+ ipil.sk

ForadilPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.:2013/00436Písomná informácia pre používateľa


Foradil

formoteroli fumaras dihydricus

inhalačný prášok v tvrdej kapsule


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Foradil a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Foradil

3. Ako používať Foradil

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Foradil

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Foradil a na čo sa používa


Na čo sa používa Foradil

Foradil obsahuje liečivo formoteroli fumaras dihydricus (dihydrát formoteroliumfumarátu). Patrí do skupiny liekov označovaných ako bronchodilatanciá (lieky rozširujúce priedušky) alebo dlhodobo pôsobiace beta-agonisty. Každá kapsula inhalačného prášku Foradil obsahuje 12 mikrogramov liečiva. Kapsuly sú určené na použitie pomocou inhalátora Aerolizer, ktorý je súčasťou balenia lieku.


Ako účinkuje Foradil

Foradil sa používa na liečbu dýchacích ťažkostí pri astme a pri iných ochoreniach dýchacích ciest, ako sú chronická bronchitída a emfyzém, ktoré sa môžu označovať aj ako chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Foradil uľahčuje dýchanie otváraním drobných priechodov vzduchu (priedušiek) v pľúcach a pomáha ich udržať uvoľnené a otvorené asi 12 hodín. Ak Foradil budete používať podľa pokynov svojho lekára, pomôže vám ostať bez príznakov ochorenia cez deň aj v noci.


Sledovanie počas liečby Foradilom

Liečba Foradilom môže zvýšiť hladinu cukru v krvi. Preto ak ste diabetik, možno si budete musieť sledovať hladinu cukru v krvi.


Liečba Foradilom môže príliš znížiť hladinu draslíka v krvi. Môže to u vás zvýšiť náchylnosť k poruchám srdcového rytmu. Preto váš lekár možno bude sledovať hladinu draslíka v krvi, najmä ak máte ťažkú astmou.

Ak máte akékoľvek otázky ako Foradil účinkuje alebo prečo vám bol predpísaný, spýtajte sa svojho lekára.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Foradil


Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré vám dal váš lekár alebo lekárnik. Môžu sa líšiť od údajov v tejto písomnej informácii pre používateľov.


Nepoužívajte Foradil

 • ak ste alergický na formoterol, laktózu (s obsahom mliečnych bielkovín) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Ak sa vás to týka, oznámte to svojmu lekárovi a neužívajte Foradil.

Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojim lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Foradilu

 • keď máte akékoľvek ochorenie srdca.

 • keď máte poruchu ciev označovanú ako aneuryzma, kedy je stena cievy oslabená a napuchnutá.

 • keď máte vysoký krvný tlak.

 • keď máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy.

 • keď máte nádorové ochorenie buniek drene nadobličky ovplyvňujúce krvný tlak označované ako feochromocytóm.

 • keď máte poruchu srdca, ktorú vám zistili pri elektrokardiografickom vyšetrení (EKG), napr. nenormálny elektrický signál označovaný ako „predĺženie intervalu QT“.

 • keď máte cukrovku.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom vášmu lekárovi skôr, ako použijeteForadil.


Ak pri užívaní Foradilu pociťujete dýchavičnosť alebo sipot, pokračujte v jeho užívaní, no ihneď ako je to možné, choďte za svojim lekárom, možno vám predpíše iný liek.


Kapsuly neprehĺtajte – používajte ich len na inhaláciu pomocou inhalátora Aerolizer.

Ak máte astmu, nepoužívajte Foradil ako váš jediný liek proti astme. Používajte Foradil len spolu s inhalačným kortikosteroidom.


Keď používate Foradil, nepoužívajte iné lieky, ktoré obsahujú beta2-agonisty s dlhým účinkom, napr. salmeterol.


Nepoužívajte Foradil

 • ak je vaše ochorenie dobre zvládnuté inhalačným kortikosteroidom.

 • ak len občas potrebujete lieky obsahujúce beta2-agonisty s krátkym účinkom.


V niektorých klinických skúšaniach s Foradilom sa pozorovali ťažké záchvaty astmy (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).


Nezačnite liečbu a nezvyšujte dávku Foradilu odporúčanú lekárom, keď máte záchvat astmy.


Nemeňte ani neprerušte používanie liekov na zmiernenie alebo liečbu dýchacích ťažkostí, vrátane inhalačných kortikosteroidov. Váš lekár vám upraví liečbu podľa potreby.


Ak máte astmu, nepoužite Foradil na zmiernenie náhleho sipotu. Na liečbu náhlych príznakov astmy majte pri sebe vždy záchranný liek, ktorý obsahuje beta2-agonistu s krátkym účinkom (napr. inhalátor so salbutamolom).


Dôležité informácie o podobnom lieku

Foradil patrí do skupiny liekov, ktoré sa označujú ako beta2-agonisty s dlhým účinkom. Veľké klinické skúšanie s iným liekom z tejto skupiny (salmeterolom) ukázalo zvýšenie rizika úmrtia následkom astmy. Neuskutočnilo sa žiadne skúšanie, ktoré by ukázalo, či takýto účinok má aj Foradil. Porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, aké je vo Vašom prípade riziko a prínos liečby astmy Foradilom.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to zvlášť dôležité, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Inhibítory monoaminooxidázy (inhibítory MAO) a tricyklické antidepresíva, ktoré patria k liekom používaným na liečbu depresie a porúch nálady.

 • Sympatikomimetiká, ktoré sú podobné adrenalínu a používajú sa na liečbu astmy a zdurenia nosovej sliznice.

 • Antihistaminiká, ktoré sú bežnými liekmi používanými na prevenciu alebo liečbu závažných prejavov alergických reakcií (ako napr. terfenadín, astemizol, mizolastin).

 • Steroidy, ktoré sa často používajú na liečbu astmy a iných zápalových ochorení.

 • Diuretiká (lieky na odvodnenie), ktoré sa používajú na liečbu opuchov (zadržiavania tekutiny), zlyhania srdca a vysokého tlaku krvi.

 • Betablokátory, ktoré sú skupinou liekov používanou na liečbu vysokého tlaku krvi, zlyhania srdca, srdcovej angíny, úzkosti a porúch srdcového rytmu. Niektoré očné kvapky používané na liečbu glaukómu môžu obsahovať betablokátory.

 • Chinidín, disopyramid a prokaínamid, ktoré sa používajú na liečbu porúch srdcového rytmu.

 • Deriváty fenotiazínu, ktoré patria k liekom na kontrolu duševných porúch, ako je schizofrénia, mánia, psychotické stavy a úzkosť.

 • Digoxín, ktorý sa používa na liečbu zlyhania srdca a porúch srdcového rytmu.

 • Deriváty xantínu, ktoré sú skupinou liekov používanou na liečbu astmy a chronických obštrukčných chorôb dýchacích ciest.

 • Makrolidy, ktoré sú skupinou liekov používanou na liečbu bakteriálnych infekčných ochorení (napr. erytromycín, azitromycín).

 • Inhalačné anestetiká ako sú halogenované uhľovodíky (napr. halotan), ktoré sú skupinou liekov používanou na navodenie narkózy.

 • Anticholínergiká, ktoré sú skupinou liekov používanou napr. pri liečbe astmy.

Váš lekár možno zmení dávkovanie alebo rozhodne o ukončení liečby niektorým z týchto liekov.


Váš lekár vám možno dal ďalšie lieky, ktoré máte pravidelne používať proti vášmu ochoreniu pľúc. Je dôležité, aby ste ich naďalej pravidelne používali. Neprerušte ich užívanie a neznížte dávkovanie, aj keď sa budete cítiť oveľa lepšie.


Starší ľudia (65 rokov a viac)

Ak máte 65 alebo viac rokov, môžete používať Foradil v rovnakej dávke ako iní dospelí.Deti (6-ročné a staršie) a dospievajúci

Foradil je vhodný pre 6-ročné a staršie deti. Deti majú používať Foradil len vtedy, ak sú schopné správne zaobchádzať s inhalátorom (pozri „Ako používať Foradil pomocou inhalátora“). Deťom má pri používaní inhalátora vždy pomáhať dospelý.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Upozornite lekára, ak ste tehotná alebo mienite otehotnieť. Nepoužívajte Foradil v tehotenstve, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. Lekár vám vysvetlí prípadné riziká používania Foradilu v tehotenstve.


Matky používajúce Foradil nemajú dojčiť.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Foradilu

Foradil obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak trpíte závažnou neznášanlivosťou laktózy, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako použijete Foradil.


3. Ako používať Foradil


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte odporúčanú dávku.


Kapsuly neprehĺtajte – používajte ich len na inhaláciu pomocou inhalátora Aerolizer.


Koľko Foradilu používať

Váš lekár vám povie, ako často a koľko Foradilu máte používať. Závisí to od vášho ochorenia.

Na liečbu astmy vám lekár vždy predpíše Foradil súčasne s inhalačným kortikosteroidom.


Obvyklá dávka Foradilu pre dospelých je1 alebo 2 kapsuly dvakrát denne. Najvyššia odporúčaná denná dávka pre dospelých sú 4 kapsuly. Ak vaša zvyčajná dávka je 1 kapsula dvakrát denne, môžete počas dňa okrem vašej obvyklej dávky použiť 1 alebo 2 ďalšie kapsuly na zmiernenie bežných príznakov, ale len vtedy, keď je to potrebné.Ak potrebujete použiť tieto ďalšie kapsuly viac ako 2 dni v týždni, čo najskôr na to upozornite lekára, pretože vaše ochorenie sa možno zhoršuje. Na liečbu náhlych príznakov astmy majte pri sebe vždy záchranný liek, ktorý obsahuje beta2-agonistu s krátkym účinkom (napr. inhalátor so salbutamolom).


Odporúčaná dávka pre 6-ročné a staršie deti je 1 kapsula dvakrát denne. Najvyššia odporúčaná denná dávka pre deti sú 2 kapsuly.


Aby ste zabránili záchvatom astmy spôsobeným telesnou námahou, studeným vzduchom alebo niečím, o čom viete, že u vás vyvoláva alergickú reakciu, použite 1 kapsulu najmenej 15 minút pred telesnou námahou alebo vystavením sa studenému vzduchu alebo známemu alergénu. Toto je odporúčaná dávka pre dospelých a 6-ročné a staršie deti. Ak ste dospelý, lekár vám v niektorých prípadoch možno odporučí, aby ste použili 2 kapsuly na predchádzanie sipotu a kŕču svalstva priedušiek (bronchospazmu). Keď dostávate pravidelnú liečbu proti astme, súčasťou vašej liečby vždy bude inhalačný kortikosteroid.


Pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc je obvyklá udržiavacia dávka u dospelých 1 až 2 kapsuly dvakrát denne. Kapsuly sa používajú pomocou inhalátora, ako je to popísané ďalej.

Ako používať Foradil pomocou inhalátora

Riaďte sa pokynmi pri obrázkoch, aby ste sa naučili používať kapsuly Foradil pomocou inhalátora Aerolizer.


Používajte kapsuly Foradil len pomocou inhalátora, ktorý je súčasťou balenia lieku. Aerolizer bol osobitne navrhnutý na použitie kapsúl Foradil.


Vyberte kapsulu z blistrového obalu bezprostredne pred použitím. Uistite sa, že máte celkom suché prsty, aby kapsula nenavlhla.


Kapsulu neprehltnite.Prášok v kapsule je určený len na inhaláciu.


Morr8BzhPfqeBlXxu10d3dPmTLF8f1AP3BV0HN4GMolITw8XMnYO6M7WEKchVQ5vLy8HnzwwaeeemrmzJkkFdJHTemHyMqVK6FziEICAwO1uZQQoxCqSmCfH0BlTvDk3Llz4nCdYNAPmyJU3ALYgx0NYDQOS4jKSJVj3Lhx999/f2Zm5oQJE0TNMBIM8aUGhYQSb9auXRscHKxuVXDGlZCE2Deyhe/SLBApdvRwBgQEnDhxwo4GMBqHJUQdaJxj//79sLne3t6IObKysiZOnGikHEaCoWX9IIYOHUoTR2BHYAIqKiq4U4tJSEjYtWtXVVWVTbKEWwPXuR0/Bw/Gjm+pwiBZ/9wRWEIcpaura/fu3ZWVlX19fXPnzoWKUOqLdJBDXjC0LyQ0cWTNmjW+vr7V1dV8Uw0ecK7Fa5IW+6PyJ93d3f7+/p2dncpVJCgoyI7UXugHgh5VBnLsgJMSrcISYj/l5eW5ubnUYZWcnDxv3rxhw4aZDnLIC4all1pjwoQJkMnNmzdzp5buoMDR8ZxaWuwvJiYmMjKSkrJwzX/55ZdKvtve3j5+/Hj7nA/oB3stmoUlxGZogJFqPCxcuBBW9a677pIqB2FTz5XG9YMYOnQoJJM7tXQHudJqTcuANacq7oIhFrFaJou4fPmywkkkjL5gCbEB3ITbtm1DIO/t7b1q1aqlS5eKRdTNSoXCniu9jIsQ3KmlR0aMGNHR0aHWyYqPj09LS6NApLGxUYmEtLW1LV68WJVfZzQFS4giRPFAML53795HHnmEhjoE2chD+qbpp/IbaxlppxZPP9QFYWFhYvESSzQ3N1ONLB8fH6tzDMUyWe3t7VZ/HbcP9Mbf319xexndwBJiBVE87rvvvpdffpnEgz6S74yyqedKX4GIcK1Ti6cf6oUZM2ZYHcqGflD+blBQkLqlNqlCFw9NeyQsIRYRxWPq1Knvvvvu3XffbZpkJfzc3DvSc6Uj/RARpx/OmjWLa2ppGapS1dXVJXOOxCihtbV1YGBA3ifo6emhJwEBAVZ/HU5GVFSULe1ldANLiBnE1dl8fX1fffXV6OhowUKSleo9V7oTksDAwKqqqsTExNDQ0P3793MFC20C5fDz89u9ezeuZ0vbSDua6urqZAKR5uZmcZq61XRbuGIVFRVW68wzOoUlxJiCgoK0tDQ8Qfzx6KOPylQiUaIflja26aXGGTlyJGwEDtrcuXM531ezJCUl4RzJlPEfO3ZseHg4jXDAJ4A3YHZLOFhixUYlBeTz8/OhXuxbeCosIf8HfCvcG4jin3766eTkZHGSB6F6zpWuE3xNycjImDZtGo7buXPneLkRDbJw4UJICDwkGY3HBiQhfX19s2bN2rVrl1ESl3iP0Mt169bJn2joTVFRETZT4x8wWoQl5H8Re65mzpx5+vTp0aNHC3b1XBm9VH1jjYMo5JZbbomPjz916tSHH37IKqIpcDpgylNSUqAlliaIQDBwI4hLowcHBwcFBc2bN08wTOwQl7ch4uLirEaccCm8vb05Z8+DYQn5X8dqyZIl/f39xcXFjz32mPKeK8dzrjyjI0tKYGDg/v3716xZwwPsGgQWHydl+fLlR44ckdkGYiNWdG81YLqZkh5L3FmFhYW1tbXsTHgwg1pCxOBj/vz5e/bsUaXnSvpykCT4GkGzRmJjY+G9trW1sfnQFFVVVf7+/gUFBTKRAT5CQJmfn3/48GFx2JxAUHLfffdBYKxOdMfNFRkZGR0dzaMgns3glZCuri6YuZ6eHti7hx56SFAv58roh+zoudKvfhBDhw6FtxsVFYVYhHu0NAXiQmgDNMDLy0sm5woKscOAYAgm6E3lk9uhHzj13t7eVJOR8WAGqYTQ4mu4yj/99NMxY8YImuy50rWQQEV27969ePHi5ORkmURSxvUgyOjo6EhMTEQ4oqSn0Y6yKHFxcXDOTpw4wd6DxzPoJAT+EYwanKOMjIwNGzY4nkZldmOzOzR63+PHRSZMmACphqs7ZcoUHlDVFCTqoaGheXl56k5Ep/iD9INHwgYDg0tCxM4rXN+///3vXZNG5UjPlR6VQ0pgYGBSUhICvrlz56pSJpZRC1KRhQsX9vb2qjWVR3p/sX4MEgaRhDQ3N0dGRvr6+ra0tMCcuaUzSsWN9cLKlSsrKysPHDjAUw61BlQEASIEvqqqyvH0uaysrJSUlKCgIEgI918NHgaLhJSXl8PhWr58+fbt24cNG0ZvuiyNanAm+IqEh4fDLWUJ0SDx8fEhISEIHfz9/ePi4lJTU+0IFnFzpaen9/f3c22CQcigkBDyj5KTk1944YWfrk37UD2NyqaXCnuuPCNB6y9/+cv111/v7lYw5kHwgbicZKCwsDA6OjomJkZJJi6tvYbwpbu72275YfSO50vIihUrcGPgWn/yyScVDkWo+NLSD0nflN+V3vUDfPXVV/fff7+7W8HIscAAhKS6unru3LmCIXYMDQ31MSDdsrGx8dy5c8eOHYNy+Pn5IYKRme7OeDweLiGifuD2sGqjCW32XOlXSNra2uCujhs3zt0NYaxDQjIwMFBXV9fR0XHixAmcPlqdUCQoKGj8+PFJSUkhISE8Zs54soRAPyorK8vKyhB/CC5Jo5IZt3Ck50q/+gH27Nnj7iYwtjF8+HDSEnc3hNEBHishpB8It2kVBDLEgrvTqBzpudKjkMCHPXny5A033ODuhjAM4xQ8U0Ko/6qhoQGBtigegsY6o1TcWJtcvXr1ueeeu/POO3/44Qd3t4VhGKfggRKyfv166Edpaen06dONXHtRSwT3pVGpOMSicTZv3tzX14fHl156yd1tYRjGKXiahJSXl2dnZ+/fv//xxx830gzCcZNtXzAh812FPVf6Ghd55ZVX3n///eeff57TeRnGg/EoCamrq1u4cGFGRgb0Q3zTNBBxQc+Vi5VJa9TW1u7atWvNmjUTJ0788ccf3d0chmGchedISFdX1+LFi2NjY9evXy9cq7wrSEwwvTQaVxdke4e01nOli0DkzJkzycnJ4eHhISEhrB8M49l4iIQMDAzMmzdv/PjxBQUFgkQnpM9Nx9UFG11+mY1NzbqMuXek50rj+nH16lUEH1OmTHnqqaf+/e9/u7s5DMM4Fw+RkOjo6P7+fnFtHOHnUYhgQVTU0g9Xbmz2u+ocRDWgIfQXXnjB3Q1hGMYVeIKEZGVl1dfXf/LJJ+LKtUaj6PKBiPSlCzqjjHao4niM2zl48OD7778P/bj++uu5C4thBgO6lxBEHikpKTk5OZMmTTKNPIxeGnUQCe5Oo3Kk50pr+tHW1paRkbFq1arbbruNu7AYZpCgbwnp6uqKjIx8+OGHly9fLn1fGm0IkkVtjb6uejDhSGeUihu7njNnzsTHxz/44INz5szh+INhBg86lpCBgYHY2FgfHx+auWZqQ6Vml94xDURc0HPl+MYa78i6evVqamrqb37zGyMhZxjG49GxhERHR3d3d3/22WfiEIhgLtQgjGyu+OYQ2QRfqXVWt+dK+tIZyuRKIOTnzp0rLS399a9/zSEIwwwq9CohNITe2Ng4dOhQUysvYhSIiJohFRL7OqMc39joH9nRc6UF/UhLS4N+vPjiizfeeCPrB8MMNnQpIV1dXSkpKZs2bZo4caLw8wiDNjCNRcwKiWAuEBH3YFUSLG3s4p4rNwoJ9OPQoUN5eXm+vr48hM4wgxBdSsi6desCAgISExMFE/0Y8vNcLEFiduml8kDEkZ4r0++a3djsDk1brs1xkezsbOjH5s2b/f39Of5gmMGJ/iSkubm5vr7+7bffFszph2lHFj0xClCMrPkQxxJ8XbaxwiEWF1BbW1tUVIQoJDw8nPWDYQYt+pOQ0tLSKVOm3HnnncI1YRCtp2lHljQ0sfSO+BXtdEapuLEzgH4kJyc///zzs2bNctcYDMMwWkB/EnLs2LHY2NifDEi7razGIkbiYRqIKPTxVRcbmzbWiH5kZGRw/MEwjM4kpKurq7u7e+LEiSQh4vtmjbLp+If4UvqpEQrNvdHG8t+V31jmpSOqZvbfOcjBgwchHlu3bp09ezaPnzMMozMJGRgYwOOFCxfuvPNOqTCYBiKCyWRDs5/aFIioEh/YFIiYttzSrlygH5R/lZmZef/993P8wTCMoDsJISorK+fPn28UiAjmBkUExxJ8zdpocbca7LlynpCQfmRlZT3wwAMcfzAMQ+hSQhobGw8fPkwqIsjm0QruSPA1/TnThlkat3DGeIyDXL16dfPmzZ988skf//jHBx98kPWDYRgRXUrI9OnTn3/++d/97ne33XabvJmWfmuIbIKv+NEQhxN87e6Msmljharm0IE26EdsbOxXX31VXFz829/+lvuvGIaRoksJyc3NjYqKeuyxx957770xY8YI1gIRQv4d00BEI51RKm5sK2fOnFm8eDGOcElJCfSD4w+GYYzQpYQMHTp09+7dsG4rV6584403qMyi1FyaHRQhhjghwdfopSOdUTZtrFDV7KO2tjYzMxP68dprr91www2sHwzDmKJLCQETJkwoKChYsGABVOTgwYPyPTlGkYd8aCLFEZNtXzAh812bxmMc7M7Kzs4uKipCnLdt27Yff/xRxZEVhmE8Cb1KCAgMDISlS05OXr9+PZ4MsZzgKz9qLX7LpkBElZ4rFyuTEq5evbp27dqTJ0/u2rUrIiKCgw+GYWTQsYSAuXPn4hEqAlsJFRHflzHKRnsQPxVNsPj+EJUSfI1euqDnyu5ApK2tLT4+3svL64MPPrj11ltZPxiGkUffEiJIVEQwdL+QuTQdCxmiXoKv0R5MX8oYdLOdbJbMvSM9V3boxyuvvILIY86cOdu3b7/xxhtZPxiGsYruJUQwqEhLS0t5eTme79y505KZln5liAMJvir2LzlvY7PftXQAL126lJiYeOHChaysrMWLF//bgLJjzzDMoMYTJARkZGTgESoyZsyYtWvXWvL3xe1N3xFkAxGbOpSMXqo48mHTnuXFRuTgwYN5eXnjxo07fPjwxIkTWTwYhlGOh0iIcE1FXnjhhdGjRz/yyCOmfVmmBtSod0uqH9JH6fa2dmQ50hll08Y2KROB4CM1NfXkyZMpKSmIQqQdgAzDMErwHAkRrqlIQkICHqEigkoJvqoHE6oMsTi4MQUf48ePb2pq4uCDYRj78CgJESQqAnMpxiLyQwKm6mIaiKjYoWTTdx35IUsv29raEKt1dXVt3rw5KSkJ4sHBB8Mw9uFpEiIYVOTKlSvx8fGCIRYxa5RNQw3B3gRfo52o23Nl1B4Hxea7777bu3fvvn37Zs6c+fnnn48aNYqDD4ZhHMEDJQRs3br166+/hopQLEJvGimEdHtLmiF9077OKJmNzXayyWiD2cYraQY9lpeXv/TSS7/4xS+KiooeffRRDj4YhnEcz5SQoUOHFhcXx8bGrl69WrAlFpH2aMkEIo7rh6WNjd5XpeeqtbV1w4YNvb29SUlJ69evx8Fh8WAYRhU8U0IEiYqkpKRMmjTptttuE0yGPcyabHopH4gYfUXFziizYYrRDpXvGeKxe/fu5ubmqKio+vr6MWPGcPDBMIyKeKyECBIVefjhh99++20IiaUOoiGyMw2lj4K1YMLopU0jH3ZvbPQpHi9cuJCfn//GG2/MmjXr+PHj99xzj2AurZlhGMYRPFlChJ+rSHV1NcUiph1Z0tDE0jviV+we2Za+aXVXRhsr/+7FixcRebz++ut+fn4QzoceeugnAw4fS4ZhGGM8XEIEiYpERkZCRazGIkbiYRqIqNtzpeLGiDzy8vJIPMrKyp544gkWD4ZhnIrnS4hwTUWioqKgIjU1NeJyufSp6fiH+FIwF4iI37Jq7tXtuZJ5+ac//em1116rq6sj8ViwYAGLh5Surq7e3t7Ozk6j930M3HvvvW5pFcN4AINCQgTJQocRERFQEcQigrlBdcHCkLt8IKKwM8rxjY02w2NlZWVFRUVjY2N4eHhtbe2cOXNYOUTKy8sbGhpwiPr6+vASh8hog7a2NvooOjoa7gWO3vDhw93QUIbRLYNFQgTDQof79+8nFYG1RSxiZJSNtjcSEtNgxY6RD0sb29pzNTAwAMv46quvnjt3bvny5du2bYMrbSlgGmzg4BQUFOTk5EAeoA0ZGRkhISGTJ082u/H58+ebmpqgNImJiQsXLoyLi0tNTR07dqyL28wwOmUQSYggUZFFixYdP36cXE7TWESafyXYMtPQkZ4r0++a3fj06dNFRUUHDhwYMWLE0qVL4+PjfXx8nH/kdAPEIy0tDU/WrVsHSbAqBthggYHs7Oy6urr09PTCwsLk5OSUlBSOSBjGKoNLQgSJisybN6+qqsrLy8vsoLpg11Ii4vZK+qZs2vjKlStHjhxB2NHe3h4YGIi/8Ic//AE2jiMPEcQTUVFRra2tmZmZUFZbBQDbk5aUl5cjIoFOV1dX8zAJw8gz6CRE+LmKvP3229JYRLCW4GsaiKiYc2X2ZX19/XvvvVdWVoaw4+GHH963b9/kyZNZOYxAAIET6uvr29nZaanPSiFQkTlz5sTFxQUHB0ONNm3apFYjGcbzGIwSIkhUhGYdWopFjOTEqFvJdFxd+nUHRz5Onz795ptvwjKePXs2LCysuLj4oYceQjudd0z0C+IGGsbIzs5WpfcJOzl06FBBQUFCQsK5c+cQ/Dm+T4bxSAaphAg/V5Hq6mqjTiHVE3xNNzb73S+++ALKUVtbC+WAT52YmPjggw+OHTuW5Eq1P+9BiPqhuqGPj4+HZmPneM4qwjBmGbwSIlxTkUgDNTU1pg6sUYKv4LSlRD7//HNSjp6eHihHRETEE088cfvtt7NsyNPc3Owk/SAWLFiAR/zElClTaPkAhmGkDGoJEQwqkp2dnZycTHPXjcZFRKRD6/IJvmbTqKTflT55//3333nnnYaGBijH+PHj586d+/jjj7NyKGRgYABnLTo62lb9KCgowLnGkyNHjljdGCpy+fLlhIQEqAiPrjOMEYNdQgAMNx5JRSgWUSXB12gP4suvvvrqvffea2xsPHz4MF7ed999q1ateuCBB8aMGSNY7itjTEHw4e3tXVhYaOsXS0pKWltblW+P+AMyv2TJkra2Ns70ZRgpLCH/i6giNHddNBOOJPhKX0I2Tp48Cdk4ceIEAg4YPvzi3r17oRzDhg3jcQ47qKurq6ioaGpqstWml5eX26QfBITK19c3MzNzx44dtn6XYTwYlpD/h1RFamtryTA5kuDb29vb3Nzc2dkJ2YD3ijdnzJixYsWKe+65R1y8hJXDbtauXYsoxNaeJZyRxMREO34O10NGRkaCAZ67zjAiLCH/B1Rk6NChGzdunDx58iuvvPLggw/S+woTfAVDOT+EGh0dHcePH+/u7hYMshEeHr558+a7775bYNlQCUQSOLzHjh1T/hWcmt27d9vR6yUSHx+/a9eubdu2cXYWw4iwhPyM0NDQ/fv379ixIzo6eubMmbAaEBKZBN8uAwg12tvb6+vr8c64ceNuv/322NjYu+66i6MNJ4FzhBDEajSAU7Nu3To8oVPjOFu2bEEQo9bsE4bxAFhCjJkwYUJRUVFtbW1paWlUVBTeCQsLmzJlijitD3rQ0NBw+fJl6lLH+4haEGQ88cQTv/vd70aPHi0OjbjxX3gw58+fhyQ0NTVZ3XJgYEAt8SDmzJmzcOHCuro6SvZlGIYlxDxzDVy6dAle5zfffPPpp58KElWAVAwbNuypp56aOHHiqFGjxDiDZcMFQN39/PyUjIIgVjAt8N7f32/HcLq4Q4Sn1dXVLCEMQ7CEyDFy5EhIxZ133rly5cohEgTunnIfsOAzZ85UsiWiQ9OZH83NzcHBwXb/emRkJM1XZxhGYAlhdEdbW9vixYvd9eskP11dXQ4Wc2QYz4AlhNETAwMDfX19blwihcbwe3t7WUIYRmAJYfQF3H88urfQSHh4eGdn55w5c9zYBobRCCwhDMMwjJ2whAwi/vznP2/cuFEs1kJPzL6Uefz3v/8tfSn/hJ6fPXu2uLj4xIkTjv+F/v5+x3fCMIxasIQMIoYNGxYcHGxk4k1fygD9MPvS0hN6/Mc//uHr6xsaGur4Xzh37pzdKbkMw6iOviXk0qVLqampo0aNSk5OHjp0qLubo3XGjh2LA2Vk4qW2XnxHyo8//ii+j+fSJ/TRjwbopfS5+M4XX3wB/VBlBdnm5mZHipQwDKMu+paQmpqavxuIjY0tLi5mFRkkDAwMuLHECHemMYyIviVkwoQJ3d3dvb29UVFRrCKDAcrF6urqcmNSVmtr665du9z16wyjKfQtIYGBgV5eXrW1tR9++CGes4oMBvz8/Do6OtwlIZRVzPXeGYbQt4RALRB/pKWlLVy4sKqqKjQ0lFXE45k5c2ZDQ4O7VjJvbGyEhrGEMAyhbwkBTz31VH19/axZsxCInDhxglXE45kxYwY8BncNh5SUlCis0MUwgwHdSwikYvfu3YsXL2YVGSTQtHC3VFw/f/58a2trenq6i3930ELdhoyW0b2ECIZB9f379xupSHZ2dkZGhrubxqgPgo+4uLjc3FzXS0h+fr6fnx+XNnEBcBG2bNnCc4C0jydIiCBRkeTk5FdffZVUBO+zingkMTExhYWFzc3NrhxUHxgYKCoqomUQGeeB4wwXoaKiAo/FxcX+/v7ubhEjh4dIiCBRETxnFfFsoBzh4eFJSUktLS0u+9HMzEzBsIK6y37RSXR1ddXW1ra3t589e9bIzUeMRXUEYLiDg4NdP9oE/Zg1a1ZPT09TU5N7i2kyCvEcCRFMVCQvL49WB2IV8Tz27dvn4+NTUFDgGpuOiCc7O/vAgQP6XTX9/Pnz+fn5hw8f7u7uhlTMnDlz3rx56enp4orOoKOjo7e3F+5XSkoKXkZHRyPgc1nHHekHnkBC9HucBxv6lpBLly7hNhgzZsy2bdugH4JBRXD1JycnCwYVwSOriEcyduxYhAUJCQkhISHOXroDpm3JkiWIe3S63i3EAzdIYWEhlCM2NhZ3hKWkZNHxx1+uq6uDQzZ37lx8Kzc31wVCghMK8Th16hTrh47Qt4TU1NTcdNNN1113HSIPXO6kIrjo8cgq4vFs2rQJ/jJ8iLa2NuVGB1ZSLE6skLi4uP7+/oqKCtvb6H6ysrLgVEEGEEIpl0AczwUGSH5wT0FBEfk5b0IMxXm1tbU850Zf6FtCpAVOrKrItGnT6H3GY4BZDwwMpEw8J7muK1aswK90dnbqzjWG9cd9Ab8+Pz/f7u4+GHTcQTExMUlJSVOnTs3Ly3NSKAYPDyplFOvgLwiG7jUeF9Es+paQ0NBQLy8vuFewILAjZlVkxowZdNFTLMIq4knArFNVAiepCPSjsLAQF5julrnt6urCYfH19UWg5njjYcFbWlrWr1+PmwgGfceOHao0UgQhSH19fVNTk9H7CIAEQ6+auj+nQS5fvuzuJtiJviUELF26FHE6hEFUEdiUkSNHCtfUgpSDVcRTgX2k7iyEIzj1atl6mK3o6Oi2tjab+n80AulHWFgY9E9FWYVyTJkyBTcR7B0F92pRWloaFBRkFGrgFFRWVqr4K1qmqKgIdkx3ka7gARKycuVKiAdumFOnTpGKJCYmilPTjVSkoaGBerdYRTwJyAZsPSy+v79/Zmam4wuT1NXVwRfx9vZWxYV3MaQfUVFR6lp5QnTFEP2rFYtAKijUM3q/oKAAj5AWVX5F4/T19dGcNnc3xGZ0LyEAghEbG4t75kMDUBFpgROoBWJwUhE6Q6wingfctyNHjtDQMU59SUmJfb3n58+fX758eX19PQRJXRfeNcAcQz8QkDnPGIkqgohElfgMUjFixAjTjK+cnJx169apsl6y9oFS4nqLiYnR3aiPJ0gIpIJUhDrETQu/Uy4Wq4jHg/gDZxkaEBwcjHty7dq1MEwKZQCRR2lpaUVFBb6o33ltUD4ET/YljzU3N+O44Ul4eDj0WGZLKEdHRwfCfYR9DkZp0DySCqPTVF5eDsccZ3OQSMi8efNw4lw8W1YVPEFChGsqgkCEVMS08LtZFbn11ltp7J3xGMaOHQvz19XVtXv3bjrdMIi4GEJCQsYaELeE8cJmHQYqKythsGB/a2tr9VsCC+484if7ksdo7ovy7Xfs2HH8+HGYfnmxsQr1VpkmjOXm5sbFxQ2qBF8Xz5ZVCw+REEFByV5RReA6kYpIM7gYTwKuMU5xdnY2YouGhgZcAzTd2hQ/P7877rgD1wZCUl0bLGhAWlpaZmamfWEBPKru7m6bvkIFrBAuONKdhZ0sW7bMSPMg7YNwaUiaLUurH+moB1X3EnLp0iXKvxIslOw1VRG8iY9YRTwecX4cvWxubjbaQKe9VWax5M4rAUJbWFho67egVQgU0tPT7ZYQyA90KyEhwej9srIySLsnnR2F4PTl5OToa1xd3xLS1taGy9fLy4vyegUFhd+NVOTUqVOsIoMEDzZJlkYUFH6XysrBatsaiKSmpkJ77A5EID9me6sOHz48f/58O3aod3D6qLLfmjVr9JIKqG8JQbRLBeOkw+NWC7/jyenTp0lFTOckMozuQBjR19dnXwgSHR2N744YMSI3N9fWBBNYf2gA7h07JARBIRSrpKTE6P2uri6zockgAUcSJ8LxQSaXoW8JCQoK2rVr17FjxwRDZ+7QoUNJLawWfqcMLlYRxjOorq6GKbcjBKEReDzBxS8t2auciIgICM/58+dtHUmCux0eHm4aGpaVleG+1vW4lIPApgUHB8Mt0EVmh74lJDAwEJfatm3bqOtw48aNogzIF34X84ClKoLgsbKykpfLZXRHRUVFbW2trd+Cv5+WliYY3C9YK9OxIiXgi4hgmpqabApEIDlos+l0QsFcL5Z+i3/YB2QVoSGlpLu7LdbRt4QIhqkATz31VExMjOnwuHzhd6mK9PT0mM5JZBhdQKafpnTYBK72vr4+Pz8/S+lqCgkLC2toaLBJQiAeEB7Tr0Bauru7Fy1aJL5DTp4jzdMjO3fu1EuCr+4lBFfYo48+GhkZScPjcFiUF343mpOIEGTq1KkHDx5cuXKlO/8Sw9hCY2NjUFCQrb1YWVlZtGRhSUmJgymkAQEBVVVVNn2FcnlN30csBWnRy0iy8xg7diysli4SfHUvIYJBD65cuULeSmFhoaWSvYJERSZOnPjkk08KJiqybt267OxsfMSBCKMX4DZ5e3vb9BUELhR54L5wPFHN39/fpjimrq7O0oA5ohnENA62R4+0t7cbvYNDWlRUhEDE8ZpvTsUTJARs3bpVZnhcVJEpU6ZQYAgVgUjQ+6Qi4eHh+BYCEZy5trY2Gn5nGO0D62PT5SpORHe8C4uwdRy+pqbG0oD5Z599lpSUJH3Hx8eHBvw9m6NHjxq9g+ADHm1OTo7MKpNawEMkxOzwuKmKwPHB5W5a+B1fp7H3qKgo3FdnzpxhCWE8FXEielVVlSqdJGTglCdlwVEzu4QoDYTAz5O+CQlxvIXap6+vzzQFC/4uzJqYLqRNPERCBAsqkpqaaqnwe0dHh9FsEtxR2P7bb79l/WA8FXEiut2lUEyxSUJoCovZCSidnZ2CyQxQErmuri6PHyBBcGYkIfjvW7ZsgcmCXdJsIKJ7CWlra7vllluoxomoIsBS4fe//OUvpCI7duy4fPmyVEWwk6KiIrf+G4ZxIuJE9KCgIBV72CklTKGNk+nFgoSYrg5CyuHxCxeOGDECwZlptAFnNz09XcuBiL4lpLa2ljQgOztbOrAhLfxupCLY/urVq1z4nRmE0ER0wZAQpfrOHezFEgyDOuPHjzd938/Pz+OXT1+2bBmMmNlSMRoPRPQtIRADXF5JSUmU3WFWRfCcC78zHkxAQMCJEyesRhXiRHQVu7AI5VP/urq6oGEhISGW9mO2D9nX17e3t9fu5mmfnp4e/HEIvNlSMRoPRPQtIYGBgdCDKVOmHDhwwGh4HEecC78zgwEfH5/Dhw9b3YwmohNZWVmmG5w7d46ewKKJGyhJB+rs7AwPD1fS1MbGRvh8lgSsra2N+tmM8PjZhd3d3ZBV2CJLpWK0HIjoW0Jg8adPnw49OHLkCFwYaSzChd+ZQQJcKNggq6PZ1IUlGCYcyO8QexO3oaW65LfHHYRISElTGxoaZs6cKdNCs/lXgySvd86cOdBXeMOmAaWWAxF9SwhYvXo1jm95eXl8fLxpkpVNhd/hhWFjXKw8r5DREffee68dVarUYmBgALeM2ejBlKNHj+bl5Zn9CBIoXMu/MoJqt3hqUpY0U4B8XLN9khSIwHxpbbK67iUkMDBw2bJllobHlRR+//rrr0lFKioqsDepxjCMLggLC6uurpaXEGiM/E7ggVEcTwWw6U2rVruurk4weNBWGwmRQJzh7+9v6VNLP4cwCBrZ2NjokRICaRSu/XHYMcR/Zmv0UjlLDU5W172ECBaSrJQXfs/NzRVnk5DUr1q1SlwJkWG0T0xMjNWK68ozmry9vZVvjJsrOjpaiWtM0z7skwGq5Kj9moN2QwcQpw8Hs7S01FRCxMnqLCFOQRwex4F2sPA7pL61tZVzfBkdQd3o+fn5O3bscOXvNjc319fXW41vCOWj7qZERkYmJiba912NQykG4kv8U1ingYEBU1WGgiJGcXCxetXxEAkRrukBdMLs8Ljywu9wwS5evOjGP8IwdoCrFy5qQkKCK5N2cPuYXTbKLO3t7ePGjbPvh4KDg82WAPEMfH19xeeQB4jlgQMHTEMuiEpcXFxubi5LiLMwGh63o/B7dnb2lStXIiIi3PgvGMYONm3ahAv42WefPXTokGt+0aYQRDBM+1CYuGUKdDEoKMi0BIgHYJrPFhUVVVJSYrbXbs2aNf7+/jjy2ploqXsJOXjwoFhzV3C48DsPpDP6hRY/d42rTuV+o6Ojldsy6I0jnVH4ubS0NA1mtTpIW1tbZGSk9J2YmBjYLrMjW5MnT4aUlpaWsoSoA/QjPz8fEW5LS4to/R0p/M4w+gXKERcXh6v91KlTdnRn4SuZmZmCsuK4+KH+/n6q2Kgc+5ZnJ3CfJiQkaG0kwEEoS82oODHkwc/Pr7a21mwgsnbtWk1l9+pbQggcaxIAmXXRlRd+Zxj9AssC/YiKisJlb6uJgYQozPZZv359RUVFU1OTK60YjQSYLQGiX8wWJwbz58+31JdF2b2INTVyHPQtIffddx9kA0ogFjiRURHlhd8ZRqfAztL6zTSd1hkmHnEAhAp3nE19KVTN18Hul5iYmODgYE2NBDhITU2N2Sy1kJAQHGSzfVk4p3ARtCOl+paQkSNHTp8+PSkpqaWlRbCQZGVf4XeG0SkwOjT5iVbhVDdBa8WKFYWFhdAPJ9kvs8msIlAOGFwqaOSMX3c9x44dM1qlkaBQw1LFgYiICKvTgFyGviVEMMTUkZGRuLLF4XEoBImBHYXfMzMzg4KCeF4ho2smT54MFcGljnCkurpaFZ8dxj06Orq+vt5J+kGN7Orqkm9tWlqaxwQi+LNUYNHspzSb0uyhJoGxNFjiYnQvIRMmTEDEBzHw8vKieVWUZGVf4fdTp06lpqbywlOM3oGK4IKPi4uDwcWjg6Ov5eXliYmJ3t7enZ2d7q0y4kmBSFlZGRxWS8dzxowZYpkZU2QSf12M7iVE+HmSldl10ZUXfsc5wy136dIlDkQYvQPNOHToUF1dHS7+ysrKdevWweLYKiQQj/T0dDjLuL9SUlKcOn6ucGmpnJwc3KoFBQVaMKB2g6gOrqrMLAJEJwkJCZZ6qyIiIgoLC+X7/VyDJ0iIYDI87kjhd1zHx48fp5kiDKN35syZ09PTA4MLywsNQEQC6wM/Sd70dHV1wUc+fPgwxANfOXbsmAu63X19fZUscAu3HXqWlpaGu1sLgwH2QeUpyWSZhaITS8MhNPVHC3lZHiIhgkEtxIENhYXfN2/enJubS18nFYF3M2LECPf9CYZRH6jFpk2bcFPA4lRXV9MdERQUNHXqVKo4QnJC5hu3RltbGy0ugnuht7dXRTMt7zWjMe3t7Ur2Ay2EvC1fvlyn3Vk4Dojtli1bJi/k4eHhsGOWRCI6OtrSYIkr8RwJAQgdxCQrmcLv8KoQ4JOKwJeRFn6fNm3axYsXOSmL8TxgrRYYgP2Cb9vZ2Ql7jbugv78fYUpgYCBtFhAQgHsEYQo2g0elJCxQ+OuCtdFySEhVVZXCvWFLNC8rK0trlWuVgKAQh93q2l84FzKaKj9Y4jL0LSEIO7Kzs2nwXGZddMFERSiDy7TwO4sH4/HA/s4xYHVLRCq7d+9WpaaIkkH4kJAQq1ZVusP8/PyEhAQIib4KZ50/fz4nJ2fdunVWhzGmTJkik9ojP1jiMvQtIbW1tZStC5fEUpKVYEjVvfXWW80Wfsdz6cx2hmFEVC9LdfnyZZlPyRQqX52Q+qupOLeOVqNavny5r6+vkuDJx8dHXK7YFPxlN65WKaJvCSHNsDQ8npiYCA/FbOH3F1544amnnhIMKmI0s51hGALeFfxcFes2dnZ2yuyKVie0KW+YEvEpEUYXKlJQUFBfX091TaxC/0hmEkxgYKDMYIlr0LeEINCGSuN8kIqsXbtWjPuMCr8LP1cRWkTdUuF3hmEE2UX0nITMfDpL0JRhXagIxACSnJmZqbCdVnu66F+r0DIH0LeEjBw58tFHH01PT29razM7PC5cO8pUfk554XeGYQTZRfTsAHeifAdOQEBAcXGxTftEw3ShIl1dXTiYkGSbxv8pKc5SFOLv76989MhJ6FtCBIMGhIeHS5OsBEkwgU9Pnz6tsPA7zSbBR2J2CsMMctSdf9Df3y+/AY2o26pYUhXJy8tze56rKfhHsbGxvr6+tpbHhy2ChFj6lMryu3dEXfcSMnToUKMkKyizYFfhd6hIdXX1nj17uMAJwxAqllj38/NrbW2V34bcbTsUC+1saWmBEUDMBJurqUxf6AfMjmDoc1N3MjmFXCwhjkJJVrTyl+nwuE2F36mI25kzZ0hgGIZRqy4sfPDu7m6rCVfh4eF2z5jD7T9lyhR4hLjTKyoq3F78Q7imH9BOJy2vorAqjPPwBAkRJMUWBcvrossXfr948SK+AvnBKcH1xxLCMIS6dWGtJlzBF3RkxhwaCRVZsmQJFAuepXunjJB+9PT04AA6ydArrArjPDxEQgQLw+PKC7+vXLnyypUrJDz0DsMwxLJly2DWHZSQ0NDQ+vp6qxEGzZhTPjvEFFjqtra2uLg42ITo6OidO3e6pZ8Hf2HevHmCIYlg9+7d+ONOqgspP9vG2XiOhAgSFbGv8Du+iJj9r3/9K89RZxgpixYtQpTviFkXOXXqlPwG+Ak/P7+ysjK6he2DqhQ3NzcjHJk6darrwxEqj48QgcY/ZsyYgZfO+CG35/XqW0IuXbqUmpoKAdi6dat0YMPuwu8TDLjzLzFOg9ZeleIByxa5BlXMOq2t1NraajXhav78+cePH7f7h0Rwfu+4446jR4/i9ndBsXoC/w6/VVhYiDBInNgfHBzc19enigZrDX1LSE1Nzd8NhIeHI0Y2uy66rYXfGY8BN3NdXV1DQ8OxY8e6u7vNbgPLCCsDJ1HXlcNdQFJS0q5duxyREPHwWk24UjHoOXv27Lp16/z9/XHLFxUVOTvll4IPwVB7SRr34L/jSmtsbGQJ0RbQA5iG3t7eqKgoo+FxRwq/M3oHAUdpaSnl4MO9wLUBF3isAXEbCAyMVIeBtLQ0+BnYEve/Xmr2nTdAz43+mjNwvNgJ1S+BM251OESVoIdA0APlQzjS09MDIwCbgNs8PT1d9bOMSy4jIwOOrKU1ImfOnFldXa3rZbLMom8JCQwM9PLyOnDggOnwuIOF3xmdAqu6fPly3MlBQUG4MGApLPVd4P17DQiGKwTGEaqDywNfJKPj2oZbB38Nvi3s72effWY2qHJqRIUd4sgg7nfE+OKGxalBUGh1y/nz5x8+fNhBCYGLIFyLfnC6cZZTU1O3bduG44NjtWXLFpnLQzmIPGBM8L/ggjQ1NVm6cnBebJ1XCLBbJw2iqIW+JQRqsXTp0pycHEgFVMTX11dmXXTBxsLvjO7IyspKSUmBdZC5ky1B9c9hpp999tng4ODo6Gjc8FqYWCBIjBS8+LCwMAqqBMlYDkUkFFFB/xAuwNyvXbtWFRMpgh3CnDmyDDslZSmZHYK/gB+SqTCoBJrXLVVTPBeFBP8FxgEnOjIy0o4DBZ8DglpZWYm4Cp6o1UsOF5UgWzPREvCSbdrexehbQgRDtAHxiIqKkl8XXVBc+B3xJmkJoyMGBgZgC2CecH4dmZkMEyOuNw6Xuaqqyr2d1+LS5TBSRt3rUqgjS7RNMNC7d+9ONIBbQK3OE/w6biVHip1Q5QhgtZOKgh7EhY5ISGdnJ3Zidue43yFRtIwj2QdaxnGKAcEk1YJEGpoEkW5vb8eVRl/B4VUY84nDIcr/EXVUymubwnUenYfuJcRqkpVNhd9xo8KTZQnRF2ICvk11wmWg9cahSW6suST2yNmxdDkOApnIgoICuPMlJSW4HRw/MrBlOCawuXYfEPLEEUsp6aRC0APj7kjQA/M6fvx4S5+KyzgKhuAAxh3bI4azlHlBLYdjERAQAHtidf15U+bPn2+10KQUkhD5E+feSSGCB0iIYDnJqqKigjZQXvgdEW5hYWFbWxtXWtQL0A+cQTEBX63dYldHjhyhmkuCIbVPrT0rgcIg/Ck7euREaMl0tB9SBP8pPz/f8XAkJibGkWInaBI89/7+fiV9WTQr/sCBA3Y3G+ZVoTsojooRlGoh3QAtd1yDQ0JCYGqUb4+IB0fAwR91Np4gIcLPVaSlpcWRwu+4xFtbW1lCdAFudcQfquuHiFjmACbYZT1aFDpYSuyxFdh6aCFia+wTJsnBJQgdL3Zy3333HT9+HDux2peF/x4VFeXIrHi7x6Ip1cK+H5XB1uGQ3t5e7RsiD5EQQcHwuJLC75mZmfBcHnvsMff9D8YGbCqAilsXNpQKCvkbUOJK41oiZ7anp8cFo+u4ehEHw/VWN+5BOOLj4yMdFLQbmPWSkhK7zXpERASkMTw8XElfFvUK2JdJTL1AVA5dI1AQVlNTo1BC2tvbAwIC5LehTDA1WmcnniMhgsnwuB2F3/HRxYsXeYK6LoBnjXixs7NT3rJDM+DX5+TkmC5DTZmdVo01rBicwejoaLjzjjZalvLycmfoByEt1uCIisTExKCRdvdlwXoiBBk3bhxsn1V/HD8B+5iXl2e3hGhtKh8FYQo3xiEia6Zl9C0hbW1t8IaGDRu2e/duaZKVTYXf16xZU1lZSWPveGT90AUwECkpKfn5+fI2Qiy1bfbT7u5uXB64YOQLg+Mj+N3BwcEw8c4bFIE9RWMQByv8CRyBTgPUwpCQEKvmUlSRGTNm2P1HYPQhvTjydk/aCAsLQ2CHnShJuKL1F+yYqd7Y2Gg2Hcu90HCIkjW1aDBGzGEzC4XU7k3/0beEwDTcdNNNvr6+RklWSgq/z5s3DwpkOieR0QXLly+HgZDvTjHSD/izuE58fHxgv2BfioqKKC6Br2c1woClwxVFc9ed0Z2FpipfFVWcCG30vpKgCp92dHRQgqLdHrqD8/5oMV2IJZwAq+M9pFjwEW2NnM6dO+ft7W1fC50HDYc0NTVZjavgHCBckz9HRmP+bkHfEkITiaEEuPesrouuvPA7o3FgQ2FAcR/KbwYjJeqHUe8QbmDYL1FgsDerEQa2h+oUFBQ4Y0U8ujKVzF5ev369paweCqoaGhrkrS1M//Hjx9etW2d3v5yD8/7IepJyKEm4gi7if6WmptrUdQYJ0WB2Pg2HwIOxKiE4j1bH0t2e0SvoXUKowAnu6oqKCkvrogsSFbFU+L2ysnLq1KmsInqhtLQUIYW8/YJfL5paXAam8kALbiOEpVgkNzdXXkKw/bJly3CFqC4hsMUQj9raWqvxTVZWlvin4JsnJSXRPDialE4TGrCrcePGyTcS/wJRiN39cg7O+6P5JTCRcXFxShKu0Mj09PRt27bZFIjAs9TmQILC4ZBjx47h/MpvQ92Y7kXfEiIY5gzCPYQwWEqygvkQe36NCr/n5eXNmzdPOptk7dq1vHC6xoE20Jiz/GZ1dXXic1whZreBLYMzTp9aXdZbuOZ9O1Jq0CwZGRlQRKv77OrqEv+ItJC4YOjtwbWNN2kuVE5ODuyyjCBNnjwZG8Mu2z0ismTJkrS0NLuH5akvC3GkwoQrWwMRXCTwDDSVjiVCOWnywyE413AIqIyNDIi0BGvT152N7iXkySefPHr0qFGSlaXC78LPVWTkyJFGcxLhmh08eBD7dOdfYmQhbbBqdOCY0xNYZ5l7THqXKkkQcrzUoBHnz59X0ikHoHb0BC68qe3Gf4Q5xr3QZ8BqGRJH8mUFw33kSOFeml/S29urMOHK1kCEBgk0WCtTuNYq+eGQxsZGqwMhwjUJoUjUXeheQgRDFwQlWfX09JhdF12QqAjCZ5nC75mZmXAQWEK0DM4gbKhVz0usHaRuhzi8b0dW9jYlPz/fz8/PqrGDTRTHz3fu3Gl2G5qLRwMqUFB5CYEc4jCWlpbapwHUGeXI19FU3Lk4mAoTrmwKRPD3cVTtaJhrgHDKD4dUV1fj+Fjdj2lKhevxBAmxOjwOtWhpaVFS+B23X0pKijgtkdEgSvqIlUPFXAklGUq0srfdsyJMOXz4sJK/U1ZWRk9wlcr8NCxsTEyMoKxzg3qTlCSYOuPrNL+EAjslCVc2BSI4rb6+vna0yjXAvMA6WUppwyGFNtTW1srvREzH4o4sFTBVkcDAQDsKv+P+xAV95swZlhDN0t3drSRyV5huhJiGnsBpVXIrksyoJSEKu7yBOAAbEREhs5lNa0+RF6wkwdTS10eMGGF34V5xfgmVU1QSXiBqwQ0L7bEatCmZ1+1GcMbhqlq6iqirltJ/ZRDH0t07fdJDJES4piKI/khFqqqq7Cj8vmbNGpxXFZ1cRl1o/XO17hlYcDGPdubMmQq/RUmZqvSzK+zyFiSj/fJzzWwCkhkeHg5L5GBnlN1j8rg9c3Jyvv32W4XhBdqJBuNGtuoftLW10fxibSIOh5g9dNXV1Uq6asXRPveiewlBxHDLLbeIc8sRETtS+N3ZFSwYVVAlch8YGMC1Qc9hx+EFK/yiihPWFNbRE7ss0E7pCuRUn1wwrEoEpxvuka2xEb5lU/lxIxASOVLsBA2GM15eXq58nIMmq1sdxu/r63PvILNVoIVmFwDGwayoqLCacChcG+1zb4EsQe8SAl8D5wD3D+X1Cg4XfmcGCbhR4UGLrn1eXp6z1x43C6yAki5TqmMhGCZCCQbxWLt2rdGyFrjCcRfYWt/Xx8fn8OHDtjVaAuy4n58f7J19IoRjjgbj7oPrpjAQgf8OD50WZLS0jbqhqpOg4RDT92tra+EoKAnsaBVLt69pqG8JgQnAFTxz5kxLSVZ2FH5nPB5ajUOsumh24qGmQLQhPofPTp2xZkFMUFlZiQtboQGFqy6zwpIS5s+f78h0y5iYGMrIUh6I7Ny5E8qXlZVl6UcR28G2amTRYkvAWJkdDtm1a5eSXCySSV9fX7cP+ehbQqjAybFjxwQb10WXL/zOeCpw58X5d4STyuIqxNYZ1D09PaQfMJGInGB8yQBBFPGSUjwhjQi7nbSAiimLFi2CH2ZHGUQCUYWYkYVA5Nlnnz106JD8V/CXMzMzc3JyLHXc6WKZDRwunESj4RBKr6iqqrL6dSoiCR8aB82ZzbSOviUEFwquITH+hTDccsstdPXYV/gdJ2/kyJFu/U+MszAKPnAHqrIcrCPYOoOaIga03Egh5higtUYEQ3TupFpepuAA+vn5WV0/SgYxI4vKISspvRUfH49zZ0lvcEe73TdXQlhYmNFwCKQUJ1fJNQlLRWNybp+Br28JEQxr6Tz11FMRERGkIri2pMPjthZ+T0xM5DJZWoa8TlsL/JkGH3Bj7bawdq+FZ4p9yV24RM1GGLjIT506RQM8cNJdIyEgKSkpLS3NbgmBDcXxpAEVhQlX+PuU4Gv2SkCspouk/BkzZkinqSqs3ENb4ixHR0crTOdzKrqXEFwrjz76KLxLs8PjNhV+p2KLBw8eXLlypTv/EmMZSAgVxlBudmlxdTH4gJHat2+f3YPn6q6FZ0dyF7RQxmqQRy8Y4hslnUuqlHqFKXek2IlgqN1Cdb0o4UqJi0AJvkuWLMGdaySoCqfauB2apiqeJgSOuLaVHEOaOOLl5aWF/jrdS4hgkmR17tw5qyV7BRMVoQwuXMpU4IQDEc2C28ZsNqRZpPpB4wcOjnxQMSu1XD9YASpzJI9UseC6ymwpnY8GobXazs7OTsezQmltQUdKh0E8ICFU+B3ONYThyy+/tPotuALw+Yy67CgB2i35dbZCwyEIQ+k0wRDB/igZwaIaP4g44fs6v5lW8AQJEQx6cOXKFVIRhYXfp02bZlr4HYEIFTihjxgNEhkZqbBKFSIGUT+CgoJwch23LDTty8GdiAQEBCgZO5VKiHwAJP2DSuYMtre3q5IVitsN95RN+cRSaJYiFX6nhCslhejxZ6nQMu5WUSypYo0uJES4NhyCf43/S8u9KPkWrmT8cRg6dcu12YeHSAjYunWr/LrogoLC77iO/fz8Ll686Na/wshB3SZK+jqWL18u6ocqGUoDAwMKp30pxN/fHxbQapkp5xnEzz77TJVaDKRVdhc7Ea5VDiblUL5AJOIPaDBu/JaWFnpHlbjKZcAcpaWl4Ul6erp89TMRHGSxV1YLpYg9R0IsJVkpL/yOa3H79u3ffPONfBkixr1Qt4nV9Y5oZUN6Dq9NlQxX3L0Ke6sVonAZVPxleDaUjiU/DkRDNYTV8QDlFbqsgsMLC4gQzW4JoWmGtISJTQtE0vJZ4jQRxFXjxo2zrw2uh/yh9evX40TQ5ASr1NTUwCU6d+6cRpRS9xLS1tZ24403UqghVZFTp07ZWvgdKpKbm+vOP+O5QJ7lF0GyCeo2kZ+GhrCSnuAUq+XFw8AhTlVxvgWVTFcyijBz5kySEPlxIOm6I1YHQsrKyqBMao3rwPHCfeRIAUqq3UuBCPVQKSnZgvbTMuzUnXX27FktjBAohJwD6KXCEEQw+EMZGRm7du3SSCk/fUtIbW0tacCyZcuM1kXHrW5H4XfGSbS2tlLCgir2V0ndbzGF9/Lly3BRlexW3ueFU6zcVVQOlUy3OopA1agEw/zzNWvWWLL74kQz+YW2CFgucRkrx6HCvbglrS5kawpkY//+/RQ1UiCCcyEz88MIaXeWFmbbGUEzyUVwQRotWNvX16ewRBsCRyr/pZ2sM31LyNWrV6HhVBph2LBhlIzrYOF3xhngckdcqKKKyNf9lt60Yi1eq8hIyMDAQFpamooBjQjNirDaaUPVqCgQsTT5fMWKFWK1EqszV2C1YYwUjt8qBH5bSUmJcglByJKfnw8lQ0sQjUF+/P39xbF05TMNhWvdWTgCgqqz7axa/3MGpO+0tbWJYxWWkPZB+fr6Ip5QeF3R3MOOjg4tzAgh9C0h0AboAa4YmjZ4yy23SJOsbCr8DusgFn5nVGf8+PGPPfbYxo0b1VIRmFTK/jSdFiA4oQ52XFyct7e3pTXYHUScFSF/WMikCoaQDnYH1zCudtMCJ4JhZVz5njEoovLxW+UgPIIdVzIfBaYZDUakCF3E35d2WIkjIlAOmFqYV3GoXAaxO0u41oOHZojlKQlpqTHBoAfi0pZET0+P1YphRiMQXl5eRtMYFy9ebKRhaI9anZ/Ui9XQ0BAWFqbKDh1H3xICiz99+nRxOqtRkpWSwu/4itnC74zqjBs3Lisr67nnnlNLRRBewJLC4pj2deAaULHWN0IEGLumpiYnVZ2ich1m/4gUmFSxwgL83AQDppvBS7UaeOEf9ff3K69vrxAlxU4QYUAhYKlhi80WKJOmZu3btw/mGK1VEtkgjMNtDh0dMmSI2Q1wZIzmchpZ/8jISKPLxqYlvJwN5WLh2pYWjXU7+pYQsHr1alxqdJH19vbKrItutfA7vBJpBhejOlARchWpiLKDe4NBp9JnVExT+pGKdz5sGSx1fn6+8xIoxXIdVid441KHSUXsZdZZHjFiBDx6q1lMcM9xCnAinGEcyUszlRAEBLhJ8RFaDrGsqqqyFKlIU7PwHHc0LCaEU4l+49YW11bRlPVXBcrFOn/+PIREIwMhggdISGBgIEJd3OSIKHHznDt3zqqKWCr8Dt8He8vOztaOwnsesIDbtm2Dp2lq9+0AZkh0zB3fmylUWR0WzY4hYpuAcuBXqE6PfC8QlOzLL7+E2HR2dmJjejMgIADus5KJFDDl8+bNQwTgpApatIqUVAtJPHJycgRDl52SJCsKRChPlxJ8cVMrOb/4+1qYKuEMxApapaWlKubROY7uJQSsXLny66+/trouOl2FpoXf8UQs/E4j86tWreJ6vc4DFgTHnGZUOW73pVN87J4dbRYYPrgmsOzOECdTaOkahXXaqTSvrTIAMwRfqr+/X1pxUl1wcuEpU5qykXhYHexpbm5ubGwUB6jF8aG8vDyFS4l4MFRBKzg4ODExUVM+ridIiGBheFxh4XfBkM4hzknEeWptbeXsLKcCW/C8AUElFYGhwfmFCValfrtY2Tc/P9/Z8YcI/gLEw9fXV8W8NSmkHz09PbjInbqUyJIlS+AfjBs3Dhrg7e2Nu8xSNxSa1NTUBNk4fvw4FRiGf40jgDsRZ1NMVFOSw+3Z4EDhYEKGcbhoOMTdLfo/PERCBImK+Pj4WCr8LqqITOF3XPRc4ERdvv/++/r6+ttvv33ixInim1TgCGGfoIaKwOeFfkRFRcE5yMzMdGQaY3l5OYwXLgPcri7uFaHRnXnz5sHWq7uWiVQ/nNoHgh/q7e2FmYPJw81lVoDPnz9fW1tbXV1NKWSIWu677z6IBFxs6VnDfsR1pah7wFIOt8eDS1owGDT4xNHR0ZqKxjxHQoRrehAZGWmp8HtKSop8yd6DBw+ePn36ySefdOO/8DwgIb/85S9x5OfPn//II4/86le/ovehKKtWrdq7d6+ghorgvmppaYHfCheYXDYl3e4isH11dXWULISm4lJxy8qpsO9tbW0w9/BmHK8rTDQ3N+OmgCg6Wz+ysrKo2wrBxB133GGkH3SEc3NzEXAg1ofew5OTGb+hRDUKPigQUbKUiOeB05ednY2AmArSlJSUuLtFP8OjJESwkGSlvPA7rxSiOmfOnPnmm2+gE7gBysrKPv744w0bNowePZo+nT59+k8//fTyyy8LKo2Hw+7gnFIXPGQALtuMGTNCQkIsmU54xIg2GhoaKisr4TvHxcUdO3bMvV4eTCq0cP369fgjuHQdWd0EVhtXe2FhIY4DHp0nipSq29/fT2MekAo0XiwfiVO/e/duSjWmbCsldcbwXQo+aDY+TYtRUsHXk8Chg/zj9OGozp49Ozw8XGtxmKdJiPDzwu+4am0q/M6oTlVVFRzS8ePH00ArPOu1a9c+8cQTYiGje+6559///jedC1VUBKZnkwEYspqaGgQlNFvYtCydOJEYtygapiSjyWXs2LEjIiJiyZIlPj4+MLu2DiZDGuHj02hEbW2tiqUhjYCPjDuuvr5e2khxIUIvLy+qXIK4RD7mMAv2g6gFsoTgA6YTp0lhBV/PgFa78fX1pYkyOIzSGmgawQMlRHCs8DujIn/5y19wG4irGvzHf/zH888//84777z++uuffvopYr5Ro0bh/bvvvhsqQl6qikOmlLaEHaINvb29VJqC1ulrb2/v6emBbMBAa82tE6H8XXLwcXAgwFAUmYhKuBZUVVdX08RvmaFsxxFDHGgzjq1Rq8LCwmjmIz51RMNw8YhlTmQmk3oe1CuI/wsLJhhKh0FBNXiteqaEWCr8Do+YsnXlC78zqvD999+//PLL0Onbb7/9xx9/FN9/8MEHEZfs3Llzw4YNYimOu+66i1Rk3Lhxqk9ZmGxAasWo8KIuukQWGIANLS0tlUZUcPADAgJoG0qEFYMqKnfovMhDMOSYojEIcUxnmJO0UN6w2fnnNkHBB61jCC2EI4ibVCzt7nnA3cG5g/miXkH6mytWrMBL3DLubp0ZPFNCBAuF3xEFKyz8zjgO3H+oyDPPPGP6EcKRP/7xj5WVlW+++WZrayslUN15551QkZSUFEQGujDuruReAxRRweVHUIVASpxaCN2lRFh/f398hGuY0tadARqA2wpnzWzmGw3d40l+fj4CCFpD0EFoHUOqQAFdpAIHOr1Izhug59KijVSwi5wAhI84wmIyCMJQmlSoqUQsEY+VEMGuwu+4OrnYoipAHj766KOioqIbb7wRwmB2m4cffhh+NI48gnTYnZCQkGnTpv3tb3+jwmXamX+rKSiikt+ABh5U99NpqiDMt9meK8EQ29GnCEEgLdAP3GuONwOmEzemWOaEilDgOfbvrlgEh0KspCKYVPCFGFB/KSGWvzSF5sHQczgBdBdIDyzVR4B3q1m99GQJEWwv/I54ZceOHTB8bm63zkFId/DgwdTUVNwh0i4sU8aMGfP8889XV1djexx83CePP/44YheKHbXpdmmf+fPnq2K7pSC8WLJkSX9/v9npluJkTNh68XcXLVqUnZ2tpHCvVfCLOTk5YpkTPM6YMQO3bVVVlcL8LrMYVfPt6OiQvlSuBMLPkzWMyvca1e5VPp5B9RHwRMWaoarj4RIi2Fj4ncbuLl26xAVO7Aa+IQ5jRETE7NmzLcUfRsAEIOx47bXX/vjHPz700ENQEdw8y5cvH4STAFRBRdstGOQBwoAdwkqazTA+f/487q+enh6jyZj49aCgoN27dzueIiGWORGX24K3gVt127Ztc+fOHTFiBNWhIMNNph92fNy4cUbl3OUX85DGBIKhe1AcbRIMS7Bgn9J/57zEMBxSXP8QLcjPN998Q+GXUwe37MbzJUSwpfA77gFcRsePH+fZhfbxww8/QAamTZu2fv16hfpBjBo1Kikp6Z133oEn+7e//Q0RPbzdwTYJQC2UFF1XCI18QB4s1XoRE0/NzlukYieqZNlRgq+0hhjEDHuGttXV1RkNDgmGzqVz584ZlXN3pQzYAQ10UULd1KlTd+7cOWnSJPpISQlOtzAoJESwXPjdSEXg18CjcXdjdQxcxe+//57qMdjKr371q4cffhj3zIEDB3BebrrpJpwylhD7gB4jFnRQQqgjBcGHpU5FUT8sFfVCiIA9WC1irxBcFfg5oxpieKLli0TaVyaueWW61qHRalerV6+W5vVA+XBnUX6p1lRksEiIYEFFpKXd8QTu88WLFzkpyz7eeOMNhHEvv/yyzBC6VeA+P/vssx988AFiQfneZ0YGB203rF50dDSOv3Rswwir+iEYAgXsp7S0VBUJgfWkGmL4UTdOBZWuhiuqgnQNREurH/r4+IwZM4aeT5w4cdiwYeJH+GswPnBnb7nlFtgoRJC33377+PHjxQ2gIjgRGlSRQSQhgoLC7ywedvPpp5+WlJTgwAYEBNitHwTCEZyIm2+++fXXX1ereYMNadF1W78r1tQym3ZFKNEPAruSFjtxEKohhvAo0UBYWNiMGTOmTJli95w7qR4YJVZJu8UseTPSlRBp4AReKd4Up5HjX9MxHDJkyAsvvICPrDaJbFRubm5WVtYNN9wgvp+SkqJBFRlcEiKYK/xupCKMHcDt2r59O9xDuJwO6oeI0RqljK3YNw5BibnyNbWU64dgyJUYMWIE4iG1upsor5cqcVVXV4vTLQVzS9uaIhPaisPyBCRBHDihQRSquYc/braOMh0WtMHBWv2IRfLz82NiYvA3pSqCJzSnUlMqMugkRDBREcr0EFhF7OW7777buXMn3N6nn35axd1+8cUXKu5tEIKr2qa+LIWrpNikH4LB4kdFRak+rEVDILRPmq/Xa8DqF2mtMxFbR9Rhu2NjY/39/aU1wfDrOGgUf6iy1ktZWRlOBxTLkorAXUM0poVcgMEoIYK1wu+McqAfzz777N///neYql//+tdqhSCCwVSptavBCeyL8nEIMfNKpvNKMNhKm/SDiIiImDt3Lr7rpIk+tEy6a+pH4eC0tLTAjiMQoapuBCIYmXEjmzhz5sy+ffsor+evf/2rJRVx0tJktqIzCZHO9HEQsyV7R40axfXebWLPnj2XLl2iWejyswhtAh7Wt99+q9beBi0KxyEg/9Q/AwmR2RL7QTzh7e1tq+Wivqza2lolS0BSSEHD1OLkPvnECrH/irqeECLg0amKQqWgm5ubOzo6BMPUPxV/7rnnnqMZ/oGBgd3d3d98842WVURPEgJHiXqf1MKsiuBylPaHMjLs2LEDdmH//v2//e1vVYw//vWvf33wwQfXX3/9Dz/8oNY+BycUf8iPQ1AJDSVLxDuybu6yZct27dplaWYJQp+GhoZz586JUkGqII5GGM3nMEJMi6IB8JSUFHopLqNLVUNUN7VUuEz59levXrW6Da2sg5OC1tI8aPi1X331Fbw0HARxM6gI/mZCQoLbVUQ3EkI9sP/5n/8pM7nUDkQVgR9BC+XCBeBJ0UooKCioqanZvn37HXfcoaJ+CIYkmX/+859PPPEEZ2Q5CCwLtEFmHGLFihWFhYVKlojHlo6sm2s0YZ5WMBRX+kKMEhYWhhscVhIxhK39XaIdF/uRqIZVhwEYYhIVWmE3IiLC9SXTqVd2/fr1Bw4ckCnBd/HixeLi4szMTDpKeKyurg4ODn7wwQc//vhjwSCl4sYwhrj7NmzY4F4V0YeE4IIg/Vi6dCkOmbo7JxWBnsPNycnJwRV85swZrrQoD6IE3AyIQv7whz+oqx+I3GFccM9wRpYqWBqHoMHzo0ePKqnHnpWVRcVi7c4Cognzu3fvhq9WUlJCa99CNvLy8mAijdpGfVlUsUpJX5ZYn4qyKxFzwJ5KQwTsp6mpCcHK8ePHoWS07C6OjMtKhuCPQ8CmTp2KgE9GRSB1//Vf/yUdUMFfgMDDOj3zzDMvvvii8HMVGT9+vNtVRAcSgtOPAwT9QCBsdsKO44iF33F2caHD1WIJkeG9995LS0vDrYg7UF39+Ne//oVTMGbMGBiFL7/8UjCcfbcPGOoas+MQdE8pjCrKy8th2mDIHEmpglsAnwA6RObbqDYimfjOzk60RyxjRd1QYqEqo2KFUqgjC0qDr/f394sdWbiK8F2IFlSK1h8TDPqEo4EAiIproTFi3S0ngV8kAcYBRCMtqQiOM+Jv6cQUAieOwjU4uOvWrRMsqIhYg9LF6EBCoqOjERa89tprN954o/N+Rbp8yC233OK8H9I70I/Nmzfjakb88dNPP6m783379v3www9SY+f2rl4PAFYSjr94VG3Sj66uLhopUTISbgp+C+aSnD/cyAg+9u/fL4oHdl5WVobIAO8L1zqaSCps6msy3RhWu9MA/mNRUREtwjFz5kyKPOINkJagbbTwIn7XSYVSoL74ddr5/8/ee4dXVaXt/9u5xrHCACodQUSkvShVyoQiIERHOgiM1CAlhI4URXoJ1UAo8gqhSUlohhJCEBh67yDSWwiIIEhRZ/Qdv59rPz/Wb8+p+/STw7n/yHWyzz67rLWe537uVZ4lW3Fbs0hGRkZcXBw0YLNGZMcUzhcWee6556KiotS3ikU0r276aRLBTiGdOnXas2cPMjBXrly+vhcsUrRo0QcPHoSH0+0BF489IKi9rj80PQo7depUr169CFfVxYkewiziIYiyS5cuLX1ZklVX01eDOi1S6UDGs7vnmGTrVk3nsM2bN3P3ChUqrF69Gm8Ic6xcuRJewbc2btwYUYJQ8GIVyzRfWql0CsFVKJXk5GSlPIxcQuwvi8N4jOHDh3uXSChDOEzUg6aPTsnGRRYsEhsb+8ILLyj9ZP061AJl2LVrV/7latAGjKhOEBaJjo7W/M4iQU0hsl0XMS/tTI48fPhQ092Kjzqawv1XDoB1LV++nKgNO/Q6fxAtbt++vV27dhZbjAS8qzcEIOMQcH/r1q3Nr+oQsSJTeF29o9pcBGendjbkgni6L3XwPL1796Yh+WdLGNmniyeRYXzFJcTyMTExMmoCuY4aNQrPjhqgkXtryH369Oma3hmljlizCDoMcU/7d1ApFKZ8gPw0nUX4a8EiiJgJEyZo/mWR4KUQWqEo6HfeeUeOELNQx5pOLeE1gH7GsGHD4A+sixbsdf44e/YsdUocWrFiRYvFJUqk0xKSkpK8e9/HB0T6RP2Ew+ZXBeKP3JjCqzYXadasmeQs0PRuJSx3xYoVco63luC5AbWmXfViyaP26NFD9hUePHhwx44daYqOU7yYBHdBWPC+FtexYJH+/ftT2o5JyzgMjA1eu3ZN2MLIIvLZzywSpBRCQ2zQoEHNmjXbtGkjRyhB9Hi+fPkiIyOpeBpBWDH4Bw8ePMCu9u7dC380bNjQ6/zx888/T506tUSJEpiTzcWJikU6deoUkAHDEEC1atVcSr9B7OzGFKzjx483atSIeBnvrMauIQ+RHYR9EhRabAMVEMBt0ouFKJFZYXXq1BkyZAh+PC0tjYO9evWSfMCe9Gv169ePF7fJl4pFZL6DvS4sgWy3XqFCBXWka9eujlmkUKFC/uHpIKUQmYIFOcu/wh8YAEeef/55FB//EtTIVh9h+A73799v3759eno6CgDO9jp/aI+UvuNFo4EdMMzswAFJ8RKTmeGPHTt2xMTEuLpftyxRVBunq43WZSN3dSmCQp8mO3EVMlOLV4bhhEhmz57NET6jHnijrVu34pHdkCNck6KATe2dwDWHDh1KacyfP9/x9adNm2Z9ULpk7LEIJV+wYEE/7KQSjBQCT5w+fTo+Pl6mYBEUEP/WqFFDMcrIkSMRm8YNo8LwBaiFVq1a0RCxhGLFivmCP5YsWXLixImePXsSiDm+PixCTIfJaWEWcQWSlYSAum/fvpMmTXK6CZV0AOBJXdquCtvEl8E68ivoRCaeWi9adCnZid8g4gOn37t3bxo85MHj8S6oN9j38OHDrg7FUYzt2rVr1qyZg6UnnIPWcXyOpkcAc+bMsfmVsMgXX3zxig51XFhE5pf6mkWCjkKQkLRFNYROvUIYELXiDwC1UMcIEeOGUWF4F8nJycOGDXvjjTfw1xS41+fvanqYtm7dOhwcdzGTX6tixYoBGTDMvJAhcT7gAflMZOo0ca8MoRM0mL+LLHEXqaE2/aamuJ1Nt2sxyTggUJsJytwtOQiR7N+/H/E0ZMgQwlMekrKS1Lz2dva1h48++ujOnTvGPIzWwIk5PUfTe8McfCssgkBHpluwyMWLF/3AIsFFIZIFC8KQIXSb/CGAYMaOHYvc1sLpdX2AMWPGzJo1S5JSQB6+0B/4GvQ7rFC/fn0H/LF58+aADxhmUqj1HwTRf9WBtnC8CRVkcODAgWPHjpmMuNUttm/fjv+VdI0wkPxr71fGScbuvJi7sFiGYoQsScGfyBgJPgfHHRERIboKAkYr1KhRw+TQCCQkXVgOipH4iWYM7zrNgCnp98XX2QQscu3aNWsWiYqKevjwoa9ZJIgohOYI2+fMmVNmNzvgDwGhK2KFc4oVK9aqVSv/PmzI4t69e507d962bdvMmTMbN27sC/Gh6UPoEydOpK6JWB2f6WDAsHr16sG8aXbAoaZUKU+Nf+/Ro4e9nn2ZQ29+CN1iiaL0ZRF9Ox05UJOMPdza3TxkqANtVKZMmcjISORR7ty5c+XK9dtvv3377bdXr15FfCxZsoQnl7EQSiwpKUnkCJQDheCOeEEzQyMUI+6eYnSs9tq1a8e9HDdgGcTiNFjNAYUAuI0zrVlEuhN9yiJBRCE0x9OnT1Nzzz///MqVKz///PPevXvjxRz8RMQKjSNLlizhPWs9x549e2DxbNmyEUX6aPBDMHz48AcPHlC/zz77rOMuLHgCi8XaS5YsqQ76s6s3k0I6lyw2/8CpUWg2E/cSoeNuIACT5WnkD1kzyGcz6bYEMsnYDxSCF0ZPEMjTZlJTU3nO33//nYYNefCBE4oWLYrPrVy5cpcuXYic5s2bJ2MhsjFitWrVVC+WGhpBGdtcgagmNPPXcTmg8u/cuQNXOThHBrE0fT2v09fEAaLtqHR7LCL5K32RxyVYKISXV0PokkIchaFWhDiAnCMJ28Ms4gnQc4RdDRs2jIuL89Hgh+CLL744f/48RojrcToEIlOJONm6q9cPIj2Twp6ekE2okpOTLUoMb9WoUSMcpcm+QSN/aHrwh0N0aaiAmBpXizjwXdJc45QwZESlSpVobEIb9gCRlC9ffuHChfzq0qVLPCFvZNGLxVvjbWQpOzGQpJGX1e9EvZSDUx7lZMk55rgfDzo/cOAAntBpd19GRsaMGTMSExMhkvv378Mic+fONW66Dn/w8D7aLjcoKMS4Ct0l/hBw5pEjR8Is4jZOnTpFIyNemzRpEjGXjwY/BPPnz09LS+N2xYsXN7lFFSxy+fJl6/CKuvbPgGHmgqzJtRcI29yESsZ+Ca5N3sLIH7Lc3dVNWCVjx4IFC3xEIWpKGK6zc+fOtGfz+6E1b94cCY5QuHv3blJSEu9FiyXGVS1NViCOGjXKuG275E1RW+E6ACYmfVMOzuF2MgTiuDcMwoCxJk+enDdvXsIsKmX9+vWEVhZbVGm+ZJHAUwiei9dr2bIlTOAGfwhkvCTMIm4gISFh7NixuOZ169aVKFHCd+Sh6VlMVq1ahdAhdjN5ozNnzixdupSQULM17cQPXb2ZC1gTJAEl2FtWRilRaMa+LHwN3mr79u0mB7fVxiHaI/5wL/dMu3btcMFenxMhE3OJ3/EGgwYNIjB3o0lDIZIvC8civW3G7bEpOsrqf3VIXnpe36RfprRlwoKDcySkdpracubMmRgv1BgdHS1Oj3p56aWXUHiYiTWLREVFof69ziKBp5COHTvKEDpVxbu5wR8CxSI0Gtk2IAzHSE9P7969+5YtW4YNG9a3b98/dPjudlQuKofKbdOmjXmrjo2NLVOmDMaMFuFXDljE1fSuoQe1BETmINgD58TFxQmF4HAlA4fJolNDLPjQwjrczl1GleHsnE4yNg817EGMT8zBE3qip/k5T0hJqi2qLFhEnWZ+XpkIfbWjlE3IoJTj1JarV69GUiDNZf6qkSdA/vz5xUzsbZfrXRYJMIXAtxs3bkSvEY9AzvHx8SqjohsQFhk4cOD8+fPD6U8cg6ZMseOL9+3bV7JkSZ+KD3Dy5EmsEVMksHJpi/WJEyeqgXSijeTkZHssQvTti67eTASZgiVTeB2chk+EBiRnBoXWrFkzk5kw1MZTOM3atWt7wh/ao4GZBQsWeE4hxmEPQqKIiIg//elPHl4TVKlSRVJ/ytY12iMWcXtomgZMoTkobZmVygeVT8wCOEneFOKPjIwcMWIEwbfN08ywCO3EK5OqA0whqMWaNWviy65du+YhfwiERSDnMIvYw65du2DZQ4cOiU73tfjQdH2N0ClatCiix9XfGidiPfPMM4SZ2AZBtN+6ejMLpPfDzOirrA+HCVatWoVHc7q0TV0fHy1jxc2bNzfDVU5hc2DGVahhD1pFly5dvEIeCngSbMQolWARJA4tzUy2fCNw/YTLjruwCAIcDKHT5tEoiPIZM2YYQyibcMoiiFGvZL8OJIVQ9+fPn79586ambwzpOX8IwixiD9jqoEGD5s6dSwh59uzZAgUK+Jo8NJ0/8Pt58uRBvz/99NMeyp1nn33WpmFoOov07Nnz8WQR6f2ghE1G9FFRUfABRGIyEa/aeAr+kHVz5sdOHEDIzOYkYzNQwx7UO63CFzslc82yZctaSCVev1y5ckiotLQ0k9dB8w0ZMsTejlICSW3JOfYq8fbt20ZR7hSwCEFbbGzsnDlzjBsdKhbxyh4KgaSQ5ORk+eBF/hBER0fjIsMsYsQXX3why/gpkxYtWviBPDQ9P2afPn3y5s1Lk/WcPwT2witND9O83tUb/JDeD5ya+cyssoMs7cFMKcEfFCkekwCczzExMebHThwD52UcmDEPNexRs2bNEydOQGbeFR9GlC5det68ecYjPDYCjuM4fZNpWnha2MhBOl5Jbek4NRmmZJ4/BEh/iF+EpgWL8PzLly/nFTxM6BtICtm0aVOxYsUGDhzoXf7Q9CRasjIxzCKa3nPVsWNH2W0FpZ81a1a/8UevXr3gD+KgZ555xqUhEMfw84BhkENlMTF5vtAAHy5fvuz0ZOEn1d8lE1K9mEVcDcyY1DRq2OOVV15BvlSpUsV35CEoVaqUprt4I2vStOBRhIWZXbMWLVokus1evE+NNGjQADfoUmoyk6hcubKmb7irPWKRzZs380h3795F03t+/UBSyI8//kgc5HX+EIRZBOzcuRPakLVR/JWeK7/xB+01X758OHqnS9DdgAMWwb9Q6Ti7/fv3e/emQQg1xda8C4ZfoQH+JiQkOF0fTgyrhj3w3QcOHDBDPObx97//XbLBm6ElGfagAY8dO5b69TV5CFDPL7744tGjRy2EFw9MARKcOe7OkkULDnaUUkPoKBvHfUpUhKsqRKBY5MGDBxhmRkYG1PvOO+8sXbrUjatZIPCTen0HI4ts3LjxsUoLT8Ol1SJUcRbbtm2rWrUqB/1DHpque0aOHAl/TJw4Ef3ho+leikWIB2ERTd8Xec2aNStXroS0rFPphR6k95xXNq+3VCJeSdzreH14//79OVOm8HI+QTdF7fXciI0bN8YXO6YQNezRtWtXPLIvhj0c4IUXXpC0vhaYN29eRESE4zKUadb2urBknb8MoTutRNn22z3AIr/88gtUDXkQdnixAANMIVDiG2+84bvrKxZ5fDYXgTywc9knDu3sZ/IAGzZsGDp0aPHixSdNmuQL/WEELNKqVStedurUqTlz5oQ8uN3bb7+dN2/ekM/jq4YlzE+KVZJFEvc6Xh9OyC+pZMW1We8B7i1IQmhex6YPVcMeOGtCE58Oe7gKio4QbcSIEfaECBzsePNgmYLlNCejV4CxaPrWh94l4ABTSFJSEnpKtpbyER4fFjFuMrpw4cJ//OMfTzzxhD/JA6SmpsIfOHGMB/7w9XITzSDSuR33xdE8/fTT2K2v7xtwuDosYZ04y8H6cIusiwTLBAR9+/b1fA6oNXgeyUxl0aumhj0KFiyYmJhYsWLF4CEPBQrQnhCRrY8cZD6WdZrmd4cMzrG9AFPItWvXiIMku7vvICwSwhsd7ty5c+TIkRs3boQ8KE8Cc8jD/4+BFODuDRo0GDBgwH90+Oe+sAjx6SuvvIJL9c8dA44xY8a4NIQuibMsvNX7779vc324ddZFztF8I0EEQmZGCpFhD5oQEQlPHljyuHr1qsxhs4YIEVq+BYXI1kcOMh8TY0kWE79lvPcRAkwhRB9LliwpUqSIe0lNzENtdBhiLLJ48WLCN8ijdu3aW7ZsoR0HhDw0PdHvypUrW7dujaPxG3k8nlCawOSwhCTOatasmYW34ucctN6EioN37tw5ePCgOhIXF9ekSRNfSBCBkczUsAem2qVLF9/d1CQoip9//rl06dL2ToAqLBZIqmls9jLNSCch/BEC3a0BphCiD7w5DfRVHT69F9ePj48PDRahjX7xxRfz5s07f/48r7N58+aqVasGijzu37+PMZw8eRIWqVevnk8HP8LQXByWUImzbK5Cl/Xhxj2UiI5lEbU6AgPh0DEZLz2+DUBmxPILdCxbtgxZmZaWli9fvmDoucLEcuTI4aATSTJXfvXVV6pGHGeagT8oc6Jnx6nMMgsCPyOLJkvQgWf3+gJDa4QAi5w4cWLmzJlz5syhWRP+EKbZk9j+wZkzZ3r27ImfmjJlCjTmxaEXoj9vXSrEQNONiooyGZ7LrFx7I7pE/Zyg/rXZfb9mzRoMx6cd8bSfbNmyQR4FChSgbeNeg4E8BIh72frJAThh69atQiFqmpxNjaj4wyvJRYIBgacQGaho3rx5bGwsH3w6tK5lWhbBxpYuXbpw4cKDBw+WLVsWM3v33XdpgoFSHgLsZMyYMZQhz0PBeld/4PjKlCnjxQuGBmgJxMX169c3c7LMyt2+fbs9AqAJqb4Ue933OEfjxsNehwx7SOPp3LlzUFX6uXPnLl++3KZNG8enUR2Sbh0OjomJsbfPR+jxhxYMFKLpLCJuHTniTxb57LPP4uLifHovz5Gamrpu3TrYDtlBS6V1lipV6gkdgX0wwlWYo0qVKhMnTnzuuee8O/7x66+/7t27VzaACcMIHL1mbnKOmpVrJhmJg+77TZs2TZ061b2ndQw17AFptW/fnrYNXREb+eJe7iExMbFOnTpOCzAiIkLT9ceQIUPs7fMRkvyhBQmFaLpbHzt2LAQ+Y8YMyZPo69sJi1Dlkjkq2HDy5Elkx4IFC3788ceaNWsSKkZGRgZJy7t//z5Fh/3jdPr27euLyVdcHHHz1ltvefeyIYMrV644ZhGbU7AcwF73PYxFCxQX6UWo1R641BUrVuTJk+dPf/pT9erVe+vIly+fd2/nHhDZ9+7dM7N1OYWGS8F92dvnQ+bvhh5/aMFDIeCNN95AFowcOVJ7lG3Xp1Asoun55nx9O5OAOQh8aLvSjTNw4MB69eoVKFAgGGSHgJgRe9D0vI3YvC8mX929ezclJSU6OtpiL50wFBwvZpacS+YnjEr3vc3ku7Iq24sr0tVqD3gC2YHVq4ZdtWpV3Ou2bdtatmzprdu5DTgYhpPNUZyeLKUkDGH9rfAH1WGcthAyCCIK0fRd0DV9eqjmRxZp166dFmgWgTmSkpLwCxcvXnzllVfee++95s2blyhRIniYQ4DxYwY4rzFjxrz22ms+WreI/CpatGh4A2MHmDRpUrdu3Wz6I8mC5XTvQgXHyXdx6F5cbSPDHr/99htSo3HjxtYnvP3221iBTylk7969u3btIvQ5ceLE888/jwB69tlnS5cubaQK3hrPYF7DyTRo6yRX1AUXEf4Ikvm7Xs8NE1wUogWCRZT08T+LpKWlrV+/nugP5njzzTffffdd2mLx4sWDjTk0fZdcqgPTatGixYABA7w++KFAmXz33XczZszw5CLnz58nJPTWIwUn8EqEHRYHJeeS+f0EhW/Mb1zoNtSwB/TQpk0be+OdH3zwAQ3s7NmzXs+LCmGgm5OTk/H1RGnQxksvvfTDDz8QvV26dOnhw4f58+eHRGvWrInywCRRSCanTSMyDh48aJ0ZWuW/Ch7+0B4HCtH8ziLG2/mBRU6dOrVnzx7iINkupVq1arQwAr0CBQr4+tZuA3/Uq1cvNMecOXOwMd+tPMf1E4RGR0c73ZTNKfycic/PoPFERERgHcauKvFZLu0nKFkXTW5c6B6Mwx7Lly/PlSuXg5OLFCmCIRw6dMiLFMIDDBw4cMWKFSVLloQsidWsk5xfvXr1yJEjS3VIcjmXNpO37ldE23Xo0EHyX7m3oVZmQTBSiKa79XPnzi1ZsoT69vXCdc33LEIIj3zevXv3zp07ERyFChWqUqXK3LlzK1WqlDVr1iDUHAr37t3r27cvFgLVxcbG5s2b13crzwkPiRMjIyPDXVhOgYPDN3344YdvvPGG8lAyJG4+8bvTJICACN3th7Qe9jDzq8WLF2MUbt/U+gE+++yznDlzIrOKFi1q78zbt29DGzly5KC12+shtIbwh3WSRCRXgwYNNH3Iyg/5EwOLIKUQTd958MGDB+LWMyOLQBv79u1DcEAb2GG2bNmqVq3avn37t956q1ixYk88guc38h2gvbZt2+LZR48ezQefpr365Zdf4A98TVRUlI9uEWKAOY4ePQqLlC5dmhBY3NmxY8dMrgG0SMRrD4Q77rGI02EPe/DWHAqoiAf417/+1bp161q1atk7Df2B8jh58uRHH300ePBg8xMHZA6CtcjgeExMjGwqHJyJEb2L4KUQ7VEvlj9ZJEuWLLjLU6dOjRo1yg0p/d1330Eb33777a5du4Q2SpUq1aRJk4oVK1aoUIETgp82BPfv3+/Vq1dycjIqcMWKFRSFrzP+Tp48mUgQZRaehWUe48ePp5nVqFEDFynTh0z6LEnEa3642CUQ++OOeR7Hwx6+A0EbYuLAgQOiaO3tzffzzz8nJSXh6OvUqUP44tJWvhAkPGHBH2rwPCQn79pDUFOI5ncWqVKlSkJCQmxsLDq0efPmokYd4LQOKAfaQAhr+vTHEiVKYDk0o8yiNiyQlpbWtWtXTd+XTTaJ83XaRNwN/DFu3Lgwf7gKHFbt2rWFP0zygUrE64scsTIeg1GY77nyIq5cuUKjXb58ecmSJSdNmvTCCy/YO3PNmjWpqam5c+d2Y6xCdIbFD7k1wWKwDZ77AcFOIZrfWSRXrlxxcXEbN25MSUmRJoLUla+ECYjQ4Yx79+4dO3aMf5EacAaE0aJFCzgjb968WuZRGxZIT0/HNrZs2UJgSyHkyZPHD9uNHDlyZP369V4ZQn8MQagLH2TPnt28H8THWSTitQYyJT4+fvPmzefPn9cetXyidUnL6CC+Fv7wQ747C2CPOO5hw4Y5HfagvS1evPj333/nNPPDHgpq/MNY4GvXrm3bti0fAjh4fvLkyd27d1+7dg0rlt2l/INMQCGa31lE7lK3bt2jR4926dKF5og0NlICVJElS5aOHTu+/vrrcIZ8lUlpQ2HixIlEjnDGrFmzmjZt6p8NP27duoXlR0REhIfQ/YMxY8bIXrb2XKexN6Z3794oCYQ1Ifbly5e3bt06ZMgQggx7q+Sw04DwR2Ji4oABA3w37KFgzR8U1+jRoykNiishISEggx83b94k4Dt8+DAcnzVr1nE67HXfeR2Zg0I0vXWePXsWFvFDWniF77//nr80kSfswz9P4lOg6GUyT7t27YYPHw47+mevw4cPH06dOpW/hQsXdnwm4bCmD7n74alCGATLn376qYMhE5mKSkuwmEqEt/3b3/6G38RXTp8+fdKkSStWrBgxYoRx5cSOHTv49rPPPvMnfxB3QwZ4T98NeyhY84eauRuolefYzpw5cxDxaiKydCQSDvbr188/LJJpKATI/rX+SQsvOHToUMWKFf1wo0CB6DI6OnrTpk1ly5bdsGFDpUqVUB5+2yt38eLFd+/edVyVxIyTJ0/OyMjgtNmzZxNs+lOkhxKc7qPHCbKsHY9sL0LHS0r/D3EVciQ5OZlKkZNhFCJx/3QSaPqGp4Q7PIBPhz0EasGNcb2IJFXUAtR5BXnwXitXrnzyySeND0AFffPNN/5kkcxEIWoXdL+xyMGDB4MhXY8vcO/evYEDB0oCYAKZ5s2b/6HDbw8AY6EtaP3z58+3ecLFixcJ+nBnzZo1wx6wDQwDhR5mETdgvZetBRR/mJlKxAnjx4+vX78+srVMmTL4cY5s3Lhx2rRpPnh2S/AuCxYsGDt2rK+HPQRKmalJugReHTt25H3RNIpB/QkMZ9GiRb/++ismbP1ewiJUpX9YJDNRiOZfFrlx40Z6evqbb77pu1sEBFjgzJkzJcs9cVznzp2zZMni561qv/vuO3iLSJboyZpCbt68uXTpUuQ5JmqM+yS8CrOIG4CGNb0AbX7rEn8oUC/EWFw5IiIC/ZEvXz4/TMEi7h46dOi///1vXw97CGSRICUDhUjJiPj48ccfab2+zgpjDd6IIODMmTOOu844DuFRp35gkUxGIZofWeTo0aPURJEiRXx0/YAA8hg2bBgGEBUVhSMuUKCAn8WHpgdxsbGx2IC1BSp5ToBp3T+gRDriyW9dvSEAlcTJpsdxjz8EnJ+Wlta/f3/cWc2aNb30vLZx4MCBkSNHHjt2zA/DHoIxY8Z8+umnylkr8QFfBmTZoPTo8l48g1NS5PH8wyKZj0I0f7HI4cOHQylVH4oe8jh//jwuGNOSKN7P5KHpFo6MKFasmHUeWchj4cKFTz75JPLcXnzn/67ezI5FixbZTOIk8IQ/FMaPH4/++PDDDzFJ6s5xFiw3gN+kzaSkpPhh2ENAsfTt21e65mTKAHTCrTV9co3/xYcgb968iYmJ5klRsci8efOio6N99FSZkkI0v7AIgVuLFi28fln/Ayci5EH8IvsM+l95COCPIUOG4PctHBahJeaKp/j444+J+xz7MmGRcuXKhVnEKWTjKXv7sHqFPwT469KlS3fo0KF9+/ZYjdOdYk3i/v37S5YswdL9M+yh/fecZskWo3IMB2rkQ4FycFVUKRaZP39+5cqVjV/duXPn1q1bnj9VZqUQTWcRQp7uOpCu3s2jgMNNT08Pqm2c3QDkMXToUCGPhISEqlWrBoo8BLGxsbdv37buUVFj5ibtk5+vWrXKP129mRdq4ymbScu9yB8CvNX+/fslWkcxQCcezs5au3bt2LFjf/vtN/8Me0hORpEaImI4IhN5c+TIkXkTJioWuXz5shz59ddft2/fvnnz5jx58lSrVs3D62diCtEMOw96fdN1ghrZzNJbF/QnZMB88uTJP/74I+Qxd+5cyEMLRLeVEdQUjdhmJzJxn6vJNiy6ei2+/eWXX/70pz959LiZHI6nYHmdPxQQAeieUaNGjRw5ctmyZYgSVK+rFzl06BDVCiv4Z9jDSB4qU69wIRZkRhkHOTCWqVOnUi98Ru5DHk8//TQv5ZUeucxNIZrPWCSTDoRcuXIF8kBw0PQJyiiWUqVKaYEmDzBlypTU1FR7i9qyZcvmxjUVi/DK6iDyPC0tbdeuXby++4+bySHrGLJnz25zCpZiFx+lAkQHwFsIAohkwIAB+fLlM69Ibty4QVPBzfln2AN7mTZt2pw5czQDeRi1e2B7rrwIiuju3bsxMTGYBuThSV+fBTI9hWi+YZGDBw9mLh+0c+dOmj7GgOhu3LixKPonnngi4OSh6X2469ev98UKLMUiUCYmkZiYiIXQHjJvt4NXQNO1txGIkV18GlkbiQRFEhcXR400adLE3mD7gwcPVqxYQTTgn2GPtWvXLliwAJ1Ea1HksWPHjhEjRkBgLu06lVkgKsRxijM3EAoUonmbRQhAsLTMsiJkyZIlRFJwHoWArUZHR9NEgifzyuTJk1NSUny3glexiJBHyG8S5xSdOnXatGmTzQ5D4Q9NXyDin54ZIRJJi4I4pq0WK1YsMjKyatWqRi7ZsGEDHAMr+HrY4/jx4wsXLly5cqWIDNVa1BSsEG5C1LjJrXxdQohQiOZVFjl69Gj+/PmDfCAEDY5xzp8/nwAcvzBv3rxWrVoFW9quiRMnrlu3ztc2ia/E/n1kIZkLY8aMkTxONjsM8eMHDhz4+OOP/dyzL2lRAGE+sT+NFgsVLsmdOzdN99SpUz4d9uC+q1evFubArpHpMTExwkDYETpJxsxHjx7txR6exwShQyGa91jk8OHD5cqV8+6zeRGJiYkI+c2bN9PoGzZs2LVrV/xFUDGHgNhz7dq1/onpAjVVP6iwaNEiyaLouMCpF+N2uf7E33QQ+tAwVuuQZPKvvPLKiy++mJ6ebrP/yo1hD/QWwmLbtm2wDtqCI+XLl4c5UDmKXMPk4RWEFIVoOouMHTuWEMMTFjl48CA/9/qzeQjJbYDVITvKli07Z86c9957L6j6rIwYP348lh+qfQJBCPhDloA4LnCi+EKFCkm3eACr5u86NL0HCUe/devWXbt2GekEiSBj6V9//bXTYQ9EBn8v64AzLly4IJfCG7z99ts0woiICGOvl4ihTEceR48eDcLhmQBTyMOHD71+TSKszz77bOTIkfyFRVz9uQyElC5d2usP5h4IzdLS0qZPn37x4kVaPGFUy5YtS5UqFWx9VkaMGzcOqgvzh99A0EOsbW8JiAVkmm/AWUTwPzrksa/ogFEu6diyZQvRkpz2qQ5Np0A5ItrCCKyjXLlyEGSNGjWqVavGZa2JQQ2YZy7yEBAZy3sF+kH+C4GkEFoDNerGtHGnkBmEsAixsGxXZR47d+7Mnz8/qtnrT+US7t27R0OfNWvW4cOH+bdhw4b45Xr16mmPtpALWsTGxiYnJ4f5w5+QOdzm91tVLFKwYMHgCWxf1mHxPMIr8ll0hnxu27YtD2/8oeOLq6m6mXfAXNgxIOm5HCCQFEIjoBE3adLEFwPXikW0R5semkRgB0Lu378Pc6SmphLF82+ZMmVgEZgjaDusjHjw4EF0dPSNGzdcnRB55MgR3z1VyEMUM+0W9Ww+poZF7t6926BBgwC6pOPHjx87dmzr1q08/IULFyz2sBIY6cENtoN+IAxZJEjMKnOLvfDogUCLFi12794t2UqC5y0CSSEEAtQoQat3F5YruMci+/fvJ1rx+sM4Rnp6+t69e9PS0oQ53nzzTdEc6KFg7rAy4vr16/369YM/3HBJy5Yt69Spk/kgOgwj8CZr1qyR7aSSkpLM//DLL7/Mli2bPwNbSI7wAtpQo9zS+0SodODAgZiYmHnz5nlr+1g14KHpC2W6d+8eVMG7e6CW4Q/+Bo8WCfBYCM2FFjxjxgxXu5tMwlUWOXr0qKaPpvjiYaxx6tSpffv2YfZyX5gDQuWZMxFzCM6ePRsVFfXaa6+517JR6GLqYRZxD7CILI5xiYmVZPEpi+DKad5IjUOHDskod/ny5WvWrIkfRD/JTTmHBgC19O3bl4Oe5BSBpZAdRKXSZzVt2jSvL6YLLCg3RFWjRo0OHjwYDO8VYAqhAUGq77//fu7cub2V3dMCLrGIrAjxerZqC2zatAnmSE1NvXTpEv/y+kRJqGxpEJmIOQTr1q0bO3Ys/OH2grWyZcvy+mEW8QTKlDQXyxARgCCARRzsd+sSrly5gtTAlI4cOSJSA1dOFffu3ZvgzEFnFK8gM0eGDBmycuVKVzudZKKwtKJmzZpl6j4rx+jatevEiRNr167ttyWiDhD4Sb1UM1EDkQIs4qONl82zCFbkeepKm/juu++Q6lgU1qXpcXeVKlWGDRuG63ziEXxxX18DbzVlyhSXxnJtQjJRY/94mfAKQfegTElzkUUkHVyTJk3cc0lqEQacQXgk06ho2NBSjx49UBUuMRO1zyvQoqBDM/mbJc+VWjYYerLDGs8++2yHDh3GjRvnatelLxB4CtH0QRF0Li7+VR2+uIVJFtm/f79sEeoVXL9+HdpAcGzYsOHu3bsciYiI4BkqVqxYvHjxzEsbggcPHgwePBgtpbbl8RCwyO3bt2NiYhzHqmE4gEw0cpVFsmfPvmzZsto6TLKIcSScRq7pPFSmTJkRI0Z4PvGUB8Az7tixQ/ZmtznMDnOsWbNm3rx53D1HjhxRUVHGZYMhj/z583fv3j02NhbRFtiQKygoRHvU3H26C6FTFvHKQEhGRsahQ4egoj179shkRJo1tPTWW2+9/fbbmVpwGHHmzJlBgwZdu3bNu9noiKNPnz6N4wiSft7MCPdYhNKWgUlYZMWKFdaBPw5drd0zjoQ3atTo888/t7kIwwyk1wsqsv5K9mbHRRqH2S2YA+U0dOjQUO2wcoyiRYs2btx4yJAhgVVdwUIhmp534csvv/QPi5w9e3bUqFEWYx5QCOLgueeec/WyNHRcKm167969ojZo69yrgo6sWbOGBm0orF69msCwSJEi3uo9NwL+GDZs2OjRo13dQSRTQAZ7CxYs6HWvJ1d+//33qRH3WEQSVnbo0IHHQ1IgTeQ4zVst8VMj4RbrvV16Tpu9XmhZ65MluRYvJcPs3D3MHEYQlW7YsIF6D6AQCSIKESJ98sknYZG5c+f6aEwbz86ViaCbNm360UcfQeNqPjHRUNmyZc1c5Pr16+fOnUNtEDLv3r1bDlapUoWrwRk09CxZsoSM4LAA2hmvRNFB+b6IfV544QUCWy6uEuGFDNTqNk3f69eLvS5cuUePHrhjwnPpiXKbRRDQXE2t4AMNGjRAmnNNtx/Yw14vGWbv1KnT5s2bH/M0/hZ49tlnKcnk5OQwhfz/mD9//vDhwwcPHuyjxSKa3lWVlJQkc8YBMQ6SGd3z3XffEYLZ/AkR0/fffw9zEJFxGpEUBwsUKIBq+fTTT1GUKPpQ5QwFXrxfv37p6em+XtxLbIXL4C4hkzxRkUdkZOS4cePmzJnjrXm0MmDAlT/44IPo6Gh4V41nKBapXr260/riOqozyvPKNa7/EBGjer14Wh4SonL1moUKFSpcuHCYPyxAyHX//v0APoA3KUSCFw/NPlu2bBgAZuD1vWyN4LLYG3IYGZiSkkJoI8dRP8uWLZPPQgboDCEMTddJxYoVwyaFM0JYalgDap84cSJE6581TcjBVatWhQCFyBYdhN6Qx5AhQ3LmzMlBFMPUqVM9ZBG1xQVXTkhIyJs3r6aPJhKtW7OI5owYIiIi6tSpA3O79zDao/UfAK1gb/2H9iglYhghA+9QiFGhX7p0ycP5nTR9DAAf7VMWAbly5Wqj47yOGzduWGTagCRatWrFA7z22mt5dDxhgI+eKthw7949xAcs68YO525DVln6514+xZUrV+APYo6oqCjjMBv/0uTcZhF4AgGNel6yZIlMyc3IyJgxY0ZiYiIshR+3ySKOARu5tDKRV0NnyKiGcf0HUr5atWrhOXVexNq1azVdcFh/RYzrizSD5uEphRBT4OhVkHXixIkJEyZoHi8Qo+lzWQ9ztpuHmkxMxKTp+sMCWiZc8ecV4IYIbHPkyBF6+4D6B0IPZ86cQVGNGTNGsQgf+JeDLrEImkZS4CAXJk2aVL9+fU3PqwZ5zJ49m2viTXLnzn379u2tW7caWYR/YRHjILk1CBGcGi/2LpyhlpqjXeB7N9Z/hGEeVHqhQoWsKYSKPnnyZGCDLY8opHnz5suWLStTpsz8+fNFob/99tuaPrfKTPerPRDdEPZyZXwWnOQfFgnDAogPSp6226xZMwLe8BRbTzBw4MCZM2c6YBEzc9tkzPw///lPnz59unbtqunk8dVXXyUkJDx8+BB64Aq//fYbYSmMlS1btnPnzsEKwgfyl3pUydKtASG98cYbMM2lS5ckDy5qBtK6e/cunHHnzh0ZCZdNOJwuNQ/DW8AfUnEfffSR9Vcylyew40MeUYgMG0AVwh8CYRG3dyOQbP40Xxp9zZo1sQcu5d7OH2G4DYLc6OhohJevJ8DgoWSjC4vjhFdIH9/d188oWrSoeAF7LOJ4ZbgaM+/YsSP1kiVLFk2PTKdOnZqRkcHFCxcu/OSTT+JrTp06JXMasRq+Ms7Ikr8y6dweMFhMj8vK/C7t0f4c6Aw4aejQoREREZ4EE7IBrabXezgoMQkqHQki6RuMwEY2bNig6d1cAWQRTzuyaAfDhw8fN27cK6+8og7CIoRFrrIItqTp68ONCn3z5s18IPxxY+ePMNxAeno67mPLli2+m7ZrBK0fN2q9nDPI9x52A6+99pqwyJQpU4zTBBSL2FwZrrZIMo6ZYw7ImsuXL+NZ6tWrB2fcuHEDxYDRffDBBwMGDBCOef3119Eo4lyMLOIYsjett97aZr4smZ01b968sIhxCqQn5UZ1W3+VmJj49NNPU56wciamENo37ZJWa8Ei77///sWLF02yiIzGQ6oodH4iBsDBuLg4rEKmP6Wmpmou7vwRhquAvOPj4/028kEoSr2XL1/+2WefNR7/+eefpc8EBxRK3euKRSTMV8eFRdq3b29kEbWzt3HMnGKZPn06vJIvXz7Ig3LDalAeN2/ehGNwNMIxCrAIddq3b1/Nj/kr1XiJceWgcbyEVyOyRtB4kpH3ccDx48cpNCraekv53bt30xi6deuGNpVsrYGCpxSCu//iiy+6dOlizSJiJI5ZRAVZMqtdDEAUOkFWyZIllUL/y1/+IlNvwyziC9AiqcQLFy6MHj3ab1Np8YaEz9bb1CM9cY7PPPMMPjTEEvfCIjT4nj17ao8MRACLYD4YkeQXQT3gWwsWLKgUOZg5c+bkyZNz5sxZvXr1F154AaLdu3fvtWvX4BiUjXCMNeTnPmUR65WDMl5ib+UgLJKWloYAbdu27Zw5c4JqA6XgAQFWhw4dsmbN2rx5c4uv0tPTFy9eTAnjHmVSQwDhhUm9zz//vFMWsd5f0zhmTmMiXNIMQZYodGOQBccUL1582LBhWphFvAoqAs5YuXIloeKWLVv8FvXjd/CStA1rCbJhwwa8JCIdZxpiFALwqvC07ARuZBEMR1gEY8mWLRtN3SLwunfvnqb7X9zKoUOHiD3VkKHjOyoW8WSSixEOVg6az5cFbRCyIERMZuR93IBaxfWJxzMCA0lISCCGoFr/7//+786dO4EtN48ohHZz/fr1MmXKOGUR4/6atD9MaMKECRiAcVY7RgV5EGTVqlWLJkhJ8S/kAcdQZMIxiB6Jp8Is4jmoCGqNADZ79ux+zhvBrXE3qEyZfGEEUcUff/xBpRNfq9RMIYZ3332Xvw5YpHLlyta+nuP3799PTExEl6NajALFKeRMm10C+CAHM30VTK4cdAmYORTYpk0bBxl5H0906tQJQ6BArCfyIkbxiopaCMVat27t7+czwCMKIe6AQuSzsEirVq1GjRo1depU4yoqtRY3OTl527ZtNP3//Oc/RgNYvXo1xEA7VgpdgizapYVCN6ryMIt4gqVLl/bp00fTC9P/i8CJsG7cuIG7tDh+5swZWcHwzDPP+PmR/AzFIlhKVFSUOq5YZPDgwZiSxa84QhSFClFDhuaB7cBAFixCRdib6eu3lYPGjLy4CDzD45Oz3SYWLVokY2b58+e3+Gr+/Pk4xl69eqHR8aL4Sbyl7DMWKHgzwQksQvVbz1zUdBbp2bNnREQECp0maGEAKAyOE5JgGzKrPW/evPaCLMUiRYoUady4sRef/zFBSkoKpUcg6epgpmTU8PwBZIUBcpN4yuIrGRjcrwPb0B4lV/Y6Lly4ULhwYV9c2TwUi0AbRjWmWETTOcPiV3LcPcAcp06dMrLIhAkTDh8+jAeXE5yOhLt9a8dQGXlxDtzInwNywQY1hG49ixf9R4DVvn37fPny/d///R9HZFJvYOHlNItqzok1i8jMRSQY1mIRQMnsQ1r2mjVr4JLu3bvLyil7UCwCafnIxYQkdu7cOXLkyG+++YYKojm66hGwc6Skh8+watUq+EMGuiy+EnvAjxBe/fHHH3v37kWAen5Hm+CyBQsW9MWVXQIsgjKQ1cUWLNKvX7+hQ4dqtljEE8jVFItIMqHatWtDGER4mmEk3P8rByVPsGx8m5CQ8BjO+nU8hI6TbNiw4VtvvSX8gTS8devWCy+8MG3atADujOD9TL32WETNf6f5UhYytqHAv5RCRkYG9GBGoRt7tMIs4hRCHrQ5gkq3J+xCOR7GhjKEDn9YWwiU9vDhwz59+uA9sZDbt2+jlnAiIT9X54MPPkB2S2YRI4tUrFhRZRzxBYuIsJChb2ERqD0Y0th069aNMOLxnPXL+9obQocnChUq9N577wl/XL9+fcuWLZGRkb/88otFZj8/wyfJ3p2yyKBBg+bPn29BFU4nllgAFrl27ZrsQhhmEXuAPGTatCfk4RWoIXRr/sCHElW0aNGCEBgJoum5ufhr3LUihPHZZ59pep+S9t8sotIFab5hEZWeS7GIcdpLACGzfiWhy8qVK+Pi4kI+ktD0Oe64zZ49e1oPoRNLEWAhztQRCofTqDJMW0glUPDVfiFGFpkyZYo6rlikbdu21iziKrp27RpmEXtYu3ZtfHx8MJCHwN4QOhEWz1miRAk8mhjDhQsXdu/eXaBAASznMZmi45RFECXm51+ZASyC7VizSIcOHUxun+5r/OMf/4A5aDYy65cYPNBP5EPs2LEjJiamcePG1pkaMGQEIj7zmWeekQBryZIlt27dQrLw+ddff33yyScD8MSP4MMtp9QqKptrcb3FIhJPhVnEiMWLFw8fPvz8+fMYXjCQh6aPhC1btmzgwIHWQyAyqN6lSxf5F5Pg+TGkqlWrzpgxw98PGjgoFnlFhzouLCJ9tt5lEQwTG7RmEZupVgICniEpKUlShNF+HOSIzNQ4fvw4+q98+fLWYuvo0aPoMKqpaNGiEmDt27ePAuncuXP27Nk5gpkj3wPx1P8ffLtrob1VVLBIr169BgwYEGYRL0LWeRC506rcGzD3EWjxtAEiLOs8DURYJ0+eJNQgwhIL+frrr9ElzZs3J0YOxMMGEsIi1ourJOmc11kEu8P6gplFJMVWcnKyrEQJSSGihtChSYuv0tPTZ8+eTe1THWIdZ8+eTUhIQJaVLFkSRXL9+vWrV696N7BwFT7f+NbpKirvskiuXLmslWDIg2YUGxu7atUqTQ9XP/zwwyAhD81EhNW6dev8+fOLhezfv3/nzp20ExgFORKI5w0wYJHTp0/bSzrnCxYZO3YsVaP6r4RFChcuHEAWoc2sWbNGJu/xL2L6q6++ioiICJ5W7S3IppanTp2iuq3TNEybNg2H1qpVKzlCUDV9+vS//e1v9erVE3vBWHLkyBHYbgZ/7J1uhkVwJR7eRVhk0KBB8fHxsn/U44ClS5diXZs2beKVp06dii8IeORohNMIq2bNmirCysjIkClY+C8irAsXLtjL+xTacJzowYssItuNTJ48+bnnniPMV5wBECVIE3+yiBIcsiSF9oxsHTp0aGgPpMsULOrauoN34sSJsAih4dNPP42B/PLLL+iPl156iQDROGSo6So/gCziDwrRTLCIzbW4rkKu0L1795BnEWRHYmLiggULaEbBM+BhDZ5NJilaR1jYAxFWy5Yt5QgR1qRJk3iLunXrYiFIkH379gVwtntAcP36dWSB03RBsEjevHk95NeZM2fKXlWodoyFGsF3K874n//5Hz+wiNDG1q1bJWkKAXWtWrVGjBiB5Ao9wWEN2b144MCBNleh37p1a/jw4bC7EAb2/sMPPxgnZX399ddFixaFWvADoU8hmmEVFSZhXJHveC2uqwh5FklKSlq3bh0an7eLiooKqj4rC2Ahu3btomZt5vnBQsaMGQO1SIQ1YcKEF198UaUbILAKeOYG/2PkyJH37t2DP5yySNeuXa0XV5mEvb2q8Fbnzp2zySKQjbdm+qq0virXVp06dZCq1HXAJxP7E/3795c5q9YDhPAH5fPJJ58ULFhQ+AM7oi6oelhWjlCJWFCfPn0OHDiQuZO9uwRZRTVjxgwaq8VaXBRrv379NG+wCFb37bffhhiLnDx5EvJYuHAhGp/Q3s9ZEd0A9OAgz8/ly5epcVS52MO8efP427t377/85S8iQTAYjuAlH7dEFzK5APmlWCQuLs46XZCmrzB3lUVwN1wKJ16oUCHifcmEzUHZqyo6OlqSaBlZRGSuJB3p1q2bG3Lkp59+4o7GvCmiNh7nrXMXLVpEzIR1WGcx2b17N/xB4ZQrV+6PP/7Q9C4HQq7IyEiKSyb1njhxggqipszkx/Q1/EQhko0xT5489ua/lyxZ0ltrcbds2UKhYwwhwCLp6elpaWmQ7sWLF8uXL49zod0E1WiHTWAhn376qU0LkTw/OEEVYeFW9u/fT1CmJmUtXbqUzxUrViT4fdwohJB83759yBEsRaUutZl0jhDePIuobRRy5syptlE4dOiQ9V5VeKuWLVtCGNKLSGOjBXL3STrMTNYQzpC0vmoHEVpvmTJlUD9up/UNGWAdlKE9/iDw6ty5c7Vq1YQt0OI0BoJsOF6s49q1awsWLKhSpQpFKvFWyK4LMSIlJYUImtJ57bXXfLcWF/Kg6RPhog0rVaq0d+/eTMoitBLsFk+KBfLwTZs2bd26dWYxPLGQ6tWr27QQXB7GoywEssceGjduTMOQI3gcwtWYmBj+FS3yWAE+oHxkAb+wiL3UpQ7SBRmRkZFBCJKYmGjcq0oyYVvvVSUDJHywyJnBjZAgkBDfEhzQJgsXLmyRvoyf3L17V7YP0R6l9ZUdRB5PqWETjq0DDwnBqywm2qO1CmrjW+oOe6ESW7RoIfYCW0vK7UDBfx1ZxCaSWdoMixQvXtylvXFs7lUFOd+5cycTsQjMsXHjRpgDa0TsN2nSBNkR5B1WFlAW0rZtW4uviEmp/XfeeYewV1r/w4cPoXwEKO+oJmUtX75ctmM7d+5cAF4gCICBqNVUWIp7SecEVMewYcM4E55AOvz2228nTpw4c+aM9V5VMkCC94fOqRes1eJSkkwXSK8UtWlB8NmyZYNUGjRo8MYbb5jcdepxgwPrEP7ANAieFH+gQZGJgwcPVkOG8DEsorI1X7x4EUcnSTMDBf9RCJ5Ce7Q/gVMWod1nyZLFzMxFnE5sbOz69ettbgiKmoE/gpxF0tPTv/nmm6SkJMUchB6ZizkEULg9C5EpvHXr1u3atavwh6bH0dgGNiP/YiFIVdmOjXOgf78+fTBBzWDECnr16uVe0jkg3VMEZHny5JFtFKz3qlLhF/6L2BY7IoixphCF/9Hh/XcOdTjlDyodT6WsIzU1FbeAdcD9QirLli374Ycf0Byqy1fSF2XiXQtdQtasWcePH9+lS5fhw4fLnBNY5Pr163x2L6PD/fv3x40bh0LHKoQ8CLLUhqBqP0T+UmdYIy6Mm/r+Rc1i3759tAAaCg8ss+AzKXMIZAmhPf6gpsqWLWuMsIiCibCoF4mw5MitW7dUmlIZyPXjGwQXFIsULVqUz4pFECjQhjrNcbogdIYMYHAaohwPZdyqR20VWqZMmRkzZhhtMAzvon///g7Gz6nZ9957r2fPnso60HkcbNmyZUREhByUYfaoqCi1WcjJkycJC3Brfn4XC/h1RpaaZAKERYRUbGZ0QHE7YBFCJ+JZOEMpdHt7VXH83r17iJLevXsjAwPLIhjt/v37EUkwB1E2Dy9Z5DJ7WCdJVXkLe/xBuzeuB9q+fTsRVrdu3QoUKCD2gP64fPmybMcmg4QylOXX1wgyGFdTGVnEZtI5jthkEbEF4hWsTH2lwi/sZeLEidJDEIaPIOs/HPAHgSMtX+kPYkrZSrJJkyZiHbJZCPFZpUqV5AgGgtF9/PHHAR9n8iuFaI9YhCJTLOLeWlxR6H/5y19Q6FeuXDl69CiGZBFkKYUOk3P9uLi4QLHI5s2bYY49e/YcO3ZMZjTGx8eHTMIGBwpd+CN//vz4ONmqk4MHDx6cMmVKixYtaP1iD5QPYReMQrWqZO8UlEvjYSEJmIPiMrIIDbhDhw6aVdK5wYMH20sXVF+HfJYV6QkJCYg/HJD13vVheBE//fQTheyUP/BySn9cvHgRTfnqq6/iFWVS788//4xAz5kzp1GUL1myBNcnDSOw8DeFaDqLSJmaZxFMwmI3EXyN2uiQfzt27BgdHW1U6DILBYWugizR+35jESwfDpO0mpren/bBBx9Iihtf39qfMMMfsbGxqvcWqQF/1K5du3HjxsYIq27duogYtZ0OpMJB/7+Oj7B27Vqaonu/lVFDxSJcx2bqUjNJ54xj5mhf4/yuMLwOlf9q4MCB1usHhT+ohX79+in98cMPPwwaNAhu6N+/vzpz8eLFN2/eHDlypEr2Trx1+PBh4tFgmLMQAArRDLuJWKyissciFKjNjQ45+PXXX7du3VrNaldpfzhiEWRhMChKKgy+wQh9Mbp+UIfkCtR02oD5eCkERzBUttfhlD8KFCgg+eOEG7AQfF+uXLnatGkjpxFhwSiFChVq2rSpCsRkHCtkJIjEOtojMnAD8kMs5TUdTtMFcXDu3LnGK6hFhZGRkVFRUWHy8DUoasSi5L+yXl2blJSUmprauXNnfJdq9g8ePBg1ahT8gVd86qmnhC1WrVpFONWnTx+1Lv3cuXMEx9OmTQuS3m9PKQSX7d4PFYsYV1EJi9D6Ta7F5V81v03TPVpcXBwFjUdzkEO/RIkS7dq149bKkbkN4mXCgdOnT0MbJ06c0B7RBnFHqNKGgvTwEs9aTwFQ/IEEVKETbDF27FgsZOjQoapTa86cOQ8fPjTGXGlpadgSYbs/38WnEC70CouoCY3mk84Zx8xRJzlz5vT4hcJwAkq7QYMGWbNmtc6/qz3KXzJs2LA6depIV5WmT3BHf9Dy8WAyHKjpIenSpUubN29O3al1hTNnzqQZBM9WbB5RyJtvvjlhwoSyZctWq1bNjZ8LixhXUeFcbK6iwkgoXAfz39WiQsjDqUJXq21TUlKIFKpUqWK+X4vHIAqANqjdb7/9Fq1KdFCuXLmWLVtSCI/JdHinPbxI77feegvBp/QHFoIjg3GxEA4Kf6Ag9+7dy3EVYZ0/f37NmjXBE2F5C4pFEMeIAPcuIjMYrVmkVKlSFumCVNI5TU/PV7Ro0fCYud8wffr0mJgYQkniVOvsohAAARY6A/5Q/Vd4FaIoyJ6KU3kVr169Gh8fX6tWrYYNG8oRSSVXvHjx//3f//X/e9mDRxSCsr579+6QIUOkTbtxBZOrqEDPnj1trqIyzmqnYkwGWXIpwjR+i1OjvqHDV199tUiRIkY6waMJZ/D30KFD1DH1qj2SGgQCj2G2BtXDS41Yb80iPbz169fHJP6jQ9MthAgL94cKUXmx4GC8m3E7Nop31qxZQRVheRGKRdBh4v3dgMxgtKlF7CWdC4+Z+w0qtLIpzW/fvo23uXPnDo2cCjLyB7+i8UMPBQsWlOOwBToyV65cxu5c6Cd37tzffPON397IDDztyBI+VG3ajSsoM5AAzfxaXJtj5ubx8ssv8/BU29q1a5OTk1evXi15Q60hOgO2aN269WObGE5w/PjxRo0a3bhxw2YPLyW5cuVKJDzfKgvR9CQN8EdsbCxlLsevXLmCOeHaiMVUhIXAJ8KS1aYhCWOPlnssovp7+/bti9TjX5my5SDp3IkTJ8IU4geowQ+boZV07RYqVIhmDzEYxz+oStnpgG/lOGKFCCBLlixE56pTS/b3DJIhdCO8MJyOI7506ZJXWEQCNDMsQm3JmPnw4cMrVqzo9sNTH//QIf+iZo4ePYoO3b59u3z7uIkMB5DFH457eBGC77zzjpE/qKazZ88SPqu8ilgIrg29qLZjk9P+/Oc/B8Nmqz4FLY0GpqZXuXEF68VVZpLOGcdLwvA68O/oaUzDZmgl0rxy5crUherF1fTe3d69e8MfcXFxSn8Agi1CLgIv1al15syZ5cuXB2cHr3dmZC1btqx27dpeYRHtv1dR2WMRPI7jMXP3oBTG4yw1bEKW19qcfKV6eGn0devWNfIH6nDbtm38VRbCybD+/fv3ZaWIytxw7969f/7zn6HNHwLp/vWcRSBg8yxisUlPGN6C6rzCNJo1a2YvtGrfvj1sobp2Nb2TfODAgdTdnDlzVO8uiI+PP3fu3KhRowoUKCCD7bdu3fr888+5eHB28HqHQmS/Zc9ZxOYqKorYei0uLAK3h+e2+wEYCc1348aNNgfPYY6EhIQ7d+5Q77JhrRxHoaPZMR7IXil0Td8ahAgLsaIirCNHjqxfv/6rr74KwgjLR5DuXw9ZRDL4YiPCH4pF+MqoyxWLWGzSE4bnUJ1XNk1DBj8IFwgajMl3NZ0/ZCEt1mHUJVOnTk1NTaUqjSEXGqVYsWLYl9/eyyV4bV2IYhHVS+vGRUyuosIYOBgTE2M96h6GdyHTE//85z/j9K0V+tGjR2fPng1DEAtb9PASc8EutH6+VRaCRW3YsIE6VYMiRFj4UywwZFaBmISwiFrq4cYV+FXr1q2JutQRMR80n3W6IM2WRgnDE+B58EI072HDhlnvyymmQVA1ZcqUokWLGqX54cOH+/XrB3/wlZqyCDAWYim+qlChgjpIaAUJff3110Er0L25tFCxiNLXblzE5CqqnDlzyszFMIv4DmIkJUuW7Nq1q7VCl8Hzpk2b9unTh/I36o+ePXtmZGQQUuHIlDEkJiYSYUEtxYsXV8neOSe0h9AdwHoqCiazcOHCatWquUcq2qOJv/aSzoVZxCu4cuVKx44d0eU2Z15pj1YO4rtkPEMt/gCQBDbVsGFDIuBnnnlGfYWaTElJ6d+/f/Xq1ZXJcJFNmzatWbMmmAW6l1ene5FFMC3ZkMDpKqowi3gdykg+/PBDa4+DuJ43b96BAweoKdn6xsgf1JHiD3V88+bN8+fPR6FGRESog6jVII+wfA1YhBJQLDJkyBCZsws9u52Dx17qUrGdMIt4CJQ01ZQ1a1abulx1Xg0fPrxVq1YwhFF/oEumTZvWqFGjgQMHGq1m0qRJ69ato8pq1KihDm7fvl3OD/Ls3d5PcII7SEhIoCw8YRFKjQhX/euURSzGS8LwBDLzyl7nVXp6Os363//+N6eVLVvWaCHnzp3r3LkzCp0TjPxBJIVfa9KkCa1CRVgbNmyAV4I8wvIDIA/jIKLFbCs3Lug0XZD1eEkYZnD8+HFiIAfiQxbVvvrqqzNnzrTovLp37x48sXz58lGjRtWrV884LjJx4kQihkGDBtWsWVMdv3z5MvyRKdZI+SRHFk4BAWFkEWwDt4JSc3tRlWIR1IZxfa9xLW6YRTyE7Cy5bNkyWjlGYt15JdkPZcNUC4V+9uxZ+CNfvnzx8fEqqYmm80dsbGxkZGSHDh3UwYMHD8L6o0ePDvIIywEkA7QXLyhpGhQsLn748GHzl3LKItbjJWE4AHaBtpCRD5txldLllHlMTIyxX1fT+QOzunr1KtIc2zF+RWhFFPXJJ5+gC43J3gcPHlysWLGgWoVuD75Ks2hkEZxOtWrVZN8nzd0pKNqjKVswOU3fXkaHMIu4DZnbjviwmVhUGQmBmOw8aLQEZDhmUKdOHf4a+YOQbcyYMVQc9aIirCtXrkAzMmPbP6/mO8j6Ia+gd+/eFC/cnCVLlvv37w8ZMoSDOCybOXedQrEIYS+eyzrpnDW7hGET2EWvXr1u3Lhhs1NXezRy/tJLL61cubJChQoWpnHmzJk2bdpkzZo1ISEBgWLBH6tXr4YtatWqpawDQ8M64I9gW4VuDz7M1KtYRBIpUg0YBixC43Yvp5ZmmLmoWWV0wFrCq6jcgxr5sCc+MAOa9ZNPPolAKVeunNEMNH1V4Ny5c1H3UAK6RBkDF0RnvPfee1S90UIkwgqNIXQvrh+SQUQCTxHusi5q6dKlM2bMcO+CikUsBgtv3ryp6QlSiX/DxuIAyi7Kly9PMVpPu1JxVf369eEDyN7CNBYtWjR8+PAqVapMmjTJQpogzZOTk3FoVLo6zgXxkLdv396/f39mGSD0bbJ3xSKa7v2FADzJqaXZZ5HwWlz3IMODDsQHUVhqairUQqPHKxnNADdEdWzYsAEPFRkZaezhTUtLk318ZUWVutrQoUNz5coV8qvQ3YDFVBSLVNY2f5KRkeF4vIRvsYiWLVsKi2h6auT169e/qCOctdceVM8VRWTTLrRHIx+c8NVXX1FrFiPnmMbYsWMTExOJnzp37sxXxinv/fv3P336NFVTuXJl4/FBgwbdunUrc62x9fl+IcIipUuX1gws4skKRM0Ei1CvXl+4HnrYsWOHdJ4gICg6m+ID9f3bb7/Nnz8frW2t0HFM6enpfPvmm28av4I/RowY8f777xu3YwPoDyKszGUh/gTFsmLFijJlyhhZRKWytj7/+vXriELH18yTJ49QEXEVfu2pp55q3bo1YfXMmTN98g6ZHxJU/etf/7LXc0UbRnycPHkyJiYGC4KnjYOCmr7ZNiSBiJk1a1b16tWN38IT0dHR165d4y6vvPKK8atRo0YJf2SuCSb+2HKKEjHuugMoYl+wyMOHD0Wk49TCFOIANG7aK+VfsmRJytCmQhfxgQFMnDgxb968FkayZcsWSQe0fPlyVIWRP6ZNm0Z1d+rUiRo3Ho+Pjxf+yFwW4me8/PLLxqkoFqms3bumoiLigHfeeefpp5/26iOHDhYtWoRKPn/+vL0eXexi8+bNK1euhObXrVv31ltvWYgPsGDBAmqKoHn16tW5c+e2mLII5Wh6zl3jlEVNXxdy6dKlzGgdftq10GLXHemihUVkB2D3rsl1iKok/w+yY82aNVQtMW+VKlV27drlzacPIYhCnzRp0p///GebKUU1fXiQekF8xMbGtmvXztpIxo0bJy6pX79+Fj28Y8aMWbVqFXZo3A4BTJkyBULavn17prMQ/8NiQqNFKmv3rimxWqlSpcL8YRMocnTzxo0biZlsDntoj+zi999/x/P06dOH5m0RV927d+/jjz8m9sIuZMqJ8YRt27ZRifny5ZsxY4ZxyommrwvZvXt3ZuQPzZ8b31rsuiMsQom7Pf9d04dVMjIyZC4W5IEciYiI4EiYQmxCgqwbN27UrVvXZs8VKiExMfHAgQMNGjSYPHmytUJHgGMbx44do9G/9957RnZBoYsRDh8+3II/iLAkC1Y4eaVJKBaRFFgWqawD/XQhBUUeKHKbE3Y1fS0UdnHy5Ekiqv79+1uLck2fPEJM9te//hVdbj3lBO5B9zdu3LhXr17GpCaaPsEaf5VJ+UPz897pFrvueGsVVatWrYgaWrZsGY6w7EENezgIslDoCAj03NKlS62HBzV9hQcXefnll5HwRLUWg4dcFktbvHixMdmips/XSklJgT8etyxYHsJiKgr2IhMaNQ+mxYdhhJE87I2Z//zzz8uWLdu6dWvZsmXT0tIqV65sbRfUC0yPuP/73/8+fvx4C13OtxzkIt27dyd0Ng4oPnz4ENb5/vvvMy9/aH6mEM1q1x2ZLmLNIua3ZOdXBA74xDB/2ITRTmwOe2j6wDi0cenSJVQdrdx6biIKfeTIkdADlYWxWRgJP+/QoUPWrFlnzZplwR9EWPBNmD/cA25l/vz5kqQdFvnggw8oal+zCH4Nlfniiy/66PrBAOR4XFwcEZVj8iCo2rBhQ65cuebOnUvhW/dcgT179vTo0ePu3bsLFiywnnJy/fr1mJiYq1evQjDG1D5aqPCH5n8K0ax23ZHpIrICUZ1z9uxZ6+TJYbgEM0GW6rl6++230Qr58uWztpNTp07BED/99FNCQoKsoTVawtq1a8eOHQuLEwRY9PDKjpBh/vAEskZdkv2oCY3Yjtv5fR0ApyYDiihRWo53Lx4MoA3TIGXAHDlur9tKe6TIn3rqqQEDBnTu3JnwyJo8ZPknzFG/fn1CJevA6+DBg7i1AgUKzJs3j8oydl5R1IiSEOAPLSAUolntuuN0/nsYLsGkQpe5JegGzqxUqdIfOixOmzJlCgxRrVo1qixv3rwWRoLsIJpr0qQJtmSc+a49ytwQ5g8P8de//lXmLlqwiBz04o1oDAQBTz75JA2mW7duITbr+sqVKzTFSZMm/etf/7K3TlCwe/fu5OTkmzdv4o6EPDhobRfLli2TIVgEjfT6WpwzY8YMbhcZGYklWqymOnfuXL9+/eCnEOAPLVAUouk5SrEBCxbRPJi56BQwP6rTRxcPEhBkTZ061TF5yGkodBoxBNCpUyfr7l1NFx8o9MuXL0Mhbdq0sTjnwYMH1N369esHDx4sGt/423Hjxq1evTrMH14BJbxixYrffvsNFpGpKDIXEXvBwTldF+IUJ0+enDx5ckZGBhdEOIYYeRBOIRRwL0irGjVq2JxFIlDk0bFjx0GDBsmmgdbkkZ6eHhMTA+MiI3r37m0tPq5duwa7bN++fdiwYa1atbKQ9ZKKFFESMqtrA0YhoE6dOjg7tTVI//79PZz/7gBExAsXLiTImjZtmtcvHgxQU9oJshyQh9jJ77//7kChS1bR+Ph4TG7OnDnW4uP06dPR0dE//fQTJFGmTBkLahk9evThw4fD/OEtvPzyy4QFH374ITVL65WpKJIWHu/vyZUvXLjwySefUFk5cuQgVuBG3nrmgMPYZ0U4ZXNXQQVFHpK3zR55YBfI7uHDh9PmU1JSZFGIxWky5QSz4gR8msW3HCS6qlixIiImNPhDCyyFtG3bFgrBJESVq5mLWXR46y7EC7hXgixcW+gpdLXO48cff3Qw20oz2AlhLEGW9ALbHB6EHu7evUtbl0UhFufADfgvBDihscW4OvxBgHbjxo3QUOjBA8h469at2EjLli2VcJcJjZ5clkgZ99q4cWP0DZ9Dg/JFdtA4pc8KJ2NvwEMNmD98+BAXRMFCHpotowBLly4dNWoUdoGtYUHWwh1LHDlyJK6GOsK+LExD0zcLIRTgRpki/655BJJCaLJxcXH4HejagkVo2dIL6QmI0ahRgiwuPnjw4FAKsjSDQqex2lvnITAqdIIsLMqeQqfkV61a1bBhQ0Ita/Fx//59lOK6desoz48//thCoZ89exblHuYPH0E2pyKyxi0qFjHOQHEDxBx4WD4QdsgkyczLIleuXFmzZs3nn3+O7ChUqFCTJk3eeOMNexZx+/Zt5AKs+dRTT2ERRJb2xjzAzp07x4wZw/nt27eHRax7rsDevXt79uwJi8ydO9d6ygnyZcKECcuXL0dEBv/+H64ikBQCJCNQHh0WLOLhjCxqXRJx07Ay76YU1hCFLlMSMRWvKHRNn30bHx+fLVu2xMTEOnXqWAdZGEnfvn3xYpxgvXIK/uAWhAIQdohRdfBANqci5KpZs6ZXpvYqwSpNKDOyiJjD/PnzN27cSCwVERHhQIhr+gR0jAJJ9+qrr6IVcOi0ec0OeVy9enXs2LFz5sypVavWvn37SpQoYW0+0MPkyZOnT58OH9uccnL9+vXu3btnZGSEmCNSCDCF4G7wcVS8TH5XLHLw4EHzS0Ns4vTp05gEMTUBNdcPgf6r48eP4+WVQncwJRGFfvToUUUejhX6rl27OnXqdOHChSFDhnCyzSALAT5u3DiKETOwVujokoEDB0I8odTDG4RQSRj57C0WUYBF8JiZiEUWLVpEC6fJ0SAxB3vZehRgDpr6yZMnCYCQ761atXpCh82TYSbZCxWmWblyZWRkpM0pJ3v27IEeiKtgmnbt2lmID02f19u1a9ciRYqEsDQPMIVo+o4LkoSxd+/e69evl42jPRlR//HHH2lVsbGxfC5atCi+j9gt885/cEmhq+5dFDpnDh482AF5cGXaNwq9cePG0EC+fPmsg6xTp05RL5cvXx49enTr1q2tjWTSpEkJCQmh18NrAYl2IeYjR44Q8Krj4oNy5MiBY6pRo0bp0qV9GmmqJIzPP/88UZeaiuKVizdv3vyXX34JZhaRWoA5aLSYOcxBw3NgDpqhz+rhw4dRUVHTpk2rWrWqPeaQW8yYMQNhkT179nnz5km2VptD6yLcqQt43WbKk5kzZ3KdZs2aERZnUudjBoGnEO3RYsMJEyZM0+FJyhNw584dXK18Jk6X3dlgkf3793vtiX0PZS0SZ6EAHAwMavpIBqaCQsedodCjo6NR6JiKY4WO44NciUBtrrydMmXKmDFjMFGeoVixYhbk8eDBAygqNTU1tCdfUQsErZSAps8hxGVQEQULFjSec1kHzh1lQPlD3m3atPFRQjCV+CRPnjzVqlXzJOM1AYfFERkaCTYWMdoC/8IcjgMpAbLj8OHDBw4cKFy4cP/+/Vu2bAkBOyaP6dOn4/Q1fQdJvJDN+YogKSlJFoUsXrxY0sFZnHb//n0McMeOHSE5+GGBoKAQ7dFiQ3wfrs1zFjFCsUinTp0yRaRs9FnVq1c3r9AR3fPnzxfLd6DQCY7QNARZc+fOJciyOTry7bff9ujRAwukRvhgbSRnzpzBSGAR4rtQTZ4oO54i/nAT0CTywl4sKSXwySefqK55KJ9fDRkyxBeFo1iEgLps2bJuswj0j0i1GEsLHhY5fvz4tm3bZFtA6a1yqjk0PZbCHER2IK9pwJGRkQ76rDTDtEY+9+nTB2ku5GFzygmUgNCnlIYNG5YlSxbrcwhVO3bs+Kc//SmETcOIYKEQTZ9zcunSJWER/vqCReQunl/Q6xDXg4ZAFJtX6JAHkc7NmzcJytDUtFczCp3PeEbiMs2OQqeIRo0ahYfieV5//XXrc1avXj1ixIgiRYpgJCE5eK52PG3WrBn+wvw7wjH/0CEJAiASH/VjwCIyiFizZk01FcVVFsEDyhL34GERZQgUO+SdM2dOONJpFKXpimrPnj0UOz4E2TFy5EiYw2nFUdGLFi0S8ujbty/kQU3ZJA8eDAcSFxfH86xfv75SpUo2hTtmSDQc8p1XRgQRhWh62oDatWvDH/g4asttFvnhhx9oUkb/G5ws4p5CP3r06M6dO0WhExO5qtCxE5vRk6YLGr5FDmIG7du3t6nQR48evXTp0o8//phz3Hzt4AY1gg9FpXkSRfLDtLQ00TFUE1Xs9YBUDSLCIppbO4GiQW/cuBEMLILrJy7ZsmULrVrTDYHncTy3SiAzR6TDiiqrX7/+4sWLS5Uq5Vh2aDp5jBkzZvbs2Wh3yANJLeRh82QaPOdoetppYgub5CGjhlevXn0cOq+MCC4KUdtHJyQkeKJFCMxxymIGCrAI1T9lyhQt0CyCQl+zZs2qVatcUugyMHjo0CHezhcK/ZNPPpFFIYTPNocHv/vuu379+nFmqE5P1PRNT2NiYryV6oNSQihwNf76YsRI5b1WLAJpuWQsIkYdsEiPHj0037AItLFt27Z//vOfMj2hUKFCxYoVc5BYwQgjc/BvmzZtaJl169Z1yhyavs6DMAg/A3ksXLhQaNIeeezatYtSRQ9BD4RN9mKvuXPnElFxwRCeeWUPwUUhmoFFIHNhETyaqwFvvnz5cLXaIzNQwE2r/HR+ZhGLripR6GYMxkKhw6nIjgIFCjg2FRnzMKPQ7927B0lPnTo1W7ZsqampNvfy1PS9hD/99FPYLoRXfnTq1Im24V1fT7EnJSXJNsCaD3yxYhGZ0OhGyOWYRah3Li6ptT3kVAL/Y8eOQRtKbQht9OzZE/HkOH4SWDBHgwYNoqKi6tWrR2DklDmwCMpn5MiR8AHuBV0IwTv4lWKaWrVqpaSkYHE2xQcRFSUPc3AyQZjzUgg5BB2FaLZYxNUkvnny5KFGu3fvrlmxiBiJf1iEVrt9+3ajzeCC3333XZjMbYWu2R8qF4hCl8SuZhQ6ZXv37l3KipNtkgccA+/yFqFtJOgPr/OHAi2NSg9+FsGPW4w6YD5EOTNmzKBFDR8+3NWHF6lx5MgRQjp8N0dKliz5+uuvY9358+c3Qxuarr+xBUSwGBG2wPO88847whxOyePq1asUCFxI6AblpKWlOe74VX1cPOTmzZurVKlib0Hu559/zpMgPqDGx018KAQjhWiPWISgW7GI5mL6Rep18ODBMvfOnyxiTRvKZtxQ6MRZLil0/ODy5ct59ylTphBkISwcKHTshELu0KEDCl2ynlifxgmwS44cOUJ7egkCMSYmhsbmu37/bt26UbM4+tKlS3vd3SgWgewJC9xmEfwmJmMxdxx7kYndXL9Hjx544WrVqvEW1mIUwiAcwZ+imFUbRmoULFiQizielW6NM2fOwD0wB1cjiiL24u4wh6ZHUU7NQdMjJAKvTZs24UmGDBnSqlUrHItj8iBOkgGSr7/+WlYU2jzz5MmT2AXvGNpxlRkEKYVoOovIzEUMu2PHjhC+5iKLED5wPlG2ZotFiIBoKzSChIQED02aloeHxUEYaQPl66FChzkct3gFTCU+Pv7gwYMQldOVtwRluAmYBoWOddncy1PTxQdR7erVqyEYzzsxghmwPs0D5+t4FLRTp074MqdX41L2eEjmHDZq1Iia8np5qsVVLVu2hBHNsAjNpmrVqrhL+VdYZNy4cdYsQhvmvQhKuEVKSgp3UV8hrKXRKghnFCtWzGTYZASCA+bAEE6dOvXw4UOoq169ek2bNi1evLhJ2tD0Fk5RL1y4ENnRuHHjFStWQD9OtTtkQFhJaWBBlKE95YFdjB8/furUqXXq1HmcxYdC8FKIZpj/jjzHnbnBIhKz2GQRWuewYcPmzZtHPOVqHkacjkxaJ0qShbLPPfcclmNebQisFToyAuYwqdBp97NmzVIKHQOgxMwodOzEsUKHYFB+IS8+BNQ+Qa7RLdqEyS2eZLdzeyCWJyLGW/liPpssrpKEvmZYRDZjpz2ocxywiKbn1Hpbh6ZLBE1vwKBMmTLSMfuCDlcfm/jp7Nmzp0+flqkiSGeIDcVTsWJFnsE8c+DcN2zYwCtzHQoZi5Z5vU7JY9SoUUIesA7hlz2jAImJiVJEj9u0KwcIagrRDCyCsxZJkSVLll69epm/ggMWobn37dtXchHShoin2rVrZ32FKzrUCuQLFy5Ir64MBjZp0gTB4S2Frjkb6hCkpqai0GXPQbQOzkLWots7n7gMOxHygHJkRaHNM9PT03kY5FTIiw/Bjh07cOswpeM3JWLwyu24i2z+ERMT44tZCdIxq1iEqMtByMU5xPsSnBlZ5Pr167BI9+7dHQRDrsoLCyjaECvQ9DnKrVu3Rhm7JDgE1CAW8fXXXxP0EIfh3yWWcnwRWT3ObzGKr776SsjD3sknTpwgqCJeDMmNuTxBsFOIZmARWrmwCM3XcXY5gvq0tDTllB2wiKZ3agFJfzRixAjiIM2OHy9ZsuSLL77Iyc2aNfNcoTdv3hwtXKJEiSBR6Jqe8IoSgEofB/Eh4H2pBacve+zYMfnged/3P/7xj6FDh8LoPprNoVgEbiBo0OwLdwwK8uitw8gifEbQxMbG0sa8OHtbTAAQigltoDYaNWqE2qDJPfEI5i+4ceNGZMeaNWvu3LnTsGFDXhybMnORJUuWYET8nKqXGeoOyOOnn36CPBISEjj58bEL88gEFKIZWETT7cFMjlIhDJMsoun9Wmouioh0I9yLuSTUgpmgDVHoKGt/KnRFHk4VOlIMKXP37t3HaniQOBQ/IpsCOAZeTz5YZMdyD8OHD6cZ+G4PG2ER+AO9Lm3egkVQ0rdu3dIesUjHjh2ttUiRIkU4QpNDs7rd/hG1WBNNUSInTOCtt97C3cMZ5cqVc4M2NJ05ZNkmzNGgQYOxY8eaHDWEDJYuXYoKPH/+PK+8devWiIgIx8uqMLq4uLjs2bOHdiI4T5A5KEQzZHTQ9M5rxyxCA82TJ4+rLKLgiUi3qdC7detWoUKFYsWKuWozSqHTiLGWMWPGVKlSxekVEN0yRdWMQse84YyVK1cirSZOnBiqaz5sAllmRoIAIhj5ULp0ac/vK0Jk2rRpvlvhLyyC+0N3EnSr47hdmhNhDTaCCNB0FpEZ8BYsggThhFgdhQoVoqCwC8dDHTI0Am0gl5XUQLvT8ps2bfraa68pE3D1dYiivvnmmz179qSkpPAK9evX55ldGjUcN24cL87n9u3bR0dHEwo4/hWFRoFo+sz40Nvt1IvINBSiGTI6vK/DMYvIqJdNFsGuCMHatWvnxtCfTYjNEG2J2tC8odBhDomzCNlmzZr1wQcfmLnIunXrIA9+zn0lbnKs0Amy8GUwzeOp0FesWEFMauZMwnb54K0ZOLLdrE+TxAiLEHcrFkHLEtnky5cvS5YsxFhqLhYf4uPjrVkkV65csssABcV17t+/nzNnzpdeeun1119XdyFmovFr+jxXOVKiRAmoonLlylBO2bJlnzDA1Ve4du3apk2bYA5sgX+xeiwaKzY5U1EzzOvlHSdPnoy7cDxqqOn5d5GJvHV42MMMMhOFaIb570YWMQKfe+zYMRq6ZmARLEF1UtH+aEwEVsOGDXO8X6wDKIWO2iDUUgq9c+fOWJcnCh0jhwbcUOhq5S3hHgrdccpFAC1hJ9pjPLdkx44dP/74o5m+fopXJlBAzN66e+vWrXFPx48f9+msUG5x+PBh/K+wCBzw2WefYQK8jswcERvR7LOIfNVfx9GjR/nhjRs3zp07p76lmSEvICSiHP7ymd+6zRkCPP6+ffuIopAyCCACsvnz5yODXB01RGVSxR06dOCCIrmckgduQcjDpfSajzMyGYVotlikQIEC6Ancblpa2q5du4iA1MQqsZBBgwZhHsaY68svv6R5EaHgsvELb775puNUoBAGtCG9ukCkBnFWhQoV8AWEWnnz5nXPbESh8+R4NKXQVZxlcl7vvHnz+Izu4TpOO+txJSNGjMBOuNHjrNC3bdtG1Zt5fTUdS3YM9Apgjhw5cvAMPqUQlegBFoEbkD5yHBNQS6bMsIhAjRdKs3zCDtx7VKKxAwcO8LQyNBURESHzTVyaoCWjhjNnzpRRQ96xRYsWZoIwyAM5HiYPN5D5KEQzsIgMEq5Zs+aXX37BSFDo8Afi19j6xUIwDCOLaHpqNiwKn0v8LrkXiXeee+45CEl0CW1a05P+CmFojxS6rPzwikLn7jgRzaDQTfbtarZW3jpV6Dt37iQiC9uJ4J///KdkJ3QKom/5QAtBkXz11VfJycmSHBAaqFWrVvXq1WmNrpIxalWN0vsOikVmz54NASgTMA4NmmcR74KY7ODBgwiO3bt33717Vxax85wIegxBMzfBXSCGjFiReb0oeMe7EyosWrQoTB6eIFNSiPbfLHL27Fml0B88eEDrt7lgyppFOKGxDn5FG8JT0OYQ/rdv3+bbIkWKIMyVTudfD0MtHpI4y6jQq1Sp4qpCRw8phc6T4x1kDMMpeeAs3NgAI4SB5oN0zZypKAQ3B2FT8uorPi/TAYuj7VzqEqxRo4YapfcpFItgAnPnzs2VK5ccd8oiAwcONNqLVwBnwBz79+/fs2eP0EalSpUw3ooVK7oh5ffu3ZuUlGSc1xsZGWmy75cILC4uLkweHiKzUoj233mBcKZCGPamukdHR8M01iwi4DQR6bQ81Im1MHdbnmu6mqGBwhxKoXfs2JE4y0OFbmZer6aTB65NpsA/nmPm9gCdS74Dp1B5TdQK9vLly2fPnh23pXJ7wCUxMTGQTfDsRmOEYpHBgwcb7cIei8A0nIm90FZV95d7IHIiLMP6KKtdu3Zp+g7wtH9J/OxeD/CpU6eg7ZSUlIsXL5YpU+aTTz6pW7eupK820/e7ZMkSqfqoqCgfrfF8fJCJKUTTWYRwnraYO3duNe3KJouog/ZYxLuwVug08bZt2xJqme+qElgrdDPzejW9e5cgC7sNk4eHkD4rwccff2x0OmpHFpEmX375ZfXq1U0uIChdurT1fBDfQbGIRXRlk0VQKjJeyJmE+R06dKDVmezXevjw4blz54h1sILvvvtO5mvx89dff52SKVeunOrxczUykxUhMt/kzTff7NKlC2ZlfokVBLZo0aI5c+bINlOP80CgF5G5KUTTN6wmSLSYvCuE0bx5c2sWGT9+PCzSq1cvdbK3gM3gr9EcotDxMpUrV0YuVKhQIV++fK6qGS5CnGWt0M381jgrccWKFeEgyxMQtKrP1uvLqBFa4Pvvv1+jRg1hkR49ejjYZd0Ik91oXoRTFsEvG+0CRY6PJnwhFuFbRAMhv4j1LFmy4Iil71d71NeHCWRkZAhnSILqDz/8EM4oWrSo253AiBieee/evbIihCeE54Q5NNMGtXTp0mnTphHVEU6FFwl6F5meQrRH89+tWcR6YJC/I0aMmDFjBifv2LGDMET1C7uB69evI88xG2hDFHqpUqU8VOhEbUaFPmjQoHr16plU6LLOg5fFl4W7d70F3K70QPLB3uwpjkvmK03v0Vq7dq0ZJ4XbRVl692mdgrcgqqBpOdAiRhbBQHDZ0dHRtPAjR45QFDbTTeLQafCEShBG2bJlub6HA4cYAiIe2aHmm0gqGuFdk9eE/nEOkocUi5g7d244sa7XEQoUotlhEXvTS7CHqlWrjh07tmnTpjTNJk2amOzXevDgAQr98OHDKHTaNy4bgyTagjBEoavd0/ys0E+cODFz5kwUOi4prNDNA7Ho9BxK0kwfoCw4l+UjycnJZiiE9kObMfOc3gWBhaQLMskimh57vaND/qVNXrhwAXPIkydP7ty5rccO3QOCY8uWLQiO3bt3y3wT4qcOHTogm1y6OAW7YcMGtDhRFKYN97gxXy4MkwgRCtEMLGJcSGiPRTgBbYvXJuRv164d0ROhE8aA+9YME96///77GzduoDaQ50gNmibfojOKFSs2YMCAojrcHnIXhQ55yIoQUehYqUvps3gLhPmmTZvUcnSXnuFxhuz34MU0gm+//bZQCArSzPlmCMxHUEnnrFmEBm+TRSxQuHBhDwlDAA8d0LFnzx5Zf/Pee+9FRUVBG9L969It4J7ExMTVq1eL7Bg+fHh4CNDXCB0K0R6xiPVCQntT3SWwkum8iPSUlBRrkV6xYkVNn8KPvUEzr732mucKff/+/cuXL+em2bNnp4kbFbpJXL16ddasWTK1F1MZNmxY2FRcBQVOpXvxgkTN8sFiCyZ74O6ONxfxKeyxSJs2bXDrsAhcwmdf3PrevXsycIiUF9qg9WKJgwcPrlChghvGlZ6ePnv27LVr10LexFJTp041ORwVhucIKQrRHrGIxbQrxwumXtUhMxeVnrDgCQ9FOiIGg0Ghp6amEnuKQu/Vq5daEWL+yklJSUqhh/usPEH16tVNTur1ERCgPXr0COAD2GOR6OjoIkWK/L/2ziYkqi6M4yd4ty1qZbWpQIuCiGqTlJVSBL1jhGkfr32puejDRR9oYxgIzkIJN9nGEKXCKCJooo+Bymh0IzLT0BciRS1q3lVG1Pr9c588XPSd63hmprlz7/+3kFEG5zL3nOf//O8553mgIrFYrKWlJZP1Qg2svKwaIn96/fq1surIwWog4TOrI6es87n4DgcHB3GdmA579+7lDt0/j9ckRKWhImm2n8uQHz9+jI2NYcJAOZBqSS+2M2fOVFRUzOlRlfDmzRtcNh16FikrK0PEmbVKVSgUkhe1tbXO4UkfH0mnlJbUDZTK03lEq8jVq1f1jl41VUqutbX12LFj+/fv1+eu0ufnz5+y2WR8fBxT4Pv371JHDuMfsiSLQGZpmSjHrVu3YOMk+RsYGOA6eb7woISoqepyqVQEIThHxRsgGw4OXc19zsCh37lz5+bNm3ToWQdBB0MiHA47R5++vj5Z4cDX7nz4HNZQXqRTSgvZQJoVunKNVpHOzk67iuDLQZiWUnJIXwKBgJSSS2VKENBFNoA+DrJ69WqMfGhGSUnJihUrMnHz7969k7Poohzl5eXwSVlcyiJmeFNC7BUdZqoIcquamhqE9dLS0sw/C0mWnLyFbMgZgqw49EgkgqlLh55TkMBCIZxbbK1bt04kBGmHg4TAVcjblPWIzPlzkZLfvXu3vb197pecE1KpiJoqJTcyMhKNRmWZHUg+JGBsY+TrX1etWiVHCIuLizOsIyc8ffoUyvHo0SOYPPEcUDV6DvfgTQlRjipy7do1TJXm5mZplu5co3cmyWRSUq2xsbG3b99qh47JhskjDzEyd+gLFy6sr6+nQ88pEGYYVpg8h51sTU1NMIJ4AYVobGz83/olSB10EzMMsFn3xfX09CjryZj5pWcbe0u3aSpi39H76tUrWA0RS71MuGvXrqKiovnz58tmE2U6/jWYCKOjo5gLkK5v375hTp07d66srIxzwYV4VkJUahWRA4aYDP39/QgiK1euxMyxN761IxUYkxbQDDh02dq7ceNGCMbBgwfxc/HixSqDaUOHni9g7I4fP37p0iWHoL9p06bt27dLjZPe3t7JyclpvR2hQJAZXXtRCu87gPFz+fLls2fPuuEplh3d0k3NUBGNzBHde2PmxpNMePbsmZRfTCQSSKGqqqowbfnk1uV4WUJUahVR1mSQjmxPnjyxb+fVJn18fFzUQoDPgFoEAoGSkpLMt/YCKdvw+PFjOvQ8cvHiRdx62AKHh1RwIRhCslVX6vLifi1fvlxZdWfthXsRgmfd5tDR0YGf7mzzpUuXqtQqkl3wBcpD4Gg0qqzDOvv27cPXyIlQKHhcQlTqStcCYsEJC3Ebv379mpiYEFXYsmWLFHif1ogtk2zry5cvdOiuAn4CMb2trc3hLsgQgl+RJ1rKeqilVz4ExD54i1nvIwJlV1fXlStXXJtZaxXBjICK5GLXicgGJsLw8LCyNrBt27atubl58+bNrv1aSCq8LyEqdaVrO1LvHfKg6+Bmy55LmxBMGNidT58+0aG7jWAweO/evbq6OgySVHcEf799+/bnz5+RIA8NDenavVJ5sLKyMs0GukePHoXYuNOCaKAia9as2bp1a0NDw4ULF+a6WDiTr1+/xmIx+6EQkY2WlhbKRqHjCwlRqWuU5g5JtRBrZHcvAkdjY2MgEKDhcCFSefD8+fPO3T5gWYIWBh8B/cDwU9ajMMOr/INglH748AHG69SpUwa7TmR3r1STk0MhyJzWr19/4MABuD0eafISfpEQZVORmpqaXLQM0YdCkG1ph75z585QKMS1cZejKw+qqaOp2UX0A0EZn1IoSbcYr2g02t7eDiFZsmQJov/atWsxcYqKiuzvTCaT/1rIlhNd712sxuHDh+FpmDl5FR9JiLI91EZWZe91aIzs7oVsvH//Xhw63EZpaSkdesGBGDcwMHDkyJHJycne3t4s3ju7fhRcJIVjiEQicNLXr19//vz54OCgw5sx+KEWhw4dgmWh1fAJ/pIQNZVb9fT0tLW1PXz4EI5kx44d6QuJHAqZmJjQh0Lg0CsqKujQPQDMongRRPy+vr6shHtk8bt3716wYEEh6ocGV97Z2SmvISf2nYoCR75v8Z2ECCdPnqytrZWWpd3d3bDb4tAXLVqkt2zJHq158+bF43G8li6eMnmQbWHOBINB5Fw8NO4lECtjsVhDQwPubEdHRyZVLDFU8B+6urqqq6uza2vyS+EKIckFPpUQNdWyFDHiwYMHL168uH///rRtmho5BACTcfr0aT7V9TzICSKRiPhUOQM4VyHRDdXxOhwOcyWMeBj/SoiA0PCPhfw6zaRDLTyTPJI5YfepoKqqqrKy0nl9CyPn5cuXyEXgOdg+kvgEv0vINOgwiEb71Bs3bvT390v9gg0bNixbtky6W2ri8fjHjx/l+Hp1dTXbRxL/QAkhxAmp8Q7EZCQSCQjG0NCQ/T1Lly7ds2dPd3c3V5WJ36CEEJIW0JK/LfJ9IYS4CEoIIYQQQyghhBBCDKGEEEIIMYQSQgghxBBKCCGEEEMoIYQQQgyhhBBCCDGEEkIIIcQQSgghhBBDKCGEEEIMoYQQQggxhBJCCCHEEEoIIYQQQyghhBBCDKGEEEIIMYQSQgghxJDfEhIKhfJ7HYQQQgoF3bjzt4S0trbm7VoIIYQUJn+Fw+FEIpHvyyCEEFJgBAKB/wBhdGF6s5mvSQAAAABJRU5ErkJggg==" name="AUSLE" align="left" hspace="12" width="171" height= "171" border="0" id="AUSLE">

Aerolizer sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. Modrý vrchnák, ktorý chráni náustok základne inhalátora

 2. Základňa, ktorá umožňuje správne uvoľnenie liečiva z kapsuly

Základňu tvoria:

 1. Náustok

 2. Komôrka pre kapsulu

 3. Modré tlačidlo s “krídelkami” (vyčnievajúce bočné hrany) a hroty na každej strane

 4. Kanálik na prívod vzduchu

Pokyny na správne použitie


morri4GN95Up2YIckR8ug59Y55LiYmxs7OznQ9N2vWrHfffbevr49mkIuNDRs2iKQzmRuuS09PJ9WJFpIcIc+cOXMaGxv1mUjGPOfm5lZfX888Fx0dXVFRMXjwYP6qaXASExNzc3PNcsFcW1sbS9umCCovdBV+A04HkfhJdaKFJEfI4+PjExgYqK3kHj169N1333GXO1H0XFhYWEFBgQl5bvHixfC9We49ffv2bZo0wS9MdR0dHevWrcOPWVlZNKArEkhyhDz4cx0zZoy2C8ViY2MvXryIP2zOZPHx8VevXjVpz61Zs8b8wlxfXx9dntRA4PvPxuqgOmtra5qBKQZIcoQSYmJiEMXw56r5r9y5cycoKAgRgTMZwA38yDxXUVHh6OhoWp5btGiRq6sroq05nZU3NjbiExG6FuYMNy3Fw8MjICAgKSnJ/DoDTAiSHKEE/JVaWFjU1tZqfp3iV155pbe3FwJDA6rKc0C21KAvgS/27duHs3KtfC9yqqurTXe/QJhDt2urGh/8Ed24caOsrMzJySkuLo6uiC0UJDlCOdu3b8d5qIuLi4YnocuXL2d7l8iZjPOcv79/c3OzyXlu8uTJzs7OW7ZsMZtOS1PfL9C0trTFHwXOFHNzc8eNG5ednW3Gu1uIFpIcoZzRo0fjb9LT07Ourk4Tz+F0df78+X5+frdu3VLlOXY0VhobG5ufn2+EF6I/GzZsgOxdXV3NYNYcgoW7u7vQtdCd9vZ2KysroWuhHfjzwRnSsmXL1q9fn5OTc+jQIRqoMyYkOUIlbOeRiIiIvLw8TTy3efNmOZNlZmayaZZKPZeSksJKxc+JEyeQ5yorK006A4GioiI0skLXQnfwhbS3txe6FroAsZWXlzc1NQUGBuI8gwbqjAZJjlAHW0gQFBSkyaCUUpNJniwnQClOY/39/ZWWihy0Rx999NG6deuOHTtmum1TR0eHRNraCl0R3cHXxqQHt2bPnn3p0qXc3FwnJ6e0tDTa1sAIkOSIfsDfYXt7+6pVqzS5xhVMlp6eHhISotRklpaWSBJcaVVVlYuLi8REPDd58uQtW7Zo3n8rQnbv3o30LHQt9OLWrVsm+ubLAk8vW7YsPj4efw60os7QkOSI/tm2bRva93nz5mkynGBraytrMqQ3dnENZjK50tLSUtlSkYPGKCoqCjVHYDW5hqmpqamzs9OkhxX7+vpsbGyErgU/QNXc4nFra+vMzEwzkLc4IckRGpGYmOjq6hoYGOjv79/vRUDUm4wr5XpBTchzixcvrqmpYSsiTMtz7IpTQtdCL8xvhR9bPE7LDAwKSY7QFDacgD9IqMvd3b23t1e29MCBA19//fXcuXODg4MlMiaLj49n/ZxKPcf1gqJ08ODBeLAAL0xL9u3bN2HCBLS2eC2m0irV1tZaWFiYdIwDV65csbOzE7oW/MOWGWRkZMybN496L3mHJEdoB9tPC41mTk6O7P07d+708vJCu3/t2jU5k0mk28tJpCaDHuQsKFfq4+Nj/BelFUixFRUV4eHhXV1dGnbhCktfX19aWhrqLHRF9EX9rBOT3v8PX6pt27ax3ksHBweae8kjJDlCF3DiidPqkydPcvc4OztbW1uznsnp06czVyk1GRIbV5qbm8smmMmmPfF7btasWaGhod3d3SkpKYGBgbgt5kiHiIAaitzEmtDT06Om6ff3979x44Yx68M7sr2XNPeSL0hyBD/MnTt3z549mZmZ3AgcZzKclrJ+SEWT4Y8Zv8KV9vb2RkVFSUzBc++//z4iKcJcXV2dmK9n0dTU1NbWJpIN2PQBL0T9MnazmZPCei9p7iVfkOQIfoCWCgsLIyIiysvLJb81GfuXM1l7ezu7raYUaU/8Uwz2798/f/587noW6enpOTk5iK3iOQHv6+tDhjt37pzQFeGB6upqV1dXVaUmdE1LTZCdeyn+/nCRQ5Ij+AFa2rp1K9p3NpfkwoULakyGxKa01NrampUmJCScOXNG5Be3REv05z//efHixVZWVjjd5nbORKSDWqA9wYdVgoKCUBnzaCKPHz+uJo+a4uW++oX1XgpdC5OHJEfwBtf3aGFhwXomlZrM3t5eTSmaqry8PBsbm5qaGjZFRcywM25PT092xS+2cybyU2lpKe4cM2aMn5+ft7e3ILbbsmULwo0Ie1B1AGcPU6dOVfMASG7FihVGqw9hQpDkCD7RxGRRUVGyFhwxYgTbT5yVIgDBECtXrjx79qz4JQdGjRpVUVHh7+/PXdkSSouU0tHRUVJSgiwF282ZM8fV1dVo4yu1tbWoz6VLl4zzdIYGZzw4XVDzgNbWVk2uyEMMQEhyBM9wrpI8mWmSkZExfvx4W1tbpaWQQVFREVf66NEjlHp5eV28eFG4F6EdUNfx48fXrVsXExMjm5xwP+thQxBpbGzcvHnz7du3ITwELAhvtBTeKwOzdnV1paWl1dXV8X5woSgsLFTzcmivc0INJDmCfxRNFhISImuya9euqSpFehs8ePCnn34aFxcn4EvQFvjs2LFjnp6eaHAVJ55AZmx9oUQqvCtXrjQ0NNTX1/f09KB1Rq5lkya4iRU4mvoezqamJnajvb0dz9jb29vW1saOZi0F4VLwEUG+wDuGMwM1LwcnEOY064TgF5IcwQ/Xr19vbm52d3e3tLSUSE126dIlVSaLj49niY2VdnZ2yllQ/EsIFEErjLQRFBQE8aiZIsECHAIftwtrtxSICuZj9/R7hTO06WzvUDwpU6MZLBJQxZ49e9T3VeJ9UzPxkhjgkOQIfoiOjkZLnZOTw7mKtdScyVpbW2VNJlvKMpBsqYnC5luuXr164cKFGm7CJ3miPYl0iT27x2x2IeeF8+fPq1d4vw8gBjIkOYIf0KBnZGRUVlaqMhlSjpzJuNIrV64olpou+/fvP3LkCCIdreTVn363MsepFQ3IEWogyRH8MHHixIKCgubmZqUmi4mJsbOzU+U5dlF/rlT8K+T6JTg4ePLkyWFhYSK/4pf46Xcr88bGRvWdmcQAhyRH8MO7776LM+7S0lJNTBYdHV1RUcFMplgKN8CXpu45ZLhTp069//77WnVdErI0NTVZW1urn4NaVVW1fft2o1WJMDlIcgQ/WFparly5MiUlxdXVlbkqOTmZc5V6k6H07t27XKmTk1NsbGx+fr7AL0lvILZ9+/adOHECr0icV7YUOf3ugdfX19fS0mIel3QhDARJjuCN+Ph4WVfJmQylV69eVVUKB+BHVlpYWOji4tLc3MwWiZs6b7755qxZs9asWVNcXEyRTnPYMgn1e+DV1tYGBAQYq0aESUKSI/hk8+bNnKvkTAZwgyutqKhwdHRUVerl5VVSUmIekpNII11paenJkydpA2jNQYzLyspS/5iqqqqNGzcapz6EiUKSI/hEzlW4jRuqTAZUlc6dO/err74S+tXwzBtvvIFI96c//WnevHkpKSmmvk+3QSkrK7O2tu53bqqfnx/NXyXUQ5IjeEbWVa2trapM5u/v39zcrKr02LFjzs7OQr8U/hkyZAjC7jfffJOYmDhu3Ljk5GQaT1Kkr68vNTUVX49+HymeXY0I0UKSI/iHc1VgYGBdXZ0qk3l6enKl3EwTlMJwaODGjx8v9OswFJMmTaqsrDx16hReeHh4eGRkJA3UyRIREZGdnU3vCcELJDmCH2AptNoLFy5kEymVmiwzM1NNaUpKCnc5K7MZjVPD66+/7uXlVV5ePnXq1JUrV5LqGLm5udbW1jQTleALkhzBD19++WVQUBC7VLwak8mW5uTk+Pv7Ky0dOCxYsACqQ4ol1TF8fHyoC5fgEZIcwQ8zZ860sLBQNFl6enpISIhSk1laWhYVFXGlVVVVLi4ukoHnObxLa9euxftw+PBhUh0ZjuAXkhzBD3Pnzo2Pj4+OjobJ7OzsJE9cZWtrK2sy3GY7DCgtLS0tZRe6HGiek0iXGcTExERFRVVUVNjb28+bN4+mpRCE/pDkCH6AuoqLi8PCwhRdpd5kXGlQUNDp06cl0ks2T5gwwSS2BTcE/v7+vr6+n3766dKlS59++mm5jVgJgtAKkhzBG1zP5KVLlyRPNh+QMxnSHtteTmnpqlWrUNrV1ZWZmcltTTcwgefgtqtXr+LUITY2Ni4uDu/YgO3DJAidIckRvCHnKokKk0mebKMqm9jkSgsKChD4YEQBX44YwNuCd6+3t7empmbKlCnz589fsWIFrSInCM0hyRF8otRk06dPZ+NwSksHDx7Mlebm5rLlvQEBAadOnRLwhYgKvEWLFy8OCgpqbm7esWNHTEzMggUL8NbRiB1B9AtJjuAZZjK2xZdsnuNMlpSUxCKaYqmTk1NmZiZKx44d++OPPwr3IkSKo6Ojvb39w4cPGxoa4Llff/01NjbW29ubujEJQhUkOYJ/YDLmKokyk7F/udL29nZ2mysdP358dXU18p9wr0DUPPvss/PmzfPy8rp3797Fixc3b95sZ2eHswqyHUEoQpIj+KGmpubs2bPLly9nFyuRM9mFCxfkTCZb2tvbK1sKR9JonCa88MILzG0//PDD559/npaW5uDggHtcXFyoJ5MgGCQ5gh8yMjJ+//vfL126FBlOzmQWFhYszyn1nL29vWIpoRXPP/88VPfGG2/AdjifSE1NHTZsWGhoqKurK12knxjgkOQIfhg1atT8+fPlMpl6k7F/o6KiZC04YsSIgXDhSgPx3HPP4VOYN2/ew4cPm5ubN23aNHjwYA8PD19fX8Q76swkBiAkOYIfPD09jx8/zrZHgavQtrIreDGTsTE5ZjJkvvHjx9va2iotjYyMLCoqYqWEzjz77LPOzs4NDQ1LlixBnquurk5LS0O8w4eC95ziHTFwIMkR/BAcHHz48OHc3FzmqoSEBM5ViiYLCQmRLb127ZqqUkJ/ZkvBje7u7sbGxt27d7e2to4ZM2bOnDnUn0mYPSQ5gh8Q3djaACsrK6Umu3TpkiqT4bcePXrElaIJTk5OPnbsmJCvx1zo7Ozkbo8ePXqpFIky4dnb29Myc8L8IMkRvCFnst7eXlmTseueyJpMVWlFRQVMWVNTQ5NQ9Afv87hx48LCwuQWjysKr7i4OC4ubtiwYQ4ODkh4dnZ2NEWTMANIcgSfyLoqLy/P09NTlcnq6upUlV65ciUiIuLs2bMkOf3x9/ePjIysra0NDAx0dHRUelUwWeH19fVBePgIcnJyenp6EPKY86ZMmULzVghThCRH8AznKkQxVSaLiYlBUFBV6ubm5uTkxK7yTOgP5MQc1tTUhLgWGhqalpamauU47vSWkpiYKHkS8qqrq/HR3Lp1a+rUqeQ8wrQgyRH8w1wFe9XX16sxGVcaHR1dUVExePBgVoob+fn5CxcuFPZVmB9sBgq8VVpairfd3d09KipKfZ+kbMgDHR0dXV1dDQ0NzHk2Njb4HK2k0HgeIU5IcgQ/3L9//969e9wSN0WTJScnFxQUcCaTKw0LC+NK46UI91LMHHgrUUpZWVl4eLhEGqw13LJuihQu5/X19UF77e3tFy5cIO0R4oQkR/ADGkq0d2gBZU328OFDNSa7evWqqlLCCLCIhk9t9+7dum1Zhwdz6xMY3VLapXDas5ZCnZyEIJDkCH7AST28df78eVlXbd68GT8qNRnADa60oqLC0dGRPGd8IJ6DBw/i42N9mMOGDWNOYmlMWy2NliKX4Zqamnp7e1knZ09Pj7u7+/Lly2l9HmEcSHIEP8ycObOtrQ0mw5m7KpPhNm6oKgWypUK/oIEFTBYpRSKTxrq6upiWOPPZSdF2aQFzHtfJWVtby9bnke0II0CSI/jBz8+P9X3JuUrWZGjXVJX6+/s3NzdzpbQSXEBk0xjTkuTJlJMrV64UFxe3tLTgVMbBwcHe3h7O09ZSbPamRGo7ZP3bt2/HxsZyc1sIgl9IcgQ/ODk5zZ8/H6q7deuWKpMFBgYi6qkq9fT05Eq57egIkcBNOeHuaWpqQtpDJjt37hybb6LtqBuzHZvtyVasI0rSoB3BLyQ5gjfYCJysq7hMpspkbJqlXGlOTs4yKZaWlkK/JkIlslNO2BLy6urquLg4iXQFOoSn4exKNtuTrVjHF4CtXifVEXxBkiN4Q6nJUlJSlJqMlUqeLCdAKdyGBo6VTps2bd++fayIED/cEnLJE+Gxi4Q5OjrOmTNHky3LuRXrZWVlpDqCR0hyBJ8wk3l5eakyWXp6ekhIiNJS5LaioiJWijbuo48+EvKVELoiK7yOjo6SkpLU1NSpU6eyUdt+f51TnZOTE06JuEFBgtANkhzBMzAZ5ypmMjs7O8kTk9na2sqW4ja7QKVcaVJSEl0d2AyYMmXKNinMdtnZ2ch20dHR/c5Vgeegydzc3OnTp9O0FEIfSHIE/8iZrLS0lF2UWannFEvPnDlTU1ND+4ObE8x2kiczKtkOFerVhUTIxuri4+PxhcnKyqLFBoQOkOQIfjhw4ABb7r169WrJb03GLrWs1HNov9j2crKlyILBwcECvhbCcHAzKtPT0xHs+k1pUB2+IU1NTWFhYe7u7oj4NFBHaAVJjuCHnTt3enl54d+7d+/KmWzVqlWcySAwtjaAK5U82UYVpRMmTCC9DQRGjx7NLrPCOiRTU1PVXzxz9uzZOFXCg5HvoUYNr7RJEBKSHMEXzs7O1tbWrO9x5MiRcnlO8luTsXE4paWwIG0jN0BgHZL40JHqcnJyDh06pH4gNjIyEg+OiIgoLi7evn07jdoSmkCSI/hh7ty5e/bsyczMZJ4bMWKErMn8/PwkMiaTSLcRZ6VJSUks2ymWEiKHXfGyqqqK/cguAKbh7zY3N3PDrg4ODvjX0dFx06ZN6i8SjaLy8vLa2loPD4+4uDh2HTKCUANJjuAHaKmwsBBn2WiDJAom465gomgy9i9X2t7ejtvIc2x1ASFO2PW4W1tbQ0NDjx07ps84Gduvx9fXt6GhoaurKygoiNuyx87OzsXFRfHg3t7euB9fNvhVz2cnzB6SHMEP0NLWrVuXLl3KRuDQWjFvKTXZhQsX1JT29vYmJCScOXOGLtMsTnJzc3FCExsby05Z9ITt1yN5ch1nBltRDu2lpaUhHfr5+eFLIts/yUU6GqUj1EOSI3gDzY1sYuvs7FRqMgsLC9Y4Ki21t7fHQSoqKmpqamgSitiAe5C0HBwc6urqDJqf5C6hApmFh4fjm7NixQpZn3GRrrq6Gl8binSEIiQ5gk84V1lbW6s3marSqKgotGUrV648e/YsSU5UdHR0hIWF9TsTkne4K36xhQdIkMiRXOxjkQ7h0tPTs6CggNbSEXKQ5Aie4UxmZWXFmYwbY2OlbEyOlWZkZIwfP97W1la2dOzYsT/++KNgr4FQAIbz9/evrKwU0CJs4QFUt379+pycnLy8PC66RUZGurq6wsGhoaE0G4WQhSRH8I+iyRISEoqKiuRMxpWGhITIlsKIJSUlvr6+wr0C4jf09fXBH8IajgOq40bjZKuEG3V1dTijWrhwoaz/iAEOSY7gh+vXr9fX18NMbH8cuOrevXtqTHbp0iVVpW5ShHsphDwwBxKSGAzH4e3tbWdnFx4eLnt5MHZ5lLKysqCgILoMGMEgyRH8EB0d3d3dffjwYc5Vq1evvnv3LmcydrlCrpRdFYWVZmZmtra2ypYS4qGpqamzs5OXiZT8gkh37Ngx+Exud3I4D/cgetKVnQkJSY7gC5xEZ2RkVFZWqjJZXl6ep6en0tLS0lJ23UvynAjBx3To0CGha6EcfOuQ2OAzudmerOsS/uvq6qLNegY4JDmCHyZOnFhQUNDc3KzKZDU1NYomY6UxMTE49SbPiRDEOGtrazFfQAs+Cw0NxQkW2+WAA847ffr0Kim0umAgQ5Ij+OHdd991d3dXmsmYyXBPfX29qlI3NzeuNDo6uqKiglaCi4Hi4mJ8HELXoh8iIyPHjRsXFRWlKGM2RMc2dSLPDUxIcgQ/WFparly5MiUlxdXVlTMZd9USRZMlJycj+SktdXJyio2Nzc/PF/YVEaC1tdUkpm+kpaXt2bNHLswx2LAcTUUZsJDkCN6Ij49/9OiRrMnCwsJkTfbw4UNVpfjdq1evstLCwkIXFxfZC/gSgtDU1IR0LnQtNAImy87OVlNqZ2cn+Do/QhBIcgSfwGScqxRNtnnzZvyotBTgBlfq5eVVUlJCkhOWhoYG5HKha6EpY8aM6ejoUOUw3A/DwXPnzp0T8xAjwTskOYJnZF0Fk9nY2KgyGW7jhtLSuXPnfvXVV0K/lIFOW1ubCe15NGfOHFhZTVBjngsMDKTxuQEFSY7gGTmTAVUma21tVVoaGxt77NgxZ2dnoV/KQKe3t9eEOvfs7e2rq6vVP4ZNxYyPjxfhsj/CQJDkCP6RNdmtW7dUeY6dUyuW5ufnX79+fcSIEUK/DnMAaUzoKhgJCIzNYFJPZGTkqlWrcnNz6RKXAwSSHMEPK1euvHjx4vz58zdv3ixrMjZ7mzMZIppExoKypZmZmVwjRevk+AJvONvhT4ffxQkK7/UxHJr3QOLdmD59upWVFe1CNxAgyRH88O2330ZERFRUVGzcuJHNc1NqspSUFGYyVoowJ1sqebKcgOCL8ePH5+XlzZkzhy5wJQtbqQLPmVB/LKEbJDmCH2bOnIl/lZrMy8tLqclQunv37pCQEPKc4Xjttdf8/PzYldW09dywYcMMUylDoXn0ROyrrKxUvB4YYX6Q5Ah+mDt3bnx8fHR0tKLJioqKZE1mZ2fHldra2sqW5uTksOaYPMcj+Dh++eUXHTxncpKzsbHR/MHIcLGxsXQxFLOHJEfwg4+PT3FxMTs1rqqqcnFxkagwWWlpqazJlJZOmDCBtgXnkTlz5vztb3/TwXPd3d0mtKqsp6dHq8fjrejt7aXJluYNSY7gjfT09H5NFhQUdPr0acmTrQnkSllz09XVlZSU5O7uzramI3ghMDBQW88hApqW5HSInmyypc5zcwjxQ5IjeINzVURERHl5uUSFybgGRWmpRDr5raCgAJqE8wR8OebHO++88+uvv2ruOSsrq4aGhtmzZxu+ajzQ0dFhbW2twy/i+4bvZFlZGc3NMUtIcgSfKDXZyJEjV69eLVEwGSudPn06u6yGbGlAQMCpU6eEfCVmCj4IzT1nZ2dXVVVllHrxQE1Nja+vr26/m5mZ6enpKdF+bg4hfkhyBM8oNdmIESNkTebn5ydbKpEO6bHSpKQkBLixY8f++OOPAr4K8+D27dsPHjyYPHmy7LpD5GwNPTdlyhQcweC15InKykqd90cdOnQou5gqbtDiOTODJEfwD5rU3Nxc1oAqNRlOnFlXpGIp/h0/fnx9fT2tB9efn376CTEabzWScWBg4O9+9zt2/8qVKzX0nKOjo5qrHosHfN/8/f31OQLzXFBQEC2eMzNIcoRBcHJykjVZV1cXu82ZTCLdXoeVXrhwQbbUVoqAlTcPLl68iH+3bt0KS2VlZX3xxReRkZHcGxsWFqaJ53x9fUtKSpTu0yYeuru7CwsLoSg9jwPP4Y2iHXnMDJIcYSjkTNbZ2anUcxYWFizPyZYS+nP8+PE333zz2WefnT59enZ29u7du5OTkyEtbm1GaGhov57z9vaOjY0Vs+T6+voQUgsKCnhZ68btyEOeMxtIcoQB4UxmbW2taDKu1N7enjzHL2ijf/jhB05dzz33XGpq6smTJ48ePfrNN9+sWrVq5MiRuH/FihXMc2rGogICAkQ78xCG8/T0hIZ5FBJ5zswgyRGGhTOZlZUVZ7LBgwezq6KwUhYmWGlGRsb48eOpu1Ifuru7P/7447CwsOeff/5f//oXd//8+fMdHR3379+fkJCwYMECZjW8+fBcSEhIfX290jY9KirKw8NDhJLjDMd73chz5gRJjjA4iiZDI1tUVMRMhtJHjx7JlqLB5UoJbfn5558zMzOdnJzQ9P/yyy9ypYh0iYmJp06dKiwsvHz58ttvv21paYmsBi+iTW9ublbs9Bs9ejQkJ7Yw19TUFBoaildhoGV85DmzgSRHGAOY7N69e6pMFhwcfO3aNa60s7MzOTmZbcpDaMv27dt/+umntLQ0NY/x8vJiuxOkpqYuWbLE1dU1Ojr6ww8/VHUhR3wcgYGBIpEcAhzifltb27lz5wx6NRbynHlAkiOMxOrVq+/evcuZrLe3V9Zz7LonrPTQoUNWVlY1NTU0OKcte/fuxSlCTk7OoEGDZDsqFRk1ahQMV11dffToUQgD5xnh4eH4RaUXcoRL0NZv2bJF54VofJGbm5uSkgLjsovDGRrynBlAkiOMh6zJECOQG5R6rrS0NCIi4tNPPyXJaUV9fT2afjhg7Nixih2VSnnrrbfQdhcWFm7duvXNN9+E6vC5rFixQrEPEHpj16YRpK1HesO3AvV0d3dft24dzpDmzZt369YtGxsbNzc3Ozs7FxcXA+0kwDzHdq4nz5kiJDnCqHAmQ1Bj15hQ9FxMTAwarxs3bghcV5MCAQ4JbOnSpWj9NTQcY+TIkQkJCSdPnvzkk0/wKfz+97/Hp6A0J7EtcI28MU1HR8fu3btbW1sRpxSfGvLDAxoaGpBBe3p6oEBfX1/eR+ngNvZdNcQkF8LQkOQIY8NMxqbzcZ7DyTLbcwClgwcPzs/PX7lypdA1NRkeP36cnp7+0ksvRUZGamU4jtdffx0nFmVlZT/++OOZM2cgD0WToa1PTU01zgZsUFdJScnx48enTp2KZKlqiwBUY7YU1o9aW1tbXFwcGhoaEBAQFRXF44gdd90vCV3f0tQgyRECwDzn5ubGeQ7pDUEBepNI1xjQ/gNasWvXrp9++mnv3r36HASSe++995Dh8KHAMUrzkLe3N5u4bwjP4ciNjY3V1dXnzp0bNmwYYlNSUpJWz4LqWVhYzJkzJzs7OzMzc9q0adzmO2zJip0U3eTHPBcREdHe3i7m1fGEHCQ5QhjguYcPH8p6jg17MM8RmpOXl9fQ0ICs8+KLL+oW4ziefvppeAKfiJrHIMeguXdycuJl+n5TU1O7lNbWVgjJwcEBhkN6w4vSUG/sCBcuXLh9+zY7Ajy3c+dOiXS+DOczPAz/4o1C1MMjkfbYEnitaovHl5eX0/5zpgVJjhCMzZs3Q2yc59Bukue0Be8bmt309HRHR0f10yk1RJNtByBC5KHw8HDoZMWKFZpkIzZ4JpFqRiKdI8OmjcBJVlZWrEOyrKwsNTU1LS2t3/7A7u7umpoaiK2lpcXDwwPRbfv27errwHzM/kVlamtrcV7l7++vw3xRVDU3N3f69OlGHp4kdIMkRwgGZMbmMjDPVVZW4gZ5TnNu3ry5ZcuWgICAN954Q88Mx3H58mVNHgajnD59mk36qK6u7uzshPBwf29vr+zDcCd3D9dhiDsjIyNl9YCYNW/ePGtra6Wr0TnYQN358+fHjBmjidhUgadYKgXvnm6uQv3xKoKCgrKysmjKpcghyRE6Itec6Yas51pbW6E68pyGwHBr166FGzZu3MiX4f7xj3+wvKUhU6To84xIb0VFRdDboUOHVBkLuW3Pnj1sEoqfn5+2A3VqQIxzdXV1cnLSYV05HAlhIwsa7qorBC+Q5AhdwKl3Zmams7Oz/ofiPBcYGIhzaua5/fv309wTNfz0009o662srFJSUng8rP671WgIN3kSMVSV3linYnZ2NnIbv26TBX6qrKxk3z1tjw/BI3p6enqGhoYi2/FeN4IXSHKE1qCFQqPDY9LiPMem7eHU3sfHx8PDA6fYfD2FOQHDIcOxLYqeffZZvmLc/fv3EWjmz59/6tQpXg4oB5s82dDQcP78eUdHR19fX1VzFHEKVVxcjMrExcVVVFQY9NpdEqmrYKmIiIjy8nJtf5dNucQJ2apVq3DaR0N0IoQkR2gHDIekZWNjg3bqL3/5C1+HZZ7DCTXz3LRp06qqqkhyijx+/Dg6OhpC+uSTT4YMGcLLZBPGkSNHRo0ahfefR8nJTZ7EN0eN21h0S01NxfmNmrVxhgA5DN831FaHjkeIjU1FwVtnBCUT2kKSI7QAzRDbwGXz5s3Hjx/n9+Dw3O7du0NCQti0twMHDvB7fDMAhkNzfO/ePYTdESNG8JXhwNGjR7u7u/XsIoYkuqTITp60t7eHlfsduisrK8vOzkaiUj/3xHBkZWWtW7dO50ti4nNxdXWFnvEqVO3MRwgCSY7QFLYKGBni0KFDgwYNMsRT2NraovmG55KSkuiMWI6ffvppzZo1MFxJScm4ceN+/fVXvo789ddfX7x4ccGCBRCnJtEQaR5fBuazTik9PT3cGjW09cuWLdPq48MB4QZhZ+RDw9bW1rqFOe4IMHRQUFBDQwOtFhcPJDlCU3Caf/36dYQtAxmOAc+dOXMGUWDatGmGexaT49GjR2wbh9LS0pdffpnHDIdjHj582NnZ2cXFhTtsdXU1W9AmkU6jbWtrww1mMtywlgIhwWf6X7KZdQ8UFBQIPqC1YsWKnJwcfaZK4iUgC7KVCdR1KRJIcoRG4O82Ly9vz549Y8eOZfc8fvz422+/NcRzDR48mPYfkAWGW7VqFWx05MgRfg33/fffb9++3crKasmSJbIZDmLz9fXlfjRoLsnIyAgNDRXDajPoLS4urru7W085sZUJ1HUpEkhyRP/U1tYmJSVt3LjR3t6e3YPT1aNHj+IG7fpmaJCe4QA0u/gULC0teTTczz//jAz3hz/8ITY2Vq5I6W47hgBGOX78uHh2nMBbja+0/usB8O41NzdHREQgE9OsS2EhyRH90NHRERISApPNmzeP3YNWaefOnXBeW1vb7t273dzcaOG2gfjuu+/Q7CJplZWV8bhagFFeXt7Z2Zmamvq73/2Ox1maWrFnzx71m5gbGXzPw8PDeVn0xi50yWZd4u+FFowLBUmOUAc3nXLDhg3snm3btuFUF4aD82bNmrVw4ULkgPz8fGHraZbgfV63bp23tzfec94Nd/Hixfr6+qVLl44cOVIow4Hz58+Lao4GEnNPTw+PB4QvIc7AwEB3d3dRvdKBA0mOUAebbHL48GH2o6zh8OOgQYOQ5KKjo1NSUtjuOQRf7Nu3LysrCxLCe/6LFB4PfufOnZKSkjlz5nh4eAhouNraWjT9Qj27KrjdefgC4rx06RKbjULbixsfkhyhkrKysry8vD/96U8vvPCCRMFwjLFjxyYnJ7///vsTJkwIDg4WrrLmw6NHj/B+njhxIjc3NyAggF+9SaRDcdnZ2UjnixYt4vfI2tLQ0CA7vcW8SUxMRKQLCwuD1w10iTJCKSQ5QjkdHR0xMTFLliyZNWuWRGq4+vp6OcMx8IC4uDi2ozdNQtGTq1evrl+/Hkmrurp6xowZPC6G44DhHj9+jA/3mWeeETDGScTXV2lokOFYpKNROmNCkiOU0N3d7ebmhpP9NWvWoEGE29gKOW79gBwIHDdu3GDXyyDP6czx48dTUlKsra3PnTs3YsQIQxjuwIEDV65cgUdHjRolrOEkBugY1J++vj5DPwUi3bJly8LDw/FB08RLI0CSI+TB33lgYCAMh5NNGA4p7e7du2oMx2AzU+A55Dm2cxihOQ8fPkQULi0tXbFixY4dO6A33nspJdLuwbq6urffftvR0dEQx9cKnEixLehERW1trZ+fn6Gfhe3GV1ZW5uTkpMkmsYQ+kOQIebgrm+C2hoZjMM8lJCQUFRXZ2toavKLmwrVr19auXYtG/+OPP/by8jKQfmC4Xbt2eXp6vv7664JnOIlUcg4ODkLXQh58dQ8dOmSc54LbvL298eeGJ6XNVw0HSY74Dbm5uezKJi+88IJWhmMwz4WEhJDnNCQ7OzsjI2Pq1KmNjY0G6qIEXV1d+Fjt7e3feeedf/7zn4Z4CjOgqakJ4dKY1+JiOxjgeWlCiuEgyRH/BSfXKSkpERERsBoMh3sOHz7MplZqDjz3+PFj8ly/fP/99zExMefPn09NTV23bp2BuihBZ2dnYmKipaUl7UOrnk2bNhktxskye/bsS5cu4fySei8NAUmO+C/h4eHPP/+8s7PzwoULR44cuXPnTt2uxQzPwZHkOTVkZWUhLtvY2Hz11VeTJk0y3AjZTz/9lJCQgM8Rref//u//GigpmgFwjIODg4CXVI6MjFy2bBliPcI9zb3kEZIc8R9qa2vPnDkDOUVHR+tjOIl0kTh+nTynlG+//XbNmjUtLS2wDqLVr1IM9FyI1B988IFEOqNP8AUDYqajo6OwsLCurk7YagwdOnTbtm3d3d043bSwsNi+fTvtY6A/JDniP6DNnTBhwqFDh/Q0HEPWc5WVlZaWlnzV03R5+PDhhx9+iPN0T0/Py5cvT5482aBTHGE4ZLj79+/jSdFWitBwvb29Qlfh3/T19fn7++NbKpLxMDb3sqmpKTAw0NHRkZYZ6AlJjvg3OJNFs4sb8Jz+hmNwnouJiSkoKBjgF3H+6KOP1q1bJ5HO31u8eLGhuw1huA0bNty7dw/JAI2m4AsGFJk9e7YYLgXHtgJGjBPb5EY2UFdWVobqwcGRkZGkOt0gyRH/hu2Q6ePjw12ImRc4z7FdMQem5z7//PP169c3NzfjX0SrIUOGGMFweC4Yju0VJ8IMx7h165awFWCGi42NFe0A2FIpW7ZscXJywh8RqU4HSHLEv8FfOzIcv4ZjDGTPdXd3r169uq6uzsvL6/bt26NGjTLoCBwDhnvvvffu3r27Y8cOa2tr0RoOTJ06Vf8dSnUGTx0YGAjDiX82Y2JiIvRG0y91gyRH/AdeuihVHTk9Pf3tt98eOJ5DA5qRkXHo0KGxY8ciJTs7OxtnWiN3hZrs7GwYToS9lLLMmTOnsbFRkCa7o6PD39+/sLBQtBlODgQ4TnXTp083CTeLBJIc8R/u379vuIO/8MILbFMes/cc01teXh70VlpaynZmMI7hbt68+f777z969CgnJ2fMmDFiznAMV1fXzZs3G7+xLisrW7ZsWU1NjakYjkNOdaGhoXgh1IGpHpIc8R9w+t/e3m5vb2+g46PRN2/PQW8IrExvJSUlaH0kxtIbuHHjxpo1a3CDGU7kGY4xZcqUlpaWvr4+ozXTeK74+Hh8RhEREd7e3sZ5Ut6RVR2N1fULSY74L1u3bj106JDh+i3N1XPQ25YtW5jeiouLEU2eeuopY1agsbExNTV1xIgRu3bteuaZZ0zCcIy4uDjkXbTRRniupqYmRJ9hw4YNHz7c19cXP6p6JOwrfmfIqo7NwMR5Fa2rU4QkR/yHkSNHPnz4cNu2bQad2M15LjMzUwwzyPXk4sWLSG9nzpzB6yoqKgoODjay3sDJkyeTkpJeeeUVvLFPP/20CRkOoF1GA21oySHAZWRknD9/HmdXlZWV69atu3LliqoH9/b2sm9mT0+PRLofkLUUV1fX0VIMWlVtYaoDZWVlHlKSk5PFVklhIckR/8HS0hJNwObNm/fu3cs6vgwE5zmJ9GqBhnsiw4GzAagFlb958+bcuXPPnTvn7OxsfL2BnTt3FhYW4iw+JibG5AwnkbbRqDxyMJppAz1FbW1tWloaniU2NjY7O7uurk7blIbMB/M1NDS0tbW1tLTY2Ni4ubnBeaIa0mOLDfBiw8PD8WNKSoqoqicgJDniv8ybN++HH37Iy8sbN26c4g7gPGK6nrtz586+ffvgFdz+4x//CNVZWVkJUhOINjU19c9//nNISAgMB73xMtOEzT8yZhRAjEOYM0RXG3d9rIqKipqaGt0MJ5Guy8a/3BgecmFjY2N1dXVcXNyYMWP8/PzEM9HRW0pHRwf+vkJDQ2F3/Cj+rleDQpIjfsOKFSvgOeS5sVIM90Q4+NatW6OioiSm4Dm0a5999llpaenZs2dxIr9x48bFixej7RAkvYHvvvsuKSnpm2++wXs4f/58HgPcX/7yF3w0Rt5uBnkUNjp9+jRfx2STgFpbW3HkKVOmsO0XdDOcIjgIc4lEuhShpKQE+nR3d8eXWST9hHjJBw8exJuAb6yTk1NAQIB46mZ8SHKEPBs2bPjrX/+KmKXVTnI6YG9vD1tAqBIRe+7zzz8/cuRIVVXVgwcPcGqM5DRr1qynpAhVpfr6+vfffx83jh8/jszN71KBr7/+OiwsjMcDagKikoODw6pVq9A063koprdz584hxOBokBBiIj44Aw37QSfbtm2TSJclsCEx8VxqElbjhusCAwMROnEKa7pzSnWGJEcogV2jxAieY52iIvQcQtLHH39cXV1969YtR0fHDz/8EIFJwOjGsW/fvh07dkyePDk/P//ZZ5/ldxCuqanpxx9/ZPHayEAVq6To7Dk5vUmku+cUFhYWFBTwdV1KKLOrq+vKlSudUnp6eoYNG8aVIuLjTjiVzVXBOZyPj48Y8hMbrmN9mGx4ckDNwyTJEUrgrsUFz+mwb6pWiMpz3377bXl5eU1NDdyGM9/g4OBFixa99NJLwkY3xqNHj9asWQMPhYeHG2KT1f/7v//77LPP4uPjhWr+YCZIbuHChXl5eVqFodra2pycHIl0tgXTGxuNQzrUs4uSDb/BakjP+EpMnToVx3R1dYW91IsTRsFvrV+//vbt2yK5Ognrw8Qrwts1oIIdSY5QDjyXkJAAySUnJ/O1L4EqBPfcX/7yF+Y2NEn443/zzTfhtldeeQVFgruNcenSJTZrDu3UnDlzDDGL8qOPPrK0tExKSuL9yJqDV8euu6+JGGCyPXv2nD9/3t3d/dChQ5ybWYDTZ99RaKChoQFHRiZjEym1XW09RQpeAhsYGzduXGVlpRg2OsCrGGjBjiRHqISbA4lIZzTPDR48mE0TMDQPHz786quvTp06Bbf19PTgDP2NN94ICgqC28SQ22TJyMjYv3+/nZ3d3r17kaoNYThItLW1FalF8PEktL+IF/gOZGdnh4aGQjBybkCWhYEQrSwsLJBF2JAYAw03Mq5uAQ42wsuvqqpqaWkJCAjA88oeWWfYwBiSX1hYmEgiHUM22LHzp5CQELOcikmSI9QhiOcmTJiARsFAz3L16lW47bPPPkMrKZFePnH9+vVeXl6jRo0SldgYqC3e+fb2djT6a9as+UUK789y7969oqIiqFQkK6vQznLtL75+sK/s0BfrMJRbV4cHI8AhLWk7Age34SwHyQ9P4efnZ6DNuFEleBcJVSK1OO/H1xku2LHEiRo6Ojr6+vqaUzcmSY7oB+N7jiU5Hj3HxPbFF1/gVB2hzcrKatasWYcPH3711VeHDBkittzGsWvXrq1bt1pbW1dUVEybNs1AC73/8Y9/7NixA5o33HJs3eDa334fWVZWxmIf8qhWT8H2IkhLS+NrdYEacHw8i5OTExK5GPot5eCmYiIoFxcX4z1xd3dfvny5CKuqLSQ5on+M7DkoB55Dg4V/db6+Jax27dq1L7/8En+0EJuFhcX8+fNTUlKmT5/OTSQRp9skUivHxMS0tbUhveFtxxtuIMP9/PPP+EAnTpx47NgxQxzf0ODD3bRpE84DdLAUwh+7ypfR2nHUEJFx3bp1PK4I5J3ZUiTSgcnNmzezzluTth1JjtAIbu32xo0b0Swa9LngOTTrGRkZUBSaeA0j3d27d69fvw63wRBso3OcnM6cOTM5OdnW1nbChAkiFxsH3l689jFjxlRVVc2YMcNAXZSMoqKihw8fXrhwwbRGYuCn0tJSvFFTp07NysrSrf3FKRTCn5HbbvgDSoY/xN8fyBa8s05j2O727dt4u0SyKEIrSHKEpnBrt7dt22aIPcRlmTVrVkFBQXFxMVoihEg0xCNHjrx///6IESPYA3D73hMgto6Ojt7eXvaL8NmSJUvwL3uwSYiNAaknJia2trbiZGLt2rVIsQbdqefs2bOXL19ubGw0oWYLDS6+FYgXcXFxzc3NOrsZEbCzs1P/tec6gLOu8PBw8UuOwXUaM9uxRRHu7u7sz80kIMkRWiA719/QnnvxxRfff/99nDyyCw+WS1F82GuvvYag9tZbb40fPx43OKWZitgYsDjavsLCQgQ4NCWvvvoq0ptBDXfnzp2SkhLxTDZRD96T6urqc+fOBQQE4ExL//gFU6akpPBSN23BKUVPT093d7cJnVtIFGyXnZ0tdI00hSRHaIcxPSeRbikeGRlZWlq6adOml19++fHjx5zDpk6d+tRvMXRlDATyRHp6Om6g+UZAMbTeJNKhODRSIpxsIgfnNg8PD19fX76CF5ppHFOQGMfAqRsCtKimWWoOs11XV9fly5eFrotGkOQIrTGy59rb2yXSwYxBgwaZgdJk+fzzz/EGtrS0+Pv7w3MjR440zl45OTk5//znP8U52URuvdqKFSt4txGOjyPze0ytsLe3h7xNVHImB0mO0AVjeq6tre2VV1559tlnDfosRubOnTsJCQkVFRU2NjanT5+eOXPmr1KM8NRlZWXsolPimWzCrp7FXWTEz8+Plz5JVeC1Ixca6OCagDM2wa9gN3AgyRE6YjTP4Yx+6tSphju+kUGDvnXr1h07dgwfPjw7OzsiIoL3q1CqASKpqakpLS0VfEY4EhtkI3v1LIiHl4uM9Et9fb2h9yInxANJjtAdeA4xC43muHHjDNT/89NPP3399deLFy82xMGNDPS2d+/enTt3PnjwACfyq1atGjJkiHHSGwPxMScnJz4+XpCOsm4pbH/t27dvG1lscgibYpGkHRwcBKzAgIIkR+gFy3BshbghNhNnA3L29va8H9mYML0hvUFvK1euTEhIGDVqFO43WoADXV1dycnJ06ZNM84lmJnS8PHheWE1tisNrGZnZ2felwPWBJje1L/SJgRJjtAX5jnWb8m751pbWydOnGi6A3JMb1lZWdBbeHj4Bx98AL0ZbfiN4+eff96zZ8+ECRP8/f2DgoKYciwsLJAnkGlYg4sbWvVh4qUhkbDbbPW97C5r7OBWVlY4uCBZTcwUFhbW1dUJXYuBAkmO4AHDea6lpcXJyYnHAxoNdslgTm/IT4LoTSI1HDIcUiO79hW3bACKQiWRtJiikLdkV/jK7QgKbt26ZWNjI3sPkhm7gXwGq/W7yxohka5Dd3R0FM+sH7OHJEfwgyE89/jx46tXr7J9QEwImGPfvn1MbxEREZzehKoPKvDjjz/W19fLNaxMSP0uBoeq8a85zdSwtraGaQRZBY/vRlxcHMU4Y0KSI3iDd89duXJFYlIDct3d3Vu3bj106BBuQ2/IT2zsTUDD7dq16+9//zsMp3PGKiwsrKio4LdWwoJvFPKrIJKLj4+PjY2lGGdMSHIEn/DrudbW1hkzZpjEgNzFixf37t37ySefDB8+PD09nc2teOqppwTUm0Q6Ieirr77Sx3BIHhLplah4rZfAuLq64itq/Cmmq1atkohsP7mBAEmO4Jk1a9b89a9/RSMyaNCgWbNm6XOolpaWOXPm8FUxQwAHfPbZZ7DazZs3x44dm5OTgybMwsJCDBdk2bFjx8mTJ/VcEtfY2Ojv789jrcQA3hB8tfDZGTNRMcMJeC2xAQtJjuAZuA0BIi4uDk3/7t270fTrdhw2ILd27Vp+q8cX33zzzf79+6uqqh48eODp6bl9+/a33npLPNcbQ31OnDgBw+mZGxoaGoS9OIiBCAsLq62tNVqoIsMJCEmO4B/Oc9HR0Tp77vPPP5dIp+3xXTu9ePjw4alTp/bu3YsoMHz48JCQkHfffZf1TApdtf+SmZmJFlx/w0mkUy7NcgFAZGQkTk2MILnu7u7AwECkYZFfC9uMIckRBkF/z7W2tk6fPt0QddONL7744uOPP66urkZ08/DwyM/PX7JkiXiiGwecxC7cxUsL3tPTo/9BRMjQoUMhntzcXIPOGsWpRmxsbHZ2tqnsHmeWkOSI//D48WN+D6in5xCV3nrrLX6rpANXr14tLy+HNm7fvm1jY7N8+fJ33nln1KhRYnObRHoJtC1btuDkALXlq1WVWypnTrAwZ6CtrhHg1q9f39vbq8/OrgQvkOSIf+Pq6pqUlPS3v/3thRde4PGwOnsONfn+++8FvL4fnv3MmTNHjx6FM9DQ+/r6fvjhh/PnzxdhdGPgHAVv8g8//KDPXEo5Ojo6rK2teTmUCIF78OUMDAy8dOkSv0fGqUZBQQEFOJFAkiP+zezZs6dNm4Z2HH/2/B5ZN88JdcnKu3fvwm0fffRRW1sbfvTz80Nue/3119EgitNtDBgOuYRfw0mkc0fNWHIS6dc+NDR01apVfE0JKSsrg9v8/f0pwIkHkhzxH6AiFxeX48eP876fgA6eg2M8PDz4rYYarl69CredOnWKuQ25bfXq1XDbkCFDRBvdOG7cuBEeHv7yyy8jdJrZgjYjgJODVVL09Bz0lpqaii9tRUUFfQqigiRH/Aec1e7ZsycqKsoQ+wngmOnp6W+//baGnmtpaVm0aBG/dVCkrq7uq6++gts6Ozvxo4+PT0REBF67yHObLBcuXEhOTobh2HUpha6OSQK9Mc9lZmZq+x6yK5QWFBSEhYWdO3eO9CZCSHLEf8FZbXt7e3Z29lgp/B78hRdegN6ipRw+fFjN4B8bkDNQX+Xdu3fPnz//5ZdfnjhxQiK9jKGzs3NaWhrcxsRmKnoDR48ezcjIgJhpAZae4A2Eqzw9PaErDft7a2trq6urkZ5jY2Opc1LMkOSI34C/dsQaeKi8vBzxi9+DQ5zMcwgfbAs6pQ+DaNFk8GjZx48fX758+dKlS3/+85+7urok0uV3GzZs8PLymjhxovg7JBXBK9q2bduxY8cgOVqAxQs4w3N1dfX390cmw21V0uLc5u7ujm8y7bogfkhyhDxoOnFKGxcXp8ZDOsN5jl0SRWmea2pq0n97nUePHuH8Gm776quv2LZnVlZWr732WkpKyowZM0xisE0V9+/fxxuISMrjUgFCIr3cF74zLNIhn3ELDfGFxInXhQsXzp49GxgYuGLFCorOJgRJjpAH57AVFRWOjo6G9tzbb7+9detWxW5JNDQrV67U4cgPHz7EKTbE9vXXX3/zzTe4x8LCAmJDwzR37twRI0Y89QQeXoZA4M155513xo0bx+9ESoLB9ttDkoPq2Mg03vAHDx7gS4s/h7y8POqWNDlIcoQSRo8ejTbUzc3NcJ4rLy/HwaOiopYsWYJTY+4pbt682dfXp/mA3F//+teWlpbvvvsOYuvu7maVf/XVVwMCAqZNm2Zra2sGYuNgm4wHBQUZp7WdPXv2pk2bBmB3KN5b1mPJFtLh+ynIvjwEL5DkCOUgJTDPoWFlG+jwC6z2/9s797Cq6nz/r+aZzjmTegboOVZOBULZNBYXoc7UxE3FyUbwIKE2qRACJxUvHEQLUgYCn0QZCKQ6YYyolOkDHC6TJYncyiyUm9bYCQQyc3qe4RI6Z85znpn5vWd/xu9vtW/sy9q3tT+vP3g2i73X+u61N9/Xen/X94Ka+uDBg/jZ1NS0ZMmSn//855DflDfkvtAAt0Fsp0+fpo0PPPAAstqPf/zj4ODgH/3oR5JL9R8xhcnJyXXr1nV0dOzbt09N65c6Ifg24muJKydchHGPEhXAkrM3BQUFerd7e3vbuSRTIjxXWFhoC88BXCPDbVVVVahZ3nrrLfLTjBkzamtr77nnHojq97///dWrVyXNoIJr1659+umn9MK77rrroYceev755+fMmQOx3STDFuV0LCdPnkSF6+Xl1dfXZ+cmSh8fn/7+fndoFx0ZGcEFxKlTp4KCgnbs2OEOb9lNYMnZG9dq/LGD52677Tbsef369ajBe3p62tvbL1++/Otf/1r+nDvvvHPWrFmQGUoyb968e++9FyJUsdUEExMTL7/88quvvpqSkmLBKC7rwVVIWVmZivtZ4AzjAguXWXickJCQnZ3N0U1lsOSYKYDnSktLV61aJd1Y+NsW0AqrALaTj1e7yQA2KoZTcebMmc2bN3/77bcO7EVJt+VUGeZoMEBLS0tSUtL+/ft5HLdaYckxU0N9qW3tOUYAsSHLlpeXR0VFObz+pSElqplRBcI+dOhQbW3t/PnzeTCAO8CSY0xCeA6RC2HL0cVRMx999NHGjRsnJiacpI8J3FZZWWnWbCBOCLmNbrnFxMSociVYRi8sOcZUhOfuuecexSe3ZCRNgNu7d29paakzBDg5cFtNTU1ycnJERISR2UCckKampvb2dnabO8OSY8xA3m7JnlOWo0ePbt++nR7v3LnTeQxHoDwnTpyorq5GpIuMjExLS3O2EgoQ2iC2tra2c+fOLVu2LCwsjN3mzrDkGPNgzynO+fPns7KyWlpaqAulh4eHo0tkkKc1IB5t3br10qVLsB3iEXKeY7NdZ2fn8PBwb29vT0/P2NgYQlt4eDgysdNqmLEnLDnGbFDN4TL5xRdflNhz1vHtt9/u3r27uLg4JCSko6PDVabVWKJB0tgFmSkvLw9q8fT0jIiIgO1othobvRcccXx8vK+vb0gDHTcwMNDb25tbIxm9sOQYS6A+aew5a3jttdegBzw4fPiwmAvYtXhMAw39nJiY6O/vR6KC9uAhemuDg4O+vr7i+bCg/OXCiHLkuZAiGmhtbRU+Q9INCwuLjo523V4wjD1hyTEWwp6zmHfeeWfr1q0DAwOZmZmqGX2Md0HOM/QEKBAiFL9SIIMR5c+hfNbc3IzHUVFR0o35kfEYhhNPo1eJvTm8vZRxZlhyjOUIz9122202WuNUZXzwwQf5+fnvv/9+SkqKuy0krRu8DI1wHxkZMXRmkO3oARwpBEmpUUBpz1vD3RqsKjfj4rDkGKsgzz3//PNlZWWKLyauJkhvyCgIJS50+80hGNGS/LwJR2pNlUci7O3tHR4e7unpgQ7FLUMyH598t4Ilx1gLeW7jxo3sOb2gzkXYZb3ZDTrDWueZbhn2aqCeMrNnz0bm89fAaU/FsOQYBYDncL3MntMCekN9ynpzBnRvGY5oaG9vP3jw4KVLl+C88PDwgIAA/phUBkuOUYaKioqFCxey5whOb84P3a4THw2Eh08KwktMTPT19Y2IiOAOnOqAJccoA66U33//ffbcm2++WVpa2tXVxXpzLSA8Guou3RAevsbd3d00tHzJkiXcgdNFYckxiuHOnpuYmHjrrbegt4GBgZSUFJeey5iRC6+/v7+xsTE+Pl7MpRIaGsr38FwIlhyjJG7oOVz17969u66uDo/Xrl3rzJM6MhbwoAbqwEmzYoopzcLCwhy1zh9jOiw5RmGE51566aXi4uLp06c7ukS24siRI9XV1SdPnoTLkeG4RUv1kPBo/aPOzs6Ghobc3NzZs2cvXbqU453TwpJjlEd4Lj09XX2eu3z58n/+538ePHhwdHQ0Pj7eFjfeent7+WaekyP6aiLKNzY2UrxLTExEvOOWaqeCJcfYBPV57ttvv33vvffeeuutlpYWRLeMjIxVq1bZ6OI9LS3Nw8PDRSe0dDfwHdigYWJioqmp6cUXX6TGzNWrV7PtnAGWHGMr4LmampqgoCBX99yJEyeOHz/e0NAwNjaWkpKSm5tr65gVFRVFixmx51wIfOFFdxXYrqysDNdD8+fPj4mJ4Vt3DoQlx9gQXOS2trZGRES4ouc+++yzY8eOobbChTmsgzrLbnfddu7cmZCQwJ5zXcRqRP39/YcOHRK37vjGrf1hyTG25cEHH3Qtz5Hb3nnnHbgtJCQkIyMjOjra/n0K5IvTsudcF3z/aZU76pm5cOFCmlrFIV8q94Qlx9gcl/DcRx991NzcDLcNDQ35+fklJyfb7pabibDn1ITomSnvqBIbG8vzqtgalhxjD5zTc5OTkx9//DG5bWxsDLkNVY9TXWKz59SHVkcVmleFR93ZDpYcYyfknquoqHBgSb766quWlpYzZ86gisGv8fHxL774olO5TQ57Tq3IO6pojbrjW3cKwpJj7Ac8FxwcjORUWFi4bds2ex762rVrn3zyycmTJ0+fPj08POzn5zd//vzGxsbQ0FCnqk1GRkbwE9cB77//vigYe071aI26o1nEuDFTEVhyjL3BPzBkYwfPQWxnz56F2xDa+vv7JU3X/MzMTGcerivS5MKFC9lzbohuYyaNQ+BJoi2GJcfYm8DAwB07dkRERKSkpCh+f+7bb789d+4c3Pbxxx+T2EJCQh5//PFXXnnFheYQwWlBmGPPuTPyxkyaJBrfBzzmeGcuLDnGAdD9Ofy7Ll++/IUXXnj00Uet2dt/a+jq6vrd7353/vx5SZPYVq5cuWvXLoe3RtK6qUVFRebWSjRfDHuOkWSTRCPeiTWAeCiCibDkGMeAf1rkrczMzO3btyNsxcfHm666q1evwmpffPEF9vDpp5/iP9/Ly2vBggVPPfVUWFiYkyQ2lKqgoGDPnj302NyXi3nRdD3X1tbGnnNP8DUQw8zlQxF4DSAjsOQYh4H/2Ndff33NmjWlpaVQ3YwZMyIiIgIDA2+/AZ7zew033XRTT0/PtWvXPv/8c8Q1cgbiGny2YcMGJ/zfRoBLTEwcGxvbt29fWlqaZTsx5DmcNEknz9FYY5ogn3EHxN076UZ7ZlVVFb5yNBrB4W0YzgNLjnEw1K+MLkuRUcrLy0dHR3Wf5ufn5+vri//ejRs3+vv7O+09CbwRXFwfO3YMDt6/fz9qIoslJ93wXHBwsBHPoTrLz8+nURm9vb30J8atkC96hwssXO7gwpFXeSVYcoxTIL8slTRXpqKJz0maH6cEBYahi4qKPD09IWylBvZCbHV1dci4Rjw3a9aszMxMPKDWUfacO0NXjUJ4uO6hJk26hxcQEOAq/1BKwZJjnBGnDWqGqK6uzsnJwbVzRkYGVK1sS5EYR6/Xc8hw//Ef/zF37lzayJ5jBCQ80aTZ19d38ODB9PR0XIcFBgaGhYX5+/urPuSx5BjGKkhvAwMDKSkpEIyNboQY91xubu7u3btxqT5//nxJ4zlcsPP9OUYONWnSTdyJiQm6iQvnIeTBefhq+WtQn/NYcgxjCaJxcnR0FHpraWmxde1g3HPbt2+Xe46XXWWMgC+PmGNF+q7zzp075+vri5zn7e2tjrZNlhzDmEdnZyfqgoqKCi8vL1s0ThrBLM/xMAPGRLScJ924mdfQ0JCXlzc2NkbNm6S9uzU4sLTmwpJjnJTq6ur6+vpNmzY5ybXkyMjI4cOHKysrBwYGoqKi8Nh2/kD9YuhdG/Lcnj17uru75Z47f/48e46xDC3nUdQbHh5G2sPXD1vOnj3rsMKZCUuOcVLwH3VMQ0hIyJYtWxw1cR814xw4cKCrq8vPz2/ZsmVpaWm2vpI1Pnhcr+fEoDrhOVwfSJznGCWQRz3qt7lr167s7GxHl8skWHKM80JDzfLz81Ffo7JOSUmJiYmxwyhXmjypoaGhpaUFuY3chgznPH0+zfUczZTh6FIzjANgyTFODTLT66+/vmfPnqampvr6+ujoaEkjP9TvtJiAIsKj1pheDSQ2Okp6errukgW0Cp3D+6GZ5bmEhAQ82XkkzTB2gyXHuABiRnbKWO3t7XV1ddRaQjOhoK7HcwICAiRN7W/EfJ2dnfg5Pj7e19eHnz09PYODg2Q17GrevHlJSUnGJ8AsLS1tbm6mxxChLfqhDQ0NmfK0KT33m9/8Ztq0afAcyoynsecYN4Qlx7gS8glqRfwaHh5G9S1cZSLwE36i6l+6dCkUZVYoLCgoQKaEJunQb7zxBk1FRpqE9qwccmSi5KSpPJeVlbVr1y7yHB6z5xg3hCXHuCq6/Z4JymqGUKqFk4bWSjfuw4uRRvCTSJleXl7BwcHWH2vKkpjiORSJPce4ISw5Rm3YdMgBZDY2Nqa7Xde4cB6Mgnxpu8IITPQcfrLnGHeDJccwJtHU1HTw4MFjx47hcU5OzpTPLysrw0+kOn9/f5sXzqjnfH19tTwXGxt79uxZXoqFcQdYcowLgPw0MjJi//CB48JtbW1tNTU1o6Oj8fHxhw8fNmXEXnl5eUVFRWNjo2VlhoG2bdsWExNjVio15DnaqOU5rbHkDKNWWHKM/YCoBgcHUeGa+0I4Izs7OyQkJDExUbdPv7KIu2sIYV1dXdgCt5WWlpo+Gh1eTEtL27dvnwVD03CK8HPBggWnTp3as2cPrXi+dOlSE5cE0+s5sZE9x7ghLDnGTnR2dqKy1rsgqinAcJGRkcXFxfAHVf0KLo5FM/WB7u5uEhsdLicnx1xRQZAJCQkpKSmWLQLQ19eHn0ePHpU0wuvo6KC5zXDeqEhTxjsTPYeLBpxJ9hyjelhyjD2orq5etWoVItGlS5cs24Onp2ehBrGGOIRHYwZQ+9NaIZJmjLaHhwe9BHU3Zb4RDWJXSGmSpps+OHv2LHmXekLGxsZCbBZPqoIUmJSU5OvrS4u6WQDKhrdDjxHdaHSgpNFwQ0MDxTtJEy7h+OjoaL3xzrjn3njjDVhz5syZu3fv3r59O3uOUTcsOcbmbNu2DVVzQUEBYsSiRYus3Jt8DXHRtDg+Pk7zxpoynx6NH4cLLRskZwS4Z1CDxXurra1dtmyZ7nbRdZPiHRy/c+dORDGaciwsLEwrcRrxHK4DkOTWrl07e/Zs9hyjelhyjA2BhDIzMysqKmw0Z7+hoXIE/CdmOrbDUgapqanIhbCIxbZAgZFNV69ebeQ5It69/vrreD5CbV1dnTzeiXuWhjyHzwKpmlYqEJ7Dx8SLiTOqhCXH2AoIBtUrYk1fX59DRmXZ86DV1dXkcmsOeujQISQz0/dAA9KRj0UvUMS70dFR7AQCo8msdT0HQfb29r722msPPPDAzJkzheekG+vSMYyaYMkxNkEYzh3GHSNRIRshDFmZVt94442MjAwLXijm9hTxDqddTGYdFxcHAcs9l52dXVtbe+TIEZq+mTy3fv16iT3HqA6WHKM8NNmHr6+vNXenXIWRkRG82fj4+MLCQmv2gyyIEEbLv1mDPN6JBYOwvaurC5775JNPJI0U09PTn3/+eZKcpPEcJE3Nnuw5Rk2w5BiFEYZzh74MEAlyEt4sopKVu8rJyUlJSVFw+R75ZNb4UGJjY+UTkgUEBExOTsqfP3/+fEmzwrjEnmNUBEuOURK3MhyAlqhJVu+bhQILCgokjW+M7wcxbmBggCKXLRgeHsb+Gxsb5VskzbJBIsxJMs/5+PjQxNMM4+qw5BjFcBPD4W3i3SFy7dq169ixYx0dHXpvOnZ2diYmJiI8mdIbRfEYJweuTUhIiI+Plw8zqK+vx8/jx4/jp67nsrOzvb29bdEhlmHsDEuOUQZTDIfa1rJpvZyBkZGRffv21dbWIhIhn8EBMAEEpjs4gQIc8lBUVNT+/funVJetYxz0iZ/yBlW8F5ppuqioiLq66HqO7g6y5xhXhyXHKIAphqPnWDytl6MQY9G6urpo5PWpU6d6enqgB8hD1wEwFgkDRjRlZi8YEc+3XYwrLy+nuCn/XPLz8+lBTEwMfsJzNDxcPAGeu3TpEnuOUQEsOcZaUE3HxsYaNxxN64Vko3cxNlM4e/Zsamoqjf2ydVuomFUE6QoZi9xWWVlJrY6LFi2CNkJCQrR6Z3R2dqanp8OFMBZinImFpJt2Fk8DZhwYeufOnZmZmfK4iXeHVIdCUrYTnqPh4eJpcN7169fZc4yrw5JjrILGw3l6ehoxHOSE+hRVbWFhoWXTeiESeXt719fXi7FfCIU0tYciwhPTgyGinTt3jqbEjI+Ph7T0LnoA7eH9il+ht7y8vObmZhTMrJHveCH0hsxnC22LiTS1xjZs3boV5V+zZg0+FCgZthaek260VRIUSdlzjEvDkmOsgkZ8GxoPp9S0XmKwM439onVwaJpKmogSzsNzAgICJM1AMSPOgFckTd9CMD4+DquJOZqxq3nz5kEMEJuRacBQ9cO4dAi53lAwsyYPw3tJTEzECy1br2BKqOdnd3e3fCMKjBja2NjY29sr3w7PffXVVxQodT2Hn/7+/qof1M+oEpYcYzmIaMY70Cs+rZd87BfFL1TW0BXKgANRAjMR2AU/LZijmY5eXV1dUlKCJGSB3gjof2xsbP/+/ea+0BREz0/5rT6cMbxZ6mb50EMPab1k3bp1hjxXWlqKE+UOk9cw6oMlx1gIqlFENEMd6O0wrZeh2ZkpqxnCyhZOaPXQoUNvvPEGwh+ikrhRZy401yUSlS36m2Dnuj0/6RORNN0scYpo2TwtqEOKXs/h42bPMa4IS46xBL3VqEApwzU3NyMsvvDCC2aZwBYLDtAidgcOHKA+lnl5eatWrbJmtQFoA0nOgqXDTdy5bs9PHA6Fp26WiYmJXl5eenu6Cs/N1iC2b968OSsriz3HuBwsOcZsRB2t9zabSAzd3d1abWUFBQXwlonj5FClent75+TkIHnEx8evWbPGFkowju74AYujm0B0RrVyrku90DiN4OBgrZ6fFLvpogSPBwYG9u3bl5aWpncn5Lnt27fv3r1beG7atGl4IXuOcTlYcox5UB2NalRvHS0Mp9XZEpVvUlISsh0ChOnHos4mTU1NBw8ejI6Oxmvj4uLCw8NhO9uNIqBulr29vTU1NbRsjSJuI+Tnx/q96e6c9EkDvQWdnZ2I3ZTt8O7wOCQkZMOGDYYkJ5ngOXeYeptRByw5xjwQqvBTqxolRCulVg2ImhEVa1RUFLIdAgRygFnzIlJPE1oyrb6+nnq0o5qOjIwMCAiwvtcfHDA8PAyr9fT0IGhiC2y6YMGCvLw8mFXZe2aiFVdxQxgay0GdTXC66E4bLjXw7uDvKXcIw7333nuGPMeLiTOuAkuOMQNUcNBAX1+fbu0mvw8n/joyMpKcnIyXFBQUkNg8PDwsGw8uRhFIGi0hbOFA1AFE0jgP9XtgYCD2j19hPnqgBV5FD/BaSTPAXNyXgoPx8oSEBNv1lRedURXfvzj5uIzQ+mgoOCKJYvu2bdu6urpM6e1y6tQpfGTj4+OS4TzHnmNcApYcYyrU6oUopreORsLTqsFpgitfX1/5EIKwsDDsBJWyNZUjdaoka45oIHuRuiTN/MJ6X0iD6vDARwMNHrhbg8WFMQW8X5wfONWmhsPOtd4ItAqr0QzRNPAc6jJ+axPPLy8vx5MXL16MLAvr/+Uvf4Hn8LnPnDmTnkOee+aZZ9hzjPPDkmNMAiKhIVZ6Ry6jMpXX4Kh2U1JSjh07lpmZCd/IK0Hq+tjU1KTUDBqkKNqtc64OY9PRFEZ2TqMUqH+QGCFn5BRduXLllVdeefvtt4OCgvbu3Tt37lzajixeX18PO0Js0BttxAPEO8iPPcc4OSw5ZmqMLw1Ks3aJAXMIAahP8cDQEGlUtag03WSaKNHjxs6Gw6dAk4VS/yCcc09PT0Mru05OTkJv+/fvnzVrVm5u7sMPPyz/6w9+8IOtW7dCexCk3HOzZ89mzzHOD0uOmRpqitS93yPdiAvUN10sMYPnY6OhWg8KRP2LaGjrRkKHQ77HxYEt+iIaMRzMSp1NqH+QkTup4NVXX62srPzzn/+8fv16mhpUl1tuuQWey8vLM+Q55EVeTJxxTlhyzBSIKlLXSbS2wL59+6hvOkWWKaepxF9zcnLy8/PVXS1Sn1KzViQwHSOGo4EE0o3OJsbvpK5btw56W7ZsGfQm1KUXeC4tLQ1KM+Q5PFb3B8q4KCw5xhhGqkgxs8aGDRvkgwRMyWe5ubmwo7lTmbgKok+piUvKmQvOPDTm6empe7ZJfmNjYyQ/43dSJc0kZyiq6FFinDvvvJN6WrLnGBeCJccYhKbJ11tF4k80swZEtWjRInMrdIS5kpISVK8nTpxQutQOpry8fOfOnVp9ShXEyPq0ZDjRndL4nVQCCjTRcITwHPVDEdshvDvuuAMHWrNmjS2mVWMYi2HJMQZBfY1MsHfvXq3tVJnSAjdBQUGWVeiVlZX+/v44hI0WmrE/0E9GRoZ8UKDi0KiMBQsW6L3lSbNTiuZi/GqLgefCc6WlpSjMN998c+TIkePHj991110KHoVhlIIlx+gHJisqKkKtrduiSJWpn59fdnY2LYVqwf4hRZo+0dvb2/6TUirLyMhIfn4+xGPuoqlmgQsCnK6UlBS9TYLUx1UYjiarbGxstEVhhOeuXr3a3d0NvcHrTzzxBK54FD8Ww1gJS47RT1NTk6RZkltrO9We9NiyddQE2Hlvb29CQoLrTviLSwG4B1cDnp6eVi4MaxxymKE2YS3DiTUibHf1AM/98pe/xEGfe+65FStW2OgoDGM9LDlGP/X19QsWLNBq6aJ+KJJmUIGRQQKmQ6EkIiKiqqrKtfIcpTeaBDIvL892ja6iIyVimd5TpGU4GiGnu9SO4tx66634yYZjnByWHKOf8fFxrTVxqKuel5eXskIiz0VHR9uoL6Li0KoIx44d8/PzKy0ttalLqJsJYqKhsKtlOBohZ6hJk2HcEJYcYx6+vr6hoaHK7hM1so+PT1paGuLj/v37nXNcAa0JXltbOzAwgCBrKFcpCN2Ei4qKglANzYgt72kiOl6y4RhGwJJjDFJZWSnvJQj3IE+gGrXFNE44UFhYWGJiore3d0FBASKdk0wThdzW3t5ObgsJCUlPT1d8/R1dILDMzExENEMdNY0YzhYr1TGM68KSYwyCal2ri/+DDz5oO8899thjX3zxxa5du4qKimiukJiYGPvfqBsZGenTgHdKy8vZzW2EmDvGUFhECePi4gwZzkkuDhjGSWDJMQbx8vJKS0tDwJLfDRKes9F0hQgu0CryU0lJCXXjpJXexPpwPT094+PjtFaOtwZU6xZ3zoQekIp6e3uHh4exZ7HCHB1006ZNoaGh9tQGNVFCq4bmjiGf4YEYq8CGYxgjsOQYg2RkZNTV1aEC1er1IDwn2WYaJ7E+KiJLR0cHrdkt/goPeXp6wnAoA+IO4qb4E6wcHBws3xW5UJItNUdovZDWmcM7SkhIgDUdMmeHWJ/IyFhyGgyOt4/PhQ3HMKbAkmOMgapz4cKFsbGxUIu8DrW15whEGbEauOChhx6KjIyUj0CHHlDXS5oeocg3enel1VOUlkuVNG/EGdyA5Aq/wl5Ghh7SBKEIecJnbDiGmRKWHGOQoaEhVJ2oQBGPdG/C2cdzWiDbdXV1VVZWyjeiVEIMrjXYTtIYesr1iUTIk69pwIZjGFNgyTEGqampoYUCqNFS9yac/T3X2Njo5+fnotOj6NLZ2ZmYmDg2NmZkQAL1Q4Ha5eMIKfmx4RhmSlhyjEFGR0dpoQCSmb+/v6QjM/yptLR01apVun+yBQcOHJg/f76tj2IHTFxglm7CSd+dQY2W8eMR3wxjCiw5xiCof48dO5aamorKFDI7fPiwXpnRPTM7eI7aKnNycmx3CPtAOUzSBFNDAU4MldMaDL5t2zao0eJ5sRnG3WDJMQYJDAxcunQp7OXj45OVlSVkRr/Kn2kfz0EJXl5eLnfXTQ48vXXrVkjLeIATTZTynpZCezadCZphVAZLjjGGsJe3t7fo6Ch+1ftMyWaea2tri4uLs8We7QONczfehVK6MVQOOpc/jQaADw4OWrnyA8O4Gyw5Zgpgr97e3k2bNvn7+z/44IP0K8nMnp5DjkEAQphTdrf2gTqYDAwMGJ+xDCZLTk5ubm7Wynl4OSK1r6+v665JxDCOgiXHTE1hYeHQ0JAYFY5fx8fH7ew5Wt/O5doqRftkVFRUS0uLkYnBEOB27twp6dyoo+FxSq1txDDuBkuOMQkkOdTUwnMkMMiM4p38mTbyXH19PSp6pfZmB2g9VfjJz8/PeBujoQCHPWALtjtkEaJvvvnmyJEjeHD69Ok5c+bY+egMoxQsOcYMfvCDH8Bzg4ODqIjFeqe6bWjCc+Hh4Yp0kaC2ysOHD1u/K/sgYtmUfqKg5uXlpRXgqIlSsnr5dQu4fv06ClNbWztz5szMzMw9e/bgc1++fLk9y8AwSsGSY/4+SbHWxrGxMd1nJiUlVVZWitlP4Lnu7m7jnpN0mjQtwIXaKqurq3Nycqa8/SbJbtRBJPCc/JkObKJsaWl57bXXbr755ueee446dgYEBOBzvOuuux555BF7loRhFIElpzbERI69vb2kriEN9Feoy9PTU/dVWlM7SgYk90//9E/wHGKK8BxNbmlrz7W1taHGd/I7UkJaKSkpxm+/iRt1ISEhWkFNrLNj/ybKCxcu/PrXv75y5YqWdOWfI3uOcTlYci4MKsTh4eG+vj7SmBAYGQuVVFhYGB7gpwXtXVrT9gvgOdR6+/fv1/Wc7uowSnmupqamtLTU4pfbGugtLy+vubl5yt4ldKOuqKhI0teSKaZgtnMvykuXLiEy4uPDlcTevXt1y4/PDt80lE1izzGuBkvOlYDVoDTEGtRH+DUoKMjHx8ff398yjVnM7bffnpycDM8hshw9elR4Li4uTncqRes919TUNDo66pxtlXK9TXnzTLRk6rZP6h39bQd+//vfnzx58vjx41OWH6XChRSt8MeeY1wIlpyzg2t/1PL19fW43IbVAgIC1qxZ4/BJC4XnaNIv8pyvr6/eFcONDK0zhYaGBoQbZ2urhLFKSkqgJVP0JloyEZW0op7ohIn3KNZBtRt79uzx8/MzcQoV+tax5xjXgiXnvKAaJbehftyxY4ezjQImz5WVlUma6g8SohUJ9HrOyNC6KampqUFaUrDk1kDXHBTIEGRRNiONk9J3o96BAwe0XChWIXDIIAFg7hyYwnN33XWX1p+odYFhnA2WnNNBl/Z1dXWxsbF6b5A4D/Ac9QCUNNWfWHlHr+fE0DrJHM9BA6Ojo9HR0UqX3WxGRkaQeIqKilCeKbuWSFO1ZMonsXTgpxwTE2PuS+hz3L17N76ftOXrr79+8cUXT58+jXfqbJdiDMOScy527doFvW3ZsuWTTz5xdFlMIjAwUNJc2nt4eCATCM+h7j5x4oTWky3wHLVVOtb0/f39CKx4j15eXhkZGcYHBkhT6U30PZlyEkunRd5uCb3V1tbqdhNlGCeBJecsUNcDXB27it4E8Ny5c+f27NkTEBAAdQnP0e06rSeb6zlUoOnp6bYo9pRQyyTdeEMlbsqNq+rq6qqqKiP9UKjvydjYGGRpzw4mioOPu7u7G2emt7eXV0VgnBmWnFNAhqusrHS51p4//elPb7755sDAwOLFi4W68C5Q11MbozWew2nBnmkghD2h6FZTU0Mtk1N+LvIbdYb0hngHW8MK2CEM4Wz9aMyFuhrhRHF6Y5wclpzjQU2B63rdm1jOz9DQEK7iPT09X3nlldmzZ0sydS1ZssTQIquSyZ47dOiQn5+f3cQPV6HMBw4coOiWl5eHEhr/UEy5USdaL+Pj46fsqOJC4Myw4RjnhyXnYFCxxsbGnj171uUM19raioo7NDR08+bN06ZNkzSTOEsydRmfqZm2iBV89B6itrZ22bJltnwTf0MM0jh27JiXl1dcXJwpkRrqOnjwYEVFBTRs6EadWaPoGIaxBSw5B5OZmVlSUuJahhNNlOvXr9fq9whpYTutqoo63RTP6Z0STLrRVrl69WobvQu52/ArYpbWFMmGXoXoVlxcTC2Thm5HOY/exLQ4kmwWm8DAQA8PD0cViWHsCUvOkYyMjHR3dzt8ZLdZ6DZRaoFUhzy0dOlSUpfwHHW/1HqyEc+1t7fboq0S5xzWkbsNbwdum/I6A0ZsaGigPpZr165NS0vT2/DoDHqD2CBsnNLBwcF58+ZBaYjLOP/4FKjMKCR+FhQUpKen40PEpQmnTEatsOQcSX5+/pYtWxxdCjPQbaLUS0ZGhnyRVeE56n6p9WRDnjtw4ICCbZWo1mHNurq6rq4uapM00W0QxqFDh2pra41HN8nMOVBsAWm4paVl/vz54eHh+/fvN3T/j8qGn1lZWTRiDy/UmmmMYdQBS85hoPaECVwrxsFwuk2UeqEu5rqek/T1NNH1HGpe2CInJ8ea0uIMQ2xtbW0nT54cHR0NCQmJjIwsLi42RT8oAMIQdUJBoETiwbvW6wwa91ZZWUlzoNi/iyyKum/fPmgYbouJiTH3G4U3dfToURha7xB+hnF1WHIOA3GH1tV0CajuQ4YzcfIR3VV4pvScXIoQDPKWuZMy0zJDEBt2cvbsWYgNfkLVX1paipKb0q1Ry22IkkakJUYaSJpPUzQG2g0alocHeLN4j9YMVqPXZmZmutZVF8NMCUvOMXR2dnp4eLjQjRBU9DQkAJUp9aKcEnM9J38yNBMXFzflIUSvip6ennPnziFLYSMltoSEBBPFJn3XbdSYiRBpRLFi0DdEiBNiSrOngoihDnib+/fvR8kDAwOtH45N82jjm+lCX0uGmRKWnGNITExsaWlxdCnMQ64o0z0XGxubnZ0thkkY8Zxcighhoq2SeklIN5aBpcXzBgcHSWlwUnBwMGr58PDwgIAAsypout926tQpkduMu42e/8Ybb9CoOPvfeBNNo0lJSdS0CD3DdnisyP7xSeF9seQYNcGScwC7du1CJeWKg4KFombOnLly5UoTX4VohZ/ilo/YCaSl1d9SeE7vpMzYj6enp4+PDyyIoObt7Y10aG6Egicgp4aGBprQhGKf8Rtp8vm94EJTBokrjpi2e8uWLV988YXYnpycXFxcrFRhsB8PDw+43OVm3mEYQ7Dk7A1qK1SpiDWOLoiFyD03f/58U14CMx07dmyhBi3PjY+Pa90EEvNFiV8VqXARByE2Cm2SZuQAXGWoL4kAbjt48KBZg8RtAfQGk6Wnp2vNa2qLRu+YmJj29naWHKMaWHL2JjMzMzc316X7sMmbHE30nIhoup6TdMaJKzVfFHVCqa+vb25uxq+mNEgS1Befoh4NpHPUBMQoCb4thubEsUWjN07O8uXLHbK4HcPYApacXcGlt8sNG9CL4p5Tas5iGg+n1bsSljKlE4rcbVFRUfbvUSJnZGQkOTnZx8fH0HSX1dXVeGu2aPRGvFZ8nwzjKFhydiUvL89uwwZQCaK2UvaSnPr1hYWFaXWVNMtzHh4ecs95e3svXboUiUR34WxTgAz6+vogtp6eHpHYUB4Te1dq3aKD20xpxrQ1tKyg8SF9iKQu13eJYewPS85+wDq4MLdD1zWxqouk6ZGoVHCktdAGBga8vLzEkIDh4eHs7GzJHM/h5+DgoPAcTgh+zczMhJNCQkK2bNliPD+NaCCr0ShvbIScAgMDN23ahJ2Ykr1ozEBbWxtN7oXjYj+4JnB4MzJ9domJicaXFbRdjGMYlcGSsxNIDDCErfubiIkTg4KCqqqqzp8/v2fPHknf5Mjm7pasuWLFisrKyrS0NDH0LSsra2hoiI5ioucAypabmwvPUVcOqAUl3LhxY1lZGUSFdIg05uvri6PQ82nYwNjYGJlb0mgJ77G0tNTIIgZaUGiDHWmOLupLAtXBi/39/Sba0XageAUFBTC3KcvxcIxjGBNhydmJ8vJyeMKm1SgOAf2g6t+7d+/cuXOlG9aBgZAgLVuHmu4MwZrIW8g9s2bNwka44Ve/+pXwHBnULM95eHhojROXNOPNX9dA99WQq8Ss+ZJm0i9JU7mb259Q3KWjxkyQkpJSV1fnVB0IadVcBDjdOax1wTviGMcwJsKSswdQBSKLfHiTLUAUwM/bb7+dDEeQdbKzs729vc3tIogy44WQwVtvvUVj3RCkoFJUsrAmDgfxDA4OUg6TbnjOENXV1fJ2SN35UMQzH9NgVlG1ILEhFVFrpLz7Cc7DmjVrnMpwOKUHDhwwfT1VhPWioiJbl4ph1AFLzh4gDKEWs8OBYI7jx49L352RhDw35TLcAhp3fPbs2RkzZqAyjYmJwcYrV65AeJDHzJkzFyxYgANdvXr1ww8/FLfWhOfwKr27RQFgSvncHOS5+Ph4eA4VtzV9ZOSzVsq7n5jYr9JRoNiIlbhiMH4HTg4umCRN6rVluRhGPbDkbE5TU5Pdpqn8yU9+grQEG02bNm3t2rViO6r7b775xhTPUe+SP/zhD0lJSXg+jAW9vfLKK2+//banp2d4ePitt96Kv8J22OHixYsvX76s5bmKigpDO0cQxJPlW/CqEydO7Nq1Ky0trb6+Hm42fVJmlKFXQ3d3N92roxt1Ti42AayckZGRkJBgVsLet28fXmK7UgFIl2ewZFQDS8624FI9NzeXJqq3D0888cTXX3+NqnD27NnyO2QrV6407jl575Lt27dDb5OTk6+++mplZeX//d//wR/Qxh//+Mdz584NDQ2hBnz55ZexEQpcunSp3HMwelhYmN6yoVR6R1BkZWWhYFu3bo2OjqYEBpvKZ+2iHpXj4+N9fX3UCYXimpeXF2JlbGxscXGxBVN8ORAYDsW24NZgbW2tKfftrAGSs+n+GcaesORsS3l5OeoyO6cKZDi4R7cnCLVh6npOb+8SWgL0+vXrc+bMue++++C58+fPf/7553APTBYZGUmvxZNpdQLhOSNVcEBAQGtrK+KL7gmhVc2oZz8inaE4SNNXRkRE4L34+/s7f1zTi8WGw4ei4EKyDOMOsORsCKpsVGSm325RkB07dkj6ejwKz1HPe5QwPz8fRpH3LmloaCgtLR0eHp47d66vry+2XLx4EXqbNm2auEUnBwokz8XHx584ccJ4wXAgI8+BtDZowOObbroJyQ9epD+ppvXMYsMB6H/v3r22KBXDqBWWnA3ZunWrlWtbW4NxzyEMIfC98cYb8t4lksZnSFpIS48//vgtt9wCC3722Wc333zzxo0b6Rad3mMJz6Wmpio4aZm5S+c4PxMTExYbDp/FpUuXXDS8MoyjYMnZis7OzvHxcXPXtlYWI55DVsN2cftN/Am6wsa33377yy+/HBoaun79uu5z9CI8J1k99lytwHALFy4sKSmxrG9kY2NjYmKi0oViGJXDkrMVTrIsqvDcbA1iO2LcwMDAe++9t3r1avhJ/pL8/Hz8hOcWL1783HPP0S06U8B+CgsLEeak73ru7Nmz/f39ISEh6enpdN/O+vflimRmZuJbYfF1j4KLozKM+8CSswlOtSwq1HLx4kWksd27dwvPTZs2DYWkbo1IYLqeMyW96RIZGVlUVJSRkSHd8NyGDRvq6uoiIiLq6+tREtE/RYl35kpYOV/2yMiIp6enG543hrESlpzyUH8T57nonj59+muvvfbss88a8RwMpJXYLDAcQbf34DmaS0zMbLJ06dKqqqqEhAQ39ByCbElJiTVficbGRpxABYvEMG4CS055EINycnKcqhKf0nNpaWkwkMVi00J4juYSE56D4UpLSzdt2uRunkOsLy4utub94ipk//79ChaJYdwElpzC0LKoju1vopcpPQcDKe45MSZPeA76R30tHz+uyOGcGZzeyMhIa7qJTkxMjI2NOUnrN8O4Fiw5hUlPT7fn/CZmYdxzzzzzjOKe+/jjj3U9h1PkPp5TpO26o6NDjL5nGMYsWHJKUl5ejsrIma+4yXMImiUlJRAb9Ebb8QDag/yU9Rx11HS458QSqSdPnpRuLNxqH2ispJVHbGhoWLNmjVJFYhi3giWnGBMTE8XFxbZeFtV64LmKioqUlJSsrCy55xDsbOo5b2/vxx57jDwXHBxsa89BbAhAEFtLSwstkbpgwYK8vLzo6GhxFSJmEWtubsYTlC2ApNxYye7ubh56yDCWwZJTjMzMzNzcXJdofLv33nuNey47O7u0tFSpw8FzX331FXxG68bhFNGgArnnaIlwKw9Eq+309vaS2LAlKioqKSkJYpPvvKmpSWt98MOHD9viNqoibdcwsXyAI8MwZsGSUwbqb+JCl9tTeu6FF16gEGYlYp1VmliZPAfwgDyHB/CQv79/QUHBhg0bzLpKkC8jhww9OjpKiQ27DQsLk4uNnoZgR8uohoSELFu2LCYmxnbThlVXVwcFBVnfdo08Gh4erkiRGMYNYckpg2st1vz111/fcccdU3pOutHYaBlXrlx56aWXjh8/PnPmTFTT//zP/4yApes5GO79999Hltq5cyfOIXIV3BMaGqp3n3DV8PBwX19fT0/PuXPnKK7BWJGRkQkJCVrLyAmxnTx5kvxHoc0+q83l5OQoMuUNys835BjGYlhyCoBr9sDAQBdarPnFF1+cPn16YWGh8BxSFDwnngDPidmlLfCcWGcV4qR1VhG5zpw5c/369ZtvvlnXc9RcOTg42NTUVFJSItbZQSBD/qPHFNToMS2Oir/qzuCsKza6FacV7GwNvhLz589XRKV8Q45hrIElZy2oviED5+9vokVzczNUt2PHDnhu27ZtdBOOFiggHn744czMTJrc2XTPTU5OIioZWWf1vvvuQ+SC2KC0H/7whxAPHkBy2JKRkbFhw4ann36aGiF7e3vxQOx56dKlUBq9RH5EPKejowPZDr6klVT9/PzmzZtnf7HJgaqVGkkiNM8wjAWw5KwFGQiRwiX6m8iJioqqra2VNDM4P/HEE3gAz0k3FuIhaOECeG7GjBnUemkc+TqrYiG6CxcueHt7y1fz2bdvH3U2oZX2cOrwADmySMPatWtXr179mAa9R6FVwhHX5C2WeDsI07otlg6hs7NTkbtxtCu8L+v3wzBuC0vOKhA4Tp065ZBlUa0EiQrhicRmiufuv/9+3eVSBWKdVVpG/OabbxbrrP7qV7+Sr0L+6quvIueNj493dXXJ95CVlYUYV15ejr/icF5eXsHBwR4eHlTFD2mQNAGUnm+kxdLh4FTQ4g/Wgzgrlo1lGMYCWHJWkZGRUVxc7OhSWIgQG4Lali1bjHuOFhbQ67kXXnjh7bff9vHxMb7OKolwdHR02bJlyHm6y8ki0mVpoCFueC3yWWtrK/0VSsZPZDUab6fsqVAQWtpUqWZSSA6nUZFdMYx7wpKznKamJtTszlzhTokQGxLYExokA567fv26Ic89/PDDkBwU9T//8z9nzpwZGxtbsWLF+vXrxbIGYhTB4sWLV65cOXPmzAsXLhgp1d13343wB8nt3LnT5U7v4cOHccWg1N6QX12oQxPDOCEsOQuZmJjIzc11nvV0LEYuNvLc5OTkSy+99MADD8gXE4+OjkZA0es5seYAfsJJBQUFQm9iFEFQUNArr7ziDoOa6+rqFGy+xhWDUrtiGPeEJWchiCaxsbHO099E3hHRXCC2s2fPCs8hh33++efUr1LuOcp2hjw3Q0NISAhtgSl3796NhAfh7d27d+7cuRYXz4VAuIfOldobPlPuWskwVsKSs4SRkZHKysovvvjC0QX5/8THx0dERFy+fPnatWvTp0839+XUUUJ4jn414jmoS/iMENPki1EEf/7znzMzM+UvVz0NDQ0K3kLr7++nO5EMw1gMS84SkpOTDxw44OhSfAcfHx/EyuvXrz/77LNwjAV7ILHRCHFg3HPr1q3DUe677z6tnch7l0RHR4tZVNwBBK/u7m4Fb6GNj48rtSuz6OnpoYUjGEYFsOTMprOz08PDw9k6RLzwwgtxcXE0gQiN8rZgJ/SqlJSUioqKKT2HelDuua6url27diF8iN4l1r8p16KpqUnZVd/6+vrCwsIU3KGJQK4OH2vIMErBkjObxMREReYkVBbUSrGxsYcOHSLPSTeMZS541ddff63rudtuu01+Xw2eGxgYIM/NmDEjOzubRkBXVVW5od6I+vp6pYbHMQyjFCw580BYSUpKcs7r3KysrOXLl+PyH7UtTXBsWZ1bWFj47LPPyj138eLF3Nxc+WLikuZU4IjwHC7858yZ4z69Swyh4PA4gpsNGcZ6WHJmMDExUVdX58zDBqClhQsXbtmyBQGL6kcLPEerh8NzGRkZb775pvh1+/btcs9NmzaNPAfJ4YjuMDzACIq3VUrcbMgwSsCSM4PMzMycnBznGTagC627raDnAB5M6bmSkhL5Yj1uSHt7u0Pun9kCHpzHqAmWnKnQsqi2WD9aWchz8LGkmX0DnpszZ86KFSvM3Q+J7Ze//KWJntNalM7dqK2tLSwsdHQplIEH5zFqgiVnKunp6ZWVlY4uhUnAc6+//npqampbWxt5bsaMGTSziVlAbEVFRSkpKTQswbjnNm3a5LaeGxkZmTdvnqNLwTCMHlhyJlFdXR0ZGelaswhqeU66MYOXWdx77715eXmbN2+mX0W8y8/PLy0tFT7DgxdeeAHyc0/PdXR0hIeHO7oUytDf3+/j4+PoUjCMYrDkpsZFl0WVNJ6DnuE5pDExmwn96dSpU2vXrjVlJ2IZAULEOy2fIdgh3rmn59Q0eADfdpYcoyZYclPjosuiEk8//XRvb29PT4+Xl5fwHN4OLGXxmHHEu4qKCiOewxnDdiXfhnOj+OABhmGUgiU3BSMjIy66LKqgsLBw0aJFVVVVBw8ehOcQxcLCwshSkqVj6ab0XGlpqXyxHhWDb4iahk+0t7f7+/s7uhQMoxgsuSlITk523WVRBT4+Pqi5jh49mpqaunPnThrlLW622chz0ncXpVMrarohR3h4eDi6CAyjGCw5YzQ1NTnhNJUWAMkhcNx9992vv/66dGN2SuS5goICsTK4BbuVe+7ll18W2+G5nJycrVu3Sm7gud7eXr0LprsoPM0KozJYcsbIzc2tqalxdCkUBp4bHx8nz2mtDG7B3kQi1G2fnDVr1vHjxxcsWKDu6b5OnTqlmhFyEk+zwqgOlpxBdu3aFRsbq8p/eJr9S8tzkkVjDIBIhJImt124cKG6urq7u/vHP/7xlStXlC05Y2t4uhNGZbDk9OP801Rag5j9S3hOvjK4BTsUphwYGPj888+hN2Q7X19fMcBOrdDaCzbaeWBgIPZv59Zynu6EURksOf1kZmZu2bLFRYcNmILwHM3CLFYGp76XFuwQnoPeqqqqUlNT1d0+KWd4eDggIMBGO7d/BxA4FWa180EZxqaw5PRA01RSHw0VIzxHs1OS50TfSwt2SMPG3cdwko17nXh7e7e3t9szycHZOKjdDscwdoAlp4e8vLyioiJHl8Ie6PWcWEnO0aVzAXp6emzX6wS+gXVstHO94HCqWUuBYQiWnDbV1dU+Pj4qm8DCSL9weK6mpiYoKIg8l56efvHiRfacidi0mwa+hKWlpbbbvy6tra0bNmyw5xEZxtaw5L7DxMRESUmJ+vqbGO8Xjj9lZGRkZ2eT52ipAXjurbfeuuOOOxQvDHW/VHy39gffFpt208D1Bz44GuBou6PIgbNVfB+acU9Yct+hvLw8NjbWDf/PaSYn6EfuuczMTDxQ8CjffPPNkSNHjh8/HhUV1dHRoeCeHUJ/f39ERIRND7Fz586tW7cePXrUpkchVDY/GcMQLLn/D/7J6+rqXHqaSkNM2aq2ZMkSPz+/q1evDg0NFRcX79ixQ6wMnpqaan0Brl+/3tjYWFVVhaMcPnz46aeftn6fDqe3t9fW10OPPfZYQ0MDPgI7dINS3/xkDCOx5OTk5+fn5OQ4uhQ2wZRWtQMHDoRqeO+99yTNhJY4GykpKQgTVh4dejt06NDNN9+8b98+ddzymZiYgKpxNYCTZutjFRYWQnLLly+vqKiwqVPb2to2btxou/0zjENgyf0dGjaAQOPogigPEqopI64QGmjiktjY2NraWknjObFYgcXk5uZOTk7igToM19/fX1ZWVlNT87//+7+S5namHQ6KGNfU1BQcHIyTabsQ3N3drbL+VgwjseQEKh42AMmZOMI3KysLpn/zzTcXL14s99y5c+csPvp99923YsUK1NFpaWne3t4uehlB0Q25raury8fHJy4uLiAg4NVXX7VblxCcN4Ts8vLyhx56CFchq1atUvbQfEOOUSssub+hymEDguHhYdObuRAacEXf3t6ekJBQVVUlaTxnzViChQsX3nrrrdgbHuNna2ura51n6PngwYPHjh2bNm1aSEgILobuvPNO+tMPfvADe5YEHyKuQpCGUaStW7deunQJtouOjlbkfDY2NvINOUaVsORUO2xAYO4IXxoeDs8988wzv/nNb2bNmrV27VpTXjhv3jwjfyVrRkREuITnIJKGhoaamprR0VG4LSUl5ZFHHtF6jkOmeYTqntaA7y0KWVZW1tLS4uvrixPr7++PrGzZuW1ra9u7d6/ipWUYh8OSU/+wAXNXCMOpqKysRKWJig9627dv3x133GHZxM1aOL/n+vv7Dx06VFtbOzAwgHCPd/3Tn/70lltu0X3m559/7thpHoXtJM2FGkqO6xKIeWhoaHBwENpD8Tw8PLw1SJp7roZ2hZcjF6pywQ2GcXfJqXjYgMCCFcJgIHgINvrss882b95s2QIFtM7OrbfeKt8Iz+Xl5Tmb5+S5DW6DD5599lmtksv5wx/+cPr06UWLFtmzkEaA8B7TIN/Y2dmJnzAfojy+AzjttH1sbEyeQSFC6BDXefYsMMPYDXeXnIqHDQgsm3pKeG7atGmoAS3w3J/+9CdJ4w+6ISfYunXr3r17He45au6rr68/efIkuQ3vLiAgwIjb/vjHP/b29jY3NyMtSZpJPu1XXPMh5xmf35kiIBTY19dnr3IxjF1xa8nh31utwwYE1vSaE54LCQn5+c9/blmea2trkzQBTmy55ZZbHOg5fOiNjY2I711dXfD3/fffT10l9bZJCuC2np4evOT73/8+ir19+3b8qoIJ+ykC4pwgyDq6LAxjE9xachkZGdaPdHZyTB8/oBcYqKqqKjo6+nENFniurKxs48aNiEfyiwk7ew4noaOjQ4S2mTNnzps3b/PmzVMuBXf58uUPP/zw3Llz33zzzcMPPwy3/exnP0Ph//rXv0JyNi2zPcH5p2zKMOrDfSXX2dlJd18cXRDb0t7eTvNSWgzkdPjw4VWrVi1evBh6KywsvFeDiS9HTrrpppvS0tLgOXkHRVt7jsSGHNnS0jIwMCBC25w5c4w0SBJ0yw3fELjtrrvueuaZZ/A9ue222/56AzwH5tu9e7eyZXYgNl1OgWEciPtKLjExEdWfo0thc8ztWqkX6sKH/UByqO7NXYjnySefhOdouhNDnistLbV+Lg/qYdjb2ysXG46YkJAgBrcZgXLb7373O8QauA1S/8UvfnHPPffAan/5y1/IbXLU1CPXIcMhGMYOuKnkqqurk5KS3KHPNAKHIm9TeC4rK+v69esWeO7atWvbt2+XdDy3c+fOo0ePYs9VVVV4bFa2Rlzr04As2NzcjC0zZ87E+zVdbJJmMAAuBahNEq9dsGABwiu5TeQ21ePj44NLBOfp78owSuGOkpuYmMjJyTl79qyjC2Jz8E59fX2V2pvw3JYtW65evWqu53BVceHCBbxE+q7nwPLlywMDAxsbG0NDQ0NCQhCyDY1e7+zsHNYALdENNmycO3cugtfmzZthtSmbIgnqJwm9dXV1wdmo3P/93/993rx5c+bMMZTb5EDYKpMfJIdvi6NLwTDK446SKy8vT09PV1NbkyFwba7sgGXhOZzAd9991xTP1dTUxMfH0+Pi4uKbbrpJr+dgl4yMDFjn9OnTCHwQj6RpUiZJDw4ODgwMiCeT1eLi4vDTxLhGXL58mUIb9bNYvHhxbm5ucHDw7bffjl9NyW0ffPDBO++8A79GRUWZflznx9vbu729XfW3qBk3xO0k5w6jvwWotqbsQGgu8Bwy0J49e+AkVPfwXFNT0/Tp0w09f+PGjd/73veefPJJ+rWkpAQ/9XpO0qgOJCQk/EEDnITIhe14F2TKWzWYVWDsBO783e9+99lnn8Gd/v7+ixYteuihhyIjI0Vom9JtUOxvf/vbU6dOYW8LFizIycn58MMPzSqGkwPJ4WN1dCkYRnncTnLuMPpboEivE10KCwvHx8eLiooyMzNR9dNi4oY8V1ZWtmHDBgQ4kedKS0sN5TkByQzCs6yEWmLz8fF59NFHV69eHRISMmvWLNNvtn399dc0V9ann36KyPjUU0/97Gc/u+222yYnJ1UmOWQ4MSUKw6gJ95IcYpzqR3/LUarXiS60UDXy3LZt25DkyHN6nxkXF3fmzJn169dDbMuXL6eN8ByiQ25uLlQE+RkfiG0i2BXcJhfbgw8+uGzZsoULFwqxTXmzjYDD4LbDhw9fuHDhhz/84dKlS3fu3Onr6yvsiGAXERFhfZmdCh5FwKgS95JccnKy6kd/C2B048sCWAl5DqmupKQE4RieS01NFX9FjUlznQCa3n7dunXw3IoVK2gjUqC/v39KSgqcBIsYinRG+MMf/gCxfakBNsKWoKCgBx54ICkp6ac//ak8sZnYSeTKlSutra2ffPLJe++9B7fBjnhHoaGhptvRpeFRBIwqcSPJdXZ2enh4uM+t9Y6ODltPk0+eg+G2b9++e/duuoD405/+hEO3tLT84z/+IxIbPbOoqAiGgwi/973vCc8tXrz4008/zcrKqqioqK+vh5JRYCNNlFAa3au7ePEiEjnimpeXF16CuIZMef/998+YMcNcsUmaNslTp07V1taeP38e3xC4raysLCwszK2GEEg8ioBRKW4kuby8vP379zu6FPYDQWrNmjW2Pgp5DoZ7/vnnX3rpJTzOzc39h3/4h5iYmCNHjsif+etf/xqeQzaS5zkEpldeeQWvfeeddw4dOkR7mDlz5r/8y7/IX0tBjViwYEF8fDwS29y5c3/0ox/J2yHNEhLE9vHHH584cWJ4ePjuu++G29avXx8eHu4muU0XSA6ngiXHqAx3kRyt/e0Oo78FyFJkIFswMjIiTiYdBX6i5eKSkpJWr16NSASBbdq0Sd7lhIYQpKSk4OfKlSvF3rCrdevWwTHffvst4hStEUOQuu7WcOedd951111ypZmroq+++urkyZMfffTRhx9+OD4+TjftIiMjaRSEid0sjx492traum3bNrMO7fwgvLa3t7vPHWvGTXAXyZWUlNTU1Di6FPYDElJwGLgucXFx8mEYe/bs6e7urtJw//33f+9738PGrKysyclJvUMIkpOT4bmnnnpKa7c0KX5oaCge4wlaKc2ydAVxnjlzBokNYhsaGoJ9H3/88ZycnIiIiOnTp5sYAa9evdrR0fHmm29evnwZb3DOnDkqWIJAC5x8Nc06zTCEW0gOMS42NtatYhxqZJt2/0P6wVkVs02ifnz//fcXLlyIMHfo0CFogLYXFhbSrJW6QwgyMzP1ek4RIDbEtdOnT3/wwQc0/AsxBWYNCQm57777TL9vd+3aNYQbmjMM7zE6Onrx4sW4ejhw4ID6JIdci3Tr6FIwjMK4heSQHlAFO7oUdqWtrQ0Rynb7z87OhtL8/f3FLRzhudWrV8N/P/nJT2g7Qh5kpjuEAL8mJSV9+eWXNKGl9Xz11Vcfaujr66NEEh4eDichtD388MNmDSGQNOPo4TZK/7hCwlfo0UcfVX1XFB5FwKgP9UuuvLwclZQ7TOIlp7u726Y9CHA+KysrMzIyjh07Js6t8BwS3ltvvSU8p3cIQVlZ2WOPPYY8d/DgwYqKCgt6vdINPGQ1WA1SRwXt6emJxPbEE0/k5eUJsZmupcnJya6urlOnTuFdINMsWrSooKAgNDR02rRpbtIVZfbs2fK7rQyjAlQuuYmJieLiYneYi1lOf3+/xauBmw4kmpCQAKVBCbqeQz578803PTw8aLsYQvDAAw8I+z711FNw2+7du+fPn+/n57d582YoyoibEftQBXd2dtI63YODg9g4b9487OSll16aO3fuj3/8YwuGEFy7dg1iO3ny5Lvvvotff/7zn6PwcNv06dNVH920CAwMZMkxKkPlkkOMS0pKcrcY197evnTpUjsciO7JxcfHnzhxQmzUynPCczSEIDo6+re//S1URxtRn9IQAljq5Zdf3rRpk5eXV3BwsKTp0Y6fQ0NDcAxyFTIWvQR/9ff337hxI5LiI488YvEQgosXL37yySc1NTW4JkAhf/rTnxYWFsKypvdGUR84sTxNM6My1Cw5xLjKykp3i3Ggvr7ebiMCyXOpqany4QrCc8hqR44cEVNp0BCCJUuWwHPyxAbVvfrqq/jThQsXoByECWxsbW2VNFMz0zVKdnY2HtCNMYv7W05OTn788cfNzc2nT58eHh729vaOiorasGFDeHi4dGMIgSk9Lf/7v//brOO6CjghBw8edHQpGEZJ1Cw591lSRw7UPjY2Zs8WJ/LcokWLtO7PISQFBQWtXLny6NGjIs+VlJSghL/4xS/eeecd5AatXVFjJmwnaUYgKDKEAJzR8N5771FPy9DQUOT7kJCQOXPmmBXasIe2traTJ09KmjHvlhXGmcHJv3TpkqNLwTBKolrJoSZ1nyV15DQ1NcXGxtr5oOQ5rftzEC3SWERExIoVK+A/4bnS0tJ/+7d/e+KJJ959913b9Y6B1U5roCk0kQgfeeSRzZs30wo7Zlmzu7sb0bOlpQVfqvj4+MbGxr6+PhsV2+HwDJaMylCt5KhTpaNL4QBsPXjAEHo9B4eR5+AGBDvyHP6KjfDNww8/jGD37LPPKlKAycnJ8+fP09g4auoMDAx89NFHEdpwIOpFYlYnyS+++AI+g9u+/PJLxL6CgoJVq1bRW1Ox5HgGS0ZlqFNybns3TrL94AEjwHM0eT9OviiD8NyTTz5ZW1sr8lxZWZm3t/eWLVsQPbOysizr7HDhwgWaBgzWwRuXNGLDrpKTkyE2y+ZrvnjxItx28uRJuM3Pzw8Ohtvcp8MhIi9OJkuOUQ3qlBzqTTfsVClp3nhkZKQDC7BkyRKoi0ZPi1kQheeWLVv2X//1X8Jz27Zt+8UvfvHcc8/Nnz8falyzZg1+FX/VC1La8PAwokZvby8yFrb4+vr6+/vjhfn5+f/6r//61+9iesnhtoaGBsTQkZERuG3lypWrV692w7oekmtvb3d0KRhGMdQpOTec4oRANe2Qtko5EAMyNKSFQICIJjaS5xITE+E58eQHHnjgt7/97YcfflhdXU1rJoSEhHh6eoo5ySCqnp6e8fHxc+fOjY6OYouXl1dQUFBoaOi6devEQgQWd/pHqWjKZrgNh16xYoV7uk2A956Xlyc+OIZxdVQoOVSXSDNuGOMkh7ZVysHJ/+STT5YvX37PPfcgvcXExDz22GPCc5s3bxbrzBE/+9nP8ITXXnsNtuvo6JiYmKCbamJv4eHhYWFheA4tRCDvb2mB2K5cuYLiNTc3v/POO/g1KioKmTI6Otp92iSNgLPNk3sxakKFknO3BQcEZHdHl+I71NXVDQ8PI18iHHh4eAQGBuIBra26b98+3eeT7WgIgaFVCCwbSDA5OXnmzBkktnfffRdFQhyMi4s7fPjwkiVL3PN6yAg8uRejJtQmOZrRyj3/P+vr62mWSGcAtSQt2Abo5hzyGVJaX19fcHAwtAeHlZeX27oYJLbTp0/TfSaEttTUVIQ2Z8i7TguuRfAxuec/EaM+1CY5u81o5WxAKpcuXXKeiik5OZkSmwCBaYmGrKyszs5OfEwoM9Kn8Z4mFvCRhg8++IBGyIWEhCDgLl++/MCBAxEREYp0laT1RdU6/RWvnsqoCbVJDvWa86QZe9LY2LhlyxZHl+LvNDU1QV1GHIA/tba2xsbGPvroo5YtQSDn8uXLUBqNJaCBBCS2rVu3hoaGitbIDRs2wKmwL8oGxXJDpSG47wmjJtQmOadKM/YEMcVJOpROTExAt1MOUqROmCkpKQsWLFi4cGF2drbpqvv222/7+/vFIjujo6M0rfOTTz5ZWlpqZD9Pa0CCxDUBDkrdOGnpAxaegPueMGpCVZJD9eqekxIhwQQFBTlJNQ1vlZSUmFIYPOfo0aMoPHIDgpefnx9+hoeHe3t7wzqiGRMyw8/e3l58vlAarmNokR2Ka3FxcfK1W00Bl0EbNNBtwvb2dhQA1frs2bMDAwO9Nbi59vB14nlPGHWgKsnh31KMr3IrEF927Njh6FL8jfLycsjJrNs5CF4nTpygdFVfX79582YaD6cFZTVfX9/Y2NiAgABF7ofJbxNKmvuaAM4bHh6G9rAFNsUR8UD+vYJT8QTrj+7M4FID54Elx6gAVUkOF/u4Bnd0KeyN6Mfo6IL87SLD4lZTka7oV8Q7+Z/s0wRNByJ9yu9IIfDhrdFjnOq+vr5xDXYokqMIDQ3dunWr+DgYxnVRleRQGeEa39GlsDf5+fmbNm1ydCn+5lpkrLq6OkVa+Zyq4yLekbw8lFMXLVrkuBLZHMie19xh1IGqJNfa2upu157wektLi3zBUkcVIy4uDjHOGQIlowiRkZFNTU08kIBxdVQlOUlz0e3oItiV8vJyZ1i9MyUlZcuWLU4VvxgrCQsLa2hoYMkxro6qJOdu/Z6dZGHY1NRUDw8PWk/OfVD9lw16c4brJ4axElVJzt3GD2RmZjp8APiuXbvw0+HtpfbHHb5sPJCAUQHqkRz+G318fBxdCvsxMjIyNDTkWLtUV1e3traeOHHCgWVwCMjQqk9yEg8kYFSBeiSHesetJKc7OaSdgeHcdt2+8vLy2NhYR5fC5vj7+5eVlTm6FAxjFeqRnLrHLWnR1NQEozuwo4cwnLv19JGc5laoHUCGo7lAGcZ1UY/k+vr6wsLCHF0Ke2Di5JC2w50NJznHrVC74Q63Hhl183fJUfcBl6a1tXVoaIiWDVM3eKe+vr52WIxNL0jMe/bsQUXvqAI4nJqaGsRoFfzLmMLg4GBqaqpb3QhgTAG1kKOLYCp/l1x2drZjy8GYS3NzswOPDs858OgOx63+XwYGBhxdBIaxnO83Njb29fU5uhgMwzCMixEdHe3oIkzN92kWdkcXg2EYhmGURz0dTxiGYRhGC5YcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1r+HxklkaCGKadcAAAAAElFTkSuQmCC" name="1" align="left" hspace="12" width="188" height="195" border="0">


 1. Stiahnite vrchnák inhalátora.


MOrr62VmKhCbiIwQQ5OAbUxNTfX29uIbhV8TExOhGrGxsVR84gaoF8RNLC4urqyscMzWCuh91tXVTUxMtLe3+8KJgmFs2rQpMDCQqzFdRJge6fTCXEdGRi5evDg3NycWM1M1iOugXhA30dnZuXv3bqVboV7Q0czPz8/Ly/Op/WMvX76cnJzMXAH3YDi2Iaq77tu3T1KNtLQ0Lx4tI+6HekHcxIULFxBLlG6FShGZFj4yaGEI4hnedWZm5tjYGGObOxEDG2LTE1H1NTs7e3l5GZ9Fenq6r30PiSugXhB3gOsXekiMH2YpKirS6Pvxvnl+EMnKy8srKyuZ5qkUQjUOHDig0+muXbvW0tIyODiYlJS0bds2wyrvhNgF9YK4gzNnzuBSpXQr1AjcIigoyMfTG9GHTk1N1Wq1XOCgLBDcND0afZcA/7ZlZWUbN27MyMjg1AmxF+oFcQdXr171qZQCmcAt4uPjmdgITp48mZWV5bNDOCokLCzsiB7hGdXV1fQMYhfUC+JycHkKDg5WuhWqQ4xb0C0Ea9euzczMbG1t9fGBHBVi5BmizhvnTYhNqBfE5YyMjKDTo3Qr1EVXV5dG9uYUPgLOxqZNm7ibl2oRnqH5cPubsrKy7du379y5k3mgxCzUC+JyhoeHn3nmGaVboSIWFxdPnTrV3d2tdENUByIWBzDUD3xC5OH29fUdOnRobm4OHxwnTYgR1Avicm7dusXSPYYUFBQcPHiQ12JTcnJyOIDhQYg8UOjypUuXkpOTo6Kidu3axfxcIqBeENeCS8/GjRuVboWK0Gq1QUFBvARbIjMzE31ipqR4EOg8FOvBd/v06dPl5eUczCAa6gVxNdCLyMhIpVuhIpqbmzlVZIXc3NysrCzqhSciqoLiX76zs1MMZjz55JMcufRZqBfEtYyMjISHhyvdCrWg0+nm5uZ4wbUCTk5wcDBCFM+Sh4IP7oCerq6ugoIC3FNaWsplJj4I9YK4HD8/P6WboBauXbuWmZmpdCvUTnx8PE4UBzA8nRw90jKTmpoazpj4FNQL4lqGhoZyc3OVboVamJqaiouLU7oVagenCAHJ1/TCWwdsxDITnU7X2toaHR2dn5/P1F0fgXpBXI5XXjSJ60BAGh8fV7oV7qagoKC/v1/pVrgK+IQ0YwLJSEpKYlqG10O9IMStsN8mB39/f6Wb4G6CgoKmp6e9vkSVmDHp6+uDTnHa1LuhXhDiVnQ6ndJN8AAiIyN9bYcz6IXvfDdEwQx8xOXl5Uq3hbgK6gUh7iMwMHBkZMSnoqZjsF/rC+AfITMzc3R0VOmGEJdAvSDEfcTGxp46dYpFr22yZs2ahYUFehghngv1grgcnU7HhAPB2rVrl5eXeUJsEhERMTIyonQrCCGOQ70griUyMnJ6eprdUAkWvSaW4IAN8SaoF8S1+Pn5raysKN0KFZGenn7o0CHqBTElMDBQ6SYQ4jSoF8S1xMXFjYyM+FpJYCsD+2FhYbdu3eL8iHVYS54QT4d6QVwLomltba3vJDN2dXU1NTUFBwdbOaa8vJzzIzbh4hFCPBrqBXEt6KP7SDIjjKGsrCwpKeny5cvT09Pd3d2WjkxPT+emoNaZn5/HWVK6FYQQx6FeEJeTmJjo3Z11rVZbW1sbFBQ0ODgop84xjomKivK1slF2Ab3w+vqVRjBFiXgZ1Avicnbu3OmtyYySWJw8edKuDRR27dp1+vRp6oUllpeXlW6Cu5mYmDhy5IjSrSDEaVAviMtBN3Rubs7LNoR0WCwEEAs83MvOibPAabGevEIIUT/UC+IOysrKDh8+fOLECaUb4gS6urqqq6uTkpIcEwuJgwcP7tu37+zZs05sm3dw7dq1+Ph4pVvhbmZnZ5VuAiHOhHpB3EFOTg5Cskd31nU6XV9fX1NTU1RUlMwcC+uIAQxmYJgyPDy8d+9epVvhbkJCQpRuAiHOhHpB3ERHR4eHdtYhFq2tre3t7fn5+ZcvX3biEpiTJ08WFBT09/c76wm9A9ibdwx0yQfmzYW4xMugXhA3gT56c3NzV1eXB+V4Tk9Pt7S0INrV1NSMjY05fW3t2rVrIyMj4S7FxcXOfWbPpa+vLykpSelWuBvoBb4JNg/TarVhYWFev8abeAfUC+I+2trakpOTw8PD1b/mEBp06tQp3CgtLXVpT7qqqgrnJD093XOnjZxLb2/vtm3blG6Fu5mcnJRTERwnR6M3dde3iJDVQr0g7gO9rvb29oqKiu7ubnX2wNCJPH78+Pnz57dv377KzE2Z4Dw0NjZyikTCB2dGNPrNzCIiImweNjExAR91Q3sIWT3UC+JWwsLCdu/ejf66c5MYVo80XIHmubn8ADqjkZGR9fX1vlM63RL4FCB2SrdCAeQXvVDVfw0hVqBeEHcjci9gGO3t7YrPkmi12tOnT4+PjycmJrpnuMIsCC2pqanh4eG+tvebETA8fApKt0IBfLCMGPF6qBdEAWAYCKWZmZlNTU2KBNTp6ekzZ85cvXo1Kipq27ZtahiN7+7uhnIFBgYqrlxKgQ9Fo093Vboh7kZ+GTFaCPEgqBdEGRBEx8bGsrOz3RlQtVptb2+vZBWqqsEsElOgXE4pquGJtLS0HDx4UOlWKMDU1JScZSPA39/f1Y0hxFlQL4hiIKCKLnteXp7rVmaia3jt2rXh4eHx8XEVWoUh0KwLFy4UFBSoNvXVdeBjwgekhmEk9wO9iIuLs3kYa2MQz4J6QZQEQfTy5ct1dXWpqanouTprxR0uxLhkj4yMXL16FR2+jIyMvXv3esSkAxrZ0NCQnZ2tYCKIIhw+fLisrEzpVijD0NCQHL2WWRuDEJVAvSAKA8M4cuQILp0IMLW1tVAB9OTsVYFFPfCJiYmJubk5KEVCQoKaByqsIAwjKSnpwoULHqFEqwef3fz8vG8OXWj0GRVyBqsmJyd9bUyLeDTUC6IK0FNHdBH7erS0tCDY4E701fz8/AL1GB6M6yyO1Oi7fRr91Tk4OBgHh4eH5+bmekGnX8yS5OfnV1dX+8JakoKCAt/MutDo84ESExPlHInvvJw5FEJUAvWCqAh0znL0iF9x5dXoKw6NjIwYHgaNEJPQxcXF3tqfg2Fcvnw5Ojp6amrKu+thiE/ZZytR4rstUxpkzqEQohKoF0S9iJDjs4EH5nThwgW4FOKKF6di5OXlDQ4OKt0KxZAvDTLnUAhRCdQLQtRLWFhYZ2dndXV1VlaWS9fXKEV9fX1+fr63mpNNdDqdTGnAkVyVSjwL6gUhqiYnJ2dycnJ+fn5hYWHTpk2NjY1eM5yzuLh44cKFy5cvK90Qxejr68vMzJRz5PT0dEJCgoubQ4gzoV4QonaOHDlSVFQUGBgoNoTz8/N75plnvKDHX1BQAFvy5QH/4eHhvXv3yjlyZGQkPDzc1e0hxIlQLwjxAE6cOJGamgqx6O/v12q1CMxBQUGeUszDLK2trXg7XjMS4xjj4+MyP8GJiYnc3FxXt4cQJ0K9IMQzEBVONfrpEiEZFRUVGv0Wr9JaG09hcXGxsbFxbGxM6YYoSV9fn8wlqWBubs4LxquIT0G9IMQzEBVOJcNAvx+SgTh9/Pjx6urq7du379y50yMGMyBG5eXlHR0dvjwtAnp7e2XOjMjf84wQ9UC9IMRjEIZRWVk5OTkpCpKiR3tEjyhHJnaW37Ztm9omHaAUIyMjQ0NDs7OzSUlJ3pSg6hg6nU7+zMi1a9dYDpx4HNQLQjwJGMaJEyeK9BhW0U7To9EPuaNbnJeXFxISkpCQEBcX5/5Ajtg5PT09qQdB1N/fH9ExIiLCi6t32EtnZyc+I5kH4zRCGV3ZHEKcD/WCEM8DYlFfX5+ammq6t6rwDLGNy9TUFFSjtrbWsG66cxMqhUmsrKzgteb14LXEni+BgYEenXzqUjo6OuSvyD1//rwn7p5DfBzqBSEeyYEDBxC/s7OzGxoazIbwtXqkLUsgAQsLC0IChHCIMk2wDcOBdys7vAgmJiYgE7gxOzsbEhKCG6IeQ5weH5/ykElfX19UVJT81JOamhqXtocQV0C9IMRTycnJCQ8Pz8/PLysrs7l4JEyP6QZp0A5DexgZGYGFGB6AKGi4KUZ6ejoHJFZJc3PzyZMn5R/vcSuDCNFQLwjxaMTOZ4WFhZOTk1VVVQ6sxTByBQ4/uBqtVhsUFMQcFOL1UC8I8WygFGfPnm1tbU1OTm5vb+fQgsqpra21a+iCEA+FekGIN1BcXBwXF5efn++VO595DV1dXZGRkRy6IL4A9YIQL0FMlNTV1aWmplrK9yQKotPpqqurfbxWKfEdqBeEeA9r1qw5cuSIVqvNzMzMz88/cOCA0i0if6S1tbWpqcnHa5US34F6QYi3sWXLlrfeequ+vv6BBx7o6OhgtqZKoO0Rn4J6QYh3gmCWm5tbUFDgNRu4E0I8COoFIV4LlELsrZqUlJSfn19cXMyReUKIe6BeEOJMFhcXr127Njw8rHRD/oiYK+nq6oqOjqZkEELcA/WCkNUibQc6Nja2tLSEe2JiYpRulDE5OTlpaWmtra1CMpgHQAhxKdQLQuxGp9Ndu3YNSnH16tXR0VHcExoampSUlJGRERcXFxYWBuGIjY1VupnGrFmzBlZRXFwMyXjggQc4kkEIcR3UC0Lk0tfXZ6gUMTExiYmJ1dXVMAkPCtKGksHpEkKIi6BeEGKN6elpKMXFixcHBgY0HqsUpkiSAWdKTk6Oiop68sknubqEEOIsqBeEGCPmPnp7ewcHB2dmZsTER2dnZ1pamkcrhSl4Ozl6IBkFBQW4p7S01HRXVUIIsRfqBSH/h1j0cfHixe7ubo1+oKK8vFzkUtj7PFAT17TRVaTpmZ6ebmlpqampyczMzM3N5WAGIcRhqBfE14ENXLp0qaOjY3R0NCAgYOvWrQ4PVGi12traWjGN4olApE6cOKHT6fr6+rKysoKDg3ft2sXBDEKIA1AviI9iZBWIptXV1Q6HUoTkysrKtra2lJQU2ElgYKAKV47IRJoxEYMZZWVl27dv37lzJ/dII4TIh3pBfAvRNT916tTAwMDqrUJ6zuTk5NnZWfiKeCqtVuuk9iqJGMzQ6JfMHDp06NatW+Xl5enp6Zw0IYTYhHpBfAXEyN7e3ra2NtwuLCyUVGD1wC3wE3rhZYmfEiIzQ5jZvn375ubm8vLy6BmEECtQL4iXs7i4ePz48fPnz8/MzIiZC+cuAKmvr4dYjI+Pe6tbSEiTJpJn3Lp1i/MmhBCzUC+I19LV1SUmQUJDQ/Pz812xFAKBtqGhoaKiwqf68ZJnfOxjHzt69Ojzzz/v7++flJS0bds2Ty8HQghxFtQL4m0sLi52dna2t7fPzMxkZ2c7cRLEFLwQfhYXF7vo+dUPznB3d/f4+LhYjltTUwPVSEhISE9P55AGIb4M9YJ4D1qt9vTp021tbQEBARUVFW6o3NDY2JiVleWb/XX4hEZfhmtubq6goKC/v3/Lli2aD8uHtLS0wDmCg4Pj4+MdqB1CCPF0qBfEG+jr62tubh4YGIiJiens7MzJyXHDi05PT8/MzFy4cMENr6VChF5o9I4VGxuLj0CMEkHpxNSJ5sOS6mLVycaNG6kahPgO1Avi2XR1dVVXV4t5EHSaRQfaXnQ6HQKhpb8iHJodnzhz5kxoaKjPBsvJyUlxA+e8sLCwrKzMNPEiTI+YPBKq0dLSMjg4GBISkpCQIFTDN8d+CPF6qBfEI4EQdHZ2ot8MsUBsQ8SSMw+i1WoX9MzrWV5eFnufygQygbgYpCc8PPz555+vra1dxZvwbHAapdtHjx7FmWltbT1w4ICl44VqiNuLi4tTU1O9vb04gbOzs0lJSRF6HLNDQogKoV4QDwNigTDW0NCA29/73vdKSkqsiIXoMaOfPT4+LplETEyMSD/EbfS5AwMDxf1mY5tUIEt4ycrKysTEhNjqDHemp6c78715FDgP0u01a9ZUVFTgQ5GZ77JWj5Ryi49Jsg04X3BwcGRkJMc2CPFoqBfEk4BYHDx4EDcQzIqLi83GHlHte3h4+MqVK0tLSwEBAdHR0ZmZmdXV1eHh4fYme0rOYSQfRUVFUBafWo9qhNHWKgcOHGhvbz98+LAo9GkXYmBDypgRtgEvFGMbISEhsI2IiAiIIIWDEE+BekE8AynHoq6uzqxYICadOXPm6tWr0s5kzc3N8AkX5Ub09PRYmRlZWVlxxYuqh76+PtM7a2pqcnNzn3zyyVValzSNIqZaRGbMpB5D4fDz84uLixMDIat5OUKIK6BeELWj1Wrz8vIs5ViIJAyxM1loaOj27dsbGxtdPYWP4Lq0tGRlZgRm49IGKE5vb29MTIxR5kpOTk5TU5NYpOrE14JKbtEj3SOEY2FhYWRkZGJiAjK3vLzs7+8vOYfGwlQXIcRtUC+IekEIqaioGBgYyM7ONhULsZ9nT08PbmdlZbnBKiREcLXUaV5cXPTcPdllIgZvTBNjxSLVBx54QMrWdMV0hqlwaD7qHPPz89I4B/4k8mzCw8MhHxztIMQ9UC+IGjHc39x0ualWq0XwENW+cSM3N9fN8/HWZ0YOHz7szsa4H2nwpqSkxOhP+KTwkeHG3r17jfInxIqbQD0ay8t9Hcasc2j0tgdWVlbQHvw6NDSk0e8/J8xDtAo3xJiHhsMehDgJ6gVRHVL+pmmBLEk7IBZuK59lhPWZEbQQzSssLBRbs3olp0+fFg5hFnx2sbGxOA/i05GWqoo1OBAOsQDHyM/8/PwME1akqK/Re0NERIS47UDsl4YrxEIVo6WzolVizAM3xLCHxsA/gJhzMWoJbvtsyRNC5EC9ICpieno6Pz9/dHTUbP4m4vru3bs15rTDnVifGUHbAgICtm3b5q16sbi42N3djbdpaZBGDGAgSBtlYAgzkOkHYshB3JZiPxCxX2RaaPRSgtiv+XDswYEREZutMiy5Njk5KbVE5HxIh6EZgYGBLN1BiAT1gqgCXMShFEePHkVkmpqaMuoX4q+FhYWIatnZ2Qjbyi5NtD4z0tHRkZWVJTq7XgmsIjQ0NDw8PDc319IxYgBDq9U6HGsNMyQMn8Ro7EGa+BBR31A+EhISxGDDKpMtxJyLaUuMEBXboJ7l5eXc1I0QDfWCqAGxNgRR4fjx46a7j4ohjdnZWZfufSoT6zMjaOro6Gh7ezt8yM0Ncw+I5dC7zs7OiooKiKClDFZLAxhOx9LEh9HSkrm5ObGuxHUDDCLtQwyq4dWlTd2ioqK4Tz3xTagXREmkQQtLwxJiQiQkJEQlNaysz4xIu5BItT69DDF0gY8JYoEIamWBTGlpKSQMOqLIp2Y2zVMaYBC1QRH44+PjEfid3kK8epoezYflWMrKypKSkuAZivsxIW6DekEUQxq0sDQs0dXVlZubW1hYCP9QSedvcHCwvLzc0l/Pnz+/fft2d7bHneDzggLiw0KwxIdifQwAHyhExLEini7CcIBBo387k5OT+/btm5ubE6qBNjv9awbXPKJHeEZNTU1iYuLOnTs5b0K8HuoFUYb9+/dbGbSQDkAYU098EjuwSysYzf4VkUOjDyriHq+JIjqdDi6YkpKysLCAtwnNsvkQUcRTPWpohLANw91c8W2E7OJtpqenO31IQ3iGRj8gd+jQITgNLM0VQkOISqBeEHcj5VJYWQBSVFQk5vgVXCFiivUd2BGfpL+KmOFNGRh1dXUIvSdPniwoKKisrJQTffHZlZaWWt9G1W1IS1FEEqjYmk78yXANqr+//0U9lp7HqFQXXNPeFapi3gSNwdc7OTk5MTHR+rZ8hHgo1AviVrq6uhByrOdSqNMtwNWrV63MfSAmJSUlubM9bgOf2tGjR/GJiI9M/roYsY2qO/VCSuoE83qkVaxCCKS6XlVVVQ6PHIhXEStW8BL4MovUUdiGzCxOnMkDenBuYWxBQUG7du3iolbiTVAviJuQKmKhH2wl3qjWLdDdHB0dra6utnTAwMDApUuX3Nkk94A4CiMsLCx04BPJzc1FFEcEdfWniZc4deqU4ZJURHrXLQ2VVqsa5gxptVrYRk1NTXBwcEZGhsyJjxw9eGxzc3Ntbe3BgwcpGcQ7oF4QdyBNiJhW+DZEtW4B0HLNR8OJIWKpCHqubm2T68EHh2gdHR0tZcDgQxTDAHJAHx1egsDvug8UYtHU1JSZmdnd3a1sHoNI5oA6w0QhmsnJyVFRUTL3jxWPxQMPHz5cXl5eVlamwn8BQuyCekFcjszFpYgTqnULMDw8nJ2dbemv6LbGxMR4WZqecAt8cIjc4h58RjMzM1a2ijVl165dsC5XrFDFc4pphcuXL6vqzOOdFuuBdIoWypQMHAONE5JRXV1dU1Ojzv8FQuRAvSCupb6+vqqqyuYCELEGta6uzm3XU8ROKfVycnLSKA3TcHmIGG6xXqxzaGgoMTHR8J7Q0FA8recOdEtuIQVvnCIxS2I44wCvsv4e8VeciuPHj4t1E85CDFq4c5tcB0Db+vv7IRlZWVl5eXmmJePMYiQZHR0dan6PhFiCekFchZRsYXNAoq+vT9S3cFEOICLl1NTUwsKC2C3TtBgU4p+0dkCjryoNJTJ9HktLUsVziv1QJPCEnrtyRBpwMhwYgPzh59GjR6Vj8PPChQs2P7X8/Pz29nYn6kVRUdHKyoraBi0sATm4efPm/v37U1NT5c/gGEoGczKIJ0K9IC4BkTU5OdlmsoVGH/sRybKzs51Y30JUZRYFoYVMBAQEREdHi60v0QXHT5lbUYg1AqdPn+7p6bGUJyi2vAoPD3dW+5XFbMURdMFx5/Hjx6XoKFZ4jo6O2pz4EAme0BGn1KyEW+Dn2bNnV/9U7gR21dXVhe/5yZMn5c8TSZJRUFCAX+16LCHKQr0gzkcaVx8aGrKeuo/gLY50yv6iIqXu4sWLQilSUlLw5JAJBH6zF2XD+RFpJ0yNwdpFAfSoubl569atll53YWFB82EpLUMMd9T0COAQ5eXlpiVJpJpahsP7V69eFTdgctZHp3Dy8dje3t7V64VwC/VUWrMLnCV8FbOysuwdd8EJFJMsIpNDtZXKCDGEekGcjOmcvSXECIe/v/8qR7mFVXR0dKAnHRoaun37diiFUSTDMVN6xD7aZjfLQAiUbpsegI67pQbgaQ0fK8BJEHMxHoEYhIfk4Y2YZuAWFhYuLy9LCZ4a/WeHs63RzyvB52xmzOzevRsfyiq1oL6+XuOxbiGAgzY2NuJr78B3XmRydHV14eGZmZlqKFZGiBWoF8SZ2LVLCA5DRxkx2GG3QH/u9OnTCIoBAQHf+9732tvbDYcQRKXn4eHhK1euLC0t4Z6YmJioqKjIyEhEu8DAQDn1FhFHRWqIlcQLKAv6lI69BcXBWWppacE5hCiY3fwFQR1ice3aNcOPSSzTBZA5fNY4S9Y/RDwtzuFq5kfwWV+4cOHmzZuOPVw9wBLy8vLq6uocS0aByeEctra2btq0qbq6mnukEdVCvSBOQ3ILOf1LEbQQzxwrfITXwrV1ZmYGvW2joIgY1tvb29PTA6VAyExKSqqtrYUcOPZCUtS08vCVlRUoi+kDx8bGHHhF97C4uAhFaGpqGh0dhXVZSr/Fea6qqjp+/LhRAg3OsLiBv0IvcM6tD2DgbGRnZzs8PwJ9KS8vx2fqwGNVSHFxcWpqKoTJsWxNnMwDBw7gf23fvn3Nzc1MyCDqhHpBnINdbiEFLQeCjdhnFWKB10J3Vor6YiRDWAXi5WqUwojJyUnTuQ9DBgYGSktLje6MiIgQQybqQcp4vXr1KqwiICAgKyvLytpO6TM1XVE5ODiIh+MNCm+QMz+SkZHh8PwIOuuZmZneFEQbGhoqKir6+/sdfgacjbNnz+JrD4HOz8/HZ8SEDKIqqBfECYg4JLMillRkWmYZAAlERzyqu7sb8QzhTQQbMXkhRjKEVTh9u8uJiQnTwQkjLG3D4YpyUnLASZYqlIt0k7GxMWmGKDEx0WbFCCu+iDclxo1Ehgq8AUe6bn4Ez+wd0yKGQHyDgoIcHsCQwMPfeuut+vr65ORklVcBIb4G9YKsFrvcAqEC3dCQkBCpfIJMRCUGf39/aaUrngqdWvQCETWNRjKci2lNC0NEOXDTlxaNVEov4BY4M9HR0biNMCalm8gMP9aLoeEjCAgIWF5exk/Nh4XS5cyPwGwcmB/Bp1xWVmbXQzyCXbt2NTc3O0UIxFxJQUEBNLetrY3DGEQNUC/IqrDLLUB2djbC0uDgoF1XQKkSg8gYlcRCo9+T06XDwmIXb5s1Lcw2ANF3YWFBqQ4l3MKBsXdRYgFGZekzTU1NHRsbw5PjGDFnJOZHhoeHbX4H8vLy0MO2t0neN3QhEDmeNkd9ZCIWr0Ly8NE0NTUx5ZMoDvWCOI69bgFLQExC31d+h14qzyW9itjSXeN6sRAIvbAyLgKBEJ14U3ChFyUxPIX6+npIm7+//9TUlNm3jLNhdk2vzLyKuLi4kpKS6elp+eNMiJdRUVEyD/Y48vPzbY762AWsIjY2FiIuVlRxGIMoCPWCOIi9u4TgeFH2UX5vHnEoMzNTo9/RAwFJ6ljLXPjqFMReZVYOgECIOQhTgoKC0HL11yeAw8HeGhsbl5eXIW1WGrxv3z6z9yOkLS0t2cyrwIcIFcMpla8XOHjbtm0yD/Y40tPTW1panLvPDv4vzp49y2EMojjUC+IIWq3Wrl1CHEjnNCrP1draevDgQfxqs8q4c5mfnw8ODnbssdCLwcFB57bHuUjLbTQyRoNwcHd3txiqEWtupZ3Z165dCwmDCtgMZllZWcPDw/K/BufPn3fuXmiqAprlom8IhzGI4lAviN0g8GdkZMhcg6rRd47z8/PtSucUboHul6gUmZqaOjAwUFdX5/6RAOiFFETtJS4uzuzWaIqDri1UAJFbLLdpbm5GNLJZYlXUBffz8xMfitGgTmZmppx9y+Lj400X8Vp5UcOt5rwSsfWdK8K/GMYQVT65qIS4H+oFsY/FxUUR+OUXMBDVOcfHx2VeQ4VboJuLlxC3rWQDuBp00+FSjj1WNHj1iw+dBT6748ePP//886I0SHl5ufxFvHC75eVlUcFp06ZNUVFRRvm5eCq4lM28CjGNIjP9AofZXBLs6eAN4m267hsiNjqB37OOOHEz1AtiB+hmIeqjv2W4/YR1WltbRXVOmWHM0C1Eegd6zPK3sXY6iIURERFWDhgaGrIUAtHmgICAyclJlehFZ2cn3MKB0iAibwYPx6NgS6Ojo+3t7W1tbYZnRmZeBZ5BfvrFwsKC4d5yXgneoKu/ITjVDuwIT8gqoV4QO8jOzp7VI/MKhVBUUlKCjq/M/DJTt5A/BeMKxLIRm2/WUk0tsHXrVgQPJzdrFURHR9tbzUzKmxEZiLATCJ/ZcyIzrwLnRGb6BfTCylYv3gEUzXC3XtchdoRPTk422pqHEBdBvSByKSoqGhsbk78DmU6ny8jIQCiSn/5p5BbHjx+3NxY6F5urUm0SGRmJq7nzWuRupARbIXl9fX1iabE4M0Z97vj4eHxqNp/T08+J05mfn3fPC0kTJWVlZc5drkKIKdQLIgvE+7a2ts7OTvmxVmy2LnMaRQpjR48etbechpoR2Z1K1e5cJYaLdzR6X0RYKiwshFXgMzKt9hEbG6uRkWsizomL8hk9Dpyr2tpat70c/n/xaWZnZ8MzOIZBXAr1gtgGYQbxvrKyUn68Lyoqkr/ZulQpHBc+sfu5StxicnIyNDR0Nc8gAi26+2p4O3YBS8jIyJAWBms+zO4Uy3/MVvuAQuF0jYyMWNcL8VeX5jMSK+DThPTj43NdHX1CNNQLYhMR+1NSUuSXH7BrqEPU5cQNhDH08kW+hUqCMfRCzsJI64PbMgtmq4rW1taSkhK0XCqZANsQVdHErxMTE0FBQaYPTEpKklNJTI6FENeBDxFugf9rGgZxHdQLYgMEe/yUv1TEKBNQzvOLcQ6NvkwTQpqCuZwSiKa1tbXSthpWQJtF4y0RHx9/8OBBNbwpOUjb0hpWGRFpNPhopFSYubk5UVDVCLxZUaTLOhs3bnRbwgExC6yChkFcCvWCWEMsK52ampKfzimmOWRG06KiIvH8uMClpqb6+/uju7y6Jq+WxcXFw4cPoxmJiYl4L7///e9X+YTp6eklJSXqqX5hBbGfi+G2tAKRRmP40YyOjlZXV5s+Q3h4uJyyFpGRkdadTIBvnXqW9boIfDGUqu1BwyAuhXpBLNLX1yeWlcq/9IgNUUXFaJsYzqHAYwYGBuR7jCuQNmJFG/7hH/7hkUceOXbs2Ouvv77KpxUFs3t7e9UcJhHkysvLIQ2VlZVVVVWGn4JpGg3sQWNhF1lR/cJmDTQ8Vk49U7ct2lSQhYUF64VVXAoNg7gO6gUxD0LI7t275e8qojHYEFWOIohdS0S66OLi4sGDB+3yGKcD10F3HD3vxx9//Ac/+MHHP/5xJz652IhcnXtn4I2fOnVKTAMh1BmtcIFbQAEvXbpk+NHAHuAQltbCREdHT05OWp8aE5VCbC6owV8nJibseDMeyMWLF5955hkFG0DDIC6CekHMYO8ch0Y/1CF/Q1TEFTGXLyLu4cOH/f39lapYLKVZICLCMOwdPgkMDDS7R7khYn7E5oai7gT6eObMGVEgHBJpdrxBuEVnZ6dRs4eHhy1tEquRkYyi+XDxiBy9mJubs/5UHg3+0fAGFV+0TMMgroB6Qcxg1xyHxmCoQ04VLKmyuJjLR3THjWvXrq2qxQ4hpVnExcVBETZs2ODAoIWcqtWIHykpKb29vYrrxezs7He+850rV66IbUfgVbm5uaZGhc+osrJSuIXpOMT4+LjZvE4BToicb05AQMDCwoJNGYV3enGFjNbW1rKyMqVb8b/QMIjToV4QY+rr6+1Kg5CGOmRuiCotFRHPL4pMuzkvQUqzuOeee9CDRwNWORtiMwRCvxDIcYoUjJTh4eH4mPz8/Jqbm2NjYy11mmFd8D98RkYJngK809HR0cbGRkuvAr2Au9g8IdHR0dALm21OSEjo6+vzrGW9MsEpQiy/efOm0g35P2gYxLlQL8hHQGipqqpCz9WBdE45gRPu0t3djbglnh8vJ9I1VtVoOxFpFr/73e/y8/OLi4tXKRYyi0QhQJaWlsJpFNy1Mk2P9WMQy2FCsBD4n9nvgPiwrLxZmScEliNnbWp6enpLS4tX6gU824qlKQINgzgR6gX5CAUFBaGhoXKy+gUinVPmUIdWq8UzG+Zn4DZezm1DF1KaBZToiSeecOJAwsrKis1jKioqGhoaIDTqHOqXKl7gp5VRlt7eXpu1QOTsEytzbSqC3ODgoM3DPA44LgRLhYuJhGHAvLnzGVkl1AvyRxB95S/90Bjs0y3nMiTSOY3yM8T+4I63WDZSmsXmzZtx9fzqV7/qxLUhMTExECybAwN449ALZQcwLIFWHTx40N/f/9KlS9bfCIJ9eXm59WeLjo6GrDirbUlJSarKil0909PTp06dkl+qzs2IfUmSk5O58xlZDdQL8kdOnz6NSCmzR2XXRiRSOqdhfgZixtLSUnp6uuMtloGUZvGZz3ymubk5MTHRLrGYnZ21eQyispzRC0ib2gYwcHJgh42NjcvLy2ibzYbhQ5+ZmbH5kQUFBdlcUCqz9AXYtWsXvpleoxc4h5mZmbA0lXwHzIK2CcPQ6Of1lG4O8UioF+SP9PT0IADLOXJxcVEU8JZZywEWYrrD2cjICGzGpavyRJrFv//7v8OECgoKHBixQDS1eYycpZgC9QxgIMi1tLSIAt4QC5wfOR/EmTNn5Hxk0AubJ0SUvpADfDcvL8871o8It7hw4YLii1FtIhkG1FnOijBCjKBekP8DF76lpSWxp7Z1jFaW2kRU5zQqzQSuXr1qZX3jKpHSLL797W9///vfv+eeexx4EpnxTOZSTI3BAIbMcO5ccE4WFhaGh4dhFWJhKmwyLS1NftiWP5klZ9RHPuXl5WpwslUiSqN6UNYkvhg3b94s0uMpm+YQ9UC9IP+HmCyXE/Oys7MRPMbHx+WEJTGHUldXZzS4bXN9o8NIaRabNm1Cb/srX/mKw2kWDz74oEYfFaxPGMlciilAjGxvby8oKOjv73esVTKB8aSmporb+LzEMExAQMDWrVuhCOnp6fb6DTRR5mRWXFyczYkPca5sVtYS4CuEbrRH64XYhLaysnJqagpflbV6lG6ULCAWwjCUXVZNPA7qBfkINkMprjKIW0NDQ3IujriMJiQkpKSkmAYGsW+FczPnpTSLT33qU08//fTDDz/s3NrelpC5FFOio6MjNjbWpemKRhKwe/duOBA6zasJD6dOnSosLHRWUJRWJst5QjQ7MzMTfuOJeQD4WsLIIyMjxZrekZGRhYUF/ActLy/7+/sHBQVF6FHhKhIJGAZOPgzv8uXLNAwiE+oF+QinT5+2cpmrr6+XNiGT82y4quICajZDHlfY0NBQxxtqgkiz+O1vf/vd7353165dTnxmOZt2xsTEIGzIjBA4DL1YhPzx8XEXdWHD9DjxCaVVRU58TrsoLi6Ojo62aypHDYivZVNTk6SS4ksiCTesdGpqqre3t7y8HP8sGRkZcXFxKpw9EWIHw+CCVSIT6gX5CLAHxGazYRIXyqqqKrNVos1ivSQG9CIkJGS1zdUjpVmgy378+PG7777bKU8rIae4ZFRUlF2bb+FMXr16NSsrSz1FG61jV3FVEX6cuwc9vkWelYEBb6ioqAgKCrJecU6IoPif0ul0fX19LS0touw6PMPSQxRxLDQyPDwcDevo6FDzWAtRCdQL8hEQQtB/Mu1V46qXm5tbWFgo0y3EDmfyxzkcQ0qziImJwSXPucMh4Otf/zp+yvGGiIgIu/JIEB7QC0xISPCIpDl8mnYNXbgo+BUXF2/atAkSqfLes/hazs/PHzx4UH4YxqPg4nBZUcx0aGgIN2An4q84pVIpkebm5rm5OTHU4UAOzWoQVc6gxSyJQWxCvSAfobu7Ozk5GZcPw0lWaccymYFQOt7KBcjw0ukARmkWmzdvdvipbCJnVQj0YmZmRmYmgQBX6lOnTiE84DyouUeOU41Ygk9TDR1WOFl+fr5qh3yEWCAA19TUyPlnEcMVw8PDEPrg4ODIyMi4uDiZZVHEYwsKCnDbLo9ZJfiG4+KA7wOarX4zJgpCvSAfQepV4/Jx9uxZjd4V8Gt0dLTMSwmueggANjdzh17gaR1rpOvSLEzZuHHjrVu3bK4KERd39O/t6tKlpaV1dnbm5uYGBgaqti9YWVm5vLwsc786VwMny8zM3L9/v8yCK25Dq9WePn1apljAQi5dutTR0YHbeDt79+51YDwGX8gcPXi2ffv21dbWnjx50j0jGXhpXBzq6+tTU1PRIfGsbBjiNqgXxBhc6YaGhsLDw3ERLykpgQTAFeQXMBYVtNAbs36Y2HLC3l47rqTorrkuzcIUUf1JzqqQlJQU9OfstQRxPAxDo8ryiKJmifw68W4A3xlENZWUCRdDCE1NTcHBwaWlpdbFQrIKHJyRkeGsVRhQCgR7NCMpKcmdWRH4IHCVYLInsQT1gpgBFwvRqz5//jzcQv51sLW1VUQjm70o+UUbJdBBxEX585//PMQiIiLC3oc7Bi6g6JLKWRUCD8N11oGXkAxDbaPNcAu0ynALOpUgpvDEUlul2iCGK0TZU0u7ywokBfH399+9e7eL1nZCtmJjY928UQheFJ9CRUUF3pcK5ZgoC/WCmAcXi4sXL966dUv+1RAX3JKSEjnRCEfiijw7O1tfXx+ux6aO4AKdrmfPnj1uGLSQEA2Tk92JtlVVVdmVfiEhGcb8/LxKRpuFWwQEBKiwILSYwlNk3/Dp6ekzZ85cvXo1KipqZWUlOjq6oaHBUhukGZP8/HyIiKtnLhTZKATvXeyyqzY5JopDvSAWiYyMxAVUZqgzuyGqEejGVVZWiorUKSkpISEhkAxR3jEmJga9LktVDUSuKOL3/v37HX47jiHS9a9cuWLzSFxnEYwvXbrkWDwWq/5EmoviC/+EW+AzGhgYcEyYXI3YN9w9hoHvwLVr13p7eyEKSUlJ27ZtO3LkCMwYL21WvqXhCijIrl273Bl0JcPAd8lt4iVSMVpbWzdt2uQGiyKeAvWCOAGzG6IagQsuFMHf3990nwv8Cddu0Veura01Dc/o/H3+8593s1u8/vrreDuIKLgNH4Li2Lxeb926FX04h7v7eP7Z2VkoWmxsLDwM4qXIMAbOM964WCj0uc99zt58VbchDAPfjerqalfkYWi12pGREbwEbicmJkqiAN9KTU2FfJsuYMGfjh8/fv78efcMV5hFDO2gAW6usImvfUREBPTLsIYY8WWoF+5jUY9GX6ZJqtQ0MTFhdi/v5eXl0dFRcRs9e0Rls88ZpEf6VarD4+YdDaR0TkuXM9EbRsQyu21Bmp4nn3zy8OHDJSUl6LsbJouhm/jP//zPL7zwgmvfgwFvv/32sWPHTp8+vWHDhkOHDj311FPvvfceIo1NvcjIyBBJmg4jOoLidCFKuXnwX5SvHhgYkIqnCWGyVy8QmDUfFtdyKXgJBFG0GZ/O6m1MFNCcnJy8evWqRq8UpstETatwSo8V5bDKysoUX9Ui1te4vwTZli1bxsbGxMeh+EkgikO9cD640OAyjX8wjT7nS6PfUAo9ez8/P/R4NPoQInnAamoE4VXEzh0CXBbFi0qvK720Rj/TgQbgpUVSpBML/9lM5xTBsq6uzvrFDg9H7xB9xPLy8vDwcPQCcWXHe2xoaPjud7977733OqW11rlz5w7k5rnnnvvEJz6BOCE+Lwjcm2++KWdYQoSc1S9qQDgXmoLzYPO8OQsxvKTRL6+Vpmbi4+MPHjzo2PC+9S+YsxQEr9Lf348vYXR0dE1NjXwTkv5P5/VA6KOiovDfIeY+zB5vtgqnKBqr0RefUE/yAb4zDzzwgPs35hUfB7oEmzZt4ooSH4d6sVpEjBcXKbEaU5THCdQjs0KOY+CZDWfoDW8bBSRJRISCrKys4IKI6ynu8ff3T0hIQBhzrA2ISdbTOYVbyC8ljudBfxQxFU+L1iK8LS0tbd++3bHm2UVPTw9U5t/+7d8eeeQRwy3BvvrVr0Iv5KRf4BNJSUnp7e1dpV6I0IswhvOGoIXLtEuzMUThhO7ubvQ7YYqG31h4sMyJIcdw1n8H/tHwNRPT/+IrbXoMvvaGKbpCuPHNt6n4lqpw4rt96tQpCIfbCk7YBWQLzVbEeHD9wVnNz8/Py8tTYWowcQ/UC0fA5QY9PHRnBwcHQ0JCRHhWc61iSURMQ5SkR2KO2S6k6pyWriD2uoXUWnQf0Y8sLS1FtEtMTHT1UpF//Md/bG5uxknAR7l///5Pf/rThn/9q7/6K40+/ULOsERGRsbqe7Fi7gznAScW3yvE/tjYWIiL04sziuKnVVVVoaGhly5dMn13Il9VzsSQIfBCpxdotwlO1wE9mg/9zAgHZgwtVeEUUyRJSUnqFAsB/ulgP0pl5op5q8rKyu985ztGzkp8BOqFXIzK96JXvXfvXvWMhTqMMA+AfipimPwH2qzO6ZhbSEgrKd55552ZmRkXhSs8OeLrz372M5Fm8eUvf9n0mPvvv1/cQJS1qRewgZKSklXOj0AvIBPitiiaJEbg8QFZX2IjH5ErgOs+7MH6/IsD+ar4btjcrw4KIv8J7WX1EibWlM7Pz0OgDb/heGvJyclRUVFwDtWKhQQar9QAhkZ/bcFL438hOjqa+Z4+CPXCBqLQHi6vc3NzDpfv9Uqys7OXl5ct7cexSrcQiJUUeKG8vLzCwkLn1v9+9913//7v/769vf3P/uzPpDQLs7z99tvixvnz520mrCHkrH5+ZGhoyGhDFsTL/v5+4QSlpaU4tzgtGRkZEA67gpwo24A3IowNH5BNU8Gr4BXtar/YlMs60gZdqkL8vzc2NiYlJZndOhjfQw/azQvtrK6utlnS3qWIel/OSr8lHgT1wiIIkBcvXoRVILY988wz6u+puJOioiKIBaKg2YuFU9xCIGWKNTQ0vPzyyz/60Y+cUq8TIeT48eO/+93vjNIsjMAB8I8333wTXfylpSWEZDlZCOgy4u2bXSMjE3ib2ewBvDS6g3hm9Ajx5UTUR6tgCRs3bpTSfTT6k4YjpQmCycnJhYWFiYmJgYEB/Irjt2/fvnPnTpmijNhgb/qFnA1lzC6YUgSR44lTJP7fYQ+WtlDHF1ujytrtVqipqcF/orIJEFL6bXJyMtRNbUVgiYugXhgjZlvHx8czMzNpFWYRS0UQoc3GG6mStBOvwgcOHMBz7tu3r6SkJCYmBsLnsGTcunXrpz/96fXr1xH/fvjDHxqlWUj84Q9/wBt85ZVX8HLXrl1DLISFQDLQ9bc5gCGtH3H4DIyOjlrZ3l3ay0qjH8Of1APVE/ZgCnwiJCQE/gHvsXe0Q6Mfj8Ez2JV+MTs7m5GRYf0YOYVQnYiU3WxpSRfOqvX/dzxDdXW1nO1zVQW+jQjqasivFIlEBQUFONscxvAFqBd/RFpgZnNrIl8G9oAYLwbVzf5V1Ldw+uXMMAXBMcl45513nn/++Z6eHitpFoIrV66cP3/+k5/8pOkAjJz5EVw3cQaampoc0wsRBWVKgMibMbpTVFhx4trjpKQku9IvZmZm3LYpjCFGDiGKyhitzQ4PD8dPB1Zswqpramo8LiiiwZaq5rgfnHNpGMNFxdCIeqBe/C8iaAUFBVnZPoBo9JEP7oXYaTZwSm7hOjkTKQiGkvHNb34zNTXV+qPee++97u5uNA/GYD3N4l/+5V9Onjz529/+tq6uzmhRcXZ29tzc3OjoKF7d5ujurl272traHEvaF8tGVjNs5vSiavHx8fLLhcksaDEwMBAQEOBAY8TzS7XpxDjE8vKyCKJiUkbMEzlxMRfE5cKFC6ZlOj0CnBM5X1q3Ia2HOn36tFGOEfEmfF0vxAbf6M2oeYGZSoBb4Dq1detWs/bgBreQkCQDl6dDhw61t7fHxcVlZWWZLb3185//HJEe4UdmmgU0wuwgOULslStXIDR4UZtXahwQGhrqWNL+1NSUtGxEJYglRTJDFKI+vEFOLz86OtroHpEGoTGwB1HzSmMgEFKBOFGbzqWlZSQ6Ozvz8vJc/Sq+g7SJvKjkRrwS39ULXMXQQ7169f+3d+7RUVVp3i5njTMtiAboYbqRJgFaRG0SAt4HCImB0R4JhkyBqEA6XBrlFgwXm2snAnKLiYEwjqTpJCTQEhMGkiUaMJCQmcHmkpu2Sgu5NDI2I5LIiK7lctb3++pt9hyrkkqlcuqcU1W/5w9WUak6teucU3s/e+93v/sYQ408AacrPj5+8ODBaKpd/4pqwjC3UMi8wOrVq1H1wwz27ds3bNiwxx9//B/+4R/EM+rq6nJzc9HjhBVNmTLFwzCLjm4GWXGKFrG4uNiTsM0lS5asXbvWiwDP2tpaL3ar9ykq/MKTXwpOu6s3OKHyhk2YMEGld7Npktwre7BIOhncSEePHjW7FIHGE088kZKSIpsaksAjSPUCtRtqf3RH/HS002BkrT8agI42SUKHG//W1NQYvwQOLZ8kU1JLLuGLd9xxx9ChQ+GO3QmzcP0g+AcavyNHjngStgnfgl54EeDZ2tra6bIL44mJiTl+/Lgn6clx2mGi7l8jy0ZgIeXl5fqUz5e0tLQMGjTI76IuCDGXYNSL5cuXo4PIjYM9B27hfscym2N5Al6DVxq8T6MCfdwtDuAZpaWlkoT0gw8+2L1797Bhw2AYP/zhD+Ec6vVuwizaBeYkyZTsdrsnYZs4YEJCwrp167qqF9CXruaZMICoqKh2B65cOX36NL61+9eIj/oLJ06cwNc3uxTeA5mjGxHjCS69kF44ulZ+0WeyCHPnzoU3oOfq3sYGDx6cnp6ObvecOXP2799vWPFcGe4A/WxcbjQMaMlQ+DfffPOLL77AX/v16/d3f/d3169fb2xsxH/hFmPHjtXuDCeouX9ZfXDmzBl5u82xO3xRUZEneSBWr16NJrlLGTxlT11JX2Ep5Ct0Gn4hsx6dpn+VVakWHKRpl8rKyoULF5pdCu/B2eb+pcR4gkgv0B5ALHy6NVTgIeH9aJ49mf/Ga/Ly8iZOnAgjscLKXvTYZKt3GdKXVYt1dXV4gAr3pz/9KZ7saN4X31oCCEJCQtAKzpw5E00+viD0tKmpaciQIdu3b+/0O0LI7HZ7VlZWV/XCCtEGTuBk3nfffZ2GX+AFODmd9pXF7fyFmpoaC14RD7FmdlQSDASLXohbHDhwwH+rCbNA6+j5SUM7WlBQIIsYrWAY0pmWFlHtrtKdAyYmJq5duzYtLc3DsM1FixahK+/5skA0z2jFu1NC3xEdHd1p+AVeEBMT0+mhTp8+rV+5fI518kZ4QVlZWacpzgjxBUGhF3CLlJSUjhL9ko6YP38+hAwNZHh4uOeGIaEGZhkGev/19fVopFUObDB+/Hi9MprI+hFZ2ZGdnd1pqCOsAp8OHfFwPq6pqcmyjdnYsWNhVG6id/EnnPPS0lL3x1HZymVtiMXBHWW1hTxdIi8vLycnx+xSkGAk8PUCbpGUlGRWvKFfgzOG8xYbGztu3DgP50cEGAb0YteuXVFRUQZs0IDmSnzi3XfflQgJtOgjRoyAGKHBE9GBIS1btqz7qYjR2PTp0+fgwYMJCQm7d+/2ZCXF2rVrPR/A8GS3DrOQiIoTJ050NNeDP9k8CLyoq6uTPVx0L6EvwBV3k4fN4uCuCwsLYww7MYUA1wvJ1oAuON3CO7w2DHDfffdJ0667YUAZ6+vrKysra2pqZJh9yJAhMTExaWlp6BBrCykdZclDjGa+pKTEu42hcSMVFBRkZGScP38eTWNRUREKAH8qLCzs9Nt1aQDjzJkzlk00pMIvOjqBhw4dwjft9LcGvRC34Eylr5FZPLNLQYKUANcLu92em5vLWqw7aA0DzbnnPSEZ5NfFMLRrQGTKQ0Iv4Y5o8j3ZXGP+/PmS+GvixIkd5eVsl7KyMrSasiZTlqSice3bty9aWRzNw3WnHg5g4Gui3bXgshFFdHT0sWPHOvprcXGx7NrjHtxFsBBcR0q/T8GtGxYWxkh2YhaBrBcbN25Ei8hfV/dRhpGQkNClaSa0IqjgvDMM2Qu0srLy7Nmz58+ftzmGQ9C8oXPfpVgQ7beQTdESExMjIyPRELrZo0sl6cJH43N37NiBb6G+OM4DtObAgQP6DmDI+lgr37Fuwi9QeLiRm7TrAt57+vRpnA3LRrAGBjjPqampED6zC0KCl4DVC7Qi/rsFkQVRhtHVxFkS3Ym2GZ1y9w1nS0vLiRMnoBQqKnPIkCEjR45csmRJRESEXo0ujnPmzJns7OwFCxbk5uY6pYRHGSTFOKwCnz558uTp06e7qszChQshFqjB0UzqOICB744P9fqrGYCb8Ivt27fDGDodExKF4kZWvmbZsmXQaEZdEBMJTL1AvY82CY2E2QUJKLppGGiZJIeVtNbSzKBBbW5uhk+ovFVosMeNGyfLVbyrHF1nUly/yMqVK2E8s2fPRqlQEcfFxckGJehY9+nTJyEhwX2IBr6C7G3medimDGDgtnSjvDgVsnW4ZcGpw7doN/zCw5kRWXnb1NTkv/GS1qewsLC1tdXN4BwhBhCYejFnzpzk5OSgCrlAhYJudExMjO5rQXHkvLy8mTNnoo/eHcOQ/e6d0lhJCAVamkmTJjlFZXYJmUkBFRUVTjMpHS1kgLuokM+tW7eKVeAcehj4iRsMgrJ69epOpUGRk5MTGhrqZjIFmmX9RhfyJwnXtZSVlXkyM2JzJMbAdSkpKfGXZAy4yWXLVn8B4o4fbFFRkdkFIcFOAOoFqm+bD1YrWBa0rOg1opuOdlQiEPUyDHVktPoqfgK17e7du9HGdNUw1MZjkkbQk3hMN7jmt5C1jjJA4vlMCnp4KI8X82g4FYsWLSooKJABDE8iMCA0EF+8CwbT7nc/c+aM9RtdnF44olP4RX5+vt1u92S0SXZUgc9FRET4spi6gRvVj/QCvwuulSMWIdD0Ar8udEBRTZtdECNQzX9kZOTOnTsHDRqEvjsqblu3DQOncenSpegAoZ1Gx/Suu+5CN10ZBipc9EE9NIwpU6asWbNGDUt0Z0jJTX6L8PBwlBnNvCeJKFzxLpNVSkpKeno6PtHzCAxcneLi4o7yceFLWb/RFXXT7gSLM49bBabV6XvxLvXYj8ICLly4YHYRPALOl5CQwNzExCIEml7Mnj07Nzc3GMy9oaEBrWn//v23bdt27733ypOSjxltWFhYmHcNLWqoDRs24AihoaH79u2T8P5r167JX2EYsmrDyTDcHBAND2ygqzkzBMlvUVdXd+zYMff5LWw3duswEpwN9OMLCws7nfVQ4M5E4RcsWID3OrWvkqLDLxoG6FRlZaX6shCLPn36eGJXEniBewyv9yO9GDx4sJtcpRZB9msMtklhYmUCSi/QKURf1srr+nREphguXbr05z//WemF7YZhoNlDg+fFDBFq0v/93/9FpzwuLs7mEAtZSfHtt9+iYfj8889Vfi2tYURHR7s/bHx8vCdJ2WXXMTRCOLIEe6r8FuvWrYNOWaqKl8kOFOyTTz7xPAfG/PnzMzIy4MFOi1Sbm5vxZS31BTsCF10bN43Hs2bN8uSN0ETcKvBF2S7OX8D3dZOr1AootwieSWFifQJHL9B5Ra0dJNMiismTJ7/22muDHKgnxTC6lG1CIkNDQkISExPxxl69etkcSRhfeumlr776aujQodCOm2++GZIhWaudDOPChQtuGoy8vLzU1FRUf2iHXIccgERlqhSc8JjIyEiv81sYiaxQra6ulr3XN27c6MmgUW5uLlTJaaN26IW/NLoSfoELB8HCnXP+/PkFCxZ0+i68HtcXP9K0tDTrR7BqwX3oJlep6ci+B1BwugWxFIGjF+gOZmZm+kXnT0fWrFmDf1esWLF582Ynw2hsbPTEMFQAx9SpU59//vn+/fvbHGKRlZWFBg9icdddd0Es0DZ8+OGHUA2c5/fee8/VMNx8BKxF1pugmh4/frw8CSORJR42R1Tmo48+6nkKTuuA0qp8WRs2bEhPT58/f36n5R89evScOXPgTzgJ6sU4jf6SDUIGCNGhx60Fd8R38WSmA6/HhZa8I5ZNfN4ucEH4sdmlaB+4BX59vXv35jJUYjUCRC/QEUQbZtnuhU9ZsmTJxx9/7GoYs2bNgg24MQzX+E2bY6fs7Oxs2Qnpscce69Gjx5UrVyAWly9fVv5x7do1NA9OhlFfX++mkGhET506hU9RL8PbZcPMbvqEdv8Rm8OWDJ4dU6kvUL9DLyAZW7Zs6fRdEuOpfTFUw7Kbmblit9txzkNDQyGmspNZp8g+cLjrvvjiC4imr0uoI7g/8cuS0Rqzy/I9CgsL0aeyOcbD/EjKSZAQCHrR1taWnJwcbNMiMmuANjUyMvK1116bN2+eq2EsWrTI1t4sCc7YsmXLdu3apY3fvHTp0qpVq9BM9uvXLyoqqm/fvtevX8d/IRZosF999VWVxblXr16SCUNFVIhkdFrmJxx084u72X8E3x0tPTrTaLwNq221Cb8lbBN02g6heFlZWbg0cXFx4kPnz5/3iw3KBdwhGRkZTU1N+O6e+ByumqwuEb+0+JyXK5MmTSotLbXUCMHy5cuPHTuGn390dHSQBJwR/yIQ9AJdQPTgg03etd/31ltvdW8YsnQTdTpq+ezsbHSytfGbEIudO3e+8cYbPXv2VGJx9uxZNB5a/9CiDKOr2S+8w03WLKf4jLKyMjxZXFyM4hk2moXTO3HiRPRuOwrbbBeZWUhMTISiybIXq3WO3QATgkXhWng4dCEvwxXBr1VNkPkRKDkU1iJ6gV+x3W4PCwtDtwq3kOvNJiHS8hi/GgkD7xRlt5QVogt+rxdoeGpraz0Zjg5stIbx29/+FqKg/oTGDx3lcePGoW+Nxu/KlStJSUkqftPmWGby3nvvyYYR33777ccff3zu3Ln+/fsr/2gXnxqGa9Ys2X8EJXefNQvNwIULF9CGob1HM5aTk2NAm40PRfHWr1//+uuvtxu22REoHnqfkgrMZg290LZMQrMD7TO4KK2trTbHClUPm6JDhw6hRcRN4heZSV1ByWNiYjy8rD5F9uRLTU2FWONHnZKSsnHjxiYHV69eVRlc1EQbSu7JqBguMX5ueIDjoKKQQ4WEhOBihTuwws1J/Au/1wvuLaJQhrFy5UrUOE6GgWfQ3URjUFRUpMRCePHFF2Ebn3/+OdziD3/4A964cOFCrX90BF7w8ssv45W6GIb7rFme124oBnQTYuTJzqh6gepecoTjDKMdRbfSk2W0+FIyn4JvrUufXpJnKCABTjExygwU7W7LokXmnrTPoN+M64IGzJMs4EJxcTEc13Yja6eH77IUuLizZ882Vy9kQqSiogIWGB8fD7cIdYAL0c35pnY1EaIJ7cAthGsH4cCvKSoqqqOcs4Q44d96kZ2dHR0d7XfzuL5DDAO/f1fDWLx48Z///Of333//0qVLEsWpwH8LCgrQOqLj8sILL3giFq7vdTWMM2fOuF9pqY3K7DRrVldBdfnJJ5+IVOXm5rquidWXZ555Zt26dTKAsW3bNlTEHaXmdALqc/DgQTS60AutHLiagfRQtc+ofeDc4GQt6I86BZCisceT2md0HxuXHUlwW8oX7GgXGIsDF4RXGR87LKjVp6dOncJjyfzt66pPYqqkPpEylJaW4pc+aNCgSZMmcR0scY8f6wX8PQgTXXQKDGPXrl1z5sxxMgw8kKwMUAEIgathoJHDA1mY2iWUYeBD9+/fL0/KM06vND5rFr4vOnaol8PDwzds2OBdJlMPUQMYaIfQrVy1apVras52KSoqGjx48BEH2uc7NYOZM2ei56p9xprLetXMCC49DNKCJfQQXFzoL7TV4M/FLxcyIYoMv1myZIkpmb/FNvAjamlp2bFjB36z+GV5shKbBCd+rBfLli1Dhc4725U777yzU8OoqKhwGqLwQiwUyjDmzp0r251Iz0YMI9+BNirTyKxZ+Ah0+GRnVFTQubm5Pup9ygCGxHXiJOOzPIzxxD184cIFuFdATm/je+FulB1JoJWS881PwQVCg+ph8jRdkEgLfKhsuScrUQ0IptaipkhkZk1FeMCJjzuQl8nzsuCcwaHE5r96gV9dU1OT7puPBwydGgZa97y8PM8nQTpFDENmpp0Mo7i4+NFHH+00KtOnoI81ceJEtPdjxoyBmK5atcoXFbTEdcr4uTz2ZCMSm8MwAlWUZUcSuTGOHDniyc5nVga/nfvvv7/7sQ6dImlp0JzDy8U78ctFW26MW0ggFD4O0jBo0KARI0bgx9vpaJwsGj906NCSJUvQhZCRPF8XlVgWf9ULRnR2ijKM3/zmN9pgOp8aRnp6ekpKis3FMKwwU4uarry8XFau4pz4YuWqNgeGpOb0cCOSACYjIyMhIQEtol8HXmhBzePhHjreIavHDxw4gJtHblFJVIMHngyGeQ2EprS0tLKysrGxMTo6Gj7R1YkPvFjltsEPDdcdx/GRyhPr45d6gR4hIzo9QRmG7UYCDEEM4xe/+IXuhiELWZ0Mo66urksboPgUWbmKyhodULvdvm3bNn2Pr5J4Qi9kIxIPBzACEtmRBP1vm2O71CFDhgRAdxY1T25uro8yvsjuP2o2xHYjqNN325Xh+Hv27CkpKRk5ciS6AfhF6HKNxDPgSe1uNkSCAf/TC4g8fn6M6PQQGMby5cvRgbC5GMbmzZtXrFjhO8OIiIiQFaFbtmxpbW21jmGgSYD6zJgxQ1auDh48WGUL6D4ygLFkyRI0D2pL1eBcy4efKm45tSOJvwdeaMFVRnuvr2FIXIXTuEhZWVlqaqovmmcJz5S8n/jN+miMATXA2LFjfapHxLL4n14EZ47O7vDzn//c5sidZfu+YQwaNMinhrFgwYKQkBCpU2QkwzqGYXO0EOhVJyQknD59Wt88kjk5OaGhoTJoIQMYHi5SDTBk2Gzr1q3y3yNHjpSWlppaIj3BxUUtpEvXXImFk6ygY1BbW6vvGAmcr6CgIDc3VxaXGpCQECdH7WjIMYygws/0AsZdUlJi/MIwf6dTw8CfJOuRXsAwrl27pvUJ6xiGLI5FDSvJNux2+4wZM3Q8vnbQAo+XLVuWnp7u4SLVgAFGVVRUBJ+QphG9cFtABF5owfWFR0o6Ci/0UcVYuIqFTIgkJibq2PzjEhw6dKimpgaHNXjtCT7L1wErxIL4mV7Mnj0brYLZpfBLlGH07Nlz1qxZ6nllGOhnr1+/Xq+Pg1t8+eWXtu/7hDIMVMoGLyFRMe2yPlbyd/ko2YbNkSChuLhYBi1wzuHEHi5SDQzQ7d66dataSWRzBF7cd999gde0SNccF/qnP/1pamqqh95cXV2dn5+Plj45OVnFWChwNB0TwanhisjIyIULF5o1foDPzczM1KbGIQGPP+mFRJ5zRbXXKMOAUmhnwZVh4LEuhoFWPCsr69KlS/fee6/TpvBiGJMmTZLN3Lv/We7BPYPCHDt2TAYqJCqi+ylBO0Uya6Wnp0vsvSxSRbNhkT2xfAdOeFpamixA1ba1uATovJpYMN+B6yu5ZHbs2IEWNDo6Wu2C64S6Gztq6aECaIBDQkJ0GV1oaGjYvn27SIzBwxXtAtdEtWBW2lNiPP6kF4mJiRKCTrrKW2+9dacDGMa1a9c2bdqEJ50MY968eTJN3h3DQNW5YcOG5ubmsLCwxx577Oabb/7ss8+amprUlq22G4Yxbtw4H21qqpbsSxJM2VvVdwMVHQGTQAd02bJl+L6oT/FgwYIFERERAVm3trS0nDhxAhdUspvX19dr2078FXqXkZFhYgl9DYRSJjJkDkLtCqZegP+KeXQ034E3wgMgKLr8KOCylZWV+N1ZKjlQTk5OUA3jBTl+oxeFhYWTJ08OqtlrHUHN9Yc//GHXrl0wjKlTp547d05MQmsY8thrw0D7gRoNTfsdd9wBsejRo8eVK1c+/PDDy5cv4xNtDp9QIxZS5U2cOFGXRN0y8aHdXlWUAnWrwUqhBZ8racKln4pGBZpl2LCNjmh3QtHunqr2QFH53RMSEnAhXP1JdmMPSK9yRSV+8BxJa9Ha2qpXaAIuWW5urhVGLJxABR4SEsIBjCDBP/SCi1G7j4y7imGsWbPGdsMk2jWMXr16yVyJJ1y6dGnTpk2HDx/u169fVFRU3759r1+//t5773366aeoRF599VU09njZl19+6WQY6MpLom7PJ60VqKHq6urQPzt79qzkGlfbq5qoFE7gS6FDn5KSIt01nHy73Y6TkJWVZXxwq9NmqrL7toCGDWam/ut+pzTtKhuccLQWsvWJmwYDlwlf3MtyBzqyh4jKoNV98EtPTEw8cOCARX4FTuAXmp+fT70IBvxDL9At5mLUboI24PTp054bxt133y3rS91w7dq1zZs3v/HGGz179nzkkUd+9KMfffvtt2jv0alFe7Nv3z4RC+HBBx+Egqi21nYjUff69evRxUf1OnnyZHxiu5tyNTQ0oNJEi4gja7dXHTlyJG4MK884SJatsrIySX2B7758+XJ8X2gH6tmutigtDtR/tWMJNpctVd1bAi6NduheREEey7YR6k8DHXSpnE5UVFTgMnXnCAEJ7gpZrqXvMANqy6SkJMuOkOGnypshSPADvUB9ig4uF6N2k169er322mvz5s1LTU3Fg1tvvVUZxiAH6pViGJJ5syPDgFgUFBTgunz11VdoqND8QCw+/vjjc+fO9e/fPz09XftG2MCLL76IhtB11zS88fXXX1+9ejWOhv6WypEgjd/Vq1fFJATxifj4+IyMDGtuDeqKZNlKTk5WJrFlyxacHLQrUCubSzPvhHtFwAkZPHiw+m9YWJh2S1Wn/VS7bwneATU8f/681leIpObEDy0nJ0f3i4JfpcUHeqOjozk/Egz4gV6gd5uZmWl2KQIBKIUYBtAaxooVKzZv3uxkGJcvX3ZjGDJoMXTo0Lvuuuvmm2+GAtbV1fXs2XPhwoXomqsMXRCOTZs2oSpBDz4tLQ292EuXLrkeDTXsSge2G2P4augetTB61TAJy/bGOgVNSGRkpNpL1uZwDiAhI/X19W7eu2jRIjWoYDNPEboDvmCfPn389/LpiCS6QPM/efJktVGZvkiMmsXNG66J6oJ6EfBYXS/Q9WlqavLF+oLgRAwD51NrGJAAV8N46qmn3BjG9OnT33nnnf/+7/++7bbbPvzww6+++mr27NnPP/+8EgtoxM6dO6EgaFm3bdt27733elhCqXQCqepBK5KVlSWrc7du3aqqfu3+T5ZCpqJs34/PUPtujxs3rkvRuAcPHnz00Ud1LaD/IWtEZZLIp6mlcLalz2BlYMzurZoEBlbXCzRva9euNbsUAQWUQvY5U4YhQxquhiH5Pds1DNl+HU3m6dOnp06dCrFQEx8yb/LKK6/gmWXLlgXMNhPdQRJIz5w5Ew1MamqqwVuQwBXQvMnj1tZWVbNrIzovXLggEbJa+vTpM2rUKHkswRnHHXRJL9599920tLRufQG/BWe+rKwsMzMTP6sZM2YYsEa0sbGRA0XEIlhaL6qrq1GjBVJH1iKonVSXL1++c+dOTwzjLgfag+C/6CpBJrTPy+4J3333HZrSp556yrBvZH2gFDU1NRLHanNkIkeDPXbs2K7O+zhFd9bV1clIg+37oZ1OYStacPXV46+//vrixYsoxpAhQ2SMAUcoLy+HWNgcIxauZVPDGJ6AxvWLL76QKJOgQqW0io+PLy4uNmZKCx8aGRlpwAd1E3itNiqIBCqW1gvm0eoUtO7evVEZxksvvbRmzRqtYezYsaNfv37qlWIYaBQLCgqcDEMbqqkSakEs0Jz07NnTu4IFKpLsy+aI5UTDjxo2PT1ddoERtEMFCjeWIISFhalTfcstt6AZu379+ttvv92jRw90l3/wgx+ol508efLQoUNTpkyB1siTn332WVZWFtzisccek2e++eYbXGU8gBOUlpZ2vx+cn58/fvx4v4sX8RqYH85bRkbGyJEjjRmu0CLp7Iz8RO/AD6HTVWkkALCuXqAfHBMTEzwVkxegodq2bRsqMsiBF28Xw0B7g8daw4AlbNy4UesHbgzDpkmo9fjjj6elpWnVhKheLLqVUVFREC9tmy0ptOEQycnJ2iWmilAH2mfwizhx4gSuxb333vvcc89BI7R/hVvglsCTs2fP/tGPfqSer62thVugTlduAZPIycnBPaDcAuzbtw9HwAPtdiFeg7a2qKhIfCWwkUmQgwcPNjY2olNk1sZd9fX1frFCB3ejATu1EtOxrl5kZmYePXrU7FJYGtnmWIVQeHEEtC6QCelDK8N4+umnV65c6WoY58+fdzIMr+M3gwFRB/Qm3fRiR48eXV5eDjmTu92TNgnXBdcLpjJz5kynP125cgWHunz5sqtb7N+///7773/ooYfUk7t3777lllumTZumnjlw4MAf//hHm2Mj9Y6yfrW2tnZaQsX69euHDBli7u64PkVZxdmzZ5OSkvATYHeoUyDcfjHEQrqPRfUCdWh8fLzFl1eZDs5P9w1D7XPWq1cv9KFxkPT0dDQwroaB/8rWTTCM/v37q/jN1NTUBx54QLdv5eeoJsfmWJLqSXszf/58dDrtdjv6+m7ueUkdvWvXLlwC14DZixcvbt68uXfv3gsWLNCuZVVuod1RDCbxxRdfwELU7MnJkydl604Uw82Qvja5p3taWlpQ1IAcutBaxeTJk+HljKb0nO3bt0O4zS4FMQIr6gV+vdbPDGMR0BrhXI0bN04Xwxg6dCgeq7AMJ8PAA2UY+O933333/PPPB2HUXrtot2bt06dPV3drQ/sEq4MpdjSGgdY6ISHhww8/XLx4cUREhNNf6+rqoDJwC/ShlTHYOnALMYkpU6aoEY6PPvoIhbc5pttw6T0vthvgLjhaIA1doNtdVVWVm5trc4SFcazCCyTRAKP1gwQr6kV2djY6xBy68BC0TMePH9fLMORxp4bxX//1X04RoMGJbI9ZUVERExMTFxcnwwbe5XjGdUxOTsY5hxA4/QnuMmnSpNtuu23FihUDBgxw+is+vaCgwMkhbB24hWsQRmtr65tvvmlzxJaqkktyM7WKFe+SaRHZELXT74KfMF4pO5n5NTJQUVlZWVNTM2jQIFwFC+4T5kcw0UBQYTm9QC/twIEDMk5LPERrGF4PR8Mqzpw542oYr776qjbPgTIM1wjQ4EGsAk1OdHT0woULZTZh7ty5+Lc7ty76+nV1dXJ61ZMSbHHfffehx+wUyAny8vLQ+E2YMEGbDtzWgVt89tlnrkEYe/fulXDO3r17jxo1yin7hcpZLsdH+9rpeBXUZMGCBbg9/LSTqjbgPXbsGL47vrjxa0C8Izw8HMW27GmHdEJqLVs8ojuW04v169ejD2d2KfwPZRiy0NS7g8gbXQ0jKytLFo8IYhh4xjU+I7CB+8reKJGRkU5NjrhF9xuhLVu2oPmXBSZo5+x2+5EjR9oNtpBFIpcvX9auNRU6coucnBwcVvvk22+/jePI3iW4edAvl5kXr7OPNzQ0QEFk3MuLt5sFriyUAm6nlCIuLs7vVjeEhobKJJcFwY2Rm5vLfmNQYS29wI8cPUK/6ChYEGUYthui4AXyRlSsd94gLS1t8eLFthvLUwUoxerVq1esWBEkhoEeeX5+vuTcdB0eLywstOnhFsLu3buTkpIyMjLQTv/1X/81zr/rhIgEcv7gBz9wWiRic+sWffr0cZooQWcXwpSXl9fVVN/tUlZWNnPmTJiK2prOsqCqqXeAn8zVq1cHDRoERfNHpdCCGsCaiYLgFrjxrFk24juspRfr169HrWp2KfwY1C8HDx4cM2aMrXuGce3aNVyInTt32hz7D6nFq1rDQI2MFi7gDUPWl9ocW6u3KxB4gb6LqGWAARexowkRCbaA+U2bNk0byGlzLAlBB9FpruSbb74pKSmBW2gDPyEcsAFZgwq96H6xZRLHbrfjcWxsrOT5CA8Pt8KqCkmLXldX19zcDKlSPoHiPfvss4EUoTly5EiYk6W+EU5+SkoK7kxLlYoYgIX0AtU0g4q7D06g7AZi+75hdCm/51133aVduaMN/GzXMCQOo/uFtxQqcYWb9aWoOiW3rL7hfvPnz9+9e7erW1y/fj03N/f06dOuwRa2G27hNFcCt8Ch8EDrFpJT65577tFlxAUnCkVFm71jxw6UXJ6UdRaSUqx3795hDrxIgt5VZD82yZUuEakXLlxQUz/+Pj7RKVC60tJSdRVMB1cBrrlu3TorWCYxGAvpBapyBhXrgqwG1BrGE088odadendMZRg9e/acNWuWel4ZhlN8hl/jiVgI6P1nZmbq3i1DQ5iamrpr1y5t7qyLFy+i/f6f//mfuXPnOiUmgi7s27fv008/bdctvvjiiwULFmjdAk/iv90fcSksLMzLyzty5IjdbndaqDncgfovWv3m5mYIh2yMAheRiFHRDnmN5xkn1Vaualc2pwPiBOJoTjlSgwH86tGcW0QvZE4EPxALbgtMDMAqeiEL4Th0oRfKMKAUU6dOhRycO3dOxWx6d0xlGFAKbaShMgzb98c2/BFJXYX2D6bb6d1YVlZmc6ibL0qCK4g+35UrV/r27SufVVJScuedd86bN89pQgRN7N69eyVNljYOQ7kFntcm2jp8+PD169ePHz/u3YiLLKw4dOhQcXExDg7Bwn87PVdiG67nSm3+jm+h3f+9I3BpampqcGbUN8INyZWiCpyKyMhIVKem16XiFgcOHAg2wyMKq+gFOovp6elmlyKgUIbRq1cvmEFycvK1a9c8NIwzZ87AS1yf186SOBnG0qVLUenb/NkwsrOzc3Nz8S08MQY0ihLm6bvyyAAGCoNSffDBB+1OiKiYTadknVq30DrH22+/ferUKc+3KxPvb3ZQW1t79uxZWblqt9vxm8Xd1c2mXVsMT047rlFUVBR7w26YMWMGLk15ebmJZZCdk+kWQY4l9AJVWFhYGG9E3dHOksAMnFaFuH8vpKTd5yU9hiwN0BrGAw88gH6/PO93hoGeVlJSUnR0tOdJk9DO+TpvvQxg/PrXv+7duzdOqdMKEduNRSISCqod0ujILdRSEdfmGa9XO60fOXLE6a+ychU/0iVLlkRERJjYM66srNy2bZtZn+4X4OpANM0awJDxv9bWVuYfI5bQC9RZxcXFZpciMEEThRpZDVqIYcyZMwfd4k4NoyPkIK6GgcdfffXVzp07+/Xr99RTT+lQekPYuHEjulloXz0XXNShxiR/S3XgukLEdiOQU7uduqDGM5YuXeqaILzd7cpmzpyp3a9VGwJl+hi7E42NjVyA0CkwMPwYjd+4VSZEUJ9bJPiDmIv5elFYWBgZGckqw3fI6gCtYXz88ce6GwbEorS0tKSkRB7rVXif0tLSgv79iBEjuioK2dnZxiR/gwps2rTJ6UkVbOGaUEu5hdPmI5KvExe93aUifrQziMRvEvegOsUNsGHDBiOXyYimc0KEKMzXi3Xr1jHdiq9RhnHrrbeiv/vaa6/NmzdPL8P4+7//e/RaIBbfffcdVKO+vt4vcmCUlZVBEXJzc7vaQTds6EKYNm1aXV2d0oiPPvrozTffhEC4JtRqamoqKCho1y3gHB25hR/Bvbw9Z+XKlRMmTEDnzQB3rK6uXrJkSXx8PJNyEi0m6wXufjRIHLowAGla1q5dK0ohhpGamur1Lmi2G4axdOnSHj164DqOGTMGrdonn3yiZ7l9g/S0vBs9zs7OTkxM9EGh2ufZZ5/9l3/5F9GLt99+u6qq6v7773/88cedpktUsk6nP4lb3HPPPdbPpNkpEDvqhecUFRXFxsb6NLOZWmnVpblFEiSYrBeZmZkBEHUhCYatH80uhqEGLcQwurPPqs1hGCUlJWgC7733Xl0L6ytQIeIMhISEeN3Tgpf4dMGIE5Dvhx9++KOPPqqoqGh3QgQcP368vLzcddNU5RaMswtCcMXR6vtudSgcHcdHF8XfR8WIjzBTLwoLC3HrB8DQBX7GycnJ1tcLm8Mw0NVQhoEe7bRp07ppGOCWW27RsZC+Q3II4mJ5PWJcVlYWGRlpcFM9adIkCNyAAQNcJ0S++eabw4cPuybrtAWiW9TV1aEvbnYp/AlYBdxCd8OQdac4rPHRo8SPMFMv9N2pwUTwA4uJiWloaPCL4UEZMlWGIXuidt8wrI8uOQTz8/O93szFayBDK1aseP75552eVzGeM2bMGDZsmPZPgecWNocdanN7EE8Qw0hKSuqOVSsgFuvWrUN1V1xcHAA9Q+JTTNMLGboImIoP9fv27dv9YpAQ5xxNjqthZGRkGN9wGoYuOQTRvDU2NpoikT//+c9hDNqhCxXI6TqkEZBuQbwGdyzuBPzGKysrt27d6t0tISMWkZGRFRUVFAviCabpRcAMXQijR49OTEy02l6FHSGTsuHh4SkpKej+KsOwdWOf1U753e9+V1JS4pSkwRj0yk+M5tzIoE4tcXFxaBjU2Tt58uShQ4dcE2rZbiwt+ad/+idc08Bzi9bWVrOL4JfgTti/f392drZsMOb5AB7qtPXr1xcXF6OuoK2SLmGOXhiQ8dB4IEz4HfrFAIbN0aFBx/dPf/qTTIvAMNLS0hYvXmzzgWGgu4Ouz6VLlzZs2GB8vh0d9z7Izc01KxIZ7QHMBnrxzTff4LvgS7WbI1zlzvKX+7BLjB07tqqqyi+CnKwJfn0TJ05cunRpVlZWp7vqlJWV5efnnz17lsGbxDtM0Iu2traMjAztft+BAWo9/Gjxm/SX6g/dkVWrVqF3IoaBuhvNv2Tf0osPPvgAYlFTU4MGb/Xq1cYP7ejoFjhRNsc6Dj3K5Q0xMTGwh3fffffrr792Dbaw3RjSCFS3ILqAGxgCKnsC2xwJW7UBGdr96nr37g2xwIvNKyzxb0zQi+zs7KSkpAAbuhCKiopGjRoVGhrqFzGeK1euRLt7+vRpSIAYhtqxDFcHX6Q7B798+XJOTg6qqvHjx9fX15tyQvTdsxHfxayZEUGtH5k1a5ZrhKNk+tqxYwfzMZNOGT16dHl5uUx8SKimzRHNc/Xq1QsXLkAs0FPyo1yuxJoYrRew4927dwfe0IWAVlmCtK0/SYkLAc/Dgz59+txyyy1qDEO7J6rXHDlyJC8vz+bYCgvKZcqpwBfUdz3ewYMHzQ19HTNmDNzCdf2Imi4pKCgI7CYBlxJ9bmix2QUJEAYOHCgDXdXV1XiM+wc3EsWC6IXRehHAQxcCakD4k91uT09Pt+wYhsqHg/4uaha0W8OGDRPDQBUDw7h27dqPf/xjr48vqat+8pOfbN68OTY21njZkvwWmZmZOl4Cs9aMKNAA/O3f/q3Tk7I29fr162YNERlJANcbJoIffn5+fkVFhVQIZheHBA6G6kVgD10oUMvDLXyXLM9rcP5hD7m5udp8OKNHj8aTzz777LRp08rKyl566SX00adOndqdD/rHf/zHhx9+GA9WrFhhimFAbvRNdAYJi4yM1OtoXhMTE9PU1KQSY8va1HvuuSd4UjJfvXrV7CIEDjI5ImLBeB2iO4bqRcAPXSj0TWXTfVCP7Nix49ixYxAL15YeJayrq9u6dSvEAj1+m36LRwYMGGC8YWzcuDEkJETf015VVRUXF6fjAb0jKioKHU3RCwnktNvtAbkAtSMGDRrkL8u/rQzFghiAcXoRJEMXCkllg9ofLbeR2yI7UVhYePDgwdbW1pkzZ7opBv6E18AtZs+enZGRYfONYRgw9FpWVuaL7UyPHz9uhZDJMWPGoD146KGHJBH4hg0bgi0QAYJ14sQJKyi7n0KxIIZhnF4Ez9CFAl+2vLwcnen777/fyBy6anVZTU1NfHz8tm3bPPlo1DUwjJycnGnTpu3bt8/mA8OYO3euT2s0VJ3Jycm+UNirV69a4daV8Ato+vXr10tLS/1lCbSOSNoG6oUXqMWoa9eupVgQAzBIL4Jt6EIL+pdjx46NiYlBd8Gn1WJDQ0NVVVVlZWVjYyOsYuHChV2dj9+1a1dsbGxZWVk3DePs2bP4vj169FDPKMOw3di41RckJCTk5ubq7gGol6Ojo/U9ptfcfffduL5Bu+MDvjUkmPMjXQK/6KysLJtDLNyn0iJERwzSiyAcutCCnzTUas6cOQcPHtRxphw+0dzcXF9ff/z4cXSvIyMjo6KiunN8tR0J6qMXXnjhlVdeGTp0qBdhnk1NTdu2bUNdpn3S14axceNGSJUvas+6urqIiAjdD+sdI0aMmDFjRjA3rriv/Cg9rrmoHchycnKC+Z4hpmCEXgTz0IVCcv7j1z5q1KglS5ao5mr48OHubaDFgc2xBBEmYXPEAcifwsLCcJyxY8fOnz9fL2VRhnH48GEYxqZNm3r16iXJMDzn8ccf/8///M+8vLyZM2dqn4dhPP300xAgm96GUV1d7YuQC6GyshK25IsjewETY8Mg0RfHFWdHvCMkqw1q3cmTJ3MHMmIWRuhFkA9daHnmmWfCw8PRycYJkWfy8/PR13fzFvRWJUUjTiCaFptjtsWnhdQahiQOtzl27PT8CHffffeCBQvwZV0NQxas6msYqEwTExOhF7oczZXGxkbrVNBMLWW7MYsXtDNEbmhoaNi+fTuUAn0YtficEFMwQi9Q7wfS5qjdBM1D7969Ld48iGGMGjXqrbfeevTRR70wjLvuumvv3r1PP/10R4aBv7a2tuoyVbRhwwbomo8SP8BdcL18cWTvwOli7gfZ8nf27Nkc81fIhumDBg2aMWMGZ46IFfC5XuCmD7zNUbuJX6zdlwTnsien14bx61//Ojk52ebYOUn7JxiG5PSEweTm5no9yi1rZI4dO+a7Ja/oDrpuTGoultIds5DkdQkJCRkZGcE8S6KGKyZPnszhHGIpfK4XEGoOXTgxYsQI6+uFzVGDHz9+HI3rTTfdJIZx6623ygSNh0yaNAn/tmsYAwYMgF7ALcaMGTN+/PhFixZ5GE9QXV1d5wBV6vnz5/GMhKT4iKqqqvDwcN8d3wtw/zDywHYjtcycOXMOHTok+/CZXSLjgFWUlpbu3r175MiRHK4g1sS3esGhi3YJDQ1F6+gXzYMyDDx+8skn165du2vXrjvvvNP9u65du6Ye4122DgyjR48ezz///Llz59BITJw4sU+fPpAYtJ1oztWOoBLQin9ra2svXLggPtGvXz/I2cMPPwxHeeCBB3yaD7upqQll893xvQAnp7m52S/uH18jEdNlZWWxsbGoanSMcbYm+Kbw3ZKSElgF3J3RFcTK+FYvOHTRLtALNA9ml8JTlGEMHTo0JiYGncVODQMvuPvuu2XoAqDev+mmmxYvXmxzMQww1MGVK1fOOdi7d6/Tfq1hYWE9e/b84Q9/GBERYbfboRSSUeP69euVlZUHDx7U89u6UFNTY7XtPGTxiNmlsBBPOEBnBpIRGRnpRcYXy9LQ0AC9Rm8Een316tXo6GhcfROzABPiOT7UCw5dBAzKMKKiooYNG9apYaB7/cILL0ApZOjCdsMwFi1aZGvPMEDfvn0fduB5qdCTe/nll319g1kw0AFf2f1qo+DkGQfV1dXbt2+HFEpLPGbMGD+qgtra2uATMveHSyzJbGDVcXFxVArid/hQL9atW1dRUeG74/svqO9aW1vNLkXXUIYxatSoAQMGuDeMpKSkTz/9dMmSJVrDmDx5Mv4Vw7Db7dqcnl5w5cqVP/7xj75ODo26Xm1Pah1wLagXHTHage1GdEJWVpZqpEGnaWaMR2KJJNkuXBY/sdDQ0EAagCFBi6/0orCwMCYmxvrRi6aAiqO2ttbsUnQZFBuV9bPPPjt+/HibY9NzN4axYcMGuIWEXMTHx8uTCQkJISEhixcvbm5uhoJAU7wuTFlZWW5urtdv9xD0Ji2oFzbuS+4Bwx3ICnCZYqiqqkpLS8OpQyuO+3DEiBE2x0yTzWH8RjbnUAoURpLtRkdHw3s83BiIED/CV3rBoYuAREYLYBgTJkzAg5SUlL1796q/oq4sLy//6KOPZP0qDMN2I6hThi5AbGzskSNH8Ma1a9dGRUU98cQTffv27VIZzp07d/Hixb/5m78xILYRbUCXVsoYhgWnbKyMqIZNk5JOkuG2trZKFEuTA/nThQsXBg8erN4b5sD1mKEO3H+u1lrwcaWlpZWVlfhQmI2+yXYJsSA+0Qv0LDl0Eag4Gca8efPw79dffw1pgFBev3599uzZzz33nLz45Zdfvummm1JTU+9xIE/ecccdb7zxxtGjR9esWbNs2TLU3SNHjhw6dKiK2dQCmcDB//SnP6F2/vzzz1UbcOLECQO+rAWXjRBdGOjA5ggLdfMyCYZwfb6urq7ZgZv3ynKndv9U6wDmrfUYhVOeFa3gWnByh5CO8IleZGVl5eTk+OLIxAoow0hMTDx9+rTNkd47JCRk7ty577777ptvvvnkk08OGzZMXgzDwL9Tp07dv3+/Mgwwfvx4CMrvf//7d955Bz5aUlLi5hPvu+8+WAgOGxUVheo1JSXFmGWZ0AtrToHjbKDZs2bZAgncbO3eab67/dQeQ4IaXxFkR3WbY6RQjWApHRERUeZEiLnorxfV1dWo+3h/BzbKMH7xi198+eWX8fHxeKZXr17yDP4tLS3t37+/vHjTpk033XTTlClTioqKtIYBHnzwwYcffjg1NRUvOHnyJP69du3a+++/j+r7JgdSV/7VX/3VTTf45S9/6bQXq++wbIgDfmLoWJtdCqI/rnKgHV9x3UxAja8oEamtrcVj5R8iH2IezJVCjER/vYBfc+giGFCGsXnzZtSAMAD899Zbb83NzU1MTJw/f/6ePXtuu+02eTEM4+LFi3a7/c0333QyDAU8QzTi8ccfx7/y2Ok16NjV1NQYlqOQIQ7E4mjHV1wnekQ+xDyamppUZKsElMA5DI5pJUGFznpRXV0dEhLCoYsgQRkG/o2Li5MnYRiyjdn06dMLCgqUYbz22mvTpk3753/+59/+9rcPPfSQd5+4YcMGiRU1ANzMsrjAgqBVYOJO0ilKPpzMA/e2OEdtba0siFXCwfAOohc66wXs2LCBa//Fyu1WV4FhVFZWrlix4qabblJRkL169crPz4dhwDwKCwvFMPDvW2+9tXz58ieffPJXv/qVF5aArpiRQxeof1VucqsRERHBxJ3Ea1ydQ9buHjp0SEY4Bg0aJMtbbJxSId6i/+QI70VPsGy75QXS3sMbnAxj586dqL/gH3v37lVjGFu3bv3Zz34GvTh8+PBLL73UpWEMmEpiYqLexe8Q1LbWXJVKiO7I2l2Vpw62AZsXhVVTKpLyKzw8nPMpxBN01gsOXQQnYhjLli3TGsaPf/zjffv2TZs2TQxDjbhCESZMmJCSkoJXRkZG/vKXv3zkkUd+8pOfuDl+S0vLxYsX8/LyjNzCprW1laPEJDgRgZC+ooonlQSje/bskQW3I0aMiIiIoG2QjtBZLzh0EbSIYSxdutR2Yx92MGzYsN/97ndPPfXU008/DdVQrbWkvvj9739fVFT0q1/9SgZjw8LCxowZI+Gc+Bedp/r6ejxQSjFnzhwj23vUodzogRCFSrguyHyK7PAiYxvhDhh7RwTf7phK2sXvNhzxEGUYwxzIk3gAk4BhTJs2Daqh9YMHH3zwoYceysjIOHny5IcfftjS0oLukfxJJAN9o5CQkOnTp4eGhu7YsWPhwoWGfydCSPs4zadIpvP8/PzGxkb0FqKiovD7ZYczmKFemEAAT+qLYUhEp5NhTJ06FZKBB64jEA8//PAjjzyiFqMKamGqJMOwbIYrU2AHkVgN7dgGugoqUNTmmEZBjceBjWCDekF0RgxD4i3uvvtueRKGsX///ilTpkj6zq7OceBQRgZ12hz1o5XDb1FNHz9+3DXJEiFWQJKDqZUpErShBjbENjiwEfBQL4j+wDBaW1sl3kIZBh4UFRXZ7XYYxm9+85subZeKisnIoE6bQy8CZvEwIeYiAxvz58+3fX9gw7JZcYkuUC9MAP1O+aUFMLt27YqNjZV4C61hvPPOO3PnzsWfVqxYkZSU5Mmh3n//ffR4DF7E0dzc3Ol+mISQruI0sIHaQPYtIoEH9cIcAn7FI77g0aNHoRESb6EMY8CAAYcPH87KynrxxRf/9V//dfny5Y899pj7s7F37161FMUwoBeBGh9DiHVod7N7EhhQL0wgSIYEnQxDu9XI4sWL7XZ7RkbGypUrn3vuuSeffHL48OES3Yl3hYaGfvDBBxLg+e///u//9m//tmbNGoMLX1tbK8nOLYuVQ0MIIYR6YQLBs1GWMgzXDdnvuOOO9PT01NTU8vLy//iP/ygrK3vppZdcj9CnT59HH33U+MGe1tZWK0e5t7W1MTSEEGJlqBfEtyjDaHdD9l69etntdvxJLUb94IMPrl27hqY9NDQUz6xcuXLkyJFmFd6yyB7chBBiWagXRhNI+5l5iDIMmER5ebn7NSM/+9nPRDXkvwcPHjQl0/yFCxeM/1BCCAkYqBcmEISz5sowZs+enZGR4TSG0REtLS0jR440JQx28ODBxn8oIYQEDNQLo6mrqwvOFY/KMBISErKysiZMmNDpW9566y3j14wQQgjpPtQLo2lra4uIiDC7FOYghrFs2bLpDl544QX3EyUnTpx45ZVXDCueAtfI+A8lhJBAgnphNNZf8ehTYBivv/56XFxccnLynj17ZsyYMXfu3I7mSpqbm01ZvtHQ0GDx5fjM+kUIsTjUC6Ox+IpHY3jCQWFhYWZm5ujRo3v37h0VFTV8+PCQkBAV2rlv377o6GizSmh9vWDWL0KIlaFeGA2XJCiecdDS0lJaWlpXV3fy5EmcnPPnz6sX4HkTi0cIIcRrqBeG0tbWxiUJTgwcOLDdHVjuv/9+tTEBIYQQ/4J6YSgNDQ3BlvTCO+BhwZPb1Au4GzshxOJQLwylubk5CJNeeMGJEyfGjRtndikIIYR4CfXCUBiR5yFVVVVxcXFml4IQQoiXUC8MJchXpXoOTtSqVavMLgUhhBAvoV4YSmNjI1elesLVq1dNyQVOCCFEF6gXhsJwRU+orq42MeOF9QnCXfEIIX4H9cI4rJ8L0iLU1dWZmzf99ttvr62tNbEAncIAYUKIxaFeGEdzczP1whOgFwsXLjSxAMOHD29tbTWxAO7B+QkPDze7FIQQ4g7qhXHU19dz2Ygn1NTUoIE3uxTWpa2tjaMXhBCLQ70wjuPHj3PZiCdYIULl6tWrZhehQ3AjtZvnlBBCrAP1wjjQYnHZSKdYJG4RitPW1mbN1StcVkMIsT7UC4NglmsPMT2uUxg3blxDQ8Po0aPNLkg78EYihFgf6oVBcLcRD2lubraCXoSGhkJ0LKgXLS0tDBAmhFgf6oVBVFVVWaHVtD61tbVbtmwxuxS2MWPGLF261IIhDtQLQohfQL0wCLSaEydONLsUfsCFCxfMLsL/Z+DAgY2NjWaXoh3gqVx/RAixPtQLgzh79iwXW3ZKW1vb4MGDzS7FX4iOji4rK3viiSfMLsj34LY1hBC/gHphBJZqNa1MQ0ODdfZhnz59+vbt262mF9y2hhDiF1AvjMBSraaVqaurCw0NNbsUf2H48OFNTU0tLS2Was65bIQQ4hdQL4ygqqrKslmcoT633367RVrQtrY2SwXArl27dv369a+//rrZBfkLFkkKQgghnUK9MAKL5+uMiYnJzMy0wiyA1fJRjh49Oi0tDY26RVaoWiQpCCGEdAr1wgisnK9z+PDhZ86ciY2Nra+vX7lypbmFsWA+ypycHOjXgQMHrBCZa/pmb4QQ4iHUC5/T0NAwaNAgs0vhDrTop06dWr58+ZQpU3bt2mViA2/BwAJ4IdwiJSUlPT3ddMPgZm+EEH+BeuFz6uvro6KizC5F52zZsqWwsNBut5vVjra1tRn/oZ6As4FzEh8fb+4UEvPKE0L8COqFz6msrPSXAe1nnnkmPDw8KSlp3bp1xrejVl5fA8OoqKiYPXt2fn7+tm3bTJnqys7ONv5DCSHEO6gXPse/BrRR1KNHj9rtduNDMVpbW438uK4CpSgvL6+uroZk4L8zZ84cM2aMYZ4B9zpw4ABHLwgh/gL1wre0tLRYPPDCldtvvx3tqPGhGBAa66e7Hj16NE4OLmtBQUFeXt6FCxdGjhwpi0VV4aFo+p40OE1iYqKEgOh4WEII8R3UC99y4sQJvwi8cEWFYqA1NbsslmPgwIErHdgc4woSNdLsAA/y8/ObmprklSEhIZAP2EZERAT+7eo4VllZWVZWFg5y5swZq62pIYQQN1AvfIsfBV64EhoailZt48aNxsySWC3phYcoY2g3NwbMA/7R2tpaVVWFf2tra69evWpzrJER82j3mHiZbKgWHR2dk5Nj2VXNhBDSEdQL3+JfgReupKSkoCNumGEEXgcd30i0wzVUtsVBu++aOHGiX982hBBCvfAh1s944R7ZAQRiAb2YMmWKr1dMSLc+eBjowOxSEEKIT6Be+JCqqqpJkyaZXQrvUTkiYRjV1dUJCQnx8fHz58/30RgDl0UQQkjAQL3wIZWVlejxm10K79HO7IwePfrUqVOFhYWxsbE+lQxCCCEBQBDpBfrfXoTud4fGxkb/Hf1ud0ntMw5kRUlYWNiMGTP02uuLe4F6QrDNHxFC/Jcg0gu4RVJS0tGjR43pdpeVlUVHRxvwQT6itLS0o5kdkYyGhobt27cvWbIEX3P69Ond97aQkJBuHoEQQohFCCK9QPu3e/fu2NhYYwyjqqoqLi7O15/iO3Jzc3Gi3LwA5/P111+3OURqz549x44di4yMjIqKMjKXZbDB8BRCiL8QRHphc7SIycnJxhgGmtstW7b49CN8h8yMeHiKnnAg7yotLV26dGljYyNUI8KBh7MnsLHw8PBuFZoQQohlCC69sDkG9vHvnDlz9u/f77tPaWhoQPvqu+P7mvXr18+YMaOr7xo4cOB8BzaHapw4ceLQoUNpaWlXr17F2QgLCxs7dqybhNmcHPGEtrY2BtUSQqxP0OmFzWEYzc3Nc+fOlbF9X7Bnzx7/nRlBA1ZRUdHNkwPVkBAN+S98q76+vqqqSmxD5awMdcDJFA/BGcOZ1CuclhBCfEcw6oXNkchhrgMfGUZJScmqVat8cWQDyM7OTk1N1feYwx3YHGdenpGtOurq6qB6x48fP3PmzMSJE/X90MCDAzyEEH8hSPUCQCygF75Id42Gc+TIkX46gt3S0rJ79+5PPvnE1x8ktiEdcVyCCRMmMA02IYQEDMGrFzaHYUyZMqWwsFCN4evCnj17/DdZ59KlSzMzM80uBWmf0NDQuro6To4QQqxPUOsF2LVrV2xsrO1GyKcuHDt2zE9nRqqrq1tbW1033yIWAXohe74TQojFCXa9uP32248ePQrDwANdmlVZM+KPMyNtbW2JiYkVFRWmfDrzURJCSCAR7Hph0xgGuobdn/733zUjGzZsSEpKMmsRBxNGeQLuz7S0NN2jhQghRHeoF/8fGMbu3bvj4+MPHDjQTcPw02xa1dXVKPmpU6fMLghxhz+OihFCghPqxV+AVcAtumkYhYWF/rjPiLnTIqRLcBaJEOIXUC/+DzGMlJSUoqIi77qJeXl5OTk5uhfM19jt9szMTOa28gs4i0QI8QuoF98DhrFo0SLvNiVpaWmxObJV+qZovmL58uUjRozgahFCCCE6Qr1wBg1tW1ubF4axY8cOqInvCuYLCgsLa2try8vLzS0GzIz5KD0EJwqny+8slhASbFAv2kFyYMAwPA91hJH4XVBndXV1Zmam+13XjQHt5YgRI8wuhX+AE0W9IIRYH531YuPGjfoe0FymTJniYbNXW1vbu3dv//r66enps2bNys7ONrsgtiYHZpfCPzh+/DjOVVVVldkFIUQHcD+bXQTiK3TWCz/NVtkRp0+fLioq8vz1R44c8V1hfMHWrVvNLsL/4XdnjxBCSEfophc7duxoa2vT62iEEEKChPnz55tdBKI/uukF7w9CCCGECAztJIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojO/D86d+CmmI6vIQAAAABJRU5ErkJggg==" name="2" align="left" hspace="12" width="229" height="210" border="0">

 1. Otvorte komôrku pre kapsulu. Uchopte pevne základňu inhalátora a otočte náustok v smere šípky. 1. Uistite sa, že máte úplne suché prsty. Vyberte kapsulu z blistrového obalu bezprostredne pred použitím a vložte ju na plocho na dno komôrky pre kapsulu.

Dôležité: Nevložte kapsulu do náustka!


MoR+oF7aIORjEyHVtZmypjuj1uHz5ssN440G3kJBSEJ544glER1TI3M5FvXr16lNPPSVGYNqnWUj87Gc/w0MZ/pSSkvLiiy8iCImlTVtaWhZtwMDTEyEfD1O3zwA8RhpetNBHgOPHj0ureItZUPFG+51xxgIDAzMyMsrLy/EtXJUe/Au4mn6B2iqCtPN95Cxz70FwonARxbBwaUiXwTI8R+RiL1++3HktAm9vbm7GPgqW2gPgPklOTtZCfiVKgtuPzRj6gXrxJ8TIdTxotDByXbNIvR4OR6l4wy0EIgVhz549xcXFBQUFbkjGe++9d/DgwR/+8Idr1659/PHHHaZZgF/+8pcXL1589dVXP/7xj8MwrGtakAaZ/SNwF9TS3DsJojIt02tF3oy369NJSUkdHR3yQ9Ts7Kzb/rcUrB1ifn5eGIwYHiWmhxFDRYAbA2Jht4WFhT4XFFFgMS5dC1g3Y3h1MBTRAtSLPwCxQKzCM5QZzs7BiRKtCA6fC95zCwmE0gsXLggRhGTcc889OTk569atc56T8Ytf/OKFF15AnUlOmsXLL7/8m9/8RhqDIJGZmTk1NTU4OCgnbXPHjh2on7k3nlPMuqap+zAhIQFfR+bOcubUMljmiIOuuVoSIRCGW5mhNu0Q0nhU0fbjwflC8KG9vb0+WutITEzERdHOunSiGQOPkZMnT9qPHyZ+g971QgQq3OJ4dmjqga5B8GTfvHlzXl6ew+q7Am4hgQclJEMMGjx48ODtt9+OB6jRaHQ4uuSll15CaIQxyEyzWGhqUTHiNCYmRs60FighClNfX+9GQBobG7Ofm1VdRMeQzBA1OjoqRtU62Ucogs0EtdJoUpEvIjasWyAMVnPURkREYFuZqWUAbmzUthX4IJ0gGiNFvU7tshBvoV+9wAMO+oyqj6bm2tMsOF0I4XjEO4yXqNDDLY4dO6Zka6cYTAEVEMtH4Tl1zz33oNr62c9+VngG4tzXv/71GzduuJRmsdDNIDIcERHb29vlTHiMaAQdcWNqZARUrVXppPQLmXrhZGJ7gegAGhoa2rRpkzStrfX09lLqicLTWi+EL2ZdaB/cTjk5OWVlZWoXhHgFneoFwmFhYSECgI+2diqMGOsPt1joCSvqmngEL30+BlcRc08BRKyWlpazZ89CEeAZt99++49//OOVK1cWFRW5kWZhD0JsTEwMQiAkQ07aJo4GvYD6uJpVNzU1lZGR4dJbFGDLli1yVqUHw8PDi5ZfdADBQuxXBdMgMzMzoaGhPpd1QYi66E4vECmrqqquX///7Z17UFRnmod7s5XaTdQRtcbdTFxB3Ki5iKAxO5mNgIhOkuVSSNS4USEqbiYqgSDqiJeAl4kXgoNiMqNhhUAuEnVQduPEKIjUzGzFC0gyGTORWxKTypSCa+mkKrsz+9t+129PuqE5NKfPOd39e/6gmqY5/fXpc773+W7v12bydoL+i7gFmpiezxhaty0tLXilVYt4x48fL4s2JVVJdXU19OLDDz/cunVraGgo5GDs2LEjRoxQfRgepll0Cw4r6Z8zMjL0TNuUCZ5FRUV91YszZ85s2LChT/9iAtHR0R62w9Wip/xqVz+/AJdTrwth7ExXVxfrOmI+waUXshwxPT3dJj2ufsGsWbM8pLhQhIeHFxYWxsbGWmgYAkxC+jMct/bAlPTtMAN5wf3333/z5s3W1laHczkA5EO7LZxDs6utjP1DrSRjhBASEoJf9UzbXLt27d69eysrK/WPGcnkAxRJ76c1C53TL+RMyos9IDMqes2NYRNw/axbt87qUngPzjZrPGI+QaQXiAcpKSmHDx/mTAv9yPR+uIWek4bX4JWIGYjZNhl1esSJ6j9Qm9mqOYP42W2jXE2ulKQIaI4j5OMDTp48Gf+rc9omRCcjI6OsrKyvemHDSxS+KNNaPetFfX09XtarXML2DC2db4GJ2vAb0YkhG98T4gXBoheygwDdwgtw3vSfNLwSr583bx4eW24YkpCxvb1dRXcJjf1JGpienr5+/Xr5jHqmbS5YsABNef3LAiU8e108nzJ16tTa2lrPr4Ff4mW9HkrSf/lLj7198kZ4Aao+vx7ZIf5LUOgFbrD8/Hwm9u4raPRDyDIzMyMiIvQbhsRyqwxDdn9tampSObDBzp07i4qKDFn3n5iYuGzZMoczxVZJSUmvkzbwptOnTy8oKNA5h7GtrW3UqFH9L6cvkOkXHpKd40/Hjx/vdYMSNRRlSeqtvtLR0eGn+6cIZWVl+/bts7oUJBgJfL1AvEFbk27hBThjOG/x8fGxsbE6x0cEGAb0QhIx+dowUPtfcIISyo6vCPzTpk1LSUmBUnR1dUEI0PqUbMReLBN1AW80evTo6urqRYsWFRYW6pkTun79ev0dGHp267AKmVFx+vTpnrp/8CeHjokXkhjj6tWrhpfQF+ACU8tl/Q5cdWFhYczoQywhwPUCVQPCzMmTJ+kW3uG1YTicW13AMGJiYgxPhqGdsCnd7NOnT0cMSEtLQ2zTVqbSUH733Xdramrw14MHD8I1vSiPbKRZWlqKt0NorKqqQiiFrOiZttmnDgwYEsrZ1+KZg0y/8LAr/ZEjR/BJe73X8N3JA45U+hpcdey6IFYR4HqRmpq6f/9+ynt/8NowhgwZgkgsoyT9NAxEd4RzhKXa2loZ8hg9evTEiROzs7MnTJigp1cAEbGlpWXz5s0oj3QX67wqIBDV1dXwCXwWuZzwdsOGDUNhMjIyNmzYoOej6ezAkFl4Nlw2ovA8/QL2hnjW60Gg+5MmTYJIUfp9CpSaXRfEQgJZL7Zs2ZKSkmKfTPv+i9eGgSgSGRnphWHIrEw0lPF2Z8+elY50tIy93vZTPsW2bduSkpIgJQjhUA0PQxtQgfLycsRLvDXet6KiAoKi3nTRokVFRUUIkzrXnerswJBclna+YnH2epp+gWCGc5WYmOj5CPjfS5cuhYeH23YGa2CA85yVlYV7x+qCkOAlYPUC4eHw4cPvv/++1QUJELw2DET0rq4uPYahZmUibMuQByJQVFRUWlpan+aWegbBG1cF1LOwsLC0tFR6I7RlkNSfKMDo0aMhBIiX7u2/ZcuWIcp2dHT0tQPD83Zo+OzdbptiH+RcdTv94siRI/i+em0ry/wMSKfJG7IHG5L8jf1DxEICUy9g7unp6YhSVhckoFCGkZKS0qecpzK7E4Zx6tSpBQsWqOclBYVseqmdlblw4ULvtswWXEZSut2Wc82aNSjP4sWLZconSoXoqKxi5syZ8+fP9yA0CKLTp08vLi7OzMzU34Exa9YsNCg96EV7e7ts3GVn8MG7nX6hc2REVt7CLWw7gzUAKCkpCQkJ6c8CbEL6T2DqBepxmHtQDToiwqEZHRcXZ/hKDTlyfn4+IqgyjL6m5kSpJkyYgBa8y77eiDRDhgxBpHGflamfXkdSuv0vvJea8olS6bEKLfgvCMqOHTvwRjo7MPDi0NBQVP09pQn3i6CLEpaWlrpkgdQ5MgLgfFOnToXJ+UsyBlzk0F+rS9EHGhoauAEbsQMBqBeovsPCwoLH3CX8o9n92GOPvfnmmw7j1oLKdslyZDW64bVhSKJuUQGE8H5227rnt4AfoKgVFRV9GknBdZKTkwMv6eveWjgVOO14u8LCQryjng4MCE1ubi4cq6eN3+BG9g+60dHReXl5HR0dWhcsLy+H0/dqh/j2ZUeS7du3+0XSC4dzeYsf6QXuC+m45bAIsZxA0wvUesFj7gj/BQUFx48fR/hH0Bo+fPgDDzwgKa77aRiopBB05choqn7ve99bu3ati2GEh4frMYzZs2dnZmaqkQ682LtRD0Sm06dPu+S3mDRpkuS3QAxAmadMmWLmjvALFy6EW8CZ9M/AQGB+9dVXN2/e3O0eEFevXrV/0FXTL9TnxU1XVVV19OjRXv9XJl4IfrQqtaWlxeoi6ELW4R8+fDioOm6JbQk0vVi8eDGCTTCYu0RTBP49e/aoPI9xcXH42R/DQA21adOmvXv3Ioq88cYbMr3/8uXL8letYcj2ImIYHg6IwHPixIm+5swQ3PNboDxTp07tz0iKgUAsoAs1NTX6ty7DeYMRLlu2zH0URlJ0+EXQnT59Or4U9WErKipGjx6tp79QJl7AFKGGfnSTwqQ95Cq1CShhamoq9z0g9iGg9KKkpCQyMtLO6/oMRHIkIPC3trZq00grwwgJCfFim8SoqKhBgwahUZ6UlIRfr1+/Dn3Zt2/fgAEDfvCDH+DtYBgy+qA2MINh9LrNhM71JpKCE0GosbFRuij6mt/CTBBvpN/ik08+wYPMzEzt4tWegJTs378/JyfHZTimvb3dX4KuTL9Qv+LxwoUL9fzjoUOH8Eoo46RJk3xWOuPB5/WQq9QOSHdjVlYW3YLYh8DRi6AaFlHMnDlT+irEKgRlGAjJOgcL0PJGdISRpKen/+hHP3I4xULyVN64cUMWHH7zzTfiNMoVlGGcOXNGbTHqTllZWX5+freGgWoRx5QuihMnTqhZmdBE2evE8i4Kz0i/hXRgHDx4UM8uJKCoqGjKlCkuvR3QC38JuomJiWr6BT7FpUuXpFvLM3g9Xon/RSD0rzTbuA495Cq1HNxEuLlwVs0cGSSkVwJHL4JnWETLunXrHE6TGOVEPS+GoSfbhJq/iRP47LPPDho0yOHMYVBcXHz58uUxY8aEh4fffvvtiA0fffQRHjz//POff/65u2F4eAtYC7Rv1qxZqKZlqYjDmf1avUASYhYUFERHR/tX80utUH333XdRvxcWFuKc96pEjzzySG5urktvB06jvwRdfEf4ymT6xc6dOzMyMvRY4NGjR/Ff+F87Jz7vFrgg/NjqUnQP7t/k5GTcU3q8lhAzCRC9QBMqLCzMbp3n5iCGsWrVqq1bt7oYxldffeXBMNznb+LJM2fOrF69Gi1pnM9HH30UPnHlyhU8eePGjTlz5uBd4B/Xr1//7W9/62IYFy5c8FBIBFEEYFSFaAXKMwgwoaGheL6fPqGdn+FwrpA0uZWpEn4vXboUerFp0yY9s15kjickQ724paXF/qtSFdOmTcM5xzeIa0M7UOIBvB4SKZlJIZo+LqCR4CrFneWyWMYOoN6D3l29erW6utrqshDiSiDoxbVr1zZs2BBs6W8lKp8/fz4qKgqGcfHiRXfDePLJJ7s1jG7nbyJOlJSUIEzefffdEIs777wTYvHRRx/hCPAPOIf4B4BhlJWVwQ+0hqHHEh5x0s8P7mH/ETyZmJg4a9asHTt2mBYJtAm/i4uLcbaXL1/e69lAxMI5RGkXLFgg5+TSpUvR0dGmFNkAYmJiioqK2tra8Nn1fPW4SWV1iWiof/VRgeTk5IqKClv1ECxZsgTnH/c7tz4g9iQQ9AJNwPz8/GAbFnH5vK+88sozzzzjbhiZmZkOzSgJank4BJrOaHeq+ZuXL1/es2fPW2+9NXz4cISNYcOG3bx589y5c6i8UG399Kc/dd8eQhlGXzN4eoHKmtXY2KidnyFZs1zmZyBap6enQ7kQ73vKXmU4qgNDBgvcp212S0JCAkwIpcUJlDa93RrHHoAJLVu2DEqkXWvqgZqaGodzlGHz5s0epunYFnxZ8fHxNtELGHZqaiquf9yt1dXV7qWSVUgOZ5p5mS+lkCS58jgyMjIkJET9CXexrIse6cR35SdBgt/rBW4k3C2Gp6r0OwYOHNirYbS3t0Mp/vSnPz3//PMyf1OAbeA0qvmbH3zwwccffwz/wFn1sCREGUZf82vpAeEWzdxTp06prFmy/0iv8zPgQ4jWiGEIfqh59e+M2h+0HRjdTtvsib1794aHh6O00m9heZ3e4UT7jHt8qqurU4/xqXW2m/FdwKVwkdTW1iIuGlFYU0HJcfnp/Fp9CkQtKysLFovvBTc1GldbtmyRL6Wzs1MmNilvQLFdusQ89JDhu5axSzlaS0sLLs7Y2FhUBQZu+kOCB7/XC+4totAaxu7du4cPH67+JIYBjVDzJ7T/uHr1atRTaIn+8Y9/hFgMGDBAdWx4xkDD6DVrlv6Dy86o8+fPX7hwYa87oxqFdst1/YtU1RBJY2NjP9v00sejfabdifYZvEtXV5f6FdFI1M0Do0ePdtkGRYUuBB49WcAdt0ZGKioqHM4xuA0bNuj5L7uxdu3axYsXW6gXOI24mPElQqBhgTk5OUpMDbnClSmqo6mOQ9ihLIBPTk62Q8oZ4hf4t15A2xFCeK0rlGGg3sHJgSioP4lh/PKXv0TcHTt2rPa/8CuqfhjG559/vnz5cjxw8Q8P4JU/+clP8C/uhoFK0PNKS59mzYKRqJ1RDx8+DEfx6fi0tgNDFqn2lJrTBRkiQfTFv6s+7V7NwPHtpTfdIn6mfSYsLMxlcQoivUv3uC8aqTIygk8qH7CnXWBsDi5InEDz5w4LssIrOzsbF5Wk68U14+sRYcmxq24cUY3U1FQ8ls35gm1ImvQJP9YL+DvCRrAluugVMYx//ud/RhPExTAWLVokKQogE+6GgQbKICd9fUdlJ1rDkGfQPta+Us3KNC1rlnZn1Nzc3Ly8PN9ViNoOjJ5Sc3bL3r17T5w4cdyJetKlM8PdDCRPifYZ287vUyMjkrXTf2MSxBHBFd+ymR9BdVpIRk5ZLWL4cKQeZAb30qVLcSPv3r0bV2BOTo4MVvrvd0p8hx/rxYoVK9D24mXtDgwDTfaMjAwXw8AD/CoR190w1MIQL1CGgTc9cOCA49ZCFZlSWl5eXlxcrJ2VGRsba1rWLNkZVfKGHTp0CFWzj1qf2g6MnlJzdguu4StXrviiSHZAOzJSV1cXFRVldYm8B9dSSkqKzn4pQ6ipqcnPz09PT5d3tMQtYMzSnYavT03vgNri8nY4E73j7lZda5BgCIfJBkbsib/qBa54XNC2zaNnOffccw/axJ4NA23K/iiFC8owlixZIjNtlWEcPHjQ8qxZKAyuFpwQWbmKk+OL6k/bgdGnOZ4BTElJydChQ+UkHD9+XDzDf8G9M3nyZPmKffpGHR0dixcvRhTH7SMWjjsLP01wC5kIJWu14BNTp04NDQ3FzQtp7vWtcWaOHDmSlZUVFxe3du1ajlwHM/6qF5zR2Su9GsayZcvKysq8GA3pCWUYjlsbqinDiImJsTzKomY8cOCATLwPDw9Hk8vwImk7MGSOp86dVAOY0tLSRYsWOW6tlvTTiRdaEO8RO1H/+Ch2ymhIbW2tmjCEZ+DEkZGRPu01aW5uPnr06OHDh/E4JSUlKSnJi7eTuRoyQQR6FBYWtn37dvZkBCd+qRdoD3FGpx6UYchMT/W8Moy0tDTDDWPdunXSa+piGI7e0pObQ0JCgmRfQJHw2fft22fs8aUDQyYA6t9JNVDBrXrp0iWIrOPWdqkBcNviIyAGI3YaPrlS0tLg4DBgFdoR9VHd4RkfXUW4Vo8cOSIJ+tAMMKp3BJIBycbBJ02atH//fttODCK+w//0AncgpD7YcnR6jTIMNNZl8YgghoFnDDcMWdHqYhhdXV32MQxZuYpyZmdno0oNDw+X4WRDQDWKhqbMq0cc0r9INfDArQrZys3NFaWoq6vrdWddf2H8+PGGZ3yReRUpKSnaY+JJ3J6lpaWGjyrCWl577bVDhw7FxcXhXvBR6iBc+REREampqb7TI2Jb/E8vgjNHZ3+AYRQUFDz33HOOW8tTBRgGmterVq3ynWFMmDBBUmfiZ1NTk30Mw+H0AOnl9rzdqxfs2LEjNDRUOi2kA0PnTqoBBtQK3paXl+dwqsbx48e1l5+/gy8XgRNNc1nQ4fVxcGYqKirQvncRCzyPug5ebmwfSUdHB94OZYZYezf80Vcgl/hcUDHcFOzDCCr8TC9g3OfPn2eOzr4SHR29efNmqei1VfyoUaO2bt3qO8NYtmxZSEiI+IR8a3YwDJl9JluWDB06FFFQTw4x/Wg7LfBYzryenVQDiSVLliAunj59WkKj5A4PgIkXWmAVJ0+elPzceqY9uqAifXp6uksviGw3mJycbGBie/hudXU1fAU3u8lrT/Bevp6wQmyIn+kFbrmioiKrS+GXPP744w5n4k5HD4aBJ//1X//VqLe7fv36559/7vi2T1hoGJJyA9WrrI8dPXr0zJkzfZdra/v27ahPpdMCEaK0tHTx4sV6FqkGBnCLvXv3Inaq0+vvGS96AsFSsrehda6//7+mpqa8vFwiPf7d5a+4bPbv32/UgIhIDI6GC97Mrf5cwPvu3LkzqO4C4k96gXsSTWF2r3lNr4axdu3aTZs29f+NXn75ZVRnN27cmDBhguyM4LDCMNT6ukOHDl26dGno0KHTpk0rKChITEz0dSWLOAoVLiwslE4LRAs03GU6rU/f13IaGhqys7NbWloQ0rTfL76ChQsXWlgwnyISCS2YPHmyDDq4J36Qq1EmUU6dOrXbSC+LUSMjI92dwwvwXUhGCkjMJ5980v8D9pOEhARIlVVpT4n5+JNeoHHAxaje8eqrr06cOBEVnzKMBx54IC4uTr1AGQYe98cwUHuiRrt8+fKYMWPCw8Nvv/121JhtbW2mGYZSCrVd+/Tp0xHYoqOjTRZThBw4Fk4mPi/eWoZIQkNDbTL1xFgkXTQsSiayIIJqYyeuAf/abt4LIBNrnCCoS6Yp2RJM+5rY2Njly5f31CchUzuN6lGDyzY2Nq5bt85WW5FBqlDtUC+CBL/RCy5G7Q9nz5597bXX9u7de88992j7MFwMQxKhOrwyDMQV1GgIM2FhYdOmTbvzzjuvXLly4cKFzs7OOXPmOJw+ofZdRMQNCQnBM01NTf1P1O2+vaps1+7rfUZ6BdEiMTFxwYIFKAYCDzQrMzPTjya4uWyTpt09Vbuvt9qCLjU1tdsufQgf/uovn7qfSOKHPnVT4axmZGTgjjBqSgQU5/Dhw4Z0gRgLKnDUOSYkJSN2wD/0gotRDQFVmDIMnMzt27c7vm0YDz30UG5urjyv3zAuXrz44osvosoYPnz4o48+CrHA94Vfv/rqK2m1q9ygaL3V1dVJ+Nm2bRuas2lpaYcOHcrPz+9Tm15t5Iij4YNcvXpVu72qfWoutNJUli3HrW6bKVOm7N6928Ape3pQm6WBrq4u2Jj6VSsKDqeJSu72btEusVFbp/aa3x3mB+P0tuwBTmVlJZzewFz1uDuys7MPHjxoyNEMB7ZdXl5un5uU+A7/0AuEKC5G7Sfz58+vra1VhrFu3TqHcwai49uGIY91Gsbly5f37Nnz1ltvQSxiYmKGDRt28+bNc+fOIVyh+vjpT3/64IMPqhfffffdiFvabThQn7a0tEBo5s2bhxCFtm9SUpJ7oBKZkKDY2Njovr2q6hSxIYWFhSieyqwFwwgLC1u2bFl1dTVK3qd8GDgJqvPA8e2+BIfblqqeLQGnTpvqA9qnHicnJ0+YMEH9OtKJzhL2BEIdHKufBwk8RCxwx+HLMrByKykpgWfbtqMXNQPsx+pSEDPwA73o6OhAA9e0PYQCGNmrXb9hPPTQQz2t2Lx+/XpFRcVLL700YMAAScX4zTffXLx48cMPPwwNDUVM1f6jTMhAtBszZozLcVCrIuLivXA0RNzExEQP5ccbRUVF+W57VV8A75HU4MokZMMXqJvMPnHfNl3hecv10aNHa4f2XbZUhbvgi9AWwyo7hxXhqw/siRd9QiW6wMVs+EJNHLy0tNTmHb1oFXB8JBjwA71YsWIFbkWrSxEIyF7tMIz8/Hw8wK/KMP7mb/7m/vvvV68Uw5DMm90axtatW9966y38y9ixY0UsPv74Y6jGCy+8oB3mUBMyHnvssSeffBKV6eXLl92Phsi31InDrY0u+PWOz2vXrkXzPTc3V+VrQUT5uRNUsi6dEAp83vXr12uf8dOTUF9fD4WybfeSmcg+5rKIxkeZJ2pqanBwm18ncE1c9tSLgMfueiE7o/JCNAplGEBrGBAOGMOoUaPUK2EYN27c6MkwVq1a9ctf/hKucMcdd3z00Ue333778uXL0RxXibnwp7y8PHx9aKLt2bNHe2TPBF4cgkyUlZVJx4zL9k4yDdC6onWDVu9gBg7nXI3Gxkb1gtjY2D7NW+TEC8etNaKtra3azUR8QXV19Y4dO3x3fEMICQnRzv4hgYrd9aKgoKCwsNDqUgQUYhgJCQlaw/jiiy9gDC6GgYiICrFbw4BGyOaoZ86cmTNnzrPPPqvmb16/fl36NsaMGYOaTtspErTgbJ8+fTo5OVlmIeC8mdm+1M7rFGNwfFsaWlpaZDqLC2rgRs3irHPSJ704ceIEIqvXhfdrZBykqKgIsp6ZmWmCSp47d862sy5IsGFrvaipqQkLCwu85qzlQClknzNlGGhR4bG7YUj2rW4NY+zYsWgq4YFWLCQ/4J133pmbm6udz0EQWhDFS0pK1q9fv2zZsunTp8fGxkZERCBs6x/18DC7U7sApLOzUxbodss999wjD+666y4U6bPPPouOjlYdDDjIu+++C7FwOGXC/e7Dk3qKKuAWvnr1ahDmOZBtSE+ePJmdnW3szE0P4PLwi5sOaqudGEQCFVvrBfNo9Qoiunf/qHZSXbly5Z49e9SgiQfDgEZoV4I4NGLh0MzfnDlzZmJi4oABA7wrWKAi2ZYQm8Od4Bl4mHufgXblp+fVH2D48OHf/e535fEdd9whzdabN2/CLWB4TzzxxF//9V/jmb/927/Fg2PHjqEAs2fPVjNAYRJ4ZsaMGWrlCOp96erA+54+fbr/Zl9eXj5r1iybTwUwEJldUVtbGxUVtWDBApN3R2pvb0d7zMx39A5cdcbu8kPsiX31orKyknm0PINgj6awLAPx4t+VYWzcuHHdunW9GsaPfvSjioqKsWPHuhxHO39z0aJFFAstiNYIsbBkWFd0dLTLxmY4aTj5ra2tGzZsuHbtGsKD+pP71E7HrdmduDVwnJiYGERuaIT2BXCLHTt24MnFixfDKtTzjY2NLm4Bk8C3iQNqV6W+/vrrOAIeaLcL8RrE2qqqKhyqn8exP/ikR48e3b9/P+6a5OTk/meK844LFy74xQodXI1cCRgM2FQvUNWiwrX58irLkW2O4Qc1NTWQAy+OIIaBqIPHWsPYuXMnjEErCmIYiGpaw1AJtdBWKysrQ2PaiI8VIOBLycrKiouLW758eU+tWET3AwcOQBeKi4t17ru9cuXK7du3P/roo/Ktafnss8/QdP7v//5vd7fAu8yYMUO5xddffw2TGDp0aEpKinrZ4cOHcQQ8yM3N7SnLmTa1Rq9s2rRp9OjRAZkEXVBWgcfp6ekHDx5kc6hXJLGv1aUgZmBTvZAU4MHTp+odOD9iGGoKhRcHgWGovdq1hrFmzRp3w7h06ZIYxqBBgyShFudvuiAhp7q6GnWozqwGCMARERGzZs3ybBiSOhqvwc+HH37Y5a8wg61btw4ZMgQ3joyJCOIWkydP1vZSvPPOO1evXoWFqFfW1dVJDmkc3EPLUruExDOIIrJpqs7X+xG0iv6wa9euBQsWWF0KYgZ21AtUo2hIIXBaXRA/wBDDULuQQBrQ4MZBNmzYgDDjbhiy56fkg+L8TYXaDBM+0dnZiRiP2NOnwYXx48cXFhZ6MAxEa3jDRx99tHr1avfsZL/+9a9ljGzu3LnduoW2l+LYsWMwCVTxqocDL5NUqg8++KCkWes/OTk5OFogdV00NDTgK66trR01alRMTAytwgtwDiWlr9UFIWZgR71AYxpBjl0XOsGJQk0XFRVliGEgdOGxmpbhYhh4IIbx8ccf44H+bBYBCayipqamurr63LlzM2fOTEpKCgkJQajWOczhAgwjMzMThqGSpivwLmlpad/5zndeeOGFYcOGuf/10KFDLg7h6MEt1CSMcePGyTNffvkljuBwpgGVXE8dThy3VqaoJayyflU7+bQncG0cP348AHIb4DxAHPEVt7a2yk7rVs2rCAyys7NLS0utLgUxCdvpBVOAewFaUXV1dbGxsYYYhjzu1TDc52cED4jH5eXlYhVqz+slS5bgp7sc6CchIQEhWU6velImW/Q0kRMqc+rUKYS973//+9o/desWv/vd7+RJ7SQM3G4yndPhzHekPYhL3gtcYNHR0b022SsrK3EV7d6920+XlItSyAa80lFht23NeyIiIgLuaNu+AVzYuBr94kwSQ7CdXmzatAlxy+pS+B+4aQ0xjI8//tjdMDZv3oyqQb1MGYb76Elgo5I6a61CELfo/0JEnFKEf0RxBAm8XWpq6pkzZ7qdbHHlypWSkpKvvvpqwYIFqitC6NYtvvzyy7ffftvlyXfeeQduIduXqDwcDmeWDu/K39zcnJmZiQKbvCVsP5ENeJuamkQpoFPmLyvtP6GhoUeOHLG6FN1j2z3iie+wl16gPm1rawvCJDyGoAyjqKhIUn17QVZW1vXr12EYEBQEOWUYxcXFsnhECDbDQOUoe36mpaW5d62JexkVjQ4ePAir2LBhgwyI4H1HjBjh8hpY4K5du4YMGeKySMThnKT57rvvarNZOJxusW/fPpelIrAQVPcVFRVlZWV9TfXdLbJidvr06fYPzPCJCxcuwCdwEjo7O6OioiZMmLB8+XK/bluj8NAjq0vRDTjb6enpXAkYbNhLL1BXuq/1J/pRhuFwLgPx7iD4RxjGm2++KWvoYRjwlYULFzpuLU8VoBRwkVWrVgW2YahdswsLC7uNPTU1NcY2y0aOHAkJSExM7HZAxHFrsgUKg5dpJ3I6nItLURJtfguHxi3kS1RPHjhwQNagQi/6WeZr165t3rx5+/btKHBISAjkBj9RfpvsbSvZTuvr69F6kQAsPhF4cylGjRqFRpqt5pzi5ONCxZUZSOeZ6MFGeiHpAu1QGfk1YhgRERGObxvGxYsX9R9k7Nix2qYG6mK1eFVrGKjLtm7dGqiGocTCw/pSVOVwLMObZTifb731VkJCgvtki5dffvnDDz90n2zx9ddfv/POO+5ugefxQcQtlIt0dXVBOKZPn27IJCc5UZ2dnRUVFWqpiMxgOHLkiPT6wDZQqlAnvtv6FQ6BYOZw5oWUGamykEfeHTcFpM2v+yd6JTk5+ejRo/YZmVJuEdinnXSLjfQC1RC7LgwBd7LsN+a4ZRgIVJCDf//3f5f5m16gnfjZrWG4zM/wa2C62dnZkKpeE1csXrx4586dvgiWK1eu3Lt3b1pamnpGBkSgCDj/LgMicIjS0tKrV68uWbJEm7NInr/jjju0biE5te67776qqqr+lFAWzkAsLl26lJGR4bIZLM7bU07kV1mN0tTU1N7eLsIhgd/h3IJV/VevSSchDdoFKWoDFJejySSSAOuZ0APu9EmTJtlEL+gWQY5d9AIVOqpFdl0YhVTryjBcVoV4d8xeDcNlfoY/ghC4YsUKxDA9WQ3QakcM89FUIRmzuHLliqxEPXDgwLFjx7odEPnyyy9Rkj/+8Y8u8zDELfDAJdEWqvubN2/iT96FXrVWE3YydOjQ1NRUPdnDRjqRG9xlkofa0BWnXW3o2hOyc5tqh7gkWSf4TuPi4nBKLa9LJWst3SKYsYteoEGzb98+q0sRUCjD+N73vrdo0SKXVSGe//fs2bPuuZscGsOAUiQmJqrnlWE4vm0e/sWWLVsQdHVmxDIhbz2C6Nq1a6dNm4ZSffXVV+4DIg7nWtO3334bYR4NVq1DeHALtCl1blemNmhVYw2yyxreDqWqqKiAWvW/e0B7tnt1tZKSkpiYGMtjp53BNQPR7M8C6f6Drwn3kWlbxRJ7Ygu9QNsrLCyMrRDDUYZx1113wQzUqhCHDsMYNGhQt88rwxgwYIA2ZScMA+EWTX+HHxqGjIakpKR88sknOv8FFSj+xae1J4LojRs3IBkjRoxwXyECfvOb3xw5cmTy5MmPPfaY1iG0czldknjKUhH38AwXkYGG48ePu5fkwQcfHDJkSGxsbFpaWkREhIXt0VOnTu3YscOqd/cLUJGiOq2pqbFkCZ6krg8JCZEUbeYXgNgHW+gFwhI3XvcR2lESmIFMxdi2bds9Trw7Jo6Ddolkj9Yaxv3334/wI3ubPfnkkwaU3hS2bNmCNj3iq/6o2dHRgdfrdxGvgRGuXr362WefdXn+66+/ln4IlwWoDo9uceDAgc2bN7sn6sa3Jpu1umzT6rs5mF7T2trKdkivrF27NjU1dcqUKSZ/faLpuGgDKRk88Rrr9aKyshIhilWG78Ct3tTUpDotxDDQwvB6J3fHrRmjWsNAO/vVV1995513DCu375GNPFJSUvq6rHTTpk35+fk+KpUWfHcvvvgiZMKlc+LQoUNXr151T6jl2S0kB2u37+K7j2AsMn+TeAbVaXp6em5urmkJSGRlcm1tbZ80nQQ21uvFzp07Dx48aHUpApxt27Z1dXVpDePixYtGGcYNJwh4t912G6oY2cDC/sBrce0VFRX1dSAfNenJkydNq7jnzp0LO1RrTSEKOMMQiGXLlrnk8JY/jR492mX6p+wqgq/b/tmuPAMd1K65JR5YunTp7NmzcZGb4I4NDQ2wGRgtk3ISLRbrBa5+VIXsujABCS3KMGTXdUMMY8+ePYMHD05LS5szZ87AgQP9Qi9WrlyJYOzd8HBJSYk5XRfCvHnzXn75ZYRVldnCffcyRw+JwB23+jMQY/zdLRxOsXMxKuIB3Nrx8fE+nSujVlrpWT1Egg2L9QLNxwDYeF2W6tm/h1kCjJp4IYaBSOn1HiUOp2EcOnSoqKgoKirK0ML6CoSoWbNmIVp7PbW+tLTUzPTGqLUffvhh2MOvfvWrbgdEHLeSdfY0D+O+++4LALcgfUX2Uo6Li/PF6lDcR/BsHHnDhg3cxoF0i5V6IV0Xdps75gX4CPAk++uF45ZhqE4LMYz+7ILmX8hki/5MPcNFO3PmTJMvWihFYmLiiBEj3AdEvv766zfeeOP3v/+9S7JOh8YtAsDghaamJklHS3QCN4UBoJrVudxaJ5KnlaMhxDOW6QXkNzC6LhxOvUDb3Q6pbPQAw+jq6lKGsX379rlz5waDYRiSQ7C6utr8hZFoHQ4dOtR9/Yia4+mex1PrFgFg8AIHR7wAV/vZs2fj4+PT09P7n81TZizhPmJOC9IrlulFSUlJYHRdCGhflpeX+4VeOG4NyirDkD1RA9swDHGLjo4OqxZGpqam/u53v9MOi6iEWu5dGvKnp556yiVRNwlOcA3AMnNzc2fPno2b3YtLAmJXUVGxf/9+3ESBJKzEp1ijF7hYTR7A9jUQi+zsbLvtVdgTqB1w/iMiIlwMoz87uXvmxo0bR48eRVP70Ucf9cXxPQO3yMnJ6f/sM3wENAENKlTfSEpKgisovZBd190Tajk0a1ADcr5FV1eX1UXwS3DL43qorKycNGlSfn6+/sFB1GmbNm3CvYP6jWJB+oQ1elFSUrJw4cIAu1IRm1esWIGa3eqC6AKN+NGjR8tmVDU1NcowHP3Yyb0nUDe98sort99+++rVq83fbEncoqqqqv/XG1pvVi2iTkhIyMrKcmgmW3SbIzyw3SI6Orq+vp4TCb0GVoGzl5ubW1ZWtn79eg+9rbJfHV7W0tICHQnIy4n4Ggv0IvC6LgTcq8XFxVbl4vUCGF5eXh6+DhkWgWEUFBQ899xzBr7Fhx9++NJLL12+fNl9R01zMNAt0IxzOOfKGVEub5g4ceJvfvMbma7ksjOqcOzYMURfBA9DtlknAYl0Y0ifhGTY1G4co92vDs2PPvVzEOKCBXoRkF0XgsxpCA0N9Yu8dWvWrIHnoTXc1dUlhoHW4ebNmyU3xqRJk/pz8NbWVpyN8+fPz5o1a8eOHZZEZTXfwpCLzcKRESE5OXnevHmwwLlz57oMiDhurU2tqKhgPCC9gvtRJGP37t07d+6Miopqa2tzOPe1P3PmDMSCFxLpP2brRaB2XQgyp6H/UwhNAF8Emrnh4eH4Lr755pv//M//FMPQ7rruNcePHy8rKxswYADqKe+mkvUfVJ3GfhGWb6Y1ZcqUESNGPP300y7Py+aoN2/eDPiQgK+yoKCg27zmxAsgGdLRJT1zmzZtamlpCfiriJiG2XoRwF0XAmpAWWhuW8NQ+XCysrLQgkETPyIiYty4cahilGEMHDiwpx1T9fBf//VfGRkZEyZMQDCIj483f0YYPmNqaqqxX8G5c+esnbeLd3ffNFXWpsIt6urq7Hm9GUgA1xsWoiZvco4FMRZT9SKwuy4UyjCMTWXTf7RiofLhoLRor8ybNy8xMREhCoaBX6Ojo/vzRvjUDz/8MB4sW7Zs69at5hvGrFmz8BkNDLcNDQ0zZ8406mheM3Xq1La2NjXrQhagBlhyC890dnZaXYTAgWJBfIqpehHwXRcKMYx+Jog0kObm5l27dkk94p5oDyVsb2/Py8ubO3duTU3Nxo0bjVo8MmLEiFWrVplsGCtXroyMjDT2tNfX1/dTuQwBZcD3KHoha1OtmjNrFaNGjfKX5d92RioEqGpmZibFgvgI8/QiSLouFDAMBFTU/qdOnbIqAMjqsp07d6JS9lyPrFmzBnXNm2++CR/C6x3GLU812TAqKysbGxu93k+kJxDLzV9S605ERERra+v3v/99yCsixO7du+1QKjOJiYnxi/19bEtDQ0NBQQEeeF6YSkj/MU8vgqfrQoEPe+DAAXxwRFaolWlD42IV1dXVCEXp6ek6g7rIB9wChrFx40aHHxoGIq6PMs13dnba4dJFq/2v/uqvcEX9+c9/RpQNwvCQmJi4YsUK6oUXUCyIyZikF8HWdaEF7cvo6GiolSE5/z2A6qO+vh7t2iFDhiQnJ3uxHFS2I0GEnjt37htvvOHw1jDOnTsXFxd35513qmfMMQycZFxmhh8cJ3bq1KnGHtNr7r333rvuusuQTB7+CC5pXKIcH+kTsgMZbsnCwsKAn/9L7INJehGEXRdaZKAkNzd3xowZ+/btM6pmRNhrampqb2+vra2FUkRGRsJjYDD9Oc+SuqOmpqY/htHW1ga5QSuzW8PAefDFcO/KlStTUlJ8UXvaZOKFgG85NDQ0aG8lh7PxvWnTJs4Y6BW1UUhUVFT/M+IT0lfM0Itg7rpQSLI8hG20IWbOnDlhwgQECfnTSCfd/ldzczPOnjxGkHM4Izfo7OyET8TGxuIgiHwGZmmU3Y/EMGRHkjFjxsyZM6dPB5k2bdqZM2c8GIbj1liMUcC0fDHlQsCR582b54sje4Ekxra6FFYi6XH9ZYNiS5B8WYcOHUKjLnhWFRG7YYZeBHnXhZaEhISIiIjU1FTohTZI1NXVdft6CIR6LA1oxDlft0KUYZw+fTo7O/vFF18cNGiQpNvSCYxk8eLFzzzzzMsvv5yTk6P9ky8MAwaGcvpuNxCrdkntFqaWcjj72GbNmsWufndgXXAvXLFZWVnMDU+sxed6wa4LFyRQucxNs1u0UIbxzjvvIHJLEs8+Gcbo0aNhD0uWLCkrK0tLS9P+SRlGW1ubIXMINm/enJ6e7iMDwAU8ZMgQXxzZO3C6WlparC6FxeAkwC3snLzOZGQcpKioKC4uLjMzk/06xA74XC/YdeGOX6zd1xpGYmKiF4bx93//92oX1m4NY/fu3eHh4Whseb0QQHZgamxs9F1Drbm5WduHZAdw0hBOgvyektQyOTk5iKb+somgL6ipqTly5IhsmI5WXJBfFcRW+FYv2HXRLZGRkfbXC8etLVQkuE6dOtULw7jnnnteffXVRYsWObozjPXr16NynDdvnqyG1e7c2BO4ohDv6+vroRQnTpy4evUqnrxw4UIfP1kfwHtFRET47vhegOsHJ4EtVBhGVVUV/BXxNahyizmc1vvaa6/V1tZGRUUtWLCAE12JDfGtXiB4sOvCndDQ0KamJr8ID6jB6+rqtIYxcODAXpdRXL9+XT2GYaxevfrHP/6xw80w7rzzztmzZ0+bNk0kA89Mnz5d3ku9hXZCKzxVfCIsLGzcuHGpqakff/zxjBkzfNo9bqt5nQKun/b2dr+4fnyNpJZpaGiIj49PSUnp57IpmwO3Pn36NFzq/PnzsIqkpCTOriB2xrd64aMcR/6OhAerS6EXF8NYv3793r17IQ0e/qWiomLMmDH/9E//JL8mJCTcdtttq1atcrgZBhg2bBienDVr1u9///uLFy++/vrrf/jDH9SWrcOHD//ud7+LB2PHjn388cdHjBiBI8ufbt68eezYMV+nrbTVvE7BZV4wgWm9//77lZWVkAyJuwEzXCKLzwGUQhaLLV++nNNNiF/gQ73A3Y72RAA3JoIHZRiwiujoaFmw6sEwZOADSqE1jL/4i79YuXKlozvDcDh7MiY40V+qqqqqn/zkJ76+wGw1r1PAR25ra7O6FLbjKScyapCfnw/PiImJmTJlit3s0AMdHR0XnDQ2NsJrJZkNbgoqBfFHfKgX7LroCYSHrq4uq0vRN5Rh/OM//uPEiRM9G0ZiYuIXX3yxdu1aKIVqR+JJ/Jqbm3vjxo309HRtPgwvuHLlCo7j6+TQiFVqe1L7gO+CetETODkyZCBzdFasWIE4PWrUKEk65yHHjCWouUS4uTo7O1U5TVh/Toiv8ZVesOvCA6gB0TqxuhR9RhkGmlN33XWXZ8NYs2YNZCIvLw8/IRbyJB6MGzdu/vz5BQUFCxcuVMMcXvDWW28VFRV5/e86aW9vt6FeOLgvuQ7GO5GxM+kVkBnBMHvJSodAHhISEurE4TG7nbHIFAoURpLt4oaKiIgI7FkjJDjxlV5s2LDh5MmTPjo4sQrU19XV1VOmTJE9OMQw1F+/+OKLffv2/frXv5ZZh9J7Ac+47bbblGGMHTsWtSq048UXX7z//vvxfJ8k4+bNm5999hmCBOplE+Y2IibZJx24FhsO2dgZUQeXCRkNDQ34KWn1HZrUdp1OwsPDtS/2sDhZzxWCGweKc/ToUXkXHI0TM0nA4xO9qKysjIuLY+deQIKgXlFRMW/ePDEMScoJsaipqTl06JDDOQSempoqL163bh0MY/Xq1fiJ+lSeHDRoUElJydmzZ4uLiyEZw4cPnzhxIrRjxIgRw4YN077XFSfwCVjFxYsX//CHP3z11VfyJ7T/TPiwbW1tSoxIgCF6qiTVQ2o7ERF3urq6pFPE8xvJuiftM3VO5HFLS4uLyjica49DQkLUrxEREepXmAr7OYhf4BO9YNdFYCMzHsQwIBZ4nJeXd/fdd0Mm3n77bXjG448/rgZN1q9fj5+rVq3SGgaYPHkyNBTSACn51a9+dezYMQ/vOH369B/84AeoZFG3/vnPf96yZYs5yzIRFew5pS4sLKy5udmeZQs8PFxsPlqi4iI0WoORTdUdzl4W6cSCeUBHHM4laTLQw0XLxA4Yrxe4Mdh1EfBoDWPgwIGS28fhrNeysrKeffbZV155RY16vPDCC7JsZMSIEQ8++KD2OPfee6/0cNx2221QjevXr+OB/Co/ccDbnODFEIs//elPzzzzjChLMAO9UHvdkcDDxQ+0v7r3snQ4cdwa6Onq6hIFEf8IcyLmwZ4PYibG6wWu7H379hl+WGI3lGFkZ2fPnDlTnhwwYEBxcXFmZiYk4Oc//7kyjPz8fOgCtKOiomLcuHHdHhCqAY34y7/8y9tugX9xec2nn36KmpSNM0IUalJqt/eF7Los5oHKWSYFyxIVcQ7eTcRHGKwXDQ0NMGV2XQQJyjAGDhw4Y8YMeRKGsXv37uXLly9ZsuSNN964++675XlUbdAFvHj79u3x8fHeveOWLVvgLoYUvldwMdtttxEF2qBM3En0ICNocqmong/p8Kivr4d24MaU+R+yhgWwAieGYLBe4EotLCw09piBB+KWjJUGAMow8FNrGCUlJUuXLs3Nzf3Zz36m+mPFMDIyMlasWAH/6Ot7oRFWW1urXaviU+ycm4SJO0l/kA4PrZ6qjF7l5eWS0Qu2Id0bdksWQvwF4wdHON1MD9pp4f4ODAOReNmyZXj8wx/+UJ6EYbz88svPPvvsv/zLv0AIlGFs3LjxH/7hH+AZVVVVzz///BNPPKH/jfbs2ZOdnW14+XvCtqtSCTEcl7W7ku+rvb1dJQtxOGf8SGpddpsRPRisF5xzF5wsXbq0qakJ6nDbbbcpwxg4cOArr7zyzDPPLFmyBIahjCopKemhhx4qKSl57rnnioqK4B8PP/zwfffd5+H4Mn78i1/8wsw8sKhSOQ+OBCe48h9xon1SCYfM4YiKiqJtEA8YrBe8zoIW2RJapnA++uij8iQMo7CwcM6cORkZGaWlpd/5znfk+bvvvvvFF1/MzMwsLy//2c9+9uMf/3jIkCGop6AgERERf+Hk9OnT+Nna2nrp0iX5LxzEzHiPRhsTHxGikESoCQkJModDxlOOHDmibCMmJkZWj1tdUmILfLtjKukWOw/q9wcxDFmG+thjj8mTd911F8Ri0aJFCxcu3L9/vzIMh3Pns7Vr165fv/7ixYu//e1vP//88w8//FBW/OMIoaGhYWFhqLCio6MhHxs3bvRiukZ/YOJtQjzgMp4im6fs2rVLcojJRNEpU6awCzBooV5YQAAP6othbNiwAX6gtksdM2YMDAN68fTTT5eVlWkNQxg3btx9990ni1FdFqbKg88++6y1tdXkVpGdE29zqh2xG9K3IY/VVm3FxcVqGAWVHjs2ggrqBTEYMYzCwsKxY8eqvBd4vH///vT09LS0tPLy8r7ObK2pqcnKyjK+rD3T0dFhz83MBOhFXV2dhzzWhFiImrohlyhUA22qXbt2nT9/Xu3ixo6NgId6QYxHDENmdEIs5Ek8gFgsX74chrF161bPczldKCoqOnv2rE/K2gM21wtC/Ajp2JBF7C4dGxyCDGCoFxaAdqfsEx3AiGFkZGS8+uqryjDGjBlz6NCh55577rHHHsvNzX366af1NF8++OCDiRMnmtzQaWpqku0bCCEG4tKxsWXLlry8PKsLRXwC9cIagqFXEIbR1ta2aNGi0tJSlQh80KBB+/fvf/3111966aWqqqo5c+Y88cQTf/d3f+fhOBUVFbKhiZmgjTVhwgST35QQQgIG6oUFtLS0WF0Ek4BAxMfHi2Hce++96vn58+fPnDmzvLwcCrJ169bIyEi0Zh544IGRI0dqtzT77LPPPv3007q6uu3bt5tccvv3MAVSZjZCSOBBvbCA8PBwq4tgEoMHD37vvfdgGLIqVbuZ2aBBg5YvX/7cc8+dOHHiP/7jPz744IPKykr3gdhJkyZNnDjR3FL/H3buYero6AiYvPKEkICEekF8izKM9PT08vJy9+1Sp0+fPmPGDLUY1WVhal5enm33FbMQ2YCbEEJsC/XCbAJpPzOdKMNYsGCBhw3Zu+UXv/jFjh07fFe2nuCEdkII6Q/UCwsIwlFzZRjz5s2rrKzUuSr1008/tWpkxM45tQghxP5QL8wmaFc8KsN46qmnXnjhhZSUlF7/5d/+7d+Sk5NNKBshhBBjoV6YTTCveIRhvP/++ytXrszKyjp+/PjatWs9J7c+evRoaWmpacVT4Dsy/00JISSQoF6YTWNj47x586wuhZVs27YtKSkpPT394Ycffuqpp374wx/OmDHD/WXXnFiyuUZzc7PN58e0t7cHZx8YIcRfoF6YTVdXF/ejeuSRRz755JPKysqysjJJmRUbGzt+/PjBgwfLghHQ0dExdepUq0po8/kx0ItA3RWPEBIYUC/MhksSFE85uXbtWk1NDeJlXV2dPH/27NlJkybhZ3V1taUFJIQQ4iXUC1NBKOWSBBcGDx4sex257P85efLkRx55xKJCEUII6RfUC1Ox/6C+TaCHeYa7sRNCbA71wlQ4I08np0+fZrJOQgjxX6gXpsIZeTqpr69PSkqyuhSEEEK8hHphKlyVqpPa2tpt27ZZXQpCCCFeQr0wldbWVq5KJYQQEvBQL0yF0xX10NDQYGHGC/uD88OJKYQQm0O9MI/m5uawsDCrS+EHNDU1WZs3ffDgwY2NjRYWgBBC/B3qhXm0t7dTL/Rw6tSpdevWWViA8ePHd3V1WVgAz0C/IiIirC4FIYR4gnphHhcuXOCyET2cO3cOAd7qUtiXa9eu2TxnOSGEUC/Mo66ujstGegWxMzw83OpS2Dp3O3NqEULsD/XCPBCxuGykV2yS2HTIkCEQncGDB1tdEEII8UuoFybBLNc6sXxepxAbGwvR4aYnhBDiHdQLk0Cs4mJCPUAvZIt2awkNDa2vr7ehXnD9ESHEL6BemARiFWf766Gtrc0OQX3KlCn23A6e648IIX4B9cIkGhsbExMTrS6FH2CTOZUjR45sbW21uhTdwPVHhBC/gHphEohVXGzZKx0dHfaZoTJ16tSampqEhASrC/ItuG0NIcQvoF6YAed16gR6YZ8ZKvPnz9+4caPd9KKrq4vrjwgh9od6YQac16mTpqam0NBQq0vxf0juThgPwzkhhPQV6oUZ2HleJ9TH4QylVhfkf2lvb7fDqlTF+vXrV6xYceDAAasL8n80NDTYISkIIYT0CvXCDOrq6pYuXWp1Kbpn8ODBqampWVlZTz31lNVl+d+JBXl5eVaX4v955JFHiouL7TMDwyZJQQghpFeoF2bQ2dlp2/yPI0eOfO+99zIyMk6dOvXzn//c2sLY8ETt3bt30qRJoaGhdujggV4sX77c6lIQQkjvUC98TnNzc1RUlNWl8AQi+oEDB7Zs2TJjxoyqqioLA7wNJ8DibBw+fDglJQU/LTeM8+fPW14GQgjRA/XC59TX1/tFh/aaNWsiIiLi4+NLS0stiWEdHR323AgUZ0MMIz8/38IhJFut2iWEEM9QL3yOH3VoJyQkhIaG5uTkpKWlmR9HET5tO28RhnH27NmMjIyysrL169dbkle0oqLC/DclhBDvoF74HP/q0EZRq6qqEEdhRdu2bTPzrdvb2818u74iQ0gNDQ3FxcXZ2dnp6enR0dGmfbPNzc11dXXmvBchhPQf6oVvQYt81KhRVpeib1g1FQN6Yf901484wdd69OjRjRs3njt3Ljw8XCU1UeU3tnujpqYmPz+/tLQ0JyfHwMMSQojvoF74ltOnT8fExFhdCm9QUzHef/99c96xq6vLnDfqPyNHjlzqxOE0SCDPtzvBg4KCAvXiyMjIkJAQnEz8HOlE57tcu3YNYlFWVhYWFvbee+/ZbU0NIYR4gHrhW06dOuUvEy/cQThsaWlZsmSJOQtWGxsbTR6OMQStMahOC8iZekFzczNEoamp6cKFC/iMsKjOzk6ZpIkz7D7dBC/Ay3Dmw8PDk5OT9+3bx7ShhBC/g3rhW06ePGl5Mon+kJOT09bWZpphBCQyP6Pb4RIxD/fn8/Ly2FdBCPFrqBc+BMEjLi7O6lJ4j+wAgoZ4SUnJjBkzfN2MtslW7GbiR3N+CSGkT1AvfEh9fb2fTrwQ1JLapUuXRkdHp6ampqSk4LGPGtZM6kAIIQED9cKHVFdXo8VvdSm8R7ukFg/ef//9ysrK+Ph4SMa8efM4IYAQQkhPBJFeNDQ0oNltZnd0Z2en/8bgbpfUPuUEkrF48eKQkJAFCxYYtdcX9wLVQxCOHxFC/JQg0gu4hZk7R9TU1EydOtWEN/IRR48eTU5O7vZPIhnwj927d+fn50dFRSUlJfXfM+yZEdxWcPyIEOIvBJFeyM4ROTk55qSKOnLkiP8uSQX79+9/7733PLxg5MiRso60ubn5tddeg2eMGjUqJibGzFyWhBBC7EkQ6YXDaRiZmZnx8fEmJCnyr1zgLsAY4Ao6TxE+pnhGR0fH6dOnd+3ahc+Of4+MjBTV0HOc+vr6iIiI/pabEEKIPQguvXA4d+26du2arw3D/puwewaKAA/r63+NHDlSxk0czoyTUA1IQ0FBQWdnp9gGBCI0NLQn6+LgiB5wYpkSgxBif4JOLxzOqQP4mZub67tUUa+99lpSUpKPDu5rOjo6+p8NDCEwwYnkr5TM2bCNI0eOtLW1SdpK2arD/vuM2AecMZirJfu1EkJInwhGvXA4DaOpqcl3yShra2v9Mb+1sGnTpvz8fGOPKZmztXERrXBEyvb2djgHhOPgwYOJiYnGvikhhBCrCFK9AAj/S5wYbhh+PTJiSNeFHgYPHiy7j8qvMAz/napCCCHEheDVC4AgCr2orKyU4RKj8OuRkRUrVuzfv9/qUpDuCQ0Nra+v5+AIIcT+BLVeOJyGMXnyZMetCRmG4L8jIw0NDY4eNt8idgB6IRu+E0KIzQl2vQDvvfdefHy8wyDD8N+RkWvXrmVnZx88eNCSd2c+SkIICSSoF/87CUAMA03D/jfcd+3atWDBAkMKZjKbN29OT0+3Kos581HqYfz48QUFBbIYhxBC7Az14n8Rw5g0aVL/U4afP3/ehHmRhlNTU9PY2OinYzrBAzNeEEL8BerF/4GKG27Rz01JKisrcQRjC2YCHR0dWVlZZ8+etbogpHc4ikQI8QuoF/+PbEoCPzh58qR3YwRlZWX+uAN7amrqzp072TL2CziKRAjxC6gX30IMY/HixV5se9bR0RESEuJ3O7AvWbIERmXUvuqEEEKIg3rhDgwjLS3Ni01JNm3a5HeTOktKSvDT8qmCYmbWlsFfwIlqbm5mCjJCiM2hXnSDrFDtk2Fcu3bN7yZ1VlZW9rrrujlALyIjI60uhX+AE4WLzepSEEJIL1AvukcZxvvvv6/n9SUlJVlZWT4ulJGgBVxWVmbCxvTEcLq6uqwuAiGE9ILBerFlyxZjD2g5s2fP1tOwLiwsXLRokR9lVESBp02bJoMjltPmxOpS+Ac4UXV1dRcuXLC6IIQYAC5mq4tAfIXBepGXl2fsAS3nzJkzVVVVel65fft2XxfGWKqcWF2K/+f48eNWF8Fv4LkihNgcw/Ri9+7dHBImhBDSV5YuXWp1EYjxGKYXvD4IIYQQInBqJyGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMZj/AQ/Xwc0He0CqAAAAAElFTkSuQmCC" name="4" align="left" hspace="12" width="216" height="199" border="0">

 1. Uzavrite komôrku pre kapsulu otočením náustka v smere šípky, až budete počuť šťuknutie.


morq7WbxFf01JUVNTe3i79iTxsfHwc0VORRZqamu64446vf/3rr7zySk1NjT4lVcPZs2ebm5vhD0WzXoQ/NmzY0NbWpl/ZNMfkSwgTbaFCTEdsbGxISIjVBvjeeeedLS0tR48elT71hQsXUlJSlFoE5ti4ceNDDz308ssvP/vss2vWrNGtyLL4zW9+c/jw4cHBwccff/xrX/ua/BdK/lg65/TGjRsZGRlal1QzTL6EMNEWKsSMHDlyJDk5+bXXXjO6IH4lNTUVCpHciTCE6JmdnY1IWl9fL38WBY6ERfLy8jZv3ozwff/99+tZam+88MILhw4des973tPX16do7a+XXnopNzd3WX/YXIujmHbiHrcJsRpUiBkRfcLuc+4sguhXl9yJ6Hn+/PnCwkJkFdeuXZPfNoWsZWBgoLm5uaCg4Lvf/e6//uu/xsXF6VbqZZicnOzo6Lh8+fLu3btRbEXjr5CNNTQ0oOSNjY0BV53nNiFWgwoxKVVVVe5z7iyC6Ff3WH7x+PHjCQkJOTk5P/7xj7/1rW/JbNRC1Ebs3rlzJ/5NcXHw4EE/iESSR2JiotLk4/XXX3/44YeHhoaQdQXo9CAoJD4+3uhSEP9BhZgUMefO94WzAg7IA+6EMNzdiWwsIiICdoFLEFvlD2qCb86cOfPSSy898cQTiOkbNmwoKyuDmBXNDJfDO++8MzY21t3d/bOf/UyFPGyuyR+PPfbYmjVrEIXNueOkHEy+eBfRHCrEvCButrS0WG2Ar8d8dQlE1UuXLjU0NDQ1NX3nO985dOiQ/NkViOYQyfXr10+cOPHII48UFxdv2bJl9+7dn/3sZ5Uut+7B9PT01atXETdRttDQUMjp29/+ttL1d2G4r3/96zMzM6gxyJxYalrHsC/dalAhpmbpWrZWwIs7kYIgQamoqMAxqOw//PDD8iv7iOxNLgYGBn70ox/hLRC4UeuPioqKjY1FXvKRj3wEx9x6660rneHtt99+5ZVXnE4n/r18+fLLL7+Mx+vWrcPLkRgpmjAoEOkRDITX4l/5dQVzhmn2pVsQKsTUiAG+drsd1Vujy+JXvLgTcRYpxdjYWF1dXXp6OgRQWFioaNXbbS5srr4HBPFr166NjIxMTk66r+wUHh4uAvqfXEjrrwhgr82bNyOPQRKjNOcQQGNtbW1CHqOjo8ExgJt96RaECjE7R44cycrKsppCVp0cg+chGBzQ2dn50EMPNTY23n///RCJok4OHPwVF9Iz0ubk0gObq8q/f/9+8VhpD4cHkNZzzz33ne98Z2ZmJjs7O2jkIYCJOS/dalAhZgd1YQuu4Gt7153eV7+PdXHw4MHTp0+3t7fjKqEWDJegaq+uw1wyhI+q8OCtt96C8H70ox/19fWtWbPmgQceKC4uDr4uLs5LtyBUSAAAeWzdujUnJyf4go4X8GGjo6PlTI7BkQdc2O12xOjHH3/8G9/4BlzyxS9+8XOf+5y6hiZNuH79OrKZH/7wh0NDQzAHjNjf3x/ECSX70i0IFRIYNDc3V1RUnDlzxuiC+JXGxsaUlBT58ytTXRw/fly45Hvf+x7yktDQ0Li4uE9/+tP/4ELXAttcLWAwx49//OPR0VGE1A0bNiQnJ5eXlwexOQRc492aUCGBQWxsrPviHxYBVdrMzEyPmYZyEC6xucYIIZQPDw8LneCZdevWbdq0CUb5qItPfepTiqaOu/PWW2+9/PLLb7/99rVr137605/ivSYmJvC80Majjz6alpZmncRxZGTEtMuuEP2gQgIG0Tew7KJJQcyyMw3lgwi+ywUeO51O1JQR6WZnZy9duvTv//7vN2/eFIchU5HC38dcLHu2F154QTyYm5ubmZkRj9esWYMShoeH33vvvceOHYOfLPUFSUxOTu7bt8/oUhB/Q4UEDKJfHVVyS/WrIxyLJU98/9Q4leh+d39SjNadcyGeGRoa+sUvfrH05SEhIdLMjzAXNld26GOpgobx8XHTTngk+kGFBBLW7FcXiYhO+wELB7ibwFKG1gpkeMjkjC4FMQAqJMCw4Hx1DRMRohMOhyMxMdHoUhADoEICDNSXw8PDrbYOvK6JCPGdkZGRiIgIo0tBDIAKCTwaGxuttg48ExGTwwV6LQsVEnistJZtcMNExMzcuHGD34s1oUICkl27dp08edJS00SYiJgWh8ORnJxsdCmIMVAhgcqJEyesNk0EKUhKSgoVYjZGRkYSEhKMLgUxBiokUBHTRAJ3W0O73T43N6eoAV1MVrfaUIJlMdVGZMPDw0eOHDG6FMQYqJAARkwTcTgcgTWlq6Gh4dy5c9HR0SEhIdu3b+/u7pafSOXk5CQnJ1MhplLIzMyMeQpD/AwVEti0t7fn5+d7XxHdPCDzqK2tRSYhtb8hpUhJSenp6ZEZg3AYFGKpTiCTgxoMdyq0MlRIYIP8IyB2E0Gtee/evUg7PDpvkE9ERETACshLZOZSBw8etNrkyqUsLi4aXYQ/w44Qi0OFBDyiOSstLc20zVlIPkpLS1taWpZd8BzFhj+QSzU3N8vJLUS+YqqWHD+zbdu2qakpk6wePzw8/MgjjxhdCmIYVEgwYNrmLKfTWVlZiSrzlStXvHR4wCLITlJSUmAaOf0cJSUlhw4dstS0GA+GhoZMslTa1atXTVt3IX6ACgkGzNmc5XA4ILa8vDw5w64gGGERm6t1y/vBqIDX1tbCT9YZ0OzOwMDAk08+WVFRMTMzk5SUFB8fHxER4UUnThd6+AZf8ebNmzU/LQkgqJAgwWzNWV1dXS0tLUiP5JdHkUVgptOnT1tzUQ0kdkUupB1QOjs7oRNprVyx4iGSv4mJiYWFBTyWmd4phR0hhAoJHszTnCWG7aqY9ijfIjk5OWK9E58KGpiEhISIB8vugDLvQjzWe84QZ4QQKiR4MENzluj8wAPVJpNpERzG0b3LstaFf96LM0IIFRJUGNucBX8g9Mvs/PCCTIvs2bOns7OTCjEKh8MRHR1tdCmIwVAhwUZ7eztyEe8joPQAAaW8vFyrNnc5FoE8ysrKLNupbjj9/f3sCCFUSLCB/AOB1c9rZ8Ef8Jb86YFykCwSFha2UqqBN7Xb7VzvxBCGhoa6u7uNLgUxGCokCCkqKtq+fbvf+gn08IdAWCQmJmalk+fk5FRUVFAh/gfJ38LCAvM/QoUEJydOnEhOTvZDc5YYvKvfG+G08MdKTXNr166dmZlhW5b/GR0dTUpKMroUxHiokOAEsRWRvaCg4MyZM/q9i/CH3nuWIP/o6OhISUlZ9o2sPEHEQEZGRtLT040uBTEeKiRoSU1N7evra21t1Sm8+scfgtjY2NLS0mWNmJaWlpWVRYX4mcHBwQDdqIZoCxUSzDQ2NqLyHh8fr3kvhT/9Idi1a9fw8PDSWS9iXgLbsvzJ/Pw8F3gnAiokmEFUFVPWtY31/veH4Pjx41u3boURPYYJ5OXlcVyWP+nv78/IyDC6FMQUUCFBDvIPRNjKykqt1rUdGxszxB+Cnp6epcME0tLSOC7Ln3BdEyJBhQQ/Yowv6um+7zDhcDjKysqM8oft3WEC2dnZ7ltO4cmrV68aUh4L4nQ6ua4JkaBCLEF3d3dMTIz3JcFXRZr/YWyvA0Q4MjLi0SmyY8cOTRxJVoXDeYk7VIglQNDv6OjIyspSnUCg7lleXq7H/EEVVFVVpaSkuC8FFh8fD69QIX6gr69v3759RpeCmAUqxCrExsb60imSnZ2dm5trBn/Y3IYJSOsBi02ojC2VRRgfHzfJbUDMABViIYqKinbu3NnV1aW057mhoSEqKspU/dVLV7YPDQ3l0F69sdvtXJ2XuEOFWIu2traUlJSIiAj5FcmxsbFz586ZYScrD2BEfBZpC/HExESHw8G133WFk9KJB1SItVAxU6Surq6np0fvgqkA5a+pqamoqBBT1uFFBDgqRFc4KZ14QIVYDuQfpaWlHuNivSBts2pCUlNTjx49KtYkjouLw2MDd2wMerjHFFkKFWJFdu3aNTk5uX//fjk1yoyMjP7+ftMuQtXU1FReXg4dIilZWFgwujjBzKlTp9iKRTygQiwK5CGzax01/ZSUFNMqBElVeHi4SESSkpK4m7p+sBWLLIUKsS4yu9ZRu1+3bt38/LxpJyQfPHhw7969SETE7BAqRA/YikWWhQqxLnCDWHJq1QmDJSUlhw4d0mqVLc2B20Qiwu4Q/WArFlkWKsTSIPjCH+Xl5d3d3V4GaKFeX1dXZ+ZEZN++faJHhN0hOsFWLLIsVIjVQf6Rm5u70p6AEtXV1WZOREQWBclFR0ezO0RzcEnZikWWhQohNtGj7n2XXPMnIhDhk08+mZCQMDk5SYVoS2dn5549e4wuBTEjVAj5P2CRubm5wsJCL3kGEhFpHp8JwUeoqanZvXv3sWPHjC5L8OBwOE6dOjU+Pm7aBJQYCxVC/syBAwcKXawULFC1l+bx+blsMklOToYIEe+MLkgwIPamXLduXVRUVGhoqNHFISaFCiF/AfLwbpEjR45kZWWZcL0sQXp6el9fH+Odjwh5JCUl9fT0rF271m63G10iYl6oEPJXeLcIAorH+rimQiz5bvJZLGYGtsAFxFfsPraCSysSL1AhxBPJIo2NjUvHaEEeW7dudd/uyVTAHyEhIVSIUnDF9u7di0snMg/3/5qYmKiqqjKqYMTkUCFkGWCRrq6ulUb6emz3ZCoSEhKam5s5fEgRra2tHR0duG7L9nItLCxwFxayElQIWR4x0jcmJmbp3PWl2z2Zh8jIyOnpaaNLETA4nc6CggI8WGlW0NjYGHdKJ16gQsiKwCIRERGwxZUrVzzii2mbs0w7WsyEzM/PZ2VllZaWellqs6+vLz4+3p+lIoEFFUK8AUN0dHQs26KldOsqv7FhwwajixAAOBwOVA7w5XqX7uDgIDtCiBeoELIKCDGoqC61iNi6yvucdkNYv3690UUwO8Ifqy6v6XQ6Q0NDzVZFIKaCCiGrIxo6KisrPUb64vnh4eHW1lZT7SYSHh5udBFMjUx/2FxjfDMyMvxTKhKgUCFEFiutgNLY2IgEJT4+3jydIlSIF+bn52X6A/T29j7yyCN+KBUJXKgQIpdlV0C5884729vbl+1yJ2bD6XRmZWXJ9AeYmZkxT82AmBMqhChg2bnrXrrciakoKCgoLS2VaQW73c7hvGRVqBCijGUtEhsbm5eXt7SzhJiH1tbWkJAQL+N3Pejr69u3b5+uRSJBABVCFLOsRYqKirwv0eg3JiYmcnJyjC2D2XA4HMgUkSbKPN7pdI6Pj7MVi6wKFULUsKxF8Hjnzp1dXV3yq7p6sLi4yAWyPMjPz29vb5ffzGi32zMzM3UtEgkOqBCikmUt0tbWlpKSYnt3HLAhcPt0DxoaGuADRSnFyZMnT5w4oV+RSNBAhRD1QB4IT9u3b+/u7hY1XPx74cIFAy0yPz+/bt06/7+vacEFOXfunPwmLPESm2thf90KRYIHKoT4xIEDB8LCwtyHYxlrkdHR0YSEBD+/qZk5dOhQTU2NopFyp0+fzs3N1a9IJJigQoivwBOIUHBGe3u7aC0x0CK9vb1Hjhzx5zuaGeQTs7Ozqampil6F7/G1117TqUgkyKBCiAYgSCEXcV+2zxCLOJ3Oq1evsgVGAilIdXW1opd0dXXt2LFDp/KQ4IMKIdqA/OPKlStwRl5enlgyy/8WsdvtZWVlfnijgECkIEpXv29paenp6dGpSCT4oEKIZghnVFZWSpvmimeys7MnJycPHz6sdwEQ/hT1Gwc3SEFKSkoUvWRsbCw6OpppHJEPFUK0BM4Qm+ZCG01NTUhN8Mz58+e9bMauFXjTzMxMrrAicDqdFy9eVDrNs66uDt+aTkUiQQkVQrRHbHeYn58vNWohlrW2tqakpPT09OhRyUXEZArizunTp5W26SEFsbkaJPUpEQlOqBCiC4hECOj19fXbt28/ceIEtAGXREZGJicnI9YrHSO0Kngj6IopiERzc/OVK1cUvQQpiNK+d0KoEKIXCOiHDx9G3RbaQEZy4MCB2NjYixcv7t27d2RkpKqqSquIb7fbJyYm/NDXEig4HA5cc0WXV6Qg3HmeKIUKIfqCqPTaa681NDRs3bq1pqYG+cf58+fxZ0xMzKobd8sB4bK2tpZNWO6cOnUqPT1d0UvKyso4EIuogAoh/gApSE5OzqFDh44ePVpdXY0/09LSysvLw8PDfeljdzqdShcQtAKDg4OKcrKuri4OxCLqoEKIn0CEOn78+Pz8PESCOm9paSnSEQSvlJSUzMzMoqIipRpA/iH8wR5gd3BZ4AP5x0PDyA6VdpwQIqBCiF+RRHL69OmtW7ci2CF+IYpBJElJScXFxXLqwji+tbX13Llz9MdS+vv7Fa0SVl9fD6MzjSPqoEKIAcATB1zY7faRkZGzZ8+uX78e/zY2Nm7ZsiUvLy8+Pn5ZN6CKferUqcHBQSQxly5d8n/JzY+idXnHxsY4EoH4AhVCjCTVBUIYEouQkJCCgoLw8HA8Pnbs2Ozs7NLjo6KiYBeGvJXApbO5xsLJPBi2hnJ0LhQJZqgQYgpE1NuzZw/HlfrC6Oio/N0GRRMWWwKJL1AhhAQPU1NTERERco7kZBqiCVQIIcHD0NCQWFHGOw6Ho7S0lKOwiO9QIYQEDzdu3Fi1I8TpdJaXl587d46jsIjvUCGEBAnILTZv3uz9GDF+GikIu0CIJlAhhAQYi4uLyz4/NzcXFRXl/bUFBQXwh//3tCfBChVCSIDxzDPPwCJLF4aZmpqKj49f6VXIP+CPjIwM+oNoCBVCSIBRXl4OeaSkpDQ3N7uPgZ6YmMjJyVn2JVL7Ff1BtIUKISTwKCoqSktLq6ioqKurE9ux2FwNXMsuDyMWExPLJPu9pCTIoUIICUhgizNnzoyNjUEkkEdubu7CwsLSwxoaGriYGNEPKoSQACbWxfz8fH9/f2hoqPt/dXV1tbS0ZGZmcjExoh9UCCEBDzKSyMjIubk5p9PpcDj6+voGBwchjwsXLnDyB9EVKoSQYAAWmZiYKCgoiIqKSk9P58olxD9QIYQEA1DI+fPnjS4FsRxUCCGEEJVQIYQQQlRChRBCCFEJFUIIIUQlVAghhBCVUCGEEEJUQoUQQghRCRVCCCFEJVQIIYQQlVAhhBBCVEKFEEIIUQkVQgghRCVUCCGEEJVQIYQQQlRChRBCCFEJFUIIIUQlVAghhBCVUCGEEEJUQoUQQghRCRVCCCFEJVQIIYQQlVAhhBBCVEKFEEIIUQkVQgghRCVUCCGEEJVQIYQQQlRChRBCCFEJFUIIIUQlVAghhBCVUCGEEEJUQoUQQghRCRVCCCFEJVQIMRGLi4tGF4EQogAqhJiIkZGR1NRUo0tBCJELFUJMxODgoNFFIIQogAohJuLy5csOh2PTpk1GF4QQIgsqhJiINWvWHDt27Pjx40YXhBAiCyqEmIjy8vKqqqo9e/bExsYaXRZCyOpQIcRExMfHZ2dn5+XlXbly5c477zS6OISQVaBCiLloa2tbv359ZWUlm7MIMT9UCDERc3NzsbGxvb29cXFxkZGRRUVFRpeIEOINKoSYiMnJyV27dsEip0+fzsnJCQkJwZ9GF4oQsiJUCDERZ8+ePXz4MB4Ic8Aii4uLzEUIMS1UCDER09PTY2NjYjiWZBGkJuwXIcScUCHERGzYsKGuru78+fPiT2GRkpKS8fHxnp6etWvXGlo6QognVAgxEbW1tUg7urq6pC4QPIiIiMjPz4+OjoZd2KhFiKmgQoiJCAsLq6ysRNoRFxcn5RybNm26cOFCfX19cXFxb2/viRMnmI4QYhKoEGIuqqqqBgcHs7KyoA1pdiEeHD58OD09PS8vD5qBTpCOcO4hIYZDhRBzATG0t7cnJiYunV0YGxv72muvtba2VldXNzU1lZeXUySEGAsVQkzHpk2bhoaGYBE8XjoWC9rIycmBSJpcUCSEGAgVQsyIZJHFxcW2tjYPQ+DPAwcOwBxCJFVVVQUFBfv27eMq8YT4GSqEmBTJIikpKcuO6JVEYrfbW1paIiIiNmzYUFZWlpaWxv52QvwDFULMi7CIGNF78uTJZffEhUh2uXA4HKdOnaquri4uLt6yZUteXl58fDzzEkJ0hQohpkaM6C0oKEBuUVlZWVVVtVK3B4487AJJycjISHNzM1yyZs2a++67LyoqSuiEXSaEaAsVQkyEWKnX40nE/TNnznR1dZWUlJw9e7ajo8P7hlSpLuCS+fn5/v7+ycnJ9vZ2uMfm2hUxJiYm3EVERERISMhaFzp+JEKCGiqEmIjh4eGVlubF83FxcRUVFfg3Ozv7yJEjq4Z+HOA+m31sbGzOxcTExNDQUFNT082bN6X/3bZtm3ggBLPSOfHaxcVFPBgYGHjyySc5W55YHCqEGA+Ce1lZGR709PR4WVERSkA6goPFBMOCgoLGxkb5bVOxLjyedDgcTqcTVpiamhLPCMGsdBIkLmK08Y0bN/BCmW+tIVAX3hofn8vgEzNAhRAjgQ/q6uoQFrds2YI/kRa4L5C1LGKCoWjXgnIeeOCB4uJi1Y1RUn/7sn31XvCiGb1Zv359Tk5OTU1NbW0tRUKMhQohxiDJY9u2baOjo3gmLi4OjxEZEc1XzS0QOnFYa2tre3s7chFLzQuprq4+ceLEoUOHhEhW7RwiRD+oEOJvPOQhwh+etLnWdc/Nza2vrxcbT3lHzAsByEjEvBCkMqWlpXIMtGypAigQI+s6fvz4wYMHRecQriS8EkDlJ0EDFUL8gcPhGBkZGR4evnr16vT0tLs83AkJCTl58mRaWlp6err8gCjmhcABnZ2dkBDq5tnZ2RkZGfJdguKJQNzU1BRAqYzUOQQlo/w216CAxMRE2BR/cgQz8QNUCNELMaa2t7cXCYf0JGKcl4aXycnJoqKigoICCGBoaEhRNBe95Y2NjXa7HW8qXIK8JCkpKT4+HlHVS3+J1DGOw7zPPjEh+NTnz5+XcjvpaovPvnv37gCSIgk4qBCiMcIc8MTly5fFPAz8e/PmzQ0bNrS0tHjvtUaaAoVAA+Pj46hN41+l/eTSZHU8FnMMBwcHcULbu5NCvFTSEYhFL/0zzzxz9OjRwOqp9hAJngkNDRWfHR88KyvLOn1FxJ9QIUQzEH9PnjyJ+CViVl5eHrKKtrY2yENmRO7u7kZCgOB+4cKFlJSU6OhopbmIO2KOoXgsJoWgPOfOnRPTDFFJx/kjXUjHiF76+vp6ZDAQXnNzc2B1MHiIBPkcPgI+NYwu1hDLz8/HR+NsSqIVVAjxFQR9sWIuUo3s7OzTp0+jjn/o0KHi4mLELPypqDqPUx04cECyCJIGXywiIZq5pJIgyCJBmZiYQISdnp4WT4q8RGxvtXv37vLycnwQpbNPzIAQCZKw0tJSKBwfoaenB1/TqVOnuLAx0RYqhKgHUamyshJBCmmHmJ+BUCuq8CrkYXP1lCDGif0/hEXgJFSfVZzKOx7TDB0Oh81tjoh4LNq1ampq1q9fH4jbtoskTHwEIZKDBw/CjtIzuNrcRZj4CBVCVNLQ0IBwjwdiG1qbK4EQz6iO+CUlJag4S4N6YRHE8f3798NJw8PD+mUDK9XHpdknsGNHR0fAtWvZ3h2u5iGS1157TZrkH3DDB4ipoEKIYlBnz8/Pv3Hjhtgx0OYmDx/3EAwJCWlpaUlLS4uPj5e6MaAT/Jmbm3vx4kX/T6MTs0/gsL179wZou5ZtiUiENqRJ/mfPnj137hzbtYgKqBCiDBF0YmJixsfHEUm1kocEzIEAB2G4d4HgSbydgUF87dq1Uu/C+vXr8WH9+e5aIYlEjDoTXxmurU6thcQKUCFEAYg+qI8jiIvFEEVblua7lyPtmJiY8OhIF0FcWhrLkM4JRFvhMDGmS6y3GHBIrXP47nCFz7soLCzENyv+1+gCkkCCCiFycTgcCN+SPwRIRw4cOKD5e3V3dy87HMu9c6K5udn/6wyiqo6yodo+MzPjz/fVFtE6Z3NbLFJ8p/h+kY6wRYvIhwohckG2AWF4WYxdQ7wM6pU6J6R1Bv0jEmn4WX19PQqwfft2vd/Rz+CbHR8fx7eMpMTospCAgQohspifnx8YGBBL6voHYREkPcs200vrDAqRoPqM2KffpDl8/KysrBs3bvT39ytdFj6AQGIXFxeHdJOJCJEJFUJkgdC5Zs0a/UZDLduVIra8FYN6e3t7kQF4HCZE0tjYKFZ9r6qqUrrAohzGxsZwzvXr12syydHM4PvdsmXLqVOn5KyUTIiNCiEycTqdMTEx+p3fS2iWBvWiAMsO6pVWfbfb7Z2dnfANbHffffdp4hLR7wIzLRVYUJKUlDQxMWF0KUjAQIWQAAAmuHHjRkFBgfdBvWI+NmwnFusVQ4zc18JSmkUVFhZKnR/afBLfELuq6GqykJAQ/U5Ogg8qxHQ4HI5Tp06FhYUF3IoavrO4uLjSf4lGLbgB6UhPT095eflKYd19sV6xFtbQ0BBecvPmTdu7S6BDJ7CR9+XfU1JSzNn5EdyNaSSwoEJMhFhgFQ8QJVtaWqymEAT3qakp7/FapCOtra1VVVXt7e2rjsUSa2EJ2cAKYucrGMVj+XebSzzSBcdheNIKnR+E+AgVYgoQs1CtDg8Pl5a96+3tnZ+ft9QSeKGhoXIOW3ZQr5w+DxzgbhShk7m5OXhiYWHh8uXLoqVLTJ80Z+cHCgzRGl0KQv4CFWI8DQ0N586d81jCLyEhYXR01FJThaOiohDNZfY6eAzqlZYKli/dTS6kP2+55Rbbu50flZWV5hyStLi4KFO0hPgHKsRIRIN7UlLSpUuXPP4LNeLOzs6wsLC1Lgwpnp/Bhz179qyil3gM6sWDbdu25ebmKh2IhYQP/2ZkZNh8WGbYD4h1X4wuBSF/gQoxDLHebWlp6bIBCxkJIlp4eDiixszMTGZmprbrUJkQWHN6elrsWqjohe6Devv6+sRALDFBxHufuYRQCCr4Jl+wdmBgoKSkxOhSEPIXqBBjgD9gBe8Ba/369VI/MIJjTExMWVlZEPexw5pr1qwZHR1VPQJKDOpFLiIG9SLaij3bk5OTxaBeXO1l/YTnxa4nZpa02BcLUjS6IIT8BSrEAKAE5B+rVnijo6PFUhNilKpYBb2wsNA/q1QZQlZWFtIIHwfRLh3U677BrRiFFRISEhUVhSPFxulSH7uZOXXq1JYtW8wsOWJBqBB/I/o/ampqVm0wCQ8Px8HSn4gdkEdra2sQW2TPnj2oZR88eFCr7h+PDW5hlMXFxampqdnZ2aGhoRs3bkgbpwu2bdu26jmvXLkippj4s1sCd8Izzzxz9OhRv70jIXKgQvwNMom8vDw5Fe2IiAjUoD0mVBcVFQWxRfBhEcT37t2r02Kx4mJ6XHwxX8TmGu8Eu6x6EpgjPj7e5t8pfrhtQkNDTdvPTywLFeJX7HY74pTM/oyVlprAy6EQiCQo+0VOnDgRHR39/ve//+TJk/6ZFi7mi4jHZpuIbnPbZlja24MQ80CF+A/UdktLS69cuSLzeFRyV2q4aGxsTElJQV3YzMOH1CHygJs3b/reKRIcIBO9fPmyzdUXYs7ZKsTKUCH+o6CgoKWlRX53KI5cac0o/Fd7ezsqp0snlAQu0p5O+DcsLKy4uFjDTpEABdekuroad05CQkJJScng4CC+9+CrN5DAhQrxE2KNVQ2r1YgjmZmZQdOcheuTl5e3sLAgLWvY3NxcUVFx5swZo4tmJJCHzZV0otIQFxeXlZWVmJhoyL7xhCwLFeInEB8vXryo7TkRR2JiYnJycgJ9oGdDQ0NVVdW2bdu6u7ulz9LR0YGg2dXVZdk+5P379+OCjI6OimuChAxJJ64V8rPh4WETLuFFLAgV4g8QB/Pz8zVvk0EEqa2tRSJi/jkNKyE2lL18+fKTTz7pUbOOjY2trKwsKSmJiIiwYNMN7hkkH6dPn/YYkofvOj4+Xuyi2Nvbq98+koTIgQrxBy0tLRcuXNDjzKihb9261WNadWFh4ezsrHgs5tDhQVpamtkCMaIkDIFQODU1tWzZDh8+LFaFstqi6yItW2m1LmhD2oDLhCtCOp1OVGvwxXn05EmrUJNgggrRHQTKzMxM/doc8vLyPBKRtra2L3zhC3fddRce/+pXv3ruuedee+01m5m2KkKUQQTs7u5GBESs9HJxcExKSop1LCKNKfC+2qPYgAvfe3V19eDgYE9Pj3mis8PhwHeKO/DDH/6w9OTJkyettnmBRaBCdEe/FESQk5ODIOvRlnXfffdt3LhR+tNULV1Le869gFiJq5ednQ2LHD16NLj7RaQpIDK3SkT2GR8fj5dER0eb7eJ4LAcJhRhVEqIrVIi+IAXBz1vXbk+cHG9ht9sDYhaFaKJRtKETDjt//vz+/fshy+Hh4ZU2Tg90xJXZsmWLonwLR166dElcnN7eXvaxEz9DhegLKl8nTpxQ91ok/itNUPdg3759jz76qMkVInrOUcVe2nMuh8OHD6PGnZube/HixVX3uw0sRFo2PT1dX1+vLl/ExUlPT8/IyIiJieno6GAfO/EbVIiOOBwOOEB1+y9irugJXxVURWdmZlTstOE3pJ5zX7o0xMbplZWVqHHDzdXV1YEeKyGPurq6gYEBpGVQoy9dBaKPHeeJi4tTrSJClEKF6MixY8f27Nmj+uUrTU1fFlRjT58+bcIZZ+49576PHRLLFeOqIvIiVm7ZsmWlPbvMjNgApqamBpnHtm3bRkdHNXGhaPFrbW0tLi4+d+6cqfrYSbBChejI+Pi4L+vpTk1NiRVh5ZCWlpaVlWU2hUg951pFSQFOhViJk3d2diIjQX6Dz75v3z7zD9kS+yoiuN+8eRNm1WOTRPc+dr8tVUksCxWiF11dXUlJSb6cYXZ2FmKQebCob5pq3OT+/fsbGxsV9ZwrQuwFIubfdXR0REREiA0K09PTkaCYp01P5BzDw8PCHMicjh49qnR3d0VASxcuXKivr8f9A1EF6wAEYgaoEL3o7e09cuSIL2dAEqOoior6Pir7ZmjVkQanqus5VwSCY5EL6LO/vx+XXXgXkRoKj4yMNGRyO64AkkhoA1+iWGcXKq2rq0PZ/ON4XBb3AQgm3xOeBC5UiC6g4jkzM+PnhADhqaKiwnCFiPluPvacqwBXW7gEFx8qRQRHAZ555hmxwyCMEhoampiY6L7ZrSbvO+9izoWYkj0wMGB7d4fdzMzM5uZmo7r9xQAE2AseZR870QMqRBfsdjtyAl/OMDY2prQdDDH06tWrvrypj2jbc64aSCLVhYiYiO9TLsRmt9K2tQIR6KU/w12sdGboAZKQ/hSqcD8PXhsVFSXW9TJJi6LoYxeTTvDxucoI0RYqRBd8b8WanJwUlWVF7NixQ6wq73/wvhkZGajpa9tz7jtrXXj0KovUwea6ztIG9cIQ0vJiS4Eh3PdLR7Jlc8Vo87cRwaZIUpESsY+daAsVoj2atGINDw+rkFB8fHxfX58v76sOvXvONUd4xaZdc5b5geeQgSFBlPrYjS4RCQaoEO1BNdzHsVhAnYTi4uJqa2t9fGtF3LhxY+vWrfjX+7KAxAyIWTXp6emij33z5s3LHrawsODngpHAhQrRHuQB+/bt8+UMdrtdnYS8ZADt7e1DQ0OqiwRJrF+/3uPJ2dnZ6enpLVu2jI+Ps4U9UEhNTcX3lZWV1d3dje9u6QGXL1/evn276vPrZKCGhoawsDBWU8wGFaI9SgfjLmVkZET+pEIP4B4xitSDD33oQ76U6ne/+93SJxcXFzds2IC327t3b0lJCVvYAwJUUI4ePYpvDd/dsgcgUvtyq7zxxhvL3oG+4HA4RDfVyZMnm5qazN/5ZB2oEI3BvR4dHe3jSQYHB1WPaIJ7lm3m/vu///sHH3xw6fOvvPKKtCPv1q1bVzot4gISDo8nxcbmY2NjCElpaWkISbW1tbpOmiOq8VhVZaX15BGp77jjDi93Am6Yt956Cw8++clPLpsrwx/f+973NCy5zVWp2rNnDwqM31d5eXlUVJTZNtqyLFSIxuBeT0hI8OUMiMi+SCguLk7R8fDHsWPHQkNDf//73z/xxBPeD1529ruYJY7/OnToUImLBx54oLi4mE1bJgFfzZNPPimmyBQUFHhZzxGa6e7uxoP7779/pbPd6gJ3y8LCwn//93/rVei/Zm5uTswYRf4h1gGD5LgImBmgQjRG3Ugqdzo7O31ZnFFFBgB/rDowCXXPa9euQRIrrfqFHzP+Syw30tzcLAZoiZqj0vIQrUDagdsJVkCCiMq7xwbJS6mvr8e/d91116r3w5tvvolbXcuyrkxXV9fZs2fd0w6xDlhycjJXtjccKkRjfBzOi2qgj4szquCdd96BIbwf8+tf/3rNmjVtbW2wgpcfrbTciAheonUrPz8/JyeHFUa/gbQDIm9vbxdtVjIHyyH9hfjxff3iF79Y9X7APaNRYb0BebS0tGRmZqKW4/FfYoxySkpKIC7VHExQIVrie0cIIi9+MFqVRw4f+chH5JT5N7/5zd133x0eHp6RkSFn5RIxP1yKZVVVVYhlubm57CnRD9Hb0dvbi7QDvlfUnIhbF99sQUGBzbVf/dKQ7QEOuPfeezUo9MrlQc0Dv4ULFy7ghll2MKHYFBkWwWNaxCioEC3xvSOkpqYGdSutyiOHdBerHvb00093dHScP38ejyMiImSun4j4dcCFWOS8pKQE6Uh2djaiFV2iFe7msLnWc5S59bqE2BAsKysL6e/HP/7xT3/6088++6xu5ZVVHiQfqHlINZXExMRl++FoEcOhQrTEx46QsbGx5ORk0wbWmzdv4reNKINcBNVbxCz5Cy6JpASvdXfJli1b8vLy4uPjOUZTBWJlYtxykjmQ8CkVs8eyZvh+p6enP/ShD+lW6tUpLCzEvyL5cH9+pY0MhEXEUpK8kfwPFaIlPnaE1NXVqd5o3T8gSRLLFyLuI/qHhYUh9FRVVckPWx4uaW5uho3WrFmDKjASuLi4OHaZeEEsQozrdvHiRcR6cd1UmEOcqrW1tampSVrWDM/g+9Wp5DKBP0JCQpYO2MWdNjc3t1InHD47PkhmZiYyeNPWwIIVKkQzUEtat26d6pcjBUHt3swBFEnDjRs3UGk9c+YMfsyvvfaaWNf9mWeeQSA7ePCgosILl9hcrd4jIyOoTSM1QaKzYcOGzZs3QyeRkZEcbGNz23pEaAPPbNu2LT8/Py0tTV2lW8ijvb19YWHBfZgWvlk8gzrBiy++qPFnkAf8ge992fYoKAQ3iZfX4lJ0dHSkpKRcunRJtwKSZaBCNANVOV86QsyfgqC6OjQ0lJiYuH379u7ubjH4KicnR8SjtrY2daN4N7kQPSuSTpCdiHAJb0VHR0Ouor3LCnVMVCYmJyfF7iPS1iP33XcftIGL4ItWcXmPHTvW09ODx+7ygFTw3aEKj++3v79fqw+iiP3799tW7s/Ap8YPxPt+JzgGiUhDQwO3RfEnVIhm4Gcvp196WcyfgggQxBFl8EONiYkRQ/IRg0SHeVdX18mTJ1E1FmOBdu/eraKO7K4TaecoRFIxpkscgzq42NUjIiIiJCQkoL2CmI6PCWuKdeaR5Alxit1HYGtNth4RvSb4vsSiJojFEL900VAGfKHIP8RAO0MUgptndnZWLHawEnKW3sJ9uHXrVh9FSxRBhWgGQoDqRRfy8vKkVUZMjhiPX1BQEBcXh6rrkSNHRIDb5UIaxStmGOzYsUOdS2xuO0dJz0C0YnNABLvx8XFJKrZ3NyWUNoySVhgzPJRIG5OIkuOBGJ/qvvOVtKNiRkZGZGSkVlJ0728XvSYe+yfCXvX19fimYGWRVvr+purK2dLScuHCBe+HrVu3bqUedXdw7yFdY3OW36BCNEP1AqWtra0IteZPQSQQa1BhtNvtpaWlYWFh0InUESKN4kXd9tSpU2fPnkWEkurUPjZGiZVUbK7KpngGQRBvhCo8khWbKzqjMou6vLtdBPJ3J/S+wKX0Xh7MupD+dN/QUAChiqWOxaZVSC+QQknblmiFaASDNp5//nkoSphj6RhfqS8djw1fpV+4bdW7IiEhAVnpqkXFDcbmLH9ChWiD6kmF+DHj9+PnuSCaIFKErq6umpoa0RGCsChVcvFLPuwCNUf88hHXzp07JyK76N6IdOFjloC4I84gQqRH1JAyAJtryo70/Oy7eJzNY0/cpXh4yJ2oqKilGxra3Pa20gnR2Y7L69FxUldXt+xoaWm9LNtfd4cYBUyWlJQk5zbAxzl27Jgc2+FDpaSkcEEE/0CFaAN+xir2qQWVlZXI4gO3NV+0X4m5YHFxcUuXM8EDcYz4E9VkRHPEO48Oc2EUbTs23MO34S1aWrHUGTZX/9Cqe7aLziq8ROZ6WX4A9aeOjo5Vm7AEuDfGx8flHInPhfzYy3puREOoEG2Ym5tTscMH4inqwkGwEKGQhBjw09TUhGxDTBtMS0vziGhSY5Tt3WYoD6OIBh/U6BENfdy4IggQiRQuEe4TBFCxD4dIhuCM3NzcVefTifk3PT09SLBUTFzXFdSfkMLKN5nM7hCb64aEL2UeTHyBCtGGoaEhOQt+uIMAWlZWJkZYBgeIZcddiLBVXV1dXFwMl2RmZi7bCyKaoTyMMukC11Pqz8AZEDsQMcNcBE0+sRRpgJZoZ5OSDHEFcBkRcOUM0PLoEUGOcvToUbOtKIP4rrT+lJGRAQXK/KHh9mMi4geoEG1YWFhQ+vssKChAuh2UtST3KegIiB69IAkJCcvWnT2MYvvrOjikIoVUUQ13H9obcF4RtkCgx7/4aLh/pJ3+hDCQhyHJkKlMXKWpqSmRz4mrJGZomtAcEojvUo+RTOLi4vbu3StTIWIqCRMRvaFCNABRYNWVTT3o6uqyWWBhOPdRuVIviJiFbnu3BT8yMnKl1hjRmeExDlVkKiLyegztxQlt7w55EmrRuzfbO6K0NtecITzGZ19cXHTvtBetdrgIKKoYlSSz4U44A+AiSCcU1xPiMf86MSIFUSp+fCi4FldSphRxKZiI6A0VogEIE+6jceQcL2cgfJDhnmGI9KKsrOzs2bNiNz3bu3MGvferu2cqyw7txb+iUu8xrlfMvbC9Kxjbu46RTqu00wVGlB4LQ9jchvZ6DO4SqsCnQ4gXkz+Uuk3MiRG96NLJRVYnThhYeZjY4FLFC/Py8pDayqx74TD80OQrh6iACtEA/LDDwsJkHowbury8vL293cq3tQigiOmZmZkwgXudWloJSupXX7ULxGNorzuivUiazCEaxGyuhselc0dUI/kJkhCKEm1QNrUjwVBsCEPMzJ+ZmZHauKQ8I6D7hHzZVy0tLa2iokJ++g7lnD59Wmk/JZEPFaIB+LXLH9GbnZ2NEGCegUZvv/22tEXd7bff/olPfML/ZRBGEWsA29xaq8REdKnSLY1EQvYQHx8vJ3WQDvDebeueUshEqwguEjKpaU5a48T2bloGyzY3NxvbIrcU3DO4Wz784Q+reC1iOiK7uvfFRYBT5fdw5OTk4J6hQvSDCtEA+UubFBYWopZqqi4Q/J6feOIJOUeKngY/sLRf3aMLxD2HkNqIgMhXVERb/9TohajEJEePLnTJjmIOv7HCQDn/7u/+btXDIHJ164jInwuyLNCP/HFZuJc2b96Mm8c8lbYggwrRANQcu7q6xApI7njMbGhoaLAtmUFtBu666y4RQ3/729/+7ne/W/aYpZ/OnyzbBeJRf3cfBWtzm0kuWpZwBpEp6hqdhSSkdjPRf+6uCtu7rV5SF7rNfNMeUTzcut6Peeedd9w/lHwQzdetW+dLK67SxGLPnj2nTp1SvX4d8Q4VogGo5ixdplfEkb6+vvHxcTH7GjHOnINDfv/737/55purHgZT+qEw8nEfr+UuZhHHhVpE77pthcVL3PMqBHSEdZlv7b6Vt3vTk8eZRf85HghVBPSiwh7gnlH3QkTzjIwMX95aJBb4lmWqNzU1tbS0lArRCSpEAxB94I+lN7THeFZz+sPm6lseHh6Wc2RhYaFpP4WE+CJWii9St4e0dK5gyIWc8+Prdh+AJ/Wce3nTwELm/SB/CIk7Z8+e9X0gAxKLzs5O+Vc7OTlZvnKIIqgQDVh1eIlHy76peNDFqoc9/fTTHR0dbW1teGx+i3hB+iI8vhETNjAaBa7Ms88+q8eZHQ4HEgjfUzGRWMgfrYsaXl9fn2l/gwFNECpEjND3W4uBinmFAUpMTAxq3Dk5OYuLi3BJ0LTJEL+BXNzHViyJ/Pz81tZWmeKHcmprazV5X0VYYW58ECoENR3cpn5bixRvJ78NPdDZtWtXREREYmKitGuh0SUigURvb69Wuzvj142bUH7uuG7dOn+OyxobG6urq8OD8+fP++cdjSIIFQJu3rxZVVXV1NTkB5GgYqVijV7/85Of/MTHl7/3ve+1ufqEb9y4IXYtdN9sigQNP//5z59++mnVL3/jjTeWfV4MTtPqbsGPOjk5uaurS+YQeVQr8VP1g0KEPMTgQL+NgzeQ4FSIwD8imZiYyMnJ0ePM2oK4/84776h++S9/+cuNGzeKx+67Fvb09Jhk8wmiFfjhDA4Oqn75SrcZInhSUpLq0y4F1RdYRKZCUOOpqKjQdY6huzysQzArRCCJBN+uHjfQ1atXA6IajgrRP//zP6t++Xe/+93/+Z//cX8mNTUVP0uxfyrIyspiRhIcfPzjHxdzmNRx7do1BOulz4sVNn0olye42eQnImJau4bv7o415SEIfoUIIJLi4uLm5uba2loNJ4fPz89v3rxZq7MFHMg8Dhw4ADEjIxHb30JUubm5pl1gnBgIImx3d7e250StBXUXmb/o6OhozbtDrCwPgVUUIpiens7JyUGw00okU1NT1ulLXwnYQuxaKHaaEs162dnZGRkZdAmR2LBhg+Y3A3ILiEFmIpKQkKBhdwjlIbCWQgQaigQKCYi+dP8gdgdpbGyES3p7e4VLkJckJiampaVxkSKLk5ycrMdp5feIREREPProo763ZlMe7lhRIQJNRKJiv9ugR0pKnE7n6Ogo8pL29vaqqiqxaJVYRjCYlvogMpG/mrUikIjs2LGjtbV11V8i7rqrV6/68l6Ux1KsqxCBJJKWlhZF2zgLVOx3ax1wZaRdC+fn56GT4eFhoRObq1kDV0/RVl0koNFJIQB3FGon+CGv+mNcv369uh2oKI+V8Ekh27dvD45rCpGkpaVt27aturpa/nQ5seaorgULGlBVFKmJ7d2V28UmuOrWWSLEHSihrKysvr5+1bUUo6KicO8pmhLrizzwqltuuUXFC/XmT3/6k1ansnoW4s6AC/kiYV+6OpZuB0KIjxQVFaFGu+paisiEJicnZd57zDzkQIV4Il8kc3Nz7EsnxCQ0NTVlZmZeuXLFSzsVsl45ixBTHvKhQpZHjkjYl06Iedi0adOqzVn4LYulq1bC4XCUl5dTHvKhQryBGs3IyMhKCmFfOiGmQjRn2e12L0Nj8LP1cob+/n786nUoWtBChawIqjNeln6an59nXzohZqO7uzslJcV9w2kPQkNDvQzKEqstiGV7lm5zSZZChSyDnAVo2ZdOiAmBG9rb2/Pz8y9cuLCsJ1YdlCUt20ORyIEK+Svkr17OeemEmBPkH7BIdnY2MpKlFgkJCVlcXFz1JJJIKisrxWadZFl8Uog5q+ELCwuXL19W+qpt27ahxiF/EQ6T96U///zzqGpJf/7yl780sDDEgnz3u9818N3xQ8bPGRZZ+qNGzW9kZETmPGKI5Pjx46hWHjp0SIVIxIoMSl8VWPikkFUn8hjC2NhYXFyc/OOVzigUmLwvfX5+3r2q5ctOIYSo4NVXXzW2AMIi5eXlubm5HisYyclC3Fm7dq06kcAf3LUwmFEnD1sg7JeOX050dLT050MPPWRgYYgFeeqpp9z/dL8b/QYs0t3d3draun37dogkIiICMoA/JiYmVJxNtUiCG4sqZMOGDb6sruhwOLi4EyHmx31Lm/7+fvGk93G93pFEsnfvXk4fsVlQIT7KQzA5OcnFnQgJFMTq0dKfs7Oz3ueOrApEcv78eU5it1lKIWvWrNFq71soZN++fb6fhxDif/DjffTRR31RiCA2NpYisYRCII/y8nIv8wSVgloMN1AiJEDBj3dmZmZ+fl7O8P1VsbhIglwhmstD4EtbKiHEcEpLS/v7+zUcly+JJC8vb3p6WqvTmp9gVkhBQUFjY6PmQ2+5tAkhgU5qampMTIzmU7sgktdee62rq6umpsYiIglOhcifZK4CKMSccyoJITJBzTI5OdnhcOjRIi12V4NI5CwsH+gEoUL03s5oZGQkIiJCv/MTQvxAenr6sWPHjh8/rtP5pW06g5sgVIjeTExM5OTkGF0KQohPpKamlpaWGl2KgIcKUczMzIxOTWS68qtf/eratWu+vFzDwhAz88477/hyq9y4cUPDwujKjh07fJwgQqgQxZh8aZOV+KELX86wbds2rQpDzMyrr75aUVFhdCn8we7du48dO0aF+AIVooz5+fmQkBCjS6GG+vr6AwcOqHjh+9///qysrDfffPPtt9/WvFTEhGzcuLG8vDw/P390dFRFt6LSdU4NZNOmTePj40aXIrChQpRhweFYN2/ehEWgEKMLQoj2JCUlsS3LF6gQZXA4FrEOShdFD0TYluUjVIgyZmdn09LSjC6F/3A6nUYXgRjDxo0bp6amgj62si3LR6gQZVhtdSyx9eHdd99t+A5ChOgE27J8gQpRBlfHIiTIiI+P7+vro0LUQYUowPybFRKiFR/72MeGhobUjeILLCCP2tpao0sRqFAhCrDgZoUjIyPh4eFGl4IYwPve9z7rDONet26dTutlBT1UiALm5uY0X/fX/Nx6661GF4EQfcnIyEBtiQpRARWiACgkPj7e6FIQ4g+QhUxOThpdCj8RFxe3d+9ezdd+twJUiAIsuMDi7Ozse9/7XqNLQQzgox/9qEV2vLC59kLnSBl1UCEKWFxcDMQFFn0BCrHaRybWJCkpaWxsTNd9IoISKkQBrKcQK4B6g/TY6XRapP8vPj5+ZGSEClEKFSIXjuglFkGMwfvoRz9qc41C1Cqqmny5lLi4uKNHj1phELO2UCFyCawRvfn5+R7PqJs5NTAw8PWvf12LEpHAQEpB3ve+9/lynujoaI9nTD59D8lWAO10Yh6oELmYvA7lztTUlFjbqqysrLm5WTypesCi6E5///vff/bsWa1KSExLT0/PF7/4RV/OgKxldHR06fO4G305rR/Qbzf1IIYKkQvicqCM6JV+A6GhoVq1QkRGRuLfrq4uK2wHbVnw/d68eVN81zZXi5a67oFlX2L+pajwwfEzp0IUQYXIBVmIRfoVJcbGxmzvtom/733v+/znP19SUoIQYLXrYBGQueL7xbeMjFM8o+2s0t27d5eXl5tcIX19fawkKYIKkcvExMThw4eNLoUBSG3i+PH/7Gc/S0lJuXDhAi0SZMAf+GbvuOMO/UK8qN2beeAsSlhXV2d0KQIMKoSsiJgR8vrrr0uJSH5+/uOPP45Y09PTw/kiQYPwx/Xr17/xjW/42IvunZCQEDP3KbJipAIqJGjxfbcoIYk333xTKMTmatT6t3/7t9bW1ujoaNTXuCBEEGC323Nzc5F/4JuVmrAE165d03CPTtw2NrUjA/0G534phQqRRSBu3qfJKOQ1a9ZMTExI/as219CsiooKxJ3i4uLe3t7q6mrTtksQ78zPz+Or7O7u/vznP4/I7pF/iAWykDdo9V7Nzc1XrlzR5Gz6wblfSqFCZBFYk0I05ObNm8PDw/fdd5+UiNhcLVo7d+6Miorq7++Pi4vbtm0bRRJYIKAfOnSora3trrvu+uY3v3n33XcvPQb1Aw3fEa5qaWlhS1HwQYWQVbj99tvb29sRAjxqqYg75eXlr776qhDJli1bSktLOV7L5IyNjXV2dgp5FBQU/OM//uOyh508eXJ2dhbf+NzcnO+VA7zp4uKiyZuwiDqoEFmMjIxo2CgcKKCuin8PHjyIGuuRI0eKioo82sptbiK5cOFCTk7OmjVrsrKy9u3bx8H1pgJfJUzf3Nw8PT0dHh7uRR42lz+Qeubm5v7Xf/0XFOL7u5eVlfX09Ph+HmJCqBC5aNUo7DcmJyd91J5QyGc+85lnn30WIvm3f/u3r371q8uGnrtdvPnmm3jT3t5eVHI3bNiwY8eO3bt30yUG4nQ67XY7vpHu7u5bb70VmSLE4N4m6cHrr7+OjPPXv/711772tZiYGCjE9zJ0dXVFR0dz/F6wQoXIIhB3CkH40ER7v/nNbz7wgQ+gAisaQF544YW0tLRlW8+RoyS7QCTCYajMNjY2wiV4JiEhAT6jTvwAxD81NYW8eXBw8PLly8IcX//6193HRCzlt7/9LWTzox/9CDlKRUXFBz/4wT/84Q+alKelpQUZqianIiaECpGFBXcKsb07F2x6ehrR57bbbnvooYc++9nPdnR0PPbYYxs3blxJJDbX2N+dLuAS2Hd8fPw//uM/3nnnnTVr1qBum5iYGB8fj5Oz10QrxsbGkP8NDw9fvXpV7BMFE3zyk59c1Rw216DtF1988T//8z/xuLCw8N577/2DC/z5v//7vz5+R0hBMjMz+UUHMVRI0DI7O4so78sZ8MtH0BcKEc/gAdIRRCtJJJ/5zGe8tKp/1IV4jFD16quv/vznP0cqU1VVhWeQoGzevDkqKopGUYpwBoCekWrgmbvuugu1HHxB2dnZK6ndAwj++eefh3iQc3zpS1+67777/uZv/kZKPhYWFqCQVQ3knYBLQaBeM8+fNyFUSNAChfjecHTz5s0zZ87s2LHD/UlJJKi6wgfIMOLi4uASL43sNlcz1z+6EH9CJwhh7kaRcpSIiIiwsDC2eknMuxgZGUFKJ+UZt956K+LdJz7xCaSGuPJLRzqsxG9/+1t8dwMDA7hDYPF9+/bhDDDHH//4R/fGq5/85Cc+FjsQUxCxVwqRDxVCVuGNN97o7Ozcs2ePx/ORLnJzcyGSH/zgB6IZHdU3PCknnIkeeOlPYRRUeyEkYRSwZcuWdevWIU2xlFQkYcy6QKwXz+Py/u3f/q3IM+AMFSuRwBw//vGPkbXcfvvtUH5p6f9v7/yDojrPvr/OPO00bRIxnbbWJALWNjE/FErQ9E1AIEibTpAAwWkrqYSIbaNQqUonSnFAdDJaGwalk0bKiIF2GusQwybNqKP80qSPFRA0iY0RIaNN0zYDOubPN+/3PdfjeU52YT17n3N2z+5+P38wC+yePXt29/rc1/3jutfeeeedPuYQLl++3NnZafGFRFwKQhSgQqIWu0o1ZGZmIlGYOXNmTk6O/3+/9rWv/VhDkpKDBw+2tbUF5RLBxyj/0YBXPvroI6NU0GqeM2cOMhW0bXH82RrWX2O4mJiYGB4eHtVAhjE+Pq4L46tf/epXvvIVJBllZWW4jCb7piYFbw0ODnNcu3YtPT29qqpq8eLFMuABf/jfH42G3/zmN3JhlfeCjcQUhChAhUQt1ks1SLF3RBz4Y8uWLefPn3/mmWemurMkJbjziRMn8ECjSxD+Avdx+fNljUml8sknn0Aq//rXv2AX+ReSFbxYJCtxcXHIV/DThWqRi4mIjJ9dXV0ebUdI/b/33nsvMgy85J///Of4Gezl8keuFRBzoB2AIy9atOimm26ayhwCfPP73/8eJ1NeXt7c3Kx8AkxBYgQqhNwAmYs1d+5cBAVEwGeffTbwEOv/0dBdcuzYMbhE77j3yTbM4y8VjzYgDKMgUOL266+/jp96vuK5PriCG2IX3NA3DbN9vFR6n3BDUgqPNhEcWQVyQRnuFnARcCnuvPPOL37xi4jpCOhqXVKTIp2B7777Ls5E/PrII4+sX7/+O9/5Dp4iQNohwDpIHU6ePJmWllZQUPC5z31O+UxkLQhTkFiAColOELutF/WSEPD+++9/4xvfyMnJgTmee+65NWvWoNVfUlJyw7k64hLc+Oc//4m2LZKYgYEB2T0XkTQ+Ph6RVCFBMSKPFa8Y62eIVEQwQOyCxMUoGJ0lS5b4/EVXjg9iBf1XHz0IIkvckKzilltuyc7OllO1vY66zEcQzp4969EWwC5cuPDBBx/ES8AbJM4QAhwHl+iNN9547bXXcPIVFRX33XefPq9XDbQ2InQ5uptr0bsTKoRMiQxfQwBQiEcb9tBn9JoXiTwwR8OjLVSEk8QokqB4rnfjwCiIs1Y6/XXkIFMdSvrE5LZoxvjfc+fOXb582f9RkjpACcbXJXrwXE+SrJ95YIzOuHjx4rVr1zxaRoU8A+8FGv6yJNCMNgRo9c9//vNbb72F248++ig0bJQHEhqFAgdovkTucvSY3VlOGSokOrGrqNdtt92GiCDJhGBcGgKR3H777cuWLYMebr75ZjMHxN1k1ER+hZ9gFElQYJRLly55rk89QgwSqdgemo3h3l8z7qkGCLfBGcioILx///vfkmd4tO64tLS0srIy6RjUhfHpp5+a0YZw8uTJo0ePHj9+HNaRpsAXvvAFY+Zx5swZj1Jdn8bGRqQywT6KRChUiCkQ1IaHhyNoUinycVuqm3z88cednZ2FhYWSiOiISCCA1tbW5uZm3M7MzPze975nlI0ZvqaBR8mkYT1H+fDDD99++23p9fJoacpNN90kUrFltNmFSG4kM5uNSUZiYmJ8fPzjjz/+7LPPQtjQhm4Lk6mGkY8++uiVV145ceIEMq2HHnpo48aNyBgmHSbp7u5WeBVjY2P47HFpXuxAhZgCComsXacQ4vft22fLN/mWW2557rnnIAn/PAPRv6qq6plnnkFI+stf/vLLX/4Sd87IyMDzBusSwSdH8WgjMXqm8s477+hSkTmv0rmEljh+RpBX/mMAMRfOgDDkX3PmzIEznnjiCbwcvLpFixaJLYw/FZ4R1xDZ5BtvvHHu3LlZs2bl5eU98MADSDGnktAf/vAHXG2FYu+7d+9esWKFwhmSCIUKiU6WL19+8ODB9vZ23FA+iLHYe2VlJX7CGf53Q9yXoQ7EqePHj8MlSFwsukTnGxpoL+P2NI1/aiBTQcry97///ezZs7pXZChb8hXP9U6q0IxSTIqM6uu2gCqMc5ERwaW+C84WCS6EgWTrUw2xhbIwdJDM9fb2vv766/ABMhhcxl/84hd4OllOONWAeVtbGx4lxd4bGhrM7wGDZhbeC44lxBRUSNSyZ8+e7OxsK/VxfYq9P/XUU2vXrp10gaEAwRRo+LgEDV6ZIOTTG6bGzJkzv/71rycnJ08zgFiJJ/3HdS5fvnz16lVdLQICNH7qgvFoI+T4Vb+D+ZF8cYOgD8jj5wcffODRxqh1T3iuL4dE2oRLh1iMdwQ/77vvvk8/C+4pPy3y3nvvIdX4mwbOB9mMLCeEXP2rmPiA19Lc3OxT7B2foiNHjpixiNfrLS0ttf4SSARBhUQt+M63tLTgK23y+z8VxmLvW7ZsgRhuOBHL6BJZGv3yyy/jCB5tGSCi/9y5cxFYJ81p1IBUZs2a5eMVob+/Hz/FKx5tlpHE9ytXrvg4Rg1kEjLshJ9FRUV4LvEEbsAT+KPxZDzXPWGLLQTIEi/qvzXefvttmZa6aNGi3NxcpB2JiYnSWxV4ki7898orr7z22ms+xd7z8/Pj4+NNWiRy5/ISZaiQaAb5B/IGxLVDhw6pPdwzWbF38zN6jdN5ZUhDar8jQ/Jooyw4DnSC4yBm2WgUI2hNS+z2t4sxsqPlDlnK3fQ7+98Ad2oYHzvpAfUbtgNnvK3x1ltvnTlzRlYyIrWCNjIzM+FR6FnXxg27wpBzdHd3Qx6w2qTF3qUv9IYWGR4ehq4idC4vUYYKMQUaYmhNR+I8E3z/EWIQGl588cVgHxu42LuI5NFHHw3QtWVEn3wlv+qrQ3p7e3Wj3HXXXZKj4J629HqZ5+67757KLpP+MZRcunRpbGzszTffhDCGhoZk7B2fSWQ5TzzxBN6Fb37zm1/60pdk7MSMNgR8MGCOw4cPw9/f//73AxR7F4ts2LAhwKdo165d/rU4SdRDhZgCX1dbNpEOCxs3bly2bJna0HphYWHgYu9btmyREdfvfve7QQV9GSfXf8XRkKbIAhExikcL6wiOCHBJSUkQTIilEi6uXLkyrCH7Dx47dkz+LgPvP/jBDxYuXAjXIi/8v5/F5PE/+eQT2OjgwYPvvfde4GLvaEDozSb58EzVFpmYmMAbp9BMIZEOFRITyNA6RBhsIlVdXY3Hmin2/sc//hERH0kJ4pFCl5S0dvWERp/Ia0xTwLx582bNmgWvfF0DN4zLxSMR6YmCMJBb4AYC8ccff+zRZvdKkUo44/bbb1+0aJFxOYjaZK2//vWvx48fx5slxd5Xr14doNj70aNH0fgw/hEW6e7untQiXq83Pz8/2PMhUQAVEhNMnz79yJEjKSkpHR0dQU3QQrN39+7da9asMVnsXZYZWnGJflhjr9e0adMuXLggacqHH37Y399v3BAJ4fXWW29FwxyR8Vvf+hZuQy1qz+scSCk++OADKcIoG4HgFcnmUR5twAbCSE9PR5hGWH/wwQeNs3vlp/JTnzhxAhru6uq6evWq+WLvsLWPQgDksUrDxyJRM5Bu1xYJsQMVEivAIvDHunXr9u/fH9QELbRVEfWCLfZudIkt03nRKpcFIvqAxLVr1xCCP9T4xz/+cerUKSkhpT9EDHS7Bm6kpqbKAx944AGLJzMpV65ckRokUsPKc720+8jIiK4KKR4cFxeHIL506VJZDnLHHXfo07RsWQ4CcEGQ0OCaHDt2bGJiIjMzs7y83Hyxd/hjqlLtYpFt27bpgoEdo2Yg3foWCbEGFWIKfNXr6ur8G2WRBV7FihUrsrOzT548GdQDt2/fDg1UVFQoFHuX6bzGyVcWt+PWufnmm5OSkvyHvkUqsvAQv+LFXr58GTEdLWWfI8gSDf1X2ZRXP06An8ePH9dvDw4OSteTjqwZ9GhahS2QosXHx8teJh7DpF6fRSHWgTDeffddvN533nlHHPbII4+sXbs22GLvZWVlO3bsCNDOgEWMo2vIU/Py8mx5CSTioEJMETU7H+A7Pz4+rjBBCw9MS0tbuXKllWLv+qiGjJOLUWwfJJc1IojvGRkZ+PmTn/zEOLEKXoFdcOPq1avnzp3zXDeBzJHVD2KcduVzG3mDDCnJ33/2s5/JxwM/IelQzuOCMN7RwMmL1aTYOwK6WrH3mTNndnZ2mik0KaNrHu2DgUSHK9JjFiok5li9erVPR4RJZs+efejQoaamppqaGluKvRvXGyLuy3pDu3KUqbjrrrv0mI5GeoCIf8N/+d/B0TMHsMWZM2cgjLNnzw4PD0vHPXw2b968xx9/3Eqx989//vMbNUyeiYyuwSJ4K/G8ll4ViWSokFgEKUhqamp8fLzCNN+DGrhRV1dnb7H3/v5+KfaOHEWMYvsi9sjiypUrEAbSC9kSUbbL9WjF3u+5556CggJbir3jCr/wwgvmC2Hp6HM0/HsISexAhZglyqZq4MtfVFQUbAWtvr4+mWmK28hIENfq6+tbW1udKPZunMsL4emzeNHQhlqCepaIQKZsyezeoaEhfYhFir0/9NBDK1eutF7sfWRk5PDhw1LsHR8Ak91WUwGLzJgxwz07rFgksqpxuwQqxCxRNlUDX/6dO3fm5+ejKWp+Lk1JSQnur/+KByKh2bFjh9frhUicLvbe09Pzu9/9Tv5+xx13zJo1Sybyfvvb35bpvArPGBZgi9HrwJfj4+P69Ccp9p6WlvbDH/7QoWLvSDs2btyYm5trfQ4V3nc0HSwexD3A39a3i441qJDYBfnH3r17CwsLTdZhbG9vz8rK8o87UkYJIDKiVYtjWneJzg2LvaM1/dvf/lY/k3vuuUcKpeiTd3H71ltvtXIOyhw/fhynId1QshzEuBZEJm4hq0MuKKv8HC32jstYUFDw5JNP2rhz2quvvlpeXm7X0UgkQoXENAjxa9euLSsre/nll29454aGhqnWCgiwy2oNH5eEvtj73/72t0uXLjU2NhofKB6CTubNmydD37iBX/WR8IULF5o8hzfffFN/lL4Y5cqVK0NDQx6tswiq0O8sxd7j4uLg1Ly8vBAXexdz/OlPf3Jiz82BgYEI2sqTOAEVYpaI2/vWJMge0KKvqqoKPC8TKUh+fr7JEVejS9AK7u7uRnPVPcXeZWU7Iv7OnTutP7Wx2HtaWhqeKzc3N+zF3pcsWfLTn/4UZ+LcJzbKerGIGlSIWSJu71vzQB45OTkB6jDihd8wBZkUuET6uOQg0ElPT8/g4KALi72jzT7ts0sIJ70xTdsO5N577510Uq//H514RZMWe4eSs7KyfvSjH6Wnp4emoYNmwdKlS0PwRMTNUCHk/7N///4AWxw2NTWZT0GmAg9/TEN+RUo3NDSEBMW4fUgYi73r5U+mkoHPH0PJpMXecX2QAK1atUqcEfrVr9FXmhftG6kgQMxDhQSBdBFEJbLFITxx6tQpn2CE7AH/wt/tfcb7NfS8p6+vT6Yn6TmK57PF3mdq2HsO7mSqYu/I2BITE8vKysLlDCM4vahcUSh9ksQ8VIhZ8L1FIyVqpsD7IxO0/DenQwpSWlrqdMB6WEM3ikRPWR5h3EEkKou9SxefT7F3GYTH2/H0008rVOl3ms7OzsWLF4f7LEj4oULI/4I4VVJSYtyczqEU5IbM1jAKG81eRFjpxnn//fdfeOEF/V9RUOxdMoysrKynnnrKhcLwp6OjQ2FsjEQfVAj5DFJBC5kHbnhClYKYQTq+jFKB3sQrmzdvnj9//rlz54xB2TNFsXdo5u6773biDIMq9i4TfBcsWCCydOJ8nEPmlbjhU2Ev8Hpubm64zyLCoELMgu/54OBguM8iFOzYsSM7Ozs9PR0vOSwpiEkQwqT7q6GhwTiuqy/lk6lKXV1d4+PjsItDxd4lnzAeVjyBG8nJybAFEjskFlLHNycnp6amxv1JRmB6e3ujco9CvJXRN2vfaagQsyCeRvFwuhEEuwMHDmRlZRUUFLgkBQmA7Hdk/Iu06/Uw7VN9FomLNKIbGxsR3xMSEuTvMM3AwICZZ8RDpM65AA/JGKxIIvBj4Y+6urpDhw6ZeSLXguyK03mJQIWQSUAIRpsdSb37rQmFJCUlmb+/HuUlTdEFE5r9xCA2GKivry+iExFuEEJ0qJAgiLJivYF57LHHtmq4PFgoz+XHCywqKgr9TpTV1dXI8M6fPx/i57UL5HBRVnJUJ6a+4HZBhQRBtH5zpgLhNScnx+v1unkq8+DgYHFxscIDp0+f7jOGERqQ4ZWWluoTFiKOKC5nG2tfcFugQkgg9u/fn5KSgma+a2cNjYyMKJ8bsoGw1D2DPHBVYT6XjzNNCpdwEyNUSHAgi4/Er70yeLFSEP7kyZPhPpdJsNipsnjxYgTE0CsEV7W2ttb9nYSTopz2kaiECgkC5O9otEb0QKgCeL35+fkKe62HgN7eXiudKmhN79q1y77TCYLly5e3trZGYu3n8fFx16akVujr6wtqXgYRqBByYyCP1NTU9PR0t+lzaGjISqcKwreULAwLO3fuLC0tdWd6F5uwQJYCVEhwuH+Sq0McOHDA/P6GIaOrq8vioHQYJ+FAYJmZmZE1rj42NqavpCHEQ4UERdRXWgzA7NmzS0pKTO5vGDIgAItKmzFjBsJiuHpmNm3alJ2dbcs25qEhihUyOjrqquZRpECFELOgsdzd3e2eOb59fX3Wd81LSkoaGhoKVwRHzHr++efXr1/vKjEHJlrjLBSCNmK4zyLyoEKCI2Y7soQ9e/akpKSkpaW5IY68+uqr1r/zOEJjY2MYpfjwww/jBNwj5sAgC2ecJUaokCDAt72uri7cZxFOYI6GhgaXdGcdO3Zs06ZNFg8SFxd36tSpVatWhXEDPleJOWZhmV41qBASHGgs79u3L+yt5rGxsRkzZliPuffff79U1Q2jRVwl5piFZXrVoEKCIywlMdyGG1rNvb29eXl51o8jLwHyWKWxY8eOsLwol4j5hsyfP390dNRtc7tJGKFCgmPOnDnhPoXwgyBbWVkZ3sXVBw8e/NWvfmXLoWReLyzS3t6enZ3d0tISltZoQkLCihUr0EZxc3dWXFzc0NBQuM/CEVhjUQ0qhKiwevXqnJycMBYt7+/vtyvQ6yVSli9fjlb2unXrMjIyQrkUf2JioqysDNG5tbW1qKjIzbuJ4O1G68GFdQqswxqLalAhwYHveRiXEbiKMC6u9nq9BQUFThwZWtq/f39TU1Nqaurzzz8fAkHCH0h91q5dC4F5tGlm7l9sGIl1WYhDUCHBkZSURIUIsri6vb1dYl8oQZwtLy+38YDG93T69OloZRcXF69cuRIthl//+tfOvd0+/vAYdh12YYxG0llSUpKVlRV9n39IMVqXTDoNFULU2bRpU0pKymOPPRbi7vuBgQEbI2xGRoZ/swC/Hjp0CEETIkFwqa6utj1u+vvDc32xodtqZ+H6rF+/fnx8/OjRo9HnD4/2XlAhalAhwREfH3/69GnOSBFkXL2pqSmUnePIe6wvSjcJ3mhdJPi1oqLCrhlTk/pDf9L8/PyqqiqXlILH+wurNTQ0uHy2mBVifMmwFaiQ4IBCRkdHw30WLmL16tWpqanFxcUha5zaOBfLJCKS4eHhXbt21dbWQmBPPvmkxTRow4YNJSUlU/UByn6RYd9iHckH3JmUlHTq1Ck3zxOzztDQEFfdq0GFBA0bLD6gKV1fXx+adXlovI+MjIRlnABPiteIE/B6vVu2bOnv7y8oKFi6dGmwUR5xeffu3R7NvgHu1tzcnJWVFcbYjeRj7969oZlTQCIXKiQ4EEdivMaJP2hKb968OTSzDNra2tB4d/pZAoCAvlwDLunt7d23b19lZeWMGTPQVF+wYAGSVHxC/IM+Ls6QRkdHx4ULF+bMmXPkyJHAT4SL2dDQEJY5vpJ8JCQkuK22v3NwK0ZlqJDgiJFvVLDU1taGJhFBoxgNc6efxQz4JDym4dFyo+Hh4dOnT4+Ojk7awoiLi4Nj5s+fjzhVWFjY0tJi5oOEg/f09IR4v0jkWEgro3vkw59o3YoxBFAhQcNVrP6EJhHp6+vLyspyocVxSg9reLRhjAD3rKqqQhZlviNu+/btIdsvUlY44kbUj3wQG6FCgoarWCcFiUhbW5uj7eXGxsYQD6TbCxQ4ODgY7DyrAwcOQJxOz6ZFFlVaWgq9uXxVI3EbVAixByQic+fORQByqAGLFGd8fNyJgfSQ9YNXVla2tLQE+yiYY+/evYWFhc6tFNm2bVtHR0e4ioOFHaRf4T6FCIYKCZqEhISwz7Z0J2jGer1ehxar19fXV1RUOHHk0PSDy3IWtRgtK0WcKEeP6FlUVJSUlBQ7I+f+IAPLyMgI91lEKlRI0HAV61TIWLETCkEKcvTo0TDuCmWdhoaGG87CCsDGjRuXLVtmbzmZ2Bw5J/ZChajApSGTgrZ8YmKiEzX42traamtr7T2mTgjmRzQ1NSGNsNjM37NnT3Z29vz58225vFVVVYODg9FasCQoenp6cFXDfRaRChUSNOnp6fjMseE2KXl5eS+99JK9lTmQgrS0tJw/f97GYxoJwfyIvXv3WklBBBgI1wEqsjhjCtcTySKO4+aq8iEmLi4u3KcQqVAhxE6WL1/e0NBg7zHr6+udS0GQMzkdPtrb262nIALyD1xe5CLKQ+vSeQWlcTBPp6uri/PQlKFCggaJ/+DgYLjPwr0kJyfb2JeFJvPFixedGwWZmJhISkpy6OACgv6BAwfsOhrS39HRUbWhdem84rIPf3hBlKFCggYK4VhIABYvXtzZ2WmXQlauXFlTU2PLoSbF6X5w2BROtXe8AU1mKCSonanYeRUALha2AhWiwoULF8J9Cu4FzeSioiJb1hh6vd6EhARHu1zQKs/NzXXu+Lt27Vq6dKnth0UKkpqaGhcXZ2aCFjuvAoA0lIuFrUCFqDBnzpxwn4J7mT59elJSUk5OTnNzs5XWN77btbW11kehA+N03d+BgQGHeuFwZcxM0GLnVWC4KMQiVAixn+3bt8s2TXDJpk2b1ILX1q1bS0pKHA18TrdA0fx3bncsfYLWVBNz2XllBnZKW4QKUQGRkQvUAyPbNLW3t6OljCgWbL8Wgq9COalgwbM42gLt6elxohdLB/lHR0cHPOG/tpydVybhZlMWoUJU4Cxyk8jWGtu2bUtNTZ10k9dJQXKAO4egqHt3d3d5eblzxz927JjTFoRFcK3gaaNFpOYVlw2a4eLFi44OhkU9VIgK+K6Ojo6yfWcSpCCrV6/eunVrQ0ODmV3wEBDRfA5B3/2BAwcQQTxaWhkfH4/WqI3jImNjY4mJiXYdLQAi5g0bNsimilLzyrmajFEGPgCxWVzSLqgQFRYsWNDT0xPus4gk4AO0xxFV6+vr6+rqampqphLJqlWrSkpKQqDn4eHhwsJCGevG7aGhoZdeegl5w4wZMzIyMtAytRhZent7Fy9ebNPJ3gBYBBnVsmXL+vv7WfMqKDij1yJUiCIchVNg9uzZCNmI1+vWrUtISKiurvbpaWlqavLcaFNxuzBOt71fQ5rzsqMt/jswMJCcnAwNICIrpESnT592dCDEBzRrkLqx8yooOKPXOlSICmgjcwd1ZRCsDx06JFO2jCJpb29H2A1ZOd6pptsad7SF7ZBuZmdnJyYm5uXlBeWSEEwHEGS3wbi4uFgu2K4GZ/Rahwoh4UGmbHm93qysrNLSUsS+UPpD6lbd8G6SnSArGhsb6+zs1F1iZl5AaHpIZLdB81MViBF85OLj48N9FpENFaIIu1BtQdr7COibN29GKESDOjTtaDxdUDO+kCet1oBLdu/e3dDQkJycXF5eHmC8JAQ9JLhuOJOY3W3QOqOjowsWLAj3WUQ2VIgi7EK1EZn7qy8icW73XKGvrw+pj9pTwCXSPYX8acuWLSMjI8gA/Du4nN5LFcffsGGDR1ujzs4rZULW2RjFUCGKxMXFoUHKoUsb0UWSkpKCjMQ5kVRWVlovnSv5Ez4DbW1tMF9mZuaaNWv0z4OjnezSeVVSUsIS5RZhX4J1qBBFkpKSqBAngEUQmpuamhwSiexhbtcbh+Ns1MBhZXbAj3/8Y0dnJLPzyi5CtnAnuqFC1OG8XoeAM2Q1ou0imZiYCHYUxCSSQvX19clUPYdSEKmZyM4rW4BCnN4qJhagQhTh9rdO44RIysrK0IR3Lv7KNDNZQTkwMIAPiV0ZCWsm2g63TLcFKoS4GhtF0t7e7tHGMOw+R19kBaWZpfgmYc1EJ0A+V1xcHO6ziHioEEXuv/9+RAdbNlYiN8S6SIaHh1tbW/fv3+/cSfqgi2TlypX4defOnWqjF9u2bevq6uKGH7YzMjLCsUzrUCGK8PscenSRyCQo89N/JyYmYJ2WlpbQv2sIUrIUHyeQnJy8Y8cO8+eg10xk55Xt4B3B2xHus4gGqBB1OCMwLCAEyyo/WUfiM5vWHwnE4Z3C9PDDD588eVLmK1dWVpqZjIsYV1JSwpqJDlFXV9fc3Bzus4gGqBB1uLowvOjrSLI0/Is2eq77Y8WKFW6YAivzlbdu3ZqamhpYadzww1G8Xm9CQgKvrS1QIergUzg8POyG2BTL6CKRZRnGoiOyBM9VSyik6L2cGPIn/12BueGH0+AK19bWWl9bSgQqRB0ELKfrWBCT6Msy1q1bh19ramrGx8cbGxtd5Q8dnBIMgVQjJSXFOM9K1LJ582Z2XjlHU1NTfn4+UxC7oELU4d6FbkOWZSAQ79q1a8+ePbt373ahP3Q2btyYm5sLZ8je8ght0Alax4xuzoHPRkdHBzM8G6FC1OHehe4E2njxxRerq6vr6+tTU1NLSkqKi4vdOYNO0pFVq1Z9+ctffvrppxnaHEWfmBfuE4kqqBBLsMaJa5FlGYgaaN2bmbgVLvr6+gYGBlpbW9l55TQbNmxAe8LNiWkkQoWow70L3Y8sJZEyiIWFhYmJiRUVFe7pe5SZV+y8CgGh3FM5pqBCLMGlIZGCPt6+b9++ysrKSTf5CCWceRVKvF5vTU3NhQsXwn0iUQgVYgkuDYksHtaQTT5SUlIKCgrC0rvFZYOhZHh4uLa2Fm83brgnAY0aqBCrhGyvVmIXPpt84C8VFRUhi+ZSsJ01r0IDtJGfn9/R0YGrjfeapWJshwqxREZGBps2kYv0bskkYDRUEWuKi4udS0r03Qa52Wpo0P0hQ+gJCQler5eZn71QISTWkUnAyCYRXyQpWbFihe0jJU1NTQcPHnTnUseoxMcfoLq6Oisriwqxl/9RyLRp08J7HoS4h8OHDzt0ZO5xFGL8Lzhjnb3815IlS5z7whBCCIlKbrvtNhj6vzi+RAghRA2OhRBCCFGECiGEEKIIFUIIIUQRKoQQQogiVAghhBBFqBBCCCGKUCGEEEIUoUIIIYQoQoUQQghRhAohhBCiCBVCCCFEESqEEEKIIlQIIYQQRagQQgghilAhhBBCFKFCCCGEKEKFEEIIUYQKIYQQoggVQgghRBEqhBBCiCJUCCGEEEWoEEIIIYpQIYQQQhShQgghhChChRBCCFGECiGEEKIIFUIIIUQRKoQQQogiVAghhBBFqBBCCCGKUCGEEEIUoUIIIYQoQoUQQghRhAohhBCiCBVCCCFEESqEEEKIIlQIIYQQRagQQgghilAhhBBCFKFCCCGEKEKFEEIIUYQKIYQQoggVQgghRBEqhBBCiCJUCCGEEEWoEEIIIYpQIYQQQhShQgghhChChRBCCFGECiGEEKIIFUIIIUQRKoQQQogiVAghhBBFqBBCCCGKUCGEEEIU+X+yq0w+gItcxQAAAABJRU5ErkJggg==" name="5" align="left" hspace="12" width="171" height="206" border="0">


 1. Uvoľnenie prášku z kapsuly:

 • Držte Aerolizer vo zvislej polohe s náustkom obráteným nahor.

 • Prepichnite kapsulu súčasným pevným stlačením oboch modrých tlačidiel. Potom tlačidlá uvoľnite. Tlačidlá stlačte len raz.

Pamätajte: Kapsula sa pri tomto kroku môže roztrieštiť a malé úlomky želatíny sa môžu dostať do vašich úst alebo hrdla. Želatína je však jedlá a preto neškodná.


moRTeVqDQCiMViHo/HAuUgLOaxuLjY3d19/dnSL3MHzxnkiWbLP4uKihwoFQRWBxKiFLIRLBVKLVMu5TrZ/Ct19YNeC98F5+bmXrx4oeJIxEOPdH5+/vj4+M5tXUhUpFwku687UVZW5pAfUScZjsfj0o8HQF8gIUppa2ubmJgQuViR3X1E3ZuGw+HNzU0pCcQ3SKVSV1dXJk09oocZiURmZ2dLSko6OzvvrOQgdWHNr3Lj9/uvCw+fT0Zn0cPkOBEAXYCEKCIYDKrVyF06Ku4+kkV6AvFtpqamJMYJDEUoFFpaWiooKGhpacm9HkiehJQLNjc3X/+vBZb1AMgLJISfWCxGrsDnz59F3pQVq6srWkrC8vQQksmkGV0Qcrl8Pp+UDIiDgwMpF6ysrLz9S4683uvtGgEwOJAQTtLpNBkgwXuYk62Px+N8LWBzXFNJWtfk5KQZXRBHpiV7fX19WVlZXv2TsrL04MEDteJS5Bipch0ABAAJ4cTv95PlFblYoe7uIwzyIZToB51eXFxsRhfEkUlboBdOKhIIBHJ7dVLKO8rLy9UaGD1SpAIDswAJ4SEUCjmdTpG7d7AQ+uLiooopWGSn+vv7laQF0+mmrgXJqgj9rFFAi6NzO0nIxcUFJASYAkiIbNStApHI9PS01+tV0awoTwtmG7mbPWjMVGRoaOjg4ECLxrocndurqqqi0agpthcDABIiDy28gbzEYjF1QyDZWhZuTSIFEp9KoBH0VpJ4kCI2NDSsra3dfme/++47jlYl9Ij4xkNvyuTkJJprAVMACZGH6t5AXsjcq7teRBesr68nR0rJqyAdnZmZUWtIRoBMtsvloidD8wOOJ3N2dnbjN6wuna4p91KkYUjKAmYBEiID1b0BKfj9fp/Pp9Z6EdOPQCCgJAbOlrBMGkXPQWNjY1FR0cDAQFdX1/XQSE1NTV4v5HbtIasm4duCsKSkJJVKmX2RENgBSIhUdMniJdG6urpSawNER6aJU94EpLxDsswS1m3I/1hbWyPZPjk5yTaul+hJ3EijYn1K+IS2urr68PBQcMkqABxAQqRCZqW/v1/kxFD1Jaze3l6HstQjXXRUMN98883q6ip5WhUVFSxd7c6awduQ23FdQn777bdvv/2WbwxNTU2Dg4OQEGB8ICGSiEQi6noDUgiFQiouYYXDYfpXYdJRfX294GoYvWChkfLycpZ00NbWRt5J7lOWlpaynxDy1f7888///d//5bs7PeHz83O+cwEQCSQkPzT1DgQCgqfe6qY8sU6CChORyYkhSbNPsikLjXR3d9O739nZmVdCvnz5kg1gLC8vO251zZJFbW0tvWv2edrApEBC8jM0NCR4CYsYGBhQK+WJ1GhiYkLhziLBYNCh0p5aJoL8D3pufr/f6XQ+evQob7/ewcFB1up4fX39wYMHSjIOnj17Nj8/DwkBBgcSkgfWRlCLorMc0PRTrcYhqmxnEg6HxT8Eg5ANjUjp906eClsw/PPPP2nmoeS+pF7Hx8fcO7gAIAZISC5UD2hLvCk5DarclKXwzs7OKikBUdIH3jKMjIwUFRW9ePEi796FHR0d5K/QDz/88IPCm5L202QCQXVgZCAhuQiFQuJ7eKh4U5bCq2QxRPpG7paHTLnL5aqpqcmrIuSv+P1+5e8gqVFrayskBBgZSMi9pFKpxcXF33//XeRNyW/Y2NhQZcrPohdKDBBLAhZcSmlkyJk7Ozsjx+7Lly+5j/zxxx+V345EyOPxxGIx61VxAssACbmXnp6epaUlwTednp4mv0H5lJ+8ByUJXaRkNI8uLi7OltcBBmvLSA8nR4KWKi4Io7Ozc25uDhICDAsk5G4ikYjT6RT81SW/55dfflFutRXuLEKns0xWLKHcCQuwk4v2/v3723998ODB69ev1boXfQInJyexfQgwLJCQO1AxoC2Lqakpuq/CiyjsJcyC53ytBm3Fu3fvaJJxWy0+fPigbtxobGxsYGAAy4nAmEBC7kCXKDq5ILu7u8oTZ9va2siB4BAAtnhFZhHBc4mQv1hWVtbR0ZH9zdDQkOqVHMwVRkQEGBNIyE1UDGjLQhUXJBgMut1ujgUo5nyMj4+jlk0W7FEzFSEB1ih0tLCwUFdXJzizAwApQEJuwhJhBU/DVXFBIpEIXwg9W/kB54ODrIqoGAK5ATnE3d3dND/APlTAaEBC/gGZ8uPjY/Fl2MpdEBo5Kd/R0ZHcE6EfyiEVubq6osmHdp+cvr6++vr6pqYmxKiAoYCE/AMy5eI340un08pdkNbW1qWlJbkyAP1QCzLxvRk0UhF6g+iTSb6IVXdqASYFEvJfWDss8UHLUCik0AUZHh7m2EYQ+qEuJB7ff/89PVWNkqHp/aV3md5rFOsA4wAJ+S+Tk5NjY2OCb0ouiMIa+EgkwrEdb7Z2BPqhIu/fv6+vr3e5XBotN42MjDQ0NKAJPDAOkJC/IBfEwbtNqRLIHHR3d3OfzhcCobOUt+8Ft6HnSRMCekO10+a1tbXy8vKioiIERYARgIT8xfLysngXhBgfH1eymRXrwiLLWpHfwwInsEFaQE/V5/NpF1qn95q0X1OVAkA6kJD/QLNyXaIg5PrU1dVx1zCyKhC5wybrRjYOdWra0dfX19DQoF0xIKkUzTza2tpQsg50BxLyH6ampl68eCH+vuT6dHZ28p3LtzNuOBwWvwm8DVlYWCAHUTsT39jYGI1GtQvdAyARSIg6ObUcKKlByTbCkntHmr1y1I4AuZBnWVxcrGlXktHRUXJEtAvdAyAFSIgKObV8rKysBAIBvnOnp6d9Pp9c20Hz4tnZWSygi0G7YnUGvY9v3rxhaRFQEaAXkBCHLh2xlNyX5rbxeFxucUA4HHY6nUgGFYYAqSbloE8RVAToiN0lhAxrbW2t+Ik5yYDH4+G4L9927nQWlrAsCVQE6IvdJWRzc/Pnn38Wf1/uQDpbwpKbxEVnkfBgCcuSMBVhsTGoCBCMrSUklUpdXV0J3hfEkfEJ+ALpiURib29PbhYW2wwRrcItDCnHzs5OfX099poEgrG1hGxvb3d1dYm/byQSqa2t5TiRIwvLkUlZFr8JPBBMdlP3k5MTNNECwrC1hMzMzOgSHuBbPQuFQiQ8clcq9KqaBOJhm7oPDw9///3379+/x7olEIB9JSSRSDx+/Fj81yydTp+fn8tdPaOzyJPgyOAiF0SXxi1AL8gFCYfD9fX16+vr4hdpgd2wr4R8/PixpaVF/H0jkYjP55N7Ft9einBB7El7e7vL5aqrq6NpB959oCn2lZC9vb3R0VHx9+VYxSKHiZSAI/yuV+MWoDulpaVHR0fki9B8Bf1sgHbYVEJoel5SUmKWVayBgQGOxSi9GrcAg8AC7OS/9vb2vn79GqERoAU2lZDt7e3q6mrx941EIl6vV9YpsVjM6XRyLEesrKz09/fLPQtYCZINmkOEQiFyR9AcHmiBTSXk4OBAl4rCzc3Nn376SdYpk5OTCwsLHPfSK98MGI2+vr6ysrLy8nJUsAPVsamEcKwmqXVfWd9hckGKi4s5hsp2IsGsEzDIiyX9GBgY6OrqQu0hUBE7SkgikfB4POLvy/piyTqF2wVZXl5ubm7mOBFYFZq7rK2t1dfXX1xcjIyM6D0cYBHsKCHRaFSXQMjW1pYss05S58jsPMFxL+6dSICFIa/08+fPvRnw8QCqYEcJOTk5ef78ufj7yk0jnp+f56sK5G6gAuwAiUcwGGxoaCCnBEudQCF2lBCaoYsPKqZSqYKCAunfWO5WjI6Mu6OLRgKzMDIyUlRUhDQtoBw7SgiZcvE3PTw8rKmpkX48XxE7A+UgIC8sqA4VAQqxnYTEYjG32y3+vgcHB7I8A+6NTBKJRF1dHceJwG6wPiikIthoBHBjOwm5urpyOp3i7ytr9YyviJ2hV9UkMCP0mST9wKaHgBvbScjp6WlVVZXgm7JAiPTjyZPgXsXa399fW1vjOxfYkOzWuUdHR1jRAnKxnYSQFyL+pnIDIU8y8N3r8vIShgDIgqlIW1sbcrSAXGwnIfF4XPyebicnJ2IK/WKxGNJ5AQekIl1dXYiuA7nYTkJ0YW9vT4xuRaNR8ct0wBqwHC2/37+6uqr3WIBpgIRYCvKxOjo69B4FMCukIuQxDw8PY/d1IBHbSYj4dCyRi0tfv37FXqdACSQeDQ0NkUiksbFR77EAE2A7CREfTqdpXVlZmYAbpVKphw8fCrgRsDZra2vl5eUulwvTEZAX20mIeIS15CIJkZX3BcCdfPPNN0tLSz09PZ8+fdJ7LMDoQEI0R1hLrmg0SjNHATcClufJkydutzsUCmHfdZAbSIjmCGvJlUwmm5qaxNwLWJ7R0dHy8vKOjg7k+IIc2E5CBIfTE4lEcXGxmHuRhKBHBVALUo6JiQlyRLA/FciB7SREcDj94uJCmIRcXl6KuRGwCe3t7f/617/6+vrgiID7sJ2ECEZkSy5dmtgDawNHBOTGdhLidDrT6bSwWZWwWj+RK2bAPjBHBBIC7sN2EuJ2u8nacjcxlMvV1ZWY5HrSRUgI0IK6ujpUGoL7sJ2EkP9xcXEhTEKExSfoRWHBGmhBc3NzNBqFhIA7sZ2ElJWV0fdBzL3IMxAWnyAJQYNFoAUkHhMTE3qPAhgU20lIaWnp5OSkmLXdRCKBcnGgkGAwqHsoApka4D5sJyHffPONsMUlkQnEqCu0JLFYbH9/X3cJKS4upvkQqo7AbWwnIURJSUkqlRIQ5RaZ0Yu6Qkvi8/l2d3f1HsV/JCSdTus9CmBE7Cgh1dXVh4eHbIMdTdFlk11gGcLhcF1dHdrlAiNjRwkhz+Dly5cCJCQej4+Ojmp9F2BJaNY/Pj5uBBcEgBzYUUJKS0vPz8/F3AuJtoCPUCjU3d1tEBcE/jS4DztKCFFbWyugWgpNqwA3GxsbOzs7eo/iL8ifxla44E5sKiHPnj2bn5/XWkJEpkJCrqxEOBz2eDzGcWHx6QL3YVMJKS0tPT4+1nsUaoLMfSsxOzu7vr6u9yj+IpFIkJ7pPQpgUGwqIYTX66W5nnZB9VQqJXhvEmAN6JNDEwKDREGIjx8/Njc36z0KYFDsKyEdHR09PT2aSojb7dbo4sDCbG9vd3V16T2K/7K3t4dACLgP+0oIzfLIS4jFYsJaLgIghZOTk+fPn6t7zVQGjo86eerkr6s7GGAl7CshxIsXL5aXlyEhwFCo22iAJkn9/f0lJSXFxcX0w87Ojqwo/ezsrHESw4ABsbWEkHhMTk6KaXYCgHiGh4fj8fj6+jr7hAeDQVmb5dDx5IIYJzEMGBBbSwjR1dU1NTX17t071a98cnJSVFSk+mWB5XE6napMa3p7e+lSnz594judxGZ/f5/7dGAT7C4h7e3t5KprsRUuXbOsrEzdawI70NLSsrKyorA7L+lHdXX19WwR+kBubGz09fVJvEJ3d/fi4qKSMQA7YHcJcWSaoYZCId37aQPAILtfUVHR1NTEHREh/SguLr6RbTg9PS19VYquQN8L9H4GeYGE/Ce7t76+HhICjANN/8ncLy0t8eVQ0b83Ps/0y3g8LnFVimZU9K90fwXYGUjIfzohejweAS2ztEaL5TigCzT9393d7enpIWfixx9/lB4XSSQSt3OoWFB9bW1NyhVIbA4ODlZXV2UPGtgSSMh/eP78+cDAgKklpKamRlayDTA4JBvkNJBBb21tdWSWW5uamvJqCX2MyYPJziRSqRTpkNvtluh/0O2QxQtkAQn5D2zNF9m9wGi0Z6BP5vb2NonB2dnZ48ePX7x4cedcIRgMtrS0sA8zuaShUGhjY2NmZkbixCKrH/BlgXQgIX/R1dX19u1bNHIABoRmNn0ZHJmlqjtNPP2eBOPz58/0w/z8/O7u7sTEBP1X4i1IfpLJpPTjAWBAQv6isbFxfHzcvBLicrmi0SgWsizPfVlS5KZcXl5WVFR4PJ7Ozk7ppU7krwwNDTmdTi2qo4DlgYT8Bc3s6urqNO3dqynoCmxzRkZGqqqq5M4hUqlUa2trIBAw6cce6A4k5L88f/5czJ7qGoHdSW2OXP2IRCITExOLi4uo/wDcQEL+C32Rvn79atKgOuv3pfcogDlgi1c050DwHCgEEvIP+vv7t7e3VSmqQnACGBPWu3d8fNzUWezAIEBC/kFTU1Nra6sqEiI+OIENrkFuss5HtncvAAqBhPwD9r0y6VoWtk8HOQiHw+R5zM7OwvkAKgIJuYnP51NrLUswbrcbmzCC2yQSie7u7tra2qOjI0Q+gLpAQm6i4lqW4BQpp9OJpCxwA1ZzLr1G3YywbX3pw396eurIhCHhaQkDEnITtdayxKdI0TeHvkL48oAsVupZkk6nyZ2iH6LRKP0bj8dJM87Ozv7444/rhz169IicLX2GaEsgIXdg0rWsoqKira0tvUcBjEIkEjG7frA2kbd1IgcTExPmfb1mBBJyB2qtZQlOkSotLU0mkyLvCAwLzdkDgYDZgx+FhYVOp1O6fnz77bfmLQ02KZCQO6APLll/5dtviE+RQl4vYIRCIWvMx9+/f//bb7/9+eefUg6emZnRejzgBpCQu3n69GkkEjHdjIZECxtPAUdm38Pff/9d71GoAH2YP3z40NTUlPfI7777zsIpA4YFEnI3VVVVW1tbCiWkuLg4kUiIbECEjaeAI1N/TnMgvUehGo2NjW1tbXl3XXzz5o2Y8YDrQELuhj61gUBA4UVIQsgnUGU8EikqKjo5OYGE2JxoNEpzIL1HoRo0Kzo/P899jN/vR7NIXYCE3MvDhw8VpvaSD35xcSHSoLtcrvn5eWG3A8YkmUxKWfkxBcFgcHR0NPcxDx48+PHHH8WMB9wAEnIvNTU1ClN7y8rKWA67MJCUBRwZCbHAlJy1g/zy5UveIwcGBszYkcgaQELupaqqanl5WckVyAsRb9CRlAXMTjqdnp6efv36tZSDyQUxXQmXlYCE3MuTJ098Pp+SK+jiE3g8HsExfABUhJwP+t7dVwvy7bff3vBLJicnkYKoI5CQXCgPh4j3CcrKyk5PTyEhwHTkdj7I2yC1IIfj+++/z2ZnPXr0CC6IvkBCcuF2u8kcK5EQ8YUaJCHLy8umq2gBKlJcXGy6ns25nY/vvvtuYWGBfROvFxvOzs4KHSW4BSQkF2xGr6RxofhCDbpXf3+/sNsBA0ISovcQZJDX+Zibm7s+JcoWG5KuoKmo7kBCcuFyuejDOjIywn0FXQo1sPeUzaFPnVk2Xc7tfLS1tZHPcduJZ8WGL1680H6AIA+QkFyUlpaenZ0puQKTELXGIxHsPWVzaOpzcHCg9yjykNf5oNlbDidjdXVVs6EBGUBC8qBwRi9+1xBHJh3ZLJNQoAU09Tk+PtZ7FLngcz6AAYGE5KGkpEThjF58UhZNQufm5pSsvwGzY9iGmwqdD2A0ICF5cLvdCneTJRFSvgeiLFizemG3AwYhkUiwnmz0AaDP7eHhodFsMZwP6wEJyUNRUZHCpCzlmcEcoMDQ8pBakEjQR2t/f//s7Ozhw4dOp5M+bI7MprDn5+d7e3t0jEHSu+F8WBVISB6Ux8NZ33jBX4/q6upoNAoJsR40M6B3dnNzkxzN2tpa+nR1dHTcOUEh33dlZaWhoeHNmzf6fhIikUhXV9d920bB+TA1kJA80Ceb5nRKrqBLRL2ysnJwcBCFu5aBlOPjx4+//PLL48ePW1pasnV2OaADRkZGmpqaBgYG9FIRcj78fv99W33A+bAAkJA8qPLFEx+ZIPORd4sFYHzIk9je3p6ZmWHKMTo6Kne2Th9g0pvW1tadnR3BM304H3YAEpIfhaUhRG1trfhCDYRDzAtN3sn+zs7OFhQUkBU+OjpSYmppPhEIBEKhkLAkPTgf9gESkh/lPoQuhRrV1dU0gYWEmAtSjuXl5a9fv/b396+vr6uVhdHe3l5RUdHX1ydg1p/b+SBpef36NZwPywAJyU95ebnCK+hSqMGaQKA6xBSQvzg/P7+7u/v06dOffvpJC+EnR4SMu6YJWrmdj0ePHi0tLaHi1WJAQkRAc0nlq2FyoYke+U/GrC8DDBYk39vb83g8zc3N79690+5eLMNCOwnJ7XwMDQ1xBHKA8YGECIJml+LDIbW1tQasLwMsSE5T8pKSks7OzlevXgm4Kc1jFBbJ3gecDzsDCRGELuEQmtguLy9DQgwC8zni8XhxcXF1dbX4FCmn06l6owQ4HzYHEiKIysrKiYkJwZEJ7B2iO6yGfGtrK5lMknKQqIvxOe7E7XarKCFwPoADEiIMNhETH5lAaq946F1mNeQbGxsFBQUtLS3Pnz83wluwv7+v1iQGzgdgQELE4fP5tE6JuQ1Se8UQi8VOMpC34cjsVllVVWW0dDhVSlzJjxkcHITzARiQEHGQTZmfnxcsIY2NjfX19UazZeYlGAy6XK6LiwtyNZIZ2O9JM+j3TU1NgvtpSoccI3JJFV4kFAqNjY3B+QBZICH5OTo6UuU6umwERN/ngoICwd3mLczGxkY8Hu/s7HQ6nff1NzQmL1++VLJTLH2Eenp6fv311zv/CufDtkBC8qO8tDBLbW1tJBIRnCLV0tKyvb2NlouqsLOz09bWVlRUdHtt0Mg6TZ86Rya9gu90OB/gPiAheSC7oOLVdMmypclyfX09JEQVyFC+efPG6/Xu7u7eEIypqSlWXv7s2TNDBZ8SiUQgEOBzpuF8gNxAQvJAXyG2jY8q0JfN5/OpdTWJkNXzeDziCxutCsnDxsYGGda1tbXrU+93796xXflev3797bffsoLzyspKfafnbEg0YI5h5HY+pqenxTTdAkYGEpKHi4sLp9Op4gXr6urEr2U9f/58fn4eEqIWpCJdXV1+v391dfX67+kJ02SfLO/+/j7px+np6cTEREFBQU1NTVNTk2DXhG0UuLe3d9thyktu54MEcnFx0VCeFtALSEgeTk5OyBaoeEFmzQVLCH3byY6gX5aKtLe302cjGAzeyHajJ5zd6KmlpeXz58+supDVpbO9aauqqjSVc7rjysrKzMxMd3c3DUDu6XmdDyT4gSyQkDzQ1350dFTFC+qSl0X09/eLr0qxNq9evWpoaLhTD+hd/vTp0/DwMB2wtrbWmMFxrVh9cnKS7VxbVFRUVlamlqLQW0wXpw+Y1+vl2GUEzgeQCyQkD2dnZ6rP3MlwhMNhwdac5sWtra2QEHUheSgvL7/PWJPGxGIxOmB2dpZJCB2WlRNHJtB9enqaVRS25OXIlBA5MjqU+7PHyuAvLi7IH6K5DtOkzs5Ovo6/cD4AB/pLCE3TaL6m9yjuhr6fdXV1ql/2hx9+0LTt9p0UFhaWlJQYOfHUjJCJX1paamtru+8zzKIjfr8/Go3e7o5VmuH6J4Ek5+rqig6mn+fm5rK9dZnA3P6ZJIfG0NzcrCStFs4H4EZ/CRG/r7h0tre3q6urVb8s29hcvDVHgYgWkEi43W6awt/3YMmyr66u0gEVFRV5NyJkK1oiQ2VwPoAS9JcQXartJLKxsUHfeS2uHAgExFtz1uwEEqI65F6QPFRVVeWYqtNjpwPIqTVOIQU52QMDA3A+gBL0l5Bnz56Jz1CSAisq1MhRoNdbXl4u2JrTdBhrWRpB1jZv+hOZ46OjI1Jxr9er+9Se9MPlct33VzgfQCL6S4hh803JS9CuDJBeLE1IxZf7YS1LI+hjTJ+W2zm+N6D3nWSmt7f3+++/f//+vY6feRrwd999d9sFgfMBZKG/hDgy+aYrKytGs2szMzNqNVi8E13K/SorK3t6eoz2qK0BPdWGhgYpJYTv3r0Lh8PkjuQNjWjKwsKCx+O5HgWB8wHkYggJMWATJ/IPyEvQdJLICkQELyvRvS4vLw3o81kDMsqtra1Sqvna29tdLhd9xjY2NvSa8tOHYXJy8ocffnDA+QC8GEJCyJx5vV7xpRI5oK/WmzdvtL5LIBAg90vwvI8eNWoMNYKMMj3evMtZDNZra2BgoKurS6+3g+Ztm5ubLS0thprAKaS3t7e6uhqfcDEYQkIcmY8yOSKNjY1GmB2TC+LIfMO1vhF9yisqKgRLSFNTk/idr+wDvZv0nkrsiEXHrK2t0SffkfkwaD+6OzBsVRY3yWTy/fv34+PjExMT+JxrjVEkhDkioVDICEuxYlwQhvi9zVn+grDb2ZDFxUXyLSSaZvrk7+zsDA0NHRwc8FWVgzv5448/Ojo6SEiMk0VtSYwiIQ6Z0zftCIfDbrdb2Biam5s/fvx4u25ZU+rq6gTrlq2gB5u72PAGpCIkHr0ZoCLqQkJSWVn53XffjY2NQUi0wEAS4vg7uZ4mZXotZ6XTaZq2aJqIdYPGxkZyt4XdjlFdXR2NRiEh2jE6OlpfXy9rK3WoiHb8mgFCogXGkhCWXE9OvV7fora2ttnZWcECJn4ti+Zlg4ODVoqgGg36CNFchB7yjQ1FcqOLiqQyCLudAO7rmQQh0QJjSYgjE1enr5D0RQAVCQaDbrdbfJ28+LUs1qRL2O3sCX2QlpeX5TbvEa8iKysr6m5nYHAgJOpiOAkhXr9+XV9f73Q6RWZThMPheDwua86oFrqsZYl3fWzIzz//3NraKnfvW6xoCSArJG/evMG3QAlGlBCWoyIy05H0Y3Z2lm4q4F53UlJSItigl5WVnZ6e4sujKeTt+Xy+6elpuS4mVEQMpCLz8/N4yEowooQ4rqnIycmJ1is8Wf3QsSSlpaVFcHy7qqoK1SEC6Ovrq6io4JgfMBUZHh4WnK1nH8gFWVhYQMtRhRhUQhzXGtKxrUM1su/0Fb26utJXPxyZtay2tjaR4R+99t+1Idx7mJOKkPwYqmuDNUAgREWMKyEM1pDu+tahapFKpVpbW71erxFmeSRg4ltXZXe+A5pCpqq2tpYvQ4T54kVFRdrZu5EMGl1cF2jSed8mKBAP1TG6hDgy4RCWhDo3N6eK40mWmr7P+/v7huorR2J2eHgoMh/M7XaL7zZvT0ZHR2kaJKtMhEFTCvqU0mdjd3cXSy5KePToEfqdaIEJJMSRCUuurq6Svevp6SkuLu7s7OQzfEw86DtJHyajtQaqqqra2toSKSFlZWUnJyeQEAGQEpAbLbdMhEGzHDqXPvlG+8SaBYiHpphDQhhk7OhbREKyvLzs8/n6+/tzbzV6nUgkQgY6mUx2dXX9/vvvWg+VA3p19KJErqoVFRWRhAi7nc2hyQG50Xx7PNMp0WhUYgNgkOXBgwf0zCEemmImCWE8yUD+BH0b5+fnj4+PCwoKampqaKJH0+rrR9K37urqKh6P0890wPPnz42zbHUnDx8+FBkOocc4OTkp5l7AkdlNpK6uTm6ZCINtz657BzmzQOIxMDDQ19dnhM7f1sZ8EsKgT0Z7BkdmeSqRSFxcXJBmXD+GfBQ6zAjRcomQzgkOh9zXCgJoQWFhIbnOHGUijJmZGekNgKUjeNMzAbx48YJPpwEHZpWQ69Bnhbkmeg9EKeLDIeTAYQdDkbDNcfmyGOiU4uJidXN86d33eDzl5eVWqpAQ36PIzlhBQixDaWmp4JUl8nvIgbOA+poItjkuXynSjz/+SOeqKCF+v//PP//89ddfSUjos4fOm0AukBADwapDBN/x4uICEiIS1vWErx01nUu2ni8mfxu6ztraGvuZhOSHH37Y3Ny0kjsCBAAJMRaCux+WlZXdCCABAbDlLD4lIEdkampKuYSk0+murq4bv4Q7AuQCCTEWgrsfkheSTCbF3Atch6b/5eXlLpdL7pSfjlflLSMJefjwITkfN36fdUfQwhZIARJiLAS7BWQjICG6wIoNW1tbOXpnud1u5a4qSRHdOhgM3rlZCLkjJG/T09OoRAG5gYQYCxZRF/m9RV6vXrCCQY6O7kVFReRDqDIG+qQ1NTV1d3d/+fLl9l9JXTY2NgzVBwgYDUiIsRAfUUezRR159epVQ0OD3DxdkhAVx0DykMMdIWmBOwJyAAkxHLDptmJtbU1uL97T09Oqqip1hwF3BPABCTEiIsv9iouLsQOujrDd1crLy8lGS3wX9vf3tfAJmDsSCoXGxsZuh9nhjoA7gYQYjvvK/UhXUqmU6raeJESthXXABz1/cj29Xq8UFYnFYvQJ0W4wfX195I709PTcueUG3BFwA0iIaSBD8/LlS45u4cDgTE1NjY+PV1ZW1tfXBwKBHHERmltMTk5m6wE1orCw8NOnT3BHgBQgIYaDvp/RaPS2F0Jf7PPzcy3WuFCgriP0hh4fH7OkrJ2dnaGhoc3NzZ9//vl2vUg4HJ6dnSUPQMwiJ9wRIAVIiOFwOp33/am2tlb1Vr5VVVUoUNcRekPpbWU/kzaQlmS3VmtubmYfhpOTk6WlJY/Hw9dZixu4IyAvkBAzQTZFcCtfoDX0hnZ2dl7/DdtaLZVKbW9vn56eOjJZvILF4zpwR0AOICFmAptEWY/sKtYNyAMwTqMquCPgPiAhJgPF5BbDRGVAed0R8kWWlpYQV7MVkBDDUVpaOjc3d99fa2tr+TYsAgYkkUgUFxfrPQoZ5HZH/vjjj8rKyqGhIZIT7GNmEyAhhoO+e1dXV/f9taysDAlUliGdTptLQhi53ZHXr1//8ssvcEdsAiTEcNDM1O123/fXoqKira0tFfetA4ADuCOAAQkxHDQzzZHXi4g6MA5wRwAkxHwgog6MA3NHIpFIV1cX3BEbAgkxHybK4QE2obGx8ezszO/339l8Be6IhYGEmI+amhokZQGjQU7G6uoq3BG7AQkxHNFo1OVy5Tggd8oWADoCd8RuQEKMSI5wuuPv/dXR5sQCFBYWxuNxvUehMnBHbAUkxHCQTeno6Mh9DLwQa0ASYtW3Eu6ITYCEGA6yKbcbfV8Heb1WwsL5dXBH7AAkxHAItiknJydFRUUi7wiuU1BQIHKfY/HkdUf+/e9/f/jwAQuzJgUSYixSqVRJSUnew1SUGbJfZWVlal0NyOW+fY6tRG53hH7T1NTU1tb2/v17C0upVYGEGIvT09Mc3U2yoDTEMty3SaX1yO2O0C9/++03uCOmAxJiLEhCqqqqpByp1upHMpmUeEegBSQhy8vLeo9CEHBHrAckxFjs7+9L2WhIxdUPkhA7TIENS2Fh4fn5ud6jEApzR4aGhkgqbv8V7oi5gIQYC/pqYf5lNzweD00IbLVxLNslvrOz0+fz/fHHHzf+KsUdSaVSuRMXgRggIQYiFovV1dUJvqmFk0rNQnV1dTQatZWEMMj9PTo6mp6efv369e2/5nBH0uk0fVMmJiaw64HuQEIMBNmR5uZmKUfS1EytjacQmdedysrKnp4e4+yULhL6JL969Yo+9rLcEVIdOvjFixekLvDa9QUSYiA2NjYk2hHW40T5HROJRO5mKkAAhYWF5AtauzokN7LcEXLW2WEkMKFQaGRkRPRwwTUgIUaBLIgjMykTfFMpOcRAa2praw8PD+0cQJbojvz88890QPb3b968oVmXbaXXCEBCjEIkErn+3RADStMNApnOra0tO0sII687cqOmhKRlaGjo3bt3ogYIbgIJMQqbm5s0wxJ8U5SmGwT0PcuS2x25zfv373/88UdkZ+kFJMQQkCk/Pz8X/zWQWIYCBIDUuOvkdkdu0NPT8+nTJwGjAreBhBiClZUV8atYjozZwjqyQSgpKUGtw3WkuyO//vor9vHUC0iIIVhaWtrZ2RF/X2T0Gge32w0JuQ1zR+7rrJVlcnISjoguQEL0J5FIeDwe8d4ATdyQjgWMD301vn79mvsYckTC4TAqDcUDCdGf+fn5zs5O8fdFOpahsE/LXrkEg0EpcfXx8XFIiHggITqTTqd3d3d1yUq8uLiQWAwPBIAazzshH310dFTKkSQzJDaoNBQMJERnQqHQxMSELreOx+OvXr3S5dYASKS7u1v6wag0FA8kRGcWFxePjo50uTWySA0F1hVvk0qlvBn29/fpv/RNub3LyHXQ8kQ8kBA9CYfDNMnSZdIUi8Vqa2vF3xfcB8o8b1NYWMj04LoqpDJcXV2dnp46MrVNjmvqMjo62tHRgcQ2YUBC9GR2dlaXXF5HZs4Lg2UoyCbqPQRzUJjBkdm6ynGXuug2MlsCCdENckHIQ+dzQaLRqMvlUnL3g4MD8f1UQA7i8bjEuDG4j6y6AGFAQnRDoQuiMIFHl34qIAfYsBKYEUiIPihxQZTDihl1uTW4k1Qq9fjxY71HAYBsICE6kE6nx8fHlSRiJZPJpqYm7tOj0Wh1dTX36UB1Dg8P8Y4AMwIJ0YFQKNTf36/EBSEJUbLVNgIhRmNzc/Onn37SexQAyAYSIppUKrWxsfH582cdx/D161cEQgzF+fm5kjkBAHoBCRHN1NTUzMyMwosoqQqMRCJPnz5VOACgIuFwGDU6wKRAQoQSi8WSyaTyVnpKmrRHo9GqqiqFAwAq8uHDh4WFBb1HAQAPkBChFBYW5t72QAoKm7Tv7e2hNZZxoHfTkflg6D0QAHiAhAhFFUtxdXXFXRSSSCRKSkqUjwGoxeTk5NjYmN6jAIATSIj5OD095V6J2t7ebmlpUXc8gBvmgmCPEGBeICHmIx6PcxeFbGxs6NWVC9ymv79/cXFR71EAwA8kxHxwJ4CmUqmSkhJ00TAIwWDQ6/UilxeYGkiI+eBOx3r79i1WsQxCIpGARwgsACTEZChJx9rb20MvWCOQTqe7u7sXFxfhEQKzAwkxGdz7fLDWirBZRqC+vj4QCGAJC1gASIjJ4G5vNT8/39zcrPp4gFx6e3t9Pl97e7veAwFABSAhJoOvvVU6nT4+Pn737p0WQ1IXGio5TORs0Q/xePzOvfyKM5BHRQ6ZuXYZIv2gf/v6+vQeCADqAAkxE2Rb+XaViEQiXq9X9fGoBakFjZAcLNK5goKCmpqaoqIikof7NsGm50CnXFxcRKNRkhmS1YcPH7rdbjqlsrLSmIpCA25ra2tpaYF+ACsBCTETZDH5UqpmZ2fX19dVH49CmHLQ2Eg26HU9f/5cYniAHXa9Io/5LvR8Pnz4cHZ2VldXV11dbRw5obF1d3cHAgGsXwGLAQkxE3yBENbUxCDGlJFKpaampsjn8Pl8pG3Kx/bNN988yTAyMuLI5K2RnJA40c+1tbXPnj3TMXYdCoWWlpYWFxcRPwfWw4ISUlFRoe9uHBpBE22+Dc/n5+c7Ozu1GBIHpGcDAwP0w9jYmHaxmaycMEeHnsDu7i65Js3NzeSaCEtLYy/W7Xbv7OwgFw5YEqtJiIXbCJIppDm73LOME0hnnkcymSTxENYVigx3ewZH5gGSaxIIBB4/flxdXd3U1KSdZ6bLiwVAPFaTkNPTU6vuQb25ucmxihUKhTiER3WCweDGxsb4+HhjY6NeY2jM8OrVKxY16enpYVETck1UHFUsFlteXoZ4AJtgNQk5OTmxZPUD9yqW7l00WCTZ6/UaZzGnNAPLjCKLv7W1NTExQc5rS0sLdwSeXWdvb8/j8UjPCwDA7FhNQuLxuCX3U1pZWQkEAnLPCofDZLt1NNzGjySzqIkjs/S0vb3NgvwssZjVndC/twefzSqmKQt95C4vL2tra6uqqiz52QMgB1aTECWbihsZMsQczsT4+Pju7q4W48kLWdihoSH6wTjOR27I+chWbLAUYVZ3cnV1RSJx4+BsbSO5vJANYGesJiFKNhU3LLFYjKO9VSQSqaur0yWXl2b0ra2t5i2DyKYI6z0QAIyO1STEkkxOTi4sLMg9a25ujuMs5dD83ev1ktsEEwyA5bGUhNDkl7sRumEhF6S4uFiuM8F3lnLI9ZmYmNjY2DBs8AMAoCJWkxCn06n3KFSGzwXhO0sh4XB4dnbWLMEPAIByLCUh1sNELgj0AwAbYikJefLkydzcnN6jUJP+/n6O9oh8ZykB+gGAPbGUhBB3bi9hUkKhkNfrletMkDX3eDwiXRDWbRf6AYANsZqEWIZUKrW0tMTRL5JZcy2GdCeJRGJiYgL6AYA9saCEpNNpC5iz1tbWxcVFuWcFg0GR5egsf3djY8MCDxwAwIHVJKSmpubw8FDHXn6qwJRAbl4saafIjlh0u+7ubuTvAmBnrCYhTU1N8/PzppaQcDgcj8dXV1flnjg9PR0IBIQ5BG1tbXQ76AcAdsZqEkIW7fj42LxrWYlE4sOHD2traxwnimwxOTw87Ha7Tdq/BACgFlaTEMLr9UYiETNaNxZa2N3d5dC/gYGBsbExLUZ1G3q8JFefPn0SczsAgGGxoIT09fXV19c3NjaayxHJhqY58nHD4XBxcbGYnlSpVCoQCBwdHQm4FwDA4FhQQkg5fD5fKBQaGRnReyxSYfsy8YWm0+n0+Pi4MJve2tq6tLRkLnkGAGiEBSXEkXFEKioqqqqqTNEsVmFp9/T09MTEhBibzlLFTPFUAQACsKaEEOvr63V1dQZPOSUHwu/3O51OjhJCRiwWExZFp3vR8+QeKgDAelhWQgoLC8neDQwMLCws6LLtUl5YX/Tx8XElKcjC2mGR2olvvQUAMDiWlRBHJsH3zZs3BvRFaDo/OTlZXFyssC8IW1YSI5DT09M+n8+YYgwA0AsrS4gjoyKkH93d3WT+sjtj6wgTD/pBuW+USCSELSuJXC4DAJgIi0uII6MiNNmnSXRFRcXMzIwuoeB0Or2yskJ3J5eIHCPlLhFrLsLRRIvvXljCAgDcifUlxJFJ86UZNE3bBwYG6L9jY2PCSigODw83NzfPz8/JDdrd3VVrIYgtK4lZnePrOQ8AsAO2kBAGGdxPnz6RkMzPz5P9pZl1U1OT6paR5ux0i62trb29Pfov3einn35S19aLXFYSuVwGADAdNpIQBlnzd+/ekaGPRCKDg4PkH3g8nurqapfLxWfoUxlOMhwfH9Nvamtrq6qqRkdHtajVoJEzh0b1K98J+W0zMzNi7gUAMB22kxAGGff2DI7MpJ6sP7kmyWTy8vKyoKDA7XY7nU52JIkB++EiA/s5mYEOpp/p+JqamqKios7OThInrUfu9/tnZ2fFLCuJ7JsCADAjNpWQ6zzJcP03JCrsB9KMaDSa/X1WTvSqew+FQqRtYlrZC+6bAgAwI5CQO8jKg6Em4IlEYmlpSdiOUiRX/f396IUFAMgBJMQcZLN4xdj0VCpF9/r9998F3AsAYF4gIebA7/eL3CJwampqdnZWzL0AAOYFEmICWAhE2CZasVgsmUyaevNgAIAYICFGhwz60tKSyMqMyclJYRsgAgBMDSTE0KRSKZ/PJzItihQLibwAAIlAQoxLOp1ubW3d2NgQmRZFLsjCwoKw2wEATA0kxLgMDQ2JDKE7/nZB0A4LACCRvyQkGAzqOw5wg3g8/ttvv5FBF/nWkMfj8XjwYQAA5GZ/f5/98JeEjI6O6jYWcD/i35cvX74IviMAwLz8z/b29unpqd7DAAAAYDKampr+P1sXJ26oLfOKAAAAAElFTkSuQmCC" name="6" align="left" hspace="12" width="171" height="171" border="0"> 1. Vydýchnite čo najhlbšie.


 1. Inhalácia lieku hlboko do dýchacích ciest:

 • Náustok vložte do úst a mierne zakloňte hlavu.

 • Perami pevne obopnite náustok.

 • Vdychujte rýchlo, ale rovnomerne, a čo najhlbšie.

Pamätajte: Mali by ste počuť vírivý zvuk, keď sa kapsula bude otáčať v priestore nad komôrkou. Ak nebudete počuť tento zvuk, otvorte komôrku pre kapsulu a overte si, či kapsula je v nej voľne uložená. Potom zopakujte krok 7. Nepokúšajte sa uvoľniť kapsulu opakovaným stláčaním tlačidiel.


 1. Po vdýchnutí cez Aerolizer zadržte dych tak dlho, dokiaľ vám to nie je nepríjemné a vyberte si Aerolizer z úst. Potom vydýchnite cez nos. Otvorte komôrku pre kapsulu a overte si, či v kapsule neostal prášok. Ak v kapsule ostal zvyšok prášku, zopakujte kroky 6 až 8.


morKyMi4vLyclR3xdIS1dXF2QmiFWEJcSknDt3Tj2u17qMHTu2sbFR/Dtu3Dib1KDm/nrPqaurS01NdfhViM9uM5ylS5dGRkY6nNd56tSpefPmBbGKsISYlOHhYaOLoCX/8z//I/+XJCTIrjGguNCP0JyOYDbQGDp9+rTDGBW2hIeHt7a2BmWDiSXEpLz77rtGF0FLrl69qsOK7sGKM/3g4IepgJ/R2dm5cuVKdWhkaGgoPj4+KFWEJcSkDA4OKrZcv37duuEQeCE33XSTfMvo0aN7enp4XK9rent7165d63AKAvQjKE2S1amsrJwwYYI6G0qwqghLiEnp7u4Wnyko0tfXZ92G/IcffpiSkiLfgmvhjiy3OEubyMFzM7N+/fqwsDC14xiUKsISYl7efPNNEVGPjo7+5S9/aVEJgQty/vz5KVOmGF0Qi7Fr1y5n+hHE4dnggOYVqodpBZ+KsISYF/mgrAcffPDVV1+l1WQtx69//WubahHGq1evGlQca1BXV+cseUl6ejrrh/mhYVrqSTxBpiIsISYlIiICbsdjjz1G/2ZmZqJN2tPTY0VH5J133lmwYIFiEcbu7m5F1xYjcDH+yial8xs1alSI5M+wNJSFwaGKZGRkBIcryRJiUubMmSMf1zFu3Dg8iDU1NaWlpQaWygcuXLjwm9/8Ztu2bUYXxDJ0dHS40A+CdmAVMT/OVCRo5ouwhJgUNNshIfL1/p588klstJwj8h//8R94f4JpmmRA6e3tTU5O9mTPUFOR69evv/fee5cuXSJbbLfbx44dO2XKFPMPU3ShInDEjx49alTBNIElxKSMGjUKj9frr78uJARWGE9hRUWFs/ysJuTdd9/99a9/rc76R1m/GAXDw8MO81/FxMTYJIuj2B46KtLd3d3V1SXfMiRx9uzZe++9d/LkyUYVzEOgIocOHVIn20YbceXKlZWVlYaUShNYQswLWqOrV68uLCwUUYQdO3bMnTv3+eeft0RcHW/4Sy+9tGrVKrULcu3aNUOKZGYo/65D/Th27Bg+OJz5HAoq8tZbb0EqXHz76aefRkdH61kkH5g5c2Ztba26ixItwqioKOvmF2AJMS+JiYk5OTlimQ2bFBEpKiqCftx+++3z5883tniu+dOf/rRz58477rgjNzdX/a08ay9D5OXlqRXCbrfX19dTdzmEJARV5NKlSy70g4CDMlZCnyL5DN0jtYpkZ2eHhYVZNMsAS4h5geFYvHhxSUmJkBCAz2+88UZZWVmEhIHFc83LL7989erVmpoaxUAsgjO9K9i1a5e6f5Lmn4v5g3geQlBFFP1XzkCjxPwSYpPuUU9PD15qxfa0tDRcqRXnirKEmJqNGzfCssjnGILt27fj7+rVq9HMN6eKvPDCCzB2bW1tkyZNcrgDLKO+JTI1HR0dDqeA7NmzRzF1INRU5JNPPoEX4sme6oRApmXr1q1oXSlaDENDQ2gvWnGAFkuIqUGrJCEhYceOHfv375dvFyqyZs0aU/VoXb9+fdu2bb29vXV1dc70IwhW0NKQ4eFhh0OwKioqHPZshJSKXLlyxfOdITaWcEQAvBD4HIo7iH/z8vIsF1pnCTE7BQUFsbGxCkfEdkNFnnnmGbw5y5cvN6h0/w/9/f3FxcV//OMfX331VWf6YZOG+UI/wsPD9SybaUlJSVGH0LOyslzEV02iIh76B/7gcHEtTXb2h9sk/DkC7mB9ff20adMUZYZrEhcXZ61GAEuI2Zk5cyYcEQiJevw4VOSuu+566qmn0KJ5+umn/+Ef/sGQEhKvvPLKT37yk4kTJx4/fpyWA3HGa6+99sgjj8jzSIYsUFx1Ft6YmBh1X7kCM6jIkSNHAn0Kr3jrrbf0ORFMv/8DwMaPH+9wmG9OTg42WigowhJiAXbv3h0WFvbSSy+JfCcCbIF38oMf/AAf/vmf/9kQd+T9999/9tln33jjDTScCwsLXe987ty5CxcuLFu2jCWkt7dXnRJcPgTLNWZQEcYf0DqsqKhQhMEoKNLZ2WlUqbyFJcQCoEmSl5f3ox/9CM+WeoDTpEmT4KCUlZW98MILaOBnZGToFh35/e9//9xzz/385z9Ho8xF8FwO5BCt7OBIMOcPw8PDCxcuVG/fs2eP5y1QVhGrg1YXXpwDBw7IN+Juwj1dv369UaXyCpYQa4DmakNDw5NPPgkT7HCHNWvWPPLII6Wlpc8880x1dfWSJUu+/e1vOxxQqwlvvfXWz372s7q6uokTJz7//PPyYccu+Oijj/bt21dbWxugUlmIoqIidSJ3NBS8nRzAKmJ1qqqq3nnnHcXDgPc9KSnJEi0tlhBrAEtRU1MTGxv7yiuvOLPX48aN2759e25uLoSEEjImJyfHxcWp+1t9ZnBw8Be/+AU0oKurC56H5+JBQNvsdjsbtY6ODnW0A86ZOhOMJ7CKWBrxaiu2Z2RkWKI7iyXEMsycOROtVDRP7rvvPhfxahKSwsLCo0eP7t+/H44LntF77rknRsKTviYFw8PDJ0+ebG9vP3HixOnTp0ePHv3oo4+WlZV5eyi4IC+88MK6deu8LUDwkZ6ert4IffX5gKwiloZebUWrwirdWSwhVgL6ATuO5gl8EdedVPj2EQkYbmjJG2+88bOf/ezf//3fbVLGN8jM5MmTR4wYcf/994+Q+NznPnfTTTfRh2vXrr333nv44ZkzZy5cuEAudnx8/Le//e0dO3b4IELEpk2b4IJYNxeQVsAuqLuwioqK/Oy1YBWxNHBA8Wor7h3ed9w7k4/OYgmxEmI4OcwxzQtxi9ASfP7d73537tw5yMO7774Lf2JgYMDZMh4QDPx94IEHEhISoBn+p2p/8803KQpiucm32jI4OKgehQXvUJPGJquIpYEbGhkZqdi4YsUKk2eDZwmxGPLh5B6qiGCchMgerycFBQU4L5swWAT1Rn+6sBSwilgXuKFwRhUtjObm5qamJjNnYGQJsR4ia/T999/vVTTbKOAzofUN5TO6IAYDW6CeSOh/F5YCVhHrsmrVKrQnFP2ca9asQZPRtO47S4glkWeNNrmKvPLKK7t27YLmmbxLVwdgCxRbIiIiAhEcYhWxKA5HZ0FR8AaZNq7OEmJVhIpcu3ZNPWvdJJw7dw6OeVZWFtssh1F02IsAtS5ZRSzKzJkzU1JSFJMNt2/fjqaGOR0RlhALI1Tk3Xff9TYuogPQj+9973toaFsu+ajmDA8Pq29QQkIC7EXgTsoqYlG2bdumkJChoSHTJvFlCbE2QkV++9vf7t69O3DT0b1F6Act2hri7Nq1S51H1lmiAQ1hFbEi48ePV8fVq6qqNm7caMLeYJYQywMrEBkZGR8fj1ZtTU2Nz/M2NESuH+b0vvXEoQuCRqU+5oBVxIqsWrUKz4yi2bFlyxYTOiIsIcHA1KlT+/v7U1JS4uLi1q9frw7b6klzc3N2djbrh0DtgtjtdvXskMARIBXRIQJ35MgRb1cl+c53vmOVhadcgFu2efNmRRJfczoiLCFBAp65o0ePFhcXwza99tprzz33nCHuSFlZGcqQlZVlwuaSITh0QdauXauzuLIvYjngiJSWliqGYJjQEWEJCSrggiQlJWVkZMAdwSOYm5urW3Tk3LlzP/jBDwYHB2tra9keCRy6IIZkeWEVsRybNm2iWyMwoSPCEhJsTJ06tbOzs66uLicn5+WXX3788cehKAEVko8++gjNJdjKhISEvXv3WiJDtT6YxAURsIpYC9yOwsJCkzsiLCHBCR6+xMREmHWYsBdeeOHRRx/NzMx0vR6tD0A8qqurcfwRI0aw86EGdWISF0TAKmItHDoiJSUl5okysoQELXjI1q9fD4MFIYGhx98FCxY89NBD8+fP998pefPNNw8cOLBv3z7YxHXr1pl23pOxwDlTbDHQBRGwilgIh46IqSars4QEOSQkoKmpae/evU888QQ2QksefPDB++67z6uQO3yOt95661e/+tVrr7124cKFmJgYtLLh6xhuE80JKlw9Hd0kue5ZRQzk8uXLf/7znz3fPy0traCgQL4FLUKWEEZvEiWGh4dh2tra2iorK5966imblNf9GxKUx1fxq3PnzuEn77777uDgYHd3t03KTI6mdFJSkqlieiakvLxcsSUrK8s8cssqYhRvv/22VyOV4ejfeuutH3/8sdiCpkldXZ1JbhBLSGgBw7FUwiatXXFGAtrQ2dn54x//WD2DOiIiIjw8fMKECffee+/OnTunTp1qHiNoZlC36qS8GzduNKQwzmAVsQS33HJLbGzs66+/Lt+4Z88ek9wdlpDQZbyEmZcisC4VFRWKLQkJCSb021hFLMHcuXMVEoIGCpopZniiWEIYRnsaGhoUW9LS0gwpiVtYRczPmDFjpkyZ8t5778k3opmydetWo4okYAlhGI1RB9LtdruZDbE5VQSt7OvXr+t/XnPywAMPKCQEzRSWEIYJQg4fPqzYkpmZaUhJPMc8KnLp0qUPPvhgYGDg008/9eHnx48fDwsLmzRpElrumpfNQO6///6XX35ZEVQ3w5q4LCEMoyXDw8P19fWKjcuWLTOkMF5huIqcP3/+7Nmz6jEdXgHhOS8xduzYadOmBUHKRYE6qI7GCksIwwQVaBgqjGBMTIxVkr4YpSLwPLq6urxNyuv2mEeOHNFZSC5fvvz222+73sdnjXzggQcUEoLGiuHJTlhCGEZLDh06pNiSnp5uREF8RGcV+eSTT7q7u+F8aHhMOSQkkydPjo6OvvnmmwN0FsGf//xnbYVQzrhx47761a/+53/+p9gCNTK8L4slhGG0RLFkKUhKSjKkJD6jm4qgzd7S0qJDzBwSBcs+c+ZMqwdIpk+fbra+LJYQhtEMNAkVW2JiYswweN9bdFCR8+fPd3R0+HkQz0GDHcb3nnvuueOOO3Q7qeaYsC+LJYRhNEM9FstavVhyAqoiOusH8emnn9JJrasiDvuyent7DQy2sYQwjGa0tLQotsyaNcuQkmhCgFTkrbfeClzwwy1WVxF1X1ZjYyNLCMNYHjQGFTMKIyIirDIWyxmaqwiN3NWsfD5haRWJjo5WSMjBgwcNTNzLEsIw2tDe3q7YsmjRIkNKoi0aqsjg4KD+/VcOQTFGjhxpxVkj3/zmNxWJe3FfhoeHjcp/yhLCMNrQ1tam2GLpXiw5mqjI9evXT548GZDy+cTx48eTk5Nvu+02owviNZMmTVLcCFSsUeOyWEIYRhtgkhRbYmNjDSlJIPBfRVA/vuUsCRAoDCzvd77zHaML4jXf+ta3FHcBHjBLCMNYmN7eXvWk9CBbW8UfFenu7vYzc0kguHTp0tmzZydPnmx0Qbzjm9/8pmILLQdnCCwhDKMBZ86cUWyZPXu2ISUJKL6pyPXr1xVZZs1DV1eX3W7X6mj6yOS4ceMU4RD1+ma6wRLCMBoQxIEQBT6oCNrIpurCkoOCHTlyxOhSeM2ECRMUqtzR0TFz5kz9S8ISwjAagMasYktkZKQhJdEBr1QELsj58+d1LV8IcOeddyokpKenhyWEYayKwphGRERYMa+J53iuIgZ20wcx6nAIJMSQkrCEMIy/qOc6TJ8+3ZCS6IknKvLJJ58MDAwYUbogZ9y4cYotaj9YH1hCGMZf1FYyOjrakJLojFsVueeee0wbBbE0t9xyiyJZlvoW6ANLCMP4i1pCTBIIgRNw5cqVoaGhgNrxbdu2paenX7x4UbEdKvLkk0/eddddgTt1KPOVr3xFLiE2aWS5/gl1WEIYxl9aW1sVW8LCwowoyP9y/fp1Wn5ct6kY69atg5CoVWTHjh1ZWVn333+/PsUIKdQR9eHhYf2LwRLCMP6Clr5ii1HZFSEe3d3d+o+AuuWWW5ypSFVVFf6yimiOevms9vZ2/QdlsYQwjL8ouqFjYmIMKQbEw6iYqo1VRHfUEnL16lX9i8ESwjB+MTg4qNgyevRoncvwySefvP7664ZnEGEV0RP1oCxDxk+zhDCMX6glROfhWLqtQO4JrCK6gapWbFF3qOoASwjD+IW692DUqFG6nZ38D1MNnGUV0Y0JEybIK9mQcb0sIQzjF+oEi7qN6DWhfhCsIvpw6623Gl0ElhCG0RrdvBBzZlAnWEV04O///u8VW/SfGsISwjB+oTaR+kBrXRhyag9hFQk06kFZ+k8NYQlhGL9Q20d9xuYbOH7Xc1hFgh6WEIaxHpcvX4YXYnQpPIJVJHCoB2UNDAzoPLuQJYRhrMe5c+eMLoIXsIoECPXUEP3zIrOEMIxfGDIY33IZ1FlF9OHatWs6n5ElhGH8QjEYPyEhIdBnvHz5sgkH8rqFVUQH8GzofEaWEIaxGH/84x+NLoKPsIoEGvUYrUDDEsIwFsOKLoiAVSSgjBw5UuczsoQwjMX48MMPjS6CX7CKBBMsIQzD6A2rSNDAEsIwocIXvvCFuXPnjh07Vrcznj179q233nL4FatIcMASwjChwkMPPaRzuHX8+PHOJMTGKhIUsIQwTEhgt9v1H65z22233XHHHS4W4mUVsTosIQyjJf39/UYXwTFf+MIXDDnv7bff7notd1YRS8MSwjB+kZCQ0NzcLP7t6+szsDAmZKyE64xerCLWhSWEYZjAcs899xw+fNj1PgaqyLRp07Q61PXr1127XNry3//937qdyxksIQzDBJYxY8ZMnjzZ7eomhqgICqbhWvdwtvSUkN/+9reKLbqtmClgCWEYjRkcHBw/frzRpTAXMNOoFjTSXe+ms4rcdtttGuqHGdBtxUwBSwjD+EV8fLw8FmJjCXHEzTffHBsbe+TIEbd76qkic+bMQcG0OlpowhLCMIwejB079t5773UxTUSgj4rMnDlT/1HO2vL+++8rtujfdmEJYRi/+PKXv6zY0tPTo/PKcVZh8uTJQ0NDnkQLAq0id0j4cwRzwhLCMBYjKipKsWV4eNiQklgCEldjVQTiERwar64Z/WEJYRiNMcOLbWaMVZGg0Q/w8ccfy//VYbkzNSwhDOMXanvEEuIWVNrnP/95t8N8bVqryOTJk++9915vSmpefve73xldhP8flhCG0ZjTp08bXQQLAFNut9vffvtttytoaaIiX/jCF+65555gin/86U9/UmyJj4/XvxgsIQzjL4ocJ0NDQ8PDw+owO6MABh0q0tHRgRpzvaefKjJ27NjY2NjbbrvNv/Kai9/85jeKLYY8ciwhDOMvEyZMUGzp7e0Nmg73gDJmzJjk5OSzZ892dXW5dkd8U5Hgcz4Ely9fVmxRj+zQAZYQhvEXtYTwuF6vmDx5ckRExLlz59577z0XQuKVikA8pkyZMmnSJD0nD8LRcZtx6/z5825n6XvCf/3Xfym2TJ061f/DegtLCMP4y6xZsxRbBgYGDCmJdYGhj46OhsUfHByEU+Ksa8sTFbHb7dCk8ePH6z/z3JOMKR9++KEmEgK5lf+Lq+aOLIaxJOr5XN3d3YaUxOrA6NOkPxhZaAmUWJ0l3rWKTJ8+PTk5WafiGod6ONaMGTMMKQlLCMP4CyQEbUB5w1mRNYvxFjTnJ0vYpE7/jz/+mKoX0nLt2jV8+MlPfrJhw4ZTp04pfvj444+PHDly6dKl+pdZT9Q5eg0ZjmVjCWEYTUAbUCEbvb29hvRNBx9jJNSu3r333jtv3jy1iqSmpuJvcKuIGdK8EywhDKMB6ny97e3tLCEB5ctf/vKxY8dCU0V+/etfK7awhDCMhVG/wG1tbatWrTKkMKFDaKrIX/7yF0UcyG63G7W+AEsIw2hAbGysYsvx48cNKUmoYTkVgbn38whnzpxRbJk7d66fx/QZlhCG0QAYspiYGLkVGxoa4nCIPlhLRfxP0nXixAnFlri4OD+P6TMsIQyjDbNnz1aYMA6H6Ia1VMRP1BKinpmkGywhDKMNeI1LSkrkWzgcoichoiKDg4OKC7Tb7Qa2VFhCGEYb1OGQAwcOGFKSkCUUVOTkyZOKLQYGQmwsIQyjFbBfipS9oKmpKTEx0agihSBBryKHDh1SbDF2Nj5LCMNoBl5mhYQcPnyYJURngltF1K6t2v3VE5YQhtEMdVSzvr6+srLSkMKEMsGqInBqFVtiYmKMmhFCsIQwjGZMnTo1IiKir69PbBkaGtK8L+v222//2te+5u2vbr31Vg3LYH6CUkXg1Cq2pKenG1GQ/4MlhGG0ZNGiRYpxWZr3ZQXlAkqBIMhUZHh4GE6tYmNSUpIhhRGwhDCMlixbtkwhIdyXZSDBpCJwZxXLqBjei2VjCWEYbXHYl1VXV6enqTp//jx7KoKgURH1WCzDe7FsLCEMozkZGRkbNmyQb8HLr5udeuuttyBaLCFygkBFBgcH1WOxDO/FsrGEMIzmwCopJAQvP0yADn0OtGpsoM9iRayuIrW1tYotCQkJhvdi2VhCGEZz8GKr5xjCBKxfvz6g5/3kk0/E1GV9FMtaWFpFqqurFVvS0tIMKYkClhCG0R683goJ2b59e6AlpLOz89NPP6XP58+fZwlRY1EVaWpqkkfXbFJeLJNMWWUJYRjtgSXKycmRj58JdFAdLghkQ/wLLwRbbr755gCdzrpYUUXKy8sVWxYvXowLMaQwClhCGCYgZGZmKkb3lpWVBc48KVqp4Ny5c9HR0QE6naWxlor09vYqPFqwceNGQwqjhiWEYQJCdna2QkJgsDo6OmbOnBmI0w0MDCi2vPfeeywhzrCQiuzcuVOxxSSBdIIlhGECAl7ylJQUxUDMzZs3Hz16NBCnu3TpkmLLp59+yhNEXGAJFRkcHKyqqlJszMnJMaQwDmEJYZhAgVddISHNzc2BcESuX7/ucPvZs2dZQlxgfhXZsmWLYktERIRJAukESwjDBApIhXp0byAcEWcSMjQ0BO9k7Nix2p4umDCzijh0QTZt2mRIYZzBEsIwAQSOiEJCAuSIOOO9995jCXGNaVXEoQtiuGOkgCWEYQJIYmKiImWWLQCOiAuRQEsWPsptt92m4emCDxOqiEMXJDc3V+diuIUlhGECy6ZNm8gMCQLhiEAknHVnwRhNnjxZw3MFJWZTEbULYrfbFQ+SGWAJYZjAAtNTVlamMExoTnZ2dmp4lq997WvyqYVysJ0lxBPMoyJoYahdEDivJplOKIclhGECTmlpqWKBaxgpbSerT5o0yZmEDA0N8Ux1DzGJikAtFFsiIiJWrVqlw6m9hSWEYQKOw6FZOTk5iYmJWrUrx4wZM378+MHBQYffXrlyhYPqHmK4iqBtoZ6ObraBWAKWEIbRg4KCAoVdgHNQVFS0detWrU4BoTp8+LCziAjjOQaqyPDwcGFhoWJjTEyM2QZiCVhCGEYPYN+zsrIUHdwlJSXLli2bOnWqJqe4+eab58yZ09LSolaRz3/+85qcInQwSkXQqlCnOystLQ3EuTSBJYRhdGLjxo319fWK5a/Xrl2r4QDfMWPGLFiwoKOjQ96jdccdd2C7VqcIHfRXkd7eXkVeNZCSkqLbLCIfYAlhGJ0YP348BEOxoGFzc/OuXbs0jJTCF5k7d+4nn3xy5coVmzTYlyeF+IzOKpKRkaHYYrfbt23bpuEpNIclhGH0Y/369dXV1YqeioKCgqSkJG1zr0JIOH6uCbqpSHFxsfoUaHOYJymvQ1hCGEZXampqFAN8h4aGVqxYEaAMvoz/6KAivb29CvfUJkXRA73Spf+whDCMrsycOTMvL0/R5a15dxajLYFWEXUXls3cUXQBSwjD6A3amw0NDYrurOzs7FmzZmk1OovRnMCpSH5+vvqYaGeYOYouYAlhGL2BMVJ3Z9mkpiiMlAmTWDBEIFSko6NDPQorIiJC3a9lTlhCGMYAHHZnwTBhY2VlpQ8HPHLkyJQpU0weeg0CtFWR4eHh5ORk9faDBw9apSXBEsIwxuCwO6uqqiouLs7bxuz169cvXbo0NDT00EMP8RSQQKOhiuAginlCNml2oYX6M1lCGMYYYInQ2IyMjFRshxnCRq+MCE0k/PTTTzs6Ohy2ahlt0URFHIZALDEKSw5LCMMYBnSioqIiOztbsT0+Pr6/v9/zroyBgQH6gCbt+fPnHa6X7mw74xt+qkhdXZ06BGK32+vr67UtZ6BhCWEYI1m1alVbW9uBAwfkG6EEsE2eLyhy6dIl8bm7u1stFdgBDopNSnbiX3mZ/8NnFent7XW4eNSePXssF81iCWEYg6mqqrpw4YLCDOHflStXehJaVyRVvC6hSGrywQcf2KTBPyNHjuRZ6xrig4oMDg7Cy1QfKi8vLzExMTDFDCAsIQxjMDBD1dXVMCuKyCqkZdSoUW6zwavz8qolRPR0HT9+/JFHHuHlpzTEKxUZHh5evHixOoSekJCgYdp/PWEJYRjjmTp16p49e5KSkhTbS0pKoqKiXPeqq70KxZZLly59+umn9Bkfuru77733Xr+LzPwfHqoI9MPhPjExMYqeTAvBEmI6mpqajC4CYwCJiYlFRUXqCWWexGYnT5589uxZ8VnxrTxSArDnlClTOH2vtniiInl5eepv7XY7fFCrzAJRwxJiIurq6goLC9ULzjAhwvr16y9evKhYlsom2aCwsDAX6S7gVYwcOfLDDz8cP368OmB++fJlxZbBwUG10jB+4lpF4GWql7MFhw4dstAsEDUsIaYAr/TixYvx5GVlZbW0tMBeGF0ixhgqKyu7urrUNig5Obm1tdWFrZks4fAr0YslgNiwhAQCFyriUD9qa2stkQjLBSwhxtPb2xsfHx8eHn7mzBlLt0cYTXBog4aGhvCQuFYRz1GLCqMVLlREQVFRkWlXRPcclhCDoRF+0A/Or8cQzmyQhioycuRIP4/AuMATFcnKyrLWLHRnsIQYzIoVK1g/GAXOhvmSipSXl3vVeg0LC1NE1G+//XZtCso4gVQEr7Z6/K5N0g/fkmmaEJYQI6mrq2tubj5z5gzrB6MArgYcDocq4m0uv4iIiPPnz4vj3HHHHTy7MNAMDw/n5eUFvX7YWEKMpbCwEM+Tol+CElEwjDMVsXmZEfbmm29OTk6Ginz88cdjJbQvKyPD2fwPW9Dph40lxEDggvT19bW0tCi2b9682ZDyMCbEtYq0tbV5bo84O5Y+iNGV6q+CTz9sLCEGUlZWhkdKkVUNLojDwX9BSXV1dXBEFAOKCxWpqqq6evUq/nJHqEmg0ZWh0H8lYAkxBkgF2imwoYrte/fujYmJcTscMDiAE1ZcXMwq4haoSH9/v8O+kQMHDly4cKG+vt5yGV6Dj7q6Oof5d23Bqx82lhCj2Lx5c0JCgiIKAhcYLcra2lpnD2KQYbfbt2/fjotl8+cWF+NEsWXatGmHDh2y+iQ1S5Ofn69e/4OoqKhYtWqVzuXRDZYQA4BUNDc3QyoU2/GoRURELF26NEQkZO3atfDD1q1bt3//fqPLYgFIRdCeVafkGxoaio2NLSoqYpdOf1wEP2zS/PMgmD/oApYQA9iyZQtJhWL7iy++CKtqSJGMoqysLCkpqaOjg1vQngAVgdyuXLlSnUfLJi3G3traCoHh0IhuNDU1paWlOQx+wMkOBdeQJURvRG+VYntdXZ0Y8h86JCYmJiQkpKen05pIjCdUVlbGxcU5fFTg3YaHh4eC5TIDLjqvYmJi4GGHQr4ilhC9qaioQPNE7YLgtU9JSQnBqMDu3bvDwsJ27doVxP3FmoPnB5WWnJysbv9Sp1ZeXh6cEnZHAkRvb29GRoazziu0ikLHF2QJ0ZXh4WGHvVXYjmdO7ZqEAlDNoqKigoICNKtD5K3TBPgZXV1dznrh0TpuaGioqalhd0RziouL1cu6CEItIsUSoisQCTQS1c3tpqYmuCZWXDlZE1Ah27dvx7tn0bU/jQLq29nZ6aw7pa+vj90RbXHtfOAV3rNnT6i9xSwhulJaWpqVlaV+nw8dOoTmpNgeERHR09MTOu1HXHh5eTm8kOzs7BDsyvMT6O6sWbOcBXXJHSkrKws106Ytw8PDaOI4i3zYpM6r3bt3h+DTyxKiHx0dHWgYHjx4ULFd3YsVHh6OjfqWzmCWLl1aWFi4YsWKo0ePGl0W6wF56OrqQu05TG2Apy4pKSlkbZz/1NXV5eTkOFRoItQ6r+SwhOgHzTxXD9I4efKkTbICRhTKRNTU1MTGxvIAX9+ANkB9XXTTQ13CwsK4X8sr8DRu3rzZRc6h0Bl55QyWEJ2AV+FwLC9ob2/Hg8hvNZQDLeXc3NzOzk6jy2JV0BaGw+Giv76kpIQGdKxatYofORcMDg6uW7dOPYtTTig7HwKWEJ2AeDgLmJ84cWLhwoXyLRMmTGhtbQ36p/Pq1auKLdu3b4+MjKyrqwvuCb0BBS1iaPCuXbsKCgoc9r1gIxwRtJ03bdrE9awG4rFlyxaHkzcF7HwIWEJ0oqamRh4wF8A7QYOxtLRUvhEScvHiRf0KZxDQTsUWvJNZWVmFhYVs2vwETgbcERft6L6+vtTUVFQ1hAQtG/ZIbJ6JBxqC8OGCvnnnOSwheoBHEzqB11X9VW9vr00ynYrtV65c0aNkhoI6Qc0oArwbN27EO8yOiP+gYvfv39/R0ZGeng7BcLgPCQmZxVDu2kIt7d2717V42KSEu3g+eUiCHJYQPWhsbHTWi9Xe3h4REaF4dWfNmuVi7lJwcPr0aZtUM4pZMng/8aLm5ORw01gTZs6c+cEHHxQXF2/fvt3ZmCLq2gKo+dWrV4dU/wwaK3v27HG7SE9CQkJBQQEP9FDDEqIH1Ivl8Kvu7u7p06c7/ErdQg8mYLagnagZ9UTLkpKS+vr6Xbt2cXeBVqAmUc+uZzbYpDWsAMxlWlpacEs4Xq7a2trq6mpn/pkATykHjVzAEhJwKNrhsBfLJoWU4+PjFRupsRPcEgJyc3Ozs7N7e3sVzV5YrrVr16LVHMpdK5qDmty6dSsq3G13f7ME/Ga0e5YvXx5MTW+8jE1NTZ64HTYWD89gCQk4eGRtzqd94FHOyclRbw+FCepRUVG4zH379qnzmlDKE3ZENAeNksrKyo0bN7oVEriJ5JTgHi1atGjZsmXW7eAi5Th06JDrQboCFg/PYQkJOG1tbQkJCQ6/oinoo0aNUn8VHh4+MDAQ2JIZh5h7D0ekoKBALSHsiAQUISQVFRUvvviii3nXNinkXiIBwzpnzpwFCxbExsZa4qbAjz958qTnymFj8fAelpCA09LSkpGR4fArZ8OxQHx8vDoVStAgLhxkZ2c7HH+Vmpq6YcMGNB75fQ4QEBKINyq5tra2tLTUbVSgT4J8F7SK8IjOmjXLbI4yWieQjfb29oaGBrdXJCclJSUnJ8dsl2N+WEICC9pBeI7xprnYx2GDLjIyMugHZdGFZ2Vl7dmzR60TNDSL54gEGtyFVRJQ671793rYYKd4CX0mOYmUMCR6hxbJmTNn4O53dXU5m5bvDLvdnpmZyfk9fYYlJLDgybbdCI+rUU/PFsTGxtqk4epB2SyS99EtWLAgKSnJ4dgBniOiJ4kSng9VEsjlBBZ5xowZ0dHRYWFhUVFR0CfNIyh4KfDi4M26ePGiD5ohgNuRnJzMj5afsIQEFjzoMTExLr51FibBu4cfwh8PVgkRFw6zFRERUVFRoY6IkCPi0EdhAgTqfL0EmvY7d+6sr693HSlRgJ3likKQruADpIUif3i8ITCuD9XT00MxMwhGd3e3TdIqby9HDV6r9PR0tFrY7dAElpDAgkd/2rRpvv129uzZBw8eDMohSQr3KyMjA81eh+tNLV++nNP3GgK8h0oJVP7hw4e9DS3IIV2xaaQBvoEmC3wOVg7NYQkJLBcuXFCkUPScWbNmlZSUBOXsECirfDaMiJyrhz5DOdBs3Lt3L0uIUcyUgMDDL4FbfOjQIQOVwCtoCFlcXFxwT5M0FpaQwKJOoeg5eO7tdrs6BUgQ0N/fjyah+BcaCZ1AU9fh7Jk1a9ZAY6CmbAWMhUbQ0dMI1wRy0traajY5EbIB5zX42l4mhCXE1CxevNhhChBLMzw83NfXp+gKh07k5ORUVlaq91+6dCm+qq2tDbJ6sDTkmlAvKw2I6unpgXOpv6JAM6ZPnx4dHR0ZGWmVCSvBBEtIAEFLzeZk2oeHLF++vKqqSp0CxNLQpBBFxxT8D7gaDvuyQGZmJpw5lhBzQt6JGPIwKAEfBZ/hpti0C4FALcLDwydIhElw96bhsIQEHH+aRXhD8Nrs3LnTYfPcotAqjYqNqKWEhARnfVnLli0rKSkJMikNVsZLkHGXDwYhaaHPJDCuIZGgzywVpoUlxEhgN/v7+13vs2nTpiCLBKBlOnv2bPX25OTkgoICh2IJ5YDqBJmUhhokLfSZJSFoYAkJIAMDA/AhXOwQFRXldqAkRQKCJuHg8PCws8ySSUlJDhP3Eunp6c4EhmEYo2AJCSCQkPDwcP+PQwkH4YsEwQgTF3mLcXVQ3MbGRocSQgLjLFjCMIwhsIQYCfVNuZ35Af+jurp6y5YtQdAG37NnT1ZWlrNv58yZ09ra6tDfcj3wl2EYQ2AJMRJqbnsyebCsrAzNcKuv/4MrbW5uhp/hbIe4uDgXi1ikp6f7PMmGYZhAwBJiMHa7fWBgwK0woOmdkJAAG3r69GnrxtXhSEVERLhwIyi5pLNwiOtgCcMw+sMSEkBmzZrlNmH7jBkzPFxaavfu3dOmTSsqKnKYS8r8wAWBh1FbW+tiH3hj0NQzZ844FAkKlrS3t7OEMIxJYAkxmAkTJlAWUrfAgJaXl6empkZFRVkxcy25IG5LDk3t6elxttucOXMOHTrEcwwZxiSwhASc4eFhF11PkBDPVyeEYW1ra8vJyYmMjLRWS7yjowMuiIsoiCA+Pp6mNDvEdbCEYRidYQkJOL29vS5CHZ50dsmprKzs6uqCne3v77dKUAQimp6enpKS4slgKtfTLV0HSxiG0RmWEIMhU+jVehjHjh2bJ4EPllCRvLy8K1eueOg9uJ5uyeEQhjEVLCEBp6enx4U8QANgE13vo/5JfX39tGnTLKEidXV11IXlYTndzpWZPn06qkvLIjIM4yssIQGHFu90wZw5c9ra2rwKEcO8tra2xsfHQ0UgJ6adtQ7vKjU1taioyPP5gG7nykRHR7sIljAMoycsIQGErKHbAVdRUVEFBQU+HLy/vx8SAncEJtWEHTu9vb3JyclZWVnaZveKjIz0KnrEMEzgYAkJINQnc+HCBde7zZo1a2hoyIcQMY5/7NixlJQUWNXa2lpTjfTF5cBJCg8PLykp0fbIo0aNsrkb58YwjD6whAScU6dOud4ByuFziBhm9OjRo/n5+ampqW1tbSbJCU/6AV30bdhYTEyMi+AQbXc9zo1hGH1gCQkssIaQELcDrvycMbd161a4MmlpaS0tLTU1NcbaVuF/kGvlQ2FGjx7tNoB09epVXwvIMIxmsIQEFlhDm7tBWWDBggVJSUn+dM4kJiZ2dXWtWLEiNjY2Ly9vw4YNhrgjTU1NUDLoB408Pnz4cCD0LCEh4cyZM5yyl2EMhyUksERHRzc3N7sdcEUz5mB//YlnjB8//ujRo7t27SooKGhoaDh48KDOMfbi4mJIV1ZWFvWnzZ49+8SJE3oWgGEYnWEJCSwU+z1+/Ljr3WBwU1JSDh065H9IHFpVU1PT398fGRlZVFSkz1qHg4ODcIAglvIzzpo1C1rig2t1+vRpuDIBKCbDMBrDEhJYYEbx15MBV8nJyampqZoMNDp16tTJkyd7enrgjlRXVwc6OkJ+z+jRoxUZdsm1Qkm87XFCdYWFhbne5+LFi96XlGEYjWEJCSzCpLodcEV21s++LJsUzbZJnVqQjaSkpHXr1sGUJyQkwMprLiR1dXWFhYV9fX1wPuD9KMQP/8bExODCAxG0YAlhGDPAEhJYKH8JjKzbAVda9WXR6iM0tRt/9+/f39HRsXnzZhKStLQ0//vK4CpB6kg8srKyWlpanM0k53AIwwQ3LCEBZ/r06TC1zc3NbjupqC/Lk3VwXXDmzBlIhXwLnI+jR49CSPbu3Yvj5+TkLF68eMGCBRAVrzrNSDna2tqqqqrsdjsO4kI8CJzF23AIymmTeW8Mw5gZlpCAExcXd+DAAZsHnVT4Fva9sbHRnyWVuru7KYavYKYEDHptbS18naSkJJs0bQWOQlhYWFRUFKy8wnD39vbC+vf09MCzgTNBcyThKuEIiYmJnqgCdZ35EA4xwwRJhmHcwhIScGCdbdIa6Z50UmVmZpaWlvojIRcuXFi4cKGzb2GaV0lAG2DZ4bK0trY2NDS4yK8eERERHh6OYxYWFnrruNikORxehUOwM87oep8rV664uEb9ofgTe05MCMISEnDQEod+wArDF3HbpZOdnQ1HwavlQxTAV4Ctd7sbipEoIcbgDkrI9xkv4VsxBPHx8dXV1Z6v93716lXUlet9cI1GSUhdXR3cMlzOkiVLli9fTtII8cAt44WwmBCEJUQP5s6dSwk53PZlwWSj2V5eXu6bhJAGuB0R6+zUgUgaT8syeh7g6e7ujo6O1rwYfoLy03x4UbdxcXGRkZFiB5G5C5fJvXBM6MASogcwNwUFBTExMZ70ZaWlpfkcVCcJMVVbWIRDPBwJZpJ5hbt27aJwEYWm8Bd3cPPmzfiMK4IvMjAwIG4QXBA0ESAwqHly5kx1CxgmcLCE6AGMUXZ2dmZmZklJiVttgKktLCysqKjwvPNH0N7eDqHyo6QBAX5VW1ubJxKCynE7r5CGbAWampqaqKgoCAM+UGhq7dq14rMo4ZgxY/bs2QMH5eLFi9SphZuLEhYXF6snyjBM8MESogcwK7DssEd2u722ttZt0pGMjIzt27f7kCoRhmzixIl+lDQgJCcnl5aWerInbLHthuNiFJAxVHtnZ6dN8kXq6+tt0oBmyAY2UiqXo0ePUiHhl0RGRpJ4QDa6u7v3798PFyQ2Nra1tfXAgQOsIkxwwxKiE7Nnz25oaFi8eHF1dbVbCUEDFhIC++VthitISHx8vO+lDAyzZs2CE+ZJ1xy8KMWkFjU0dzJA0DTMCRMmVFZW4l8oH5QDxYYfuXDhQkrZQjW8cuXKUaNGwVOEI0KrRqZKUDjks88+ww7h4eHmXFCSYbSCJUQnli1bVlJSsmnTpqqqqqamJteDXNF0Xbt2LVTE286Q5uZmMwQSFMCGwv3yJBxy4sQJaK3rfUhCKPmYtsD6QyQaGxvxF/cICvHBBx/QV1AFuIa4F3BHaCXjBQsW0FeQHHyL/Q8fPgzhufvuu9PT03Hj8JlC7mZbUJJhNIQlRCdoacKenh60svfu3et2noQPjggt0+TbcKxAM3fuXLfhEJTfkxHJbtei9w3yHqBzkChIBe4RfBHqrYIqoFSUBNMmDTvGfbFJMpafn2+TJB96AxcQO1APGIHrhYTAfTHPgpIMoy0sIfqxaNGihoYGOCKeDLiCuVm8eLFXjghNcDPncrA0Jo16h5wB8227kd/XBQFarzA+Ph7+BJSAvJzly5eTGEMV4FXgc0VFBdRrggQkwSZNGhXOEKq9v78fDge24AiiiYCmw+nTp1NSUubNm3fs2DFWESbIYAnRD5o2CGMEd8STAVcbN26sr6/33BGBi+N2XrdRwLC6zXh/+PBhuGhujWxzc7NNuwwoYqpgV1dXY2Oj8JPghUBOoHn4C21Dsel+we3AtUAhmpqaysvL9+/fb7sxlpp6vXC/IDDt7e0QGByNLvno0aMcGmGCEpYQ/aBxWbBNubm5aJK7HXCF/b2KiKDx63Zet1FQOMR1xnvoJfwA18cR8+e1MsRieiC8DcqmTOFx0gab5BuRY0dzQZYtWwZ/5fLly2gKwLWCQjzzzDPUiwWdsEk9kAA705EzMjJmz56Ne82hESYoYQnRlTVr1uTk5MC9gIR44l54FRHp7u424XAsAYVDnKX/gi2Gm0Kz+VxAo341AWeEQqelpVEeyYMHD1IYA74F9THOnz8f9Ymal+ebwVekc/gJLoc6siAPUCCaYEiJKWln6Fy/xIkTJ6qrqyk0gmOS36PVhTCMgbCE6EpiYmJqaioath66F14NzTp9+nRycrKm5dUSCoc4+3bfvn0RERFuR/2ShGjSX4f6hDWngAfuC9SLJpYLFwHVTvMEY2NjIRjYDgcFu0E2sBt5IeQMUWQL+0AbxEgtOjIcGnwFzwPiUVFRgfvY1dW1ePHiJUuWVFVVcWiEsTosIboCk5GVlVVWVnbs2DEP3QtyRPLy8lzHom3SerGUFdic0BR9Z+GQhoaGRYsWuT0ILDL+atVfh6OheimrFUqF21FaWtrX10edV9hCpYUAYIfi4mLIOXbGHRw1alRJSYl8YDFclujoaPgWIrgCXcEByevCX+xMQ7OgHLj7OMi8efPq6+sDkZeMYXSDJURvli9fDiMC++K5I1JeXg7fZePGjS7MjflXakLh4T04DIeg8DDcEBi3B4Gnhb8TJkzQpEjwQmDlISS0JBeFMWh0L+0A1wG2HversbGxurq6paUFt4PCJJAK3JTPPvuM/t29ezeNKBODquEwyfP209AsNAVmzJhRU1ODX61cuXLatGkcYGcsDUuI3qB5C0u6c+dONGM9dESWLl0Kx4XyajjbZ2BgwG63m7xjZM6cOQ7DIXv37o2JiXHbHqd4CWrPfwmh3FZwjHBSmlIuJhUK5wO7Ueh79erV+DcxMRHCD28DaoFfif4u3EFIAgQGx4Hk4P5C8g8dOgSRwE+GJejScHfgSkJ7kpOTN2/eTAF2yBj25wA7Y1FYQgyApoZAQjyPc6A9S1Omnc1JhISgeRuAwmoJLGZOTo5iIyysJ2OxbFL6E8gk/BV5lnXfgIm/evUqjgM3AoIBu48PkAe4DqQE1JeFzxQhp84uAPWim0VeCEw/dGjUqFGU1IQOvm3bNnEiqA7NOBHCSUH1jIwM6tTC0SihAKsIY0VYQgwAMgBTSB3lHjoiMGcpKSlr1qxxtm5ga2urCZfZUIDCw41QLKgFXcRGmGO3P4fNDQ8Pd5vK1y0rV65csGAB7gIEg/wP6ARqFe4F1S3cEWzBVxS9h9LjTtGvKCIFYaCfQ10oDzz2p0vAEdatW3fhwoXRo0cfOHAA7gvkKj09XQiGTerUOnbsGHVqHTx4EPcOMoMd3Ia7GMZssIQYAOxIZmYm5Vv03BFB23batGnO9Ka/v9/MI3oJEQ6RS0hZWVlWVpYnXXDHjx+fO3fuqVOn/AwejJIQRYL3AJdCWHD4InA1IAnYh+afU/8hTVynjiloGLkp0D/ox+XLl21Spl4Kq+BOQWP27t1Lp8BuFAWB/kFO6NqpUwt3k2aK0DAtqBTnQWGsBUuIMdBMdVguiAe0xJMBVzTTcMOGDWjtqsMGfX19gcg8qDlz5syBnRUqiJY+JMGTVPDwXeB/2KTVR/wvBmVJoThETk4OzHdcXJxN6lWDL2KTTDxYsmQJ1OKZZ55Zvnz51q1bR4wYAVGBgJF+YGf4IrD+UB04HNTrNWbMGCgKbpBcJkkw4MQkJyej9SAmhdBILRQDBaivr8dfzoPCWAuWEGOgsaGFhYVLly6l0IjrAVcELC/0Rh1Xp+FYlhgeCktdVVUl/t25c2dMTIwneb0OHz4MDwY2WsP+OvIecEwIA8oANwLV+8EHHwh/gkZbCX+Coh3kpkBIKPcJqh0f4I7Aw8ClkZBTJxhuLvwMiBBFsEhvoBN33323GM5L0w9TUlJIRbZs2cIqwlgIlhDDWL16NSwOrD8tU7hu3TqRVMMFNTU16rg6taktISGURZHCIYODg6iB2tpaT3544sSJRYsWwXVTB+Q9h5KU0Gd4GNQzBs8ApYI8wCeg6fG08gftj7pFIWnALoqNShZuish9ghsHzaCASmRkJHajaYa4sxAnHB9noUAIft7Z2QmJmjZtmhiIhe2Qq/z8fGyEDtmkiS882JexBCwhhgEDkZCQsHnzZpgPEgZFnNkh2AHuS1paGpquoqGKBq8m3Ts6QInCKBwC8YBj4eGCuKdOnVq4cKHNg1S+brkosXz5cprMjwLQMVGe0tJSeCHQBpoeSHqDf1HhcFlg9OF/YDsEg1SccnaReNOYq8bGxra2NogKXRdl8MUto+kgdH/hTcJZwdnlSeBxWNIbnAUf4uPjWUUY88MSYiQFBQVCOYScuP0VjE59fT2skvBaKAl5YMuqHbNnz6Zp4du3b1+7dq0nP4Fdttvt+AD58aeHh8w6BCAjI4MmbYwaNSosLAyCAasNzwP/UrSc9hcxG+gHtsMBwp3C/eqRwBG2bNlCCRbFOGCan0i/wokglvgXd4qmg4hACEkLJYGvrq4mqRBJtBYvXgwhwYc9e/a4XVqGYQyEJcRI5MoBewrzAUPjtlUOG0rT4kR31oULF6iFbgnQAIcK0qpNzrIuKkD7HVb14MGDbtc0dMGIESPIvUDVpaen0yrocOBgvmHoqRuqsLAQngd2wF0Qg69oH+gBNABagr+ofyo5LsQmBeEhcsKDXLJkCYkNDoiSHzp0aPfu3eTr4Ix33303aQb1XxUXF8tnF1JoBLrS1dWFBwMl4cy+jJlhCTEY2KPs7GxyRCjADlVw29DGPmjAiu4sDwc1mQTqNdqwYUNRUZEnLgWtZrhmzZqqqiq3axq6gJb9QIXD1YD/B+scHR1NzX/hbVAsHXqMD5T7hALmuEHYE2YdwkNBeOg3ikRrhKxcuRK+iHAXcFi6Lvzw2LFjuMxp06aRPwHNoIG82EgnVXdqgc7OThwT9xT6QbEfVhHGnLCEGAPMImxQWVkZjKNNWn8bxgUWJDw83MPU7rCn2Bmq88Mf/tCm3RJMmoCroyUUBQMS4l/qlfLQBUFFidwt/vTqkJeAqsZBYJEhFbD7KCcMOk1BpxENFFTHdnzAdpqXDtmDlohYCCVVzM3NtUlxGtw4WhOX/qXbJ8Ik2H/BggXwe/bu3Yu7RgN5MzIyoE+UK8VhpxbNGoF+rF27llWEMS0sIXoD27Rz5876+np8Xrx4MUwGrI+IiNBMQ4czPxSI7iyKgmgYd6UhwgKF9bdJoRfF6rO0kqALoAHy/Cv4DBfKQ9mD0KKi2tvbNRkyAP8DXgiOiVtAObKgDSgJxUVsUsXSHfnss89efPFFmHvaBzUsgk+4RzRmVyRbxE+gGXAa8BW5KdgB10jOB80uhN6L2YXwM2gIFuU+cdiphe1hYWE4CC4fKsLT1xkTwhKiHzA3MCiwthERETAT8g4rERGhmR8eDvCl7iw0gWNiYmiLwvrD0CvWaKLBSPItMG00Zc8FCtsN0VJMzoCBE/O9Ca2WcKexWIWFhZs2bfIz3gMDDYeDAuPkXowZM4bs9ZIlS7Zt2wYDLXKfVFRUQOxJDGxS5xtFy3EQKCiulxJkYc/GxkbssGLFCtTJhg0bxKpZ+ApqIR/Ri3sKj4qC6thTeCci94m8U4vUAgeh9CfQnpaWFhSPVYQxFSwhAQcGa9euXRCGvr4+WHwxmUCOfGgWGsgwQ54M8LVJ3VnvvPMOjOyIESMc7qCw/jD0ijwoaOQqUk5RpNeTS9MBGouFytEq3jN//nzKKGOTFihU9IwJIYQR7+npWb58OS2QDsnBTUTNQDlocRGaZoi7iZuFz2IondwdFCN6IQDkjtDsQugNZcci76SoqEjsQD+ZN2+emH4oAuyjR49mFWHMBktIAEELGo3ZF198EZ/R8MzOznbWPSUfmgU7gs9onFKo1jUwZzAr8hXFzWP9NQGysXjxYgqH+OPZwKVAAx9HgFuGKoL/ARdB+B806Fb018F8o/4hM6hYkfgE3gB1MOI+QnRpZ2yR+3m07jruQn5+PvwMio2T8wGpJncER6CgOrR87dq18DzgjqBsYgcKp4uZhjSyi1apunLlCqsIYypYQgICTM+WLVtgDiIiIijPq1vLLndEdu/eDSNVXFzsSVx9vIRGBTcXtBQVWusZGRkQEn8OtXPnTngSqFuqUvgWMPQiBm67McOf/hYWFqL+cRNx13DvYO5prh/2p4Tw+C3uju3GysS0xLpNitXjXmC3ixcvyucSolmgcEcoaE8jleGhih3Er8RMQ5IZkiKIBx4q1IlNirf7UyEMowksIRojFw+3I/pp5FJ7e3t3d/eFCxewJTc3Fy1QmKGioiIPM/gGMbQUFY1a9mc4r01mcOF20KgqaADa/rhTtEwhdWHJ7TLUgrShra3NJqXTh9HHFhJsoe6U74QQY8zUcwkduiOU7EQsq64IloiVRfB4kHeC4kFX4AZRnjFO68sYDkuIZngoHtjt5MmTsEotLS3UnMT+06dPX7hw4Zo1a1JTU2l2oedLiQQrIoMWzKvdbvd/kjYqE9W7fPlyEfuBz4Gz0HohNK53zJgx8CSwGz6j/slAx8XFQWxIHsh3GTFiBEpFiUxIUWjeooi3o+TquYQ2R+4I7i+UCTpBMxDlwRJyR8RC63QQFANqhxLiFNiTEzIyxsISogGeiAeauo2NjQcPHqSJIAkJCbAaMEyK6AWsEqXvpR6SUHZEYEbhgsCk0twI/w8Ii0whB/gTNsmNyM/PX7ZsGe4L7DVFnmiYL00qpCxVlMEMsgGNh+rTNBEaByw/OI36tUmOiLw/Sj2XkNyRjo6O9PT08vJyyAZ+qBjjS78SvVjYn8b7kuqIPCh4ljitL2MsLCF+QaOtNmzY4Ew8oC6wUKWlpXA4sM+iRYto/rmzA27cuBFSRFEQckRgesTyEqEDarW5uRl2GR88XNPQLTDTthvhCtpy8eJF3EGY49zc3JUrV1JSXmxBzdPIK+yAe4EfUtQEW0Sk3XZj8BU5NxTzoJUoFf1RYi4hGhAix7sYiwXZEEF1GuNL7ggFS6CjFCzBDign9I92xqlJ5FhFGGNhCfEdGBeYeHygjmzFtzAie/fuPXDggN1uhylBa9eT2X+KKAitMeXhb4MGeGzZ2dl5eXmUjwSNeg3HC6BiaY1CSrZvk+w+jDKNaiP/A06A6MKySQO0IPzkQ8CaozDyVQ4LCgrIm8QRaiQU4fGysjL8K3K8i3XUcQrIBm4uqQvaGXJdoQkrNN9QODEomwiNkIrgX1YRxkBYQnyB8iPBscCLre5ogn2BxcG3CQkJPuTIkzsfsBo0Hola0KFAR0cHyQZFvOGCwDPT5MjwJHA7aMo32vs0kgoOBKUNhjBAA8j/gJBAIX74wx/izsL6wzvBTyhMQtYfNl3cdJp+iIPLw+Nk8RXxc5o5KPwMseQUfkXdVosXLy4pKZG7I/QrCpaQOwKpoFQocGhoDXZ8ZhVhjIIlxDsovWtzczNeY+oZl38rpAUWEC+8b64DrABMVbYEjg+rAZOUn58f9N1ZsMKwvLChqD008FHVlIpRKxcEB0SVwhxTwnYxGZA+YAslNUH9Y5+oqKj29nYICQ3AxQ4w6LihK1euhGuCZgG+xQGpbCh5eHg4CYzC4pM7Qgun0w7CzxCCZJPaDfjVunXrsBv5H4oph3Jxkq9PRfF2VhHGKFhCPEWEPWJiYtQzzF1Li7fAoJSWltICtzBbsBo4L4xasCba6+3t3bdvH83BFL2CaJJHRER4mIrRE8SUcqEW4uzPPPMMPAaaJEg9kGj+DwwMUJoZCpPQZ+gH7LhNGvgA14RuNKw2rLlwL8ixkLsjUMTly5fTDnAxFWEPOgj+ijA7ZKOgoEAx5VAhTngecBXk5tKorQMHDrCKMDrDEuIR9GJfuXLFYdijrq4uJydn9OjRDpOX+IZ8HUPYjosXL+IUMElWDIrARotJfPKkjZSwi1I0Qi1oNC2ZP1htNKtpJrnm5UGVkn7QjBBRyLVr1wrXBKYZRpzOvnr16vj4eNoZhafREIokZvIwhnBHcDloB8Dc0+gsyiRPK0rB2XLojojdRL+WYhCwXJxQPzgaRWXExEPsHB0dHbID+RidYQlxA2wfte/gXmzbtk3hXuDbvLw8em+1nedFKU9EmhOK3MJwGLgA0aCE+Lenp0c+u5tGyhLQWhq77BC4cZBb242EXWhlQyzlFQtJphkhgdBLumUbN27EGUV9wv7i0lAY/IULQvIAK0xT0GG4oS6UwZfSnIgbPWbMGBoiZbsRHle4F2J4LukB6cqWLVsgCfgh7Z+bmwuNoXA6HVaxmzqmItwR6MqmTZvmz5+PR5QeEuyAz9Atn7tSGcZzWEJcQe8t7F1jY6N6JC7MDewCGokBMuuU5kSsYwgDQXPKqJfDZ3dHkc23vb1dfL569Wp3d7f417USKPK3T5AQ/xYWFoqUhZSX0MPiUVMaB6f+Is2h7CP0GS4FSRdMMGpbjMsSPV1iXifJBqVklx+NxkSJlT9sMjcC945GW1CIXh4OoX4tfIahLysrI8dCyIxYrkqxm0N3hIb54q5RgF2oSF9fn5j0HohqZBiCJcQxwvnAm0/58hQ79Pb2UgpuSqsXiDLAiKAMOTk5Ii08NVphU2DgyILDTFPedXIC8C/suFwGbO4W81Ck8lXk8VUkx9Wqm84hMNxoj7///vtPPPHEsWPHaGaf5nVLnoHtRhJMGqQgrhobyQU5efKk7cbiLrDLK1asEImwQH5+Pqqa5meI0brCHbHdcCOoFwteAhoBpAe4QFSpmHWI9sGaNWvKy8vRJpC7HaIbSr4bvsJuOIjaHcGeaOigDKgxoSJ4QrKzs0UmeW2rkWEIlhAHCOfDWWyDdsArHejQJdqkaFpCSETPO9kUypKCRjTUQt6DRIk6FDIAuyP/N6Ay4AOUJQxWFR4PjCDM+le/+tU5c+bAPgZCRcQwKpu0dhZ9IA8DJYE2UxZFqiVaWcQmeYTyGy0mc1DSEXnPkuiPIq2iQXrCcYTeUO4syD8tqE7rJ9KW7du3r169mrISyIWEFiYRHWKok2eeeUbhjtD8VuqaEyoC7xkPKiWW504tJhCwhPw/iHGlKSkpztputFCd5sEPh9BQH9i1lStXyk8H82Tm0Vmir0y+5pV6rUPFalfbtm2bMmUKfb711ltpij5UpKurS8OphZBemm8h3BGbbHrgZ599dvvtt8PgQp5paXShB3g24HzQSGvhfFDCdth69fQOsVIvIJGA64BrFHoAvcSeGzdupEwElP4dWyAtOBe8Hzg6eMwobEMLUmE3uMXQCfyF7+LQHcHDiXqGiqDxgePQkrrcqcUECJaQ/wONULyEeOUcRj4IoR+6pdqGCaO2ZEtLC3WJ6HNeOfK10OWqIF8D0dnqh/IkYPfcc4/8qwcffPDOO+/8+te/js+wsKhSmFqIB30rVARWVUNvj7IfoqEgHyQtVie0ScmSSbFoaXQBFUA+gEreW0VT0OXTO+TjrIRIhIWFkSqIgDn1gNEILtpHSAvADvgJNCAnJ4cWDkEtYTtO8eKLL2ZmZkKY1e4IdK6npwfq0tbWJqa4c6cWEwhYQv4XGpiLt9FFm1d//SAoeyusCc6OQsK+xMXFwbJoElGXj7KVh9NdxNLl4RM0nPETGrGGstFGWsKEgtINDQ2eFKm2thZXBzPqUEW0ne6Asm3dunVwcBBeBf5dsGCBvCZF/itA4Rm4IyQ26gFX8t4qypkopnfIwx42SYGEbAghIT2ACImeK7mQzJgxA+4RHBpybuhfHE2cAioF5cZDS+4IXBzhjsAFsUlr1NNFiSV1xeLtmtQkw7CE/N/AXPx1MQPcKP0gaHwOzA08EuqHEV8p4uFqXA+sioiIgFkR/8rjKBRLR3sWDVicRQw6kgPrCfMXExPjZ/MW7sgLL7zw+OOPw9g999xzYjupyGOPPab5pDkhJLDpkDrc2dWrVysCBjC1qARYalq8HUKiTo9okzQeR5A7ECLsAb2hMLjoEKP7KBcSiBDpgVpISDmgzXCOFUJCUTH6Ify/48ePCw+J8kLieSYhEddCY7rICQvZRQQYbQl1CREDc110XtkkQ2mgfghggGiQqO3GLA3F5AyHwOz6M7AKO6MBu3DhQjKatPir7cakbvgfWoWFIBU0HADNeeHQ2CQVefbZZ5966qlATL0WNh1uEOST7LX8SZBbako7j/qn9Ij4LKYNyp0M0TeliJarhaSiokJ4G86EhFwc/AoaBmcU5XQmJM3NzRB74SEtX75c3tSw3cgzDynCbq2trbh33KnF+ElISwhl9HPdeWWTbGVaWprh+qGAelH06ZFA2xxNb5geWLcNGzaI7fBgXEuv55w4cQL1bLfb0aB+4403sEWuIhMnTgycitikypTba5CbmyufQii31GTi8S0NtxXDq+iOCCdDDM9VuBRyIYEUoT7xFZwVmyQSMOuoB7mQkA7hRHv27EGdZGZmwvqj2l0ICbkjUVFRDi+Wks+jTcCdWoz/hK6EeDiwSsz/wG6BKwzOMjAwQGFqGqTruvfJJpvjHR0dPWrUqMjISPwNnDmgVjaAnYLrQ2fUapzotWvX8vPz8/Ly0LRHbf/tb387cuSIzYmKyIc4awuukew1rhGeEJrqOBfa8qJWxYhq0Q2Fb6mLSXRhKYREjKpyJiSiYoVI4Di0iIB8UBYVjOapkLcEkYAD6kxIaCQ3NN7hlVKbgDu1GP8JUQmhKdBuXx5aqy4Q8z9oMgRsMRwgIRUU1RDRCEXvkwKaVS4C4MI5oGV0oStoaQZCUchUeb7/+++/f+edd7reB4W/6aabaAonzGhSUhIMtAsVwe0LqEdI1wipqK2tJf9A7pTI+77Ii4XXAuGHcRfhDYWQQGDmzp0LvRG+jnA7xLxREgnSJ2q14LCrV6/GYennNCgLx0RrBqfG44F2BvQGzwCNJKbzkpDYpFXiFaOo5XCnFqMJISchUIWUlBQ0wdxmJcGe8+bNw1uKnTV5u2gFw7a2tuPHjw8NDYkl02ELyOJ4dTS1HafoCKTl4sWL1dXVJCqQJdgjGGX9Z5bRQC9YXlS1CxWBgkItUDNiIgWNzsIFYvutt96amZkpdhYqYruRNyxwUO8WoNy95JQsWLCAOu7Et+Q94CGBEcdVHD58WC0kZPRFFxluxwcffCDvm6LpJrYb+gTw7aFDh1APeFzhVaAy5apDITFySvA4wR+tr6+nXG10XpvUvKDMBS7gTi3GT0JLQkgV+vv7PZnznJeXR3v6qR+kHDT7GrIxZ86c8vJyRWJB2410thAA4Vjg7H19fc4OKwZikdcCQ0AtUGEFcLSTJ0/igCQndrsdNk5YQB0oKyuD+btw4YILFbl27drTTz+N3eSlgrTDP4NBfPLJJ3fs2AHZQKWJb/Hv97//fepX1Cc6RdMD6T5CA9LS0uTLUArvoaKignIW4MmBioueLgq2k9GHGkFjIBi4ZLgOcBdIBiiojp+LZo04rHh48BM8G6hV6uyi8WOkN3TYKgloCYVqmpubcUC3V8edWow/hJCE4F1FawvtNU/0Iz8/n/JD+NN4p2Ym3mRaNZ2SYYhvKUkJbCUEQ6SxoggHhTegDRThcHhw0ZGFy4GrJDqyIC3Ui4Xfku2joatkiXBRVBjR7A0QHR0dsHpwsHDJkO1//dd/RVWMHDlSsdvzzz8PFVEMHLJJMzAaGhp+//vfU1QZW+QqQp/1VBGbbDgcrW6CZwkbMzIyaIgaxcaBWPAYN6KlpQWXhnsqZpbQHSGnRIgBdB1b8EOFPMhPSncQjgI1REgt6MiJN8BB8ERBS8SoBw+bC9ypxfhMqEiIiIp7EtWA6cfbiEalbw126kPHazw0NITGnSLRFiwFrD/sI3kY1NEEw4FGq1dype5zEDF5WAEyrzAxs2fPhpyIrg8qG8SMkrhQ97oP1+iWzZs349Lo4LSsHlrEChWBNdy9ezfK4/COwJ4mJSU98cQTK1asoMtxqCKQWJ3Xc8RtEmoBew0HAs9Veno6SguLT9YcLiBJgk26TJoTKjqshFNCwrBp0yZyMqAH+AqPB+kTlF74OkJL6MhtbW3QJzoyvsVv4e4ILYGs3n333XDXvFIC7tRifCAkJMQr/cDOeNth+n1IKCRWNrTb7fI0eTZJOWBu6uvroSuw7Gi9ah7upgnVsCDUFwE/AMbo4MGDsLPUi0WdKvIe/NjYWBh6f1LHOwSnhl9FyW5tUiPXoYo8/fTTOLuziBTp9x/+8IennnoKnooLFTFqPUdhr+nmohrxjEGzye6re6JKJHD3oTcUnFc7GfAAsAPEA/7lxYsX8dzCK5VriRg2ZrsxKANy8s477+CHoq8SskouoLdXxJ1ajLcEv4SQfuDV8qTHAxpAYuND9wilSMEHWiWCxEO0+uFzwDSgbU5tVR8uxFsoLkJrYMh7sajvRYxepdTxMOVwm7QKuctdEAK1AflEg12oyAsvvABhgBfiyQG3bNlik9TitttukyfaIhWhlriBeScVWiLsPqVOESJBGR5h62HfRTiERmTJJ42S9lP3Jp6ZK1euvPjii6IdEBcXJwZxUaOBfkV5zHB28mkU9e853KnFeEWQS4hX+gHQUrZJHS9enUUsnC5fXASGgJbgFlZbH+VQI2/qVlRUUEc5Dd0RMwlyc3Mp/6vDxVG8QuGCyIsBk0TLFELYduzYgcK4qBPFrHtSkW3btj377LMTJ04U26EiH3/8seEqQggtoXgJLZYs7L7wHkRnJgy0TeqGwg6ibSG03yaTE/gZaIVQCMQm66KE/NP9wl/6Iaw/JIRmlvgMd2oxHhLMEuKtfvi2Xrd6cRExSRjvuYHr1KoRIV84TIWFhWIMKCV0gukpKCiAXROZAX0DauSsCYwmM6nIv/zLv2Af112FahEiFXnqqacUKgLjS+O+bCZQEULES8gFhOOF4uF5gFFGaeXDHMg1Qc2j1U8jHeTCoBhiRz1XlCCZXBPbjSxnEyZMoC4sHApNAf8dSu7UYjwhaCXEW/3wbb1uyq0tprjTvDAcB/bR2XJVZoCaw5TMQyz8Tuuz+mkyqAksUv+qQfVmZmbidG6byeXl5eqNqN6zZ8+qVYS6EE2lIoQ8DE7DpaAicE3mzp1Lnoc8sIHmS1tbG24KHA4aWRcVFSWyAAg/Q358GgveI0FdWBAqrcYXKDq1HObZZEKc4JQQb/UD+5P19Nz6iPy+ws+AnMAswh0xlefhAmoLk0ci1rcQJqO7u9vb5LtQUDSBIT8uDA32QfMZ+7iWauoNc/gVWvRw+1yoiD9p8AMHapIq3CabZIrqwgMzZ84cyAmUW8iJmNNDg8JtUs8VLhaioshkQ9WIf+mZx27edsO6RXRqTZs2jRYm0fb4jKUJQgkR46881A8KoePd8zyELqYokqtBa1WhAWhyf18sEyKfDC8W0YNs1NTUVFdXk8lAneAa6+vrPW94QrNR7a5rYMWKFW73sUm9YREREQ5nVo4cOdK1iiQnJwduQXtNkAfPqW+Kerpo5inJidAbm3TjyM/AdYkJQHa7fcaMGZATXDXcPlrtJkArMVOnFtpMcJtcr4nAhBrBJiHyrFYe/iQlJcXmTQhdMcWd+rISEhLwGpvQzaeofktLi9oco8ywthTFFUsViRVSu7q6IAloeHoYTV25ciXViYt9IFRoU4tFD52BKoUeQ55hSR3uIFSkrKxMvkSVTVKR8vLyQCy6HiDko6pIKlDhpIVz584Vuc7kt0CeyKChoYFqKdCWnRZMhLyhbCdOnPCqbcEEMUElIWTcR48e7XlbLD8/n4yah/uTw2GTso/g7/z58/Fzczof1EMF5YAMZGVl3XnnnXfccccXv/jFP//5z2fPnv3tb38LQ0CLpFJQXawHLlZIRTV6GBqhtJWuJ/NTN5fbSC/MKEqF3VzrllARxUKHNklFfvCDH1hIRQQkFcI7odCIGBE+e/ZsCo3AduNbPLEHDx6kqInmM3ucAZ8VBcArwJ1aDBFUEgJ751VWq6amJpqF7qGhkU9RhEGkhdbxnpvNTokhYbRE69e+9rW//OUvf/3rX/EX+oEdvvnNb06cOPH+++9ft27dkSNHXnrpJTQq0XiHgRArpFIvlgiNwFqVlpaq7RRkG9V+4MCB2tpa1wYF54K6y5cbUYNaxalhLl3vRkBF4Cf927/9m1pFaLlcK6qIgLwTERqh/i5KvEg72O32zMxMRdYcfQqG5587tRgieCQEDeHjx497bjLEQlIezkKXd5HB0pGWQEJMNfFKDAmDALz99tuTJk36q4SLn6ANO2PGDFo9BW3eyspK6IToxUJ9on5gLFasWEEzEFFplCMSFQi3g0YQuB1+BrWGzGA3F9WFGsZJ8QFm0W2tnjp1CtoGsfz617/+m9/8xtmi65ZWEYF8LBbNOKEEObQuvZi4rmd5uFOLIYJEQrwdkgtrBR/C84Wk5F1ksIMwo3PnzvVztXBtodwqZNBfffXVhx566LPPPoPb4clvYXDhr3zjG9+gnE6wDrAIlJJEmGCagUhL0g4NDdEPIyIiFHlcnJUNNea2bwpyDmFwm9ryD3/4w/PPP//zn/8cCrdt2zaYVDhSv//9752pCG50gILMhiBmnAgtwTNME0p01hLq1ALcqRXKBIOE0JDcoqIiz4fSepXIXb5wCM6FJrnZFsGlsAdKCIP+1FNPQTxcex4OgW8ByamoqEDrEjWJmuns7IRvJ1RE3hBGnXi+xgmqyyZbFMsh+fn5bnvDrl27hh127NgBz2PTpk2U6QSF+cpXvpKdnf3ss8/iGYBsiP2FigRouVxjMYOW4CxwTPFecKdWyGJ5CaEhuSkpKZ4HtNFa9yqRuxh/RT31ptIPEfagdLawkn/72998PtqDDz544cIF+BliORO6UkV3kFfmCSWENogVpRxCQSnX83Igk3CSII1PPPEEDJbi23Hjxj366KO4reQnie2kItgSlCpCGKsltFwNvEzu1ApNLC8hMA3h4eHqBSecAYuGFiuaqx763WKsKqwPrT9qEv2Qhz3eeeedqKioESNG+H/YJUuWwPnAkcVlwh51dXXBUvgQ+IHAp6enK1aUUoALgQGKiYlx1ql4+PBhCMPAwAB2g3jIw+Zy7r//fvylJ0GhIhs3boRzFsQqQii0BAZdBy2htXV5pFbIYm0Jyc/P92oIFiwa3Ai43h66LGLhKTSsvNWqwCHCHqNGjUKj77vf/e5NN92k4fH/6Z/+aefOnWL9VJGqHUBdvDoUpPrKlSuuK811CP3pp5+GeHznO9+Bs/XVr37V9emcqYhYLjfoVYQgLbHJVswUWkLJgzU8V3d3NzkiPFIrNLGwhFDvh1dZrSgkTulR3UILT1HvPPkiaIwbbn1E2GP16tVQOG3Fg0B9fuUrX6moqBBWAFcNEw9LgTN6bhrg8NGYaReVRqktXdxEu92OK50yZYqHJ3WrInCJjh496uHRrI5iPRLSEg2XQEZrprm5WdQzj9QKQawqIWJIruchdHmXlNudYf5SU1PRmKJ0hMIX+f/ae++wqs50f3/NuZKJPYgZjS0oGDVhRjSgUVSs2CZolMGoZ4wNjRpUFMEWu1gQrGA5ooKKESxEQVEpChY0QcEYT9SIASuiINJiTiaZ7+e3nnH9lrux2ezOc//BtVl77bVX2+/9Put5S9X2ukpIaQ8c+PLly9VNiKsX2rdvf+TIEbktUMRv2rQJ50T7auzYsWM1D8dL7ejoJKtbB29p7w9CnUUQxGDPExISEMPpMJ+YRaPsEpyfqrsEZxIbURhEQP5Qizob6eMIGDPFIhUiddHQskmuUMlWv/DTkCFDUF1FGSo1SDXh410p7YE44Ny5cyhSDRF8yPnrX/8KV+HY5bpFWXD06FGI4cqVKxVqGPEKQiUNM0qRpOEYQzzxgEUKCgpgQRwITSiCchP//v7777Vq1VKYiaRaoUeXYAs0s73yzUAPtVDLwSVG0Lx06VIWibVikQqRmthqPyoJzWWrzX0sdRmhamxgYKBQUYNUwyGlPerVq7d3797+/fsbWh4EDl8Qz5tCwIFzgrewS5qTSdIjLHVxG0naxcVFy4eKOoDSEBbBbvz888+nTp2CPOAS1Jd3795toG+0LKroEuoHiptBXTyH3ybqBzYiLBIrxvIUUqnnUYIsZNGyJRWNkkJpD/y6KB1ikhQIpT0KCwtxyDNmzDCOPDSD87Bs2TIfHx8NkzBSmwXEcOoKF7oigna90KsCwkf8PXToUJ8+ffr161ejRg3DfZflooNL5CONariC7du3z8rKiomJ+eqrrxBGs0isEgtTCKUlKpVCR1lGIYs2K69cuZLG4aDyEfc9asrGv+OltMfIkSPx8zN5Dl8Oypr169fLW/0qgBNev359da2wqPTJzs7GSTZC97cuXbqkpqaiKDT0F1kBcpfQXIoeHh7KLkHNBjE9LnGFI8fk5ORQxg5bxt3CIrFKLEkhlJaobAod8tAyZIGfFixYAD/R0xv8kCiLXqWdriRS2gP7cOLEiQ8//NAcgg8F8PtHQSC1+pUDB2se+Rj+oCZYZjgrFEPgstLkV/jF4UchucTZ2Znmv/L398cvpcLfVHJyMmpC8s2ySKwPS1IIblzUfQyXQlfwU2hoqIODg9Gy6FLao06dOtu2bevTp48J5fHy5UsN7+IU4fePE6uQEaFx2jWMfCw14eWCwyKAJBRcQssRXuBf/DQ0WIRGmpHGFZZgkVgZFqMQFE8UE2ifQpda5Va4spRClz+c2blzp7wOZVAo7VFQUACNTZ482eSRB81PpSFQwOnatWuXXCE0+ouGFAjNKVKpIJIxE5RdQm7A5cZFV3YJzcOmIYnIIrEaLEYhe/bscXd31zImoMHYqVWuNutLKXRpCX4nhYWFynUovSOlPTw9PVW2jzQJP/zwg4uLi4YVcGZQRlBVVJC1z1GXApH8YSbDwzC6UaFLUHWj+1mbWJNFYgVYjELokZQ2a1ZYnCmgkEInjh07hl+FQQt0Ke3x8ccfx8TEtGnTxuTBhwRsumbNGg0r4FzBMWlpaaQQzSMfsz+sD3UuEcQBBSo1DxuLxKKxDIWgqi6ILf21WVneKlebLdPje4WHNikpKTNnztRtbytESnvUqlVr/fr1bm5u5iMPABOUlZVVGIENHTo0NjZWqGjkY/aHdaPgEpoyGfdGZTXAIrFQLEMhhDZKQIGFkAKVIG0GI1H3+B7Ls7OzUbLrvq/qobTHs2fPRowYMW7cOLOSBygvL0eNMjAwsMKzjfMD+9K0uHCwSsGzP6oPkkuqogEWicVhSQqpkMrOXajueRcMJFRyVgxtkNIeHh4eKHbr1q2r3+3rhd27d7/77rvaDCFFcRsORN3kweyP6knVNcAisSAsSSFS8lYlNPu39nMXaujlDoW4u7tXaV9fR0p7uLi4REREODg46GVuD70THh7+7bffaujVIQcHJYhTrysb4sWLF4jtIEv2R7WFRVJNsCSF4AZSpxBpFCwtJwKheEXd43upV23VkdIeNWvWXLNmjaurq142WymKi4svXLjwww8//PHHHxcvXmzSpAnijEaNGrVs2VL+uG/79u3JyclaxnDUZkHlIFfU/zwjIyM0NNQMB8QtLy839S5UI1gkVo8lKQSlksr5KuCPnj17Ojs7a1nhlbqMqBMSFEKz6FQRSnvk5+ePGDHi888/r/oGK0t6evrWrVsp6Q1h1KpVCz/IGyI4xrKysmbNmvXv379jx47wR25urpad/qQhkpTnMcS5HTp0aHZ2ttn2H0TwZKAsF6MOFokVY0kKQamEu8fJyUl+60ijKGo55iutb6AxxiXkaQ9UxuvUqWO471IJoo3AwEBEFY6Ojr6+vu3bt1de5/79+1hhpwjiiQqHPJJQN8QejnrIkCF4gfCOpz5lFGCRWCWWpBDcK6mpqbh12rVrR4UdVYfr16+v/WymNOqi4cYYV057GOiL1AExQB7h4eGQx/Lly5s3b65uzdu3b3/33Xe2traVmhdIyiEp+IZyUdia9ipiqiEsEivDkhQCcOsUFRX17NmTun1oM+K0nAoHAawi2L4J0x4Q6pYtW7ADb7zxhrrIg4A84Jj8/HzI5ssvv9T+bMAfhw8fVpYENb6CNavDzORM1WGRWA0WphBB7KYOc3h6euK1yuqwOqSBeA1RR5ZyyBMnTjRJ2mP//v1LlizJy8sbMGCAh4eHutUKCgp27dp148YNRGPBwcGVmsqXPKHQ8Vh+4GvXrmV/MNrDIrECLE8hKKRQEe7QoYMg9qPW0geVmmvdxsYmJydH+12ifH7Dhg1N8uTq4sWLiH5Q/cc++Pn51apVS+Vq5eXlcXFxCQkJiBXOnTtX2bHWyR8KAqYDLywsNM/GV4xFwCKxaCxPIYJ4xzg7O6Pw0tIfKgfiVeb8+fObNm1KTk5GmSiI4Y6trW2fPn1UjkUq3zj5Y/369UZOm9OkiogqKkx74KCOHDny1ltv6dZQip5fKcQf1C8dp0gHIemLlJSUxMTEf/3rXxCkOncyFgGLxEKxSIVUFho1C6hbAWWxt7c3CiN3d3dYxM7ODmUlqti5ubk0fhwKSlTwVaYNvLy8atasaWR/FBcXh4eHo+5vuLQHQZ0EadouyR9YiFN68OBBnC78NcnDqxs3bkRFRWVmZmJPoLfg4ODZs2ezRSwdFonFYf0KoYF4NaTQ6WlM/fr1FWrT3URw80EwqLyHiERGRsqbq6IUg3giIiKM6Q8czurVq2EFw6U9CPkU2ZI/qOUuAjU4ScuOnPoFBw4p4mJBYBQYTZs2DVeQLWI1sEgsCCtXSIUpdCoQnZ2dNdSmcTuirMSNiBIKRTZK5B07dtDK06dPxxKj5T8uXbq0bt06FOgoMf39/Q2U9iBg1vHjxz9//lzuj4CAgLVr1+J4EZwZ/+FVWVnZgQMHDh06hB2QHxd2j84JLLJo0SIj7xVjIFgkFoE1K6TCFDpW6N69u5bjOOF2jImJgZOwTSgnNjYWVWBUxvGvvndcBQ8ePNi0aRNcaOi0B0GRmb29/ZUrV0iWZJSMjAy5QY0J5IHjevPNN1Uel2QRhInGuSKMcWCRmDlWq5AKU+hUSlZ2HMBPPvkkMzPT09OTSliEII0aNdLTLqumuLh479692EmUngZNe0hQJ0G5KmgeU1tbW5N0O09JScEuvXz5cu7cuRqOiy1ixbBIzBarVQj1QkclWuW75A+YQIdxZHEvJiUl+fv7o4QdOXJklfdUE99888369eufPXtm6LQHAe/ScUl5jvPnz8+cOdOEwQd+5yUlJTA9fvwVHhcscvToUUSWeM0WsT5YJGaIdSpk0qRJ1IhIZZFXFX8Q2Cw+26JFC9TN8/LyAgIC9J5Ox/6HhoaiBMeuzpkzx6BpDwLfNXbsWHiXQg3oBCJZu3atqYIPonPnziEhIdr3BsUZoLHUBLaIlcIiMSusUCGaB3Kvuj8kUE93c3NDsTt8+HBfX99+/fpVcYPE48ePt23bFhMTY5y0h/B6m+bw8HD8wCjlU1hYaPI+54sWLarsaAJ0KsgiXbp0kb8FQepx3xgTwiIxE6xNISj7cDeom4dVj/4gUOdFuIDaOsp6hALQiZOTk85bKykpiY6OjoyM/POf/2yctIc0KKTUxglL4ELoxFTNrvSCZJGysjJaAnmcPn364sWLCNd0ftDHmBssEpNjVQqRmmCpHGxD7/4gUHwHBQX5+PigIo+/KKF0E8mJEye2bt1aUFBgnLSHXB4UxLx48YLa7Nra2pqqz4cekcciEDPkIR2pqXeN0TMsEhNiPQqhgUbUTTxlIH9I4BZEJZemCSGRDBw4UMtHW5mZmSjKL1++jD2cO3euodMeOBWbN28meUhjW4WFhS1atMgcnlzpERQBRUVFuBxPnjxheVg9LBKTYCUKoX7U6iaequy0hjqDYp1EsmfPnuXLlyNcGDRoUP/+/dU1/M3Ly4uIiPjmm2+Mk/aIioqKjIykh1TSdmhqxezsbHd390olri0CikLw1zqkyFQIi8TIWIlCvLy8VM7DKsh6yRlumikFaGQU3IKo4+/cuRP1/V69emGJq6ur1HCrtLQ0Njb2wIEDsIKh0x7x8fHHjh07fPgwggycKCmCkaZWVOjsbU3gdPEQwtUQFonRsAaFaG7CGxcXh6ITZaWR66G4BYNEqARHkIGFcAlsAZHs3r37+fPnhkt7ICyDFSRzuLi44AxIlXG5PPgJD2OtsEiMgMUrROU8SMr4+PjY2NiY5Np/IrJ27Voq0yMjI2kw+Y4dO9aqVev+/fvKz690S3uQNnAqYFPoAUvIHLCUpB+WB1PdYJEYFMtWSFhYmPI8SMq4u7u3aNFi+vTp0qTrxgfVf3IJ7sXr16+npaWlpqYeP3587969eLdly5Z2dnYNRH755ZcK0x6wBTaCF9euXcNrOANxGJkJ2kCsg4Pt3r27PPCyUHkUFRWZehcYa4BFYiAsWCGxsbEZGRlaloa49pmZmT179tR+okPD8TcRekZ/796970WysrJQXB4+fJjWKSsr+6eIICpQEGf5zc7OVtgUfGBvb9++ffshQ4Y4OTmpjFekhLllyYMYM2aMOVwyxjpgkegdC1aI9v4gkpKS+vbtayYWkXhPRKEjJCIMxBb0OlcEL7DniKJsbGxoOQ5Bc3YHW8D5Wb9+PbW2stAb/ddffzW3S8ZYOiwSPWKpCkHlNDExMTU1VfvLhgLXHCxy/vz5ayIpKSn4d8OGDcod6eX7pkNDKeo2KDXBioiIsNzWVt7e3kePHmWLMHqHRaIXLFUh8r7H2vf2gEVQK+/evfv48eOhE+O00aJHVWlpaVlZWZTldnBw+Oijj2g2DprDqir9zOXEx8dv2rQJ32JrazthwgQfHx9LH8yjZs2as2fPxvkZOnSoNHkJw+gLFkkVsVSFCLpahHj+/DnCEQNZhHLd5Izk5GTKcru7u7dv355S+lSsr1y5UhCHERw7dmyHDh38/Px0HlOEpubdtWtXdna2i4sLXiOysZrStlatWmQRw10ypprDItEZC1aIILOIk5NTpXqQIQJAVV2PRRKcgVAjNTU1MzMzIyNDEEON3r17L1u2zM3NTcMTmG7dut25c4fmdIqNjUWQVKmHTlFRUUePHj148CDCDk9PT2zBKp/2wCIIHNesWePv72/oIQaYaguLRAcsWyGCzCKV7fbh5eWFEEFniyh3wkAh7uzsPHToUGigwly3AjQ3u7e3d/fu3VFKQieaP07jXEndBq0s7FBJs2bN5syZg6ANFzooKMjUu8NYLSySSmHxChFef6Kl/XVq3779woULe/bsCZecPn1am49QJhyhxtWrV6l9LXXCGDNmDIr+KmYdaKBGRBXTp0/fuXNnZGSkcpr93r17oaGhR44coRa6fn5+OGpLz3ZoDyxCo0AOHjzYchsIMBYBi0RLrEEhgq4WkWbbHj58uMpZXeGM3NxcaEMhEz5z5kx1nTC0gZ564atVHgjMgUDEw8NDmgAK5oiLi4uIiMjIyLDuB1YV0qVLl8zMzLFjx965c8fU+8JYPyySCjGGQqiDguaUgM5bDgsLo8EHcVVQ3OtsERsbG4QU9evXp+UkDAJFOVaQZ8J12E+VT71UzsxKs+p+/vnnlGa3t7eXzIH7z1QT0JoPn332GRQbHx/Pp4IxDiwSDRhWIVTEh4SEFBYWohDUY9N++ZZRJad8xvz583NycnSwyN27d1EkUQ8+gjp7U78/3fZQ3v9Dh6deNB9i3759YTVrHUZXNxo0aODo6Agfs0IYY8IiUYkBFUKzGP3222/Dhg3r3bt3YGCgvjqI0YgdBQUF48eP79ix45QpU1DUfvfdd8Kr1r1aWgSlPBXNFMRUca/U9f/ATuaIaJlxkcBewR84aewPBZo3b44bydLnVWQsERaJAgZRCApTOCM/Px/y8PDwqF27tiB2g8BvvoodxFDoz5w5MyMj47PPPpszZ07dunWx0NfXd8mSJZMmTSJ/aGkRlEELFiyYOHFiVRqJYn8q7P8hiMcOhej8LdUTGkdS5RyO9+/fHzRokNH3iGH+A4tEwlAKyc7Obt269YgRI6SFEAlZROd2tP369UPtHlXy1NTUJk2aCOIwWYh1UI43bdo0IiJCeOUPySIVfsuOHTsq1aeEMuHXrl07c+ZMpfp/MJUFbsY906xZM+W3nj59amdnZ/xdYhg5LBLBoA+ynjx5smnTJtTHpSW6WQRCwnYEcZrYr7/+2sXFBa8fPXq0ZcuW6Ojohg0b9ujRo0GDBlgNPhBet8iYMWP69OmjYeP79u3T3KdE6mouDagu9f/A9VYYUJ3RI6gT0LVW4Pbt2whwNUzVxTDGpJqLxIAKQYE+fPhwvFCwiK+v75w5c7SxiJQzr1u3Lv4OHjwYC0tKSiCP8PBwbMrV1fXdd9/97bffrl69mpOTg5qpskWwhAZLV4nUjuvo0aNDhgzBFmgGDspeSOOroyzr0KEDhGTCGUeqFfHx8QjyENspvxUXF4fLUX16wzAWQbUViQEV8v777wcGBi5YsEB43SItW7Zcs2ZNhRahTnZ//PHH+PHjcUJhEciDRoIqKyujQgTyuHXrFqql0Ak55tixY35+flIHZlySoqIiaYB0lSAqghgoYJKCDEEcXB24ublVJZtNQQwimOfPn+u8keoGThrqGbjEyk+xcK1v3LghiLEpW4QxN6qhSAzbqJdynpotQi2p5Jw/f37s2LGo/nt7e0+dOpVy5nADSvlHjx61bt3a3t7+zTffRCGCiAHymDZtGjkGq1GkAos4OTnReY+JialwP2k+QX0dtfJ4WSgN8aJfv37wHAcxFYKaR15e3uTJk5XfQgUCN0BBQQEqE9wiizFPqpVIDN61sEKLSC2pBLHwRemfmJg4cOBAFBZSznzu3Lm5ubktWrQYMGAA5IHyBfJALCJvlyVBFqls75CqoM14WTg0hFMId1A+ctmnAVQg1q5dO3HixAYNGii8hdpAaWkpbhjUJ7iFG2PmVBORGKN3umQRaEOeBZUsgtd0mnbs2NGtWzcpZw7GjRtHDa4gj1q1aqH6+eOPP+bn50MeCFDIMcrAIg8fPjSoRSrbcxAiQbxFfWVgR4ueBspwILIcMmRIjx49unTpovAWTvXJkydxTevXr1+jRg2eU52xCKxeJEYaI0uySO3atXv37i0th0VwRmbPng152NnZSTlzCcgDYUfbtm3x+vLlyxADSt6NGzeqbKsjZ8qUKfq1iIaeg9rnS7788ktIVPsReasVCOY8PT3r1avn5eWl8NaDBw/Cw8NdXV1x3X///fdHjx7BNCbZSYbRASsWifGGWYRFbt++vXbtWryWW8TR0RGFKZZ37txZwR8A5wt/jxw58ttvv8Ex8gClQuiz1DtEIdXx/PlzaTgsDWjZc7BS0Ii88fHxiFfUjchbPZk4cSJCzCVLlih0JywvL0fc1qBBg08//VQQrx2MgvNvot1kGB2xSpEYdaReX1/fkpISZYvQa1pO5b4cetLVqVMnZcFUCG0NhbU0sAr+UnJbZUtfnWeOqizQxt27d1Fo0sS3KscJrlYEBAScOHEC11o5BRIcHPz06VP8VP785z//8ccfV65csbW1Ze8yFoqVicTYg70vXLhQeGULlRb54IMPFM5F3bp1lb2iPfRZaXgulNRJSUl9+/ZFSSSYtOcgthwTE0PNz+zt7WGpSk28aE0gJsOlx49BuRUvojT4Y9asWTVr1vz9999/+eUXCL5GjRq4cNVcuoxFYzUiMcF8IZJF6tSpg9hCWk4WWbJkCZyhQ8ChAZzihw8fKlsEwqAuIybsOUgj8gYGBvr4+Bw9epQmCDHmDpice/fu4czjEsirFER6ejqEMWHChKZNm8IfgtivEC6BSGAdc3gQzDBVwQpEYpopp8giwcHBa9asadmypbScChE/Pz/hVdtcfbFp0yaUU8oWuSti2vosvj0oKGj06NHjx4+3s7OrVq1+pRQ6QjGFtx48eLB///4ePXp07tyZ/JGdnX3x4kWcJWoOxwphrAOLFonJZi2ERUpKSubMmaNskZ9//lnvFkFkExkZSRbJzMzEGUfBvWvXLvyr87CP+oVa/a5cuTIkJCQ2Nnb9+vXVodWvv7//jz/+iNtAZQr9L3/5yz/+8Q9a8vLlSxoT09HR8dGjR1lZWabYX4YxFBYqElNOfLto0aLJkycrW2TChAllZWWGswiqveQMacpCM7GIII62gmsvtfq17mFRwsLCYIWJEycqp0AOHjz49OnTuXPnQi1//PEHloSHh+M1jf2MwJEb9TJWicWJxJQKqVOnzrZt21RahPqxG84ikjPM0CLU6peGCCssLBw6dKip98ggnD9/3sfHZ8CAAcq9CFNSUlJTU2fNmtW8eXN6hIWzkZubixNCSfUHDx4gHDHFXjOMMbAgkZhSIYIWFlm+fHkbEX19IywSGhqKOqzZWuTevXtxcXFHjx6lnihWOTHG9evXcQlcXFxoLGc5165d27dvH5Z36NCB/HHp0qVz585B/E2aNKFGveXl5dyol7F6LEIkJlaI8LpFdu/eTVMcEmQRHDnKFD1aBCURTXSobBF/f/+qTGJYFeLj49PS0o4cOZKdnW1ra+vp6YmjRkFpcqXpnRcvXiC0UpdCDw8P79OnDwRDz69glJ07d44YMaJTp05kFIRo7u7u1ndaGEYlZi4S0ytEkFlk/vz5K1euVLBIaWmpHi0in6sKxZOyRYRXE40YAeqSkpqaevDgQUFsWzxs2LDBgwdbcSId/sA5LykpWbRokXIKHQHiu+++K93cBQUF8IebmxuuC/kjIyPj2bNniYmJPNg7U60wW5GYXiE//fTT+++/TxZBpVvZIjNmzKAkcxUtIp+riqYbQQmF4luKPIxjEUkbNGiKFHCoHJzR+vDy8lLXBCs4OBh/g4KCatSoQcKAUf7yl7/g/NA6L1++RJSGC/Ttt9/GxcVV256YTLXFDEVieoUMHz4cVe+FCxfCItQ+R8Ei0nS5OltEPleVk5OTg4ODNFeVjY0NRQAKFsnMzDx8+LC+ynRlbfTp06caTrc+adKkixcvwh/KTbAiIiIQXixfvhyXm/xx4MCB/Pz8gIAAyIaW4AriNfUJRQRpggNgGDPArERieoUI4iiKgthTBOFIhRZJSUlRmCBEMyrnqkJFGC9orqqMjAwUbcLrFhk/fnyHDh10HnREeQYRGta3GmpDAicZFxcxpcpRTHAVNmzY0Lx5c0qBXLhw4fjx4/gIVqYlcPDNmzdhlJo1a8LBPF8IU80xE5GYhUIQhWhvkTFjxqDE0cYiynNVFRQUYKHCXFW9evWaNWvWunXrEKCQMFDEJyUlhYWF+fj4rF+/fubMmR4eHpojEmmsraysrKtXr9IMIjSsr7oZRKoV5A9cVuXGuLia1ITXzs6ObHH//v09e/bguri6ulL8cefOnejoaC8vryZNmtBg7zirJjgMhjEzTC4Ss1DIJ5984uzsvGDBAvwdNGiQZJGdO3fKJzrU3iLwBASgcq6qgQMHwivSXFVSgkQQNSBt4e2336agJzQ0dNGiRXAJhRFQgvyLIIyioiKKM4RXY21BOSgorTglXlkkfyh3AYmPj4c/Zs+ejeCMbAHBh4SENGzYEIEgLXn48OHWrVu7du0KE8Mxv/zyy+3bt3mwd4aRMKFIzEIhwuvz48otIrw+XS4sgnVQoGuwCIobhBQog3r06NGgQYPy8nKEBTk5OcpzVWHNXbt2oZzy9/dH2KG8KZzWIBGaOAQbOXv2rHwFGxubnj17YmdQg6aht/RzOqwIDf5IT09H9BkQEIArRbYQxJ5ApaWl+Ev/4vKhNvDOO++MGjWK1sHVtLW1hU6MeRQMY/6YRCTmohDh1ZxUcougcFGedB1uoOly1VmkuLhYEM9FvXr1fvjhB2wT5TvOS69evaR1KEFSWFg4bNgwDw8PmEmlQiS6iejxYKsJmv2Bt3Ad4WB6fgW2bdv25MkTau9LCxGRCOJMM7QCQhC4fMKECWxrhlGJkUViRgoRXs1JJVlEHprILSJNuq7SIliOjURHR7/55ptwg8JkutIzroEDB44YMQJCMtKxVT8q9MfcuXPhdckfhw8fTkxMnDZtGu5gaWh3RH64g2lcE0EcFgXr0y3BMIw6jCYS81KI8GoceJQR74tUaBH8VZ6QCkvgFUQhOHJJMI8ePVq9enVCQkKHDh22bNkiH0yF0S8vXrzw8vK6ePHijBkzlPPn5I/58+f37t1ben6Vmpq6b98+rI9ojxZSu2rcss2aNaMluILHjx8PDQ3lEIRhtEGPIvH29sYWlGdUMjuFCK8sgtorChq5RRAx0ECthGQRQf10uYSUM2/SpElwcLCjo6MxDqO6Qv3Pqf+gyva7sAWuZp8+faT449tvv0Ww2K9fPzc3N1r47Nmz7du3d+zYEZqhJS9fvty/f7+7uzv3KGSYSqEXkQhiE1PlDgkGUQhVEk+cOEGlvw7QbCIqLSKf206zRQRZp0LKmSvPi8fol+vXrw8dOjQvL0+DP3Bx4Rgp/vj555/XrVvXv3//yZMnky3Ky8s3btyIaz1u3Djps7GxsaWlpdR2jmGYylIVkcTHxycmJp47d075LYMoBKZCwY29FF41tdIBmk1EbpHHjx8rT7oOi2A1Wq5gEeWcue6HxGjB+fPnhwwZUq9ePXhdYfwS4ZU/cOPCH1L8AX9ANq1atUJsIUklKioqPz9//vz5Ur90hCnYeFxcXDXvXsMwVUQ3kfj6+qIoVtmkyFAPsrBPRUVFPj4+gq4WkcZexK7Dgfh3woQJjx49UrYIvZZbJCMjY+XKlagRc87caKDcxx3p4uIyduxYleNfPX/+HH+7dOki+ePu3bsIDRs3bjxv3jxp5ZMnTyYnJ8+ePVuaLOT7779HHBkaGsoDvDOMXqiUSMLCwrKzs1NSUlS+a8BcCOqV165dk5pX6bAFySIAL/AvpUk0W+Thw4eosXbo0AHVXpaHcaDGVwMGDFCe/6OgoAC3IPyxdetWhIxyf/j5+cEfq1atksZVTEtL27lz57hx43D5aM0HDx7AH6hGcAqEYfSLNiJ58eLFokWLAgMD1T0AMGw6nUadMrJFOGduTKTkucrGuxDAmjVr7OzsNm/eDJ1L/kClZubMmbhS8EfNmjVpeW5uLvyBrfXv35+MQv0KXV1dTTWJC8NYPZpFgh+gIMYD6j5u8BZZkkVQ30TVUoctQBs4KpRQChbB65Yi0pqSRZ48ecIKMQKU/HjjjTdUJs/T09P379/frl07So1IqQ74Y8aMGfAHlkv+ePr0KW7iRo0affHFF9Kau3fv/te//kVDKTMMYzhUiqR79+4ouhGCaGhGb4xGvWQR1DopMa7DFqTxThQsojxdLiySn5+vHKMwemflypW4vaDqKVOmKCfPY2JiTp486enpiSv1hwgtJ380bdoU10jqMIhoY/Xq1ahkIGSWtpCUlPTdd9/FxcVxLxCGMQ4KIhHEIcbnz5+v4SNG6hdCFpGaV+mwBcki69evJ3/g761bt5QtMmLECLaIQaGeg4mJicOGDVNOccMHW7duvXHjBqwwaNAgSR6C6I9p06ZBFSEhIVL8gfWhosePH2/fvr1GjRrSYL2RkZGo/nAKnWGMjCSS0NBQ+dAeKjFe10LsU2Zmpl4s0rp1688++0wQn2XRpOsKFqF+7GwRQyA9vJo7dy4uhMK7Dx48wG33f//3f7Gxsbhecn+cOnUK5nB2dvb395eea5WVlc2bNw/+QEwjjYsFqaAS5O7urrn6wzCM4aBBZitczai905OSkvr27VtFi3z44YelpaX0r5Rs12ARhXwJozMIPhAW4JSqbLkLUlJS9u3b17Vr1w0bNtSuXVvuj4SEhEWLFsE9AQEB8uda4eHh8MeqVaukcbEgFfijUaNGnAJhGPPHqAp5++23lS3i6OiIyillOHTYptwiqP/KW/GSRZTtwugAgg9oIy8vT2XLK8QNERERGRkZeHf27NkwxL///W/p3Y0bN0ZGRn766ae4FnKvrF+//ty5c9RkS0qhQ0JFRUVnz57lFAjDmD/GHiNLssjSpUtJG6jVjhw5UsqT67BNySKoI8snOhTYIvpACj4g+yVLljRo0EBhBenhFaoF8pHbieXLlx8+fBh/+/XrJ39r3bp1x48fx4WTJisUxMF6cXvExcVVz7mBGcbiMMEwi5JFSBuNGzdWaG2lwzbJIqNGjVKYLhdMmDAhOzubLaIbUvDxz3/+U2VWKT4+/siRI927dw8LC1N4eFVSUuLt7Q3BbNiwQRp/lwgODsYH586dK+9smJaWtn//fu6FzjAWhGlG6iWLODs7kzaUW1vpACwSEhKiYdJ1tkilQPDh7++P6+Li4oLLpBx8ULfznJycFStWjB49Wp7hALdu3ZoxY8a///3v8PBwBwcH+VtBQUFnz57F8hYtWkhewXZw9bkXOsNYFiYb7B0WiY2N7dmzp4JFhFeDveuAtBENFlHIlzAqgRsWLVr066+/qpzwQxAz57h8rVq1QlWgTZs2Cg+vEGEEBgY2a9Zs+/bt8tCkrKxs2rRpiEs2btwIf8gHW8TV8fLy4l7oDGNZmHK+kL/97W+ojcotsmzZMpRZggEsgkouXpeUlKDsk086wihw/vz5mTNnZmRkDBgw4JNPPlFudoXgIyIi4saNG/PmzYMPFDLngtgKDhEGfLB48WJ5aEL+ePTo0ebNmxELygd7x6batm2LC2eEA2QYRo+YeMopySIBAQFbtmxxc3ND7ZXG1Kq6RVDVhUjy8/NRop07dw6F1DvvvKPX3bcq7t27t2LFCpw6R0dHuFx5wBLhVeajffv2uGo4nwrBx+PHj6dMmXL//n1Y5O9//7v8XbyFEFDyh9wrGzZsQByDaIabYDGMxWH6WQsliyxfvhzakGaXcnZ21nmuEckiiGlu374Nc+CFvb391q1bNXyqqKhIt6+zdF68eBEWFhYSEvLGG2+oe3KF03jgwAEEc7g0lORQCD4Q3vn5+UEDe/fubdWqlfzdO3fu4Fo0bdoU4Yt8sMXS0lLEH/Xq1WN/MIyFYnqFCDKLCGLwIZ8vvSoWQWSDjYwePdrFxaXC9du1a5eVlaXbd1k0Utqjf//+KptClZeXHzx4MDU1tVevXseOHWvSpIlC8CGI42Vt374dFwtxjEK7rLS0NFxT+CM0NFQa1EQQ4w/EJU+fPsXG2R8MY6GYhUIE0SKRkZEeHh7CK4ug2ltFizRu3Bh/tfFH9SQqKmrx4sXZ2dnDhg3r3bu3ctpDeJU2f+utt6Kjo6ljh0LwcfPmTQQfubm5y5Yt++///m+FdlnHjx9HnIHtT58+Xe4PxB/+/v7wB6oO3AWEYSwXc1EIQBVYmi4XFvH19S0pKamiRRiVSPLo0aOHyga7gvjkateuXfn5+VjT29u7bt26CvIAERERa9eufe+99yCY1q1bK0QnS5YsOXTo0JgxY2bMmIG3pPw5/AHrYMvsD4axdMxIIYI4XS7+ShahjHpQUND7IibeOatAG3lIba769OkTGhrarFkzyENBDw8fPpw5c2ZqauqcOXN8fHwUgg9IYty4cQ8ePFi1atXAgQMV3po1axb7g2GsA/NSiCBaJDc3V0qnk0WqMjKjNqBES09Pt7OzM9D2Tc6LFy/i4+MrlIeU9rC3t09KSurSpYty2lwQZ4JavXo19ezp2LGjwgoIX7788svi4mIEMa1atVIY7D0wMLB27drsD4axDsxOIcDDw2OBiCA+wqJ5QQxkkbKysp07dyYkJLi4uISEhOh34+aA1Nrq119/VdfPXBDlkZKScurUqXfffRchyIgRI5QjD0EMPqZPnw4BQBIzZsyoU6eOwjpxcXEIMrp27bpu3TqFvDr8gU/hCnL7K4axGsxRIaifOjg4oMSRLEKjKMIiX3/9tb6+BfJAeXfkyJGGDRvu27dPYdJ5K0Dq54GivH///uoS5pI83nrrrblz537xxRf16tVTuUFYITQ0tEWLFjhvnTp1UnBMSUnJypUrDxw44O3t7efnp/DunTt3pkyZwv5gGCvDHBUiiHna7t27C7KmvWQRf39/vWwfhWZUVNTLly9RaKJqbGWFWnx8/KZNmxITE2FHlWOzE3J5zJs3D6cX8lD55OrixYvz58+/evXqV1995evrq7Jd1qRJkxDx/M///E+PHj0UQhMEebiOXl5e8JmVnWqGqeaYqUK6desGW0AbTZs2VbDIjRs3evXqpfOW7969S/0NXVxcrKxGjLAD4dSuXbsQwOHoVM4qSCjIA/EBzoNKeRQXF0MeMDrO+fXr15s0aaK8TmRkJNTSrl07WLlRo0YK/oiOjl61ahVMxuNfMYz1YaYKEcSGWFlZWZcuXWrbti0s0rhx4w4dOtDkIroNCE+cO3fO0dERNeXU1FTU1q3j+RUOZM+ePQcPHqRnVuoSHoLY2io9PZ3kATdMnTqVIg+VK+NsI5qxsbGJiYnp16+fynZZfn5+aWlp8D02pdAuCyxduvTw4cOhoaE8/i7DWCXmqxCAMrFv376lpaWoAs+cOZPS6WfPnq3KNgcMGDB8+HB6Ta2HLdciCAv27t175MgRCjvUjU1CQB4wDcTp4OAAeaBMp5yHSn+cOHFi9uzZiNgWL148adKkunXrKqfWExMTp0+fjvAFksC3K6xQUlIyYcKER48eWWWeiWEYwqwVQsUTgg+EIG5ubnpplCWllMeMGSNYpkXu3bsXFxdHE802bNgQ8YGGsANcu3YtKSnpxo0bkAeUg4P905/+JKiRx8WLFwMDA7H++PHjIRLqFKKwZnFx8axZs44dOzZlyhRYRLld1u3bt3F6sUvceJdhrBuzVgh47733aPisrl27QiT6bdpLFkEh2K5dO/Mv6ahvx9GjR+mBFSr+6sbTJcrLyy9dunT69On8/HwEc2FhYd26dSN5qARmmjNnzqFDh7BycnKyq6urctocYIPUAOGbb77p1KmT8jrQGyIYd3d3HvyKYawec1eIILbxRbnZvXt3yqLr3SKRkZFQlNnWl5XNofmBlSBOZg4HIEZ56623hg4dOm/ePJhYgzzu37+PyIOmF4yNjR04cKCgKkbBZqHbM2fO+Pj4YB+Un26VlJSsWrUqOjra398/KCioCgfNMIxlYAEKEcQGWjR8VtUtgrq5whLztIj8aZWW5sChXbt2LTExMScnx9nZOTQ0dNCgQYgDNEcekAdOJuSxZ88e6lGo8gFXSEgINmhjYwOfUacQhdVu3boVEBAAzWC3efJzhqkmWIZCBNnwWfDHuXPnli5dum3bNh2aZuGzrq6uCs9/YBEUkeZgkfPnzx87dowy5A0bNvzggw8qNIcg5h7S09Mp7BgyZMioUaMgXSzXLA/qeEjywEfUyePixYtTpky5e/cujX2pstc6YpclS5a0atXK5CeQYRhjYjEKEWQWmTlzZkJCAk2XW1mL/Nd//deaNWvmzJmjYBGUksHBwSaxCEpziO3o0aPJycmFhYUtWrT46KOPYDUNeQ6CWujCOvn5+fjIxo0bBw4ciEBBgzmE1yOPvXv3kjxUrnn//v358+fDZ71794bYmjZtqiyPkpISf39/hCb88IphqiGWpBDhdYvExMToYJERI0bk5eUpW6RWrVqzZ882mkVevHgBbaSlpVHAUbt2bQQcnp6erVu31tC2ioA5rl27BnPk5OS0bNkSR/TFF180b978TyIaPnjhwoXQ0NCDBw9CHvv27YM8BDXtsoqKirZv3w4nQUhYv3///ipT65cvX8aFKC4u5odXDFM9sTCFCLKhfEeOHInKrw4WCQgIePz4sfEtImnjzJkzGRkZWOLo6Ojk5KRNwCG8SnVkZmbis/Xr1/fw8NiyZUuXLl0qNAf4+uuvEXAkJSW5u7sjnqCpvdQFHwcOHFi2bBksMn36dJwQdb3W169fjx3gllcMU52xPIWA+fPnowK+Y8cOnS2yfPlyVJ/VWSQiIqJdu3Z66VN9/fr177//PjU1lYp+QdRGmzZt+vbtq270EQUo5rh58yaZA5X9WbNm9evXTxtzQFoIJiIjIxHoeHt7Yzc0t+tFmILVsPL48eNXrlypcpopQQw+YBdsnLudM0w1xyIVAmjAJckiCCxQI9b+4/ANKtHqLDJ16lRs08fHBy5ZvHhxpR7RoGCFNhBqII65cuVKYWEhPaR67733tNeGILagvX37Nj2tgjn+/ve/+/r6amkOQVQXtLpr1y5bW1t8EKGb5na9kAe0ijDF09Pz5MmTzZs3V5k2LykpCQkJ2bx5M4KP8PBwbFPLw2EYxiqxVIUIMossXLhww4YNKAFpfiot0WARQZyFt0uXLhCJh4eHg4PDsGHDBg8e/Le//U3hiQ0JI1ckKyvr6tWrqMILYqiBUljL3IYcBBy3bt3CdvLz81u0aDFo0CBoo3PnzoLG5lXy/YEAwsLCsAVnZ+fdu3dDsZqtQ/JITEyE4c6cOePq6qruAVd6ejpiDg4+GIaRsGCFCK8sAn+goo2/gjhdruaPnDt3Dj6gp16aLYKif8yYMXBJcnLywYMH165dq2GzcMY777wD63h5eWkfahAUcNCjKvzr5uY2Y8aMjz/+GLGLljGHIDa9PXDgwLFjx/B6yJAhCEEgPM2fRYhD8kBIkZqaSvJQ6Y/79+9/9dVXsbGxPGA7wzByLFshgswiI0aMQOkmVGQRlNRwBsyhjUUEUSTSsIwo6PH3l19+QZEqeQIfUTmVk2YKCgpui/z4448IOOzs7FCCT506FeaoW7eu9uaAfmJiYqKiou7evfvRRx8FBQUhcKmwXS/ksWzZMkkeXbt2FdRn14ODgzdv3ly/fn3Yl7qbMAzDEBavEEG0SFFREergI0eOpGkNNVikV69eqOxXyiISkjYq7OunEgVtoKCHNr788stOnTq1bdv2T6/QZlMlJSWnTp2Kjo4+c+aMvb29h4eHlu169+/fv2fPHpJHWloalKAu8hDEyAabhZwCAwOtb2IuhmGqjjUoRBAzIn379o2Pj6/QIq1atRozZsy0adPUWWTUqFHqpvnTAXpIhahF0gY2PmXKFBcXl8pqQxCb0qL0P3ny5NGjRxEWDB48GBbp379/hRt58eJFQkLC0qVLs7OzqXs/yUPd+vfu3cNOJicne3l5wVKcNmcYRiVWohBUkJOSkuQWcXZ2bty4sXwd1KZRMuKFg4PD5s2bYRFoBuagd2EReGjLli34i9o36vWVTWkQ5eXlP/30E5xx69atnJycsrIylL8ffPABqvPQRps2bQQxMa69NgRRADg6hB1SqgMHqGXrLOwJVt6wYUNhYaG3tze2Y2dnp+FT+K558+bt3LkTe8tPrhiG0YyVKERQssiCBQuGDRtGb0EeKH9v3rzZq1cvWihZJCgoKCAgQNrI1KlTu3btGhERsXr1akdHR1dXVycnJ82pjgIRhBr3RBBqYCFCjY4dO6IiD2c0adKkss4gHj58ePny5dOnT8fFxeFfxBwwHGIOLR8oQYRRUVG7du3CwSLAws5ozpFAHlu3biWn8jxRDMNog/UoRJBZJC0tjUbzxUIUi5BH27ZtBTHUkHogShYRxP7q0kbgDBSj165dO3z4MG2hRYsWtWvXpgCCgDOePXuGCANxBi358MMP8RX4akQ/77///p9kVPYosLcUc2AfqEfI3r173d3dtdwgTBAdHY1DgzixP9Bhhe16AZS5bt06vPDz8+O0B8MwWmJVChFkFjl37hxijjNnzsAZoaGhEAOq88uXL2/VqpUUnaiziCCKhHLm10Rgi59++kl6F8Vxhw4d6tat27p1a2wfr6UyWgdnCGJ6/LvvvsOep6enQ0uQ1sCBAxcvXty5c+fKtuvdvXu3ra3tp59+mpCQYGdnV+Gn9u/fv2TJkufPn7M8GIapLNamEEFmERoIy9XVlZb369dPEIc2QaFPrwXRIr6+vlgoKFmEIJdIhfifVKHzrmZkZMAciYmJ33//Pf5FwOHt7d2nT59mzZpVql0vQpawsDBq17tz505q11vhB6OioiAPSrB/9dVXnDNnGKayWKFChFcWsbe3R5W8Xbt20sMrySLSa4WFKi2iX65evfqdyPnz5/Evdg+hxowZM2COyrbOQlyFsENq1zt58mRt2vW+ePFiy5YtISEhhYWFkEdKSgrLg2EY3bBOhQiiRWjSdXnjXUEURl5enrJFsMKKFSsQuFCYot+duSICbVy4cEEQp/L9+OOPP//8844dO9arV6+yoQzMcfLkyT179gjiZFnR0dEDBgzQMk2ydetWznkwDKMvrFYhglhSq7QIym5li7i6um7evHnBggXDhw+nAQ2r8tVQUWZm5u3bt6GNH374AUv++te/QhujR492cXGR+p9XyhyJiYmnTp2Kj49//vz5kCFDtm/fTq2ztNnI/fv3V61aFR4ebmtry/JgGEZfWLNCBPUWoQdWChZxcHBAIYvaPZYnJCQMHDhQe5GUlpbeuXPnqsj//u//or5vY2Pz4Ycf9u7dG9/VunVrKrIrmzgpLi5OSkq6dOnS8ePHYY7BgwevXLkS5tA+djlx4sSWLVuwEZpmipvqMgyjR6xcIcLrFqFGuoRKi8AxU6dO9fT0jIyMxFsbNmxA0NCqVav27dvjXUQPWOHJkydUfGdlZcEcNEIinIEVEGe0bduWuiUCnVPuDx8+TE5OhjmkHiErVqzATlLMoc3WsD8HDhzYtGnT3bt3vby8uJMgwzCGwPoVIsgsotCRUKVFQKNGjfAWXHLx4kV4AuWv3D0SzZo1a9KkSZs2bbDljz766P333xdkTbZ02E+pXS/1CBk0aBBCImipUhEM9nn//v3UtHfChAk+Pj6cLWcYxkBUC4UIlbeIIEYk/USEV8U3avRlZWUISvCWvpr2Pnr0KCMjA+a4cOFCUVGRk5NTly5dgoODpZHetdxycXFxTExMaGgodhKR0759+z755BNOeDAMY1Cqi0IELSwCMUidSFRib29fxY4gRGlpKfbk22+/vXTpUm5uro2NzcCBA5csWdKpUycaJ7hSX3Hq1KkDBw7ExsZS2DF69Gi9z/rOMAyjkmqkEEG0SGRkpIeHh/B6FxB6PWfOnIULF1axLZY6EG1cvXr15s2bMMf169exZNCgQePGjdNhpHfixx9/3LFjx7Fjx54/f+7l5cWpcoZhjE/1UoggzmiL0vaf//ynoGQRRCGIRbKysqZOnaqXriG3b9+GNm7dugVt3Lt3D9GGo6Nj3759582b5+LiotsTMJgjJibm+PHjP//8MzaCHYYROdvBMIxJqHYKAVRbV7YIzNG+ffsVK1acPXvW19fX1dW1siLJy8v7SeTKlSvp6elYQiO9f/755zTSu87jaMEchw4dOnHiBMzh4ODwj3/8g/PkDMOYnOqoEEG9RaAN1PGPHDmyQaRnz57dunVr165d3bp1VW4HIcuTJ08eP34MZ0hNe7t06QJhjBo1Sj7Su24ZFJjj8OHDMEdOTg6Zg1MdDMOYD9VUIYJ6iyDyQNAwbNiw06dPJyQkUM+Mt99+Wz4DVWlpKQp36d+PP/4YtqDuIFUc6V14NWpvYmIizPH8+XPYaOLEidg4m4NhGHOj+ipEkFmEehTK38KSYSKCON57fn5+Xl6e8OoZFP56e3tjncYiVWzXSzx8+DAlJeXy5cvx8fH418vLi/McDMOYOdVaIYLMIq1atVLXFkvzYO9V+XYEHBkZGcnJyenp6bm5uQ4ODr1790bc0717d+7SwTCM+VPdFSK8/kTLQC165ZSWltKovQg4qHUvAg5/f383Nzd+VMUwjGXBCvn/kCySlZVliClDiouLr169CnNInULc3d1HjBixZcsWHrqKYRjLhRXyH8gi06dPnzhx4ty5cx0cHKq4QWrdm5GRQZ1CBNYGwzBWByvk/wcW6d69u7e399ixYz08PDw9PSslksePH9+5c4c6hdB477a2tn369EFY4+TkxNpgGMb6YIW8xnvvvXf69OmoqKjFixfHxcW1bdsWUoEAGjdu3KhRI/ma2dnZpaWl+AtzyMd7R6gBW8yfP79du3bcmIphGOuGFaKC/xa5fv363r17z5w5o3KkdwJxhrOzs5ub27Rp0+AMzoczDFOtYIWoBT4ICgqi19AJBRkSb7/9NguDYZhqDitEK9gWDMMwyrBCGIZhGB1hhTAMwzA6wgphGIZhdIQVwjAMw+gIK4RhGIbREVYIwzAMoyOsEIZhGEZHWCEMwzCMjrBCGIZhGB1hhTAMwzA6wgphGIZhdIQVwjAMw+gIK4RhGIbREVYIwzAMoyOsEIZhGEZHWCEMwzCMjvxHIStXrjTtfjAMwzCWwtmzZ+nFfxSyYMECk+0LwzAMY5m8ERcX9/3335t6NxiGYRgLw8PD4/8BwOeBdAdGc8EAAAAASUVORK5CYII=" name="8" align="left" hspace="12" width="171" height="171" border="0">

 1. Keď ste použili všetok prášok, otvorte komôrku pre kapsulu (krok 2). Vyberte prázdnu kapsulu a suchou tkaninou alebo mäkkým štetcom odstráňte zvyšok prášku, ktorý zostal vnútri.

Pamätajte: Na čistenie Aerolizera nepoužite vodu.
 1. Uzavrite náustok a opäť nasaďte vrchnák.


Otázky

1. Ako zabrániť roztriešteniu kapsuly na malé úlomky?

Kapsula sa môže roztrieštiť pri stlačení modrých tlačidiel (krok 5) a malé úlomky sa môžu pri inhalácii dostať do vašich úst alebo hrdla. Môžete tomu zabrániť

 • stlačením modrých tlačidiel len raz.

 • uchovávaním kapsúl pred použitím v pôvodnom blistrovom obale.

 • uchovávaním kapsúl pri teplote do 25 °C.

 • chránením kapsúl pred vlhkom.


2. Sú úlomky kapsuly škodlivé?

Nie. Kapsuly sú vyrobené z jedlej želatíny, ktorá je neškodná. Úlomky želatíny, ktoré sa dostanú do vašich úst alebo hrdla, môžete prehltnúť.


3. Ako uvoľniť kapsulu, ak sa zasekne v komôrke?

Otvorte Aerolizer, prevráťte ho a jemne poklepte na jeho spodnú časť.


4. Čo ak sa zaseknú modré tlačidlá?

Pomocou krídeliek opatrne vytiahnite modré tlačidlá do pôvodnej polohy.


5. Ako môžem vedieť, že som skutočne použil dávku?

 • Budete počuť vírivý zvuk, keď budete vdychovať cez Aerolizer.

 • Pocítite v ústach sladkú chuť laktózy. Možno budete cítiť prášok na zadnej stene hrdla. Je to normálne.

 • Kapsula bude prázdna.


6. Ako odstrániť prášok z vnútra Aerolizera?

 • Použite suchú tkaninu alebo mäkký štetec.

 • Pamätajte, že Aerolizer nesmiete umývať.


Ak zabudnete použiť Foradil

Ak zabudnete použiť dávku, vezmite si ju ihneď, ako si spomeniete. Ak je už takmer čas na vašu ďalšiu dávku, nepoužite dvojnásobnú dávku Foradilu, aby ste nahradili vynechanú dávku. Vráťte sa k vášmu obvyklému rozvrhu dávok.


Ak použijete viac Foradilu ako máte

Ak ste omylom použili oveľa viac Foradilu, ako vám predpísal lekár, môže sa u vás vyskytnúť nutkanie na vracanie alebo vracanie, chvenie, bolesť hlavy, závrat (možný príznak vysokého krvného tlaku), zrýchlený tep srdca alebo ospalosť. Ihneď sa spojte s vaším lekárom alebo choďte na centrálne prijímacie oddelenie najbližšej nemocnice. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie. Vezmite si so sebou balenie lieku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Foradil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V niektorých klinických skúšaniach s Foradilom sa pozorovali ťažké záchvaty astmy (závažná dýchavica, kašeľ, sipot alebo zvieranie v hrudníku, ktoré si môžu vyžiadať prijatie do nemocnice).


Niektoré účinky môžu byť závažné

 • Ak sa u vás vyskytne bronchospazmus sprevádzaný sipotom alebo kašľom a dýchacími ťažkosťami.

Tento závažný vedľajší účinok je menej častý (pravdepodobne postihne 1 až 10 z každých 1000 pacientov).

 • Ak u vás vznikne alergická reakcia, ktorá sa môže prejaviť ako pocit slabosti (spôsobený nízkym tlakom krvi), vyrážky, svrbenie alebo opuch tváre.

 • Ak sa u vás vyskytnú prejavy ako svalová slabosť, kŕče svalov alebo poruchy srdcového rytmu (môže to znamenať, že máte nízku hladinu draslíka v krvi).

 • Ak sa u vás vyskytne nepravidelný tep srdca (vrátane zrýchleného tepu srdca).

Tieto závažné vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (pravdepodobne postihnú menej ako 1 z každých 10 000 pacientov).

 • Ak sa u vás vyskytne zvieravá bolesť na hrudi (príznaky srdcovej angíny).


Ak sa u vás vyskytnú ktorékoľvek z uvedených účinkov, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi.


Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť 1 až 10 z každých 100 pacientov

 • Bolesť hlavy

 • Chvenie

 • Búšenie srdca


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť 1 až 10 z každých 1000 pacientov

 • Rozrušenosť

 • Úzkosť

 • Nervozita

 • Nespavosť

 • Závraty

 • Rýchly tep srdca

 • Bronchospazmus

 • Podráždenie hrdla

 • Sucho v ústach

 • Svalové kŕče

 • Bolesť svalov


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť menej ako 1 z každých 10 000 pacientov

 • Nevoľnosť

 • Zmenené vnímanie chuti

 • Opuch rúk, členkov alebo chodidiel

 • Silný smäd, časté močenie a únava, ktoré pretrvávajú dlhšie obdobie (možné prejavy vysokej hladiny cukru v krvi)


Tiež boli hlásené vedľajšie účinky:

 • Kašeľ

 • Vyrážky

 • Bolesť hlavy a závraty (možné prejavy vysokého krvného tlaku)


Ak vám niektoré z týchto vedľajších účinkov spôsobujú väčšie ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi. Niektoré z vedľajších účinkov môžu ustúpiť, keď si na liek zvyknete.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Foradil

 • Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 • Uchovávajte kapsuly v pôvodnom balení (blistrovom obale) spolu s inhalátorom. Chráňte pred vlhkom.

 • Vždy zahoďte starý Aerolizer a používajte nový, ktorý dostanete s každým novým balením lieku.

 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Foradil obsahuje

 • Liečivo je formoteroli fumaras dihydricus (dihydrát formoteroliumfumarátu).

 • Ďalšia zložka je monohydrát laktózy (25 mg v jednej kapsule), ktorý obsahuje mliečne bielkoviny. Stena kapsuly obsahuje želatínu a ako farbivo na potlač čierny oxid železitý (E172) a šelak.


Ako vyzerá Foradil a obsah balenia

Foradil sú priehľadné bezfarebné želatínové kapsuly s čiernou potlačou „CG FXF“ obsahujúce biely sypký prášok.


Balenie obsahuje 30 alebo 60 inhalačných práškov v tvrdých kapsulách a 1 inhalátor.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2013.

10


2012-PSB-GLC-0568-s

Foradil

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene,ev.č.:2013/00436SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Foradil


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna kapsula obsahuje 12 g formoteroli fumaras dihydricus.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok v tvrdej kapsule.


Biely sypký prášok v bezfarebnej priehľadnej želatínovej kapsule s čiernou potlačou CG FXF.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Profylaxia a liečba bronchokonstrikcie u pacientov s astmou ako adjuvancium k inhalačnej liečbe kortikosteroidmi (pozri časť 4.4).


 • Profylaxia bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi, studeným vzduchom alebo telesnou námahou.


 • Profylaxia a liečba bronchokonstrikcie u pacientov s reverzibilnou alebo ireverzibilnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) vrátane chronickej bronchitídy a emfyzému. Zistilo sa, že Foradil zlepšuje kvalitu života pacientov s CHOCHP.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania

Na inhalačné použitie u dospelých a 6-ročných a starších detí.


Foradil inhalačný prášok v tvrdej kapsule sa má používať len pomocou inhalátora Aerolizer, ktorý sa dodáva s balením Foradilu.


Pre zabezpečenie správneho podania liečiva musí lekár alebo zdravotnícky pracovník:

 • Ukázať pacientovi, ako používať inhalátor.

 • Vydať kapsuly iba spolu s inhalátorom.

 • Poučiť pacienta, že kapsuly sú určené iba na inhaláciu, nie na prehĺtanie (pozri časť 4.4).

Podrobné informácie o použití sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov.

Je dôležité, aby pacient pochopil, že želatínová kapsula sa môže roztrieštiť a malé kúsky želatíny sa môžu pri inhalácii dostať do úst alebo hrdla. Pravdepodobnosť, že k tomu dôjde, sa zníži, ak sa kapsula neprepichne viac ako jedenkrát. Kapsula je vyrobená z jedlej želatíny, ktorej prehltnutie je neškodné.

Kapsuly sa majú vybrať z blistra až bezprostrednepred použitím.


Dávkovanie

Dospelí

Astma

Na pravidelnú udržiavaciu liečbu 1 až 2 kapsuly na inhaláciu (zodpovedá 12 až 24 g formoterolu) dvakrát denne. Foradil sa má predpisovať len ako adjuvancium k inhalačnému kortikosteroidu.


Maximálna odporúčaná udržiavacia dávka je 48 g denne.


Ak je to potrebné, ďalšie 1 až 2 kapsuly denne sa môžu použiť na zmiernenie bežných symptómov ochorenia, pokiaľ sa za deň neprekročí odporúčaná maximálna denná dávka 48 g. Ak je však potrebné podať ďalšie dávky častejšie ako len príležitostne (napr. častejšie ako 2 dni v týždni), je potrebné poradiť sa s lekárom a prehodnotiť liečbu, pretože to môže poukazovať na zhoršenie základného ochorenia. Foradil sa nemá používať na zmiernenie akútnych symptómov záchvatu astmy. Pri akútnom záchvate sa má použiť beta2-agonista s krátkym účinkom (pozri časť 4.4).


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu

Obsah 1 kapsuly na inhaláciu (12 g) sa má inhalovať najmenej 15 minút pred telesnou námahou alebo vystavením sa alergénu. U pacientov so závažným bronchospazmom v anamnéze môžu byť ako profylaxia potrebné 2 kapsuly na inhaláciu (24 g).


U pacientov s pretrvávajúcou astmou použitie Foradilu na profylaxiu bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu môže byť klinicky indikované, ale liečba astmy musí zahŕňať aj inhalačný kortikosteroid.


Chronická obštrukčná choroba pľúc

Na pravidelnú udržiavaciu liečbu 1 až 2 kapsuly na inhaláciu (12 až 24 g) dvakrát denne.

Deti a dospievajúci (6-ročné a staršie deti)

Astma

Na pravidelnú udržiavaciu liečbu 1 kapsula na inhaláciu (12 g) dvakrát denne. Foradil sa má predpisovať len ako adjuvancium k inhalačnému kortikosteroidu.


U detí vo veku 6 až 12 rokov sa odporúča liečba kombinovaným liekom, ktorý obsahuje inhalačný kortikosteroid a dlho účinkujúceho beta2-agonistu, okrem prípadov, ktoré vyžadujú oddelený inhalačný kortikosteroid a dlho účinkujúceho beta2-agonistu (pozri časti 4.4).


Maximálna odporúčaná dávka je 24 g denne.


Foradil sa nemá používať na zmiernenie akútnych symptómov záchvatu astmy. Pri akútnom záchvate sa má použiť beta2-agonista s krátkym účinkom (pozri časť 4.4).


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu

Obsah 1 kapsuly na inhaláciu (12 g) sa má inhalovať najmenej 15 minút pred telesnou námahou alebo vystavením sa alergénu.


U pacientov s pretrvávajúcou astmou použitie Foradilu na profylaxiu bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu môže byť klinicky indikované, ale liečba astmy musí zahŕňať aj inhalačný kortikosteroid.


Foradil sa neodporúča podávať mladším ako 6-ročným deťom.


Dospelí a 6-ročné a staršie deti

Bronchodilatačný účinok Foradilu je významný ešte 12 hodín po inhalácii. Preto vo väčšine prípadov udržiavacia liečba s podaním dvakrát denne kontroluje bronchokonstrikciu spojenú s chronickými ochoreniami cez deň aj v noci.


Osobitné populácie

Poškodenie funkcie obličiek

Formoterol nebol skúšaný u pacientov s poškodenou funkciou obličiek (pozri časť 5.1).


Poškodenie funkcie pečene

Formoterol nebol skúšaný u pacientov s poškodenou funkciou pečene (pozri časť 5.1).


Geriatrická populácia (pacienti nad ako 65 rokov)

Farmakokinetika formoterolu nebola skúmaná u starších pacientov (pozri časť 5.1). Údaje dostupné z klinických skúšaní vykonaných u starších pacientov nenaznačujú, že by sa dávkovanie malo odlišovať od bežnej dospelej populácie (pozri časť 5.1).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na formoterol, laktózu (s obsahom mliečnych bielkovín) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Formoterol sa nesmie použiť (a nie je dostatočne účinný) ako liek prvej voľby na astmu.


Úmrtnosť súvisiaca s astmou

Formoterol, liečivo Foradilu, patrí do skupiny beta2-adrenergných agonistov s dlhým účinkom. V klinickom skúšaní so salmeterolom, iným dlho účinkujúcim beta2-agonistom, sa pozorovala vyššia úmrtnosť následkom astmy u pacientov liečených salmeterolom (13/13176) než v skupine placeba (3/13179). Nevykonalo sa žiadne klinické skúšanie, ktoré by umožnilo zistiť, či je úmrtnosť súvisiaca s astmou zvýšená pri Foradile.


Odporúčaná dávka

Dávka Foradilu sa má individuálne upraviť podľa potrieb pacienta a má to byť najnižšia možná dávka, ktorou sa dosiahne cieľ liečby. Nemá sa zvýšiť nad maximálnu odporúčanú dávku (pozri časť 4.2).


Potreba súbežnej protizápalovej liečby

Pacienti vyžadujúci liečbu dlho účinkujúcim beta2-agonistom majú byť liečení aj protizápalovou liečbou kortikosteroidmi. Pacienti musia pokračovať v protizápalovej liečbe po nasadení formoterolu aj po ústupe symptómov. Pokiaľ symptómy pretrvávajú alebo je potrebné zvýšiť dávky beta2-agonistu, je možné predpokladať zhoršenie základného ochorenia, čo vyžaduje prehodnotenie udržiavacej liečby.


U detí vo veku 6 až 12 rokov sa odporúča liečba kombinovaným liekom, ktorý obsahuje inhalačný kortikosteroid a dlho účinkujúceho beta2-agonistu, okrem prípadov, ktoré vyžadujú oddelený inhalačný kortikosteroid a dlho účinkujúceho beta2-agonistu (pozri časti 4.4 a 4.8).


Foradil sa nesmie používať súčasne s iným dlho účinkujúcim beta2-agonistom.


Pri predpisovaní Foradilu sa u pacientov má vždy vyhodnotiť primeranosť protizápalovej liečby, ktorú dostávajú. Pacientom sa musí odporúčať, aby po začatí liečby Foradilom pokračovali bez zmeny v protizápalovej liečbe, a to aj pri zlepšení symptómov.


Po zvládnutí symptómov astmy možno zvážiť postupné znižovanie dávky Foradilu. Dôležité sú pravidelné vyšetrenia pacientov v období znižovania dávky. Má sa používať najnižšia účinná dávka Foradilu.


Exacerbácie astmy

Klinické skúšania s Foradilom ukázali vyššiu incidenciu závažných exacerbácií astmy u pacientov, ktorí dostávali Foradil, najmä u pacientov vo veku 6 až 12 rokov, než u pacientov, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8). Tieto klinické skúšania neumožňujú presné stanovenie rozdielov vo výskyte závažných exacerbácií astmy medzi skupinami s rôznym typom liečby.


Liečba Foradilom sa nesmie začať a jeho dávka sa nesmie zvýšiť počas exacerbácie astmy.

Liečbu formoterolom možno nasadiť ako prídavnú liečbu, pokiaľ liečba inhalačnými kortikosteroidmi nezabezpečí dostatočnú kontrolu príznakov astmy, podanie formoterolu však nemá byť zahájené u pacientov so závažnou akútnou exacerbáciou astmy alebo s výrazným a akútnym zhoršením astmy. Počas liečby formoterolom sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky a exacerbácie spojené s astmou. Pacienti majú byť poučení, aby v prípade pretrvávajúcich príznakov alebo zhoršenia astmy napriek začatej liečbe pokračovali v liečbe formoterolom a aby vyhľadali lekársku pomoc. Po zvládnutí príznakov astmy možno zvážiť postupné zníženie dávky formoterolu. Pri znižovaní dávky je pacientov potrebné pravidelne kontrolovať. Má sa používať najnižšia účinná dávka formoterolu.


Foradil sa nesmie použiť na zmiernenie akútnych symptómov astmy. Pri akútnom záchvate sa má použiť beta2-agonista s krátkym účinkom. Pacienti musia byť poučení, aby pri náhlom zhoršení astmy okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


Pravidelná potreba liečby niekoľkokrát týždenne (t.j. profylaktická liečba napr. kortikosteroidmi a dlho účinkujúcim beta2-agonistom) na prevenciu bronchokonstrikcie vyvolanej cvičením napriek vhodnej udržiavacej liečbe môže byť príznakom nedostatočnej kontroly astmy a vyžaduje prehodnotenie liečby a jej dodržiavania.

Sprievodné ochorenia

Osobitná starostlivosť a dohľad, predovšetkým s dôrazom na obmedzenie dávkovania, sa vyžaduje, keď sa Foradil podáva pacientom s nasledujúcimi ochoreniami:

Ischemická choroba srdca, srdcové arytmie (zvlášť átrioventrikulárna blokáda III. stupňa), závažná kardiálna dekompenzácia, idiopatická subvalvulárna aortálna stenóza, závažná hypertenzia, závažné srdcové zlyhanie, aneuryzma, feochromocytóm,hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, tyreotoxikóza.


Formoterol môže zapríčiniť predĺženie QTc intervalu. Pozornosť je preto nutná u pacientov s predĺženým QTc intervalom a u pacientov súčasne liečených liekmi ovplyvňujúcimi QTc interval (pozri časť 4.5).


Vzhľadom na hyperglykemizujúci účinok beta2-stimulancií vrátane Foradilu sa u pacientov s cukrovkou odporúčajú častejšie kontroly glykémie.


Hypokaliémia

Liečba beta2-agonistami vrátane Foradilu môže mať za následok vznik potenciálne závažnej hypokaliémie. Hypokaliémia môže zvýšiť náchylnosť k srdcovým arytmiám. Mimoriadna opatrnosť sa odporúča u pacientov s ťažkou astmou, pretože hypokaliémiu môže potenciovať hypoxia a sprievodná liečba xantínovými derivátmi, steroidmi a diuretikami (pozri časť 4.5). V takýchto situáciách sa odporúča sledovať hladiny draslíka v sére.


Paradoxný bronchospazmus

Tak ako pri iných druhoch inhalačnej liečby, je potrebné brať do úvahy možnosť paradoxného bronchospazmu. Ak sa vyskytne, liek sa má okamžite vysadiť a nahradiť alternatívnou liečbou.


Nesprávny spôsob podania

Boli nahlásené prípady, kedy pacienti namiesto vloženia kapsuly Foradil do inhalátora Aerolizer omylom kapsuly prehltli. Vo väčšine prípadov sa po prehltnutí nevyskytli s tým spojené nežiaduce účinky. Zdravotnícky pracovníci musia pacientov poučiť, ako správne používať inhalátor (pozri časť 4.2 „Spôsob podania“). Ak u pacienta užívajúceho Foradil nedôjde k zlepšeniu dýchania, je potrebné sa ho spýtať na spôsob používania Foradilu a inhalátora Aerolizer.


Foradil obsahuje monohydrát laktózy (menej ako 500 mikrogramov v jednej dávke). Takéto množstvo za normálnych okolností nespôsobuje problémy u ľudí s intoleranciou na laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózogalaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Foradil sa nemá používať u detí vo veku do 6 rokov vzhľadom na nedostatočné skúsenosti s liečbou v tejto vekovej skupine.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie s formoterolom.


Beta-adrenergné blokátory môžu zoslabiť alebo antagonizovať účinok Foradilu. Preto sa Foradil nemá podávať spolu s beta-adrenergnými blokátormi (vrátane očných kvapiek), pokiaľ na ich použitie nie sú závažné dôvody.


Foradil, tak ako iné beta2-agonisty, sa má podávať s opatrnosťou pacientom liečeným napr.

antiarytmikami (napr. chinidín, disopyramid, prokaínamid), fenotiazínmi, antihistaminikami (napr. terfenadín, astemizol, mizolastin), inhibítormi monoaminooxidázy, makrolidmi, erytromycínom a tricyklickými antidepresívami alebo akýmkoľvek liekom, o ktorom je známe, že predlžuje interval QTc, pretože tieto látky môžu potenciovať účinok adrenergných agonistov na kardiovaskulárny systém. Lieky, o ktorých je známe, že predlžujú interval QTc, zvyšujú riziko komorovej arytmie (pozri časť 4.4).


Súčasné podávanie iných sympatikomimetík, ako napr. beta2-agonisty alebo efedrín, môže potenciovať nežiaduce účinky Foradilu a vyžadovať titráciu dávky.


Súčasná liečba xantínovými derivátmi, steroidmi alebo diuretikami (ako sú napr. tiazidy a slučkové diuretiká) môže potenciovať zriedkavý hypokaliemický účinok beta2-agonistov (pozri časť 4.4). Hypokaliémia može zvýšiť náchylnosť na srdcové arytmie u pacientov liečených digoxínom.


Zvýšené riziko arytmií existuje u pacientov súčasne prijímajúcich anestéziu halogenovanými uhľovodíkmi.


Bronchodilatačný účinok formoterolu môže byť zosilnený anticholínergnými liekmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy v reprodukčnom veku

Žiadne špeciálne odporúčania.


Gravidita

K dispozícii sú len obmedzené údaje o použití formoterolu u gravidných žien. Ohraničené štúdie na zvieratách nenaznačili priamy alebo nepriamy škodlivý účinok s ohľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Je potrebné vyhnúť sa podávaniu formoterolu v gravidite, ak je bezpečnejšia alternatíva. Tak ako iné beta2-adrenergné stimulanciá, formoterol môže na základe relaxačného účinku na hladké svalstvo maternice tlmiť pôrodné sťahy.


Laktácia

K dispozícii sú len obmedzené údaje o použití formoterolu počas dojčenia. Nie je známe, či formoterol u ľudí prestupuje do materského mlieka. Formoterol bol detegovaný v mlieku dojčiacich potkaních samíc. Matky užívajúce Foradil nemajú dojčiť.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o vplyve formoterolu na plodnosť u ľudí. V štúdiách vykonaných na potkaních samcoch a samiciach nebolo pozorované zníženie plodnosti (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Formoterol nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientom, u ktorých sa vyskytnú závraty alebo podobné nežiaduce účinky, je potrebné odporúčať, aby neviedli vozidlo a neobsluhovali stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Závažné exacerbácie astmy

Klinické skúšania kontrolované placebom, v ktorých sa Foradil podával najmenej 4 týždne, ukázali vyššiu incidenciu závažných exacerbácií astmy u pacientov, ktorí dostávali Foradil (0,9 % pri 10 až 12 g dvakrát denne, 1,9 % pri 24 g dvakrát denne), najmä u pacientov vo veku 6 až 12 rokov, než u pacientov, ktorí dostávali placebo (0,3 %).


Skúsenosti u dospievajúcich a dospelých pacientov s astmou

V dvoch pilotných kontrolovaných klinických skúšaniach trvajúcich 12 týždňov, uskutočnených kvôli registrácii v USA, do ktorých bolo zaradených spolu 1 095 pacientov vo veku 12 rokov a starších, sa závažné exacerbácie astmy (akútne zhoršenie astmy s následnou hospitalizáciou) vyskytovalo častejšie pri Foradile 24 g dvakrát denne (9/271, 3,3 %) než pri Foradile 12 g dvakrát denne (1/275, 0,4 %), placebe (2/277, 0,7 %), alebo salbuterole (2/272, 0,7 %).


Do následného klinického skúšania, ktoré sa zameralo na toto pozorovanie, bolo zaradených 2 085 pacientov, aby sa porovnali závažné nežiaduce príhody súvisiace s astmou v skupinách vyššej a nižšej dávky. Výsledky tohto skúšania trvajúceho 16 týždňov neukázali zjavnú súvislosť s dávkou Foradilu. Percentuálny podiel pacientov so závažnými exacerbáciami astmy v tomto klinickom skúšaní bol o niečo vyšší pri Foradile ako pri placebe (v troch skupinách dvojito slepej liečby: Foradil 24 g dvakrát denne (2/527, 0,4 %), Foradil 12 g dvakrát denne (3/527, 0,6 %) a placebo (1/514, 0,2 %), v skupine otvorenej liečby: Foradil 12 g dvakrát denne a najviac dve prídavné dávky denne (1/517, 0,2 %)).


Skúsenosti u 6- až 12-ročných detí s astmou

Bezpečnosť Foradilu 12 g dvakrát denne v porovnaní s Foradilom 24 g dvakrát denne a placebom sa sledovala v jednom veľkom multicentrickom, randomizovanom, dvojito slepom klinickom skúšaní trvajúcom 52 týždňov u 518 detí s astmou (vo veku 6 až 12 rokov), ktoré potrebovali každodenné podávanie bronchodilatancií a protizápalových liekov. Závažné exacerbácie astmy sa vyskytli u viac detí, ktoré dostávali Foradil 24 g dvakrát denne (11/171, 6,4 %) alebo Foradil 12 g dvakrát denne (8/171, 4,7 %), než u detí, ktoré dostávali placebo (0/176, 0,0 %).


Odporúčania pre liečbu pozri v častiach 4.2 a 4.4.

.


Nežiaduce reakcie (Tabuľka 1) sú zoradené podľa systému orgánových tried konvencie MedDRA (verzia 15.1). V rámci každého systému orgánových tried sú nežiaduce reakcie na liek zoradené podľa frekvencie výskytu, najčastejšie ako prvé. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Skupiny frekvencií sú zostavené podľa konvencie CIOMS III nasledovne: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) vrátane ojedinelých hlásení. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie na liek z klinických skúšaní a iných zdrojov

Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:

Reakcie z precitlivenosti (vrátane bronchospazmu, hypotenzie, urtikárie, angioedému, pruritu a exantému)

Psychické poruchy


Menej časté:

Agitovanosť, úzkosť, nervozita, nespavosť

Poruchy nervového systému


Časté:

Bolesť hlavy, tremor


Menej časté:

Závraty


Veľmi zriedkavé:

Dysgeúzia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Časté:

Palpitácie


Menej časté:

Veľmi zriedkavé:

Tachykardia

Periférny edém
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Menej časté:


Bronchospazmus vrátane paradoxného bronchospazmu, podráždenie hrdla

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Menej časté:

Zriedkavé:

Sucho v ústach

Nauzea

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: Svalové kŕče, myalgia

Nežiaduce reakcie na liek z hlásení po uvedení lieku na trh (frekvencia neznáma)

Nasledujúce nežiaduce reakcie na liek boli hlásené u pacientov liečených Foradilom po uvedení lieku na trh.Pretože uvedené reakcie sú hlásené dobrovoľne z populácie neurčitej veľkosti, nie je možné hodnoverne odhadnúť ich frekvenciu, ktorá sa preto uvádza ako neznáma. Nežiaduce reakcie na liek sú zoradené podľa systému orgánových tried konvencie MedDRA (verzia 15.1). V rámci každej triedy sa nežiaduce reakcie na liek (Tabuľka 2) uvádzajú podľa klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie na liek zo spontánnych hlásení a prípadov z literatúry
(frekvencia neznáma)

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypokaliémia, hyperglykémia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Angína pektoris, srdcové arytmie, napr. atriálna fibrilácia, ventrikulárne extrasystoly, tachyarytmia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

KašeľPoruchy kože a podkožného tkaniva

Exantém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Predĺženie QT intervalu, zvýšenie krvného tlaku (vrátane hypertenzie)


Tak ako pri akejkoľvek inhalačnej liečbe, vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť paradoxné bronchospazmy (pozri časť 4.4).

Liečba beta2-agonistami môže zapríčiniť zvýšené plazmatické hladiny inzulínu, voľných mastných kyselín, glycerolu a ketónov.

Pomocná látka laktóza obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Sú len obmedzené skúsenosti s liečbou predávkovania. Predávkovanie Foradilu pravdepodobne vyvoláva príznaky, ktoré sú typické prebeta2-adrenergné stimulanciá: nauzea, vracanie, bolesť hlavy, tremor, ospalosť, palpitácie, tachykardia, komorové arytmie, metabolická acidóza, hypokaliémia, hyperglykémia, hypertenzia, predĺženie QTc intervalu.


Liečba

Indikovaná je podporná a symptomatická liečba. V závažných prípadoch sa majú pacienti hospitalizovať.


Možno zvážiť použitie kardioselektívnych betablokátorov, ale len pod dohľadom lekára a s mimoriadnou opatrnosťou, pretože použitie beta-adrenergných blokátorov môže vyvolať bronchospazmus. Je potrebné kontrolovať plazmatické hladiny draslíka.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívny beta2-adrenergný agonista

ATC kód: R03AC13


Spôsob účinku

Formoterol je účinné selektívnebeta2-adrenergné stimulancium. Má bronchodilatačný účinok u pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Účinok lieku nastupuje rýchlo (počas 1 až 3 minút) a je ešte významný 12 hodín po inhalácii. V terapeutických dávkach sú kardiovaskulárne účinky slabé a vyskytujú sa len príležitostne.


Formoterol inhibuje uvoľňovanie histamínu a leukotriénov z pasívne senzibilizovaných ľudských pľúc. V pokusoch na zvieratách sa pozorovali niektoré protizápalové vlastnosti, ako je inhibícia edému a akumulácie zápalových buniek.


Štúdie in vitrona priedušnici morčaťa ukázali, že racemický formoterol a jeho (R,R)- a (S,S)-enantioméry sú vysoko selektívne beta2-adrenoceptorové agonisty. (S,S)-enantiomér bol 800- až 1 000-krát menej účinný ako (R,R)-enantiomér a neovplyvňoval aktivitu (R,R)-enantioméru na hladkom svalstve priedušnice. Farmakologické dôvody na prednostné použitie jedného z dvoch enantiomérov oproti racemickej zmesi sa nepreukázali.


U ľudí sa dokázala účinnosť Foradilu v prevencii bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi, telesnou námahou, studeným vzduchom, histamínom alebo metacholínom.


Objektívne sa preukázalo, že formoterol podaný pomocou inhalátora Aerolizer v dávkach

12 g dvakrát denne a 24 g dvakrát denne vyvolával u pacientov so stabilnou CHOCHP rýchly nástup bronchodilatácie, ktorá pretrvávala najmenej 12 hodín a ktorú sprevádzalo subjektívne zlepšenia kvality života, hodnotené dotazníkom Saint George’s Respiratory Questionnaire.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Astma

Celkovo bolo vykonaných 27 klinických skúšaní v širokom vekovom rozsahu, zahŕňajúc pediatrickú, dospelú aj geriatrickú populáciu. Kontrolované klinické skúšania preukázali, že formoterol je v liečbe astmy v trvaní liečby jeden deň (jednorazová dávka) až 12 týždňov účinnejší ako placebo a salbutamol. Ďalšie 4 otvorené skúšania sledujúce pediatrickú, dospelú aj geriatrickú populáciu z predošlých skúšaní preukázali vyhovujúci profil účinnosti a bezpečnosti Foradilu aj počas ďalších 12 mesiacov liečby. Nižšie sú popísané 3 hlavné skúšania, ktoré potvrdili účinnosť formoterolu v indikácii astmy u detí, dospelých aj starších pacientov.


Štúdia DP/PD2 bolo dvojito zaslepené 12-týždňové paralelné multicentrické skúšanie, v ktorom sa hodnotil formoterol (inhalačný prášok) v dávkach 12 µg a 24 µg denne oproti salbutamolu (inhalačný prášok) v dávkach 1200 µg denne u 219 detí (vek 5 – 13) s astmou. Štúdia preukázala, že po 12 týždňoch liečby má formoterol v dávke 12 µg dvakrát denne inhalovaný ako inhalačný prášok v kapsliach pomocou inhalátora Aerolizer lepší bronchodilatačný účinok ako salbutamol 400 µg trikrát denne (hodnotené podľa vrcholovej rýchlosti expiračného prietoku (PEFR)). V porovnaní bezpečnosti počas 3-mesačnej liečby bol formoterol (12 µg dvakrát denne) o niečo lepšie znášaný ako salbutamol (400 µg trikrát denne) a formoterol (6 µg dvakrát denne).


Štúdia DP/RD1 bolo placebom kontrolované multicentrické dvojito zaslepené skúšanie, v ktorom sa počas 12 týždňov porovnávalo opakované podávanie,12 µg formoterolu (inhalačný prášok) oproti 400 µg salbutamolu (inhalačný prášok) u 304 pacientov (vek 19–72) s astmou. Štúdia preukázala, že formoterol (12 µg dvakrát denne) je štatisticky lepší oproti salbutamolu (400µg štyrikrát denne) a placebu (hodnotené podľa primárneho výsledku – vrcholová rýchlosť expiračného prietoku ráno pred inhaláciou). V porovnaní bezpečnosti počas 3-mesačnej liečby bol formoterol (12 µg dvakrát denne) rovnako dobre znášaný ako salbutamol (400 µg štyrikrát denne) alebo placebo.


Štúdia DP/RD3 bolo multicentrické dvojito zaslepené paralelné skúšanie, ktoré porovnávalo 3-measčnú účinnosť a bezpečnosť inhalovaného formoterolu v dávke 12 µg a 24 µg dvakrát denne (inhalačný prášok) a salbutamolu v dávke 400 µg štyrikrát denne (inhalačný prášok) u 262 starších pacientov (vek 64–82) trpiacich astmou. Štúdia preukázala, že v dĺžke trvania 3 mesiacov je formoterol (12 µg a 24 µg dvakrát denne) štatisticky lepší oproti salbutamolu (400µg štyrikrát denne) (hodnotené podľa primárneho výsledku – vrcholová rýchlosť expiračného prietoku ráno pred inhaláciou). V porovnaní bezpečnosti bol formoterol o niečo lepšie znášaný ako salbutamol.


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi, studeným vzduchom alebo telesnou námahou

Štyri klinické skúšania s formoterolom boli vykonané u pacientov v profylaxii bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou a dve skúšania boli vykonané u pacientov v profylaxii bronchospazmu vyvolaného vdýchnutým alergénom. Nižšie sú popísané 3 hlavné skúšania, ktoré potvrdili účinnosť formoterolu v indikácii profylaxie bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi, studeným vzduchom alebo telesnou námahou.


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou

V indikácii profylaxie bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou bola vykonaná jednodávková randomizovaná dvojito zaslepená „double-dummy“ 4-cestná prekrížená štúdia porovnávajúca formoterol v dávke 12 µg a 24 µg (inhalačný prášok), albuterol v dávke 180 µg (inhalátor s odmerným dávkovaním) a placebo u 17 pacientov (vek 13–50). Štúdia preukázala, že po podaní jednej dávky formoterol v dávke 12 µg alebo 24 µg poskytuje signifikantne väčšiu ochranu pred bronchospazmom vyvolaným telesnou námahou ako placebo (hodnotené podľa jednosekundového úsilného výdychového objemu (FEV1) v čase 15 minút, 4, 8 a 12 hodín po podaní). Oba dávkovacie režimy formoterolu poskytli signifikantne väčšiu ochranu ako albuterol v čase 4, 8 a 12 hodín po podaní. Medzi dávkami formoterolu 12 µg a 24 µg nebol zaznamenaný významný rozdiel v účinnosti. Menej nežiaducich účinkov bolo zaznamenaných pri formoterole v dávke 24 µg.


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi

V indikácii profylaxie bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi bola vykonaná randomizovaná placebom kontrolovaná multicentrická štúdia hodnotiaca účinnosť a znášanlivosť jednej dávky inhalovaného formoterolu v dávke 24 µg po 3 a 32 hodinách po inhalácii u 24 pacientov (vek 17–40) s astmou. Štúdia preukázala, že formoterol poskytuje signifikantne a dlho pretrvávajúcu ochranu pred bronchospazmom vyvolaným vdýchnutými alergénmi (hodnotené podľa jednosekundového úsilného výdychového objemu (FEV1)). V hodnotení bezpečnosti bolo znášanlivosť formoterolu veľmi dobrá.


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného studeným vzduchom

Dĺžka účinku inhalovaného formoterolu (24 µg) bola v kontrolovanej štúdii porovnaná oproti placebu a inhalovanému albuterolu (200 µg) u 12 dospelých subjektov s astmou, ktorí podstúpili hyperventilačný test so studeným suchým vzduchom (-20 °C) počas 4 dní skúšania. V kontrolný deň podstúpili štyri hyperventilačné testy pre potvrdenie funkčnej stability. V nasledujúcich troch dňoch inhalovali po prvom hyperventilačnom teste placebo, albuterol, alebo formoterol v randomizovanej dvojito zaslepenej schéme. Hyperventilačný test bol zopakovaný po 1, 4, a 8 hodinách a pokiaľ ešte pretrvával účinok blokácie, tak následne aj po 12 a 24 hodinách po podaní lieku. Štúdia preukázala, že ochrana pred bronchokonstrikciou vyvolanou hyperventiláciou u astmatických pacientov bola výrazne dlhšia po podaní formoterolu ako po podaní albuterolu (hodnotené podľa jednosekundového úsilného výdychového objemu (FEV1)).


CHOCHP

V cieľovej populácii pacientov s CHOCHP boli vykonané dve veľké medzinárodné multicentrické randomizované dvojito zaslepené paralelné kontrolované skúšania (štúdie 25827 02 056 a 25827 02 058). Obe štúdie mali kontrolné rameno s placebom a rameno s účinným komparátorom. Primárnym cieľom oboch štúdii bolo zhodnotiť účinnosť formoterolu 12 µg a 24 µg dvakrát denne podaného inhalátorom Aerolizer v porovnaní s placebom. V oboch štúdiách bola urobená analýza klasifikácie pacientov ako reverzibilných alebo ireverzibilných podľa východiskovej hodnoty 15% zvýšenia FEV1 30 minút po inhalácii 200 µg salbutamolu. Približne 50% pacientov v oboch štúdiách malo reverzibilnú CHOCHP.


Štúdia 25827 02 056 bolo randomizované dvojito zaslepené skúšanie, v ktorom sa porovnávali dve dávky inhalovaného suchého prášku formoteroliumfumarátu (12 a 24 µg dvakrát denne) oproti placebu a ipratropiumbromidu (inhalátor s odmerným dávkovaním, 40 µg štyrikrát denne) počas 12 týždňov u 698 pacientov s CHOCHP (vek 40–87). Štúdia preukázala, že formoteroliumfumarát (12 a 24 µg dvakrát denne) poskytol štatisticky a klinický významné zlepšenie funkcie pľúc v porovnaní s placebom po 12 týždňoch liečby (hodnotené podľa FEV1 a AUC). Formoteroliumfumarát tiež zlepšil kvalitu života pacientov a bol účinnejší ako ipratropiumbromid (40 µg štyrikrát denne) s porovnateľne vyhovujúcou znášanlivosťou.

Štúdia 25827 02 058 bolo randomizované dvojito zaslepené skúšanie, v ktorom sa porovnávali dve dávky inhalovaného suchého prášku formoteroliumfumarátu (12 a 24 µg dvakrát denne) oproti placebu (dvojité zaslepenie) a perorálnemu teofylínu s pomalým uvoľňovaním (200–400 mg) s individuálnym dávkovaním dvakrát denne podľa hladín v sére (nezaslepené) počas jedného roka u 725 pacientov s CHOCHP (vek 34–88). Štúdia preukázala, že formoteroliumfumarát (12 aj 24 µg dvakrát denne) poskytol štatisticky a klinický významné zlepšenie funkcie pľúc v porovnaní s placebom po 12 týždňoch liečby (hodnotené podľa FEV1 a AUC). Formoteroliumfumarát tiež zlepšil kvalitu života pacientov a bol účinnejší a lepšie tolerovaný ako teofylín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Rozmedzie terapeutických dávok Foradilu je 12 až 24 g dvakrát denne. Údaje o farmakokinetike formoterolu v plazme sa získali u zdravých dobrovoľníkov po inhalácii dávok vyšších ako je odporúčané rozmedzie a u pacientov s CHOCHP po inhalácii terapeutických dávok. Vylučovanie nezmeneného formoterolu močom, použité na nepriame stanovenie systémovej expozície, koreluje s údajmi o eliminácii liečiva z plazmy. Polčasy eliminácie vyrátané pre moč a plazmu sú podobné.


Absorpcia

Po inhalácii jednorazovej dávky 120 g formoteroliumfumarátu zdravými dobrovoľníkmi sa formoterol rýchlo absorboval do plazmy a dosiahol maximálnu koncentráciu 266 pmol/l v priebehu 5 minút po inhalácii. U pacientov s CHOCHP, ktorým sa 12 týždňov podávala dávka 12 alebo 24 g formoteroliumfumarátu dvakrát denne, boli priemerné koncentrácie formoterolu v plazme 10 minút, 2 hodiny a 6 hodín po inhalácii v rozmedzí 11,5 a 25,7 pmol/l a 23,3 a 50,3 pmol/l.


Štúdie skúmajúce kumulatívne vylučovanie formoterolu a/alebo jeho (R,R)- a (S,S)-enantiomérov močom ukázali, že množstvo formoterolu dostupné v krvnom obehu sa zvyšuje úmerne inhalovanej dávke (12 až 96 g).


Po inhalácii 12 alebo 24 g formoteroliumfumarátu dvakrát denne počas 12 týždňov sa vylučovanie nezmeneného formoterolu močom zvýšilo o 63 až 73 % (posledná dávka oproti prvej) u pacientov s astmou a o 19 až 38 % u pacientov s CHOCHP. Naznačuje to istú obmedzenú akumuláciu formoterolu v plazme pri opakovanom podávaní. Po opakovanom podávaní nedošlo k relatívnej akumulácii jedného enantioméru v porovnaní s druhým.


Ako sa udáva pri iných inhalovaných liečivách, je pravdepodobné, že väčšina formoterolu podaného inhalátorom sa prehltne a potom sa resorbuje z gastrointestinálneho traktu. Keď sa

80 g formoteroliumfumarátu značeného 3H podalo perorálne dvom zdravým dobrovoľníkom, resorbovalo sa najmenej 65 % liečiva.


Distribúcia

Na bielkoviny plazmy sa viazalo 61 až 64 % formoterolu a väzba na ľudský sérový albumín bola 34 %.


V koncentračnom rozmedzí, ktoré sa dosahuje terapeutickými dávkami, nedochádza k nasýteniu väzbových miest.


Biotransformácia

Formoterol sa eliminuje predovšetkým metabolizmom, pričom hlavnou biotransformačnou dráhou je priama glukuronidácia. Ďalšou dráhou je O-demetylácia, po ktorej nasleduje glukuronidácia. K vedľajším dráham patria sulfátová konjugácia formoterolu a deformylácia, po ktorej nasleduje sulfátová konjugácia. Početné izozýmy katalyzujú glukuronidáciu (UGT1A1, 1A3, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2B7 a 2B15) a O-demetyláciu (CYP2D6, 2C19, 2C9 a 2A6) formoterolu, čo naznačuje nízky potenciál pre interakcie liečivo-liečivo spôsobené inhibíciou špecifického izoenzýmu podieľajúceho sa na metabolizme formoterolu. Formoterol v terapeuticky významných koncentráciách neinhiboval izozýmy cytochrómu P450.


Eliminácia

U pacientov s astmou a CHOCHP, ktorým sa podávalo 12 alebo 24 g formoteroliumfumarátu dvakrát denne počas 12 týždňov, sa našlo v moči ako nezmenený formoterol približne 10 % a 7 % dávky. (R,R) a (S,S)-enantioméry predstavovali 40 % a 60 % nezmeneného formoterolu nájdeného v moči po jednorazovom podaní (12 až 120 g) zdravým dobrovoľníkom a po jednorazovom a opakovanom podaní pacientom s astmou.


Liečivo a jeho metabolity sa z ľudského organizmu úplne eliminovali, pričom asi 2/3 perorálnej dávky sa vylúčili močom a 1/3 stolicou. Renálny klírens formoterolu z krvi bol 150 ml/min.


U zdravých dobrovoľníkov bol konečný polčas eliminácie formoterolu v plazme po inhalácii jednorazovej dávky 120 g formoteroliumfumarátu 10 hodín a konečné polčasy eliminácie (R,R) a (S,S)-enantiomérov odvodené z rýchlosti vylučovania močom boli 13,9 a 12,3 hodiny.


Osobitné populácie pacientov

Vplyv pohlavia: Po korigovaní na telesnú hmotnosť sa farmakokinetika u mužov a žien významne nelíšila.


Starší pacienti:Farmakokinetika formoterolu sa u staršej populácie nesledovala.


Pediatrickí pacienti:V klinickom skúšaní s 6- až 12-ročnými deťmi s astmou, ktoré dostávali inhaláciou 12 alebo 24 g formoteroliumfumarátu dvakrát denne počas 12 týždňov, sa vylučovanie nezmeneného formoterolu močom zvýšilo o 18 až 84 % v porovnaní s množstvami stanovenými po prvej dávke. Akumulácia u detí nebola väčšia ako u dospelých, u ktorých došlo k zvýšeniu o 63 až 73 % (pozri vyššie). U sledovaných detí sa asi 6 % dávky našlo v moči ako nezmenený formoterol.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene/obličiek:Farmakokinetika formoterolu sa nesledovala u pacientov so zhoršenou funkciou pečene alebo obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagenita

Vykonali sa testy mutagenity, ktoré zahŕňali široký rozsah experimentálnych stanovení.

V žiadnom teste vykonanomin vitro alebo in vivo sa nezistili genotoxické účinky.


Karcinogenita

Skúšania na potkanoch a myšiach trvajúce 2 roky nepreukázali žiadny karcinogénny potenciál.


U myších samcov, ktorým sa podávali veľmi vysoké dávky, sa pozorovala mierne zvýšená incidencia benígnych subkapsulárnych nádorov adrenálnych buniek. Tieto nálezy sa však nepozorovali pri podávaní s potravou myšiam v ďalšom skúšaní, v ktorom patologické zmeny pri vysokých dávkach pozostávali zo zvýšenej incidencie nádorov hladkého svalstva v samičích pohlavných orgánoch a nádorov pečene u oboch pohlaví. Nádory hladkého svalstva sú známym účinkom beta-agonistov podávaných vo vysokých dávkach hlodavcom.


Dve skúšania na potkanoch, ktoré zahŕňali rôzne rozmedzia dávok, ukázali zvýšenie incidencie mezovariálnych leiomyómov. Tieto benígne nádory sa typicky spájajú s dlhodobým podávaním vysokých dávok beta2-adrenergných liečiv potkanom. Pozorovala sa aj zvýšená incidencia ovariálnych cýst a benígnych granulozo-tekálnych bunkových nádorov; je známe, že beta-agonisty majú účinky na ovárium potkanov, ktoré sú veľmi pravdepodobne špecifické pre hlodavce. Niekoľko iných typov nádorov zaznamenaných v prvom skúšaní s vyššími dávkami bolo v rozmedzí incidencií v historickej kontrolnej populácii a nepozorovalo sa v pokuse s nižšími dávkami.


Incidencia žiadneho z nádorov sa nezvýšila v štatisticky významnej miere pri najnižšej dávke v druhom skúšaní na potkanoch, pri ktorej bola systémová expozícia 10-krát vyššia, ako sa očakáva pri najvyššej odporúčanej dávke formoterolu u ľudí.


Na základe týchto zistení a neprítomnosti mutagénneho potenciálu možno predpokladať, že použitie formoterolu v terapeutických dávkach nepredstavuje karcinogénne riziko.


Reprodukčná toxicita

Testy na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky. Účinok formoterolu na fertilitu a reprodukčné schopnosti bol hodnotený u pohlavne zrelých potkaních samcov a samíc. Reprodukčné štúdie u potkanov nepreukázali zhoršenie plodnosti alebo vplyv na skorý embryonálny vývoj pri perorálnych dávkach do 3 mg/kg (približne 1200-násobok maximálnej odporúčanej dávky inhalačného prášku pre dospelých podľa mg/m2). Po perorálnom podaní sa formoterol vylučoval do mlieka potkaních samíc.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly: monohydrát laktózy (25 mg v jednej kapsule, obsahuje mliečne bielkoviny)

Stena kapsuly: želatína

Farbivo na potlač: šelak, čierny oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25 °C. Uchovávať v pôvodnom obale (blistroch) spolu s inhalátorom. Chrániť pred vlhkom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obojstranný Al/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka


30 inhalačných práškov v tvrdých kapsulách + 1 inhalátor

60 inhalačných práškov v tvrdých kapsulách + 1 inhalátor


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14/0172/98-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 7. apríl 1998

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. február 2007/bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013

14


2012-PSB-GLC-0568-s

Foradil