsYFKJTGwOaS1aI7wVxUk2qOnudDlfIBh/1KNMBt/+Ww2zYfeiPd6GIaX4jzL2x4Pmi2gTwvsRTb+MT/2Y7S+2JfLK8v3leX7yjzKDv94Bo4DYAMD+wwfJ7jkr6sl+cPH/ABDnP4IJ2+xhoTCJY/8A4X/AFzBuK4jFs3/jsl9A4l7AqGGGJiqlE01ElZhuIwpMkKlgYT/8ChtD3H6U9Z/U3z0n+4LY+4VdCelnaV9lRNlzsxn1Bmauu/rv/DcxyQ2i+jNKnvMP+MxEaXrM1JPeIN6/z89alhGX742i3t68R+q+nHUl+WYPEqIrtDH/ADoT9dKqBLCQBxbL2Qw+H8f4VAtQPM23xtxih5wr9xrxfLDcP9TmWJ8FqNlXct8S2XLiy5cvmD4zLg1qWH+e5cuXKS9qXCBuDRPx6M3lHkjdw+MzFDfZx/lo7xIYjvG0tucTifMuf3PS+r0uX046BmBzMPEzYmVthOOh+oTic+IZgkHUS+1cDKWtPUCwDyxuqL4L+oN+RWohh/uwikj4fqIsqvlly/Mt6X0v/G6Zj/Lcvrc45tgwYKJeJcvoJ2bXacHyEVoL7c/XXeKHmNYuNpfS+mpcx0v6OZcuHQ3AWawRxljRAduX6lDKh7g4uX8S5bUO7BAjLHaApuLqs4vKQhKfw/UbLcvdyy5b3l+ZfXiX/k1BhBmR/irrX0VYjHt0FZly/puEGUTNjtBXm7xM9FiPZG3MVYvmc66Mv6bly/oXrfTA5Zf4gkV68wis9dQPKQQ0V5YszfthkEvYWMslNq8vOfwZoJkdJpmEu8xZcuX5ly5fS4P0EJX+HfTiDUWP8tROgBFbPtOZbAKr6bl9b6j2RXePlLczjpz4lxjaVDAGety+mZc9z99PPUmpZlzOEgLlzCB66oUtvYjFCLIbO8adVExuWHEAIlju4YWgbyD2bPiVRabvdv0+al4ERWk10uXLzLly5cuDBzD6Lx1P8Bn/ACBtSvpI5i2c9KuWHECvqXpcvrcXv0Wpdepd9b68fTcucRx/yff6KRJN1l2I6pTzEty/iA8vvBe97jykOeHmJNgOxCipzF7y+ziZTGZziKAVzMHmbiMiWO/MtBDIFr3r9qmgEz+V/wBE0tieyXcu+g4630GXB+nn/CdN/wDMtFy5rpU1EV9SRnO+g3Lg9pcvEuX5lziMfp4+rUoJoZdqVAIpPEQdwzt2l2pt2ss5jlueWWV4iJCxkgFFdneBukRNxbMzDTV7iA4YveOhiwOJTL8QaddqjFzbSHzMftE1dtsX8yvVzv2dFp7Jw+JcuEHqQ6D9F/SbvrzcJqbTUP8AJp04lu0cOyVOZg2s0glHk+gfE8y7JdQmLly5zLn93L/HXn/B+ely8QDU7jAnio8zmhipUybj3T2lGpktuVpbNxKDiDUqdD+Zf3jdhWO8x/qY1U3YEprM43LA7vQVZcEw5uW3eoxmN0F8m/TZKSzXpBfP+iHmtSn7Dr4LPe4P9Zcu+g/Rf0m66DvtOOp/+Alxz7RDs9sSNspd5fczaJ4E8M1xZ6Z21ZnrDwwHRWemJdPV6bJzOJp/wfPT1zEEU9icsbNEGLVTD36JUF+DvHymOUrmJcxhLXMhUSpaEBwsgAgHEpuVW9w8yjZiVfmXOT5n5TF4zEszNtSpLTiCuUbP+ag/MpmiOT4f9j1FLSyzis48u0y3mlWns9npfiXmEOpPEr/AbhiLNf5d9GqzqIXMTtqZOL6DRLm3cr+sEUhMmM9mqhi8dKbjNsHmf3U8y81z0vx0x367nPVYk5j2kRiYcY+2JFr74mLPVL7AdiWwjjnER+BbKSdLIVyllNTTmWYnal9LNcWF4qLfYtL8XmX5hTifEdYmayTJwQsZ1KrP7lZzmAGai0qVXaKWPxAjvEj27612SWmYXSU8ivsHuW38AKGMj/IshAycjBYTiEBdH2mtn36E1jp8zF/QTE3/AM6XiBuM+YepRUeRMksdFE3G24TU2+I6mtxnxUqfuJ079HpcQS8dpQ7j2x85kTH31HQXDcV6m2g+YVbA5lt9s1MCiWvG5dx0ziFsm7VUDQZR2gwS5l2RNM7mXeelxThBsLoYapzxKtCNJxfEpcZueYiAuVepVZGKnOYKsKlsQduCWF8IUWag2SvMbrLUeJZFEw/Eq02FktmsVdZ9uYhbwYr+XaUBhcgbGXYuAgbw1LufzMYg+4L2+GKMKlSumdS+pADR1a/yrURmYf3AqmVA6K1uWnmWdpQ6iVqFwOooFxxxFS/eDcx3ikYoc/eAL34J7xJzcEvn5nZjtMG/WY6VO2fMMiiCrAvqBYMdorgd5aX4cTDUvO4tb1C2ax3g2w+YHy8RzxCSczYPJKeEe0BXMbbiFZuPZNU4x6nImIEQgyFMU54gHLAutvEpcyhuY6A9wFwF+Wcy5lgsxDC1n3FXbmIINQrCgDUoGV7wm2u0cBv4iLFfapw2DzuXzfJuIXY7wYnWu9B4YfkJnEBIF45uYjDzAXf5l0AU5iXPwRQ1Kz5gcyuof/hceguU5imvzLnFyvHTIzUve6gO1viW5algrUVdy+o1Ldo3l+8ZfLMfw1Ekd+8vSKy3wczuqwSqC5QIK3ZJgalzoiqQLjGiLEaz+I4xVzVWZh/wl6Eoq26zFAxDjCRy/IRl7I/GB3CD2fchqNjcPEBi6UHmZYgbrR8wC0Hxo9pQLweOZrAyjmqmtH2gU3uDMomS4LdTLW4G6sexLDQyuVVdpaeaiMpXaHdl4iKqq+WOHugW1njmA/cIjJfzMkvJBbMQBg08kNwNi1J4QU8CooXxffxDlYuy8xdfeCm/hlnMA05I8vsiVYkrpr1DUJp/muay85naDcujowxqNRrF8R6d/pX4i5lOcMv8+WXd0PEoW7gGiulKhU/cBXQPMVYGjdHFPLW5rA+74jnxFx0NmpTK1bmG6gPMoQQTOJTTaRcieoBQIbar7wq14O59q8kJWluioRFXmVwQm6NwoOHvEAYRcA/LAI0MSV+iPGCpS5zCrBJ4JQKDXmbVKeAJk7SKQNm4Nm67TPBRcQ6tiTj5lynJ8RDNQ5eJmkKO0QWNPaWtFo4YgW25lLhg4g1E6xp7weKQr1Nt01r/AJxAlxmCVXhLElJN3VnMv02e4PKHjMC5pgUcm4iSoEI8f5u01ieZTZtzxx0NS+tzHp+5x9VVtSjsYlV8TTOJc43MS5zNzVd5QmVJWPioLZpb/tZfbxLjty/tZCaVyM2+Il9pVMVSpgPuAIOSqJhacx0WA0EquMVCUFtY8MAMrsYlFKOIQvfmIC4Na36hgvaHK/iU4xLvUVS2ou+0UVv2xTEbZiB5mUXvvGwLQRISwqF0QEHN5iCu+xKwgbd3DQAHhibBjzKYbFeNwYu0WWRfgRLiCvbiOCiPNx001fLEXmly0XbREJvHzLuCpVv4jymsgaB2O8rEoiCh8MFFK5zr+/xM2lwKZFlhuGzGuTJAroMQf8N9b6ax31NTnfRYx9ur030FvJU+SLzGXW4y5cueenvETMKPMEx94LuMBLHvEgE+yeop52Nv+wuGHkq4EiNniI7GpeOXMtWIiJ3l0t/aBdtXBbjiNGFzELdYl5eLIrgqTJLQJceHeTAqVXB7yt1cTOcXCnhA8KIWct3wRhTfAlat3IlJRTKeE4XBASuLeLxGvHTzHMuQJnXVtZnhR3dxZQ3wQxCr8zMBBjtFOynCxgNGgjqhvR38Qilu7XKLK04CUsLYLHacdxtgWF7WMaeuYeeL7S+zKY8QwJVDElVYwcmTaPYLz8TYi6jkR8/3vKilPDcvpr3AeYKGZY/6lw7wWdDqy/8ADrGVLhqKGDFnkl9X6bOYtP6l4Yud56czHUFYLYAOSx6vhLTUQF5+pckoWIUxQNEtUql9bClWZ8xcTJklK3tEPNEC/ET2z3lUx8ahzftLXGIBv+YtKZ7EzYgO8Gx25WNM7L3BRzTA72TjxDM20RBxdvBKAlycocbMItJWldaDRDuHlLoDPaDVryy7pzsRm72vMqdzxWJGQgK7HJABOLNvxMwLOosBDbzAcVniVVVqIMfZKdDk5g3kQABzCruzkJYrV2IgIu42hdMLee8tQ2VogNuX9JiCMMYfkiIinFcwYC1TEc1AczZ9D9V/RkTnPQhqO5cX3H6c/RnzOdx6Opt6douWB+4AFBXTtKnEdRI4QGsXKqT51FaKWsT9xHji7tINcDa3JMmXENzR48zYtz1OyphvMG6MsHdIuKq6Sloz5jrOSwrMvcALFKhldwQoOY1HDNBll9qDyytTJysUJ14OJUBp0QNODqB5FSglX3RKOPMey7WP7syZPmWioWX5REP8Jdxg/MKNjmNAcHMuJenlzLluo2q/ioupu0vwLUzBKeYDbNDLEbhVQxAebw3MBhd7GGiToZPJL4sbaQTubLz4laAqpvCQaU+qzLAt5qC82eWUuztNsyvt9D0frcz9QM9DBf66cf6+n5lfTYT+enxPtGIgMs3tL3m36Lnz1fESeDELcgTQHgSMiJsZuwOGFfRmX3PGQ+cLM59nFtso4qNTswNWuYg7lL+2WIBmGg1TDg4hRj7wLcAl6NKgVlagt0mjuxEyhqMgMdiFxVbzKiW1lAoBE6HMoMrDQHJa1EgaiU2ZYYz3hxREEMAM19phgKhB7nEVBMkag1mFhud1/UT+SJmtjcZWyeYrUpexDCtZ2xF3Dj3EXR7EtZfTMQWp2yoRkcwaYcRAZtDc2FQKl67QU2Synp5JuNg0r/cQ2qgms/mC7bhi1B7yv8o8S8kcsx9L9VdOJrj105mIKFCjr5nxMfH08R1GJBbgdNi/Mrqcaqexljlb8y0zmZ2q8mJcD2ENh3BlXJEqsbhRvHiJbCl3lhdeIGG3HiCVTfxApqsxgWb4RUDxGiXzBABjEyuY3MSn3BDnLHCh9wdWJcQAMVB3L6gx/SpjNEIK1DL7xHdXBQq1FAxXKDQAM1E0bOUgsntzLzFfzDVTRlhtpvvLMAW7gQB2ZjorYAaNGIL1VL3lW222JC7XFCczizYcj3HvK2xKi9a4Z5JZq2hWDjJcsRysG/76lNRo7PaEoYIfEIBqBw/EA41GPTP0uHQ309TjpTXSmrs3Ufq+0+eglRDAu5v6b/fS5eJxL+IvMbP6i+ZdS4gF7S6+YZHiMcy2u8s3mZ8o7iC1h7giIdu8LaB83FMBalF3JTs+ghpwgJbqu8rlcsZy4i0piVaaeltCG0Ixs1EivzKCtSzwvtABoLiCS1g20IngIu0oi+6gX4M/iGi58v4h5vBviUKBnmAXVZUsElIQoUBAoxlaqaFVXzctxXzDN2aahouVdkNkzfEa8B2iuAuoC1b3gBeoNVYJz0kvhNSAfGxHjDZRC8tfhLqPreIV5z94SUD2TEUDQ7LNJr3Bzi5YFN+4Bj9KX0jTCG5SHx0+Jc+Jo+ivUplSnj9xQokS12d0AKCX1vpcXMucal1FxmfiLGLzGoysjgmCWmG/LBzo+IMFv4lFN1NE8ks9TQoP4gpRPMsHSWJhcNnPBACyLo5jQgEzFlJ2i2THMO7dhI7wPjKRSJADplK0mPWoLyHLFbftFJ353lsd6MwyrLVTEqvkY8CxooZQruA6yoz4jYDHmLYDfMKJbuWVN1xGUyvuAbIqLdn7jd2nxKoUrtEDeLyxIQ8NcxEwfclCGCl1EtbjRFWNCFDLHaAQ5PeHd7cvMQVpWkTIFPuSlPOFsK84NvomZlAAtKrWckMCt3eKlyAX8MsoYpc54nyk3rpc9xlbhLpmxDJUCOZfTzE7pMbgHv8AaF+GXiEaRKgYm3UCcV0b4mfnprM3mOenE+PvM9HUYwsC3u+0BSqxs0RhCp+4Fo4viGbmq8wpq955uFaVKvNTJ+ZiP8S/mElqSZ3HwxSpX7Q1CpUpk95diqHmAdOC2AX8PEKoULgICmW7xVSrsZidNXiYRbMhZecxZuUXn4jOAiVDlPsu1joH6YF6W7McdUZcpmXaBV3ZwMc15gKLR3Sm5R9oAtx5guVIDJx37So4+5Ful3BsF327SwXz2IKV60EBUpESWg2SgKNW4tM1EzFAKrljOkLiSsqbZmlWg0ENiw8MBmitBh2cSkSrYRglIs+mvkTm+YtQPVftqbXXVclywLsoVGKHLizcAyGa5Lhc7yryHR6XMPG5cGvES7B+Ih0B9SzbjojqCQag4g9EvRtNfXzPzKgTV/258zBNX/uJEzEmGXcZlhU9qggLKpvlmQQvu9obecbDXi+c3DaGs8+IBobvzB0c4cStrk83FDdk2P8As7LAlAkVSu6uZo2do3sVMGgfJMMiXEGwe6CvYksuUrnvHcfeYaWD2BFmD1qGafISlIB42y/1BswoLS/zKChk4eZlAADQEVPB5Zhy2ESAFHeENgl1CnBZbXt7EtS6L7w5vZ5imRQ8EubD1AFXLEYqyXHL8QEH1iOFOjglaJTb3gXZq8XAx+yCTruSpTJ3AZLiyvvEAdyKIV8MbErEQwMHeVvAuVTCmRluy+2ot5it2YAbPfb5g6hYZvCdnD/2EoLbCNQxS/NwciI6zAcMFlXqHOel0TbUV5SpYQ6THeGfMA7TE1M9pcGDNy7NHR+l/Mr7dGXNkq5qfuPn5lYjCRgHjEAI/KHTj5i5y8Aw2Je2HGub3BG6k1uyBQKDbx9sQ8hQmKgAN1mVpYvm5qtvzLUzD3Aatu8xWqfmJWMQKQLssNRo5uJbQ8xARTxEOSrsgKAKqAZBjMKNmiFm0xY2rshFAB3tgQyybuYdWwVS6u2oAhrux6d9zEAFHdhgNL7EaDm3MaxLPMuLEA3L4W9TVAHmUDAe4sK5qYS8vqWihz+oCFEUDlexCyLs0EGzhXbNWYiw9LvsljwJvTkt8Q4tfPiWzb6qM1wTcTNJ8whZYO6iqJuKdMPMJVNNjEMqqbS/sPTBGIG3wD+IgDZ21zj/ALKqwHFVnPx7JUC4c8VBAqJUKwwDmUiMh23LRj4vpdeo5Zhf3lLx4ham6YWM4lw8pcVGpcuD9XHVnrrWOnzUqV4nglEbSJ8Rt0CXt8QA4K7Mzho94KHDQYiYC7rW5XRlWnGP37hXZLrCOyse4LQ4e/zKQTHei4+LTtjUr2uoTWfmcl/MvfvvDNsAtQ3Eo7VEDZ6gVIlwxm18MSZYXcUc3LZFZsgrK1yXBFE730QK9C9sAIulmyGUdXzMjusHAlMFIlL7CXageOZdS3HaXZMcwalHmWaAPMAC1US1OotVAIjVlXMSuZWgpEgK9iMq1vBMnKjQl9W3dXCAHsS2BkoyDBYbi229oOAsJxAt0AblKneHdNYzMgcXFoXZiJ4PMMFNy7N7OPzGEJqi/wBkhULoA0O1yRsTNl3LhgstoCbSA4vG4iUPdNytR+zE+QdiNAa+GUa/EWWWO5noDoQ7oLVS1MMtlrsmMMcQblnaP1X9VTtO/RIypUS4kD5nfgBH5xMpR6qAKG8ZuVpAvbmXRXsDFKL+2t8weRRlAvn9QAGRzV0uOCllb3fqEO1cy43UJpX8x6vc59PiWgFuC2A/MsAw5hFXCPqpiKAZ7RyDbcIbwviVTKnBBfZalhtN5bgIsOZRNrllBADiBGqWFdGZiUpFoqBEgaqANk8ksips4lswON3MccRQtKlPjPzBEmq2kcwz0gQQjxA+biIO4dt3fEWYUrzGtqzGLbQIawOYTkODqIdYW91UPOIllMtRf2ZbeWNLMARahFzQS3AVeZldbvvF2DGDbhyeniVlFtYWuFz8P3hCVAFo7HSeu0RWRSkvJ96mUVpSvkrvGHNa5/8AJQp+1w8feyPvMlT2n8zIsR7Ooo1o2wU5mg+6ASxxCDTmAqb4I01cPCYbu+tQPro39L1+J/Er3EibxHaff0TCJ+YOaW+IwoPoy/3UqJYNaq2KsmXJ4npPOI+R2w5phUbLrD49/eWLMrCxdatl9bgvMpl1qjw6gKhB07PeJDltBQgvFNblDgHs5ZiBhrMcKpWVxEZWA0R4gJwy3ih3rEAAXB45ihaZ7zDwWqc4lk2o7QF647TnSw1Exd77Qqk515gAaM6Mw1vhyxyt5DCwHHYlw5OIiVJbNVCcJMxxLZr8RhJ2LgVMhAxoeBfUK5qE114pbgls4GAFgczNJFW88Qo0S3A7KYWXpFSv4Y2NmZc/swG3VnfkOxiHMWXovh3ZdYDtlqkYAHQEbP6/6jF1r9/O/wAvcDEDgFBiUBuG1hHVr4DD8TJjLhrpdy1ik/8AJB6pz2gHPQVwA4mX0fP0V3+vlxGanjq+NzcqI1HoWCeIQg+YQXBcY/vmXuAc7jsHs4Bn++4OrNO2+O0G7py1cOpar57TYHDwSwLb03h95opumk1CF3BdMKgeQ1LBZ5zQeHn5lnkdjBIMzp35jnIy5xB1Zd7YqVVhqUPDDFRHXP5h2LuXAm2/cVKtoioVM6qBzjdEvQil4hajjfmZLxepiGjiFJUd+Z3GJwLBCGY+kAy5YAmXUxK24ouLJuohwqZc3BoY3UezcQFUuhQBY1LwBaV5lLW8cMtxmYqGq5iWvzuY0ZfxGwbsMyrsLjg7wUnvEb8yqYGxY9MxHxqo+y/jmAqsyFB2Vkz/AOQYSGLdfqprHB5cUcSpot4l+ZYrCS0GjKaMEfJ1tnZb7uGuahuXyTlYITTdkdkx1qcdKm49Kj9NRIKFva5XRqV0PUZV8aiK7xPMS+iDxEH7OIFWOeCIbb1zEKz9/THMreVM5lb21Suu/wDfEvKyeK/5HKbhrccBaT8Rrq75ywNtzWj+YFORplhbtw0WHqZc3GDRBZ6K5ZYllNM8FW8TIdjtubb3eRgrAtpqII/aN0NhomW4xoMmrgGVd8wqsYLuWCw2BSzAQHKWzJ/qJd4iFN6jYzF21CoWxKWXpiJyg71GUxmAMHHMCi3UtVwrJDTyF3FNRfaJVIvNcQG2Lio2lCgxGJsr+YrwagtuCVbdeZQaWFVe2KmdsU6jMqK6xVbN+mDBCtYH5pXsfaZTKGxUfkhksBdNn9/9lhttrFTwCNn1SiJQ7MTNVzE5+IK/9QK8/uFoxZ7l++IVMwwj6lQOJWOm5X1a+h1ieJvpz0ZtzPkn2iZlYxmDcdpZxAd/khTRWbfMQCynAMWLdX75hdKRdNff9fmbTh5/X+5kVlStXUxGRe2q/u5gWvLgeeMxTlNDf7mO+A/MNDM7b8RQbe4SwCWX6PZGJNvvLAJYqtSpF4O0M6C6q4NGR8kw0DL4dfmY8lHeCUbMx5qKxCHcO0oHpUvHEVtN1R1c9SqVB8ISCQizt5l++5UTjyMHmCAtRLPSFhQvhllYSrSBDZLmjEy3VXFHHMVDWK5joXdyx2BOBwwFgpe8Xi8EKa12gsAbX5irye8xpVs1yGC2yqR2qgdgO7GhHyKf+8w0DfvtBGzGJTAQ1G2pX95VTeOIAqz4YWIF5dRhem4SlFEtDGIUFEp6BqeevxH/AB113KxKn66eiVxKvjcTMqMg8QaEslgBitRYpHqI9DXJWI2tIbG33iUFUL2uKjuaU57fxDC0pxa3xf4jFAKNXe4bbrn/ALCOBxmGb9xSqYZsw84lHk+XUwt+u0UA3GuIvlchGFKvdizDb2i6OuSMrGv3AJa7jEWkBjul3JIMCxShBcMSL3qCvxAahiPaGMD3XvKNDAW/VUGsB71GYGCKWXOIWGrznH3QMNE7FD/cyQBwVB4VAFPaOuZltzABzFMLlBG6lgFTPEVTntMCrexFVoJRZq4uKxgd5cc8Dc/8ItTybPvCu6d1V+8FG3R76/Vytc1AaG+ZYm+TPPiUEMi4PqGJWyeWahpw3+JjciuX/iajvq5YBduX/Y7nk7wCDa3PnruJyzjpxHcrpr6e830rruJPmX0TG5WdRNSpR3mUF4zDeIZpwh6n8su4XTGL1ELCr7Tm27yaZcBpS5S3abl4cHhQs4/UXrhxjXvzAA692XUp8sA7iHMNYXAtSmKaunabMaxFSntLVbfiXd9sRRRR+UOLJ1KMOwwC532UQBe6sQVFHgJaq6JdlUQY1mX2Qf6zFKLG0FOaiCjZrb9oOW02NsAijWsYlrzqFUMwW8zIzuDswFVeItFG2FjhzAcrMQWqJUxfcPTbKqoBhJfAXG3/AGL4N33iBSg4GddvE30VZ3mokbz2oJcBY1ZqI0y7ItXWuIeS9RiqU2DMsKF4Gv7uUmDGcl3xqExQGQ3aKkTN9ql89ygjqWTt1xHFfqa6v01K6104+mq61K8SvMqJ7ifvvEjh0b9VDMDjkiZ3Pi8S1QMayvjUV4BTV847RVkss3h7xCkVvl3f39zu0Sl7WCDd1XibIo7b0S0lfFcymhS/cBM8d4w2OfcSt6SpAPIg2LpsNTD8rzbqCLQxgYNA2tQYBYOB1LKKWYRwgPlMkC9Km4jFGa7JkGizlMBaOIJUre4udzzCnH7x9gkLKL4xExMQA4fkOfcAQPiUqqxxHCnEqng7wR4tjoO9JdFMtELn7QvtHbNspYRyoDbbzoi2km7UFA6A0R8oeeEzCaBwsfNXa+sSl/JKxhPJMFK8AhBn8Ig7xyw40VKjMUTgqI70pWfmZVr8XZLWhv74PxMf5Y/cogmZpjE0jn0ZveulRb6PTMrHTcr/AAPVla+llZjKcxhIxYwP/INg33h6UGff98RCzMrnT5i6pSdiLmz3uHRZFPusfiEMWaus/wDJRUOWVNsUVDTWOIlRb8XcHmG81O64gWSWRvZa3A4VDmauSWhYxYLAua5iupdwhWXuLYYN3EggJpDUXaFm4C2h8SyFfiLFUmjFkCq8IFoBEL3cwW5jW3EcKFeY1rfmfDGk7VLv4mXCYiIvbog6qD3jqdHLqGgrMJwy5p7dSyK9q3UcV+4ldY6bqYTFwcWLUZWKObhJZbADAAepZZUiQYiiHJW4266pvc0ID3/iEhnTVKf79QBgWneDPcJwlQ69umIYjmVmcTzx0+JR461PnpX0V9I5r6alRJRK7RIw/wBVMX+5ZxN0PtGRw1Q3Vf2pdKJc0/3zBJTQXY7uJQH8/wAfb8QssvLz/wBlTous94TVtb2h+v8AfEvxK5JyqmHpH3g6WiIRz6gEzS8d4Ijg8xMC0cwFpT4gl2DbNA0C8cxAdPmIgzTS/RFjtL84xKXGyNXTAcGGF4T1KM1lmQpyyy1AtpjayNsuPENlMdo34CAtwNwGEFvSOI8YGo2Is7efUTI0sKyz3h5iGuzEegFviVU4wjB7m4PmAI9HGpiTQmr8wgWq5038SgolbKYbnJWL1/f4m2bvz/e0VpeoqJe/we9zzMM1Knz0T1FPo4qbm/o46V0T66xKuJEzGLcTFBbKM4mVTNShAXVXWNdiPqFNePmADQJ55lVLozz/AHvDmJW1qDZfcDkuoF1wz2MwVYcc51E3cJxdwGqYvKFcgebhklHdMEUaVDTgOu0wMy5RLDhKiwtIAQ+8MWskTbg8RLviG3HyxRS7o7Rww5d40XQwwsyx7nEsXJ8Su2UTDQd3MBfKrwyzJRqCKG3Nxxy06pZUfk5YeMY8R0v6TvD1AFCiUvEO+AHEfoWGMqhNldaxDDZXBPeYi1k3sFixTI3d1eeIrsLrEdkyORho1Bl+OnmEOm76r2gzvDoRgK6V9NdKldfic9eempVSpUSJEdo/KWzFnMEOLrxLlFe94lpRcWxmPZxjTrXhherJ27wsChq3+OPMudo35lYbu91NHy9QE4fiI23JBaLmtuMVmzszGAe4oDSzEO98S3GBxELS4nG85qZUB4mAxT5jdG8y8XC1tinzFVMRByZUULl5auATE15tmBwhYsN4cxGOHOcwaycwzIB6megxWI+kolLcAKAIJh3yut9LqFsxl4/MDsV7PQNu9/Es3v3rTKKpJUAcQJ5ivn6A5jNdOYXKuV5lRuolEmk7oGf5E8q/TUE04ldKmp6nfo46fno9Kvoyvo7dKxElZ6HOCw10V6gOOIJaBviksF9chr7RAUVinZjvD9FrV2uEAA+TFd4Vdtu18wt/iIOAKNXzLBnzEC8S5ploIx7ujDmNDg9mN7XK4X6icd5Shq8wp5dxHtBQUQqjd07hfhM1khcE9oL1SmtWwyxxqo23M9w+Y6Ib50xsIxwZKlACYc7jDEHrt4IDQqV2g3cCdMdb3GkD2mEMRLmfEocdKHiIvvKXAjMMGB5gq2x35m4Fxhu+mJ8dAWKGAt7sUwhXtEz1RPjPSCuhDOZ/dSurjpz0SodKlSpUqV0qVKuVmVExEdo+MwVB1UJwMQJM88QWG4Vxf+4ipu+6v7TAX3ZJlBTuHHef1Ooh7uaiKxfi4ktpzHKznmVhbOo6bvzxKlVZ5nejx4joveXEV5/MeAuWrLiVBT1Dbh3YBscrAL2ZomNDiJXet5QKtCvMIMQgLpfeYNUHcqCatmvBAWHfAA6X0uXGkE7og2ypUDMqjiYyCBmZQIZ54mMIogVDky/HTmFyo95Uz/ToEdEPmBtr6cd+tmi5ZH8QRMXKgTiI9TcTo9cSpX11UrMSVcfCN42mG5ha/EbtD6JrNJihx+oWQDI7b/vmMFAPhiaBN0VFQbd7WiK+3eBdJXia+b5gJ+EO1+Y63PMMoWqihRuC1eaZfMcqJj+FzNFapmXhU93MEw/RmCGs95l19oQXUwwI5gmBNwrpfS4sHZqdlE2bmUwgLicQK3FJiUZlPEDxEMpgQig8s3K6hGvmfM7TXQhumH0aldWAixep7lSu0+I4n7gR9dK6diZldKnErrU5lSpXjoQJuFmiFtggXFyrQRtx+IfSftLBKu4RwAbu6zrUGguzY4jizn9TT/EFoSIBv2itszMGOIDoq3c1wgFrJQqDFtxvcOhjKhcZUgFcpmCQ8NVKawagAYJuK7xAHH0XLiz3kR1girBPRg73Lp7XMQ3VfMrGIUyzpUqBiBRmbx1ucdD5lT4njXT5moN4dRK9TJ9ZKvHeALjvp4Zmo9oSpVMrpVyqlZ1KnHjpXXtDpzqVmMyy6QPJ0FjcHExMRDxLYFQuVVCG8Es5e4cfH2hBRLPEBCZ1Lg+YF0pMB8EQbLGuOD+94N3QeoaMCURkH8TAYmoC8Q7oU63LlxAQjWWchR4hbCArcxPUXP8AuU1KlNZle4jw1PcIECEDpdS766hON/VRf6g1LJX1XK7r8RfHT99Ga5/MJriJf0OHozeZz7jdXHF9+m+ld5WsRawGZ3O49hPNcsyv2lWwWygc5Z/VQZdwZUbbqW8wREiUqI94aDUc8QKV94OzpQi7xUb61KusPMMYA8yg4lwT4gSVUuEuXFiNmojC7MBYTSsSjjpcq5RUCpWYdQ8QUMTfVZcvoGfPW+emp4+mpdTCXL8S2X9PHTmoMIzzKlVHpX3jD1P30d9KmOZePMwZczhMsW1MohuWRSrN9PghiDCEqUTib8QFjp9Yj17qKeIW4mMxpKqAlOUW7gTpqLLlxag4LEbrBMubuKlwrKEvqGOIEqBA6VAhAhr6Liy+gxdxIUK8yzmXCHTfS8dRnrUvpx3+hhvU56fro+5WYdGcTXTn/vTno56MdRnrowbxL9OI021LgzUtYnqM0f6gw1OYYhmXrp6lwqBFt4lA5SzxAcxPbqtReiCCayzwh2gMHAwA1HpuGZUCV1qBAlhrM5znrcuLFghFSuJQmbcKoC4TCDVkJ3ANQl7zM/8AJqffPS89Nzib+jnpz08dMdL9TRCY6839L26s/uY7l+I0Mu2+PMHEvMuXLuDChiDVO5Ta328y4XsGBcwXMF8S3c+830nhQ8ceFPvLGHEG8VTBUYy4sE2zsx2GEYpiBOZUbhdyoEAiT4ldKld5fY+83zfW57ZcWMEcxlSzHzsMG4wPYXJfZ+YG5fPGJNMY/wDIeFYFJdzcuXfNS5ddNb689a61rpzcv6Ofp4+n4nES/nogw9twmTJFSqguoOIMIMMIMhjrLKMBK9p5DojvQyW6ggMsQDz3ggreZTzC2l8MU6AoxiUrnMHDwlLhfea1AWV76VOcyutQUwbnhjrfW4sQQyDoADvB0O/ZULLiyuhXj8S0DuPdFXHdxf8AslDK+VY/nosTuRPMsJxFW4UFMMvG5cHzLzBtl/RcXEv7S5fP0mfo7Q7y/o3086m/MZrHSs6iSpfbU/pUaYrE1mDiXUvEGY89AnmC51CmpWJVc9P7T3g9y6u8zS6LkqLkm8JCTB9HMqV04lZnECV3lnEVety+lhFjRgEMKsEMby4KzLbjWqPn8zI1HJAO+0MgKa0C3/X6j7tKo3jnDBbaWNL0cESFyfN/JKhsthmYm0vEodMVOPxFF8SvcQUtQDrMv1PEGcxZdy5dTxNHQ+Izm4GeYTiX9L95zL7S5V7l9f4jKxK7yok1PhM6IwhWoidEi3E+WCjx4lz0SsoNRUco57jwjW8w/q4q1ceYqMQ2nwRhKmOmelZ8yvproseZZ8fXdRj3j5QA2h0IK1ba1RZv+kGFt+dHiCkBtEZr3z2hj4rV4/ERhPkshSFVizTDA0tVQe/cQX3bKocFVG6u4vX3mtb9Th1KD54jjEZ7xpvBdxUgDwm0ZXVsb/7OUgZTiep26cyoEJz09w7dXUddOet+YTmPv8zjozjrUarc5g+zKV2D7hm5jhTFwsx6na6NRlXM48QO8YbLnUvWWIxYiwTuix6awQbldalSpgnhLv6V6X0MU4hi7PmPqd1mUFBdXdM2FzbPuvzAUCvlNp4vEBfIDgo83iX1uG+QHZeYDEFkVwR+sTiMhsxL/GpC1+FgHW4KpKogQI0+JUNHnVfzCcZHn+9otbC8JNYErtA5x7lUv8ztsm26vzKL3iVF81jEyze/M3j48R384q/67xvRuDQrfzK51PKIaAr3Dth5QgZeOmIS87l9Ll3F6XzPmeId+mJ95S8Mvuh8xH/0le1TwRHh+8cMBGnH2TYLcTMU1d+JUyQA3UC4eg1HKhgTG9jbD9vMTZaFy1cmuIi6vFz/AEyrUGagpee3VlTUG+ZUsluMRt6XKeSq6XmXFqUnnHzgEIZQ9QtUavZDMI4UOIpOFkh4/wBy+ijSOd3eT7QUG0mFn7gisLsuzyzSZgfwVlPYNtw/zcyQJoMxW8faP9Vtbgu6z3zqHRsqxYPGIxVK2mrmHD/cninI9xtaHnMrgx5qhmqp3BGVcvJV+4KFJx8stq2r4xHB0ETVqxmJrGXOYMJF1dkRluItPWphdg/kiWlQhgM6LynMG7VfeB/VwOzWIPcfUVuINsExA0nEYdtBX7mYVfyTB/JM38kyy8Kclr9RI2sew37jur941MfYiriviKYktm2KbYvvL/8AZTvKbiKjuxqgXMnaA2TJhuOKvcREvqPItviaFRHYNOy5lsg6atYGCVg+0MNHwSmpVMmetc9ESWVmUOJdrwdLlz5ly5cvEQcxlyj3sHs+8AbH3jJdOAzGLtZq7YwRkw5L6J3AWqHNcX894LBbai96qC0gmqLpX7S2Iuhn1mCkJS28Y0W8P8zPkBdrgsW5erEwA3X6h9yxQmvLGKIAOwAz6iU3geSeJYAKd7NwmTgCyhKlnEB2TYBEcVm+xeocauvLUFFhrBxBqNoKmnOp5ld0Xr+/mVloCVlcMHnNUd4XKPVOr3EcmBVCV3gLw/A2wXZn1+ZQ59ywlfwuJQq1zV/3+sbbrU0+e9mIYAbMndKKzzTn8kCLtvd7/uIZaU78RyhZMAOpQo0spL/UN7kvgiC8hpWVQLWg5+8MC24q579v3EGWvEFxt4l63LuLl+8tPh/uUmRakvsl+8wN9DU8wuwfj3PBe1RUc+3iYB/Ew/7lPm4V5niQK9bmMDsLFsuJrKQgEM8EOhSK+oU6UOZQcEWvmWsuXxLply5cuLFojToZYDZhKRwMy/pw2JUrXWi4WPqPMG8Ybcxa3LaVy9sfMEFtFKW1p1DeaCBZb51BA4Ycel98sXkAW8RW3eCrLgKLU2RcuJQ4Hb+9okMpwDfrntANg2M2Wg1aWiUMSwBNdxmDZvvW034+IrDhTZFdiAs5a227lwcwT4iGVeIDwZhKVdy4wzsSUMDPYYLApOP1+ITkXXB8RDOAZBX7S5Bnp8+5mFme239uUcYbO8veH7J+PvK220ud/jLLjSu5qFxNq0Y14lAOCq7ErS0BMni84+YVXkXs3W5VK1Tlgy7ee/G4DDjxBWrIvULYsfichuCFLvYd4QBse9biUOLabMfghcEp/UKONTyw88Ope+3zM9y3vDLvNa8TM4qOWL8XNmvyR5/uUsz+Ya6mu5XudtxLkvzEGO+ggtn25hXVc94NLuBrb6gbt7QJt/yE88S9w6ZBADnMoaPvFupZ7y64ly6xL8y5fmXv3Lly5ccYw5QA3Bcn3hnPvUwZh3a1GCvpwcSsJkof1gsApQVWP6fiH8Aoyh5amugzu46JFoA15X5eIsmoLN29mIxugbhpwFd5YI6oOneu0sDtKu7zxVf9lxqm9YHiGgreAdY7QKNdV51RLlOl0OV9f84j2KJKwa8/uI2aU3r+8QWobUg3T/SGAfnLly8S6Z5TtlkWNwX3C4RA8HxBrArX/kW29jXMRYGq0HD5gry0YuCULjV84lGvYsKIkpHybES0D8tRcCWvNMFKeXP+4p1sx/f1Bt/T/wBiZiOmaU5YwSnNj5INOXHDZ3lXJzgZRQGKoaxK/Sq8QOVl8r7mXb8GvvCytJXjMrRvxiZqs+e0De3IQPC/O5Xu/Mwu49pX6mZun+pmKzcuggtIqYV9yg0F62zVX8Quyt8zITfuArXvG4Z+YhxUoh4wRTuBCTpkBuATEuXLnMvNy8zcvEuXLzPbo0iTMeyPlqCckA5hH4MQxp7eJfwpkCMDyBDEEzqxlw+MwFFr934rmanqLY9Y/pA4UFtVDvHLxFmAqqwL5fjME021ee+NGpSLVobPt45mU2StalwOISl2qRrFxqgWOXJ7CQBQge44pJdgCyKt+42ziwZeTtAYGWM3X+5TADYGVHbUAAUzlfP4qF2aGrq2sXUCExNg3FnCB2aQi5f/ACfhLx7jtLJwy27lznEOb9y+1EOf5iNxg2YZeY/aVK0qGI7eELQUStR+SjVYY0sR8v3AlgdAx6Y+juF0kyFDyCv4gl7DI3ntDOBVhZ/d3Aovg8iCRbKLfPFNe4VyLV4MepUUGQJHoDWIZvu/f9uHgK2LE7F82QbAXhbhoi28qhro1C1z8LhWFkE0OKA9QK1+YVNPxBPTWIEcHNwvCCTwh4QvmrmmoeE3gehQmJiXfTjrcuXOJcuXLl10JNx2/UYaYWIC7nOfmHtmtuYAob/fiWUMnAGX7VFqN9Wn6CX1ndKQEJzxkfNwe6sLsEIcAAs8JVUAUbQvvxKSbdiWZBbh9qvtM09oovIq5B8+4ahK1LbTNbgxBbuRKa/rLlADqkPxiHUNsXgj4iVOCmBWe397RS4nHxTvbKAIbLEVz3+ZTaLwsf8ASb5OloF+Y0r2hq+0IYZs+ama7h4/v8wBccT5DeD+943KA7siZfCAnmH9X07XMOWZ+5QJ4TbuTGD+05G+0Q5r/U+xSnrMreKguXLH8I073Hl+yWOm93E4suJKHCs2i92fOIgBGNeJdeHbUt415J2g9QDRvvRZ8y8z+M5DualLPshiFFGoA4LPE9PvMHUBwQrx+IU4ge0r4uBlZ6SviUcyjyzA4nw+05S7ly5cv6LlyyXLl9HlK9/xGHyiLjCe8Scw6lLIsu4NXzEKQR5TMan6B/v3lgsO6/1hhoWUSfdcBK1nuK7ZhlRLTRfw+zUYCAARfPEZvogDNxY8XEsVKWjVcJWHxHYgRKjSwoKqwiuvXEcUWH+4+I5V0v8AiADBv0qPhCy82wmtI+llYqYNWZK/W5dhkbYcwJQ0oW1vY+INgp56c/ljeJ2KNDX7gGQwcExcANQtJWUYN0pYJR3xMxLN3XxFZweGeNb5jsKXBt2/txgbKOaHsnZIAAtpcWiLXgIaCucYr/Usou//AGc9gxNb/Mvu9+Z7zBL+Ib7PiUs5eGYhd5+IL8cTPT8Q5LHFzQfEGZvUA5fvEKzC3uDcwTdVB9JXiW3ct7SspfUq9pWUlJTtKStaJQlExcsTNKujx3NNztuW6LiO8vtLntFl74nCXj3Lnk9Gk4R49KJ/RM+Sb7j5xHf8wTFzMLiEFAt15r+kGQ5dv+0Aylvkz+JSlbWPxFF6vusfBDPU+Qr1AMDJqk0dvmDpgWWohzDhs8vN+XxHuIG1tNuIUT72N7z3ATiYoNAFLG7cweBcSL7iXgW7KN/Epmi3TFsUvjC86jMu5awWzKblHd5757kUVKhbIH9xMQguzS/djYukspdnOpY2VU+Ar9QAsBbWA1x/eZYBrgYA72VbdTNSmShdwVB4Ulfi5QjalDKy505ZrA3wfn7RqqtCsgvZ+0AKizIOfHf/ALMN3grOXNmzf4lFbaiMPw+WBOLptbee0QNw7uXN44NTc65SHuOq2Cw3v4Y+LNa9fEXwKdpcEKqu8wj5d4WGRnTX2hShcwJr4MAYNVT8ZuHe6mUs/UHzwnEFkTJxFjkbgCrvHiAfFSxybptqdlwVYagg/wBoveDDLPbptu5dxcF4l3F/mX7wUvnMv3l+833+Zbu9TDmXLl/aX5ly5fmXLOei6mWJeam/0BHeIY9rPP8A10dl51EZ/wBxJzgmE0SYcF8WMKrJ9w90TuX/AMlgK0wix9otojeKisDmy65uL2o5ZTKeClf9YYoFmgp874zC8eMkt4S5iYIsU2y9HF1KksJJFA4Vi0IaLVomC7x9zcVHI6M0Uolb83EUkrYA/vmZdemzNTAG1FZlU4NtmITixXfLBxSVneztCVbC3n+8xrSK0f5VcoLKKpAV5lKiVQvimpggMAYcwbTMTlzrMBapnF4zo+1wQ0QL2LPc2Fz+TfDAQ8RkurvUVvYOX4Qstox2P98SpW7RV2E49zEsyq28PvOoPYsdC08Zr1H5QFp2Xw9ycdWuh1AFneVCjOGZInVH+MwOzyli0n/YxRZfebaQvNjKr0fFN4/8jg4XwKMYzFi8KZtXvCFLsqUaYAW2c96hiFuMXfMDhQcXf9rn7Tcy0vFRbSi6M/MEABSpRxMw1grDPha0yjv5xiHc3xbBZycZ4mBa86gLxULYB9MC5EqD4c+WH2Q+xhA6r8sr3nhkhSszImXuX2JcXxL+3QwReDqXzP2+gYdHfcqq0uO8bnZ6HW2VopPvMn4xeIhuvFQV5K73MM4F3mGGraowYHt4/wCQrBFdSl82hjUilGKz8T8IuIgUQGsDFwtglivMFMtHAy+dfEGRUsuKGuFHkj/V1vsvh1ULaVDsBTaFUXX2ieBOzHxykLZGQVW/N9v9wGMpYsN8cxoZqoAzW+/EXW3lbZnpg7Xi+Xjf5gUXkypWfX4gYiw0alQ4M8s/EDkobzmj+ZSDQ9rr5ihLvJd57j28QQqpW7THzF2uKM1f9bhChUZCcmD3LLGeEoyf+xQJYjlCXWgsp3zwQoBQXlNv9xqE5WNvzp9yjkUUbi/1iI7I0c888azFKNlYQ8OWKLLXJ8MS3zwtevvMEUAwrdZMnPEMjIJsq30+8Y0FtBvPeWYZMYXmNiMj5iSQoWQM91lvC3vVkyboPaosAopeOZU+VS1F97YyWQdSX4j+TRrtxEcWPF2x8aiLTpqBN1MXhlCrDeQU/EXZXjkv+5YNIAVdUfHu4Yluy0vAf3MRWF9qf7iU2ub+zKiuh4IXLXkBV+5aGxdl3gq5haeXbtAjTY8vPeCvjfOGFQtPT3g+XXfH/kMeB4vv/ageNHJLc/qHKEl+czNm++NannUxrcfOoQc8svXaY+Juk/PzHHM9ptUpvHmU7ldmPeKiPmLOIrvX4zHHk9iJvNPaTUjjzEd/SIypzllqjVavUHoALsirdW3c/cuJSrwpz8pDwJWsEgENcNGOqV1wsXIpbQ7+rltAU09jCpal0q/9g6LBABt/HeDBBAIG6vJvXMUU4CBH4zePzH+VrkIrWjmGBsUiyY/8jUmxFvGmnuveIzSlMNHES6ASKVxhblYLTsfwTHwLMg/tR3tas4fHiLHZvwf7g1Vl98ylhCy8O0JdIQLqvMtXF1jjcAMlTZp4l3geztgVRo8O3hgPAzbmOJZo5UZe1Io/MrvTlWF88/o5mw4OLbmSNPjn4iKX8hXzBWBZVTjxzMAqwdS9MoOsyBfX8MwlFqWr/OoaA3CqQ47+YPKpQQuu0BQ5m9dvxHKyXNVoj5LRcyiWGLlJfPbmChEXxcccD6sLs/PaUTbTNbLg0o+KXF4TBpaiixWNupXqvvBqi2ZKlBZJgyVHFBraNkyZ4wXVfEpLq6xivzABpxwLVx7vdFevcqp2/wB1HO3pl2y84bjXKAct383ZBFha3ZAt8lDl/wDIjSA7s/KQFjXY/wDYTkOi7PEBq0cX2/twJeTtk8xLvUA22BDhP36glBD9yzC2Ns2rnzxCpbMQJzXzAX2rhmAUzln8z75S9zI7fM80JWsvzEbzrcRqgzVt7S5MM4GIBbMYabqGKUK8yk6216/uYFL3KLMP99RqcDGtxBw281LTYQc9/vDBSBz6/tQqvf3VS0hQxWNwVG7dZH8xWR3zd3AHDbu0RA2u1HmWGanDT94JgixtalhvIyitwStWiDAUFb38/MoUxdJdVhlzTrCC99o+Yi1TBr5/2xBDwgXnXq6YnGJCsiYrkY47k3rgAFHNvCeoo6ta/dp2Q9YJZ9UqjsZqHxIclY4wQygCyvLEC+EVduSAMJsZ3X4hi1imC+eIIC2sqtDfviXLImKc/wBqCmivcMQPIUsrWpTwwsdL5T7MKvyq2r51RcKKoG8Z3aOPK+GCa2Dbzz/MVPl7JHnCz3UBLpLkfqCzw3bV5mdFuRIwAo5w/EdUtzmVtQCVWleZY49wTfJnIyo6it2S9ExAIbqvyW/cKgWyOUhn1G4fghRZzZWKNPMdeWUHm5iZQ29pXYFqQF9vPMveF+0G2kFqxzxEha7aziHGEHGnsgFE1hu+ZwK6D+Y1W4A74r8QCOSjWIURxopxvUAAhrbn8xBqQ2JF0/iW6BmJso+ZgiHbcLgzvqogKq77ilKqqo2y4pm+2pe3tdlmYZsW3zEAtMo733GoIG1uoYcB4u5cYYzkjDfFniCpVGKLwV4iL2PibIotHqDLsAqsvnceoVOTt/c/aMxZrBZXvmWM0cttARAXTn3OyWTO88zCCvlTMDR9wWYUUGUr8amGwB3ai1cLxwR25JTWa/rLLYVCO/7uULHHfdwuq3C2jo+P7maKFEoaT8ymq27J47944o4NKrNyxq6txnW82FuUP5lFMe7iA4Wl0tf3MIsPJb/mcDtzhv8AUJQkVWCX1OPF1mNwpT7zEpaPEOJg1Tn4ghdLxSQTNwC3dfaGSqgiWC6zrh+0oKZNB4GdwQinYNEW0gmuK2/Fd4H6g0HNA0YiFjHYqW3mjTx5iSJrss09q/EqwzSeziMaphUUK737iuISICA5f0SoVQCj1NFqKzncPkJQXTslFYdRVWuMeZgWLGCrSDXBeBv3+4tBblgqqJpnZVZitsY5bYCop2oDNAouLHF+alVRA6L/AORQDUjAoV3lNAcaM1fqJZYHOMEdVkuHB7qFFagZbU/MFsDjLW2Uq4F2v5hkCLdtNwb1R3RiM6fludyly7QjnwYYhi5EKoH/AJM36Gluf4rcMEXnquUNBEAAAy3T/vMvBOOTDm1wc6i7yZYD/etmJwIGLPzAFyX2iMxUVx94qBk96ahvuutV4vNeaiPHAEctPft2PeBxqOE98RTMv5gGQNJRb6/MKli4WqE51LXQ+JSxbtJZoKs4CIIBVWVFhawsDh84lwLHYOo8WOdQbP5TjMrw357S7mxgFHoXP6jMLWg+oK0iea4iHBP69wKwJl3Cg5zekmR5ecRTN32zKDdVwNR8UGCjwYhglmu8ArVg5sQlgyQ7tzS9FZX7ZgqUiLkfxLmzb6iar3aKYLJOZ57oz/WFjCPOYodg0+v5lISoNXXmbENOMYIVkKzT/fEGRAtY35jcVU8GSXMrjm33xDcLPwx8xvqiO8AzLRBvBfjv94iuoHccQC4LYYqFttrXJt18QRU3GY8NY9RkMM9lNZliFFNJYAbrdV8YjS69kQMvmBKdRhc+/Eqjgmk27zLoClEPOSrm6UXsYTZcIFqYZJWWE6grkzefneHiMB8zIyZ243KIglGjOB4HmIlxBZuq7dv9S6AigK/UswLd3p/EUaSBWLt7BMw5DZX99ykKRR3vniBk0QB0YAwe++L1MUjqtVqBnhdOteb+Z7QOy7iydmtlqiAqyUPHeBsArq9NS6vgc0SqQXQbM13+5FVyaDBWu0ztwAME2TDdFw4ziijV4haWexBefUbQKJ1BKpFOz2/mFQho5+NTeDhg1/uDkLuCxiWJXjaxW3PeE1mWrwz+/tMrzsFld5lHVlOkrj+3CVHRSx0V2ggpkKcWi/wQQA3VKAFK8uYEUAQAHI1zFW/jBVx/1io5vzcay8IpiAbW2ULt1GI7d3P2iMx3M1KXQVreYHkCXmkS36O0qr2KUV7rMHdW+Hf+IsuX1MdKoF5dajpLDil55/iHFsfeNLt/CFd3V1G3RbNn9+IEWBpLUl2pKow57kJsRxffx+pkUoeSV1NseYnSE2MVEZ9MpyQYQ8lxvqLvVwEUftAPxeZnotzQuGUazzUOcR/MEVpVZpgzurt/eJ7VXt4h3te9QVRc83fbiFVnv+6iTZXy7yxULD3/ABLDgal9cRrKJLot2Aj3nnFF2SkKjmJT35YBgB70QS70cBuBWQXuFUQpWy79bg2EndW3qKCx93A2LWsW1TBLkMTyktzRMLM9x2IGOwlMa3l1ogtW34gIBa7vEMmLjM7FLzBclQ4juQph4x/WZZmtuaz/AF+0yBCsV/KoVZEEu035gYKrKbs3xAHNUNo857QaJQ4sSyXZLIKaTPeXVCgD2POPvFbOwq+JkoFZtkdystoHC8w7AtXsSoUC14Da/iFKlaF0DALrDeMWSz2pW6HN8+iKikHvQd4g2gslbMdyCujUK1nFh5LIo1RWhxe798RC21tW88/zBpuv3qo2GLs4XJMJSyvh/eJoVCYa3/uERYqo+om27CjN3AQMlgeO0wKbt0RXkxHQAU4nV+/9wrm3VNKeX84gTMvhQ/ftjMdWpLsRXq47IlooUWkbc8RW7IHyY3ccFzlxgbKNS/LB4eD1LmFp9oNxQS8+Jfky4OGAZVaJiCf7QzsajlRdaj51uKeL16lFTy713Dbl/wDIMdzW7RVLZ+ftG63CVQsKZoOWAoAXgFXF0GV47II0W3LX5ntBqtXiUoadn9ILAUFsw3ERGKboM/8AYFZCg81AKNCaaz58TOjOtxoYGsvMMIKaAaq5VkCbV2JYgpkKLKUIDy2edRt2Ue5Bu6eRpAFdbM6qCHdmLdwLpWdg3EMOK7x7tQ4wYMe5d8e5dPMLIabq5tZqdnfMFllTeXcxKVyZlIrBeMyq6V/upnosdkqAvAzKwNv5llqrlURh0vCCuKfcRc65gdskpNIu8ytC3LLd1/bgCbvfeFzJRLZoMUoVjWCpZLfwOoXOUHD6lxCN4AdkSjUqVw94DDAv+/qBYW8jfHd3MmymUXXiBsOW9wId0M6JRAFUsZyxUKXtlqHmCha7af3Eijs3SUcf8li2WKc7zrG9XKjVLcLi5QCtF/eYMUFNNst979RFFcW87PcwuGAXffXuZNoNDY4IIlhbArf4gFByu8HuegUJri2GwgpquX9/mNpKl3oPjiIgum8hdMPIAvtdsqt27t4ZRcAla5l5EW5Cn8S7wwd2ZYIQob/MYAyaUMD/AH9TBZL7Zr/2DyWXQpgqqcVMKAbEaBxTm8bhwRgTaV/r8y43UJGu4/eXxwApM8lMDrfeBKYLO1b0dqqBUwobAXXgk0/aPAu9K5uFFXd2I9aqMmSsY1C/zB1S647Rloa1iH+8JFOFBb9otGYCDds7H4hx8V4G9GSrNVEF59ZMrIwcZYGrAF7hfZg+1zNXrMHzEMKDi/8AswCJHOa+cv8ASVmg7hHAaDysXiaSh4BqcByaDJXGZQtM1huDBLM2eYg4MylA4zS1HeNgWexiWQKTw7jgpTAHLHj5mSYcE1f9xDhJsT9f9iskKXl+YJgaJdjXreYlVAvQQGzV5A6+YO+LweECK0ZILptqOUHOioWDG0cqczUC83bL+HyKlhq3vDYKut3xG6htJWo7DUE1ns3UTc2u4M5KaJiJ0sVLDEvkTXmAaOtSwtKvMuwxncsUk74gyivhrUstVv8AMScgnDxMyryrJ/fMABpwN2hMANXlx5g6URw1uUKBYayZfMobBs4LikEBTWSmYYc71pqAjzVZTHxqZwKubc/F3mUJwtzyMBbSyg28RTYohguZNGbut32qdtpZVOfcuiBpvNd6l35Q/wDkqgniHHmYKtcvHzGhaHlvHuBFArVYPe8VEUXl7ZZcOC5b/tSlFs0FLk7e2ACYI91W9SuglWcY9fmJggHP7SjUCuwLfmCACrpriCqzS4xhiEBB2QqOlFNWeHdgNvDcqUFuzzKRFvkWFiChyveMHP3lwljnQf3vLCNLsLYn6ldIVBC84UPuRBusHoH5ba+Y80BocW7PMBbC/PDRrzXqAO1CHKJ5IO4HEUwaa/UcyWXAYpbdmJoQVJi1aKlOOI3EgrGrow7/ABHJcS6IcOXb5lIbLQPeYjwU4bllCxvaxNhXefqwaLvGoYQ4hllq4IHSSgrNkEzCwz3xxt9odsBU0rMchSuiPIKUphxsT1W46BBuQrgLy/eA7lqt4x57wLQggoUXHJAsau/k7QXepeAxxHB+45/UQlob1eozb2CRekEh2DcVUpXbVfMKURt0mJU1nG4Clit2d3xKCsidrjz95QzW1Y0/f1Khkovsu4a2Z5un5gAI2OXOnt+CZtPywRGqBO7mFwll4SFUKYCJzwRbFsbdwZCgO7iVAqoyJu6/8hVVVis3xMnLAo/uAy3nNstgGjzv7QdOoy3hY7+/3Kt8DFP97SgvIDhqAU1Z3Wv9R1FVhT+YFBoC3Wj+1HThMlHdxGOccVNqU716lRWdxKXba2ueKh0VtAg0sqbubcflmVoAOMS/zbpiozZlOFEoLpOLGvtHKmwjRuiFgrC31/BChADeG0rcULWmrHHLiFhirqt/zMZt0chJgFUTKBTXBCh3E6v3BWcK0a9ZhYGQZacuvzEB6GtpdXoS2KbqOC+RDZvMFpKHld1VX8P2jUFmBbpl6qLwWDvt/binGgO+bgiKNLgA/mDEE1gSFgLFNNLx7li0Ulq/MxayL85alyQAByi0MY5/7FGAOg3jzcFAqdJqLdMnR3+YdgGHuXO+8FyHRltvv+vtFTqrmrYX+ZRwIoEGsQGrWLQV33+IICirFl3niFxgdVULFBopdRMCmm6vZqOhLtArXv5xEEgtE0AVo/5GwKAQNo8edPaUUsBQt3OT7+Jg+KM1jlUSqrHeUpgDKJWR7Md3w9rZgMghQoga2cOPtEqX92n4hiwktXSdsZIWHAdBxEKVKaJy17jJUYjgwPLKDa8UArdspyVU3gxe/vNb/Dd9bHxLiTmySrmTKt/MXZl4i8VmohrOg7HzHMi6SEGmnG6+Llbiq2A68feUA71oYD/cyAgHi2qzXmUMjk5NdoDyC7NwQtK8rKMt6mFQ0cu6QZJybRNcwLBdsbpe3Od4/UyyyXPd5jYAqsvl+IUCBbqzTmAkFtvvKTPIGmsYuFYaeDp/1GqUNjRTl8waAyxZZ/PzPfg7598wFZb1dWqIWy5NbzLDSvAwkSp3BYZXrOIE1LWVt9MpNjSzeD+v4jZiHI3cIsPannxEWlZ2K7jA5Bzu5tV2bccTAEKBxnMCZWYyOVItdpSukF3+JrW9mogaGuxPdeYlu/JN14gXzaG0TAdriUtgBuhaO0tUmzXfuUJaxeOPP7gg0srF7JYVaqshRjvW/ccM7nGPiWAKRstqNMhw71NYCD31HQC2rL+4lt5tW9V6mLYAcEBZRO1K+0wVBrRqFjLBimMRqLAYV3z/AG4CKw0lA5/iI1l2tte5kZG8/eyKyzlUBmLdtPcrB6mpds6JTJomjhrt27/eOAivBzRFbkLQxTj2vrEsBakyu35+0Gsw27CeK7R0F23vSi/xCwRhW3rnv8SuQESCg+/7iVQtlq7mG5FIORK8cxVeUrdfNQl0AGi2XP8AyK60Gzg4/v4iQULVLhoMEVe6A/UoMxb9h1K3RbEsZhkbK2z8sDBI9+3/ACWORegZr3MbNu036jrQLQcdmYgIWM1g8tkMqqQQLdceKogh8AWpRz2qIaLEDQF3TxndwLbs0Wdbsto/cyHAVUbXSPfeLqsu8qAeD47yhLQG6leIKoVRfuXu9zRE9jmX5r9xZal8sOhi0Lo7sZxyV/TfzFRK8SIi2FWK1Q7mN+Ayw6AVD38xqUGjPmCgcd+8sHp3cnjtN2GQMW/9R72jQlwxbxqLA07ZoYIFRjFSwl5gJ5wY3LGwVhUDPm3HqaFHB1S+T+sqtw28H3xENmUn5cdv9QYClu/wKxBa3MJeMNebmaXed5lz2dvEFQtuszkgyqCFdlDPdLmu8VbntMHOS3uEtQqmINsGw3zDprFBGpZdhvjEarFlFLdRDDjxN/N+okL73cQYW6LviIJWdmOAqgg9ZjKEYUO+IkSsVGY6GFlCoC748xwQoFpqab5cr3mkaQS2jpDj2xoSg5Q7y9DVrUpRrKP6jQCDGB8QlhuIZA2cEaoooK16gGiWLKEwrLWO0X2FRVr0r3AK4SiX21GljJlzFenK6qJVXjUAQoqxV5sl/EyuDRr1N6GhQVMrPGJaX7bjwwtzXmItu/0i1hEB+FjQbtvbmUoum75FDNNXM82RAEAps+xFUqZ2Rdj53KM+e/zDDaYDnlgrWkxTEpAzAhXynM5aEuIt1TPaNjLTNFcEcLwFo+IsMaDmu0AzJM7qAjduqvvDZbvG/EVAoWpo2QURyNfMtFvZ+pTMFGMf3UCqwCGKD/qYBMW1lJWdx2bDfy7wxGzd0qb5PGZo9S8s1JWfcZEA0jqUJbiGCO0KyCBs8uZWSGwHC9lD7Q4WRAHEY7YxLdAwTpuWAO/fI3e/mMH2AMALQAVDEMUfxCJZd7gAQABDzk7zJueZxFozRSOTmOAZ9gtWxREK3UO4i7cI4YDf2TD6m6GnBP/Z" name="Obrázek6" align="bottom" width="188" height="188" border= "0">

- Otvorte náustok. Zbadáte, že ste vdýchli celé množstvo prášoku a že blistre stripu sú prázdne.

- Odstráňte strip a pokračujte krokom C.


C. Čistenie zariadenia

- Po každom použití utrite náustok a nosnú plochu suchou látkou alebo suchou papierovou vreckovkou. Na čistenie zariadenia nepoužívajte vodu.

- Zatvorte náustok a umiestnite naň ochranný kryt.


Ak použijete viac Flumetoru, ako máte

Je dôležité, aby ste inhalátor používali podľa pokynov a aby ste užili svoju dávku tak, ako sa uvádza na obale označenom lekárnikom alebo podľa pokynov lekára. Nezvyšujte si ani neznižujte svoju dávku bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Ak náhodne užijete väčšiu dávku ako je odporúčaná, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Môžete spozorovať, že vám srdce bije rýchlejšie ako zvyčajne a že ste rozochvený. Môžete mať aj bolesť hlavy, svalovú slabosť a bolestivé kĺby.


Ak ste dlhodobo používali väčšie dávky, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom. Je to z dôvodu, že väčšie dávky Flumetoru môžu znížiť množstvo steroidných hormónov, ktoré sa tvoria v nadobličkách.


Ak zabudnete použiť Flumetor

Ak zabudnete použiť váš inhalátor, užite nasledujúcu dávku v čase, kedy bola pôvodne naplánovaná.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Flumetor

Je veľmi dôležité, aby ste Flumetor užívali každý deň podľa pokynov.


Užívajte ho stále, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať. Neprestaňte užívať ani náhleneznížte vašu dávku Flumetoru. Môže to zhoršiť vaše dýchacie problémy a veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky. Tieto zahŕňajú:


 • bolesť žalúdka

 • únava a nechutenstvo

 • nevoľnosť a hnačka

 • zníženie telesnej hmotnosti

 • bolesť hlavy alebo ospalosť

 • nízke hladiny draslíka v krvi

 • nízky krvný tlak a záchvaty


Veľmi zriedkavo, ak dostanete infekciu alebo ste v extrémnom strese (napríklad po vážnej nehode alebo keď idete na operáciu), môžete mať podobné vedľajšie účinky.


Aby sa zabránilo vzniku týchto príznakov, váš lekár vám môže predpísať ďalšie kortikosteroidy (napr. prednizolón).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, Váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku Flumetoru, ktorá bude udržiavať Vašu astmu alebo CHOCHP pod kontrolou.


Nasledovné vedľajšie účinky sa hlásili u osôb, ktoré užívali kombináciu salmeterolu a flutikazónpropionátu.


Alergické reakcia

Môžete spozorovať, že vaše dýchanie sa po použití Flumetoru náhle zhorší. Môžete mať silný piskot a kašeľ. Môžete spozorovať aj svrbenie a opuch (zvyčajne tváre, pier, jazyka alebo hrdla). Ak sa u vás vyskytnú tieto účinky, alebo ak sa vyskytnú náhle po použití Flumetoru,okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Alergické reakcie na Flumetor menej časté (postihujú menej ako 1 osobu z 100).


Ďalšie vedľajšie účinky sú uvedené nižšie:


Veľmi časté vedľajšie účinky(postihujú viac ako 1 pacienta z 10):

 • Bolesť hlavy

 • U pacientov s CHOCHP bol hlásený zvýšený počet nachladnutí


Časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):

 • Kandidóza (bolestivé, krémovožlté, vyvýšené škvrny) ústnej dutiny a hrdla. Taktiež bolestivý jazyk, hrdlo a zachrípnutý hlas. Môže pomôcť vypláchnutie úst vodou a vypľutie vody okamžite po každej inhalácii. Váš lekár vám môže predpísať protiplesňový liek na liečbu kandidózy.

 • Bolestivé, opuchnuté kĺby a svalová bolesť.


U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) boli hlásené aj nasledujúce vedľajšie účinky:


 • Zápal pľúc a zápal priedušiek (infekcia pľúc). Povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov: zvýšenú tvorbu hlienu, zmenu farby hlienu, horúčku, triašku, zhoršený kašeľ, zhoršené dýchacie problémy.

 • Tvorba podliatin a zlomeniny.

 • Zápal prinosových dutín (pocit napätia alebo plnosti v nose, lícach a za očami, niekedy s pulzujúcou bolesťou).

 • Znížené množstva draslíka v krvi (môžete mať nepravidelný tlkot srdca, svalovú slabosť, kŕče).


Menej časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 pacientov z 1000):

 • Veľmi rýchly tlkot srdca (tachykardia).

 • Pocit rozochvenosti a rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca (palpitácie) - zvyčajne nie sú škodlivé a ich výskyt sa pri pokračujúcej liečbe zníži.

 • Svalové kŕče.

 • Pocit nepokoja (tento účinok sa vyskytuje hlavne u detí).

 • Podráždenie hrdla. Môže pomôcť vypláchnutie úst vodou a vypľutie vody okamžite po užití každej inhalácie.

 • Bolesť na hrudi.


Zriedkavé vedľajšie účinky(postihujú menej ako 1 pacienta z 1 000):

 • Dýchacie ťažkosti alebo piskot, ktoré sa zhoršia okamžite po použití Flumetoru. Ak k tomuto dôjde, prestaňte používať váš Flumetor. Na uľahčenie dýchania použite váš rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • Flumetor môže ovplyvniť normálnu tvorbu steroidných hormónov v tele, hlavne ak dlhodobo užívate vysoké dávky. Tieto účinky zahŕňajú:

 • spomalený rast u detí a mladistvých

 • rednutie kostí

 • sivý zákal (katarakta) a zelený zákal (glaukóm) postihujúci oči

 • zvýšenie telesnej hmotnosti

 • okrúhla tvár (v tvare mesiaca) (Cushingov syndróm)

Váš lekár vás bude pravidelne kontrolovať kvôli akémukoľvek z týchto vedľajších účinkov, aby sa uistil, že užívate najnižšiu dávku Flumetoru, ktorá udržiava vašu astmu pod kontrolou.

 • Zvýšené hladiny cukru (glukózy) v krvi (hyperglykémia). Ak máte cukrovku, môže byť potrebné častejšie sledovanie krvného cukru a pravdepodobne úprava vašej zvyčajnej diabetickej liečby.

 • Poruchy spánku a zmeny správania, ako je nezvyčajná aktivita a podráždenosť (tieto účinky sa vyskytujú hlavne u detí).

 • Nepravidelný tlkot srdca alebo údery srdca naviac (arytmie). Informujte o tom svojho lekára, ale neprestaňte užívať Flumetor, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.

 • Vyrážka


Frekvencia neznáma, ale tiež sa môže vyskytnúť:

 • Depresia alebo agresivita. Výskyt týchto účinkov je pravdepodobnejší u detí.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Flumetor


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Flumetor obsahuje


Liečivá sú:

50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeteroliumhydroxynafoátu)a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu,

alebo

50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeteroliumhydroxyxinafoátu) a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu.


Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Flumetor a obsah balenia


Dvojfarebné plastové zariadenie s obsahom 60 hliníkových stripov, každý s dvoma blistrami, zabalené v kartónovej škatuli spolu s písomnou informáciou pre používateľa. Každý strip s dvoma blistrami obsahuje jednu (1) dávku kombinácie liečiv.


Veľkosť balenia: 60 dávok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


ELPEN Pharmaceutical Co.Inc

95, Marathonos Ave., GR-19009 Pikermi, Attica

GréckoLiek je schválený v členských štátoch európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Maďarsko Flumetor

Nemecko Flusalio

Slovensko Flumetor

Švédsko Flusalio

Taliansko Flusalio


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.


9

Flumetor 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08824


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Flumetor 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka

dávkovaný inhalačný prášok


Flumetor 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka

dávkovaný inhalačný prášok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna jednorazová dávka Flumetoru obsahuje


50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeterolxinafoátu) a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu.

50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeterolxinafoátu)a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu.Pomocná látka so známym účinkom:

Flumetor 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka dávkovaný inhalačný prášok obsahuje 24,677 mg laktózy.

Flumetor 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka dávkovaný inhalačný prášok obsahuje 24,427 mg laktózy.Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dávkovaný inhalačný prášok


Flumetor obsahuje dve liečivá zabalené do dvoch blistrov v stripoch z hliníkovej fólie na jednorazovú dávku (stripy s dvoma blistrami), ktoré sa uchovávajú v inhalátore Elpenhaler.

Hliníková fólia ochraňuje inhalačný prášok pred účinkami vzduchu.

Každá dávka je vopred nadávkovaná v jednom stripe s dvoma blistrami.

Jedna kartónová škatuľa obsahuje jeden inhalátor Elpenhaler so 60 stripmi s dvoma blistrami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Flumetor je indikovaný u dospelých.


Astma


Flumetor je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy vtedy, keď je vhodné použiť kombináciu liečiv (dlhodobo pôsobiaceho beta-2-agonistu a inhalačného kortikosteroidu):


- u pacientov, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačným krátkodobo pôsobiacim beta-2-agonistom používaným podľa potreby


alebo


- u pacientov, ktorých stav už je dostatočne kontrolovaný obidvoma liečivami, inhalačným kortikosteroidom a dlhodobo pôsobiacim beta-2-agonistom.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)


Flumetor je indikovaný na symptomatickú liečbu pacientov s CHOCHP, s FEV1 < 60% predpokladaného normálu (pred podaním bronchodilatancia) a s opakovanými exacerbáciami v anamnéze, u ktorých aj napriek pravidelnej liečbe bronchodilatanciami pretrvávajú závažné príznaky.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Pacienti majú byť upozornení, že na dosiahnutie optimálneho účinku sa Flumetor musí používať denne, aj keď sú asymptomatickí.


Pacienti majú byť pravidelne kontrolovaní lekárom tak, aby sila Flumetoru, ktorú užívajú, bola vždy optimálna a bola menená len na odporúčanie lekára. Dávka má byť titrovaná na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udrží účinná kontrola príznakov. Ak sa dosiahne kontrola príznakov s najnižšou silou kombinácie podávanej dvakrát denne, v ďalšom kroku je možné pristúpiť k vyskúšaniu inhalácie kortikosteroidu samostatne. Alternatívne sa pacienti, ktorých stav si vyžaduje podávanie dlhodobo pôsobiaceho beta-2-agonistu, môžu titrovať na Flumetor podávaný jedenkrát denne, ak to bude podľa názoru lekára dostatočné na udržiavanie kontroly ochorenia. V prípade dávky podávanej jedenkrát denne sa u pacienta s nočnými príznakmi v anamnéze má dávka podať večer a u pacienta s príznakmi vyskytujúcimi sa prevažne počas dňa v anamnéze sa má dávka podať ráno.


Pacientom sa má podávať taká sila Flumetoru, ktorá obsahuje dávku flutikazónpropionátu zodpovedajúcu závažnosti ich ochorenia. Lekári si musia byť vedomí toho, že u pacientov s astmou je flutikazónpropionát rovnako účinný ako iné inhalačné steroidy v približne polovičnej mikrogramovej dennej dávke. Ak individuálny pacient potrebuje dávky mimo odporúčanej schémy, majú sa predpísať náležité dávky beta-agonistu a/alebo kortikosteroidu.


Odporúčaná dávka:


Astma


Dospelí:


Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne


alebo


Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.


U dospelých so stredne ťažkou perzistentnou astmou (definovaných ako pacienti s každodennými príznakmi, každodenným používaním záchranného lieku a stredne ťažkým až ťažkým stupňom obštrukcie), u ktorých je nevyhnutná rýchla kontrola astmy, je na zváženie krátkodobé podávanie Flumetoru ako počiatočnej udržiavacej liečby. V týchto prípadoch je odporúčaná počiatočná dávka jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne. Po dosiahnutí kontroly astmy je potrebné liečbu zhodnotiť a zvážiť, či pacienti majú prejsť na inhalačný kortikosteroid podaný samostatne. Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov.


Keď nie je splnené jedno alebo dve z kritérií závažnosti astmy, nebol preukázaný jasný prínos v porovnaní s inhalačným flutikazónpropionátom podaným samostatne a používaným ako počiatočná udržiavacia liečba. Vo všeobecnosti inhalačné kortikosteroidy zvyčajne zostávajú liekom prvej línie u väčšiny pacientov. Flumetor nie je určený na počiatočnú liečbu ľahkej astmy. Sila salmeterolu/flutikazónpropionátu 50 mikrogramov/100 mikrogramov nie je určená pre dospelých s ťažkou astmou; u pacientov s ťažkou astmou sa odporúča stanoviť vhodnú dávku inhalačného kortikosteroidu skôr, ako sa môže použiť akákoľvek liečba fixnou kombináciou.


CHOCHP


Dospelí:


Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.


Osobitné skupiny pacientov:


U starších pacientov alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii údaje o použití Flumetoru u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Pediatrická populácia


Flumetor sa nemá používať u detí a dospievajúcich.


Spôsob podávania


Flumetor je určený len na inhaláciu.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba astmy sa má za normálnych okolností riadiť krokovým postupom a odpoveď pacienta sa má monitorovať klinicky a vyšetrovaním funkcie pľúc.


Flumetor sa nemá používať na liečbu akútnych príznakov astmy, ktoré si vyžadujú rýchlo a krátkodobo pôsobiace bronchodilatancium. Pacienti majú byť poučení, aby mali svoj liek používaný na zmiernenie akútnych príznakov astmy stále pri sebe.


U pacientov sa liečba Flumetorom nemá začať počas exacerbácie, alebo ak majú významne sa zhoršujúcu alebo akútne sa zhoršujúcu astmu.


Počas liečby Flumetorom sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky spojené s astmou a exacerbácie astmy. Pacientom sa má odporučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc, ak po Flumetore príznaky astmy zostanú naďalej nekontrolované, alebo ak sa zhoršia.


Zvýšenie spotreby krátkodobo pôsobiacich bronchodilatancií na zmiernenie príznakov astmy svedčí o zhoršení kontroly astmy a pacienti majú podstúpiť lekársku kontrolu.


Náhle a pokračujúce zhoršovanie kontroly astmy je potenciálne život ohrozujúce a pacient má podstúpiť urgentné lekárske vyšetrenie. Má sa zvážiť zosilnenie liečby kortikosteroidmi. Pacient má podstúpiť lekársku kontrolu aj v prípade, ak používaný Flumetor nepostačuje na dostatočnú kontrolu astmy.


Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, môže sa uvažovať o postupnom znižovaní dávky Flumetoru. Pri postupnom znižovaní liečby je dôležitá pravidelná kontrola pacientov. Má sa použiť najnižšia účinná dávka Flumetoru (pozri časť 4.2).


U pacientov s astmou alebo CHOCHP sa majú zohľadniť aj iné liečby kortikosteroidmi.


Liečba Flumetorom sa nesmie náhle prerušiť u pacientov s astmou z dôvodu rizika exacerbácie. Liečba má byť titrovaná nadol pod kontrolou lekára. U pacientov s CHOCHP sa ukončenie liečby môže spájať aj so symptomatickou dekompenzáciou a má prebiehať pod kontrolou lekára.


Tak ako všetky inhalačné kortikosteroidy, aj Flumetor sa má podávať opatrne pacientom s tuberkulózou pľúc.


Zriedkavo môže Flumetor vo vysokých terapeutických dávkach spôsobiť srdcové arytmie, napr. supraventrikulárnu tachykardiu, extrasystoly a fibriláciu predsiení, a mierne, prechodné zníženie hladín draslíka v sére. Preto sa Flumetor musí používať opatrne u pacientov s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, anomáliami srdcového rytmu, diabetom mellitus, tyreotoxikózou, neliečenou hypokaliémiou alebo u pacientov s predispozíciou na nízke hladiny draslíka v sére.


Veľmi zriedkavo boli hlásené zvýšenia hladín cukru v krvi (pozri časť 4.8) a to je potrebné zvážiť vtedy, ak sa tento liek predpisuje pacientom s diabetom mellitus v anamnéze.


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe môže dôjsť k paradoxnému bronchospazmu s okamžitým zhoršením piskotu po podaní dávky. Používanie Flumetoru sa musí ihneď prerušiť, pacient vyšetriť a v prípade potreby začať alternatívnu liečbu.


Flumetor obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy a glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


U pacientov prechádzajúcich na liečbu Flumetorom je potrebná opatrnosť, hlavne ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že funkcia nadobličiek je v dôsledku predošlej systémovej liečby steroidmi poškodená.


Systémové účinky sa môžu objaviť pri akýchkoľvek inhalačných kortikosteroidoch, hlavne pri vysokých dávkach predpisovaných dlhodobo. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný ako pri perorálnych kortikosteroidoch. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov, kataraktu, glaukóm a zriedkavejšie rad psychologických a behaviorálnych účinkov vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity (najmä u detí). Preto je dôležité, aby bol pacient pravidelne sledovaný a aby sa dávka inhalačného kortikosteroidu znížila na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola astmy.


Dlhodobá liečba pacientov vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov môže viesť k útlmu funkcie nadobličiek a akútnej adrenálnej kríze. Opísané boli veľmi zriedkavé prípady útlmu funkcie nadobličiek a akútnej krízy nadobličiek aj po podávaní dávok flutikazónpropionátu medzi 500 a menej ako 1000 µg. Situácie, ktoré môžu potenciálne spustiť akútnu krízu nadobličiek, zahŕňajú úraz, chirurgický zákrok, infekciu alebo akékoľvek náhle zníženie dávok. Prítomné symptómy sú typicky nešpecifické a môžu zahŕňať anorexiu, bolesť brucha, zníženie telesnej hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nauzeu, vracanie, hypotenziu, znížené vedomie, hypoglykémiu a záchvaty. V období stresu a elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť pridanie systémových kortikosteroidov.


Prínosom liečby inhalačným flutikazónpropionátom má byť minimalizácia potreby perorálnych steroidov, ale u pacientov prechádzajúcich z perorálnych steroidov môže počas značnej doby pretrvávať riziko narušenej adrenálnej rezervy. Riziku môžu byť vystavení aj pacienti, ktorí v minulosti vyžadovali akútnu liečbu vysokými dávkami kortikosteroidov. Vždy sa má myslieť na možnosť tejto reziduálnej dysfunkcie v naliehavých prípadoch a za určitých situácií, ktoré pravdepodobne produkujú stres a má sa zvážiť vhodná liečba kortikosteroidmi. Pred elektívnymi procedúrami môže byť potrebné konzultovať rozsah poškodenia nadobličiek so špecialistom.


Ritonavir môže značne zvýšiť koncentráciu flutikazónpropionátu v plazme. Z tohto dôvodu je potrebné sa vyhnúť súbežnému použitiu, okrem prípadov, keď možný prínos pre pacienta prevyšuje riziko systémových vedľajších účinkov kortikosteroidov. Zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov existuje aj pri súbežnom podávaní flutikazónpropionátu s inými silnými CYP3A inhibítormi (pozri časť 4.5).


V štúdii TORCH bol u pacientov s CHOCHP, ktorí dostávali salmeterol/flutikazónpropionát 50/500 mikrogramov dvakrát denne v porovnaní s placebom, ako aj v štúdiách SCO40043 a SCO100250 porovnávajúcich nižšiu neschválenú dávku salmeterol/ flutikazónpropionát na liečbu CHOCHP, 50/250 mikrogramov dvakrát denne, s podávaním samotného salmeterolu 50 mikrogramov dvakrát denne(pozri časť 4.8 a 5.1), hlásený zvýšený výskyt infekcií dolných dýchacích ciest (hlavne pneumónie a bronchitídy)..Podobný výskyt pneumónie v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom sa pozoroval vo všetkých štúdiách.


V štúdií TORCH boli starší pacienti, pacienti s nižším indexom telesnej hmotnosti (< 25 kg/m2) a pacienti s veľmi ťažkým ochorením (FEV1 < 30 % náležitých hodnôt) vystavení najväčšiemu riziku vzniku pneumónie bez ohľadu na liečbu. U pacientov s CHOCHP musia byť lekári ostražití kvôli možnému vzniku pneumónie a iných infekcií dolných dýchacích ciest, pretože klinické prejavy takýchto infekcií a exacerbácie sa často prekrývajú. Ak u pacienta s ťažkou CHOCHP vznikne pneumónia, liečba Flumetorom sa musí prehodnotiť.


Údaje z veľkej klinickej štúdie (Salmeterol Multi-Center Astma Research Trial, SMART /multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu astmy) poukázali na to, že afroamerickí pacienti boli vystavení zvýšenému riziku závažných respiračných nežiaducich príhod alebo úmrtia po používaní salmeterolu v porovnaní s placebom (pozri časť 5.1). Nie je známe, či to spôsobili farmakogenetické alebo iné faktory. Pacientom černochom afrického pôvodu alebo afrokaribského pôvodu sa má preto odporučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali aj lekársku pomoc, ak počas používania salmeterolu/flutikazónpropionátu príznaky astmy zostanú naďalej nekontrolované alebo ak sa zhoršia.


Súbežné systémové podávanie ketokonazolu významne zvyšuje systémovú expozíciu salmeterolu. Môže to viesť k zvýšenému výskytu systémových účinkov (napr. predĺženie QTc intervalu a palpitácie). Preto je potrebné vyhnúť sa súbežnej liečbe s ketokonazolom alebo inými silnými inhibítormi CYP3A4, pokiaľ riziko nežiaducich systémových účinkov liečby salmeterolom neprevažuje nad potenciálnym prínosom (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Je potrebné vyhnúť sa podávaniu neselektívnych aj selektívnych betablokátorov, pokiaľ ich použitie nie je absolútne indikované.


Súbežné použitie iných beta-adrenergných liečiv môže mať potenciálne aditívny účinok.


Flutikazónpropionát


Za normálnych okolností sa po inhalačnom podávaní dosiahnu nízke plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu, a to vďaka rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou a vysokému systémovému klírensu sprostredkovanému cytochrómom P450 3A4 v čreve a pečeni. Z toho dôvodu nie sú klinicky významné liekové interakcie sprostredkované flutikazónpropionátom pravdepodobné.


V interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov, ktorí užívali intranazálny flutikazónpropionát a ritonavir (vysoko účinný inhibítor cytochrómu P450 3A4) v dávke 100 mg dvakrát denne, došlo k niekoľkostonásobnému zvýšeniu plazmatickej koncentrácie flutikazónpropionátu, čo malo za následok výrazne znížené koncentrácie kortizolu v sére. Informácia o tejto interakcii chýba pre inhalačný flutikazónpropionát, ale očakávajú sa výrazne zvýšené plazmatické hladiny flutikazónpropionátu. Boli hlásené prípady Cushingovho syndrómu a útlmu funkcie nadobličiek. Je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii, okrem prípadov, keď prínos prevyšuje zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov glukokortikosteroidov.


V malej štúdii u zdravých dobrovoľníkov došlo pri podávaní o niečo slabšieho inhibítora CYP3A, ketokonazolu, k zvýšeniu expozície flutikazónpropionátu po jednorazovej inhalácii o 150 %. Toto viedlo k výraznejšiemu zníženiu plazmatickej hladiny kortizolu v porovnaní s flutikazónpropionátom podaným samostatne. Zvýšenie systémovej expozície flutikazónpropionátu a rizika systémových vedľajších účinkov sa očakáva aj pri súbežnej liečbe s inými silnými inhibítormi CYP3A, ako je itrakonazol. Odporúča sa opatrnosť a dlhodobej liečbe takýmito liečivami sa má podľa možnosti vyhnúť.


Salmeterol


Silné inhibítory CYP3A4


Súbežné podávanie ketokonazolu (400 mg perorálne jedenkrát denne) a salmeterolu (50 µg inhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 7 dní malo za následok významné zvýšenie plazmatickej expozície salmeterolu (1,4‑násobný vzostup Cmaxa 15‑násobný vzostup AUC). Môže to viesť k zvýšenému výskytu iných systémových účinkov liečby salmeterolom (napr. predĺženie QTc intervalu a palpitácie) v porovnaní s podávaním salmeterolu alebo ketokonazolu v monoterapii (pozri časť 4.4).


Nezaznamenali sa klinicky významné účinky na krvný tlak, srdcovú frekvenciu, glykémiu a hladiny draslíka v krvi. Súbežné podávanie ketokonazolu nepredĺžilo polčas eliminácie salmeterolu ani nezvýšilo kumuláciu salmeterolu pri jeho opakovanom podávaní.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu ketokonazolu, pokiaľ riziko systémových nežiaducich účinkov liečby salmeterolom neprevažuje nad potenciálnym prínosom. Podobné riziko interakcie pravdepodobne existuje aj pri iných silne účinných inhibítoroch CYP3A4 (napr. itrakonazol, telitromycín, ritonavir).


Stredne účinné inhibítory CYP3A4

Súbežné podávanie erytromycínu (500 mg perorálne trikrát denne) a salmeterolu (50 µg inhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 6 dní malo za následok malé, ale štatisticky nevýznamné zvýšenie expozície salmeterolu (1,4-násobný vzostup Cmax a 1,2-násobný vzostup AUC). Súbežné podávanie erytromycínu sa nespájalo so žiadnymi závažnými nežiaducimi účinkami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Stredne veľké množstvo údajov o gravidných ženách (medzi 300 – 1000 hodnotení gravidít) nepoukazuje na malformácie alebo fetálnu/neonatálnu toxicitu salmeterolu a flutikazónpropionátu. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu po podaní agonistov β-2-adrenoreceptorov a glukokortikosteroidov (pozri časť 5.3).


Podávanie Flumetoru gravidným ženám sa má zvážiť len vtedy, ak je očakávaný prínos pre matku väčší ako akékoľvek možné riziko pre plod.


V liečbe gravidných žien sa má používať najnižšia účinná dávka flutikazónpropionátu, ktorá je potrebná na udržiavanie dostatočnej kontroly astmy.


Laktácia

Nie je známe, či sa salmeterol a flutikazónpropionát alebo ich metabolity vylučujú do ľudského

mlieka.


Štúdie ukázali, že salmeterol a flutikazónpropionát a ich metabolity sa vylučujú do mlieka u potkanov.


Riziko u novorodencov/dojčiat nie je vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť alebo prerušiť liečbu Flumetorom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


Fertilita


Neexistujú žiadne údaje u ľudí. Avšak štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne účinky salmeterolu alebo flutikazónpropionátu na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Keďže Flumetor obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát, možno očakávať nežiaduce reakcie podobného charakteru a závažnosti ako tie, ktoré súvisia s jednotlivými liečivami. Výskyt ďalších nežiaducich účinkov po súbežnom podaní oboch liečiv nebol pozorovaný.


Nežiaduce účinky, ktoré boli spojené so salmeterolom a flutikazónpropionátom, sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencia je definovaná ako: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až 1/10), menej časté (1/1000 až 1/100), zriedkavé (1/10 000 až 1/1000), veľmi zriedkavé (1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Frekvencie výskytu boli stanovené z údajov z klinických štúdií. Výskyt u placeba sa nebral do úvahy.


Trieda orgánových

systémov

Nežiaduci účinok

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Kandidóza ústnej dutiny a hrdla


Pneumónia


Bronchitída

Časté


Časté1,3,5


Časté1,3

Poruchy imunitného

systému

Reakcie z precitlivenosti s nasledujúcimi prejavmi:

Kožné reakcie z precitlivenosti


Angioedém (hlavne edém tváre a orofaryngeálny

edém)


Respiračné symptómy (dyspnoe)


Respiračné symptómy (bronchospazmus)

Anafylaktické reakcie zahŕňajúce

anafylaktický šok


Zriedkavé


Zriedkavé


Menej časté


Zriedkavé

Zriedkavé


Poruchy

endokrinného

systému

Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm

funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a

dospievajúcich, zníženie denzity kostných

minerálov

Zriedkavé4

Poruchy metabolizmu

a výživy

Hypokaliémia

Hyperglykémia

Časté3

Zriedkavé4

Psychické poruchy

Úzkosť


Poruchy spánku a zmeny správania, zahŕňajúce

hyperaktivitu a podráždenosť (hlavne u detí)


Depresia, agresivita (hlavne u detí)

Menej časté


Zriedkavé


Neznáme

Poruchy nervového

systému

Bolesť hlavy

Tremor

Veľmi časté1

Menej časté

Poruchy oka

Katarakta, glaukóm

Zriedkavé4

Poruchy srdca a

srdcovej činnosti

Palpitácie


Tachykardia


Srdcové arytmie (zahŕňajúce fibriláciu predsiení, supraventrikulárnu tachykardiu a extrasystoly)


Angina pectoris

Menej časté


Menej časté


Zriedkavé


Menej časté

Poruchy dýchacej

sústavy, hrudníka a

mediastína

Nazofaryngitída


Podráždenie hrdla


Zachrípnutie/dysfónia


Sinusitída


Paradoxný bronchospazmus

Veľmi časté2,3


Menej časté


Časté


Časté1,3


Zriedkavé4

Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Kontúzie

Časté1,3

Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového

tkaniva

Svalové kŕče


Traumatické zlomeniny


Artralgia


Myalgia

Menej časté


Časté1,3


Časté


Časté


1Hlásené často u placeba


2Hlásené veľmi často u placeba


3Hlásené počas 3 rokov v štúdii s CHOCHP


4Pozri časť 4.4


5Pozri časť 5.1


Opis niektorých nežiaducich reakcií


Boli hlásené farmakologické vedľajšie účinky liečby beta-2 agonistami, ako sú tremor, palpitácie a bolesť hlavy, ale zvyčajne sú prechodné a ustupujú pri pravidelnej liečbe.


Vzhľadom k obsahu flutikazónpropionátu sa u niektorých pacientov môže objaviť zachrípnutie a kandidóza (soor) ústnej dutiny a hrdla. Zachrípnutie aj kandidóza môžu byť zmiernené vykloktaním vodou po použití lieku. Symptomatickú kandidózu je možné liečiť lokálnymi antimykotickými liekmi aj pri pokračovaní liečby Flumetorom.


Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov, kataraktu a glaukóm (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií nie sú dostupné žiadne údaje o predávkovaní Flumetorom, nižšie sú však uvedené údaje o predávkovaní oboma liečivami:


Príznaky a symptómy predávkovania salmeterolom sú tremor, bolesť hlavy a tachykardia. Preferovaným antidotom sú kardioselektívne betablokátory, ktoré sa majú používať opatrne u pacientov s bronchospazmom v anamnéze. Ak je potrebné liečbu Flumetorom prerušiť v dôsledku predávkovania beta-agonistickou zložkou lieku, má sa zvážiť zabezpečenie vhodnej náhradnej liečby steroidmi. Okrem toho môže dôjsť k hypokaliémii a má sa zvážiť doplnenie zásob draslíka.


Akútne predávkovanie: Akútna inhalácia flutikazónpropionátu v dávkach prevyšujúcich odporúčané dávky môže viesť k dočasnému útlmu funkcie nadobličiek. Nie je potrebný urgentný zásah, keďže funkcia nadobličiek sa v priebehu niekoľkých dní obnoví, čo sa potvrdí stanovením plazmatického kortizolu.


Chronické predávkovanie inhalačným flutikazónpropionátom: Pozri časť 4.4: riziko útlmu funkcie nadobličiek: Môže byť potrebné sledovanie adrenálnej rezervy. V prípadoch predávkovania flutikazónpropionátom sa v liečbe Flumetorom môže pokračovať v dávkach dostatočných na kontrolu príznakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Adrenergiká a iné antiastmatiká.


ATC kód: R03AK06


Klinické štúdie so salmeterolom/flutikazónpropionátom zamerané na astmu


Dvanásťmesačná štúdia (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL /Dosiahnutie optimálnej kontroly astmy/) u 3416 dospelých a dospievajúcich pacientov s perzistentnou astmou porovnala bezpečnosť a účinnosť salmeterolu/flutikazónpropionátu s inhalačným kortikosteroidom (flutikazónpropionát) podávaným samotne s cieľom zistiť, či sú ciele liečby astmy dosiahnuteľné. Liečba bola zintenzívnená každých 12 týždňov až dovtedy, kým sa nedosiahla **úplná kontrola alebo najvyššia dávka skúšaného lieku. V štúdii GOAL sa dokázalo, že kontrolu astmy dosiahlo viac pacientov liečených salmeterolom/flutikazónpropionátom ako pacienti liečení samotným ICS (inhaled corticosteroids) a táto kontrola sa dosiahla pri nižšej dávke kortikosteroidu.


Dobrá kontrola astmy sa dosiahla rýchlejšie so salmeterolom/flutikazónpropionátom ako so samotným ICS. Dĺžka liečby potrebná na dosiahnutie prvého jednotlivého týždňa s dobrou kontrolou u 50 % jedincov bola 16 dní v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom v porovnaní s 37 dňami v skupine s ICS. V podskupine astmatikov bez predošlej liečby steroidmi bola dĺžka liečby potrebná na dosiahnutie jednotlivého týždňa s dobrou kontrolou 16 dní pri liečbe salmeterolom/flutikazónpropionátom v porovnaní s 23 dňami pri liečbe ICS.


Celkové výsledky štúdie ukázali:


Percento pacientov, ktorí počas 12 mesiacov dosiahli *dobrú kontrolu (Well Controlled, WC) a **úplnú kontrolu (Totally Controlled, TC) astmy


Liečba pred štúdiou

Salmeterol/flutikazón

propionát

Flutikazónpropionát

WC

TC

WC

TC

Bez ICS (samotné SABA)

78 %

50 %

70 %

40 %

Nízka dávka ICS (≤500 µg BDP alebo

ekvivalent/denne)

75 %

44 %

60 %

28 %

Stredná dávka ICS (>500-1000 µg BDP alebo ekvivalent/denne)

62 %

29 %

47 %

16 %

Súhrnné výsledky zo všetkých troch úrovní liečby

71 %

41 %

59 %

28 %


*Dobrá kontrola astmy; občasné príznaky alebo použitie SABA alebo hodnoty predpokladaných pľúcnych funkcií nižšie ako 80 % a bez prebúdzania sa v noci, bez exacerbácií a bez vedľajších účinkov vyžadujúcich zmenu liečby


**Úplná kontrola astmy; bez príznakov, bez použitia SABA, hodnoty predpokladaných pľúcnych funkcií vyššie alebo rovnajúce sa 80 %, bez prebúdzania sa v noci, bez exacerbácií a bez vedľajších účinkov vyžadujúcich zmenu liečby.


Výsledky tejto štúdie svedčia o tom, že salmeterol/flutikazónpropionát 50/100 µg dvakrát denne sa môže považovať za počiatočnú udržiavaciu liečbu u pacientov so stredne ťažkou perzistentnou astmou, u ktorých je rýchla kontrola astmy nevyhnutná (pozri časť 4.2).


Dvojito zaslepená, randomizovaná štúdia s paralelnými skupinami u 318 pacientov s perzistentnou astmou vo veku ≥ 18 rokov hodnotila bezpečnosť a znášanlivosť podávania dvoch inhalácií salmeterolu/flutikazónpropionátu dvakrát denne (dvojnásobná dávka) počas dvoch týždňov. V štúdii sa dokázalo, že zdvojnásobenie počtu inhalácií každej sily salmeterolu/flutikazónpropionátu počas až 14 dní viedlo k malému zvýšeniu výskytu nežiaducich udalostí spojených s beta-agonistom (tremor; 1 pacient [1 %] oproti 0, palpitácie; 6 [3 %] oproti 1 [<1 %], svalové kŕče; 6 [3 %] oproti 1 [<1 %]) a k podobnému výskytu nežiaducich udalostí spojených s inhalačným kortikosteroidom (napr. kandidóza ústnej dutiny; 6 [6 %] oproti 16 [8 %], zachrípnutie; 2 [2 %] oproti 4 [2 %]) v porovnaní s jednou inhaláciou dvakrát denne. Malé zvýšenie výskytu nežiaducich udalostí spojených s beta-agonistom sa musí vziať do úvahy, ak lekár uvažuje o zdvojnásobení dávky salmeterolu/flutikazónpropionátu u dospelých pacientov, ktorí si vyžadujú krátkodobé (až 14-dňové) zvýšenie liečby inhalačným kortikosteroidom.


Klinické štúdie so salmeterolom/flutikazónpropionátomzamerané na CHOCHP


TORCH bola 3-ročná štúdia hodnotiaca účinok liečby salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/500 µg dvakrát denne, salmeterolom 50 µg dvakrát denne, flutikazónpropionátom (FP) 500 µg dvakrát denne alebo placebom na úmrtnosť z akejkoľvek príčiny u pacientov s CHOCHP. Pacienti s CHOCHP, ktorí mali pri zaradení do štúdie (pred podaním bronchodilatancia) FEV1 < 60% predpokladaných normálnych hodnôt, boli randomizovaní na dvojito zaslepenú liečbu. Počas štúdie bola u pacientov povolená obvyklá liečba CHOCHP s výnimkou iných inhalačných kortikosteroidov, dlhodobo pôsobiacich bronchodilatancií a dlhodobo užívaných systémových kortikosteroidov. Stav prežívania po 3 rokoch bol zisťovaný u všetkých pacientov bez ohľadu na prerušenie užívania skúšaného lieku. Primárnym cieľovým ukazovateľom bolo zníženie úmrtnosti z akejkoľvek príčiny po 3 rokoch pre salmeterol/flutikazónpropionát oproti placebu.Placebo

N = 1 524

Salmeterol 50

N = 1 521

FP 500

N = 1 534

Salmeterol/FP

50/500

N = 1 533

Úmrtnosť z akejkoľvek príčiny po 3 rokoch

Počet úmrtí (%)

231

(15,2 %)

205

(13,5 %)

246

(16,0 %)

193

(12,6 %)

Pomer rizika oproti placebu

(IS)

p-hodnota

N/A

0,879

(0,73; 1,06)

0,180

1,060

(0,89; 1,27)

0,525

0,825

(0,68; 1,00 )

0,0521

Pomer rizika pre

Salmeterol/FP 50/500 oproti

jeho zložkám (IS)

p-hodnota

N/A

0,932 (0,77;

1,13)

0,481

0,774

(0,64; 0,93)

0,007

N/A

1.Nevýznamná p-hodnota po úprave vzhľadom k 2 priebežným analýzam porovnávajúcim primárnu

účinnosť z log-rank analýzy stratifikovanej podľa stavu fajčenia resp. nefajčenia


U jedincov liečených flutikazónpropionátom/salmeterolom bol počas 3 rokov trend k zlepšenému prežívaniu v porovnaní s placebom, avšak v tomto parametri sa nedosiahla hladina štatistickej významnosti p ≤ 0,05.


Percento pacientov, ktorí zomreli počas 3 rokov kvôli príčinám spojeným s CHOCHP, bolo 6,0 % u placeba, 6,1 % u salmeterolu, 6,9 % u FP a 4,7 % u salmeterolu/flutikazónpropionátu.


Priemerný počet stredne ťažkých až ťažkých exacerbácií ročne bol významne znížený pri liečbe so salmeterolom/flutikazónpropionátom v porovnaní s liečbou salmeterolom, FP a placebom (v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom bola priemerná hodnota výskytu 0,85 oproti 0,97 v skupine so salmeterolom, 0,93 v skupine s FP a 1,13 v skupine s placebom). Toto zodpovedá zníženiu výskytu stredne ťažkých až ťažkých exacerbácií o 25 % (95 % IS: 19 % až 31 %; p < 0,001) v porovnaní s placebom, o 12 % v porovnaní so salmeterolom (95 % IS: 5 % až 19 %, p=0,002) a o 9 % v porovnaní s FP (95 % IS: 1 % až 16 %, p=0,024). Salmeterol a FP významne znížili výskyt exacerbácií v porovnaní s placebom; salmeterol o 15 % (95 % IS: 7 % až 22 %; p < 0,001) a FP o 18 % (95 % IS: 11 % až 24 %; p < 0,001).

Kvalitu života spojenú so zdravotným stavom, meranú pomocou dotazníka SGRQ (St George’s Respiratory Questionnaire /dotazník hodnotiaci kvalitu života pri respiračných ochoreniach/), zlepšili všetky aktívne lieky v porovnaní s placebom. Priemerné zlepšenie počas troch rokov so salmeterolom/flutikazónpropionátom v porovnaní s placebom bolo -3,1 jednotiek (95 % IS: -4,1 až -2,1; p < 0,001), v porovnaní so salmeterolom bolo -2,2 jednotiek (p < 0,001) a v porovnaní s FP bolo ‑1,2 jednotiek (p=0,017). Zníženie o 4 jednotky sa považuje za klinicky významné.


Odhadovaná pravdepodobnosť vzniku pneumónie, hlásenej ako nežiaduca udalosť, počas 3 rokov bola 12,3 % u placeba, 13,3 % u salmeterolu, 18,3 % u FP a 19,6 % u salmeterolu/flutikazónpropionátu (pomer rizík u salmeterolu/flutikazónpropionátu oproti placebu: 1,64, 95 % IS: 1,33 až 2,01, p < 0,001). Nedošlo k zvýšeniu výskytu úmrtí spojených s pneumóniou; počet úmrtí počas liečby, ktoré sa posudzovali ako primárne spôsobené pneumóniou, bol 7 u placeba, 9 u salmeterolu, 13 u FP a 8 u salmeterolu/flutikazónpropionátu. Nebol žiadny významný rozdiel v pravdepodobnosti vzniku zlomeniny kosti (5,1 % u placeba, 5,1 % u salmeterolu, 5,4 % u FP a 6,3 % u salmeterolu/flutikazónpropionátu; pomer rizík u salmeterolu/flutikazónpropionátu oproti placebu: 1,22, 95 % IS: 0,87 až 1,72, p=0,248).


Placebom kontrolované klinické štúdie, trvajúce 6 a 12 mesiacov, ukazujú, že pravidelné používanie salmeterolu/flutikazónpropionátu 50/500 mikrogramov zlepšuje pľúcne funkcie a zmierňuje dýchavičnosť a znižuje používanie záchrannej liečby.


Štúdie SCO40043 a SCO100250 boli randomizované, dvojito zaslepené, replikované štúdie s paralelnou skupinou, ktoré porovnávali účinok salmeterolu/flutikazónpropionátu 50/250 mikrogramov dvakrát denne (dávka, ktorá nie je schválená na liečbu CHOCHP v Európskej únii) so salmeterolom 50 mikrogramov dvakrát denne na ročný výskyt stredne závažných/závažných exacerbácií u osôb s CHOCHP s FEV1 menej ako 50% predpokladanej hodnoty a exacerbáciami v anamnéze. Stredne závažné/závažné exacerbácie boli definované ako zhoršenie symptómov, ktoré si vyžadujú liečbu perorálnymi kortikosteroidmi a/alebo antibiotikami alebo hospitalizáciu pacienta.


Súčasťou klinického skúšania bolo 4-týždňové obdobie vstupu, počas ktorého všetky osoby dostali bez zaslepenia salmeterol/FP 50/250, aby sa štandardizovala CHOCHP farmakoterapia a stabilizovalo ochorenie pred randomizáciou na zaslepenú liečbu skúšaným liekom počas 52 týždňov. Osoby boli randomizované 1:1 na salmeterol/FP 50/250 (celkovo ITT (Intention To Treat, s úmyslom liečiť sa) n=776) alebo salmeterol (celkovo ITT=778). Pred vstupom osoby prerušili používanie predošlej liečby CHOCHP okrem krátkodobo pôsobiacich bronchodilatancií. Súbežné používanie inhalovaných dlhodobo pôsobiacich bronchodilatancií (beta2-agonisty a anticholinergiká), kombinácie liekov ipratrópium/salbutamol, perorálnych beta2-agonistov a prípravkov teofylínu nebolo počas liečebnej doby dovolené. Perorálne kortikosteroidy a antibiotiká boli dovolené na akútnu liečbu exacerbácií CHOCHP so špecifickým usmernením na použitie. Osoby používali salbutamol podľa potreby počas týchto štúdií.


Výsledky týchto štúdií ukázali, že liečba salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/250 viedla k významne nižšiemu výskytu stredne závažných/závažných exacerbácií CHOCHP za rok v porovnaní so salmeterolom (SCO40043: 1,06 a 1,53 na osobu za rok, pomer výskytu 0,70; 95% IS: 0,58 až 0,83; p<0,001; SCO100250: 1,10 a 1,59 na osobu za rok, pomer výskytu 0,70; 95% IS: 0,58 až 0,83; p<0,001). Výsledky hodnotenia sekundárnych parametrov účinnosti (čas do prvej stredne závažnej/závažnej exacerbácie, ročný výskyt exacerbácií vyžadujúcich si podanie perorálnych kortikosteroidov, a monitorovanie pred podaním dávky (AM) FEV1) významne uprednostnilo salmeterol/flutikazónpropionát 50/250 mikrogramov dvakrát denne pred salmeterolom. Profily nežiaducich účinkov boli podobné s výnimkou vyššieho výskytu pneumónií a známych lokálnych vedľajších účinkov (kandidóza a dysfónia) v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/250 mikrogramov dvakrát denne v porovnaní so salmeterolom. Príhody súvisiace s pneumóniou boli hlásené u 55 (7%) osôb v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/250 mikrogramov dvakrát denne a u 25 (3%) osôb v skupine so salmeterolom. Zvýšený výskyt hlásených pneumónií v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/250 mikrogramov dvakrát denne sa zdá byť podobnej hodnoty ako výskyt hlásení po liečbe salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/500 mikrogramov dvakrát denne v štúdii TORCH.


Multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu astmy (Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial, SMART)


SMART bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, 28-týždňová štúdia s paralelnými skupinami v USA, v ktorej bolo 13 176 pacientov randomizovaných do skupiny so salmeterolom (50 µg dvakrát denne) a 13 179 pacientov do skupiny s placebom, ktoré sa pridali k obvyklej liečby astmy pacientov. Pacienti boli zaradení, ak boli vo veku ≥ 12 rokov, mali astmu a ak v danej dobe užívali liek na astmu (ale nie LABA). Zaznamenalo sa, ak pacienti pri zaradení do štúdie používali ICS, ale nebolo to požiadavkou štúdie. Primárnym cieľovým ukazovateľom v štúdii SMART bol kombinovaný počet úmrtí súvisiacich s respiračným traktom a život ohrozujúcich stavov súvisiacich s respiračným traktom.


Hlavné zistenia zo štúdie SMART: primárne cieľové ukazovatele

Skupina pacientov

Počet udalostí predstavujúcich

primárne cieľové

ukazovatele/počet pacientov

Relatívne riziko

(intervaly

spoľahlivosti

95 %)

salmeterol

placebo

Všetci pacienti

50/13 176

36/13 179

1,40 (0,91; 2,14)

Pacienti používajúci inhalačné

steroidy

23/6 127

19/6 138

1,21 (0,66; 2,23)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

steroidy

27/7 049

17/7 041

1,60 (0,87; 2,93)

Afroamerickí pacienti

20/2 366

5/2 319

4,10 (1,54; 10,90)

(Riziko uvedené tučným písmom je štatisticky významné s 95 % spoľahlivosťou.)Hlavné zistenia zo štúdie SMART podľa používania inhalačných steroidov pri zaradení do štúdie:

sekundárne cieľové ukazovatelePočet udalostí

predstavujúcich sekundárne

cieľové ukazovatele/počet

pacientov

Relatívne riziko

(intervaly

spoľahlivosti

95 %)

salmeterol

placebo

Úmrtie súvisiace s respiračným traktom

Pacienti používajúci inhalačné

steroidy

10/6 127

5/6 138

2,01 (0,69; 5,86)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

steroidy

14/7 049

6/7 041

2,28 (0,88; 5,94)

Úmrtie súvisiace s astmou alebo život ohrozujúca príhoda spojená s astmou

Pacienti používajúci inhalačné

steroidy

16/6 127

13/6 138

1,24 (0,60; 2,58)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

steroidy

21/7 049

9/7 041

2,39 (1,10; 5,22)

Úmrtie súvisiace s astmou

Pacienti používajúci inhalačné

steroidy

4/6 127

3/6 138

1,35 (0,30; 6,04)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

steroidy

9/7 049

0/7 041

*

(*= výpočet nebol možný kvôli tomu, že v skupine s placebom nebol žiadny prípad. Údaje uvedené tučným písmom sú štatisticky významné s 95 % spoľahlivosťou. Sekundárne cieľové ukazovatele vo vyššie uvedenej tabuľke dosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.) Sekundárne cieľové ukazovatele, ktorými boli kombinované úmrtia alebo život ohrozujúce príhody z akejkoľvek príčiny, úmrtie z akejkoľvek príčiny, alebo hospitalizácia z akejkoľvek príčiny, nedosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.


Mechanizmus účinku


Salmeterol/flutikazónpropionát obsahuje liečivá salmeterol/flutikazónpropionát, ktoré majú odlišný spôsob účinku. Príslušný mechanizmus účinku oboch liečiv je uvedený nižšie:


Salmeterol


Salmeterol je selektívny, dlhodobo pôsobiaci (12 hodín) agonista beta-2-adrenoreceptorov s dlhým bočným reťazcom, ktorý sa viaže na vonkajšiu stranu receptora.


Salmeterol vyvoláva dlhodobejšiu, najmenej 12 hodín trvajúcu bronchodilatáciu v porovnaní s odporúčanými dávkami konvenčných, krátkodobo pôsobiacich beta-2-agonistov.


Flutikazónpropionát


Flutikazónpropionát podávaný inhalačne v odporúčaných dávkach má glukokortikoidový protizápalový účinok v pľúcach, výsledkom ktorého je zmiernenie príznakov a exacerbácií astmy bez nežiaducich účinkov pozorovaných pri systémovom podávaní kortikosteroidov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po inhalačnom podaní kombinácie salmeterolu a flutikazónpropionátu boli farmakokinetické vlastnosti každej zložky podobné farmakokinetickým vlastnostiam pozorovaným po ich samostatnom podaní. Pre účely farmakokinetiky je preto možné hodnotiť obe zložky oddelene.


Salmeterol


Salmeterol pôsobí lokálne v pľúcach, preto plazmatické hladiny nevyjadrujú terapeutický účinok. Okrem toho sú len obmedzené údaje o farmakokinetike salmeterolu, vzhľadom na technické ťažkosti so stanovením liečiva v plazme z dôvodu nízkych plazmatických koncentrácií (približne 200 pikogramov/ml alebo menej) po inhalačnom podávaní terapeutických dávok.


Flutikazónpropionát


Absolútna biologická dostupnosť po inhalácii jednotlivej dávky flutikazónpropionátu sa u zdravých jedincov pohybuje v rozmedzí približne 5-11 % nominálnej dávky v závislosti od spôsobu inhalačného podania. U pacientov s astmou alebo CHOCHP sa pozoroval nižší stupeň systémovej expozície inhalačnému flutikazónpropionátu.


Systémová absorpcia prebieha hlavne prostredníctvom pľúc a na začiatku je rýchla, potom sa predlžuje. Zvyšok inhalovanej dávky môže byť prehltnutý, ale minimálne sa podieľa na systémovej expozícii v dôsledku nízkej rozpustnosti vo vode a presystémového metabolizmu, výsledkom čoho je menej ako 1% perorálna dostupnosť. So zvyšujúcou sa inhalovanou dávkou sa lineárne zvyšuje systémová expozícia.


Vylučovanie flutikazónpropionátu je charakterizované vysokým plazmatickým klírensom (1 150 ml/min), veľkým distribučným objemom v rovnovážnom stave (približne 300 l) a terminálnym polčasom približne 8 hodín.


Väzba na plazmatické bielkoviny je 91 %.


Flutikazónpropionát je zo systémovej cirkulácie odstránený veľmi rýchlo. Hlavná cesta je metabolizmus na inaktívny metabolit kyseliny karboxylovej prostredníctvom enzýmu CYP3A4 cytochrómu P450. V stolici sa nachádzajú aj ďalšie neidentifikované metabolity.


Renálny klírens flutikazónpropionátu je zanedbateľný. Vo forme metabolitov sa močom vylúči menej ako 5 % dávky. Hlavná časť dávky sa vylúči stolicou vo forme metabolitov a nezmeneného liečiva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Jedinými obavami ohľadom bezpečnosti používania u ľudí vyplývajúcimi zo štúdií na zvieratách so salmeterolimxynaftoátom a flutikazónpropionátom podávanými jednotlivo, boli prejavy spojené s nadmerným farmakologickým účinkom.


V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa dokázalo, že glukokortikosteroidy vyvolávajú malformácie (rázštep podnebia, malformácie skeletu). Zdá sa však, že výsledky týchto štúdií na zvieratách nie sú relevantné pre podávanie odporúčaných dávok u človeka. V štúdiách na zvieratách sa toxické účinky salmeterolxinafoátu na embryo a plod dokázali len pri vysokých expozičných hladinách. Po súbežnom podávaní oboch liečiv v dávkach spojených so známymi abnormalitami vyvolanými glukokortikosteroidmi sa u potkanov zistil zvýšený výskyt transpozície pupočníkovej artérie a nedokončenej osifikácie záhlavnej kosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pre teplote neprevyšujúcej 25C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Dvojfarebné plastové zariadenie s obsahom 60 alu-alu stripov, každý s dvoma blistrami, zabalené v kartónovej škatuli spolu s písomnou informáciou pre používateľov. Každý strip s dvoma blistrami obsahuje jednu (1) dávku kombinácie liečiv.


Veľkosť balenia: 60 dávok


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Aby sa zaistilo správne podanie lieku, lekár alebo zdravotnícky personál má pacientovi ukázať, ako sa

má inhalátor používať.


Pokyny na používanie a zaobchádzanie s Elpenhalerom


Nasledovné pokyny sú pre pacienta pre správnu inhaláciu dvoch liekov balených v dvoch blistroch jednodávkových stripov (stripy s dvoma blistrami), ktoré sú uložené v inhalátore Elpenhaler.


Opis


Elpenhaler je zariadenie určené na inhaláciu dvoch liečiv v rovnakom čase, ktoré sú vo forme prášku. Tieto dve liečivá vytvárajú jednu liečebnú kombináciu. Každé liečivo je balené samostatne v jednom z dvoch blistrov špeciálne navrhnutého stripu s dvoma blistrami.

Strip s dvoma blistrami obsahuje jednu (1) dávku liečebnej kombinácie.


Elpenhaler obsahuje 3 časti:

- Náustok a jeho ochranný kryt (1).

- Plôška (2), na ktorú sa umiestňuje strip s dvoma blistrami

(nosný povrch).

 • Skladovacia časť (3), v ktorej sa uchovávajú stripy

s dvoma blistrami.

Tieto tri časti sú vzájomne prepojené a dajú sa separátne otvoriť.


Strip s dvoma blistrami obsahuje:

- Dva pláty (4).

- Dva blistre (5), jeden s obsahom salmeterolu a

druhý s flutikazónpropionátom.

- Otvor (6).
Použitie Elpenhalera

Α. Príprava zariadenia • Otvorte skladovaciu časť, vyberte strip a skladovaciu časť opäť uzavrite.

- Úplne odkryte ochranný obal náustku.

- Odistite a zatlačte náustok smerom dozadu, aby sa objavil nosný povrch.

- Pridržte strip s dvoma blistrami jeho lesklým povrchom nahor.

- Umiestnite strip na pripájací bod nosného povrchu.

Miernym zatlačením sa uistite, že strip je bezpečne pripojený

k pripájaciemu bodu.

Dva blistre zo stripu zapadnú do komôrok nosnej plochy

a bežce zaistia, že strip je v správnej pozícii.
 • Uzavrite náustok a odtrhnite vyčnievajúci koniec stripu.

 • Teraz môžete inhalovať dávku. Vyčnievajúci koniec stripu sa má odtrhnúť bezprostredne pred inhaláciou.Β. Inhalácia dávkyDržte zariadenie mimo vašich úst.

 • Vydýchnite čo najviac. Buďte opatrný, aby ste nevydychovali do náustku zariadenia.

- Priložte Elpenhaler k ústam a pery priložte tesne okolo náustku.

- Vdýchnite pomaly a hlboko cez ústa (a nie cez nos), kým sa nenaplnia vaše pľúca.

- Zadržte dych asi na 5 sekúnd alebo na tak dlho ako sa vám dá bez námahy a v rovnakom čase odstráňte zariadenie od úst.

- Vydýchnite a pokračujte v normálnom dýchaní.- Otvorte náustok. Zbadáte, že ste vdýchli všetok prášok a že blistre stripu sú prázdne.

- Odstráňte strip a pokračujte krokom C.C. Čistenie zariadenia

- Po každom použití utrite náustok a nosnú plochu suchou látkou alebo suchou papierovou vreckovkou. Na čistenie zariadenia nepoužívajte vodu.

- Zatvorte náustok a umiestnite naň ochranný kryt.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ELPEN Pharmaceutical Co.Inc

95, Marathonos Ave.,

GR-19009 Pikermi, Attica

Grécko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Flumetor 50 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka: 14/0130/12-S

Flumetor 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka: 14/0131/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 8.3.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


20

Flumetor 50 mikrogramov/500 mikrogramov/dávka