+ ipil.sk

Flutiform 50 mikrogramov/5 mikrogramovPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2010/01339, 2010/01338, 2010/01334


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Flutiform50 mikrogramov/5 mikrogramov

Flutiform125 mikrogramov/5 mikrogramov

Flutiform250 mikrogramov/10 mikrogramov


flutikazónpropionát /dihydrát formoteroliumfumarátu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete používať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika, alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Flutiform a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete Flutiform

3. Ako používať Flutiform

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Flutiform

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Flutiform a na čo sa používa


Zapamätajte si, prosím:

Flutiform inhalačná suspenzia v tlakovom obale je názov produktu, v tejto informácii však bude použitý skrátený názov Flutiform inhalátor. Niekedy sa môže týkať špecifickej sily lieku.


Flutiform je inhalátor (inhalačná suspenzia v tlakovom obale), ktorá obsahuje dve liečivá:

 • flutikazónpropionát, ktorý patrí do skupiny liečiv nazývaných steroidy. Steroidy pomáhajú znižovať opuch a zápal v pľúcach.

 • dihydrát formoteroliumfumarátu patrí do skupiny liekov nazývaných dlhodobo pôsobiace beta2-agonisty. Beta2-agonisty sú dlhodobo pôsobiace bronchodilatátory, ktoré pomáhajú, aby dýchacie cesty v pľúcach ostali otvorené, čím uľahčujú dýchanie.


Tieto dve liečivá spolu pomáhajú zlepšiť dýchanie. Odporúča sa, aby ste užívali tento liek každý deň, tak, ako vám odporučil váš lekár.


Tento liek pomáha predchádzať problémom s dýchaním ako je astma a pomáha zastaviť prichádzajúce problémy s dýchaním a sípaním. Nepomáha však, keď už máte záchvat astmy, napríklad sipot a dýchavicu. V takýchto prípadoch potrebujete rýchlo účinkujúci záchranný liek ako je salbutamol.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijete Flutiform


Nepoužívajte Flutiform

- keď ste alergický (precitlivený) na flutikazónpropionát, dihydrát formoteroliumfumarátu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Flutiformu

Pred začatím liečby týmto inhalátorom povedzte svojmu lekárovi:

 • ak máte tuberkulózu (TB), alebo ste ju mali v minulosti. K príznakom patrí pretrvávajúci kašeľ

často s vykašliavaním krvavých hlienov, horúčka, únava, strata chuti do jedla, strata telesnej

hmotnosti a nočné potenie;

- ak máte infekčné ochorenie pľúc alebo dýchacích ciest;

- ak máte problémy so srdcom, ako je prítok krvi k srdcu alebo zúženie jednej zo srdcových chlopní (aortálna chlopňa), zlyhanie srdca, ktoré môže spôsobiť dýchavičnosť alebo opuch členkov, zväčšené srdce (hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia), nepravidelný srdcový rytmus (srdcové arytmie) alebo vám váš lekár povedal, že máte zmeny na elektrokardiograme (predĺženie QTc intervalu);

- ak máte výrazne zdurenú cievnu stenu (aneuryzma);

- ak máte cukrovku;

- ak máte vysoký krvný tlak;

- ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy, čo môže zapríčiniť zvýšenú chuť do jedla, zníženie hmotnosti alebo potenie (tyreotoxikóza);

- ak máte nízke hladiny sodíka v krvi, čo môže spôsobiť svalovú slabosť, bodavú bolesť pri srdci alebo nepravidelný srdcový rytmus (hypokaliémia);

- ak máte zníženú funkciu nadobličiek (ak vaše nadobličky nepracujú správne, môžete mať také príznaky ako je bolesť hlavy, slabosť, únava, bolesť brucha, strata chuti do jedla, strata hmotnosti, závraty, veľmi nízky krvný tlak, hnačka, pocit ochorenia) alebo nádor nadobličiek (feochromocytóm);

- ak máte problémy s pečeňou.


Ak sa pripravujete na operáciu alebo ste nadmerne stresovaný, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi,

pretože môžete potrebovať prídavnú liečbu steroidnými liekmi na kontrolu astmy.


Užívanie iných liekov

Povedzte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate alebo ste užívali v poslednom čase akékoľvek iné lieky včítane iných liekov a inhalátorov na liečbu astmy a lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Ak používate tento inhalátor s niektorými inými liekmi, môže sa zmeniť účinnosť tohto inhalátora alebo iných liekov.


Povedzte svojmu lekárovi ak užívate:

 • lieky známe ako beta blokátory (ako je atenolol na liečbu vysokého krvného tlaku, sotalol na liečbu nepravidelnej činnosti srdca, metoprolol na liečbu rýchleho pulzu alebo očnú instiláciu s obsahom timololu na liečbu zeleného zákalu /glaukómu/);

 • niektoré lieky, ktoré sa používajú na liečbu astmy a dýchacích ťažkostí (ako je teofylín alebo aminofylín);

 • lieky, ktoré obsahujú adrenalín alebo podobné liečivá (včítane iných beta agonistov ako je salbutamol alebo beta-antagonisty včítane atenololu, metoprololu, propranololu, timololu). Iné dlhodobo účinkujúce beta agonisty2 sa nemajú používať s týmto inhalátorom. Ak sa vám astma zhorší medzi dávkami Flutiformu, musíte použiť rýchlo účinkujúci záchranný inhalátor na okamžité odstránenie ťažkostí.

 • lieky na liečbu alergických reakcií (antihistaminiká);

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo na úpravu telesných tekutín zvýšením tvorby moču (diuretiká);

 • lieky na liečbu srdcového zlyhania (ako je digoxín);

 • lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (ako je chinidín, disopyramid, prokaínamid);

 • lieky na liečbu príznakov depresie alebo mentálnych porúch ako sú inhibítory monoaminooxidázy (napríklad fenelezín a izokarboxazid), tricyklické antidepresíva (napríklad amitriptylín a imipramín), alebo ak ste užívali akýkoľvek z týchto druhov liekov v posledných dvoch týždňoch;

 • lieky na liečbu psychiatrických alebo mentálnych porúch (fenotiazíny, antipsychotiká);

 • iné lieky, ktoré obsahujú steroidy;

 • lieky proti plesňovým ochoreniam (ako je ketokonazol alebo itrakonazol);

 • lieky na liečbu vírusových infekcií včítane HIV (napríklad ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir alebo saquinavir);

 • antibiotiká (ako klaritromycín, telitromycín alebo furazolidón);

 • liek na liečbu Parkinsonovej choroby (levodopa);

 • liek na liečbu málo aktívnej štítnej žľazy (levotyroxín);

 • liek na liečbu Hodgkinovej choroby (prokarbazín);

 • liek na vyvolanie pôrodu (oxytocín);


Ak sa pripravujete na operáciu v celkovej anestézii, povedzte, prosím, svojmu ošetrujúcemu lekárovi, že používate tento inhalátor.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom o používani tohto inhalátora.

Váš lekár vám poradí, či máte používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že tento liek ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Flutiformu (Flutiform obsahuje*)

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg v jednej dávke. Obsahuje aj veľmi malé množstvo kromoglikátu sodného, ale pacienti, ktorí súbežne používajú kromoglikát (používa sa na liečbu astmy, alergickej nádchy a alergického zápalu očných spojoviek) môžu v tejto liečbe normálne pokračovať.


3. Ako používať Flutiform


Vždy používajte tento inhalátor presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Inhalátor musíte používať pravidelne, teda dva vstreky ráno a dva vstreky večer každý deň, aby ste dosiahli maximálny účinok tohto inhalátora, pokiaľ vám lekár nepovie inak alebo neodporučí prestať ho používať. Nepoužívajte viac ako je predpísaná dávka. Váš lekár vám môže predpísať tento inhalátor aj pre iné indikácie ako astma, alebo iné dávkovanie ako je odporučené v tejto informácii. Inhalátor musíte používať presne podľa odporučenia lekára. Ak si nie ste istý koľko máte použiť alebo ako často máte používať inhalátor, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

Zvyčajná dávka sú dve inhalácie dva razy denne, teda dva vstreky ráno a dva večer. Váš lekár vám predpíše dávku potrebnú na liečbu vašej astmy. Dospievajúci nesmú používať najvyššiu silu inhalátora (Flutiform 250 mikrogramov/10 mikrogramov).


Flutiform nesmú používať deti mladšie ako 12 rokov.


Spôsob použitia

Pred použitím si dôkladne prečítajte túto informáciu a dodržte návod na použitie uvedený v texte a obrázkoch. Váš lekár alebo lekárnik vám ukáže ako máte inhalátor správne používať. Liek je v aerosólovej nádobke(pozri Obr. 1) uloženej v plastovom dávkovači. Na dávkovači je aj počítadlo dávok, kde zistíte koľko dávok (vstrekov) zostáva po použití. Keď sa blíži k nule, musíte sa spojiť so svojím lekárom, kvôli výmene inhalátora. Inhalátor nepoužívajte, keď je na ukazovateli nula.


MoR4QnJRG3Fk/j5xpOAxUwQdUz8LM20pCaEflAIANKu0nPGKOGTgjjrWcpaKui5Dk8Q6bejv1MEbGud8vvmkbdHxyRXdlob9ft5jSe6QV8GH/kfsiCdI3CtxWh/poW30lSIpv7T69RHih1rGsPE/wAKNEwHnApuDYLd9aDGCTRm25KbACSZVoviOpOpo90IYagYo4ZOCOOtLHibTaFzkOboW29qELlJwf8AdTFmefZh/M/xmsG1385Izu1EPwq+nmBZycBxFrz0R91z/KIk39t30VHk45mEfTdaVS6T+07VD24rj4VKl23E+aQ5H0EIr4oAlotQhE6JNEtQbydriTaW3Km54a4+iUIBcaDp1bFBkbioPdRrPWBMhwzRp2lB/wCJFI1ylYqLmkwbDX8l+IpCg4gS4JkdrwGtfYj3QhyaB+4i/cqcSuKfgjWesCi9wp0z6H1GYMUcMnBHHXmLyUYw/sqDpuh3sNypwnTHyzo57rf745rBuJyMPa0vGvXUnmQXlJw4XYvdivw/I2CJE3dFq53lT+dibLgpEVLtN+KmNQ55saJqDCNrIQnioLfZn5pD7igdwfJf+f6psOH0zXM3IPicootddP6KHx+Sg4FQcEf1UBEdQIscqUMteLi0oQopcWzkWuuTP1PoV+8o90KFGNU6xuTYjb7dyP6gUUnsFP8A0/qMwYo4ZOCOPmFLoRe0r2O+DlQdoRdm3DNju2xPoB9M13dH1UV+xhKYzsiWtAlSe7osF6/EcreJjwZgqMGcLk97r3KiwSyTBkVJ9R+apNqdtUniR+BzwztuDVEAviUfopDXTNiMNjJwtv1zWOhMpANlaoTXWhgBXPc3oc7SnMWTTYkKtwEpIQOg2ykdiY8MpMaelMWJtDpssXMspMbvkmlraTA4GlMIOYZRG/Fc21hIFlhXP8q2zltVBnSBmEGNa9rKUyi+HDm2W0IwnWyq3FFsSH5N3tCooxoIpTtCoR3lsLfenPisoihK0ZgxRwycEcfMebitmFzjJuhbbwhD5VWLn/dBzTMG8ZZ9pzj8TmxD7X0RHaIb4nWiHDFKKbtm8oxYrqUR197lzvKqmejCVWZI1hVaTdl62jYtHSbsVWbDnYxroh+X1UKfapa/8JArJ6UvkqPpnpHzwYo4ZOCOPmZiclqdey5UCDR9KG5UobsW3hE7FBF9AZs9pJ+KgN2xPkJ6wBonEcZNC0jTiv8AF5X4nlVcS5tzdROx20KUSr2rlOx20KUSr2rszlsTY0Qv74p7+y3XUGHyrvgufi9Y6zd56MUcMnBHHzTS0X3PCBrabniwqKyLoRaBlsdUg3ZmE7E0bAoI2Bzvl99ZGju6MFtEfMo8rjVvf0dw1ehZ2T9FvvBXk7OyVvvByM/5ohdw/slFidp0taYjuA2o8rj1tnVv8+GKOGTgjj5qWRGhzTcUYkCb4ey8IQ483w9t4QfDcHNN4yuG2rI72YY+JP21kV//AHJnxKht2NGs33ELylnaC33EKISZulUuTwBZDZ/fkoW+vWFzjJotV4gt+AQa0SAs8+GKOGTgjj5uYkGTIvwKIrab2GwrR0Yl7DkaNrv5ycoPtAfD+dXEf2WkrkvJtrmt184dXs3KFClaabhsA/lPoV10WpjOyJawclgVtn4oQ28Tt8/GKOGTgjj5xRitwN4VMTLLojUIfKqj2/uoRBFG45OdPVvqduO3VlvaIb4lclh9kF398NfUKTz0W7U5lKlyqN0iLgvxDhoMsx1nMQzpm07AqUSO3nXWyrkusPuldafdKqjjiCFoRoZwd54MUcMnBHHzmREwUX8lMvYKoGnD3GxARodL2gtIubi1TgxqUP8A7ZBqwVGHE0tlmpgN9ufgCox7DA3XBrRSiGxqNYi8rdbsYiSTKem8psNgk1uopRHho3laFKIdy8m1kP4rTjPligWNk03krSisGC/Mf4fyvzH+C0YrDiqmtdg5VCMzBaThEHtBUHeTibDf5yMUcMnBHHzui9ocNhVTCw+yVocoPFq69vgqY02dptyDOU1jtoOaQQbxns9lhPy/lcqi9qJrTDgSJHSeei1OhcldSiHpxiqb5thXu2oQ4baLRnye+buy2sqUECGPEqlJ7vacV5aLwajEMMVXurRiPqhNu+ikM/ykNp33qnCm+H8QgyPN8PbeFThODm+bjFHDJwRx9QGJyaTXdi4otrG1jlomT+yc7lUXsMH1KZvr1dJ7pBU47jAg9n03/ZczBbzcC5jb0IvKhIXM+6kBIDOk51J/YaqLfJtPotU4nk277VUyk7a7KIULqx/ZoMZYNUXw9CJ8Cr2O+BQY/wAnF2bfNhijhk4I4+oaMVtdzrwqY0mXPagzlPvoOaQQbxmcsf23kf8Ar9FDbsaNVLk4pe2eiPutA/iOUds9FuCnW915NgVI6cXtG7DOpxXBrUWcnnDZ2ryqbtBhvN60G6XaNuZ+FhVk9KXyUvTPSOsoRGzCL4enD+IQZHm9m28IPhuDmnZ5oMUcMnBHH1FIoxOS6Luxci2sbWOWiZP7Jy8kh/8AeeD41/XU0YDeddusHFT5ZF5x10Fln9xXNt0IdgY1B/KdFvYvQZDaGtFwzqI04vZ2Yq97vgEHRPKRPgM2i3rHWblz8Tpmzdry+HoRPgVex2y4oNdoRdm3zMYo4ZOCOPqSURtdzhaFTGky57UGcp99RIjDPRMpLkNLqmTE1MVjNol4pdkVleTg0R2olXwU+WR6Z7F3gqHJhzTNt6pu0GH03XrQbN3aNueYPJTXfE+ypuJbDvcb1QhtkM4RnE72+Y0IjZhU4enD+IQh8om9navCD4bg5pvHmIxRwycEcfUsii/k2i7sXIwzNu1hVGMWtna16HMvl3Iiq5Q/iAvzA9xeU5dR90LykcxP3Eqjybk//qFIO5sbGKkW0QfSeg4jnH7XZ8zYjBgGUO93aQi8oGjc3apCoeaTJkqpu7omuqdxkuiz3v4XRZ738Los97+EXwoRZE3SkVex17TYUGnQi9k34eYDFHDJwRx9T0YrcHC0LycVjhvqXVTwcFLmYi6h3FVww3FwWnFY3CteUe9/wXkoTW779RM2IwoRlBH+SEaOK/RZ5nWVos4uqWlEP7alM0QdptWi17uCqhji5WsHBdJnu/yrWHgug33lQjwXS+XgqUN9Nn+Q4JsDlBmDUH68Yo4ZOCOPrc8lhnRHTO1N5TEaD2WH5qrw8xk0Fx3LTdLc37qVQJ8StFkt7lpPccKlotA1EjYnhlQnUmk3jXDFHDJwRx9bTKaXCdJ9Ij4qbTMKdjriF5SztXa6iNJ2wLyh/a1UGCZFzblpOkNjfutES1kSXpPUhrhijhk4I4+tnUfSNFOjsoks9E3o0SYcUWgqjEFE/A5PJ2dlbDeDqpk1K9jfifsqIFfZFq0zIdlqkBIa1ztgUL9SevGKOGTgjj62iz3S8VEfDdRLRstQhxm83F9Ez+RVDlEiw/8AUu4rR0m9lVKu0WFadbe199RRAm7YqcQzI8AtDRb2vsqtfFPsph7IJ14xRwycEcfWzW9p6iO2ukqLxMKUTykHtXjFUoenA2CujhuQe04OapRfeuyTh1ezcpGp2w5tFnF2xbz4uKnE4N8xdvMlFfsbLXjFHDJwRx9bQGYlM3zOWlCE4fpQ/sueg6UF1bmj5hTFYK8nZ2SpWEWgrSC0tJu0WqYrGSi2potd9kGMbXc1UnGbtvmUNu0qK/a6X98deMUcMnBHH1tLstAUJvsjMMVvVnpt+qBHURLPZP2yV8CvKVjtD6qYU2GifgpOkBuQYwCdw2LaTaT5nDbuTD2iTrxijhk4I4+tovfo/RSzTydwnCidH6hOhPM3Mv2i45ZwzLaLirJEVELaTUAtpNp80duCgD2Brxijhk4I4+tmHa+lnGj0xpNxUHlLbDUcDmPwH1RPZq1cz0bgnNHRlPUxJXuqQbs14xRwycEcfWsZ+xhQPZBOfFGynLgSp5Yh9pOPtHV0aE5WGa9o26guNwmoQ2xPMBijhk4I4+tYTBY51adFZEFOwghacI4sM1W+j3qlUZ5ZdJ9zBahB9OJVxNv1zJ4lMw80/DsOkeluR5QRosqGPmAxRwycEcfWphmo2tOwqTpsO0XqiYgp+2LeK04J/aZrThhp9pklU5nB6re3i9S5PBngJBc5ENJ/wGUnYqN4ZLzTm2VxfkpcXO2JsKGJNb5gMUcMnBHH1tQitDmovgTiM2XhUImmz4hUobphWBWZpG2pAbXDzMw4Bm+87FV0fSeUIcISHz8xGKOGTgjj64Lm6EXbtVc2HbcVRiaD/gc5g2u/lQxvn/fHzEucZAIw4FTb3bVTdNsLtbUIcNtFo8yGKOGTgjj65LIjQ5puKL+Tzezs3hUX6bPiFShumMxuBKwb8/8A88w0zpXNUvRuaEIvKhhD+6kBIeZjFHDJwRx1MqdI+ypUi3vBTBmEOddKdlSD2dE2ZrTEnpWSXONa4A2Us+hFdIynYg4WGvMMSIZNCLoRmBVZ52XDQi9oXqubTcRYUGxdB/wOV25oTzgP7466k9wAVHk/vFaILtryqXTi9o+ajFHDJwRx1AgMMi4TdghFjEyNjQiYBIdsN6/Du6LrNxUHAqCIj66NgXk317FTiuotsQic5UbKlzrHaG0psSJEe+j6IFSlCeDK5BsV9Emuxdd/iVQhRKTrbCqUR4aFKmcaKDmEEG8Jn6f1KY95k0MFaoQn0nd05HRXAkN2KlRlCbcFE7/nhZEaHNNxRfybTZ2bwqD9Jmy8KlDdNRD7X0TjtcftrJvcAN6lAFI9oqWlEdsCD+VH9gQaxoa0XDzYYo4ZOCOOodgE2Vksmj/3vqoOBQixgXF2+xeTJq0mprtrgU50RzqLahJDk0KJRE5kkWqXKYjTE7yZzZm2nIHcg6JSmBKorm4VIxL5mxc/EqLhUNyo0qiatwUmAtf2prmT0X3b0z9P6lQoI0WNAFe1URW70nbchhvE2lUWNDRSFQUTv+fUuhF7QVc2m5wsK5uNoPnbcUD46quICdja1KCyjvKqpxHIO5S+XstVGEwNHnDcUcMjSnDUNjizolNhxnBj21TN6Ja9r3XBpmucNjTSJ3qDgU1lIBzKiF5PSkKNV6Y3YQE/9T6BMhtMg+c0I0VxO2uQCZQ6HO6OE1zcPrT8Fz3KYzNzSVRZFY5xuBXlLGkgrnDEbR3G1B+zSKZ+n9SocdpmbXqi46bKjlPeCid/z8se0Oabii/k2k3sXqTXVdkry0OW9q6yWKqitXXQ/eXXM8V1oWi1zloNa1SpPedgU3N5se2pxSYp8AqLGho2DzpoTjknsKx1Ba4TBuU4UQs3ETWnGmNwVCG2QTCYlGjuTaD6LgJGq1c451N4sqsXN0qNc0YYdSm6aovqlYdi0o+juCESFELJSkJTXOGKW1WSXXn3U2LzpNG6SmdF/aCrj1d1UYYxO1CIYlGTZWIQjWKNFc4yMcJZebpUa7U5gfSmZ2eofKwmu33qcGKWbjWtGJDK6LT+5dT/AJBdUB+4Ksw28V5SP7rV0C/vFSYxrRuHnp3VKe3IW7VO8IEX/wC5S7Yt5QbsyzuKoHh/uWgOKpXDMlfcp3hUh/uOZW8oDxzecbxU7r1Mf7hmVMqm7hn0mWbFMLYdn+39p2KblTfZs1M21FaQkrZ4qtiscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyscrHKxyqYrZYLRCm6s6usTVVSqcFcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlcrlW4KutVf7y//xAArEAABAgMFCAMBAQAAAAAAAAABABEhMWFBUXGR8BAggaGxwdHxMEDhUGD/2gAIAQEAAT8h3QLgC8qGuOisWxiqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVHKqOVUcqo5VRyqjlVDKrRsCyhrjqgLkCLx8b+3f2BPIpKIQL4EO24Be2C9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9mPC9sEPzBRAtXxJ/FCbm+WfhK41d5MthablGQKr/Px5qJMMwN6Ow1FzfnEx9k0RAJkODYD6fPqFFGDNfIiPxtmac7KYDwJ2QMZnEPZac7IBOOK4TA0e8AuVcZBXAFD/AIMmG4U2gsN6nKNrtuuVpDEh8IkQRxDf82TDycgBMAc05cfPBSQS4SOM4WDpLwOUs2xCDQHiI2W94F7ZFzCMT4R1rsvdIhMwKkROFTrKXRMfGAIhkTCLtwwlMmNE8kyjhIzCDCLIrj++ZTrDcUQ1MDIVsyxbj+FzxTBCiYfKYF2R/wAI0XxZoZI2LpPuoyNMB1ImMXXa5CJhFA2wCBHTp06KHdBEAGIcVQeMSaRUMEMxp5WTxsyRbpvh+BQvC4A0A/35GEkVfrtpMQBMRBkIG+RvMGXFN6IUcbbHurkhLMxsCAgAAWDaC21Qo3YFTtqS+4McQXkqVEWQZxcAiQGeBCeBcZr1ynwAG24/3hFJAywBE1Vh9jQoxG4/yuZyMHYck0aEwUcF+E/SJRwkOAPRXnEQvWEAzA4IKFG7+bC4o/iETSTgXTzIuHiTFN5OqetDA7J+eO58E48sLPKOsakTntk6prkHT/ACMYG2YSDrlQ+UQHIcDehWx4oPyaH5tC7IXBDzYofmEPyqAjBiiFFFFFHcIgATJTVzE+K9GboO99RmlUYDovKB5HJWYvEdttgAeJnivOlO9KfDFOUCNl6GokAzArvzNwIsL22HTuFk9W/6DcuahpXJWhQiZI7LQoBImVc1DTuXwcJkKNhHZKwoIusPlA20CSCYRgnlW+OkixQvlSetCnGUL7AgggggghtKKKKBPjhZH2LtwElWNoUTBdC10OpkBinM+EwEEt6SSn4FptfpgHISyYNYZA4ECItRzDqingCSTZBHxYK5wRuTzAWOK5N1ChUfrLgOoiEEQ6y4kVYgZwRg8AIn4T6E/CGMUET04dij7J4MxkHMzgl2Q03g/JHZV4Cdr7A6TuvZwQkdeME8lFgCC08SjIjglmFShZNxc+pA5C6BBmDcmdO1AsMRR0TsBYlapmiIVp5ImndqPonJwET2L1zDoj9XSIdgI3ojIxoj8LSL0AgAAEknBRTpchnQjszBZE5uCPojJEMAu4uDgdwIiFB1js6BaWg+WFqG4Ju4vmTHIV3TMhm6hBsiIAEi4/pNWyNTWqqmlVaXmVFVo2Bo9Z4AiSwwSM0snQIzQ4XRHScVKKOAm9qAAwAApug9DqIiw2fVAcw6otJD0BaCc5aUjAllDFr9I3KZ94I6cw2sHhzRYcQ57FMUWpgY1QeU+QAuDsHZkWykQyE3qSRIhvKHZSOsY941yRFXWuAU2hhkJwSFza0ctBNzMHaEc/DAjXEhLEMt2N3qOBgbswXJsMBBAMRwrGdFLIJNtrJ2gKTDHBTNEQjYYFA0UHQqxBc+KjEQAYBi2RZcw6IVwJEJAQQDrEAwcWqYUePEIqHEmiDiSYnIEYGU4MMVXShHM/hAbWFoXBjulpajZ0C0tB8oNguhT+yD0D1BQWTzvBn8rSFaQrSFaQrSFaQrSFaQrSFaQrSFaQrSFaQo4DesbwOYdUQxTSulEfwtR4YKptcAEBpIAaRMMwhSGgPZE/REzxfiNqPNdJaWghIqNDJDcEZsNiJqIkqg+MqGaElxge6YCRyNvZE2c/NaHdM7eGZUZDwYCgfbrF52RqlVEad4X6J8KlDwwAEC9A3JO4JLYXv4os7UiJTNEQgYccXQNOghl4vGNDJFkHDrplzDoik7iLEMUCy4uJFNtoCYuEZniA3KVRbmI8KxGvGKRc+mUt4kvNJYHjm+6WlqNnQLS0HygRV7aDAMkAPIRw+uAHIAXlSpSj8EGdIAyEkzasZG5n6fN5az2MlwwiHQoIRkXGCJ4cLhsmppYSLMlF4YipYzVwImF2xxTJ8MC4dEA5gsDktmiJ7TJIyoL052ZlkDZKzG9J+RERZqjZDZosHIOBQDABZsgr41Zpk4WB2RI3l8L5rjEJih1S4QnJGNidLAYxnzKDQGyMiOKiWhIrspJBE9DiVMqEBwoFdBMsO42pyuHEQ6ICNpmkuOK4xaco8f8w5HROVw5iPVDbTDO4Q4IfYZiCW4zUUhiQMQrEkYFEYHdLS1GzoFpaD5WDXn5KUz4kRELCmOljzzUsAqnkR3UgWAdJR0yS8IGMH7mqZLA/ASBMsjNBQzwOBDpkJQ5BPChMTHuFCX0ywFcyh7wgHJWD0fmjvFSaSCaOPmsZO5/wCALS1GzoFpaD5WH3m6qsR+TdBNjgdc64yoOABfhusLgLutJ90LqcSPdeyOyoOcM08CkrwBSYGA+FpVlUESKHUBD6gIjwKonwHlAi/vGxHAppDppLdk1kLwfChxy+TlHksDFiDh/YLS1GzoFpaD5WCXk5o46fL63JMwp2TcBSf5gDuimCTCZDQgg6KITKRrjnIKIQhMmwcFkivzQyRC6dEpIyEqEFyIyOrc/lPA9LueCZQQYSXhH+cT9V/XLS1GzoFpaD5QF8PeREuXfpAwzXw/iNFpxEos3DAOgRsRN5ingjRRnKx8EGfJwUxrA+SBgYXgHJ10A8iAXGFpu57GICYi9EN5QK9RC2BCeYEWlvSYWBveHD8TxQQUwBEHgeFjDq39ctLUbOgWloPlCPa/qo8V1P0jKQyA/dQHCcB2aOLVMW5IkABBxACbkFj4J5yh26ICLsK+I5nfIhK2cRHqECFzJ5MpbYAJ7spQyD+sWlqNnQLS0Hy67Raev5SQA5LBc5kVYE7jnspjmAA6ozPvzIB4sQGCcIsxCA7CaoBgf1/i4oeEHVtzDv4j2o+RecIdP6xaWo2dAtLQfKBY7EEDS6u3kHoXSEnor7NCSl3DQCcxAd0BOYgOyOEa0JBagDF1BcldAj1tI/clU3VacHBF88D4RNjDc4SXF0eizvmOjqLgWB/Xwo9CVmNh8I2Dc8j+/EUaRxAiOiHIQONt9vIOgo+xBnH5/WLS1GzoFpaD5YzqimknajSbJNwNG5fqnQRthc1ZgUOrSPZFdSO6HnMAHdM+6AAOukopEphfgR8DiDygbcEoSADBBI4q/unpgwFbYr2GUXVdzRTJuDBHLnHHkycseH1dOTTGOQR4HBgi0IomPV3dvjgrOc3bbiDDhFPZI+Yj5/rFpajZ0C0tB8QySWAck4g+MyWigEhBMZzQ5eUznELDIJrAcJDdIAtE4liAAEBKBE8juQrw8HM3XJ9scQA9SyAW1e8dFqdzXLMDb01ihzNj3+PhQOBDuDtIBAZFHl0dx/rC0tRs6BaWg+Elg5kjE2E7RJMBLfx8pIYCBIAIIIIbt0JRw2iwVlI9VHVmM6dOBIiLj8IEW4ERxj3RAASMfiEbW7cENgcAPNAkwIcf6paWo2dAtLQfCBDTIKN0bw5tgQQQQ3eJIeO0IjIGRS1jNasBFmB/X+EWuSB4x/ET4o4Q+LGOYduNBQH9V6HIlvskwEIEEIL05MIEXjZMKoRgEXEMRe7blcJEyjZRnJ/jCiCck2KTJigQqAxYk33S0tRs6BaWg+Ln5YtsCCCCG7hEb5IFwDftJjdOGB/XXGw+o6HP4Q4boeCixzzj3+LEh6DyO5hvZj8V/wA5wIH79llpk3O1FiJNVdk1IGEjUu0IFwecm5D4IIgCK8o3yIQAEBBtCNsWwEQKIEGMMCuaILABFhBTVCCCCqconRti2AgACQINoR5i1zCBAAguDaEy6rAgqqiidEOGMkVh8WJwZH/ABJav3S0tRs6BaWg+KjPHZCCCCG7hRnIo3N4bTos4IjuhJMJwKtFAggESPwDgnnDuiag6nj4ihLRsWQQMgfbVjMhTN1spb7YAuxBogIoGv6ivB7wdbuoiBHQimbx34p9k5KxYtFHhoNoATPUoRbDAoxQI+wAmIoREmbw3lRlgcJoMikADnEqXhNAHEo0OCjJ0QxHdGWeYLgmepQFNyIFwJ0I9kA8Sd+GhBgho7Qp0dU67FAMKo4I5FEyN0tLUbOgWloPiiMm82wIIIIbrhbickN3f0tpsuLgt5PshqPzyb4Ac9xnCKgqGOn78RDhiihmb3hDsgEIwESdlOw8gghoKACD9l6qvVV6qvVV6qvVV6qvVV6qvVV6qvVV6qvVV6qvVV6qvVV6qvVUZAcBJvvAFmOTBg5sVMWBvijwQSAcc20kRsbAkm9Q6d8FGUwwcda6ZplMA4yfLqpGiBRFw0ItHMjJT1sjaEJcSxBPlFGBDyhAZFuB4A5kmrwbLnCh7eKFNEhmbdVRp4slsiYJ5hObJ90IBvCIeQY8SjLv0BNlLxg4E7paWo2dAtLQfFjJ3IqnB0EEEEN1xtMI+AbQHKRDFFsIzWqC2C4pH4BAAgyKIgFsIBybqfj0WigJ6QEFl654XrnhDdQJ0JtB9UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGhDcuB7bgTByjeJe5OwLGLwiQUcB5r1HvI3BU2e0DzUVmCZp0TWLUMLxQmcIDzRCetraLSUOSFEa9HyfYzwYeFItwJmNowQXcaIoVoqK4IFYJgF3VOx4otNJoqWrDmLbSaLw4RcvwjqNFDvHIBN/dChZxuSAk30AhG/tgDfulpajZ0C0tB8TxvXJVCNyQQQQQ3XjXE+RG+tPcJqThgY9XWAnMD+t8OOk5/ja90R2G5C8/JQIIcSP9QtLUbOgWloPiYJeTmhu6PJBBBBDdYdJ5hG9Pubhs4eUupRx7DNYhyUDj4Bk+QjMG7IpCZB8fioYS4ydDuPe/duyj7O8v6haWo2dAtLQfFjBnMpw4eaCCCCG6waiN6G5RLl5w77Ib5cFnJvgh1LH9UF/ece/xQeM0B5E7jFIZH9VHjyEj+oWlqNnQLS0HxSvML5eVhNnMgggghu1MBzI3pn0G5YuxlRoKgdguIQPb4JirkPhQAo5Pz4ij5kAxZM/Ieba/cgZt4WlJA9/6haWo2dAtLQfFgYPRPDeQkEEEEN2BDuBuCOBpDdPF4791xq7A/rfBMWjrMtSv+N6sLuORG2iieqduJmH5/ULS1GzoFpaD4sJN5InFcfQIIIIIbrjeDIoNG6VGA79kEcTgYiKnvzd0VoV/wAajEOQeRybcHseYTX50P7/AFC0tRs6BaWg+Jw+gELDP5IIIIIbwvUwHXdPUCSy/Bs03KG/LXhlN0Ovn44Pm/5OTop7NLUE9aQD2/qFpajZ0C0tB8TjaYUySJ1QQQQQ3hshoWBbpsVHKX2cYgMCPIO/LwuRaej4yABBDgoh5GmttMumyhJlHVpJxL+oWlqNnQLS0HxYCfyLEQPqgggghvYqJrx3SABBkUZcXBxtRgV34H9O/FYD0gnssSPUbt8kByHz+E81PYVCIHD+oLS1GzoFpaD4mhj5hFjn80EEEEN4LGfwO9BeXnHuobDF4w7jfMbo5NHl0KFnpsJx3CQBJLAWo/ARWYZ0MkOIYBbMt0KB7kG59UxzZvRBqHOdVaWgR6MjzBGDET6pyAaYiCEZf4AOa25iOmyEtN0C4cS/plpajZ0C0tB8TXr8kwK8+oQQQQQ3ocLR2HegDckcJ9ligM4R38eQBpLqTuMgk4dsYg5wG6YdKJQY6Gs2Fg4bLZuI5KSEkLqY2EBEOadiDACZyl8Nhu6IuLmq6ppBZrV6KEk3fFE6L5ybstC0P6ZaWo2dAtLQfFC12bcE0K5IIIIIb0dNh270xe/f2RDhijd6YAHHdCVix2QMkXIv1l3OWwlg5kokQWEyu8/a4YUzuOxxye1lGVMMRoy7nsBU+gCmhc4I77ePnMRxnwKOeZUoaJkAOdhc5rCDkh/TLS1GzoFpaD4hAJkT6LGLOZBBBBDeu1mpjehpdZtkIvDnHvu0qOVLn0R4p4PPFEsHMkABk2TxIYPAUNCQXbRv1ovF/IQ2hb2I/coLqzMh42m/AqP4gAAuDEJ/c4xAH0b0DMjv8mqeEH46WCHEFNpu6BZfkiYXcUC+6xxIQlFB2zlNEHrH8JiMlpzY3bhdi00FldAOOuQuLjTqtwB4gICJplFUQzFzojLCcm4IiGIiSjKfwTZGcez75aWo2dAtLQfEQ4YDOW6IT3cH8dBBBBDexmHn87wkgE3MgACRioLw3b23CQA5LAKLEtbq1JIizBdFt3HqafNw4cg77ht/YCg2hxnIA9lDfBy7SAQGRREuTAlwgiHDFXMZ52+SJMABwYkfmN7QYp5ACPvDsme/zQbbysHooqM9wQ9Ijkk+aQDJbwTlYgxpHAojEXAIGQAyJ0yM2RAIGicXQ8S6fAmLe7wCrUAwuDxQO84SoxFmjpyT4wTGkRTaRkRMShEtJPLgxsK5B0T+SDDYFHRmojoMi4wfAIA4AWKYR8UIBBgAR00VSiIAOKb+qFJDwiOAUnAo4QMjOa9HML4xHui0tRs6BaWg+J49xPkRJGZtL08A4IgSZVQQQQ3riVw30v6EFLSgf3cY6IAHzddqxPEGMousKGFheDIJrN2rqPLxdulrs36htUPPJYK+/c4F2YO2T9SHyR1EDz6UYYI2Yjd1GVt07Z7ynMQsKnQTlW0ILkCLaGUgnAa4BuqEQ5gfgjzgAKAdRcw6InCzEEYrSe4W2JlIZfAKdnRiwWDltkIgARkxPWu7o340Yd1IItoDYOuwMBueCDbERYHLx5IJl4CQZwVyDoih7jMJN4ZAwKfFhwQhhdZUR3qawMj0KJEjWbRRXGY4vW5lCUABpBJ9JkFgBuCesu0AusPZHDB0PexdRX21TYKITGABgBZulpajZ0C0tB8TFZ4DyIDDCpvBjangAMjOM/METFjbw5jwhzrZnJWSM3OhvVK+/cE6z91BeH5H7bW4YOmvChG0sLoLVBsEHkO8i84B15IpU8zeUTunq06G1WgMrJ9mZ9zOcsz3mzm0PBlq3hat4WreFq3hat4WreFq3hCAz4Ot3NfXtFlMFwfiMRGnC5oo7QDD9gWnqjugxeTxzUfXwCQSAT8QTCaap0WJf0WkXp4Bkg7TCJrJFYhyBBSVJMN8GCDA+QGkHQ53D6IMkwjkxFxwTqQy5p2EnR8ViDBFBphTNAxDyyBYAIwJ5xkYJJyck9RWJICH6iBECwBTV+5s1RE8841mqK8koGNiFZELEhoplh2IAgAgZNnBaU4HE2uKSzqC0EihkzYFd0tLUbOgWloPiadRWMD6hBHiwruSEulwMcx4RsuuJdC0eiGvDTEHi8UDNFvJ2R8odttmIKpiCfbSgFyCJg372roUFw6wR32OAh1VM3C3V1wQwyBsE5aFkDmGe9CQRuMvGeS5dsMCtRisQR0gAGwOIHQq0B/jfnixebG2z0bAcFMVwpRCA+cxPFEACCHBmCjYXdjAREsjtnKK9A3DMRGEgCXRfO4YdDO5uS7lOwNehTAYsAYG4J5lAYiJ0eA5shJxLRzMudrypJnYlQEoMaJxRXoG5dyOSkciZ0C15DFxR/guQSMUXuSM2UTRu4vsPMeCKDzPFjgQABgGARO/bR9p01sLEIzlFopfdLS1GzoFpaD4q0A5kbNvEggggjQJASJEQuzh8481ZXvNjkfKeDwY1qmQpY0jzVle9g5HyhkRUtC+SYASY7HelanVSNcCEB5mAAmSiCYAtpCv94YxZJdPeHbGfeQPbehII2ioAdAncu2YLycPwG0WqDoKtgnl/SLS1GzoFpaD4oUO4G4JgTzAckEEEENwsYLOKzC6fAzzzR0oYhag5MaIAASg7J1YDLncqaQ54gEIynDnyRmuFNzZEpHxIAhH2ICMOWDOKIKDQ0HYJtybUA4Dajchme0+9C80RtUPNyQ30GEkGGzDC5h5DNt5boWoXf0i0tRs6BaWg+JxvBkTmpHMgggghvR4WHUNsd4l7ICQ+I9UJLhfZkATz/kmj7g0KMMKh/whjhDETJ3eLlgYjo3tEoMhtYgPNBAwNvNIGwxrBclMMYpDcTZwgOG0Gr9JPNMl5f0i0tRs6BaWg+OEGxnNBBBBDei0u7I3+cDYStwbdswjS6OpR6+6NE6f4htRBa5DUWrDYQrZYFg4npuy1u7+kWlqNnQLS0HxiRcVCCCCG9jcPP53+eb9BSe4xu4iCBuhugc92B3rqhtBjwlpgBhzPJYvro6lGRAlIEysCKSTjGeBLdlrd39ItLUbOgWloPjiQsIoEEEEN64ov33N/goEiMEdB+uKZAJAJGim5xm6/qkiwm7X8pcVDdIMSHNRHOId/GOSa/JysESAQOcAmWLzU7vLdC1C7+kWlqNnQLS0Hxxo2P6IIIIIb1Qv176fu7w+CHIwDEG1FMKxJ6waqoLriysrdvAaAlnqiwFhOhYclBYskeVPkrorvqn0RlQekDl6kpsER5uI3npvct0LULv6RaWo2dAtLQfHKTAv5FGp3AoIIIb0rSC+SBcON7W0PwwgEMQ4RZqnfYc0g0IFDg9wm0F5Vc0JvWs8Di6ChjbWDKBmXl2QU/rljw8kYkSJxT+cN/TUIAGJAf6RaWo2dAtLQfG0W83JHVjckEEEN7CDOSNxeG9OXx0IAMAINhVn3Xj0ovu3gSA4kjqu66Vh8JcR0FSgN/SLS1GzoFpaD42j3k5lE5p8kEEEN54jSBBO7+lva6v2JCRaI5f0y0tRs6BaWg+OUptfiU83uoIIIbzj7jdUb66G9M6mbJ68P9aEi1vP+mWlqNnQLS0Hx4wFzCLIOZBBBDecI0i8iN946dd2ct6fWiQbWf05aWo2dAtLQfHQAIITguBzQQQQ3mHQuRG/H6t7VruzkvT604i4f05aWo2dAtLQfHIEiD8E8B5EOQQQQQ3mEzzI3p9Te1a7s5L0+tGhb1H/AKZaWo2dAtLQfHgAAg8M7kEEEEN5gVeSN8Jb2rXUS4bkDM2D9WoYVx+c39MtLUbOgWloPjcfcTqiwxuSCCCG9Cx3G3BFCeRdBvatdRuLiQsrh9XVxBPRvnQd/tCPBhlmY+E3aU2AFqK0mY9Aj3gwy7uK12FvozF615QEAHDRN++KEYwKs1OJLcFBoFzPLHfLS1GzoFpaD43i0ykRy/1QQQQ3q2GOSODpDe1a6ua9PrOagZkJy5DmP59rkiHOmcUFchNeaIXNEMTguxMAvKZu3zgXF1ZuEaGIQeMAu54jYHjBLueAQgwjsZAr+YkgHVGNO3HBF4RUHkytDoFvBtLwQukAREuqrqEO8wKjWAQPMlpFyEwzNsF5Rnc/Bf8AG6WlqNnQLS0HxlC2c0/ZOxeDEH2ggghvEOGMlAdMQM97VrqzJj6zQuSavx63n7XJEQXsuAwI29BaXOguaIDHYMFVEQPYSLDhJci6rSLtmkXKPEgO1yYVl0WGJ1gi4WRMORjauYdUQPNtwCY9Gx3uPKCSCROw3oACREc1pFyBH58CZspQbdLS1GzoFpaD4xhOBijbvzSTojAAC4MQUEEN+/zBHid7TrqsLwc/rM3t/I+VWN6D6vBcwny8Y+xQWCKCAI28kRM0QCY7gNhsK5ogskYvooj1bDBYgjTF0cCn7BbsaiCIhYWXIYUYgCciggQgbbeCnC2pgdAQgALnEMygNE4qjxjBhhAJnEgOA8ku6wGciJDAsTbVaRchToJyKfIYev8AG6WlqNnQLS0HyM3DHXkFujIBlwEQN1hQQQ37uNC4t6Qb+upOuD63NXRauot2+kcjOZGCe8gxmiY6NBw7k7Y6YLmFNZOGu3GHkXYRDq1P8EETGuYHBTnyDOIFlhmY7I6ScNsRNI2xAqinQdU4IiVAzQHNEp7mBwr4kBxXIDAI6Ltg6o59EFRhq4TJ+9FsNibYiVNCwNkEDulpajZ0C0tB8jd7Dk3lGAneKl6I7boCG/iomvHekaVEb4fPb5uhAIObEjzR8iDurjN+VeZPyhzXYdBT6S+hkOzU7EqtA5o9/nAQgAEyU9AcW85IpY73I4yCHcOP4k1GBq8pIAAMAw++WlqNnQLS0HyP3EXIeFALl0RkQRB1OpAz45Ib8Pk/gd7m6tfV8ZgbKycpEd5uch5XKOCzkr0eDqWYRLUMYIRRAv8ARB1hOK620EG7JHaieNWoUaWMatsQR0ghw+V4ATWJ+BzIkcgImDbk35IJsyRZIHFUgDD+EWlqNnQLS0HyP3M6k9d3ch4QRQUEnc+41QkADDwZa78FvHad4xBd0G7qMNTp5+AkASSwFqtR1MPG3gghLGvWlWO1gQVtBchmYKMnVgnkkjIFywCs0r9CtFhXZXoCpF2XD3EFGle3rAjKuN8bb0bQTQNqO+Dnyf1vjf6MxyIjhJLwBTZhYbMiabnEU7s1/FLS1GzoFpaD5HXeO3dOXMn18IIIoergobxRNANyzi7T3puTHHeZProY0j5keN84Yc2OYVIC0A7LeKFcOibwhcAp9jHZ0zEAqzKPQLooMdXTkpxAZFBvoSAUjOIL09F2wAEQ6JC9AHZhBI0kmeUStChNooiKqb4DBiCYngnElwS0IdymclwQsaKAjn/ILS1GzoFpaD5MPAuRYzNrNBBBFz05VFyBbq6Y6/JEAEBBkRuR3Scb0WlEnwtKv3UJJ5BPAEbAImYjRtelAVMgjzwzYnvOBBIEXD0I80SBmJBcuCJVmwpGUTyCsM3B6u6LoAQyDBFHcvAJzK5PQ7HC2xgE1Lxj2Ecj5gOR+arOMyLi45o2oLgsdnCiw2BHB3a88Jk83uIlyC0WZuyI8ST8hTPVmOb+WWlqNnQLS0HyM2plFM3o+oQQQ2TRIIbYh1GEsEUSRYgYlxFm0LIePvEVw8vdRloHJuDSgZic2tE6TnCi3QExPKp5p8EKoGEAiQzYEndE2tQwY+DqdKMH4zOSZQrWT+IgEMQ4UBMwlNhcmigBuH4nOyC4PKJxVMjBPAyCzRUbJcX5oJ9BzMA84poIB1n84tLUbOgWloPkpq+SZdwQQQ3AuEQYCmLgtCKwE97Odp7OhG91GwAdlGL7lQ7bcFbsPKAdPQBC+ipiaoCYjYc16p5ILyhTBN0Tqh0hg8O7JAAAACQHykgByWCI2etPElwTx4TiEyEXnRDwhQdmDMPCSAIAAEgP6BaWo2dAtLQfJRcQn7eQ5kEEN0gHPYVatNfsFfaDgdMZwYjetv1iWuJxRIAklgJkqLlAJE/ygQozhjtpblenAh3El1JXPhZocgzUiogG+ZjEg5xA2QzQKcmsPsTXkEMkG2Gs0GyTtpmSPV2RAAA2RsLlJWfwQapctZUIRiuCdzyrT68Zl4QEMADACxEgHJAFdwpI3GxBOkOAndLS1GzoFpaD5cOTsWQQQ3xglFkj3Mk1CGVBuEsJNiM2gA8WQniDCHXSZYhrBCwEwCpjwPHAbysC476IUhYPqyFYvAxvT2GTFQOrlCxKHUXIFw4l9/VLkfcnlimipv03iUAhjRQZPAIowKk5WgBzHOKdoBNQBzjl0UgA5qIJxRGcbOmR2gS0jQIEPFvLw3S0tRs6BaWg+WgRlCCG/JCYXjDujJKmaYhDZkkXkF9DHYTNze2SbYoCwJZDwyYxOmCGiw2GMESBpJwoF/RyTNTGJC5LybT9bpZCC3yIpdQwTSLiML0zciLGfh8JrMOJiH3tUuUFhpDkQQQAESFh7ZKwgRG25wWsoUACbzJuw4jjhWJPmgUyKjkbe2S1lDvQLS1GzoFpaD5YldKzQQQ34vUq/J9hPOsBwUbNvGn+U5DJtaYqFDTZgGOj0AiBpBSaBfwFEUTDjs0MEPDKB9MKL1JzE4Xq528Zl4K5K4Dm7sgWKDhkSyBbArEFBkbkjmiCIBbExI4hOk0+9kFgBTDr91wEQLyoWMBaYvQpmQ2FJZfYnGahO9Kl7qM2pZwemyKaJQrFuaFbect5oUZh4lnohIGLgAM8d0tLUbOgWloPlM5uGRSCECCG/jRx4G6tuEQASYNqcIYCBgZJtpMEuQLnUxiIptGJCYsNgPpDhjKJ3h3VhqaTjIc8U8l4RL5yhOnZ7R5FtzVSGIGMOKSdhRQvedCKGYbNNoucJQkRq1CP5kKgPJ+w2xG8ybiLwX+IAYOMANxu/wANTQotLUbOgWloPlKLgzAuOqIDUQDNi7FBDf1coN1FQcxu+zBF0eLrk+i11KF5NwFqeTpWHMcEOAIxjGv6ocLlqJJ0KcUANgQCCAQCgBMpplzpzp84SAep6D6pIByWCmHGwhi5haXwQ/IrADdIixAHHYKAHG5Al+SLoIUTgNkOVfCWlqNnQLS0HygEisS1HEQuB5nlWIpaXNCRASiCLd8cE8zdR2OLwB7NkTSw+hQ8qTD3UHJAfYa1wCzAKxSnStcVAgniYxfcCCCCCATsbpIge6e7fBBDsfqPgCg1KL+UU7N2Rbs2oP7QJuN+BA4hOAl+NyIwAB5mAeGSfAFwcERJiUY0KU9QjwSczNhZzQYnG4HOuMVG+BcFhVCsiANsH0QNN3MlyxB2QCGEiAmSuI72QYgmW5MaFKeoWgXIMkMczuhaWo2dAtLQfMQAIIcGYKHARnock24AtAHBcgoS2FtB3sJjIBO6iunHQHc7IrvOce75iQUdpU+FabGWCmdyZRIYAUY9w6SY4NxY3KedTToXCCAQQQCCAQ5gJcERlhceJ6qDbFpYmPf6msqVDq4FNxK2ENusCLaGeJLBBCxd2PWWqURO0ojBJo5oaWIukwTSYTzTHtY6cC5IiZogNkGmPjxauKsDkF60ImIdRCFLg6K5puhaWo2dAtLQfQO5AQETxvXBJIiDuELDF7los3cYfLdCKl1PwvTEBUccg+VmSrj4CqIBsv6VVZnkjCyaaBWtNpx2HJ/f2cQmgE/K7AU+4pLcRamgeUj0EEEAggEAg/JsmPJ0SfGvBACgABh8wDEAAOSbFBf0LYa1uxsYC0RepQemGlxAQz09iRejDJ2GWcIJAQiRBGJQuOsE5QdnqigYeJA2gzCi5JtMHHwgXg9NnkTB3m6aoAYPILkyQpODHFBJ2ImgSXCQRgw1EbdOmZJBcAVioWah2upUFiYQydjEuVJpoIa2YgoEGkwx/LinWKQF6Li47paWo2dAtLQfRLwT5ioRAUIuB5vlOKMm1CAwDOCODti97m3Y8EGT9UX5+B3+Ugll7IcgdURfPFOuFwRHPDLikMUAAAAAkBuE0AEmCr9vBgwNvFGEpBIdQhb15MRgfKexymJEIBAIBBDHbYBnVkiGRFx8I/OHvENeFB2Axb03YfdLS1GzoFpaD6RDhjJMSE61YXItICbA2FxU3YTOYhEZA5RTF5xbd4YJgSKKi/M7PkAyevabzQTToJFNncE4B7CMN0IIJtSbKd+oETAuBN4RBpIpTv1A1kXAm8IIDZFOTcZ9OSfuTPEn8PzBlhhTeoJQITY8n7xaWo2dAtLQfUgAyICIxvCe6AdU5JkwL60dK4oI6QAbgSsgco5OYQclrqQd3yGY52Q70HBRthAZUt8IIJhDEOELzv3VZh0Q4ixJRCEfFw3A2dME5gOBqhshqeKxEckpo5B+/LEpMr4rT0AbXgffLS1GzoFpaD6s+qCLzBOq4VxEjVcKWVDacG88O+yduGhR8grZLE/MqiA5bg2BBBBAIBMZLgbkQq5w3EWdMEDBkFUMEAQAwYg5s5ohdh6IybRJ8T4+QA4FyK018h1JD3BsAs++WlqNnQLS0H172KI0sU10A6pzUUGBER4XjZFc/l+Nh0Tk5+N6lUK8pooA3jcGwBBBAIBBAIbHDovFN4RGFiC9B+wZp7QmNWtDqgDZBHgPkgTjCRa8BTaZ3y/+AWlqNnQLS0H2IqhEnkIWIAbI2NxQ0kSAIgUNBESQGBLeHy2OcqBbqWCzJAp/h0DwDurjCu4CAQ2BBBBDaIYJAjmerUMMIHYVwu4lFJVO38+PkcoDhanT/gEgsXQCITO1XIFMiv5LTMKhTJbgfdLS1GzoFpaD7JyMAxBECgiC0/DgU9xiyir+hBrttWOSbAIzD3R1J+0EHFI5dE3YWO4EuadPv47ewI6srQQI4sfO0IbAggEAgEBtCZZftqbhVSzJisLsKW2p7uO0pplsGHwV4O0n0YVYZlP4CYO1wRmPOYgGQQisk2fuieWCUDaMaCbQj0vQnJBC1h2LKaCi17ckfFCdwIqAvyNDAftFpajZ0C0tB9skIswuE4m83aKPkKP90XoN403mYi1zXKOKQAmMb1HBsCOCn3jA2cWJAdEO5TgYCXXYEEEEAgEAgEBtFB5IN5ojIr6icNMntOHLPD5Q7UkBvuDH1lifr60TJtNmUCBcp9z4TqMDeDmgxuJJUBAAAGAgBviC6m42ZOKEXIkNN0IGi0fYLS1GzoFpaD75DhjJXmWeguRaBk3Y6vTFvOdwv2PuRLIbIdwJ8GZks0NgQQQCCAQ2NEVlSOXaHPBCLehMYvCO4JlqdLEMjAMABAbwU3JiHjcjBOYITTiU1RrEXDymksVfYSAHJYBTymfUkL5hZ/FDhT5ihO8AxD3UHF5MMB7fXLS1GzoFpaD+DEYCQh+hCaLG5GmYkBHUKLDYEcHY+y8nFYhFMRy2BAIIBAIBBSDlOyK2cLjdmaPi3w6Y8Zo84Ig9kDDV0cjeLhRaVpQFwREOxlvgCmjtRdxGSQ14kpjF7HyFYZ+WCixFHyK62xrOrUOH1RaWo2dAtLQfwiAQAIMwVBRaFNhcmosGGhqqYt5zuF+x2EVXJUcWwCCCCCA2MOSCBJNjeDlNITeoC3koizblTxvTuTZBNjcpVUAbwwtXIojCgEA9lA3UGQN0L7C4F6Ox3M2L8fnhR1DqEbwUQ91ClfTDAfqFpajZ0C0tB/EkrEB+hCaLG5GmYkBHUI4RF4ynCCMENAAsGQkQEkQgggEAtDQEBFTYvHoRzZFeeCUuGfF1AV4C47KPCIM3ALViyY/434ITIKzS1Rkg81gQoFzjjvEaLyIJs+ieh2V4wTm6KLjmK5gxpOpHdPpBaWo2dAtLQfxSAQAIMwVBnOJTYXJg+cWUxdXlwcM0JjCAwe6OyuGr+gCvGdb1ZYp3QVMXuI54CCdZbAchQvEsGOc07VHGC/CahxdlAYDfAQgARJNiKHpNt+EVyCe3qNEBAAIACz6jCAC0lWrUIHJPSxCDuvZU9gT2VMZAOqgoYGGL3UMd8QxPolpajZ0C0tB/HiIEXDAKNk2SDyRazv8AIUuA1xU6S4h5WnJUUu7H4JhJW6RTRqHzT+ABCABEk2I2YiJv+Fj/ABBKp+mwgQJkLTgELEi96J9FapQGeeaIS5peoxT3JG9WTkgMI8gU93k917KjXcR3V9wvynUVksCcDiUdY5hidyiE91MGt/0C0tRs6BaWg/rs+JZauwR6rOa/SDm0JlAjH6JIYzmLOJkELCdfoyc7LiAfvFGTBvOw8hHL4TeUU4xCbCfwEQASmCoKwZoijzMEnL5y0tRs6BaWg/rAMRgA5UfosoO9pM2IZicFUEYIQLA9V3zDZDonuQiYN5DiZnkjdRGoYrAiM6v2yZBSAum1vyEMmYCAOQAw+ctLUbOgWloP6z7iCIiLjNEhg7zRVsRcEUMx4i0V5pkHDAHoHspqLGKsuF3ROAYhqh8RyEAtK0ptMcERkciIpV/SjmTOp1xQUECQA+WrAUxZuBVYv9AtLUbOgWloP60sv1GJqSoi4OMjkimwyObtclQKBkVBsxlgr2vxiMD2KKicoEGBGITCxpBAhchnssxlggXDiW+wOuQ9TcEA2sU8sHyoNjIicHcoOWTiSYk4/PjuGcFqhA3f6BaWo2dAtLQf1rzwZAH8WlwB+onBPYUTzklwcPUKpicPGcC+9Rkpp5EdZ3CgIALs2N2wpPi8U3hAaiKc793SfnidLyKqSTHQywTc0wiGQxvP0WZdI7cnMfz6BaWo2dAtLQf1sIgvL9TqtPmN22lBpi4LK+KBAjhpKHUIaOAnBEiELEy3C7onIHqkEynGiDIjAq8rugxHcICICSI2RpTAD6eWgKgWwIcSignHPsFw+lVdOSYu3kH0BaWo2dAtLQf1tRyJ7q+IPZbggSYgrKe6IEIJpJE7uuOxntCRAhCAwdLB3HJAAQEGRCj39MM5cFPFvJlz4QwgzQC80QwMSU8wfpv3V/NaQQt2+gWlqNnQLS0H9YwImeR+EAAEhut6kWmzS443IeSMO1HcHa8PJLl0DHqn6I5xYVEAHVUU8OZq8P1GxYAcliSHjH6BaWo2dAtLQf1SWDmSjm/ZvveIiJeEUsny/m3PcnKaGLSFuJie3xiQxRLWeNUaBmCFgOunwnnToQIaQAfQLS1GzoFpaD+qF8ZwMWgtGJDvvh0nDogOgTTeD7Y7xBkB5UYtD1W7fHAdiYANY9vJPRJeKXwCkQxIs8aJwdz9EtLUbOgWloP6pUGMNTS6ojS26BlaNgGUCnDBO4SfNCnEFDthUu1DV6dI7xtiF1IQENsAlIngkkp0abScfqHDizWLkWHxil+dfolpajZ0C0tB/VJ2ghtdU0BoUyi7AhYA8IgsULxD2PJEl72dUQiISei1EE7xe6dxdbzY/qNQyhg0m4edoCsgJRS+Qsyl9MWYsOCtwSXLuwmgAYfRLS1GzoFpaD+sYGiwq/WTrOmhwMENidJE5yQ4IpABgN3gXnLd1izDgX7fTFhJNihY4gC9k/UzxZm0rz9ItLUbOgWloP7EKV1EMQUObCEnumZveTA5y/CjtgLhZvogQIok2IQWZNok5Ljaw+UO1JAfTLS1GzoFpaD+zN7oi92zpOjwfDYeQmFLa8Y7kJsHEQHdQGp30D+dsEyh0nDljwEJ3mliAxgBgBZ9QtLUbOgWloPhMzazAPzknqXQAYkQQZoKkJ8BFGWcLk27PJGAHKDbAwz13xkgrABGGgpDqAw3LciCjcSHOyP2+GOIYgh7RJqoK7zQ22MtBxJ8BDBui/zD4B2lOuNqXRGxME3UYlCAy8FLC76xaWo2dAtLQfBEmEDkQZeLCwvKKEaIFcIBlL5AFWqUTEiynKfAMjbDFTCCJiY8FHUOQwnLURWCycBs0HiCwRinQFliOCaxhgeYcAtbxqSQQNQ4hY3QtUCmomUgqxHXJEAlmxLBOssO34bGcgQmiWQYkR9AGpvWsoPuTqoAUdUw9NeiYcHB3ITcgWi0YoeQ5P1RG35L8fJV0RJ0y4INisrJMxGv1PhSagAYD65aWo2SsKKDrD4DJdsayQAZAtlsj7kLLqlFHcmA4M4Iaswhm2nQAchWRQvwjB2oxYrEA0nViLbXmMNgAnh7mHk6I20AQk8saeBRihkZk64oFcBooUXjAQIy5qn9zASsDTLkiAR7JumxnKCYrxGyEyTh2di6IxiwBlrKD7w0gKVPEWoFOqJ4QscFIvtDyR3kY4refwyQXOATqAGMUIMCrot4UCJfx4lYW7mcTb9goCBF1jsxkGXKj8DF3MYJsQmoMkBimmLvRUoGj9FnNapRGGJOC3FCwNgBNo58r1nQK5gg154MWs0Oaf8Aq5DMFdHxBDdHDlvxUmwXi5N5QLKg4JQAyFqhg6IzjHETgTKoGT3aK5IhwJsYBk2C7rMFh3Iayg+/MBABRZziUmF6Mk4OilgBNCSmnDbPQIHGQTs8C56n5jcAU9P2Shg2+ZQ8ZiT3QJsALaUcpptuN7CGg7YsPtcJkqNhDY0KMQuN8AKATErUcglAQrz3DfNAww+aMwaIg53T5YkkQaJtYhnBQCDCZwXAOjiZyQ1gHZR7ETjmSbaU2wyTzT1llICOKLjAgGPWqeUKZrrF3Dd0WjgDeW9dk4+qtZpk8SPBlIfaT3UGnce0MyZGqIJzi7aAxkBAsDo4CfFn8GdJQ2aawIZaufGSOykmGBEJt671MsR5lL+qZ6BTRTTuFRcmXv8AIQVO5CH3hGMD7KTEASEQZCB/9KIpIHWIImqsNtfwveKcI0RH/SpGMkVfruOVhHEh8IEQRxBd/ozKdYLyiXpiZCtmeLdnAw900USkQ4dwf9CTHYKTQWC5SlGx33yuFXcTrYWi9QkGq/z8OeiTjMBcnwBRe+F/bu7CmkUlAIF0SH4ivTBejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlejHlemC/eKgBaugTeKU3N8sfGBYAXFR1x0Vq2MFVzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6q51VzqrnVXOqudVc6qZ1YNgHUdcdUBYABcP9l//2gAMAwEAAgADAAAAEPPJQdvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvuvUfPPPHnPPPPPPPPPMPPPPNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLmPPPpfPPPPOKtus0nomgyauvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHtfPHvPPPPJnQRXw/wAe80VdNLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy+Lwbzzzzzzfb2/8AzHWWrDBf/wDPPPPPPPPerNWNMc+MfMcEM3d6r/NN/FvPvPPPPPMPfDjHzv3jfvfTfPPPPPPNfPP1RtJTxU/DH6v/APysVQHTxbz7zzzzzwDbr3333nHPjXuzzzzzzzzzz02x10z67zw2/wDP9PPddfd8W8+888888SooY3BlIUUUoUayym+088888888888888888888888888W8+888888uoooUAUoUUUZRBBRRh288888888888888888888888888W8+888888uokgYGSayctJBBBBhB688888888888888888888888888W8+88888uueO8yhJ9hhVpBBBBhBQ88888888888888888888888888W8+8888GbX888Xt9BBBBJBBBBBBFc88888888888+6428y88888y28W8+88886rX888O9tJBBB5BBBBFBRU88888888888upVCB5umZ2aeV8W8+8888ujX888+9hBBBB1BBBBRlTc888888888v89zJAE/N/6ZwY18W8+8888uLX888i9pFBBBBJBBBBBBq8888888888888888888888888W8+8888+DX888m9pBBBBVpBBBBBBi8888888888888888888888888W8+88888rX888y99tJBBRhBBBBVBm8888888888888888888888888W8+8888oDX888699BBBBVBBBBBRhQ8888888888888888888888888W8+88884rX888u995BBBVhBNNNFdF0888888888888888888888888W8+8888oDX888q995pBBZFVhGmhR48888888888888888888888888W8+88888LX888+99tVBFVphDACBBFe88888s01SWW1+Q80u2006Z98W8+88884nb0884999VBB1BBVAALDje88838NZC1XJJM+jnpkWF1yd8W8+88884DHsUws999ddBVBBVAEdVh288888d8c/wD73PXPHPv7fXzX/FvPvPPPOA1/PLLj2x78QQQQRQBOWQdvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPvPPPPIl/PPLvffSYQQQQQwFiQQQvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPvPPPPKl/PPOPffaQQQXSQStQQQfvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPvPPPPJl/PPKFffYQQQUYdaYQQQTvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPvPPPPGl/PPKHffSSQQQQQQQQQQdvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPvPPPPGl/PPPHffSSQQQQQQQQQQVvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPvPPPPGl/PPKHffaaQQQQQQQQQQfvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPvPPPPAl/PPLHffbYQQQQQQQQQVfvPPPPPPPPPPPLIfVfOb3N3tfFvPvPPPPLl/PPLPffdQQQQQQQQQQQdPPPPPPPPPPtfLgIdNJugs+3PFvPvPPPPOu/PPPFffVQQQQQQRSSRVXPPPPPPPNZ3PfDjj7/TTv37vvFvPvPPPPKP/ADzzzX33UEEEU0jZJYYRzzzzzS/e/wA888888888888888W8+88888o38Y889991BBJMWkccgQy8847Pe8888888888888888888W8+88888438ss8f99VBNWks888swHvbv8888888888888888888888W8+88888s/8888S995Sks888888tcwS48888888888888885Ab40c8W8+88888828888kOlGE888888888w4waa8888888888888803hNX88W8+888888u8888U8II888888884mCzzPm88888888884828896s888W8+8888888y88808o4Mw888888CP/wDw74vPPPPPPPPL5ZTkwrqb+1/FvPvPPPPPPLPuPPPLNKKCNPPJhwz6966xvPPPPPKnvPPfDb/Tz7jPPFvPvPPPPPPPLCtlPJMDKKIGHiz892z5ivPPPPPP/fPPPPPPPPPPPPPFvPvPPPPPPPPPDCtOBjDIOFJkzzy/xuvlPPPPPBHPPPPPPPPPPPPPPFvPvPPPPPPPPPPPLgvo0spGL881673prvPPPPIoVouPPPPPPPPPPPPFvPvPPPPPPPPPPPPHPAg3znL/AP8ADrmu6c846afDDDDTS08888888888W8+8888888888888888cSzqDD3Ty2E88maDCDDDDDDDiQ888888888W8+888888888888888888quTvOie8882aDDCDDDDDDLPWy08888888W8+88888888888888888888OO88888mrDDDDDDDHaGajDzu8888888W8+88888888888888888888888888sS2DDDDDDOmDDDDDDKc888888W8+8888888888888888888888888887C+6LDDOCDDDDDDD28888888W8+88888888888888888888888888qPvCLmvyDDDDDDDDDe8888888W8+88888888888888888888888888iDDXbjCDDDDDDDDDDi8888888W8+88888888888888888888888888y3/3LvyDDDDDjDDDDW8888888W8+88888888888888888888888888sM3fvfyDDDDDDDDHSc8888888W8+888888888888888888888888888smjz3DDDDDDDDa6c88888888W8+8884cl+3zQ86xT61888888888888863rLDDDDDPic8888888888W8S88857c3LNKY8g0uc88888888888888s6mHCLX6W888888888888W88288scfvftf9PMc8v88888888888888888OOec88888888888887K8+Z88888888888888888888888888888888888888888888888882d8820888888888888888888888888888888888888888888888886k8888ZBe+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++u9F888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/8QAJhEAAgIBBAIDAQADAQAAAAAAAAERMWEQIVChQYEgQFEwccHwsf/aAAgBAwEBPxDTc9iKjcmLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoxdGLoqNDN3W6+WLaFsuQcRuXwxbY6Ng0uS3BTJRKtQNzu+STacoWM02q+aZvwKJ/KkTL7YXE/ijWH8wyaNyJG0UJHRuRJCYITAldtMg0SkQ/I0OJJJBMcJji6b2GrZhMGLQTTUrT/j/nSr18/9GjbaQ3j/AKSYDF/7oEsJFIJJVqykf5/CqqTlTpRkw4aQjapCe5K0N7AjRDY7eRtloiBOFMg6Jqx/sMnCsNpbxWyo3k1D3Uti7SzSr182s9pkbvYTqQSOn8Wi8jVaDWE63HqD2W/kklRCsxEKyFMm5MDU2QYtISIRECReCEyJJbISKkNH4EklBCIGj8CSVaWaVev5yyX6S/eHs0q9cpZpV65SzSr1ylmlXrh5/lOtmlXrhvAUgMaSSs2XtQ9hryNFJiuElu1sIinLiiBqFjygh5VRpZpV6+zP5J/BP4J/BP4J/BP4J/BP4J/BP4E57rRW4gZcRAxNLwMTcoat1ItaJHYcGwZCfgSUVZLZpG7HEyOy0WaVeuUs0q9cpZpV65SzSr1ylmlXrlLNKvXKWaVeuBdEpkq3ExwmQeTypj2ENVsSNSiWE6QHD3LbFNXJCJGiUiaF7CcqVpZpV6+xnM5nM5nM5nEJK0hWbChmQbIG2YQgNHBC8RsimwnsEwjSaaEUk0bNBD3fhCaalaWaVeuBSSrRI3SGjshEDRqDEJJUJDmNNyYIRAkVIhTI0nYkVEISSrSzSr1ylmlXrlLNKvXKWaVeuUs0q9cpZpV65SzSr1ylmlXriH4TYQLmJGpSNE0mNDgikhJuYwhG7ITlTpZpV64ZOcLRqYMSaVhyb8DKoA4TQ4G29wy3eBtJDZtl4EJK0s0q9cG0E1KDdaRJKtIIIVkIhDSd6QhJKiCNLNKvXAWhJQk7CRV9GzSr191pYm6E1ikX1LNKvX2m0rN1JPKcCR9ezSr19lqVAkbvf6bQrZuSyBwRK4aGzZoZvdpZpV642ZRGAk9xtcDZBDU0s0q9cUzS2+DcKWQA1bl/CzSr1xJsGhU/0J79A7c1KNm2BEhYt8As0q9cLAknG+iEhjVxgaNyJEmiP6NG5WwlSgjESNW5IzIhIWlmlXrhG43Ykpf3s0q9cI98ePoWaVeuDdtwESQvoWaVeuCiZImfo2aVeuBbSUsVty+lZpV64FpO/p2aVeuUs0q9cpZpV65SzSr1ylmlXrlLNKvXKWaVeuUs0q9cpZpV6+CElkimB0hIxorIFsxNRMknkaK2MkRDyNwbAq4SzTav4JIUUiuxEVoancONiQyTSIbkIybto2fpwz/j/nUDUbP4Yxo1BuTBCZG5yzwQJG8DY5aGjUDR6QmeDSbcIeM03x0bBp8luCkSjVfDFvC3XIOJ2L5Ytj3IuPYzdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdmbszdlxJZs62XNf//EACkRAQACAAUDAwUBAQEAAAAAAAEAERAhMbHwQEFhIDBRUHGRodHBgeH/2gAIAQIBAT8QwQ1GGYFH43nIzkZyM5GcjORnIzkZyM5GcjORnIzkZyM5GcjORnIzkZyM5GcjORnIzkZyM5GcjORnIzkZyM5GcjORnIzkZyM5GcjORnIzkZyMc8LPztOwj6fyO5vArzcafUA9CO4Lt/MbVNXSfNjt66lei/VX0D5iNpSrXvhbk5wAKPqSCUxrvKwzL8fz1gDvmkj7WjH5nyCOzKz9m4zJUnd5ggGbEC4YkzH+SvprECHY8omFMmFe/u4CZQPWZzPchDqGUKmh9GUKY6oBGsdAyIJYjtFOGR8/zDeev/X/ADDUA/7Ae6cgTgCcATkqK90U1X5imri/dL/wnh/c8P7nh/c8P7nh/c8P7nh/cRWw1fZGgGs5clP3YTGQ/wAgBrY6Q7Wn+RoejmTPqggAU/d74IEeItN1R2gL0Jn3mgZLL/NZRtaa7wFPnGwddxA1pn95UFtvsTS+2G2w3nrIM6qaVnNUUQ1PSNoQfRfiL0hWtEFndKI0e1qC4oVeUU7plJeTFCzlFyy1BKxlt33ijdsFm1ndM4rdrnAaHKLNrnBqVwHIYs2c5nZs4GoWOocNthvPbQZ4pT49ipUqV1m2w3nUvV7bDee3UqVKle09XtsN56qwuXL+lbbDeek9R1YLpETWaxEycKdfUC5xEycNthvPSeo999xUo+Jr0GI6FoFzY7peloI/nINFtlptCOmfDCqXN/UuFyTSwP8A2d9u8NthvPSeo901znkR+RPInkTyJ5E8ieRPInkTyITNbwUsqyWDeohLBPeUJZIm/YXNZZ3ErSdfEL87xO2Bj25lVDnpBaUT5goK8NthvPSeo996rbYbz0nqPfeq22G89s996rbYbz2z6TtsN57Z9J22G89s9u+u22G89s9pwPQ+qxIEzvgdjKX27EdRQ+JaVVXbzEEDSVYzlVFXbBCORLEcJkoRPLzgtJnNC1DEDNIipw22G89s93wTwTwTwTwbTwbTwbTuAwESjlE/Cxo0d4iJ8s4W9Lpnn/Yxe7nof7KlnxNEa++koG9JVppLtxo+NZp0Jn3iAXY/cfBOZwEn/Eq7KmsZFrhtsN51b6lLV4CUuU1lU7hnBVHOAXSzjlFgFlrDKq2oHQ5xUpZ3jKIrVTWVxaldIitXhtsN57Z0D1O2w3ntnuHoep22G89s9uvS9TtsN51b1O2w3nVvU7bDedW9TtsN51b1O2w3nVvu511g5bMilQ3pcU1zhqO0MPlF+DmTUAt0lwHNP5HuYbbDeeo6V9oFyJSKjBAHzO4wZw01+WRMjv4nhJ/ZcFbxBQMF2VpPndpO6waxlWG2w3nqOtzyqPM75bxFGQIQtXhbVS0Klqq8pa7uKasNIy27iltYrUxV1irrhtsN501y5cv16KnyzwSvbftmdq+h22G86S/U46cufDvBmz/aM1B0m2w3nRX7DtC53AN58ifP8mUrl0+2w3nuHulYlxBRkeJfROd3jp13vBywQzayOT5/8ji3/mG2w3nu39AOs0x2lJpcCts7jC/cgLelwBI3eG2w3n0pSlRGryxch3iunSJXH37+jbYbz6RpRgbIiO2D57sAq+P7D+6UNhM8az+Iqj2uGnUasP6Yu2w3nXPrehE8nLB5DqneCLBr5g3vJmqBnLhBPMC/GaWFwD7WBihlox8I22G89uujfUiohd67v+e/tsN50p7+patPHQbbDefQqhDtmnljtgVK93bYbz37l9BWFrPQ1lrLQ06HbYbzrqxcoCO2a+XotthvOpv2FbXR7bDedLcuX1u2w3n1TbYbz6ptsN51Z1O2w3nVnQvsbbDedWdC+xtsN59U22G8+qbbDeehhEVXW/mFDoMYUGpmQR6Q0RygftEi1fiDWLgwtRDIgK0T5C96+m22GZPn+X6AM/eCyop4REaRnFd+UYvgXtrC+8qVVb8sJNNZSgFa1KvxHOCjZBtX89Pfu5E+P5hbk5QRLPQEVFAucXscp3PKE2ZTNG8yBUsPsylMucGQdcO55dFcuX76gWwrvLwtQ1NJ82G31L5idpSrXvj+R3N4FWTjT6gHqR3Bdv76UNBhkFZ+d5yE5CchOQnITkJyE5CchOQnITkJyE5CchOQnITkJyE5CchOQnITkJyE5CchOQnITkJyE5CchOQnITkJyE5CchOQnITkJyE5CchHLKj8bTuI/Wv/xAArEAEAAQIEAwkBAQEBAAAAAAABEQAhMUFRYXGBoRAgMJGxwdHw8UBQ4WD/2gAIAQEAAT8Q7rsxxSClUdsg82mvmd9EV+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5r9n81+z+a/Z/Nfs/mv2fzX7P5on9380ZsW96ppEl2mTzKEveCSPhqhBZ+ia0bAOBwMqGBPzfRjQQWOkfVohvL9Mv8AzIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMNpfplUCWHT3yg2A7LyxqZRzDB4lIgTYZue3gLBTCRgDHabVh5MXChhqE78jL/z57tY48TOs03AwG1Izys75HbfvuWDQ+udX9XWifNAny2u7/FhUpbyba2t2pMETAqCK2tEpAXC3fjsKQsmfpFDgJdE83slIoBxHklPgcJOuS2qFvuF88mt7KEn/AIOSu+Y6m9Yom54D5pyTAXszujL0j6yqYvPs3NaPXC+Ys3xo6GJAU8DF5UqAcHr8XpUEHyUY4FGkVZL1RetT+mTB5LVjNbP/AEVYJMwWqVIw3bzaGiTnGy1T2ILnA6NfsKQXKUu8yzrQBhHKWhDHkKo4B1D3SjFuNgJ60o5bFr0TU+sDEW5lGDSgC6w1KyJZvLjE9ajR2Ch43+FIqm0SS5nmxWB3YW5n+/bKxVDuTytKAMGEMh9nn3FdTb75n25Vv+Npm/dPFm5YmMmi5Dd5TRArYeVxxdFAl1eMzucOdHmbLpwyqDXM7I+WHnR5C4EPOa2SQQ6Vu9sHb3vSdWWacCTEElQLdgD5lFrkQRHLF86HAkh3tkIJTyb3oDKdpmxJPAfKkrCWdchMzydrH++cGvb2n28qvxk8Mnx2mtmpu5daJ0hl81aHq0HLxJ/klSTDmZqyBsrhDJZlYpzcVTEBiEsB5BLETnbGyDYCA5dqLstyt6tyjt7Xc7LcrepF3LlliEFBLNJJZiL3wliJtNHKiJ4ThV98A2XHuzEmODUxCTUpAU3hic0X/ex7RLTemUX8nRosADwTl2QE3KTYv6xUnkjc+B6+LPpLM5fRAoUEUfc6CxJGuaI2fXSKzQNUXkz61jA9fQpa1wah+aFfXvepdhMZTUVb9btG+jdTvp308jBiIIpDAzt81Yi7gTHkVJkJwUHmQoxc6L9uiyF6jOpelFitp0Meqi+bqBPUcmuc2Hmpevb9Np/4AtOwgIOePUavRu/I393skyq+Z/5Vl9jqvt4tpuRNBR3TGhJDhS0cnsPtScU+mlP+50r/AK5+ad8z81nVdULzSpU/V4UHAvtpRgOwAA74DT2G2CUwButOELgRO5Cd+JbelTLicU+B/IiccqWJYmmbwaQYjFNecUIExME+Xbk6GrgYwxjpX06toiPV4JsU4sAS9m6H5VxhprqJYLplnod1QJWCk34GKDE41yM+3fYlEwTFZAexSERHXXuZvRpAmcU1yXashjBpp2c12rAYw66Vk9GsCZwR4EOuRyh92nv7IHX/AJ2JR0Dq1xAjo8U8Eso3GZPrXDWGnwZB5ptRYnaIcY6AakhtXokrc+RDpRj4PoYd4IIDUvVU4D/ngVpOL8N5B1ULZaJXHHqy6Mh+alG9IwgDqYHIKEGYe/X1Wn8X7N7UsqNIt4aERlTFikAI6luxpBJPQAkrtTEqg8iAeryprEURVwwCG9+ykwNQC5alQXQtIbTnUiLipWL5JigApg5kILHGOFKkQTKd2B8katMk8wDpMmZh8qYGpDIW/BHnVhz2YZgycYanYRnguBhdZLasVbEtCAGSAIXvi0wyIfB0wIuVufbCiBhCKyXmwNWlIQbQhwEHm00+uoEjk/lSuCs9LZkTsTUJWTErqzdanGGS4Fit7nnUDbBhw4WG+weVY6xMhUAgTjfl2UArycDltA98KXDp2F7etGwrscpqsnXbsageUMOuJg3zgOZQBVBlLgNh6uVfa6aTg8EAFy0WyqLxIbDFvldiraBE0l1Ilx0wm1TMGluvlZUWQRKUxsEppB3JtMjp/wAriBPR89mH9rtdT8UJbMW1r2e1BISTSp5O3PNjXR4N5WdKPW76rQ6qD0CoezazPGDRdcJFPOgVdDooWdLek20kc4elKMuyIdXSxXZROqvWhQd0V6qs0bGL/kxyrmXx6sVkm+hJWYnG4ecVtRgQd0FOKDyfNOm2LDd/5P4+vevtaO6taYBb5Fr1Iq0IEJkARwWo/WyboQwLE0zCUy0TaQBxdAcXDdp9GFhjlnzL7RxURD5wCA7SHkUjXkMiQE4FpeOxQt1GgAJAzxnlU/lDV2ZfwA86RkiHsjHOKNEQJvN/ynzGkQuBxQwlwi+HClwbJK7gWOFF7bgZDHaPcgkxMinMKTG0UpBMIwtJzq6dzJvPzqG8YXYiCFiyMirfAQKYgEsJbKmZljB9bVfGsDADyJA4UkwN5AkiMC1zTsoLgDLhKJfMtIWiBuKnF3qFAeDlFzM7A1Br+CVlhOFxedK6a3grwMJE8qcVZyxUBecVBtFTEhbgz3p7lVsRmTYSGc3hSBMBhkaZtrWnGoFuInX5uC0RihDMlqeFu59/ZrqfYYf2u11PxRApF2gQCMjcf6ZhOI6XvQUjxTQcNZeVfv8Axr9/41+/8a/f+Nfv/Gv3/jX7/wAa/f8AjX7/AMa/f+Nfv/Gv3/jX7/xr9/40FMXBgAzfj3OvevtakyET2PSaRzuWAYwQl074RWpMxwMYyvNMzLpqNK00/gAKN4EOV6YQkmMdYGpZ4iUMw2z4RKa4LhNA40haSsIFEVyw4UsmwpWAtiygzu0fRIi1pTeJjlTuJAGEUfN5ErEzJ3Rd82HJorgRZhqKHAGmiXclyjC8zUEHCkQmOh3AnXvUr6nWkJARmZuRhfJhlhR2F6FpN2CVQ13phm8DZUejRIcALQEE5vM2p7IgKQiVS6TYJvHZQTMEgsYkd7HNtQ8PZMdEFnFKbTBzyIQusBuexo8Uc8MQQFxlGM2h4zCwWuhlNjlUgorBgiR85or0VOKErolF9uNImlfAclwkeC0yYnC4p35x1UnCHA9uCmC4XiIoSxa2iIHm9z7+zXU+ww/tdrqfiimkAZuQ+zU4goyWaufzpyvFICndwomcO6g+dPZFCRiTl0TYAHWgI15bh8n8ZOKYddmYsxyiOySQS24s5FWUjrO2IZmSNavpjKX6561JlyAxxxE4ZzQ1AhWGSC7BBnXr6nkYmMWGtBBSlMG8XE86SjOGK0lLQxlSjLkW6URiCJHLXDlHZbe5ylyicRoUZUiErEqt27daAMsEkatthkfHWfNoDBIiBgQRnRyqABKr5t3sEwBideqsMM3KsWnhSOIjUXegrcTGJ1aMyYhLYNYs86lSQ4oQgmZbRSGTrJAyWQrUr/eDF+WFBc4tfBNjjE00mDzSiSEMihQVACcmojDi+6p61cKUobrVW68akEkNmpGYqWASiNVS6UlbKlZZVBRG02OVSjaN2IyXQ41AJIbtCMzQmY2X3TDInGjTCQBCCEwYzmaJBBIa5YPOah8tEdghAAwMu59/ZrqfYYf2u11PxRGIgjyntT01eMnOBc5NDN0cQfOK7nq7zACikbuE+c9K541n8ipooYbgdImoe44QPgAyA1WKchzG4KjL1qPvRk/fuA15lUPzYda++6266RmVcBfOW830auWoenKAMG3EE6ilOVAAAAWApCGIHkD7VFBwJcD8/wC/9/ZrqfYYf2u11PxSTlPLsHtVqot04T3AqOJwgvVUpfcb55lLMmxM8grRDZA8hpQsdzHmdh6Ah3j3myrfdlPepMUNEtGATMTQZA26D9qVVdxgOxpp7GnsJBSLbYn2pC2knE+SgsyS5FxOcUBqLa99B5qCGeL9xcnhJUGiDXdAfRPY2bqN5zo3eU0oNGMI+dDAb5QczEcz/X+/s11PsMP7Xa6n4oRSy55XtSKRJabE9u4UeK009k3YcfdWp0hFpJzCOtTQewUrnK6VOEULkQwyHSo8zE3CMMZWMdKQQN5tHM6xS5hp4tAPqtOiN2TmrcOZqA5BjnjHKdKFEGCW/BNnZZjDSCB5EiTOJuvslQ1kADOkEGXQFoIwjHLylLqjqmjPgSNRgdZN/wDW+/s11PsMP7Xa6n4oaNYjwPlaVlLByLHcKPFnFIOiHFXIWvvg0AZLgLirHSrCq4J+g1zyjfM2qFU2ZOgr0qP+xmNLcldh5iy9aaEdmRXfAdKGAwxGNiTzCpdsaAebKeQUayEYHBlHLsI4m/AJCU5mOtJBGbrCXmKIBzY4gNDlxYaUplklsTdGGxhi7UASmSGSJyHdl3pqIqmpQf6x9/ZrqfYYf2u11PxQCMSBdv001CqxX7kUeLL8JNB9xU6e2kwk4BjlFWKzGcD43wV2qULwWOVwXpWK4N1k+ism2YB8wPWgiFwP1h758UhRYYrCJtbkwoYWslsHYWcYnftNKA0JYPV6U4soGoknr/q/f2a6n2GH9rtdT8UNyMSnnVCIiiHbuJR4CIQYqwFTskZFfKZqWEDVfMh1qcD2Cvc1PSgU0tfQHqoWahQACCBVwNaucURLWMBu9iSVoXQB8I22C7DHz9zEhA73X4HlUkSaGk0dB/q/f2a6n2GH9rtdT8UZFsSu7/y0JjKJ2Zvudr6KmPvDWPn6uKrHwi+tlYvxsr1SprAd45KtOHfOSpGR+y4ngULSfoT6qOymbQz0Kh4K5Q3PAtUNkw+4lQt202OqojcffWkBVxHTMtQkRwUjzYpHzZkK8yvOnQ2NOeaRoJlxa4akQEKIjJiMaknOHMn0+Fje/wC2YimmkrbJJ2x6SKXQEetJmkEHSK3N+f8Aq/f2a6n2GH9rtdT8QUBVgKhCNi5kJjDBosBUiEuECXzps6xB+Rh6q58AVzsqBVbMnQVo+QNF3SPWoDmz6xRF5j91USxYuHwF+OuQLQE5FpJTqy3fKnqCtcs7hDpRqBZk3nEtGwLoIpybPgZeYPSsU1oE6j60sQVhP0IVF2O36RRRMyQLyUTyrCg3Mk8j1r2JqGMbYqB5gdKT8oAOAvxKhu8OWnhKCIkjiVNiZTTuHoO22csRq2OpU4rcGqA6f6r7+zXU+ww/tdrqfhEL5TBHUMjdQrIRAvNBAc5pgTW5MXcAUoiMRY+VlIRAxxXaDqtWJJDDLjBfsFFFFNRgKHdeQdWhxXALR5VJCMixHlSB5uyVECnOJL5jnC0ijJxkEJJnEzFKv9eJE6VNgrVPuVmH6fo7yARBGyNNWrMDkw9bw2zQjtQmGIImo0ZJu9yEqeS/6v39mup9hh/a7XU/BARABKuVTjEsuMojQHSgwhi0PJ6hq1EgYDgFY+4Ciiihb1WabL0nr2zdZPFicBPKhbQWDEkxpSAJFzDkyeCaCY01EetFRkAOo+ENGA8V59PTuNurcJCXnNdCKYCev+p9/ZrqfYYf2u11PwQ0JCOKUeBHzA+/ZirH3AUUUUL1NjkT37ZwZDjRIrFfGGhsOSJWjyH5vp8HFDq+QehSIZhxLnUfC4rJ0E9Q7kDECcTJ6Cp6ZS5ymHQP6VnqhKjESbNCIDrgHz0IU8EkefZcgoRcRd4tEqKEYN47l3zRHM6S0pOJDkdJM7nhrCAtADFdqn9NDtibuVqifCCB0nuff2a6n2GH9rtdT8IOT+rexirH3AUUUUkIOMCRe3SiNwEnbJliP5s/XCrZwPERI8IPBR4MZmrcHlRwLujwrGMSboI6h3I1JeTE9xU2soBOEJ1P6SBCBZNxKM8aM3IgoectDYYw8dT0SYkqLwi5wmDvTOWMOUwBnm8it+tzwIP5RgVbgEvOgwtIkjzo4hEgCTnT/GhJE7AImHoQkfOhAIiOCVu3ofktDn3AoeZRxCJAEnOiytIkiUXZyQCjW9GWEIkialKsVRJyWgb8wFHmUDAKIRLNCO3ElDIswOFSUdTDNjI1e59/ZrqfYYf2u11Pwgz7gBbwEx8uzFWPuAoooom/lBz+KnVRV24HbJMFLeweTUCVjIzMBziOdM0ISJmeBtd0c1UC4MDdg9B4WIKXhJOoVgPE8EnthoSI7QL0mr15F/XEbHLkjJB9qlBMpAKkb2tJvpV0JQyJuqT5p3gYBI3gHkmdAowHrZByZcmllmOOKnX0VIDneIiOBPKqO3NZAApwhdK5GT6xuOlTd0BLJPCnz4YtrIrYFrOSueUO1Q5fd4OCLnjHWge0SJItcTJsmzTNG4ReIx4PU07zXbvyHKnupCcGcjmUWsUQKExFMbGOHGrsRMEAuKYdbVeeFlFIPmCPzT2hOxcgDlKS4btIHmIhiS5JYi1opqv0gQWJk0GxKcu59/ZrqfYYf2u11PwgY7jLlMS69mKsfcBRRRTEJfPK96svEuOXtysmHSULzdjHLKQzAfVJz8DMRwbOx1ClpTjSKOnhAQJEhKZamTarnQMA1GAGLX5mieyQRxUFMUVrIEruD+UooooooooooooooooooopNdQkDox3pFRM9CAOIBnjSKEUlsMjk9EVfy7hGAsCCyaY0HJCQMiYgwyp5zKSg0+LluySeApyUWcJS54jlZ2KF2I8UEAaQp3UKztp3PFycTi6UshvTKSehogZAHAEckqK0NjiRFvEPOgS4CsRgcSelM+pY4B971rCCZHVCuRBzUDIiEkYLTaWccooiASmgYoHWnMLPkKDRFMJuEh1POi9IiGYYCcRk5Uq6gi5WIEVxth3Pv7NdT7DD+12up+ER8EEU5y71mrwjHIzkrFWPuAooorHBdtLpPXrU5mYPyI9u0h5cGzTCTCcG3UNaHE7j2PAGXIQmpSEszm11ek8Ocn8epwUesQJFu0GDeABbypUm08v5Thw4cOHDhw4cOHDhw4cOHDhwWH2QEItA7kJCMAFGxvSO8LMuUNYpRcam42g3mkOOISY8GM9HZaXLMEz3gSO8TVoIzholCud3yoAjYOIIUd8aR5CbysDYcoOVTxZnBVS8YscClAIuIQAxh1pKABMJHmF5VOBEo1PMAXl0Yo5YwUlBeNTLfapHiXXxlRfz408YhKvJlsTa86601ACTSbSQOUeVAvLKAjPFdg2CllipSnYpLmAjx1sGBuCwQWOJyWxpL0AxyIIEEsMcKkqtHJbiJmNpNjShyFZlfeGE8qvLKkJZlxfTG/c+/s11PsMP7Xa6n4RcB+Ge1IxE2rC5rFWPuAooooJ6Ije370rXUeSO5IwCO2LvrhWkiR5MfXDwRPbKjhEeUeHpEA3bvked3JkIAeLHvoG0hI6n+n9/ZrqfYYf2u11Pwi5k8ote1W0iPKE9qxVj7gKKKKYoGLjZvahCTKD5nv3NLDJdVI8vJossZ2G68wpKJJwknwLyaDh8nTH+UYXPOfCeTcXAfTz7lgfgaMZSq7pX/T+/s11PsMP7Xa6n4RHBIWWdm96AKbYmyPasVY+4CiiihcFi02J9qhsjE4Xn37j1N/K70Ty7NGMZpKR5vAGYZ88qPXT1SXzeFW/j5MdwG8z5xpNTL9DNP9P7+zXU+ww/tdrqfhEfUMQuPrOsYqyp+mEVirH3AUUUVeeLxpNEIiIfG779y8FzLSSJqy0WnSSa0SANbh5eBMHxUcFvUVud8wTwkxNttSjrFBgJfIPv220zngVIGXu3+mvv7NdT7DD+12up+ESx2ZLK4/arGHDMrz71irH3AUUUVGPMxKtU8ttONJHx3YEY8mWPQHKtKw20D4eBFpkfMroviFLlswunaMt5ea2Qe5V68m5H+n+/s11PsMP7Xa6n4RNJxYRq/iliML1/esVY+4CiiiiaUGSb07bwL5j8d3KYIaoovJqiJJRarA8woQCIjcTv4lgb9IZnlHiPL4txAOp5h2wwLk+TPSau9knEP9P9/ZrqfYYf2u11PwhzYuGdIvco2JcPMPisVY+4CiijssQg5MLB791gmYnRl69hYjGSdZsunfv1n57e9XZQ5kV7PDKXYUGcHqF4ihAIiNxOyzsq5xEnUq/XXIf9Mff2a6n2GH9rtdT8IxwXbS6e/WptOLST4dKxVj7gKKKOyLSIp4kLpPdvXZJuFDp2cpVoA74wWSrcQaF3OJy/6vhmWEiOCUhZg3Et9zJxXYL2CrmRS4BCnYesf6f39mup9hh/a7XU/CDXeWEcP0WophEJwfnWKsfcBRRR2G5zdeIY7oy5BE1KcWoEui3UNYDgLiKO/bRc8h6ihLM15IdB4gg7aJmmfN8jQQCIjcTsyObJWXpP+n9/ZrqfYYf2u11Pwi5kQcGie1RwMCXAfNYqx9wFFFHZIhKaDOf27zgsI3Iet1kiCcAT174yQ4t5kC8qUhofEBL1XuGWBKmAKcNEKhc8XMu1LX3h64XMKpopja+ER6UzlfOw8gVYCOMvsGtM2S/X60JIJxYDVSBwoPs3IJepStyxjDxnwTkdexOPgHOPdQEgokTP/S+/s11PsMP7Xa6n4RGQMXmzfagYm16/tWKsfcBRRR2EbWKZ37wc3Y3IpPVSwnqq11O//wBlkG8vI9w8cCuMZPAl2zoAgsi+YrtyNFwrI4pxcDB2B2SBB4pc4SjnVnbWA6+HUoVWCKwFLnZml6JFCsEITJgKG8YOcFPwyThmWBnjDivUi5a5o4eoTMUaIMolW21Fk8sRqzfwqi+U3DWS+/8Apff2a6n2GH9rtdT8I6uBJZFXKiya2n2rFWPuAooo7C3EQo3Xs7w8h3E+vGgQJEhKaWmYdBD1HumshIMXY3ancGTNzJ4q9gGQASrgFJEMFszKxB5nKCmY1LjMlf8AI3b0EEFaHZxLpBfRycMppKCN2LyrjyCrQRheeoyjlWCsh4s6z7lWzEeJ0TtmQERHIblsJ4tSjJFRyQOJ5rzMS9IGtBwLg4BEhPkq5Ux1D2f6X39mup9hh/a7XU/CFHgNdpViuCd0OsVirH3AUUUdgIhm53PtR3lELLp0ELovZeOMnmj0HdEdiG2KznB4KrhvcWy3InUoGQASrgFRmlVGvdM97IS2gbHDByS8pcXhAdj29BOBLRiorDUV43Oxojjc4epPk7WHqhBirkcyeagRCEMxqJp4BdV15RPBagVRa49At+IdfE/F0SIBmgaFsCSBDUhhPr3GYYxymr5iyArgsYIRoc+hGkY5FjCdZ0otasLlvsC8qXh2+e5iCN2dJBiFxYuywzv3Mq2WnCafim2zZGCJkRwilreeJQxYFhtxnTuRdhCRgMYdaACE8RE6FFvbfgBK1PX4/GURiWngBZTtSJTYjeYnvff2a6n2GH9rtdT8IjuC8CXU1L7WVkNHn7lYqx9wFFFHYYBmz6Zv1l3hVvLii1IjIgdmvrFI/XfuOzAlVgCokpVKYI+lnlsUAAAAsBTVxjLvEtWxTRCkucgSSZHQlm7B3JMsSm4PZViorDWA7zWlS3Pyu70ntMMQRNRoTcvDmiXpQIAiQjnSgLPNbfXxMtMGA5JxCgI4iztxKMFQjnzttRaLLZ6qyAzaYy1hIuAvWrL4TYszkYxydqlZ+WwfcquCqIkLkG186umvQSMsxzvjvUHETQcCqTDhnQotiAB06TbNQlCyedJcO/lDgxnIpaNtjJ5HqVbh2CfoWX4nWjt/OW+XamLzBaAwsHXOh7e0kBgjGDJjn2ti8MSGIMK+Ub1YDIhEMwRMbh2NcRIClI3nYOOlSEiQCviwiXi0YohFCyhxwi8mzUfvhFSSSNLeZSpYXwVhVvkRRg84BYhKRlePOklJCxeis+A0ddmIUd0ikhvS2SvsdFXx9LAak4E235NWphAd6Bka9z7+zXU+ww/tdrqfhDFRDnle9Q64twSQR4iJymaQCtBxpB9EuSM1j7gKKKOwTxCxDGw9J699XGILjc6lNqMyeVHr7jdOM0Abi4wzsdSg5oQxCWB3uruxlUVRIFiqOYoVA1YRYl3AIxkvdL5QJd5gHnXFRWGrRygcZxTy0rN4BLp3PqbAdI7FKbRGUQXEeJaKUYkiEGcWVHwCje+Qp51LM3tFQyMIyMZ0i6hVoyYy+UOVM5kjbFdVMJm2VM1IkHE5cJHlSqL4M4gdXSkgwGuFYE4EBbWiToRgIbkcxYi09jToWkDQos2pG7cJQIErRaiQKyxRm2iM+RUmQFmdIAjham9WG7IMaUcwRbJEHknzUQYIB4gXLAQRRGfE4IhgUbSNozjsXIoDFYnKagb9qcCRnAvPagh0h4NDGMMRz7GpqLpDIZCRjN3SnPpUtLCC7eMaBUgPBTc6tG0QtP8Ax1QwMeDOJjy9dK8CA4U+YaaurdJsKZxKzrUETH0hioxInnSnYMMFNjjPkoAKJbArLpU1eTItvORwtw3oVJhoAYAdz7+zXU+ww/tdrqfhGSRG4JPSmRiQSGQQZ45I9RQB+EA2heM4PNSUExX3e8PIUnlRO5zQ4hQalWQYcYw7BRRR2EJdxhZZ699wjGdzQ6Ct1Lz+0qa2GfyLKuQLQqwKmMFOAtJoXLnZduo+s4q3O0C00jzkvmvKO7sb2MYRJ0rFRWGhfiHUklyKXTQb5zto51+0+K/afFftPiiDCXaJVlYjev2nxUYGICYZnGv1NP1NP1NP1NP1NP1NP1NA0VyZ2EYGvfRdCmIbCeMI4NA5CJAi6gZHp1qzCQucZoZrjFPMGiYiALwQUSVdghUhBuTEbUGG99nmrSGLjYMqIFFyQiWn2uujRG2JbAvi1EyAtERDDF1vptRZG8JsS3QzaMCZnajC2dEJixhYwpVqoeglwkTmUztUIBtkg5QRtRx8Z7aLvBDFxsUYXu1HlHSwjfqCjpGSqvYnFmHOj5hnVwC4TeGcCKCmQEOcsdaZ/JqwvCeMTPOJtV16TIWQJC67TsS7YbPolIoAJDIXXMk5Kj+CPFltvneikIMLgYpcwqGLt9LsKYoSHjScrtkN8QlS0b0lUgJIRZ4CwHBq1y0qGAMcmi0pgsNY4hjqatGywdaCY8Ev5mXc+/s11PsMP7Xa6n4QTCkWWxPtTFlCPL56xU1mZlYvFhPBkrAZa0eFAc1OIdgSB3SHFKJlxYGbmDgJS9qXVcIkHmKsyJirE1Zj50FYsCB5lHYjaSLn8DQg2APetJxihtD7NbQOfoYjsRwpABdSwAZq2CnHwt1g7jpLHMaSDiTUZVzVzVuufYYco4evIm9486LHXF9qxUVhrC1isBMaC0OWFfUadnrLokdSV0wWgjshEzd8096tDEUNJPDvQyQiUrLGC9olSggG409PrKv1S0wGxy8Wr8sKOsJASI5NOBlL5EEY5UFEULI9BcDhFLwYaRUjJp4BKgrst3dpLITcHVESanraxmATOTYwiIq9YZn+iHrRgyAAGFkGdLRmyQRF5xqQMJY/kRjlSgZYSc0lwNiO1/6gjmTxiaacmRICMaCQwih4MNJoRm1jzcD9UhJ3C9DvY5lgRNRcLEFFVYRbIklt/wAqZVRAkIyIlyldAkVMYXXd8+ySxCJnnpjzmlYBJ0YQPOaMmBABAGlW0QYZCBiYxyoX887T8M3o+0AQQbWXEv5vc+/s11PsMP7Xa6n4QwcSZOEtA23zA+1Yqx9oUWoE5DicqGTEXEld/ZFEmAav4WqoWGy5rSFvKk+4uYsccVGDCcZHwtFVwDviCcwLssFpcKWgwwTMd6wmDzEn2OzwxTUhp0QZv7gUdR3HFgp1hvuhjSEzIDH2DIMjtMnk+ZX1r3jlRc6YnvWKisNOUSpDgVGpmZ+c/evqNOxR14/xlykOfbPJmbwse1Whi3ThI/0fv7NdT7DD+12up+EdXzEoisDnPr32rFWPuAooqTMJUv5D1rREwORxIXNUqRYbd8IIhQF20UOMhFjkYSBXJAMTnT0oDCOHpcHrXUhg+6rEq1X1F0rmRyocUE61AYJBmozIxkktUuWpduGb4mGQ1ERNCbGZr67Bi0jZukInQDIMj3VewZFARintCybjByU7x0dM4Yh71iorDRtRD0sFm0pajEwZtOF6AAIAgNOzBtg3A8rtD6LTX1Wj/R+/s11PsMP7Xa6n4QTSgyTenEi99uHvWKsfcBRRR2CRSrZyn2nbdk9Ij541jXmFgcknSrsq0YdC610cWGky0qQmwnFB6VaR5zPkQDjfhTLExZQdDQLGXdZJ6KTrnm94Z9Iib3NYqKw0kNhK5PlRYOZi42Tr2S1l0wEtFNbqJk5HaDWTLHo9qSISiNz/AKP39mup9hh/a7XU/DJ3so41kVirH3AUUUdhkyEJM5/4u/Yhio4Tex2W5aBsDB3RHg6OExbmHIUkugkcScncw7s04G86NriorDSQMFcFXoNOPAfG9hG6thQb/Angte591pX1On/R+/s11PsMP7Xa6n4YYVInGgRSsVY+4CiijsMJdg/BFn1Pq90mRLeiDHgR5qdFvOkTXXRmYcOXdKNad3mNYqKw1ElCHPpOJRxUotI20wfTyamZkx52DdfmhTqiwXkbEDY7n3WlfU6f9H7+zXU+ww/tdrqfhl8JbrqzrFWPuAooo7BPmAcgffr4KH1Pq94zqxZZbByFG2bFTIzGWct1HJs4dwXzFhGd9JJKgF1aLms3z8HMKlkLOHNQ3uLwVh5VQRiCxAHIVBdaVjUrOJb5q7FAEFMchctLyLYr3fotNWfas/0fv7NdT7DD+12up+GTviCJoirFWPuAooo7BF3gQ7L79+zkzj7rs9T6veSwQaQOIlLvffGri2JdphCimJEhZLyDbEz1ewOCm7OZACHGKzadaXCBcqCAhgQ8xXmF/hFyuJS4PRDNGPlUcS8ACyfDRMMkt+99Fpr6rR/o/f2a6n2GH9rtdT8Ms6wG8zvnNahkOclY+4CiijsSLzIJF7dKAkkSR73Suw9T6vfRAQhEkSoTYgSDMLmmJpFYISiD2k6Z408MaQluBCeJJQazjSyYlEmzSnUI58WncgCRulxpe4N54LPNHBoEiwuU0MhsA77UFkAm1YhQCGhB/o/f2a6n2GH9rtdT8MAhZe6PalciWo3NY+4Ciijsmn4kOL+KVPFXQ71hsSDmw9F7PU+r4L8jQhI0EkfEAPJlLQQ6GeLMvOmAQwemMKOhbNJPFxfBlERAeQe1MmynLgf6P39mup9hh/a7XU/DGaiCPL9qEQiPIE9qx9wFFFHZBoWe6CHrFCKyJnW3vYuyvU+r/MW2kWdYH+l9/ZrqfYYf2u11PwyH1YIaOvWsakGXBT2rH3AUUUdk3KOfYPep4kWvIHetzxE8S9F7L8hH4Nz1/mDayJngP9L7+zXU+ww/tdrqfhgEhmC4fJTrYkLGw1j7gKKKOzGheIwsT160bhmIeSngafs9H8xn0Ys0s/0vv7NdT7DD+12up+GM20g5/wDFHFdeufesfcBRRR2XsiPJP7VLEiA+QeAJ+n0fzEFZm7iZ/wBL7+zXU+ww/tdrqfhk/QmTKOnSsaFq0ue9Y+4CiijsyqHDgjPSoUMwOFz7+AN+n0fzHAwFl7C9n+l9/ZrqfYYf2u11PwwmQzCcfgpW0hfN8dY+4CiijsvZEYLRvtVkjA+j798aaOAVpcVBfI/lhb4Emrswl30i6x/pff2a6n2GH9rtdT8MaIkNeQ96NgXkOK+Kx9wFFFHZ1FIS7VLdmw0P3742UyRUcmlVZQHy/l14IeMor7Or/UG/kBkj5JeyhV6xgMF1uY8J0op0NYFRJ2tRvqCeA81a7sbCwfCWR4zBnUXhApEtYO+xECkn2w3aAKMG5cTE59w2FJG4LgTPTvff2a6n2GH9rtdT8MxSXTSwnr1q4dEdftWPuAooo7LwxfowlVPDwDPEfHfG/T6v5t0PIL3qwecc3+sELZFcthk6kmjUKRAluLk59IewIJFoxJEGYyzBs0Eb0w07qedLLIgJIZhNLNsqGl6vkDk79i0vVskc3ap+IaRlFi6sYWqIQ3Dhu3Bu1C14HIEmk4mUmNAPHZSJ3Z4ZU0BQEiFrrFPimUcgutbkekU+4IVuPzV7yn64HJz8yvtdNXnAItmQXjI15UohkKZ5pLg1z5dz7+zXU+ww/tdrqfhgFK4DYqB8BxwFvJ8lY+4CiijsBgFEI50mVEosrD26d87g9C4oh/N92Rn2q0OGPAb6P6wjQAwsiDk4PGisx3gkDHG7lp2BDDjIDIYKEA4vnU4013fQIhEytJgm1L7XT2fa66WZNdAOKF4gGeNIHgShmCKWpN7oV4kwSRhZjh2NG2JwdZfakQkNGZiC9XEqO+kiYCw3G9JA6NrEHp1a+101Ev2JSZwxsYQZEWokgAwhgWiLRHc+/s11PsMP7Xa6n4ZOuM9RIaMJJUi8ik4qTjQuhAMEc+4CiijtN0sXIPv39N69kyT3/m+iQKkwkJh1D31/l0iYlLhryqCNYe9XeRS4Iq6cwFxRGXc7oShjoII2Obg7xr2BDilNgYEDpZ5KiWsICYgEyxOFs6NYEDWCfWrmLcuCRxsPOg1AIBmIkhlveI51HkYaITQIdwTuSoNnDJGkbPeoXQlhvPKpraPgqCWbeeVBnuFARjr60ZTGBMXDNkKCkGmxGjrhwSlEchQEhYLLExhUTxUwhhY6Wg1l2r7XTUEcAIk48mPnrV4iYuvhzdE07n39mup9hh/a7XU/EIXgpZhLjY5FAvmtlwGohHETLuAooo7RbrXtguk94TkJHIvqH89i4O/0nvX2TH/EYPbDDm1Lg2ALu69hpMytF42h4RRJrEJjfCeTWJMma6i4co7h6EydQSYTG751fdlim1gMaDcMEA0Rs0wlcu0hiQwseVDRy4HJqacqIB0JBGk40Xm1BdONwmnKFdOPJpu42hdWNYp7cRcbCb1Zq4GnEa58oweWFD+GAAbBhV0oyMTrDRITmCXCGFuW0pIpYh8po6cMiMHacKwKJDwKdGF0mkAiCOI1Mh6B02YQnuff2a6n2GH9rtdT8QtqYzOp0bDfXF4eLBTgmi1CtVpIRwRMkZEyTtCiijtNzm68Qx3lysGTkKdQr/kNYfGAp0SOXCWrM5s3RHWgcZuF63pSmFG0eioKbukT6ijsDaDdR6VYBE3ulPTsANkJdl9gKVojx0gYWlEAbtSSDkx+m7SJktI3SjzDnS9XqiNC8OS8Kg3Gp/s5ULMBABAH9339mup9hh/a7XU/EMANL1SmSNQ2XvTxW/FANMBvDRK83EKMRMRGyNzsFFFHabXjo1n9u8JoHrfhueCDB4hhzirF+5nRRFbnHp+MnFaULrcMnHNqTkd73ig9YHyoDR8OgpDLIFR5hT0LmR0mosWXgRd2o0IMJpo92IZjLu4USAaXSQCznNdFGYB7eJgVzNGTRiw8Up9g0k25YOtIyTN+Nyw5xUACvKiext5zWDzJQ4B/g/f2a6n2GH9rtdT8QYybB4Puh51fIvw4l2F8djYH6Q3yZMGJSAbANHJJHJaKKKO0uNxM6T3pxs8h0bAPIo8AZYEqYAqUow4/UtDT9c9YTdnzGNqgQZRTzWPKa4da/wBFSAx8ITkjyNDR2LJyL9ajYIzB80FEiw4WnyrFcPRRzYVCKMJ9NoeHSpcQMInyXrQmkGsWQWsTHOaAJJaZynU60KXRIsDk84OfhigiYnSX86wnMvFdsbz5VumtteY8znUAbur0C/Wts6gPGMf8T7+zXU+ww/tdrqfiFqZz/C9F1nklw9oFEEBENDB81yhvUgEG5ImKuqs3LpRR2nBImPI9jy7wnMkcMH3rAtf5D1d+QYIsk9XYl2KYGUmgcMfFLlW0ckg1gsN1invkg05tYOShF6KArRIQaARZmACNF9KK6JpVrIhyKiAOQKipNmLG/nX0n3qSO0d70ARBGyNMCozinkPWmmOGA5qqOXWi1xcqg4HCQaZ3hVyDCXACWweBGUxJ5MxPIp3B+Nd2MXpU4GHbT0vOmpfy+Xri8oqCLiG6cVd5v+P9/ZrqfYYf2u11PxCIwSGphD+k1DzQaKdwAjX0NlGCF0ZJcohhvgLIJlsI0GKMApRIjmUdpz2VGkntd73Wd53hi/IJLaYi02ZoxM95lsW1WnQFiM1JMnnpRG/4TndkW5ihazDz43XVxaVcSHxdgvEigd24D4kDktBdLtaOeXyVi0N4c1PKvqdRAtOikEES3IpzvIVCgaPOpT6C04SpdY/Bp4ydCgVCpQBK948lAUQ5XAFC8S5UXQoQDUTusD/Jh4TjUEDwBc4t+laAjhrzPNyqa/JmK8fi50ehOT1kpy/yvv7NdT7DD+12up+IRbNrXZ8KktIicT257gKgCIIkI1LTVhgarbPfduvThlm9narrj6dsDCDupi9I73BzyhpuDE5ST3e5Z3TDcUY6Bd2xoEurZDYdTbnVyFC2hv6WCwqWvpUR8wsjVnc07GFEzTVs8Atqxi+cx6SeQjan7deCK1XFd3vx2RSoCEIkiVeN5sXF5tsOFMi0JRbhm3NsShF1DY1U0bnOKCgUgBxWoR3kMe7t5TSRk4uNmw6UQGvIIaNg61zcaTW9jkFYH+Z9/ZrqfYYf2u11PxCxs2uYmWVcV9rn27gKKKC3ageVNtuZI3q7WFkocXO3UDRL9hz6w5Je/eEuSsfXxVXvjO5o9B2LBLU063QhdnkfjUesyPkM02S7cyBUHoglpTBlfAxcJCg3KxPLyuC+ylgl0hvGyniaaCgwtAIA0Dw47GYgJVYAomEAcdppap5TUXoJJ32ZMHnS0hiJTpEkHXAonCgEA3kFxyaCC0AgDY/z/v7NdT7DD+12up+IEjEXXC5FaSIkxiHcBRRRUKUlyEwRLiZJcrCAMCg7TyNzMb0nhwjAOIlnHr3hblAdlHRKvzBXxavWjLCVEAatCCUj+KGmvXO1ET3CwNMGy7xNDaspIgYv5GK+a0oluwhhurNydRhQsEiIHjIyqbApgMVDyUTfU5fhaHjFWQ68u7sPdaZJaRTHEYRRw0aEczDi5OVM1WSU87rvpqVH+kNtxzTck/wfpNXYUUG7G4mbuyOekwbAdxur3xuxc8DNDciGgBgBW+EFB3Mcb6C8zGbajk2B74GQbHc+/s11PsMP7Xa6n4peVnDtX5r9wFFFHacZdCxGRgGSUY4uE00xzMwmcGZudw8FCWnDj3cTetMsBpOABTJxg26drw6utqPAwxGHGHUHLCbsoQoQeAgz7iVyHIRk4lsDj8qXNf5Ip424DwjQ2eSVAuXG4U5Oq6lSfdALN6vThhQAgokTP+/6TVV5jKwSGRnEYUY0YbBbq4445xMUd5KCEIWjaKVFXEoqJqkVEZcQM6mkUNnMYyEF9SWqZ8yQ4XS8YnnUzuQiguh5BzUDksLKEVMM3nUlhSSJXsEdz7+zXU+ww/tdrqfihlEhA4wEjp3AUUUdrZJFgyTHrQ2CYJVO3sybVNT11PILOsN+FCQSEtp5Z8p7EzCfEoOtB8pFy4AXRazFN+ed8jm58KiH2Rumk8rpOLthQ3k5QKzNtt4ZtWNWX8eLrpr7fyxXTlPVUGPBsNxaBBSRJ982bN+NAJngTWm4cVuGNRwKJLO5ZHo5T/d9JqpkjMCEhdljd/agyGYAtF5UTcucy+dxejh2FEzFjjY9iuc8JjAcbnOpmQFO/pyHlWJIDJeF1wXqdhX3mvc+/s11PsMP7Xa6n4oI0LOViHuq87Qooo7d0cqn6HYB8EEA0Rs00QmBlHhjyW2oWeMJQeA9LuFEcklC1BZtODQCWGdmjkcV20xPQAm/jsB84l2YZeDr19mLldWwO9gsB91z/jOMKDEugxWxUK8eEj3IPmHGsRPF+Xb14hRqXz6BhyKxYdaTvU+d5wM8Jq+ul5TNxMKYwTFRorEcIaeozcyGk4JqjiU2ATBpyGyTzH+262OQkLEtis1CqcDEJkNDaXRmJDRoAFabSIblk403sAoMUboN3JqMFqwxbXSdkCBzuYiDks5URwBkM3deZqZgaALUZYGOelLdfjgGJcEMDHuff2a6n2GH9rtdT8UvGhMjEfck5VAfanCEk9e0KKKO38l3pTzdwy4wOQaJQE3kAAlhCHAioRcNho9TEC7AElYgBMaeKCB0E0TW6CeKuat1cV/iPdEq7kGBugM2p8qTE4s54YcCsYTTh4ss6E5U+5bP0Bv1bVf56+AGkIerWprVM+UPWpcZ9iWpBG7oPzSWbIcnCVKLhFsFjSUxyClxYhibrticMW2JmhIpuoBPtn/RtwkMvOrobiEJ4nhF1pAhmXGk+AYcyJJMQm7PDh3vv7NdT7DD+12up+KMYCWGpW4yk+6rghBjTGzCNI0e0KKKO37hD53dvfBtwDsiJXLTxS80pT/BKgGBlyQLrYFozZ5oJ8GR48xV6JkuWLWVdVzppHgLZ2zOUcWpo0yEl1ht771AAYUFDsB2hdOlOKWTOWlkqUy+9ZX6Gf8AK4EGKsFCAgiSJn2HrjCYMYZFbToHCo00GsH3Pun3zAQPYg+qkk7Bn8qDPK5RgAWDYr7zRr7zTwPv7NdT7DD+12up+KPwqTIGueHwFiPQdKacNq7poavp1oD6iUgcEc6KKKO36zPq8u7c2C8gdT2Lna1h/AX9FOOuJLh8jQMEKoF6nwbEuc41NIqGE7crThpgq5oJSfMk4eu9BQUFChQoUOwgpKMjD1SGcWpILEeAevmfyDg7JEKijcDoAgYM0Y3XGgOUukJpJokLlLotkDkRcVcTIa5Dd1webkxV60gQpLRiLa1c05ZDOjMFRKt8WilCPBRFD6IbYEFjlOLhvRy2jm3FTrbzrG1IKKYJZyMC48KJmFlgK8YZvOmmMkJIgCLlfeaNQ19OmzwMpxjFtxC4nQGk31eXEpQjwURQkQURROOhc88I9w+/s11PsMP7Xa6n4wZYSAkTRqMi5KgdXR9GRTtYZVM3vxbYc705E2wm0Mn6UUUdvPFcl+8+7d1wE2JPl2T+XC+Vmp8SHeA5i4AYq5BdrGh4GC2vKs6saCIgqAlrpAxoQauVH3LhgOhgfKNs6wVBCMIwjSKBfkn7evFQcr5mujo7UOwFDsB2GZeNoFfSk2eIEr80VP0AzQZ9V/KUAQAT2o+x1U3YrqSVCDNUcbW3o0NigVXGEwZTQhgBEzr+p1oSVJb5KUsIiUahHqNOwNWl7E2UkbSbFTwcgSGTg6LTXBJEpiU3ImYwTz7QlD7zRo23K4Ism5EMcTJqMotSzD7nSGgaQDLQskJLz90J9/ZrqfYYf2u11P8AgBgHRKhyb4nSi6wtwvl1DZq1YrtdzU48V+MTRR2+Ynr3ZXnEObKidOir/R1tfarXRZ+Ae1T2T2z3xZuiJOYt7BmrHGBVpOZqE5DdWEjIAKPNNUWHMNDbzXCg58xuuqzoKMgJALo0zDydEpZFkKZb1NmHiXoXS5CEmkyHUySlNnRNKbtdm+k40KHYDtDWNw1L6flpKZEpeZA9Cjuhg0DDxkuqQgBirQRRUMg4thYI4d3JQqnIxAZJV4fyjAiSWblO4G/YgxdhlE0XUG5dqQtpFcdaDKWJhKMzbQmpCgqABUksFaiYUBgiXMmwnDemArJQS4pclEPoqwSZYGhNqmE4m8ycryju62Z8PBXoBw2cKAIS0D3JwYFtoinwkmwIEScrKrswXwExHMMsamp4scC9gaLIQK5BZ87Oy0k48CAFoErlm2mlR36gAwEk4jBvM0DzbwxYEF1MXszvWKrZSnCEcB7n39mup9hh/a7XU/4S764my6mI71HyQfBiYcFuFYRyCTwGZuX1nGgQwEAcETE7bxYyuxnRDl3XmAlNgY86MkcjnH2eg0NTQ9k9s9wUzzPGqTB81Y2tm3MQsDycjAzlZbshmQcnWxzdi1BUaAQBoFBQUFE3CASJwoTLlX88nR5sCgwFaKdEwdmrrqXm4x4ebKnUiUIKdEbjx7gAp6XBYhk5LSHeSYtJZ+YePFgl8c1jtr5ZNYXGN5DZlzc/7Pv7NdT7DD+12up/xAIAohHOpndMiPdtsOFQaAyJM2X/AGzGo8kDCroPcs1bBZwgmsJ03GK9V7rmLFbUA+SVAl5KbSXmfMoampqampqantmipAcspLsArY1SmzOeQJRgLGgQGlZifY2Qajpiy3oKCgoKFChRoRIyDRyGzR6UMYj3nHs2uAtAQFFkDRyGzJRIAodXa9m1yFbUOwCoM8gUTD7clR8mG2FHTxiM6YR4K99N75U4tZ1yvmz/AMDi/wBv39mup9hh/a7XU/5BS205RDoPJKl7RNkdJz3XlQgx1MEgFmOTjlpWGA3gEdzFX/CCa62+wCnBXH9kh+mTQ0NDQ1NDU1NTU9kHkAl4Qk3et1q71jdCYDRttxaCgoKCgoKFChUkBCESRKurMdgAfRK2RmotiWICfJPfBymrmAXW+ppfqVZQpAifU0s3LMWXsJCv3iVGfiHiJN6vxW8AxMOWHquRRcwRCx4AcrlGT/d9/ZrqfYYf2u11P+UE08Ekfh3LlQnFMKS+ly+utTuFqi5+Q3MsIobTyyR22dm52qczF4sPWg0OgHcUPTzChoaGpqampqansmjQkCd2nl5BUi4scQTQUFBQoKFChQ7QxkrI5N0wsyMXGg0ECwX1NfgprrcOifNe2DmNAk1eTETMmQWtnBgYhyAyFD0pKhG+0iejxEDowoCiW/IXla+lDytKsD+77+zXU+ww/tdrqf8AOReRISH3DzDmZ1D2iLI6xnsPOgJdC0N11DmHYubnS/4edDUiYk8D16oaGhoaGpqamhqau1F64j7VFFk0tW6tAoKChQdgKHaA7AdigMWZfK17lsZFZqdBWEUYTElxvGynILF3YVnGScahXt5oB7eInbKpY8VdqeU6UPwjA3z17aB/f9/ZrqfYYf2u11P+ghQA4dd3tg0KUbMkysv0nJaysjZwBg7luGNGIXsyoAmMp0msLWR+0bcMnKMktCgjI4JRQaGhoaGhqamta27UX6J5VmOLcbD50CgoKHYCgoUKFCh2q5eZjQ7BiqwXoSsMMRJAxAUGriVfIMQWY9jPF8RZHu5dMtl0OJTUluB4qcX/AJSwDGZA0KCLVAeVIGHP0ApIF2ZvlM0IgjI/1/f2a6n2GH9rtdT/AKR//ByDkjjTF9uxDpcHzpapKV0o4Bso4XDJpKAIZduoheCUqEkJCN8iov8AwcCA320cFYTaHjhAlNqKFBoaGhoaGo2vDuJfJ56zqeaI9wUFBQoUFCh3QA7BGKz4RmmTmuBLBVmkcHWhMsxixZKRZidIbGugy2Ksn1c3VdVZXj4DskxIetICHnd94HyGl0zgyPm2ppHwb+QdKDfMgwTpfmi9Hknn7mFIERmCZQiicgxKz2zeyjU/aNAmrfzHJ4tlDwm0eY5DPGaCgiJN+AX2b6T/AE/f2a6n2GH9rtdT/rMEuwtybU+ksVh1A5FPKbkDqB6UGLNaT5TU2EOWF7MeLDep5jsU8L6i/GhatCAbJRQaGhoaGtQr/rEUZ7p+qvoFBQoUKHeAAI7EsPHOkujeKUppYjp0ywZRZkZ1NpXdWm5PFnFWL4tqGDMdUrmur34sNMSaOXMlSI+2d5pByOdHHnaiGyXNiaDL6oVS+3BCdkGCV0io44GAAv6pfko4AgBABkd82MowzgL9at3F0C3uGJucwq35xJkOLg2b75Vh6XfB0TEdm/8AP9/ZrqfYYf2u11P+8BAFEI50cC7Qw3q7YcKbrWK8SMnQdSg0CJfbqrJucwoaKDQ0NEkWHOUz9sqSRX2xZQPkFCgoUKHYDsBQU4NUJxK4AYq5BdqZcpLDYtcOhxNbVSHQOVuMuS3FvWHUZMbiyPNrGFAIoOAMADA71gmXB7IceQ09YpFv5YrwIHSrA76TC2y8xwok26tOdjA5E9iMwJVYApFkQkbQf8QfNWypTms13fCuJ0qi7sMHc5jT2e2TdB1Nmh5BgxXveq+k4/zff2a6n2GH9rtdT/wSGEGV4Lps2q8pOYLygXe+G9XYW7iOFjxL7ONFUKEA1EoYooNQywI4FdF5VbqFzjCetBQ7AdwAVIiABKuVMscRqgxsutrNRREAOccwLHU5qjErxfNMBschoNYN7RaZHHHhMd7MUq3XQMV2KSGmymxs5eF98qlZKRrNniM6sHGhSUMXRzy4EdwaoRrlOA9/LWj6IIGbkNj58S/2wnFarEeFY4+UFvYYm5zCpJjiTI8cvG++VYYNmw2TEdm/8n39mup9hh/a7XU/8IPAyAkRyauw91Rx+bbDhS0x5Ut4ydm2JQaBEvI7rJucw7IooAJVypJ5GFSRJ1FBQoUKFDsAAltSgmQZW/blwFbVQPbcnjWyVH0wh2TgCL8BBtSVkSnz2TbHhRMuwA4uru370rKLW2hWXDF2xqZN+HwMPXdoMRbzI+5i7vIO7GioBjqP234UbSmuJTFbvTj49wPlYL+wwdzmNLh23TtgNy5s0ctdsd9bg344/wAf39mup9hh/a7XU/8AEI/0ktuG6bMlXlJzBeUC73w3q7C3cRwseJfZxpIXIiNVibxTGTFRbjLTCeTRNwlcibNCh2hfpMJF4TLyrE5aJxJHwpvZR6CXhxinpRRAnsi3LfehpJwCyZpfiYN6Es6RGTWHJsde9hRK8G4Go1P41FLhiB5uTxd2xvhQpzdi66rFe8MVIbMjVgbYfwoy+JsuqxGnnYULewxNznFGRRALjvOHjfdwrFo0JODo7N/4fv7NdT7DD+12up/4oeBkBIjk1dH5Qjj8+2HCoQox2wMDhMFzE2qVTgHATMdnZs8KEshXEHETbFFxpZf6I3nQhLEYoRjnHpRixmIi80eUUcov6E/KlsAsefRJfIqZs7FpzTLglTHZJq3CueUb07YkwJNcE5y798O6qEAMVaGC1JbZNPXwtQjLhNtHQ2YvDET4gcAMAMj+R1iqhBzaMBH/AEoJQmCTgE6J6UQ9iCjkpQnQd0nO4hW4cmkhYiCdwYDcwyaNWu2Iepwx44/wff2a6n2GH9rtdT/xyGkX0I4Mm1EKDYLOQk8yn0HUToh6Vg6ZCjoxUidFpE9aIRujPU0mKTGDnJB1pYCYhH5EvWohE2j1merwA7qoQAxVqMIAWEM30GeLkAxZt5SjroZZ3sfxIYCffhl3kViNlQCagnkShhwzIxxuOQor8WcrgkqbJDcPnE8mm5yIdEB1puDYepj6diAuHWHqZUHdpnMvkk60mxFVpqgHlxo6RMh5qQxsI4VZ2x2+wHkcJbk3th4339mup9hh/a7XU/8AXHbPBEPt2eqbXihHDIYkm2wbXmSnRI8FV6Bue+X8KDHgwj0RE2WdqGkXzGU0UT5EatTAASq3iE8S9YjPdcTG5pUK8Iy7WQ2Vrchhjxa+AAdIBIm5U/wALY2DypdhjbVC+N9/ZrqfYYf2u11P/WCuLI5BjUWrEwAUIzsM0VSFJMkxHRNG5TcBYXG1OZsybU85AuFwZ+Nt5Y8axHZhlDVYDdScpqIh64dJ0F7jS7l23AVuAs6DUlA2YHmoXJzUKCUwXWq5u74jICrmsHtRzQYNAt4339mup9hh/a7XU/8AWDbHTAmRzCOdReCLWCimZa0kO2NEyhgzll6QeAqBBBLl+g7r6TjSARBGyOdKb5eOf6b2YGNM5LTHHMzG5IxZfCx8iJQMsvUgOeD6lS421HEp1zQJxavO6Uny14EGTS00gYDgHi2Um06wTU0sXkrCV0PH+/s11PsMP7Xa6n/rCKmxicoAnWhCmediDGHOIkcqmIaxSuY8d1eMYUlgsXJJbIN5nkqFeDZW/j9ECKkBqhlOiXGiG1wuXs+pg5jUtaOBwB9ENzkoCQUSI2e/IgeURBqdTyltUOXIdjF4OFplXxwLF1VcZg7nwaCM0QRLllOqbrx8e9sQx2/6VMxJ1v6h4/39mup9hh/a7XU/9YghxI3B60tDh+Qa44QNTJHJMkuUmbhWq4IYeiTMbtBqLJEtf/rENFqsQzQJVvhsMm1RuAwccJdfGTeWK4U1Wt+j4x7lrsi3pYHpswamQ3JOdu7GzJAJ2z0csXIQ9t5OrBsAyFkoyBCXyV/wMrkv8F9rPmsy+1Wfznn+P+/s11PsMP7Xa6n/AKxOBwZOqD0pamFvmHQUNDSvtYjnS11wuUONyEsy346zGHHEJmTk6WlBImpV6axLdf032EzT8ApHHLzNyRyaAXhCVOoXHhSkSDC0drH3MAJoS4yqRNR7BTHZgue9k5MC80fc1MhE3TIlut11bVC08QwBodDzV/iuJjBwF+vWrH5jz/Hff2a6n2GH9rtdT/1iGLZQ0V9lU+W5sQvVaGhoaZesHM8z10GJfEufmKlo8Oq8BaWDQjCPKVeyXPfBkoq4O8Gxh5GMgoMLSiRNRoiSObw6sy+4i5zTDzosehIX6yukNxGJkAjD2MNBnEGaKrPBSvsGQWP44zZJ+yo9PalcIetvHPv7NdT7DD+12up/6w5kjPGFAIwABoFDQ0NDNFET4BxPAidAhkqTJeYLMm6CNAaGossQBs7ZtnFKFLmNpsDZzERHRyZB7bSREurkAKuQNX5unkPtGQZAH8kBsm+MJ61YeGK0RLq+P9/ZrqfYYf2u11P/AFQEQASrlSScrkmMJ+lDQ0NDQ1AklFcr44OLZasxg5zgu3OWNBoaGrjTExymVHGE8ytPkegDeSeTr4czimYAxMwTEmhGc0ZMgEiUghuD5PBbJQjstvu9YaLeAR4/39mup9hh/a7XU/8AVEIU0WMSHNgq33uhQNDQ0NDQ1BriuNS8uhVmoihpJQ0NHQY1sO6lHnss6wx0HhhL8Bo7hghAwtTSjOmQyDYNjLm5vgdCaAJfSncR3ePSD/B9/ZrqfYYf2u11P/VHaQx0SDtMuRpQZNGDVqTCIqY4WwaAwKZLjS6A0gKLF8tIJW8bCTpQ0NKMBXsrwyNVYp9l6s6otgeRQAAAEAZUNDTFUHl0I+SUQgRgOMiXrP8AISgJNbpsWzw40voQ6YKFOCfJ/B9/ZrqfYYf2u11P/VIB22EwYMZl0TRoEL8aNYFkwt5lTV60IvAw7K4tOMz/ACEaEZIzbOQ6NS4HABwiyiplbXp7XU8KZNvc9IHlLarbQljNi3vaVdjItQ0NXFlvAJpnOBRwXWgAAAGAfxx8J3L7jq6HnotD2I4zddVvBm82rMlDNcVdVZXj/B9/ZrqfYYf2u11P/WMfS54Oo4juXpqCZgSPAw8L7Z0yW0BbOy4mz5lEM3osrRMRrcDCGpI9qBQ0NDQ0cUvs5RTo5LhfIvov48IJjfVDV3y44DF4AJNvxWR6USW8S+YTNf4fv7NdT7DD+12up/7AcNd8d9biX44UANy/aOA2cNCrvtYVubLg7PnQ0NDQ0NDR1PKjqacXiLga6j+E4eS8A3afY5gQWhoPnGlygzgkxcm5PF8hvhQwZjqlc11f4vv7NdT7DD+12up/7JgUaE8zMdy9WXCU3HbTwvs40ATUTeYfR6URyYFl0GI0NDQ0JHB/B7DpwdeeR8v4GImJTPxG/rS12aTEtji/PKn2LeAdyyPNrGFGoMPADAAwP4/v7NdT7DD+12up+AYFL3TCcX6Z0OULAoHmSHOjMXBkGomNDu1XCETgblLdmohTg91wHIHSMXEtc86Y1Vwo6CW3fHT68QpMhqqZpWlIlEncCRHsK3YAC63qaI8SEBz4/wBY4hycQdbjjxwpQMllSWzgNm+1XNWxOG4uLZ86HShozGQ2XNSltLwPGWLWRY5GrtSiPYN5yZcXpVxRCvH1NiWobIOrA5N8d/5fv7NdT7DD+12up+AJyQShuQDujOxvQV3mBOREccQMovlUnfwuymJHfCtHGg29tJiE1jevqdaC3UoiOW6GHOmxElUZrDjymikwIx1MEBcmkAynPMVwIGranqFQiWEs2RE0QMDKUK3kFlcsYMqZXJEicQW4WrPYqHKJuZnYy0iDySiWQMypJ+wLutALvKpSL9EE9KGC0kB59gTCWkoEdMeBQ6aDAgGaoA4ufYfopRSQGO6UYqMTLrDmK/WDH+0omXYgcTR3L1a9rm4ej1440XLkn80+j0oxwa30GVTKXUB2LPm0vrMOaHQ+I8P9BLoau1EnYcKHcMXn5U9GwkUGwWDPShQSxLLl+nmom8QdyB/N9/ZrqfYBF1Tq0GoE9HgHGAPBB9VqMeBhhEI7AZ2CNWTzyr6nWhakYZFgxCtp0uWopEZPFNnW4NyjNgg2W96A8Q4Krt0YCTm0spGBBVIEzTLJU5fM0BNpQ4RiN6PZYcKdQpbFYUHbZAIlcx1o46BJT4AlW4Uzm60iFDxGCDI42eCMy5MZDWCd1rhxqQEFiOAUXQMusZRN7eY07AhIxBARE2QXjQvnQJkFgh9gMj3exVbUasAuXxCoGNhDHHjv/eUOyC1k/snHfKiCKw6T2cE3cyiyIGh0cc94htbHKgkhNvYNUckngqBVAMVpcGicY8rdaFX2C86MDrRZiOJArm4DjakBMe84ME5TxoDnJHmJdcX+iLXJ6f8Aa4AR0fHZDlV8jPvVl9jqPt4BEoKhgKp4zHI1oxw2YPYcgxAzx4KTaigwtBYNbzROrryzKRxbuA19TrRjFA6iVBOJCX1mhiXPhKWc7w5UzbK+6wvahei9JKbocIsS0zcqh+kAhFkWMkXuUpRMAltuL4RTMstOT5vQc3eOaqKdHuU4Di3bYzPwiYBLBwGiEsa0wCOC48KLAJILQQbrRCYeMMUHNHXsCG3QjIEUNJA6zNQE4iRv9wdzft+81/wChb9EwP8A3es0fQnj8u2PGgOyySDnZwanGbTfPNfrRhC3Jz0kocViSKpJtNE0h++NNyMJYIeVBoRzx9Lc6MBLWC8G9SWTCIvO3Ss4PDeVDdxxiLlmXGKinmK9My83lWCUYJcj+qXTI5wezWF8AOv/ADsgIuUuzb1ipPYG58T08B9/hZA5NLgjNpbDIhxmhgo3O04l9Ku2HgurNXNqHBQDhNzSku46qAxiTEsPzSibxstqEsu68qPEmhoSIk1oQImGpgRL+qPv9IIRzKxNyYccVB5NAAsh43lCyk86gCAQLZzJX4ulmslEScU8VDLdEEpkBwdd6YxYdJeg61LqWL5czXtgUoiCMlEiZPxQCBgixSSblAnRA0PmZ4MxiHbcroStlElEwMiNgjF0/wAEdmpE4hsYHnSyRXj8ARE5zUsnGS71HWmIFvc3rFIAIMyJqUXJiLTyVJbokOp60BBmcTqPpSgL4K9AvKtmM98g/tjYyEHLHqtXoXfkLez2Gtmhs5daJ0ht8kaXq0HP/wBLj2iGu1Mpv5urRYAHijPtU1FvtmPfnW/42mZ91/8ASnDr29o9/KrcZvHJ89wy9Y+s6mLz7JzGn1xtmLM/9HfKwVDuTztaAMOMM19jl3XbhofXOj0llqnzQJ89ps/+hgrvmuhvSi02PAfNOSIi9kd4klMJOIMd5tWPkxcKGGoXvyc//Pnu1rhxcqyTcDAbUkFi7nmdtvBVSi79EVo2BcHg50MCPk+rGkEMbz9GiG8v0z/8yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDaX6Z0EI06+2fNBshy4eeNTKOaYHFpFAbhFz38N244hJSqu+SeTRXyO+ia/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8V+z+K/Z/Ffs/iv2fxX7P4r9n8UT+7+Kc2Le9UUiQ7XB5FCTvAID/2X//Z" name="Obrázek1" align="bottom" width="198" height="227" border= "0">


Skôr ako použijete inhalátor prvý krát, ak ste ho nepoužili viac ako 3 dni alebo bol vystavený mrazu,

Ak je váš inhalátor nový alebo ste ho nepoužili viac ako 3 dni, musí sa dôkladne pripraviť, aby sa zabezpečila jeho správna funkcia a dodával vám správnu dávku.


Ak bol váš inhalátor vystavený mrazu, musí sa nechať zohriať pri teplote miestnosti 30 minút, potom sa musí pripraviť, aby sa zabezpečila jeho správna funkcia a dodával správnu dávku.


Príprava inhalátora

 • Odstráňte kryt náustka a inhalátor dobre potraste.

 • Obráťte náustok smerom od seba a raz vystreknite zatlačením smerom dole na tlakovú nádobku. Tento krok zopakujte 4 krát.

Tesne pred použitím musíte inhalátor vždy potriasť.


Používanie inhalátora

Ak máte pocit, že sa vám ťažko dýcha alebo sipíte počas používania Flutiformu, môžete pokračovať v používaní Flutiformu, ale tak rýchlo ako je to možné navštívte svojho lekára, pretože možno potrebujete prídavnú liečbu. Keď máte astmu dobre kontrolovanú, váš lekár môže zvážiť, či je vhodné postupne znížiť dávku Flutiformu.


Kroky 2 až 5 uvedené nižšie robte pomaly.


Morl781IqI4iSahapuxmZnGzneTc5cwAVsYx7CgAw/ls5tFB8qCHnFR4E6a8BHcN7s8lyQb4aOBRT6y7b/AAjZO/RO7osBvRpFwTYYZkzKs/oEmHEyD/SHzEAaXKo2eFQV4qqBUD/CGg22HHa2ngWRCl3vyEgAklgESGIgApVlUsYoRtQgAAAAwHXLCHQCiJgUkGynFGkAeo1hCbotQDymJd4cxVHRv9zYiMFOZ2UGuBYByQLDnsecPyKxKVEpMTE1m8kCCHBcFXbauI8uoS03d/Ju+coKg41se9SLkslTu6ZwOUhF21TP3VdlXBiIYZeFHM/gEZ0Jxw7Bb19LevpfDKrbwZSbugRrCg8QwBoWNeEaOBRnbBGH2BhiigURhEj2p4bW08CyIUu9+QBGgMOXghhPCLfxyQAkDqGAvDxweUPqzYicRbxULECGMwAwHJsyAnekhep6E/67r/fKZZPk0slL0d2BA+l3HO4ntuQH0vTFoLlHloATj3mUzXaEfajuhQLl/wD8duS4h3xOQPBB9ioAa9MODiiWJUl9ihAP1IcszV4WUolGUIiYR3SEKNXaQ4AxYzVGzyjOcnYyUw8bIihAQQCC4K2tp4FkQpd78Dw3CkdgE5AlWTfadc6B5pU+J2Xa5MuJAGXGqhNRTHfP1+OtIwYKIICa8Qi+AT/EhpxWBRy3sAWPR0QClN3I8KSVv0trCL0Ubv8Alw+uDsyKSAvKZyAwOfsplxGPRQUinELvzW7P2cijorLEPXSN4xy7Sb/UzIYFQ6MDw198jDgMDIAvYYaIpAufae1PgCLJoVERwey2tp4FkQpd7qvoAK2aKIsS8Ip0tyP8KUb32Domdhri8JKxOQMOIyFsJmEcJwOPxMei5RHDSjLVTLUsBzGCJuO7pm6UUEASDWfaMAr1ArEZRqqN0D2oiBzAAnqqdG8wLC0kYLAxERu0ruhsLEPviAhQAiUJpgh92rpWTfYHkOlqOhBmECTiPdNj1PIT7DQOFBzx3kNKVmMDgWRCl3ulNBsRgE6dkw6qPSPfbmm0suxj8QDsIRxnzscgW+H3JRsaV2lk34SQA5LAIeJCwa1ZRiZq1zxtM3aA9D0jlbgF4A0RxAeHRUAmw7vHRMFlJEzeUDCzEDgqIQxm95KQI5k1VWFBpi8c27VcZTj3f9FKGQdI9w5PSEOGMlJVGCCf9kf0tojD1wG9BnWoKCqxovgI8CyIUu90QBdUmlfUgLfbNJzQgWZILkAYMJdFzAOUD2nk6cCq9vuXRnwSCZPZWkiHOyMQmCULKnC6FI9l0gY7Qa36mOEUiiXflkN6h3F3voQLCuxxh3CDzBIjjklanBDiTfEHgD5dvy25wyJUxiXmKYMzC7wHgpzgxGL1PHa2ngWRCl3uefCAiNxShGFV5RcGIBiwxN5QmqADAdMY7nAsKMozlzI9Fps3ZuX9KQlkdqRvB88wgjSC2tEIy7Z326MRTaXL+ekKCiJuwPA6EUAoJ3hGZClHbiZ+7HBMZoRP1K/ABpcJIpITKgC1NodhmjsDDpk/Mht5A+CekR4zgMcnQAAYCACeX4P+zZ8m1tPAsiFLvcxEarJ5qQdDMu/0zQvBFY7VdZyAQPfI7tURHJt4QPQiZKcVGoRLyzsLFoXOXKQAklgKURHIe5UzSHwA6LwglgjD2HIlDIwDgikdBjy2NoKEFvc+uk/vDv3hHotpo9/pF5JA+I+JuDn8TgROaUJGvqMNnAKkx3DhRQgHRlkRBOgi9IEfzrOso0bNcOPjk2tp4FkQpd7kG3RyRgEaLAGEEVxBxgEzcRQoFQABgOuzQpN6Hlk4dSxusynoTZSVpRFlHGeHSmnpwFydu7RcYXIQQGQZl2mYoFw4lzEKnlRWlu1WrC+ienD4LqinmOd03RGi63TC8hNoQjAZ2IHVZXms5IC4+zPTcX11YPSToukpC1ycwFlg55gEAAhVur0YOopJjySomATqqb0AUCwKBybW08CyIUu9xm4hWDoFAmJJC8tQgMrBSuq6DddOJEO6voyDD3FNREPdvVJADmQQjFHGwN5oAAMBAAdQ5GJMA4KPlbHdowRaIQ5pLSochdGOJYEHCMeyeMOnLGDrzXcizRAjMqrkMjAMAKOL8SygMwKOFKjAjMESdzVJmFkwigYwTtSZBTlrXpTGrgR5VHyqG9LC2AoAOQIrHNOKrASvCO5OyoOsRsmZPSMU9rPtUL7QnZYjSWfC7t2yD6EqDWbUEgtPM6+Xa2ngWRCl3kRAAiSaEGZpExK57VIGQxalKqgDouBiiCIEqxUVAWT55eKR0Tw1i1OaFTUS+nqPqo91O7UxmM1x/vXDX7FwFi1g0IAeEGpWVL5KfCIDYTM7tT+Ke7ID30osYBOEgiQ7ICH9FYFHQIcMZKZRWQdU/OyLOPb0Q852/aKud8D4VQ1/k6pBBaPqvYSEN5QPa1j/AARkrcQVNLwOvDk2W4B5UuFa5kEDIALsMf8AU3xXPEmKusyME7UoHNciODy7W08CyITVFCUB4wVqC0lBTXhg69SDONSnYtkZ9AgXD96lqiZEcACZHNQIBpIWZQrILRA6ADI8pcncL4z3Yh2MIHb8BGMQMQaUS6lmNtWsIwNDD8yYBAtKmwkwekwmhgpCwjpEEoPcqHnJAZDG6u34snEKnitap72CQpVcNbgjbAxU5itj48DIv1oJxqAHgRAwpx28IyHqE+iAgCRBFPHa2ngWRCdmeAHGQh4UNVN/WheDVgdw7jnbCCsqcHuVligboAVJANKKLRIMpmSICwu3W/k2ms9MI6Is7fuhoYrwMQJ3c+JmDVkgbZU8NraeBZEKXe64zYwkGiYOAZz78jtNY4VCdQPTOaiABAJuAxY7COidERnbIbt/JCc3HpECFIIk/d1JGp/eRgYY0hq4kUCie/Da2ngWRCl3vwA1+InEhxQh7MKgSol0yCMZWk4QCsF+MQIgAGyxSwWPb8lUekhMcbAgj0t8/iB4RQzAyI6LQbDuMOsvSihMwQBcBHNV5zd+Ctye06abfWKYaADMwKC1MlACAxqGkLa2ngWRCl3vwQ5PxrMKGPGoAmoTcx05KasT3lUkwxvCdCIqi8FIAIcE1A/lTY3ygKw8lQwhm3ROWiiXYRT0ura8qhFWxyCYVW0wKBBDguOhsdXSurIGUnhIGtBH+/isV2wR5dEIJMxO4wyA5WWRuguEUlmBWwC2tp4FkQpd7rtAApRZaB02M4mi5qFLkbiCoh0baLAmYydCjDvH10aDQM9PGyyjiITaEfLLJbIhbApUpVZD2yGijIjjljGXTwiUg2vvJwQIAEFwZEfhhld79EJ2vFcoDsV0UKlnhbW08CyIUu91XEAAUlCEF7ScyK3pPhFUFTHYmwgKhz7W0v6VbJz2ENfwHE9qaK8SPcLxUxeUD2wT+GAuBCBqIPGrvp+dMBcDgBhKj4iJ8vww2j2+3ozn0EeVx2wr7CyW1tPAsiFLvcD4iJxw62SoguCx7R0X/wBCn45ZR0hEsFhhUplAdFr/ADr9VtI+b3+VijFwH/V9HEdNydT8ImuG4lDX8B7jzHop2scXKCmBOL+AjEKQi4ADVbW08CyIUu9xPjtrFhrFiDEEkrGL1zQkmxKEk2Lpxgi3KAzqyfTMOjEa0k6Jn6PBzhg+OBCD3kp9VphFk3H4FMTu9qWTdQEcjDtQUqe4bR17PiHsCXRgiZIj2iLa+VwTtlbQ6tJNZpzW1tPAsiFLvcS6IEMUSlHjGg1g0FNZMpmQabsVNu4EQQpsE1/vD0ytFWkmk3s9XbY7a9AnNcwOESrGifHhgsTZzPoqAxSEz3R6YTNSL6M08qJwKp2XjqCqBMSkIoJeX8hKQYYVirqkCEWAiSjFsxDcUMm6LCYLh5g2GhUWbFzD5qXAdqZJcG1zQ0fCNgjRF01SeA7W08CyIUu9xdmqHXeAJR9fUkgAAwDDrYMZWP8AOmz3iTJXVKntye0jNB1y1vCl3ZDIxJEnB6MPKfaf6HqgRgQNJVhPUuaIIDOAHBFPUKo0ropMyAxMBgB0iIAEyU8Ad4ZyV8kkYtKaZISo3zbx2tp4FkQpd7kZCaPWMxcIKha4upod4L2Z6sx+Q6ohwxkj8jxNPfKsqE+M47Or8KJc9v3gKfVRHVaQAOOojMgMwJETqNiFkCcEcHpkgCQmoAz8dB1cReYJ8BCtmZ6I9HsvZaK1WDW3ZMJfsqVY0oGfk2tp4FkQpd7kg+t7dYAmSmxSpN5CKmHuqSXCpavbp7HV+C3wrB9e6o8CgYvkPbBGoLZJG8Jjl3FCP8TipJhJHWgYDIBmTkAxyPxZJuBysYmNwq1UwgBpB6ZLBzJUhKidkoMQthTjIZP7uypYTs21yJjfyzKYTWL1CCHcghahLmHPtbTwLIhS73IQ4YyVQQldygEyDqRJVAvKLmHuv8RBt4GLEPUEMNOoWAVXqRYKAAkG/BsdX4o6YGbZ7qrPQs3yHtgm5gTAmLxRx2Zxb2nraAffXIEAAg0FOprdppyNj+QGTCdp5mypYCz4o0zbYSR/mr0pwFw+0XO/Fw2AlcCQiIXNVq3qZFeyPM3T9xy2spgxuWZ0TOb14klYkxrk+TH7MnPtbTwLIhS73LESAK6l/iIFMvdSwsxm0WTNmMKANLkmNL0wWq/fLnNvj8ex1fktQxkf6XFNcac524CC7sBGW6NL8g1h14t0lcqZ7ClESF0nxeiBn3EvGN2YJniIEU7d0wCwjDHaXhPykBwDtzFXYorggiT70d559raeBZEKXe6BAICHBmiAxHPcwybkmBgwsgtTX7Zi38mx1fnsCkgYFaH+B+xmVAwDun4hEQZZuNKY/IDIapgwhNh2OR7efYyjk6AYMJc+1tPAsiFLvdHWjA0OITkCCFitFCMl1aK35djq/PbKnPsP9VZLrN+6wbKVwqFchTLbFDgPfWjjYIz4eXQ2tp4FkQpd7o2Qy14Bo1BV7RGRIXGcC5AAAABgPy7HV+eWcWW0n/QpLAw/eDAExKRQu33A5mxBbYhctjThCeejziR8jobW08CyIUu90TTVbswzZCwGElUIoz08mB1UGDLAHQVWFYPS8qwHlZBqfx7HV+eL7+CQCABKBBpRiIgC5AYBEtBoiLiDidSP0NraeBZEKXe6RSftsIHYSckMFHLg1kFKbye0V5gvSoe7vtB+YDVbxPC7VvWrpbTMgM79SyFGBS0TqIg1xdn1Gx1fn3MxBb3/AA3vG2b60WFqUUkNjVSfRDIxIgguDzbW08CyIUu90Yw8QCs0DFQhcaaTb4dHJiCqNHWYKc1cD0jMESdzVCeNRb7UHRmzqbLD8MQhYiyK46Gx1fm7lwJz/YB/z+LDHWhFeEG0u8yPxp3D1PA3Hl2tp4FkQpd7otmJj4x7QWdu8Ttu3WaS75OljXgOqIgQVA9x9TXzIEs2mIAu4p7c0OxD48PzH7YYhk3Xw4Pr/Gmg2A4Kzc9XGhCt95A2WKX2lCDjtbTwLIhS73RgRiPaD8RZ95IiLipux0FBNHkcIanrTTuPGNLEELxgPKmIqJmfX5iLOr5CEVw+g/kXpDouTRxEHtdGlNHEBa18KVcEOi9bW08CyIUu90JYx0ikU2y38h2fJhcJ77g8VCCKBYgZDDje7VpgTF9cPuSaJDZtLJvzWvLMibrx/KJfaEIEV37kBAmIK6tS+fAsiFLvdBlAyPZE+k6IjO2Q3b+AbomDQauY0J1Ank8tF2PY6qE8BVjxdDKYDAfmdxVvfpP6uZt6/mQ0gwjOa+BZEKZxz8Ahs1mgfKegd/iIO3MxrBnmQJifWClSW4HXlvziyrSHzoXPNDZ9lHraSO6387defgDqmTaOJH+ZtbTwLIhS73Am9DmsHcRU7aVHtPi6Zpk5t4oIu4myYy4CgyLMyJgbPJFEdlJ7vCHbrA3B7yus2CaHTE5cTNMnoPIp1yJ9Jqk4uo3b+eDeUv28v5m1tPAsiFLvckWtoggWsGhMasLbeh5cIieMRPrFQkbDEB7xUAT4oxdvLqnLADkmgIwwBddvuZ4dE/8AAxfUndSEOwwLB+d2rGcT/is3GX8za2ngWRCl3uUXj4wtFqLS7qq+we0bxwQ8w7qQomEBYEG2MJC8wPlO8+/UfWgrBl3QxQDBhLoSVTsrNAUsVmaf8n/Rvfidf5u1tPAsiFLvczOuAFWW8oOKqBUE0nPLzxMMya7K+mAIRgIklEDzPFAS4R79F1UXtv8AfChw2ZSyb9GbbtX/ADdraeBZEKXe5gB5wbkvJUwUSrKenbibZoYpnLujSQgd+kQzIEgomLAUAQGAMAOiTQxgsz3igAAwgP0QNmUBp/N2tp4FkQpd7maAQfr7USTN2GPs8kfSzFyLOlZzDjnIDHovCbGD/jpt8cFT6w/TY/rH81tbTwLIhS73NYuGCdCg7y/3ktM9qLIz6UTz7E7ZA6JtIUCk5rzUJb+mEb93/m7W08CDACJ7pc9jkTLJfI5DTNdZCIzZBFwZZVZ0CScPukM0EbIeEc5iOqUdlGLZCGWYdyv9Vej+f83wEO7YmK8l0Xc8wl5tB+IUiIOSwpN+pydCz5K4F3OgYrgc6lPejswqBMR47U0/4jRdCCvgSU5WDIeWZiQHUJt5g9qlq8Atv0RkvcQVtJrnU0ZNBcwKYKtbw/pWYj4vXJZ4zgMj0FiRhDHKeXdIkWGnDtJ8Iq24oAAAAwEgP15ot/Y/mEgCTIK0E6sxSvFoXoRZImLIRdcIFSQ99y+eU87gjwtrFe6ptrpGiLiBl2ZPmyQyJ5hELxTY77VoeN6BuJdkXQgf+8HibhqkRskiYPEVwUxLCRe8qQDYHTf+3NFv7H8xjUqq0dzxgyoJ7JU3c7J7YiO6fH29GKLALFGSNCYthRSmVIJzFoL6SI5xQAcWqKm67/BFooyBg9lDAK5BcQoa/m9qv35ot/Y/mQsGjCfCcAu4ywUyTUAgmSegQAIAEGYKeAcWGUlBYJMd+KG4wcjH/VKEv9ZUxbihACFkBIdHLQD2jkxq8s6pwCsuCizlU5LIttSdClIwwkgGDCX8ACGmQUQrBfk/lx+9AVKBM1BCHIAYcj0KKSpGixKYQydyp6RDhjJOUeZlxks3I9oDNK//AAibkqyPkmPVQDD+NmBXjT+U/DE5IfxEsXHKQCGIcIpkDopApEgcTVk/6kdw1un8lzYr6AnE4qy4FXQC+OwJomRC4KB0D/SEREREREREREREREREREREREREREREREREtETibU/xhERERERERERERERERERERERERqUmyReXU3mqoRDGJIA4vXSaiC1TLmqlq8MvpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9M6L6Z0X0zovpnRfTOi+mdF9Yr/OCj8auLn//aAAwDAQACAAMAAAAQ841s+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++6NU888iU8888888888888888888888w6+6y6660088888888888888K28rc88888888888888888888845b23KLKxdbJ088888888888888K0l8888888888888888888888s+07+55/uwz9888888888888888uSG88pPb88H28963tb88888888cQ8A4AAAiAl0888888888888888Gq88r76D6n+SOZ0sS888888yMAR96qmCMiAUW888888888888888qq889OPftNeseNNcs8888+gpBBBNBRxRF2iYe888888888888888qq888888888888888888sBRpBBBtBBB99WsKu088888888888888qq8888888888888888886JVBBBBJBBF19+88MG88888888888888qq888888888888888888iBBBBBVJBBR99W84oO88888888888888qq888888888888888888uBtBBBFJBBZ19+8g2+888848w0888888qq888888888888888888OBJBBBBhBBx9908ESeqeuuOM+ue+a2m+iq888888888888888888UVhBBBVJBB5990oUuK84888888888888qq888888888888888884pBBNNBBpBBZ998o42S8o888888888888qq888888888888888884BtFptRhRBBt990ooKO88c88888888888qq888888888888888888tRRoGBFNFBd95cooua6+g88888888E88qq888888888888888884hB9oSBBJVxJ1pUoU88MQe88888884888qq888888888888888886RBhoCBBhBFNtLWoy8sc8cc+a0888k888qq88888888888888888+RBloSBBJBR999W408E88s488q+048888qq88888888888888888yRhNsGBVhBV599eq88c888oU88s8e0088qq88888888888888888CBBpx1RBBBFp99+68808884888884M6W4qq88888888888888888uBBBBBBBBBFp992u88c8888c88884888cqq88888888888888888aBBBBBBBBBB199WyU84888k88888s0888qq88888888888888888+BBBBBBBBBBZ99eUS888w0c888808c888qq88888888888888888uJBBBBBBBBBF99+UW0888888888E88888qq888888888888888886hBBBBBBBBB599+UEm888888884UU8888qq88888888888888888shBBBBBBBBBt99WQcPS88888888888888qq88888888888888888oJBFBNFJBBBZ99WIoriy8888888888888qq88888888888888888opZNWymuatBV99csQq+8+S88888888888qq88888888888888888wiG+2+++YImNR9s84DW8csea680888888qq888888888888888wWDDD3DviswI0Mm8U4oDe88C088cM2+0888qq88888888888880CzjDP/jv9txIwI0c8Ug2D2888Omaw088eY88qq888888888888qmiCvj3Tt95FqmiMg48UECX+888888M+ua4oU8qq8888888888o+fDDDzWHx9t2c0cca2c84UqGc8888888888cKK8qq888888888oDHLzvbzPDjHi88U888O78s62c08888884kMYMk64qq8888848quO3PT3PT3PzvG88o8888qWOmc8888c8888M8888YG6iq8888gC8888eT/LT3PT3yc88o8888+WsKe88U488888U8888cysKq888Ss88888+/Lz3/wA5x9PPPKNPPPKvPPLHulFPPPPPGPPPPMPPKqvPHnPPPPPPPC85z87yxvPPPLDGPPDvPPPOIjpkvuPPLDPMOAnPKrhrPPPPCPPPPDYnNLi8/PPPPPPLBPlPPPPOvPPPDHPPvmsqgvuPKuvPPPPPPPPOMfPffa+GvPPPPPPPPOvPPPPNvPPPPPPPPPPPPPHtKqvPPPPPPPPX/fffd/ybvPPPNMPPPKvPPPKPPPPPPPPPNPPPOLHFqquPPPPPNF/fffenXPKFPPPLPHKPPKvPPPPOvPPPPPPPNPPPKPPHqqrGPPPlHvffejH/ADzzzTzzjTzzzzzhTzzzzzjzzzzzzxzzzyjzxaqry8/5z333r73zzzzzrzzyyzDTzzzxbzzzzxzDzzzzzjTzzywQbyqrzj333331joPrzzzzrzzzzzxyzDzwbzzzzzxrTDzzyzzDz6KxzyqryzXPJ6r93zzzzzzyrzzzzzzzyzjSrzzzzzzyxw757KY5zzjzzyqrzzzzTz7zzzzzzzzyrzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzzz7DwTzzyqrzzzzxZDTzzzzzzzyrzzzzzzzzzzybzzzzzzzzzzzzzzwxpTzzyqrzzzy7wx57LLLjzzyrzzzzzzzzzyjTzzzzzzzzzzzzzzzywLDzyqrzzzwLzzzzzzzxrDxLzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzxwLCqrzzyjTzzzzzzzTwxYbzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwLpjTz7TzzzzzyBzzyjzzzzzzzzzzzhTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyqryxC7jzzzzyhTzzyrzzzzzzzzzzypzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyqrzzhzzzzzzyTzzzxrzzzzzzzzzzyrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyqrzzzzxTzzzzzzzyjTzzzzzzzzzzyrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyq7zzxbxzzzyxzzzDzzzzzzzzzzzzyLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzx4QCo77Sjzzzjzzpzzzzzzzzzzzzzxbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz16nrzzxwJTjDo5TzzzzzzzzzzzzzzxbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztTw3/zzzwzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzy7zzzzzzzzzzzzzzzzzzzi1fzyzpU4444444444444444444444444444444444444444445o3fzz/xAAmEQACAQQCAgEFAQEAAAAAAAAAAWERITFQobEQQSAwQFFxkfCB/9oACAEDAQE/EPF4tRSw78kXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwRcEXBFwKzajLkrr4intMLXv91CE9PjKYRY2F9uk3ZCf7Cd6ICAgIuhbVPFqtX8Gms/YUTKsi5+4rZ/vY0WWNXp/SMRiMRhvVKP6JQTwJ2GISjRm+u5SehDolqL9eX19g7u5FFF6EmAnexr7DVliR4E50TGxJHgdLfSAWqVt9LJB3+wvX6Ot5a4xbVEIkhipgIrh3qQqiXsaSpFpQVtUvwOrCiEWa30mA63lpPIlYQ0eRIsCSWCIiEiwJTqkUVaiSTqNHkSsLSYDrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrfUSbdEMKrsJ+qmUYapo8B1vp3OxCKifBpPIpZDeiwHW+jjsF+y/jZsszeNHgOt821ELnc/iiuLHYtLgOt8WtEEK/8AAkSi+C2rDXYNtur02A63h7JVoZ9D9FRTRPg2kqsSrXD2rajAdbxbnh/NTRD86n/RTBRLDrp8B1vNFquNOKjX0H60ht9jflhs8vVYDrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAdbZ4DrbPAWj/AFs7V+i92R6k9iLJlMMsbD2NEyc3yBPKq617/RQj8H4Wm5GY1QkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJT09X/vyWLC8//8QAKREAAQMBBwQDAQEBAAAAAAAAAQARsUAgITAxYaHwEEFQgVGR0fFx4f/aAAgBAgEBPxDofzDsheRcPr/q5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQrkK5CuQo3sXHPhXguNjlb+IU+Z+adkyZMmTJk1CEyJIpd4dMnzKvDmYpyAOVmAoi/pcAK1tlrbFD+A/iINfdCMsQ+0ABwaAxDP7/qCJdIj+naoLYgIEyCB8i+lqfpatatan6QMcF9FORzMiHMIo5MnkX+McZT7oocV8fD/nUw8gJycBQSmuFZcZEQJIyV6PJQlwdHwAzQZ1xFF3OmljI4EmXb5TJlYJyS/Cy8CmYMKC6v9Uueov5wKauwCMhnJX+i9yMATchYBJJ2RBhLCcu6HgN8K9dvf4RpkP8AiAcS4OSPoBEYAMC21pkyZNYNBMUuepByZCWJAmJZ2dHXJ1qkBZJm5BHXF3i5EwBG4K7yZAWJ7LY5oJilz4A0cxS5oximjmKXNGMU0cxS5oximjmKXNGMU4Dp06dOntTFLnwBo5ilz4A0cxS58AaOYpc04wTRzFLmiFkVkxS5ohZGCcJsGYpc0QsjBOG+BMUuaIYxQopilzRDGNHMUuaIYxo5ylzRDGKFFn+1LmiGMehoc/2pc0QxjR5/tS5ohjGjz/alzRDGNHn+1LnwBo8/2pc1T2jYPVsTP9qXNY+AbD9GTYGf7UuahrT2jj5/tS58IbbYGf7UucVqc4D28/2pc+Tz/alz4Fk9Dn+1LnCejHRqScpc1oT0s5S5wx4Y9JilzRmhfq2JMUucQgDkpuAEhZoW9LJAQL5VLp7L2Jilzh3BfOyIOdgA3leRAPs7rIYQtGhmKXODdBLn4V0G4fFm9Mh8q8hefnocIWjQzFLm2Ec1cl0b2SDCrwvnawcIU3ZTFLmyIcYIplRCcnNgky5QRff0QAYWBhinmKXPQmeQDf0IBC8BF3N7ABJYK8LuiDMtaGIaaYpc9L5GYvtnnNiicnevxE57mlGIvDVLYDdX6zFLnq9AbkVmwRf+C7glB9n9oZIFkgrXtPbmKXPk5ilz5OYpc23T2GoTTTFLnFegNNMUubJ8dMUubAxT4KYpc1gp5ilzWCnmKXNg+PmK6Pl/3yd9/wCrQJ/h2TjyIin2RS53WT5hXjzEWH6N0bxJjGf3/EMQ9unP38Q5jdxl4/usUX5zn3YPZJ2QuJOPuVp7LT2WnstPZaey09lp7LT2WnstPZaey09lp7LT2WnstPZaey09lp7LT2WnstPZaey09lo7LT2WnstPZaey09lp7LT2WnstPZaey09lp7LT2WnstPZaey09lp7LT2RuBMOfCvDM9f/EACsQAQABAgQFAwUBAQEAAAAAAAERACExQVFhcYGRofAgsdEQMEDB8VDhYP/aAAgBAQABPxD07qkUTw1p1FNWz57UgwfEvuV/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n81/Z/Nf2fzX9n80G4m0/mgRvi3ummxayMHXCgSCYI2fsgiALquFE4CwUW5GfGpaKi91okQtV+h+6KEpnF7p/wDMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABhsLv8ABTQorp+w+KLUo23/ADnU/XVcXKgxYV048HP1mWFKrYKdok4YO922qY2LcOxq1DStvcXP/wA6MjszqGXKkajk+Rq0Y4P+/UrXTcdDgUlnXxmhRtyQGB/moovrc6ROcUuIXOE92lyaSv2BpS0ztHI1Cyi5nVaFCCzueqpspXQDoUxRA3t/xUWDlwjB9FjkBdSxiS9ysHqsGvek52a9BTPTV7FR/h5jSF3j97RkUsAXeQdaEFHRA4gyfnpQgwi6+KLFdiPRKvmR8jX0TxBxkM3zWschXdDNqCwcG+/+ai66e618tTlgXwsscWdbrox4rG9Gk7jJXKF71GKZn+ghUFKtH/bNDt3xhT2pWU8LL9VDUMhBTh6tAREkcSmcjiw1jSdbnWKBu2vtzUqr5QDuT3okujJO4vtUOxUhFnYs9qLMvKrSLuRKQGpEpR7q8O35xYOZhkzPischXNTMqK0wP1kRPQTPmzQKe6y/6x6f5sWgnbgxgPMUd5zNK5nBKqt9pqANhYYMLsQcqeE97UJKezg3eKzGY9hsqLgHGz8HGpCJbGE9a/m/Cv5vwpXHp/Clceh8KwHGK61KmTtnSsYTMiR0pHK2MdJRmNeItGb830CI0+C7QEuXg1qDNqyK6PyKy6mMw8z4q4PELCawwxqUoDfPaPYQeX58tCwTJzPNak/fo3E6+/0jxgQ4mxS44GWhm0YMAAGQf5osbGeE36otzFgsro0wPvhzlm2iblbx+YXbtFFwSFZgPDHm+ieWvJ75ehJ+Qspjdc/z5ME9ox7TTyMdAbP0jRx1yP8AtSMWaOLb2n/RMCFJesFJwphDN0muCjnOlhvRJtGNg6VBSs1R7IaDSo1X2MNeD+aDTxj2xScGdDuBFR4/7piSiZ4vZrzT9Vqi6Se1UMQ1EEoeLjJIyovsCZLmdCkUluZDvXfw3s/UgBIkR/PIwkITUpm8V6GKVVuS8Yv3rSYXmr/yo9OdBP79WDBBC8ZQOGO1OiaWIMcIPeloQyWBrGZuSVZ5XmU2mkcGcC7CF09K/wB0GbGAbrBzrACMdGQGJ9jlPqW34jlIM+NAImUJVJtC+izu0pPRKBwmdqlAaALzqU6RQYWEJEcEfwTGIl1DfmVJEZRjV4zMjvgyrZRTuomoYmIgvZRT9GmmmnH0+N1K8tq+iCCxEe+FSMvrHdRSTUsjP2oAAQ2EkVBwP8C3i0BzD91ml7xP7qYNC7VAHVPb0sXDi6Z3IF5UxrhtwvHuXG5xpBExAcd5metKTrH4qpY4I686AiBE0mGOWFP6JjLTYPCgrCgAJugycpo+wH5A4I0jJCISCEISpSCrlS0kNYbY1Hmqz6YpEw5ElqwS843yGccWGsm1EIIBJQi+v0OSeYCc6shvSwBSEnYsF3BZ6xVphzAAzsUes7V5XTTBFgoaGfswxFb7UjCoLBOxiTpTDFCIoGLdzihLEhDISBhmLrypnwn2CJmHCNtaEyGym2EOUpy/CMGfUpp+jTT6kGYoakleW1fQ4fQ405mJ2ZzZ/gRFjFu7TkZwdqPEaHqRhs250m3+6QLIR9/jj6MMkEGcQj2aBV85mk47RQPiRjFBOpZtwo0kwdrYLSMX40m6VI4EMde6k7C3AVCJykI50hALQBRkk3sdKShgjNEuBlxsmdI9dgHzZDnNjKhtA1kGWjSCjoVZvjT3eaaEcsnkbM3lrCtyKMFITwCjAVAIImJYBMWqHbsSZhA7JJxqZAEsZKidaZZJhcEiGk57WzpYIEUyZG6QzoxrP0OlZmeSDNpZ4Zl4q6dJc7BlUpLDljiK4qv3Bi64nQNVYA1aaBS3JU3FnVp50hDu/wCtaUMe/uNLHUQCoyYGZV5HILXoyyl61hLF0we1I4I5BPa9eKfuvFP3SSMMkgJk3pEVGzAnnZozgBBBMkTKYZNRppp9fXltX0OH0ONeT0f4HY6PP2K8RoepET8AnYzg53OdWVdhFikHPJM+VIoQkF4JQ7qQHIxXDcV0JVdXgVJ/HnxSBL0oRcZRUJkWMrpzpsjmzdsdVixo0vVOLmQD1OSK8rrpTUHWKjBwx5UCHDFgLzIl2m96jnRhJCQQxAYy48acUKDDAC5F08KluK9IIiyLbGFDB0dgMAtS4gYGCTJxFRSkhXBG5MYF6MMQMQqVsylc8jKgDmGkC86HtECNmkx1cO+tPpaBwNt7Xx0l9AJMOwAJWpkpCSkuI1YvTKiaMSpvnQ0MqTmKlOkhbc/uKjDIziHgyq1MoSA5BJuOO1YvuF75rsXr9VOXnGEelj4cmxRgx47M1q1d4+0j2DQufy0ow4OrrUxI5Fg0Z1n6VSLknGX9a/oKCEszBFCUjyC44u1JahuDaRzV5bV9Dh9DjXk9H+B2Ojz9ivEaHrRNXDF1m+TzGr1Jyb1pnQLLxavywpeje+GNmoNNFJJBQEY86FN6QHNAWgwsAQAYAUjGQAtxDaDWkQEIRJEp4qStDhBSiMEAM4JdGF8ACn8ysbAROS5z+sCAKgohgAgnpSVIcEOEF7tJnMlZehYDkFJ8GSisZLw6Ul6eNUhFoCj8RWOAwmzfKhGUl5AIJc2n9AVRJZh+sCAhRJWSlA0NPswYvALNXIbvKa3SQHnAVJg82Rnv+tLqOtwFmsAIZxF73f7DDULTRt96Tho4TEO40nAwMpIfoYIBV1f+68r815X5ryvzSUu0X+qC1ZzYoYVDIJLhTYMdmImTdhgjLKjVkD2Cvco0JOJQJkMcL01+lMkMiLjlFK22C93VVw4NLYWl+QOY+hxqVs4jpd/gdjo8/YrxGh/joJ0AEx8gwc6SGUuRnQdAOBhUdBxQXlIdqj5UeQ0lFSJUhOlW0iT1K/v7Em7xsX9NSuXU3YOn2OTguAHoVZslLiUFxl7AHL6YDbBs/wCRWnOgIcJweFF47CZ9r2cZeFT+XKKN4X5gpUnBiCbnwO9RboGXtJcrs3+A7HR5+xXiND/HRLhuibE+80Yi7RiBU8MPruX1iP3UgF1uR+xcayho2qNlqOxPc+vrNvHA3CKHALjFFOGBZRMcF5S+q+giJI0eBIcQdHpDxrOVwnanKdHGpJcXAmSrgFAkEJEZE/P7HR5+xXiND/HRfLMvRRYKFHr9RcXfMfqmiw4hwPsMciZaL2QosZBD0u+69cvxPoWehDzaKngOHeupPqkuaQ8avQ0dYoQDRGiihKmeJzNm/HChzMybuct1tIou0S2z8Oz+d2Ojz9ivEaH+OiMm6zRX2EqwkIJoiXu/VRmXtir+vsitxhox+5onYEDY9QXBqOQY0rUGxjMhyEclM3Mlau66r9fC2eh+oDakuW1o0dWpIM4fci0DgO9CKPhSP5vY6PP2K8Rof46BNyuIe4lWhxDgfWzbm1flfZEb9yF7PrYQsngR0ScqAkskHE8ojz9AmW8Q+gfowfSb0QQM6Jd7OU6FL1hhcCg8JVxXX83sdHn7FeI0P8dF34M9xS7ehzcT8M/7AESAJWmINiOSo9/W0QHHAeRlRjYpXIHbreguFnM8D3fQ+h+U1fnG+x0efsV4jQ/xkXYi56Sv6qXCRTqPdPRqMAYwtPv9i+UXGYwTViMaGkD19LDtmF+WRR/4ML0DyOv1tPoKwCYOtv3RN9IHP4fzex0efsV4jQ/xkX5j2NVYmTkUPl9VohjaAS0ZEcb1/QfYXk4fKho5fFV/XrCekSs5huhTAEIJ1S/QJfK7ovb6tPofePc/OY7HR5+xXiND/GRcH9PNcymEPAT7PquQKGKss5LRChl2wPsPwKh+6E6Pow+pikp4BNF/MDGB7qwWUOAR6Mygp3/4P1afQWjDFEFoQEftMzJSQ71LWBhjQ836foKROEXu9IoqYyP3QAgokTP73Y6PP2K8Rof4yL25RwCtiryeoH6H62ZeyGZyHr2+zlZIcEn3oXM4p2/7epxFGM7sqIQtEGgUdF6fAaPq0+hghQR9QprZgNeatrFterSDY9W9HuqSFTOE9Gktty/tFMHeR3cvapMnm5Hg4ur7JRveR/ysk2whHT4VlUxM/VE1m4BhO82+9Qm8zw6j6BDZLlKKDjfvgmlMutrhHTWcto0BxSsVbeJPpWCtpOsxnWLYEN+zDIKcWtjjG/8AzS1tnPs5qobeYodRTjrwTOslMFpN6FBPTeX7ilCc25HXSGnnAb2SjrNkx1K7HR5+xXiND/GRenL+RUYK6PNvZ+uqSWkknpb7QQ3c1eom0a6qRugcl+n0iRyGDC8/19Wn0tE+AAcITGoXbyVjibN58WaDjoZq5QveodLZzXJR2ocIbML1ijphgCD75sDGRNSt9If3RUrGnzSKTKd0M6H0UE1HJHw1D2/ZqiqRdBO6D7KmgjB77I70WQNUy0iJMElnGvP2K8Rof4yLudmmaJeITvGE9/oUxZHIMagRIZxJQOFu/wBnHbjpDzyiatDIFvLf1P8AngqBxP8ANv8ATeC5Dfm+rT6HaieUXv1SMm0Jxfh+b2Ojz9ivEaH+MjGUxzxMKLASHL6MFZjVcJR2hWhH2USJQo1HwoA6IDwfm+otalfsszjKfc9PffXtPofkdPpe1O4N4pkbn5PY6PP2K8Rof4yJmMjODA7fVwkq9PDLuFn2sYRPBIpbdQG4OYQeqY5D8VH3pwgDk/uvTNLDBHFP19X0mgYwDdyZoRy4V2CPu+iZkIg1N1cfyR2Ojz9ivEaH+KhQFWApq+Krv+n0NYu7ICVpREAuIW5RPX67sSB0WpEykBDziKQCU5KdFoS46g9JmrDOxdLsPUv5CVt38kj0nitfrfSbAlCSN7tFlhhKeXoD6WHBCE6UlNvGBB5quM/kdjo8/YrxGh/io6NbOCa8wRn7+ioAjGIX6UdWoTDmyAgKX+zKkYmZGnMlApM4uhtNKcVIkLQvZ9AIM098KYIGKWPC57U3I/Eom1yeKvCl2KYQzOqg8mWU0AIIkiZ/SEODHrysHEVI0Js5jkBOXpe0PDRQ4j1yPtHp8Vp9b9s0C1tsjkkSzu9Ifkdjo8/YrxGh/ioKx3vXV/arb2TMZo/t+ixXKzhkfFz0UoljTEp5vLu2GMIwyiABgFYJo5ZyADYMANKA5h3aHCSRjk/R6jjRYI7TimCYFy6R9D7XXyJc4YOdQ6LmIX/gi9xFRUxjNmH7wcRSkvbxFcNxB5U9CJHwJA4IHz6S59WlntFcq8WUz39Fl5gsVBPybh8n1fQcdWInlF/9UhMIhOB+fTP84TJnMcyoTD64SR/CmXQkJyuMRWJ0+nsdHn7FeI0P8VF64nD+BNSxc04y/VORh4yPZBxykqeoKdrUnPPAQ2AQACAMAoQcMWja7pRB4Y80RJ0GhBQdID9UVhq5WBDUyfUz6oEgcRKu6SVUL4+bvJdW0kG4mHvFbneyY00AY1CRtaLxdIaRfmhIyHEzMnZJ+rxHUY3H91iv+oH9+ju/t6Fmn6uP6BC8QPeIpscxrwj9UwJmUDzYd6UDeLE8YbfQPA1GY41KRJHEQOwef4KgKsBQcdras/MH0/Y6PP2K8Rof4qLYCwa3I7dqnoT1oAvb8ir5AwWZe6t3INFOQOV4rdN1V+g2nPAR2VZpAxsMPL6JWGoweUvRLpoNv00i9Xta3E8EKBgFEI4JQkXiLqW3FgTZNQSkkOThM5xNTEmHVo8FCWpLgXXG8f3QFYAnR6PA6PoafqHkCYgKRvKuc9M5zwKvd+sRtenBoV4OfufQEEXcwnKD3rFnidyZYoKz4ZTXEeLCjDoJhm/QOHMKuHOPD3JfgsHXBiZ9N5RQ8SAyCA6Hp7HR5+xXiND/ABURBDTXYFWOXeoyQbrJG6Y/5NGDODgC9A9H68btcE+8URfBHiAlvolYfVqQWWzDNOETnpk7bYpwLj1FIgANIlR90MwyGcRgcmpiAQJlQ2/g1CmgE9ISvOFQtGCtwrN7MLs9Fl5lxrdTEq0Bw+X6uH0DwnjN0DVWwUlZah4nzf4UQNyLs1Bk2Oa/UGwJVYApsekVvxjxhG9RmKccmNbKkuOIVjJAOB1NHcpS0rSs3nGhpjxo0ERVxVsS2CUvbBowbQgGon4Fw3neSJyXVep2Ojz9ivEaH+Kh2MwDgM3cX2GlQ/gDdDgYHXOhM4mnaEe7r9bkwOYmftoo2czon9JWGrmXJY3BHpUpLrsf9YUxPaHH2E/QGAUQjglMM5zADz3TQLoJQwkKr3SlzA2JNoJVnKhTdoBYzgaBATUZ+vjtXoFuH0XF1JbDXYuDkC50UBEiw6/AwDLr6FIpY7Eq+9MdbMBoMLgEAGAFSUXNGrXuNkxogOyDA+hzJiSfQ0wxbFfJOO9fIf4LbakSlpivpvBh4/ePBbHFUPigpS0B1ZeaTyj1djo8/YrxGh/ioWmChZgcP04s7xUff6+dsry2n0ysNec0ekjJCosSSoCkD1F+V6GQzgzIFkcncpySbw2YJgPUWpSvxMVQbky1q4LY+7EulAuwU6zXjhV+YtMREOgRMUe1GsspKESAwKJjfauc7Q8r81HiGkn1FWrszBJxGysZDUAOKNyDDdKPHuAYHB4tuTr6N+VNMLyleMGdR8B2xm6riua/VayE2Hwa4a0d5xflkWG3hiNPodBoQDRHGopUvMrdTuOFWjACVDR/Sm1SNWUgN2wdYdqBsCRGRPt2VeHTInMF7+s7HR5+xXiND/FQtTEcYufooz6JpEfaPrxXI4r44Upyx11wTqn0lYaEFsJWzf6XD4pGsD7K8qsDMmoa9ly9EexKCc2dRSzAKxf+kX9/WNG0J96nEzJl1g0NJSBTIhVWIIgrM8D++r21D7mm2c6qO49qNHAQlG5JGGcHAVsn4QCDn6DYHYCTm876SNfA+iaJiJcojsFpRbLk5GFzhx+hW9gNOTTrmveR2fk4UnULLczVGeoVLl1gvJ1vGVChOY0XQelvsM5AExKD3UFG1LHOyuBgbB6+x0efsV4jQ/xEOHAKu1JZSxWzT9FIYDXdI5jn9euJQveDXC4D3fpKw0IHYTtlT6ZFEFM0O8W6NQq/9I+69xfQrWaji2/f0x2aXFb7Dcp0EssF2PUUhRzaTdXEEejhNGagWO1XfJul1HvnqWvadA4iUGLMific1gmDA5Ppex4sf1XFzmnEMk2dwNl4lAZywwIaV3qm1YHKSSnYW6CghpKJE1H0vt2EUb4VG7R9jsdHn7FeI0P8RATSGo2VKswDeh+/o8uVtIQuB4BfrbVDElSAVNFFPolYasTiJoegTFt2QUkfuALhBfTOC1FxSPf6YvMVxbv2G9rZADiWHVOVZhFv53T6HIfsfiNz+w3k+BI0alyd3tviOITn6jO3AacRqczXLkeDfkYNKTNErcUruQayPSivxoMPmIR2z+ijcaCWy99wa3wKEGaXIPdzXP7HY6PP2K8Rof4iLPKurwWv6CxZdmJDTTFjvOGO4MvpHZNr4opuVtplME07eECT+6Kw1ZnTTXB+/QLSFzQeyJMo2aZgunImxjYADYPXL8BJD+/SDBTZG3uPrMQ7mA+zQRYAdAIPb0WZhxo+2+zombjRhtYOo0IBERuJ60ERJGpSriAE9Vyh3o2bxnsOxyQ1qLAoFC5CK7BeFfQoozoqeYnHQQILH2ex0efsV4jQ/wARHiddea0+obw0EwJiO8SOSG9PSxKFAMQyTSkECRITWibIM4lgvMHcZzplYxkVClQmAMX9UAb+BJQDdF8dGpahfQgrfhP1NmiDSlgfJDDFyFWO7Jg+MueNyJzfXL8Zp9Pu/VRv/wDB9K6cOKl+yEwkoDij90qqbrTdM/aT20LurlzE0vcLm+Qm/Jl0qdQWM81F+ZLrWUwrSXaUus7UIBERuJ6ux0efsV4jQ/xEeJ115rT0KEcCxFgaBlyMlRlEkEbsZm5JvSAYAWAYSomN6g5AADlbUELWsvupUFjtP2m0BEqUJwUmRv8A8rBSggObRJJk4TpNucamNMrISfdxg3VnebYevHZLcBH6eM0+nGPX6LRthE7G7DH0r3xh8Pcj7Twuj7mnUo14mI8KmKVzphgHGi+ZnM35wv7lZBIV5i7hwXhWEySxC3cDmejsdHn7FeI0P8RHiddea09IkLklXqEK4NGFVh0o/Ym9YTw3S0EquaHvgrIRcIY76ISDlINSWHjNPgKQ6RFzuZ0JU4ADjx+x5DR9PGafT2v0X1DtlPtQN2+yKBQrLGBNNPJlRIiSx3+3iAXOQxJDqMTxPRzRIfVCy8Rq4/5eVs4uMlA1Vhap1HjKVIhLIdsnrQJo1icYwrsdHn7FeI0P8RDHMMxxdRqMNwxfr8TFZDvAL/Txmn09r9FpXgvlTaXX0uKbuVl6v2cURhr+jK7XXQD9fbDhyY2f0erhNMNOI2qZP3up7u3Iip/i9YuSh0VDBKcEwJkQluvxrz9ivEaH+Ii/yrqcXP7/AMRwWEXfUUkQGvGafSmHzM6x9M0sIOk5CLs9LI2JfiB7j9lSKYodEo8MfuYLXynwKhktpoCe/wBjsdHn7FeI0P8AER4LSmErH4nsRg7WVV0ZkzrIVgsgjgEHrvtEGQBg1C7rrSNAJEzPRhTNTiqE2GOX2J9ouYugGasAatc2iYEcMjilz+4giJI0lZdZpG9g+x2Ojz9ivEaH+KiRSEJjeD3/ABDwUIaReRcUJ71b/MlP1677S4nC2HYepRqy37quIDz9D1XY+2Uat3DOlukklkMQbiZjf1YVmwFzaIavhk/eMSYEZxh/FfY7HR5+xXiND/FQcdSTdJH4o+CKQ/VYX/iF+vSBuMPYfRoBQ+EDMDgtTIQ8kjxSHm9OCaCKZgFnobNy1R0xIVvIbhzD0AhiEA1VwpzldBN1UzxpY1oGPjYAwA+2X5agiWYsCJeLj9bKwBzh6z0+x2Ojz9ivEaH+KiDgyCYLZfxRGxbcknZroQaFntHp8LZ9H6Nicdc6DLyrE1pcycncbO56YvewG71RdbkNSbKzyjaIclA+5J3wSdQq4GZsDiydkU37wc7ULLvJvWH21AqgF1aEURhOn0DS8HewT1rcXDRPqHJ9jsdHn7FeI0P8VFgIl5nev+KeNVEt/qcv36Q2MKZ4P2+j9BpMYWtM2iSdHKkTIODqk4TFt+P4oG7bWlIOcuVGhB3oEHt9FitJwxPyuX2bsdHn7FeI0P8AFREUE2pGK/uoKsFinH8TYj1aNvlH9j1ln6h4iY2MlhGEuO8OdHgQTDbRs56I7fiOBuBuCHmr9IsFRwAlelOqPeMRHKud/snY6PP2K8Rof4qFdm19KP74RfxBPqfxF1IPWLP1HxtwpCEqRqrKs7d3OyDpQuzc9wdEbJqfh3HeR8RjwB9M5IHyLh4YUMPs9jo8/YrxGh/iogsgwTF/RSrmzHhOH4h0hrjKPanAjdB9jr6QOuYK5XPt9Gn6tzAH9Pg4P/KS+BRxdjkYHeHX8KAcgjF8S2C8lQTHWxBRuoQmQJYM21KAmTjHHRDi6vtdjo8/YrxGh/ioiCYo8Fnuq8kqN972T8Q7M1w/bKWO52fT8jr9L6Diq4HEFh+8z24VFzrkXOw7jB5Ov53Y6PP2K8Rof4qLYYsuK1kJuYNlPefxDHxaUdlXjRfTSmrTJ2959HD0HFSCAIkI0lpGXxxwukaWqyysi+sbsnlifm9jo8/YrxGh/ios5PIpmiWRg5xB+vxHcJENUQ9qCasQnUD7p66jh6Di+nCAstD2Uv3FiVYnr7xJCWgWkOfJ7nWPzOx0efsV4jQ/xUWlmGkrhfDD0thOkdWvBl7WvDnrKmuk1g7Jaix7T5Cm/F1fa2khcwWbyhQlzwST7BY6bwSKXaWyEe2n11HD0HF9TRRCJIKmc9KvMjqaYmdHhsQ+mzb4cKDX8jA1Ex/K7HR5+xXiND/FRYOWI4s/dXj+qAm9roGmBOwW1F4svFFsuXxHgpiXmd+vcrJBsoHhEvasX7i7eYUD2FMEo6FoRLi0QT9HChB9Tz1qwkl0qxwHvQOzRNzXuo5n8tXTPeohQy5dX9qFmQkRkT0+8rf2QVBhxDn6AK3BHb/gfR9BMISArugxWxUqWmN+OucYxqqd7yQWYywBLsfVtbEIDSZC6NZZqeCQdgwisGcyHeiXBZd53cxG9D+GSgbJZ/I7HR5+xXiND/FQgiJI1MbEy2u/ekQAWgCkRATxTKzyy5xhWFVNwMQS8Ajer1NXW8N1DuUCnyH3VCyMR7EBUMGrg+6ntRjAd06ADq0JflSo5wT0qYlHaaOdMbw3uZVOODOQ5CHespBj00hRcl8SZNATomnqgSQm2aHAqNJXmydZ9Z2rCtZPiOVuPAqGa4yvxDc5/VIdak1le9HSp4VEPcfR4DR9Gg9FIAcVpOTsPYmziXasXBkchOOh41DGUKcVNyTH0LfNN7PRjZ4Bhg5mDy1ankiSJ5aYDMAjai0hlQxmx7w3rDkWbTzb7PKja2JVA4uHnEfjdjo8/YrxGh/jIBFAV1t9zV3ex4HnMfsYYglI6TlkCDi341mgBz9C06EFEkq1knQUyyDAR8EvJA+ybQIGR4jSpjvNw1VK5qmSm9oHBZ+fDTeM1eNAu7G9JrgSM8P0dVYY0JhDVFhv0NYNp3k/47VBcjOIXtQv+GSj2HoLDQEDbQuLSRiZwfN4w4KOLvjZHAKFLZKjOYcg+q4/Ty+j0MvXgSEJWJww7rHiR/woK6cAQkTlUQ7iZqp7ppyeWAnAWWgYWwNbYD7UBwCpOKjCd6hTB6S9BrH8LsdHn7FeI0P8RCHAV7osOZnah2XYxZuy3IONM5C/mJKnkmgRlsSWdimCIzBMqqUKxYY0VMTlMeyd6ha4E/3yVvrgXNsdaSRIpYqteN6E2eS+qPpFGQVkTK1WI7l6L5B29vY8J8FEeJN9eTM4iOrQ5LdE9AHcuaZ0vEN7qYEefG5POn42VUoFUAurlQII9z1wOtS0lnEg62c1ovKAqpNtBXFX6P0YPpz+gzotjUn7+kSZNYxP7ItuG9Oj1wrLH3B/x9XJgQhIlY2+TT6F3MrzRdak+cwIlzovSsDwaugT1rCXWYt7qfBqoOxHvTIJc2F3rtUcO8n3r9vu9jo8/YrxGh/hImPRPSr9mDestgYgb5OHU1cncXB7ZeLHOgbu1ufUy5A9KxTTaMIJ1qfX3mWW8naKjCeTscVui0Sxeph0LgcIpR8WvPxPk40Cu5DTmfWPpFRUUGoPItcO5+85oQKjEjYCycI3OJmV2mZn4zbq5560ZHkwAlcYy98L00nrtg6R60eKf+QxDiNBr+BgbBhXSO0+hPqfZPUgBMRsDLlCaQtjjOB/Q2T1lIK2gvcUewVxVHnBotXmaJPCqegNxYcBIvIq27OJScC7kEabwMs3EcDlQ1mMODomI7P2ux0efsV4jQ/wEb4GgtAxXYqYbAQPYOJl4VCUkJJwTdcLblExJiYo9D3b+maaNX0UEWXADHBy5UCniSyuGI5zxqaJW+KHa4Uuo7GIb588m5Q4WlEiajUVFRQUFBTS2lWQhGiIjtJCg1WS6zWy0TQc7jn6OSU4NDT6j3P9+o+DJ8o3Dg/GdO3VS5CDiXJ3HAo3wicgcEcz7SARBGyNcksL98TpO9XJDhwG878BaIoRAXZ4I8oqN/4iOOXOf2Ox0efsV4jQ/OQTVpKBqrhUShWWHeOJg402GVD4PScBsdKmMC8F3b9nSgIABABY9E00avrqAKaxuaTCrDrFuOZ7PWl2Dk4DXU+FtRqciyWemTTRwaiooKj6LSutjzVnsOvVzwGMcUPn6PBT5nOmn1PRFDOkL14VEFwzAJ0hc3sUDFKWDjOLmpoIdWmoeSD+qE70jB5JPcWqFv3mj9lINjHZ5jwZKxPrJDbjBwncCsNb/B/fozouKwgGyersdHn7FeI0PzEKAqwFWwWSRP3eBPEpMmZUN7IcTzqDTHwDbM4HVo97QAHI9E00aNX1UAU+hrI0SsXIDN2L0BCXQcQnUOxU4ARFt+gg8qCg+i0tLT1xHgEUmdMEeaH6bkyNP3mcxprEolfGFedMK3I7wHvTyWTkD2mpZQXBB6Ut3BQ91tDqDFXgbVNBYPFq8vek0LnqnTCPKgwtIkjz9UIjYAu6XFjvUanF0j206E4YoHGF3OPcO2Hp7HR5+xXiND8tEUfLOJd2HNfZqWqrrO1F3thtUo4YTiSW3c8KG5k3u6QvFalJFNRRqngepHVjQVq4Cbyg1s5MDtTR+xVAFvoRIAJVwCkGaIEnuOS29KLEOtlgdN1p1AtZjpR7QYaymO7VGCM0NOT+1OC1safMtuxWEVcW5lLS1NOFLE3gOwqNsmX0Oyg5+k+M0+luNCUd4o8ADzhT2+8uWcSh5NSKhzmHKztUyVkAPQjo0wLGVaeKk8IaZkS03kCTxZqfTWTcZGE71HMEL75C8vQS8YDbjs7lK6iw/Q0S04NxpowQHnmzidMvR2Ojz9ivEaH5KJPcT+4Dnhq1GBFsF7js6mj7+yrkUnVg41LPRCQWkKGy0LrtcJtynWXrdeO1af6xvUPQa6nkA4oHOYqcZOTboPak5Tyx49oHvWKh8Oxyo4JU6xWp6TI86NsWCTOgZbwVJQRkcE9AC304lZGHE7c19BpezLJD7sxvJbCiV2ci06K48JWsfHUIHhSnIowFsRZdaVy4b2WKRUzV5Js9KZ3CT7yTPIUvRJerN7LiJvUDYhMNsuLZ5OVTU1b9mZ0mOyonMGOYfulRNwm8oWd59AZ40+loqkns0i9FyAc3S72n8Kz3wYPEalheas5HuKK6eNNTGmFYTrig40j11CUuKkXpUFAJII+WZuSfQr64phOZuNzcp84k5TM+bIej2Ojz9ivEaH46AbAlVgCmmlkaeEzbrccalq3N9QSVNAxnBSMEX9y/utyiQFeaDsy5IHqRrWIA8mkDTfEnBg8ygd8sORCfzaRuOQndgdKoieETjsLc4JTy0vjLu7OpvQbb8tM1+FGtDx+Rg8z051QIjYX54GdRB3CTspwdqlHChYLNZga3jVawASO81i+3Gg1/AwNAMKKjgLT+4tjNrSpz4mgQm0HGoww48YHEvFrKBkCO9SC/eVPiO8qRJAIYAHCnH4quMzVcdiVkzZQKlPXWu9DnhjE1aObDxD91Msia5wv7p68YeFn9Vh5tPFP3VxpvPAf3T6W0N86EQ6ECxOLFLlEiGNkPDLX8Z2liCBwhc5NJl3bhvsydeNXPVNsXTT4daEAiI3Eq2UtnS4m4OukXEb7Yfs2T69jo8/YrxGh+Mh30GYAZtFmLDmtdGjmdBknGFdJi9rDNYaYsgQyRgSQAyADIqamp+ylg/wBPAschoOSeZAaCex4lYaeAXDTzTSDCkMt0+K26laFk5fQXgRP0mdNhcS6Bm7FY/PZu73XUmaDZKNUudmhSUYADtnOGXVMaPiCMauq/RY+pMRI7N8hj6i1BZdrB3PZzmh5XXWUStqpbFZmreWLY/ti+47fR7CYfYfsDWmiZoF711+uNeQ82h+qARoibRy5krDzAWeJj6RSUEyNhc8XmxzrHem4Rima/8/IAzUKOL03556mHMzgmL+q1+zCMQZXyr9TtNTlra9RHO/EfV2Ojz9ivEaH4qAbAlVgCoyGpUg22ND94CqUEf1PRrOATYEAEAVNTU1NTU1NTU1NTU/XGaJMOOzvQWd6Se5jw6VORM7oRi7BMxpt1p3OAWcoqGnGJHqT3VEjMz/D3dUO/NWDpBhOBlUCKiwB+3fP0CdvM1oOREufrQPwmQUkLmez9ndLPGgMwJEZEpXGxF4SXTT0QJ4gh07no6W/04MPbShOiw5mdqlzCCNzJxvKKdYvFiW2Ps51Z2tEns5A+htHHC6ovhIJ3/AzYMDjhU5/QDBQZPI7VHyzH8JiaHnERcOi1FncI9iaEQRkfoRAmAwDsOpwKUJk3XK0bthwTRpNzhtT90I4hrWEkbyBjGgucYy+nY6PP2K8RofioTMB5TBQTMwtTzoqLTYHleN40qampqampqampqampqampqampoLcG8FCN1L7jIprCpYd8B3w4NTiaWQ6QzTDA2j6WQDQD0G7FhHNEhzYKY63exY3dZ+wWMDgxe08IdVJIYUW6QV1ByajT1+EQ1WjDexnb6LDSYgWNgEQnF2p247hdyewIHSmXT3uA2+JwaICRDG/Bw5B6I5dxUPZPRMARakoCy43fbMjTBzGEFycgDOKYgrDr0DpHpSlmIkG1FQHhHuRUrN6IuhMjMilWcEyc8Go2RzErGrSeTYExwbpwFDRHBzgFGiWTcphUO5iW3wmeCmNA2BIjIldjo8/YrxGh+CiOYsRvqJzqICYCThi7FNnrEfcD0qNOOh7mKB6E0BCkmyW0351LaLs0We451NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1HfRRUD1pygvmERjYvdy6UPKKFp05fQvikmugTADAPS4S7nUv0rHP7IwkBrkizyYeVTaiAsmiOi6UcnGt2R7dasjrhOAj2VKAqwFPsSiFN0ektSZ9ODhY6LbalyWvGCcMOa+1XU0jusw4EG3qtKyg6oBfM9CyIlEZhM+0cWSGIKZwF5KG0MOQQHQ+yclgcgi8V7v0QcRHMPM5r00rKTXQg9AnKsa6oF8ZOJdOetY6JLLh7vZGjXY6PP2K8RofdQoCrAUjk6HKnBzaj11CVuAgHrRZDecJc8E8qeTppUnAzOT4r9KPA+Bw5H1cADDehdEKjXG2oklTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU0diQM3QNVbFEVi6TLw3WBq7Fhga8HVXNW6+rAUtLSMcx/tSCoflaBg7aD4jiLoPIDLwq06dKyRnM3wJ5UB+h6EdQuuM0FQpCiNRMtn5ouGF5e5fVgjTP7F/G3W4/UnsNTQKOFBhu32m7JiRrIO65fatoJXRvbK7HKgE96gv4ytbXesYjL1m9+qxqW2VhbMNkmDRTKo8hKTKSye5sjnXn7FeI0PtoJq0lA1VwpN47XmbZ9hvV+3vhHw5qj2d0uWq6cCh8eCLl8XK5vrtUKRqyLulEekR8zVSampqampqampqampqampqaVmBKrAFQ+C+xmaAE44EubQvD4WHPeGQZHruZIJ0GHXqfaGhMZzhJ6KDCcyAThLwwSZwTMVOe7jDxHDudip28WE8cu86gxAQDRHGsMhdFvuez1yqZ8JjzU+6+9DdSyF0S48fV4XR9VWthznBHC7lQiwQ6AQfaN/hD4/aAEAUQjnSZTMI7WOxV+LwOxP66dIjmwJ9PDBYJfINx+KnapJgbY2S9efsV4jQ+0iOyPUmrybY7UvVTc8GfJyUUwrtwdDmy8KAAAEAZfZXkshs7i5VNmwGuah6gpNTU1NTU1NTRkCRGMDGAKxRBgYlmHMdHZqampqampp5CG7wHAcc9rZtBYpZBfGONsvIy+x/wAyNFth9qeaSYrkD9CpFuR1LXsQbemENCOiWY2ZKYXMQpprsnU1ioR7AOXvjHEngUUvZDTmeizMocbnt9caA6MhZveDZ9uN/G33f19pRYQdAJfagZhE6BI6tBgx3i8DWmgRpwz3L9ez0efsV4jQ+wg6PzEBTI2uEraDjLwU36I3u55HAvuYUXFYQDYPt724gCE6NT0CPK5bpLU1NTU1NTU1NBY+PHRGObLiVh6gRYSG4AnRVNTU1NTS0KVeeoaGPQzp1T8VcleourwfsrDiD1EXtcvtJheGKzf44/YzoRgF03jZ3qQ7JtgauHFLTZqTrDjXd7uRTD5iEds/oAgAaH0a1wQSiws0wBvQyhcLMxAOhchc/t4W2fhXquX2mRqKNpOU/Kg8DAZBhSCbkQ4o/YdXodjo8/YrxGh60SwYm9Gi8nfapqJjWeH1hx5KnBUA8wMnC+q/eshEIwjY7DSU4EnkXGpqampqampo5IQWVuIjZMxx2QTA4F4iCJYlQZwzaKmpqamiLAVTAGtYYIha4Q1cehRPzAaGurmub9kxfXEs2QM7y+woBBH5EuI5n2Blwd2HBJwmeVQYghunj3+zjUzF9AAui8od6u1YUSOs8IFDjhQUEYy7LwpvAIuaCx5T9E0pXaMQG8L1+4vLFhXDnvOKGoADMf3t9kbgXHQyN5nnsqICQxhCdseqVA2xsvB6CA9DsdHn7FeI0PSiEGpANVaDlWbuW0ZHFvoGNXOflTt5xJaY8KFsMOBsH37xQZaQqme9zJ0seiHWpqampqampqampqaneppYHngbj+2HCaNIREpfKeFtn2kAiCNkaAI8jdLK4d1+UaKJKDkdLnIoAIKJEz9SJAMQmwY1CXlonADwZ/sFOB9tE84a4fb0M+FEbtSbiHIYTyNho4xDh5F+udFqNpt8bg5lFaoxPepHC2z8e7uq3+Jkns/bFdHB5s3GbmiTpRHwAbwziw86jZZyV6D6pdzpXwjsGRirGdLUHU5Sld1L/wAKUmoWsjbBzXdVwwAyvAgID0djo8/YrxGh6EO8VGzpL7jvE4VKcEyIMlZ9TjBWA4dwByb47/YlTG6IMQwIxiZi/wBmM0k7mSzyYeVB6ymyliHgDpU1NTU1NTU1NTU1NTSpACVcikVJT8eJ96hgGAQAYB9w9fwIDRHGm0gxVfenvZSXg5iRoLbhzD0A5eDIJXoUplGbgh7L0L7b5ku14i2Z8jOrqPTgeTQYMcDYJBB4AWAMj656WTToPeplezA+TD3pXi92Tid64dQCDaXsqSrGEZ0RBrauxXvUMaqjuZLtUSGxB5sO9QUzuPSZyoO1YJJ6plZfKCTWLd2nwaULtWguqHvWM2UO4+1YDqw5T96Rx/RIQ8WppH2eBs4IIsYAwqRWbSzXEz3YsWKlmuAcS/Rl6ex0efsV4jQ+iDfCpwAxVyKfgZrBbmPFbQcak6OSHdTg434Y0TLsAOLq7t/sowUIQmDYg3GmUtWgB6MrRzCzb7BLphjJWu1gvMoQIjtyNh1GpqampqampqfrNW/WtYmb0tSxjc5g8d5dD76xFN7IRXRtUh1BoErAFltuzihAIiNxPoixTsYY3OwUKMWzzuh1lz+1O4bYGRquAZrTCRl0Beae6rrROjkWB9gEAUQjnU+vv+miadUSz7Aqdqml1yZHY96lnbUhzF7VKV5Pcw96gyw5APE0rJYxQIxuzrM+Mcpxwijrt47qmw8Bk/vQV/g/7yVrgx7+zpAUWMhX70YmSJ6pd2pgrcmdge9PnMyIXvKA4GyxZvcKLrDSL4xIbsjF3hQHBkAGyY+nsdHn7FeI0KIcsSi7Gm7BUd3ZIQTxXO2hNHQtDjDa57r6R9wzimHEcHccEzFpbv8A5SNzBHMR+wvZsJiuHlBwDS9uXiQXFyGDnxqx8RnWCcy9Cx5hS/A0nEHKsEHO1YAPBqampqa37hxMS5SDSGk72EfgOoMPIHERxKUTLMrvXWxmJa1GTnaAzsgtZSkASQyBdwwDCLFR8wKNg/X2nlAIzdHaUUBQAdLzLci3GXP8KQumP7Qq+tbN6hNYLcf+WlSWFxe87qgEVNl3pKb2qe1lLCfwmdQmgAAICsTvQOk0WvLlx5mTk8qcEaUQt8txTg0kQQE6m+feblG+ETkDgjmfXsdHn7FeI0KZUWWFAuDLi9Gr3+kxPVYru/eGMybLBXmzdND1rSHFIqYs7ZP2PnpRUguEByPsYAHOsmPEoMCtrUNkLCcYJihQios0Q7T6fnjgbHiZJ3OCLr+bjTxpLZNsYcTo00LpTSXDfpzhwAG0hiOYmSZn07HR5+xXiND8BEgTVgkxNzE3KbWeJFJ5IGw9CAqALq1IgdJ+al7cjI4H2gVgJdquFrQxqIEFWqCo5zv3VaaSzjCxwgn8RYGbK6qfJ9pQIBXgUI8onYPb88IYVAcTuOZnxhpGFdDODLoJzEcvp2Ojz9ivEaH4KLwxBmRBzOoPrKGDn4cXKnEvNrP/AF9tmcQwBOk4TzoItmUlz+vOg+SfanbIkAfr8SyLiY7inv8AaRYiMJldQMYgA7fwfhGpxtEJUQpIicvskXszCOAr3iwu7F6FxhbIwGHFLUl9feyA+msGQjBEcyRTp4qTcEFFgpgkys0QWZ0pschHiQ12Ojz9ivEaH4KCh71TG6Px2KjZUTdKpB1sy7xftsDrtk5a0Vg9gnJJTaafDeEi8rnekQeYo9yajP8Ak12rRUbn8SU2oHHtdQnKA+yJOpCS6hK5FYvJZM8IDWKLYp9SFZXCPaa9qBCQkRkfwhgRaS5JxIpybcJsXT8IFzIujT7MLU6nYJwBHD0vU0q0CnopzqXwgNJ+P3rsdHn7FeI0PwEcRsYvAzqBAfAFYhIwBPtyPvNyOLUqQ76Pz5agAAAFgMvRKH8kOjScL8G5F41ioAYkc5q9vX7PSCcGMTp9dk8I9Gn6jlXpZ81SaQO1dAonjURxsF1wouwpDbglvTnhZDGAP6+2rLL8GWzhBxoZYQokTU/BMVYdNQp6D7NysWOKH39KDCsluJRM4gqc3xXY6PP2K8RofVAjgz9txi2SAqTldO3IzpS85r7Q1hwCWoYkb/u/FBQPAIPXd2Evu9nUoFnuwDuffIIiSNKu9Lf3nyVOg64YTVXUFFkwBZ4kARJPq9vTG6J+2cY8iviI1TE5mdSmMJ8dN4y6afg4H75EHu+zfmZG1g7+mxkz11v3UEvJo0XzXY6PP2K8RofVEF4sBdurz9cWZnRDI+Ci9hJHJ+woEuFWUhmNnPPlUiIMDYcD7QQBVsBnUAj1v4qDtzc3i/Zh9xg4APf3qzUWDm/FkjbNeO1A5knNYH9/bZLht2Obva9daIhxYw8+Ax1x1/A3J5L9z2fZufixxuff0tNDf9gu7QlQvNfcBTsdHn7FeI0PQg5FwA4Zg+atwb0XyGSxGKMHV3Ny/qlOoHnpSjyInPX7cJMcu7wM6nFgvc/4+3OXDgvYo7KCBQXGwP16wugViuiubYDNCAREbifdSdJBocPegwXHYSkdX22NDo0laz2TROGjbMqKosCtsLR7NtJ+881XMhBdn2RAAWwAPGAsMknBPTiSaKRQW1DCdVpoBiBhirml512Ojz9ivEaHoRi4RohzOt+dK0YhehhiAyRmkyExfXxTF3ptgbz9kqOlz/2mmRAZDLlUpImjdzy5U3Zftagt7A5/FQCivDYdj7pmLhEeL9iPYIBTiNIEBm/XeXpFOHtjATVWHm8KVkLFOMA5oj7cQgsrgG65AaFmErxAw5h6PuLreTIhCNTAbVcTq7dS+JZ74GQ3PFcO5Dn90cQlGAGdWs82kg9J5fZP4kCNUF1uI0YRn/QVRxKHeQdqlW8YWg96PsBLtgzSUmFEzKMhqCG4QpMK5TBH07HR5+xXiND0ItlPbcTp9/gMjA4uVQgOSPmhQgsAQH3jHnkmh9sMvIQq9VitysQSwn4I9zkoCsESTLyuTQ9fyIDUTH7JAbxOEwS6/dZO9smx3D/lBeCkEkfrM8Fzo1JFpA3EdPuICALicnljmSjVkAWAsB9oywSmAN2gIYy4+W7SaZZA9qThG7TsEy6CczB0RY3cPp2Ojz9ivEaHpRGCOjOXJ+7nRkgZFl70zs98KxwN/wDU1jRdIj0oRJET7nAODwPsfdBAFEI500/JIy71/EB3rBQueiavO9LlrL4ayK0TEdn1xgReTNm/SrjjfDYf390Cxkls6T7OTxaSMy+vrhjdO5RBcCAOYmP23vVAvAgcYdPsRbHZF6UvaoAzgJfO6jkIokXGC9jdDioUosiAcBKdFPi+70xiVxErWkY+IuK7vo7HR5+xXiND0osnPVZvnl95CAroFYCWsorBkNRfusBvdL7UrMzcO81jnGkdxrnP5QyOVkHXyWGwSo5msEWvusaS57F1WjwmyHpgYV5Ad/WprZQbRnYPvJmAiyAwDmb4m5akYawLwjmebWgcHKPiQwh1qGJc9U6YZ5UauqJQ8/tgiACVcqkCNxj3KaVKj2bF53e1ZMMO4LNMbiKQPUUDNSp9p7VFns6nY6iiQoHGLGB/xvr7HR5+xXiND0oBAFEI50t0kl6rD0qwy0CaxOmsg61oVqJ+6ux/EvtWby/2TU2AAdDGYo4t9NajsjR6Asx1ThhkrgddYr1oeCGgR/hDBoXCPLsTZk2rpNEPirGihgQyF0S62Q+tmp5RbReaeSW++CytCEiVPltZG8QHmUhoccew6NNHQyI8jepcIl0m6Xs1r6iOaXTtQhOZoz5I3oze0m7frS8WCZ/SmvCP1ULcuC6xWyPWzHVqcI3nwftSM8mJXU+CgpmTKwcqp0ocaqH7imCmz0vDStlfw9D0SVvKeH2A9fsdHn7FeI0PUhHKiKMf696HNdv+lYje4DsUxsa8llFda4JzqFFYhKJJQCABoHoh3xITdZfoXLDHAyOuDeUO092H+MMCMbEU7LgdhKNYCDMusFD6GwkE5intSktjQ3fhPxMkOQR71IRVxQ/RTEjc4fZhQIQWeJ1H6BF3kAt0Co+CILtuq/RKEs2BhjVXeBRNLJB1843CgOEp6pK/Mt6pLzPQJexUUAdTKk4WcvX2Ojz9ivEaH2UGGEgcxqaFLejdWfn6ISlSGBMTXrlxwJInAnIHUGWOOH+UMGUjqoPYaZohWOoH7z+Y1h6AuSF+Tap11gXRh2O1Tm1AEPF913Wowynq1+xJv6FJUIQ5E7boAAAQBl6+x0efsV4jQ+0gZKOGH/aef1uBnWMtp74wc+La1N1Zp3icJxb4RP8AljJ8XNbRHnSpgI3yqT2Q5fnQdAMxHCLntQDSRkZAjZWE4OCXJy94mw75tl0X6YVkLyEDz8vsdjo8/YrxGh9pAjbJTZhPJ9N0UJt93ZivLFKwQ3b2Oy0xgQGwNgQAQB/mDFiUfuz7dChFgZaAQfnox8bIOIlCSTiZXJZrCeTull7SiHHd1xcT6XJ2HGyw4lwvp9jsdHn7FeI0PtIZZJQZF3kFS8ylhjDiMka0iKiMSWQoKxb47RQTbjmNZklzXerADQ7lZUITXAd7ioi54fqH/KGZvEdD/gg7qgSBxEqS0RmXGXim2JlOASTKOCNDHiX2caw1YjHDZ2+x2Ojz9ivEaH20Ci4vSuLLgW2igJritcsjDuzlU5e5xUd2FS6zokO1706XRQ+4HtU9sMfbKZtYwm9zopP2Q/6VkVzS9VEPuj7wUiBRzJO49qjRLjAuaR3rcyRHZf8ACGKAqwFCSJZV2P8ADZrmwME24c196OvnJDcw5iaNT6OxOrvn3m5Qa/gwNRMfV2Ojz9ivEaH2kH8B0Z9uYgp41ZDMhR5X4vsp+ac3uqVJK3o/kMdqOVdgEXKF3pXi92Tid6jy8FCM4YDkVfhsd1YnYp1IZYvaQjdisJCAtwS35wy+kXbSG/qrR5hxH/EIIiSNRITfFfZ4kbzRk8Jk4BzdGoF7LFfTeDDx9PY6PP2K8RofaQuEENj9r0lIzIzfHh4EfeLUaghRwW5yqQJ4C7xPQVdIhLU0srwKRHDhcwIh4Qca5pSJoDbmPpUBVgKaLQS6DZdnX8a9qTa+DGra57Oh/wCMJq0FA0RxqBBLqL3DgZOFWMCTu4uW0x0UKSEnt1mbkn17HR5+xXiND7SGuLY6fOlQAAEB+DhuUQnCLnJpCYnEXsJ7nOg1Kw1A0P0ptWR5IwLovOHb6wxJVp+8FNNo/WH41xUMHJJoxCwF2Pmf8hkuXA3WqxHcpQvu1oj2PGhC+72iPY8aNLmK7rQYjs12Ojz9ivEaH2UQpzcc4JDm2q8RVnrt+h1/iYKhRTk1qusqvDFzTyo1htKUaEwcFNqMmUuwN3Ycl9Qqw88zTweKGjQGncx/jDGMQ9sZn7TU0iITcP2L/lKghI79ZmzJV4GkTsLlupUtXAUIhYyf0rz9ivEaH2UWijsGH5SPOrSaWcYWOhP4A5nxkjEycJjLLP1YhsZRxNHcvT5xoVx8eHU0ob0RxXEupKq3ttQFgDZAQH411YzfHGi2p/mGGoUgIKowM4DpXn7FeI0KM36gR3PEqQFuMWNzLeMUmWDAniYjmeoidI1COQhpBPabMAPb76N4A6ZsDstCXSg+NALq5q4qt1br68CwzWCxzwqQ96qqnt+P7LXRU3TxfgT/AJnY6PP2K8RofVAglZDkUQ5NN9BxkQ2yDw8VPxNIgZqnNJ3j6zmlWgS+1INlvZBHcaM7GYlUn3Td/edmPBrJdru6Z0jEWs9ul6EGX2LPEEDo9yPNqzo6YuYTwgn8cMSLr7YD3at7CMIiFK+/+Z2Ojz9ivEaHpQOuKWcgFdblTw7gxaBYDDIYXt9MMBbW+I+ykpJWSXwD3UnKxjQxTyCdH91CpHoAJVqJQJ4QZsyW/ky+yjZjy4JnlKjtTZ1UAQHQ/HuhaNnVKGXEWnYH+Z2Ojz9ivEaHqQpkMSMIXEyDCOSURsKLEhInM4gyqyCEXBPaWGu2qVAg9qmma9gkSbmJS6zuzaeRHAPuXqRQMieRgUAAAEAZfYh+QCcjuMHOpa5TvG/jifkWFKkAs3b/ADXY6PP2K8RoetB2eLrSpOQmpgoDxYuJLo+tgYotYOTufbBgGoQAYrRPxixW2x7j+zbrhg8EeN1I/mjL4IchzT+QJS5bK1xdP812Ojz9ivEaHrQ/ECZmAS5dygFAHP5hw9j6lVO8LQOQeBVNie9hPX7U2QBiUeiHFKC4UBABgH2XdrlhsSKOMLjQEABABAH5EJQGav8A5sdjo8/YrxGh60X3A+sLP9uVXEtc5F69D0ZDQB3CG3RD7UloZR1BOX2bCLTaxgZeUnEKsgrImSF82HN+ToUN/wAB/m9jo8/YrxGh60AgCzrJUDyYaZOgAOwjjD6eiIdlPzB4Ac/2tDEcf2QYAyMWdC4FjaHWsKeyiJZ8zLz/ACbPWNUhh+/83sdHn7FRJq3arBovZ9d3h7ViJhym5ei0a9eKeQVDTBzUS/IycvsT4RMc2e4Kifi0aAfr14nu2xdAxXYvSmGAS7JGDYvvlQApMBEDZVzha1gXGbfk3Wkz90H7f81SScC7tRLGL9qaIR8xfkqXRHUR+vXYbAbsexRJ54AJJ7+i7SAjLARwQ+w2oFqEOi9WFWESzcO4xbHUo3J8QxK4vla12rXUgY7M5Njv+UoCrAURlMP80ZeYIHIP3U7/ALEfqoIMVcE/5UIsxFDIFjjSHBw3eXagpDZ/ANfwFEDCb49zSky570ddIswAOnQe1DdwgMGIX56kNlkOJ9EMq34XxOX2Jo3SHAO/pKhKJ7F5G7BWfA+b6rduMG1Rie5NJvr422caMsIAQBofl+S0/wA1hyoBV2pVsV6mp5xIeMXqGSVLgXKiOGVDG29GqOKiR2EO1EImfNM/QghCzO48RU1dsJmOmgw3GX7JS+BlEKSSyULfU1d5PGVKLyYraDjUTegUdBnoM/URDE68jI5fYumLNx/RP1x5twjgauxel6zj/t3Fl4NTNz1gzPVLsUba4hutU3Xd/N8lp/msRK5Thn296nQkckX/AOc/rAhHdcTrWvgbv+H3PXZIUD0QXOTUz2MdtNzmPGhKWgOYyAegSpLdZl46YOjQzwpBSLjEZjGr4zfOA/v1ygkiEmC7welTY+ZGXpadNLcR0TyLcaljpgIGh48ratWA9AR/UOHNfz/Jaf5rExK5k5vmlQL9nY9/b6zRNzzU5/FY+DcczMaXST5jo/YOoUAkTepkricM739AO9PBUrnvMUImBNAFgGFOFFAE5zJ5H7okuW9HU1L0Nz7hTI132VJ7VlJojmfAVbztcMuMz2p+aXPfrB3qI3f9zQoqJkzb2LmUAAAIAy/wDAkIN0o2aI4Hyn+WT2zBHMazmE9QaHaDBsehbidrNrwaTgW8Pc3oBJJB9oEAUQjnT6dmIc4tPrLZOjuqbqegR2oMN9U8knahmAIgcj/GeSTqVn6/5RIoDGu78KaByAxdAo5wNx6belEBCESyU5Jbpi/8VJXO6B+Gjm+2B8/6l3oPSjMeD/IUBVgMWilYDwXqczsaq6BQgMWah/360ERLU0kxV4uGnmFRia5JHSiBEcjL1xqJfHX/AJ15J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J815J80ZWAmb2HCJZc68k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+a8k+aY7p3g/dGRu7eyKkRmnboKFKGaz/1yrGglw9tPtItDRNNqjoMOj80Ftm58v/MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAluZt8FJMhGn72mSx5vswoAACAwD1f/Z" name="Obrázek2" align="bottom" width="199" height="235" border= "0">


 1. Odstráňte kryt náustku (Obr. 2) a skontrolujte, či je inhalátor čistý a bez prachu. Bezprostredne pred každým vystreknutím sa musí inhalátorom potriasť.

 2. Vzpriamene seďte alebo stojte. Vydýchnite pokiaľ je to pohodlné, tak pomaly a tak hlboko, ako je možné.

MORdvn9Xb2r8YDuREostIpSur6t+e7fj75G1UB5lRjgYkLcjimmE0nyGJIICGDrUvBPhKUDiclQq1FjSY2ZvFhmf5RCTKWPmfKaxeb7uIlfq0l2ZwU0Ct1h3USgUwmd3b2r8aCRiOoH1yfMK5L+FObZADcH16WuF+0ggTnuVAFfEI62ju34bFjgDMPga4alWy1WAux9gWw/Axe9A6zQGyuaHNCc1TFd4RHiA92jDE4nQUs60XidWSyp3VHIh2qBdPWXYErNE0f3XesMU1NzB7VJtf+UppYYdJq0AJ5UAIKJEz9+EuCIThFzk0VSPGsuAdjb2r8bdbvOU9eur9EP+/hWxZbpe0nWgiCMjtUiFjcK/FDtGb4SsckJ6So5sP/AGWmZJnQLC4RMTuVc5mXvBUWEA3rWDT4PT1aIPlxVpEQZzW4Qe0+V8TtyaXYpX5t7l0RCAcQd67cqP365huF5VAbAkRkT3fP6u3tX418952j79fRZ3n6/CtXZupaxOzeuJfvassNuLNAUeF5y+X09TWFG3xoM+wJnRgi4EhInL3HAQwCSsBmmwVZit9x5O/wMtffDH8DA3jSlIzIM3ydxvrAiWWxNUs5qPwuwvOiXW5B9vz+rt7V+Nq6fRH/AJ69KXO4/X4Vt8251CnpGtJg7Btuxjhwj70EbChrMOyerGsuzW4SWuJA+D21AVYCrMKQYZENbjRd+GPkqH+6k3Mm6smrID32cqW5rfOPJ0hJ0j2fP6u3tX40fzA6EfXv4XUJ9/hM2ReUPkpKqz5C+X12pk3XUpZCLBwJ6xYkPVEzwor9KchgEcdS3jI7z2lkzXGAeiobxRyhnQAQBy/F3zjydYSdYq8+4BBbk8ymUhDLdHhXE9fn9Xb2r8aweG7ev+Lw/hdkDUR+auVWWAsPg57bHRzi990RSoQXdSBgqPlC7yKiycxBHOjh71F6mVGh4/rX0QHZ45JA80O/7QHWSVyQh4Z9a0+xMDm0sAWLJcitYrLwx4JpJzPCdCusp8JWv+Vrz/tWasxIfmJSYJsF+iZoRBGR9kgAI4QYYOIbqsVBu/qV+qbih6xIScz0+f1dvavx94/0Pr/qcH4VgIRwQ2c0mm8aKgSdnY5rWMBIjS4nKChUj4OVKJbpQDHGg1kzcyzzHbCKsIwcBc5NTbRwQ5pd0uSgsFYjXnh5FIlvMPt0FRIz4tqRhgJUth7QlF0LQifL0HJWQwb1sVLdXO3yOzQdKXEK5krkUCCd7h6ymOVCz7AQOR6g26Y/elLnJeAciO1QIAXOiA76njIdtsVCNeXzJVhFcNOCetUBySLpvBG9RNsWx9hdw8fR5/V29q/H3nd6/wB+vcx2lPr8K83MhjbOhlwmrmMOLdmehhwDZ3v5K8hp7MoESfxC0IBERuJ7ET7I4TQkGwFxMGsF+sI1vCaeWxCeYHem8Ey8O5ruPLTH4lAndh0p30AABAe6iAQhEkSmghm8erMOYab0huduKJ4usuDx+8I5KEEzAHWPSFAYcDeNYcfGwuoN/wAEpnTOprjuvDZ5/V29q/H8gFz69c1pXw/f4RR3EzCE70s1VViE8DsTWNMVEl5ub9URfQDl/wBezeYga1ZPAWkvuSq5/L4cH85awXnu72ByGstfJBNxTceJVupxBLm8tUIgjI+iJ2qGA0MOMHDGrjNmzZCvwjktef1dvavx4NX0EP3659Oh3/R+HkxUObewsczSiiVk7f8ARWeE51ZIbM5yz7oZv9deyQREkalRgkWBubr4bjWrVE2WU7JwZ/PBV8B8QNmlVoYXbdJPNovgDW4wHXE31hcSCO2e7aXQoQDRGpofzpgMB029q/H4IfJH9euesH6if9/DaM0KyEJQcr2WBWDv+JKGmSXMddHJMmnl6VOtg6k9o4BBM4Lk3XGllRbJEs3SOo1/wpmDjyu/CagxkJibxjm0UTkKKNFhOJs8/q7e1bJcN5PtX7U+GMyubE6VdS3l9M4c6VG/v2RRNR3d3p4Dcw9iPmmhNyaOsHWiSFkj1PesrH5B6930rmP3sUCVArFm0RNWK/or9UkNYEBL1pKEQxcmY94qJFXU90OTDlTTMslkhnRNnRvrUlFgKah3xoRBGR9om5EGALPRPCigTwRAnz/htGLcuGieWG6ph1EgL2tcXGhOOuKBmEyd21cTJTqPDA40gCUkbhLRBJl13NwDq0EJz3YiL3oeILS+ypC+4w57VN3IhmycyhUmdb5ymgzAQfJho0v/ALEOrHU1qDFNkY5Xz0Z0f/g5BzEx9zUSFxj1ySiJEw15qHClZT3jsQAVWAM6GLEb7unHX8BZu3IJibvc3hNx+QyFUc4ljcxlRuwTq45eMTz9onSkHQ4e9MwoRnIYHIB/i+f1doglLRdaZ+Z4UGP4GBuD2ccAYoTdM9y+s1m1QdXt5xglzWjfQZkDmepyYMVQFeahwruoP3FB7YftSu+H9KBSC2Qfv28QAS+TV3/hE2AitBd0NRnxxCDcE62HpLk7A7qoQAxVq9TZZLQEaKFcQKI+Ybd2DkFIeAekGmcqyY8vSrkMxjW9bXClmOV8Do6O5vsOESNzXJ5TSgK3U0m79fhY8Ggjq0H3tczconlNTbLknPOsMDSOyNAkFXEZH3/P6u3tXtr5MMOGMmjk5PFpYgOFZIXOAtoyeL6kQkIRJGisA4qbcn6pILQhCe7jCErn14fiJ1ALIKfE0oSgAZokpkiji17jvCvAzoAAAQBl6WAjESNzDON9EpnSyC8e+S0WsGwMcJAnj8lJ7Jq0gdSOf4L3O4TBBi+TN3kXoUmKfGyd+Lm7dxhQejTi+ZD6WfNVep4tyaF3c9KWDAIjukHUoukyMibk9zz+rt7V6lAfcICvGvuvGvuo+5EkbJy2lHSCbnmYO+NadVlz42dl3H1xKEmgU6uixW56e3AdFu1aH3QIAEAFg/Ex0jCXj+Mk3gzpL1BZau2sOOijjUWuIWOdJnN2HqQMMMw+lAMacAF7skxnKpMVDMwCUHE1aC4UBABgH4B02eJpgWaqFNtCDv8ApG3sufrBsCESRKS30pBffX8SW+pYBxFFq/VEVaV8p1gucz2vP6u3tXobqQBZqwlmgLfaX8oe1T92xW+41H43avEvqpyUrKgK8QqCLJhaulWNIXIDzJlIuesBkRgIGb2wams3loXlkynRfWxLRIemw4lKtUCRU+OSGhclBBp1EEcO9Wm7IQnsGzN1omnGj8hgD8Z6FauZDcviio+48SgAMywGtGCYrHJWEwGBhvxqdJSQMbpO4lxabjKYQ8GVK5M8PKlijSuAWLg3oAHHnrJOiODo6O5oIzkSXz+ojgUtmGXlxudV+B+COMjPR8+LDe0e27IVTZ6gSeJDvo4EpiCQATgHi0BABOqix3pPY8/q7e1e7YcCc0pXFkcldfMeKXjE8/RBdUgG9oNXs34Jm34UMUE0zLiy+Uu6gCoIRLiO712YBbQUKrNMMOJl6iSu45Bq0REC65rV/HCfSD4I+ObWespmqsbiOsi1F13VpQAAICiYiRQQTqoXQwE1qebWanErtkyi2kbbB8QE6uEy09AmdMRSzJFgiAWItFhcqDAMAgAwD8AcmsCeiLLuGkkYNcWum9SvGlNWKlBhwHjJZnV3Qu3Bu+AaBRkpL4GNgCrkDQMqkJFvgAwJF1puxWNgbhU8TS7agIfQVfCR3UAIKJEz9ISrhwNEcaSjGWyN7S6R2Y0Ps9MF8Gi8Yq0YCEFuewzuPV5/V29q92NHeNpt6Cc6icXJbh49Nt3YmWK7jI3tqCXIOOqTvbuRlRrwr2yzDlxx4YelAIgjZHOrQcVeLhp8Vi1GDatlsAVMIo43HY6mMJlalwhHyF5N2J3/ABxZJd1IXcmGgFk94i0EoYil/wCFhvAfblsGI2HUC7DlU/Bm4Gc3wVIIGFiEtNbNfgGena+4txtZl8QtivgMgPwd3jMk0lzHJ6AeQyyEjmsJ6b+yJT2QGIYSciZavZzDcuJbBMOM2msynsz8bPGzg0elyBXLzA6ScWi6TIyJuT0hFuMhPg1GRzKTF9FuWH/SMEwoEFDIEDS9YwIOFFYAue8OEb08vR5/V29q91BESRpzhvPnIN6vLZaA0M538c/6jOzMf5gyMLYaOUVe/YxddTFfWXY2gidCcXcUDzW5uVXzpotNSZ24qh5xQNCIAurRfTBDEFoQXoA2u4nduNxGkIQkDDeViDqb8ajMs2Qd2jw60IBERuJ+MYWYk4/YNXtjY6KDxrsYEIt27AAmJSSzBp61hQ5SsWCOrSrIUXTQmQZDhi7obGICeO0d2+gfggHBYjFjlPI2P+cGGMlZtkpa8ViGFyxYJq+25BD+4VWqWaBnFMKBkxvZc8Y4AZUL9t3yaJiOSUkpyMU5t6A86BsCESRKhupBEwFm5cQG+NFpGZIBqlSvA7Yh0GK3J6DfChyBxEzKRSzMqWamW9bRKU5wiELiJg+SVvKgwG/twRaW4YsI0e5xwcnZ5/V29q9695ihjJE9XTTHCY4UHFCpoy1q+BgEnvqBuxc4zARQcAYAGB68vH6CScbhYuqBjQdzcHk4Y4X1XYgiJanNk2GJqGWwkOQUlJwklRwEb6DvgbXp/bLQb0yFrg561Fy4TQmITF1GJlpQSCLyBuI5n4rPYQEagKtpCQsKRYmnkOxlKFIDMs2ii0d8VGyh0HNyCDcXO6PJc+GP4c2m2wrNNdHDAvQB+EwCjSiGZ3kUjecem7i2IUBLSdOqCCjBoE0FjkgzTYK4tu775LOWyTwAdYz8nLZKQJCPRS8GSsYMbRC3E65xUvmAczDun0KTIhCQMCYmgsy0oqTyiV5I+pzipaOi2aIk6Xw2ef1dvaveyAv4KPwqEslhyRIzsk0439mzVdF9j1w7qgSBxEpKYM0XgubbJuNoa4BHQn8DybYHkhWZkvJgnHRvhP4tkuP1VCKtAsfGxMOMUZqMsgQpAm0uVD4MKllLIicCdFBwM6iGF72rnwx/DV4AJCoJQlIxz1ioD4ojzKERvJqJG951c1D140iXJEL0vDuZbqWDRRnFFByHM2SxFKyrUI5CV31bCDoEbSQyuaDGb4eQejC6MLcmsO1hK+4SHgG6mRiWkj1A6qN9G3zKgdGMHdsc6Uy4kMPDb5/V29q94Eu5E3n/AG0LCCTmq+zMMC90Em4Kd0+wut5MiEI0GOLcpbjNYlmKoVoRA3ZxFh3XyqJM4i+EPGweX4hWRIl50h8EQAMqtIGILjKhlmB4u4EcOC6PFc8MMfxxLtCgaI1CfDQwXAyiBgIJGFD5Z4p1GO0YkTxiokI3Unouz9PSt1DQ2Buu5UwHT9XFIiAADIFYN5wTOco6Vg5nJEcvlUQQJxXzhPw1hmmJ0hLM6iwY4gbxIv7TwiUuhZZRXrTbR7+Z2EisMrpGcB1zirCJBzoO6dvn9Xb2r8FY4qy4IIUvL4i5FTnSBBC4MGIIO+fUS5IcwhKOEGHwLFLkIMTO8+hma4iDvXhbNyPauhBR6PvTYa358qKuViYlIg8JRKq2L099QEgcRoqwElcdbWOp+I81rUIp9h9FdxGDdLuBHGCuH49XPh+aiVMVKtfylAAACAMvawypC3JqIrHEc6SOu4Nnn9Xb2r3hTLi8Q/ZrBAeopfnZIthnEXu6AAAgPXiI6A3Joyp04esTpU1lnCD3Ge9ZkdeXRZRZF5N9Z1uEoR7enHcG4oA74HhFFChIhYThqrEJUz+EC9PwUY+dgDFWlAw2r4SxkWI3XdAEcYK4fj1c+H+b5/V29q94U+5Q3B+5ROIZOTKbLslDah+RUd4oGCOD725i7HVq1vZiuFrQQVsE4+b2KIgPWBLAcCDlUAKiYCe9LiqYMcuCTvQWoSRli7HKzhjlHvpIIvAC6rkVHD8Fv7MdhzcoM6iGF72rnwx/zfP6u3tXvv4XRsSSlMLrF+XyOVWHBIt8AOGLga7XphiqCpKyEsaOrUtNF4udJmpGdGt+JqcB5InyUFdphfBUluj6OaljTVewNS4fr8pDtUiCWRO6nvU4IMQxyEKUK3FRVGQmsY9RSpmUB+g703vRGkHUFus7Ajeh5BvKx7RJm4kJ4MU5BUsbg87vdDuqhADFWsIKGLc2tjdgZ4uUaqCGF72rywx/zvP6u3tXvea12yyyhHSIQjR9SzA38q28vrA2Ze3HA3SoTlN6mkW9g3Gbvb1qJKJNR9yYJ99LFYDJY/eBUVGnywofK5v/AIWkpJm8u9vvUVkU81xSovf32q1GTecQ7Cr9qDtDCoWYMkvWJqFhZdvWlFR2uvmEoVMqPXUnasNLVHoD5qYgTGIcJFdDUroQ7Us6RmC0fJVw5UPcAGwJVYAqx2oqy7BF2UQZvKuOtcN/Q8i0z/n+f1dvavedqcHihgxEDHLtGJEFkf078qlBF6VSZEsh7VJuhFEDNk5gutIy64QH3S5Hy7DjvQl5af0zWX8mXK7hbnqKZZLUzvPtVq3Zqhcgt/nSh8zmSo5t8VKqLiBdr5q8vMMxyYVASZmSdYmgAAAZHptBh9C/dSy3hm5f5n28KRqou7Jl6rfpiGgJW4xhx5uWBnP+h5/V29q9506xXg/paEuAE0YehxsYcUR8qROygQG6OlP25rfJRUEGQX1XbqT24Y3U/lW7PIt6GkAkGwE5oqJTMuwjHek1kDmBBdWb46UdZyTkQkTEdWz9NS4Yt/CavBZvrFNCCWDspHehEEZH1TgEvWLmny8taCxpIcTMa+3HD/R8/q7e1e8zUQR1/ugBZClw9ETmIOgD3pLjZHmD9vqm7ZpnzWcrQR7UvDbIkuZCkQVcGL1ZUFDuA0cpqhp5oJ8KIwzj3BJU616M6VLw5qPWbUMBwCOhtRmXkcEvmKVgwowWt+9lBkQySttLVAw9lyiRuMqg0ZARnYYcptzpAQzkt8PArOTI9Ng84RcuZq1y44QpddqAc9DnpH+l5/V29q94QEC1zBkH79MeCR3K47TRTous4cxMwHOhW8e6b5pW/Mq0yF3MCvSZ1pv7Ea2SiiXy1ymRmmC4c0aiLLhaOhsaaaadh2HGpWEqHInstTk27kfrZxq9DpNoJEalmFR9Xc5MWeTeoA2piFYiIlBM/Fibj8kO6w7Fl0cXlz78YOe5DIHf2e82Ierux/0/P6u3tXvZgCcYIE+H02BlBxTjvFSuwCtBA9nYKKKKKPQ00+gONWalVDeJO4VF4LcGD2o08pA3dwu9qzr/AABuNfIcaQ0SMZrBhtNrrCQlMXSSWgoLliG80wKohJHxQS4QbiZu1ETlUBAEDgjkE5VeRB7z3csvIzrDXn5x4bsJjAgIko1JBoAWANP9Tz+rt7V7ylxitZA9PSMOQRN1Zgcc1/ykPkSbnaFFFFG1pppp2JTxJHoRd44VKNKLEdpS1vXnUcCzYniC8PEUxCEIQaMp8jdSgHiQ9wXi1hMUalBdzJ4g5UNLE4o9jYzpLHlaFB8Sk3ZwA6Bm1VSPFLgcN7fmtEQiV3XVW66v+r5/V29q93tuqovxU3qV3s+D6li4ARoIOzV5ZlU5APcdg2CiiijY0001AVJKM8Mu0DgkxHWFtb1eJSFHZPTvOmIrHBWCH6jZf2FQBAQFOxZWUviuKzRFHeR/OxixYdJLPJvQGyu9DCdSh0gjXmNg6YOrn/ref1dvavdOIOBb9gc6SF5/qUT4LeqNSB/SPdVcDMryi7RsFFFFFFFNNNSaqT2yLvHChW1JR1hbW9XiU5dcnp3nTEVBb9DNQDZb1b6AAABAGVNNNNAwSEJWJdPC+7tsE3Bo2Hw86gjxHvhy706n+t5/V29q91+kpxDEx4YtCGJZMHGuaX1QOMuKxiTJRKmplgG5HzO0KKKKNjRPE63RD6KZh9YodYBeTSRFpcnezowtUVv0N1ANlvVvoAAAEAZU0000001EoxCbw2i+kcucrDuNMB4gtsIcUR/1nn9XaSgUETBt7k831uEta9V2DPzOReqAkSC58zXpxwZE0JpcVu3XV33xq9XEJ0P1sFFFFFKxrKF4Ti1l6oZ30l051DMEmQOjM24SmxpuilvTN+5QGW6UT3A40LvqIp2NNNNNNNPiBRxm/OaHDAHMnYSUqOokNK6jbs5vVT1oEghIjIn+r5/V2qml2tc+I9ywNEBuNbr8lWASUlw2PMn0kfRoMT7t4N98qxzp+HGuyAut4YpU8gYGDJgtoazO9nlsEN4nxNFGwMo7Ky4YnpUQiwBNzuozsSDWceF5GsRPZK8QJr2NfNJxkHLV/NpXPJc3Y7HY000007EcQc4i+zRPiWAHuO20cNPKe0udc0MUbSeMnP8A1fP6u1VEQTdi+/bBq49ABKtbr8PyUoO+oCAGAelbG/mjLHNVLZsGWVxaZkRvgZUojxkkI2cWGVMNARmCGMMYjhlQiSuBONhYFaYbE4yoqeWdll3dwob6MSxzJ3iQ5UcgPJo6HQGMjMifWdTlG12tNNNNNNNNNDTFeI3Zp/yjiLsm2UCQ70rjuPKsAU26/IHo96M6BIM1hdOFBHGmnkVzD/G8/q7bZC4Gdh9e3YcCYYk/YjgUSLCGRcMOq/D1LEWldU+gpcrLHJuVFbZ1gQMiWObemDc594UXqdxZ3kxrU5O7QWjphgCAo9hpppppppp2IKYSXc07itxqeHz212UWEikZjiFhGbhK8vfdjcak6wk6xUJKUQpbohN1xDGg7qISBwR/xPP6u1ASNZ3p7JsM61IDjmkj0Gi1Oah3Nj3qFPKJfOkIZqBDmJX90ATRIgvWbioA/NDTuln6TSKFeEq5wd6AKyikMIC4rAMM0K0lssAwDvsObk0GAYBABgHqmUsDbASdysODV/5e/KFfbGw9hpppppppp2NBCLoJfao0sTiJ+PQsGcQm3YXnUoQQtfqT74NgQiSJTCjYRcFWhyZjecht/h+f1dsaoK1Aqz5bnCLWgoAQUSJnthiYiD+VZGKlL8UgQVlW7S7jpgH1TwrERkmGBSgVQC6tQRoxOVJqJg1u6UqbAPonQwObn6nuHpeTT7nLNABI2sRMGgZLFiruS8uC+3og2HsOxpppppp2GSpgecqkxM23idvQYrCXcJOiutXGgFoX76n4DVUgWQhGpZJMfO4iQvfLP/D8/q7ZAYwELrbFvLOmdFxZg+LA5hp4DXQOgUjx9wPkRVCzLgugKNbwJEO2xsC4iA5tb3rMOkSjnFHK3liLcwHQmdcqUVImPMX5+xbN9KgVQC6tXRuxf3vbjhS2dsmbdOH8NQZTQwDIrG5w44Ifh6APadjTTTTTTsWQmwayj7q78zZ4MD0QbJvH/wCUc6wQGzkXoHP8E4VAuEuI/wDCh/w/P6u3tVOTAhCRKnAbi6TWY1JgMITySe9NKVkJ3iqyn3E73N9hB6TDAHJViwzXbUly0hUbiw4EFJoOxISLC47yi0EcDN4ry3tKlGb5GDmNGTJcRkaMvqHHJJL3aDSU3HBI6picQbqOIMyTfOPtxxoAAABYDYO+lRsUbz4A0Y7Qo9l2Oxpppp2Go3xZoT+0+gEARIRzplAIbmYvWXX8EIi5mQEmpKJCV89P8Lz+rt7V7jBHxOnJqcjzjugQCuAVKCFPyWbVtLVmsABQR2z37bRzadZD7q71muSO8bFtD1ux2Oxppppppomrdb7HvTCGQ4PoMEgUcpd1UoXG7sO4fwZpQT9AR3X+F5/V29q9wX93zHIDFXQoq8qLumExyDmoZyPEycDcyOefpM9YXAhe07MO2PW7HY7GmmmmnYJiIIvJmp1cQcAD3H0QlMVuEJ80nOTwYU/BzPWj9+J8P8Lz+rt7V7ZaJr/nOm980oLS+UofbzXAtaEhFvfWgO7f1QBgR4w+9YLaHBJ9GPW7GmmmmmmmmnYsBYcNUc9BRm8W7oZ2j0QiXn9yP2KdRscnUD/pg8PP6u3tXtIolTUfAz1wqNtwxhoYFo3B0otN2eLmrmur6/4A9KdWZVwB7zT2x7TTTTTTTTTsWFmm/B+dGXxQm75tegzm2kiUADfaniIFSMJbmJO/aoFUAurVjqQ4cSSUINViaOoCjKFKJE9vB8TaZ3Ad13+F5/V29q9mJfKBi2A3rRqomYPE5tw5rN6D646wfvVz9i1+JLitZ8sinIjtFYtsbD2GmmmmmmmnYtqzK4fKtAhcOcp9Wshvl94C70o3XcBBrpcFUSzLv4axFxHGmz5NGugpwQ4VAYANwpYsBdAYRQ2HmJRctiGSrRhmGb1ieabpqFFt5OYtD0O+hQsf9ROma5aSXABOTQN0swLNf0cRxqbT2sI2Bk9tP8xb5/V29q9m9wB8Vh4DBzc6nsVsYmLwyNx7Ngcy4FWfsYLcp8r6CNh7DsaaaaaTAuIg6tQxqQ9IrTbLOHdCdqvcIjh4QAwWbtprAxysLlY3LbQ1uT0CcYxpKB4yOijtoGeYFByNkLmMNJSfLpS8lMQISj/veYUOXIDDkemPj2TWKDiscS+MJKbga36HM9m82IzhA+U6/wCF5/V29q9jTSa3SXPBLxiilITE0dsYcdHtQNJUdBPoVOhwY4gfg9AGw9hpMC4iA5tbugruj2rK44LnCH3pXoCPiB86LjNPmutBM5MeWnA5tAim4w+UX0vSXtGOYKDoI38cDSkAuhTQNTco7bW8wfl6YhMWbkfklSPExoJgDkHDGhQOlb2r5U336P2UMJlwTOAMtCHTfAEIabnPaR4iDm0WV8iJ0tg7qbXfTLuUsnFdMcJotchvcwyT2LmuRuif4f8Ahef1dvavYRCBDBYn1hVFaAhjFmt6yvH2hGRXcwJN8w4LRi1MALcjBEygxJR5uWSOJic6WwYUbN9lCCpGz6b5aW+RXrVjTXBCedEi9MHqomdKkHebTjYZmfzUxL0JUbjG1DsN1+Lvb5pRDKGNW0LnOrGIgeuolqRZYzOXJnehAvzf3U3abQ7U0000T0QxO8in9tzf4em0OD0H0qV2zjel8Ls3h6B+KnBmYLsbYexsYcODuG+iVJWMFAkXgZg3UYeALFbFkaUG0izImCeu5nAZwX43+F+f1dvavXgnRTjBMG9w51f+G8JkOd3y9uxOc8JqdasJKKCXDHUthUNqx49DWupTTwbhj7oditPnI1gH3I7xHzWEc7PPRrqlxTlNwdaApRm5zi7THO/gKZ0ymhjn8SsUtmdrT3rGa8lvJj2pqdMO+iaMCDACAp2Oxppppppox5RY0II9K3M23iipyYRdQ7h7CWakyJiNZznKWztP6ZPUoCrAVzX7G75tz/wvP6u3tXrsHxQ3L3XQ1a8Y3ONns+2WRnl8zXjLpJ4HYVtoet2Ox2NNNNNNNOLYf4H3aE7ARzJ9CARBGyNKohWnf+32SwoAEgjI8R9VwWKXSOhK4xrW6O8gQHQ/wvP6u3tXrPSVJcGb+S5CiGlBkEB0Pbt7PyZVJ7YgbxPidjttj1ux2Oxppppp2DgYCzmJfGnwU4gAe56SGILtmP0Ye89HLCvlBXTQpsk9035hymB0QGX+H5/V29q9UKkHHNCxzYOdXUTHnME8p+5YWbLrIfdThYRt8kd49OPW7WmmmmmmmmmuTjjDU65yOD2j05xCIaw0DaQkdT3Fl4gw3UaBxeNYSXEcmiwNwP8AE8/q7e1eqwMAJxvu/fUPGmqXwrsvdWhhJN0KdDY77Y2HsNNNNNNNNOx4DQVmUxjG751fTGybq6pSuoswYXD/AKPn9Xb2r1SZRQ6kupWCS4jOAXn7spCQHhVYTwOCTWKnsGw9h2NNNNNNOxojEcNES3d2L8fTKJxXw+qsDFo0n/RPP6u3tXqtHbNcGVlyJ70LC0xqj9KrySz3VEvj0QbD2HY0000007Fv2TnT64ak+wI6qft6SFC63qPqldSxcgB/o+f1dvavTfIESdUT4qFUkZdFfp7xAJi7xI+VXgl7s9AB7Tsaaaaaadiz1wuM471PuBbwbvpGLWNPfwfy/wCj5/V29q9LKoD74T2WrE5lzveQ+Si9x9oVcnChwCpjS2Cj2XY7GmmmmmgdkVG5ozEC0hX/AK5I55/V29q9LnzdaQgIv0cT3iNCRfInstXpyvkbKw2h63Y7HY0000000YLJtxH7R6SIVwLuP+mmdSwOQJ/o+f1dvavSRdSg5P8AdM1Epa3v9+9ChKI3EncKvDHM4Nm7bY9bsdjsaaaaaaaLVnkT7dM9u8h/1hLvP6u3tXpkk4sOL/VWsiMVof17w8SwNRIasGH4yX8+nHrdjTTTTTTTTTTQDkgVrMLoVrErzvReb1/0hjz+rt7V6UMLssZPyhRAsq+6U9+iJAOMix2ihAIiOCejHtNNNNNNNNOxdWE9vI7eE0NLAGhA9Hxev+kMef1dvavTb+WHbCQ+yrIAHrB8DP37ax0OruquBKvxTNYtsbD2GmmmmmmmnY3mOeFdzRgbATind+jxetGFQisRmHEzzV8JoO6iEgcEf9Dz+rt7V6TdkB3JD80keghP+05++p8LpquvY0RQYiIljFYRXeU/natulInnbSgpYt+u/wCVG3bD6JorqQpKPYdjTTTTTTsbrvOgKahAdxJfg+jxetAbAESRKIGK2aZmYO8vM6NhAIiNxP8AP8/q7e1eorAiIzA9bGkaASJme8DnP3d0NyGf+VODZA3EO07RJAIQiWanb5jcupTspWk38KMVG4HRZ2zrGK5D7ie9N3pGK5/EpujjWHIHesaoY9lq7U4N8xJzFAUHFiPgZWc/5w1IkjI57GmmmmmnYDDJTORUCAIu63H0Hi9aAt2KEJHQhvGFJIIPIGyJmVOy/wDKuC6a36f5/n9Xb2r1NjQCMn9PWUfGgXBJ3snP3ibLKcw+6wqDJxB3SjHaFHrQCJI2RqfuOP3xQ5vHjMrLDkLOAhUSNwd9k704e9G+v01ijN5dEO9J5IMfjVRrBEyMxET0at7O4vSZqNP1P4VbebFxRWbLLdxfl9AMCFmSTHQHnToTniWUpdWk1ypxpwq26yrfg5xnNbO8zU0TEckpExOXmrwDVbM/53n9Xb2r1EYC+TL7ADg0z1gCRjkasvfnWEnQ9jYtgo9l2Oxpppq18KPlUIb/ALSAacfuTDciPasJBihJN7MCxpvoDIWedJw3Es3ar2u8LwQSTM7+VPokdQJlJ3TrgZ6UJJjCMZBBygKKO+iWv24metK1e+zoCz+PDBfI0UoYGpkmCKVHjC3nGpXNHc/5vn9Xb2r1tOHgWFnrXjSFSoCQm+Em8ZOXvRIIXeLrvNS4yzusD90rbQ9bsdjsaaaaaaaunBT03cbR/CShwUUgiJI1ZWTA85dxlwwYOzFxME6stG2DaII2747bO/yGdGCLgSEicv8AM8/q7e1esjgvXIynRJHjOVMlBpZCxfQcHRDf70YkBW+S7NLpyu90nwKw7Y9bsdjsaaaaaaa3Ga4hbQ0PB8xuw96w0bATAhEkSmBQpDDHfubuDVlQCbHzR3m8rXk5g5nkrBqf8x5/V29q9iZBOHcDBvDEzL5XDQIagGA70OeGOPuQKYs6wR8ql1uMblPlae2PW7WmmmmmmmmmrWw4Ss+DtMHcVdFnwaw0bQOGS5RwOD1JM6FrVM2ynBIR4NEPAzJv9SaKUMvAnGw62Gojn6xwsJp+DlTWbvRY+aESRk/wfP6u3tXsutsghGuUd2DlGc49TwTlqjR6lLjMlXrl+ZJ7diJuekzXfTkboaK+2Nh7DTTTTTTTTsWhcDTwJW3nHabB6TDqwB/EbO53VHZrKrDM/hTKZThbBbQcfHR64WbqXDz4p2B6ePoqJGe5fqVbX9Sz91Flb2H53n9Xb2rYoCrAUGR2Ql0bzmFWUmwGo4T6pWPJcpJ1CmYVxgnwKxLjFluJY7AOibqNOCW0wmkCF4OE6UNNs2dwcTvtRpQ8NNJscmnLiQntLHaiAYzR7UVDz9pknZ1GXN3ToNQYmJ/aVihO5urRiD8H6qyMjHPU2LhxKFWwnFpPjYc3j8A1i2xsPYdjTTTTTTsd3/GbWT3EeGjg9IsseHIQjTYD9+JW/R3jTQnyJtRxBweDSVC1YoT8puepBjY8g9QABCgwRhKiFByx9f3NIEy3A8HChEkZPy/P6u0AnrKABdWlA88LPgOCKBR/AAbu0wmmGHALe0VAERHzJUlevDMqWueqjuplIOBMHz70u4Jx+iKTiBj9oUJY4On3z9ip80rWBkoQOE1GbItGDuX2prM8Vl0XzUoCWHAx6uyewbD2HY004U0007HMQ67fCVxZdbv0FYNjh6CbYpZ/AMZ3b6ThEz4ETHIeimMWIAwieKLg3qAEFEiZ+i7EIRxOGwX2AARsGHf/APHKn0S2h9B/dY/k+f1dq5MFzpP2rLwZ0CAAgAgD38KVoUBd054jdWJiyyNAeshuoUS4APG2fomG8Rgg7RSFEZKWwYUey7GmmnCmmmrxx2JNWhhM8Yz32XHi+6SP1UrEK/EM96wbHDaKcRkx9u7Oh1jjBuwW1Z/8pUUADxydHYmdA0WP4SQvBkeFCfdjIJkzzN79EaT5QfftAAAwbA4w8UwN7L4rCUE2I/ZvPyPP6u3tXvqd8N71dexnFXb3mEN18DVNHQaEA0Aw9QqgScoIux50XpEKbhwzxIee0KPZdjsaaaaaUe+gQ+aw2wOARss1YOMX6FUAAEBRhscNjGdZmOgYruKEQUuFWAMVkZdVKXrFY33MdMNdl6XANJ4m4Ry0MCcYrLeAjm9F/wCyxwZe6AAIIzQJRCPGmWE2Eg5cuJ/2jLCkSRPxvP6u3tXvAwpVIXmmTiqmO4BCNUsHq4s+wpc1ESmLfEB3ooVcoGEpYE7JpwiiztJCHE2x6bUNmG9VpO7UAT1HdTeaYH6D2qzyGg3cTThZcTpCk61nsjHawLFmYnj+8azoZSbdiVebrpttBjBaehdqbOJyLPL5NIkqpCXZeENBQsSfAFoRg2SR51czAMycE+eKwlGGxAlYCsEYganR5EvCmYUkMW4yNVzaEspML7rV/DV2B5yRGKDeNvFrHF60+oKEiBJuSdkVYHW/5PsgABB6xFZ4g3bffX1g96wqSpk6Jk7vxfP6u3tXuzo2YnUb0vS7lUKqCN8UaHeZXH2kLSWZbFMzfZ3ZvAtZcFZw2d96NC8OuFSPKKXHMXE7ikbpYvXjWlEuYQvNpNlN5a3UOtc3o+wKKam4mfyLd1QytHbqPegAAID3ViRiEdGpJVEJwkS7s2o+BwcwmN5K7xjKrKAps7v6JKOcUQRMoQc6/RV9WXEW6Lulp+yuhCcC3MyaVe8QxQ1zOGBkegesSEHNqGUx1uwcm5awXsNGHAAGhsSaxJtUz1qVk9f3TRpd3vyvQ6jGV3D3QATXSUkAqx9Oj/KknjZOQT8Tz+rt7V7uMJYYYXxvucTEgG5NPrPPGcw6RUgJxEPCSjzBs17KPamUAGbgzxpg+qavFfui370uedYTN31zisXDCQPeoycHStulliwe+pBlr/KitYI0BsXmJxOgUdInBLomfYwfUO7SBtxYKt3ScvJV99YZa1MZAoj5tu1Mbq3APYdKUWeLaN0neKeCmM5OSo1NUBzHFePpNEvFRuplN48KdEvEF0jine9mSWPgZ86CA8Zye1Y/SBhPbAxVZQo2ZwT9OVLVX1YL8Pz+rt7V7hOEgs0DzBTuQHmJN6l5/kPGHKHvTeU3CQSAuSCmkNSjYWOMRSO/DOnF7qRPhKggQf8ARRPeoMPMxb3HahQE3vB7P3oLGnnaORd1KnBJhEo41KxsR7bLFTR3IT0kOZW9gg/M+KXAWenzfSsNvhAcj1BTLma97kd6CpEfAOAaDDyHFQl2hQNAPcjXslL8DiUOIrq8PlupLAgYRxPaV9RnjhybfsMn6Wg0xA7jomCeiRuiWTL6jMEGbePe8/q7e1e5F1ACQFLu7r8oIMtbvho4wnOkJcgtI/f07J66Y/ZlY4zqghY5VDedeiNxJnEqBr3I7BQwA3GFwZpyoEACwBAewaIUuJyYN8DfXTsJfFJtFDSluTVLrer+AnC1Y48GfzSlcsK46j4+yrq8lCVRBrbBDuyd18qEAiI3EpFhNiLpiLV19kSw7jA3HNaxeAfcR3Oz3vP6u3tX+MgEQRsjUoqjfMhA6ja+RItotFZZbphcHEu6g+wPYJBDitKpMS2nfAupuqfIPnqTRruSrJrurzql1vVfw8q8ziOo5NJZjiD+jfn29er8m07C6/AWkxUwMLRpfNkM4GgYBuLVjUvwQY8BU5e95/V29q/xxDLE47xPy7YyGKXCZ80uFtAlJKckZTiNGT5ItGH8pvahM14VzE+SoOS4nKuTUrbcbZ1aUQ2EJF0vVenlGq1ZgOK/gKsUSUXwLsBQAAACwH40GdDWSsOSkxfhDn6VdZ9Wa4Hhknigc/f8/q7e1fnIkAXVYClobuRh2OLs/EAAIA4Ilk9Tms4TqST02obXUxkK7tAuJEaSx2UAiCNkaWl2Zm9cyoW1sn1RQAAACwH5aQ0LzP3vqYicw5TvMH/u11n14vAPuI7nZ7/n9Xb2r8pP/BQDFVwKWKbL5zHVU648j/Ni6NQFYwDyxkc2oM6ZlHc1AGxEfFFfylI/TKmZAYrEMMS0lX36gBqPoTYtdzQsc2DnU8BcepB1Nt98ClZuoqLtjxk/wWN0MLg4cnB3U3pVOSMNLPsExAhi/wC4U5e/5/V2IjDiUhYwR8flElMhxurLdUQBERlHrYc4xVYsF+oZjSw0wxvur+aO6rlSAyPMppASSZwhd5FHjAIkzrIMCYYutuFAzEML4Ylzg7rtQCII2Rprq7h1B1s/8IhxyBOn3vYWjE6eOHjEc/wPP6uxmsRneiMwV2/KYY0KRCEeVBR9KMnHchrMFzOlhFgHgYi3JsIWKc0adYpWTzdgi6gctmC8ripSTyjfBUjuX6AoD8YRn5DqVpZ4uoBzWaHuqSSendKiRsELHIyHAN8+kXYWTD/onzpRZG2okn+BaBdmhvWTjfQaxGUsOTm732GnSl6fgPOmV3rg9a4504N/urqYdpj6/JwpJFqyA6YJc608AzoIDq1GmiAAyRgnlLSWwL4TuRXoUES8yEKjEtmgnu1yq/2mu+UnwKTGE85KiLVh9SexIJgnxj4KSXICd6fzqYkSRMBwpZylDwZwb8eFLhaUSrqvs2kO9UcpDl798I7YU+PCHOvK019AWUxS30UHYRi1lwXy9eWKaNCky4gRqSteMDH4ti9WYUehzX3NawZUN7NOKblDZwmyNxS/KOLWVmXzgTr+BbaeXStc4NzzRfIX89EBMRJGpe9Y/bFYL+B+YqWuepjqak1PQM7KknTVdwvipFHykHsK7gH5DUlZsbL1KtaAmPIBrD3zFbgfl7FQeLTOV/mNkXJLMb1n6qdcxTeFyS14xrzmHSakJGRTaKnFrPqax6cPwUxVnK0DnNAlUFomrg6/9pkkYyFvxZ05PMRjsKit4/elIffP2nFUbetRjr8FQl0w/wCHW4uiPb2VIY8G3Eyb2KUWZiR7m8axBGM1LzjQlds4S4laZElO9cV3t/wrNTFCTocAOIX4P8iAFfYMW/H8AW0jfix7RUJmN3u/WwrpcG5rF/tOpk9KFpPUtef79e7NqTvUxPOp9YmgbxrG8iFT63lEdx708UWk+eT6VI1S+wwDrWQZaH8iO1RMnE/E3VDaiLPwZ1CiDI+4J3okzhMh6FmkpBBM/wDWngQfGInU8U2kz5Ak7nhTqtW2Zs0/KXcVNlsQldUu8/xDQlMajQ5hkFrC/eyxpSZK1sMc6hd9Se9RX8yTxBqeB5AdT/SjhsgdArfOsprTCl1c3rti5R2mf/FFCXiA/dAuDKMz3XrNicPJqQWuaw5IO1JKy5RHCw96txt78VsctDjvjzLdGkwBZnScOQPxmFiTJws6BuJE5n9ejd2kjvUS6ePVFTc+eKNSFR242s0PKpResMfgQ7n+coFUAurlV17sbzNplski5ub9dfQklIt85Z9OGlX2FgYvUo4ZpEkf8iFpKd6ipzDLm8E+wYwWgjvQfyxZBAdP8xRFQAlXKoGhC7Td80RuXP0m+gqCgGR6TbkhMGkwKZ58f7rGMs4J/TQQA+ZDyc/8fFGBDkwTuVUzCLf53T/qAmB4zoy51PDjV+JoCgm3DsatGn6p3u/1oIiSOJTCxLrxcNK3RexZ4NEAEbh0asG81D2a8l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+6GwaAgCs3G8tBUob2BBnuryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX915L+68l/deS/uvJf3Xkv7ryX90dG9JL80YjTcu1ag/hPWiERzn+X9UGE0AQHtIgJiJI0sqWzT2YU1edI/Vfw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1fw1Dx/CD6p2VrVHthQE6wCD1//Z" name="Obrázek3" align="bottom" width="192" height="227" border= "0">


 1. Držte inhalátor vo vzpriamenej polohe (ako je znázornené na Obr. 3), vložte náustok do úst a pritisnite pery okolo neho. Inhalátor držte palcom (palcami) na spodnej časti náustku a ukazovákom (ukazovákmi) na hornej časti inhalátora. Do náustku nezahryznite.

 2. Pomaly a hlboko vdýchnite ústami a rovnakom čase zatlačte na tlakovú nádobku, aby sa uvoľnila jedna dávka (vstrek). Stále dýchajte pravidelne a hlboko.


MORLnGjRpKqax5Pu6T/ALBBrAA0bBzDg42mWXqt2Y7l/qZbv5cdw71ZjYGjcOJa6rwVMzA83HoxfM/t4fVi+Z/bjnJ4jd0yhlUguGoPqg7ozih9YJs7Rnwm1iNqDheDz52Kan4pmHI2pARCw5rD0jvPMC55AaNJKutQwb+k/wCysRtDRxpIusLk21cDmu5a9XysHvLy0f6gvLR/qVz2n28WY7mtHz8OUP8ASDe4fvxanQjFk5u2vXCyikI/yVBoTrOu3ObiE140OFU+D+U6gw0jnzsU1PxTMOcF7zRo0lCaYUYNSI/M9vI8OweLfp7ChFlBoRoeqtII3jj0MzK7garxcEz/AHbPzV0cUfrOqs7KqeowD5rPkmfjIV5FhxFVdDGPdXk29y8kz9Kvgi/QFdEBhcs2SZuEhWblUnvAFXPhfi0hSvdBatmuY7s7Vnskj9ZhRcJWkAVNCgXaz88+3iEWuEfuarOhuxjUJcq9kf3VBo8IY0UaLgFJTbE0nvPPnYpqfimYc4tnyEZzfSdv5IteAWnSCi7Jne45fxIj8CvGMY/4L8uf1K7gW+s8/Zfm8kbhf9Vn/wD1H9Ja1Z0jJD/UktKjZoG4OC/MR/qXl2d6/MR96zZozg7lKNaOCac59NbsVSaBeVtHcy9UhiA7XKyXPf6LVWUiJveV4tud1jp4lSaBUyVtR/Ndq+zenOLi+R2s48+dimp+KZhzdsLDR8ps13DaUGNFGgUHKUIqF5KyfRuXi5nDEVWbLGcbloYfeXkx+oLyY/UFqs/UtMfetaIe0rTH3ryYdg5aZI+woCdjg7e3QrpgPWuWY9rsDxauIA7V5YH1b1ZawiLdWhcrLLMbdzAq2ZZO0rxr2xjvKz7Uh7SrMbA0dg4vBxtMsvVbsx3K1lTre6Mao+/mB2Kan4pmHN5X7IwGD5n6c5Mcgq0r8M91nOs2qLMfG74LyB901WmdmNQvLd4C1m/pXliPVuVeCkd2uXjHsZ8V4x73/BZkDB20rx6ONXHQwXkrxh4GPqtOcfarMbQ0dnmF2Kan4pmHN5LWl0jnc6ZKOmPiFHJ1mg+DKP7ZUsUjWkuAIqF+Wh/QFmRsbgORsl1X7GNvK/8Ax2d7/wBlmNvOlx0nzG7FNT8UzDzix256j7KjwSt3sKlaDZeG2mO3FFjxYmbrN+3HtPcGjeSv9PE+Xt0N7146aw3qRfdUjYG+ZXYpqfimYecT6wR9c+Hg+wt/73IWheNDhcQriydvbmuWfk04wFfkvJT/APC5ZuTTn3afNXQMZ676/JeMykjsibRWrFp3WfnHzQ7FNT8UzDzRnTxj3lm23erGSroJz7iax8ckdq4F44zG9Z6YesSfDXZwte/zg7FNT8UzDzKYoojI8ab6ALPnbGN0Q+pXjLUv9xxKzI2twHhLHirSuDyg1Z0ZfvxWQtvsD4lRxdVtPDHL1m/JRydZoPm92Kan4pmHmWdh0vo9vy49CKhf6Z4sfyn6PYdipNFJFiKjvCtHKGew1Rbkzaem5DKsoBoDaFrS48QP6jlZ6jiPN7sU1PxTMPMovLXtva8aQvHx22j+JH9kCHOkr1QvJzdw+68lIroHfqV2TD2vWbHGFmWvcYs/hKem5eOmaPVvVWstO6zr+LMz0VNHvFrze7FNT8UzDzJQutP6rVSFjWfEqslun9Q0CrO+2dwuC8mf1FeQ/wAivy7Vdk8X6VmsaMByXB9rmeb3YpqfimYeGj3Vf1RpXioWj1r1m09jFt/41fT2sV7Ij7FnQNODlnQOGBV7ZB7F5Uj3SvL/AOJX5hq/MR/qV00Z95XHmOe6ruqNK4KEFoPRZpVrKnU9Bq8VE1uA5ja/qNd5vdimp+KZgi97g1o2lcHktw6+32LhcqJa07OkV4uFo7aX8S9oOKvyeI+6FfA32XK5rhg5XSS94XlZFdO7uV2U/wCCumYrjGcHLNt+7Iv/ALjuqs//ACYs6KM4XLPycjB1VeXtxas3KGe00VQa8esr6bhtK4PJ2lgPV1ireUusDq7VZiYG8zB3sBQO/wA3OxTU/FBjRblA0bAt7e5rVa15eseZ50THYtV8DfZcs0yNwK8XlH6mqsdD6jqLO4Wnpiq8ZCx2Fyz4pBhetZw91XOccGqmTx2fScuFnLmtPSdpKpEynbt5rEfRUR9AeD8qP+RX5HJ7rmn6rPjmZjGVRkzCd1fNL8U3BcK4AEnYjPKS70UGtAAGwc6z4WOxavJUwcVrSj2rWlPtVWQiu8383iHoKMbmji+Mja7ELxMkkXquu7itDJ29ma5WKPY/TZcKeZwOxMsNDW6KBOb524Mbwzzc7uTR4D2XoO86lx0AVRldsq8+bgzci7wkbNis7R50l3uzVLLvNPNpcVXaUG+G7WCtBWh5zhj3mqi7Ra820GqFbOgaOLbb7V2bVVvnJrB0WgJrB0RTzZYZo2lU2bVQaONaZo3KrSs7NPnH/dp3ea7zfuVNDV2b1QchUXFXj2rNcQtIK2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2L8QK26k3rYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYti2LYtivcVmiqrJ3Kg5OtB/8ArV45D//EACsQAAECAwYFBQEBAAAAAAAAAAEAESExoUFRYXGRsSCBwfDxEDBAUNHhYP/aAAgBAQABPyHgkoXyEl0AuplySy8nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nXk68nQEpZvIRcM8EzgGHsutyF6PxLXSrESQk8sIKxHOK8OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw68OvDrw6HXAckiQUYRorAHdV4deHXh0J9rcDHEF4deHXh14deHXh14deHXh14deHXh14deHXh14deHXh14deHXh14deHXh14deHXh0T/AIq1DgVH+QmnWiX8TDxuFEpL0+1yQQwHNn7TMGH3LMWO2QT/ABMziaP94Ow3j54F+QTA2Kgi4b3CRJgR1yBcmgEchd92GHte4JncoezDAuHBnAj/AEFvyw3InhI14cDgmgIpCTrn7t8za4eynx8v7dOGC+06H6GAHXCKElaMECAESPoI5IHRLuZEAJZP7spE4BwF7+Nqhdgh+FwKdabqmpkD/AGRiSIL/BZAmiFGU9vpjhTKUhf7srDHEwCZy4L0Bq3FgcOgg9Fjk6e/Jkgd1wRvq2oApHW4cj4DPaOibFkPoyoM4c+7cltEz3imjSYyf1+LySgWMnnyJ90jGAHJNiOIOZrSEBFrCbz6NOKIhF8UJBvJzHhY+1Ycvex/RqbToFw6ceLLOEeEEAJyTYnxh555IWIa5lHQBo5I7ITZVBgjHgwyzMP3hgegnh8+8UTFJYxmPG+BhBYTLmhqBHCWBDgYNNyQhMIIGDX5xIsYDdmClADzcedA5ktvcm5iJW9kZJGsBYBw2wSB5sllrs7dYvm2qgk5yI49zCQgnDgVV3VA4TDMDOSO6IREguNiSMTjMAjNxg4hWdEQBSJqFPAHCDgBhYJyUxAZk8gtMwxQjsWA12a0lWZBefcFAnROISKB4MxBzBGIbRXvj+oW4wJDugwEWMNSnxpWwNXV/LxQyLumCITAQ2idALG8ghWfrZbAbockUwXMYMPmkgCSWAQFkmuAEunsCxMbEM8NmfbCHe5ySgxjESAAAAACQHsc15TIlxOT25ppBCv/AJ9UBJj3YFWzrjdVAgHBcewLKR5Kqu6oHCW4kHeqxWDkfQQsTOYyORmHQoNhFFwAB6pmBOTN4REwA4inrCUQBCkIHuCcIvi5ZzVQiNMDWehQYkzeG4IbWCPTco90A7IHFAGACDIUsDALLWXdMERYREDYHLojO4iC28/ocsyfuN6aInAHmFpkh9vLRk5Q4/5FiN/mMhM3R1UEguNU9OMq2eEvsIvJJKk2n7KOe4gexOaARgE9yCAjZHfJFBF+R5Xe6Q4YyVuo2g7UIknkULRy6kVZtFrW5Vki8W9FYUdwg1CqruqBwurQK4b7kZHFZY3hHQZcG5IcJjKCR2QKPX9cG8EEthGmFOF1Qlyu6YomaSBBGb+IM0boxxciGlObhBF3ZwRMezotv7LNisOF1hzkm9F0MWSu4JBnHNSFNwPcXdME3hyZEAVMvQD6LH4R49AA5EZwMWRYFEvP8xvTMPID+qX5pc5UbjdBDUJU3QTMAG0mY6KKWX9oPEMgDMjAIhuhBh5oxBpclu7sqAUAAYD4kcy4mYJ0FFgo4Ui4ABIH1ahVV3VA4mMFsjKLlxcpBgrU/wAUFzQQW0WFCESJjXMDgo0YnNlymiXuXBS4BmRZBc6wgLMPQACAhEEQkQAYhwbETPv95IXFUgDBCALHMsQ0AZBYBE5imATwMQ3u0HfP5pIgZZiewhSkEeQ4i1sZyEXhcnpDb0ds8cMzTANYAuMyCg5jhTI2Y6ImaBCtVOwfiFAdaM8kMi+xb44MLMQOCnQ0XLcFARewWfvo1CqruqB91JTDBy453MZ8j+qCDF/L95+pAIYhwi4mTafwVPNIAAMJfMIACblAzvUiIYaUKqu6oH3JIAJMghJimNXDrxurmS4ZncoZbAYC4fSNQqq7qgfc9mcE5c3Uf5xOcYPNP8dRQ+5z0+lahVV3VA+5fmMarNZHfiJEQBwF7+Nqhdgh/pWoVVd1QPuXGbgoRLsRFOEvDHEwCMZwdsuGrJ+MuAfStQqq7qgfdbd/gOELMCTC5wIycGuAsP8ApQoeVGNopuwcyOxHp6sGxcfjF042m6AJyBgCn7bUKqu6oH3ISLwbFMEgLcuBiSNw7dBDf3p5cAeQcVgbWyfgOtC2B+AWAWZWCsi3twz5BWGLnOv4TOfJO1dZDegwaCgnOWcfwXY5ot5wGjlY24AmrFYRzdDdAgQbD1yqhgIkiC/E1CqruqB9y2cbQOqpHAbcw5wYDaqhAwc6ieFwQsGB3jsQMATkLR7z6FNTt7JDIhxNh7YBAAg2FOgjvCyOi04RriB0CFEpSAMDlIdUCCHER6tQqq7qgfc+eoC7zmI4IycgLKA7Hjiig/gdrj+e6ZIa4RO0NxtQYYzADAe+cjEmCHBRI5oRz9GUtyyc5hVCNmuC1UKqu6oH3U7gK926epIAJMggLJED84cYh3XFxZId1K7pjX2zRgGM7fmZIf4FgWD4nUKqu6oH3QwDdB4RwnA49MWDROXZ1H+ew0WVBHUbe2N9jhCH65/FahVV3VA+6bQTuZLZOMmDpSo3p3q8u64prdWLkCZQj70FAl6JiZHObsn86mFWU5cvTQMfUp03IGIOqhWzJC42+zNN8wYDdSwQGQ4sQFCCqPIGslZ2O+YlWLDlK/b9kztBulsOSdwF3xHEU3Ax3bQQZxN4jxNQqq7qgfdNQHN+VEJyUA5on3h6TgplFZ9DiWyfSEdYImPBg+oRVlzvniORUgCufQ3QI3GJA5lzROa4wTefZjOkJy4AiCBMlEDdV2Bz9HU5gXux0ZOa+yEx9ghwxkuzdg4WhrqYnnDCP1guz5bwLHub3o1CqruqB921JoaLSmNwjXMwS8ekLP7SDhHctI5X+w5wAzEwbCOagdBJ5ZlCqdkPvyJT2QNrhbBBgr5eQwQAAAAYD33iG/64U5smuSqFVXdUD7tleRzv/Ve6GP8An89MFjdMEw+wAgHBgQUTEg3V15dyUmcMxaPmtQqq7qgfdgMAEgxBtQCIk2bWKKEATX8aEfqz2ebey0iJtAT0j1B7sPmtQqq7qgfeSpWL0kGPEUOwsR/E2niRdfz2m+sJS5I6bJzC4aTt+fzGoVVd1QPcegIWTQCgJO8wPVEG5ISUzBwz0TcZKpyDgDojEKzF1RUE95Gx+INN9q/1Jzx04WiAScaNidOEmQHOB2HtBZpjKiEcgop/NvmNQqq7qgeyREAJk2JyDikw87Ua4sNjM/pTQA5zVBg5YipJBWF4Y4KCOUHJzVQK7Q3QfqMBEQB7WP1ByMAxBtU/wgUFRUWjecqtwYuSEnjyhJ+4R4RbgQBgPmTUKqu6oHGAhAAJkp55oh528kzpz1AmvB2A/qCA3IDAeyQAIIcGYKFA8RHZj+EXDs9Jx+oG3FYlqiPpwzMWLEOBcba+j5xC5w4OpuCxceJ/nL0HaYlTuN1HoIUm3juaJpJBsRwfQ71Ap8IfiRRIwCHMbsXImfIJmahZ2L+rqUM9qSGWd5EOFqFVXdUDiaEt2sszYmlueuE3ciA/qCJNgMB7v96IJQQ/APqDfH0Z2yg7TPUO7kMmIOYsGqMME4xLPiPBZc1YWHEJ/wAtlRleMUQDgbPsGu3wQTRXIotMBcshunCzgIcMZJqm9dhaRo3avCCr84iyGGrIACAgyI9GoVVd1QOC2DgU8MjDssjObCb25UoEAGHsU9IIhLPu5BXOcHoOvA5JP0HuVLgKhOiLwjZlyRjjd6hHLcDgi0ezQigiYx5bkDFqigBS4B+ZPm4FjP8AU8AiXEYW1DT0IQwzAi2bSQOx93IprOve4IgGe3HPooaWgWDu/wCCEbFmF3blu9gBAAgzBTwmuM573MsemcwVCqruqB6tmMEA73BO4jRkDgpqsQET+D2QRuJiHZS8G9j6oADAAMOGl8FEZ6QxEmi6kQPvdORYrDNLrxMDDYLcgUWUgCQ70QCcHcJoVuzvwmMQcGdUWIPd70M0if0jLs8GjgGDJOivZw0xmPkt2HBynbIVsgkcRtonu4sYKYXC8p1sySDodbRAWAEXFPpctWEVOMbmt+lZHf0RJohpH3dd8M0DV8pAs6PgkWZwVcgQmGYEQISAAtKywAATRNo7cQCZCC8HjahVV3VA9HRCTYf0n04clRwxUsoXwwPDnAwKcrEeLcdW4bpBPZdWx9TMjsJlivxi58Y8kR8L+lzxEQMHYTIxZhNncgIAkQRb8gYaCb7cqVtADnGURzOOQ9QKkVS/kleYRcmbmNiAts7MCMCPRhKbR5VCYcxH4MdWvJn1gh9is+2KbSjQ0B8pU0RywGCCBwSChidEbmxCojH3cKPqE1FyACwySHhahVV3VATq7YKRijTsiKsCAAAADAfFPCNqOyTIQSyLO30nRAJOfrAkyMTRNmXoBgwl7UNFx3Mn+D4ycyU3UTanx2ARM5ERuUAjbMbwxqBPNZ4S5ombXrB9I7EAZn6VNrwI0MU1w/Hs35/BnOId8IVKlNgdfj6kLZ1IsnoB1QiwAwAsQ5pGSgp1PTQDc6urtnNiMVP5nci3tBABThNLKXVkCABIEGRHo1CqruhhPGAxyrkaAGNgxP58eGBA8hgdwnLMhzRHVTbEpAuK6sV5UO3BCR5XDjiQWJGAQmW/tK06Kawt7u9DzE1n9gFjAWMesE0GTttjFbyRQwDgMAQ8wIZMv58Z/wCyN1TsXTJ9SobXWfRMlCipAC4QZheZYE4BBM+BxAu2WYyM937Q+E8RJLHYiOvoI/k4KAQdkD2soqsfMkf30BnLoF2J9BEIGeMB3APoRABJg2ozioCdyKLlJlP5vilVCqruhzQ2oGN13yAS4fWEP7rApRW1Qch35EFAHqTeeMBCMBElGDkV6wm/iCLgNIC3gogKZQM5neEVxk4DzRghCCA9jH4uCx6I9E/JLgsJ7LVACogRBjDOr0AICfYxQ2cTNrYjhupfDbIJ7MKARF8fMF0GHpgrmUA3eh4h3r8G7LkUGUN2gKaBFlhnwzjAB44+uHGWQhu/o1CqruqB8lrZJAIgk56IbcZgID2DzEUDRCl47fHEaA6sghSAJ3HJOoRW0uvqAYIDyGeT8RgmqIbxZj6Y/VAw2SO10kcZSfDC1EDF26DhupfEAoULhCM0jAKw3c51/CMCy0B2xopXwtreSAhxC9GZcQPQYDlpd6gZtU8hqn5LiHviiTr6NQqq7qgfJjeOweo8L2EY5uMpcfxyPQuPYO+jIE3ZGRTy0ErgJJ+yJ822i2RB5R8OqeigYOJwF2ivMAhOG6l8i0bEbMrlavyYKHuBjupDExbMTfdTArzJH+WblD5y5+KeI8oKt/8AMliqwVQqq7qgcZBCUXgZcR8Lsc/QZORtKgHUmB5ivG8IRJmQWlgU5x51MjyQKHBBkRCchGRQhzcAJVgF7osy30Cbk0VqEwF6BdwY3FUAAAAgALEAYLQwtpsjFUnI/oV+HVEclzzBBcaIhO37KcPo2oVVd1QOIZG2oU6Fp2WP8LDjlv6EPFwaggi3kRoP77DKQXEIkLkxyoALgRyqmgbicDJm0TLw6oBUGCDEaYbgfhQpch8EF7DDdqaeXkrJw+kahVV3VA4mOn1TonHEaYHn4Uz0SjzmAMo9EAEmIDYPT3WEAvJUiRuYSp4GJ1ZShDk6D9TRJ0iD7qROwDG6CR/sWoGCUSG4KKleG7f74BAT7GKGziZtbEcN1L6RqFVXdUDiavo8m/VidXL9fhRmTE9QeojoKLPoTTQuESAHMAjTOsHqZ8o3RS7JKlGWH9Q85mQF+1/BF1ASuzJzKmRAYLop8Rc9l/SiVvlMbruh8nRZgy6ibyTvDekkGIAAkAgTMvJkSByM3OKMDM80fp7zgIESLH6howuvZecN1L6VqFVXdBGIkNJigQRnBHB4XMW6k/i8S4PgmSxMEhBwfUDi3F4RphfNmiDc0bJO7ktCHgrk5/opxnk3gH4jpXIyrfsm9UJTiHRT3tli30juVOQUGYVghQV7gOxE65CqtXH8kZvMG4o6BWNFmhX7JkYB5YBdkDhvdPTAPRecU1onOBMf4gAAAAwH0zUKqu6Yobwy7rUdx7EQOJKNRe1ODFe3v8IyDiY2EAft/LgkzpSCzmiLFD5IG/BXJVw/NdJVfiF1Tm3yNYGdkPTHWIzIdtN0Z99iQR7NTNS78qAAMAAMOLHFFFjLa+44MB5C8ozOUQmY/wAQAAACAAs+nahVV3VARGwczIgEo/8AACGsNDl/PXDDVPhCdmQ3yCI0gjz4TywnGhTGFof3AA5ADFQx3cHFVFGbUqwfeEUDoVhG9DmlAbojS8lGhQYi7l/V4X+q0PMHVWgZgE9LVmV/FYUb+hwRnKMWZXBAwBMAkPqGoVVd1QPQGAZiBwUVLAiGjenoMZE7aoEEOIhdlh8I4MGiyIA4XaIMeqyyepnAZlTIHKorAjMdkA7/AHJC1eXcKkOQOjqiA/FE0m6Oh0LNmRh3GbeqQmPQo+mZ1rFOJhjsmMRmKHUNMTQYiTk/E2CttqpS48nATx2DkSRVrSoHdFYFn1LUKqu6oHAwCYk/gU8TDqDhggQljIhvhHhlqs4CoeHtJA3RQk0hgJ3OhaZj90L/AMxKlfOEqkUAQAGAYYe0UfR53aCyC4r6MsERxFiGWU+TZkBIWSZwac0CmiyLuRQgBxgT6M+LK0rgjwlelNuqdcfqmoVVd1QOF6FgIexwQWQEwA8wth/MD8FkXWg9Ezf3Zws350H+rNW1A/PeKKPoxgjQn9US4QEAgZTnW1Q78k7kF6lHk3QW3sQRh0QEAACwIQgDgXEhtES6jmh1A3JYEQw0th2kolM1uX1bUKqu6oHEXgYZAiacbF1wFZ3Thh8C/gegB/i7wAt04Xf6gH8TP8wP++8UVm1C1GxY3DnNrOaPcslzKHJyhoC2aznUTFNayefpDgGRiAGqYcB9LGbJUKPyANv4IDQG+V9YahVV3VA4MbFEyykB5RP1SIGhkSLMiiLsczpkKoE4LR77bGafM/xQ2Yvs7eHvBIdU/wDZAenvY83Kad8FeDyH6ji0sdMOTkO4Km5rUAEAAJAcAhgMjBB7BnRw6ejIonyrO8UWMEAxd/L61qFVXdUBFIwIkkwCkcZK9vJT43BdTnZOJi4Wrk3EFwDeo5InwkLJhckbDb76Rmx7sBxYaUI9FjxUBHuXdOdE5C1OvivB5D9RPbiNck5OWWEepbzoJGBIAMBwlZzqOQcJA5u6+gyGFnYjmxlnP+t9a1CqruqAiDQUGGBeRazQDBhLjiv5pFjP9WG9LrXut+W1lAJh0B55iemvEDcRI4WLv3D7TiGTwCLitAOQL7kNCVOB5lPJyfhcHWt5iCRgSADAcZUTzV+pYZOsAdPV6CH9Sq/lzIGv1jUKqu6oHssoHBzR2VOXex6e662GoMqbp6AzOY7bh3eEfitzxAdAEAIA4AwN6wH+Jyp1J5vOeRMYFJ7IIZuRLpi5kIeXgCAyGGroAAAAMBZ7JUH8JAUGcGhfvqwIi0cj/WTjInyzA9NfrGoVVd1QPZmgwDlIt09wyrEEiML4GwG3CXRjiXAIza8cIIM4u3Z1HoEJ1NI6yS6IdPRwA5LBW9bjdRQW+hsWGnEzucR5KMbTna55IJhwMewwZO5KJzlmTH3CsLhRYtdzHQ9QEbYI528OG7fWNQqq7qge12Ci3udPQ7B3coSWiWDu/hMLRtdEb3A5DMIlkARhlBQgKO3NO/SxMvaUUc9xp3oFvjtaVOgHfJSmkXWqTTvsJR+AAhSME59MxwGxYVH9dX3BJztr70VAQgzGCjo1BbAJHMLPmNQqq7qge1YIsHbT2yyM4IVD5G1nRxYpN5suzED9EScwbgrt5spU8gQ1hBgPigyviOXSPAy4mfzT3mLoy/oH3wslwYP0YFDT/C1ccPltQqq7qgIBON3g4FCAveDRmogE4DHrlVCXAYR4NgkRNogzgmDMA1q8nz6lGEE5aHqVjuJrM7tbLJ+mOc7JZK3T2LlF5MUMwAHVFMbEaPJCABO8buXE0JYscFlV1Q6+gQ+NjcSHMOoWDgfWGsYswincMXzzG3wHAxRBECV4uKes4HEt3+vlNQqq7qgepAIYyRxzrzAdV3L2R9Dr/udEqdFe10E6YzALrfzmj7lDWEK/IA0D7JG6BBrF6PLgwWnEawcryuCaGgcIUEizVMfUPilAAZKuAeiMsmdHDpwOZGyMHcI4TgcfAIGuRu71RVkVNwCYH5LUKqu6oHskweBYvNFIkLJhDTvyORQggwz9QoEHzEts5+FPiO5SS80siE55T0MgbcXqjyJYuiW6jaZcO+AnwfoAWDLhDEC+JZmxPJgLExCuCmhGfM1h2oBeZ4HoHxot/CJdSgw0CrrwMlKuOwo1TTlDZvghgj+fQ/JNQqq7qgewYdjiyRkKbNWVPBQRyrUFecKoOQeisIzd1QHikYKJPkjITAMfMH0LlJqckV/Us9VFI3YIKiFUJSDhBdZAR5lHEMRN3c/il4gAw9MPc1IWRzRDoggh8QrBlYf4huipD84G8nRPYThGWHOHT4OG9CdRr8lqFVXdUD2GcLHA850dNIjy4f0098VliNBGCI+QbuDPo2v1dmYX6oIIfEKzMjz/AEQ508wQ6jgvkeRyisA6BHp8Hx+2A0J+S1CqruqB7DmnD4C9/N1eEHmma+6SAJJYCZKiFsUj9Ip3mPWceF3BmoP4nvPQ/iCCHxCu6sT9FAkt9DrwEAgMiiv4MazH4LRE3BmA6b6QD8hqFVXdUDjIEIsBElEanfLAJDYe6BwO5JTMkzTWNMLbGxjxd7AW6pr+EH/fQIfEK7EwLGtzmfzhNIjB5xQAUhfAY9IoscfkZqFVXdUDjbQLVadHTMIlyROu3uDuiuSxEttLWACMekRE/wA4+0gI9E5XNsenoEPiH0mLnwDFNhMjM4IAqAQudQbARGtDQNPQkA5LAWlPwF2eHotI8f3DElczT5DUKqu6oHHDGSBb3BXKSTebTr7gM85kWYAMTpjD2McfUE5by1Aj0CHxsyAd808RgrJ0RJYPAaRKLYfx1b9F3XSN2qfBCiYMuCCdAxeoj+rvytE95os4TPsPfZTIwAI6z9G3LmwKI2RqAe/xAwBOAkfa7TH5DUKqu6oHFLWca82BQbxPG05fvL3JKuUrSnHwya9GvtQDD09YfCnL3EXXSctTBBiRXT6iIK9D73RWFuJ8gyhcrf0AWxeXToH363oAAwDDD0FJQMUUTEDwFiWKG8AZnPhABRgIFNc7iZP8QywDgi32Zq92vyGoVVd1QOI5o55dHkhmBa/tiWDmSAiHlMt3KaJADD2ihiB3Y9UEDIH9A9skAOSwUzi5j6LeXRqzK6G/ZXKr1JJ00wNXbrqGHo52UmDGPoqJWBQPVADFfEQ3i3Aygd60/RQ4vpJHThJKiGecUDQEAieuNlJk8BqV2/d/NW94M6mit+VGUxl+ZvNojREEubUC4IQ8WVEtXH2O44CwCdPkNQqq7qgcJASzcb+SOwkzjV5e5EpqlOjpv8Xk294e3cKJ7LAhMwAJpAvmCOLELv3U9eQLwVeKqRjNBsc56E5IbEdF0TtwLoJNn9MGDhiY3DQ+zQRKB/miCHiDGIbK2XDpb1ViE7EOyosQ4iu89F0KHsuT+uHs0S6LJU0DcRYAkZEb2vT8jWBvCifBMlccZlpIAc/6QAAASHyGoVVd1QOBnEHJWPLp3VTdIMHuT4hwB2SbVXhB5ra+278OBgkvhDR1qmkD4n9UdcyX5clWwYh1AqB+ATBmyDZnk93Tth9gK3H37la0wFAAGAYe4Vl+oL8WYdUzhM38xp5TRtOo9i4HnM1GUupYxxGzyJlQCoafJahVV3VA9ZJ1RtDtMhSAxce7Ie4R1hkjgmlwHgtIat7jPEHHWAVhDIEEPiFdjdq5itC/eF26g70WImKD3gGIABEkoCPkOAA2D1RPP5LUKqu6oHq9le0dUxw1GsfvuucZoyt7xTGI8kf19PcZb43HRZbdEEEEPiFGbzBhyigEaW6OnC9dA2Kdu5Kfz3ceDtJ4yzxkQLNyAADCA+S1CqruqB6Zb4aRjsnjjo3e8WKbHssZBEWIOdvuN3wrk36u1EL9fQIfFxIkN/AE8zG/C8e4yzIC9w1Q67G9MwBkTiOfy2oVVd1QUIX2UNGLFGK6Qavx70kDZxMuRLp7uSdqCnbiah/PQIfGgb+mbcI6tQszCa/UNQqq7o/iWJPxFQxPnjPeffYAtqBh1USCQBqnp7uP9oTN2NB/vqHxr0gHMOpYIn4BdFoDzL6gahVV3Tq8tAMbBd8BtjF/kB/Qn1aQ22A92/4tZsu0ED9PUPjPlLVAUPQzaOnAL99BNNvBt9Q1CqruqB8C5vVE/wAXhdB7ojkiGKICZh3nD1BD4wAO/E+AWd+ymg3ip9Q1CqruqB8DNG398H4tR1dTDhBBD4uYRQBTLFYnALgEzsIAHeBq+oahVV3VA+BEPZuPz33tZQG6LF0UQQQ+IVlIag9SPfTB04K7t9Ts1CqruqB8DssPfd5QE/qftoB0EoIIfEKgtGgCVGLhoHABkbSRkM37n1DUKqu6oHwJGwCnvn/7kA/Fe6bYegQ+IVfSWNFclGc3pwU5VS3fUNQqq7qgfAmzCE9ufvunZG6qnFf56BD4ojkiGTiVMU98+CnKr2x+oahVV3VA+AeAIhiIdAhyIA5+9hpQj0Vzptx6BD4wYieAU5Tqb5mYiBQoV+VDtL6dqFVXdUD4DZCefMfxPKwJcpUb3vIAhAgkctNDGqAvHIoTWK/dBvPuoTht3YSuiK6IkzBuDuVA9Pwhi2gf1YvCnrTlVLciV9jEEYlYQb07yE8oXwxvH0zUKqu6oHwG6H6AojNwqHp74xiGeM4josk+iHT0BD0CsIMQtUYiu4t4Fbpw2itrf1BP1X+66iTdk7YfcKZm/fOFMqbmuhTjMC/s95GDoFDjekt09acoBJtwuZ1m0CoE9YmWleBEhEtSCzAP0rUKqu6oHwCAQQYgqIjAZ0uh9+Nm9G6rtQI9UEEPboEhR1yI3gBorZy11W4jchbaA7EJukv3Vbv6grJ820jPZvAKIx7NahygaEZB+lRPNj+vUkhcQeiSmKYptdrkK4AEnqFA+MRsYgh5ojDSN5YFN0QzaApg/SNQqq7qgfBa/AebZ3gnzLgOU7fn718ADyII/E//AGB4QQQ+IAIYhwmMF0DoO74gZQALDgu+apEG6WwCK4CwCzgscURknbz+I0cEjaV4QAkiQ3goZGAge00+UWsDsEbIZYBwRaPo2oVVd1QPg2F2K6wU6+c8Gxl+e9hEGkgrNW5ghBBD4h9IxtaiZ9eedcj6gcDsQUVngsZ+VKIQb7FTK2Ne7SP59G1CqruqB8IsmGAiw2IAcITWfdWhVQLDri09Ah8QrFIKvwiaemKoVglt8FpzHQCnSBGAJN2mDTxU6VwrP6JqFVXdUD4QMATEtCCCxgVO4obMgIzMR7osiQb5D0BD4rYTYGbLDcHp3kQWGgPUoqyIsAtvck7XiLLQUAwZBd2scMvomoVVd1QPgSVMICmXJIgSNYDFWZCC8mMd0PHZR/SEhgVu6qn7TeFoawCsOPUEEPixH/Qj6x2nVRHAKKEEA4MCCiIGXch/EEEXsTaj5Itvc50OX0LUKqu6oHuSTiECcEzMhqtYwmkGFVR2YGgeqF5+0chLZIhEnCOA9HR296YSJGJ6SEixhUfiw4t6ClWR2xZbI5HVCT2Teig2d7fyg7FrIg7ADAfpGG7QsdDXHMEKYvsSQk6QBOEY38lhlQh09A+L2YMD0evZKz9HAKKKna51eFIw2eFgp3YxAdxbyQrgbgtH0DUKqu6oHtndMM62Z0BCJTkPVzQOK5AYD3KNoV0hUXTxLgyJw3dZo6GnW6MOaZSbt+5SGqcQmx/pWgOH9E77hEPk1V2tIHr6B8XI3Rers4ZnAFFFEAJAAIklFcyW9O6iFG52DzURyaufIaEfQNQqq7qgeyNuK5LEIhNkMA47E1CaoAMB8A4GU98kk+QX7UmNEHiexbg75ER1Ucm569PQEPiczKHqisrgAoooBwbANuAR79itKXa2kahxyCMyMAHJ6bBFRZOCLR89qFVXdUD2QbZvEZqyuu1+AAKjkQCecJyC6KoUBNg4r5ijNZVPK86x/wCsggh7YAcgBiqmQejwMYEOAqhgHDlr6uvrgJjyOpcAoyIAESTYmhcSitwH6g44iAt/hAAAAIACxeVzg2UuDhkQo3t3r/QLcvntQqq7qgfIBPFciKriLJ2oWeyURi7O2KIfhCSIxQua5EcFDhJYOSwTybEmgR08JY2qz5iHoAN1bIbusFRoINAyAy5Nv6xUMAXhaIzEgxBTNI6jzsW4l7krZ7p6sSYzQlSE7BlgAFy5dDQ1DhEvaYSwQJmIQXOdD0km4aY+pkh43KcV+oxILCfYogAAAEABZ6tOjgAoFugAd5fPahVV3VA+QFpMxutgs9oAVGAgUODEXkRkf1O0mOywppAG+b8og1Hu5KSjq4ONaVBWqOAykaoFL3w6oppIuFXhCmHLcvGUUYjgn3HCclIxZN1+iaEIEySygRC6N0k/Yt3oFGV7KGgTXch0EFd23HL84CIIESTYnTWSQ0J7E9Y1knaQAsHz2oVVd1QPju5MwOwA6Jg0QLh7hwESYIdOZI3h7JJ65PfhD76/Sl2V4H3yPK/xEiOe/JH+r/EPcZSQIHOIx5GBRloCByU5a4DuQR8kjw4qKJlOybvyRjbhqg2DAaoYOOGDFhzTAvb4jUwTAbiDxVTGQyUNAsODtcJV3DCkgKMyPbuZAABhAfQNQqq7qgfHiirZ+SBzxdMQjrWzI7KXriSSNOS4g2JhEUWMFJjOa6IBE1IaXVgdCblxhVKayAum75phJXCDvmmd4FpzU8ZMWFXkgrUH/ZWOWqFLqfojUKqu6oHxzCLckPCgHype5p7LGWPcZtH0YGLREBCCIyd96IkLkh7rFQdx7Ii6JB3kE00gtgYg2qQI4lHzzb9I1CqruqB9iC12uRB/Am8bdT++mHxooE6XQP8AW5oB2oHe8OPKT6Csch1nR10oOpx0ZGLsmRM5m36ZqFVXdUD7JnYrh6EAggyKMmKZ0cUdCEc13gVI2AfUkaK2rgjUV3J0Vu3EN4KrtxoHVWHLpWXKg1vw6h+pahVV3VA+ogRi4g+icmP3TBNPRu6KIIoJBNzvPiiTEGgB/iej+o3T1nkGOTz+xahVV3VA+lCTgGA7k5/Aq6VPZgrMNfRZKj3j1t+4CAnYWPI4XTjI8OMhAdlywiizt9WcgGufkFiuGbfYNQqq7qgfSyOgxgZ2hFeM5GJAghwVMkXksqVBCPRfuoNU9RFzzQRRyO7M5BA4GjzA8DDzGeRh+JmMx5TPr9g1CqruqB9LE+lqvdicuenWccnV2aEYZu3oELcKf6rUswCNlOZ0VSME9Vg84vRWEZYI0dHgQNw9TI4Grivzhv8ACbZiITD2SHKHUfYNQqq7qgfSP7TxjzuRiNZd3RAFE7WDl+BRN9mGfo9H7dVJOYSVvSEqgej2ZqfwDyv4PsGoVVd1QPUNgiP/AAjhY8RLov66Xb/hWPBOAt4B+oKqARVGT+KrmP6p1mPyQKW7fJSTmAhSHngFTMEoA4CMPgkQu2P/AArIPohZlMDReR5n8TcxOJr8HCBUMT1+wahVV3VAU/EBGCfnyQJCLJYprGOq3IUDHiap8FIo61WCqQrMdhXZmZoiQzJ0Rag9yViWYlEsuf8ASEncwQiLnMT8VzwLQ/qxTtxXgf8AFv0uoo7spyXazZOu4IzTYQXg8bVxGTHICl5YBF2YIeOJEgXPM2JictImcz8No51A/iZGQP8AXtQoWzKKMaDJmFB+LgMz2t0xkMIlkLPh03oqWLn2Lchdwp4Bw6jo2KW91Vla7GD1Kqoz+1sQvwgkc8SBvgf6I5jGKdFOPY0MJpErTiXP4ucm1WIBaehfLF5fxXKIFRpg1Do9qA6fUk5saFlnzCOJAndgWsiAtUkGwGA+U6vRtA+qtceEUiyw/iOOcCR/EIMvGV+O/cXVP4sE1HLhbgPDKmidzlQE87tFcaI1ZIceTbHl9KSwJMgicN5WFwBM5gQDBMX2I+2tHYPvMoBgwl9a9rTAs6Y+jBE4CuqBjkhEP9pOHRZBRQ9YPn654DEU4XZAet+iORRefx+0cQMABznR08QljyH9+tkoBGJRIr0Lc/WIhaBAEwIDkn7Ni858g3VNdovOZfb62MfUKhV1HC+IoWOqfEzkQ4Zx9kWMoJiS/wCIMmBDl9ZEk3CaKATIZEwS4iPG9q4oRF4vUF5iSBcOPsJQxDSy8fq6Vk1AWULVAELaAw2A9h3zMWq6+5JUcCgJ5gLB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0rB0qIlOEHPlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlYOlE4s8lYquEEwClgrY5EAQAALB7bFCN4H+abQCMQgADAADDj//2gAMAwEAAgADAAAAEPPS/AgggggggggggggggggggggggggggghgggggggggggggkkdfPOkLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDvLPPPPPPPPPPPPPPPHdvOv/ADzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxnfnzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxrzzzzzzzzzjRjzzzzzzzxlbzxrHz3Tj3PB3TpXzzzzzzzzzzzzzwbzzzTzzzzyRzxyjDjzzzyILzynz8gh3kBDt37PzzzzzzzzzzzzzjTzzg7zziSTzzzzzwxyxjyoLzy69886139377z7zzzzzzzzzzzzyrzzy7wBDzzzzzzzzzzzyzioLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzx7zzj7zzzzzzzzzzzzzzzzyoLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyLzyLzzzzzzzzzzzzzzzzzyoLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxLzi5zTzzzzzzzzDwxTjDzyoLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzw7yrzzxzzzzzzgTzzzzyxxyILzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy7wrzzwzzzzzjzzzzzzzzzyoLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzy4RxDRzzzzzzjSywxxDDyoLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzr7zzzzjzzzxwxzzzzzzzwoLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxwrzzzzxrzzzzzzzzzzzzyoLzzzzTp547LzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ7zjzzrzzzzzzzzzzzzyoLzzz45zzzzzrTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrgxwjrzzzzzzzzSzhDyoLzS5zzzjQwjhbzzzq6bbzzzzzzzzzzzyjSxTDLzzzzzzzzTDTzwoKYTzzzzzzzzwrTDrzzzw5DzzzzzzzzzzzaTy7zzzzzzzyDyiTDyoJzzzzzzzzzzyyZTzzxwwxLrzzzzzzzzzyqTpTzzzzzzzxzTxDwgoLzzzzzzzzzzzx7jzzzzzyyzzzzzzzzzzzK6TzzzzzzzzzxxzjSSoLzzjTzzzzzzzzxrzzzhhzzybTzzzzzzzw7zzzzzzzzzzzzzzzzyoLzyzTzzzzzzzz4bDzDT74KKe5Tzzzzzz4TzzzzzzzzzzzzzzzzyoRTz5zzzzzzzzjbx6Uq3KTw9+3bzzzzyazzzzzzzzzzzzzzzzzzyoIjbbzzzzzzzzzzz5XzjnvugCq7brTyiTzzzzzzzzzzzzzzzzzzyoLzzrTzzzzzzyhzz6txACgjjIvhS9bjTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyoLzjjLTzzzzzzzzyj5DxxTRT5pYOsd7zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyoJhzzzjzzzzzyLzzgqwDBQTIBCr+5NLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyoLzzzzbzzzzzi7zw4ZyA55CgQjSPYMLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyoLTzzzrzzzzyrTyz5LLTzwChzxR/8ADD8888888s0888888888888qCckwgm0MMMsG888qYsU88IA88orDDTW8888888Y088888888888qC8888+eieSuc02M6MUU88oEwA0W/rDq88888888c88888888888qC888o8888888mc8iMYU88oUAAQaSDD388888888488888888888qC888q8888846888CmgQ88oUE8IqvjDX08088888488888888888qC888G88888mc888uH8A88sQU88SaGjzuc8E8888o88888888888qC88uc8888o+8888uqcow40IAMAKfzDD+ssYQ888888888888888qC80s888882c88886ikIsc8AoAAk7+DDq8888888088888888888qC8W888888O88888uSwA088AoUsUH/DDW8888880c88888888888qW2888888o288888srkIU88Ag88I7zLDC8888888888888888888qS888888840888884Dg8U88oA8QsmfDDe8888888888888888888qC8888888+8888888SwcU88oUAAUX2LDG8888888888888888888qC8888888+8888888K6gQ88oUAMAqbjDq8888888888888888888qC888888868888888uSMA88oUU8s2jHD68888888888888888888qC8888888s0888888+akcU88MU40SH3Duc888888888888888888qC8888888s28888888ago888AYwAYKrD2aI88888888888888888qC88888888q8888884e8g888AoEIUDfH4oi88888888888888888qC88888884oe808888KMAU88Ao88QfjXoo0u0888888888888888qC88888kcss8MeK+uuKYsU88IA80orLDg8QOM888888888888888qC88888c8888880s88CsUU88oAUE0XjHkokmE888888888888888qC88888888888sc8884O0UgmKHvfPu+6YKe8U088888888888888qC88888888888s888888ceOeeumb7r2m888kM888888888888888qC888888888888888888888888ioic88wsc88888888888888888qC88888888888888888880w088esmcM888888888888888888888qC888888888888888888cc8ccwW8q88888888888888888888888qC888888888888888884e2SGOc88m88888888888888888888888qC4i++aO+may088888q288888888+08888888888888888888888qWE888888888cMe26Oc888888888+8s480888888888888888888i508888888888888888888888888qc888888888888888888888vW7U8888888888888888888888888a8888888888888888888884+d8Dd088888888888888888888888G888888888888888888884a8888s+99999999999999999999999d99999999999999999999Hs88/8QAJhEAAgICAgEDBAMAAAAAAAAAAbEAUBEhMUEQIEBRYXGR8IHB4f/aAAgBAwEBPxCELAgjLOLk/isSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSX6sQHXjB/E7QHkDOhO4BhTNeJ8CB+CfG89Tb9WICSKcuoPzf3/llj4xh8pqD948kQE7CciHHfiASMiAhwINjMIYMBBmAhxBtB4gAyJiZhkg5pNjehE7zwYKQgNoDkg4muULPKbYyfAILAQYoEyQZkJlukSXpQAHEwJgeMCYExAAJiY8YpElaJJWiSVoklaJJWiSVoklaJJWiSVoklaJJWiSVoklaJJWiSVoklaJJexWDAXgQH7QG6gLziAu4C5JnQQgIAe7SXsUWQDMwh5MIekIO4esGF6gvjU5A+7SXsVl80aStEkrRJK0SStEkrRJK0SStEkrRJK0SStEkrRJK0SStEkrRJK0SStEkrRJK0SStEkrRJK0SStEkrRJK0SStEkrRJK0SStEkrRJK0SSn4IrPWTa7iywwn2xOV4M1Tg2IC8hhCyfKra7CuIWAIEIl+l6NcditMEkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl9FADiBLJef//EACoRAAIBAgUEAQQDAQAAAAAAAAABEbHwMUBQYXEQITBBIFGBkcHR4fGh/9oACAECAQE/EBCSQiLYu6i+/wDBfkvyX5L8l+S/JfkvyX5L8l+S/JfkvyX5L8l+S/JfkvyX5L8l+S/JfkvyX5L8l+S/JfkvyX5L8l+S/JfkvyX5L8l+S/JfktyPu5lfn+x/gPq2kpZg/S5IY6etwahn1S6MSmLoLQvfvUXqNCl9jwHgv1/epiSP9P7O/lV6xOmcEKpqAd3TvI7SaxFMkNUEk+/qegAgR7smRDVsTu3/ACMPYNh9CMl9ed5WzfUv89YrGQ2fYGJYpEeMpE7pxgTv/TeIxSqX6RAz7W12MCCEse/5HO3EHc03jB91+tEqal/nqm13Q2xMTL2Nm5bG2+7JvYlexs8WNmLJcQNt49G28fMstU1L/OgvJVNS/wA5311WTqal/nO+stU1L/OfWUqal/nOrLVNS/zqdTUv859ZSpqX+dTqal/nQHk6mpf5+M6AvNU1L/OQjrGgVNS/z5Fo9TUv86nU1L/PlejVNS/z5Xo1TUv8+V/GCCCPg81U1L/PVeJ9Wi9jXin5GjFfyNX+hLCWI/sGcCXQDasnuPNVNS/z1XifREx9Ak3gJ2DfgT/YY9R9xnFrohHFSYWdIIzFTUv8+V9EdzDQ6mpf58i+D0OpqX+c68tU1L/OTjQKmpf5+K8ck6FU1L/OeeVqal/n5TptTUv86nU1L/Op1NS/z8H41kHlKmpf58T+KyDylTUv8+FfJaJU1L/PnWiVNS/z4XpVTUv8+BaXU1L/AD4FpdTUv86nU1L/AD4FpdTUv85BaHU1L/Op1NS/zqdTUv8AOhPI1NS/z5J0epqX+citCqal/nJx5pyVTUv85SSSSSflJOUqal/nNvMVNS/zm3mKmpf51OpqX+cvOcqal/nxQRkFmKup31vXyz5lmT9l6P8Ax5tZeUfY7y9mBYo+qypqL0YauRCEwXWsujtenLZaEMI8RXexfwfyuzJFDfG+N8b43xvjfG+N8b43xvjfG+N8b43xvjfG+N8b43xvjfG+N8b43xvjfG+N8b43xvjfG+N8b43xvjfG+HNLhBC9f//EACsQAQABAgMGBwEBAQEAAAAAAAERACExQVFhcYGRofAQIDCxwdHxQFDhYP/aAAgBAQABPxDyKBVALq5Ugqhr931NWEhsk6/VYIuxhXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzXYHzSUnETTBJdAfa9Ki3vzlj70HSc16OO04ONHxpTW460/MO4/9cKDHR1r7oUBY1Pur8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+DpGnDoASrU2xWm6mCkE60/B1+Dr8HRusbqQVGV6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HX4Ovwdfg6/B1+Dr8HQcPCh7UO7IuHWjWMNNnD6moyi3jPYlNBmX8O3Z52mWNV9UiY2AMtgUZIF0wO2VAAACwH+zYnU4xhK423Fq0fClkkHOTuD/AA+D6JlBjv1pCsbiYJqNZchDPK7ffywBjK1ZhG2g0orRUsYdd/8AttXUTXFveYRRDzhyCA5HkMCtFjE7g/wHRQb56oGF2J0SgiRgnXR8mXI7RyO9aF5zWHDQ4Y/7diEY0OHJtCXCsO/GGbCzhDi+XBdkxiGT0/wTwlTbiHzUvEGCzzU4YgImZ4Y7ohrspspn96tY5wu1c3/bToLmWGcLG9RrADMzV3zXyvZwxzHIoeEAL5JP8AQ+kYO5P4TBxy9y4NTiS8G9h8+EFN5Xcf8AYqHEue/A++H+3scBIEryKZxkrgQ9JWaHms1NBi9MrG+M9fWwrVbYAzPnNzbsBVWiWTnXhx4G8YmoJ4J55aNpJ/BGZmHat7xTKthfudTwvrYiNrf6qXy8DcH/AF/27BhhGOd5EUtaylNU93IeaMCUc2qHvUtWS2Sy6R6rqDLwAxVcCrwDEDq2bbfnBZP8F43pM118AiBxQ1Aid9nbUA2zDlGtrrxNYEBIMb1XOXrWXxg3xanxgA4M0ABkSSmWy6RHxUDzCuK+V7/n4AZtQfmgJdqBI4zwpCXzMjYiUyW4Ik1WZ7U5WQWYIuSXtRfyASB81vd5XBuDQALqORSIqBHWptOmW/DzNAbdCBEQNatxfBBAQKuAZ+Q1D7cgpJspnN8S2Tw/ul2t3nEpyrGBJkzBd4svHz4fiCcHgx8fUL6sp6BirkF2gMmTZIn26G1wgSUWA+3bn5EERJGoZC3ENSLcSHbWVGd4J8vPVm0smB6DjFYTTDTclvUg7Dli1J+LNviuz6qs7q3lb3AjOGB2SzwUs/wsxqI0VFnSKIycSh/x20FIS5uAZcFXGnRkI6jQlWTygMzFdpURe8bUFLO61WYwqsmxDbKGpWBkCGDiJcoCM6iPOyDCqQrfYxkqTONibWTDgcaL15EosSiztwpDEylABNoTwawVmZiMpaQWSYi2pke/OGUPXlHfQ8AQgSMxVqaPW8dp0pBlgE5D2lShNKDjoZl/3xmmiTrbbuJ27qIEu8BZEnL+0ywJVbBRpzEnMSeDH0JTapsEQDr1A9NubHeo4TonN4DS8yZezqNdmOulHgYAQAZHoQtbABbjicKcoPsQstD2ig6JoGmSJfFTwGo8mcJtwitGTJcRkfQgDraUnd6tdn1V2rTyli2q7RF9lIaGQtFD/vHwu7nYvMCnWOFYgpd4VR03eFyIc1yoY0YovAJO6/On1ShOwUdIOFD5DYmRibYHnWVZDEIhYxZNqxWObqhxQRMo2W61G2DFQAA3vcC/hEvZUskbqee7EJfomE0jrq8N83TADgRb1eNR6lwBCIjSh8YJQCnAvG6u06U1VwlBcVW+hsoHuM0w2mzZ6RlHgNjsmYWW4HjFGxSvS2IiJcN061CJGTr0GAnMyqUbUuxGGwHH+yTUWXjKvN0nhWZJekPnzulTZ1hzSdk1dFMMrN3wStlbl05kwdpg7vQLBEnA2rSBEcoIl3eT1Vep7jzO6eLHbl6oIAohHOpBTiT7ktOCzJdHCz1qfBDCLPIutQ9Qp14ScisYGxinGBU6hxezpMpOWOPlbqnu12fVXatPKCDIFak6J8OVMUPEYajJ23E1tQQagiN2BPHlTV9zMzTacSbrw8KCvao0lpibOUkmVLtNGGClQkMC0ud6VQKpGGENkrXadaNmgDgDwFXClhGJlEBKZIR2XopACXEoM54PGpwk5UCxvzab6ixNoSc0J32zW/4OsCYx41fV6ObIvpMCOq0QqjBfakmQ2Q0lTh+jDJ0CMjhXadKI51bXmFuAN01MNpcbBzw5eE0eERWEvI2v4HCaFGlpQZiJtpROCCDcy4AZ6f2WTEgbFfieVX9DeOV3J5yyyQBmEHgl4aSMYFg7m4jgp1UnD0XlrPUdTzF8uR98W1YFJStrVlyNtXc6A2ZTHhe2KgoDDgbA/kTwJey1Sy3YOdXAeQSyC7wx0WIohR3YG/xbqnu12fVXatPMAPMjDdOFEyDcRhzmgAAAIAyq+7LFNrCY0urk2CnrZE7adL5CKzScYoNwwQDRGzSSuQdkYTATSARBHEalG+nBE9HStmbg+hJYqGZKtoBLFsq7m+KQ/oFKMEYs05MCFEiVjsc2AfDpREDgQDYGFDJUpuDGJLVLcuFmMsBYurS4gFephKk5HkgRzjc2LZM7f7StUEM3X2aQwW00APbzTzfWwS1HZQYhDy5hGg+Ah0Fu+mzUz3g0vgHo2W/12Z0QCORTkk0KrRlO8lTaS4BRccelNnpJPcR70veiE7ABnkhsrC4kEdM9v88GICAaI40wmWwDNWM9drhV8IyyUxjR1Mw8G6p7tdn1V2rT/aiix5fFAennW4YOZOPWHJqGu2SXBY+/iIhIQiSNXQTKS8aNT2CWKBAAsAQH9kAC25BhZEOpklAdjAkZ4GUV1T3a7PqrtWn+yjUBK6FESqpcnzkKtKbVwcDiUDUw2AEB/iN1T3a7PqrtWn+yxOPIG0MNeQ4vm6trd8OTaScKksEuPBfZO/8AxW6p7tdn1V2rT/ZwLve8HzUEd0fQfz5lYcbCY4I2dRRrADMzV3zX/Fbqnu12fVXatP8AZCYQ2m0/mgWEE4H78uxQEgS9CjLv5gg42xcA0MRcFl4D/it1T3a7PqrtWn+/c0CFTP4p3mrwxmGsTctAEsCVnBa2FLWXoKbkLcKtdy6G0mJsZ2DGip3Cg49ks5P8080gCN9bdBKPehAIiNxPTbqnu12fVXatP9mEuIxGiT0qbbDMJxdOnkjqRjc7Rvi8NlKcgxdLdWtw7008kBIi2xrqrJxVypcO4d+05kP8GB3YS4tCIT4Hyr+8lQZ15efBUuGnAtuAtoTuK1tFQORmecVt0cpozqq5hfNFZVcg9xB0pAphm2aKPjDTgg3Q2bm7iqwEQK8GT4KgqTIwTYnmbqnu12fVXatP9nZn2xsq6jpuR+PIj9MMbKXNoKhORSx+AscPLHQGTh5DPGNZGlA8W1IhInD1p2mTMxiQuWlhmlXdsEYWwsbidr6YYWhCR4Ue98Wz3nrKoFh7E7h7hpVNRK7YLwpbKBIISIyJ4t1T3a7PqrtWn+ygBLE7w+aNxgdNr8JfIJa27RjoJ5saOZzMnjwZ3CnqkZ3gArJLgZAxWLS0XSwgGgHrnj+BgbRp1jFirbYOZWNZYkntXpQ21l4gAK6p7tdn1V2rT/aaM4wpxIOtXijUBK6FOEOwx84AsmO2Ldk6i0b0svxVD7QJyfTTadmAMQclt0u5UFFJMAEAfxkISLq6p7tdn1V2rT/aRsNm2A9Z8ajXG+oknhfYLysRDcasLeUjRfQYFcQ6fDfPb9JQFWAqDUrRxWnxB33/ACt1T3a7PqrtWn+0+PWDQTwCudXtGbJt7GfjejjM/LUXaJNwZ4BQWhUr3dUFZWKIkwCYIDbKY4VkTz4zdHiw4wMwphbgcJorn64hZwZPRUuEPp88KEaCvYAe3m0f8NebRCP1S4dVFy1wXeSaLkDVjy8EjNjNV3Bcc/CKmkQqYovVdKGEmQwl3gVme2G9HzN1T3a7PqrtWn+1cEIuwlI41LUBB3Q3oj4A0kY1BHo1GuB5vExLrGFzJpfHyCjelz8ltPRZu6S1QZH4FwAUXA2UQxrGaei3SoKtkJbqDJuNKcmjIMRQ0lfRM6hT7WXkNoMrgDVWkh+wvO22HhoX5f6RkdGqzAX3z9XoAgCiEc6Dwi4EOQ9ax0PgAbIKjclGATm38GZ4lYNQxgjwg3pWwOHPM8G6p7tdn1V2rT/bAvE2iWx1CxFHBCR5eEn8kMMFI6ejhURHjqIZaLTGvoLmQvwJFGoBNpRhaEATUEHWIbKA3/Yz4HcU2ZmpwpE3GmP9IME2APEXbQNgQAQB67V7zW+nF406lsc8mCa6p7tdn1V2rT/bWUCxYq+MG4NXOsYbo/K258ERDCZcJCtwirjzcTOSfQDANAkRxGlAOxJ1IvG1b6TkIUko4m55kOf9rdU92uz6q7Vp/tvfUBIHEaiARF0CnNCTeTQxTA5jVls23it7pULcz1n0ZjCTTBxbsnYtbGofjA8W7hp/a3VPdrs+qu1af7hOmzPn9yLbQ20iKRbHU2By276ckldbBvk1PUtkUNOo9J0RQ1kF1B2atlLoi8SP7Buqe7XZ9Vdq09RDEKhHMTlSqHZgbsXQqCdW3vMx0qAvu4vtnSWZFyrgo3pnWWOBo0HsZu4qOlPjP/UXUwGNBG62ez/JasAChlwxkuOjfO0PE7sXCO2BE2znAF4B+sOw19KBhfsPkANy1CygjlZQ3r+w3VPdrs+qu1aeiZcZXANVpBkrXA7sBNtH+kwhs0tE0kujwVQDzpwFZqfBHRWyiHtJ5BkWc1OaSVNTcFpNqeyUtiyS6oyEw4I0WrbBEw+hPIccnL/ISQQeQNkTMqRUrIlSQ6wyguIw7SLEW/nD2Bx8hN7y5zWrnec6TFDBHyHynlCWBZRuD+w3VPdrs+qu1aecMLSiANVqGkVpgTb9zeU1JjI8WwU2q6VYcb3Ee/FBsohPwWDYFj0TLCQEiaNKGLX4M9h+NKXkiSt4Z3Q578f8d30CZA5NOoEYgQyc4kR+pqKWylk2HAPg+BJmw4KZvyNsSU/PbhcGyBQAAEBTAk83DcxJSCWGDX4yhQyI8je/epNtE1aSgaiY+BQXkMagpz/iM7kIBqrYq/5QXmR3kNtSrocLqb5PSat1JorhF6UIu/EA9hnQFpwA3E8rdU92uz6q7Vp5ksCmEfK3LuykB4J3ZW4u9XSrFpe4jbn0GyiUtBQNgYeq82GbSZsYwF5O8gYbADo+SGdo7P8AI2dY7uRxJ4quNBkYA6gTxa03tWTFWC2qDjQlWN7C3GAZAeXGo0ApZc4O4kaMt88RhisGwBZkwbVJAXchLFxEbP4WQuNQfeUZ1lJSa5BhmmDaaw8QQBRCOdJ2rNzbVk8ZrGmdhNAPc30heIBiN46jZQYWlEiaj4N1T3a7PqrtWnkx2zPi6BiuwvV4l0V2NsDoX25VNi1l87rDccyiB5AQcvQv/ZrdpuArx91U3GrPyVbSgjwPUbmwqPclvsiu2j9GhHtJzCGnr7+nx350A1MekQkT0VkbMRfktTAHcOZQ4TusTm0+KGbuQz/YszgyzhHFgb0ypYKEl4oFsHG54IHUHLbYIHmiiTUwBl0VsYiDzPJmZEDMBPRSxsU85EkxI+0zvX8MlfLJYjbSxrJyPQDC0AkTaULXEgE7VYnWSs7MZKWqV4311T3a7PqrtWnjPC/RS7V2ZFLmsRJQyGuy6560fw4K2wewcZ9FpsclI3kNNTjNmLeiWooVkIPIgiJI0A37H542FSOhCkJnNByoJieEF0X5MO5o8/mmbszyMNweaYnbdtAu+1X55DX5QXG6HfUk3FtnGnkUEMvkWOZQOIGIfLTFHyKUquYLAVeVNdXmxaokOIVgZW2Te7PBN1G8pihdEuO/+k8o074gG8niq+JUCEJG4wwoo4+eZlEuOGIshF2mw6UyZmjFIuXkVKXvEJGu1YAj6qcAi8NNmAc1MsxyZi1AOKjbTQeoIWQjMoRq1FBNjOBvg3B0oAACA/gs/gmWJfZM74M6jswOcGbquK60WVpUgCniI+sktQ5Nad0KX2UURcBI8Tzt1T3a7PqrtWngBFVxG/12Ms9FrPld7ew/4GwbawSA+3Vbv8Yo3kzCE5NT2i42AvWC3PkwpqM5lS2zX0NuFOWNI1DTMOQy0obKSP8AlY2EHnyp7ZNty4hrF7slOiTXHVTaVsONxzbcN1G+ETkDgjmf0SQpTGGQNwHCmaB3MF5tmaOMlLQgOZ40iMCVifAnIzXIFonBZL1JOu4jnNTEOgrUmXeQJOFzKsKmKkYAzYsWA2HezEU08H+aYGwwOLn/AA4xKaJFI7yS02qQC6xsME4AY6mNY1Ca/ZWm8XbUXxTAI4VKAk2AouM5HAvi02QzN0tWYPEakATIRaAwv61K7cEVsl4TOysfI3VPdrs+qu1aVDE3u8S9TlvwnZYMRzwPIZ52xBsCACAP5SLSS40wTzctQuWIZIs4MnDwJectg3GrsLtWXiCnYsYGw46VGVIG8RzbMN9AAACAMvRxq6vypIXaGLacmn4Ld7idw3kjmaF5sGHXQfJZ/nDGDm8dhlTDVDJshux4ooSrFraj5qJhgW9p+98IIt20zz2UUjk4IZpqzcsMZh14sDdc20cjfb+AOZE1gD5HKkgmeMVmtqy8fFg56EMC5wm8UIEh0ALAGlFX0BKMAdyrgAtS6lBWLZEwwlDnQFI4UAcA4PDGxk1KtS8qtj9pSiwagk/YfI2UZQpRIng3VPdrs+qr7ELU4JHA4Wl2lRd2hsenrpkxb4fzSkqT54VzThQyAwE4fKdNXkzZd3YZGrgUveaRUdmZu3FyMqAoR1wbB0M8184wihANVcKXhtYY22x4cNtF6Z0Y4s+R4BZc7G+qFJczQF9zLPLhU4vIDZ5INqTXSrAfHzbpfbZ6GK1ieFnP/rf/ADW4vI7GfjpV1zDRB76HPYo4OdRT3Wn2Y2Nx2LUD1IGTaYOSxtil8XnhCBTEkvkq5lTB1hJXlsMwzxwx/hmUwhYRA6ouNoeBByVmMAuYPNbGzZhNCc4oF8ADeTl1bfAgHGqXQ5h8MFglZhJ1jYkPgZcYHINEoiIvnlTtXDG3qJIBYUbqDcK6p7tdn1VoIDS3Ism7jP8ARH1NpykJ608uUaARDmgMO3KkQyIMQysOVjo3EJrjmkzfOHgajIMateUdi7nzhm9ibGdYeU15Uej5J6Oc1JjQDBxA2AbnEtUkeRqQvJijXE60fVoeAJ7bOeJ/LYWafDZEwh2LC7bQEFrpRNERLGsGF+2x4BXWDuF7wZYtY44jrjf7NmIAAACwH8Y8k0sT4Xyea2KQgwVGiDIwBYPBSeMVwl7bwpsJTQWALgoybRWEw2V6QkacjTzBSK4s2jZhPjgOx26Hw26p7tdn1V2rT+lwwFLwkbBgWyoBFoABkHoB1O+5QU1nQEInBk88+SS0CwfJOuDZqy0KYwYfTIdiVYzGXGa0GEo3OxIZhDjhkgOjo7/5LMrazFllK0ZBaQV8k0JSrJiMeouxkGjC5vMHYAPs34IwGZVjf7NmIAAACwH8kMwgqCHBMDERi2pRvmH5RVEPMQRsEFvdCtoFRVKBmAW0FTG+OxM9vhgl8Mji+JCdsGKIPejhLTE8Ws88Ul8G6p7tdn1V2rT+mxuE8mnjwvKbU0GXnx/gOrCN7soNfQDKVdkl3srGjsKNiJKRIy1sxSKwzxiaEZxi2I51PePqE4jtGR3fx960fA2BgUpIdDvG/BPM3Mnj76PZiAAAAsB/Rc1cA3WqLraI0+FbZ6Usgb3vi40R1xi4PBjzrP2Yx7zn38L0RWgw+kq5mJd/ZSRSTQmJWawMrhgeHvKahjCJZ7JvFdU92uz6q7Vp51SB8jylkWst4/ix+63hP8YE5oUOLalmJSCQgQxMUbDztP4qw7ow3IOVOD8Ash2Kxopmgypgij1poMYqIdacxNF/NwrUiNGFdjWs3D/klA4huMJ2S3uDWPPcRvwAnFQd1AIAYAVJ928hh3XPBT/G4spJDiP8bvWjQGdQYQ2mDjTn1cVVjf4gzxbY4f4TdU92uz6q7Vp5nULHOaJDiwUgdKQtSB5P4t3evexPseD1wvBjejQhx7uFPd6DJFxEjwpMiXVVelBhTBBTpR0B4QPs8xitQRS2E9iaDiyEijMzDtqD606U0bF4TDyhx4T/AAimgjcCYGrOW/DCpwNiyLoM92OH+G3VPdrs+qu1aeZUUAGds+jq3Q8HUwdX+QOYIsBKrCb5oMYJtYn3PVuBXGEFSQexHIBmjGMZe4g60cV2QIcBoNPiBQJhllY5tORoRu2ZC5hHWl7pR5cmjV5momMAe5Q3WEwpcI62h4OfrhXWDuF7wZYtY44jrjf7NmIAAACwH+I3VPdrs+qu1aeaFHBmkAe6rfwzts38Vqoct2cTwQREkaQ1CHOQSbL8A6UHWeMxzHRGyUiQAlVgCmcAYQr+E1PSYY+oVSNvwiTzCpe1sW08zS3Y1ktFCPs+AfOpTPI4HglS2J1GOZU+aGieJKpcTYweQY8MUsWbgm84FRsQ6LRNADObPE/FKgjQeSOigA2gEAbqZieQHNo01mtcWLBDN3IpEADtQ9Zlxjr4bN2jAyxcpUP8Ss03sZdjEAAABYD/ABW6p7tdn1UIkvzCbBMTaX30NKggDmJj5b8SFuovhRnkBRuD4/hUqEB2xSql3G+D5fFmRzGl+UcE+QpbcEtgyTCYzwcHC0iXRQsky2YIwWcbULTFCxIxhUmo3BcyxwuqBuelblNRiI4kqe3rQ2Q7Y4pQW06H7nURNbI91RnGw+FR0uO2TUdL4SV5xUMSyDObSCNMR6Wk4ncBI4sqwjuBfYvvWFVtTnF0q7uOIU4E96PLWNfU0cz7RFr4G6rwRPUPl6u8HBGP+A4tsZE031l3WbssdXjQNgQAQB/jN1T3a7Pqq5lSC9GAPZffSUVyxfCG8tqUSBGC0XQfODl5JhdCNhjeP4jLQgOjKnNLGDsZfY8mBwuBXY6ajZogGgooxKFYCCJgjAuaA50XrUHCMmM8UKyXMpD1+NOMxk9HFrm8eylWUQ1SOYOlca0NRe0c4D0qwo+bMcGFRctrI84o4IZCDzWEmz70VfSyu4L6jq61En7UGbsmpGasTPucWLwM4DuoBADAD/Hbqnu12fVXatKCPiBZ9Vl7OdBNMD2h3Tg2ctlirXlxm+6+/Hx1Vbdj9z/EaKE10onyZ2YTg6dPLCaxOihnuosDEOPqbTFKCmtxByCWrNJ/HAdazbsPe4q0G7Y5sOlFym4IvAj1o3SI7GD4pQRQuDR4Agy8T2Do04xbDOtWmzMQIMVDHu2eafEkJu4dW2qHQ94+wiMYwIDYDHxsAYAf5DdU92uz6q7Vp4IjgIA4iONC+3LLDeXiDTE25E8NMEdnZt1oEghIjIn8e7GEzzTPmpJ+Qb36eWzUCA2Oi+EqLvCH28enUlDzvqb3qdCGRXoa6yS9xTstZQNFnks7DgaYHLqRzpA2GfVCpzyCF4GhUhZr3LQEF6ewlPkLewRSMBQ96s0WgGFyxr8/90KTUMKgBmckedBuLclYBQgtJivh41FEFzUkpwbcPIrBLBD4QZuXKoTmpWAyDWORd2maPhAO8f8AJbqnu12fVXatPIFf1iB2Xwc9afRJEzb2P4bUlBjNxvCEdEf4rETJ5gfNQ2PErJ8+W3/xYrYzLCJJAgWSoV+zWzvqBl7rXaxAWj7opyXZHStxQ0wYAgo8jTTTT5CMCAblHqNY+lmcF8R4Gy8RklXwkUYUwoyYGKBdBNqf4mGtMg3XvTFpywG21xL7aAzGJnd7EucsvCOVbDcAzXu1MEC5XlYBmvVl3E2jAxVmnNW/+U3VPdrs+qu1aeWJUIBjsc+oyzEPrwxBITMYoAIeKzDJNP4Tfiw0CvEQi2Ifa+Wznzu1lVl4E+0ooooo8CimmmmnyiOyxcXwhQ5i7iS4WguszpWLzFEGwl8AbagE5mBBxLUxhyqtCkMC2QiWzDgoqyDYCA4USlRM5LpxJN8VonKtri6Ce2swASrU33XWDkbF3QtvAfO5GbXZkGRz/wAtuqe7XZ9Vdq08wQzLwSajmZ74RM7S7sD66PBzKifaVEKzRkj/AACC4obSerSfiHB9vyluM53TWUHAzeD7KKKKKKKKKaaaafE0f/O+wGK7qZlRyLmMANeQpYXYQ7mRZocNDxGQVIzGU+I2U4dsQjtLFdrTRgEPkxoN4O9a/UtB8CSTFsibG5twp0BEwy4Jtix1d1D2jLxzgPvq7j/Mbqnu12fVXatPI1IMSA4tIINj01Op8J8O1myKbHcnWCAQzJMrhOUgroD3Iy17X2ltIHW9mRCRPXPDBxrEdOupWgg7ZPUvlt7PC5mu5toTaPyKKKKKKKPFppppgMYQFaBiuwppLzEprght5CmLtgpbRJEaD3VDJIZBphCZdqdxRF1gEAaBTTTQi7u2w25OknrJb/DZog9q/IzR9xyMUp0uaOX+a3VPdrs+qu1aUUi0cAYquFL0nKWFtGLw3fUqU8oW+R4NNouOXrIqhT+SHI8XoZqGOMr4272mbLzdpxLptnU9d2ts1ji81ePms7MvPKrlQL2jWiiiiiijyNKLuf8AQi3FLpMBIzNGwbZbip8dgrdNJjQe6iqWqokNtm2tNhRSPgYGgGFNNNPg3k8or0CGaCHp4YXJUTliXBClYV1WgcE7pOH+a3VPdrs+qu1aUyIyoA2+kjIoAAAQBl5xlYHYnTDexxOlR9jaXCsOY8I9UryvXxQ3TPCnSIKODBxAPMGLBLd0IGeN3Azq8sdGLRRRRRRR4xLPw1hxijcwYTXDhbWd9KXq8GykWaFmZQ1SRcK4Qlj1TcUUv4GBoBhTTTTTT4OZlu0RB2DG9Or8UDsBjV+h6UDyICPYwf8AMbqnu12fVXatPRHfyPHMG8hxpEsJBaYdvb6t5c4DSgO6TXYFmviI7rcHls2mBsIZugklo+EMlCPIJgMVc1uBpgEQGt71+9ED80UUUUVo7pCW6cXdWSPT5MlyN9H4DPLDoTwhKeEFm9vR+odKcBmlh6jOOTbQNgQAgDwaaaaaafBpNAdL/wAirAsPbUvsfHPqzw/ZzVhGEH8AT/MG6p7tdn1V2rT0UAiCNkaQSww22OoXqTp7ewJ51IpQMRDy5hGg+UHLyZCV5FARShsWBOQEq72p/MABeG+b6BtlbvSNSEH5q8cxy2gpSAF1WAohtWPC0TTjU/hgA4USvIoKnICjUbs2rObdzaIOcb6kmjP80lN/Efp49Li+L4NNNNNNPgt1KFvnHWnzphrAe7xibg1cmLPBhpTlE20Gduk4f5jdU92uz6q7Vp6Q25PO1P3fUAisRuBb29J4NawplIXI+0zvXlQGkIxqE9Jp9Dh1KDiAhicppV3TBIyGJHjG6mRMuUECLx7qiHQKokV9RW9TID6Ymy7mh2yhnc44zT01IylICKf8KbmuqpQU3yLn5nwfBppppprCQFbmkMUqjAkdY8iPkoYttdFAKZ3E7DkfWglyiiySimge88SrRoVsQ/sbqnu12fVXatKkGJx9FwuBOc009PIrJc3QNqwG1qLWwcQWOJBuDpQAAEB5bFyk4mOsV+NFQZYqGb5lARBS41EZXbKP4rYewg6ek+D4NNNNNNNESclA+QYzzqaXHUedXAjnoUxzHH1yiJC9yct8FTNWhwJ0Zi95J/W3VPdrs+qu1aVOLJ5CRIezI5jVhWwEDaru53KPKrEV5yfBVnYCRej5C5BMz9zRQYYskCV5UobhpwSIat7w8QdnW1nbCmmG2e7pLpWerv2tag2YyFNpQdekCdJTFYFxhBcUU5Vas+Y4I530RiNm5Adbubsq0aQtRaWgtvlz8xDHh2mREDNcAq/0T4CPwGFHnfB8HwaaaaaaahO7vG86lfu2g+MHSbLgOpHGrbzucP8Aohx/gRgoQhMGxBuNFPgEIOwJk5DJ2J/U3VPdrs+qu1aeKIBVkSRrM+keQCajdxWLZZtsrYUE/vIOrJLtpUQmAXmSaIkdZIN3ugKF4Ax8iL7GE0YSrG1DAXVtdG+/H0Szw5UyZ9uhxyuOcuTSy3U5GW2XK/lOpYDHIBm94UlZhN2xNYxeBjdOFmWRC2xlIT4LwFHnfB8HwaaaaafAIc8q9GojCUt97yDCxPDSB0IqNcb6iSfwSKQJjDc2YGwsq2j20CT+luqe7XZ9Vdq09Ff50dKLxkDSOxbAhEMmc4tNBUsqjZdTczvouBUAxTY2OlIARipXGU6VAiTrM5q6UCSbIuoJ1qKjST/3RU8A2C5FM0nna8QHWox6wc4Qsd9B905s22bpq3csZEiglIOGIMC0cPKDdWLZ9yMdmdNH3RDTGbsxc3OhTbDd6xdNAsc6gIQg7ZD1mr9zeNYH58Qo874tNNNNNNNNNRZw48Z0oyAB2go9B5IWQGXVIelJUkrZzh0Lj/DMEAMFDMDYI3R/S3VPdrs+qu1aehLqA6Al6FTwif4CbOQ8PJJS2qvNJp9Rj/jpTpTS7MLOim6zlfDQ9wED7qLQTKM9F61h9umB1JI4R4YoGx3NvGxk2UAQAMFBKZtzArgS+FI2M3SpwkGOVP7SJazmxrga0ZuwJ67Dw3cxQYDiIDwiUs07T2QVdiY8kkPSaaaaaaaafBcGJTvp1NRdiLw71fkg5IxdAh6lMQwK6GUcvP8AhsCzDq/KH+k3VPdrs+qu1aehyIQN3QHGraBkTLum9D1w1WeWNsdQebuodREdQI4QOM+SIZjruWe6rtVQx+Mek+DTTTTTT4JZKs0ATWCmG+VnTyEYEwrVsdSlBODdsC8nz/h3nX+lSbqnu12fVXatPQffESNh4ChhkBb27zPqmWEqIA1aYCGuPZNx1ZasXsWPgLoMsccPJFBLP2H0lXywYbkri8Y8D0HwaaaaaafAGAKkY2FUUgqGbMPsvIMMQRNSkN3AWIH2S/wphbv8DqFDghO5J/obqnu12fVXatPOOISjADOgrlBc3e5cb1Z4WG6Gq5BjRrrOjhlnGBnMTWHdTjJ7trLLV8tiJR9lvsVXSybeFDHxjwPQfBpppppp8H6mSKSdlGthPd8qckMgyQT61gHg3JP8FkptcTMoq/Ar2NYT1/obqnu12fVXatPPeDBE3jE5OYqxMNE2yNig9S5o+EA7woBlkrattGOhY2wLBYJsTTY89pZjkNU/to3VH5FGPjHgeg+D4NNNNPgaSBxumhroPk2IAY61BzMfCGQJtFQsxhaaPJZDtNsFOTAlSAKeGbEhzpJ8qGTFJGA1tJrnT9QwTK6DKbpRdPUtypHckOh/Q3VPdrs+qu1aedCEoGyUnKG+aiIQiYYvES8fUfcUF7PEGoNjVvpRQGALxo2jqy6B57Gzbt4fNXzsxt+UTyR6D4Pg+DTTTTTTVgsbrZKXQQGO1ygvWoC3kDth1ArWmkBxgdaHNUTvgmF3KWGGRq5tBIJgt8ahSBrsXQPKingy9Vmm62xQt+QbtVzeE0KLwi5e93cXwaQst2TXEN2GpQvcEF0R02aYUBj52QcEfS6v7v6G6p7tdn1V2rTzOyTwtxxFDjQbrgVlPungeoj3AYx+DGDamlDccKBw9wf8eldkhO3QPQ8gUed8HwfBppqYjWTLcTLSHjzOSOqtKrBBqgqGcfqKpeMPWpiAy2LFFeFsS0JMidUigcvcazsmhwijJgsAgPAaJYGxIaWpo8FhN8lo2yxhd1WK7Xy39LgBuoV6iWV3Db7t4yHYj8gbiPo35EjuSnR/obqnu12fVXatPMgAlN8ljau5rpRptoLgtuCDgufpgiACVcquYxi5JXjOIxQtAByBB6WSAVswTpgPE7knxCjzvgyAGKsBSqBM78hmmxT/AEAdVN4XIKeCLlUmawCeC3VMQWM3vx0Z33zll05SPIVEkdzb0pvNSStBwKzx1NQY3IjkVs09tSexoeXvqerOhkwL1pZGgQSSZK0LRXF4SVehUpc7D6sOtToO/wCBTSs4bHpU2TQMFYi1CrLaxqZTySW0T9EpnH27mcfI6Z5sY+cUGCQmIhPxUokKFswz1/obqnu12fVXatPKCtB0eZ7JTtYM6Z45xc9vxzb00fUa/wBjjcgy5OJKHNBeRhfFg9M7Uj4ICgOgAHCo6JmCQOJRjAm2ttZRZwJREgmafmjuL3qElMO7GghDcIHzQ5ETEle6pcaG6mRqBdspprPnZbayqHnbedA1GkJsL7eVXFi57lLW4dzUMrTIaO1KhkOxy8ZPSmdAad5jobtxinPF7FRsuYKHMKaaaafBE605thGjSqGaHlmQh/2KLtSzXVkdTzBpUIHLe9i0Ts9ngkySpcQ2UZGeum6MifMJGAPNRoMqAAND+huqe7XZ9Vdq08gx3XaaGq4BS/LYD734rSiqmlyPlcVzfUVawUXYIOSicwCoYTv1n0wXLjYTFN0UDh/AmiBUJxVCXm1LhFVidLSHSamGsYweUL4oUD+Ng6UQV9tNgdbpQIhiw4bLg6V3JTYpO4FVDOWWLMcFKxOdBecTm0JEGAEB4tNNNNNNNPgsDOe73igiGwRuV1XlsHne8NLoSi5h0T0EaS4TYXc5nyFTGT4oD4oliGd4eXEcKaB1VcX9LdU92uz6q7Vp4qBVALq0TBTGMGdzA57lgQps8g5Bxc/ULOyWQJXlUsqGZBcqR3HqNKoAls05tGNECRtB+axeMeB6D4NNNNNNPg3izcC9Fo2lhA1S+x8tpc9jUGiNtxicBf3X1gsOoQAYrUGQkQzZRlJ4LT+luqe7XZ9Vdq08REhMsc2O2GtWYbVXXXaORbX1WaAIm8r8MCUtGTh5pvQ9RCZad1R+BV55SdufSsXjHgeg+DTTTTTT4BEzvkEPas4UOsw+7y2avebH/nTXGNk3R6p+CZQ9aQgVFqDgy+qt8BaWgQAEAEAf0t1T3a7PqrtWngZHXLvGnW+7BZOwxWcT4Djp60n5CTisMcnPQ/l9GcLuLLx9SNjGW8j3VcL5akY+MeB6D4NNNNNNNNSXhdNola/hu3+o8uFXzEfNQxcwnCEfPT1BBYDkib23vOjCykXclKcP626p7tdn1VZ3FqGOss21Jn0Mr3EQXYk0TZaZs7WcPVUCqAXVpCM5TldLyPqw0Sith8oKuflvA8L8B6T4Pg0000000NnhGhI8qNESFzYlQRX2Q/f+Q3VPdrs+qjqMikNZLYbBjnjFHPkWqtcnQNuXrPfgNmWabmXCp+siH4fVzsJQ+APRauZlvA8kKPO+D4Pg000000049jHaL1oA2AniT5DKkxLkjUzwI5OKfBP+Q3VPdrs+qiRZVoMToN2Oc/wWmJU1uutEzkcYGHqiMyYVGRJ1Cry9XjwS8BR53wfB8GmmmmmmhtpCOcp7KfBTeAB6nkYpr8k0EyZK5r4/yG6p7tdn1V2rT+CMGZI0VPQ1ZeFsjMB6+qKcuDYkUnMH4yfv5Qed8WmmmmmmmmmorXYSHhRD0jyKLZB11YyeHYvj/Ibqnu12fVXatP4IzbhB0QvVfXYIkM0LfRKEBBEkTOsfiHpNNNNNNNNNNHelb/mqGSsY2e+r5Ew0RzUiMTN83x/kN1T3a7PqrtWn8A5sXVD10SkA+VdVUjMrbtTPWsfjHpPg000000+DKIzGyO6aEtaH24vt8nc9X+Tc3VPdrs+qu1afwXH13hYgkWxVfCpoZX7IR0CsXjHgeg+DTTTTTT4LIwQmU10GhM2N7Lfl5CwEJ5U7KGLgi+/+Q3VPdrs+qu1afwXthXjWH39ez2Z7xWRWyxsUOs0Y+MeB6D4NNNNNNPgj0kfenHWK1TU3g+T2rT/JON1T3a7PqrtWn8DykrtEDGeXr7Mz1+a8adNyNDHxjwPQfB8GmmmmmsdtLckUhO5+jMnq7t5O1aUwdQM7/Im6p7tdn1V2rT+CXlC7e+yjp1nAT39azcy4dZVIrZY2iHSfJFHnfB8HwaaaaaaabFkbco6R5O1aVYakqoGETBEE2lSt4WOB5OhMc2J/jt1T3a7PqrtWn8GPw+NJiefnUwM7E5x6wwrzDC4fNTCEVYlFDF7T0rHUBGBJoY7ajDK5N+A+9XBBm79ss0Br5IDFjE6qxqN9WZyhUTdcPiHyvg+D4NNNNNNNW3xxtG+9M1uuh8e1aeBwpQxCHvkwbjT4CqHC5WRtoYln/Gbqnu12fVXatP4HljbSVg3gnGpLqGW17e/1wXhEGIU4wKvxMSPJgVsvYSdamFN1PnE1bLJgxm4ErEomAHxnPOi7g8mTvfZ506K6NenvrPnZba898BoYXNxB8RKQBtk6aZrafIh0ppppppppoCUQGawrQVrE828btWlI5aBIERh40QOCCyXTI9nKaDBVhkw+QwSRonGmcXFdJkf8Vuqe7XZ9Vdq0/gBoBCOZTTJ4rjiXg8L17WMRHN7qXZnh8x5OHpTVxs/OFX37PUKDWcXXpNvTKm/RMIzjOvOnKBt6q/ZM61VRAaqeHvKbVPUv3OlOD7WJzQqYKliG+0UlH8mi0mFyqGWAg0IB4y68c4EDGhitS6RiJEAd6nCdKdHa02HJNHjCUEGfM2TFXHdibS9Tr3wJeLwtjCYUCdL5jkdRHP8AxG6p7tdn1V2rT+FYZmYYGV70k4KHeC2WFd5HrEal3O0HVoKzcU3EfZWPxj0mmmmmmmmmkQExEmaslNIK7G8TUn2NUMps1jSPSviUBROljoXUWBqUxlccCrBOqImYAZCWN7QWL47awye2SscgT3FwUwfytCwQCZmmo4mYPYiGyngTPryMij7EekS4n+G3VPdrs+qu1afwwAjd8q/MDhNbXUO6Jb78Rp61jJTNnxg1LzAw2/ALWLxjwPQfBpppppp8DjV3YtdYronjdnO07WjDw+awhjRMnKr7HeixmFMDbo1CGQaTkTRz0Z2VcukwOBfg32En+Gbqnu12fVXatP4iLbW6DiWHbGrRY4IFfBBro7d56ticB6yHzV+t3jnHWKMfGPA9B8GmmmmmnwC1hedhNStm95C9V8PynRa1zkb4r1o8HCi5CNlcsDu4pnUmaZ1s82iQjuasw0GI33w2TeUwzf3WDdgjmI/4TdU92uz6q7Vp/Ej1RMiEIlJZOLJ9W1r2HGrvr22jjqmzE6vqSGXAbi9CjHxjwPQfB8GmmmmmmlmBNSDqlAbhyEjwhXEM3rDq1+MSRR4YPCA4DJ+72LpS3bFFtOLibR1o8CnL44Kyah/wjdU92uz6q7Vp/AoFUAurTMK6e5NBiiewGp+DAgUSOG5fjglDZwONHpdiMTaYdHGt7AS9IhPCaEAiI3E9LDcGJtzqtABhysfnxj0HwfB8GmmmmmrMxPNYr0Xxs+4U1tXJawlHhg8J6DoEiOTQBIRtyUl9URwHOgJbDgRgbkZNiVFqdiH5qQ7Ta/wW6p7tdn1V2rT1FAqgF1aGouIWuDxhQ++ckeWc1YhD6lqEonjSgvEqKD09iKycFID4AgfEAzUAAkDD4lniNEzNERvmnkqcpCaB4EXlUyyMhh4gvOo4GMx77OlBGH3n9zpXAAY3WTUBDzIrTt4CH20ElmaIc9IGpt/kpQCwTH7lMBV2xuQDhS/Mwc98YMKPO+D4Pg000001qRZGzx7ykt2jho8MHjmiJKBf7J1ClFSpOE/Cuw79lAOo4i/OYAbRrQki4EhInD/Abqnu12fVXatPTzHYbtL0poLupUcmbmzwZ327igODAANgYepPXPH5wpaVsyoa8Qq2Fmk5IbUmULoDzKYwKB/cEcQoJQV4S3A5mi3nahOVQIkZwOq/aplA5wEBgAjmyqUleE2J8jxCjzvg+DTTTTTTTXYfA8bvCgrwUeGDxzoEoQAZrQTr4yVLiGiyhkIURCTjxbV1kZM6ZFjc1rHL/wAAN1T3a7PqrtWnou+gzADNqDxGR1hYpouMYGKLisIBsD+DFtUCNt7G++g0XEN5R7PmxsrAAUEdM9vkQAXYdBPdFA3YIdcRdPIB53xaaaaaaaaaiRhkmxFPV43UuEti78awUeXzi0krPW011w1lwY1n+Ay23yKtrgmErpKCMjiQRxZu+gbYeHISJw/vbqnu12fVXatPRQfJFJQoMLgcYll/BYmqAG1qMuGANsGvriNJq6SYPFzVxXa3fNhPejI36BUn1TgIKy7gnc1j8Q9LaYpQUUsYwxb86e6vegKxgJfetUiL75ppppq477hYvt8eQiZIaGCjxmfVSgBmuVTHHInXonVla7OKwpC6Hvc8DNA7qAQAwApiGA2Y/WYblox5Jm8gSeDU3LMjSpHJD+9bqnu12fVXatP6MhS6A+XKM6cMmUaCzzGDfv6LrWzVmxnZi3zsohAhk5IjcTXBzjMDgyADUTHwHgeAMALqsBWVAfma9KuRZwRdspRwpl6MeXkopuzHlxlpwlZpnFHSt/aVeM6jrQQR4OVdvfFOFTJJ7VjWxEsnOKjdofcisg2gHIlZDmgOcXrTbAtVcQdKiDlWDQhK4njS+JrPpl1KenYIESqDJTJlaxTR4CHCsNFKBVALq0SPgHAPJbcU0qDhBNRTac32BUFliRd0VkbHHMoO6gEAMAPBBESRoR54FQMC9RwsRMgTxH+83VPdrs+qu1af0Z0Jk0QvV5NTLkelcmqIG0pkbVtNgtnk3tSEnYGRO3WhxniBfiTRBQWLgWpIRK+D6TrUWHWIlw/gU4Mfyg0CDS+I8HOlbHa15DUXedaSBU9iKEiL+pUYXmIvXBrH0xU6Qoq2pKEsGNqjBXxgcWp8T2jwfKoAzAl+gHNqctdkdPHFKTfl1XTcYOLwojZkI57DcA8hvJU4BqrhStKqmByF3RtUSXKCKCALBLAat3+9uqe7XZ9Vdq0/ne9BisUlxI2tCWFDgBAepZ74MHeNOL7PR4PhTS0c9toyxW/dCkjatInmFdgfNdgfNCAoLkm1CAwbGouVNPgOgCiRkXqMAhjJeSi0ox2Qx0w50CoWP2iFk3E1AiLGA8QHWoQvGfZXyozzEoOLUuF8hnxs61gUOUBoEupceSoSamjIBknCKEShaE9JzpBCYpBwIojmN852QdVogCZY8jygixdziexvvoNTC4SI+qN3ts0CgQAEAEAf4DdU92uz6q7Vp/OIdKllGPvhPD+mCyBHFZJkmTQpa5lASxBJZlY2GkVMYCDhCdatgbJ7iLTtSwJvG1QYHpM8WVBBQZol5U7B7AXKgetDE2CUPFB51OD8Qp8CCkMVxEPwJaT7CKA8x6+dN2bJ7G/HDbWIyUyGytuzaHn7MGLquK7W/wDhN1T3a7PqrtWn85kTSEZcH/VILOHNQJ5uWhkSYVkhDgyeF7IjBaN+KGmsJZwEmNj/AMUqQLqytGBgLHxp6KRsee73o2sG2oP/AEIVfrDZSjnKzNXv7P8AEbqnu12fVXatP9GB5HnpJdaHuBn+NOg8LKTadZZVkWAungxmM0ZiM6AuAldbPyTcw+dMOYg5zUb3YB9lzwUxM5qT2XHgoITckldUutqv+M3VPdrs+qu1af6Pc9Xxgg1IQmpTkoq2tAQYJbqB3N2DmNEsDwQRtA8qgSDePIzI5VpLsotsksQU7WkWJ+vDjBpMl3dC7vbkonvxzrKpwj/Jbqnu12fVXatP8dQFWApBE/2yawuUiX4w9atL9t263nLGoNKkY+EK4mBxjzGDBqNUHq0YRDgcZvEuCuN2wryf+i3VPdrs+qu1af4rOHuCSubyxMIxWNYYh6v0NEd0qDnYcCiIC09pPEPBYSyOSOIjcS40i4y3ZBl/iG1CIIyPklXgbjCU5HPRgRKQzBdxZfFwLJ01rvLkUZiNtZIScGT/AEG6p7tdn1V2rT/FJ5cplkDiI+fnDX6OBojjQuErzGwKdwmwKRhfFrOy0cFafj9ww4lMxbISHNOLyq+ewVzJNeJvLixl5IkXg6Trq1vkRBxlb7jh/oN1T3a7PqrtWn+KuKkjGCYyRwVZMaZAglDAZsycDdRBRI6FwPV0phtJSApDFhjQEbe+gaKvOqew1NAzmmdB0pPCQWDluZPJzplGMRHcfsKxYKWp2TAcmspRVgdQwO0B8sDkrnUvcCnbsCaSV3ZH+g3VPdrs+qu1af4jL2mQdrDivsqGEUJGbKJA6qKBNIzbB0HEbZoPU6UEjJs/6UAENtXqqqZ7JajroiFIjeVHWXC0cj0UAiCNkanghJOlm+/+gN1T3a7PqrtWnisSxMPeOQ3u6aEsDjv1aB1ovhBvpuM1s+TREky5YbbEU9b5vJvT41AZdPEcRqA2586UgpvOYdFWh3N7wsqFAy6gc2qqBTskqKhyT94lCSXE5VwahQTEqf4SBw4Nd5k2sUoszEj2N41iCMZqXnGhK6ZulvKFWjCAW/E8X+HBrLEzPlB/oN1T3a7PqrtWlDhiSgpYveERtb7ChCcvpRzTm232GNMmhFhN7lc/IWkzZh91S0w6lzialrp3wVIcTX5U1N/wA9tPUfIoz2pEbe+0KPKq+EcG8+NbS/8A5w0JPMEj1FTZsiBNmEXpUS4Bmv401ljGH2lIiONqee0qLNbQ6EokXfWY56Qdy4Bt4RaGJuAkeJ54OCnto1YNtT+FAPGhbddtaTGcSl7wlxd1TZfASuqXeP8AG7+Bzog/Cgh0EwziTj/nXb9QxtXu1FNpzZoc5AymLamsE7yi7Z3tw1b7aGHBjbPuTd25fxyV6x+XKnb/AKvdFTSrkAOo9aBOgInQvaiCzVlCu1xmV4T0aggozUecOlCAu7Ec1dKmCuk7pNSUepH2FZU+mB3Gw713UraN8Q2mBGbYtA0cdSOeavwINn8sUnFhuf3TPEMRvPgAABswTXFs1KckNZFtAN4g50dV2Ig51+n+SRmHyUgXS870nB6dsNi+yKHViDigShlytbjRNWgoGgGH9SSxkY6E0qo1n0BU6U1IGny3ULdo50NFG4UpuopjhH895Tn7lTGY2msS/l2ayieZTHGri59tp3BS5QHYFedSTM4shBRwJQlJf/FPDRLSv4s86/HYIoMTAGEXLG9o0HAcKz7nL/WeZZGNVJ5JyoCAAQBl/mnIQPMt7TVhpEu4Xeh4QAnpGPSab74FnpSACIkif6jvQ46BL7UZEw5uLQdZ8P8AOnpYcdw6e9QCseM49PfwxpTSE4j6woMBcE55OWHL/UsIbU5hQxtHTpM9Ty/zXBszGrkVLPLQauRRWaJLM1j44kJdrqVjStxzMxptJyMx0f8ATj1wdwnv5VO8GJrMHmP8xYKiJi4nO3VmCIlnq4eVbrbkYPw1qPupdpto8r8x0dv+lLmgdTPY8ldGKYAe3+WoCrAYtCdDB0Gygkl1on3RGgwDyoIiSOJSCGKOO5qVc0ZlzeKNGMG67j90AII4J/oGQoBIxQE5P/LAQEbXky41Nbwr7zVo4m6WNhq11CyXV9BW78i28fNKqidr/wAcaZnYFjlQvIH4iv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6POaxGKiwBqr9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uv2f3X7P7r9n91+z+6/Z/dfs/uoQbw+7QSTmwdK1hJDDe5UIgXb+79UENoAgPTOrOIReP/mitlrAlHTDAEB5/wD/2Q==" name="Obrázek4" align="bottom" width="194" height="227" border= "0">


 1. Zadržte dych tak dlho ako je to pohodlné (ideálne okolo 10 sekúnd). Potom si vyberte inhalátor z úst a pomaly vydýchnite. Nevydychujte do inhalátora.

 2. Držte inhalátor vo zvislej polohe približne pol minúty, pred pomalým zopakovaním krokov 2 až 5 inhalátorom potraste.

 3. Nasaďte späť náustok.


Liek si môžete podávať pred zrkadlom. Ak zbadáte “hmlu“ okolo hornej časti inhalátora alebo okolo úst počas použitia inhalátora, je pravdepodobné, že liek neinhalujete správne. Podajte si ďalšiu dávku zopakovaním od kroku 2.


Po použití inhalátora si vždy vyčistite ústa, vykloktajte vodou alebo si vyčistite zuby kefkou a zvyšky vypľujte. Môže vám to pomôcť predísť bolesti v ústach a hrdle alebo chrapľavému hlasu.


Ak máte slabé ruky, môže byť jednoduchšie držať inhalátor obidvoma rukami, položiť obidva ukazováky na tlakovú nádobku a palce na spodnú časť inhalátora.


Ak máte problém používať inhalátor, váš lekár vám môže dať pomôcku, ktorá sa volá AeroChamber Plus® priestorový nástavec, ktorý vám pomôže vdýchnuť liek do pľúc správnym spôsobom. Váš lekár alebo lekárnik vám poradí ako máte správne používať AeroChamber Plus priestorový nástavec s inhalátorom. AeroChamber Plus dostanete s návodom na použite a s návodom ako sa o nástavec starať a čistiť ho, musíte si ho starostlivo prečítať.


Udržiavanie inhalátora

Dôležité je, aby ste nasledujúce inštrukcie dôsledne dodržiavali a inhalátor čistili každý týždeň. Postup čistenia:

 • odstráňte náustok

 • nevyberajte tlakovú nádobku z dávkovača..

 • utrite vnútornú aj vonkajšiu časť náustku a dávkovač čistou suchou handričkou alebo utierkou.

 • náustok vráťte na pôvodné miesto

 • nedávajte kovovú nádobku do vody.


Ak použijete viac Flutiformu, ako máte

Dôležité je, aby ste používali dávku, ktorú vám napíše lekárnik na obal alebo odporučí váš lekár. Nesmiete dávku zvýšiť alebo znížiť bez rady lekára.


Ak použijete viac lieku ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Môžete pociťovať závažnú bolesť na hrudi (angina), mať vysoký alebo nízky tlak krvi, bolesť hlavy, kŕče vo svaloch, ťažkosti so spánkom, nervozitu, sucho v ústach, stratu chuti do jedla, záchvaty, sklon ku kŕčom. Môžete sa cítiť roztrasený, pociťovať točenie hlavy, cítiť sa zoslabnutý, unavený, chorý alebo celkovo nie dobre. Môžete zaznamenať aj zmeny srdcovom rytme a v krvi môžete mať nízku hladinu sodíka alebo zvýšené množstvo cukru. Tiež môžete pozorovať príznaky ako je bolesť brucha, pocit ochorenia, strata hmotnosti, znížená úroveň vedomia (vtedy sa môžete cítiť ospalý alebo unavený), alebo zníženie hladiny cukru v krvi.


Ak by ste používali viac ako je predpísaná dávka lieku dlhodobo, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Vysoké dávky môžu znížiť množstvo steroidných hormónov, ktoré sa tvoria v nadobličkách (pozri časť 4).


Ak zabudnete použiť Flutiform

Ak zabudnete použiť dávku, aplikujte si ju čo najskôr ako si na to spomeniete. Ak je to však v čase blízkom nasledujúcej dávke, vynechajte zabudnutú dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Flutiform

Veľmi dôležité je, aby ste tento inhalátor používali každý deň, tak ako vám predpísal váš lekár, dokonca aj vtedy, keď sa cítite dobre, pretože pomáha kontrolovať vašu astmu. Ak chcete prestať používať inhalátor, povedzte to najprv svojmu lekárovi. Váš lekár vám vysvetlí ako to urobiť, zvyčajne postupným znižovaním dávky tak, aby sa nespustil záchvat astmy.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento inhalátormôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku potrebnú na kontrolu vašej astmy, čo pomôže znížiť možnosť výskytu vedľajších účinkov.


Všetky lieky môžu vyvolať alergickú reakciu, hoci závažné alergické reakcie sú zaznamenané zriedkavo. Povedzte ihneď svojmu lekárovi, ak pocítite náhly opuch očných viečok, tváre, hrdla, jazyka alebo pier, vyrážky alebo svrbenie zvlášť, keď sa objavia na celom povrchu tela, príznaky ako sú závraty, točenie hlavy alebo mdloby alebo akékoľvek náhle zmeny v dýchaní ako je zvýšený sipot alebo dýchavičnosť.


Tak ako s inými inhalátormi, sa môže dýchanie bezprostredne po podaní zhoršiť. Môžete spozorovať zvýšenie sipotu alebo dýchavičnosť. Ak sa to stane, ihneď prestaňte používať Flutiform inhalátor a použite rýchlo účinkujúci záchranný inhalátor. Bezprostredne sa spojte so svojím lekárom. Váš lekár vás vyšetrí a môže vás začať liečiť iným spôsobom. Svoj záchranný inhalátor musíte mať vždy so sebou.


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytnú sa pravdepodobne u menej ako u 1 zo 100 ľudí, ktorí používajú tento inhalátor)

 • Zvýšenie množstva cukru v krvi. Ak máte cukrovku (diabetes), je možné, že budú potrebné častejšie kontroly cukru v krvi a nové nastavenie vašej zvyčajnej liečby cukrovky. Môže vzniknúť potreba častejšej kontroly vaším lekárom.

 • Zhoršenie astmy.

 • Bolesť hlavy.

 • Tras.

 • Nepravidelný srdcový rytmus alebo búšenie srdca.

 • Závraty.

 • Zmeny chuti alebo zmena hlasu/zhoršenie hlasu.

 • Sucho v ústach, bolesť alebo podráždenie v hrdle.

 • Opuch rúk, členkov alebo nôh.


Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytnú sa pravdepodobne u menej ako u 1 z 1 000 ľudí, ktorí používajú tento inhalátor)

 • Afty (kandidóza), kvasinková infekcia v ústach a hrdle.

 • Zápal prínosových dutín (sinusitída).

 • Rýchly pulz.

 • Bolesť v hrudi spojená s chorobami srdca.

 • Svalové kŕče.

 • Kašeľ alebo dýchavica.

 • Hnačka.

 • Zlé trávenie.

 • Pocit závratov alebo točenia.

 • Abnormálne sny alebo problémy so spánkom.

 • Rozrušenie.

 • Vyrážka.

 • Vysoký krvný tlak.

 • Pocit nezvyčajnej slabosti.


Vedľajšie účinky neznámej frekvencie, ale môžu sa tiež vyskytnúť


 • Problémy so spánkom, depresia alebo pocit obáv, agresia, úzkosť, nepokoj, nervozita, nadmerné rozrušenie alebo podráždenie. Tieto účinky sú pravdepodobnejšie u detí.


Nasledujúce vedľajšie účinky sú spojené s formoterol fumarátom, ale sa nezaznamenali počas klinických štúdií s týmto inhalátorom:

 • Nízke hladiny draslíka v krvi, ktoré môžu zapríčiniť svalovú slabosť, pichanie alebo abnormálny srdcový rytmus.

 • Abnormálne EKG, ktoré môže viesť k abnormálnemu srdcovému rytmu (predĺženie QTc intervalu).

 • Vysoké hladiny kyseliny mliečnej v krvi.

 • Pocit ochorenia

 • Bolesť svalov


Inhalované steroidy môžu ovplyvniť normálnu produkciu steroidných hormónov vo vašom tele, hlavne ak používate dlhodobo vysoké dávky. Prejavujú sa ako:

 • zmeny v hustote minerálov v kostiach (stenčovanie kostí);

 • šedý zákal (katarakta – zahmlievanie šošovky v oku);

 • zelený zákal (glaukóm – zvýšený tlak v oku);

 • podliatiny na koži alebo stenčenie kože;

 • zvýšený sklon k infekciám;

 • spomalenie rastu detí a dospievajúcich;

 • okrúhla (tvar mesiaca) tvár;

 • vplyv na nadobličky (malé útvary v blízkosti obličiek), čo znamená, že môžete mať také príznaky ako slabosť, únava, ťažkosti pri zvládaní stresu, bolesť brucha, strata chuti do jedla, pokles telesnej hmotnosti, bolesť hlavy, závraty, veľmi nízky krvný tlak, hnačka, pocit ochorenia alebo záchvaty.


Výskyt týchto účinkov je menej pravdepodobný pri inhalácii steroidov ako pri užívaní steroidových tabliet.


Ak sa u vás akýkoľvek vedľajší účinok prejaví ako závažný, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


5. Ako uchovávať Flutiform


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku, fóliovom vrecku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. EXP 08-2020 znemená, že inhalátor nesmiete použiť po poslednom dni tohto mesiaca, teda augusta 2020.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25° C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke. Ak bol inhalátor vystavený veľmi nízkym teplotám, musíte ho nechať zohriať na teplotu miestnosti počas 30 minút a potom ho pripraviť na použitie (pozri časť 3 Ako používať...). Inhalátor po vybratí z fóliového vrecka nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace alebo keď je na indikátore počet dávok 0.


Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Tlaková nádobka obsahuje stlačenú kvapalinu, preto ju neprepichujte, neprelamujte ani nespaľujte ani vtedy, keď je zjavne prázdna. Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Spýtajte sa svojho lekárnika ako zlikvidovať liek, ktorý už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Flutiform obsahuje


Liečivá sú flutikazonpropionát a dihydrát formoterol fumarátu. Dostupné sú tri rôzne sily inhalátora. Každá inhalačná dávka obsahuje buď 50 mikrogramov flutikazonpropionátu a 5 mikrogramov dihydrátu formoterol fumarátu, 125 mikrogramov flutikazonpropionátu a 5 mikrogramov dihydrátu formoterol fumarátu alebo 250 mikrogramov flutikazonpropionátu a 10 mikrogramov dihydrátu formoterol fumarátu


Ďalšie zložky sú:

 • kromoglykát sodný

 • etanol

 • Apaflurane HFA 227 (hnací plyn)


Ako vyzerá Flutiform a obsah balenia

Inhalátory sú malé tlakové nádobky obsahujúce bielu až belavú suspenznú tekutinu, doplnené sú odmerným ventilom. Tlaková nádobka je vložená v šedom a bielom plastovom dávkovači so svetlo šedým uzáverom náustka. Každý inhalátor obsahuje 120 dávok (strekov). V každom balení je jeden inhalátor.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Mundipharma Ges.m.b.H.

Apollogasse 16-18, 1070 Viedeň, Rakúsko

Tel. +431 2530252


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2012.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod názvom


Flutiform

Rakúsko

Belgicko

Bulharsko

Cyprus

Česká republika

Dánsko

Fínsko

Francúzsko

Nemecko

Írsko

Island

Luxemburg

Holandsko

Nórsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovenská republika

Švédsko

Veľká Británia


Flutiformo:

Taliansko


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.


Ak potrebujete ďalšie informácie o tomto lieku, spojte sa, prosím, s miestnym zastúpením na adrese:


Mundipharma Ges.m.b.H. – o.z.

Svätoplukova 28

821 08 Bratislava


Tel. 02/6381 1611

mundipharma@mundipharma.sk


9

Flutiform 50 mikrogramov/5 mikrogramov

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2010/01339, 2010/01338, 2010/01334


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Flutiform50 mikrogramov/5 mikrogramov


Flutiform125 mikrogramov/5 mikrogramov


Flutiform250 mikrogramov/10 mikrogramov


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIEKaždá dodaná dávka (ktorá opúšťa náustok) obsahuje:

 • 50 mikrogramov flutikazónpropionátu a 5 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu. Zodpovedá to dodanej dávke (dávka, ktorá opúšťa náustok) približne 46 mikrogramov flutikazon-propionátu /4,5 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu.


 • 125 mikrogramov flutikazónpropionátu a 5 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu. Zodpovedá to dodanej dávke (dávka, ktorá opúšťa náustok) približne 115 mikrogramov flutikazon-propionátu /4,5 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu.


 • 250 mikrogramov flutikazónpropionátu a 10 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu.

Zodpovedá to dodanej dávke (dávka, ktorá opúšťa náustok) približne 230 mikrogramov flutikazonpropionátu / 9,0 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačná suspenzia v tlakovom obale


Tlakový obal obsahuje bielu až skoro bielu tekutú suspenziu. Tlakový obal je vložený do bieleho dávkovača s integrovaným šedým indikátorom dávok a svetlo šedým náustkom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Fixná inhalačná kombinácia flutikazonpropionátu a dihydrát formoteroliumfumarátu (Flutiform) je indikovaná na pravidelnú liečbu astmy, keď je vhodné použitie kombinovaného lieku (inhalačný kortikosteroid a dlhodobo účinkujúci β2 agonista):


 • pre pacientov, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačným krátko pôsobiacim β2 agonistom podávaným podľa potreby.

alebo

 • pre pacientov, ktorých stav je primerane kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a dlhodobo pôsobiacim β2 agonistom.


Flutiform 50 mikrogramov/5 mikrogramov v jednej dodanej dávke je indikovaný len pre dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.


Flutiform 125 mikrogramov/5 mikrogramov v jednej dodanej dávke je indikovaný len pre dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.


Flutiform 250 mikrogramov/10 mikrogramov v jednej dodanej dávke je indikovaný len pre dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Len na inhalačné použitie


Pacientov je potrebné naučiť používať inhalátor a lekár má pravidelne kontrolovať stav ich astmy, aby sila Flutiformu, ktorú používajú bola vždy optimálna a menila sa len na radu lekára. Dávka sa musí nastaviť na najnižšiu účinnú dávku, ktorá účinne kontroluje príznaky astmy. Po dosiahnutí kontroly astmy najnižšou silou Flutiformu aplikovaným dva razy denne, je potrebné liečbu prehodnotiť a zvážiť, či je možné postupne prejsť na samotný inhalačný kortikosteroid. Všeobecným princípom je nastaviť najnižšiu dávku, ktorou sa dosiahne účinné udržanie kontroly symptómov. Počas zmeny dávkovania je mimoriadne dôležité pravidelné monitorovanie pacienta.


Nie sú dostupné žiadne údaje o použití Flutiformu u pacientov s CHOCHP. Flutiform sa nemá používať u pacientov s CHOCHP.


Pacientom sa má podávať taká sila Flutiformu, ktorá obsahuje vhodnú dávku flutikazónpropionátu podľa závažnosti ochorenia. Poznámka: Flutiform 50 mikrogramov/5 mikrogramov v jednej dodanej dávke nie je vhodný pre dospelých a dospievajúcich so závažnou astmou. Predpisujúci lekári si musia uvedomiť, že flutikazón propionát je rovnako účinný ako niektoré iné inhalačné steroidy, keď sa aplikuje približne polovičná celková denná dávka (v mikrogramoch). Ak by niektorý pacient potreboval dávky mimo odporučeného režimu, je možné predpísať vhodné dávky β2 agonistu alebo inhalačného kortikosteroidu v samostatnom inhalátore alebo vhodné dávky samotného inhalačného kortikosteroidu.


Flutiform sa dodáva v tlakovom inhalátore typu „stlač-a-vdýchni“ s meranou dávkou (pMDI), obsahuje aj integrovaný indikátor dávky. V každom inhalátore sa nachádza najmenej 120 dodaných dávok (60 dávok).


Flutiform 50/5 mikrogramov v jednej dodanej dávke inhalačnej suspenzie v tlakovom obale


Odporučená dávka pre dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších:

Flutiform 50 mikrogramov/5 mikrogramov v jednej dodanej dávke inhalačnej suspenzie – 2 inhalácie (vstreky) 2 razy denne, zvyčajne ráno a večer.


Ak astma u pacienta nie je dostatočne kontrolovaná, celková denná dávka inhalovaného kortikosteroidu sa môže zvýšiť podávaním najbližšej vyššej sily kombinovaného lieku – t.j. Flutiform 125 mikrogramov/5 mikrogramov v dodanej dávke inhalačnej suspenzie – 2 inhalácie (vstreky) 2 razy denne.


Len pre dospelých:

Ak astma stále nie je dostatočne kontrolovaná celková denná dávka sa môže ďalej zvýšiť aplikáciou

nasledujúcej najvyššej sily kombinovaného lieku – t. j. Flutiform 250 mikrogramov/10 mikrogramov v dodanej dávke inhalačnej suspenzie – 2 inhalácie (vstreky) 2 razy denne. Táto najvyššia sila lieku je určená len na použitie u dospelých, nesmie sa použiť u dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších.


Deti mladšie ako 12 rokov:

Skúsenosti s aplikáciou deťom mladším ako 12 rokov sú limitované (pozri časť 4.4, 4.8, 5.1 a 5.3).

Ktorákoľvek sila Flutiformu inhalačnej suspenzie v tlakovom obale sa neodporúča používať pre deti

mladšie ako 12 rokov; Flutiform sa nemá použiť u tejto mladej vekovej skupiny.


Flutiform 125mikrogramov/5 mikrogramov v jednej dodanej dávke inhalačnej aerosólovej suspenzie


Odporučená dávka pre dospelých a deti vo veku 12 rokov a starších:

Flutiform 125 mikrogramov /5 mikrogramov v jednej dodanej dávke inhalačnej aerosólovej suspenzie - 2 inhalácie (vstreky) 2 razy denne, zvyčajne ráno a večer.


Pacientov je potrebné previesť na nižšiu dávku tohto kombinovaného lieku, teda Flutiform 5O mikrogramov /5 mikrogramov v jednej dodanej dávke, ak je astma dostatočne kontrolovaná. Dávka pre pacienta sa musí nastaviť na najnižšiu dávku, ktorou sa dosiahne účinná kontrola príznakov astmy.

Len pre dospelých:

Celková denná dávka sa môže ďalej zvýšiť ak astma stále nie je dostatočne kontrolovaná aplikáciou

nasledujúcej najvyššej sily kombinovaného lieku – t. j. 250 mikrogramov/10 mikrogramov v dodanej dávke inhalačnej aerosólovej suspenzie– 2 inhalácie (vstreky) 2 razy denne. Najvyššia sila sa môže použiť len u dospelých, nesmie sa použiť u dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších.


Deti mladšie ako 12 rokov:

K dispozícii nie sú žiadne údaje pre túto silu Flutiformu u detí. Skúsenosti s aplikáciou deťom

mladším ako 12 rokov sú limitované (pozri časť 4.4, 4.8, 5.1 a 5.3). Ktorákoľvek sila Flutiformu

aerosólovej inhalačnej suspenzie sa neodporúča používať pre deti mladšie ako 12 rokov; Flutiform sa

nesmie použiť u tejto mladej vekovej skupiny.


Flutiform 250 mikrogramov/10 mikrogramov v jednej dodanej dávke inhalačnej aerosólovej suspenzie

Odporučená dávka pre dospelých


Flutiform 250 mikrogramov /10 mikrogramov v jednej dodanej dávke inhalačnej aerosólovej suspenzie– 2 inhalácie (vstreky) 2 razy denne, zvyčajne ráno a večer.


Pacientov je potrebné previesť na nižšiu dávku tohto kombinovaného lieku, teda Flutiform 125 mikrogramov /5 mikrogramov v jednej dodanej dávke alebo prípadne aj na Flutiform 50 mikrogramov /5 mikrogramov v jednej dodanej dávke, ak je astma dostatočne kontrolovaná. Dávka pre pacienta sa musí nastaviť na najnižšiu dávku, ktorou sa dosiahne účinná kontrola príznakov astmy.


Pacienti mladší ako 18 rokov a deti:

K dispozícii nie sú žiadne údaje pre túto silu Flutiformu u detí a adolescentov. Skúsenosti s aplikáciou deťom sú limitované (pozri časť 4.4, 4.8, 5.1 a 5.3). Ktorákoľvek sila Flutiformu

aerosólovej inhalačnej suspenzie sa neodporúča používať pre deti mladšie ako 12 rokov; Flutiform sa

nesmie použiť u tejto mladej vekovej skupiny.


Flutiform 250 mikrogramov /5 mikrogramov v jednej dodanej dávke sa nesmie použiť u dospievajúcich. Pre dospievajúcich sú však dostupné nižšie sily lieku, napríklad 50 mikrogramov /5mikrogramov v jednej dodanej dávke alebo 125 mikrogramov /5 mikrogramov v jednej dodanej dávke.


Osobitné skupiny pacientov:

Starším pacientom nie je potrebné upravovať dávku.


K dispozícii nie sú žiadne údaje o používaní Flutiformu u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek (pozri časť 5.2). Týchto pacientov musí lekár pravidelne monitorovať, aby sa určila najnižšia dávka, pri ktorej sa zabezpečí účinná kontrola príznakov. Vzhľadom na to, že flutikazon a formoterol, ktoré sa dostanú do systémovej cirkulácie sa primárne vylučujú metabolizmom v pečeni, je možné predpokladať zvýšenú expozíciu u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene.


Všeobecné informácie:

Inhalačné kortikosteroidy samotné sú prvou líniou liečby pre väčšinu pacientov. Flutiform nie je určený na iniciálnu liečbu stredne závažnej astmy. Pre pacientov so závažnou astmou sa vhodná dávka inhalovaných kortikosteroidov musí stanoviť pred predpísaním lieku s fixnou kombináciou.


Pacientov treba upozorniť, že pre optimálny účinok sa Flutiform musí používať denne, aj v asymptomatickom období.


Pacienti, ktorí používajú Flutiform, nemôžu zo žiadnych dôvodov používať prídavné dlhodobo

pôsobiace β2 agonisty. Ak majú príznaky astmy vzostupnú tendenciu medzi dvomi dávkami, pre okamžitú úľavu sa majú inhalovať krátkodobo účinkujúce β2 agonisty.


Pre pacientov, ktorí sa už liečia strednými až vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov a závažnosť ich ochorenia jasne oprávňuje kombinovanú udržiavaciu liečbu dvomi liečivami, je odporúčaná počiatočná dávka dve inhalácie Flutiformu 125 mikrogramov/5 mikrogramov dodanej dávke dva razy denne.


Použitie inhalačného nástavca s Flutiformom sa odporúča pre pacientov, ktorí majú problém synchronizovať uvoľnenie aerosólu s vdýchnutím. Jediným inhalačným nástavcom odporúčaným na používanie s Flutiformom je AeroChamber Plus®.


Pacienti musia byť poučení o správnom používaní a starostlivosti o inhalátor a inhalačný nástavec a ich techniku je potrebné kontrolovať, aby sa zabezpečila správna inhalovaná dávka, ktorá sa dostane do pľúc.


Ak sa začne používať inhalačný nástavec, musí sa urobiť nové nastavenie najnižšej účinnej dávky.


Spôsob podania

Na zabezpečenie správnej aplikácie lieku musí lekár alebo zdravotnícky pracovník pacientovi ukázať ako sa inhalátor správne používa. Správne použitie tlakového inhalátora s počítačom odmeraných dávok (pMDI) je nevyhnutné pre úspešnú liečbu. Pacientovi je potrebné odporučiť, aby si dôkladne prečítal písomnú informáciu pre pacientov a dodržiaval pokyny na použitie a piktogramy.


Dávkovač má integrovaný indikátor dávok, ktorý počíta počet zostávajúcich inhalačných dávok (vstrekov). Pacienta treba poučiť, že keď sa blíži k nule musí kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, aby mu predpísal ďalší inhalátor. Inhalátor sa nesmie použiť, keď je na indikátore dávok „0“.


Aktivácia inhalátora

Pred prvým použitím inhalátora alebo ak sa inhalátor nepoužíval 3 alebo viac dní alebo po expozícii nízkou teplotou (mráz alebo chlad, pozri časť 6.4) sa musí inhalátor pred použitím aktivovať:

 • Odstrániť kryt náustka a inhalátor silne potriasť.

 • Inhalátor stlačiť (vystreknúť), držať ho smerom od tváre. Tento stupeň sa musí urobiť 4 krát.

 • Tesne pred každým použitím je nutné inhalátorom zatriasť.


Vždy, keď je to možné, má pacient počas inhalovania stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe.


Pri použití inhalátora sa musia dodržať nasledujúce kroky:

 1. Odstrániť ochranný kryt z náustka a skontrolovať, či je náustok čistý, bez prachu a nečistôt. Inhalátorom sa musí bezprostredne pred uvoľnením každej dávky (vstreku) potriasť.

 2. Pomaly a hlboko vydýchnuť tak, ako je to pohodlné a tak pomaly a hlboko, ako je možné.

 3. Tlakový obal držať vo zvislej polohe telom nahor a pery stisnúť okolo náustka. Inhalátor držať palcom (palcami) na základnej časti náustka a ukazovákom (ukazovákmi) na jeho hornej časti. Nehrýzť do náustka.

 4. Súčasne sa pomaly a hlboko nadýchnuť ústami. Po začatí vdychovania zatlačiť hornú časť inhalátora, aby sa uvoľnila dávka (vstrek) a pokračovať rovnomerne a hlboko v nádychu.

 5. Pacienti môžu zadržať dych tak dlho, ako je to pohodlné (optimálne približne 10 sekúnd), potom pomaly vydýchnuť. Nevydychovať do inhalátora.

 6. Držať inhalátor vo zvislej polohe približne pol minúty, potriasť inhalátorom a zopakovať kroky 2 až 5.

 7. Po použití uzatvoriť náustok ochranným krytom.


DÔLEŽITÉ: Kroky 2 až 5 nerobiť príliš rýchlo.


Pacientom je vhodné odporučiť, aby si liek aplikovali pred zrkadlom. Ak sa po inhalácii objaví opar z inhalátora alebo z kútikov úst, aplikáciu je potrebné zopakovať od kroku 2.

U pacientov so slabým uchopením môže byť jednoduchšie držať inhalátor obidvomi rukami. Potom majú byť ukazováky na hornej časti inhalačnej nádobky a obidva palce na dolnej časti inhalátora.


Po inhalácii si pacienti musia opláchnuť ústa, kloktať vodou, alebo si vyčistiť zuby a vypľuť zvyšky, aby sa minimalizovalo riziko ústnej kandidózy alebo dysfónie.


Čistenie

Pacientom treba odporučiť, aby si v Písomnej informácii pre pacientov pozorne prečítali pokyny na čistenie. Inhalátor sa musí vyčistiť raz týždenne.

 • Odstrániť vonkajší kryt náustku

 • Nevyberať tlakový obal z plastového obalu

 • Utrieť vnútornú aj vonkajšiu časť náustku a plastový obal suchou handričkou alebo servítkou.

 • Položiť kryt náustku do správnej polohy.

 • Nevkladať kovovú nádobku do vody.


Ak pacient používa inhalačný nástavec AeroChamber Plus® musí byť poučený, aby si prečítal pokyny výrobcu, aby sa uistil, ako ho správne používať, čistiť a udržiavať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Manažment astmy sa má za normálnych okolností riadiť spôsobom postupných krokov a odpoveď pacienta sa má monitorovať klinicky a vyšetrovaním funkcie pľúc.

Flutiform sa nemá používať na liečbu akútnych príznakov astmy, ktoré si vyžadujú rýchlo a krátkodobo pôsobiace bronchodilatátory. Pacientov je potrebné poučiť, aby mali svoj liek používaný na zmiernenie akútnych príznakov astmy stále pri sebe.


Profylaktické použitie Flutiformu u astmy vyvolanej záťažou sa neštudovalo. V takých situáciách je potrebné zvážiť použitie samostatného rýchlo účinkujúceho bronchodilatátora.


Pacientom je potrebné pripomínať, aby užívali predpísanú dávku aj v asymptomatickom období.


Liečba Flutiformom sa nemá začínať počas exacerbácie alebo pri akomkoľvek signifikantnom zhoršení alebo akútnom zhoršení astmy.


Počas liečby Flutiformom sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky spojené s astmou a exacerbácie. Pacientov je potrebné poučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc, ak príznaky astmy zostávajú nekontrolované alebo sa po začiatku liečby Flutiformom zhoršujú.


Flutiform sa nemá používať ako liek prvej voľby pri liečbe astmy.


Zvýšené používanie krátkodobo pôsobiacich bronchodilatátorov na zmiernenie príznakov astmy, keď začínajú byť neúčinné alebo keď príznaky astmy pretrvávajú, indikuje zhoršovanie kontroly astmy a pacientov musí vyšetriť lekár tak rýchlo ako je to možné, pretože môžu indikovať zhoršenie kontroly astmy a môže byť potrebná zmena liečby..


Náhle a progresívne zhoršenie kontroly astmy je potenciálne život ohrozujúce, pacient musí absolvovať neodkladné lekárske vyšetrenie. Vhodné je zvážiť zvýšenie liečby kortikosteroidmi. Pacienta je potrebné vyšetriť aj vtedy, keď liečba súčasná dávka Flutiformu nepostačuje na adekvátnu kontrolu astmy. Zvážiť treba prídavnú liečbu kortikosteroidmi.


Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, môže sa zvážiť postupné znižovanie dávky Flutiformu. Počas znižovania dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov. Použiť sa má najnižšia účinná dávka Flutiformu (pozri časť 4.2).


Liečba Flutiformom sa nesmie u pacientov s astmou náhle prerušiť kvôli riziku exacerbácie. Dávka sa musí pomaly znižovať pod dohľadom ošetrujúceho lekára.


Exacerbácia klinických príznakov astmy môže vzniknúť ako dôsledok akútnej bakteriálnej infekcie respiračného traktu, liečba môže vyžadovať vhodné antibiotiká, zvýšenú inhaláciu kortikosteroidov a krátkodobé podávanie perorálnych kortikosteroidov. Záchrannou liečbou môže byť použite rýchlo pôsobiacich inhalačných bronchodilatátorov. Rovnako ako všetky inhalačné lieky obsahujúce kortikosteroidy aj Flutiform sa musí aplikovať opatrne u pacientov s pľúcnou tuberkulózou, kľudovou tuberkulózou alebo u pacientov s plesňovými, vírusovými alebo inými infekciami dýchacích ciest. Ak sa používa Flutiform, každá takáto infekcia sa musí adekvátne liečiť.


Flutiform sa má opatrne používať u pacientov s tyreotoxikózou, feochromocytómom, s diabetes melitus, nekorigovanou hypokaliémiou alebo u pacientov s predispozíciou k nízkym sérovým hladinám draslíka, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, idiopatickou subvalvulárnou stenózou aorty, závažnou hypertenziou, aneuryzmou alebo inými závažnými kardiovaskulárnymi poruchami, ako je ischemická choroba srdca, srdcové arytmie alebo závažné srdcové zlyhanie.


Po podaní vysokých dávok β2 agonistov existuje potenciálne riziko vzniku závažnej hypokaliémie. Súbežná liečba β2 agonistami s liekmi, ktoré môžu indukovať hypokaliémiu alebo zosilniť hypokaliemický účinok, napr. deriváty xantínu, steroidy a diuretiká, môže prispieť k možnému hypokaliemickému účinku β2 agonistov. Osobitná opatrnosť sa odporúča u nestabilnej astmy, keď sa používajú rôzne záchranné bronchodilatátory, u akútnej závažnej astmy, pretože môže byť spojená s rizikom hypoxie a v iných situáciách, keď je zvýšená pravdepodobnosť vzniku hypokaliémie ako nežiaduceho účinku. Za týchto okolností sa odporúča monitorovať sérové hladiny draslíka.


Formoterol môže indukovať predĺženie QTc intervalu, preto je potrebná obozretnosť pri liečbe pacientov s existujúcim predĺžením QTc intervalu.


Rovnako ako u všetkých β2 agonistov je potrebné zvážiť doplňujúce kontroly krvného cukru u diabetických pacientov.


U pacientov prechádzajúcich na liečbu Flutiformom je potrebná opatrnosť, hlavne ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že predchádzajúcou liečbou systémovými steroidmi je poškodená funkcia nadobličiek.


Rovnako ako pri inej inhalačnej liečbe môže vzniknúť paradoxný bronchospazmus s okamžitým zvýšením sipotu a dýchavičnosťou po použití. Paradoxný bronchospazmus odpovedá na rýchlo účinkujúce inhalačné bronchodilatátory a musí liečbou rýchle odznieť. Podávanie Flutiformu sa musí ihneď prerušiť, pacienta vyšetriť a nastaviť na alternatívnu liečbu, ak je to potrebné.


Systémové účinky sa môžu objaviť pri akomkoľvek inhalačnom kortikosteroide, hlavne pri dlhodobo predpisovaných vysokých dávkach. Výskyt týchto účinkov je menej pravdepodobný ako pri užívaní perorálnych kortikosteroidov. K možným systémovým účinkom patrí Cushingov syndróm, cushingoidné rysy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie minerálnej denzity kostí, katarakta a glaukóm, vzácnejšie sú psychologické zmeny a zmeny správania včítane psychomotorickej hyperaktivity, poruchy spánku, anxiety, depresie alebo agresie (hlavne u detí). Dôležité je preto pacienta pravidelne sledovať a znižovať dávku inhalačného kortikosteroidu na najnižšiu úroveň, pri ktorej sa udrží účinná kontrola astmy.


Dlhodobá liečba pacientov vysokými dávkami inhalačných kortikoidov môže mať za následok útlm funkcie nadobličiek a akútnu krízu funkcie nadobličiek. Deti a dospievajúci mladší ako 16 rokov, ktorí užívajú vysoké dávky flutikazónpropionátu (typicky ≥1000 mikrogramov/deň) môžu byť vystavení osobitnému riziku. Veľmi zriedkavo boli popísané aj prípady útlmu funkcie nadobličiek a akútnej krízy funkcie nadobličiek pri dávkach medzi 500 a menej ako 1000 mikrogramov flutikazónpropionátu. K situáciám, ktoré by potenciálne mohli vyvolať akútnu krízu funkcie nadobličiek patrí trauma, chirurgický zákrok, infekcia alebo rýchle zníženie dávky. Príznaky sú nešpecifické, môžu sa prejaviť ako anorexia, bolesť brucha, strata telesnej hmotnosti, únava, bolesť hlavy, nauzea, vracanie, hypotenzia, znížená úroveň vedomia, hypoglykémia a záchvaty. Počas stresu a plánovaného chirurgického zákroku je potrebné zvážiť prídavnú liečbu systémovými kortikosteroidmi.


Prínosom liečby inhalačným flutikazónpropionátom môže byť minimalizácia potreby perorálnych steroidov, ale u pacientov, ktorí prechádzajú z perorálnych steroidov, môže značnú dobu pretrvávať riziko narušenej adrenálnej rezervy. Riziku môžu byť vystavení aj pacienti, ktorí v minulosti potrebovali akútnu liečbu vysokými dávkami kortikosteroidov. Na možnosť reziduálneho poškodenia sa má vždy myslieť v akútnom stave a v situáciách u ktorých je pravdepodobnosť vzniku stresu, potrebné je zvážiť liečbu vhodnými kortikosteroidmi. Pred určitými procedúrami môže byť potrebné konzultovať rozsah adrenálneho poškodenia so špecialistom. V situáciách, kde je možné poškodenie funkcie osi hypotalamus – hypofýza – nadobličky (HPA), je potrebné jej funkciu pravidelne monitorovať.


Pri kombinácii flutikazónpropionátu so silnými inhibítormi CYP3A4 je zvýšené riziko systémových nežiaducich účinkov (pozri časť 4.5).


Pacienta treba upozorniť, že inhalovanie tejto kombinovanej fixnej dávky je profylaktická liečba a ako taká sa musí pre optimálne zlepšenie používať pravidelne aj v asymptomatických obdobiach.


Použitie inhalačného nástavca môže viesť k prípadnému zvýšeniu depozície v pľúcach a možnej zvýšenej systémovej absorpcii a systémových nežiaducich účinkov.


Vzhľadom na to, že frakcie flutikazónu a formoterolu, ktoré sa dostanú do systémovej cirkulácie sa primárne vylučujú metabolizmom v pečeni, u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa dá predpokladať zvýšená expozícia.


Pacientov je potrebné upozorniť, že Flutiform obsahuje malé množstvo etanolu (približne 1,00 mg na jeden vstrek), ale toto množstvo je zanedbateľné a dávka nepredstavuje riziko pre pacientov.


Deti a dospievajúci

U detí dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi sa odporúča pravidelne sledovať ich výšku. Ak sa rast spomalí, liečbu treba prehodnotiť so zameraním na možnosť zníženia inhalovaného kortikosteroidu, ak je to možné na najnižšiu dávku, ktorou sa dosiahne účinná kontrola astmy. Okrem toho je potrebné zvážiť odoslanie pacienta na konzultáciu k pediatrovi špecializovanému na respiračné ochorenia.


Dostupné sú len limitované údaje o použití Flutiformu u detí mladších ako 12 rokov. Flutiform sa preto NEODPORÚČA používať u detí mladších ako 12 rokov, pokiaľ nebudú dostupné ďalšie údaje.


4.5 Liekové a iné interakcie


S Flutiformom sa neuskutočnili žiadne formálne interakčné štúdie.


Flutiform obsahuje kromoglykát sodný v hladinách, ktoré nie sú farmakologicky účinné. Pacienti nemusia prerušiť žiadnu medikáciu s obsahom kromoglykátu.


Flutikazónpropionát, jedna zo zložiek Flutiformu, je substrátom pre CYP 3A4. Účinky krátkodobého podávania silných CYP 3A4 inhibítorov (napr. ritonavir, atazanavir, klaritromycín, indinavir, itrakonazol, nelfinavir, saquinavir, ketokonazol, telitromycín) súbežne s Flutiformom majú malý klinický význam, opatrnosť je však potrebná pri dlhodobej liečbe, súbežnej liečbe takými liečivami by sa malo vyhnúť, pokiaľ je to možné. Zvlášť je potrebné vyhnúť sa súbežnej medikácii s ritornavirom, pokiaľ prínos neprevažuje zvýšené riziko nežiaducich účinkov glukokortikoidov. Informácia o tejto interakcii chýba pre inhalačný flutikazónpropionát, ale predpokladá sa značné zvýšenie jeho koncentrácie v plazme. Zaznamenané boli prípady Cushingovho syndrómu a adrenálnej supresie.


Zmeny EEG a/alebo hypokaliémia, ktoré môžu byť dôsledkom podania diuretík nešetriacich draslík (ako sú kľučkové alebo tiazidové diuretiká) sa môžu aktuálne zhoršiť β-agonistami, zvlášť ak sa odporučená dávka β-agonistu prekročí. Aj keď klinický význam týchto účinkov nie je známy, pri súbežnej aplikácii β-agonistov s draslík nešetriacimi diuretikami sa odporúča opatrnosť. Deriváty xantínu a glukokortikosteroidy môžu prispieť k možnému hypokaliemickému účinku β–agonistov.


Okrem toho L-dopa, L-tyroxín, oxytocín a alkohol môžu narušiť srdcovú toleranciu k β sympatomimetikám.


Súbežná liečba inhibítormi monoamínoxidázy včítane liečiv s podobnými vlastnosťami ako je furazolidon and prokarbazin, môžu vyvolať reakcie precitlivenosti.


U pacientov, ktorí súbežne dostávajú anestéziu halogénovanými uhľovodíkmi, je zvýšené riziko arytmií.


Súbežné používanie iných β-adrenergných liečiv môže mať potenciálne prídavný účinok.


Hypokaliémia môže zvýšiť riziko arytmií u pacientov liečených digitálisovými glykozidmi.


Dihydrát formoteroliumfumarátu rovnako ako iné β2 agonisty sa musí podávať s mimoriadnou opatrnosťou pacientom liečeným tricyklickými antidepresívami alebo inhibítormi amínooxidázy a počas dvoch týždňov nasledujúcich bezprostredne po prerušení ich podávania alebo liečiv, o ktorých je známe, že predlžujú QTcinterval ako sú antipsychotiká (včítane fenotiazínov), chinidín, dysopyramid, prokaínamid, fenotiazíny a antihistaminiká. Liečivá, o ktorých je známe, že predlžujú QTcinterval, môžu zvýšiť riziko ventrikulárnych arytmií (pozri časť 4.4).


Ak sa podávajú prídavné adrenergické liečiváakoukoľvek cestou, majú sa užívať opatrne, pretože sa môžu potenciovať farmakologicky predvídateľné sympatikové účinky formoterolu.


Antagonisti βadrenergických receptorov (β blokátory) a fumarát formoterolu môžu pri súbežnom podaní vzájomne inhibovať účinok jeden druhého. Βeta blokátory môžu u astmatických pacientov vyvolať aj závažný bronchospazmus. Pacienti s astmou nemajú byť preto bežne liečení β blokátormi. Patria k nim aj β blokátory používané vo forme očnej instilácie, aj na liečbu glaukómu. Za určitých podmienok, napr. profylaxia po infarkte myokardu, však nemusia byť iné akceptovateľné alternatívy použitia βblokátorov u pacientov s astmou. Za týchto podmienok sa môže zvážiť podanie kardioselektívnych β blokátorov, ale sa musia podávať s opatrnosťou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii sú len limitované údaje o použití flutikazónpropionátu a formoteroliumfumarátu aplikovaného samostatne ale naraz zo samostatných inhalátorov alebo o použití týchto fixných kombinácií dávok. Flutiformu gravidným ženám. Štúdie u zvierat preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Podávanie Flutiformu sa neodporúča počas gravidity, ale je potrebné zvážiť, či očakávaný prínos pre matku je vyšší ako možné riziko pre plod. V takom prípade sa má použiť najnižšia účinná dávka potrebná na adekvátnu kontrolu astmy.


Vzhľadom na potenciál β agonistov interferovať s kontraktilitou maternice, použitie Flutiformu na manažment astmy počas pôrodu sa musí obmedziť len pre tie pacientky, kde je prínos vyšší ako riziká.


Laktácia

Nie je známe, či sa flutikazónpropionát alebo dihydrát formoteroliumfumarát vylučujú do ľudského materského mlieka. Riziko pre dojčené dieťa nie je možné vylúčiť. Rozhodnutie, či je potrebné prerušiť dojčenie alebo prerušiť/zastaviť liečbu Flutiformom, sa musí urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.

Fertilita

Nie sú dostupné údaje o vplyve aplikácie Flutiformu na fertilitu. V štúdiách na zvieratách sa nepreukázal žiaden vplyv na fertilitu po podaní jednotlivých liečiv v klinicky významných dávkach (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Flutiform nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa spájajú s Flutiformom a prejavili sa počas klinického vývoja, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a sú zoradené podľa tried orgánových systémov. Frekvencia výskytu je definovaná nasledovne: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10,000 neznáme (z dostupných údajov). Nežiaduce účinky sú v každej skupine zoradené podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov


Nežiaduci účinokFrekvencia


Infekcie a nákazy

Kandidóza v ústach

Akútna sinusitída

Zriedkavé

Poruchy metabolizmu a

výživy

Hyperglykémia


Menej časté

Poruchy metabolizmu a

výživy

Hyperglykémia

Menej časté

Psychické poruchy

Abnormálne sny

Rozrušenie

Nespavosť

Zriedkavé


Psychomotorická

hyperaktivita, anxieta, depresia, agresia, zmeny správania (hlavne u detí)

Neznáme

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Tras

Závraty

Poruchy chuti

Menej časté

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Zriedkavé

Poruchy srdca a srdcovej

činnosti

Palpitácie

Komorové extrasystoly

Menej časté

Angina pectoris

Tachykardia

Zriedkavé

Poruchy ciev

Hypertenzia

Zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy,

hrudníka a mediastína

Exacerbácia astmy

Dysfónia

Podráždenie hrdla

Menej časté

Dyspnoe

Kašeľ

Zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho

traktu

Sucho v ústach

Menej časté

Hnačka

Poruchy trávenia

Zriedkavé

Poruchy kože a podkožného

tkaniva

Vyrážka

Zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej

sústavy a spojivového

tkaniva

Svalové kŕče

Zriedkavé

Celkové poruchy a reakcie v

mieste podania

Periférny edém

Neznáme

Asténia

Zriedkavé


Rovnako ako pri inej inhalačnej liečbe sa môže vyskytnúť paradoxný bronchospazmus s okamžitým zvýšením sípania a dýchavičnosti po aplikácii. Paradoxný bronchospazmus odpovedá na rýchlo účinkujúce inhalačné bronchodilatátory a má sa okamžite liečiť. Podávanie Flutiformu sa má ihneď prerušiť a pacientovi podať alternatívnu liečbu, ak je to potrebné.


Flutiform obsahuje flutikazónpropionát a dihydrát formoteroliumfumarátu, preto sa môžu sa

vyskytnúť rovnaké nežiaduce účinky ako boli zaznamenané pre tieto liečivá. Nasledujúce nežiaduce

účinky sú spojené s flutikazónpropionátom a dihydrát formoteroliumfumarátom, ale nepozorovali sa

počas klinického vývoja Flutiformu:


Flutikazónpropionát: reakcie precitlivenosti včítane žihľavky, svrbenia, angioedému (hlavne faciálny a orofaryngeálny), anafylaktické reakcie. Vyskytnúť sa môžu systémové reakcie inhalovaných kortikosteroidov, hlavne pri dlhodobej liečbe vysokými dávkami. Môže k nim patriť Cushingov syndróm, cushingoidné rysy, potlačenie funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie minerálnej denzity v kostiach, katarakta a glaukóm, poruchy spánku, pomliaždeniny, atrofia kože a citlivosť na infekcie. Môže byť porušená schopnosť adaptácie na stres. Výskyt popísaných systémových účinkov je však oveľa menej pravdepodobný u inhalačných kortikosteroidov ako u perorálnych kortikosteroidov. Dlhodobá liečba vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov môžu mať za následok klinicky významnú adrenálnu supresiu a akútnu adrenálnu krízu. Podanie systémových kortikosteroidov môže byť potrebné v období stresu (trauma, chirurgický zákrok, infekcia).


Formoterol fumarát: reakcie precitlivenosti (včítane hypotenzie, žihľavky, angioneurotického edému, svrbenia, exantému), predĺženie QTc intervalu, hypokaliémia, nauzea, bolesť svalov, zvýšené hladiny laktátu v krvi. Liečba β2 agonistami, ako je formoterol, môže vyvolať v krvi zvýšené hladiny inzulínu, mastných kyselín, glycerolu a ketónu v tele.


U pacientov, ktorí používali inhalačný kromoglykát sodný ako liečivo, boli zaznamenané reakcie precitlivenosti. Flutiform obsahuje nízku koncentráciu kromoglykátu sodného ako pomocnú látku, v tejto súvislosti nie je známe, či reakcie precitlivenosti sú závislé od dávky.


V prípade nepravdepodobnej reakcie precitlivenosti na Flutiform je potrebné iniciovať liečbu v súlade so štandardnou liečbou akejkoľvek reakcie precitlivenosti, ku ktorej môže patriť aplikácia antihistaminík a iná liečba podľa potreby. Podávanie Flutiformu sa má ihneď prerušiť a začať alternatívna liečba astmy, ak je potrebná.


Predísť dysfónii a kandidóze sa môže vyplachovaním úst vodou alebo čistením zubov po použití lieku. Symptomatická kandidóza sa počas liečby Flutiformom môže liečiť lokálnou antifungálnou liečbou.


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií nie sú dostupné údaje o predávkovaní Flutiformu. Ďalej uvádzame údaje

o predávkovaní obidvoch jednotlivých liečiv:


Formoterol fumarát

Predávkovanie formoterolom by mohlo pravdepodobne viesť k zosilneniu účinkov, ktoré sú typické pre β2 agonisty. V takom prípade sa môžu vyskytnúť nasledovné nežiaduce stavy: angina, hypertenzia alebo hypotenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia, predĺženie QTc-intervalu, bolesť hlavy, tras, nervozita, svalové kŕče, sucho v ústach, nespavosť, únava, slabosť, záchvaty, metabolická acidóza, hypokaliémia, hyperglykémia, nauzea a vracanie.


Pri liečbe predávkovania formoterol fumarátom je potrebné prerušiť podávanie lieku a súčasne začať vhodnú symptomatickú a/alebo podpornú liečbu. Potrebné je zvážiť použitie kardioselektívnych blokátorov β receptorov s uvedomením si, že táto medikácia môže indukovať bronchospazmus. Nie sú dostatočné údaje, či je dialýza prínosom pri predávkovaní formoterolom. Odporúča sa kardiologické monitorovanie.


Ak sa dôsledkom predávkovania zložky β agonistu musí liečba Flutiformom ukončiť, je potrebné

zvážiť vhodnú náhradnú liečbu steroidmi. Kvôli možnosti vzniku hypokaliémie sa musia monitorovať

hladiny draslíka v sére. Potrebné je zvážiť náhradu draslíka.


Flutikazónpropionát:

Akútne predávkovanie flutikzónpropionátom zvyčajne nespôsobuje klinický problém. Jediný nebezpečný dôsledok inhalácie veľkého množstva lieku v krátkom čase je potlačenie funkcie osi hypotalamus – hypofýza – nadobličky (HPA). Funkcia osi HPA sa zvyčajne v priebehu niekoľkých dní obnoví, čo je overené meraniami kortizolu v plazme. V liečbe inhalačným kortikosteroidom sa môže pokračovať v dávkach odporučených na kontrolu astmy.


Zaznamenaných je niekoľko zriedkavých prípadov akútnej adrenálnej krízy. Zvlášť rizikovou skupinou sú deti a dospievajúci mladší ako 16 rokov, ktorí používali vysoké dávky flutikazónpropionátu (typicky ≥ 1 000 mikrogramov/deň). Príznaky môžu byť nejednoznačné (anorexia, bolesť brucha, zníženie telesnej hmotnosti, únava, bolesť hlavy, nauzea, vracanie a hypotenzia). Typickými príznakmi adrenálnej krízy je zníženie úrovne vedomia, hypoglykémia a/alebo záchvaty.


Po dlhodobom používaní veľmi vysokých dávok môže vzniknúť určitý stupeň atrofie kôry nadobličiek a supresia HPA osi. Potrebné môže byť monitorovanie adrenálnej rezervy. K možným systémovým účinkom patrí Cushingov syndróm, cushingoidné črty, supresia nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie minerálnej hustoty kostí, katarakta a glaukóm (pozri časť 4.4).


Manažment chronického predávkovania perorálnymi alebo systémovými kortikosteroidmi môže byť potrebný v stresových situáciách. Všetkých pacientov, u ktorých je podozrenie na chronické predávkovanie je potrebné liečiť ako závislých od steroidov vhodnou udržiavacou dávkou systémových kortikosteroidov. Po stabilizovaní stavu sa má pokračovať v liečbe inhalačnými kortikosteroidmi v dávke odporučenej na kontrolu príznakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Formoterol a iné liečivá na obštrukčnú chorobu dýchacích ciest.

ATC kód: R03AK07


Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Flutiform obsahuje flutikazónpropionát a formoterol fumarát. Mechanizmus účinku pre jednotlivé liečivá je popísaný ďalej. Tieto liečivá patria do dvoch terapeutických skupín (syntetický kortikosteroid a selektívny dlhodobo účinkujúci agonista β2adrenergických receptorov) a rovnako ako u iných kombinácií inhalačných kortikosteroidov a dlhodobo účinkujúcich agonistov β2adrenergických receptorov je viditeľný aditívny účinok v zmysle zníženia exacerbácií astmy.


Flutikazónpropionát

Flutikazónpropionát je syntetický trifluorovaný glukortikoid so silným protizápalovým účinkom v pľúcach po inhalačnom podaní. Flutikazónpropionát zmierňuje príznaky astmy a exacerbácie astmy s nižším výskytom nežiaducich účinkov ako po systémovom podaní kortikosteroidov.


Formoterol fumarát

Formoterol fumarát je dlhodobo účinkujúci agonista β2adrenergických receptorov. Inhalovaný formoterol fumarát pôsobí lokálne v pľúcach ako bronchodilatátor. Nástup bronchodilatačného účinku je rýchly, do 1 – 3 minút, účinok po jednorazovej dávke trvá najmenej 12 hodín.


Flutiform

V 12- mesačných štúdiách u detí a dospievajúcich pridanie formoterolu k propionátu flutikazónu zlepšilo príznaky astmy a znížilo exacerbácie. Terapeutický účinok Flutiformu prevýšil účinok samotného propionátu flutikazónu. Nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé štúdie porovnávajúce Flutiform s propionátom flutikazónu.


V 8-týždňovej klinickej štúdii účinok Flutiformu na pľúcnu funkciu bol prinajmenšom rovnaký ako mala kombinácia flutikazón propionátu a formoterol fumarátu pri separátnom podaní v inhalačnej forme. Nie sú dostupné údaje, ktoré by dlhodobo porovnávali Flutiform voči flutikazón propionátu a formoterol fumarátu. V štúdiách trvajúcich 12 mesiacov včítane detí a dospievajúcich pacientov sa nezistili žiadne príznaky oslabenia terapeutického účinku Flutiformu.


V klinickej štúdii s Flutiformom bol pre príznaky spojené s cieľovým zámerom evidentný trend závislosti od dávky s prídavným benefitom pri vysokej dávke voči nízkej dávke u pacientov so závažnou astmou.


Deti a dospievajúci

V 12-týždňovej pediatrickej klinickej štúdii včítane rozšírenia o 6 mesiacov kvôli dlhodobej bezpečnosti bolo liečených 210 detí vo veku 4 – 12 rokov udržiavacou dávkou Flutiformu (2 inhalácie 50/5 mikrogramov 2 razy denne) alebo fixnou kombináciou porovnávaného lieku. Funkcia pľúc bola prinajmenšom rovnaká ako u fixnej kombinácie porovnávaného lieku v štúdii, ktorá trvala 12 týždňov. Po 12 týždňoch základnej fázy sa pacienti mohli zúčastniť rozšírenej 6 mesačnej fázy. 205 pacientov liečených Flutiformom ukončilo 6 mesačnú rozšírenú fázu, Flutiform bol v tejto fáze bezpečný a dobre tolerovaný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Flutikazónpropionát


Absorpcia

Po inhalácii dochádza k systémovej absorpcii flutikazónpropionátu hlavne cez pľúca a preukázalo sa,

že je lineárna v rozsahu dávok 500 až 2 000 mikrogramov. Spočiatku je absorpcia rýchla, potom je

predĺžená.

V publikovaných štúdiách pri perorálnom dávkovaní značeného a neznačeného liečiva sa preukázalo, že absolútna perorálna systémová biologická dostupnosť flutikazónpropionátu je zanedbateľná (<1%) dôsledkom neúplnej absorpcie z gastrointestinálneho traktu a rozsiahleho metabolizmu prvého prechodu.


Distribúcia

Po intravenóznom podaní sa flutikazónpropionát v tele rozsiahle distribuuje. Počiatočná rozdeľovacia fáza flutikazónpropionátu je rýchla a zodpovedá jeho vysokej rozpustnosti v lipidoch a väzbe na tkanivá. Priemerný distribučný objem je 4,2 l/kg. Na bielkoviny ľudskej plazmy sa viaže priemerne 91% flutikazónpropionátu. Flutikazónpropionát sa slabo a reverzibilne viaže na erytrocyty a nesignifikantne sa viaže na ľudský transcortin.


Biotransformácia

Celkový klírens flutikazónpropionátu je vysoký (priemerne 1,093 ml/min) s renálnym klírensom,

ktorý tvorí menej ako 0,02% celkového. Veľmi vysoká rýchlosť klírensu indikuje rozsiahly hepatálny

klírens. Jediný cirkulujúci metabolit detegovaný u ľudí je derivát 17β-karboxylovej kyseliny

flutikazónpropionátu. Tento derivát sa tvorí metabolickou cestou cez cytochróm P450 3A4, čo je

izoforma podrodu (CYP 3A4). Tento metabolit má ku glukortikoidovým receptorom ľudského

cytozolu pľúc in vitro nižšiu afinitu (približne 1/2000) ako pôvodná zlúčenina. Iné metabolity pri po

užití kultivovaných buniek ľudského hepatómu sa in vitrou človeka nedetegovali.


Eliminácia

87 ‑ 100% perorálnej dávky sa vylúči stolicou, až do 75% ako pôvodná zlúčenina. Existuje aj

neaktívny významnejší metabolit.

Po intravenóznej dávke má flutikazónpropionát polyexponenciálnu kinetiku a terminálny polčas

eliminácie je približne 7,8 hodiny. Menej ako 5% rádioaktívne označenej dávky sa vylučuje do moču

vo forme metabolitov, zvyšok sa vylučuje do stolice ako pôvodná zlúčenina a metabolity.


Dihydrát formoteroliumfumarátu


Údaje o farmakokinetike formoterolu v plazme pochádzajú od zdravých jedincov po inhalácii vyšších dávok ako je rozsah odporučených dávok a od pacientov s CHOCHP po inhalácii terapeutických dávok.


Absorpcia

Po inhalácii jednej dávky 120 mikrogramov formoteroliumfumarátu zdravými jedincami sa formoterol rýchle absorboval do plazmy, maximálnu koncentráciu 91,8 pg/ml dosiahol do 5 minút po inhalácii. U pacientov s CHOCHP liečených 12 týždňov formoteroliumfumarátom dávkou 12 alebo 24 mikrogramov dva razy denne sa plazmatické koncentrácie formoterolu pohybovali medzi 4,0 a 8,9 pg/ml, resp. 8,0 a 17,3 pg/ml po 10 minútach, 2 hodinách a 6 hodinách po inhalácii.


Štúdie zamerané na kumulatívne vylučovanie formoterolu močom a/alebo jeho (RR) a (SS) enantiomérov po inhalácii suchého prášku (12 – 96 mikrogramov) alebo aerosólovej formy (12 – 96 mikrogramov) preukázali, že sa absorpcia s dávkou lineárne zvyšuje.


Po 12-týždňovom podávaní 12 alebo 24 mikrogramov formoterolu v prášku dva razy denne sa vylučovanie nezmeneného formoterolu močom zvýšilo o 63 – 73% u dospelých pacientov s astmou, o 19 – 38% u dospelých pacientov s CHOCHP a o 18 – 84% u detí, čo naznačuje miernu a prirodzene limitovanú akumuláciu formoterolu v plazme po opakovanej dávke.


Distribúcia

61 – 64% formoterolu sa viaže na plazmatické bielkoviny (34% primárne na albumín).


V koncentračnom rozsahu terapeutických dávok nedochádza k saturácii väzobných miest.

Koncentrácie formoterolu použité na odhad väzby na plazmatické bielkoviny boli vyššie ako tie, ktoré sa dosiahli v plazme po inhalácii jednorazovej dávky 120 mikrogramov.


Biotransformácia

Formoterol sa vylučuje primárne metabolizmom, priama glukuronidácia je hlavnou metabolickou cestou biotransformácie, O-demetylácia, po ktorej nasleduje ďalšia glukuronidácia je ďalšou metabolickou cestou. Menej významnou metabolickou cestou je sulfátová konjugácia formoterolu a deformylácia, po ktorej dochádza k sulfátovej konjugácii. Glukuronidáciu (UGT1A1, 1A3, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2B7 a 2B15) a O-demetyláciu (CYP 2D6, 2C19, 2C9 and 2A6) formoterolu katalyzujú mnohé izoenzýmy, dôsledkom čoho je nízky potenciál pre metabolickú interakciu liek-liek. Formoterol v terapeutických koncentráciách neinhibuje izoenzýmy cytochrómu P450. Kinetika formoterolu je podobná po jednorazovom aj opakovanom podaní, čo indukuje neprítomnosť autoindukcie alebo inhibície metabolizmu.


Eliminácia

U astmatických pacientov a pacientov s CHOCHP liečených 12 týždňov dávkou 12 alebo 24 mikrogramov formoteroliumfumarátu dva razy denne sa približne 10% resp. 7% nachádzalo v moči ako nezmenený formoterol. U astmatických detí sa v moči v nezmenenej forme nachádzalo približne 6% dávky po opakovaných dávkach 12 a 24 mikrogramov. (R,R) a (S,S) enantioméry tvorili 40% resp. 60% močom vylúčeného nezmeneného formoterolu po jednorazovej dávke (12 až 120 mikrogramov) u zdravých jedincov a po jednorazovej dávke aj opakovaných dávkach u astmatických pacientov.


Po jednorazovej perorálnej dávke 3H-formoterolu sa 59 – 62% dávky nachádzalo v moči a 32 – 34% v stolici. Renálny klírens formoterolu je 150 ml/min.


Kinetika formoterolu v plazme a vylučovanie močom po inhalácii indikujú u zdravých jedincov bifázické vylučovanie s terminálnym eliminačným polčasom (R,R)- a (S,S)- enantiomérov 13,9 resp. 12,3 hodiny. K najvyššiemu vylučovaniu dochádza rýchlo, do 1,5 hodiny.

Približne 6,4 – 8% dávky sa nachádzalo v moči ako nezmenený formoterol s podielom (R,R)- a (S,S)-enantiomérov v pomere 40% resp. 60%.


Flutiform – (kombinácia flutikazón propionátu a dihydrát formoteroliumfumarátu)


Farmakodynamické charakteristiky flutikazón propionátu a formoteroliumfumarátu z Flutiformu sa sledovali v mnohých štúdiách a porovnávali sa s jednotlivými zložkami, ktoré sa podávali naraz alebo oddelene.


Vo farmakokinetických štúdiách pri porovnaní jednotlivých štúdií aj v samotných štúdiách je veľká variabilita, ale všeobecná tendencia je, že systémová expozícia flutikazónu a formoterolu je nižšia u tejto fixnej kombinácie flutikazónpropionátu a dihydrát formoteroliumfumarátu ako keď sa jednotlivé zložky podávajú spolu.


Medzi Flutiformom a zložkami monoproduktov sa dokázala farmakokinetická ekvivalencia. Dlhodobé porovnávacie údaje Flutiformu voči flutikazónpropionátu a formoterol fumarátu nie sú dostupné (pozri časť 5.1).


Absorpcia

Flutiform – flutikazónpropionát

Po jednorazovej inhalácii dávky 250 mikrogramov flutikazónpropionátu z dvoch vstrekov Flutiformu

125 mikrogramov/5 mikrogramov zdravým jedincom sa flutikazónpropionát rýchle absorboval

do plazmy, stredná plazmatická maximálna koncentrácia flutikazónu 32,8 pg/ml sa dosiahla do 45

minút po inhalácii. U astmatických pacientov, ktorým sa podala jednorazová dávka

flutikazónpropionátu z Flutiformu, sa dosiahli stredné maximálne plazmatické koncentrácie 15,4

pg/ml a 27,4 pg/ml do 20 minút a do 30 minút pre koncentráciu 100 mikrogramov/10 mikrogramov (2

vstreky Flutiformu 50 mikrogramov/5 mikrogramov), resp. 250 mikrogramov/10 mikrogramov (2

vstreky Flutiformu 125 mikrogramov/5mikrogramov).


V štúdiách s opakovanými dávkami u zdravých jedincov sa po dávkach Flutiformu 100

mikrogramov/10 mikrogramov, 250 mikrogramov/10 mikrogramov a 500 mikrogramov/20

mikrogramov dosiahli stredné maximálne plazmatické koncentrácie flutikazónu 21,4; 25,9 resp. 178

pg/ml. Údaje pre dávky 100 mikrogramov/10 mikrogramov a 250 mikrogramov/10 mikrogramov boli

získané použitím prístroja bez nástavca a údaje pre 500 mikrogramov/20 mikrogramov boli získané

použitím prístroja s nástavcom. Použitie nástavca AeroChamber Plus® zvyšuje strednú systémovú biologickú dostupnosť flutikazónu (ktorá je porovnateľná s pľúcnou absorpciou) o 35 % u zdravých jedincov v porovnaní s podaním Flutiformu ako samotnou pMDI.


Použitie nástavca AeroChamber Plus® znižuje strednú systémovú biologickú dostupnosť formoterolu o 25% u zdravých jedincov v porovnaní s podaním Flutiformu ako samotnou pMDI. Nastáva to pravdepodobne dôsledkom redukcie absorpcie v gastrointestinálnom trakte pri použití nástavca, vyrovnanie predpokladaného zodpovedajúceho zvýšenia absorpcie v pľúcach.


Flutiform – formoteroliumfumarát

Po jednorazovej dávke Flutiformu zdravým jedincom, 20 mikrogramov formoteroliumfumarátu z dvoch vstrekov Flutiformu 250 mikrogramov/10 mikrogramov sa dosiahla stredná maximálna plazmatická koncentrácia formoterolu 9,92 pg/ml do 6 minút po inhalácii. Po nasledujúcich opakovaných dávkach 20 mikrogramov formoteroliumfumarátu z dvoch vstrekov Flutiformu 250 mikrogramov/10 mikrogramov sa dosiahla stredná maximálna plazmatická koncentrácia formoterolu 34,4 pg/ml.


Distribúcia

V súčasnosti nie sú dostupné špecifické údaje týkajúce sa väzby flutikazónpropionátu alebo

formoteroliumfumarátu z Flutiformu na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia

V súčasnosti nie sú dostupné špecifické údaje týkajúce sa metabolizmu flutikazónpropionátu alebo

formoteroliumfumarátu po inhalácii Flutiformu.


Eliminácia

Flutikazónpropionát

Po inhalácii flutikazónpropionátu z dvoch vstrekov Flutiformu 250 mikrogramov/10 mikrogramov

má flutikazónpropionát terminálny polčas eliminácie približne 14,2 h.


Formoteroliumfumarát

Po inhalácii formoteroliumfumarátu z dvoch vstrekov Flutiformu 250 mikrogramov/10

mikrogramov má formoteroliumfumarát terminálny polčas eliminácie približne 6,5 h. Menej ako 2%

jednorazovej dávky formoteroliumfumarátu z Flutiformu sa vylúči močom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita pozorovaná v štúdiách na zvieratách s formoterol fumarátom a flutikazón propionátom, keď

boli podávané v kombinácii alebo samostatne sa prejavovala hlavne účinkami spojenými so zvýšenou

farmakologickou aktivitou. Účinky na kardiovaskulárny systém sú spojené s podaním formoterolu

a prejavujú sa ako hyperémia, tachykardia, arytmie a lézie myokardu. Po podaní kombinácie sa

nepozorovalo zvýšenie toxicity ani výskyt nepredpokladaných nálezov.


Reprodukčné štúdie s Flutiformom u potkanov a králikov potvrdili známe embryo-fetálne účinky

dvoch individuálnych zložiek včítane spomalenia fetálneho rastu, neúplnej osifikácie, embryonálnej

letality, rázštepu, edému a zmien skeletu. Tieto účinky sa vyskytli pri nižších expozíciách ako sa

očakávalo pri použití klinicky odporučenej maximálnej dávky. Mierne znížená fertilita u samíc

potkanov sa pozorovala pri veľmi vysokej systémovej expozícii formoterolu.


U formoterol fumarátu ani u flutikazón propionátu sa nezistila genotoxicita v štandardných in vitro ani

in vivo testoch pri individuálnom testovaní. S kombináciou sa nevykonali žiadne štúdie karcinogenity.

Karcinogénny potenciál sa nezistil u flutikazón propionátu. Mierne zvýšenie incidencie benígnych

nádorov po podaní formoterolu sa pozorovalo v reprodukčnom trakte samíc myší a potkanov. Tieto

účinky sa považujú za klasické účinky u triedy hlodavcov po dlhodobej expozícii vysokým dávkam β2

agonistov a nepredpokladá sa žiadne potenciálne riziko karcinogenity u ľudí.


Predklinické štúdie s HFA 227 neodhalili žiadne špeciálne riziko pre ľudí v štúdiách toxicity po

opakovanej dávke, ani genotoxicity, karcinogenity a reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kromoglykát sodný

Bezvodý etanol

Apafluran HFA227


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Po otvorení – 3 mesiace po otvorení fóliového vrecka


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte pri teplote prevyšujúcej 25° C. Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke.

Pacienta je nutné poučiť, že ak bol inhalátor vystavený chladu, musí ho nechať zahriať na teplotu

miestnosti 30 minút, až potom ho pripraviť na použitie (pozri časť 4.2).

Tlakový obal obsahuje stlačenú kvapalinu. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50° C. Neprepichujte,

nepoškodzujte ani nespaľujte aj keď je obal očividne prázdny.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


120 odmerných dávok v inhalátore


Dávkovač je biely so šedým integrovaným indikátorom dávok a svetlošedým náustkom.

Suspenzia sa nachádza v hliníkovej tlakovej nádobke spojenej so štandardným odmerným ventilom.

Tlaková nádobka je vložená do dávkovača typu stlač-a-vdýchni, ktorý je doplnený krytom náustka

(obidve časti sú z polypropylénu) a integrovaným indikátorom dávok, ktorý zobrazuje počet

zostávajúcich dávok (vstrekov). Každá tlaková nádobka obsahuje 120 dávok. Pripojený MDI

inhalátor je vložený v laminovanom hliníkovom vrecku a zabalený v kartónovej škatuli.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Podrobné informácie o použití lieku sú uvedené v časti 4.2 (Dávkovanie a spôsob podania)


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiťdo lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mundipharma Ges.m.b.H.

Apollogasse 16-18, 1070 Viedeň, Rakúsko

Tel. +431 2530252


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Flutiform50 mikrogramov/5 mikrogramov: 14/0356/12-S

Flutiform125 mikrogramov /5 mikrogramov: 14/0357/12-S

Flutiform250 mikrogramov /10 mikrogramov: 14/0358/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.


17Flutiform 50 mikrogramov/5 mikrogramov