+ ipil.sk

FORMANOPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/04897


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Formano

inhalačný prášok v tvrdej kapsule

formoteroliumfumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Formano a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Formano

3. Ako používať Formano

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Formano

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Formano a na čo sa používa


Formano je jeden z liekov, nazývaných selektívne agonisty beta-2-adrenergných receptorov.

Formano sa používa na predchádzanie námahou vyvolanej astmy, na liečbu príznakov prieduškovej astmy a iných chronických obštrukčných pľúcnych chorôb s prechodným charakterom, ako je kašeľ alebo dýchacie ťažkosti, a na symptomatickú dlhodobú liečbu prieduškovej astmy v kombinácii s dlhodobou protizápalovou liečbou (napr. kortikosteroidmi).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Formano.


Riaďte sa pokynmi vášho lekára alebo lekárnika, aj keď sa môžu odlišovať od návodov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Nepoužívajte Formano

- ak ste precitlivený (alergický) na liečivo formoterol, na celkové beta-2 agonisty (používané na liečbu hypertenzie alebo na poruchy srdcovej činnosti) alebo na laktózu (obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín).


Upozornenia a opatrenia

 • ak máte určité problémy so srdcom: ischemickú chorobu srdca (nedostatočné zásobovanie srdca krvou), srdcové arytmie (poruchy srdcového rytmu), vážnu dekompenzáciu srdca (celková nedostatočná výkonnosť srdca, znížené plnenie a/alebo sťahovanie a vyprázdňovanie), subvalvulárnu aortálnu stenózu (zúženie aorty v oblasti pod chlopňou), hypertrofickú obštrukčnú kardiomyopatiu (zväčšenie svalových vlákien v srdci vedúce k rozšíreniu srdca spojené so zhoršeným prietokom krvi);

 • ak trpíte na hypertyreózu (zvýšená činnosť štítnej žľazy, prejavujúca sa úbytkom telesnej hmotnosti napriek zvýšenému príjmu potravy);

 • ak máte potvrdené predĺženie QT intervalu (nepravidelné zmeny srdcovej frekvencie) alebo je podozrenie na jeho výskyt;

 • ak máte cukrovku (metabolická porucha premeny stravy), pretože vtedy sa musí častejšie kontrolovať hladina cukru v krvi;

- ak trpíte na akútnu závažnú astmu (chronický stav dýchacej sústavy spôsobujúci príznaky ako dýchavičnosť, sipot, tlak v hrudníku a kašeľ), pretože sa zvyšuje riziko nízkej hladiny draslíka v krvi;

 • ak sa liečite na astmu, Formano sa obvykle predpisuje len, ak iné lieky majú nedostatočnú odpoveď, a obvykle sa kombinuje s inými liekmi na astmu.

Liečba s Formanom sa obvykle nezačína, ak príznaky astmy sa rýchlo zhoršujú;

 • ak sa rozvinie paradoxný kŕč priedušiek. Vtedy sa musí liečba Formanom okamžite ukončiť.

Nežiaduce reakcie spôsobujú dýchacie ťažkosti, bolesť v hrudníku a kašeľ;

 • pri predčasnom pôrode alebo hroziacom potrate sa Formano nesmie používať;

 • počas pôrodu, pretože spôsobuje uvoľnenie hladkej svaloviny maternice;

 • počas liečby, pretože liek sa musí podávať s protizápalovým liekom na inhaláciu alebo

vnútorne užívaným kortikosteroidom;

 • ak máte zriedkavé vrodené problémy neznášanlivosti glukózy, laponský deficit laktázy (keď organizmus nemôže spracovať mlieko a mliečne výrobky pre nízku hladinu enzýmu laktázy) alebo glukózo-galaktózovú malabsorpciu (zlé vstrebávanie cukrov glukózy a galaktózy), nesmiete používať tento liek.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete, že vaše dýchanie sa zhoršuje, oznámte to ihneď svojmu lekárovi. Neprerušujte používanie Formana bez konzultácie s lekárom.


Na aplikáciu tohto lieku deťom musí dohliadať dospelý.


Iné lieky a Formano

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok Formana a vedľajšie účinky sa môžu zvyšovať pri súbežnom podávaní iných beta-adrenergných liečiv (používaných na liečbu zvýšeného krvného tlaku alebo porúch srdca) a anticholinergných látok (lieky na liečbu dýchacích a vnútorných ochorení).

Používanie Formana s beta-blokátormi môže úplne alebo čiastočne rušiť účinky formoterolu, pretože majú opačne pôsobenie.


Formano sa môže vzájomne ovplyvňovať s inhibítormi monoaminooxidázy (užívané na liečbu depresie), a preto sa nemá podávať pacientom, ktorí dostávajú takúto liečbu.

Súbežné podávanie antidepresív a srdcových glykozidov (látky na liečbu srdcovej nedostatočnosti) môže zvýšiť riziko porúch srdcového rytmu (arytmií).


Formano má bronchodilatačný účinok (rozširujúci dýchacie cesty pľúc), ktorý sa môže zvyšovať pri súbežnom používaní kortikosteroidov (dlhodobá protizápalová liečba).


Formano má hypokaliemický účinok (znižuje hladinu draslíka v krvi, následkom je slabosť, porucha srdcového rytmu, poruchy obličiek a zápcha). Tento účinok sa zvyšuje súbežným podávaním diuretík (lieky na odvodnenie) a xantínov (aminofylín, teofylín). Takáto súbežná liečba môže zapríčiniť vážnu arytmiu hlavne u pacientov s ischemickou chorobou srdca.


Bronchodilatačný účinok Formana môžu zvyšovať deriváty xantínu.


Chinidín, dizopyramid, prokaínamid (lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu), fenotiazidy (lieky používané na liečbu psychických porúch), antihistaminiká (lieky na liečbu alergie) a antidepresíva sa môžu spájať s niektorými srdcovými poruchami (predĺžený QT interval a zvýšené riziko komorových arytmií).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Formano nemajú používať tehotné ženy.

Formano sa nemá používať v období dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepozorovali sa žiadne účinky Formanana schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Formano


Vždy používajte Formano presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Formano je iba na inhalačné použitie.


Zvyčajné dávkovanie pre dospelých:

 • Liečba príznakov prieduškovej astmy a iných chronických obštrukčných pľúcnych chorôb s prechodným charakterom ako je kašeľ alebo dýchacie ťažkosti: normálna udržiavacia dávka je 1 kapsula na inhaláciu (12 mikrogramov) dvakrát denne. Ak je potrebné zmierniť možné príznaky, použijú sa ďalšie 1-2 kapsuly (12-24 mikrogramov formoterolu). Maximálna denná dávka sú 4 kapsuly (48 mikrogramov). Ak sú takéto prídavné dávky potrebné častejšie ako 2 krát za týždeň, poraďte sa so svojím lekárom.

 • Predchádzanie námahou vyvolanej astmy alebo pred nevyhnutnou expozíciou (vystaveniu sa) známemu alergénu: bežná dávka je 1 kapsula (formoterol 12 g) 15 minút pred očakávanou aktivitou alebo expozíciou alergénu. U dospelých pacientov s vážnou astmou môže byť potrebné užiť 2 kapsuly (formoterol 24 g).


Deti vo veku od 5 rokov

 • Liečba príznakov prieduškovej astmy bez iných chronických obštrukčných chorôb

pľúc: normálna udržiavacia dávka je 1 inhalačná kapsula (formoterol 12

mikrogramov) dvakrát denne.

Ak je potrebné zmierniť možné príznaky, môžu sa použiť ďalšie 1 – 2 kapsuly denne. Maximálna denná dávka sú 4 kapsuly (48 mikrogramov).

Ak sú takéto prídavné dávky potrebné častejšie ako dvakrát za týždeň, poraďte sa so svojím lekárom.

 • Predchádzanie astmy, ktorá je výsledkom inhalácie alergénu alebo námahy: 1 inhalačná kapsula (formoterol 12 mikrogramov) sa inhaluje 15 minút pred očakávanou aktivitou alebo expozíciou alergénu.


Formano nemá byť podávaný deťom do 5 rokov.


Poškodenie obličiek alebo pečene

Nie je žiadny teoretický dôvod, ktorý by naznačoval, že dávkovanie Formana u pacientov s poškodením obličiek alebo pečene vyžaduje upravenie dávkovania. Avšak žiadne doteraz získané klinické údaje nepodporili jeho používanie u týchto skupín.


Ak máte pocit, že účinok Formana je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár alebo lekárnik vás bude informovať, ako sa má používať inhalátor.


Kapsuly uchovávajte v pôvodnom obale až do použitia.


Návod na používanie:


 1. Uvoľnite viečko.


morEoLlZ2gjWC6azJfMEsntAr++X9qXjulfhxk1dqK+ARPOmttJXZSrxOVNUl7Umdw+4YM46pSHXQ0nff57jqUDxJrl22aZvri2ZWrPUmiFdlUKW+BS7B+X+dd15zzt2eY71CCkJqI4UHFMk8bmb3+yGN9oQWXtaIdqQzHUOkdxL36CBH0m/Shw4m1apu4L4A2TQYDO2zRQ2fGsAuaFfgQYB7brGVGB7Fwtr9n79PvCqDivWY4HgEHwXD34cVLyu9kU6n0lV9KutFi1arKwiFMcOYZphJw4g888MDGw3dxVnAQJ5EyuVy0CIeeKjd61EhvPGscUQ30rFIHY64tLzEGkE8kJsVDQmRJxGIGLRr8i+TfW0ZEq/KoG79QFygrhsuuBDxF/Gtt1vc7BGqeVms2amsHjEhVhzJITNC8EZgNx4W9uB+S8VnBaHSo7NP28VTLJMD6HqvR/DH9INJZpefp4DFZe3qa7+LeFWGdtRnhx/FA2K+ez4YY3/k/8i/z/M2DjDPsrtZGITKnNWRM0LcG6mz4zD3kSznLKOGUe2wRjQYerbjsMyuaKl28W8K2ffMemCXtp4n2TTwV9tKbzX0EeJVGdrd/4pdHCfYiwrXRSl6A7ONz3HBkINFxwMbm+lNhTZF7+gQ3bNessbX4qw/ndXSjwlEinat/rjKtTe/nQOv8MJ504kbBFyvzniksKJxqkGn+Kt4ZiPd6I2WeFWGrvQXLoXispf67g0V7fhE/MRgNPSp+cTB2PVnk+Mqs5+DD4P8hhJaDoUehkq9QQAWbOt1dXLbbMqe3cje5zc3NnP5XAJm+UFboBEQr8rQ4f7CbUK/j58DhMHD+aUT7FpdW1VUGuqR3l+Jwz1JEIzdR4ZYWRF8d/0pPTxbpXIjnkEY0IYHgWAFwNcFVfCidKauhkdqv2aHVM58MVP/4IlXZei6XqmCfh9/Kbh3igfLh9pIQk9SrxPS/mxbYb/sMfNX9wTmpjaY3VLVm8XhQE6YDOy5KT0kXpWB9KpnoTups520cZM4v5Pfze+m36QLhcLWmy3uczZawEs8U1Q5vV4vnhRH/nkEHqlaM4rEqzKQXvUFcOnjUYzKTBffhLG3m2OpzFImUzFFAbMQysODQKygt3qNMg4D8aoMpFf9C5BHe5pJTS/0QSdelYH0iqAKiFdlIL0iqALiVRlIrwiqgHhVBtIrgiogXpWB9IqgCohXZSC9IqgC4lUZSK8IqoB4VYbjoVfZ37LdHsKgg3hVhuOhV9J/Sd0ewqCDeFWG46FXI0Mj3R7CoIN4VQauVKlUKreTM/zJ0Ec1WQvvC9lcFsPG69293W4PZ9BBvCoDV6qtt1veu168sE/bzSaz/pRe/FjsteXrue3cH4U/2AKJd5KyppUv+Ce96jqIV2Uo9a+M48bISqRY7GWPLSsw/tkonhL1Oj1fqdqBWhG8HgbGk8mwXnW8Hkb6p3RpU2bxpA4jKuzJPSzl/o6kV10H8aoMpf4VW6962gDhkrYlKSPhOZvNBhYDByslWS9aGcGGhJF/GsGnSpsd81U9pWtXK55L61js5nal3xlh8jvFpawVxwLVxU8NtilbxXqh2PNYaiPFxyCQXvUAiFdlKEYCi+2M2aXPKiicNijVJnz3WIEX6AZ+C0pk3mXANOWzmxubSj2G5p5hyGE/YIj/gZ+Re5g9ua+7o8+jR1TJ3B+zQHrVAyBelaEYCRzaf31I22y+oo71TRP1wcWAa9Z1WIlW7gXV0Cv9iSOMSdYLXF5cdNTIP4yf9KrrIF6VoWz+qo5e9Iwbe+z5sA1aX5paz5QaMxf5aMm/6g0Qr8pQNn81dDS1IDis0ojQxnnkeqbUlJoN5F/1CIhXZTjoX9Xenm1QU6/UGtLRKSDkX/USiFdlqNO/UsDcpB7QK4H8qx4D8aoMqvtXKg/p0GGQf9VbIF6VgfwrgiogXpWhVKkyv2SObHDWU/6V9E7Sn9YLpFc9AOJVGUr9q/RG2nLeUnv7HvGvtMNaDCO1kbJ/yvIDLaYjhk1oN4hXZajwr8wmc+3te8S/Ghsf+1BhvP/Xjx0DEK/KMKJlnglfb2u/Zj+ywW6P+FdarXb+zvzC4oL0m8R/bN94CPWAeFUGnU7nuuniOX4Ou+PI7XvHv5qYmog8i6Rep0wmk3n8CJkltBvEq0q4vnLxlrv1lPnuEf9KkDtB+u77kq+TzmtOzXB/r3c+BiBeVQKMsk/b6924N/wrDt7msH0jIdQP4lVL6BH/itBrIF61hN7xrwg9BeJVS+gd/4rQUyBetYSe8q8IvQPiVUsg/4pQFcSrlkD+FaEqiFctgfwrQlUQr1oC+VeEqiBetQTyrwhVQbxqCeRfEaqCeNUSyL8iVAXxqiWQf0WoCuJVSyD/ilAVxKuWQP4VoSqIVy2B/CtCVRCvWgL5V4SqIF61BPKvCFVBvGoJ5F8RqoJ41RK4UpFeESpAvGoJXKkmzk/8+vuvbToE6VU/gnjVErh/BVPwk1Of4Md2sIv0qh9BvGoJ3L96+eqleFoEtdrBLtKrfgTxqiVwz+rz858L+3RS2KWgRZqRXvUjiFctgftX0CtQC3QChSpYdJBmCurkG+lVP4J41RIUvQJJqtqBpa9Lf3sY2Q6C9KofQbxqCcrMlcKZUoGqqkhc1uo/BOlVP4J41RKUmauDjKpqAR72fg2QXvUjiFctoVSvSg28qqGLhuikgPSqH0G8agl8/mp1fXXi/MRhQfZSgSo1F+s8BOlVP4J41RKU/MCDQXaFYMqL5ma3SK/6EcSrllCx/qqUQlUVqYm5LNKrfgTxqnlI21L8ebzq+qvDIoFNuFhcqdJv0rzbXXNDJXQYxKt6Ib2TmDoJGjxnpWzseSy+FheYktSbz95c4gVXKs+sJ/hN0D5lt1xgve75SD7SfKQ7qWtin4R2g3h1NCLfh7x3FwSl4bz8bDKZ/A/8uOTdtzyF9210fjJSBs84Foi9cH9hYbFsJOBV4B8BatPYayBeHYHcds53d8F102U+Z3ZMO6BOlotW22UbdCP+Iu6+5cYpnLw8ufRwyXrJqu6hC4UCNCq4HBRktXR95XJ+6YyuRCORCExQ0zkTjh5+Gvbe8b5MvFT30IQWQbw6ApsbSXhQuKCzuSx+9C37bRdtuZ2c+6YbvLJfsTtvOkPLIfxoXbO6brnq6fZdD1I/pea+ngOr527PjQyPgDwwO6FazhtOPKBRwYfB0HcheFxgdfrntPEzoyrHJagC4tURiK8nIERarXYzvYkfzUYzrnjvXa/0Vnr89LHlPPN2fPd9kK+F/70wcXHCPm13fuEUT4tNHxH7h/qlUimYmqEnIcNpRlS89t7xgEKgsetLl/WyNbQchGpxOm2mNolXPQXiVS1Al7hKsNfbEp5xoYcehSwXLeHvwqUxAxDMbDJjY1huke8joKLjqgPXev0RPBwr+ToZXgmnN9LGcSNelHpNIGroaTj2LAxPL/Hj6tysFyqalbJgHWzUUCQEEVP1qxNaAvGqFrbebOEZhMHzZjoD1Qo/Cvnu+WxTtoOEwTvwu6wXrYn1RPj7EJwxvAlDccw4ZjxrrBolz+fz0m9SJpMBo3h0ER/3rHiqxiHwcfsVp+X8BOTRPcv8OkmmOhw/+GBkCvYUiFe1kHiVwLNOx3Qp9iyGswUzD9JUQ4XwK4gVHrjQM28yoZUQ5Ks0ishNRPZmSXQR20MVsWdQt/aQIJJQwt2dXRiKICTeYXRi2iURr3oHxKua2GNPUBVc7smNZPR5NLAYiKxEoCo1zDxsH38RT6aYBBV/PQRD0WQ8a84X8n/88Qd261v04bPYrf6UnntQRyK3nUu8ToT+PSRJkiiKS8tLXEgzv2Q0Q0LmnaRyOJLQAohXtSAamLZ473j8D5agWq4brsmpyc3XydBKmJl5ewILAH5mMI+buc7AR4o+iwbuBxQtKuwrUuJVKrGeEs+IsCHx2SN1SQHXveiLKPwu7AeGJexAxVCEKeiZ9eAo+o/1bToJhCZAvKqFkeERPCfWEhO/TDi/dFrOWWCGWeFEXbZx9Vh9HuXzSzDw9Cf0yVQiv5MvntQhwWAwOK44dvO7cJ9gtjGPSJKCiwGI3vzteVBUe6I6u6R3UvpNejO9ycxFGVBI1yPX2PiYQshcLgf9xN70oog9azX1EpXQARCvaoFZcXtCdH2VTb/e9uJsGceNk5cmTedN4kkRvhYeUAwpIwX+LZB6nSp1mfAMnYHBZv+zHUIHHkJz4KRJbyX8imdO+O7NWy5MgHiFQgGUA52wr/hagn8cxwL9Ro2jpQYnl6/VF6ucqM7rTux8zDhGCe89BeJVLbBLFbLzqQGml+e2Z3NjM/Y85r3rxTUOlbBP2XHR47eh1yEWQpDPpZwuKJjOmXDd4zVMvpfrrAoahA4EcF5zJtYTICEIhI19dxdYhpQMvk/Tv7D0KMMZg16nV9QMGgg6QR6hnPyDzptsdnjs7JiyDSW89xSIV0dhr/gvDDDLBQse+Xw+uZHM/JyB5hSlSShqFNwn11cuHtYLfhvkjpbjmiO2EuOTXTxayHKg1uLcL+IfZLLzV5d2eN/G28lBxEAkKBiOxT0r7JwN4LzF8CeDsqUC0queAvHqCGgOnCFwxnrBisfc13Msn2g5qJGVzXXLBVIpBhvUCQYb+MMyDO/7WJLu/q/4TBe8Nf9DPw+4h74LQQzFj/UarRbv8B0CMCOZZ/Wla/TsKA/3Hz5O0qseAvGqFtj1vXfob+EUgQ+CvA2YY79ir9jAv+jnE01gF9iIbUp/CxPOd88Hdi3c80rbuXQ6nXmbMZ8z403NsMZ41viR9iPdiXqXgZBe9RSIV7XA/avDEH8RB7UEWakOkgoAPQIPAo6rDjhFsZXIqGH04GYw7UbPxsAlcA97S64nnF84m1j3QXrVUyBeVQecqGwuy3LYD9er0L+HeOAOHtRh28CtggU4eXkSmua964WPdJAzMPCwDQQtshLBZo5pR0VyYD1gYcl3UkMSR2gfiFdVAN2YtE1mJakg+1fBb4Nwliq2yeVyMNvwW+dNV+1L2fiZ8fGjxzPXZwQ2xewNPw0fXOQLjwtWov6UPrAYwI/OaUeoQWrxaTH4Y6vxVVqu33UQr6rAM+uG5QbR2EpvLtxn12viVcIzW5YOK/3G4t2Ql3qWhMDYm7s9h/1Ib6W52Tm2bmq4yqXP2YvNmLjd8T5++lg8We96E9ftuTHjmGPKgXEuLS/V+SlCm0C8qgTUKb6WgMKARdlsFmcIBMNVDvPMZDJNXJzgubO7/7XLth4SDGfryu5zXnPy8GBqI4VDzH09V3UzhVog9szVmfrFBwzEgEHFmS9mQt/SspEug3hVhvTPaVzT0BZenoVhT8D1Gv0xmvnPTPhpCD4S96m0XHDqbi4MeoCcmTeb0nYu+DAI4/DDIcohMzANbkPcfPd8FVHEw8DjgZbzTBgX7i+MmcYovb2LIF6Vga+5CMD2ux8ofV87rAW78GAJR+8keFaJ9QRLV5ennuq89OFW+f4RYAm7Q8LC3xcO4xUY6H+wlPllApIVWYmYTeajK2fsCZ5bHjzKvgiheyBeVcHB5joKcNEb/mTAw3rBmkwl8zt5dumfN+PHevYMZrpuuqBX4ExuJ3dYwANHgSHK2tUNCe6b7peGl0d6cTXGTOg8ep1X7euHXRUgSZ1baoY1nlkPMwvhDv09YDlXa7FjxQd5DmGNCL4gL7z3LfpgOuJPNHN9JhwJH5ZvwefQCD2FXudVJ5HbzrGk9bphuWgR7rBTCEco+M2hoYhS5N/nY89iPC2wdl4SYJ+2b73ZinwfgbjZpmzxF/Gqq7Z4ZJLQUyBefcBWZkszVCtxqQKw4uD5cC8ruBy0XrTCPqz9keSrJEiC7V23jyYhAD1kq4/lJENoV2mSoQLKtOhBEK8+IPY8Vj+pOBxXHSybSWAn0n3DGT1EUjikdxKcJb6IePLSZD37Z/PFiz4lybAgFB4vP67YhjIDexDEqyK4LHxY91EfWJDwnCmdShVYJlHOv+g/LDaYy+VYyoV8vkGV+uuqa4e1SpJhci1xMPmD9KoHQbwqIrmRZP80qFeA5zYrl8k/G1mJjI2P2S7bKrZRitfy0ktwnBo6BEi4tLw0cXECQseSlU6LpeHHqnolbUv152oQVAfxqojMz6xmWEP+FYfxM6PzpjO8HBLkKJ9n1mM4a1BKLGXeZcJPwx/KVMj1zJoYnuFTQ5gXq8EhrrvF9VXlEFyvcAjLBYsSC5k49zlcuIYK1BBUBPGKgXUYeBhkSUnjxnQq3ej8z9xXc6s/ruZ+y3EzcuICqyY9MjKiLPXl77OFjzdcTSfFwubkSYZgvvu6O/xDmE9/cb1iEf87+5vKdwdsGYuE5+/6DpuAJrQPxCuGzC/F6hSw6KI/RJX3Y89j0J8jPw6qhJ+EP7/wOftB3k9sJaIYZxq5Aoz3ru/IaOGRAC2zv2exc/havrs+nl/L9Gq/tIbvgR9WKIYd/IZNPcPlg1NnvWj13vFSp6xOgnjFkEwluaoYDAcu/frMQvg8bDHIF2wxSGnZQGiU+ZxZxf5U0KXE6wRctfiLeMQUsV+xM73ar1XI+zDwNkLh78O8wAa2xI2jtOogod0gXjHEnsV4DsTBtLqD9S0OAy7l+TvzC4sLsPOcsy2ZfDWAfWK0rNLtEOOY0SiXQNvXK+m3YjVp7bAWA7BesHrueDIbaUgXfC2YkQcXkhHaAeKVvNJWkri2VPyqdn2Lg3BccUSeRVj6xcOgbcrWpogcX1/MsmyHBOcNJ0w+/j6GGnoU8i/6lcVdUNHw03DoSYgtl5Q9Lul3ZkDSwsd2g3glZNIsEogzAYOt4le161scBC5o11cu7pKF5M4jag2yArD0eDVcbhAKvGLhazZ3DJNv6dHSh2ihRsMLdzqnHQXm+MXEUyKpVrtBvBJiazH2z55QvdVig2F360Ur72EVeRJxXm2pwVxtuG+5U/+RgjbymlDO686cHKjAOxMXJmDyOa85FV1iS8jWVt033fjtwRkwguoYdF6xEkhrrBkPb8p4cIP6/avi9hqW5847EXvveMIl0UV1oTuhU7QR7BF14uo6KxaQYOlOcpD9Wcz5pZPxZ0jglXqZuSt/nYYS8AlNYNB5BauJx+54z5sKNOpfcUAcoFowz1Ib6fh6vH3KgKMEH/ihURhkYa8AniwtLxXnBvZYjwXvba93yFtaMp4/Q7XSP6cpPNg+DDqvWIRdPgdGY5UFto36Vwpcsy7ef7GtysA6ONqdC4sLnCrcjuWVdKPPovx9Yb9kPH8tnhG5asE9I161DwPPq1f7M1eHTdo2rleA4bQBDk/oUQiXOwwz64GMQbUwZhpj/+yxyhzKcn3tCa3zhnNyejLxKgELkL85ahANZ1nRi0/ET1h/x9+zbRoSQRhwXuXz+dQG6/phK0mELU1i8j/047eBfwTqWVtVAdcNF3iFj7tnPZt1NDhtDuCJTqfL5XKr8dX5f50v/RWOCO06mATMMNB/9k5goE8wS1+SPaix8THlTWXlPwjGK7EEHwZZ9qAgzN2ZgxtWZ0kWXNZLD/xueZYp+G1w/m/zR3+mKUzaJjE8UKueHHbIGvtnTxBPUbZ7GzHQvEq+lteGDAnm8SpBC4VghUIBl6NjysFqygqsTpN92g6CiQYR13EN38ly0SqeYXl64Uch25Stzj7CjcJ8zhxaDsKDSr1OidNHsCUaY/FJqOiocbQdgyFwDDSvoj+yi0w8qaudkwrmwMUHzfLv89I7Kb4eDy2HlIb2JpOJd5cTRVE7rB3RjSjNqfDBub/Nua+7IYnBB8E2laGFfvKQZvR5tPbKrtRPqciTCE/bp6BFWzG4vMpt5/LbObyw/qWuJfGCnHSHixgP8Mr/wC+eEeH9J1PJrTdbzJXab1olyBFw5lBBFs6Mgm9ZSWKVbn9KVVzNii/XStkp3qsO+09vpPM7+Ro9i3l1J0FeJNb04Qj1YHB5tZXZ4rd5w2cNm2eMKjtZmHbgmBKFY1NhcptgvOZRuMJeoVgfV2AHAhXDT8PcblSFUQqslxmvcKDk68TB2GPhfSGxHueeHk+DJLFqNwaXV5l3xTVXBrFhXhVLt5eDTx/xqIYShfPfZ6uDZ67PJNYT0BNc/fgVJ5WKpRHHzspxFzn2aHoWFT8W4f6B1bu5Xel3iRdF5LNYuAu4vqLkwLZjcHmlzFw1mcLXyLzW3O25xFqCBQa/CfIY42Gkak7HdDqdaZx1CschUq/xb0px/5TnguwKWi5YoKtUZbrdGFBeVZ25agyNnDnDaYP4sY4lxcpW4kHOlE6aNadj5vPm9EZKyasozbFQXuMr821gx0K1qk9tEdTAgPJK6V5VOnPVEBqt2mccN2d34nB1BJnVyjSxWo4WDL/AXqBUnfjyZ0Wa+Crjwn5+oGfWk81lacFImzCgvCpm8QyxO3cTH4fHUmcPEQWsFbfRyEw1QQj+e3D+azZNrKKjBf6UatTS8hKYVhEb5M1QQDDeFTK4GBgZHqnaGZnQIgaUV4kUWxty6JqrOtBwKu2eoD+pB43ZiqnlkO2SbeLChKBq9MIhZyTiQI+/e1y1BpPSDAWUU1oeG8eNTZ8EwmEYUF6lf2LpPKZzpqYzzRutMgvLU/yYeTXeWQ9URXVSCXKUkmckHgmIm/+Bn48kHAm3b13zwGIQeQX3BqLBJm3PNpPLw32kRv2r1OvU5NSk7bKNrSZOMVa/fPWyng/CVqyTfvzrQIUSrxJH1gwsjqT965oHE4PIKxa04Guu/tRMuBnuPp4NZxqwnfhcmV6vF+RcB162tp5Gjw1VCNWd0MGoy4AqKxEYeEdKcXEkjbScJNSJgeSVXH2JXein9E18vKhUjZy5zJuM4suxVgnyXBOufudNZ40M9CaiGpOXJr0QwyGhnkmq0pE4rjrIy1IRg8grqAcPncHhaeLjMCPxPKIdqf8jifUEfDkltu6edaen2TxS4kXisMb1zYUKDWcN/E+6mdqsZ/JXGUnyVZJ4pSIGkVd/7P7Bp3GaW2vIM5hKuy3mdnJ/5P9Iv0krqbeaYY1BNHCnBb+Nr8VL2x0oGejxV/GDvGplRov3HT9sz1W3157U5bZzC/cXHNccVElGLQwir1i+3BBLOW/u40o/X+hecj2ZeMXqwwi8yMz+Nvy1KIpLj5Zg6bHk91MiWwAvp7pDVSwXLTxjEHsrvZpbn9GyX7NHvo/AywJbDq5/yeVySw+XeMag66bLetnqlCtkQMCTr5PUIUEtDByv8u+ZFYeb+pFixVUoI2WE9x86YxvPGhOvE3BLJv/XJO8VYr9in5x24P3SlVf4LJuBfZXgCx9tl22wHsGuwvvCZmYz9izGA5KszsR2lsuaaokX58zgFfRwK7NVwStw2DFlk+Q2XCxZ8WEwuBy0TbNsJmwfex4jXqmFgePVbm5XkFPmqmYw4erf3NhM/8wSz3ku30EV4jCZTOGVMMtyqGY76U7o8ChdjgEaQ6lYBSWB5TfEViKeO14MI74eD5wP8G1Umc5ScttTP6cqeIIvlZWXnMHZg3/IKw3GVlhZUjaStXhpghWhFQwcr3g072BVwNRPqfDTMKvJLLfVsU/Z9af18JE+0n7E20wJ8sxVNpeFgim+U/0I/COQ3c3yZSOA8ZyJD4O1/FB1gljJbQ8th3i2lILoSpT7dYGHAXwpfGUWZy/JJ8TXp7QmVTBwvCrmSQwJ3GaDaQQ/J/Bvgawk6UXRt+iznLMctixfM6wBnZqbQsWngrNB76yX5+wVw+tDrFSG6nNHSm47bNHS0aY2UvyI/E7BG9UFFwNKVuHq2irxShUMHK/Sb/YLEskZt55ZD27SMOra3R6KdabaY9UwFduM18RtIoX3SIwZx7j+QLUUXvHiUxXLxpzXnHAClaaSqdepqtEOQqMYOF5xvZLnr9ht2nnd6bjq6MC6dPgt8GpKM4zwDp9GqwgJtg4WbZf/sMlUUtEf5YuXOpal1eS5amGEJFmtY+B4pfhXGhaGqNJIrn0wnzMHFgOKOpnHx/iqXuk3Sd05WVZJ5qIlvpaAHhYeFEl7mGOpZF3w+OTqCzIFVcDA8cp4VibSEDMIO5xsysmjxNwUr4YncKgL8znGq9KEJr1OTtoaYskfFSuFnV86meslqxle5HK50llvQhMYOF4Vs/v2igH3ToLn3WZzWc4rxnDZqzlYgqZ1FNs47LHUxGJnVDnQDwVj8fT3eWWqDWCWYUlUcPPNplVH3bFawsDxiouGhjkSdWX6qAiejqg0/vhI8xH3atrBcOVrlrpYZpOZz1ll/jNTObcmVyDkl0P2XVa4oPqIBgsDxytBrgINxya1kc7t5JS5qQ6g1M8BdCd1XB8yv2facTj+NXm7IA6TycSP6H/gn7w0ydsQQz+Tr5KKf9W+8QwUBpFXMHt4gpz0TuokrwDTuBEHVX7k3aiyv7WlZY7+lJ7roeIvsck3+YiZjbRXzmkUlCSSkspNjS6FJhzEIPKKdTnYK8aUO1z5VTxt2N39YPUZ/2zEVZ56nWrLsXR6rk6uW6xjEHfqXF+5gt8ElexExaeyXrSAUDzdZPQMtURoFYPIKxhg/LadWE+0r33OoSg55R8m09SewmK7/efi/Fh6Iz1pm5z7K2syxDtiQcF23+9qBE1BKOBZf1IPN2zmixm+PcxFdUcygBhEXgG2KVtgMYDbdkWmTwdQWhhjzDjGc8+VrHYVYf6f5sJ+vVvcRNw33XhtuWixmCzwrLj5V3hf2MpsMat4X7vm78xTrYvWMaC8wgXN/inP9OkARkZGNtObyo9KsmLhQ6K8aoAAwgIMLgdLfafEWgKPiiR9PgYApOpwjPS4YkB5VWxq2vH0ApZ9K7d+5CgW2ICevMm0o+uc9ZKV8WpfiwxnDazSxr5PVVq33XzebL1gJaVSCwPKK+2w1j5tj61EUhupDi86Kq3vxydni7l5bYDhU0N4Jbz0cImH0TOZDJjmsDt0Oh33rPBcu+UkoTkMKK8EOcGcp+clN5K4VXfmoJryDL2PtB8J8ju8dlo7wNL//myKPY955P5XPN/C/8BPTQ/aisHlFXOx5G8ffx7vGK+UmSKO4uzZ0H69+LYBLDKbzL57Pj5N7J31bG5sem57aHVwmzC4vNKe0BrHjazXW0nSdydwsHFWI620mgZsP8gU2OW964VCRmADv07MzXoO9ncktI7B5RUweZnVfoF7k/453bEJ4or66daL1sRaW1Y3Vjm0RmO/YjeajL67Pnhc2e0c7+/ovuU+rFAHoTkMNK9M+0Umkq+TneEVrC/zxbJaLrDEitG5TsFw2hB6FILHxdt48/6OvO+w5YKFWjmqgoHmlXhSZI1zJCm4HJz7eq71HeZ38vF11kG4xr2/SkZix/8ImmEmXCaTKfRdKLYS4V4fTkJoOQjb2HHFCYKRfLWCgeaVwBMv7rM2hzAFW79VJ14nvLe9UD/vPe+hGb3l3tSoYZTPI0nbUo1a7e2AeFqE8em86YSHyatcQDlTG+lUyi2eoUapLWHQeQU/PjjEChLVWdC8NnAh6vV6x7Qj80vG/8BffYflp5ylFPH5qzbNYR0FkNl1w4UH7izRWDTyfQTjgYZ7Zj3hlTCeO5yafDww6LzCpa8/yTpqhyIhVVJ4cBVCr1yzrsnLk757PuhhhUFV0TirOKM11HBDLdWBU4GH+7rbv+xnxTr3WMKuY8oBc9E96yZ2NYRB5xVg/cskXIvcdk4VU1CQ8+XDT8PBb4Leu95kKolnpVxE6qeUfaosbapk7VNP+DMYvP++3/mFE1+Bz5unNlLp6RT5XQ2BeMXKJPEkOlVMQQ5cfHNfz2HP3jte87h56aGfTxPBvhrRlTX4YalMvaFXpTCcNkBsnVedoe9CkZWI4ndhnHO35yYvTVKNwdogXhVLnbWj4gVsp+gPUf9Dv3vWY11PwDi0T9t59ZhS9OwqXR7YcHzhiD+P49bDxxlYDOBhv2JnrejakCt8PEC8ktdT3HQFHwZxS1Y9KKc9ocWN33LO4r3nnbgwgZt9RanAwvt8j/hXhwHkMXxtcH7pjL+Ihp5E+FrjyJMIrEQYhxTYqAriFUPRFJS7a4vT6ge74ZYkziVCT0L8Zj9/e35yapIXau81/+owaLVa+xWnbcoBjzH0bZC3/MpspB3TcmDjFgU2ykC8YlDaHEafR2GqteMQTBVvuECnpQdLC/cXFhYXnNedlvMWXKb80H2x9gnfAmPGo7T9Cs/YIO0qBfGKQVlae1ibQ7WgO6GDx+K5zaaGYs9ioUch9m4f/hH48hNpVlIyNtKkXSXowz9pe2D4jLk9cHU6UPgfNhWfipXeSZ47nvR+ybG+QzGwcdXxIShP2iWDeFUEK34myKbgi2jHVubjujScNvQvrzgMnxpYPtQXxaC8sO93WS9aXbOuwYwZEq+KUMqXp9sQFayBMaWrSMfzA9XFQe3ia5Nt0zbPTc+gzXcRrz7AdtnGy5e3KSp4GLqbH6guuHY57A7vPS9Ui/cvxmP+9rzjmmNwcjWIVx8A6eBTScnXiTZFBQ+id/IDVYThT4boD9HUT6mlB8WSNQv3FyLPIoOTI0+8+gClrUZ8LZHfyfP5pXajX+avmoDpzybjUyNv3yzJ8M56oith331/X0wqtALiVRmsl+V2NeWNgNuOY6dXCljnyEtW8zlzeCUcWAzwPMPPz3/uuuVy3nCW9uA6ZiBelYFHBeHwxJ7HOsMrw1kD96+UvljHD3xeAecz+CCI25ZGXpuMF/N/m+/czauzIF6VobSpYWe6Y7HimMdXr0phOG1YWl6CWei9581t53Afmbk+c1yjhcSrSsCx5kX2tt5s6c63/e/NKrMfU/+qKniqZOCbQHg5pEQLlx4uwVzs9tDUBPGqEkqz3ciziOV8262UEc2IUt+i3cfqEcDpmv963nbJxsut4bu7b7qta9a5O3N9PYNXisZ49cmpT9o0jp7DnpB4kfjkRae+754QuB9gFWwGEHIhHWZ7v4gftWnfgPSKQFAfxCsCQX0QrwgE9UG8IhDUB/GKQFAftXj16++/dmwcBMJxAukVgaA+iFcEgvogXhEI6oN4RSCoD+IVgaA+iFcEgvogXhEI6oN4RSCoj/8PwsGqJTPxI+MAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="bottom" width="85" height="100" border= "0">


 1. Pevne držte spodnú časť inhalátora a otvorte náustok otočením v smere šípky.


MORwkSwMd5jLV2Y2/YFgHik3V1zWHOvkROF/a69p7SJolDzkKGN9ja5H29lYbOkum/gryHll9XZ1ahsGTrLmb0PnhpROOiyr6E+pqCtq/lel+DBARzmB+sFe2yEVNEseQQ5Y0/y2VheoFcJ4Lq94cHs6ljwE1gNeFD3feCivL3Q/xBSpIHZfyefJx9nk37JoAVU3dVKARC1olzz5yb59wvbO9sTpNsXcBgcGacGG21OpvXXnAAatkpeNhQas+KD1bp9QtpNjPs7Wx7IQlBpVtmr0HLRLHiz8phHWlyP+JN62fJlhY95JqNJtp6OAd2kztumedse3WG2SedRMExqpSTccoezbrCJHeIw3k6Rm6KwI4lGNKoxArjy9BvN5c3IngTW1jDesEkoDbpSn3LEBt1LAP1y9txr8PhhcDNCEU/8dFlGApMTkPt2sTAhO0YuUMthHdpNO+OWEdNOoaeIKb7fbc4DlFjgIUA9RdaujCzlTFHljqceCwBLA7ql4wpbD9ZULssmaWh0I+bzP0zpyh4qG/ODn3hmv95aX/osnH3suUougafKwzQf5Ddh+uq0KeapwRkHeZ+jCmn68RZtPNt033Gyqz+MYLDfrjBXrzps3b/Kl6R+JNFIlXwQl957vyR0egqbJgxXRecMZuh8K3g0emWFdHaX7pJVAnXTYzsnrrHCmmXMeA8D28E9h/20/VeOmnu8ufRdUIh+5XC66Hqb52zQlrve6hBZC0+QRCjqqJZ8lGw5/EXOOpA2BMtxU7/rbNuhO6Vjm9Tnj/OJ8ej9ju2xbubsiGsTkTjL0r5BSWLpyf1WVhtedDK2TZ+gcMzNyB9VGI1ZHXcwRqOtviyf2tBpMsb9y6nWD1JWBOuwobo/JZPLd8fWwtaZA6+TBOsqirlux+C/xhlMNamcOAXKXxhL9Us2uv+2H9fLE5lmD+5Zb6WJnHDE6rzohOL0aISiC1skjyDE3WPCwOhrra1MvcwS5j0LkQEio1PX3GGH4zBB+GHZNu2g/B16cwWjQCHMETh7Act5CWxOpZKo9TaFYYk7NHXw6HDp5+qL/jj8qT927MHqBdlGP+7raAU4e9vHrT+uk/Ux0K9qeXX/4POQhZF5nup08guwC+Rf8+o/0gcUAXlfPz/FVwMnDYLc75xfn41txGB4Nd2arHfrT+Ummb/6fanPtjx3vd1HljjzpV+ke3h4lcPIwDJvklLMDVt7ThgArC7jJWhdPxLsiw61GwFr7+enPU9empN8l1sbgZSq4HGxbxnr7wcnDQEFq2u1pz+6E6bxF+jGS/rMrt3qqAE7jxk8b0By2hbqTdFxzrNxdaXOTx7bhaPKUryXuReRgb9wNshlp7ULiaaKH3168n5Cg8bHx476QVoErDwdHg+Dk4eBoEJw8HBwNgpOHg6NBcPJwcDSIYvI0kKnFwaFNcOXh4GgQnDwcHA2Ck4eDo0Fw8nBwNAhOHg6OBvH/Ac4ZJAH72L0JAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" align="bottom" width="83" height="100" border= "0">


 1. Suchými rukami vložte kapsulu do časti v tvare kapsuly v spodnej časti inhalátora. Je dôležité, aby ste vybrali kapsulu z blistrového obalu tesne pred použitím. 1. Náustok otočte do zatvorenej polohy.


MOr4REjSYDgUrCtvmDHVQcLHhVD16pxJvUyRZYPSZLZmdmJSxMlCxFDIog/EC+JZCL0fSi9kWJD55oLTwB3oRIHnZRCm3gaD58KtxhWoy7OsML7YoxZE1kW9UuAFoGhT6UFki+SUL3KrZqVh2Hv3HzRKhszz07PHmj5YGalBajYs1jgbwEKaNh8tQkLrUuK7bcb/kX/zvudZDLZem00dXEmm82y/7EIAG0TX5ckgHfG29ZWj/ZJO1sFGmBuceeJT5NioVDAKKdrgITxNV4cEGPFZDBRRencdm7i4sTyD8udSW88XAweHQzcCUi10bQt9IVWF2eSv7AWS5ihm6vaCgkgRSJHH0Xb1y0ZKpNtkjWcAXOgdJGnDoSBOh5/Gid7DFfS3K9OFSdGDaOsFdQACzBxz7gPsZRrxyCvjdZKX2h1cYYiAGxXmx/rMAPWViPJjZR3zlujq1nrgPpH3rD4szj4A8LgZ2aEEQTjGSO41KIfAgJKq9WygB0xmf7AGp/9AcpO84qmoPeWN/xDXeHnJVARZ/L5PCwE3PHIyZGmD4JHjIkqmWQOa9jo7XMGSJ664FIQRPXOeGKihLFcsLQYQAVhG7wThGZPLQ13/mcn/z7fUP+CnoYUAIXBUFKPoU6oiDPMASDersHQktWb2Nik40AOMMP6oI5/TQP60tTGFLM6rKy0iiDW32il+wrrWnPbR4lDMIcyIgRxAarwIT+/OH9k6Ei1Gp/9BNil5EbDo9B9pmt0plARZ6Q2MpSY2TTYmNtrRzP/t3mT0dSm2LDR06MUf8BGtiRhWiCMZ9oV2zOHrJeshQ+FtZ/WwEkWa4NbKBRq1PjsJ4hFnnxSEe1GG9yqiDOJZGJQbFFGNWWaAwu9ESdpHCcprnU0HRt2IFiP76sO35y3ILaGhohohZzh+2Eyh8A9HIoWcxx/ccCkiT+NgVGCeF8sVWuvkGcfgxV5EsuaNnHLKuIMRQ2bWvOrpjPFFR7fgj9wZx7TdqOxYQ0B45taqWEibDF3KvooSpVB3TNu6VDUtsAlFMgdR4Wppq7a12qWPegPyMuaNnTLauEMyQfcbou9wdIv03QckMQ9PctUnQHBM8MKxyhxmaXArzg7MwtLA7aT/St7KxdPmaTuW+4SBytTVOZ8djH+l4LWstu5+kuH9jQwE/kWKduPVXqo01ZUC2dYaKbAVmZYNZkWAAMAr2QogzaUX5naSJUXCVAK5gtmcAYiIvY4pv+mKmdglux82Bk+WjXy33jamEwmYfuWf8Rm3AcRqr/OpI1os8GaUkN+NX7KrVdbDXXqVAtnJDuklWUNjEsWbC98SvCEJQ07QWwM6DGfMbejEQrEAlvfXF0JLYVgflTTH4JLQeYF0ul+jv9ccQfTWVNqI4mRkfwlWW7yim0LWAsdqQKod9pjOm1SQ+6NvFMne9oHLVWrhTMxUT5YJluaOLfSW+Qxg0VO70CUF0v77Qp1FtpsAhP/OYGJEOeF/l1twR5iAfuAveWF2ooHuTARWAjUyCQBkWZvzUrVcwpim4Nqhan6CZQkK5U1pWWrGvurgjP59/mMKB/MxpYcAKmXxdybYq9zEYY/GUgO1FloswngFMYzTLMKLQYcVx0VdW5IGLq2zeRmxbK3IIk8k6RiXWPHdQcVkqZDYSP+PK6GaDSIl+C94Ph51tAOyjY01Ro7q4Iz6bfpEvnQHKi+s/Nm6UzvueVJvogzO3LOG38Wb0fspuumC5xhVo2YX12+A3ilO67BNYQfhquVipZnkkCrLG+AA0iFpGlozM95zS8SSt9NN0J/Qg/auK65cO+YU2rsqQrObKY2SU2vPzezHBTfyVZmyiIjYWO4xZoBsHYC3wVmvznYjmwU0BaM4opQ6LuQZcxSkZZ0DamNVEWLhQDVblAYnF+cz1eRNtDrYAdPXZsSxLYI2e2c4vfStbCct2BOgTCv1geFoArOJJ4nCuI6eisSgOqg4zjD/zZc/ikObnnK2s6El8LWC1a58qYUJsQ4N9ZU/UW8YvqHVLcgeCeo/0FfbemWVmBht+BQ9ktWuW1DJQ6lZqPsoV1USzonQcxOS8WeVqh5L6H/OcNCMzeSFauZNQQwIXwvjOPAMq64GuOcdrIFdZjOt32Yv1s5V0VAvIROsoKdkfuRipwBSZxfO73THtzv2sO1GtEJRdoszpNtA1HDihuKKE4qA8VX3Wd9HhBQDv+d4M57MQy3CvqfM5nfRTlbX/vlGtB/qSdjoNpqDBRi7+1Z79x88kUy9jjaUAXaegAhCUpACOD41bQv8EqqXFM7jAq0KQgFsm2K1suebDEajeYx8/wcc6Dp/6S8wOxy4DkH7oRqzLD9z5nsO5abOVh3++UacFx1RB9FWdn5KkaF9ZI9fH+FtXf8LmQ6a1Y8/AQnBWdYTYI7fmMlWYdLCt0NSWFU4E8N2kAPGR4aZjlFA8LwH4ahTxZ2C4ZTBt0JXej7EA0NdTbzqL0q1f+c2WvqIrS+4CjN9JiYoYaVSxIKmLVfYgm0GHb1LCo3egG0hJKsbujLw6jwylKXq2crsICGydI38x/yrDWvaAH2fdRZE+h/zhRbUip0o8yo+C4ESYJxWVH7wji2XWVpyZF7Yesla4vhbeWYuDQBOwQb67H1ajJECqOCtJm6NmW7bPPc9NQ/ZVADXSaparpcVYv+50yxJeWuULGGS6Nga8ZfO103YWenUi9TFTPy7TY7OAPJFvkhonhkgFSVZuX+iuOKo+IdFQqFsLh+T4HM2DP530lIyGpOajkgvry3WCS1/rSBOImjwSakYrY14tnUg/7njP4km+nF9Rll+rmazhT7n8WfxStyBoZBcVivrrhuuhSvGSBVpalYa5MqB9C6CqQNzJXo6gpFxOHPeaNWEdr48/jUV1O0luVf8GNSCN8LU7cCQfjU4Boa3cipEZ1OhztVofLW/5yhW8SMOygoszyPmd5xzYHBBGsbk3fFwScFdyWSCcWjg6WqNKyDwBW7fC0IstQz40ltpMgJZjxjxJ7jfx6nAgCsCO3dEEUzGI1G7QntqH508Ci7gUwuy9wbogMNzwpWEKuEtr8JT2Fvm2WqPixus4WpixbTaZN6yNP/nJHsGcy1SmWGmc+aaa0GM3FlQ/y4RndSx9Yfn8XbEVFv/8pOVWkiKxHf7aKoOWc+x+wQ+scAi0AjVyGLIfjRCKVr/ad1qRgAW7PaEKJCVJIe9L5Wp5v9r1nwJ07iRUy5YS1H2ZQzmHqV2sntFGPSxP2xUWybc9nGCKy0/daF6H/OFHmyKxQ+5JU6ZrFd5q6wldqqZohbL1kxT8OeLtwpKB6BhqFpmWQBY3KrRpISRQmwv74uY86/G1m2z6+pzJutrXSGYuQ+7X/BQjGmUo0byCLfHZ/cRy9NOoUPhfTbNKSoJJ1wJRB9EGuuG67+tnn6nzMEVmYll1XqaENHhzAi4yzsN1ZtuX3UMErnTb9Ot6O+q/MrJ2vsLLNqbFdtOCnsN+rOWVGoQhMj8lQ7bOj7kFQ2oEbeIo6Dm8IfCzb5NQ1xRxIsKsZ393dtTlVwBuMb8z0tbioFk9GEYyY3UphxK5a2oCFL1fjbwRkcv8SqISWNYklZTepTDZ8UhCEbhtXprLvGDesHuuBjEZ8PIpTnM3VlanZmtl+rpamCM8w8HdgrPKsQWFqB+PCyuWzFGV1zTMMiJjOZzY3NNiUJw6qh2V1u1ez8a4f9D5bJ8cZKUuH5hMRWobg1jP5Ga9ww0i74oN3N/9/5bCZDi0h9SRtVcEbKYVTwmCwXUrQEcu9z1VwLbAFU7CPQpvxNWDXFdDeZVQNzhX22KzRkRGW2MzB1yLZZfrDctEEClWzk5Ih10poTS4eNGkf7r++AKjgD84PWHBRZ1iRgFqdjFuf1SsC5aJ9cLtemys6OrxxM1AwIgTsBykP++PGj0HhNagrWZIS512TlbwngW3SvdJh/wRdpT0WeQ4QqOAMdqXCQTGgUmMULxVWLqkulsChon8zvmTZxhpWMEqOtY09jsEZgkeffs9XMGldVjtjjKGwzXKfjmkORUrq42eAdP0VL1EiA61GogjNMsxdvtIZMaAbiMYuV0yqB8VPcp4ZLunVI0dYB0Rohr1dxVaoO5PP5wHchWs9x/9Ut/6hQKGS3s0yiNu4rN49ZdGK2T+JFgnOm94CfHAoDNOxEMlEtV74ZiDJkZ6cWD81jZgzi1KskxrZi590P3B0rjnFlKvMmI63c1y9n/It+qgc9++2snBvp1+nxsXG8//PzZkrRss5q59nKb+ynNfc37oO/0DtQBWcE0TZlboDflXQDSMmMNWA8ZQRn4jVzZVsHLJDIgwg18SILqk45k3qZioqeN9g/JVqZFD/RdJye4Utm/fdfRQG1cIZ6ziRfJKFvtL4qjzkYoBk9/jzunfFqP9PqNNphrZa5mGWzsvYEc/gWFIqqroFiKSZR2jDH+vODWVr4UPAv+MnigiVT8qlUebTpOD0pc6nPoBbOFKs0DTCnatMxUfn3+dizWPifYXJbF31i2znWC1oetSVq86YzJr1er9PunVe5aLdqkEsbzO7kEqixP9hOlRJ8t33lvjKSM7jH4aEKNUPqgbKZS92DvruhKihG3e4K2Uy2Cc7AUI6sRkrifIeOa1jwougGoKhhKf6XRS6Knihpf+YqOK/4bZVCLm1wtelXKf+dYEW5ijvyLbJVI91xjfVS6ZLr55997r/rF1rLb1U2c6l7oBbOUMA8i/56m27UnYrRH/hHgDqNCWLnGczfo6dGSwYTeZlYSYq3mdjzWHojVRCKD5hFu71T1JSqDkiMtR/XvHNeVgXzadwjeCrWj8UUQLWnfX8PVCQVdahtZYBIkkqpzKUugVo4I+xFnVUsjF8NUOTY0seexDAaja5pVzXPKUYeZlM2oZ5nMSO59zmQZzO1SZG/7YsGKAfrL73IpASuXFq3ke8Ae4xkpuWCpeLt/PbuN4gatlXTGgHrPgofq62BSvaMUplLXQIVcUZ/Si8le9QDluUrtjWWskoaitXVHNPgDyNSq9GyKnvtjAYox+DRQVw8qyKbyYQWA9l3WZPRNPxvw5RZSeXXcF/O6ZotznfZPhUBce2b80EjJUMO8xHsqBL6te55606oiDMsOF+0LjCSDqxzKUX4suot1xzuv7qb9rax+OI2RwNUBNk2586cK4iZlRRxTLKFJKdlslaJD9tlFslW0esF8cvKgcuSN0mgWSetIJL0oCR7hsuZXgVUiGLU2ZtMbc7En8VpTZ1VErtXq9ZRPagnMq1NoN414CoTCNRYRsyspG2YZLU87+LQqBi3Fl2NCuLDsU7aIL5Sr1MwnCDQ8P6oflTq39K65607oSLOYN7VipXz48l47WgAkMR9yw07BPN065UEMSjrPG87IBlR5ZmV3lve8D/D7m/dFSvZkiVTHk8AmoXuslgbEIYOjptyX3d7bnkgbbxzXuNZIz00BSvLdRVUxBnA8ueJ0FII06F/wV97TxjN1Tq9NAHjWXPm4Urql6olgDsAKbMS95V6mQre8VPfac81V2zMgrFeqjcWPX6lTwCaLX00/udx+cFhGpGtmHyR1E3qBJmc6TP03Q3VRLH6cH0rBgom8cOUYpE7bzKKRCG0CFyAWFVjjVWW+VsAV4Wxnn616ft7QG7ES9ZICSg4jRVA+3KffstMI/H9zVeb1G+UxwH0A6DBC1R1JZns5CqbVqul87YShaA4oJKZDCb/XT/4nN3O2Sft0LVouAvVV/E3NzbJkVjeq4MKiErilMcB9AOgflD7Yqj1B7YaVfK8YtojZtz0q3T3cEYQV3J8t33mM+apr6bIwtl6teWZ8TA+VLFnxDeFiqs6tDMzlkRIGaN9BnVxRhAbGyXF9sUKqknF5T8Zfnv3m/yfRUfCACseoMgZlYX5vPnn5z9PXZvKZtjaa+b3DNXpFEQXWYntl3mbrjZqSgwYyhjtvNuj3VAdZ6RVmmrl/BqCxBY5SfBmOYsIDUUhdBLQVNeia5Aw8adxGPH2K3bdF8W6cCVIikU6h4cruY/FnYekWgLiPweH+mpxRlAhZ1ipYnF1QpHcyRJ5UuNNYhFbTFxq8ZztwtDQUPBOMHwqTA0lpdjt/Pt8ibO4WvE0Gk1StEQ+nxcayRjtFaiOMyx/cMwcexoPr4Q7WUkIpjZFPWa2M62v+bQJrMHOdSf44Lrmkpb5ccGGY/tqx1RzhZW42ija4MiRI2295s5DdZwRWFVYGziT286l33bOItef0pN8K+QLwvHOnLNJWM5b1h6vsdZUYqxd+B6r07mvhHmVUZP9PSt9imdL90vZmv0ENXKmmH+2K6SSqY5xRntMS6FZ6TfpkpWNLgQ02OUHyxTTTas3y/cjn/SxXaFioUMYQlSKoPCh4Jvx0f3qDd1+s41ClZw5rjOcNqQ3Up30ONPSEBttqXaV1VQWeEr+O36dThdaCmW3c+fOn6MqzFSoGraK3PFIOXlSGFvkYaRGBmivQ42cASxnLRAymEFz73OsImYbUO46o0hhFnvSI2BN3b5xazVa74xXqsIMJU1KRKUmNqlfUvLOzx93P84vzFNyXnkGaB9ApZwZNY4WK4+92tKcVYwzJTwpcaCxgperAmuo1FMA1aHNgjZUhdl8xgyqQIxITWyEvdIIxjPG8bFx75yXnm3obujQA4XaAZVyhhURFifF5C9JRbo+VFyoKUHRY9uD+fHGfzey6hyTVhad/TzOugbc9Rfyha30VkEoDAqDo6dHWbHSQoH6ReMeI48inUwW6iRUyhnAedMJTT1yL9xKPplQH1sIep1oDStaArdj0BzXrD+Le6Y90MpY7uc/Qiw4bc8aZAkC37GugyRwQJg+q50ph3o5Yzpjwm/MYsBa6KlEhDmQLYRhjbh2vivsZLsxguZAYGYJLgUpgxUGDIvphIl/UifVPKD1nP4mjKBmzhRTNcU2sc1xpiHCCGJ7AigwsAoSG5uWXnCdVQSruWMYBWGw7ZvzyntxwugP3A31q0omQb2cGRoaoko0mCNr186rhvrZIgET8MqbTI2y6D0B3MX603XXDZfkLqtdkafPoF7OCGI8b1zUzjtWEWZEPyKQu6nHASktVVEbFC208nSafoWqOWM6baK16vizeGcWNxkz66590+WgKmps0fMu65kxPjbOFj2VaF/T5VA1ZzTHNcYzHU1B0+qKnXAo5rfXMXiULXqC/K6bLrboeW1q9tas/aq9L5dlJKiaM4LoPQNnYNXkF/L7whDbAylpPtubrrOKsFywRP4t4v3GnRF7aKZepVjP5wZb2PYQ1M4Z8xlzYDEAjXxzY7MzegVJtl6JOqsTbNHzUdR905ncYBFJ0DwjDyJNN7LtcqidM/ov9awj+ZtM/Hm8M5zR/lErJIUeijqrEzDVwg8inmlX7GkczxMCPLLanws1tThTLUG3L7HyUKzO2imkkqk+f7y7Aouj6UeoXc5wcDQKzhkOjsbAOcPB0Rg4Zzg4GgPnDAdHY/jEmSYiDjk4VAguZzg4GgPnDAdHY+Cc4eBoDP8f8vhdvEl4akYAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek4" align="bottom" width="85" height="103" border= "0">


 1. Inhalátor držte vo vzpriamenej polohe (náustok smerom hore), naraz pevne stlačte dve tlačidlá, ale len jeden krát. Tým sa prepichne kapsula. Uvoľnite tlačidlá.

Poznámka:
Je možné, že fragmenty a malé kúsky želatínovej kapsuly sa počas inhalácie dostanú do úst a hrdla. Kúsky želatíny sú neškodné a po prehltnutí sa strávia. Riziko fragmentácie želatínovej kapsuly sa minimalizuje, ak sa kapsula odstráni z blistra tesne pred použitím a dvoma tlačidlami sa stlačí len raz.


MoR3MLFYLdTFNOCc4SXkjbuuG50o8SXncHpwoshAZNA+CRaRh0ssspIGyV8HklBtvqxILFJ8d+ey3d781foUCHIjeidIYS3g+jL2AOtbJfrSTV1bYLIAwRCWT2jgxaAXjCEOdodjzDIsJmM1mrKfRE6NYTDgvdJiN/AYeqWwpvi/S69nNzkk9rcTafdd8tRpdFWCVJR4mPFOTkDOh6dDGq40q+8d33ec862xcoLIbQ2qBQ/le+yBPoEPmX+XEnWZoznFHaCb8sfzRf9VP8o9OOXot92evwzjCYLvlpF/asDNSgAzQ4/2X/diAU5A2b/ORpRjW98eS1CZCiqZXfYR2Z04sJ6j8sR6z5t/mYcdTax5Mg81Dm03KvTDlDs70mBBr9LOQTt6LXnxrkrffEKAKCFPFmQYUAo2p0VXYLNKTLkp5ZcVi8dLlS9SAYVXfmsMgwmA98S8lDWGsC1FCyDRYEeGb4fSzNL8uwG6OfR8r/Ju0/MJap+28xLei8ErIredqPWMT4xMNOm7u1sHZc9mLDR7aV+s9/6s4U5dCMiAnwwthxxkHrnlwcHByahJqJOwlak3hGqwnbCxqqTkMuqPi75W+jzZbd1Rq2obYdtw2tzAHAeI654LlTf4B0uBpMrOWURYt1kZRGj+HZYLn1P7psBMnJclu/1sFUBEiRdYn+Z95z5SHSrnZmVmxILKOfprDIMLkX+Xp7js4NGjMGWuBLdl7xYulfOkborFQiUdSg+/EZSkBDQp7NiwN6048frdHXcvlWzdmZMDiCl4PUilHrTIau6RtoBm0gkGEIeMZpMhDF7XqcrkMjYWmA1fJCtrw2z5m72JXtCpNTNVn43fjcoQn8SRBHdZNrSaGNmAQYUjR2DbnPNW1wgxxUzx98nSV1eG77uupPrRKwaLkT4OPlD6UQtMhmm1gPjwE20wON9HuM+UPZdPBnvh2/QEjCAN7mqMRmO4F0Uh0xWKh82R6jScUSsHSopCBMRaYDpAMNykbLZFMKCUkqUXjuEKxwGKXGsIIwpB+9VLEQ9uiMbWg2nyv8USJFgOXFMQhdiNII0X2cUf0drTqe1UkTGtdzhhahCGE+SVPT9XdIFo/5SBmnmdIsGWnJ7X3ord2Fxg0E/9KqVTqwvX1L4wgTHadhCxpJi9Di9hNtpTL5fiDuNydrG4TDAqqnhUKBR2vcv9Bd8KU3pdoGfrI8W7qY/0BiIvQTCgjtYyxHPuk3H83sP6X2kJ3woibO1WWVpZn3hHEt+Klix4axR8bGwvfDjcdIzN2Ykz4VWBdYzSE/oTZSaGt1J8wtIXMi8ylby5RYeG+6IacacV1YTlq+fiRTVbSEroTJreeoxF0FkdrD6UPpcSjRGQ+QqP4UMPqFlruCpYdoyl0JwzN23WOM62gHcACDN0MkTxoKdLSitGixIh1JMyyYzSFvoQhrbKlCAyLnbUBZaTFesIWux1T65c3HzSVmYTRFPoSprhTqsEqy1sHzXmjE5U5KdLiGHcu3l5sI95alj4OMdW0AI6hRegsYd5skL+2uQ7HAu8HQBoL61JBjpR3V/lltrnQ/Kz7Qpv9bG3HbZAwW6UtRhitoC9hNqQ6/rGTYz2bjdJ10Iliq09XeClaJddsctI0ssxaum22cFKTJ+Iq0GAuM0MF+hIm+YBUL7KQZV3wP/MVvUuRQ20+POT6ymU/abd+bhV/F9PP0uJbsW0LcNA0iMMWxALrrawVdCRMZZRcfyVxdQ7aRZb2FqOv0NkvE+dcjpOf9KwgafmdyQccjdgwH1g6mWbQkTDERSbtmsOsVamE/Ot85kWGRlRkqTI7Mzs6Nlq3ITppn7nNmTrrjcy8ZNpCT8K8qdTxs+HXUKviP8Rlr1dZsuu8F72kV/Lu1t0B0wG8ufi+2IlT3nnWmVtvNJaZQRV0JMxGfoMOM9HvFL0PSJXEw4SyE41zatLzn55WZmxAoSI+rs7SjU1m5m7REjoShs6yHLbsX30MPAnfDMn9A6B9TZydUBV8rLQf6ACkedp7ZsNoBr0IQ2P82FNt+9U/E5oJyR4w95Q7OB1sI5uucwtk1DYavB5Mn0uPWkdZF8zOoRdhaIzfsE7KvQbIFjprDbYKGd3a7q6Bj3dogVCPi/8bP+2FWZbCO9E70bYPuM+hm4R5s5NFtv9i/MIvAhlmJOVoR5YibXeW4n/m+ZfkTyfZk57znsqzbS68tLhV3Jqbn0uO1Z8tw9AUehFmQ0qK2YcxfhgMlVb/A1z0XrQTtnimPM6zzvSzdBt9/ZSgn8VBoJvhOenMVG+2DEMr0IswmRcZbl8WjWEt0vzixduLbWtihC3nCVvCC2GoT7TDMtesR1ktarvO4k8un4Oa57/iXXmWZkVKaqELYbDLliQbxj62v4aTQBrQ2pXJKXfbhocsW2ozlFunjbLFmfwi5Qys/yyfdUiD05gxoxa6EGartEXr+IeP7COfsvhWpFNZzIeH6EDWNkD6J31zibBlocKWKpI0ljZVIqX2DZQz2MiiP0T9l/3JR/FOkjv3IXQhjPBKoAceHtovhCmXy8GZIA2bxO/G27DcIJYXlxZJiJPjZNlSyw3ZINmtNWZj+aM8oHPcGb455zj1R2joj3xQjpudnm19IPv+gS6EIb1hJQnTxd7eBgOamLAu0H7NbRjT6efpyN8jMH6iS4v+60El33YTFKqOXyV5QAxwkl7wxzLpkqHs0Ux/u7n5uRHbCEucrYI+hBHFytSU/QEIh9j3MU7qFea75mv6/jook5s2OzPrhOVzPUjdYmp7+Neiiie0ltPj9vA8Txo1SRPMaS4zYYs04xpc9V31RW5H8AvClFp9tsqcaUroQhhy67f3kQGD70s9Y+H5cHtudNoBGZu644xDdmdx6iUJ9ylJ5COImyKUvei9aHGzaDthSyxXRmLA7icN2svlimyRuv3jCd5AAjifDmpm4PQgTLFYqePfPwbM6rMVOv2mbQWGdtrHQWAIJR4mVH22VhDJNIPoy7zIpJ6kMmtpMNJ9wT3hnFBeJDW6iK9M0p9Hjo9knmciCxEYMHRQMwjm+dqzml7db/G03aA9YQrFyuzIyiLodxTfF3nJGHCddbV9ECphqI6UepKQ9bEWtTKlICqVStC78q/yK89WqJUitclcdJxy1EZdytscnVuGtw3+6UD4ZtiTJ4OgIesSTxKB6UBkPgJd0X/DXzsdYH9CB8K8I4TB1kW7x/c9Nl6RnAZSNdlw3m3+bR7LERqX5S8WrGnTgGnwz4PWz610EdMOyFjZsB9CN+esx0dbVMagTRU2C2AIbnv+dT4n5Mi4GClnDPLE9zcfhEYD18vk1CQ+Dkmy9e8tPOLjiScpGDnQ02DAQDFzX3RDl8uuZcLmMOtvxulBGOFX0swBW9c+6VQCHQaP5sNDjeP6oRshQRCwmqumoGFZQw2jVZUQVr5rvvSPK65zrkrxzDjEwhAdd06PIz/nf+ap4SQfCnwbsY14zrssVmuLRXsgKghMlTQ37/Zf9Wf5LIhBDZjQt4Hogzhp0/EsnVxOwij1XWnLpdFH0EvCYGfS/Mg9CGzwNCvZ9VUjfSz+r7gcm6qasImFKP5O6jHxv9jmofaMnXJwP/OBawEIIpKSty3Jnx1WyM8nz5M549DlSC8lrtxmGs4AySsH9zaEDchAk+S3gPUCfQwSBrqZ/7I/uhSF7IJiBtsGZ4GQbOdE/QLtCUP9Lfukjh+6EM1psJ/cNQkIpJpbmOOkCsrIPyIV79NVr/OMM/E4kVpO8S/5xANi6FNLZtQ2Ci3ImErVkWOW5INk5kXGcnjIqeA8ZI5swETuRKL3SFoABNqly5dkD9v+hMaEwXZFd9B9ktUPpZ9+3wYlx4lHCdM2eU9oOvTxfz7S90+OT1q/sOJThbcivy4kn9ByfxNn7EQXs3kYSyD7Mksdx1s3t+Tm5dC+oPuB6jBg8CR8K+y5QCoFQjOhxMPEvnU0a0yYj+WPdMe1HNsXhEk9SdG+BQ08SLE7sbJUG+M45YjdjVWm5exEA11THp4XsJFDs6rMctmxZwwY0U5lmrz6R46NhBTNy8EQaJI0o1ROAoCcgTiFzIGE1PvyehAaE0bW1PeDiyz/a55Ov2mQmAxth0yZhA520YtHkIfqY/IbLBaLbNXQqjurhXDpY+kjd0j3r2A9Rs4l9wqs8jubDpoWby9yUmSWXqT5kJkOzQxe9mfbrbve09CYMCROvG+yyDIviX8M33f0xOhu70k+itP3QHTA4KHPHSf/sJvNB81U5pCYyQDxfdElaND0Yxrd3zlX7UkhOcMLYewI/P/jx/46Njo2im0CWhm4nVxO8i8zgRtB+xkHvoURV9sD0JgwG/kN2sdR28P2JqCPcVLjr912WZj72Rc8J/kM8Z5KCH/gE4OHtj8GfnrxU2gmGF2KRm5HOGmYqwH93KqsprrmE8jgOOOQnWOw+Fcer9DE6sJm0X8jaFE/uGbvQmPCQLhL02D6P10P4oKGQZzndlXlqYWD90w4J2iHWDwPTAeUBg9tb4nXU89SuG9YhTQSasy4cJq+BEWaqmSDfyaKtLgpNvbZQDEL3wrjS4W+DYibRdwHz5THcngI0mb0pN0A06uL0Jgw/DpPuo9b+7/7eJbPUrXefmJXh/KKlGPGST40Io6k50p9jFNImPhSjI5zyb/Nc0b5ykj7ZsW5Kmu9NWUQImX1eQbmTez7GGw5Km3wOnYE8KdfbRstCSP3IjMf7P+kI9k/1mBlCIJAY/mwDeIP4jQYX5UtL0uY8O1FmArBmWDhXcE57gQhDWsaissTfiUCM/M8zakxnyAqcc3OM058ENdflCY8RxYikfkIlDT8k6nvVoKmEka6z/uhFxlJS2nmH+Nf8FJgnrzZd9lHa4RcU9UJASTVRZJUNNRLA/mEhLpPH63AdtwGI57YW9KYcuhaaluXgBVO0ObcJL4pbDCS/jNAmoGA8zhyn0VstPxZ8iLRJcodN5zvfdCeOI39Y7nXOU66G6AKtXbs445aguFeUTuHSirQBrIL2k7xfVHHL6CA5XNLqVwaOmTmeWHw0IFO+pXhsvFHLueEzUZaSz9O9JNVo72EIVHLvh4Bi704fo84i33XfQ30sezLLB6tVqvtrzbck1HbaN1R0rINQw0JWNvgl++ar9LcTH/gvNTBBcJslT52fkAcLfEwAcMmdofYNuGb4X7qTaMlYWiect8PhidMaJY/RjIaXxLNxHNhsnFbFtmGoZZD5bFcNuw2Dh8ZTiUT3svkInHNpVKpc3sdtk3g2wCx3O7FSaLAmZSzX+ZtaEmYjx/J/tT38y1i/4qZyFQCS4PIA3S2yhyYsSa5vVUSplJ1Jxk/YJ0BBsDw0HBhs2iz2aVrIFeu1TCZwH8FMs8zBVJ/FszVK1/bi9DUhnkt+UP7eiAJviMtYySpLrsD9m5Z8ok11U7rSpihITIZhvZz0RsmydCyfmGFxQ97HaqgXaNYCskS2CmtSSwn+qOWRlPCSHOArUf62UWWSFai9XUNEhm0A4v9VPPGn6UPJSqLqIShkcRiUTRs+vHg8DCtivHf8PNTJC8huhQN39KmuJK4AU4SHsYWIthi+qDIWUvCUG/P4FDfpl1Cv6dzod1T7gb1pHI8ytJCGxDStEW6b7zA518JpQ9b0ssHSF7wq7wB04+JMJGkGRY3vldyOYnvOGob1Uox81/3gzD4jrD9+qD4TDPC0Hq9srHlHAYDegX9jt5vGraE3IlHwc5peky5+jI8HaICBauWFEd0PHusRVAjikqz4HSQhpigmFmPWTXpSAYeWizE9QfbjxHmD8jxhH6thIHciCxEaOS+sWWyY41wrebwVmwYUh4cmtkpR9mWUr/1x6BpEOciY/2OkljQ4u1F0v5G045kUMbwvWD7Nc1S631oRpgqb0//gcZeiKf4G0/jd1buQMtGiFwPs/H7hvyDuC+6N/Ib7V9uywAlcAGFndGzti9tyo5ksNk6r9RwnHLQ78i/5C1TjDAS8q/ySm9PnyHzPCNbL03tisodaC3jgeZ302LGvEDuIfUm4yDGJEzAMKsShs6zzsBmpaB/8vxk53IGH7eesEHCrDxdce/xBsJaGv10FzGgisNgFIvFS5cvEW3TYoGW3/T9O0UmLUmYwLcBzwVP/FE8cScuCAI+tfJsxXfFNzw4nF3PanD1DVEul0kimZSIoHxdLujXSs64zrlAmPy6YExwST9oaMNUvGR9Biwp33UpgCDZGK1E32QbpkURgbXoPOOML8UlT7QDlpLrvAtmEqln1hOQLcGZYGYtk1hO1Dr9YMOA8LKcSTxIdJLxZLORgCzuCfRMRhgC2dvTZ4g/iAtSfGl2ZrbFokLZhim+L7a4yKidzXGV7odYnboKauwCpIfy92TARoO2SUo5c/rM6aYNlhrM4sTXob6y1NPUnvaVabbGc+s5ru8kDP8zTz1jY2Njrguttk4+YD5A/trmtnYs6cagDZS9l73xe3EYDOFbs6Gbc7T7hOZuJSx9qHypJylQxX3Bff+H+42PL8sZ4u0470k82ZUzTdtAQ0zhOOm1tDENcXSCxjZMP1XzY20R/V76XpHbkdb7PNDVYGotkCKPtQA5iSOOVBONWKyWSgWBFg6U0vtS/i1pu5x9maWdl71XfZP3JluUfpAzkA+XvrnE7QwxV4qRpkMCZdjH7LGBSFnyczDCEPRTNX/pQylwI1CZh3wv2obaTSph3op1/0lWXZRDYCrLF5/Ki1ijNL2/DZcjeL71YavwrlAsiht5kX+ZEaVCSBJauez1X/dbv7CqbfIi9zH96cVPp0+drjuCpinAOmrlYi/Yux0zNFWh+kgfi9+N8+s8pIRvOtBGxzqaY7K1tbXbG2qnHGPThXzOrwswi0M3QzAYYDtlX2RxV0lQWOpBjkcwgTb/J37nAZPcfxlvo/MxOeqA2bkMt9sLKhJ0YLIr/X5tzHiqHMRkorMAYD7Nfjfb9sV0F5qu8X6phIFhGluK0RrJxlnJjbBNTKC6/7LbmrOfsAu8gE9hbUHCQP+Zm5/jFv7oz1/3kUY2wJ/wrbDpoAnSwGw2Dw8Na5hOL/v9Okw+sJ+0gzCQ23LrwD0HjW2YPgB+SyxWmgkWvtnmCL7RE6Op5SSp+1cDsoYGSElzuVwmPVlerCplC32EjW58zm9lmNwACU836CLdFKPHR+lxYEoxwkhxmD0OGACXLhK7Ft9l8fZi29E6OSqVf51v3UFMPI0SvFe98TtxA1KVWwSEFa2WiT+Id1L0j/tJj5Pls50cp4tgNswfwL4eng8XNkn3ifBCuJOtlPTNoXdDzSZCBl1I02b4F6SQC4ztnQIS15RLWCeJzNAYOzHZ7afsOE56La1JLbTx0NiGwe+9dwe7Rf4ZofOffdd9HaY8DR8apgZG/k2+xSR50DW2RGIvxLYukxI0KGC9M1nSOe6k0zBB45XHK20fxz5mj2xHqOzdi74yjethHA3rEHsZMEYTUj6y86zTd63TYlq5sdhunuVaQNupCLf5xcwL0lEyu5aJH4/3SGUveDs7Mzu3MCesC50IGSioNEKVfZndv4RJP0/TSvc9mvWAFRC6GeKkKS6BmYAmmzr1LNNeba1cgJxSgL0cf7beb0HXx4swjntkEovrgiv5hPi4QjOhlR9X2uvYj3vrnCIZ0OkfVwLfBjS/SL2hAWHwY/sv+/EEq61xpXtvAtfvmSKGPnY+DWdrWY4QL1BmLdP4baTL2YM4YctOSgFtr4ontI1T5O8Ru83eCxN2wRDI3tCNICyZ9LN021or+A/CQJxCK+kdx0aL6IgwsNtid2MkoUPS13vKSG0RFbZI1x9f1nISXaW3wXaTbkkVttRcAJ7IkyUTTxKjtlEyt/Vd3sSZDvzpgOOUoyv6zOS5SRpRDU2HsDm2Z7XTmtzyNnFS7xfCCL8IOT5HZ51y0taIH7sTt1JXoJQtca1nndIOYziyuCk2IIzrnAuEGTs5hseqt2EnxqKEMYN/MinSykxS+SeUt+B00Ph7TiKqUx58LyJk2nINWw5baOZy5rlmPdAMQ0uEgdog/i5K6UnFjfwGScH4dDx8+HZ4b9VqY9ePP4rLslFztnA7wT7so4WGOctDQ0PYs3fL77KP2elUmbIiqE/vP/+Sd/GuyalJbPZG+mdJ5yQpltJJBbWcuVz6UNpb08uaE+YzC8l6+mSH26lBx/7n+dqz53wdsmDh9JEtlSMfNNF9NLeea7yP7nZ2bE+hmyF6t2dnZj0XPVTjhWABi8I3SZcZGAPCz4LBA8BIo/TOjF9omPR75X/dY87lFr73Tk8TWZ6M2EbG/koe92KSNmGL1IuRxlucZ536lWphKcAC2S2jrDHkSk/c+aoqFMgT6EJjp8bIJv0sDU7iG+HNpN5L/3ks0DBJys82Z999ckFTQJOkKyon5PqNMPglLEctJKXvkHnPmWhVwJ5NZIv0pRvUQmkFOaOsjag21BXaSRT3v+51QgeO3ommx9P+635Oms+MExkwjyXzjPj9IB9Gdx+91hTEuXyWmGepJ6keCTS1iOaE2YvO8tTTFNTFKpcd9myozuTZNnf/h/sGbGxQyeg+CgtQlXVe/lCOfR8rS3GhxusJyy5ry/pu+OR5LLqqZ7iHJIFayuPukJnOc4Qwey5zeY+nf+0CCPrM80yVmzt8K1yUQumwB4wJsBJHiHSD83l1Sb5kgJ404cx3rbmWhYWrnMfinfKEboV1Sm3EEq/0/vy63aqHHezRzOX+JEx5u0yywrjy4k4uFmQOyWuUplJ6r3T6Y7cIKLG2tvpxyRPOWgwE03ks1i+t/st+yKXQzVAun2u7NmE3lD6UZLnXuRCTM5c7zIAmm6CJM8yc7k/C0ArBzFomyJGcX9ipIaniF780bS5hGLwXvP51f15N/hXUnsTOhDNVK955xrn6fJXEOkUxtZwql8pgTud9K2WsPFqhkzq1qpf0/s3LSxnQbWtlJKdpJnT/3n3ukCZX1Bz9SRiaVI+9kOT8bpc/vv9Y7lIuwujYKL2S6O3o2OOWCAM7pNxswtlusB61Jh4nIFvI3K+1dO5VrsN+YjKwkVPrxXrCppVCS8bT08kFfMZyVLXYlx2eRjZb7VPCDPzxmH2eoVEj2DDGx8WhKgSmA5GFCLZSKFqOU82XWpbP0itvz9+NM2JfsB23td5PrBWE58PUelmc10xEw/qi02OyvOC+oO6z8btxkmhieDvv/iSM3N1YjiCR0dhdmiXomfKkkglxk0QhM88zTUUcaXwh2Vptx+9xCthpBw4eoG1gsQ1juXdiJyQfJeVKIW0NdEhREAbysHy73KLwhymVeJSgrdKMb+fdn4RRdDnZ+YofSBPhrqSHYt0HpkP+6/7SZhFGc2M3fbFYhCwi+thY+1EOCjKW45iF5n2Bqx8/fGzP21GpfeA4SIPOK4WqUOnpLNWTtSL/STPo6RAd8Mbt/MRMwnSMHRtGsQlxVX4zIwFx4VxzYh+N3YlZv7Q2qG8h+hhHrrkV5a0poIn99Pwnz0UPtUCEV0J4Iawqdyv1NEU6pEn3EJ/d7dZhM6JOyNq+NiCt7T9sJs40emIUp7ZYLcq0Q7kbWyvtNciIHim5QfmzMgmjBRQ2jFLOyH4z4zmDJYVNlAz3uuwffZndLeoHnY2TvHmaleUctaSepDxuT0EUpS2jVc+H+FaM3I7Qj9CMuwb5tSPHR7jlOjfcJDXBod1zUstJuq4tFlI3BWUMDJG7sTVti0H6k3x9ibrplMdnEkYD1NowXZczIEDguwCNkwRuBGI/xGp3+lKpRLfPSkaCVqceGlpNrwZv+NNrGZoNcP9ho5bK0MFWf1yVc9KpL77x9g8O0K5oVWUI5Z1WOGQSoNRGlLT2FMXYEgmzWnBPbgShfAq80DhzmbqP6RGqflAmYbSApJLVbkXdlTPQxALTgZjkMYMiHr0TrXoDmdsuXaHjpMaJCPim2CPM5nBSym3DVl1bW4otPPMyE/9XnAqE2izpBiA5/7s44uRMbVIksimKeRHChDbHKZDRzUHwmZ5rq7hlPlqHMGCLd8pT96dkEkYbYMfiamyYXpAz3oteGBIZaaePH49XWeHZl1l6hcN/aT5+WS3wTcPz4eEjw5EFMuXC8zVxnVk/t4KlOSFH/XhK84P2yNXQJ4YLsB614g8sOogL0Cb2r5ggjViiJ8WdqT1d7G5Mrkit+1MyCdMpcIsLdPD3LhtSF+UMzhW9HZ14PYFdfG5h7oD5gDJlhkxQGiBd/HbTTGBXpJ+TDF+iynNkVsLoCTs1Blr8FjSVE1KOFAXQatNPK51wTM8FL9QkXbsIQHlznHHgD2y2ub/PUcsk8SihLByq6nbAJIwukNuvNNiQuitncC6oQ56pSRKZmQ5B+6fKjPALkYqk4ujL+roNjAoaV5Gvn18XeF4gNINdNBNwnHK0EusEZ7CRk74linviHHdAnlhP2AyunAVnLFbLxPhEuVSmg6sowBZqdDX9EZmEaR9U2SXPGsqWrssZ0uDibnzi7ASuBNs8jcTn+By98qpxkxQ0sE2vnEYPsa3KxgBpN7MQwR/IK+833qZ6FLiBk8r9DKL37nexPxYoGroRCt0ioR7aMKRYLIZvhSsNd1r4KXtLwjSdLNWjaLYtdVfOWL+wkiUrpULRyV7pF8SBi52+VhcierwU2DYfHlLmhlFjQPhVWPlxJbWcop1HIYjAKFjqjRN4QVHKGdyBS5cvra6tdnGar21McsFtc2Ti+VX/5NRk8VODqvFPefrUacMuta8kjIxWZEvX5QxZsk8StAKUxOOlF+01/rH8r3miZEoznGunGcMYoB6q4NUgCAD1zCRVX+IPvk7TXgIrT1c851y4D1imq+nVTr5+gwGXTQGu0v44IHzmRQYShlP7IxrVCL8/CdOibOm6nKls85WUW3IldNrwH1+kXK540ra5+/fuN8jVJ3GebwNgSOyHGJU2wRvB9PN0eCbcIAZq+9IWkkZqku5nDxJtVwp1roZAVJIYlJQcpOqHM5ItXL8SpnXZ0jtyhk6kqdKLSDhvZ5pAKx5evGdxftH1lYuE+UQxu5axr9nv/3C/QaKN+4J39VmaXxdgIxETvF0/ctvihWL12So3sOOya+PnYxKmI7SxRXVPzti+qMywrwrwKyv7J8+qiP2TYUw/rsLyoXPULn19yX3BHZwJ7uatDs8vEjMAutwPMQ2z91sEvmbiUYIW27TxkzEJowHUypZaOVMbhtcPsNo5ro5/DNo8rewntSgq+yfh/dDQ7CftEDUFUSQB/t/F2uaaFJAqvus+mD3Q5bzfeA3uDYQLU1S2MAnTDbS/UUnPDe5fKlfwV+VrQQ3jpOhk2+VfRN97mAjNh7AL8C958Ge3YjLPRQ+N5yR+SBg84UfpMGQSpkvoYLsyoF9ZFWiGsvuiW6kH8j/ztMeN90JHLTtIzOd2NH48HluIlKVqtnC9njJDh4a8V72JO3HIouB0UFXtWucWv9KQYxKmG2hLtpgPD0En0bsRXhXEtyJNwq2q4JfzyjovjAEPfVd80PfonILQzdDWhy3vRW+VneY844wvxXHG7HpW7USaDi1+7lOHIZMwRqONjQqaT2QppmGPlRYhvBLoNVT6dEkgc0SkvLLAdECr7q/EE7DTUwbSJv8qX+UPJAlp0j0pvC1wZzQ5p+orlANTHJMwRkKtbLGPO7o1TZLM9JP8YEquYo8nf21rUKisBKz5+w/vh26ESBl9PX8gnQ0mvlM3LV1D1AammIQxBGq2KO9VH2kw2aVRULSXZJXVlH5KQnikuFfrNjeWw5b4wziJaa6lM2uZidcTyuyBSlJWVxdFm/ZM70iYztXTziEXRWANNa4WpKAl5q1sUb7pQBebYcud8EcVnfDL5bIedZcySDHZwiLM+uSjpNT5fzKxY7nxkr/uwIEDrR9Nj1RDtfaM5olwDb7UHpAwFbZIO26rMygH/nhssDl1N0sXIOa+dD3W43/83sIvAr3OumnLmgB2UXg+bDlimVuYK2wWPV97IGewBOkYZ7VOQj22VFzD7K3ZuVstxWd6K1u5u6iSLS26sBrU9MvPdZqjpAqkJlm6TmWscEPYqOSVfaFv20GaOTY3P0fljNvtpeelMyi7Du9FL4m35uvX8bN6mDogyR1qZYuE2r5kyudqj6YfiO9YytJXvph8QrpPkHEd+k9HqnBGkjM03G4zvIasAQLXAmT6DZMwraA92VKBZALW3ZboRM5eYEupVOJfVvfsk60aw3RFcEZ8J8o9YjTph6YVaGdqXNUflj2TMHXRjt2ixC42DPby3pmNLveIUab017VqWj3gr3lBEDbebNDFNPinQZjCg38etPzF0ji+FLoZIh2epHaSdJZtj0DOP6gQgkmYuuhItkioa8P4rvuwm/YIWzhp6lNtj5jKQMxPrZrGIF61tXTs+5jc+Kv2keQ7n58ctY3WHddMxsvMBEifwTdi8Eawp7Qyx0kHzT+Ynan4AJiE+QRt2y1K1NowuN2GzVFqEZkXGVyhY9ypXMEbr8gs79b7pkOqhG6F8uuC/E3HTo5BpFCJId8BGt0vSx33wJza/klgyOx3s/7Ll/Ce+L14+Jah+ZcNQCJR0vfCN9otPrN/JUzqaapD2VLBpzYMqaDqqvu4FsX3RdIk5dNYPmTFjlXTkn9M2UcGtpnnbx7sx0oRWvpQ2ipukU5ozzM0tgMZQtplzEfwfv8Nv9JPiFtEI/3JB0nXpMv40SB1QSYRXPaCw7El0se9bnxmn0oYaCPBnTlhnXqxFDaM8dnHrYBkxHDVtgosfrplWo6NNP641IUoKMuQ6J0olnuttgnZZT5qhjCZPDdZmi/l1nPYkqitwq/zwhQ/bLEE/isgfzY0HQJhcMyVxys9QhhOismAMLhm4Rehbr7ZfpQwZJqUlEvLSXPCOvRi0S3HcngoYXj2cYsQ3xDVi9gqihC1+Koye6zxNUNukJEPksRoPcPabDbT3nnFzeLKsxXSDfAN8cj5r/qxQwW+I30u8Z7Z6dm5+bnkchLyx7DBkY1BOp1z5F4VRDKMujbfbN9JGPyERLXgyOXgXnS+t2HLgeUa60b2casYIOknpk9vf/6tWIkU7W5zF6XAPG0VCfunDacf2OW74vNe9EJPi/wzUpC66/sv+3HHFucXiSdXuoaPpY9NB0ca04Lrjw7/6zmnVNtXlW+2vyQM9BAyxkDy8ETvRTVRn0Zto2Bg7zjEagHjm9uZwikXeNIITIOpD5At4flwpX5m3NGJixwfdJ51QuDIHjbYVKdPnSb+BsO37aawnyAd/iH35GrQT+XMvpEwyqEftPu1Joc1uMa4DeD3BmfIuBhp3gOVhNQmGT5SPxIiD99qW7bUAkfAvXKOOxMPEjTSL9tFrQRkfnv3mzFChvj0dnxlcjWoQs7sDwmjlC3dzRruCrDiXWddNCsZdshH7iMnyZzdVmr4VpjaLR3KllrQmZgTZyfC8yBkhvapMXIVNgURyJLcKxQLyvJpKmf2hYSRZQsn1RXuN7ZwUoSBBOMW5kqSWULmtk65+Z/5ujF+0gN2uZJjplOyAmyb0M1w/rWHWjWxu03GcRoJklYnLdVCoVCVyW+wC7Q7hFEOlNqfbKFQ5guDBiuPV+q+jdyuaRJvsWBN62mb0Vll/hv+zFomthSDhdOKA6aTJrEtguQ9SBIGKpmuJ2qKLhCm4kGWfET7UBOrAqkHln4EGoOqRbFYrEQnOe7+A92TrMncpZth+5odv87ifDixC4dlGGbGGO8QqwujCZN8FA/dnKvEW+5FtbLy9yiEXwQ6fNh9wV1XtSCG/q0Q9Z7d/+G+hvPAGgByhkZj+HUBV9gjQqa83yQMHShF88RovKUHA/AGY3GB9GXF3um/6q/7htSTFB2T4rvuMzK7x3XeRZxmHJfjc00JY4yQGTs5xvP8Bg34dg8GEQZsoZoxzROL3ol2cRpJj6C4WaSZY9BL6ypa+df50M0QzRMzWHE1HzI7xh34vVrvIKO3kCE53TxXel/U7xStwAjCQAv3uD10Ni/2id06/O43bJW3KlU69fRSbDGVlOEBLjQfMqD6sgo0L0b8vSXCUCGjK2esR8gOWxlL1j3oThji4fk2QCf0kvqthUXjf/veREEsNIipQxmj8ge0Mbg7eAVSxnfr85z1VsyGj5IrgSUjvhWNseXqQl/CwKIlblDpeQ9WpHQXB/50YDfPD/GM3QzRCnudmi01BS1lU14b5UNjGaKfkKl0Bh3gYMn0IWHIbJOd+STlnqxI6Tqg81DPT/F9sWoFDA0NrTxdCV7zLc53FKPEkdvLOIZ9RaNkylZPst6lfEX5KV0VM9yTsRPE7l99ttog3U5v6EIY3O7wfLiSGWWx3L9nkD90b2H48DC9/dmX2VqHoe1L209ST5n2AL0lNBPk14XV56ttaHRkAod0bVW9apVMUJJHfl1XzkycnRDWeX6dz/+at37RHaeR9oRRRvHt447GMxb3M0jio1ThCDns/ZtX1YSJpoBdxEsVnf7L/lZ6hX7y2Q8kAEC9cw3qI2RK1IodnThDp0ZjXcWTceMnpVFoTJjko2T4ZoiWXAemA7UzFRiUcH3lohWOieWEto5j6+fW8K0wDCFRJBmu0XvR1uWM8KtAc/xA41ber2QOpyiS0ZwzpL5Nyr7ryqQ0Cs0Io4y00MqWfR7FbwVkYrikl0cWIo5TDm1jU1D0tz5s4ciQ9hNnJsCfyfOTrexfi7fJ5m05PFQ1sqYpqpjD6cAZx1kHiahuc9BcEo8TGh65RWhDGGjMly5fopEWEpdUs5/tc4TmQ1jNeOK/6te8H2fFZJd+ZEh+KFru8+7RsVEwczfmZJ5nSHcODgpC+1metdqaVrSBbgnNJbYQgSWTfpZuvb2OVtCAMKmnqeD1IG3kwSItaoGdBSuAygFxU9SKMLAko7ejkF3KBivY0eiwYmqfDB8dNnEm71WvbOHAepn7+xzNxtCkBSbliba0gZ6fSibEzSK2mJ+sPxnsT+qIMCQaPR+udBmVhpi6p7rm79u7MHGVLmqaNGqRqLLIS1KiqoWXY9wpzVEiz7FDc+vkdRgD8mdTz1LUeiEDc7Tb9eSYpiYaGuRe9G584uwErhN6zUpqRVt/SWO0Txhsh3SWFa3TWPw+1juNefYWhFckROicasnA2A20/+XK8opSqoRuzW59KEfmI1TCYHcjuc9vxUKhkFvPVT65c07SimS6Ei11jmus6mgraqxfSC6NGeLSCM4EjZwe1yZhoOmC3NzOvoVfwkiW9xlofpRyxmXrAE+EX4Tsy2zsTgxLRtnp03XeVd4u28fsspzJvMhMnpukoczatgfRO9Edayes0/rTUNS4L7g33mxAu8HdC3JBw1pmqyYMTQqkVRw005b5jjsB9nUa72/jHkb+EaG5FLKVAtsD2hTMD7p/YffluMrrtG/y8PBw3aqK9PO0XJmja0xQKWo65AzkYel9CaZ/3XmdOkEdYag3rLDjDYNgYTUtHWKrvEUlgO24OoUWC4VIlR3pAetx4qsJ5c8BLSC1nMIT90W352sP9cV5pzyTU26P26NkBZZd5O+Vfta7FX5qC02Cm7CyqAe87rxOnaCCMOmnKb/CGxaYCfROj/e9C1j87bVvtNqsMO5pf3HrUWuVjU468kBnlmSL/zrpYUm6eE15cC7ST+NRUu7nD1mUeJio9Ff4LmA+ZJBqrUl2M53XyUnbB+wZ+wm73lmLLREGO9Di0iLuMt3PmDdMQ1CvFKe+Wh271W4bFu1gJh2TGPrUaIHwgakTvRelvyPOSyfwyJYPflODY82aeJmxU8D6ih+Pzy3MmSS/GbTK4PWgTsxvThjYlBDTdAcyHx6KMW+Ypih9KFWmuGinfuM3kms5lUra0OEh2J/+y/7Mi9UsL9AuZ5V5midswWkjlDGd4L3iHbGNBL4NwCZMPkjy/81DftrH7LWyt0M0J4znnEvegXBPmTdMc1Q69muk38q2jWPc6b1YJxkMtHFf8LovcOXbZWhuUkWOivlNPQtsDaknqehSNLWcpPIzwkXAFe9Vn+2vttHjo5rInOaEKe901O/9/qt7EeaDZnqH86/zneeS8T/zpJ+GpAs07WCGf+0DnigBix8q6MRXE7DKZPmJ7YPbkaKusy48dnKfmxNm7ORY6Faoz+5s72DEOlKpinmR7ZAwpHfCTkP7+N34vq2qICmt/zFWmi9hD6pEqKR7IqwL+IMtZNhicZ93Q4WDcaHWE92cMPF7cZYbph+wrGlVzNz8nOOMo+3MKOjuOA4naQSJJ4lu1Vf1DmA7UObAsIEdnuNz6RdpEKYqp859wW0/ZbefsLdoazQnDGOL3vB946NVMaGZYPxhoo3oW7lc9nztAWc4KcbPgmNVgCTBH+8VL27RxpsNmDpyTl2laTVHslEnxifw2HjP6v58GAb8Qr6rvthSjF8XwrfC8giUFkErkWh3TNZppDEgz/HHccpR/lAWfhUyLzKZ5xnqAeZf8iQNT4pcNTgCI0xPwHfNhxWPbS+1nBw+Mtx69SUddkmz0ZxnnYwtLQJ6E1XYZr+bzf+aFwRhdW0VhKERqgYfZITpCUANC8wEYKTSKcd4pRXOSGzxp6UqV1qJpP+V9iFg7+EPjBkobLl8Lv00TTxsu4ARpldgOUxmR9P5leBM6UMpcC3QwJ6pki2Gpev2MaCtOQ87nWecnz3bNWeHEaaHgB/s/sP7dCpb/E68IIrh+cW63htlBwWwJbygV0I+QxUYYXoLkDOr6VWIDpqB63rtqtvVjcmWboERpudARhotkIK85COS4nH61OnFpeo0C9txG20BQTooMLYYCEaYXoT5oDk8Hx45PkLSWwaIPMkJOWUGrveKd/jwsOOMg7HFYDDC9C7cU26r1eq75pMzcKF9yanixncYYuAYYXocoAdUL+hdSSkD13PO5b3q07yvLEPrYITpdYAbUM9GT4xCMaO5tys/roRvhtk0hK6AEWZvAEa//YSdzkSAhnbp8iXnOOnMvW9TkrsFRpg9A3AjeieaeZ4J3QqBM7RbSvjW7OR5DzP9DQMjzB4DNLH0iXT8X3FSF0V6iM3FHySjS1GWz28MGGH2HmDVBL4NkAD/zTDP86IoToxPuC+4/Tf87c0bY2gdjDB7FdbPrfGHcWho/uukJjm5nOR/5n3XfKySXFcwwuxhwHSBnMnasot3FlPLKdrbMv08PXtjls1I1AmMMHseQ4eHFucXnaecc3+fg3qWXcucXsuE58MQNcwZoDkYYfoEjjOO0bHR+N047bYcmg7F/xVnvXw1ByNM/8B8kDgDIFiCM8H8OplT6ZnysG5y2oIRpt8A62Xl8QoZC3cjyO10Uo4uLTqZM0ALMML0JyBnHCcdckds/43g2JMV1l+uczDC9C3Mh8zhW+EJ50To24C4WeRf8hNnJtgs+A7BCNPngNG/+jwTfxCPLUTKHBdZiKSepJgzoG0wwvQ/IE98V8hYMjkzwHPe477gVs5PZmgRjDD7BdbPrYnHpEV35J8RcCa5nEwtJ8O3F53jTqahtQ5GmP0F51mn/aSdVqSVt0nxc2I5sTi/yDIDWgQjzL4DrUhz/aeLzMkSRWFdOH3mtO+qz3fNx0RNUzDC7FPYvrSt/riaepoKzYSwCmJLsfRaOvBdwOCpfXsOjDD7F6aDJpj+Y2NjkdsRsAXSJnjZn51ykyGyOs8i3rtghNnvgPUSvROFqIl9HxPfiDQzoJK7ySad1IARhoGAZgaQcM0dKXfzZmh1bTU4HWQDgKvACMNQgfkQyd10nHFAvAjrAv+Sd/Eu72Wv74qP5W7KYIRh+AQQKYmHidSTFIQM/jdxjxR1zv6fWccp1tWJgBGGoRomk+QMODUWmY+knxFnwKWvLznPOgMzAZYZwAjDUB/gBunqdD4z93/nCtJ0NKmrU3jy/L4u5GxOmM+O7DpchmG/ITQTInGbfQwmYRgYVIARhoFBBRhhGBhUgBGGgUEFGGEYGFSgmjC/vfutK9fBwLAnwCQMA4MKMMIwMKgAIwwDgwr8fzfWf43/kb01AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek5" align="bottom" width="90" height="109" border= "0">


 1. Silno vydýchnite. 1. Vložte náustok do úst a nakloňte sa mierne dozadu. Perami pevne uzatvorte náustok a dýchajte tak rýchlo a tak hlboko ako môžete.


MorgqGNHQikkT7a0bbOqO06yPQ7qxY73g2y+8Nk2S9ShHSpCcvwqOKu1kdS3mCifbFs9wn6kLD6mRa09i7O4yWLGkrxp99itKqe4A07DGm6Z0iX5LkNL7OhtO2OtLQe5uJL9IFpy3O5lljBLpB6yLJMtdR0IqWaygaEV8kxb1RJ99Ii1ZqGvaw27Rc+5OvspwVerueP/0As7f6aEErhybyvcrye6P2ljXG8m1p2KKcZxKNOSeRld660CKZtmI9XfJ6dxrWcsm0/nrDaJtR9VbtO8Vv8tmCmV+0HEpvMDKNOC1estTLEHqrPCTeBCSctuZ6uzIEbSm+iDmNt8rUORlAkqXeNj/PSklGy3govZVtK6QNZW+VJP0kXEe3CklezzNDg1k3pQWEfJ/TFkPpLXqrpK1YWtIvaEO3k5RG780vWq4e9obRqik94SoJz4Jt2E4OR/MTWvB20ZYMJMmqf6OBm5/t3uS0RdSO5tnSqr57Z0Vp0U0WerBpnG9fG4RWzuXk6eXk/e9mvGiyfe36kDQe/CXbJS2P/p3TylLyRH38ZkWzlyTMhraheZl4b3Z9tz2NT15nR8D/f8RpQbks05L2oDUtn2XJo7nzwH9O9k0ZDN2BLvIOir/5YpK8Kyf+8/ndEWlRLknXtKTcJ0CQZHZwEi/XQ9DO2dqDBo2dMOW5utCq1EAuyXzAikeQg+itoh2x6QY5jfSiYQ+4EvQWHBc0XnMMeeWOtJOaVm4OGBz1oWlXP2SCJGmxeyXNL050kqQlLSW/yMu814tmoTfmPibhG3mZ/N6CQWgP+B++tUu4JdDudaVVkjz1GyeLkCrfXGo3/yZPjEW9aV/rabwtiVzQKklGzZOF3s7fZf8V0/I4LfZ605q1s6wl3CUP5g5oFWNXQVvxP7neivVpfCkd+2XD0gJRb2/1bZWlmadZ7SnwcG1d0ti3Yq8/rdEdFHrLR3H+WaTN+0pSQSuGLF5w2l1Bb896004b0yAB7bci7XlX2vXqZSjfXKU39vlxkc/oJ0kLWvy6TEu60moCvdwH58osNpdkLsKiEUj57Mr2NPEIpO1Tyix2Tst8kbZyQFtBWlFKfv/Jg/oNu+uetCSsZ2fmHxTxG9dbdn7ilJY9kxRXttNgycJzLknSX2+pRNuoaGlO66+3VFw9LtJEy8grKj4T1e6I4XVlfhLSiDuaKLNsp8gYQkleXbmRZIO2p6XtO6Bla/GBAdUSSihJHgiELmhPxQuT0thhHESc0SJQK8uG7AWQJP8NGxe0bDOrSw5o2Kag3XFHC4XnSlTrOqAkw7/PeFTshFbHBTqal/GZ2g5oVHFlPPBhpUO4ySyfmOFGkmw5clbSvMFp9ZYNtQ8Gl63xyeduJEntuxAgLaPs7eDGx4+uu6NlpNgiZV9oxUBHlM8RckbLjXpHpK1k2uduaCzb6Sfr4y+JsOcGqCV8bpe4/i3uU0v41nBrIhYBSnNJI7NNuT+Q8OFK+MaLfKjKiSTJPCpoQtWAfiafHOGExp4P/jRf7iN8Ch81wDo4V7QbBU3cRQLSDpzRYvJnWa44cckTXPzB8jPJwgmNG9meuAkSPfb/cSAaN7Jk/eOvxE/hlBdOcyLJfJ7fer1GaHwR0DUnNK94AWkgucEGptlMcoc0cMA00eYtR3o7V9PgwzLZnSbXHdCqkRvpYxgeLHjCxoEkAzUNdAJci070pr4O0j5zRdPsngK3OWEjwucHY9LOnNA0W5+B4njk7aKW6B4rATo4dzTNWASfiVoeLPI+PzjpHQlr90Zq0M6c0HT3Jm6vyHMYLmqJbk8rsL0izyq4oP1RQ4s94Q03ExeS/FxHEzu489CR3nTzwGGUw2z94Ki/JFvQVg5omjFbuL1icEJpD4ajJcPQfM0JKMmVGwvQ08QTjBa40JuOBprlwSUJacej0lbMYe5P0+4Cvi/TQgc07b0B02DzBsIH/SNhS5oH9NaZJg2taGgs7LjnQJJaGuj4+IpMB7QPdLQnIu19j+muf48DA2zhAI4mox04oMEAWKSJzTIb8HOhN2m4D6G50Jt2BwJAe+SxCTsOaLoTwvb3GV+T7MJT0FoA2F4x9ty0k1q9ge0VXekNoXmQ5kJvmoBKot0flfbIG1pvYiQQe0PrjU/oFWiCJDv3OJrQNINxB3t9MCgtEk4xmhO9vaI0Fx6eniY2y8PTxE3KOM1BHIDQhKw2o7mIA7B7A7TzwMHIip4mbr5DaTTuHpQG7y0TaANIUqa5yHNhkqy9ZYk2iN4A7WxU2rkDSb5AaEIkwDyFgWkxoLm4N+yJvuvXq5ePPOZf9tabdn9IenxanzuBow9D1BJ43+I4zgg0B/eGSRKmusTxtyFocKN1J2OLGE2MBJzQMHvT07pKEn2C9gWnoZKMhK1mwfySQWjgWeYuaKgkq7Xl/JsOaOiTMwEtHFySYvLJxSwkvJa4puHPkPeENy4kOS7tBfYUs81bwhtxbmhX2pl1LXFBQxf6QUlePBoqyR/Ur9nk1/40tJb4rmkectK9JMelWUuSXDyah5wEE5SCbEQay54MK0lx3zCWPRmRNrjeRA8PrMcZnjZ3QcOeCQpp/sA0McYBq7YGkSQYW3EiSVta4oSGWYAYmz4f/N7EnnZw2tm74heHpoGIZFxaNC5tMTTtuvCGeQ2D0oCvOTwNzFS4PSrtrYFpn4qSBPspXHwamM8C9lO4+LRwVEm6p0WIpwA20HYiyXFpjzz9uXIPGn4cHI1JC1zQML8ESJLNxBuSBh/17YbmITThzdnBgxFpmRsaIknw4Co3krQbXXdEQzKGqegqnzEvfVAauG0nNCTT+xycAnv9DUB75p6GjAeAU470pqfF7mmWM3XyCjooTXQn3dAQSUaicTiSpP4A2Um+qdWgNF94k4LdLoemJW5qif4A2clkaL2BdVuD3xscox1abyPTxDcjS3JoGpyBMbQkIQ08ZcI97Vye7zEoLRn13tJLTBtXkrGYUxueBhZrDi7JUWnrUWlPQYQwNA0u1txcKlo4qiRHpq3Ed4NL8iXS4lFpQ+vtGaB9MbBfAmmfrYalKY6JNtEm2kSbaBNtok20iTbRJtpEm2gTbaJNtIk20SbaRJtoE22iTbSJNtEm2kSbaBNtok20iTbRJtpEm2gTrddxyp76fHq6t7fn77GXPn31xU9/enePP4ru6v7+/tV9gbZPhj9q2hjHRJtoE22iTbSJNtGMx9at7Xhri70gZHvb+/UD5kQk7L8HxX/BCA5QfUy0iTbRJtpE+wbT/h99jqpUzPOKVAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek7" align="bottom" width="90" height="107" border= "0">


8. Zadržte dych tak dlho ako môžete, kým sa inhalátor vyberie z úst. Potom dýchajte normálne. Otvorte inhalátor a zistite, či je ešte stále nejaký prášok v kapsule. Ak áno, zopakujte kroky 6 až 8.


9. Po použití vyberte prázdnu kapsulu a zatvorte náustok.


Čistenie inhalátora:

Na odstránenie zvyškov prášku sa náustok a časť, kam sa vkladá kapsula vyčistí suchou handričkou. Použiť sa môže aj čistá mäkká kefka.


Ak použijete viac Formana, ako máte

Ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice, ak sa objaví pocit na vracanie, vracanie, zrýchlenie srdcovej činnosti, tras, bolesť hlavy, ospalosť, búšenie srdca, komorové arytmie, metabolická acidóza, nízky krvný tlak, nízka hladina draslíka a zvýšená hladina cukru v krvi. Formano môže vyvolať ischemickú chorobu srdca.


Ak zabudnete použiť Formano

Nepoužite dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Formano môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejšími vedľajšími účinkami sú bolesť hlavy, búšenie srdca a tras.

Formano môže spôsobiť aj nasledujúce vedľajšie účinky:

 • časté (postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov): bolesť hlavy, palpitácie (búšenie srdca) a triaška;

 • menej časté: nepokoj (vzrušenie), závraty, úzkosť, nervozita, nespavosť, rýchly pulz, výrazné zúženie priedušníc (zhoršený bronchospazmus), svalové kŕče, bolesť svalov, poruchy spánku, telesný nepokoj (agitácia);

 • zriedkavé: reakcie z precitlivenosti (výrazné zníženie krvného tlaku, angioedém (opuch podkožného tkaniva), bronchospazmus, žihľavka, svrbenie, vyrážka), nevoľnosť, poruchy chuti, podráždenie v ústach a hrdle, srdcové arytmie (ako napríklad atriálna fibrilácia, supraventikulárna tachykardia, extrasystoly), zníženie hladiny draslíka v krvi;

 • veľmi zriedkavé: opuch končatín, zvýšenie hladiny cukru v krvi, zvýšené hladiny draslíka v krvi, angina pectoris, predĺženie QT intervalu, kolísanie krvného tlaku, paradoxný bronchospazmus


Môže sa tiež spozorovať zvýšenie hladiny inzulínu, voľných mastných kyselín, glycerolu a ketónových látok v krvi.


Niektoré z týchto vedľajších účinkov môžu spontánne vymiznúť. Ak príznaky pretrvávajú alebo vám spôsobujú väčšie ťažkosti, povedzte to lekárovi.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Formano


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Formano po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred vlhkosťou.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Formano obsahuje

 • Liečivo je formoteroliumfumarát.

Každá kapsula obsahuje 12 mikrogramov formoteroliumfumarátu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kapsula obsahuje želatínu.


Ako vyzerá Formano a obsah balenia

Formano sú priehľadné kapsuly obsahujúce biely prášok na inhaláciu.


Formano sa dodáva v blistrových baleniach obsahujúcich 1 inhalátor + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120, 180 alebo 200 kapsúl 2 inhalátory + 100 kapsúl 4 inhalátory + 200 kapsúl 50 inhalátorov + 500 kapsúl a 50 alebo 60 kapsúl bez inhalátora.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Temapharm Sp. z.o.o.

02-091 Varšava

Poľsko


Výrobca

Laboratorios Liconsa, S.A., Avda. Miralcampo, No 7, Polígono Industrial Miralcampo, E-19200 Azqueca de Henares (Guadalajara), Španielsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2013.

6

FORMANO

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/04897


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Formano

Inhalačný prášok v tvrdej kapsule


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula s inhalačným práškom obsahuje formoteroliumfumarát 12 mikrogramov (vo forme dihydrátu).


Každá kapsula obsahuje 23,99 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok v tvrdej kapsule.

Transparentné želatínové kapsuly obsahujú prášok na inhaláciu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Prevencia bronchospazmu vyvolaného námahou, symptomatická liečba bronchiálnej astmy a ďalších chronických obštrukčných pulmonálnych chorôb s reverzibilným komponentom.

Symptomatická dlhodobá liečba bronchiálnej astmy v kombinácii s dlhodobou protizápalovou liečbou (napr. kortikosteroidy).


Poznámka:

Dosiaľ nie sú žiadne indikácie, že formoterol môže nahradiť liečbu kortikosteroidmi. V každom prípade sa u bronchiálnej astmy formoterol musí kombinovať s inhalačnými kortikosteroidmi.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Kapsuly sú iba na inhalačné použitie


Bronchodilatačný efekt formoterolu je signifikantný ešte 12 hodín po inhalácii. Podávanie dvakrát denne je preto vo väčšine prípadov dostačujúce na kontrolu bronchokonstrikcie, spojenej s chronickým ochorením, a to aj počas dňa i noci.


Dospelí

Symptomatická liečba bronchiálnej astmy a iných obštrukčných pľúcnych ochorení s reverzibilnou zložkou

Zvyčajná udržiavacia dávka je 1 inhalačná kapsula (12 mikrogramov) dva razy denne.

Ak je potrebná úľava od možných symptómov, môžu sa podať ďalšie 1 – 2 kapsuly počas dňa.

Maximálna denná dávka je 4 kapsuly (48 mikrogramov denne).

Pacient musí byť informovaný, že ak je navyše dávkovanie potrebné častejšie ako 2 razy do týždňa, je potrebné konzultovať s lekárom a prehodnotiť liečbu, pretože je možné, že ochorenie sa zhoršilo.


Profylaxia námahou indukovaného bronchospazmu, alebo pred nevyhnutnou expozíciou známemu alergénu

Obsah 1 kapsuly s inhalačným práškom (12 mikrogramov) sa inhaluje 15 minút pred predpokladanou aktivitou alebo expozíciou alergénu. U dospelých pacientov s ťažkou astmou môžu byť potrebné 2 kapsuly (24 mikrogramov).


Deti od 5 rokov

Symptomatická liečba bronchiálnej astmy bez iných chronických obštrukčných pulmonálnych chorôb s reverzibilným komponentom

Zvyčajná udržiavacia dávka je 1 inhalačná kapsula (12 mikrogramov) dva razy denne.

Ak je nevyhnutné zmierniť prípadné príznaky, počas dňa možno užiť ďalšiu 1 – 2 kapsuly.

Maximálna denná dávka sú 4 kapsuly (48 mikrogramov).

Pacient musí byť informovaný, že ak je navyše dávkovanie potrebné častejšie ako 2 razy do týždňa, je potrebné konzultovať s lekárom a prehodnotiť liečbu, pretože je možné, že ochorenie sa zhoršilo.


Prevencia bronchospazmu, ktorý je výsledkom inhalácie alergénu alebo námahy

Obsah 1 inhalačnej kapsuly (12 mikrogramov) sa inhaluje 15 minút pred predpokladanou aktivitou alebo expozíciou alergénu.


Liek nesmú užívať deti mladšie ako 5 rokov.


Poškodenie obličiek a pečene:

Teoreticky nie je žiaden dôvod predpokladať, že podávanie formoterolu vyžaduje úpravu dávkovania u pacientov s poškodením obličiek alebo pečene. Avšak žiadne doteraz získané klinické údaje nepodporili jeho používanie u týchto skupín.


Lekár alebo lekárnik musí informovať pacienta ako sa používa inhalátor.


Návod na používanie:


 1. Uvoľnite viečko. 1. Pevne držte spodnú časť inhalátora a otvorte náustok otočením v smere šípky. 1. Suchými rukami vložte kapsulu do časti v tvare kapsuly v spodnej časti inhalátora. 1. Náustok otočte do zatvorenej polohy. 1. Inhalátor držte vo vzpriamenej polohe (náustok smerom hore), naraz pevne stlačte dve tlačidlá, ale len jedenkrát. Tým sa prepichne kapsula. Uvoľnite tlačidlá.

Poznámka:
Je možné, že fragmenty a malé kúsky želatínovej kapsuly sa počas inhalácie dostanú do úst a hrdla. Kúsky želatíny sú neškodné a po prehltnutí sa strávia. Riziko fragmentácie želatínovej kapsuly sa minimalizuje, ak sa kapsula odstráni z blistra tesne pred použitím a dvoma tlačidlami sa stlačí len raz. 1. Silno vydýchnite. 1. Vložte náustok do úst a nakloňte sa mierne dozadu. Perami pevne uzatvorte náustok a dýchajte tak rýchlo a tak hlboko ako môžete.8. Zadržte dych tak dlho ako môžete, kým sa inhalátor vyberie z úst. Potom dýchajte normálne. Otvorte inhalátor a zistite, či je ešte stále nejaký prášok v kapsule. Ak áno, zopakujte kroky 6 až 8.


9. Po použití vyberte prázdnu kapsulu a zatvorte náustok.


Čistenie inhalátora:

Na odstránenie zvyškov prášku sa náustok a časť, kam sa vkladá kapsula, vyčistí suchou handričkou. Použiť sa môže aj čistá mäkká kefka.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na formoterol, ß2-agonisty všeobecne, alebo na laktózu (ktorá obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín) alebo na akúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Formano sa nemá používať (nie je dostatočne účinný) na prvú liečbu astmy.


Astmatici, ktorí potrebujú liečbu s ß2-agonistami s predlženým účinkom, majú dostávať aj primeranú udržiavaciu protizápalovú liečbu kortikosteroidmi. Pacientov je potrebné poučiť o nutnosti pokračovania protizápalovej liečby aj po začatí podávania formoterolu a to aj vtedy, ak dôjde k zmierneniu príznakov astmy. Ak príznaky astmy pretrvávajú alebo, ak je potrebné zvýšiť dávky ß2-agonistov, zvyčajne ide o zhoršenie základného ochorenia, čo si vyžaduje prehodnotenie udržiavacej liečby.


Hoci sa Formano môže používať ako doplnková liečba v prípade, ak inhalačné kortikosteroidy neposkytujú dostatočnú kontrolu symptómov astmy, pacienti nemajú začínať liečbu Formanom pri akútnej ťažkej exacerbácii astmy alebo, ak sa u nich astma významne alebo náhle zhoršila.

Počas liečby Formanom sa môžu vyskytnúť závažné, s astmou spojené nežiaduce účinky a exacerbácie. Pacientov je potrebné požiadať, aby pokračovali v liečbe, avšak vyhľadali lekára v prípade, že symptómy astmy pretrvávajú alebo sa zhoršujú po zaradení Formana do liečby. Ak sa dosiahne kontrola symptómov astmy, odporúča sa zvážiť postupné znižovanie dávky Formana. Počas znižovania dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov. Má sa používať čo najnižšia účinná dávka Formana.


Maximálna denná dávka sa nesmie prekročiť. Dlhodobá bezpečnosť pravidelnej liečby pri dávkach vyšších ako 36 mikrogramov denne u dospelých astmatikov, 18 mikrogramov denne u detí s astmou a 18 mikrogramov denne u pacientov s CHOCHP nebola stanovená.


Frekventovaná potreba liečby (napr. preventívna liečba, a to napr. s kortikosteroidmi a ß2-agonistami s predlženým účinkom) niekoľkokrát každý týždeň na prevenciu námahou vyvolanej bronchokonstrikcie, môže byť príznakom nedostatočnej kontroly astmy, a to aj napriek adekvátnej udržiavacej liečbe. Vyžaduje sa vyhodnotiť liečbu astmy a posúdiť dodržiavanie pokynov zo strany pacienta.


Je potrebná opatrnosť pri liečbe pacientov s tyreotoxikózou, feochromocytómom, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, idiopatickou subvalvulárnou aortálnou stenózou, ťažkou hypertenziou, s aneuryzmou alebo inými závažnými kardiovaskulárnymi poruchami, ako je ischemická choroba srdca, srdcové arytmie alebo ťažké srdcové zlyhanie.


Formoterol môže vyvolať predĺženie intervalu QTc. Opatrnosť je potrebná pri liečbe pacientov s predĺženým intervalom QTc a u pacientov liečených liekmi, ktoré ovplyvňujú interval QTc (pozri časť 4.5).


Vzhľadom na hyperglykemický účinok ß2-agonistov sa má u diabetikov častejšie kontrolovať

hladina glukózy v krvi.


Liečba ß2-agonistami môže viesť k potenciálne ťažkej hypokaliémii. Zvýšená opatrnosť sa odporúča pri akútnej ťažkej astme, pretože hypoxia môže zvyšovať riziko hypokaliémie. Hypokaliemický účinok môže zosilňovať súbežná liečba xantínovými derivátmi, steroidmi a diuretikami. Z tohto dôvodu treba kontrolovať sérový draslík.


Tak ako pri inej inhalačnej terapii, aj tu existuje riziko paradoxného bronchospazmu. Ak vznikne, liečba sa má ihneď prerušiť a nahradiť alternatívnou liečbou(pozri časť 4.8).


Formano obsahuje laktózu (menej ako 500 mikrogramov na podanú dávku). Toto množstvo zvyčajne nespôsobuje problémy u osôb neznášajúcich laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú používať tento liek.


Deti do 6 rokov sa nemajú liečiť formoterolom, pretože pre túto skupinu nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti.


Inhalačný prášok formoterol sa nemá terapeuticky použiť v prípade predčasného pôrodu alebo

hroziaceho potratu.


Rovnako, ako sú ostatné ß2-agonisti, formoterol môže relaxáciou hladkej svaloviny maternice obmedziť pôrodné bolesti.

4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie s formoterolom.


Súbežná liečba inými sympatomimetikami, ako sú iní ß2-agonisti alebo efedrín, môže zosilniť nežiaduce účinky formoterolu a môže si vyžadovať úpravu dávky.


Súbežná liečba xantínovými derivátmi, steroidmi alebo diuretikami, ako sú tiazidy a loop diuretiká, môžu zosilniť zriedkavý hypokaliémický účinok ß2-agonistov. Hypokaliémia môže zvýšiť dispozíciu k arytmiám u pacientov liečených srdcovými glykozidmi.


Súbežná liečba inými liekmi, ako sú niektoré antihistaminiká (napr.terfenadín, astemizol, mizolastín) alebo antiarytmiká (napr. chinidín, disopyramid, prokaínamid), aj erytromycín, fenotiazíny a tricyklické antidepresíva, o ktorých je známe, že predlžujú interval QTc, môže dôjsť k farmakodynamickej interakcii s formoterolom a k zvýšeniu možného rizika ventrikulárnych arytmií.


Pri súbežnom podávaní kortikosteroidov a formoterolu existuje možnosť zvýšeného hyperglykemického účinku.


U pacientov, ktorí súčasne dostávajú anestéziu halogénovými uhľovodíkmi, existuje zvýšené riziko arytmií.


Bronchodilatačné účinky formoterolu môžu posilniť anticholinergiká, kortikosteroidy a xantínové deriváty.


Beta-adrenergné blokátory môžu oslabovať alebo potlačiť účinok formoterolu. Formoterol sa preto nesmie podávať spoločne s beta-adrenergnými blokátormi (vrátane očných instilácii), pokiaľ na to nie sú závažné dôvody.


Inhibítory monoaminooxidázy

Formoterol môže interagovať s inhibítormi monoaminooxidázy a nemá sa podávať pacientom, ktorí sa nimi liečia alebo až do 14 dní od ukončenia terapie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné dostatočné údaje o použití formoterolu u gravidných žien. V skúškach vykonaných na zvieratách formoterol spôsoboval stratu implantácie a znižoval včasné postnatálne prežívanie

a pôrodnú hmotnosť. Uvedené účinky sa zistili pri podstatne vyššej systémovej expozícii, než aká sa dosahuje počas podávania Formana v klinickej praxi. Liečba formoterolom sa má zvážiť vo všetkých štádiách tehotenstva a uplatniť len vtedy, ak je očakávaný prínos liečby pre matku vyšší, než akékoľvek možné riziko pre plod. Potenciálne riziko pre človeka nie je známe.


Laktácia

Nie je známe, či formoterol prechádza do materského mlieka. U potkanov sa zistilo malé množstvo formoterolu v materskom mlieku. Podávanie Formana dojčiacim ženám sa má zvažovať len v prípade, ak je očakávaný prínos pre matku vyšší, než akékoľvek možné riziko pre dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Formoterol nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky liečby beta2-agonistami, ako sú tremor a palpitácie, bývajú mierne a vymiznú počas niekoľkých dní liečby.


Nežiaduce účinky súvisiace s formoterolom sú uvedené nižšie, zoradené podľa tried orgánových systémov a frekvencie.


Nežiaduce reakcie uvedené podľa frekvencie:

Veľmi časté (³1/10)

Časté (³1/100 až <1/10)

Menej časté (³1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (³1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie

Menej časté

Tachykardia

Zriedkavé

Srdcová arytmia, napr. atriálna fibrilácia, supraventrikulárna tachykardia, extrasystoly

Veľmi zriedkavé

Angina pectoris, predĺženie QTc intervalu

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé

Nauzea, orofaryngeálne

dráždenie

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Reakcie z precitlivenosti, napr. bronchospazmus, exantém, žihľavka, svrbenie, ťažká hypotenzia, angioedém

Veľmi zriedkavé

periférny edém

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé

Hypokalémia

Veľmi zriedkavé

Hyperglykémia, hyperkaliémia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Svalové kŕče, bolesť svalov

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy, trasenie

Menej časté

Úzkosť, nervozita, nespavosť, závrat

Zriedkavé

Porucha chuti

Psychické poruchy

Menej časté

Agitácia, nepokoj, poruchy spánku

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé

Kolísavý krvný tlak

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Zhoršený bronchospazmusPodobne, ako u všetkých inhalačných liekoch, môže sa vyskytnúť vo veľmi zriedkavých prípadoch paradoxný bronchospazmus (pozri časť 4.4).

Liečba ß2-agonistami môže viesť k zvýšeniu hladiny inzulínu v krvi, voľných mastných kyselín, glycerolu a ketolátok.

Pomocná látka laktóza obsahuje malé množstvo mliečnych proteínov. Tie môžu spôsobiť alergické reakcie.


4.9 Predávkovanie


S liečbou predávkovania sú obmedzené klinické skúsenosti. Predávkovanie bude pravdepodobne viesť k prejavom typickým pre podanie ß2-agonistov, ako sú triaška, bolesť hlavy, palpitácie. V ojedinelých prípadoch boli hlásené symptómy, ako sú tachykardia, hyperglykémia, hypokaliémia, predĺženie QTc intervalu, arytmia, nauzea a vracanie. Indikuje sa podporná a symptomatická liečba.


Liečba predávkovania:

Môže sa zvážiť podávanie kardioselektívnych ß-blokátorov, majú sa však podávať mimoriadne opatrne, keďže liečba ß-adrenergnými blokátormi môže vyvolať bronchospazmus. Má sa sledovať hladina draslíka v sére.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá na obštrukčnú chorobu dýchacích ciest, adrenergiká, inhalanciá, selektívne agonisty beta-2-adrenergných receptorov .

ATC kód: R03AC13.


Formoterol je silný selektívny agonista beta-2-adrenergných receptorov. Formoterol prejavuje bronchodilatačný účinok u pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Účinok nastupuje rýchlo (do 1 – 3 minút) a je signifikantný ešte 12 hodín po inhalácii. Pri terapeutických dávkach je kardiovaskulárny účinok slabý a prejavuje sa iba príležitostne.


Formoterol inhibuje uvoľňovanie histamínu a leukotriénov z pasívne senzibilizovaných pľúc ľudí. Niektoré protizápalové vlastnosti, ako je inhibícia edému a akumulácia zápalových buniek, sa pozorovali pri pokusoch na zvieratách.


U ľudí sa dokázal preventívny účinok formoterolu na bronchospazmy vyvolané inhalovanými alergénmi, fyzickou aktivitou, chladným vzduchom, histamínom a metacholínom.


U pacientov so stabilným chronickým obštrukčným pulmonálnym ochorením s reverzibilným komponentom sa dokázal bronchodilatačný účinok formoterolu, inhalovaného cez aerolizér v dávke 12 a 24 mikrogramov dvakrát denne. Účinok nastupuje rýchlo a trvá minimálne 12 hodín. Navyše liečba subjektívne zlepšila kvalitu života, stanovenú hodnotením podľa dotazníka Saint George´s Respiratory Questionnaire.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Pravdepodobne až do 90 % podaného objemu formoterolu pacient prehltne a absorbuje sa v gastrointestinálnom trakte. Znamená to, že farmakokinetické charakteristiky perorálnej formy možno vo veľkej miere aplikovať aj na inhalačný prášok.


Perorálne dávky formoteroliumfumarátu až do 300 mikrogramov sa z gastrointestinálneho traktu rýchlo absorbujú. Maximálne plazmatické koncentrácie nezmeneného liečiva sa dosiahnu za 0,5 – 1 hodinu po užití. Pri perorálnej dávke 80 mikrogramov sa absorbuje 65 % a viac.


V študovanom dávkovom intervale (20 – 300 mikrogramov) je farmakokinetika formoterolu lineárna. Opakované perorálne podanie 40 – 160 mikrogramov/deň nespôsobuje signifikantnú akumuláciu liečiva.


Po inhalácii terapeutických dávok nebolo možné formoterol v plazme dokázať použitím doteraz bežných analytických metód. Analýzy rýchlosti vylučovania močom naznačujú, že inhalovaný formoterol sa rýchlo absorbuje. Maximálna rýchlosť vylučovania po podaní 12 – 96 mikrogramov sa dosiahne 1 – 2 hodiny po inhalácii. Pri podaní vyššej dávky ako terapeutickej (jednotlivá dávka 120 mikrogramov) sa maximálna plazmatická koncentrácia (266 pikomolov/l) pozorovala 5 minút po inhalácii. U pacientov s chronickým obštrukčným pulmonálnym ochorením s reverzibilným komponentom, ktorí sa liečili 12 týždňov 12 alebo 24 mikrogramami formoteroliumfumarátu dvakrát denne, koncentrácie formoterolu sa pohybovali medzi 11,5 a 25,7 pikomolu/l a 23,3 a 50,3 pikomolu/l po 10 minútach, 2 hodinách a 6 hodinách po inhalácii.


Kumulatívna exkrécia formoterolu močom po podaní inhalačného prášku (12 – 24 mikrogramov) a dve rôzne aerosólové formulácie (12 – 96 mikrogramov) preukazujú dávkovo proporcionálny nárast v obsahu formoterolu dosiahnuteľného v cirkulácii.


Distribúcia

61 – 64 % formoterolu sa viaže na plazmatické bielkoviny (34 % primárne na albumín).

V rozsahu koncentrácií pri terapeutických dávkach nenastáva saturácia väzbových miest.


Biotransformácia

Formoterol sa eliminuje primárne glukuronidáciou. Značná časť sa metabolizuje O-demetyláciou, nasledovanou glukuronidáciou.

Mnohé CYP450 izoenzýmy katalyzujú transformáciu (2D6, 2C19, 2C9 a 2A6), dôsledkom čoho je nízky potenciál pre metabolické interakcie liečivo-liečivo. Kinetika formoterolu je podobná po jednorazovej aj po opakovanej dávke, čo indikuje, že neexistuje auto-indukcia alebo inhibícia metabolizmu.


Eliminácia

Zdá sa, že eliminácia formoterolu je viacfázová: zdanlivý polčas závisí od zvoleného časového intervalu. Na základe plazmatických alebo krvných koncentrácií do 6, 8 alebo 12 hodinách po perorálnom podaní je polčas eliminácie 2 – 3 hodiny. Na základe množstva vylúčeného močom medzi 3 a 16 hodinami po inhalácii bol zistený polčas 5 hodín.


Formoterol a jeho metabolity sa kompletne vylúčia telom, 2/3 (perorálnej dávky) močom a 1/3 stolicou. Po inhalácii sa 6 – 9 % dávky vylúči v nezmenenej forme močom. Obličkový klírens formoterolu z krvi je 150 ml/min.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagenita

Pokusy skúmajúce mutagenitu používali široké spektrum experimentálnych konečných ukazovateľov.

V žiadnom z uskutočnených pokusov in vitroaleboin vivosa nezaznamenali genotoxické účinky.


Karcinogenita

2-ročné štúdie na potkanoch a myšiach neodhalili karcinogénny potenciál.


U samčekov myší, ktorým sa podávali vysoké dávky formoterolu, bola mierne zvýšená pravdepodobnosť vývoja benígneho tumoru adrenálnych subkapsulárnych buniek. Pravdepodobne to spôsobujú zmeny vo fyziologickom procese starnutia.


Dve štúdie na potkanoch, týkajúce sa dvoch rôznych dávkovaní, odhalili zvýšený počet prípadov mezovariálneho leiomyómu. Tieto benígne neoplazmy boli typicky spojené s predĺženou aplikáciou vysokých koncentrácií beta-2-adrenergných liečiv potkanom. Podobne sa pozoroval vysoký počet prípadov ovariálnych cýst a benígnych granulómov/tumorov tekálnych buniek; beta-agonisty sú známe tým, že ovplyvňujú vaječníky potkanov, čo je pravdepodobne špecifické pre hlodavce. Pri vyšších dávkach sa pozorovalo niekoľko ďalších typov tumorov, ale tie sa objavujú v rámci početnosti pozorovanej v kontrolnej populácii z minulosti a nepozorujú sa pri experimentoch s nízkymi dávkami.


Žiadny z prípadov tumoru nie je zvýšený na štatisticky signifikantný stupeň pri najnižšej dávke, dávka, ktorá vyvolá 10-krát väčší systémový efekt, než aký očakávame od maximálnej odporúčanej dávky formoterolu.

Na základe týchto nálezov, ako aj chýbajúceho mutagénneho potenciálu sa usudzuje, že formoterol nepredstavuje karcinogénne riziko pri terapeutických dávkach.


Reprodukčná toxicita

Experimenty na zvieratách neodhalili teratogénny efekt. Po perorálnom podaní sa formoterol vylučuje do mlieka dojčiacich potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

kapsula obsahuje želatínu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


 1. Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC blistrové balenie

Veľkosti balení:

1 inhalátor + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120, 180 alebo 200 kapsúl

2 inhalátory + 100 kapsúl

4 inhalátory + 200 kapsúl

50 inhalátorov + 500 kapsúl

50 alebo 60 kapsúl bez inhalátora


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Temapharm Sp. z.o.o.

ul. Žvirki i Wigury 81, 02-091Varšava

Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0109/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIAREGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.02.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


06/2013

10FORMANO