+ ipil.sk

Formoterol Cipla 12 mikrogramovPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/03471

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03470


Písomná informácia pre používateľa


Formoterol Cipla12 mikrogramov

inhalačná suspenzia v tlakovom obale

dihydrát formoteroliumfumarátuPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Formoterol Ciplaa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Formoterol Cipla

3. Ako používať Formoterol Cipla

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Formoterol Cipla

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Formoterol Ciplaa na čo sa používa


Na čo sa používa Formoterol Cipla

Formoterol Cipla obsahuje liečivo dihydrát formoteroliumfumarátu. Patrí do skupiny liekov označovaných ako bronchodilatanciá (lieky rozširujúce priedušky) alebo dlhodobo pôsobiace beta-agonisty. Každá odmeraná dávka Formoterolu Cipla obsahuje 12 mikrogramov liečiva.


Ako účinkuje Formoterol Cipla

Formoterol Cipla sa používa na liečbu dýchacích ťažkostí pri astme a pri iných ochoreniach dýchacích ciest, ako sú chronická bronchitída a emfyzém, ktoré sa môžu označovať aj ako chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Formoterol Cipla uľahčuje dýchanie otváraním drobných priechodov vzduchu (priedušiek) v pľúcach a pomáha ich udržať uvoľnené a otvorené asi 12 hodín. Ak Formoterol Cipla budete používať podľa pokynov svojho lekára, pomôže vám ostať bez príznakov ochorenia cez deň aj v noci.


Sledovanie počas liečby Formoterolom Cipla

Liečba Formoterolom Cipla môže zvýšiť hladinu cukru v krvi. Preto ak ste diabetik, možno si budete musieť sledovať hladinu cukru v krvi.


Liečba Formoterolom Cipla môže príliš znížiť hladinu draslíka v krvi. Môže to u vás zvýšiť náchylnosť k poruchám srdcového rytmu. Preto váš lekár možno bude sledovať vašu hladinu draslíka v krvi, najmä ak máte ťažkú astmu.

Ak máte akékoľvek otázky ako Formoterol Cipla účinkuje alebo prečo vám bol predpísaný, spýtajte sa svojho lekára.


Tento liek je určený dospelým a deťom starším ako 12 rokov.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Formoterol Cipla


Neužívajte Formoterol Cipla

 • ak ste alergický na formoterol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používaťFormoterol Cipla, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak

 • máte akékoľvek ochorenie srdca.

 • máte poruchu ciev označovanú ako aneuryzma, kedy je stena cievy oslabená a napuchnutá.

 • máte vysoký krvný tlak.

 • máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy.

 • máte nádorové ochorenie buniek drene nadobličky ovplyvňujúce krvný tlak označované ako feochromocytóm.

 • máte poruchu srdca, ktorú vám zistili pri elektrokardiografickom vyšetrení (EKG), napr. nenormálny elektrický signál označovaný ako „predĺženie intervalu QT“.

 • máte cukrovku.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom vášmu lekárovi predtým, ako použijeteFormoterol Cipla.


Ak pri užívaní Formoterolu Cipla pociťujete dýchavičnosť alebo sipot, pokračujte v jeho užívaní, no ihneď ako je to možné, choďte za svojim lekárom, možno vám predpíše iný liek.


Ak máte astmu, nepoužívajte Formoterol Cipla ako váš jediný liek proti astme. Používajte Formoterol Cipla len spolu s inhalačným kortikosteroidom (liekom, ktorý zmierňuje zápal).


Keď používate Formoterol Cipla, nepoužívajte iné lieky, ktoré obsahujú beta2-agonisty s dlhým účinkom, napr. salmeterol.


Nepoužívajte Formoterol Cipla

 • ak je vaše ochorenie dobre zvládnuté inhalačným kortikosteroidom.

 • ak len občas potrebujete lieky obsahujúce beta2-agonisty s krátkym účinkom.


V niektorých klinických skúšaniach s formoterolom sa pozorovali ťažké záchvaty astmy (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).


Nezačínajte liečbu a nezvyšujte dávku Formoterolu Cipla odporúčanú lekárom, keď máte záchvat astmy.


Nemeňte ani neprerušte používanie liekov na zmiernenie alebo liečbu dýchacích ťažkostí, vrátane inhalačných kortikosteroidov. Váš lekár vám upraví liečbu podľa potreby.


Ak máte astmu, nepoužite Formoterol Cipla na zmiernenie náhleho sipotu. Na liečbu náhlych príznakov astmy majte pri sebe vždy záchranný liek, ktorý obsahuje beta2-agonistu s krátkym účinkom (napr. inhalátor so salbutamolom).


Dôležité informácie o podobnom lieku

Formoterol Cipla patrí do skupiny liekov, ktoré sa označujú ako beta2-agonisty s dlhým účinkom. Veľké klinické skúšanie s iným liekom z tejto skupiny (salmeterolom) ukázalo zvýšenie rizika úmrtia následkom astmy. Neuskutočnilo sa žiadne skúšanie, ktoré by ukázalo, či takýto účinok má aj Formoterol Cipla. Porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, aké je vo vašom prípade riziko a prínos liečby astmy Formoterolom Cipla.


Iné lieky a Formoterol Cipla

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je to zvlášť dôležité, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Inhibítory monoaminooxidázy (inhibítory MAO) a tricyklické antidepresíva, ktoré patria k liekom používaným na liečbu depresie a porúch nálady.

 • Sympatikomimetiká, ktoré sú podobné adrenalínu a používajú sa na liečbu astmy a zdurenia nosovej sliznice.

 • Antihistaminiká, ktoré sú bežnými liekmi používanými na prevenciu alebo liečbu závažných prejavov alergických reakcií (ako napr. terfenadín, astemizol, mizolastin).

 • Steroidy, ktoré sa často používajú na liečbu astmy a iných zápalových ochorení.

 • Diuretiká (lieky na odvodnenie), ktoré sa používajú na liečbu opuchov (zadržiavania tekutiny), zlyhania srdca a vysokého tlaku krvi.

 • Betablokátory, ktoré sú skupinou liekov používanou na liečbu vysokého tlaku krvi, zlyhania srdca, srdcovej angíny, úzkosti a porúch srdcového rytmu. Niektoré očné kvapky používané na liečbu glaukómu môžu obsahovať betablokátory.

 • Chinidín, dizopyramid a prokaínamid, ktoré sa používajú na liečbu porúch srdcového rytmu.

 • Deriváty fenotiazínu, ktoré patria k liekom na kontrolu duševných porúch, ako je schizofrénia, mánia, psychotické stavy a úzkosť.

 • Digoxín, ktorý sa používa na liečbu zlyhania srdca a porúch srdcového rytmu.

 • Deriváty xantínu, ktoré sú skupinou liekov používanou na liečbu astmy a chronickej obštrukčnej choroby dýchacích ciest.

 • Makrolidy, ktoré sú skupinou liekov používanou na liečbu bakteriálnych infekčných ochorení (napr. erytromycín, azitromycín).

 • Inhalačné anestetiká ako sú halogenované uhľovodíky (napr. halotan), ktoré sú skupinou liekov používanou na navodenie narkózy.

 • Anticholínergiká, ktoré sú skupinou liekov používanou napr. pri liečbe astmy.

Váš lekár možno zmení dávkovanie alebo rozhodne o ukončení liečby niektorým z týchto liekov.


Váš lekár vám možno predpísal ďalšie lieky, ktoré máte pravidelne používať proti vášmu ochoreniu pľúc. Je dôležité, aby ste ich naďalej pravidelne používali. Neprerušte ich užívanie a neznížte dávkovanie, aj keď sa budete cítiť oveľa lepšie.


Starší ľudia (65 rokov a viac)

Ak máte 65 alebo viac rokov, môžete používať Formoterol Cipla v rovnakej dávke ako iní dospelí.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, mali by ste byť vždy veľmi opatrná pri užívaní akýchkoľvek liekov.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornite lekára, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Nepoužívajte Formoterol Cipla v tehotenstve, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. Lekár vám vysvetlí prípadné riziká používania Formoterolu Cipla v tehotenstve.


Matky používajúce Formoterol Cipla nemajú dojčiť.


Vedenie vozidla obsluha strojov

Formoterol Cipla neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Formoterol Cipla


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Koľko Formoterolu Cipla používať

Váš lekár vám povie, ako často a koľko Formoterolu Cipla máte používať. Závisí to od vášho ochorenia.

Na liečbu astmy vám lekár vždy predpíše Formoterol Cipla súbežne s inhalačným kortikosteroidom.


Obvyklá dávka Formoterolu Cipla pre dospelých je1 alebo 2 odmerané dávky dvakrát denne. Najvyššia odporúčaná denná dávka pre dospelých sú 4 odmerané dávky. Ak vaša zvyčajná dávka je 1 odmeraná dávka dvakrát denne, môžete počas dňa okrem vašej obvyklej dávky použiť 1 alebo 2 ďalšie odmerané dávky na zmiernenie bežných príznakov, ale len vtedy, keď je to potrebné.Ak potrebujete použiť tieto ďalšie odmerané dávky viac ako 2 dni v týždni, čo najskôr na to upozornite lekára, pretože vaše ochorenie sa možno zhoršuje. Na liečbu náhlych príznakov astmy majte pri sebe vždy záchranný liek, ktorý obsahuje beta2-agonistu s krátkym účinkom (napr. inhalátor so salbutamolom).


Obvyklá dávka Formoterolu Cipla pre deti staršie ako 12 rokov je1 odmeraná dávka dvakrát denne. Najvyššia odporúčaná denná dávka pre deti staršie ako 12 rokov sú 2 odmerané dávky.


Aby ste zabránili záchvatom astmy spôsobeným telesnou námahou, studeným vzduchom alebo niečím, o čom viete, že u vás vyvoláva alergickú reakciu, použite 1 odmeranú dávku najmenej 15 minút pred telesnou námahou alebo vystavením sa studenému vzduchu alebo známemu alergénu. Toto je odporúčaná dávka pre dospelých. Lekár vám v niektorých prípadoch možno odporučí, aby ste použili 2 odmerané dávky na predchádzanie sipotu a kŕču svalstva priedušiek (bronchospazmu). Keď dostávate pravidelnú liečbu proti astme, súčasťou vašej liečby vždy bude inhalačný kortikosteroid.

Pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc je obvyklá udržiavacia dávka u dospelých 1 až 2 odmerané dávky dvakrát denne.

Ako správne Formoterol Ciplapoužívať:


Inhalátor pozostáva z nasledujúcich súčastí:


 • tlaková nádobka

 • plastový kryt

 • ochranný kryt
Odskúšanie dávkovača


Pred prvým použitím dávkovača alebo pred jeho použitím po čase dlhšom ako týždeň, dobre potraste a potom sa zatlačením pokúste odmerať jednu dávku na prázdno. 1. Oddeľte kryt náustka a skontrolujte čistotu. Dávkovač dobre potraste. Držte ho vo vzpriamenej polohe ako je zobrazené na obrázku, s palcom umiestneným na jeho dne. Hornú časť nádobky uchopte jedným alebo dvoma prstami.
 1. Zľahka vydýchnite.
 1. Náustok vložte do úst medzi zuby (nehryzte) a zovrite ho perami. Hlavu zľahka zakloňte.


Začnite pomaly vdychovať ústami. Pri vdychu nádobku stisnite tak, aby poskytla odmeranú dávku a stále hlboko vdychujte. 1. Vyberte dávkovač z úst a zadržte dych na 10 sekúnd alebo minimálne na tak dlho, koľko vydržíte. Pomaly vydýchnite.


 1. Ak je potrebná ďalšia dávka, počkajte aspoň jednu minútu a zopakujte kroky 2 až 4. Po použití sa kryt náustku späť nasadí.Dôležité upozornenie


Kroky 3 a 4 neurýchľujte. Je dôležité, aby ste sa tesne pred použitím inhalátora začali čo najpomalšie nadychovať.


Ak uvidíte vychádzať „hmlu“ z vrchnej časti inhalátora alebo po stranách vašich úst, liek sa nedostane do vašich pľúc tak, ako treba, preto musíte začať znovu od kroku 2.


Ak zabudnete použiť Formoterol Cipla

Ak zabudnete použiť dávku, vezmite si ju ihneď, ako si spomeniete. Ak je už takmer čas na vašu ďalšiu dávku, nepoužite dvojnásobnú dávku Formoterolu Cipla, aby ste nahradili vynechanú dávku. Vráťte sa k vášmu obvyklému rozvrhu dávok.


Ak použijete viac Formoterolu Cipla, ako máte

Ak ste omylom použili oveľa viac Formoterolu Cipla, ako vám predpísal lekár, môže sa u vás vyskytnúť nutkanie na vracanie alebo vracanie, chvenie, bolesť hlavy, závrat (možný príznak vysokého krvného tlaku), zrýchlený tep srdca alebo ospalosť. Ihneď sa spojte s vaším lekárom alebo choďte na centrálne prijímacie oddelenie najbližšej nemocnice. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie. Vezmite si so sebou balenie lieku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Formoterol Cipla môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V niektorých klinických skúšaniach s formoterolom sa pozorovali ťažké záchvaty astmy (závažná dýchavičnosť, kašeľ, sipot alebo zvieranie v hrudníku, ktoré si môžu vyžiadať prijatie do nemocnice).


Niektoré účinky môžu byť závažné

 • Ak sa u vás vyskytne bronchospazmus sprevádzaný sipotom alebo kašľom a dýchacími ťažkosťami.

Tento závažný vedľajší účinok je menej častý (pravdepodobne postihne 1 až 10 z každých 1000 pacientov).

 • Ak u vás vznikne alergická reakcia, ktorá sa môže prejaviť ako pocit slabosti (spôsobený nízkym tlakom krvi), vyrážky, svrbenie alebo opuch tváre.

 • Ak sa u vás vyskytnú prejavy ako svalová slabosť, kŕče svalov alebo poruchy srdcového rytmu (môže to znamenať, že máte nízku hladinu draslíka v krvi).

 • Ak sa u vás vyskytne nepravidelný tep srdca (vrátane zrýchleného tepu srdca).

Tieto závažné vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (pravdepodobne postihnú menej ako 1 z každých 10 000 pacientov).

 • Ak sa u vás vyskytne zvieravá bolesť na hrudi (príznaky srdcovej angíny).


Ak sa u vás vyskytnú ktorékoľvek z uvedených účinkov, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi.


Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť 1 až 10 z každých 100 pacientov

 • Bolesť hlavy

 • Chvenie

 • Búšenie srdca


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť 1 až 10 z každých 1000 pacientov

 • Rozrušenosť

 • Úzkosť

 • Nervozita

 • Nespavosť

 • Závraty

 • Rýchly tep srdca

 • Bronchospazmus

 • Podráždenie hrdla

 • Sucho v ústach

 • Svalové kŕče

 • Bolesť svalov


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť menej ako 1 z každých 10 000 pacientov

 • Nevoľnosť

 • Zmenené vnímanie chuti

 • Opuch rúk, členkov alebo chodidiel

 • Silný smäd, časté močenie a únava, ktoré pretrvávajú dlhšie obdobie (možné prejavy vysokej hladiny cukru v krvi)


Tiež boli hlásené vedľajšie účinky:

 • Kašeľ

 • Vyrážky

 • Bolesť hlavy a závraty (možné prejavy vysokého krvného tlaku)


Ak vám niektoré z týchto vedľajších účinkov spôsobujú väčšie ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi. Niektoré z vedľajších účinkov môžu ustúpiť, keď si na liek zvyknete.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Formoterol Cipla


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte chránené pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na kartónovej škatuli a na štítku tlakovej nádobky po {EXP}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Formoterol Cipla obsahuje

- Liečivo je dihydrát formoteroliumfumarátu. Každá odmeraná dávka obsahuje 12 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu, čo zodpovedá 10,1 mikrogramom formoterolu.

- Ďalšie zložky sú norflurán, bezvodý etanol (alkohol) a lecitín.


Ako Formoterol Cipla vyzerá a obsah balenia

Jedna tlaková hliníková nádobka obsahujúca stlačenú suspenziu, odmerný ventil, dávkovač s ochranným krytom. Jedno balenie obsahuje jednu tlakovú nádobku, ktorá poskytuje 120 jednotlivých dávok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 84,

2600 Antwerp (Berchem),

Belgicko


Výrobca:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.,

Theodor 28, 273 08 Pchery,

Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

8


Formoterol Cipla 12 mikrogramov

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/03471

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03470SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Formoterol Cipla 12 mikrogramov

inhalačná suspenzia v tlakovom obale


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá odmeraná dávka obsahuje 12 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu, čo zodpovedá 10,1 mikrogramom formoterolu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Bezvodý etanol


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačná suspenzia v tlakovom obale.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


 • Profylaxia a liečba bronchokonstrikcie u pacientov s astmou ako prídavná liečba k inhalačnej liečbe kortikosteroidmi (pozri časť 4.4).


 • Profylaxia bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi, studeným vzduchom alebo telesnou námahou.


 • Profylaxia a liečba bronchokonstrikcie u pacientov s reverzibilnou alebo ireverzibilnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) vrátane chronickej bronchitídy a emfyzému. Zistilo sa, že formoterol zlepšuje kvalitu života pacientov s CHOCHP.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania

Na inhalačné použitie u dospelých.
Dávkovanie

Dospelí

Astma

Na pravidelnú udržiavaciu liečbu 1 až 2 odmerané dávky (zodpovedá 12 až 24 mikrogramom formoterolu) dvakrát denne. Formoterol Cipla sa má predpisovať len ako prídavná liečba k inhalačnému kortikosteroidu.


Maximálna odporúčaná udržiavacia dávka je 48 mikrogramov denne.


Ak je to potrebné, ďalšie 1 až 2 odmerané dávky denne sa môžu použiť na zmiernenie bežných symptómov ochorenia, pokiaľ sa za deň neprekročí odporúčaná maximálna denná dávka 48 mikrogramov. Ak je však potrebné podať ďalšie dávky častejšie ako len príležitostne (napr. častejšie ako 2 dni v týždni), je potrebné poradiť sa s lekárom a prehodnotiť liečbu, pretože to môže poukazovať na zhoršenie základného ochorenia. Formoterol Cipla sa nemá používať na zmiernenie akútnych symptómov záchvatu astmy. Pri akútnom záchvate sa má použiť beta2-agonista s krátkym účinkom (pozri časť 4.4).


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu

Jedna odmeraná dávka (12 mikrogramov) sa má inhalovať najmenej 15 minút pred telesnou námahou alebo vystavením sa alergénu. U pacientov so závažným bronchospazmom v anamnéze môžu byť ako profylaxia potrebné 2 odmerané dávky na inhaláciu (24 mikrogramov).


U pacientov s pretrvávajúcou astmou použitie Formoterolu Cipla na profylaxiu bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu môže byť klinicky indikované, ale liečba astmy musí zahŕňať aj inhalačný kortikosteroid.


Chronická obštrukčná choroba pľúc

Na pravidelnú udržiavaciu liečbu 1 až 2 odmerané dávky na inhaláciu (12 až 24 mikrogramov) dvakrát denne.

Deti staršie ako 12 rokov

Astma

Na pravidelnú udržiavaciu liečbu 1 odmeraná dávka (zodpovedá 12 mikrogramom formoterolu) dvakrát denne. Formoterol Cipla sa má predpisovať len ako prídavná liečba k inhalačnému kortikosteroidu.


Maximálna odporúčaná dávka je 24 mikrogramov denne.


Formoterol Cipla sa nemá používať na zmiernenie akútnych symptómov záchvatu astmy. Pri akútnom záchvate sa má použiť beta2-agonista s krátkym účinkom (pozri časť 4.4).


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu

Jedna odmeraná dávka (12 mikrogramov) sa má inhalovať najmenej 15 minút pred telesnou námahou alebo vystavením sa alergénu.


U pacientov s pretrvávajúcou astmou použitie Formoterolu Cipla na profylaxiu bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu môže byť klinicky indikované, ale liečba astmy musí zahŕňať aj inhalačný kortikosteroid.


Formoterol Cipla sa neodporúča podávať deťom mladším ako 12 rokov.


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

Bronchodilatačný účinok Formoterolu Cipla je významný ešte 12 hodín po inhalácii. Preto vo väčšine prípadov udržiavacia liečba s podaním dvakrát denne kontroluje bronchokonstrikciu spojenú s chronickými ochoreniami cez deň aj v noci.


Osobitné populácie

Poškodenie funkcie obličiek

Formoterol nebol skúšaný u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 5.1).


Poškodenie funkcie pečene

Formoterol nebol skúšaný u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.1).


Starší pacienti (pacienti starší ako 65 rokov)

Farmakokinetika formoterolu nebola skúmaná u starších pacientov (pozri časť 5.1). Údaje dostupné z klinických skúšaní vykonaných u starších pacientov nenaznačujú, že by sa dávkovanie malo odlišovať od bežnej dospelej populácie (pozri časť 5.1).


Formoterol Cipla je dostupný v aerosolovom inhalačnom dávkovači.


Je dôležité poučiť pacienta, aby cez náustok vdýchol hlboko a úsilne, čím sa zabezpečí dodanie optimálnej dávky liečiva do pľúc.

Je dôležité poučiť pacienta, aby náustok nikdy nehrýzol alebo nežul. Inhalátor sa nesmie použiť, ak je náustok poškodený alebo oddelený.


Pretože množstvo inhalovaného prášku je veľmi malé, pacient ho nemusí po inhalácii pocítiť.


Podrobné informácie o použití sú uvedené v časti 6.6 a v návode na použitie v písomnej informácii pre používateľa, ktorá je súčasťou každého balenia lieku.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na formoteroliumfumarát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Formoterol sa nesmie použiť (a nie je dostatočne účinný) ako liek prvej voľby na astmu.


Úmrtnosť súvisiaca s astmou

Formoterol, liečivo Formoterolu Cipla, patrí do skupiny beta2-adrenergných agonistov s dlhým účinkom. V klinickom skúšaní so salmeterolom, iným dlho účinkujúcim beta2-agonistom, sa pozorovala vyššia úmrtnosť následkom astmy u pacientov liečených salmeterolom (13/13176) než v skupine placeba (3/13179). Nevykonalo sa žiadne klinické skúšanie, ktoré by umožnilo zistiť, či je úmrtnosť súvisiaca s astmou zvýšená pri formoterole.


Odporúčaná dávka

Dávka formoterolu sa má individuálne upraviť podľa potrieb pacienta a má to byť najnižšia možná dávka, ktorou sa dosiahne cieľ liečby. Nemá sa zvýšiť nad maximálnu odporúčanú dávku (pozri časť 4.2).


Potreba súbežnej protizápalovej liečby

Pacienti vyžadujúci liečbu dlho účinkujúcim beta2-agonistom majú byť liečení aj protizápalovou liečbou kortikosteroidmi.

Pacienti musia pokračovať v protizápalovej liečbe po začatí podávania formoterolu aj po ústupe symptómov. Pokiaľ symptómy pretrvávajú alebo je potrebné zvýšiť dávky beta2-agonistu, je možné predpokladať zhoršenie základného ochorenia, čo vyžaduje prehodnotenie udržiavacej liečby.


Formoterol Cipla sa nesmie používať súbežne s iným dlho účinkujúcim beta2-agonistom.


Pri predpisovaní formoterolu sa u pacientov má vždy vyhodnotiť primeranosť protizápalovej liečby, ktorú dostávajú. Pacientom sa musí odporúčať, aby po začatí liečby formoterolom pokračovali bez zmeny v protizápalovej liečbe, a to aj pri zlepšení symptómov.


Po zvládnutí symptómov astmy možno zvážiť postupné znižovanie dávky formoterolu. Dôležité sú pravidelné vyšetrenia pacientov v období znižovania dávky. Má sa používať najnižšia účinná dávka formoterolu.


Exacerbácie astmy

Klinické skúšania s formoterolom ukázali vyššiu incidenciu závažných exacerbácií astmy u pacientov, ktorí dostávali formoterol, najmä u pacientov vo veku 6 až 12 rokov, než u pacientov, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8). Tieto klinické skúšania neumožňujú presné stanovenie rozdielov vo výskyte závažných exacerbácií astmy medzi skupinami s rôznym typom liečby.


Liečba formoterolom sa nesmie začať a jeho dávka sa nesmie zvýšiť počas exacerbácie astmy.

Liečbu formoterolom možno nasadiť ako prídavnú liečbu, pokiaľ liečba inhalačnými kortikosteroidmi nezabezpečí dostatočnú kontrolu príznakov astmy, podanie formoterolu však nemá byť začaté u pacientov so závažnou akútnou exacerbáciou astmy alebo s výrazným a akútnym zhoršením astmy. Počas liečby formoterolom sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky a exacerbácie spojené s astmou. Pacienti majú byť poučení, aby v prípade pretrvávajúcich príznakov alebo zhoršenia astmy napriek začatej liečbe pokračovali v liečbe formoterolom a aby vyhľadali lekársku pomoc. Po zvládnutí príznakov astmy možno zvážiť postupné zníženie dávky formoterolu. Pri znižovaní dávky je pacientov potrebné pravidelne kontrolovať. Má sa používať najnižšia účinná dávka formoterolu.


Formoterol Cipla sa nesmie použiť na zmiernenie akútnych symptómov astmy. Pri akútnom záchvate sa má použiť beta2-agonista s krátkym účinkom. Pacienti musia byť poučení, aby pri náhlom zhoršení astmy okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


Pravidelná potreba liečby niekoľkokrát týždenne (t.j. profylaktická liečba napr. kortikosteroidmi a dlho účinkujúcim beta2-agonistom) na prevenciu bronchokonstrikcie vyvolanej cvičením napriek vhodnej udržiavacej liečbe môže byť príznakom nedostatočnej kontroly astmy a vyžaduje prehodnotenie liečby a jej dodržiavania.

Sprievodné ochorenia

Osobitná starostlivosť a dohľad, predovšetkým s dôrazom na obmedzenie dávkovania, sa vyžaduje, keď sa formoterol podáva pacientom s nasledujúcimi ochoreniami:

Ischemická choroba srdca, srdcové arytmie (zvlášť átrioventrikulárna blokáda III. stupňa), závažná kardiálna dekompenzácia, idiopatická subvalvulárna aortálna stenóza, závažná hypertenzia, závažné srdcové zlyhanie, aneuryzma, feochromocytóm,hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, tyreotoxikóza.


Formoterol môže zapríčiniť predĺženie QTc intervalu. Pozornosť je preto nutná u pacientov s predĺženým QTc intervalom a u pacientov súbežne liečených liekmi ovplyvňujúcimi QTc interval (pozri časť 4.5).


Vzhľadom na hyperglykemizujúci účinok beta2-agonistov vrátane formoterolu sa u pacientov s diabetom mellitus odporúčajú častejšie kontroly glykémie.


Hypokaliémia

Liečba beta2-agonistami vrátane formoterolu môže mať za následok vznik potenciálne závažnej hypokaliémie. Hypokaliémia môže zvýšiť náchylnosť k srdcovým arytmiám. Mimoriadna opatrnosť sa odporúča u pacientov s ťažkou astmou, pretože hypokaliémiu môže potenciovať hypoxia a sprievodná liečba xantínovými derivátmi, steroidmi a diuretikami (pozri časť 4.5). V takýchto situáciách sa odporúča sledovať hladiny draslíka v sére.


Paradoxný bronchospazmus

Tak ako pri iných druhoch inhalačnej liečby, je potrebné brať do úvahy možnosť paradoxného bronchospazmu. Ak sa vyskytne, podávanie lieku sa má okamžite ukončiť a nahradiť alternatívnou liečbou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie s formoterolom.

Beta-adrenergné blokátory môžu zoslabiť alebo antagonizovať účinok formoterolu . Preto sa formoterol nemá podávať spolu s beta-adrenergnými blokátormi (vrátane očných kvapiek), pokiaľ na ich použitie nie sú závažné dôvody.


Formoterol, tak ako iné beta2-agonisty, sa má podávať s opatrnosťou pacientom liečeným napr.

antiarytmikami (napr. chinidín, dizopyramid, prokaínamid), fenotiazínmi, antihistaminikami (napr. terfenadín, astemizol, mizolastin), inhibítormi monoaminooxidázy, makrolidmi, erytromycínom a tricyklickými antidepresívami alebo akýmkoľvek liekom, o ktorom je známe, že predlžuje interval QTc, pretože tieto látky môžu potenciovať účinok adrenergných agonistov na kardiovaskulárny systém. Lieky, o ktorých je známe, že predlžujú interval QTc, zvyšujú riziko komorovej arytmie (pozri časť 4.4).


Súbežné podávanie iných sympatikomimetík, ako napr. beta2-agonisty alebo efedrín, môže potenciovať nežiaduce účinky formoterolu a vyžadovať titráciu dávky.


Súbežná liečba xantínovými derivátmi, steroidmi alebo diuretikami (ako sú napr. tiazidy a slučkové diuretiká) môže potenciovať zriedkavý hypokaliemický účinok beta2-agonistov (pozri časť 4.4). Hypokaliémia môže zvýšiť náchylnosť na srdcové arytmie u pacientov liečených digoxínom.


Zvýšené riziko arytmií existuje u pacientov súbežne prijímajúcich anestéziu halogenovanými uhľovodíkmi.


Bronchodilatačný účinok formoterolu môže byť zosilnený anticholínergnými liekmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy v reprodukčnom veku

Žiadne špeciálne odporúčania.


Gravidita

K dispozícii sú len obmedzené údaje o použití formoterolu u gravidných žien. Ohraničené štúdie na zvieratách nenaznačili priamy alebo nepriamy škodlivý účinok s ohľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Je potrebné vyhnúť sa podávaniu formoterolu v gravidite, ak je bezpečnejšia alternatíva. Tak ako iné beta2-adrenergné agonisty, formoterol môže na základe relaxačného účinku na hladké svalstvo maternice tlmiť pôrodné sťahy.


Laktácia

K dispozícii sú len obmedzené údaje o použití formoterolu počas dojčenia. Nie je známe, či formoterol u ľudí prestupuje do materského mlieka. Formoterol bol detegovaný v mlieku dojčiacich potkaních samíc. Matky užívajúce Formoterol Cipla nemajú dojčiť.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o vplyve formoterolu na plodnosť u ľudí. V štúdiách vykonaných na potkaních samcoch a samiciach nebolo pozorované zníženie plodnosti (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Formoterol nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientom, u ktorých sa vyskytnú závraty alebo podobné nežiaduce účinky, je potrebné odporúčať, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Závažné exacerbácie astmy

Klinické skúšania kontrolované placebom, v ktorých sa formoterol podával najmenej 4 týždne, ukázali vyššiu incidenciu závažných exacerbácií astmy u pacientov, ktorí dostávali formoterol (0,9 % pri 10 až 12 mikrogramoch dvakrát denne, 1,9 % pri 24 mikrogramoch dvakrát denne), najmä u pacientov vo veku 6 až 12 rokov, než u pacientov, ktorí dostávali placebo (0,3 %).


Skúsenosti u dospievajúcich a dospelých pacientov s astmou

V dvoch pilotných kontrolovaných klinických skúšaniach trvajúcich 12 týždňov, uskutočnených kvôli registrácii v USA, do ktorých bolo zaradených spolu 1 095 pacientov vo veku 12 rokov a starších, sa závažné exacerbácie astmy (akútne zhoršenie astmy s následnou hospitalizáciou) vyskytovalo častejšie pri formoterole 24 mikrogramov dvakrát denne (9/271, 3,3 %) než pri formoterole 12 mikrogramov dvakrát denne (1/275, 0,4 %), placebe (2/277, 0,7 %), alebo salbuterole (2/272, 0,7 %).


Do následného klinického skúšania, ktoré sa zameralo na toto pozorovanie, bolo zaradených 2 085 pacientov, aby sa porovnali závažné nežiaduce príhody súvisiace s astmou v skupinách vyššej a nižšej dávky. Výsledky tohto skúšania trvajúceho 16 týždňov neukázali zjavnú súvislosť s dávkou formoterolu. Percentuálny podiel pacientov so závažnými exacerbáciami astmy v tomto klinickom skúšaní bol o niečo vyšší pri formoterole ako pri placebe (v troch skupinách dvojito zaslepenej liečby: formoterol 24 mikrogramov dvakrát denne (2/527, 0,4 %), formoterol 12 mikrogramov dvakrát denne (3/527, 0,6 %) a placebo (1/514, 0,2 %), v skupine otvorenej liečby: formoterol 12 mikrogramov dvakrát denne a najviac dve prídavné dávky denne (1/517, 0,2 %)).


Odporúčania pre liečbu pozri v častiach 4.2 a 4.4.


Nežiaduce reakcie (Tabuľka 1) sú zoradené podľa systému orgánových tried konvencie MedDRA (verzia 12.0. V rámci každého systému orgánových tried sú nežiaduce reakcie na liek zoradené podľa frekvencie výskytu, najčastejšie ako prvé. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Skupiny frekvencií sú zostavené podľa konvencie CIOMS III nasledovne: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) vrátane ojedinelých hlásení. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie na liek z klinických skúšaní a iných zdrojov

Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:

Reakcie z precitlivenosti (vrátane bronchospazmu, hypotenzie, urtikárie, angioedému, pruritu a exantému)

Psychické poruchy


Menej časté:

Agitovanosť, úzkosť, nervozita, nespavosť

Poruchy nervového systému


Časté:

Bolesť hlavy, tremor


Menej časté:

Závraty


Veľmi zriedkavé:

Dysgeúzia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Časté:

Palpitácie


Menej časté:

Veľmi zriedkavé:

Tachykardia

Periférny edém
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Menej časté:


Bronchospazmus vrátane paradoxného bronchospazmu, podráždenie hrdla

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Menej časté:

Zriedkavé:

Sucho v ústach

Nauzea

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: Svalové kŕče, myalgia

Nežiaduce reakcie na tento liek z hlásení po uvedení lieku na trh (frekvencia neznáma)

Nasledujúce nežiaduce reakcie na tento liek boli hlásené u pacientov liečených formoterolom po uvedení lieku na trh.Pretože uvedené reakcie sú hlásené dobrovoľne z populácie neurčitej veľkosti, nie je možné hodnoverne odhadnúť ich frekvenciu, ktorá sa preto uvádza ako neznáma. Nežiaduce reakcie na tento liek sú zoradené podľa systému orgánových tried konvencie MedDRA (verzia 15.1). V rámci každej triedy sa nežiaduce reakcie na liek (Tabuľka 2) uvádzajú podľa klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie na liek zo spontánnych hlásení a prípadov z literatúry
(frekvencia neznáma)

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypokaliémia, hyperglykémia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Angína pektoris, srdcové arytmie, napr. atriálna fibrilácia, ventrikulárne extrasystoly, tachyarytmia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

KašeľPoruchy kože a podkožného tkaniva

Exantém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Predĺženie QT intervalu, zvýšenie krvného tlaku (vrátane hypertenzie)


Tak ako pri akejkoľvek inhalačnej liečbe, vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť paradoxný bronchospazmus (pozri časť 4.4).

Liečba beta2-agonistami môže zapríčiniť zvýšené plazmatické hladiny inzulínu, voľných mastných kyselín, glycerolu a ketónov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Sú len obmedzené skúsenosti s liečbou predávkovania. Predávkovanie Formoterolom Cipla pravdepodobne vyvoláva príznaky, ktoré sú typické prebeta2- adrenergných agonistov: nauzea, vracanie, bolesť hlavy, tremor, ospalosť, palpitácie, tachykardia, komorové arytmie, metabolická acidóza, hypokaliémia, hyperglykémia, hypertenzia, predĺženie QTc intervalu.


Liečba

Indikovaná je podporná a symptomatická liečba. V závažných prípadoch sa majú pacienti hospitalizovať.


Možno zvážiť použitie kardioselektívnych betablokátorov, ale len pod dohľadom lekára a s mimoriadnou opatrnosťou, pretože použitie beta-adrenergných blokátorov môže vyvolať bronchospazmus. Je potrebné kontrolovať plazmatické hladiny draslíka.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívny beta2-adrenergný agonista

ATC kód: R03AC13


Spôsob účinku

Formoterol je účinný selektívnybeta2-adrenergný agonista. Má bronchodilatačný účinok u pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Účinok lieku nastupuje rýchlo (počas 1 až 3 minút) a je ešte významný 12 hodín po inhalácii. V terapeutických dávkach sú kardiovaskulárne účinky slabé a vyskytujú sa len príležitostne.


Formoterol inhibuje uvoľňovanie histamínu a leukotriénov z pasívne senzibilizovaných ľudských pľúc. V pokusoch na zvieratách sa pozorovali niektoré protizápalové vlastnosti, ako je inhibícia edému a akumulácie zápalových buniek.


Štúdie in vitrona priedušnici morčaťa ukázali, že racemický formoterol a jeho (R,R)- a (S,S)-enantioméry sú vysoko selektívne beta2-adrenoreceptorové agonisty. (S,S)-enantiomér bol 800- až 1 000-krát menej účinný ako (R,R)-enantiomér a neovplyvňoval aktivitu (R,R)-enantioméru na hladkom svalstve priedušnice. Farmakologické dôvody na prednostné použitie jedného z dvoch enantiomérov oproti racemickej zmesi sa nepreukázali.


U ľudí sa dokázala účinnosť formoterolu v prevencii bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi, telesnou námahou, studeným vzduchom, histamínom alebo metacholínom.


Objektívne sa preukázalo, že formoterol podaný inhalačne v dávkach 12 mikrogramov dvakrát denne a 24 mikrogramov dvakrát denne vyvolával u pacientov so stabilnou CHOCHP rýchly nástup bronchodilatácie, ktorá pretrvávala najmenej 12 hodín a ktorú sprevádzalo subjektívne zlepšenie kvality života, hodnotené dotazníkom Saint George’s Respiratory Questionnaire.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Astma

Kontrolované klinické skúšania preukázali, že formoterol je v liečbe astmy v trvaní liečby jeden deň (jednorazová dávka) až 12 týždňov účinnejší ako placebo a salbutamol. Ďalšie otvorené skúšania sledujúce populáciu z predošlých skúšaní preukázali vyhovujúci profil účinnosti a bezpečnosti formoterolu aj počas ďalších 12 mesiacov liečby.


Štúdia DP/RD1 bolo placebom kontrolované multicentrické dvojito zaslepené skúšanie, v ktorom sa počas 12 týždňov porovnávalo opakované podávanie,12 mikrogramov formoterolu oproti 400 mikrogramom salbutamolu u 304 pacientov (vek 19–72) s astmou. Štúdia preukázala, že formoterol (12 mikrogramov dvakrát denne) je štatisticky lepší oproti salbutamolu (400 mikrogramov štyrikrát denne) a placebu (hodnotené podľa primárneho výsledku – maximálna rýchlosť expiračného prietoku ráno pred inhaláciou). V porovnaní bezpečnosti počas 3-mesačnej liečby bol formoterol (12 mikrogramov dvakrát denne) rovnako dobre znášaný ako salbutamol (400 mikrogramov štyrikrát denne) alebo placebo.


Štúdia DP/RD3 bolo multicentrické dvojito zaslepené paralelné skúšanie, ktoré porovnávalo 3-mesačnú účinnosť a bezpečnosť inhalovaného formoterolu v dávke 12 mikrogramov a 24 mikrogramov dvakrát denne a salbutamolu v dávke 400 mikrogramov štyrikrát denne u 262 starších pacientov (vek 64–82) trpiacich astmou. Štúdia preukázala, že v dĺžke trvania 3 mesiacov je formoterol (12 mikrogramov a 24 mikrogramov dvakrát denne) štatisticky lepší oproti salbutamolu (400 mikrogramov štyrikrát denne) (hodnotené podľa primárneho výsledku – maximálna rýchlosť expiračného prietoku ráno pred inhaláciou). V porovnaní bezpečnosti bol formoterol o niečo lepšie znášaný ako salbutamol.


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi, studeným vzduchom alebo telesnou námahou

Štyri klinické skúšania s formoterolom boli vykonané u pacientov v profylaxii bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou a dve skúšania boli vykonané u pacientov v profylaxii bronchospazmu vyvolaného vdýchnutým alergénom. Nižšie sú popísané 3 hlavné skúšania, ktoré potvrdili účinnosť formoterolu v indikácii profylaxie bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi, studeným vzduchom alebo telesnou námahou.


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou

V indikácii profylaxie bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou bola vykonaná jednodávková randomizovaná dvojito zaslepená „double-dummy“ 4-cestná prekrížená štúdia porovnávajúca formoterol v dávke 12 mikrogramov a 24 mikrogramov, albuterol v dávke 180 mikrogramov a placebo u 17 pacientov (vek 13–50). Štúdia preukázala, že po podaní jednej dávky formoterolu v dávke 12 mikrogramov alebo 24 mikrogramov poskytuje signifikantne väčšiu ochranu pred bronchospazmom vyvolaným telesnou námahou ako placebo (hodnotené podľa jednosekundového úsilného výdychového objemu (FEV1) v čase 15 minút, 4, 8 a 12 hodín po podaní). Oba dávkovacie režimy formoterolu poskytli signifikantne väčšiu ochranu ako albuterol v čase 4, 8 a 12 hodín po podaní. Medzi dávkami formoterolu 12 mikrogramov a 24 mikrogramov nebol zaznamenaný významný rozdiel v účinnosti. Menej nežiaducich účinkov bolo zaznamenaných pri formoterole v dávke 24 mikrogramov.


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi

V indikácii profylaxie bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi bola vykonaná randomizovaná placebom kontrolovaná multicentrická štúdia hodnotiaca účinnosť a znášanlivosť jednej dávky inhalovaného formoterolu v dávke 24 mikrogramov po 3 a 32 hodinách po inhalácii u 24 pacientov (vek 17–40) s astmou. Štúdia preukázala, že formoterol poskytuje signifikantne a dlho pretrvávajúcu ochranu pred bronchospazmom vyvolaným vdýchnutými alergénmi (hodnotené podľa jednosekundového úsilného výdychového objemu (FEV1)). V hodnotení bezpečnosti bolo znášanlivosť formoterolu veľmi dobrá.


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného studeným vzduchom

Dĺžka účinku inhalovaného formoterolu (24 mikrogramov) bola v kontrolovanej štúdii porovnaná oproti placebu a inhalovanému albuterolu (200 mikrogramov) u 12 dospelých subjektov s astmou, ktorí podstúpili hyperventilačný test so studeným suchým vzduchom (-20 °C) počas 4 dní skúšania. V kontrolný deň podstúpili štyri hyperventilačné testy pre potvrdenie funkčnej stability. V nasledujúcich troch dňoch inhalovali po prvom hyperventilačnom teste placebo, albuterol alebo formoterol v randomizovanej dvojito zaslepenej schéme. Hyperventilačný test bol zopakovaný po 1, 4, a 8 hodinách a pokiaľ ešte pretrvával účinok blokácie, tak následne aj po 12 a 24 hodinách po podaní lieku. Štúdia preukázala, že ochrana pred bronchokonstrikciou vyvolanou hyperventiláciou u astmatických pacientov bola výrazne dlhšia po podaní formoterolu ako po podaní albuterolu (hodnotené podľa jednosekundového úsilného výdychového objemu (FEV1)).


CHOCHP

V cieľovej populácii pacientov s CHOCHP boli vykonané dve veľké medzinárodné multicentrické randomizované dvojito zaslepené paralelné kontrolované skúšania (štúdie 25827 02 056 a 25827 02 058). Obe štúdie mali kontrolné rameno s placebom a rameno s účinným komparátorom. Primárnym cieľom oboch štúdií bolo zhodnotiť účinnosť formoterolu 12 mikrogramov a 24 mikrogramov dvakrát denne v porovnaní s placebom. V oboch štúdiách bola urobená analýza klasifikácie pacientov ako reverzibilných alebo ireverzibilných podľa východiskovej hodnoty 15 % zvýšenia FEV1 30 minút po inhalácii 200 mikrogramov salbutamolu. Približne 50 % pacientov v oboch štúdiách malo reverzibilnú CHOCHP.


Štúdia 25827 02 056 bolo randomizované dvojito zaslepené skúšanie, v ktorom sa porovnávali dve dávky formoteroliumfumarátu (12 a 24 mikrogramov dvakrát denne) oproti placebu a ipratropiumbromidu, 40 mikrogramov štyrikrát denne) počas 12 týždňov u 698 pacientov s CHOCHP (vek 40–87). Štúdia preukázala, že formoteroliumfumarát (12 a 24 mikrogramov dvakrát denne) poskytol štatisticky a klinický významné zlepšenie funkcie pľúc v porovnaní s placebom po 12 týždňoch liečby (hodnotené podľa FEV1 a AUC). Formoteroliumfumarát tiež zlepšil kvalitu života pacientov a bol účinnejší ako ipratropiumbromid (40 mikrogramov štyrikrát denne) s porovnateľne vyhovujúcou znášanlivosťou.

Štúdia 25827 02 058 bolo randomizované dvojito zaslepené skúšanie, v ktorom sa porovnávali dve dávky formoteroliumfumarátu (12 a 24 mikrogramov dvakrát denne) oproti placebu (dvojité zaslepenie) a perorálnemu teofylínu s pomalým uvoľňovaním (200–400 mg) s individuálnym dávkovaním dvakrát denne podľa hladín v sére (nezaslepené) počas jedného roka u 725 pacientov s CHOCHP (vek 34–88). Štúdia preukázala, že formoteroliumfumarát (12 aj 24 mikrogramov dvakrát denne) poskytol štatisticky a klinický významné zlepšenie funkcie pľúc v porovnaní s placebom po 12 týždňoch liečby (hodnotené podľa FEV1 a AUC). Formoteroliumfumarát tiež zlepšil kvalitu života pacientov a bol účinnejší a lepšie tolerovaný ako teofylín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Rozmedzie terapeutických dávok Formoterolu Cipla je 12 až 24 mikrogramov dvakrát denne. Údaje o farmakokinetike formoterolu v plazme sa získali u zdravých dobrovoľníkov po inhalácii dávok vyšších ako je odporúčané rozmedzie a u pacientov s CHOCHP po inhalácii terapeutických dávok. Vylučovanie nezmeneného formoterolu močom, použité na nepriame stanovenie systémovej expozície, koreluje s údajmi o eliminácii liečiva z plazmy. Polčasy eliminácie vyrátané pre moč a plazmu sú podobné.


Absorpcia

Po inhalácii jednorazovej dávky 120 mikrogramov formoteroliumfumarátu zdravými dobrovoľníkmi sa formoterol rýchlo absorboval do plazmy a dosiahol maximálnu koncentráciu 266 pmol/l v priebehu 5 minút po inhalácii. U pacientov s CHOCHP, ktorým sa 12 týždňov podávala dávka 12 alebo 24 mikrogramov formoteroliumfumarátu dvakrát denne, boli priemerné koncentrácie formoterolu v plazme 10 minút, 2 hodiny a 6 hodín po inhalácii v rozmedzí 11,5 a 25,7 pmol/l a 23,3 a 50,3 pmol/l.


Štúdie skúmajúce kumulatívne vylučovanie formoterolu a/alebo jeho (R,R)- a (S,S)-enantiomérov močom ukázali, že množstvo formoterolu dostupné v krvnom obehu sa zvyšuje úmerne inhalovanej dávke (12 až 96 mikrogramov).


Po inhalácii 12 alebo 24 mikrogramov formoteroliumfumarátu dvakrát denne počas 12 týždňov sa vylučovanie nezmeneného formoterolu močom zvýšilo o 63 až 73 % (posledná dávka oproti prvej) u pacientov s astmou a o 19 až 38 % u pacientov s CHOCHP. Naznačuje to istú obmedzenú akumuláciu formoterolu v plazme pri opakovanom podávaní. Po opakovanom podávaní nedošlo k relatívnej akumulácii jedného enantioméru v porovnaní s druhým.


Ako sa udáva pri iných inhalovaných liečivách, je pravdepodobné, že väčšina formoterolu podaného inhalátorom sa prehltne a potom sa resorbuje z gastrointestinálneho traktu. Keď sa

80 mikrogramov formoteroliumfumarátu značeného 3H podalo perorálne dvom zdravým dobrovoľníkom, resorbovalo sa najmenej 65 % liečiva.


Distribúcia

Na bielkoviny plazmy sa viazalo 61 až 64 % formoterolu a väzba na ľudský sérový albumín bola 34 %.


V koncentračnom rozmedzí, ktoré sa dosahuje terapeutickými dávkami, nedochádza k nasýteniu väzbových miest.


Biotransformácia

Formoterol sa eliminuje predovšetkým metabolizmom, pričom hlavnou biotransformačnou dráhou je priama glukuronidácia. Ďalšou dráhou je O-demetylácia, po ktorej nasleduje glukuronidácia. K vedľajším dráham patria sulfátová konjugácia formoterolu a deformylácia, po ktorej nasleduje sulfátová konjugácia. Početné izoenzýmy katalyzujú glukuronidáciu (UGT1A1, 1A3, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2B7 a 2B15) a O-demetyláciu (CYP2D6, 2C19, 2C9 a 2A6) formoterolu, čo naznačuje nízky potenciál pre interakcie liečivo-liečivo spôsobené inhibíciou špecifického izoenzýmu podieľajúceho sa na metabolizme formoterolu. Formoterol v terapeuticky významných koncentráciách neinhiboval izoenzýmy cytochrómu P450.


Eliminácia

U pacientov s astmou a CHOCHP, ktorým sa podávalo 12 alebo 24 mikrogramov formoteroliumfumarátu dvakrát denne počas 12 týždňov, sa našlo v moči ako nezmenený formoterol približne 10 % a 7 % dávky. (R,R) a (S,S)-enantioméry predstavovali 40 % a 60 % nezmeneného formoterolu nájdeného v moči po jednorazovom podaní (12 až 120 mikrogramov) zdravým dobrovoľníkom a po jednorazovom a opakovanom podaní pacientom s astmou.


Liečivo a jeho metabolity sa z ľudského organizmu úplne eliminovali, pričom asi 2/3 perorálnej dávky sa vylúčili močom a 1/3 stolicou. Renálny klírens formoterolu z krvi bol 150 ml/min.


U zdravých dobrovoľníkov bol konečný polčas eliminácie formoterolu v plazme po inhalácii jednorazovej dávky 120 mikrogramov formoteroliumfumarátu 10 hodín a konečné polčasy eliminácie (R,R) a (S,S)-enantiomérov odvodené z rýchlosti vylučovania močom boli 13,9 a 12,3 hodiny.


Osobitné populácie pacientov

Vplyv pohlavia:Po korigovaní na telesnú hmotnosť sa farmakokinetika u mužov a žien významne nelíšila.


Starší pacienti:Farmakokinetika formoterolu sa u staršej populácie nesledovala.


Pacienti s poruchou funkcie pečene/obličiek:Farmakokinetika formoterolu sa nesledovala u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagenita

Vykonali sa testy mutagenity, ktoré zahŕňali široký rozsah experimentálnych stanovení.

V žiadnom teste vykonanomin vitroalebo in vivosa nezistili genotoxické účinky.


Karcinogenita

Skúšania na potkanoch a myšiach trvajúce 2 roky nepreukázali žiadny karcinogénny potenciál.


U myších samcov, ktorým sa podávali veľmi vysoké dávky, sa pozorovala mierne zvýšená incidencia benígnych subkapsulárnych nádorov adrenálnych buniek. Tieto nálezy sa však nepozorovali pri podávaní s potravou myšiam v ďalšom skúšaní, v ktorom patologické zmeny pri vysokých dávkach pozostávali zo zvýšenej incidencie nádorov hladkého svalstva v samičích pohlavných orgánoch a nádorov pečene u oboch pohlaví. Nádory hladkého svalstva sú známym účinkom beta-agonistov podávaných vo vysokých dávkach hlodavcom.


Dve skúšania na potkanoch, ktoré zahŕňali rôzne rozmedzia dávok, ukázali zvýšenie incidencie mezovariálnych leiomyómov. Tieto benígne nádory sa typicky spájajú s dlhodobým podávaním vysokých dávok beta2-adrenergných liečiv potkanom. Pozorovala sa aj zvýšená incidencia ovariálnych cýst a benígnych granulozo-tekálnych bunkových nádorov; je známe, že beta-agonisty majú účinky na ovárium potkanov, ktoré sú veľmi pravdepodobne špecifické pre hlodavce. Niekoľko iných typov nádorov zaznamenaných v prvom skúšaní s vyššími dávkami bolo v rozmedzí incidencií v kontrolnej populácii z minulosti a nepozorovalo sa v pokuse s nižšími dávkami.


Incidencia žiadneho z nádorov sa nezvýšila v štatisticky významnej miere pri najnižšej dávke v druhom skúšaní na potkanoch, pri ktorej bola systémová expozícia 10-krát vyššia, ako sa očakáva pri najvyššej odporúčanej dávke formoterolu u ľudí.


Na základe týchto zistení a neprítomnosti mutagénneho potenciálu možno predpokladať, že použitie formoterolu v terapeutických dávkach nepredstavuje karcinogénne riziko.


Reprodukčná toxicita

Testy na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky. Účinok formoterolu na fertilitu a reprodukčné schopnosti bol hodnotený u pohlavne zrelých potkaních samcov a samíc. Reprodukčné štúdie u potkanov nepreukázali zhoršenie plodnosti alebo vplyv na skorý embryonálny vývoj pri perorálnych dávkach do 3 mg/kg (približne 1200-násobok maximálnej odporúčanej dávky inhalačného prášku pre dospelých podľa mg/m2). Po perorálnom podaní sa formoterol vylučoval do mlieka potkaních samíc.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodý etanol

Lecitín

Norflurán (HFA 134 a)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte chránené pred mrazom a priamym slnečným žiarením.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Jedna hliníková tlaková nádobka obsahujúca stlačenú suspenziu na inhaláciu, odmerný ventil a dávkovač s ochranným krytom. Jedno balenie obsahuje jednu tlakovú nádobku, ktorá poskytuje 120 jednotlivých dávok.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Pri používaní postupujte podľa pokynov na ilustrácii, aby ste sa naučili ako aerosólový dávkovač Formoterol Cipla používať.


Aerosólový dávkovač pozostáva z nasledujúcich častí: • tlaková nádobka

 • plastový kryt

 • ochranný kryt
Odskúšanie dávkovača


Pred prvým použitím dávkovača alebo pred jeho použitím po čase dlhšom ako týždeň, dobre potraste a potom sa zatlačením pokúste odmerať jednu dávku na prázdno. 1. Oddeľte kryt náustka a skontrolujte čistotu. Dávkovač dobre potraste. Držte ho vo vzpriamenej polohe ako je zobrazené na obrázku, s palcom umiestneným na jeho dne. Hornú časť nádobky uchopte jedným alebo dvoma prstami.
 1. Zľahka vydýchnite.
 1. Náustok vložte do úst medzi zuby (nehryzte) a zovrite ho perami. Hlavu zľahka zakloňte.


Začnite pomaly vdychovať ústami. Pri vdychu nádobku stisnite tak, aby poskytla odmeranú dávku a stále hlboko vdychujte. 1. Vyberte dávkovač z úst a zadržte dych na 10 sekúnd alebo minimálne na tak dlho, koľko vydržíte. Pomaly vydýchnite.

 1. Ak je potrebná ďalšia dávka, počkajte aspoň jednu minútu a zopakujte kroky 2 až 4. Po použití sa kryt náustku späť nasadí.
Dôležité upozornenie


Kroky 3 a 4 neurýchľujte. Je dôležité, aby ste sa tesne pred použitím inhalátora začali čo najpomalšie nadychovať.


Ak uvidíte vychádzať „hmlu“ z vrchnej časti inhalátora alebo po stranách vašich úst, liek sa nedostane do vašich pľúc tak, ako treba, preto musíte začať znovu od kroku 2.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 84,

2600 Antwerp (Berchem),

Belgicko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0137/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.04.2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014


15
Formoterol Cipla 12 mikrogramov