+ ipil.sk

FORANEPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2014/02364-ZME


Písomná informácia pre používateľa


FORANE

99,9 % kvapalina na paru na inhaláciu


izoflurán


 • Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako dostanete tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára na oddelení alebo na anesteziológa alebo na zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára na oddelení, na anesteziológa alebo na zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je FORANE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú FORANE

3. Ako sa podáva FORANE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať FORANE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je FORANE a na čo sa používa


FORANE patrí do skupiny liekov nazývaných celkové anestetiká. Tieto spôsobujú dočasný útlm centrálneho nervového systému. Tento útlm spôsobuje úplné potlačenie vnímania, vrátane bezvedomia, čo umožňuje vykonať chirurgický zásah bez prítomnosti bolesti alebo ťažkostí.

FORANE je číra, bezfarebná tekutina, ktorá sa po vložení do špeciálneho prístroja na anestéziu (odparovača) zmení na plyn. Tento sa mieša s kyslíkom, ktorý vdýchnete.

Po vdýchnutí (inhalovaní) FORANE navodzuje a udržiava hlboký, bezbolestný spánok (celkovú anestéziu) u dospelých aj u detí.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako vám podajú FORANE


Izoflurán môžu podávať iba zdravotnícki pracovníci náležite vyškolení na podávanie celkovej anestézie. Operačný výkon je povolený len pod dohľadom anesteziológa.


FORANE sa nesmie u vás použiť:

 • ak ste precitlivený (alergický) na izoflurán alebo akékoľvek iné anestetikum;

 • ak sa u vás alebo u niektorého člena vašej rodiny počas operácie vyskytol stav, ktorý sa nazýva malígna hypertermia (rýchle zvýšenie telesnej teploty a silné kontrakcie svalov).


Ak sa vás týka ktorákoľvek z vyššie uvedených možností, obráťte sa na svojho lekára, chirurga alebo anesteziológa predtým, ako sa u vás začne tento liek používať.


Upozornenia a opatrenia

Pred podaním SEVORANE sa poraďte so svojím lekárom, chirurgom alebo anesteziológom.


Buďte zvlášť opatrný pri používaníFORANE:

 • ak užívate lieky na uvoľnenie svalových kŕčov (myorelaxanciá);

 • ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo pri použití v pôrodníctve (pri pôrode alebo potrate), (pozri tiež odsek "Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“);

 • ak vám hrozí riziko zvýšeného tlaku v mozgu;

 • ak máte zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, problémy sprevádzané odumretím pečeňového tkaniva (nekróza) alebo ste mali alebo máte hepatitídu (zápal pečene) alebo žltačku;

 • ak máte sklony k určitému typu poruchy srdcového rytmu (predĺženie QT intervalu);

 • ak máte ischemickú chorobu srdca (ochorenie vencovitých tepien);

 • ak máte mitochondriálnu poruchu (ochorenie určitých bunkových štruktúr);

 • ak máte ochorenie nervovosvalového pôvodu, ako je Duchenova svalová dystrofia alebo ťažká myasténia;

 • ak trpíte zúžením priedušiek (astma);

 • ak sa u vás vo výnimočnom a nečakanom prípade vyvinula malígna hypertermia (náhle vysoké zvýšenie telesnej teploty a silné kontrakcie svalov). V tom prípade anesteziológ (lekár) zastaví podávanie FORANE a podá vám liek na liečbu malígnej hypertermie (dantrolen). Okrem toho dostanete ďalšiu podpornú liečbu.

 • ak je predchádzajúca expozícia halogénovaným anestetikám kratšia ako 3 mesiace, môže sa zvýšiť pravdepodobnosť poškodenia pečene;

 • u detí mladších ako 2 roky z dôvodu nedostatočných dostupných klinických údajov pre túto skupinu.


Ak sa vás týka ktorákoľvek z vyššie uvedených možností, obráťte sa na svojho lekára, chirurga alebo anesteziológa predtým, ako dostanete tento liek.


Iné lieky a FORANE

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi, chirurgovi alebo anesteziológovi.


Lieky alebo liečivá, ktoré sú uvedené nižšie, sa môžu pri súbežnom použití s FORANE navzájom ovplyvňovať. Niektoré z týchto liekov vám bude anestéziológ podávať počas anestézie:

 • sympatomimetiká (ako je izoprenalín, adrenalín a noradrenalín), tieto lieky sa používajú na podporu dýchania a zvýšenie krvného tlaku;

 • adrenalín, tento liek sa často používa na liečbu alergických reakcií, ale môže sa použiť aj pri celkovej anestézii;

 • nepriame sympatomimetiká, ako je dexamfetamín (používajú sa na liečbu poruchy pozornosti spojenej s hyperaktivitou alebo narkolepsie, čo je záchvatové ochorenie, pri ktorom pacient proti svojej vôli upadá do krátkodobého spánku) alebo efedrín (používa sa na zníženie prekrvenia a často sa vyskytuje v liekoch proti kašľu a nádche);

 • neselektívne inhibítory monoaminooxidázy (ako je izokarboxazid a fenelzín), ktoré sa používajú na liečbu depresie, tieto lieky je nutné vysadiť 15 dní pred plánovanou operáciou.

 • betablokátory (ako je atenolol a propranolol), tieto lieky na srdce sa často používajú na liečbu vysokého krvného tlaku;

 • izoniazid, ktorý sa používa na liečbu tuberkulózy (TBC);

 • alkohol;

 • blokátory kalciových kanálov (ako je verapamil, diltiazem a felodipín), tieto lieky sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, koronárnej choroby srdca a porúch srdcového rytmu;

 • opioidy (ako je morfín, fentanyl a remifentanil), tieto lieky sú silné lieky proti bolesti a často sa používajú počas celkovej anestézie;

 • benzodiazepíny (ako je diazepam a lorazepam) a iné sedatíva, tieto lieky majú upokojujúci účinok a používajú sa vtedy, ak pociťujete nervozitu, napríklad pred operáciou;

 • nedepolarizujúce myorelaxanciá (ako je pankurónium, atrakúrium a sukcinilcholín), tieto lieky sa používajú na uvoľnenie svalov počas celkovej anestézie;

 • oxid dusný, ktorý sa používa počas celkovej anestézie na navodenie spánku a zmiernenie bolesti.


FORANE a jedlo a nápoje

FORANE je liek, ktorý vás má uspať a udržať v stave spánku, aby ste mohli podstúpiť operačný zákrok. Opýtajte sa lekára, chirurga alebo anestéziológa kedy a čo môžete jesť alebo piť pred anestéziou a po prebudení.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa s lekárom na oddelení, chirurgom alebo anesteziológom.

Tehotenstvo

FORANE sa môže použiť v tehotenstve iba s mimoriadnou opatrnosťou, pretože neexistujú dostatočné údaje o použití FORANE v tehotenstve. FORANE sa môže používať v tehotenstve iba v prípade, že prínosprevážipotenciálne riziko.


Dojčenie

Nie je známe, či saizoflurán vylučuje domaterskéhomlieka, a preto by ste nemali dojčiťsvoje dieťa počas prvých24 hodín po anestézii.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

FORANE môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje počas 2 až 4 dní po podaní, počas 6 dní môžete pociťovať zmeny nálady a mať zníženú intelektuálnu funkciu.

Po operácii alebo po zákroku, pri ktorom vám bolo podané anestetikum, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, pokiaľ vám lekár nepovie, že môžete.


3. Ako sa podáva FORANE


FORANE VŽDYpodáva anesteziológ. O dávke, ktorú máte dostať, rozhodne v závislosti od vášho veku, hmotnosti a druhu operácie.

FORANE navodí spánok rýchlo a plynulo. FORANE má silnú vôňu, čo je celkom bežné a rýchlo vás uspí.


Navodenie spánku na začiatku anestézie

Kvôli navodeniu spánku môžete byť požiadaný, aby ste cez masku vdychovali FORANE. Zvyčajne vám však na navodenie spánku injekčne podajú iné anestetikum a až potom FORANE.


Udržovanie spánku počas anestézie

Pod dohľadom anesteziológa budete počas operácie pokračovať vo vdychovaní FORANE cez masku.


Zobúdzanie sa po anestézii

Potom, ako anesteziológ zastaví podávanie FORANE, sa preberiete v priebehu niekoľkých minút.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky anestetiká, aj FORANE môže spôsobovať vedľajšie účinky. Môžu sa vyskytnúť tak počasoperácie, ako aj ponej. Prípadné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť počas operácie, budú podľa potreby kontrolované chirurgom alebo anesteziológom.

Ak spozorujete nejaké neobvyklé alebo nečakané príznaky po operácii, OKAMŽITE informujte svojho lekára alebo anesteziológa:


Najčastejšie hlásenými vedľajšími účinkami sú:

 • alergické reakcie;

 • vyrážka na koži, opuch tváre;

 • zvýšené hodnoty cukru alebo draslíka v krvi;

 • nepokoj (rozrušenie);

 • zmeny nálady, niekedy extrémne;

 • zrýchlený, spomalený alebo nepravidelný srdcový tep, búšenie srdca;

 • kŕč,

 • zhoršenie mentálnych funkcií;

 • nízky krvný tlak;

 • krvácanie (nekontrolované krvácanie);

 • poškodenie pečene alebo poruchy funkcie pečene;

 • nevoľnosť a vracanie;

 • pomalé, plytké dýchanie, dýchavičnosť, piskot, nepríjemné pocity na hrudníku;

 • stiahnutie pľúc a dýchacích ciest spôsobujúce ťažkosti s dýchaním;

 • nezvyčajné hodnoty niektorých buniek alebo látok v krvi;

 • zvýšená hodnota fluoridov v krvi (spôsobená rozkladom izofluránu v tele) alebo oxidu uhoľnatého v krvi;

 • zvýšená telesná teplota, triaška alebo zimnica;

 • myoglobín v moči, rozpad buniek kostrového svalu;

 • prechodná porucha funkcie črevných svalov, ktorá spôsobuje nepríjemné pocity, plynatosť a vracanie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára na oddelení alebo anesteziológa. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať FORANE


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

FORANE sa má uchovávať v tesne uzavretých fľašiach pri teplote do 25°C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo FORANE obsahuje

Lečivo je izoflurán 99,9 %.

FORANE neobsahuje žiadne ďalšie zložky.


Ako vyzerá FORANE a obsah balenia

FORANE je číra bezfarebná kvapalina. Dodáva sa vo fľaši z hnedého skla s objemom 100 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AbbVie s.r.o., Karadžičova 10, Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

Aesica Queenborough Limited, Queenborough, Kent, ME11 5EL, Spojené kráľovstvo


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


5


FORANE

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/02364-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


FORANE

99,9 % kvapalina na paru na inhaláciu


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


izoflurán 99,9 %


3. Lieková forma


Kvapalina na paru na inhaláciu


4. Klinické údaje


4.1 Indikácie


Izofluránsa používa na úvod a vedenie celkovej anestézie u detí a dospelých. Izoflurán sa môže použiť aj na dočasnú sedáciu umelo ventilovaných pacientov; čas podávania nesmie byť dlhší ako 48 hodín.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na podávanie inhalačného anestetika FORANEsa musí použiť kvantitatívny odparovač, špeciálne kalibrovaný pre FORANE, aby sa mohla presne kontrolovať koncentrácia anestetika.

FORANEmôže podávať len lekár so špecializáciou v anestéziológii.


Celková anestézia

Hodnota MAC (minimálna alveolárna koncentrácia) izofluránu sa znižuje so stúpajúcim vekom:


Vek

Priemerná hodnota MAC v 100 % O2

Priemerná hodnota MAC v 70 % N2O

0 – 1 mesiac

1,60 %


1 – 6 mesiacov

1,87 %


6 – 12 mesiacov

1,80 %


26 ± 4 roky

1,28 %

0,56 %

44 ± 7 rokov

1,15 %

0,50 %

64 ± 5 rokov

1,05 %

0,37 %


Gravidita, hypotermia a vek nad 70 rokov MAC významne znižujú.


Premedikácia

Vzhľadom na tlmivý účinok izofluránu na dýchanie sa má premedikácia voliť individuálne. Použitie anticholinergík závisí od rozhodnutia anestéziológa.


Úvod do anestézie

Obvykle sa podá krátko pôsobiaci barbiturát alebo iné intravenózne indukčné anestetikum, po ktorom nasleduje inhalácia zmesi s izofluránom. Alternatívne sa môže použiť zmes izofluránu s kyslíkom alebo s kyslíkom/oxidom dusným.

Odporúča sa začať úvod s koncentráciou izofluránu 0,5 %. Pri koncentráciách od 1,5 % do 3,0 % sa zvyčajne dosiahne chirurgická hĺbka anestézie za 7 až 10 minút.


Udržovanie anestézie

Chirurgická hĺbka anestézie sa udržuje koncentráciou izofluránu od 1,0 %do 2,5 % v zmesi s kyslíkom/oxidom dusným. Pri podávaní v zmesi len so samotným kyslíkom sa odporúča zvýšiť koncentráciu izofluránu ešte o 0,5 % až 1,0 %. Ak je potrebná úplná svalová relaxácia, môžu sa použiť myorelaxanciá.


Ak nie sú prítomné ďalšie komplikujúce faktory, hodnota artériového tlaku je nepriamo úmerná alveolárnej koncentrácii izofluránu. Veľký pokles krvného tlaku môže byť dôsledkom prílišnej hĺbky anestézie a v týchto prípadoch sa dá korigovať znížením koncentrácie izofluránu v inhalovanej zmesi.


Starší pacienti

Tak ako u iných inhalačných anestetík, aj u izofluránu je potrebná nižšia koncentrácia pri udržovaní anestézie. Pozri vyššie uvedené hodnoty MAC.


Sedácia

Sedácia sa udržuje koncentráciami izofluránu v rozsahu 0,1 % až 1,0 % v zmesi so vzduchom alebo s kyslíkom. Koncentrácia sa musí nastaviť individuálne podľa individuálnych potrieb a reakcie pacienta.


 1. Kontraindikácie


FORANEje kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na izoflurán a iné halogénované anestetiká a u pacientov so známou alebo predpokladanou genetickou dispozíciou na malígnu hypertermiu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Na podávanie izofluránusa musí použiť kvantitatívny odparovač, špeciálne kalibrovaný pre izoflurán, aby sa mohla presne kontrolovať koncentrácia anestetika. S hĺbkou anestéziie sa zvyšuje hypotenzia a útlm dýchania.


Zaznamenali sa hlásenia o predĺžení QT intervalu, spojené s torsade de pointes(v niektorých prípadoch fatálne). Pacientom s rizikom predĺženia QT intervalu sa má izoflurán podávať s opatrnosťou.


Pri podávaní celkových anestetík, vrátane izofluránu, pacientom s mitochondriálnymi poruchamije potrebná opatrnosť.


Tak ako iné inhalačné anestetiká, aj izoflurán má relaxačný účinok na uterus s potenciálnym rizikom krvácania. Pri použití izofluránu na anestéziu pri indukovanom potrate sa zaznamenali zvýšené straty krvi porovnateľné s inými inhalačnými anestetikami. Pri použití izofluránu v pôrodníctve je potrebné klinické posúdenie. V pôrodníctve sa má použiť čo najnižšia koncentrácia izofluránu (pozri časť 4.6).


Pri použití fluorovaných anestetík (t. j. desflurán, enflurán, izoflurán) sa vyskytli ojedinelé prípady zvýšeného karboxyhemoglobínu. Pri normálnej hydratácii náplne absorbentov nevznikajú klinicky významné koncentrácie oxidu uhoľnatého. Je potrebné pozorne dodržiavať pokyny výrobcov absorbentov CO2.


Hlásili sa zriedkavé prípady extrémneho tepla, dymu a/alebo spontánneho požiaru v anestetickom prístroji počas podávania celkovej anestézie liekmi tejto triedy pri použití v spojení so suchými absorbentmi CO2, najmä tými, ktoré obsahujú hydroxid draselný (napr. Baralyme). Ak existuje podozrenie, že absorbent CO2môže byť vysušený, má sa zaistiť jeho výmena ešte pred podaním izofluránu. Farba indikátora väčšiny absorbentov CO2 sa nevyhnutne nemení v dôsledku vysušenia absorbentu. Preto neprítomnosť výraznej zmeny sfarbenia indikátora nemusí byť potvrdením dostatočnej hydratácie. Absorbenty CO2 sa majú pravidelne vymieňať bez ohľadu na stav farebného indikátora.


Všeobecné upozornenia


Podobne ako iné inhalačné anestetiká so silným účinkom, aj izofluránsa môže podávať len na adekvátne vybavených anestéziologických pracoviskách kvalifikovanými anesteziológmi, ktorí sú oboznámení s farmakológiou lieku a majú skúsenosti so starostlivosťou o anestézovaného pacienta.


Vzhľadom na to, že hĺbka anestézie sa pri izofluráne rýchlo a ľahko mení, vyžaduje podávanie izofluránu používanie presných odparovačov s merateľným výdajom alebo monitorovací systém, pri ktorom sa dá kontrolovať vdychovaná a vydychovaná koncentrácia izofluránu. Stupeň hypotenzie alebo útlm dýchania môžu poskytnúť len orientačný údaj o hĺbke anestézie.


Z hlásení vyplýva, že izoflurán môže spôsobiť poškodenie pečene v rozsahu od mierneho prechodného zvýšenia pečeňových enzýmov až po fatálnu nekrózu pečene vo veľmi zriedkavých prípadoch.


Predchádzajúca expozícia halogénovaným anestetikám, hlavne v intervale kratšom ako 3 mesiace, môže zvýšiť možnosť poškodenia pečene. Cirhóza, vírusová hepatitída alebo iné už existujúce ochorenie pečene môžu byť dôvodom k výberu iného ako halogénovaného anestetika.


Bez ohľadu na použité anestetikum je dôležité udržovať normálnu hemodynamiku, aby sa predišlo ischémii myokardu u pacientov s ischemickou chorobou srdca.


Izoflurán výrazne zvyšuje perfúziu mozgu pri hlbšej anestézii. Pritom môže dôjsť k prechodnému zvýšeniu tlaku cerebrospinálneho moku, ktorý je plne reverzibilný pri hyperventilácii.

Tak ako iné halogenovaé anestetiká, aj izoflurán sa musí používať s opatrnosťou u pacientov so zvýšeným intrakraniálnym tlakom. V takých prípadoch môže byť nevyhnutná hyperventilácia.

Použitie izofluránu u hypovolemických, hypotenzných a oslabených pacientov sa neštudovalo. U týchto pacientov sa odporúča nižšia koncentrácia izofluránu.


Izoflurán významne zosilňuje účinok všetkých bežne používaných myorelaxancií. Tento účinok je najvýraznejší u nedepolarizujúcich relaxancií.


Izofluránmôže počas 2 až 4 dní po anestézii spôsobiť ľahký pokles intelektuálnej funkcie. Malé zmeny nálady a symptómy môžu pretrvávať až 6 dní po anestézii. To treba brať do úvahy pri návrate pacienta k normálnej dennej činnosti, vrátane riadenia vozidiel a obsluhy ťažkých strojov (pozri časť 4.7).


U pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami, ako je myasthenia gravis, môže prísť k zosilneniu neuromuskulárnej únavy. Izoflurán sa má u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Izoflurán sa má podávať s opatrnosťou pacientom, u ktorých sa môže vyskytnúť bronchokonstrikcia, pretože môže dôjsť k bronchospazmu (pozri časť 4.8).


Izoflurán môže spôsobiť útlm dýchania, ktorý môže byť zvýšený premedikáciou narkotikami alebo inými látkami, spôsobujúcimi útlm dýchania. Má sa sledovať dýchanie a v prípade potreby použiť umelá ventilácia (pozri časť 4.8).


Počas úvodu do anestézie sa môže zvýšiť salivácia a tracheobronchiálna sekrécia, čo môže byť príčinou laryngospazmu, najmä u detí (pozri časť 4.8).


Deti mladšie ako dva roky


Pri používaní izofluránu u malých detí je potrebná opatrnosť vzhľadom k obmedzeným skúsenostiam s touto skupinou pacientov. Izoflurán sa môže používať u novorodencov a detí do dvoch rokov s prijateľným rozsahom účinnosti a bezpečnosti a je kompatibilný s inými liekmi, bežne používanými v anesteziologickej praxi.


Malígna hypertermia


U vnímavých jedincov môže anestézia izofluránomvyvolať hypermetabolický stav v kostrovom svalstve, ktorý vedie k zvýšenej spotrebe kyslíka a ku klinickému syndrómu, známemu ako malígna hypertermia. Syndróm zahŕňa nešpecifické príznaky, ako svalová stuhnutosť, tachykardia, tachypnoe, cyanóza, arytmie a nestabilný krvný tlak. (Veľa týchto nešpecifických príznakov sa môže objaviť pri slabej anestézii, akútnej hypoxii a pod.). Zvýšenie celkového metabolizmu sa môže odraziť v zvýšenej teplote (ktorá môže rýchlo stúpať na začiatku alebo aj neskôr, ale väčšinou nie je prvým príznakom zvýšeného metabolizmu) a vo zvýšenej spotrebe absorpčného systému CO2 (horúci pohlcovač). PaO2 a pH môžu klesať, môže prísť k hyperkaliémii a deficitu báz. Boli hlásené postmarketingové prípady malígnej hypertermie, niektoré z nich boli fatálne. Liečba spočíva v prerušení podávania vyvolávajúcej látky (napr. izofluránu), intravenóznom podaní dantrolenu sodného a zavedení podpornej liečby, zahŕňajúcej maximálnu snahu o normalizáciu telesnej teploty, umelú ventiláciu pľúc, podporu krvného obehu a manažment porúch acidobázickej rovnováhy a rovnováhy elektrolytov a tekutín (doplňujúce informácie o liečbe malígnej hypertermie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností dantrolenu sodného i.v.). Neskôr môže dôjsť k akútnemu renálnemu zlyhaniu a pokiaľ je možné, má sa udržiavať diuréza.


Perioperatívna hyperkaliémia


Pri použití inhalačných anestetík sa ojedinele zvýšili hladiny sérového draslíka, čo viedlo k srdcovým arytmiám a úmrtiam u pediatrických pacientov v pooperačnom období. Zdá sa, že pacienti s latentým ako aj so zjavným neuromuskulárnym ochorením, najmä s Duchennenovou muskulárnou dystrofiou, sú najviac ohrození. S väčšinou týchto prípadov, ale nie so všetkými, sa spájalo súčasné podanie sukcinylcholínu. U týchto pacientov sa tiež signifikantne zvýšili hladiny sérovej kreatínkinázy a v niektorých prípadoch sa zmenilo zloženie moču, keď sa vyskytla myoglobinúria. Napriek podobnosti s malígnou hypertermiou sa u žiadneho z týchto pacientov neobjavili znaky alebo príznaky svalovej stuhnutosti alebo hypermetabolického stavu. Odporúča sa včasná a agresívna intervenčná liečba hyperkaliémie a rezistentných arytmií, ako aj následné pátranie po latentnom neuromuskulárnom ochorení.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné používanie sukcinylcholínu s inhalačnými anestetikami bolo spojené so zriedkavým zvýšením hladín sérového draslíka, ktoré viedlo k srdcovým arytmiám a úmrtiam u pediatrických pacientov v pooperačnej fáze.


Izoflurán významne zosilňuje účinok všetkých bežne používaných myorelaxancií. Tento účinok je najvýraznejší u nedepolarizujúcich myorelaxancií. Neostigmín má účinok na nedepolarizujúce myorelaxanciá, ale nemá vplyv na relaxačné účinky samotného izofluránu. Všetky bežne používané myorelaxanciá sú kompatibilné s izofluránom.


Neodporúčané kombinácie


Beta-sympatomimetiká, ako je izoprenalín, a alfa- a beta-sympatomimetiká, ako je adrenalín a noradrenalín, sa majú pri anestézii izofluránom používať s opatrnosťou vzhľadom k potenciálnemu riziku ventrikulárnej arytmie.


Neselektívne inhibítory MAO: riziko krízy v priebehu operácie. Liečba sa má ukončiť 15 dní pred operáciou.


Lieky a látky, ktoré zvyšujú aktivitu izoenzýmu CYP2E1 cytochorómu P450, ako je izoniazid a alkohol, môžu zvýšiť metabolizmus izofluránu a spôsobiť signifikantné zvýšenie koncentrácií plazmatického fluoridu.


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri použití


Nepriamo pôsobiace sympatomimetiká (amfetamíny a ich deriváty, psychostimulanciá, lieky na potlačenie chuti do jedla, efedrín a jeho deriváty): riziko perioperačnej hypertenzie. U pacientov podstupujúcich elektívnu operáciu sa má liečba prerušiť ideálne niekoľko dní pred operáciou.


Adrenalín, subkutánna alebo gingiválna injekcia: riziko vážnych ventrikulárnych arytmií v dôsledku zvýšenej srdcovej frekvencie, aj keď je citlivosť myokardu s ohľadom na adrenalín nižšia pri použití izofluránu ako u halotanu.


Kardiovaskulárne kompenzačné reakcie môžu byť zhoršené betablokátormi.


Použitie izofluránu a izoniazidu môže zvýšiť riziko zosilnenia hepatotoxických účinkov.


Blokátory kalciového kanála, najmä dihydropyridínové deriváty: izoflurán môže viesť k výraznej hypotenzii u pacientov liečených bloktormi kalciového kanála.


Pri súbežnom podávaní blokátorov kalciového kanála s inhalačnými anestetikami je potrebná opatrnosť kvôli riziku aditívneho negatívne inotropného účinku.


Opioidy, benzodiazepíny a iné sedatíva sú spojené s útlmom dýchania, je potrebná opatrnosť pri súbežnom podávaní s izofluránom.


MAC (minimálna alveolárna koncentrácia) je znížená pri súbežnom používaní s N2O u dospelých (pozri časť 4.2).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú žiadne alebo existujú len obmedzené údaje o použití izofluránu u gravidných žien. Štúdiena zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. Izoflurán sa má používať v gravidite, len ak prínos preváži možné riziko.


Tak ako iné inhalačné anestetiká, aj izoflurán má relaxačný účinok na uterus s potenciálnym rizikom krvácania. Pre použití izofluránu v pôrodníctve je potrebné klinické posúdenie. V pôrodníctve sa má použiť čo najnižšia koncentrácia izofluránu.


Cisársky rez

Preukázalo sa, že izoflurán je v koncentráciách do 0,75 % bezpečný na udržovanie anestézie pri cisárskom reze (pozri časť 4.4).


Laktácia

Nie je známe, či sa izoflurán a jeho metabolity vylučujú do materského mlieka. Vzhľadom na to, že mnohé iné lieky sa vylučujú do materského mlieka, pri podaní izofluránu dojčiacej matke je potrebná opatrnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje po dobu aspoň 2 – 4 dní po anestézii izofluránom. Zmeny v správaní a intelektuálnej funkcii môžu trvať až 6 dní po podaní (pozri časť 4.4). To treba brať do úvahy pri návrate pacienta k normálnej dennej činnosti, vrátane vedenia vozidiel alebo obsluhy ťažkej techniky.


4.8 Nežiaduce účinky


a) Zhrnutie bezpečnostného profilu


Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú pri podávaní izofluránu, sú všeobecne od dávky závislým rozvinutím farmakofyziologických účinkov a zahŕňajú útlm dýchania, hypotenziu a arytmie.

Medzi potenciálne závažné nežiaduce účinky patrí malígna hypertermia, hyperkaliémia, anafylaktické reakcie, nežiaduce účinky na pečeň a myoglobinúria (pozri časti 4.4 a 4.8). V pooperačnom období boli pozorované triaška, nevoľnosť, vracanie a nepriechodnosť čriev.


U inhalačných anestetík, vrátane izofluránu, bolo pozorované zastavenie srdca.


b) Prehľadný súhrn nežiaducich účinkov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh. Frekvenciu nemožno z dostupných dát odhadnúť, preto je udaná ako "neznáme".


Súhrn najčastejších nežiaducich účinkov

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Karboxyhemoglobinémia2

Poruchy imunitného systému

Neznáme


Anafylaktická reakcia1

Hypersenzitivita1

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme


Hyperkaliémia2

Zvýšená krvná glukóza

Psychické poruchy

Neznáme


Nepokoj

Delírium

Zmeny nálady5

Poruchy nervového systému

Neznáme


Kŕč

Mentálne postihnutie4

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

Arytmia

Zastavenie srdca

Bradykardia

Tachykardia

Predĺženie QT intervalu spojené s torsade de pointes (vo výnimočných prípadoch fatálne)

Poruchy ciev

Neznáme


Hypotenzia2

Hemorágia3

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme


Bronchospazmus2

Dyspnoe1

Sipot1

Útlm dýchania2

Laryngospazmus2

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme


Nepriechodnosť čriev

Vracanie

Nutkanie na vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme


Hepatálna nekróza2

Hepatocelulárne poškodenie2

Zvýšený krvný bilirubín

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme


Opuch tváre1

Kontaktná dermatitída1

Vyrážka

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme


Zvýšený kreatinín v krvi

Znížená močovina v krvi

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme


Malígna hypertermia2

Dyskomfort na hrudníku1

Zimnica

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme


Zvýšený počet bielych krviniek

Zvýšené pečeňové enzýmy2

Zvýšený fluorid1

Abnormálny elektroencefalogram

Znížený krvný cholesterol

Znížená krvná alkalická fosfatáza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

Myoglobinúria

Rabdomyolýza

1 Pozri časť 4.8(c).

2 Pozri časť 4.4.

3 U pacientok pri umelom prerušení gravidity (pozri časť 4.4).

4 Môže spôsobiť mierny pokles intelektuálnej funkcie počas 2 až 4 dní po anestézii (pozri časť 4.4).

5 Malé zmeny nálady a symptómy môžu pretrvávať až 6 dní (pozri časť 4.4).


c) Opis vybraných nežiaducich účinkov


Prechodné zvýšenie počtu bielych krviniek sa pozorovalo dokonca aj v neprítomnosti chirurgického stresu.


Z hlásení vyplýva, že izoflurán môže spôsobiť poškodenie pečene v rozsahu od mierneho prechodného zvýšenia pečeňových enzýmov až po fatálnu nekrózu pečene vo veľmi zriedkavých prípadoch.


Boli hlásené ojedinelé prípady precitlivenosti (vrátane kontaktnej dermatitídy, vyrážky, dýchavičnosti, sipotu, tlaku na hrudníku, opuchu tváre alebo anafylaktických reakcií), a to najmä v súvislosti s dlhodobou expozíciou inhalačným anestetikám, vrátane izofluránu. Tieto reakcie sa potvrdili klinickým skúšaním (napr. provokačný test s metacholínom). Etiológia anafylaktických reakcií, ku ktorým prišlo počas inhalačnej anestézie, je však nejasná vzhľadom na súbežnú expozíciu viacerým liekom, z ktorých je o mnohých známe, že zapríčiňujú takéto reakcie.


Počas a po anestézii izofluránom sa vyskytujú minimálne zvýšené sérové hladiny anorganického fluoridu, a to kvôli biodegradácii liečiva. Je nepravdepodobné, že by pozorované nízke hladiny sérového anorganického fluoridu (priemer 4,4 μmol/l v jednej štúdii) mohli spôsobiť renálnu toxicitu, pretože sú výrazne nižšie, ako navrhované prahové hodnoty pre toxicitu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri predávkovaní alebo podozrení na predávkovanie: zastaviť podávanie lieku, zabezpečiť priechodnosťdýchacíchciest, začaťasistovanúaleboriadenúventilácius čistým kyslíkom.


Pozorovala sa hypotenzia a útlm dýchania. Odporúča sa starostlivé sledovanie krvného tlaku a dýchania. Na úpravu hypotenzie a útlmu dýchaniav dôsledku hlbokých hladín anestézie môžu byť potrebné podporné opatrenia.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: celkové anestetiká, halogénované uhľovodíky

ATC kód: N01AB06


Charakteristika

Izoflurán je účinné kvapalné prchavé inhalačné anestetikum. Patrí do skupiny halogénovaných éterov. Izoflurán je 1-chlór-2,2,2–trifluoroetyldifluorometyléter s relatívnou molekulovou hmotnosťou 184,5. Bod varu je 48,5 °C. Koeficient rozpustnosti krv/plyn je 1,43, čo je základom rýchleho nástupu aj odznenia účinku izofluránu.

V bežných klinických podmienkach je nevýbušný a nehorľavý a má mierne dráždivý éterový zápach. Neobsahuje aditíva ani stabilizačné prostriedky. Je stereoizomérom enfluranu, má však mierne odlišné vlastnosti a na podávanie celkovej anestézie vyžaduje iný kvantitatívny odparovač. Izoflurán sa môže použiť na vedenie celkovej inhalačnej anestézie vo všetkých vekových skupinách.


Úvod do anestézie a najmä prebudenie sú rýchle. Mierne podráždenie dýchacích ciest môže rýchlosť inhalačného úvodu spomaliť, nezdá sa však, že by sa zvyšovala salivácia a tracheobronchiálna sekrécia. Faryngeálne a laryngeálne reflexy sú pomerne rýchlo utlmené. Izoflurán umožňuje rýchlu zmenu hĺbky anestézie zmenou vdychovanej koncentrácie. Izoflurán nemá vplyv na srdcový rytmus. Spontánna ventilácia sa utlmuje s prehlbovaním anestézie a musí sa starostlivo kontrolovať a v prípade potreby podporiť.


Pri koncentráciách používaných pri úvode do anestézie sa mierne znižuje krvný tlak, pri chirurgickej stimulácii sa obvykle normalizuje.


V priebehu anestézie má krvný tlak tendenciu k poklesu v priamej závislosti od hĺbky celkovej anestézie, ale srdcový rytmus zostáva stabilný. Pri riadenej ventilácii pľúc a pri normálnom PaCO2sa minútový srdcový objem udržuje na predanestetických hodnotách napriek prehlbovaniu anestézie zrýchlením srdcovej frekvencie, čím sa kompenzuje pokles systolického objemu. Pri spontánnej ventilácii môže výsledná hyperkapnia vyvolať vzostup krvného tlaku a srdcovej frekvencie nad hodnoty v bdelom stave.


Prietok krvi mozgom sa v priebehu ľahkej anestézie izofluránom nemení, pri hlbšej anestézii však má tendenciu sa zvyšovať. Zvýšeniu tlaku mozgovomiechového moku je možné predísť alebo ho upraviť hyperventiláciou pacienta pred alebo v priebehu anestézie.


Zmeny EEG a kŕče sú pri podaní izofluránu veľmi zriedkavé. Všeobecne možno konštatovať, že izoflurán vyvoláva podobné zmeny EEG ako iné prchavé anestetiká.


Zdá sa, že izoflurán senzibilizuje myokard na adrenalín. Z obmedzených údajov vyplýva, že ani subkutánne podanie 50 ml roztoku adrenalínu 1 : 200 000 nevyvoláva komorové extrasystoly u pacientov anestezovaných izofluránom.


Svalová relaxácia pri normálnej hĺbke anestézie môže byť pri niektorých operáciách v brušnej dutine postačujúca. Ak je potrebná väčšia relaxácia, môžu sa použiť malé dávky intravenóznych myorelaxancií.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Izoflurán je v organizme človeka metabolizovaný relatívne málo. Len 0,17 % inhalovaného množstva izofluránu sa dá pooperačne detekovať v moči vo forme metabolitov. Maximálne koncentrácieanorganického fluóru v sére sú v priemere nižšie ako 5 µmol/l a dosiahnu sa približne 4 hodiny po ukončení anestézie, na normálne hodnoty sa vrátia v priebehu 24 hodín. Nezaznamenali sa príznaky poškodenia obličiek po podaní izofluránu.


Známe metabolity izofluránu sú buď netoxické alebo ich koncentrácia nedosahuje nefrotoxické hladiny ani u pacientov so zníženou funkciou obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčné štúdie sa vykonali na zvieratách, ktoré boli opakovane vystavené anestetickým koncentráciám izofluránu. Izoflurán mal pravdepodobne fetotoxický účinok na myši pri dávke, ktorá šesťnásobne prevyšovala dávky odporúčané pre humánnu prax. Pri štúdiách na potkanoch sa nezistil žiadny vplyv na fertilitu, graviditu, vrh a životaschopnosť mláďat. Nezistili sa žiadne príznaky teratogenity. Pri porovnateľných štúdiách na králikoch sa zistili podobné výsledky. Význam týchto výsledkov pre humánnu prax nie je známy, pretože sa zatiaľ nevykonali žiadne adekvátne a kontrolované štúdie u gravidných žien.


 1. Farmaceutické vlastnosti


6.1 Zoznam pomocných látok


Liek neobsahuje žiadne pomocné látky.


 1. Inkompatibility


Nie sú známe.


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenie


Fľaška z hnedého skla so závitovým uzáverom obsahujúca 100 ml izofluránu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. Držiteľ rozhodnutia O registrÁCII


AbbVie s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika


 1. Registračné číslo


05/0196/90-CS


 1. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 18. jún 1990

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18. júl 2005


 1. Dátum revízie textu


Máj 2015

10FORANE