+ ipil.sk

Flupirtine Glenmark 100 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľA


Flupirtine Glenmark 100 mg

tvrdé kapsuly

flupirtíniummaleinát


 • Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju

znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,

dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Flupirtine Glenmark 100 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flupirtine Glenmark 100 mg

3. Ako užívať Flupirtine Glenmark 100 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Flupirtine Glenmark 100 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Flupirtine Glenmark 100 mg a na čo sa používa


Liečba akútnej bolesti u dospelých.

Flupirtine Glenmark 100 mg sa má užívať len v prípade, ak je liečba inými analgetikami kontraindikovaná.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flupirtine Glenmark 100 mg


Neužívajte Flupirtine Glenmark 100 mg

 • ak ste alergický na flupirtíniummaleinát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste pacient s rizikom poruchy mozgovej funkcie spôsobenej poruchou pečene a pacient so stenózou (upchatím) žlčovodov. Flupirtine Glenmark 100 mg sa nemá predpisovať u týchto pacientov pre riziko vzniku alebo zhoršenia poruchy mozgovej funkcie prípadne poruchy hybnosti.

 • pacienti trpiaci svalovou slabosťou (Myasténiou gravis) nemajú užívať tento liek, pretože flupirtíniummaleinát má účinok na uvoľňovanie svalového napätia.

 • ak trpíte existujúcim ochorením pečene.

 • ak máte problémy s alkoholom

 • ak súbežne užívate ďalšie lieky, ktoré sú známe tým, že spôsobujú poškodenie pečene.

 • ak ste pacient s nedávno prekonaným hučaním v ušiach (tinnitus), alebo ním stále trpíte, pretože štúdia preukázala, že u pacientov s hučaním v ušiach, ktorý sa liečia flupirtíniummaleinátom je zvýšené riziko rozvoja zvýšených hodnôt pečeňových enzýmov.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Flupirtine Glenmark 100 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak súbežne užívate Flupirtine Glenmark 100 mg s antikoagulanciami (liekmi znižujúcimi zrážavosť krvi - kumarínové deriváty). Mali by ste to robiť len pod lekárskym dohľadom.

 • pre pacientov s obmedzenou funkciou pečene alebo obličiek sú predpísané kontroly hodnôt pečeňových enzýmov alebo kreatinínu.


Lekár vám bude každý týždeň počas liečby Flupirtinom Glenmark 100 mg kontrolovať funkcie pečene, pretože v súvislosti s liečbou flupirtínom boli hlásené zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, zápal pečene a zlyhanie pečene. Ak výsledky týchto testov preukážu patologické (chorobné) hodnoty, lekár vám ihneď odporučí, aby ste Flupirtine Glenmark 100 mg prestali užívať.


Ak počas liečby Flupirtinom Glenmark 100 mg spozorujete príznaky, ktoré by mohli naznačovať poškodenie pečene (napr. stratu chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, únavu, tmavý moč, žltačku, svrbenie), ukončite liečbu Flupirtine Glenmark 100 mg a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


U pacientov starších ako 65 rokov, alebo s významne zníženou funkciou obličiek, alebo so zníženou hladinou proteínov v krvi je potrebná úprava dávkovania (pozri tiež „Ako užívať Flupirtine Glenmark 100 mg“).


Pri liečbe Flupirtinom Glenmark 100 mg sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne nálezy pri stanoveniach bilirubínu, urobilinogénu a bielkovín v moči pomocou testovacích papierikov. Takisto sa môžu objaviť falošné reakcie pri testovacích metódach na kvantitatívne stanovenie bilirubínu v sére.

Pri vyšších dávkach sa môže moč sfarbiť na zeleno, čo však nie je významné.


Iné lieky a Flupirtine Glenmark 100 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Flupirtine Glenmark 100 mg môže zosilniť účinok alkoholu a liekov na upokojenie alebo uvoľnenie svalstva.


Pretože sa pri liečbe Flupirtinom Glenmark 100 mg môže prípadne zosilniť účinok liekov proti zrážaniu krvi (napr. warfarínu), majú sa u pacientov, ktorí užívajú tieto lieky, pravidelne vykonávať kontroly hodnôt zrážavosti krvi pomocou Quickovho testu.

Pri súbežnom užívaní Flupirtinu Glenmark 100 mg s diazepamom sa nedá vylúčiť zosilnenie účinku diazepamu.


Pri súbežnom podaní Flupirtinu Glenmark 100 mg s inými liekmi, ktoré sa takisto odbúravajú prevažne v pečeni, sa majú dostatočne včas a pravidelne kontrolovať hodnoty pečeňových enzýmov. Kombinácia flupirtíniummaleinátu s liekmi s obsahom paracetamolu a karbamazepínu nie je vhodná.


Flupirtine Glenmark 100 mg, jedlo a alkohol

Vo všeobecnosti sa treba počas liečby vyhýbať požívaniu alkoholických nápojov.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


S užívaním flupirtíniummaleinátu počas tehotenstva nie sú žiadne skúsenosti. Preto neužívajte Flupirtine Glenmark 100 mg ak ste tehotná, pokiaľ to váš lekár nepovažuje za úplne nevyhnutné.


Flupirtíniummaleinát, liečivo obsiahnuté vo Flupirtine Glenmark 100 mg, v malom množstve prechádza do materského mlieka. Preto neužívajte Flupirtine Glenmark 100 mg počas dojčenia, pokiaľ to váš lekár nepovažuje za úplne nevyhnutné. Pokiaľ váš lekár považuje užívanie Flupirtinu Glenmark 100 mg počas dojčenia za úplne nevyhnutné, ukončite dojčenie.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento liek môže meniť schopnosť reakcie, aj v prípade, že sa užíva podľa predpisu. Pacienti, ktorí sa pri liečbe flupirtíniummaleinátom cítia ospanliví alebo sa im krúti hlava, nesmú viesť vozidlo ani obsluhovať stroje. Vo zvýšenej miere to platí pri kombinácii s alkoholom.


3. Ako užívať Flupirtine Glenmark 100 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak nie je lekárom predpísané inak, užíva sa 3-krát až 4-krát denne 100 mg flupirtíniummaleinátu (čo zodpovedá jednej kapsule Flupirtinu Glenmark 100 mg) v pokiaľ možno rovnakých časových intervaloch s malým množstvom tekutiny, kapsula sa nemá rozhryznúť.

Dávkovanie sa má prispôsobiť intenzite bolesti a vašej individuálnej citlivosti.


Pri závažných bolestivých stavoch sa môže dávka zvýšiť na 200 mg flupirtíniummaleinátu (čo zodpovedá dvom kapsulám Flupirtinu Glenmark 100 mg) 3-krát denne. Denná dávka nemá prekročiť 600 mg flupirtíniummaleinátu (čomu zodpovedá 6 kapsúl).


Na dosiahnutie potrebnej úľavy od bolesti sa má flupirtín užívať v najnižšej dávke a čo najkratší čas.


Pacienti starší ako 65 rokov majú na začiatku liečby užívať 100 mg flupirtíniummaleinátu (čo zodpovedá jednej kapsule Flupirtinu Glenmark 100 mg) ráno a večer. Dávka sa môže zvýšiť v závislosti od intenzity bolesti a znášanlivosti lieku.


U pacientov s výrazne zníženou funkciou obličiek alebo zníženou hladinou krvných bielkovín, nemá denná dávka prekročiť 300 mg flupirtíniummaleinátu (čo zodpovedá 3 kapsulám Flupirtinu Glenmark 100 mg). Ak sú potrebné vyššie dávky, pacienta je potrebné starostlivo sledovať.


Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť a účinnosť flupirtínu sa u detí a dospievajúcich nestanovila. Flupirtine Glenmark 100 mg sa nesmie používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Spôsob podávania

Na vnútorné užívanie.


Tvrdé kapsuly sa užívajú nerozhryznuté a s dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie s vodou).

Ak je to možné, užívajú sa vo vzpriamenom sede.

Vo výnimočných prípadoch sa môže kapsula otvoriť a môže sa užiť/podať len jej obsah (napr. sondou). Kvôli veľmi horkej chuti sa pri perorálnom (cez ústa) podaní obsahu kapsuly odporúča neutralizovanie chuti vhodnými jedlami (napr. banánom).


Dĺžka podávania

Dĺžku podávania individuálne stanoví lekár.


Keďže sa flupirtíniummaleinát odbúrava prevažne pečeňou, pri dlhšom užívaní je potrebné pravidelne kontrolovať hodnoty pečeňových enzýmov (transamináz) a pozorovať ich vývoj, najmä v porovnaní s hodnotami pred liečbou.


Trvanie liečby nesmie prekročiť 2 týždne.


Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že je účinok Flupirtinu Glenmark 100 mg príliš slabý alebo naopak príliš silný.


Ak užijete viac Flupirtinu Glenmark 100 mg, ako máte

Existujú jednotlivé prípady predávkovania flupirtíniummaleinátom, pričom užitie až do 5 g flupirtíniummaleinátu viedlo k týmto príznakom: nevoľnosti, nadmernej únave, búšeniu srdca, plačlivosti, letargii, poruche vedomia, suchu v ústach.


Po vyvrátení alebo liečbe pomocou zrýchleného vylučovania moču, aktívnym uhlím a infúziami elektrolytov sa stav upravil počas 6 až 12 hodín. Nepozorovali sa život ohrozujúce stavy.


V prípade predávkovania alebo intoxikácie treba rátať na základe nálezov z pokusov na zvieratách s prejavmi v oblasti centrálnej nervovej sústavy, ako aj s potenciálnou otravou pečene v zmysle zvýšenej metabolickej záťaže pečene. Liečba má byť symptomatická (zameraná na príznaky predávkovania). Špecifická protilátka nie je známa. V prípade predávkovania kontaktujte, prosím, lekára.


Ak zabudnete užiť Flupirtine Glenmark 100 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte v užívaní podľa určeného dávkovania.


Ak prestanete užívať Flupirtine Glenmark 100 mg

Liečbu môžete ukončiť skôr v prípade výskytu neznášanlivosti lieku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencia vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledovného pravidla:

Zoznam nasledujúcich vedľajších účinkov zohľadňuje známe vedľajšie účinky počas liečby flupirtíniummaleinátom.


Prestaňte užívať Flupirtine Glenmark 100 mg a kontaktujte svojho lekára, ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich príznakov:

Možné príznaky poškodenia pečene: nevoľnosť alebo celkový pocit choroby, strata chuti do jedla, vyčerpanosť, bolesť brucha, svrbenie, žltačka (zožltnutie kože a očných bielkov).


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 pacientov)

Únava, najmä na začiatku liečby. Zvýšenie hladín pečeňových enzýmov.


Časté (môžu postihnúť 1 z 10 pacientov)

Závrat, pálenie záhy, nevoľnosť/ vracanie, žalúdočné ťažkosti, zápcha, poruchy spánku, zvýšené potenie, strata chuti do jedla, depresia, tras (svalová triaška), bolesť hlavy, bolesť brucha, sucho v ústach, nepokoj/nervozita, nafukovanie, hnačka.


Menej časté (môžu postihnúť 1 zo 100 pacientov)

Zmätenosť, porucha videnia a alergické reakcie.

Alergické reakcie, v ojedinelých prípadoch sprevádzané zvýšenou telesnou teplotou, môžu sa prejaviť napríklad vyrážkou, žihľavkou a svrbením (pruritus).


Neznáme (z dostupných údajov)

Zápal pečene (hepatitída), zlyhanie pečene.


Keďže výskyt vedľajších účinkov závisí hlavne od dávky, môžu sa do určitého rozsahu kontrolovať znížením predpísaného množstva. V mnohých prípadoch vymiznú počas ďalšej liečby alebo po ukončení liečby.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Flupirtine Glenmark 100 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Flupirtine Glenmark 100 mg obsahuje

 • Liečivo je flupirtíniummaleinát. Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg flupirtíniummaleinátu.


 • Ďalšie zložky sú:

Obsah tvrdej kapsuly: hydrogénfosforečnan vápenatý, kopovidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (Ph.Eur.).

Obal tvrdej kapsuly: želatína, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), nátriumlaurylsulfát, čistená voda.

Potlač: šelak (E904), oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Flupirtine Glenmark 100 mg a obsah balenia

Flupirtine Glenmark 100 mg sú červenohnedé tvrdé kapsuly približne 18 mm dlhé s potlačou „FLPT“ a „100“.

Tvrdé kapsuly Flupirtinu Glenmark 100 mg sú dostupné v balení s 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100 alebo 200 tvrdými kapsulami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Lupin (Europe) Limited, Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire, WA16 0PF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Výrobca:

 1. Hormosan Pharma GmbH, Wilhelmshöher Str. 106, 60389 Frankfurt/Main, Nemecko

 2. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika

Flupirtine Glenmark 100 mg

Rumunsko

Flupirtine Glenmark 100 mg

Slovenská republika

Flupirtine Glenmark 100 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.

5Flupirtine Glenmark 100 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 • Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácii o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.


1. NÁZOV LIEKU


Flupirtine Glenmark 100 mg

tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg flupirtíniummaleinátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula.


Flupirtine Glenmark 100 mg sú červenohnedé tvrdé kapsuly, približne 18 mm dlhé s potlačou „FLPT“ a „100“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba akútnej bolesti u dospelých.

Flupirtine Glenmark 100 mg sa môže užívať len v prípade, že je liečba inými analgetikami (napr. nesteroidnými protizápalovými liekmi, slabými opioidmi) kontraindikovaná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie sa má prispôsobiť intenzite bolesti, ktorú pacient pociťuje, a individuálnej odpovedi pacienta.


Ak nie je predpísané inak, 100 mg flupirtíniummaleinátu sa užíva 3- až 4-krát denne v pokiaľ možno rovnakých časových intervaloch s malým množstvom tekutiny, kapsula sa nežuje.


Pri veľmi intenzívnej bolesti je možné zvýšiť dávku na 200 mg flupirtíniummaleinátu 3-krát denne. Neprekračujte dennú dávku 600 mg flupirtíniummaleinátu.


Na dosiahnutie primeranej analgézie sa má flupirtín užívať v najnižšej dávke a čo najkratší čas.


Dĺžka podávania

Dĺžku podávania individuálne stanoví lekár.


Flupirtíniummaleinát sa metabolizuje prevažne v pečeni (pozri časť 5) a preto pri dlhšom podávaní treba pravidelne kontrolovať hodnoty pečeňových enzýmov (transamináz) a pozorovať ich vývoj, najmä v porovnaní s hodnotami pred liečbou, aby sa čo najskôr rozpoznali veľmi zriedkavé prípady pečeňovej toxicity.


Trvanie liečby nemá presiahnuť 2 týždňe.


Starší pacienti

Pacienti vo veku nad 65 rokov majú na začiatku liečby užívať 100 mg flupirtíniummaleinátu ráno a večer. Dávka sa môže zvýšiť v závislosti od intenzity bolesti a znášanlivosti lieku.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s výrazne zníženou funkciou obličiek alebo hypoalbuminémiou nemá denná dávka prekročiť 300 mg flupirtíniummaleinátu. Ak sú potrebné vyššie dávky, má týchto pacientov starostlivo sledovať lekár.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť flupirtínu u detí a dospievajúcich nebola stanovená.

Flupirtine Glenmark sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.


Spôsob podávania

Tvrdé kapsuly sa užívajú nerozhryznuté a s dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie s vodou).

Ak je to možné, tablety by sa mali užívať v sede.


Vo výnimočných prípadoch sa môže tvrdá kapsula otvoriť a môže sa užiť/podať len jej obsah (napr. sondou).


Kvôli veľmi horkej chuti sa pri perorálnom podaní obsahu kapsuly odporúča neutralizovanie chuti vhodnými jedlami (napr. banánom).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na flupirtíniummaleinát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Pacienti s rizikom hepatálnej encefalopatie a pacienti s cholestázou nemajú užívať flupirtíniummaleinát, pretože u týchto pacientov sa môže objaviť alebo zhoršiť encefalopatia alebo ataxia.


Z dôvodu myorelaxačného účinku flupirtíniummaleinátu sa nemá flupirtíniummaleinát podávať pacientom s myasténiou gravis.


Pacienti s existujúcim ochorením pečene alebo abúzom alkoholu nesmú užívať Flupirtine Glenmark 100 mg. Je nutné sa vyhnúť súbežnému užívaniu flupirtínu s inými liekmi o ktorých je známe, že spôsobujú poškodenie pečene (pozri časť 4.5).


Pacienti, ktorí boli nedávno liečení na tinnitus, alebo ním trpia, sa nemajú liečiť flupirtíniummaleinátom, pretože jedna štúdia ukázala, že u takýchto pacientov sa môžu počas užívania flupirtíniummaleinátu vyskytnúť zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov so zníženou funkciou pečene a obličiek sú potrebné kontroly hodnôt pečeňových enzýmov alebo kreatinínu.

Ak sa objavia príznaky poruchy pečene je potrebné liečbu prerušiť.


Počas liečby Flupirtinom Glenmark 100 mg je potrebné každý týždeň vykonať testy na kontrolu funkcie pečene, pretože v súvislosti s liečbou flupirtínom boli hlásené zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, hepatitída a zlyhanie pečene. Ak sa objavia abnormálne výsledky pečeňových testov alebo klinické príznaky zhodné s ochorením pečene, liečba Flupirtinom Glenmark 100 mg sa musí ukončiť.


Pacientom je potrebné čas liečby Flupirtinom Glenmark 100 mg odporučiť, aby pozorne sledovali akékoľvek príznaky, ktoré by mohli naznačovať poškodenie pečene (napr. strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, únava, tmavý moč, žltačka, pruritus) a ihneď ako sa u nich akýkoľvek z príznakov prejaví, musia prestať užívať Flupirtine Glenmark 100 mg a vyhľadať lekársku pomoc.


U pacientov nad 65 rokov alebo so zreteľne obmedzenou funkciou obličiek alebo hypoalbuminémiou je potrebné prispôsobiť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Pri liečbe flupirtíniummaleinátom sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne nálezy pri stanoveniach bilirubínu, urobilinogénu a bielkovín v moči pomocou testovacích papierikov. Takisto sa môžu objaviť falošné reakcie pri testovacích metódach na kvantitatívne stanovenie bilirubínu v sére.


Pri vyšších dávkach je v ojedinelých prípadoch možné zelené sfarbenie moču, ktoré však nemá klinický význam.


4.5 Liekové a iné interakcie


Flupirtíniummaleinát môže zosilniť účinok alkoholu a liekov so sedatívnymi alebo myorelaxačnými vlastnosťami.


Z dôvodu silnej väzby flupirtíniummaleinátu na bielkoviny treba rátať s vytesňovaním iných súbežne podávaných liekov so silnou väzbou na bielkoviny z tejto väzby. Príslušné in vitroštúdie sa uskutočnili s diazepamom, warfarínom, kyselinou acetylsalicylovou, benzylpenicilínom, digoxínom, glibenklamidom, propranololom a klonidínom. Len pri diazepame a warfaríne bolo ich vytesňovanie z väzby na albumíny takého rozsahu, že sa pri súbežnom podávaní flupirtíniummaleinátu nedá vylúčiť zosilnenie účinku týchto liečiv.


Z tohto dôvodu sa odporúča pri súbežnom podávaní flupirtíniummaleinátu a kumarínových derivátov častejšie kontrolovať hodnoty Quickovho testu, aby sa možný efekt vylúčil, alebo aby sa prípadne redukovala dávka kumarínov. Pri ostatných liekoch zabraňujúcich zrážaniu krvi (kyselina acetylsalicylová a iné) nie sú vedomosti o interakciách.


Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užívaniu flupirtínu a iných liekov, ktoré sú známe tým, že spôsobujú poškodenie pečene (pozri časť 4.3).


Pri súbežnom podaní flupirtíniummaleinátu a iných liekov, ktoré sa takisto odbúravajú prevažne v pečeni, sa majú dostatočne včas a pravidelne kontrolovať hodnoty pečeňových enzýmov.

Kombinácia flupirtíniummaleinátu s liekmi s obsahom paracetamolu a karbamazepínu nie je vhodná.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

O užívaní flupirtíniummaleinátu gravidnými ženami nie sú dostatočné informácie.

Štúdie na zvieratách s flupirtíniummaleinátom preukázali reprodukčnú toxicitu, avšak nie teratogenicitu pri dávkach toxických pre gravidnú samicu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Flupirtíniummaleinát sa nemá používať v gravidite, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.


Laktácia

Štúdie preukázali, že malé percento flupirtíniummaleinátu prechádza do materského mlieka. Flupirtíniummaleinát sa preto nemá užívať počas dojčenia, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné.

Ak je užívanie Flupirtinu Glenmark 100 mg počas laktácie absolútne nevyhnutné, je potrebné laktáciu prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tento liek môže aj pri užívaní podľa predpisu zmeniť schopnosť reakcie. Pacienti, ktorí sa pri liečbe flupirtíniummaleinátom cítia ospanliví alebo sa im krúti hlava, nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje. Vo zvýšenej miere to platí pri súbežnom požívaní alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky hlásené častejšie ako izolované prípady sú uvedené nižšie, podľa systémových tried a frekvencie.

veľmi časté (1/10)

časté (1/100 až <1/10)

menej časté (1/1 000 až <1/100)

zriedkavé (1/10 000 až <1/1000)

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

neznáme (frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov)


Počas kontrolovaných klinických štúdií ako aj počas užívania flupirtíniummaleinátu v praxi viac ako 1,5 miliónom pacientmi sa objavili nasledujúce nežiaduce účinky.Veľmi časté

Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy imunitného systému
alergické reakcie, zvýšená telesná teplotaPsychické poruchy


poruchy spánku, nechutenstvo, depresie, nepokoj/ nervozita

zmätenosť


lieková závislosť

Poruchy nervového systému

únava (približne u 15% pacientov), najmä na začiatku liečby

závrat, tremor, bolesti hlavy, zvýšené potenie, sucho v ústach
Poruchy okaporuchy videniaPoruchy gastrointestinálneho traktu


pálenie záhy, nauzea, vracanie, žalúdočné ťažkosti, zápcha, bolesť brucha, hnačka plynatosť
Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšenie transamináz
hepatitída, zlyhanie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka, žihľavka, pruritus


Výskyt nežiaducich účinkov závisí hlavne od dávky. V mnohých prípadoch vymiznú počas liečby alebo po ukončení liečby.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie


Existujú jednotlivé prípady predávkovania so samovražedným úmyslom, pričom užitie až do 5 g flupirtíniummaleinátu viedlo k týmto príznakom: nevoľnosti, únave, búšeniu srdca, plačlivosti, letargii, poruche vedomia, suchu v ústach.

Po vyvrátení alebo liečbe forsírovanou diurézou, aktívnym uhlím a infúziami elektrolytov sa stav upravil počas 6 až 12 hodín. Nepozorovali sa život ohrozujúce stavy.


V prípade predávkovania alebo intoxikácie treba rátať na základe nálezov z pokusov na zvieratách s prejavmi v oblasti CNS ako aj s potenciálnou hepatotoxicitou v zmysle zvýšenej metabolickej záťaže pečene. Liečba má byť symptomatická. Antidotum nie je známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetiká; Iné analgetiká a antipyretiká.

ATC kód: N02BG07


Flupirtíniummaleinát je prototyp skupiny látok SNEPCO (Selective NEuronal Potassium Channel Opener – selektívny otvárač neurónových draslíkových kanálov). Je to centrálne pôsobiace neopioidné analgetikum.


Flupirtíniummaleinát aktivuje s G-proteínom spojené dovnútra smerujúce K+- kanály nervovej bunky. Výstupom K+sa stabilizuje pokojový membránový potenciál, aktivácia membrány nervovej bunky je znížená. Tým sa nepriamo utlmí aktivácia NMDA receptorov, pretože Mg2+blokáda NMDA receptoru sa zruší až pri depolarizovaní bunkovej membrány (nepriamy NMDA receptorový antagonizmus).

Flupirtíniummaleinát sa v terapeuticky relevantných koncentráciách neviaže na 1-, 2-, 5HT1-, 5HT2-, dopamínové, benzodiazepínové, opiátové, centrálne muskarínové alebo nikotínové receptory.


Toto centrálne pôsobiace liečivo ma tri hlavné účinky:

Analgetický účinok

Na základe selektívneho otvorenia neurónových, od napätia závislých K+-kanálov a s tým súvisiaceho výstupu K+sa stabilizuje pokojový potenciál nervovej bunky. Neurón je menej dráždivý.

Výsledný nepriamy NMDA antagonizmus flupirtínu chráni neurón pred vtokom Ca2+. Senzibilizujúci účinok vzostupu intracelulárneho Ca2+sa tak utlmí. Potlačí sa tak pri podráždení neurónu aj ďalšie vedenie vzostupného nociceptívneho impulzu.

Myorelaxačný účinok:

Pri analgetickom účinku opísané farmakologické efekty sú funkčne podporené v terapeuticky relevantných koncentráciách preukázaným zvýšením príjmu Ca2+do mitochondrií. Myorelaxačný účinok vzniká s tým spojeným útlmom prevodu vzruchov na motorických neurónoch a zodpovedajúcimi účinkami na vnútorných neurónoch. Pritom sa nejedná o celkový myorelaxačný účinok, ale primárne o účinok uvoľňujúci (nadmerné) napätie.

Ovplyvnenie prechodu procesu do chronickej fázy:

Procesy prechodu do chronickej fázy sú procesy nervového vedenia spôsobené plasticitou nervových funkcií.


Plasticita nervových funkcií vyvoláva indukciou intracelulárneho procesu mechanizmus nazývaný „wind up“, ktorý vedie k zosilneniu odpovede na nasledovný impulz. NMDA receptory majú mimoriadny význam pre vyvolanie týchto zmien (expresia génov). Ich nepriama blokáda flupirtínom spôsobuje ich potlačenie. Pôsobí sa tak proti klinicky zodpovedajúcej zmene bolesti na chronickú, prípadne pri existujúcej chronickej bolesti sa stabilizáciou membránového potenciálu podporí „vymazanie“ zapamätania si bolesti a tým sa zníži citlivosť na bolesť.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Asi 90 % flupirtíniummaleinátu sa po perorálnom podaní resorbuje z gastrointestinálneho traktu a 70 % po rektálnej aplikácii.

Približne 3/4 podanej dávky flupirtíniummaleinátu sa metabolizujú v pečeni.

Pri biotransformácii vzniká hydrolýzou (fáza I reakcie) uretánovej štruktúry a acetyláciou (fáza II reakcie) vytvoreného amínu metabolit M1 (2-amino-3-acetamino-6-/4-fluór/-benzylaminopyridín). Tento metabolit má asi štvrtinu analgetickej účinnosti flupirtíniummaleinátu a tak prispieva k jeho účinku.

Ďalší metabolit vzniká oxidatívnym odštiepením (fáza I reakcie) p-fluórbenzylového zvyšku a nakoniec konjugáciou (fáza II reakcie) vzniknutej kyseliny p-fluorbenzoovej s glycínom. Tento metabolit (M2) je biologicky inaktívny.

Doteraz sa nestanovilo, ktorý izoenzým sa prednostne podieľa na oxidatívnej (slabšej) ceste degradácie.

Pri flupirtíniummaleináte sa dá očakávať iba malý interakčný potenciál.

Najväčšia časť dávky (69 %) sa vylúči renálne. Táto časť má nasledujúce zloženie: 27 % nezmenenej materskej substancie, 28 % metabolit M1 (acetyl-metabolit), 12 % metabolit M2 (kyselina p-fluorohipúrová)zvyšná tretina sa skladá z viacerých vedľajších metabolitov s dosiaľ neobjasnenou štruktúrou.

Malá časť dávky sa vylúči tiež žlčou a stolicou.


Plazmatický polčas je asi 7 hodín (prípadne 10 hodín pre hodnotu materskej substancie a metabolitu M1), čo je rozsah vhodný pre analgetiká. Plazmatické hladiny sú závislé od dávky po podaní flupirtíniummaleinátu v rozmedzí 50-300 mg.


U starších pacientov sa po opakovanom podaní pozoroval predĺžený polčas (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Flupirtíniummaleinát v toxikologických pokusoch na zvieratách v rozsahu farmakodynamicky optimálne účinných dávok neviedol ani funkčne ani morfologicky k toxikologicky relevantnému ovplyvneniu orgánov a orgánových systémov.


Vo veľmi vysokých dávkach bolo možné preukázať, najmä po akútnom podaní liečiva, tlmenie CNS ako aj potenciálnu hepatotoxicitu v zmysle zvýšenej metabolickej záťaže pečene.


V štúdiách akútnych a chronických interakcií na zvieratách s inými liečivami, najmä s nesteroidovými analgetikami, sa nezistilo zosilnenie alebo modifikácia toxického účinku jednotlivých zložiek, dokonca ani metabolické zaťaženie pečene, zistené v akútnych a chronických štúdiách s flupirtíniummaleinátu na 2 zvieracích druhoch (myš a potkan). Adaptácia na túto metabolickú záťaž bola charakterizovaná malým, vo fyziologickom rozsahu sa pohybujúcim zvýšením aktivity pečeňových enzýmov, zvýšením hmotnosti pečene so slabou enzýmovou indukciou a v pomere ku kontrole nepatrne zvýšeným počtom jednotlivých bunkových nekróz pečeňových buniek, ktoré sa aj pri pokračujúcom podávaní liečiva regenerovali.

V skúškach na chronickú toxicitu a v reprodukčných štúdiách stanovené netoxické dávky boli trojnásobne vyššie ako maximálne denné terapeutické dávky používané u človeka.


Pokusy in vitroa in vivonepreukázali mutagénny účinok.


V štúdiách karcinogenity u myší a potkanov sa nepreukázal karcinogénny potenciál. V štúdii u myší sa vyskytli uzlovité hyperplázie pečeňových buniek, ktoré sú výsledkom adaptačných reakcií buniek na metabolickú záťaž spôsobenú dlhodobou aplikáciou vysokých dávok flupirtíniummaleinátu.


V reprodukčne-toxikologických pokusoch nebola pri maximálne tolerovaných dávkach u rodičovských zvierat ovplyvnená ani fertilita ani vývoj potomstva.

Ani po vysokých toxických dávkach sa nevyskytol teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah tvrdej kapsuly

Hydrogénfosforečnan vápenatý

Kopovidón

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát


Obal tvrdej kapsuly

Želatína

Červený oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)

Nátriumlaurylsulfát

Čistená voda


Potlač

Šelak (E904)

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biely, nepriehľadný PVC-hliníkový blister s 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100 alebo 200 tvrdými kapsulami.

Biely, nepriehľadný PVC/PVDC-hliníkový blister s 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100 alebo 200 tvrdými kapsulami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Lupin (Europe) Limited, Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire, WA16 0PF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0309/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


15.7.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014

8Flupirtine Glenmark 100 mg