+ ipil.sk

FLUTASIN 250 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2108/10108

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, ev. č. 2108/02720


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

FLUTASIN 250 mg

Tablety

(flutamidum)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov:

1. Čo Flutasin je a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Flutasin

3. Ako užívať Flutasin

4. Možné vedľajšie účinky

5 Uchovávanie lieku Flutasin

6. Ďalšie informácie


1. Čo FLUTASIN JE a na čo sa používa


Flutasin je hormonálny liek, ktorý bráni účinku mužského pohlavného hormónu testosterónu na pohlavné orgány.

Tablety Flutasin sa používajú na liečenie niektorých typov rakoviny prostaty. Podáva sa samostatne, alebo niekedy v kombinácii s iným liekom.

2. Skôr ako UŽIJETE FLUTASIN


Neužívajte FLUTASIN:

Liek sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na liečivo a niektorú z pomocných látok.

Flutasin nie je určený na podávanie ženám a deťom.


Buďte zvlášť opatrný pri FLUTASINE:

Ak trpíte poruchou činnosti obličiek alebo pečene informujte o tom svojho lekára.


Užívanie FLUTASINU:

Užívajte jednu tabletu trikrát denne, ráno, na obed a večer presne tak, ako Vám to predpísal lekár. Pokračujte v pravidelnom užívaní tabliet Flutasinom aj vtedy, keď sa začnete cítiť lepšie. Lekár môže vyžadovať krvné vyšetrenia v priebehu liečby týmto liekom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek môže spôsobiť zvýšenú únavu a nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť (vedenie motorových vozidiel alebo obsluha strojov). Takú činnosť by ste mali vykonávať len na základe súhlasu lekára.


Tehotenstvo a dojčenie

Liek je určený mužom. V žiadnom prípade ho nesmú užívať tehotné a dojčiace ženy.


Užívanie iných liekov:

Účinky lieku Flutasin a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Váš lekár má preto byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate alebo začnete užívať, a to na lekársky predpis aj bez neho. Kým začnete súčasne s liekom Flutasin užívať niektorý z voľne predajných liekov, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom.

Pri súčasnom podávaní Flutasinu s liekmi, ktoré znižujú krvnú zrážanlivosť (warfarín), je potrebné dávku warfarínu upraviť.


Dôležité informácie o niektorých zložkách FLUTASINU:

Liek Flutasin obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať fLUTASIN


Presné dávkovanie Vám určí vždy lekár.

Obvykle sa užíva 1 tableta 3-krát denne v osemhodinových intervaloch, najlepšie po jedle. Tabletu prehltnite celú nerozhryznutú a zapite väčším množstvom tekutiny.


Ak máte dojem, že účinok Flutasinu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak ste užili viac lieku Flutasin ako ste mali:

Okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak ste zabudli užiť Flutasin:

Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak ste zabudli užiť dávku načas, užite ju čo najskôr a potom pokračujte v užívaní lieku v pôvodných pravidelných intervaloch.


Ak prestanete užívať Flutasin:

Liečba Flutasinom alebo kombináciou liekov, ktoré Vám predpíše Váš lekár, sa nesmie prerušiť, či pozmeniť bez jeho výslovného súhlasu


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Flutasin môže mať vedľajšie účinky


Podávanie lieku Flutasin 250 mg samostatne:

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrí najmä zväčšenie prsníkov, prípadne ich citlivosť alebo bolestivosť a výtok z bradaviek.

Menej často sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, ako je hnačka, žalúdočná nevoľnosť, vracanie, zvýšenie alebo zníženie chuti do jedla, pálenie záhy, zápcha, bolesti ako pri vredoch, poruchy funkcií pečene, ktoré sa môžu prejaviť tmavým močom, svrbením, žltačkou alebo zmenami v laboratórnych nálezoch.

Veľmi zriedka sú pozorované ďalšie nežiaduce účinky ako pokles pohlavnej túžby (libida), bolesť na hrudi alebo búšenie srdca, slabosť, malátnosť, závraty, bolesti hlavy, depresie, úzkosť, kožné prejavy, ako je vyrážka, svrbenie, vypadávanie vlasov alebo opuchy.

Podávanie lieku Flutasin 250 mg v kombinácii s inými liekmi:

Najčastejšie nežiaduce účinky pozorované pri kombinovanej liečbe flutamidom a LHRH agonistami boli návaly tepla, pokles pohlavnej túžby (libida), impotencia, hnačka, nevoľnosť a vracanie. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť poruchy krvného obrazu, žalúdočno-črevné ťažkosti, nechutenstvo, vyrážka, opuchy, žltačka, vysoký krvný tlak, nežiaduce účinky na centrálny nervový systém (spavosť, depresie, zmätenosť, úzkosť, nervozita).

Veľmi zriedka sa môžu objaviť ťažkosti s dýchaním a poruchy funkcie pečene.


Pri prípadnom výskyte vedľajších účinkov alebo iných neobvyklých reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.


5. Uchovávanie LIEKU FLUTASIN


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek sa nesmie užívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Uchovávajte pri teplote 15 - 25 °C v pôvodnom balení.

Chráňte pred svetlom.


  1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Veľkosť balenia:

30 x 250 mg a 90 x 250 mg


Liečivo je flutamid.

Ďalšie zložky sú monohydát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, laurylsíran sodný, magnézium stearát, koloidný oxid kremičitý


DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, Island


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri 2008.


3FLUTASIN 250 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2108/10108

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, ev. č. 2108/02720


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


FLUTASIN 250 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo: Jedna tableta obsahuje 250 mg flutamidum.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

Vzhľad lieku:

Svetložlté okrúhle neobalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Flutasin je určený na liečbu pokročilého karcinómu prostaty, pri ktorom je žiaduca supresia účinku testosterónu. Užíva sa v kombinácii s LHRH agonistom; ako adjuvantná liečba u pacientov, ktorí už sú liečení agonistami LHRH; liečba chirurgicky kastrovaných pacientov; liečba pacientov, ktorí neodpovedali na iné formy hormonálnej manipulácie alebo pacientov, ktorí takúto liečbu netolerujú.


Na adjuvantnú liečbu miestne ohraničeného karcinómu prostaty v T2b – T4.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Jedna 250 mg tableta sa podáva 3 razy denne, v 8-hodinových časových intervaloch.


Flutasin nie je určený na liečbu detí


Na zníženie incidencie a závažnosti erupčnej reakcie, tzv. tumor flare fenoménu na začiatku terapie LHRH agonistom sa odporúča začať liečbu flutamidom súčasne alebo 24 hodín a viac pred aplikáciou LHRH agonistu. Podávanie lieku Flutasin sa má začať 8 týždňov pred radiačnou terapiou a má pokračovať počas nej.


Dlhodobé podávanie Flutasinu pacientom s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek je možné iba po starostlivom posúdení individuálneho pomeru prínosu a rizika.


Flutamid sa intenzívne viaže na plazmatické bielkoviny a nemožno ho eliminovať dialýzou.


4.3 Kontraindikácie

Kontraindikáciou je precitlivenosť na flutamid alebo na akúkoľvek zložku lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti s pečeňovou dysfunkciou môžu byť dlhodobo liečení flutamidom len po dôkladnom individuálnom zvážení prínosu a rizika. Pred začiatkom liečby a počas terapie sa musia pravidelne kontrolovať pečeňové funkcie, najmä ak sú prítomné príznaky hepatálnej dysfunkcie (pruritus, tmavý moč, perzistujúca anorexia, ikterus, bolestivosť v pravom epigastriu alebo nešpecifické symptómy podobné chrípke). Terapia nesmie byť začatá alebo sa musí prerušiť, ak sa hladina transamináz zvýši na dvoj- až trojnásobok hornej hranice referenčného rozpätia alebo laboratórne testy preukážu poškodenie pečene, ktoré nie je zapríčinené biopticky potvrdenými pečeňovými metastázami. Vplyv flutamidu na pečeň je po prerušení liečby obvykle reverzibilný. Pri užívaní flutamidu boli hlásené abnormálne transminázy, cholestatická žltačka, nekróza pečene a hepatálna encefalopatia. Hepatálne zmeny boli zvyčajne reverzibilné po prerušení liečby alebo po znížení dávky, aj keď sa občas vyskytli hlásenia úmrtí v dôsledku závažného poškodenia pečene u pacientov, ktorí užívali flutamid.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek musia byť počas liečby dôkladne monitorovaní.


U pacientov, ktorí nepodstúpili chirurgickú kastráciu, flutamid zvyšuje hladinu testosterónu a estradiolu, čo môže zapríčiniť retenciu tekutín. Preto sa musí venovať veľká pozornosť pacientom s chorobami srdca. Pri dlhodobej liečbe je vhodné pravidelné vyhodnotenie spermiogramu.


V prípade výskytu cyanózy môže ísť o methemoglobinémiu spôsobenú predávkovaním.


Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou (deficit) laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie

Pri súčasnom podávaní kumarínového derivátu warfarínu a flutamidu bolo pozorované predĺženie protrombínového času. Z toho dôvodu je nutný adekvátny monitoring hodnôt protrombínového času.


4.6 Gravidita a laktácia

Liek nie je určený na liečbu žien. Flutasin môže spôsobiť poškodenie plodu, ak sa podá gravidnej žene, alebo môže byť prítomný v materskom mlieku dojčiacej ženy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Počas liečby je treba počítať s únavou a vyčerpaním, zriedkavo sa objavujú závraty a zastreté videnie.


4.8 Nežiaduce účinky


Monoterapia


Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú gynekomastia a bolestivosť prsníkov, niekedy súčasne s galaktoreou. Príležitostne sú pozorované uzlíkovité zmeny mliečnej žľazy. Tieto nežiaduce účinky sú závislé od veľkosti dávky. Príznaky vymiznú po prerušení liečby alebo znížením dávky. Na začiatku monoterapie flutamidom reverzibilne stúpa plazmatická hladina testosterónu, môžu nastať zmeny v ochlpení.


Počas terapie sa prechodne zvyšuje hladina ALT a príležitostne bilirubínu. V niektorých prípadoch dochádza k normalizácii bez úpravy dávky. Bolo popísaných niekoľko prípadov závažnej toxickej hepatitídy, hepatálnej nekrózy a hepatálnej encefalopatie. Tieto účinky na pečeň sú obvykle reverzibilné po ukončení terapie, hoci už boli popísané prípady úmrtí v súvislosti s poškodením pečene pri liečbe flutamidom.


Medzi menej frekventované nežiaduce účinky patrí nauzea, vomitus a hnačka. Ďalej bola pozorovaná zvýšená alebo znížená chuť do jedla, insomnia, únavnosť, retencia tekutín, závraty, anorexia, návaly tepla, stomatitída, depresia, úzkosť, znížené libido, alopécia, nevoľnosť, bolesti imitujúce ulkus, palpitácia, pálenie záhy, obstipácia, smäd, edémy, lymfedém, ekchymózy, herpes zoster, lupus-like syndróm, pruritus, cefalea, svalové kŕče, bolesť na hrudi, slabosť, malátnosť, zastreté videnie.


Veľmi zriedkavo sa vyskytla zmätenosť, anémia, leukopénia, trombocytopénia, methemoglobinémia, zelené sfarbenie moču a kardiovaskulárne poruchy.


Kombinovaná terapia


Najčastejšie nežiaduce účinky pozorované v klinických štúdiách pri kombinovanej terapii flutamidom a LHRH agonistami boli návaly tepla, pokles libida, impotencia, hnačka, nauzea a vracanie. Okrem hnačky bola incidencia týchto nežiaducich účinkov porovnateľná s monoterapiou LHRH agonistom.

Vysoká incidencia gynekomastie, pozorovaná pri podávaní flutamidu v monoterapii, bola pri kombinovanej liečbe značne redukovaná. Klinické štúdie nepreukázali signifikantné rozdiely vo výskyte gynekomastie medzi skupinou dostávajúcou kombináciu flutamid-agonista LHRH a skupinou s placebom.


Zriedkavo sa vyskytla anémia, leukopénia, trombocytopénia, nešpecifické gastrointestinálne ťažkosti, anorexia, vyrážka, edém, neuromuskulárne symptómy, ikterus, ťažkosti v oblasti urogenitálneho traktu, hypertenzia, nežiaduce účinky na centrálny nervový systém (spavosť, depresie, zmätenosť, úzkosť, nervozita).

Veľmi zriedkavo sa môžu objaviť dýchacie ťažkosti, hepatitída.


Veľmi zriedkavo bola hlásená hemolytická anémia, makrocytová anémia, methemoglobinémia, trombembólia, fotosenzitívne reakcie (lokalizovaný erytém, ulcerácia, pľuzgiere, epidermálna nekrolýza).


Bola tiež opísaná cholestatická žltačka, prevažne u pacientov s pečeňovými metastázami, hepatoencefalopatiou a nekrózou. Všeobecne sú nežiaduce účinky ovplyvňujúce funkciu pečene reverzibilné, avšak boli tiež hlásené izolované prípady úmrtia pacientov po závažnom poškodení pečene počas liečby flutamidom.


V dvoch prípadoch bol opísaný tumor mliečnej žľazy u mužov liečených flutamidom. V jednom z týchto prípadov došlo u pacienta s benígnou hyperpláziou prostaty k progresii tumoru mliečnej žľazy, ktorý bol detekovaný 3-5 mesiacov pred začiatkom liečby flutamidom. Tumor bol chirurgicky odstránený a diagnostikovaný ako málo diferencovaný duktálny karcinóm.


V druhom prípade sa u pacienta s pokročilým karcinómom prostaty vyskytla gynekomastia a bola detekovaná tumorózna masa 2 a 5 mesiacov po začiatku liečby flutamidom. 9 mesiacov po začiatku liečby flutamidom bola tumorózna masa odstránená a diagnostikovaná ako mierne diferencovaný, invazívny duktálny tumor. Metastázy sa nevyskytli.


Laboratórne nálezy vykazujú zvýšenú hladinu urey a zriedka zvýšený sérový kreatinín. Tieto javy obvykle nie sú dôvodom na redukciu dávky alebo na prerušenie liečby.


4.9 Predávkovanie

Zatiaľ neboli pozorované žiadne symptómy predávkovania flutamidom. Bol opísaný jeden prípad pacienta, ktorý užil 5 gramov flutamidu: nevyskytli sa u neho žiadne nežiaduce účinky.


Pretože flutamid patrí medzi anilidové preparáty, existuje potenciálne riziko vzniku methemoglobinémie – akútna intoxikácia sa môže manifestovať cyanózou.


Ak nenastane spontánne vracanie, je potrebné ho vyvolať. Okrem toho sa odporúča symptomatická liečba s dôkladným monitorovaním a podporou životných funkcií. Keďže flutamid sa silne viaže na plazmatické proteíny, nemožno ho odstrániť dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatikum, antiandrogén

ATC kód: L02BB01


Flutamid je nesteroidný, špecificky aktívny anti-androgén. Je to substituovaná anilidová zlúčenina. Presný mechanizmus účinku nie je známy. Predpokladá sa, že flutamid alebo jeho metabolity inhibujú väzbu testosterónu alebo dihydrotestosterónu na receptor, a tým znemožňujú biologický účinok androgénov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa flutamid rýchlo a takmer kompletne absorbuje. Metabolizuje sa vo veľkom rozsahu v pečeni. Najdôležitejším metabolitom, ktorý má silné antiandrogénne vlastnosti, je hydroxyflutamid. Jednu hodinu po podaní je pomer medzi plazmatickou hladinou flutamidu a jeho hlavného metabolitu 1:10. Vylučovanie sa deje prevažne močom. Do 48 hodín sa metabolizuje a vylúči 90 % dávky. Plazmatický polčas pre flutamid i jeho aktívny metabolit je 5-6 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Pozorovanie po opakovanom podaním toxickej dávky potkanom, psom a opiciam neukázalo žiadne abnormality, okrem postihnutia pohlavných orgánov. Vzhľadom na farmakologický účinok bola pozorovaná atrofia prostaty a semenných váčkov, atrofia semenníkov a redukcia spermatogenézy. Okrem úbytku hmotnosti a anorexie, ktoré sa vyskytli u všetkých zvieracích druhov, pozorovalo sa u psov a opíc aj vracanie.


V štúdiách in vitro s baktériami a in vivo na cicavcoch nevykazoval flutamid mutagénny efekt. V štúdiách na karcinogénny potenciál bol u potkanov pozorovaný na dávke závislý vzostup výskytu adenómu a karcinómu mliečnej žľazy v dávke 30 mg/kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Lactosum monohydricum, maidis amylum, cellulosum microcrystallinicum, natrii laurylsulphas, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica.


6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale pri 15 25 °C, chráňte pred svetlom.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Zloženie obalu: fľaša z hnedého priesvitného skla, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: 30 x 250 mg a 90 x 250 mg


6.6 Upozornenia na zaobchádzanie s liekom

Na perorálne použitie.

Liek len na lekársky predpis.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0147/04-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.04.2004


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

december 2008


4FLUTASIN 250 mg