+ ipil.sk

Folifer AAA-PharmaPríbalový leták

Schválený textk rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2010/00314


Písomná informácia pre používateľov


Folifer AAA-Pharma


gastrorezistentné tablety


Liečivá: bezvodý síran železnatý a kyselina listová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Folifer AAA-Pharmaa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Folifer AAA-Pharmu

3. Ako užívať Folifer AAA-Pharmu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Folifer AAA-Pharmu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo jeFolifer AAA-Pharma a na čo sa používa


Folifer AAA-Pharma sa používa na liečbu anémie pri súčasnom nedostatku železa a kyseliny listovej.

Počas tehotenstva sa Folifer AAA–Pharma používa na prevenciu anémie pri súčasnom nedostatku železa a kyseliny listovej.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Folifer AAA-Pharma


Neužívajte Folifer AAA-Pharmu

 • ak ste alergický na liečivá a/alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • v zriedkavých prípadoch, keď ste alergický na kyselinu listovú

 • ak máte anémiu, ktorá nie je spôsobená nedostatkom železa

 • ak máte anémiu spôsobenú nedostatkom vitamínu B12, pretože tento stav si vyžaduje inú liečbu

 • ak ste dostali transfúziu krvi, podávali vám injekcie s obsahom železa alebo ste užívali lieky s obsahom železa.

 • ak dostávate (preventívne) liečbu proti otrave ťažkými kovmi.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Folifer AAA-Pharmu:


 • ak máte vrodenú poruchu uchovávania železa alebo poruchu absorpcie železa (napr. pri hemosideróze, hemochromatóze, hemoglobinopatii)

 • ak trpíte gastrointestinálnymi ochoreniami ako je črevná nepriechodnosť, zápalové ochorenie čreva (divertikulitída) a iné črevné striktúry

 • ak užívate nasledovné lieky: antibiotiká, ako sú tetracyklíny, chinolóny, penicilamín (pri otrave ťažkými kovmi, liečba artritídy), cholestyramín (lieky na liečbu dyspepsie) , prípravky s obsahom zinku, trientin (pri Wilsonovej chorobe), pretože Folifer AAA-Pharma môže výrazne znížiť ich účinok. Ďalšie informácie nájdete v časti “Užívanie iných liekov”.


Iné lieky a Folifer AAA-Pharma


Neužívajte Folifer AAA-Pharmu, ak vám podávali injekcie s obsahom železa alebo ste užívali lieky s obsahom železa. Neužívajte Folifer AAA-Pharmu, ak ste sa liečili (preventívne) proti otrave na ťažké kovy.


Dodržujte nasledovné pokyny, lebo uvedené lieky nebudú správne účinkovať:


Typ liekuUžívanie lieku oproti Folifer AAA-Pharma


tablettához képest

tablettához képest

Tetracyklínové antibiotiká, trientin

2 hodiny pred alebo 3 hodiny po užití lieku Folifer AAA-Pharma

Chinolónové antibiotiká; penicilamíny


2 hodiny pred alebo 2 hodiny po užití lieku Folifer AAA-Pharma

Antacidá; prípravky s obsahom vápnika a horčíka; bikarbonáty, karbonáty, oxaláty; fosfáty

1 hodinu pred alebo 2 hodiny po užití lieku Folifer AAA-Pharma


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Folifer AAA-Pharma a jedlo, nápoje a alkohol


Folifer AAA-Pharma sa má užívať 2-3 hodiny pred alebo po nasledujúcich potravinách, pretože inak nebude správne účinkovať: čaj, káva, vajíčka, mlieko alebo mliečne produkty, chlieb vyrobený zo celozrnnej pšeničnej múky alebo z iných cereálií, diétne vlákniny.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Folifer AAA-Pharma sa odporúča tehotným ženám na prevenciu a liečbu anémie spôsobenej nedostatkom železa a kyseliny listovej.


Dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Kyselina listová prechádza do materského mlieka, preto sa poraďte s lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá nepriaznivý vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.


Folifer AAA-Pharma obsahuje mliečny cukor (laktózu)

Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 28 mg mliečneho cukru (laktózy). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Folifer AAA-Pharma


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí, vrátane starších pacientov:

Liečba anémie pri súčasnom nedostatku železa a kyseliny listovej: 3-krát 1-2 gastrorezistentné tablety denne.


Tehotné pacientky:

Prevencia anémie pri súčasnom nedostatku železa a kyseliny listovej: 1 gastrorezistentná tableta denne.

Liečba anémie pri súčasnom nedostatku železa a kyseliny listovej: 3 -krát 1 gastrorezistentná tableta denne.

Deti a mladiství (do 18 rokov)

Deti staršie ako 12 rokov a mladiství:

Liečba anémie pri súčasnom nedostatku železa a kyseliny listovej: 3-krát 1-2 gastrorezistentné tablety denne.


Deťom mladším ako 12 rokov sa neodporúča užívať tento liek.


Spôsob užívania

Gastrorezistentné tablety sa majú užiť pred jedlom, pretože soli železa sa neabsorbujú dobre, súbežné užívanie s jedlom môže ešte viac zhoršiť ich absorpciu. Liek sa musí prehltnúť celý.


Dĺžka užívania

Dĺžka liečby sa musí stanoviť individuálne podľa kontrolných vyšetrení metabolizmu železa.

Liečba anémie spôsobenej nedostatkom kyseliny listovej má trvať približne 4 mesiace.


Ak užijete viac lieku Folifer AAA-Pharma, ako máte

Ak užijete nedopatrením viac lieku Folifer AAA-Pharma ako je vaša denná dávka, ihneď sa poraďte so svojím lekárom. Ak dieťa náhodne užilo tento liek, prosím, ihneď sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete užiť liek Folifer AAA-Pharma

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, pretože nie je možné nahradiť chýbajúcu dávku a okrem toho sa vystavujete riziku predávkovania. Pokračujte v užívaní lieku tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov alebo ako vám to predpísal lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Posúdenie nežiaducich účinkov je založené na nasledovnej frekvencii údajov:


Veľmi časté:

hlásené u viac ako 1 pacienta z 10

Časté:

hlásené u 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté:

hlásené u 1 až 10 pacientov z 1000

Zriedkavé:

hlásené u 1 až 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé:

hlásené u menej ako 1 pacienta z 10 000, zahŕňajúce jednotlivé hlásenia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

tmavé sfarbenie stolice, ktoré je bezvýznamné

Časté:

nechutenstvo, pocit nasýtenia, gastrointestinálne podráždenie, pálenie záhy, grganie, abdominálna bolesť alebo dyskomfort v žalúdku, nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka alebo zápcha.

Zriedkavé:

gastrointestinálne poruchy


Poruchy nervového systému

Menej časté: poruchy spánku, agitácia, depresia


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

kožné alergické reakcie

Zriedkavé:

fotosenzitivita spojená s kožnými vyrážkami

Veľmi zriedkavé:

hypersenzitívne reakcie (reverzibilné kožné vyrážky, začervenanie kože v miestach vystavených účinkom slnečného žiarenia, lichenifikácia), alergické reakcie ako je začervenanie, svrbenie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Veľmi zriedkavé: bronchospazmus.


Celkové poruchy:

Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Folifer AAA-Pharma


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu/škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Folifer AAA –Pharma obsahuje


Liečivami sú: bezvodý síran železnatý a kyselina listová.

Jedna gastrorezistentná tableta obsahuje 114 mg (=37 mg železa) bezvodého síranu železnatého a 0,8 mg kyseliny listovej.


Ďalšie zložky sú:

kyselina askorbová, kukuričný škrob, maltodextrín, sodná soľ karboxymetylškrobu A, kalciumstearát, monohydrát laktózy (2,8 mg/tableta), prášková celulóza, nátriumlaurylsulfát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sacharóza, mastenec, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, magnéziumstearát, hypromelóza (viskozity 6cP a 5cP), makrogol (4000, 6000), kopolymér kyseliny metakrylovej s etylakrylátom 1:1, hydroxid sodný, emulzia simetikónu, dietylftalát, propylénglykol, sikovit (červený, hnedý).


Ako vyzerá Folifer AAA-Pharma a obsah balenia


Folifer AAA –Pharma sú červenohnedé okrúhle obojstranne vypuklé gastrorezistentné tablety.


Folifer AAA-Pharma je dostupný v originálnych baleniach po 20, 50 a 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AAA-Pharma GmbH

Liebknechtstrasse 33, 70565 Stuttgart, Nemecko


Výrobca

Lomapharm Rudolf Lohmann GmbH & KG

Langes Feld 5, 31860 Emmerthal/Weser, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2012.


5Folifer AAA-Pharma

Súhrn údajov o lieku

Schválený textk rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2010/00314


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Folifer AAA-Pharma

gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 114 mg (= 37 mg železa) bezvodého síranu železnatého a 0,8 mg kyseliny listovej.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentné tablety.


Červenohnedé okrúhle bikonvexné gastrorezistentné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Liečba anémie pri súčasnom deficite železa a kyseliny listovej.

 • Prevencia anémie pri súčasnom deficite železa a kyseliny listovej počas gravidity.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí, vrátane starších pacientov

Liečba anémie pri súčasnom deficite železa a kyseliny listovej:

3 -krát 1-2 gastrorezistentné tablety denne.


Tehotné pacientky

Prevencia anémie pri súčasnom deficite železa a kyseliny listovej:

1 gastrorezistentná tableta denne.


Liečba anémie pri súčasnom deficite železa a kyseliny listovej:

3 - krát 1 gastrorezistentná tableta denne.

Deti a dospievajúci (do 18 rokov)

Liečba anémie pri súčasnom deficite železa a kyseliny listovej u detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča. U detí starších ako 12 rokov a dospievajúcich: 3 - krát 1-2 gastrorezistentné tablety denne.


Gastrorezistentné tablety sa majú užiť pred jedlom, pretože soli železa sa neabsorbujú dobre, súbežné užívanie s jedlom môže ešte viac zhoršiť ich absorpciu. Pacienti musia byť upozornení, že liek musia prehltnúť celý.


Dĺžka liečby sa musí stanoviť individuálne podľa kontrolných vyšetrení metabolizmu železa. Podávanie lieku sa nemá ukončiť po dosiahnutí fyziologickej koncentrácie hemoglobínu, ale sa má pokračovať až do doplnenia zásob železa (približne 3 mesiace).


Liečba anémie spôsobenej nedostatkom kyseliny listovej má trvať približne 4 mesiace.


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný:


 • pri precitlivenosti na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1.

 • v zriedkavých prípadoch pri precitlivenosti na kyselinu listovú.

 • na liečbu anémie, ktorá nie je vyvolaná nedostatkom železa.

 • samostatne alebo bez podávania dostatočného množstva vitamínu B12 pri liečbe megaloblastovej anémie neznámeho pôvodu (pozri časť 4.4).

 • samostatne v prípade pernicióznej anémie a v prípade megaloblastovej anémie spôsobenej deficitom vitamínu B12 z inej príčiny (pozri časť 4.4).

 • u pacientov po opakovaných transfúziách.

 • ak tiež súbežne prebieha parenterálna liečba železom.

 • pri liečbe dimerkaprolom (dimerkaptopropanol) (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začiatkom liečby sa má stanoviť typ anémie. Liečba anémie sa má začať v prípade dokázaného deficitu železa a kyseliny listovej. Má sa pátrať po príčinách deficitu a liečiť ich.

V prípade megaloblastovej anémie je dôležité objasniť, či príčinou je nedostatok železa a kyseliny listovej, pretože hematologické odchýlky a klinické príznaky charakteristické pre deficit kyseliny listovej korešpondujú s príznakmi deficitu vitamínu B12.

V prípade vzniku megaloblastovej anémie z dôvodu pernicióznej anémie a iného deficitu vitamínu B12, môže samotné podávanie kyseliny listovej viesť k dočasnej úprave hematologických parametrov, ale nezabráni sa zhoršeniu neurologických príznakov. Maskovanie skutočného deficitu môže viesť k neurologickým poruchám. Preto pri liečbe megaloblastovej anémie neznámeho pôvodu sa liek nemá podávať samostatne alebo bez podávania dostatočného množstva vitamínu B12. Tiež sa liek nemá podávať samostatne v prípade pernicióznej anémie a v prípade megaloblastovej anémie spôsobenej deficitom vitamínu B12z inej príčiny, pretože týmto nedochádza k odstráneniu neurologických príznakov z týchto deficitných stavov.

Ak perorálna liečba železom nie je účinná po 3 týždňoch liečby, môže to poukazovať na nesprávne stanovenú liečbu, pretrvávajúcu stratu krvi spojenú s nedostatočnou suplementáciou železa, malabsorpciu, nesprávnu diagnózu alebo iné komplikujúce faktory, v týchto prípadoch sa má liečba prehodnotiť.


Podávanie prípravkov s obsahom železa pacientom s poruchou uchovávania železa alebo poruchou absorpcie železa, ako je hemosideróza, hemochromatóza, hemoglobinopatia si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.


Liek sa má s opatrnosťou podávať v prípade už existujúcich gastrointestinálnych ochorení ako je zápalové ochorenie čriev, divertikulóza čreva alebo iné črevné striktúry (nebezpečenstvo erózie).


Výskyt fatálnej akútnej otravy železom u dospelých je zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť u detí v prípade, ak prehltnú veľké množstvo lieku. Preto sa liek musí uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí (pozri tiež časť 4.9).

Prípravky s obsahom železa spôsobujú tmavé sfarbenie stolice, čo môže nepriaznivo ovplyvniť výsledky vyšetrení na okultné krvácanie zo stolice. Benzidínový test môže vykazovať falošne pozitívne výsledky. Aj keď železo (síran železnatý) spôsobovalo falošne pozitívne výsledky v in vitrovyšetreniach na okultné krvácanie v stolici na guajakovom princípe, tento fenomén nebol pozorovaný in vivo, v tomto prípade u osôb na perorálnej liečbe železom.


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 28 mg mliečneho cukru (laktózy). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie

 • Železo:

- Absorpcia perorálnych solí železa nie je dobrá, súbežné užívanie s jedlom môže ešte viac zhoršiť ich absorpciu.

- Prípravky s obsahom vápnika a horčíka – vrátane antacíd a prípravkov na suplementáciu vápnikom a horčíkom (napr. uhličitan alebo fosforečnan vápenatý), bikarbonát, karbonát, oxalát alebo fosfát obsahujúce jedlá alebo lieky tiež môžu znížiť absorpciu železa tvorbou nerozpustných komplexov.

- Súbežné perorálne užívanie prípravkov s obsahom železa s čajom, kávou, vajíčkami alebo mliečnymi výrobkami, pečivami pripravených z celozrnnej pšeničnej múky, cereáliami, diétnymi vlákninami, môže znížiť absorpciu železa tvorbou málo rozpustných alebo nerozpustných komplexov. Preto časový interval medzi užívaním prípravkov s obsahom železa a vyššie uvedených liekov a jedál má byť 2-3 hodiny.

- Súbežné užívanie prípravkov s obsahom železa a dimerkaprolumôže viesť k tvorbe toxických komplexov. Preto počas liečby s dimerkaprolom (antidotum používané pri akútnej a chronickej otrave anorganickými a organickými zlúčeninami arzénu, zlata, orťute a arylových zlúčenín) sa nemá podávať železo. (pozri časť 4.3).

- Perorálne podané železo inhibuje absorpciu perorálne podaných tetracyklínov z gastrointestinálneho traktu a naopak tetracyklíny inhibujú absorpciu železa. Ak sa majú podať obidva lieky, časový interval medzi podaním obidvoch liekov má byť 2-3 hodiny.

- Soli zinku, cholestyramín môžu znížiť absorpciu železa.

- Niektoré zlúčeniny, napr. kyselina askorbová alebo citrónová môžu zvýšiť absorpciu železa.

- U pacientov podstupujúcich liečbu trientinom (pri Wilsonovej chorobe), ak je tiež potrebná liečba železom, má byť časový interval medzi podaním obidvoch liekov 2-3 hodiny, pretože pri súbežnom podaní železa sa môže znížiť terapeutický účinok trientinu.

- Soli železa môžu znížiť absorpciu iných liekov, a tým klinický účinok týchto liekov, ako sú napríklad bisfosfonáty, entakapón, fluorochinolóny, levodopa, metyldopa, mykofenolátmofetila penicilamín. Soli železa tiež môžu znížiť účinok levotyroxínuznížením jeho absorpcie.


 • Kyselina listová:

Kyselina listová môže znižovať sérové hladiny fenytoínu a antiepileptík barbiturátov.

Stav deficitu kyseliny listovej môže byť vyvolaný mnohými inými liekmi a látkami ako sú antiepileptiká, perorálne kontraceptíva, antituberkulotiká, alkohol alebo antagonisty kyseliny listovej (metotrexát, pyrimetamín, triamteren, trimetoprim a sulfonamidy).

4.6 Fertilita, gravidita a laktáciaGravidita:Počas gravidity sa Folifer AAA-Pharma odporúča na prevenciu a liečbu anémie spôsobenej deficitom kyseliny listovej a železa pri dodržaní pokynov pre dávkovanie (pozri časť 4.2).

Laktácia:kyselina listová prechádza do materského mlieka, preto sa liek môže podávať po posúdení prínosu a rizika.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú dostupné údaje týkajúce sa účinkov na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencie sú definované nasledovne:


veľmi časté (≥1/10),

časté (≥1/100 až <1/10),

menej časté (≥1/1000 až <1/100),

zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000),

veľmi zriedkavé (<1/10 000), zahŕňajúce jednotlivé hlásenia


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté:

tmavé sfarbenie stolice, ktoré je bezvýznamné

Časté:

nechutenstvo, pocit nasýtenia, gastrointestinálne podráždenie, pálenie záhy, eruktácia, abdominálna bolesť alebo dyskomfort v žalúdku, nauzea, vomitus, hnačka alebo obstipácia.

Zriedkavé:

gastrointestinálne poruchy


Poruchy nervového systému

Menej časté: poruchy spánku, agitácia, depresia


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Menej časté:

kožné alergické reakcie

Zriedkavé:

fotosenzitivita spojená s kožnými vyrážkami

Veľmi zriedkavé:

hypersenzitívne reakcie (reverzibilné kožné vyrážky, erytém kože v miestach vystavených účinkom slnečného žiarenia, lichenifikácia), alergické reakcie ako je erytém, pruritus.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Veľmi zriedkavé: bronchospazmus.


Celkové poruchy:

Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok.


4.9 Predávkovanie


 • Akútne predávkovanie železom:

Aj malé dávky môžu vyvolať toxické príznaky. Dávky železa v množstve 20 mg/kg telesnej hmotnosti a vyššie môžu vyvolať toxické príznaky; u detí sa dávka železa v množstve približne 60 mg/kg telesnej hmotnosti považuje za obzvlášť nebezpečnú. Akútna letálna dávka sa odhaduje na viac ako 150 mg/kg ekvivalentu dávky železa. V mnohých prípadoch 5 µg/ml alebo vyššie maximálne koncentrácie sérového železa sa spájajú so závažnou otravou. Vysoké dávky solí železa sú toxické, ale výskyt fatálnej otravy u dospelých je zriedkavý. Najčastejšie sa fatálne udalosti vyskytujú u detí.


1. fáza, do 6 hodín po otrave:

Počiatočné príznaky predávkovania môžu byť: gastrointestinálna toxicita ako je nauzea, vomitus (tmavo sfarbený obsah žalúdka s prímesou krvi), hnačka, abdominálna bolesť a krvavá stolica. Iné príznaky sú: bledosť alebo cyanóza, hypotenzia, tachykardia, kolaps krvného obehu, ospalosť, únava, útlm centrálneho nervového systému, ktorý sa môže prejavovať od letargie až po kómu. Tiež sa môže vyskytnúť hyperglykémia, metabolická acidóza a z toho vyplývajúca hyperventilácia. V prípade podozrenia na predávkovanie sa má ihneď začať s liečbou. V prípade miernej alebo stredne závažnej otravy sa zvyčajne pacient nedostáva do ďalšej fázy.

2. fáza, 6-24 hodín po otrave:

Dočasné zlepšenie, klinická stabilizácia.

3. fáza, po 24 hodinách po otrave:

V závažných prípadoch sa po latentnej dobe, po 24 - 48 hodinách môže vyskytnúť relaps, ktorého príznakmi sú opätovný výskyt gastrointestinálnej toxicity, šok, metabolická acidóza, kŕče, hypoglykémia, poruchy zrážania krvi, kóma, hepatocelulárna nekróza a žltačka, oligúria alebo zhoršenie funkcie obličiek a edém pľúc.

4. fáza, niekoľko týždňov po otrave:

Môže sa vyskytnúť gastrointestinálna obštrukcia a náhodné oneskorené poškodenie pečene.


Liečba:

Odporúča sa vykonať nasledovné postupy pre minimalizáciu alebo prevenciu ďalšej absorpcie lieku.

- Deti:

 1. Podanie emetika, napr. ipekakuanový sirup.

 2. Po eméze môže nasledovať výplach žalúdka roztokom deferoxamínu. Po rozpustení 5 - 10 mg deferoxamínu v 50 – 100 ml vody sa tento roztok aplikuje do žalúdka a môže sa ponechať v žalúdku. Vyvolanie hnačky u detí môže byť nebezpečné a nemá sa vykonávať u malých detí. Pacient má byť stále pod dohľadom a keďže po vracaní je možná aspirácia, potrebné môže byť odsávanie a prísun kyslíka.

 3. Gastrorezistentné tablety sú röntgenkontrastné, preto je možné na základe vyhotovenia RTG snímku žalúdka odhadnúť množstvo tabliet, ktoré zostalo prítomné v gastrointestinálnom trakte po vyvolaní emézy a výplachu žalúdka.

 4. Pri závažnej otrave: pri šoku alebo kóme spojenej s vysokými sérovými hladinami železa (sérové železo >90 µmol/l) sa majú okamžite prijať podporné opatrenia a intravenózne podať infúziu deferoxamínu. Intravenózne sa má za jednu hodinu podať maximálne 15 mg/kg telesnej hmotnosti deferoxamínu, podávanie sa má ukončiť po 4-6 hodinách. Maximálna dávka je 80 mg/kg/24 hodín. Upozornenie: ak sa podá infúzia veľmi rýchlo, hrozí nebezpečenstvo vzniku hypotenzie.

 5. Pri menej závažnej otrave: (množstvo sérového železa : 63 – 90 µg/l) odporúča sa intramuskulárne podať 1 g deferoxamínu. Po intramuskulárnom podaní sa tiež môže vyskytnúť hypotenzia.

 6. Nepretržite sa má kontrolovať hladina sérového železa.

- Dospelí:

 1. Vyvolanie emézy

 2. Výplach žalúdka môže byť potrebný s cieľom odstrániť zbytky lieku zo žalúdka. Môže sa to vykonať podaním roztoku deferoxamínu. 5-10 mg deferoxamínu sa rozpustí v 50 - 100 ml vody a aplikuje sa do žalúdka a ponecháva sa po vyprázdnení žalúdka. Pacient má byť stále pod dohľadom a keďže po vracaní je možná aspirácia, potrebné môže byť odsávanie a prísun kyslíka.

 3. Podanie manitolu alebo sorbitolu napomôže vyprázdneniu tenkého čreva.

 4. Gastrorezistentné tablety sú röntgenkontrastné, preto je možné na základe vyhotovenia RTG snímku žalúdka odhadnúť množstvo tabliet, ktoré zostalo prítomné v gastrointestinálnom trakte po vyvolaní emézy a výplachu žalúdka.

 5. Pri závažnej otrave: pri šoku alebo kóme spojenej s vysokými sérovými hladinami železa (sérové železo >90 µmol/l) sa majú okamžite prijať podporné opatrenia a intravenózne podať infúziu deferoxamínu. Intravenózne sa za jednu hodinu má podať maximálne 15 mg/kg telesnej hmotnosti deferoxamínu, podávanie sa má ukončiť po 4-6 hodinách. Maximálna dávka je 80 mg/kg/24 hodín. Upozornenie: ak sa podá infúzia veľmi rýchlo, hrozí nebezpečenstvo vzniku hypotenzie.

 6. Pri menej závažnej otrave: (množstvo sérového železa : 63 – 90 µg/l) odporúča sa intramuskulárne podať 1 g deferoxamínu. Po intramuskulárnom podaní sa tiež môže vyskytnúť hypotenzia.

 7. Nepretržite sa má kontrolovať hladina sérového železa.


 • Chronické predávkovanie železom:

Pacienti s už existujúcimi ochoreniami uchovávania železa a absorpcie železa sú náchylní na vznik chronického predávkovania železom.


 • Akútne a chronické predávkovanie kyselinou listovou:

Akútne a chronické predávkovanie sa neprejavuje žiadnymi špecifickými klinickými príznakmi. Diagnóza sa stanovuje na základe anamnézy a zisťovaním ďalších okolností. Z odbornej literatúry nie sú známe prípady predávkovania.

Liečba:

V prípade závažného predávkovania je možné kyselinu listovú eliminovať hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antianemiká, železo v kombinácii s kyselinou listovou

ATC kód: B03AD03


 • Význam železa v organizme:

Železo, ktoré môžeme nájsť v protoporfyrínovej prostetickej skupine hemoglobínu, má dôležitú úlohu v prenose kyslíka a oxidu uhličitého. Železo v protoporfyrínovej skupine cytochrómových enzýmov má významnú úlohu v procese prenosu elektrónov. Počas týchto procesov je viazanie a uvoľnenie elektrónov umožnené vzájomnou transformáciou FeII+-FeIII+. Železo sa tiež vo veľkom množstve nachádza v myoglobíne svalového tkaniva.


 • Význam kyseliny listovej v organizme:

Kyselina listová patrí do skupiny vitamínov B, ktorá má primárnu úlohu v hlavnom biochemickom procese syntézy DNA, pri tvorbe purínových a pyrimidínových báz. Podieľa sa pri premene homocysteínu na metionín a tiež v metabolizme aminokyselín. Ľudský organizmus využíva kyselinu listovú získanú z vonkajšieho prostredia, ktorá sa najprv transformuje na kyselinu dihydrolistovú a neskôr enzýmom dihydrofolátreduktázou na kyselinu tetrahydrolistovú. Porucha konverzie deoxyuridínmonofosfátu (dUMP) na deoxytymidínmonofosfát (dTMP) je pravdepodobne zodpovedná za vznik megaloblastovej anémie pri deficite kyseliny listovej. Počas gravidity je potreba kyseliny listovej zvýšená.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 • Železo:

Absorpcia železa závisí od dodávok železa do organizmu a od spôsobu jeho príjmu. Železo sa absorbuje v proximálnej časti tenkého čreva, hlavným miestom absorpcie je duodenum a jejunum. Zvyčajne sa zo stravy absorbuje 5 – 15 % železa. Po absorpcii sa väčšie množstvo viaže na transferín a dostáva sa do kostnej drene, kde sa zabuduje do hemoglobínu. Ďalšie množstvo železa sa vyskytuje v rôznych formách. Môže byť uchované vo forme feritínu alebo hemosiderínu alebo sa môže vyskytovať v myoglobíne, v malom množstve v enzýmoch s obsahom hému alebo sa v krvnej plazme viaže na transferín. Železo sa najčastejšie vyskytuje v organizme vo forme hemoglobínu. Uchováva sa vo forme feritínu v pečeni, v slezine a v kostnej dreni. Plazmatické koncentrácie železa a jeho celková väzbová kapacita je veľmi rozdielna v závislosti od fyziologického a chorobného stavu. Len malé množstvo sa stráca z organizmu (počas menštruácie, stolicou, močom, pokožkou, pri potení). Väčšie množstvo železa sa po rozpade molekuly hemoglobínu znovu recykluje. Uchovávanie železa v organizme a chýbajúce mechanizmy jeho exkrécie sú príčinou predávkovania železom v prípade liečby vysokými dávkami železa alebo po opakovaných transfúziách.


 • Kyselina listová:

Kyselina listová sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu, najmä z duodéna a jenuna. Biologická dostupnosť kyseliny listovej sa v bežnej strave pohybuje len okolo 50 % dostupnosti kryštalickej kyseliny listovej. Prírodné folátové polyglutamáty sa najmä v čreve dekonjugujú enzýmom pteroyl-gama-glutamyl karboxypeptidáza a redukujú sa na tetrahydrofoláty enzýmom dihydrofolátreduktáza. Tetrahydrofoláty sa objavujú v portálnom krvnom obehu a dostávajú sa do pečene. Terapeuticky podaná kyselina listová vstupuje do portálneho krvného obehu v nezmenenej forme. Aktívny metabolit, 5-metyltetrahydrofolát, sa silne viaže na bielkoviny, sa tvorí v krvnej plazme a v pečeni. Hlavným miestom uchovávania kyseliny listovej je pečeň a tiež sa sústreďuje v CNS. Foláty sa zúčastňujú enterohepatálnej cirkulácie. Metabolity folátov sa vylučujú obličkami, nadbytočné foláty sa vylučujú v nezmenenej forme močom. Foláty sa vylučujú do materského mlieka. Kyselinu folovú je možné odstrániť hemodialýzou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neboli vykonané špeciálne predklinické štúdie.

 • Železo:

Genotoxicita: vo vykonaných testoch síran železnatý nepreukázal genotoxické účinky.

Karcinogénny potenciál: cirhóza pečene, spôsobená predávkovaním železom, zvýšené riziko vzniku hepatocelulárneho karcinómu u potkanov. Vysoké množstvo železa v potrave mal stimulujúci účinok na tvorbu rakoviny pľúc u myší, ktorým sa podával 4-nitrochinolín-1-oxid a glycerol.

 • Kyselina listová:

Toxicita opakovaných dávok : Na základe zvieracích údajov uskutočnených na potkanoch, diéta s obsahom kyseliny listovej znižovala prah vzniku kŕčov vyvolaných pentylenetetrazolom. Nie je k dispozícii evidentný dôkaz o neurotoxickom účinku kyseliny listovej u ľudí.

Genotoxicita: Podľa dostupných údajov kyselina listová nemá genotoxické účinky.

Karcinogénny potenciál:

V štúdiách na zvieratách vysoké dávky kyseliny napomáhali karcinogenéze, avšak nie z dôvodu tumor podporujúceho účinku kyseliny listovej, ale z dôvodu retenčného účinku deficitu kyseliny listovej v rýchlo rastúcich tumoróznych bunkách. Podľa humánnych údajov je spojitosť medzi kyselinou listovou a výskytom rôznych tumoróznych ochorení inkonzistentná.

Reprodukčná toxicita: v štúdiách na zvieratách zvyčajne samotné perorálne podávanie kyseliny listovej nepreukázal účinok na reprodukciu alebo embryotoxický účinok. Podľa niektorých údajov liečba s kyselinou listovou napomáhala embryotoxickým účinkom niektorých liekov (pyrimetamín, valproát) a deficitu zinku. Kyselina listová prestupuje placentou a vylučuje sa do materského mlieka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kyselina askorbová, kukuričný škrob, maltodextrín, sodná soľ karboxymetylškrobu A, kalciumstearát, monohydrát laktózy (2,8 mg/tableta), prášková celulóza, nátriumlaurylsulfát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sacharóza, mastenec, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, magnéziumstearát, hypromelóza (viskozity 6cP a 5cP), makrogol (4000, 6000), kopolymér kyseliny metakrylovej s etylakrylátom 1:1, hydroxid sodný, emulzia simetikónu, dietylftalát, propylénglykol, sikovit (červený, hnedý).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Žiadne zvláštne požiadavky.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Transparentný PVC/PE/PVDC/Al blister, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:20, 50, 100 gastrorezistentných tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


AAA-Pharma GmbH, Stuttgart, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


12/0027/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2012

8Folifer AAA-Pharma