+ ipil.sk

Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č. : 2013/01361


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety

fluoxetín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Fluoxetine Vitabalans a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Fluoxetine Vitabalans

3. Ako užívať Fluoxetine Vitabalans

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fluoxetine Vitabalans

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FLUOXETINE VITABALANS A NA ČO SA POUŽÍVA


Fluoxetine Vitabalans obsahuje fluoxetín, ktorý patrí do skupiny antidepresívnych liekov nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI).


Tento liek sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení:

Dospelí:

 • Veľké depresívne epizódy

 • Obsedantno-kompulzívna porucha (nutkavé myšlienky a konanie)

 • Mentálna bulímia: Fluoxetine Vitabalans sa používa popri psychoterapii na redukciu aktivít záchvatového prejedania sa a zbavovania sa jedla.


Deti a dospievajúci vo veku 8 rokov a viac:

 • Stredne závažné až závažné veľké depresívne ochorenie, ak depresia neodpovedá na psychologickú liečbu po 4 - 6 sedeniach. Fluoxetine Vitabalans sa má poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku s depresiou stredného až ťažkého stupňa len v kombinácii so psychologickou liečbou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE FLUOXETINE VITABALANS


Neužívajte Fluoxetine Vitabalans

- ak ste alergický (precitlivený) na fluoxetín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Fluoxetine Vitabalans. Alergia môže zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuchnutú tvár alebo pery, alebo namáhavé dýchanie.

- ak užívate iné lieky používané na liečbu depresie, známe ako neselektívne inhibítory monoaminooxidázy alebo reverzibilné inhibítory monoaminooxidázy typu A (IMAO, napr. nialamid, iproniazid, selegelín, moklobemid, fenelzín, tranylcypromín, izokarboxazid a toloxatón), keďže sa môžu vyskytnúť závažné alebo aj fatálne (smrteľné) reakcie.


Liečba Fluoxetine Vitabalans sa má začať najskôr 2 týždne po ukončení liečby ireverzibilným IMAO (napr. tranylcypromín).


Liečba Fluoxetine Vitabalans môže však začať nasledujúci deň po ukončení liečby niektorými reverzibilnými IMAO (napr. moklobemid) s výnimkou linezolidu (antibiotikum), kedy sa má liečba začať najmenej 2 dni po ukončení liečby linezolidom.


Minimálne 5 týždňov potom, ako ukončíte užívanie Fluoxetine Vitabalans, neužívajte žiadne IMAO.

Ak Vám Fluoxetine Vitabalans predpisovali dlhú dobu a/alebo vo vysokej dávke, Váš lekár má zvážiť dlhší interval.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Fluoxetine Vitabalans

Informujte svojho lekára, ak sa Vás týka niektorá z nasledujúcich situácií:

 • ak sa u Vás objaví vyrážka alebo iné alergické reakcie (ako svrbenie, opuchnuté pery alebo tvár, alebo namáhavé dýchanie), ihneď prestaňte užívať tablety a okamžite sa obráťte na svojho lekára.

 • ak máte epilepsiu alebo záchvaty, alebo zaznamenáte zvýšenie frekvencie záchvatov, okamžite sa poraďte so svojím lekárom. Možno bude potrebné ukončiť liečbu Fluoxetine Vitabalans.

 • ak ste trpeli v minulosti na mániu. Ak máte záchvat mánie, okamžite sa poraďte so svojím lekárom, pretože možno bude potrebné ukončiť liečbu Fluoxetine Vitabalans.

 • ak máte cukrovku (Váš lekár Vám možno bude musieť upraviť dávku inzulínu alebo inú antidiabetickú liečbu).

 • ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami (Váš lekár Vám možno bude musieť upraviť dávkovanie).

 • ak užívate tamoxifén (používa sa na liečbu rakoviny prsníka).

 • ak máte problémy so srdcom.

 • ak cítite nepokoj a nemôžete dlhšie sedieť alebo stáť (akatízia). Ak sa takto cítite, kontaktujte svojho lekára.

 • ak sa práve liečite ECT (elektrokonvulzívnou liečbou).

 • ak máte v anamnéze poruchy krvácania alebo sa u Vás objavili podliatiny alebo neobvyklé krvácanie.

 • ak máte zvýšený vnútroočný tlak alebo riziko akútneho glaukómu so zatvoreným uhlom.

 • ak užívate lieky, ktoré pôsobia riedia krv (pozri „Užívanie iných liekov“).

 • ak užívate iné lieky alebo rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) (pozri „Užívanie iných liekov“).

 • ak začnete cítiť horúčku, strnulosť svalov alebo tras, zmeny vo svojom duševnom stave, ako zmätenosť, podráždenosť a mimoriadny nepokoj; môžete trpieť takzvaným „serotonínovým syndrómom“ alebo „neuroleptickým malígnym syndrómom“. Hoci sa tento príznak vyskytuje zriedkavo, môže viesť k život ohrozujúcim stavom; okamžite sa obráťte na svojho lekára, možno bude potrebné ukončiť liečbu Fluoxetine Vitabalans.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkosti

Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti, niekedy môžete mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tie môžu byť častejšie od začiatku užívania antidepresív dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle približne dva týždne, ale niekedy aj dlhšie.


S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

 • ste už mali v minulosti samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky.

 • ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní preukázali zvýšené riziko samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.


Ak máte kedykoľvek samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice.


Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov. Môžete ich požiadať, aby Vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila Vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo Vašom správaní.


Použitie u detí a dospievajúcich vo veku 8 až 18 rokov

Pacienti mladší ako 18 rokov pri užívaní tejto skupiny liekov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú pokusy o samovraždu, samovražedné myšlienky a hostilita (hlavne agresia, opozičné správanie a hnev). Fluoxetine Vitabalans sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku 8 až 18 rokov na liečbu stredne závažných až závažných veľkých depresívnych epizód (v kombinácii so psychologickou liečbou) a nemá sa používať na liečbu iných ochorení.


Navyše sú u tejto vekovej skupiny dostupné len obmedzené informácie týkajúce sa dlhodobej bezpečnosti Fluoxetine Vitabalans na rast, pubertu, duševný, emocionálny a behaviorálny vývoj. Aj napriek tomu môže Váš lekár predpísať Fluoxetine Vitabalans pacientom do 18 rokov na stredne závažné až závažné veľké depresívne epizódy v kombinácii so psychologickou liečbou, pretože sa rozhodne, že je to vo Vašom najlepšom záujme. Ak Váš lekár predpísal Fluoxetine Vitabalans pacientovi do 18 rokov a Vy to chcete s ním prekonzultovať, opätovne sa obráťte, prosím, na svojho lekára. Oznámte svojmu lekárovi, ak sa pri užívaní Fluoxetine Vitabalans u pacientov do 18 rokov objavia alebo zhoršia ktorékoľvek z príznakov uvedených vyššie.


Fluoxetine Vitabalans sa nemá používať na liečbu detí mladších ako 8 rokov.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky (za posledných 5 týždňov), vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Fluoxetine Vitabalans môže ovplyvniť spôsob, akým iné lieky pôsobia (interakcia), najmä nasledujúce:

 • niektoré inhibítory MAO (používané na liečbu depresie, parkinsonizmu alebo antibiotiká obsahujúce linezolid). Neselektívne inhibítory MAO a inhibítory MAO typu A (moklobemid) sa nesmú používať s Fluoxetine Vitabalans, pretože sa môžu vyskytnúť závažné alebo aj smrteľné reakcie (serotonínový syndróm) (pozri časť „Neužívajte Fluoxetine Vitabalans“). Niektoré inhibítory MAO typu B (selegelín) sa môžu používať s Fluoxetine Vitabalans pod podmienkou, že Váš lekár Vás starostlivo sleduje.

 • lítium, tryptofán; keď sa tieto lieky súbežne užívajú s Fluoxetine Vitabalans, existuje zvýšené riziko serotonínového syndrómu. Váš lekár uskutoční častejšie celkové lekárske vyšetrenia.

 • fenytoín (na epilepsiu); pretože Fluoxetine Vitabalans môže ovplyvniť hladiny týchto liekov v krvi, môže byť potrebné, aby Váš lekár začal liečbu fenytoínom opatrnejšie a uskutočnil celkové lekárske vyšetrenia počas podávania s Fluoxetine Vitabalans.

 • tramadol (liek proti bolesti) alebo triptány (na migrénu); existuje zvýšené riziko hypertenzie (zvýšený krvný tlak).

 • flekainid alebo enkainid (na srdcové problémy), karbamazepín (na epilepsiu), klozapín a iné antipsychotiká a tricyklické antidepresíva (napríklad imipramín, dezipramín a amitriptylín); pretože Fluoxetine Vitabalans môže zmeniť hladiny týchto liekov v krvi, Váš lekár môže znížiť ich dávku počas podávania s Fluoxetine Vitabalans.

 • tamoxifén (používa sa na liečbu rakoviny prsníka); pretože Fluoxetine Vitabalans môže zmeniť hladinu tohto lieku v krvi a zníženie účinku tamoxifénu nie je možné vylúčiť, váš lekár bude musieť zvážiť na liečbu rôzne antidepresíva.

 • warfarín alebo iné lieky používané na zriedenie krvi; Fluoxetine Vitabalans môže zmeniť účinok týchto liekov na krv. Ak sa liečba Fluoxetine Vitabalans začína alebo končí počas užívania warfarínu, Váš lekár bude musieť vykonať určité testy.

 • lieky proti bolesti a zápalom ako kyselina acetylsalicylová a nesteroidné protizápalové lieky môžu zvýšiť riziko krvácania, ak sa kombinujú s Fluoxetine Vitabalans.

 • Nezačínajte užívať rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný, kým sa liečite Fluoxetine Vitabalans, pretože to môže viesť k zvýšeniu vedľajších účinkov. Ak už užívate prípravok s obsahom ľubovníka bodkovaného vo chvíli, keď začínate liečbu Fluoxetine Vitabalans, prestaňte užívať prípravok s obsahom ľubovníka bodkovaného a pri svojej ďalšej návšteve sa to povedzte svojmu lekárovi.


Užívanie Fluoxetine Vitabalans s jedlom a nápojmi

Fluoxetine Vitabalans môžete užívať s jedlom alebo bez jedla podľa toho, čo uprednostňujete.

Kým užívate tento liek, vyhnite sa alkoholu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Plodnosť

V štúdiách na zvieratách sa preukázalo, že fluoxetín znižuje kvalitu spermií. Teoreticky to môže ovplyvniť plodnosť, ale vplyv na plodnosť u ľudí sa doteraz nepozoroval.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná, môžete byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa čo najskôr so svojím lekárom.


U detí, ktorých matky užívali Fluoxetine Vitabalans počas prvých mesiacov tehotenstva, bolo pozorované zvýšené riziko vrodených chýb postihujúcich srdce. V celkovej populácii je výskyt vrodených chýb srdca približne u 1 zo 100 novorodencov. Tento pomer sa zvyšuje približne na 2 zo 100 novorodencov pri matkách, ktoré užívali Fluoxetine Vitabalans. Vy a Váš lekár sa môžete rozhodnúť, že je pre Vás lepšie postupne prestať užívať Fluoxetine Vitabalans, kým ste tehotná. V závislosti od Vášho stavu Vám však Váš lekár môže navrhnúť, že je pre Vás lepšie pokračovať v užívaní Fluoxetine Vitabalans.


Uistite sa, či Váš lekár vie, že užívate Fluoxetine Vitabalans. Ak sa lieky ako Fluoxetine Vitabalans užívajú počas tehotenstva, najmä počas posledných 3 mesiacov, môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku závažného stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín po narodení dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u Vášho dieťaťa, okamžite informujte svojho lekára.


Dojčenie

Fluoxetín sa vylučuje do materského mlieka a môže spôsobovať u novorodencov vedľajšie účinky. Dojčite, len ak je to nevyhnutné. Ak pokračujete v dojčení, Váš lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku Fluoxetine Vitabalans.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Fluoxetine Vitabalans môže ovplyvniť Váš úsudok alebo koordináciu. Neveďte vozidlo alebo nepoužívajte nástroje alebo stroje bez odporúčania Vášho lekára alebo lekárnika.


3. AKO UŽÍVAŤ FLUOXETINE VITABALANS


Vždy užívajte Fluoxetine Vitabalans presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neužívajte viac tabliet, ako Vám povedal Váš lekár.


Tablety prehltnite a zapite vodou. Tablety nežuvajte.


Dospelí

Depresia

Odporúčaná dávka je 1 tableta (20 mg) denne. Váš lekár v priebehu 3 až 4 týždňov od začiatku liečby posúdi dávkovanie a upraví ho, ak to je potrebné. Ak je to potrebné, dávkovanie sa môže postupne zvýšiť až na maximum 3 tablety (60 mg) denne. Dávka sa má zvyšovať opatrne, aby sa zaistilo, že dostávate najnižšiu účinnú dávku. Po prvom užití lieku na depresiu sa nemusíte hneď cítiť lepšie. Je to obvykle preto, že zlepšenie depresívnych príznakov sa môže objaviť až po niekoľkých týždňoch. Pacienti s depresiou sa majú liečiť najmenej 6 mesiacov.


Mentálna bulímia

Odporúčaná dávka sú 3 tablety (60 mg) denne.


Obsedantno-kompulzívna porucha

Odporúčaná dávka je 1 tableta (20 mg) denne. Váš lekár môže po 2 týždňoch liečby dávkovanie posúdiť a upraviť, ak to je potrebné. Ak je to potrebné, dávkovanie sa môže postupne zvýšiť až na maximum 3 tablety (60 mg) denne. Ak sa do 10 týždňov nezaznamená žiadne zlepšenie, Váš lekár má liečbu opäť zvážiť.


Deti a dospievajúci vo veku 8 až 18 rokov s depresiou

Liečba má začať a prebiehať pod dohľadom odborníka. Úvodná dávka je 10 mg/deň.

Váš lekár môže dávku zvýšiť na 20 mg/deň po 1 až 2 týždňoch. Dávka sa má zvyšovať opatrne, aby sa zaistilo, že dostávate najnižšiu účinnú dávku. Pre deti s nižšou hmotnosťou môžu byť potrebné nižšie dávky. Váš lekár posúdi potrebu pokračovať v liečbe po 6 mesiacoch a liečba bude prehodnotená, ak nedôjde k zlepšeniu.


Starší pacienti (vo veku nad 65 rokov)

Váš lekár bude dávku zvyšovať opatrnejšie a denná dávka nemá vo všeobecnosti prekročiť 2 tablety (40 mg). Maximálna dávka sú 3 tablety (60 mg) denne.


Poškodenie funkcie pečene

Ak máte problém s pečeňou alebo užívate iný liek, ktorý môže ovplyvniť Fluoxetine Vitabalans, Váš lekár sa môže rozhodnúť predpísať nižšiu dávku alebo Vás odporučí užívať Fluoxetine Vitabalans každý druhý deň.


Ak užijete viac Fluoxetine Vitabalans, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet, choďte do najbližšej nemocnice (alebo na pohotovosť) alebo ihneď informujte svojho lekára. Ak môžete, zoberte si obal od Fluoxetine Vitabalans so sebou.


Príznaky predávkovania zahŕňajú: nevoľnosť, vracanie, záchvaty, problémy so srdcom (ako je nepravidelný pulz a zastavenie srdca), problémy s pľúcami a zmenu duševného stavu v rozmedzí od nepokoja až po kómu.


Ak zabudnete užiť Fluoxetine Vitabalans

Neužívajte dvojnásobnú (alebo väčšiu) dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite ďalšiu tabletu, keď je obvyklý čas na jej užitie.


Užívanie Vášho lieku v rovnakom čase každý deň Vám môže pomôcť zapamätať si pravidelné užívanie.


Ak prestanete užívať Fluoxetine Vitabalans

Neprestaňte užívať Fluoxetine Vitabalans bez odporúčania Vášho lekára, aj keď sa začnete cítiť lepšie. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní lieku.


Uistite sa, že tablety sa neminú.


Keď prestanete užívať Fluoxetine Vitabalans, môžete spozorovať nasledujúce účinky: závrat, brnenie, poruchy spánku (živé sny, nočné mory, neschopnosť spať), pocit nepokoja alebo rozrušenia, nezvyčajnú únavu alebo slabosť, pocit úzkosti, nevoľnosť/vracanie (pocit nevoľnosti alebo vracanie), tras (tremor), bolesť hlavy.


Väčšina pacientov zistí, že ktorékoľvek príznaky pri ukončení liečby Fluoxetine Vitabalans sú mierne a v priebehu niekoľkých týždňov vymiznú. Kontaktujte svojho lekára, ak sa u Vás po skončení liečby objavia príznaky.


Pri ukončovaní liečby Fluoxetine Vitabalans Vám lekár môže pomôcť znížiť Vašu dávku pomaly v priebehu jedného alebo dvoch týždňov. To Vám pomôže znížiť pravdepodobnosť účinkov z ukončenia liečby.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia Fluoxetine Vitabalans, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Fluoxetine Vitabalans môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


 • Ak sa u Vás objaví vyrážka alebo alergická reakcia ako svrbenie, opuchnuté pery/jazyk alebo sipot/dýchavičnosť, ihneď prestaňte užívať tablety a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.


 • Ak sa cítite nepokojný a nemôžete dlhšie sedieť alebo stáť, môžete mať akatíziu; zvýšenie Vašej dávky Fluoxetine Vitabalans môže spôsobiť, že sa budete cítiť horšie. Ak sa tak cítite, kontaktujte svojho lekára.


Informujte svojho lekára okamžite:

 • ak Vaša koža sčervená alebo sa objavia rôzne kožné reakcie, alebo sa začnú tvoriť pľuzgiere, alebo sa koža začne lúpať. Je to veľmi zriedkavé.

 • ak máte kombináciu príznakov (známu ako „serotonínový syndróm“) zahŕňajúcu nevysvetliteľnú horúčku so zrýchleným dýchaním alebo srdcovým pulzom, potenie, svalovú stuhnutosť alebo tras, zmätenosť, extrémny nepokoj alebo ospanlivosť.

 • ak máte pocity slabosti, ospanlivosti alebo zmätenosti (väčšinou u starších osôb a u (starších) osôb užívajúcich diuretiká (močopudné tablety).

 • ak máte predĺženú a bolestivú erekciu.

 • ak trpíte podráždenosťou a extrémnym nepokojom.


Nasledujúci prehľad obsahuje vedľajšie účinky doteraz zaznamenané z hľadiska ich frekvencie:


Časté(postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • úzkosť, nervozita, poruchy spánku alebo neobvyklé sny, únava, nechutenstvo, veľmi dobrá nálada, nepokoj

 • bolesť hlavy

 • rozmazané videnie

 • hnačka, nevoľnosť, vracanie, ťažkosti pri prehĺtaní alebo zmeny chuti, suchosť v ústach, poruchy trávenia

 • vyrážka, potenie, svrbenie

 • ťažkosti pri močení alebo príliš časté močenie

 • slabá sexuálna výkonnosť, bolestivá predĺžená erekcia, tvorba mlieka


Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • precitlivenosť (svrbenie, vyrážka, žihľavka, silné alergické reakcie ako opuchnuté pery/jazyk)

 • netypické zúrivé správanie, neschopnosť sústrediť sa alebo poriadne premýšľať, záchvaty paniky

 • nekontrolovateľné pohyby (mykanie, poruchy rovnováhy pri chôdzi, tras), zmätenosť, závrat, zívanie

 • rozšírenie ciev, pocit závratu pri vstávaní

 • bolesť hrdla, dýchavičnosť

 • žihľavka, vypadávanie vlasov, citlivosť na slnečné svetlo

 • zimnica


Zriedkavé(postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • nevysvetliteľné podliatiny alebo krvácanie

 • nízke hladiny sodíka v krvi

 • záchvaty

 • extrémny nepokoj

 • problémy s pľúcami zahŕňajúce zápalové procesy rôznej histopatológie alebo fibróza

 • abnormálne hodnoty pečeňových testov


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000)

 • halucinácie, samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky

 • serotonínový syndróm

 • závažné kožné reakcie a reakcie z precitlivenosti

 • žltačka

 • bolesti kĺbov alebo svalov


Frekvencia neznáma (z dostupných údajov)

 • zníženie počtu krvných doštičiek

 • koktanie

 • tinitus (hučanie v ušiach)


Väčšina týchto vedľajších účinkov pravdepodobne vymizne s pokračujúcou liečbou.


Zvýšené riziko zlomenín kostí sa pozorovalo u pacientov užívajúcich selektívne inhibítory spätného vychytávania seretonínu (SSRI), ako je Fluoxetine Vitabalans.


U detí a dospievajúcich (8 – 18 rokov): Fluoxetine Vitabalans môže spomaliť rast alebo pravdepodobne oddialiť pohlavné dospievanie. Správanie súvisiace so samovraždou (pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky) a nepriateľstvo sa pozorovali častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ FLUOXETINE VITABALANS


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Neužívajte Fluoxetine Vitabalans po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nepoužívajte liek, ak spozorujete poškodenie tabliet.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Fluoxetine Vitabalans obsahuje

- Liečivo v každej tablete je fluoxetín hydrochlorid, čo zodpovedá 20 mg fluoxetínu.

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný škrob, koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát.

Obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý, makrogol, mastenec, žltý oxid železitý, indigokarmín, hlinitý lak a čierny oxid železitý.


Ako vyzerá Fluoxetine Vitabalans a obsah balenia

Ako vyzerajú Fluoxetine Vitabalans tablety:

Svetlozelená, okrúhla, konvexná tableta s deliacou ryhou a priemerom 9 mm.


Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Veľkosti balenia:

10, 20, 30, 60 a 100 tabliet v blistri.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Vitabalans Oy

Varastokatu 7-9

FI-13500 Hämeenlinna

FÍNSKO

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 618 3130


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Fluoxetine Vitabalans (Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Slovensko,Švédsko)

Fluoksetin Vitabalans (Slovinsko)


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2014.

Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č. : 2013/01361


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje fluoxetín hydrochlorid, čo zodpovedá 20 mg fluoxetínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Svetlozelená, okrúhla, konvexná tableta s deliacou ryhou a priemerom 9 mm.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí:

 • Veľké depresívne epizódy.

 • Obsedantno-kompulzívna porucha.

 • Bulimia nervosa: fluoxetín je indikovaný ako doplnok ku psychoterapii na zníženie prejedania sa a aktivity zbavovania sa jedla.


Deti a dospievajúci vo veku 8 rokov a viac:

 • Stredne závažné až závažné veľké depresívne epizódy, ak depresia neodpovedá na psychologickú terapiu po 4 6 sedeniach. Antidepresívne lieky sa majú poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku s depresiou stredného až ťažkého stupňa len v kombinácii so súbežnou psychologickou terapiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne podanie.


Veľké depresívne epizódy

Dospelí a starší pacienti: Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Dávkovanie sa má posúdiť a upraviť v prípade potreby do 3 až 4 týždňov od začatia liečby a potom podľa toho, ako sa považuje za klinicky potrebné. Hoci u niektorých pacientov môže byť zvýšený potenciál pre nežiaduce účinky pri vyšších dávkach, pri nedostatočnej odpovedi na 20 mg sa dávka môže postupne zvyšovať až na maximum 60 mg (pozri časť 5.1). Úpravy dávkovania sa majú robiť opatrne a individuálne u každého pacienta tak, aby sa pacienti udržiavali na najnižšej účinnej dávke.


Pacienti s depresiou sa majú liečiť dostatočne dlhú dobu, minimálne 6 mesiacov, aby sa zaistilo, že sú zbavení symptómov.


Obsedantno-kompulzívna porucha

Dospelí a starší pacienti: Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Hoci u niektorých pacientov môže byť zvýšený potenciál pre nežiaduce účinky pri vyšších dávkach, pri nedostatočnej odpovedi na 20 mg po dvoch týždňoch, sa dávka môže postupne zvyšovať až na maximum 60 mg.


Ak sa do 10 týždňov nepozoruje žiadne zlepšenie, liečba fluoxetínom sa má zvážiť. Ak sa dosiahla dobrá terapeutická odpoveď, v liečbe sa môže pokračovať v dávkach upravených na individuálnej báze. Hoci neexistujú systémové štúdie na zodpovedanie otázky, ako dlho pokračovať v liečbe fluoxetínom, OKP (obsedantno-kompulzívna porucha) je chronickým ochorením a je primerané zvážiť pokračovanie nad 10 týždňov u pacientov odpovedajúcich na liečbu. Úpravy dávkovania sa majú robiť opatrne a individuálne u každého pacienta tak, aby sa pacient udržiaval na najnižšej účinnej dávke. Potreba liečby sa má pravidelne prehodnocovať. Niektorí lekári presadzujú súbežnú behaviorálnu psychoterapiu pre pacientov, ktorí na farmakoterapiu odpovedali pozitívne.


Dlhodobá účinnosť (dlhšia ako 24 týždňov) u OKP nebola preukázaná.


Bulimia nervosa

Dospelí a starší pacienti: Odporúčaná dávka je 60 mg/deň. Dlhodobá účinnosť (dlhšia ako 3 mesiace) pri bulimia nervosa nebola preukázaná.


Všetky indikácie

Dospelí: Odporúčaná dávka sa môže zvýšiť alebo znížiť. Dávky vyššie ako 80 mg/deň neboli systematicky vyhodnotené.


Fluoxetín sa môže podávať ako jedna alebo rozdelená dávka, počas alebo medzi jedlami.


Po skončení liečby budú liečivá pretrvávať v tele ešte týždne. Toto treba mať na pamäti pri začatí aj ukončení liečby.


Deti a dospievajúci vo veku 8 rokov a viac (stredne závažné až závažné veľké depresívne epizódy)

Liečba sa má začať a sledovať pod dohľadom odborníka. Úvodná dávka je 10 mg. Úpravy dávok sa majú robiť opatrne na individuálnej báze, aby sa pacient udržiaval na najnižšej účinnej dávke.


Po jednom až dvoch týždňoch sa táto dávka môže zvýšiť na 20 mg/deň. Skúsenosti z klinických skúšaní s dennými dávkami vyššími ako 20 mg sú minimálne. Existujú len obmedzené údaje o liečbe dlhšej ako 9 týždňov.


Deti s nižšou hmotnosťou

Tým, že u detí s nižšou hmotnosťou sú vyššie plazmatické hladiny lieku, terapeutický účinok sa môže dosiahnuť s nižšími dávkami (pozri časť 5.2).


Po 6 mesiacoch liečby pediatrických pacientov, ktorí odpovedajú na liečbu, sa má prehodnotiť pokračovanie liečby. Ak sa počas 9 týždňov nedosiahne žiadny klinický prínos, liečba sa má znovu zvážiť.


Starší pacienti

Pri zvyšovaní dávky sa odporúča postupovať s opatrnosťou a denná dávka nemá vo všeobecnosti prekročiť 40 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 60 mg/deň.


U pacientov s poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2) alebo u pacientov, ktorí súbežne užívajú iné lieky s potenciálom pre interakcie s fluoxetínom (pozri časť 4.5), sa má zvážiť nižšia dávka alebo jej podávanie menej často (napr. 20 mg každý druhý deň).


Abstinenčné symptómy pozorované po ukončení liečby fluoxetínom

Náhlemu ukončeniu liečby je potrebné predísť. Pri ukončení liečby fluoxetínom sa má dávka postupne znižovať po dobu najmenej jedného až dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko abstinenčných reakcií (pozri časť 4.4. a časť 4.8). Ak sa po znížení dávky alebo po skončení liečby objavia nepriaznivé symptómy, môže sa zvážiť obnovenie predtým predpísanej dávky. Následne môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale ešte pomalším tempom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na fluoxetín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Inhibítory monoaminooxidázy:

U pacientov užívajúcich selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) v kombinácii s inhibítorom monoaminooxidázy (IMAO) a u pacientov, ktorí nedávno skončili liečbu SSRI a začali užívať IMAO, sa zaznamenali závažné prípady a niekedy fatálne reakcie. Liečba fluoxetínom sa môže začať 2 týždne po skončení užívania ireverzibilných IMAO a nasledujúci deň po ukončení liečby reverzibilnými IMAO-A, s výnimkou linezolidu, kedy sa má liečba začať najmenej 2 dni po skončení liečby linezolidom.


V niektorých prípadoch sa zaznamenali príznaky podobné serotonínovému syndrómu (ktorý sa môže podobať a byť diagnostikovaný ako neuroleptický malígny syndróm). Cyproheptadín alebo dantrolén môžu pacientom, ktorí takéto reakcie zaznamenali, pomôcť. Symptómy liekovej interakcie s IMAO zahŕňajú: hypertermiu, rigiditu, myoklóniu, autonómnu nerovnováhu s možnými rýchlymi výkyvmi vitálnych znakov, zmeny psychického stavu zahŕňajúce zmätenosť, podráždenosť a extrémny nepokoj s progresom k delíriu a kóme.


Fluoxetín je preto kontraindikovaný v kombinácii s neselektívnymi IMAO. Medzi ukončením liečby fluoxetínom a začatím podávania IMAO má uplynúť najmenej 5 týždňov. V prípade, že je fluoxetín predpísaný dlhodobo a/alebo vo vysokej dávke, má sa zvážiť dlhší časový interval.


Kombinácia fluoxetínu s reverzibilným IMAO (napr. moklobemid, linezolid, metyltionínchlorid (metylénová modrá; predoperačné vizualizačné činidlo, ktoré je reverzibilným neselektívnym IMAO)) sa neodporúča. Liečba fluoxetínom sa môže začať nasledujúci deň po skončení užívania reverzibilného IMAO.


Vo výnimočných prípadoch sa linezolid (antibiotikum, ktoré je reverzibilným neselektívnym IMAO) môže podať v kombinácii s fluoxetínom za predpokladu, že sú k dispozícii zariadenia pre dôkladné sledovanie symptómov serotonínového syndrómu a monitorovanie krvného tlaku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov

V klinických skúšaniach sa medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami častejšie zaznamenali suicidálne správanie (pokusy a myšlienky na samovraždu) a hostilita (najmä agresivita, protichodné správanie a hnev) v porovnaní s tými, ktorí sa liečili placebom. Fluoxetín sa u detí a dospievajúcich vo veku 8 až 18 rokov má používať na liečbu stredne závažných až závažných veľkých depresívnych epizód a nemá sa používať v iných indikáciách. Ak je klinicky nevyhnutné začať liečbu, pacient má byť starostlivo sledovaný, pretože sa môžu objaviť suicidálne symptómy. Navyše sú dostupné iba obmedzené údaje o dlhodobom účinku na bezpečnosť u detí a dospievajúcich, vrátane účinkov na rast, pohlavné dospievanie a kognitívny, emocionálny a behaviorálny vývoj (pozri časť 5.3).


V 19-týždňovom klinickom skúšaní sa u detí a dospievajúcich liečených fluoxetínom pozoroval znížený prírastok výšky a hmotnosti (pozri časť 4.8). Nebolo stanovené, či existuje účinok na dosiahnutie bežnej výšky dospelého človeka. Možnosť oneskorenej puberty sa nedá vylúčiť (pozri časti 5.3 a 4.8). Rast a pubertálny vývoj (výška, váha a škála podľa Tannera) sa má preto počas a po skončení liečby fluoxetínom sledovať. Ak sa jeden z nich spomalí, má sa zvážiť konzultácia s pediatrom.


V pediatrických skúšaniach boli často zaznamenané mánia a hypománia (pozri časť 4.8). Odporúča sa preto pravidelné sledovanie výskytu mánie/hypománie. Ak sa pacient dostane do manickej fázy, liečba fluoxetínom sa má ukončiť.


Je dôležité, aby predpisujúci lekár starostlivo zvážil riziká a prínosy liečby s dieťaťom/mladým pacientom a/alebo s jeho rodičmi.


Vyrážka a alergické reakcie

Boli zaznamenané vyrážka, anafylaktické udalosti a progresívne systémové udalosti, niekedy závažné (týkajúce sa pokožky, obličiek, pečene alebo pľúc). Pri objavení sa vyrážky alebo iného prejavu alergie, pri ktorom nie je možné identifikovať alternatívnu etiológiu, sa má liečba fluoxetínom ukončiť.


Záchvaty

Pri užívaní antidepresív sú záchvaty potenciálnym rizikom. U pacientov, ktorí majú v anamnéze záchvaty, sa má liečba fluoxetínom, podobne ako inými antidepresívami, začať opatrne. Liečba sa má ukončiť u každého pacienta, u ktorého sa objavia záchvaty alebo u ktorého sa zvýši ich frekvencia. Fluoxetín sa nemá podávať pacientom s nestabilným záchvatovitým ochorením/epilepsiou a pacienti s kontrolovanou epilepsiou majú byť starostlivo sledovaní.


Mánia

Antidepresíva sa majú opatrne podávať pacientom s mániou/hypomániou v anamnéze. Ako u všetkých antidepresív, liečba fluoxetínom sa má ukončiť, ak sa pacient dostane do manickej fázy.


Hepatálna/renálna funkcia

Fluoxetín sa značne metabolizuje v pečeni a vylučuje sa obličkami. U pacientov so signifikantnou hepatálnou dysfunkciou sa odporúča nižšia dávka, napr.dávkovanie každý druhý deň. Po 2 mesiacoch podávania fluoxetínu 20 mg/deň pacientom so závažným zlyhaním obličiek (GFR<10 ml/min), ktorí potrebujú dialýzu, boli plazmatické hladiny fluoxetínu alebo norfluoxetínu rovnaké v porovnaní s pacientmi s normálnou renálnou funkciou.


Tamoxifén

Fluoxetín, silný inhibítor CYP2D6, môže viesť k zníženiu koncentrácií endoxifénu, jednému z najdôležitejších aktívnych metabolitov tamoxifénu. Fluoxetínu je preto potrebné sa vždy vyhnúť v priebehu liečby tamoxifénom (pozri časť 4.5).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

V dvojito zaslepených klinických skúšaniach neboli na EKG 312 pacientov užívajúcich fluoxetín pozorované žiadne poruchy vodivosti, ktoré by viedli k srdcovej blokáde. Klinické skúsenosti u akútneho srdcového ochorenia sú však obmedzené; opatrnosť je preto vhodná.


Strata hmotnosti

U pacientov užívajúcich fluoxetín sa môže vyskytnúť strata hmotnosti, ale zvyčajne je úmerná telesnej hmotnosti na začiatku užívania.


Diabetes

U pacientov s diabetom môže liečba SSRI zmeniť glykemickú kontrolu. Počas liečby fluoxetínom sa vyskytla hypoglykémia a po skončení liečby hyperglykémia. Môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia je spojená so zvýšeným rizikom myšlienok na samovraždu, sebapoškodzovania a samovraždy (udalostí spojených so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu signifikantnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie nemusí objaviť počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacienti majú byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.


Aj iné psychiatrické ochorenia, pri ktorých sa fluoxetín predpisuje, môžu byť spojené so zvýšeným rizikom udalostí spojených so samovraždou. Okrem toho tieto stavy môžu byť komorbidné s veľkou depresívnou poruchou. Rovnaké opatrenia, ako pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou, majú byť preto dodržiavané aj u pacientov s inými psychiatrickými poruchami.


Je známe, že pacienti s anamnézou udalostí spojených so samovraždou, ktorí majú signifikantný stupeň samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov a majú byť starostlivo sledovaní počas liečby. Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresív u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami preukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Pacienti a obzvlášť pacienti s vysokým rizikom majú byť starostlivo monitorovaní najmä na začiatku liečby a po zmenách dávok.


Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania ktoréhokoľvek výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobvyklých zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc okamžite, ako sa tieto symptómy objavia.


Akatízia/psychomotorický nepokoj

Užívanie fluoxetínu je spojené s rozvojom akatízie, pre ktorú je charakteristická subjektívne nepríjemný alebo úzkostný nepokoj a potreba pohybovať sa, často sprevádzaná neschopnosťou dlhšie sedieť alebo stáť. Vyskytuje sa najmä počas prvých pár týždňov liečby. U pacientov trpiacich týmito symptómami môže byť zvyšovanie dávky škodlivé.


Abstinenčné symptómy pozorované po ukončení liečby SSRI

Abstinenčné symptómy pri ukončení liečby sú časté, najmä v prípade náhleho ukončenia liečby (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach sa po ukončení liečby vyskytli nežiaduce udalosti u približne 60 % pacientov v oboch skupinách, aj s fluoxetínom, aj s placebom. Z týchto nežiaducich udalostí bolo závažného charakteru 17 % v skupine s fluoxetínom a 12 % v skupine s placebom.


Riziko abstinenčných symptómov môže závisieť od niekoľkých faktorov, vrátane dĺžky a dávky terapie a rýchlosti znižovania dávky. Závrat, poruchy zmyslov (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), asténia, vzrušenie alebo anxieta, nauzea a/alebo vracanie, tremor a bolesť hlavy sú najčastejšie zaznamenanými reakciami. Vo všeobecnosti sú tieto symptómy mierne až stredne závažné; u niektorých pacientov však môžu byť závažnej intenzity. Obvykle sa vyskytnú už počas prvých niekoľkých dní po ukončení liečby. Tieto symptómy obvykle vymiznú a vyriešia sa do 2 týždňov, hoci u niektorých jednotlivcov môžu trvať dlhšie (2 - 3 mesiace alebo viac). Odporúča sa preto, aby sa fluoxetín pri ukončení liečby znižoval postupne počas doby minimálne jedného až dvoch týždňov podľa potrieb pacienta (pozri „Abstinenčné symptómy pozorované po ukončení liečby fluoxetínom“, časť 4.2).


Krvácanie

Pri SSRI boli zaznamenané abnormality kožného krvácania, ako sú ekchymóza a purpura. Ekchymóza bola počas liečby fluoxetínom zaznamenaná ako nie veľmi častá udalosť. Iné hemoragické prejavy (napr. gynekologické krvácanie, gastrointestinálne krvácanie a iné kožné alebo slizničné krvácania) boli zaznamenané zriedkavo. Pozornosť sa odporúča u pacientov, ktorí užívajú SSRI, najmä súbežne s perorálnymi antikoagulanciami, o ktorých je známe, že ovplyvňujú funkciu krvných doštičiek (napr. atypické antipsychotiká, ako je klozapín, fenotiazíny, väčšina TCA, aspirín, NSAID) alebo iné lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania, ako aj u pacientov s poruchami krvácania v anamnéze.


Mydriáza

Mydriáza sa zaznamenala v súvislosti s fluoxetínom; opatrnosť je preto potrebná pri predpisovaní fluoxetínu pacientom so zvýšeným vnútroočným tlakom alebo pacientom s rizikom akútneho glaukómu s úzkym uhlom.


Elektrokonvulzívna terapia (ECT)

Keďže boli zaznamenané zriedkavé prípady predĺžených záchvatov u pacientov liečených fluoxetínom, ktorí dostávali ECT liečbu, odporúča sa opatrnosť.


Ľubovník bodkovaný

Zvýšenie serotonergných účinkov, ako serotonínový syndróm, sa môže vyskytnúť, ak sa použijú spolu inhibítory spätného vychytávania serotonínu a rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).


V zriedkavých prípadoch bol v spojení s liečbou fluoxetínom, najmä pri podávaní v kombinácii s ďalšími serotonergnými liekmi (medzi nimi napr. L-tryptofán) a/alebo neuroleptikami, zaznamenaný vývoj udalostí podobných serotonínovému syndrómu alebo neuroleptickému malígnemu syndrómu. Keďže tieto syndrómy môžu viesť k potenciálne život ohrozujúcim stavom, liečba fluoxetínom sa má ukončiť, ak sa také udalosti (charakterizované skupinami symptómov, ako je hypertermia, strnulosť, myoklónia, autonómna nestabilita s možnými rýchlymi výkyvmi známok života, zmeny v duševnom stave zahŕňajúce zmätenosť, podráždenosť a extrémny nepokoj s progresom k delíriu a kóme) vyskytnú a má sa začať podporná symptomatická liečba.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


Polčas

Pri zvažovaní farmakodynamických alebo farmakokinetických liekových interakcií (napr. pri prechode z fluoxetínu na iné antidepresíva) treba mať na pamäti dlhé polčasy eliminácie ako fluoxetínu, tak aj norfluoxetínu (pozri časť 5.2).


Inhibítory monoaminooxidázy

Neodporúčané kombinácie: IMAO-A alebo linezolid (antibiotikum – reverzibilné, neselektívny IMAO) (pozri časť 4.3).

Kombinácie, ktoré si pri použití vyžadujú opatrnosť: IMAO-B (selegilín): Riziko serotonínového syndrómu. Odporúča sa klinické sledovanie.


Fenytoín

Zmeny hladín v krvi sa pozorovali pri kombinácii s fluoxetínom. V niektorých prípadoch sa vyskytli prejavy toxicity. Treba zvážiť opatrnú titráciu dávkovania súbežného lieku a sledovanie klinického stavu.


Serotonergné lieky

Súbežné podanie serotonergných liekov (napr. tramadolu, triptánov) môže zvýšiť riziko serotonínového syndrómu. Použitie s triptánmi prináša ďalšie riziko koronárnej vazokonstrikcie a hypertenzie.


Lítium a tryptofán

Existujú hlásenia o serotonínovom syndróme, ak bolo SSRI podané spolu s lítiom alebo tryptofánom, a preto súbežné použitie fluoxetínu s týmito liekmi sa má robiť opatrne. Ak sa fluoxetín používa v kombinácii s lítiom, vyžaduje sa dôkladnejšie a častejšie klinické sledovanie.


Izoenzým CYP2D6

Tým, že metabolizmus fluoxetínu (podobne ako tricyklických antidepresív a iných selektívnych serotonínových antidepresív) zahŕňa hepatický cytochrómový systém izoenzýmu CYP2D6, súbežná terapia s liekmi, ktoré sú tiež metabolizované týmto enzymatickým systémom, môže viesť k liekovým interakciám. Súbežná terapia liekmi, ktoré sú metabolizované prevažne týmto izoenzýmom, a ktoré majú úzky terapeutický index (ako sú flekainid, enkainid, karbamazepín a tricyklické antidepresíva), sa má začať alebo nastaviť na najnižšiu koncovú dávku z ich dávkovacieho rozsahu. Týka sa to aj prípadu, ak sa fluoxetín užíval v predošlých 5 týždňoch.


Farmakokinetické interakcie medzi inhibítormi CYP2D6 a tamoxifénom, preukazujúce 65 – 75% zníženie plazmatických hladín jednej z viacerých aktívnych foriem tamoxifénu, t.j. endoxifén, sa zaznamenali v literatúre. V niektorých štúdiách sa zaznamenala znížená účinnosť tamoxifénu pri súbežnom použití niektorých antidepresív typu SSRI. Keďže znížený účinok tamoxifénu sa nemôže vylúčiť, súbežnému podaniu so silnými inhibítormi CYP2D6 (vrátane fluoxetínu) je potrebné sa vyhnúť, kedykoľvek je to možné (pozri časť 4.4).


Fluoxetín môže ovplyvniť metabolizmus niektorých antipsychotík prostredníctvom inhibície CYP2D6 a naopak (niekoľko antipsychotíl môže ovplyvniť metabolizmus fluoxetínu). Ak sa používa súbežne, má sa preto používať s opatrnosťou.


Perorálne antikoagulanciá

Ak sa fluoxetín podával súbežne s perorálnymi antikoagulanciami, zmenené antikoagulačné účinky (laboratórne hodnoty a/alebo klinické znaky a symptómy) s nekonzistentnou charakteristikou, ale zahŕňajúce zvýšené krvácanie, boli zaznamenané menej často. Pacientom, ktorí dostávajú warfarínovú terapiu, sa má pri začatí alebo ukončení liečby fluoxetínom starostlivo sledovať zrážanie (pozri časť 4.4, Krvácanie).


NSAID/kyselina acetylsalicylová a iné antikoagulanciá

Môže sa vyskytnúť farmakodynamická interakcia medzi fluoxetínom a NSAID/kyselinou acetylsalicylovou. Súbežné užívanie fluoxetínu a NSAID/kyseliny acetylsalicylovej môže viesť k zvýšeniu rizika krvácania (pozri časť 4.4, Krvácanie).


Pri kombinácii SSRI s inými perorálnymi antikoagulanciami alebo atypickými antipsychotikami, fenotiazínmi a s väčšinou tricyklických antidepresív sa potenciálne môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.4).


Antipsychotiká

Súbežné užívanie s klozapínom môže viesť k zvýšeniu sérových koncentrácií klozapínu. Má sa preto postupovať s opatrnosťou, ak sa fluoxetín používa súbežne s klozapínom a ak sú použité, majú sa sledovať sérové koncentrácie klozapínu, aby sa zabránilo nadmerným koncentráciam a závažným nežiaducim udalostiam.


Elektrokonvulzívna terapia (ECT)

Keďže boli zriedkavo zaznamenané prípady predĺžených záchvatov u pacientov liečených fluoxetínom, ktorí dostávali ECT liečbu, odporúča sa preto opatrnosť.


Alkohol

Pri formálnom testovaní fluoxetín nezvyšoval hladiny alkoholu v krvi, ani nezosilňoval účinky alkoholu. Kombinácia SSRI liečby a alkoholu sa však neodporúča.


Ľubovník bodkovaný

Spoločne s inými SSRI sa môžu vyskytnúť farmakodynamické interakcie medzi fluoxetínom a rastlinným liekom ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum), ktoré môžu viesť k zvýšeniu nežiaducich účinkov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Štúdie na zvieratách preukázali, že fluoxetín môže mať vplyv na kvalitu spermií (pozri časť 5.3). Hlásenia prípadov u ľudí s niektorými SSRI preukázali, že účinok na kvalitu spermií je reverzibilný. Vplyv na fertilitu u ľudí sa doteraz nepozoroval.


Gravidita

Niektoré epidemiologické štúdie naznačujú zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárnych chýb súvisiacich s užívaním fluoxetínu počas prvého trimestra. Mechanizmus vzniku nie je známy. Celkové údaje naznačujú, že riziko narodenia sa dieťaťa s kardiovaskulárnou chybou matke po expozícii fluoxetínu je približne 2/100 v porovnaní od očakávaného výskytu týchto chýb približne 1/100 v celkovej populácii.


Epidemiologické údaje naznačujú, že použitie SSRI počas gravidity, najmä počas pokročilého štádia gravidity, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Pozorované riziko bolo približne 5 prípadov na 1 000 tehotenstiev. V celkovej populácii sa vyskytuje 1 až 2 prípady PPHN na 1 000 tehotenstiev.


Okrem toho sa fluoxetín síce môže užívať počas gravidity, má sa postupovať s opatrnosťou, najmä v neskorých štádiách gravidity alebo tesne pred pôrodom, keďže sa u novorodencov zaznamenalo niekoľko iných účinkov: podráždenosť, tremor, hypotónia, pretrvávajúci plač, problémy so satím alebo so spánkom. Tieto symptómy môžu indikovať buď serotonínergné účinky alebo abstinenčný syndróm. Čas výskytu a trvanie týchto symptómov môže súvisieť s dlhým polčasom fluoxetínu (4 - 6 dní) a jeho aktívneho metabolitu norfluoxetínu (4 - 16 dní).


Laktácia

O fluoxetíne a jeho metabolite norfluoxetíne je známe, že sa vylučujú do materského mlieka u ľudí. Nežiaduce udalosti boli zaznamenané u dojčených detí. Ak sa liečba fluoxetínom považuje za nevyhnutnú, má sa zvážiť ukončenie dojčenia; ak sa však v dojčení pokračuje, má sa predpísať najnižšia účinná dávka fluoxetínu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Hoci sa u fluoxetínu nepreukázalo, že by ovplyvňoval psychomotorický výkon u zdravých dobrovoľníkov, každý psychoaktívny liek môže zhoršiť úsudok alebo schopnosti. Pacientom sa má odporučiť vyhnúť sa vedeniu vozidla alebo prevádzkovaniu nebezpečného stroja, až kým nie je odôvodnene isté, že ich výkon nie je ovplyvnený.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri pokračujúcej liečbe sa môže znižovať intenzita a frekvencia nežiaducich účinkov a vo všeobecnosti nevedú k zastaveniu liečby.


Klasifikácia frekvencie nežiaducich účinkov je nasledujúca:

 • veľmi časté (1/10),

 • časté (1/100 až <1/10),

 • menej časté (1/1 000 až <1/100),

 • zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000),

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000),

 • neznáme (z dostupných údajov).


Spoločne, ako u iných SSRI, sa pozorovali nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zriedkavé: iné prejavy krvácania (napr. gynekologické a gastrointestinálne krvácanie, iné kožné alebo slizničné krvácanie, ekchymóza).

Neznáme: trombocytopénia.


Poruchy imunitného systému:

Menej časté: precitlivenosť (napr. pruritus, vyrážka, urtikária, anafylaktická reakcia, vaskulitída, reakcia podobná sérovej chorobe, angioedém) (pozri časti 4.3 a 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Časté: anorexia.


Psychické poruchy:

Časté: anxieta a súvisiace symptómy (napr.nervozita), poruchy spánku (napr.neobvyklé sny, insomnia), únava (napr.somnolencia, ospalosť), eufória, nepokoj.

Menej časté: manické reakcie, poruchy koncentrácie a procesu myslenia (napr.depersonalizácia), záchvaty paniky, zmätenosť.

Veľmi zriedkavé: halucinácie, samovražedné myšlienky a správanie (tieto symptómy môžu byť spôsobené základným ochorením).


Prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania sa zaznamenali počas terapie fluoxetínom alebo skoro po ukončení liečby (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy.

Menej časté: prechodné neobvyklé pohyby (napr.šklbanie, ataxia, tremor, myoklónia), závrat.

Zriedkavé: záchvaty a psychomotorický nepokoj/akatízia (pozri časť 4.4).

Veľmi zriedkavé: serotonínový syndróm.

Neznáme: dysfémia.


Poruchy oka:

Časté: poruchy videnia (napr.rozmazané videnie, mydriáza).


Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme: tinitus.


Poruchy ciev:

Menej časté: vazodilatácia, posturálna hypotenzia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: faryngitída, dyspnoe, zívanie.

Zriedkavé: pulmonárne udalosti (zahŕňajúce zápalové procesy rôznej histopatológie a/alebo fibróza). Dyspnoe môže byť len predchádzajúcim symptómom.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: hnačka, nauzea, vracanie, dyspepsia, dysfágia, zmeny chuti, suchosť v ústach.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: idiosynkratická hepatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: vyrážka, potenie, pruritus.

Menej časté: urtikária, alopécia, fotosenzitivita.

Veľmi zriedkavé: multiformný erytém, ktorý sa môže vyvinúť k Stevensovmu-Johnsonovmu syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýze (Lyellov syndróm).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Veľmi zriedkavé: artralgia, myalgia.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Časté: polakizúria, retencia moču.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Časté: sexuálna dysfunkcia (oneskorená alebo chýbajúca ejakulácia, anorgazmia), priapizmus, galaktorea.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté: zimnica.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Zriedkavé: abnormálne hodnoty testov funkcie pečene, reverzibilná hyponatriémia (vrátane hladiny sérového sodíka pod 110 mmol/l).


Niektoré prípady sa vyskytli možno v dôsledku syndrómu neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu. Väčšina hlásení sa týkala starších pacientov a pacientov užívajúcich diuretiká alebo okrem iného s depléciou objemu.


Epidemiologické štúdie, vykonané hlavne u pacientov vo veku 50 rokov a viac preukázali zvýšené riziko zlomenín kostí u pacientov, ktorí užívajú SSRI a TCA. Mechanizmus vedúci k tomuto riziku nie je známy.


Abstinenčné symptómy pozorované po ukončení liečby fluoxetínom

Ukončenie liečby fluoxetínom často vedie k abstinenčným symptómom. Závrat, poruchy zmyslov (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), asténia, nepokoj alebo anxieta, nauzea a/alebo vracanie, tremor a bolesť hlavy sú najčastejšie zaznamenanými reakciami. Vo všeobecnosti sú tieto udalosti mierne až stredne závažné a spontánne miznúce; u niektorých pacientov však môžu byť závažné a/alebo dlhodobé (pozri časť 4.4). Odporúča sa preto, že ak sa liečba fluoxetínom už viac nevyžaduje, má sa vykonať postupné ukončenie liečby postupným znižovaním dávky (pozri časť 4.2 a časť 4.4).


Deti a dospievajúci (pozri časť 4.4)

V pediatrických klinických skúšaniach boli správanie spojené so samovraždou (pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita častejšie pozorované u detí a dospievajúcich liečených antidepresívami v porovnaní so subjektmi liečenými placebom.


Bezpečnosť fluoxetínu nebola systematicky hodnotená pre chronickú liečbu dlhšiu ako 19 týždňov.


V pediatrických klinických skúšaniach boli zaznamenané manické reakcie zahŕňajúce mániu a hypomániu (2,6 % pacientov liečených fluoxetínom vs. 0 % v kontrolnej skupine s placebom), vedúce vo väčšine prípadov k ukončeniu liečby. Títo pacienti predtým nemali epizódy hypománie/mánie.


Po 19 týždňoch liečby mali pediatrickí pacienti liečení fluoxetínom v klinickom skúšaní v priemere o 1,1 cm menšiu výšku (p = 0,004) a o 1,1 kg menšiu hmotnosť (p = 0,008) ako pacienti liečení placebom. Jednotlivé prípady retardácie rastu boli zaznamenané aj pri klinickom použití.


Jednotlivé prípady nežiaducich udalostí potenciálne indikujúcich oneskorené sexuálne dozrievanie alebo sexuálnu dysfunkciu boli zaznamenané z pediatrického klinického použitia (pozri tiež časť 5.3).


V pediatrických klinických skúšaniach bola liečba fluoxetínom spojená so znížením hladín alkalickej fosfatázy.


4.9 Predávkovanie


Prípady predávkovania fluoxetínom samotným mali obvykle mierny priebeh. Symptómy predávkovania zahŕňali nauzeu, vracanie, záchvaty, kardiovaskulárnu dysfunkciu v rozpätí od asymptomatických arytmií až po zástavu srdca, pľúcnu dysfunkciu a znaky zmeneného stavu CNS od excitácie až po kómu. Fatalita pripisovaná predávkovaniu fluoxetínom samotným bola mimoriadne zriedkavá. Odporúča sa sledovanie kardiálnych a vitálnych znakov spolu so všeobecnými symptomatickými a podpornými meraniami. Nie je známe špecifické antidotum.


Vynútená diuréza, dialýza, hemoperfúzia a výmenná transfúzia sú len nepravdepodobne prospešné. Aktívne uhlie, ktoré sa môže použiť spolu so sorbitolom, môže byť rovnako alebo viac účinné ako vracanie alebo výplach. Pri riešení predávkovania zvážte možnosť predávkovania viacerými liekmi. Dlhšia doba podrobného lekárskeho sledovania môže byť potrebná u pacientov, ktorí užívali nadmerné množstvá tricyklického antidepresíva, ak súbežne alebo v nedávnej dobe užívali tiež fluoxetín.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu. ATC kód: N06AB03.


Fluoxetín je selektívnym inhibítorom spätného vychytávania serotonínu a tento pravdepodobne zodpovedá za spôsob účinku. Fluoxetín prakticky nemá afinitu k ďalším receptorom, ako sú α1-, α2- a β-adrenergné; serotonergné; dopaminergné; histaminergné1; muskarínové a GABA receptory.


Veľké depresívne epizódy: Klinické skúšania u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami boli vykonávané v porovnaní s placebom a kontrolami na liečivo. Pri meraní pomocou Hamiltonovej škály depresie (HAM-D) sa preukázalo, že fluoxetín je signifikantne účinnejší ako placebo. V týchto štúdiách fluoxetín dosiahol signifikantne vyššiu mieru odpovede (definovanej 50% znížením skóre HAM-D) a remisie v porovnaní s placebom.


Odpoveď na dávku: Pri štúdiách so stálou dávkou u pacientov s veľkými depresiami existuje lineárna závislosť odpovede na dávke, ktorá neposkytuje náznak výhody vo výrazoch účinnosti pri použití vyšších dávok ako odporúčaných. Napriek tomu je klinickou skúsenosťou, že vzostupná úprava dávky môže byť pre niektorých pacientov prínosom.


Obsedantno-kompulzívna porucha: V krátkodobých skúšaniach (kratších ako 24 týždňov) fluoxetín preukázal, že je signifikantne účinnejším ako placebo. Terapeutický účinok bol pri dávke 20 mg/deň, ale vyššie dávky (40 alebo 60 mg/deň) vykazovali vyššiu mieru odpovede. V dlhodobých štúdiách (predĺžená fáza troch krátkodobých štúdií a štúdia prevencie relapsu) sa účinnosť nepreukázala.


Bulimia nervosa: V krátkodobých skúšaniach (kratších ako 16 týždňov) u ambulantných pacientov spĺňajúcich DSM-III-R-kritériá pre bulimia nervosa preukázal fluoxetín v dávke 60 mg/deň, že je pri redukcii aktivít záchvatového prejedania sa a zbavovania sa jedla signifikantne účinnejší ako placebo. Pre dlhodobú účinnosť sa však nedá spraviť žiadny záver.


U pacientok spĺňajúcich diagnostické kritériá predmenštruačnej dysforickej poruchy (PMDD) podľa DSM-IV boli vykonané dve placebom kontrolované štúdie. Do štúdie boli zahrnuté pacientky so závažným zhoršením sociálnej a pracovnej funkcie a vzťahov s ostatnými. Pacientky užívajúce perorálnu antikoncepciu boli vyradené. V prvej štúdii s nepretržitým dávkovaním 20 mg denne počas 6 cyklov sa pozorovalo zlepšenie u primárneho parametra účinnosti (podráždenosť, anxieta a dysfória). V druhej štúdii s prerušovaným dávkovaním luteálnej fázy (20 mg denne počas 14 dní) počas 3 cyklov sa zlepšenie pozorovalo u primárneho parametra účinnosti (denný záznam skóre závažnosti problémov). Napriek tomu sa z týchto štúdií nedajú vyvodiť definitívne závery o účinnosti a trvaní liečby.


Veľké depresívne epizódy (deti a dospievajúci): Vykonali sa klinické skúšania u detí a dospievajúcich vo veku 8 rokov a viac v porovnaní s placebom. Fluoxetín v dávke 20 mg preukázal, že je v dvoch krátkodobých pivotných štúdiách signifikantne účinnejší ako placebo podľa zníženia celkového skóre škály „Childhood Depression Rating Scale-Revised“ (CDRS-R) a skóre škály „Clinical Global Impression of Improvement” (CGI-I). U oboch štúdií pacienti splnili kritériá pre stredne závažnú až závažnú depresívnu epizódu (DSM-III alebo DSM-IV) v troch rôznych hodnoteniach praktickými detskými psychiatrami. Účinnosť v skúšaniach s fluoxetínom môže závisieť od zahrnutia selektívnej pacientskej populácie (takej, ktorá sa spontánne nevyliečila v rámci intervalu 3 - 5 týždňov a ktorej depresia napriek značnej starostlivosti pretrvávala). Existujú len obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti pri liečbe dlhšej ako 9 týždňov. Vo všeobecnosti účinnosť fluoxetínu bola mierna. Miery odpovede (primárny cieľ, definovaný ako 30 % pokles skóre CDRS-R) preukázali štatisticky signifikantný rozdiel v jednej z dvoch pivotných štúdií (58 % pre fluoxetín verzus 32 % pre placebo, p = 0,013; a 65 % pre fluoxetín verzus 54 % pre placebo, p = 0,093). V týchto dvoch štúdiách priemerné absolútne zmeny v CDRS-R od začiatku až po koniec užívania boli 20 pre fluoxetín verzus 11 pre placebo, p = 0,002; a 22 pre fluoxetín verzus 15 pre placebo, p<0,001.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Fluoxetín sa po perorálnom podaní dobre absorboval z gastrointestinálneho traktu. Biologická dostupnosť nie je ovplyvnená príjmom potravy.


Distribúcia

Fluoxetín sa značne viaže na plazmatické proteíny (približne 95 %) a je široko distribuovaný (objem distribúcie: 20 - 40 l/kg). Plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave sú dosiahnuté po dávkovaní počas niekoľkých týždňov. Koncentrácie v rovnovážnom stave po dlhodobom dávkovaní sú podobné koncentráciám pozorovaným po 4 až 5 týždňoch.


Metabolizmus

Fluoxetín má nelineárny farmakokinetický profil so stratou prvého prechodu pečeňou („first-pass“). Maximálna plazmatická koncentrácia sa všeobecne dosahuje 6 až 8 hodín po podaní. Fluoxetín sa značne metabolizuje polymorfným enzýmom CYP2D6. Fluoxetín je primárne metabolizovaný pečeňou na účinný metabolit norfluoxetín (dezmetylfluoxetín) demetyláciou.


Eliminácia

Polčas eliminácie fluoxetínu je 4 až 6 dní a pre norfluoxetín 4 až 16 dní. Tieto dlhé polčasy zodpovedajú za pretrvávanie lieku v organizme 5 - 6 týždňov po ukončení liečby. Vylučovanie prebieha hlavne (približne 60 %) prostredníctvom obličiek. Fluoxetín sa vylučuje do materského mlieka.


Rizikové populácie


Starší pacienti: Kinetické parametre u zdravých starších osôb sa v porovnaní s mladšími jedincami nemenia.


Deti a dospievajúci: Priemerná koncentrácia fluoxetínu u detí je približne 2-násobne vyššia ako koncentrácia pozorovaná u dospievajúcich a priemerná koncentrácia norfluoxetínu je 1,5-násobne vyššia. Plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave závisia od telesnej hmotnosti a sú vyššie u detí s nižšou hmotnosťou (pozri časť 4.2). Podobne ako u dospelých, fluoxetín a norfluoxetín sa značne naakumulovali po viacnásobnom perorálnom dávkovaní; koncentrácie v rovnovážnom stave boli dosiahnuté do 3 až 4 týždňov denného dávkovania.


Hepatálna insuficiencia: V prípade hepatálnej insuficiencie (alkoholická cirhóza) sa polčasy fluoxetínu a norfluoxetínu zvýšili na 7 a 12 dní. Má sa zvážiť nižšia alebo menej častá dávka.


Renálna insuficiencia: Po podaní jednorazovej dávky fluoxetínu u pacientov s miernou, strednou alebo úplnou (anúria) renálnou insuficienciou sa kinetické parametre pri porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi nezmenili. Po opakovanom podaní však môže byť pozorované zvýšenie plazmatických koncentrácií v rovnovážnom stave.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Z in vitro štúdií alebo štúdií na zvieratách neexistuje dôkaz o karcinogenicite alebo mutagenicite.


Štúdie na dospelých zvieratách

V 2-generačnej reprodukčnej štúdii na potkanoch fluoxetín nemal nežiaduce účinky na párenie alebo fertilitu potkanov, nebol teratogénny a neovplyvňoval rast, vývoj alebo reprodukčné parametre potomkov. Koncentrácie v strave pokryli dávky približne ekvivalentné 1,5; 3,9 a 9,7 mg fluoxetínu/kg telesnej hmotnosti. U samcov myší liečených fluoxetínom denne po dobu 3 mesiacov dávkou približne ekvivalentnou 31 mg/kg v strave sa preukázalo zníženie hmotnosti semenníkov a hypospermatogenéza. Táto veľkosť dávky však prekročila maximálnu tolerovanú dávku (MTD), pretože sa pozorovali signifikantné znaky toxicity.


V juvenilnej toxikologickej štúdii u CD potkanov podanie fluoxetín hydrochloridu 30 mg/kg/deň v 21. až 90. dni po narodení spôsobilo nevratnú testikulárnu degeneráciu a nekrózu, tvorenie vakuol v bunkách epitelu nadsemeníkov, nezrelosť a nečinnosť samičieho reprodukčného traktu a zníženú fertilitu. Oneskorenie sexuálnej zrelosti sa vyskytlo u samcov (10 a 30 mg/kg/deň) a samičiek (30 mg/kg/deň). Význam týchto nálezov u ľudí nie je známy. Potkanom podanie 30 mg/kg tiež znížilo dĺžky femuru v porovnaní s kontrolnými skupinami a spôsobilo degeneráciu kostrového svalstva, nekrózu a regeneráciu. Pri 10 mg/kg/deň plazmatické hladiny dosiahnuté u zvierat boli približne 0,8- až 8,8-násobkom (fluoxetín) a 3,6- až 23,2-násobkom (norfluoxetín) hodnôt obvykle pozorovaných u pediatrických pacientov. Pri 3 mg/kg/deň plazmatické hladiny dosiahnuté u zvierat boli približne 0,04 až 0,5-násobkom (fluoxetín) a 0,3 až 2,1-násobkom (norfluoxetín) hodnôt obvykle pozorovaných u pediatrických pacientov.


Štúdia u mladých myší ukázala, že inhibícia serotonínového transportéra bráni prírastku tvorby kostí. Toto zistenie sa zdá byť podporené klinickými nálezmi. Reverzibilita tohto javu nebola stanovená.


Iná štúdia u mladých myší (liečených v 4. až 21. dni po narodení) preukázala, že inhibícia serotonínového transportéra mala dlhotrvajúce účinky na správanie myší. Neexistuje informácia o tom, či tento účinok bol reverzibilný. Klinický význam tohto zistenia nebol stanovený.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza

Predželatínovaný škrob

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý

Makrogol

Mastenec

Žltý oxid železitý

Indigokarmín, hlinitý lak

Čierny oxid železitý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10, 20, 30, 60 a 100 tabliet v blistri (PVC/Al).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500 Hämeenlinna

FÍNSKO

Tel: +358 3 615 600

Fax: +358 3 618 3130


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


30/0280/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.5.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014

Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety